Ucenicki dom Karlovac by PQ97A8

VIEWS: 0 PAGES: 16

									Učenički dom Karlovac
Samostanska 2
K A R LOVAC
    UČENIČKOG DOMA KARLOVAC ZA ŠK.GOD.
          2009./2010.
                  Rujan, 2009.
Naziv ustanove : UČENIČKI DOM KARLOVAC
Adresa: KARLOVAC, Samostanska 2
Broj i naziv pošte : 47000 Karlovac
Broj telefona i faxa : 047 / 611 – 335
Županija : KARLOVAČKA
Broj žiro-računa ustanove : 2340009-1100159940
Osobni broj ustanove : 3123456
Šifra doma u Ministarstvu prosvjete i športa: 04 –034 – 512
E-mail adresa: ucenickidom-karlovac@ka.t-com.hr
Web-adresa: www.ucenickidom-karlovac.hr
Kapacitet doma : 152 (43 učenica i 109 učenika)
Broj odgojnih skupina : 6
Broj djelatnika : 23
Broj odgojnog osoblja : 7
Broj noćnih pazitelja: 2
Broj administrativno-tehničkog osoblja: 12
Broj pomoćnog osoblja: 2
                        Ravnatelj : Saša Salaj, prof.
                                        2
U V O D

    Zgrada Učeničkog doma Karlovac stara je 158 godina ( građena je između 1848.
i 1852.god. i spomenik je nulte kategorije ).Krajem 1945.god. u zgradu se useljavaju,
zbog ratnih stradanja, nezbrinuta djeca i omladina. Od 1952.god. postaje učenički dom
u koji su smještene učenice Učiteljske škole iz Karlovca. Od 1965.god. ima naziv
Mješoviti đački dom, a kasnije djeluje pod nazivom Đački dom Karlovac.1995.god.
dobiva današnji naziv : Učenički dom Karlovac.
    Učenički dom Karlovac (u daljnjem tekstu : DOM ) dio je sustava srednjoškolskog
odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske. Osnivač Doma je Karlovačka županija.
    Dom je samostalna ustanova upisana u evidenciju ustanova koje vodi
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Namijenjen je učenicima koji se školuju za
raznovrsna pojedinačna zanimanja izvan mjesta svog stalnog prebivališta. Osnovna
djelatnost Doma je:
      - ostvarivanje programa odgojno-obrazovnog rada s učenicima
      - ostvarivanje programa smještaja i prehrane učenika
      - ostvarivanje kulturne i umjetničke aktivnosti učenika
      - organiziranje tehničke i športske aktivnosti učenika
      - organiziranje kreativnog korištenja slobodnog vremena učenika
      - skrb o psihofizičkom zdravlju učenika
    Domska djelatnost dio je djelatnosti srednjeg školstva i s njome je programski
povezana.
    Programiranje odgojno-obrazovnog rada i ukupnog rada Doma usklađeno je sa
Pravilnikom o normi neposrednog odg.-obraz. rada i drugih poslova u srednjoj školi .

  NAMJENA I ZNAČENJE UČENIČKOG DOMA

    Dom je namijenjen učenicima – polaznicima srednjih škola u Karlovcu.
    U slučaju nepotpune uporabe kapaciteta Doma, isti se namjenjuje polaznicima
seminara, simpozija, tečajeva, zimskih i ljetnih škola koje organiziraju društvene
ustanove, Zavod za školstvo i druge organizacije u okviru permanentnog obrazovanja,
te za smještaj sudionika raznih kulturnih i športskih manifestacija.
Učenički dom Karlovac je nebrojeno puta pružio gostoprimstvo raznim gostima
( sudionici Međunarodnog festivala folklora, športašima, kulturnjacima…)

   Pedagoškim standardima se utvrđuju osnovni uvjeti i mjerila ostvarivanja odgo.-
obraz. planova i programa u domovima, a isti treba pridonijeti :
   - uspješnijem ostvarivanju ciljeva i zadaća odg.-obraz. planova i programa,
   - podizanju kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja i kulture življenja,
   -jačanju odgojne uloge učeničkog doma i njihove kulturne i društvene djelatnosti
   - optimalnom ustroju odg.-obraz. procesa i slobodnog vremena,
   - djelotvornijem uvođenju suvremene odgojne tehnike i tehnologije u odg.-obraz.
radu te stvaranju povoljnih uvjeta za slobodno stvaralaštvo učenika,
   - širenju učeničke slobode u odabiru odg.-obraz. programa.

