Docstoc

XEN_Szolgaltatasiszerzodes-20100111

Document Sample
XEN_Szolgaltatasiszerzodes-20100111 Powered By Docstoc
					                  Szolgáltatási szerződés Virtuális Szerver bérlésére (XEN VPS)

                                                              Ügyfélszám:…….....
A SZERZŐDŐ FELEK ADATAI
  Név                                 HunNet-Média Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
  Cégjegyzékszám                            CG 01-09-865514
  Adószám                               13636407-2-41
  Bankszámla száma                           MKB 103000002-10443653-49020014
                                     1136 Budapest, Hegedűs Gyula. u. 45-47.
   Szolgáltató
  Székhely/Telephely
  Levelezési cím                            1519 Budapest, Pf.: 376.
  Telefon                               1244, +36(1)999-3000
  Hibabejelentő 24h                          +36(20)996-6059
  Telefax                               +36(1)999-3009

               Az előfizető, költségviselő neve

               Cégjegyzékszám (az egyéni előfizető
               személyi igazolvány száma)
               Adószám (az egyéni előfizető Születési
               helye, születési dátuma, anyja neve)
               Levelezési cím
 Előfizető / költségviselő
               Számlázási cím

               Bankszámla száma
               Kapcsolattartó neve
               E-mail cím
               Telefon
               Telefax
               Fizetési mód (átutalás)
               Éves díjfizetés (igen/nem)
A szolgáltatás
Virtuális szerver bérlése (XEN VPS) az Előfizető által választott szolgáltatáscsomagnak megfelelő paraméterekkel
a HunNet Média Kft. osztott alkalmazásszerverén.

Előfizető tölti ki
                            Mikro XEN                               Maxi XEN
                                       Mini XEN         Normál XEN
            Választott csomag*      (3.450 Ft +áfa /                           (16.100 Ft +áfa /
                                     (5.750 Ft +áfa / hó)    (9.200 Ft +áfa / hó)
                              hó)                                  hó)

               Felhasználói név


                 Jelszó

                Reverse DNS
                bejegyzés:
* a megfelelő rész aláhúzandó
XEN Szolgáltatási szerződés                         1. Oldal, összesen: 5
Szolgáltató tölti ki


 Terminál elérés

 IP Cím(ek)


A szolgáltató kötelezettségei
   1. A szolgáltató a jelen szerződés aláírásának dátumától számítva 24 órán belül vállalja a szolgáltatás
     nyújtásának megkezdését.
   2. A szolgáltató hibabejelentő egységet működtet a nap 24 órájában folyamatosan. A hibabejelentő
     telefonszáma: +36(20)996-6059
   3. A szolgáltató vállalja a bejelentett hibák lehető legrövidebb időn belüli elhárítását.
   4. A szolgáltató ügyfélszolgálatot működtet, ahol az Előfizetők jelezhetik a szolgáltatással kapcsolatos
     esetleges észrevételeiket. Az ügyfélszolgálat munkanapokon 9-17 óráig érhető el. Telefon: 1244 vagy +36
     1 999 3000, e-mail: vps-support@hunnet.hu, iroda: XIII. ker. Budapest Hegedűs Gyula utca 45-47.
     Munkanapokon 17-8 óra között és hétvégén a hibaügyelet üzenetrögzítőjén jelentheti be problémáját.
   5. Köteles a szerződés teljesítése során, vagy a szerződés megkötése előtt az előfizetőtől kapott
     információkat bizalmasan kezelni.
   6. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges információkat a szolgáltató ismerteti.
   7. A szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a bérelt virtuális szerveren futtatott Operációs rendszer
     biztonságáért.
   8. A szolgáltató nem készít mentést a virtuális szerverről, ezért az azon tárolt adatokért semmilyen
     felelősséget nem vállal.

