innkalling 4 okt 2005

Document Sample
innkalling 4 okt 2005 Powered By Docstoc
					       Sør-Odal kommune
       Ordføreren
Utvalgets medlemmer og varamedlemmer


Innkalling til møte
Formannskapet

Møtedato: 04.10.2005
Sted:   Kommunehuset
Tid:   11:00


Det er anledning til å se gjennom saksdokumentene på kontor for politisk sekretariat.

Saksliste:

Utvalgs    Arkiv-
Saksnr:    Saksnr.   Sakstittel
PS 123/05          Referatsaker
PS 124/05   05/00967   Tv-aksjonen Drømmefanger 2005. Rodeleder Oppstad
PS 125/05   05/01777   Søknad om fritak fra kommunalt verv. Kontrollutvalget
PS 126/05   05/01753   Søknad om fritak fra kommunalt verv
PS 127/05   05/01732   Søknad om bevilling for skjenking av alkoholvare for en enkelt
              anledning
PS 128/05   05/01297   Søknad om utvidet skjenkebevilling Kaktus pub og pizza. Klage
              på vedtak
PS 129/05   04/00499   Regnskapsrapport pr. august 2005
PS 130/05   04/02236   Glåmdal sekretæren IKS - endring av §§8 og 9
PS 131/05   00/01145   GBAS – tilleggsavtale (Unntatt off i ht Off lovens §6, 2b)
PS 132/05   05/01863   Bud på eiendommen (Unntatt off i ht Off lovens §5a 1. leddd)
PS 133/05          Søknad om økonomisk støtte/Støtteannonser
PS 134/05          Etiske retningslinjer
                   Skarnes, 26.09.05
Knut Hvithammer
Fung ordfører
PS 123/05   Referatsaker
RS 022/05   Tegningsinnbydelse emisjon på inntil 375 millioner kroner
RS 023/05   Bruk av kommunens § 13 - Krav om lovlighetskontroll


RS 024/05:   Brev fra Sivilombudsmannen med vedlegg datert 29. april 2005
        med svar på klage datert 22. februar 2005 fra ”Komiteen for
        god rv 2- løsning” og klage fra datert 4. april 2005 fra Korsmo
        sida vel og Rv 2 utvalget. Sivilombudsmannen oversender til
        kommunen kopi av avsluttende brev datert 29. april 2005 til
        forannevnte komiteer.
RS 025/05: Brev av 20. juni 2005 fra ordføreren til Miljøvernministeren.
RS 026/05: Brev datert 8. august 2005 fra Miljøvernministeren til ordføreren.
RS 027/05: Brev fra Statens vegvesen datert 8. september 2005
         Sør-Odal kommune – politisk sakTv-aksjonen Drømmefanger 2005. Rodeleder Oppstad
Saksdokumenter:                                     Arkivkode: X03
SAKSGANG:
R.f. Utvalg               Møtedato     Arkivsaksnr.   Utvalgssak
1  Formannskapet           04.10.05     05/00967-10    124/05

Saksbehandler: Vidar HolstadRådmannens forslag til vedtak:
Som ny rodeleder for Oppstad velges:
Bakgrunn for saken:
Vedtak i Formannskapet - 06.09.2005:
Søknaden om fritak fra vervet som rodeleder på Oppstad fra Morten Fossmellom innvilges.
Som ny rodeleder på Oppstad velges Hilde Korsmo.
Leder av kommunekomiteen gis fullmakt til nødvendige suppleringer.
Vedtak i Formannskapet - 24.05.2005:
1. Følgende Kommunekomite for TV-aksjonen 2005 velges:
Leder:    Knut Hvithammer
Sekretær:  Vidar Holstad
Kasserer:  Odal sparbank
Medlem:   Ida Nielsen, SOBUR

Rodeledere:
Skarnes:   Aud S. Johnsen
Sander:    Heidi Hitland
Galterud:   Rolf Hansen
Ullern:    Rita Aanerud
Oppstad:   Morten Fossmellem
Disenå/Finholt: Jan Ivar Kalbakken
Slåstad:   Bjørg Thoner

Komiteleder får fullmakt til å supplere komiteen.
Hilde Korsmo skriver i brev av 10.09.05: ”Ser meg ikke i stand til ¨utføre det pålagte
oppdraget, da jeg ikke er i Odalen den aktuelle helga. Jeg er heller ikke på forhånd blitt spurt
om det passer å være rodeleder for Opptad”.


Skarnes, 14.09.05


Eivind Johansen
Rådmann
          Sør-Odal kommune – politisk sakSøknad om fritak fra kommunalt verv. Kontrollutvalget
Saksdokumenter:
Søknad fra Kjell Holthe 7.9.05


                                     Arkivkode: 033 &16
SAKSGANG:
R.f. Utvalg                 Møtedato      Arkivsaksnr.   Utvalgssak
1  Formannskapet             04.10.05      05/01777-2    125/05
2  Kommunestyret                       05/01777-2

Saksbehandler: Vidar HolstadRådmannens forslag til innstilling:
Bakgrunn for saken:
Kjell Holthe søker i brev av 7.9.05 om fritak fra vervet som leder av Kontrollutvalget.

