N � v r h by d7XS4Q

VIEWS: 115 PAGES: 43

									                    Smernica
 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-204-2007/01101 z 15. októbra 2007,
ktorou sa vydáva vzorový registratúrny poriadok obvodných úradov a registratúrny plán
                  obvodných úradov


    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na zabezpečenie plnenie úloh podľa § 24 ods. 1 písm.
l) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vydáva túto smernicu:
                        Čl. 1

    Vzorový registratúrny poriadok a registratúrny plán obvodných úradov, ktoré sú uvedené
v prílohe.


                        Čl. 2


    Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia vo Vestníku vlády Slovenskej
republiky.
                                    Robert Kaliňák, v. r.
                                     podpredseda vlády
                                     a minister vnútra
                                    Slovenskej republiky
                            Príloha č. 1 Smernice MV SR č. SVS-204-2007/01101


     VZOROVÝ REGISTRATÚRNY PORIADOK OBVODNÝCH ÚRADOV                     PRVÁ ČASŤ
               Úvodné ustanovenia a základné pojmy


                       Čl. 1
                    Úvodné ustanovenia

    (1) Registratúrny poriadok ... (presný a úplný názov úradu) upravuje postup organizačných
útvarov ... (presný a úplný názov úradu) (ďalej len „úrad“) pri správe registratúry, a to najmä pri
organizovaní manipulácie so záznamami a spismi, ako aj pri náleţitom a pravidelnom vyraďovaní
spisov.

    (2) Prednosta úradu dôsledne dbá, aby kaţdý zamestnanec dodrţiaval pri správe registratúry
ustanovenia registratúrneho poriadku, a to v rozsahu primeranom svojim pracovným povinnostiam.

    (3) Tento registratúrny poriadok je určený iba pre vnútornú potrebu ... ( presný a úplný názov
úradu). Opis, pracovné postupy automatizovaného systému správy registratúry, vzory evidenčných
pomôcok, vzory dokumentov a tlačív obsahujú pouţívateľské príručky pouţitých programov alebo
systémov.

    (4) Správu registratúry zabezpečuje podateľňa, ktorá plní aj funkciu výpravne (ďalej len
„podateľňa“), organizačné útvary a registratúrne stredisko.
    Správu registratúry zabezpečujú poverení zamestnanci príslušných organizačných útvarov v
rozsahu ustanovenom registratúrnym poriadkom.
    ... (presný názov organizačného útvaru s odkazom na príslušné ustanovenia organizačného
poriadku) usmerňuje činnosť podateľne. Funkciu správcu registratúry úradu zabezpečuje poverený
zamestnanec organizačného útvaru ... (presný názov organizačného útvaru s odkazom na príslušné
ustanovenia organizačného poriadku). Registratúrne stredisko úradu spravuje ... (presný názov
organizačného útvaru s odkazom na príslušné ustanovenia organizačného poriadku úradu).

    (5) Úrad spravuje registratúru tak, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu, strate alebo
neoprávnenému pouţitiu záznamov. Ak sa zistí, ţe došlo k poškodeniu, zničeniu alebo strate, vyhotoví
sa zápisnica o výsledku šetrenia a moţných dôsledkoch porušenia celistvosti registratúry. Zápisnicu,
ktorou sa určí spôsob nahradenia registratúrneho záznamu alebo spisu, prípadne iné potrebné opatrenia,
podpisuje vedúci zamestnanec príslušného organizačného útvaru. Ak je dôvodné podozrenie, ţe
poškodením, zničením alebo stratou bol spáchaný trestný čin alebo priestupok, zápisnica sa predloţí
prednostovi úradu.

    (6) Úrad zabezpečí ochranu údajov automatizovaného systému správy registratúry        pred
poškodením, neţiadúcou zmenou alebo neoprávneným pouţitím.

    (7) Zamestnanec pri rozviazaní pracovného pomeru alebo zmene pracovného zaradenia
protokolárne odovzdá vedúcemu zamestnancovi organizačného útvaru nevybavené spisy a evidenčné
pomôcky.


                         2
     (8) Na registraturne záznamy, ktorých evidenciu a manipuláciu upravujú osobitné predpisy1
(ďalej len „špeciálne druhy záznamov“), sa ustanovenia registratúrneho poriadku vzťahujú primerane.

     (9) O vyraďovaní registratúrnych záznamov, vrátane špeciálnych druhov záznamov úradu,
rozhoduje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) prostredníctvom ....
(uviesť názov príslušného štátneho archívu) (ďalej len „archív“).2

      (10) Úrad vedie záznamy a ich evidenciu v štátnom jazyku.3


                             Čl. 2
                          Základné pojmy

    (1) Správa registratúry na účely tohto registratúrneho poriadku je organizovanie manipulácie so
záznamami a spismi (prijímanie, triedenie, evidovanie, obeh, tvorba, vybavovanie, odosielanie,
ukladanie a ochrana), ďalej náleţité a pravidelné vyraďovanie spisov, ako aj starostlivosť o náleţité
personálne obsadenie, priestorové a materiálno-technické zabezpečenie správy registratúry úradu.

    (2) Záznam je písomná, obrazová, zvuková a iným spôsobom zaznamenaná informácia, ktorá
pochádza z činnosti úradu alebo bola úradu doručená.

      (3) Registratúrny záznam je informácia, ktorú úrad zaevidoval.

    (4) Spis je súbor registratúrnych záznamov, ktoré vznikli pri vybavovaní jednej veci a úrad ich
zaevidoval. Jednotlivé registratúrne záznamy v spise sú označené poradovým číslom záznamu v rámci
spisu.

     (5) Spisový obal je neoddeliteľnou súčasťou spisu, do ktorého sa zakladajú jednotlivé
registratúrne záznamy (podania a vybavenia) spolu s prílohami.

     (6) Registratúra je súbor všetkých registratúrnych záznamov pochádzajúcich z činnosti úradu a
všetkých záznamov úradu doručených, ktoré boli zaevidované a bolo im pridelené číslo spisu. Súčasťou
registratúry sú aj evidenčné pomôcky správy registratúry (ďalej len „evidenčné pomôcky“).

     (7) Registratúrny denník je základnou evidenčnou pomôckou správy registratúry. Obsahuje
údaje o prijatí, tvorbe, vybavení, odoslaní registratúrnych záznamov, ako aj o uloţení a vyradení spisov
a špeciálnych druhov záznamov.

     (8) Evidenčnými pomôckami sú aj ročný zoznam spisov, obsah spisu, menný register, ... (ďalšie
doplniť, ak ich úrad vedie).

    (9) Registratúrny plán je pomôcka na účelné a systematické označovanie a ukladanie spisov.
Člení registratúru do vecných skupín a určuje spisom miesto v registratúre pridelením registratúrnej
značky; ďalej určuje spisom znak hodnoty a lehotu uloţenia.1
  Napr. vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 338/2004 Z. z. o administratívnej bezpečnosti, zákon č. 431/2002 Z.
  z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1998 Z. z. o sťaţnostiach, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane
  osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2
   § 24 ods. 3 písm. d) bod 1zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
   zákonov v znení neskorších predpisov.
3
   § 3 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.
                               3
     (10) Registratúrna značka je alfanumerický symbol ustanovený registratúrnym plánom pre
určitý spis alebo skupinu spisov, určujúci ich miesto v registratúre.

    (11) Registratúrne stredisko je miesto, kde sa ukladajú a ochraňujú vybavené a uzatvorené
spisy úradu do uplynutia predpísaných lehôt uloţenia a do ich vyradenia.

      (12) Podanie je kaţdý podnet, ktorý úrad prijal na úradné vybavenie.

      (13) Zásielka je záznam pri odosielaní a doručovaní adresátovi.

     (14) Správca registratúry je zamestnanec úradu, ktorý metodicky usmerňuje jeho zamestnancov
na úseku správy registratúry, zodpovedá za všetky odborné činnosti súvisiace so správou registratúry
v úrade, vrátane činnosti registratúrneho strediska a prípravy vyraďovacieho konania.


                          DRUHÁ ČASŤ
                           Zásielky

                            Čl. 3
                         Prijímanie zásielok

     (1) Podateľňa prijíma zásieky, ktoré boli úradu doručené alebo ich prevzal zamestnanec osobne
a sú adresované úradu; podateľňa na poţiadanie doručiteľa potvrdí prijatie zásielky odtlačkom
prezentačnej pečiatky (vzor č. 1) na kópii podania alebo na osobitnom lístku s dátumom prevzatia.
Telegramy a telefaxy a elektronicky prijaté podania (ďalej len „súrne záznamy“) sa označia odtlačkom
prezentačnej pečiatky s dátumom. Ústne podania môţe prijímať kaţdý zamestnanec. Ak sú podnetom na
začati úradného konania vyhotoví o nich úradný záznam, ktorý odovzdá na zaevidovanie
v registratúrnom denníku (ďalej len „denník“).

    (2) Podateľňa skontroluje správnosť adresy, počet prijatých zásielok podľa doručovacieho
hárku a neporušenosť obalov zásielok. Omylom doručené zásielky vráti pošte alebo doručiteľovi,
prípadne ich vráti priamo adresátovi; prípadné iné nedostatky reklamuje na pošte. Podávanie a
dodávanie zásielok v poštovom styku a spôsob ich reklamácie upravuje osobitný predpis. 4

    (3) Prevzatie zásielky, ktorú ţiadateľ podal osobne, potvrdí podateľňa na prednom dieli
doručenky podľa predtlače.


                             Čl. 4
                      Triedenie a otváranie zásielok

    (1) Podateľňa triedi zásielky na zásielky, ktoré sa:
a) otvoria a následne zaevidujú v denníku pod evidenčným číslom záznamu,
b) odovzdávajú adresátom neotvorené,
c) noviny, časopisy, prospekty, reklamné materiály, inú tlač a pozvánky, ktoré nemajú formu listu.

    (2) Zásielky, ktoré sú uvedené v odseku 1 písm. a) podateľňa otvorí a označí odtlačkom
prezentačnej pečiatky červenej farby. Prezentačná pečiatka sa odtláča spravidla v hornej časti na ľavej
strane podania tak, aby všetky údaje zostali čitateľné. V odtlačku prezentačnej pečiatky sa vyznačí
dátum doručenia a počet príloh. Prípadné nedostatky (napr. chýbajúce prílohy a pod.) sa vyznačia vedľa

4
  Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových sluţbách v znení neskorších predpisov
  Príloha k opatreniu č. 371, čiastka č. 36/2004.
                               4
odtlačku prezentačnej pečiatky. Odosieľateľa o nich vyrozumie zamestnanec poverený vybavením veci
(ďalej len „spracovateľ“).

    (3) Neotvorené podateľňa odovzdáva zásielky obsahujúce utajované skutočnosti, zásielky
adresované organizačnému útvaru zabezpečujúcemu agendu ľudských zdrojov a zásielky označené
heslom verejného obstarávania, ako aj zásielky adresované prednostovi úradu. Neotvorené zásielky sa
označujú na obálke odtlačkom prezentačnej pečiatky s dátumom doručenia. Príjemca neotvorenej
zásielky zodpovedá za jej ďalšiu manipuláciu v súlade s ustanoveniami registratúrneho poriadku.

    (4) Zásielky účtovnej povahy (dodávateľské faktúry, listové doţiadania o úhradu) podateľňa
označí odtlačkom prezentačnej pečiatky a odovzdá ich priamo ... (podľa organizačného poriadku
organizačnému útvaru, ktorý vedie ich evidenciu).

    (5) Zásielky, ku ktorým sú priloţené ceniny, podateľňa označí okrem odtlačku prezentačnej
pečiatky aj odtlačkom pečiatky „peňaţný spis“. Vyznačí v nej druh, hodnotu a počet cenín; tieto údaje
zaeviduje aj v denníku. Zásielku odovzdá ... (podľa organizačného poriadku organizačnému útvaru,
ktorý zodpovedá za ich ďalšiu manipuláciu).

     (6) Za súkromnú sa povaţuje kaţdá zásielka, na ktorej je meno a priezvisko adresáta uvedené
pred názvom úradu; táto sa označí iba dátumom doručenia na obálke a adresátovi sa odovzdá
neotvorená. Zásielky adresované úradu s označením „do rúk“ určitej osoby sa za súkromné nepovaţujú
a otvárajú sa. Výnimku tvoria zásielky označené „do rúk prednostu“.

