Informacja miedzysesyjna z prac Zarzadu Powiatu by GqQo952K

VIEWS: 8 PAGES: 12

									         Informacja międzysesyjna z prac Zarządu Powiatu
              na XLII Sesję Rady Powiatu
               w dniu 8 marca 2010 roku

W dniu 28 stycznia 2010 roku Zarząd Powiatu:

   zapoznał się ze sprawą dokumentacji działań promocyjnych przez Wydział TKSP.
   W ramach w/w działań zamieszczane są corocznie publikacje oraz reklamy promujące
   Powiat Żywiecki w różnego rodzaju czasopismach. Ponadto przedsięwzięcia oraz
   imprezy organizowane przez Wydział dokumentowane są w formie fotograficznej
   i video. Dokumentacja ta zamieszczana jest w celach promocyjnych zarówno w prasie,
   jak i na stronach internetowych.
   Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 7 000 zł na dokumentację
   działań promocyjnych , public relations ze środków będących w dyspozycji Wydziału
   TKSP.
   zapoznał się ze sprawą organizacji oraz współorganizacji masowych imprez
   biegowych. Począwszy od 28 marca 2010 roku Starostwo Powiatowe w Żywcu będzie
   organizatorem XI edycji biegu półmaratońskiego dookoła Jeziora Żywieckiego
   „O Puchar Starosty Żywieckiego” oraz współorganizatorem cyklu biegów, w skład
   którego wchodzą między innymi: Bieg Dudka, Bieg na Żar, Bieg na Pilsko oraz Bieg
   na Rysiankę. Udział środków budżetu powiatu do ogólnych kosztów organizacyjnych,
   których wartość przekracza łącznie kwotę 50 000 zł stanowić będzie 50%.
   Zarząd Powiatu wyraził zgodę na współorganizację masowych imprez biegowych
   w 2010 roku do kwoty 28 000 zł ze środków będących w dyspozycji Wydziału TKSP.
   zapoznał się ze sprawą współorganizacji masowych imprez sportowo – rekreacyjnych
   adresowanych do ogółu społeczności Powiatu Żywieckiego. W okresie pierwszego
   półrocza Starostwo Powiatowe w Żywcu będzie między innymi realizować
   w ramach współorganizacji imprezy cykliczne o zasięgu ponadgminnym takie jak:
   Bieg Magury – Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy Habsburg, Mistrzostwa Powiatu
   oraz Puchar Pilska amatorów w narciarstwie alpejskim, Międzynarodowy Bieg Dudka,
   turniej piłki koszykowej i siatkowej w tym Memoriał im. Ks. St. Gawlika , Halowe
   Turnieje Piłki Nożnej.
   Zarząd Powiatu wyraził zgodę na współorganizację w/w imprez sportowo-
   rekreacyjnych do kwoty 15 000 zł ze środków będących w dyspozycji Wydziału
   TKSP.
   zapoznał się z planowanymi imprezami na terenie Powiatu Żywieckiego.
   Starosta Andrzej Zieliński poinformował, że Zarząd Powiatu doszedł do ugody
   z Gminą Łękawica w sprawie sporu z Zakładem Usług Komunalnych w Łękawicy.
   Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu powinien sporządzić i przedłożyć na Zarząd
   Powiatu projekt porozumienia.
   zapoznał się ze sprawą zakupu nowych samochodów służbowych . Powiatowy Zarząd
   Dróg posiada trzy mocno wyeksploatowane samochody służbowe tj. Daewoo Lanos
   rok produkcji 1999, Peugot 106 rok produkcji 2000, Fiat 126p rok produkcji 1997. Są
   to pojazdy awaryjne, często będące w serwisach naprawczych , zawodne. Eksploatacja
   tych pojazdów jest nieekonomiczna, z uwagi na wysokie zużycie paliwa oraz wysokie
   koszty napraw. W związku z oferowanymi dużymi promocjami uzasadnionym jest
   zakup nowych samochodów, co będzie skutkowało uzyskaniem bardzo dużych
   upustów oraz możliwością negocjacji ceny.
   Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup w/w sprzętu.


