Katma Deger Vergisinin Konusu by sv2r2rTx

VIEWS: 23 PAGES: 110

									 Katma Değer Vergisinin Konusu
Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma
 değer vergisine tabidir:

1. Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek
  faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve
  hizmetler,
2. Her türlü mal ve hizmet ithalatı,

3. Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve
  hizmetler:
• KDV den söz edebilmek için;
• Mal teslimi veya hizmet ifası şeklindeki bir
 işlem bulunmalıdır
• İşlem Türkiye’de yapılmış olmalıdır
• İşlemin Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest
 meslek faaliyeti çerçevesinde yapılması
 gerekir(şahsi ve arizi nitelikteki işlemler KDV
 tabi değildir)
• Ayrıca her türlü mal ve hizmet ithalatı vergi
 kapsamına alınmış,bazı işlemler ismen
 belirtilerek verginin konusuna dahil edilmiştir
Bir işlemin vergiye tabi tutulabilmesi için ,o
 işlemin Türkiye Cumhuriyeti hükümdarlık
 sahası içinde yapılmış olması gerekir.
İşlemlerin Türkiye'de yapılması;
a) Malların teslim anında Türkiye'de
 bulunmasını,
b) Hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya
 hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını,
 ifade eder.
Ticari, sınaî, ziraî faaliyet ile serbest meslek
  faaliyetinin;
  devamlılığı, kapsamı ve niteliği
  Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre,
  Gelir Vergisi Kanununda açıklık
  bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret
  Kanunu ve diğer ilgili mevzuat
  hükümlerine göre tayin ve tespit edilir.
• Faaliyet kelimesi ,işlemin devamlılığını
 ifade etmektedir.Arizi nitelikte yapılan
 teslim ve hizmetlerden para kazanılsa bile
 vergiye tabi tutulmayacaktır.
• Oturduğu evi satan bir şahıs,bu satıştan
 oldukça yüklü bir kazanç sağlasa bile bu
 satış KDV tabi olmayacaktır.
• Ancak gayrimenkul alım satımını süreklilik
 arz edecek şekilde yapan şahıs ticari bir
 faaliyet çerçevesinde bu işlemi yaptığı için
 gayrimenkul satışları KDV tabi olacaktır.
• Her türlü mal ve hizmet ithalatı;
  Yurt içinde üretilen mal ve hizmetler ile ülkeye
 dışarıdan ithal yoluyla gelen mal ve hizmetler
 arasında vergi yükü farklılaştırılmasını önlemek
 maksadıyla her türlü ithalat vergi konusuna dahil
 edilmiştir.
• Uluslar arası mübadeleye konu mal ve
 hizmetlerde vergileme hakkı ,bu malın veya
 hizmetin tüketime ,kullanıma veya istifadeye
 konu olacağı ülkeye tanınmıştır.Mal veya
 hizmetin KDV den istisna edilmiş olması da bu
 ilkeye dayanmaktadır.(Destinasyon ilkesi)
• Hizmet İthali;Hizmetin Türkiye’de yapılmasını
 veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade
 eder.
• Örnek;Yurt dışında bulunan bir firmanın
 yazılımını yaptığı bilgisayar programının bedeli
 ödendikten sonra internet ortamında kullanım
 hakkı verilmektedir.Yurt içinde bulunan A firması
 bu programın bedelini ödeyerek yurt içinde
 kullanmaya başlamıştır.Bu hizmetten yurt içinde
 yararlanılacak olması nedeniyle hizmet ithalatı
 söz konusudur.İthal edilen bu hizmetin KDV si
 yurt içindeki firma tarafından 2 nolu KDV
 beyannamesi ile beyan edilerek ödenecektir.
İthalatta mal ve hizmet ithal edenler, katma değer
  vergisinin mükellefidir ;
• Mal ithalatında mükellef malı ithal
  edenlerdir.Mutemet eliyle yapılan ithalatta tüm
  işlemler mutemet adına yürütülmekle beraber
  KDV nin asıl yüklenicisi (KDV yi ödeyecek ve
  indirecek olan)asıl ithalatçıdır.
• Hizmet ithalatında mükellef sorumlu sıfatiyle
  Türkiye de hizmetten yararlananlar, bu işlemden
  doğan KDV yi 2 nolu KDV beyannamesi ile vergi
  dairesine beyan ederek ödemektedirler.
• İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların
 toplamıdır:

• a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan
 kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre
 alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması
 halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri,
 bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit
 edilecek değeri,

• b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve
 paylar,

• c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan
 giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal
 bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur parkı gibi
 ödemeler.
İthalatta KDV yi doğuran olay ise;
• Gümrük vergisine tabi malların ithalinde KDV yi
  doğuran olay gümrük vergisi ödeme
  mükellefiyetinin başladığı gün itibarıyla
  doğmaktadır.Gümrük vergisi ödeme
  mükellefiyeti gümrük giriş beyannamesinin
  Gümrük idaresince tescili ile başlamaktadır.
• Gümrük vergisine tabi olmayan malların
  ithalinde KDV yi doğuran olay ise fiili ithalatın
  yapılmasıyla doğmaktadır.
Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler, özellik arz eden
 ve ekonomik,mali ve sosyal nedenlerle bu vergi kapsamına
 alınması gereken diğer bazı işlemlerden doğan teslim ve
 hizmet ifaları verginin konusuna dahil edilmiştir.

a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile
  radyo ve televizyon hizmetleri,

b) Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve
  oynanması,

c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile
  profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar,
  yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi, gösterilmesi,

d) Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan
 satışlar,ile 10.2.2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım ürünleri
 lisanslı Depoculuk kanununa göre düzenlenen ürün
 senetlerinin ,senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek
 olanlara teslimi,
e) Boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin
  taşınmaları,

f) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen
  mal ve hakların kiralanması işlemleri,

g) Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine,
  belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere,
  üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki
  kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından
  kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli
  kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer
  müesseselerin ticarî, sınaî, ziraî ve meslekî nitelikteki
  teslim ve hizmetleri,

h) Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı
  mükellefiyetler suretiyle vergilendirilecek teslim ve
  hizmetler.
• Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile
 radyo ve televizyon hizmetlerinde mükellef ,PTT İşletme Genel
 Müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumlarıdır.

