Directie-generaal Personen met een handicap

Document Sample
Directie-generaal Personen met een handicap Powered By Docstoc
					   Directie-generaal
Personen met een handicap
    Drie produkten

Tegemoetkomingen aan personen
 met een handicap
Verhoogde kinderbijslag voor
 kinderen met een handicap
Sociale en fiscale voordelen
     Directie-generaal Personen met een  1
        handicap - 16/01/2006
    Directie-generaal
 Personen met een handicap
         Drie produkten

Tegemoetkomingen aan personen met een handicap

 Van aanvraag tot betaling
 Ongeveer 145.000 aanvragen en ambtshalve
 herzieningen per jaar
 Uitbetaling van  ongeveer           257.000
 tegemoetkomingen per maand
 Budget 2005 : 1.400.000.000 €        Directie-generaal Personen met een    2
           handicap - 16/01/2006
   Directie-generaal
 Personen met een handicap

        Drie produkten

Verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een
          handicap

 Alleen medische onderzoeken

 Ongeveer 20.000 onderzoeken per jaar


       Directie-generaal Personen met een  3
          handicap - 16/01/2006
   Directie-generaal
 Personen met een handicap
        Drie produkten

     Sociale en fiscale voordelen

 Ongeveer 30.000 attesten gevraagd per
 jaar
 Alleen al in dit kader, ongeveer 26.000
 onderzoeken per jaar
 Aanvraag   van   ongeveer   60.000
 parkeerkaarten per jaar en uitreiking van
 ongeveer 40.000 parkeerkaarten
       Directie-generaal Personen met een  4
          handicap - 16/01/2006
    Directie-generaal
 Personen met een handicap
  Administratieve Dienst            Medische Dienst
     NL / FR                  NL / FRBudget en                          Algemene
          Gehandicaptenbeleid
Statistieken                         dienst
          Directie-generaal Personen met een      5
             handicap - 16/01/2006
 Tegemoetkomingen aan
personen met een handicap
    Directie-generaal Personen met een  6
       handicap - 16/01/2006
  Tegemoetkomingen aan
 personen met een handicap

 Sociaal recht

  Sociale zekerheid

 Geen bijdragen

 Residuair stelsel
       Directie-generaal Personen met een  7
          handicap - 16/01/2006
Types van tegemoetkomingen


 Inkomensvervangende tegemoetkoming
 (= I.V.T.)

 Integratietegemoetkoming (= I.T.)

 Tegemoetkoming voor Hulp aan
 Bejaarden (T.H.A.B.)

       Directie-generaal Personen met een  8
          handicap - 16/01/2006
  Medische definitie
     I.V.T. :


Verminderd verdienvermogen
tot een derde of minder

    (+/- 66%)

      JA / NEE
    Directie-generaal Personen met een  9
       handicap - 16/01/2006
   Medische definitie
    IT / THAB :Vermindering of verlies van
zelfredzaamheid     Directie-generaal Personen met een  10
        handicap - 16/01/2006
      Voorwaarden

  Leeftijd

 Nationaliteit

 Verblijf

 Medische criteria

 Inkomens

        Directie-generaal Personen met een  11
           handicap - 16/01/2006
           Leeftijd
• IVT / IT
   Min. 21 jaar
   Uitzonderingen:
        -  kind ten laste
        -  gehuwd of gehuwd geweest zijn
        -  handicap ontstaan na het wegvallen
          van de kinderbijslag
   Jonger dan 65 jaar

• T.H.A.B
  Minstens 65 jaar

         Directie-generaal Personen met een   12
            handicap - 16/01/2006
    Recht na 65 jaar

wie vóór de leeftijd van 65 jaar al
I.V.T/I.T. genoot, blijft die ook na
zijn 65e verjaardag ontvangen

   bevestiging dat men effectief
   uitbetaald moet worden om het
   recht te behouden na 65
   jaar


      Directie-generaal Personen met een  13
         handicap - 16/01/2006
     Nationaliteit (1)
• Belg
• Vluchteling, staatsloze
• Europese Unie
• Europese Economische Ruimte (E.E.R.)
• Marokko, Algerije, Tunesie
• E.I.O  (=Europese   Interim-Overeen-
 komst)
• Andere nationaliteiten

       Directie-generaal Personen met een  14
          handicap - 16/01/2006
     Nationaliteit (2) :
    Europese Unie Lidstaten

•  Duitsland             •  Finland
•  Oostenrijk             •  Frankrijk
•  België               •  Griekenland
•  Cyprus (grieks)          •  Hongarije
•  Denemarken             •  Ierland
•  Spanje               •  Italië
•  Estland