    (7) Odtlačkom prezentačnej pečiatky sa neoznačujú noviny, časopisy, prospekty, reklamné
materiály, cenníky, katalógy, všeobecne záväzné predpisy, technické normy ani pozvánky, ktoré nemajú
formu listu.

    (8) Do odtlačku prezentačnej pečiatky sa zapisuje dátum doručenia, číslo záznamu (evidenčné
číslo) a číslo spisu, počet príloh a listov príloh, priezvisko spracovateľa alebo jeho skratku alebo
pridelený kód.


                     TRETIA ČASŤ
              Evidencia záznamov v registratúrnom denníku

                        Čl. 5
                    Registratúrny denník

    (1) Úrad vedie centrálny registratúrny denník (ďalej len „denník“). Pracoviská úradu si môţu
viesť denník pracoviska.

     (2) Denník povinne obsahuje: poradové číslo zápisu (evidenčné číslo záznamu), dátum
evidovania, údaje o odosielateľovi (priezvisko a meno fyzickej osoby, názov právnickej osoby, adresa,
dátum vyhotovenia, číslo podania, počet listov a príloh, vec), údaje o príjemcovi (úrad, spracovateľ),
číslo spisu, poradové číslo záznamu v rámci spisu, prepojenie spisu v rámci viacerých kalendárnych
rokov (predchádzajúce číslo spisu a nasledujúce číslo spisu), počet listov a príloh, vec, lehotu
vybavenia, spôsob vybavenia, dátum vybavenia, registratúrnu značku, znak hodnoty (ak je
v registratúrnom pláne uvedený), lehotu uloţenia, zápis o vyradení spisu.

    (3) Pri zapisovaní niektorých údajov do denníka sa pouţíva v programe vytvorený systém
číselníkov. Pouţívanie číselníkov je povinné. Aktualizáciu číselníkov zabezpečuje správca registratúry v
spolupráci s technickým správcom systému.

                          5
     (4) V denníku sa evidujú záznamy doručené úradu a ich vybavenia, ako aj záznamy vznikajúce
z vlastného podnetu úradu (ex offo).

    (5) Záznamy sa môţu do denníka evidovať na viacerých miestach súčasne pri zachovaní
centrálnej evidencie. Záznamy eviduje podateľňa a jednotlivé organizačné útvary v rozsahu
ustanovenom registratúrnym poriadkom.

    (6) Denník sa vedie tak, aby priebeţne poskytoval úplné a presné, časove a vecne aktuálne
údaje o evidovaných záznamoch.

    (7) Pre kaţdý kalendárny rok sa otvára nový denník, ktorý sa identifikuje záznamom
obsahujúcim názov úradu a rok.

    (8) Číselný rad v denníku sa začína vţdy prvým pracovným dňom kalendárneho roka číslom
jeden a končí sa posledným pracovným dňom kalendárneho roka. Záznamom sa prideľuje v
chronologicko-numerickom rade evidenčné číslo záznamu, číslo spisu a poradové číslo záznamu v rámci
spisu automaticky.

    (9) Ukončením roka sa denník uzatvára nasledujúcim spôsobom: Registratúrny denník
uzatvorený dňa ... decembra ...., číslom ....., uzavrel ...... (meno a priezvisko správcu registratúry).

    (10) Súčasne s uzatvorením denníka sa vytlačia:
 a) ročný zoznam spisov,
 b) menný register.

     (11) Ročný zoznam spisov obsahuje rok a poradové číslo spisu, dátum evidovania a
uzatvorenia spisu, identifikačné údaje denníka (úrad, spracovateľ), identifikačné údaje spisu
(registratúrna značka, znak hodnoty, lehota uloţenia), pôvodcu a vec.

    (12) Obsah spisu je zoznam záznamov, ktoré sú súčasťou jednotlivého spisu. Obsah spisu sa
povinne vyhotoví vţdy pri uzatvorení spisu; vkladá sa do spisového obalu alebo sa vytlačí priamo na
spisový obal.

     (13) Menný register obsahuje priezvisko a meno fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby,
číslo spisu, registratúrnu značku. V záhlaví sa označí názvom úradu a rokom.

    (14) Ročný zoznam spisov a menný register vyhotovuje technický správca automatizovaného
systému na správu regitratúry v spolupráci so správcom registratúry. Obsah spisu vyhotovuje poverený
zamestnanec príslušného organizačného útvaru.

    (15) Tieto evidenčné pomôcky si vyhotovia aj pracoviská.                        Čl. 6
                    Evidovanie záznamov

    (1) V denníku sa zásadne neevidujú záznamy uvedené v čl. 4 ods. 7. Nezaevidované záznamy
sa môţu uvádzať v dennom zozname záznamov, ktorý vyhotovuje podateľňa.                          6
    (2) Úrad môţe z dôvodu efektívnosti a racionalizácie vlastnej činnosti viesť ďalšie
automatizované evidencie údajov alebo registre (napr.: ekonomické úlohy, práca a mzdy, CEZIR), ktoré
vyuţívajú niektoré údaje denníka. Na tieto evidencie a registre sa ustanovenia registratúrneho poriadku
vzťahujú primeraným spôsobom.

     (3) Záznamy sa evidujú v poradí, v akom vznikli alebo v akom boli úradu doručené. Na základe
toho sa im prideľuje evidenčné číslo záznamu.

    (4) Záznamy a zásielky adresované úradu eviduje podateľňa alebo priamo príslušný organizačný
útvar úradu. Záznamy a zásielky adresované prednostovi úradu eviduje v denníku jeho sekretariát.

    (5) K zaevidovaným registratúrnym záznamom sa vytlačí v dvoch vyhotoveniach denný zoznam
záznamov; tento zoznam nahrádza doručovací zošit.

     (6) Ak sa po otvorení zásielky adresovanej úradu a zaevidovaní záznamu zistí, ţe vybavenie
nepatrí do jeho pôsobnosti, odstúpi ho so sprievodným listom miestne a vecne príslušnému orgánu.
Odosielateľa o tomto postupe písomne informuje zaslaním kópie sprievodného listu.

     (7) Ak zamestnanec po otvorení súkromnej zásielky zistí, ţe záznam má úradný charakter,
vráti ho na zaevidovanie v denníku.

     (8) Súrne záznamy sa evidujú a odovzdávajú na vybavenie bezodkladne. Z telefaxov a
elektronických záznamov sa vyhotovia alebo vytlačia kópie. Elektronické záznamy, ktoré sú podnetom
alebo podkladom na úradné konanie, úrad eviduje priamo v denníku.

    (9) Úrad zabezpečí podľa potreby preklad alebo overený preklad zaevidovaného
cudzojazyčného záznamu do štátneho jazyka. S cudzojazyčným záznamom, s pripojeným prekladom, sa
ďalej manipuluje ako s ostatnými doručenými záznamami. Lehota na jeho vybavenie začína plynúť
dňom doručenia prekladu; dátum doručenia prekladu sa vyznačí na zázname, ako aj v denníku.

    (10) Záznamy sa nesmú odovzdať spracovateľovi bez zaevidovania.


                       Čl. 7
                   Odovzdávanie záznamov

    (1) Záznamy zaevidované v denníku pod evidenčným číslom sa odovzdávajú príslušným
organizačným útvarom spolu s dvomi vyhotoveniami denného zoznamu záznamov. Poverený
zamestnanec organizačného útvaru potvrdí ich prevzatie podpisom na kópii denného zoznamu
záznamov. Nesprávne pridelené záznamy vráti podateľni na opätovné pridelenie. V denníku a odtlačku
prezentačnej pečiatky vyznačí priezvisko a meno (alebo jeho skratku alebo pridelený kód) zamestnanca
povereného vedúcim organizačného útvaru vybavením veci (ďalej len „spracovateľ“).

    (2) Spracovateľ zodpovedá za vybavenie, ochranu a priebeţné uloţenie pridelených spisov.

     (3) Obálky ostávajú trvalo pripojené k došlým záznamom, ak:
a) registratúrny záznam nie je datovaný alebo ak sa jeho dátum podstatne líši od dátumovej
 pečiatky pošty na obálke,
b) registratúrny záznam nie je podpísaný, i keď meno a adresa sú uvedené,
c) adresa odosielateľa je uvedená len na obálke,
d) má dátum podania zásielky na pošte právny význam (napr. dodrţanie lehoty
  ustanovenej pre odvolanie, verejné obstarávanie),

                         7
e) ide o sťaţnosť, oznámenie alebo podnet občana,
f) je na obálke odtlačok prezentačnej pečiatky,
g) ide o zásielku doručenú na návratku.

    (4) V ostatných prípadoch sa obálky zásielok uschovávajú do konečného uzatvorenia spisu. Po
uzatvorení spisu sa vyraďujú bez vyraďovacieho konania.


                       Čl. 8
                   Prideľovanie čísla spisu

    (1) Spracovateľ, ktorý prevzal na vybavenie záznam zaevidovaný pod evidenčným číslom,
rozhodne o jeho zaradení do uţ existujúceho spisu alebo otvorení nového spisu. Následne vráti záznam
poverenému zamestnancovi organizačného útvaru na zaevidovanie čísla spisu v denníku alebo záznam
zaeviduje sám.

    (2) Číslo spisu sa prideľuje záznamom:
a) ktorých vybavenie patrí do pôsobnosti úradu alebo obsahujúcim informácie dôleţité pre
  činnosť úradu,
b) vzniknutým z vlastného podnetu úradu (ex offo),
c) adresovaným úradu, ale nepatriacim do jeho pôsobnosti,
d) dodatočne pozvánke, ak na ňu úrad písomne odpovedá.

    (3) Nevybaveným a neuzatvoreným spisom z predchádzajúceho kalendárneho roka sa
prideľuje nové číslo spisu automaticky pri otvorení nového denníka. Vybaveným a neuzatvoreným
spisom z predchádzajúceho kalendárneho roku sa nové číslo spisu pridelí zaevidovaním prvého záznamu
patriaceho k veci v novom kalendárnom roku.

    (4) Spis sa otvára pridelením čísla spisu prvému záznamu vo veci. Číslo spisu úradu sa skladá
z kódu organizačného útvaru, poradového čísla z denníka a roku.

     (5) Zaevidovaný registratúrny záznam a všetky ďalšie registratúrne záznamy súvisiace s
vybavením jednej veci sa evidujú v jednom kalendárnom roku pod rovnakým číslom spisu a vkladajú sa
spolu s prílohami do spisového obalu.

     (6) Ak príde nasledujúci rok k uţ existujúcemu spisu nový záznam v tej istej veci alebo nový
záznam vznikne v úrade, pridelí sa mu nové číslo spisu a spis dostane nový spisový obal. Spis z
predchádzajúceho kalendárneho roka sa k nemu pripojí. Prepojenie spisov sa vyznačí v denníkoch
spisov z príslušných kalendárnych rokov.

    (7) Spis sa ukladá do registratúry roku, v ktorom mu bolo pridelené posledné číslo spisu.

     (8) Záznam sa pri evidovaní priebeţne identifikuje podľa priezviska a mena fyzickej osoby
alebo názvu právnickej osoby. Táto identifikácia umoţňuje vyhotoviť pri uzatvorení denníka menný
register.
                          8
                          ŠTVRTÁ ČASŤ
                         Vybavovanie spisov

                             Čl. 9
                           Vybavovanie

    (1) Spisy sa vybavujú v lehotách ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi,5
inak lehotu určí vedúci organizačného útvaru v závislosti od naliehavosti a náročnosti vybavenia veci.
Určená lehota sa vyznačí v denníku i na spisovom obale.

    (2) Ak nemoţno vec vybaviť v ustanovenej alebo určenej lehote alebo ak úrad odstúpi vec na
vybavenie inému orgánu alebo úradu, treba o tom o dosielateľa s uvedením dôvodov informovať.

    (3) Ak si to vedúci organizačného útvaru vyţiada, poverený zamestnanec organizačného útvaru
vyhotoví raz mesačne zoznam nevybavených spisov.

    (4) Spracovateľ zodpovedá za vecnú a jazykovú správnosť, ako aj formálnu stránku vybavenia
spisov. Ak si to vybavenie veci vyţiada, zabezpečí súčinnosť iných orgánov alebo úradov; ich
stanoviská sú súčasťou spisu.

