solids by keralaguest

VIEWS: 105 PAGES: 4

									ปฏิบติการวิชา MIC 452 Environmental Microbiology
  ั                                                                    13

                              ิ
                          ปฏิบัตการเรื่ อง
                     การวิเคราะห์ ปริมาณของแข็งในนา
                            ปริ       ้
                       (Determination of Solids)

       Solids          ห ม า ย ถึ ง สิ่ ง เ จื อ ป น ใ น น ้า ที่ เ ห ลื อ อ ยู่ เ มื่ อ ร ะ เ ห ย น ้า อ อ ก จ น ห ม ด
                                  ้
ไม่ ร วมถึ ง สารบางอย่ า งที่ ร ะเหยไ ปกั บ น า เช่ น กรดอิ น ทรี ย์ แ ละกรดต่ า งๆที่ ล ะลายในน า                      ้
                       ้ ้
สิ่ ง เจื อ ปนที่ เ หลื อ เป็ นของแข็ ง นี มี ทั ง สารอิ น ทรี ย์ แ ละอนิ น ทรี ย์ ซึ่ ง อาจจะละลายในน า หรื อ ไม่ ก็ ไ ด้ ้
                              ้
การวิ เ คราะห์ ห าปริ มาณของแข็ ง ในน า ท าได้ โดยการชั่ ง น า หนั ก (gravimetric     ้                    method)
แล้ วรายงานผลในรูปน ้าหนักสารต่อปริมาตรของน ้าตัวอย่าง
                                 ่
       Total Solids (TS) คือสิ่งที่เหลืออยูภายหลังการระเหยน ้าออกจนหมดและอบให้ แห้ งที่อณหภูมิ                  ุ
103-105๐C TS อาจแบ่งออกได้ เป็ น 2 ชนิดตามลักษณะการละลาย คือ
                                               ่
       1) Dissolved Solids (DS) หมายถึง ส่วนที่ละลายได้ ในน ้า ซึงส่วนมากได้ แก่ กรดอนินทรี ย์ เช่น
        NaCl และสารอินทรี ย์บางอย่าง เช่น น ้าตาล
       2) Insoluble Solids หมายถึง ส่วนที่ไม่ละลายในน ้า แบ่งเป็ น 2 ชนิดตามขนาดของชิ ้นส่วนที่
        ไม่ละลาย คือ
          - Suspended                Solids            (SS)               ห ม า ย ถึ ง
                           ้
           ส่ ว นที่ ไ ม่ ล ะลายในน า แต่ มี ข นาดเล็ ก พอที่ จ ะแขวนลอย(suspend)                        ้
                                                               อยู่ ใ นน า ได้
                                ้
           หาได้ โดยการกรองตัวอย่างนาด้ วยกระดาษกรองใยแก้ ว (glass fiber filter, GF/C)
           แล้ วนาไปอบให้ แห้ งที่อณหภูมิ 103-105๐C
                          ุ
         - Settleable Solids หมายถึง ตะกอนที่มีขนาดใหญ่ และมีความถ่วงจ าเพาะสูงกว่านา                         ้
           จ ะ ต ก ต ะ ก อ น ร ว ม กั น ที่ ส่ ว น ล่ า ง เ นื่ อ ง จ า ก แ ร ง โ น้ ม ถ่ ว ง ข อ ง โ ล ก
           หาได้ โดยนาน ้าตัวอย่างมาใส่ใน ภาชนะที่เรี ยกว่า Imhoff cone หรื อ กระบอกตวงขนาด 1
                ้
           ลิตร ตังทิ ้งไว้ 1 ชม. แล้ วอ่าน ปริมาตรของตะกอนที่ตกลงมา มีหน่วยเป็ น มล./ลิตร
       Volatile Solids (VS) and Fixed Solids (FS) หมายถึง ของแข็งที่สลายไปเมื่อเผาที่อณหภูมิ                  ุ
550-600 ๐ C ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นสารประกอบอิ น ทรี ย์ ก ลายเป็ น                   CO2      และ         H2 O
ใ น ข ณ ะ ที่ ส า ร อ นิ น ท รี ย์ ส่ ว น ใ ห ญ่ จ ะ ไ ม่ เ กิ ด ก า ร แ ย ก ส ล า ย ที่ อุ ณ ห ภู มิ ดั ง ก ล่ า ว
    ้
ดังนันน ้าหนักที่หายไปคือน ้าหนักของสารอินทรี ย์ ส่วนตะกอนที่เหลือคือของแข็งคงตัวซึงเป็ นสารอนินทรี ย์       ่
       ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข อ ง แ ข็ ง ไ ม่ ว่ า จ ะ อ ยู่ ใ น รู ป ใ ด จ ะ ใ ช้ วิ ธี gravimetric
          ้
คื อ การชั่ ง น า หนั ก หลั ง จา กท าให้ แห้ ง แล้ ว ดั ง นั ้น ภ าช นะก่ อ น ที่ จะน าม าใช้ จะ ต้ อง แห้ ง
ปราศจากฝุ่ นละอองหรื อความชื ้น โดยจะต้ องนาภาชนะไปทาให้ แห้ งในตู้อบ (oven) ที่อณหภูมิ 180๐C              ุ
                    ้                          ้
ประมาณ 2 ชม. น ามาทิ ง ให้ เ ย็ น ใน dessicator แล้ ว จึง ชั่ง น า หนัก หลัง การชั่ง น า หนัก ครั ง ที่ 1         ้       ้
ปฏิบติการวิชา MIC 452 Environmental Microbiology
  ั                                                14