   Ustrojem odg.-obraz. djelatnosti Dom pridonosi razvoju osobnosti svakog
pojedinca i njegovih kvaliteta, a pri tom se njegova primarna uloga: stjecanje stručnog
srednjeg obrazovanja, proširuje na skrb o tjelesno-zdravstvenom stanju učenika,
njihovim športsko-rekreativnim i kulturno-zabavnim potrebama.                                           3
Odg.-obraz. proces u Domu uključivat će stalno praćenje učenika, razgovore,
analiziranja, stalni angažman svih sudionika odg.-obraz. rada, izmjene, nadopunjavanja,
unapređivanje, vrednovanje svih…

 CILJEVI I   ZADACI ODGOJA I OBRAZOVANJA         U  DOMU

   Primarna zadaća Doma je ostvarivanje odg.-obraz. ciljeva kako bi učenici uspješno
i pravovremeno završili školovanje i osposobili se za zanimanje koje su odabrali. Da bi
se spomenuti ciljevi realizirali nužno je da se djelatnici Doma založe da se učenicima
osiguraju što povoljniji životni, radni i pedagoški uvjeti za ostvarenje te zadaće.
   Opći cilj odgoja određuje odgojne zadaće koje vrijede za sve učeničke domove, a
one su sljedeće:
   a) čuvanje i unapređivanje zdravlja ( fizički razvoj, higijena, kultura življenja,
zdravstveno prosvjećivanje učenika…)
   b) socijalizacija i emocionalni razvoj ( empatija )
   c) kognitivni razvoj ( vezano za učenje )
   d) obogaćivanje života učenika ( u Domu i van njega )
   e) unapređivanje života u Domu ( ozračje i druženje, posebni interesi, društveno i
političko okružje, razvijanje i njegovanje nacionalnog i vjerskog identiteta, odgoj za
zaštitu prirode i očuvanje okoliša )
   f) suradnja ( komunikacija – u Domu, sa suradnicima i institucijama van Doma, sa
okružjem što uključuje informiranost i povezanost )
   g) program kulture življenja
   h) program adaptacije
   i) kreativni razvoj i posebne potrebe učenika

   Odg.-obraz. rad u Domu mora omogućiti pravilno psihofizičko sazrijevanje mladih
ljudi, a što obuhvaća psihofizičko zdravlje, razvijanje intelektualnih sposobnosti i
usvajanje novih znanja, kulture ponašanja i ophođenja, estetske vrijednosti, moralnih
normi, humanosti, pozitivnih odnosa prema prirodi i okolini …

 SVRHA I ZNAČAJKE ODGOJA I OBRAZOVANJA U UČENIČKOM
 DOMU

   Svrha odg.-obraz. sustava Republike Hrvatske (samim tim i u učeničkim
domovima) proizilazi iz njezine demokratske orijentacije, gospodarskih prioriteta i
kulturnih vrijednosti, a sve to će se postići ostvarivanjem glavnih (strateških ) ciljeva :

1. odgojem razvijati humane, slobodne osobnosti,
2. obrazovati mlade za znanstveno-tehnološki razvoj koji će ubrzati gospodarski
  napredak,
3. odgajati za demokratske društvene procese,
4. odgajati i obrazovati za njegovanje i čuvanje kulturne i povijesne baštine, te razvoj
  nacionalne samosvijesti,
5. odgajati za razumijevanje različitih kultura i svjetonazora, te uključenje u europske i
  svjetske integracijske procese,
6. odgajati za njegovanje duhovnih vrijednosti poštujući načelo vjerskih različitosti,
7. odgajati i obrazovati za zaštitu prirodnog okoliša
8. odgojem razvijati radne navike i spremnost prihvaćanja radnih obveza i
  odgovornosti.


