IZVANUCIONICKA NASTAVA by u9Yqys3Q

VIEWS: 61 PAGES: 63

									                        IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA
Naziv: POSJET KAZALIŠTU I KINU, GODIŠNJA DOBA, UPOZNAVANJE I ĈISTOĆA OKOLIŠA
Razred: 1.abcde                             Voditelji:
                               Uĉitelji 1.abcde razreda
        -razvijanje kulture ponašanja u kazalištu i kinu
        -usvajanje vrednota dramske,filmske i glazbene umjetnosti
   CILJ   -uoĉavanje i razlikovanja promjena u prirodi po godišnjim dobima
        -upoznavanje i ĉuvanje uţeg okoliša škole te razvijanje interesa z ĉisti
        okoliš
        -razvijanje navike posjeta kazalištu (kinu) kao dijela opće kulture te
        njegovanje pravila ponašanja u takvim sredinama
        -razvijati sposobnost povezivanja sadrţaja (kazališna predstava-
 NAMJENA    dramsko-recitatorska skupina -likovna skupina)
        -razvijanje ljubavi prema prirodi i okolišu

          -uĉitelji i uĉenici 1.abcde razreda, roditelji

  NOSITELJI


          -tijekom šk.god.2009./10. (po jedna predstava u svakom obrazovnom
          razdoblju)
 VREMENIK     -u rujnu i listopadu (upoznavanje okoliša škole)
          -u travnju(odrţavanje okoliša škole i šk. vrta)

          -troškovi organizacije posjeta kazalištu i kinu (od 30 do 40 kn.)
          -troškovi prijevoza u uţi zaviĉaj za terensku nastavu (cca 15.kn)
 TROŠKOVNIK
  (potreban
  materijal)


          -posjet kazališnij i kino predstavi
          -obilazak okoliša škole
          -prikupljanje plodova jeseni ili dr. Matrijala, ovisno o godišnjem
          dobu
  NAĈIN      -sudjelovanje u ekološkim aktivnostima
 REALIZACIJE
       -usmeno iznošenje dojmova
       -izrada plakata
       -izloţba radova
  NAĈIN  -natjecanja u urednosti i ĉistoći razeda, vrta ili okoliša škole,
VRJEDNOVANJA prikupljanju papira i dr.
       -bodovanje eko skupina po razredima
                      IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA
Naziv: VAŢNIJE USTANOVE U NASELJU
Razred: 2.c 2. b                       Voditelj: IVKA KAVELJ

        -nauĉiti koje su vaţnije ustanove u naselju i ĉemu sluţe
        -kome se obratiti i kako se ponašati u drugim ustanovama
  CILJ
        -ostvariti suradnju izmeĊu škole i lokalne zajednice

        -suvereno se kretati kroz svoje naselje
        -samostalno doći do vaţnijih ustanova
        -ostvariti komunikaciju i socijalizaciju
 NAMJENA        -uĉenici 2.c razreda
        -uĉiteljica
 NOSITELJI  -roditelji
        -tete u vrtiću,zdravstveni radnici, knjiţniĉari.policajci,...
        -studeni

 VREMENIK


        -50 kn
        -materijel za izradu poklona koje ćemo ponijeti u navedene ustanove
TROŠKOVNIK
 (potreban
 materijal)


        -kroz projekt Moj grad nekoliko sati ćemo odraditi izvan uĉionice
        kako bi djeci u svom mjestu pokazali ustanove i djelatnike s kojima
        će dolaziti u susret u budućnosti
        -posjet ambulanti i Domu zdravlja Mertojak
  NAĈIN   -posjet Gradskoj knjiţnici Marka Marulića
 REALIZACIJE  -posjet 3. policijskoj postaji
        -kroz redovno provjeravanje znanja o svom mjestu
        -kroz izradu plakata
        -kroz istraţivaĉki rad
  NAĈIN   -kviz znanja
VRJEDNOVANJA
                     IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA
Naziv: PLODOVI SAZRIJEVAJU U VOĆNJAKU
Razred: 2.RAZRED                    Voditelji: I. KAVELJ,
                            M. VIDIĆ, T. BILANDŢIĆ

        -spoznati znaĉaj jeseni kroz dozrijevanje i darivanje razliĉitih
        plodova
  CILJ
        -razlikovati aktivnosti ljudi u voćnjaku
        -razvijati ljubav prema prirodi
        -izlaskom u prirodu i zornim promatranjem i istraţivanjem što lakše
        usvojiti teme vezane uz promjenu u prirodi
 NAMJENA        -uĉenici
        -uĉiteljice
 NOSITELJI


        -rujan

 VREMENIK


        -100 kn
        -prijevoz, vodiĉ, boravak na plantaţi jabuka i branje
TROŠKOVNIK
 (potreban
 materijal)


        -odlazak u okolicu Sinja autobusom
        -upoznavanje s radom u voćnjaku
        -branje jabuka
        -igre u prirodi
  NAĈIN
 REALIZACIJE
        -po zadanim napucima rada u grupama provjeriti kako će uĉenici
        obraditi i prezentirati svoj zadatak
  NAĈIN
VRJEDNOVANJA
                    IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA

NAZIV: POSJET KAZALIŠTU

VODITELJ: Ivka Kavelj, Marija Vidić, T. Bilandţić


Razred: 2. a , b , c.

Ciljevi ;         - razvijanje kulture ponašanja u kazalištu
              - usvajanje vrednota dramske i glazbene
               umjetnosti

Namjena;         - razvijanje navike posjeta kazalištu i njegovanje
               pravila ponašanja u takvim sredinama
             - razvijati sposobnost povezivanja sadrţaja
              ( kazališna predstava – dramsko recitatorska grupa
             - likovna grupa)
Nositelji;       Učitelji i učenici 2. abc razreda.Način realizacije:   Posjet kazališnoj predstavi.Vremenik:        Tijekom školske godine 2009/2010. po jedna
            predstava u svakom odgojno-obrazovnom razdoblju.

            Troškovi organizacije posjeta kazalištu
Troškovnik:       /cca 40 kn/


Način vrednovanja;   Izrada likovnih radova.
            Usmeno iznošenje dojmova o predstavi.
                     IZVANUČIONIČKA NASTAVA

NAZIV: PROMET U ZAVIČAJU

VODITELJi: M. Vidić, I. Kavelj, T. Bilandţić


Razredi : 2.abc

Ciljevi ;          - razlikovati vrste prometa u zavičaju
              - usvojiti elementarna znanja o vaţnosti prometne
               kulture
              - osposobljavati učenike za samostalno
               sudjelovanje u prometu
Namjena;          - sigurno se kretati u prometu i primjenjivati
                prometna pravila
              - navikavati učenike na promjenu aktivnosti i
                izlasku iz učionice
Nositelji;        Učitelji i učenici 2. abc razreda.Način realizacije:    Posjet autobusnom i ţeljezničkom kolodvoru te
             gradskoj luci.
             Integrirani dan, istraţivanje, igra...

Vremenik:        Travanj 2010.Troškovnik:       Troškovi prijevoza i organizacije.

             Primjena naučenog u nastavi i svakodnevnom ţivotu.
Način vrednovanja;    Izrada umnih mapa i plakata na obraĎenu temu.
                  IZVANUČIONIČKA NASTAVA
           NAZIV: PRIRODA SE MIJENJA

Razredi: 2. abc   Voditelji :Kavelj, Vidić, Bilandžić


Ciljevi ;      - razvijati pozitivan stav prema prirodi
           -imenovati vremenske prilike
           -razvijati sposobnost promatranja, uočavanja,
           zaključivanja
           -shvatiti osnovna obilježja godišnjih doba
           -prepoznati vremenske promjene
Namjena;       učenicima
Nositelji;      učitelji i učenici
Način realizacije:  -uočavanje, promatranje, skupljanje plodova
           -razgledavanjeVremenski okvir:   Listopad 2009.
           -škola
           -park u blizini škole


Troškovnik:     besplatno
           -realizacija cilja
Način vrednovanja;  -zadovoljstvo učenika, učitelja i roditelja
                                 IZLET


Razred 2. a,2. b,2. c.  Razrednik: Ivka Kavelj, Marija Vidić, Tatjana Bilandžić
   CILJ      Sinj-Hipodrom-Sinjsko polje           -povezivanje nastave prirode i društva s neposrednom stvarnosti

  NAMJENA
           -upoznavanje šireg zavičaja
           -uočiti promjene u prirodi u jesen
           -uživati u ljepotama šume i polja

           Učiteljice, učenici i roditelji
 NOSITELJI
 VREMENIK      Listopad 2010.
           Troškovi prijevoza i organizacije izleta.
 TROŠKOVNIK     (cca 120,00kn)
  (potreban
  materijal)
           -putovanje autobusom do Sinja
           -obilazak kulturno-povijesnih znamenitosti grada Sinja i prirodnih
  NAČIN
           ljepota okolice Sinja šetnjom i autobusom
 REALIZACIJE
       Realizacija cilja
  NAČIN  Zadovoljstvo učenika, učitelja i roditelja
VRJEDNOVANJA Izrada plakata na određenu temu
       Kviz
                            IZLET
Razred: 2.abc                      Razrednici: IVKA KAVELJ
                                M. Vidić, T. Bilandžić

        Sitno Gornje - Mosor
   CILJ

        -upoznati prirodne ljepote zavičaja
        -uočiti promjene u prirodi početkom proljeća
        -razvijati osjećaj ljubavi i pripadnosti prema zavičaju i okolišu
 NAMJENA
        -razvijati ekološku svijest
        -povezivati sadržaje prirode i društva s neposrednom životnom
        stvarnosti
        Učiteljice, učenici, roditelji
 NOSITELJI


        Ožujak 2010.g.

