KARACIGERDE TUZAK LEZYONLAR by GqQo952K

VIEWS: 876 PAGES: 36

									    KARACİĞERDE TUZAK
      LEZYONLAR
   Yakup Yeşilkaya,Deniz Akata,Çisel Yazgan
    Mustafa Özmen,Muşturay Karçaaltıncaba
HACETTEPE RADYOLOJİ         TURKRAD 2010
 Bu sunumda karaciğerin radyolojik incelemesinde karşımıza
 tesadüfen çıkan, benign veya malign lezyonları taklit eden,
 tuzak lezyonların ayırıcı tanısını olgu örnekleri ile gözden
 geçirmeyi hedefledik.
 Karaciğerde (kc) tek bir radyolojik yöntemle tanımlanamayan,
 daha ileri görüntüleme yöntemleri ve/veya fazik inceleme
 teknikleri ile solid lezyonlardan ayırıcı tanısı yapılabilen tuzak
 lezyonların BT, US ve MR görüntüleri sunulmuştur.
 Tariflenen lezyonlar özellikle primer malignensisi bulunan
 hastalarda tesadüfen görüldüğünde büyük problemlere yol
 açmaktadır. Bu lezyonların MR “Dixon tekniği” ve US
 “precision tekniği” gibi yeni yöntemlerle incelenmesinin
 önemi de bu çalışmada tartışılacaktır.HACETTEPE RADYOLOJİ                TURKRAD 2010
OLGU 1
   30 yaşında meme ca tanısı alan kadın hastanın tanı anında çekilen
   abdominal BT’si izlenmektedir (a). Radikal mastektomi ve bir kür
   kemoterapi sonrası, karaciğer fonksiyon testlerinde hızlı bozulma olması
   nedeni ile ilk BT’den 50 gün sonra çekilen ultrasonografi görüntüleri
   aşağıdadır (b).
 a            b
Hastanın tanı anında çekilen BT’si normaldir. Ancak 50 gün sonra yapılan
karaciğer US tetkikinde karaciğer parenkimi ileri derecede heterojendir. Bu
nedenle hastaya MR tetkiki (c)yapılmıştır.
 HACETTEPE RADYOLOJİ                    TURKRAD 2010
c
           T2A     T2A YB
HACETTEPE RADYOLOJİ INFAZ
         T1       T1 2010
              TURKRAD OUTFAZ
SORU: PATOLOJİK DOKU-
NORMAL PARENKİM
HANGİSİ?AYIRICI TANI:
•HETEROJEN YAĞLANMA?
•TOKSİK HEPATİT?
•DİFÜZ METASTAZ?
•FİBROZİS?
HACETTEPE RADYOLOJİ   TURKRAD 2010
           T2A YB          T1 OUTFAZ


 •KC’de T1 ve T2 yağ baskılı (YB) serilerde kc parenkiminde
 yağ ile uyumlu intensite değişikliği yoktur.
 •T2A serilerde hiperintens izlenen alanlar T1’de
 hipointenstir (sarı oklar).HACETTEPE RADYOLOJİ            TURKRAD 2010
        DİFUZYON B600         T1 KONTRASTLI

•Difüzyon ağırlıklı görüntülerde (DAG) ve T1 A kontrastlı
görüntülerde bu alanlar hiperintenstir.
•Kırmızı oklar normal parenkim ile uyumludur.
•Hastanın MR bulguları infiltratif tipte metastazı
desteklemektedir.
•Hastanın kc biopsisi bu tanıyı doğrulamış ve hasta 15 gün
içinde exitus olmuştur.
HACETTEPE RADYOLOJİ            TURKRAD 2010
      MRG’de Lezyon
   Karakterizasyonunda İpuçları
• T2 A serilerde patolojik alanlar karaciğere göre
 nispeten hiperintenstir.
• T1 A serilerde patolojik alanlar karaciğere göre
 nispeten hipointenstir.
• T1-T2A serilerde hipointens: fibrozis
• T1-T2A serilerde hiperintens: yağ, kan
• T1 A faz içi - dışı (in-out) fokal yağlanmayı en iyi
 gösteren sekanstır.