                                             4
     Za ostvarenje spomenutih ciljeva, odgojni sustav mora imati sljedeća obilježja :
     svijesti o povezanosti mladih sa svojom zemljom i narodom)
     nacionalnost (razvijanje demokratičnost (podjednaka dostupnost obrazovanja svima
     u jednakim uvjetima uz uvažavanje sposobnosti i motivacije za učenje)
     selektivnost
     kompatibilnost odgoja i obraz. sa obrazovnim sustavima u Europi i razvijenom
     svijetu glede prijenosa i razvoja tehnologije, kruženja ljudi i ideja (težnja svjetskim
     standardima u odgoju i obrazovanju)
     prohodnost obrazovnih stupnjeva (vodoravna i okomita pokretljivost pojedinca )
     glede stjecanja naobrazbe sukladne sposobnostima, sklonostima i društvenim
     potrebama
     doživotnost (stalno osuvremenjivanje znanja zbog mijena prouzročenih novim
     znanstvenim postignućima)
     razvedenost (raznolikost vrsta, stupnjeva i načina obrazovanja glede zadovoljavanja
     sve raznolikijih društvenih i pojedinačnih obrazovnih potreba)
     inovantnost (osposobljenost odgajanika za stvaralačku primjenu stečenog znanja i
     vještina u prilikama koje se stalno mijenjaju te spremnost za stjecanje novih stavova
     i navika, stoga se učenje mora temeljiti na mišljenju, a ne samo na zapamćivanju)
     otvorenost i prilagodljivost


       ODGOJNO-OBRAZOVNI SADRŽAJI U DOMU

   Odgojno – obrazovni plan propisuje se Osnovama programa odgojno-obrazovnog rada u
učeničkim domovima.
   Uz osiguravanje smještaja i prehrane učenika u mjestu školovanja (Karlovcu), a izvan
roditeljskog doma, istima se osigurava i program podrške u dijelu svladavanja odg.-obraz.
programa škola koje pohađaju, kao i podrška i uvjeti za sveukupni razvoj učenika te dobi, te
kvaliteta življenja u učeničkom domu. Učeniku se pomaže u organizaciji i provođenju
cjelokupnog života, te mu se pružaju i mogućnosti slobodnog odabira izbornih programa i
programa obogaćivanja.

    Odgojno-obrazovni plan i program podrazumijeva različite oblike rada odgojitelja s
učenicima i to :
   1. individualni rad
   2. rad u odgojnoj skupini
   3. rad u malim skupinama
   4. međuskupinski rad
   5. rad u neformalnim skupinama
   6. rad u izbornim programima

  Odgojno-obrazovni proces realizirat će se kroz rad 6 odgojnih skupina i 19 sekcija
izbornih programa. U spomenutim organizacijskim oblicima učenici će neposredno izražavati
svoje stavove, interese i potrebe, te se dogovarati o svim bitnim pitanjima života i rada u
Domu.
  Svaka odgojna skupina imat će svoj godišnji plan i program rada koji je sastavni dio
godišnjeg Plana i programa rada Doma, a isti se upisuje u Dnevnik rada odgojitelja. Svi oblici
rada s učenicima u funkciji su odgoja i obrazovanja pri čemu se uzimaju u obzir specifičnosti
dobi učenika i njihove želje, interesi sklonosti i potrebe.                                                5
   Odgojna funkcija svakodnevnih životnih situacija bezuvjetno stavlja u prvi plan sadržaje
koji su unaprijed pripremljeni sa svim kvalitetama organiziranosti i aktivnosti učenika,
odgojitelja i ostalih djelatnika. Osnovne pretpostavke za planiranje odg. – obraz. sadržaja,
načina i metoda rada je dobro poznavanje učenika, poznavanje i uvažavanje karakteristika
adolescentske dobi, njihovih potreba, sklonosti i sposobnosti. Poznavanje svakog učenika
ponaosob, praćenje i prepoznavanje promjena u njegovu razvoju i ponašanju ( budući da
veći dio njih boravi u Domu i po nekoliko godina za cijelo vrijeme školovanja ) nužno je da
odgojitelji uvažavaju individualnost svakog pojedinca i to unose u svoj program rada. Da bi
to bilo uspješno nužna je stalna, zdrava i kvalitetna komunikacija ( dvosmjerni feed – back )


   Plan i program rada temelji se na sadržajima koji proizlaze iz slijedećih odg.-obraz.
aktivnosti:


              1. čuvanje i unapređenje zdravlja učenika
               2. socio – emocionalni razvoj učenika
                 3. kognitivni razvoj učenika
                   4. kreativnost učenika


   1. Čuvanje i
   unapređivanje ZADAĆE          KAKO?         TKO?        KADA?
   zdravlkja
   učenika
          -upoznavanje       -uptinik    za   -          -rujan (perman.
          psiho-fizičkog      rodite-        odgojitelj,učeni  praćenje)
          zdravlja učenika,    lje        i  ci,roditelji
                      učenike,razgo     liječnik
            -razvijanje i njego vor,suradnja sa              -permanentno
            vanje korisnih zdr.- liječnikom op.pr.
            higijenskih navika  u      mjestu
                      stanova-
            -njega bolesnih uč. nja         i  -          -po potrebi
            i          šk.ambulant.      odgojitelj,učeni
            njihovo                   ci,ostali
            zbinjavanje     -zbrinjavanje u    djelatnic
                      Domu       ili  liječnik      -listopad
            -upoznavanje sa   upućiva-
            zdravim načinima   nje liječniku     -
            prehrane       -ispitivanje      odgojitelj,kuha- -permanentno
                      prehr.         rice,liječnik
            -održavanje osob. navika učenika
            higijene i higijene kroz
            prostorija,     razgovor,pu-      -učenici      -tijekom godine
                      tem predavanja,
            -zdravstveno pro-  informat. panoa
            svjećivanje     -poticanje   na             -tijekom godine
                      aktiv         -odgojitelj,    ovisno    o
            -šport i rekreacija nost,praćenje,ko    liječnik,roditelj  vremen.


                                                   6
          (boravak      na ntroliranje               prilikama
          čistom zraku –               -
          preduvjet za dobro tribine,predavan     odgojitelj,šport.
          zdravlje)        ja         djelatnici    -permanentno
                      informat.panoi,
          -pravilna izmjena razgovori
          rada i odmora      -anketa,intervju,           -permanentno
                      informiranje o   -
          -redovito uzimanje mogućn.bavljenj     učenici,odgojit.
          obroka         a                   -permanentno
                      športom u domu
          -prihvaćanje      i          -
          tjelesn.        van njega      učenici,odgojit.
          promjena       i -razgovor,savjet            -
          zakonitos                           prosinac,ožuja
          ti rasta i razvoja             -odgojitelj,    k
                      -praćenje      liječnik,učenici  svibanj
          -borba     protiv
          ovisnosti
          (droga,alkohol,puš -            -odgojitelj,
          enje,crna kava …) predavanje,tribi     liječnik,povjere -veljača
                      n          -
          -zarazne    bolesti radionice,savjet   nik za borbu
          (prevencija      i o-         pro        -tijekom godine
          liječenj.        valište,praćenje  tiv ovisnosti,
                      literature     roditelji,učenici
          -redovite liječničke            -
          kontrole        tribine,predavan  odgojitelj,liječn
                      ja
                      informat.panoi,
                      video-projekcije,  -liječnik
                      razgovor
                      -
                      predav.,razgovo

                     informat.pano

                     -posjet liječniku

          -dobrodošlica   -govor          ravnatelj,odgoji poč.šk.god.
2.  Socio   – učeni-       dobrodoš-        -
emocionalni    cima        lice           telji,predstavni
razvoj učenika            (ravnatelj),po-     k        poč.šk.god. i u
          -socijalizacija  zdrav      na    starih učenika  tijeku godine
                   sastanku
          -adaptacija   na odg.skupine,raz     učenici odgojit.
          nove uvjete    govor,druženje      osoblje Doma
                   -                      permanentno
          -stvaranje zdrave anketa,razgovor
          po-        ,prihvaćanje       odgojit.,učenici


