( ????? )

Document Sample
( ????? ) Powered By Docstoc
					                                      ( สาเนา )
                                                  คาสั่งกองทัพบก
                                                    ( เฉพาะ )
                                                  ที่ ๑๑๘๘ /๔๓
                     ่
                   เรือง                       ่          ี่
                              การกาหนดรายการสิงอุปกรณ์ ทหน่ วยจะต้องส่งซากคืนและไม่ต้องส่งซากคืน
                                                  ------------------
                                                         ่
                   ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจาหน่ ายสิงอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๓๒ ตอนที่ ๒ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ ข้อ ๘ (๘.๖) กาหนดให้เจ้ากรมฝ่ ายยุทธบริการ หรือ เจ้ากรมฝ่ ายกิจการพิเศษ จะต้องกาหนด
         ่        ี่
รายการสิงอุปกรณ์ ทหน่ วยจะต้องส่งซากคืน ภายหลังทีหลังได้รบอนุมตให้ตดยอดออกจากบัญชีคมแล้ว  ่        ั     ั ิ  ั          ุ
        ่                   ่           ี่  ั  ั ิ    ั
สาหรับสิงอุปกรณ์ หรือซากสิงอุปกรณ์ ทได้รบอนุมตให้ตดยอดออกจากบัญชีคุม หน่ วยจะต้องปฏิบตตามระเบียบ ฯ ข้อ ๓๐ (๓๐.๑)                  ั ิ
              ่         ั ิ       ่
กาหนดให้สงคืนหรือปฏิบตตามทีกรมฝ่ ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ ายกิจการพิเศษ ทีรบผิดชอบสิงอุปกรณ์ นนกาหนด                  ่ ั    ่     ้ั
     ่                        ่
และเนืองจากคาสั่งกองทัพบก ทีกรมฝ่ ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ ายกิจการพิเศษ
           ่           ่            ี่
กาหนดเกียวกับรายการสิงอุปกรณ์ ทหน่ วยจะต้องส่งซากคืน และไม่ตองส่งซากคืน ฉบับทีมผลบังคับใช้อยูในปัจจุบน        ้           ่ ี       ่  ั
             ั             ี
สมควรได้รบการแก้ไขให้มความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพปัจจุบน                              ั
      ่              ่            ี่
และเพือให้การส่งซากสิงอุปกรณ์ ทหน่ วยจะต้องส่งซากคืนและไม่ต้องส่งซากคืนของหน่ วยต่างๆ เป็ นไปด้วยความเรียบร้ อย
จึงให้ปฏิบตดงนี้    ั ิ ั
                   ๑.ให้ยกเลิก
                            ๑.๑ คาสั่ง ทบ.ที่ ๓๙๐/๒๕๑๑ ลง ๑๙ พ.ย.๑๑ เรือง               ่
ชิ้นส่วนซ่อมยานยนต์สายสรรพาวุธทีไม่ตองส่งซากคืน            ่    ้
                            ๑.๒ คาสั่ง ทบ.ที่ ๑๙๓/๒๕๑๒ ลง ๕ มิ.ย.๑๒ เรือง              ่
ชิ้นส่วนซ่อมยานยนต์สายขนส่งทีไม่ต้องส่งซากคืน        ่
                            ๑.๓ คาสั่ง ทบ.ที่ ๑๗๑/๒๕๑๒ ลง ๒๗ พ.ค.๑๒ เรือง ชิ้นส่วนซ่อมเครืองมือ สาย   ่          ่
   ่    ้
ช.ทีไม่ตองส่งซากคืน
                        ่
                  ๒. เนืองจากตามข้อเท็จจริงปรากฎว่า
          ่       ี่
รายการสิงอุปกรณ์ ทกาหนดให้หน่ วยจะต้องส่งซากคืนและไม่ต้องส่งซากคืน
               ่                             ่   ้
กรณีมีรายการทีจะต้องส่งซากคืนมากกว่ารายการทีไม่ตองส่งซากคืนเป็ นอันมาก กรมฝ่ ายยุทธบริการและกรมฝ่ ายกิจการพิเศษ
                         ่
จะกาหนดเฉพาะรายการสิงอุปกรณ์ ทหน่ วยไม่ตองส่งซากคืน           ี่    ้
    ้              ่
แต่ถาหากมีรายการทีจะต้องส่งซากคืนน้อยกว่ารายการทีไม่ตองส่งซากคืนเป็ นอันมาก           ่   ้
กรมฝ่ ายยุทธบริการและกรมฝ่ ายกิจการพิเศษ ก็จะกาหนดเฉพาะรายการสิงอุปกรณ์ ทีหน่ วยจะต้องส่งซากคืน ดังนัน           ่       ่          ้
                ่            ี่                         ้
จึงกาหนดรายการสิงอุปกรณ์ ทหน่ วยจะต้องส่งซากคืนและไม่ตองส่งซากคืนตามผนวก ก , ข , ค , ง ,จ , ฉ , ช , ซ , ด , และ ต
  ่
ทีแนบท้ายคาสั่งนี้

                   ้   ้   ั
                  ทังนี้ ตังแต่บดนี้เป็ นต้นไป

                           สั่ง  ณ วันที่    ๑๓   พฤศจิกายน      พ.ศ. ๒๕๔๓

                                    รับคาสั่ง ผบ.ทบ.
