T�rk Hipertansiyon Insidans �alismasi by 5lKIC5f9

VIEWS: 12 PAGES: 63

									Türk Hipertansiyon
İnsidans Çalışması
  Türk Hipertansiyon ve
 Böbrek Hastalıkları Derneği
   22 Mayıs 2008 - Antalya

        Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
                  Sunuş
Saygıdeğer MeslektaĢlarımız,

Hipertansiyon, dünyada ve ülkemizde görülme sıklığı giderek artan oldukça önemli bir sağlık sorunudur.
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği tarafından 2007 yılı içerisinde, yalnız Derneğin
özkaynakları kullanılarak gerçekleĢtirilen “Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması”, hipertansiyon
alanında eksikliği uzun süredir hissedilen güncel bilgileri bilim dünyamızın ve ülke insanının kullanımına
sunmaktadır. ÇağdaĢ bilimin ölçütlerine uyularak 2003 yılında, derneğimizce gerçekleĢtirilen “Türk
Hipertansiyon Prevalans Çalışması”na katılan gönüllülerin yaklaĢık %82’ si bu çalıĢmada yeniden
değerlendirilmiĢtir.

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği bu verileri sizlerle paylaĢırken, bir yandan ülkemizde
hipertansiyon konusunda bilinç ve bilgi birikiminin artmasını, öte yandan hem klinik uygulamalarda hem
de halk sağlığını koruma yaklaĢımlarında çabaların artmasını amaçlamaktadır.

Bu verilerin Türk bilimine ve dolayısıyla Türk insanının sağlıklı yaĢama çabasına katkıda bulunması en
büyük arzumuzdur.

Saygılarımızla,

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği                       Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
    Türk Hipertansiyon İnsidans
         Çalışması
•  Prof. Dr. Çetin TURGAN
•  Prof. Dr. Mustafa ARICI
•  Prof. Dr. ġükrü SĠNDEL
•  Prof. Dr. Bülent ERBAY
•  Prof. Dr. Oktay KARATAN
•  Prof. Dr. Enver HASANOĞLU
•  Prof. Dr. ġali ÇAĞLAR
•  Prof. Dr. Yunus ERDEM
•  Prof. Dr. Bülent ALTUN
•  Doç. Dr. Ülver DERĠCĠ
•  Doç. Dr. Kenan KEVEN

            Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
     Hipertansiyon
• Dünyada her yıl 7.6 milyon
 kişinin ölümüne, 90 milyon kişinin maluliyet
 haline yol açmaktadır
• Hipertansiyonun getirdiği yükün %80’i az
 gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde
 olmaktadır
          (Lancet, 2008;371:1513-18)


• Ülkemizde her 4 ölümden 1’nin nedenidir
                 (T.C.Sağlık Bakanlığı,
      Türkiye’nin Hastalık Yükü ÇalıĢması, 2004)


            Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
Türkiye’de Hipertansiyon
     Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
  Türkiye’de Hipertansiyon
      50


      40                        36,1
          31,8
                   27,5
Yüzde (%)
      30


      20


      10


      0
         Tüm grup     Erkek          Kadın
              Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
  Türkiye’de Hipertansiyon
                                % 91,9

                     % 68,9
            % 59,3


   % 32,2
KB hiç ölçülmemiş KB yüksekliğinin KB yüksekliği için     KB kontrol
          farkında değil  tedavi almıyor     (<140/90 mmHg)
                               altında değil


                 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
  Türkiye’de Hipertansiyon

     PatenT, 2003
Prevalence, awareness, treatment and
  control of hypertension in Turkey      HinT, 2008
 Hypertension incidence in Turkey
        Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
          Amaç
• Primer
 – Ülkemizde hipertansiyon insidansının
  saptanması
• Sekonder
 – Hipertansiyona eşlik eden risk faktörleri ve hedef
  organ hasarı insidans ve prevalanslarının
  saptanması
 – Hipertansiyon görülen bireylerdeki hastalığın
  kontrolü ve maliyeti ile ilgili bilgi toplanması

            Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
2003 Populasyonu                2007 Populasyonu
   4992                      4008
                              3768
   4911

   3327                         1767
 Normotansif                    Hipertansif
              903
             Bulunama-        173
              yanlar        Ölenler  67
                              Gebeler           261      642
          Hipertansif  Normotansif
  2003         4 Yıl                2007

          Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
       Yöntem
• Yöntem
 – Prospektif kohort çalışma düzeni
• Populasyon
 – Türk Hipertansiyon Prevalans
  Çalışması, 2003 populasyonu         Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
    Çalışma Populasyonu
• Çalışmaya Alınma Kriterleri
 –  2003 prevalans çalışmasına katılmış olmak
 –  18 yaşın üstünde olmak
 –  Sözel olur vermek
 –  T.C. vatandaşı olmak
• Çalışma Dışı Bırakılma Kriterleri
 – Gebeler
 – Ölenler


           Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
  Çalışma Populasyonları

PatenT,2003                 HinT,2007n=4992 kişi  4 yıl sonra        n=4008 kişi
       ulaşma oranı
                      n=173 ölüm
 n=81 gebe  % 81,6
                       n=67 gebe


n=4911 kişi               n=3768 kişi

        Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
   2003 Tarama Populasyonu
        n= 4992 kişi
       Gebe
       n= 81


Hipertansif
 n= 1584
                          Normotansif
                          Hipertansif
                          Gebe
                  Normotansif
                   n=3327
           Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
     2007 Tarama Populasyonu
            n= 4008 kişi
            Gebe
        Ölüm
            n=67
       n= 173
                               Normotansif
                               Hipertansif
                               Ölüm
                               Gebe                        Normotansif
                         n=2001
Hipertansif
 n= 1767
               Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
  2007 Tarama Populasyonu
      n= 4008 kişi

• 2003 çalışmasına göre bu
 denekler:
 – Normotansif n=2685, % 67,0
 – Hipertansif n=1323, % 33,0       Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
   2007 Geçerli Populasyon
        n= 3768 kişi

• Ulaşılan 4008 kişiden gebeler ve ölenler
 çıkarıldıktan sonra kalan populasyondur.
• 2007 populasyonunun % 94,0’ünü
 oluşturmaktadır.
• 2003 yılında bu populasyonun:
 – Normotansif n=2572, % 68,3
 – Hipertansif n=1196, % 31,7


          Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
   2007 Ulaşılamayan Denekler
        n= 903 kişi

Hipertansif
 n=261

                     Normotansif
                     Hipertansif
              Normotansif
               n=642


        Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
       Ulaşılamayanlar
Sebep                            Sayı
Adreste bulunamayan                      624
Çalışmaya katılmayı istemeyen                 112
Köyde-yaylada-yazlıkta                     30
Hastanede yatıyor                        4
Askerde                            11
Tayini çıkmış                         39
Yurt dışına gitmiş                       18
Cezaevinde                           4
Başka şehre çalışmaya gitmiş                  27
Sokak istimlak olup evler yıkılmış               33
Umrede-hacda                          1

TOPLAM                            903
                Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
  Çalışma Kapsamındaki
N


    26 İlin Dağılımı
                100   0   100   2 0 0 M ile s      Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
              Coğrafi Bölgeler
      25
         22,9


      20
               16,4
Yüzde (%)
      15             13,9     13,4
                                12,4
                                      10,7    10,3
      10


       5


       0
         Marmara  İç Anadolu  Ege    Akdeniz  Karadeniz   Doğu   Güneydoğu
                                      Anadolu  Anadolu
                        Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
         Yerleşim Yeri
      70  62,7
      60

      50
Yüzde (%)
      40
                        37,3

      30

      20

      10

       0
         Kent             Kırsal

             Yerleşim Yeri


             Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
    Cinsiyet


Erkek
 39%                Kadın
                 61%
     Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
            Yaş Dağılımı
      25          22,9
             21,1
                       19,5
      20