HACETTEPE RADYOLOJİ            TURKRAD 2010
OLGU 2
Meme ca tanısı ile takip edilen 68 yaşında kadın hastanın BT
görüntüleri izlenmektedir. Karaciğerde heterojen yama tarzında
kontrast tutulumu gösteren alanlar (beyaz oklar) vardır.
   AYIRICI TANI:
 •FOKAL YAĞLANMADAN KORUNMUŞ ALAN?
 •METASTAZ?
 •KC ADENOMU?
 •HEMANJİOM?
HACETTEPE RADYOLOJİ
 •FOKAL NODÜLER HİPERPLAZİ?         TURKRAD 2010
Lezyon karakterizasyonu için hastaya MR tetkiki yapılmıştır.
 infaz      outfaz    infaz       outfaz

      AYIRICI TANI:
     •FOKAL YAĞLANMADAN KORUNMUŞ ALAN?
     •METASTAZ?
     •KC ADENOMU?
     •HEMANJİOM?
     •FOKAL NODÜLER HİPERPLAZİ?

 HACETTEPE RADYOLOJİ             TURKRAD 2010
• T1A görüntülerde okla işaretli alanlar outfaz görüntülerde
 hiper, infaz görüntülerde hipointenstir.
• Yağ baskılı T2 A görüntülerde ise hiperintenstir.
• Out faz görüntülerdeki hiperintens alanlar diğer iki
 sekanstaki lezyonlara göre daha büyüktür
 HACETTEPE RADYOLOJİ             TURKRAD 2010
 •Metastatik lezyonların kanlanmasındaki artış,
 metastaz çevresindeki kc dokusunda da perfüzyon
 artışına yol açar. Yağlı kc’de buna sekonder metastaz
 çevresinde gelişen lokal yağlanmadan korunmuş
 alanlar oluşur.
 •Out faz görüntülerdeki hiperintens alanların diğer iki
 sekanstaki lezyonlara göre daha büyük olmasının
 nedeni metastaz ve etrafındaki fokal yağlanmadan
 korunmuş alanın birlikte gözükmesidir.HACETTEPE RADYOLOJİ           TURKRAD 2010
OLGU 3
   55 yasında kadın hasta 2 yıldır kolon ca nedeniyle takip edilirken,
   karaciğerde ortaya çıkan metastazlarına yönelik 2 seans
   radyoembolizasyon (RE) yapılmıştır. Hastanın işlem (RE) öncesi (a) ve
   işlemden 2 ay sonra çekilen (b) BT görüntüleri izlenmektedir.

a              a             a
b              b             b
  HACETTEPE RADYOLOJİ                  TURKRAD 2010
     BULGULAR:
   •Hastanın RE işlemi öncesi BT tetkikinde (a) kc sağ lobun
   büyük kısmında izlenen hipodens metastatik lezyonda
   işlem sonrası (b) belirgin değişiklik yoktur.
   •İşlem sonrası görüntülerde (b) kc sol lobunda düzensiz
   sınırlı hipodens alanlar saptanmıştır.
    Ayırıcı tanı
    •Yeni gelişen diffüz metastaz?
    •Portal ven oklüzyonuna bağlı perfüzyon defekti?
    •Radyasyon hepatiti?
    •Radyoterapiye sekonder oluşan yağlanma?
a