                                      Strona 1 z 12
 zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Żywcu w sprawie ustalenia
 przebiegu drogi powiatowej nr 1412 S Łękawica – Rychwałd – Pewel Mała oraz
 regulacją spraw własnościowych dotychczasowego odcinka w/w drogi powiatowej
 wraz z zabytkowym mostem rychwałdzkim, podlegającego przekazaniu na rzecz
 Gminy Gilowice (podział geodezyjny działki nr 4830/1, obręb : Rychwałd).
 W związku z oddaniem do użytkowania nowego Mostu im. O. Grzegorza Sroki na
 potoku Łękawka , zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, dokonano
 protokolarnego przekazania na rzecz Gminy Gilowice odcinka drogi powiatowej nr
 1412 S od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1413S do wyjazdu z nowego mostu na
 w/w drogę powiatową – wraz z zabytkowym mostem rychwałdzkim.
 Niezależnie od tego zachodzi również potrzeba ustalenia nowego przebiegu drogi
 powiatowej Nr 1412 S, uwzględniającego w/w zmiany – w trybie uchwały Rady
 Powiatu w Żywcu – po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Gilowice.
 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu przygotował projekt stosownej uchwały oraz
 przesłał go do zaopiniowania – wraz z odpowiednimi załącznikami graficznymi.
 Równocześnie zachodzi potrzeba uregulowania spraw własnościowych odcinka drogi,
 podlegającego przekazaniu (dokonanie geodezyjnego podziału nieruchomości,
 stanowiącej część drogi powiatowej Nr 1412 S tj. działki nr 4830/1, obręb: Rychwałd
 – pozostającej aktualnie we władaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu).
 Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu.
 jednogłośnie podjął uchwałę nr 972/10/III w sprawie przyjęcia nowego tekstu
 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu.
 jednogłośnie podjął uchwałę nr 973/10/III w sprawie wyrażenia zgody na złożenie
 wniosku do WFOŚiGW w Katowicach o dotację na zadanie „Opracowanie i druk
 wydawnictwa „Powiat Żywiecki, Woda i jej wpływ na zróżnicowanie roślinności
 w Beskidach”.
 jednogłośnie podjął uchwałę nr 974/10/III w sprawie wyznaczenia pracownika SSM-
 OEE w Rajczy Nickulinie do zastępowania dyrektora w przypadku jego nieobecności.
 zapoznał się ze sprawą wyrażenia zgody na zamówienie uzupełniającej dokumentacji
 technicznej branżowej oraz zapewnienie środków finansowych PCKP w Żywcu.
 Dyrektor PCKP zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zamówienie uzupełniającej
 dokumentacji technicznej do projektowanej dokumentacji termomodernizacji obiektu
 PCKP. Wykonanie uzupełniającej dokumentacji jest niezbędne w związku
 z uzyskaniem oczekiwanego efektu termomodernizacyjnego i właściwych warunków
 BHP. Konieczne jest usunięcie nieekonomicznego systemu wentylacji mechaniczno-
 grawitacyjnej   na   rzecz  wentylacji   mechanicznej,  co   wiąże   się
 z koniecznością założenia nowej instalacji elektrycznej doprowadzającej zasilanie do
 wentylatorów. Koszt wykonania uzupełniającej dokumentacji wynosi 7 tyś +VAT.
 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie (zamówienie) dokumentacji. Płatne ze
 środków PCKP w Żywcu.
 zapoznał się z prośbą Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żywcu
 o wyrażenie zgody na zwiększenie liczby etatów pedagogicznych.
 Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żywcu wykazuje wzrastające
 zapotrzebowanie na usługi świadczone przez jednostkę oraz wydłużający się okres
 oczekiwania – ponad 3 miesiące – na przyjęcie do Poradni. Zwiększenie liczby etatów
 pedagogicznych poprawi warunki pracy Poradni oraz pozwoli na podniesienie jakości
 usług do standardów ogólnopolskich.
 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie o 1 etat zatrudnienia w Poradni
 Psychologiczno-Pedagogicznej.


                                     Strona 2 z 12
 zapoznał się z informacją na temat wyników kontroli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
 Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej w Żywcu.
 W dniach 18 i 19 stycznia br. przeprowadzono kontrolę, której wyniki wskazują, że
 zalecenia pokontrolne są realizowane.
 Zarząd Powiatu zapoznał się z wynikami kontroli w SOSW. Należy poinformować
 dyrektor jednostki o realizacji zaleceń pokontrolnych co w późniejszym okresie będzie
 ponownie poddane sprawdzeniu.
 zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Zespołu Kontroli za rok 2009.
 zapoznał się ze sprawą podjęcie działań zmierzających do przekazania na własność
 Powiatu Żywieckiego przez Wojewodę Śląskiego nieruchomości stanowiących
 własność Skarbu Państwa , położonych w Koszarawie , zajętych pod drogę powiatową
 S 1414 Stryszawa - Roztoki-Polanki oraz pod drogę powiatową S 1419 Jeleśnia –
 Koszarawa - Zawoja.
 Nieruchomość położona w Koszarawie, składająca się z działek zajętych pod drogę
 powiatową S 1419 Jeleśnia – Koszarawa-Przyborów oraz pod drogę S 1414 Stryszawa
 - Roztoki-Polanki zostały nabyte przez Skarb Państwa przez zasiedzenie z dniem 19
 listopada 2000 roku.
 Skoro przedmiotowe nieruchomości są wykorzystywane przez Powiatowy Zarząd
 Dróg w Żywcu na realizację zadań własnych powiatu w zakresie transportu
 zbiorowego i dróg publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 6) ustawy z dnia
 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym , to stosownie do art. 64 ustawy
 z dnia 13.10.1998 roku – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje
 publiczna – Zarząd Powiatu w Żywcu może wystąpić do Wojewody Śląskiego
 o nieodpłatne przekazanie tych nieruchomości na rzecz Powiatu Żywieckiego, po
 uprzednim podjęciu przez Radę Powiatu w Żywcu stosownej uchwały w tej sprawie.
 Starostwo Powiatowe w Żywcu nie poniesie żadnych wydatków, gdyż przekazanie
 nieruchomości na własność Powiatu Żywieckiego następuje nieodpłatnie w drodze
 decyzji Wojewody Śląskiego.
 Zarząd Powiatu zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu.