         15,3
Yüzde (%)
      15
                             12,1

      10                            9,1


       5


       0
         <30   30-39  40-49   50-59    60-69    70+
                  Yaş grubu


                 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
         Yaş Dağılımı
      70
               59,9
      60

      50
Yüzde (%)
      40

      30  26,4

      20
                           13,7
      10

       0
         <35     35-64          >= 65
             Yaş aralığı

            Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
 Kan Basıncı Ölçüm Sayısı
Ölçüm Sayısı  Sayı            Yüzde
   1      9             0.24
   2      9             0.24
   3     2613            69.26
   4     1142            30.27
 Toplam    3373            100.0

        Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
    Tüm Grupta Kan Basıncı Dağılımı
             (ESH Sınıflandırması)
               Evre 3; %4,90

     Evre 2; %12,60
                              Optimal, %21.40
Evre 1; %23,10


                                 Normal, %23.00
       Yüksek Normal,
        %15.10

                  Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
Tüm Grupta Kan Basıncı Dağılımı-2003
    (ESH Sınıflandırması)


           4.5
        7.5
                    26

    17                       Optimal KB

                            Normal KB

                            Yüksek Normal KB

                            Evre 1

       14.7                   Evre 2
                 30
                            Evre 3
           Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
 Kan Basıncı Dağılımı
    (Normotansiflerde)39,1%          38,0%
                         Optimal
                         Yüksek normal
                         Normal
      22,9%
          Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
 Kan Basıncı Dağılımı
    (Hipertansiflerde)

        2,5% 4,8%

    10,4%
           6,3%              Optimal
                           Normal
                           Yüksek normal
26,8%                         Evre 1
                           Evre 2

            49,2%             Evre 3
           Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
   2007 İnsidans Populasyonu
         n=2572 kişi
• 2003 yılında normotansif olan 3327 kişi
• 2007’de bu populasyondan
 – 54 ölüm
 – 59 gebe             755 kişi (% 22,7)
 – 642 ulaşılamayan
• 2007’de insidans populasyonu
 – 2572 kişi (% 77,3)


           Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
 Hipertansiyon Tanısı
2003'te normotansif olup 2007’de ulaşılabilen 2572 kişi


        Normotansif 2001 kişi        Hipertansif 571 kişi
        Ölçümle    Öyküyle
        saptanan   saptanan
        519 kişi   133 kişi
           2007 yılı

              Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
   İnsidans Hesaplama Yöntemi
• Toplam insidans populasyonu (n=3327)
 – 2003 yılında normotansif olan kişi sayısı
• 2007 yılında yeni hipertansif sayısı (n=571)
 – Ölçüm + Öykü


         İnsidans Hızı
2007’de ölçüm ve öykü ile hipertansiyon saptanan birey sayısı
      Ortalama insidans populasyonu

              Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
   Ortalama İnsidans Populasyonu

• Başlangıçta hipertansif olmayan
 populasyona göre 4 yıllık sürenin ortası
 anlamına gelen 2.yıl sonu populasyonu
 olarak hesaplanmıştır.
• İkinci yıl sonu populasyonu, başlangıçtaki
 toplam insidans populasyonundan tahmini
 hipertansiyonlu ve akıbeti bilinmeyen denek
 gruplarının (ulaşılamayan normotansif
 denekler, ölen ve normotansif gebeler) yarısı
 çıkarılarak elde edilir.

           Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
Ortalama İnsidans Populasyonu
      Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
     İnsidans Hızı
 4 yıllık düzeltilmiş genel
  insidans hızı % 21,3
(% 95 güven aralığında, % 19,7 - %23,0)

         Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
           4 yıllık İnsidans Hızı
                Cinsiyet
        24
             23
        23

        22
  Yüzde (%)
        21

        20
                         19,2
        19

        18

        17
            Erkek          Kadın
p<0.001             Cinsiyet

                 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
          4 yıllık İnsidans Hızı
              Yerleşim Yeri
        30
                        25,5
        25

        20   19
  Yüzde (%)
        15

        10

        5

        0
           Kent           Kırsal
p<0.001           Yerleşim Yeri

                Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
          4 yıllık İnsidans Hızı
       60
                     Yaş
                            52,9