            ้                                ้
แล้ วภาชนะควรจะมีนาหนักคงที่ ถ้ าน ้าหนักเปลี่ยนแปลงให้ นาภาชนะไปอบจนกว่าจะได้ นาหนักคงที่
สาหรับตัวอย่างที่ต้องการหา volatile solids ต้ องนาภาชนะที่ใช้ ไปเผาที่อณหภูมิ 550  50๐C ในเตาเผา
                                     ุ
(muffle furnace) 1 ชม.เมื่อทาให้ เย็นใน dessicator แล้ วจึงจะนามาใช้ ได้
อุปกรณ์และเครื่ องมือ
1. ถ้ วยกระเบื ้อง (evaporating dish)
2. อ่างไอน ้า (water bath)
3. กระดาษกรองใยแก้ ว GF/C ขนาดเส้ นผ่า ศ.ก. 70 mm
       ่
4. เครื่ องชังละเอียด 4 ตาแหน่ง
5. ตู้อบแห้ ง (oven)
6. dessicator
7. เครื่ องกรองดูดพร้ อมปั๊ มดูดอากาศ
8. Bucher’s funnel
9. Imhoff cone หรื อกระบอกตวงขนาด 1 ลิตร

วิธีวิเคราะห์

Total Solids (TS)
                               ่
1. นาถ้ วยกระเบื ้องที่มีน ้าหนักคงที่แล้ วจาก dessicator มาชัง สมมติให้ นาหนัก = A กรัม
2. คนตัวอย่างน ้าให้ เข้ ากันดีแล้ วตวงโดยใช้ กระบอกตวง                     100-200
  มล.(ปริมาตรที่ใช้ ขึ ้นกับปริมาณของแข็งในน ้า)         ใส่ในถ้ วยกระเบื ้องข้ อ      1
  นาไประเหยบนอ่างไอน ้าจนแห้ ง
3. นาถ้ วยกระเบื ้องที่ระเหยน ้าแห้ งแล้ วไปใส่ในตู้อบที่มีอณหภูมิ
                              ุ                 103-105๐C
  เพื่อไล่ความชื ้นนานประมาณ 1 ชม. แล้ วนาไปทาให้ เย็นใน dessicator
               ่
4. เมื่อเย็นแล้ วจึงนามาชัง สมมติ = B กรัม

                   TS, mg/l   =    (B – A) x 106
                               ml sample
Suspended Solids (TSS)
              ่      ่
1. นากระดาษกรอง GF/C มาชังโดยเครื่ องชังละเอียด สมมติได้ น ้าหนัก = C กรัม
  นาไปวางบนevaporating dish หรื อ petridish ก็ได้
                        ่
2. วางกระดาษกรองลงบน Buchner’s funnel ซึงต่อเข้ ากับเครื่ องดูดอากาศโดยใช้ ปากคีบที่สะอาด ใช้
     ่          ั่                          ั
  น ้ากลันฉีดบนกระดาษกรองให้ ทว แล้ วเปิ ดปั๊ มดูดอากาศเพื่อให้ กระดาษกรองแนบสนิทดีกบกรวย
ปฏิบติการวิชา MIC 452 Environmental Microbiology
  ั                                                 15

3. ปิ เปตตัวอย่างน ้า 50-100 มล.(ปริมาตรที่ใช้ ขึ ้นกับของแข็งแขวนลอยในน ้า) ใส่ไปบนกระดาษกรอง
                                  ่
  ทีละน้ อยพร้ อมกับเปิ ดปั๊ มดูดอากาศ พยายามให้ ของแข็งกระจายไปทัวๆกระดาษกรอง
       ่          ิ ่
4. ใช้ น ้ากลันฉีดล้ างของแข็งที่ตดอยูข้างกรวยจนหมดและรอจนกว่าจะแห้ ง
  แล้ วใช้ ปากคีบค่อยๆหยิบกระดาษกรองออกนาไปวางบนภาชนะที่ใส่เดิม
5. นาไปอบให้ แห้ งในตู้อบที่มีอณหภูมิ 103-105๐C นานประมาณ 1 ชม. ทาให้ เย็นใน dessicator
                  ุ
         ่
  แล้ วนาไปชังน ้าหนัก สมมติได้ = D กรัม

