RANCANGAN PENGAJARAN SEJARAH TINGKATAN 5 by dandanhuanghuang

VIEWS: 59 PAGES: 4

									 UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN
      2008/2009


     PGT 201E/3
INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY

NAME    : MAISARAH BT DRAHIM     94802
      MASLINA BT MISMAN      94807
      NURUL YUHANNA BT SHAMSUDDIN 94886
      RAHMAH BTE ABDUL KARIM    94894


SUBJECT  : SEJARAH TINGKATAN 5
      (PROSES KEMERDEKAAN
      TANAH MELAYU)


TUTOR   : PN.ROHAYA BT ABDULLAH


TUTORIAL  : WEDNESDAY (0900-1000 AM)
          RANCANGAN PENGAJARAN SEJARAH

      SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MATANG JAYA

Tarikh         :  30 Ogos 2008
Tingkatan        :  5 Biru
Masa          :  9.00-9.40 pagi (40 minit)
Bilangan murid     :  30 orang
Matapelajaran      :  Sejarah Tingkatan 5
              (Bab 5: Pembinaan Negara Bangsa yang Merdeka)
Tajuk Pelajaran     :  Kemerdekaan Tanah Melayu
Objektif Am       :  Mengetahui dan Menghayati Kemerdekaan Negara
Objektif Khusus     :  - Mengenalpasti kemerdekan Tanah Melayu
               - Menyatakan proses-proses kemerdekaan Tanah
                Melayu
               - Menyatakan peristiwa-peristiwa yang berlaku
                sepanjang Tanah Melayu mendapat kemerdekaan
               - Menyatakan kesan-kesan kemerdekaan Tanah
                Melayu pada hari ini.
Penerapan Nilai     :  Semangat cintakan negara dan menghargai jasa para
              pemimpin yang telah berjuang untuk memerdekakan
              negara
Konsep utama      :  1) Pelajar dapat mengetahui proses-proses
                kemerdekaan Tanah Melayu
               2) Pelajar-pelajar dapat mengenali dengan lebih jelas
                tokoh-tokoh kemerdekaan Tanah Melayu
Pengetahuan sedia ada  :  Tarikh Malaysia menyambut hari merdeka
Alat Bantu Mengajar   :  Slide power Point, Video Kemerdekaan Tanah Melayu
Rujukan         :  Buku Teks Sejarah Tingkatan 5, Dewan Bahasa dan
              Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, Kuala
              Lumpur
Disiplin Kelas     :  Pelajar dapat memberikan tumpuan dan menunjukkan
              minat terhadap pengajaran yang diajarkan kepada
              mereka.
Langkah-langkah Mengajar


Langkah    Isi Pelajaran    Aktiviti Guru  Aktiviti Pelajar  Catatan
Induksi set  Pengenalan tentang  Guru menyoal  Cuba menjawab    Soal jawab dan
(3 minit)   sejarah       tarikh Malaysia soalan guru     perbualan yang
       kemerdekaan tanah  menyambut hari           tidak formal
       melayu        kemerdekaan

Langkah 1   Tokoh-tokoh yang   -Guru      -pelajar cuba   Guru
(6 minit)   terlibat di dalam  menerangkan   mengingati     melakukan
       kemerdekaan     setiap tokoh   nama-nama     aktiviti soal
                  yang terlibat  tokoh tersebut   jawab dengan
                  -guru      -pelajar melihat  pelajar dan
                  menunjukkan   gambar tesebut   menanyakan
                  gambar setiap  sambil       gambar-gambar
                  tokoh.      mendengar     tokoh yang
                          penerangan dari  terlibat.
                          guru

Langkah 2   Proses-proses    -Guru      -Pelajar      Guru
(10 minit)  kemerdekaan     menerangkan   memberi      memfokuskan
                  proses-proses  tumpuan      minda pelajar
                  kemerdekaan   terhadap      dengan
                  -Guru      penerangan     bertanya soalan
                  menanyakan    guru.       yang menguji
                  soalan dan    -Pelajar cuba   pemahaman
                  menyuruh     memahami      pelajar.
                  pelajar cuba   proses-proses
                  menjawab.    kemerdekaan.
                          -Pelajar
                          menjawab
                          soalan yang
                          diberikan.
Langkah 3   Kesan kesan     -Guru      -Kesan-kesan
(7 minit)   kemerdekaan.     menerangkan   kemerdekaan
                  kesan-kesan   dan perbezaan
                  kemerdekaan.   kesan
                  -Guru      kemerdekaan
                  menunjukkan   yang
                  perbezaan    ditunjukkan.
                  kesan      -Pelajar
                  kemerdekaan   mendengar
                  dahulu dan    penerangan
                  sekarang.    guru-guru.
Langkah 4    Tayangan video Bagi        Menghayati      Penerangan
(10 minit)           memantapkan     video tersebut    semasa video
                lagi proses               ditayangkan
                pembelajaran
                dan pengajaran
                guru
                menayangkan
                video
                kemerdekaan.
Penutup     -Rumusan    -Guru meminta    -Pelajar-pelajar   -Soal jawab.
(4 minit)            pelajar       membuat       -Tugasan akan
         -Latihan    menyatakan     rumusan       dibincangkan
         susulan    kembali tokoh-   tentang tajuk    pada minggu
                tokoh,kesan-    yang dipelajari.   hadapan.
                kesan        -Pelajar
                kemerdekaan     mencatat
                dengan bantuan   tugasan yang
                guru.        diberikan.
                -Guru juga
                memberikan
                latihan tubi
                untuk menguji
                kefahaman
                pelajar.

Interaksi  : pelajar dapat menjawab soalan yang dikemukan oleh guru.

								
To top