Docstoc

Konkurs pant

Document Sample
Konkurs pant Powered By Docstoc
					          Konkurs

o Professor Erik Røsæg
o Nordisk institutt for
 sjørett
o erik.rosag@jus.uio.no
o 2285 9752
o folk.uio.no/erikro
               1
     Noen nøkkelbegreper

o  Debitor/ skyldner
o  (Tvangs)kreditor/ kravshaver
o  Konkursfordringer
o  Separatister
o  Hjemmel
o  Bo og masse


                  2
      Bo og masse


          Boet
                Konkurs-
                kreditorer

           Massen  Masse-
                kreditorer

Debitor
personlig
                      3
       Forskjellige typer
       gjeldsforfølgning

o Fellesforfølgning (kollektiv forfølgning) og
  enkeltforfølgning
o  Konkurs (kkl del 2)
o  Tvangsakkord (kkl kap VI og XIV)
o  (Frivillig) gjeldsforhandling (kkl del 1)
o  Gjeldsordning (lov nr 99/1992)
o  Utlegg (tvangsl kap 7 og pantel kap 5)                         4
 Oversikt over hovedproblemene
o Når skal særlige          o Særlige hjemler for å holde
 gjeldsforfølgnings-         ting utenfor
                     o Vern av debitor
 prosedyrer settes i          o Særlig privilegerte kreditorer
 verk?                  med separatistrett
 o Enkeltforfølgning       o Hvordan skal midlene
 o Felles forfølgning       fordeles?
o Hva skal dras inn i        o Kreditor må ha et krav (være
                    virkelig kreditor)
 gjeldsforfølgningen?        o Kørettferdighet og
 o Det debitor eier på        likedelingsrettferdighet
  beslagstiden           o Tidsmessig avgrensning ved
 o Det kreditorene ekstingverer    fellesforfølgning
  eller omstøter          o Særlig privilegerte kreditorer
 o Særlige hjemler for        med fortrinnsrett etc.
  inndragning


                                      5
[Oversikt over bobehandlingen]
              6
            Boet
o Begjæring (kkl § 60)
o Omkostninger (kkl §§ 67 og 73)
  o Begrenset i forskrift til 50 R
o  Konkursåpning (kkl §§ 70 fg)
o  Skiftesamling (kkl §§ 92 fg; 98)
o  Kreditorutvalg og bostyre (kkl § 83)
o  Revisor (kkl § 90)
o  Tingrettens rolle (kkl §§ 99 og 120 fg)
o  Rådighetsforbud (kkl §§ 75 og 100)

                       7
      Behandlingen

o Inndragning av aktiva (kkl § 118)
o Fortsatt drift (kkl § 119)
o Prøving av fordringene (kkl § 111)
o Realisering av aktiva (kkl § 117 og deknl
 § 8-15)
o Abandonering (kkl §§ 117a fg)
o Utlodning (kkl kap XV)

                       8
       Avslutningen

o  Innstilling (kkl § 135)
o  Avslutning (kkl §§ 137 og 74)
o  Etterutlodning etc (kkl §§ 129 og 139)
o  Sletting av selskap (kkl § 138)
o  Vedvarende heftelse (deknl § 6-6)                       9
Hensyn
  10
        Hensyn generelt
o Effektivitetshensyn
o Sosiale vernehensyn
  o Debitor
  o Arbeidstaker etc
  o Kreditor?
o Hensynet til at den som har gitt kreditt skal bære
 kredittrisikoen
o Hensynet til å unngå selvtekt (tvangsl § 1-3)
o Likedelingshensyn
o Kriminalpolitiske hensyn

                            11
Spesielle hensyn vedrørende særlig
   privilegerte kreditorer

o Kredittsikringshensyn
o Sosiale vernehensyn for visse kreditorer
 (jfr. deknl § 9-2 annet ledd nr 3)
o Hensynet til skyldneren?
                       12
Spesielle hensyn ved ekstinksjon

o Hensynet til å unngå kreditorsvik
 (notoritetshensyn)
 o Svikaktig suksesjon
 o Svikaktig hjemmelsoverføring
o Publisitetshensyn?
o Legitimasjonshensyn?                   13
 Åpningsvilkår
Solvensvurdering
       14
Insolvenskravet (kkl. §§ 60-61)

o Insovenskravet skal sikre at konkurs bare
 blir åpnet når det er formålstjenelig
o Hovedregel: Vedvarende illikviditet
o Unntak: Suffisiens
o [Lynkurs i lesning av regnskaper]
                       15
  Balanse = positiv egenkapital

