ASH 2009 by 5lKIC5f9

VIEWS: 6 PAGES: 65

									        ASH 2009
 Yeni tanı genç myelom hastalarında tedavi
 ne olmalı?
 Yaşlı multiple myeloma hastalarda tedavi .
 İdame tedavisinin multiple myelomalı
 hastaların idame tedavisindeki rolü
 Relaps Myeloma yeni tedaviler
Yeni tanı genç myelom hastalarında tedavi
        ne olmalı?
     İNDÜKSİYON TEDAVİSİ

 VAD kombinasyonu ASCT adayı olan
 genç hastalar için uzun zamandır altın
 standarttı.
 PR %52-%63 CR %3-%13
Thalidomid tabanlı indüksiyon rejimleri
               İngiliz Grup
 Thalidomide bağlı en sık görülen yan
 etkiler:
 ---Periferal Nöropati (%12-17)
 ---DVT(%8-23)** Thalidomid KT ile
 özellikle Adriamicin ile kombine edildiğinde
 risk artar.
Tromboz riskini azaltmak için LMWH veya
 aspirin ile profilaksi zorunludur.
Warfarin: Diğer bir profilaksi alternatifidir. Ancak
 terapötik dozda ağır hemoraji yapabilir ayrıca KT
 etkisini azaltır.Düşük dozda kullanımında etkili
 değildir.
 Lenalidomid tabanlı indüksiyon rejimleri
ECOG 431 hastanın 90 ı 4 siklustan sonra ASCT yapıldı.ASCT sonrası
CR oranı hakkında bilgi yok ama OS oranı %92 idi.
 Toksisite ile ilgili olarak Talidomide göre
 daha iyi.
 Klinik olarak somnolans konstipasyon ve
 nöropati yapmaz. Myelosüpresyon oranı
 özellikle nötropeni ve trombositopeni
 yüksek . Ancak doz azaltımı ve Growth
 faktör desteği ile düzeltilebilir.
 DVT ile ilişkilidir ve profilaksi talidomiddeki
 gibi gereklidir.
   Bortezomib tabanlı indüksiyon rejimleri
RR oranı %60-95 ve CR %10-32 dir. Bütün çalışmalarda transplant sonrası belirgin
artış söz konusudur.(%31-54)
 Bortezomip yan etkileri GİS semptomları,
 siklik trombositopeni, ve özellikle periferal
 nöropati .
 PN yeni tanı konmuşlarda daha az.
  Bortezomib ve Talidomide veya Lenalidomid
        Kombinasyonları
VGPR >%74 CR/nCR %44
Yanıtlar sitogenetikten bağımsız.
Toksissite daha az.
 VAD artık indüksiyon tedavisinde altın
 standart değildir.
 TD suboptimaldir. .
 Adriamisin veya siklofosfamid eklenince
 daha iyi sonuçlar elde edilebilir..
 Bortezomib-dexametazon +/- thalidomide
 ASCT öncesi ve sonrası VAD ve TD
 üstünlüğü ispatlanmıştır.
 Benzer bir patern VRD ile beklenebilir.
                ASCT
    Yüksek doz tedaviyi takiben ASCT standart doza göre OS
    uzatmıştır.
              FARK YOK