Az előfizető kötelezettségei
   1. Fizetési kötelezettségének határidőben eleget tesz.
   2. Az előfizető adataiban (név, számlázási vagy postacím, telefonszám stb.) bekövetkezett változásokról a
     szolgáltatót haladéktalanul írásban, ajánlott levél formájában köteles értesíteni.
   3. Felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás felhasználásáért, amely jelszaván, azonosítóján,
     hálózatán keresztül történik.
   4. Előfizető a jelen szerződéssel elfogadja, hogy betartja a szolgáltató hálózathasználati irányelveit
     (Acceptable Use Policy), amely a szolgáltató weboldalán (http://www.hunnet.hu/aup.htm) mindenkor
     elérhető.
   5. A hibaelhárítás érdekében együtt kell működnie a szolgáltatóval.
   6. Nem képezi a szolgáltató feladatát az előfizető által biztosított berendezések alkalmassá tétele a
     szolgáltatás igénybevételére. Az előfizető berendezéseinek működési jellemzői nem térhetnek el a magyar
     szabványtól. Az előfizető köteles a szolgáltató díjszabásának megfelelő szervizdíjat megfizetni a
     szolgáltató vagy annak megbízottai által az előfizető telephelyén elvégzett munkálatokért.
   7. Felelősséget vállal a virtuális szerveren elhelyezett tartalomért, a telepített programok jogtisztaságáért.
   8. A virtuális szerverről rendszeres mentéseket saját hatáskörében készít.

A szerződés időtartama
   1. Jelen szerződés visszavonásig érvényes. A szerződő feleknek módjukban áll a szerződést felbontani,
     amennyiben a másik szerződő felet ebbéli szándékukról 15 nappal előbb írásban, ajánlott levél formájában
     értesítik.
   2. A szolgáltató megszüntetheti a szerződést azonnali hatállyal, ha az előfizető nem tesz eleget fizetési
     kötelezettségeinek a megadott és általa vállalt határideig. Az előfizető rendezetlen számláinak kifizetése
     után kérheti a szolgáltatás visszaállítását.
   3. A szolgáltató megszüntetheti a szerződést azonnali hatállyal, ha az előfizető megsérti az Internet használat
     általánosan elfogadott szabályait (Netikett). Előfizetését kéretlen reklám E-mailek (un. SPAM) küldésére
     használja fel. A szolgáltató, vagy mások hálózataiban károkat, fennakadást okoz, mások gépei (hálózatai)
     ellen támadásokat intéz. (Pl.ún.DOS attack, SMURF attack, stb.). Vagy bármely más módon megsérti a
     szolgáltató hálózathasználati irányelveit.


XEN Szolgáltatási szerződés             2. Oldal, összesen: 5
Értesítések
   1. Az értesítések Interneten keresztül E-mail formájában, valamint postai úton történnek.


Egyéb rendelkezések
   1. Az Előfizető az alapcsomag és a tárhely méretének módosítását írásban köteles kérni a szolgáltatótól a
     megadott elérhetőségek valamelyikén.
   2. Az Előfizető a tárhely méretének nagyságát a megadott díjak fejében kizárólag felfelé módosíthatja.
   3. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás díját előzetes értesítés után
     megváltoztathassa.
   4. A szolgáltató mindent megtesz a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása
     érdekében, de nem felel azon veszteségekért vagy bármiféle olyan kárért, amelyeket a szolgáltatások
     meghibásodása vagy egyéb elégtelensége okozott.
   5. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató, jogos követelései érvényesítése érdekében az Előfizető
     ehhez szükséges adatait kintlévőség kezelő partnerének az Előfizető külön engedélye nélkül átadhatja
   6. A szolgáltatót az előfizető által okozott meghibásodások következményeiért semmilyen felelősség nem
     terheli, azt kizárja.
   7. A szolgáltató felelőssége nem terjed ki a vis major (elemi kár, fegyveres felkelés, háború, stb.) eseteire,
     illetve harmadik fél felelősségi körébe tartozó (pl. áramszolgáltatás szünetelése, távközlési vonal hibája,
     stb.) meghibásodásra.
   8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
     irányadóak.
   9. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy e szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseiket megkísérlik
     egymás között rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a vitás kérdések elbírálására a szolgáltató
     telephelye szerinti illetékes bíróságnak vetik alá magukat.
   10. A jelen szerződésből eredő bármely követelés elévülési ideje egy év az esemény bekövetkeztétől.A szerződés elválaszthatatlan melléklete:                      1. melléklet: Árjegyzék és tájékoztató
                                           2. melléklet: XEN VPS átadása
Kelt: ______________________________
______________________________                            ______________________________
      Szolgáltató megbízottja                                  Előfizető
Az Előfizető jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy e szerződésben szereplő személyes adatait a szolgáltató
számlázás, a kapcsolódó díjak beszedése, illetve szerződések figyelemmel kísérése céljából kezelje, illetve az Eht. 157. §. (6)
bekezdésében foglalt szerveknek a kizárólag ott megjelölt célból átadja.
XEN Szolgáltatási szerződés               3. Oldal, összesen: 5
                                                         1. melléklet


