Probleme contabile actuale ale agentilor economici by HC1112092282

VIEWS: 0 PAGES: 67

									IMPACTUL FISCAL AL ADERĂRII
LA UNIUNEA EUROPEANĂ,
ASUPRA MEDIULUI DE AFACERI


Poiana Braşov, 14 iulie 2006
  Dr. Ovidiu BUNGET
  Catedra de Contabilitate
  Universitatea de Vest din Timişoara
   Probleme contabile actuale
   Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată
   Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 306/2002
   Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 94/2001 - volumul I şi II
   Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS/IFRS)
   Ghiduri profesionale (volumul IV)
      Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2332/2001
      Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1784/2002
      Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1827/2003
      Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1775/2004
vineri, 9 decembrie 2011     Ovidiu Constantin BUNGET
  Probleme contabile actuale
  OMFP 1775/2004
Decembrie 2003: Publicarea OMFP 1827/2003 identifica aspectele legate
 de aplicarea viitoare a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiare
 în România

  Prevederi principale:
     specifica societăţile care trebuie să aplice OMFP 94 (cu modificările
     ulterioare) pentru 2004:cele care îndeplinesc cel puţin două din următoarele
     condiţii:
      - cifra de afaceri peste 7,3 mil. euro,
      - active totale peste 3,65 mil euro
      - 50 de angajaţi.
     impunea aplicarea integrală a IFRS de la data de 1 ianuarie 2005 de către
     toate societăţile, cu excepţia societăţilor mici.
vineri, 9 decembrie 2011     Ovidiu Constantin BUNGET
  Probleme contabile actuale
  OMFP 1775/2004 (cont.)
     Reglementări aplicabile în 2005

     Reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate
     prin OMFP 306/2002, cu modificările ulterioare

     Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice
     Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin OMF
     94/2001, cu modificările şi completările ulterioare
vineri, 9 decembrie 2011      Ovidiu Constantin BUNGET
  Probleme contabile actuale
  OMFP 1775/2004 (cont.)
     Reglementări aplicabile în 2005
  Persoanele juridice care îndeplinesc criteriile de mărime prevăzute la art. 2 alin.
  (2) din OMFP 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare, aplică aceste
  reglementari începând cu data de 1 ianuarie 2005, astfel:
     a) societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o
     piaţă reglementată şi societaţile/companiile naţionale retratează situaţiile financiare ale
     anului 2004, urmând să aplice efectiv reglementările contabile menţionate în acest
     articol de la data de 1 ianuarie 2005

     b) celelalte persoane juridice care îndeplinesc criteriile de mărime prevăzute la art. 2
     alin. (2) din OMFP 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele
     prevăzute la lit. a), pot opta pentru aplicarea reglementărilor OMFP 94/2001 sau
     pentru aplicarea în continuare a Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu
     directivele europene, cu modificările ulterioare

vineri, 9 decembrie 2011       Ovidiu Constantin BUNGET
  Probleme contabile actuale
OMFP 1775/2004 (cont.)

     Reglementări aplicabile în 2006

  Standarde Internaţionale de Raportare Financiară

  Reglementări contabile conforme cu directivele europene (Directiva a IV-a a
  Consiliului 78/660/EEC şi Directiva a VII-a a Consiliului 83/349/EEC privind
  conturile consolidate)
vineri, 9 decembrie 2011    Ovidiu Constantin BUNGET
  Probleme contabile actuale
                Reglementarea contabilă   Reglementarea contabilă
      Entităţi          abrogată la        aplicabilă de la
                  1 ianuarie 2006       1 ianuarie 2006

  Agenţi economici      Omfp 306/2002          Omfp 1752/2005
                Omfp 94/2001

  Instituţii de credit    Omfp 1982/2001         O BNR 5/2005

  Unităţi de asigurare-
  reasigurare         Omfp 2328/2001         O CSA 3129/2005


  Unităţi care operează    Omfp 1742/2002         O CNVM 74/2005
  pe piaţa de capital                     O CNVM 75/2005


vineri, 9 decembrie 2011     Ovidiu Constantin BUNGET
  Probleme contabile actuale
                 Reglementarea contabilă   Reglementarea contabilă
      Entităţi           abrogată la        aplicabilă de la
                   1 ianuarie 2006       1 ianuarie 2006

  Instituţii publice      Omf 324/1984          Omfp 1917/2005


  Persoane juridice fără    Omfp 1829/2003         Omfp 1829/2003
  scop patrimonial
vineri, 9 decembrie 2011      Ovidiu Constantin BUNGET
  Probleme contabile actuale
  OMFP 1775/2004 (cont.)


     OMFP 94/2001                   IFRS
                           Directiva a IV-a
    OMFP 306/2001                 Directiva a VII-a
vineri, 9 decembrie 2011  Ovidiu Constantin BUNGET
  IFRS în 2007 în România?

  Ce reglementări se aplică în 2006?

  persoanele juridice prevăzute la art. 1
  alin. (1) din Legea contabilităţii nr.
  82/1991, republicată, aplică
  reglementările contabile conforme
  cu directivele europene. (aceste
  prevederi se aplică şi sediilor
  permanente din Romania care aparţin
  unor persoane juridice cu sediul sau
  domiciliul in străinătate) – OMFP
  907/2005.


vineri, 9 decembrie 2011    Ovidiu Constantin BUNGET
  IFRS în 2007 în România?

                    Ce reglementări se aplică în 2006?

                    în exerciţiul financiar al anului 2006,
                    instituţiile de credit întocmesc şi un
                    set distinct de situaţii financiare
                    conforme cu Standardele
                    Internaţionale de Raportare
                    Financiară, pentru necesităţi proprii de
                    informare ale utilizatorilor, alţii decât
                    instituţiile statului.
vineri, 9 decembrie 2011  Ovidiu Constantin BUNGET
    IFRS în 2007 în România?
   Ce reglementări se aplică în 2006?
   în exerciţiul financiar al anului 2006, entităţile de interes public sunt considerate:
        instituţiile de credit;
        societăţile de asigurare, asigurare -reasigurare şi de reasigurare;
        entităţile reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;
        societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă
         reglementată;
        companiile şi societăţile naţionale;
        persoanele juridice care aparţin unui grup de societăţi şi intră in perimetrul de consolidare de
         către o societate - mamă care aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară;
        persoanele juridice, altele decât cele precizate anterior, care beneficiază de imprumuturi
         nerambursabile sau cu garanţia statului.
   care, cu exceptia instituţiilor de credit, pot întocmi şi un set distinct de situaţii financiare conforme cu
   Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, pentru necesităţi proprii de informare ale
   utilizatorilor, alţii decât instituţiile statului, potrivit opţiunii acestora şi dacă au capacitatea de
   implementare corespunzătoare.
  vineri, 9 decembrie 2011        Ovidiu Constantin BUNGET
  IFRS în 2007 în România?
  Ce reglementări se aplică
  în 2007?