Bu farklılıklara rağmen MM genç hastalarda ASCT özellikle düşük
tedavi mortalite oranı (%1-2) ,yanıt oranındaki yararı ve özellikle
(EFS 25-42 ay) diğer konvansiyonel tedavilere göre 9-12 ay
uzaması nedeniyle standart tedavi olarak kabul edilmektedir.
Gerçekten de yeni ajanlarla karşılaştırıldığında ASCT artık pahalı
bir tedavi değildir..
   Yaşlı multiple myeloma hastalarda
           tedavi
  M+P ile M+Dex , yüksek doz Dex, Yüksek doz Dex+İFN alfa
  karşılaştırıldığı randomize bir çalışmada Progresyonsuz survival da
  iyileşme indüksiyon tedavisinin bir parçası olarak Melfalan alan
  hastalarda rapor edilmiş.  Bu bulgularla , gerek yeni ilaçlar da dahil olmak üzere kombinasyon
  rejimlerine bir Alkilleyici ajanın dahil edilmesini öneriyoruz.
  Facon T, Mary JY, Pégourie B, et al. Dexamethasone-based regimens versus melphalan-
  prednisone for elderly multiple myeloma patients ineligible for high-dose therapy. Blood.
  2006;107:1292–1298
   MP ile TD karşılaştırıldığı bir randomize çalışma da hastaların
   ortalama yaşı 72 idi.TD alanlarda en azından çok iyi kısmi yanıt
   daha yüksek oranda saptandı.
                                   MP         TD
 VGPR                                %13         %26
 PR                                 %50         %68
 Time the Progresyon (ay)                      21,2         29,1
 PFS                                 16,7         20,7
 Genel Sağkalım                           49.4         41,5
 Toksisite                                      yüksek
 Özellikle 75 yaşından büyük ve performansı
 kötü olanlarda
 Tedavinin ilk 12 ayı süresince myelom dışında                   2 kat daha
 ölen hasta sayısı                                  yüksek

Ludwig H, Hajek R, Tóthová E, et al. Thalidomide-dexamethasone compared with melphalan-
prednisolone in elderly patients with multiple myeloma. Blood. 2009;113:3435–3442
     Bir diğer çalışmada ( ortalama yaş 64 ) TD ile
     yüksek doz dexametazon karşılaştırılmış.Hem
     PR hemde TTP açısından daha fazla fayda
     gösterdi.

                                     TD       HighDex
      PR                              %63        %46
      TTP(ay)                            22,6        6,5
      Grade 3-4 yan etki                      %79,5      %74,2
Rajkumar SV, Rosiñol L, Hussein M, et al. Multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study
of thalidomide plus dexamethasone compared with dexamethasone as initial therapy for newly diagnosed multiple
myeloma. Clin Oncol. 2008;26:2171–2177
     Yeni tanı yaşlı hastalarda MP ile MPT
     karşılaştıran çalışmalarda

                             MPT           MP
   PR                         %42-76          %28-48
   VGPR veya Near CR                  %15-47          %6-8
   Longer PFS                     %14-27,5         %10-19


Bu veriler MPT standart rejim olarak kullanmamızı destekler.
MPT rejimi grade 3-4 non hematolojik yan etkiler
bakımından belirgin daha yüksek ilişkili bulunmuş.
 Palumbo A, Bringhen S, Liberati AM, et al. Oral melphalan, prednisone, and thalidomide in elderly patients
 with multiple myeloma: updated results of a randomized controlled trial. Blood. 2008;112:3107–3114.[
         MPT -MP
 The French Intergroupe Francophone (IFM)
 447 yeni tanı 65-75 yaş arası hasta
 MP Melphalan 0.25mg/kg(1-4) Prednisone
 2mg/kg (1-4) 6 haftada bir toplam 12 siklus
 MPT Melphalan 0.25mg/kg(1-4) Prednisone
 2mg/kg (1-4) Thalidomide maximum tolere
 edilebilir dozda 400 mg/gün.
 Tandem ASCT.
 Clodranate
 Sistemik antikoagülasyon verilmemiş.
     MPT  MP  ASCT
OS(AY)  52  33  38
PFS   28  18  19
 Yan Etkiler:
 Nörolojik olaylar
 İnfeksiyonlar
 Kardiyak toksisite
 DVT(Bu hastalarda MPT tedavisi alanlarda
 antitrombotik profilaksi önerilir ancak en iyi
 proflaksi nin ne olduğu tartışmalıdır.
                                 VMP       MP
      Kısmi Yanıt                     %71       %35
      Tam yanıt                      %30       %4
      TTP                         24 ay     16,6 ay
      3 yıllık genel sağ kalım               %72       %59Bu üstünlük 75 yaşından daha büyük hastalarda da bildirilmiştir.
Periferik nöropati ( %13-%0)., GİS komplikasyonlar (%20-%5 ) ,
yorgunluk ( %8 <%1) VMP de MP den daha fazla idi.

