BERGEN KOMMUNE - DOC by NIQe3C

VIEWS: 57 PAGES: 23

									BERGEN KOMMUNE
Byutvikling/Plan- og miljøetaten


                                       Fagnotat
                            Saksnr.:        200102477/336
                            Emnekode:         BBY–1130
                            Saksbeh.:           HIBR
 Til:   Byrådsavdeling for byutvikling
 Fra:   Plan- og miljøetaten
 Dato:   01.07.06


Bergenhus og Årstad bydeler. Kommunedelplan Store Lungegårdsvann,
P.1685.00.00. 2. gangsbehandling Søndre del.

Kommunedelplan Store Lungegårdsvann ble 1.gangs behandlet og vedtatt lagt ut til offentlig
ettersyn 29.06.2005. Høringsfasen varte fra 07.07.2005 til 29.09.2005. Innen fristens utløp
var det innkommet 44 uttalelser; 24 fra offentlige instanser og 20 fra private, inkludert to
innsigelser. Innsigelsene berører ikke søndre del av planområdet.

På bakgrunn av uavklarte forhold på Nygårdstangen, blant annet forslag om mulig flytting av
50-meters bassenget tilbake til Nygårdstangen og to innsigelser til planen er det besluttet å
dele planområdet i to for ikke å forsinke utbygging i Møllendalområdet. Det er derfor kun
søndre del av kommundelplanen som nå blir fremlagt for 2.gangsbehandling. Som
bakgrunnsmateriale ligger forslag for hele planområdet, slik fremmet til 1.gangsbehandling.

Planområdet dekker den søndre delen av Store Lungegårdsvann og strekker seg i sør til
Haukeland sykehus, i vest til Nygårdsbroen og i øst til Fløen. Fullstendig planavgrensing er
vist på kartet.


                          Fig. 1 Viser avgrensing av
                          Kommunedelplan Store Lungegårdsvann,
                          Søndre del består av delområde 1a-4:
                           1a Elven, vannet og parkanlegget
                              rundt
                           2 Møllendal, Tonningsneset og
                             nedre del av Fløen
                           3 Møllendal gravplass og Dano-
                             tomten
                           4 Møllendalsveien 1-31 og Klaus
                             Hanssensvei.
                              Bergen kommune. Byutvikling Saksnr. 200102477/336


Planområdet utgjør et stort arealpotensiale for utvikling av nye byggeområder i nær tilknytning
til Bergen sentrum. Tilrettelegging for større rekreasjonsarealer langs vannet er en vesentlig
del av planen. I dag er arealene i hovedsak nyttet til industri, lager, handel og kontorer med
boliger i randsonene opp mot Kronstadhøyden. Møllendal gravlund med kapell, to
motorbåtforeninger og Lungegårdsparken opparbeidet i 1997, ligger også innenfor
planområdet.

Det er et overordnet mål å legge til rette for en ny, urban struktur med offentlige byrom knyttet
opp mot viktige kommunikasjonsårer, strandpromenade langs vannet og tursti langs elven.
Planen søker å bevare områdets egenart ved å fremheve viktige landskapstrekk,
kulturhistoriske bygg og strukturer samt å gjøre disse allment tilgjengelig og synlig. Det gis
plass for utvidelse av grav-og urnelund.

Ny kunsthøgskole på Munch Cranes gamle tomt, Møllendalsveien 61, blir en vesentlig
funksjon i dette området. Rundt kunsthøgskolen tenkes tilrettelagt for bymessig bebyggelse
med høy andel boliger.

Siden 1.gangs behandling av kommunedelplanen har fagetaten fulgt opp byrådets vedtak om
samordning av de to private reguleringsplanene i Møllendalsområdet. Forslag til ny
kunsthøgskole i Bergen (KHiB) ble offentliggjort den 24.06.2005. Vinnerutkastet for ny
KHiB foreslo et stort byrom mellom Møllendalsveien og sjøen. Dette medførte at en av
grunneierne i området, Tara Holding AS, måtte avstå alt sitt areal til offentlig byrom.
Høsten/vinteren 2005/2006 arrangerte fagetaten en serie møter der de involverte partene
deltok. Diskusjonen har i stor grad fokusert på utforming og størrelse på den sentrale plassen
foran den nye kunsthøgskolen, sammen med utnyttelsesgrad og høyde på bebyggelsen rundt.
I nytt forslag til kommunedelplan har fagetaten foreslått en endring av plassen som vil gi Tara
Holding AS utbyggingsmuligheter. Statsbygg har nylig besluttet å utlyse ny
arkitektkonkurranse og utformingen av ny KHiB er dermed forsatt uavklart. Endringer i
plassens utforming fra 1. til 2. gangsbehandling muliggjør at deler av plassen kan brukes som
park og dermed inngå i minste felles uteoppholdsareal (mua) for den nye omkringliggende
bolig-og bybebyggelsen. For å sikre en god områdeutvikling må denne planen følges opp med
videre detaljplanarbeid. Det forutsettes at det gjøres utbyggingsavtaler mellom de private
grunneierne og Bergen kommune for opparbeiding av det offentlige byrommet/parken,
friluftsområdet og lokal infrastruktur. Forutsetningen om utbyggingsavtaler er knyttet opp til
rekkefølgebestemmelsene for delområde 2.

Den fremtidige utbyggingen i Møllendal er estimert til å romme ca 1.000 boliger og bidrar til
en økning av trafikkmengden på Møllendalsveien med 3.200 ÅDT (års døgn trafikk). Andre
forhold utenfor planområdet og fremskrivning av trafikktall til 2015 bidrar til en trafikkøkning
i Møllendalsveien med ytterligere 5.600 ÅDT fra dagen situasjon. Til sammen gir dette en
antatt trafikkbelastning på Møllendalsveien i 2015 på 15.800 ÅDT. Det vises til egen
trafikkrapport (utrykt vedlegg A). En hovedkonklusjon i rapporten er at det må påregnes køer
i hovedkryssene inn og ut fra området i rushperiodene. Det er ingen enkle tiltak som kan
redusere problemene men omfanget vil avhenge av samlet omfang på utbyggingsområdet.
I regi av Bergensprogrammet vil det bli satt i gang et utredningsarbeid der det tas sikte på å få
en oversikt over trafikale utfordringer i området som strekker seg fra Store Lungegårdsvann og
sørover mot Årstadvollen - Vognstølen. Utredningen skal konkludere med forslag til både
kortsiktige og langsiktige tiltak som skal bidra til å dempe forventede trafikkproblemer i
området. På denne bakgrunn forutsettes det i bestemmelsene at utbygging av arealer på vestre
side av Møllendalselven først finner sted etter at den planlagte trafikkutredning er gjennomført
og forslag til aktuelle tiltak for avlastning og sikring av området er avklart.

                      Side 2 av 23
                              Bergen kommune. Byutvikling Saksnr. 200102477/336


Planforslaget forutsetter at helikopterbasen gis permanent lokalisering på Nygårdstangen slik
vist i forslag til 1.gangs behandling av kommunedelplanen.

Anbefalt forslag fra fagetaten
I medhold av plan-og bygningsloven §20-5 vedtas kommunedelplan Store Lungegårdsvann,
Søndre del, P.1685.00.00, som vist på plankart i målestokk 1:5000 med bestemmelser og
retningslinjer sist datert 12.05.2006.
                PLAN- OG MILJØETATEN
                    Mette Svanes
                    konst. etatsleder
                                        Bente Florelius
                                        prosjektlederTrykt vedlegg:
   A. Plankart i målestokk 1:5000 med planavgrensing og stedsnavn.
   B. Rapport med plankart, bestemmelser og retningslinjer. Kommunedelplan Store
    Lungegårdsvann, Søndre del.
   C. Oppsummering av og kommentarer til innkomne uttalelser til
    1.gangsbehandling/offentlig ettersyn.


Utrykte vedlegg
   A. Delrapport Trafikk, Kompas, mars 2006.
   B. Delrapport, Kommunedelplan Store Lungegårdsvann: utredning av alternativer og
     konsekvenser ved etablering av kanaler og hoper. Norconsult, mars 2006.
   C. Rapport, Kommunedelplan Store Lungegårdsvann som fremmet til 1.gangs
     behandling (www.bergen.kommune.no/plan-og miljøetaten).
                      Side 3 av 23
                              Bergen kommune. Byutvikling Saksnr. 200102477/336SAKSUTREDNING

Bakgrunn
Oppstart av planarbeidet Kommunedelplan Store Lungegårdsvann ble administrativt vedtatt
06.05.2002. På bakgrunn av flere politiske vedtak og private prosjektforslag ble det
etterspurte en planavklaring og helhetlig strategi for utviklingen i området. Høst/vinter 2003
ble det avholdt en åpen nordisk idékonkurranse for området. Våren 2004 ble det gjennomført
arbeidsverksteder for å konkretisere og drøfte de ulike premierte forslagene sammen med
relevante fagetater og grunneierne i området. Vinnerne av konkurransen ble videre engasjert
til å utarbeide strategiplaner for Møllendalsområdet og Nygårdstangen i tett dialog med
fagetater og private grunneiere.

Prosess fra 1. til 2. gangsbehandling
Byrådet vedtok 29.06.2005 å legge ut Kommunedelplan Store Lungegårdsvann til offentlig
ettersyn og høring under forutsetning av at to de private planforslagene for den østlige del av
Møllendal samordnes før fremlegging til 2. gangsbehandling. Med dette som utgangspunkt
har fagetaten initiert en serie med møter hvor initiativtakerne bak de to private planforslagene
har deltatt. Flere forslag til endringer har blitt drøftet i denne prosessens og fagetaten har
konkludert i det forslaget som her foreligger.

Økt utnyttelsesgrad har vært et av temaene i diskusjonene. Fagetaten har med støtte i
høringsuttalelser fra flere offentlige etater og vurderinger av den trafikale situasjonen i og
rundt planområdet og krav til minste felles uteoppholdsareal, ikke funnet det tilrådelig å øke
utnyttelsesgraden.

Plandokument
Plandokumentet (trykt vedlegg B) består av to deler:
Del 1: Hele planområdet med plankart, bestemmelser og retningslinjer.
Del 2: Delområde 1a, 2, 3 og 4 med beskrivelser, delområdekart og bestemmelser.