  În funcţie de cerinţele reglementărilor
  Uniunii Europene şi de evaluările
  efectuate de instituţiile implicate,
  Ministerul Finanţelor Publice, Banca
  Naţională a Romaniei, Comisia de
  Supraveghere a Asigurărilor şi
  Comisia Naţională a Valorilor
  Mobiliare vor stabili condiţiile de
  aplicare a Standardelor Internaţionale
  de Raportare Financiară începând cu
  situaţiile financiare ale anului 2007.

vineri, 9 decembrie 2011    Ovidiu Constantin BUNGET
  Probleme contabile actuale
                  Aplicarea
       Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară
                    INTEGRAL
      Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS)-41
  Interpretările Standardelor Internaţionale de Contabilitate (SIC)-34
    Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS)-7
Interpretări ale Standarelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRIC)


vineri, 9 decembrie 2011   Ovidiu Constantin BUNGET
  Probleme contabile actuale
    “Pilonii” legislaţiei europene în domeniul contabil şi ai
               profesiei contabile

    Directiva a IV-a a Consiliului 78/660/EEC privind conturile
    anuale ale anumitor tipuri de societăţi
    Directiva a VII-a a Consiliului 83/349/EEC privind
    conturile consolidate
    Directiva a VIII-a a Consilului 84/253/EEC privind
    autorizarea persoanelor responsabile cu efectuarea
    auditului financiar al documentelor contabile


vineri, 9 decembrie 2011  Ovidiu Constantin BUNGET
  Reglementări contabile conforme cu
  directivele europene – aspecte tehnice (1)

   Conţinutul reglementării OMFP 1752/2005

      se utilizează aceeaşi reglementare contabilă pentru organizarea şi
      conducerea contabilităţii
      departajarea se realizează în momentul întocmirii şi raportării setului de
      situaţii financiare (conţinut+structură)
      evidenţele contabile utilizabile în scopuri fiscale la determinarea
      impozitelor şi taxelor prevăzute de legislaţia fiscală sunt cele conduse în
      conformitate cu OMFP 1752
vineri, 9 decembrie 2011     Ovidiu Constantin BUNGET
  Reglementări contabile conforme cu
  directivele europene – aspecte tehnice (2)

   Conţinutul reglementării OMFP 1752/2005

      1. formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale individuale;
      2. principiile contabile generale;
      3. regulile generale de evaluare (de bază şi alternative);
      4. regulile generale de întocmirea, aprobarea, auditarea şi publicarea
      situaţiilor financiare;
      5. alte prevederi necesare în aplicarea reglementării (planul general de
      conturi, transpunerea conturilor de la o reglementare la alta).
vineri, 9 decembrie 2011     Ovidiu Constantin BUNGET
  Reglementări contabile conforme cu
  directivele europene – aspecte tehnice (3)

   Aspecte generale (1)

     Clasificare
     entităţi care întocmesc situaţii financiare anuale, numit şi set complet
     (bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului
     propriu, situaţia fluxurilor de numerar şi note explicative) dacă în doi
     ani consecutivi la data bilanţului depăşesc două dintre cele trei criterii
     de mărime stabilite de lege (total active: 3,6 mil. Euro, cifra de afaceri
     netă: 7,3 mil. Euro şi numărul mediu de salariaţi din cursul exerciţiului
     financiar este de 50 de salariaţi);
     entităţi care întocmesc situaţii financiare simplificate (bilanţ
     prescurtat, cont de profit şi pierdere, note explicative, iar situaţia
     fluxurilor de numerar şi/sau situaţia capitalului propriu sunt opţionale)
     dacă nu depăşesc doi ani consecutivi două din cele trei criterii cerute de
     lege.
vineri, 9 decembrie 2011    Ovidiu Constantin BUNGET
  Reglementări contabile conforme cu
  directivele europene – aspecte tehnice (4)

   Aspecte generale (2)

     Când aplic “viteza 1” şi când aplic “viteza 2”? Se poate schimba
     “viteza”?
      –  2 ani consecutivi
      –  Excepţie situaţiile financiare ale anului 2006
      –  Societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o
        piaţă de capital
      –  Obligaţia auditării (set complet)
vineri, 9 decembrie 2011      Ovidiu Constantin BUNGET
  Reglementări contabile conforme cu
  directivele europene – aspecte tehnice (5)

   Principiile contabile generale (explicite)
   1)   Principiul continuităţii activităţii
   2)   Principiul permanenţei metodelor
   3)   Principiul prudenţei
   4)   Principiul independenţei exerciţiului
   5)   Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii
   6)   Principiul intangibilităţii
   7)   Principiul necompensării
   8)   Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului
   9)   Principiul pragului de semnificaţievineri, 9 decembrie 2011    Ovidiu Constantin BUNGET
  Reglementări contabile conforme cu
  directivele europene – aspecte tehnice (6)

   Reguli generale de evaluare
       Regula generală – cost de achiziţie/cost de producţie
       Regula alternativă – valoarea justă


   Momentele evaluării
       Intrare
       Inventariere
       Închiderea exerciţiului
       Ieşire
vineri, 9 decembrie 2011     Ovidiu Constantin BUNGET
  Reglementări contabile conforme cu
  directivele europene – aspecte tehnice (7)

   Reguli generele de evaluare
      Evaluarea la data intrării în entitate
      –  Cost de achiziţie
      –  Cost de producţie
      –  Valoarea de aport
      –  Valoarea justă
      Evaluarea cu ocazia inventarierii (OMFP 1753/2004)
      Evaluarea la închiderea exerciţiului (la valoarea de
       intrare=valoare contabilă, pusă de acord cu rezultatele
       inventarierii)
      Evaluarea la data ieşirii din entitate sau dare în consum
       (valoarea de intrare)vineri, 9 decembrie 2011    Ovidiu Constantin BUNGET
  Reglementări contabile conforme cu
  directivele europene – aspecte tehnice (8)

   Bilanţul

     Formatul bilanţului şi al contului de profit şi pierdere, în special în ceea
     ce priveşte forma adoptată pentru prezentarea acestora, nu poate fi
     modificat de la un exerciţiu la altul.

