Programi mladih 2009 kopija by PQ97A8

VIEWS: 17 PAGES: 6

									                                                                                                 ODOBRENI
rbr        KLASIFIKACIJA                        NAZIV PROJEKTA                             PODNOSITELJ
                                                                                                  IZNOS
 1  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu     Ne budi samo pijun                                 CESI-Centar za edukaciju,savjetovanje i istraţivanje         15,000.00
 2  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu     MAG -Mladi Aktivni GraĊani                             DIM - Udruga za graĊansko obrazovanje i društveni razvoj         0.00
 3  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu     Vodiĉ za lokalnu samoupravu za mlade grada Zagreba                 GONG                                 20,000.00
 4  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu     Debatna liga                                    HRVATSKA AKADEMSKA DEBATNA LIGA                      0.00
 5  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu     Gradski debatni klub Zagreb                             HRVATSKA AKADEMSKA DEBATNA LIGA                      0.00
 6  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu     I mi imamo pravo na sudjelovanje                          Hrvatska udruga konzultanata za lokalnu i podruĉnu samoupravu HUKON 10,000.00
 7  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu     Škola ljudskih prava za mlade                            HRVATSKI HELSINŠKI ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA              15,000.00
 8  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu     Urbana umjetnost - mural u Magazinskoj                       Hrvatski HIP-HOP                           10,000.00
 9  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu     Urbana umjetnost - oslikavanje podvoţnjaka                     Hrvatski HIP-HOP                             0.00
10  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu     Urbana umjetnost - mural u Puljskoj                         Hrvatski HIP-HOP                             0.00
11  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu     Program "UPOZNAJ" (educira polaznike za izradu projekata EU za razvoj civilnog društva)
                                                                     KARTING KLUB 1                            10,000.00
12  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu     Budimo korisni                                   LIga mladih-udruga studenata za promicanje solidarnosti meĊu mladima   0.00
13  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu     Mladi za zajednicu                                 Medijski informativni centar                     5,000.00
14  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu     Gradska koordinacija vijeća uĉenika - aktivno sudjelovanje u ţivotu zajednice    MREŢA MLADIH HRVATSKE                        15,000.00
15  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu     Politika za mlade - Korak dalje                           MREŢA MLADIH HRVATSKE                        20,000.00
16  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu     Šalji dalje                                     Ovo me osnaţuje                              0.00
17  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu     Društveni centar Kino Mosor-Stalni programi namijenjeni mladima           PLATFORMA 9.81- INSTITUT ZA ISTRAŢIVANJA U ARHITEKTURI        50,000.00
18  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu     Restart laboratorij                                 RESTART                               10,000.00
19  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu     Napredna radionica dokumentarnog filma                       RESTART                                  0.00
20  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu     Poĉetniĉka škola dokumentarnog filma                        RESTART                                  0.00
21  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu     S KVART                                       Streljaĉki klub Savica                        10,000.00
22  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu     U - oĉi straha / (moţda) negativna sloboda                     UDRUGA BACAĈI SJENKI                         10,000.00
23  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu     Edukacija mladih o EU kroz razvijanje vještine govora i kritiĉkog razmišljanja   UDRUGA "GOVORNIK"                           8,000.00
24  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu     Poveţimo igrom Zagreb i Europu                           UDRUGA MINIJATURISTA MAKETARA I IGRAĈA STOLNIH STRATEŠKIH IGARA "AGRAM"
                                                                                                       10,000.00
25  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu     Raĉunalom posredovana komunikacija                         UDRUGA MLADEŢI ROMA HRVATSKE                     8,000.00
26  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu     Protiv korupcije                                  UDRUGA ZA DEMOKRATSKO DRUŠTVO                    25,000.00
27  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu     Umreţimo se - protiv korupcije                           UDRUGA ZA DEMOKRATSKO DRUŠTVO                    10,000.00
28  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu     Imaš li volje da bude bolje                             UDRUGA ZA PROMICANJE KREATIVNIH AKTIVNOSTI MLADIH "TIRENA"        0.00
29  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu     Mladi za mlade-protiv nenasilja, netrpeljivosti i mrţnje u društvu         VIJEĆE MLADIH ZAGREBA                        10,000.00
30  Aktivno sudjelovanje mladih u društvu     Poticanje ekološkog aktivizma graĊana Zagreba                    ZELENA AKCIJA                            12,000.00
31  Izgradnja civilnog društva i volonterski rad  Volontiranje je moj potencijal                           CROM - CENTAR ZA RAZVOJ ORGANIZACIJA MLADIH             10,000.00
32  Izgradnja civilnog društva i volonterski rad  MSM Mladi s Mladima                                 Društvo osoba s cerebralnom i djeĉjom paralizom Zagreb          0.00
33  Izgradnja civilnog društva i volonterski rad  8. Festival jednakih mogućnosti                           DRUŠTVO TJELESNIH INVALIDA                        0.00
34  Izgradnja civilnog društva i volonterski rad  Ukljuĉivanje mladih u civilno društvo kroz volonterski rad             HRVATSKI HELSINŠKI ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA                 0.00
35  Izgradnja civilnog društva i volonterski rad  Naobrazba mladih izviĊaĉkih voditelja 2009.                     IZVIĐAĈKA DRUŢBA                             0.00
36  Izgradnja civilnog društva i volonterski rad  Kako sudjelovati? - Europsko zajedništvo mladih u praksi              IZVIĐAĈKA ŠKOLA                              0.00
37  Izgradnja civilnog društva i volonterski rad  Kreativan rad je moja prilika, pa volontiram                    KAZALIŠNA UDRUGA MIST                           0.00
38  Izgradnja civilnog društva i volonterski rad  Volonteri na Krilima                                KRILA - TERAPIJSKO JAHANJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM            0.00
39  Izgradnja civilnog društva i volonterski rad  Volonteri u prirodi                                 ODRED IZVIĐAĈA "JAVOR"                          0.00
40  Izgradnja civilnog društva i volonterski rad  IZVIĐAĈI - IZAZOV                                  ODRED IZVIĐAĈA "MP"                            0.00
41  Izgradnja civilnog društva i volonterski rad  Edukacija volontera za telefonsko psihološko savjetovanje              PSIHOLOŠKI CENTAR TESA                        10,000.00
42  Izgradnja civilnog društva i volonterski rad  MeĊunarodna ljetna škola "Osnaţivanje zajednice" (Empowering the Community)     pushLAB                                  0.00