                   SS, mg/l       =  (D – C) x 106
                                 ml sample
Dissolved Solids (DS)
    สามารถหาได้ โดย -        การคานวณ DS = TS – TSS
 -                   การระเหย โดยนา filtrate ที่ได้ จากการหา SS มาระเหยบนอ่างไอน ้า
                    น ้าหนักที่เพิ่มขึ ้นหลังจากระเหยน ้าไปแล้ วคือ Dissolved Solids

Total Volatile Solids (TVS)
1. นาถ้ วยกระเบื ้องหลังจากหา TS แล้ วมาเผาใน muffle furnace ที่อณหภูมิ 550๐C จนได้ เถ้ าสีขาว
                                 ุ
  ลดอุณหภูมิของถ้ วยกระเบื ้องลงโดยนาออกจากเตาเผาไปใส่ในตู้อบก่อน แล้ วจึงนาไปทาให้ เย็นใน
  dessicator
     ่
2. นาไปชังน ้าหนักสมมติได้ = E กรัม

                   TVS, mg/l       =  (B – E) x 106
                                 ml sample
                   FS, mg/l       =  TS – TVS

Sludge Volume Index (SVI) หมายถึงปริมาตรของ Activated sludge 1 กรัม (นน.แห้ ง)
เมื่อทิ ้งให้ ตกตะกอนในเวลา 30 นาที มีหน่วยเป็ น ml/g หาได้ โดย
                                          ้
1. นาตัวอย่างน ้าจากถังเติมอากาศใส่ใน Imhoff cone หรื อกระบอกตวงขนาด 1 ลิตร ตังทิ ้งไว้ ให้
   ตกตะกอนเป็ นเวลา 30 นาที สมมติได้ ปริมาตร = F ml/l
2. กวนตัวอย่างน ้าในภาชนะในข้ อ 1 ให้ เข้ ากันดี แล้ วหาปริมาณ TSS สมมติได้ = G g/l

          ค่า SVI      =      F ml/l    =    F/G ml/g
ปฏิบติการวิชา MIC 452 Environmental Microbiology
  ั                                                  16

                   G g/l
    ค่า SVI จะแสดงให้ เห็นประสิทธิภาพในการตกตะกอนของ solids ในถังเติมอากาศ ถ้ าค่าของ
                               ่
SVI สูงแสดงว่าการตกตะกอนไม่ดี ตะกอนอาจตกแล้ วไม่แน่นทาให้ มีสวนที่เป็ นน ้าใสน้ อย ค่า SVI
สามารถบอกได้ คร่าวๆดังนี ้
    ถ้ าค่า SVI ประมาณ 50 ประสิทธิภาพในการตกตะกอน ดีมาก
        SVI “    100       “      ดี
        SVI “    200       “      พอใช้
        SVI “    300       “      เลว

ข้ อควรระวัง
    1. อุณหภูมิที่ใช้ อบแห้ งในการวิเคราะห์ TS, DS และ SS มี 2 ค่า คือ
     -      103-105oC ซึงจะกาจัดน ้าอิสระ (free water) ออก HCO3- -----> CO32-
                  ่
                           ู
    เนื่องจากการสูญเสีย CO2 แต่สารอินทรี ย์สญเสียน้ อย ข้ อเสียคือใช้ เวลานานกว่าน ้าหนักจะคงที่
     -      180  2oC จะสูญเสียน ้าที่ถกปิ ดบังไว้ ภายในของแข็งทังหมด (occluded water)
                          ู               ้
                ่
    แต่น ้าผลึกอาจเหลืออยูบ้าง สารอินทรี ย์ลดลงมากกว่าแต่ไม่ทงหมด  ั้
    2. อุณหภูมิ         600oC                   ุ
                            เป็ นอุณหภูมิที่ต่าที่สดของการออกซิไดซ์สารอินทรี ย์
                         ุ
       และจะมีสารอนินทรี ย์สลายตัวน้ อยที่สด ยกเว้ น MgCO3 และ NH4HCO3 ในกากตะกอน
             MgCO3          MgO + CO2
             NH4HCO3         NH3 + H2O + CO2
    3. ตัวอย่างครึ่งแข็งครึ่งเหลวเป็ นกากตะกอน                   หรื อที่เป็ นของแข็ง
          ่
       ควรชังน ้าหนักแทนการดูดด้ วยปิ เปต

								
To top