     Bilanţul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă
     elementele de:
      –  activ - gruparea elementelor de activ, după natură şi lichidate,
      –  datorii – gruparea elementelor datorii, după natură şi exigibilitate,
      –  capital propriu - interesul rezidual al acţionarilor în activele unei
        entităţi după deducerea tuturor datoriilor sale
      ale entităţii la sfârşitul exerciţiului financiar, precum şi în celelalte
        situaţii prevăzute de lege.vineri, 9 decembrie 2011      Ovidiu Constantin BUNGET
  Reglementări contabile conforme cu
  directivele europene – aspecte tehnice (9)

   Elementele de bilanţ
     Prezentarea activelor ca active imobilizate sau active circulante depinde
     de scopul căruia îi sunt destinate

     Drepturile asupra proprietăţilor imobiliare si alte drepturi similare, aşa
     cum sunt definite de legislaţia naţională, trebuie prezentate la “Terenuri
     şi construcţii”

     interese de participare se înţelege drepturile în capitalul altor societăţi
     comerciale, reprezentate sau nu prin certificate, care, prin crearea unei
     legături durabile cu aceste societăţi, sunt destinate să contribuie la
     activităţile societăţii comerciale. Deţinerea unei părţi din capitalul unei
     alte societăţi comerciale se presupune că reprezintă un interes de
     participare, atunci când nu depăşeşte procentaj de 20%.

vineri, 9 decembrie 2011     Ovidiu Constantin BUNGET
  Reglementări contabile conforme cu
  directivele europene – aspecte tehnice (10)

   Contul de profit şi pierdere
     Nu sunt modificări esenţiale (IAS 1 rezultatul extraordinar)

   Elementele contului de profit şi pierdere (1)
    Cifra de afaceri netă cuprinde sumele rezultate din vânzarea de
     produse şi furnizarea de servicii care se înscriu în activităţile
     normale ale entităţii, după deducerea reducerilor comerciale şi a
     taxei pe valoarea adăugată, precum şi a altor taxe legate direct
     de cifra de afaceri.
    Cu excepţia cazului în care veniturile şi cheltuielile extraordinare
     sunt nesemnificative pentru evaluarea rezultatelor, în notele
     explicative trebuie furnizate explicaţii despre valoarea şi natura
     acestora. Aceeaşi prevedere se aplică veniturilor şi cheltuielilor
     legate de un alt exerciţiu financiar.

vineri, 9 decembrie 2011   Ovidiu Constantin BUNGET
  Reglementări contabile conforme cu
  directivele europene – aspecte tehnice (11)

   Elementele contului de profit şi pierdere (2)

     Entităţile trebuie să prezinte în notele explicative proporţia în
     care impozitul pe profit afectează „Profitul sau pierderea din
     activitatea curentă” şi „Profitul sau pierderea din activitatea
     extraordinară”.
vineri, 9 decembrie 2011    Ovidiu Constantin BUNGET
  Reglementări contabile conforme cu
  directivele europene – aspecte tehnice (12)

   Aspecte particulare
      Active imobilizate
      –  Un activ trebuie recunoscut în bilanţ dacă se estimează că
        va genera beneficii economice pentru entitate şi costul
        activului poate fi evaluat în mod credibil.

      Active imobilizate
      –  Durata normală de funcţionare reprezintă durata de utilizare în
         care se recuperează, din punct de vedere fiscal valoarea de
         intrare a mijloacelor fixe pe calea amortizării. (HG 2139/2004)
      Vs.
      –  Durata limitată de utilizare economică reprezintă durata
         normală de funcţionare, conform reglementărilor în materie.

vineri, 9 decembrie 2011    Ovidiu Constantin BUNGET
  Reglementări contabile conforme cu
  directivele europene – aspecte tehnice (13)

   Aspecte particulare
      Active imobilizate necorporale
      –   cheltuieli de constituire
      –   cheltuielile de constituire;
      –   cheltuielile de dezvoltare;
      –   concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi
         activele similare;
      –   fondul comercial;
      –   alte imobilizări necorporale; şi
      –   avansurile şi imobilizările necorporale în curs de execuţie.
vineri, 9 decembrie 2011      Ovidiu Constantin BUNGET
  Reglementări contabile conforme cu
  directivele europene – aspecte tehnice (14)

      Cheltuieli de constituire
      –   cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea unei persoane
         juridice (taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuieli
         privind emisiunea şi vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni, cheltuieli de
         prospectare a pieţei, de publicitate şi alte cheltuieli de această natură,
         legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii entităţii);
      –   cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de
         maximum cinci ani;
      –   în situaţia în care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate,
         nu se face nici o distribuire din profituri, cu excepţia cazului în care suma
         rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel
         puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate;
      –   sumele înregistrate la „Cheltuieli de constituire” trebuie explicate în
         notele explicative


vineri, 9 decembrie 2011       Ovidiu Constantin BUNGET
  Reglementări contabile conforme cu
  directivele europene – aspecte tehnice (15)