43  Izgradnja civilnog društva i volonterski rad  Susret za sutra                                   SAVEZ IZVIĐAĈA HRVATSKE                        8,000.00
44  Izgradnja civilnog društva i volonterski rad  Ţelim biti volonterka/volonter                           Uĉilište Volonter                             0.00
45  Izgradnja civilnog društva i volonterski rad  VOLONTER @ZG Edukacija za volontere i o volonterima                 UDRUGA GRAD SUNCA                             0.00
46  Izgradnja civilnog društva i volonterski rad  Poticanje volonterskog rada kroz senzibilizaciju i edukaciju mladih         UDRUGA "HRABRI TELEFON" - TELEFON ZA ZLOSTAVLJANU I ZANEMARENU DJECU   0.00
47  Izgradnja civilnog društva i volonterski rad  "MPPI - STUDENTI KOJI MOGU VIŠE"                          UDRUGA "IGRA"ZA PRUŢANJE REHABILITACIJSKO-EDUKACIJSKE I PSIHO-SOCIJALNO-PEDAGOŠKE POMOĆ
                                                                                                          0.00
48  Izgradnja civilnog društva i volonterski rad  Plavo za bolje - Plavi menaĊeri                           UDRUGA "PLAVI TELEFON"                          0.00
49  Izgradnja civilnog društva i volonterski rad  Biološki kamp Kornati '09 - doprinos mladih uĉuvanju bioraznolikosti Kornatskog otoĉja
                                                                     UDRUGA STUDENATA BIOLOGIJE - "BIUS"                    0.00
50  Izgradnja civilnog društva i volonterski rad  Istraţivanje ekologije zlatnog ĉaglja (Canis aureus) na teritoriju RH        UDRUGA STUDENATA BIOLOGIJE - "BIUS"                    0.00
51  Izgradnja civilnog društva i volonterski rad                                            ZAGREBAĈKO DIJABETIĈKO DRUŠTVO
                           Odlazak mladih volontera Zagrebaĉkog dijabetiĉkog društva na 20. Svjetski dijabetiĉki kongres u Montrealu od 18.-22. listopada 2009.             0.00
52  Izgradnja civilnog društva i volonterski rad  Aktivni mladi u lokalnoj zajednici                         ZELENA AKCIJA                               0.00
53  Kultura mladih i slobodno vrijeme       Atletika i priroda - moja dva prijatelja                      AGRAM ATLETSKI KLUB ZA OSOBE S INVALIDITETOM             15,000.00
54  Kultura mladih i slobodno vrijeme       Projekt "IZKAZ" - Izvan krizno kulturno stvaralaštvo i razvoj kreativnosti mladih  AMBIDEKSTER KLUB                           10,000.00
55  Kultura mladih i slobodno vrijeme       Attackova tvornica                                 Autonomni kulturni centar-Attack                   10,000.00
56  Kultura mladih i slobodno vrijeme       Kulturna razmjena studenata Sveuĉilišta u zagrebu sa studentima jednog europskog sveuĉilišta - Best Cultural Exchange
                                                                     Bratstvo europskih studenata tehnologije Zagreb - BEST Zagreb       0.00
57  Kultura mladih i slobodno vrijeme       Galileova renesansa                                 Cantarion ansambl za ranu glazbu                     0.00
58  Kultura mladih i slobodno vrijeme       Znati pravilno plivati                               Centar sportova u vodi "Delfinĉek"                    0.00
59  Kultura mladih i slobodno vrijeme       SINEKI & Good Green Girls                              CENTAR ZA KREATIVAN RAD - ZAGREB                   25,000.00
60  Kultura mladih i slobodno vrijeme       Cheerleading                                    Cheerleading klub Liberi                         0.00
                                                             1
                                                                                                         ODOBRENI
rbr        KLASIFIKACIJA                     NAZIV PROJEKTA                                   PODNOSITELJ
                                                                                                          IZNOS
 61  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Laboratorij cirkuske umjetnosti                             CIRKORAMA - udruga za promicanje kulture i umjetnosti u svakodnevnom ţivotu       7,000.00
 62  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Slobodno vrijeme djece leptira                             DEBRA, DRUŠTVO OBOLJELIH OD BULOZNE EPIDERMOLIZE                    20,000.00
 63  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Kestenijada 2009                                    Društvo "Naša djeca" grada Zagreba                              0.00
 64  Kultura mladih i slobodno vrijeme                                              Folklorni zemlje
                     kulturna suradnja mladih, zbliţavanje Hrvatske i Slovenije - oĉuvanje kulturne razliĉitosti svakeansambl Zagreb-Markovac                               0.00
 65  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Glazbom i plesom protiv alkohola i droge                        GLAZBENO DRUŠTVO DUBRAVA                                   0.00
 66  Kultura mladih i slobodno vrijeme                                              HKUD "Ţeljezniĉar
                     Dokumentarni film "Ţivot JeĊuta" - diplomski rad mlade autorice Ranke Latinović povodom 95-obljetnice KUD-a                                     0.00
 67  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Zagrebaĉke veĉeri                                    HRVATSKA AKADEMSKA ZAJEDNICA                                 0.00
 68  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Zbirka pjesama "Studentska poezija"                           HRVATSKA AKADEMSKA ZAJEDNICA                               7,200.00
 69  Kultura mladih i slobodno vrijeme  HGM Jazz orkestar Zagreb - jazz radionica                        Hrvatska glazbena mladeţ                                15,000.00
 70  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Reci glazbom                                      Hrvatska glazbena mladeţ                                10,000.00
 71  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Imagine festival                                    Hrvatska glazbena mladeţ                                10,000.00
 72  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Znaš li plesati? Zapleši s nama!                            HRVATSKI INSTITUT ZA POKRET I PLES                           10,000.00
 73  Kultura mladih i slobodno vrijeme                                              HRVATSKO KULTURNO UMJETNIĈKO Poljska)
                     Susreti HKUD-a "Ţeljezniĉar" i Kolejowe Towarzystwo kultury Krakow (KTK Krakow-ţeljezniĉarskog kulturnog društva Krakow DRUŠTVO "ŢELJEZNIĈAR" - ZAGREB             13,500.00
 74  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Mladi i kulturna baština                                HRVATSKO SELJAĈKO PJEVAĈKO DRUŠTVO "SLJEME" ŠESTINE-ZAGREB               10,000.00
 75  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Get Together Zagreb 2009                                IAESTE Croatia (International Association for Exchange of Students for Technical Experience) 0.00
 76  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Malonogometna liga mladih grada Zagreba i edukativne tribine za mlade u gradu Zagrebu  INICIJATIVA MLADIH INTELEKTUALACA (I.M.I.)                       20,000.00
 77  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Interkulturalizam i mladi                                INTERKULTURA - INTERKULTURALNI CENTAR                          10,000.00
 78  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Gorski Kotar-Zeleno srce Hrvatske                            IZVIĐAĈKA DRUŢBA                                       0.00
 79  Kultura mladih i slobodno vrijeme  VEDRA NOVA REGATA - Zagreb na valovima Jadrana                     IZVIĐAĈKA UDRUGA "CRO SCOUT ZAGI"                              0.00
 80  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Obuka za pilote ovjesnih jedrilica (zmajevi) i parajedrilica (paraglideri)       JEDRILIĈARSKI KLUB "GRUNF"                                  0.00