       50
                      40,2
                                  37
       40
 Yüzde (%)
                 30,4
       30
             21,6
       20
         12,9
       10

       0
         <30  30-39  40-49  50-59    60-69    >70
p<0.001              Yaş grubu

                  Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
           4 yıllık İnsidans Hızı
                Yaş
        50
                           43,3
        45
        40
        35       31,1
  Yüzde (%)
        30
        25
        20
           13,8
        15
        10
         5
         0
           <35   35-64         >65
p<0.001           Yaş grubu

                Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
          4 yıllık İnsidans Hızı
               Kan Basıncı
        60
                               50,7
        50

        40
  Yüzde (%)
        30
                   22,2
        20
           13,2
        10

        0
          Optimal    Normal         Yüksek-
                             Normal
p<0.001            Kan Basıncı Evresi
                 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
         4 Yılda Kan Basıncının Seyri
                    2003 Yılında

             Optimal      Normal        Yüksek
                                  Normal
        Optimal  % 47,7       % 26,3         % 14,1

        Normal   % 29,5       % 34,8         % 25,2
2007 Yılında
        Yüksek   % 10,5       % 17,6         % 19,9
        Normal
        Evre 1   % 9,9       % 16,2         % 28,0

        Evre 2   % 1,7       % 4,4         % 10,3

        Evre 3   % 0,7       % 0,7         % 2,4

               Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
    Tanı Alma Oranları
• 571 yeni hipertansif
• 133 kişiye 4 yıllık süreçte bir doktor
 tarafından teşhis konuluyor
• 438 hipertansif bu çalışmada
 saptanıyor
• Bu çalışma ile hipertansif olduğu
 saptananların oranı % 76,7
         Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
 Antihipertansif Tedavi
50%
45%
40%
35%
30%                  47
    40                       Tüm grup
25%
                            Erkek
20%
          27                  Kadın
15%
10%
5%
0%
   Tüm grup  Erkek        Kadın         Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
        Antihipertansif İlaç Alanlar-2003
     50

                               37
     40
          31
Yüzde %
     30
                 21
     20


     10


     0
        Tüm grup   Erkek            Kadın

              Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
    Kontrol Oranları
100


80

                   72,7
60
      86,4
                             HT kontrol (-)
                             HT kontrol (+)
40


20
                   27,3
      13,6
 0
   Tüm hipertansifler  Antihipertansif alanlar


              Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
        Kontrol Altında Hipertansiyon-2003

     40
     35
     30
                                 20
     25
Yüzde %
     20
     15        8
     10
     5
     0
        Tüm hipertansifler       Antihipertansif alanlar

                   Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
         Antihipertansif Tedavi
           Kullanılan İlaç Sayısı
      60
          51,4
      50
                 39
      40
Yüzde (%)
      30

      20

      10                   7,2
                                  2,4
       0
         1 (n=363)  2 (n=275)    3 (n=51)     4 (n=17)
                   İlaç Sayısı

                 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
    Antihipertansif Tedavi
    Kullanılan İlaç Sayısı & Kontrol
100


80
                         52,9
    71,6    73,5
60                84,3
                                 HT kontrol (-)
                                 HT kontrol (+)
40

                         47,1
20
    28,4    26,5
                 15,7
 0
   1 (n=363)  2 (n=275)   3 (n=51)    4 (n=17)


               Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
             Antihipertansif Tedavi
                Kullanılan İlaç Grupları
     18
        16.3   16.1
     16
                13.7
     14
                   12.5
     12
                       10.5
Yüzde %
     10                     9.3   8.9
      8

      6                                                 5.2
                                    4.5
      4

      2                                   1.1  0.8
                                                0.3  0.6
      0
        ARB-D
                       ACE-D
                                            BB-D
                                         D-D
             CCB
                           D
                                                       Bilmiyor
                    BB
                                                AB
                ACE
                                ARB


                                    CCB-ACE
                                                   Diğer
                              İlaç Kodu

