3 Situace ve vys�l�n� a v prevzat�m vys�l�n� by lRUmN9

VIEWS: 66 PAGES: 145

									             3

INFORMACE O SITUACI VE VYSÍLÁNÍ A V PŘEVZATÉM VYSÍLÁNÍ
                             135
136
3.1 Rozhlasové vysílání zemské analogové
Rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů v ČR realizují veřejnoprávní ČRo – provozovatel ze zákona
prostřednictvím svých celoplošných a regionálních okruhů a provozovatelé vysílání s licencí celoplošného nebo
místního charakteru. Provozovatelé vysílání s licencí vysílají v pásmu VKV, pouze jeden provozovatel vysílá také na
dvou kmitočtech v pásmu SV.
V oblasti provozovatelů vysílání s licencí Rada ve sledovaném období rozhodovala o udělení licencí k provozování
místního rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů v sedmi licenčních řízeních vyhlášených jiţ podle
zák.č.231/2001 Sb. Velký zájem o udělení tohoto typu licence dokládá 107 podaných ţádostí. Průběh a výsledky
licenčních řízení jsou popsány v kapitole 6. Ve sledovaném období Rada projednávala ţádosti provozovatelů o
změny některých skutečností a změny licenčních podmínek a dále ţádosti provozovatelů o prodlouţení doby
platnosti licence, kdy moţnosti poţádat o prodlouţení licence v zákonem stanovené lhůtě vyuţilo 12 provozovatelů.
Pro rozhodování ţádostí provozovatelů o změnu územního rozsahu vysílání přijala Rada k ověřování metodiku, která
je uvedena v kapitole 9.
Za uplynulé období Rada celkem projednala 148 změn (z toho 74 v rámci agendy licenčního odboru, 14 v rámci
agendy programového odboru a 60 v rámci agendy technického odboru).


3.1.1 Celoplošné zemské rozhlasové vysílání
Český rozhlas
Český rozhlas je provozovatelem vysílání ze zákona. Své programy jako sluţbu veřejnosti šíří
na území republiky celoplošně v pásmu FM a z části i AM (střední vlny). V pásmu AM (krátké vlny) vysílá do
zahraničí program ČRo 7 – Radio Praha. Na výrobě terestricky šířených celostátních programů ČRo 1 – Radioţurnál,
ČRo 2 – Praha, ČRo 3 – Vltava se podílejí kromě praţského studia i studia regionální, která ale stále ve větší míře
vysílají v určených časech vlastní regionální program.

K jiţ tradičním studiím České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Olomouc a Ostrava přibyla
v roce 2001 Regina Praha a v roce 2002 Region (Střední Čechy), Pardubice, Jihlava a studio Ústí n.L. začalo
společné vysílání pro kraje ústecký a liberecký pod názvem Radio Sever. Příprava k zahájení vysílání dalších studií
je vázána na moţnost uvolnění a přerozdělení technických prostředků. Na tomto úkolu v součinnosti s Radou ČRo a
vedením ČRo intenzivně spolupracuje s Radou pro RTV i ČTÚ.

V roce 2002 skončila jedna významná a pro historii rozhlasového vysílání v naší zemi nezapomenutelná kapitola. Na
základě rozhodnutí Kongresu USA ukončila svou práci česká redakce Radia Svobodná Evropa a tím došlo i k
ukončení spolupráce RFE-RL Inc. s Českým rozhlasem. Od listopadu 2002 tak pokračuje ve vysílání na středních
vlnách bývalý programový okruh ČRo 6 – RSE/RL uţ jen jako ČRo 6.

Tak jako v předchozích letech i v roce 2002 pokračoval stálý boj o první místo na rozhlasovém trhu mezi ČRo 1 –
Radioţurnálem a Radiem Impuls, který se v závěru roku o něco lépe vyvinul ve prospěch Impulsu.

Radě nepřísluší hodnocení stavu veřejnoprávního vysílání Českého rozhlasu z programového hlediska. Rada proto
v rámci svých zákonných pravomocí sledovala pouze způsob, jakým Český rozhlas ve svém vysílání naplňuje úkol
veřejné sluţby. Dalším úkolem Rady je zabezpečit ve spolupráci s ČTÚ technické prostředky pro umoţnění vysílání
regionálních studií ČRo ve všech centrech nových krajů.

Celoplošné rozhlasové vysílání provozovatelů s licencí
Celoplošné rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů v pásmu VKV provozují na základě licence
společnosti Frekvence 1 a.s. program Frekvence 1 a Londa s.r.o. program Radio Impuls. Ve sledovaném období
Rada v souladu se zák.č.231/01 Sb. souhlasila se změnou ve společnosti Londa s.r.o., spočívající v převodu 2/3
obchodního podílu na nového společníka Eurocast Rundfunk Beteiligungs GmbH, a s tím související změnou
společenské smlouvy. Dále provozovatel v souladu se zákonem poţádal o prodlouţení doby platnosti licence a Rada
licenci prodlouţila o 8 let, tj. do 25.2.2013. Provozovatel Frekvence 1 a.s. poţádal Radu o předchozí souhlas
s převodem celého obchodního podílu na současného akcionáře Infinitiv s.r.o. a Rada se změnou souhlasila. Také
tento provozovatel v souladu se zákonem poţádal o prodlouţení doby platnosti licence, Rada licenci prodlouţila o 8
let, tj. do 25.2.2013.


3.1.2 Místní zemské rozhlasové vysílání
Ve sledovaným období Rada udělila 10 nových licencí a k 31.12.2002 je uděleno 75 licencí k provozování místního
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů. Moţnosti poţádat podle zákona o vysílání o prodlouţení
doby platnosti licence v roce 2002 vyuţilo 10 provozovatelů, Rada také rozhodovala o 2 ţádostech podaných v roce
2001. Rada prodlouţila o 8 let dobu platnosti 10 licencí těmto provozovatelům: Ateliéry Bonton Zlín a.s. program AZ
Rádio; BBC Radiocom (Praha) s.r.o. program BBC; City Multimedia s.r.o. program Rádio Blaník; Country radio s.r.o.
program Country radio; Juke box s.r.o. program Radio Čas – FM; Nonstop s.r.o. program Rádio Krokodýl; Radio
Černá Hora II s.r.o. program Radio Černá Hora; RADIO LIFE s.r.o. program Rádio Life; RADIO PUBLIKUM s.r.o.
program Kiss Publikum; Radio Station Brno s.r.o. program Kiss Hády. V případě ţádosti o prodlouţení doby platnosti
licence podané provozovatelem Radio Euro K s.r.o., program Rádio Euro K, Rada správní řízení přerušila z důvodu
šetření předběţné otázky. Dále Rada neprodlouţila dobu platnosti licence Presston s.r.o., program Rádio Presston,
protoţe provozovatel nesplnil podmínky stanovené zákonem. V předchozím období Rada neprodlouţila dobu
                                                        137
platnosti licence p. Milana Rašíka, program Radiohrad, a společnosti Valc a.s. Brno, program Radio Brno Valc, kdy
prodlouţení zabránila objektivní překáţka nepředvídaná novým mediálním zákonem a to skutečnost, ţe Rada
neměla k dispozici vysílací kmitočty, protoţe v souladu s předchozí právní normou byly přiděleny jinému
provozovateli. Oba subjekty podaly proti rozhodnutí Rady opravný prostředek.
3.1.2.1 Milan Rašík/Radiohrad
Provozovatel rozhlasového vysílání Milan Rašík poţádal Radu dne 23.7.2001 podle zákona o vysílání o prodlouţení
své licence č. 085/95, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/171/95 ze dne 29.8.1995 k provozování rozhlasového
vysílání stanice Radiohrad, platné do 31.12.2001. Rada však ještě podle starého zákona o vysílání v licenčním řízení
rozhodla dne 12.6.2001 o udělení licence s vyuţitím kmitočtů Třinec 89,5 MHz/1 kW a Třinec 97,4 MHz/0,20 kW, tj.
kmitočtů, které k provozování svého vysílání na základě licence č. 085/95 vyuţíval pan Milan Rašík, společnosti
JUKE BOX s.r.o. a její rozhodnutí se stalo pravomocným ještě před účinností nového zákona o vysílání (4.7.2001),
kterým byl zaveden institut prodluţování licencí k rozhlasovému a televiznímu vysílání.
Ţádost Milana Rašíka o prodlouţení licence Rada rozhodnutím č.j. Rp/230/01 ze dne 25.9.2001 zamítla. Milan Rašík
podal ve stanovené lhůtě proti tomuto rozhodnutí Rady opravný prostředek k Městskému soudu v Praze, který
rozsudkem č.j. 28 Ca 549/2001-12 rozhodnutí Rady o zamítnutí ţádosti o prodlouţení licence zrušil a věc vrátil Radě
k dalšímu řízení s odůvodněním, ţe provozovatel má při splnění zákonných podmínek na základě ustanovení § 12
odst. 8, 11 a 12 nového zákona o vysílání na prodlouţení licence právní nárok a ţe Rada můţe ţádost o prodlouţení
licence zamítnout jen z taxativně uvedených důvodů. Dále soud v rozsudku uvedl, ţe odůvodnění rozhodnutí Rady o
neprodlouţení licence je nepřesvědčivé a ţe Rada měla přihlédnout k tomu, ţe se připravuje nový zákon o vysílání,
kde bude zakotven institut prodlouţení licence. (Celé znění rozsudku je k dispozici na webových stránkách Rady.)
Rada rozhodnutí soudu o zrušení svého původního rozhodnutí o zamítnutí prodlouţení licence rozsudkem soudu o
ţádosti pana Rašíka o prodlouţení licence vzala na vědomí. O ţádosti pana Rašíka rozhodla dne 9.7.2002 tak, ţe ji
znovu zamítla (rozhodnutím č.j. Rp/177/02). Své rozhodnutí odůvodnila tím, ţe aplikace institutu prodlouţení licence
na provozovatele pana Rašíka by zakládala nepřípustnou retroaktivitu vzhledem k tomu, ţe ustanovení nového
zákona o vysílání o prodlouţení licence by měla nové právní důsledky na právní úkony platně provedené v minulosti
v souladu se starým vysílacím zákonem. Rada dále argumentovala tím, ţe v daném případě nový zákon o vysílání
neobsahuje v přechodných ustanoveních k institutu prodlouţení licence ţádnou úpravu, která by řešila situaci
ţadatelů, kteří neuspěli v licenčním řízení, provedeném za působnosti starého zákona o vysílání a jimţ platnost
licence dobíhala jiţ za účinnosti nového zákona o vysílání a měli by tudíţ podle tohoto nového zákona nárok na
prodlouţení licence. Prodlouţení licence takovým provozovatelům vysílání by zakládalo pravou retroaktivitu, tj.
působení nového zákona do minulosti, kdy nová právní úprava mění důsledky rozhodnutí, které nastaly podle staré
právní úpravy ještě před účinností úpravy nové. Princip nepřípustnosti pravé retroaktivity neplatí jen pro trestní právo,
ale podle rozhodnutí Ústavního soudu je obecným právním principem, který lze dovodit z čl. I Ústavy. Rada
zdůraznila, ţe je její povinností aplikovat zákon platný v době jejího rozhodování a nelze argumentovat zákonem,
který v té době ještě nenabyl účinnosti. Zákon nebyl v době, kdy Rada rozhodovala o přidělení předmětných
technických prostředků ještě schválen Senátem a podepsán prezidentem republiky, přičemţ senátoři i prezident měli
k zákonu a jmenovitě k institutu prodlouţení licence výhrady. Tyto námitky vůči argumentaci soudu sdělila Rada
předsedovi Městského soudu.
Dne 1.10.2002 podal pan Rašík znovu proti novému rozhodnutí Rady opravný prostředek. Ve věci se u Městského
soudu v Praze vede řízení pod č.j. 28 Ca 711/2002.
VALC a.s. Brno/ Rádio Brno VALC
Společnost VALC a.s. Brno poţádala Radu dne 2.8.2001 podle nového zákona o vysílání, o prodlouţení platnosti
své licence č. 080/95, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/184/95 ze dne 16.2.1995 k provozování rozhlasového
vysílání stanice Rádio Brno VALC, platné do 31.12.2001, tj. v době, kdy jiţ Rada podle starého zákona o vysílání v
licenčním řízení rozhodla na svém zasedání dne 12.6.2001 o udělení licence s vyuţitím kmitočtu 103,4 MHz Brno –
Hády / 1 kW, tj. kmitočtu, který k provozování svého vysílání na základě licence č. 080/95 vyuţívala společnost VALC
a.s. Brno, společnosti PS Křídla s.r.o.
Rada rozhodnutím č.j. Rp/286/01 ze dne 23.10.2001 ţádost společnosti VALC a.s. Brno o prodlouţení licence
zamítla. Společnost VALC a.s. Brno podala ve lhůtě proti tomuto rozhodnutí Rady opravný prostředek k Městskému
soudu v Praze, který rozsudkem č.j. 28 Ca 605/2001 zrušil rozhodnutí Rady o zamítnutí ţádosti o prodlouţení licence
a věc vrátil Radě k dalšímu řízení s odůvodněním, ţe provozovatel má při splnění zákonných podmínek na základě
ustanovení § 12 odst. 8, 11 a 12 nového zákona o vysílání na prodlouţení licence právní nárok a ţe Rada můţe
ţádost o prodlouţení licence zamítnout jen z taxativně uvedených důvodů. (Znění rozsudku je k dispozici na
webových stránkách Rady.)
Rada po zrušení svého původního rozhodnutí o zamítnutí prodlouţení licence rozsudkem soudu o ţádosti
společnosti VALC a.s. Brno o prodlouţení licence znovu zamítavě rozhodla dne 9.7.2002 rozhodnutím č.j.
Rp/178/02. Své rozhodnutí odůvodnila především tím, ţe aplikace institutu prodlouţení licence na provozovatele,
společnost VALC a.s. Brno by zakládala nepřípustnou retroaktivitu vzhledem k tomu, ţe ustanovení nového zákona o
vysílání o prodlouţení licence by měla nové právní důsledky na právní úkony platně provedené v minulosti v souladu
se starým vysílacím zákonem. Rada dále argumentovala tím, ţe v daném případě nový zákon o vysílání neobsahuje
v přechodných ustanoveních k institutu prodlouţení licence ţádnou úpravu, která by řešila situaci ţadatelů, kteří
neuspěli v licenčním řízení, provedeném za působnosti starého zákona o vysílání a jimţ platnost licence dobíhala jiţ
za účinnosti nového zákona o vysílání a tudíţ by měli nárok na prodlouţení licence. Rada zdůraznila, ţe je její
povinností aplikovat zákon platný v době jejího rozhodování a ţe technické prostředky pro vysílání, tj. předmětný
kmitočet, není jiţ k dispozici. (Viz téţ výše uvedený případ Milana Rašíka.) Rozhodující důvod zamítnutí ţádosti
společnosti VALC a.s. Brno však Rada spatřuje ve skutečnosti, ţe na jmění společnosti ţadatele o prodlouţení
licence byl usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 21.12. 2001 č.j. 38 K 59/98-244 prohlášen konkurs a ţe tudíţ

138
společnost VALC a.s. Brno nesplňuje podmínky pro prodlouţení licence v souladu s ustanovením § 12 odst. 11
nového vysílacího zákona. Společnosti VALC a.s. Brno bylo toto poslední rozhodnutí Rady ve věci doručeno dne
2.9.2002. U Městského soudu bylo zjištěno, ţe ţadatel o prodlouţení licence ve lhůtě opravný prostředek nepodal.


3.2 Televizní vysílání zemské analogové
3.2.1 Celoplošné zemské televizní vysílání
3.2.1.1 Česká televize
Zvýšená pozornost, kterou na sebe Česká televize přitahuje po krizových událostech z přelomu let 1999 a 2000,
pokračuje. Ani rok 2002 nebyl pro Českou televizi klidný. Koncem roku došlo k dalšímu odvolání dalšího ředitele,
tentokrát Jiřího Balvína. Těţce se také rodila restrukturalizace televize z producentských center na redakční systém.
Všechny tyto i další děje však spadají do kompetence Rady České televize, nikoli Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání. Z hlediska Rady proţila Česká televize víceméně standardní rok. Rada během roku 2002 projednávala ve
vztahu k České televizi běţnou agendu a řešila, případně sankcionovala, několik porušení zákona o vysílání.
3.2.1.2 CET 21 spol. s r.o. – Nova
Spory o televizi Nova podrobně popisují Zprávy 1999 - 2001. V období sledovaném touto Zprávou probíhala druhá
fáze rozhodčího řízení UNCITRAL mezi Českou republikou a společností CME Czech Republic B. V. podle Smlouvy
o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Nizozemským královstvím a Českou a Slovenskou federativní
republikou z roku 1991. Druhá fáze tohoto rozhodčího řízení začala v září 2002 v Londýně, další jednání proběhlo v
listopadu a rozhodnutí tribunálu se očekává zřejmě aţ v průběhu roku 2003. I v této druhé fázi rozhodčího řízení je
pověřena zastupováním České republiky advokátní kancelář Clifford Chance Pünder, se kterou Rada i v tomto roce
spolupracovala.
Podávání informací k arbitráţím, které jsou vedeny s Českou republikou, přísluší výlučně Ministerstvu financí ČR.
Poznámky k výsledkům stockholmské arbitráže
V čem má spočívat pochybení Rady?
V souvislosti s výsledkem stockholmské arbitráţe mezi společností CME Czech Republic B. V. a Českou republikou
vznesli někteří politici a novináři nepodloţená obvinění vůči Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Jde především
o tyto dvě skutečnosti:
a) Rada je prý zodpovědná za bývalé organizační uspořádání Novy, kdy vedle sebe existovaly licencovaná
společnost (CET 21 spol. s r.o.) a její servisní firma (Česká nezávislá televizní společnost, spol. s r.o. – ČNTS)
b) Rada zaslala CET 21 dopis, ve kterém mimo jiné vyjádřila svůj názor na exkluzivitu vztahů mezi licencovanou
společností a její servisní firmou, a napomohla tím prý CET 21 k přerušení spolupráce s ČNTS.
Poznámky k organizačnímu uspořádání Novy – ad a)
- toto organizační uspořádání nevzniklo na popud Rady, s návrhem přišla Nova (CET 21 a ČNTS)
- stalo se tak v roce 1993
- šlo o dobově podmíněné a tehdejší společenskou a politickou situaci reflektující řešení (obavy z "výprodeje
rodinného stříbra")
- nikdo z dnešních radních nebyl v té době členem Rady
- a naopak – nikdo z tehdejší Korteho Rady, která udělila licenci CET 21 a akceptovala toto organizační uspořádání,
dnes jiţ není členem Rady
- Korteho Rada byla poslaneckou sněmovnou odvolána v roce 1994
- nová Rada (jiţ v jiném sloţení) naopak v souvislosti se správním řízením vedeným s ČNTS pro podezření z
neoprávněného vysílání vybízela ke spojení CET 21 a ČNTS do jedné společnosti
- Ronald Lauder, respektive jeho firma CME jako většinový vlastník ČNTS však ani tehdy ani později neměla o účast
v licencované společnosti (CET 21) zájem
- naopak – stav, kdy byla servisní firma (ČNTS) mimo dohled regulačního orgánu ČNTS (CME, Lauderovi) vyhovoval
- úplné odpoutání servisní firmy od dohledu regulačního orgánu způsobila novela zákona o vysílání (zákon č. 301/95
Sb.), jeţ umoţnila zrušení příslušných licenčních podmínek
- autory této novely byli poslanci Marvanová, Přibáň, Zemina (tehdy ODS, dnes všichni US) a Kasal (KDU-ČSL)
- Rada na problematičnost této novely upozorňovala a do poslední chvíle se jí bránila
- zrušení licenční podmínky č. 17, která umoţňovala ingerenci Rady do servisní firmy, proběhlo aţ pod tlakem
poslanců, kdyţ Stálá komise pro sdělovací prostředky PSP ČR k tomu Radu dokonce vyzvala usnesením.
Poznámky k exkluzivitě vztahů – ad b)
- šlo o obecné stanovisko Rady
- Rada se nevyjadřovala ke konkrétnímu smluvnímu uspořádání mezi CET 21 a ČNTS
- stanovisko bylo sděleno na ţádost CET 21, jednalo se o shrnutí déle trvající mnohostranné diskuse o podobě
vztahů mezi licencovanou společností a její servisní organizací
- sdělení neproběhlo v reţimu správního řízení, jednalo se o obyčejný dopis
- tento dopis neměl a nemá přímý vztah ke sporu CET 21 a ČNTS
- otázku existence exkluzivity vztahů CET 21 a ČNTS dle příslušné smlouvy musí vyřešit soud
- dopis obdobného znění tehdy Rada zaslala také společnostem FTV Premiéra (TV Prima) a Kaskol (Rádio Alfa),
které se potýkaly s podobným problémem                                                           139
- negativní názor na exkluzivitu Rada vyslovila na základě logické úvahy, ţe exkluzivita vztahů mezi licencovanou
společností a její servisní firmou zakládá nebezpečí, ţe licencovaný subjekt je právně zodpovědný za věci, které
nemůţe ovlivnit
- vzhledem ke znění zákona č. 231/2001 Sb. (§ 32) ztrácí dnes debata o exkluzivitě aktuální význam, provozovatel s
licencí je povinen provozovat vysílání na vlastní účet, na vlastní odpovědnost a vlastním jménem
- zákon tedy nyní exkluzivitu jednoznačně zapovídá
- zákonodárci tedy do zákona vtělili stejné stanovisko, jaké předtím vyslovila Rada.
Srovnání londýnské a stockholmské arbitráže
Poznámky k organizačnímu uspořádání Novy – ad a)
- obě arbitráţe pokládají původní organizační uspořádání Novy za špatné
- stockholmská arbitráţ v rozporu se skutečností viní ze vzniklé ztráty CME Českou republiku (viz výše)
- londýnská arbitráţ naopak v souladu se skutečností říká, ţe Ronald Lauder měl později řadu příleţitostí organizační
uspořádání Novy změnit, ale neučinil tak, Česká republika proto nenese za jeho ztrátu jakoukoli odpovědnost.
Poznámky k exkluzivitě vztahů – ad b)
- londýnská arbitráţ nepřikládá dopisu Rady ţádný význam
- stockholmská arbitráţ dopisu připisuje, opět v rozporu se skutečností, zásadní význam
Ke stejným závěrům, k jakým došli rozhodci londýnské arbitráţe, dospěl i český rozhodce ze stockholmské arbitráţe
JUDr. Jaroslav Hándl, který výrok stockholmské arbitráţe napadl ve svém separátním stanovisku. Hándl odmítl výrok
podepsat a později na členství v arbitráţním tribunálu na protest proti jednání svých dvou kolegů Dr. Wolfganga
Kühna a Stephena M. Schwebela rezignoval.
Proč ke stockholmské arbitráži vůbec nemělo dojít
- investorem ČNTS nebyla nizozemská firma CME (!!!), nýbrţ německá CEDC
- dohoda o ochraně investic mezi ČR a Nizozemskem se k této investici tedy nevztahuje
- společnosti iCME se ve Stockholmu podařilo úspěšně - avšak v rozporu se skutečností - vytvořit dojem, ţe CME je
právním nástupcem CEDC, ale není tomu tak. Podle informací Rady Městský soud dne 3.2.2003 vyhlásil rozhodnutí,
kterým určil, ţe k převodu obchodního podílu ze CEDC na CME Czech Republic II. B.V. nedošlo, poněvadţ nebyly
splněny zákonem stanovené podmínky, zejména nebyl vydán souhlas Rady s převodem obchodního podílu a
smlouva o převodu obchodního podílu nikdy nenabyla účinnosti;
- CME není právním nástupcem CEDC, potvrzuje to i stanovisko příslušného nizozemského ministerstva
- firma CEDC dodnes existuje, dodnes má svůj podíl i v licencované společnosti CET 21 a nikdo to nezpochybňuje
- společnost CME vstoupila do servisní firmy ČNTS v rozporu se zákonem bez souhlasu Rady, bez jejího vědomí, za
jejími zády
- tento protiprávní stav legalizovala aţ problematická novela č. 301/95 Sb., jeţ servisní firmu odpoutala od dohledu
regulačního orgánu.
Ke kulminaci sporu o Novu došlo aţ poté, co se Ronald Lauder rozhodl prodat svoji firmu CME společnosti SBS
včetně licence CET 21, která mu však nenáleţela (tato obchodní transakce se nakonec nerealizovala právě proto, ţe
společnost CME nebyla s to "dodat" licenci Novy). Českou republiku zastupovalo ve Stockholmu Ministerstvo financí
ČR, nikoli Rada.
Neoficiální překlady z nálezů londýnské (Ronald Lauder v. Česká republika - konečný nález) a stockholmské
arbitráţe (CME Česká republika B. V. v. Česká republika - částečný nález) a nesouhlasné stanovisko rozhodce JUDr.
Jaroslava Hándla s částečným rozhodčím nálezem jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva financí ČR v
rubrice Různé. Hándlovo nesouhlasné stanovisko je i přílohou této zprávy.
                            ***
V období této Zprávy došlo k následujícím změnám ve společnosti provozovatele CET 21:
Prodloužení doby platnosti licence
Provozovatel poţádal dne 26.7.2001 o prodlouţení doby platnosti licence k provozování celoplošného televizního
vysílání. Zároveň v souladu s § 12 odst. 9 zákona o vysílání poţádal i o změnu právní formy na akciovou společnost
s akciemi na jméno. Provozovatel byl vyzván k odstranění nedostatků ţádosti o prodlouţení doby platnosti licence a
o změnu právní formy společnosti a byla mu stanovena lhůta k jejich odstranění. Podrobný průběh řízení je popsán
ve Zprávě 2001.
Rada dne 22.1.2002 rozhodla o prodlouţení doby platnosti licence o 12 let do 30.1.2017 s omezením dle § 20 odst. 2
a 3 zákona o vysílání. Rada při rozhodování vzala v úvahu okolnost, ţe se v souvislosti s realizací digitálního
terestrického vysílání rozhlasu a televize v budoucnosti můţe změnit územní rozsah vysílání, respektive ţe jej Rada
můţe omezit v souladu s § 20 odst. 2 zákona o vysílání.
Ţádost o změnu právní formy na akciovou společnost
V části ţádosti týkající se změny právní formy na akciovou společnost s akciemi na jméno řízení stále probíhá. Dne
10.5.2002 provozovatel Radě oznámil, ţe dne 8.4.2002 mu bylo doručeno rozhodnutí Městského soudu v Praze,
kterým se společnosti CET 21 zakazuje změna právní formy ze společnosti s ručením omezeným na společnost
akciovou, a proto nemůţe poskytnout další doklady související se změnou právní formy společnosti, tak jak byly
Radou poţadovány. V období této Zprávy nebylo řízení ukončeno.
140
Změna sídla společnosti CET 21
Dne 19.3.2002 Rada na základě ţádosti provozovatele ze dne 22.2.2002 schválila změnu sídla společnosti na
Kříţenecké náměstí v Praze 5, odkud televizní stanice Nova vysílá (Rz/74/02). Tato změna nebyla ke dni 31.12.2002
zapsána v obchodním rejstříku.
Žádost o souhlas se změnou v osobách společníků
Dne 18.4.2002 Rada na základě ţádosti provozovatele ze dne 22.2.2002 udělila souhlas se změnou v osobách
společníků, a to s převodem obchodního podílu PhDr. Vladimíra Ţelezného na společnost METO a.s. (Rz/96/02).
Ţádost o převod obchodního podílu uváděla, ţe základní kapitál společnosti CET 21 je 10.200.000,- Kč a PhDr.
Vladimír Ţelezný zde má obchodní podíl ve výši 11,78 % (1.202.000,- Kč). Podíl PhDr. Vladimíra Ţelezného však byl
postiţen nařízenými výkony rozhodnutí pro uspokojení pohledávek. Tato změna nebyla ke dni 31.12.2002 zapsána v
obchodním rejstříku.
Oznámené změny jednatelů společnosti CET 21
Dne 14.6.2002 bylo Radě doručeno podání ve věci změny jednatelů společnosti podepsané JUDr. Alešem
Rozehnalem. Jednalo se o odvolání PhDr. Vladimíra Ţelezného a jmenování JUDr. Jaroslava Buriánka. K tomuto
podání byl přiloţen notářský zápis o prohlášení JUDr. Aleše Rozehnala, jako jednatele společnosti CET 21 mj. o tom,
ţe bylo schváleno nadpoloviční většinou hlasů všech společníků společnosti CET 21 (počtem hlasů 4.689 z 8.998)
usnesení o odvolání PhDr. Vladimíra Ţelezného z funkce jednatele a jmenování JUDr. Jaroslava Buriánka do funkce
jednatele společnosti. Byla zde uvedena i odkládací podmínka, kterou bylo vyslovení souhlasu Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání s touto změnou (popř. marné uplynutí lhůty dle § 21 odst. 3 zákona o vysílání).
Téhoţ dne 14.6.2002 bylo Radě doručeno oznámení, podepsané PhDr. Vladimírem Ţelezným a PhDr. Libuší
Šmuclerovou o tom, ţe jednateli CET 21 jsou i nadále PhDr. Vladimír Ţelezný, PhDr. Libuše Šmuclerová a JUDr.
Aleš Rozehnal.
Dne 17.6.2002 bylo Radě doručeno (s podpisem JUDr. Aleše Rozehnala a JUDr. Jaroslava Buriánka) oznámení o
změnách v osobách jednatelů, a to odvolání PhDr. Vladimíra Ţelezného z funkce a jmenování JUDr. Jaroslava
Buriánka do funkce jednatele společnosti CET 21. Toto podání bylo formou oznámení změny dle § 21 odst. 2 zákona
o vysílání. Toto usnesení o změně ve společnosti bylo, dle prohlášení JUDr. Aleše Rozehnala, učiněno většinou
4.689 hlasů z 8.998.
Dne 6.6.2002 svým usnesením Městský soud v Praze odmítl zapsat zvýšení základního kapitálu společnosti CET 21
na 10.200.000,- Kč, zápis změny výše vkladů stávajících společníků a zápis nových společníků Edikon a.s. a MEF
Media a.s.
Na základě různých podání, která byla Radě doručena, předvolala Rada provozovatele k ústnímu jednání na
20.6.2002.
Ústního jednání dne 20.6.2002 se zúčastnili: JUDr. Aleš Rozehnal, PhDr. Libuše Šmuclerová, PhDr. Vladimír
Ţelezný, Mgr. Peter Kršák a jejich právní zástupce. Rada jednotlivě vyslechla vyjádření všech předvolaných
účastníků řízení, odpovědi na doplňující otázky, převzala další písemné podklady k této věci a nařídila doplnění
dokladů (zejména aktuální společenské smlouvy) nebo dodatečné písemné vyjádření k některým jednotlivostem.
Dne 25.6.2002 bylo Radě doručeno nové oznámení o změně jednatelů (odvolání V. Ţelezného a jmenování J.
Buriánka), ve kterém JUDr. A. Rozehnal uvedl výsledky hlasování o této změně mimo valnou hromadu. Počet hlasů
je vypočítán ze základního kapitálu 8.998.000,- Kč (po zániku obchodního podílu V. Ţelezného v CET 21 při
základním kapitálu 10.200.000,- Kč).
Na základě ústního jednání, které se konalo 20.6.2002, byla Radě dne 26.6.2002 (pod čj. 2540) doručena od JUDr.
A. Rozehnala společenská smlouva CET 21 označená jako aktuální. (Na této společenské smlouvě nebylo uvedeno
datum, tudíţ nelze říci, k jakému datu je aktuální.)
Rada se podáními o změnách v osobách jednatelů společnosti CET 21 zabývala na svém 13. zasedání dne 27.6.
2002. Vzhledem k tomu, ţe doposud předloţené dokumenty nevyjasnily problém jednatelů jednoznačně, Rada
vyzvala provozovatele, aby do 15 dnů doloţil: úplné aktuální znění společenské smlouvy, aktuální výpis z
obchodního rejstříku a dosud nedoručená lustrační osvědčení dle LP č. 19.
Dne 19.7.2002 Radě předloţeny tyto dokumenty s podpisy A. Rozehnala, P. Dvořáka:
- smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené mezi P. Hunčíkem, J. Alanem, V. Venclíkem jako převodci a
společností VILJA a.s. jako nabyvatelem ze dne 20.5.2002
- oznámení jednatelů CET 21 o výsledcích hlasování o odvolání V. Ţelezného z funkce jednatele a jmenování J.
Buriánka jednatelem
- oznámení jednatelů CET 21 o výsledcích hlasování mimo valnou hromadu o odvolání J. Buriánka a L. Šmuclerové z
funkce jednatelů společnosti a jmenování P. Dvořáka a A. Minxe jednateli
Podíl 52,057 % společnosti VILJA a.s. zde vycházel z toho, ţe nebyl navýšen základní kapitál na 10.200.000,- Kč,
dále z toho, ţe při základním kapitálu 200.000,- Kč byl podíl V. Ţelezného ve výši 60 % exekuován, přešel na
společnost a ostatní společníci si jej poměrně rozdělili. Exekuce byla však nařízena na podíl V. Ţelezného ve výši
11,78 % při výši základního kapitálu 10.200.000,- Kč.
Předloţené dokumenty s podpisy V. Ţelezného, L. Šmuclerové:
                                                          141
Dne 18.7.2002 byl Radě doručen dopis V. Ţelezného s informací o současném stavu ve společnosti (shrnutí), ve
kterém uvádí, ţe k datu 16.7.2002 nebylo společnosti CET 21 prokázáno, ţe došlo k převodu obchodních podílu P.
Hunčíka, J. Alana, V. Venclíka na společnost VILJA a.s.
Dne 22.7.2002, pod čj. 2903, byly Radě doručeno tyto dokumenty (od JUDr. Havlové):
- úplný výpis z obchodního rejstříku
- úplné znění společenské smlouvy, které (dle vyjádření provozovatele) vychází z úplného znění společenské
smlouvy schváleného jednateli v roce 1997 (a je zaloţeno ve Sbírce listin Městského soudu v Praze), dále jsou v
něm zachyceny změny uvedené ve shora uvedeném aktuálním výpisu z obchodního rejstříku a dále údaje z listin,
které jsou k dispozici v sídle společnosti CET 21.
Dále zde uvádí, ţe jim není známo, ţe by se v sídle společnosti, ani ve spisu společnosti CET 21 v obchodním
rejstříku či ve Sbírce listin společnosti CET 21 vedené v obchodním rejstříku, vyskytoval dokument o převodu
obchodního podílu mezi společníky CET 21 - fyzickými osobami na společnost VILJA a.s.
Společnosti VILJA a.s. se se souhlasem Rady stala společníkem CET 21 a postupně na ni převedli své podíly MUDr.
Peter Hunčík, prof. Josef Alan a Mgr. Vlastimil Venclík. Akcie této společnosti na základě jistých smluvních ujednání
nárokovala skupina MEF, zatímco její původní akcionáři (Alan, Venclík, Hunčik) prohlašovali, ţe od těchto smluv
odstoupili a akcie jiţ nevlastní. Společnost VILJA a.s. tak měla jiţ být ve vlastnictví skupiny PPF.
V rámci návštěvního dne se na Radě prezentovala dne 10.7.2002 skupina PPF. Informovala Radu o svém vstupu do
VILJA a.s., o stávajícím stavu ve společnosti CET 21 a přednesla i další plánované kroky PPF ve vztahu k CET 21.
Následnými jednáními mezi skupinami MEF a PPF sice došlo k postupnému uklidnění situace, ale z hlediska Rady
však stav společnosti CET 21 zůstává nepřehledný.
Dne 27.9.2002 bylo Radě faxem doručeno oznámení provozovatele o změně v osobách jednatelů. CET 21
oznamuje, ţe rozhodnutím společníků mimo valnou hromadu byli novými jednateli zvoleni Mgr. Jiří Šmejc a Ing. Petr
Dvořák. Zvolení nových jednatelů předcházel akt, kterým byly odvolány z funkce jednatelů CET 21 všechny osoby,
které jsou jednateli či které tvrdí, ţe jsou jednateli, avšak jejich jednatelství bylo jakýmkoliv způsobem zpochybněno
(dr. Šmuclerová, dr. Ţelezný, dr. Rozehnal, Mgr. Kršák, dr. Buriánek, Ing. Dvořák, Ing. Minx).
Rada toto oznámení o další změně jednatelů projednala na svém 18. zasedání a rozhodla vyčkat doručení notářsky
ověřených dokumentů o rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu o těchto změnách.
Dne 25.10.2002 byl Radě doručen Notářský zápis ze dne 4.10.2002. Notářský zápis obsahuje prohlášení Ing. Petra
Dvořáka a Mgr. Jiřího Šmejce, jako jednatelů společnosti CET 21, o výsledcích hlasování ohledně návrhu usnesení
rozeslaného společníkům dne 3.9.2002., se lhůtou k vyjádření do 13.9.2002 do 12.00 hod.
Ing. P. Dvořák a Mgr. J. Šmejc dle notářského zápisu prohlašují, ţe byla mimo valnou hromadu společnosti přijata
usnesení o tom, ţe se ruší rozhodnutí společníků ze dne 14.6.2002 o odvolání PhDr. Vladimíra Ţelezného z funkce
jednatele a o jmenování JUDr. Jaroslava Buriánka do funkce jednatele společnosti; ţe se z funkce jednatelů
společnosti odvolávají všechny osoby, které v současně době tvrdí, ţe jsou jednateli společnosti, přičemţ jejich
jmenování do funkce jednatele společnosti bylo jakýmkoliv způsobem zpochybněno, jakoţ i všechny osoby, které v
současné době jsou jednateli společnosti a jejichţ jmenování do funkce jednatele zpochybněno nebylo. Z funkce
jednatelů společnosti se tak odvolávají: PhDr. Vladimír Ţelezný, Mgr. Peter Kršák, PhDr. Libuše Šmuclerová, JUDr.
Jaroslav Buriánek, JUDr. Aleš Rozehnal, Ing. Petr Dvořák, Ing. Aleš Minx; ţe se do funkce jednatelů společnosti CET
21 volí: Mgr. Jiří Šmejc, Ing. Petr Dvořák; ţe společníci berou na vědomí neplatnost navýšení základního kapitálu
společnosti o částku 10.000.000,- Kč. Základní kapitál společnosti je 200.000,- Kč; ţe se ruší rozhodnutí o zvýšení
základního kapitálu společnosti o 10.000.000,- Kč novými peněţitými vklady. Ruší se rozhodnutí o tom, ţe závazek k
novému vkladu ve výši 2.500.000,- Kč převezme společnost Edikon a.s. a závazek k novému vkladu ve výši
2.450.000,- Kč převezme společnost MEF Media a.s.; ţe se jednatelům ukládá, aby vzali zpět odvolání proti
rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 6.6.2002.
Tato usnesení byla dle notářského zápisu přijata společníky, kterým náleţí obchodní podíl ve výši 52,075 %, kterému
odpovídalo ke dni vyslovení souhlasu s návrhem usnesení 71 % hlasů ze 100%, a to vzhledem k tomu, ţe část
obchodního podílu PhDr. Ţelezného nebyla v souladu s § 113 obchodního zákoníku převzata ostatními společníky.
Dle notářského zápisu souhlas s těmito usneseními vyslovila pouze VILJA a.s. Ostatní společníci se nevyjádřili a má
se za to, ţe v uvedeném rozsahu tito společníci s přijetím navrţeného usnesení nesouhlasí (CEDC Management
Services GmbH, Mgr. Peter Kršák, Česká spořitelna a.s.)
Rada si za této situace nechala vypracovat právní posudek k otázce změny jednatelů ve společnosti CET 21 a
dalším postupem se zabývala na svém 20. zasedání dne 5.11.2002. V obchodním rejstříku nejsou poslední změny
společníků, jejich vkladů a obchodních podílů stále zapsány, nelze vyhodnotit údaje v notářském zápisu o výši
obchodního podílu společníků (zejm. VILJA a.s.).
Je zřejmé, ţe jmenování jednatelů je účinné dnem příslušného rozhodnutí (valné hromady či společníků mimo valnou
hromadu) a zápis v obchodním rejstříku má v tomto případě pouze deklaratorní charakter. Pokud má tedy Rada
akceptovat jednatele, který není zapsán v obchodním rejstříku je třeba, aby takové jmenování bylo Radě spolehlivě
prokázáno.
V daném případě došlo ke jmenování jednatelů rozhodnutím společníků mimo valnou hromadu, přičemţ rozhodnutí
je dokládáno prohlášením (hlasováním) spol. VILJA a.s. Společnost VILJA a.s. sice není jako společník zapsána v
obchodním rejstříku jako společník spol. CET 21, nicméně k účinkům převodu obchodního podílu takový zápis opět
není nutný. Radě je tedy třeba existenci spol. VILJA a.s. jakoţto společníka CET 21 prokázat jiným způsobem, to
znamená předloţit smlouvu převodu obchodního podílu a event. souhlas valné hromady s tímto převodem.


142
Radě byly předloţeny pouze smlouvy o převodu obchodního podílu od pánů Alana, Hunčíka a Venclíka. Tyto
smlouvy vycházejí z podílů odpovídajících vkladům v rámci navýšeného základního kapitálu (10.200.000,- Kč). Toto
navýšení však nebylo rejstříkovým soudem akceptováno, navíc v návrhu rozhodnutí mimo valnou hromadu je
obsaţen i návrh na zrušení rozhodnutí o navýšení základního kapitálu. Tímto je tak zároveň zpochybňován i převod
obchodního podílu na spol. Vilja a.s. a následně samozřejmě i rozhodnutí společníků včetně jmenování jednatelů.
Další problematický bod je předloţení návrhu usnesení společníkům, neboť tento návrh podepsali jakoţto jednatelé
pánové Minx a Dvořák, jejichţ jednatelství Rada nemá opět nikterak osvědčeno.


Souhrn
Vzhledem k tomu, ţe Rada nemá důvod přezkoumávat okolnosti do obchodního rejstříku zapisovaných změn, u
kterých má takový zápis konstitutivní charakter (je nucena vyčkat zápisu do OR), a zejména nemá ani oprávnění
posuzovat a přezkoumávat okolnosti změn, u kterých má zápis pouze deklaratorní charakter, nemůţe akceptovat
změny, které nejsou zapsány resp. jejichţ provedení je pochybné. Radě s ohledem na její zákonnou působnost
nepřísluší posuzovat postup při změnách v obchodních společnostech-provozovatelích vysílání z hlediska
obchodního zákoníku, čili má-li Rada oprávněné pochybnosti o provedených či navrhovaných změnách, jde o
předběţnou otázku, kterou však sama řešit nemůţe.
V současné době je u společnosti CET 21 celá řada pochybností a řada problematických kroků směřujících ke
změnám ve společnosti, a proto Rada nemůţe akceptovat jmenování jednatelů rozhodnutím společníků, o jejichţ
postavení resp. vlastnictví příslušných podílů má Rada oprávněné pochybnosti. Společnost CET 21 by tento stav
měla napravit podrobným zmapováním a doloţením všech změn, přičemţ výchozím bodem by měl být aktuální zápis
v obchodním rejstříku.
Rada se rozhodla, ţe vzhledem k přetrvávajícím nejasnostem, které předloţené dokumenty plně neobjasnily, vyčká s
projednáním změn jednatelů aţ do zápisu posledních změn společníků, jejich vkladů a obchodních podílů do
obchodního rejstříku.


