Rancangan pelajaran tahunan muzik sekolah seni unit 3

Document Sample
Rancangan pelajaran tahunan muzik sekolah seni unit 3 Powered By Docstoc
					                            RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK
                                TINGKATAN SATU
                                  TAHUN 2007

                    UNIT PEMBELAJARAN – ASAS BAHASA MUZIK DAN APLIKASI MUZIK 3
             TUNJANG /
MINGGU    SUKATAN            HASIL PEMBELAJARAN            KANDUNGAN       ABM/BBM          CATATAN
             OBJEKTIF
      PELAJARAN

     1.1 IRAMA          Memahami dan menguasai meter      Meter            Kibod,     Nilai : Kerjasama
      b. Meter    Persepsi     maksud dan konsep                       Perkusi     Disiplin kendiri.
             Estetik     binaan meter          -  2 3 4           Perkusi badan  Menghormati rakan.
                      Fungsi dan aplikasi meter      4 4 4
                      dalam lagu                                  Meletak meter pada keratan skor yang
                                                             diberi

     1.2 MELODI                             Melodi                   Melengkapkan corak irama dengan not
       b. Skel         Memahami skel D major dan Bb major  - Skel D major dan Bb major          berdasarkan meter yang diberi

      c.  Jeda   Ekspresi  Memahami dan menguasai binaan jeda  • Jeda                    Memainkan corak irama mudah dalam
             Kreatif     maksud dan konsep jeda       -  Major ke 2              meter yang berkenaan tidak kurang
                      binaan jeda             -  Major ke 3              daripada 4 bar
                                        -  Perfek ke 4
                                        -  Perfek ke 5             Memainkan not-not skel D major dan Bb
                                        -  Major ke 6              major dengan menggunakan kibod
                                        -  Major ke 7
 24                                      -  Oktaf                Melengkapkan not-not skel D major dan
                                                             Bb major secara bertulis
      d.  Kontur        Memahami kontur melodi yang     • Kontur
                   mendatar, bertangga, menaik dan     - Mendatar                Mengenalpasti jeda yang diberi pada
                   menurun                 - Bertangga                baluk dengan betul
                                        - Menaik
                                        - Menurun                 Menotasi jeda pada baluk dengan betul

                                                             Mengecam jeda yang diperdengarkan
                                                             dengan betul.

                                                             Membanding bezakan contoh-contoh
                                                             lagu yang mempunyai perbezaan kontur

                                                             Murid mengesan kontur lagu yang
                                                             diperdengarkan
     1.3 TANDA ISYARAT     Ekspresi   Memahami tanda isyarat dan       • Tanda isyarat        Kibod,  Nilai : Kerjasama
       DAN          Kreatif    terminologi muzik              - Fermata              KBKK : mengenal pasti
       TERMINOLOGI                konsep dan maksud pelbagai      - Maelzel’s Metronome
       a. Membaca dan               tanda isyarat dan terminologi    - Tanda kromat            Menama dan menyatakan maksud tanda
         menulis tanda              dalam skor lagu           - Common time            isyarat dan terminologi muzik dengan
         isyarat                Fungsi dan aplikasi tanda       - Cut time              betul
                             isyarat dan terminologi muzik    - Akhiran 1,2
                             dalam lagu                                Mengaplikasikan tanda isyarat dan
 25     b.  Dinamik                                • Dinamik                terminologi dalam permainan kibod
                                               - Diminuiendo (dim)
                                               - Fortissimo (ff)
                                               - Pianissimo (pp)
       c.  Tempo
                                             • Tempo
                                               - Presto
                                               - Lento


