Loodus�petuse t��kava by lRUmN9

VIEWS: 76 PAGES: 9

									Varbola Kool                                                       Annika Lõhmus

                                Loodusõpetuse töökava
Õpetaja: ANNIKA LÕHMUS
Klass: V
Õppetunde: 70 tundi õppeaastas, 2 tund nädalas
Õppevara:
   S.Kaljula, H.Karik, A.Saar, K.Sirel. Loodusõpetus V klassile. Koolibri, 1998
   A.Saar, H.Karik, K.Sirel, S.Kaljula. Loodusõpetus V klassile 1. ja 2. osa. Koolibri, 2003
   S.Kaljula, H.Karik, A.Saar, K.Sirel. Loodusõpetuse töövihik V klassile 1. ja 2. osa. Koolibri, 2003
   S.Kaljula, H.Karik, A.Saar, K.Sirel. Loodusõpetus V klassile. Õpetajaraamat. Koolibri, 1999
   Miksikese töölehed
Kasutatavad õppemeetodid:
    Diskussioon                     Praktiline tegevus                 Töö tekstiga
    Individuaalne juhendamine              Referaadi koostamine                Töö õpiku ja töövihikuga
    Järelduste tegemine                 Ristsõna lahendamine                Vaatlus
    Katse                        Rühmatöö                      Vestlus
    Kodutööde tegemine                 Selgitus                      Õpilase individuaalne töö
    Mõistekaart                     Teabekirjanduse kasutamine
 Kasutatavad lühendid
  S.Kaljula, H.Karik, A.Saar, K.Sirel. Loodusõpetus V klassile. Koolibri, 1998 – Kvõ
  A.Saar, H.Karik, K.Sirel, S.Kaljula. Loodusõpetus V klassile 1. ja 2. osa. Koolibri, 2003 - Õ
  S.Kaljula, H.Karik, A.Saar, K.Sirel. Loodusõpetuse töövihik V klassile. Koolibri, 2003 - Tv
  Läbiv teema keskkond ja säästev areng - LKS
  Läbiv teema tööalane karjäär ja selle kujundamine - LTK
  Läbiv teema infotehnoloogia ja meediaõpetus - LIT
  Läbiv teema turvalisus - LT
  Läbiv teema kodukoht - LKK
  Integratsioon eesti keelega - IEK
  Integratsioon matemaatikaga - IM
  Integratsioon inimeseõpetusega - IIÕ
  Integratsioon töö- ja kunstiõpetusega – ITK
                             Loodusõpetuse töökava V klassile 2003/2004
Varbola Kool                                                            Annika Lõhmus


Õppesisu

     Kuupäev        Teema          Põhimõisted       Õppevara        Õpitulemused         Õpitulemuste kontrollimine
Nädal


                                                                      ja/või hindamine

 1.   1.-5.sept   Sissejuhatus       Hüdrosfäär           Õ lk 6-7   *oskab selgitada mõistet hüdrosfäär    Vestlus
           õppetemaatikasse. VESI  LTK, IEK            Tv lk 3
           Vee jaotumine maal.
           Põhjavesi.        Põhjavesi            Õ lk 7-9   *teab, milline tähtsus on põhjaveel    Tunnitöö kontroll
                        LTK, IEK            Tv lk 4-5
 2.   8.-12.sept  Vee omadused. Kuhu    Voolamine, maa         Õ lk 9-11   *tunneb vee füüsikalisi omadusi      Tunnikontroll
           vesi voolab? Vesi on   külgetõmbejõud ehk raskusjõud  Tv lk 5-7   *mõistab nende mõju nähtustele
           märg.          LTK, IEK                   eluslooduses ja igapäevaelus
           Märgamine ja       Märgamine, mittemärgamine    Õ lk 12-13  *oskab selgitada milliseid materjale   Koduse töö kontroll
           mittemärgamine.     LTK, IEK            Tv lk 7-9   vesi märgab ja milliseid ei märga     Vestlus
 3.   15.-19.sept  Vee soojenemine ja    Vee soojenemine, jahtumine,   Õ lk 14-16  *kujundada arusaam vee          Tunnitöö kontroll
           jahtumine. Mispärast   paisumine, kokkutõmbumine,   Tv lk 10   soojenemisest ja jahtumisest kui vee
           veekogud põhjani ei   hõrenemine, kergemaks,            liikumise ühest põhjusest
           külmu?          tihedamaks, raskemaks
                        muutumine, vee ringlemine;
                        kapillaarid. LTK, IEK
           Vee olekud – vesi, jää  Vee külmumine, tahkumis- ja   Õ lk 16-17  *teab, et jää sulamisel ja külmumisel   Tunnikontroll
           ja veeaur. Vesi muutub  sulamistemperatuur, hangumine  Tv lk 10   on määravaks soojus ja temperatuur
           jääks ja jää muutub   LTK, IEK
           veeks.
 4.   22.-26.sept  Õhuniiskus, pilved ja  Õhuniiskus, pilved, sademed   Õ lk 18-21  *oskab eristada erinevaid sademeid    Katse
           sademed.         LTK, IEK            Tv lk 11-14  *oskab selgitada sademete tähtsust
                                               looduses
                                               *oskab määrata pilvede liike, kõrgust
           Sademete tähtsus ja   Vee aurumine, veeauru      Õ lk 22-24  *kujuneb arusaam väikesest ja suurest   Tunnitöö kontroll
           veeringe.        kondenseerumine, pilved,    Tv lk 14-15  veeringest, nende erinevustest
                        veeauruga küllastunud õhk,          *oskab seletada veeringet ja teab vee
                        väike ja suur veeringe            tähtsust looduses
                        LTK, IEK