         Directie-generaal Personen met een   15
            handicap - 16/01/2006
    Nationaliteit (3) :
   Europese Unie Lidstaten

•  Letland            •  Portugal
•  Litouwen            •  Tsjechië
•  Luxemburg           •  Groot-Brittannië
•  Malta             •  Slovakije
•  Nederland           •  Slovenië
•  Polen             •  Zweden


        Directie-generaal Personen met een    16
           handicap - 16/01/2006
   Nationaliteit (4) :
Europese Economische Ruimte
     Lidstaten

   Zwitserland
   Liechtenstein
   Ijsland
   Noorwegen
      Directie-generaal Personen met een  17
         handicap - 16/01/2006
 Nationaliteit (5) : E.I.O.
Europese Interim-Akkoorden

•  Duitsland            •  Turkije
•  Cyprus              (Europese Sociale
•  Denemarken            Zekerheidsconventie,
•  Frankrijk             behalve indien
                   begunstigde voor
•  Groot-Brittannië
                   22/04/1986)
•  Griekenland
•  Ierland
•  Noorwegen
•  Zweden

         Directie-generaal Personen met een   18
            handicap - 16/01/2006
    Nationaliteit (6) :
    E.I.O. Voorwaarden

 Verblijf van 15 jaar in België sinds de
 leeftijd van 20 jaar

 5 laatste jaren zonder onderbreking in
 België verblijven

 Eerste vaststelling van handicap of ziekte
 in België
       Directie-generaal Personen met een  19
          handicap - 16/01/2006
 Nationaliteit (7) : AndereRechthebbend op de bijkomende
bijslag voor gehandicapte kinderen
tot de leeftijd van 21 jaar     Directie-generaal Personen met een  20
        handicap - 16/01/2006
   Verblijf (1) :
Indienen van de aanvraag
Inschrijving in het bevolkingsregister
      Directie-generaal Personen met een  21
         handicap - 16/01/2006
     Verblijf (2) :
   Begunstigde van de
    tegemoetkoming


Werkelijk  verblijf op  het  Belgisch
grondgebied   (hoofdverblijfplaats   +
bestendig en daadwerkelijk verblijf)

opgepast : afvoering van ambtswege


       Directie-generaal Personen met een  22
          handicap - 16/01/2006
     Verblijf (3) :
  Toegestaan verblijf in het
      buitenland

Verblijf van minder dan 90 dagen per
 kalenderjaar

Verblijf in een instelling

Een verblijf in het buitenland bij een
 bloed- of aanverwant die in dienst is
 van de Belgische Staat
       Directie-generaal Personen met een  23
          handicap - 16/01/2006
    Verblijf (4) :
 Toegestaan verblijf in het
     buitenland

 Om beroepsredenen

 Een door de minister gemachtigd
 verblijf  in  het  buitenland om
 uitzonderlijke redenen


      Directie-generaal Personen met een  24
         handicap - 16/01/2006
Medische Categorieën
   THAB / IT
 Aantal punten            Categorie
   7-8                  I
   9-11                 II
   12-14                 III
   15-16                 IV
   17-18                 V

    Directie-generaal Personen met een     25
       handicap - 16/01/2006
   Medische Criteria (1)
      THAB / IT

Evaluatiecriteria van zelfredzaamheid

 Verplaatsing
 Voedsel bereiden en nuttigen
 Persoonlijke hygiëne
 Onderhoud   van  de   woning  en
 huishoudelijke taken
 Bewustzijn van gevaren, mogelijkheid van
 leven zonder toezicht
 Communicatie en sociale contacten

       Directie-generaal Personen met een  26
          handicap - 16/01/2006
  Medische Criteria(2)
     THAB / IT

Score tussen 0 et 3 punten
 naargelang de persoon met een
 handicap geen, weinig of veel
 moeilijkheden ondervindt
Totaal op 18 punten
Het aantal punten               bepaalt  de
 medische categorie

      Directie-generaal Personen met een       27
         handicap - 16/01/2006
     Categorieën (1)

3 gezinscategorieën in I.V.T.
    voor juli 2004
P.T.L.

Alleenstaand

Samenwonend
       Directie-generaal Personen met een  28
          handicap - 16/01/2006
      Huishouden

 Alle samenlevingsvormen van twee
 personen   die  geen  bloed-  of
 aanverwanten zijn in de eerste, tweede
 of derde graad.

 Verondersteld   door  de  hoofdver-
 blijfplaats op hetzelfde adres.

 Bewijs van het tegendeel mogelijk.