                                               7
zitivne  klime  u -                    po potrebi
skup.        razgovor,družen
          je          odgojitelj,ravna
-pomoć      u           -telj
svladavanj     -                    u     prvoj
emocionalnih kriza razgovor,savjet,             polov.šk.
          animiranje  na             god.
-prevladavanje   dr.         odgojitelji,rodit
pro-        aktivnosti      e-lji
blema separacije
od         -
roditeljskog doma i razgovor,radioni
društvenog                         permanentno
okruže-       eseji        stariji učenici
nja   u  mjestu           odgojitelji
stalnog                 ravnatelj,ostali
prebivališta               djelatnici   u permanentno
                     Domu
-stvaranje osjećaja
sigurnosti u novoj druženje,podršk
sredini       razgovor                 permanentno
                     odgojitelj
-razvijanje               noćni pazitelj-
osjećaja           -“-    pomoćni odg.
pripadnosti novoj
sredini
            razgovor,anketa
-poticanje      i ,                   listopad,
ohrabri-        radionice,podršk           travanj
vanje učenika    u a         odgojitelj,noćni
samo
procjenjivanju i                      prosinac
iznalaženju               odgojitelj,struč
osobnog puta te             ni   suradnik
osamostaljiva              izvana
nju        anketa,razgovor    (psiholog)
         ,                     permanentno
-upoznavanje sa radionice        učenici,odgojit
os-                   elj
novnim ljudskim             ostali djelatnici
vrednostama   i
norma       predavanje,razg
ma ponašanja   ovor,informaivni              permanentno
         pano,radionice
-upoznavanje sa
psihološkim    druženje,razgov    odgojitelj,
karakte      ordruštvene      noćni
ristikama     igre,         ravnatelj
adolescenc.    izleti.zabavne
         večeri


                                     8
-razvijanje    i                         veljača
njegova-
nje zdravih odnosa
među spolovima   poticaj,razgovor      učenici,
          druženje,ples        odgojit.
          priredbe,natjeca                permanentno
          nj

-poticanje
zajedničk.
druženja     svih              učenici,odgojit
učenik. u smislu      radionice,preda   elj
pozitivne          vanja,razgovori,
identifikacije kao     parlaonice,tribin            permanentno
nužne            e
pretpostavke        sast.odg.skup.
osobnog identiteta
                                  permanentno
-vježbanje     i    razgovor,anketa
razvija-          pismeni radovi,   odgojitelj,rodite
nje             parlaonica,     lji        permanentno
demokratičnosti       druženje
tolerancije,kompro
misa                      učenici,odgojit
                        elj         na
-prevladavanje       podrška,razgov   ostali djelatnici  poč.školovanja
bari-            or,poticaj
jera u odnosima
učenik-                     svi u Domu     prigodno,po
odgojitelj,mla       samoprocjena,              potrebi,prema
đi-stariji,razvijanje    pozitivno                planu
odnosa           prosuđivanje    učenici,odgojit.
razumijevanj        drugih       roditelji
podrške,suradnje,                          travanj, svibanj
po             -druženje
vjerenja,empatije                odgojitelji,učen
                        i ci, stručni
-pomoć i podrška individualni          surad-
u         razgovori,podrš        nici van doma
samoosvješćivanju ka
pojedinca
                        odgojitelji
-stvaranje        sastanci
pozitivne         odg.skup.
slike o sebi      i ankete,razgovor
drugima          i,
             parlaonice

-vježbanje       i
njegova-          razgovor,podršk


                                        9
         nje zdravih oblika   a
         komunikacije      druženje

         -emocuionalno
         osamostaljivanje
         uč.

         -obrada različitih
         tema  s  ovom
         problematikom na
         sastancima
         odg.skup.

         -priprema
         maturanti
         ca za završetak
         ško-
         lovanja i odlazak iz
         doma

3.Kognitivni   -otkrivanje     i  -         -         rujan
razvoj učenika  upozna-         anketa,razgovor  odgojitelj,pred.
         vanje učenikovih    ,         nastavnci,razr
         potencijala       praćenje,uvid u  ed
         (znanja,        dokumentaciju   nici
         vještina,interesa,s
         po-                             listopad
         sobnosti…)
                   -sast.odg.skup.,   -odgojitelj
         -informiranje o mo- razgovor,anketa
         gućnostima koje
         Dom pruža za                         permanentno
         razne aktivnosti
                   -razgovor,druže-   -odgojitelji,uče-
         -stvaranje     nje,poticanje     nici,ostali    permanentno
         pozitivnog                djelat.
         ozračja u Domu   -
                   nadzor,razgovor    -odgojitelji
         -stvaranje                          tijekom šk.god.
         optimaln.                          permanentno
         uvjeta      za
         neometano učenje -            -odgojitelji
                   praćenje,eviden
         -pomno praćenje -                      mjesečni,polug
         redovite      cija                   odišnji i na
         nazočnosti                          kraju šk.god.
         na učenju i na              -odgojitelji
         nastavi                           po potrebi
                   -
         -redoviti uvid u praćenje,razgov     -odgojitelji    po potrebi