                          Loodusõpetuse töökava V klassile 2003/2004
Varbola Kool                                                          Annika Lõhmus


 5.  29.s-3.okt  Ainete segunemine ja  Lahus, lahusti, lahustunud aine,  Õ lk 25-28  *kujundada lahuse ja selle        Koduse töö kontroll
          nende lahustumine.   vesi lahustina, lahustuv aine,   Tv lk 15-17  koostisosade – lahusti ja lahustunud   Vestlus
                      lahustumatu aine, segu              aine mõiste
                      LTK, IEK                     *oskab eristada lahustit ja lahustunud
                                              ainet
                                              *teab, et kõik ained ei lahustu vees
          Looduslik vesi ei ole  Looduslik vesi , veeaur,      Õ lk 28-29  *teab, et looduslikud veed sisaldavad   Katse
          täiesti puhas.     merevesi, magevesi, põhjavesi,   Tv lk 18-20  lisaaineid ja reoaineid          Vestlus
                      sademevesi, reostumine,             *kujundada arusaam gaaside
                      saastumine.                   lahustuvusest vees ja vedelikus üldse
                      LKS, IEK
 6.  6.-10.okt  Reostunud vesi     Puhas joogivesi, vee        Õ lk 30-32  *teab vee reostumise võimalusi      Tunnitöö kontroll
                      reostumine, reostusallikad.    Tv lk 20-21  *teab kuidas saab vee reostumist ära
                      LKS, IKL                     hoida
          Vee puhastamine.    Osoon, veepuhastusjaam,      Õ lk 33-35  *teab, millistele nõuetele peab      Vestlus
          Kordamine        settebassein, vee puhastamine   Tv lk 21-23  vastama puhas joogivesi
                      LTK, IEK                     *oskab selgitada kuidas ja kus vett
                                              puhastatakse
 7.  13.-17.okt  KONTROLLTÖÖ nr 1    Kõik õpitud mõisted        Õ lk 6-35   *teavad vähemalt 50% õpitut        KONTROLLTÖÖ nr 1
          – vee omadused ja    LTK, IEK              Tv lk 3-23
          olekud                           Kt nr 1
          Vesi elukeskkonnana.  Ainevahetusprotsess,        Õ lk 35-37  *tunneb vee kui elukeskkonna       Suuline küsitlus
                      veetakistus, valgustingimused   Tv lk 23-24  põhiomadusi ja iseärasusi
                      ja temperatuurimuutused;             *teab vee vajalikkust kõikide
                      õhuruumid                    organismide eluks
                      LTK, IEK
 8.  20.-24.okt  Veetaimed.       Õhuruumid, tugikude,        Õ lk 37-40  *tunneb taimede kohastumisi eluks     Tunnikontroll
                      õhusooned, elastne vars, vee    Tv lk 24-26  vesikeskkonnas
                      õitsemine
                      LTK, IEK
          Kalad ja konnad.    Ujunahk, kopsud, nahk, lõpused   Õ lk 40-42  *teab Eesti veekogude tähtsamaid     Tunnitöö kontroll
                      LTK, IEK              Tv lk 26-27  kalu
                                              *teab, mille abil hingavad kalad, mille
                                              abil konnad
Vaheaeg