Ancak özellikli durumlar söz konusu olabilmektedir;
• Türkiye ye yönelik Türkçe yayın yapan yurt dışındaki
 televizyon kanalı Türkiye de izlenmektedir. Hizmetinden
 Türkiye de faydalanıldığı için KDV nin konusuna girmekte ve
 KDV tabi tutulması gerekmektedir.Yayın yapan kuruluşun yurt
 dışında oluşu Türkiye de şube bulundurmayışı mükellefiyet
 tesisini engellemektedir.Hizmet ithali nedeniyle yayını izleyen
 TV alıcısı sahiplerini sorumlu sıfatıyla mükellef yapmak 2 nolu
 KDV bey.vermesini istemek mantıklı olmaz.Yurt dışında yayın
 yapan bu kuruluşa Türkiye’de izlenen reklamlar nedeniyle
 ücret ödenirse ödeyen firma sorumlu sıfatıyla KDV
 ödemelidir.Yurt dışındaki şirket adına reklam geliri toplayan
 yurt içinde aracı şirket var ise KDV sorumluluğunu bu şirket
 yerine getirmelidir.
• Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve
 oynanması işlemlerinde mükellef her türlü şans ve talih
 oyunlarını tertip edenlerdir.Tertipleyen kişi veya kurum KDV
 mükellefi olmasa bile bu bu işlem nedeniyle KDV
 mükellefiyeti tesisi ettirmelidir.Piyango veya oyuna
 katılanlardan alınacak katılma ücretleri üzerinden KDV
 hesaplanacaktır.Piyangoyu kazanan talihli,kazandığı mal ve
 hizmetin teslimi KDV tabi değildir.
• Talih oyununa katılma işlemi biletle yapılırsa bilette yazılı
 tutar KDV ihtiva edecek şekilde belirlenir.
• At yarışlarında ve piyangoda bayiler KDV konusuyla
 ilgilenmemektedirler.At yarışlarında giriş ücreti ve
 bahse katılma ücreti KDV dahil şekilde belirlenmekte
 hipodromu işleten veya bahsi düzenleyen teşkilat
 nihai bedel üzerinden iç yüzde oranı ile KDV beyan
 etmektedirler.Aynı şekilde piyango tertipleyenlerde
 piyango bedeli üzerinde yazılı satış fiyatı üzerinde iç
 yüzde hesabı ile KDV tespit edip beyan
 edeceklerdir.
• Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve
 konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı
 sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar
 tertiplenmesi, gösterilmesinde mükellef bunları
 tertipleyenler veya gösterenlerdir.
• Amatör nitelikli faaliyetler vergi dışında
 tutulmuştur.Sporcu veya sanatçı bu faaliyetleri
 menfaat sağlamak gelir elde etmek için
 yapıyorsa profesyoneldir.
• Ticari bir organizasyon içinde yapılan
 faaliyetlerin tamamı gelir sağlayıcı nitelikte
 olacağından herhangi bir ayrım yapılamaksızın
 vergiye tabi olur.
•  Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan
  satışlar,ile 10.2.2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım ürünleri lisanslı
  Depoculuk kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin
  ,senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara
  tesliminde ise;
•  Müzayede suretiyle yapılan satışlarda yerin önemi
  bulunmamaktadır . Mahkeme,icra,vergi dairesi,tasfiye
  memurluğu tarafında yapılan açık artırma,pazarlık ve diğer
  şekillerde yapılan satışlar KDV tabidir.
•  Bu satışlarda vergiyi doğuran olay,satışın yapıldığı tarihte vuku
  bulmaktadır.
•  Verginin mükellefi satışı gerçekleştiren özel veya resmi kişi
  veya kuruluştur.
•  Kesin satış bedeli katma değer vergisi matrahıdır.
•  İzale-i şuyu çerçevesinde yapılan satışlarda alıcının
  hissedarlardan biri olması durumunda hissesi bu hisse için
  mülkiyet devri söz konusu olmadığı için matrahtan indirilecektir.
• Boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların
 ürünlerinin taşınmaları,ticari çerçevede
 yapılmış hizmet ifası olarak vergiye
 tabidir.Ancak KDV kanununun 17/4-j
 maddesi ile Boru hattı ile yapılan yabancı
 ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin
 taşınması hizmetleri istisna kapsamına
 alınmıştır.
• Gelir Vergisi Kanununun 70 inci
 maddesinde belirtilen mal ve hakların
 kiralanması işlemlerinde mükellef bu mal
 ve hakları kiraya verenlerdir.
• GVK 70.maddesin de arazi,bina,voli mahalleri
 ve dalyanlar, gayrimenkul olarak tescil edilen
 haklar,telif hakları,gemi ve gemi payları,motorlu
 vasıtalar,arama,işletme ve imtiyaz hakları ve
 ruhsatları ve ihtira beratı,alameti farika,
 marka,ticaret ünvanı, her türlü teknik
 resim,desen,model,plan ile sinema ve
 televizyon filmleri,ses ve görüntü bantları vs.dir.
• Ancak KDV Kanununun 17 /4-d maddesi ile
 İktisadi işletmeye dahil olmayan
 gayrimenkullerin kiralanması işlemleri istisna
 kapsamına alınmıştır.
• Arazi ve bina
• Arazi ve bina ile birlikte kiraya verilen
 mütemmim cüz ve teferruat
• Voli mahalleri ve dalyanlar
• Gayrimenkul olarak tapu siciline tescil olunan
 hakların kiralanması iktisadi işletmeye dahil
 değilse istisna kapsamındadır.
KDV mükellefi olmayan bir şahsın gayrimenkuller
 dışındaki mal ve hakkı kiraya vermesi
 durumunda ;
• Kiralayan gerçek usulde KDV mükellefi değilse ,
• Kiracı gerçek usulde KDV mükellefi ise
KDV beyannamesi kiralayan tarafından sorumlu
 sıfatıyla verilmesi gerekir.
Örnek;Başka faaliyetlerinden dolayı KDV
 mükellefiyeti olmayan (A) sahip olduğu
 kamyoneti( B) ye kiraya vermesi durumunda ,
 katma değer vergisi kiralayan tarafından
 sorumlu sıfatıyla 2 nolu KDV Beyannamesi ile
 beyan edilerek ödenmesi gerekir.
Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel
idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların
teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve
vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya
tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya
işletilen müesseseler ile döner sermayeli
kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer
müesseselerin ticarî, sınaî, ziraî ve meslekî
nitelikteki teslim ve hizmetlerin katma değer
vergisinin konusuna girdiği belirtilerek
vurgulayıcı ve tereddüt giderici nitelikte bir
düzenleme yapılmıştır.
• Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe
 bağlı mükellefiyetler suretiyle vergilendirilecek
 teslim ve hizmetlerde,mükellef İsteğe bağlı
 mükellefiyette talepte bulunanlardır.
• KDV kanunun 18 maddesinde; Vergiden istisna
 edilmiş işlemleri yapanlar, ilgili vergi dairesine
 yazılı başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem
 türleri için vergiye tâbi tutulmalarını talep
 edebilirler. Bu talebin dilekçede belirtilen ve
 dilekçe tarihinden sonra ifa edilen işlemlerin
 tamamını kapsaması şarttır. Şu kadar ki,
 mükellefiyetin devam etmekte olan işlemlere
 şümulünün olmadığı belirtilmiştir.
          …../….
• Ancak,
• Kanunun 17 mad.yer alan Sosyal ve Askerî Amaçlı
 İstisnalarla Diğer İstisnalardan;
• 1. Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar,
• 2. Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar,
• 3. Askeri Amaç Taşıyan İstisnalardan,
• a) Askeri fabrika, tersane ve atölyelerin kuruluş
 amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve hizmetler,
• 4. Diğer İstisnalar bölümünün ( e) bendinde yer alan
 Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren
 işlemler ve sigorta aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı
 sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri ile Kurumlar
 Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (24) numaralı
 bendinde belirtilen kurumların kredi teminatı sağlama
 işlemlerinde istisnadan vaz geçilmesi mümkün değildir.
 KATMA DEĞER VERGİSİ
 KANUNUNDA TESLİM VE
  HİZMET VERGİNİN
KONUSUNU BELİRLEMEDE
  ÖNEM ARZ EDER
           TESLİM NEDİR?
•  1. Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket
  edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir.
•  Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere
  tevdii teslim hükmündedir.
•  Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın
  nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesi de mal
  teslimidir.

•  2. Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından
  zincirleme âkit yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden doğrudan
  sonuncu kişiye devredilmesi halinde, aradaki safhaların her biri ayrı bir
  teslimdir.

•  3. Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri şekillerdeki dağıtımlar da mal
  teslimidir.

•  4. Kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin mutat
  olduğu hallerde teslim, bunlar dışında kalan maddeler itibariyle yapılmış sayılır.
  Bunların yerine aynı cins ve mahiyette kap ve ambalajlar ile döküntü tali
  maddelerin geri verilmesinde de aynı hüküm uygulanır.

•  5. Trampa iki ayrı teslim hükmündedir.
• Alıcı ve satıcı arasında mülkiyet hakkının devri
 teslimdir.Malın zilliyetliği devredilmişse (geri alınmak
 üzere emaneten verilmişse )KDV söz konusu
 değildir.Zilliyetliğin devri ,mülkiyete muhafaza kaydını
 taşıyan bir satış akdine dayanıyorsa teslim sayılacak
 KDV doğacaktır.
• Malın bizzat alıcı tarafından teslim alınması gerekmez
 alıcı adına hareket edenlerce devralınabilir.
• Zincirleme akitlerde malın aradaki alıcılara teslim
 edilmeden son alıcıya taşınarak teslimi yapılabilir.Ancak
 aradaki her safhada mülkiyet devri yapıldığı kabul edilir
 ve her safha da KDV doğmaktadır.
• Teslim açısında özelik gösteren su,elektrik, soğutma ve
 benzeri dağıtımlar mal teslimi olarak kabul edilir.Bu
 dağıtımlarda KDV nin doğuşu bunların bedelinin
 tahakkuk ettirilmesine bağlanmıştır.Tahakkuk işlemi ay
 sonları itibariyle yapılır.
• Malın ambalajlı olarak satılması durumunda
 teslim bedeli ambalaj maddesini de içine alacak
 şekilde tespit edilir malın tabi oluğu oranda KDV
 uygulanır.Kabın ve ambalaj maddesinin geri
 verilmesi gerekiyorsa teslim bedeli ambalaj hariç
 bedeldir.Kabın teminatı olarak alınan depozitolar
 KDV matrahına sokulmaz.
• Trampa iki ayrı teslimdir.Arsa karşılığı inşaat
 işinde arsa teslimi ve inşat teslimi olmak üzere
 iki ayrı teslim vardır.
• Bedelsiz teslimlerde emsal bedeli üzerinden
 KDV alınır.
• Komisyoncular vasıtasıyla konsinye teslimde
 malın alıcıya teslimi ile KDV doğar
• Teslim ve hizmet işlemlerine ilişkin olarak
 düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda
 gösterilen ticari teammüllere uygun miktardaki
 iskontolar, katma değer vergisi matrahına dahil
 olmayacaktır.
• Fatura ve benzeri belgelerde ayrıca
 gösterilmeyip, yıl sonralarında, belli bir dönem
 sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında (satış
 primi, hasılat primi, yıl sonu iskontosu gibi
 adlarla) yapılan ödemeler katma değer vergisine
 tabi olacaktır. Zira, bu tür bir iskonto doğrudan
 satılan malla ilgili değildir. Burada söz konusu
 olan iskonto, firmanın yaptığı ek bir çalışmanın
 yada çabanın sonucu olarak doğmaktadır.
 Dolayısıyla yapılan iş ana firmaya karşı verilen
 bir hizmettir.
• Malın ariyeten veya ödünç olarak verilmesi teslim
 sayılmaz. Ancak, ödünç olarak verilen malların aynen
 değil de, aynı veya benzeri vasıfta mallar olarak geri
 alınması şeklinde ortaya çıkan "karz" akdine dayalı
 işlemlerde, ödünç olarak verilen malların tasarruf hakkı
 devredilmektedir. Bu durumda, Borçlar Kanununun 306-
 312. maddelerinde düzenlenmiş olan "karz" akdine
 dayalı olarak ticari, sınai, zırai veya serbest meslek
 faaliyeti çerçevesinde teslim edilen mallar için katma
 değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.
• Orduevleri, askeri gazinolar, askeri kantinler, kışla
 gazinoları ile kamu kurumlarına ait misafirhane, kreş,
 yemekhane, eğitim ve dinlenme tesislerinin işletilmesi
 veya yönetilmesi suretiyle yürütülen faaliyetler kâr amacı
 taşımamaları nedeniyle ticari faaliyet kapsamına
 girmediğinden, münhasıran ilgili kurum ve kuruluş
 mensuplarına hitap etmeleri şartıyla vergiye tabi
 olmayacaktır.
• Teslim Sayılan Haller
• a) Vergiye tabi malların her ne suretle olursa
 olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla
 işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların
 işletme personeline ücret, prim, ikramiye,
 hediye, teberru gibi namlarla verilmesi,
• b) Vergiye tabi malların, üretilip teslimi vergiden
 istisna edilmiş olan mallar için her ne suretle
 olursa olsun kullanılması veya sarfı,
• c) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan
 satışlarda zilyedliğin devri, KDV de teslim
 sayılır.
• Akaryakıt ticareti yapan bir şahsın ,akaryakıtın
 bir kısmını özel otomobilinde kullanırsa teslim
 gerçekleşmiş sayılır ve KDV doğar.