  HACETTEPE RADYOLOJİ            TURKRAD 2010
•Kc sol lobdaki hipodens alan belirsiz sınırlı ve
heterojendir. Radyolojik görünümü dansite ve sınırları
göz önüne alındığında komşu metastatik lezyondan
farklıdır.
•Vasküler oklüzyonlara bağlı perfüzyon defektleri bu
şekilde görülebilir. Ancak bu hastanın arteryel, portal ve
venöz sistemi tümü ile patenttir.
•Radyoterapiye (RT) sekonder oluşan karaciğer
yağlanması kc lob ve segment ayrımı gözetmeksizin RT
traktına bağlı keskin sınırlı alanlar şeklindedir.
HACETTEPE RADYOLOJİ             TURKRAD 2010
•Radyasyon hepatiti karaciğerin malign tümörlerine
yönelik günümüzde yaygınlığı artmaya başlayan
radyoembolizasyon(RE) gibi tedavilerden sonra nadiren
ortaya çıkmaktadır.
•Genellikle işlemden 4-8 hafta sonra sarılık ve asitle
ortaya çıkar.
•Histopatolojisinde sinüsoidal obstrüksiyona bağlı
gelişen venooklusiv hastalık rol oynar. Genellikle
bulgularda kendi kendine gerileme izlenmekle beraber,
fatal sonlanan olgular bildirilmiştir.
•RE tedavisi gören ve sarılıkla gelen hastaların takibinde
karaciğerde heterojen ve yama tarzında izlenen hipodens
alanların tanısında radyasyona bağlı hepatit mutlaka göz
önünde bulundurulmalıdır.
•Hastamız da bu tanıyı almış olup bir ay içinde destek
tedavilerle bulgular tamamen gerilemiştir.
HACETTEPE RADYOLOJİ             TURKRAD 2010
OLGU 4
Meme ca tanısı nedeni ile farklı kemoterapiler (KT) alan hasta,
Mayıs 2010’da kc metleri ortaya çıkınca KT rejimi değiştirilerek
takip ediliyor. Nisan 2010 BT(a) ve 5 ay sonraki Agustos 2010 tarihli
BT(b) görüntüleri izlenmektedir.

 a                  b
HACETTEPE RADYOLOJİ                 TURKRAD 2010
 Hastanın ilk BT’sinde karaciğerde yaygın olarak
 izlenen hipodens lezyonlar, bir sonraki tetkikte
 kaybolmuştur. Ancak karaciğer konturları ileri
 derecede irregüler olup karaciğer küçülmüştür.
   Ayırıcı Tanı:
   •Psödosiroz?
   •Kronik karaciğer hastalığı?
   •Kandidiyazis?
   •Kemoterapiye sekonder gelişen hepatit?HACETTEPE RADYOLOJİ            TURKRAD 2010
           PSÖDOSİROZ

 •Psödosiroz gerçek bir siroz sürecini değil
 özellikle kemoterapi (KT)sonrası karaciğerde
 meydana gelen sirotik değişimi ifade eder.
 •Özellikle meme ca metastazları KT sonrası
 küçülür ve bu esnada kapsüle yakın yerleşimli
 olanlar karaciğerde belirgin fibrotik çekintilere
 ve yalancı siroz görünümüne yol açarlar.
 •Kolanjiokarsinomlar da çekintilere yol açan en
 tipik malign tümörlerden birisidir.
 •Bazı KT ajanlar, özellikle
 (Adriamisin,Siklofosfamid,5-FU,Sisplatin,Taxol
 vb) suçlanmaktadır.
HACETTEPE RADYOLOJİ          TURKRAD 2010
 •BT bulgularında ayırıcı tanı için en önemli
 anahtar nokta zaman ve hastanın aldığı
 tedavidir.
 •Bizim hastamızda 5 ay gibi çok kısa bir sürede
 kronik karaciğer görünümüne ulaşan kc
 izlenmektedir.
HACETTEPE RADYOLOJİ         TURKRAD 2010
OLGU 5
35 yasında kadın hasta Budd-Chiari nedeniyle takip
ediliyor.2006 yılında granüloza hücreli tümör nedeni ile sol
ooferektomize olan hastanın MR tetkikine ait görüntüler
aşağıdadır. Yağ baskılı T2 (a), in faz T1 (b),


 a               b
HACETTEPE RADYOLOJİ               TURKRAD 2010
IVKM sonrası YB T1(c) ve BT (d)
tetkikleri yanda izlenmektedir.
 Ayırıcı Tanı:
 •Kronik karaciğer
 hastalığı, HCC
 •Budd Chiari ve
 hiperplastik nodüller
 •Hemanjiomlar
 •Heterojen yağlanmış
 alanlarHACETTEPE RADYOLOJİ        TURKRAD 2010
           BUDD CHİARİ