3.2.1.3 FTV PREMIÉRA, spol. s r.o. – Prima televize
FTV je provozovatelem s licencí k místnímu (regionálnímu) televiznímu vysílání v regionu Praha/střední Čechy (č.
010/95 ze dne 27.11.1992), provozovatelem s licencí k celoplošnému televiznímu vysílání (č. 012/94 ze dne
28.6.1994) a zároveň provozovatelem s registrací k převzatému televiznímu vysílání prostřednictvím druţice (ze dne
29.5.1996).
V období této zprávy došlo v FTV ke zjednodušení vlastnické struktury, spočívající ve změně v osobách společníků
(právnických osob), výše jejich vkladů a obchodních podílů. "Koncoví vlastníci" (fyzické osoby) však zůstali stejní.
Historie vývoje vlastnické struktury FTV
Původní sloţení v době udělení licence: fyzické osoby Marie Poledňáková (30%), Jitka Markvartová (30%), Petr
Poledňák (20%) a JUDr. Petr Markvart (20%), základní jmění 100 000,- Kč.
Následný stav: v zájmu kapitálového posílení provozovatele souhlasila Rada se vstupem Investiční a poštovní banky
(dále jen „IPB“), a to nejprve ve výši 55 % správním rozhodnutím ze dne 13. 1. 1994, a poté na úroveň celkových
100% správním rozhodnutím ze dne 15. 6. 1994.
Dne 17. 8. 1999 Rada na základě ţádosti FTV rozhodla o změně ve sloţení společnosti: souhlasila se stoprocentní
změnou v osobách společníků provozovatele z IPB na Domeanu s.r.o. s vkladem 220 100 000,- Kč.
Dne 30. 1. 2001 Rada na základě ţádosti provozovatele ze dne 21. 12. 2000 souhlasila se změnou ve společnosti
spočívající v navýšení základního kapitálu na 750 000 000,- Kč a se vstupem nového společníka – GES REAL
INVESTMENT s.r.o. s vkladem 529 900 000,- Kč.
V souvislosti s touto změnou v FTV podávala Rada v roce 2001 Poslanecké sněmovně i Stálé komisi několik
informačních materiálů vysvětlujících postup Rady (viz Zpráva 2001).
Dne 9. 7. 2002 Rada na základě ţádosti provozovatele ze dne 21. 6. 2002 souhlasila se stoprocentní změnou
v osobách společníků provozovatele z GES REAL INVESTMENT a.s. a Domeana s.r.o. na GES MEDIA HOLDING
a.s. K ţádosti o tuto změnu provozovatel přiloţil informaci o ukončení sporu mezi skupinou GES a Československou
obchodní bankou a.s. (ČSOB) (spor viz Zpráva 2001). V ţádosti byli jako akcionáři společnosti GES MEDIA
HOLDING a.s. uvedeni Ing. Ivan Zach (60 %), Ing. Petra Marschallová (20 %), Ing. Radka Zachová (20 %).
Prodlouţení doby platnosti licence
Dne 16. 5. 2002 poţádala FTV o prodlouţení doby platnosti licence č. 010/92 k provozování místního (regionálního)
televizního vysílání v regionu Praha/střední Čechy. Provozovatel předloţil Radě všechny poţadované doklady a
Rada tak dne 27. 6. 2002 rozhodla o prodlouţení doby platnosti této licence do 26. 11. 2016 (o 12 let).
Dne 20. 12. 2002 byla Radě doručena ţádost FTV o prodlouţení doby platnosti licence k provozování celoplošného
televizního vysílání. Stejně jako v případě prodluţování licence provozovatele CET 21 bude i zde nutné šetření ČTÚ,
zda nedošlo ke změně plánu vyuţití kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové a televizní vysílání z důvodu
plnění mezinárodní smlouvy týkající se koordinace kmitočtů (dle § 12 odst. 11 zákona o vysílání se v opačném
případě licence neprodlouţí). V období této Zprávy nebylo řízení ukončeno.                                                         143
Dne 12. 2. 2002 byl Radě doručen návrh základní programová specifikace podle § 68 odst. 5 zákona o vysílání pro
licenci č. 012/94. Jelikoţ byl návrh shodný s praxí během posledního roku před nabytím účinnosti zákona o vysílání,
jak to zákon předpokládá, rozhodla Rada, ţe navrţená základní programová specifikace je součástí licenčních
podmínek licence č. 012/94.


3.2.2 Místní zemské televizní vysílání
Platnosti licencí k provozování televizního vysílání – prodlužování jejich platnosti
V období této Zprávy probíhalo pouze jedno správní řízení o prodlouţení doby platnosti licence k provozování
místního televizního vysílání (mimo FTV Premiéra – viz kapitola 3).
Jednalo se o provozovatele UNRA s.r.o. / Frenštát pod Radhoštěm / TV ART (kanál sdílený s FTV), kterému byla
udělena licence s platností 7. 9. 1999 – 13. 4. 2005. Provozovatel poţádal o její prodlouţení dne 7. 8. 2002
v zákonné lhůtě - od počátku 36. do konce 30. měsíce před pozbytím platnosti stávající licence. Protoţe provozovatel
splňoval podmínky podle § 13 odst. 3) zákona o vysílání, nebyla mu opakovaně pravomocným rozhodnutím uloţena
sankce za závaţné porušení v zákoně jmenovaných povinností a ani zde nedošlo ke změně ve vyuţití předmětného
kanálu a Rada tak na svém 15. zasedání dne 27. 8. 2002 rozhodla o prodlouţení doby platnosti licence o 12 let, tj. do
13. 4. 2017.
Převod licence na právnickou osobu
v období této Zprávy byla dokončena řízení o převodu licence na právnickou osobu s některými provozovateli, kteří o
převod licence zaţádali ke konci roku 2001:
Jaromír Komorous      -->   TV Vřídlo s.r.o.
Kamil Spáčil        -->   Emurfilm s.r.o.
Ing. Jiří Svoboda     -->   Televize JSC s.r.o.
Problematika sdílených kanálů
Místní televize, které sdílejí společné kanály s FTV, vysílají v tzv. časových oknech na vlastní licenci. Stále se
objevují snahy některých provozovatelů místního televizního vysílání o změnu „centrálního programu“ (Prima
televize) na jiný (v minulosti Galaxie, TV3 cz; nyní např. slovenský TA3). Tuto změnu preferují hlavně místní (lokální)
provozovatelé, kteří mají svoje vysílání překryté z regionálních vysílačů a jejich uţ tak malá sledovanost tím ještě
klesá. FTV totiţ ne vţdy vyuţívá své místní vysílače, na které má list technických parametrů, a tak se místní
provozovatel nepřipojují do programu Prima televize, ale do monoskopu. Kdyby tito provozovatelé chtěli ţádat o
změnu licence spočívající v rozšíření vysílacího času na 24 hodin denně a přebírání programu jiného provozovatele v
časech mimo vlastní původní vysílání, musel by jejich kanál být volný, tzn. FTV by musela tyto kanály vrátit nebo tito
ţadatelé musí zajistit vyhledání nového kanálu pro vysílání, který bude moţno zkoordinovat jak mezinárodně a
vnitrostátně, tak i s plánovanými sítěmi digitální televize DVB – T. Ke konci roku 2002 však FTV zatím nepoţádala o
odnětí ţádného kanálu. Rada ve sledovaném období v případě FTV nepouţila § 20 zákona o vysílání – omezení a
změna územního rozsahu vysílání.
Výjimkou z principu sdílených kmitočtů s FTV je licence FTV v Praze, místní licence RTV Galaxie a.s. (stanice
Galaxie Hradec Králové a Galaxie Praha) v Hradci Králové a Praze, místní licence Studia Re Vi s.r.o. v Jablonci n.
Nisou a Studia Clipper v.o.s. v případě přidělené lokality Nový Jičín.
Provozovatelé Studio Re Vi s.r.o. a Studio Clipper v.o.s. (lokalita Nový Jičín) nyní řeší problém nastalý po přerušení
vysílání stanice TV3cz, kterou v časech mimo vlastní původní vysílání v nezměněné formě šířili. K 31. 12. 2002 tito
provozovatelé nepoţádali o změnu licence, týkající se změny přebíraného programu.
RTV Galaxie a.s. vysílá na svém kanálu bez omezení časového rozsahu vysílání. Licence kombinovala původní a
převzaté vysílání. Od června 2002 vysílá RTV Galaxie a.s. pouze původní vysílání (viz kapitola 3 RTV Galaxie/TV3).
Změna vysílacích časů provozovatelů místního (regionálního) televizního vysílání
Ke dni 31. 12. 2002 končila platnost dohod o vysílacích časech uzavřených mezi FTV a jednotlivými provozovateli
místního (regionálního) televizního vysílání.
FTV s regionálními partnery během roku 2002 v rámci návštěvních dnů prezentovala Radě další postup v jednáních
na nových dohodách o vysílacích časech a o přípravách úprav v oblasti regionálního vysílání na sdílených kanálech.
Oproti minulým rokům došlo mezi FTV a provozovateli regionálního vysílání ke zcela nové dohodě upravující vysílací
časy.
Do 31. 12. 2002 poţádali všichni provozovatelé regionálního TV vysílání o změnu vysílacích časů takto:
Emurfilm s.r.o., V+J s.r.o., Genus TV a.s., Gimi s.r.o., Studio Clipper v.o.s., Televize JSC s.r.o., TV Vřídlo s.r.o.,
Fatem – TV a.s., TV Morava – s platností od 1. 1. 2003 do 28. 6. 2006
Po – Ne      07.00 – 08.00 hod.     max. 30 min. regionální vysílání včetně reklamy
Po – Pá      18.43 – 18.54 hod.     11 min. regionální zprávy a regionální reklama
Po – Ne      19.15 – 19.45 hod.     koprodukční pořad včetně 70 sec. regionální reklamy
Po – Ne      v časovém intervalu 21.30 – 23.00 hod. 100 sec. regionální reklamy
So        v časovém intervalu 08.00 – 12.00 hod. max. 25 min. společný zpravodajsko-publicistický týdeník
         vč. regionální reklamy


TV Lyra s.r.o. – s platností od 1. 1. 2003 do 30. 6. 2006
Po – Ne      06.30 – 07.30 hod.     max. 60 min. regionální vysílání včetně reklamy
144
Po – Pá     18.43 – 18.54 hod.    11 min. regionální zprávy a regionální reklama
Po – Ne     19.15 – 19.45 hod.    koprodukční pořad včetně 70 sec. regionální reklamy
Po – Ne     v časovém intervalu 21.30 – 23.00 hod. 100 sec. regionální reklamy
So        v časovém intervalu 08.00 – 12.00 hod. max. 25 min. společný zpravodajsko-publicistický týdeník
         vč. regionální reklamy
Regionální televize DAKR s.r.o., ZAK TV s.r.o.
Tito dva provozovatelé se nedohodli s FTV na nových vysílacích časech a vrací se tak k původním licenčním
podmínkám týkajících se programu. Časový rozsah vysílání těchto dvou provozovatelů je
Po – Ne      1 hod./denně v časovém rozmezí 6.30 – 8.30 hod.
Po – Ne      2 hod./denně v časovém rozmezí 15.00 – 18.00 hod.


3.2.2.1 RTV Galaxie a.s. / TV3 a.s./Martin Kindernay
Nejprve je uveden pro informaci stručný přehled vývoje případu v minulosti, pak navazuje vývoj v roce 2002 :
Licence k lokálnímu vysílání byla dne 10.9.1996 přidělena fyzické osobě Martinu Kindernayovi s časovým rozsahem
vysílání 3 hodiny denně - jedna hodina denně v časovém intervalu 6.30 - 8.30 hod. a dvě hodiny denně v časovém
intervalu 15.00 – 18.00 hod., název stanice TV Gemma a územním rozsahem vysílání Hradec Králové 46.
kanál/0,008 kW. Platnost licence 10.9.1996 – 9.9.2001.
Po zaregistrování společnosti RTV Gemma s.r.o. jako provozovatele vysílání prostřednictvím satelitu a TKR podal
Martin Kindernay dne 1.11.1996 ţádost o změnu licence spočívající v rozšíření časového rozsahu vysílání na 24
hodin denně a v současném a nezměněném šíření programu Galaxie provozovatele s registrací RTV Gemma s.r.o. S
touto změnou Rada souhlasila na svém 33. zasedání dne 11.12.1996.
Dne 1.7.1999 byla provozovateli rozšířena licence k televiznímu vysílání o 11. kanál/0,1 kW v Praze.
Dne 23.11.1999 byla zaregistrována společnost Galaxia a.s. (společnost přejmenována na TV3 a.s.) jako
provozovatel programu TV3 cz prostřednictvím satelitu a televizních kabelových rozvodů.
Dne 8.12.1999 podal provozovatel Martin Kindernay ţádost o změnu licence spočívající v šíření programu TV 3 cz
provozovatele Galaxia a.s. (TV 3 a.s.), která mu byla schválena 6.2.2000.
Mezi provozovatelem Martinem Kindernayem a společností TV 3 a.s. byl uzavřen smluvní vztah, zavazující
provozovatele jednak k exkluzivnímu šíření programu TV 3 a.s., jednak ke společným právním úkonům, vedoucím k
transformaci drţitele licence z fyzické osoby na právnickou osobu podle zákona č. 231/2001 Sb. V daném období
licence kombinovala původní a převzaté vysílání.
Dne 2.3.2001 podal provozovatel Martin Kindernay ţádost o změnu licence o prodlouţení doby její platnosti. Rada
dne 12.6.2001 prodlouţila rozhodnutím č.j. Rz/172/01 platnost licence M. Kindernaye do 10.9.2008.
Dne 28.8.2001 podal Martin Kindernay podle § 68 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. ţádost o převod licence na
právnickou osobu KTV S.à.r.l. se sídlem v Luxemburgu. Rada tuto ţádost zamítla dne 11.9.2001 rozhodnutím č.j.
Rz/215/01. KTV S.à.r.l. podala proti tomuto rozhodnutí Rady dne 8.10.2001 ţalobu u Městského soudu v Praze.
Městský soud v Praze rozsudkem č.j. 38 Ca 539/2001-59 ze dne 20.6.2002 ţalobu KTV S.à.r.l. zamítl. Důvodem
zamítnutí ţaloby je podle soudu fakt, ţe ţaloba není důvodná, neboť ţalobce není v postavení účastníka řízení v
řízení o ţádosti o převod licence. Soud se zabýval tvrzením, zda-li mělo být s KTV S.à.r.l. jednáno jako s účastníkem
řízení podle § 14 správního řádu. Soud uvedl, ţe v řízení nemělo být jednáno o právech nebo povinnostech KTV
S.à.r.l., ta by vznikla aţ v případě, ţe by bylo ţádosti o převedení licence vyhověno a KTV S.à.r.l. by se stala
provozovatelem vysílání s licencí. Společnost KTV S.à.r.l. podala dne 6.9.2002 ústavní stíţnost proti pravomocnému
rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 38 Ca 539/2001 ze dne 20.6.2002 ve věci ţaloby proti rozhodnutí Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání č.j. Rz/215/01 ze dne 11.9.2001. Řízení nebylo do konce roku 2002 skončeno. (Radě
nebylo doručeno rozhodnutí soudu.)
Dne 17.9.2001 podal Martin Kindernay novou ţádost o převod licence na právnickou osobu - společnost RTV
Galaxie a.s. Rada tuto ţádost schválila dne 9.10.2001 rozhodnutím č.j. Rz/262/01, neboť shledala všechny podmínky
převodu dle zákona za dodrţené. Proti tomuto rozhodnutí Rady podala společnost KTV S.à.r.l. dne 20.11.2001
ţalobu k Městskému soudu v Praze. Soud ve věci dosud nerozhodl.
Po převodu licence na právnickou osobu - společnost RTV Galaxie a.s. nedošlo k podpisu nové "servisní smlouvy"
mezi RTV Galaxií a.s. a TV3 a.s., čímţ se vysílání provozovatele RTV Galaxie a.s. dostalo do rozporu s platnou
licenční podmínkou šířit v časech mimo vlastní vysílání program TV3 cz provozovatele TV3 a.s.
Na základě ţádosti společnosti RTV Galaxie a.s. doručené Radě dne 29.11.2001 se podle ustanovení § 21 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., má za to, ţe Rada souhlasí se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci, udělené
na základě rozhodnutí Rady č.j. Ru/126/96 ze dne 10.9.1996, spočívající ve změně označení programu, a to v
lokalitě Praha na: "Galaxie Praha" a v lokalitě Hradec Králové na "Galaxie Hradec Králové".
Dne 17.12.2001 poţádala společnost o souhlas s převodem 34% obchodního podílu na Districan S.p.r.l. Rada tuto
ţádost z důvodu netransparentnosti vlastnických vztahů v uvedené společnosti v souladu s ustanovením § 17 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., zamítla rozhodnutím č.j. RZ/59/02 ze dne 19.2.2002. Společnost RTV Galaxie a.s.
podala proti tomuto rozhodnutí Rady dne 17.4.2002 opravný prostředek u Městského soudu v Praze - Městský soud
v Praze řízení usnesením č.j. 38 Ca 268/2002-22 ze dne 8.8.2002 zastavil. Důvodem zastavení řízení je nezaplacení
soudního poplatku navrhovatelem.
Dne 20.11.2001 vydala Rada společnosti RTV Galaxie a.s. upozornění č.j. Rup/37/01 na porušení povinnosti
provozovatele vysílání provozovat vysílání vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a na neplnění
                                                         145
licenčních podmínek. Jelikoţ provozovatel vysílání nedostatky ve vysílání ve stanovené lhůtě neodstranil, vydala
Rada rozhodnutí č.j. Ro/336/01 ze dne 19.12.2001 o odnětí licence RTV Galaxie a.s. Společnost RTV Galaxie a.s.
podala proti tomuto rozhodnutí Rady dne 11.2.2002 opravný prostředek u Městského soudu v Praze - Městský soud
v Praze rozsudkem č.j. 28 Ca 132/2002-32 ze dne 3.5.2002 zrušil rozhodnutí Rady o odnětí licence a vrátil věc Radě
k dalšímu řízení. Soud uznal přechod práv a povinností spojených s licencí k vysílání z Martina Kindernaye na
společnost RTV Galaxie a.s. a tudíţ i relevantnost pokut udělených Martinu Kindernayovi v tomto řízení. Hlavním
důvodem zrušení rozhodnutí Rady bylo, ţe se nejednalo v případě provozovatele vysílání o opakované porušování
licenčních podmínek. Za opakované porušování licenčních podmínek se povaţuje takové porušení povinnosti, za
které byla ve dvou po sobě jdoucích kalendářních letech více neţ jednou uloţena pokuta. Tato podmínka nebyla
dodrţena, protoţe Martinu Kindernayovi byla udělena pokuta za porušování licenčních podmínek v roce 2000 a
předtím v roce 1997. Rada v dalším řízení vydala rozhodnutí č.j. Rpo/13/02 ze dne 27.8.2002 o uloţení pokuty ve
výši 500.000,- Kč společnosti RTV Galaxie a.s. za neplnění licenčních podmínek. Toto rozhodnutí bylo doručeno
provozovateli vysílání dne 23.10.2002.
Rada se rovněţ zabývala navrhovaným omezením územního rozsahu vysílání provozovatele o 55. pracovní kanál
Praha - Malešice/0,5 kW uvedený v rozhodnutí č.j. Rz/203/01 ze dne 28.8.2001, protoţe provozovatel vysílání tento
kmitočet efektivně nevyuţíval, dokonce jej k šíření vysílání podle uvedené licence vyuţívat ani nezačal.
RTV Galaxie a.s. podala dne 1.7.2002 ţádost o souhlas s převodem obchodního podílu 100% na GES Media
Holding a.s. Rada toto řízení přerušila rozhodnutím č.j. Ú-1909/02//2600 ze dne 9.7.2002 do vyřešení předběţné
otázky - do rozhodnutí soudu ve věci ţaloby KTV S.à.r.l.
Dne 26.6.2002 prohlásil Městský soud v Praze usnesením č.j. 79 K 19/2002-5 konkurz na majetek společnosti TV3
a.s.
Dne 27.6.2002 byla Radě doručena ţádost, doplněná dne 1.7.2002, správce konkurzní podstaty TV 3 a.s. o udělení
souhlasu s přerušením vysílání na dobu 30 dnů. Rada udělila 4.7.2002 rozhodnutím č.j. Rr/155/2002 souhlas s
přerušením vysílání prostřednictvím druţice a kabelových systémů stanice TV 3 cz na dobu 30 dnů počínaje dnem
právní moci tohoto rozhodnutí, tj. ode dne 8.7.2002. Dne 5.8.2002 znovu poţádal správce konkurzní podstaty o
souhlas s dalším přerušením vysílání do 31.8.2002, toto podání bylo doplněno dne 7.8.2002. Rozhodnutím č.j.
Rr/198/02. Rada udělila souhlas s přerušením vysílání do 31.8.2002.
Dne 25.9.2002 podal správce konkurzní podstaty úpadce TV3 a.s. ţádost o ukončení platnosti registrace podle
ustanovení § 30 písmeno d zákona č. 231/2001 Sb. Toto řízení nebylo v období této zprávy ukončeno.


3.3 Rozhlasové a televizní vysílání a převzaté vysílání digitální zemské
V roce 2002 nebylo na území České republiky uskutečněno ţádné zemské digitální rozhlasové vysílání. Experimenty
prováděné v dřívějších letech ve spolupráci Českého rozhlasu a Českých Radiokomunikací zřejmě poskytly všechny
podstatné informace o této vysílací technologii a protoţe nebyly zatím zaznamenány poţadavky posluchačů nebo
vysílatelů na zahájení pravidelného provozu, nebyl připraven ţádný další projekt digitálního vysílání. Blíţe viz
kapitola 10 této zprávy.
V roce 2002 pokračovaly dva experimenty zemského televizního digitálního vysílání.na území hlavního města Prahy.
Společnost České Radiokomunikace a.s. vysílala na 25. kanále v jednofrekvenční síti SFN z vysílačů Praha - město
(ERP cca 5 kW) a Praha - Cukrák (ERP cca 2,5 kW) v módu OFDM 8k se šířkou ochranného intervalu 1/8 a
kódováním 2/3. Byly vysílány programy ČT 1, ČT 2, Nova, Prima televize a TV 3 cz (do ukončení jejího vysílání) a
rozhlasové programy ČRo 1, ČRo 2 a ČRo 3. Kromě tohoto vysílání bylo experimentováno rovněţ s datovým tokem.
V závěru roku poţádal experimentátor o prodlouţení licence a Rada této ţádosti vyhověla s termínem ukončení
experimentu 31.12.2003.
Druhý experiment digitálního zemského televizního vysílání uskutečnila společnost Czech Digital Group a.s., která
vysílala rovněţ v oblasti Prahy na kanálu 46 rovněţ v jednofrekvenční síti SFN v módu 8k. V provozu byly vysílače
Strahov (ERP 10 kW), Ládví (ERP 5 kW) a Zelený Pruh (ERP 4 kW). Vysílán byl program ČT 1, ČT 2, Nova, Prima
televize, ČRo 1, ČRo 2, Radio Proglas a rovněţ přídavný datový tok. Rovněţ této společnosti povolila Rada
pokračování v experimentu v roce 2003. Další informace o televizním digitálním vysílání jsou téţ uvedeny v kapitole
10.


3.4 Rozhlasové a televizní vysílání a převzaté vysílání prostřednictvím družice a kabelových systémů
S nabytím účinnosti zákona o vysílání, o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ode dne 4.7.2001 došlo
k rozlišení oprávnění k vysílání na dva základní typy: na licence k vysílání a registrace k převzatému vysílání. Podle
uvedeného zákona byli stávající provozovatelé vysílání v kabelovém systému nebo prostřednictvím druţice povinni
poţádat ve lhůtě do 12 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona o licenci k původním (nepřevzatým) programům,
jinak oprávnění šířit takový program zaniklo.
Pokud byly ţádosti stávajících provozovatelů podány v zákonné lhůtě, byly osvobozeny od platby správního
poplatku. V případě, ţe ţádost o licenci zahrnovala změnu oproti rozsahu původního oprávnění (registrace),
podléhala tato změna správnímu poplatku podle § 74 odst. 2 zákona o vysílání (poloţka 66 písm. d).
Na rozdíl od terestrického vysílání, kdy licenční řízení zahajuje z vlastního podnětu Rada vyhlášením licenčního
řízení, je licenční řízení k provozování vysílání šířeného prostřednictvím druţic a kabelových systémů zahájeno
z podnětu ţadatele a účastníkem řízení je pouze ţadatel o licenci. Ţadatel, jehoţ ţádost splňuje náleţitosti dle § 13 a
§ 14 zákona o vysílání, předkládá Radě na ústním jednání návrh programové skladby. Licenci, na jejíţ udělení není
dle všeobecného ustanovení dle § 12 téhoţ zákona právní nárok, neudělí Rada ţadateli o licenci k vysílání

146
prostřednictvím druţice a kabelových systémů pouze v případě, pokud ţadatel nesplňuje podmínky dle § 13 odst. 3
nebo pokud navrhovaná programová skladba nesplňuje poţadavky dle § 31 a § 31 odst. 1.


3.4.1 Rozhlasové a televizní vysílání a převzaté vysílání prostřednictvím družice
K 31.12.2002 evidovala Rada 12 provozovatelů s oprávněním k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání
prostřednictvím druţice. V rámci tohoto údaje jsou u 2 subjektů (CET 21 s.r.o. a METEOPRESS s.r.o.) nadále
v platnosti stávající oprávnění (registrace) šířit původní programy. Jedná se o provozovatele, kteří v zákonné lhůtě
poţádali o udělení licence a u těchto ţádostí je v současnosti přerušené řízení. Dále je zde zahrnuto oprávnění TV 3
a.s. , kde bylo zahájeno a probíhá řízení o zrušení registrace.
Povinnost poţádat o licenci k původnímu programu se vztahovala na 14 subjektů s registrací k vysílání
prostřednictvím druţice. Pěti provozovatelům stávající oprávnění zaniklo, neboť ţádosti o licence na tyto programy
nebyly ve stanovené lhůtě nepodali (In Store Radio s.r.o., ČNTS s.r.o., INTV s.r.o., MEGA TV s.r.o., RTV Gemma
s.r.o.).
V období od 1.1.2002 do 31.12.2002 projednávala Rada 11 ţádostí o udělení licence k provozování vysílání
původních programů šířených prostřednictvím druţice, z uvedeného počtu byla jedna ţádost podána před 1.1.2002.
V rámci licenčních řízení na tento typ vysílání udělila Rada k 31.12.2002 8 licencí, ve dvou případech je
v současnosti přerušené řízení a dále jedno řízení bylo zastaveno na základě zpětvzetí ţádosti o udělení licence (TV
3 a.s.).
Z uvedeného počtu 8 udělených licencí je 5 licencí k provozování televizního vysílání: (ASPERA TV s.r.o. - program
TV DOMA (TVD) a jeho regionální mutace Regionální televize Turnov (RTT), Česká programová společnost s.r.o. –
programy placené televize Spektrum (dokumentární) a Supermax (dětský), HBO Česká republika s.r.o. – program
placeného programu HBO (filmový), Galaxie sport s.r.o. – sportovní kanál Galaxie sport, Stanice O a.s. – hudební
kanál s názvem O) a 3 licence k provozování rozhlasového vysílání (Radio Proglas s.r.o. – program Radio Proglas,
RFE/RL, Inc., organizační sloţka – program Radio Free Europe/radio Liberty v příslušných jazykových mutacích
určených jednotlivým cílovým územím: afgánské, arménské, ázerbájdţánské, běloruské, bulharské, estonské,
gruzínské, irácké, jihoslovanské, kavkazské, kazašské, kosovské (albánské), kyrgyzské, litevské, lotyšské,
makedonské, perské, rumunské, ruské, slovenské, tatarsko-baškirské, tádţické, turkmenské, ukrajinské a uzbecké;
dále WebVALC s.r.o. – multikanálová rozhlasová stanice Radio VALC (Radio VALC (Radio VALC live), Radio VALC
1 (Radio VALC - 1 gold), Radio VALC 2 (Radio VALC – 2 country), Radio VALC 3 (Radio VALC – 3 hit), Radio VALC
4 (Radio VALC – 4 rock), Radio VALC 5 (Radio VALC – 5 classic), Radio VALC 6 (Radio VALC – 6 Valcarka).
Licence Galaxie sport s.r.o. a WebVALC s.r.o. zahrnují oprávnění na vysílání prostřednictvím druţice i kabelových
systémů.
Ve sledované mobdobí bylo zastaveno řízení u jedné přihlášky k registraci převzatého vysílání prostřednictvím
druţice podané před 1.1.2002, neboť přihlašovatel vzal návrh na zahájení řízení zpět (RTV Galaxie a.s.).
K 31.12.2002 Rada eviduje jednoho provozovatele převzatého vysílání prostřednictvím druţice (FTV Premiéra s.r.o.).
V současné době se šíří digitálně české rozhlasové a televizní programy přes následující druţice:
Eurobird 1 na pozici 28,5 východní délky na kmitočtu 12,607 GHz. Programy zachytitelné v packetu Czech Link
MPEG II/DVB - ČT 1, ČT 2, Prima televize, O, ČRo 1 (Radioţurnál), ČRo 2 (Praha), ČRo 3 (Vltava), ČRo 5 (Regina),
ČRo 6, ČRo 7, Radio Proglas. Televizní programy Prima televize, ČT 1 a ČT 2 jsou kódovány systémem
Cryptoworks (Prima zcela, ČT 1 a ČT 2 částečně), televizní program O a rozhlasové programy jsou volně přístupné.
V rámci packetu Czech Link prostřednictvím druţice Eurobird 28,5 východní délky na kmitočtu 12,507 GHz,
horizontální polarizace, má být šířen cca od 1. pololetí 2003 nekódovaně téţ multikanálový rozhlasový program
Radio VALC (7 programů) společnosti WebVALC s.r.o.
Vysílání slouţí hlavně pro distribuci signálu na síť pozemních vysílačů a kabelových rozvodů. Individuální příjem je
moţný jiţ od průměru parabol 80 cm. Dekódovací karty jsou distribuovány spolu se zakoupením digitálního přijímače.
Odkrytí karty následuje po vyplnění přihlašovacího formuláře. Ţadatel musí být českým rezidentem. Pro příjem
veřejnoprávních programů musí navíc předloţit potvrzení o zaplacení koncesionářských poplatků dle zákona č.
252/94 Sb. Příjem paketu Czech link se stává stále populárnější, neboť ceny přijímačů se zabudovaným dekodérem
Cryptoworks klesají (aktuální cena ke konci roku za nejjednodušší přijímač činila 8900 Kč). Příjem tohoto paketu je
ţádán zejména tam, ke není kvalitní signál z pozemních vysílačů.
Amos 1, pozice 4,0 W, kmitočet 11224,5 MHz, horizontální polarizace, symbolová rychlost 27500 Msymb/s, FEC 3/4
– programy v packetu HBO v normě MPEG II – HBO, Spektrum (původní název Max 1) a SuperMax slouţí výhradně
k distribuci signálu do kabelových rozvodů, programy jsou kódovány systémem Acientific/Atlanta, verze 1,5.
Druţici Hotbird 3, 13 E, frekvence 12,484 GHz, vertikální polarizace, symbol rate 8 300, FEC 3-4 vyuţívá k šíření
vysílání 25 jazykových mutací programu stanice Radio Free Europe/Radio Liberty společnost RFE/RL. Inc.,
organizační sloţka.
Eutelsat W2, pozice 16 východní délky, vysílací frekvence 14 187 MHz, přijímací frekvence 12 687 MHz,
horizontální polarizace, FEC 2-3, symbol rate 3 333,44, vyuţívá k šíření vysílání sportovního programu Galaxie sport
společnost Galaxie sport s.r.o. Program je kódován systémem IRDETO.
Dalším zdrojem českých TV stanic na orbitu je packet společnosti UPC Česká republika a.s., nazvaný UPC Direct a
uskutečňuje se prostřednictvím druţice Astra. Digitálním přijímačem je moţno podmíněným přístupem získat příjem
cca 20 televizních programů – většinou to jsou vzdělávací, dokumentární nebo seriálové programy a dále výběrový

                                                         147
balík prémiových kanálů (HBO, Private Gold). Sluţba UPC direct je placená digitální satelitní televize určená pro
individuální příjem. Toto je další velmi populární placený paket. V odborné diskuzi se očekává jeho další zatraktivnění
zařazením celoplošných „pozemních programů“.
Eutelsat II-F2, pozice 10.0E, FEC 1/2, modulace QPSK, bitová rychlost 192 kB/s, horizontální polarizace, kmitočet
12600 MHz rádio Frekvence 1, kmitočet 12608 MHz rádio Evropa 2. Vysílání slouţí výhradně k distribuci signálu na
pozemní vysílače. Pro distribuci signálu vyuţívá ještě druţici Intelsat 707 na pozici 1W síť rádií Kiss.


3.4.2 Rozhlasové a televizní vysílání a převzaté vysílání v kabelových systémech
Provozování rozhlasového a televizního vysílání (TKR)
Za rozhlasové a televizní vysílání, podléhající udělení licence k vysílání šířeném prostřednictvím druţic a kabelových
systémů je povaţováno šíření původních rozhlasových a televizních programů, včetně místního vysílání (tzv.
infokanály), a teletextu, určených k příjmu veřejnosti v kódované nebo nekódované podobě.
Povinnost poţádat o licenci k původnímu programu se vztahovala na 56 provozovatelů s registrací k vysílání
v kabelových systémech (klasické kabelové rozvody) a 12 provozovatelů samostatného programového kanálu
v kabelových systémech. Tyto ţádosti, za předpokladu, ţe byly podány v zákonné lhůtě, byly osvobozeny od
správního poplatku. V případě, ţe ţádost o licenci zahrnovala změnu oproti rozsahu původního oprávnění
(registrace), podléhala tato změna správnímu poplatku podle § 74 odst. 2 zákona o vysílání (poloţka 66 písm. d).
Patnácti provozovatelům stávající oprávnění šířit původní programy zaniklo, neboť ţádost o licenci na tyto programy
nepodali (Radio Triangl s.r.o., Aston&Cooper a.s., CATR s.r.o., Intercable CZ s.r.o., K+K cable v.o.s., Kabelová
televize Elektronika Olomouc s.r.o., Kabelová televize Kadaň a.s., Kabelová televize Klášterec nad Ohří s.r.o., MEC
Turnov s.r.o., Městské inţenýrské sítě Studénka a.s., Open-net projekty a stavby s.r.o., REGION-TV s.r.o.,
„SLAMONT ŠŤĚTÍ s.r.o., SBD „Ţivot“, TOP Spirit s.r.o.), z toho 2 provozovatelé oznámili ukončení vysílání původních
programů (CATR s.r.o., K+K cable v.o.s.). V některých z těchto případů zaniklých oprávnění poţádal o udělení
licence dodavatel programu.
K 31.12.2002 evidovala Rada celkem 56 subjektů s licencí udělenou dle § 25 zákona o vysílání. Mimo tento údaj je
nadále u 19 subjektů v platnosti stávající oprávnění (registrace) šířit původní programy; jedná se o provozovatele,
kteří v zákonné lhůtě poţádali o udělení licence. V současnosti je u těchto ţádostí přerušené řízení. Dále jeden
program je šířen prostřednictvím systému MMDS (LOCAL TV Plus s.r.o. - Kamýcký infokanál).
V období od 1.1.2002 do 31.12.2002 bylo podáno celkem 72 ţádostí o udělení licence k provozování vysílání
v kabelových systémech (z toho 2 ţádosti o rozhlasové vysílání Joe Media s.r.o., WebVALC s.r.o.). Mimo uvedený
počet bylo 9 ţádostí podáno ještě v období po nabytí účinnosti zákona o vysílání, tj. od 4.7.2001 do 31.12.2001;
z tohoto počtu byly 3 licence uděleny jiţ v roce 2001 (Franel Music v.o.s., Mimoňská komunální a.s. a TELCOM
s.r.o.) a 6 licencí uděleno v roce 2002 (ASPERA TV s.r.o., KATRO-SERVIS s.r.o., Kulturní a společenské středisko
Chodov s.r.o., NTV cable s.r.o., Roudnická televizní s.r.o. a TETA s.r.o.).
Z celkového počtu všech podaných 82 ţádostí v období od 4.7.2001 – 31.12.2002 se jedná ve 21 případech o zcela
nové ţádosti subjektů, které dříve neměly ţádné oprávnění k vysílání (ASPERA TV s.r.o., Forcable s.r.o., Franel
Music v.o.s., Jaroslav Heindl, Joe Media s.r.o., KATEL s.r.o., Kulturní a společenské středisko Chodov s.r.o.,
Mimoňská komunální a.s., NAT 1 s.r.o., Radio Milenium s.r.o., Roudnická televizní s.r.o., Josef Švanda, TELCOM
s.r.o., TV Lyra s.r.o., Květoslava Vitvarová, WebVALC s.r.o., ZIPP Communication s.r.o., Galaxie sport s.r.o.,
BUSSMARK PRODUCTION s.r.o., Vlastimil Němec – NEMSAT, Grundig s.r.o.).
Z celkového počtu 72 ţádostí podaných v období od 1.1.2002 – 31.12.2002 byla licence udělena 47 subjektům, 2
licence zahrnují oprávnění k vysílání prostřednictvím druţice a kabelových rozvodů (sportovní televizní kanál
provozovatele Galaxie sport s.r.o. a rozhlasové vysílání provozovatele WebVALC s.r.o.).
V případě 22 ţádostí je přerušeno řízení z důvodu nedostatků podání (3C spol., s r.o., AQUA a.s., B.H.Centrum a.s.,
BUSSMARK PRODUCTION s.r.o., CABTEL mont Zlín s.r.o., Czech Infoline s.r.o., Grundig s.r.o., K.T.V.M. s.r.o.,
Kabel Ostrov s.r.o., Kabelová televize CZ s.r.o., Kabelová televize Přerov a.s., KELI s.r.o., Městské technické
centrum Kuřim s.r.o., Vlastimil Němec – NEMSAT, Ladislav Osif – OSEX, PROKABEL Ústí nad Labem s.r.o., RTV –
5 s.r.o., SATER v.o.s., STAR – nova s.r.o., TES Media s.r.o., TKR Jašek s.r.o., WEST BUILDING TECHNOLOGIES
s.r.o.).
Dále bylo u 1 ţádosti zastaveno řízení (Městské kulturní středisko Studénka), 2 ţádosti byly odmítnuty (RT Media
s.r.o. a Jaromír Hurt), protoţe ţadatelé ve stanovené lhůtě neodstranili nedostatky ţádostí. Uvedeným subjektům
dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odmítnutí ţádosti o licenci pozbyla jejich původní oprávnění (registrace)
platnosti.
V naprosté většině licencovaných programů se jedná o místní vysílání (tzv. informační kanály), 1 licence je udělena
k provozování televizního teleshoppingového kanálu, 2 licence k provozování rozhlasového vysílání. Dalším typem
vysílání je provozování tzv. PAY TV v hotelových kabelových systémech (B.H. Centrum a.s. a Grundig s.r.o.).
Provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání (TKR)
K 31.12.2002 Rada evidovala celkem 87 zaregistrovaných subjektů k provozování převzatého vysílání
prostřednictvím kabelových systémů.
V období od 1.1.2002 do 31.12.2002 byly 2 registrace na ţádost provozovatelů zrušeny (2 registrace Kabel Net
Holding a.s.), registrace jednoho subjektu zanikla (Dattelkabel a.s.).148
Rada ve sledovaném období od 1.1.2002 do 31.12.2002 celkově projednala 6 přihlášek k registraci převzatého
rozhlasového a televizního vysílání v kabelových systémech, z toho 4 přihlášky podané před 1.1.2002. Ve všech 6
případech byla registrace udělena. Mimo uvedený počet byla jedna přihláška k registraci vrácena, neboť ji podal
subjekt (Město Luhačovice), který k tomu nebyl oprávněn. Dle zákona o vysílání se právnická osoba můţe stát
provozovatelem vysílání s licencí nebo provozovatelem převzatého vysílání mj. za předpokladu má-li právní formu
obchodní společnosti a je-li zapsána v obchodním rejstříku. Právnické osoby obce a města tuto podmínku nesplňují.
Z celkového počtu 87 registrovaných subjektů mají provozovatelé, patřící do 3 velkých uskupení se zahraničním
společníkem (akcionářem), v oblasti vysílání prostřednictvím kabelových systémů v rámci ČR majoritní postavení.
Jedná se o provozovatele UPC Česká republika a.s. (UPC Czech Holding B.V., Nizozemí náleţející United Pan-
Europe Communications N.V., Nizozemí), Intercable CZ s.r.o. (VISION NETWORKS TSJECHIE HOLDING B.V.,
Nizozemí) a TES Media s.r.o. (Central Europe Cable Holdings a.s., ING Baring, USA).
V této skupině kabelových provozovatelů došlo ve sledovaném období k významné změně týkající se dalšího
slučování společností (druhého a třetího nejsilnějšího kabelového operátora v České republice) vlastněných
zahraničním společníkem. V průběhu roku 2002 probíhala jednání o sloučení mezi společnostmi Intercable CZ s.r.o.
a TES Media s.r.o., která byla v srpnu 2002 završena dohodou obou subjektů a následným povolením Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěţe.
Televizní vysílání a převzaté televizní vysílání systémem MMDS
MMDS (2,1 –2,3 GHz ) / MVDS (40,5 – 42,5 GHz, 10,7 – 12,5 GHz) / 10,308 – 10,574 GHz
MMDS – multikanálový mikrovlnný distribuční systém v pásmu 2,1 – 2,3 GHz
MVDS – mikrovlnný videodistribuční systém v pásmu 40,5 – 43,5 GHz; 10,7 – 12,5 GHz
Televizní vysílání v omezeném kmitočtovém pásmu 2252 aţ 2300 MHz, dočasně uvolněném a provozovaném na
základě opatření MH ČR č.j. 710836/93-42, je moţné dle sdělení ČTÚ z 10.12.2002 nadále provozovat minimálně do
31.12.2004. Omezující podmínkou pro vyuţívání přidělených kmitočtů systémy MMDS je, mimo stávající omezení na
šest distribučních televizních kanálů, zajištění nerušeného vyuţívání uvedeného kmitočtového pásma přednostními
sluţbami (druţicový průzkum Země a kosmický výzkum).
Systém umoţňuje bezdrátový přenos šesti televizních kanálů (původně 8 nebo 16, i více) od vysílače k uţivatelům.
Systém nahrazoval přenos v klasických kabelových rozvodech v místech, kde bylo TKR obtíţné, zdlouhavé nebo
vůbec nemoţné budovat. Jednalo se především o staré historické části měst nebo i odlehlé, řídce osídlené lokality,
v nichţ byla výstavba TKR málo efektivní, jeho hlavní výhodou byla moţnost rychlého zavedení.
Další rozvoj MMDS je moţný v kmitočtovém pásmu 40,5 – 43,5 GHz. Uvedené kmitočtové pásmo, jako náhrada za
pásmo 2,1 – 2,3 GHz, je v souladu s rozhodnutím CEPT/ERC/CEC/(99) 15 z 1. 6. 1999 určeno pro rozvoj digitálních
multimediálních bezdrátových systémů. Dle rozhodnutí CEPT/ECC/CEC/(02) 04 z 15.3. 2002 je v pásmu 40,5 – 42,5
GHz preferováno vyuţití aplikací MWS (multimediální bezdrátové systémy (Multimedia Wireless Systems)) s tím, ţe
nekoordinované zemské stanice v druţicové pevné sluţbě nebo v druţicové rozhlasové sluţbě nemohou poţadovat
ochranu před stanicemi v pevné či rozhlasové sluţbě. Na základě uvedeného rozhodnutí CEPT vydal v září 2002
ČTÚ plán vyuţití kmitočtového spektra v pásmu 39,5 – 43,5 GHz.
Rozvoj vysílání v pásmu 40 GHz (v současnosti ve světě realizováno ve 3 lokalitách) je však omezen specifičností
tohoto pásma spočívající např. v malém dosahu vysílání (cca do 5 km oboustranně), nutnosti digitálního vysílání, atd.
Další vývoj nadále naráţí na finační náročnost (cena jednoho zařízení se pohybuje kolem cca 15 miliónů Kč).
Zároveň však sílí obavy potencionálních provozovatelů vysílání, aby uvedené pásmo nebylo ovládnuto společnostmi
provozujícími datové sluţby. Více o tomto pásmu je pojednáno v kapitole Nové technologie.
Vysílání (vysílání a převzaté vysílání) systémem MMDS, které spadá dle § 2 písm. s zákona o vysílání do kategorie
kabelového systému, je provozováno na základě licence. Při udělování licencí systémem MMDS byla aplikována
podobná pravidla jako u terestrických licencí s tím, ţe licence pro vyuţití kmitočtového pásma 2,1 – 2,3 GHz (popř.
40,5 – 43,5 GHz) v konkrétní lokalitě můţe být udělena pouze 1 subjektu na základě vyhlášeného licenčního řízení
dle § 15 zákona o vysílání, které zahajuje z vlastního podnětu Rada (na rozdíl od licenčního řízení k provozování
vysílání šířeného prostřednictvím druţic a kabelových systémů dle § 25 téhoţ zákona).
V případě televizního vysílání systémem MMDS se jedná u všech provozovatelů (TES Media s.r.o., MWTv Local
s.r.o. /3 oprávnění/, LOCAL TV Plus s.r.o.) o převzaté vysílání s tím, ţe v rámci oprávnění LOCAL TV Plus s.r.o. je
téţ šířen jeden původní program (Kamýcký infokanál).
Dne 17.12.2002 souhlasila Rada, na základě ţádostí všech výše uvedených provozovatelů a v souladu s povolením
ČTÚ, se změnou licenčních podmínek licencím spočívající v prodlouţení provozu systémů MMDS do 31.12.2004.
Ve sledovaném období se neuskutečnilo, s ohledem na omezený časový horizont uvedeného typu vysílání v
systémech MMDS, ţádné licenční řízení. Jeden subjekt, Česká mediální společnost a.s., poţádala v rámci ţádosti o
udělení krátkodobé licence k televiznímu terestrickému vysílání i o udělení licence k vysílání systémem MMDS (viz
Kapitola 6).
Dne 15.2.2002 vydala Rada sdělení, v kterém upozornila potenciální ţadatele o povolení ČTÚ k provozování
rádiového zařízení v pásmu 10,7 – 12,5 GHz na to, ţe pokud mají v úmyslu toto povolení vyuţívat k provozování
rozhlasového a televizního vysílání nebo převzatého rozhlasového a televizního vysílání, musí k provozování vysílání
nebo převzatého vysílání předem od Rady získat příslušné oprávnění. Toto upozornění se přiměřeně vztahuje i na
zájemce o provozování pevných vysílacích rádiových zařízení (stanice) pro přenos televizních, rozhlasových,
hovorových a datových signálů na základě generální licence ČTÚ č. GL-14/R/2000 v pásmu 10,308 – 10,574 GHz
(která však výslovně v odst. 6 uvádí, ţe takové stanice nesmějí být provozovány k přímému šíření vysílání).

