Osnovna �kola Barilovic ce ove �kolske godine uz godi�nji by u9Yqys3Q

VIEWS: 110 PAGES: 100

									Temeljem ĉlanka 28 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008.) Školski odbor Osnovne škole Barilović na svojoj
sjednici odrţanoj 30. 09. 2010. donio je


                      ŠKOLSKI KURIKULUM
                      OSNOVNE ŠKOLE BARILOVIĆ
                           za školsku godinu 2010./2011.
                             RUJAN 2010.godine
UVOD

Školski kurikulum utvrĊuje dugoroĉni i kratkoroĉni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, a odreĊuje ga nastavni
plan i program izbornih predmeta, izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti i druge odgojno- obrazovne aktivnosti, programi i projekti prema
smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. Pri izradi školskog kurikuluma stavljen je naglasak na specifiĉnosti škole i sredine u
kojoj škola djeluje. Središte i polazište rada na sadrţajima školskog kurikuluma jesu potrebe i interesi naših uĉenika i roditelja. Dostupan je na
mreţnim stranicama škole svim uĉenicima, roditeljima i ostalima zainteresiranima za rad i ţivot naše škole.
SADRŢAJ:
  1. IZBORNA NASTAVA
      - vjeronauk, njemaĉki jezik, talijanski jezik, informatika
  2. IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
  3. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
      - ESTETSKO UREĐENJE ŠKOLE                      PŠ BELAJ
      - MLADI KNJIŢNIĈARI                         - RAZREDNE AKTIVNOSTI 1. 2. 3. I 4.RAZ.
      - PJEVAĈKI ZBOR
      - FOLKLORNA GRUPA                          PŠ LESKOVAC BARILOVIĆKI
      - GLOBE GRUPA                            - DRAMSKO RECITATORSKA GRUPA
      - IGRAONICA NJEMAĈKOG JEZIKA                     PŠ SIĈA
      - RITMIKA                              -RAZREDNE AKTIVNOSTI
      - DRAMSKO – RECITATORSKA SKUPINA
      - UĈENIĈKA ZADRUGA BARILKO
      - ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB GIMNASTIKA
      - DRAMSKO RECITATORSKA GRUPA 2/3 RAZ.
      - RAZREDNE AKTIVNOSTI 1/4
  4. DOPUNSKA NASTAVA
      - MATEMATIKA                             ZA UĈENIKE OD 1. DO 4. RAZREDA
      - HRVATSKI JEZIK                           - HRVATSKI I MATEMATIKA
      - ENGLESKI JEZIK
  5. DODATNA NASTAVA
      - MATEMATIKA 5/6
      - ENGLESKI JEZIK 7/8
      - HRVATSKI JEZIK 7/8
  6. INTEGRIRANA NASTAVA
TEME: OTAC, PAS I MAĈKA, ŠKOLE ZA AFRIKU
PŠ BELAJ: DANI KRUHA-Kruh za blagdan i svagdan, USKRS
PŠ LESKOVAC BARILOVIĆKI: JESENSKA SVEĈANOST, USKRS
PŠ SIĈA:GOSPOĐA JESEN, USKRS
7. PROJEKTNA NASTAVA
IZRADA ANIMIRANOG FILMA – NEVENKA MIKULIĆ
OTVORENA ZABAVNA ŠKOLA NOGOMETA – IVANA TUŠKAN
POTROŠNJA ELEKTRIĈNE ENERGIJE – PREDRAG NOVKOVIĆ MIHALIĆ
KAKO SE JA HRANIM? – ŢELJKA OBROVAC
RIJEKA KORANA – DARKO CERJANEC
ARMALOV FOND ZA ZDRAVU PITKU VODU U ŠKOLAMA – DEJANA KIRINĈIĆ
BOŢIĆ MOJE BAKE I MOG DJEDA – DANIJELA ZATEZALO
DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE, VJEVERICA MARTA I ŢIR BOCKO – SLIKOVNICA
ZA SLABOVIDNE I SLIJEPE - ANKA GRMAN
HEALTHY EATING HABITS – ZDRAVE PREHRAMBENE NAVIKE – NATALIJA GRGURIĆ
FAMOUS PEOPLE FROM THE PAST – Poznati ljudi iz prošlosti ( Ivana Brlić Maţuranić, Nikola Tesla, Leonardo da vinci, W.A. Mozart,
Charlie Chaplin, Draţen Petrović) – NATALIJA GRGURIĆ
LONDON I ZAGREB – KAROLINA ĈORAK I NATALIJA GRGURIĆ
CLASS MAGAZINE – KAROLINA ĈORAK
WEB PAGE-TOP 5 HOLIDAY SPOTS IN CROATIA – KAROLINA ĈORAK
OBIĈAJI U NAŠEM KRAJU – MIRJANA VRANIĆ ŠUŠLJE, SVETLANA POTKRAJAC
LJUDSKA PRAVA ZA SVE…IMA LI TU NEŠTO ZA MENE???? – SVETLANA POTKRAJAC
PŠ BELAJ
DJEĈJI TJEDAN
BICIKL-MOJE PROMETNO SREDSTVO
BOŢIĆ
PŠ LESKOVAC BARILOVIĆKI
DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE
BOŢIĆ
PŠ SIĈA
LIK SVETOG NIKOLE
   8.IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA
POSJET MUZEJU, SRCE MOJE KORANE – NEVENKA MIKULIĆ
GEOMETRIJSKA TIJELA – IVANA TUŠKAN
POSJET MJESTU BARILOVIĆ I ŠKOLSKOM DVORIŠTU – MIRJANA VRANIĆ ŠUŠLJE
POSJET UTVRDI BARILOVIĆ – SVETLANA POTKRAJAC
POSJET GIMNASTIĈKOM KLUBU SOKOL U KARLOVCU – NATALIJA GRGURIĆ
ENO Tree Planting Day 2010 - Peace Is Green – DARKO CERJANEC
DANIJELA ZATEZALO: STRANE SVIJETA, STAJALIŠTE I OBZOR, PLAN MJESTA, MOJ ZAVIĈAJ, VODE U ZAVIĈAJU
PROMET, PROMJENE U PRIRODI: JESEN, ZIMA, PROLJEĆE, LJETO
ANKA GRMAN: POVIJESNE I KULTURNE ZNAMENITOSTI BREŢULJKASTIH KRAJEVA; UVJETI ŢIVOTA; TRAVNJAK – BILJKE I
ŢIVOTINJE TRAVNJAKA
PŠ BELAJ
RENATO ILIĆ: MJESTO U KOJEM ŢIVIŠ, ZIMSKE RADOSTI, RADOSTI BITI U PRIRODI
BARICA BANJAVĈIĆ: JESEN U ZAVIĈAJU, ZIMA U ZAVIĈAJU, PROLJEĆE U ZAVIĈAJU
MARIJANA BOSILJEVAC: STRANE SVIJETA, STAJALIŠTE I OBZOR, PLAN MJESTA, IZGLED ZAVIĈAJA, VODE ZAVIĈAJA
NADA VIŠAL: IMENICE, PRIDJEVI I GLAGOLI, POSJET TRAVNJAKU I ŠUMI U BLIZINI ŠKOLE
PŠ LESKOVAC BARILOVIĆKI
POSJET MATIĈNOJ ŠKOLI
JESEN U ZAVIĈAJU (POSJET VRTU, VOĆNJAKU I PARKU)
VODE U ZAVIĈAJU
PŠ SIĈA
GODIŠNJA DOBA U ZAVIĈAJU
POSJET MATIĈNOJ ŠKOLI
SNAĐIMO SE U PROSTORU
VODE NAŠEG ZAVIĈAJA
9. TERENSKA NASTAVA
ŠKOLSKA EKSKURZIJA UĈENIKA 8. RAZREDA- KAROLINA ĈORAK
TERENSKA NASTAVA NA TRSAT, RIJEKU I OPATIJU uĉenici od prvog do ĉetvrtog razreda
TRAKOŠĆAN I KRAPINA uĉenici od petog do osmog razreda
ŠKOLA U PRIRODI – UĈENICI 4. RAZREDA
ZAGREB – UĈENICI 4. RAZREDA
POSJET LOKALITETU BUBIJEVA JAMA KRAJ SIĈE – SVETLANA POTKRAJAC
AMBROZIJA, KONTINENTALNA LISTOPADNA ŠUMA – DARKO CERJANEC
ZAGREB – CERJANEC, POTKRAJAC, VRANIĆ ŠUŠLJE
POSJET ŢELJEZNIĈKOM I AUTOBUSNOM KOLODVORU, MOJA ŢUPANIJA – DANIJELA ZATEZALO
NOĆNO PROMATRANJE TELESKOPOM – SNEŢANA KIRIN MATAKOVIĆ
POSJET N.P. PLITVIĈKA JEZERA – PATRIS ŠUPER
PŠ BELAJ
KULTURNE USTANOVE – RENATO ILIĆ
KULTURNE USTANOVE, PUTUJEMO AUTOBUSOM I VLAKOM, VODE U ZAVIĈAJU – BARICA BANJAVĈIĆ
GRAD KARLOVAC, POSJET KINU I KAZALIŠTU – MARIJANA BOSILJEVAC
POSJET KINU I KAZALIŠTU – NADA VIŠAL
PŠ LESKOVAC BARILOVIĆKI
POSJET ŢUPANIJSKOM SREDIŠTU
POSJET OBLIŢNJEM GRADU (KOLODVOR, POŠTA, TRGOVINA, KNJIŢNICA)
PŠ SIĈA
GRAD KARLOVAC
POSJET KINU, KAZALIŠTU, KAZALIŠNOJ PREDSTAVI
10. OSTALE ODGOJNO OBRAZOVNE AKTIVNOSTI
DAN ŠKOLE BICIKLIJADA
ŠKOLSKE PRIREDBE: DAN ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE I DAN NEOVISNOSTI. BOŢIĆNA PRIREDBA
LIDRANO
NATJECANJA: LIK, KLOKAN BEZ GRANICA
OBILJEŢAVANJE ZNAĈAJNIJIH DATUMA
PŠ LESKOVAC BARILOVIĆKI:
PRIREDBE I SVEĈANOSTI U RAZREDU: DAN ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE, DAN NEOVISNOSTI, SVETI NIKOLA,
BOŢIĆNA PRIREDBA, VALENTINOVO, MAŠKARE I PRIREDBA ZA MAJĈIN DAN
PŠ SIĈA: OBILJEŢAVAMO PRIGODNE DANE: Dan kruha - Dan zahvalnosti za plodove zemlje, Dan neovisnosti, Sveti Nikola, boţićna
priredba, Valentinovo, Maškare, Dan planete Zemlje, majĉin dan
11. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN
- tablica
  1. IZBORNA NASTAVA
Izborna nastava je uĉenikov osobni izbor odreĊenoga nastavnog predmeta i ponude nastavnih predmeta kao izbor odgojno- obrazovnih sadrţaja u
školi. Izborni predmeti obvezni su tijekom cijele školske godine za sve uĉenike koji su se za njih opredijelili, a uĉenik bira izborni predmet ili
izborne predmete na poĉetku školske godine. Uĉenik moţe prestati pohaĊati izborni predmet nakon pisanog zahtjeva i obrazloţenja roditelja
uĉenika i uĉenika uĉiteljskom vijeću do poĉetka školske godine pod uvjetom da obaveznu satnicu zamjeni drugim izbornim predmetom ili
aktivnošću u školi.

NAZIV PROGRAMA         RAZRED         IZVRŠITELJ          SATI                 SATI
                                          TJEDNO               GODIŠNJE
VJERONAUK           1. – 4.        DUBRAVKA BELJAN       2 SATA – 5 ODJELA          70
                1. – 8.        JURE GAGIĆ          2 SATA – 7 ODJELA          70
NJEMAĈKI JEZIK         4., 5., 6., 7., 8.   DARIA PERAKOVIĆ       2 SATA – PET ODJELA         70
                                          IGRAONICA ZA UĈENIKE 2. I
                                          3. RAZREDA              35
TALIJANSKI JEZIK        4., 6., 7. i 8.    INES KELEMEN         2 SATA – 1 ODJEL           70
                                          1 SAT – 2 ODJELA           35

INFORMATIKA          5., 6., 7., 8.     MARIO ZOVKIĆ         2 SATA – 4 ODJELA          70


NAZIV PROGRAMA         RAZRED             BROJ UĈENIKA
VJERONAUK            1. – 8.             130
TALIJANSKI JEZIK        4.               1+4
                5.               1
                7.               3
                8.               2
NJEMAĈKI JEZIK         4.               1
                5.               4
                6.               3
                7.               2
INFORMATIKA         5.             13
               6.             11
               7.             16
               8.             12

  2. IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

Ukljuĉenost uĉenika u izvanškolske aktivnosti

NAZIV AKTIVNOSTI                UĈENICI
KICKBOXING KLUB TIGAR              SANJA STIŠĆAK
DVD SIĈA                    JANKO LUKETIĆ
                        TOMISLAV JAKŠIĆ
NK ILOVAC                    FRANJO ERIĆ
                        ANTONIO ERIĆ
                        LUKA ERIĆ
KONJIĈKI KLUB KARLOVAC             MARIJA TRGOVĈIĆ
KUD BARILOVIĆ                  KATARINA ŢIVĈIĆ
                        JURICA SPUDIĆ
                        DOMINIK MIHALIĆ
                        MIRNA MARĈAC,
                        MARIN MEJAŠKI,
                        MARTINA ŢUPĈIĆ
                        BORNA MARĈAC
                        VALENTINA ŢUPĈIĆ
                        IVA KRAJAĈIĆ
                        NIKA MARĈAC
                        MARIJA SPUDIĆ
                        DOMAGOJ KRIVAĈIĆ
                        EMA LASIĆ
                        TOMO MARĈAC
                              ENA KRAJAĈIĆ
GŠ „TRIGLAV“ KARLOVAC                   HRVOJE MIKIĆ
NK DUGA RESA                        FILIP ŠETINC
                              ANTONIO BOŠNJAK
TKD DUGA RESA                       NIKOLA BRNARDIĆ
DVD BARILOVIĆ                       LUKA DOBRINIĆ
                              IVA KRAJAĈIĆ
                              VALENTINA ŢUPĈIĆ
                              JOSIP DOBRINIĆ
                              MARIN MEJAŠKI
                              MARTINA ŢUPĈIĆ
                              DOMAGOJ KRIVAĈIĆ
STK „AQUAESTIL“ DUGA RESA                 KARLO MATEŠA
                              LUKA MATEŠA
KONJIĈKI KLUB „INDIANA“                  MARIN MEJAŠKI
                              MARTINA ŢUPĈIĆ
MINISTRANTI                        Uĉenici 3.i 4. razreda

  3. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Ovaj oblik aktivnosti organizira se za sve uĉenike. Uĉenici se ukljuĉuju u izvannastavne aktivnosti samostalnom odlukom. Izvannastavne
aktivnosti su povezane s odreĊenim nastavnim predmetom ili su interdisciplinarne naravi.

NAZIV: ESTETSKO UREĐENJE ŠKOLE

    CILJ         NAMJENA        NOSITELJI         AKTIVNOSTI         VREMENIK       TROŠKOVNIK      VREDNOVANJE

- Uĉiniti radni    - Ukljuĉiti uĉenike te    Uĉitelj likovne  UreĊenje školskog prostora,     Tijekom godine,   Potošni materijal i  Vrednuje se kroz
prostor ugodnim te  razvijati vizualno-likovnu  kulture:     ureĊivanje panoa uĉeniĉkim     2 sata tjedno, tj.  likovni pribor:    mišljenje uĉenika,
estetski prikladnim  pismenost i estetsku     Nevenka      radovima ostvarenim na redovnoj   70 sati godišnje.   200-300 kn      uĉitelja i lokalne
odgojno-obrazovnoj  osjetljivost         Mikulić i     nastavi likovne kulture i izvan                        zajednice.
ustanovi, ureĊenje   - razvijanje vizualnog,   uĉenici.     nastave i škole, izrada tematskih                       Radovi koji će
škole tematski    kritiĉnog i stvaralaĉkog            plakata te prigodnih ukrasa,                          koristiti za ureĊenje,
prema godišnjim    mišljenja                    ureĊenje scenografije za školske                      ocijenit će se u
dobima, praznicima,  - poticati na pozitivan             priredbe i druge prigode.                         nastavi likovne
blagdanima te     odnos prema estetskim                                                   kulture kroz
obljetnicama na    vrijednostima likovnog             9.mj.- dobrodošlica uĉeniima i                       zalaganje.
lokalnoj, drţavnoj i  rada, umjetniĉkog djela te           prvašićima u novu školsku godinu,
svjetskoj razini    radnog okruţenja                jesen
 - izlaganje      - stjecanje trajnih               10.mj.- obiljeţavanje Dana
uĉeniĉkih radova    uporabljivih znanja               neovisnosti i Dana kruha
            - poticati znatiţelju i             11.mj.- Dan Svih Svetih
            originalnost u radu,              12.mj.- ureĊenje scenografije za
            motiviranost, otvorenost            Boţićnu priredbu, izrada ukrasa za
            za stjecanje novih               boţićno drvce, Sv. Nikola
            iskustava, osjetljivost za           1.mj.- zima, Lidrano
            probleme,                    2.mj.-Valentinovo, maškarada
            samopouzdanje,                 3.mj.-proljeće, Dan hrvatskog
            razvijanje spoznajnih              jezika, Svjetski dan voda
            funkija (fleksibilnost,             4.mj.-Uskrs (izrada uskršnjih
            spoznaju, pamćenje),              ukrasa), obiljeţavanje Dana
            zornog i apstraktnog              planeta Zemlje
            mišljenja                    5.mj.- Dan škole
                                    6.mj.- dolazak ljeta i ljetnih
                                    praznika


NAZIV: MLADI KNJIŢNIĈARI -
  CILJ     NAMJENA              NOSITELJI         AKTIVNOSTI           VREMENIK      TROŠKOVNIK   VREDNOVANJE
                                                       Tijekom školske   Nema troškova  Ankete za korisnike
Poticanje ĉitanja i  Osposobljavanje uĉenika   Voditeljica    Istraţivaĉkim,     praktiĉnim,  god.2010./2011.,          usluga knjiţnice,
informacijske     za aktivno ukljuĉivanje u  izvannastavne   kreativnim i timskim radom       35 sati godišnje          upitnici za
pismenosti uĉenika;  društvo znanja;       aktivnosti,    uĉenici će se uvoditi u osnove     (ponedjeljak,            samovrednovanje
organiziranje     promicanje prava djeteta   Branka       knjiţniĉnog poslovanja, sudjelovat   predsat i              uĉenika na poĉetku i
kvalitetnog i     koja proizlaze iz      Dojĉinović     će u nacionalnom kvizu za       deţurstvo u             na kraju školske
korisnog provoĊenja  temeljnog prava svakog    uĉenici 7. (3) i  poticanje ĉitanja, izraĊivat će    knjiţnici za            godine, rasprava,
slobodnog vremena   ĉovjeka da se razvija na   8. r. (1)     prigodne   tematske   plakate,  vrijeme odmora:           kritiĉki osvrt na
uĉenika;        osnovi svojih sposobnosti            postavljat će izloţbe, obiljeţavati  Sanja Stišćak, 8.          ostvareno i dogovor
uvaţavanjem      i intelektualno-                znaĉajne   kulturne,  povijesne,  r.; srijeda, prvi          za sljedeću školsku
uĉenika onakvog    emocionalnih potencijala;            ekološke i društvene datume,      sat i deţurstvo           godinu.
kakav on jeste     motivacija za                  ureĊivati zidne novine, prezentirati  pod odmorom
utjecati na njega    izvanškolsko ĉitanje i           rad grupe u školskom listu Barilko   prije i poslije
kakav će biti i kako  estetsko doţivljavanje te         i web-stranici škole, pomagati u    prvog sata:
će djelovati na svoje  slobodan i kritiĉan pristup        pripremi i realizaciji knjiţevnog   Hrvoje Mikić, 7.
socijalno okruţenje;  informacijama.               susreta, razvijati suradnju s drugim  r.; srijeda, 7. sat i
stjecanje iskustva i                        knjiţnicama     i   interesnim  deţurstvo pod
sposobnosti u                           skupinama u školi oko zajedniĉkih   velikim
stvaralaĉkom                            projekata.               odmorom:Petra
korištenju izvora                                             Stanković,
informacija kao                                              Lorena Mateša,
preduvjet uĉenikova                                            7. r.)
uspješnog i
odgovornog
sudjelovanja u
graĊanskom
demokratskom
društvu; odgoj
uĉenika za
multikulturalno
društvo.


NAZIV: PJEVAĈKI ZBOR
Cilj         stjecanje trajnih i upotrebljivih znanja, razvijanje sposobnosti i vještina u pjevanju, osvještavanje lijepog
           pjevanja

Namjena                organizacija i sudjelovanje na školskim priredbama, Dani kruha, Dan neovisnosti, Boţić, Dan škole

Nositelji               Uĉitelj Duško Gvozdić i uĉenici 4.-8. razreda (26) 4+5+3+7+7
Aktivnosti               rad na jasnoj dikciji, tehnika disanja, intoniranje
Vremenik               prema rasporedu sati 1.9.2010.-15.6.2011, 1 sat tjedno, 35 sati tijekom nastavne godine
Troškovnik              nema
Vrednovanje              kroz nastavu glazbene kulture opisno
NAZIV: FOLKLORNA GRUPA
CILJ                   -razvijanje ljubavi prema folkloru
                     -stjecati sposobnosti i vještina u izraţavanju kroz ples i pokret
NAMJENA                 -pruţanje mogućnosti uĉenicima koji iskazuju veći interes za plesno-folklorno izraţavanje
                     -razvijati ljubav prema plesu i glazbi
                     -razvijati interes za ples i plesno stvaralaštvo

NOSITELJI AKTIVNOSTI           - uĉiteljica Ivana Tuškan i uĉenici od 5.-8.razreda

AKTIVNOSTI                -sudjelovanje na školskim priredbama
VREMENIK                 -jednom tjedno ( 35 sati)
TROŠKOVNIK                -nabava i šivanje nošnji ( roditelji)
VREDNOVANJE               -Postignuti rezultati u plesnim izvedbama, odnos prema grupi

ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB – GIMNASTIKA
 1. Ssk gimnastika (skolski sportski klub)
   Prema afinitetima djece I matrijalnim uvjetima skole prije su postojale dvije sekcije, odbojka I nogmet, no buduci das mo u zahvaljujuci
   projektu gimnastickog kluba “Sokol” dobili gimnasticke sprave, ja kao uciteljica tzk sam uvidjela da one nude “najidealnije” uvjete za
   ssk. Svoj prijedlog prenamjene ssk sam iznijela ravnateljici, sa cime se ona odmah slozila. Djeca vjezbaju u blagavaoni koju smo
   prilagodili nastavi tzk. Kako je ssk kao sto sam navela do tada imao dvije sekcije, odbojku I nogomet, one su se odrzavale u puno
   nepogodnijim uvjetima (npr odbojka: velicina terena, visina blagavaone,nemogucnost postavljanja mreze jer postoje dva betonska stupa u
   blagavaoni nogomet: za ljepog I pogodnog temperaturom vremena on se odrzavao na vanjskom igralistu no tokom zimskog perioda
   odrzavao se u blagavaoni pa zbog same arhitekture blagavaone I malog prostora je limitirao aktivnosti)
 2. Skolski sportski klub je odgovoran za provedbu izvannastavnih aktivnosti koje omogucuju ucenicima, bez obzira na stupanj sposobnosti I
   znanja, ukljucivanje u skladu sa njihovim interesima u gore navedenu aktivnost.
 3. Napredniji gimnasticki elementi, elementi predvideni za provodenje u nastavi tzk, te njihovo usavrsavanje I povezivanje u gimnasticku
   vjezbu, odlazak na meduskolsko natjecanje osposobljava ucenike za aktivno organiziranje slobodnog vremena. Znanje I afininiteti prema
   tom sportu trebali bi ostati prisutni tokom cjelog zivota.
 4. Nositelj aktivnosti je uciteljica tjelesne I zdravstvene kulture prof. Mirjana Erdeljac Cunha.
  5. Aktivnost se, kao sto sam rekla provodi u blagavaoni iz razloga sto skola nema sportsku dvoranu. To je jedini prostor unutar skole gdje se
   nastava I aktivnosti ssk mogu provoditi u kakvim, takvim uvjetima.
  6. Vremenik: tokom cjele skolske godine, dva puta tjedno. Srijeda I petak, 7. sat.
  7. Kako djeca odlaze na zupanijsko natjecanje zapazila sam da na ta natjecanja dolaze I skolska djeca koja kontinuirano vjezbaju u
   gimnastickom klubu, u nasem slucaju to je Karlovacki “Sokol” te tako postizu puno zapazenije rezultate. Smatram da bi na to natjecanje
   trebala odlaziti djeca koja se tom aktivnoscu bave samo unutar svog ssk, zbog toga sto bi to onda bio pravedan nacin valorizacije rada te
   djece I njihovog
   voditelja.
  8. Kao sto sam navela pod 7. Iz istog razloga ovu skolsku godinu sam odlucila napraviti malo pojedinacno skolsko natjecanje u gimnastici,
   te time podici motivacuju na visi nivo, cime se naravno dobivaju visestruki zdravstveno-psiholoski efekti.