       Directie-generaal Personen met een  29
          handicap - 16/01/2006
Graad van verwantschap
                 Grootvader
                 2e GRAAD
            VADER         OOM
            1e GRAAD       3e GRAAD
 2e GRAAD
                          NEEF
  BROER     BETROKKENE           4e GRAAD


 3e GRAAD
  NEEF

       Directie-generaal Personen met een       30
          handicap - 16/01/2006
   Gezinscategorieën (1)
      Categorie C :
 Vormt een huishouden met een andere
 persoon (die geen bloed- of verwant is
 in de 1e, 2e of 3e graad)

 Of die minstens één kind ten laste heeft

 Een enkele persoon C per gezin.

 Indien twee C = twee B voor de
 I.V.T.
       Directie-generaal Personen met een  31
          handicap - 16/01/2006
   Gezinscategorieën (2)

      Kind ten laste :
 Persoon jonger dan 25 jaar waarvoor de
 persoon met een handicap of zijn partner
 kinderbijslag of onderhoudsgeld ontvangt
 (vastgesteld via vonnis of overeenkomst)

 Persoon jonger dan 25 jaar waarvoor de
 persoon   met   een  handicap  een
 onderhoudsgeld  betaalt (vastgesteld via
 vonnis of overeenkomst)       Directie-generaal Personen met een  32
          handicap - 16/01/2006
   Gezinscategorieën (3)


     Categorie B :
Alleenstaande persoon

Persoon die niet tot de categorie C
 behoort en die sinds minstens drie
 maand in een instelling verblijft

      Directie-generaal Personen met een  33
         handicap - 16/01/2006
Familiale categorieën (4)
Categorie A : niet B niet C
    Directie-generaal Personen met een  34
       handicap - 16/01/2006
Categorieën en bedragen I.V.T.

   Drie gezinscategorieën

    Op 01/08/2005:

• A : 5.007,36
• B : Bedrag A X 1,5 : 7.511,03
• C : Bedrag A X 2 : 10.014,71

      Directie-generaal Personen met een  35
         handicap - 16/01/2006
  Bedrag van de
tegemoetkomingen I.T.

  Medische              Bedragen
  categorieën
     1                  980,47
     2                 3.341,06
     3                 5.338,60
     4                 7.777,67
     5                 8.823,28

    Directie-generaal Personen met een       36
       handicap - 16/01/2006
   Bedrag van de
tegemoetkomingen T.H.A.B

   Medische          Bedragen
  categorieën
    1                  837,87
    2               3.198,34
    3               3.888,67
    4               4.578,79
    5               5.624,40
    Directie-generaal Personen met een      37
       handicap - 16/01/2006
     Inkomsten

 De persoon met een handicap en zijn
 partner moeten hun rechten laten
 gelden op andere uitkeringen.

 Overdracht van een           deel  van  het
 vroegere artikel 13.


      Directie-generaal Personen met een      38
         handicap - 16/01/2006
Inkomsten (vanaf 01/07/2004)

  Rekening houden met de belastbare
  inkomsten van de persoon met een
  handicap en zijn partner zelfs als zij
  geen gezin vormden gedurende het
  referentiejaar.

  Met de inkomsten van de bloed- of
  aanverwanten in de 1e, 2e of 3e graad
  wordt geen rekening gehouden.


       Directie-generaal Personen met een  39
          handicap - 16/01/2006
Inkomsten (vanaf 01/07/2004)

Algemeen principe

 Referentiejaar
 = altijd jaar -2

 Afzonderlijk belastbare inkomsten in
 rekening brengen voor het deel van het
 referentiejaar

       Directie-generaal Personen met een  40
          handicap - 16/01/2006
   Inkomsten I.V.T./I.T.

Uitzonderingen

 Inkomen weggevallen en door niets vervangen      =
 geen rekening mee te houden

 Indien inkomsten jaar –1 met 10% (in plaats van
 20 %) minder of meer zijn dan jaar -2
 = JAAR –1

 Wijziging van de inkomsten ten gevolge van een
 verandering in burgerlijke staat of samenstelling
 van het gezin = onmiddellijke aanpassing

       Directie-generaal Personen met een  41
          handicap - 16/01/2006
    Inkomsten I.V.T./I.T.

 Overheveling van de berekening van het
 kapitaal van het artikel 13 naar het artikel 7
 en in rekening brengen van de verlengde
 kinderbijslag.

      Geen enkele vermindering

 Indien er geen verdeling van het kapitaal per
 post is, 70% voor I.V.T. en 30% voor I. T.        Directie-generaal Personen met een  42
           handicap - 16/01/2006
    Vrijstellingen I.V.T.
   (vanaf 01/08/2005)

 Vrijstelling op het inkomen van de
 partner: helft van het baremabedrag A
 (2.503,68 EUR).

 10% van de inkomsten uit arbeid van
 de persoon met een handicap.

 Andere inkomsten : 563,10 EUR.