• Dayanaklı tüketim malzemesi satan bir şahsın
 işletmede bulunan buzdolabını personeline
 ücreti karşılığında verirse, işletmeden çekildiği
 anda teslim gerçekleşir ve KDV doğar.
Katma değer vergisi uygulamasında personele
 sağlanan menfaatlerden aşağıda sayılanlar
 vergiye tabi tutulmayacaktır.
• a) Personele işyerinde veya müştemilatında
 yemek verilmesi,
• b) Personele yatacak yer veya konut tahsisi,
• c) Personelin toplu olarak işyerine gidip
 gelmesini sağlamak amacıyla yapılan taşıma
 hizmetleri,
• d) Demirbaş olarak verilen giyim eşyası.
• İşletmenin iktisadi faaliyetini yürütebilmesi için
 yapılan ve işletmede yaratılan katma değerin bir
 unsuru olan bu masraflar maliyetin bir parçası
 olduğundan, personele tahsis sırasında vergiye
 tabi tutulmayacak, bu mal ve hizmetlerin
 iktisabında yüklenilen vergiler ise genel
 hükümlere göre indirim konusu yapılabilecektir.
           Hizmet
• 1. Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal
 ithalatı dışında kalan işlemlerdir.

 Bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana
 getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek,
 muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek,
 kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek
 gibi, şekillerde gerçekleşebilir.

• 2. Bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya
 diğer bir hizmet olması halinde bunların her biri
 ayrı işlem olup, hizmet veya teslim hükümlerine
 göre ayrı ayrı vergilendirilirler.
• Hizmet para karşılığında değil de bir
 hizmet veya mal şeklinde yapıldığında
 karşılıklı iki işlem mevcuttur her işlem ayrı
 ayrı KDV tabi tutulur.
• Hizmet iadesi söz konusu değildir.
  HİZMET SAYILAN HALLER
• Vergiye tabi bir hizmetten işletme
 sahibinin,işletme personelinin veya diğer
 satışların karşılıksız yararlandırılması hizmet
 sayılır.
• Örnek;Dershane işletmesi bulunan bir
 şahsın,üniversite sınavlarına girecek çocuğunun
 sınava hazırlanmak amacıyla babasının
 dershanesine gitmesi ,hizmet sayılan haller
 kapsamında değerlendirilerek KDV tabi
 tutulması gerekir.
İşlemlerin Türkiye'de yapılması:
a) Malların teslim anında Türkiye'de
 bulunmasını,
b) Hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya
 hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını,
 ifade eder.
- İşlemin Türkiye de yapılmasında ,teslim
 edenin veya teslim alanın hangi ülkenin
 uyruğunda bulunduğu önemli
 değildir.Malın teslimi Türkiye de
 gerçekleşmişse ve KDV ye tabi bir teslim
 söz konusu ise ve o işlem ile ilgili istisna
 hükmü de yoksa katma değer vergisinin
 doğduğu kabul edilir.
Hizmetin Türkiye de yapılmasına örnek;

A – TÜRKİYE'DE YERLEŞİK SEYAHAT ACENTALARINCA ORGANİZE
  EDİLEREK YURT DIŞINA DÜZENLENEN TURLARIN KATMA DEĞER
  VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU:
• Türkiye'de yerleşik seyahat acentelerince organize edilerek yurt dışına
  düzenlenen turlara katılanlara, yurt dışında verilen yeme-içme, konaklama,
  ulaştırma, rehberlik, gezi, sağlık v.b. hizmetler yurt dışında verildiğinden ve
  yolcular bu hizmetlerden yurt dışında yararlandığından, bu hizmetler
  Türkiye'de ayrıca katma değer vergisine tabi tutulmayacaktır. Ancak, tur
  organizasyonuna katılanlara yurt içinde verilen hizmetlerin katma değer
  vergisine tabi olacağı açıktır.
• Bu nedenle tur faaliyetiyle ilgili olarak yurt dışından satın alınan hizmet
  bedellerinin Vergi Usul Kanunu çerçevesinde belgelenmesi koşuluyla bu
  hizmetlere ait masraf ve belgelerde gösterilen tutarlara katma değer vergisi
  uygulanmayacaktır.
• Seyahat acentesi tarafından müşterilere kesilecek faturada hizmet
  karşılığını teşkil eden tüm bedel gösterilecek; ancak, katma değer vergisi
  yurt dışında verilen hizmet bedelleri düşüldükten sonra kalan tutar
  üzerinden hesaplanacaktır.
• Diğer taraftan, yurt dışına yapılan yolcu taşımacılığına ait bedelin ayrıca
  fatura edilmesi veya kesilecek faturada taşımacılık karşılığını teşkil eden
  bedelin ayrıca gösterilmiş olması halinde bedelin Katma Değer Vergisi
  Kanununun 14. maddesi uyarınca katma değer vergisinden müstesna
  olacağı açıktır.       …/…
• ÖRNEK:
• (A) seyahat acentesinin Nisan/1992 döneminde
 düzenlediği tur faaliyetleri nedeniyle elde ettiği bedellerin
 toplamı 500.000.000 TL.dır. Firmanın bu seyahat
 sırasında müşterileri için yurt dışından satın aldığı
 konaklama, yeme-içme, rehberlik v.s. gibi hizmetlere ait
 giderler Vergi Usul Kanununa uygun belgelerle tevsik
 edilmiştir. Bu tür giderler toplamı 150.000.000 TL.,
 taşımacılığa ait bilet bedelleri toplamı ise 200.000.000
 TL.dır. Seyahat acentesinin vergiye tabi matrahı
• 150.000.000 + 200.000.000 = 350.000.000 TL. Katma
 değer vergisine tabi olmayan bedel.
• 500.000.000 – 350.000.000 = 150.000.000 TL. Katma
 değer vergisi matrahı olacak, vergi bu bedel üzerinden
 hesaplanacaktır.
• Ancak, bu şekilde işlem yapılabilmesi için firmanın
 müşterilerine keseceği faturalarda; yurt dışında yapılan
 masraf tutarını ve taşımacılık bedelini ayrı ayrı
 göstermesi, kalan bedel üzerinden vergi hesaplaması
 gerekmektedir.
 Katma Değer Vergisinin Mükellefi
1-Katma Değer Vergisi mükellefi;
a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar,

b) İthalatta mal ve hizmet ithal edenler,

c) Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar,

d) PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumları,

e) Her türlü şans ve talih oyunlarını tertip edenler,

g) 1 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (c) bendine giren hallerde bunları tertipleyenler veya gösterenler,

h) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakları kiraya verenler,

ı) İsteğe bağlı mükellefiyette talepte bulunanlardır.

2. Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura veya benzeri
  vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda katma değer
  vergisi gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler.
Bu husus kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler
  için de geçerlidir.
Bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergiler, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre
  ilgililere iade edilir.
• KDV ana mükellef grubu,KDV ye tabi mal
 tesliminde ve/veya hizmet ifasında
 bulunanlardır.Fakat KDV mükellefi olmak
 bu verginin nihai yüklenicisi olmak
 anlamında değildir.Aslında KDV nin asıl
 mükellefi nihai tüketici durumunda bulunan
 kişi ve kuruluşlardır.KDV nin mükellefleri
 verginin nihai tüketiciden tahsili konusunda
 devlete yardım etmekle görevlidir.
• Mükellef,müşterilerden topladığı KDV
 lerden,işle ilgili alımları dolayısıyla ödediği
 KDV leri indirir,indiremediği tutarı vergi
 dairesine öder.
• Hesaplanan KDV-İndirilecek
 KDV=Ödenecek KDV veya Sonraki
 döneme devreden indirilecek KDV
• 1.000-500=500 (Ödenecek KDV)
• 1.000-1.500=500 (Sonraki döneme
 devreden indirilecek KDV)
Katma Değer Vergisi mükellefi; Mal teslimi ve hizmet ifası
 hallerinde bu işleri yapanlardır.
-Şahsi işletmelerde mükellef işletme sahibidir.
-Adi ortaklıklarda KDV mükellefi ortaklıktır.
-Serbest meslek faaliyetinde KDV mükellefi bu faaliyetleri
 yapanlardır.
-Gerçek usulde zirai kazanç elde edenler KDV mükellefiyeti
 tesis ettirmeleri gerekir.
-Kollektif,komandit,limited ve anonim şirketler ticaret siciline
 tescil anında KDV mükellefi olurlar.
-Müzayede mahallerinde satışlarda ,Verginin mükellefi
 satışı gerçekleştiren özel veya resmi kişi veya kuruluştur.
• Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve
 konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı
 sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar
 tertiplenmesi, gösterilmesinde mükellef bunları
 tertipleyenler veya gösterenlerdir.
• Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde
 belirtilen mal ve hakların kiralanması
 işlemlerinde mükellef bu mal ve hakları kiraya
 verenlerdir.
• Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe
 bağlı mükellefiyetler suretiyle vergilendirilecek
 teslim ve hizmetlerde,mükellef İsteğe bağlı
 mükellefiyette talepte bulunanlardır.
• Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve
 oynanması işlemlerinde mükellef her türlü şans ve talih
 oyunlarını tertip edenlerdir.Tertipleyen kişi veya kurum
 KDV mükellefi olmasa bile bu bu işlem nedeniyle KDV
 mükellefiyeti tesisi ettirmelidir.Piyango veya oyuna
 katılanlardan alınacak katılma ücretleri üzerinden KDV
 hesaplanacaktır.Piyangoyu kazanan talihli,kazandığı mal
 ve hizmetin teslimi KDV tabi değildir.
• At yarışlarında ve piyangoda bayiler KDV konusuyla
 ilgilenmemektedirler.At yarışlarında giriş ücreti ve bahse
 katılma ücreti KDV dahil şekilde belirlenmekte
 hipodromu işleten veya bahsi düzenleyen teşkilat nihai
 bedel üzerinden iç yüzde oranı ile KDV beyan
 etmektedirler.Aynı şekilde piyango tertipleyenlerde
 piyango bedeli üzerinde yazılı satış fiyatı üzerinde iç
 yüzde hesabı ile KDV tespit edip beyan edeceklerdir.
 İthalatta mükellef;
• Mal ithalatında mükellef malı ithal
 edenlerdir.Mutemet eliyle yapılan ithalatta tüm
 işlemler mutemet adına yürütülmekle beraber
 KDV nin asıl yüklenicisi (KDV yi ödeyecek ve
 indirecek olan)asıl ithalatçıdır.
• Hizmet ithalatında mükellef sorumlu sıfatiyle
 Türkiye de hizmetten yararlananlar, bu işlemden
 doğan KDV yi 2 nolu KDV beyannamesi ile vergi
 dairesine beyan ederek ödemektedirler.
Transit taşımalarda gümrük veya geçiş
işlemine muhatap olanlar
mükelleftirler.Ancak 84/8889 nolu
Bakanlar Kurulu Kararı ile istisna
kapsamına alınmış olduğu için
mükellefiyet tesisi yapılmamaktadır.
Fazla ve yersiz uygulanan vergi
KDV Kanununun 8/2 mad. ile Vergiye tabi bir işlem söz konusu
 olmadığı veya katma değer vergisini fatura veya benzeri vesikalarda
 göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda
 katma değer vergisi gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler.
Bu husus kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir
 meblağı gösteren mükellefler için de geçerlidir.
Bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergiler, Maliye Bakanlığının
 belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edileceği
 belirtilmiştir.
• 23 seri nolu KDV teb.ile Yersiz veya fazla uygulanan vergilerin
 indirim hakkına sahip olmayanlara iadesi ile ilgili düzenleme
 yapılmıştır.
• 91 seri nolu KDV teb.ile de fazla veya yersiz ödenen vergilerin
 indirim hakkına sahip olmayanlar yanında sahip olanlara iadesine de
 imkan tanınmıştır.
  Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi
a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,

b) Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi
  hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin
  düzenlenmesi,

c) Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan
   hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması,

d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, malların alıcıya teslimi,

e) Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesine başlanması
  veya nakliyeci veya sürücüye tevdii,

g) Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında bunların
  bedellerinin tahakkuk ettirilmesi,

ı) İthalatta, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük
   vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili,

j) İkametgâhı, işyeri, kanunî merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından yabancı
   ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta gümrük bölgesine girilmesi
   veya gümrük bölgesinden çıkılması,

Anında veriyi doğuran olay meydana gelir.
KDV esas itibariyle malın teslimi veya hizmetin yapılması
 ile doğar.
• Mal teslimine veya hizmet ifasına konu alan sözleşmenin
 yapılması KDV’nin doğmasına yol açmaz.
• Mal veya hizmet bedeline mahsuben avans alınması
 KDV doğuran olay değildir.
• Mal teslim edilmekle beraber kesin satış fiyatı belli
 olmadığı durumlarda KDV nin emsal bedel üzerinden
 hesaplanması,fiyatın kesinleşmesi halinde de fiyat farkı
 üzerinden fatura düzenlenerek KDV nin alınması gerekir.
• Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda KDV’yi
 doğuran olay ,malın mülkiyeti muhafaza şartıyla üçüncü
 kişilere teslimi anında doğar.
• Vadeli satışlarda mal bedelinin taksitler halinde
 ödenmesi veya bedelin tahsil edilememesi vergiyi
 doğuran olaya etkisi bulunmamaktadır.
 Gayrimenkul teslimlerinde vergiyi doğuran olay;
 Gayrimenkul mülkiyetinin devri tapuda alıcı adına tescil
 suretiyle gerçekleşir ve KDV mülkiyet geçişini de içeren
 teslimle doğar.
Ancak;
• Henüz tapuda tescil yapılmamış olmakla beraber,fiili
 planda gayrimenkul teslim edilmesi durumunda da
 vergiyi doğuran olay meydana gelir.
• Tapuda tescil yapılmış olsa da fiilen gayrimenkul teslim
 edilmez ise vergiyi doğuran olay meydana gelmez.
• Teslimden veya Tapuya tescilden önce fatura ve benzeri
 vesikalar düzenlenirse vergiyi doğuran olay fatura ve
 benzeri vesikaların düzenlendiği anda meydana gelir.
• Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından
 önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi
 hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla
 sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin
 düzenlendiği ay itibariyle KDV doğar.
• Fatura ve benzeri belgeyi alan mükellef bu
 belgeye dayanarak KDV indirimi yapacaklardır.
• Bedelin taksitler halinde veya gecikmeli olarak
 tahsil edilmesi,KDV’nin de tahsilata paralel
 olarak doğmasını gerektirmez.
• Bedelin tahsilinde imkansızlıkla karşılaşılması
 KDV yi etkilemez.
• Komisyoncular vasıtasıyla veya
 Konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda
 KDV yi doğuran olay,malın komisyoncuya
 veya konsiyeciye tesliminde değil bunlar
 tarafından üçüncü kişilere tesliminde
 doğmaktadır.
• Müzayede veya cebri icra yoluyla yapılan
 satışlarda KDV doğuran olay,alıcının kesin
 olarak belirlendiği anda doğar.İcra veya
 vergi dairelerince haczedilen malların
 satışı gerçekleşmedikçe vergiyi doğuran
 olay meydana gelmez.
Hizmet ifalarında KDV yi doğuran olay;Hizmetlerde KDV yi
 doğuran olay hizmetin ifasıdır.
• Kiralama işlemlerinde hizmetin ifasının aylık dönemler
 itibarıyla gerçekleştiği kabul edilir ve KDV yi doğuran
 olay aylık dönemde gerçekleşir.Ancak,kiralama işlemi
 karşılığında fatura ve benzeri belge düzenlenirse vergiyi
 doğuran olay bu belgelerin düzenlendiği tarih itibarıyla
 gerçekleşir.
Eğitim hizmetlerinde KDV yi doğuran olay ;
• İlk,orta ve yüksek öğretim gibi çok uzun süren eğitim
 hizmetlerinde hizmetin yıllık veya dönem bazında
 gerçekleştiği kabul edilebilir ancak bakanlık aylık bazda
 hizmetin tamamlandığını kabul etmektedir.
• Eğitim hizmeti tamamlanmadan avans olarak bir bedel
 alınması durumunda KDV yi doğuran olay meydana
 gelmez.Ancak alınan avansa fatura veya benzeri belge
 düzenlenirse KDV yi doğuran olay meydana gelir.
Serbest Meslek Hizmetlerinde KDV doğuran
 olay;
Hizmetin başlamasından önce veya hizmetin
 devamı sırasında serbest meslek kazancı
 niteliğinde tahsilat yapılmış ve makbuz
 düzenlenmişse KDV tahsilatın
 yapılmasına bağlı olarak doğmaktadır.
Tahsilatın kısmen veya tamamen ,hizmetin
 tamamlanmasından sonraki bir tarihte
 gerçekleşmesi halinde hizmetin yapıldığı
 tarih itibarıyla henüz tahsil edilmemiş
 kısım içinde KDV doğmaktadır.
İthalatta KDV yi doğuran olay;
• Gümrük vergisine tabi malların ithalinde
  KDV yi doğuran olay gümrük vergisi
  ödeme mükellefiyetinin başladığı gün
  itibarıyla doğmaktadır.Gümrük vergisi
  ödeme mükellefiyeti gümrük giriş
  beyannamesinin Gümrük idaresince tescili
  ile başlamaktadır.
• Gümrük vergisine tabi olmayan malların
  ithalinde KDV yi doğuran olay ise fiili
  ithalatın yapılmasıyla doğmaktadır.
   Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah

• 1. Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin
 karşılığını teşkil eden bedeldir.