                                                         149
K 31.12.2002 evidovala Rada 2 provozovatele televizního vysílání a převzatého televizního vysílání v pásmu 10,7 –
12,5 GHz (Kabelová televize Kopřivnice s.r.o. ve Štramberku a SATTURN Holešov s.r.o. v Luhačovicích).
Rada dále evidovala k 31.12.2002 jednoho provozovatele televizního vysílání v pásmu 10,3 – 10,6 GHz dle generální
licence ČTÚ č. GL-14/R/2000 (ASPERA TV s.r.o. v lokalitách Turnov, Mladá Boleslav, Liberec, Česká Lípa, Děčín,
Jablonec nad Nisou, Jičín, Kolín, Nymburk, Pardubice, Poděbrady, Semily, Teplice a Ústí nad Labem).


3.5 Otevřené otázky, problematické okruhy, návrhy Rady
Smyslem této kapitoly je poukázat na některé problémy, které se objevily při uvádění nového vysílacího zákona
č.231/2001 Sb., v plné šíři do praxe, coţ bylo moţné v tomto rozsahu aţ v průběhu roku 2002. Uvádíme zde pouze
některé z problémů, na které Rada narazila ve správních a licenčních řízeních. Jedná se zejména o ty, které budou
vyţadovat zásahy do legislativy, viz např. nutnost doladit volební a vysílací zákon.

Na výjezdním zasedání SKSP v Lipnici dne 1.6.2001 upozornil předseda Rady na moţné důsledky přechodných
opatření nově připravovaného zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Ta umoţnila drţitelům
stávajících licencí do 6 měsíců od účinnosti zákona poţádat o její prodlouţení. Toto ustanovení vyuţili i dva ze tří
provozovatelů, kterým končila platnost licence v závěru roku 2001 a ještě v reţimu původního zákona č.468/91 Sb.,
se jim nepodařilo své licence v licenčním řízení probíhajícím v první polovině roku a uzavřeném v květnu 2001
obhájit. Kauzy (Radio Valc, Radiohrad) ještě nejsou ukončeny, tento problém se ale jiţ nemůţe opakovat. V této
souvislosti uvádíme jako velmi pozoruhodnou a dosud Radou nezaznamenanou skutečnost, ţe ve výroku Městského
soudu v Praze vytkla soudkyně Radě, ţe nepředjímala ve svém rozhodování v reţimu dřívějšího zákona podobu
zákona nového, který v době příslušného rozhodování Rady nebyl ještě předepsaným procesem schválen a tedy
zdaleka ještě nenabyl účinnosti.

O něco sloţitější je problém přetrvávající v kauze TV3 a týká se ţádostí o převod licence z fyzické osoby na osobu
právnickou podle § 68 odst. 6 zákona č.231/2001 Sb., Ustanovení zákona si vyloţily různým způsobem i nejvyšší
legislativní autority v republice (Ústav státu a práva, Legislativní Rada vlády) a spor, který skončil u soudů byl
doposud, a to ve prospěch Rady, rozhodnut pouze v případě zamítnutí převodu na lucemburskou společnost KTV.
Soudní řízení ve věci ţaloby společnosti EMV na Radu ve věci zamítnutí převodu se dosud nekonalo. Přitom výklad
zákona přísluší právě jenom soudu. I v tomto případě nelze vyloučit případné upřesnění textu zákona v zájmu
vyloučení víceznačného výkladu.

Při monitoringu dodrţování zákonů v předvolebním období parlamentních i senátních a komunálních voleb Rada
konstatovala, ţe v praxi nelze postihovat porušení vysílacího zákona, protoţe za obsah vysílaných spotů v případě
jejich rozporu se zákonem neodpovídá příslušný provozovatel. Na „pachatele“, ať je to objednatel spotu nebo autor,
nemůţe Rada uplatnit postih, protoţe podle vysílacího zákona můţe trestat pouze drţitele licence nebo
provozovatele ze zákona. Osoby, které takováto oprávnění nemají, lze podle zákona postihovat pouze za „pirátské“
vysílání . I v tomto případě má pro zajímavost Rada k dispozici pozoruhodný judikát, který právě s odvoláním na
shora uvedené došel k závěru, ţe pokud pirátské vysílání neprovozuje osoba s licencí nebo oprávněná vysílat podle
zákona, nelze ji za vysílání postihovat!!! Zde je nutná koordinace volebního zákona s vysílacím, kterou je zapotřebí
stihnout do příštích voleb. Rada na tuto situaci jiţ předběţně upozornila sněmovní SKSP.

Určité problémy Radě při rozhodování působila a ještě nějaký čas bude působit skutečnost, ţe nový vysílací zákon
neobsahuje ţádná specifická ustanovení pro regulaci digitálního vysílání. S ohledem na nutnost zachovat kontakt se
státy EU, které jsou v postupném přechodu na digitální televizní i rozhlasové terestrické vysílání dále neţ ČR a na
závazky z mezinárodních koordinačních dohod Wiesbaden 1995 a Chester 1997 se jeví jako nezbytné urychlit práce
na novele vysílacího zákona zaměřené na digitalizaci. V této souvislosti Rada pokládá pro práce na novele zákona
za rozhodující podíl meziresortní skupiny pro digitální vysílání (SDV).

Některé z těchto problematických okruhů se ve sledovaném období staly záminkou k nepodloţeným, spíše politicky
motivovaným útokům a k negativnímu hodnocení práce Rady např. v souvislosti se senátorskou kampaní a
kandidaturou Vladimíra Ţelezného. Rada své kritiky v této věci odkazuje znovu na skutečnost, ţe jako orgán státní
správy nemá jinou moţnost, neţ postupovat striktně podle zákona. Ten na takovéto případy zatím nepamatuje a
není tedy moţnost jim zabránit jinak, neţ úpravou zákona. V dalším případě kritiky Rady, který se týkal výběrového
řízení na místo vedoucího Úřadu Rady, lze pouze konstatovat, ţe výběr kandidáta na tuto funkci (jedná se o státního
úředníka, ne o volenou funkci) má obecně stanoveny kvalifikační poţadavky ve sluţebním zákoně, je výlučně vnitřní
záleţitostí Rady a nepodléhá ţádným politickým kriteriím.
150
               4

INFORMACE O DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI VYSÍLÁNÍ
         A O ULOŽENÝCH SANKCÍCH
                               151
152
4.1 Legislativa
Úvod
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) nemá zákonodárnou iniciativu, je však dle čl. 5
Legislativních pravidel vlády připomínkovým místem, pokud se jí, resp. její působnosti věcný záměr přímo týká.
V roce 2002 v tomto reţimu uplatnila Rada připomínky k návrhu novely zákona o České televizi. K návrhu novely
zákona o vysílání se připomínkové řízení nekonalo (viz níţe).
Rada je dále dle § 5 odst. k) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, povinna
"podílet se svými stanovisky a návrhy na vytváření zásad státní politiky České republiky ve vztahu k vysílání a
koncepci jeho rozvoje". Tuto povinnost ve sledovaném období naplňovala zejména účastí svého místopředsedy v
pracovní skupině zřízené Ministerstvem kultury ČR k přípravě novely zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi.
Dále uvádíme legislativní úpravy za sledované období, které jsou relevantní pro kompetence Rady a diskutujeme
zkušenosti nebo moţné dopady na činnost Rady.


Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Vládní návrh novely zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen návrh),
předloţila vláda ČR Sněmovně dne 15.10.2002. K návrhu se předtím nekonalo ţádné připomínkové řízení a Rada
neobdrţela ani informaci o přípravě návrhu, proto je zde uvedena podrobnější analýza z pohledu Rady. Organizační
výbor PS PČR projednání návrhu zákona doporučil dne 31.10.2002. Určil zpravodajem poslance Petra Plevu. Při
prvním čtení sněmovního tisku č. 87/0 v plénu byl návrh propuštěn do dalšího čtení a přikázán Výboru pro vědu,
vzdělání, kulturu, mládeţ a tělovýchovu a mediální komisi. Další projednávání návrhu ve Sněmovně probíhalo po
skončení období zahrrnutého v této zprávě.
Návrh se podle své důvodové zprávy zaměřuje na technické detaily a přesnější soulad se Směrnicí Rady
89/522/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování
televizního vysílání, ve znění směrnice Evropského parlamentu a rady 97/36/ES (dále jen Směrnice 89/522/EHS);
mezi těmito ryze technickými ustanoveními však jsou také návrhy některých jiných změn.
V návrhu se z § 2 zákona o vysílání vypouští definice pojmu reklama a skrytá reklama. Tyto pojmy jsou definovány
zákonem č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění (dále jen zákon o reklamě). Rada můţe provádět
řízení o uloţení sankcí podle zákona o vysílání a podle zákona o reklamě. V kaţdém případě je třeba vytvořit jasný
vztah mezi oběma zákonnými normami, které se na problematiku reklamy ve vysílání vztahují.
Část důvodové zprávy k tomuto bodu návrhu se zabývá pojmy „klamavá reklama“ a „skrytá reklama“, přičemţ se zde
význam obou pojmů směšuje a zaměňuje. Pojem „surreptitious advertising“ (Schleicherwerbung, products
placement), tak jak ho pouţívá Směrnice, je třeba překládat jako „skrytá reklama“ a nikoliv jako „klamavá reklama“.
Klamavá reklama (misleading advertising) se vztahuje k jednání, které je nekalou soutěţí ve smyslu ustanovení §
44 zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. Nekalou soutěţí dle ustanovení § 44 obchodního zákoníku je jednání
v hospodářské soutěţi, které je v rozporu s dobrými mravy soutěţe a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěţitelům
nebo spotřebitelům. Klamavou reklamou je dle ustanovení § 45 obchodního zákoníku šíření údajů o vlastním nebo
cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu
nebo cizímu podniku v hospodářské soutěţi prospěch na úkor jiných soutěţitelů či spotřebitelů. Klamavá reklama je
zpravidla jako reklama označena na rozdíl od skryté reklamy, která jako reklama označena není. Zákon č. 40/1995
Sb., o regulaci reklamy, ve svém § 2 odst. 1) jasně rozlišuje pojmy skrytá reklama - písm.d) a klamavá reklama -
písm.c). Definice skryté reklamy v zákonu o regulaci reklamy vychází z definice skryté reklamy ve Směrnici
89/552/EHS; tento pojem nelze zaměňovat s pojmem „klamavá reklama“ podle § 45 obchodního zákoníku. Výše
zmíněná pasáţ důvodové zprávy je tedy zavádějící a nepřesná. Nejnovější evropské trendy přitom naznačují, ţe ze
všech otázek regulace reklamy právě oblast skryté reklamy relativně získává na významu (mj. i proto, ţe např.
regulace rozsahu reklamy v komerčním vysílání se spíše liberalizuje). Citovaná pasáţ důvodové zprávy tak potvrzuje,
ţe návrh by bylo třeba ve výše uvedených oblastech (zejména u skryté reklamy) upřesnit, zejména také v souvislosti
s novou úpravou kompetencí Rady, stanovenou zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění (viz
níţe).
Upřesňují se kriteria pro určení jurisdikce nad vysíláním ve smyslu Směrnice, přičemţ se zde pouţívá v českém
právu dosud nezavedený pojem „usazený“ jako překlad anglického „established“.
Vkládá se nový odst. 3a, který mění podmínky pro účast v licenčním řízení a v řízení o registraci. U zahraničních
právnických osob se nadále nevyţaduje zřízení organizační sloţky v ČR a její zapsání do obchodního rejstříku, ale
stačí jen jmenování odpovědného zástupce. Tato změna prohloubí začlenění do evropských struktur, neboť dojde ke
zrovnoprávnění zahraničních subjektů s domácími subjekty.
Z dalších drobných změn je třeba upozornit na prodlouţení lhůty tzv. fikce pozitivního rozhodnutí u změny registrace
podle § 22 z 30 dnů na 60. Tato změna je pozitivní, protoţe stávající 30 denní lhůta je příliš krátká a Rada
v některých případech nemohla v této lhůtě ţádost řádně projednat.
V § 45 se mění termín „lokální program“ na „místní vysílání“. Je to pouze terminologické upřesnění, v praxi to však
můţe znamenat, ţe tzv. kvóty evropské a nezávislé tvorby by se mohly chápat jako závazné nejen pro celoplošné
provozovatele televizního vysílání, ale i pro jiné programy např. HBO apod. Místní vysílání na rozdíl od lokálního
programu je totiţ v ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) zákona o vysílání jednoznačně definováno (za místní vysílání je
povaţováno vysílání rozhlasového nebo televizního programu určeného svým dosahem pro místně vymezenou
oblast a pro tuto oblast vytvářeného) a v praxi se jedná téměř výlučně o televizní infokanály. Pokud byl úmysl
zákonodárce jiný, je třeba celou věc upřesnit.

                                                          153
Větší mnoţství drobných převáţně technických úprav je v oblasti reklamy, teleshoppingu a sponzorování. Většinou
se jedná o sladění zákona se Směrnicí a s jinými právními předpisy.
Důleţité však je ustanovení bodů č. 24, 25 a 26 návrhu, kterým se z § 49 odst. 3), 4) a 5) zákona o vysílání vypouští
slovo „ s licencí“. V praxi to znamená, ţe Česká televize by mohla přerušovat své pořady reklamou nebo
teleshoppingem. Tato změna představuje velmi závaţný zásah do trhu reklamy i do dosavadní praxe a do vnímání
role televize veřejné sluţby. V důvodové zprávě se o této významné změně nehovoří, ani se nijak nezdůvodňuje,
takţe není vyloučeno ani neúmyslné textové opomenutí. Při prvním čtení zákona ve Sněmovně bylo některými
poslanci namítáno, ţe jde o zvýšení objemu reklamy pro Českou televizi a sníţení kvality jejích programů
přerušováním reklamou. Rada byla nezávazně informována, ţe tato část návrhu bude změněna v dalším
legislativním procesu tak, aby k přerušování reklamou u pořadů České televize nedocházelo.


Novela zákona o reklamě
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 6.2.2002 zákon č.138/2002 Sb., kterým se mění zákon
č.40/1995 Sb., o provozování reklamy ve znění pozdějších předpisů a další zákony. Novelou jsou postiţeny téměř
všechny paragrafy zákona a jsou doplněny četné nové paragrafy. Rada nedostala tento návrh zákona
k připomínkování před jeho předloţením Parlamentu. Zákon obsahuje definice některých pojmů z oboru reklamy.
Dále je zde podrobněji neţ doposud upravena reklama zvláštních druhů výrobků a sluţeb, kromě reklamy na
tabákové výrobky (ve vysílání zcela zakázané zákonem o vysílání), jde o reklamu na alkoholické nápoje, humánní
léčivé přípravky, zdravotnické prostředky, potraviny a kojeneckou výţivu, střelné zbraně a střelivo.
Praktický dopad pro práci Rady mají zvláště kompetenční ustanovení návrhu zákona. Zde se podstatným způsobem
rozšiřuje působnost Rady. Rada má být napříště orgánem dozoru nad veškerou reklamou a sponzorováním
v rozhlasovém a televizním vysílání a to i v těch případech, kde dříve byly dány pravomoci jiných orgánů (§7). Jde
zejména o reklamu na humánní léčivé přípravky, kde dříve byla dána pravomoc Státního ústavu pro kontrolu léčiv a
reklamu na zdravotnické přípravky, kde doposud byla dána pravomoc Ministerstva zdravotnictví. Dále novela zákona
o reklamě rozšířila kompetence Rady o nové oblasti - posuzování klamavé a srovnávací reklamy ve vysílání.
Proti rozhodnutí orgánu dozoru (v případě vysílání je to Rada) lze podle novely zákona podat opravný prostředek
k soudu ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. (I toto ustanovení je zřejmě dotčeno ustanovením správního
řádu soudního o ţalobách do nepravomocných rozhodnutí – viz výše).


Zákon o Českém rozhlasu
Ve sledovaném období vstoupil v platnost zákon č. 192 /2002 Sb., kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém
rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon je do značné míry analogický se zákonem č. 39/2001 Sb.,
kterým se novelizuje zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi. Zákonem se upřesňují úkoly veřejné sluţby v oblasti
rozhlasového vysílání. Počet členů Rady ČRo se zvyšuje na 15. Členy Rady ČRo volí jako doposud Poslanecká
sněmovna, návrhy předkládají organizace a sdruţení představující kulturní, regionální, sociální, odborové,
zaměstnavatelské, náboţenské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Uplatňuje se princip výměny
orgánu po částech. Podrobněji se stanoví neslučitelnost funkce člena Rady ČRo a generálního ředitele ČRo
s některými jinými funkcemi, jakoţ i neslučitelnost výkonu určitých činností s funkcí člena Rady ČRo, včetně osob
příbuzných. Jednání Rady ČRo je veřejné. Důleţité dokumenty z jednání Rady ČRo jsou zveřejňovány. Státní orgán,
který vykonává správu kmitočtového spektra podle zvláštního předpisu (ČTU) vyhradí po předchozím souhlasu Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání pro ČRo kmitočty umoţňující provozování rozhlasové vysílání ve stanoveném
rozsahu. Rada se při svém rozhodování nesetkala s ţádnými komplikacemi při aplikaci zákona o Českém rozhlasu.


Zákon o České televizi
Ministerstvo kultury připravilo v r. 2002 návrh novely zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi a rozeslalo jej
k připomínkovému řízení.
Návrh přináší nový způsob ustanovování Rady ČT. Třetinu jejích členů by volila a odvolávala Sněmovna, třetinu
Senát a třetinu předseda vlády. Kandidáty pro tuto Radu a její jmenování by navrhovaly různé instituce. Proti
odvolání z funkce můţe člen Rady ČT podat ţalobu a toto právo přísluší také generálnímu řediteli ČT. V souladu se
Směrnicí Komise 80/723/EHS ze dne 25. června 1980 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a
veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků, ve znění směrnice komise 2000/52/ES se
vkládá nové ustanovení § 11a , který zavádí oddělené účetnictví u výnosů z poplatků a z komerční činnosti. Návrh se
týká také zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, kde by se měl zvýšit podíl
reklamy ve vysílání veřejnoprávní televize.
Rada uplatnila k tomuto zákonu oficiální připomínky. Konkrétně se Rada k § 3 odst. 1 písm e) ( podporuje českou
filmovou tvorbu) vyjádřila tak, ţe se domnívá, ţe ČT by měla podporovat českou filmovou tvorbu a je toho názoru, ţe
by se jistě našel způsob, jak tuto povinnost formulovat tak, aby byla slučitelná s povinnostmi člena EU. Ustanovení §
3 odst. 1 písm. i) by stanovilo, ţe ČT opatřuje alespoň 50% vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro
sluchově postiţené nebo simultánním tlumočením do znakové řeči. Rada v tomto případě nepovaţuje za vhodné
plošné sníţení povinnosti titulkovat. Rada spíše doporučila stanovit, kterých typů pořadů se titulkování týká a u nich
ponechat povinnost titulkovat 70%. Rada dále nesouhlasila se změnami v části druhé návrhu novely, která se týká
změny zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Konkrétně Rada nesouhlasí s navýšením procenta
reklamy pro oČT z dosavadního 1 procenta na 3 procenta, neboť nejde jen o přesun mezi reklamou a


154
teleshoppingem, jak bylo uvedeno v důvodové zprávě, ale jde o zásadní zásah do trhu s televizní reklamou.
Navrhovaná úprava přináší zejména tato rizika:
  pokud ČT i nadále bude slučovat limity na jediný kanál, bude ČT 1 se 6% reklamy po této stránce sotva
  k rozeznání od komerčního vysílání,
  kaţdé zvýšení podílu reklamy nutně vyvolá tlak na další posun obsahu vysílání směrem ke komerčním kanálům,
  coţ je jednak sotva ţádoucí a dále je to vývoj sniţující pluralitu,
  zvyšování podílu reklamy jde proti evropským trendům,
  skokový nárůst na straně nabídky destabilizuje reklamní trh a s velkou pravděpodobností povede k poklesu cen,
  takţe můţe být přinejmenším dočasně pro ČT dokonce kontraproduktivní.


Ostatní zákony
Zákon o státní službě
Dne 28.5.2002 byl vyhlášen zákon č. 218/2002 Sb., zákon o sluţbě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o
odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (dále sluţební zákon). Část
zákona nabyla účinnosti dnem vyhlášení, ostatní ustanovení vstoupí v účinnost aţ dnem 1.1.2004. Sluţební zákon
upravuje právní poměry zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu jako sluţbu, kterou Česká
republika poskytuje veřejnosti, organizační věci státní sluţby, přípravu fyzických osob na sluţbu, sluţební vztahy
státních zaměstnanců ve správních úřadech, odměňování těchto osob, řízení ve věcech sluţby, odměňování
ostatních zaměstnanců v pracovním poměru ve správních úřadech, jakoţ i organizační věci vztahující se
k zaměstnávání těchto zaměstnanců. Úprava tohoto zákona se nevztahuje na členy Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání, ale vztahuje se na zaměstnance Úřadu Rady. Rada i Úřad Rady vzaly tento zákon na vědomí a dle pokynů
Úřady vlády se připravují na aplikaci sluţebního zákona k 1.1.2004.


Soudní řád správní
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní nabývá účinnosti dnem 1.1.2003. Správní soudnictví v dosud platné
podobě bylo zakotveno zákonem č. 519/1991 Sb., kterým byl novelizován občanský soudní řád (dále „o.s.ř.“), a který
nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1992 (část pátá o.s.ř.). Tato část pátá byla zrušena nálezem Ústavního soudu č.
276/2001 Sb. Vykonatelnost tohoto zrušujícího rozhodnutí byla s ohledem na připravovaný zákon o soudním řízení
správním odloţena do 31. 12. 2002.
Soudní řád správní upravuje pravomoc a příslušnost soudů jednajících a rozhodujících ve správním soudnictví a
některé otázky organizace soudů a postavení soudců, postup soudů, účastníků řízení a dalších osob ve správním
soudnictví.
Zákon o soudním řádu správním vyvolává změny v některých souvisejících zákonech, jejichţ příslušné novelizace
jsou předmětem samostatného zákona č. 151/2002 Sb.
Soudní řád správní zřídil nově Nejvyšší správní soud, a tím doplnil mezeru v soustavě soudů, která zde doposud
byla. Tento zákon upravuje podrobně správní soudnictví. Mezi pro nás důleţitá ustanovení patří mimo jiné zvláštní
ustanovení o běhu některých lhůt, neboť stanoví-li zvláštní zákon ve věcech přestupků, kárných nebo disciplinárních
nebo jiných správních deliktů (tedy i zákon o vysílání) lhůty pro zánik odpovědnosti, popřípadě pro výkon rozhodnutí,
tyto lhůty po dobu řízení před soudem neběţí.
Velmi důleţitou částí je i část týkající se řízení o ţalobě proti rozhodnutí správního orgánu.
Ţalobu můţe podat ten, kdo tvrdí, ţe byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv
v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímţ se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo
povinnosti, můţe se ţalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti do dvou
měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo ţalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem
stanoveným způsobem. Zmeškání lhůty pro podání ţaloby nelze prominout.
§ 129 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního obsahuje přechodná ustanovení k opravným prostředkům
proti rozhodnutím správního orgánu. Ve věcech správního soudnictví, v nichţ zvláštní zákon svěřuje soudu
rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů podle části páté hlavy třetí občanského
soudního řádu, ve znění účinném k 31. prosinci 2002, lze ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podat ve lhůtě 30
dnů od doručení rozhodnutí ţalobu podle části třetí hlavy druhé dílu prvního tohoto zákona. Nestanoví-li zvláštní
zákon jinak, má podání ţaloby odkladný účinek. Toto ustanovení se vztahuje k zákonu zákonu č. 231/2001 Sb. Tedy
opravným prostředkem proti rozhodnutí Rady bude nyní ţaloba, kterou je nutno podat do 30 dnů, jak je popsáno
výše.
Opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je kasační stíţnost.
Kasační stíţnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běţí
tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. O kasační stíţnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.
Lze očekávat, ţe soudní řád správní bude přínosem pro fungování Rady, neboť Rada je dle tohoto zákona
oprávněna podávat kasační stíţnosti k Nejvyššímu správnímu soudu proti rozhodnutím krajských soudů, které ruší
rozhodnutí Rady. Ovšem na druhé straně můţe docházet také k průtahům řízení, protoţe i ostatní účastníci řízení
mohou podávat kasační stíţnost.


                                                         155
Obchodní zákoník
V roce 2002 došlo k několika menším novelám zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku (dále obchodní
zákoník), které se ovšem příliš nedotkly činnosti Rady.
Zákonem č. 125/2002 Sb. byly do obchodního zákoníku doplněny smlouva o běţném účtu a smlouva o vkladovém
účtu. Zákonem č. 308/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a
doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony bylo změněno mimo jiné ustanovení §
64. Jednání jménem společnosti před zápisem do obchodního rejstříku. Na základě ustanovení § 18 zákona č.
231/2001 Sb., lze na základě ţádosti zakladatelů, popřípadě orgánů nebo osob oprávněných podat návrh na zápis
právnické osoby se sídlem v České republice do obchodního rejstříku, vydat rozhodnutí o udělení licence před
zápisem do obchodního rejstříku.


4.2 Judikatura
Soudní přezkoumávání rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Ve správním soudnictví přezkoumávaly soudy v roce 2002 na základě ţalob nebo opravných prostředků zákonnost
rozhodnutí orgánů veřejné správy (§ 244 odst. 1 o.s.ř.), dále přezkoumávaly zákonnost rozhodnutí orgánů státní
správy, orgánů územní samosprávy, jakoţ i orgánů zájmové samosprávy a dalších právnických osob, pokud jim
zákon svěřoval rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy. Rada
pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) je správním úřadem, který vykonává ve stanoveném rozsahu
státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání. Rada rozhoduje podle zákona č. 231/2001 Sb., případně
podle zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o reklamě“). Proti
rozhodnutím Rady podle zákona o vysílání, kterým se zamítá ţádost o udělení licence, rozhodnutí o změně licence
rozhodnutí o odmítnutí registrace, rozhodnutí o zrušení registrace a rozhodnutí o uloţení pokuty, je moţno podat
opravný prostředek k soudu. Upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě, které se vydává
jakoţto rozhodnutí předběţné povahy, nepodléhá však samostatnému přezkoumání soudem, neboť samo o sobě
nepředstavuje změnu v postavení ţalobce; případný závěr soudu o jeho nezákonnosti padá tudíţ v úvahu aţ zároveň
s meritorním rozhodnutím.
Soud postupoval v r. 2002 podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu (§ 250 l a následujících).
Opravný prostředek není přípustný proti rozhodnutí Rady, jímţ se udělují licence k vysílání (§ 18 zákona o vysílání)
nebo kterým Rada provádí registraci převzatého vysílání (§ 26 cit. zák.). Od 1.1.2003 se mění přezkoumávání
správních rozhodnutí v souladu se zákonem č. 150/2002 Sb., (soudní řád správní). Proti rozhodnutím Rady, jakoţto
orgánu dozoru podle zákona o reklamě, zavedl zákon č. 138/2002 Sb., kterým se mění zákon o reklamě, moţnost
podat opravný prostředek k soudu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Průtahy v soudním řízení při přezkoumávání rozhodnutí Rady
Průtahy v rozhodování soudů představují závaţný problém, jehoţ řešení je mimo pravomoci Rady. Při
přezkoumávání rozhodnutí Rady ve správním soudnictví dochází k průtahům, které závaţně komplikují činnost
Rady. V současné době trvá řízení u soudů ohledně opravných prostředků proti rozhodnutím Rady v běţných
případech zpravidla nejméně jeden rok. O průtazích v rozhodování soudů vypovídá samostatná kapitola, věnovaná
popisu některých případů. Je zřejmé, ţe některé spory byly ukončeny aţ po třech letech. V případě rozhodnutí Rady
o zamítnutí ţádosti o licenci, je moţné podat opravný prostředek, přičemţ soud má rozhodnout ve lhůtě do 60 dnů (§
19 zákona o vysílání). Z přehledu je zřejmé, ţe tato lhůta nebyla v několika případech dodrţena, např. do dnešního
dne nebylo rozhodnuto ve věci navrhovatele WebVALC o opravném prostředku proti rozhodnutí č.j. Ru/71/02 ze dne
19.3.2002 – neudělení licence a návrh na odklad vykonatelnosti rozhodnutí pro společnost, jíţ byla licence udělena.
Návrh byl podán 16. 7. 2002, řízení je vedeno u Městského soudu v Praze a do dnešního dne nebylo ukončeno.
Rovněţ u rozhodnutí Rady o odnětí licence je lhůta pro soudní přezkoumání 60 dnů. V roce 2002 byl jeden takový
případ (viz níţe uvedený případ Galaxie). V tomto případě byla 60 denní lhůta překročena jen o několik dnů.
Průtahy v rozhodování soudů působí, ţe např. u ukládání pokut uplyne zákonná lhůta pro uloţení pokuty a pokutu jiţ
pak nelze uloţit. U licenčního řízení působí průtahy nedostatek právní jistoty na straně toho, komu Rada licenci
udělila a který jiţ začal vysílat a vynaloţil na zahájení vysílání značné prostředky. Při změně rozhodnutí a následném
udělení licence jinému subjektu přichází v úvahu uplatňování nároků na náhrady škody vůči státu ze strany
tohoto provozovatele.
Rada na průtahy v soudním přezkumu jejich rozhodnutí upozornila cestou zákonných postupů odpovědné soudní
funkcionáře.
Z konkrétních rozhodnutí:
Proti rozhodnutí soudu o opravném prostředku proti rozhodnutí Rady není přípustné odvolání.
Usnesením č. 6 A 24/2002 ze dne 26. 2. 2002 Vrchní soud v Praze zastavil řízení z důvodu nepřípustnosti odvolání a
poučení uvedené v rozhodnutí Městského soudu označil za mylné. Z toho důvodu nabyl právní moci rozsudek
Městského soudu v Praze č.j. 38 Ca 123/2001-2 ze dne 22. 11. 2001, který věc vrátil Radě k opětovnému řešení.
V tomto případě se jedná o řízení zahájené z podnětu Rady z důvodu neohlášení změn údajů uvedených v přihlášce
k registraci, tedy porušením § 17 odst. 6 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění. Rada za toto jednání uloţila
provozovateli pokutu ve výši 100.000,-Kč. Navrhovatel podal proti tomuto rozhodnutí opravný prostředek, o němţ
Městský soud v Praze rozhodl tak, ţe napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Dle názoru soudu
došlo k porušení správního řádu, a to tím, ţe si Rada neopatřila dostatek podkladů pro posouzení toho, v jaké výši
bude přiměřené pokutu uloţit. S odkazem na shora uvedené soud za pouţití §250q odst. 2 o.s.ř. napadené
rozhodnutí zrušil a věc vrátil správnímu orgánu k dalšímu řízení. Proti tomuto rozhodnutí Městského soudu se
v souladu s poučením Městského soudu v Praze odvolala Rada k Vrchnímu soudu v Praze; zpochybňuje v něm
důvody, které vedly soud ke zrušení jí vydaného rozhodnutí, a dovozuje, ţe napadené rozhodnutí bylo vydáno

156
v souladu se zákonem. Vrchní soud v Praze řízení o opravném prostředku zastavil z důvodu nepřípustnosti odvolání.
Z rozsudku Městského soudu v Praze se podává, ţe přípustnost odvolání je dovozena z toho, ţe zákon č. 213/2001
Sb., který nahradil zákon č. 468/1991 Sb., za jehoţ účinnosti bylo zahájeno řízení o uloţení pokuty a vydáno
napadené správní rozhodnutí, novelizoval mimo jiné §9 odst. 2 písm. j) o.s.ř. Podle tohoto ustanovení v řízení proti
rozhodnutí Rady rozhodují krajské soudy jako „soudy prvního stupně“. O odvolání nelze věcně rozhodnout, protoţe
není přípustné; nic na tom nemění mylné poučení, jehoţ se účastníkům v rozsudku Městského soudu v Praze
dostalo. V řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů je odvolání proti rozhodnutí soudu
obecně vyloučeno, k prolomení této zákonné zásady je třeba výslovného příkazu zákonodárce. K takovému příkazu
však došlo jen v případě ve věcech důchodového zabezpečení a důchodového pojištění. Ve věcech, které nejsou
věcmi důchodového pojištění nebo důchodového zabezpečení, nelze tedy proti rozhodnutí soudu o opravném
prostředku proti rozhodnutí správního orgánu podat odvolání ani jiné opravné prostředky, které jsou jinak v řízení
nalézacím připuštěny. Na přednosti speciální úpravy (lex specialis derogat legi generali) správního soudnictví nic
nemění legislativně vadné a nadbytečné doplnění obecného ustanovení § 9 odst. 2 o písmeno j) o.s.ř., provedené
zákonem č. 231/2001 Sb. Zmíněné ustanovení jen zdánlivě zaloţilo pro řízení o opravném prostředku proti
rozhodnutí Rady příslušnost krajských soudů v § 9, upravujícím věcnou příslušnost soudů v řízení nalézacím; tato
příslušnost je dána, i kdyby ustanovení § 9 vůbec doplněno nebylo. Pravidla pro vymezení věcné příslušnosti soudů
ve správním soudnictví občanský soudní řád, jak uvedeno, upravuje ve speciální části páté a vloţené ustanovení
nestanoví nic jiného, neţ co jiţ plyne ze speciálního ustanovení § 246 odst. 1 o.s.ř. Přípustnost odvolání proti
rozhodnutí soudu, který rozhodl ve věci správního soudnictví o opravném prostředku proti rozhodnutí správního
orgánu, by bylo moţno zaloţit nikoli prohlášením krajského soudu za „soud prvního stupně“, ale jen tak, ţe by
ustanovení § 250s bylo explicitně novelizováno a dosavadní průlom by byl rozšířen také o věci, kde byl podán
opravný prostředek proti rozhodnutí Rady. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání svěřuje
rozhodování ve věcech jím upravených Radě a toto rozhodování podrobuje soudní kontrole ve správním soudnictví;
proti rozhodnutí o udělení pokuty a dalšímu okruhu rozhodnutí vymezených v § 66 citovaného zákona výslovně
zakládá přípustnost opravného prostředku bez dalšího, a tedy podle části páté hlavy třetí o.s.ř.; tím je dána i
nepřípustnost opravných prostředků proti rozhodnutí soudu ve správním soudnictví. Pokud tedy městský soud
účastníky řízení poučil o moţnosti podat proti jeho rozhodnutí odvolání k vrchnímu soudu, je takové poučení
nesprávné, neboť nemá zákonnou oporu. Chybějící funkční příslušnost jakéhokoli soudu k projednání určité věci,
která jinak do pravomoci soudů spadá, představuje neodstranitelný nedostatek podmínky řízení; proto Vrchní soud
řízení podle § 104 odst. 1 o.s.ř. (§ 246c o.s.ř.) zastavil.