 zapoznał się z analizą skarg, wniosków, zażaleń i interwencji jakie wpłynęły do
  Starostwa Powiatowego w Żywcu od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku. W 2009
  roku rozpatrzono łącznie 53 skargi , wnioski, zażalenia i interwencje co stanowi 100%
  w tym:
  - 27 nowych tj. 50,9%
  - 26 kontynuacja z lat poprzednich tj. 49,1 %.
  Na wszystkie rozpatrzone skargi , odpowiedzi zostały udzielone w terminie.
 zapoznał się z wnioskami z Komisji Edukacji.
  Wnioski nr:
1) Komisja pozytywnie opiniuje projekty uchwał na 41 Sesję Rady Powiatu,
2) Komisja pozytywnie opiniuje propozycję otwarcia na terenie Powiatu Żywieckiego
  oddziału zamiejscowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
  Zarząd przyjął bez uwag.

 zapoznał się z wnioskami komisji Budżetu i Finansów.
Wnioski:
1) O wykonanie nakładki na drodze powiatowej Jeleśnia – Koszarawa - Zawoja
  w Przyborowie.
2) O wykonanie nakładki na drodze powiatowej S 1425 w Juszczynie nad nowym
  mostem odcinek 40 i 500 metrów wyżej przy warsztacie samochodowym około 40 m.

                                      Strona 3 z 12
3) O wykonanie nakładki na odcinku 100 m na drodze DP 1447 Rajcza –Sól - Zwardoń
  oraz dojazdu do stacji PKP w Zwardoniu około 1 000 m.
4) O poprawę drogi powiatowej w Kocierzu Rychwałdzkim oraz naprawy mostu na w/w
  drodze.
Sposób załatwienia wniosków przez Zarząd (od nr 1 do nr 5):
Po rozstrzygnięciu przetargu na remonty dróg powiatowych zostanie podjęta decyzja
o ewentualnym przeznaczeniu środków finansowych na wykonanie w/w prac.
 jednogłośnie podjął uchwałę nr 975/10/III w sprawie zatwierdzenia zmian w planach
  finansowych jednostek organizacyjnych powiatu na 2010 rok.
 jednogłośnie podjął uchwałę nr 976/10/III w sprawie umorzenia należności głównej
  z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa oraz odsetek z tytułu
  nieterminowego uregulowania tych należności.
 jednogłośnie podjął uchwałę nr 977/10/III w sprawie podziału środków na stypendia
  w ramach programu wspierania edukacji uczniów szkół dla których organem
  prowadzącym jest Powiat Żywiecki
 jednogłośnie podjął uchwałę nr 978/10/III w sprawie zmiany w budżecie powiatu.
 zapoznał się z pismem Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu w sprawie renegocjacji
  warunków zawartych umów dotyczących odroczenia terminu płatności należności
  z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do
  zasiłku za miesiąc wrzesień, październik listopad 2009 roku do 31.03-3.2010.
 zapoznał się z pismem Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu w sprawie
  zapotrzebowania na składkę zdrowotną opłaconą za osoby bezrobotne bez prawa do
  zasiłku za m-c grudzień 2009 roku.
 zapoznał się z pismem mieszkańców Dzielnicy Żywiec – Zabłocie w sprawie
  sprzeciwu wobec projektu budowy biogazowi rolniczo-utylizacyjnej na działce nr Ew.
  3929 położonej w Żywcu Zabłociu.
 zapoznał się z pismami Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wyborów
  samorządowych w 2010 roku.
 zapoznał się pismem Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie nieruchomości
  położonej w Żywcu przy ul. Jagiellońskiej 15 oznaczonej jako działka 411/1
  o pow. 0,0757 ha, zabudowanej budynkiem biblioteki oraz dwoma barakami.
  W piśmie Zarząd Województwa informuje, iż rozpatrywał tę sprawę na swoim
  posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2010 roku. Po analizie sprawy, wstępnie wyraził
  zgodę na podział i zniesienie współwłasności, zgodnie z propozycją Powiatu
  Żywieckiego zawartą w piśmie z dnia 30 lipca 2009 roku. Wstępnie akceptuje również
  ustalone we wcześniejszej, roboczej korespondencji warunki podziału i zniesienia
  współwłasności nieruchomości położonej w Żywcu przy ul. Jagiellońskiej 15
  i mogłoby ono nastąpić pod 6 warunkami wymienionymi w w/w piśmie. W piśmie
  Zarząd Województwa Śląskiego zwraca uwagę iż, warunkiem prowadzenia dalszych
  czynności zmierzających do podziału i zniesienia współwłasności jest uprzednie
  doprowadzenie przez Powiat Żywiecki do opróżnienia pomieszczeń w tym budynku,
  zajmowanym obecnie przez Międzyzakładową       Komisję NSZZ „Solidarność”
  Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu oraz Związek Nauczycielstwa
  Polskiego. Zarząd Powiatu w Żywcu traktuje        ten ostatni warunek jako
  bezprzedmiotowy, gdyż nie jest ani podmiotem ani stroną umowy, którą z w/w
  organizacjami zawarł Urząd Marszałkowski w Katowicach.
                                     Strona 4 z 12
W dniu 28 stycznia 2010 roku:
  Wicestarosta Jan Miodoński uczestniczył w konferencji „Partnerstwo Publiczno-
   Prywatne w sektorze służby zdrowia” organizowanej przez Urząd Marszałkowski
   Województwa Mazowieckiego przy udziale Banku Światowego.