• 2. Bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine hizmet
 yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu
 işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan
 veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde
 sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve
 değerler toplamını ifade eder.
• (3.kalktı)
• 4. Belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin
 biletle tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedeli Katma
 Değer Vergisi dahil edilerek tespit olunur ve vergi
 müşteriye ayrıca intikal ettirilmez.
  Matraha Dahil Olan Unsurlar

Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahildir:

• a) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından
 yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri,

• b) Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider
 karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi
 unsurlar,

• c) Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile
 servis ve benzer adlar altında sağlanan hertürlü menfaat,
 hizmet ve değerler.
 Matraha Dahil Olmayan Unsurlar

• Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahil
 değildir:

• a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve
 benzeri vesikalarda gösterilen ticarî
 teamüllere uygun miktardaki iskontolar,

• b) Hesaplanan katma değer vergisi.
• Bedelin kısmen veya tamamen ayın olarak
 veya hizmetten faydalanma suretiyle
 tahsilinde karşılıklı iki işlem vardır.Her iki
 işlem KDV açısından bağımsız birer işlem
 olarak değerlendirilerek KDV tabi tutulur.
• Serbest meslek erbabı Avukatın seyahat
 giderleri müşterisi tarafından
 karşılanmıştır.Bu durumda seyahat
 giderleri serbest meslek kazancına dahil
 edilmesi gerekir.
• Taşıma,yükleme ve boşaltma işlemlerinde malın
 fiyatı bu hizmetlerde göz önünde tutulmak
 suretiyle tesbit edilerek mal bedeliyle birlikte
 KDV ye tabi olabileceği gibi bu işlemler için
 ayrıca bir bedel belirlenerek bu bedel üzerinden
 KDV hesaplanır.
• Ambalaj giderleri genel olarak malın bedeli
 içinde yer alır ayrıca KDV ödenmez.Ancak bazı
 malların ambalajı iade edilmek şartıyla
 satılır.Ambalaj için alınan depozitolar ise satış
 bedeli değil teminat niteliğinde olup KDV konu
 edilmez.(Mutfak tüpleri ,su damacanaları vs)
• Satılan malın maliyetine dahil olan
 vergi,resim,harç,fon,pay vb unsurlar KDV
 matrahına dahildir.
• Özel tüketim vergisi KDV matrahına dahildir.
 Özel tüketim vergisi Kanununda bu husus
 özellikle hüküm altına alınmıştır.
• Servis ve benzeri adlarla sağlanan hizmet ve
 menfaatler mal satış fiyatına dahil edilmek
 suretiyle satış fiyatına girebileceği gibi ayrıca
 fatura edilerek de KDV konusuna
 girebilir.Örneğin bir otomobil bir yıl süreyle
 bedava bakım hizmeti verilmek suretiyle
 satıldığında söz konusu hizmet otomobilin satış
 fiyatına dahil edilerek KDV tabi tutulmuştur.
• Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve
 benzeri vesikalarda gösterilen ticarî
 teamüllere uygun miktardaki iskontolar
 matraha dahil olmayan unsurlardandır.
• İskontonun fatura ve benzeri belge
 üzerinde gösterilmiş olması gerekir.
• İskonto ticari teamüllere uygun olmalıdır.
• İskontonun fazladan mal verilmek suretiyle
 yapılması durumunda ayni iskonto söz
 konusu olacak ve KDV matrahına dahil
 olacaktır.
        Kur farkları
• Mal ve hizmet teslimlerinin KDV konusuna
 girmemesi veya KDV den istisna olması
 durumunda kur farklarının da KDV istisna
 olması gerekir.
• Mal ve hizmet teslimlerinin KDV konusuna
 girmesi durumunda bu teslimlerle ilgili kur
 farklarının da KDV dahil olması gerekir.
         Özel matrah şekilleri
•  a) Spor-Toto oyununda ve Millî Piyango dahil her türlü piyangoda, oyuna ve
  piyangoya katılma bedeli,

•  b) At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunlarında bu yarış ve
  oyunlara katılma karşılığında alınan bedel ile bunların icra edildiği mahallere
  giriş karşılığında alınan bedel,

•  c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel
  sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar ve yarışlar ve yarışmalar
  tertiplenmesi ve gösterilmesinde bunların icra edildiği mahallere giriş
  karşılığında alınan bedel ile bu mahallerde yapılan teslim ve hizmetlerin
  bedeli,

•  d) Gümrük depolarında ve müzayede salonlarında yapılan satışlarda kesin
  satış bedeli,

•  e) Altından mamül veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların
  teslim ve ithalinde matrah, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan
  miktardır,