                         Loodusõpetuse töökava V klassile 2003/2004
Varbola Kool                                                            Annika Lõhmus
     Kuupäev        Teema           Põhimõisted        Õppevara        Õpitulemused           Õpitulemuste
Nädal

                                                                     kontrollimine ja/või
                                                                       hindamine
 9.   3.-7.nov   Veeimetajad.        Voolujooneline, keha,      Õ lk 42-46  *teab loomade kohastumisi eluks vees  Vestlus
           Kordamine.         kopsud, ujupõis         Tv lk 27-29  *oskab välja tuua veeloomade elu ja
                         LKS, IEK                    ehituse iseärasusi seoses keskkonnaga
           KONTROLLTÖÖ nr 2 -     Kõik õpitud mõisted       Õ lk 35-46  *teavad vähemalt 50% õpitut       KONTROLLTÖÖ nr 2
           Vesi elukeskkonnana.    LKS, IEK             Tv lk 23-29
           Taimede ja loomade                      Kt nr 2
           kohastumine eluks vees.
10.   10.-14.nov  ÕHK. Õhu omadused ja    Õhk, õhkkond e atmosfäär     Õ lk 47-49  *teab, mis on atmosfäär         Tunnitöö kontroll
           koostis. Õhkkond kaitseb  LKS, IEK             Tv lk 29-30  *oskab selgitada, kuidas õhkkond
           Maad.                                   Maad kaitseb
           Õhk on gaaside segu.    Hapnik, lämmastik, gaaside    Õ lk 49-52  *teab õhu koostist           Vestlus
                         segu, süsihappegaas, vääris-   Tv lk 30-32  *oskab teha katseid           Katsed
                         gaasid, hingamine, põlemine,
                         LKS, IEK
11.   17.-21.nov  Õhu soojuspaisumine.    Soojusjuhtivus, hea ja halb   Õ lk 52-55  * tunneb õhu koostisosade omadusi ja  Vestlus
           Soojusülekanne õhu     soojusjuht; baromeeter      Tv lk 32-34  tähtsust                Tunnikontroll
           kaudu. Õhu omadused.                            *oskab nimetada häid ja halbu      Katsed
           Õhk täidab ruumi, on väga                         soojusjuhte
           kerge ja juhib soojust
           halvasti
           Õhu omadused. Soe ja    Soojuspaisumine, hõre õhk    Õ lk 55-58  *kujuneb arusaam soojusjuhtivusest   Tunnitöö kontroll
           külm õhk.          Paisumine, kokku tõmbumine    Tv lk 34-37  ja soojuspaisumisest          Katsed
                         LTK, IEK                    *oskab selgitada, miks on soe õhk    Koduse töö kontroll
                                                kergem kui külm õhk
12.   24.-28.nov  Õhu liikumine ja tuul.   Õhu liikumine, tuul, maabriis,  Õ lk 59-62  *oskab kirjeldada õhu liikumist     Tunnitöö kontroll
           Miks õhk liigub? Tuul.   merebriis, tuule suund ja    Tv lk 37-38  *teab, kuidas tekib tuul        Vestlus
                         kiirus, tuuleroos        Miksikese
                         LTK, IEK             töölehed
                           Loodusõpetuse töökava V klassile 2003/2004
Varbola Kool                                                           Annika Lõhmus