 81  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Ja zvekan                                        KAZALIŠNA UDRUGA MIST                                  15,000.00
 82  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Punim jedrima za djecu Zagreba                             KLUB JEDRENJA NA DASCI "TRI STRIJELE"                            0.00
 83  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Program rada Kluba mladeţi Roma Hrvatske                        KLUB MLADEŢI ROMA HRVATSKE                                5,000.00
 84  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Projekt Zlatna karta                                  Klub mladih tehniĉara Gornji grad                            20,000.00
 85  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Knjiţevno-dramska radionica                               Knjiţevno kreativni centar Kruţok                            2,300.00
 86  Kultura mladih i slobodno vrijeme  KOMIKABOOM! - program animacije i promocije kroz radionice               KOMIKAZE                                         6,000.00
 87  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Serija radionica studenata s japanskog IAMAS-a sa studentima ALU, Zagreb        KONTEJNER / BIRO SUVREMENE UMJETNIĈKE PRAKSE                         0.00
 88  Kultura mladih i slobodno vrijeme  UradiSamARTLAB                                     KONTEJNER / BIRO SUVREMENE UMJETNIĈKE PRAKSE                      10,000.00
 89  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Dani košarke u Sesvetama                                KOŠARKAŠKI KLUB "SESVETE" ZAGREB                               0.00
 90  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Astralis DJ akademija - radionica za DJe                        Kultura Futura - udruga umjetnika novog doba                       4,800.00
 91  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Astralis glazbena akademija                               Kultura Futura - udruga umjetnika novog doba                       4,800.00
 92  Kultura mladih i slobodno vrijeme  IDEŠ?fest                                        Kulturna udruga "INVAZIJA"                               15,000.00
 93  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Invazia outdoor, open air festival urbanog zvuka                    Kulturna udruga "INVAZIJA"                               15,000.00
 94  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Null Nada                                        Kulturna udruga Krlja ustvari                                0.00
 95  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Glazbeno obrazovanje mladih i osnivanje orkestra tamburaša               KULTURNA UDRUGA MLADIH "PRIGORJE"                              0.00
 96  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Prigorski dani, Prepuštovec 2009.                            KULTURNO UMJETNIĈKO DRUŠTVO "PREPUŠTOVEC"                          0.00
 97  Kultura mladih i slobodno vrijeme  MeĊunarodni folklorni festival djece i mladih                      KULTURNO UMJETNIĈKO DRUŠTVO "PRESLICA"                            0.00
 98  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Mladi - ĉuvari tradicijske kulture                           KULTURNO UMJETNIĈKO DRUŠTVO "PRESLICA"                            0.00
 99  Kultura mladih i slobodno vrijeme  ETNO RADIONICA poticanje organiziranog korištenja slobodnog vremena mladih       KULTURNO UMJETNIĈKO DRUŠTVO "PRESLICA"                          4,000.00
100  Kultura mladih i slobodno vrijeme  zajedniĉko druţenje romske i neromske djece                       Kulturno umjetniĉko društvo "Romsko srce"                          0.00
101  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Maknimo mlĉade s ulica                                 KULTURNO-UMJETNIĈKO DRUŠTVO "SV. ANA" ODRANSKI OBREŢ                     0.00
102  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Otkup i izrada narodnih nošnji i putovanja na nastupe                  KULTURNO-UMJETNIĈKO DRUŠTVO "SV. ANA" ODRANSKI OBREŢ                     0.00
103  Kultura mladih i slobodno vrijeme  glazbene radionice "Glasom , za svoja prava"                      LEZBIJSKA GRUPA KONTRA                                    0.00
104  Kultura mladih i slobodno vrijeme  UF mladima-mentorstvo,produkcija, medijacija                      Lokalna baza za osvjeţavanje kulture - BLOK                       7,000.00
105  Kultura mladih i slobodno vrijeme  C.I.A. - nabava knjiţne graĊe                              MALA PERFORMERSKA SCENA                                   0.00
106  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Cirkuske radionice - 5. FNC                               MALA PERFORMERSKA SCENA                                 4,400.00
107  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Sportom protiv rasizma diskriminacije i siromaštva mladih Roma             MALONOGOMETNI KLUB "AS ROMA - SELEKCIJA ROMSKE MALONOGOMETNE LIGE" ,000.00        5
108  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Festival djece i mladih Prvi pljesak-Zagreb2009.                    MLADI PJEVAJU                                      3,000.00
109  Kultura mladih i slobodno vrijeme                                              M
                     Edukacija iz samostalnog pjevanja - priprema za javne nastupe - zabavna i pop glazba LADI PJEVAJU                                          0.00
110  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Preko glazbe do pozitivne energije                           Muziĉki studio Zvuĉni planet                                 0.00
111  Kultura mladih i slobodno vrijeme  lLjetni praznici u Španskom                               NEKI NOVI KLINCI                                     4,900.00
112  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Proljeće na Kapeli                                   ODRED IZVIĐAĈA "JAVOR"                                 12,000.00
113  Kultura mladih i slobodno vrijeme  splet izviĊaĉkih aktivnosti                               ODRED IZVIĐAĈA "JAVOR"                                  8,000.00
114  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Višednevni boravak djece i mladih u prirodi "Jelenko"                  ODRED IZVIĐAĈA "JELEN"                                 10,000.00
115  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Mogu istraţivati- upoznati nepoznato                          Odred izviĊaĉa Savski gaj                                10,000.00
116  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Sreća je u Zagrebu                                   Ovo me osnaţuje                                       0.00
117  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Zagreb pleše                                      PLESNI STUDIO OKRET                                   15,000.00
118  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Razmjena plivaĉa PK Dubrava Zagreb i Aquatic club de Borges, Francuska         PLIVAĈKI KLUB DUBRAVA                                  10,000.00
119  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Poticaj i praćenje rada mladih zagrebaĉkih umjetnica                  Prostor rodne i medijske kulture "K-zona"                          0.00
120  Kultura mladih i slobodno vrijeme  Glazba i mladi                                     RASPJEVANE GITARE                                    15,000.00
                                                      2
                                                                                                ODOBRENI
rbr        KLASIFIKACIJA                     NAZIV PROJEKTA                              PODNOSITELJ
                                                                                                 IZNOS
121  Kultura mladih i slobodno vrijeme    Srednjovjekovni festival i viteški turnir na Medvedgradu                RED SREBRNOG ZMAJA                               0.00
122  Kultura mladih i slobodno vrijeme    Pravo na razliĉitosti                                  ROMSKI PUTEVI - "ROMANE DROMA"                       10,000.00