Herpes Zoster infection VMP alan hastalarda daha sıktı (% 14-%4)
ancak asiklovir profilaksisi alanlarda bu oran %3 kadar düşmüş.San Miguel JF, Schlag R, Khuageva NK, et al. Updated follow-up and results of subsequent therapy
in the phase III VISTA Trial: bortezomib plus melphalan-prednisone versus melphalan-prednisone in
newly diagnosed multiple myeloma . Blood. 2008;112:650.
               VMP-MP
 682 ort yaş 71 16.3 ay takip
 melphalan 9 mg/m2       1-4 gün
 prednisone 60mg/m2      1- 4 gün,
 bortezomib 1.3 mg/2 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32
            1, 8, 22, 29 (5-9 siklüslarda).

Time to Progresyon: 24 -   17 Ay
Overall survavival : 87 -  78
PR         : %71  - %35
CR         : %30  - %4
  VMP ile VTP karşılaştırıldığı bir çalışmada PR-TTP-ve
  Genel sağkalım da anlamlı farklılık yoktu.Ancak advers
  olaylar VTP de daha fazla idi.
  Advers olaylar
  Kardiyak toksisite(%8,5-0)
  Tromboembolik olaylar (%4-%1)
  Periferal nöropati (%9-%5).

  VMP alanlarda nötropeni,(%37-%21)
  trombositopeni,(%22-%12) ve infeksiyon(%7-%1) daha
  sıktı.
  Her ne kadar eşit etkili olsada VMP VTP den daha iyi
  tolere edildi.
  Mateos MV, Oriol A, Martinez J, et al. Bortezomib (Velcade)-melphalan-prednisone (VMP) versus
  velcade-thalidomide-prednisone (VTP) in elderly untreated multiple myeloma patients: which is
  the best partner for Velcade: an alkylating or an immunomodulator agent? [abstract]. Blood.
  2008;112:651.
VMPT ile VMP karşılaştırıldığı bir çalışmada.

 VMPT ile VGPR (%55-%45) CR(%39-%21)idi. Bununla birlikte PFS ve
Genel sağkalım için daha fazla izlemeye ihtiyaç var. Olumsuz olaylar
(nötropeni,trombositopeni.infeksiyon,periferal nöropati) her iki koldada
benzer di.

Bortezomipin haftada iki infüzyonu (bortezomib (1.3 mg/m2 on days 1, 4,
8, and 11) haftada 1 kez olarak revize edildiğinde ((1.3 mg/m2 on days 1,
8, 15, 22), VMPT kolonda periferal nöropati belirgin olarak azaldı(%24-%6)
VMP grubunda ise (%14-%2) azaldı. Tam yanıt VMP kolunda %27 den
%20 ye azalmışken VMPT kolunda %36 dan %39 a yükseldi.


Haftalık bir infüzyon 75 yaşından daha büyük hastalarda ve grade 1 veya
daha yüksek periferal nöropatisi olan genç hastalarda tedavi seçeneği
olarak düşünülebilir.

Palumbo A, Bringhen S, Rossi D, et al. A prospective, randomized, phase III study of bortezomib, melphalan, prednisone and
thalidomide (VMPT) versus bortezomib, melphalan and prednisone (VMP) in elderly newly diagnosed myeloma patients [abstract].
Blood. 2008;112: 65
Cyclophosphamide, (500 mg günlük 500 mg 1-8-15
3 haftada bir) TD ile (CTD 900 hastada standart MP
ile karşılaştırılmış.