 • Hepatik venlerin darlığı ve oklüzyonuna sekonder
  yaygın kc ödemi gelişir.
 • Kc’in özellikle periferi ileri derecede ödemlidir.
  Perfüzyonu azalmış ve yama tarzındadır. Kırmızı
  oklar ödemli kc dokusunu göstermektedir.
 • Kc kaudat lobunu drene eden hepatik ven IVC’ya ayrı
  açıldığından kaudat lobda konjesyon izlenmez ve bu
  lobdaki kc dokusu kompansatris hipertrofi (sarı
  ok)gösterir.
 • Budd Chiari’de hiperplastik benign vasıfta kontrastlı
  serilerde hızla boyanan ancak diğer sekanslarda
  izlenmeyen nodüller tariflenmiştir (beyaz ok).


HACETTEPE RADYOLOJİ            TURKRAD 2010
OLGU 6
 Beş yıldır malign melanom tanısıyla takip edilen 69 yaşındaki kadın
 hastada 3 yıl önce karaciğer metastazı saptanması üzerine radyofrekans
 ablosyon (RFA) tedavisi yapıldı. Takip sırasında 4 ay ara ile çekilen
 abdominal BT’leri izlenmektedir (a,b).
   a                a
   b                b
HACETTEPE RADYOLOJİ                 TURKRAD 2010
  BT’deki heterojen hiperdens alanlar (oklar) büyük ölçüde aynı kalmakla
  birlikte sol lobdaki hiperdens (kırmızı ok) alan minimal büyümüştür.
  Hastaya bu nedenle önce US (c) daha sonra MR (d) yapılmıştır.
c


                 AYIRICI TANI:
                 •Fokal yağlanmadan korunmuş alan?
                 •Metastaz?
                 •Hemanjiom?
HACETTEPE RADYOLOJİ                   TURKRAD 2010
 d
        T1 OUTFAZ             T1 INFAZ


              US’de daha çok metastazla
              uyumlu hipodens lezyonlar
              izlenmiştir. Ancak karaciğerin yağlı
              olması nedeni ile BT tetkikinde
              tam seçilememekte yağlanmadan
              korunmuş alan metastaz ayrımı
              yapılamamaktadır.

        T1 INFAZ
         T1 INFAZ
HACETTEPE RADYOLOJİ             TURKRAD 2010
                 DAG                  DAG
KC’de faz içi görüntülerde hipointens izlenen alanlar faz dışı
görüntülerde hiperintenstir. Lezyon dışı parenkimde yağ ile uyumlu
intensite değişikliği vardır.
Difüzyon ağırlıklı görüntülerde bu alanlar hiperintenstir.
Yağlı karaciğerde fokal lezyonlar BT’de gizlenebilir. Malignensili
hastalarda metastaz ve fokal yağlanma ya da yağlanmadan korunmuş
alan ayırıcı tanısının yapılabilmesi için MR faz içi faz dışı (in-out faz) ve
HACETTEPE RADYOLOJİ
DAG teknikleri mutlaka kullanılmalıdır.         TURKRAD 2010
OLGU 7
 Glanzmann trombastenisi olan 35 yaşındaki kadın hastaya intraabdominal
 hematom ön tanısıyla yapılan US’de karaciğere ait görüntüler
 izlenmektedir (a).                  b
HACETTEPE RADYOLOJİ                 TURKRAD 2010
 b
           Karaciğer US’de multiple
           hipoekoik lezyonların izlenmesi
           nedeni ile hastaya trifazik BT
           tetkiki yapılmıştır. Geç arteryel (b)
           ve venöz faz görüntüler
           izlenmektedir (c).