      Directie-generaal Personen met een  43
         handicap - 16/01/2006
   Vrijstellingen I.T.
  (vanaf 01/08/2005) (1)

 Vrijstelling op het inkomen
     van de partner:

1.689,30   EUR               voor  de
 categorieën 1 en 2
18.418,02 EUR plus de helft van
 het saldo voor de categorieën 3,
 4 en 5
     Directie-generaal Personen met een      44
        handicap - 16/01/2006
   Vrijstellingen I.T.
  (op 01/08/2005) (2)

     Inkomsten uit arbeid

 18.418,02 EUR plus de helft van het
 saldo van de inkomsten uit arbeid van
 de persoon met een handicap
      Directie-generaal Personen met een  45
         handicap - 16/01/2006
    Vrijstellingen I.T.
   (op 1/10/2004) (3)
Vervangingsinkomsten P.M.H :

 2.630,77 EUR als de vrijstelling op de
 inkomsten uit arbeid minder is of gelijk
 aan 15.786,88 EUR
 0,00 EUR als de inkomsten uit arbeid
 hoger zijn dan 18.418,02 EUR
 Als de vrijstelling op de inkomsten uit
 arbeid hoger is dan 15.786,88 EUR :
 2.630,77-[vrijstelling arbeid–15.786,88]

       Directie-generaal Personen met een  46
          handicap - 16/01/2006
    Vrijstelling I.T.
  (vanaf 01/10/2004) (4)

       Andere inkomsten

(met inbegrip van de niet-vrijgestelde
vervangingsinkomsten, de niet-vrijgestelde
inkomsten van de partner als de PMH tot
categorie 1 of 2 behoort voor I.T.):

maximum: [categorievrijstelling = specifiek
bedrag] – [vrijstelling inkomsten uit arbeid
PMH + vrijstelling vervangingsinkomsten
PMH ]
       Directie-generaal Personen met een  47
          handicap - 16/01/2006
   INKOMSTEN T.H.A.B. (1)

ALGEMEEN PRINCIPE
 In tegenstelling tot de IVT / IT houdt
 men  geen   rekening  met  het
 belastbaar inkomen maar met alle
 inkomsten.

 Alle inkomsten worden in rekening
 gebracht   behalve    deze die
 uitdrukkelijk zijn vrijgesteld.
       Directie-generaal Personen met een  48
          handicap - 16/01/2006
   Inkomsten T.H.A.B. (2)
VRIJGESTELDE INKOMSTEN
 Frontstrepen- en gevangenschapsrenten
 Verlengde kinderbijslag
 Uitkeringen OCMW
 Onderhoudsgelden tussen ascendenten en
 descendenten
 Tegemoetkomingen aan personen met een
 handicap, uitbetaald aan de partner

       Directie-generaal Personen met een  49
          handicap - 16/01/2006
   Inkomsten T.H.A.B. (3)
VRIJGESTELDE INKOMSTEN
 Vakantiegeld
 Dienstencheques van de PWA
 Vlaamse Zorgverzekering
 Gedeelte van het pensioen dat overeenkomt
 met het onderhoudsgeld dat betaald wordt aan
 de partner of ex-partner van de persoon met
 een handicap als de betalingsverplichting per
 vonnis is vastgesteld
 Schadevergoedingen betaald door de Duitse
 autoriteiten   als compensatie voor de
 gevangenhouding    tijdens de   tweede
 wereldoorlog .

        Directie-generaal Personen met een  50
           handicap - 16/01/2006
 Inkomsten T.H.A.B. (4)     PENSIOENEN

Rekening houden met 90 % van
het  pensioenbedrag  op   de
uitwerkingsdatum van de situatie


     Directie-generaal Personen met een  51
        handicap - 16/01/2006
     Inkomsten T.H.A.B. (5)
Aard van inkomsten     Bedrag waarmee rekening wordt
              gehouden

B.O.G           [kadastraal ink. –
              (1.500,00+250,00/KTL)] X 3

O.O.G.           (kadastraal ink. –60,00) X 9

R.G (Inkomsten uit     Kapitaal X 6%
effecten, rente, enz)

Verkoop (-10 jaar)     (Waarde van verkoop –schulden –
              wederbelegging – vermindering van
              1.500,00 /jaar) X 6%

Schenking (-10 jaar)    Verkoopwaarde X 6%

Opmerking: de rechten worden berekend op basis van hun
aandeel in de volle eigendom of vruchtgebruik.