 VREMENIK


        -troškovi prijevoza i organizacije izlete cc 100,00kn

 TROŠKOVNIK
  (potreban
  materijal)        -putovanje autobusom do odredišta uz pratnju volonterske
        grupe Petra- zdravi grad
  NAČIN
 REALIZACIJE  -lagano penjanje prema vrhu Mosora,željena destinacija dom a
        možda i Vickov stup

        -izrada plakata
        -zajedničkih foto- albuma
  NAČIN    -kviz znanja
VRJEDNOVANJA
              IZLET

Razred:2. abc                  Razrednici: I. Kavelj, M. Vidić, T. Bilandžić   CILJ     Šibenik- Sokolarnik
  NAMJENA     -Upoznavanje šireg zavičaja
          -razvijati ljubav prema zavičaju
          -razvijati ekološku svijest
          -razvijati osjećaj pripadnosti i povezanosti s prirodom

          Učiteljice, učenici i roditelji
 NOSITELJI
  VREMENIK    svibanj2010.
          Troškovi prijevoza i organizacije izleta.
 TROŠKOVNIK
          (cca 170,00kn)
  (potreban
  materijal)          -putovanje autobusom do odredišta
          -obilazak grada Šibenika(katedrala)
  NAČIN     -posjet sokolarniku
 REALIZACIJE    -obilazak sokolarnika
          -odlazak u rekreacijski centar u Primoštenu
          -slobodna igra       Realizacija cilja
  NAČIN  Zadovoljstvo učenika, učitelja i roditelja
VRJEDNOVANJA Izrada plakata
       Kviz znanja
                         IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA
Naziv: SNALAŢENJE U PROSTORU

Razred:  3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 3. e Voditelj: Mila Sršen, Anka Matić (zamjena: Tomislava Botica);
                         Milica Reţić; Marijana Skejić (zamjena: Petra Vladislavić)           Usvojiti glavne i sporedne strane svijeta
   CILJ

           - odrediti i imenovati glavne i sporedne strane svijeta
           - odredti i imenovati stajalište i obzor
           - snalaţenje u prostoru
 NAMJENA      - razvijanje samopouzdanja u kretanju
           - usvojiti strane svijeta na razini praktične primjene u stvarnosti


           učiteljice i učenici
 NOSITELJI


           Rujan 2009.
 VREMENIK


TROŠKOVNIK
 (potreban
 materijal)
           Šetnja i orijentacija u školskom okruţenju
  NAĈIN
 REALIZACIJE

           Uspješnost realizacije snalaţenja u prirodi
  NAĈIN
VRJEDNOVANJA
                          IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA
Naziv: POSJET METEOROLOŠKOJ STANICI U ZAVIČAJU

Razred:  3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 3. e Voditelj: Mila Sršen, Anka Matić (zamjena: Tomislava Botica);
                         Milica Reţić; Marijana Skejić (zamjena: Petra Vladislavić)
           Upoznati se s radom meteorološke stanice
   CILJ

           - uočavati, pratiti, biljeţiti, usporeĎivati i razlikovati vremenske pojave
           pojedinih godišnjih doba
           - uočiti meĎusobnu ovisnost vremenskih promjena na ţivot zajednice u
 NAMJENA      zavičaju
           - upoznati osnovne mjerne instrumente kojima se mjere promjene u
           atmosferi
           - promatrati, doţivjeti meteorološku postaju, pratiti vremenske prilike
           učiteljice i učenici
 NOSITELJI


           Listopad 2009.
 VREMENIK


TROŠKOVNIK      Troškovi prijevoza (cca 20 kn)
 (potreban
 materijal)
           Odlazak u meteorološku stanicu na Marjanu
  NAĈIN
 REALIZACIJE

           Pismena izvješća, usmeno izlaganje, voĎenje dnevnika promjena u
  NAĈIN      prirodi. Povezati s projektom podneblja, vremenska obiljeţja zavičaja.
VRJEDNOVANJA
                        IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA

Naziv: PLAN MJESTA

Razred: 3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 3. e                              Voditelj: Mila Sršen, Anka Matić
(zamjena: Tomislava Botica);
Milica Reţić; Marijana Skejić (zamjena: Petra Vladislavić)
          Razvijati sposobnost pronalaţenja objekata koji su predočeni na planu
   CILJ     Razvijati točnost, preciznost i suadnju u skupnom radu

            -  snalaziti se na planu mjesta, snalaziti se u prostoru oko škole
            -  stvarne objekte pronaći na planu mjesta
            -  na planu pronaći svoju ulicu, školu i još neke značajnije objekte
  NAMJENA         za ţivot učenika.          učiteljice i učenici
 NOSITELJI


          Listopad 2009.
 VREMENIK


TROŠKOVNIK     /
 (potreban
 materijal)
          šetnja kroz naselje u kojem učenici ţive
          zajednička izrada mdela i makete
  NAĈIN      crtanje plana
 REALIZACIJE


          grupno rješavanje listića PLAN MJESTA, opisivanje izvanučiončke
  NAĈIN      nastave. Bilješke koje su voĎene tijekom nastave.
VRJEDNOVANJA
                         IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA

Naziv: Terenska nastava UPOZNAJEMO GRAD U KOJEM ŢIVIMO

Razred: 3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 3. e                             Voditelj: Mila Sršen, Anka Matić
(zamjena: Tomislava Botica);
Milica Reţić; Marijana Skejić (zamjena: Petra Vladislavić)
          Upoznavanje kulturno-povijesnih znamenitosti našeg grada
   CILJ


          Poticanje i razvijanje ljubavi prema kulturnoj baštini naše ţupanije i
          grada Splita
  NAMJENA          Učiteljice, učenici i roditelji
 NOSITELJI


          Školska godina 2009./10.
 VREMENIK


TROŠKOVNIK     ulaznice
 (potreban
 materijal)
          Posjet gradu Splitu

  NAĈIN
 REALIZACIJE


          Kroz redovnu nastavu, likovni i literarni radovi
  NAĈIN
VRJEDNOVANJA
                          IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA

Naziv: KAZALIŠNE PREDSTAVE

Razred: 3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 3. e                            Voditelj: Mila Sršen, Anka Matić
(zamjena: Tomislava Botica);
Milica Reţić; Marijana Skejić (zamjena: Petra Vladislavić)
          - poticati ljubav prema kazalištu
          - razvijati odgovornost učenika prema očuvanju kazališta kao ustanove
   CILJ
          - ponašati se u skladu s kućnim redom kazališta
          - usvajanje vrednota dramske i glazbene umjetnosti


            -  razvijanje navike posjeta kazalištu i njegovanje pravila
              ponašanja u takvim sredinama
  NAMJENA          Učitelji i učenici
 NOSITELJI

          Tijekom školske godine 2009/2010. po jedna predstava u svakom
          odgojno-obrazovnom razdoblju
 VREMENIK


 TROŠKOVNIK     Troškovi organizacije posjeta kazalištu
  (potreban    /cca 30 kn/
  materijal)
          Posjet kazališnoj predstavi.

  NAĈIN
 REALIZACIJE


          Izrada likovnih radova.
  NAĈIN  Usmeno iznošenje dojmova o predstavi.
VRJEDNOVANJA
                         IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA

Naziv: IZGLED ZAVIČAJA – Škola u prirodi ( Zaostrog – Vid- Delta Neretve – Baćina)

Razred: 3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 3. e                              Voditelj: Mila Sršen, Anka Matić
(zamjena: Tomislava Botica);
Milica Reţić; Marijana Skejić (zamjena: Petra Vladislavić)
          -upoznati učenike sa prirodnim ljepotama zavičaja i krajolikom
   CILJ     Makarske, Zaostroga, Neretve i Baćinskih jezera


          - upoznati širi zavičaj, povezati nastavu prirode i društva u neposrednoj
          ţivotnoj stvarnosti te stjecanje novih znanja i vještina.
  NAMJENA          učiteljica i učenici
 NOSITELJI

          studeni 2009
 VREMENIK


          Troškovi prijevoza i organizacije izleta.
 TROŠKOVNIK     (cca 130 kuna)
  (potreban
  materijal)
          Putovanje prema Makarskoj, te nastavak prema Zaostrogu. Posjet
          franjevačkom samostanu svete Marije, Arhiv fra Andrije Kačića
  NAĈIN      Miošića, etno zbirka, botaniči vrt. Nastavak za Vid u delti Neretve,
 REALIZACIJE    razgledavanje prirodnog fenomena Baćinskih jezera


          Primjena naučenog u nastavi i svakodnevnom ţivotu.
  NAĈIN  Izrada umnih mapa i plakata na obraĎenu temu.
VRJEDNOVANJA Usmenim propitivanjem i razgovorom.
                         IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA

Naziv: VODE U ZAVIČAJU – Škola u prirodi Makarska - Imotski (jezera)

Razred: 3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 3. e                             Voditelj: Mila Sršen, Anka Matić
(zamjena: Tomislava Botica);
Milica Reţić; Marijana Skejić (zamjena: Petra Vladislavić)
          -upoznati učenike sa prirodnim ljepotama
   CILJ


          povezati nastavu prirode i društva u neposrednoj ţivotnoj stvarnosti te
          stjecanje novih znanja i vještina.
  NAMJENA          učiteljica i učenici
 NOSITELJI

          travanj 2009
 VREMENIK


          Troškovi prijevoza i organizacije izleta.
 TROŠKOVNIK     (cca 120 kuna)
  (potreban
  materijal)
          Polazak prema Imotskom. Razgledavanje Franjevačkog samostana.
          Šetnja gradom u pratnji vodića, te odlazak do Crvenog i Modrog jezera.
  NAĈIN      Odlazak za Makarsku Šetnja gradom preko Trga fra Andrije Kačića
 REALIZACIJE    Miošića do Malankološkog muzeja.