                           Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
     Hipertansiyona Eşlik Eden
       Diğer Faktörler
•  Sosyoekonomik ölçütler
•  Egzersiz anlayışı
•  Beslenme
•  Sigara ve alkol kullanımı
•  İşgücü kaybı
•  Beden kitle indeksi
•  Lab verileri
  – Metabolik : Açlık kan şekeri, lipid profili
  – Böbrek: Serum kreatinini, GFR, mikroalbuminüri

             Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
     Hipertansiyon & Beden Kitle
          İndeksi
p<0.001
          Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
         2007’de Hipertansif Olanlarda
            Beden Kitle İndeksi
         28,5     28,26

          28

         27,5
  BMI (kg/m2)
          27

         26,5
                               26,12
          26

         25,5

          25
             Hipertansiyon var      Hipertansiyon yok
p<0.001
                    Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
           4 yılda Beden Kitle İndeksinde
                Değişim
          30

          29                    28,8

                 27,92
          28
   BMI (kg/m2)
          27               26,48           2003
                                       2007
          26  25,56

          25

          24

          23
              Erkek            Kadın
p<0.001
                     Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
     Ölümler

• Bu çalışmada 4 yıl
 süresince ölen hasta
 sayısı 173
• 4 yıllık ölüm oranı %            4,3

       Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
         4 yıllık Ölüm Oranı &
           Hipertansiyon
      10
                               9


       8
Yüzde (%)
       6


       4

             2
       2


       0
          Normotansif            Hipertansif

                 Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
                       Sistolik Kan Basıncı & Ölüm
                             Sistolik Kan Basıncı ve Ölüm
                    150
Ortalama sistolik kan basıncı (mmHg)
                         145.62
                    145


                    140


                    135


                                             130.22
                    130


                    125


                    120
                         Öldü                  Yaşıyor


                                Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
                    Diyastolik Kan Basıncı & Ölüm
                           Diyastolik Kan Basıncı ve Ölüm
                    90
                       89.03
ortalama sistolik kan basıncı (mmhg)
                    89

                    88

                    87

                    86

                    85

                    84

                    83                         82.78
                    82

                    81

                    80

                    79
                        Öldü                   Yaşıyor


                                Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
          Ölüm Nedenleri
                        Yüzde
             0  5     10    15     20    25    30

      Ani Ölüm           8.4
  Böbrek Yetmezliği     3.6
        Diğer                  16.2
         Felç              12.6
    Kalp Hastalığı                             26.9
Kalp Hastalığı ve Felç       5.4
       Kanser                         22.8
         Kaza     4.2


                   Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
Ölüm Nedenleri ve Hipertansiyon
100%
 90%
 80%
 70%
 60%
 50%
 40%
 30%                                                         HT -
 20%                                                         HT +
 10%
 0%
         B öbrekyetmez liği
                                      K alp has talığı ve
                            K alp has talığı
                    D iğer
                                                 K ans er
    Ani ölüm
                                                      K az a
                        F elç
                                         felç                        Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
      2008 Yılında Durum Nedir ?

          2008 Yılı 18 yaş üzeri nüfus
               48 249 645

                                    70
     <30    30-39    40-49    50-59    60-69    ve üzeri   Toplam
Erkek  1.566.482  1.490.559  1.758.658  1.677.352  1.216.024   1.025.729  8.734.804
Kadın  863.313   1.348.766  2.007.961  2.234.673  1.687.954   1.613.747  9.756.414


    2.429.795  2.839.325  3.766.619  3.912.025  2.903.978   2.639.476  18.491.218
                    Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
   2008 Yılında Durum Nedir ?
2.500.000


2.000.000


1.500.000
                                    E rkek
1.000.000
                                    K adın

 500.000


    0
      < 30  30-39  40-49  50-59   60-69   70 ve
                             üz eri              Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008
     Teşekkür
4 yıl sonra çalışmaya gönüllü
 katılanlara…
Sahada çalışmayı yürüten sağlık
 ekibine…
ve
       OMEGA ekibine…

        Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008

								
To top