W dniu 29 stycznia 2010 roku:
  Członek Zarządu Marek Kuniec wziął udział w I Festiwalu Nauki, który odbył się
   w ZSME w Żywcu.

W dniu 30 stycznia 2010 roku:
  Wicestarosta Jan Miodoński uczestniczył w Ustroniu w konferencji na temat edukacji
   prozdrowotnej i profilaktyki chorób krążenia.

W dniach 30-31 stycznia 2010 roku:
  Członek Zarządu Marek Kuniec wziął udział w podsumowaniu cyklu imprez
   „Boże Narodzenie w Beskidach” organizowanego przez Wydział Turystyki, Kultury,
   Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu, który odbył się
   w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu.

W dniach 1-5 luty 2010 roku:
  Starosta Andrzej Zieliński oraz Członkowie Zarządu wzięli udział w pracach Komisji
   przetargowej do przeprowadzania postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego
   w/s budowy szpitala. Komisja spotkała się z 9 oferentami. Komisja dała każdemu
   oferentowi 4 godziny na przedstawienie swojej oferty. W sumie przez okres 5 dni
   przeprowadzono 36 godzin rozmów. W spotkaniach uczestniczyli powołani przez
   Zarząd Powiatu biegli w osobach: Skarbnik Powiatu Elżbieta Wątroba, Burmistrz
   Żywca Antoni Szlagor, Władysław Bogdan Łysień Dyrektor Multi Bank BRE Żywiec.