123  Kultura mladih i slobodno vrijeme    veĉer romske poezije i glazbe - Koncert za pamćenje- Ašunen e romane gilja       ROMSKI PUTEVI - "ROMANE DROMA"                         0.00
124  Kultura mladih i slobodno vrijeme    CLUBTURE U MEDIKI - osnaţivanje organizacija kulture mladih kroz povezivanje i suradnju UDRUGA KLUBTURA
                                                                    SAVEZ                                   10,000.00
125  Kultura mladih i slobodno vrijeme    Kampanja za povećanje vidljivosti mladih umjetnika. Pokaţi što znaš.          SAVEZ UDRUGA KLUBTURA                           20,000.00
126  Kultura mladih i slobodno vrijeme    šport kao prevencija - plivanje i vaterpolo                       Studentski športski klub                            0.00
127  Kultura mladih i slobodno vrijeme    Šport kao prevencija - nogomet                             Studentski športski klub                            0.00
128  Kultura mladih i slobodno vrijeme    Šport kao prevencija - tenis i badminton                        Studentski športski klub                            0.00
129  Kultura mladih i slobodno vrijeme    GraĊanska inicijativa "Tijelo, um - pokret" (TUP)                    SUNCOKRET - OLJIN "ODGOJ ZA LJUBAV I NENASILJE"               5,000.00
130  Kultura mladih i slobodno vrijeme    Kultura i sport u predgraĊu od 15 do 29                         SVIMA -UDRUGA ZA RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA I CIVILNIH INICIJATIVA8,000.00
131  Kultura mladih i slobodno vrijeme    Koncert grupe No Longer Music                              ŠUTKA                                    8,000.00
132  Kultura mladih i slobodno vrijeme    Šutka Open Air                                     ŠUTKA                                      0.00
133  Kultura mladih i slobodno vrijeme    TAekwondo športom protiv nasilja, droge i svih poroka današnjice            TAE KWON DO KLUB "JASTREB"                           0.00
134  Kultura mladih i slobodno vrijeme    Glazbene tribine "Classic rocka" zagrebaĉkih rockera                  TOTAL ROCK WORLD, UDRUGA ZAGREBAĈKIH ROCKERA                  0.00
135  Kultura mladih i slobodno vrijeme    Film u predgraĊu                                    UDRUGA BLANK                                10,000.00
136  Kultura mladih i slobodno vrijeme    Upoznajmo mlade s hrvatskom glagoljaškom baštinom                    Udruga glagoljaška mladeţ                         10,000.00
137  Kultura mladih i slobodno vrijeme    Kreativa alternative                                  Udruga Javna Alternativna Društvena Domena                 15,000.00
138  Kultura mladih i slobodno vrijeme    Festival Park-in-Zagreb 2009.                              Udruga Kulturne AKcije KULA                        17,500.00
139  Kultura mladih i slobodno vrijeme    Radionica za izradu prostornih maketa                          Udruga minijaturista, maketara i igraĉa stolnih strateških igara "Agram"    0.00
140  Kultura mladih i slobodno vrijeme    Škola kompetitivnosti, komunikacije i razonode "Agram Atmosfera 2009"          Udruga minijaturista, maketara i igraĉa stolnih strateških igara "Agram"  3,800.00
141  Kultura mladih i slobodno vrijeme    Stereostrip                                       Udruga 'Odo'ja - Projektiranje iz nevidljivog'               15,000.00
142  Kultura mladih i slobodno vrijeme    Lutka, sjena, ja!                                    Udruga "Roditelji za djecu"                        10,000.00
143  Kultura mladih i slobodno vrijeme    Kulturijada 2009.                                    udruga studenata sociologije "Anomija"                   10,000.00
144  Kultura mladih i slobodno vrijeme    Vrijeme za mene                                     UDRUGA ZA OSOBNI RAZVOJ "PROMJENA"                     14,000.00
145  Kultura mladih i slobodno vrijeme    Proljetni sajam neafirmiranih umjetnika "FISTT Art"                   Udruga za promicanje audiovizualne kulture FISTT              10,000.00
146  Kultura mladih i slobodno vrijeme    vjeţbanjem do zdravlja                                 Udruga za promicanje hrvatske tradicijske kulture i stvaralaštva - NIKTUS  7,500.00
147  Kultura mladih i slobodno vrijeme                                                Udruga za promicanje
                        Od muzike do pokreta - glazbeno scenska radionica; poticanje organiziranog korištenja slobodnog vremena hrvatske tradicijske kulture i stvaralaštva - NIKTUS      0.00
148  Kultura mladih i slobodno vrijeme    Kultura u kvartu                                    UDRUGA ZA PROMICANJE KREATIVNIH AKTIVNOSTI MLADIH "TIRENA"         10,000.00
149  Kultura mladih i slobodno vrijeme    kampanja za povećanje vidljivosti mladih umjetnika: Pokaţi što znaš           UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURA "KULTURTREGER"                10,000.00
150  Kultura mladih i slobodno vrijeme    Uljepšajmo parkove Zagreba                               UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE DIDGERIDOO-A "DIDGILAND"              0.00
151  Kultura mladih i slobodno vrijeme    Prošlost-sadašnjodt-budućnost instrumenta zvanog Didgeridoo               UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE DIDGERIDOO-A "DIDGILAND"              0.00
152  Kultura mladih i slobodno vrijeme    Edukacija mladih o kulturi didgeridoo-a                         UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE DIDGERIDOO-A "DIDGILAND"              0.00
153  Kultura mladih i slobodno vrijeme    Valovi boja i oblika-likovna radionica                         Udruiga za promicanje hrvatske tradicijske kulture i stavralaštva "NIKTUS"   0.00
154  Kultura mladih i slobodno vrijeme                                                 Umjetnosti i ZA RAZVOJ
                        Platforma za javnu prezentaciju i afirmaciju mladih umjetnika u podruĉju kazališta, lik.UDRUŢENJEknjiţevnosti KULTURE "URK"                    10,000.00
155  Kultura mladih i slobodno vrijeme                                                UDRUŢENJE ZA RAZVOJ KULTURE "URK"
                        Moĉvarni laboratorij - platforma za neformalnu edukaciju mladih, probe mladih umjetnika i prezentacije udruga mladih i za mlade                  10,000.00
156  Kultura mladih i slobodno vrijeme    Pripremne radionice za mlade i pripremne radionice za daljnje školovanje mladih     UHULI - udruga hrvatskih uĉitelja likovne izobrazbe            15,000.00
157  Kultura mladih i slobodno vrijeme    Ĉuvari prirode                                     VIJEĆE PLANINKI I SKAUTA HRVATSKE                      4,500.00
158  Kultura mladih i slobodno vrijeme    Godišnja djelatnost Zagrebaĉkih maţoretkinja "Najbolje ambasadorice Zagreba"      Zagrebaĉke maţoretkinje-Maţoretkinje Grada Zagreba             50,000.00
159  Mobilnost, informiranje i savjetovanje  Project Based on eXchange"check Croatia!"                        AIESEC - meĊunarodna udruga studenata                    5,000.00
160  Mobilnost, informiranje i savjetovanje  Informativno-edukacijski portal Treći-sektor.org                    C.R.O.M.-Centar za razvoj organizacija mladih                6,000.00
161  Mobilnost, informiranje i savjetovanje  CBNet                                          Društvo inovatora "Sigma"                          7,000.00
162  Mobilnost, informiranje i savjetovanje  Prvi hrvatski internetski portal o trĉanju-www.utrke.net                DRUŠTVO ŠPORTSKE REKREACIJE AKTIVAN ŢIVOT                  5,000.00
163  Mobilnost, informiranje i savjetovanje  EDUCRO                                         DRUŠTVO ZA EDUKACIJU MLADEŢI                          0.00
164  Mobilnost, informiranje i savjetovanje                                              DRUŠTVO ZA karijere"
                        Razvoj, implementacija i promocija elektroniĉkog sustava za profesionalno usmjeravanje "e-dnevnik ISTRAŢIVANJE I RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA "RAZBOR"       10,000.00
165  Mobilnost, informiranje i savjetovanje  EESTEC-IEEE Robotics Workshop - 4-dnevna internacionalna radionica           EESTEC -Europska udruga studenata elektrotehnike              4,500.00