    Cheltuieli de dezvoltare
   –   Dezvoltarea este aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoştinţe, în scopul realizării de
      produse sau servicii noi sau îmbunătăţite substanţial, înaintea stabilirii producţiei de serie
      sau utilizării;
   –   Exemple de activităţi de dezvoltare sunt:
        a) proiectarea, construcţia şi testarea producţiei intermediare sau folosirea intermediară a
        prototipurilor şi modelelor;
        b) proiectarea uneltelor şi matriţelor care implică tehnologie nouă;
        c) proiectarea, construcţia şi operarea unei uzine pilot care nu este fezabilă din punct de vedere
        economic pentru producţia pe scară largă;
        d) proiectarea, construcţia şi testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele,
        sistemele sau serviciile noi sau îmbunătăţite;
   –   Se amortizează pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, după caz. În cazul în
      care durata contractului sau durata de utilizare depăşeşte cinci ani, aceasta trebuie prezentată
      în notele explicative, împreună cu motivele care au determinat-o.
   –   În cazul în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat nu este
      cel puţin egală cu cea a cheltuielilor de dezvoltare neamortizate, orice distribuire din
      profituri trebuie prezentată în notele explicative, împreună cu motivele care au determinat-o.
   –   Sumele înregistrate la „Cheltuieli de dezvoltare” trebuie explicate în notele explicative.

vineri, 9 decembrie 2011         Ovidiu Constantin BUNGET
  Reglementări contabile conforme cu
  directivele europene – aspecte tehnice (16)

   Concesiuni

   –   Concesiunile primite se reflectă ca imobilizări necorporale atunci când
      contractul de concesiune stabileşte o durată şi o valoare determinate
      pentru concesiune.

   –   În cazul în care contractul prevede plata unei chirii, şi nu o valoare
      amortizabilă, în contabilitatea entităţii care primeşte concesiunea, se
      reflectă cheltuiala reprezentând chiria, fără recunoaşterea unei imobilizări
      necorporale.
vineri, 9 decembrie 2011     Ovidiu Constantin BUNGET
  Reglementări contabile conforme cu
  directivele europene – aspecte tehnice (17)

   Fondul comercial

   –   fondul comercial apare, de regulă, cu ocazia combinărilor de entităţi şi reprezintă
      diferenţa dintre costul de achiziţie şi valoarea justă, la data tranzacţiei, a părţii din
      activele nete achiziţionate de către o entitate;

   –   fondul comercial se amortizează, de regulă, în cadrul unei perioade de maximum
      cinci ani;

   –   totuşi, entităţile pot să amortizeze fondul comercial în mod sistematic într-o
      perioadă de peste cinci ani, cu condiţia ca această perioadă să nu depăşească
      durata de utilizare economică a activului şi să fie prezentată şi justificată în notele
      explicative.vineri, 9 decembrie 2011       Ovidiu Constantin BUNGET
  Reglementări contabile conforme cu
  directivele europene – aspecte tehnice (18)

   Concesiuni şi fond comercial

     Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare:
      – achiziţionate cu titlu oneros (# 2051)
      – create de entitate (# 2052)


     Fondul comercial (în măsura în care a fost achiziţionat cu titlu oneros)
vineri, 9 decembrie 2011     Ovidiu Constantin BUNGET
  Reglementări contabile conforme cu
  directivele europene – aspecte tehnice (19)

   Imobilizări corporale (1)
      reprezintă active care:
        a) sunt deţinute de o entitate pentru a fi utilizate în producţia proprie de bunuri sau
        prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri
        administrative;
        b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an

      cuprind: terenuri şi construcţii; instalaţii tehnice şi maşini; alte instalaţii, utilaje şi mobilier;
      avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (3+1 clase).

      în contabilitatea analitică, terenurile pot fi evidenţiate pe următoarele grupe:
        terenuri agricole,
        terenuri silvice,
        terenuri fără construcţii,
        terenuri cu zăcăminte,
        terenuri cu construcţii
        altele.
vineri, 9 decembrie 2011        Ovidiu Constantin BUNGET
  Reglementări contabile conforme cu
  directivele europene – aspecte tehnice (20)

   Imobilizări corporale (1)

      A Atenţie!!! S-a eliminat condiţia privind criteriul reprezentat de
      valoarea mai mare decât limita prevazută de reglementările legale în
      vigoare. În prezent HG 1553 privind reevaluarea imobilizarilor corporale
      şi stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, stabileşte limita la 1.500
      RON (echivalentul a 15.000.000 lei vechi). Aceasta înseamnă că, din
      punct de vedere contabil, o imobilizare corporală poate fi recunoscută ca
      activ şi atunci când are o valoare mai mică sau mai mare decât limita
      stabilită de lege, cu condiţia respectării celor două criterii enuntaţe
      anterior.
vineri, 9 decembrie 2011     Ovidiu Constantin BUNGET
  Reglementări contabile conforme cu
  directivele europene – aspecte tehnice (21)

     Imobilizări corporale (1)

     Investiţiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, băltilor, iazurilor,
     terenurilor şi pentru alte lucrări similare, se recuperează pe calea
     amortizării, prin includerea în cheltuielile de exploatare într-o perioadă
     hotarâtă de consiliul de administraţie sau responsabilul cu gestiunea
     patrimoniului.
vineri, 9 decembrie 2011     Ovidiu Constantin BUNGET
  Reglementări contabile conforme cu
  directivele europene – aspecte tehnice (22)

   Imobilizări corporale (2)

      Entităţile amortizează imobilizările corporale utilizând unul din următoarele
      regimuri de amortizare:
        Amortizarea liniară;
        Amortizarea degresivă;
        Amortizare accelerată.


      Terenurile nu se amortizează.
vineri, 9 decembrie 2011       Ovidiu Constantin BUNGET
  Reglementări contabile conforme cu
  directivele europene – aspecte tehnice (23)

   Imobilizările financiare (1)

      cuprind acţiunile deţinute la societăţile afiliate, împrumuturile acordate
      societăţilor afiliate, interesele de participare, împrumuturile acordate societăţilor
      de care compania este legată în virtutea intereselor de participare, alte investiţii
      deţinute ca imobilizări, alte împrumuturi şi acţiunile proprii deţinute ca
      imobilizări.

      Evaluarea iniţială:
        Imobilizările financiare recunoscute ca activ se evaluează la costul de achiziţie sau
        valoarea determinată prin contractul de dobândire a acestora.