Rozhodnutí Rady, kterým je provozovatel upozorněn na porušování zákona ve smyslu § 59 zákona č. 231/2001 Sb.,,
nelze samo o sobě úspěšně napadnout žalobou ( lze tak učinit pouze v souvislosti s event. následným rozhodnutím o
pokutě).
Usnesením č. 28 Ca 201/2002 ze dne 30. 10. 2002 rozhodl Městský soud v Praze o ţalobě na přezkoumání
rozhodnutí Rady ze dne 18. 12. 2001 zn. pgu/032/01 a řízení zastavil. Rada si na základě stíţnosti vyţádala záznam
z vysílání stanice NOVA, a to pořadu „Peříčko“ vysílaného dne 3. 11. 2001 ve 23.25 hod. a dne 18. 11. 2001 v 00.30
hod.; japonského animovaného seriálu „Pokémon“ vysílaného dne 3. 11. 2001 v 8.25 hod., 4.11. 2001 v 8.10 hod. a
dne 18. 11. 2001 v 8.05 hod., a vysílání stanice NOVA ze dne 16. 11. 2001 v době od 20.00 hod. do 21.00 hod.
Ţádosti Rada odeslala ve dnech 19. a 20. listopadu 2001, přičemţ provozovatel, společnost CET 21 spol. s r. o.,
nereagoval na ţádost do 12. 12. 2001. V důsledku neposkytnutí vyţádaných záznamů pořadů do zákonem
stanovené lhůty rozhodla Rada o vydání upozornění na porušení zákona se lhůtou k nápravě ihned. Proti tomuto
rozhodnutí pod zn. pgu/032/01 ve věci „Upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě“ podal
provozovatel ţalobu na přezkoumání rozhodnutí k Městskému soudu v Praze. Městský soud o ţalobě rozhodl
usnesením s odůvodněním, ţe napadené rozhodnutí je svou formou a obsahem pouze upozorněním na porušení
zákona a stanovením lhůty k nápravě. Teprve nebude-li toto rozhodnutí ze strany ţalobce respektováno a ve
stanovené lhůtě nedojde ke zjednání nápravy, tj. ke splnění povinnosti, kterou ukládá zákon, můţe dojít k uloţení
pokuty. Ţalobou napadené rozhodnutí je tak svou povahou toliko rozhodnutím předběţné povahy, které eventuálně
můţe být podkladem pro rozhodnutí o sankci. Samo o sobě však neznamená změnu v právním postavení ţalobce,
neboť povinnost, jejíţ splnění poţaduje, je stanovena zákonem. Pokud by ţalobci byla uloţena pokuta s odkazem na
to, ţe vydané upozornění na porušení zákona nerespektoval a ve stanovené lhůtě nedošlo k nápravě, mohl by
ţalobce za dodrţení ostatních zákonem stanovených podmínek v rámci ţaloby na přezkoumání tohoto rozhodnutí o
uloţení pokuty namítat i nezákonnost dříve vydaného podkladového rozhodnutí (jímţ bylo upozorněno na porušení
zákona a stanovena lhůta k nápravě). Povinnost soudu přezkoumávat subsumované akty, které jsou vyloučeny ze
samostatného přezkumu dle § 248 odst. 2 písm.e) o.s.ř. jako rozhodnutí předběţné povahy, vyplývá z ust. § 245
odst. 1 o.s.ř. podle kterého při přezkoumávání zákonnosti rozhodnutí správního orgánu posoudí soud i zákonnost
dříve učiněného správního rozhodnutí, o něţ se přezkoumávané rozhodnutí opírá, jestliţe pro ně bylo dříve učiněné
rozhodnutí závazné a není-li pro jeho přezkoumání stanoven zvláštní postup. Případný závěr soudu o nezákonnosti
předběţného správního rozhodnutí můţe pak vést ke zrušení rozhodnutí finálního, pro jehoţ vydání byl podkladem.
Toto rozhodnutí je významné z hlediska konstatování soudu ve smyslu, ţe „upozornění na porušení zákona se
stanovením lhůty k nápravě“ není soudem přezkoumatelné. Toto rozhodnutí můţe soud zkoumat teprve v návaznosti
na rozhodnutí o uloţení sankce. Není tedy moţné, aby účastník proti „upozornění…“ podával odvolání k soudu.
Protoţe ţalobou napadené rozhodnutí je rozhodnutím předběţné povahy, které je dle §248 odst. 2 písm. e) o.s.ř. ze
soudního přezkumu vyloučeno, Městský soud předmětné řízení zastavil.
V řízení o převod licence z fyzické osoby na právnickou ( § 68 odst. 6 zákona o vysílání) je účastníkem řízení pouze
fyzická osoba, která žádá o převod a nikoli právnická osoba, na kterou má být licence převedena
Rozsudkem č.j. 38 Ca 539/2001-59 zamítl Městský soud v Praze ţalobu KTV, S.a.r.l. proti rozhodnutí Rady č.j.
Rz/215/01 ze dne 11.09.2001, kterým byla zamítnuta ţádost Martina Kindernaye o převedení licence na právnickou
osobu, a to společnost KTV, S.a.r.l. Ţalobce namítal, ţe napadeným rozhodnutím byl zkrácen na svých právech.
Poukázal na to, ţe ve správním řízení s ním nebylo jednáno jako s účastníkem řízení, a ţe mu nebylo napadené
rozhodnutí ani přes jeho ţádost doručeno. K samotnému rozhodnutí ţalobce uvedl, ţe je nezákonné, ţe mu byla
                                                         157
odepřena licence, přestoţe splnil veškeré zákonné podmínky pro její nabytí převodem. Společnost KTV, S.a.r.l.
namítala, ţe v úpravě schvalovacího procesu podle ustanovení § 68 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. ţalobce spolu se
ţalobou předloţil stanovisko k výkladu a uplatňování § 68 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. vypracované doc. JUDr.
Vladimírem Mikulem z katedry správního práva PF UK. Ţalobce navrhl, aby soud po provedeném řízení napadené
rozhodnutí Rady zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Rada ve vyjádření k ţalobě uvedla, ţe otázku účastenství
posuzovala na základě analogie s § 13 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. Ve smyslu § 14 odst. 1 správního řádu se
v řízení nerozhodovalo ani toto řízení nijak nedotýkalo práv, právem chráněných zájmů a povinností ţalobce.
Odpůrce dále uvedl, ţe ustanovení § 68 odst. 6 neplatí bez dalšího, čili odpůrce musí respektovat i jiná ustanovení,
která jsou pro něj závazná. Při svém rozhodování musí vţdy posuzovat všechny okolnosti, a to i v případě převodu
licence dle § 68 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb.. Na licenci není právní nárok, ustanovení § 68 odst. 6 zákona č.
231/2001 Sb. stanoví pouze podmínku 100 % majetkové účasti provozovatele vysílání ve společnosti, na kterou má
být licence převedena. Ţalovaný poukázal na stanovisko Ústavu státu a práva AV ČR, které dospělo
k jednoznačnému závěru, ţe na převod licence, čili na vyhovění ţádosti podle § 68 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb.,
není právní nárok a je na uváţení Rady, jak ţádost posoudí. Důvodem zamítnutí ţaloby je podle soudu fakt, ţe
ţaloba není důvodná, a to z toho důvodu, ţe ţalobce není v postavení účastníka řízení v řízení o ţádosti o převod
licence. Soud se zabýval tvrzením, zda-li mělo být s KTV jednáno jako s účastníkem řízení podle § 14 správního
řádu. Soud uvedl, ţe v řízení nemělo být jednáno o právech nebo povinnostech KTV, ta by vznikla aţ v případě, ţe
by bylo ţádosti o převedení licence vyhověno a KTV by se stala provozovatelem vysílání s licencí. Z toho důvodu
tedy nemohlo být v řízení o převodu licence ţádné z práv, právem chráněných zájmů a povinností KTV dotčeno.
Proto se KTV dle názoru soudu nemůţe úspěšně domáhat toho, ţe byla ve správním řízení opomenuta jako
účastník řízení, a proto nelze povaţovat za porušení právních předpisů, pokud mu i přes jeho ţádost nebylo
napadené rozhodnutí doručeno. Z důvodu, ţe tvrzení ţalobce – KTV – nebylo soudem ověřeno jako správné, soud
nepostupoval podle § 250 b odst. 2 o.s.ř. Stejně tak soud odmítl i tvrzení ţalobce, ţe by se mělo v jeho případě
postupovat podle § 247 odst. 1 o.s.ř., kdy fyzická nebo právnická osoba tvrdí, ţe byla zkrácena na svých právech
rozhodnutím správního orgánu. Vzhledem k výše uvedeným argumentům toto tvrzení ţalobce odmítl. Z těchto
důvodů soud ţalobu podle § 250 j odst. 1 o.s.ř. zamítl. Společnost KTV, S.a.r.l. podala ústavní stíţnost k Ústavnímu
soudu ČR proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20.6.2002, č.j. 38 Ca 539/2001- 59. Stěţovatel tvrdí, ţe
rozsudkem bylo porušeno ústavně zaručené základní právo stěţovatele na soudní ochranu, resp. na přezkoumání
zákonnosti orgánu veřejné správy ve smyslu čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Tímto rozsudkem dle
stěţovatele Městský soud v Praze petrifikoval neústavnost postupu Rady, která porušila ústavně zaručené základní
právo stěţovatele na projednání jeho věci v jeho přítomnosti a na vyjádření se k prováděným důkazům ve smyslu čl.
38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
Účastníkem řízení o změně licence je účastníkem řízení provozovatel vysílání a ne jiná osoba.
Usnesením č.j. 28 Ca 408/2001-38 Městský soud v Praze zastavil řízení o ţalobě podané Milanem Rašíkem –
Radiohrad proti rozhodnutí Rady č.j. Rz/131/01 ze dne 12.6.2001. Soud vycházel ze skutečností, ţe napadené
rozhodnutí č.j. Rz/131/01 je rozhodnutím o změně licence, vydaným podle ustanovení § 14 odst. 1,2,4 tehdy
platného zák. č. 468/1991 Sb. na základě ţádosti účastníka řízení společnosti JUKE BOX, spol. s r.o. Z ustanovení §
3 odst. 1, § 11 odst. 3, § 12 odst. 2, § 14 odst. 1, 2, 5 zákona č. 468/1991 Sb. vyplývá, ţe podat ţádost o souhlas se
změnou licence je povinen provozovatel, o změně udělené licence Rada rozhoduje na základě této ţádosti
provozovatele. Rozhodnutí o změně licence provozovatele se týká pouze práv a povinností provozovatele a pouze
provozovatel je tedy účastníkem řízení o změně licence. Proti rozhodnutí o změně licence je pak oprávněn podat
opravný prostředek k soudu pouze ten, kdo je účastníkem řízení o změně licence, tj. provozovatel, jehoţ licence byla
změněna. V daném případě ţalobce nebyl účastníkem řízení o změně licence a nebyl by tedy ani osobou
oprávněnou podat proti rozhodnutí o změně licence opravný prostředek. Podle § 248 odst. 2 písm. a) o.s.ř. soudy
nepřezkoumávají rozhodnutí, která jsou přezkoumávána podle hlavy třetí této části. Napadené rozhodnutí o změně
licence vydané podle § 14 zákona č. 468/1991 Sb. je rozhodnutí, které podléhá přezkoumání podle části třetí o.s.ř.,
neboť zákon svěřuje soudům rozhodování o opravném prostředku proti tomuto rozhodnutí. Z těchto důvodů na
napadené rozhodnutí o změně licence dopadá ust. § 248 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a toto rozhodnutí je vyloučeno ze
soudního přezkumu dle časti páté hlavy druhé o.s.ř. S ohledem na to, ţe podaná ţaloba směřuje proti rozhodnutí,
které nemůţe být předmětem přezkoumání soudem, soud postupoval podle § 250 d odst. 3 o.s.ř. a řízení o této
ţalobě zastavil.
K odnětí licence z důvodu opakovaného závažného porušování licenčních podmínek je nutné, aby v předchozích
dvou po sobě jdoucích kalendářních letech byla za takové porušování uložena tomuto provozovateli pokuta.
Rozsudkem č.j. 28 Ca 132/2002 – 34 rozhodl Městský soud v Praze, ţe rozhodnutí Rady č.j. Ro/336/01, kterým byla
společnosti RTV Galaxie, a.s. odňata licence k vysílání z důvodu závaţného opakovaného porušování licenčních
podmínek, se zrušuje a věc se vrací k dalšímu řízení. Soud uznal přechod práv a povinností spojených s licencí
k vysílání z Martina Kindernaye na společnost RTV Galaxie a.s. a tudíţ i relevantnost pokut udělených M.
Kindernayovi v tomto řízení. Hlavním důvodem zrušení rozhodnutí Rady bylo, ţe se nejednalo v případě účastníka
řízení o opakované porušování licenčních podmínek, protoţe za opakované porušování licenčních podmínek se
povaţuje takové porušení povinnosti, za které byla ve dvou po sobě jdoucích kalendářních letech více neţ jednou
uloţena pokuta. Tato podmínka nebyla dodrţena, protoţe M. Kindernayovi byla udělena pokuta za porušování
licenčních podmínek v roce 2000 a předtím v roce 1997.


4.3 Přehled vydaných upozornění
4.3.1 Přehled upozornění a pokut za porušení povinností stanovených zákonem č.468/1991 Sb.
Porušení povinnosti požádat o písemný souhlas se změnou registrace
§ 17 odst. 6 zákona č. 468/1991 Sb.


158
Kabelová televize Třinec, spol. s r.o. – Rpo/15/02 ze dne 9.7.2002.
Účastník řízení zařadil do vysílání programy Max 1, Supermax, GALAXIE a kanál Venus, aniţ by je měl Radou
zaregistrovány.
Pokuta byla uloţena ve výši 100 000,-Kč.
Zařazení programu, který by mohl ohrozit psychický nebo morální vývoj dětí a mladistvých
§ 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 468/1991 Sb.
Česká televize - Rpo/47/00 ze dne 24.9.2002.
Dne 10.6.2000 v době od 18. do 20.00 hodin na programu ČT 1 po odvysílání Večerníčku byla odvysílána upoutávka
na pořad „Sex ve městě“ s nevhodným obsahem.
Dne 14.11. 2000 byla účastníkovi řízení uloţena pokuta ve výši 1 000 000,-Kč. Proti tomuto rozhodnutí podal
účastník řízení opravný prostředek a rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 28 Ca 81/2001 ze dne 7. června 2002
byla věc zrušena a vrácena Radě k dalšímu řízení. Rada ve věci znovu rozhodla a uloţila pokutu ve výši 1 000 000,-
Kč.


4.3.2 Přehled upozornění a pokut za porušení povinností stanovených zákonem č. 231/2001 Sb.


Porušení povinnosti požádat o písemný souhlas se změnou licence a registrace
§ 21 odst. 1 a § 29 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.


North Music s.r.o. – Rup/12/02 ze dne 11.6.2002.
Dne 21.12.2001 změnili společníci ve společnosti účastníka řízení obsah společenské smlouvy bez předchozího
souhlasu Rady.
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě
Porušení povinnosti požádat o písemný souhlas se změnou licence
§ 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
První rozhlasová s.r.o. – Rpo/14/02 – V ze dne 27.6.2002.
Dne 20.2.2002 byla do obchodního rejstříku zapsána změna sídla společnosti bez předchozího souhlasu Rady.
Řízení bylo ukončeno upozorněním Rup/16/02 ze dne 10.9.2002.
Ateliéry Bonton Zlín, a.s. – Rup/23/02 ze dne 22.10.2002.
Na základě ţádosti ze dne 15.10.2002, ve které účastník poţádal o předchozí souhlas s postupným odkupem akcií,
který provádí Bonton a.s. majoritní vlastník od drobných akcionářů, Rada zjistila, ţe nepoţádal o souhlas se změnou
vkladu jednotlivých akcionářů.
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě
Porušení povinnosti požádat o písemný souhlas se změnou registrace
§ 29 odst. 2 zákona č.231/2001 Sb.
CABTEL mont Zlín, s.r.o. – Rup/26/02 ze dne 22.10.2002.
Dne 2.7.2002 byla do obchodního rejstříku zapsána změna v osobách společníků a s tím související změna ve výši
jejich vkladů a obchodních podílů.
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě
Jednostranné zvýhodňování politické strany
§ 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
FATEM-TV, a.s. – pgu/020/02 ze dne 6.8.2002.
Účastník řízení ve svém pořadu poskytl prostor pouze zástupcům jediné politické strany.
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
Podprahová sdělení
§ 32 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.
CET 21, spol. s r.o. - Rpo/2/02-ZŘ ze dne 28.5.2002.
Ve dnech 3.11.2001 a 1.12.2001 odvysílal účastník řízení v nočních hodinách dva pořady z cyklu „Peříčko“.
V několika případech se na začátcích a koncích reportáţí, které byly vloţeny do pořadu, objevil předěl trvající nejvýše
3 sekundy, který je vnímán jako černobílé stroboskopické světlo. Pokud však je záznam při přehrání technicky
zpomalen, objeví se v obraze různé grafické obrazce a slova skládaná do vět.
Řízení bylo zastaveno podle ustanovení § 30 zákona č. 71/1967 Sb. , o správním řízení (správního řádu).
Zařazení programu, který by mohl ohrozit psychický nebo morální vývoj dětí a mladistvých
§ 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
CET 21, spol. s r.o. – Rpo/1/02 ze dne 30.4.2002.
Dne 16.11.2001 v době mezi 20.00 – 21.00 hodinou účastník řízení zařadil do pořadu „ Chcete být milionářem“
upoutávku na pořad „Peříčko“.
Pokuta byla uloţena ve výši 150 000,-Kč.
CET 21, spol. s r.o. – Rpo/3/02 ze dne 30.4.2002.
Dne 26.12.2001 v době mezi 11.05 – 12.40 hodinou účastník řízení zařadil do pořadu „ Jezerní královna“ upoutávku
na pořad „Peříčko“.

                                                         159
Pokuta byla uloţena ve výši 300 000,-Kč.
Účastník řízení podal opravný prostředek k Městskému soudu v Praze (38 Ca 436/2002).
Česká televize – Rpo/4/02 ze dne 28.5.2002.
Dne 19.1.2002 na programu ČT 2 ve 20.00 hodin odvysílal účastník řízení pořad s názvem „Obrázkáři“.
Pokuta byla uloţena ve výši 20 000,-Kč.
Účastník řízení podal opravný prostředek k Městskému soudu v Praze (28 Ca 619/2002).
CET 21, spol. s r.o. – Rpo/7/02 - ZŘ ze dne 9.7.2002.
Dne 17.2.2002 od 15.50 hodin odvysílal účastník řízení pořad „Aţ si vydechnu“.
Řízení bylo zastaveno podle ustanovení § 30 zákona č. 71/1967 Sb. , o správním řízení (správního řádu).
Česká televize – Rpo/9/02 ze dne 28.5.2002.
Dne 3.3.2002 na programu ČT 2 ve 20.00 hodin odvysílal účastník řízení pořad „Nesmrtelný ţivot a smrt Mikiho
Volka – rokenrolového krále“.
Pokuta byla uloţena ve výši 20 000,-Kč.
Účastník řízení podal opravný prostředek k Městskému soudu v Praze (28 Ca 618/2002).
CET 21, spol. s r.o. – Rpo/20/02 – V ze dne 24.9.2002.
Provozovatel porušuje výše uvedené ustanovení tím, ţe ode dne 1.12.2001 vysílání pořadů bezprostředně
nepředchází slovní upozornění na nevhodnost pořadu pro děti a mladistvé. Také obrazový symbol, upozorňující na
nevhodnost pořadu pro děti a mladistvé, není pouţíván v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. h) zákona č.
231/2001 Sb.
Zahájené řízení.
Frekvence 1, a.s. – pgu/043/02 ze dne 12.11.2002.
Provozovatel porušil výše uvedené ustanovení tím, ţe v měsíci říjnu 2002 v cyklu pořadů „Sexy ţivot“ vybral taková
témata z oblasti lidské sexuality, která jsou spolu se způsobem svého zpracování pro vysílání v denním čase zcela
nevhodná.
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě. Po uplynutí lhůty Rada
konstatovala, ţe upozornění splnilo svou úlohu a ve vysílání provozovatele došlo k nápravě . Rada správní řízení
zastavila a uloţila Úřadu dále tento pořad se zvýšenou pozorností monitorovat.
Nedodržování povinnosti bezprostředně před pořady, na něž se vztahuje omezení podle písmene g), slovně
upozornit na nevhodnost pořadu pro děti a mladistvé a jeho neoznačení obrazovým symbolem upozorňujícím na jeho
nevhodnost pro děti a mladistvé po celou dobu jeho vysílání.
§ 32 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb.
CET 21, spol. s r.o. – pgu /010/02 ze dne 2.4.2002.
Provozovatel porušuje výše uvedené ustanovení tím, ţe ode dne 1.12.2001 vysílání pořadů bezprostředně
nepředchází slovní upozornění na nevhodnost pořadu pro děti a mladistvé. Také obrazový symbol upozorňující na
nevhodnost pořadu pro děti a mladistvé není pouţíván v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. h) zákona č.
231/2001 Sb.
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
Neuchování záznamů všech odvysílaných pořadů po dobu nejméně 30 dnů ode dne jejich vysílání
§ 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.
Jiří Svoboda – Rpo/40/01 ze dne 22.1.2002.
Dne 24.9.2001 účastník řízení neuchoval záznam pořadu „Ujelo Vám“.
Pokuta byla uloţena ve výši 350 000,-Kč.
TV MORAVA s.r.o. – Rpo/19/02-ZŘ ze dne 22.10.2002.
Účastník řízení byl vyzván k zaslání záznamu vysílání ze dnů 15. – 21.5.2002, z toho zaslal záznamy pouze ze dnů
15. – 17.5.2002 a 20. – 21.5.2002 a nezaslal záznam vysílání ze dnů 18. a 19.5.2002 (jednalo se o sobotu a neděli).
Řízení bylo zastaveno podle ustanovení § 30 zákona č. 71/1967 Sb. , o správním řízení (správního řádu).
RADIO RELAX s.r.o. – pgu/003/02 ze dne 19.2.2002.
Účastník řízení byl vyzván k zaslání záznamu vysílání ze dnů 27., 28., 29. 11. a 1.12.2001. Při kontrole bylo zjištěno,
ţe chybí záznam vysílání ze dne 28.11.2001 v časovém úseku od 18.00 do 20.00 hod.
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
Rádio Tep, a.s. – pgu/008/02 ze dne 5.3.2002.
Účastník řízení byl vyzván k zaslání záznamu vysílání ze dnů 8., 11., 12. a 13.12.2001. Při kontrole bylo zjištěno, ţe
v záznamech vysílání dne 13.12.2001 jsou tři různě dlouhé výpadky.
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
První rozhlasová, s.r.o. – pgu/012/02 ze dne 18.4.2002.
Účastník řízení byl vyzván k zaslání záznamu vysílání ze dnů 5., 6., 7. a 9.2.2002. Při kontrole bylo zjištěno, ţe dne
6.2.2002 chybí záznam v délce cca 73 minut.
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
RKR společnost s ručením omezeným – pgu/014/02 ze dne 18.4.2002.
Účastník řízení byl vyzván k zaslání záznamu vysílání ve dnech 6. – 10.2.2002. Účastník kazety se záznamem
dodal, avšak přestoţe byl odposlech kazet zkoušen na několika různých typech přístrojů, nebyla technická kvalita
záznamu ani v jednom dni taková, aby bylo moţné vysílání analyzovat.
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
DELTA MEDIA BROADCASTING s.r.o. – pgu/016/02 ze dne 11.6.2002.

160
Účastník řízení byl vyzván k zaslání záznamu vysílání ze dnů 2., 3., 4. a 6.4.2002. Při kontrole bylo zjištěno, ţe
provozovatel nedodal úplný záznam svého vysílání ze dne 2.4.2002 (chybí záznam v délce cca 475 minut).
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
FATEM-TV, a.s. – pgu/019/02 ze dne 6.8.2002.
Účastník řízení byl vyzván k zaslání záznamu svého vysílání ve dnech 15. – 21.5.2002. Kontrolou bylo zjištěno, ţe
provozovatel neposkytl kompletní záznam svého vysílání (chybělo 5 pořadů)
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
ZAK TV, s.r.o. – pgu/023/02 ze dne 6.8.2002.
Účastník řízení byl vyzván k zaslání záznamu svého vysílání ve dnech 15. – 21.5.2002. Kontrolou bylo zjištěno, ţe
provozovatel neposkytl kompletní záznam svého vysílání.
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
TV Vřídlo, s.r.o. – pgu/026/02 ze dne 6.8.2002.
Účastník řízení byl vyzván k zaslání záznamu svého vysílání ve dnech 15. – 21.5.2002. Kontrolou bylo zjištěno, ţe
provozovatel neposkytl kompletní záznam svého vysílání.
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
4S PRODUCTION, a.s. – pgu/035/02 ze dne 10.9.2002.
Účastník řízení byl vyzván k zaslání záznamu svého vysílání ve dnech 16., 17., 18. a 21.7.2002. Kontrolou bylo
zjištěno, ţe provozovatel neposkytl kompletní záznam svého vysílání (chybělo celkem 240 minut vysílání).
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
Rádio Děčín, s.r.o. – pgu/038/02 ze dne 24.9.2002.
Účastník řízení byl vyzván k zaslání záznamu svého vysílání ve dnech 16., 17., 18. a 21.7.2002. Kontrolou bylo
zjištěno, ţe provozovatel nedodal kompletní záznam svého vysílání ze dne 16.7.2002 (chybělo celkem 80 minut
vysílání).
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
North Music s.r.o. – pgu/041/02 ze dne 27.8.2002.
Účastník řízení byl vyzván k zaslání záznamu svého vysílání ve dnech 14., 15., 16. a 19.5.2002. Kontrolou bylo
zjištěno, ţe v kaţdém ze sledovaných dnů chyběl vţdy od 04.00 hod. záznam vysílání, a to v celkové délce 43 minut.
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
Porušení povinnosti uvádět označení televizního programu (logo) v televizním vysílání
§ 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb.
TV Vřídlo s.r.o. – Rpo/17/02 – V ze dne 6.8.2002.
V období od 15.5.2002 do 21.5.2002 účastník řízení namísto označení programu (loga) „TV Vřídlo“ uváděl označení
programu (logo) „TV 1“.
Řízení bylo ukončeno upozorněním pgu/044/02 ze dne 5.11.2002.
ZAK TV s.r.o. - Rpo/18/02 – V ze dne 6.8.2002.
V období od 15.5.2002 do 21.5.2002 účastník řízení namísto označení programu (loga) „Západočeské vysílání“
uváděl označení programu (logo) „ZAK TV“.
Řízení bylo ukončeno upozorněním Rup/28/02 ze dne 5.11.2002.
FTV Premiéra , spol. s r.o. - pgu/025/02 ze dne 27.8.2002.
V období 8.-24.6.2002 nebylo logo při vysílání některých Zpravodajských deníků uváděno vůbec, v období od 22.-
26.7.2002 provozovatel při vysílání Zpravodajského deníku předčasně stáhl logo z obrazovky.
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
GIMI, spol. s r.o. - pgu/028/02 ze dne 6.8.2002.
V období 15.-21.5.2002 nebyl program označen logem v průběhu celého vysílání.
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
TELEVIZE JSC, s.r.o. - pgu/033/02 ze dne 6.8.2002.
Při kontrole vysílání z období 15.-21.5.2002 bylo zjištěno, ţe provozovatel neuváděl své označení programu, ale
pouţíval při některých předělech logo GIMI-JSC a při představování účinkujících osob obrazový symbol TV GIMI.
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
TV LYRA s.r.o. - pgu/030/02 ze dne 6.8.2002.
V období 15.-21.5.2002 nebyl program označen logem v průběhu celého vysílání.
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
Regionální televize DAKR s.r.o. - pgu/031/02 ze dne 6.8.2002.
V období 15.-21.5.2002 nebyl program označen logem v průběhu celého vysílání.
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
Porušení povinnosti opatřit stanovené procento vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro sluchově
postižené.
§ 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.
CET 21, spol. s r.o. – pgu/018/02 ze dne 27.8.2002.
Provozovatel stanovených 15 % vysílaných pořadů netitulkuje, pouze některé pořady opatřuje titulkem na teletextu.
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.                                                           161
Zařazení skryté reklamy do vysílání
§ 48 odst.1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
GIMI, spol. s r.o. – pgu/029/02 ze dne 6.8.2002
V období 15.-21.5.2002 provozovatel do sponzorovaného pořadu zařadil skrytou reklamu.
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
TELEVIZE JSC, s.r.o. – pgu/032/02 ze dne 6.8.2002
V období 15.-21.5.2002 provozovatel do sponzorovaného pořadu zařadil skrytou reklamu
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
Porušení povinnosti, aby byly reklamy a teleshopping rozeznatelné a u provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně
zvukově, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od
ostatních pořadů
§ 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
GENUS TV a.s. – Rpo/20/02 – V ze dne 6.8.2002.
Dne 15.5.2002 v čase mezi 18.50 a 19.00 hodinou a dne 16.5.2002 v časech mezi 17.40 a 17.50 hodinou a mezi
18.50 a 19.00 hodinou, tj. celkem třikrát, odvysílal reklamní spot „Dance Sextravaganza párty a Evropa 2“, přičemţ
tato reklama nebyla zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělena od ostatních částí programu.
Řízení bylo ukončeno upozorněním Rup/24/02 ze dne 22.10.2002.
Radio Šumava s.r.o. – pgu/005/02 ze dne 19.2.2002.
Ve dnech 9., 11., 12. a 13.12.2001 nebyla reklama od ostatního vysílání řádně oddělena. Byla oddělena
pouze na svém začátku, a i to dost nezřetelně. Na svém konci nebyla oddělena od ostatních pořadů
vůbec.
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
EN-DAXI, s.r.o. – pgu/015/02 ze dne 11.6.2002.
Ve dnech 2., 3., 4. a 7.4.2002 byla provedena kontrola vysílání a bylo zjištěno, ţe ve dnech 2.- 4. 4. 2002
byla v několika případech odvysílána buď zcela, či pouze na svém začátku neoddělená reklama.
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
František Vostál, s.r.o. – pgu/040/02 ze dne 24.9.2002.
Při kontrole vysílání ve dnech 16., 17., 18. a 21.7.2002 bylo zjištěno, ţe provozovatel ve třech dnech
opakovaně odvysílal reklamní spot, který nebyl na svém začátku zřetelně zvukově oddělen od ostatních
pořadů.
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
Porušení povinnosti při vysílání reklam a teleshoppingu nezařazovat do vysílání pořadu reklamu, pokud to zákon
výslovně nepřipouští
§ 48 odst. 4 písm. b) a § 49 odst. 1-4 a odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
Česká televize – Rpo/25/02 – V ze dne 5.11.2002.
Dne 8.10.2002 krátce před 23.00 hodinou došlo k odvysílání reklamy, a to jednoho reklamního spotu, zvukově a
obrazově odděleného v souladu s vysílacím zákonem (§ 48 odst. 4 písm. b), po předělové znělce citovaného pořadu,
tedy uvnitř jednoho souvislého pořadu.
Zahájené řízení.
Porušení povinnosti dodržet minimální dvacetiminutový časový úsek mezi dvěma po sobě jdoucími přerušeními
pořadu reklamou
§ 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
FTV Premiéra, s.r.o. – pgu /007/02 ze dne 5.3.2002.
V měsíci lednu 2002 provozovatel porušil uvedené zákonné ustanovení ve dvou případech, a to dne
4.1.2002 a dne 26.1.2002.
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
Překročení denního nebo hodinového limitu pro vysílání reklam v televizním vysílání provozovatelů ze zákona
§ 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
Česká televize – Rpo/1/02 – ZŘ ze dne 5.3.2002.
Dne 19.11.2001 v době mezi 21.00 a 22.00 hodinou překročil hodinový limit pro vysílání reklam (360 s), a to o 37 s
(10,28%).
Řízení bylo zastaveno podle ustanovení § 30 zákona č. 71/1967 Sb. , o správním řízení (správního řádu).
Česká televize – Rpo/2/02 – ZŘ ze dne 5.3.2002.
Dne 19.11.2001 a dne 24.11.2001 účastník řízení překročil denní limit pro vysílání reklam (10% denního vysílacího
času), a to dne 19.11.2001 o 76 s (4,4%) a dne 24.11.2001 o 96 s (5,56%).
Řízení bylo zastaveno podle ustanovení § 30 zákona č. 71/1967 Sb. , o správním řízení (správního řádu).
Česká televize – Rpo/8/02 ze dne 11.6.2002.
Dne 11.2.2002 účastník řízení překročil hodinový limit pro vysílání reklam, a to o 23 s, tj. o 6,39%.
Pokuta byla uloţena ve výši 200 000,-Kč.
162
Česká televize – Rpo/27/02 – V ze dne 5.11.2002.
Dne 2.9.2002 účastník řízení překročil hodinový limit pro vysílání reklam, a to o 14 s, tj. o 3,88%.
Zahájené řízení.
Překročení denního nebo hodinového limitu pro vysílání reklam v televizním vysílání provozovatelů s licencí
§ 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.
FATEM-TV, a.s. – pgu/021/02 ze dne 6.8.2002.
Ve dnech 15.-17.5. a 20.-21.5. 2002 účastník řízení překročil denní limit pro vysílání reklam (v rozmezí 13–148 s)
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
EMURFILM, s.r.o. – pgu/022/02 ze dne 6.8.2002.
Ve dnech 15., 16. a 21.5.2002 účastník řízení překročil denní limity pro vysílání reklam (v rozmezí 15–106 s)
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
TV MORAVA, s.r.o. – pgu/024/02 ze dne 6.8.2002.
Ve dnech 15.–17.5. a 20.-21.5.2002 účastník řízení překročil denní limity pro vysílání reklam (v rozmezí 123–232 s)
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
TV Vřídlo, s.r.o. – pgu/027/02 ze dne 6.8.2002.
Dne 16.5.2002 účastník řízení překročil povolený denní limit pro vysílání reklam o 153 s (tj. o 31 %).
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
Nedodržení základní programové specifikace a licenčních podmínek
§ 60 odst. 2 písm. f) a g) zákona č. 231/2001 Sb.
První rozhlasová s.r.o. – Rpo/10/02 – V ze dne 14.5.2002.
V období od poloviny března 2002 do 14.5.2002 účastník řízení nedodrţel základní programovou specifikaci
programu „RADIO OLYMPIC“.
Zahájené řízení.
Radio Euro K, spol. s r.o. – Rpo/11/02 – V ze dne 11.6.2002.
Ve dnech 2., 3., 4. a 7.4.2002 nebyl dodrţen podíl mluveného slova a tvořil v průměru pouze 16,6%.
Řízení bylo ukončeno upozorněním pgu/034/02.
RTV Galaxie, a.s. – Rpo/13/02 ze dne 27.8.2002.
Dne 16.11.2001 byl vysílán pouze převzatý program TV 3 CZ a nikoli původní programy TV 3 Praha (v lokalitě Praha)
a TV 3 Hradec Králové (v lokalitě Hradec Králové) a vysílaný program byl nesprávně označen pouze logem „TV3cz“,
a dne 15.12.2001 zpravodajské bloky neměly stanovenou délku a po zbývající dobu byly vysílány hudební klipy,
které doplňovaly nebo nahrazovaly i jiné programové prvky (bloky „publicistika“, „hitparáda“, „soutěţ“ a „zábava“),
vysílání nebylo správně uváděno označením televizního programu (logem) podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. l)
zákona o vysílání, v obou lokalitách, tj. v Praze i v Hradci Králové, byl vysílán stejný program i noční videotextové
vysílání a převzatý program TV 3 CZ v časech stanovených licenčními podmínkami vůbec vysílán nebyl.
Pokuta byla uloţena ve výši 500 000,-Kč.
Definitely s.r.o. – pgu/001/02 ze dne 19.2.2002.
Ve dnech 25., 27., 28. a 29.11.2001 nebyl dodrţen stanovený 20 % podíl české hudební produkce.
V kontrolovaných dnech tvořila česká hudba v průměru pouze 14,5 %.
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
MEDIA Party spol. s r.o. – pgu/002/02 ze dne 19.2.2002.
Ve dnech 9., 11., 12. a 13.12.2001 nebyl dodrţen stanovený 10-15 % mluveného slova. V kontrolovaných dnech
obsahovalo vysílání v průměru pouze 8 % mluveného slova a chyběl 1 noční pořad.
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
Radio Šumava s. r.o. – pgu/004/02 ze dne 19.2.2002.
Ve dnech 9., 11., 12. a 13.12.2001 nebyla dodrţována závazná programová skladba (časový posun pořadů,
chybějící pořady).
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
PS KŘÍDLA, s. r.o. – pgu/006/02 ze dne 5.3.2002.
Ve dnech 21.1. a 26.2.2002 provozovatel nedodrţel programovou skladbu ani základní kontrolovatelné parametry
uvedené v licenci.
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
Rádio DUHA, spol. s r.o. – pgu/009/02 ze dne 5.3.2002.
Ve dnech 27., 28., 29.11. a 2.12.2001 provozovatel nesplnil podmínku týkající se lokálních odpojení. U jednoho typu
lokálních oken chyběla identifikace, druhý typ oken chyběl ve vysílání zcela.
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
Hellax, spol. s. r.o. – pgu/011/02 ze dne 18.4.2002.
Ve dnech 5., 6., 7. a 9.2.2002 nebyla dodrţována závazná programová skladba (řada chybějících pořadů).
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
První rozhlasová, s.r.o. – pgu/013/02 ze dne 18.4.2002.
Ve dnech 5., 6., 7. a 9.2.2002 nebyla dodrţována závazná programová skladba (chybějící rubriky).
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.                                                         163
DELTA MEDIA BROADCASTING s.r.o. – pgu/017/02 ze dne 11.6.2002.
Ve dnech 2., 3., 4. a 6.4.2002 nebyl dodrţen stanovený 75 % podíl české hudební tvorby.
V kontrolovaných dnech dosahoval tento podíl pouze cca 50 %.
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
Radio Euro K, spol. s r.o. – pgu/034/02 ze dne 10.9.2002.
Ve dnech 2., 3., 4. a 7.4.2002 nebyla ve vysílání splněna podmínka týdenního průměru 22,5 % podílu mluveného
slova. V kontrolovaných dnech byl podíl mluveného slova pouze 16,6 % .
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
4S PRODUCTION, a.s. – pgu/036/02 ze dne 10.9.2002.
Ve dnech 16., 17., 18. a 21.7.2002 nebyla ve vysílání splněna podmínka 10-15 % podílu mluveného slova.
V kontrolovaných dnech byl podíl mluveného slova pouze 8,8 % . Dále provozovatel nesplnil podmínku 30 % podílu
české hudební produkce (tato činila ve vysílání pouhých 13,9 %).
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
Radio Contact Liberec, s.r.o. – pgu/037/02 ze dne 10.9.2002.
Ve dnech 17., 18., 20. a 23.7.2002 nebyla ve vysílání splněna podmínka 28 % podílu mluveného slova.
V kontrolovaných dnech byl podíl mluveného slova pouze 23,2 % .
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
Rádio Děčín, s.r.o. – pgu/039/02 ze dne 24.9.2002.
Ve dnech 16., 17., 18. a 21.7.2002 provozovatel nedodrţel závazný 15 % podíl mluveného slova. V kontrolovaných
dnech se podíl mluveného slova pohyboval kolem 12 % .
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.
Agentura TRS spol. s r.o. – pgu/042/02 ze dne 27.8.2002.
Ve dnech 14., 15., 16. a 19.5.2002 provozovatel nedodrţel závazný 15 % podíl mluveného slova. V kontrolovaných
dnech se podíl mluveného slova pohyboval kolem 9 % .
Provozovateli bylo vydáno upozornění na porušení zákona se stanovením lhůty k nápravě.


4.3.3 Přehled upozornění a pokut za porušení povinností stanovených zákonem č. 40/1995 Sb.
Skrytá reklama
§ 2 odst. 4 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb.
CET 21, spol. s r.o. – Rpo/41/01 ze dne 3.12.2002.
Ve dnech 27.10.2001, 3.11.2001 a 10.11.2001 v pořadu „Volejte řediteli“ byla umístěna láhev s minerálkou Korunní.
Pokuta byla uloţena ve výši 250 000,-Kč.


4.3.4 Celková výše uložených pokut
Rada ve sledovaném období rozhodla o uloţení pokut ve výši 2 890 000,-Kč. ve sledovaném období byly uhrazeny
pokuty v celkové výši 1 410 000,-Kč, udělené v letech 2000, 2001, 2002. Z pokut uloţených Radou v roce 2002
zůstalo neuhrazeno 2 540 000,-Kč. V souladu s ustanovením § 1 odst. 4 a § 73 odst. 1 a násl. zákona č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, rada postoupila svá pravomocná rozhodnutí o uloţení pokut, které
nebyly ve lhůtě uhrazeny, Finančnímu úřadu pro Prahu 10 k jejich vymáhání.


4.4. Návrhy na přezkoumání rozhodnutí Rady soudem a řízení o nich
4.4.1 Návrhy na přezkoumání rozhodnutí Rady soudem a řízení o nich, zahájené od roku 1999 a ukončené
v roce 2002
RTV – 5, s.r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí č.j. Rpo/2/99 ze dne 1.7.1999 o uloţení pokuty ve výši 200
000,- Kč za vysílání bez oprávnění. Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 14.11.2001 rozhodnutí Rady zrušil a věc
vrátil k dalšímu řízení. Rada ve věci znovu rozhodla a řízení zastavila pod č.j. Rpo/2/99-ZŘ dne 19.3.2002.
STONAVIA, spol. s r.o. – ţaloba proti rozhodnutí č.j. Rpo/53/99 ze dne 4.4.2000 o uloţení pokuty ve výši 5 000,- Kč
za odvysílání skryté reklamy. Řízení bylo vedeno u Krajského soudu v Ostravě pod č.j. 22 Ca 335/2000-18. Krajský
soud v Ostravě usnesením věc postoupil dne 26.1.2001 Městskému soudu v Praze. Městský soud v Praze
rozsudkem ze dne 28.2.2002 ţalobu zamítl.
CET 21 spol. s r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí č.j. Rpo/65/99 ze dne 4.4.2000 o uloţení pokuty ve výši
300 000,- Kč za opakované porušení § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění, konkrétně za
odvysílání pořadu, který by mohl ohrozit psychický nebo morální vývoj dětí a mladistvých v době mezi 6. a 22
hodinou. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 28 Ca 225/2000. Městský soud v Praze dne
21.11.2001 věc zrušil a vrátil k dalšímu řízení. Rada se proti rozsudku odvolala. Vrchní soud dne 30.5.2002 řízení
zastavil. Rada ve věci znovu rozhodla a uloţila pokutu pod č.j. Rpo/65/99 ze dne 3.12.2002 ve výši 300 000,-Kč.
INTV s.r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí č.j. Rpo/39/99 ze dne 21.9.1999 o uloţení pokuty ve výši 1 000
000,- Kč za neohlášení změny v údajích uvedených v přihlášce k registraci. Krajský soud v Praze pod č.j. 44 Ca
238/99 – 12 dne 6.1.2000 postoupil věc Městskému soudu v Praze. Městský soud v Praze dne 5.12.2000 pod č.j. 38
Ca 38/2000 rozhodnutí Rady zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Rada ve věci znovu rozhodla a řízení zastavila pod
č.j. Rpo/39/99-ZŘ.

164
4.4.2 Návrhy na přezkoumání rozhodnutí Rady soudem a řízení o nich, zahájené v roce 2001 a dosud
probíhající
Radio PRIMA s.r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí Rn/328/00 ze dne 14.11.2000 o neudělení licence
k provozování rozhlasového vysílání. Krajský soud v Ostravě usnesením 22 Ca 24/2001-16 ze dne 6.3.2001 věc
postoupil Městskému soudu v Praze.
Argentic s.r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí Rn/367/00 ze dne 14.11.2000 o neudělení licence
k provozování rozhlasového vysílání. Řízení bylo postoupeno Městskému soudu v Praze prostřednictvím Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání.
FTV Premiéra spol. s r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí Rpo/48/00 ze dne 21.11.2000 o uloţení pokuty 500
000,-Kč za odvysílání filmu „Motorkářský gang“, kterým mohl být ohroţen psychický nebo morální vývoj dětí a
mladistvých. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 38 Ca 79/2001-16.
KARYON, spol. s r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí Rn/320/00 ze dne 14.11.2000 o neudělení licence
k provozování rozhlasového vysílání. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 38 Ca 246/2001-15.
KTV, S.a.r.l. – ţaloba proti rozhodnutí Rz/215/01 ze dne 11.9.2001 o zamítnutí převodu licence na právnickou osobu.
Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 38 Ca 539/2001. Městský soud v Praze ţalobu dne 20.6.2002
zamítl. Společnost podala proti rozsudku Městského soudu v Praze Ústavní stíţnost. Rada se ve věci vyjádřila jako
vedlejší účastník řízení Prv/225/02.
CET 21, spol. s r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí Rpo/81/00 ze dne 13.3.2001 o udělení pokuty 400 000,-Kč
za přerušení pořadu pro děti reklamou. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 28 Ca 242/2001.
HBO Česká republika, spol. s.r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí Rpo/1/01 ze dne 9.5.2001 o uloţení pokuty 1
000 000,-Kč za odvysílání filmu „Nebezpečné hry“, kterým mohl být ohroţen psychický nebo morální vývoj dětí a
mladistvých. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 28 Ca 339/2001.
Milan Rašík – Radiohrad – opravný prostředek proti rozhodnutí Rp/230/01 ze dne 25.9.2001 o zamítnutí ţádosti o
prodlouţení platnosti licence k rozhlasovému vysílání. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 28 Ca
549/2001. Městský soud dne 24.5. 2002 rozhodnutí Rady zrušil. Rada ve věci znovu rozhodla pod. č.j. Rp/177/02.
Účastník řízení se znovu odvolal. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 28 Ca 711/2002-9.
CET 21, spol. s r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí Rpo/10/01 ze dne 10.7.2001 o udělení pokuty 800 000,-Kč
za přerušení pořadu pro děti reklamou. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 28 Ca 403/2001.
UPC Česká republika, a.s. – opravný prostředek proti rozhodnutí Rpo/24/00 ze dne 13.3.2001 o udělení pokuty 30
000,-Kč za odvysílání skryté reklamy. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 28 Ca 275/2001-18.
Česká televize – opravný prostředek proti rozhodnutí Rpo/32/00 ze dne 10.4.2001 o udělení pokuty 200 000,-Kč za
zařazení sponzorských vzkazů, jejichţ obsah měl reklamní charakter. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze
pod č.j.28 Ca 241/2001.
KTV, S.a.r.l. – ţaloba proti rozhodnutí Rz/262/01 ze dne 9.10.2001 o schválení ţádosti o převod licence na
právnickou osobu. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 38 Ca 595/2001.
UPC Česká republika, a.s. – opravný prostředek proti rozhodnutí Rpo/90/00 ze dne 9.5.2001 o uloţení pokuty 100
000,-Kč za neoznámené změny ve společnosti. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 38 Ca
399/2001.
CET 21, spol. s r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí Rpo/5/01 ze dne 10.7.2001 o uloţení pokuty 800 000,-Kč
za přerušení pořadu pro děti reklamou. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 28 Ca 404/2001.
Česká televize – opravný prostředek proti rozhodnutí Rpo/85/00 ze dne 10.7.2001 o uloţení pokuty 500 000,-Kč za
nevhodnou reklama na čokoládovou oplatku „Fidorka“. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j.: 28 Ca
439/2001.