          Primjena naučenog u nastavi i svakodnevnom ţivotu.
  NAĈIN  Izrada umnih mapa i plakata na obraĎenu temu.
VRJEDNOVANJA Usmenim propitivanjem i razgovorom.
                                IZLET

                            Slapovi Krke - Visovac
Razred: 3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 3. e
Razrednik:
Mila Sršen, Anka Matić (zamjena: Tomislava Botica); Milica Reţić; Marijana Skejić (zamjena: Petra Vladislavić)


          Slapovi Krke - Visovac
   CILJ
 NAMJENA     Upoznavanje šireg zavičaja
          Učiteljice, učenici i roditelji
 NOSITELJI
 VREMENIK     Lipanj 2010.
          Troškovi prijevoza i organizacije izleta.
          (cca 135 kn)
TROŠKOVNIK
 (potreban
 materijal)
          Posjet slapovima Krke i otočiću Visovcu

  NAĈIN
 REALIZACIJE
          Realizacija cilja
          Zadovoljstvo učenika, učitelja i roditelja
  NAĈIN
VRJEDNOVANJA                           IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA
Naziv: Posjet pekari
Razred: IV. a, b, c i d
Voditelji: Ana Jelavić, Dijana Ivaz, Marija Karelović, Vedrana Borozan


   CILJ     Upoznati način pravljenja kruha, uočiti vaţnost kruha kao hrane.
          Razvijati pravilne prehrambene navike i osjećaj zahvalnosti za plodove
  NAMJENA     ţetve i berbe , upoznati različite vrste kruha, radovati se zajedništvu i
          zajedničkom blagovanju.  NOSITELJI    Učiteljice IV. razreda, učenici, djelatnici pekare.
 VREMENIK     Listopad 09., dva školska sata.
 TROŠKOVNIK
  (potreban    Nema troškova.
  materijal)
  NAĈIN      Posjet obliţnjoj splitskoj pekari, zajedničko blagovanje proizvoda od
 REALIZACIJE    brašna. Dani kruha – dan zahvalnosti za plodove zemlje (PID, LK).
       Primjena naučenog u nastavi. Jezično izraţavanje – pisanje pohvale.
  NAĈIN  Analiza ponašanja. Na satu likovne kultura slikanje plodova ţetve i berbe.
VRJEDNOVANJA
                         IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA
Naziv: Ljudsko tijelo
Razred: IV. a, b, c i d
Voditelji: Ana Jelavić, Dijana Ivaz, Marija Karelović, Vedrana Borozan


          Razvijati odgovorno ponašanje prema svojem zdravlju, poticati zanimanje
   CILJ
          za upoznavanje ljudskog tijela, izgraĎivati stav o osobnoj odgovornosti u
          donošenju vaţnih zdravstvenih odluka.

          Spoznati vaţnost čuvanja tijela od ozljeda, zaštite i njege probavnih i
          dišnih organa, organa za krvotok i izlučivanje, osjetilnih organa, mozga i
  NAMJENA     ţivaca, vaţnost pravilne prehrane, tjelesne aktivnosti i disanja, zaštite i
          njege organa krvotoka i izlučivanja, osjetilnih organa i ţivčanog sustava.  NOSITELJI    Učiteljice IV. razreda, učenici, dr. medicine.
 VREMENIK     Oţujak 2010., dva školska sata.
 TROŠKOVNIK
  (potreban    Nema troškova.
  materijal)
  NAĈIN      Odlazak do ambulante Doma zdravlja „Mertojak“. Ljudsko tijelo (PID).
 REALIZACIJE
       Primjena naučenog u nastavi. Usmeno izlaganje na temelju stečenih
  NAĈIN  spoznaja i slikovnih prikaza. Grupni rad; izrada plakata, prezentacija i
VRJEDNOVANJA vrednovanje.
                         IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA
Naziv: Park šuma „Marjan“
Razred: IV. a, b, c i d
Voditelji: Ana Jelavić, Dijana Ivaz, Marija Karelović, Vedrana Borozan          Upoznati najpoznatije biljke i ţivotinje u moru i uz more, primorsku
          šumu,pravilima iz svakodnevnog ţivota pokazati pravilan odnos u
   CILJ     očuvanju šuma, mora i ţivota u njemu, osvijestiti vaţnost odgovornog
          ponašanja u očuvanju šuma, mora i ţivota u njemu, razvijati odgovorno
          ponašanje u očuvanju okoliša.          Razvijanje sposobnosti promatranja, uočavanja i istraţivanja u prirodi.
  NAMJENA     Zaštita primorskih šuma, ugroţenih šumskih ţivotinja i biljaka, zaštita
          šuma od poţara i sprječavanje onečišćenja mora.  NOSITELJI    Učiteljice IV. razreda, učenici.
 VREMENIK     Svibanj 2010., terenska nastava.
 TROŠKOVNIK
  (potreban    Trošak prijevoza 200,00. Papir za listiće za učenike. Papir za plakate i
  materijal)    slike. 50,00 kn.          Odlazak do Parka šume „Marjan“ autobusom tijekom jutra. Šuma,
          Vaţnost Jadranskog mora za RH, Ţiva bića uz more i u moru (PID).
  NAĈIN
 REALIZACIJE
  NAĈIN  Pismeno praćenje učenika u napredovanju i zalaganju.
VRJEDNOVANJA
                                 IZLET
Razred:IV a i c
Razrednik:Ana Jelavić i Marija Karelović   CILJ      Upoznati izletište Radmanove mlinice,kanjon izmeĎu omiške Dinare i
           Mosora i vaţnost rijeke Cetine za ţivot ljudi u zavičaju.           Razvijanje ekološke vrijednosti, sposobnosti promatranja, uočavanja i
  NAMJENA      istraţivanja u prirodi. Zaštita voda i sprječavanje onečišćenja.
  NOSITELJI     Učiteljice Ana Jelavić i Marija Karelović, učenici IV. a i c razreda.
 VREMENIK      Listopad 09., pola dana.
 TROŠKOVNIK
  (potreban     Trošak prijevoza 300,00 kn.
  materijal)
  NAĈIN      Odlazak do Radmanovih mlinica autobusom i boravak pola dana. Voda –
 REALIZACIJE     uvjet ţivota (PID).
  NAĈIN  Pismeno praćenje učenika u napredovanju i zalaganju.
VRJEDNOVANJA
                                 IZLET
Razred:IV a i c
Razrednik:Ana Jelavić i Marija Karelović   CILJ     Upoznati gorski kraj Republike Hrvatske i zavičajna područja gorskih
          krajeva, skijaški centar Plitvička Jezera u naselju Mukinje.


          Razvijati ljubav prema zavičaju i prirodi, čuvati prirodna bogatstva koja
          nas okruţuje, uočiti promjene u prirodi zimi, razvijati svijest o
  NAMJENA     jednakovrijednosti svih ljudskih djelatnosti i vaţnosti gospodarstva
          gorskih krajeva za RH. NOSITELJI     Učiteljice Ana Jelavić i Marija Karelović, učenici IV. a i c razreda.
 VREMENIK     Siječanj 2010., pola dana.
TROŠKOVNIK
 (potreban     Trošak prijevoza 300,00 kn.
 materijal)
          Odlazak do skijaškog centra Plitvička jezera u Mukinjama autobusom.
          Gorski krajevi RH (PID).
  NAĈIN
 REALIZACIJE
          Pismeno praćenje učenika u napredovanju i zalaganju.
  NAĈIN
VRJEDNOVANJA
                               EKSKURZIJA
Razred:IV a i c
Razrednik:Ana Jelavić i Marija Karelović   CILJ      Upoznati našu domovinu (Hrvatsko zagorje ili Istru ili Korčulu).           Upoznati dijelove Republike Hrvatske, njihove znamenitosti i
           specifičnosti, razvijati ponos, domoljublje i odgovornost, njegovati i
  NAMJENA      očuvati kulturnu baštinu RH.
           Učiteljice Ana Jelavić i Marija Karelović, učenici IV. a i c razreda,
  NOSITELJI     turistička agencija.
 VREMENIK      Svibanj 2010., 5 dana.
 TROŠKOVNIK
  (potreban     Petodnevni boravak, hotelski smještaj, prijevoz, ulaznice i troškovi
  materijal)    dodatnih izleta, cca 1.700,00 kn po učeniku.
  NAĈIN
 REALIZACIJE     Različiti oblici i metode rada, obilazak uz stručno vodstvo, promatranje i
           biljeţenje.
  NAĈIN  Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički osvrt.
VRJEDNOVANJA
                                IZLET
Razred: 4. B, D
Razrednici: Dijana Ivaz, Vedrana Borozan
Izlet: PRIRODNO BLAGO, UVJETI ŢIVOTA – NP Krka, Visovac, Primošten