      Evaluarea ulterioară (1)
        Imobilizările financiare se prezintă în bilanţ la valoarea contabilă mai puţin ajustările
        cumulate de valoare.vineri, 9 decembrie 2011        Ovidiu Constantin BUNGET
  Reglementări contabile conforme cu
  directivele europene – aspecte tehnice (24)

   Imobilizările financiare (2)

      Evaluarea ulterioară (2)
        Pentru valorile mobiliare cotate evaluarea se face astfel: dacă acestea sunt încadrate
        la elemente pe termen scurt şi sunt admise pe o piaţă reglementată atunci evaluarea
        lor se face la valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare, iar dacă sunt
        încadrate pe termen lung atunci acestea se evaluează la cost istoric mai puţin
        eventualele deprecieri ( în acest sens a fost abrogat pct. 44 din OMFP 1753/2004).
        Valorile mobiliare netranzacţionate se evaluează la cost istoric mai puţin eventualele
        deprecieri.
        Acţiunile proprii nu mai sunt prezentate ca active bilanţiere în conturile 502 „Acţiuni
        proprii” sau 2677 „Acţiuni proprii” - active imobilizate, acestea sunt preluate de
        contul 109, cu acelaşi nume, numai că rolul acestui cont este de a ajusta valoarea
        capitalurilor proprii până la anularea efectivă din capitalul social de aceea soldul
        debitor al acestui cont va fi prezentat în capitalurile proprii cu semnul minus.vineri, 9 decembrie 2011       Ovidiu Constantin BUNGET
  Reglementări contabile conforme cu
  directivele europene – aspecte tehnice (25)

   Imobilizările financiare (2)

      Prezentare
       Entităţile care au evidenţiate în contul de creanţe imobilizate
      creanţele aferente contractelor de leasing financiar, precum şi alte
      creanţe imobilizate cu scadenţă mai mare de un an, vor prezenta în
      bilanţ:
      - la imobilizari financiare, numai partea cu scadenţă mai mare de 12 luni,
      - diferenţa urmând a fi reflectată la creanţe.
vineri, 9 decembrie 2011      Ovidiu Constantin BUNGET
     Reglementări contabile conforme cu
     directivele europene – aspecte tehnice (26)

    Reguli alternative de evaluare (1)
      Reevaluarea imobilizărilor corporale
   •   Entităţile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul
      exerciţiului financiar, cu reflectarea în contabilitate a rezultatelor acesteia.
   •   Efectuarea reevaluării imobilizărilor corporale, elementele supuse reevaluării, precum şi
      metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării trebuie prezentate
      în notele explicative.
   •   Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă de la data bilanţului. Valoarea
      justă se determină pe baza unor reevaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizaţi.
   •   La reevaluarea unei imobilizări corporale, orice amortizare cumulată la data reevaluării este
      tratată în unul din următoarele moduri:
      i) recalculată proporţional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel încât
      valoarea contabilă a activului, după reevaluare, să fie egală cu valoarea sa reevaluată.
      Această metodă este, deseori, folosită în cazul în care activul este reevaluat prin aplicarea
      unui indice pentru a se ajunge la costul de înlocuire, mai puţin amortizarea corespunzătoare;
      sau
      ii) eliminată din valoarea contabilă brută a activului şi valoarea netă recalculată la valoarea
      reevaluată a activului. Această metodă este, deseori, folosită pentru clădiri.

  vineri, 9 decembrie 2011        Ovidiu Constantin BUNGET
    Reglementări contabile conforme cu
    directivele europene – aspecte tehnice (27)

      Reguli alternative de evaluare (2)
       Reevaluarea imobilizărilor corporale (2)
    •   Elementele dintr-o clasă de imobilizări corporale se reevaluează simultan pentru a se evita
        reevaluarea selectivă şi raportarea în situaţiile financiare anuale a unor valori care sunt o
        combinaţie de costuri şi valori calculate la date diferite.
    •   Dacă un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din clasa din care face parte
        trebuie reevaluate, cu excepţia situaţiei când nu există nici o piaţă activă pentru acel activ.
    •   O clasă de imobilizări corporale este o grupare de active de aceeaşi natură şi utilizări
        similare, aflate în exploatarea unei entităţi
    •   Valoarea diferenţei dintre evaluarea efectuată prin metoda reevaluării şi evaluarea la cost
        istoric trebuie prezentată la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct în „Capital şi
        rezerve”. Tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare trebuie prezentat în
        notele explicative.
    •   Indiferent dacă valoarea rezervei a fost modificată sau nu în cursul exerciţiului financiar,
        entităţile trebuie să prezinte în notele explicative informaţii suplimentare.  vineri, 9 decembrie 2011        Ovidiu Constantin BUNGET
      Reglementări contabile conforme cu
      directivele europene – aspecte tehnice (28)

     Reguli alternative de evaluare (3)
       Evaluarea la valoarea justă
    •   Prin derogare de la regulile generale de evaluare şi sub rezerva anumitor condiţii, entităţile
       evaluează în situaţiile financiare consolidate instrumentele financiare, inclusiv instrumentele
       financiare derivate, la valoarea justă.
  vineri, 9 decembrie 2011        Ovidiu Constantin BUNGET
      Reglementări contabile conforme cu
      directivele europene – aspecte tehnice (29)

     Active circulante
       Recunoaşterea activelor circulante
    •   a) este achiziţionat sau produs pentru consum propriu sau în scopul comercializării şi se
       aşteaptă să fie realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului;
    •   b) este reprezentat de creanţe aferente ciclului de exploatare;
    •   c) este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a căror utilizare nu este
       restricţionată.


       În categoria activelor circulante se cuprind
    •   a) stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu s-a întocmit factură;
    •   b) creanţe;
    •   c) investiţii pe termen scurt;
    •   d) casa şi conturile la bănci.
  vineri, 9 decembrie 2011        Ovidiu Constantin BUNGET
    Reglementări contabile conforme cu
    directivele europene – aspecte tehnice (30)

     Active circulante
      Este prevăzută o definiţie mai clară a costului stocurilor
    •  - Costul de productie sau de prelucrare a stocurilor, precum şi costul
       de producţie al imobilizarilor cuprind cheltuielile directe aferente
       producţiei şi anume: materiale directe, energie consumată în scopuri
       tehnologice, manopera directă şi alte cheltuieli directe de producţie,
       precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional
       ca fiind legată de fabricaţia acestora;
    •  - Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera şi alte
       cheltuieli legate de personalul direct angajat în furnizarea serviciilor,
       inclusiv personalul însarcinat cu supravegherea precum şi regiile
       corespunzatoare.  vineri, 9 decembrie 2011    Ovidiu Constantin BUNGET
    Reglementări contabile conforme cu
    directivele europene – aspecte tehnice (31)

    Active circulante

       S-a modificat formula de calcul a coeficientului de repartizare a diferenţelor
       de preţ asupra valorii bunurilor ieşite, prin metoda preţului cu amănuntul
        A Atenţie!!! La calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul
       iniţial al contului de mărfuri şi valoarea intrarilor de mărfuri nu vor include TVA
       neexigibilă!!!!

       Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în
       contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Naţională a României, prevedere
       care se regăsea şi în OMF 306. În plus apare explicit prevederea conform căreia
       operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistrează în contabilitate la
       cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitaţia cu valută, fără ca
       acestea să genereze în contabilitate diferenţe de curs valutar.


  vineri, 9 decembrie 2011      Ovidiu Constantin BUNGET
      Reglementări contabile conforme cu
      directivele europene – aspecte tehnice (32)

     Terţi
       Nu sunt diferenţe esenţiale faţă de prevederile anterioare
       Creanţe  sumele care urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an
       trebuie prezentate separat pentru fiecare element

       Dividende
    •   Dividendele repartizate deţinătorilor de acţiuni, propuse sau declarate după data
       bilanţului, precum şi celelalte repartizări efectuate din profit, nu trebuie
       recunoscute ca datorie la data bilanţului. În acest sens, sumele reprezentând
       dividende, respectiv, vărsăminte la buget, precum şi participarea salariaţilor la
       profit sunt evidenţiate în rezultatul reportat, urmând ca, după aprobarea de către
       adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor a acestor destinaţii, să fie reflectate
       în conturile corespunzătoare de datorii.  vineri, 9 decembrie 2011      Ovidiu Constantin BUNGET
    Reglementări contabile conforme cu
    directivele europene – aspecte tehnice (33)

    Terţi
       Apare o prevedere suplimentara referitoare la reflectarea în contabilitate a
       accizelor si fondurilor speciale incluse în preţuri şi tarife, astfel înregistrarea în
       contabilitate se face pe seama conturilor corespunzatoare de datorii, fără a tranzita
       prin conturile de venituri şi cheltuieli.

       OMFP 1752 a eliminat prevederea referitoare la delimitarea lunară a veniturilor şi
       cheltuielilor efectuate în avans. În OMF 306 se prevedea: “deoarece rezultatul se
       stabileşte lunar, delimitarea acestor venituri şi cheltuieli se efectuează lunar”.

       OMFP 1752 cuprinde prevederi privind activele şi datoriile contingente. Activele
       şi datoriile contingente vor fi evidenţiate în cadrul elementelor extrabilanţiere.
  vineri, 9 decembrie 2011      Ovidiu Constantin BUNGET
  Reglementări contabile conforme cu
  directivele europene – aspecte tehnice (34)

    Datorii pe termen scurt: sumele ce trebuie plătite într-o perioadă de
     până la un an

   •   O datorie trebuie clasificată ca datorie pe termen scurt, denumită şi datorie
      curentă, atunci când:
      a) se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al
      entităţii; sau
      b) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului.

   Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.


    Datorii pe termen lung: sumele ce trebuie plătite într-o perioadă mai
     mare de un an

vineri, 9 decembrie 2011      Ovidiu Constantin BUNGET
     Reglementări contabile conforme cu
     directivele europene – aspecte tehnice (35)
     Provizioane
   •   Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt (s-au extins categoriile
       de elemente pentru care se pot constitui provizioane):
       a) litigii, amenzi şi penalităţi, despăgubiri, daune şi alte datorii incerte;
       b) cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanţie şi alte
         cheltuieli privind garanţia acordată clienţilor;
       c) pensii şi obligaţii similare;
       d) Impozite (aceste provizioane se constituie pentru sumele viitoare de plată
         datorate bugetului de stat, în condiţiile în care sumele respective nu apar
         reflectate ca datorie în relaţia cu statul)
       e) alte provizioane.

   •   Contabilitatea provizioanelor se ţine pe feluri, în funcţie de natura şi scopul
       sau obiectul pentru care au fost constituite.


  vineri, 9 decembrie 2011      Ovidiu Constantin BUNGET
     Reglementări contabile conforme cu
     directivele europene – aspecte tehnice (36)
   Provizioane

   •   Provizioanele trebuie revizuite la data fiecărui bilanţ şi ajustate pentru a
      reflecta cea mai bună estimare curentă. În cazul în care pentru stingerea unei
      obligaţii nu mai este probabilă o ieşire de resurse, provizionul trebuie anulat.

   •   Nu se recunosc provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare.


      A Se prevede că provizioanele se evaluează înaintea determinarii
      impozitului pe profit, tratamentul fiscal al acestora fiind cel prevăzut de
      legislatia fiscală (deductibil/nedeductibil).
  vineri, 9 decembrie 2011     Ovidiu Constantin BUNGET
  Reglementări contabile conforme cu
  directivele europene – aspecte tehnice (37)

       Subvenţii

     •   În cadrul subvenţiilor se prezintă distinct, potrivit reglementărilor contabile
        conforme cu Directiva a IV-a a CEE, următoarele elemente:
        - Subvenţii guvernamentale pentru investiţii;
        - Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii;
        - Donaţii pentru investiţii;
        - Plusuri la inventar de natura imobilizărilor corporale şi necorporale;
        - Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii.


        A Atenţie!!! Vă reamintim că subvenţiile se recunosc, pe o bază sistematică,
        drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care
        aceste subvenţii urmează să le compenseze.
vineri, 9 decembrie 2011       Ovidiu Constantin BUNGET
  Reglementări contabile conforme cu
  directivele europene – aspecte tehnice (38)

       Capital şi rezerve

     •   Acţiunile proprii răscumpărate, potrivit legii, nu se mai prezintă ca element
        distinct în bilanţ, ci ca o corecţie a capitalurilor proprii (#109).