                                      ่
                                   ( ลงชือ ) พล.อ. นิพนธ์ ภารัญนิตย์
                                           ( นิพนธ์ ภารัญนิตย์ )
                                              ผช.ผบ.ทบ.


                  ผนวก ฉ. (ประกอบคาสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1188/43 ลง 13 พ.ย. 43)
                          ่        ่
                      รายการสิงอุปกรณ์ สาย พ.ทีหน่ วยไม่ต้องส่งซากคืน

                         สป.สาย พ.ตาม อสอ.
    1.    Handpiece
    2.    Tray พิมพ์ปาก
    3.     กรรไกรตัดพลาสเตอร์
    4.    กรรไกรทางศัลยกรรม
    5.    กระจกเงาแบบมีฐานติดล้อ (Movable Treatment)
    6.    กระโถนสแตนเลสพร้อมฝาปิ ด
    7.    กระบอกทาความชื้น ปรับเปอร์เซนต์ออกซิเจนได้ (Nebulizer)
    8.    กระบอกใส่ไปเปต
    9.    กระบะโลหะพร้อมฝาปิ ด
    10.    กระปุกใส่สาลี
    11.    กระเป๋ าน้าแข็ง
12.  กระเป๋ าไฟฟ้ าคนไข้
13.  กล่องใส่เครืองมือผ่าตัดสาหรับอบฆ่าเชื้อ (Instrument Container)                    ่
14.  เ ก้าอีคนไข้น่ งรอตรวจ                                      ้   ั
15.  เก้าอี้ประจาเตียงคนไข้
16.  เก้าอี้แพทย์ตรวจโรค
17.  เก้าอีไม้สาหรับการรักษาทางกายภาพบาบัด (Wooden Treatment)                     ้
18.  เก้าอี้สาหรับใช้ในการฝึ ก ปรับสูงต่าได้ มีล้อ
19.  ชุดผ่าตัดหัวใจผูใหญ่                                           ้
20.  คิวเรตแผล
21.  คีมใช้ทางอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูตินรีเวชกรรม
22.    ่
   เครืองกรองน้า ( Water Puritfier)
23.     ่
   เครืองกรองน้ากระด้าง ( Water Solfener )
24.      ่
   เครืองขยายครองรากฟัน
25.       ่
   เครืองแขวนช่วยพยุงแขนเพือออกกาลัง (Arm Suspension Set)                               ่
26.        ่
   เครืองช่วยหายใจเคลือนทีได้ (Respirator Mobile)                               ่  ่
27.         ่
   เครืองช่วยหายใจชนิดมือบีบ (Ambubag)
28.          ่
   เครืองช่วยหายใจสาหรับเด็กโต (Pediatric Ventilator)
29.           ่
   เครืองช่วยหายใจสาหรับทารก (Infant Ventilater)
30.            ่
   เครืองชั่งน้าหนักเด็กอ่อน
31.  เครืองชั่งน้าหนักตัว  ่
32.              ่
   เครืองชั่งน้าหนักตัวพร้อมทีวดส่วนสูง (Weight Scale with Height Scale)                      ่ ั
33.               ่
   เครืองชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูงสาหรับผูป่วยทียืนไม่ได้                                 ้ ่
34.                ่
   เครืองถ่างจมูก (Nasal Speculum)
35.                 ่
   เครืองถ่างช่องคลอด (Vaginal Speculum)
36.  เครืองถ่างเฝื อก         ่
37.                   ่
   เครืองนับเม็ดเลือด (Hand Blood Counter)
38.                    ่
   เครืองนับแยกเม็ดเลือด (Automatic Cell Analyzer)
39.  เครืองพ่นน้ายาทาความสะอาด (Handpiece) ่
40.  เครืองฟังชนิดสองหู            ่
41.  เครืองฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์       ่
42.  เครืองมือขยายท่อปัสสาวะ (Male Sound)     ่
43.  เครืองมือขูดมดลูก               ่
44.                          ่