IGORAONICA NJEMAĈKOG JEZIKA
AKTIVNOST: rad s uĉenicima 2. i 3. razreda
CILJEVI AKTIVNOSTI: usvojiti osnovna znanja iz NJ J, razvijati usmene i pismene vještine, razvijati sposobnost komunikacije, razvijati
ljubav prema NJ J i kulturi.
NAMJENA AKTIVNOSTI: program je namijenjen uĉenicima 2. i 3. razreda matiĉne škole
NOSITELJI: uĉenici 2. i 3. razreda matiĉne škole i voditeljica grupe uĉiteljica Daria Peraković
NAĈIN REALIZACIJE: uĉenici će usvojiti gradivo navedene grupe neposrednom komunikacijom na satu, grupnim i individualnim i radu u
paru.
VREMENIK: tijekom nastavne godine 1 sat tjedno, 35 sati godišnje
TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: na teret MZOS-a
NAĈIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJE REZULTATA: provjeravanje znanja usmeno tijekom nastavne godine, kroz neposrednu
komunikaciju s uĉenicima, kroz igru.

NAZIV: GLOBE GRUPA
AKTIVNOST:
- predmetna nastava, samostalan rad uĉenika, samostalno mjerenje uĉenika, samostalno pismeno praćenje mjerenja, unošenje i slanje podataka u
bazu u SAD-u, rad na internetu, organizacija prikupljenih podataka, izrada prezentacije ( poster)
- posjetiti zaštićena podruĉja Karlovaĉke ţupanije ( Bosiljevo, Marmontova Aleja u Karlovcu, Vrbanićev Perivoj- botaniĉki vrt), posjetiti izvore
rijeka koje protjeĉu kroz Karlovac ( ph vode, temperatura vode), posjet mikrobiološkom laboratoriju ( ispitivanje uzorka vode sa izvora u
Velemeriću )
- provedba orjentacijskog trĉanja ( uz pomoć M. E. Cunhe), ispitivanje kemijskog sastava tla ( Ţeljka Obrovac), o oblacima ( Patris Šuper)
CILJEVI AKTIVNOSTI:
- razvoj svijesti o potrebi oĉuvanja i zaštite lokalnog i globalnog okoliša
- vlastitim naporima pridonijeti boljitku ĉovjeka i prirode
- upoznavanje sa svim vremenskim prilikama
- doţivljavanje cjelogodišnjih prirodnih pojava
- osposobljavanje uĉenika za mjerenja i opaţanja koja će pridonijeti boljem znanstvenom razumijevanju razliĉitih ekosustava i cjelovitog sustava
planeta Zemlje
- obogaćivanje i nadopunjavanje postojećih nastavnih programa prirodoslovlja, geografije, matematike, ingormatike , fizike i engleskog jezika te
primjenom suvremenih tehnologija, ostvarivanje većih uĉeniĉkih postignuća na tim podruĉjima
- suradnja sa ostalim Globe školama u Karlovaĉkoj ţupaniji radi izmjene iskustava kao i usvajanje novih sadrţaja vezanim uz atmosferska
mjerenja ( Šumarsko drvodjeljska škola u Karlovcu)
- suradnja sa kako širom tako i uţom lokalnom zajednicom ( Suradnja sa KUD-om Barilović, sa DVD-om Barilović, DVD-om Belajske Poljice,
DVD-om Siĉa, suradnja sa mještanima, DHMZ-om u Zagrebu, Hrvatkim šumama, Općinom Barilović )
NAMJENA AKTIVNOSTI: pruţati uĉenicima mogućnost ukljuĉivanja u nov projekt namijenjen dobrobiti prirode
NOSITELJI: Voditeljica Globe grupe Natalija Grgurić i uĉenici 5. i 6. razreda
NAĈIN REALIZACIJE: Uĉenici u tjednom zaduţenju, svakodnevno u 12.00 vrše atmosferska mjerenja i zapisuju ih u biljeţnicu. Uĉenici se 2
sata tjedno sastaju s voditeljicom i unose podatke internetom u bazu podataka. Najĉešće metode su usmeno izlaganje, demonstracija, mjerenje
istraţivanja, pretraţivanje na webu i rad s tekstom. Odlazak na terensku nastavu po planu i programu rada GLOBE grupe
VREMENIK: kroz godinu će se odrţati 2 nastavna sata . Uĉenici vrše mjerenja svakodnevno i tijekom svih blagdana i praznika.
TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI:
Potrošni materijal i pribor: 1000kn
Odlasci na terensku nastavu školskim kombijem : 500 kn
Sudjelovanje na meĊuţupanijskom natjecanju: 400kn
Sudjelovanje na drţavnom natjecanju: 400kn
Ukupno: 2 300 kn
NAĈIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJE REZULTATA: Rad Globe grupe vrednuje se kroz ispravno, kontinuirano i detaljno svakodnevno
mjerenje i unošenje u centralnu bazu podataka u SAD-u.
Nadalje se rad grupe vrednuje kroz sudjelovanje na meĊuţupanijskim smotrama i drţavnim natjecanjima. Znanje uĉenika vrednuje se kroz
usmeno i pismeni ispitivanje, kao i njihovu aktivnost i zainteresiranost pri obavljanju terenske nastave.
Nadalje se rad grupe vrednuje kroz sudjelovanje na meĊuţupanijskim smotrama i drţavnim natjecanjima. Znanje uĉenika vrednuje se kroz
usmeno i pismeno ispitivanje.
NAZIV: RITMIKA
Cilj: stjecanje sposobnosti izraţavanja kroz pokret i plesne strukture
Namjena: pruţiti mogućnost nadarenim uĉenicima da razvijaju svoju nadarenost i kreatinost
Nositelj aktivnosti: uĉiteljica Natalija Grgurić i uĉenici od V.-VIII. Razreda
Aktivnost: razgovor, izrada kostima za nastupe, sudjelovanje na školskim priredbama, sudjelovanje na revijama amaterskog plesa u Karlovcu
Metode rada: metode rada koje naglašavaju kreativnost uĉenika i mogućnost izraţavanja kroz ples, pokret i glazbu
Vremenik: tijekom godine uz prigodne javne nastupe
Troškovnik: troškove za izradu prigodnih kostima snose roditelji, okvirno 100 kn
Vrednovanje: za vrednovanje koristiti ove elemente : - originalnost, estetska kvaliteta, odnos prema radu
Naĉin vrednovanja: anketa, tabela zalaganja

DRAMSKO –RECITATORSKA SKUPINA
CILJ: razvijanje sposobnosti i vještina u govornom izraţavanju, izraţavanju pokretom te sposobnosti praktiĉnog oblikovanja.Primjena na
priredbama i sveĉanostima. Osposobljavanje uĉenika za stvaralaĉki rad na sceni.
NAMJENA: Uĉenici pripremljene i uvjeţbane sadrţaje tijekom šk. god. mogu pokazati na prigodnim školskim priredbama i sveĉanostima
povodom obiljeţavanja Dana neovisnosti RH, Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, Boţić, Majĉin dan
NOSITELJ: Voditeljica dramske skupine je uĉiteljica Mirjana Vranić-Šušlje. Ukljuĉeno je ukupno 26 uĉenika( 9 uĉenika 5. razreda, 5 uĉ.
6.razreda, 8 uĉenika 7. razreda, 4 uĉ. 8. razreda.)
NAĈIN REALIZACIJE: -dogovor o radu
           - odabir tema i sadrţaja
           - izraţavanje govorom i pokretom, vjeţbanjem
           - priprema i uvjeţbavanje scenskih prikaza i kraćih igrokaza ( Dan kruha, Sv.Nikola, Boţić, Dan smijeha, Majĉin dan,
              Dan škole
           - sudjelovanje u priredbama
           - priprema scene
           - izrada jednostavnih lutaka
           - analiza rada na kraju nastavne godine
VREMENIK: rad dramske skupine organizirati će se po 1 sat tjedno, utorkom 7. sat, tj. 35 sati tijekom nastavne godine
TROŠKOVNIK: Oko 50 kn za papire i ukrase
NAĈIN VREDNOVANJA: natjecanje u sposobnostima i izraţavanju, scenska izvedba za Lidrano

UĈENIĈKA ZADRUGA“ BARILKO“, sekcija Vezenje
CILJ: Zadrţavanje i razvijanje tradicionalnih naĉina izrade ukrasnih i uporabnih predmeta barilovićkog kraja. Prepoznati motive i vrijednosti
starih motiva na vezovima.
NAMJENA: IzraĊene proizvode namijeniti za izloţbe na lokalnoj i ţupanijskoj razini, za prodajne izloţbe ili prema narudţbi kupca
NOSITELJI:ukupno 20 uĉenika( 6 uĉenika 5. razreda, 8 uĉenika 6. razreda, 4 uĉenika 7. razreda, 2 uĉenika 8. razreda), suradnica unutar škole
ĐurĊica Banjavĉić, roditelji i voditeljica sekcije Mirjana Vranić –Šušlje
VREMENIK: Rad ove sekcije organizirat će se 1 sat tjedno, godišnje 35 sati. PredviĊen dan u tjednu je petak 7. sat.
TROŠKOVNIK: Kupnja materijala iz novĉanih sredstava zadruge koji vodi tajnica škole. PredviĊeni materijal je: konac, ljepilo, papir, ukrasi i
dodaci. Materijal bi iznosio oko 800 kuna. PredviĊa se zarada putem prodaje boţićnih ĉestitki sa vezenim boţićnim motivima.
VREDNOVANJE: Provodi se na kraju polugodišta i školske godine prema uloţenom trudu, kvaliteti, nastupanju na izloţbama ili smotri.
Dodjeljuju se zahvalnice i pohvalnice.

RAZREDNE AKTIVNOSTI 1. i 4. razred – Anka Grman
CILJ: razvijanje sposobnosti i vještina u govornom izraţavanju, izraţavanju pokretom te sposobnosti praktiĉnog oblikovanja. Recitacijama
sudjelovati u obiljeţavanju Sv.Nikole, Boţića i Nove godine, Valentinovo i pripremiti program za uĉenike prvake. Javno prezentirati školu i
aktivnosti koje se odvijaju u školi.
NAMJENA: omogućiti uĉenicima da razvijaju svoje potencijale, predstavljanje škole ( kroz priredbe roditeljima i lokalnoj zajednici)
NOSITELJ: Voditeljica Razrednih aktivnosti je uĉiteljica Anka Grman. Ukljuĉeno je 8 uĉenika 1. i 4. razreda
NAĈIN REALIZACIJE: -dogovor o radu
            - odabir tema i sadrţaja
            - izraţavanje govorom i pokretom, vjeţbanjem
            - priprema i uvjeţbavanje scenskih prikaza i kraćih igrokaza ( Dan kruha, Sv.Nikola, Boţić, Valentinovo, Maškare,
              Uskrs, Dan škole, Doĉek Ċaka prvaka)
            - sudjelovanje u priredbama
            - priprema scene
            - izrada jednostavnih lutaka
            - analiza rada ka kraju nastavne godine
VREMENIK: rad dramske skupine organizirati će se po 1 sat tjedno, tj. 35 sati tijekom nastavne godine
TROŠKOVNIK: 100KN (izrada lutaka)
NAĈIN VREDNOVANJA: pisana anketa meĊu uĉenicima i roditeljima naše škole
NAZIV: DRAMSKO – RECITATORSKA GRUPA 2/3 razred
CILJ:
- razvijanje sposobnosti i vještina u govornom izraţavanju, izraţavanje pokretom, te
    sposobnosti praktiĉnog oblikovanja
- razvijanje sposobnosti i vještina izraţajnog recitiranja, sposobnost glume
NAMJENA:
- omogućiti uĉenicima da razviju svoje potencijale
- predstavljanje škole roditeljima i lokalnoj zajednici kroz priredbe
- osposobljavati uĉenike za javno nastupanje i prezentaciju nauĉenog
- pruţanje mogućnosti uĉenicima da iskaţu svoje pjevaĉke, glumaĉke i recitatorske
 sposobnosti
NOSITELJI: voditeljica dramsko- recitatorske grupe je uĉiteljica Danijela Zatezalo, ukljuĉeno
        je 12 uĉenika 2. i 3. razreda
AKTIVNOSTI:
  - dogovor o radu
  - odabir tema i sadrţaja
  - izraţavanje govorom i pokretom, vjeţbanjem
  - ĉitanje i recitiranje tijekom nastavne godine
  - rad u grupi i individualni rad
  - priprema i uvjeţbavanje scenskih prikaza i kraćih igrokaza ( Dan kruha, Sv. Nikola, Boţić, Majĉin dan, Uskrs )
  - sudjelovanje u priredbama
  - priprema scene
  - izrada jednostavnih lutaka
  - analiza rada na kraju nastavne godine
VREMENIK: 1 sat tjedno, tj. 35 sati tijekom nastavne godine
TROŠKOVNIK: 100,00 kn ( izrada lutaka i kostima )
VREDNOVANJE: nakon svakog nastupa porazgovarati o uspješnosti sudjelovanja u
           programu, vjeţbati kritiĉnost i samokritiĉnost
PŠ BELAJ
NAZIV-Razredne aktivnosti 1. razred
Razred-1.
Broj uĉenika-12
Sati tjedno-1
Sati godišnje-35
Izvršitelj-Renato Ilić
CILJ-razvijanje sposobnosti i vještina u govornom izraţavanju
pokretom te sposobnosti praktiĉnog oblikovanja.Recitacijama
sudjelovati u obiljeţavanju Dana neovisnosti,Sv.Nikole,Boţića,
Nove godine i Valentinova.
NAMJENA-pruţanje mogućnosti uĉenicima da iskaţu svoje
glumaĉke,recitatorske i likovne sposobnosti.
NOSITELJ-voditelj skupine je uĉitelj Renato Ilić i 12 uĉenika
1.razreda
AKTIVNOSTI
-dogovor o radu
-odabir tema i sadrţaja
-rad u grupi i individualni rad
-priprema i uvjeţbavanje scenskih prikaza i kraćih igrokaza
-sudjelovanje u priredbama
-priprema scene
-izrada jednostavnih lutaka
-obiljeţavanje vaţnih datuma
-analiza rada na kraju nastavne godine
VREDNOVANJE-rad grupe se vrednuje kroz mišljenje
uĉenika i uĉitelja
NAZIV: Razredne aktivnosti 2.razred
CILJ: poticati i unaprjeĊivati intelektualni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj
    uĉenika u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima
NAMJENA: razliĉitim oblicima odgojno – obrazovnog rada zadovoljiti stvarne potrebe
       i interese uĉenika
NOSITELJI: voditeljica aktivnosti – uĉiteljica Barica Banjavĉić
       - u rad je ukljuĉeno 10 uĉenika 2. razreda
AKTIVNOSTI: - obiljeţavanje drţavnih praznika i crkvenih blagdana prigodnim
          proslavama
        - upoznavanje s novim knjigama i zanimljivim tekstovima
        - pisanje literarnih radova
        - izrada likovnih radova
        - izleti (šetnje) u prirodu
        - oblikovanje i ukrašavanje unutarnjeg i vanjskog prostora
        - sportske aktivnosti
VREMENIK: tijekom godine, jednom tjedno – 35 sati godišnje
TROŠKOVNIK: 100 kn
VREDNOVANJE: kroz mišljenje uĉenika, uĉitelja i ĉlanova lokalne zajednice
NAZIV-Razredne aktivnosti 3. razred
Broj uĉenika-11
Sati tjedno-1
Sati godišnje-35
Izvršitelj-Kristina Cindrić Banović
CILJ:
Razvijanje aktivnosti, osjeta glazbe i pokreta, praćenje glazbe, interpretacija i osobno stvaralaštvo, razvoj kreativnosti, razvoj motorike,
sposobnost snalaţenja u prostoru, razvijanje osjećaja za zajedniĉki rad i uspjeh, odgovornost za uspjeh i poticanje drugih, uvaţavanje prijedloga i
stajališta drugih te razvijanje samopouzdanja.
Razvijati stvaralaĉke sposobnosti u jeziĉno-umjetniĉkom,scenskom,likovnom i glazbenom podruĉju.
Povezati nastavne sadrţaje hrvatskog jezika, likovne i glazbene kulture s umjetniĉkim izriĉajem na sceni.
Razvijati osjećaj za timski rad i ugodno ozraĉje
NAMJENA:
Sudjelovanje u pripremi i izvoĊenju dramsko-scenskih djela.
Razvijati sposobnosti i vještine koje omogućuju doţivljavanje, spoznavanje.
Razumijevanje, interpretaciju i osobno stvaralaĉko izraţavanje.
Na zabavan naĉin usvajati više znanja.
NOSITELJI-voditeljica skupine, uĉiteljica Kristina Cindrić Banović i 11 uĉenika 3.razreda
AKTIVNOSTI
-dogovor o radu
-odabir tema i sadrţaja
-rad u grupi i individualni rad
- uvjeţavanje izgovora teksta, glume, pjevanja, plesanja i dr. pokreta
-izvedba uvjeţbanog i nauĉenog teksta
-izrada scene i kostima
-priprema scene
-crtanje, slikanje, modeliranje, graĊenje te izlaganje likovnih radova
-sudjelovanje u priredbama
-obiljeţavanje vaţnih datuma
-analiza rada na kraju nastavne godine
VREMENIK: 1 sat tjedno, prema rasporedu
TROŠKOVNIK: nema troškova
VREDNOVANJE
-pratiti pojedinaĉni i skupni rad uĉenika,te ih poticati na napredovanje u istoj ili sliĉnoj aktivnosti. -rad skupine bit će prezentiran uĉenicima,
djelatnicima škole, roditeljima i drugim uzvanicima.
-rad skupine će se vrednovati kroz mišljenje uĉenika, uĉitelja i roditelja.
NAZIV: Razredne aktivnosti 4. razred

IZVANNASTAVNA             BROJ      SATI     SATI      IZVRŠITELJ
AKTIVNOST   RAZRED         UĈENIKA    TJEDNO    GODIŠNJE
RAZREDNE   IV.           7        1      35      NADA VIŠAL
AKTIVNOSTICILJ: razvijati literarne sposobnosti, ĉitateljske interese i kulturu, razvijanje sposobnosti i vještina u govornom izraţavanju,razvijati sposobnost
izraţavanja doţivljaja, osjećaja, misli , stavova, izraţavanju pokretom te sposobnosti praktiĉnog oblikovanja, recitacijama i dramatizacijama
sudjelovati u obiljeţavanju drţavnih i crkvenih blagdana Dana neovisnosti, Sv.Nikole, Boţića i Nove godine, Valentinova i pripremiti program
za uĉenike prvake, uoĉavati promjene u prirodii njihov utjecaj na ţivot, povezati vremenske promjene i njihov utjecaj na biljni i ţivotinjski svijet
i rad ljudi
-javno prezentirati školu i aktivnosti koje se odvijaju u školi
-razvijanje sposobnosti i vještina izraţajnog recitiranja
-sposobnost glume
NAMJENA-pruţanje mogućnosti uĉenicima da iskaţu svoje glumaĉke , recitatorske i likovne sposobnosti
-omogućiti uĉenicima da razvijaju svoje potencijale
- predstavljanje škole ( kroz priredbe roditeljima i lokalnoj zajednici, osposobljavati uĉenike za javno nastupanje i prezentaciju nauĉenog,
pruţanje mogućnosti uĉenicima koji iskazuju veći interes za likovno izraţavanje da razvijaju svoje potencijale)
NOSITELJ: Voditeljica skupine je uĉiteljica Nada Višal. Ukljuĉeno je 7 uĉenika 4.razreda
AKTIVNOSTI:       - dogovor o radu
            - odabir tema i sadrţaja
            - izraţavanje govorom i pokretom, vjeţbanjem
            - ĉitanje i recitiranje tijekom školske godine, rad u grupi i
            - individualni rad
            - priprema i uvjeţbavanje scenskih prikaza i kraćih igrokaza ( Dan kruha, Dan neovisnosti, Sv.Nikola, Boţić,
              Valentinovo, Dan ţena, Majĉin dan, Dan škole, doĉek Ċaka prvaka)
            - sudjelovanje u priredbama
            - priprema scene
            - izrada jednostavnih lutaka
            -izrada razrednih i školskih plakata vezanih uz obiljeţavanja blagdana i dogaĊaja, te vaţnih datuma
            -analiza rada na kraju nastavne godine
            -nakon svakog nastupa porazgovarati o uspješnosti sudjelovanja u
            programu, vjeţbati, biti kritiĉan i samokritiĉan
            -samostalan rad uĉenika, estetsko ureĊenje prostora u školi
            -razvijanje sposobnosti i vještina u likovnom izraţavanju
            -stjecanje trajni i uporabljivih znanja
VREMENIK: rad skupine organizirati će se po 1 sat tjedno, tj. 35 sati tijekom nastavne godine
TROŠKOVNIK: 100kn (izrada lutaka, kostimi za igrokaze, plakati )
VREDNOVANJE:
-rad grupe se vrednuje kroz mišljenje uĉenika,uĉitelja
-pljesak i prezentacija u školskom listu,vijeću uĉitelja i roditelja
PŠ BARILOVIĆKI LESKOVAC - LIDIJA GOJAK PAVLIĆ
NAZIV AKTIVNOSTI: DRAMSKO – RECITATORSKA GRUPA
CILJ AKTIVNOSTI:
-kroz igru i dramatizaciju knjiţevnih tekstova osposobiti uĉenike za pravilno govorno i pismeno izraţavanje
-poticati zanimanje uĉenika za samostalnim ĉitanjem i literarnim stvaranjem
-razvijati kod uĉenika sposobnost izraţavanja vlastitih doţivljaja, osjećaja i stavova
-osposobiti uĉenike za izvoĊenje igrokaza i recitacija primjerenih dobi uĉenika i odreĊenim prigodama
NAMJENA:
-osposobljavati uĉenike za javno nastupanje i prezentaciju nauĉenog
-razvijati uĉeniĉku kreativnost i stjecanje radnih navika, zanimanje za literarnim i likovnim izraţavanjem, ĉitanje, pripremanje i izvoĊenje
igrokaza
-poticati na vlastite ideje i prijedloge za rad
NOSITELJI: Voditeljica izvannastavnih aktivnosti je uĉiteljica Lidija Gojak Pavlić. Sudjeluje 6 uĉenika iz 1., 3. i 4. razreda.
AKTIVNOSTI: -recitacijama i igrokazima sudjelovati u obiljeţavanju Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, Dana Neovisnosti, Sv.Nikole,
Boţića i Nove godine, Valentinova, Majĉinog dana i završetka školske godine.
- pruţanje mogućnosti uĉenicima da se iskaţu kroz recitiranje i glumu
VREMENIK: Aktivnosti se provode tijekom cijele nastavne godine, 1 sat tjedno, sveukupno 35 sati godišnje
TROŠKOVNIK: 50 KN
VREDNOVANJE: Rad uĉenika i njegovi doprinosi u realizaciji pojedinih aktivnosti analizirati će se po završetku odreĊene teme i opisno
ocjenjivati tj. nakon svakog nastupa porazgovarati o uspješnosti sudjelovanja u programu

PŠ SIĈA
RAZREDNE AKTIVNOSTI

 IZVANNASTAVNA        RAZRED       BROJ        SATI      SATI      IZVRŠITELJ
  AKTIVNOST                  UĈENIKA       TJEDNO    GODIŠNJE
RAZREDNE          1.-4.        5        1         35       Maja Pignar -
AKTIVNOSTI                                            Mijović

CILJ: razvijanje sposobnosti i vještina u govornom izraţavanju, izraţavanju pokretom te sposobnosti praktiĉnog oblikovanja; osposobiti uĉenike
za izvoĊenje igrokaza i recitacija primjerenih dobi uĉenika i odreĊenim prigodama razvijati literarne sposobnosti, ĉitateljske interese i kulturu,
razvijanje sposobnosti i vještina u govornom izraţavanju,razvijati sposobnost izraţavanja doţivljaja, osjećaja, misli , stavova; sudjelovati u
obiljeţavanju prigodnih dana (drţavnih i crkvenih blagdana), uoĉavati promjene u prirodi i njihov utjecaj na ţivot, javno prezentirati školu i
aktivnosti koje se odvijaju u školi
NAMJENA: omogućiti uĉenicima da razvijaju svoje potencijale, predstavljanje škole ( kroz priredbe roditeljima i lokalnoj zajednici); pruţanje
mogućnosti uĉenicima da iskaţu svoje glumaĉke , recitatorske i likovne sposobnosti, razvijaju radne navike,ljubav prema domovini, ĉovjeku,
prirodi, ĉuvaju okoliš,
 Voditeljica skupine je uĉiteljica Maja Pignar –Mijović i uĉenici ove PŠ
NAĈIN REALIZACIJE:
dogovor o radu, odabir tema i sadrţaja
izraţavanje govorom i pokretom, vjeţbanjem
priprema i uvjeţbavanje scenskih prikaza i kraćih igrokaza te izrada plakata povodom prigodnih dana
sudjelovanje u priredbama, izrada prigodnih plakata
priprema scene, izrada jednostavnih lutaka
analiza rada na kraju nastavne godine
VREMENIK: rad skupine organizirati će se po 1 sat tjedno, tj. 35 sati tijekom nastavne godine
TROŠKOVNIK: 100 kn (izrada plakata, kostima, ukrašavanje uĉionice)
NAĈIN VREDNOVANJA:
rad grupe se vrednuje kroz mišljenje uĉenika,uĉitelja ; pljesak, prezentaciju u školskom listu,vijeću uĉitelja i roditeljskim sastancima

  4. DOPUNSKA NASTAVA

                DOPUNSKA NASTAVA MATEMATIKA
CILJ               - pomoć uĉenicima kojima je potrebno individualno pristupiti kako bi im olakšali usvajanje gradiva
                 - bolje razumijevanje matematiĉkih pojmova i matematiĉke pismenosti
NAMJENA             -razvoj samostalnosti kod uĉenika
                -pomoć pri usvajanju matematiĉkih sadrţaja

NOSITELJI AKTIVNOSTI      - uĉiteljica Ivana Tuškan i uĉenici od 5.-8.razreda

AKTIVNOSTI           - ponavljanje i vjeţbanje,
VREMENIK            - jednom tjedno

TROŠKOVNIK           - listići, fotokopirni papir
VREDNOVANJE           - listići usmene i pismene provjere te opisno praćenje napredovanja
DOPUNSKA NASTAVA 7. I 8.RAZRED

CILJ AKTIVNOSTI    NAMJENA        NOSITELJ          VREMENIK        NAĈIN            NAĈIN
                       AKTIVNOSTI                     REALIZACIJE         VRJEDNOVANJA
Savladavanje gradiva  Pomoć uĉenicima    Karolina Ĉorak       1 sat tjedno      Rad u uĉionici s      Provjera usvojenosti
engleskog jezika I   u svladavanju                  ( ponedjeljak 7.sat)  udţbenicima za 7. i 8.r   gradiva usmenim i
uspješan završetak   gradiva engleskog                            razred te pomoćnim     pisanim putem.
školske godine     jezika za 7. I                              materijalima.
2010./2011.      8.razreda

DOPUNSKA NASTAVA HRVATSKI JEZIK
CILJ       Pomoć uĉenicima kojima je potrebno i stalna pomoć uĉenicima sa individualizacijom i prilagoĊenim programom. u
         svladavanju gradiva-pravopisnog, jeziĉnog i knjiţevnog. Razvoj samostalnosti.