W dniu 10 lutego 2010 roku Zarząd Powiatu:
  wyraził zgodę na zwolnienie w 10% Pana Franciszka Piela z ponoszenia odpłatności
   za pobyt córki w rodzinie zastępczej.
  zapoznał się z informacją o odbywających się na terenie Powiatu imprezach
   i uroczystościach.
  zapoznał się ze sprawą wyjazdu zespołu kolędniczego „Bałamuty” ze Zwardonia na
   festiwal na Litwę. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozstrzygnięcie zaproponowane
   przez Wydział TKSP– brak możliwości dofinansowania wyjazdu.
  zapoznał się z prośbą Prezesa LKS „Łucznik” o przekazanie dotacji dla szkoły
   niepublicznej na miesiąc lipiec 2010 w miesiącu lutym 2010r. Prośba umotywowana
   jest organizacją obozu szkoleniowo-sportowego w dniach 14-28.02.2010 roku
   w Zakopanem dla uczniów niepublicznych szkół mistrzostwa sportowego –
   gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Żywieckich Habsburgów w Żywcu.
   Zarząd wyraził zgodę na przekazanie dotacji dla LKS Łucznik – organu prowadzącego
   niepubliczną Szkołę Mistrzostwa Sportowego im. Żywieckich Habsburgów na miesiąc
   lipiec 2010 w miesiącu luty br. Decyzja została podjęta na dotychczasowych zasadach
   w związku z tym, iż uchwała Nr XLI/367/2010 Rady Powiatu w Żywcu określająca
   nowy tryb udzielania i rozliczania dotacji na dzień 10.02.2010 r. nie weszła w życie.
  jednogłośnie podjął uchwałę nr 979/10/III w sprawie wyrażenia zgody na złożenie
   wniosku do udziału w programie Comenius Regio Partnerskie Projekty „Pikselowa
   Turystyka”
                                       Strona 5 z 12
 jednogłośnie podjął uchwałę nr 980/10/III w sprawie udzielenia upoważnienia do
 wydawania decyzji administracyjnych oraz innych rozstrzygnięć przewidzianych
 w ustawie z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
 jednogłośnie podjął uchwałę nr 981/10/III w sprawie udzielenia zastępcy Dyrektora
 Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli
 związanych prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego Zarządu Dróg
 w Żywcu.
 jednogłośnie podjął uchwałę nr 982/10/III w sprawie waloryzacji cennika za drewno,
 pozyskane w związku z wycinką drzew, rosnących w pasie drogowym dróg
 powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Żywieckiego – obowiązującego
 w 2010 roku.
 wyraził zgodę na wykonie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1426 S Sopotnia
 Mała – Juszczyna w km 0+000-2+300 w miejscowości Sopotnia Mała wraz
 z pełnieniem nadzoru autorskiego ze środków Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu.
 wyraził zgodę na sprzedaż używanego samochodu Fiat 126 p , rok produkcji 1997 , nr
 rejestracyjny SZY S 036. Została wykonana ekspertyza rzeczoznawcy mająca na celu
 wyszacowanie stanu technicznego oraz jego wartości.
 jednogłośnie podjął uchwałę nr 983/10/III w sprawie zmiany finansowania zadania
 p.n. „Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Krasińskiego 13”.
 wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na
 „Remont części pomieszczeń wewnętrznych związanych z Parkiem Kulturowym”
 w ramach projektu pn. „Od Komorowskich do Habsburgów – utworzenie
 historycznego parku tematycznego w Żywcu” realizowanego przez Powiat Żywiecki
 w ramach projektu Kluczowego RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
 wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
 wyłonienie wykonawcy dokumentacji fotograficznej wraz z opisami 24 obiektów
 architektonicznych z czasów Komorowskich , Wielopolskich i Habsburgów dla parku
 miniatur w ramach projektu pn. „Od Komorowskich do Habsurgów – utworzenie
 historycznego parku tematycznego w Żywcu”.
 zapoznał się ze sprawą rozważenia możliwości wydzierżawienia części pomieszczeń
 na parterze budynku byłej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Żywcu przy Ul.
 Kopernika 49 Firmie „ARTMAG”.
 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy dzierżawy
 nieruchomości.
 wyraził zgodę na wystąpienie do Rady Powiatu o zmianę uchwały Rady Powiatu
 w Żywcu w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie
 na rzecz Powiatu Żywieckiego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
 położnej w Korbielowie, wykorzystywanej na prowadzenie Szkolnego Schroniska
 Młodzieżowego w Korbielowie.
 zapoznał się z interpelacjami z XLI Sesji Rady Powiatu.
 zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu w sprawie odbioru
 i finansowania II etapu robót zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi
 powiatowej nr 1417 S Jeleśnia – Pewel Wielka w km 1+100, nad potokiem Koszarawa
 w km 11+500 w Jeleśni wraz z przebudową urządzeń obcych”.
 zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu w sprawie remontu
 odwodnienia (ścięcie zawyżonych poboczy, pogłębienie rowów odwadniających)
 w ciągu drogi powiatowej nr 1458 S w Radziechowach w kierunku Lipowej oraz
 w ciągu drogi powiatowej nr 1428 S w Juszczynie .                                    Strona 6 z 12
   zapoznał się z pismem Stowarzyszenia „Region Beskidy” w sprawie zatwierdzenia do
   dofinansowania przez Podkomitet Monitorujący wniosku do projektu pn. „Razem
   w przyszłość – nauka i wypoczynek młodzieży pogranicza polsko-słowackiego”
   w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika
   Słowacka 2007-2013. Maksymalna kwota dofinansowania z EFRR wynosi 42 5000
   EUR przy czym ostateczna wielkość refundowanych środków finansowych zostanie
   określona w umowie.
   zapoznał się z pismem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej NINA Zakład
   Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w sprawie usunięcia wszelkich przyczyn zagrażających
   zdrowiu i życiu przebywających w w/w placówce ludzi, w związku z interwencją PSP
   Żywiec.
   zapoznał się z Decyzją Burmistrza Miasta Żywca, w której Burmistrz odmawia
   wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa
   biogazowi rolniczo – utylizacyjnej o mocy 1,25 MW energii elektrycznej i 1,25 MW
   energii cieplnej, zlokalizowanej na działce nr Ew. 3929 , obręb Żywiec 007, położonej
   w Żywcu”. Zarząd jednomyślnie aprobuje w/w decyzję.
   zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych
   i Ogólnokształcących dotyczącym objęcia honorowego patronatu nad Konkursem
   Turystyczno-Krajoznawczym dla uczniów gimnazjów z Powiatu Żywieckiego.
   Starosta wyraził zgodę na objęcie w/w imprezy honorowym patronatem.
   zapoznał się z pismem Pana Władysława Rodaka w sprawie uregulowania stanu
   prawnego drogi powiatowej nr 1409 S w Okrajniku, Gmina Łękawica. Sprawa została
   przekazana do załatwienia do Wydziału GKN.
   zapoznał się z pismem Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „JUNIOR”
   w sprawie przyznania nagrody dla zawodnika Krzysztofa Tomasiak za zdobycie
   wicemistrzostwa Polski w kategorii juniorów w skoku w dal oraz dla jego trenera Pana
   Krzysztofa Kamińskiego. Sprawa została przekazana do załatwienia do Wydziału
   TKSP.
   zapoznał się z pismem p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dotyczącym
   oszczędności po sezonie zimowym 2009/2010. Sprawą ewentualnych oszczędności
   zajmie się Zarząd Powiatu po rozliczeniu zimowego utrzymania dróg tj. w drugiej
   połowie bieżącego roku.
   jednogłośnie podjął uchwałę nr 985/10/III w sprawie zmian w planie wydatków na rok
   2010.
   jednogłośnie podjął uchwałę nr 986/10/III w sprawie zmian w planie finansowym
   Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok
   2010.


W dniu 10 luty 2010 roku:
  Starosta Andrzej Zieliński wraz z Członkami Zarządu oraz Przewodniczącym Rady
   Stanisławem Zontkiem wzięli udział w uroczystym oddaniu do użytku nowych sal
   lekcyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Żywcu.
W dniu 12 luty 2010 roku:
  Starosta Andrzej Zieliński uczestniczył w targach turystycznych we Wrocławiu
   z wydziałem TKSP.
                                       Strona 7 z 12
    Członek Zarządu Marek Kuniec wziął udział      w  uroczystym  otwarciu
    Hali Widowiskowo-Sportowej w Węgierskiej Górce.