                            Árjegyzék és tájékoztató


               XEN díjcsomagjaink Virtuális Szerver (VPS) üzemeltetésére


      Mindegyik csomaghoz tartozik:

             teljeskörű root jogosultság,
             offline újraindítás,
             másodlagos DNS,
             1 db fix, publikus IP cím.


       XEN alapú        Mikro VPS         Mini VPS       Normál VPS       Maxi VPS

       Tárhely          20 GB           40 GB         80 GB        160 GB
       CPU mag          0,125 db         0, 25 db        0, 5 db        1 db
       Memória          224 MB          448 MB         896 MB       1792 MB
       Fix, publikus
                     1 db            1 db         1 db         1 db
       IP cím
       Root jog           Van            Van          Van          Van
       Használható
                    10 Mbit/sec       20 Mbit/sec       50 Mbit/sec     100 Mbit/sec
       sávszélesség
       SWAP
                     2 GB            4 GB         8 GB         16 GB
       partíció
       Offline
                      Van            Van          Van          Van
       újraindítás
       Másodlagos
                      Van            Van          Van          Van
       DNS
       Tárhely
                     2 GB            4 GB         8 GB         16 GB
       mentéshez
       Ár          3.450 Ft + áfa/ hó    5.750 Ft + áfa/ hó    9.200 Ft + áfa/ hó  16.100 Ft + áfa/ hó
                               Módosítási díjak
      Alapcsomag módosításának díja (csak számlázási ciklusonként kérhető):           INGYENES
XEN Szolgáltatási szerződés                 4. Oldal, összesen: 5
                                                 2. melléklet


               XEN Virtuális szerver (VPS) szolgáltatás átadása

A szolgáltató által az előfizető szerveréhez biztosított IP cím:

Hálózati maszk:

Alapátjáró:

Hálózati cím:

Elsődleges DNS kiszolgáló címe:

Másodlagos DNS kiszolgáló címe:

Terminál elérés:

VPN szerver címe:Ügyfélszolgálat (munkanapokon 8-17 óra között)
   telefonszáma: 1244 vagy +36 1 999 3000
   fax: +36 1 999-3009
   e-mail: vps-support@hunnet.hu
   iroda: XIII. kerület Budapest Hegedűs Gyula utca 45-47.

Hibaügyelet (hétköznap 17-8 óra között és hétvégén)
   telefonszáma: +36 20 996-6059


Köszönjük, hogy minket választott és kérjük, bármilyen további kérdésével, esetleges problémájával forduljon
hozzánk bizalommal!

A HunNet Média Kft. csapataKelt: Budapest, 2010. …………............
      Szolgáltató megbízottja                          Előfizető
XEN Szolgáltatási szerződés              5. Oldal, összesen: 5

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:12/8/2011
language:Hungarian
pages:5