166  Mobilnost, informiranje i savjetovanje  Dnevnik jedne studošice                                 HRVATSKA AKADEMSKA ZAJEDNICA                        7,000.00
167  Mobilnost, informiranje i savjetovanje  Savjetovalište za mlade                                 HRVATSKA UDRUGA ZA STRUĈNU POMOĆ DJECI S POSEBNIM POTREBAMA - "IDEM"    15,000.00
168  Mobilnost, informiranje i savjetovanje  Hostelers-magazin za mlade                               HRVATSKI FERIJALNI I HOSTELSKI SAVEZ                    12,000.00
169  Mobilnost, informiranje i savjetovanje  Svijet u nesvijesti-radijska emisija                          INICIJATIVA MLADIH INTELEKTUALACA (I.M.I.)                   0.00
170  Mobilnost, informiranje i savjetovanje  On-line savjetovanje s mladima                             IZVIĐAĈKA ŠKOLA                                 0.00
171  Mobilnost, informiranje i savjetovanje  Korištenje raĉunalnog modela virtualne stvarnosti kao savjetodavnog i psihoterapijskog okruţja
                                                                    KLUB STUDENATA PSIHOLOGIJE "STUP"                     10,000.00
172  Mobilnost, informiranje i savjetovanje  CIRK-ZIN                                        MALA PERFORMERSKA SCENA                           8,000.00
173  Mobilnost, informiranje i savjetovanje  Web stranica za mlade Rome i prijatelje Roma                      Medijski informativni centar                        8,000.00
174  Mobilnost, informiranje i savjetovanje  Panika-Savjetovalište za mlade                             NEKI NOVI KLINCI                              13,000.00
175  Mobilnost, informiranje i savjetovanje  Dodirni izviĊaĉki ţivot                                 ODRED IZVIĐAĈA "MP"                            10,000.00
176  Mobilnost, informiranje i savjetovanje  Studentsko savjetovalište Hrabrog telefona                                                             1
                                                                    UDRUGA "HRABRI TELEFON" - TELEFON ZA ZLOSTAVLJANU I ZANEMARENU DJECU8,000.00
177  Mobilnost, informiranje i savjetovanje  A što da radim!?-edukativni film za mlade                        UDRUGA "IGRA" ZA PRUŢANJE REHABILITACIJSKO-EDUKACIJSKE I PSIHO-SOCIJALNO-PEDAGOŠKE POMO
                                                                                                         17,000.00
178  Mobilnost, informiranje i savjetovanje  Radio Student                                      UDRUGA RADIO STUDENT                            8,000.00
179  Mobilnost, informiranje i savjetovanje  Studentsko informativno i obrazovno glasilo: ĉasopis udruge studenata komunikologije i novinarstva "Komuna" u Zagrebu - ĉasopis "FUSNOTA"
                                                                    Udruga studenata komunikologije i novinarstva "Komuna"           5,000.00
180  Mobilnost, informiranje i savjetovanje  Informativni centar za mlade                                                                    30,000.00
                                                                    UDRUGA ZA PROMICANJE KVALITETNOG OBRAZOVANJA MLADIH S INVALIDITETOM "ZAMISLI"
                                                    3
                                                                                                     ODOBRENI
rbr        KLASIFIKACIJA                      NAZIV PROJEKTA                                PODNOSITELJ
                                                                                                      IZNOS
181  Mobilnost, informiranje i savjetovanje  Pristupaĉnost mladima s invaliditetom                         UDRUGA ZA PROMICANJE KVALITETNOG OBRAZOVANJA MLADIH S INVALIDITETOM "ZAMISLI"      20,000.00
182  Mobilnost, informiranje i savjetovanje  NAVIGATOR                                       UDRUŢENJE "DJECA PRVA"                                 12,000.00
183  Mobilnost, informiranje i savjetovanje  WEB suĉelje i informatizacija rada                           ZAGREBAĈKO DIJABETIĈKO DRUŠTVO                              8,000.00
184  Obrazovanje i informatizacija      3. foto radionica Slava Raškaj                             AGREST3D udruga za poticanje i razvoj društva te unapreĊenje kulture, umjetnosti i znanosti 0.00
185  Obrazovanje i informatizacija      Produkcija filmova Slava Raškaj                            AGREST3D udruga za poticanje i razvoj društva te unapreĊenje kulture, umjetnosti i znanosti 0.00
186  Obrazovanje i informatizacija      Video radionica Slava Raškaj                              AGREST3D udruga za poticanje i razvoj društva te unapreĊenje kulture, umjetnosti i znanosti
                                                                                                               20,000.00
187  Obrazovanje i informatizacija      Young Entrepreneurs in Croatia                             AIESEC - meĊunarodna udruga studenata                          10,000.00
188  Obrazovanje i informatizacija      Event on Education                                   Bratstvo europskih studenata tehnologije Zagreb - BEST Zagreb              8,000.00
189  Obrazovanje i informatizacija      Mladi i izgradnja mira                                 CENTAR ZA MIROVNE STUDIJE                                20,000.00
190  Obrazovanje i informatizacija      Mirovni studij-obrazovanje za razvoj civilnog društva                 CENTAR ZA MIROVNE STUDIJE                                20,000.00
191  Obrazovanje i informatizacija      Obrazovanjem mladih do rodne ravnopravnosti                      CENTAR ZA ŢENSKE STUDIJE                                20,000.00
192  Obrazovanje i informatizacija      Osnaţivanje udruga mladih kroz neformalno obrazovanje                 CROM - CENTAR ZA RAZVOJ ORGANIZACIJA MLADIH                         0.00
193  Obrazovanje i informatizacija      Edukacija mladeţi- uĉimo se biti prijateljima Komunikacijske i kreativne radionice   DADO - UDRUGA ZA POMOĆ U PREVLADAVANJU POTEŠKOĆA U KOMUNIKACIJI KOD DJECE I ODRASLIH     0.00
194  Obrazovanje i informatizacija                                                  DIM - Udruga za
                        Mladi na trţištu rada - neformalno obrazovanje mladih radi ostvarenja i zaštite njihovih socijalnih prava graĊansko obrazovanje i društveni razvoj               20,000.00
195  Obrazovanje i informatizacija      Klub mladih Kašine                                   DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KAŠINA GORNJA                         0.00
196  Obrazovanje i informatizacija      SigmaTeam                                       Društvo inovatora "Sigma"                                  0.00
197  Obrazovanje i informatizacija      Informatika za mlade nezaposlene                            DRUŠTVO NEZAPOSLENIH HRVATSKE                                0.00
198  Obrazovanje i informatizacija      Zel En - Zelena energija u mojoj školi                         DRUŠTVO ZA OBLIKOVANJE ODRŢIVOG RAZVOJA                           0.00
199  Obrazovanje i informatizacija      e!Dynamics                                       eSTUDENT                                           0.00
200  Obrazovanje i informatizacija      Case Study Competition                                 eSTUDENT                                           0.00
201  Obrazovanje i informatizacija      Business Plan Contest                                 eSTUDENT                                           0.00
202  Obrazovanje i informatizacija      Što Hrvatska donosi Europskoj uniji?                          EUROPSKI EDUKACIJSKI FORUM                               20,000.00
203  Obrazovanje i informatizacija      Financijski tjedan                                   FINANCIJSKI KLUB                                       0.00
204  Obrazovanje i informatizacija      Knjiţnica                                       FINANCIJSKI KLUB                                    10,000.00
205  Obrazovanje i informatizacija      Program certificiranog financijskog obrazovanja (CFO program)             FINANCIJSKI KLUB                                       0.00