OMLØPSMIDLER       370 933

ANLEGGSMIDLER       53 627


SUM EIENDELER       424 560


EGENKAPITAL        362 728
KORTSIKTIG GJELD     61 832


SUM GJELD & EGENKAPITAL  424 560
                  16
 Underbalanse = negativ egenkapital

OMLØPSMIDLER       370 933

ANLEGGSMIDLER       53 627


SUM EIENDELER       424 560


EGENKAPITAL        -97 272

KORTSIKTIG GJELD     561 832


SUM GJELD & EGENKAPITAL  424 560
                   17
           Likviditet
       - å kunne betale ved forfall
       Pr. mnd.
80

60                              Pr. år
                    30

40                   25        35

                    20        30

                    15        25
20
                    10        20

                     5        15

 0                    0        10

                    -5        5
                l
  t    s         b
-20                  -10
              ri
 ok    de        fe
                             0
             ap
                    -15
                                  Overskudd

-40                     Overskudd


-60

    Innbetalinger  Utbetalinger                                        18
Vurderinger ved åpning av
         konkurs
     Kan konkurs åpnes?
             19
   Åpningsspørsmålet:
     Plussiden
o Beslagsfrie eiendeler
o Ikke realiserbare eiendeler
o Særlig illikvide eiendeler (kkl § 61,
 jfr. kkl §§ 72 og 153)
o Betingede rettigheter
o Fluktuerende verdier
o Verdsetting basert på fortsatt drift?

                     20
   Åpningsspørsmålet:
     Minussiden
o Fordringer som ikke kan gjøres gjeldende i
 konkurs (deknl § 7-13)
o Fordringer basert på omstøtelige
 transaksjoner (deknl § 5-1)
o Uforfalte fordringer
o Tvilsomme fordringer
o Betingede fordringer
o Betydning av muligheten for en løsning med
 kreditorene
                        21
  Kreditor må ha tilstrekkelig
 interesse i konkurs (kkl § 64)

o Kreditorer med sikkerhet i boet
o Kreditorer som har lovet ikke å åpne konkurs
o Kreditorer med uforfalte fordringer og
 sikkerhet hos tredjemann
o Kreditorer med tvilsomme fordringer og
 sikkerhet hos tredjemann
o Kreditor som ikke vil få dekning uansett                         22
      Presumsjonsregler

o  Skyldnerens erkjennelse (kkl § 62)
o  Betalingsstansning (kkl § 62)
o  Intet til utlegg (kkl § 62)
o  Konkursvarsel mot skyldneren (kkl § 63)
o  [Andre konkursåpningsgrunner]                       23
Plussiden og minussiden i boet
        Hva eier debitor?
      Hva skylder debitor?               24
   Hovedregelen (deknl § 2-2)

o  tilhører skyldneren
o  på beslagstiden
o  som kan … omgjøres i penger
o  De ”reelle” eierforholdene er avgjørende
  (Rt 1935 981 (Bygland-dommen))
                        25
 Noen vanlige innvendinger mot
       beslag
o Kreditor har ikke villet gi kreditt
o Debitor er tilført en ting,
 Rt. 2000.1360 Lena maskin
o Debitors eiendomsrett er ugyldig
o Debitors eiendomsrett er betinget av
 motytelse
o Debitors eiendomsrett må vike for
 kontraktsrettslige hevingskrav (jfr kjl §
 54(4) etc)

                       26
27
        Beslagsfrihet
o Beslagsfrihet for personlige eiendeler (deknl
  § 2-3)
o  Beslagsfrihet for stipender mv (deknl § 2-4)
o  Beslagsfrihet for penger (deknl § 2-5 jfr kkl
  § 106)
o  Utvidet adgang til utlegg i særlige tilfeller
  (deknl § 2-6, jfr deknl § 6-7)
o  [Andre regler om beslagsfrihet]


