Slayt 1 by 6o7Hs6H5

VIEWS: 8 PAGES: 31

									AĠLE HEKĠMLĠĞĠ PĠLOT UYGULAMASI ÖNCESĠ BURDUR
 ĠLĠ HAZIRLIK ÇALIġMALARI BĠLGĠLENDĠRME SUNUMU                HAZĠRAN/ 2008                         -1-
    Sunum Düzeni
• Genel Bilgiler
• ETF ÇalıĢmaları
• Bölge Planlamaları ve Mobil Hizmetler
• Bina ve DemirbaĢ Envanteri
• Bilgi-ĠĢlem Altyapısı
• 1.AĢama Uyum Eğitimleri
• Personel Durumu
• Bilgilendirme ve Anket ÇalıĢmaları


                     -2-
GENEL BĠLGĠLER         -3-
Temel Bilgiler
         ĠLĠN YÜZÖLÇÜMÜ    6.887

         ĠLÇE SAYISI      11

         BELEDĠYE SAYISI    19

         KÖY SAYISI      182

         TOPLAM HANE SAYISI  76.087


                        -4-
Temel Bilgiler
         TOPLAM NÜFUS       235.191

         ERKEK NÜFUS SAYISI    115.391

         KADIN NÜFUS SAYISI    119.800

         KENT NÜFUSU       136.067

         KIR NÜFUSU        99.124

         KIR KENT NÜFUS ORANI %  72,85
                          -5-
112 ĠSTASYONLARININ ĠLÇELERE GÖRE
       DAĞILIMI
                  -6-
 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SÜRECĠNDE
     BURDUR ĠLĠ
21.11.2004 tarih ve 5258 sayılı Kanun ile
 kabul edilen ve 09.12.2004 tarihli Resmi
 Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
 “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması
 Hakkında Kanun” çerçevesinde Ġlimiz
 05.02.2007 tarih ve 1269 Sayılı Bakanlık
 Makamının onayı ile Aile Hekimliği
 Uygulaması Pilot Ġl kapsamına
 alınmıĢtır.
                       -7-
     ETF ÇALIġMALARI
 Ġlimizde 2006 yılından beri ETF kayıtlarının
 tutulmasında web tabanlı bir otomasyon sistemi
 kullanılmaktadır.
 Bu program sayesinde tespit edilen göç, doğum,
 ölüm ve yeni kayıtlar anında programa güncel
 olarak aktarılmaktadır.
 GeliĢtirdiğimiz özel bir program sayesinde kiĢileri
 sisteme kaydederken kimlik bilgilerini MERNĠS
 sistemine doğrulatmaktayız. Bu sayede hatalı
 kayıtları anında tespit etmekteyiz.


                            -8-
     ETF ÇALIġMALARI
 ETF kayıtlarını MERNĠS sistemine doğrulatma
 programımızı kullanarak tüm kayıtlarımızı tekrar
 gözden geçirdik. Tespit edilen hatalı kayıtlar ilgili
 sağlık ocaklarına iletildi ve tek tek düzeltildi.
 Ayrıca kayıtların doğruluğunu saptamaya yönelik
 olarak rasgele örnekleme metodu ile seçilen il
 genelinde % 3 oranında nüfusumuza telefon ile
 ulaĢıp bilgilerinin doğruluğunu kontrol ettik. Bu
 çalıĢmanın sonunda %97 oranında doğruluk
 tespit ettik.

                             -9-
     ETF ÇALIġMALARI
 Aile Hekimliği bölgelerinin tespitinde ve nüfusun
 belirlenmesinde ETF otomasyon programındaki
 veriler baz alınmıĢtır. Belirlenen aile hekimliği
 bölgelerine ait ETF ve kimlik bilgileri eksiksiz
 olarak CD ortamında her an verilebilir
 durumdadır. ETF nüfusu değiĢken bir nüfus
 olduğu için bu bilgilerin aile hekimliği
 uygulamasına geçilinceye kadar her zaman
 güncel tutulmasını ve en güncel verilerin o anda
 verilmesi çabasındayız.

                           -10-
     ETF ÇALIġMALARI
 Sonuç olarak aile hekimliği ile ilgili ETF
 kayıtlarını tutmuĢ ve il olarak e-sağlık konusunda
 önemli bir aĢama kaydetmiĢ durumdayız.
 ETF kayıtlarının sayısal ortama aktarılması
 problemini aĢmıĢ durumdayız.
 ETF kayıtları değiĢken olduğu için %100
 doğruluk payını yakalama Ģansımız yoktur. Biz
 bu orana yaklaĢabilmek için personel ve yönetim
 olarak üstün gayret göstermekteyiz.
 Hedefimiz eksiksiz ve doğru ETF bilgilerini aile
 hekimlerine istedikleri anda teslim edebilmektir.