Kontrollutvalget                    ( 3 )

 AP          Kjell Holthe                   Leder
 AP          Bente Mellem                   Nestleder
 H/SP/FRP/SV     Per Rundèn                    Medlem
 AP          Edvin Hansen                   1.Varamedlem
 AP          Reidun Herudshagen                2.Varamedlem
 AP          Inger Lise Johnsen                3.Varamedlem
 AP          Oddmund Thorstensen                4.VaramedlemSkarnes, 8.9.05


Eivind Johansen
Rådmann
         Sør-Odal kommune – politisk sakSøknad om fritak fra kommunalt verv
Saksdokumenter:
Søknad fra Olav Ulseth av 03.09.05


                                     Arkivkode: 033 &16
SAKSGANG:
R.f. Utvalg                 Møtedato      Arkivsaksnr.   Utvalgssak
1  Formannskapet              04.10.05      05/01753-2    126/05
2  Kommunestyret                       05/01753-2

Saksbehandler: Vidar HolstadRådmannens forslag til innstilling:
Bakgrunn for saken:
Olav Ulseth søker i brev av 3. sept 2005 om fritak fra vervet i Eiendomstakstutvalget. Han er
leder av utvalget..


Taksnemd for eiendomsskatt består i dag av:       ( 3 )

 AP          Olav Ulseth                    Leder
 AP          Herborg Leikvangmoen               Nestleder
 H/SP/FRP/SV     Vesle-Mari Pran                  Medlem
 AP          Bjørn Fjellheim                  1.Varamedlem
 AP          Anny M. Granli                  2.Varamedlem
 H/SP/FRP/SV     Harald Hove                    1.Varamedlem
 H/SP/FRP/SV     Petter Rundèn                   2.VaramedlemSkarnes, 6.9.05


Eivind Johansen
Rådmann
          Sør-Odal kommune – politisk sakSøknad om bevilling for skjenking av alkoholvare for en enkelt
anledning
Saksdokumenter:
Søknad fra Eva Kristoffersen av 02.09.05


                                        Arkivkode: U63
SAKSGANG:
R.f. Utvalg               Møtedato       Arkivsaksnr.    Utvalgssak
1  Formannskapet            04.10.05       05/01732-2     127/05

Saksbehandler: Vidar HolstadRådmannens forslag til vedtak:
1. Sør-Odal formannskap gir dispensasjon fra pkt. B4 i «Regler for bruk av Sør-Odal
  idrettshall» og gir Eva Kristoffersen, 2114 Disenå, skjenkebevilling for øl og vin i Sør-
  Odal idrettshall 03.12.2005 i forbindelse med «25-årsjub lokalt orkester» (lukket
  arrangement).
2. Det forutsettes at skjenkingen foregår innendørs og i organiserte former.
3. Skjenkingen avsluttes senest kl. 0100 og alkohollovens bestemmelser vedr. skjenking
  følges
4. Det sørges for tilstrekkelig vakthold. Forøvrig vises det til «Regler for bruk av Sør-Odal
  idrettshall».


Bakgrunn for saken:
Eva Kristoffersen søker om skjenkebevilling for øl og vin til et lukket arrangemnet i Sør-
Odal idrettshall 3. des. 2005 i forbindelse med et ”25-årsjubileum for et lokalt orkester”. Det
vil bli sendt ut innbydelse til arrangementet og arrangementets målgruppe er voksne.

Vurdering:
Lensmannen har ingen merknader til søknaden.

I «Regler for bruk av Sør-Odal idrettshall» vedtatt av kommunestyret pkt. B4 heter det:
«Røyking og bruk av alkohol og andre rusmidler er ikke tillatt».


Skarnes, 06.09.05


Eivind Johansen
Rådmann
          Sør-Odal kommune – politisk sakSøknad om utvidet skjenkebevilling Kaktus pub og pizza. Klage
på vedtak
Saksdokumenter:
  1. Fsk-sak 114/05 av 06.09.05 (vedlagt)
  2. Fsk-sak 107/05 av 09.08.05 (vedlagt)
  3. Søknad om utvidet skjenketid, datert 23.06.05 (vedlagt)
  4. Klage datert 22.09.05 (vedlagt)
                                       Arkivkode: U63
SAKSGANG:
R.f. Utvalg                Møtedato       Arkivsaksnr.   Utvalgssak
1  Formannskapet            04.10.05       05/01297-9    128/05

Saksbehandler: Vidar Holstad

Rådmannens forslag til vedtak:
Klagen fra Kaktus bar og pizza avvises. Det er ikke framlagt vesentlige nye opplysninger i
saken som tilsier at man bør fravike delmål 3 strekpunkt 6 i ”Rusmiddelplanen for Sør-Odal
for 2004-08”


Bakgrunn for saken:
Formannskapet vedtok i møte 6. sept. 2005 å avslå søknaden om utvidet skjenketid for
brennevin (mer enn 22 volumprosent alkohol) fram til kl. 02.