            Directie-generaal Personen met een  52
               handicap - 16/01/2006
  Inkomsten T.H.A.B. (6)

indien de inkomsten uit arbeid van
 het  jaar –2 vervangen werden
 door een pensioen        en
 arbeidsinkomsten (binnen bepaalde
 grenzen):

  Pensioen en nieuwe inkomsten
  uit arbeid berekend op jaarbasis

      Directie-generaal Personen met een  53
         handicap - 16/01/2006
  Inkomsten T.H.A.B. (7)


Overheveling van de berekening
 van de kapitalen van artikel 13
 naar artikel 7.

Indien er geen verdeling is van
 kapitaal per post: 30% voor
 T.H.A.B.

     Directie-generaal Personen met een  54
        handicap - 16/01/2006
  Vrijstellingen - T.H.A.B.


Categorieën A et B:10.016,20 EUR

Categorie C : 12.516,09 EUR

Dossiers partners = helft van C      Directie-generaal Personen met een  55
         handicap - 16/01/2006
    VoorschottenSysteem  uitgebreid naar           alle
sociale prestaties en de           drie
tegemoetkomingen
     Directie-generaal Personen met een   56
        handicap - 16/01/2006
   Artikel 13 - OPGEHEVEN
  Gedeeltelijk gerecupereerd op
  het niveau van de berekening
  van de inkomsten in artikel 7
   Voorschotten
   Verlengde kinderbijslag (I.V.T.)
   In rekening brengen van de
   kapitalen

       Directie-generaal Personen met een  57
          handicap - 16/01/2006
      AANVRAAG
      Terminologie Aanvraag = eerste aanvraag


 Nieuwe aanvraag = herzienings-
 aanvraag      Directie-generaal Personen met een  58
         handicap - 16/01/2006
        Aanvraag (1)
 Elke aanvraag voor I.V.T. geldt als aanvraag
 voor I.T. en omgekeerd

 Scharnierleeftijd  =  65ste  verjaardag.
 (aanvraag vóór 65ste verjaardag = IVT/IT,
 zelfs als het recht in werking treedt na 65
 jaar)

 Verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank geldt
 als  nieuwe    aanvraag,  indien het
 onontvankelijk is


       Directie-generaal Personen met een  59
          handicap - 16/01/2006
       Aanvraag (2)
 Er wordt een register ter beschikking gesteld
 van de gemeenten, waarin de aanvragen
 worden genoteerd en enveneens het aantal
 ontvangen formulieren

 De inschrijving in het register geldt als bewijs
 van de datum van aanvraag
 De burgemeester mag geen enkele aanvraag
 weigeren
 De aanvraag wordt binnen de 5 dagen
 doorgestuurd. (tot 30/06/03 hield de gemeente
 de aanvragen gedurende 30 dagen bij)

        Directie-generaal Personen met een  60
           handicap - 16/01/2006
       Aanvraag (3)

 Er wordt geen enkel formulier meer
 meegegeven   aan de PMH  (uitgez.
 ontvangstbewijs).

 Op het ogenblik van de registratie van de
 aanvraag in de Zwarte Lievevrouwestraat
 zullen de nodige formulieren automatisch
 worden uitgeprint met de vermelding van
 het dossiernummer vooraleer ze naar de
 PMH worden verstuurd.


       Directie-generaal Personen met een  61
          handicap - 16/01/2006
     Aanvraag (4)

Vanaf 1 juli 2006:
verplicht elektronische aanvraag:
e-community project

Project in werking sinds 18/10/2005      Directie-generaal Personen met een  62
         handicap - 16/01/2006
       Aanvraag (5)
 Indien de PMH zijn aanvraag doet via een
 gewone brief wordt hij verzocht zich tot zijn
 gemeentelijke administratie te wenden en
 iedere aanvraag, ingediend binnen de drie
 maanden, heeft terugwerkende kracht tot:

 De datum van het aangetekend schrijven
 De datum van ontvangst van de brief per
 gewone post

        Directie-generaal Personen met een  63
           handicap - 16/01/2006
   Vraag om inlichtingen

 Indien de gevraagde informatie niet wordt
 bezorgd    binnen  de    maand:
 herinneringsschrijven

 Beslissing:
  • Geen antwoord binnen de maand
  • Alles gedaan om de informatie te bekomen
  • Beslissen op grond elementen waarover de
   dienst beschikt
  • Onvoldoende elementen: afwijzing

        Directie-generaal Personen met een  64
           handicap - 16/01/2006
  Nieuwe elementen Er dient rekening te worden
gehouden met elk nieuw element
 dat wordt meegedeeld vóór de
  beslissing wordt getroffen.