4.4.3 Návrhy na přezkoumání rozhodnutí Rady soudem a řízení o nich, zahájené v roce 2001 a ukončené
v roce 2002
Kabelová televize Třinec, spol. s r.o. – opravný prostředek proti Rpo/66/00 ze dne 11.10.2000 o udělení pokuty 100
000,-Kč za neoznámené změny ve společnosti. Městský soud v Praze rozsudkem č.j. 38 Ca 123/2001 ze dne
22.11.2001 rozhodnutí Rady zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Rada proti tomuto rozhodnutí podala odvolání
k Vrchnímu soudu v Praze. Vrchní soud řízení o odvolání dne 26.2.2002 zastavil. Rada ve věci znovu rozhodla a
uloţila pokutu pod č.j. Rpo/15/02 ze dne 9.7.2002 ve výši 100 000,-Kč.
CET 21, spol. s r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí Rpo/67/99 ze dne 2.5.2000 o uloţení pokuty ve výši 100
000,-Kč za překročení hodinového limitu pro vysílání reklam. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j.
28 Ca 286/2000. Městský soud v Praze dne 21.11.2001 rozhodnutí Rady potvrdil. Účastník řízení se proti rozsudku
Městského soudu odvolal. Nové řízení je vedeno pod stejným č.j. Vrchní soud usnesením dne 30.4.2002 řízení
zastavil.
Český rozhlas – opravný prostředek proti rozhodnutí Rpo/68/00 ze dne 14.11.2000 o uloţení pokuty ve výši 500
000,-Kč za odvysílání skryté reklamy. Krajský soud v Praze usnesením 45 Ca 25/2001-7 ze dne 15.3.2001 věc


                                                        165
postoupil Městskému soudu v Praze. Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 7.5.2002 rozhodnutí Rady zrušil.
Rada ve věci znovu rozhodla a řízení zastavila pod č.j. Rpo/68/00-ZŘ.
Česká televize – opravný prostředek proti rozhodnutí Rpo/47/00 ze dne 14.11.2000 o uloţení pokuty 1 000 000,-Kč
za odvysílání epizody z cyklu Detektiv Martin Tomsa, kterým mohl být ohroţen psychický nebo morální vývoj dětí a
mladistvých. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 28 Ca 81/2001. Městský soud rozhodnutí Rady
zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Rada ve věci znovu rozhodla a uloţila pokutu pod. č.j. Rpo/47/00 dne 24.9.2002
ve výši 1 000 000,-Kč.
Česká televize – opravný prostředek proti rozhodnutí Rpo/38/00 ze dne 5.12.2000 o uloţení pokuty 100 000,-Kč za
překročení časového limitu pro vysílání reklam. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 28 Ca 82/2001.
Městský soud rozhodnutí Rady dne 21.8.2002 zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Rada ve věci znovu rozhodla a
uloţila pokutu pod č.j. Rpo/38/00-II dne 5.11.2002 ve výši 100 000,-Kč.
Valc, a.s. Brno – opravný prostředek proti rozhodnutí Rn/167/01 ze dne 12.6.2001 o neudělení licence k provozování
rozhlasového vysílání a návrh na odklad vykonatelnosti rozhodnutí Ru/139/01 ze dne 12.6.2001 o udělení licence
společnosti PS KŘÍDLA, s.r.o. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 28 Ca 265/2001. Městský soud
v Praze dne 17.5.2002 rozhodnutí Rady zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.
Účastník řízení podal totoţný opravný prostředek proti stejnému rozhodnutí Rady celkem 3 krát – Městský soud
v Praze další dvě řízení vedená pod č.j. 28 Ca 276/2001 a 28 Ca 342/2001 usneseními zastavil dne 13.11.2001.
Účastník řízení podal proti usnesení č.j. 28 Ca 342/2001 ze dne 13.11.2001 odvolání.
Městský soud v Praze dne 12.2.2002 usnesením č.j. 28 Ca 128/2002-49 opravný prostředek proti udělení licence
č.j. Ru/139/01 ze dne 12.6.2001 společnosti PS Křídla s.r.o. odmítl.
Radio Brno Valc, spol. s r.o. - opravný prostředek proti rozhodnutí Rn/149/01 ze dne 12.6.2001 o neudělení licence k
provozování rozhlasového vysílání a návrh na odklad vykonatelnosti rozhodnutí Ru/139/01 ze dne 12.6.2001 o
udělení licence společnosti PS KŘÍDLA, s.r.o. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 28 Ca
264/2001. Městský soud v Praze rozhodnutí Rady dne 17.5.2002 zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Rada ve věci
vydala nové rozhodnutí Rn/180/02 ze dne 9.7.2002. Účastník řízení se proti tomuto rozhodnutí znovu odvolal k
Městskému soudu v Praze pod č.j. 28 Ca 708/2002.
Účastník řízení podal totoţný opravný prostředek proti stejnému rozhodnutí Rady celkem 3 krát - Městský soud v
Praze další dvě řízení vedená pod č.j. 28 Ca 277/2001 a 28 Ca 343/2001 usneseními zastavil dne 13.11.2001.
Účastník řízení podal proti usnesení č.j. 28 Ca 343/2001 ze dne 13.11.2001 odvolání. Vrchní soud v Praze dne
26.6.2002 usnesením řízení zastavuje.
Městský soud v Praze dne 12.2.2002 usnesením č.j. 28 Ca 127/2002-25 opravný prostředek proti udělení licence
č.j. Ru/139/01 ze dne 12.6.2001 společnosti PS Křídla s.r.o. odmítl.
Účastník řízení se proti usnesení Městského soudu dne 7.3.2002 odvolal.
K + K cable, v.o.s. – opravný prostředek proti rozhodnutí Rpo/70/00 ze dne 11.10.2000 o uloţení pokuty 50 000,-Kč
za neoznámenou změnu programové skladby. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 38 Ca
128/2001. Městský soud dne 19.3.2002 rozsudkem rozhodnutí Rady dne 19.3.2002 potvrdil.
Milan Rašík – Radiohrad – opravný prostředek proti rozhodnutí Rn/129/01 ze dne 22.5.2001 o neudělení licence
k rozhlasovému vysílání. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 28 Ca 301/2001. Městský soud
rozhodnutí Rady dne 17.5.2002 zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Rada ve věci znovu rozhodla dne 9.7.2002 pod
č.j. Rn/179/02.
Česká televize – opravný prostředek proti rozhodnutí Rpo/37/00 ze dne 26.4.2001 o udělení pokuty 200 000,-Kč za
zařazení sponzorských vzkazů, jejichţ obsah měl reklamní charakter. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze
pod č.j.28 Ca 272/2001. Městský soud rozhodnutí Rady dne 11.9.2002 zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Rada ve
věci znovu rozhodla a řízení zastavila dne 3.12.2002 pod č.j. Rpo/37/00-ZŘ.
Milan Rašík – Radiohrad – opravný prostředek proti rozhodnutí Rz/131/01 ze dne 12.6.2001 o přidělení kmitočtů
Třinec-Godula a Třinec-Město společnosti JUKE BOX, spol. s r.o. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod
č.j. 28 Ca 408/2001. Usnesením Městského soudu v Praze se ţádost o odklad vykonatelnosti tohoto rozhodnutí
zastavuje dne 21.6.2002.
JOE Media s.r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí Rn/154/01 ze dne 12.6.2001 o neudělení licence. Řízení je
vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 38 Ca 409/2001.
Účastník řízení dne 12.12.2002 vzal opravný prostředek zpět.


4.4.4 Návrhy na přezkoumání rozhodnutí Rady soudem a řízení o nich, zahájené a ukončené v roce 2002
VALC a.s. Brno – opravný prostředek proti rozhodnutí Rp/286/01 ze dne 23.10.2001 – neprodlouţení platnosti
licence a návrh na odklad vykonatelnosti rozhodnutí Ru/139/01 ze dne 12.6.2001 - udělení licence společnosti PS
KŘÍDLA s.r.o. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 28 Ca 605/2001. Městský soud rozhodnutí Rady
dne 24.5.2002 zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Rada ve věci znovu rozhodla dne 9.7.2001 pod. č.j. Rp/178/02.
RTV Galaxie a.s. – opravný prostředek proti rozhodnutí Ro/336/01 – odejmutí licence. Řízení je vedeno u Městského
soudu v Praze pod č.j. 28 Ca 132/2002. Městský soud v Praze dne 3.5.2002 rozhodnutí Rady zrušil a věc vrátil k
dalšímu řízení. Rada ve věci znovu rozhodla dne 27.8.2002 pod č.j. Rpo/13/02 a uloţila pokutu ve výši 500 000,-Kč.
CET 21 spol.s r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí pgu/032/01 ze dne 18.12.2001 - upozornění na porušení
zákona za nedoručení vyţádaného záznamu . Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 28 Ca
201/2002. Městský soud v Praze dne 30.10.2002 věc zastavil.
RTV Galaxie a.s. – opravný prostředek proti rozhodnutí Rz/59/02 ze dne 19.2.2002 – zamítnutí předběţného

166
souhlasu s převodem akcií, odpovídající podílu 34% na základním kapitálu na spol. DISTRICAN SPRL. Řízení je
vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 38 Ca 268/2002. Městský soud v Praze dne 8.8.2002 věc zastavil.
Hrad Media s.r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí č.j. Ru/71/02 ze dne 19.3.2002 – neudělení licence Ostrava
–Slezská 94,7 MHz/1 kW . Městský soud v Praze usnesením ze dne 7.11.2002 řízení zastavil.
Max Loyd s.r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí č.j. Ru/117/02 ze dne 14.5.2002 – neudělení licence v lokalitě
Praha 105,9 MHz/0,5 kW nebo Praha 96,1 MHz/0,5 kW nebo Praha 95,7 MHz/0,5 kW. Městský soud v Praze
usnesením ze dne 15.11.2002 řízení zastavil.


4.4.5 Návrhy na přezkoumání rozhodnutí Rady soudem a řízení o nich, zahájené v roce 2002 a dosud
probíhající
ASPERA TV s.r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí Rpo/28/01 ze dne 9.10.2001 o uloţení pokuty 250 000,-Kč
za neoprávněné vysílání. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 28 Ca 551/2001-8.
Česká televize – opravný prostředek proti rozhodnutí Rpo/4/01 ze dne 22.5.2001 o uloţení pokuty 1 500 000,-Kč za
překročení denního limitu pro vysílání reklam. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 28 Ca 325/2001.
Nezávislé televizní vysílání Prostřední Bečva, spol. s.r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí č.j. Rz/62/00 ze dne
14.3.2000 o zamítnutí prodlouţení platnosti licence. Krajský soud v Ostravě rozsudkem č.j. 22 Ca 268/2000
rozhodnutí Rady dne 27.2.2001 zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Rada ve věci znovu rozhodla a zamítla
prodlouţení platnosti licence dne 10.7.2001 pod č.j. Rz/199/01. Účastník řízení podal znovu opravný prostředek proti
rozhodnutí Rz/199/01 ze dne 10.7.2001 o zamítnutí ţádosti o prodlouţení platnosti licence. Řízení je vedeno u
Městského soudu v Praze pod č.j. 28 Ca 441/2001.
RTV Galaxie a.s. – opravný prostředek proti rozhodnutí o přidělení pracovního kanálu 55 Praha – Malešice dvěma
subjektům a to RTV Galaxie a.s a Česká mediální společnost a.s. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze
pod č.j. Nc/1016/2002.
Česká televize – opravný prostředek proti rozhodnutí Rpo/18/01 ze dne 28.8.2001 o uloţení pokuty 500 000,-Kč za
nedodrţení povinnosti zabezpečit, aby nebyly vysílány pořady, které jsou v rozporu s Ústavou České republiky a
s Listinou základních práv a svobod. (Pořad „Sliby chyby“ – nevhodný vtip). Řízení je vedenu u Městského soudu
v Praze pod č.j. 38 Ca 537/2001.
Česká televize – opravný prostředek proti rozhodnutí Rr/375/00-Rpo/30/01 ze dne 28.8.2001 o uloţení pokuty 2 000
000,-Kč za porušení povinnosti nezařazovat do vysílání reklamy, v nichţ účinkují hlasatelé a redaktoři
zpravodajských a politicko-publicistických pořadů a neoddělování reklamy od ostatních pořadů v období od
19.12.2000 do 9.1.2001 ( krizová situace v ČT). Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 38 Ca
536/2001.
CET 21 spol. s r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí Rpo/15/01 o uloţení pokuty 1 000 000,-Kč za přerušování
pořadu pro děti reklamou. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 38 Ca 538/2001.
CET 21 spol. s r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí Rpo/87/00 ze dne 10.7.2001 o uloţení pokuty 500 000,-Kč
za nevhodnou reklama na čokoládovou oplatku „Fidorka“. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j.: 38
Ca 547/2001.
CET 21 spol. s r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí Rpo/7/01 ze dne 25.9.2001 o uloţení pokuty 200 000,-Kč
za překročení denního vysílacího času stanoveného pro reklamy. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod
č.j. 38 Ca 653/2001.
FTV Premiéra s.r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí Rpo/86/00 ze dne 10.7.2001 o uloţení pokuty 500 000,-Kč
za nevhodnou reklama na čokoládovou oplatku „Fidorka“. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j.: 38
Ca 557/2001.
CET 21, spol. s.r.o – opravný prostředek proti rozhodnutí Rpo/21/01 ze dne 11.9.2001 o uloţení pokuty 800 000,-Kč
za přerušování pořadů pro děti reklamou. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 38 Ca 558/2001.
CET 21, spol. s r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí Rpo/27/01 ze dne 20.11.2001 o uloţení pokuty 1 000 000,-
Kč za vloţenou reklamu do dětského pořadu. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j.: 38 Ca 12/2002.
CET 21 spol. s r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí Rpo/17/01 ze dne 29.1.2002 o uloţení pokuty 1 000 000,-
Kč za vloţenou reklamu do dětského pořadu. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 28 Ca 151/2002.
CET 21 spol. s r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí Rup/35/01 ze dne 23.10.2001 – upozornění na porušení
zákona - § 32 odst. 1 písm. g) zák. 231/2001 Sb. – pořad, který by mohl ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj
dětí a mladistvých - 18. díl seriálu „Buffy, přemoţitelka upírů II“. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod
č.j. 28 Ca 91/2002.
CET 21 spol. s r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí Pgu/031/01 ze dne 20. 11.2001 – upozornění na porušení
zákona - § 50 odst. 1 zák. 231/2001 Sb. – překročení hodinového limitu pro vysílání reklam. Řízení je vedeno u
Městského soudu v Praze pod č.j. 28 Ca 129/2002.
CET 21 spol. s r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí Rpo/3/02 ze dne 30.4.2002 – pokuta 300 000,-Kč za
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zák. 231/2001 – zařazení upoutávky na pořad „Peříčko“ do pořadu v době od 6,00 do
22,00. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 38 Ca 436/2002.                                                         167
a) CEDC Management Services GmbH, obchodní společnost, b) CME Czech Republic II B.V, obchodní společnost –
ţaloba proti rozhodnutí č.j. Rp/17/02 ze dne 22.1.2002 - prodlouţení platnosti licence č. 001/93 společnosti CET 21
spol. s r.o. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 28 Ca 278/2002.
CEDC Management Services GmbH, obchodní společnost – ţaloba proti rozhodnutí Rr/52/02 ze dne 22.1.2002 –
odepření postavení účastníka v řízení o prodlouţení licence č. 001/93 společnosti CET 21 spol. s r.o. Řízení je
vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 28 Ca 279/2002.
CME Czech Republic II B.V, obchodní společnost - ţaloba proti rozhodnutí Rr/51/02 ze dne 22.1.2002 -odepření
postavení účastníka v řízení o prodlouţení licence č. 001/93 společnosti CET 21 spol. s r.o. Řízení je vedeno u
Městského soudu v Praze pod č.j. 28 Ca 277/2002.
WebVALC spol. s r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí č.j. Ru/71/02 ze dne 19.3.2002 – neudělení licence
v lokalitě Ostrava-Slezká 94,7 MHz/1 kW a návrh na odklad vykonatelnosti tohoto rozhodnutí pro společnost
FAJRONT BS s.r.o., které byla tato licence udělena. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 38 Ca
597/2002.
WebVALC spol. s r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí č.j. Ru/119/02 ze dne 19.5.2002 – neudělení licence
v lokalitě Vyškov 102,6 MHz/500 W a návrh na odklad vykonatelnosti tohoto rozhodnutí pro společnost NONSTOP,
s.r.o., které byla tato licence udělena. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 28 Ca 626/02.
Radio Brno VALC spol. s r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí č.j. Ru/118/02 ze dne 14.5.2002 – neudělení
licence v lokalitě Brno-Medlánky 99,0 MHz/1 kW a návrh na odklad vykonatelnosti tohoto rozhodnutí pro společnost
AZ Rádio s.r.o., které tato licence byla udělena. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 28 Ca
628/2002.
WebVALC spol. s r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí č.j. Ru/118/02 ze dne 14.5.2002 – neudělení licence
v lokalitě Brno-Medlánky 96,8 MHz/1 kW a návrh na odklad vykonatelnosti tohoto rozhodnutí pro společnost Star
Promotion s.r.o., které tato licence byla udělena. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 28 Ca
627/2002.
Radio Brno VALC spol. s r.o. – opravný prostředek proti rozhodnutí č.j. Ru/117/02 ze dne 14.5.2002 – neudělení
licence v lokalitě Praha 95,7 MHz/0,5 kW a návrh na odklad vykonatelnosti tohoto rozhodnutí pro společnost Czech
Radio Praha s.r.o., které tato licence byla udělena. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 28 Ca
631/2002.
Česká televize – opravný prostředek proti rozhodnutí č.j. Rpo/9/02 ze dne 28.5.2002 – pokuta 20 000,-Kč za
odvysílání pořadu „Nesmrtelný ţivot a smrt Mikiho Volka – rokenrolového krále“ na okruhu ČT 2 , kterým mohl být
ohroţen psychický nebo morální vývoj dětí a mladistvých. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 28
Ca 618/2002.
Česká televize – opravný prostředek proti rozhodnutí č.j. Rpo/4/02 ze dne 28.5.2002 – pokuta 20 000,-Kč za
odvysílání pořadu „Obrázkáři“ na okruhu ČT 2 , kterým mohl být ohroţen psychický nebo morální vývoj dětí a
mladistvých. Řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 28 Ca 619/2002.
168
          5


   INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL
DODRŽOVÁNÍ POVINNOSTÍ STANOVENÝCH ZÁKONEM
 A PODMÍNEK STANOVENÝCH PROVOZOVATELŮM
                      169
170
5.1 Celoplošné televizní vysílání
Moţnosti a působnost Rady při dohledu nad dodrţováním povinností provozovatelů vysílání jsou pregnantně
stanoveny zákonem o vysílání a zákonem o reklamě. Nový vysílací zákon, který je v platnosti od července r. 2001,
byl po prvotních nejasnostech uveden v ţivot a Rada v r. 2002 uţ uplatňovala veškeré poţadavky v zákoně
stanovené. Provozovatelé s licencí mají nad rámec těchto zákonných ustanovení zároveň povinnost plnit podmínky,
stanovené licencí.
Na Úřad Rady se obrátila Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (dále jen ASNEP)
se stížností na nedodržování povinnosti opatřit 15% vysílaných pořadů skrytými titulky – u provozovatele CET
21, spol. s r. o. I přes intenzivní jednání ASNEP-u s provozovatelem nedocházelo k žádným pozitivním
změnám. Programový odbor proto provedl kontrolní monitoring a tvrzení organizace ASNEP verifikoval.
Následně Rada rozhodla vydat provozovateli upozornění se lhůtou k nápravě ihned.
Po vydání upozornění provozovatel CET 21, spol. s r.o přistoupil k problému zodpovědným způsobem a
došlo k nápravě.
V současné době je situace kolem problematiky skrytých titulků uspokojivá, i když v této oblasti zůstává i
nadále celá škála nedořešených problémů. Zákon časově nevymezuje období, za které má být povinnost
opatřovat příslušným procentem pořady skrytými titulky plněna. Ve spolupráci s ASNEP a provozovateli
celoplošného televizního vysílání bude tento problém dořešen.


5.1.1 Reklama, teleshopping, sponzoring
Zákonná úprava :
§§ 2, 2a, 2b, 2c, 3, 4, 5, 5a, 5c, 5d, 5e, 5f, 6, 6a zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
§§ 48, 49, 50, 53 zák. č. 231/2001 Sb. , o provozování rozhlasového a televizního vysílání
V období leden aţ prosinec 2002 bylo zkontrolováno celkem   3571 premiérových a teleshoppingových spotů :
leden     249      duben     354      červenec    209      říjen     351
únor     353      květen     296      srpen     150      listopad   379
březen    366      červen     284      září      345      prosinec   235


Výsledky analýz televizního vysílání provozovatele ze zákona
Česká televize/ČT 1, 11.2.2002
Provozovatel porušil § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. – opakovaně překročil povolený hodinový limit ( 360 s) pro
vysílání reklam a teleshoppingu v době mezi 19. a 22. hodinou. ČT 1 odvysílala dne 11.2.2002 mezi 19.00 a 20.00 h
celkem 383 s reklamy, čímţ překročila povolený hodinový limit o 23 s, tj. o 6,39 %.
Rada vyzvala provozovatele k vyjádření před pokutou. Provozovatel ve svém vyjádření pochybení uznal, a
tak Rada následně uložila pokutu ve výši 200.000 Kč. Provozovatel pokutu v červenci 2002 zaplatil.
Česká televize/ČT 1, 2.9.2002
Provozovatel porušil § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. – opakovaně překročil povolený hodinový limit pro vysílání
reklam a teleshoppingu v době mezi 19. a 22. hodinou. ČT 1 odvysílala dne 2.9.2002 mezi 19.00 a 20.00 h celkem
374 s reklamy, čímţ překročila povolený hodinový limit o 14 s, tj. o 3,88 %.
Rada vyzvala dne 5.11.2002 provozovatele k vyjádření před uloţením pokuty. Provozovatel opět zmíněné
překročení připustil a ve vyjádření konstatoval technickou závadu na odbavovacím zařízení. Rada na svém dalším
zasedání rozhodla o udělení pokuty ve výši 150.000 Kč.
Česká televize/ČT 1, 8. 10. 2002
Do pořadu Události, komentáře vysílaném dne 8. 10. 2002 ve 22.10 h – dle programu, v reálném čase došlo
k značnému posunu z důvodů zařazení filmu podle výběru diváků - zařadila Česká televize reklamní spot,
což je v rozporu se zákonným ustanovením (§ 49 odst. 5), které zakazuje zařazovat reklamy do
zpravodajských pořadů. Česká televize ještě před zahájením řízení zaslala vysvětlující stanovisko, kde
konstatuje, že selhal lidský faktor a to z toho důvodů, že předělovou znělku považoval za závěrečnou. Rada
vyzvala Českou televizi k vyjádření a po zhodnocení všech skutečností se rozhodla udělit provozovateli
pokutu ve výši 100. 000 Kč.


Výsledky analýz televizního vysílání provozovatelů s licencí
FTV Premiéra, s.r.o./Prima TV, 4.1., 26.1.2002
Provozovatel porušil § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. – nedodrţel minimální dvacetiminutový časový úsek mezi
dvěma po sobě jdoucími přerušeními pořadu reklamou. Dne 4.1.2002 při vysílání amerického filmu „Tony a Nancy“
byl časový úsek mezi reklamami pouze 8 min 21 s, dne 26.1.2002 při vysílání pořadu „Miss babička 2001“ byl časový
úsek mezi dvěma po sobě jdoucími reklamami 18 min 43 s.                                                        171
Rada vydala dne 5.3.2002 upozornění na porušení zákona č.j. pgu/007/02 se lhůtou k nápravě ihned. Provozovatel
ve svém vyjádření konstatuje, ţe určitě se nejednalo o úmysl, ale v obou případech o nedbalost odpovědného
pracovníka. Na základě těchto nedostatků usiluje provozovatel o zlepšení a úpravu software, aby v budoucnu takový
případ nenastal.
CET 21, s.r.o./NOVA, 19.11.2002
Provozovatel porušil § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. – nedodržel minimální dvacetiminutový časový úsek
mezi dvěma po sobě jdoucími přerušeními pořadu reklamou. Dne 19.11.2002 při vysílání 20. části amerického
seriálu „Dawsonův svět IV“ byl časový úsek mezi dvěma po sobě jdoucími reklamami pouze 18 min 27 s.
Rada rozhodla vyzvat provozovatele k vyjádření před uložením pokuty.
                            *****
 Kromě pravidelného monitoringu reklamního vysílání věnuje programový odbor Úřadu nemalou pozornost i
ostatnímu vysílání celoplošných provozovatelů ze zákona i s licencí. Nedostatky, které ve vysílání odhalil a o kterých
následně rozhodovala Rada, jsou zahrnuty v kapitole Stíţnosti.
                            *****
5.1.2 Objektivita a vyváženost
Jedním z dalších úkolů provozovatele vysílání je povinnost zajistit, aby ve zpravodajských a zpravodajsko-
publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného
programu jednostranně zvýhodňována některá politická strana.
Pro moţnost kontroly nad tímto zákonným ustanovením zvolila Rada v oblasti publicistických pořadů metodiku, která
umoţňuje získat přehled o četnosti výskytu jednotlivých politických stran v diskusních pořadech. Analýzy jednotlivých
televizních provozovatelů jsou Radě předkládány v měsíční periodicitě a zahrnují tyto pořady:
Česká televize: Bez imunity, Klub Netopýr, Naostro, Na hraně, Přesčas, Z očí do očí, 21/Události, komentáře
TV Nova: Sedmička, Kotel
TV Prima: Nedělní partie, K věci
Vyhodnocována je prostá přítomnost jednotlivých subjektů. Kvantitativní analýza poskytuje nejtransparentnějším
způsobem přehled o účasti a zastoupení politických stran a zároveň umoţňuje značný stupeň ověřitelnosti. Skýtá
rovněţ kontrolu nad zákonem stanovenou povinností – nepřipustit jednostranné zvýhodňování politické strany nebo
hnutí. Z dikce zákona vychází i hodnotící kritéria – přihlédnout k reálnému postavení politických stran a hnutí
v politickém a společenském ţivotě. Jako srovnávací kritérium pouţívá Rada procentuální zastoupení politických
stran v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Tento způsob srovnání se jeví jako nejspolehlivěji dostupné vyjádření
recentního reálného zastoupení.
Zastoupení jednotlivých politických stran ve vysílání publicistických a diskusních pořadů na celoplošných
televizních stanicích v období od 1. 1. 2002 do 31. 12.
Sumarizace leden 2002

Česká televize / ČT 1, ČT 2      CET 21, spol. s r.o. / Nova      FTV Premiéra, spol. s r.o. / Prima
                                       TV

Celkem 30 pořadů, 60 hostů, z toho   Celkem 9 pořadů, 13 hostů, z toho 1 Celkem 26 pořadů, 30 hostů, z toho
28 bez polit. příslušnosti.      bez polit. příslušnosti.      16 bez polit. příslušnosti.

   7 x ČSSD               4 x ČSSD                5 x ČSSD
   7 x KDU-ČSL             3 x KDU-ČSL              3 x US-DEU
   6 x ODS               2 x ODS                2 x KDU-ČSL
   6 x US – DEU             2 x KSČM                2 x ČSNS
   5 x KSČM               1 x US - DEU              1 x ODA
   1 x ODA                                   1 x ODS


Porovnání procentuálního zastoupení jednotlivých politických stran za leden 2002

   Politická  Česká televize / ČT    CET 21, spol.    FTV Premiéra, spol.    Poslanecká sněmovna
   strana     1, ČT 2       s r.o. / Nova    s r.o. / Prima TV
   ČSSD       21,9 %         33,3 %         35,7 %            37 %
   ODS       18,8 %         16,7 %         7,1 %           31,5 %
  KDU – ČSL     21,9 %         25,0 %         14,3             10 %
  US – DEU      18,8 %         8,3 %         21,4 %           8,5 %
   KSČM       15,6 %         16,7 %           -            12 %

172
   ČSNS         -           -          14,3 %             -
   ODA         3,1 %          -          7,1 %             -Sumarizace únor 2002

Česká televize / ČT 1, ČT 2       CET 21, spol. s r.o. / Nova      FTV Premiéra, spol. s r.o. / Prima
                                        TV
Celkem 26 pořadů, 74 hostů, z toho   Celkem 8 pořadů, 12 hostů.       Celkem 25 pořadů, 30 hostů, z toho
41 bez polit. příslušnosti.                          11 bez polit. příslušnosti.
   9 x ODS                5 x ČSSD                10 x ODS
   8 x ČSSD               2 x KSČM                5 x ČSSD
   6 x KDU - ČSL             2 x ODS                2 x US – DEU
   6 x US – DEU             2 x US – DEU              1 x KDU – ČSL
   4 x KSČM               1 x KDU – ČSL             1 x KSČM


Porovnání procentuálního zastoupení jednotlivých politických stran za únor 2002

   Politická  Česká televize / ČT    CET 21, spol.   FTV Premiéra, spol.    Poslanecká sněmovna
   strana      1, ČT 2       s r.o. / Nova    s r.o. / Prima TV
   ČSSD        24,2 %        41,6 %         26,3 %            37 %
   ODS        27,3 %        16,7 %         52,6 %           31,5 %
  KDU – ČSL      18,2 %        8,3 %         5,3 %            10 %
  US – DEU       18,2 %        16,7 %         10,5 %            8,5 %
   KSČM        12,1 %        16,7 %         5,3 %            12 %Sumarizace březen 2002

Česká televize / ČT 1, ČT 2       CET 21, spol. s r.o. / Nova      FTV Premiéra, spol. s r.o. / Prima
                                        TV
Celkem 31 pořadů, 119 hostů,      Celkem 9 pořadů, 14 hostů.       Celkem 26 pořadů, 29 hostů, z toho
z toho 73 bez polit. příslušnosti.                       14 bez polit. příslušnosti.
   12 x ODS               6 x ČSSD                5 x ČSSD
   11 x ČSSD               5 x ODS                3 x ODS
   7 x KDU – ČSL             2 x KDU – ČSL             3 x KDU – ČSL
   5 x KSČM               1 x KSČM                3 x KSČM
   5 x US – DEU                                 1 x US – DEU
   1 x ČSNS
   1 x RMS
   1 x SN
   1 X SZ
   1 x SŢJ
   1 x nezávislý


Porovnání procentuálního zastoupení jednotlivých politických stran za březen 2002

   Politická  Česká televize / ČT    CET 21, spol.   FTV Premiéra, spol.    Poslanecká sněmovna
   strana      1, ČT 2       s r.o. / Nova    s r.o. / Prima TV
   ČSSD        23,9 %        42,9 %         33,3 %            37 %
   ODS       26,1 %         35,7 %         20,0 %           31,5 %


                                                          173
  KDU – ČSL      15,2 %         14,3 %         20,0 %           10 %
  US – DEU       10,9 %          -          6,7 %            8,5 %
   KSČM        10,9 %         7,1%         20,0 %           12 %
   ČSNS        2,2 %           -           -              -
   RMS        2,2 %           -           -              -
    SN        2,2 %           -           -              -
    SZ        2,2 %           -           -              -
    SZJ        2,2 %           -           -              -
  nezávislý      2,2 %           -           -             1%Sumarizace duben 2002

Česká televize / ČT 1, ČT 2       CET 21, spol. s r.o. / Nova      FTV Premiéra, spol. s r.o. / Prima
                                        TV
Celkem 42 pořadů, 141 hostů,       Celkem 8 pořadů, 12 hostů, z toho 1 Celkem 24 pořadů, 28 hostů, z toho
z toho 107 bez polit. příslušnosti.   bez polit. příslušnosti.      12 bez polit. příslušnosti.
   6 x ČSSD                4 x ČSSD                7 x ODS
   6 x KSČM                4 x ODS                5 x ČSSD
   6 x ODS                2 x KSČM                3 x US – DEU
   3 x US – DEU              1 x US – DEU              1 x KSČM
   2 x KDU – ČSL
   1 x AZSVDF
   1 x ČP
   1 x CZ
   1 x MDS
   1xA
   1 x PB
   1xR
   1 x SV – SOS
   1 x SZR
   1 x VPB
   1 x nezávislý


Porovnání procentuálního zastoupení jednotlivých politických stran za duben 2002

   Politická   Česká televize / ČT    CET 21, spol.   FTV Premiéra, spol.    Poslanecká sněmovna
   strana      1, ČT 2       s r.o. / Nova    s r.o. / Prima TV
   ČSSD        17,6 %         36,4 %         31,3 %           37 %
   ODS       17,6 %          36,4 %         43,8 %           31,5 %
  KDU – ČSL      5,9 %           -           -             10 %
  US – DEU       8,8 %         9,1 %         18,8 %           8,5 %
   KSČM        17,6 %         18,2 %         6,3 %            12 %
  AZSPVDF       2,9 %           -           -              -
    CP        2,9 %           -           -              -
    CZ        2,9 %           -           -              -
   MDS        2,9 %           -           -              -
   Naděje       2,9 %           -           -              -

174
    PB         2,9 %          -           -              -
  SV – SOS       2,9 %          -           -              -
    SZR        2,9 %          -           -              -
    VPB        2,9 %          -           -              -
    R         2,9 %          -           -              -
  Nezávislý       2,9 %          -           -              1%Sumarizace květen 2002

Česká televize / ČT 1, ČT 2       CET 21, spol. s r.o. / Nova      FTV Premiéra, spol. s r.o. / Prima
                                        TV
Celkem 44 pořadů, 119 hostů,      Celkem 9 pořadů, 13 hostů.       Celkem 24 pořadů, 28 hostů.
z toho 89 bez polit. příslušnosti.
   7 x ČSSD               5 x ČSSD                6 x ČSSD
   5 x ODS                3 x KSČM                6 x ODS
   4 x KSČM               3 x ODS                4 x KDU – ČSL
   2 x KDU – ČSL             2 x KDU - ČSL             4 x KSČM
   2 x US – DEU                                 3 x US – DEU
   1 x BPS                                   2 x ČSNS
   1 x CSDH                                   2 x ODA
   1 x DL                                    1 x nezávislý
   1 x HA
   1 x NDS
   1 x NH
   1 x ODA
   1 x SDS
   1 x SN
   1 x nezávislý


Porovnání procentuálního zastoupení jednotlivých politických stran za květen 2002

   Politická  Česká televize / ČT    CET 21, spol.   FTV Premiéra, spol.    Poslanecká sněmovna
   strana      1, ČT 2       s r.o. / Nova    s r.o. / Prima TV
   ČSSD        23,3 %        38,5 %         21,4 %            37 %
   ODS        16,7 %         23,1 %         21,4 %            31,5 %
   KSČM        13,3 %        23,1 %         14,3 %            12 %
  KDU – ČSL       6,7 %        15,4 %         14,3 %            10 %
  US – DEU       6,7 %          -          10,7 %            8,5 %
    BPS        3,3 %          -           -              -
    DL         3,3 %          -           -              -
   CSDH        3,3 %          -           -              -
   ČSNS         -           -          7,1 %             -
    HA         3,3 %          -           -              -
   NDS         3,3 %          -           -              -
    NH         3,3 %          -           -              -
   ODA         3,3 %          -          7,1 %
    SDS        3,3 %          -           -              -

                                                          175
    SN        3,3 %          -           -              -
  nezávislý      3,3 %          -          3,6 %            1%Sumarizace červen 2002

Česká televize / ČT 1, ČT 2       CET 21, spol. s r.o. / Nova      FTV Premiéra, spol. s r.o. / Prima
                                        TV
Celkem 50 pořadů, 142 hostů,      Celkem 9 pořady, 14 hostů.       Celkem 24 pořadů, 29 hostů, z toho
z toho 107 bez polit. příslušnosti.                      7 bez polit. příslušnosti.
   9 x ČSSD               6 x ODS                5 x ODS
   7 x ODS                3 x ČSSD                4 x ČSSD
   5 x KSČM               2 x KSČM                4 x US – DEU
   5 x KDU – ČSL             1 x SZ                 2 x KDU – ČSL
   5 x US – DEU             1 x SŢJ                2 x KSČM
   1 x ČP                1 x US – DEU              1 x CZ
   1 x PB                                    1 x ČP
   1 x ROI                                   1 x ČSNS
   1 x VPB                                   1xN
                                          1 x ODA


Porovnání procentuálního zastoupení jednotlivých politických stran za červen 2002

   Politická  Česká televize / ČT    CET 21, spol.   FTV Premiéra, spol.     Poslanecká sněmovna
   strana      1, ČT 2       s r.o. / Nova    s r.o. / Prima TV
   ČSSD        25,7 %        21,4 %         18,2 %            37 %
   ODS       20,0 %         42,9 %         22,7 %           31,5 %
   KSČM        14,3 %        14,3 %         9,1 %            12 %
  KDU – ČSL      14,3 %          -          9,1 %            10 %
  US – DEU       14,3 %        7,1 %         18,2 %            8,5 %
    ČP        2,9 %          -          4,5 %             -
    PB        2,9 %          -           -              -
    ROI        2,9 %          -           -              -
    VPB        2,9 %          -           -              -
    CZ          -           -          4,5 %             -
   ČSNS         -           -          4,5 %             -
    A          -           -          4,5 %             -
   ODA          -           -          4,5 %             -
    SZ          -         7,1 %          -              -
    SŢJ         -         7,1 %          -              -

pozn.: V měsících červenci a srpnu 2002 nebyly monitorované pořady vysílány.
Sumarizace září 2002

Česká televize / ČT 1, ČT 2       CET 21, spol. s r.o. / Nova      FTV Premiéra, spol. s r.o. / Prima
                                        TV

Celkem 42 pořadů, 91 hostů, z toho   Celkem 8 pořadů, 12 hostů.       Celkem 24 pořadů, 28 hostů, z toho
54 bez polit. příslušnosti.                          9 bez polit. příslušnosti.

   11 x ČSSD               6 x ČSSD                6 x US-DEU
   11 x US – DEU             3 x ODS                4 x ČSSD


176
   10 x ODS               2 x KSČM                4 x ODS
   2 x KSČM               1 x KDU - ČSL             3 x KDU – ČSL
   3 x nezávislý                                2 x KSČM


Porovnání procentuálního zastoupení jednotlivých politických stran v září 2002

   Politická  Česká televize / ČT    CET 21, spol.   FTV Premiéra, spol.     Poslanecká sněmovna
   strana      1, ČT 2       s r.o. / Nova    s r.o. / Prima TV
   ČSSD        29,7 %         50 %         21 %             35 %
   ODS         27 %         25 %         21 %             29 %
   KSČM         5,4 %        16,7 %         10,5 %           20,5 %
  KDU – ČSL       0%         8,3 %         15,8 %           10,5 %
    US        29,7 %          -          31,5 %            5%
  nezávislý       8,1 %          -                         -Sumarizace říjen 2002

Česká televize / ČT 1, ČT 2       CET 21, spol. s r.o. / Nova      FTV Premiéra, spol. s r.o. / Prima
                                        TV
Celkem 46 pořadů, 101 hostů,      Celkem 9 pořadů, 13 hostů.       Celkem 18 pořadů, 34 hostů.
z toho 75 bez polit. příslušnosti.
   9 x ODS                4 x ODS                7 x ODS
   6 x ČSSD               3 x ČSSD                6 x ČSSD
   4 x US – DEU             3 x US – DEU              6 x KDU – ČSL
   2 x KDU – ČSL             2 x KSČM                5 x US – DEU
   1 x KSČM               1 x KDU – ČSL             4 x SNK
   1 x ODA                                   3 x KSČM
   1 x ED                                    2 x ED
   2 x nezávislý                                1 x SZ


Porovnání procentuálního zastoupení jednotlivých politických stran za měsíc říjen 2002.

   Politická  Česká televize / ČT    CET 21, spol.   FTV Premiéra, spol.     Poslanecká sněmovna
   strana      1, ČT 2       s r.o. / Nova    s r.o. / Prima TV
   ČSSD        23,0 %        23,1 %         17,6 %            37 %
   ODS        34,6 %        30,8 %         20,6 %           31,5 %
  KDU – ČSL       7,7 %        7,7 %         17,6 %            10 %
  US – DEU       15,4 %        23,1 %         14,7 %            8,5 %
   KSČM         3,8 %        15.4 %         8,8 %            12 %
   ODA         3,8 %          -           -              -
    ED         3,8 %          -          5,9 %             -
    SNK         -           -          11,8 %             -
    SZ          -           -          2,9 %             -
  nezávislý       7,7 %          -           -             1%
                                                          177
Sumarizace listopad 2002

Česká televize / ČT 1, ČT 2       CET 21, spol. s r.o. / Nova      FTV Premiéra, spol. s r.o. / Prima
                                        TV
Celkem 38 pořadů, 80 hostů, z toho   Celkem 8 pořadů, 12 hostů, z toho 2 Celkem 25 pořadů, 29 hostů, z toho
57 bez polit. příslušnosti.       bez polit. příslušnosti       15 bez polit. příslušnosti
   9 x ODS                4 x ČSSD                4 x ČSSD
   8 x ČSSD               3 x ODS                3 x ODS
   2 x KDU – ČSL             2 x KDU – ČSL             3 x KDU – ČSL
   2 x ED                1 x KSČM                2 x US – DEU
   1 x US – DEU                                 2 x KSČM
   1 x KSČM


Porovnání procentuálního zastoupení jednotlivých politických stran za měsíc listopad 2002.

   Politická  Česká televize / ČT    CET 21, spol.   FTV Premiéra, spol.    Poslanecká sněmovna
   strana      1, ČT 2       s r.o. / Nova    s r.o. / Prima TV
   ČSSD       34,8 %         40 %         28,6 %            37 %
   ODS        39,1 %         30 %         21,4 %           31,5 %
  KDU – ČSL      8,7 %          20 %         21,4 %            10 %
  US – DEU      4,4 %           -          14,3 %            8,5 %
   KSČM        4,4 %          10 %         14,3 %            12 %
    ED        8,7 %           -           -              -
  nezávislý       -           -           -             1%Sumarizace prosinec 2002

Česká televize / ČT 1, ČT 2       CET 21, spol. s r.o. / Nova      FTV Premiéra, spol. s r.o. / Prima
                                        TV
Celkem 33 pořadů, 73 hostů, z toho   Celkem 7 pořadů, 11 hostů, z toho 1 Celkem 20 pořadů, 25 hostů, z toho
49 bez polit. příslušnosti.       bez polit. příslušnosti       5 bez polit. příslušnosti
   9 x ODS                2 x ODS                5 x KSČM
   7 x ČSSD               2 x ČSSD                4 x ČSSD
   3 x KSČM               2 x KDU – ČSL             4 x KDU – ČSL
   2 x US – DEU             2 x KSČM                4 x ODS
   2 x KDU – ČSL             2 x US – DEU              2 x US – DEU
   1 x nezávislý                                1 x SNK
Porovnání procentuálního zastoupení jednotlivých politických stran za měsíc prosinec 2002.