Det forutsettes at dette plandokumentet sees i sammenheng med det plandokumentet som ble
fremlagt ved 1.gangsbehandling hvor Del 1 også har en temadel (utrykt vedlegg C).

Beskrivelse av planforslaget
Hovedgrepet i planforslaget er å tilrettelegge for ny bystruktur og vekst i området
med offentlige byrom knyttet opp til viktige kommunikasjonsårer, strandpromenade
langs vannet og tursti langs elven. Planen søker å bevare områdets egenart ved å
fremheve viktige landskapstrekk og kulturhistoriske bygg og strukturer samt å gjøre
disse allment tilgjengelig og synlig i området. En viktig intensjon i planen er å legge
forholdene til rette for å etablere en aktivt bydel med publikumsrettet aktivitet på
gateplan og mot offentlige byrom. Møllendalsveien og Møllendalsbakken er
hovednerven i området med den nye kunsthøgskolen som en pådriver til å få etablert
et cluster av kreativ næringsindustri.

Planen vektlegger å utnytte landskapets muligheter for rekreasjon og friluftsliv ved å
tilrettelegge for et større friluftområde, 11 dekar, langs vannet med bystrand og piknikområde
som kan betjene hele byen og gi verdifulle rekreasjonsarealer i form av ballbaner og
lekeplasser, til de nye boligområdene innenfor plangrensen. Område er estimert til å kunne
romme ca 1.000 nye boliger på sikt.


                      Side 4 av 23
                              Bergen kommune. Byutvikling Saksnr. 200102477/336


Planforslaget tilrettelegger for følgende funksjonelle byområder:
   offentlige formål, kunsthøyskole og utvidelse av gravplass
   offentlig friområde langs vannet og elven
   boligformål (Klaus Hanssens vei, Tingveien, Møllendalelvens vestlige bredde
    og deler av elvens østlige bredde)
   annet byggeområde (hoveddelen av områdene som grenser til Møllendalsveien
    og Møllendalsbakken samt deler av Klaus Hanssens vei)
   allmennyttig formål (forsamlingslokale og småbåthavn)

Viktige offentlige funksjoner innenfor området er ny kunsthøyskole på Munch
Cranes gamle tomt og utvidelse av grav-og urnelunden, samt mulighet til etablering
av et boligsoneparkeringsanlegg i fjellet under Kronstadhøyden ved å omgjøre
eksisterende tilfluktsrom.

Planen innbefatter både langsiktige og kortsiktige utviklingsperspektiv. Deler av planen
forutsetter at ny hensiktsmessig lokalisering blir funnet for flere virksomheter. Her kan
nevnes Bergen Interkommunale Renovasjonsselskap (BIR) som disponerer området hvor det
foreslås utvidelse av grav-og urnelund, Kommunens tekniske tjenester (Bydrift) og Gasnors
fyllingstasjon i Møllendalsveien 40 – 42 som er foreslått regulert til bolig, allmennyttig
område og annet byggeområde. Planforslaget forutsetter at helikopterbasen, som per i dag er
midlertidig lokalisert til Grønneviksøren gies permanent tilholdsted på Nygårdstangen, slik
vist i forslag til 1. gangsbehandling av Kommunedelplan Store Lungegårdsvann.

Endringer siden 1.gangsbehandling
Innen utløpt høringsfrist var det innkommet 44 uttalelser; 24 fra offentlige instanser og 20 fra
private, inkludert to innsigelser. Innsigelsene berører ikke søndre del av planområdet.
Fagetatens kommentarer til og oppsummering av høringsuttalelsene er å finne i trykt vedlegg
C. Hovedpunktene i høringsuttalelsene er her oppsummert i forhold til temadelen i
kommunedelplanen slik fremlagt ved 1. gangsbehandling. Generelt kan uttalelsene som
berører søndre del av planen grupperes i to. Offentlige instanser, interesseorganisasjoner,
berørte naboer etc. støtter i hovedsak planforslaget mens grunneierne i området ønsker høyere
utnyttelse på sine tomter, oftest kombinert med høyere bygg heller enn større tetthet.
Grunneierne etterlyser også flere parkeringsplasser.
                         Fig. 2 Områder som er endret fra 1.
                         gangsbehandling til 2. gangsbehandling .


                      Side 5 av 23
                              Bergen kommune. Byutvikling Saksnr. 200102477/336


Tema: Landskap, klima og miljø
På bakgrunn av ny informasjon om og satsing på risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) i
kommunen er fellesbestemmelsene utvidet med en paragraf om ROS, § 2.12.

Hoveddelen av høringsuttalelsene stiller seg positive til planens vektlegging av friområder og
allmenn tilgjengelighet til vannet og elveløpet. Lungegårdsparken er utvidet noe i sørlig
retning for å få en bedre adkomst til parkområdet. Friområde på Grønneviksøren vil også
bidra til å dekke behovet for badeplasser slik etterlyst i Friluftsmeldingen for Bergen, 2005 -
2009.

Flere av høringsuttalelsene stilte seg skeptisk til forslag om å anlegge to hoper ved
Mølledalselvens østre bredd og påpekte, i tillegg til tapt byggegrunn, faren for økt forurensing
ved oppgraving av tidligere fyllmasse. På bakgrunn av dette ble en egen rapport utarbeidet og
fagetaten har som konsekvens konkludert med å fjerne hopene.

Tema: Bystruktur og bebyggelse
Endringene i bystruktur på Møllendalselvens østlige bredd fra forslag til 1. gangsbehandling
hensyntar resultatet av arkitektkonkurransen for ny kunsthøyskole slik forutsatt i byrådsvedtak
29.06.2005 (1. gangsbehandling). Flere høringsinstanser påpekte viktigheten av å tilrettelegge
for bred allmenn tilgjengelighet til sjøfronten, noe som ytterligere er ivaretatt i endringene.

Reviderte bestemmelser regulerer maks tillatt byggehøyde med kotehøyder.

Tema: Bolig og sosial infrastruktur
Kapasiteten på omkringliggende skoler var vurdert ved fremleggelse til 1. gangsbehandling.
Både ved Møhlenpris, Haukeland og Kronstad skole var det i 2004 god kapasitet. Beliggenhet
og trafikkforhold tilsier at søndre del av Store Lungegårdsvann vil være lite egnet for
lokalisering av barneskole.

Flere høringsuttalelser påpekte viktigheten av å markere tomt til barnehager for å sikre dette
formålet. Anleggelsen av barnehager må behovvurderes ved alle større boligprosjekter noe
som er påpekt i bestemmelsene og krever aktiv oppfølging fra berørte fagetater. I
Møllendalsområdet, delområde 2, er grensen på antall boliger som utløser krav om barnehage
senket fra 100 til 50 på grunn av underdekning i området. Det knyttes strenge kvalitetskrav til
tomt for barnehager og dette gjør at store deler av Møllendalsområdet er uegnet på grunn av
kombinasjonen kaldluft og forurensing fra vei, og sikkerhetsvurderinger med hensyn til
beliggenhet mot sjø, elv og vei.

To områder er i kommunedelplanen utpekt som egnet, Møllendal vestre elvebredd (plankrav
H) og transformasjonsområdet ved Møllendalsbakken 7 – 11 (plankrav L). Utbygging av
område H er antatt langt frem i tid da det krever at ny egnet tomt er funnet for Bydrift. Det er
avsatt 5 mål til barnehage på plankartet innenfor område med plankrav H noe som vil gi en
barnehage med ca 165 plasser. Område med plankrav L består i dag av næringsbygg, men er
ønsket omgjort til hovedsakelig bolig.


Tema:Trafikk
På bakgrunn av høringsuttalelsene har fagetaten fått utarbeidet en delrapport for trafikk som
går mer i detalj på utforming av gang-og sykkelvei tilbudet i området, ser på alternativer for
lokalisering av boligsoneparkeringsanlegg og nye trafikk-tall i Møllendal-området.


                      Side 6 av 23
                             Bergen kommune. Byutvikling Saksnr. 200102477/336


Dette har ført til noen endringer hva gjelder gang-og sykkelveisystemet og strandpromenaden.
Det er konkludert med at strandpromenaden ikke dekker behovet for transportsyklister og
gående som vil hurtigst mulig frem. Tosidig sykkelfelt og fortau er derfor innført fra
Møllendalsveien 1 til 40. Deretter kobles sykkelfeltet til eksisterende gang/sykkelveg med bro
over elven. Strandpromenaden er endret i strekket over Draugen motorbåtforening,
Møllendalsveien 70a, hvor den nå er lagt på utsiden av foreningen. Bestemmelsene knyttet til
strandpromenaden er også noe endret. Kravet om min. 6 meters bredde opprettholdes i nye
byggeområder, men i områder med eksisterende bebyggelse som ønskes beholdt er kravet
redusert til 3 meter. Driftsmessige hensyn har vært vurdert opp mot anleggkostnader og
nytteverdi. Hovedbrukergruppen for strandpromenaden er turgående. Under forhold med
mye snø kan drifting med maskiner nok være vanskelig på promenaden, men dette er avveid
opp mot verdien av å få til en sjønær promenade som kan gi fine turopplevelser.

Delrapport trafikk har vurdert muligheten for å anlegge et boligsoneparkeringsanlegg i
Kronstadhøyden med innkjørsel fra Møllendalsveien ved nr. 5 og nr. 31. Innkjørslene er
merket med R, krav til reguleringsplan på plankartet.


                                   Fig. 3 Viser ÅDT i 2015 for
                                   Møllendalsområdet basert på
                                   en tilførsel av ca 1.000 nye
                                   boliger. Kalfarveien er vist
                                   som enveiskjørt fra Draugen
                                   motorbåtforening til
                                   Nubbebakken, slik anbefalt i
                                   delrapport trafikk.
De høye trafikk tallene, ÅDT, for Møllendalsområdet i 2015 skyldes først og fremst forhold
utenfor planområdet. Trasé for bybanen over Danmarksplass vil føre til begrensing i valg av
kjøreretning ut fra Ibsensgate. Dette i kombinasjon med gjenåpning av Solheimsgaten vil øke
attraktiviteten til Møllendalsbakken-Møllendalsveien som tverrforbindelse i øst-vestlig
retning.