 c
           AYIRICI TANI:
           •Hemanjiom?
           •Hcc?
           •Metastaz?
           •Fokal yağlanmadan korunmuş
           alanlar
HACETTEPE RADYOLOJİ           TURKRAD 2010
BT ve US incelemede görülen lezyonların yağlanmadan korunmuş alan
olabileceği düşünülerek DİXON tekniği kullanılarak MRG görüntüleri alındı. In
faz (d1-faz içi) out faz (d2-faz dışı), sadece yağ (d3) ve sadece su (d4)
görüntüleri izlenmektedir.

 d1              d1
  d2             d2
 HACETTEPE RADYOLOJİ                   TURKRAD 2010
  d3           d3
           b
  d4           d4
HACETTEPE RADYOLOJİ      TURKRAD 2010
   Fokal yağlanmadan korunmuş alanlar
 • Diffüz yağlanmış karaciğerde fokal yağlanmış alanlar
  en sık safra kesesi ve falsiform ligaman
  komşuluğunda görülür. Ancak nodüler tipte de fokal
  yağlanmış alanlar görülebilir ve metastazı taklit
  edebilir. Özellikle insidental olarak görüldüğünde
  ayırıcı tanıda yer almaktadır.
 • MR Dixon tekniği tek sekansta in-out faz, sadece yağ
  sadece su yapılarını ayrıştırarak bu lezyonların kesin
  olarak ortaya koyar.
 • Bu olguda da sadece yağı gösteren sekansta
  lezyonlar hipointens, sadece suyu gösteren ve out
  faz görüntülerde ise hiperintens olarak görülmüştür.


HACETTEPE RADYOLOJİ            TURKRAD 2010
OLGU 8
 Böbrek tümörü nedeni ile sağ nefrektomize olan 42 yaşındaki kadın
 hastaya takip nedeni ile BT tetkiki yapıldı .
                   AYIRICI TANI:
                   •Hemanjiom?
                   •HCC?
                   •RCC, metastazı?
                   •Granülom?
HACETTEPE RADYOLOJİ                 TURKRAD 2010
Hastaya böbrek protokolü nedeni ile alınan kontrastsız BT görüntüleri
aşağıdadır.
KC’de kontrastlı serilerde hipodens izlenen alan kontrastsız serilerde
hiperdens izlenmektedir. Lezyon her iki seride de aynı dansitededir.
Hastanın BT bulguları granülom kalsifikasyonuyla uyumludur.

Kalsifikasyonlar düşük dansiteli olduğu zaman kontrastlı BT tetkikinde
göreceli olarak hipodens izlenebilirler. Bu durumda hastanın
kontrastsız eski BT’leri oldukça faydalıdır.
HACETTEPE RADYOLOJİ                   TURKRAD 2010
 SONUÇ:
 Karaciğerin tuzak lezyonlarında
 uygun radyolojik inceleme
 metodlarını bilerek doğru tanıyı
 koymak hastayı biyopsiden ve
 gereksiz tetkiklerden kurtaracaktır.


HACETTEPE RADYOLOJİ       TURKRAD 2010
         Önerilen Kaynaklar:
• ItaiY, Saida Y. Pitfalls in liver imaging. Eur Radiol2002; 12: 1162–
 1174.
• S.E. Rha et all. Nodular regenerative hyperplasia of the liver in Budd-
 Chiari syndrome:CT and MR features.Abdominal Imaging 2000;25(3):
 255-258.
• Jha P et all. Radiologic mimics of cirrhosis.AJR Am J Roentgenol
 2010 Apr;194(4):993-9.
• Karcaaltıncaba M, Akhan O.Imaging of hepatic steatosis and fatty
 sparing. Eur J Radiol.2007 Jan;61(1):33-43.
• Bruno Sangro et all.Liver disease induced by radioembolization of
 liver tumors.Cancer 2008;112(7):1538-1546.
HACETTEPE RADYOLOJİ                   TURKRAD 2010

								
To top