   Politická  Česká televize / ČT    CET 21, spol.   FTV Premiéra, spol.    Poslanecká sněmovna
   strana      1, ČT 2       s r.o. / Nova    s r.o. / Prima TV
   ČSSD       29,2 %         20 %         20 %             37 %
   ODS        37,5 %         20 %         20 %            31,5 %
  KDU – ČSL      8,3 %          20 %         20 %             10 %
  US – DEU      8,3 %          20 %         10 %             8,5 %
   KSČM        12,5 %         20 %         25 %             12 %
    SNK         -           -          5%              -178
  nezávislý      4,2 %          -             -              1%Sumarizace celkem za období leden – prosinec 2002

Česká televize / ČT 1, ČT 2      CET 21, spol. s r.o. / Nova         FTV Premiéra, spol. s r.o. / Prima
                                          TV
Celkem 382 pořadů, 1000 hostů,    Celkem 84 pořadů, 126 hostů,         Celkem 236 pořadů, 290 hostů,
z toho 680 bez polit. příslušnosti.  z toho 5 bez polit. příslušnosti.      z toho 89 bez polit. příslušnosti.
  82 x ODS               42 x ČSSD                  50 x ODS
  80 x ČSSD              34 x ODS                   48 x ČSSD
  45 x US – DEU            19 x KSČM                  31 x US – DEU
  36 x KSČM              14 x KDU – ČSL                28 x KDU – ČSL
  35 x KDU – ČSL            10 x US – DEU                23 x KSČM
   3 x ED                1 x SZ                   5 x ČSNS
   3 x ODA                1 x SŢJ                  5 x SNK
   2 x ČP                                      4 x ODA
   2 x PB                                      2 x ED
   2 x VPB                                     1 x CZ
   2 x SN                                      1 x ČP
   1 x AZSVDF                                    1xN
   1xA                                       1 x SZ
   1 x BPS                                     1 x nezávislý
   1 x CZ
   1 x CSDH
   1 x ČSNS
   1 x DL
   1 x HA
   1 x MDS
   1 x NDS
   1 x NH
   1xR
   1 x ROI
   1 x RMS
   1 x SDS
   1 x SU – SOS
   1 x SZ
   1 x SŢJ
   1 x SZR
   9 x nezávislý


Porovnání procentuálního zastoupení jednotlivých politických stran za období leden – prosinec 2002

  Politická  Česká televize / ČT CET 21, spol. s r.o.   FTV Premiéra, spol.       Poslanecká sněmovna
   strana      1, ČT 2       / Nova        s r.o. / Prima TV
   ČSSD        25,0 %        34,7 %            23,9 %            37,0 %
   ODS        25,6 %        28,1 %            24,9 %            31,5 %
   KSČM        11,3 %        15,7 %            11,4 %            12,0 %

                                                            179
 KDU – ČSL     10,9 %    11,6 %  13,9 %  10,0 %
 US – DEU     14,0 %    8,3 %  15,4 %  8,5 %
    ED     0,9 %       -  1,0 %   -
    ODA     0,9 %       -  2,0 %   -
    ČP     0,6 %       -  0,5 %   -
    PB     0,6 %       -   -    -
    VPB     0,6 %       -   -    -
    SN     0,6 %       -   -    -
 AZSVDF      0,3 %       -   -    -
    A      0,3 %       -   -    -
    BPS     0,3 %       -   -    -
    CZ     0,3 %       -  0,5 %   -
    CSDH     0,3 %       -   -    -
    ČSNS     0,3 %       -  2,5 %   -
    DL     0,3 %       -   -    -
    HA     0,3 %       -   -    -
    MDS     0,3 %       -   -    -
    N       -       -  0,5 %   -
    NDS     0,3 %       -   -    -
    NH     0,3 %       -   -    -
    R      0,3 %       -   -    -
    ROI     0,3 %       -   -    -
    RMS     0,3 %       -   -    -
    SDS     0,3 %       -   -    -
    SNK       -       -  2,5 %   -
 SU – SOS     0,3 %       -   -    -
    SZ     0,3 %     0,8 %  0,5 %   -
    SŢJ     0,3 %     0,8 %   -    -
    SZR     0,3 %       -   -    -
 nezávislý     2,8 %       -  0,5 %  1,0 %Časy monitorovaných pořadů
ČT              doba trvání
Bez imunity         60 min
Klub Netopýr         60 min
Naostro           35 min
Na hraně           50 min
Přesčas           20 min
Z očí do očí         30 min
„21“             30 min


Nova             doba trvání
Sedmička           60 min
Kotel            45 min

180
Prima TV                 doba trvání
Nedělní partie              40 min
K věci                  5 min


Názvy politických stran a sdruţení:
AZSVTDF      - Akce za zrušení senátu a proti vytunelování důchodových fondů
BPS        - Balbínova poetická strana
CZ        - Cesta změny
ČP        - Česká pravice
ČSDH       - České sociálně demokratické hnutí
ČSNS       - Česká strana národně sociální
ČSSD       - Česká strana sociálně demokratická
DL        - Demokratická liga
HA        - Humanistická aliance
KDU – ČSL     - Křesťanská a demokratická unie – Česká strana lidová
KSČM       - Komunistická strana Čech a Moravy
MDS        - Moravská demokratická strana
N         - Naděje
NDS        - Národně demokratická strana
NH        - Nové hnutí
ODS        - Občanská demokratická strana
PB        - Pravý blok
R         - Republikáni
RMS        - Republikáni Miroslava Sládka
ROI        -Romská občanská iniciativa
SDS        - Strana demokratického socialismu
SN        - Sdruţení nezávislých
SV – SOS     - Strana venkova – Spojené občanské síly
SZR        - Strana zdravého rozumu
SZ        - Strana zelených
SŢJ        - Strana za ţivotní jistoty
US – DEU     - Unie svobody – Demokratická unie
VPB        - Volba pro budoucnost


5.2 Místní televizní vysílání
V průběhu roku 2002 bylo podrobeno kontrole regionální televizní vysílání opakovaně, a to v termínech 15. – 21.5.
2002 a 21.10. – 1.11. 2002. Od provozovatelů byly vyţádány kontinuální záznamy vysílání, v prvním případě sedmi
dnů, v druhém případě čtrnácti dnů. Záznamy byly podrobeny analýze, která zohledňovala zákon o vysílání a rovněţ
vyhodnocovala plnění licenčních podmínek.
Z provozovatelů regionálního televizního vysílání byly k analýze určeny tři lokality ( Bílovec, Bystřice n. O. a Stará
Ves u Rýmařova) provozovatele LOCAL TV PLUS, spol. s r.o. za období 21. – 27.10. 2002. Výsledky analýzy
prokázaly, ţe provozovatel plnil zákonné a licenční podmínky vysílání.
Typy porušení zákonů
§ 31 odst 3 zákona č. 231/2001 Sb.           - objektivita a vyváţenost politicko-publicistických a
                             zpravodajských pořadů
§ 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.      - neposkytnutí celého záznamu vysílání
§ 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb.      - neuvádění označení televizního programu (loga)
§ 48 odst. 1 písm g) zákona č. 231/2001 Sb.       - skrytá reklama
§ 48 odst. 4 písm a) zákona č. 231/2001 Sb.       - neoddělená reklama
§ 50 odst. 2 zákona 231/2001 Sb.            - překročení časového rozsahu reklamy
Analýza ze dnů 15. – 21.5. 2002
provozovatel/stanice                    Porušení zákonných ustanovení a licenčních
                              podmínek
Fatem – TV,a.s./ Fatem TV                  § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb
                              § 32 odst. 1 písm j) zákona č. 231/2001 Sb.
                              § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.
Genus TV, a.s. / Genus                   § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
GIMI, spol. s r.o. / Gimi-Elsat               § 32 odst. 1 písm.l) zákona č. 231/2001 Sb.
                              § 48 odst. 1 písm g) zákona č. 231/2001 Sb.
Emurfilm, s.r.o./EF TV                   § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.
Regionální televize DAKR,s.r.o. / DAKR           § 32 odst. 1 písm. l)                                                           181
Televize JSC, s.r.o. / TV JSC              § 32 odst.1 písm. l)
                            § 48 odst. 1 písm. g)
TV LYRA, s.r.o. / LYRA TV                § 32 odst. 1 písm. l) zákona 231/2001 Sb.
TV MORAVA., s.r.o / TV Morava              § 32 odst.1 písm. j)
                            § 50 odst.2 zákona č. 231/2001 Sb.
TV Vřídlo, s.r.o. / TV Vřídlo              § 32 odst. 1 písm. j)
                            § 32 odst. 1 písm. l)
                            § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.
ZAK TV, s.r.o. / Západočeské vysílání          § 32 odst. 1 písm. j)
                            § 32 odst. 1 písm. j)


Studio Clipper,v.o.s. / Polar              bez závad
V.+J., s.r.o./ Puls                   bez závad


Analýza ze dnů 21.10. – 1.11. 2002
provozovatel/stanice                   Porušení zákonných ustanovení a licenčních
                             podmínek
TV MORAVA., s.r.o / TV Morava               § 32 odst. 1 písm. l)
Regionální televize DAKR,s.r.o. / DAKR          § 32 odst. 1 písm l)
Emurfilm, s.r.o./EF TV                  bez závad
Studio Clipper,v.o.s. / Polar               bez závad
ZAK TV, s.r.o. / Západočeské vysílání           bez závad
V.+J., s.r.o./ Puls                    bez závad
Genus TV, a.s. / Genus                  bez závad
Analýzy zbylých 4 provozovatelů z období 21.10. – 1.11. 2002 budou předloženy k posouzení Radě v roce
2003.


5.3 Rozhlasové vysílání
V roce 2002 byla dokončena plánovaná kontrola čtyřdenního vysílání téměř všech provozovatelů
vysílajících na základě licence ( celkem 62 stanic 58 provozovatelů, tj. 5 952 hodin vysílání) a jednodenního
vysílání tří celoplošných stanic Českého rozhlasu, tj. 72 hodin vysílání.
Na základě kontroly oprávněnosti stíţností posluchačů bylo cíleně monitorováno šest stanic pěti provozovatelů,
celkem 61 hodin. Celkem bylo v roce 2002 kontrolováno 6 085 hodin rozhlasového vysílání.
Přehled monitorovaných provozovatelů rozhlasového vysílání
Čtyřdenní monitoring : 62 stanice, vţdy 24 hodin, celkem 5 952 hodin
182
Agentura TRS, spol. s r.o. / Radio 1              PS-KŘÍDLA, s.r.o. / Rádio PETROV
ATELIÉRY BONTON ZLÍN, a.s. / AZ Rádio             Rádio Bohemia, s.r.o. / KISS
BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Radio Beat              RADIO BONTON, s.r.o. / Radio Bonton
CITY MULTIMEDIA, s.r.o. / Rádio Blaník             Radio Contact Liberec, spol. s r.o. / RCL
CITY MULTIMEDIA, s.r.o. / City 93,7 FM             RADIO CRYSTAL, s.r.o. / RADIO CRYSTAL
COUNTRY RADIO, s.r.o. / COUNTRY RADIO             Radio Černá Hora II, s.r.o. /Radio ČERNÁ HORA
ČESKOMORAVSKÉ RÁDIO, s.r.o. / Rádio Blaník           Rádio Děčín, s.r.o. / Radio Děčín
Jiţní Morava                          RADIO DRAGON K.VARY, s.r.o. / Radio Dragon
4S PRODUCTION, a.s. / Radio EXPRES               RADIO DUHA, spol. s r.o. / EVROPA 2 - Východ
DEFINITELY, s.r.o. /Radio HITY                 RADIO EURO K, s.r.o. / Rádio Euro K
DELTA MEDIA BROADCASING, s.r.o. / Radio Delta         RADIO FAKTOR, s.r.o. / RADIO FAKTOR
92.9                              RADIO FM PLUS PLZEŇ, s.r.o. / Radio FM Plus
DELTA MEDIA BROADCASTING, s.r.o. / Radio            Radio Krumlov, s.r.o. / KISS jiţní Čechy
JIZERA 105,7 FM                        RADIO LIFE, s.r.o. / Rádio Life
ELDORADIO, s.r.o. / Eldoradio                 RADIO METUJE, s.r.o. / RÁDIO METUJE
EN-DAXI, s.r.o. / Radio APOLLO                 RADIO MOST, s.r.o. / RADIO Most
ESA-rádio, s.r.o. / Radio Zlatá Praha             Rádio Pálava, s.r.o. / Rádio Jih
EVROPA 2, s.r.o / Evropa 2                   Rádio Profil, s.r.o. / Rádio Profil
EVROPA 2, s.r.o. / Radio Evropa 2-Morava            0RADIO PROGLAS, s.r.o. / RADIO PROGLAS
EVROPA 2, s.r. o./ Evropa 2-Východní Čechy           RADIO ProTon, s.r.o. / KISS ProTon
FAKTOR LADISLAV JUDr./ RADIO FAKTOR              RADIO PUBLIKUM, s.r.o. / KISS PUBLIKUM
GOULD                             RADIO RELAX, s.r.o. / Radio Relax
FORETNÍK PAVEL RNDr. / RADIO HANÁ               RADIO STATION BRNO, s.r.o. / KISS Hády
FREKVENCE 1, a.s. / Frekvence 1                Radio Šumava, s.r.o. / RADIO ŠUMAVA
HEJL JOSEF / Radio Rubi                    Rádio Tep, s.r.o. / RADIO TEP
HELLAX, spol. s r.o. / Rádio Helax               Rádio Venkow, spol. s r.o. / Radio Karolina
JUKE BOX, s.r.o. / Radio Čas- FM                RADIO WEST PLZEŇ, s.r.o. / Rádio Evropa 2 -
LONDA, s.r.o. / Rádio Impuls                  Západ
M+M, s.r.o. / Rádio Agara                   RADIO ZLÍN, spol.s r.o / Radio Zlín
MEDIA Party, s.r.o. / Rádio OK                 RKR, s.r.o. / Classic FM
NONSTOP, s.r.o. / Rádio Krokodýl                RTV CHEB, k.s. / RÁDIO EGRENSIS
North Music, s.r.o. / NORTH MUSIC               V plus P, s.r.o. / Radio Prácheň
ORION, s.r.o. / Orion                     VOSTÁL FRANTIŠEK, s.r.o. / Rádio Vysočina 94,3
PRVNÍ ROZHLASOVÁ, s.r.o. / RADIO OLYMPIK            FM

Jednodenní monitoring: 3 stanice, vţdy 24 hodin, celkem 72 hodin
ČESKÝ ROZHLAS / Radioţurnál
ČESKÝ ROZHLAS / Praha
ČESKÝ ROZHLAS / Vltava


Cílené monitoringy na základě stížností:
- Dvoudenní monitoring, 48 hodin:
 PRVNÍ ROZHLASOVÁ,s.r.o. / RADIO OLYMPIK
 Na základě ţádosti Rady byla provedena kontrola dodrţování hudebního formátu stanice.
 Analýza neprokázala porušení zákonem stanovených povinností ani licenčních podmínek.
- Šestidenní monitoring,: 2 hodiny programu, celkem 12 hodin
 FREKVENCE 1, a.s /Frekvence 1 (Sexy ţivot)
 Analýza pořadu Sexy ţivot potvrdila oprávněnost stíţností celé řady posluchačů na nevhodný čas vysílání
 pořadu, který by mohl negativně ovlivnit psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.
 Rada vydala pro porušení § 32 odst. 1 písm. g) provozovateli upozornění.
- jednorázový monitoring konkrétního pořadu
 RADIO ZLÍN, spol. s r.o. / Radio Zlín  1h
 Na základě stíţnosti posluchače bylo kontrolováno dodrţování zákazu politické reklamy ve vysílání.
 K porušení tohoto zákazu nedošlo.
Do čtyřdenního monitoringu nebyly zahrnuty stanice
- kontrolované ke konci roku 2001:
 BBC RADIOCOM (Praha), s.r.o. / BBC
 PRESSTON, s.r.o. / Rádio Presston
 RADIO MORAVA, ,s.r.o. / KISS Morava
 RFI / RADIO-FRANCE-INTERNATIONAL,S.N.
 - s licencí udělenou během roku 2002:
 AZ Rádio, s.r.o. / AZ Rádio             licence udělena 14. 5. 2002
 LONDA, spol. s r.o. / IMPULS 2                   14. 5. 2002
 FAJRONT BS, s.r.o. / Radio Hey                   19. 3. 2002

                                                      183
 FAJRONT BS, s.r.o / Radio Hey                     4. 6. 2002
 NONSTOP, s.r.o. / Rádio Krokodýl                   14. 5. 2002
 North Music, s.r.o./ RÁDIO LABE                    4. 6. 2002
 STAR PROMOTION, s.r.o. / Rádio Špica                 14. 5. 2002
 CZECH RADIO PRAHA, s.r.o. / RÁDIO TÓN FM               14. 5. 2002
 Radio Twist Praha, s.r.o. / Radio TWIST                15. 5. 2002
Provozovatelé těchto stanic byli povinni zahájit vysílání do 180 dnů po nabytí právní moci
rozhodnutí o udělení licence.
- regionální vysílání Českého rozhlasu:
 Regina                             Hradec Králové
 České Budějovice                        Brno
 Plzeň                             Ostrava
 Český rozhlas Sever                      Olomouc


Vyhodnocení monitoringu
Neuchování záznamů odvysílaných pořadů - § 32 odst. 1 písm.j) zákona č. 231/2001 Sb.
( 8 stanic )
4 S PRODUCTION, a.s / Radio EXPRES               Rádio Děčín, s.r.o. / Radio Děčín
DELTA MEDIA BROADCASTING, s.r.o. / Radio            RADIO RELAX, s.r.o. / Radio Relax
JIZERA 105,7 FM                        Rádio Tep, a.s. / RADIO TEP
North Music, s.r.o / NORTH MUSIC                RKR,s.r.o./ Classic FM
PRVNÍ ROZHLASOVÁ, s.r.o. / RADIO OLYMPIK

Možné ohrožení psychického nebo mravního vývoje dětí a mladistvých (zařazením pořadu v době od 6.00 do 22.00
hodin) - § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
FREKVENCE 1, a.s / Frekvence 1


Neoddělená reklama - § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
( 4 stanice )
EN-DAXI, s.r.o. / Radio APOLLO                 VOSTÁL FRANTIŠEK, s.r.o. / Rádio Vysočina 94,3
ESA-rádio,s.r.o./Radio Zlatá Praha               FM
Radio Šumava, s.r.o. / RADIO ŠUMAVA

Porušení programových licenčních podmínek
( 16 stanic )
Téměř ve všech případech se jednalo o nedodržení závazného podílu mluveného slova, popřípadě
závazného podílu zpravodajství a publicistiky z území pokrývaného signálem dané stanice na jejím
celkovém vysílání. Některým provozovatelům, kterým podmínky licence stanoví dodržovat určitou
skladbu hudebního vysílání, se nedařilo plnit závaznou relaci mezi hudbou domácího a zahraničního
původu.
Agentura TRS, spol. s r.o. / Radio 1           nebyl splněn závazný podíl mluveného slova
4 S PRODUCTION, a.s. / Radio EXPRES            nebyl splněn závazný podíl mluveného slova a české
                             domácí produkce
DEFINITELY, s.r.o. / Radio HITY              nebyl splněn závazný podíl české hudební tvorby
DELTA MEDIA BROADCAST..s.r.o/ Radio JIZERA        nebyl splněn závazný podíl české domácí tvorby
EVROPA 2, s.r.o. / Evropa 2                nebyl splněn závazný podíl české hudební tvorby
HELLAX, spol. s r.o. / Rádio Helax            nebyla dodrţena programová skladba
MEDIA Party, s.r.o. /Rádio OK               nebyl dodrţen závazný podíl mluveného slova a
                             programová skladba
PRVNÍ ROZHLASOVÁ, s.r.o. / RADIO OLYMPIK         nebyla dodrţena závazná programová skladba
Radio Contact Liberec,s.r.o. / Radio Contact Liberec   nebyl dodrţen závazný podíl mluveného slova
Rádio Děčín, s.r.o. / Radio Děčín             nebyl dodrţen závazný podíl mluveného slova
Rádio DUHA, spol. s r.o. / EVROPA 2-Východ        nebyla dodrţena závazná programová skladba
RADIO EURO K, s.r.o. / Rádio Euro K            nebyl dodrţen závazný podíl mluveného slova
Radio Šumava, s.r.o. / RADIO ŠUMAVA            nebyla dodrţena závazná programová skladba
Rádio Venkow, spol.s r.o. / Radio Karolina        nebyl dodrţen závazný podíl zpravodajských pořadů

184
Provozovatelé, kterým byly písemně sděleny nepatrné nedostatky ve vysílání, jež však neznamenaly porušení
zákona nebo licence (11 provozovatelů )
ATELIÉRY BONTON ZLÍN, a.s. / AZ Rádio             ORION, s.r.o / Orion
ČESKOMORAVSKÉ RÁDIO, s.r.o / Rádio Blaník           PRVNÍ ROZHLASOVÁ, s.r.o. / RADIO OLYMPIK
Jiţní Morava                          RADIO DRAGON KARLOVY VARY, s.r.o. / Radio
DELTA MEDIA BROADCASTING, s.r.o. / Radio            Dragon
Delta 92,9                           RADIO LIFE, s.r.o. / Rádio Life
FORETNÍK PAVEL, RNDr. / RADIO HANÁ               Rádio Pálava, s.r.o. / Rádio Jih
JUKE BOX, s.r.o. / Radio ČAS-FM                RTV CHEB, k.s. / RÁDIO EGRENSIS

Provozovatelé, jejichž vysílání splňovalo zákonné a licenční podmínky
30 stanic vysílajících na základě licence:
BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Radio Beat              Radio Krumlov, s.r.o. / KISS jiţní Čechy
CITY MULTIMEDIA, s.r.o. / Rádio Blaník             RADIO METUJE, s.r.o. / RÁDIO METUJE
CITY MULTIMEDIA, s.r.o. / City 93,7 FM             RRADIO MOST, s.r.o. / RADIO Most
COUNTRY RADIO, s.r.o. / COUNTRY RADIO             Rádio Profil, s.r.o. / Rádio Profil
ELDORADIO, s.r.o. / Eldoradio                 RADIO PROGLAS, s.r.o. / RADIO PROGLAS
EVROPA 2, s.r.o. / Radio Evropa 2 – Morava           RADIO ProTon, s.r.o. / KISS ProTon
EVROPA 2, s.r.o. / Rádio Evropa 2 – Východní Čechy       RADIO PUBLIKUM, s.r.o. / KISS PUBLIKUM
FAKTOR LADISLAV JUDr. / RADIO FAKTOR GOLD           RADIO STATION BRNO / KISS Hády
HEJL JOSEF / Radio Rubi                    RADIO WEST PLZEŇ, s.r.o. / Rádio Evropa 2 –
LONDA, s.r.o. / Rádio Impuls                  Západ
M+M, s.r.o. / Rádio Agara                   RADIO ZLÍN, s.r.o. / Radio Zlín
NONSTOP, s.r.o. / Rádio Krokodýl                V plus P, s.r.o. / Radio Prácheň
PS-KŘÍDLA, s.r.o. / Rádio PETROV
Rádio Bohemia, s.r.o. /KISS
RADIO BONTON, a.s. / Radio Bonton               3 stanice Českého rozhlasu, vysílajícího ze zákona :
RADIO CRYSTAL, s.r.o / RADIO CRYSTAL              ČRo 1 - Radioţurnál
RADIO ČERNÁ HORA II / Radio ČERNÁ HORA             ČRo 2 - Praha
RADIO FAKTOR, s.r.o. / RADIO FAKTOR              ČRo 3 - Vltava
RADIO FM PLUS PLZEŇ, s.r.o. / Radio FM Plus

Kontrolní monitoring rozhlasového vysílání ukázal, ţe 50 % z celkového počtu provozovatelů s licencí vyhovovalo
zákonným a licenčním podmínkám zcela. Započteme-li stanice s drobnými nedostatky ve vysílání, pak činí tento
podíl 70%. V souladu se zákonnými podmínkami bylo vysílání všech tří celoplošných stanic Českého rozhlasu.
Lze konstatovat, ţe se počet provozovatelů, kteří plní všechny podmínky vysílání postupně zvyšuje. Je to dáno nejen
větší zkušeností těchto provozovatelů, ale i jejich systematickou kontrolou ze strany Úřadu Rady a vzájemnou
spoluprací, která vede postupně k odstraňování případných nedostatků. S provozovateli, kteří nedodrţeli zákonem a
licencí stanovené podmínky vysílání, zahájila Rada správní řízení vydáním upozornění na zjištěné nedostatky se
stanovenou lhůtou k jejímu odstranění. Pokud ze strany provozovatele nedošlo ve stanovené lhůtě k nápravě, byla
mu po výzvě k vyjádření a jejím vyhodnocení uloţena pokuta ve shodě s § 60 zákona č. 231/2001. Výše pokuty je
stanovena podle závaţnosti věci a míry zavinění.


5.4 Kontrolu dodržování technických parametrů provádí Rada ve spolupráci s ČTÚ. Samotná kontrola můţe být
iniciována např. stíţnostmi provozovatelů, stíţnostmi veřejnosti nebo také na základě vlastních zjištění. Spolupráce
Úřadu Rady a ČTÚ probíhá také při šetření nepovoleného vysílání.
V červenci 2002 provedl technický odbor kontrolní příjem rozhlasových stanic na střední a severní Moravě. Mezi
nejdůleţitější zjištění patří velmi pravděpodobné rušení vysílače Uherské Hradiště 99,1 MHz/200 W, který
v současné době není v provozu. Podobně i kmitočet BBC 106,3 MHz v Ostravě (který je v provozu) je rušen vysílači
ze sousedního Polska. Dále bylo také ověřeno pokrytí některých (zejména nově zprovozněných) kmitočtů Brno 96,8
MHz/1 kW, Olomouc 105,6 MHz/500 W, Jičín 107,3 MHz/400 W a Nový Jičín 95,9 MHz/200 W zejména ve vztahu
k teoretickým výpočtům.
Byly provedeny kontroly obsazenosti pásma v místech, kde jsou koordinovány nebo přiděleny nové rozhlasové
kmitočty. Zkoumány byly tyto lokality: Vyškov 102,6 MHz/500 W, Svitavy 102,4 MHz, Rychnov nad Kněţnou 96,5
MHz a Hradec Králové 95,3 MHz. Bylo shledáno, ţe kmitočty jsou vhodně koordinovány a plánované vysílače by
neměly být zásadním způsobem rušeny a ani by neměly rušit ostatní vysílače v síti VKV.
Při kontrolním příjmu vysílače Brno 96,8 MHz/1 kW bylo zjištěno dobré pokrytí, slušné pokrytí v Olomouci kmitočty
Olomouc 92,3/5 kW, 97,1 MHz/5 kW, 95,6 MHz/200 W, 96,0 MHz/500 W, ale kmitočet Olomouc – Radíkov 106,1
MHz/100 W jiţ do Olomouce nedosáhne, bude rušen Pardubicemi 106,0 a Hodonínem 106,2 MHz. U kmitočtů
Olomouc 105,6 a 107,2 MHz/500 W je pokrytí města řídké, bude nutno zvýšit výkon. Nově zprovozněný vysílač Nový
Jičín 95,9 MHz/200 W má pokrytí slušné. U vysílačů Frýdek-Místek 101,1 MHz/1 kW, Ostrava 92,8 MHz/5 kW a
Jeseník 88,7 MHz/200 W s TV vysílačem byla provedena obhlídka.
V Opavě byla provedena obhlídka TV vysílače Primy. V Šumperku nebylo zjištěno lokální TV vysílání na 26. kanále.
V Novém Jičíně – 55. kanál – byl pořízen záznam ve dnech 9. a 10.7. Bylo zjištěno, ţe se vysílá neoprávněně

                                                         185
regionální vysílání z Ostravy – Polar společnosti Clipper. V Opavě je na 28. kanálu stejná situace, záznam byl
pořízen 10.7. V Jeseníku a Šumperku jsme shledali, ţe na 26. kanálu nejsou regionální vstupy. V Jeseníku bylo
zaznamenáno 10.7. odpoledne a 11.7. ráno, v Šumperku 11.7. odpoledne.
V červenci se téţ prověřovalo údajné terestrické vysílání v Ku pásmu (12 GHz) v Hranicích na Moravě a Kopřivnici,
které nebylo zaměřeno, komerční vyuţití nebylo tedy zjištěno.
V průběhu celého roku 2002 bylo pracovníky technického odboru Rady namátkově sledováno rozhlasové a televizní
kmitočtové spektrum. Ve sledovaném období nebyly evidovány ţádné případy nepovoleného vysílání.
186
               6

      INFORMACE O UDĚLENÝCH OPRÁVNĚNÍCH
A O KRITÉRIÍCH PRO UDĚLENÍ NEBO ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTÍ O LICENCE
                               187
188
6.1 Řízení o udělení licence, krátkodobé licence a o odnětí licence k provozování vysílání
6.1.1 Licence k provozování místního rozhlasového vysílání zemského
Rada ve sledovaném období v sedmi licenčních řízení udělila 10 licencí k provozování místního rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů.
Šest licenčních řízení s pouţitím nově zkoordinovaných technických prostředků v pásmu VKV bylo vyhlášeno
v druhé polovině roku 2001, veřejná slyšení se uskutečnila v roce 2002, kdy kmitočty Brno - Medlánky 96,8 a 99,0
MHz/1 kW byly koordinovány na základě ţádosti společnosti Ateliéry Bonton Zlín, a.s. /AZ rádio se souhlasem Rady
dne 25.1.2000. Kmitočty Opava - Chlebičov 94,9 a 102,6 MHz/1 kW, Praha - Petřín 95,7 MHz/500 W a Ústí nad
Labem - Stříbrníky 102,8 MHz/1 kW byly koordinovány na základě ţádostí Českého rozhlasu se souhlasy Rady dne
4.4.2000, 27.6.2000 a 20.9.2000. Kmitočet Praha – Bohnice 96,1 MHz/500 W byl koordinován na základě ţádosti
společnosti Radio Proglas, s.r.o. se souhlasem Rady dne 27.6.2000. Kmitočet Praha – Bohnice 105,9 MHz/500 W
byl koordinován na základě ţádosti společnosti Radio FM Plus Plzeň, s.r.o. se souhlasem Rady dne 27.6.2000.
Koordinaci kmitočtu Vyškov 102,6 MHz/500 W Rada dne 30.1.2001 zamítla (ţádala o něj společnost Radio Station
Brno, s.r.o.), ČTÚ změnil parametry a tento kmitočet zkoordinoval bez souhlasu Rady a předal Radě po jeho úspěšné
koordinaci. Koordinaci kmitočtu Ostrava - Slezská 94,7 MHz/1 kW Rada dne 30.1.2001 zamítla (ţádala o něj
společnost Radio Morava, s.r.o./ Kiss Morava), ČTÚ tento kmitočet zkoordinoval s jinými parametry bez souhlasu
Rady a předal Radě po jeho úspěšné koordinaci .
Jedno licenční řízení vyhlásila Rada v roce 2002 a to s kmitočet 89,3 MHz/5 kW Benešov, na kterém je do 22.1.2003
vysílán program Rádio PRESSTON. Kmitočet se uvolní zánikem platnosti licence provozovatele Presston, s.r.o.,
protoţe uplyne doba, na kterou byla licence udělena.
Kritéria pro udělení nebo zamítnutí žádostí o licence
Rada při rozhodování o udělení licenci hodnotila ţádosti o udělení licence podle skutečností významných pro
rozhodování o ţádostech o udělení licence, které jsou uvedeny v § 17 odst.1 písm. a, b, c, e, g zákona o vysílání a
to:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost ţadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků dosavadního
podnikání ţadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti ţadatele,
c) přínos programové skladby navrhované ţadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,
d) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
e) přínos ţadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.
1. licenční řízení s kmitočtem Ostrava-Slezská 94,7 MHz/1 kW
Lhůta pro podání ţádosti: 31.10.2001
Termín veřejných slyšení: 23.1.2002
Počet ţádostí: 18
Udělená licence: FAJRONT BS, s.r.o.
Seznam ţadatelů s názvy programu a rozhodnutím Rady:
         ţadatel        označení názvu programu           rozhodnutí Rady
CITY MULTIMEDIA, s.r.o.          Radio Silesia        19.3.2002 ţádost zamítá
Colour Production, spol. s r.o.      Spirála           19.3.2002 ţádost zamítá
Definitely, s.r.o.             neuvedeno          18.12.2001 ţádost odmítá*
Dům kultury Vítkovice, a.s.        JORÁDIJO BESKYDY       19.3.2002 ţádost zamítá
EN-DAXI, s.r.o.              Radio Apollo – OSTRAVA    19.3.2002 ţádost zamítá
FAJRONT BS, s.r.o.             Radio Fajront FM       19.3.2002 uděluje licenci na 8 let
Fill radio, s.r.o.             Fill radio          19.3.2002 ţádost zamítá
Hellax, spol. s r.o.            Radio Hellax         2.1.2002 ţádost odmítá*
HRAD MEDIA, spol.s r.o.          SPORT RADIO         19.3.2002 ţádost zamítá
Jeřábek, Roman               Rádio ROCK FUN        19.3.2002 ţádost zamítá
NOEMI TRADING, spol. s r.o.        Rádio Radián         19.3.2002 ţádost zamítá
Ostravská zábavní a produkční, s.r.o.   Cafe Radio          19.3.2002 ţádost zamítá
PALCHEM FINANCE, s.r.o.          MUSIC radio         19.3.2002 ţádost zamítá
PULARY, s.r.o.               Rádio MAX          18.12.2001 ţádost odmítá*
RADIO MORAVA ,s.r.o.            Kiss Morava         19.3.2002 ţádost zamítá
Radio Production, spol. s r.o.       Radio 97,4          19.3.2002 ţádost zamítá
Rehabilitační centrum Havířov, s.r.o.   RADIO KELLY         19.3.2002 ţádost zamítá
 WebVALC, spol. s r.o.           Radio VALC          19.3.2002 ţádost zamítá

                                                         189
* Rada ţádost odmítla podle ustanovení § 14 odst. 5 zákona o vysílání - ţádost neměla předepsané náleţitosti, které
ţadatel po výzvě nedoplnil.
Kritéria pro udělení nebo zamítnutí žádosti o udělení licence
Rada v licenčním řízení posoudila veškeré skutečnosti, které jsou významné pro rozhodování o ţádostech o udělení
licence, zejména kvality předloţených programových skladeb a udělila ji ţadateli, společnosti FAJRONT BS, s.r.o.,
vzhledem k té skutečnosti, ţe tento uchazeč nejlépe ze všech uchazečů vyhověl kriteriím, specifikovaným v
ustanovení § 17 odst. 1 v části týkající se přínosu programové skladby navrhované ţadatelem o licenci. Rada
dospěla k rozhodnutí, ţe společnost FAJRONT BS, s.r.o., navrhla v licenčním řízení nejpřínosnější programovou
skladbu ve vztahu k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území města Ostravy a okolí,
neboť její koncepce doplňuje chybějící programový prvek ve vysílání v tomto teritoriu. Na území Ostravy a v jejím
okolí je zachytitelný program veřejnoprávního Českého rozhlasu a dvou celoplošných rádií RÁDIO IMPULS a
FREKVENCE 1. Dále stanice Evropa 2, BBC a místních regionálních stanic RADIO ČAS FM, RÁDIO HELLAX a
ORION. Ţádná z těchto vyjmenovaných rozhlasových stanic nemá hudební formát s výrazným rockovým profilem,
jaký nabízí uspěvší ţadatel. Tento hudební formát nenabízí v tak vyhraněné podobě ani ţádný programový projekt,
předkládaný ostatními uchazeči o licenci v předmětném licenčním řízení. Uspěvší uchazeč rovněţ naplňuje podmínky
shora citovaných zákonných ustanovení co do ekonomické, organizační a technické připravenosti k zajištění vysílání.
Rada tedy ocenila projekt uspěvšího ţadatele zejména proto, ţe pojetím a výstavbou programu a programové
skladby přináší posluchači novou kvalitu vysílání spolu s novou od ostatních rozhlasových stanic, v regionu
zachytitelných, odlišnou nabídkou dosud neexistujícího typu programu, rozšiřujícího ţánrovou pestrost vysílání
v předmětném regionu, u kterého není pochyb o získání značného počtu posluchačů, nezbytného k ekonomické
soběstačnosti stanice provozovatele. Rada dále na projektu příznivě hodnotila snahu uspěvšího účastníka
licenčního řízení začlenit v budoucnosti do vysílání evropská témata jako odraz cesty České republiky do
Evropských struktur.
2. licenční řízení s kmitočty Brno 96,8 MHz/1 kW - Brno 99,0 MHz/1 kW
Lhůta pro podání ţádosti: 30.11.2001
Termíny veřejných slyšení: 3.4.2002 a 4.4.2002
Počet ţádostí: 34
Udělené licence: AZ Rádio, s.r.o. , Star Promotion, s.r.o.
Seznam ţadatelů s názvy programu a rozhodnutím Rady:
          ţadatel              označení názvu       rozhodnutí Rady
                              programu

4S PRODUCTION, a.s.                rádio Expres     14.5.2002 ţádost zamítá
AZ Rádio, s.r.o.                 AZ Rádio       14.5.2002 uděluje licenci na 8 let s
                                    kmitočtem 99,0 MHz
BBC Radiocom (Praha), s.r.o.           BBC WS        14.5.2002 ţádost zamítá
COUNTRY RADIO, s.r.o.               COUNTRY RADIO     14.5.2002 ţádost zamítá
Definitely, s.r.o.                Rádio Hity Brno    14.5.2002 ţádost zamítá
EN –DAXI, s.r.o.                 Radio Apollo - Brno  14.5.2002 ţádost zamítá
EUROBOARD export-import, s.r.o.          BRNO 1        14.5.2002 ţádost zamítá
EVROPA 2, spol. s r.o.              Evropa 2 - Brno    14.5.2002 ţádost zamítá
Foretník, Pavel,RNDr.               RADIO SEN       14.5.2002 ţádost zamítá
Foretník, Pavel, RNDr.              RADIO SKY ROCK    14.5.2002 ţádost zamítá
ITV, s.r.o.                    radio dominik     14.5.2002 ţádost zamítá
MAFRA MEDIA, s.r.o.                Rádio i DNES Brno   14.5.2002 ţádost zamítá
Music Art Promotion, s.r.o.            Radio Akord      řízení zastaveno – vzal ţádost zpět
medial agency, s.r.o.               Rádio ANTARES     14.5.2002 ţádost zamítá
NONSTOP, s.r.o.                  Rádio Extra      14.5.2002 ţádost zamítá
NONSTOP, s.r.o.                  Rádio Krokodýl    14.5.2002 ţádost zamítá
NONSTOP, s.r.o.                  Radioservis      14.5.2002 ţádost zamítá
PRO CITY MEDIA, s.r.o.              Rádio POHODA     řízení zastaveno - vzal ţádost zpět
PS KŘÍDLA, s.r.o.                 Radio KAPPA      14.5.2002 ţádost zamítá
Radio Brno VALC, spol. s r.o.           Radio VALC      14.5.2002 ţádost zamítá
Radio Kometa, s.r.o.               Radio Kometa     14.5.2002 ţádost zamítá
Rádio Pálava, s.r.o.               Dobré rádio      14.5.2002 ţádost zamítá


190
Rádio Pálava, s.r.o.                Rádio B 99 nebo B 1  14.5.2002 ţádost zamítá
Rádio Pálava, s.r.o.                Rádio Jih       14.5.2002 ţádost zamítá
Radio Production, spol. s r.o.           Radio GOLD       14.5.2002 ţádost zamítá
Radio TWIST Praha, s.r.o.             Rádio TWIST      14.5.2002 ţádost zamítá
Rádio Venkow, spol. s r.o.             Rádio Karolína     14.5.2002 ţádost zamítá
                          Morava
REAL COMPANY, spol. s r.o.             Radio Štatl      14.5.2002 ţádost zamítá
RKR, s.r.o.                    Classic FM       řízení zastaveno - vzal ţádost zpět
ROZHLASOVÁ SPOLEČNOST BRNO, s.r.o.         Radio Šalina      14.5.2002 ţádost zamítá
SKYLINE, s.r.o.                  Radio Nostalgie    19.3.2002 ţádost odmítá*
Star Promotion, s.r.o.               Rádio Špica      14.5.2002 uděluje licenci na 8 let s
                                     kmitočtem 96,8 MHz
VIDEO-T, spol. s r.o.               rádio na Jarošce    14.5.2002 ţádost zamítá
WebVALC, spol. s r.o.               Radio VALC       14.5.2002 ţádost zamítá
* Rada ţádost odmítla podle ustanovení § 14 odst. 5 zákona o vysílání - ţádost neměla předepsané náleţitosti, které
ţadatel po výzvě nedoplnil.
Kritéria pro udělení nebo zamítnutí žádosti o udělení licence
Rada udělila licenci k provozování vysílání rozhlasové stanice Rádio Špica ţadateli společnosti Star Promotion, s.r.o.
vzhledem k té skutečnosti, ţe tento uchazeč, vedle dalšího uspěvšího účastníka licenčního řízení, nejlépe ze všech
uchazečů vyhověl kriteriím, specifikovaným v ustanovení § 17 odst. 1 v části týkající se přínosu programové skladby
navrhované ţadatelem o licenci. Rada dospěla k rozhodnutí, ţe společnost Star Promotion, s.r.o., navrhla
v předmětném licenčním řízení jednu ze dvou nejpřínosnějších programových skladeb ve vztahu k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území města Brna a okolí, neboť její koncepce doplňuje
chybějící programový prvek ve vysílání v tomto teritoriu. Na území Brna a v jeho okolí je zachytitelný program
veřejnoprávního Českého rozhlasu a dvou celoplošných rádií RÁDIO IMPULS a FREKVENCE 1. Dále stanice
Evropa 2, BBC a místních regionálních stanic RÁDIO KROKODÝL, KISS HÁDY, RADIO PROGLAS a Rádio
PETROV. Ţádná z těchto vyjmenovaných rozhlasových stanic neposkytuje takový formát, který by splňoval nároky
kladené na metropolitní stanici se zaměřením na dospělé posluchače v aktivním, resp. produktivním věku, jaký nabízí
uspěvší ţadatel. Tento formát nenabízí v tak vyhraněné podobě ani ţádný programový projekt, předkládaný
ostatními uchazeči o licenci v předmětném licenčním řízení. Rada v licenčním řízení dospěla k závěru, ţe takový
druh formátu nebyl v Brně doposud zastoupen a ţe projekt Rádia Špica vhodně zaplní programovou mezeru v dané
oblasti, neboť otevře prostor pro ryze městské (metropolitní) brněnské rádio s rockovým a folk-rockovým výrazem a
zaměřením, které bude přinášet metropolitní zpravodajský a informační servis citlivě vyváţený posluchačsky
atraktivním jemným bulvárem. Rada rovněţ uvítala v projektu Rádia Špica nový prvek, kterým je snaha včlenit do
programu perspektivní euroregionální prvky propojené zdařile se zdravým brněnským patriotismem a metropolitní
identitou, jakoţ i tu skutečnost, ţe projekt uspěvšího ţadatele, společnosti Star Promotion, s.r.o., skýtá posluchači
nový typ rádia s přesně definovaným a odlišeným programovým zaměřením na folk a folk-rock, kterým můţe
provozovatel zcela zřejmě dosáhnout výrazného postavení na brněnském rozhlasovém trhu. Rada v této souvislosti
konstatovala, ţe v oblasti soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání v Brně jsou doposud zastoupeny stanice
s velmi podobným formátovým zaměřením na hitová rádia pro hudebně-dramaturgicky nevyhraněnou cílovou
skupinu. Tuto nepříznivou programovou podobnost velmi vhodně překonává z důvodů výše uvedených právě projekt
Rádia Špica. Uspěvší uchazeč rovněţ naplňuje podmínky shora citovaných zákonných ustanovení co do
ekonomické, organizační a technické připravenosti k zajištění vysílání.
Druhému z uspěvších ţadatelů, společnosti AZ Rádio, s.r.o., Rada udělila licenci k provozování vysílání rozhlasové
stanice AZ Rádio vzhledem k té skutečnosti, ţe tento uchazeč spolu s druhým uspěvším účastníkem licenčního
řízení, nejlépe ze všech uchazečů vyhověl kriteriím, specifikovaným v ustanovení § 17 odst.1 v části týkající se
přínosu programové skladby navrhované ţadatelem o licenci. Rada dospěla k rozhodnutí, ţe společnost AZ Rádio,
s.r.o., navrhla v předmětném licenčním řízení jednu z dvou nejpřínosnějších programových skladeb ve vztahu
k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území města Brna a okolí, neboť její koncepce
doplňuje chybějící programový prvek ve vysílání v tomto teritoriu. Na území Brna a v jeho okolí zachytitelný program
veřejnoprávního Českého rozhlasu a dvou celoplošných rádií RÁDIO IMPULS a FREKVENCE 1, dále stanice Evropa
2, BBC a místních regionálních stanic RÁDIO KROKODÝL, KISS HÁDY, RADIO PROGLAS a Rádio PETROV.
Ţádná z těchto vyjmenovaných rozhlasových stanic nenabízí posluchači takový formát jako uspěvší ţadatel se
svým osvědčeným zlínským programem, tj. hudebně zpravodajské a kontaktní rádio s hudebním formátem rocková
hudba v celém svém spektru určené pro primární cílovou skupinu posluchačů ve věku 30-45 let. Tento hudební
formát nenabízí v tak vyhraněné podobě ţádný programový projekt, předkládaný ostatními uchazeči o licenci
v předmětném licenčním řízení. Uspěvší uchazeč rovněţ naplňuje podmínky shora citovaných zákonných ustanovení
co do ekonomické, organizační a technické připravenosti k zajištění vysílání, zejména vzhledem k té skutečnosti, ţe
bude vysílat formát, který se beze zbytku úspěšně zavedl a dlouhodobě osvědčil jiţ v jiném regionu.
3. Licenční řízení s kmitočty Opava 94,9 MHz/1 kW - Opava 102,6 MHz/500 W
Lhůta pro podání ţádosti: 30.11.2001
Termíny veřejných slyšení: 13.3.2002