         Promatranje ţivotnih uvjeta u prirodi, uočavanje i razlikovanje ţive i
   CILJ    neţive prirode, spoznavanje osnovnih obiljeţja uvjeta ţivota (Sunce,
         zrak, voda, tlo)

         Razumjeti pojam priroda; razlikovati ţivu od neţive prirode; uočavati
         uzročno-posljedične veze i odnos ţive i neţive prirode i uvjeta ţivota;
         razvijati ekološku svijest i odgovornost za zaštitu i očuvanje prirode;
 NAMJENA    osnovna obiljeţja Sunca i njegovo značenje; osnovna svojstva vode i
         kruţenje vode u prirodi; čuvanje i potrošnja vode; osnovna svojstva
         zraka i sastav zraka; postanak, vrste i sastav tla; zaštita zraka, vode i
         tla; opća obiljeţja vremena i prognoze vremena
         Učiteljice i učenici četvrtih razreda

 NOSITELJI


         10 mjesec – 1 dan

 VREMENIK


         Agencija – 200 do 300 kn

TROŠKOVNIK
 (potreban
 materijal)


         Odlazak autobusom do NP Krka, razgledavanje i boravak u prirodi,
         posjet Visovcu – voţnja brodom, Primošten – voţnja autobusom
  NAĈIN
 REALIZACIJE


         Pismeno praćenje u napredovanju i zalaganju, grupni rad, prezentacija
         radova
  NAĈIN
VRJEDNOVANJA
                                IZLET
Razred: 4. B, D
Razrednici: Dijana Ivaz, Vedrana Borozan
Izlet: GORSKI ZAVIĈAJ – Mukinje - snijeg

          Spoznati osnovna prirodno-zemljopisna obiljeţja gorskog kraja
   CILJ     Republike Hrvatske, skijaški centar Plitvička Jezera u naselju Mukinje,
          Igre na snijegu

          Opisivati gorsko – planinska područja s obzirom na reljef i klimu;
          izgraĎivati pravilan odnos prema prirodi; razvijati ţelju za
          upoznavanjem i istraţivanjem gorskog kraja; izgraĎivati ekološku
  NAMJENA     svijest o potrebi očuvanja prirodnih ljepota gorskog zavičaja; igre na
          snijegu

          Učiteljice i učenici četvrtih razreda

  NOSITELJI


          1 mjesec – 1 dan – cjelodnevni izlet

 VREMENIK


          Agencija – 200 do 300 kn

 TROŠKOVNIK
  (potreban
  materijal)
          Odlazak do skijaškog centra Plitvička jezera u Mukinjama autobusom.
  NAĈIN     Gorski krajevi RH (PID).
 REALIZACIJE
       Pismeno praćenje učenika u napredovanju i zalaganju, grupni rad
  NAĈIN  učenika, istraţivački rad učenika, prezentacija radova
VRJEDNOVANJA
                              EKSKURZIJA
Razred: 4. B, D
Razrednici: Dijana Ivaz, Vedrana Borozan
Ekskurzija: Istra ili Zagorje ili Korĉula

          Spoznati osnovna prirodno-zemljopisna obiljeţja zavičaja Republike
   CILJ     Hrvatske ( Istra, Zagorje ili Korčula)


          Opisivati područja s obzirom na reljef i klimu; izgraĎivati pravilan odnos
          prema prirodi; razvijati ţelju za upoznavanjem i istraţivanjem kraja;
          izgraĎivati ekološku svijest o potrebi očuvanja prirodnih ljepota
 NAMJENA          Učiteljice i učenici četvrtih razreda

 NOSITELJI


          5 mjesec – 5 dana

 VREMENIK          Petodnevni boravak, hotelski smještaj, prijevoz, ulaznice i troškovi
TROŠKOVNIK     dodatnih izleta, cca 1 700kn do 2 000 kuna po učeniku.
 (potreban
 materijal)
          Različiti oblici i metode rada, obilazak uz stručno vodstvo, promatranje i
          biljeţenje.
  NAĈIN
 REALIZACIJE
          Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički osvrt.
  NAĈIN
VRJEDNOVANJA
                         IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA
Naziv: POSJET KINU –Engleski jezik
Razred: 8. a, b. i e                             Voditelj:
                                       Ivana Periĉić
         Posjet kinu i gledanje filma
   CILJ

         Upoznati učenike sa različitim filmskim ţanrovima


 NAMJENA         Nastavnik engleskog jezika
         Razrednik
 NOSITELJI


         PROSINAC/SIJEČANJ

 VREMENIK
TROŠKOVNIK
 (potreban    KINO KARTE, AUTOBUSNE KARTE
 materijal)
         Zajednički odlazak do kina i gledanje filma

  NAĈIN
 REALIZACIJE
         Na satovima engleskog jezika gledano analizirati, odrediti filmsku vrstu,
         razgovarati o glumcima, njihovim biografijama i samostalno napisati
         osvrt na taj film.
  NAĈIN
VRJEDNOVANJA
                               IZLET
Razred::  V.b                             Razrednik:
                                    Ivana Periĉić

   CILJ
         Lokacija po dogovoru - naknadno
         Upoznavanje povijesnih i kulturnih znamenitosti RH. Ostvarivanje
         kreativnog i neposrednog učenja u prirodi, te razvijanje brige za
         prirodne ljepote RH, kao i razvijanje ekološke svijesti o čuvanju
 NAMJENA     nacionalnih prirodnih vrijednosti te vaţnosti nacionalnih prirodnih
         spomenika.

         OŠ Mertojak
         Razrednik
 NOSITELJI    Učitelji voditelji
         Pratitelj VREMENIK    Svibanj/lipanj 2009.


         Troškovi prijevoza učenika, osiguranja učenika, ulaznica za obilazak
         kulturnih spomenika i ručak (ukoliko se učenici odluče za njega)
TROŠKOVNIK
 (potreban
 materijal)


         Jednodnevni izlet.  NAĈIN
 REALIZACIJE
         Vrjednovanje na osnovi realiziranog.

  NAĈIN
VRJEDNOVANJA
                           IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA

Naziv: Posjet kazalištu

Razred: 7.e ,8.c,8.d,8.e                      Voditelj: Dragana Plosnić

CILJ
Poticati ljubav prema kazalištu; scenskoj umjetnosti
Razvijanje pozitivnog odnosa prema kazalištu.
Razvijanje kulture gledanja i slušanja kazališnih predstava.
Razvijanje navike odlaska u kazalište.
NAMJENA
Upoznati učenike s kazališnim repertoarom: drama, opera, opereta,balet...NOSITELJI
Učitelj hrvatskog jezika, učenici

VREMENIK
Tijekom prvog i drugog obrazovnog razdoblja.


TROŠKOVNIK           - ulaznice za kazalište, prijevoz djece od škole do kazališta


(potreban materijal)      - tiskani matrijali u ponudi kazališta, hamer papir, ljepilo,
flomasteri, računalo,dnevne novine

NAĈIN

REALIZACIJE           - priprema učenika za posjet kazalištu u učionici

                  -gledanje kazališne predstave

                  - radionice u učionici nakon odgledane predstave
NAĈIN

VRJEDNOVANJA          - usmena procjena usvojenosti sadrţaja
                           IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA

Naziv: Posjet Muzeju grada Splita i Etnografskom muzeju

Razred: 7.e                        Voditelj: Dragana Plosnić

CILJ
Upoznavanje povijesnih i kulturnih znamenitosti grada Splita i okolice,ostvarivanje neposrednog
učenja
 NAMJENA
Upoznavanje odrednica kulturne baštine grada Splita
Usvajanje povijesno-geografskih elemenata razvoja grada i gradskog načina ţivota, upoznavanje
s kulturnom bašinom ruralnih dijelova naše ţupanije, kulturna baština naših otoka

NOSITELJI
Učitelj i vanjski suradnici ( kustosi i voditelji radionica u muzeju)


VREMENIK
Listopad 2009.


TROŠKOVNIK            - ulaznice za muzeje, prijevoz djece od škole do muzeja


(potreban materijal)       - tiskani matrijali u ponudi muzeja, hamer papir, ljepilo,
flomasteri, računalo,foto aparat

NAĈIN

REALIZACIJE           - priprema učenika za posjet muzejima u učionici

                 -obilazak muzeja

                 - radionice u učionici nakon obilaska
NAĈIN

VRJEDNOVANJA           - usmena procjena usvojenosti sadrţaja
                                  IZLET

Razred: 7.e                        Razrednik:Dragana Plosnić

CILJ:
Otok Braĉ
Pučišća, Škrip, Bol (Dominikanski samostan)
NAMJENA
 Upoznavanje povijesnih i kulturnih znamenitosti Brača, kreativno i neposredno učenje u
prirodi, uočavanje razlike u arhitekturi: suvremene i starinske kuće...