   เครืองมือเขียนรูปทรงผูป่วย (Patient Contour Device)                             ้
45.  เครืองมือแคะรากฟัน                 ่
46.  เครืองมือชุดตรวจทวารหนัก               ่
47.  เครืองมือชุดทาแผล                   ่
48.  เครืองมือถอนฟัน                     ่
49.  เครืองมือทันตกรรมจัดฟัน                  ่
50.  เครืองมือทาครอบฟันโลหะ                    ่
51.  เครืองมือทาฟันปลอม                       ่
52.  เครืองมือผ่าตัดปลายรากฟัน                    ่
53.  เครืองมือผ่าตัดฟันคุด                       ่
54.  เครืองมือผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ (Uro Surgery Set)         ่
55.  เ ครืองมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกชุดใหญ่ (Major Set)                       ่
56.  เครืองมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกฟื้ นฐาน (Basic Ortho Set)        ่
57.  เครืองมือผ่าตัดใส่เพลทสกรูกระดูกโหนกแก้ม (Mini Plate Screw Set)     ่
58.  เครืองมือฝังรากฟันเทียม                          ่
59.  เครืองมือพิมพ์ปากเด็ก                            ่
60.  เครืองมือยึดกระดูกภายนอก ( External Fixator )                 ่
61.  เครืองมือยึดกระดูกภายนอก (External Fixator Set)                 ่
62.  เครืองมือยึดกระดูกภายในขนาดเล็กสาหรับมือและต้นแขน                 ่
63.  เครืองมือรักษาครองรากฟัน                               ่
64.  เครืองมือศัลยกรรมกระดูกชนิดเล็กใส่เพลทและสกรู (Reduce Small Fragment )         ่
65.  เครืองมือศัลยกรรมกระดูกใบหน้า (Maxilo Facial Instrument )                ่
66.  เครืองมือศัลยกรรมช่องปากขับเคลือนด้วยลม (Oral Stryker)                   ่             ่
67.  เครืองมือศัลยกรรมช่องปากพื้นฐาน ( Oral Instrument )                     ่
68.         ่
    เครืองมือศัลยกรรมรีแทรคเตอร์และสิว (Retractor Osteotomy )       ่
69.          ่
    เครืองมือสาหรับใส่ซีเมนต์และเอาซีเมนต์ออก (Cement Set )
70.           ่
    เครืองมือสาหรับหนีบเส้นเลือดโป่ งพองในสมอง (Aneurysm Clip Set)
71.            ่
    เครืองรื้อเครืองมือหักในรากพัน                ่
72.             ่
    เครืองล้างไปเปตพร้อมอุปกรณ์
73.              ่
    เครืองเลือยกระดูกขากรรไกร (Reciprocato Saw )     ่
74.               ่
    เครืองวัดความโค้งกระจกตาดา (Keratometer)
75.                ่
    เครืองวัดความจุปอดแบบน้า (Spirometer)
76.                 ่
    เครืองวัดความดันโลหิต (Sphygmomanometer)
77.  เครืองวัดความดันโลหิตในทารกแรกคลอด         ่
78.                  ่
    เครืองวัดความดันโลหิตแบบกระเป๋ ารุ่นเด็กเล็ก
79.  เครืองวัดความยาวรากฟัน      ่
80.                    ่
    เครืองวัดปริมาณการหายใจ (Whight Spirometor)
81.  เครืองวัดปริมาตรการหายใจ (Spirometor) ่
82.                      ่
    เครืองวัดมุมของข้อชนิดอัตโนมัติ (Automated Inclinomotor)
83.                       ่
    เครืองวัดแรงดันถมขณะออกเสียง (Air-Flow Measurement System)
84.  เครืองวัดแรงดันลมของโพรงจมูก (Rhinometer)  ่
85.  เครืองวัดแรงดันลมทางจมูก (Nasometer)     ่