CTD verilen hastalarda PR (%82-%49) ve CR(%23-
%6) MP den daha yüksek oranlar göstermiş. PFS
süresi için veri bulunmamakta ayrıca takip süresi
kısa .


Eğer PFS CTD rejiminde MP den daha iyi ise yaşlı
hastalarda alternatif standart tedavi olarak
değerlendirilebilir.
Morgan GJ, Davies FE, Owen RG, et al. Thalidomide combinations improve
response rates: results from the MRC IX Study [abstract]. Blood. 2007;110:3593.
Melphalan, prednizon ve Lenalidomide kombinasyonu (MPR) bir faz I / II çalışmada
araştırılmıştır.

Hastaların tolere edebileceği maksimum dozda (melphalan 0,18 mg / , 2 mg / kg
steroid ve 10 mg Lenalidomide), verildi.

%81 PR görüldü. Bunun en azından %47,6 VGPR ve %24 CR içeriyordu.Median
TTP ve PFS 28,5 ay ve 2 yıllık genel sağkalım %90,5 du.

Grade 3 veya 4 nöropati %52.4 hastada rapor edildi. Hastaların %42.3 GCS F
ihtiyacı vardı.


Bu kombinasyon uluslararası bir randomize çalışmada MP ile MPR
karşılaştırarak değerlendiriliyor. Bu çalışmada PFS de ilerleme
raporlanırsa yaşlı hastalarda kullanılabilecek bir diğer standart tedavi
olabilir.

Palumbo A, Falco P, Corradini P, et al. Melphalan, prednisone, and lenalidomide treatment for newly diagnosed myeloma: a
report from the GIMEMA –Italian Multiple Myeloma Network. J Clin Oncol. 2007;25:4459–4465.[

Palumbo A, Falco P, Gay F, et al. Oral melphalan, prednisone, and lenalidomide for newly diagnosed multiple myeloma
patients: kinetics of neutropenia/thrombocytopenia and time to event results [abstract]. Blood. 2008;112:2768.
      TEDAVİ SEÇİMİ
 Yaşlı hastalarda çok farklı tedavi rejimleri
 var.
 Hekim hastanın durumuna göre tedavi
 rejimini belirlemeli.
 Yeni tedavi ajanlarının etkinliği
 toksisitelerine karşı dengelenmeli.
 Yüksek tromboembolizm riski  MPV

Daha önceden nöropati öyküsü
                MPR

Renal yetmezlik
                MPV -MPT

Hasta 75 yaş üzerinde , performansı iyi
değilse veya altta yatan ancak kalp, akciğer
,karaciğer veya renal disfonksiyon eşlik
ediyorsa doz azaltılmalıdır.
      İDAME TEDAVİSİ:
  Hasta, serum ve idrarda stabil M protein
  düzeyi ve myelom progresyonu ile ilgili
  kanıt olmaması olarak tanımlanan plato
  fazına ulasana kadar kemoterapiye devam
  edilmelidir.

  Bu genelde minimum 12 aylık bir tedaviyi
  gerektirir, stabil hastalıgın saglanması en
  az iki ay gerektirir.
İdame ve Konsolidasyn Tedavisi
 Kortikosteroidlerle ve iFN ile yıllardır
 yapılır.
 IFN alan hastalarda PFS ve OS 2 büyük
 metaanaliz çalışmasında 4-8 ay arttığını
 gösterilmiş
 Ancak IFN yan etkilerinden dolayı bu
 yaklaşım artık terkedilmiş.
   Multiple Myelomada İdame
        tedavisi

Modern indüksiyon rejimleri ve ASCT ye
rağmen 3-5 yıl içerisinde relaps görülür
ve bu hastalığı kontrol etmek ve ya
progresyonu geciktirmek için idame
tedavisinin gerektiğini gösterir.
   Ardışık ASCT sonrası Thalidomidin diğer tedavilere veya tek başına
Bu  pamidronata üstün olduğunu Thalidomid idame tedavisinde
  pozitif sonuçlara rağmen gösteren ilk grup               altın
standarttır diyemiyoruz.