NOSITELJI
Učitelji hrvatskog jezika, biologije, matematike, tehničke kulture i djeca


VREMENIK
Drugo obrazovno razdoblje


TROŠKOVNIK        Putni troškovi, osiguranje za učenike

(potreban materijal)   hamer papir, flomasteri, biljeţnica, fotoaparat...NAĈIN

REALIZACIJE :

Posjet kamenolomu-Pučišća, posjet zavičajnom muzeju u Škripu, posjet Dominikanskom
samostanu u Bolu

NAĈIN

VRJEDNOVANJA:

Vrjednovanje se provodi na osnovi realiziranog plana
                                    IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA

Naziv: POSJET IZLOŢBI

Razred: 7.D               Voditelj: ANA LOVRIĆ I VOJNA ĈELAN


            Posjetiti trenutačne izloţbe u gradu Splitu i okolici
    CILJ
            Upoznati djecu s kulturom likovnog i literarnog stvartalaštva.
  NAMJENA
            Nastavnici hrvatskog jezika i likovne kulture
  NOSITELJI
            2. polugodište
  VREMENIK
            Fotografski aparati, papir i olovka radi zabilješki tokom
 TROŠKOVNIK      razgledavanja
(potreban materijal)
            Odlazak autobusom ili pješke do odredišta u kojima su postave
   NAĈIN
 REALIZACIJE
            Na povratku na satovima hrvatskog jezika i likovne kulture
  NAĈIN       analizirati i komentirati viĎeno.
VRJEDNOVANJA
                           IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA

Naziv: Posjet kazalištu
Razred: 5. c, 6. c i d, 7.d
Voditeljica:Ana Lovrić   CILJ      Pogledati kazališne predstave           Upoznati učenike s repertoarom kazališta : dramama , operama ,
           baletima , operetama …
  NAMJENA
           Nastavnica hrvatskoga jezika
 NOSITELJI           1. i 2. polugodište
 VREMENIK
           Ulaznice i katalozi kao pripreme za gledanje predstave ( po ţelji
           učenika)
 TROŠKOVNIK      Za organiziran odlazak autobusom potrebno je podmiriti troškove
  (potreban     autobusne karte.
  materijal)
  NAĈIN       Samostalan ili organiziran odlazak do HNK – a , susret sa nositeljem
 REALIZACIJE     programa i zajedničko gledanje predstave
       Na satovima hrvatskoga jezika, analizirati gledano , odreĎivanje
  NAĈIN  stoljeća postanka dotičnih dijela , njihovih autora , scenografa …
VRJEDNOVANJA
                                IZLET
Razred: 7. d                      Razrednik: Ana Lovrić

        Braĉ, pustinja Blaca
  CILJ

        Upoznavanje učenika s poviješću hrvatskoga jezika, razvijanje osjećaja za
        kulturu i lijepotu.

        Nekada je bila glasovito glagoljaško utočište u koje su se sklonili
        svećenici iz Poljica koji su bjeţali pred Turcima u 16 st. 1588. izgradili su
 NAMJENA    crkvu a nešto kasnije i samostan. Posljednji svećenik Blace takoĎer je bio
        i astronom svjetskog glasa koji je svoje radove objavljivao u Bečkim
        novinama “Astronomische Nachrichten”. Nakon njegove smrti kompleks
        je pretvoren u muzej i znanstveni centar, dok kamene graĎevine zajedno
        sa spiljom predstavljanju neprocjenjivo vrijedan povijesni i etnografski
        spomenik arhitekture.
        razrednica

 NOSITELJI


         1. polugodište

 VREMENIK


        Aranţman turistiĉke agencije (oko 200 kn)

TROŠKOVNIK
 (potreban
 materijal)


        Organizirani odlazak do pustinje Blaca uz turistiĉkog vodiĉa.  NAĈIN
REALIZACIJE
                            IZLET
Razred: 7. d                Razrednik: Ana Lovrić

        Klis
   CILJ

        Upoznavanje uĉenika s hrvatskom baštinom, poviješću i umjetnošću.


  NAMJENA        Razrednica

 NOSITELJI


        2. polugodište

 VREMENIK


        Organizacija turistiĉke agencije (oko 200 kn)

TROŠKOVNIK
 (potreban
 materijal)


        Zajedniĉki polazak autobusom do tvrĊave Klis, obilazak uz struĉno
        vodstvo


  NAĈIN
 REALIZACIJE
        Povezivanje s poviješću hrvatskoga jezika

  NAĈIN
VRJEDNOVANJA
                            IZLET
Razred: 7. d                   Razrednik: Ana Lovrić

        Izlet na kraju školske godine
   CILJ
  NAMJENA        Razrednici svih razrednih odjela

 NOSITELJI


        Lipanj 2010.

 VREMENIK


        Oko 200 kn

TROŠKOVNIK
 (potreban
 materijal)


        Organizirani izlet turistiĉkom agencijom uz struĉno vodstvo.  NAĈIN
 REALIZACIJE
  NAĈIN
VRJEDNOVANJA
                           IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA

Razred: 7.c

Voditelj: Nevenka Radalj

Naziv: 1. Posjet Muzeju grada Splita i Etnografskom muzeju

    2. Posjet Kamenoklesarskoj školi u Puĉišćima, Zaviĉajnom muzeju u Škripu i Dominikanskomu samostanu u Bolu na Braĉu

    3. Posjet Kliškoj tvrĊavi

CILJ
Upoznavanje povijesnih i kulturnih znamenitosti grada Splita,Brača i okolice,ostvarivanje
kreativnoga i neposrednog učenja
Razvijanje ekološke svijesti i poticanje učenika na aktivno sudjelovanje u zaštiti okoliša
 NAMJENA
Upoznavanje odrednica kulturne baštine grada Splita
Usvajanje povijesno-geografskih elemenata razvoja grada i gradskog načina ţivota, upoznavanje
s kulturnom bašinom ruralnih dijelova naše ţupanije, kulturna baština naših otoka

NOSITELJI
Učitelj i vanjski suradnici ( kustosi i voditelji radionica u muzeju i u kamenoklesarskoj školi),
učenici
VREMENIK
 1. listopad 2009.
 2. siječanj 2010.
 3. travanj 2010.
TROŠKOVNIK           -Troškovi prijevoza, ulaznica i osiguranja učenika


potreban materijal       - tiskani matrijali u ponudi muzeja, hamer papir, ljepilo,
flomasteri, računalo,foto aparat

NAĈIN

REALIZACIJE           - priprema učenika za posjet muzejima u učionici

                 -obilazak muzeja

                 - radionice u učionici nakon obilaska
NAĈIN

VRJEDNOVANJA          - usmena procjena usvojenosti sadrţaja
                        IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA
Naziv: Stari mlin na rijeci Ţrnovnici
Razred: VI. a i b                           Voditelj:Ljubica Tomić

          - Posjetiti stari mlin na rijeci Ţrnovnici
          - Posjetiti Marjan i Zoološki vrt
   CILJ
          - Razgledati Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
          - Prošetati Ţnjanom i Trstenikom
          - Upoznati učenike s poviješću starog mlina, preradom pšenice,
          proizvodnjom kruha, narodnim običajima i igrama iz prošlosti
          - Obiljeţavanje Dana kruha
  NAMJENA     - Upoznati biljni i ţivotinjski svijet
          - Odrţati sat povijesti u Muzeju, povezati s hrvatskim jezikom –
          dokumentima, običajima itd.
          - Razrednice šestih razreda i učenici

 NOSITELJI


           - listopad
           - oţujak
 VREMENIK      - siječanj – veljača
           - svibanj

          - Troškovi prijevoza , animacija i zakuska – 60 kuna autobusne karte -15
          kuna
TROŠKOVNIK     - Fotoaparati, papir i olovka za bilješke
 (potreban
 materijal)


          - Odlazak unajmljenim autobusom do mlina u jutarnjim satima, povratak
          poslijepodne
          - Gradski autobus – jedno poslijepodne ili jutro

  NAĈIN
 REALIZACIJE
          - Razgovor o svemu što smo vidjeli i doţivjeli,vrednovanje izvršenja
          zadataka, zadovoljstvo učenika ( roditelja, učitelja), izrada tematskog
          plakata
  NAĈIN
VRJEDNOVANJA
                              IZLET
Razred: VI. b                        Razrednik: Ljubica Tomić

        - Po dogovoru s učenicima i roditeljima (BRAČ, ŠOLTA…)
   CILJ

        - Izlet na kraju školske godine


 NAMJENA        - Razrednica i učenici

 NOSITELJI


        - lipanj

 VREMENIK


        - 120 kuna

TROŠKOVNIK
 (potreban
 materijal)


        - Odlazak trajektom u ranim jutarnjim satima, povratak kasno
        poslijepodne