     (5) Spracovateľ je povinný prideliť spisu pri jeho otvorení registratúrnu značku, vyznačiť
spôsob jeho vybavenia, dať pokyny na odoslanie vybavenia a určiť ďalší pohyb spisu. Tieto údaje
poverený zamestnanec organizačného útvaru vyznačí v denníku; znak hodnoty (ak je v registratúrnom
pláne uvedený) a lehota uloţenia sa v denníku spisov pridelením registratúrnej značky vyznačia
automaticky. Poverený zamestnanec organizačného útvaru vytlačí spisový obal po pridelení
registratúrnej značky.

   (6) Spracovateľ je povinný označiť spisy, ku ktorým chce obmedziť prístup, slovami
„obmedzený prístup“ a uviesť čas trvania obmedzenia. Tieto údaje vyznačí na spisovom obale.

    (7) Spracovateľ volí najvhodnejší spôsob vybavenia spisov. Ak vezme podanie iba na vedomie,
napíše pod odtlačok prezentačnej pečiatky „Na vedomie vzal, a/a“, dátum a pripojí svoj podpis. Ak
vybaví vec ústne (osobne alebo telefonicky), urobí o tom záznam na podaní alebo vyhotoví úradný
záznam. Záznam musí obsahovať údaje o čase, výsledku a s kým bola vec vybavená.

       (8) Ak spracovateľ zvolí písomnú formu vybavenia, píše vţdy iba v jednej veci.

     (9) Ak sa vyţaduje písomná forma vybavenia a vec nemoţno vybaviť včas listom, pouţije sa
súrny záznam; doklad o odoslaní sa pripojí k záznamu. Odoslaný text sa zašle listom dodatočne v ten
istý deň.

    (10)  Údaje o vybavení, uzatvorení a uloţení spisu vyznačí poverený zamestnanec
organizačného útvaru aj v denníku ešte pred uloţením spisu v registratúre. Záznam musí obsahovať
údaje ako bola vec vybavená a kde je spis uloţený. Označenie spisu symbolom „a/a“ znamená, ţe spis je
vybavený a moţno ho uzatvoriť. Spracovateľ môţe mať u seba len nevybavené alebo neuzatvorené
spisy.

    (11) Nazeranie do vybavovaného spisu povoľuje a informácie o jeho obsahu podáva vedúci
organizačného útvaru.

5
  Napr. § 49 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), zákon č. 152/1998 Z. z., zákon č. 211/2000 Z. z.
  v znení neskorších predpisov.

                               9
                           Čl. 10
                        Spracovanie záznamu

     (1)  Spracovateľ vyznačí všetky nevyhnutné pokyny pre       povereného zamestnanca
organizačného útvaru, a to:
a) presnú adresu adresáta, číslo spisu, pod ktorým záznam vybavuje, číslo záznamu, na ktorý odpovedá,
  stručné označenie veci,
b) naliehavosť a spôsob odoslania záznamu,
c) počet výtlačkov, ktorý má byť vyhotovený,
d) rozdeľovník adresátov, ktorým má byť vyhotovenie zaslané,
e) jednotlivé expedície, ak sú rozdielne pre jednotlivých adresátov,
f) pokyn, ako má byť so spismi po odoslaní naloţené (napr. „a/a“, „späť spracovateľovi“ a pod.).

    (2) Vedúci organizačného útvaru alebo jeho zástupca skontroluje vybavenie podania
spracovateľom; zodpovedá za posúdenie vybavenia z vecného a odborného hľadiska, ako aj z hľadiska
dodrţania právnych a iných predpisov.

    (3) Spracovateľ zodpovedá za úpravu vyhotovenia registratúrneho záznamu podľa platných
technických noriem.6

     (4) Spracovateľ venuje pozornosť opisu obsahu registratúrneho záznamu (Vec). Opis obsahu
registratúrneho záznamu musí byť vyjadrený jednoznačne a stručne. Osobitnú pozornosť venuje opisu
obsahu prvého záznamu spisu označeného znakom hodnoty „A“.

    (5) Originál a prvá kópia registratúrneho záznamu označeného v registratúrnom pláne znakom
hodnoty „A“ majú byť vyhotovené na trvanlivom kancelárskom papieri písacou látkou, ktorá zaručí
trvanlivosť textu.7 Adresy na obálky sa píšu súčasne s vyhotovovaním registratúrneho záznamu.

     (6) Registratúrny záznam sa vyhotovuje na papieri s predtlačeným názvom a identifikačnými
údajmi úradu; predtlač obsahuje i identifikačné údaje registratúrneho záznamu. Osobný list sa
vyhotovuje na sa vyhotovuje na papieri s predtlačeným označením funkcie prednostu úradu; číslo spisu
sa píše iba na kópiu.


                           Čl. 11
                        Pouţívanie pečiatok

     (1) Úrad pouţíva okrúhlu pečiatku so štátnym znakom Slovenskej republiky, ktorú odtláča
červenou farbou. Ak pouţije podlhovastú (nápisovú) pečiatku odtláča ju modrou farbou. Text pečiatok
je pri zachovaní predpísaných náleţitostí zhodný s textom v úrade pouţívaných tlačív.

     (2) Odtlačok podlhovastej (nápisovej) pečiatky netvorí právne nevyhnutnú súčasť
registratúrneho záznamu. Odtláča sa spravidla vtedy, ak tak ustanovuje všeobecne záväzný právny
predpis alebo zauţívaná prax v obchodnom a úradnom styku.

    (3) Ak úrad pouţíva niekoľko pečiatok toho istého typu s rovnakým textom, rozlišujú sa
číslom, ktoré musí byť v odtlačku pečiatky čitateľné.

6
  STN 016910 Pravidlá písania a úpravy písomností,
  STN 886101 Predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy.
7
  Medzinárodná technická norma ISO 9706.
                             10
    (4) Úrad vedie evidenciu pečiatok. Evidencia obsahuje odtlačok pečiatky s uvedením mena a
priezviska, funkcie a podpisu zamestnanca, ktorý ju prevzal a pouţíva.


                           Čl. 12
                  Podpisovanie a rozmnoţovanie záznamov

    (1) Záznam podpisuje vedúci organizačného útvaru alebo ním poverený zamestnanec v rámci
pôsobnosti organizačného útvaru. Z podpisového práva vyplýva aj zodpovednosť za vecnú a formálnu
správnosť podpisovaného záznamu. Rozsah oprávnenia podpisovať záznamy upravuje osobitný
predpis.8

    (2) Na záznam sa umiestňuje spravidla jeden podpis. Ak musia byť na zázname dva podpisy,
podpis funkčne vyššie zaradeného zamestnanca sa umiestňuje vľavo.

    (3) Meno a priezvisko, ako aj funkčné označenie podpisujúceho sa vytlačia. Ak čistopis v
neprítomnosti vedúceho zamestnanca organizačného útvaru podpisuje zastupujúci zamestnanec, pripojí
pred svoj podpis skratku „v z.“ (v zastúpení).

     (4) Ak sa záznamy odovzdávajú na rozmnoţovanie, podpíše vedúci organizačného útvaru
čistopis alebo koncept, v tomto prípade sa za jeho vytlačeným menom a priezviskom uvedie skratka „v.
r.“ (vlastnou rukou). Pod ukončeným textom sa v ľavom dolnom rohu uvedie doloţka „Za správnosť
vyhotovenia“ doplnená vytlačeným menom a priezviskom a podpisom zamestnanca zodpovedného za
správnosť podpísania schváleného konceptu.


                            Čl. 13
                         Odosielanie zásielok

    (1) Zásielky sa odosielajú obyčajnou poštou, doporučene, na návratku (doručenku), ďalej
kuriérnou sluţbou, telekomunikačnými prostriedkami alebo elektronickou poštou. Registratúrne
záznamy určené na odoslanie poštou sa odovzdávajú do podateľne.

      (2) Súkromná korešpondencia je z prepravy s úradnými zásielkami vylúčená.

    (3) Doporučené zásielky, zásielky na návratku (doručenku), súrne zásielky a balíky sa zapisujú
do poštových podávacích hárkov alebo do poštovej podávacej knihy, v ktorých pošta potvrdzuje
prevzatie na prepravu. Obyčajné zásielky sa do zoznamov nezapisujú a ich príjem sa nepotvrdzuje.

    (4) Doporučene na návratku s označením „do vlastných rúk“ sa odosielajú aj registratúrne
záznamy s dokladmi, ktoré úrad vracia, ako aj predvolania na rokovanie a iné záznamy, pri ktorých treba
zabezpečiť preukázateľnosť doručenia. 9

    (5) Podpísané návratky podateľňa zaeviduje, t. j. zaznamená dátum doručenia. Návratku
odovzdá príslušnému organizačnému útvaru na zaloţenie do spisu a zaznačenie informácie o stave
vybavenia. V prípade väčšieho počtu zásielok na návratku, zabezpečí zaevidovanie návratiek príslušný
organizačný útvar.

      (6) Zásielky, ktoré obsahujú ceniny sa zasielajú ako cenné listy alebo kuriérnou sluţbou.

8
  Podpisový poriadok úradu.
9
  Napr. § 24 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
                              11
    (7) Ak pošta vrátila zásielku ako nedoručiteľnú, podateľňa porovná správnosť údajov na obálke
s údajmi udanými adresátom. Odstráni chybu, ak ju spôsobil úrad. Údaje o vrátení zásielky alebo jej
prípadnom opätovnom odoslaní zapíše poverený zamestnanec organizačného útvaru do denníka.

     (8) Podateľňa môţe vydať občanovi registratúrny záznam, ktorý mu je adresovaný, iba po
preukázaní jeho osobnej totoţnosti. Občan, ţiadajúci vydanie registratúrneho záznamu v zastúpení, sa
musí preukázať aj overeným splnomocnením ţiadateľa. Občan potvrdzuje prevzatie podpisom na kópii
registratúrneho záznamu alebo na doručovacom lístku (pri balíkoch) s uvedením dátumu prevzatia.
Registratúrny záznam adresovaný právnickej osobe občan prevziať nemôţe; takýto registratúrny záznam
môţe prevziať iba jej štatutárny zástupca. Údaje o osobnom prevzatí poverený zamestnanec zaeviduje v
denníku.


                      PIATA ČASŤ
                     Ukladanie spisov

                        Čl. 14
                     Registratúrny plán

    (1) Registratúrny plán je pomôcka na účelné a systematické ukladanie spisov. Člení registratúru
do vecných skupín a určuje spisom registratúrnu značku, znak hodnoty a lehotu uloţenia.

    (2) Registratúrny plán úradu je usporiadaný do vecných skupín podľa jednotlivých úsekov
výkonu štátnej správy. Určuje názvy vecných skupín a ich hlavné abecedné znaky, v rámci vecnej
skupiny sa k hlavnému abecednému znaku priraďuje abecedný podznak bliţšie charakterizujúci druh
agendy. Na špecifikáciu jednotlivých typov registratúrnych záznamov slúţi numerické označenie.

    (3) Registratúrny plán úradu a jeho dodatky pripravuje ministerstvo.


                       Čl. 15
                Registratúra organizačného útvaru

    (1) Spisy organizačného útvaru tvoria registratúru organizačného útvaru. Vybavené a
uzatvorené spisy organizačného útvaru v aktuálnom kalendárnom roku sa spravidla ukladajú na jednom
mieste organizačného útvaru (ďalej len „príručná registratúra“), kde ostávajú uloţené jeden kalendárny
rok nasledujúci po roku vybavenia. Manipulovať s nimi môţe iba poverený zamestnanec, ktorý
zodpovedá za ich bezpečné uloţenie, úschovu a ochranu. Miesto uloţenia príručnej registratúry určí
vedúci organizačného útvaru.

    (2) Vedúci organizačného útvaru dôsledne dbá o správu registratúry organizačného útvaru v
súlade s ustanoveniami regsitratúrneho poriadku; jej správou poverí jedného zamestnanca
organizačného útvaru.

    (3) Spisy sa ukladajú podľa ročníkov a podľa registratúrneho plánu v samostatných obaloch pre
kaţdú registratúrnu značku; v obale sú uloţené podľa číselného poradia s najvyšším číslom navrchu.