NAMJENA          Uĉenicima od 5. do 8. razreda.
NOSITELJI         Uĉiteljica hrv. jez.Mirjana Vranić-Šušlje, ukupno 11 uĉenika; 2 uĉ. 5.razr., 4 uĉ. 6.razr., 2 uĉ. 7.razr.,3 uĉ. 8.razr.
AKTIVNOSTI        Prema planu i programu, individualizirani pristup. Prikupljanje radnog materijala. Rad kroz igru.

VREMENIK         1 sat tjedno;ponedjeljak nulti sat i 5.sat tijekom šk. god.

TROŠKOVNIK        Kopiranje listića.
VREDNOVANJE        Usmena i pisana provjera,opisno praćenje, primjena u razgovoru.


    CILJ AKTIVNOSTI           NAMJENA        NOSITELJ        NAĈIN      TROŠKOVNI       NAĈIN
                                 AKTIVNOSTI       REALIZACIJ       K        VRJEDNOVANJ
                                              E                    A


Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA – hrvatski jezik -1. i 4. razred                    VREMENIK: 1 sat tjedno
                                                     tijekom školske godine
 Svladavanje gradiva hrvatskog     Pomoć     pri Učiteljica 1. i     Prema planu    Nabava    Listići, usmene i
jezika 1. i 4. razreda         usvajanju     4. razreda        i programu    pribora,   pismene
                    znanja.  Razvoj Anka Grman        Individualizir  listića,   provjere    te
                    samostalnosti               ani pristup    dopunskog   opisno praćenje
                    kod učenika                         materijala za napredovanja
                                                   rad      uč.

Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA – matematika-1. i 4. razred                    VREMENIK: 1 sat tjedno
                                                   tijekom školske godine

Svladavanje gradiva matematike     Pomoć pri       Učiteljica 1. i   Prema planu    Nabava    Listići usmene i
1. i 4. razreda             usvajanju       4. razreda     i programu    pribora,   pismene
                    znanja. Razvoj     Anka Grman     Individualizir  listića,   provjere   te
                    samostalnosti               ani pristup    dopunskog   opisno praćenje
                    kod učenika                         materijala za napredovanja
                                                   rad      uč.

NAZIV: DOPUNSKA NASTAVA HRVATSKOG JEZIKA
CILJ:
- svladavanje gradiva hrvatskog jezika 2. i 3. razreda
- pomoć uĉenicima kojima je potrebno individualno pristupiti kako bi im olakšali usvajanje gradiva
- osamostaljivanje u ĉitanju i pisanju
NAMJENA: pomoć pri usvajanju znanja i razvoj samostalnosti kod uĉenika
NOSITELJI: Danijela Zatezalo, uĉiteljica 2. i 3. razreda i uĉenici
AKTIVNOSTI: prema planu i programu individualizirani pristup
VREMENIK: tijekom školske godine 2010. / 2011.
TROŠKOVNIK: nabava pribora, listića, dopunskog materijala za rad
VREDNOVANJE: listići usmene i pismene provjere, te opisno praćenje napredovanja
        uĉenika
NAZIV: DOPUNSKA NASTAVA MATEMATIKE
CILJ:
 - individualni rad s uĉenicima koji imaju problema u usvajanju gradiva
 - vjeţbanje i ponavljanje nastavnog gradiva
NAMJENA: pomoć pri usvajanju matematiĉkog sadrţaja
NOSITELJI: Danijela Zatezalo, uĉiteljica 2. i 3. razreda i uĉenici
AKTIVNOSTI: prema planu i programu individualizirani pristup
VREMENIK: tijekom školske godine 2010. / 2011.
TROŠKOVNIK: nabava pribora, listića, dopunskog materijala za rad
VREDNOVANJE: listići usmene i pismene provjere, te opisno praćenje napredovanja
         uĉenika

DOPUNSKA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA
VREMENIK: tijekom školske godine, jednom tjedno, ponedjeljak 6.-ti sat
Sudionici : uĉenici 5. i 6. razreda OŠ Barilović

CILJ AKTIVNOSTI    NAMJENA       NOSITELJ      NAĈIN        TROŠKOVNIK      NAĈIN
                      AKTIVNOSTI     REALIZACIJE                VRJEDNOVANJA
Svladavanje gradiva  Pomoć pri      Uĉiteljica     Prema planu i    Nabava pribora(    Listići, usmene i
engleskog jezika i   usvajanju znanja.  engleskog jezika,  programu.      fotokopirni papir),  pismene provjere te
uspješan završetak   Razvoj       Natalija Grgurić.  Individualizirani  listića, dopunskog  opisno praćenje
školske godine     samostalnos-ti             pristup.      materijala za rad.  napredovanja uĉenika.
2010/2011.       kod uĉenika.
PŠ BELAJ

    CILJ AKTIVNOSTI     NOSITELJI    NAČIN           TROŠKOVNIK     NAČIN      NAČIN
                (planirani broj REALIZACIJE                   VREDNOVA    KORIŠTENJA
                 učenika)                            NJA
Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA – HRVATSKI JEZIK - 2.razred
                                                VREMENIK: jednom tjedno,
                                                tijekom školske godine
Individualni rad s učenicima koji  Učiteljica 2.   Prema   planu  i Nabava pribora,  Listići    provjeravanja
imaju problema u usvajanju     razreda Barica   programu       listića,     usmene i    znanja usmenog i
gradiva, vježbanje nastavnog    Banjavčić;     Individualizirani   dopunskog     pismene    pismenog tipa
gradiva               1 učenik, ostali  pristup        materijala za  provjere te
                  povremeno                rad        opisno
                  prema potrebi                       praćenje
                                                napredovanja
                                                učenika
Naziv aktivnosti: DOPUNSKA NASTAVA – MATEMATIKA- 2.razred
                                                VREMENIK: jednom tjedno,
                                                tijekom školske godine
Bolje razumijevanje matematičkih  Učiteljica 2.   Prema   planu  i Nabava pribora,  Listići    provjeravanja
pojmova i matematičke pismenosti  razreda Barica   programu       listića,     usmene   i znanja usmenog i
Individ. rad s uč. koji imaju    Banjavčić;     Individualizirani   dopunskog     pismene    pismenog tipa
problema u usvajanju gradiva,    1 učenik, ostali  pristup        materijala za  provjere te
vježbanje nast. gradiva       povremeno                rad        opisno
                  prema potrebi                       praćenje
                                                napredovanja
                                                uč.
2. RAZRED HRVATSKI JEZIK I MATEMATIKA
Razred-1.
Broj uĉenika-4
Sati tjedno-1
Sati godišnje-35
Izvršitelj.Renato Ilić
CILJ DOPUNSKE NASTAVE HRVATSKOG JEZIKA-
Usavršiti tehniku ĉitanja,razvijati sposobnost pismenog
Izraţavanja,ĉitati tekstove i provjeravati razumjevanje
proĉitanog,razvijati sposobnost usmenog izraţavanja,
navikavati na urednost i ĉitkost u pisanju,vjeţbati postavljati
pitanja i odgovarati na postavljena,priĉati o zamišljenim
dogaĊajima,bolje usvojiti pravopisne norme hrvatskog
jezika
CILJ DOPUNSKE NASTAVE MATEMATIKE-
Razvijati matematiĉko mišljenje,precizno formulirati pojmove,
razvijati samostalnost i brzinu u rješavanju zadataka,stjecati
sigurnost u rješavanju razliĉitih tipova zadataka
NAMJENA-pruţanje mogućnosti uĉenicima da uz
individualiziran rad i rad i rad u manjoj skupini dostignu razinu
znanja koja je potrebna za uĉenike tog uzrasta
NOSITELJ-RENATO ILIĆ
AKTIVNOSTI-rješavanje zadataka razliĉitog tipa,razliĉiti
oblici rada
VREMENIK-rad skupine organizirat će se po 2 sata tjedno
TROŠKOVNIK-0 kn
VREDNOVANJE-rad se vrednuje kroz provjeravanje znanja
usmenog i pismenog tipa
3. RAZRED

                   BROJ      SATI     SATI      IZVRŠITELJ
            RAZRED    UĈENIKA    TJEDNO    GODIŠNJE
HRVATSKI JEZIK     III.     2        1      35      Marijana
                                        Bosiljevac
MATEMATIKA       III.     3        1      35      Marijana
                                        Bosiljevac

CILJ DOPUNSKE NASTAVE HRVATSKOG JEZIKA: -usavršiti tehniku ĉitanja, razvijati sposobnost pismenog izraţavanja ( raditi na
pravilnom oblikovanju reĉenice, ĉitati tekstove i provjeravati razumijevanje proĉitanog , razvijati sposobnost usmenog izraţavanja, navikavati na
urednost i ĉitkost u pisanju, vjeţbati postavljati pitanja i odgovarati na postavljena pitanja, vjeţbati opisivati i priĉati o zamišljenim dogaĊajima,
bolje usvojiti pravopisne i pravogovorne norme hrvatskog jezika
CILJ DOPUNSKE NASTAVE MATEMATIKE: -razvijati matematiĉko mišljenje, uvjeţbati zbrajanje i oduzimanje do 1000, mnoţenje i
dijeljenje do 100, pisano zbrajanje i oduzimanje, mjerenje duţine,mase, obujma, krugi kruţnica, pisano mnoţenje i dijeljenje
NAMJENA-pruţanje mogućnosti uĉenicima da uz individualiziran rad i rad u manjoj skupini dostignu razinu znanja koja je potrebna za uĉenike
tog uzrasta
NOSITELJ: uĉiteljica Marijana Bosiljevac, ukljuĉeno je 5 uĉenika
AKTIVNOSTI:-rješavanje zadataka razliĉitog tipa ,
        - kroz razliĉite oblike rada: frontalni, grupni, induvidualni, individualizirani
VREMENIK: rad skupine organizirati će se po 2 sata tjedno, tj. 70 sati tijekom nastavne godine
TROŠKOVNIK: /
VREDNOVANJE:
-rad grupe se vrednuje kroz provjeravanja znanja usmenog i pismenog tipa

4. RAZRED

                   BROJ      SATI     SATI      IZVRŠITELJ
            RAZRED    UĈENIKA    TJEDNO    GODIŠNJE
HRVATSKI JEZIK     IV.     3        1      35      NADA VIŠAL
MATEMATIKA       IV.     4        1      35      NADA VIŠAL
CILJ DOPUNSKE NASTAVE HRVATSKOG JEZIKA: -usavršiti tehniku ĉitanja ( koristiti se govornim vrednotama), razvijati sposobnost
pismenog i usmenog izraţavanja ( raditi na pravilnom oblikovanju reĉenice, ĉitati tekstove i provjeravati razumijevanje proĉitanog , razvijati
sposobnost usmenog izraţavanja, navikavati na urednost i ĉitkost u pisanju, vjeţbati postavljati pitanja i odgovarati na postavljena pitanja,
vjeţbati opisivati i priĉati o zamišljenim dogaĊajima, bolje usvojiti pravopisne i pravogovorne norme hrvatskog jezika)
CILJ DOPUNSKE NASTAVE MATEMATIKE: -razvijati matematiĉko mišljenje, precizno formulirati pojmove, razvijati samostalnost i brzinu
u rješavanju zadataka, stjecati sigurnost uz rješavanje razliĉitih tipova zadataka
NAMJENA-pruţanje mogućnosti uĉenicima da uz individualiziran rad i rad u manjoj skupini dostignu razinu znanja koja je potrebna za uĉenike
tog uzrasta
-omogućiti uĉenicima da razvijaju svoje potencijale,
NOSITELJ: uĉiteljica Nada Višal. Ukljuĉeno je 3/4 uĉenika 4.razreda
AKTIVNOSTI:-rješavanje zadataka razliĉitog tipa ,
        - kroz razliĉite oblike rada: frontalni, grupni, induvidualni, individualizirani
VREMENIK: rad skupine organizirati će se po 2 sata tjedno, tj. 70 sati tijekom nastavne godine
TROŠKOVNIK: /
VREDNOVANJE:
-rad grupe se vrednuje kroz provjeravanja znanja usmenog i pismenog tipa
PŠ LESKOVAC BARILOVIĆKI
NAZIV AKTIVNOSTI: DOPUNSKA NASTAVA – HRVATSKI JEZIK - 1. RAZRED
  CILJ      NAMJENA      NOSITELJI    AKTIVNOSTI      VREMENIK      TROŠKOVNIK       VREDNOVANJE
Svladavanje  Pomoći uĉenicima  Uĉiteljica 1.  Individualan     Tijekom školske Nabava pribora,     Listići, usmene i pismene
gradiva    u lakšem      razreda     pristup u uĉenju   godine     listića, dopunskog    provjere   te   opisno
hrvatskog   savladavanju             ponavljanju             materijala za rad    praćenje  napredovanja
jezika 1.   gradiva i                                             uĉenika
razreda    razvijanje
       samostalnosti kod
       uĉenika.
       Ponavljanje
       gradiva.
NAZIV AKTIVNOSTI: DOPUNSKA NASTAVA – MATEMATIKA - 1. RAZRED
  CILJ       NAMJENA       NOSITELJI     AKTIVNOSTI      VREMENIK    TROŠKOVNIK       VREDNOVANJE
Svladavanje   Pomoći        Uĉiteljica 1.  Individualan    Tijekom    Nabava pribora,  Listići, usmene i pismene
gradiva iz    uĉenicima u      razreda     pristup u      školske godine listića, dopunskog provjere te opisno praćenje
matematike u   lakšem                vjeţbanju i            materijala za rad napredovanja uĉenika
1. razredu    savladavanju             ponavljanju
Bolje      gradiva i
razumijevanje  razvijanje
matematiĉkih   samostalnosti
pojmova i    kod uĉenika.
matematiĉke
pismenosti
NAZIV AKTIVNOSTI: DOPUNSKA NASTAVA – HRVATSKI JEZIK - 3. RAZRED

  CILJ        NAMJENA         NOSITELJI    AKTIVNOSTI      VREMENIK    TROŠKOVNIK      VREDNOVANJE
Svladavanje   Pomoći uĉenicima u     Uĉiteljica 3.   Individualan     Tijekom    Nabava pribora,   Listići, usmene   i
gradiva     lakšem savladavanju    razreda      pristup u uĉenju   školske    listića, dopunskog  pismene provjere te
hrvatskog    gradiva i razvijanje             ponavljanju      godine    materijala za rad  opisno    praćenje
jezika 3.    samostalnosti kod                                           napredovanja uĉenika
razreda     uĉenika.
        Ponavljanje gradiva.
NAZIV AKTIVNOSTI: DOPUNSKA NASTAVA – MATEMATIKA - 3. RAZRED
   CILJ       NAMJENA      NOSITELJI     AKTIVNOSTI     VREMENIK      TROŠKOVNIK       VREDNOVANJE
Svladavanje    Pomoći uĉenicima   Uĉiteljica 3.   Individualan     Tijekom      Nabava pribora,    Listići, usmene   i
gradiva iz    u lakšem       razreda      pristup u      školske godine  listića, dopunskog  pismene provjere te
matematike u   savladavanju              vjeţbanju i              materijala za rad   opisno    praćenje
3. razredu    gradiva i               ponavljanju                         napredovanja uĉenika
Bolje       razvijanje
razumijevanje   samostalnosti kod
matematiĉkih   uĉenika.
pojmova i
matematiĉke
pismenosti


NAZIV AKTIVNOSTI: DOPUNSKA NASTAVA – HRVATSKI JEZIK - 4. RAZRED


  CILJ       NAMJENA      NOSITELJI      AKTIVNOSTI     VREMENIK      TROŠKOVNIK       VREDNOVANJE
Svladavanje   Pomoći uĉenicima  Uĉiteljica 4.   Individualan     Tijekom      Nabava pribora,    Listići,  usmene   i
gradiva     u lakšem      razreda      pristup u uĉenju i  školske godine   listića, dopunskog  pismene provjere te
hrvatskog    savladavanju              ponavljanju               materijala za rad   opisno     praćenje
jezika u 4.   gradiva i                                              napredovanja uĉenika
razredu     razvijanje
        samostalnosti kod
        uĉenika.
        Ponavljanje
        gradiva.
NAZIV AKTIVNOSTI: DOPUNSKA NASTAVA – MATEMATIKA - 4. RAZRED
  CILJ      NAMJENA      NOSITELJI    AKTIVNOSTI     VREMENIK     TROŠKOVNIK       VREDNOVANJE
Svladavanje   Pomoći       Uĉiteljica 4.  Individualan    Tijekom      Nabava pribora,   Listići, usmene i pismene
gradiva iz   uĉenicima u     razreda     pristup u     školske godine  listića, dopunskog  provjere   te   opisno
matematike u  lakšem               vjeţbanju i             materijala za rad  praćenje   napredovanja
4. razredu   savladavanju            ponavljanju                        uĉenika
Bolje      gradiva i
razumijevanje  razvijanje
matematiĉkih  samostalnosti kod
pojmova i    uĉenika.
matematiĉke
pismenosti


PŠ SIĈA

DOPUNSKA NASTAVA
Ukljuĉenost uĉenika po predmetima i razredima
 PREDMETI     PRVI RAZRED      DRUGI       TREĆI      ĈETVRTI
                     RAZRED       RAZRED      RAZRED
 HRVATSKI        2 uĉ.       3 uĉ.       2 uĉ.       1 uĉ.
   JEZIK
MATEMATIKA        2 uĉ.       3 uĉ.        2 uĉ.       2 uĉ.
   PRVI RAZRED – Hrvatski jezik
   CILJ       NAMJENA       NOSITELJI    AKTIVNOSTI       VREMENIK     TROŠKOVNIK     VREDNOVANJE
Svladavanje Pomoći uĉenicima u lakšem    Uĉiteljica,  Individualan     Tijekom školske  Nabava pribora,   Listići, usmene i
gradiva   savladavanju gradiva i     dvoje uĉ..   pristup u uĉenju i  godine      listića, dopunskog  pismene provjere
hrvatskog  razvijanje samostalnosti kod         ponavljanju              materijala za rad  te opisno praćenje
jezika 1.  uĉenika.                                                 napredovanja
razreda   Ponavljanje gradiva.                                           uĉenika


   PRVI RAZRED – Matematika
    CILJ      NAMJENA       NOSITELJI    AKTIVNOSTI       VREMENIK     TROŠKOVNIK     VREDNOVANJE
Svladavanje   Pomoći uĉenicima u     Uĉiteljica ,  Individualan     Tijekom školske  Nabava pribora,   Listići, usmene i
gradiva iz    lakšem savladavanju    dvoje uĉ..   pristup u      godine      listića, dopunskog  pismene provjere
matematike u   gradiva i razvijanje           vjeţbanju i              materijala za rad  te opisno praćenje
1.razredu.Bolje samostalnosti kod             ponavljanju                         napredovanja
razumijevanje  uĉenika.                                               uĉenika
matematiĉkih
pojmova i
matematiĉke
pismenosti

   DRUGI RAZRED – Hrvatski jezik
    CILJ       NAMJENA       NOSITELJI    AKTIVNOSTI       VREMENIK     TROŠKOVNIK     VREDNOVANJE
Svladavanje    Pomoći uĉenicima u    Uĉiteljica ,  Individualan     Tijekom školske  Nabava pribora,   Listići, usmene i
gradiva hrvatskog lakšem savladavanju    troje uĉ..   pristup u uĉenju i  godine      listića, dopunskog  pismene provjere
jezika 2. razreda gradiva i razvijanje          ponavljanju              materijala za rad  te opisno praćenje
Osamostaljivanje u samostalnosti kod                                          napredovanja
ĉitanju i pisanju uĉenika.                                              uĉenika
          Ponavljanje gradiva.
   DRUGI RAZRED – Matematika
    CILJ       NAMJENA      NOSITELJI   AKTIVNOSTI    VREMENIK     TROŠKOVNIK     VREDNOVANJE
Svladavanje gradiva Pomoći uĉenicima u   Uĉiteljica  Individualan  Tijekom školske  Nabava pribora,   Listići, usmene i
iz matematike u   lakšem savladavanju  ,troje uĉ..  pristup u   godine       listića, dopunskog  pismene provjere
2.razredu.Bolje   gradiva i razvijanje         vjeţbanju i            materijala za rad  te opisno praćenje
razumijevanje    samostalnosti kod          ponavljanju                      napredovanja
matematiĉkih    uĉenika.                                          uĉenika
pojmova i
matematiĉke
pismenosti


  TREĆI RAZRED -– Hrvatski jezik
      CILJ          NAMJENA         NOSITELJI    AKTIVNOS VREMENIK   TROŠKOVNIK    VREDNOVANJ
                                        TI                    E
Svladavanje gradiva hrvatskog jezika Pomoći uĉenicima u Uĉiteljica, dvoje Individualan Tijekom  Nabava pribora, Listići, usmene i
3. razreda                lakšem        uĉ..    pristup u  školske  listića,     pismene
Bolje usvojiti pravopisne norme     savladavanju           uĉenju i   godine  dopunskog     provjere te
hrvatskog                gradiva i razvijanje       ponavljanju      materijala za rad opisno praćenje
jezika                  samostalnosti kod                             napredovanja
Usavršiti tehniku ĉitanja, razvijati   uĉenika.                                 uĉenika
sposobnost pismenog izraţavanja (    Ponavljanje
raditi na pravilnom oblikovanju     gradiva.
reĉenice, ĉitati tekstove i provjeravati
razumijevanje proĉitanog , razvijati
sposobnost usmenog izraţavanja,
navikavati na urednost i ĉitkost u
pisanju
 TREĆI RAZRED – Matematika
    CILJ        NAMJENA               NOSITELJI     AKTIVNOSTI  VREMENIK     TROŠKOV     VREDNOVA
                                                            NIK       NJE
Svladavanje gradiva iz    Pomoći uĉenicima u lakšem    Uĉiteljica,dvoje  Individualan  Tijekom     Nabava     Listići, usmene
matematike u         savladavanju gradiva i      uĉ..        pristup u   školske godine  pribora,    i pismene
3.razredu.Bolje       razvijanje samostalnosti kod            vjeţbanju i           listića,    provjere te
razumijevanje        uĉenika. pruţanje mogućnosti            ponavljanju           dopunskog    opisno
matematiĉkih pojmova i    uĉenicima da uz                                   materijala za  praćenje
matematiĉke pismenosti,   individualiziran rad i rad u                            rad       napredovanja
razvijati matematiĉko    manjoj skupini dostignu                                       uĉenika
mišljenje, precizno     razinu znanja koja je potrebna
formulirati pojmove,     za uĉenike tog uzrasta,
razvijati samostalnost i   omogućiti uĉenicima da
brzinu u rješavanju     razvijaju svoje potencijale,
zadataka, stjecati
sigurnost uz rješavanje
razliĉitih tipova zadataka
 ĈETVRTI RAZRED- Hrvatski jezik
   CILJ      NAMJENA             NOSITELJI   AKTIVNOSTI      VREMENIK    TROŠKOVNIK     VREDNOVANJE

Svladavanje gradiva      Pomoći uĉenicima    Uĉiteljica,  Individualan     Tijekom školske  Nabava pribora,   Listići, usmene i
hrvatskog jezika 4.      u lakšem        jedan uĉ., a  pristup u uĉenju i  godine      listića,      pismene provjere te
Razreda            savladavanju      ostali prema  ponavljanju              dopunskog      opisno praćenje
usavršiti tehniku ĉitanja (  gradiva i razvijanje  potrebi                        materijala za rad  napredovanja
koristiti se govornim     samostalnosti kod                                        uĉenika
vrednotama), razvijati    uĉenika.
sposobnost pismenog i     Ponavljanje
usmenog izraţavanja (     gradiva.
raditi na pravilnom
oblikovanju reĉenice,
ĉitati tekstove i
provjeravati
razumijevanje
proĉitanog , razvijati
sposobnost usmenog
izraţavanja, navikavati
na urednost i ĉitkost u
pisanju
Bolje usvojiti pravopisne
norme hrvatskog
jezika
  ĈETVRTI RAZRED- Matematika
      CILJ       NAMJENA      NOSITELJI    AKTIVNOSTI   VREMENIK     TROŠKOVNIK     VREDNOVANJE
Svladavanje gradiva iz Pomoći uĉenicima u   Uĉiteljica ,  Individualan  Tijekom školske  Nabava pribora,   Listići, usmene i
matematike u      lakšem savladavanju  dvoje uĉ..   pristup u    godine      listića, dopunskog  pismene provjere
4.razredu.Bolje     gradiva i razvijanje         vjeţbanju i            materijala za rad  te opisno praćenje
razumijevanje      samostalnosti kod           ponavljanju                      napredovanja
matematiĉkih pojmova uĉenika.                                            uĉenika
i matematiĉke
pismenosti, razvijati
matematiĉko mišljenje,
precizno formulirati
pojmove, razvijati
samostalnost i brzinu u
rješavanju zadataka,
stjecati sigurnost uz
rješavanje razliĉitih
tipova zadataka
   5. DODATNA NASTAVA
           DODATNA NASTAVA MATEMATIKA
 CILJ         - individualni rad s uĉenicima koji pokazuju interes za rješavanje dodatnih zadataka i proširivanje
             nastavnog gradiva
            - priprema za natjecanje iz matematike
            - njegovanje matematiĉko logiĉkog mišljenja i zakljuĉivanja
NAMJENA
              - razvoj samostalnosti kod uĉenika
              - pomoć pri usvajanju matematiĉkih sadrţaja
              - poticati interes uĉenika za proširivanjem znanja i    razvoj logiĉkog mišljenja
              - sudjelovanje na natjecanjima
              - produbiti i proširiti matematiĉka znanja, te ih primijeniti na matematiĉkim natjecanjimaNOSITELJI
AKTIVNOSTI         - uĉiteljica Ivana Tuškan i uĉenici od 5.-6.razreda

AKTIVNOSTI         - prema planu i programa
VREMENIK          - dva puta tjedno
              - 70 sati godišnje
TROŠKOVNIK         - listići, fotokopirni papir
VREDNOVANJE        - listići usmene i pismene provjere te opisno praćenje napredovanja

DODATNA NASTAVA HRVATSKI JEZIK 7. i 8. RAZRED
CILJ        Pripremanje uĉenika za natjecanje, višu razinu jeziĉnih kompetencija.