          Atmosfäär-Maa        Põlemine, hingamine,      Kõ lk 63-65  *saab aru põlemisest, hingamisest kui  Vestlus
          kaitsekiht. Hapniku     fotosüntees, klorofüll     Tv lk 39-40  hapniku alusel toimuvatest       Katse
          tähtsus looduslikes     LTK, IEK            Miksikese   protsessidest
          protsessides: hingamine ja                  töölehed.
          põlemine. Põlemine,
          hingamine. Kordamine.
13.  1.-5.dets   KONTROLLTÖÖ nr 3       Kõik õpitud mõisted       Õ lk 47-65  *teavad vähemalt 50% õpitut       KONTROLLTÖÖ nr 3
                         LKS, IEK            Tv lk 29-40
                                         Kt nr 3
          Õhk elukeskkonnana.     Elupaik, hingamine,       Õ lk 66-67  *tunneb õhu kui elukeskkonna      Tunnitöö kontroll
          Õhu tähtsus organismidele.  toitumine, toidukeskkond    Tv lk 40   tähtsamaid omadusi
                         LKS, IEK
14.  8.-12.dets  Taimede levik õhu kaudu.   Lennukarv, lennutiib, tolmle-  Õ lk 67-69  *omab teadmisi taimede levimisest    Tunnitöö kontroll
                         mine, tuultolmlemine, aller-  Tv lk 41   õhu kaudu ja tuultolmlejate taimede   Vestlus
                         gia               Internet   kohastumisi
                         LKS, IEK
          Lindude kohastumine     Tiivad, sõudelend, rappelend,  Õ lk 70-72  *teab lindude kohastumisi        Tunnitöö kontroll
          lendamiseks.         purilend            Tv lk 42-43  lendamiseks
                         LKS, IEK            Internet
15.  15.-23.dets  Putukad ja teised lendavad  Liuglemine, lennus       Õ lk 72-74  *oskab nimetada õhukeskkonda      Vestlus
          loomad.           LKS, IEK            Tv lk 43-45  kasutavaid loomi            Tunnikontroll
                                         Internet
          Kordamine.          Õpitud mõisted         Tv lk 48,   *oskab selgitada õpitud mõisteid    Ristsõna, töölehe täitmine
                                         tööleht

Vaheaeg
                           Loodusõpetuse töökava V klassile 2003/2004
Varbola Kool                                                          Annika Lõhmus


16.  12.-16.jaan  Saastunud õhu oht-     Süsihappegaas, valem CO2,   Kõ lk 75-79    *saab aru elukeskkonna saastumise   Küsimuste esitamine
          likkus ja õhu saastumise  vingugaas, valem CO, hape,  Tv lk 45-46    võimalustest             Vestlus
          vältimine.         happevihm, saastamine,    *Mk lk 9-10    *mõistab olmekemikaalide
                        heitgaasid                    ohtlikkust
                        LKS, IEK
          Õhu saastumise       Saasteained          Kõ lk 80-81    *teab, kuidas vähendada/vältida õhu  Vestlus
          vähendamine.        LKS, LKK           Tv lk 46-47    saastumist              Tunnitöö kontroll
                                       *mk lk 11-12
17.  19.-23.jaan  Kordamine.         Õpitud mõisted        Õ lk 82-83     *oskab selgitada õpitud mõisteid   Vestlus
                                       Tv lk 7
                                       *Mk lk 13-14
          KONTROLLTÖÖ nr 4      Kõik õpitud mõisted      Tööleht      *teavad vähemalt 50% õpitut      KONTROLLTÖÖ nr 4

18.  26.-30.jaan  Muld. Mulla koostis.    Muld, mulla koostisosad    Kõ lk 4-5     *oskab praktilise tegevuse käigus   Praktiline töö – mulla
                        LKS, IEK           Tv lk 3-5     kirjeldada mulla koostist       koostis
          Mulla tekkimine.      Mulla tekkimine, aluspind,  Kõ lk 6-9     *oskab nimetada mullateget      Tunnitöö kontroll
                        organismid, inimtegevus    Tv lk 5-6     mõjutavaid tegureid ja lühidalt
                        LKS, IEK                     kirjeldada mulla teket
19.  2.-6.veeb   Vee liikumine mullas.   Suured poorid, mullakapil-  Kõ lk 10-11    *oskab selgitada vee liikumist    Vestlus
          Kordamine.         laarid, vee liikumine neis,  Tv lk 7-8     mullas ning seoseid mulla koostise  Suuline küsitlus
                        poorsus                     ja vee liikumise vahel
                        LKS, IEK
          KONTROLLTÖÖ nr 5      Kõik õpitud mõisted      Tööleht      *teavad vähemalt 50% õpitut      KONTROLLTÖÖ nr 5
                        LKS, IEK
20.  9.-13.veeb  Muld elukeskkonnana.    Mullaorganismid, bakter,   Kõ lk 12-14    *oskab nimetada mullaorganisme ja   Tunnitöö kontroll
          Mullaorganismid.      vetikas, seen         Tv lk 8-9     nende eluviisi kirjeldada
                        LKS, IEK
          Organismide elu mullas.  Sümbioos, huumus       Kõ lk 15-16    *teab mullaorganismide ja mulla    Koduse töö kontroll
                        LKS, IEK           Tv lk 9-10     omavahelisi seoseid, sümbioosi    Vestlus
21.  16.-20.veeb  Mulla tähtsus taimede   Mulla temperatuur,      Kõ lk 17-19    *oskab selgitada, kuidas mõjutavad  Praktiline töö
          elus.           külvamine, mulla niiskus   Tv lk 10-11    mulla temperatuur, mulla niiskus ja
                        LKS                       mulla viljakus taimede elu
                          Loodusõpetuse töökava V klassile 2003/2004
Varbola Kool                                                          Annika Lõhmus