     •   Se precizează în mod expres ca rezervele din reevaluarea imobilizarilor
        corporale au un caracter nedistribuibil. Diminuarea rezervelor din reevaluare
        poate fi efectuată numai în limita soldului creditor existent şi cu respectarea
        prevederilor OMFP 1752.
vineri, 9 decembrie 2011       Ovidiu Constantin BUNGET
     Reglementări contabile conforme cu
     directivele europene – aspecte tehnice (39)
   Venituri şi cheltuieli
      Se prevede ca atunci când, în baza unor prevederi legale exprese, în conturile
      de venituri au fost incluse sume reprezantând diferite impozite si taxe
      reflectate concomitent în conturi de cheltuieli, cu ocazia întocmirii contului de
      profit si pierdere, la cifra de afaceri neta se vor înscrie sumele reprezentând
      veniturile mentionate, corectate cu cheltuielile corespunzatoare acelor
      impozite.
      OMFP 1752 precizeaza tratamentul prestarilor nefacturate pâna la sfârsitul
      perioadei; aceste prestatii se evidentiaza în contul de “Lucrari si servicii în
      curs de executie”, pe seama veniturilor din productia stocata.
      S-a eliminat prevederea de a stabili lunar în contabilitate, profitul sau
      pierderea. Prezentele reglementari stipuleaza ca în contabilitate, profitul sau
      pierderea se stabileste cumulat de la începutul exercitiului financiar. În acest
      sens, OMF 1752 s-a armonizat cu Legea contabilitatii nr. 82/1991,
      republicata, care prevede ca “în contabilitate, profitul sau pierderea se
      stabileste cumulat de la începutul exercitiului financiar, închiderea conturilor
      de venituri si cheltuieli se efectueaza, de regulă, la sfârşitul exerciţiului
      financiar”.
  vineri, 9 decembrie 2011      Ovidiu Constantin BUNGET
  Reglementări contabile conforme cu
  directivele europene – aspecte tehnice (40)

     Venituri şi cheltuieli

     A Atentie!!! Legat de aceasta prevedere, considerăm ca se pot genera
      divergenţe cu autorităţile fiscale în ceea ce priveşte modul de întocmire a
      Registrului Jurnal, care în conformitate cu OMFP 1850 trebuie întocmit
      „zilnic sau lunar dupa caz”. Acest fapt era corelat cu prevederile
      capitolului „D – Forme de înregistrare în contabilitate” care prevedeau că
      balanţele de verificare se întocmesc lunar. În condiţiile noilor prevederi
      considerăm ca nu este posibil sa se întocmească balanţă de verificare la
      intervale mai mari de 1 lună, ţinând cont de faptul că Registrul Jurnal
      trebuie întocmit lunar.
      În condiţiile în care balanţa de verificare se întocmeste lunar, se pune
      problema în ce măsura nu se impune (din punct de vedere profesional) ca
      închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli să se facă tot lunar, sau cel
      puţin la data raportării semestriale, pentru a exista o corelaţie între
      contabilitate (# 121 ) şi situaţiile financiare întocmite.


vineri, 9 decembrie 2011      Ovidiu Constantin BUNGET
      Reglementări contabile conforme cu
      directivele europene – aspecte tehnice (41)

     Conţinutul notelor explicative

    •   Să prezinte informaţii despre bazele de întocmire a situaţiilor financiare şi despre
       politicile contabile folosite

    •   Să ofere informaţii suplimentare care nu sunt prezentate în bilanţ, contul de profit şi
       pierdere, situaţia modificărilor capitalurilor proprii sau situaţia fluxurilor de numerar,
       dar sunt relevante pentru înţelegerea oricărora dintre acestea.
  vineri, 9 decembrie 2011       Ovidiu Constantin BUNGET
    Reglementări contabile conforme cu
    directivele europene – aspecte tehnice (42)

    Raportul administratorilor

    A fost modificat conţinutul raportului administratorilor, în sensul:

     completării cu noi informaţii, şi anume:
       - informaţii privind existenţa de sucursale ale entităţii;
       - informaţii privind utilizarea de către o entitate de instrumente financiare, în cazul în
       care sunt semnificative;
       - informaţii detaliate în cazul entităţilor ale caror valorile mobiliare sunt admise
       pentru tranzacţionarea pe o piaţă reglementată şi care fac obiectul unei oferte publice
       de preluare

     eliminării unor informaţii, şi anume:
       • valoarea dividendelor propuse, care a fost recomandată şi aprobată de consiliul de
       administraţie;
       • numele şi pregatirea profesională a fiecarui administrator;
       • politica privind protecţia mediului.
  vineri, 9 decembrie 2011       Ovidiu Constantin BUNGET
    Reglementări contabile conforme cu
    directivele europene – aspecte tehnice (43)

    Auditarea şi verificarea situaţiilor financiare

       Situatiile financiare anuale se auditează de către una sau mai multe persoane
       fizice sau juridice autorizate în condiţiile legii. OMFP 1752 cuprinde conţinutul
       detaliat al raportului de audit financiar, aceasta prevedere privind conţinutul
       raportului nu se regăsea în OMF 94, OMFP 306 şi nici în OMF 772.

       Situaţiile financiare anuale simplificate nu se auditează, dar există obligaţia
       verificării acestor situaţii financiare, potrivit prevederilor legislaţiei în materie.
  vineri, 9 decembrie 2011      Ovidiu Constantin BUNGET
    Reglementări contabile conforme cu
    directivele europene – aspecte tehnice (44)

    Publicarea situaţiilor financiare


       Potrivit OMFP 1752, situaţiile financiare au înscrise clar:
       - numele şi prenumele persoanei care le-au întocmit;
       - calitatea acestora: director economic, contabil şef sau altă persoană împuternicită
       să îndeplinească această funcţie, expert contabil, contabil autorizat;
       - precum şi numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.
       Anterior informaţiile prezentate mai sus, nu erau prevazute în OMF 306 şi OMF
       94, care precizau doar că situaţiile financiare se semnează de persoana
       responsabilă cu întocmirea acestora.
       Situaţiile financiare anuale, raportul administratorilor, împreună cu raportul de
       audit sau raportul de verificare, după caz, se publică în conformitate cu legislaţia
       în vigoare.


  vineri, 9 decembrie 2011      Ovidiu Constantin BUNGET
  Reglementări contabile conforme cu
  directivele europene – aspecte tehnice (45)
   Publicarea situaţiilor financiare
   A Atentie!!! Conform prevederilor OMFP 917 privind publicarea situaţiilor
    financiare, prin publicare se înţelege depunerea situaţiilor financiare anuale,
    raportului administratorilor, raportului de audit sau raportului de verificare,
    după caz, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
    OMFP 1752 nu mai preia prevederile din OMFP 306 şi OMFP 94, referitoare la
    depunerea situaţiilor financiare la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor
    Publice unde persoana juridică este înregistrată.