    Directie-generaal Personen met een  65
       handicap - 16/01/2006
   Medisch onderzoek (1)

 Dit onderzoek heeft in principe plaats in
 het  kabinet  van  de  inspecteur-
 geneesheer

 Indien de persoon zich niet kan
 verplaatsen, gestaafd door een medisch
 attest, wordt de PMH onderzocht op het
 adres van zijn verblijfplaats


       Directie-generaal Personen met een  66
          handicap - 16/01/2006
  Medisch onderzoek (2)

 de PMH kan zich laten vergezellen door
 een vertrouwenspersoon.

 indien de PMH 2X geen gevolg geeft
 aan de oproep voor een medisch
 onderzoek, gebeurt een onderzoek op
 basis van elementen in het dossier

 onvoldoende elementen: verwerping

       Directie-generaal Personen met een  67
          handicap - 16/01/2006
   Onderzoekstermijn


 Intrest als de eerste betaling niet
 gebeurd is binnen de 8 maand.
 (tot 30/06/03, 180 werkdagen)

 Indien de termijn overschreden is,
 informatie aan de aanvrager      Directie-generaal Personen met een  68
         handicap - 16/01/2006
   Nieuwe aanvraag


Terugwerkende  kracht  indien
ingediend binnen de drie maand
volgend op een feit dat de
toekenning of verhoging van de
tegemoetkoming rechtvaardigt of
binnen  de  3  maanden   na
kennisname van dit feit door de
PMH.

     Directie-generaal Personen met een  69
        handicap - 16/01/2006
     HERZIENINGEN (1)

           Op aanvraag
 administratief
 administratief en medisch
 N.B. : Indien de persoon met een handicap ouder
 is dan 65 jaar en een I.V.T. en/of I.T. ontvangt, zal
 de nieuwe aanvraag I.V.T. en/of I.T. alleen
 administratief zijn.
 Indien de aanvraag is ingediend voor de THAB
 voor een genieter van IVT/IT wordt een
 vergelijking tussen beide systemen gemaakt en
 het gunstigste wordt uitbetaald.
          Directie-generaal Personen met een  70
             handicap - 16/01/2006
    HERZIENINGEN (2)
       Ambtshalve

   Geen aanvraag via de
  gemeentelijke administratie

alleen voor de begunstigden

enkel in specifieke gevallen


      Directie-generaal Personen met een  71
         handicap - 16/01/2006
Ambtshalve herzieningen (1) in
   de twee regimes
 Voldoet niet meer aan de voorwaarde van verblijf

 Voldoet niet meer aan de nationaliteits-voorwaarde

 Wijziging van de burgerlijke staat

 Wijziging in de samenstelling van het gezin (invloed op het
 recht op de tegemoetkomingen)

 Al dan niet een kind ten laste (invloed op cat.)

 Geprogrammeerde administratieve of medische herziening

 Niet meer voldoen aan de medische voorwaarden

 Opsluiting/vrijlating in/uit de gevangenis of een instelling voor
 sociaal verweer
            Directie-generaal Personen met een   72
               handicap - 16/01/2006
 Ambtshalve herzieningen (2)
     I.V.T./I.T.
 Op 31 december van het jaar tijdens hetwelk de
 inkomsten met 10% zijn verhoogd t.o.v. de inkomsten
 van het voorafgaand jaar (behalve indien de verhoging
 het resultaat is van een tewerkstelling van minder dan
 drie maand per kalenderjaar).

 Op 31 december van het jaar tijdens hetwelk het
 inkomen uit arbeid sedert minstens 3 maand werd
 vervangen door een vervangingsinkomen

 Vijfjaarlijkse herziening

 Opname in een instelling sinds minstens drie maanden +
 ontslag uit de instelling
          Directie-generaal Personen met een  73
             handicap - 16/01/2006
Ambtshalve herzieningen (3)
     T.H.A.B.

  Verhoging van 10% van de inkomsten
         Directie-generaal Personen met een  74
            handicap - 16/01/2006
 Ambtshalve herzieningen (4)
      Effect van de ambtshalve herzieningen
De uitwerkingsdatum wordt niet beïnvloed door het resultaat van de nieuwe
berekening van het recht
Gebeurtenis                  effect = 1e dag van de maand die
                        volgt op
Verandering van burgerlijke staat       gebeurtenis
Wijziging in de samenstelling van het gebeurtenis
gezin die een impakt heeft op het
recht op tegemoetkomingen
Gevangenis, instelling soc. verweer      gebeurtenis
Opname in instelling (I.V.T/I.T.)       de derde maand die volgt op de
                        opname
Geprogrammeerde herziening           kennisgeving
Niet langer voldoen aan de medische kennisgeving
voorwaarden

              Directie-generaal Personen met een       75
                 handicap - 16/01/2006
  Ambtshalve herzieningen (5)
     Effect van de ambtshalve herzieningen