Møllendalsområdet har kun 3 tilknytningspunkter til overordnet trafikknett; ved gamle
Nygårdsbro, Haukelandsveien og Kalfarveien. Både Møllendalsbakken og Kalfarveien er
traseer det er problematisk å oppgradere. Kalfarveien på grunn av sin kulturhistoriske verdi
som historisk veifar fra middelalderen og Møllendalsbakken blant annet på grunn av sin
stigning (12 %). Møllendalsveien blir derved hovedtraseen inn og ut av området for det nye
byggeområdet i Møllendal. Det antaes at 80 % av trafikken som genereres i området vil gå i
denne retningen. Møllendalsveien har potensial for opprustning og planforslaget viser en vei
med bredde 15 meter i strekket fra friområdet på Grønneviksøren til gamle Nygårdsbro. Dette
                      Side 7 av 23
                              Bergen kommune. Byutvikling Saksnr. 200102477/336


inkluderer sykkelfelt i begge retninger og fortau på begge sider. Med enveiskjøring av
Kalfarveien i strekket fra Draugen motorbåtforening til Nubbebakken som anbefalt i
delrapport trafikk er det antatt at ÅDT i Møllendalsveien vil bli 15.800. Dette krever at veien
opparbeides med miljø prioritert gjennomkjøring (MPG) med opphøyde fotgjengeroverganger.
I strekket mellom Kunsthøyskolen og Store Lungegårdsvann skal Møllendalsveien utformes
som opphøyet overgang.

I regi av Bergensprogrammet vil det bli satt i gang et utredningsarbeid der det tas sikte på å få
en oversikt over trafikale utfordringer i området som strekker seg fra Store Lungegårdsvann og
sørover. Utredningen skal konkludere med forslag til både kortsiktige-og langsiktige tiltak
som skal bidra til å dempe forventede trafikkproblemer i bydelen. På denne bakgrunn
forutsettes i planen at utbygging av arealer på vestre side av Møllendalselven først utbygges
etter at den planlagte trafikkutredning er gjennomført og forslag til aktuelle tiltak for
avlastning og sikring av området er avklart for denne delen av området.Endringer i bestemmelser og retningslinjer:

§ 1.1
Bestemmelsen er supplert med informasjon om hvilken reguleringsplaner innenfor området
som skal oppheves.

§ 1.2
Retningslinjene er supplert med opplysning om krav til barnehager i tilknytting til bygging av
boliger som skal innarbeides på reguleringsplan nivå.

§ 2.5.2
Bestemmelsene er supplert med krav til universell utforming og tilgjengelighet av arealene

§ 2.6
 Ved forslag til 1.gangsbehandling var det i retningslinjene anbefalt at stenging av Kalfarveien
for gjennomgjøring ble vurdert før tillatelse til større utbygging i Møllendalsområdet ble gitt.
Stengning har nå vært vurdert som en del av arbeidet med delrapport trafikk og rapporten
anbefaler enveiskjøring nordover i strekket fra Draugen motorbåtforening til Nubbebakken.
Anbefalingen er fulgt opp og lagt inn i rekkefølgebestemmelsene for delområde 2, § 4.3.

§ 2.6.1
Bestemmelsene for strandpromenaden er endret fra et generelt krav på 6 meters bredde til 6
meters bredde i nye utbyggingsområder og 3 meters bredde i område med eksisterende
bebyggelse som bevares.

§ 2.6.3
Bestemmelsen om parkering er supplert med krav om etablering av handikapparkeringsplasser
ved inngang til nye boliger.

§ 2.12
Fellesbestemmelsene er supplert med bestemmelser om Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)
som omhandler krav til å identifisere uønskede hendelser som for eksempel flom, kraftig vind,
høy vannstand, store bølger, ekstreme nedbørsmengder og rasfare.


                      Side 8 av 23
                              Bergen kommune. Byutvikling Saksnr. 200102477/336


§ 3
Bestemmelsen er supplert med opplysninger om søknadsplikt etter havne-og farvannsloven og
meldingsplikt til Bergen sjøfartsmuseum.

§ 4.1.4
Kravet til bredde på allmenning er redusert fra 15-25 meter til 10-12 meter.

§ 4.1.11
Krav om høy første etasje er øket fra 3,5 til 4 meter.

§ 4.2
Kravet om anleggelse av barnehager på området er gjort absolutt for utbygging av områder
med plankrav H og L. Behovvurdering av barnehager er knyttet opp til
rekkefølgebestemmelsene.

§ 4.1.12, § 4.1.13, § 4.2 og § 6.1.2
Bestemmelsene er endret fra å angi etasjehøyder til å angi kotehøyder.

§ 4.1.13
Bestemmelsene knyttet til utforming av boligområdet på Møllendalselvens vestre elvebredd
har fått et tilleggskrav om å opparbeide et belte på 3-6 meter som skal beplantes med trær mot
Møllendal grav-og urnelund.

§ 4.3. Se § 2.6 og § 4.2
Bestemmelsene er supplert med krav om anleggelse av barnehage, enveiskjøring av deler av
Kalfarveien og krav om utbyggingsavtaler for opparbeiding av det nye byrommet på
Møllendals elvens østlige elvebredd.Endringer på plankartet:
Delområde 2:
Lungegårdsparken er utvidet i sørlig retning for å skape en bedre ankomst til parken fra
Møllendalsveien. Endringen medfører at noen av opplagsskurene til Draugen
motorbåtforening må fjernes.

Hopen på Møllendalselvens østre elvebredd og i det sentrale byrommet er fjernet. Dette er
gjort med bakgrunn i høringsuttalelser og merknader, prosessen med samkjøring med de to
private reguleringsplanene i området og delrapport for Utredning av alternativer og
konsekvenser ved etablering av kanaler og hoper på Møllendal.

Byromsstrukturen på Møllendaldalselvens østlige bredde er endret. I forslag til
førstegangsbehandling var den dominerende akseretningen i byrommet vinklet mot Geofysisk
institutt på Nygård, nå er den dreid mot Nygårdstangen og Rådhuset.

Arealene på Møllendalselvens vestlige bredde som tidligere var merket som industriformål er
endret til annet byggeområde. Område er i dag benyttet til pumpestasjon av Gasnor som leier
arealene fra Bergen kommune. Det har vært dialog med Gasnor angående en mulig fjerning
på grunn av støyproblemer fra anlegget. Støyproblemene er uheldige i forhold til nye tiltenkte
formål for området. Støyproblematikken var ikke fagetaten bekjent da kommunedelplanen ble
framlagt til 1.gangsbehandling.

                       Side 9 av 23
                              Bergen kommune. Byutvikling Saksnr. 200102477/336


Fem mål innenfor området som ved 1. gangsbehandling var merket som rent boligområde på
Møllendalselvens vestlige bredde er nå avsatt til allmennyttig formål, barnehage. Det var ved
1.gangsbehandling sagt i bestemmelsene til området at det her kunne anlegges barnehage.

Delområde 3:
Det er det lagt inn en ny gangvei som kobler sammen Møllendalsveien og Klaus Hanssensvei
mellom ny og gammel gravlund.

Delområde 4:
Trasé for strandpromenade er endret i strekkene over Neptun og Draugen motorbåtforeninger
samt over friområdet på Grønneviksøren (delområde 2). Dette er gjort på bakgrunn av
anbefalinger i ny utredning, delrapport for trafikk hvor behovet for de ulike bruker gruppene
av trafikanter i området er analysert.

Merkingen av boligsoneparkeringsanlegg i fjell er noe endret i forhold til forslag til 1.
gangsbehandling og er nå vist ved inn/utkjørsler til anlegget.
                      Side 10 av 23
                              Bergen kommune. Byutvikling Saksnr. 200102477/336Dokumentliste

Dok. Type  Dok.dato  Beskrivelse                     Fra/Til
 351  I   03.07.2006 Solstudier Møllendal og presentasjon fra      3RW Arkitekter
            27.04.05. Store Lungegårdsvann
            kommunedelplan
 350  U   20.06.2006 Dokumentasjon. Studentboliger            Plan og miljøetaten
 349  U   19.06.2006 Dokumentasjon. Friområde, strand          Plan og miljøetetaen
 348  U   16.06.2006 Avisartikkler, Nygårdstangen            Plan og miljøetaten
 347  U   13.06.2006 Bakgrunnsmateriale for Byrådsleders Powpoint    Plan og miljø etaten
            pres. 20april06
 346  U   13.06.2006 Avisartikkler. Konflikt i Møllendal SB verses    Plan og miljøetaten
            private utbyggere
 345  I   12.05.2006 Uttalelse Store Lungegårdsvann           Statsbygg
            kommunedelplan
 344  I   16.05.2006 Vedr. Møllendal Krematorium             Kirkevergen i Bergen
 343  U   15.05.2006 Vedr. Møllendal Krematorium             Kirkevergen i Bergen
 342  I   08.05.2006 Uttalelse Store Lungegårdsvann           Bergenomr. interkomm.
            kommunedelplan                   Renovasjonsselskap
 341  I   28.04.2006 Kunsthøyskolen i Bergen - prosjekteringen      Statsbygg
            stoppes - ny konkurranse lyses ut
 340  I   07.04.2006 Trafikktiltak Store Lungegårdsvann         Kompas AS
            kommunedelplan
 339  U   26.04.2006 Korreksjon i presentasjonsmateriale. Store     Statsbygg m.fl. (se adr.liste i
            Lungegårdsvann kommunedelplan            mail)
 338  I   29.03.2006 Gnr 163 bnr 20 Kommentar til forslag til KDP    Mølleneset AS
            for Store Lungegårdsvann. Vedlegg: se
            200201256/108
 337  I   29.03.2006 Forslag til endring av KDP Store          Mølleneset AS
            Lungegårdsvann - Mølleneset
 336  U   27.03.2006 Bergenhus og Årstad bydeler. Kommunedelplan     Byrådsavdeling for byutvikling
            Store Lungegårdsvann, Sør. P.1685.00.00.
            Utleggelse til offentlig ettersyn. Andre gangs
            behandling.
 335  I   07.03.2006 Kopi av brev til Byrådsleder og byråd vedr.     Advokatfirma DLA Nordic DA
            utbygging i Møllendal - ny kunsthøyskole. Store
            Lungegårdsvann kommunedelplan
 334  I   21.02.2006 Kopi av brev vedr. Kunsthøgskolen i Bergen -    Statsbygg
            planrammer og forutsetninger for gjennomføring
 333  U   02.03.2006 Kommunedelplan Store Lungegårdsvann.        Byrådsvabdeling for
            Møllendal - vurdering av alternativer for      Byutvikling
            byromsløsning og utbygging, østre elvebredd.
 332  U   23.02.2006 Byromsutvikling i Møllendal. Kommunedelplan     Siv.ing Rakner AS
            Store Lungegårdsvann
 331  N   14.02.2006 Endringer på Nygårdstangen. Fra           /
            reguleringsplan R1.1554.00.00 (1999) til
            Kommunedelplan Store Lungegårdsvann (2006),
            P. 1685.00.00
 330  U   13.02.2006 Tilsagnsbrev. Supplerende trafikkvurdering.     Sivilingeniør Helge Hopen AS
            Store Lungegårdsvann kommunedelplan
 329  I   31.01.2006 Vurderinger vedr. fremtidig salg av deler av den  Bergen Bygg og Eiendom
            kommunale eiendomsporteføljen - Store
            Lungegårdsvann kommunedelplan
 328  U   06.02.2006 SV: Regulering Mølleneset - Mølledalsveien 64    Advokatfirmaet Harris
            M.FL
 327  N   06.02.2006 Uttale til planforslaget. Kommunedelplan for    Idrettsetaten -> Plan- og
            Store Lungegårdsvann.                miljøetaten
 326  I   02.02.2006 Merknader til møtereferat og notat. Store      Advokatfirma DLA Nordic DA
            Lungegårdsvann kommunedelplan
 325  I   19.01.2006 Kopi av brev til Statens vegvesen vedr. gang- og  Bergen Bygg og Eiendom
            sykkelvei/bro Nygårdstangen
                      Side 11 av 23
                             Bergen kommune. Byutvikling Saksnr. 200102477/336