    (4) Spracovateľ pred odovzdaním spisu do príručnej registratúry vyradí z neho nadbytočné
vyhotovenia a pomocné poznámky. Koncepty zostávajú v spise.                         12
    (5) Poverený zamestnanec organizačného útvaru pred uloţením spisu do príručnej registratúry
skontroluje jeho úplnosť a úplnosť údajov na spisovom obale. Spis, ktorý nie je označený registratúrnou
značkou, znakom hodnoty a lehotou uloţenia, neprevezme.

    (6) Úloţné jednotky sa označujú štítkom s názvom úradu, názvom vecnej skupiny spisov
priradeným k registratúrnej značke, registratúrnou značkou, znakom hodnoty, lehotou uloţenia a rokom
vzniku spisov (vzor č. 2).

    (7) Vypoţičiavanie spisov sa potvrdzuje podpisom na výpoţičnom lístku (vzor č. 3).
Vypoţičanie a vrátenie sa eviduje. Za vypoţičanie a vrátenie spisov zodpovedá vedúci organizačného
útvaru alebo ním poverený zamestnanec.

     (8) Vybavené a uzatvorené spisy sa po roku úschovy v príručnej registratúre odovzdajú spolu s
evidenčnými pomôckami registratúrnemu stredisku úradu na základe odovzdávacieho zoznamu, ktorý
pripraví v dvoch vyhotoveniach poverený zamestnanec organizačného útvaru.

    (9) Spisy preradené do registratúrneho strediska musia byť úplné, riadne označené, usporiadané
do vecných skupín podľa registratúrnych značiek. Neodovzdané spisy sa vyznačia v odovzdávacom
zozname znakom „0“ na pravom okraji pri príslušnom čísle spisu. Registratúrne stredisko neprevezme
spisy bez odovzdávacieho zoznamu.

    (10) Odovzdávací zoznam obsahuje názov úradu, názov organizačného útvaru, dátum
odovzdania, registratúrnu značku, čísla spisov, rok, znak hodnoty, lehotu uloţenia, podpis zamestnanca
odovzdávajúceho organizačného útvaru a podpis správcu registratúry úradu.                        ŠIESTA ČASŤ
              Vyuţívanie registratúry úradu a spravovanej registratúry

                             Čl. 16
                            Vyuţívanie

    (1) Registratúru úradu (ďalej len „registratúra“) môţu vyuţívať zamestnanci úradu pri plnení
svojich pracovných úloh, ako aj pri poskytovaní informácií verejnosti. Registratúra sa vyuţíva
nazeraním, vypoţičiavaním, ako aj vydávaním odpisov (kópií) a výpisov zo spisov.

      (2) Vyuţívanie registratúry sa uskutočňuje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.10

     (3) Registratúru moţno vyuţívať len za podmienok vylučujúcich poškodenie, zničenie alebo
stratu záznamu alebo spisu.

                            Čl. 17
                         Nazeranie do spisov

     (1) Zamestnanci úradu nazerajú do spisov uloţených v príručných registratúrach alebo v
registratúrnom stredisku v rozsahu potrebnom na plnenie svojich pracovných úloh v prítomnosti
povereného zamestnanca organizačného útvaru alebo správcu registratúry podľa týchto zásad:
a) zamestnanci organizačného útvaru môţu nazerať do spisov organizačného útvaru bez osobitného
 povolenia,


10
   Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
                               13
b) zamestnanci úradu môţu nazerať do spisov iných organizačných útvarov so súhlasom vedúceho
 príslušného organizačného útvaru alebo prednostu úradu.

    (2) Úrad umoţní na základe písomného poverenia nazeranie do registratúry právnickým
osobám, ktoré do nich potrebujú nazrieť v súvislosti s plnením svojich pracovných úloh.

    (3) Úrad môţe povoliť nazretie do spisov na základe písomnej ţiadosti aj iným osobám, ak sa
ich týkajú a pokiaľ preukáţu odôvodnenosť svojej poţiadavky.11


                            Čl. 18
                         Vypoţičiavanie spisov

    (1) Zamestnanci úradu si vypoţičiavajú spisy uloţené v registratúrnom stredisku podľa týchto
zásad:
a) zamestnaci organizačného útvaru si vypoţičiavajú spisy organizačného útvaru bez osobitného
 povolenia,
b) zamestnanci úradu si vypoţičiavajú spisy iných organizačných útvarov so súhlasom
 vedúceho príslušného organizačného útvaru aleboprednostu úradu.

     (2) Zamestnanec potvrdí prevzatie vypoţičaného spisu podpisom na výpoţičnom lístku (vzor č.
3). Výpoţičný lístok sa vypĺňa v dvoch vyhotoveniach a pre kaţdý vyţiadaný spis osobitne. Výpoţičný
lístok sa vloţí na miesto vypoţičaného spisu.

    (3) Vypoţičanie spisu mimo úrad môţe povoliť len prednosta úradu. V takom prípade sa
vyhotoví reverz (vzor č. 4) v dvoch exemplároch, v ktorom sa uvedie číslo spisu, vec, počet listov, počet
a druh príloh, identifikačné údaje o ţiadateľovi.

     (4) Spisy sa spravidla vypoţičiavajú na 15 dní, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Správca
registratúry môţe so súhlasom prednostu úradu lehotu v odôvodnených prípadoch predĺţiť. Správca
registratúry vedie evidenciu o vypoţičaní a vrátení spisov; kontroluje dodrţiavanie lehoty vypoţičania;
po vrátení spisu odovzdá kópiu výpoţičného lístka alebo reverzu tomu, kto spis vrátil.


                           Čl. 19
                      Vydávanie výpisov a odpisov

     Výpis alebo odpis (kópiu) zo spisu moţno vyhotoviť v rozsahu oprávnených nárokov
ţiadateľa, a to len na základe písomnej ţiadosti.


                            Čl. 20
                        Registratúrne stredisko

     (1) Registratúrne stredisko organizuje a zabezpečuje v určených termínoch preberanie spisov z
jednotlivých organizačných útvarov, ich evidovanie, označovanie a ukladanie, bezpečnú úschovu a
všestrannú ochranu, ako aj hodnotenie a vyraďovanie spisov.

    (2) Registratúrne stredisko ďalej umoţňuje oprávneným osobám nazeranie, vypoţičiavanie, ako
aj vydávanie výpisov a odpisov zo spisov.


11
   Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
                               14
     (3) Spisy sa v registratúrnom stredisku ukladajú podľa organizačných útvarov, podľa ročníkov
a v nich podľa registratúrnych značiek so zachovaním číselného poradia v rámci registratúrnej značky.

    (4) Registratúrne stredisko vedie evidenciu prevzatých spisov rozčlenených, na základe
preberacích zoznamov, podľa registratúrnych značiek. V zozname pri kaţdej poloţke vyznačí jej presné
uloţenie (lokáciu) v registratúrnom stredisku (miestnosť, regál a jeho časti, polica, uladacia jednotka).

     (5) Registratúrne stredisko riadi a za jeho činnosť zodpovedá správca registratúry. Správca
registratúry ďalej metodicky usmerňuje a kontroluje dodrţiavanie ustanovení registratúrneho poriadku
pri správe registratúr organizačných útvarov, zabezpečuje školenia zamestnancov k registratúrnemu
poriadku a plánu. Pripravuje vyraďovanie spisov z registratúrneho strediska, vrátane vyraďovania
špeciálnych druhov záznamov.
     Správca registratúry pripravuje registratúrny poriadok úradu.

    (6) Registratúrne stredisko spravuje aj registratúru pochádzajúcu z činnosti bývalého .... (uviesť
názov príslušného zrušeného úradu).

    (7) Špeciálne druhy záznamov sa ukladajú oddelene, a to na organizačných útvaroch, z činnosti
ktorých vznikli.


                          SIEDMA ČASŤ
                         Vyraďovanie spisov

                           Čl. 21
                   Zásady hodnotenia a vyraďovania spisov
                 a špeciálnych druhov registratúrnych záznamov

    (1) Hodnotenie a vyraďovanie je súhrn odborných činností, pri ktorých sa z registratúry
vyčleňujú registratúrne záznamy (spisy), ktorým uplynula lehota uloţenia a posudzuje sa ich
dokumentárna hodnota.

    (2) Predmetom vyraďovania sú spisy, ktoré nie sú potrebné na ďalšiu činnosť úradu12 a ktorým
uplynuli ich lehoty uloţenia.

     (3) Vyraďovanie spisov zahŕňa posúdenie a rozhodnutie, ţe:
 a) spis má trvalú dokumentárnu hodnotu, a preto po uplynutí lehoty uloţenia a po vyradení z
  registratúry je určený do trvalej archívnej starostlivosti archívu,
 b) spis nemá trvalú dokumentárnu archívnu hodnotu, a preto po uplynutí lehoty uloţenia a po vyradení
  z registratúry je určený na zničenie.

    (4) Ustanovenia tohto poriadku sa vzťahujú aj na hodnotenie a vyraďovanie špeciálnych
druhov registratúrnych záznamov s odchýlkami podľa osobitných predpisov.13

     (5) Vyraďovanie špeciálnych druhov registratúrnych záznamov sa pripravuje oddelene na
organizačných útvaroch, z ktorých činnosti vznikli a ktoré ich spravujú. Vyraďovanie registratúrnych
záznamov úradu obsahujúcich utajované skutočnosti pripravuje ... (presný a úplný názov organizačného
útvaru s odkazom na príslušné ustanovenie v organizačnom poriadku); vyraďovanie účtovných
registratúrnych záznamov úradu pripravuje ... (presné a úplné označenie organizačného útvaru s
odkazom na príslušné ustanovenie organizačného poriadku).

12
   § 19 ods. 1 zákona č. 395/2002 Z. z. v znení zákona č. 216/2007 Z. z.
13
   Napr. zákon č. 431/2002 Z . z. v znení neskorších predpisov, vyhláška NBÚ č. 338/2004 Z. z.
                              15
                          Čl. 22
                        Znak hodnoty

     (1) Znakom hodnoty „A“ sa označuje registratúrny záznam, ktorý má trvalú dokumentárnu
hodnotu podľa kritérií hodnotenia záznamu (obsah, pôvodca, obdobie vzniku, jedinečnosť vyhotovenia,
hodnovernosť a nosič záznamu). Spisy označené znakom hodnoty „A“ sú určené na odovzdanie do
trvalej archívnej starostlivosti archívu.

     (2) Znak hodnoty „A“ sa vzťahuje iba na jedno vyhotovenie registratúrneho záznamu. Pri
registratúrnych záznamoch je to u príjemcu prvopis podania a u pôvodcu rovnopis odoslaného
registratúrneho záznamu. Všetky ostatné vyhotovenia, t. j. duplikáty a multiplikáty, ktoré pôvodca
rozšíril, sa všeobecne nepovaţujú za registratúrne záznamy. Úrad ich môţe vyradiť s vedomím
a súhlasom správcu registratúry bez vyraďovacieho konania.

     (3) Znak hodnoty „A“ je záväzný spravidla len pre spisy, ktorých pôvodcom je úrad. Výnimku
tvoria významné záznamy cudzieho pôvodu výrazne sa týkajúce činnosti úradu.


                          Čl. 23
                        Lehota uloţenia

      (1) Lehotu uloţenia spisov stanovuje registratúrny plán úradu.

     (2) Lehota uloţenia je počet rokov, počas ktorých úrad potrebuje registratúrny záznam pre
svoju činnosť. Určuje, po koľkých rokoch od svojho uzatvorenia sa spis stane predmetom vyraďovania.
Vyjadruje ju arabská číslica. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bol
spis uzatvorený. Do jej uplynutia musí zostať spis uloţený v registratúrnom stredisku v pôvodnom
registratúrnom usporiadaní.

    (3) Lehota uloţenia sa môţe v odôvodnených prípadoch predĺţiť. Lehotu uloţenia je moţné
úpravou registratúrneho plánu a so súhlasom archívu v odôvodnených prípadoch aj skrátiť.                          Čl. 24
             Postup pri vyraďovaní spisov a špeciálnych druhov záznamov

    (1) Úrad predkladá návrhy na vyradenie a vyraďuje spisy a špeciálne druhy registratúrnych
záznamov (ďalej len „vyraďovanie spisov“) v pravidelných intervaloch dohodnutých s archívom; tieto
nesmú byť dlhšie ako päť rokov.14

    (2) Prednosta úradu dôsledne dbá, aby úrad zabezpečil pravidelné a plánovité vyraďovanie
spisov v súlade s ustanoveniami registratúrneho poriadku.