                          28
   Konkursfordringer
o Hovedregelen (deknl § 6-1)
o Fordringer med tvilsomt opprinnelsestidspunkt
  o Regressfordringer (deknl § 6-3)
  o Erstatningskrav i kontrakt (deknl § 7-8 og Rt 1992
  504 Factoring Finans)
o Uforfalte og betingede fordringer (deknl § 6-2 og kkl
 § 133)
o Fordringer som ikke kan gjøres gjeldende i konkurs
 (deknl § 7-13)
o Fordringer basert på omstøtelige transaksjoner (deknl
 § 5-1)
o Tvilsomme fordringer (kkl kap XII)
                             29
  Massefordringer
o Virkelige massefordringer (deknl § 9-2
 første ledd)
o Massefordringer ol fra tidligere
 bobehandling (deknl § 9-2 andre ledd)
                      30
   Innskrenket beslagsrett pga
   stansningsrett (deknl § 7-2)
o Sammenhengen med konraktsrettslig tilbakeholdsrett (kjl § 10,
  avhendingsl § 5-5)
o  Sammenhengen med beslagsretten (deknl § 2-2)
o  Virkning som separatistrett
o  Kan gjøre gjeldende uten spesiell rettsvernakt
o  Må gjennomføres
o  Stansning er ikke nødvendig om overleveringen skjer til boet (deknl
  § 7-9)
o  Alternativer til stansning
  o Levering med hevingsforbehold (kjl § 54(4), avhendingsl § 5-3(4)
  o Levering mot salgspant (pantel §§ 3-17 og 3-22, tingl § 21(3))
o Begrunnelse for stansningsretten
                                     31
   Nærmere om grensen for når
    stansning senest kan skje
o Rt 1971 549 Dokka Bruk
 Velteplass som kjøperen ikke hadde eksklusiv rådighet over og ikke
 utad fremsto som hans

o Rt 1974 879 Statlandbruket
 Lagringsplass som selgeren hadde ordnet
 sammenblanding
  o Stadfester Dokka Bruk-dommen

o Rt 1973 95 Krogstad Cellulose
 Tømmer som skal måles på kjøpers tomt

o Rt 1997 1438 konsignasjon
 Kravet til notoritet ikke oppfylt                                    32
     Rettsvernkrav for suksessorer
o  S har ervervet før konkursåpning
o  Rettsstiftelser i fast eiendom
   o  Avtalepant (pantel § 2-5, jfr tingl § 23)
   o  Kjøp (tingl § 23)
   o  Utleggspant (pantel § 5-2, jfr deknl §§ 5-8 og 5-10)
o  Rettsstiftelser i negotiable gjeldsbrev
   o  Avtalepant (pantel § 4-1)
   o  Kjøp (gbl § 14 antitetisk?)
   o  Utleggspant (pantel § 5-7(1), jfr pantel § 3-2 og deknl §§ 5-8 og 5-10)
o  Rettsstiftelser i løsøre
   o  Avtalepant
     o Håndpant (pantel § 3-2)
     o Salgspant i motorvogn (pantel § 3-17(3), jfr tingl §§ 23 og 34)
     o Salgspant i ikke- motorvogn (pantel § 3-17(1-2))
   o  Kjøp (interesselæren (sml. godtroloven))
   o  Utleggspant (pantel §§ 5-4 fg, jfr deknl §§ 5-8 og 5-10)                                          33
      Noen observasjoner
o Området for notoritetshensynet og for
 ekstinksjonsreglene
o Firkantdoktrinen – bare tinglysing gir
 notoritet
 o Rt 1997 1050 Momentum, Rt 1998 268 Dorian Grey, Rt 2002 1484
  Nymo, Rt 2008 586 Fagutleie

o Om å ta utlegg for å kunne ekstingvere
 o Rt 1995 1122 Bauer, Rt 1997 1698 Sparebanken NOR
 o Rt 1999 901 Skjeldal, HR-2010-114-U
 o Rt 1999 247 Bygg og Trelast

o Hensynet til godtroende erverver
                                  34
        Visualsering av beslagsretten
                               KJØPER
SELGER               DEBITOR          Ting på vei ut
Ting på vei inn
                               Interesselære,
Stansningsrett
             overgitt         overgitt  rettsvern
kjl § 61


      kjl § 7 (2)


              deknl § 2-2
                     deknl § 2-2
                                        35
 Utvidet beslagsrett pga
manglende omstøtelsesvern
           36
  Fristdagen (deknl § 1-2)

o Hovedregel: Begjæringsdagen
o Fortsettelsessynspunktet
                37
     Gaver (deknl § 5-2)

o  Oversikt over regelen
o  Begrunnelse
o  Hva er en gave? (Rt 1996 1647 Bruvik)
o  ”Fullbyrdet,” jfr deknl § 5-10
                      38
   Ekstraordinær betaling
     (deknl § 5-5)

o Oversikt over regelen
o Begrunnelse
o Usedvanlig betalingsmiddel
o Før normal betalingstid
o Beløp som betydelig forringer betalingsevnen
 (Rt 1999 64 Teamcon)
o Ordinær- unntaket (Rt 1997 1623 Royal
 Christiania, Rt 1995 222 Direkte reklame)
o Siste ledd: Forholdet til deknl § 5-7
                         39
    Motregning (deknl § 5-6)

o  Oversikt over regelen
o  Begrunnelse
o  Forholdet til deknl § 5-5
o  Forholdet til reglene om motregning i
  konkurs
           K