                                              10
uspjeh učenika u .
šk.       evidencija                po potrebi
                     -odgojitelji
-organiziranje     -         bolji učenici
učenja                  stručni     po   potrebi
(vremensko,prosto             suradnici    tijekom cijele
r-no…)         -instrukcije    van Doma    šk.
-pomoć slabijim                      god.
 učenicima          “      -odgojitelji

-organiziranje
instruktaže   za -informiranje             studeni
slabije                  -odgojitelji

-pomoć      u
iznalaženju
lietarture      -
(lektira,re-     predavanje,razg           permanentno
ferati,seminar.rad.) vor

-upoznavanje sa              -odgojitelji  permanentno
načinima       i          roditelji
metodama bržeg
efikasnijeg,               -odgojitelji  prema
racional        -poticanje,            obavijesti
nijeg i kvalitetnijeg                   razrednika
učenja                  -odgojitelji
            -                 - I.tromjesečje
-motiviranje      analiza,razgovor          šk.god.
učenika                  -odgojitelji,
na       veće           predmetni
zalagannje i               nast.
uspješnije učenje             razrednici   -permanentno

-evaluacija uč.rada -praćenje

-nazočnost    na
roditelj.sastancima
          -predavanja,
          video-projekcije
prepoznavanje    preporučivanje
nada-        li-
renih  uč.   s terature,informat
posebnim      ivni
potrebama      panoi,razgov.

-proširivanje
znanja
izvan   školskog
gradiva


                                    11
4.Kreativnost  -prepoznavanje     -praćenje     -odgojitelji   -poč.šk.god.
        uč.
        potencijala
        (interesi,sposobno
        sti,
        vještine…)       -         -odgojitelji   -listopad
                    anketa,razgovor
        -ispitivanje
        interesa učenika
        za bavljenje               -odgojitelji   -prigodno
        slobodnim     pretplate   za    vanjski      (prema
        aktivnost.    kaza          suradnici     mjeseč.
                 lišne predstave,    animatori     programu kult.
        -ponuda kulturnih ulaznice   za    kulture      zbivanja u Kar-
        programa   van razne                   lovcu
        Doma       priredbe     i   -svi u Domu    permanentno
                 manifestacije

                                      permanentno
        -stvaranje                -odgojitelji
        pozitivnog ozračja   -
                    poticaj,razgovor,
        -poticanje      i demontracija,
        razvijanj.       izložba…     -         listopad
        kreativnog                učenici,odgojit.
        izražava-
        nja kod učenika -organiziranje               studeni
        (motiviranje)  slobodn.aktivn.      -
                             učenici,vanjski
        -uključivanje  u      “      suradnici
        sekcije slobodnih                      prigodno
        akt.                            na domijadama
                             -učenici
        -uključivanje u rad -panoi,priredbe,
        raznih sekcija i domski      list           permanentno
        klubova van Doma “Fontana”
                            -
        -prezentacija    -njega       učenici,odgojit.
        učenič.       cvijeća,po-    čistačica      permenentno
        ostvarenja     stavljanje slika i
                  raznih ukrasa …
                            -odgojitelji
        -estetsko uređenje -praćenje                -permanentno
        i  oplemenjivanje animiranje
        domskog prostora
                            -
        -uočavanje     -kroz likovno iz- odgojitelji,učen
        neobičnih     i ražavanje,rad u i
        originalnih ideja  radno-tehničkoj ci
        kod učenika     sekciji,čitanje