86.  เครืองอุดรากฟัน                 ่
87.  เครืองไฟใช้อบแผล                 ่
88.  โครงเหล็กฉากกันเตียงคนไข้                    ้
89.  ชามรูปไต
90.  ชุดขยายหลอดอาหาร (Esophageal Dilator Set)
91.  ชุดขาเทียมหัดเดินชั่วคราว (Temporary Prosthesis)
92.  ชุดขูดมดลูก
93.  ชุดเข็มเจาะไขกระดูก (Bone Narrow Deedle Set)
94.  ชุดเข็มเจาะตับ (Liver Biopsy Needle Set)
95.  ชุดเข็มเจาะไต พร้อมอุปกรณ์ (Renal Biopsy Needle Set)
96.  ชุดเข้าเฝื อกขากรรไกรหัก
97.  ชุดชาระทาความสะอาด (Set Flust)
98.  ชุดตรวจตาและหู (Opthalmo-Otoscope)
99.  ชุดถ่วงน้าหนักชนิดติดกับผิวหนังพร้อมอุปกรณ์ (Skin Traction)
100.  ชุดถ่วงน้าหนักด้วยสลิงทีสะโพก                    ่
101.  ชุดทดสอบการทรงตัว (Balance Evaluation Set)
102.  ชุดทดสอบสติปญญา (IQ Test Kit)                  ั
103.  ชุด Gift และดูดไข่
104.  ชุดทาความสะอาดผิวหนังเตรียมผ่าตัด
105.  ชุดแผ่นตรวจตาบอดสี (Colour Test Plates)
106.  ชุดเย็บแผล
107.  ชุดรอกและน้าหนักบริหารไหล่และแขนแบบดูเพล็กซ์
108.  ชุดลูกน้าหนัก ( Dumbell Set )
109.  ชุดวัดปรอท (Thermometer Set)
110.  ชุดสวนปัสสาวะ (Set Urine)
111.  ชุดสวนอุจจาระ (Set Enema)
112.  ชุดใส่ทอช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์             ่
113.  ชุดใส่ทอสายสวนปัสสาวะ (Foley Cath Set)          ่
114.  ตะเกียงแอลกอธอล์
115.   ้
    ตูเก็บบัตรคนไข้ภายนอก
116.    ้
    ตูเก็บยาเสพติด
117.     ้ ้
    ตูขางเตียงคนไข้
118.      ้
    ตูผสมยาเคมีบาบัด (Chemotherapy Preparin Hood)
119.       ้
    ตูไม้เก็บยาและเวชภัณฑ์
120.        ้ ่
    ตูสองดูฟิล์มเอ็กซเรย์ (View Box)
121.        ้ ุ่
    ตูอนน้าเกลือ (Solution Warmer)
122.  เตียงเข็นผูป่วย (stretcher)                ้
123.  เตียงคลอดบุตร
124.  เตียงเด็กมีลูกกรง ๔ ด้าน (Large Clip)
125.  เตียงเด็กอ่อน (Clip)
126.  เตียงตรวจภายใน
127.  เตียงตรวจโรค
128.            เตียงไม้ (Wooden Couch)
129.  โต๊ะคล่อมเตียง (Over Bed)
130.  โต๊ะแพทย์ตรวจโรคพร้อมเก้าอี้
131.            โต๊ะรองเท้าขึนเตียงคนไข้ ้
132.            โต๊ะวางของและเครืองมือมีล้อขึนลงได้    ่      ้
133.            โต๊ะวางของและอาหารคนไข้พเศษ             ิ
134.                    ่
              โต๊ะวางเครืองมือ (Mayo)
135.                  ่
    โต๊ะวางเครืองมือผ่าตัดแบบโค้ง (Instrument Table)
136.                     ่
              โต๊ะวางเครืองมือผ่าตัดแบบเมโย (Mayo Stand)
137.            ถ้วยกินยา
138.            ถ้วยน้าโลหะใช้บวนปาก         ้
139.  ถ้วยยาเม็ด
140.            ถ้วยสแตนเลส
141.                         ุ ์
              ถังเก็บน้าบริสทธิพร้อมระบบฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลต
142.            ถังคาร์บอนไดออกไซด์
143.                ่
              ถังน้าอุนวนแช่แขน ขา (Whiripool Bath) (Side Kick)
144.                 ่            ้ั
              ถังน้าอุนวนแช่ทงตัว ( Reclining Bath and Set Bath)
145.            ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวเก็บชีวสาร (liquid Nitrogen Tank)
146.  ถังสแตนเลสรองรับเวชภัณฑ์ใช้แล้วเข็นได้