206  Obrazovanje i informatizacija      Tri koraka do osmijeha                                 Glazbena udruga "Arija"                                   0.00
207  Obrazovanje i informatizacija      Internacionalna škola struĉnih prevoditelja znakovnog jezika za gluhoslijepe i gluhe osobe
                                                                   Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba Dodir                        20,000.00
208  Obrazovanje i informatizacija      Natjecanje Central and Eastern Moot Court Competition                 HRVATSKA UDRUGA ZA EUROPSKO PRAVO                              0.00
209  Obrazovanje i informatizacija      Mobilnim struĉnim timom do izjednaĉavanja obrazovnih mogućnosti            HRVATSKA UDRUGA ZA STRUĈNU POMOĆ DJECI S POSEBNIM POTREBAMA - "IDEM"          30,000.00
210  Obrazovanje i informatizacija      Projekt meĊunarodne razmjene studenata prirodnih i tehniĉkih znanosti u 2009. godini  IAESTE Croatia (International Association for Exchange of Students for Technical Experience) 0.00
211  Obrazovanje i informatizacija      Likovna radionica                                   Ingenium- Centar svjetski dan darovitih uĉenika                     20,000.00
212  Obrazovanje i informatizacija      Sajam stipendija                                    INSTITUT ZA RAZVOJ OBRAZOVANJA                                0.00
213  Obrazovanje i informatizacija      Mladi i tehnika                                    KLUB MLADIH TEHNIĈARA "TREŠNJEVKA - SJEVER"                       4,000.00
214  Obrazovanje i informatizacija      ZAGREB CALLING 2009. IACES Exchange                          KLUB STUDENATA GRAĐEVINE U ZAGREB                              0.00
215  Obrazovanje i informatizacija                                                  Klub studenata - MESIC
                        Srednjoeuropska studentska indološka konferencija / Middle European Student Indology Conference indologije Tarangini                                0.00
216  Obrazovanje i informatizacija      Kako do "Sveuĉilišta Znanja" u Hrvatskoj: izazovi i moguća rješenja          KULTURNI CENTAR HARMICA                                   0.00
217  Obrazovanje i informatizacija                                                  Mladi
                        Predavanja iz matematike za nadarene uĉenike srednjih škola s podruĉja Grada Zagreba nadareni matematiĉari "Marin Getaldić"                             0.00
218  Obrazovanje i informatizacija      Ljetni kamp mladih matematiĉara                            Mladi nadareni matematiĉari "Marin Getaldić"                         0.00
219  Obrazovanje i informatizacija      Snagom do napretka                                   NEOS - CENTAR ZA POTICANJE OSOBNOG RAZVOJA                       20,000.00
220  Obrazovanje i informatizacija      Škola za roditelja                                   NEOS - CENTAR ZA POTICANJE OSOBNOG RAZVOJA                          0.00
221  Obrazovanje i informatizacija      Uĉenjem do druţenja, druţenjem do uĉenja                        NEOS - CENTAR ZA POTICANJE OSOBNOG RAZVOJA                          0.00
222  Obrazovanje i informatizacija      Radionica za struĉno obrazovanje mladihumjetnika -snimatelja i tonskih snimatelja OTVORENA MEDIJSKA GRUPACIJA                                    0.00
223  Obrazovanje i informatizacija      DoĊi, nauĉi i odnesi raĉunalo kući                           OTVORENA RAĈUNALNA RADIONICA "SVI SMO PROTIV"                      10,000.00
224  Obrazovanje i informatizacija      Igrom do visoke financijske inteligencije                       Ovo me osnaţuje                                       0.00
225  Obrazovanje i informatizacija      Osnaţivanje inicijativa mladih kroz informatizaciju i novokomunikacijske tehnologije Prostor rodne i medijske kulture "K-zona"                           0.00
226  Obrazovanje i informatizacija      Igrom do znanja                                    šahovski klub "Klaka"                                    0.00
227  Obrazovanje i informatizacija      Telecentar 3L                                     TELECENTAR                                          0.00
228  Obrazovanje i informatizacija      UĈIMO ZAJEDNO                                     Uĉilište Volonter                                    30,000.00
229  Obrazovanje i informatizacija      Medijska kultura u predgraĊu                              UDRUGA BLANK                                         0.00
230  Obrazovanje i informatizacija      Govorniĉke radionice                                  UDRUGA "GOVORNIK"                                      0.00
231  Obrazovanje i informatizacija      Ora et labora - moli i radi                              UDRUGA GRAĐANA "SVETA MATI SLOBODE"                           5,000.00
232  Obrazovanje i informatizacija      Web škola zdravlja - virtualna uĉionica za djecu s posebnim potrebama         Udruga graĊana za promociju zdravlja Medikus                         0.00
233  Obrazovanje i informatizacija      Djeca branitelja u prirodi                               udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata                        0.00
234  Obrazovanje i informatizacija      EKOLOŠKO EDUKATIVNA AKCIJA                               udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata                        0.00
235  Obrazovanje i informatizacija      UĈITI - NE MUĈITI                                   UDRUGA "JA TO MOGU"                                     0.00
236  Obrazovanje i informatizacija      Ţelim znati više                                    Udruga "Ja to mogu"                                   20,000.00
237  Obrazovanje i informatizacija      Modul "OSNOVE EVENT MANAGEMENTA"                            Udruga Javna Alternativna Društvena Domena                       10,000.00
238  Obrazovanje i informatizacija                                                  UDRUGA ROMA znanja)
                        Informatiĉko osposobljavanje djece i mladeţi romske nacionalne manjine 1. stupanj (osnovne vještine i ZAGREB I ZAGREBAĈKE ŢUPANIJE                         0.00
239  Obrazovanje i informatizacija      Odrţavanje i sadrţajno obogaćivanje web stranice udruge Sizif, INFO WEB        Udruga studenata s invaliditetom Sveuĉilišta u Zagrebu SIZIF                 0.00
240  Obrazovanje i informatizacija      Promocija pristupaĉnog mreţnog sadrţaja za mlade s invaliditetom            Udruga studenata s invaliditetom Sveuĉilišta u Zagrebu SIZIF                 0.00
                                                      4
                                                                                             ODOBRENI
rbr       KLASIFIKACIJA                   NAZIV PROJEKTA                              PODNOSITELJ
                                                                                              IZNOS
241  Obrazovanje i informatizacija   Ljetna škola europskog udruţenja studenata                      udruga studenata sociologije "Anomija"                  0.00
242  Obrazovanje i informatizacija   Poduzetništvo - što je to?                              UDRUGA ZA PROMICANJE OBRAZOVANJA "DELFIN"              10,000.00
243  Obrazovanje i informatizacija   Profesionalno usmjeravanje osoba s invaliditetom                   UDRUGA ZA PROMICANJE OBRAZOVANJA "DELFIN"              10,000.00
244  Obrazovanje i informatizacija   Edukacijska škola za Rome "Poznavanje i uporaba Romskog jezika"                                              10,000.00
                                                                UDRUGA ZA PROMICANJE OBRAZOVANJA ROMA U REPUBLICI HRVATSKOJ "KALI SARA"
245  Obrazovanje i informatizacija   Kemijska radionica za mlade koji ţele znati više                   Udruga za promicanje znanosti i tehnologije Elektus            0.00
246  Obrazovanje i informatizacija   Open source kao vizija budućnosti mladih                       Udruga za promicanje znanosti i tehnologije Elektus            0.00