    (3) Vyraďovanie spisov, ktorým uplynuli predpísané lehoty, sa pripravuje v registratúrnom
stredisku.

      (4) Vyraďovanie spisov sa uskutočňuje v súlade s registratúrnym plánom platným v čase vzniku
spisu.
14
   § 18 ods. 3 zákona č. 395/2002 Z. z.
                           16
     (5) Správca registratúry zabezpečí vyhotovenie zoznamu spisov určených na vyradenie
z registratúrneho strediska a to osobitne pre vecné skupiny spisov so znakom hodnoty „A“ a osobitne
pre vecné skupiny spisov bez znaku hodnoty „A“. Takto členený zoznam (vzory č. 5 a 6 ) je usporiadaný
do ročníkov a vecných skupín podľa registratúrneho plánu úradu s uvedením mnoţstva vyradených
spisov vyjadreného v ukladacích jednotkách (spisové dosky, balík, archívna škatuľa).15


                           Čl. 25
                       Návrh na vyradenie spisov

    (1) Správca registratúry pripraví v dvoch vyhotoveniach návrh na vyradenie spisov (ďalej len
„návrh“) (vzor č. 7). Návrh schválený prednostom úradu zaeviduje správca registratúry v denníku.
Originál sa spolu s prílohami (zoznamami) odovzdá archívu; kópie si ponechá registratúrne stredisko.16

     (2) Spisy uvedené v návrhu zostanú uloţené v registratúrnom stredisku tak, aby pri odbornej
archívnej prehliadke mohli byť pohotovo predloţené zamestnancom archívu. Čísla poloţiek spisov
označených znakom hodnoty „A“ a spisov bez znaku hodnoty „A“ vyraďovacieho zoznamu sa vyznačia
aj na príslušnej úloţnej jednotke.

    (3) Archív posúdi návrh a preverí jeho nadväznosť na predchádzajúce vyraďovacie konanie.
Neúplný alebo nekvalitný návrh vráti úradu na doplnenie alebo na prepracovanie. Vykoná odbornú
archívnu prehliadku, posúdi dokumentárnu hodnotu spisov a vydá rozhodnutie, v ktorom stanoví ktoré
spisy majú trvalú dokumentárnu hodnotu a sú určené do trvalej archívnej straostlivosti a ktoré spisy
nemajú trvalú dokumentárnu hodnotu a sú určené na zničenie.17

    (4) Ak archív neuplatní nárok na prevzatie niektorých z dokumentov navrhnutých na
vyradenie do trvalej archívnej starostlivosti a nedoručí úradu rozhodnutie do 60 dní od predloţenia
návrhu na vyradenie, môţe úrad spisy bez trvalej dokumentárnej hodnoty zničiť.18

      (5) Zničenie spisov sa uskutočňuje na náklady úradu.


                          Čl. 26
              Preberanie spisov posúdených ako archívne dokumenty

      (1) Vyradenie spisov sa vyznačí v evidencii registratúrneho strediska.

     (2) Úrad zabezpečí všestrannú ochranu spisov, ktoré boli posúdené ako archívne dokumenty do
času, kým ich archív neprevezme do trvalej archívnej starostlivosti. Tieto spisy sa ukladajú v
registratúrnom stredisku oddelene od ostatných spisov.

    (3) Archív preberá do trvalej archívnej starostlivosti ucelené súbory archívnych dokumentov
alebo ich ucelené časti uloţené v označených archívnych škatuliach protokolárne, v dohodnutej lehote.
Dokladom o prevzatí archívnych dokumentov je dvojmo vyhotovený preberací protokol. Vyhotovuje ho


15
   § 11 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z.
16
   § 11 ods. 1 vyhlášky Ministrestva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z.
   § 19 ods. 2 zákona č. 395/2002 Z. z.
17
   § 18 ods. 1 a § 24 ods. 3 písm. d) bod 1. zákona č. 395/2002 Z. z.
   § 12 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva vnútra
   Slovenskej republiky č. 242/2007 Z. z.
18
   § 20 ods. 2 zákona č. 395/2002 Z. z. v znení zákona č. 216/2007 Z. z.
                              17
archív na základe odovzdávacieho zoznamu spisov „A“ vyhotoveného úradom (vzor č. 8); jeho originál
mu odovzdá.19 Odovzdanie archívnych dokumentov do archívu sa uskutočňuje na náklady úradu.

      (4) Evidenčné pomôcky sa odovzdávajú do archívu aţ po vyradení v nich zaevidovaných
spisov.
Vzor č. 1

      PREZENTAČNÁ PEČIATKA
           Názov úradu

             Dátum

Evidenčné číslo:        Číslo spisu:

Prílohy/listy:         Vybavuje:
19
   § 24 ods. 3 písm. e) zákona č. 395/2002 Z. z.
   § 14 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z.
                               18
Vzor č. 2

    ŠTÍTOK S IDENTIFIKAČNÝMI ÚDAJMI
        Názov úradu
Vec
Registratúrna      Znak hodnoty a
značka:         Lehota uloţenia:
                    19
Ročník spisov:         Čísla spisov:
                (rozsah od - do)
Vzor č. 3

    VÝPOŢIČNÝ LÍSTOK
Registratúrna      Vybral:            Ţiadateľ:
značka:         (kto, kedy)Číslo spisu:       Zaloţil:           Podpis potvrdzujúci
             (kto, kedy)          Prevzatie:


Počet listov a príloh:
                         20
Vzor č. 4

       REVERZ
............................................................................................................................................
Názov úradu

Vaše číslo:
Naše číslo:
Výpoţičná lehota:
Dátum:

                                     REVERZ                                         ......................................................................
                                         ......................................................................
                                         ......................................................................
                                         ......................................................................                                         21
      Potvrdzujeme, ţe sme prevzali spis (záznam) ako výpoţičku od.................................
Zaväzujeme sa, ţe spis (záznam) bude bezpečne uloţený a pouţitý len v úradných miestnostiach a za
tým účelom, pre ktorý bol vypoţičaný. Ďalej sa zaväzujeme, ţe spis (záznam) vrátime úradu v
pôvodnom fyzickom stave, usporiadaní a rozsahu, stanovenej lehote a dohodnutým spôsobom, a to
do:.................................


       Poţičaný bol tento spis (záznam)

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................Vrátené dňa: ...................                                       Vypoţičané dňa.........................
Meno a priezvisko zamestnanca                                        Meno a priezvisko
úradu: ............................                                     zástupcu ţiadateľa o výpoţičku:
                                                       ..................................................
Podpis: .....................................                                Podpis: ......................................
Pečiatka:                                                  Pečiatka:
Vzor č. 5

    ZOZNAM VECNÝCH SKUPÍN REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV SO ZNAKOM
         HODNOTY “A” NAVRHNUTÝCH NA VYRADENIE


Odtlačok pečiatky (alebo názov) úradu


                                                Príloha k návrhu na vyradenie
                                                Číslo spisu:
                                                Dátum         Zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov so znakom hodnoty ”A”
                    navhrnutých na vyradenie
                                         22
__________________________________________________________________________________
Por. RZ    Názov vecnej    ZH    Rozpätie   Mnoţstvo     Poznámka
č.       skupiny     LU    rokov
___________________________________________________________________________________
Por. č.        - poradové číslo
RZ           - registratúrna značka
Vecná skupina     - názov podľa registratúrneho plánu
ZH           - znak hodnoty
LU           - lehota uloţenia
Mnoţstvo        - počet fasciklov, balíkov a pod.
Poznámka        - napr. obmedzenie prístupu, fyzický stav a pod.
Vzor č. 6

  ZOZNAM VECNÝCH SKUPÍN REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV BEZ ZNAKU
       HODNOTY ”A” NAVRHNUTÝCH NA VYRADENIEOdtlačok pečiatky (alebo názov) úradu


                            Príloha k návrhu na vyradenie
                            Číslo spisu:
                            Dátum
                        23
        Zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty ”A”
                   navrhnutých na vyradenie
___________________________________________________________________________________
Por. RZ     Názov vecnej      LU   Rozpätie  Mnoţstvo   Poznámka
č.        skupiny            rokov
___________________________________________________________________________________
Por. č.         - poradové číslo
RZ            - registratúrna značka
Vecná skupina      - názov podľa registratúrneho plánu
LU            - lehota uloţenia
Mnoţstvo         - počet fasciklov, balíkov, šanonov, a pod.
Poznámka         - napr. obmedznie prístupu, fyzický stva a pod.
Vzor č. 7

    NÁVRH NA VYRADENIE REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV

Papier s predtlačeným názvom úradu

                             Ministerstvo vnútra SR
                             názov a adresa
                             príslušnej pobočky štátneho archívu
Vaše číslo/zo dňa            Naše číslo        Vybavuje        Dátum


Vec
Návrh na vyradenie registratúrnych záznamov
                         24
- predloţenie___________________________________


    Podľa § 19 zákona NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme na vyradenie registratúrne záznamy
pochádzajúce z činnosti .................................., ktoré uvádzame v pripojených zoznamoch.

       Registratúrne záznamy usporiadané v súlade s registratúrnym poriadkom ........................... č.
.......... z roku ....... nyvrhujeme vyradiť takto:

1. záznamy so znakom hodnoty “A” v počte .......... poloţiek z rokov ........... odovzdať do Slovenského
  národného archívu.
2. Záznamy bez znaku hodnoty ”A” v počte ......... poloţiek z rokov ............. odovzdať na zničenie.

     Registratúrne záznamy navrhnuté na vyradenie sú uloţené podľa vecných skupín
registratúrneho plánu platného v čase ich vzniku v registratúrnom stredisku ...................... (názov úradu).

     Vyhlasujeme, ţe všetkým registratúrnym záznamom navrhnutým na vyradenie uplynula lehota
uloţenia.
     Vyhlasujeme, ţe registratúrne záznamy navrhnuté na vyradenie uţ nepotrebujeme na svoju
činnosť.
     Ţiadame preto o posúdenie predloţeného návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov so
znakom hodnoty ”A”, ako aj registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty ”A”, ktoré sú uvedené
v pripojených zoznamoch vecných skupín registratúrnych záznamov navrhnutých na vyradenie.


2 prílohy

                                    odtlačok pečiatky
                                        podpis
                                    titul, meno, priezvisko
                                       funkcia


Vzor č. 8
        ZOZNAM ODOVZDÁVANÝCH ARCHÍVNYCH DOKUMENTOV__________________________________________________________________________________
Por. RZ     Názov vecnej      Rok   Číslo ukladacej    Poznámka
č.        skupiny             jednotky
___________________________________________________________________________________

1.
2.
.
.
.
                           25
.................................                ..........................................................
     dátum                                meno, priezvisko a podpis
                                zamestnanca, ktorý zoznam vypracoval
Por. č.               - poradové číslo
RZ                 - registratúrna značka
Názov vecnej skupiny        - názov podľa registratúrneho plánu
Rok                 - rok alebo časové rozpätie vzniku odovzdávaných archívnych dokumentov
Číslo ukladacej jednotky        - číslo alebo čísla obalov (archívnych škatúľ), v ktorých sú uloţené
                  odovzdávané archívne dokumenty príslušnej vecnej skupiny
Poznámka              - napr. zmena hodnoty, obmedzenie prístupu, fyzický stva a pod.
                            Príloha č. 2 Smernice MV SR č. SVS-204-2007/01101                       REGISTRATÚRNY PLÁN
                        OBVODNÝCH ÚRADOV


 Zoznam znakov vzorového registratúrneho plánu podľa vecných skupín


A.       Všeobecne


B.       Všeobecná vnútorná správa


C.       Ţivnostenské podnikanie

                             26
E.  Civilná ochrana obyvateľstva


G.  Ekonomická agenda


L.  Hospodárska agenda


T.  Kontrola


V.  Organizácia činnosti úradu

   Obrana štátu, vnútorná bezpečnosť, krízové riadenie,
W.
   hospodárska mobilizácia a ochrana utajovaných skutočností