NAMJENA          Uĉenicima 7. i 8. razreda; ukupno 5 uĉenika; 3 uĉ.7. razr., 2 uĉ. 8. razr.

NOSITELJI         Uĉiteljica hrv. Jez. Mirjana Vranić-Šušlje
AKTIVNOSTI         Rješavanje sloţenih jeziĉnih i pravopisnih zadataka. ProvoĊenje jeziĉnih kvizova. Prikupljanje radnog
              materijala.

VREMENIK          1 sat tjedno, godišnje 35 sati. Ĉetvrtak nulti sat.

TROŠKOVNIK         Kopiranje listića, radnog materijala.
VREDNOVANJE        Pisano provjeravanje bodovanjem, školsko natjecanje,jeziĉni kvizovi.
DODATNA NASTAVA 7. I 8. RAZRED

CILJ AKTIVNOSTI      NAMJENA        NOSITELJ       VREMENIK     NAĈIN       NAĈIN
                        AKTIVNOSTI              REALIZACIJE    VRJEDNOVANJA
Proširivanje znanja i Sudjelovanje       Karolina Ĉorak    1 sat tjedno (  Rad u uĉionici s  Uspjeh na natjecanjima
adekvatna komunikacija uĉenika na                  srijeda 7.sat)  dodatnim
na engleskom jeziku.  natjecanjima                          materijalom,
Pripremanje za                                    individualni rad
natjecanja,širenje
znanja i spoznaja

  6. INTEGRIRANA NASTAVA

Interdisciplinarno povezivanje sadrţaja razliĉitih nastavnih predmeta.

Naziv: OTAC
Cilj: - poticanje uĉenika na kreativnost kroz povezivanje sadrţaja razliĉitih
    nastavnih predmeta
   - obraditi pojam oca kroz razliĉita znaĉenja i smisao koristeći se razliĉitim
    metodama
   - suradnja i povezivanje uĉenika u zajedniĉkom radu
Namjena: povezivanje sadrţaja iz razliĉitih nastavnih predmeta kroz
      sagledavanje teme oca s više aspekata
Nositelji: uĉitelji, uĉenici od I.-VIII. razreda, struĉna suradnica
Aktivnosti: - prikupljanje informacija (istraţivanje)
       - likovno, govorno, pisano i praktiĉno izraţavanje
       - posjet gosta
Vremenik: jedan dan u polugodištu
Troškovnik: potrošni materijal – nema dodatnih troškova
Vrednovanje: prezentacije
Naziv: PAS I MAĈKA
Cilj: - poticanje uĉenika na kreativnost u sagledavanju znaĉenja i simbolike
    zadane teme
    - poticanje uĉenika na korištenje razliĉitih metoda istraţivanja
    - meĊusobna suradnja svih uĉenika i uĉitelja kroz povezivanje zadane
     teme s razliĉitim nastavnim predmetima
Namjena: meĊupredmetna integracija kako bi se zadana tema što bolje obradila i
      time razumjela i usvojila
Nositelji: uĉitelji, uĉenici od I.-VIII. razreda, struĉna suradnica
Aktivnosti: - prikupljanje informacija te korištenje razliĉitih metoda u obradi i
        prezentaciji zadane teme
         - likovno, govorno, pisano i praktiĉno izraţavanje
        - odlazak u posjet prihvatilištu za ţivotinje
Vremenik: jedan dan u polugodištu
Troškovnik: potrošni materijal i financijska sredstva za kartu za prijevoz do
        prihvatilišta za ţivotinje
Vrednovanje: prezentacije

Naziv: ŠKOLE ZA AFRIKU
Cilj: omogućiti obrazovanje djeci Afrike kako bi našli put iz siromaštva
Namjena: prikupiti sredstva za podršku i pomoć djeci Afrike potiĉući kod
      uĉenika svijest o njihovoj ulozi u izgradnji boljeg i pravednijeg svijeta
Nositelji: struĉna suradnica, razrednici i uĉenici od I.-VIII. razreda
Aktivnosti: prikupljanje sredstava za pomoć kroz razliĉite aktivnosti (radionice,
       tribine, plakati, letci i sl.) i istovremeno uĉenje i razvijanje svijesti o
       pomaganju onima kojima je pomoć potrebna.
Vremenik: tijekom školske godine
Troškovnik: potrošni materijal
Vrednovanje: prikupljena sredstva od donacija te prodaje razliĉitih proizvoda
        koje su izradili uĉenici
PŠ BELAJ
NAZIV: DANI KRUHA-Kruh za blagdan i svagdan
CILJ: obilježavanje blagdana: Dan zahvalnosti za plodove zemlje;
   opisati razvojni put od posijanog zrna pšenice do kruha koji jedemo svaki
   dan;
   promatrati žitarice na fotografijama i stabljike koje su donijeli u školu;
   imenovati biljke od kojih možemo načiniti kruh;
   pokazati neke biljke i zrnja od kojih nastaje kruh;
   objasniti čovjekovu svakodnevnu potrebu za kruhom – simbolom
   prehrane;
   osposobljavati učenike da prepoznaju različite sjemenke i vrste kruha;
   u trgovini u blizini škole zapisujemo koje se sve vrste kruha ondje mogu
   kupiti…crtanje nekih vrsta;
   pročitati i otkriti kako se nekada pripremao kruh;
   pisanje poruke za jedenje zdravog kruha;
   igra- jedemo zdrav kruh- igranje igre koja potiče razvijanje pozitivnog
   odnosa prema zdravom kruhu( veći broj bodova dobiva crni, kukuruzni i
   raženi kruh);
   korelativna aktivnost: HJ, LK
        Likovni motiv- pecivo, plodovi zemlje
        Likovni problem – slaganje oblika
        Likovno-grafička tehnika – plastelin
        Modeliraj peciva od plastelina i napiši zahvalnice zemlji koja daruje plodove
   - razvijati sposobnost uspoređivanja i zaključivanja
   - primjenjivati ranije stečena znanja

NAMJENA: povezivanje sadržaja različitih nastavnih predmeta : hrvatski jezik,
      likovna kultura, priroda i društvo, vjeronauk
NOSITELJI:
 Razredi: od 1.do 4.r.
 Učitelji: Renato Ilić, Barica Banjavčić ,Marijana Bosiljevac, Nada Višal
Način realizacije
        1.razred   2.razred   3.razred   4.razred
1.SAT     Renato    Marijana   Barica    Nada
        Ilić -    Bosiljevac - Banjavčić - Višal –
        LK      GK      PID     HJ
2.SAT     Barica    Marijana   Marijana   Nada
        Banjavčić   Bosiljevac - Bosiljevac - Višal –
        PID      GK      GK      HJ

3.SAT     Marijana   Barica    Renato       Nada
       Bosiljevac - Banjavčić  Ilić -       Višal –
       GK      PID     LK         HJ
4.SAT     Nada     Marijana   Barica       Renato
       Višal –   Bosiljevac - Banjavčić     Ilić -
       HJ      GK      PID        LK
5.SAT     SRO- svi   SRO-svi   SRO-svi      SRO-svi
       Prezentacija Prezentacija Prezentacija    Prezentacija
       Izrada    Izrada    Izrada       Izrada
       plakata   plakata   plakata      plakata

VREMENIK: rujan, listopad 2010.g.
TROŠKOVNIK: nisu potrebna novčana sredstva
VREDNOVANJE: izrada plakata sa slikovnim materijalom
Broj uključenih učenika
   - 40 učenika


AKTIVNOST: USKRS

CILJ: - promotriti biljke i životinje oko sebe ( ili fotografije), uočiti gdje se sve
   život obnavlja, ponoviti sve što znamo o Uskrsu ( U što vjeruju kršćani?Zašto je
   jaje simbol Uskrsa?)
  - imenovanje mladih životinja koje se legu iz jajeta
   - kroz različite aktivnosti spoznati značenje najvećeg kršćanskog blagdana – Uskrsa
   - godišnje doba i aktivnosti koje obilježavaju Uskrs
   - pisanje zahvalnice Bogu, zemlji, prirodi, vodi
   - proučavamo sjemenku i otkrivamo što se krije u maloj sjemenci
   - sijemo u zemlju sjemenčicu ( pratiti ćemo njen rast)
NAMJENA: povezivanje sadržaja različitih nastavnih predmeta : hrvatski jezik,
      likovna kultura, priroda i društvo, vjeronauk
NOSITELJI:
     Razredi: od 1.do 4.r.
     Učitelji: Renato Ilić, Barica Banjavčić ,Marijana Bosiljevac, Nada Višal i
          Dubravka Beljan
Način realizacije
   - likovno, govorno, pisano i praktično izražavanje tijekom jednog nastavnog dana

          1.razred   2.razred   3.razred  4.razred
   1.SAT     Renato    Dubravka   Barica   Nada
          Ilić -    Beljan    Banjavčić - Višal –
          LK      VJ      PID     HJ
   2.SAT     Barica    Marijana   Dubravka   Renato
          Banjavčić   Bosiljevac - Beljan   Ilić -
          PID      SRO     VJ     LK
   3.SAT     Dubravka   Barica    Renato   Marijana
          Beljan    Banjavčić  Ilić -   Bosiljevac -
          VJ      PID     LK     SRO
   4.SAT     Nada     Renato    Nada     Dubravka
          Višal –    Ilić -    Višal –   Beljan
          HJ      LK      HJ     VJ

VREMENIK: travanj, 2011.g.
TROŠKOVNIK: nema dodatnih troškova
VREDNOVANJE: izrada plakata, pisanica i pisanih radova
Broj uključenih učenika
   - 40 učenika
   -
   PŠ LESKOVAC BARILOVIĆKI
NAZIV AKTIVNOSTI: JESENSKA SVEĈANOST
CILJ AKTIVNOSTI:
  -prepoznati jesenske promjene u neposrednoj okolini
  -opisati jesenske vremenske prilike
  -navesti jesenske promjene na biljkama i promjene u ţivotu ţivotinja
  -nabrojiti odjeću i obuću primjerenu jesenskom vremenu
  -ponoviti i utvrditi tekst i melodiju pjesme Jesen
NAMJENA AKTIVNOSTI:
povezivanje sadrţaja razliĉitih nastavnih predmeta : hrvatski jezik, likovna kultura, glazbena kultura, priroda i društvo, sat razrednog odjela
NOSITELJI: uĉiteljica i uĉenici I. III. i IV. razreda
AKTIVNOSTI: šetnja prirodom, promatranje prirode (uoĉavanje jesenskih promjena), skupljanje i pripremanje lišća, opisivanje uoĉenih
promjena, slikanje i pjevanje pjesmice.
VREMENIK: listopad, 2010. godine
TROŠKOVNIK: nisu potrebna novĉana sredstva
VREDNOVANJE:
-spoznavanje osnovnih obiljeţja jeseni
-izrada likovnih i literarnih radova
NAZIV AKTIVNOSTI: USKRS
CILJ AKTIVNOSTI:
      - kroz razliĉite aktivnosti spoznati znaĉenje najvećeg kršćanskog blagdana – Uskrsa
      - odrediti u koje je godišnje doba Uskrs i koji obiĉaji obiljeţavaju Uskrs
NAMJENA AKTIVNOSTI:
      - povezivanje sadrţaja razliĉitih nastavnih predmeta : hrvatski jezik, likovna kultura, glazbena kultura, priroda i društvo, sat
        razrednog odjela
NOSITELJI: uĉiteljica i uĉenici I., III. i IV.razreda
AKTIVNOSTI:
-prikupljanje informacija o uskršnjim obiĉajima u selu
-govorno i pisano izraţavanje
-bojanje jaja – izrada pisanica
-pjevanje pjesmice
VREMENIK: travanj, 2010.godine
TROŠKOVNIK: nema dodatnih troškova
NAĈIN VREDNOVANJA:
      - izrada pisanica
      - izrada pisanih radova
PŠ SIĈA

NAZIV AKTIVNOSTI: GospoĊa Jesen
CILJ:
-prepoznati jesenske promjene u neposrednoj okolini
-opisati jesenske vremenske prilike
-navesti jesenske promjene na biljkama i promjene u ţivotu ţivotinja
-nabrojiti odjeću i obuću primjerenu jesenskom vremenu
-ponoviti i utvrditi tekst i melodiju pjesme Jesen
NAMJENA :
-povezivanje sadrţaja razliĉitih nastavnih predmeta : hrvatski jezik, likovna kultura, glazbena kultura, priroda i društvo, sat razrednog odjela
NOSITELJI: uĉiteljica i uĉenici 1., 2., 3., 4.razreda
AKTIVNOSTI:
-šetnja prirodom, promatranje prirode (uoĉavanje jesenskih promjena), skupljanje lišća i plodova, opisivanje uoĉenih promjena, slikanje i
pjevanje pjesmice, ples.
VREMENIK: listopad, 2010. godine
TROŠKOVNIK: nisu potrebna novĉana sredstva
VREDNOVANJE:
-spoznavanje osnovnih obiljeţja jeseni
-izrada likovnih (GospoĊa Jesen) i literarnih radova

NAZIV AKTIVNOSTI: Uskrs
CILJ:
-kroz razliĉite aktivnosti spoznati znaĉenje najvećeg kršćanskog blagdana – Uskrsa
-odrediti u koje je godišnje doba Uskrs i koji obiĉaji obiljeţavaju Uskrs
- ponoviti sve što znamo o Uskrsu (vjerovanje kršćana, simboli Uskrsa)
NAMJENA :
-povezivanje sadrţaja razliĉitih nastavnih predmeta : hrvatski jezik, likovna kultura, glazbena kultura, priroda i društvo, sat razrednog odjela.
vjeronauk
NOSITELJI: uĉiteljica i uĉenici 1.,2.,3.,4.razreda, vjerouĉitelj
AKTIVNOSTI:
-prikupljanje informacija o obiĉajima uoĉi i na sam blagdan
-govorno i pisano izraţavanje
- izrada pisanica
-pjevanje pjesmice
VREMENIK: travanj,
TROŠKOVNIK: nema troškova
NAĈIN VREDNOVANJA:
-izrada pisanica
-izrada pisanih radova
-izrada plakata

  7. PROJEKTNA NASTAVA

Projektna nastava je dobro planirana i osmišljena nastava kojoj je cilj doći do spoznaja i rezultata na osnovi istraţivanja neke situacije.


NAZIV: IZRADA ANIMIRANOG FILMA

    CILJ       NAMJENA       NOSITELJI      AKTIVNOSTI       VREMENIK      TROŠKOVNIK     VREDNOVANJE

Samostalno      Upoznavanje     Uĉiteljica likovne  Stvaranje ideje, Veljaĉa/oţujak      Nema troškova     Projekcija
izraditi animirani  uĉenika s medijem  kulture Nevenka    izrada scenarija, 2011.                     animiranih
film te ouĉiti,    i umjetnošću     Mikulić i uĉenici   snimanje, montaţa                        filmova.
izraziti vrednovati  animiranog filma,  8. razreda.      i „renderiranje“.
i spoznati      upoznati se s
znaĉenje       poviješću filma i
kompozicije,      animacije,
kadriranja, crta,   vrstama
boja, svjetla, sjena  animiranog filma,
i kontrasta te     knjigom snimanja,
vremena i pokreta   postupkom
u stvaranju filma   snimanja i
            montaţom.NAZIV: OTVORENA ZABAVNA ŠKOLA NOGOMETA
CILJ: - djeca treniraju svoje konkretne nogometne sposobnosti i doţivljavaju sposobnost da postanu još bolji.
  - djeca trebaju doţivjeti druţenje i zajedniĉki ţivot, doţivjeti da imaju svoje mjesto u druţenju i da ima mjesta za sve, bez obzira na
    kvalifikacije, spol ili boju koţe.
  - Djeca trebaju doţivjeti uspjeh (psihiĉki doţivljaj), što utjeĉe na jaĉanje samopouzdanja kao i njihovu radost i da igraju nogomet sa svojim
    prijateljima.
NAMJENA: promovirati nogomet za sve, promovirati nogomet za djevojĉice te ih ukljuĉiti u zajedniĉki igru.
  - nastalo je kao i projekt tolerancije
AKTIVNOSTI:
  - sudjelovanje u otvorenoj školi nogometa koja se odrţava pet dana, sudjelovanje na festivalu nogometa za djevojĉice
VREMENIK : festival nogometa za djevojĉice – vikend u 5.mj
    OFFS- pet dana tijekom kolovoza
NOSITELJI: treneri OFFS i djeca iz susjednih općina ( Brilović, Krnjak, Vojnić)
Za OŠ Barilović: Ivana Tuškan i uĉenici Oš Barilović
TROŠKOVNIK: gorivo za prijevoz djece ( školski kombi)

NAZIV: POTROŠNJA ELEKTRIĈNE ENERGIJE
Cilj: Razviti svijest o štednji elektriĉne energije
Namjena: Nauĉiti razlikovati male od velikih elektriĉnih potrošaĉa
Nositelji: uĉitelj TK Predrag Novković-Mihalić, svi uĉenici pojedinaĉno
Aktivnosti:
- pronaći i zabiljeţiti mjesto svih elektriĉnih ureĊaja kod kuće
- evidentirati podatke o elektriĉnoj snazi svih ureĊaja sa deklaracijske ploĉice
- izraĉunati prosjeĉno dnevno vrijeme ukljuĉenosti svakog ureĊaja
- od dobivenih podataka izraĉunati dnevnu i mjeseĉnu potrošnju u kWh
- koliĉinu el. potrošnje (kWh) preraĉunati u kunski iznos
Vremenik: jesen/zima 2010.
Troškovnik: nisu predviĊeni troškovi
Vrednovanje: Analiza podataka, toĉnost i urednost

NAZIV: KAKO SE JA HRANIM?
Ciljevi aktivnosti:
      - spoznati kako se svakodnevno hrane uĉenici u pubertetskoj dobi
      - spoznati kako njihov naĉin prehrane moţe pozitivno i negativno utjecati na njihov rast i razvoj
      - uoĉiti da li postoji razlika izmeĊu prehrane djeĉaka i djevojĉica te dobi
      - spoznati kako pravilnom prehranom moţemo utjecati na vlastito zdravlje u budućnosti te pravilan rast i razvoj te sprijeĉiti bolesti
      modernog ţivota izazvanom lošom prehranom kao što su anoreksija,bulimija i pretilost
Namjena aktivnosti: spoznati kako pravilna prehrana utjeĉe na zdravlje
Nositelji: uĉiteljica, uĉenici 8.razreda
Naĉin realizacije: uĉenici će svakodnevno ispunjavati dnevnik prehrane kroz period od mjesec dana
Vremenik: listopad 2010
Troškovnik aktivnosti: nisu predviĊena novĉana sredstva
Naĉin vrednovanja i korištenja rezultata: anketa
Broj ukljuĉenih uĉenika: 6 uĉenika

NAZIV: RIJEKA KORANA
Ciljevi aktivnosti
      - upoznavanje s rijekom Koranom (kao rijekom koja protjeĉe kraj OŠ Barilović i kroz općinu Barilović) od izvora do ušća
      - odrediti vrste koje ţive u, odnosno kraj Korane
      - objasniti znaĉenje Korane za ţivot ljudi (posebno za ţitelje općine Barilović)
      - opisati ugoĊaj na rijeci Korani, slike, zvukovi, sedra, prirodne ljepote
      - osposobljavati uĉenike da prepoznaju i razlikuju vrste koje ţive u Korani, te na širem podruĉju rijeke Korane
      - razvijati osjećaj za ljepotu prirode i vaţnost njenog oĉuvanja
Namjena aktivnosti
      -  razvoj ekološke svijesti kod uĉenika, posebno razvoj svijesti o potrebi oĉuvanja flore i faune Korane (bioraznolikosti), te njenih
        krajobraznih vrijednosti
Nositelji
      - uĉitelj prirode i biologije, uĉenici od 5. do 8. razreda
Naĉin realizacije
      - za vrijeme satova prirode i biologije, te nakon nastave
Vremenik
      - tijekom cijele školske godine
Troškovnik aktivnosti
      - nisu predviĊena novĉana sredstva (ili po potrebi iz materijalnih sredstava škole)
Naĉin vrednovanja i korištenja rezultata
      - izrada baze podataka s vrstama vezano uz Koranu, fotodokumentacija, izrada postera i prezentacija o istraţivanom podruĉju
Broj ukljuĉenih uĉenika
      - svi uĉenici od 5. do 8. razreda
Broj ukljuĉenih uĉitelja
      - uĉitelj prirode i biologije Darko Cerjanec,
      - svi ostali uĉitelji prema svojim afinitetima i nastavnim podruĉjima

Naziv: ARMALOV FOND ZA ZDRAVU PITKU VODU U ŠKOLAMA
Cilj: poticanje mladih na razmišljanje o vodi i vaţnosti brige za nju te na aktivan
   i pozitivan odnos prema okolišu i prirodi
Namjena: osvještavanje o znaĉaju briţljivog postupanja s vodom i znaĉaja same
      vode kroz poticanje i razvoj razmišljanja mladih

Nositelji: struĉna suradnica, razrednici i uĉenici od I.-VIII. razreda
Aktivnosti: osvještavanje i educiranje uĉenika o vaţnosti brige za izvore pitke
       vode te poticanje uĉenika na njezinu racionalnu uporabu kroz
       razliĉite edukativne aktivnosti (radionice, izrada letaka, plakata i sl.)
Vremenik: tijekom školske godine
Troškovnik: potrošni materijal
Vrednovanje: primjena steĉenih znanja u svakodnevnom ţivotu kroz pravilniji i
        racionalniji odnos prema potrošnji i iskorištavanju vodenih resursa
NAZIV: BOŢIĆ MOJE BAKE I MOG DJEDA
CILJ:
  - odrediti godišnje doba u kojem slavimo Boţić i Novu godinu
  - odrediti datume za Boţić, Badnjak, Staru godinu i Novu godinu
  - objasniti znaĉenje Boţića za kršćane i Nove godine za sve ljude
  - opisati ugoĊaj Boţića i Nove godine u zaviĉaju
  - osposobljavati uĉenike da razlikuju Boţić, Badnjak, Staru godinu, Novu godinu
  - razvijati sposobnosti likovnog izraţavanja
  - saznati i prikazati kako su se provodili boţićni obiĉaji u vrijeme kada su bake i djedovi bili djeca kao oni sada
NAMJENA:
  - spoznati obiljeţja blagdana Boţića i Nove godine
  - prikazati ostaloj djeci i onima koji ne slave blagdan Boţića kako je to izgledalo u jednoj obitelji nekada
  - utvrditi misao da je Boţić obiteljski blagdan
NOSITELJI: uĉiteljica Danijela Zatezalo, uĉenici 2. i 3. razreda i roditelji
AKTIVNOSTI:
  - izrada boţićnih ĉestitki i prigodnih likovnih radova
  - roditelji i uĉenici prikupljat će razliĉite podatke o proslavi Boţića nekada
  - potraţit će stare fotografije
  - zapisat će priĉe baka i djedova, zapisat će rijeĉi starih boţićnih pjesama, recepata za kolaĉe i sl.
VREMENIK: listopad, studeni, prosinac 2010. g., prezentacija polovicom prosinca 2010. g.
TROŠKOVNIK: nisu predviĊena novĉana sredstva
VREDNOVANJE: provest ćemo pisanu anketu meĊu uĉenicima i roditeljima kako bismo
         dobili povratnu informaciju o uspješnosti prezentacije razrednog projekta
BROJ UKLJUĈENIH UĈENIKA: 12 uĉenika