                                                         191
Počet ţádostí: 5
Udělená licence: FAJRONT BS, s.r.o.
Seznam ţadatelů s názvy programu a rozhodnutím Rady:
        ţadatel        označení názvu v programu           rozhodnutí Rady
FAJRONT BS, s.r.o.          Radio Fajront FM         4.6.2002 uděluje licenci na 8 let
                                    s kmitočtem 94,9 MHz
HELLAX, spol. s r.o.         Radio Hellax           4.6.2002 ţádost zamítá
HRAD MEDIA, spol. s r.o.       SPORT rádio            4.6.2002 ţádost zamítá
MAFRA MEDIA, s.r.o.         Rádio iDNES Opava         4.6.2002 ţádost zamítá
Radio Production, spol. s r.o.    Radio 94,9 nebo 102,6       4.6.2002 ţádost zamítá


Kritéria pro udělení nebo zamítnutí žádosti o udělení licence
Rada v licenčním řízení posoudila veškeré skutečnosti, které jsou významné pro rozhodování o ţádostech o udělení
licence, zejména kvality předloţených programových skladeb a udělila ji ţadateli, společnosti FAJRONT BS, s.r.o.,
vzhledem k té skutečnosti, ţe tento uchazeč nejlépe ze všech uchazečů vyhověl kriteriím, specifikovaným v
ustanovení § 17 odst.1 v části týkající se přínosu programové skladby navrhované ţadatelem o licenci. Rada dospěla
k rozhodnutí, ţe společnost FAJRONT BS, s.r.o., navrhla v licenčním řízení nejpřínosnější programovou skladbu ve
vztahu k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území města Opavy a okolí, neboť její
koncepce doplňuje chybějící programový prvek ve vysílání v tomto teritoriu. Na území Ostravy a v jejím okolí je
zachytitelný program veřejnoprávního Českého rozhlasu a dvou celoplošných rádií RÁDIO IMPULS a FREKVENCE
1. Dále stanice Evropa 2, BBC a místních regionálních stanic RADIO ČAS FM, RÁDIO HELLAX a ORION. Ţádná
z těchto vyjmenovaných rozhlasových stanic nemá hudební formát s výrazným rockovým profilem, jaký nabízí
uspěvší ţadatel. Tento hudební formát nenabízí v tak vyhraněné podobě ani ţádný programový projekt, předkládaný
ostatními uchazeči o licenci v předmětném licenčním řízení. Uspěvší uchazeč rovněţ naplňuje podmínky shora
citovaných zákonných ustanovení co do ekonomické, organizační a technické připravenosti k zajištění vysílání. Rada
tedy ocenila projekt uspěvšího ţadatele zejména proto, ţe pojetím a výstavbou programu a programové skladby
přináší posluchači novou kvalitu vysílání spolu s novou od ostatních rozhlasových stanic, v regionu zachytitelných,
odlišnou nabídkou dosud neexistujícího typu programu, rozšiřujícího ţánrovou pestrost vysílání v předmětném
regionu, u kterého není pochyb o získání značného počtu posluchačů, nezbytného k ekonomické soběstačnosti
stanice provozovatele.
Rada dále v licenčním řízení na projektu příznivě hodnotila snahu uspěvšího účastníka licenčního řízení začlenit
v budoucnosti do vysílání evropská témata jako odraz cesty České republiky do Evropské struktur a stejně tak
ocenila snahu uspěvšího ţadatele v budoucnu hlouběji lokalizovat program stanice, a to odpojením od základního
programu a vysíláním samostatných zpravodajských relací na opavském kmitočtu 94,9 MHz.
Licence s kmitočtem Opava 102,6 MHz nebyla udělena. Rada neshledala ţádný další z projektů předkládaných
ţadateli tak výrazně přínosným pro nabídku rozhlasového vysílání a jeho rozmanitost v Opavě a okolí a rozhodla o
tom, ţe licenci s vyuţitím předmětného kmitočtu neudělí ţádnému z ţadatelů.
4. licenční řízení s kmitočty Praha 105,9 MHz/500 W - Praha 96,1 MHz/500 W - Praha 95,7 MHz/500 W
Lhůta pro podání ţádosti: 30.11.2001
Termíny veřejných slyšení: 9.4.2002 a 10.4.2002
Počet ţádostí: 22
Udělené licence: Czech Radio Praha, s.r.o., LONDA, spol. s r.o., Radio TWIST Praha, s.r.o.
Seznam ţadatelů s názvy programu a rozhodnutím Rady:
        ţadatel         označení názvu programu         rozhodnutí Rady
4S PRODUCTION, a.s.         rádio Expres – sport       14.5.2002 ţádost zamítá
C.T.E.Broadcast, s.r.o.       Rádio Euro Praha         14.5.2002 ţádost zamítá
Czech Radio Praha, s.r.o.      RÁDIO TÓN FM           14.5.2002 uděluje licenci na 8 let s
                                    kmitočtem 95,7 MHz
Černý, Martin            RADIO ČERNÁ HORA         14.5.2002 ţádost zamítá
David Matous Broadcasting, s.r.o.  DMB                14.5.2002 ţádost zamítá
DECIBEL, s.r.o.           Radio RFM             19.3.2002 ţádost odmítá
ESA – rádio, s.r.o.         radio D.J.            14.5.2002 ţádost zamítá
ESA – rádio, s.r.o.         Zlatá Praha            14.5.2002 ţádost zamítá
JOE Media, s.r.o.          RádiJO              14.5.2002 ţádost zamítá
LONDA, spol. s r.o.         IMPULS 2             14.5.2002 uděluje licenci na 8 let
                                    s kmitočtem 105,9 MHz
M-Publicity, s.r.o.         Rádio „Inn“            14.5.2002 ţádost zamítá


192
MAFRA MEDIA, s.r.o.          Rádio iDNES Praha        14.5.2002 ţádost zamítá
MAX LOYD, s.r.o.           Radio INFO            14.5.2002 ţádost zamítá
POP production, s.r.o.        Rádio POP            14.5.2002 ţádost zamítá
PRO CITY, s.r.o.           Rádio GAUDEAMUS         14.5.2002 ţádost zamítá
První rozhlasová, s.r.o.       JAZZ FM             14.5.2002 ţádost zamítá
Radio Brno VALC, spol. s r.o.     Radio VALC            14.5.2002 ţádost zamítá
RADIO FM Plus Plzeň, s.r.o.      Rádio FM Plus          14.5.2002 ţádost zamítá
RADIO PROGLAS, s.r.o.         Radio Proglas          14.5.2002 ţádost zamítá
Radio TWIST Praha, s.r.o.       Radio TWIST           14.5.2002 uděluje licenci na 8 let ,
                                    s kmitočtem 96,1 MHz
THE CHERRY ORCHARD, s.r.o.      Cherry              14.5.2002 ţádost zamítá
Ţiţkovská divadelní a hudební    Rádio Akropolis          14.5.2002 ţádost zamítá
agentura, spol. s r.o. zkratka ŢDHA
* Rada ţádost odmítla podle ustanovení § 14 odst. 5 zákona o vysílání - ţádost neměla předepsané náleţitosti, které
ţadatel po výzvě nedoplnil.
Kritéria pro udělení nebo zamítnutí žádosti o udělení licence
Rada udělila licenci k provozování vysílání rozhlasové stanice Rádio TÓN FM ţadateli společnosti Czech Radio
Praha, s.r.o. vzhledem k té skutečnosti, ţe tento uchazeč vedle ostatních uspěvších účastníků licenčního řízení,
nejlépe ze všech uchazečů vyhověl kriteriím, specifikovaným v ustanovení § 17 odst. 1 v části týkající se přínosu
programové skladby navrhované ţadatelem o licenci. Rada dospěla k rozhodnutí, ţe společnost Czech Radio Praha,
s.r.o., navrhla v předmětném licenčním řízení jednu ze tří nejpřínosnějších programových skladeb ve vztahu k
rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území města Prahy, neboť její koncepce doplňuje
chybějící programový prvek ve vysílání v tomto teritoriu. Na území Prahy je zachytitelný program veřejnoprávního
Českého rozhlasu (včetně 2 regionálních stanic) a dvou celoplošných rádií RÁDIO IMPULS a FREKVENCE 1. Dále
zde vysílají stanice CLASSIC FM, Radio 1, Radio Beat, Radio Blaník, Radio Bonton, Evropa 2, BBC, Radio EXPRES,
Kiss 98 FM, Radio Olympic, Radio Zlatá Praha a Radio France Internationale. Ţádná z těchto vyjmenovaných
rozhlasových stanic neposkytuje v tak vyhraněné podobě formát, který by zaplňoval mezeru na praţském vysílacím
trhu svým zaměřením na cílovou skupinu mladých aktivních a uspěchaných dospělých posluchačů ve věku 25-35 let
s akcentem na rychlé a stručné zpravodajství a praţského zpravodajského servisu, vyváţeného lehkým bulvárem
v prime timu, jaký nabízí uspěvší ţadatel. Tento formát nenabízí v tak vyhraněné podobě ani ţádný programový
projekt, předkládaný ostatními uchazeči o licenci v předmětném licenčním řízení. Programová skladba Radia TÓN
FM je svým zaměřením nesporným přínosem pro výše uvedené cílové skupiny posluchačů ve věku 25-35 let i pokud
jde o hudební stránku vysílání, kterou tvoří široký záběr popu i rocku a folku 80. a 90. let. Rada v licenčním řízení
dospěla k závěru, ţe takový druh formátu není v Praze doposud zastoupen a ţe projekt Rádia TÓN FM vhodně
zaplní programovou mezeru v dané oblasti, neboť otevře prostor pro ryze městské (metropolitní) praţské rádio. Rada
v této souvislosti konstatovala, ţe v oblasti soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání v Praze jsou doposud
zastoupeny stanice s velmi podobným formátovým zaměřením na hitová rádia pro hudebně-dramaturgicky
nevyhraněnou cílovou skupinu. Tuto nepříznivou programovou podobnost velmi vhodně překonává z důvodů výše
uvedených právě projekt Rádia TÓN FM. Uspěvší uchazeč rovněţ naplňuje podmínky shora citovaných zákonných
ustanovení co do ekonomické, organizační a technické připravenosti k zajištění vysílání.
Druhému z uspěvších ţadatelů, společnosti Radio TWIST Praha, s.r.o., Rada udělila licenci k provozování vysílání
rozhlasové stanice Radio TWIST vzhledem k té skutečnosti, ţe tento uchazeč spolu s ostatními uspěvšími účastníky
licenčního řízení, nejlépe ze všech uchazečů vyhověl kriteriím, specifikovaným v ustanovení § 17 odst. 1 v části
týkající se přínosu programové skladby navrhované ţadatelem o licenci a přínosu ţadatele k zajištění rozvoje kultury
národnostních menšin v České republice. Rada dospěla k rozhodnutí, ţe společnost Radio TWIST Praha, s.r.o.,
navrhla v předmětném licenčním řízení jednu ze tří nejpřínosnějších programových skladeb ve vztahu k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území města Prahy, neboť její koncepce doplňuje chybějící
programový prvek ve vysílání v tomto teritoriu. Jak jiţ bylo výše řečeno, na území města Prahy je zachytitelný
program veřejnoprávního Českého rozhlasu (včetně dvou regionálních stanic) a dvou celoplošných rádií RÁDIO
IMPULS a FREKVENCE 1. Dále zde vysílají stanice CLASSIC FM, Radio 1, Radio Beat, Radio Blaník, Radio Bonton,
Evropa 2, BBC, Radio EXPRES, Kiss 98 FM, Radio Olympic, Radio Zlatá Praha a Radio France Internationale.
Ţádná z těchto vyjmenovaných rozhlasových stanic nenabízí posluchači takový formát jako uspěvší ţadatel se svým
osvědčeným programem, vysílaným ve Slovenské republice po dobu delší neţ 9 let, tj. hudebně zpravodajské rádio
ve slovenském jazyce. Takto koncipovaný, zajímavý a z hlediska vztahů mezi dvěma blízkými národy přínosný
formát nenabízí ani ţádný programový projekt, předkládaný ostatními uchazeči o licenci v předmětném licenčním
řízení. Programová skladba Radia TWIST se jeví jako významný příspěvek k uspokojování kulturních potřeb početné
slovenské menšiny v hlavním městě jakoţ i těch rozhlasových posluchačů sympatizujících se slovenskou kulturou a
příznivců česko-slovenské vzájemnosti. I programová koncepce Rádia Twist je pro praţský rozhlasový trh výrazným
obohacením vzhledem k tomu, ţe mnohý prvek ve vysílání tohoto rádia můţe vhodně zaplnit existující programové
mezery, a to zejména informačně-relaxačními programy, víkendovými zábavníky a zejména do budoucnosti
připravovanými rozhlasovými hrami. Uspěvší uchazeč rovněţ naplňuje podmínky shora citovaných zákonných
ustanovení co do ekonomické, organizační a technické připravenosti k zajištění vysílání, zejména vzhledem k té
skutečnosti, ţe bude vysílat formát, který se dobře a s úspěchem zavedl a dlouhodobě osvědčil jiţ v sousední
Slovenské republice.

                                                        193
Třetímu z uspěvších ţadatelů, společnosti Londa spol. s r.o., Rada udělila licenci k provozování vysílání rozhlasové
stanice IMPULS 2 vzhledem k té skutečnosti, ţe tento uchazeč spolu s ostatními uspěvšími účastníky licenčního
řízení, nejlépe ze všech uchazečů vyhověl kriteriím, specifikovaným v ustanovení § 17 odst.1 v části týkající se
přínosu programové skladby navrhované ţadatelem o licenci. Rada dospěla k rozhodnutí, ţe společnost Londa spol.
s r.o., navrhla v předmětném licenčním řízení jednu ze tří nejpřínosnějších programových skladeb ve vztahu k
rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území města Prahy, neboť její koncepce doplňuje
chybějící programový prvek ve vysílání v tomto teritoriu. Jak jiţ bylo řečeno, na území Prahy je zachytitelný signál
veřejnoprávních a soukromých rozhlasových stanic uvedených výše. Ţádná ze těchto stanic nenabízí posluchači
takový formát takového typu jako uspěvší ţadatel se svým projektem metropolitního hudebně-informačního radia
s důrazem na informace o praţské dopravě, směřující k řidičům v ulicích hlavního města. Tento formát nenabízí v
 tak vyhraněné podobě ani ţádný programový projekt, předkládaný ostatními uchazeči o licenci v předmětném
licenčním řízení. Programová skladba Radia Impuls 2 ve zvýšené míře respektuje potřeby početného mnoţství řidičů
dopravních prostředků v Praze. Uspěvší uchazeč rovněţ naplňuje podmínky shora citovaných zákonných ustanovení
co do ekonomické, organizační a technické připravenosti k zajištění vysílání, zejména vzhledem k té skutečnosti, ţe
jej bude provozovat společnost, vykazující výrazné úspěchy na mediální celoplošné rozhlasové scéně, o čemţ svědčí
i ta skutečnost, ţe RÁDIO IMPULS, které je provozováno společností uspěvšího ţadatele, tj. společností Londa spol.
s r.o., je podle objektivních průzkumů nejposlouchanějším rádiem v České republice.
5. licenční řízení s kmitočtem Ústí nad Labem 102,8 MHz/1 kW
Lhůta pro podání ţádosti: 30.11.2001
Termíny veřejných slyšení: 13.3.2002
Počet ţádostí: 6
Udělená licence: North Music, s.r.o.
Seznam ţadatelů s názvy programu a rozhodnutím Rady:
        ţadatel        označení názvu programu             rozhodnutí Rady
CITY MULTIMEDIA, s.r.o.        Rádio BLANÍK          řízení zastaveno - vzal ţádost zpět
ESA-rádio, s.r.o.           Rádio ZLATÁ PRAHA        19.2.2002 ţádost odmítla*
MAFRA MEDIA, s.r.o.          Rádio iDNES Ústí nad Labem 4.6.2002 ţádost zamítá
North Music, s.r.o.          RÁDIO LABE           4.6.2002 uděluje licenci na 8 let
Rádio Bohemia, spol. s r.o.      Kiss FM             4.6.2002 ţádost zamítá
Rádio Venkow, spol. s r.o.       Rádio Karolína sever      4.6.2002 ţádost zamítá
* Rada ţádost odmítla podle ustanovení § 14, odst. 5 zákona o vysílání - ţádost neměla předepsané náleţitosti,
které ţadatel po výzvě nedoplnil.
Kritéria pro udělení nebo zamítnutí žádosti o udělení licence
Rada v licenčním řízení posoudila veškeré skutečnosti, které jsou významné pro rozhodování o ţádostech o udělení
licence, zejména kvality předloţených programových skladeb a udělila ji ţadateli, společnosti North Music s.r.o.,
vzhledem k té skutečnosti, ţe tento uchazeč nejlépe ze všech uchazečů vyhověl kriteriím, specifikovaným v
ustanovení § 17 odst.1 v části týkající se přínosu programové skladby navrhované ţadatelem o licenci. Rada dospěla
k rozhodnutí, ţe společnost North Music s.r.o. navrhla v licenčním řízení nejpřínosnější programovou skladbu ve
vztahu k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území města Ústí nad Labem a okolí,
neboť její koncepce doplňuje chybějící programový prvek ve vysílání v tomto teritoriu. Na území Ústí nad Labem a
v jeho okolí je zachytitelný program veřejnoprávního Českého rozhlasu a dvou celoplošných rádií RÁDIO IMPULS a
FREKVENCE 1. Dále stanice Evropa 2, BBC a místní regionální stanice Radio North Music, která je provozována
právě ţadatelem společností North Music s.r.o. Z malé části je toto území pokryto ještě signálem teplického RADIA
TEP. Ţádná z těchto vyjmenovaných rozhlasových stanic nemá hudební formát s výrazným counry profilem, jaký
nabízí uspěvší ţadatel. Tento hudební formát nenabízí v tak vyhraněné podobě ani ţádný programový projekt,
předkládaný ostatními uchazeči o licenci v předmětném licenčním řízení. Stejně tak ţádná rozhlasová stanice
vysílající na předmětném teritoriu ani jiný v tomto licenčním řízení předkládaný projekt neposkytuje tak optimálně
profilovanou programovou skladbu vhodně komponující prvky hudební a zpravodajské včetně reportáţí se
zábavnými, poskytující zároveň servis a komerční komunikaci. Programová skladba RÁDIO LABE jako jediná
naplňuje zcela potřeby široce pojímané cílové skupiny posluchačů v daném teritoriu. Uspěvší uchazeč rovněţ
naplňuje podmínky shora citovaných zákonných ustanovení co do ekonomické, organizační a technické připravenosti
k zajištění vysílání.
Rada tedy ocenila projekt uspěvšího ţadatele zejména proto, ţe pojetím a výstavbou programu a programové
skladby přináší posluchači novou kvalitu vysílání spolu s novou od ostatních rozhlasových stanic, v regionu
zachytitelných, odlišnou nabídkou dosud neexistujícího typu programu, rozšiřujícího ţánrovou pestrost vysílání
v předmětném regionu, u kterého není pochyb o získání značného počtu posluchačů, nezbytného k ekonomické
soběstačnosti stanice provozovatele. Rada dále v licenčním řízení na projektu příznivě hodnotila ekonomickou,
organizační a technickou připravenost ţadatele k zajištění vysílání včetně výsledků dosavadního podnikání ţadatele
v oblasti rozhlasového vysílání vzhledem k solidně postavenému projektu i ke skutečnosti, ţe ţadatel, společnost
North Music s.r.o., úspěšně provozuje ve výše citovaném teritoriu řadu let rozhlasové vysílání, které si získalo velkou
posluchačskou veřejnost.
6. licenční řízení s kmitočtem Vyškov 102,6 MHz/500 W
Lhůta pro podání ţádosti: 30.11.2001
Termíny veřejných slyšení: 13.3.2002

194
Počet ţádostí: 6
Udělená licence: NONSTOP, s.r.o.
Seznam ţadatelů s názvy programu a rozhodnutím Rady:
        ţadatel          název programu              rozhodnutí Rady
Definitely, s.r.o.           Rádio Hity          14.5.2002 ţádost zamítá
EN-DAXI, s.r.o.             Rádio Apollo - Vyškov     14.5.2002 ţádost zamítá
NONSTOP, s.r.o.             Rádio Krokodýl        14.5.2002 uděluje licenci na 8 let
PS KŘÍDLA, s.r.o.            Radio V E G A         19.2.2002 ţádost odmítla*
RADIO STATION BRNO, spol. s r.o.    Kiss Hády           14.5.2002 ţádost zamítá
WebVALC, spol. s r.o.          Radio VALC          14.5.2002 ţádost zamítá
* Rada ţádost odmítla podle ustanovení § 14 odst. 5 zákona o vysílání - ţádost neměla předepsané náleţitosti, které
ţadatel po výzvě nedoplnil.
Kritéria pro udělení nebo zamítnutí žádosti o udělení licence
Rada v licenčním řízení posoudila veškeré skutečnosti, které jsou významné pro rozhodování o ţádostech o udělení
licence, zejména kvality předloţených programových skladeb a udělila ji ţadateli, společnosti NONSTOP s.r.o.,
vzhledem k té skutečnosti, ţe tento uchazeč nejlépe ze všech uchazečů vyhověl hodnotícímu kritériu,
specifikovaném v ustanovení § 17 odst.1 v části týkající se přínosu programové skladby navrhované ţadatelem o
licenci. Rada dospěla k rozhodnutí, ţe společnost NONSTOP s.r.o. navrhla v licenčním řízení nejpřínosnější
programovou skladbu ve vztahu k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území města
Vyškova a okolí, neboť její koncepce doplňuje chybějící programový prvek ve vysílání v tomto teritoriu. Na území
Vyškova a v jeho okolí je zachytitelný program veřejnoprávního Českého rozhlasu a dvou celoplošných rádií RÁDIO
IMPULS a FREKVENCE 1 a místních regionálních stanic KISS HÁDY a Rádio Jih. Ţádná z těchto vyjmenovaných
rozhlasových stanic nepřináší takový vysílací formát, tj. příznivě vyváţenou kombinaci hudebního programu, které má
své těţiště v melodických skladbách z oblasti popu, rocku a současné taneční hudby, a zpravodajství zaměřeného na
regionální zpravodajství z Jiţní Moravy s dominantou aktuálních zpráv z regionu a České republiky, doplněnou
originální sloţkou kontaktní, vytvářející pocit sounáleţitosti rádia s posluchači, tak, jak to nabízí uspěvší ţadatel
v projektu vysílání své stanice. Tento typ spontánního, zábavného a nezatěţujícího stylu vysílání nenabízí v tak
ideální podobě ani ţádný programový projekt, předkládaný ostatními uchazeči o licenci v předmětném licenčním
řízení. Programová skladba Rádia Krokodýl, jako jediná v tomto licenčním řízení navrţená skladba, naplňuje potřeby
široce vyměřené cílové skupiny ve věku 15-45 let.
Rada dále v licenčním řízení ocenila projekt uspěvšího ţadatele, společnosti Nonstop, s.r.o. téţ proto, ţe uspěvší
ţadatel zcela naplňuje podmínky výše citovaných zákonných kritérií co do ekonomické, organizační a technické
připravenosti k zajištění vysílání, zejména vzhledem k té skutečnosti, ţe bude vysílat formát, který se velmi dobře
zavedl a dlouhodobě osvědčil jiţ v jiném regionu. Rada v této souvislosti vzala v úvahu i na základě speciálního
průzkumu objektivně zjištěný fakt, ţe značná část aktivního obyvatelstva, která do Brna a jeho okolí, v jehoţ regionu
vysílá stanice Rádio Krokodýl, zajíţdí za prací, je dobře obeznámena s jejím programem a přeje si, aby mohla
poslouchat oblíbenou stanici i ve svém domově v době volna.
7. licenční řízení s kmitočtem 89,3 MHz/5 kW Benešov
Lhůta pro podání ţádosti: 30.6.2002
Termíny veřejných slyšení: 11.9.2002
Počet ţádostí: 16
Udělená licence: M – Publicity, s.r.o.
Seznam ţadatelů s názvy programu a rozhodnutím Rady:
       ţadatel          označení názvu programu          rozhodnutí Rady
„U N I E „, spol. s r.o.     Radio Ahoj             5.11.2002 ţádost zamítá
BROADCAST MEDIA, s.r.o.      Radio Beat             5.11.2002 ţádost zamítá
CITY MULTIMEDIA, s.r.o.      Rádio POHODA            5.11.2002 ţádost zamítá
COUNTRY RADIO, s.r.o.       COUNTRY RADIO           5.11.2002 ţádost zamítá
Eldoradio, s.r.o.         Eldorádio Benešov         5.11.2002 ţádost zamítá
FRANTIŠEK VOSTÁL, s.r.o.     Rádio Vysočina           5.11.2002 ţádost zamítá
Frekvence 1, a.s.         Frekvence 1            5.11.2002 ţádost zamítá
JOE Media, s.r.o.         Rádio „Bene TON“          5.11.2002 ţádost zamítá
LONDA, spol. s r.o.        Impuls               5.11.2002 ţádost zamítá
M – Publicity, s.r.o.       Rádio Sázava            5.11.2002 uděluje licenci na 8 let
MAFRA MEDIA, s.r.o.        Rádio N              27.8.2002 ţádost odmítá*
POP production, s.r.o.      Rádio SÁZAVA            5.11.2002 ţádost zamítá                                                         195
Presston, spol. s r.o.       Radio Presston 89,3 FM      5.11.2002 ţádost zamítá
Radio Brno VALC, spol. s r.o.   Radio VALC            5.11.2002 ţádost zamítá
Radio Faktor, s.r.o.        Radio Faktor Benešov       5.11.2002 ţádost zamítá
Rádio Venkow, spol. s r.o.     Rádio Karolína – střední Čechy  5.11.2002 ţádost zamítá
* Rada ţádost odmítla podle ustanovení § 14 odst. 5 zákona o vysílání - ţádost neměla předepsané náleţitosti, které
ţadatel po výzvě nedoplnil.
Kritéria pro udělení nebo zamítnutí žádosti o udělení licence
Rada v licenčním řízení posoudila veškeré skutečnosti, které jsou významné pro rozhodování o ţádostech o udělení
licence, zejména kvality předloţených programových skladeb a udělila ji ţadateli, společnosti M Publicity s.r.o.,
vzhledem k té skutečnosti, ţe tento uchazeč nejlépe ze všech uchazečů vyhověl kriteriím, specifikovaným v
ustanovení § 17 odst. 1 v části týkající se přínosu programové skladby navrhované ţadatelem o licenci. Rada
dospěla k rozhodnutí, ţe společnost M-Publicity s.r.o., navrhla v licenčním řízení nejpřínosnější programovou skladbu
ve vztahu k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území města Benešova a okolí, neboť
její koncepce doplňuje chybějící programový prvek ve vysílání v tomto teritoriu. Na území Benešova a v jeho okolí je
zachytitelný program veřejnoprávního Českého rozhlasu a dvou celoplošných rádií RÁDIO IMPULS a FREKVENCE
1. Dále stanice Evropa 2 CLASSIC FM, Radio Blaník a Radio Bonton. Ţádná z těchto vyjmenovaných rozhlasových
stanic nemá podobný formát s vyhraněným profilem country, doplněným o dramaturgii náročnějších programů,
zaměřených mimo jiné i na neopominutelnou část vyspělé posluchačské obce, zejména v oblasti menšinových ţánrů,
jako je např. jazz, jeho ţánrové fúze, apod. , jaký nabízí uspěvší ţadatel. Tento hudební formát nenabízí v tak
vyhraněné podobě ani ţádný programový projekt, předkládaný ostatními uchazeči o licenci v předmětném licenčním
řízení. Uspěvší uchazeč rovněţ naplňuje podmínky shora citovaných zákonných ustanovení co do ekonomické,
organizační a technické připravenosti k zajištění vysílání.
Rada při hodnocení projektu uspěvšího ţadatele ocenila a vyzdvihla jako důleţitý aspekt jeho upřednostnění téţ
zachování nosného ţánru country hudby v regionu Benešova a okolí, zejména s přihlédnutím k vývoji podobných
ţánrů od trampingu přes klasickou aţ k moderní country hudbě, jakoţ i k charakteristickým sociálně demografickým
prvkům daného regionu jako je například sezónní a víkendová migrace z Prahy do regionu nebo naopak kaţdodenní
pohyb pracovních sil z regionu do Prahy, coţ zajisté povede k tomu, aby se ze stanice Rádio SÁZAVA stalo opravdu
zábavné, relaxační a komunikativní rádio, jaké v regionu doposud není.
Krátkodobá licence
Ţádost o udělení krátkodobé licence ke zkušebnímu vysílání na kmitočtu 89,0 MHz Praha podala dne 30.9.2002
společnost JOE Media, s.r.o. a to k vysílání programu s názvem RádiJO. Rada řízení o udělení krátkodobé licence
přerušila z důvodu šetření předběţné otázky, kterou je koordinace kmitočtu Českým telekomunikačním úřadem.
Řízení o odnětí licence
Ve sledovaném období neproběhlo ţádné řízení o odnětí licence


6.1.2 Licence k provozování televizního vysílání zemského
V období 1. 1. 2002 – 31. 12. 2002 nebylo vyhlášeno ţádné licenční řízení na udělení licence k provozování
místního televizního vysílání.
Ve sledovaném období proběhla 2 řízení o udělení krátkodobé licence.
I. Ţadatel: TV3 a. s.
Technické prostředky: Hradec Králové 46. k/1 kW, Praha – Letná 11. k/0,100 kW, Praha – Strahov 28. k/0,400 kW,
Praha – Novodvorská 9. k/0,100 kW, Praha – Malešice 55. k/0,500 kW
Společnost poţádala o udělení krátkodobé licence dne 21.12.2002, a to v souvislosti s kauzou Martin Kindernay/RTV
Galaxie a.s./TV3 a.s. (viz kap. 3), kdy dne 19. 12. 2002 Rada rozhodla o odnětí licence společnosti RTV Galaxie a.s.
a společnost TV3 a.s. vzápětí poţádal o přidělení těchto kanálů.
Dne 17. 1. 2002 vzala TV3 a. s. svoji ţádost zpět a Rada tak na svém 2. zasedání dne 22.1.2002 řízení zastavila.
II. Ţadatel: Česká mediální společnost a.s.
Technické prostředky: Hradec Králové 46. k/1 kW, Praha – Letná 11. k/0,100 kW, Praha – Strahov 28. k/0,400 kW,
Praha – Novodvorská 9. k/0,100 kW, Praha – Malešice 55. k/0,500 kW; vysílače MMDS – Praha – město/25 W,
Praha 5 – Pivcova 944/0,1 W, Praha 4 – Vrbova 1233/0,1 W, Praha 4 – Zelený pruh 50/0,1 W, Brno – Hády 25 W,
Brno – Bohunice, Jihlavská 20/1 W, Brno – Sváţná 5/0,1 W, Brno – Komín, Čichnova 23/1 W
Společnost poţádala o udělení krátkodobé licence dne 17.1.2002, a to v souvislosti s kauzou Martin Kindernay/RTV
Galaxie a.s./TV3 a.s. (viz kap. 3), kdy dne 19. 12. 2002 Rada rozhodla o odnětí licence společnosti RTV Galaxie a.s.
Dne 22.1.2002 Rada rozhodla o udělení krátkodobé licence na 55. k/0,500 kW Praha – Malešice na dobu 60 dnů ode
dne právní moci rozhodnutí (tj. od 16.3.2002).
V části ţádosti o přidělení vysílačů MMDS Rada řízení přerušila a vyzvala účastníka řízení k odstranění nedostatků.
Tyto odstraněny nebyly a tak Rada na svém 5. zasedání dne 5.3.2002 ţádost v části vysílačů MMDS odmítla.


196
Řízení o odnětí licence
ve sledovaném období ukončená správní řízení o odnětí licence zahájená v předchozích obdobích:
RTV Galaxie a. s. (Galaxie Praha, Galaxie Hradec Králové) – místní televizní vysílání v Praze a Hradci Králové:
Licence byla odňata dle § 63 odst. 1 písm. c) zákona o vysílání – porušování licenčních podmínek zvlášť závaţným
způsobem (Ro/336/01 ze dne 19.12.2001). Provozovatel podal proti tomuto rozhodnutí opravný prostředek – viz kap.
Soudy (PRV).


6.1.3 Licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů
Vysvětlivky:
A    =     udělení licence
 provozovatel      datum   přerušení    ústní    rozhodnutí    nabytí    poznámka
             podání  řízení      jednání   Rady       právní
             ţádosti                         moci
JOE Media, s.r.o.    8.2.02    19.2.02    19.3.02   19.3.02   A  9.4.02
Radio Milenium,     6.5.02           11.6.02   11.6.02   A  8.7.02
s.r.o.
WebVALC, spol.      7.2.02           5.3.02    19.3.02   A  12.4.02   WebVALC, spol. s r.o. je téţ,
s r.o.                                             v rámci jedné licence,
                                                provozovatelem rozhlasového
                                                vysílání prostřednictvím druţice
6.1.4 Licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů
Vysvětlivky:
A    =     udělení licence        OŢ   =     odmítnutí ţádosti o licenci
ZŘ    =     zastavení řízení       ZŢ   =     zpětvzetí ţádosti


provozovatel       datum     přerušení    ústní     rozhodnutí    provozovatel kabelových nabytí právní
             podání    řízení/     jednání    Rady       systémů / poznámka   moci
             ţádosti    stanovení
                    nové lhůty
3C, spol. s r.o.     6.6.02    11.6.02                    3C, s.r.o.
                    20.9.02
                    3.12.02
4M Roţnov, s.r.o.    3.6.02            9.7.02    9.7.02    A  4M Roţnov, s.r.o.     12.8.02
AMOS, v.o.s.       12.4.02    19.4.02     28.5.02    28.5.02 A    AMOS, v.o.s.       19.6.02
AQUA, a.s.        3.7.02    17.7.02                    AQUA, a.s.
                    12.11.02
ASPERA TV, s.r.o.    21.12.01   9.1.02     30.4.02    30.4.02 A    kabelové systémy (STA) 23.5.02
                    13.3.02
B.H. Centrum, a.s.    3.7.02    17.7.02     4.3.03             B.H. Centrum, a.s.;
                                           hotelový kabelový
                    5.11.02                    systém Prague Hotel
                                           Marriot
BUSSMARK         4.12.02    17.12.02                    BUSSMARK
PRODUCTION,                                      PRODUCTION, s.r.o.
s.r.o.
Bytové a tepelné     25.6.02    2.7.02     5.11.02    5.11.02 A    Bytové a tepelné     29.11.02
hospodářství                                     hospodářství Bučovice,
Bučovice, s.r.o.                                   s.r.o.
CABTEL mont ZLÍn,    20.6.02    17.7.02     18.2.03            CABTEL mont ZLÍN,
s.r.o.                                        s.r.o.
CZECH INFOLINE,     14.6.02    9.7.02                     CZECH INFOLINE s.r.o.
s.r.o.


                                                            197
ELSAT, spol. s r.o.    27.6.02   2.7.02   12.11.02  12.11.02 A  ELSAT, s.r.o.       13.12.02
ENECOS, s.r.o.      21.6.02   27.6.02  12.11.02  12.11.02 A  ENECOS, s.r.o.      16.12.02
F.C.A., a.s.       30.1.02   5.2.02   1.10.02  1.10.02 A  F.C.A, a.s.        22.10.02
                   22.3.02
                   2.5.02
                   31.5.02
Florián, Jiří       24.6.02   28.6.02  3.12.02  3.12.02 A  Florián, Jiří       20.12.02
Forcable, s.r.o.     2.5.02         11.6.02  11.6.02 A  Intercable CZ, s.r.o.   15.7.02
FRANEL MUSIC,       12.7.01   17.7.01  4.12.01  18.12.01 A  Sater, v.o.s.       5.2.02
v.o.s.
                   25.10.01
Galaxie sport, s.r.o.   29.1.02   10.7.02  5.11.02  5.11.02 A  Galaxie sport, s.r.o. je 28.3.02
                                     téţ, v rámci jedné
             30.4.02                    licence, provozovatelem
             16.10.02                    televizního vysílání
                                     šířeného prostřednictvím
                                     druţice
Grundig, spol. s r.o.   8.10.02   11.10.02  4.3.03         Grundig, spol. s r.o.;
                                     hotelové kabelové
                                     systémy v Brně,
                                     Karlových Varech, Praze
                                     a Ostravě
HBTV, s.r.o.       14.6.02        27.8.02  27.8.02 A  HBTV, s.r.o.       17.9.02
Heindl, Jaroslav     29.3.02        28.5.02  28.5.02 A  KTV Kadaň,a.s.,      18.6.02
                                     KTV Klášterec nad Ohří
Hurt, Jaromír       24.6.02   26.6.02        5.11.02 OŢ  hotelové kabelové
                                     systémy v Praze (hotel
                                     Hoffmeister, Atrium)
Bohumil Chlad –      8.4.02   10.4.02  11.6.02  11.6.02 A  SBD „Ţivot“ Mariánské   28.6.02
T.V.SAT                                 Lázně; Švanda, Josef
KABEL OSTROV,       3.7.02   10.7.02  21.1.03         KABEL OSTROV, s.r.o.
s.r.o.
Kabelová televize     3.7.02   10.7.02  4.2.03         Kabelová televize CZ,
CZ, s.r.o. (původní                           s.r.o.
název Kabelová
televize, spol. s r.o.,
Česká Třebová)
Kabelová televize     19.6.02        27.8.02  27.8.02 A  Kabelová televize     20.9.02
Jeseník, spol. s r.o.                          Jeseník, s.r.o.
Kabelová televize     28.6.02        22.10.02  22.10.02 A  Kabelová televize     20.11.02
Kopřivnice, s.r.o.                            Kopřivnice, s.r.o.
Kabelová televize     1.7.02   12.7.02  4.2.03         Kabelová televize
Přerov, a.s.                               Přerov, a.s., SATTURN
                                     Holešov, s.r.o.
Kabelová televize     14.6.02        1.10.02  1.10.02 A  KTV Třinec, s.r.o,    21.10.02
Třinec, s.r.o.                              KATRO SERVIS, s.r.o.
KATEL, spol. s r.o.    25.3.02   2.4.02   9.7.02   9.7.02  A  TELTO, s.r.o.       22.8.02
KATRO SERVIS,       12.12. 01  8.1.02   5.3.02   19.3.02 A  KATRO SERVIS, s.r.o.   12.4.02
s.r.o.
KELI, spol. s r.o.    3.7.02   17.7.02  7.1.03         KELI, s.r.o.
Kulturní a        21.12.01  8.1.02   19.2.02  5.3.02  A  CATR, s.r.o.       25.3.02
společenské
středisko Chodov,
s.r.o.
K.T.V.M., s.r.o.     27.6.02   6.8.02   18.2.03         K.T.V.M., s.r.o.198
M - servis Zlín, s.r.o.  18.3.02  19.3.02  28.5.02  28.5.02 A  M - servis Zlín, s.r.o.  19.6.02
MAKRO, spol. s r.o.    21.6.02  12.8.02  5.11.02  5.11.02 A  MAKRO, spol. s r.o.    29.11.02
MAME Moravské       19.6.02        10.9.02  1.10.02 A  MAME Moravské       21.10.02
Budějovice, s.r.o.                           Budějovice, s.r.o.
Maštalíř, Miroslav    3.1.02   22.1.02  27.8.02  27.8.02 A  Maštalíř, Miroslav;    12.9.02
                                    F.C.A, a.s.
                   3.4.02
Městské kulturní     8.10.02             5.11.02 ZŘ  Městské inţenýrské sítě
středisko Studénka                           Studénka, a.s.
             17.10.02
             ZŢ
Městské technické   29.5.02    31.5.02  4.3.03         Městské technické
centrum Kuřim, s.r.o.                          centrum Kuřim, s.r.o.
                   12.8.02
                   8.10.02
Mimoňská         14.6.01  18.6.01  6.11.01  20.11.01 A  CATR, s.r.o.       10.12.01
komunální, a.s.
                   11.7.01
NAT 1, s.r.o.       5.4.02        30.4.02  30.4.02 A  KATRO SERVIS, s.r.o.   3.6.02
Němec, Vlastimil -    11.10.02  5.11.02  18.2.02         Němec, Vlastimil -
NEMSAT                                 NEMSAT
NOEL, v.o.s.       10.4.02        14.5.02  14.5.02 A  NOEL, v.o.s.       18.6.02
Novák, Miroslav      12.3.02        2.4.02   2.4.02  A  Novák, Miroslav      25.4.02
NTV cable, s.r.o.     8.11.01  16.11.01  8.1.02   22.1.02 A  NTV cable, s.r.o.     4.3.02
Osif, Ladislav -     27.6.02  9.7.02   4.2.03         Osif, Ladislav - OSEX
OSEX
Prokabel Ústí nad     1.7.02   12.7.02              Prokabel Ústí nad
Labem, s.r.o.                              Labem, s.r.o.
                   5.11.02
                   3.12.02
Pštrossová, Nataša    7.2.02        19.3.02  19.3.02 A  TES Media, spol. s r.o.  5.4.02
Roudnická televizní,   14.12.01  19.12.01  5.2.02   19.2.02 A  F.C.A., a.s.       4.4.02
s.r.o.
RT Media, s.r.o.     3.7.02   10.7.02        5.11.02 OŢ  UPC Česká republika,
                                    a.s.; KELI, s.r.o.
RTV – 5, s.r.o.      1.7.02   12.7.02  21.1.03         RTV – 5, s.r.o.
SAT-CENTRUM,       13.6.02        12.11.02  12.11.02 A  TES Media, spol. s r.o.  13.12.02
spol. s r.o.
SATER, v.o.s.       28.6.02  9.7.02   21.1.03         SATER, v.o.s.
SATT, a.s.        27.5.02  28.5.02  1.10.02  1.10.02 A  SATT, a.s.        22.10.02
SATTURN          1.6.02        10.9.02  1.10.02 A  SATTURN HOLEŠOV,     21.10.02
HOLEŠOV, spol. s                            s.r.o.
r.o.
SELF servis, spol. s   10.6.02  25.6.02  22.10.02  22.10.02 A  SELF servis, s.r.o.    28.11.02
r.o.
SRAM, s.r.o.       26.4.02        28.5.02  28.5.02 A  UPC Česká republika,   19.6.02
                                    a.s.; TES Media, spol.
                                    s r.o.
Stavební bytové      19.6.02  25.6.02  3.12.02  3.12.02 A  SBD Roţnov
druţstvo „Roţnov“
STAR-MONT         27.3.02  2.4.02   9.7.02   9.7.02  A  STAR-MONT, s.r.o.     12.8.02
Pardubice, s.r.o.
STAR – nova, spol. s 28.6.02     9.7.02   7.1.03         STAR – nova, spol.
r.o.                                  s r.o.
Švanda, Josef       21.6.02  17.7.02  10.9.02  1.10.02 A  Švanda, Josef       22.10.02