Y.  Informatika
                 27
 A  VŠEOBECNÉ

AA  Analýzy a rozbory činnosti
AA1  Vlastné – ročné a dlhodobé                A  -  10
AA2  Vlastné – krátkodobé                       5
AB  Bezpečnosť pri práci a protipoţiarna ochrana           5
AC  Právne zastupovanie a súdne spory             A  -  10
AD  Delimitačné protokoly                   A  -  10
AE  Evidencie                         A  -  5
AF  Medzinárodná spolupráca                      10
AG  Všeobecne záväzné vyhlášky, smernice, pokyny
AG1  Vlastné                          A  -  10
AG2  Iných                               10
AG3  Návrhy zákonov a iných nariadení    -  stanoviská,      10
   pripomienkové konanie
AG4  Uznesenia vlády – plnenie                     10
AH  Informačná činnosť
AH1  Vestníky, bulletiny, informačné listy a pod.       A  -  5
AH2  Audiovizuálne záznamy                   A  -  5
AH3  Sprístupnenie  informácií v súlade    so  zákonom      5
   o slobodnom prístupe k informáciám
AL  Korešpondencia
AL1  Beţná                               5
AL4  Stanoviská na vedomie medzi odbormi úradu             2
AM  Metodická a koordinačná činnosť              A  -  10
AN  Sponzorstvo                            10
AO  Odvolacie konanie a opravné prostriedky          A  -  10
AP  Priestupky a právne delikty
AP1  Evidencia priestupkov                   A  -  10
AP11 Priestupky, vrátane priestupkov na úseku vojnových         10
   hrobov – spisy
AP2 Analýzy a rozbory                      A  -  10
AP3  Výkon rozhodnutia                         10
AP4  Konania o odvolaniach a proteste prokurátora           5
AP5  Preskúmanie odvolania a mimo odvolacieho konania         5
AP6  Odvolacie konanie                         5
AP7  Obnova konania                          5
AP8  Iné správne delikty                        10
AP9  Výpisy z evidencie priestupcov                  5
AP10 Doţiadania o vypočutie z obvodných úradov             3                  28
AQ  Registratúrne   denníky   a indexy (pri         A  -  10
   automatizovanom systéme správy registratúry –
   ročný zoznam spisov a menný register)
AR  Riadenie (príkazy, obeţníky a pod.)               A  -  10
AT  Štatistika
AT1  Ročná a dlhodobá                        A  -  10
AT2  Krátkodobá                               5
AV  Správne konanie
AV1  Výkon                                  10
AV2  Súčinnosť exekútorských a iných úradov                 10
AW  Programy a koncepcie                      A  -  10
AX  Komisie, poradné orgány                     A  -  10
AZ  Zápisy z porád
AZ1  Prednostu úradu                         A  -  5
AZ2  Iných                                  5


 B  VŠEOBECNÁ  VNÚTORNÁ  SPRÁVA

BA  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
BA1  Organizačno-technické    zabezpečenie (rozhodnutie o         5
   vyhlásení volieb, harmonogram OTZ, pokyn MV SR, metodické
   pokyny MV SR a ŠÚ SR, pokyn na úschovu volebných dokumentov,
   systém telekomunikačného spojenia volebných orgánov, počet
   utvorených volebných okrskov a počet zapísaných voličov,
   písomností o distribúcii tlačív, písomnosti k zabezpečeniu
   pomocných pracovných síl a prostriedkov, správa o vyhodnotení
   plnenia úloh)
BA2  Porady (pozvánky, prezenčné listiny, záznamy)              5
BA3  Školenia (pozvánky, prezenčné listiny, záznamy)             5
BA4  Informácie, usmernenia, pokyny                     5
BA5  Obvodná volebná komisia - utvorenie (menovanie         A  -  5
   zapisovateľa, delegovanie členov, zloţenie sľubu,
   zoznam členov)
BA6  Obvodná volebná komisia - zápisnice               A  -  5
BA7  Výsledky volieb   - zápisnice                 A  -  5
BA8  Sťaţnosti, podnety, oznámenia                      5
BB  Štátne občianstvo
BB1  Evidencia                            A  -  75
BB2  Nadobudnutie narodením, sobášom a udelením           A  -  75
BB3  Naturalizácia                              30
BB4  Reemigrácia                           A  -  75
BB5  Osvedčenia                           A  -  75
BB6  Strata                             A  -  75
BB7  Voľba štátneho občianstva pre dieťa               A  -  75
BC  Mimovládne organizácie

                    29
BC1  Registrácia neziskových organizácií poskytujúcich        A  -  10
   všeobecne prospešné sluţby
BC2  Registrácia neinvestičných fondov                A  -  10
BC3  Registrácia záujmových zdruţení právnických osôb        A  -  10
BC4  Registrácia zdruţenia obcí                   A  -  20
BC5  Registre vlastníkov bytov a nebytových priestorov        A  -  20
BD  Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov
BD1  Výsledky (sčítacie tlačivá. sumarizačné prehľady,        A  -  10
   popisy sčítacích obvodov)
BD2  Organizačno-technické  zabezpečenie  (prípravné       A  -  10
   práce, školenia sčítacích komisárov a pod.)
BD3  Hospodársko-finančné zabezpečenie                    10
BD4  Sčítacie obvody                         A  -  10
BD5  Koordinačná činnosť                           10
BD6  Propagačná a informačná činnosť (ukáţky)            A  -  10
BD7  Ostatná dôleţitá dokumentácia (podklady od           A  -  10
   nadriadených orgánov a pod.)
BF  Voľby do orgánov samosprávy obcí a nové voľby
BF1  Organizačno-technické     zabezpečenie    (rozhodnutie      5
   o vyhlásení volieb, harmonogram OTZ, pokyn MV SR, metodické
   pokyny MV SR a ŠÚ SR, pokyn na úschovu volebných dokumentov,
   systém telekomunikačného spojenia volebných orgánov, počet
   utvorených volebných okrskov a počet zapísaných voličov,
   písomností o distribúcii tlačív, písomnosti k zabezpečeniu
   pomocných pracovných síl a prostriedkov, správa o vyhodnotení
   plnenia úloh)
BF2  Porady (pozvánky, prezenčné listiny, záznamy)              5
BF3  Školenia (pozvánky, prezenčné listiny, záznamy)             5
BF4  Informácie, usmernenia, pokyny                     5
BF5  Obvodná volebná komisia - utvorenie (menovanie         A  -  5
   zapisovateľa, delegovanie členov, zloţenie sľubu,
   zoznam členov)
BF6  Obvodná volebná komisia - zápisnice               A  -  5
BF7  Výsledky volieb – zápisnice                   A  -  5
BF8  Sťaţnosti, podnety, oznámenia                      5
BG  Voľby do orgánov samosprávnych krajov
BG1  Organizačno-technické     zabezpečenie   (rozhodnutie      5
   o vyhlásení volieb, harmonogram OTZ, metodické pokyny MV SR
   a ŠÚ  SR, pokyn  na  úschovu  volebných spisov, systém
   telekomunikačného  spojenia  volebných  orgánov,  počet
   utvorených volebných okrskov a počet zapísaných voličov,
   písomnosti  o distribúcii tlačív a k zabezpečeniu pomocných
   pracovných síl a prostriedkov, správa o vyhodnotení plnenia
   úloh)
BG2  Porady (pozvánky, prezenčné listiny, záznamy)              5
BG3  Školenia (pozvánky, prezenčné listiny, záznamy)             5
BG4  Informácie, usmernenia, pokyny                     5
BH  Územné zmeny
BH1  Reorganizácia                          A  -  10
BH3  Stanoviská k rozdeleniu alebo zlúčeniu obcí               20

                    30
BH4  Rozhodnutie o inej zmene územia obce               A  -  10
BI  Orgány samosprávy
BI1  Preskúmanie rozhodnutí                      A  -  5
BI2  Spolupráca – všeobecne                          10
BK  Vojnové hroby
BK1  Evidencia vojnových obetí a vojnových hrobov           A  -  75
BK2  Náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva na úseku             10
   vojnových hrobov
BK4  Kontrolná a previerková činnosť a pokuty na úseku             10
   vojnových hrobov
BK5  Koordinácia starostlivosti o vojnové hroby na               5
   území kraja, porady
BK6  Finančné a materiálne potreby na údrţbu vojnových             10
   hrbov
BK7  Finančné a materiálne potreby na obnovu vojnových             10
   hrobov
BM  Matričné veci
BM1  Dozor nad vedením matrík                     A  -  10
BM2  Matričné obvody a veci matrikárov                 A  -  30
BM3  Zmena mena alebo priezviska                    A  -  30
BM4  Osvedčovanie listín a podpisov na listinách            A  -  10
BM5  Legalizácia, apostille dokladov do cudziny            A  -  10
BM6  Zbierka listín                          A  -  100
BM7  Dodatočné zápisy                         A  -  100
BM8  Súhlas na zápis cudzieho rozhodnutia               A  -  10
BN  Verejné zbierky
BN1  Rozhodnutia o povolení konania                  A  -  10
BN2  Vyúčtovanie verejnej zbierky - potvrdenia                 5
BS  Štátne symboly
BS1  Pouţívanie                                 5
BS2  Ukladanie pokút za porušenie zákona                A  -  10
BU  Referendum
BU1  Organizačno-technické    zabezpečenie (rozhodnutie o          5
   vyhlásení referenda, harmonogram OTZ, metodické pokyny MV SR
   a ŠÚ  SR, pokyn na úschovu hlasovacích lístkov a iných
   dokladov  o hlasovaní,  systém  telekomunikačného  spojenia
   orgánov  pre  referendum,  počet  utvorených  okrskov  na
   hlasovanie a počet zapísaných oprávnených občanov, písomností
   o distribúcii tlačív, písomnosti k zabezpečeniu pomocných
   pracovných síl a prostriedkov, správa o vyhodnotení plnenia
   úloh)
BU2  Porady (pozvánky, prezenčné listiny, záznamy)               5
BU3  Školenia (pozvánky, prezenčné listiny, záznamy)              5
BU4  Informácie, usmernenia, pokyny                       5
BU5  Obvodná  komisia pre    referendum  -  utvorenie     A  -  5
   (delegovanie  členov,    zloţenie  sľubu,  zoznam
   členov)

                     31
BU6  Obvodná komisia pre referendum- zápisnice            A  -  5
BU7  Výsledky referenda – zápisnice                 A  -  5
BU8  Sťaţnosti, podnety, oznámenia                      5
BV  Voľba prezidenta Slovenskej republiky
   Ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta
BV1  Organizačno-technické     zabezpečenie    (rozhodnutie      5
   o vyhlásení, harmonogram OTZ, pokyn MV SR, metodické pokyny
   MV SR a ŠÚ SR, pokyn na úschovu volebných dokumentov, systém
   telekomunikačného  spojenia  volebných  orgánov,  počet
   utvorených volebných okrskov a počet zapísaných voličov,
   písomností o distribúcii tlačív, písomností k zabezpečeniu
   pomocných pracovných síl a prostriedkov, správa o vyhodnotení
   plnenia úloh)
BV2  Porady (pozvánky, prezenčné listiny, záznamy)              5
BV3  Školenia (pozvánky, prezenčné listiny, záznamy)             5
BV4  Informácie, usmernenia, pokyny                     5
BV5  Obvodná volebná komisia (obvodná komisia na           A  -  5
   hlasovanie) – utvorenie (menovanie zapisovateľa,
   delegovanie členov, zloţenie sľubu, zoznam členov)
BV6  Obvodná volebná komisia (obvodná komisia na           A  -  5
   hlasovanie) – zápisnice a uznesenia
BV7  Výsledky voľby (ľudového hlasovania) – zápisnice        A  -  5
BV8  Sťaţnosti, podnety, oznámenia                      5
BW  Voľby do Európskeho parlamentu
BW1  Organizačno-technické     zabezpečenie    (rozhodnutie      5
   o vyhlásení, harmonogram OTZ, pokyn MV SR, metodické pokyny
   MV SR a ŠÚ SR, pokyn na úschovu volebných dokumentov, systém
   telekomunikačného  spojenia  volebných  orgánov,  počet
   utvorených volebných okrskov a počet zapísaných voličov,
   písomností o distribúcii tlačív, písomností k zabezpečeniu
   pomocných pracovných síl a prostriedkov, správa o vyhodnotení
   plnenia úloh)
BW2  Porady (pozvánky, prezenčné listiny, záznamy)              5
BW3  Školenia (pozvánky, prezenčné listiny, záznamy)             5
BW4  Informácie, usmernenia, pokyny                     5
BW5  Obvodná volebná komisia – utvorenie (menovanie         A  -  5
   zapisovateľa, delegovanie členov, zloţenie sľubu,
   zoznam členov)
BW6  Obvodná volebná komisia – zápisnice               A  -  5
BW7  Výsledky volieb – zápisnice                   A  -  5
BW8  Sťaţnosti, podnety, oznámenia                      5
BX  Evidencia obyvateľov                          10
BY  Osobitné  označenie  vozidiel  a preukazy       pre      5
   zdravotne postihnutých občanov - vydávanie