NAZIV: Healthy eating habits – zdrave prehrambene navike
Cilj
    - Razgovarati o zdravim prehrambenim navikama ponavljajući već poznati i proširujući i uĉeći novi vokabular vezan uz hranu,
      obroke i piće
    - Utvrditi razliku izmeĊu zdrave i nezdrave prehrane
    - Izraditi piramidu zdrave prehrane
    - Poticati suradniĉke odnose u razredu
      -  Razvijati ljubav prema stranom jeziku
      -  Poticati na izraţavanje osobnih stavova
      -  Koreliranje sa nastavnim predmetom priroda
Namjena
      -  Utvrditi i osvjestiti na koji se naĉin hranimo ( zdravo ili ne)
      -  Utvrditi koliko je zdrava prehrana bitna kod rasta i razvoj pojedinca
      -  Vratiti se nekim starim, izvornim jelima na kojima su rasli naši djedovi i bake
Nositelj
      - uĉiteljica Natalija Grgurić i uĉenici 5.tog razreda
Naĉin realizacije
      - uĉenici će prikupljati razliĉite podatke o zdravoj hrani dok će druga skupina uĉenika prikupljati podatke o nezdravoj hrani ( u
        periodu od oko tjedan dana)
      - potraţit će fotografije iz ĉasopisa koje će nam kasnije posluţiti za izradu plakata,
      - svatko od uĉenika će od svoje bake i djeda prikupiti po jedan recept o nekim tradicionalnim jelima na kojima su oni kao mladi
        odrastali
Vremenik
      - aktivnosti ćemo provoditi tijekom drugog obrazovnog razdoblja

Troškovnik
      - potraţit ćemo materijale za koje nisu potrebni nikakvi dodatni troškovi
Naĉin vrednovanja
      - provest ćemo pisanu anketu meĊu uĉenicima i roditeljima naše škole kako bismo dobili povratnu informaciju o uspješnosti
        prezentacije razrednog projekta ( koliko se toga promijenilo kod prehrane uĉenika, jedemo li još uvijek nezdravo)
Brioj ukljuĉenih uĉenika
      - 14 uĉenika 5-tog razreda

AKTIVNOST: Famous people from the past – Poznati ljudi iz prošlosti ( Ivana Brlić Maţuranić, Nikola Tesla, Leonardo da vinci, W.A.
Mozart, Charlie Chaplin, Draţen Petrović)
Cilj     - Razgovarati o poznatim ljudima iz prošlosti ( Ivana Brlić Maţuranić, Nikola Tesla, Leonardo da vinci, W.A. Mozart, Charlie
Chaplin, Draţen
        Petrović) i njihovim postignućima
       - razgovarati o prošlim dogaĊajima ponavljajući i koristeći glagolsko vrijeme Simple Past
        - korelirati sa ostalim nastavnim predmetima : priroda, hrvatski jezik,likovna kultura, glazbena kultura, sport ( tzk)
        - izraditi projekt na istu temu o poznatoj osobi iz prošlosti, njenim
        postignućima te to potkrijepiti ĉinjenicama i fotografijama
        - poticati uĉenike na korištenje ostalih izvora znjanja ( ĉasopisa, biografija,
        interneta)
Namjena
      -  Utvrditi i osvjestiti na koji naĉin i djeca kao budući odrasli ljudi mogu utjecati na svijet
      -  Uvjeţbavanje i upotreba glagolskog vremena Simple Past kada govorimo o radnjama koje su se dogodile u prošlosti, primjena
        nepravilnog oblika glagola
      -  Poticati uĉenike na izraţavanje vlastitih mišljenja, stavova i htjenja
      -  Poticati uĉenike na samostalno snalaţenje prilikom prikupljanja informacija
Nositelj
      - uĉiteljica Natalija Grgurić i uĉenici 6.tog razreda
Naĉin realizacije
      - uĉenici će pomoću razliĉitih izvora usvojiti ĉinjenice vezane uz spomenute liĉnosti.
      - Na nihovim primjerima provoditi ćemo upotrebu i primjenu glagolskog vremena Simple Past
      - Pomoću The great people rap pjesme uvjeţbavati će nepravilne glagole
      - Vlastitim izborom odabrati će poznatu osobu iz prošlosti o kojoj ţele pisati i straţivati
      - Izraditi ćemo 12 malenih plakata o poznatim osobama pokrivajući sva podruĉja ( likovna kultura, glazbena kultura, priroda, fizika,
        kemija, matematika, sport, film..)
Vremenik
      - aktivnosti ćemo provoditi tijekom drugog obrazovnog razdoblja
Troškovnik
      - potraţit ćemo materijale za koje nisu potrebni nikakvi dodatni troškovi ( sliĉice iz ĉasopisa, novina...)
      - papir za printanje 30,00 kn
      - 3 hamer papira 20 ,00 kn
Naĉin vrednovanja.
      - provest ćemo izloţbu na razini škole gdje će ostali uĉenici vrednovati estetski izgled izraĊenog projekta pojedinog uĉenika
      - provedenom anketom meĊu uĉenicima 6-tog razreda provjeriti ćemo koliko su ĉinjenica usvojili / zapamtili
      - meĊusobno vrednovanje prezentacije projekta svakog uĉenika ( zamjena uloga, djeca postaju uĉitelji)
Brioj ukljuĉenih uĉenika
      - 12 uĉenika 6-tog razreda
AKTIVNOST: London i Zagreb
CILJEVI AKTIVNOSTI: upoznavanje glavnih gradova (sliĉnosti i razlike) Hrvatske i Velike Britanije, integracija i suradnja uĉenika matiĉne i
podruĉnih škola, integrirati i povezati ostale nastavne sadrţaje
NAMJENA AKTIVNOSTI: uĉenicima 4.razreda
NOSITELJI: uĉenici i uĉiteljice engleskog jezika( 18 uĉenika) Karolina Ĉorak i Natalija Grgurić
NAĈIN REALIZACIJE: TPR, izrada postera, pjevanje himni
VREMENIK: studeni
TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: oko 50 kn za hamer papir i printanje slika
NAĈIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJE REZULTATA: poster,odnos prema radu

NAZIV: Class magazine
AKTIVNOSTI: U školskoj knjiţnici pronaći i prouĉiti nekoliko školskih listova, napisati ĉlanke,tekstove i pjesme, nacrtati i pronaći sliĉice,
napraviti intervju sa ravnateljicom škole
CILJEVI AKTIVNOSTI: Upoznavanje sa izradom ĉasopisa, prikupljanje podataka putem interneta, razvijanje pisanog izraţavanja, razvijanje
kreativnosti i kooperativnog uĉenja, razvijanje vještine kreativnog razmišljanja na temu školski ĉasopisi, razvijanje vještine ĉitanja s
razumijevanjem,razvijanje sposobnosti slušanja,zapaţanja, usporeĊivanja.
Razvijanje rada u grupi,razvijanje radnih navika i osjećaja odgovornosti, obveze izvršavanja dobivenih zadataka.Razvijanje pozitivnih osobina
uĉenika.
NAMJENA AKTIVNOSTI: Uĉenicima 7.razreda
NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uĉenici 7.razreda i uĉiteljica engleskog jezika Karolina Ĉorak
VREMENIK: Tijekom cijele školske godine
TROŠKOVNIK: Oko 200 kn za papir,izradu fotografija,printanje materijala i uvezivanje lista
VREDNOVANJE: Razredni list

NAZIV: Web page-Top 5 holiday spots in Croatia
AKTIVNOSTI: Upoznati se s izradom web stranice,istraţivati i pronaći fotografije,provesti anketu u 7. i 8.razredu,napisati tekstove
CILJEVI: Nauĉiti izraditi web stranicu, razvijanje sposobnosti slušanja, razvijanje vještine kreativnog razmišljanja. razvijanje vještine pisanog
izraţavanja
Razvijanje rada u grupi,razvijanje radnih navika i osjećaja odgovornosti, obveze izvršavanja dobivenih zadataka.Razvijanje pozitivnih osobina
uĉenika.
NAMJENA AKTIVNOSTI: Uĉenicima 7.razreda
NOSITELJI AKTIVNOSTI: Uĉenici 8.razreda i uĉiteljica engleskog jezika Karolina Ĉorak
VREMENIK:Tijekom drugog polugodišta
TROŠKOVNIK: nema troškova
VREDNOVANJE: Web stranica

NAZIV: Obiĉaji u našem kraju

CILJ           Istraţiti, proširiti spoznaje i vrednovati starinske obiĉaje i zaviĉajni govor.

NAMJENA          Uĉenicima, društvenoj sredini, uĉiteljima.
NOSITELJI         Uĉenici od 5. do 8. razreda, roditelji, uĉiteljica hrv. jezika. Suradnja sa uĉiteljicom iz povijesti Svetlanom
             Potkrajac.
AKTIVNOSTI        Prikupljanje informacija o obiĉajima za vjenĉanja, krštenja, blagdanski obiĉaji, komunikacijske vještine i
             rjeĉnik. Izloţba, izrada plakata, prezentacije. Objavljivanje ĉlanaka, suraĊivanje u natjeĉajima. Pohranjivanje
             uradaka u školsku knjiţnicu.


VREMENIK         Od 10.do 4. mjeseca. tijekom šk. god.
TROŠKOVNIK        Papir, CD-i, razvijanje fotografija
VREDNOVANJE        Na temelju prikupljenih podaka i zanimljivosti izraditi vlastitu mapu.


NAZIV: Ljudska prava za sve...ima li tu nešto za mene????
CILJ:da uĉenici kroz obradu povijesnih sadrţaja poĉinju usvajati osnovne pojmove i sadrţaje o ljudskim pravima kroz povijest, borbi za ljudska
prava i borcima za ljudska prava. Obrazovanje o ljudskim pravima nije više samo potreba nego nuţnost. Vrlo dobra mogućnost korelacije sa
ostalim predmetima, ali i suradnje sa institucijama i ustanovama koje promiĉu ideje ljudskih prava ( Odbor za ljudska prava u Karlovcu, Centar
za mirovne studije u Zagrebu , Volonterski centar u Zagrebu...)
NAMJENA: uĉenici 7. i 8. razreda
NOSITELJ AKTIVNOSTI: uĉiteljica povijesti i uĉenici
VREMENIK: kroz cijelu nastavnu godinu
VREDNOVANJE: obrazovanje o ljudskim pravima u našim školama je postala nuţnost, nemoguće je govoriti o nekim povijesnim dogaĊajima i
temama, a da se pritom ne dotakne ovo bitno podruĉje. Uĉenike treba vrlo paţljivo voditi i nadograĊivati njihovo znanje, dopustiti im da
sudjeluju u radionicama i raspravama. Povezivanje sadrţaja iz povijesti sa suvremenim dogaĊajima.

 CILJ AKTIVNOSTI          NAMJENA          NOSITELJ        NAĈIN      TROŠKOVN     NAĈIN
                               AKTIVNOSTI      REALIZACIJE      IK      VRJEDNOVA
                                                             NJA

Naziv aktivnosti: DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE         ZEMLJE               VREMENIK: 24. 10. 2010.
Članovi   pjevačkog   zbora, Upoznavanje,         Mirjana     Skupne     i      Zajedničko
dramsko – recitatorske skupine usvajanje skladbi,        Vranić-     pojedinačne         blagovanje.
izvođenje recitacija i skladbi za recitacija i igrokaza     Šušlje,     izvedbe           Blagoslov
plodove zemlje          o plodovima zemlje      (Duško      učenika           svećenika   iz
                                Gvozdić,                   crkve Presvetog
                                Danijela                   Trojstva,
                                Zatezalo  i                 Barilovićki
                                Anka                     Cerovac
                                Grman)plani
                                rano 40 – 50
                                uč.

Naziv aktivnosti: Vjeverica Marta i ţir Bocko, slikovnica za slabovidne i slijepe ––
Ema Lasić, 4. RAZRED                                 VREMENIK: studeni
                                                   2010.
Slikovnica    za    Upoznati neku slijepu     Učiteljica     4. Humanitarna
slabovidne i slijepe    djecu, upoznati brajicu    razreda    Anka akcija         32.472,00    Prezentacija
osobe  tiskana na    – pismo za slijepe,      Grman.    Branka             kuna       (dokumentar
brajici           razvijati prijateljstvo i   Dojčinović,                         ac o Emi) i
              empatiju za druge ljude    knjižničarka, Vesna                     promocija
                             Car,   ravnateljica                    slikovnice za
                             škole,    USKA-                     slijepe u GK
                                udruga   slijepih     „I G.
                                grada Karlovca        Kovačić“ Ka


PŠ BELAJ
NAZIV: Djeĉji tjedan
CILJ: upoznati prava i duţnosti djece
NAMJENA: poticati uĉenike na poštivanje roditelja i starijih te braće i sestara; razvijati
      meĊusobnu ljubav djece i roditelja/staratelja; cijeniti i uvaţavati
      roditeljsku skrb za djecu; upoznati namirnice vaţne za naše zdravlje;
      uoĉiti povezanost raznolike i redovite prehrane sa zdravljem
NOSITELJI: uĉitelji Nada Višal , Barica Banjavĉić i Renato Ilić, uĉenici 1.,2. i 4.
       razreda
AKTIVNOSTI:
   - spoznati osnovne ĉlanove obitelji i njihove obveze
   - opisati svoju obitelj
   - posjet Djeĉjem domu Vladimir Nazor
   - upoznati ţivot i rad i djelatnika u domu
   - upoznati vaţnost bavljenja sportom
   - posjet Gimnastiĉkom klubu Sokol Karlovac
   - izrada ĉipsa od jabuka, izrada jelovnika za školsku kuhinju
VREMENIK: listopad 2010.
TROŠKOVNIK: nema predviĊenih troškova
VREDNOVANJE: izrada plakata i pisanih radova
NAZIV: BICIKL – MOJE PROMETNO SREDSTVO
CILJ: upoznati prometno sredstvo – bicikl
NAMJENA: detaljno razgledavanje ,uoĉavanje što mora imati bicikl za sigurnu
      voţnju,razvijati naviku voţnje biciklom ,kako voţnja utjeĉe na naš
      organizam, a kako na okoliš
NOSITELJI: uĉitelji Barica Banjavĉić, Nada Višal i Renato Ilić,uĉenici 1.,2., i 4.
       razreda, roditelji
AKTIVNOSTI: Razgledavanjem bicikla zakljuĉujemo koje dijelove mora imati za
        sigurnu voţnju, spoznati da voţnjom bicikla ĉuvamo okoliš, jaĉamo
        svoj organizam, tijelo, jaĉati svijest i brigu za odrţavanjem bicikla u
        ispravnom stanju, poticati da što više djece nauĉi voziti bicikl - boravi
        u prirodi, na školskom igralištu provesti natjecanje u sigurnoj i pravilnoj
        voţnji, ilustracija – bicikl budućnosti, usporeĊivanje crteţa, upoznati
        izgled bicikla nekada, razvijanje mašte, razmišljanja, njegovati i
        poticati timski rad, uĉenje, komuniciranje.....
VREMENIK: od listopada 2010. do svibnja 2011.
TROŠKOVNIK: nema predviĊenih troškova
VREDNOVANJE: natjecanje u voţnji biciklom na školskom poligonu
PROJEKT-BOŢIĆ
CILJ: odrediti godišnje doba u kojem su Boţić i Nova godina;
   odrediti datume Boţića i Nove godine;
   opisati ugoĊaj
   osposobiti uĉenike da razlikuju Badnjak,Boţić,Staru godinu i Novu godinu;
   razvijati sposobnost likovnog izraţavanja
NAMJENA: spoznati obiljeţja Boţića i Nove godine
NOSITELJI: uĉitelji Renato Ilić, Nada Višal, Barica Banjavĉić, uĉenici 1., 2. i 4.
       razeda
AKTIVNOSTI: izrada ĉestitki i prigodnih radova
VREMENIK: studeni i prosinac 2010.
TROŠKOVNIK: 0 kn
VREDNOVANJE: anketa

PŠ BARILOVIĆKI LESKOVAC
NAZIV AKTIVNOSTI: DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE
CILJ AKTIVNOSTI:
- opisati razvojni put od posijanog zrna pšenice do kruha koji jedemo svaki dan
-imenovati biljke od kojih moţemo naĉiniti kruh
-pokazati neke biljke i zrnja od kojih nastaje kruh
-objasniti ĉovjekovu svakodnevnu potrebu za kruhom – simbolom prehrane
-osposobljavati uĉenike da prepoznaju razliĉite sjemenke i vrste kruha
-razvijati sposobnost usporeĊivanja i zakljuĉivanja
-primjenjivati ranije steĉena znanja
NAMJENA: -spoznati nastanak kruha – osnovne hrane ĉovjeka
        -povezivanje sadrţaja razliĉitih nastavnih predmeta : hrvatski jezik, likovna kultura, glazbena kultura, priroda i društvo, vjeronauk
NOSITELJI: uĉiteljica, vjerouĉiteljica, ţupnik, uĉenici I. III. i IV. Razreda
AKTIVNOSTI: zajedniĉko blagovanje kruha
VREMENIK: listopad, 2010. godine
TROŠKOVNIK: nisu potrebna novĉana sredstva
VREDNOVANJE:
-jedenje kruha
-izrada pisanih radova
NAZIV AKTIVNOSTI: BOŢIĆ
CILJ AKTIVNOSTI:
-odrediti godišnje doba u kojemu slavimo Boţić i Novu godinu
-odrediti datume za Boţić, Badnjak, Staru godinu, Novu godinu
-objasniti znaĉenje Boţića za kršćane i Nove godine za sve ljude
-opisati ugoĊaj Boţića i Nove godine u zaviĉaju
-osposobljavati uĉenike da razlikuju Boţić, Badnjak, Staru godinu, Novu godinu
-razvijati sposobnost likovnog i literarnog izraţavanja
-saznati i prikazati kako izgledaju i kako se provode boţićni obiĉaji u našem mjestu
-razvijanje sposobnosti i vještina u izradi boţićnog nakita i ukrasa
NAMJENA AKTIVNOSTI:
-spoznati obiljeţja blagdana Boţića i Nove godine
-utvrditi misao da je Boţić obiteljski blagdan
-razvijanje potencijala uĉenika
NOSITELJI: uĉiteljica, roditelji i uĉenici I. III. i IV. razreda
AKTIVNOSTI:
-izrada boţićnih ĉestitki i prigodnih likovnih radova
-izrada jaslica, kićenje boţićnog drvca
-pjevanje boţićnih pjesmica
-priredba
VREMENIK: studeni, prosinac 2010.g.
TROŠKOVNIK: 100 KN
VREDNOVANJE: priredba, izloţba napravljenih radova, odnos prema radu

PŠ SIĈA
NAZIV AKTIVNOSTI: Lik sv. Nikole
CILJ AKTIVNOSTI:
-istraţiti tko je sv. Nikola i što on predstavlja
- istraţiti njegov ţivot
- istraţiti ĉiji je sve postao zaštitnik
- pronaći i ĉitati legende o sv. Nikoli
- pokušati osmisliti kratki igrokaz s glavnim likom
-razvijanje sposobnosti zapaţanja,mišljenja,produbljivanja znanja, vlastitih stavova
- ponoviti pjesmice o sv. Nikoli
NAMJENA:
--povezivanje sadrţaja razliĉitih nastavnih predmeta : hrvatski jezik, likovna kultura, glazbena kultura, priroda i društvo, sat razrednog odjela.
vjeronauk
NOSITELJI: uĉiteljica i uĉenici 1.,2.,3.,4.razreda, vjerouĉitelj
AKTIVNOSTI:
-istraţivanje na Internetu, u literaturi
- pjevanje poznatih pjesmica o sv Nikoli.
- razgovor s vjerouĉiteljem
- izrada lutkice sv. Nikole
-izrada plakata
VREMENIK: studeni, prosinac
TROŠKOVNIK: 10-20 kuna
VREDNOVANJE:
-razgovor s uĉenicima
-izrada pisanih radova
-izrada plakata
  8. IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA

Oblik nastave koji podrazumijeva ostvarivanje planiranih programskih sadrţaja izvan škole. Cilj izvanuĉioniĉke nastave je uĉenje otkrivanjem u
neposrednoj ţivotnoj stvarnosti, a time se kod uĉenika potiĉe radost otkrivanja, istraţivanja, stvaranja i razvoj sposobnosti sudjelovanja kao
aktivnog ĉlana tima, te utjeĉe na stvaranje kvalitetnih odnosa unutar odgojno – obrazovne skupine.
NAZIV: POSJET MUZEJU

   CILJ          NAMJENA          NOSITELJI      AKTIVNOSTI      VREMENIK     TROŠKOVNIK    VREDNOVANJE

Neposredan      - Doţivljaj i        Uĉiteljica likovne  Posjet Galeriji    Tijekom      Cijena oko 50 kn  Usmeno ili
susret s       razumijevanje        kulture Nevenka    „Vjekoslav Karas“   školske godine-  (ulaznica +    pismeno
umjetniĉkim      umjetnosti, razvijati    Mikulić i uĉenici   u Karlovcu (ili    2. obrazovno   prijevoz)     izraţavanje
djelima u       smisao za umjetnost i     (5.-8. r.)      Gradskom muzeju)   razdoblje (ne   Troškove snose   doţivljaja.
muzejima,       ljepotu stvaralaštva                           postoji još    roditelji.
galerijama i na    - poticanje za zaštitu i                         raspored
otvorenom.      oĉuvanje kulturne                            izloţbi)
           baštine
           - razvijanje navike
           posjeta galerijama,
           njegovanje kulturnog
           ponašanja
           - njegovanje ljubavi
           prema likovnom
           stvaralaštvu


NAZIV: SRCE MOJE KORANE

    CILJ         NAMJENA        NOSITELJI      AKTIVNOSTI      VREMENIK      TROŠKOVNIK    VREDNOVANJE

Povezivanje       Razvijanje       Uĉiteljica likovne   Pješaćenje do    5. mjesec      Nema troškova   Likovni ostvaraji
sadrţaja razliĉitih   sposobnosti       kulture Nevenka    obale Korane,                        uĉenika vrednuju
nastavnih       povezivanja     Mikulić i uĉenici   prouĉavanje flore                  se prema stupnju
predmeta, likovno   sadrţaja više    7. razreda.      i faune, uoĉavanje                 uspješnosti
izraziti svoj     nastavnih                  prirodnih oblika i                 rješavanja
doţivljaj prirode.  predmeta,                  boja.                        likovnog
           buĊenje i                  Slikanje u                     problema u
           poticanje ekološke             neposrednoj                     odgovarajućoj
           svijesti, razvijanje            prirodi.                      likovnoj tehnici.
           senzibiliteta i                                         Izloţba radova.
           uoĉavanje ljepote
           koja nas okruţuje,
           izraţavanje svog
           doţivljaja,
           kreativnost i
           samostalnost,
           razvijati
           vizualno.likovnu
           pismenost,
           estetsku
           osjetljivost te
           poticati vizualnu
           znatiţelju.
  GEOMETRIJSKA TIJELA
CILJ:
   - upoznavanje sa ĉinjenicom da mnoge stvari oko nas imaju oblik geometrijskih tijela
   - uoĉavanje tih tijela u prirodi i prikupljanje njihovih slika iz ĉasopisa, Interneta i stvaranje fotografija
   - razvijanje sposobnosti zapaţanja, uoĉavanja, produbljivanja znanja
   - razvijanje radnih navika osjećaja odgovornosti
   - razvijati ljubav prema prirodi koja nas okruţuje i prema oblicima
NAMJENA
 - Sudjelovanje svih uĉenika i angaţiranost uĉenika koji imaju slabo predznanje iz matematike
AKTIVNOSTI
 - Šetnja prirodom, razgledavanje prirode koja nas okruţuje, uoĉavanje raznih geometrijskih tijela iz prirode.
 - Sakupljane slika geometrijskih tijela
 - Izrada plakata s prikupljenim tijelima
NOSITELJI AKTIVNOSTI – uĉiteljica iz matematike i uĉenici 8.razreda
VREMENIK: tijekom 3 mjeseca
TROŠKOVNIK: 100 KN, hamer papir
VREDNOVANJE: Izrada plakata sa geometrijskim tijelima

AKTIVNOST: Posjet mjestu Barilović i školskom dvorištu
CILJ: Doţivjeti i opisati prirodne ljepote. Slušati zaviĉajni govor i kretanje stanovništva. Povezivanje škole i društvene sredine. Uĉvršćivati
ljubav prema zaviĉaju i jeziku.
NAMJENA: Lakše ostvarivanje nastavnog plana i programa povezivanjem nauĉenog. Sadrţajna korelacija i integracija pojmova i odnosa u
sredini.
NOSITELJI: Svi uĉenici od 5. do 8. razreda. Uĉiteljica hrvatskog jezika Mirjana Vranić –Šušlje
NAĈIN REALIZACIJE: Obilasci, šetnja, promatranje i biljeţenje, fotografiranje lijepih i specifiĉnih trenutaka, razgovor, crtanje poezije u stripu.
VREMENIK: Tijekom školske godine; nakon i za vrijeme obrade pojmova iz knjiţevnosti(motivi, pjesniĉke slike, ritam, izraţajna sredstva) u
svim godišnjim dobima.
Cilj je ići što više van u školsko dvorište.
TROŠKOVNIK: Povremeno razviti fotografiju prema zabiljeţenom. Oko 50 kuna.
NAĈIN VREDNOVANJA: Nakon svakog izvan uĉioniĉkog sata, porazgovarati, izraditi plakat, povezati sa gradivom.