Skjenketiden i Sør-Odal er fastsatt i Rusmiddelplanens Delmål 3:
”Skjenketiden for øl/vin settes til kl. 08-02 og for brennevin kl. 13-01”.

Formannskapet vedtok i møte 6. sept. 2005 at skjenketidene vurderes ved neste års rullering
av handlingsplanen.

Det vises for øvrig til saksutredningene i sakene 1107/05 og 114/05. Disse er vedlagt.

Kaktus bar og pizza påklager vedtaket i mail av 22.09.05. Det er sosialleder og lensmannen
som har uttalt seg i saken, ikke helsesøster og lensmann som det sies i klagen. Det vises for
øvrig til klagen som er vedlagt.

Vurdering:
Rådmannen kan ikke se at et har framkommet vesentlige nye momenter i saken som tilsier at
klagen bør tas til følge.

Skarnes, 23.09.05


Eivind Johansen
Rådmann
          Sør-Odal kommune – politisk sakRegnskapsrapport pr. august 2005
Saksdokumenter: Regnskapsrapport pr. august 2005                                           Arkivkode: 210
SAKSGANG:
R.f. Utvalg                 Møtedato       Arkivsaksnr.     Utvalgssak
1  Formannskapet             04.10.05       04/00499-25     129/05
2  Kommunestyret                        04/00499-25

Saksbehandler: Svein HolterRådmannens forslag til innstilling:
  1. Regnskapsrapporten pr. august tas til orientering.
  2. Det foretas følgende budsjettjusteringer:
    10100 1010 120    Lønn reduseres med              kr. 340.000,-
    12701 1010 120    Konsulentbistand økes med           kr. 150.000,-
    10100 1012 120    Lønn tillitsvalgte økes med          kr. 150.000,-
    10300 1082 385    Lønn Bygdebok økes med            kr. 40.000,-
    11150 1092 377    Arr. Utgifter økes med            kr. 20.000,-
    1205 1092 377    Kjøp økes med                  kr. 15.000,-
    12000 1092 377    Inventar økes med               kr. 10.000,-
    12001 1092 377    Innkjøp kom. Salg økes med           kr. 20.000,-
    15000 1092 377    Avsetning til fond (Kulturpris) økes med   kr. 10.000,-
    16200 1092 377    Salg- og billettinnt. Økes med    - kr. 35.000,-
    17700 1092 377    Refusjoner økes med         - kr. 40.000,-
    10101 2000      Lønn økes med                 kr. 428.000,-
    14900 1011 190    Res. lønnsøkning reduseres med        kr. 428.000,-
    09900 9030 8053880 Udekket invest.regnskap 2004 økes med      kr. 3.749.000
    09900 8040 8001880 Udekket invest.regnskap 2004 økes med      kr. 3.407.000
    09100 9030 8053880 Lån                økes med    kr. 3.749.000
    09100 8040 8001 880 Lån               økes med    kr. 3.407.000Fra virksomhetene:
Ansvar 10 Politisk
Art 10801 Møtegodtgjøring folkevalget viser et forbruk på 72%. Det kan se ut som om denne
posten kan bli overskredet. Dette vil man komme tilbake til ved neste rapportering.

Ansvar 11 Sentraladministrasjonen.
Fellestjenester viser et forbruk på 114%. Dette skylles i hovedsak regnskapsføringen av
personforsikringer. Posten vil bli justert i løpet av året. I tillegg er det foretatt justeringer av
føring av lønn for tillitsvalgte og innleid økonomisk bistand. Dette justeres ved ubrukte
lønnsmidler.
Revidering av Nye Bind 4 av Bygdebok for Sør-Odal er sluttfasen. Bygdebokredaktøren har
arbeidsavtale ut sept. 05. For å kunne fullføre revideringen, må engasjementet forlenger til ut
nov. 2005.
”Galleri Lyshuset”: Alle salg inntekter og –utgifter føres nå kommuneregnskapet. I tillegg
har galleriet mottatt tilskudd fra Fylkeskommunen og Odal sparebank for tilrettelegging av
loklaer i ”Låven” og ”Stabburet”. Det er derfor nødvendig å foreta mindre budsjettendringer.

VIRKSOMHETSOMRÅDE: Skole:
Avd skole ligger på et forbruk på 64.2 %, mens periodisert budsjett skulle tilsi 63.2 %. Dette må ses
mot:
Kr. 400 000 i merinntekt på refusjon sykepenger
Kr. 213 000 som avd skole skal ha til dekning av økt timetall i småskolen fra 1. august
Kr. 215 000 som er summen av lønnsøkningen i tariffoppgjøret pr 01.05.05 på kr. 2000.

Til sammen kr 828 000 i merinntekter.

Jeg ber med det samme om å få justert også for kr 215 000 i lønnsøkninger. (I tillegg til kr 213 000
som jeg har bedt om før.)