 C  ŽIVNOSTENSKÉ   PODNIKANIE

CD  Ţivnostenské podnikanie
CD1  Postúpenie spisov   podnikateľov   (z  dôvodu  zmeny       5
   bydliska, sídla)
                    32
CD2  Doţiadania orgánov činných v trestnom konaní,          3
   súdov, samospráv, občanov a iných štátnych orgánov
   a inštitúcií
CD3  Údaje o činnosti odboru (napr. správa o činnosti        5
   na úseku ţivnostenského podnikania)
CD4  Doklad o povahe a dĺţke praxe v činnostiach, ktoré       5
   sú ţivnosťou
CO  Ţivnostenská kontrola – porušenia ţivnostenského        10
   zákona (inšpekčné záznamy, oznámenia o začatí
   správneho konania, výzvy, rozhodnutia, spisová
   dokumentácia  odvolacieho  konania  a  opravné
   prostriedky)
CR  Registrácia   ţivností   (celá   dokumentácia  A  -  20
   podnikateľa – ţiadosti, ohlásenia, ţivnostenské
   listy, koncesné listiny, rozhodnutia, ohlásenia
   prevádzok  vlastným  podnikateľom,  oznámenia  o
   zániku    ţivnostenského oprávnenia, ţiadosť
   a rozhodnutie o zrušení koncesnej listiny, zmeny,
   udelenie  výnimky,  pozastavenia  prevádzkovania
   ţivností,  rovnopis,  náhradný  doklad,  podanie
   o výpis zo ţivnostenského registra, vlastný výpis
   zo ţivnostenského registra)
CS  Spolupráca s orgánmi a organizáciami              5


 E  CIVILNÁ  OCHRANA  OBYVATEĽSTVA

EA  Príprava systému COO
EA1  Príprava  občanov,   preventívno-výchovná   a      5
   propagačná
   činnosť
EA2  Školenia zamestnancov                      5
EA3  Príprava jednotiek a výkazy                   5
EA4  Odborné  jednotky  a   zariadenia  -  prehľad      5
   pripravenosti, stav
EA5  Stredisko prípravy COO                     10
EB  Mimoriadne udalosti a krízové stavy
EB1  Vyhlásenie a odvolanie                 A  -  5
EB2  Moţné ohrozenie osôb a majetku - analýza            5
EB3  Analýza územia z hľadiska moţných mimoriadnych         5
   udalostí
EB4  Vyuţiteľné prostriedky, zásoby a kapacity            5
EB5  Záchranné práce                     A  -  5
EB6  Veľké prevádzkové havárie a ţivelné pohromy       A  -  10
   moţnosti vzniku
EB7  Programové vybavenie (EMCO,RADMON,PLU-4, CIPREGIS)   A  -  5
EB8  Evakuácia obyvateľstva                 A  -  5
EB9  Nebezpečné látky - preprava                   5
EB10 Krízové štáby a havarijné komisie                5
EB11 Evakuácia zvierat a vecí                 A  -  5

                  33
EB12 Škody spôsobené mimoriadnymi udalosťami - finančné    A  -  10
   odškodnenie
EC  Zariadenia na účely civilnej ochrany
EC1  Územné a stavebné konanie - stanoviská         A  -  10
EC2  Zriadenie a zrušenie stavieb COO            A  -  10
EC3  Dvojúčelové stavby                   A  -  50
EC4  Miesta velenia                     A  -  10
EC5  Plán ukrytia                          10
ED  Riadenie a kontrola COO
ED1  Vyhlásenie krízových stavov               A  -  5
ED2  Vojnový stav                      A  -  5
ED3  Dokumentácia                      A  -  5
EG  Organizácia COO
EG1  Jednotky - doplňovanie systému                 5
EG2  Jednotky - počty, sumárny prehľad            A  -  5
EG3  Vozidlá a mechanizačné prostriedky z civilného         5
   sektoru - evidencia
EG4  Povinnosť vytvoriť jednotky COO - rozhodnutia          5
EG5  Objekty COO a mestské časti - karty               5
EG6  Jednotky COO - dokumentácia po zrušení             5
EO  Operačná oblasť
EO1  Veliteľské stanovište - dislokácia, ochrana       A  -  10
EO2  Bezpečnostná rada - správy                   5
EO3  Plánovanie úloh COO                   A  -  5
EP  Ochrana obyvateľstva a IZS
EP1  Plány                          A  -  5
EP2  Zdravotné zabezpečenie                     5
EP3  Poľnohospodárske zabezpečenie                  5
EP4  Protiradiačné, protibiologiské   a  protichemické      5
   zabezpečenie
EP5  Mierová doba – opatrenia                    5
EP6  Ţenijno-technické zabezpečenie                 5
EP7  Výstavba, vyuţívanie a stav ochranných stavieb         5
EP8  Kolektívna ochrana, ochranné stavby - prehľady         5
ER  Spojenie, vyrozumenie a varovanie
ER1  Systém informačnej sluţby - plán                5
ER2  Systém hlásnej sluţby - plán                  5
ER3  Technická dokumentácia pracovísk HIS CO po zrušení       5
ER4  Spojovacia technika - prevádzka, údrţba, revízie,        5
   opravy
ER5  Mimoriadne opatrenia                      5
ER6  Plán spojenia a vyrozumenia orgánov a organizácií        5

                   34
ER7  Plán vyrozumenia a varovania obyvateľstva          5
ER8  Plán siete poplachových sirén v obvodoch           5
ER9 Operačné  stredisko  -  mimoriadne  situácie,  A  -  10
   dokumentácia
ER10 Sieť sirén v obvode – údrţba, opravy, preskúšanie       5
ES  Materiál humanitnej základne
ES1  Inventarizácia materiálu               A  -  5
ES2  Účtovné doklady (interné a kópie)              5
ES3  Prekonzervovanie techniky - doklady             5
ES4  Údrţba                            5
ES5  Revízia, obmeny a ciachovanie - plán             5
ES6  Hmotná zodpovednosť - dohody po skončení           5
ES7  Tlakové nádoby a elektrické zariadenia - revízie       10
ES8  Plynové zariadenia - revízie                 10
ES9  MTZ jednotiek a zariadení COO                5
ES10 Špeciálne materiály COO – operatívna evidencia        5
ES11 Výmena materiálu COO a ciachovanie              10
ET  Materiál COO v organizáciách obvodu
ET1  Inventárny, inventarizácia              A  -  5
ET2  Účtovné doklady                       10
ET3  Ochrana majetku – zmluvy               A  -  5
ET4  Údrţba a ošetrenie materiálu                 5
ET5  Skladníci – odmeny                      5
ET6  Vyradenie materiálu                     5
EU  Integrovaný záchranný systém                 5


 G  EKONOMICKÁ  AGENDA

GA  Rozbory a výročné správy
GA1  Dlhodobé (ročné)                   A  -  10
GA2  Krátkodobé (polročné, štvrťročné, mesačné)          5
GC  Revízie                           5
GD  Prebytočný majetok štátu – ponuky, vyradenie         10
GE  Finančné náhrady (ţivelné pohromy, vojnové škody a  A  -  10
   pod.)
GF  Rozpočet
GF1  Dlhodobý (schválený)                 A  -  10
GF2  Krátkodobý                          5
GF3  Rozpis                            10
GF4  Rozpočtové opatrenia                     10
GF5  Rozbory finančného hospodárenia               10

                   35
GF6  Záverečný účet, finančné zúčtovanie             10
GF7  Delimitácia                         10
GK  Povinné zmluvné poistenie - pokuty              10
GL  Vysporiadanie vzťahov k trvalému uţívaniu pozemkov  A  -  20
GM  Správa štátneho majetku
GM1  Evidencia                      A  -  50
GM2  Vymáhanie pohľadávok štátu                  10
GM3  Medzištátne dohody                  A  -  50
GM4  Registre podstát                   A  -  50
GM5  Menné indexy                     A  -  50
GM6  Zoznamy a opisy majetku               A  -  50
GM7  Skladové knihy                        5
GM8  Ostatná majetková agenda                   5
GM9  Nadobudnutie majetku do vlastníctva štátu      A  -  50
GM10 Právne zastupovanie štátu v majetkových veciach    A  -  10
GM11 Straty a nálezy                        5
GM12 Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností     A  -  10
GM13 Prevody majetku                    A  -  10
GM14 Delimitácia majetku                  A  -  10
GU  Účtovníctvo
GU1  Výkazy ročné (účtovné uzávierky)           A  -  10
GU2  Účtovné výkazy – krátkodobé                 5
GU3  Účtovné doklady                       10
GU4  Investičné doklady                      10
GU5  Účtovný rozvrh (osnova)               A  -  10
GU6  Hlavná kniha (základné účtovníctvo)         A  -  10
GU7  Účtovné knihy – ostatné                   10
GU8  Projektovo – programová dokumentácia pre vedenie       5
   účtovníctva
GU9  Bankové doklady                       5
GU10 Pokladničné doklady                      5
GU11 Zoznamy číselných znakov a symbolov pouţívaných    A  -  10
   v účtovníctve
GU12 Stavy zásob                          5
GX  Zálohové platby                       10
GZ  Zmluvy
GZ1  Kúpne                        A  -  50
GZ2  O prevode správy majetku štátu            A  -  50
GZ3  O výpoţičke                     A  -  10
GZ4  Nájomné                       A  -  5
GZ5  Zámenné                       A  -  50

                  36
GZ6  O závodnom stravovaní                     5
GZ7  O dielo                            10
GZ8  O dotáciách zo štátneho rozpočtu               10
GZ9  O sponzorstve                         10
GZ10 S krátkodobou účinnosťou                    5
GZ11 Mandátne                            10
GZ12 Darovacie                           10
GZ13 Rámcové                            10


 L  HOSPODÁRSKA  AGENDA

LA  Verejné obstarávanie
LA1  Verejná súťaţ                         5
LA2  Uţšia súťaţ                          5
LA3  Prieskum trhu                         5
LA4  Rokovacie konanie                       5
LA5  Všeobecne – poţiadavky, podklady               5
LB  Budovy (vlastné)
LB1  Stavebná a projektová dokumentácia          A  -  20
LB2  Opravy a údrţba                        5
LB3  Investičná výstavba                      10
LB4  Register investícií                      10
LD  Delimitácia  budov, priestorov,  miestností,
   výpočtovej techniky a motorových vozidiel
LD1  Základná evidencia                  A  -  10
LD2  Pomocná evidencia                       5
LE  Energia
LE1  Elektrická - prihlášky, odhlášky               5
LE2  Plyn - prihlášky, odhlášky                  5
LE3  Voda - prihlášky, odhlášky                  5
LE4  Komunálny odpad - prihlášky, odhlášky             5
LF  Hospodársko-finančné veci
LF1  Pohľadávky, fakturovanie                   5
LF2  Administratívne dohody                    5
LF3  Telefónne stanice, fax, modem,    TV,  rozhlas,      5
   rádiostanice, noviny, časopisy
LF4  Poštovné                           5
LF5  Kancelárske a iné stroje                   5
LF6  Objednávky                          5
LF7  Doprava - jednotný vozový park                5
LF8  Evidencia skladových zásob                  5