•  f) Maliye ve Gümrük Bakanlığı işin mahiyetini gözönünde tutarak özel
  matrah şekilleri tespit etmeye yetkilidir.
• Spor-Toto oyununda ve Millî Piyango dahil her
 türlü piyangoda, oyuna ve piyangoya katılma
 bedeli; Spor-Toto ve Millî Piyangoda ilgili teşkilat
 müdürlükleri,nihai katılma bedelleri üzerinden
 teslim KDV si hesaplarlar ve bu aşamada
 vergileme tamamlanmış olur.
• Örnek;KDV dahil nihai satış bedeli 30.000.olan
 biletin bayie tesliminde 30.000x118=3.540 lira
 KDV milli piyango idaresince hesaplanır.Bayiin
 ayrıca teslim KDV si hesaplaması ve KDV
 indirimi yapması söz konusu olmaz.
• Devletçe organize edilenler dışında ki özel Spor-
 Toto ve Millî Piyango da KDV nin matrahı yine
 katılma bedeli olmakla beraber KDV nin nihai
 bedel üzerinden hesaplanması mecburi değildir.
• b) At yarışları ve diğer müşterek bahis ve
 talih oyunlarında KDV matrahı;
• bu yarış ve oyunlara katılma karşılığında
 alınan bedel ile,
• bunların icra edildiği mahallere giriş
 karşılığında alınan bedel, KDV matrahıdır.
• Sadece At yarışlarında verginin nihai
 bedel üzerinden hesaplanması
 öngörülmüştür.Bu nedenle ganyan
 bayilerinin bu işlemlerde ayrıca KDV
 hesaplaması ve KDV indirimi yapmaları
 söz konusu değildir.
Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve
 konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı
 sportif faaliyetler, maçlar ve yarışlar ve
 yarışmalar tertiplenmesi ve gösterilmesinde
 bunların icra edildiği mahallere giriş karşılığında
 alınan bedel ile bu mahallerde yapılan teslim ve
 hizmetlerin bedeli, KDV matrahını oluşturur.Bu
 işlemlerde nihai bedel üzerinden KDV
 hesaplama işlemi yoktur.Bedelin biletle tahsil
 edildiği hallerde bilet bedeli KDV dahil edilerek
 tesbit edilir ve bilet üzerinde ayrıca KDV
 gösterilmez.
• Gümrük depolarında ve müzayede salonlarında yapılan
 satışlarda kesin satış bedeli KDV matrahını oluşturur.
• Müzayede mahallerinde yapılan satışlarda giderler
 dolayısıyla ödenen vergiler malların kesin satış bedeli
 üzerinden hesaplanan vergiden indirilmeyecek,ancak
 müzaideyi düzenleyenin komisyonu üzerinden
 hesaplanan KDV indirilebilecektir.Bir komisyon söz
 konusu değilse ,yüklenilen vergiler masraf unsuru olarak
 dikkate alınacaktır.
• Müzayede mahallerinde yapılan hisseli malların
 satışında alıcının hissedarlardan birisi olması halinde
 paydaşın hissesi,bu hisse için mülkiyet devri söz konusu
 olmadığı için matrahtan indirilecektir.
• Altından mamül veya altın ihtiva eden
 ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve
 ithalinde matrah, külçe altın bedeli
 düşüldükten sonra kalan miktardır,Külçe
 altın teslimleri 17/4-g uyarınca KDV den
 istisna edilmiştir.
• Örnek;Altın bilezik satışında bilezikten
 külçe altın bedeli düşüldükten sonra işçilik
 ve kar üzerinden KDV hesaplanması
 gerekir.
• Maliye ve Gümrük Bakanlığı işin mahiyetini göz
 önünde tutarak özel matrah şekilleri tespit
 etmeye yetkilidir.Bakanlık bu yetkisini ;
• Gazete,dergi ve benzeri periyodik yayınlarda
 özel matrah şekline tabi tutulmuştur.
 Gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınların
 satışlarında perakende safhaya ait katma değer
 vergisi, doğrudan perakendeci bayiye satış
 yapan başbayiler tarafından, bu safhanın kârını
 da ihtiva edecek şekilde hesaplanıp ödenecektir.
• Talih oyunları salon işletmeciliği özel matrah şekline tabi
 tutulmuştur;
• 3065 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre hizmet
 işlemlerinde matrah, ifa edilen hizmet karşılığında alınan
 bedeldir. Bu hükme göre, oyun salonlarında ifa edilen
 hizmet karşılığında alınan bedel net hasılat olacaktır.
 Diğer taraftan talih oyunları salon işletmeciliğinde bedel
 belli bir tarifeye göre tespit edildiğinden, 3065 sayılı
 Kanunun 20/4 üncü maddesine göre, bu net hasılat vergi
 dahil olarak teşekkül edecek ve oyun salonu işletmeleri
 vergili net hasılat içindeki katma değer vergisi iç yüzde
 oranıyla hesaplanacaktır.
• Örnek;
     1.000x18
      ________=152.54 KDV
       118
• Belediyeler tarafından yapılan şehir içi yolcu
 taşımacılığında kullanılan biletlerin ve kartların bayiler
 tarafından satışında özel matrah şekline göre vergileme
 yapılması uygun görülmüştür.
• Buna göre, belediyeler veya bağlı işletmeleri tarafından
 yapılan şehir içi yolcu taşımacılığında (metro dahil)
 kullanılan bilet ve kartların, bu işletmeler dışındaki
 bayiler tarafından yolculara satışına ilişkin katma değer
 vergisi, bayiinin satış bedeli üzerinden iç yüzde oranına
 göre hesaplanarak belediyelere bağlı işletmelerce beyan
 edilecektir.
• Bayiler, bu şekildeki bilet veya kart satışları için ayrıca
 vergi hesaplamayacaklardır. Özel matrah şekline göre
 vergilendirilen bilet ve kart satışları dışında katma değer
 vergisine tabi başka faaliyetleri olmayan bayilerin katma
 değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirmelerine gerek
 bulunmamaktadır.
• GSM operatör şirketleri tarafından sunulan cep telefonu
 konuşma hizmetlerinden faydalanmak üzere çıkarılan ön
 ödemeli hazır kartlar da dahil olmak üzere bütün telefon
 kartı ve jeton satışlarının özel matrah şekline göre
 vergilendirilmesi uygun görülmüştür;
• Buna göre, perakendeci bayiler tarafından yapılan
 telefon kartı ve jeton satışlarına ait katma değer
 vergisinin bayi karına isabet eden katma değer vergisini
 de ihtiva edecek şekilde perakendeci bayilere telefon
 kartı ve jeton teslimi yapan kuruluşlar tarafından beyan
 edilmesi gerekmektedir.
• Bu durumda bayiler belirtilen kapsamdaki telefon kartı ve
 jeton satışları için ayrıca vergi hesaplamayacaklardır.
• Öte yandan telefon kartı ve jeton satışları dahil bütün
 işlemleri özel matrah şekline göre vergilendirilenlerin
 katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirmelerine
 gerek bulunmamaktadır.
• 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 131 inci maddesi
 gereğince, araç plakaları ile sürücü kurslarında kullanılanlar
 dahil bir kısım evrakın basımı Türkiye Şoförler ve
 Otomobilciler Federasyonu tarafından yaptırılmaktadır.
 Federasyon, basımını sağladığı araç plakaları ve belgeleri
 ihtiyaç sahiplerine bedeli karşılığında satılmak üzere
 kendisine bağlı Odalara göndermektedir.
• Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesinin (f)
 bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 2918
 sayılı Kanunun 131 inci maddesinde belirtilen araç plakaları
 ile basılı evrakın tesliminde özel matrah şekli uygulanması
 uygun görülmüştür
• Buna göre, araç plakaları ve basılı evrakın Federasyon
 tarafından kendisine bağlı Odalara tesliminde, bunların ilgili
 mevzuatına göre belirlenecek nihai satış fiyatı üzerinden
 hesaplanacak katma değer vergisi Federasyon tarafından
 beyan edilecek ve genel hükümler çerçevesinde vergi
 dairesine ödenecektir. Plaka ve belgelerin ihtiyaç sahiplerine
 satışını yapan Odalar ise bu satışlarla ilgili olarak ayrıca
 katma değer vergisi hesaplamayacaklardır.
•  Kıymetli Taş Teslimlerine özel matrah şekline tabi tutulmuştur;
•  5228 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-g maddesinde
  değişiklik yapılarak, kıymetli taşlardan elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz,
  safir, zebercet, inci, kübik virconia teslimleri istisna kapsamına alınmıştır.
  Bu taşları ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın teslim ve ithalinin ise
  Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 23/f maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye
  dayanılarak özel matrah şekli uygulanmak suretiyle vergilendirilmesi uygun
  görülmüştür.
•  İstisna kapsamına alınan kıymetli taşları ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış
  eşya teslimlerinde katma değer vergisi matrahı, teslim bedelinden varsa eşyanın
  ihtiva ettiği has altın veya gümüş değeri ile kıymetli taşın maliyet bedeli
  düşüldükten sonra kalan tutar olarak tespit edilecektir. Eşyanın ihtiva ettiği has
  altın veya gümüş değeri 9 ve 69 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel
  Tebliğlerinde açıklandığı şekilde hesaplanacaktır. Kıymetli taşın maliyet bedeli
  ise kayıtlar esas alınarak satıcı tarafından tespit edilecektir.
•  Düzenlenecek faturada eşyanın KDV hariç satış bedeli, has altın ve gümüş
  değeri ile kıymetli taşın cins, adet, kırat ve maliyet bedeli ayrıca yer alacaktır.
•  İthalatta alış faturasında eşyanın ihtiva ettiği kıymetli taşların cinsi, adedi, kıratı
  ve bedeli gösterilecektir. Katma değer vergisi matrahı, mamul eşyanın toplam
  değerinden kıymetli taşın alış faturasında gösterilen değeri ile eşyanın ihtiva
  ettiği has altın veya gümüşün gümrük mevzuatına göre tespit edilen değeri
  toplamının düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır.
          İthalatta Matrah
• İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır:

• a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti,
 gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın
 gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri
 dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe
 tespit edilecek değeri,

• b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,

• c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan giderler ve
 ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden
 hesaplanan fiyat farkı, kur parkı gibi ödemeler.
  Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımalarında
           Matrah
İkametgâhı, kanuni merkezi ve iş merkezi
Türkiye'de bulunmayanlar tarafından yabancı
ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık
ile transit taşımacılıkta şahıs ve ton başına
kilometre itibariyle yurt içi emsalleri göz önüne
alınmak suretiyle matrah tespitine Maliye ve
Gümrük Bakanlığı yetkilidir.Uluslararası
taşımalarda iç parkura isabet eden kısım KDV
Kanununun14 mad. istinaden KDV den istisna
edilmiştir.Dış parkura isabet eden kısım ise KDV
kapsamına girmez.
   Döviz İle Yapılan İşlemler


• Bedelin döviz ile hesaplanması halinde
 döviz, vergiyi doğuran olayın meydana
 geldiği andaki cari kur üzerinden Türk
 parasına çevrilir. Cari kuru belli olmayan
 dövizlerin Türk parasına çevrilmesine
 ilişkin esasları Maliye ve Gümrük
 Bakanlığı belirler.
   Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti
• 1. Bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal,
 menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrah
 işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücretidir.

• 2. Bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine göre açık bir şekilde
 düşük olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple
 açıklanamadığı hallerde de, matrah olarak emsal bedeli veya emsal
 ücreti esas alınır.

• 3. Emsal bedeli ve emsal ücreti Vergi Usul Kanunu hükümlerine
 göre tespit olunur.

• 4. Katma değer vergisi uygulaması bakımından emsal bedelin
 tayininde genel idare giderleri ve genel giderlerden mamule düşen
 hissenin bedele katılması mecburidir.

• 5. Serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek teşekküllerince tespit
 edilmiş bir tarife varsa, hizmetin bedeli, bu tarifede gösterilen
 ücretten düşük olamaz.
          KDV Oranı
Katma değer vergisi oranı, vergiye tabi her bir
 işlem için % 10'dur.
• Bakanlar Kurulu bu oranı, dört katına kadar
 artırmaya, % 1'e kadar indirmeye, bu oranlar
 dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı
 malların perakende safhası için farklı vergi
 oranları tespit etmeye yetkilidir.
• Ekli listede yer alanlar hariç olmak üzere,vergiye
 tabi her işlem için KDV oranı%18
 uygulanmaktadır.
• (l)sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler
 için%1
• (ll) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için
 %8 uygulanmaktadır.
          Vergi İndirimi

• 1. Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden
 hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda
 aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak
 aşağıdaki vergileri indirebilirler:

• a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla
 hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda
 gösterilen katma değer vergisi,

• b) İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen
 katma değer vergisi,
           …./…
• 2. Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı,
 mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer
 vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere
 devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Bakanlar
 Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup
 teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve
 tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin
 vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile
 belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile
 sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme
 kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin
 ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. Yılı
 içinde mahsuben iade edilemeyen vergi nakden iade edilir. Bakanlar
 Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla,
 amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer
 vergisinin iade hakkını kaldırmaya; Maliye Bakanlığı, bu fıkranın
 uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.                 …../….
• 3. İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku
 bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili
 vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği
 vergilendirme döneminde kullanılabilir.