Avustralya grubu idamede sadece 1 yıl kullanılmasının relaps
sonrası sonuçları kötü etkilemediğini göstersede 2 çalışma
Talidomidin uzun süre kullanılmasınındaha dirençli relapslara yol
açabileceğini savundu.

 Ayrıca zayıf sitogenetikli hastalara uygulanmasının yararı
ispatlanamadı.

Fransız grup 13 q delesyonlu hastalarda hiç yarar gösteremedi.
Sonuç olarak CR da olan hastalar da yararı hakkında bir
konsessus yoktur. 3 ü Thalidomid ile PFS ve OS de yarar gösterdi.
 Toplamda 5 çalışmanın
 Thalidomid ile idame sadece 12 aydan az
 ve ASCT sonrası CR başaramamış
 hastalara önerilir.
 Lenalidomidin daha az toksisite profili onu
 daha ideal bir idame ajanı yapar.
     Relaps Myeloma
 MM da tek ajan tedavisindense
 kombinasyon rejimleri daha yüksek yanıt
 oranı sağlar.
 Relaps anında kullanılabilecek ilaç
 kombinasyonları hakkında çslışmalar
 yeterli değil.
 Bu tür çalışmalar yapılana kadar kişisel
 yaklaşım daha uygun olur.
RELAPS VE REZİSTAN MYELOM
     TEDAVİSİ
  Eger plato fazına ulasıldıktan 6 ay sonra relaps
  olusursa ilk kemoterapi rejimi tekrar
  baslanmalıdır.
  Baslangıçta alkilleyici ajan tedavisine refrakter
  olanlar veya refrakter hale gelenlerin sonraki
  tedaviye yanıt oranları da düsüktür ve sagkalım
  kısadır.
  ilk indüksiyon kemoterapisine yanıtsızlık otolog
  hematopoetik hücre transplantasyonuna
  verilecek yanıttan bagımsızdır.
    Yüksek doz steroid:

 Deksametazon tek terapotik ajan olarak
 verilebilir ve VAD’ın etkilerinin
 %80’inden fazlasından sorumludur.
 IV pulse metilprednisolon (2 g IV
 haftada 3 kez en az 4 ay süreyle)
 pansitopenisi ve refrakter hastalıgı olan
 hastalarda yararlı olabilir
       Thalidomid:
Tek ajan olarak
 Talidomidin refrakter myelomda tek ajan olarak
 kullanımı ile ilgili bir çalısmada 800 mg/gün dozuna
 kadar kademeli bir artıs tasarlanmıs fakat toksik
 etkiler nedeniyle çogu hasta 400 mg/gün
 alabilmistir.
 169 hastanın sonuçlarında %37’lik bir yanıt oranı ve
 2 yıllık sagkalım oranı %60 olarak saptanmıstır
 Kök hücre transplantasyonu sonrası relaps veya
 refrakter 84 hastaya 200-800 mg/gün dozunda
 talidomidin verildigi bir çalısmada major yanıt
 (paraproteinde %50 veya daha fazla azalma) oranı
 %25 olarak saptanmıstır
  Talidomid kombinasyonları
*** Relaps/refrakter hastalıkta talidomid deksametazon kombinasyonu
  (Thal/Dex) %50-60’lık toplam yanıt oranları göstermistir .

***Thal/Dex’e alkilleyici ajanların (melfalan,siklofosfamid) eklenmesi
  yanıt oranını %75-80’e yükseltirken pegylated lipozomal
  doksorubisin eklenmesi toplam %92’lik bir yanıt oranı göstermektedir
  .
 47 rezistan myelom hastasında talidomid maksimum tolere edilebilen
  dozlarda; yüksek doz deksametazonla kombine olarak kullanılmıs ve
  %47 tam veya kısmi yanıt ve 38 aylık bir ortanca sagkalım elde
  edilmistir.