Zarząd Powiatu w dniu 17 lutego 2010 roku:
   jednogłośnie podjął uchwałę nr 987/10/III w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie
   dopuszczenia do używania jednostek pływających o napędzie motorowym na wodach
   akwenu wodnego Tresna i Porąbka do celów zabezpieczenia sprzętu pływającego oraz
   korzystających z niego osób. Wnioskodawca Ośrodek „Fregata” posiada łódź
   motorową GALIA 950 o nazwie „Kacper” wyposażoną w 2 silniki motorowe typu
   SUZUKI o mocy 51,5 KM.
   jednogłośnie podjął uchwałę nr 988/10/III w sprawie wydania negatywnej opinii
   w zakresie użytkowania łodzi do celów komercyjnych niezbędnej do pozyskania
   pozwolenia wodno prawnego. Wnioskodawca Ośrodek „Fregata” posiada łódź
   motorową GALIA 950 o nazwie „Kacper” wyposażoną w 2 silniki motorowe typu
   SUZUKI o mocy 51,5 KM.
   jednogłośnie podjął uchwałę nr 989/10/III w sprawie wyrażenia zgody na
   przystąpienia do projektu pt. „Wśród drzew, krzewów i kwiatów – witamy w naszym
   ogrodzie. Ogród przyszkolny naszą zieloną pracownią” do konkursu grantowego
   „Moje Silne Drzewo” Zespołu Szkół Budowlano – Drzewnych im. Armii Krajowej
   w Żywcu oraz upoważnienie Dyrektora Zespołu Szkół Budowlano - Drzewnych im.
   Armii Krajowej w Żywcu do realizacji w/w projektu.
   jednogłośnie podjął uchwałę nr 990/10/III w sprawie zmian w planie wydatków na
   2010 rok.
   jednogłośnie podjął uchwałę nr 991/10/III w sprawie wynajmu sali narad Starostwa
   Powiatowego w Żywcu dla Śląskiej Izby Rolniczej.
   jednogłośnie podjął uchwałę 992/10/III w sprawie wyznaczenia pracownika
   zastępującego Dyrektora DPS w Żywcu na okres niezdolności do pracy Pani Teresy
   Kopeć.
   zapoznał się z sprawą pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku -
   Białej w sprawie podpisania porozumienia w zakresie proporcjonalnego pokrywania
   kosztów wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej w osobach państwa Agnieszki
   i Andrzeja Iskrzyckich , którzy wychowują troje rodzeństwa pochodzących z terenu
   Powiatu Żywieckiego a mieszkają na terenie Powiatu Bielskiego.
   Zarząd wyraził zgodę na rozstrzygnięcie proponowane przez PCPR – proporcjonalne
   pokrywanie kosztów wynagrodzenia ustalonego w wysokości 100% podstawy tj.
   1 647 zł z czego Powiat Żywiecki będzie pokrywał 3/5.
   zapoznał się z informacją o odbywających się na terenie Powiatu imprezach
   i uroczystościach.
   na wniosek Dyrektora ZSME w Żywcu wyraził zgodę na podział klasy pierwszej
   Zasadniczej Szkoły Zawodowej na dwa oddziały w Zespole Szkół Mechaniczno -
   Elektrycznych w Żywcu, która liczy obecnie 46 uczniów.
   na wniosek Dyrektora ZSME w Żywcu wyraził zgodę na powołanie z dniem
   1 września 2010 roku w Technikum nr ZSME w Żywcu nowego kierunku kształcenia
   zawodowego w ZSME – technik mechanik lotniczy.
   zapoznał się z wynikami kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Zespole Zakładów
   Opieki Zdrowotnej w Żywcu.
   wyraził zgodę na zaproponowane przez WOŚ przeznaczenie środków budżetowych
   z dochodów z tytułu kar i korzystania ze środowiska na zadania realizowane przez
   Wydział Ochrony Środowiska.

                                     Strona 8 z 12
   postanowił wystąpić do Pana Władysława Rodaka z pismem wyjaśniającym
   w sprawie uregulowania stanu prawnego działek zajętych pod drogę powiatową S –
   1409 Okrajnik - Łysina.
   wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z TP S.A w sprawie wyrażenia zgody na
   wejście w teren i lokalizację projektowanego przyłącza teletechnicznego TP S.A do
   budynku stacji dializ w Żywcu przy ul. Piłsudskiego 1 na działkach stanowiących
   własność Powiatu Żywieckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Zakładów
   Opieki Zdrowotnej w Żywcu.
   wyraził zgodę na wystąpienie do Rady Powiatu w Żywcu z wnioskiem o zmianę
   uchwały Nr XXXVIII/343/09 z dnia 26 października 2009 roku w sprawie wyrażenia
   zgody na przyjęcie przez Zarząd Powiatu Żywieckiego darowizny części
   nieruchomości od Burmistrza Miasta Żywca(część nieruchomości położonej w Żywcu
   przy Al. Wolności 2.)
   zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia wysokości
   sumy, do której Zarząd Powiatu Żywieckiego może zaciągać zobowiązania
   wykraczające poza rok budżetowy 2010 , w związku z opracowaniem modernizacji
   ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Gilowice.
   zapoznał się z pismem Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie budynku przy
   ul. Jagiellońskiej 15 będącego siedzibą Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa
   Polskiego.
   zapoznał się z sytuacją w szpitalu powiatowym w Żywcu.
   zapoznał się z pismami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek
   i Położnych Międzyzakładowa Organizacja Związkowa w sprawie akcji strajkowej
   w żywieckim szpitalu powiatowym.
   zapoznał się z decyzją Burmistrza Miasta Żywca zatwierdzającą podział
   nieruchomości położonej w Żywcu Al. Wolności , oznaczonej numerem
   ewidencyjnym 182/10 – pow. 0,4923 ha na działki oznaczone numerami:
   - 182/11 – pow. Ok. 0.0102 ha – przeznaczone na powiększenie działki 1249/2,
   - 182/12 – pow. Ok. 0,4821 ha – droga publiczna.
   zapoznał się z pismem Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu w sprawie
   zapotrzebowania na składkę zdrowotna opłaconą za osoby bezrobotne bez prawa do
   zasiłku za m-c styczeń 2010 roku.
   zapoznał się z pismem Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie wyników kontroli
   przeprowadzonej w dniach 7 i 13 stycznia 2010 roku w Beskidzkiej Wyższej Szkole
   Umiejętności w Żywcu.
   zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu w sprawie zimowego
   utrzymania dróg na terenie Gminy Łękawica.
   zapoznał się z zaproszeniem na spotkanie informacyjno - promocyjne dotyczące
   przyznania płatności gruntowych do gruntów rolnych na rok 2010 , które odbędzie się
   w dniu 24 lutego 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Żywcu.
   na wniosek Sekretarza Powiatu Przemysława Sufa - Rajskiego powiększył skład
   komisji ds. inwentaryzacji budynków należących do Powiatu o Dyrektor Powiatowego
   Zarządu Oświaty Panią Barbarę Kliś oraz Członka Zarządu Pana Marka Kuńca.