324  I  19.01.2006 Vedr. kommunedelplan Store Lungegårdsvann,     Siv.ing. Rakner AS
           Møllendalsområdet. Revisjon av
           kommunedelplan
323  I  16.01.2006 Avtale vedr. konsulentoppdrag - Vurdering av    Kompas AS
           trafikktiltak kommunedelplan Store
           Lungegårdsvann
322  U  18.01.2006 Forhandlingsgrunnlag, Møllendal, Gnr/brn:      Byrådsavdelingen
           163/9, 10, 12, 20, 21, 22, 563,569
321  X  17.01.2006 Møtereferat 04, Møllendal 10.01.2006        Plan- og miljøetaten ->
                                     adr.liste mail
320  N  13.01.2006 P360, Kontrakter med 3RW Arkitekter         /
319  N  12.01.2006 Prinsipper for byromsutforming i Møllendal,     Plan- og miljøetaten -> Se liste
           østre elvebredd                   i maildokument
318  U  06.01.2006 Tilsagnsbrev. Vurdering av trafikk tiltak.     Kompas AS
           Kommunedelplan Store Lungegårdsvann
317  U  06.01.2006 Svar på forespørsel om innsyn til innkomne     Bjarne Øen
           høringsuttalelser - Store Lungegårdsvann
           kommunedelplan
316  I  28.12.2005 Vedr. bygging av ny kunsthøyskole i Bergen     Advokatfirma DLA Nordic DA
           vedr. alternativ lokalisering på Tonningsneset
315  I  03.01.2006 Spørsmål vedr. innsyn til innkomne         Bjarne Øen
           merknader/uttalelser - Store Lungegårdsvann
           kommunedelplan
314  I  30.12.2005 Overs. kopi av bemerkning til BBE vedr. Store    Draugen Motorbåtforening
           Lungegårdsvann kommunedelplan
313  I  21.12.2005 Kopi av brev til Bergen Bygg og Eiendom vedr.    Draugen Motorbåtforening
           kommunedelplan Store Lungegårdsvann
312  X  06.12.2005 Møtereferat 03, Møllendal, 05.12.2005        Plan- og miljøetaten ->
                                     Statsbygg mfl.
311  I  01.12.2005 Tilbud på konsulentoppdrag - vurdering av      Kompas AS
           trafikktiltak - Store Lungegårdsvann
           kommunedelplan
310  X  30.11.2005 TU, Møllendal_til møte 5desember2005        /
309  I  28.11.2005 Oversending av kontrakt. Utredning ved       Norconsult Bergen
           etablering av kanaler og hoper i Store
           Lungegårdsvann
308  I  27.11.2005 Ber om å få tilsendt dokumenter vedr. Store     Ruth Grung
           Lungegårdsvann kommunedelplan m.m.
307  U  24.11.2005 Tilbudsforespørsel trafikktiltak - Store      Kompas AS
           Lungegårdsvann kommunedelplan
306  I  10.11.2005 Store Lungegårdsvann kommunedelplan - kultur    Statsbygg
           og kreative næringer som bærebjelke i
           byutviklingen
305  I  10.11.2005 Kopi av brev til byråd for Byutvikling og Fians,  Statsbygg
           kultur og næring vedr. kulturoppfølgingsprogram
           - prosjektforslag. Store Lungegårdsvann
           kommunedelplan - kultur og kreative næringer
           som bærebjelker i byutviklingen
304  X  14.11.2005 Vedr. notat fra møte med kommunalråd Lisbeth    /
           Iversen 08.11.05

303  I  11.11.2005 Notat fra møte med kommunalråd Lisbeth       Siv.ing. Rakner AS
           Iversen 08.11.05 - Møllestranden

302  N  07.11.2005 Byantikvarens merknader.              Byantikvaren -> Plan- og
           Førstegangsbehandling. Melding om offentlig     miljøetaten
           ettersyn. Kommunedelplan Store
           Lungegårdsvann.
301  I  02.11.2005 Spørsmål til videre saksgang - purring Store    Bjarne Øen
           Lungegårdsvann kommunedelplan
300  I  27.10.2005 Spørsmål til videre saksgang - Store        Bjarne Øen
           Lungegårdsvann kommunedelplan

                     Side 12 av 23
                              Bergen kommune. Byutvikling Saksnr. 200102477/336

299  I  25.10.2005 Møllendalsvegen 63 A og B - Store           Link Arkitekter AS
           Lungegårdsvann kommunedelplan
298  N  21.10.2005 Vedlegg 1 til doc 294                 /
297  N  21.10.2005 Vedlegg 2 til doc.294_ kart pdf            /
296  U  21.10.2005 Vedlegg 1 til doc 294                 Asplan Viak
295  I  18.10.2005 Uttalelse. Store Lungegårdsvann            NSB
           kommunedelplan
294  U  19.10.2005 Tilbudsforespørsel: utredning av alternativer og   Asplan Viak
           konsekvenser ved etablering av kanaler og hoper
           i forbindelse med planforslag for
           kommunedelplan Store Lungegårdsvann
293  X  12.10.2005 Vedlegg til dok. 289                 /
292  U  17.10.2005 Svar til brev "Vedr. Merknader til møterererat 02   Siv. ing Rakner AS
           Møllendal", saksnr. 200102477, doc. 286 og 278.
291  I  11.10.2005 Merknader. Store Lungegårdsvann            Sivilarkitekt Jon Eirik Fjørtoft
           kommunedelplan
290  I  07.10.2005 Uttalelse. Store Lungegårdsvann            Syklistenes Landsforening i
           kommunedelplan                    Hordaland
289  N  12.10.2005 VA -etatens uttalelse ifbm utleggelse til offentlig  VA-etaten v S.Hovland ->
           ettersyn. Kommunedelplan Store            Plan- og miljøetaten
           Lungegårdsvann
288  I  07.10.2005 Uttalelse. Store Lungegårdsvann            Noegs vassdrags- og
           kommunedelplan                    energidirektorat
287  I  27.09.2005 Uttalelse. Store Lungegårdsvann            Byrådsavd. for oppvekst
           kommunedelplan
286  I  03.10.2005 Merknad til møtereferat 02 Møllendal         Siv.ing. Rakner AS
285  I  28.09.2005 Uttalelse. Store Lungegårdsvann            Statsbygg
           kommunedelplan
284  I  29.09.2005 Uttalelse. Store Lungegårdsvann            Den Norske Kirke, Bjørgvin
           kommunedelplan                    bispedømmeråd
283  I  29.09.2005 Felles merknad/innsigelse fra grunneierene      Siv.ing. Rakner AS
           Kjelstrup Olsen Eiendomsselskap AS, Tara
           Holding AS, Elcon Finans AS / FG Eiendom AS.
           Store Lungegårdsvann kommunedelplan
282  I  29.09.2005 Merknader/innspill vedr. gnr. 163, bnr. 577 -     Siv.ing. Rakner AS
           Store Lungegårdsvann kommunedelplan
281  I  30.09.2005 Uttalelse. Store Lungegårdsvann            Hordaland Fylkeskommune,
           kommunedelplan                    Kommunesamarbeid
280  I  28.09.2005 Tilsvar på førstegangsbehandling av Store       Arkitekt Per Kvam
           Lungegårdsvann kommunedelplan
279  I  28.09.2005 Merknader. Store Lungegårdsvann            Backer Holding AS
           kommunedelplan
278  I  29.09.2005 Vedr. møtereferat 02 Møllendal. Møtedato       Siv.ing. Rakner AS
           13.09.05, referat 28.09.05
277  I  05.10.2005 Merknader fra Tara Holding AS - Store         Advokatfirma DLA Nodic DA
           Lungegårdsvann kommunedelplan
276  N  07.10.2005 Uttalelse fra Samferdselsetaten.           Samferdselsetaten -> Plan- og
           Førstegangsbehandling. Melding om offentlig      miljøetaten
           ettersyn. Kommunedelplan Store
           Lungegårdsvann.
275  I  03.10.2005 Merknader til Kommunedelplan Store          Riksantikvaren Distriktskontor
           Lungegårdsvann P.1685 00 00              Vest
274  I  29.09.2005 Merknader til Kommunedelplan Store          Idrettsrådet i Bergen
           Lungegårdsvann P.1685 00 00
273  I  29.09.2005 Merknader p.v.a. Tara Holding AS, eier av gnr.    Advokatfirma DLA Nordic DA
           163, bnr. 12, Møllendalsveien 60. Store
           Lungegårdsvann kommunedelplan
272  I  28.09.2005 Merknader p.v.a. Blydt Svendsen AS, eier av      Lund & Partnere Arkitekter AS
           gnr. 163, bnr. 33, Møllendalsbakken 9a. Store
           Lungegårdsvann kommunedelplan
271  I  28.09.2005 Merknader. Store Lungegårdsvann            Lund & Partnere Arkitekter AS
           kommunedelplan                    v/Tor Lund