  NAĈIN
 REALIZACIJE
        - Zabava i rekreacija učenika, nema vrednovanja

  NAĈIN
VRJEDNOVANJA
                          IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA
Naziv: SAJAM CVIJEĆA (DIOKLECIJANOVA PALAĈA)
Razred:  5 abcde           Voditelji: Sretna Renko, Ines Budić


          razvijati osjećaj za lijepo, ljubav prema prirodi, kao i prema kulturnoj i
   CILJ     povijesnoj baštini grada Splita


          Na temelju stečenih znanja o biljci cvjetnjači znati prepoznati razne biljne
          organe; promatranjem prepoznati razne vrste cvijeća; šetnjom kroz
  NAMJENA     Dioklecijanovu palaču ponoviti i utvrditi znanje o vremenu nastanka grada
          Učitelji prirode, povijesti, vjeronauka
  NOSITELJI
 VREMENIK     svibanj
 TROŠKOVNIK     Autobusne karte do centra grada, ulaznice za sajam cvijeća u Dioklecijanovim
  (potreban    podrumima, eventualne ulaznice za muzeje, fotoaparat
  materijal)
          Voţnja do centra grada
  NAĈIN      Posjet sajmu cvijeća
 REALIZACIJE    Obilazak palače( podruma, crkvi, krstionice, glavnih ulica…)
       Radni listići za provjeru znanja
  NAĈIN  Izrada prezentacija na temu „ Stari Split još cvijeta“
VRJEDNOVANJA
                         IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA
Naziv: MARJAN
Razred: 6 abcd                Voditelji: Ines Budić , Sindi Buţanĉić

         Usaditi učenicima pravilne vrijednosti i oblikovati ispravno stajalište o očuvanju
         i zaštiti šuma na temelju stečenih znanja o biljkama i ţivotinjama primorske
   CILJ    vazdazelene šume

         Znati svakodnevno uţivati u blagodatima šume; razlikovati slojeve u šumi;
         prepoznavati biljke uočene na lokacijama, opiasti ih te istaknuti prilagodbe
         uvjetima staništa; sakupiti plodove jestivih biljaka; fotografirati ţivotinje na
 NAMJENA    njihovom staništu; razvijati interes za terensku nastavu i timski rad; razvijati
         sposobnosti zaključivanja na temelju sakupljenog materijala te samog
         promatranja NOSITELJI   Učitelji prirode, hrvatskog jezika, likovne kulture
 VREMENIK    travanj
         Zbirka zadataka za terensku nastavu, olovka , papir, mapa za bilje, fotoaparat,
 TROŠKOVNIK
         vrećica za plodove, škare
  (potreban
  materijal)
         Odlazak gradskim autobusom u park-šumu Marjan; obilazak odabrane postaje;
  NAĈIN    sakupljanje prirodnog materijala, rješavanje radnih listića, fotografiranje
 REALIZACIJE
         Vrednovanje rješenih radnih lisića, izraĎenih herbarija, plakata, Power Point
  NAĈIN  prezentacija
VRJEDNOVANJA
                        IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA
Naziv: MOSOR (ZVJEZDANO SELO)
Razred: 5 abcde                    Voditelji: Sretna Renko, Ines Budić


        potaknuti zanimanje učenika za cjelovitost prirode, za njezino istraţivanje i
   CILJ
        razumijevanje na temelju znanstvenih spoznaja i dostignuća        IzgraĎivati prirodoznanstveni pogled na svijet kroz prirodne znanosti;
 NAMJENA    Uţivati u boravku u prirodi kroz igru i zabavu
 NOSITELJI   Učitelji prirode, geografije i hrvatskog jezika
 VREMENIK   rujan
 TROŠKOVNIK
        Autobusne karte za učenike do mjesta Sitno Gornje, ulaznice u zvjezdarnicu
  (potreban
  materijal)
        Voţnja autobusom do Sitnog Gornjeg
        Posjet Zvjezdanom selu na Mosoru
  NAĈIN    Predavanje stručne osobe o Svemiru
 REALIZACIJE  Obilazak istog lokaliteta ( analiza flore i faune); panoramski pogled na otoke i
        okolicu
        Fotografiranje
        Zabava uz igru i sport
        Vrednovanje procesa i učeničke uključenosti u isti; zadovoljstvo učenika i
  NAĈIN  učitelja
VRJEDNOVANJA
                       IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA
Naziv: STARI MLIN ( na rijeci Ţrnovnici )
Razred: VII                   Voditelja:I.Budić,S.Renko,S.Buţanĉić

          -na temelju steĉenih znanja o kopnenim vodama te biljkama i
   CILJ      ţivotinjama oblikovati ispravno stajalište o ĉuvanju i zaštiti
          kopnenih voda          -prepoznati biljke i ţivotinje kopnenih voda , odrediti fizikalna
 NAMJENA      svojstva tekućice,prikupiti neke od uzoraka
          -razvijati interes za terensku nastavu i timski rad
          -razvijati sposobnost zakljuĉivanja na temelju promatranja

          -uĉitelji prirode, geografije,hrvatskog jezika i vjeronauka
 NOSITELJI    -integrirani dan kroz terensku nastavu          Listopad/ studeni
 VREMENIK
TROŠKOVNIK     -zbirka zadataka za terensku nastavu,olovka papir,bojice,vrećice
 (potreban     u staklenke za uzorke,fotoaparat
 materijal)
          -odlazak na stari mlin preko turistiĉke agencije ( cijena oko 80,00 kn)
          -rad u grupama
  NAĈIN
 REALIZACIJE
          -rješavanje radnih listića , izrada postera i PowerPoint prezentacija
  NAĈIN
VRJEDNOVANJA
                      IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA
Naziv: PRIRODOSLOVNI MUZEJ
Razred:  VII                   Voditelji:I.Budić,S.Renko,S.Buţanĉić

        -proširiti steĉeno znanje o raznolikosti i graĊi mekušaca, te o
  CILJ    evolucijskom napretku unutar te skupine


        - razlikovati skupine mekušaca: puţeve,školjkaše i glavonošce
        - promatranjem prepoznati najvaţnije mekušce našeg mora
        - obrazloţit i potrebu zaštite i oĉuvanja ugroţenih vrsta mekušaca
 NAMJENA   - upoznati izumrle glavonošce – amonite
        - upoznati razliĉite vrste kukaca( zbirka kukaca)


        - uĉitelji, uĉenici i vanjski suradnici ( djelatnici muzeja )
 NOSITELJI        - studeni / prosinac
 VREMENIK
TROŠKOVNIK   - autobusna karta,ulaznica za prirodoslovni muzej
 (potreban  - papir,fotoaparat,pribor za pisanje,struĉna literatura
 materijal)
        - obilazak prirodoslovnog muzeja
        - sudjelovanje u radionicama
  NAĈIN
 REALIZACIJE
        -izrada plakata i PowerPoint prezentacija po grupama na temu
        Mekušci Jadrana ili Zaštićeni mekušci
  NAĈIN   - vrednovanje rezultata(usmena procjena usvojenosti sadrţaja)
VRJEDNOVANJA
                     IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA
Naziv: Ţnjan
Razred: VI                   Voditelj:I.Budić ,S.Renko,S.Buţanĉić

        -spoznati prirodu te na temelju steĉenih znanja o biljkama,algama i
   CILJ    Ţivotinjama priobalnog i obalnog pojasa utjecati na razvijanje
        Ekološke svijesti i ljubavi prema prirodi

        - usporediti ţivotne uvjete obalnog i priobalnog podruĉja
        - prepoznati i opisati prisutne biljke, alge i ţivotinje
        - obrazloţiti prilagoĊenost organizama postojećim ţivotnim uvjetima
 NAMJENA   - poticati na suradnju , vrijednost timskog rada , planiranje i toĉnost
         radu , pristojno i odgovorno ponašanje izvan uĉionice


        Uĉitelj prirode , hrvatskog jezika , vjeronauka i likovne kulture
 NOSITELJI
 VREMENIK   listopad        - zbirka zadataka za terensku nastavu – radni listići, olovka ,bojice,
TROŠKOVNIK    Fotoaparat,staklenke s poklopcem i vrećice za uzorke ,struĉna
 (potreban   literatura
 materijal)
        - obilazak plaţe Ţnjan ,prikupljanje uzoraka i rješavanje
  NAĈIN    zadataka , integrirana nastava
 REALIZACIJE
        -radni listići za provjeru znanja
        - izrada plakata prema grupama ili PowerPoint prezentacija
  NAĈIN
VRJEDNOVANJA
                                   IZLET
Razred: 6d                         Razrednik: Sindi Buţanĉić


          Upoznavanje kulturne baštine Šibenika , starih zanata ( izrada koralja na Zlarinu)
   CILJ     , razgled Primoštena i sokolarskog centra.
          Upoznavanje povijesnih i kulturnih znamenitosti Republike Hrvatske;
  NAMJENA     ostvarivanje svijesti o čuvanju nacionalnih vrijednosti, kao i prirodnih ljepota
          Učitelji i učenici
  NOSITELJI
 VREMENIK     Lipanj 2010.
 TROŠKOVNIK
          Troškovi prijevoza učenika, osiguranje učenika i ulaznice
  (potreban
  materijal)
          - putovanje autobusom, usluge putničke agencije po izboru

  NAĈIN      - obilazak Primoštena, Šibenika te njihovih znamenitosti
 REALIZACIJE    - posjet Zlarinu ( zbirke spuţvi)
          - obilazak sokolarnika u okolici Primoštena
          - razgovor o utiscima izleta
  NAĈIN  - zadovoljstvo učenika, roditelja i učitelja
VRJEDNOVANJA
                             IZLET

Razred:: VII b                         Razrednik: Ines Budić


         Upoznavanje svetišta kraj Makarske, razgled malakološkog muzeja ,
   CILJ
         ponavljanje nauĉenog na eksponatima iz zbirke, razgled i
         upoznavanje sa kulturnom baštinom u Zaostrogu.