           Sügis ja talv mullas.   Külv, idanemine, kastmine,   Kõ lk 20-22   *teab taime kasvu mõjutavaid mulla  Tunnitöö kontroll
                        toitesoolad, lehtede      Tv lk 11-12   füüsikalis-keemilisi omadusi ning   Seemnete külvamine
                        varisemine, talvitumine,             nende mõju taimele          külvikasti
                        talvevarud                    *tunneb taimede ja mullaloomade
                        LKS, IEK                     talveks valmistumist
22.  23.-27.veeb  Inimtegevuse mõju     Maaparandus, mullaharimi-    Kõ lk 23-26   *teab mullaviljakuse tõstmise viise  Tunnikontroll
           mullale. Maaharimine.   ne, sügiskünd, muldamine    Tv lk 12-13   ja tähtsamaid põllutöid
                        IEK
           Mulla saastumine ja    Üleväetamine, biotõrje,     Kõ lk 27-32   *teab mahepõllunduse aluseid     Tunnitöö kontroll
           hävitamise ohtlikkus.   reostus, saastumine       Tv lk 13-14   *teab mulla reostumise põhjuseid ja  Suuline küsitlus
                                                tagajärgi
                        LKS, IEK
23.  1.-5.märts   Mulla kaitse       Mahepõllundus          Kõ lk 33-35   *oskab selgitada, mis on       Vestlus
                                        Tv lk 14-15   mahepõllundus
                                        *Mk lk 60
24.  8.-12.märts  Kordamine.        Õpitud mõisted         Kõ lk 36-38   *oskab selgitada õpitud mõisteid   Ristsõna
                                        Tv lk 16
           KONTROLLTÖÖ nr 6     Kõik õpitud mõisted       Tööleht     *teavad vähemalt 50% õpitut      KONTROLLTÖÖ nr 6
                        LKS, IEK
25.  15.-20.märts  Mis on energia?      Energia             *Mk lk 39, 50  *teab, et ilma energiata ei ole Töölehe täitmine
                        LKS                       võimalik tehiskeskkonda luua
           Päikeseenergia on elu   Päikeseenergia         *Mk lk 40-41   *oskab selgitada päikeseenergia Vestlus
           alus.           LKS                       tähtsust

* Mk - Mina ja keskkond. Keskkonnaõpetuse töövihik 3.-6. klassile. Kea, 2003Vaheaeg
                          Loodusõpetuse töökava V klassile 2003/2004
Varbola Kool                                                         Annika Lõhmus