147.                                    ่      ้ั
              ถังสาหรับออกกาลังในน้าอุนชนิดแช่ทงตัว (Therapy Tank (Hubbard Tank) )
148.            ถังใส่ยาผสมพร้อมฝาปิ ด
149.            ถาดโลหะวางเหยือกและแก้วน้า
150.            ถาดโลหะใส่เครืองมือแพทย์     ่
151.            ถาดวางเครืองมือพร้อมด้วยขาตังเลือนขึนลงได้
                        ่                 ้ ่  ้
152.            ถังนึ่งผ้า
153.             ่          ิ
              ทีเก็บประวัตคนไข้มีลอเข็น          ้
154.   ่
    ทีเคาะขา
155.    ่
    ทีเคาะเข่า
156.     ่
    ทีนอนลมป้ องกันแผลกดทับ (Alpha Bed)
157.      ่
    ทีฝึกยืนในการทากิจกรรม (Standing Frame)
158.       ่ ึ
    ทียดกระดูกเกยกัน (Distractor)
159.       ่ ึ
    ทียดเตียงสาหรับผู้ป่วยบริหาร (Monkey Bar)
160.  ทีรองปัสสาวะ่
161.         ่
    ทีรองพยุงขาพร้อมตุ้มน้าหนักและอุปกรณ์ (Bohler Bar)
162.  ทีใส่แปรงล้างมือ่
163.           ่
    ทีใส่สบูเหลวสาหรับล้างมือ ่
164.  บันไดสาหรับฝึ กผู้ป่วยเดิน (Staircase)
165.  บาร์สาหรับพยุงตัวนั่งติดหัวเตียง (Overhead Trapeze)
166.  แบบทดสอบระดับอารมณ์ (The Measurement Of Depressive )
167.                          ั
    แบบทดสอบสติปญญา (The Standford Progressive Matrices)
168.  ปรอทวัดไข้อเลคโทรนิค        ิ
169.  ปากคีบ
170.  ปากคีบทางศัลยกรรม
171.  เปลคนไข้
172.  เปลตึกผู้ป่วย (Scoop Stretcher)
173.  แผ่นป้ ายติดปลายเตียง
174.  แผ่นรองนอนเคลือนย้ายผูป่วย (Pad Slide)      ่        ้
175.  เพนเด้นท์แขวนเพดาน (Ceiling Mounter Pendants)
176.  แฟ้ มโลหะเก็บประวัตคนไข้                  ิ
177.  รถ Emergency Set
178.  รถเข็น สป.สาย พ.
179.  รถเข็นเก็บประวัตผป่วยชนิดมีลอ            ิ ู้       ้
180.  รถเข็นจ่ายยาคนไข้
181.  รถเข็นฉี ดยา
182.  รถเข็นท่ออ๊อกซิเจน
183.  รถเข็นทาการพยาบาล
184.  รถเข็นทาการพยาบาลฉุ กเฉิน (CPR Cart)
185.  รถเข็นทาแผล
186.  รถเข็นผู้ป่วยนั่งถ่ายแบบพิเศษ
187.  รถเข็นผู้ป่วยแบบนอน (Stretcher)
188.  รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง (Wheel Chair)
189.          ่
    รถเข็นวางเครืองมือแพทย์
190.  รถเข็นสแตนเลสชนิดสองชัน  ้
191.           ่
    รถเข็นใส่ชุดเครืองมือทาแผล
192.  รถฉุ กเฉิน
193.        ่
    รอกคูเหนือศรีษะ (Overhead Puliey)
194.       ่
    ราวคูขนาด (Parallel Bar)
195.         ้
    ราวแบบตัง (Stall Bar)
196.   ่
    ลูกล (Treadmill)
197.    ่
    ลูกลสาหรับออกกาลังกาย (Treadmill)
198.  วงล้อบริหารไหล่ (Shoulder Wheel)
199.  สระน้าธาราบาบัด (Swimming Pool and Walking Bath With Height Adjustable Base)
200.  เสาแขวนเลือดและน้าเกลือ
201.      ้
    เสือตะกั่วป้ องกันรังสี
202.  หม้อนอนถ่ายอุจจาระ
203.  หม้อสวนอุจจาระ
204.  หมุดหยั่งแผล
205.  หัวขูดหินปูนไฟฟ้ า
206.  หัวซัคชั่น
207.     ่
    หุนฝึ กผ่าตัดทางกล้อง (Pelvic Trained For)
208.  เหยือกน้าพร้อมฝาปิ ด
209.  เหล็กกดลิ้น
210.  อ่างสแตนเลสกลม
211.                    ้
    อุปกรณ์ สาหรับดึงศรีษะ พร้อมรอกและตุมน้าหนัก (Gardner Well Tong)

              สป.สาย พ. ตาม อจย.