W dniu 22 lutego 2010 roku:
  Członkowie Zarządu na zaproszenie Starosty Żywieckiego oraz Wójt Gminy Ślemień
   Małgorzaty Pępek wzięli udział w Konwencie Burmistrza i Wójtów Powiatu
   Żywieckiego w Ślemieniu. W Konwencie tym w charakterze zaproszonych gości

                                      Strona 9 z 12
    uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski,
    Wicewojewoda Adam Matusiewicz wraz z przedstawicielami podległych sobie służb.
    Protokół z Konwentu będzie udostępniony w Biurze Rady w ciągu najbliższych
    dwóch tygodni.

W dniu 24 lutego 2010 roku Zarząd Powiatu:
  jednogłośnie podjął uchwałę nr 993/10/III w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
   w drodze przetargu składników majątku ruchomego w ZSAiO CKP im. J.
   Piłsudskiego w Żywcu.
  jednogłośnie podjął uchwałę nr 994/10/III w sprawie ustalenia liczby oddziałów
   i kierunków kształcenia dla kandydatów do klas pierwszych w szkołach , dla których
   organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki na rok szkolny 2010/2011.
  jednogłośnie podjął uchwałę nr 995/10/III w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
   użyczenie pomieszczenia na okres do 3 lat dla potrzeb siedziby Towarzystwa Edukacji
   Ekologicznej i Turystycznej „NICKULINA” w Rajczy – Nickulinie, w Szkolnym
   Schronisku Młodzieżowym – Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Rajczy Nickulinie.
  wyraził zgodę na zakup 2 abonamentów telefonii komórkowej dla potrzeb SSM OEE
   w Rajczy Nickulinie.
  wyraził zgodę na wszczęcie postępowania na wykonanie miniatur do parku miniatur
   w ramach projektu „Od Komorowskich do Habsburgów – utworzenie historycznego
   parku tematycznego w Żywcu”.
  wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego dla
   projektu pn. „Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem
   w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie geograficznego systemu
   informacji (GIS)” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Subregionu
   Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkich Śląskiego na
   lata 2007-2013 Priorytet II Społeczeństwo Informacyjnego , Działanie 2.2 typ
   Projektu nr 2: Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w
   administracji publicznej na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym (back-
   office).
  jednogłośnie podjął uchwałę nr 996/10/III w sprawie realizacji zadania oraz
   powołanie Kierownika projektu pt.: Akademia „Dobrego Rządzenia”.
  jednogłośnie podjął uchwałę nr 997/10/III w sprawie przekazania środka trwałego
   Zespołowi Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących – Centrum Kształcenia
   Praktycznego w Żywcu Moszczanicy.

