Словарь американских идиом 8000 единиц

Document Sample
Словарь американских идиом 8000 единиц Powered By Docstoc
					Status: 404 Not Found
Content-type: text/html

<HEAD><TITLE>404 Not Found</TITLE></HEAD>
<BODY></pre><H2>404 Not Found</H2>
<b>The requested URL:</b> <font color=blue>
http://lib.ru/ENGLISH/american_idioms.txt format=_Ascii.txt
</font>:<br>Can't open
/home/moshkow/public_html/book/ENGLISH/american_idioms.txt format=.<br>
<b>Referer:</b> file://C:\Documents and
Settings\taotao\âşöÔ\1\1\1_03.html<br>
<p>
Ïî âðåí ïğîáëåíàí ïèøèòå <a
href=mailto:max&#64lib&#46ru>max&#64lib&#46ru</a><br>
<hr noshade>
<dl>
<li><a href=http://lib.ru/>Âîçâğàò â Áèáëèîòåêñ</a><br>
<li><a href=>Âîçâğàò â òåêñùèé ğàçäåë</a><br>
<li>Âîçíîæìî, ıòà ðòğàìèöà ìàéäåòðÿ ìà <a href=Mirrors>çåğêàëàõ
áèáëèîòåêè</a>
<li><form action=TitleSearch method=GET><b>Ïîèñê â òåêóùåì
ğàçäåëå:</b><small> <INPUT TYPE=text NAME=Search> </small></form>
</dl>
</BODY>

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:81
posted:12/9/2011
language:
pages:1