VIRKSOMHETSOMRÅDE:    Barnehage
 LØNNSUTVIKLING FOR HELE VIRKSOMHETSOMRÅDE:

Tekst (fyll inn tallene selv i      Regnskap pt   Per.budsjett  Avvik i kr.   Forbruk
tabellen)                                          i%
Fast lønn ekskl.sos.utg          4858747     5174263     315515      94%
(art 10100:10101)
Annen lønn (art 10100:10899)       6225648     6255851     30203      100%
Sum all lønn inkl. sos.utg        8165376     8066844     -98532      101%
(art 10000:10999)

Kommentarer til lønnsutviklingen med en fremskrivning av dagens situasjon til
regnskapsslutt 31.12:
Det er budsjettert med for lite til lønn og sosiale utgifter til barnehagene. Dette vil bli rettet
opp ved budsjettjustering senere, og dekkes av skjønnsmidler til barnehage.

VIRKSOMHETSOMRÅDE: Pro
 LØNNSUTVIKLING FOR HELE VIRKSOMHETSOMRÅDE:

Tekst (fyll inn tallene selv i      Regnskap pt   Per.budsjett  Avvik i kr.   Forbruk
tabellen)                                          i%
Fast lønn ekskl.sos.utg          28 644      28 153     -491 281,63   101,75
(art 10100:10101)             468,23      186,60
Annen lønn (art 10100:10899)       11 551      8 188      -3 362      141,06
                     365,45      963,24     402,21
Sum all lønn inkl. sos.utg        51 544      47 187     -4 356      109,23
(art 10000:10999)             025,94      203,04     822,90

Kommentarer til lønnsutviklingen med en fremskrivning av dagens situasjon til
regnskapsslutt 31.12:
Lønnsartene i pro viser som tidligere rapportert at en vil få ett stort overforbruk i forhold til
budsjettet. Blir budsjettjusteringer som vedtatt i formannskapet 9/8-05 vedtatt i
kommunestyret, samt at en ligger an til en mer inntekt i forhold til budsjett på ref. sykelønn
og fødselspenger pr. august har en ca. 1,3 i merinntekt. Med hensyn av budsjettjustering og
merinntekten på sykelønnref og ref fødselspenger ligger en an til ca. 4 mill i overforbruk.
Viser forøvrig til tidligere kommentarer
 ØVRIGE UTGIFTER:
Øvrige utgifter (art 11000:15999 eksklusive art 14290)
Kommentar:
Utvikling som tidligere kommentert. I tillegg måtte en gjøre akutt innkjøp av fatvasker til
avd. FU samt en elektrisk seng til avd. FI. Fatvaskeren var over 20 år. Dette ble en ekstra
utgift på ca. kr.90 000. En vil i budsjett 2006 lage forslag på ett investeringsbudsjett. Noe en
ikke tidligere har hatt, slik at en slipper slike uventete utgifter.

 ØVRIGE INNTEKTER:
Øvrige inntekter (art 16000:19999, minus art 17100:17199, eksklusive art 17290)
Kommentar:
Som tidligere kommentarer

 VURDERING AV REGNSKAPSSITUASJONEN MOT BUDSJETT FREMSKREVET
 TIL 31.12
Konklusjon:
En forsøker å holde igjen på innleie, men det dukker opp situasjoner hvor en ikke greier å
holde igjen på vikarbruken. Dette ved at beboere både inne og ute blir dårlige i perioder og en
må leie inn for å opprettholde standarden på tjenestene slik det forventes. Viser ellers til
tidligere kommentarer i forhold til tiltak for å redusere i driften.

Budsjettjusteringer er ikke foreslått da en ennå ikke er kjent med at tidligere forslag til
budsjettjusteringer er behandlet.

VIRKSOMHETSOMRÅDE: HELSE

 LØNNSUTVIKLING FOR HELE VIRKSOMHETSOMRÅDE:
Tekst (fyll inn tallene selv i tabellen) Regnskap pt Per.budsjett Avvik i kr.     Forbruk
                                            i%
Fast lønn ekskl.sos.utg         1 297 814    1 552152    254 338     83
(art 10100:10101)
Annen lønn (art 10100:10899)      118 156     12 467     105689     se
                                            komm.
Sum all lønn inkl. sos.utg       1 816 813    2 032 936   216 123     89
(art 10000:10999)

Kommentarer til lønnsutviklingen med en fremskrivning av dagens situasjon til
regnskapsslutt 31.12: Ved gjennomgang av lønnsutviklingen, ligger vi godt an mht forbruk
av fastlønn. Overforbruk på annen lønn er i hovedsak ref.sykelønn og vil gå i balanse ved
årets slutt. Det er foretatt justeringer mht lønn av sykevikar via lønningskontoret denne mnd,
det vil også komme mer sykelønnsrefusjon. Grunn til at vi ikke har brukt opp fastlønn er at vi
gjennom hele året ikke har hatt besatt alle helsesøsterstillingen, og har således at en
underbamning store deler av året.