247  Obrazovanje i informatizacija   Besplatna škola sigurne voţnje                            Udruga za sigurnost u prometu                       0.00
248  Obrazovanje i informatizacija   Teĉaj ronjenja - certificiran ronilac otvorenih voda (open water diver)        UPA "MODRULJ" ZAGREB                           0.00
249  Obrazovanje i informatizacija   Korak po korak                                    VIJEĆE MLADIH ZAGREBA                        20,000.00
250  Obrazovanje i informatizacija   CompuScout - virtualni edukacijski centar                       VIJEĆE PLANINKI I SKAUTA HRVATSKE                  10,000.00
251  Obrazovanje i informatizacija   ProvoĊenje edukacije i primjene solarne energije                   ZAGREBAĈKI SAVEZ KLUBOVA MLADIH TEHNIĈARA              20,000.00
252  Obrazovanje i informatizacija   Informatiĉki seminar za mlade ĉlanove Zagrebaĉkog dijabetiĉkog društva        ZAGREBAĈKO DIJABETIĈKO DRUŠTVO                      0.00
253  Obrazovanje i informatizacija   Eko-seminar za mlade Grada Zagreba 2009.                       ZELENA AKCIJA                            30,000.00
254  Socijalna politika prema mladima                                             grada Zagreba
                     Edukacija odnosa prema nasilju na Aikido naĉelima studenata iz studentskih domovaAIKIDO DRUŠTVO "ZAGREB"                          10,000.00
255  Socijalna politika prema mladima  Program prevencije nasilja u školama i Ċaĉkim domovima                AIKIDO KLUB "PUT" ZAGREB                       10,000.00
256  Socijalna politika prema mladima  Savjetovalište i zajednici - potprogram "Podrţimo mlade generacije"          CENTAR ZA EDUKACIJU I SAVJETOVANJE "SUNCE"                0.00
257  Socijalna politika prema mladima  SINEKI, TATEKI, DEDEKI...                               CENTAR ZA KREATIVAN RAD - ZAGREB                   10,000.00
258  Socijalna politika prema mladima  Škola ljudskih prava                                 CENTAR ZA MIROVNE STUDIJE                      10,000.00
259  Socijalna politika prema mladima  u OBITELJI SVE POĈINJE                                CENTAR ZA OBITELJ , DJECU I MLADE MALEŠNICE             15,000.00
260  Socijalna politika prema mladima  Debra - pomoć za samopomoć                              DEBRA, DRUŠTVO OBOLJELIH OD BULOZNE EPIDERMOLIZE           10,000.00
261  Socijalna politika prema mladima  Osmišljena promocija protupoţarne djelatnosti                     Dobrovoljno vatrogasno društvo Blato                   0.00
262  Socijalna politika prema mladima                                             Dobrovoljno vatrogasno društvo Blato
                     edukacija djece i mladeţi u zaštiti od poţara i postupci u sluĉaju elementarne nepogode                                   5,000.00
263  Socijalna politika prema mladima  neformalno obrazovanje mladih distrofiĉara                      DRUŠTVO DISTROFIĈARA ZAGREB                     10,000.00
264  Socijalna politika prema mladima  savjetovalište za mlade s mišićnom distrofijom                    DRUŠTVO DISTROFIĈARA ZAGREB                     10,000.00
265  Socijalna politika prema mladima                                             Društvo za
                     Osnaţivanje lokalne zajednice za društvenu odgovornost kod prisutnosti socijalne iskljuĉenosti socijalnu podršku                        0.00
266  Socijalna politika prema mladima  Zajedno u razliĉitosti                                HRVATSKA UDRUGA ZA STRUĈNU POMOĆ DJECI S POSEBNIM POTREBAMA - "IDEM" 10,000.00
267  Socijalna politika prema mladima  Bontonom u potporu mladima s invaliditetom                      HRVATSKI SAVEZ UDRUGA TJELESNIH INVALIDA               15,000.00
268  Socijalna politika prema mladima  razvoj mladih sportaša s invaliditetom                        invaliski odbojkaški klub Zagreb                   8,000.00
269  Socijalna politika prema mladima  Kampanja DODIR PRIRODE 2009. "100 dana s društvom u prirodi"             IZVIĐAĈKA ŠKOLA                              0.00
270  Socijalna politika prema mladima  samoobrana                                      JU JITSU KLUB "BLACK BELT"                        0.00
271  Socijalna politika prema mladima  Do samopouzdanja kazališnim projektom                         KAZALIŠNA UDRUGA MIST                        10,000.00
272  Socijalna politika prema mladima  Putem prema školi                                   KREATIVNE TERAPIJE "VRUTAK"                     10,000.00
273  Socijalna politika prema mladima  Nove generacije navijaĉa                               LIga mladih-udruga studenata za promicanje solidarnosti meĊu mladima   0.00
274  Socijalna politika prema mladima                                             NA DRUGI NAĈIN UDRUGA ZA PRUŢANJE PSIHOSOCIJALNE I PEDAGOŠKE POMOĆI DJECI, MLADIMA I OBIT
                     ŢIVJETI BEZ NASILJA -vjeţbanje ţivotnih vještina - program prevencije i tretmana nasilniĉkog ponašanja meĊu mladima                    15,000.00
275  Socijalna politika prema mladima  Spot za afirmaciju i promicanje prava ţena s invaliditetom              OTVORENA MEDIJSKA GRUPACIJA                     10,000.00
276  Socijalna politika prema mladima  LEON                                         OTVORENA RAĈUNALNA RADIONICA "SVI SMO PROTIV"            15,000.00
277  Socijalna politika prema mladima  Ruka podrške                                     PSIHOLOŠKI CENTAR TESA                        10,000.00
278  Socijalna politika prema mladima  Samozaštita i samoobrana (poznavanje borilaĉkih vještina)               ROMSKI KARATE KLUB SHIRO-ZAGREB                    8,000.00
279  Socijalna politika prema mladima  Svi za jednoga - jedan za sve                             SUNCOKRET - OLJIN "ODGOJ ZA LJUBAV I NENASILJE"            6,000.00
280  Socijalna politika prema mladima  Ţelim raditi i biti društveno korisna /koristan                    Uĉilište Volonter                             0.00
281  Socijalna politika prema mladima  Naše je jedino oruţje rijeĉ                              UDRUGA "GOVORNIK"                             0.00
282  Socijalna politika prema mladima  Inkluzija mladih sa smetnjama sluha (govora) za 2009. godinu             UDRUGA GRAD SUNCA                          12,000.00
283  Socijalna politika prema mladima                                             UDRUGA "IGRA" ZA PRUŢANJE REHABILITACIJSKO-EDUKACIJSKE I PSIHO-SOCIJALNO-PEDAGOŠKE POMO
                     Kontakt - program unapreĊenja ţivotnih vještina djece i mladih u institucionalnom tretmanu                                 10,000.00
284  Socijalna politika prema mladima  Radionica Estetskih Zahvata (REZ)                           Udruga Kartel                            10,000.00
285  Socijalna politika prema mladima  Znanjem protiv socijalne iskljuĉenosti                        Udruga "Korak dalje"                         15,000.00
286  Socijalna politika prema mladima  Tematski dani udruge navijaĉa Dinama - suzbijanje nasilja na sportskim terenima    udruga navijaĉa Dinama                        10,000.00
287  Socijalna politika prema mladima  Plesne radionice za djecu i mlade s teškoćama u razvoju                UDRUGA OSOBA S UMJETNOM PUŢNICOM "ZVONKO"                 0.00
288  Socijalna politika prema mladima  Kako se kaţe?                                     UDRUGA RODITELJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA "PUT U ŢIVOT"       8,000.00
289  Socijalna politika prema mladima  Subotom u puţ                                     UDRUGA RODITELJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA "PUT U ŢIVOT"      10,000.00
290  Socijalna politika prema mladima  Asistent za mlade                                   UDRUGA RODITELJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA "PUT U ŢIVOT"      10,000.00
291  Socijalna politika prema mladima  Likovna radionica za mlade s autizmom                         Udruga za autizam - Zagreb                      10,000.00
292  Socijalna politika prema mladima  Glazbom i plesom protiv izolacije i socijalnog iskljuĉivanja             Udruga za autizam - Zagreb                      17,000.00