                          -11-
   BÖLGE PLANLAMALARI
 Tüm il genelinde 71 Aile Hekimliği Bölgesi
 oluĢturulmuĢtur.
 58 AH pozisyonu ilçe merkezlerinde, 13 AH
 pozisyonu ise belde/köylerde yer alacaktır.
 Mümkün oldukça merkez bazlı planlama yapılıp
 tek hekimli ASM sayısı azaltılmaya çalıĢılmıĢtır.
 32 ASM’nin 17 tanesi tek hekimli, 15 tanesi
 birden fazla hekimli olacak Ģekilde planlanmıĢtır.
 Bölge planlamaları yapılırken halktan gelen
 talepler göz önüne alınmıĢ ve büyük oranda
 talepler yerine getirilmiĢtir.

                            -12-
Aile Hekimliği Bölge ve Nüfus Dağılımı (Taslak)
     AĠLE HEKĠMLĠĞĠ POZĠSYONLARI              ASM'NĠN DURUMU                  NÜFUS DAĞILIMI

                                                OTOMASYON
                                                          ĠLÇE A.H.     ĠL GENELĠ AĠLE
                       ĠLÇE          1'DEN             BĠLGĠ
                              1           TOPLAM               BÖLGESĠ      HEKĠMĠ BAġINA
          ĠLÇE   BELDE    TOPLAM          FAZLA           SĠSTEMĠNE
  ĠLÇE                         HEKĠM           ASM                BAġINA        DÜġEN
          MERK.   / KÖY    POZĠSYON          HEKĠM           GÖRE ĠLÇE
                             OLAN           SAYISI              ORTALAMA       ORTALAMA
                      SAYISI          OLAN            TOPLAM
                                                           NÜFUS        NÜFUS
                                                 NÜFUSU

MERKEZ        21     5      26      7      4      11      88108        3389

AĞLASUN        3     0       3      0      1      1       9015        3005

ALTINYAYLA      2     0       2      0      1      1       5024        2512

BUCAK        11     6      17      6      2      8      56945        3350

ÇAVDIR        3     1       4      1      1      2      12356        3089

ÇELTĠKÇĠ       2     0       2      0      1      1       6057        3028
                                                                      3327
GÖLHĠSAR       5     1       6      2      2      4      20366        3394