NOĆNO PROMATRANJE NEBA TELESKOPOM
Cilj aktivnosti:
 promatranje prirodnih pojava na noćnom nebu
 upoznavanje sa osnovnim metodama i tehnikama promatranja noćnog neba
Namjena aktivnosti:
 uoĉavanje glavnih objekata u Svemiru na noćnom nebu : zvijezda, zvijeţĊa, galaksija, planeta, Mjeseca
Nositelji aktivnosti:
 nastavnica predmetne nastave fizike Sneţana Kirin Mataković i uĉenici
Naĉin realizacije:
 odlazak u prirodu ( školsko dvorište u kasnim veĉernjim satima)
Vremenik:
 zima 2010 godine
Troškovnik::
 100 kuna (sitni inventar)
Naĉin vrednovanja:
 razgovor s uĉenicima, izrada plakata
Broj ukljuĉenih uĉenika:
  13 uĉenika ( 8 razredi)

AKTIVNOST: posjet utvrdi Barilović
CILJ: cilj izvanuĉioniĉke nastave je zainteresirati uĉenike za lokalnu povijest mjesta Barilović. Ovaj posjet je moguć prilikom obraĊivanja teme:
Osmansko carstvo prema Hrvatskoj i Europi kada se uĉenici upoznaju sa organizacijom obrane od Osmanlija ( izgradnja utvrda). Saznati kakva
je bila uloga utvrde Barilović u vrijeme sukoba sa Turcima, njezinu povijest i sudbinu. Istaknuti vaţnost oĉuvanja povijesne baštine za
nadolazeće generacije.
NAMJENA: namjenjeno uĉenicima 6.r.
NOSITELJ AKTIVNOSTI: uĉiteljica povijesti Svetlana Potkrajac i uĉenici
VREMENIK: travanj
VREDNOVANJE: dodatno zainteresirati uĉenike za nastavu povijesti, ali i za lokalnu povijest Barilovića. UtvrĊivanje već postojećih znanja o
turskom osvajanju, razlozima stvaranja obrambenog pojasa- Vojne krajine i ulogu utvrda.Potaknuti uĉenike na razmišljanje, povezivanje sadrţaja
i istraţivanje o utvrdi Barilović. Vrlo dobra podloga za natjecanje iz povijesti ili školski projekt.

NAZIV: posjet gimnastiĉkom klubu Sokol u Karlovcu, suradnja sa trenerom Marijanom Šanĉićem
Cilj
suradnja sa gimnastiĉkim klubom «Sokol» u Karlovcu
upoznati djecu sa vaţnostima bavljenja sportom kao i mjestom u njihovoj blizini na kojem mogu kvalitetno koristiti slobodno vrijeme
ukazati kako se redovitim radom i trudom kogu postići vrhunski rezultati
izraditi intervju s trenerima i djecom koja se već duţe bave gimnastikom
Namjena
            - osvjestiti uĉenike i roditelje kako se u njihovoj blizini nalazi tek jedno od brojnih mjesta gdje djeca mogu kvalitetno
provoditi svoje slobodno vrijeme
            - Razvijati ljubav prema sportu i zdravim ţivotnim navikama
Nositelj
uĉiteljica Natalija Grgurić i uĉenici 5.tog razreda, roditelji, treneri i polaznici gimnastiĉkog kluba «Sokol» u Karlovcu
Naĉin realizacije
roditelji su s ovim projektom upoznati na prvom roditeljskom sastanku te će uz njihovu pomoć djeca bit doveţena na odredište
uz pomoć trenera Marijana Šanĉića biti će odrţan sat tjelesne i zdravstvene kulture s naglaskom na gimnastiku
djeca koja polaze satove gimnastike izvršiti će demonstraciju nauĉenog, te će ostatak sata naši uĉenici imati priliku probati poligon, preĉu, te
skokove na trambolinu
Vremenik
aktivnost ćemo provesti tijrkom listopada 2010.
Troškovnik
      -troškove će snositi roditelji vezano uz prijevoz djece do odredišta
Naĉin vrednovanja.
       - vrednovanje od strane trenera Marijana Šanĉića prilikom odrţavanja sata
- na sljedećem satu razrednika izraditi ćemo plakat na temu posjeta GK « Sokol» u Karlovcu, potkrijepljen fotografijama i napisanim
intervjuom
Brioj ukljuĉenih uĉenika
14 uĉenika 5-tog razreda

NAZIV: ENO Tree Planting Day 2010 - Peace Is Green
Aktivnosti
      - sadnja drveća, razgovor, predavanje, prezentacija
Ciljevi aktivnosti
      - upoznati uĉenike s vrstama drveća te s ovom globalnom eko akcijom
      - ukazati na vaţnost oĉuvanja drveća i šuma
      - ukazati na korist od drveća
      - upoznati uĉenike s utjecajem drveća na zdravlje ljudi (o potrebi pošumljavanja)
Namjena aktivnosti
      - razvoj ekološke svijesti o potrebi oĉuvanja drveća i šuma
Nositelji
      - uĉenici od 5. do 8. razreda, uĉitelj prirode i biologije, te ostali djelatnici škole prema svojim afinitetima
Naĉin realizacije
      - u školskom vrtu
Vremenik
      - 21. rujna 2010.g.
Troškovnik
      - iz materijalnih sredstava škole
Naĉin vrednovanja
      - razgovor s uĉenicima, referati, prezentacije, izrada plakata sa slikovnim materijalom, fotodokumentacija
Broj ukljuĉenih uĉenika
      - svi uĉenici od 5. do 8. razreda
Broj ukljuĉenih uĉitelja
      - uĉitelj prirode i biologije, te ostali djelatnici škole prema
        svojim afinitetima

Naziv aktivnosti: Povijesne i kulturne znamenitosti breţuljkastih krajeva 4.
RAZRED                                    VREMENIK: listopad
                                                        2010.
Povijesne i kulturne Spoznati    najvažnije Učiteljica             4. Skupni posjet
znamenitosti     povijesne i kulturne razreda                Anka učenika         10,00 – 20,  Plakati, crte
breţuljkastih krajeva znamenitosti       Grman                              00 kn     vremena,
           brežuljkastih krajeva                                          kronološke
                                                               tablice

Naziv aktivnosti: Priroda nas okruţuje – Uvjeti ţivota 1. i 4. razred
                                                        VREMENIK: oţujak
                                                        2010.
Uvjeti ţivota: Sunce, Razvijati  sposobnost Učiteljica              4. Prema planu i
voda, zrak, tlo    uočavanja   uzročno- razreda               Anka programu                Plakati,
           posljedičnih  veza  i Grman                                      Nastavni
              odnosa žive i nežive                           listići,
              prirode i uvjeta života,                         izvođenje
              poticati aktivan odnos                          pokusa
              očuvanja prirode

Naziv aktivnosti: Travnjak – biljke i ţivotinje travnjaka 1. i 4. razred
                                             VREMENIK:
                                             travanj2010.
Ţivotna    zajednica Odrediti travnjak kao Učiteljica          4. Prema
travnjaka        životnu    zajednicu razreda         Anka nastavnom       Plakati,
            različitih biljaka  i Grman            planu i        nastavni
            životinja                       programu        listići,
                                                   herbarij

NAZIV: STRANE SVIJETA
CILJ: glavne i sporedne strane svijeta
NAMJENA: odreĊivanje strana i snalaţenje u prostoru
NOSITELJI: uĉiteljica Danijela Zatezalo i uĉenici 3. razreda
AKTIVNOSTI: rad na terenu – uzvisina u neposrednoj blizini škole
VREMENIK: rujan 2010. g.
TROŠKOVNIK: nema troškova
VREDNOVANJE: pismena provjera kako bi se stekao dojam o usvojenosti gradiva
NAZIV: STAJALIŠTE I OBZOR
CILJ: stajalište i obzor ( vidokrug, horizont )
NAMJENA: odreĊivanje obzora i stajališta, snalaţenje u prostoru
NOSITELJI: uĉiteljica Danijela Zatezalo i uĉenici 3. razreda
AKTIVNOSTI: rad na terenu – snalaţenje pomoću sunca, kompasa, i drugih znakova
VREMENIK: rujan 2010. g.
TROŠKOVNIK: nema troškova
VREDNOVANJE: pismena provjera i izrada plakata
NAZIV: PLAN MJESTA
CILJ: plan mjesta
NAMJENA: snalaţenje i kretanje prema planu mjesta
NOSITELJ: uĉiteljica Danijela Zatezalo i uĉenici 3. razreda
AKTIVNOSTI: rad na terenu- pronaći odreĊeni objekt koristeći plan mjesta
VREMENIK: listopad 2010. g.
TROŠKOVNIK: nema troškova
VREDNOVANJE: izrada plakata na kojem će uĉenici prikazati plan « Moja ulica «

NAZIV: MOJ ZAVIĈAJ
CILJ: upoznati zaviĉaj u kojem uĉenik ţivi, nizinsko-breţuljkasti zaviĉaj
NAMJENA:
  - upoznati izgled i posebnosti regije
  - zamjećivati posebnosti svoga zaviĉaja
  - upoznati znaĉajne graĊevine u blizini škole
  - uoĉiti tipiĉnost naselja u zaviĉajnoj regiji
  - istraţivati i prikupljati nove podatke i obavijesti o zaviĉajnoj regiji
NOSITELJI: uĉiteljica Danijela Zatezalo i uĉenici 2. i 3. razreda
AKTIVNOSTI: šetnja kroz mjesto i bliţu okolicu
VREMENIK: studeni: 2010. g.
TROŠKOVNIK: nema troškova
VREDNOVANJE: grupni rad- izrada plakata

NAZIV: VODE U ZAVIĈAJU
CILJ: razlikovati vode tekućice, vode stajaćice i ţivi svijet
NAMJENA:
  - upoznati najpoznatije vode u zaviĉaju i odrediti ih ( stajaćica- tekućica )
  - razlikovati vode tekućice od voda stajaćica
  - razlikovati i imenovati vode u zaviĉajnom podruĉju
  - prepoznati najpoznatije biljke i ţivotinje u vodama
NOSITELJI: uĉiteljica Danijela Zatezalo i uĉenici 2. i 3. razreda
AKTIVNOSTI: obilazak rijeke i bare u mjestu i bliţoj okolici
VREMENIK: oţujak 2010. g.
TROŠKOVNIK: nema troškova
VREDNOVANJE: izrada plakata kao povratna informacija o stupnju usvojenosti gradiva

NAZIV: PROMET
CILJ: postići naviku opreza u prometu, upoznati prometne znakove i poštivati ih
NAMJENA:
  - ponoviti i utvrditi pojmove vezane uz promet ( prometnica, cesta, ulica, kolnik,
    ploĉnik, raskriţje, semafor, zebra, prometnik )
  - ponoviti i uvjeţbati sigurno prelaţenje raskriţja na kojem promet regulira zebra ili prometni znak
  - razvijati naviku pravilnog kretanja cestom, ulicom, raskriţjem
  - razvijati naviku poštivanja prometnih pravila
NOSITELJI: uĉiteljica Danijela Zatezalo i uĉenici 2. i 3. razreda
AKTIVNOSTI: kretanje po prometnicama u Dugoj Resi
VREMENIK: listopad / studeni
TROŠKOVNIK: nema troškova
VREDNOVANJE: izrada plakata sa slikovnim materijalom

NAZIV: PROMJENE U PRIRODI – JESEN
CILJ:uoĉiti promjene u prirodi, listopadno drveće, zimzeleno drveće, uoĉiti meĊusobnu ovisnost podneblja i ţivotne zajednice u zaviĉajnom
podruĉju u jesen
NAMJENA:
  - uoĉiti i imenovati glavna vremenska obiljeţja jeseni
  - prepoznati listopadno i vazdazeleno drvo
  - opisati izgled biljaka i ponašanje ţivotinja
  - uoĉiti izgled parka i promjene na drveću
  - razvijati kod uĉenika kulturno ponašanje u parku
  - povezati vremenske promjene i njihov utjecaj na biljni i ţivotinjski svijet i rad ljudi
NOSITELJI: uĉiteljica Danijela Zatezalo i uĉenici 2. i 3. razreda
AKTIVNOSTI: rad na terenu
VREMENIK: rujan / listopad 2010. g.
TROŠKOVNIK: nema troškova
VREDNOVANJE: pismena provjera – uvid u stupanj usvojenosti gradiva, izrada plakata sa slikovnim materijalom

NAZIV: PROMJENE U PRIRODI- ZIMA
CILJ: uoĉiti osnovna obiljeţja zime vezane za biljke, ţivotinje i ljude , uoĉiti meĊusobnu ovisnost podneblja i ţivotne zajednice u zaviĉajnom
podruĉju zimi
NAMJENA:
  - povezati vremenske promjene i njihov utjecaj na biljni i ţivotinjski svijet i rad ljudi
  - imenovati najhladnije doba u godini
  - opisati duţinu dana i noći
  - razlikovati ĉeste padaline zimi (susnjeţica, snijeg )
  - objasniti ĉovjekovu potrebu prilagoĊavanja zimskim uvjetima
  - razlikovati osnovna obiljeţja zime na selu i u gradu
  - utvrditi rad ljudi na selu i u gradu zimi
  - osposobiti uĉenike da razlikuju drveća koja su zimi bez lišća od onih koja imaju lišće
  - razvijati sposobnost uoĉavanja, usporeĊivanja, opisivanja i logiĉkog zakljuĉivanja
NOSITELJI: uĉiteljica Danijela Zatezalo i uĉenici 2. i 3. razreda
AKTIVNOSTI: rad na terenu
VREMENIK: prosinac 2010. g.
TROŠKOVNIK: nema troškova
VREDNOVANJE: izrada plakata sa slikovnim materijalom

NAZIV: PROMJENE U PRIRODI – PROLJEĆE
CILJ: spoznati obiljeţja vremena u proljeće
NAMJENA:
  - razlikovati rano proljeće od kasnog proljeća
  - uoĉiti promjene na drveću
  - opisati duţinu dana i noći poĉetkom i krajem proljeća
  - ukazati na promjenjivost vremena (padaline: snijeg, susnjeţica, kiša, sunce i oblaci, vjetar )
  - objasniti potrebu prilagodbe ĉovjeka vremenskim uvjetima
  - povezati vremenske promjene i njihov utjecaj na biljni i ţivotinjski svijet i rad ljudi
NOSITELJI: uĉiteljica Danijela Zatezalo i uĉenici 2. i 3. razreda
AKTIVNOSTI: rad na terenu
VREMENIK: oţujak 2011. g.
TROŠKOVNIK: nema troškova
VREDNOVANJE: izrada plakata sa slikovnim materijalom

NAZIV: PROMJENE U PRIRODI- LJETO
CILJ: spoznati obiljeţja vremena ljeti
NAMJENA:
  - povezati vremenske promjene i njihov utjecaj na biljni i ţivotinjski svijet i rad ljudi
  - objasniti ĉovjekovu potrebu prilagoĊavanja ljetnim uvjetima
  - utvrditi rad ljudi na selu i u gradu ljeti
  - opisati biljke ljeti i prepoznati izrasle izdanke tijekom ljeta
  - razvijati sposobnosti uoĉavanja, usporeĊivanja,opisivanja i logiĉkog zakljuĉivanja
NOSITELJI: uĉiteljica Danijela Zatezalo i uĉenici 2. i 3. razreda
AKTIVNOSTI: rad na terenu
VREMENIK: svibanj / lipanj 2011. g.
TROŠKOVNIK: nema troškova
VREDNOVANJE: izrada plakata sa slikovnim materijalom

PŠ BELAJ
1.razred uĉitelj: Renato Ilić

AKTIVNOST-Mjesto u kojem ţiviš
CILJ-upoznavanje sela
NOSITELJ-uĉenici,uĉitelj
NAĈIN-šetnja kroz mjesto
VREMENIK-LISTOPAD
VREDNOVANJE-anketa
TROŠKOVNIK-0kn

AKTIVNOST-Zimske radosti
CILJ-boravak u prirodi
NAMJENA-upoznati rodni kraj
VREMENIK-sijeĉanj
NOSITELJ-uĉenici,uĉitelj
VREDNOVANJE-anketa
TROŠKOVNIK-0kn

AKTIVNOST-Radost je biti u prirodi
CILJ-boravak u prirodi
NAMJENA-upoznavanje prirode
NAĈIN-šetnja
VREMENIK-travanj
NOSITELJ-uĉenici,uĉitelj
TROŠKOVNIK-0kn

  2. razred uĉiteljica: Barica Banjavĉić

NAZIV: Jesen u zaviĉaju
CILJ: Uoĉiti jesenske promjene u neposrednom okolišu i njihov utjecaj na ţivot.
NAMJENA: osposobljavati uĉenike za promatranje promjena tijekom jeseni; poticati
      uĉenike za boravak u prirodi
NOSITELJI: uĉiteljica Barica Banjavĉić i uĉenici 2. razreda
AKTIVNOSTI: obilazak voćnjaka, vrta , školskog okoliša i uoĉavanje i opisivanje
       promjena u prirodi.
VREMENIK: 9. mjesec
TROŠKOVNIK: neće biti troškova
VREDNOVANJE: izrada plakata sa slikovnim materijalom

NAZIV: Zima u zaviĉaju
CILJ: uoĉiti glavna obiljeţja zime u mjestu u kojem ţivimo: povezati vremenske
   promjene i njihov utjecaj na biljni i ţivotinjski svijet i rad ljudi.
NAMJENA: osposobljavati uĉenike za promatranje promjena tijekom zime; poticati
      uĉenike za boravak u prirodi
NOSITELJI: uĉiteljica Barica Banjavĉić i uĉenici 2. razreda
AKTIVNOSTI: Obilazak voćnjaka i vrta u okolici škole; uoĉavanje i opisivanje
     promjena na biljkama; opisati odjeću koju nosimo;
VREMENIK: 1. mjesec
TROŠKOVNIK: neće biti troškova
VREDNOVANJE: izrada plakata sa slikovnim materijalom

NAZIV: Proljeće u zaviĉaju
CILJ: uoĉiti glavna obiljeţja proljeća; povezati vremenske promjene i njihov utjecaj
   na biljni i ţivotinjski svijet i rad ljudi.
NAMJENA: osposobljavati uĉenike za uoĉavanje promjena u proljeće; poticati
      uĉenike za boravak u prirodi; razvijati sposobnost prepoznavanja
      pojedinih poslova (na selu)
NOSITELJI: uĉiteljica Barica Banjavĉić i uĉenici 2. razreda
AKTIVNOSTI: Obilazak voćnjaka, vrta , školskog okoliša i uoĉavanje i opisivanje
        promjena u prirodi.
VREMENIK: 3. mjesec
TROŠKOVNIK: neće biti troškova
VREDNOVANJE: izrada plakata sa slikovnim materijalom

3. razred uĉiteljica: Marijana Bosiljevac
Aktivnosti: STRANE SVIJETA
Cilj:glavne i sporedne strane svijeta
Namjena: odreĊivanje i snalaţenje u prostoru
Nositelj: uĉiteljica i uĉenici III. razreda
Naĉin realizacije: rad na terenu – uzvisina u neposrednoj blizini škole
Vremenik: tijekom mjeseca rujna 2010.
Troškovnik: nema troškova
Naĉin vrednovanja: pismena provjera kako bi se stekao dojam o usvojenosti gradiva
 Broj ukljuĉenih uĉenika: 11 uĉenika

Aktivnosti:STAJALIŠTE I OBZOR
Cilj: stajalište, obzor (vidokrug, horizont)
Namjena: odreĊivanje obzora i stajališta, snalaţenje u prostoru
Nositelji: uĉiteljica i uĉenici III. razreda
Naĉin realizacije: rad na terenu – snalaţenje pomoću sunca, kompasa i drugih znakova
Vremenik:tijekom mjeseca rujna 2010.
Troškovnik: nema troškova
Naĉin vrednovanja: pismena provjera i izrada plakata
Broj ukljuĉenih uĉenika: 11 uĉenika

Aktivnosti: PLAN MJESTA
Cilj: plan mjesta
Namjena: snalaţenje i kretanje prema planu sela
Nositelj: uĉiteljica i uĉenici III. razreda
Naĉin realizacije:rad na terenu – pronaći odreĊeni objekt koristeći plan sela
Vremenik: listopad/studeni 2010.
Troškovnik: nema troškova
Naĉin vrednovanja: izrada plakata na kojem će uĉenici prikazati plan Belaja
Broj ukljuĉenih uĉenika: 11 uĉenika

Aktivnosti: IZGLED ZAVIĈAJA
Cilj: nizinsko – breţuljkasti zaviĉaj
Namjena-upoznavanje izgleda i posebnosti regije
Nositelj:uĉiteljica i uĉenici III. razreda
Naĉin realizacije:šetnja kroz mjesto i bliţu okolicu
Vremenik:listopad/studeni 2010.
Troškovnik:nema troškova
Naĉin vrednovanja: grupni rad – izrada plakata
Broj ukljuĉenih uĉenika:11 uĉenika

Aktivnosti: VODE ZAVIĈAJA
Cilj:vode tekućice, vode stajaćice, ţivi svijet
Namjena: razlikovati vode tekućice od voda stajaćica
Nositelj: uĉiteljica i uĉenici III. razreda
Naĉin realizacije: obilazak potoka i bare u mjestu i bliţoj okolici
Vremenik: oţujak/travanj 2011.
Troškovnik: nema troškova
Naĉin vrednovanja: izrada plakata kao povratna informacija o stupnju usvojenosti gradiva
Broj ukljuĉenih uĉenika: 11 uĉenika

4. razred uĉiteljica: Nada Višal

Naziv: Imenice, pridjevi, glagoli
Kljuĉni pojmovi: vrste rijeĉi, opće imenice, vlastite imenice, pridjevi, glagoli
Cilj: razumjeti pojam imenice kao vrste rijeĉi; razlikovati opće i vlastite imenice;
razlikovati pridjeve kao rijeĉi koje opisuju imenicu i odgovaraju na pitanje kakvo je što i ĉije je
što, razlikovati glagole kao rijeĉi kojima izriĉemo što tko radi ili što se dogaĊa; prepoznati glagol u
reĉenici prema pitanjima što netko radi, što se dogaĊa
- nauĉiti da su imenice vrsta rijeĉi; nauĉiti pisati vlastite imenice
velikim poĉetnim slovom; usvojiti znanje o pridjevima kao rijeĉima koje opisuju imenicu i
odgovaraju na pitanje kakvo je što i ĉije je što; uoĉavati, prepoznavati i razlikovati pridjeve meĊu
drugim vrstama rijeĉi; razvijati sposobnosti izraţavanja doţivljaja, osjećaja, misli i stavova; poticati sposobnost zakljuĉivanja na nizu primjera i
primjene pravopisnog pravila; razvijati mišljenje i logiĉno zakljuĉivanje; isticati vaţnost poznavanja pravopisnih pravila; poticati razvoj
intelektualnih i komunikacijskih sposobnosti; prepoznati glagole u reĉenicama; znati da glagolima izriĉemo što tko radi i što se dogaĊa; znati
dopunjavati reĉenice glagolima; znati da se reĉenica moţe izreći i samo glagolom
Namjena:
- razvijati samostalnost u rješavanju zadataka; poticati suradnju i komunikaciju
meĊu uĉenicima; razvijati snošljivost i uvaţavanje rada drugih; razvijati pravilan odnos prema jeziku i savjestan odnos prema radu; razvijati
uljudno usmeno izraţavanje kao osnovu komunikacije meĊu ljudima
Mjesto odrţavanja: školsko dvorište,
Nositelji: uĉenici i uĉiteljica
Aktivnosti: govorenje, slušanje, razgovor, praktiĉan rad, rad sa zadatcima
-rad u paru, individualan oblik rada, frontalni, rad u skupinama
Vremenik: studeni, 2010.g.
Troškovnik: nema troškova
Vrednovanje: usmenim i pismenim provjeravanjem
Aktivnosti- posjet travnjaku, šumi u blizini škole
Ciljevi aktivnosti:
      - razlikovati glavne dijelove biljke
      - razumjeti osnovnu ulogu glavnih dijelova biljke
      - uoĉiti vaţnost biljaka za ţivot
      - razumjeti povezanost biljaka i ţivotinja u ţivotnoj zajednici travnjaka
      - upoznati nekoliko najpoznatijih biljaka i ţivotinja
      - razlikovati listopadnu, zimzelenu i mješovitu šumu
      - uoĉiti ovisnost biljaka i ţivotinja šume
      - uoĉiti razloge ugroţenosti ţivotne zajednice i navesti naĉine zaštite ( poţar), znati da je nestruĉno ubiranje gljiva i šumskih
        plodova opasno za ţivot
Namjena aktivnost:snalaţenje uĉenika u prirodi
Nositelji:uĉiteljica i uĉenici 4. razreda
Aktivnosti:obilazak travnjaka, šume
Vremenik: travanj, 2011.g.
Troškovnik:nema troškova
Naĉin vrednovanja: razgovor s uĉenicima
Broj ukljuĉenih uĉenika:7 uĉenika

PŠ LESKOVAC BARILOVIĆKI

NAZIV AKTIVNOSTI: POSJET MATIĈNOJ ŠKOLI
CILJ AKTIVNOSTI:
-pokazati uĉenicima vaţne prostorije u osnovnoj školi
-imenovati prostorije OŠ
-opisati za što se pojedina prostorija koristi
-upoznati sve zaposlenike osnovne škole
NAMJENA: -snalaţenje uĉenika u školi
NOSITELJI: uĉiteljica, uĉenici I. III. i IV. razreda
AKTIVNOSTI: obilazak svih prostorija u školi
VREMENIK: rujan, 2010. godine
TROŠKOVNIK: nema troškova
VREDNOVANJE: razgovor s uĉenicima

