DIN�MICA DE GRUPS A L�AULA by Y2IpDE

VIEWS: 9 PAGES: 24

									DINÀMICA DE GRUPS A
   L’AULA
    Núria Alart, 2006-07  1
  DINÀMIQUES DE GRUP
1. DINÀMICA DE PRESENTACIÓ
2. DINÀMICA D’AUTOESTIMA
3. DINÀMICA DE RELACIÓ
4. DINÀMICA DE COL·LABORACIÓ
5. DINÀMICA DE RELACIÓ I COL·LABORACIÓ
6. DINÀMICA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.
7. DINÀMICA DE CREATIVITAT.
8. DINÀMICA DE CONCENTRACIÓ
9. DINÀMICA D’OPINIÓ

        Núria Alart, 2006-07   2
DINÀMIQUES DE PRESENTACIÓ


• Cadena de noms.
 El primer alumne diu el seu nom. El que
 està situat al seu costat diu el nom
 anterior i el seu, i així successivament fins
 que s’acaba la cadena.          Núria Alart, 2006-07      3
DINÀMIQUES DE PRESENTACIÓ
• La teranyina.
 Primer cal que el grup estigui força junt.
 Es tracta de presentar-nos a la resta de
 persones dient el nom i alguna
 característica positiva que un té, tret
 personal … En acabat, llença la corda
 enrotllada a un altre del grup, qui haurà de
 presentar-se també i llençar el fil a un altre
 company, i així successivament.

          Núria Alart, 2006-07    4
DINÀMIQUES DE PRESENTACIÓ

• LA TARGETA DE VISITA
 Omplir la targeta de visita (veure fotocòpia)
 Un cop feta la targeta de visita, es
 demana als alumnes que treguin un full
 qualsevol i que hi apuntin alguna cosa que
 els cridi l’atenció de les targetes dels
 companys/es de classe. Es pot passar la
 targeta al company assegut a la dreta que
 la llegirà i apuntarà quelcom en el seu full.
         Núria Alart, 2006-07    5
 DINÀMIQUES DE RELACIÓ
• Pluja d’endevinalles. Grups de 4.
 Es tracta d’encertar endevinalles proposades per
 tothom. Hi haurà un responsable del grup que
 llegirà endevinalles d’un full, quan ningú en
 sàpiga cap més.
Aquesta dinàmica es pot fer amb acudits també.
          Núria Alart, 2006-07     6
        PLUJA D’ENDEVINALLES
•  Quin és l’animal molt tibat que porta una serra al cap? El gall.
•  Quins van ser els primers que van veure el mar? Els ulls.
•  Pelut per fora, pelut per dins, alça la cama i fica-la a dins. El mitjó.
•  Vés si ho saps endevinar: sóc a dintre i no puc entrar. El Mirall.
•  Dues germanes: una traçuda; l’altra tonta, però ajuda. Les mans.
•  Sol anar amb els que van lluny i els obliga a tancar el puny. La
  maleta.
•  Tothom en porta, tothom en té, perquè el donen quan al món es ve.
  El nom.
•  Per què no és prudent tocar el piano durant una tempesta? Perquè
  el llamp mata a qui toca.
•  Quina és la paraula que tothom escriu malament? Malament.
•  Per què diuen que Barcelona és divertida? Perquè té Gràcia.
•  Quin és l’animal més valent? El peix, perquè té agalles.
•  En què s’assembla una cuinera al Ronaldinho? Els dos piquen
  pilota.
•  Quin és l’home al qual fan viure tots els medicaments? El
  farmacèutic.
•  Què fan sis gats a dalt d’una teulada? Mitja dotzena.
                Núria Alart, 2006-07            7
 DINÀMIQUES DE RELACIÓ
• Anem coneixent els companys (veure
 full annex).
 Intenta respondre aquestes preguntes,
 sense repetir cap nom, amb els
 companys.
 Escriu el nom d’un/a company/a que …
- Li agrada el bàsquet.
- Estudia música.......
        Núria Alart, 2006-07   8
DINÀMIQUES DE COL·LABORACIÓ

• Seguir el conte. Full i llapis. Agrupament
 per parelles. Teniu un minut per començar
 o seguir el conte dels teus companys. En
 acabar aquest temps passa el full als
 companys del costat. Es comença la
 història amb… “Hi havia una vegada… “
 L’última parella acaba el conte. Finalment
 es llegeixen els contes resultants.

         Núria Alart, 2006-07   9
 DINÀMIQUES DE COL·LABORACIÓ

• Joc dels quadrats. Grups de 5.
 Cal realitzar els 4 quadrats entre tots
 sense dir res. Et pots comunicar utilitzant
 el mim. Hi haurà un coordinador amb les
 solucions i anirà indicant els quadrats que
 no estiguin bé. Finalment, el coordinador
 explica a tots la manera com el grup ha
 realitzat la tasca.