                 D
En som skylder D penger
                      40
  Sikkerhetsstillelse for eldre
    gjeld (deknl § 5-7)
o Oversikt over regelen
o Begrunnelse
o Sikkerhet for eldre gjeld
 GJELD – PANT – KONKURS
o Forsinket rettsvern, jfr deknl § 5-10
                  KONKURS
 PANT – GJELD – RETTSVERN – Ny gjeld
o Kontokurantforhold: Ny gjeld = netto økning

    pant         kk
                        41
    Utlegg (deknl § 5-8)

o Oversikt over regelen
o Begrunnelse
o Virker automatisk
               42
 Subjektiv omstøtelse (deknl § 5-9)
o Oversikt over regelen
o Begrunnelse
o Disposisjon
  o Avgrensing mot faktiske handlinger?
  o Avgrensing mot utlegg?
o Kreditorkadelig disposisjon
  o Bryte likedelingsprinsippet (Rt 1986 889 Eastco)
  o Unndra eiendeler
  o Forøke gjeld
o Utilbørlig
  o Objektiv norm (Rt 1995 259 Palonen)
  o Synspunktet redningsaksjon (Rt 2001 1136 Kjell’s Markiser)
o Svak eller svekket økonomi
o Ikke subjektiv unnskyldningsgrunn


                                  43
   Virkningen av omstøtelse

o Subjektiv omstøtelse: Tap (deknl § 5-12)
o Objektiv omstøtelse: Berikelse (deknl §
 5-11)
 o Rt 2001 1136 Kjell’s Markiser
 o Rt 1996 1647 Bruvik
                       44
Særregler om hvordan beslaget
          skal skje
  Selskapskontrakter og andre
           kontrakter               45
     Kontrakter i konkurs

o Anvendelsesområdet for deknl kap 7
 (deknl §§ 2-2, 7-1 og 7-3(2))
o Hensynene bak reglene
o Betydningen av om medkontrahenten har
 separatistrett for sine interesser
 (deknl § 7-7(2))
 o Nettobeslag (i kontraktsgjenstanden)
 o Bruttobeslag (i kontrakten med pluss og minus)                           46
Beslag av kontrakter om kjøp av
    løsøre i konkurs
o Inntreden (deknl §§ 7-3 fg)
 o  Rett til inntreden (deknl § 7-3)
 o  Avtalens vilkår (deknl § 7-4(1))
 o  Oppdeling av kontrakten (deknl § 7-4(2))
 o  Sikkerhet (deknl § 7-5)
 o  Oppsigelsesadgang (deknl § 7-6)
o Hevingsrett (i betydningen rett til
 naturalrestitusjon) (deknl § 7-7)
o [Beslag av andre kontraktstyper (deknl §§ 7-
 10 fg)]

                         47
  Beslag av selskapsavtaler
     (deknl kap 4)

o Gjelder ansvarlige selskaper ol (deknl §
 4-1)
o Nettobeslag (deknl § 4-3)
o Særskilt selskapskonkurs (deknl § 4-2)
                       48
 En eller flere debitorer?
  En eller flere boer?

Aksjonær      Eier       Eier        Eier
         Ansvarlig
        (enmanns-)
         selskap                      Ansvarlig
 A/S                    selskap

2 boer   2 boer, men særregler  3 boer, men særregler                               49
 Selskaps- og særkreditorer

Særkreditorer:          Eier
Får bare det som er til
overs av selskapsformuen, og
da i konkurranse med selskaps-
kreditorene (deknl § 4-2)          Selskapskreditorer
                       (felleskreditorer):
                       • Kan kreve i begge
                        (alle) boene
                       • Regelen om full
                        dividendrett gjelder
                        ikke, deknl § 4-5
 (Særkreditorer mot       Ansvarlig
 selskapet finnes ikke,     selskap
 jfr selskapsl nr.
 83/1985 § 2-4(1))