   A Atentie!!! Prevederile privind depunerea situaţiilor financiare la Ministerul
    Finanţelor Publice se regăsesc în Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,
    astfel în conformitate cu art. 35, pentru asigurarea informaţiilor destinate
    sistemului instituţional al statului, un exemplar al situaţiilor financiare anuale se
    depune la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv a
    municipiului Bucureşti, sau, după caz, la Direcţia generală de administrare a
    marilor contribuabili. Aceste prevederi se aplică până la data de 31 decembrie
    2006, inclusiv pentru situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar al
    anului 2006.
vineri, 9 decembrie 2011     Ovidiu Constantin BUNGET
  Raportarea financiară interimară


  - Ordinul Ministrului Finanţelor
  Publice nr. 815/2003
  - Ordinul Ministrului Finanţelor
  Publice nr. 949/2004
  - Ordinul Ministrului Finanţelor
  Publice nr. 918/2005
vineri, 9 decembrie 2011  Ovidiu Constantin BUNGET
  Conturi consolidate

  Situaţii financiare consolidate

  - existenţa reglementării (OMF 772/2000);
  - programul de aplicare experimentală a Normelor privind consolidarea
  conturilor (OMFP 189/2002)
  - introducerea obligativităţii întocmirii situaţiilor financiare consolidate şi
  precizarea componentelor acestora (Legea contabilităţii 82/1991,
  republicată+OMFP 1752)
vineri, 9 decembrie 2011     Ovidiu Constantin BUNGET
  Conturi consolidate

  Până în prezent, consolidarea nu a fost obligatorie. Societăţile care aplicau OMFP 94,
  puteau să întocmească, în mod opţional, situaţii financiare consolidate conform IAS.
  Pentru societăţile care aplicau OMFP 306, consolidarea era, de asemenea, opţională,
  dar se realiza conform OMFP 772.

  OMFP 1752, în partea a doua, prevede forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale
  consolidate, precum şi regulile de întocmire, aprobare, auditare şi publicare a situaţiilor
  financiare anuale consolidate. În ceea ce priveste principala noutate pe care o aduc
  Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a, este aceea că, întocmirea
  situaţiilor financiare consolidate devine obligatorie în anumite condiţii şi cu
  respectarea anumitor criterii de mărime.
vineri, 9 decembrie 2011      Ovidiu Constantin BUNGET
  Conturi consolidate
  O societate-mama trebuie să întocmească situaţii financiare anuale consolidate dacă aceasta face
  parte dintr-un grup de societăţi şi îndeplineşte una dintre următoarele condiţii:
  - deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor într-o altă societate denumită
  filială;
  - este acţionar sau asociat al unei societăţi şi majoritatea membrilor organelor de administraţie,
  conducere şi de supraveghere ale societăţii în cauza (filiala), care au îndeplinit aceste funcţii în
  cursul exerciţiului financiar, în cursul exerciţiului financiar precedent şi până în momentul
  întocmirii situaţiilor financiare anuale consolidate, au fost numiţi doar ca rezultat al exercitării
  drepturilor lor de vot;
  - este acţionar sau asociat al unei societăţi şi deţine singura controlul asupra majorităţii drepturilor
  de vot ale acţionarilor sau asociaţilor societăţii, ca urmare a unui acord cu alţi acţionari sau
  asociaţi;
  - este acţionar sau asociat şi are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra filialei, în
  temeiul unui contract încheiat cu societatea comercială în cauză sau al unei clauze din actul
  constitutiv sau statut, dacă legislaţia aplicabilă filialei permite astfel de contracte sau clauze;
  - societatea-mama deţine puterea de a exercita sau exercita efectiv o influenţa dominantă ori
  control asupra unei filiale;
  - este acţionar sau asociat şi are dreptul de a numi ori de a revoca majoritatea membrilor
  organelor de administratie, conducere sau de supraveghere ale filialei; sau
  - societatea-mamă şi filiala sunt conduse pe o bază unificată de către societatea mamă.
vineri, 9 decembrie 2011        Ovidiu Constantin BUNGET
  Conturi consolidate
   O societate – mamă este scutită de la întocmirea situaţiilor financiare anuale
   consolidate dacă, la data bilanţului consolidat, societăţile comerciale care urmează să
   fie consolidate nu depăşesc împreună, pe baza celor mai recente situaţii financiare
   anuale ale acestora, limitele a doua dintre următoarele trei criterii:
   - total active: 17.520.000 euro;
   - cifra de afaceri netă: 35.040.000 euro;
   - numar mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250.


 A Atentie!!! Această scutire nu se aplică dacă una dintre filialele care urmează să fie
   consolidate este o societate comercială ale carei valori mobiliare sunt admise la
   tranzactionarea pe o piaţă reglementată, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind
   piaţa de capital.
vineri, 9 decembrie 2011     Ovidiu Constantin BUNGET
  Diverse

  Care este obiectivul Ministerului Finanţelor Publice?

  Care va fi ,,cuvântul” Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor
  Financiare? (Hotărârea Guvernului nr. 401/2005)
vineri, 9 decembrie 2011   Ovidiu Constantin BUNGET
        CONTACT:

        ovidiu.bunget@abaconsulting.ro
        ovidiu.bunget@fse.uvt.ro
        www.abaconsulting.ro           Intrebări
        www.fse.uvt.ro
        Telefon:0740.250.934
                             Discuţii
        Fax:0256.499.509
vineri, 9 decembrie 2011   Ovidiu Constantin BUNGET

								
To top