212.        ้
    ขาตังเปลพับได้
213.    ่
    เครืองช่วยหายใจแบบใช้มอบีบ     ื
214.     ่
    เครืองดูดของเหลวสนาม
215.      ่              ่    ่  ่
    เครืองช่วยหายใจสนาม (เครืองช่วยหายใจแบบเคลือนทีได้)
216.                     ่
    ชุดกระเป๋ านายสิบพยาบาลกองร้อย (ชุดเครืองมือศัลยกรรมและ
    อุปกรณ์ เพิ่มเติมประจาบุคคล)
217.  ชุดผ้าห่มนอนชุดเล็ก
218.  ชุดเฝื อกเทเลสโคปิ ค
219.  ชุดเสริมกระเป๋ านายสิบพยาบาลกองร้อย
220.            ่     ๊
    ตัวปรับเครืองให้ออกซิเจนชนิดหน้ากาก
221.  โต๊ะห้องปฏิบตการพับได้   ั ิ
222.           ้
    ถังใส่ผาเปื่ อนพร้อมฝาปิ ด
223.  ถาดสแตนเลส ขนาด ๑๒ X ๘ นิ้ว
224.  เปลสนามพับได้ไม่มคาน       ี
225.  เฝื อกลม
226.       ่
    เครืองใส่เข้าไปในคอ
227.  ฉากผ้าใบกันส้วมผู้ป่วย ้
228.         ่
    ชุดเครืองแต่งกายห้องผ่าตัด
229.          ่     ๊
    ชุดเครืองให้ออกซิเจนชนิดหน้ากาก
230.  ถังล้างฟิ ล์มเอ๊กซเรย์
231.  ถังนึ่งสาลีและผ้าก๊อส ขนาดกลาง
232.  ถังนึ่งสาลีและผ้าก๊อส ขนาดใหญ่
233.   ้
    มุงไนล่อนผูป่วย     ้
234.  ส้วมสนามพับได้
235.        ่
    หีบเครืองมือและอุปกรณ์ สาย พ. (หีบเปล่า)
236.    ่
    เครืองช่วยหายใจแบบท่อลม
237.  กรรไกรตัดผม
238.  ชุดตาราแพทย์ หมายเลข ๑
239.  ชุดตาราแพทย์ หมายเลข ๒
240.         ่
    หีบเครืองมือและอุปกรณ์ สาย พ. หมายเลข ๒ (หีบเปล่า)
241.          ่
    หีบเครืองมือและอุปกรณ์ สาย พ. หมายเลข ๔ (หีบเปล่า)
242.  ชุดเจาะเลือดและให้เลือดฉุ กเฉิ น
243.  ชุดปฐมพยาบาลประจากายทหารจูโจม  ่
244.  ชุดปฐมพยาบาลงูกด  ั
245.     ่
    เครืองตบแต่งบาดแผลศพ
246.  ถุงมือยาง
247.  น้ายาฟอร์มาลีน ขนาด ๔๕๐ ปอนด์
248.  ชุดปฐมพยาบาลทั่วไป,ชุดปฐมพยาบาลทั่วไป ๑๒ รายการ,ชุดปฐมพยาบาลทั่วไป ขนาด ๑๒ หน่ วย
249.  ผ้าพันแผลประจากาย
250.       ั
    เก้าอี้น่งตรวจโรค
251.      ่
    เครืองฟังเสียง (หูฟง)ั                  ตรวจถูกต้อง
                       ่
                    (ลงชือ)พ.ท. วีรพันธ์ ลังาพินธุ์
                         ( วีรพันธ์ ลังกาพินธ์ )
                          หน.ซบ.กกบ.พบ.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:71
posted:12/9/2011
language:Thai
pages:6