De uitwerkingsdatum wordt beïnvloed door het resultaat van de
nieuwe berekening van het recht
Gebeurtenis             Berichtgeving     Effect
                    binnen de 3
                    maanden ?
Voldoet    niet     JA     JA           kennisgeving + 1
meer aan de
voorwaarden
betreffende
verblijf-plaats of
nationaliteit             NEE          gebeurtenis + 1


             Directie-generaal Personen met een        76
                handicap - 16/01/2006
Ambtshalve herzieningen (5)
    vervolg…
      Effect van de ambtshalve herzieningen

De uitwerkingsdatum wordt beïnvloed door het resultaat van
de nieuwe berekening van het recht
Gebeurtenis           berichtgeving      Effect
                 binnen de 3
                 maand ?
Al dan niet een JA                    gebeurtenis + 1
kind ten laste
hebben
            JA    JA            kennisgeving +1
                 NEE           gebeurtenis +1           Directie-generaal Personen met een        77
              handicap - 16/01/2006
 Ambtshalve herzieningen (5)
     vervolg…
       Effect van de ambtshalve herzieningen

De uitwerkingsdatum wordt beïnvloed door het resultaat van de
nieuwe berekening van het recht
Gebeurtenis             Berichtgevin Effect
                   g binnen de
                   3 maanden?
Verhoging    met JA        JA          1 januari
10%   van   de
inkomsten   zoals
vooropgesteld   in   JA    JA          kennisgeving +1
art. 7 (A.H. op
31.12 – I.V.T./I.T.)         NEE         1 januari


           Directie-generaal Personen met een        78
              handicap - 16/01/2006
Ambtshalve herzieningen (5)
    vervolg…
       Effect van de ambtshalve herzieningen


De uitwerkingsdatum wordt beïnvloed door het resultaat van de
nieuwe berekening van het recht
GEBEURTENIS             Berichtgeving   Effect
                   binnen de 3
                   maanden ?
Inkomsten uit arbeid JA                 1 januari
vervangen door een
vervangingsinkomen
sinds minstens 3
maanden (A.H. op
31/12 – I.V.T./I.T.)
               JA    JA         kennisgeving +1
                   NEEN        1 januari

          Directie-generaal Personen met een        79
             handicap - 16/01/2006
 Ambtshalve herzieningen (5)
     vervolg…
       Effect van de ambtshalve herzieningen

De uitwerkingsdatum wordt beïnvloed door het resultaat van
de nieuwe berekening van het recht
Gebeurtenis               Berichtgevi Effect
                    ng binnen
                    de 3
                    maanden ?
Verhoging van 10% JA                   gebeurtenis +1
van de inkomsten
zoals vooropgesteld
in art. 7 (T.H.A.B.)     JA    JA        kennisgeving +1
                    NEE        gebeurtenis +1


           Directie-generaal Personen met een        80
              handicap - 16/01/2006
 Ambtshalve herzieningen (5)
     vervolg…
       Effect van de ambtshalve herzieningen


De uitwerkingsdatum wordt beïnvloed door het resultaat van
de nieuwe berekening van het recht.
Gebeurtenis           Berichtgevin Effect
                 g binnen de
                 3 maanden ?
Verhoging   van JA       geen invloed 1 januari
10%   van  de
inkomsten   uit
arbeid (A.H. op     JA   JA            kennisgeving +1
31.12 – T.H.A.B.)
                 NEE           1 januari

           Directie-generaal Personen met een         81
              handicap - 16/01/2006
Beroep tegen de beslissingVoor de arbeidsrechtbank binnen
de drie maand volgend op de
kennisgeving

Rechtzettende beslissing (door de
dienst)

     Directie-generaal Personen met een  82
        handicap - 16/01/2006
       Uitbetaling

 Algemeen principe : Op de zichtrekening,
 geopend op naam van de PMH of
 waarvan hij mede-titularis is

 Uitzondering : per postassignatie na
 expliciete gemotiveerde aanvraag
   tegenovergestelde van het vroegere
   principe (assignatie als algemeen
   principe, rekening op aanvraag)

       Directie-generaal Personen met een  83
          handicap - 16/01/2006
  Verjaringstermijn (1)


  Normale termijn : 3 jaar

  Fraude of bedrog : 5 jaar

  Fout waarvan de betrokkene zich
  niet bewust kon zijn : 1 jaar


      Directie-generaal Personen met een  84
         handicap - 16/01/2006
   Verjaringstermijn (2)


       Opgelet

 Verjaringstermijn van 5 jaar bij
 ontbreken van een voorgeschreven
 verklaring door een reglementaire
 bepaling


      Directie-generaal Personen met een  85
         handicap - 16/01/2006
  Innen van ten onrechte
uitbetaalde tegemoetkomingen
       (1)
 Per 10% op de betaalde tegemoet-
 komingen
 Compensatie op de achterstallen
 Rekenplichtige   der   ontvangsten:
 eenmalige   terugbetaling  of  via
 afbetalingsplan
 Administratie van de domeinen (FOD
 Financiën)

       Directie-generaal Personen met een  86
          handicap - 16/01/2006
  Innen van ten onrechte
uitbetaalde tegemoetkomingen
       (2)
  Compensatie op de achterstallen, zelfs als de
  persoon met een handicap overleden is.