         Núria Alart, 2006-07   10
DINÀMIQUES D’AUTOESTIMA
• Disparar qualitats.
 Es tracte d’enumerar un adjectiu positiu
 d’un mateix que comenci per la primera
 lletra del nom de pila.
 Exemple: Anna: alegre
       Eduard: emocional         Núria Alart, 2006-07    11
DINÀMIQUES D’AUTOESTIMA
• El meu nombre preferit. Introducció feta pel
 professor/a. Fer grups de 4. Un del grup té el full
 de respostes i serà l’encarregat de llegir-les a
 tothom. Els participants pensen el seu nombre
 preferit de l’1 al 9. L’encarregat pregunta quin
 nombre ha escollit cadascú i el per què de la
 seva elecció. Després es llegeix la resposta
 segons el nombre escollit. Finalment el grup
 parla sobre si els trets de personalitat de
 cadascú coincideixen amb els llegits.
           Núria Alart, 2006-07      12
DINÀMIQUES DE RELACIÓ I COL·LABORACIÓ


• Els dòminos són un dels jocs més
 coneguts arreu. Anem a fer-ne uns
 quants!
• Juguem amb el Barça
• Juguem amb les fonts d’energia
• Juguem amb els mitjans de transport
• Juguem amb els dibuixos animats

         Núria Alart, 2006-07  13
DINÀMIQUES DE RELACIÓ I COL·LABORACIÓ


• El dibuix a cegues. Fer parelles.
 Entre els dos s’ha de fer un dibuix d’una
 cara. El que dibuixi ho farà amb els ulls
 tancats i l’altre l’ajudarà amb indicacions.
          Núria Alart, 2006-07     14
DINÀMIQUES DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES


• Amb alumnes
• Dibuix en 15”

• La plana dels 4 dibuixos

• Anem al teatre (veure full)


         Núria Alart, 2006-07  15
DINÀMIQUES DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES


• Amb famílies
 El cas del Sr. Martí (veure full annex:
 “Això comença malament”).
         Núria Alart, 2006-07   16
 DINÀNIQUES DE CREATIVITAT

• Conte per paraules. Per parelles. Cal
 inventar-se un conte o una història basant-
 se en 7 paraules que entre tots hem
 escollit. Al final es veu com els contes
 elaborats són diferents.
         Núria Alart, 2006-07   17
 DINÀNIQUES DE CREATIVITAT

• Els mots encreuats. Es fan grups de 4-5.
 Un del grup diu una paraula. Tothom
 l’escriu i intenta crear les màximes
 paraules possibles a partir de lletres de
 paraules escrites anteriorment en
 qualsevol sentit.         Núria Alart, 2006-07   18
 DINÀMIQUES DE CONCENTRACIÓ

• Paraules encadenades. Grups de 4-5 en
 rotllana.
 Es comença dient una paraula i s’ha de
 seguir amb una altra que comenci per
 l’última lletra de l’anterior. Ex. selva-amic-
 camí-indi-imaginació-…          Núria Alart, 2006-07    19
 DINÀMIQUES DE CONCENTRACIÓ

• La frase maleïda. El grup es posa en
 rotllana. Cada integrant té una cartolina
 petita amb una paraula de la frase i ha de
 dir la paraula que li toca recordant les que
 han dit els companys que l’han precedit.
 Ex.: un diu … “la”, el següent diu … “la
 casa”, el següent diu … “la casa de”, el
 següent … “la casa de l’avi”; i així
 successivament fins que l’últim acaba amb
 la frase.
         Núria Alart, 2006-07   20
 DINÀMIQUES DE CONCENTRACIÓ
• LA CLÍNICA DEL RUMOR (veure full annex)
 Quatre alumnes surten al passadís. Entraran d’un en un
 i escoltaran un missatge que hauran de repetir, tan
 fidelment com sàpiguen, al company que entri a
 continuació. Caldrà tenir un text a punt per llegir a tota la
 classe i també un alumne que faci d’observador amb
 una escala de control que reculli les informacions més
 importants del missatge.
 Importància d’estar atent/a
 Malfiar-se dels rumors que han passat per diverses
 persones.
 Adonar-se de la importància de la informació en la
 cooperació grupal i de les tres parts del tractament de la
 informació: 1. recepció, 2. comprensió i 3. transmissió.

             Núria Alart, 2006-07        21
   DINÀMIQUES D’OPINIÓ
• El debat. Discussió entre vàries persones per
 aprofundir sobre un tema determinat. Al debat hi
 ha d’haver un coordinador que introduix el
 tema, un secretari que anota les intervencions i
 el temps d’intervenció de cadascú, els
 participants que parlen del tema debatut i un
 moderador que s’encarrega que el debat sigui
 tranquil, dóna els torns de paraules i centra el
 tema si algú se surt d’ell. Aquesta dinàmica
 afavoreix l’ordre i el respecte pel qui parla.
          Núria Alart, 2006-07     22
   DINÀMIQUES D’OPINIÓ
• Discussió en petit grup. En grups de 4-5
 persones s’analitza un tema proposat
 intercanviant idees i opinions sobre ell. Al
 final cada grup exposa el que creu que és
 més important en gran grup.
         Núria Alart, 2006-07    23
   DINÀMIQUES D’OPINIÓ
• Grups de confrontació. Dinàmica que
 consisteix en dividir l’auditori en dos
 grups: un està a favor del tema plantejat i
 l’altre està en contra. Per ex.: “Sisena hora
 sí – sisena hora no”
         Núria Alart, 2006-07    24

								
To top