  Günlük thalidomid ve oral deksametazonun cisplatin, doksorubisin,
  siklofosfamid ve etoposidle kombinasyonu (DTPACE) daha önce
  tedavi almıs hastada etkinlik göstermistir. 2 siklus DTPACE sonrası
  %16’sı tam veya tama yakın yanıt olmak üzere toplam yanıt oranları
  %48 olarak saptanmıstır.
        Lenalidomid
 Talidomidin daha fazla in vitro etkinlige
 sahip,hemen hiç sedatif etkisi olmayan
 ve seyrek nörotoksik yan etkilere sahip
 bir türevidir.
 Maksimum tolere edilebilir dozu 25
 mg/gün olarak saptanmıstır
 Relaps ve/veya refrakter multipl myelom
 hastalarında paraproteinde >%50
 azalmaya %24-40 hastada ulasıldıgı
 bildirilmistir.
         Bortezomib
  SUMMIT önceki tedavilerden sonra relaps
  olmus ve son tedaviye refrakter 202 hastanın
  alındıgı bir çalısmadır. Hastalara sikluslar arası
  1 haftalık bosluklar olacak sekilde 2 hafta
  boyunca haftada 2 kez 1,3 mg/m2 dozunda
  bortezomib verilmiş.
TAM YANIT   TAMA    KISMİ    ORT
        YAKIN    YANIT   SAĞKALIM
        YANIT
  %4     %6     %18     17 ay
  CREST çalısması ilk tedaviden sonra
  relaps olmus hastalarda yapılmıstır

  Bu 54 hastalık çalısmada bortezomib
  1,0 ve 1,3 mg/m2 dozlarında; 1,4,8,
  ve 11. günlerde 3 haftada bir hafta
  dinlenme olacak sekilde verilmistir.

  CR+PR oranları 1,0 mg/m2 için %30
  ve 1,3 mg/m2 için %38 olarak
  bulunmustur.
  APEX : Bortezomible yüksek doz deksametazonu 669
  relaps ve refrakter multipl myelomlu hastada karsılastıran bir
  uluslararası çok merkezli faz III çalısmasıdır.

  Daha önce 1-3 kez tedavi almıs multipl myelom
  hastalarında bortezomib’in etkinlik ve güvenliginin
  irdelenmesi ve yüksek doz deksametazonla karsılastırılması
  amacıyla düzenlenen çalısmada 669 hasta 1:1 oranında
  bortezomib veya yüksek doz deksametazon olarak
  randomize edilmislerdir. Çalısmanın herhangi bir
  asamasında deksametazonla progresyon görülen hastaların
  bortezomib’e geçmesine izin verilmis ve böylece
  deksametazon grubundaki hastaların %44’ü çalısma
  bitiminden önce bortezomib tedavisi almıstır.

  Yapılan ara analizde bortezomib alan hastalarda
  progresyona kadar geçen süre ve genel sagkalımda yüksek
  doz deksametazon’a göre anlamlı avantaj gösterilmesi
  sonucunda yüksek doz deksametazon’a randomize edilmis
  hastaların en kısa sürede bortezomib’e geçilmesi önerilmis
  ve çalısma sonlandırılmıstır.
Bortezomib grubunda progresyona kadar geçen süre 189 gün iken
yüksek doz deksametazon grubunda 106 gün olarak bulunmustur
(p<0,001).

CR+PR oranları bortezomib alanlarda %38 iken yüksek doz
deksametazon grubunda %18 olarak bulunmustur (p<0,0001).

Ayrıca bortezomib grubunda %18 CR veya nCR’a ulasıldıgı halde yüksek
doz deksametazon grubunda bu oran %2’de kalmıstır.