   jednogłośnie podjął uchwałę nr 998/10/III w sprawie przystąpienia Powiatu
   Żywieckiego jako Partner Projektu wraz z Miastem Żylina – Partnerem Wiodącym
   Projektu oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Ratowania Lietavskiego Zamku – Partnerem
   Projektu, do realizacji wspólnego polsko-słowackiego projektu pn. „Zachowanie
   kulturalnego dziedzictwa naszych przodków na słowacko-polskim pograniczu”
   w ramach II naboru projektów Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita
   Polska-Republika Słowacka 2007-2013; Oś priorytetowa II. Rozwój społeczno-
   ekonomiczny, Temat 2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
   jednogłośnie podjął uchwałę nr 999/10/III w sprawie przystąpienia Powiatu
   Żywieckiego jako Partner Wiodący wraz z Żilińskim Krajem Samorządowym –
   Partnerem Projektu do realizacji wspólnego polsko-słowackiego projektu pn.
                                      Strona 10 z 12
  „Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza – Oščadnica” w ramach II naboru
  projektów Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika
  Słowacka 2007-2013; Oś priorytetowa I. Rozwój infrastruktury transgranicznej,
  Temat I Infrastruktura komunikacyjna i transportowa.
  jednogłośnie podjął uchwałę nr 1000/10/III w sprawie przystąpienia Powiatu
  Żywieckiego jako Partner Wiodący wraz z Obec Novot’ – Partnerem Projektu
  i Žilinskim Samosprávnym Krajem – Partnerem Projektu do realizacji wspólnego
  polsko-słowackiego projektu pn. „Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego
  w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot’ celem ulepszenia połączeń obszarów po
  polskiej i słowackiej stronie granicy” w ramach II naboru projektów Programu
  Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013;
  Oś priorytetowa I. Rozwój infrastruktury transgranicznej, Temat I Infrastruktura
  komunikacyjna i transportowa.
  jednogłośnie podjął uchwałę nr 1001/10/III/ w sprawie Powołania Kierownika
  projektu p.n.: „Zachowanie kulturalnego dziedzictwa naszych przodków na słowacko-
  polskim pograniczu”.
  jednogłośnie podjął uchwałę nr 1002/10/III w sprawie Powołania Kierownika projektu
  p.n. „Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec
  Novot’ celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy”.
  jednogłośnie podjął uchwałę nr 1003/10/III Powołania Kierownika projektu p.n.:
  „Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza – Oscadnica".
  jednogłośnie podjął uchwałę nr 1005/10/III w sprawie przystąpienia Powiatu
  Żywieckiego jako Partner Wiodący wraz z Oravski Podzamok – Partnerem Projektu
  do realizacji wspólnego polsko-słowackiego projektu pn. „Zmiana źródła ciepła z
  tradycyjnego na spalanie biomasy w budynkach użyteczności publicznej„ w ramach II
  naboru projektów Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-
  Republika Słowacka 2007-2013.
  pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań
  Powiatu Żywieckiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
  niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki otrzymane od Zarządu PRFON wg.
  algorytmu.
  wyraził zgodę na przedstawienie Radzie Powiatu sprawozdania z działalności PCPR
  w Żywcu za 2009 rok.
  wyraził zgodę na organizację XII Wiosennego i XII Jesiennego Zlotu Turystyczno-
  Ekologicznego „Czyste Góry 2010” do kwoty 33 500 zł, w tym m.in. 17 000 zł ze
  środków budżetu powiatu (wpłaty za kary i korzystanie ze środowiska), 10 000 zł ze
  środków WFOŚIGW.
  wyraził zgodę na dofinansowanie i objęcie patronatu nad VII edycją Powiatowego
  Konkursu Informatyczno - Językowego „IKAR” . Kwota dofinansowania wynosi
  1 000 zł ze środków będących w dyspozycji Wydziału TKSP.
  wyraził zgodę na współorganizację Mistrzostw Świata Masters w biegach górskich
  w 2010 roku do kwoty 5 000 zł z budżetu będącego w dyspozycji Wydziału TKSP.
  wyraził zgodę na podjęcie działań w kierunku pozyskania środków na realizacje
  projektu pn. „Transgraniczne Centrum Turystyki i Wymiany Młodzieży”, który będzie
  realizowany przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczu.
  wyraził zgodę na wystąpienie do Rady Powiatu z wnioskiem o podjęcie uchwały
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Żywiecki nieruchomości                                     Strona 11 z 12
  położonej w Żywcu na tzw. „Polach Lisickich” z przeznaczeniem na budowę Szpitala
  Powiatowego w Żywcu od Gminy Żywiec w drodze darowizny.
  wyraził zgodę na wycięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Żywcu przy ul.
  Sienkiewicza 19 , stanowiącej własność Powiatu Żywieckiego , w trwałym zarządzie
  Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żywcu.
  jednogłośnie podjął uchwałę nr 1004/10/III w sprawie zmiany w planie wydatków
  2010 roku.
  zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu w sprawie realizacji
  projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1434 S na odcinku od przejazdu
  kolejowego w Węgierskiej Górce do boiska sportowego LKS Skałka w Żabnicy,
  Gminy Węgierska Górka – etap I i etap II”.
  zapoznał się z projektem wystąpienia do Wójtów Gmin Powiatu Żywieckiego oraz
  Burmistrza Miasta Żywca w sprawie podkreślania troski o środowisko w miejscowych
  planach zagospodarowania przestrzennego nie wnosząc do niego uwag.
  zapoznał się pismem Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia przez Wojewodę
  Śląskiego wskaźników dotacji celowych na 2010 rok oraz kwotę dochodów
  planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań
  zleconych z zakresu administracji rządowej.
  zapoznał się z pismem Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żywcu z prośbą
  o zwiększenie środków w budżecie o kwotę 170 000 zł na wykonanie zadania :
  ”Modernizacja Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żywcu – wymiana
  dachu”.
  z udziałem Dyrekcji ZZOZ w Żywcu zapoznał się z sytuacją w Szpitalu Powiatowym
  w Żywcu – trwają negocjacje ze strajkującymi pielęgniarkami.
  zapoznał się z materiałami na XLII Sesję Rady Powiatu.
                                    Strona 12 z 12

								
To top