• 4. Maliye ve Gümrük Bakanlığı vergi indirimi
 uygulamasında doğabilecek aksaklıkları, vergi
 mükerrerliğine ve vergi muafiyetine meydan
 vermeyecek şekilde, bu Kanunun ana ilkelerine
 uygun olarak gidermeye ve indirimle ilgili usul ve
 esasları düzenlemeye yetkilidir.
    İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi
  Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan
  katma değer vergisinden indirilemez:

•  a) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların
  teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve
  hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi,

•  b) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya
  çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak
  üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen
  katma değer vergisi,

•  c) Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir
  sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere,
  zayi olan mallara ait katma değer vergisi,

•  d) Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi
  kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi.
Ancak,Tam istisna kapsamında KDV
  indirimi ve iadesi yapılabilir
 • Vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve
  hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu
  mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma
  değer vergisi indirilemeyeceği belirtilmiş olmasına
  rağmen KDV kanununun 32 mad. belirtilen
  11,13,14,15,17/4-s mad.yer alan istisna edilmiş
  işlemlerle ilgili yüklenilen KDV indirilir.İndirimi mümkün
  olmazsa iade edileceği hüküm altına alınmıştır.
 • 11-ihracat istisnası,
 • 13-Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal
  Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna,
 • 14-Transit Taşımacılık ,
 • 15-Diplomatik İstisnalar ,
 • 17/4-s Özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük
  yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç
  ve özel bilgisayar programları.
• Taksicilik işletmeciliği yapılması veya binek otomobillerinin
 çeşitli şekillerde işletilmesi onların bu amaçla kullandıkları
 binek otomobillerinin alışlarında ödenen ve faturalarda
 ayrıca gösterilen katma değer vergisi indirim konusu
 yapılabilecektir. Buna göre, binek otomobillerini yukarıda
 belirtildiği gibi çeşitli şekillerde işleten mükellefler bu amaçla
 kullanılan binek otomobilleri ile ilgili olarak yüklendikleri KDV
 yi indirim konusu yapabileceklerdir.
• Ancak mükelleflerin işletme amacı dışında iktisap ettikleri
 binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma
 değer vergisinin evvelce olduğu gibi indirimi mümkün
 değildir. İndirim konusu yapılamayan bu vergi, Gelir ve
 Kurumlar Vergisi Kanunları çerçevesinde işin mahiyetine
 göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir.
 Bu uygulama binek otomobili işletmeciliği ile uğraşan
 mükelleflerin işletme amacı dışında satın aldıkları binek
 otomobilleri için de geçerlidir.
  İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim
• Bu Kanunun 11, 13, 14, 15 inci maddeleri ile 17 nci maddenin (4)
 numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş
 bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen
 Katma Değer Vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden
 hesaplanacak Katma Değer Vergisinden indirilir. Vergiye tabi
 işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek
 vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi,
 Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu
 işlemleri yapanlara iade olunur.

•   Maliye Bakanlığı katma değer vergisi iadesini, hak sahiplerinin
  vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli
  daireler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli
  kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan
  veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmelerden temin ettikleri
  mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsup suretiyle
  sınırlayabilir.
• 11-ihracat istisnası,
• 13-Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları
 ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda
 İstisna,
• 14-Transit Taşımacılık ,
• 15-Diplomatik İstisnalar ,
• 17/4-s Özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük
 yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü
 araç-gereç ve özel bilgisayar programları
 uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan
 işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda
 gösterilen Katma Değer Vergisi, mükellefin
 vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak
 Katma Değer Vergisinden indirilir, İndirimi
 mümkün olmazsa iade edilir.
Katma değer vergisinde mahsuben iadeyi
 Maliye bakanlığı;
• Hak sahiplerinin vergi ve sosyal sigorta
 prim borçlarına,
• Genel ve katma bütçeli daireler ile
 belediyelere olan borçlarına ,
• Döner sermayeli kuruluşlar ile
 sermayesinin % 51'i veya daha fazlası
 kamuya ait olan veya özelleştirme
 kapsamında bulunan işletmelerden temin
 ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin
 borçlarına mahsup suretiyle sınırlayabilir.
       İNDİRİMLİ ORANA TABİ
       İŞLEMLERDE MAHSUP
•  99 seri nolu KDV tebliği ile indirimli orana tabi işlemlerde yılı içinde mahsup
  imkanı getirilmiştir.
•  Mahsup talep edilebilecek borçlar;
•  1- Mükellefin kendisine ait ithalde alınanlar da dahil vergi borçlarına(
  Faaliyetleri indirimli KDV oranına tabi işlemlerden oluşan kollektif şirketler ile
  adi ortaklıklar (şirketler) adına ortaya çıkan KDV iade alacakları,28.07.2007
  tarihinden sonra yapılacak iade talepleri için geçerli olmak üzere, söz
  konusu şirket ortaklarının yalnızca vergi (ithalde alınanlar dahil) ve SSK
  prim borçlarına da mahsup edilebilecektir.) ( Kurumlar Vergisi Kanununa
  göre vergi dairesine iş ortaklığı olarak mükellefiyet tesis ettiren işletmelerin,
  diğer kurumlar vergisi mükelleflerinde olduğu gibi, ortaklarının vergi ve SSK
  prim borçlarına bu uygulama kapsamında mahsup yapılması mümkün
  bulunmamaktadır. )
•  2- SSK prim borçlarına
•  3- 01/10/2006 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren %51 veya daha fazla
  hissesi kamuya ait kuruluşlardan temin edilen kendi elektrik ve doğalgaz
  borçlarına da mahsubu talep edilebilecektir.
 İhracattan kaynaklanan iadelerde
       mahsup
• KDV iade alacağı hak sahibi mükellefin
 kendisinin,adi,kollektif ve komandit
 şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olmak
 üzere ortaklarının (komandit şirketlerde
 sadece komandit ortakların)vergi
 borçlarına,ithalat sırasında uygulanan
 vergilere,SSK pirim borçlarına mahsubu
 talepleri miktarına bakılmaksızın inceleme
 raporu ve teminat aranmaksızın yerine
 getirilir.
     Kısmî Vergi İndirimi
• 1. Bu Kanuna göre indirim hakkı tanınan
 işlemlerle indirim hakkı tanınmayan işlemlerin bir
 arada yapılması halinde, fatura ve benzeri
 vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisinin
 ancak indirim hakkı tanınan işlemlere isabet
 eden kısmı indirim konusu yapılır.

• 2. Kısmî vergi indirimine ilişkin usul ve esasları
 tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
   İndirimin Belgelendirilmesi

• 1. Yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve
 hizmetlere ait Katma Değer Vergisi, alış faturası veya
 benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca
 gösterilmek ve bu vesikalar kanunî defterlere
 kaydedilmek şartıyla indirilebilir.

• 2. Katma Değer Vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda
 ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde vergi
 indiriminin nasıl belgelendirileceği Maliye ve Gümrük
 Bakanlığınca tespit olunur.
 Matrah ve İndirim Miktarlarının Değişmesi

• Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi,
 işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta
 değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri
 yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi; bu
 işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı
 bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve
 değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltir.

• Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş
 olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede
 gösterilmesi şarttır.
          Yetki

• Bakanlar Kurulu indirim hakkını kısmen
 veya tamamen kaldırmaya veya yeniden
 koymaya ve bu şekilde indirim hakkı
 kısıtlanan mal veya hizmetleri belirlemeye
 yetkilidir.
       Vergilendirme Dönemi
•  1. Katma Değer Vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim
  yılının üçer aylık dönemleridir. Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı
  mükelleflerin yıllık gayri safi hâsılatlarına göre üç aylık vergilendirme dönemi
  yerine birer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkilidir.

•  2. Aşağıdaki hallerde vergilendirme dönemi:

•  a) Götürü usulde vergilendirilen mükellefler için bir takvim yılı,

•  b) Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar için bir ay,

•  c) İthalat, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki taşımacılık
  işlerinde gümrük bölgesine girildiği veya gümrük bölgesinden çıkıldığı andır.