                      Side 13 av 23
                            Bergen kommune. Byutvikling Saksnr. 200102477/336

270  I  29.09.2005 Merknader/innspill. Store Lungegårdsvann      Siv.ing. Rakner AS
           kommunedelplan
269  I  29.09.2005 Merknader. Store Lungegårdsvann          Andre Akse -> Stella Munch
           kommunedelplan
268  I  29.09.2005 Merknader. Store Lungegårdsvann          Opus Bergen AS
           kommunedelplan
267  I  28.09.2005 Uttalelse. Store Lungegårdsvann          Fortidsminneforeningen,
           kommunedelplan                   Bergen og Hordaland avdeling
266  I  29.09.2005 Uttalelse. Store Lungegårdsvann          Bergen Kirkelige Fellesråd,
           kommunedelplan                   Kirkevergen i Bergen
265  I  19.09.2005 Uttalelse. Store Lungegårdsvann          Politiet Hordaland politidistrikt
           kommunedelplan
264  I  29.09.2005 Merknader. Store Lungegårdsvann          Arkitektkontoret Wiberg AS
           kommunedelplan
263  I  25.09.2005 Merknader. Store Lungegårdsvann          Fløen Vel v/lene Rønelv
           kommunedelplan
262  I  28.09.2005 Merknader. Store Lungegårdsvann          Hartveit Eiendom AS
           kommunedelplan
261  N  29.09.2005 Uttalelse. Førstegangsbehandling. Melding om    Barn og unges representa ->
           offentlig ettersyn. Kommunedelplan Store      Plan- og miljøetaten
           Lungegårdsvann.
260  N  29.09.2005 Førstegangsbehandling. Melding om offentlig    KRFF -> Plan- og miljøetaten
           ettersyn. Kommunedelplan Store
           Lungegårdsvann.
259  I  28.09.2005 Merknader. Store Lungegårdsvann          Solheim + Jacobsen Arkitekter
           kommunedelplan
258  I  27.09.2005 Merknader. Store Lungegårdsvann          Norges Miljøvernforbund
           kommunedelplan
257  I  26.09.2005 Merknader. Store Lungegårdsvann          Aida Karin Tengren Hansen
           kommunedelplan
256  I  26.09.2005 Merknader. Store Lungegårdsvann          Kongelig Norsk Båtforbund
           kommunedelplan                   Region Vest
255  I  26.09.2005 Merknader. Store Lungegårdsvann          Bergen Bygg og Eiendom
           kommunedelplan
254  I  23.09.2005 Merknader. Store Lungegårdsvann          Draugen Motorbåtforening
           kommunedelplan
253  N  26.09.2005 Uttalelse. Førstegangsbehandling. Melding om    Helsevernetaten -> Plan og
           offentlig ettersyn. Kommunedelplan Store      miljøetaten
           Lungegårdsvann.
252  I  23.09.2005 Uttalelse. Store Lungegårdsvann          Fylkesmannen i Hordaland
           kommunedelplan                   Miljøvernavdelinga
251  X  23.09.2005 Vedtaksskriv, TFBU, 66-05, 20050920, Store     TFBU -> Plan- og miljø
           Lungegårdsvann kommunedelplan. Plannr.
           1685.00.00
250  X  23.09.2005 Saksprotokoll, TFBU, 66-05, 20050920, Store    TFBU -> Plan- og miljø
           Lungegårdsvann kommunedelplan. Plannr.
           1685.00.00
249  I  22.09.2005 Uttalelse. Store Lungegårdsvann          Transportbedriftenes
           kommunedelplan                   Landsforening Hordaland
248  I  20.09.2005 Uttalelse. Store Lungegårdsvann          Kystverket Vest
           kommunedelplan
247  I  20.09.2005 Uttalelse. Store Lungegårdsvann          Jerbaneverket
           kommunedelplan
246  I  20.09.2005 Trafikkregistrering - Store Lungegårdsvann     Asplan Viak Bergen AS
           kommunedelplan
245  I  13.09.2005 Merknader. Store Lungegårdsvann          Kjersti Haaland
           kommunedelplan
244  N  22.09.2005 Uttalelse til kommunedelplan for Store       Grønn etat -> Plan- og
           Lungegårdsvann.                  miljøetaten
243  X  15.09.2005 Innkommet referat fra møte 25.08.05 vedr.     Gunnarsenn og Lohne Ark ->
           kunsthøgskolen i Bergen - Store          Plan- og miljøetaten
           Lungegårdsvann kommunedelplan

                    Side 14 av 23
                            Bergen kommune. Byutvikling Saksnr. 200102477/336

242  I  08.09.2005 Informasjonsmateriell - Store Lungegårdsvann    Gerhard Grimen
           kommunedelplan
241  U  14.09.2005 Møtereferat 02, Møllendal, 13.09.2005       Statsbygg
240  U  14.09.2005 Møtereferat 02, Møllendal, 13.09.2005       Statsbygg
239  I  07.09.2005 Uttalelse. Store Lungegårdsvann          Bergen og Omland
           kommunedelplan                   Havnevesen
238  X  13.09.2005 Store Lungegårdsvann kommunedelplan. Plannr.    Byggesak og pr. planer ->
           1685.00.00                     TFBU
237  N  12.09.2005 Uttalelse. Førstegangsbehandling. Melding om    Bergen Brannvesen -> Plan- og
           offentlig ettersyn. Kommunedelplan Store      miljøetaten
           Lungegårdsvann.
236  X  12.09.2005 utgår                       /
235  U  07.09.2005 Møtereferat 01, Møllendal, 05.09.2005       Statsbygg
234  I  25.08.2005 Uttalelse. Store Lungegårdsvann          Statens Vegvesen, Region Vest
           kommunedelplan
233  U  30.08.2005 Oversendelse av plandokument - Store        Fylkesmannen i Hordaland
           Lungegårdsvann kommunedelplan
232  N  17.08.2005 Annonse BT: Informasjonsmøte            /
           Kommunedelplan for Store Lungegårdsvann
231  I  19.07.2005 Ingen merknader til planframlegget.        Fiskeridirektoratet, Region
           Kommunedelplan Store Lungegårdsvann        Vest
230  I  11.07.2005 Spørsmål ifm. saken Store Lungegårdsvann      Andre Akse
           kommunedelplan -
229  I  08.07.2005 Kulturoppfølgingsprogram (KOP) for Møllendal    Statsbygg
           Prosjektforslag Ny kunsthøgskole i Bergen
228  N  07.07.2005 Store Lungegårdsvann kommunedelplan.        Plan- og miljøetaten -> Grønn
           Plannummer 1685.00.00               etat
227  N  08.07.2005 Nygårdstangen, strategiplan, rapport 3RW +     /
           S333
226  N  08.07.2005 Møllendal strategi rapport, 3RW + S333       /
225  N  08.07.2005 Trafikkrapport, Helge Hopen, sivilingeniør     /
224  X  08.07.2005 Adresseliste til dok. 221. (Private)        /
223  I  07.07.2005 Konsekventutredning ny kunstskole i Bergen     Vigen AS "Møllegårdene"
           (saksnr. 200406536-13)
222  X  07.07.2005 Adresseliste til dok. 221. (Offentlige)      /
221  N  07.07.2005 Førstegangsbehandling. Melding om offentlig    Plan- og miljøetaten ->
           ettersyn. Kommunedelplan Store           høringsinstanser og priv
           Lungegårdsvann.
220  N  04.07.2005 Saken i retur for videre behandling. Bergenhus   Seksjon byutvikling -> Plan-
           og Årstad bydeler. Kommunedelplan Store      og miljøetaten
           Lungegårdsvann. P .1685 00 00.
219  X  30.06.2005 Vedtaksskriv, BR2, 1363-05, 20050629,       Byrådsleders avdeling ->
           Bergenhus og Årstad bydeler. Kommunedelplan    Byrådsavd. byutvikling
           Store Lungegårdsvann. P .1685 00 00. Første
           gangs behandling.
218  X  29.06.2005 Saksprotokoll, BR2, 1363-05, 20050629,       /
           Bergenhus og Årstad bydeler. Kommunedelplan
           Store Lungegårdsvann. P .1685 00 00. Første
           gangs behandling.
217  U  28.06.2005 Rapport Kommunedelplan Store Lungegårdsvann    Byrådsavdeling for miljø og
                                    byutvikling
216  U  08.06.2005 Vedr. gnr. 166, bnr. 1159 - Store         Vaardal-Lunde
           Lungegårdsvann kommunedelplan
215  X  09.06.2005 Vedtaksskriv, BR2, 1326-05, 20050608,       /
           Bergenhus og Årstad bydeler. Kommunedelplan
           Store Lungegårdsvann. P .1685 00 00. Første
           gangs behandling.
214  X  09.06.2005 Saksprotokoll, BR2, 1326-05, 20050608,       /
           Bergenhus og Årstad bydeler. Kommunedelplan
           Store Lungegårdsvann. P .1685 00 00. Første
           gangs behandling.
213  U  08.06.2005 Endring av plangrense               Planetaten

                    Side 15 av 23
                             Bergen kommune. Byutvikling Saksnr. 200102477/336