                                    50
Fordelingen av boets midler mellom
            kreditorene
      Motregning, solidarskyld
                 51
  Fordelingen av boets midler
    mellom kreditorene

o Hovedregelen (deknl § 9-6)
o Særlig priviligerte kreditorer
 o [Kreditorer med panterett, tilbakeholdsrett ol (deknl
  §§ 8-14 fg)]
 o Kreditorer med motregningsrett (deknl § 8-1 fg)
 o Kreditorer med flere skyldnere (deknl § 8-7 fg)
o [Kreditorer med fortrinnsrett (deknl §§ 9-2
 fg)]
o [Kreditorer som må stå tilbake (deknl § 9-7]

                              52
Motregning: Terminologi         kreditors (mot)fordring

         debitors (hoved)fordring

Konkurskreditor               Konkursdebitor
                               53
Fordelen med å kunne motregne
 Med motregningsrett:      Uten motregningsrett:
K betaler fullt beløp,     K betaler fullt beløp,
får fullt beløp         får dividende

 Motregning som oppgjørsteknikk er ikke poenget

                             54
Motregningsvilkår (deknl § 8-1)

o Samme parter?
o Ytelser av samme art?
o Beskyttelse av betalingskanaler?
 o Finansavtaleloven nr. 46/1999 § 29
o Forfallstid?
                     55
 Motregning: Forfallsvilkåret
                     Over streken:
                      D i mora

Ks mot- Ds hoved-                    Ks mot- Ds hoved-
 krav   krav                      krav   krav
                 kkåpn
Ds hoved- Ks mot-      Ds hoved- Ks mot-      Ds hoved- Ks mot-
  krav   krav        krav   krav        krav   krav

        Under streken:
         K i mora
                                       56
  Kreditorer med flere skyldnere
(solidarskyldnere) (deknl §§ 8-7 fg)


  Samskyldner  Debitor   Samskyldner
         Kreditor
                      57
   Dividendegrunnlag og
maksimumsbeløp, deknl § 8-7if

                      Max utbet
  Dividendegrunnlag ved konkursåpningene                            58
Oppbygningen av deknl § 8-7


               Avdrag ved
               dividende fra
    Avdrag fra
               medskyldners bo
    regressberettiget
               (nr 2)
    medskyldner
    (nr 1)          Avdrag fra med-
          skyldner mindre enn
          3 mnd før kk (nr 3)
                        59
   Betydningen av forfallet
til fordringen mot medskydneren  forfall    kkåpn      kkslutn
 hovedfordr


Medskyldneren          Medskyldneren
svarer for alt         svarer for tap

   Finansavtaleloven nr. 46/1999 § 71(5)
                         60
Full dividendrett ved solidarskyld -
 hensyn bak regressregelen (nr 1)


          betaling
   Kausjonist       Kreditor
          Debitor
                     61
   Full dividendrett ved solidarskyld -
  hensyn bak delbetalingsreglene (nr 2 og 3)


                                     A
            kkåpn
                                     B (debitor)

                           kkåpn
                                     C
 kkåpn  kk slutn

Betaling fra C      Betaling fra C           Betaling fra A
(suksessiv konkurs):   som solvent medskyldner:      (samtidig konkurs):
Unngå uttrekking av    Lette delbetaling         Oppgjørstekniske hensyn
bo C/ fremskyndelse                     -uttrekking av bo-
av bo B for derved å      3  mnd             behandling
unngå oppgjørs-                       -konstant dividende-
tekniske problemer                       grunnlag
                               -avhengige dividender   62
Opptrinnrett
     63
  Opptrinnsrett - problemet

o Tomme prioriteter
o Opplåningsrett
o Opptrinnsrett
                64
      Opptrinn - hensyn
o Kontraktspanthavere
 o Prioriteten er bestemt ved avtale
 o Prioriteten er bestemt ved kollisjonsreglene - ingen
  bestemt avtale
 o Panthavere som har fått lavere prioritet enn
  forutsatt
 o Inter partes
o Utleggstakere
o Konkursbo
o Legalpanthavere


                              65
 Opptrinnsrett – gjeldende rett

o Opplåningsrett
o Begrensning i opplåningsretten
 o Kontraktspanthavere
 o (Tvangs)kreditorbeslag
o Ombytting
                  66

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:13
posted:12/8/2011
language:Norwegian
pages:66