26.  29.m-2.apr  Taastuvad ja taastumatud   Loodusvarad, taastuvad- ja  Kõ lk 39-40   *teab, mis on loodusvarad ja kuidas  Tunnitöö kontroll
          loodusvarad. Loodusvarad.  taastumatud loodusvarad    Tv lk 17     ning milleks neid kasutatakse     Vestlus
                        LKS                      *teab, et loodusvarad jaotatakse
                                                taastuvateks ja taastumatuteks
                                                loodusvaradeks
          Päikeseenergia – tuule– ja  Hüdroelektrijaam, soojus-   Kõ lk 41-43   *teab erinevaid energia saamise    Tunnitöö kontroll
          vee-energia ning kütuste   elektrijaam, generaator    Tv lk 18     võimalusi               Vestlus
          energia.           LKS, IEK
27.  5.-8.apr   Eesti loodusvarad.      Eestis leiduvad loodusvarad  Kõ lk 44-46   *teab, kuidas kasutatakse Eestis    Vestlus
                        LKS              Tv lk 18-20   loodusvaradena maad, vett, metsa,   Tunnitöö kontroll
                                                õhku
          Eesti maavarad, nende    Eesti maavarad        Kõ lk 46-50   *oskab nimetada Eestis leiduvaid    Vestlus
          omadused ja kasutamine    LKS              Tv lk 20-21   maavarasid ja selgitada nende     Tunnitöö kontroll
                                                kasutusala
28.  12.-16.apr  Eesti maavarade       Atlas, kontuurkaart      Kõ lk 50-52   *oskab märkida kontuurkaardile     Kontuurkaardi täitmine
          paiknemine.                        Tv lk 21-23   Eesti maavarade leiukohti
          Kaevanduste ja        Kaevandus, karjäär      Kõ lk 53-56   *teab, et kaevandamine         Vestlus
          karjääridega seotud     LKS              Tv lk 23-24   kaevandustes ja karjäärides toob
          keskkonnaprobleemid.                            kaasa keskkonnaprobleeme
29.  19.-23.apr  Kordamine.          Õpitud mõisted        Õ lk 57     *oskab selgitada õpitud mõisteid    Vestlus
          Kuidas mõõdame energiat?                  Tv lk 24-25                       Tunnitöö kontroll
                                       *Mk lk 44-45
          KONTROLLTÖÖ nr 7       Õpitud mõisted        Tööleht     *teavad vähemalt 50% õpitut      KONTROLLTÖÖ nr 7
                                       *Mk lk 42-43
30.  26.-30.apr  Inimene ja keskkond.     Saastumine, reostumine    Kõ lk 58-61   *teab ja oskab selgitada kuidas ini-  Vestlus
          Inimese mõju keskkonnale.  LKS              Tv lk 25-26   mese tekitatud jäätmed saastavad
                                       *Mk 49      loodust ja kuidas oleks seda võima-
                                                lik pidurdada
          Tehiskeskkond.        Tehiskeskkond         Kõ lk 62-63   *oskab selgitada oma suhtumist     Vestlus
                        LKS              Tv lk 26     tehiskeskkonda ja looduskeskkonda

31.  3.-7.mai   Kodukoha keskkonnaprob-   Keskkonnaprobleemid      Kõ lk 64-65   *teadvustab kodukoha keskkonnap-    Kodukoha keskkonnap-
          leemid. Projekt -jäätmed   LKS, LTK, IKL         Tv lk 27-28   robleeme ja püüab ise vähem      robleemidest vestlemine
                                                keskkonda saastada                         Loodusõpetuse töökava V klassile 2003/2004
Varbola Kool                                                         Annika Lõhmus


           Looduskeskkonna      Jäätmed, ladustamine,    Kõ lk 66-68    *oskab jutustada, millised muutused  Jutu kirjutamine
           muutumine inimtegevuse   saastamine         Tv lk 29      on toimunud looduskeskkonnas
           tagajärjel         LKS, LTK, IKL        *Mk lk 64     ajaloo jooksul
32.  10.-14.mai   Jätkusuutlik areng.    Jätkusuutlik areng.     Kõ lk 69-70    *oskab näidete põhjal selgitada    Vestlus
                        LKS             Tv lk 29-30    mõistet jätkusuutlik areng       Tunnitöö kontroll
           Ohtlikud jäätmed.     Ohtlikud jäätmed      *Mk lk 57-58    *teab, millised on ohtlikud jäätmeid  Töölehe täitmine
                        LTK, LKS                    ning kuidas neid koguda
33.  17.-21.mai   Kordamine.         Õpitud mõisted       Kõ lk 70-71    *oskab selgitada õpitud mõisteid    Vestlus

           KONTROLLTÖÖ nr 8      Õpitud mõisted       Tööleht      *teavad vähemalt 50% õpitut      KONTROLLTÖÖ nr 8
34.  24.-28.mai   Jäätmed. Majapidamisese-  Jäätmed           *Mk lk 51-53    *oskab selgitada, kuidas nende     Tunnitöö kontroll
           mete ringlus.       LKS                      peres jäätmeid kogutakse
           Jäätmed, prügi ja praht.  Jäätmed, prügi ja praht.  *Mk lk 54-55    *oskab selgitada jäätmetega seotud   Tunnitöö kontroll
                        LKS; LTK                    mõisteid
35.  31.m-4.juuni  Projekt-jäätmed.      Õpitud mõisted       Tööleht      *oskab teha projektist kokkuvõtet   Projekt
           Kokkuvõtete tegemine.
           Õppereis
                         Loodusõpetuse töökava V klassile 2003/2004

								
To top