212  I  06.06.2005 Avtaledokument. Store Lungegårdsvann        Fuggi Baggi Design
           kommunedelplan
211  I  06.06.2005 UTGÅR                        Fuggi Baggi Design
210  X  02.06.2005 Bestemmelser og retningslinjer til plankart.    /
           Vedlegg
209  X  02.06.2005 Trykt vedlegg 1, Plankart StoreLungegårdsvann    /
208  I  23.05.2005 Tilbud på tilleggsarbeid med grafisk utforming   Fuggi Baggi Design
           av kommunal delplan P360
207  I  30.05.2005 Bistand til arbeid med kommunedelplan Store     Norconsult Bergen
           Lungegårdsvann
206  I  30.05.2005 Illustrasjonsmateriale til kommunedelplan Store   Norconsult Bergen
           Lungegårdsvann
205  U  12.05.2005 Rettelser til: Trykt vedlegg 2, Rapport       Byrådsavdeling for byutvikling
           kommunedelplan Store Lungegårdsvann
204  X  25.05.2005 regskjema Bergenhus og Årstad bydeler.       byråd for byutvikling ->
           Kommunedelplan Store Lungegårdsvann. P       byrådet
           .1685 00 00. Første gangs behandling.
203  X  15.06.2005 Bergenhus og Årstad bydeler. Kommunedelplan     /Byrådet
           Store Lungegårdsvann. P .1685 00 00. Første
           gangs behandling.
202  N  04.05.2005 Førstegangsbehandling i det faste utvalget for   Plan- og miljøetaten ->
           plansaker. Bergenhus og Årstad bydeler.       Byrådsavdeling byutv.
           Kommunedelplan Store Lungegårdsvann. P
           .1685 00 00.
201  I  02.03.2005 Merknader vedr. godsterminal på Nygårdstangen    Jernbaneverket region vest
           - Store Lungegårdsvann kommunedelplan
200  I  22.02.2005 Diverse vedr. Nygårdstangen, Nonneseter       3RW Arkitekter AS
199  I  22.02.2005 Diverse vedr. Nygårdstangen, Lungegårdshøyden    3RW Arkitekter AS
198  I  21.01.2005 Innlevert materiale på CD - Store          Norconsult
           Lungegårdsvann kommunedelplan
197  I  18.01.2005 Forslag til rammeverk for kommunedelplan -     3 RW Arkitekter
           delområde Nonneseterkvartalet
196  I  18.01.2005 Kortfattet innføring Lungegaard Golf Senter     Lungegaard Golf Senter
195  I  17.12.2004 Situasjonsplan m.m. Nonneseterkvartalet       3 RW Arkitekter
194  I  02.08.2004 Prisforslag rapport kommunedelplan Store      FuggiBaggi
           Lungegårdsvann
193  I  27.12.2004 Finansiering/tilskudd til utarbeidelse av      Bergen Bygg og Eiendom KF
           strategiplan - Store Lungegårdsvann, delplan for
           Nygårdstangen
192  I  10.12.2004 Avslag på søknad om tilskudd til utarbeidelse av  Husbanken
           strategiplan, Nygårdstangen - Store
           Lungegårdsvann kommunedelplan
191  I  12.11.2004 Vedr. planarbeid i området rundt          Motorbåtforeningen Neptun
           Motorbåtforeningen Neptun - Store
           Lungegårdsvann kommunedelplan
190  U  23.11.2004 Tilskudd til utarbeidelse av strategiplan,     Entra Eiendom AS
           Nygårdstangen, kdp Store Lungegårdsvann
189  I  18.11.2004 Waterworld: Rammer og visjoner for fornyelse    3RW Arkitekter
           av Møllendal
188  X  11.11.2004 KPD Store Lungegårdsvann              Grønn etat -> Planavdelingen
                                     v. Hilde
187  X  29.10.2004 Referat fra møte 26.10.04 - Store          /
           Lungegårdsvann kommunedelplan
186  U  09.11.2004 Bekreftelse på avsluttet oppdrag. Store       3RW arkitekter
           Lungegårdsvann kommunedelplan
185  I  01.09.2004 Vedr. Nonneseterkvartalet - Store          Entra Eiendom
           Lungegårdsvann kommunedelplan
184  I  26.10.2004 Rapport: Nygårdstangen ift. KDP -          3RW Arkitekter
           oppgaveforståelse, problemstillinger og
           fokusområder
183  I  01.11.2004 Vedr. anmodning om bidrag til finansiering -    Bergen Bygg og Eiendom KF
           delplan for Nygårdstangen - Store

                     Side 16 av 23
                             Bergen kommune. Byutvikling Saksnr. 200102477/336

           Lungegårdsvann
182  I  06.10.2004 Forespørsel vedr. bebyggelse av eiendommen      Arkitektkontoret Vaardal-
           Bergenhus, gnr. 166, bnr. 1159            Lunde AS
181  U  01.10.2004 Anmodning om bidrag til finansiering.        Senterleder Ingunn B. Hansen
           Kommunedelplan Store Lungegårdsvann -        Bergen Storsenter AS
           Delplan for Nygårdstangen.
180  U  01.10.2004 Anmodning om bidrag til finansiering.        Entra Eiendom AS v/Jan
           Kommunedelplan Store Lungegårdsvann -        Møllebakk
           Delplan for Nygårdstangen.
179  X  23.09.2004 Notat: Trafikk i Kalfarveien             /
178  I  07.09.2004 Vedr. Møllendal, reg.plan, Prosjekt Møllestrand /  Siv.ing. Rakner AS
           Mølleneset
177  U  16.09.2004 Søknad om tilskudd til utarbeidelse av        Husbanken. Avd. vest
           strategiplan. KDP Store Lungegårdsvann
           Delområde Nygårdstangen
176  U  10.08.2004 Tilskudd til idékonkurranse, Store          Kjelstrup Olsen Eiendom AS
           Lungegårdsvann
175  I  02.08.2004 Pristilbud på layout og formgiving av        MVH Anne J. Sælen
           kommunedelplan Store Lungegårdsvann
174  I  19.07.2004 Materiell - Rammeplan Møllendal ( CD ) - Store    3RW Arkitekter
           Lungegårdsvann kommunedelplan
173  I  16.07.2004 Utbetalingsbrev - tilskudd områdeutvikling -     Husbanken
           Store Lungegårdsvann
172  U  16.07.2004 Møtereferat, Møllendal strategiplan 30.06.04     Hjalmar Styve
171  U  05.07.2004 Tilskudd til Idékonkurranse for Store        Husbanken
           Lungegårdsvann, ettersending av regneskap
170  U  02.07.2004 Konkurransegrunnlag for åpen             OPAK AS
           anbudskonkurranse, Helikopterbase
169  U  02.07.2004 Konkurransegrunnlag for åpen             Rambøll Norge AS
           anbudskonkurranse, helikopterbase
168  U  02.07.2004 Møtereferat 24.06.04_ Nonneseter           Entra Eiendom AS
167  I  29.06.2004 Vedr. søknad om utbetaling av tilskudd til      Husbanken
           idèkonkurranse Store Lungegårdsvann
166  N  30.06.2004 Møllendalsområdet - Kommunedelplan Store       Grønn etat, landskapskon ->
           Lungegaardsvann                   Planavdelingen
165  I  28.06.2004 Tilbakemelding på brev av 15.06.04 vedr.       Bergen Bygg og Eiendom KF
           tilskudd til idèkonkurranse for Store
           Lungegårdsvann
164  I  25.06.2004 Vedr. ny kunsthøgskole, Møllendalsveien 61      Statsbygg
163  U  21.06.2004 Kontrakt Bergen kommune og 3RW arkitekter,      3RW ARKITEKTER
           P360, Strategiplan Møllendalen
162  U  15.06.2004 Tilskudd til idékonkurranse for Store        BBE
           Lungegårdsvann
161  X  15.06.2004 UTGÅR                        /
           UTGÅR
160  U  15.06.2004 Tilskudd til idékonkurranse for Store        Husbanken
           Lungegårdsvann, Bergen
159  U  19.05.2004 Møtereferat                     Statsbygg
158  U  19.05.2004 Møtereferat                     Statsbygg
157  X  11.05.2004 UTGÅR                        /

156  I  31.03.2004 Statsbudsjettet 2004, Pilotprosjekt,         Det Kongelige
           Byomforming, Bergen kommune, Store          Miljøverndepartement
           Lungegårdsvann kommunedelplan
155  I  23.03.2004 Kopi av brev til 3 RW arkitekter vedr. tilsagn om  Husbanken
           tilskudd til områdeutvikling for området
           Møllendal
154  I  22.03.2004 Vedrørende diverse opplysninger i forbindelse    Renhold skade sentralen as
           med kommunedelplan for Møllendalsområdet,
           Store Lungegårdsvann kommunedelplan
153  I  01.03.2004 Trafikkforhold i Kalfarveien. (fra Kalfartoppen   Konows Senter
           til Fløen). Store Lungegårdsvann

                     Side 17 av 23
                             Bergen kommune. Byutvikling Saksnr. 200102477/336

           kommunedelplan
152  I  27.02.2004 Trafikkforhold i Kalfarveien. Innspill i forb. med  Den Norske Kirke, Døves
           kommunedelplan for Store Lungegårdsvann       menighet Bergen
151  I  02.02.2004 Vedrørende idekonkurransen for Store         Per Jonas Nordhagen
           Lungegårdsvann
150  U  30.01.2004 KOPIERT TIL SAK-DOKNR '200211954' - 8        Miljøverndepartementet
           DEN '100204' AV 'BESA':
           STATSBUDSJETTET 2003 KAP 1400 POST
           75 – PILOTPROSJEKT. BYOMFORMING I
           BERGEN.
149  U  17.12.2003 Anmodning om tilskudd til finansiering. Store    Kjelstrup Olsen Eiendom AS
           Lungegårdsvann, idèkonkurranse for området
148  I  22.12.2003 Vedr. konkurransen om utvikling av området      Tara Holding AS
           rundt Store Lungegårdsvann, Orienteringsmøtet
           09.12.03, kommentarer
147  U  01.12.2003 KOPIERT TIL SAK-DOKNR '200211954' - 6        Miljøverndepartementet
           DEN '101203' AV 'BESA':
           STATSBUDSJETTET 2003, KAP 75-
           PILOTPROSJEKTER MED
           BYROMSFORMING OG
           SENTRUMSUTVIKLING I BERGEN-
           AVTALENUMMER 02283702
           RAPPORT OG BETALINGSANMODNING
146  X  05.12.2003 Store Lungegårdsvann - idekonkurranse        Grønn avdeling ->
                                     jurysekretær Winjum
145  X  03.12.2003 Utgår                        /
144  X  01.12.2003 Utgår                        /
143  I  26.11.2003 Vurdering av innkomne forslag i forhold til     Statsbygg
           kunsthøgskolen i Bergen - åpen idèkonkurranse
           Store Lungegårdsvann
142  I  24.11.2003 Kommentar til idékonkurranse om utvikling av     Tara Holding AS
           området rundt store Lungegårdsvann
141  X  13.10.2003 Adresseliste til dok. 136              /
140  I  12.11.2003 Vedr. Kunsthøyskolen i Bergen - Oppfølging      Statsbygg
           idèkonkurranse - bekrefter bidrag
139  I  13.11.2003 Vedr. utstilling - arkitektkonkurranse Store     Hans Krossøy
           Lungegårdsvann kommunedelplan
138  I  12.11.2003 Fjernvarme i Bergen, Byggetrinn 2.6:         ICG -> Garmann
           Grønneviksøren - Bergen sentrum,
           Nygårdstangen - Statens hus - BKK Varme AS
137  I  31.10.2003 Idé til idékonkurranse om utvikling av området    Kjell Røiseth
           rundt Store Lungegårdsvann
136  U  13.10.2003 Til juryen for idèkonkurranse for Store       juryemedlemmer
           Lungegårdsvann
135  I  03.10.2003 Retur av Cd vedr. Store Lungegårdsvann        Siv.ark. Frederic Salatti
           konkurranse
134  U  10.09.2003 KOPIERT TIL SAK-DOKNR '200300284' - 19        Byrådsavdelingen for finans og
           DEN '100903' AV 'BESA': Svar på brev fra       service
           Byrådsavdelingen for finans og service
133  I  22.08.2003 Åpen idekonkurranse for utvikling av området     Innkjøpsseksjonen
           rundt Store Lungegårdsvann. Forskrift om off.
           anskaffelser.
132  U  12.08.2003 Innspill til premisser for arkitektkonkurransen   x
           vedr. Møllendalsområdet.
131  I  29.07.2003 Overs. av situasjonskart med eiendomsgrenser     Siv.ing. Rakner AS
           inntegnet vedr. Møllendalsområdet.
130  I  28.07.2003 Innspill til premisser for arkitektkonkurransen   Siv.ing. Rakner AS
           vedr. Møllendalsområdet.
129  X  03.06.2003 Adresseliste til dok. 115 og 125           /
128  U  26.06.2003 Anmodning om finansiering BBE - Store        Bergen Bygg og Eiendom
           Lungegårdsvann kommunedelplan
127  X  27.06.2003 UTGÅR                        /