     2.1 ENSEMBEL       Ekspresi   Memahami dan menguasai asas vokal    • Teknik asas vokal :     Kibod   Berdiri dengan postur betul
     VOKAL           Kreatif    menggunakan teknik yang betul        - Postur
     a. Teknik asas vokal                                - Pernafasan             Menarik dan mengeluarkan nafas
                             Teknik pernafasan          - Register              dengan betul
                             Teknik projeksi suara yang     - Frasa
                             tepat                - Artikulasi             Menyebut sebutan vokal dengan betul
                             Teknik sebutan yang baik      - Lontaran suara
                             Ekspresi yang betul         - Sebutan              Menyanyi solfa berdasarkan nilai not
     b. Nyanyian serta merta  Persembahan                        -  Ekspresi            yang diberikan
26 - 27                      Menyanyi solfa menggunakan tiga not
                                             • Nyanyian serta merta :         Menyanyi secara serta merta
                         Menyanyi secara serta-merta lagu-lagu    - Do                 berdasarkan skor yang diberi tidak
                         yang melibatkan ketiga-tiga ton       - Re                 kurang 4 bar
                         berkenaan                  - Mi
                                               - So                 Menyanyi sambil berdiri atau duduk
                         Mengaplikasikan kedudukan postur      - La                 dengan postur yang betul.
                         yang betul semasa nyanyian
                                                                  KBKK :membanding,
                                                                  memainkan alat mengenal pasti,
 28   2.2 ENSEMBEL       Ekspresi   Mengenali dan memahami struktur     • Teknik asas permainan alat  Kibod,  Memainkan kod-kod C,F, G major dan A
     INSTRUMENTAL       Kreatif    fizikal alat              muzik kibod :         Perkusi  minor dan D minor
     BARAT                                        - postur          CD
     a. Teknik asas             Mengaplikasikan postur yang betul      - penjarian        VCD    Memainkan skel D major dan Bb major
     permainan alat muzik                                                   dengan penjarian yang betul
   kibod
                     Menggunakan teknik penjarian yang    b. Kod C, F, G, D, E major dan A           Memainkan kod mengiringi lagu mudah
   b. Kod C, F, G major         betul dalam memainkan kod dan skel.   minor dan D minor
   c. Skel G Major dan F
   major                                    c. Skel D Major dan Bb major

   2.3 ENSEMBEL             Bermain kompang dengan teknik yang   • Teknik asas permainan
   MUZIK                betul                  kompang:              Kompang      Paluan melalu dan menyilang mengiringi
   TRADISIONAL                                   - melalu                     nyanyian.
   a. Teknik asas                                  - menyilang
   permainan alat                                                           mengenal pasti,
                                                                    mengaplikasi, menyanyi,
                                                                    memainkan alat   3.1 IMPROVISASI                               • Irama              Kibod       Mengimprovisasi corak irama yang diberi
               Persepsi   Mengimprovisasi corak irama sepanjang    - Mengimprovisasi corak    Drum stick
   a. Irama        estetik   4 bar                      irama (krocet,minim,             Mengimprovisasi melodi dalam nada
                                             minim bertitik, kuaver)            major secara:
               Ekspresi                                                    - sebutan
   b. Melodi        Kreatif   Mengimprovisasi melodi 4 bar dalam   • Melodi              Sebutan        - humming
                     nada major                 - Mengimprovisasi melodi    Humming        - kibod
                                                           Kibod
                                         • meter
29                                         -  2 3 4
                                            4 4 4

   3.2 KOMPOSISI                                                           Menyesuarikan lirik dengan melodi yang
                     Memadankan lirik dengan melodi yang   •Komposisi                      diberi oleh guru
   b. Memadankan lirik         diberi sepanjang 4 hingga 8 bar.      - menyediakan lirik bagi
   dengan                                       melodi yang diberi               Murid mencipta lirik frasa demi frasa
                                                                    berdasarkan melodi yang diberi.


   4.1 SEJARAH DAN     Seni Dalam  Menilai dan mengulas persembahan    • Hubung kait muzik dengan     Video       Aktiviti kerja kumpulan/perbincangan
   KEBUDAYAAN       Kehidupan  Sape dari aspek             masyarakat             Lawatan      berkenaan fungsi, pengaruh, etika
                                           - fungsi                     persembahan serta tokoh-tokoh yang
   a. Hubung kait muzik             Fungsinya dalam masyarakat     - tokoh            Media cetak    terlibat dalam ensembel sape.
30  dengan masyarakat              Pengaruhnya dalam          - pengaruh           Arkib
                         masyarakat             - etika persembahan      Penggiat seni   Pembentangan hasil perbincangan.
                         Etika dalam persembahan                      Internet
                         Tokoh-tokoh yang terlibat                     Media elektronik  Menonton persembahan Kuda kepang
                         secara amnya                            Lawatan      menerusi;
                                                                      - rakaman audio/visual
                                                                      - pementasan
                                                     -  Mendapakan maklumat dari
4.2 APRESIASI DAN     Memahami struktur persembahan    • Mendengar, menganalisis dan  Sape      sumber
ULASAN          wayang kulit dari aspek       memberi ulasan terhadap muzik     Membuat ulasan dalam bentuk:
                Melodi               - muzik tradisional          - laporan
a. Mendengar,         harmoni                Malaysia (Sape)          - folio
menganalisis dan        Repertoire
memberi ulasan terhadap
muzik boria


                             UJIAN BULANAN 3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:72
posted:12/8/2011
language:
pages:4
Description: RPT Muzik, rancangan pelajaran tahunan muzik sekolah seni unit 1