ØVRIGE UTGIFTER:
Øvrige utgifter (art 11000:15999 eksklusive art 14290)
Kommentar: Etter driftsavtale med veileder for turnuslege har vi fått 100 000 kroner i ekstra
kostnad som ikke ligger inne i budsjettet for 2005. Dette er på ansvar 6020. Funksjon 241 art
13700. Ved gjennomgang av regnskap for august har vi et overskudd på denne posten på 137
000 kroner. Det ser således ut til at vi vil klare å dekke denne ekstra utgiften innen eget
budsjett.
VIRKSOMHETSOMRÅDE: Landbruk og miljø
LØNNSUTVIKLING FOR HELE VIRKSOMHETSOMRÅDE:
Tekst (fyll inn tallene selv i Regnskap pt Per.budsjett        Avvik i kr.   Forbruk
tabellen)                                       i%
Fast lønn ekskl.sos.utg    1 160 520  1 173 102         12 582     99
(art 10100:10101)
Annen lønn (art 10100:10899)  196 755   182 283          -14 472     108
Sum all lønn inkl. sos.utg   1 761 673  1 751 322         -10 351     101
(art 10000:10999)


Kommentarer til lønnsutviklingen med en fremskrivning av dagens situasjon til
regnskapsslutt 31.12:
Budsjettet vil holde fordi dagens tallmateriale inneholder en utgift på kr 27 057 til ete
engasjement som vi får refundert av fylkesmannen i Hedmark. Denne summen utgjør 1,57 %
av lønnsutgiftene. Vi ligger mao. an til et forbruk på 99,5% av budsjett på årsbasis.

ØVRIGE UTGIFTER:
Øvrige utgifter (art 11000:15999 eksklusive art 14290)
Kommentar:

Ansvar 7010, funksjon 320: På dette området skal det budsjetteres med nettobeløp(eks
moms) Dette ble gjort av LAM. Ved en feil ble artene ved omregning fra bruttotall til
nettotall i det øvrige budsjettet redusert med 24 % mva.
Dette førte til en reduksjon på budsjettet for LAM på kr 54 391. De artene det gjelder er:
11201, 11204, 11205, 11950 og 12300.
På tross av dette, og at vi på grunn av rådmannens skriv av 13.06.05 har vært svært restriktive
på utgiftssiden, ser det ut til at vi skal klare å holde budsjettet.

 ØVRIGE INNTEKTER:
Øvrige inntekter (art 16000:19999, minus art 17100:17199, eksklusive art 17290)
Kommentar:
Det er en betydelig svikt i salg av elgkjøtt, på grunn av en vinter med få elgpåkjørsler. Dette
er bra for elgen, men vi ligger kr 40 000 under budsjett.
Øvrige inntekter utvikler seg som forventet.

 VURDERING AV REGNSKAPSSITUASJONEN MOT BUDSJETT FREMSKREVET
 TIL 31.12
Konklusjon:
Det ser ut til at budsjettrammen holder akkurat. Det er imidlertid knyttet noe
usikkerhet til hvor store utgifter vi får til fallvilt. Dette er avhengig av når snøen
kommer, og hvor mye som kommer.
VIRKSOMHETSOMRÅDE: Teknisk avdeling
LØNNSUTVIKLING FOR HELE VIRKSOMHETSOMRÅDE:

Tekst (fyll inn tallene selv i     Regnskap pt   Per.budsjett  Avvik i kr.   Forbruk
tabellen)                                         i%
Fast lønn ekskl.sos.utg          953226,73    959173,83    5947,10    99,38
(art 10100:10101)
Annen lønn (art 10100:10899)        267077,22    174317,13   - 92760,09    153,21
Sum all lønn inkl. sos.utg        1530999,26    1448222,62   - 84774,64    105,86
(art 10000:10999)

Kommentarer til lønnsutviklingen med en fremskrivning av dagens situasjon til
regnskapsslutt 31.12:
 Annen lønn viser en overskridelse som bl.a skyldes videreføring av bakvaktordningen for
vann- og avløpsanleggene utover den perioden som var inntatt i budsjettet og at lønn
utrykninger samt variable tillegg for brannvesenet er blitt høyere enn forutsatt . Totalt sett
synes det som om lønnsutviklingen ut året vil holde seg innenfor budsjettet p.g.a ledighet i en
stilling i deler av året (br.insp) og at kompensasjon for lønnsoppgjøret ikke er utlignet på
avdelingsbudsjettene.

ØVRIGE UTGIFTER:
Øvrige utgifter (art 11000:15999 eksklusive art 14290)
Kommentar:
Det vises til tidligere kommentarer. Utgiftene til strømforbruk synes å bli høyere enn
budsjettert. Dette vil det bli sett nærmere på til neste rapport.

 ØVRIGE INNTEKTER:
Øvrige inntekter (art 16000:19999, minus art 17100:17199, eksklusive art 17290)
Kommentar:
Inntektene for tilkobling vann og avløp ligger etter budsjettet. Det samme gjelder inntektene
for svømmehallen som synes budsjettert alt for høyt (kr. 400.000,-) i forhold til regnskap
2004 (kr. 230.000,-).