         - posjet malakološkom muzeju u Makarskoj
         - posjet samostanu i muzeju u Zaostrogu
 NAMJENA    - posjet svetištu Vepric pokraj Makarske
         - uĉitelji i uĉenici
 NOSITELJI         - lipanj
 VREMENIK         - cijena jednodnevnog izleta oko 150,00 kn
TROŠKOVNIK
 (potreban
 materijal)
         -putovanje autobusom preko turistiĉke agencije

  NAĈIN
 REALIZACIJE
         - mali kviz znanja
         - anketa o uspješnost ovog izleta nakon povratka
  NAĈIN
VRJEDNOVANJA
                          IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA

Naziv:                             NIKOLINA KALAJŢIĆ
Razred: 6 a, b, c, d                 Voditelj: MILENA BUDIMIR


   CILJ       Učenike zorno upoznati s nastavnom temom:
            Crkveni jezik i kultura            Proširiti znanje o crkvenim prostorima, liturgijskim knjigama ,
  NAMJENA       predmetima i liturgijskom ruhu
 NOSITELJI                   Vjeroučiteljice i učenici
 VREMENIK                  Školska godina 2009./2010.
TROŠKOVNIK
 (potreban                     Nema troškova
 materijal)
  NAĈIN
 REALIZACIJE
                     Posjet crkvi Sv. Josipa na Mertojaku
  NAĈIN                    Razgovor o viĎenom
VRJEDNOVANJA
                          IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA

Naziv:                             NIKOLINA KALAJŢIĆ
Razred: 7 a, b, c, d                 Voditelj: MILENA BUDIMIR


   CILJ                RAZVIJATI EKUMENSKI DIJALOG
            Proširiti spoznaje o ţidovskoj vjeri, kulturi, blagdanima.
  NAMJENA       Pribliţiti učenicima pravoslavnu crkvu i protestanstsku
 NOSITELJI                   Vjeroučiteljice i učenici
 VREMENIK                   Školska godina 2009./2010.
TROŠKOVNIK
 (potreban                     Autobusne karte
 materijal)
  NAĈIN          POSJET SINAGOGI I ŢIDOVSKOJ ZAJEDNICI U SPLITU
 REALIZACIJE              POSJET PRAVOSLAVNOJ CRKVI
                   POSJET PROTESTANSKOJ CRKVI
  NAĈIN                     Razgovor o viĎenom
VRJEDNOVANJA
                                  IZLET
                                   MILENA BUDIMIR
Razred:: 5C,D,E                  Razrednik:    JADRANKA IVANUŠIĆ
                                   ANKICA BAJURIN

           1. Vrlika,izvor rijeke Cetine, Sinj
   CILJ
           2.  Po dogovoru i izboru učenika

         -Upoznavanje zemljopisnih, povijesnih i kulturnih znamenitosti
         Republike Hrvatske
         -Ostvarivanje kreativnog meposrednog učenja u prirodi, te razvijanje
 NAMJENA     svijesti o vaţnosti nacionalnih vrednota
         Bolje meĎusobno upoznavanje kroz druţenje i igru


                        OŠ MERTOJAK
 NOSITELJI                (učenici, učitelji i voditelji )           -  listopad 2009.
 VREMENIK
           -   lipanj 2010.
TROŠKOVNIK         Troškovi prijevoza učenika, osiguranje ulaznica i ručak
 (potreban             (ukoliko se učenici odluče za njega)
 materijal)
  NAĈIN        Odlazak autobusom (ispred škole) prema dogovoru s agencijom
 REALIZACIJE
           -  Vrednovanje na osnovi realiziranog
           -  Razgovor o utiscima izleta
  NAĈIN      -  Zadovoljstvo učenika
VRJEDNOVANJA     -  Zadovoljstvo roditelja
           -  Zadovoljstvo učitelja
                      IZLET

Razred::                 RAZREDNIK:NIVES TOMEC
VI A
        STARI MLIN ŢRNOVNICA
   CILJ   MAKARSKA


        UPOZNAVANJE S GOSPODARSTVOM U PROŠLOSTI
        UPOZNAVANJE IZLOŢAKA U MALAKOLOŠKOM MUZEJU, TE
        SA SVETIŠTEM U VEPRICU
 NAMJENA        UĈITELJI PRIRODE, ENGLESKOG I VJERONAUKA
        UĈENICI
 NOSITELJI


        LISTOPAD
        LIPANJ
 VREMENIK


        AUTOBUSNE KARTE ZA UĈENIKE
        DNEVNICE
TROŠKOVNIK   OKO 150,00 KUNA PO UĈENIKU
 (potreban  DNEVNICE ZA UĈITELJE
 materijal)


        PODIJELITI ZADATKE UĈENICIMA PRIJE ODLASKA NA
        TEREN
        IZVJEŠTAJ UĈENIKA O TEMI
        SUDJELOVANJE U AKTIVNOSTIMA ORGANIZIRANIH OD
  NAĈIN   STRANE ORGANIZATORA
 REALIZACIJE
        RAZGOVOR O TEMI
        PISMENI URADCI NA TEMU
        IZRADA PLAKATA
  NAĈIN
VRJEDNOVANJA
                       IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA
Naziv: Zvjezdano selo na Mosoru
Razred: 5. a, b
Voditelji: Ana Bagović, Kata Gudelj i Sretna Renko
          Posjetiti Zvjezdano selo na Mosoru

   CILJ


          Upoznati uĉenike s Poljiĉkom republikom.

  NAMJENA


          Razrednici petih razreda

 NOSITELJI


          listopad

 VREMENIK


          fotoaparati, papir i olovka za bilješke,
TROŠKOVNIK     troškovi prijevoza , animacija i zakuska (60ak kn)
 (POTREBAN
MATERIJAL)

          Odlazak unajmljenim autobusom do Zvjezdanog sela u jutarnjim
          satima, povratak poslije podne
  NAĈIN
REALIZACIJE


          Vrednovanje izvršenja zadataka, razgovor o onome što smo vidjeli i
          nauĉili, zadovoljstvo uĉenika/roditelja/uĉitelja, izrada tematskog
  NAĈIN      plakata
VREDNOVANJA
                       IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA
Naziv: Izlet za kraj školske godine
Razred: 5. a, b
Voditelji: Ana Bagović, Kata Gudelj i Sretna Renko
           Posjetiti Braĉ/ Šoltu

   CILJ


          Izlet na kraju školske godine

  NAMJENA


          Razrednici petih razreda

 NOSITELJI


          lipanj

 VREMENIK


          troškovi prijevoza i zakuska (120-150 kn)
TROŠKOVNIK
 (POTREBAN
MATERIJAL)

          Odlazak brodom do otoka u jutarnjim satima, povratak u kasno poslije
          podne
  NAĈIN
REALIZACIJE


          rekreacija pa nema vrednovanja
  NAĈIN
VREDNOVANJA
                        IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA
Naziv: Dioklecijanova palaĉa
Razred: 5. a, b
Voditelji: Ana Bagović i Sretna Renko
          Posjetiti Dioklecijanovu palaĉu

   CILJ


          Upoznati uĉenike s graĊevinama iz antiĉkog doba
          Posjetiti sajam cvijeća
  NAMJENA


          Uĉiteljice povijesti i prirode

 NOSITELJI


          svibanj

 VREMENIK


          fotoaparati, papir i olovka za bilješke,
TROŠKOVNIK     troškovi prijevoza autobusom (10kn)
 (POTREBAN
MATERIJAL)

          Odlazak unajmljenim autobusom do pazara, razgledavanje palaĉe,
          povratak nakon cca 3 sata
  NAĈIN
 REALIZACIJE


          Vrednovanje izvršenja zadataka, razgovor o onome što smo vidjeli i
          nauĉili, zadovoljstvo uĉenika/roditelja/uĉitelja, izrada tematskog
  NAĈIN      plakata
VREDNOVANJA
                         IZVANNASTAVNA AKTIVNOST

Naziv: MOSOR(ZVJEZDANO SELO)          Voditelji:S.Vukosav,K.Gudelj, A.Bagović

Razred: 5 a,b,c,d,e


           Potaknuti zanimanje učenika za cjelovitost prirode,za njezino istraţivnje i
   CILJ
           razumjevanje na temelju znanstvenih spoznaja i dostignuća,zainteresirati
           učenike za naš planet Zemlju

           IzgraĎivati prirodnoznanstveni pogled na svijet kroz prirodne znanosti,
           Uţivati u boravku u prirodi kroz igru i zabavu
  NAMJENA           Učitelji geografije,prirode i hrvatskog jezika

 NOSITELJI           rujan
 VREMENIK
TROŠKOVNIK      Autobusne karte za učenike do mjesta Sitno Gornje,ulaznice u
 (potreban      zvjezdarnicu
 materijal)