 Bu çalısmadan çıkan ilginç bir sonuç ta daha önceden verilen tedavilere
göre yanıt oranlarının analizinde talidomid dısında kalan tedaviler
bortezomib’e verilen yanıtı etkilemezken daha önceden talidomidle tedavi
edilen hastaların hem bortezomib; hem de deksametazon’a daha az
yanıt verdiklerinin görülmesidir.

Bir yıllık sagkalım bortezomib’de %80 iken yüksek doz deksametazon
kolunda %66 Bortezomib ile ortanca total sagkalım 16,6 ay .
  Yan etkiler ve Yaklaşım
     Hematolojik Toksisite

 MM da anemi yaygın olarak görülürken
  trombositopeni hastalığın daha geç
   döneminde ortaya çıkar.Nötropeni
lenalidomid ve alkilleyici ajanlarla daha sık
 görülürken trombositopeni Bortezomip
    tedavisinde daha yaygındır
           Nötropeni
  G-CSF güvenli ve etkili
  G-CSF tedavisine rağmen grade 4 nötropeni (500
  mm3) ise tedavi sonlandırılmalı. Grade 2 nötropeni
  (1000mm3) bir sonraki kürde doz azaltılarak tedavi
  başlanabilir.

  Profilaksi
  -Yaş
  -Medikal öykü
  -Hastalığın karakteristiği
  -KT rejiminin myelotoksisitesine göre tavsiye edilir.
          Anemi
 Myeloma ilşkili anemi genellikle tedavi ile
 düzelir.
 EPO ve demir desteği
 EPO Hb:9gr/dl altında ise verilebilir. Ancak
 Kardiyak hastalığı olan ve günlük işlerini
 yapamayacak kadar performansı düşük
 olanlarda daha erken (10-12 gr/dl)
 başlanabilir.
 Hb düzeyi 12 yi geçmemelidir.
      Trombositopeni

 Grade 4 trombositopeni (plt<25.000)
 varlığında tedavi kesilmelidir.
 Plt>50.000 (grade 2 trombositopeni) tedavi
 doz ayarlanarak yeniden başlanabilir.
           Böbrek Yetmezliği
   Hafif zincirlerin proksimal tubül hasarı
   Dehidratasyon
   Hiperkalsemi
   Hiperürisemi
   İnfeksiyonlar
   Nefrotoksik ilaç kullanımı

Thalidomid ve Bortezomib böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması
gerektirmez.


Lenalidomid dozu kreatin klirensine göre ayarlanmalıdır.
Kreatin klirensi 30 -60 ml/dak 10 mg/gün
Kreatin klirensi < 30 ml/dak ancak diyaliz ihtiyacı yok 15mg/günaşırı
Kreatin klirensi < 30/ml/dak ve diyaliz gören hasta 5 mg / gün diyaliz
günlerinde DS.
         Periferal Nöropati
  Bortezomip ve talidomid tedavisinin yaygın yan etkisi
  Etkili bir tedavisi yok. Doz azaltımı ve tedavi
  şemasında değişiklikler yapılabilir.

  BORTEZOMİB
  Grade 4 nöropati tedavi kesilir.
  Grade 2-3 nöropati 0.7 mg/m2
  Grade 1 nöropati 1 mg/m2

  TALİDOMİD
  Grade 4 nöropati tedavi kesilir.
  Grade 2-3 nöropati doz %50 azaltılır
  Grade 1 nöropati aynı doz.
          DVT
 Risk Faktörleri:
 Yaş, obesite, VTE hikayesi , santral venöz
 kateter, Komorbid durumlar Kalp
 hastalığı,KBY,DM,İnfeksiyonlar,
 immobilizasyon, kalıtımsal trombofili
 Myelom ilişkili hipervizkosite
 Hastada risk faktörü yoksa Aspirin(80-
 320mg)
 En az 2 risk faktörü varsa LMWH veya Full
 dose Warfarin.
  Talidomid veya lenalidomid tek ilaç olarak
        kullanan hastalarda

  İki veya daha fazla myelom ilişkili risk faktörü
  varsa full doz warfarin veya LMWH.