VURDERING AV REGNSKAPSSITUASJONEN MOT BUDSJETT FREMSKREVET
TIL 31.12
Konklusjon:
Som det fremgår av ovennevnte er budsjett-/regnskapssituasjonen anstrengt og vil bli fulgt
nøye opp resten av året.Vurdering:
Skatteinngangen:
August er en dårlig skattemåned. Vår andel utgjorde kr 710.000 ( kr 247.000 mer enn august i fjor)
Akk.skatteinngang pr august er på 74,695 mill.
mot 73,656 mill. i fjor.
Lønnsutgiftene:
Fast lønn viser et totalt forbruk på 62,5%. Dette er 0,7 % under periodisert budsjett. Annen
lønn (variable tillegg, vikarer, overtid) viser som tidligere rapportert, bl.a. i
regnskapsrapporten for april, et betydelig overforbruk.
Periodisert tilsier et forbruk på 63,2 % mens det er brukt 85,4%. Overforbruket så langt
utgjør dermed 4,7 mill. kr. eks sosiale utgifter, men med fradrag av merinntekter på sykelønn.
Utgiftsartene 1100 – 1500 ser så langt ut til holde. Det samme med 1600/1700 artene.
Forbruket og inntektsinngangen på disse artene vil sammen med forbruket på annen lønn
være avgjørende for om regnskapet kommer ut med over eller underskudd pr. 31.12. Så langt
ser det ut til at vi bør regne med et underskudd.

Budsjettjusteringene vedrørende investeringsregnskapet 2004 gjelder Østerengbråten og
Aldersdementbygget, kfr. Årsmeldingen for 2004.

Skarnes, den 21.september 2005.


Eivind Johansen
Rådmann
          Sør-Odal kommune – politisk sakGlåmdal sekretæren IKS - endring av §§8 og 9
Saksdokumenter:
Kst-sak 81/04 av 16.12.04 (vedlagt)
Møteprotokoll representantskapet Glåmdal sekretæren IKS 8.9.05 (vedlagt)


                                       Arkivkode: 033
SAKSGANG:
R.f. Utvalg               Møtedato       Arkivsaksnr.    Utvalgssak
1  Formannskapet           04.10.05       04/02236-5     130/05
2  Kommunestyret                      04/02236-5

Saksbehandler: Vidar Holstad

Rådmannens forslag til innstilling:
Sør-Odal kommunestyre godkjenner følgende endringer i selskapsavtalen §§8 og 9 for
Glåmdal sekretæren IKS:
  a) Representantskapet i Glåmdal sekretæren IKS skal bestå av kontrollutvalgslederne i
   de 7 Glåmdalskommunens. Varamedlemmer til representantskapet blir nestlederne i
   kontrollutvalgene.
  b) Styret for Glåmdal sekretæren IKS skal ha 3 medlemmer. Representantskapet velger
   leder og nestleder for styret.


Bakgrunn for saken:
Styresammensetningen i Glåmdal sekretæren IKS er i gjeldende selskapsavtale
kontrollutvalgslederene i de 7 Glåmdalskommuene. Dette medfører at Brønnøysundregisteret
ikke godkjenner selskapet pga kvinneandelen i styret, 6 menn og 1 kvinne. Kravet er min
40% kvinneandel.

Representantskapet består i dag av 7 medlemmer, 1 fra hver av de 7 Glåmdalskommunene
valgt av kommunestyrene.
Representantskapet foreslå derfor en endring i styresammensetningen og representantskapet.
Det forslås at Representantskapet består av lederne i Kontrollutvalgene og at
Representantskapet velger et styre på 3 medlemmer.

Det vises for øvrig til saksutredningen i vedlagte møteprotokoll fra representantskapsmøtet
8.9.05.
Vurdering:
Rådmannen har ingen merknader til forslaget fra Representantskapet i Glåmdal sekretæren
IKS.

Skarnes, 15.09.05

Eivind Johansen
Rådmann
          Sør-Odal kommune – politisk sak


Søknad om økonomisk støtte / støtteannonse mv. - 2005
Saksdokumenter:
  1. Søknad fra Flyktningehjelpen, datert 25.05.05. Vedlegg 1
  2. Søknad fra Amathea rådgivningstjeneste for gravide, datert 26.05.05. Vedlegg 2
  3. Søknad fra Dissimilis, datert 31.05.05 og 09.08.05 Vedlegg 3 og 4
  4. Søknad fra Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), datert 10.06.05. Vedlegg 5
  5. Søknad fra Stiftelsen Støttesenter mot Incest, datert 08.07.05. Vedlegg 6
  6. Søknad fra Foreldrehjelpen.net, mottatt 15.09.05. Vedlegg 7
  7. Søknad fra Høgskolestiftelsen i Kongsvinger, datert 21.09.05. Vedlegg 8

                                        Arkivkode: 223
SAKSGANG:
R.f. Utvalg               Møtedato       Arkivsaksnr.    Utvalgssak
1  Formannskapet                       05/00123-30

Saksbehandler: Eivind Johansen


Innstilling/Forslag til vedtak:
Det er ikke avsatt midler til dette i budsjettet, og rådmannen finner derfor ikke å kunne støtte
søknadene.