                     Side 18 av 23
                             Bergen kommune. Byutvikling Saksnr. 200102477/336

126  X  27.06.2003 UTGÅR                        /
125  U  23.06.2003 Oppfølging av møte om videreutvikling av       Utbyggere (adr.liste dok. 129)
           Møllendalsområdet - Store Lungegårdsvann
           kommunedelplan
124  U  23.06.2003 Oppfølging av møte om videreutvikling av       Statsbygg
           Møllendalsområdet. Store Lungegårdsvann
           kommunedelplan
123  X  23.06.2003 UTGÅR                        Planavdelingen ->
                                     møtedeltakerne
122  X  23.06.2003 Referat fra møte med utbyggere 10.juni - Store    Planavdelingen ->
           Lungegårdsvann kommunedelplan            Møtedeltakerne
121  I  13.06.2003 Foreløpige rammebetingelser. Store          Jernbaneverket, region Vest
           Lungegårdsvann kommunedelplan
120  N  16.06.2003 Oversendelse av vedtak. Arkitektkonkurranse     Seksjon miljø og byutvik ->
           som ledd i planarbeidet. Kommunedelplan Store    Planavdelingen
           Lungegårdsvann.
119  X  16.06.2003 Premisser for program for idékonkurranse.      /
           Kommunedelplan Store Lungegårdsvann.
118  X  12.06.2003 reg skjema Kommunedelplan Store           byråd for miljø, byutvik ->
           Lungegårdsvann. Premisser for program for      byrådet
           idékonkurranse
117  X  13.06.2003 Utgår                        /
116  I  26.05.2003 Trafikkregistrering Store Lungegårdsvann       Asplan Viak Bergen AS
115  U  03.06.2003 Møteinnkallelse til grunneiere vedr. Store      grunneiere (adr.liste dok. 129)
           Lungegårdsvann kommunedelplan
114  X  05.06.2003 Sak til byråden for miljø, byutvikling og tekniske  Planavdelingen -> BMBT
           tjenester
113  I  12.05.2003 Oversendelse av trafikkanalyse for Store       Asplan Viak Bergen AS
           Lungegårdsvann
112  I  30.04.2003 BKK Varme AS Fjernvarme i Bergen.          ICG -> Garmann
           Byggetrinn 2.6 Grønneviksøren - Bergen
           sentrum. Nygårdstangen - Statens hus.
111  I  30.04.2003 Vedr. midlertidig leie av helikopterlandingsplass.  Bergen Bygg og Eiendom KF
           Forespørsel om forlengelse. Forholdet til
           kommunedelplan under utarbeidelse.
           Grønneviksøren, gnr. 163, bnr. 563
110  I  23.04.2003 Bistand til kommunedelplan Store           Asplan Viak Bergen AS
           Lungegårdsvann
109  U  11.04.2003 Oversendelse av avtaledokument            HLM arkitektur & plan as
           Prosjektsekretær for kummunedelplan Store
           Lungegårdsvann
108  I  02.04.2003 Innspill til kommunedelplan Store          Mats Andersen
           Lungegårdsvann
107  U  31.03.2003 Avtaledokument for Prosjektsekretær for       HLM arkitektur & plan as
           kommunedelplan Store Lungegårdsvann
106  X  26.02.2003 Innkommet referat fra møte 13.02.03 vedr.      Asplan Viak AS ->
           trafikkregistrering, Store Lungegårdsvann      Planavdelingen
105  X  12.03.2003 Arkitektkonkurranse som ledd i planarbeidet.     Planavdelingen -> BMBT
           Kommunedelplan Store Lungegårdsvann.
104  U  20.02.2003 Svar på tilbud om prosjektsekretær for        Kompas
           Kommunedelplan Store Lungegårdsvann
103  U  20.02.2003 Svar på tilbud om prosjektsekretær for        Arkitektkontoret ABO as
           kommunedelplan Store Lungegårdsvann
102  U  20.02.2003 Svar på tilbud om prosjektsekretær for        Norconsult
           kommunedelplan Store Lungegårdsvann
101  U  20.02.2003 Svar på tilbud om prosjektsekretær for        VISTA utredning AS
           Kommunedelplan Store Lungegårdsvann
100  U  20.02.2003 Svar på tilbud om Prosjektsekretær for        Artec as
           Kommunedelplan Store Lungegårdsvann
 99  U  17.02.2003 Svar på tilbud om Prosjektsekretær for        x
           Kommunedelplan Store Lungegårdsvann.
 98  I  12.02.2003 Oversender kopi av brev dat. 09.10.01 fra Bergen   Siv.ing. Rakner AS

                     Side 19 av 23
                             Bergen kommune. Byutvikling Saksnr. 200102477/336

           Bygg og Eiendom til siv.ing. Rakner AS og
           adv.firma Lindh Stabell Horten DA vedr.
           Møllendalsveien. gnr. 163, bnr. 10 m.fl. Store
           Lungegårdsvann kommunedelplan
97  X  12.02.2003  Innkommet referat fra møte 06.02.03 vedr.      Asplan Viak AS ->
           trafikkregistrering, Store Lungegårdsvann      Planavdelingen
96  X  12.02.2003  Innkommet referat fra møte 31.01.03 vedr.      Asplan Viak AS ->
           trafikkregistrering, Store Lungegårdsvann      Planavdelingen
95  I  04.02.2003  Tilbud prosjektsekretær for kommunedelplan     arkitektkontoret ABO as
           Store Lungegårdsvann
94  I  04.02.2003  Tilbud prosjektsekretær for kommunedelplan     HLM Arkitektur & Plan AS
           Store Lungegårdsvann
93  I  04.02.2003  Tilbud prosjektsekretær for kommunedelplan     Norconsult Bergen
           Store Lungegårdsvann
92  I  04.02.2003  Tilbud prosjektsekretær for kommunedelplan     Artec AS
           Store Lungegårdsvann
91  I  31.01.2003  Tilbud prosjektsekretær for kommunedelplan     Kompas AS
           Store Lungegårdsvann
90  I  03.02.2003  Vedr. tilbud prosjektsekretær Store         Interconsult ASA
           Lungegårdsvann kommunedelplan.
89  I  31.01.2003  Tilbud prosjektsekretær for kommunedelplan     Vista Utredning AS
           Store Lungegårdsvann
88  X  30.01.2003  Innkommet referat fra møte 23.01.03 vedr.      Asplan Viak Bergen AS ->
           trafikkregistrering Store Lungegårdsvann      Planavdelingen
87  U  15.01.2003  Tilbudsforespørsel.                 Se adresseliste dok 86
86  X  15.01.2003  Adresseliste til dok. 87              /
85  U  14.01.2003  Kontrakt trafikk registrering og          Asplan Viak
           problembeskrivelse store Lungegårdsvann
84  U  14.01.2003  Utgår                        x
83  I  02.01.2003  Uttalelse. Store Lungegårdsvann           Bergen Sjøfartsmuseum
           kommunedelplan
82  N  03.01.2003  Oversendelse av Kulturminnegrunnlag for       Byantikvaren ->
           Kommunedelplan Store Lungegårdsvann         Planavdelingen
81  X  02.01.2003  Innkommet referat fra møte 19.12.02 vedr.      Asplan Viak -> Planavdelingen
           trafikkregistrering Store Lungegårdsvann
80  U  17.12.2002  Utgår                        x
79  X  06.12.2002  Svar på spørsmål fra Martin Smith Sivertsen (H)   /
           til bystyret 091202 vedr. plan for utvikling av
           Nygårdstangen
78  U  28.11.2002  Utgår                        x
77  U  28.11.2002  Svar på tilbud om trafikk registrering og      Kompas AS
           problembeskrivelse, Store Lungegårdsvann
76  U  28.11.2002  Svar på tilbud om trafikk registrering og      Asplan Viak
           problembeskrivelse Store Lungegårdsvann
75  I  25.11.2002  Revidert tilbud trafikkregistrering Store      Asplan Viak Bergen AS
           Lungegårdsvann
74  I  22.11.2002  Tilbud trafikkregistrering og problembeskrivelse  Kompas AS
           Store Lungegårdsvann
73  U  12.11.2002  Forprosjekt Kommunedelplan Store         Byrådsavdeling for miljø,
           Lungegårdsvann                  byutvikling og tekniske
                                    tjenester
72  I  06.11.2002  Kopi av brev til Hordaland fylkeskommune vedr. Riksantikvaren, Distriktskontor
           melding om igangsetting av planarbeid. Store   Vest
           Lungegårdsvann kommunedelplan
71  I  31.10.2002  Tilbud trafikkregistrering, Store Lungegårdsvann Asplan Viak Bergen AS
           kommunedelplan
70  I  31.10.2002  Tilbud trafikkregistrering og problembeskrivelse Kompas AS
           Store Lungegårdsvann kommunedelplan
69  I  28.10.2002  Uttalelse. Store Lungegårdsvann         Fylkesmannen i Hordaland
           kommunedelplan                  Miljøvernavdelinga
68  U  11.10.2002  Trafikkregistrering Store Lungegårdsvann     Asplan Viak
           kommunedelplan