           Voţnja autobusom do Sitnog Gornjeg
           Posjet Zvjezdanom selu na Mosoru
           Predavanje stručne osobe o Svemiru
           Obilazak istog lokaliteta(analiza flore i faune);panoramski pogled na
  NAĈIN       otoke i okolicu
 REALIZACIJE     Fotografiranje
           Zabava uz igru i sport           Vrednovanje procesa i učeničke uključenosti u isti;zadovoljstvo učenika i
           učitelja
  NAĈIN
VRJEDNOVANJA
                      IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA
Naziv: MARJAN
Razred: 5.        Voditelji:K.Gudelj,S.Vukosav,A.Bagović

        Usaditi učenicima pravilne vrijednosti i oblikovati ispravno stajalište o
  CILJ    očuvanju i zaštiti šuma na temelju stečenih znanja o biljkama i
        ţivotinjama primorske vazdazelene šume

        Znati svakodnevno uţivati u blagodatima šume;razlikovati slojeve u šumi;
        Prepoznati biljke uočene na lokacijama,opisati ih te istaknuti prilagodbe
        uvjetima staništa;sakupiti plodove jestivih biljaka:fotografirati ţivotinje
 NAMJENA    na njihovom staništu;razvijati interes za terensku nastavu i timski
        rad;razvijati sposobnosti zaključivanja na temelju sakupljenog materijala
        te samog promatranja
        Nastavnici:geografije,prirode,hrvatskog jezika i likovne kulture

 NOSITELJI
 VREMENIK    Travanj


        Zbirka zadataka za terensku nastavu,olovka,papir,mapa za
        bilje,fotoaparat,vrećice za plodove,škare
TROŠKOVNIK
 (potreban
 materijal)


        Odlazak gradskim autobusom u park-šumu Marjan;obilazak odabrane
        postaje,sakupljanje prirodnog materijala,rješavanje radnih
        listića,fotografiranje

  NAĈIN
 REALIZACIJE
        Vrednovanje rješenih radnih listića,izraĎenih herabarija,plakata,Power
        Point prezentacija
  NAĈIN
VRJEDNOVANJA
                           EKSKURZIJA
Razred:8.d,c   Razrednici:V.Milić,S.Vukosav(zamjenski nastavnik-V.Ĉelan)
         G.Dumanić

        -na temelju steĉenih znanja o posjećenim
   CILJ   mjestima,graĊevinama,spomenicima


        -razvijati osjećaj domoljublja,interes za floru i faunu,razvijati interes
        za timski rad,sposobnost zakljuĉivanja…
 NAMJENA        Razrednici,nastavnici tjelesne i likovne kulture

 NOSITELJI        rujan
 VREMENIK        2. 190,00 kn po osobi
TROŠKOVNIK   -ulaznice za park prirode Kopaĉki rit,Vuĉedol,Strossmayerovu
 (potreban  galeriju u Đakovu,ergela lipicanera u Đakovu,Tehniĉki muzej u
 materijal)  ZG,bolnica u Vukovaru,Muzej Nikole Tesle…..(ukljuĉene u cijenu
        aranţmana),
        fotoaparat,kamera..

        1.dan Split-Smiljan-Valpovo,
        2.dan Osijek-Kopaĉki rit,
        3.dan Vukovar-grad heroj
        4.dan Đakovo
  NAĈIN   5.dan Valpovo-Zagreb-Split
 REALIZACIJE
        -izrada plana puta,opis mjesta,izrada plakata,obrada fotografija

  NAĈIN
VRJEDNOVANJA
                        IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA
Naziv: Dioklecijanova palaĉa
Razred: 5. c,d,e                  Voditelji: Ivana Brajević i Ines Budić

          Posjetiti Dioklecijanovu palaĉu
   CILJ

          Upoznati uĉenike s graĊevinama iz antiĉkog doba
          Posjetiti sajam cvijeća
 NAMJENA          Uĉiteljice povijesti i prirode

 NOSITELJI


          svibanj

 VREMENIK


          Fotoaparati, papir i olovka za bilješke,
          Troškovi prijevoza autobusom (10kn)
TROŠKOVNIK
 (potreban
 materijal)


          Odlazak unajmljenim autobusom do pazara, razgledanje palaĉe,
          povratak nakon cca. 3 sata


  NAĈIN
 REALIZACIJE
          Vrednovanje izvršenja zadataka, razgovor o onome što smo vidjeli i
          nauĉili, zadovoljstvo uĉenika/roditelja/uĉitelja, igre za ponavljanje
          nauĉenog
  NAĈIN
VRJEDNOVANJA
                        IZVANUĈIONIĈKA NASTAVA
Naziv: Stari mlin na rijeci Ţrnovnici
Razred: 6.c,d                  Voditelji: Ivana Brajević i Sindi Buţanĉić

          Posjetiti stari mlin na rijeci Ţrnonici
   CILJ

          Obiljeţavanje Dana kruha
          Upoznati uĉenike s povješću starog mlina, preradom pšenice,
          izradom kruha, obiĉajima i igrma iz prošlosti
  NAMJENA          Razrednice šestih razreda

 NOSITELJI


          listopad

 VREMENIK


          Fotoaparati, papir i olovka za bilješke
          Troškovi prijevoza, animacija i zakuska 60kn
TROŠKOVNIK
 (potreban
 materijal)


          Odlazak unajmljenim autobusom do mlina u jutarnjim
          satima,povratak poslije podne


  NAĈIN
 REALIZACIJE
          Razgovor o onome što smo vidjeli i nauĉili, zadovoljstvo
          uĉenika/roditelja/uĉitelja,izrada tematskog plakata
  NAĈIN
VRJEDNOVANJA
                               IZLETRazred::VIII a, VIII b              Razrednik:Alagić, Kalajţić
          Upoznavanje svetišta Vepric i Makarske
   CILJ      Zajedniĉko druţenje, zabava i kupanje


          -posjet malakološkom muzeju u Makarskoj
          -posjet svetištu Vepric pokraj Makarskeţ
          -zajedno se druţiti i zabaviti na kraju osmog razred
 NAMJENA          Uĉenici i uĉitelji

 NOSITELJI


          Lipanj

 VREMENIK


          -cijena jednodnevnog izleta oko 150 kn

TROŠKOVNIK
 (potreban
 materijal)


          Putovanje autobusom preko turistiĉke agencije  NAĈIN
 REALIZACIJE
          Razgovor na satu razredne zajednice

  NAĈIN
VRJEDNOVANJA
                             IZLET

Razred::VII a                  Razrednik:Katija Buljević

        Upoznavanje svetišta kraj Makarske,razgled malakološkog muzeja,
   CILJ    Ponavljanje nauĉenog na eksponatima iz zbirke, razgled i
        upoznavanje sa kulturnom baštinom u Zaostrogu

        -posjet malakološkom muzeju u Makarskoj
        -posjet samostanu i muzeju u Zaostrogu
        -posjet svetištu Vepric pokraj Makarskeţ
 NAMJENA        Uĉenici i uĉitelji

 NOSITELJI


        Lipanj

 VREMENIK


        -cijena jednodnevnog izleta oko 150 kn

TROŠKOVNIK
 (potreban
 materijal)


        Putovanje autobusom preko turistiĉke agencije  NAĈIN
 REALIZACIJE
        -mali kviz znanja
        -anketa o uspješnosti ovog izleta nakon povratka
  NAĈIN
VRJEDNOVANJA
                             EKSKURZIJA

Razred:: VIIIa, VIIIb                    Razrednik:Alagić, Kalajţić
          Upoznavanje zemljopisnih, povijesnih i kulturnih znamenitosti
   CLJ      Istre


          Posjetiti Brijune, jamu Beredine, amfiteatar u Puli,
          baziliku u Rovinju, muzej „Nikola Tesla“ u Smiljanu,
          Motovun , Opatiju, Rijeku i Zadar
 NAMJENA          Uĉenici i uĉitelji

 NOSITELJI


          Rujan 21.9.2009. – 25.9.2010.

 VREMENIK


          5 dana Istra
          1900 kn
TROŠKOVNIK
 (potreban
 materijal)


          Putovanje autobusom preko turistiĉke agencije
          VIP-trevel


  NAĈIN
 REALIZACIJE
          Steĉena znanja iskoristiti na satovima geografije, povijesti,
          likovnog , biologije i fizike
          Izrada plakata
  NAĈIN
VRJEDNOVANJA
                               IZLET

Naziv: Split- Skradin- Roški slap- Visovac- Knin
Razred:: 8.c                            Razrednik: Vjera Milić

          Njegovanje domoljublja
   CILJ

            -  upoznati se sa hidroelektranama
            -  korelacija predmeta: fizika, hrvatski j., vjeronauk, povijest,
              likovna k. s krovnom temom energije
  NAMJENA          Razrednik, predmetni uĉitelji

 NOSITELJI


          Oţujak 2010.

 VREMENIK


           300 kn

TROŠKOVNIK
 (potreban
 materijal)


          Jednodnevni izlet  NAĈIN
 REALIZACIJE
          -pisanje izvješća
          - izrada plakata
  NAĈIN
VRJEDNOVANJA

								
To top