                                            12
                        lije
             -razvijanje     i pe                   -prigodno
             njegovanje      literature,estetsk
             osjećaja za lijepo  o
                        uređenje odjela,
                        održavanje               travanj
                        čistoće       -          svibanj
                                  učenici,voditelji
                        -smotre      i sekcija
             -sudjelovanje na natjecanja
             raznim                            prema
             priredbama     i           -učenici,      kalendaru
             natjecanjima    u           odgoji.-      kulturnih
             Domu i van njega        “     telji,ravnatelj   zbivanja     u
                                            gradu
             -sudjelovanje na
             Re-         -izložbe,večeri    -
             gionalnoj     ipoezije,predstav   učenici,odgojit.
             Međužu-       glazbene večeri,   kulturni radnici
             panijskoj domijadi predavanja,prez    Karlovca,umjet
                       entacije,promoci   nici…
             -posjete izložbama je..
             u
             galeriji,muzeju,gra
             dskoj
             biblioteci,Klubu
             *90.,kazališnim
             pred-
             stavama i sl.
    IZBORNI PROGRAMI U DOMU

   Izborni programi su one aktivnosti organizirane u Domu koje se kontinuirano odvijaju u
vremenu izvan obveza koje proizlaze iz programa nastave, učenja, rada u odgojnoj skupini i
drugih obveza, a u koje se učenici uključuju slobodno, na osnovu osobnih interesa, sklonosti,
opredjeljenja i želja. One upotpunjavaju sve ostale organizirane domske i školske aktivnosti i
pri tom kod učenika razvijaju naviku za aktivnu uporabu slobodnog vremena.
   Spomenute aktivnosti organiziraju se u skladu s materijalnim, prostornim i kadrovskim
uvjetima u Domu te, prema već spomenutim interesima učenika izraženim putem razgovora i
ankete.
   Izborne aktivnosti koje se nude učenicima u Domu provodit će se prema programima koji
su verificirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa a organizirane uz
suglasnost roditelja /staratelja.
   Cilj izbornih programa je razvijanje i poticanje kreativnih sposobnosti učenika, razvijanje
ljubavi prema pisanoj riječi, likovnom izražavanju, prema glazbi, umjetnosti plesnog izraza,
prema športu i na taj način obogaćivanje života pojedinca i kolektiva u Domu u cjelini.


                                                  13
 U šk. god. 2009/10. planira se rad sljedećih sekcija slobodnih aktivnosti za koje postoje uvjeti
za rad:   Red.br.      AKTIVNOST                VODITELJ


     1.   KOŠARKA               Anđelka Badovinac, prof.
     2.   NOGOMET               Radmila Rade, prof,
     3.   STOLNI TENIS             Saša Salaj, prof.
     4.   ŠAH                 Saša Salaj, prof.
     5.   STRELJAŠTVO             Vanjski suradnik Ivan Brozović
     6.   TAMBURAŠKA              Astrid Pavletić, prof.
     7.   NOVINARSKA              Nevenka Brnardić, prof.
     8.   KERAMIČARSKA             Nevenka Brnardić, prof.
     9.   KNJIŽNIČARSKA            Radmila Rade, prof.
     10.   FOTO - VIDEO             Natalija Sonički, prof.
     11.   MAKETARSKA              Krunoslava Drag-Vukmirović, prof.
     12.   INFORMATIČKA             Natalija Sonički, prof.
     13.   DRAMSKO-RECITATORSKA         Nevenka Brnardić, prof.
     14.   RITMIČARSKA             Krunoslava Drag-Vukmirović, prof.
     15.   FITNESS               Anđelka Badovinac, prof. Krunoslava
                           Dragojević-Vukmirović. prof.
     16.   UČENIČKA ZADRUGA „SLAP“       Nevenka Brnardić,prof.
     17.   ODBOJKA               Anđelka Badovinac, prof.
     18.   PJEVAČKA               Astrid Pavletić, prof.
     19.   FOLKLORNA              Vanjski suradnik Marko Maričić


  Svi izborni programi odražavat će se u prostorijama Doma, na vanjskim terenima u gradu,
te u športskoj dvorani Šumarske škole prema dogovorenim terminima.
  Postignuća pojedinih sekcija bit će prezentirana u Domu, na raznim manifestacijama u
gradu, u suradnji sa srednjim školama i drugim domovima te na Domijadama.

        PROGRAM KULTURE ŽIVLJENJA


    PODRUČJE          TEME         AKTIVNOSTI     TKO ?     KADA?