KARAMANLI       2     0       2      0      1      1       7422        3711

KEMER         1     0       1      1      0      1       3497        3497

TEFENNĠ        3     0       3      0      1      1      10198        3399

YEġĠLOVA       5     0       5      0      1      1      17225        3445

TOPLAM        58     13      71      17     15      32      236213

 * Nüfuslar 17/4/2008 tarihinde otomasyon bilgi sisteminden alınmıĢtır. Teslim tarihinde güncellemeler nedeniyle değiĢiklikler olabilir.    -13-
      MOBĠL HĠZMETLER
• Mobil hizmet bölgeleri, genelleme yapmadan her Aile
 Hekimliği bölgesinin kendi Ģartları ve bölgesel özellikleri
 dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonunda her
 bölge için ayrı ayrı oluĢturulmuĢtur.
• Mobil hizmetler planlanırken, ilimizin coğrafi ve nüfus
 yapısı nedeniyle küçük nüfusa sahip yerleĢim birimlerinin
 sayısının fazla olması da göz önünde bulundurularak
 yerleĢim birimlerinin sayısı, uzaklık, nüfus, ulaĢım
 koĢulları, eczane varlığı, halkın alıĢkanlıkları, istikamet,
 çocukların okulları, tek hekimli bölge durumu, merkez
 nüfus hizmetinin aksamaması, (mümkünse) halkın ve
 yöneticilerinin tercihleri gibi bir çok faktör dikkate
 alınmıĢtır.
• Toplam 71 AH Bölgesinin 46 adedine mobil hizmet
 planlanmıĢtır.
                                 -14-
      BĠNA ENVANTERĠ
 Toplam 53 sağlık ocağı binasının 32 adedi ASM olarak
 kullanılacaktır. Geriye kalan 21 sağlık ocağının 20
 adedinin sağlık evine dönüĢtürülmesi, 1 adedinin de
 pasif olarak kullanımı planlanmaktadır.
 32 binanın 29 tanesi Sağlık Bakanlığına ait olup, Merkez
 ilçedeki 1 sağlık ocağı için Ġl Özel Ġdaresine kira
 ödenmektedir. Gölhisar ilçemizdeki iki sağlık ocağı
 binamız belediyenin malı olup ücretsiz kullanılmaktadır.
 ASM olarak kullanılacak binaların kiraları ile ilgili Milli
 Emlak Müdürlüğü ile ilgili yazıĢmalar yapılmıĢ olup bu
 konudaki çalıĢmalarımız devam etmektedir.                                -15-
      BĠNA ENVANTERĠ
 11 ilçemizin 9’unda TSM’lerde kullanılmak üzere
 laboratuarlarımız kurulmuĢtur. 2 ilçede ise çalıĢmalar
 tamamlanmak üzeredir.
 TSM ve ASM olarak kullanılması öngörülen binalarımızın
 bakım-onarım iĢleri tamamlanmıĢtır.
 ASM olarak kullanılması öngörülen binaların tamamının
 krokileri çıkarılmıĢtır. Krokiler üzerinde hizmet odaları
 belirlenmiĢ olup hekimler yerleĢtirme iĢleminin ardından
 öncelik sırasına göre bu odaları tercih etmektedirler.
 Merkez ilçe TSM binası konusunda çeĢitli alternatifler
 üzerinde çalıĢılmaya devam edilmektedir.                               -16-
   DEMĠRBAġ ENVANTERĠ
 Tüm sağlık ocaklarımızın demirbaĢ malzeme
 sayımları yapılmıĢtır.
 Kullanılmayacak durumda olan malzemelerin
 düĢüm iĢlemi yapılıp tamamlanmıĢtır.
 DüĢüm iĢlemlerinin tamamlanmasından sonra
 güncel haliyle tüm malzeme yeniden kayıt altına
 alınmıĢtır.
 Uygulamaya geçilmeden önce sağlık
 ocaklarında açığa çıkacak atıl demirbaĢ
 malzemelerin depolanmaları ile ilgili hazırlıklar
 yapılmıĢtır.


                           -17-
   DEMĠRBAġ ENVANTERĠ
 Aile Hekimlerinin kullanacağı tıbbi ve diğer demirbaĢ
 malzemelerin eksiklikleri tamamlanarak aile hekimlerinin
 muayene odaları için gerekli olan temel demirbaĢ
 malzemeler   tespit  edilmiĢtir. Aile  hekimlerinin
 mevzuattaki malzemelerinin büyük bir çoğunluğu mevcut
 bulunmaktadır. Aile Hekimlerinin bireysel olarak temin
 ettiği malzemelerin dıĢında, kiralama talebinde
 bulunduğu malzemeler mevcut malzemelerimizden temin
 edilecektir. Temin edilemeyen malzeme için satın alma
 planlaması yapılmayarak Aile Hekimlerinin bireysel
 olarak temin etmeleri istenecektir.                             -18-
   BĠLGĠ ĠġLEM ALTYAPISI
• ASM olması planlanan binalarımızın tamamında ADSL
 üzerinden internet bağlantısı bulunmaktadır.
• YaklaĢık 130 personelimizin temel bilgisayar eğitimi
 alması sağlanmıĢtır.
• Ġlimizde bilgi sistemi olarak AHBS kullanılacaktır. AHBS
 konusunda Müdürlüğümüzden 2 personelimiz
 görevlendirilmiĢ ve gerekli eğitimleri almıĢtır. 1. AĢama
 Uyum Eğitimleri esnasında yardımcı sağlık personeline
 AHBS eğitimi verilmiĢtir. Hekimlerimize ise yerleĢtirmeler
 yapıldıktan sonra detaylı bir eğitim verilecektir.
                                -19-
 1.AġAMA UYUM EĞĠTĠMLERĠ
• Ġlimizde 15/10/2007 tarihinde baĢlayan AH 1. aĢama
 uyum eğitimleri döner sermaye kaynaklarımızla yapılmıĢ
 olup 19/3/2008 tarihinde tamamlanmıĢtır.
• 8 tur olarak yapılan eğitimlerde toplam 153 hekime ve
 326 yardımcı sağlık personeline sertifika/katılım belgesi
 verilmiĢtir.
• Sertifika alan hekimlerden 2 tanesi farklı Ģehirlerden
 eğitime katılmıĢlardır.
• Ġlimizde görevli 5 hekim sertifikalarını Ģehir dıĢında
 yapılan eğitimlerde almıĢlardır.
• Sertifika alan hekimlerin 10 tanesi uzman hekimdir.