•  3. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, mükellefleri gruplar içinde toplamaya ve
  gruplar için vergilendirme dönemlerinin başlangıç aylarını tespit etmeye
  yetkilidir. Bu takdirde üçer aylık dönemlerin aynı takvim yılı içinde olması
  şartı aranmaz.
Her ay KDV beyannamesi verecek
     mükellefler
• Gerçek usulde katma değer vergisine tabi
 mükelleflerin tamamının 1 Ekim 1985
 tarihinden itibaren birer aylık vergilendirme
 dönemine tabi olması uygun görülmüştür.
 (Şehir içi veya şehirlerarası yolcu
 taşımacılığı yapanlar da birer aylık
 vergilendirme dönemine tabidirler)
Beyannamelerini üç aylık dönemler
  itibariyle verecek olanlar
  İşletme hesabı esasına göre defter tutan ve
  başka faaliyeti bulunmayan mükelleflerden;
•  – Münhasıran uluslararası yük ve yolcu
  taşımacılığı,
•  – Münhasıran şehirlerarası yük taşımacılığı,
•  – Münhasıran uluslararası yük ve yolcu
  taşımacılığı ile şehirlerarası yük taşımacılığı işini
  birlikte yapan mükellefler ,
•  - Şehir içi yük taşımacılığı yapan mükellefler ile
•  -Konut yapı kooperatifleri üç aylık dönemler
  itibarıyla KDV beyannamesini verir.
     KDV Beyannamesi
• 1 nolu KDV beyanı gerçek usule tabi KVD
 mükelleflerince kullanılmaktadır.
• 2 nolu KDV beyanı sorumlu sıfatıyla tevkif
 suretiyle vergilendirilen mükelleflerce
 kullanılmaktadır.
• 3 nolu KDV beyanı götürü usule tabi
 mükelleflerce kullanılmaktaydı (kalktı)
• 5 nolu KDV beyanı icra müdürlüklerince
 kullanılmaktadır.
  KDV kanunda yer alan istisnalar
•  11 madde -Mal ve Hizmet İhracatı
•  13 madde -Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik
  Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna
•  13-a Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma
  araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi
  olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının,
  yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak
  yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya
  çıkan hizmetler.
•  13-b Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan
  hizmetler,
•  13-c- Altın, gümüş, platin arama, işletme, zenginleştirme, rafinaj ve Türk Petrol
  Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu
  faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler
•  13/c -Boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna
  ilişkin yapılan teslim ve hizmetler,
•  - Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat
  teslimleri (3065 sayılı KDV Kan. 13/d mad. )
•  -Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının
  inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran
  mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve
  inşaat taahhüt işleri (3065 sayılı KDV Kan. 13/e mad.)
•  - Milli savunmaya yönelik teslim ve hizmetler (3065 sayılı KDV Kan. 13/f mad.)
•  14 madde -Transit Taşımacılık
•  15 madde -Diplomatik İstisnalar
•  16 madde -İthalat İstisnası
•  17 madde -Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla
  Diğer İstisnalar ;
•  1. Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar,
•  2.Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar,
•  3. Askeri Amaç Taşıyan İstisnalar,
•  4. Diğer İstisnalar:
             Diğer İstisnalar:
•  a) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile basit usulde
  vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler,
•  b) Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile
  aynı Kanunun 66'ncı maddesine göre vergiden muaf olan serbest meslek erbabı
  tarafından yapılan teslim ve hizmetler,
•  c) Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen işlemler ile Kurumlar Vergisi
  Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemleri (Bu kapsamda vergiden istisna
  edilen işlemler bakımından Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a)
  bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah
  eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete başlayan veya devir
  ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını devralan
  mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu
  yapılır.),
•  d) İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri,
•  e) Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ve sigorta
  aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri
  ile Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin numaralı bendinde belirtilen
  kurumların kredi teminatı sağlama işlemleri,
•  f) Darphane ve Damga Matbaası tarafından yapılan teslim ve hizmetler,(8)
•  g) Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt,
  topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia) döviz, para, damga pulu, değerli
  kâğıtlar, hisse senedi, tahvil ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda
  ve (5766 sayılı Kanunun 12/b inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük;
  07/06/2008) atıklarının teslimi,
               …../…
•  h) Ziraî amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince köyde ikamet edenlere yapılan ticarî amaçlı
  olmayan perakende içme suyu teslimleri (10), kamu kuruluşları, tarımsal kooperatifler ve çiftçi
  birliklerince yapılan arazi ıslahına ait hizmetler,

•  ı) Serbest bölgelerde verilen hizmetler,

•  j) Boru hattı ile yapılan yabancı ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınması
  hizmetleri,

•  k) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi
  işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri ile konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri.


•  l) (4842 sayılı Kanunun 23'üncü maddesiyle eklenen bent Yürürlük; 24.04.2003) 30.1.2002
  tarihli ve 4743 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan varlık yönetim şirketlerinin bankalar,
  özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu
  alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi
  ile aynı Kanuna göre finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları hükümleri
  kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların teminatını
  oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi,

•  m) (5228 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 31.7.2004) Bankalar Kanunu
  uyarınca; mal ve hakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna teslimi ile bunların Tasarruf Mevduatı
  Sigorta Fonu tarafından (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, bu Fonun devraldığı
  alacakların tahsili amacıyla, bunların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde
  satışı dahil) teslimi ve temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimleri devralınan
  şirketlerin aktiflerinin Fon alacaklarının tahsili amacıyla (müzayede mahallerinde yapılan satışlar
  dahil) teslimi,

•  Bu istisna işlem bedelinden Fona intikal eden tutarla orantılı uygulanır.
  ……/…..
• n) Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne
 verilen haber hizmetleri.
• o) (5228 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle eklenen
 bent. Yürürlük: 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere
 31.7.2004) Gümrük antrepoları ve geçici depolama
 yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü
 sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile
 transit rejim kapsamında işlem gören mallar (5615 sayılı
 Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:
 01.05.2007) için verilen ardiye, depolama ve terminal
 hizmetleri ile vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu
 işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin
 kiralanması,
• p) (5793 sayılı Kanunun 13. maddesiyle değişen ibare
 Yürürlük; 24/07/2008) Hazinece yapılan taşınmaz
 teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma
 izni ve ön izin verilmesi işlemleri ile Toplu Konut
 İdaresi Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri,
•  r) (5615 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 04.04.2007)Kurumların
  aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle
  bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların (5793 sayılı Kanunun 13. maddesiyle
  "gayrimenkullerin" ibaresi "taşınmazların" şeklinde diğişmiştir. Yürürlük; 24/07/2008) satışı
  suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin
  borçlarına karşılık taşınmaz (5793 sayılı Kanunun 13. maddesiyle "gayrimenkul" ibaresi
  "taşınmaz" şeklinde diğişmiştir. Yürürlük; 24/07/2008) ve iştirak hisselerinin (müzayede
  mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri.
•  İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde
  bulundurdukları taşınmaz(5793 sayılı Kanunun 13. maddesiyle "gayrimenkul" ibaresi
  "taşınmaz" şeklinde diğişmiştir. Yürürlük; 24/07/2008) ve iştirak hisselerinin teslimleri
  istisna kapsamı dışındadır.

•  İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme
  kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin
  gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır

•  s) (5378 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle eklenen bent; Yürürlük Tarihi : 07.07.2005)
  Özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-
  gereç ve özel bilgisayar programları.

•  ş) (5582 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle eklenen bent Yürürlük Tarihi; 06.03.2007)2499 sayılı
  Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı amacıyla teminat
  gösterilen veya ipotek konulan konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi
  Başkanlığı, ipotek finansmanı kuruluşları ya da üçüncü kişilere teslimi (müzayede mahallinde
  yapılan satışlar dahil) ile bu şekilde alınan konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu Konut
  İdaresi Başkanlığı veya ipotek finansmanı kuruluşları tarafından teslimi (müzayede mahallinde
  yapılan satışı dahil).
                 Tarh Yeri
•  1. Katma Değer Vergisi, mükellefin iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesince
  tarholunur.

•  2. Mükellefin, ayrı ayrı vergi dairelerinin faaliyet bölgelerinde iş yerleri varsa,
  Katma Değer Vergisi, Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden bağlı olduğu vergi
  dairesi tarafından tarholunur.

•  3. Gayrimenkul teslimlerinde mükellefin istemi halinde, Katma Değer Vergisi
  beyan üzerine gayrimenkulün bulunduğu yer vergi dairesince tarholunur.

•  4. İthalde alınan Katma Değer Vergisi ilgili gümrük idaresince tarholunur.

•  5. İkametgâhı, kanunî merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar
  tarafından motorlu kara taşıtlarıyla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan
  taşımacılık ile transit taşımacılığa ait Katma Değer Vergisi de, ilgili gümrük
  idaresince tarholunur.

•  6. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, faaliyetin, gereğini gözönünde tutarak
  mükelefin müracaatı üzerine veya re'sen tarh yerini tayin etmeye yetkilidir.
          Tarhiyatın Muhatabı

•  Katma Değer Vergisi, bu vergiyle mükellef gerçek veya tüzelkişiler adına tarh olunur.

•  Şu kadar ki:

•  a) Adi ortaklıklarda, verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere,
  ortaklardan herhangi biri,

•  b) Türkiye'de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler ile kanunî merkez veya iş
  merkezlerinden her ikisi de Türkiye içinde bulunmayan tüzelkişilerde;
   - Bu kanuna göre vergi kesintisi yapmakla sorumlu kişi;
   - Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulan bir şahsın bulunamaması halinde,
  mükellefin Türkiye'deki daimî temsilcisi,
   - Türkiye'de birden fazla temsilcisinin mevcudiyeti halinde mükellefin tayin edeceği
  temsilci;
  -Tarhiyat tarihine kadar böyle bir tayin yapılmamışsa temsilcilerden herhangi birisi,
  -Daimî temsilci mevcut değilse işlemleri mükellef adına yapanlar,tarhiyata muhatap
  tutulur.
       Tarh Zamanı


• Katma Değer Vergisi beyannamenin
 verildiği günde, beyanname posta ile
 gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daireye
 geldiği tarihi takip eden yedi gün içinde
 tarh edilir.
            Verginin Ödenmesi
•  1. Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu tutulanlar, bir
  vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini beyanname verecekleri ayın yirmialtıncı günü
  akşamına kadar ödemeye mecburdurlar.

•  2. İthalde alınan katma değer vergisi, gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödenir.

•  3. Gümrük vergisine tabi olmayan ithalata ve ikametgâhı, kanunî merkezi ve iş merkezi yurt
  dışında bulunanlar tarafından motorlu kara taşıtlarıyla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan
  taşımacılık ile transit taşımacılığa ait Katma Değer Vergisi, bu işlemlere ait özel beyannamelerin
  verilme süresi içinde ödenir.

•  4. Beyanname vermek mecburiyetinde olmayan mükelleflerin Katma Değer Vergisi, tarh süresi
  içinde ödenir.

•  Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin katma değer vergisi, Gelir Vergisi Kanununun götürü
  vergilendirmeye ilişkin usul ve esasları ile vergilendirme dönemine ait hükümleri çerçevesinde tarh
  ve tahakkuk ettirilerek, götürü gelir vergisinin ödeme süreleri içinde ödenir.

•  5. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, işlemin mahiyetini göz önünde tutarak Katma Değer Vergisinin
  işlemden önce ödenmiş olması şartını koymaya yetkilidir.

								
To top