  Talidomid veya lenalidomid kombinasyonları
        kullanan hastalarda

  Diğer ajanlarla kombinasyonlarda full dose
  warfarin ve LMWH(40mg/Gün sc )
Nötropeni     Lenalidomid ve kombinasyonları

Trombositopeni  Bortezomib Lenalidomid ve kombinasyonları


Anemi       Bortezomib Lenalidomid ve kombinasyonları

İnfeksiyon    Tüm ajanlar

Nörotoksisite   Bortezomib talidomid ve kombinasyonları

Deri       Thalidomid lenalidomid

GİS        Bortezomib talidomid

Tromboz      Talidomid Lenalidomid

Renal toksisite  Lenalidomid
      Diğer Rejimler
 Arsenik trioksitin diger ajanlarla
 kombinasyonu aktif olarak arastırılmaktadır
 Relaps veya rezistan myelomlu 65 hastalık
 bir çalısmada melfalan, arsenik trioksit ve
 askorbik asit ile %48’lik bir toplam yanıt
 oranına ulasılmıstır.
 Çogu yanıt parsiyel veya minör, ortanca
 progresyonsuz sagkalım 7 ay olarak
 bulunmustur.
            YENİ İLAÇLAR
**Tanespimycin (17-AAG/KOS 953) heat shock
protein 90 (hsp90),
   **Carfilzomib irreversible proteasome inhibitor
      **Perifosine (KRX-0401)
       Oral, signal transduction modulator Alkilofosfolipid.

         **Panobinostat Histon deasetilaz inhibitörü.

           Pomalidomid 3 jenerasyon immunmodülatör.
h
Transplant           NCCN    Non Transplant                  NCCN
                Category                          Category

Dexamethasone           2A   Bortezomib/Melphalan/Prednisone (VMP)*       1

L-Doxorubicin/Vincristine/     2A   Melphalan/Prednisone/Thalidomide (MPT)       1
Dexamethasone (DVD)


Thalidomide/Dexamethasone     2A   Vincristine/Doxorubicin/Dexamethasone VAD)     2A

Bortezomib/Dexamethasone      2B   Dexamethasone                    2A

Bortezomib/Thalidomide/      2B   Melphalan/Prednisone (MP)              2A
Dexamethasone (VTD)


Lenalidomide/Dexamethasone     2B   Thalidomide/Dexamethasone              2A

Bortezomib/Doxorubicin/      2B   Lenalidomide/low Dexamethasone*           2B
Dexamethasone


Bortezomib/Lenalidomide/      2B   L-Doxorubicin/Vincristine/Dexamethasone (DVD)    2B
Dexamethasone (VRD)*                              Generic İsim     Ticari isim
NCCN Categories of Evidence and Consensus:         Bortezomib      Velcade
1  High-level evidence, uniform consensus         Lenalidomide     Revlimid
2A Lower-level evidence, uniform consensus         Thalidomide     Thalomid
2B Lower-level evidence, non-uniform consensus
SABRINIZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER.
        MM YAKLAŞIM
 Otolog nakil adayı olmayan standart risk
 taşıyan hastalarda öneri: MPT 6 haftada bir
 12 kür.
 Talidomid ulaşılamaz veya kontrendikasyon
 varsa MP.
      DOZ       Verilişi          Günler

     0.25mg/kg  yemekelrden 1 saat önce  1-4 gün 6 hafta
     Oral    yemekten 2 saat sonra
     2mg/kg   yemekle birlikte     1-4 gün 6 hafta
     Oral    sabahları
     100 veya   Akşam yemeğinden en az  Günlük
     200 mg oral 1 saat sonra bol su ile
         Mayo Clin Algoritm.

  Hasta transplant       Hasta transplant
  uygun değil ve        uygun değil ve yüksek
  standart riske sahipse    riske sahipse
      MPT             MPV

								
To top