Bakgrunn for saken:
Sør-Odal kommune får mange søknader om økonomisk støtte / støtteannonse gjennom året.
For å få en samlet vurdering av søknadene, blir disse samlet gjennom året og vil bli lagt fram
for formannskapet kvartalsvis.
Følgende søknader er mottatt pr. 23.09.05

    Flyktningehjelpen - Støtteannonse fra kr 2000,-
    Amathea rådgivningstjeneste for gravide - Økonomisk støtte – Fritt beløp
    Dissimilis - Støtteannonse fra kr 3000,-
    Juridisk rådgivning for gravide kvinner (JURK) – Økonomisk støtte kr 5000,-
    Stiftelsen støttesenter mot incest – Økonomisk støtte kr 0,50 pr. innbygger
    Foreldrehjelpen.net – Økonomisk støtte – Fritt beløp
    Høgskolestiftelsen i Kongsvinger – Driftstilskudd på kr 20.000,-

Vurdering:
Det er ikke avsatt midler til dette i budsjettet, og rådmannen finner derfor ikke å kunne støtte
søknadene. Når det gjelder søknaden fra Stiftelsen støttesenter mot incest, er det gjort vedtak
i regionrådet hvor Sør-Odal kommune gir støtte til Evas støttesenter for seksuelt misbrukte.

Skarnes, 23.09.05

Eivind Johansen
Rådmann
         Sør-Odal kommune – politisk sakEtiske retningslinjer
Saksdokumenter:

Utkast til Etiske retningslinjer for Sør-Odal kommune.
Uttalelser fra: Fagforbundet, Norske Fysioterapauters forbund og Norsk Ergoterapautforbund
        Utdanningsforbundet
        FO
Etiske retningslinjer for Kongsvinger kommune.
                                        Arkivkode:
SAKSGANG:
R.f. Utvalg               Møtedato      Arkivsaksnr.   Utvalgssak
X  Arbeidsmiljøutvalget        01.09.05      05/01114-5    007/05
1  Administrasjonsutvalget      26.09.05      05/01114-5    005/05
2  Formannskapet           04.10.05      05/01114-5    134/05
3  Kommunestyret                     05/01114-5

Saksbehandler: Eivind JohansenInnstilling/Forslag til vedtak:
Utkast til Etiske retningslinjer for Sør-Odal kommune vedtas.


Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 01.09.2005:
Forslag:
Pkt. 3d endres til:
Reise- og oppholdsutgifter i faglige sammenheng dekkes av det offentlige. Evnt. Unntak fra
dette prinsippet kan bare skje etter avtale med overordnede.
Pkt. 6:
Første avsn i pkt. 6 flyttes til pkt 4, etter første setn.
Votering:
Som forslaget med endringer som foreslått. Enst.


Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget - 01.09.2005:
Utkast til Etiske retningslinjer for Sør-Odal kommune vedtas med følgende endringer:
Pkt. 3d endres til:
Reise- og oppholdsutgifter i faglige sammenheng dekkes av det offentlige. Evnt. Unntak fra
dette prinsippet kan bare skje etter avtale med overordnede.
Pkt. 6:
Første avsn i pkt. 6 flyttes til pkt 4, etter første setn.Behandling i Administrasjonsutvalget - 26.09.2005:
Forslag fra Knut Hvithammer: Som forslaget fra rådmannen med endringsforslag fra AMU.
Votering: Som forslag fra Hvithammer. Enst.


Vedtak i Administrasjonsutvalget - 26.09.2005:
Utkast til Etiske retningslinjer for Sør-Odal kommune vedtas med følgende endringer:
Pkt. 3d endres til:
Reise- og oppholdsutgifter i faglige sammenheng dekkes av det offentlige. Evnt. Unntak fra
dette prinsippet kan bare skje etter avtale med overordnede.
Pkt. 6:
Første avsn i pkt. 6 flyttes til pkt 4, etter første setn.

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtok følgende den 28.04.05:

  1. Utkast til verdigrunnlag for Sør-Odal kommune vedtas.
  2. Det utarbeides forslag til Etiske retningslinjer for Sør-Odal kommune.

Fra saksutredningen hitsettes:

 Det er imidlertid blitt ganske vanlig etter hvert at kommunestyret vedtar verdigrunnlag og
også etiske retningslinjer for kommunen. Verdigrunnlag og Etiske retningslinjer vil gjelde for
alle ansatte og ombudsmenn/kvinner i Kommunen.

Og videre:

I media har det på nyåret vært en frisk diskusjon om etikk i yrkeslivet. Særlig har diskusjonen
gått på skillet mellom ”smøring” og ”kundepleie”. Rådmannen har ikke fått signaler fra den
kommunale organisasjon på at dette er et problem hos oss. Temaet berøres imidlertid jevnlig,
bl.a. hva som kan mottas av gaver. Holdningen i Sør-Odal kommune er at det skal være full
åpenhet rundt slike forhold og ved tilbud om gaver så skal alltid nærmeste overordnede
kontaktes.

For å forberede et forslag til Etiske retningslinjer for Sør-Odal kommune har rådmannen
undersøkt status på dette området hos de øvrige Glåmdalskommunene. Alle kommuner har
stort sett like regler på dette. Den eneste forskjellen er at Nord-Odal kommune har fastsatt en
beløpsgrense på ”gaver av ubetydelig verdi”. Her har Nord-Odal kommune satt en
beløpsgrense på kr 300,-.