293  Socijalna politika prema mladima  Centar za male mobilne sluţbe pomoći mladima s invaliditetom                                                10,000.00
                                                                UDRUGA ZA PROMICANJE KVALITETNOG OBRAZOVANJA MLADIH S INVALIDITETOM "ZAMISLI"
294  Socijalna politika prema mladima  Prirodna mreţa - podrška mladim obiteljima                      VEDRINA - CENTAR ZA OSOBNI RAZVOJ                   3,000.00
295  Socijalna politika prema mladima  Zajednica saveza osoba s invaliditetom - SOIH                     Danas educirani, sutra senzibilizirani                  0.00
296  Zapošljavanje i poduzetništvo   Campus Recritment Program (Career Days 2009)                     AIESEC - meĊunarodna udruga studenata                   0.00
297  Zapošljavanje i poduzetništvo   Program podrške nezaposlenim mladim u podruĉju pruţanja socijalnih usluga       BALTAZAR - UDRUGA MLADIH                       8,000.00
298  Zapošljavanje i poduzetništvo   Best Company Day                                   BEST Zagreb                              5,000.00
299  Zapošljavanje i poduzetništvo   Uĉimo socijalne vještine - unaprjeĊenje socijalnih vještina mladih nezaposlenih osobaDIM - Udruga za graĊansko obrazovanje i društveni razvoj       30,000.00
300  Zapošljavanje i poduzetništvo   Studentski portal grada Zagreba                            IZVIĐAĈKA ZADRUGA                             0.00
                                                 5
                                                                                                                 ODOBRENI
rbr        KLASIFIKACIJA                           NAZIV PROJEKTA                                     PODNOSITELJ
                                                                                                                  IZNOS
301  Zapošljavanje i poduzetništvo         Profesionalna orijentacija za mlade                           Knjiţevno kreativni centar Kruţok                              10,000.00
302  Zapošljavanje i poduzetništvo         Sam svoj majstor - istraţivanje socijalnog poduzetništva u neprofitnom sektoru mladih  MREŢA MLADIH HRVATSKE                                    35,000.00
303  Zapošljavanje i poduzetništvo         Škola poduzetništva za mlade                               SIRIUS - CENTAR ZA PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE, EDUKACIJU I ISTRAŢIVANJE 10,000.00
304  Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje  Promicanje kvalitete ţivota mladih oboljelih od epilepsije                CENTAR ZA EPILEPSIJE "ZAGREB"                                15,000.00
305  Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje  Nek se mlade pita!-kampanja za promicanje reproduktivnog zdravlja i prava mladih CESI-Centar za edukaciju,savjetovanje i istraţivanje                         18,000.00
306  Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje  Mladi za mlade oboljele od šećerne bolesti                        Društvo roditelja lijeĉnika i ostalih zdravstvenih djelatnika za pomoć djeci i adolescentima oboljelima od šećerne boles
                                                                                                                         0.00
307  Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje  Volim trĉanje - športom ĉuvamo i unaprjeĊujemo svoje zdravlje              DRUŠTVO ŠPORTSKE REKREACIJE AKTIVAN ŢIVOT                             0.00
308  Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje  Modificiranje stavova mladih u vezi riziĉnog ponašanja u periodu odrastanja       Društvo za socijalnu podršku                                 22,000.00
309  Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje  Izrada edukativnih materijala Mlijeko i ja                        Hrvatska mljekarska udruga                                  20,000.00
310  Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje  I mi hoćemo znati                                    Hrvatska udruga tiflopedagoga                                   0.00
311  Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje  Promotivna kampanja "Stop AIDS"                             HRVATSKA UDRUGA ZA OBOLJELE OD HIV-a                             30,000.00
312  Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje  Zdravlje mladih                                     INICIJATIVA MLADIH INTELEKTUALACA (I.M.I.)                          20,000.00
313  Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje  Plava ptica za mlade                                   IZVIĐAĈKA DRUŢBA                                       20,000.00
314  Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje  Prevencija zloporabe droga, alkohola i nikotina                     Medijski informativni centar                                    0.00
315  Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje  Anamneza na znakovnom jeziku                               MeĊunarodna udruga studenata medicine Hrvatske - Hrvatski odbor za meĊunarodnu aktivnost i razmjenu studenata
                                                                                                                      8,400.00
316  Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje  Y-PEER trening za trenere - trening vršnjaĉkih edukatora u civilnom sektoru grada ZagrebaMeĊunarodna udruga studenata medicine Hrvatske - Hrvatski odbor za meĊunarodnu aktivnost 0.00    i razmjenu studenata
317  Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje  Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje mladih                   MeĊunarodno uredništvo CARDIOnet Programa                          44,000.00
318  Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje  Program poticanja osobnog rasta i razvoja mladih - investija u ljudske resurse      POTICAJ, UDRUGA ZA POTICANJE KVALITETNOG RAZVOJA DJECE I MLADEŢI               16,000.00
319  Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje  Prevencija i praćenje suicida mladih                           PSIHOLOŠKI CENTAR TESA                                    15,000.00
320  Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje  Budi svoj                                        SIRIUS - CENTAR ZA PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE, EDUKACIJU I ISTRAŢIVANJE 10,000.00
321  Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje  Moj izbor-zdrav izbor - prevencija ovisnosti kroz senzibilizaciju, edukaciju i usvajanje zdravih stilova ţivota kod mladih ZA LJUBAV I NENASILJE"
                                                                       SUNCOKRET - OLJIN "ODGOJ                                   18,000.00
322  Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje  utrka zdravlja                                      Udruga graĊana za promociju zdravlja Medikus                         4,000.00
323  Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje  radionica terapijskog bubnjanja                             Udruga Javna Alternativna Društvena Domena                          17,500.00
324  Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje  Da se ne zgubi i ne zatre - mladi za mlade - vršnjaĉka pomoć               Udruga "Ti si ok"                                         0.00
325  Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje  Promjena je proces - nenasilje se uĉi                          Udruga "Ti si ok"                                         0.00
326  Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje  Mama+tata=JA                                       VEDRINA-Centar za osobni razvoj                                  0.00
327  Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje  Nema tabu tema                                      VIJEĆE MLADIH ZAGREBA                                    25,000.00


                                                                                                        Ukupno:     2,401,600.00
                                                             6

								
To top