NAZIV AKTIVNOSTI: JESEN U ZAVIĈAJU ( POSJET VRTU, VOĆNJAKU I PARKU)
CILJ AKTIVNOSTI:
- pripremiti uĉenike za izvanuĉioniĉku nastavu
-upoznati uĉenike s izgledom vrta, voćnjaka i parka
-nauĉiti uĉenike kako se smijemo kretati vrtom, voćnjakom i parkom
-uoĉiti promjene na drveću u jesen
-ponoviti osnovna obiljeţja jeseni vezane uz biljke, ţivotinje i ljude
-utvrditi rad ljudi na selu i u gradu u jesen
NAMJENA:
-razvijati sposobnosti snalaţenja u prostoru, na cesti i u parku
-razvijati kod uĉenika kulturno ponašanje
- osposobiti uĉenike da samostalno uoĉavaju promjene u prirodi
NOSITELJI: uĉiteljica i uĉenici
AKTIVNOSTI: uoĉavanje promjena i osnovnih obiljeţja jeseni
VREMENIK: listopad, 2010. godine
TROŠKOVNIK: nema troškova
VREDNOVANJE: razgovor s uĉencima, izrada likovnih i literarnih radova

NAZIV AKTIVNOSTI: VODE U ZAVIĈAJU
CILJ AKTIVNOSTI:
-razlikovati vode tekućice i vode stajaćice
-spoznati ţivi svijet u vodama
-shvatiti vaţnost vode za sva ţiva bića
NAMJENA: razlikovati vode tekućice od voda stajaćica
NOSITELJI: uĉiteljica i uĉenici
AKTIVNOSTI: obilazak potoka, bare i rijeke u mjestu i bliţoj okolici
VREMENIK: oţujak/travanj 2010.
TROŠKOVNIK: nema troškova
 VREDNOVANJE: -razgovor s uĉenicima, izrada plakata
PŠ SIĈA
NAZIV AKTIVNOSTI: Godišnja doba u zaviĉaju
CILJ:
-uoĉiti jesenske,zimske, proljetne promjene u neposrednom okolišu tj.mjestu u kojem ţivimo i njihov utjecaj na biljke, ţivotinje te ţivot i
rad ljudi.
NAMJENA:
-osposobljavati uĉenike za promatranje promjena tijekom godišnjih doba; poticati uĉenike na što ĉešći boravak u prirodi te igre u prirodi
NOSITELJI: uĉiteljica uĉenici1.,2. i 3. razreda
AKTIVNOSTI:
-obilazak sela, školskog okoliša i uoĉavanje i opisivanje promjena u prirodi.
VREMENIK: rujan, sijeĉanj, travanj
TROŠKOVNIK: nema troškova
VREDNOVANJE:
-izrada plakata sa slikovnim materijalom
NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet matiĉnoj školi
CILJ:
-pokazati uĉenicima vaţne prostorije u osnovnoj školi
-imenovati prostorije OŠ
-opisati za što se pojedina prostorija koristi
-upoznati sve zaposlenike naše škole
NAMJENA: -snalaţenje uĉenika u školi
NOSITELJI: uĉiteljica, uĉenici 1.,2.,3., i 4.razreda
AKTIVNOSTI: obilazak svih prostorija u školi
VREMENIK: rujan, 2010. godine
TROŠKOVNIK: nema troškova
VREDNOVANJE: razgovor s uĉenicima
NAZIV AKTIVNOSTI: SnaĊimo se u prostoru
CILJ:
-glavne i sporedne strane svijeta
-stajalište, obzor (vidokrug, horizont)
NAMJENA:
-odreĊivanje obzora i stajališta i snalaţenje u prostoru
NOSITELJI: uĉiteljica i uĉenici 3. razreda
AKTIVNOSTI: rad na terenu – uzvisina u neposrednoj blizini škole, snalaţenje pomoću Sunca, traţenje mahovine, promatranje godova na panju
VREMENIK: rujan
TROŠKOVNIK: nema troškova
VREDNOVANJE: pismena provjera kako bi se stekao dojam o usvojenosti gradiva
 NAZIV AKTIVNOSTI: Vode našeg zaviĉaja
CILJ:
- vode tekućice, vode stajaćice, ţivi svijet
-shvatiti vaţnost vode za sva ţiva bića
NAMJENA:
- razlikovati vode tekućice od voda stajaćica
NOSITELJI: uĉiteljica i uĉenici
AKTIVNOSTI: obilazak potoka i bare u mjestu i bliţoj okolici
VREMENIK: oţujak/travanj
TROŠKOVNIK: nema troškova
VREDNOVANJE:
-razgovor s uĉenicima, izrada plakata

  9. TERENSKA NASTAVA

NAZIV: ŠKOLSKA EKSKURZIJA UĈENIKA OSMOG RAZREDA
CILJEVI AKTIVNOSTI: Aktivno putovanje što se odnosi na primjenu steĉenog znanja iz zemljopisa, povijesti, biologije, vjeronauka, hrvatskog
jezika. BuĊenje i poticanje ekološke svijesti. Upoznavanje s vjerskom, kulturnom i jeziĉnom baštinom našeg naroda. Stvaranje klime radosti i
suradnje, prijateljstva.
NAMJENA AKTIVNOSTI:Upoznavanje prirodnih ljepota zaviĉaja i domovine Hrvatske.Razvijanje radnih navika, sposobnosti zakljuĉivanja,
sposobnosti samostalnog proširivanja i produbljivanja znanja. PrilagoĊavanje osobnih interesa,interesima zajednice.
Suoĉavanje s novim situacijama.Uĉenicima 8. razreda
NOSITELJI; Uĉenici 8.razreda,razrednica Karolina Ĉorak
NAĈIN REALIZACIJE:Putovanje autobusom
Realizacija preko turistiĉke agencije.
VREMENIK : Prva polovica 6. mjeseca 2010. godine
TROŠKOVNIK: oko 1500,00 kn po uĉeniku, financiraju roditelji.
NAĈIN VREDNOVANJA: Anketiranje uĉenika i primjena rezultata i prezentacija steĉenog znanja na satovima geografije u 8. razredu

AKTIVNOST:posjet lokalitetu Bubijeva jama kraj Siĉe ( spiljski lokalitet antiĉke nekropole iz 3.st jedinstven u ovom dijelu Europe)
CILJ: cilj terenske nastave je probuditi u uĉenicima interes za dodatne sadrţaje iz povijesti, posebno one vezane uz povijest i arheologiju
njihovog kraja. Ove teme mogu se vrlo dobro iskoristiti za natjecanje iz povijesti. Odliĉna mogućnost za koreliranje s ostalim predmetima:
geografija ( reljef, sastav tla, spilje...), biologija ( biljni i ţivotinjski svijet), hrvatski j. ( legende, priĉe i obiĉaji..), tehniĉki ( izrada makete
spilje)...
NAMJENA: namjenjeno uĉenicima 5.- 8. raz.
NOSITELJ AKTIVNOSTI: uĉiteljica Svetlana Potkrajac i uĉenici
VREMENIK: svibanj ili lipanj
VREDNOVANJE: rezultat terenske nastave je ponoviti i utvrditi već postojeća znanja o ţivotu ljudi, njihovim obiĉajima, vjerovanjima i
postignućima u doba antike. Usvojiti nova znanja i sadrţaje koji nisu obuhvaćeni redovnim programom povijesti.

NAZIV: AMBROZIJA (Ambrosia artemisiifolia)
Aktivnosti: predavanje, razgovor, prezentacije, te ĉupanje i spaljivanje ambrozije
Ciljevi aktivnosti
      - ukazati uĉenicima na opasnost od unešenih (alohtonih) invazivnih vrsta
      - ukazati na vezu izmeĊu ambrozije i sve uĉestalijih alergija
      - opisati naĉin širenja ambrozije
      - upoznati uĉenike s podrijetlom ambrozije
Namjena aktivnosti: razvoj ekološke svijesti o potrebi kontrole širenja ambrozije kao visoko alergene biljke
Nositelji: uĉenici od 5. do 8. razreda, uĉitelj prirode i biologije, te ostali djelatnici škole prema svojim afinitetima
Naĉin realizacije: u okolici škole, odnosno na podrućju općene Barilović u kojoj uĉenici ţive
Vremenik: rujan i listopad 2010.g.
Troškovnik: nisu predviĊeni troškovi (ili iz materijalnih sredstava škole)
Naĉin vrednovanja: razgovor s uĉenicima, referati, prezentacije, izrada plakata sa slikovnim materijalom, fotodokumentacija
Broj ukljuĉenih uĉenika: svi uĉenici od 5. do 8. razreda
Broj ukljuĉenih uĉitelja
      - uĉitelj prirode i biologije Darko Cerjanec,
      - svi ostali uĉitelji prema svojim afinitetima i nastavnim podruĉjima

NAZIV: KONTINENTALNA LISTOPADNA ŠUMA
Aktivnosti: predavanje, razgovor, prezentacije, istraţivanje šume
Ciljevi aktivnosti
      - upoznati uĉenike s vrstama koje ţive u kontinentalnoj listopadnoj šumi
      - ukazati na vaţnost oĉuvanja bioraznolikosti u šumi
      - ukazati na korist od šuma
      - upoznati uĉenike s utjecajem šume na zdravlje ljudi (šume kao pluća našeg planeta)
Namjena aktivnosti: razvoj ekološke svijesti o potrebi oĉuvanja šuma
Nositelji: uĉenici od 6. razreda, uĉitelj prirode i biologije, te ostali djelatnici škole prema svojim afinitetima
Naĉin realizacije: u okolici škole, odnosno na podrućju općene Barilović u kojoj uĉenici ţive


Vremenik: jesen 2010.g., te proljeće 2011.g.
Troškovni: nisu predviĊeni troškovi (ili iz materijalnih sredstava škole)
Naĉin vrednovanja: razgovor s uĉenicima, referati, prezentacije, izrada plakata sa slikovnim materijalom, fotodokumentacija
Broj ukljuĉenih uĉenika: svi uĉenici 6. razreda
Broj ukljuĉenih uĉitelja: uĉitelj prirode i biologije Darko Cerjanec,

NAZIV: ZAGREB
CILJ: Proširivanje i sjedinjenje spoznaja prema nastavnom planu i programu iz podruĉja nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Povijest i Priroda te
njihovo trajno zadrţavanje i vrednovanje.
NAMJENA: za redovne satove spomenutih predmeta, integraciju i korelaciju pojmova i doţivljaja.
NOSITELJI: uĉenici 7. i 8. razreda, ukupno 30 uĉenika, uĉitelji; Darko Cerjanec, Svetlana Potkrajac i Mirjana Vranić-Šušlje
NAĈIN REALIZACIJE: razgledavanje, šetnja, razgovor, povezivanje, fotografiranje, izrada plakata u uĉionici
Sadrţaji: Povijest/Hrvatski jezik/Priroda
    -Gornji grad(zgrada sabora, crkve, uspinjaĉa, šetalište…, Zrinjevac(Aleja pjesnika, Strossmajerov trg, zgrade muzeja, fontana,
    Meterološki stup), Kaptol, Botaniĉki vrt, Muzej za suvremenu umjetnost
VREMENIK: u prvoj polovici listopada, ĉetvrtak. Polazak autobusom u 7.30, povratak u 15 sati.
TROŠKOVNIK: prijevoz autobusom i ulaznica za Muzej suvremene umjetnosti, oko 50 kuna po uĉeniku.
NAĈIN VREDNOVANJA: sudjelovanje u razgovoru, prezentaciji, izradi plakata, kvizu. Zajedniĉko valoriziranje.

NAZIV: TRAKOŠĆAN KRAPINA
AKTIVNOSTI: Razgledavanje dvorca Trakošćan. Posjet špilji Hušnjakovo i Muzeju evolucije u Krapini,
    zaustavljanje u klancu Zelenjak gdje se nalazi spomenik himni Lijepa naša.
    Kupanje u Tuheljskim toplicama.
    CILJEVI AKTIVNOSTI:
    Upoznavanje hrvatskog zagorja, razgledavanje dvorca Trakošćan, špilje Hušnjakovo i Muzeja evolucije, i uţivanje u prirodnim ljepotama klanjca
    Zelenjak. Razvijanje sposobnosti zapaţanja, usporeĊivanja, mišljenja, kritiĉkog motrenja, produbljivanje znanja. Razvijanje vlastitih stavova.
    Produbljivanje prijateljstva, razvijanje radnih navika i osjećaja odgovornosti, obveze izvršavanja dobivenih zadataka, poboljšanje tjelesne
    kondicije, razvijanje pozitivnih osobina, ţivot uz zajednici i prilagoĊavanje osobnih interesa interesima zajednice, razvijati smisao za suoĉavanje
    s novim neuobiĉajenim
    situacijama, razvijati meĊusobnu toleranciju i sportski duh.
    NAMJENA AKTIVNOSTI: Uĉenicima od 5. do 8. razreda
    NOSITELJI: Razrednice od 5. do 8. razreda.
    NAĈIN REALIZACIJE: Putovanje autobusom u organizaciji putniĉke agencije
    VREMENIK: Svibanj 2011. (nadnevak po dogovoru)
    TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI:
    Oko 150 kn po uĉeniku – financiraju roditelji. Mogućnost dogovora za ruĉak.
    VREDNOVANJE: Izrada plakata i prezentacija s fotografijama o svim novosteĉenim informacijama i znanjima.
Aktivnost       POSJET NP PLITVIĈKA JEZERA


Cilj         -  osvješćivanje vaţnosti za ekologiju
           -  vlastitim naporima pridonijeti boljem razumijevanju ĉovjeka i prirode
           -  upoznavanje sa hidrološkim obiljeţjima rijeĉnih i jezerskih površina
           -  doţivljavanje pravilne valorizacije prirodnih cjelina
           -  upoznavanje sa obiljeţjima nacionalnih parkova kao oblika zaštite prostora
Namjena       - osposobljavati uĉenike da razlikuju razliĉita ekološka podruĉja
          - razvijati sposobnost uoĉavanja, usporeĊivanja, opisivanja i logiĉkog zakljuĉivanja
          - primjenjivati ranije steĉena znanja
          - pruţati uĉenicima mogućnost ukljuĉivanja u novi projekt namijenjen oĉuvanju prostora


Nositelji       -  Patris Šuper, prof. – nastavnik geografije i voditelj
            -  Predmetni nastavnici:
                   1. Biologija
                   2. Kemija
                   3. Tehniĉka kultura
                   4. Povijest

Naĉin realizacije   -  Organizirani prijevoz autobusom ili školskim i vatrogasnim kombijem do NP Plitviĉka jezera

Vremenik        -  Tijekom listopada/travnja tekuće školske godine


Troškovnik       -  Sredstva osiguravaju roditelji ili mogući sponzori.

Naĉin        - Korištenje rezultata za izradu Powerpoint prezentacije i plakata
vrednovanja     - Primjena steĉenih znanja i ostvarenih rezultata na osmišljavanju vlastitog projektnog ili problemskog zadatka u drugom
           polugodištu
          - timsko vrednovanje od strane uĉenika (razvijanje samokritiĉnosti)


   2. i 3. RAZRED
   NAZIV: Posjet ţeljezniĉkom i autobusnom kolodvoru, promet
   CILJ: upoznati ţeljezniĉki i autobusni kolodvor
   NAMJENA:
     - shvatiti vaţnost prometne povezanosti u zaviĉaju
     - razlikovati autobusni i ţeljezniĉki kolodvor
 - brinuti o vlastitoj sigurnosti u prometu
 - nauĉiti kupovati i rezervirati putniĉke karte
 - razlikovati vrste prometnica koje povezuju zaviĉaj s drugim mjestima
 - razlikovati vrste gradskoga prijevoza
 - pridrţavati se prometnih pravila i sigurno se kretati prometnicom
NOSITELJI: uĉiteljica Danijela Zatezalo i uĉenici 2. i 3. razreda
AKTIVNOSTI: voţnja autobusom i šetnja od autobusnog do ţeljezniĉkog kolodvora
VREMENIK: 3. tjedan u mjesecu rujnu 2010. g.
TROŠKOVNIK: autobusna karta
VREDNOVANJE: anketa

3. razred
NAZIV: Moja ţupanija
CILJ: upoznati Karlovaĉku ţupaniju
NAMJENA:
  - upoznati izgled i posebnosti šireg zaviĉaja
  - uoĉiti meĊusobnu ovisnost podneblja i ţivotne zajednice
  - upoznati znaĉajne gospodarske djelatnosti
  - upoznati povijesne i kulturne znamenitosti zaviĉajne regije
  - upoznati ţupanijsko središte
  - razlikovati vrste prometnica koje povezuju zaviĉaj s drugim mjestima
  - razlikovati vrste gradskoga prijevoza
NOSITELJI: uĉiteljica Danijela Zatezalo i uĉenici 3. razreda
AKTIVNOSTI: posjet Karlovcu
VREMENIK: oţujak / travanj 2011. g.
TROŠKOVNIK: troškove u potpunosti podmiruju roditelji ( ulaznica za muzej )
VREDNOVANJE: grupna izrada plakata – prikaz posebnosti naše ţupanije
Prije provoĊenja ove aktivnosti zatraţit će se pismena suglasnost roditelja.

PŠ BELAJ
1. razred
NAZIV: Kulturne ustanove
CILJ: znati osnovnu namjenu pojedinih kulturnih ustanova, upoznati i razlikovati
   kulturne ustanove u zaviĉaju
NAMJENA: osposobljavati uĉenike za prepoznavanje kulturnih ustanova, poticati
      zanimanje za kulturu i umjetnost
NOSITELJI: uĉitelji Renato Ilić i uĉenici 1. razreda
AKTIVNOSTI: posjetiti kulturne ustanove (knjiţnicu)
        upoznati djelatnike u ustanovama, upoznati rad djelatnika,
VREMENIK: 10. mjesec
TROŠKOVNIK: neće biti troškova
VREDNOVANJE: izrada plakata
2. razred
NAZIV: Kulturne ustanove
CILJ: znati osnovnu namjenu pojedinih kulturnih ustanova, upoznati i razlikovati
   kulturne ustanove u zaviĉaju
NAMJENA: osposobljavati uĉenike za prepoznavanje kulturnih ustanova, poticati
      zanimanje za kulturu i umjetnost
NOSITELJI: uĉiteljica Barica Banjavĉić i uĉenici 2. razreda
AKTIVNOSTI: posjetiti kulturne ustanove (kazalište, galeriju, knjiţnicu, muzej),
        upoznati djelatnike u ustanovama, upoznati rad djelatnika,
VREMENIK: 5. mjesec
TROŠKOVNIK: neće biti troškova
VREDNOVANJE: usmena provjera- uvid u stupanj usvojenosti gradiva

NAZIV: Putujemo autobusom i vlakom
CILJ: razlikovati autobusni i ţeljezniĉki kolodvor, shvatiti vaţnost prometne
   povezanosti u zaviĉaju
NAMJENA: osposobljavati uĉenike za korištenje usluge autobusa i vlaka; njegovati
      pravilno ponašanje za vrijeme voţnje pojedinim prometnim sredstvima
NOSITELJI: uĉiteljica Barica Banjavĉić i uĉenici 2. razreda
AKTIVNOSTI: obilazak autobusnog i ţeljezniĉkog kolodvora, opisivanje prometnih
       sredstava (autobusa, vlaka), upoznati zanimanja ljudi; upoznati rad
       zaposlenika, voţnja vlakom od Duge Rese do Karlovca, povratak
     autobusom
VREMENIK: 5. mjesec
TROŠKOVNIK: autobusna i ţeljezniĉka karta, 20 – 30 kn
VREDNOVANJE: usmena provjera- uvid u stupanj usvojenosti gradiva

NAZIV: Vode u zaviĉaju
CILJ: upoznati najpoznatije vode u zaviĉaju (rijeke – Koranu, Mreţnicu, potok –
   Kobiljak, stajaĉicu u Bar. Cerovcu)
NAMJENA: obiljeţiti Svjetski Dan voda (22. oţujak);
      stjecati naviku oĉuvanja voda i upoznati najbliţe vode u zaviĉaju i
      odrediti ih: tekućice, stajaćice i pojam ušća
NOSITELJI: uĉiteljica Barica Banjavĉić i uĉenici 2. razreda
AKTIVNOSTI: obilazak , razgledavanje i opisivanje voda tekućica i stajaćica, posjetiti
       i promatrati ušće Mreţnice u Koranu, promatrati oneĉišćenje voda
VREMENIK: 3. mjesec
TROŠKOVNIK: neće biti troškova
VREDNOVANJE: izrada plakata sa slikovnim materijalom

3. razred
AKTIVNOST: grad Karlovac
CILJEVI AKTIVNOSTI:Upoznati Karlovac kao središte Karlovaĉke ţupanije
NAMJENA AKTIVNOSTI: pruţiti mogućnost uĉenicima da preispitaju stupanj usvojenosti svoga znanja
NOSITELJI: uĉenici trećeg razreda i uĉiteljica Marijana Bosiljevac
NAĈIN REALIZACIJE: prijevoz školskim kombijem
VREMENIK: 3. mjesec 2011.
TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: nema ih
NAĈIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJE REZULTATA: usmena ili pismena provjera

AKTIVNOST: POSJET KINU, KAZALIŠTU, KAZALIŠNOJ PREDSTAVI –
CILJEVI:
     - upoznavanje uĉenika s kino-dvoranom
     - upoznati uĉenike s kazalištem
    - pripremanje uĉenika za gledanje kratkih lutkarskih i crtanih filmova, stilski i sadrţajno primjereni djeci
    - doţivjeti lutkarsku predstavu
NAMJENA
    - razlikovati kino od kazališta
    - razlikovati lutkarski i crtani film
NOSITELJI: uĉiteljica, kazališna druţina, roditelji
NAĈIN REALIZACIJE:
    - posjet Zorin domu u Karlovcu
    - gostovanje kazališne druţine u školi
VREMENIK. 01.09.2010.-10.06.2011.
TROŠKOVNIK: oko 50 kn
NAĈIN VREDNOVANJA: izrada plakata sa slikovnim materijalom
BROJ UKLJUĈENIH UĈENIKA: 11 uĉenika

4.razred
Aktivnosti: POSJET KINU, KAZALIŠTU, KAZALIŠNOJ PREDSTAVI
Ciljevi aktivnosti
      - upoznavanje uĉenika s kino-dvoranom
      - upoznati uĉenike s kazalištem
      - pripremanje uĉenika za gledanje kratkih lutkarskih i crtanih filmova, stilski i sadrţajno primjereni djeci
      - doţivjeti lutkarsku predstavu
Namjena aktivnosti
      - razlikovati kino od kazališta
      - razlikovati lutkarski i crtani film
Nositelji: uĉiteljica, kazališna druţina, roditelji
Naĉin realizacije
      - posjet Zorin domu u Karlovcu
      - gostovanje kazališne druţine u školi
Vremenik - 01.09.2010.-10.06.2011.
Troškovnik
-oko 50 kn
Naĉin vrednovanja
      - izrada plakata sa slikovnim materijalom
Broj ukljuĉenih uĉenika: 7 uĉenika

ŠKOLA U PRIRODI – uĉenici ĉetvrtih razreda
Ciljevi aktivnosti
      - upoznati izgled primorskog kraja i ţivotne zajednice u moru i uz more
      - izgraĊivati ekološku svijest o oĉuvanju primorskog prostora
Namjena aktivnosti: spoznati obiljeţja primorskog kraja i usporediti ih s krajem u kojem ţive uĉenici
Nositelji: uĉiteljica i uĉenici IV. razreda
Naĉin realizacije: boravak u Selcu u trajanju od 5 dana
Vremenik: kraj svibnja 2011.g.
Troškovnik
      - cijena 1000 kn
      - troškove snose roditelji i dijelom Općina Barilović
Naĉin vrednovanja
      - izrada plakata o boravku u školi u prirodi u Selcu
      - provoĊenje anonimne ankete meĊu uĉenicima
Broj ukljuĉenih uĉenika: 18 uĉenika

Naziv aktivnosti: TERENSKA NASTAVA NA TRSAT, RIJEKU I OPATIJU
                                                     VREMENIK: svibanj -
                                                     lipanj
                             Učitelji    1.  –  4. Terenska
Primorski  krajolik Upoznati         primorski razreda           nastava kroz Oko 150
RH,  Majka  Boţja krajolik RH                           primorski kraj kn
Trsatska, Opatija

AKTIVNOST: Zagreb– uĉenici ĉetvrtih razreda
CILJEVI AKTIVNOSTI:upoznati Zagreb kao metropolu i njegove kulturno povijesne spomenike
NAMJENA AKTIVNOSTI: pruţiti mogućnost uĉenicima da preispitaju stupanj usvojenosti svoga znanja
NOSITELJI: uĉenici PŠ Siĉa, PŠ Barilović, PŠ Barilovićki Leskovac, PŠ Belaj, uĉiteljice Nada Višal i Anka Grman
NAĈIN REALIZACIJE: prijevoz vlakom
VREMENIK: rujan, 2010.g.
TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: 50 kn po uĉeniku
NAĈIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJE REZULTATA: usmena ili pismena provjera
Broj ukljuĉenih uĉenika: 18 uĉenika