Det å fastsette et konkret beløp på verdien av gaver som kan mottas synes fornuftig. I praksis
i hverdagen vil mye av diskusjonen være knyttet verdien av gaver. Og gjennom å fastsette et
slikt beløp i reglements form så unngår en tolkninger for framtida Gaver av større verdi enn
dette skal da håndteres i tråd med bestemmelsene i pkt. 3.b. Beløpsgrensen i Nord-Odal har
ikke vært endret på flere år. Jeg vil derfor foreslå at en setter en beløpsgrense på kr 500,-.

Det viktigste med Etiske retningslinjer er imidlertid de prinsippielle grunnholdninger
som uttrykkes i retningslinjene og som er i tråd med kommunens vedtatte
verdigrunnlag og de lover og forskrifter som gjelder.
Virksomhetslederne i kommunen drøftet Utkastet til retningslinjer den 22.06 og gav det sin
tilslutning.

Det samme gjør Fagforbundet, Norske Fysioterapauters forbund og Norsk
Ergoterapautforbund i en fellesuttalelse. De foreslår dog at en i pkt. 4 henviser til
Forvaltningslovens bestemmelser om habilitet. Dette er tatt inn i forslaget som fremmes til
politisk behandling.

FO foreslår i sin uttalelse at punktene 3 d og 5 fjernes, da disse mer er å regne som
reglementer. De viser til pkt. 1 hvor det henvises til lover, forskrifter og reglementer som
gjelder for kommunens virksomhet.
De foreslår også at punkt 6 ”flettes inn” i punkt 4 da dette omhandler mye av det samme.

Utdanningsforbundet skriver i sin uttalelse at de ikke har noen innvendinger til forslaget. De
ser det som positivt at det utarbeides slike retningslinjer, og at det er viktig at de kommer ut
til den enkelte ansatte i kommunen.
Skarnes, 04.07.05


Eivind Johansen, sign.
Rådmann
UTKAST TIL ETISKE RETNINGSLINJER FOR SØR-ODAL
KOMMUNE.

1.   Sør-Odal kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin
    virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet.
    Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkelte
    medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen.

    Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for
    kommunens virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til vedtak
    som er truffet.

2.   Medarbeiderne skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit
    og holdninger til kommunen. De skal derfor ta aktiv avstand fra og bekjempe enhver
    uetisk forvaltningspraksis.

3a.  Folkevalgte og ansatte i kommunen skal unngå personlige fordeler av en art som kan
    påvirke eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Dette
    gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster o.l.
    Når det gjelder verdien på gaven, settes en øvre ramme på kr 500,-. Gaver omfat-
    ter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler, f.eks. i form av person-
    lige rabatter ved kjøp av varer og tjenester.
3b.  Ved tilbud om gaver o.l. som har et omfang som går utover kommunens
    retningslinjer, skal nærmeste overordnede kontaktes. Mottatte gaver skal returneres
    avsender sammen med et brev som redegjør for kommunens regler om dette.

3c.  Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og
    informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles
    slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det.

3d.  Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette
    prinsippet kan bare skje etter særskilt vedtak.

4.   Kommunens folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som medfører
    konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette kan også
    gjelde tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser.

    Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for
    eller forøvrig deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med overordnede.
    Eksempler på slike mulige interessekonflikter kan være:
      Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger
      Lønnet bierverv som kan påvirke ens arbeid i kommunen
      Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold
      som den enkelte arbeider med i kommunen
      Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider
      kommer i konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens
      virksomhet
      Familiære- og andre nære sosiale forbindelser

For øvrig vises til Forvaltningslovens bestemmelser om habilitet, §§ 6 – 10.

5.   Bruk av kommunens maskiner, biler og annet utstyr kan bare skje i samsvar med fast-
    satte retningslinjer. Retningslinjene utarbeides ved hver enkelt virksomhet som har
    noe utstyr som det kan være aktuelt å låne- eller leie ut. Retningslinjene skal inne-
    holde konkret hvilke utstyr det kan være aktuelt å låne/ leie ut. Det skal komme klart
    fram hva som kan lånes ut gratis og hva som kan leies ut samt leiepris.

    Ved hver enkelt virksomhet/arbeidsplass skal det pekes ut en person som er ansvarlig
    for utlån/utleie-ordningen. Denne personen finner selv sitt eget system/rutine på
    hvordan han/hun legger opp ordningen (kvitteringssystem m.v.). Denne personen skal
    også påse at utstyret er i orden når vedkommende låne-/leie-taker kommer tilbake
    med det.


6.   Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommu-
    nen, må respekteres og ikke brukes til personlig vinning.

    All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for kommunen, skal være
    korrekt og pålitelig og ikke med hensikt gis tvetydig formulering.

Vedtatt av Sør-Odal kommunestyre den…., sak…../05.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:12/9/2011
language:Norwegian
pages:20