  Als er een aanvraag om verzaking aan de
  terugvordering in onderzoek is, worden de
  achterstallen die de schuld overschrijden
  betaald.

  Recuperatie bij de andere instellingen van de
  sociale zekerheid.
        Directie-generaal Personen met een  87
           handicap - 16/01/2006
  Innen van ten onrechte
uitbetaalde tegemoetkomingen
       (3)
 Einde van de recuperatie bij het
 overlijden van de persoon met een
 handicap,
 Behalve :
   Fraude
   Beschikbare achterstallen
     na overlijden
      Directie-generaal Personen met een  88
         handicap - 16/01/2006
Betwisting van recuperatie van
  onterechte uitbetaalde
   tegemoetkomingen

• Beroep voor de arbeidsrechtbank
 binnen de drie maanden volgend op
 de   kennisgeving  van   de
 terugvordering

• Aanvraag om verzaking van de
 terugvordering doen binnen de drie
 maanden
      Directie-generaal Personen met een  89
         handicap - 16/01/2006
Verzaking van recuperatie van
  onterechte uitbetaalde
  tegemoetkomingen (1)
  Administratief, sociaal en financieel onderzoek

  Advies van de Commissie voor Sociaal Hulpbetoon

  Beslissing van de Minister

     verminderen

     behouden

     kwijtschelden         Directie-generaal Personen met een  90
            handicap - 16/01/2006
Verzaking van recuperatie van
  onterechte uitbetaalde
  tegemoetkomingen(2)

 Recuperatie opgeschort door de aanvraag tot
 verzaking: termijn van max. 3 maanden te
 rekenen vanaf de datum van kennisgeving van
 de onterecht uitbetaalde tegemoetkomingen en:

  de datum van de aanvraag tot verzaking,
  verstuurd per aangetekende brief

  de datum van ontvangst van de aanvraag tot
  verzaking, verstuurd per gewone brief
       Directie-generaal Personen met een  91
          handicap - 16/01/2006
Opname in een instelling (1)


 Gevangenis, instelling van
   sociaal verweer

Opschorting van betaling van de
tegemoetkomingen


     Directie-generaal Personen met een  92
        handicap - 16/01/2006
Opname in een instelling (2)

       Verzorgingstehuizen
 Dag- en nachtverblijf

 Minstens 3 maanden

 Ten laste van de overheid, openbare besturen of
 sociale zekerheidsinstellingen
  Vermindering van de I.T. met 1/3

 I.T. 75 dagen : 12 uren per dag buiten de
 instelling: betaling van 1/3 van de IT in één
 keer
        Directie-generaal Personen met een  93
           handicap - 16/01/2006
Achterstallen bij overlijden (1)

 Definitie : iedere som verschuldigd aan de PMH

 Verschuldigde sommen :
  – achterstallen
  – maand van overlijden

 Aanvraag binnen de 6 maand na het overlijden
 of van de kennisgeving (indien na het
 overlijden) via formulier 191 dat beschikbaar is
 bij de gemeentelijke administraties.


        Directie-generaal Personen met een  94
           handicap - 16/01/2006
Achterstallen bij overlijden (2)

 Maand van overlijden

 • Van ambtswege aan de echtgeno(o)t(e) of
  persoon met wie een huishouden gevormd
  werd

 • Aan ieder ander die recht heeft als de persoon
  met een handicap nog leefde op de
  uitbetalingsdag van de tegemoetkoming


        Directie-generaal Personen met een  95
           handicap - 16/01/2006
Achterstallen bij Overlijden (3)
Begunstigden ? NATUURLIJKE PERSONEN

Uitbetaling van ambtswege:
 Echtgeno(o)t(e) / persoon met wie de gerechtigde een
 huishouden vormde
 Kinderen met wie de gerechtigde leefde
 Ouders met wie de gerechtigde leefde

Uitbetaling op aanvraag via formulier 191

 Iedere persoon met wie de gerechtigde leefde

 De persoon die is tussengekomen voor de verplegingskosten

 De persoon die is tussengekomen voor de begrafeniskosten

           Directie-generaal Personen met een  96
              handicap - 16/01/2006

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:34
posted:12/9/2011
language:Dutch
pages:96