                               -20-
1.AġAMA UYUM EĞĠTĠMLERĠ
             -21-
AH 1. AĢama Uyum Eğitimleri AH ve ASE Katılımcı Durumu

                TOPLAM AH    DIŞARIDAN AH   TOLAM ASE
    TUR    YIL
               KATILIMCI SAYISI   KATILIMCI  KATILIMCI SAYISI


1.Tur       2007      20        -        40

2.Tur       2007      19        -        40

3.Tur       2007      20        -        40

4.Tur       2007      21        2        39

5.Tur       2007      20        -        40

2007 TOPLAMI            100        2        199

6.Tur       2008      19        -        38

7.Tur       2008      20        -        40

8.Tur       2008      14        -        49

2008 TOPLAMI            53        -        127

GENEL TOPLAM            153        2        326                                         -22-
  BĠLGĠLENDĠRME VE ANKET
     ÇALIġMALARI
• 28.02.2007 tarihinde
 Edirne Ġl Sağlık
 Müdürü Uz.Dr. Hatice
 GÜL tarafından aile
 hekimliği hakkında
 sağlık personeline bir
 sunum yapılmıĢtır.
               -23-
2007 yılı HemĢirelik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen
 bilgilendirme konferansında SDÜ Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
  BĢk.Yrd.Doç.Dr. KurtuluĢ ÖNGEL tarafından personelimize
          bilgilendirme yapılmıĢtır.
                                  -24-
5.12.2007 tarihinde hekimlerimize yönelik olarak EskiĢehir, Denizli ve
  Isparta illerinden hekimlerin katıldığı Dünya’da ve Türkiye’de Aile
         Hekimliği konulu panel düzenlenmiĢtir.
                                     -25-
AH 1. AĢama Uyum Eğitimlerine katılan yardımcı sağlık personeline
 eğitimlerin dıĢında özel soru-cevap programı hazırlanmıĢ olup
    Müdürlüğümüzce uygulama hakkında bilgi verilmiĢtir.
                                  -26-
  BĠLGĠLENDĠRME VE ANKET
     ÇALIġMALARI
 AH bölgeleri netleĢtikten sonra
 Müdürlüğümüzce görevlendirilen personeller il
 genelindeki tüm bölgelerde yerinde bilgilendirme
 yapmıĢlardır.
 Uygulamaya geçildikten sonra sorun
 yaĢanabileceği öngörülen veya çeĢitli taleplerde
 bulunan köylerin muhtarları ile Müdürlüğümüzde
 toplantılar düzenlenmiĢ gerekli bilgilendirmeler
 yapılmıĢtır.
 Müdürlüğümüz web sitesinde Aile Hekimliği linki
 oluĢturulmuĢ olup sürekli güncellenmektedir.

                           -27-
  BĠLGĠLENDĠRME VE ANKET
     ÇALIġMALARI
• Bucak,Çeltikçi, Ağlasun, Kemer, Karamanlı,
 Tefenni, Çavdır, YeĢilova, Gölhisar ve Altınyayla
 Ġlçelerinde bilgilendirme toplantıları yapıldı.
• Merkez ilçede; Ġl Genel Meclisi ve Resmi Kurum
 Amirlerine bilgilendirme yapıldı.
• Vali, Vali Yardımcıları, Belediye BaĢkanları,,
 Mahalle ve Köy Muhtarlarına bilgilendirme
 toplantısı yapılacak. Bu toplantıların
 organizasyonu ile ilgili çalıĢmalar devam
 etmekte.


                           -28-
   BĠLGĠLENDĠRME VE ANKET
      ÇALIġMALARI
• Ġl genelinde 400 hastaya uygulamaya geçilmeden önce
 ‘hizmet alan vatandaĢın memnuniyet anketi’ yapılmıĢtır.

• Halkımızı bilgilendirmeye yönelik, el broĢürü, bez afiĢ,
 poster gibi tanıtıcı ve bilgilendirici materyaller
 hazırlanmıĢ tüm hanelere ulaĢacak Ģekilde dağıtılmıĢtır.

• Bazı yerel gazetelerin isteği üzerine ilimizdeki çalıĢmalar
 ile ilgili basın bülteni hazırlanıp gönderilmiĢtir.

• ĠĢ akıĢ Ģemamıza uygun olarak uygulamaya geçilene
 kadar bilgilendirme toplantılarına devam edilecektir.

                                -29-
-30-
-31-

								
To top