   1.Bonton     -Kako se kulturno ophoditi razgovor       učenici    rujan
            u susretu s ljudima koje demonstracija      odgojitelj
            prvi puta susrećemo pri realitetne igre
            do-
            lasku u novu sredinu (novi
            grad,dom,škola…)?
                          usmene upute     učenici    rujan
            -Kultura komuniciranja   vježba:pisanje    odgojitelj


                                                14
       pismenim putem – kako is-    zamolbe
       pravno napisati zamolbu?
                       demonstracija    učenici    listopad
       -Kultura korištenja telefon-  razgovor
       ske govornice?
                       realitetne igre   učenici
       -Kultura ponašanja u razli-
       čitim situacijama :u      dramatizacija
       blagovaonici,na hodniku,za                     prigodno
       vrijeme   praćenja   Tv-  razgovor
       programa,     kazališnoj
       predstavi,u kinu,na ulici,u
       školi,u sredstvima javnog
       prijevoza …
       -Kako se ophodim sa       demonstracija    učenici    prosinac
       starijima / mlađima od     parlaonica      odgojitelj
       sebe?

                       realitetna igra   učenici    ožujak
       -Kako pristupiti djevojci /   komentar
       mladiću?                       učenici
       -Kako se ponašamo / bi se    parlaonica      odgojitelj   veljača
       trebali   ponašati    u  realitetna igra
       verbalnim / neverbalnim
       sukobima ?           samoprocjena     svi u Domu permanen.
       -Stvaranje   i  jačanje  razgovor
       pozitivne slike o sebi i
       drugima
2.Život  u -Što je to : OBITELJ ?      razgovor       učenici
obitelji   -Život u zdravoj i sretnoj    predavanje      odgojitelji  1 tema -
       obitelji             tribine       stručni    1 X mjeseč.
       -Kakva je moja obitelj?     parlaonica      suradnici
       -Kakvu obitelj želim?      anketa        van Doma
       -Odnosi među spolovima      intervju
       -Stav prema homoseksual-     pisanje eseja
       nosti              informat. panoi
       -Nasilje u obitelji (i uopće)  video-projekcije

3.Život  u -Povijest Doma          informativ. pano
Domu     -Što nam Dom pruža ?       (prikaz   putem  odgojitelji  rujan
       -Kako sam zamišljao/la      fotografija   i  ravnatelj   studeni
       dom?               teksta)       ostali     svibanj
       -Ozračje u Domu         predavanje      djelatnici u
       -Što bi u Domu mijenjao/la    video-projekcija   Domu
       -Razvijanje i jačanje osjeća   anketa               permanent.
       ja pripadnosti i sigurnosti u  druženje


                                              15
          domskoj sredini         razgovor

4.Predstavlja –  -Povijest grada Karlovca    predavanje
nje   sredine  -Kulturna baština Karlovca   informativ. pano   ravnatelj   listopad
(grada i      -Karlovac u Domovinskom     likovni prikaz    odgojitelji
županije)   u  ratu                         predstavni
koju        -Prirodne ljepote Karlovca i  video projekcija   k grada
je    učenik  Karlovačke županije       turistič. prospek-
došao       -Običaji grada Karlovca     ti
          -Iz “povijesne škrinjice”    prigodna literat.  kustos
          -Ustanove kulture u gradu    posjet muzeju,    predstavnc
          -Znamenite ličnosti grada    arhivu i gradskoj  i
                          bibliot.       kulturnih   travanj
                                    ustanova u
                                           prigodno –
                                    gradu     “Dan grada
                                           Karlovca”


5.Upoznavanj    -Karakteristike mog mjesta   informat.pano
e         -Običaji u krajevima iz ko-   sastanak       učenici
osobitosti     jih učenici dolaze       odg.skupine     roditelji   1 X mjeseč.
kraja       -Kulturna baština kraja i    prosopekti      učenika-
iz     kojeg  mjesta iz kojeg dolazim     razglednice     (prema
učenici      -Prirodne   ljepote   mog  recepti o pripre-  mogućnost
dolaze u Dom    zavičaja            manju hrane
          -Raličiti običaji u prehrani  “Kaj su jeli naši
                          stari?”
                                                16

								
To top