                     Side 20 av 23
                            Bergen kommune. Byutvikling Saksnr. 200102477/336

67  U  11.10.2002 Trafikkregistrering Store Lungegårdsvann      KOMPASS AS
          kommunedelplan
66  X  08.10.2002 Referat befaring 7. okt.2002            /
65  U  08.10.2002 Arealøkonomisk analyse               Bergen Bygg og Eiendom
64  I  03.10.2002 Uttalelse. Store Lungegårdsvann           Hordaland fylkeskommune,
          kommunedelplan                   avd. for regional utvikling
63  I  04.10.2002 Merknader. Store Lungegårdsvann           Forsvarsbygg
          kommunedelplan
62  I  17.09.2002 Merknad. Store Lungegårdsvann            Britt Foster
          kommunedelplan
61  I  06.09.2002 Vedtak Bergenhus bydelsstyre 03.09.02. Store    Bergenhus
          Lungegårdsvann kommunedelplan.           bydelsadministrasjon
60  I  05.09.2002 Merknader. Store Lungegårdsvann           Jernbaneverket, region Vest
          kommunedelplan.
59  I  30.08.2002 Uttalelse. Store Lungegårdsvann           Hordaland fylkeskommune,
          kommunedelplan.                   avd. for regional utvikling
58  I  30.08.2002 Merknader. Store Lungegårdsvann           Backer Holding AS
          kommunedelplan
57  I  30.08.2002 Foreløpig melding om merknader. Store        Gaia trafikk AS
          Lungegårdsvann kommunedelplan
56  I  30.08.2002 Uttalelse. Store Lungegårdsvann           Gaia trafikk AS
          kommunedelplan
55  I  30.08.2002 Uttalelse. Store Lungegårdsvann           Transportbedriftenes
          kommunedelplan                   Landsforening Hordaland
54  I  30.08.2002 Merknad. Store Lungegårdsvann            Paal J. Kahrs Arkitekter AS
          kommunedelplan
53  I  30.08.2002 Merknad. Store Lungegårdsvann            SCC Arkon AS
          kommunedelplan
52  I  29.08.2002 Merknader. Store Lungegårdsvann           Bergen Bygg og Eiendom KF
          kommunedelplan
51  I  29.08.2002 Merknader. Store Lungegårdsvann           Celexa Eiendomsforvaltning
          kommunedelplan                   AS
50  I  30.08.2002 Merknader. Store Lungegårdsvann           Nubben Vel v/Terje Hungnes
          kommunedelplan
49  I  30.08.2002 Store Lungegårdsvann kommunedelplan.        Riksantikvaren, Distriktskontor
          Melding om igangsetting av offentlig planarbeid   Vest
48  I  29.08.2002 Merknader. Store Lungegårdsvann           Kongelig Norsk Båtforbund
          kommunedelplan.                   Region Vest
47  I  29.08.2002 Uttalelse. Store Lungegårdsvann           Bergen Kirkelige Fellesråd,
          kommunedelplan                   Kirkevergen i Bergen
46  I  28.08.2002 Uttalelse. Store Lungegårdsvann           Statsbygg
          kommunedelplan
45  I  27.08.2002 Merknader fra eier av eiendommen gnr. 166, bnr.   Advokatfirma Vogt & Wiig
          960, Kaigaten 1 c-d, Brødr. Lohnes
          Eiendomsselskap AS. Store Lungegårdsvann
          kommunedelplan
44  I  23.08.2002 Uttalelse. Store Lungegårdsvann           Byrådsavdeling for Helse og
          kommunedelplan                   Sosial
43  N  28.08.2002 Uttalelse til oppstart av KDP Store         Grønn avdeling ->
          Lungegårdsvann.                   Planavdelingen
42  I  20.08.2002 Uttalelse. Store Lungegårdsvann           Luftfartsverket
          kommunedelplan
41  I  13.08.2002 Uttalelse. Store Lungegårdsvann           Den Norske Kyrkja, Bjørgvin
          kommunedelplan                   bispedømeråd
40  I  12.08.2002 Ønsker nærmere informasjon. Store          Den Norske Kirke, Døves
          Lungegårdsvann kommunedelplan            menighet Bergen
39  I  08.08.2002 Mulig innspill Tara Holding AS,           Advokatfirma Lindh Stabell
          Møllendalsveien 60, Store Lungegårdsvann      Horten DA
          kommunedelplan.
38  I  06.08.2002 Uttalelse. Store Lungegårdsvann           Tekniske Tjenester VA-etaten
          kommunedelplan
37  I  02.08.2002 Interesse for å komme med innspill til       Norges Handikapforbund

                    Side 21 av 23
                             Bergen kommune. Byutvikling Saksnr. 200102477/336

           detaljplanleggingen. Store Lungegårdsvann      Bergen
           kommunedelplan
36  I  23.07.2002  Uttalelse, Store Lungegårdsvann           Tekniske Tjenester Vegetaten
           kommunedelplan
35  I  19.07.2002  Kommentarer, Store Lungegårdsvann          Liv Fredrikke Anderssen
34  I  18.07.2002  Ingen merknader til planarbeidet, Store       Bergen Brannvesen
           Lungegårdsvann
33  I  10.07.2002  Uttalelse, Kommunedelplan for Store         Byrådsavdeling for kultur
           Lungegårdsvann
32  I  08.07.2002  Uttalelse, Store Lungegårdsvann           Bergen og Omland
                                     Havnevesen
31  I  05.07.2002 Uttale, legger ved en brosjyre, Store         Rådet for funksjonshemmede
          Lungegårdsvann
30  I  05.07.2002 Viser til vedtak i sak 370/01, møte 19.11.01,     Byrådsavdeling for helse og
          Store Lungegårdsvann                 sosial
29  I  01.07.2002 Uttalelse. Store Lungegårdsvann            Næringsmiddeltilsyn og
          kommunedelplan                    miljørettet helsevern
28  I  02.07.2002 Bekreftelse på mottatt brev - varsel om lang     Bergen Sjøfartsmuseum
          saksbehandlingstid. Store Lungegårdsvann
          kommunedelplan
27  I  27.06.2002 Uttalelse, Kommunedelplan for Store          BKK Varme AS
          Lungegårdsvann
26  I  25.06.2002 Bistand vedr. lokalisering av helikopterbase -    Econ
          samfunnsøkonommisk vurdering. Store
          Lungegårdsvann kommunedelplan.
25  N  24.06.2002 Avertert 24.06.02. Komm.dir. har i h.h.t. fullm.   /
          vedtatt igangsetting av Kommunedelplan for
          Store Lungegårdsvann
24  I  20.06.2002 Store Lungegårdsvann Kommunedelplan.         Planavdelingen
          Melding om igangsetting av offentlig planarbeid
23  I  20.06.2002 Store Lungegårdsvann kommunedelplan Melding      Byutvikling Planavdelingen
          om igangsetting av offentlig planarbeid
22  X  20.06.2002 Off. Adresseliste til dok. 16.            /
21  U  13.06.2002 Kunngjering                      A.K
20  X  13.06.2002 Utgår                         x
19  X  12.06.2002 Utgår                         x
18  X  12.06.2002 UTGÅR                         Planavdelingen -> Info.
                                     v/Kringstad
17  X  20.06.2002 Adresseliste til dok. 16               /
16  U  20.06.2002 Melding om igangsetting av offentlig planarbeid.   Naboer, off. etater
          Store Lungegårdsvann kommunedelplan.
15  X  29.05.2002 Innkommet referat fra møte 23.05.02 vedr.       ICG Garmann ->
          utfylling Store Lungegårdsvann og gangbro       Planavdelingen
          Møllendalselven. Gang- og sykkelveg/fjernvarme
          Grønneviksøren - Fløen.
14  N  06.05.2002 Oversendes for videre oppfølging. Bergenhus.     Seksjon byutvikling ->
          Melding oppstart kommunedelplan Store         Planavdelingen
          Lungegårdsvann
13  N  11.04.2002 Kulturminnegrunnlag rundt Store            Byantikvaren ->
          Lungegårdsvann.                    Planavdelingen
12  N  05.04.2002 Kulturminnegrunnlag rundt Store            Planavdelingen ->
          Lungegårdsvann.                    Byantikvaren
11  U  05.04.2002 UTGÅR                         Byantikvaren
10  U  05.04.2002 UTGÅR                         Byantikvaren
 9  U  05.04.2002 UTGÅR                         Miljø og byutvikling ->
                                     byantikvaren
 8  X  22.03.2002  SLV oppstartsbrev                  /
 7  X  22.03.2002  UTGÅR                        /
 6  U  22.03.2002  UTGÅR                        hibr
 5  N  22.03.2002  Oppstart Kommunedelplan Store            /
           Lungegårdsvann vedtatt i henhold til delegert
           fullmakt.

                     Side 22 av 23
                           Bergen kommune. Byutvikling Saksnr. 200102477/336

4  N  21.03.2002 Bergenhus. Melding oppstart kommunedelplan     Planavdelingen -> BMBY
          Store Lungegårdsvann
3  I  14.03.2002 Svar på forespørsel dat. 08.03.02 vedr.      Byantikvaren
          kommunedelplan Store Lungegårdsvann
2  N  08.03.2002 Vedr. kommunedelplan Store Lungegårdsvann     Planavdelingen ->
                                   Byantikvaren
1  I  07.02.2001 BKK Varme AS Fjernvarme i Bergen.         ICG -> Garmann
          Byggetrinn 2.6 Grønneviksøren - Sentrum.
          Møtereferat 30.01.01
                   Side 23 av 23

								
To top