                  37
LF9  Sklad - príjem, výdaj                  5
LF10 Osobné motorové vozidlá - prevádzka            5
LF11 Denník dispečera                     5
LI  Inventarizácia
LI1  Základná evidencia budov a pozemkov       A  -  50
LI2  Základná evidencia inventárneho zariadenia        10
LI3  Pomocná evidencia                    5
LI4  Majetku a skladových zásob            A  -  50
LI5  Inventárne karty hmotného majetku            5
LI6  Ponuka prebytočného majetku               10
LI7  Znalecké posudky                     10
LI8  Vyradenie majetku                    10
LI9  Likvidácia majetku                    10
LP  Poistenie
LP1  Zmluvy                          5
LP2  Likvidácia škody                     5
LZ  Závodné stravovanie                   10


 T  KONTROLNÁ  ČINNOSŤ

TF  Finančná kontrola a audit                10
TK  Kontrola
TK1  Vonkajšia                        10
TK2  Vnútorná                         10
TK3  Kontrola plnenia opatrení z kontrol           10
TN  Kontrola plnenia nariadení
TN1  Kontrola plnenia nariadení vyšších orgánov        10
TN2  Kontrola plnenia nariadení vlastných orgánov       10
TP  Petície                     A  -  10
TR  Sťaţnosti
TR1  Správy a dokumenty                A  -  10
TR2  Konkrétne prípady                    10
TR3  Odstúpené so sledovaním                 10
TR4  Odstúpené bez sledovania                 10
TS  Kontrola výkonu štátnej správy
TS1  Vonkajšia                        10
TS2  Vnútorná                         10
TU  Kontroly - vyhodnocovanie                10
TV  Plnenia úloh z uznesení vlády - vyhodnocovanie
TV1  Vlastné                         5

                  38
TV2  Iným orgánom štátnej správy                   5


 V  ORGANIZÁCIA  ČINNOSTI  ÚRADU

VA  Obvodné úrady
VA1  Zriaďovanie úradov, organizačných útvarov        A  -  10
VA2  Zriaďovanie pracovísk                  A  -  10
VA3  Poverenie výkonom štátnej správy                 10
VA4  Organizačný a pracovný poriadok úradu, kolektívna    A  -  10
   zmluva (po strate aktuálnosti)
VA5  Návrhy na menovania do funkcií                  10
VM  Práce a mzdy
VM1  Systemizácia                       A  -  10
VM2  Platy zamestnancov                        5
VM3  Odmeny                              5
VM4  Mzdové listy                           45
VM5  Daň z príjmu - ročné zúčtovanie                 10
VP  Agenda ľudských zdrojov
VP1  Osobné spisy
VP11 Zamestnanci v štátnej sluţbe (od rozviazania           50
   štátno-zamestnaneckého pomeru)
VP12 Zamestnanci vo verejnej sluţbe (od narodenia           70
   zamestnanca)
VP2 Pracovná doba, dochádzka                      3
VP3  Zvyšovanie kvalifikácie a odbornej spôsobilosti         5
VP4  Prijatie do zamestnania – ţiadosti bez dokladov         5
   obsahujúcich osobné údaje
VP5  Evidenčné listy zamestnancov                   10
VP6  Kvalifikačné predpoklady zamestnancov              5
VP7  Dovolenky                            3
VP8  Ţivotné a pracovné jubileá                    5
VP9  Konkurzy                             5
VR  Registratúrne stredisko a podateľňa
VR1  Smernice pre správu    registratúry  (po  strate  A  -  10
   aktuálnosti)
VR2  Vyraďovacie konanie                   A  -  5
VR3  Previerky správy registratúry                  5
VR4  Evidencia obehu záznamov a spisov (zoznam denných        5
   záznamov, styk s poštovým úradom, doručovací
   zošit)
VR5  Odovzdávanie archívnych dokumentov do štátneho      A  -  5
   archívu
VR6  Výpoţičky – evidencia                      5
VR7  Odovzdávanie spisov do registratúrneho strediska         10

                    39
VR8  Správy o stave registratúry
VR81 Ročné                          A  -  5
VR82 Krátkodobé                           5
VS  Starostlivosť o zamestnancov
VS1  Nemocenské zabezpečenie                    5
VS2  Sociálne zabezpečenie                     5


   OBRANA  ŠTÁTU,  VNÚTORNÁ  BEZPEČNOSŤ, KRÍZOVÉ
 W  RIADENIE, HOSPODÁRSKA   MOBILIZÁCIA A   OCHRANA
   UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ
WA  Vyraďovacie  konanie  –  protokoly  o odovzdaní  A  -  5
   archívnych dokumentov do štátneho archívu
WB  Obrana štátu
WB1  Zabezpečenie vecných prostriedkov, ubytovania  a       5
   uloţenia pracovnej povinnosti na účely obrany
   štátu
WB2  Evidencia osôb, vecných prostriedkov, ubytovacích       5
   kapacít a pracovných síl pre potreby obrany štátu
   a subjekty hospodárskej mobilizácie
WB3  Organizačné štruktúry                     5
WB4  Ostatná dokumentácia obranného plánovania           3
WD  Bezpečnosť štátu
WD1  Zápisnice a materiály z rokovaní bezpečnostnej         5
   rady kraja a obvodu
WD2  Vlastné uznesenia a súvisiaca dokumentácia           3
WD3  Uznesenia  iných  orgánov   krízového  riadenia      3
   a súvisiaca dokumentácia
WD4  Kontrolná činnosť                       5
WD5  Plán činnosti obvodného úradu po vypovedaní vojny,       5
   vyhlásení  vojnového stavu,  výnimočného stavu
   a núdzového stav
WD6  Dokumentácia prednostného spojenia               3
WD7  Ostatné dokumenty                       3
WE  Krízové riadenie
WE1  Materiály krízového štábu, iné dokumenty            5
WE2  Odborná príprava zamestnancov obvodného úradu na        3
   úseku  obrany  štátu,  krízového  riadenia
   a hospodárskej mobilizácie
WE3  Ostatné dokumenty na úseku krízového riadenia         3
WF  Krízové   plánovanie  v systéme  hospodárskej
   mobilizácie
WF1  Krízový plán subjektu hospodárskej mobilizácie         5
WF2  Výstupy z krízového plánu                   5
WF3  Grafický   databázový  systém   hospodárskej       5
   mobilizácie
WF4  Účelové informácie hospodárskej mobilizácie          5
WF5  Subjekty hospodárskej mobilizácie - prehľady          5
                   40
WF6  Rozhodnutie  o určení za  subjekt hospodárskej       5
   mobilizácie
WF7  Regulácia ţivotne dôleţitých výrobkov, tovarov a        5
   sluţieb
WF8  Rozhodnutie o zriadení výdajní odberných oprávnení       5
WF9  Dokumentácia výdajne odberných oprávnení            5
WF10 Výkaz potrieb a zabezpečenia ţivotne dôleţitých         5
   výrobkov, tovarov a sluţieb pri regulácii predaja
WF11 Vecné plnenie a pracovná povinnosť                5
WF12 Predpisy, nariadenia, usmernenia             A  -  5
WF13 Financovanie a majetok hospodárskej mobilizácie
WF131 Programové financovanie                 A  -  10
WF132 Ročné financovanie                   A  -  10
WF133 Výkazy  o čerpaní  rozpočtových  výdavkov  na       5
   hospodársku mobilizáciu - štvrťročné
WF134 Rozbory hospodárenia s finančnými prostriedkami     A  -  10
   určenými na hospodársku mobilizáciu
WF135 Inventarizácia majetku hospodárskej mobilizácie         10
WF14 Pomôcky a ostatná dokumentácia                  5
WO  Ochrana utajovaných skutočností
WO1  Koncepcia ochrany utajovaných skutočností     na      5
   úrovni kraja
WO2  Správa o stave ochrany utajovaných skutočností         5
WO3  Systém bezpečnosti ochrany informačných systémov        5
WO4  Bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnosti a        5
   objektovej bezpečnosti
WO5  Informácia o bezpečnostnej spoľahlivosti osôb          5
WO6  Ochrana  utajovaných  skutočnosti  –  ostatná       2
   dokumentácia
WQ  Oprávnené osoby - evidencia a zoznamy
WQ1  Zoznam oprávnených osôb pre stupeň utajenia           3
   „Prísne tajné“, „Tajné“ a „Dôverné“
WQ2  Zoznam a evidencia oprávnených osôb pre stupeň         1
   utajenia „Vyhradené“
WQ3  Zoznam oprávnených osôb, ktorým zaniklo určenie         3
   oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa
   utajenia „Prísne tajné“, „tajné“ a „Dôverné“
WQ4  Zoznam oprávnených osôb, ktorým zaniklo určenie         1
   oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa
   utajenia „Vyhradené“
WQ5  Protokoly utajovaných písomností                5
WQ6  Ostatná agenda k oprávneným osobám (poţiadavky od        3
   NBÚ, metodické pokyny)
WP  Plán činnosti ObÚ po vypovedaní vojny, vyhlásení
   vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového
   stavu
WP1  Odborná príprava zamestnancov ObÚ na úseku obrany        3
   štátu,    krízového riadenia  a hospodárskej
   mobilizácie
WP2  Ostatné dokumenty                        3
                 41
WR   Bezpečnostná rada (BR)
WR1  Zápisnice a materiály z rokovaní                5
WR2  Vlastné  uznesenia  a súvisiaca  dokumentácia       3
    bezpečnostnej rady
WR3  Uznesenia  iných  orgánov  krízového  riadenia       3
    a súvisiaca dokumentácia
WR4  Krízový štáb, materiály, dokumenty               5
WR5  Kontrolná činnosť                        5
WS   Správa registratúry
WS1  Zápisy o odovzdaní spisovní               A  -  5
WS2  Doručovacie knihy                        2
WS3  Poznámkové zošity                        2
WS4  Zápisníky oprávnených osôb                   2
WS5  Kopírovanie utajovaných písomností -    evidencia      2
    Ţiadaniek
WS6  Evidencia prísne zúčtovateľných tlačív             5
WS7  Evidencia pečatidiel – odtlačky                 2
WS8  Evidencia  písomných  súhlasov  na  prenášanie      1
    utajovanej písomností
WS9  Evidencia   nosičov   informácií   pouţívaných      1
    v prevádzke reţimového pracoviska
WS10  Evidencia hesiel, technických prostriedkov, na         2
    ktorých sa spracúvajú utajované skutočnosti
WS11  Ţiadosť o certifikáciu mechanických zábranných         5
    prostriedkov   a  technických   zabezpečovacích
    prostriedkov
WS12  Evidencia US, ktorých charakter vyţaduje dlhodobé        5
    utajenie
WS13  Výpoţičková kniha                        3
WS14 Situačné  správy  o mimoriadnych    udalostiach      2
   a vybraných trestných činoch
WS15 Kniha administratívnych pomôcok                  5
WT   Materiály o prešetrení neoprávnenej   manipulácie      10
    s utajovanou písomnosťou
WV   Prednostné telefónne spojenie                  3
WX   Základné plánovacie dokumenty, hlavné úlohy           5


 Y   INFORMATIKA
YM   Organizácia
YM1  Rezortné metodické dokumenty, smernice, pokyny,         5
    koncepcia  a projekty  budovania  informačného
    systému špecializovanej miestnej štátnej správy
    (ISŠMŠS)
YM2  Interné metodické dokumenty, smernice,   pokyny,       5
    koncepcia a projekty budovania ISŠMŠS
YM3  Poţiadavky pouţívateľov na technické a programové        5
    Vybavenie

                   42
YM4  Koordinácia a spolupráca s inými úradmi štátnej   5
   správy a samosprávy
YN  Správy o budovaní a realizácii ISŠMŠS        ?
YP  Programové vybavenie
YP1  Inštalácia SW, APV –   dodávka, zmluvy, doklady,  5
   licencie, nové verzie, pripomienky, evidencia
   a pod.
YP2  Overovanie  a schvaľovanie  APV  (riešiteľské  5
   skupiny)
YT  Technické vybavenie úradu, LAN
YT1  Inštalácia výpočtovej techniky - doklady, zmluvy,  5
   reklamácie, evidencia HW
YT2  Inštalácia a správa LAN, poţiadavky pouţívateľov   5
YU  Správa internetových stránok (technická správa,   3
   poţiadavky, podklady)
YW  Komunikačné zabezpečenie (sieť VSNET)        5
YX  Vzdelávanie, školenia, semináre, prezentácie     5
YY  Bezpečnosť ISMŠS   (projekt, usmernenia, audit,  5
   atď.)
                 43

								
To top