PŠ LESKOVAC BARILOVIĆKI
NAZIV AKTIVNOSTI: POSJET ŢUPANIJSKOM SREDIŠTU
CILJ AKTIVNOSTI: upoznati ţupanijsko središte
NAMJENA AKTIVNOSTI:
       - upoznati izgled i posebnosti ţupanije
       - uoĉiti meĊusobnu ovisnost podneblja i ţivotne zajednice
       - upoznati znaĉajne gospodarske djelatnosti
       - upoznati povijesne i kulturne znamenitosti ţupanije
NOSITELJI: uĉiteljica i uĉenici
AKTIVNOSTI: obilazak grada, zaustavljanje na odreĊenim znaĉajnim lokalitetima
VREMENIK: svibanj 2010.
 TROŠKOVNIK: nema troškova
VREDNOVANJE: grupna izrada plakata – prikaz posebnosti naše ţupanije
NAZIV AKTIVNOSTI: POSJET OBLIŢNJEM GRADU (KOLODVOR, POŠTA, TRGOVINA, KNJIŢNICA)
CILJ AKTIVNOSTI:
-posjet ţeljezniĉkom i autobusnom kolodvoru, pošti, trgovini, knjiţnici
-upoznati autobusni i ţeljezniĉki kolodvor, djelatnike knjiţnice, pošte i trgovine
NAMJENA AKTIVNOSTI: shvatiti vaţnost prometne povezanosti, brinuti o vlastitoj sigurnosti u prometu, shvatiti vaţnost svaĉijeg zanimanja,
pomagala koji se sluţe u radu
NOSITELJI: uĉiteljica, uĉenici
AKTIVNOSTI: voţnja, šetnja, obilazak, razgovor
 VREMENIK: studeni, 2010. godine
TROŠKOVNIK: nema troškova
VREDNOVANJE: uĉenici će nauĉeno gradivo moći primijeniti u neposrednoj stvarnosti i koristiti u nastavku rada

PŠ SIĈA
NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet kinu, kazalištu, kazališnoj predstavi
CILJEVI:
-upoznavanje uĉenika s kino-dvoranom
-upoznati uĉenike s kazalištem
-pripremanje uĉenika za gledanje kratkih lutkarskih i crtanih filmova, stilski i sadrţajno primjereni djeci
-doţivjeti lutkarsku predstavu
NAMJENA
-razlikovati kino od kazališta
-razlikovati lutkarski i crtani film
NOSITELJI: uĉiteljica,svi uĉenici, kazališna druţina
AKTIVNOSTI
-posjet Zorin domu u Karlovcu
-gostovanje kazališne druţine u školi
VREMENIK: tijekom nastavne godine
TROŠKOVNIK: oko 50 kn
NAĈIN VREDNOVANJA: izrada plakata


  10. OSTALE ODGOJNO OBRAZOVNE AKTIVNOSTI

Naziv: DAN ŠKOLE BICIKLIJADA
Cilj: obiljeţavanje Dana škole razvijajući kod uĉenika pravilan odnos prema
   sportu i zdravom ţivotu, druţenju i njegovanje ljubavi prema svom
   zaviĉaju
Namjena: druţenje i poticanje na suradnju i zajedništvo kroz razliĉite edukativne
      i sportske aktivnosti
Nositelji: svi uĉenici od I. – VIII. razreda, uĉitelji i djelatnici škole
Aktivnosti: - voţnja biciklima kroz zaviĉaj
        - druţenje uĉenika i uĉitelja
        - sportske aktivnosti
Vremenik: jedan dan u svibnju
Troškovnik: nema dodatnih sredstava
Vrednovanje: - prezentacije
        - osjećaja odgovornosti prema svom zdravlju
        - kvalitetniji meĊusobni odnosi


ŠKOLSKE PRIREDBE
Dan zahvalnosti za plodove zemlje i Dan neovisnosti Republike Hrvatske
Boţićna priredba
Cilj:Prezentirati stvaralaštvo uĉenika prilagoĊeno prigodnim tematskim sadrţajima glumom, pjevanjem i plesom.
Namjena:roditeljima, bivšim uĉenicima, uzvanicima, uĉenicima i djelatnicima škole
Nositelji:uĉenici, roditelji, uĉitelji
Aktivnosti:Izloţba za dane kruha, izrada plakata,donošenje peĉenog peciva ili kruha za zajedniĉki doruĉak uz molitvu i blagoslov, ukrašavanje
školskog prostora i stvaranje boţićnog ugoĊaja, scensko prikazivanje uradaka pojedinih sekcija na prigodnu temu. Pripremiti scenu i gledališni
prostor.
Vremenik: u 10. mjesecu Dan kruha, zadnji nastavni dan u polugodištu za Boţić
Troškovnik: potrošni materijal za ukrašavanje i boţićni nakit, jelka
Vrednovanje:uspjesi i postignuća skupine i pojedinaca, pohvale


LIDRANO

CILJ            Sjediniti knjiţevno umjetniĉki izraz, stvaralaĉke sposobnosti uĉenika u glumi, krasnoslovu, novinarskom izrazu
              i sudjelovanju u kreiranju školskog lista.
NAMJENA          Uĉenicima, voditeljima-općinsko.gradski susret, ţupanijski susret

NOSITELJI         Uĉenici od 5. do 8. razreda, uĉiteljica hrv. jezika Mirjana Vranić-Šušlje

AKTIVNOSTI         Pisanje literarnog i novinarskog izraza, uvjeţbavanje scenskih djela, plesanje, pjevanje.

VREMENIK          Rad na dramskoj skupini tijekom šk. godine.
TROŠKOVNIK         Izrada kostima i pomagala.
VREDNOVANJE        Na natjecanjima Lidrana.
NADNEVAK           NAZIV           NOSITELJI AKTIVNOSTI             NAĈIN REALIZACIJE

                         uĉiteljica TZK, uĉitelji i uĉenici od I.-
         DAN HRVATSKOG OLIMPIJSKOG                         izrada plakata, pješaĉenje kroz mjesto,
10.09.2010.                   VIII. razreda
         ODBORA                                   kviz uĉenika

                         struĉna suradnica
21.09. 2010.   MEĐUNARODNI DAN MIRA                            izrada plakata

                         struĉna suradnica              izrada poruka vezanih uz pojam djeteta
04.10.2010.    MEĐUNARODNI DAN DJECE

                                               izrada plakata, letaka, edukativne
                         struĉna suradnica, uĉenici od I.-VIII.   radionice, ureĊenje panoa
04. – 08. 2010.  MEĐUNARODNI DJEĈJI TJEDAN
                         razreda, razrednici

07. 10. 2010.   DAN NEOVISNOSTI RH       uĉitelji i uĉenici od I. – VIII.      Organizacija i realizacija priredbe
                         struĉna suradnica, uĉenici od I.-      edukativne radionice, osmišljavanje
         MEĐUNARODNI DAN
17.10.2010.                   VIII.razreda                poticajnih poruka
         ISKORJENJIVANJA SIROMAŠTVA
1.11.2010.    SVI SVETI           uĉitelji I. –IV. r. PŠ Belaj        Posjet spomeniku u Belaju
                         struĉna suradnica, uĉenici od I.-VIII.   izrada letaka s poticajnim porukama,
                         razreda, razrednici             osmišljavanje i biranje najtolerantnije
         MEĐUNARODNI DAN SNOŠLJIVOSTI
16.11. 2010.                                         geste uĉenika
         I TOLERANCIJE

         DAN SJEĆANJA NA VUKOVAR    struĉna suradnica              aktualna minuta – knjiga obavijesti
18.11. 2010.
         MEĐUNARODNI DAN LJUDI S    struĉna suradnica, uĉenici VI. I VII.    osvrt uĉenika s temom „Što mi
03.12. 2010.   INVALIDITETOM         razreda                   moţemo, a oni ne mogu?“
                             struĉna suradnica, uĉenici od I.-VIII.   edukativne radionice, prikupljanje
         TJEDAN SOLIDARNOSTI           razreda                   sredstava za projekt Škole za
08.12. 2010.
                                                         Afriku

                             struĉna suradnica, uĉenici od I.-VIII.   edukativne radionice vezane uz ljudska
         DAN ĈOVJEKOVIH PRAVA
10.12.2010.                        razreda                   prava

                             struĉna suradnica, uĉenici od I.-VIII.   izrada i izbor najkreativnijeg plakata o
         VALENTINOVO               razreda, razrednici             ljubavi
14. 02. 2011.

                             uĉitelji matiĉne škole           ureĊenje zelenih površina oko škole
22.04.2011.   DAN PLANETA ZEMLJE            uĉenici od I.-VIII. razreda
                             SEDRA
                                                   Radionice
09.05.2011.   MAJĈIN DAN                uĉitelji I. –IV. r.             UreĊenje panoa
                                                   biciklijada, pješaĉenje, igre u prirodi
Svibanj 2011.  DAN ŠKOLE                uĉitelji I. – VIII. r. OŠ Barilović
                             struĉna suradnica, razrednici, uĉenici od  edukativne radionice, osvrt uĉenika na
15.05. 2011.   MEĐUNARODNI DAN OBITELJI         I.-VIII. razreda              zadanu temu

                             Glumci, umjetnici              Zorin dom Karlovac
Tijekom godine  KAZALIŠNE PREDSTAVE                                 OŠ Barilović
                             Knjiţevnici                 OŠ Barilović
Tijekom godine  SUSRET S KNJIŢEVNICIMANAZIV: priredba za Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, Dan neovisnosti,
Sv. Nikola, Boţić, Majĉin dan – uĉiteljica Danijela Zatezalo
CILJ: obiljeţavanje navedenih dana
NAMJENA:
 - spoznati obiljeţja i vaţnosti navedenih blagdana za ljude
 - omogućiti uĉenicima da razviju svoje potencijale
 - predstavljanje škole roditeljima i lokalnoj zajednici
 - osposobljavati uĉenike za javno nastupanje i prezentaciju nauĉenog
NOSITELJI: uĉiteljica i uĉenici
AKTIVNOSTI: priredbe
VREMENIK: listopad, prosinac, svibanj
TROŠKOVNIK: nema troškova
VREDNOVANJE: razgovor nakon svake priredbe

NAZIV: natjecanje – uĉiteljica Danijela Zatezalo
CILJ: sudjelovati na LIK- u
NAMJENA:
  - razvijanje likovnog izraţavanja
  - razvijanje originalnosti u rješavanju lokovnog proglema
  - stvaranje i izraţavanje u likovnoj tehnici
  - proţimanje likovne umjetnosti sa znanošću, glazbom, knjiţevnošću i drugim sadrţajima
NOSITELJI: uĉiteljica i uĉenici
AKTIVNOSTI: rad na rješavanju zadanog likovnog problema
VREMENIK: svibanj
TROŠKOVNIK: nema troškova
VREDNOVANJE: odabiranje radova za izloţbu provodi povjerenstvo

ŠKOLSKE PRIREDBE – MIRJANA VRANIĆ ŠUŠLJE
Dan zahvalnosti za plodove zemlje i Dan neovisnosti Republike Hrvatske
Boţićna priredba

Cilj:Prezentirati stvaralaštvo uĉenika prilagoĊeno prigodnim tematskim sadrţajima glumom, pjevanjem i plesom.
Namjena:roditeljima, bivšim uĉenicima, uzvanicima, uĉenicima i djelatnicima škole
Nositelji:uĉenici, roditelji, uĉitelji
Aktivnosti:Izloţba za dane kruha, izrada plakata,donošenje peĉenog peciva ili kruha za zajedniĉki doruĉak uz molitvu i blagoslov, ukrašavanje
školskog prostora i stvaranje boţićnog ugoĊaja, scensko prikazivanje uradaka pojedinih sekcija na prigodnu temu. Pripremiti scenu i gledališni
prostor.
Vremenik: u 10. mjesecu Dan kruha, zadnji nastavni dan u polugodištu za Boţić
Troškovnik: potrošni materijal za ukrašavanje i boţićni nakit, jelka
Vrednovanje:uspjesi i postignuća skupine i pojedinaca, pohvale
 Vrednovanje:Praćenje aktivnosti i zaduţenja

OBILJEŢAVANJE ZNAĈAJNIH DATUMA – MIRJANA VRANIĆ ŠUŠLJE

23.9. MeĊunarodni dan kulturne baštine
    Dan europske baštine
4.10. Djeĉji tjedan
8.10. Dan neovisnosti Republike Hrvatske
12.10. Dan zahvalnosti za plodove zemlje
18. 10. Dan kravate u RH, potrošni materijal
20.10. Svjetski dan jabuke
25.10. MeĊunarodni dan školskih knjiţnica
18.11. Dan sjećanja na Vukovar
24.11. Dan hrvatskog kazališta
Boţićni blagdani
Valentinovo
Maškare
22.3.Svjetski dan voda
3.5. Dan sunca
11.5.Svjetski dan pisanja pisama
25.5. Dan Afrike

Cilj:Povezivanje znaĉajnih datuma sa opće ţivotnim pravilima i stavovima poštujući djeĉja i ljudska prava. Prihvatiti pozitivne
vrijednosti koje ţivotne okolnosti ĉine lakšima.
Namjena:Svim uĉenicima u sklopu satova hrvatskog jezika i satova razrednog odjela.
Nositelji: Uĉenici od 5. do 8. razr., roditelji, pedagoginja, razrednica
Aktivnosti:izrada plakata, skupni rad u knjiţnici, likovne radionice, posjet pošti, kinu, muzeju, kazalištu,crkvi,njegovanje narodnih
obiĉaja.
Vremenik:tijekom školske godine na znaĉajne nadnevke.
Troškovnik:papir, boţićni ukrasi, potrošni materijal
Vrednovanje:Praćenje aktivnosti i zaduţenja

NAZIV: NATJECANJA

    CILJ          NAMJENA       NOSITELJI      AKTIVNOSTI         VREMENIK       TROŠKOVNIK      VREDNOVANJE

Ukljuĉivanje uĉenika   Pruţanje mogućnosti    Uĉenici od 5.-8.  Sudjelovanje na     Tijekom nastavne     Troškovi prijevoza  Odnosi se na rezultate
i razvijanje vizualno-  uĉenicima koji iskazuju  razreda       smotri likovnog     godine.          do izloţbe ili    postignute na
likovne pismenosti,    veći interes za likovno  Uĉiteljia likovne  stvaralaštva- LIK,    Krajem veljaĉe odrţava  natjecanja.     natjeĉajima.
estetske osjetljivosti,  izraţavanje i nadarenim  kulture: Nevenka  sudjelovanje na     se ţupanijska izloţba             Pri tome se koriste
poticati vizualnu     uĉenicima da razvijaju  Mikulić       drugim natjeĉajima:   radova uĉenika osnovnih            slijedeći elementi
znatiţelju,        svoje potencijale.              Kreiraj marku bajnu   škola. (Krajem svibnja             vrednovanja:
motiviranost,                              (HP)           odrţava se drţavno               - rješavanje zadanih
otvorenost za                              Volim svoju obitelj   natjecanje.)                  lik. problema
stjecanje novih                             (MOBNS)                                 - tehniĉka izvedba
iskustava, osjetljivost                         Tradiija i suvremenost                         - estetska kvaliteta
za likovne probleme,                          (MZOS) Studio                              - originalnost
samopouzdanje,                             Tanay                                  - odnos prema radu,
upornost, volju,                            Volim Hrvatsku                             samostalnost,
samostalnost u radu,                          (HTZ)                                  iniijativnost,
inicijativnost,                                                                 aktivnost, suradnja
razvijanje spoznajnih
funkcija
(fleksibilnost,
spoznaju, pamćenje),
zornog i apstraktnog
naĉina mišljenja,
omogućiti uĉenicima
da razviju nazore,
karakter i spoznajnu
integraiju s drugima.
KLOKAN BEZ GRANICA- MATEMATIĈKO NATJECANJE

CILJ:
- promicanje osnovne matematiĉke kulture na sve moguće naĉine, posebno organizirajući natjecanje koje se odrţava isti dan u zemljama
ĉlanicama.
- popularizirati matematiku meĊu mladima
NAMJENA:
motivirati uĉenike da se bave matematikom izvan redovitih školskih programa
omogućiti sudjelovanje uĉenika na natjecanju bez obzira na uspjeh u redovitoj nastavi
MOTO: bez selekcije, eliminacije,finala
NOSITELJI: Ivana Tuškan i uĉenici 2.- 8.razreda OŠ Barilović
VREMENIK: Oţujak( na isti dan u svim zemljama ĉlanicama sudjelovanja)
TROŠKOVNIK: 15 KN po uĉeniku
VREDOVANJE: Uspjeh na ispitu. 10 % uĉenika dobiva simboliĉnu nagradu

Naziv aktivnosti: BOŢIĆ                                        VREMENIK: tijekom šk. godine
Recitatori, mali zbor, učenici 1. i Božićne    pjesme, Anka           Skupno      i Prosinac  Sudjelovanje na
4. razreda             recitacije, igrokazi Grman           pojedinačno          božićnoj
                                          izvođenje           svečanosti
                                          učenika
Naziv aktivnosti: LIDRANO                                       VREMENIK: tijekom šk. godine
Učenici 4. razreda,           Recitacije, monolog, Anka         Skupno      i Siječanj  Sudjelovanje na
                     igrokaz,   pisani Grman         pojedinačno          LIDRANU
                     radovi učenika               izvođenje
                                          učenika
Naziv aktivnosti: Smotra likovnog stvaralaštva                           VREMENIK: tijekom šk. godine
Učenici 1 i 4. razreda     Likovni   radovi Anka              Učenici 1. i 4. Veljača - Sudjelovanje na
                učenika       Grman              razreda     ožujak   Smotri likovnog
                                                        stvaralaštva
            SADRŢAJI RADA KULTURNO – UMJETNIĈKOG PODRUĈJA - PŠ BELAJ


NADNEVAK           NAZIV          NOSITELJI AKTIVNOSTI            NAĈIN REALIZACIJE

                       Nada Višal, Barica Banjavĉić, Marijana
06.09.2010.   PRIREDBA ZA PRVAŠIĆE                          Organizacija i realizacija priredbe
                       Bosiljevac
07. 10. 2010.  DAN NEOVISNOSTI RH      uĉitelji I. –IV. r. PŠ Belaj       Organizacija i realizacija priredbe
                       uĉitelji I. –IV. r. PŠ Belaj       UreĊenje panoa
20.10.2010.   SVJETSKI DAN JABUKA                           Jabuka za uţinu (u dogovoru        s
                                            kuhinjom)
1.11.2010.   SVI SVETI           uĉitelji I. –IV. r. PŠ Belaj       Posjet spomeniku u Belaju
                       Renato Ilić, uĉenici 1. razreda      Na satu likovne kulture
        VALENTINOVO          Barica Banjavĉić, uĉenici 2. razreda   Na satu hrvatskog jezika
14. 02. 2011.
                       Marijana Bosiljevac, uĉenici 3. razreda  Na satu hrvatskog jezika
                       Nada Višal, uĉenici 4.razreda       Na satu razrednog odjela
                       uĉitelji I. –IV. r. PŠ Belaj       Ples pod maskama
Veljaĉa 2011.  POKLADE                                 Izloţba -Maske
                       Renato Ilić, uĉenici 1. razreda      Na satu TZK i prirode i društva
                       Barica Banjavĉić, uĉenici 2. razreda   Na satu prirode i društva
22.04.2011.   DAN PLANETA ZEMLJE      Marijana Bosiljevac, uĉenici 3. razreda  Na satu prirode i društva
                       Nada Višal, uĉenici 4.razreda       Na satu prirode i društva
                                            Radionice
09.05.2011.   MAJĈIN DAN          uĉitelji I. –IV. r. PŠ Belaj       UreĊenje panoa
                                            biciklijada, pješaĉenje, igre u prirodi
Svibanj 2011.  DAN ŠKOLE           uĉitelji I. – VIII. r. OŠ Barilović
                       Renato Ilić, uĉenici 1. razreda      UreĊenje panoa
                       Barica Banjavĉić, uĉenici 2. razreda
28. 5.2011.   DAN ORUŢANIH SNAGA      Marijana Bosiljevac, uĉenici 3. razreda
                       Nada Višal, uĉenici 4.razreda
                              Glumci, umjetnici             Zorin dom Karlovac
Tijekom godine  KAZALIŠNE PREDSTAVE
                              Knjiţevnici                OŠ Barilović
Tijekom godine  SUSRET S KNJIŢEVNICIMA


PŠ BARILOVIĆKI LESKOVAC
NAZIV AKTIVNOSTI: PRIREDBE I SVEĈANOSTI U RAZREDU
CILJ AKTIVNOSTI:Dan zahvalnosti za plodove zemlje, Dan neovisnosti, Sveti Nikola, boţićna priredba, Valentinovo, Maškare, priredba za
majĉin dan
NAMJENA: potaknuti uĉenike na pjesmu, ples i izvoĊenje recitacija i igrokaza, veselo ozraĉje u razredu, pokazati nauĉeno roditeljima i
prijateljima, potaknuti uĉenike na odrţavanje tradicionalnih obiĉaja
 NOSITELJI: uĉiteljica i uĉenici (suradnja sa vjerouĉiteljicom i uĉ. engleskog jezika)
VREMENIK: tijekom školske godine
TROŠKOVNIK: 50 kn ( za kupnju materijala i poklona)
VREDNOVANJE: razgovor o uspješnosti nakon završetka sveĉanosti, kreativnost u izradi plakata

PŠ SIĈA
NAZIV AKTIVNOSTI: Obiljeţavamo prigodne dane

CILJ AKTIVNOSTI: Dan kruha - Dan zahvalnosti za plodove zemlje, Dan neovisnosti, Sveti Nikola, boţićna priredba, Valentinovo, Maškare,
Dan planete Zemlje, majĉin dan
NAMJENA: potaknuti uĉenike na pjesmu, ples i izvoĊenje recitacija i igrokaza, veselo ozraĉje u razredu, pokazati nauĉeno roditeljima i
prijateljima, potaknuti uĉenike na odrţavanje tradicionalnih obiĉaja
 NOSITELJI: uĉiteljica i uĉenici (suradnja sa vjerouĉiteljicom i uĉiteljicom. engleskog jezika)
VREMENIK: tijekom školske godine
TROŠKOVNIK: 50 kn ( za kupnju materijala i poklona)
VREDNOVANJE: razgovor o uspješnosti nakon završetka sveĉanosti, kreativnost u izradi plakata i ureĊivanju prostorija škole
  11. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN

   PRIORITETNO                     METODE I AKTIVNOSTI
                                             NUŽNI RESURSI      DATUM DO KOJEGA DE OSOBE ODGOVORNE ZA MJERLJIVI POKAZATELJI
   PODRUČJE            CILJEVI        ZA OSTVARIVANJE
                                                          SE CILJ OSTVARITI PROVEDBU AKTIVNOSTI OSTVARIVANJA CILJEVA
  UNAPRJEĐENJA                        CILJEVA
ZNANJA I VJEŠTINE IZ    - BOLJI OPDI USPJEH UČENIKA  - SUVREMENE METODE     - NASTAVNA SREDSTVA I   - DO 31. SVIBNJA 2011.  - UČITELJI NAVEDENIH  - OPDI USPJEH IZ NAVEDENIH
PREDMETA ENGLESKI JEZIK I  - VEDI BROJ UČENIKA      POUČAVANJA KOJE DE KOD   POMAGALA POTREBNA ZA                PREDMETA        PREDMETA (BOLJI PROSJEK U
KEMIJA           PRIJAVLJENIH NA        UČENIKA POBUDITI INTERES  ZORNOST U NASTAVI                             ODNOSU NA PROŠLU
              NATJECANJA          ZA USVJANJEM ZNANJA                                          ŠK.GOD.)
              - VEDA MOTIVACIJA UČENIKA   - PORADITI NA VEDOJ                                          - BROJ UČENIKA KOJI SU
              ZA UČENJE TIH PREDMETA    PRIMJENJIVOSTI USVOJENIH                                        SUDJELOVALI NA
                             SADRŽAJA                                                NATJECANJU
ODNOS UČENIKA 8. RAZREDA SMANJITI STUPANJ         - 1 PREDAVANJE ZA      - STRUČNA LITERATURA,   DO 31. SVIBNJA 2011.   - STRUČNA SURADNICA
PREMA DRUGIM UČENICIMA I VERBALNOG NASILJA I       RODITELJE SVIH UČENIKA 8.  STRUČNA ZNANJA UČITELJA I                         - ANKETE
UČITELJIMA        UTJECATI NA PONAŠANJE      RAZREDA           STRUČNA USAVRŠAVANJA NA                          - POVRAT E INFORMACIJE OD
             OPDENITO UČENIKA         NA TEMU VERBALNOG      TEMU NASILJA                                UČENIKA, RODITELJA,
             8.RAZREDA            NASILJA I PONAŠANJA U                                         UČITELJA OBUHVADENIH
                             RAZREDU                                                PREDAVANJEM I
                             - 2 RADIONICE ZA UČENIKE                                        RADIONICAMA
                             NA TEMU VERBALNOG
                             NASILJA
                             - 1 PREDAVANJE ZA
                             DJELATNIKE ŠKOLE NA TEMU
                             PRIMJERENOG REAGIRANJA
                             NA NASILJE MEĐU
                             UČENICIMA

UKLJUČENOST ŠKOLE U     - POJAČATI UKLJUČENOST                  - POTROŠNI MATERIJAL ŠKOLE DO 31. SVIBNJA 2011.   STRUČNA SURADNICA,
PROJEKTE          ŠKOLE I UČENIKA U PROJEKTE                - RAZLIČITE DONACIJE                UČITELJI        BROJ ORGANIZIRANIH I
                             VEDI ANGAŽMAN UČITELJA,                                        USPJEŠNO PROVEDENIH
                             STRUČNE SURADNICE I                                          PROJEKATA
                             UČENIKA OKO ORGANIZACIJE
                             I PROVEDBE PROJEKTA
Ravnateljica: Vesna Car  Predsjednica školskog odbora: Svetlana Potkrajac

								
To top