                                                      199
TELCOM, spol. s r.o. 11.9.01     2.10.01   4.12.01   18.12.01 A TES Media, spol. s r.o.     30.1.02
TELETRANS, s.r.o.   30.5.02          9.7.02    9.7.02   A  TELETRANS, s.r.o.      22.8.02
TESAS MEDIC,      3.7.02    17.7.02   3.12.02   3.12.02 A    TESAS MEDIC, s.r.o.     18.12.02
s.r.o.
TES Media, spol.    3.7.02    18.7.02   7.1.03            TES Media, s.r.o.
s r.o.
TETA, s.r.o.      21.12.01   22.1.02   2.4.02    2.4.02   A  TETA, s.r.o.        2.5.02
TKR Jašek, s.r.o.   1.7.02    12.7.02   4.2.03            TKR Jašek, s.r.o.
TKW, s.r.o.      12.3.02    14.3.02   30.4.02   30.4.02 A    TKW, s.r.o.         18.6.02
TV LYRA s.r.o.     21.1.02    28.1.02   2.4.02    2.4.02   A  TES Media, s.r.o.      8.7.02
TV-MAJ, s.r.o.     25.3.02    2.4.02    11.6.02   11.6.02 A    TV MAJ, s.r.o.       15.7.02
TV MORAVA, s.r.o.   22.5.02    30.6.02   3.12.02   3.12.02 A    TV MORAVA, s.r.o.      19.12.02
                   3.9.02
TVNET s.r.o.      28.6.02    2.7.02    22.10.02   22.10.02 A   TVNET s.r.o.        27.12.02
TV Osoblaha, s.r.o.  23.4.02    30.4.02   9.7.02    9.7.02   A  TV Osoblaha, s.r.o.     22.8.02
TV PORT, s.r.o.    3.7.02    10.7.02   12.11.02   12.11.02 A   UPC Česká republika,    13.12.02
                                        a.s.; COMTEZ CZ,
                                        s.r.o., obec Lázně
                                        Toušeň, CATR, s.r.o.,
                                        TES Media, spol. s r.o.
Vitvarová,       11.3.02    14.3.02   14.5.02   14.5.02 A    CATR, s.r.o.        18.6.02
Květoslava
Voborný, Jaroslav   12.6.02          9.7.02    9.7.02   A  SELF servis, spol. s r.o.  23.8.02
WEST BUILDING     31.5.02    17.7.02   18.2.03           K+K cable, v.o.s.
TECHNOLOGIES,
s.r.o.
ZZIP          10.1.02          5.2.02    19.2.02 A    KT Elektronika       25.3.02
Communication,                                 Olomouc, s.r.o.
s.r.o.
6.1.5 Řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím družice
Přehled agendy za období 1. 1. 2002 – 31. 12. 2002.
Vysvětlivky:
A    =    udělení licence
*/    =    ţádost o souhlas se změnou licence k rozhlasovému vysílání prostřednictvím kabelových
         systémů (rozšíření vysílání prostřednictvím druţice)


 provozovatel      datum     přerušení  ústní   rozhodnutí    nabytí právní   poznámka
            podání    řízení         Rady       moci
            ţádosti          jednání

 RADIO PROGLAS,     7. 5.02          11.6.02  11.6.02 A    8.7.02       8.7.02 zanikla platnost
 s.r.o.                                             původního oprávnění
                                                 (registrace)
 RFE/RL, Inc.,     12.4.02          14.5.02  14.5.02 A    18.6.02
 organizační sloţka
 WebVALC, spol.     25.10.02*/              3.12.02 A    18.1.03      WebVALC, s.r.o. je
 s r.o.                                             téţ, v rámci jedné
                                                 licence,
                                                 provozovatelem
                                                 rozhlasového vysílání
                                                 šířeného
                                                 prostřednictvím
                                                 kabelových systémů200
6.1.6 Řízení o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice
Vysvětlivky:
A    =     udělení licence      ZŘZR   =     zahájení řízení o zrušení registrace
ZŢ    =     zpětvzetí ţádosti     ZŢZR   =     ţádost o zrušení registrace
OŢ    =     odmítnutí ţádosti


 provozovatel        datum     přerušení   ústní     rozhodnutí   nabytí právní poznámka
              podání    řízení/    jednání    Rady      moci
              ţádosti    stanovení
                     nové lhůty
 ASPERA TV, s.r.o.     21.12.01   9.1.02    30.4.02    30.4.02 A   23.5.02
                     13.3.02
 CET 2, spol. s r.o.    3.7.02    18.7.02
                     5.11.02
 Česká programová      2.7.02    10.7.02    5.11.02    5.11.02 A   27.12.02
 společnost, s.r.o.
 EastBox DIGITAL, s. r.   15.10.01          20.11.01    4.12.01 A   11.1.02
 o.
 Galaxie sport, s.r.o.   29.1.02           19.2.02    19.3.02 A   28.3.02     Galaxie sport,
                                                   s.r.o. je téţ, v
                            19.3.02                    rámci jedné
                                                   licence,
                                                   provozovatelem
                                                   televizního vysílání
                                                   šířeného
                                                   prostřednictvím
                                                   kabelových
                                                   systémů
 HBO Česká republika,    2.7.02    10.7.02    5.11.02    5.11.02 A   18.12.02
 s.r.o.
 METEOPRESS, s.r.o.     5.6.02    13.6.02
                     10.9.02
                     12.11.02
 Stanice O, a.s.      25.3.02           30.4.02    30.4.02 A   23.5.02
 TV3, a.s. (původní     14.6.02    20.6.02           22.10.02 OŢ
 název Galaxia, a.s.)
              25.9.02
              ZŢ
 TV3, a.s. (původní     25.9.02                  23.10.02            původní oprávnění
 název Galaxia, a.s.)    ŽZR                    ZŘZR              - registrace dle
                                                   zákona č. 468/91
                                                   Sb.
6.2 Řízení o registraci převzatého vysílání
6.2.1 Převzaté vysílání v kabelových systémech (TKR)
Vysvětlivky:
A    =     registrace udělena          ZR     =    zrušení registrace
Z    =     zánik registrace           ŽZR    =    žádost o zrušení registrace
 1
A    =     převod oprávnění z fyzické      V     =    vrácení přihlášky k registraci
          na právnickou osobu


provozovatel          datum podání      přerušení řízení/   rozhodnutí Rady     nabytí právní moci
                přihlášky       stanovení nové
                            lhůty
BUSSMARK            4.12.02                    17.12.02      A

                                                            201
PRODUCTION, s.r.o.
Dattelkabel, a.s.        23.12.97      5.1.98        17.2.98      A      13.3.98
                 14.11.01 ŢZR               30.4.02      Z
FORCOM NET, s.r.o.        28.8.02      3.9.02        22.10.02      A      11.11.02
Kabel Net Holding, a.s.     29.3.96      12.4.96        4.6.96       A      2.7.96
                 14.11.01 ŢZR               22.1.02      ZR     8.2.02


Kabel Net Holding, a.s.     10.6.96      24.6.96        9.8.96       A      16.10.96
                 14.11.01 ŢZR               22.1.02      ZR     8.2.02
Kuncl, Jaroslav         19.11.01      22.11.01       8.1.02       A     4.2.02
M – servis Zlín, s.r.o.     26.6.97      30.6.97        9.9.97       A     11.11.97
                                                 1
(původně fyzická osoba                          19.2.02      A
Stanislav Mach)
Město Luhačovice         11.3.02                 14.3.02         V
Němec, Vlastimil - NEMSAT 8.11.02          18.11.02       3.12.02       A     20.12.02
TELTO, s.r.o.          2.12.98      8.12.98        26.3.02       A     12.4.02
                          18.1.99
                          22.2.99
                          5.5.99
                          30.9.99
                          18.7.01
                          18.10.01
Vosecký, Josef          13.12.01                 8.1.02       A     31.1.02


6.2.2 Převzaté televizní vysílání systémem MMDS (2,1 -2,3 GHz )

Vysvětlivky:
O    =     odmítnutí ţádosti


provozovatel         datum podání ţádosti o krátkodobou licenci jako  přerušení řízení          rozhodnutí
               součást ţádosti o udělení krátkodobé licence                     Rady
               k regionálnímu tv vysílání
Česká mediální        17. 1. 02                     22. 1. 02             5. 3. 02   O
společnost, a.s.


Podrobně o řízení viz kap. 6.1.26.2.3 Převzaté družicové vysílání
rozhlasové
Vysvětlivky:
A    =     udělení registrace        Z    =    zánik registrace


provozovatel         datum podání    přerušení řízení    rozhodnutí Rady        platnost do
               ţádosti

RADIO PROGLAS, s.r.o.     13.1.98      13.1.98        7.4.98     A       8.7.02     Z
televizní
202
Vysvětlivky:
ZŢ    =   zpětvzetí ţádosti     ZR   =    zastavení řízení


provozovatel        datum podání    přerušení řízení  rozhodnutí Rady  nabytí právní moci
              ţádosti

RTV Galaxie, a.s.     29.11.01      4.12.01       19.2.02  ZŘ
              4.2.02 ZŢ
                                                     203
204
          7

INFORMACE O ZMĚNÁCH LICENČNÍCH PODMÍNEK
                     205
206
7.1 Řízení o změně licence k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání šířeného prostřednictvím
pozemních vysílačů, družic a kabelových systémů
Ve sledovaném období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Rada v souladu se zákonem o vysílání projednávala ţádosti
provozovatelů o změny licence.
Podle zákona o vysílání je provozovatel vysílání s licencí povinen podle § 21 odst. 1 poţádat Radu o písemný
souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci spočívající v označení názvu programu, ve změně
časového a územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů, územního rozsahu vysílání, licenčních
podmínek, výše základního jmění, způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků nebo členů a
výše jejich obchodních podílů, společenské nebo zakladatelské smlouvy, stanov a seznamu společníků nebo
akcionářů. Změnu ostatních skutečností je provozovatel vysílání s licencí povinen Radě oznámit do 15 dnů ode dne,
kdy k těmto změnám došlo.
Rada je povinna rozhodnout o změně do 60 dnů ode dne, kdy jí byla doručena ţádost provozovatele vysílání
s licencí. Pokud Rada v této lhůtě nerozhodne, má se za to, ţe se změnou vyslovila souhlas.


7.1.1 Řízení o změně licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů
Přehled změn obsahuje všechna řízení o změně licence zahájená ve sledovaném období, tj. změny dosud
nerozhodnuté, schválené i zamítnuté:
- sídlo firmy: Radio West Plzeň s.r.o.;
- označení názvu programu: Czech Radio Praha s.r.o., ČESKOMORAVSKÉ RÁDIO s.r.o., DELTA MEDIA
BROADCASTING s.r.o., ESA – rádio s.r.o., 2x FAJRONT BS s.r.o., HELLAX s.r.o., LONDA s.r.o., První rozhlasová
s.r.o., RADIO BONTON a.s., RADIO MOST s.r.o., Radio West Plzeň s.r.o., Star Promotion,s.r.o.;
- stanovy: Ateliéry Bonton Zlín a.s., RADIO BONTON a.s. Rádio Tep a.s.;
- změna společenské smlouvy/zakladatelské listiny: 2x CITY MULTIMEDIA s.r.o., 2x DELTA MEDIA
BROADCASTING s.r.o., NONSTOP s.r.o., North Music s.r.o., První rozhlasová s.r.o., Radio Contact Liberec s.r.o.,
RADIO DRAGON s.r.o., Rádio Pálava s.r.o., RADIO ZLÍN s.r.o.;
- sloţení společnosti: Ateliéry Bonton Zlín a.s., Frekvence 1 a.s., 3x EVROPA 2 s.r.o., 2x DELTA MEDIA
BROADCASTING s.r.o., HELLAX s.r.o., LONDA s.r.o., Presston s.r.o., RADIO BONTON a.s., Radio Euro K, spol.s
r.o., Rádio Tep a.s., V plus P s.r.o.;
- prodlouţení doby platnosti licence: Ateliéry Bonton Zlín a.s., BBC Radiocom (Praha) s.r.o., CITY MULTIMEDIA
s.r.o., COUNTRY RADIO s.r.o., Frekvence 1 a.s., JUKE BOX s.r.o., LONDA s.r.o., NONSTOP s.r.o., Presston s.r.o.,
Radio Černá Hora II s.r.o., Radio Euro K, spol.s r.o., RADIO PUBLIKUM s.r.o., RADIO STATION BRNO s.r.o.;
- výměna kmitočtů: Rádio Bohemia s.r.o., RKR s.r.o.;
- oznámení provozovatelů o změně ostatních skutečností: Ateliéry Bonton Zlín a.s., BROADCAST MEDIA s.r.o.,
CITY MULTIMEDIA s.r.o., RADIO BONTON a.s., Rádio DUHA s.r.o., Rádio Tep a.s., Radio West Plzeň s.r.o., RKR
s.r.o.;
oznámení provozovatelů o sloučení provozovatelů vysílání: Ateliéry Bonton Zlín a.s., AZ Rádio s.r.o., BROADCAST
MEDIA s.r.o., Rádio Bohemia s.r.o., Radio Krumlov s.r.o., RADIO MORAVA s.r.o., Radio ProTon s.r.o., RADIO
PUBLIKUM s.r.o., RADIO STATION BRNO s.r.o.
Celkem 13 provozovatelů, z nich jeden provozovatel dvakrát, podali ţádost o změny programových podmínek.
licence na vysílání 13 rozhlasových stanic. Ţádost některých provozovatelů se vztahovala na změnu více
aspektů závazných programových podmínek licence:

-  Úprava programové struktury - zjednodušení
  BBC RADIOCOM (Praha), s.r.o. / BBC
  BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Radio Beat
  Country Radio, s.r.o. / Country Radio
  HELLAX, spol. s r.o. / Rádio Helax
  RADIO BONTON, a.s. /Radio Bonton
  Radio Šumava, s.r.o. / RADIO ŠUMAVA

-  Změna rozsahu a koncepce zpravodajství
  ESA-rádio, s.r.o. / Radio Zlatá Praha
  Rádio Tep, a.s. / RADIO TEP
  Rádio Venkow, spol s r.o. / Radio Karolina

-  Snížení podílu mluveného slova
  RADIO BONTON, a.s. / Radio Bonton
  Rádio Tep, a.s. / RADIO TEP

-  Snížení podílu české hudební tvorby na celkovém hudebním vysílání:
  ESA-rádio, s.r.o. / Radio Zlatá Praha
  Radio Šumava, s.r.o. /RADIO ŠUMAVA                                                       207
-   Změna programové skladby na lokálních rozšířeních.
   EN-DAXI, s.r.o. / Radio APOLLO
   Rádio Bohemia, s.r.o. / KISS
   RADIO FM PLUS PLZEŇ / Radio FM Plus
   RADIO METUJE, s.r..o. RÁDIO METUJE
   Radio Šumava, s.r.o. / RADIO ŠUMAVA

-  Přejímání programu jiného provozovatele a změna názvu stanice
  Rádio Tep, a.s. / Radio TEP


7.1.2 Řízení o změně licence k provozování televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů
Přehled změn obsahuje všechna řízení o změně licence zahájená ve sledovaném období, tj. změny dosud
nerozhodnuté, schválené i zamítnuté:
- sídlo firmy: CET 21 s. r. o., FTV PREMIÉRA s. r. o., TV Vřídlo s. r. o.
- označení názvu programu: Televize JSC s. r. o., ZAK TV s. r. o.
- změna společenské smlouvy/zakladatelské listiny: TV Vřídlo s. r. o., TV Morava s. r. o., FTV PREMIÉRA s. r. o.
- sloţení společnosti: RTV Galaxie a. s. (2x), TV Vřídlo s. r. o., CET 21 s. r. o., Televize JSC s. r. o., TV Morava s. r.
o., FTV PREMIÉRA s. r. o.
- základní kapitál: CET 21 s. r. o.
- prodlouţení doby platnosti licence: FTV PREMIÉRA s. r. o., CET 21 s. r. o., UNRA s. r. o.
- časový rozsah vysílání: FATEM – TV a. s., GENUS TV a. s., Gimi s. r. o., Jaromír Komorous, Kamil Spáčil, Studio
Clipper v. o. s., Regionální televize DAKR s. r. o., TV Lyra s. r. o., TV Morava s. r. o., V + J s. r. o., ZAK TV s. r. o.,
RTV Galaxie a. s.
- programové změny: FATEM – TV a. s. (rozšíření o teletext), RTV Galaxie a. s. (vypuštění podmínky přebírat TV3cz
v časech mimo vlastní vysílání), LOCAL TV PLUS s. r. o. (změna centrálního programu)
- převod licence na právnickou osobu: Jaromír Komorous, Ing. Jiří Svoboda, Kamil Spáčil
- oznámení provozovatelů o změně statutárního nebo kontrolního orgánu: FTV PREMIÉRA s. r. o., CET 21 s. r. o.
(2x), TV Vřídlo s. r. o.
- změna právní formy společnosti: CET 21 s. r. o.


7.1.3 Řízení o změně licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím kabelových
systémů
K 31. 12. 2002 zahájila Rada řízení o změnách licence ve 3 případech s tím, ţe za sledované období od 1. 1. 2002
do 31. 12. 2002 odsouhlasila 2 změny a 1 změnu zamítla. Jedno řízení o změně licence můţe zahrnovat několik
změn.
Přehled změn obsahuje všechna řízení o změně licence zahájené ve sledovaném období, a to jak změny schválené,
tak zamítnuté:
- sloţení společnosti: JOE Media s.r.o.
- základní kapitál: JOE Media s.r.o.
- změna licenčních podmínek - územní rozsah: WebValc s.r.o. - viz téţ rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím
druţice
- změna územního rozsahu: JOE Media s.r.o.


7.1.4 Řízení o změně licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových
systémů
K 31. 12. 2002 zahájila Rada řízení o změnách licence v 9 případech s tím, ţe za sledované období od 1. 1. 2002 do
31. 12. 2002 odsouhlasila 17 změn. Jedno řízení o změně licence můţe zahrnovat několik změn.
Přehled změn obsahuje všechna řízení o změně licence zahájené ve sledovaném období, a to jak změny schválené,
tak zamítnuté:
- sloţení společnosti: ASPERA TV s.r.o., TV Morava s.r.o.
- základní kapitál: ASPERA TV s.r.o.
- změna společenské smlouvy/zakladatelské listiny: ASPERA TV s.r.o., TV Morava s.r.o.
- způsob rozdělení hlasovacích práv: ASPERA TV s.r.o.208
- změna licenčních podmínek - programová skladba: ZZIP Comunication s.r.o., TELCOM s.r.o., ASPERA TV s.r.o.
(2x), NTV cable s.r.o.
- změna licenčních podmínek - územní rozsah: SRAM s.r.o., Galaxie sport s.r.o. (2x) - viz téţ televizní vysílání
prostřednictvím druţice, ASPERA TV s.r.o. (2x)
- změny ostatních skutečností dle § 21 odst. 2 zákona o vysílání: UPC Česká republika a.s., Galaxie sport s.r.o. – viz
téţ televizní vysílání prostřednictvím druţice, SRAM s.r.o.


7.1.5 Řízení o změně licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím družice
K 31. 12. 2002 zahájila Rada řízení o změnách licence v 1 případě s tím, ţe za sledované období od 1. 1. 2002 do
31. 12. 2002 odsouhlasila 1 změnu. Jedno řízení o změně licence můţe zahrnovat několik změn.
Přehled změn obsahuje všechna řízení o změně licence zahájené ve sledovaném období, a to jak změny schválené,
tak zamítnuté:
- změna licenčních podmínek - územní rozsah: WebValc s.r.o. - viz téţ rozhlasové vysílání v kabelových systémech


7.1.6 Řízení o změně licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice
K 31. 12. 2002 zahájila Rada řízení o změnách licence ve 3 případech s tím, ţe za sledované období od 1. 1. 2002
do 31. 12. 2002 odsouhlasila 6 změn. Jedno řízení o změně licence můţe zahrnovat několik změn.
Přehled změn obsahuje všechna řízení o změně licence zahájené ve sledovaném období, a to jak změny schválené,
tak zamítnuté:
- sloţení společnosti: ASPERA TV s.r.o.
- základní kapitál: ASPERA TV s.r.o.
- změna společenské smlouvy/zakladatelské listiny: ASPERA TV s.r.o.
- způsob rozdělení hlasovacích práv: ASPERA TV s.r.o.
- změna licenčních podmínek – územní rozsah: Galaxie sport s.r. o. (2x) – viz téţ televizní vysílání v kabelových
systémech
- změny ostatních skutečností dle § 21 odst. 2 zákona o vysílání: Galaxie sport s.r.o. – viz téţ televizní vysílání
v kabelových systémech


7.2 Řízení o změně registrace převzatého vysílání
Ve sledovaném období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Rada v souladu se zákonem o vysílání projednávala ţádosti
provozovatelů o změny registrace.
Podle zákona o vysílání je provozovatel převzatého vysílání povinen podle § 29 odst. 1zákona o vysílání oznamovat
Radě předem změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci týkající se vkladů jednotlivých společníků, výše
jejich obchodních podílů a způsobu rozdělení hlasovacích práv, seznamu akcionářů (společníků), změny programové
nabídky a územního rozsahu vysílání. Změnu ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci je
provozovatel převzatého vysílání povinen Radě oznámit do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo.
Změna oznamovaná Radě předem můţe být provedena aţ poté, kdy ji Rada zaregistruje. Rada musí rozhodnout do
30 dnů. Jestliţe Rada nerozhodne o registraci ve stanovené lhůtě, je dnem registrace den následující po uplynutí této
lhůty. O tom vydá Rada tomu, kdo přihlášku podal potvrzení.


7.2.1 Převzaté vysílání v kabelových systémech (TKR)
K 31. 12. 2002 zahájila Rada řízení o změnách registrace v 52 případech s tím, ţe za sledované období od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2002 zaregistrovala 80 změn. Jedno řízení o změně registrace můţe zahrnovat několik změn,
největší podíl změn se týkal změn programové nabídky a územního rozšíření.
Přehled změn obsahuje všechny změny projednané Radou, a to jak změny schválené, tak zamítnuté, popř. řízení
bylo zastaveno:
- sloţení společnosti: Kabelová televize Klášterec nad Ohří s.r.o. (3x), F.C.A. a.s., Open net – projekty a stavby s.r.o.,
KELI s.r.o., CET 21 s.r.o., SATTURN HOLEŠOV s.r.o., TV Morava s.r.o., STAR – MONT Pardubice s.r.o.
- programová skladba (programová nabídka): UPC Česká republika a.s. (6x), Miroslav Maštalíř – MD Elektronik (2x),
TKW s.r.o., CATR s.r.o. (3x), Kabelová televize Přerov a.s., AMOS v.o.s., „Antény DAKR“ s.r.o., Dattelkabel a.s.,
Kabelová televize Elektronika Olomouc s.r.o. (2x), Kabelová televize Kopřivnice s.r.o., Intercable CZ s.r.o. (2x),
Kabelová televize Jeseník s.r.o., STAR – MONT Pardubice s.r.o., ENECOS s.r.o., Kabelová televize Třinec s.r.o., TV
PORT s.r.o., F.C.A. a.s. (2x), TV MORAVA s.r.o., KELI s.r.o., CORSAT s.r.o., 4 M Roţnov s.r.o., HBTV s.r.o., 3C
s.r.o., Kabelová televize Kadaň a.s., MEC Turnov s.r.o., CABTEL mont ZLÍN s.r.o., K. T. V. M. s.r.o., MAKRO s.r.o.,
SELF Servis s.r.o., Kabelová televize Klášterec nad Ohří s.r.o., K + K cable v.o.s., Jiří Melichar, TES Media s.r.o.
(2x), CZECH INFOLINE s.r.o.

                                                           209
- územní rozšíření: UPC Česká republika a.s. (2x), Miroslav Maštalíř – MD Elektronik (2x), TKW s.r.o., Kabelová
televize Přerov a.s., BUSSMARK-OLIVER s.r.o., „Antény DAKR“ s.r.o., Kabelová televize Kopřivnice s.r.o., ENECOS
s.r.o., TV PORT s.r.o., TV MORAVA s.r.o., INTERCABLE CZ s.r.o., HBTV s.r.o., CZECH INFOLINE, s.r.o., 3C s.r.o.,
SATTURN HOLEŠOV s.r.o., F.C.A. a.s., CABTEL mont ZLÍN s.r.o., K. T. V. M. s.r.o., MAKRO s.r.o.
- navýšení účastnických zásuvek o více neţ 25 %: Stavební bytové druţstvo Těšíňan (u změny týkající se navýšení
počtu účastnických zásuvek u konkrétního kabelového systému si Rada stanovila kritérium, ţe pokud se jedná o
nárůst větší neţ 25 %, je tato změna schvalována v rámci správního řízení a podléhá zaplacení příslušného
správního poplatku za provedení změny. Navýšení účastnických zásuvek do 25 % podléhá oznamovací povinnosti
bez správního řízení a platby správního poplatku).
- zánik registrace pro část území: „Antény DAKR“ s.r.o., SATTURN HOLEŠOV s.r.o.
- změny ostatních skutečností dle § 29 odst. 3 zákona o vysílání: F.C.A. a.s., UPC Česká republika a.s. (6x), TV 3
a.s., Open net – projekty a stavby s.r.o., NOEL v.o.s., TV PORT s.r.o., TES Media s.r.o. (2x), CABTEL mont ZLÍN
s.r.o., SELF Servis s.r.o., Městské inţenýrské sítě Studénka a.s., Jiří Melichar, Kabelová televize CZ s.r.o., Stavební
bytové druţstvo Těšíňan, MAME Moravské Budějovice s.r.o., TELCOM s.r.o., 3C s.r.o., Kabelová televize Kopřivnice
s.r.o.


7.2.2 Převzaté televizní vysílání systémem MMDS (2,1 –2,3 GHz )
Řízení o změně licence
Ve sledovaném období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Rada v souladu s § 21 odst. 1 zákona o vysílání projednala 4
ţádosti provozovatelů o změny licence.
Přehled změn obsahuje všechny změny projednané a schválené Radou:
- změny licenčních podmínek stanovením doby, na kterou byla licence udělena, na dobu do 31.2.2004: TES Media
s.r.o., MWTv LOCAL s.r.o., LOCAL TV PLUS s.r.o.
- změna společenské smlouva/zakladatelské listiny: TES Media s.r.o.
- změny ostatních skutečností dle § 21 odst. 2 zákona o vysílání: TES Media s.r.o.


7.2.3 Převzaté družicové vysílání
K 31.12.2002 zahájila Rada řízení o změnách registrace v 1 případě s tím, ţe za sledované období od 1.1.2002 do
31.12.2002 zaregistrovala 1 změn.
Přehled změn obsahuje všechny změny projednané Radou, a to jak změny schválené, tak zamítnuté, popř. řízení
bylo zastaveno:
- sloţení společnosti: FTV PREMIÉRA s.r.o.
- změna společenské smlouvy/zakladatelské listiny: FTV PREMIÉRA s.r.o.
- změny ostatních skutečností dle § 29 odst. 3 zákona o vysílání: FTV PREMIÉRA s.r.o., TV 3 a.s., INTV s.r.o.


7.2.4 Převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů (experimentální zemské
digitální vysílání)
Přehled změn obsahuje všechna řízení o změně zahájená ve sledovaném období, tj. změny dosud nerozhodnuté,
schválené i zamítnuté:
- stanovy: Czech Digital Group a.s.
- sloţení společnosti: Czech Digital Group a. s.
- základní kapitál: Czech Digital Group s. r. o.
- prodlouţení doby platnosti licence: ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a. s., Czech Digital Group a. s.
- programové změny: ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a. s. (rozšíření o stanici „O“),
- oznámení provozovatelů o změně statutárního nebo kontrolního orgánu: Czech Digital Group a. s.


7.3 Změny souborů technických parametrů

7.3.1 Televizní vysílání

Technické parametry

Změna stanoviště
CET 21 spol. s r.o. – Horní Lipová 22. k
FTV Premiéra, spol. s r.o. – Kamenice nad Lipou 44. k, Klatovy – Hůrka 45. k
210
ZAK TV, s.r.o. – Klatovy-Hůrka 45. k

Změna výkonu
Fatem – TV, a.s. – Brno-Hády 55. k
FTV Premiéra, spol. s r.o. – Brno-Hády 55. k

Změna vysílacího kanálu
ČT 2 - Malá Skála 59. k
CET 21 spol. s r.o. – Česká Třebová 60. k
FTV Premiéra, spol. s r.o. – Malá Skála 45. k, Jáchymov – město 50. k
RTV Galaxie – Praha – Malešice 58. k

Územní rozšíření

Povolená územní rozšíření oblasti pokrytí
CET 21 spol. s r.o. - Roţmitál pod Třemšínem 8. k
Fatem – TV, a.s. - Mikulov-Děvín 30.k
FTV Premiéra, spol. s r.o. – Hovězí 51. k, Luhačovice 43. k, Moravský Beroun 43. k, Vrchlabí 55. k, Jablonné nad
Orlicí 49. k, Nýrsko 47. k, Staré Hamry 33. k, Okrouhlice 24. k, Oslavany 52. k, Hlubočky 49. k, Roţmitál pod
Třemšínem 37. k, Brněnec 31.k, Branná 41. k
ČT 1 - Lomnice nad Popelkou 42. k, Brčálník 26. k, Velhartice 33. k, Suchý Důl 59. k, Lichnov 43. k, Straţisko 34. k,
Štoky 44. k, Huníkov 57. k, Děčín-Přípeř 26. K, Nový Hrozenkov-Vranča 45. k, Tuchoměřice 32. k, Praha-Jiţní
spojka 34. k
ČT 2 – Kyselka 44. k, Hrabenov 31. k, Lomnice nad Popelkou 59. k, Brčálník 57. k, Velhartice 42. k, Zlatá Olešnice
39. k, Děčín-Březiny 30. k, Kašperské Hory 57. k, Těchonín 51. k, Vizovice 55. k, Doubí 41. k, Štoky 52. k, Huníkov
53. k, Děčín-Bělá 24. k, Nový Hrozenkov-Vranča 59. k, Litice 37. k, Hřivínův Újezd 44. k, Luţná 60. k, Cotkytle 8. k,
Aš-město 58. k, Praha-Jiţní spojka 57. k, Kunvald 31. k, Tuchoměřice 43. k
V + J s.r.o. – Pardubice 44. k
TV Vřídlo, s.r.o. – Rakovník -město 43. k, Kraslice – věţ 51. k
ZAK TV, s.r.o. – Domaţlice-město 57. k, Plasy 51. k, Klatovy-Doubrava 45. k, Sušice-Svatobor 43. k, Ţelezná Ruda
II-Pepík 56. k
TELEVIZE JSC, s.r.o. – Ţďár nad Sázavou 60. k
GIMI, spol. s r. o. – Písek 43. k, Prachatice 60. k, Tábor-město 37. k, Třeboň 51. k

Zamítnuté ţádosti o územní rozšíření z důvodu technické nerealizovatelnosti (nepodařilo se vybrat vhodný kanál
nebo kolize s plánovanými sítěmi DVB-T)
FTV Premiéra, spol. s r.o. – Třemešná, Dolní Kounice, Třinec, Kaplice-nádraţí, Hronov, Praha –Jiţní spojka
ČT 1 - Horní Heřmanice, Kunvald
ČT 2 – Horní Heřmanice, Straţisko
TV Morava, s. r.o. – Olomouc

Zamítnuté ţádosti o územní rozšíření z netechnických důvodů
Martin Kindernay - Vrchlabí7.3.2 Rozhlasové vysílání

Technické parametry

Změna kmitočtu
Český rozhlas Liberec – Proseč 102,2 MHz/1 kW

Změna kmitočtu a výkonu
Český rozhlas Praha – Petřín 91,3 MHz/500 W

Změna kmitočtu a stanoviště
Radio Bohemia, s.r.o. Liberec – Vratislavice 91,3 MHz/500 W

Změna stanoviště
Ateliéry Bonton Zlín, a.s. Zlín – Mladcová 89,6 MHz/10 kW
Broadcast Media, s.r.o. Praha – Petřín 95,3 MHz/5 kW
Czech Radio Praha, s.r.o. Praha – Petřín 95,7 MHz/500 W
ČESKOMORAVSKÉ RÁDIO, s.r.o. Třebíč – Kostelíček 98,6 MHz/1 kW
Český rozhlas Příbram – Orlov 102,2 MHz/400 W
EVROPA 2, spol. s r.o. Praha – město 88,2 MHz/5 kW
FAJRONT BS, s.r.o. Ostrava – Slezská 94,7 MHz/1 kW
Frekvence 1, a.s. Vrchlabí – Ţalý 98,4 MHz/20 kW
První rozhlasová, s.r.o. Tábor – Kotnov 106,8 MHz/200 W
Radio Life, s.r.o. Pardubice – TKB 91,6 MHz/5 kW
Radio Metuje, s.r.o. Vamberk – Vyhlídka 94,7 MHz/200 W
Radio Morava s.r.o. Olomouc – Radíkov 106,1 MHz/100 W

                                                         211
Radio Morava s.r.o. Šumperk – Háj 96,5 MHz/1 kW
Radio Most, spol. s r.o. Terezín – vodárna 90,5 MHz/100 W
Star Promotion, s.r.o. Brno – Kohoutovice 96,8 MHz/1 kW
Star Promotion, s.r.o. Brno – Medlánky 96,8 MHz/1 kW

Změna stanoviště a výkonu
Definitely, s.r.o. Olomouc – Radíkov 102,8 MHz/300 W
Radio Černá Hora II. s.r.o. Liberec – teplárna 87,6 MHz/200 W
North Music s.r.o. Děčín – Podmokly 89,3 MHz/200 W

Změna výkonu
Český rozhlas Kutná Hora – Vysoká 100,5 MHz/1 kW
Český rozhlas Znojmo – Za humny 99,2 MHz/1 kW
Český rozhlas Praha – Cukrák 100,7 MHz/50 kW
Český rozhlas Kašperské Hory – Javorník 107,2 MHz/500 W

Výměny kmitočtů
Radio Bohemia, s.r.o. Tábor – teplárna 101,8 MHz/1 kW x RKR, s.r.o. Tábor – teplárna 101,8 MHz/1 kW + Votice –
Mezivrata 97,7 MHz/50 kW

Změna lhůty na zahájení vysílání

Radio FM Plus Plzeň, s.r.o. Sedlec-Prčice – Javorový vrch 92,4 MHz/500 W

Územní rozšíření oblasti pokrytí

Český rozhlas Hradec Králové – ČKD 95,3 MHz/1 kW
Český rozhlas Liberec – Vratislavice 91,3 MHz/500 W
Český rozhlas Mladá Boleslav – Doubek 100,3 MHz/500 W
Český rozhlas Nové Hrady – Nové Hrady 102,2 MHz/1 kW
Český rozhlas Opava – Chlebičov 102,6 MHz/500 W
Český rozhlas Pardubice – TKB 101,0 MHz/1 kW
Český rozhlas Rakovník – Louštín 100,4 MHz/1 kW
Český rozhlas Rychnov nad Kněţnou – město 96,5 MHz/1 kW
Český rozhlas Slavonice 88,2 MHz/1 kW
Český rozhlas Svitavy – Kamenná Horka 102,4 MHz/1 kW
Český rozhlas Uherské Hradiště – silo 99,1 MHz/200 W
Definitely, s.r.o. Prostějov – silo 102,8 MHz/100 W
EN-DAXI, s.r.o. Nový Jičín 95,9 MHz/200 W
EVROPA 2, spol. s r.o. Mariánské Lázně 91,0 MHz/100 W
FAJRONT BS, s.r.o. Opava – Chlebičov 94,9 MHz/1 kW
Hejl Josef Přerov – silo 95,4 MHz/100 W
NONSTOP s.r.o. Vyškov 102,6 MHz/500 W
Radio Metuje, s.r.o. Dvůr Králové – Zvičina 95,1 MHz/100 W
Radio Metuje, s.r.o. Jičín – Tábor 107,3 MHz/400 W
Radio Morava, s.r.o. Olomouc – Radíkov 106,1 MHz/100 W
Radio Most, spol. s r.o. Louny 96,8 MHz/200 W

Nově přidělené kmitočty v rámci licence
AZ rádio, s.r.o. Brno – Medlánky 99,0 MHz/1 kW
Czech Radio Praha, s.r.o. Praha – Petřín 95,7 MHz/500 W
LONDA, spol. s r.o. Praha – Bohnice 105,9 MHz/500 W
M-Publicity s.r.o. Benešov – Kozmice 89,3 MHz/5 kW
North Music s.r.o. Ústí nad Labem – Severní terasy 102,8 MHz/1 kW
Radio TWIST Praha, s.r.o. Praha – Bohnice 96,1 MHz/500 W
Star Promotion, s.r.o. Brno – Medlánky 96,8 MHz/1 kW

Zamítnuté ţádosti o územní rozšíření z důvodu technické nerealizovatelnosti
Český rozhlas Kašperské Hory – Javorník 92,9 MHz/1 kW
Český rozhlas Liberec – Výšina 94,3 nebo 102,8 MHz/1 kW
Český rozhlas Slavonice 93 MHz/1 kW
Frekvence 1, a.s. Liberec – Proseč 93,3 MHz/1 kW

Zamítnuté ţádosti o územní rozšíření z netechnických důvodů
Broadcast Media, s.r.o. Kutná Hora – Kaňk 107,5 MHz/200 W
Delta Media Broadcasting, s.r.o. Dvůr Králové – Zvičina 95,1 MHz/100 W
Delta Media Broadcasting, s.r.o. Jičín – Tábor 107,3 MHz/400 W
EVROPA 2, spol. s r.o. Olomouc – Radíkov 106,1 MHz/100 W
Hejl Josef Olomouc – Radíkov 106,1 MHz/100 W
Joe Media s.r.o. Praha – Vinohrady 89 MHz/50 W
212
              8

      INFORMACE O PODPOŘE A PLNĚNÍ PODÍLU
    EVROPSKÉ TVORBY A EVROPSKÉ NEZÁVISLÉ TVORBY
          V TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ
A O DŮVODECH PŘÍPADNÉHO NEDOSAHOVÁNÍ STANOVENÝCH PODÍLŮ
                             213
214
Podpora evropské tvorby, evropské nezávislé a současné tvorby
Povinnost provozovatelů televizního vysílání podporovat evropskou tvorbu a evropskou nezávislou a současnou
tvorbu vyplývá z ustanovení § 42 - § 44 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
Tato úprava byla přijata v rámci procesu harmonizace české mediální legislativy s předpisy Evropské unie (Směrnice
Rady EU č. 552 z 3. 10. 1989 „ Televize bez hranic“) a Rady (Evropská úmluva o přeshraniční televizi z 9. 9. 1998).
Hlavním prostředkem této podpory jsou v zákoně tzv. kvóty na objem odvysílaných podporovaných děl.
Ve zmiňovaných dokumentech evropských institucí je výslovně uvedeno, ţe poţadovaného cíle (tj. vyhrazení větší
části vysílacího času evropským dílům) má být dosahováno postupně, a to s ohledem na informační, vzdělávací,
kulturní a zábavní povinnosti provozovatelů vysílání vůči svým divákům. Přesto český zákon o provozování
rozhlasového a televizního vysílání poţaduje poměrně striktní, rychlé zavedení těchto kvót u konkrétních
provozovatelů a moţnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jakkoli ovlivnit podmínky plnění těchto kvót jsou
tak poměrně omezené (na rozdíl od pojetí mediálního zákona např. na Slovensku).
8.1 Povinnosti provozovatelů při vysílání evropských děl, evropské nezávislé a soudobé tvorby podle zákona
č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
Podle ustanovení § 42 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, jsou
provozovatelé povinni, „tam, kde je to proveditelné, vyhradit pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového
vysílacího času kaţdého svého programu.“ Do celkového vysílacího času programu, z něhoţ se určuje podíl času
věnovaného vysílání evropských děl , se nezapočítává čas určený pro vysílání zpravodajských pořadů, sportovních
událostí,soutěţí, teletextu, reklamy a teleshoppingu.
Další povinnost, která plyne z nového mediálního zákona, se týká nezávislé evropské tvorby, které musí
provozovatel vyhradit 10% celkového vysílacího času po odečtení pořadů vyjmenovaných výše u evropských děl. A
nedílnou součástí této kapitoly je i podpora soudobé tvorby, kde je provozovatel povinen zajistit, aby v rámci
vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci tvořilo vysílání děl, od
jejichţ prvního zveřejnění neuplynulo více neţ 5 let, alespoň 10%.
Všechny tyto povinnosti se podle § 45 zákona o vysílání vztahují k provozovatelům s celoplošným pokrytím, tedy na
tyto české provozovatele televizního vysílání:
Česká televize (ČT 1,ČT 2)
CET 21, spol. s r.o. (TV Nova)
FTV Premiéra, s. r.o. (TV Prima)
8.2 Postup Rady při získávání údajů o plnění povinnosti podporovat evropskou tvorbu
Rada se danou problematikou začala zabývat okamţikem platnosti nového mediálního zákona. Pověřila programový
odbor vypracováním metodiky na provádění kontroly dodrţování příslušných zákonných ustanovení. Po schválení
této metodiky Radou rozeslal Úřad jednotlivým provozovatelům příslušné standardizované formuláře se ţádostí, aby
dle pokynů pokusně zpracovali první dva měsíce roku 2002 a k předloţené metodice se vyjádřili.
Standardizované formuláře v programu Excel obsahovaly všechny ţádoucí náleţitosti, na základě kterých by bylo
moţné posoudit, zda provozovatel plní zákonem stanovené povinnosti. Rada poţadovala, aby provozovatel vyplnil
tyto údaje:
  název pořadu
  typ pořadu
  stopáž pořadu (v čistém čase bez reklamy, v minutách)
  producent (právnická nebo fyzická osoba)
  rok výroby
  země výroby
Součástí rozeslané metodiky bylo i vysvětlení jednotlivých pojmů, dále seznam členských států Rady Evropy a
seznam typů pořadů, rozdělen na ty, které lze řadit do kvót a ty, které dle zákona do této kategorie nenáleţí. Zaslané
standardizované formuláře byly realizovány v programu Microsoft Excel, coţ mělo umoţnit následnou kontrolu a
usnadnit zpracování dat.
Zpracovaná data Rada poţadovala do konce dubna r. 2002.
Reakce ze strany provozovatelů byla velmi různorodá. Lze konstatovat, ţe pouze provozovatel FTV Premiéra zaslal
poţadovaná data v termínu a dle instrukcí Rady (včetně zaslání elektronickou formou). Uvítal pokusnou etapu jako
moţnost vyvarovat se případných nedostatků při definitivním zpracování. Ve svém vyjádření pouze
konstatuje, ţe jim činí problémy vykazování identifikace osob producenta, zejména u akvizičních pořadů, a
vysvětluje povahu společnosti TV Produkce, s.r.o. Provozovatel se s navrţenou metodikou ztotoţnil a neměl ţádné
další připomínky.
Česká televize rovněţ zaslala poţadované údaje, i kdyţ s mírným zpoţděním. Zásadním nedostatkem však byl
způsob zpracování, neboť zaslaná data byla zpracována v textovém formátu (Word). Pro početní kontrolu ze strany
Úřadu je zpracování dat ve Wordu neakceptovatelné. K metodice se provozovatel vyjádřil jednak drobnými
poznámkami k typologii pořadů a dále vynecháním některých rubrik v navrţeném formuláři. První připomínku
(typologie pořadů) Rada akceptovala a převzala doporučené řešení, v druhém případě však ponechala své zadání,
protoţe bylo opodstatněné a pro splnění úkolu daného zákonem nezbytné.
CET 21, spol. s r. o. i přes urgence a opakované zaslání metodiky poţadované podklady neposkytla a k metodice
se nevyjádřila.


                                                         215
Po zpracování zaslaných podkladů předloţil Úřad Radě sumarizační zprávu a Rada na svém zasedání v září 2002
rozhodla výzvat provozovatele k předloţení zprávy o plnění kvót za I. pololetí r. 2002 do 31. 10. 2002. Zároveň těm
provozovatelům, kteří zasláním „experimentálních“ podkladů (za první dva měsíce roku 2002) spolupracovali na
doladění metodiky, sdělila výsledné stanovisko k jejich připomínkám. Původně navrţená metodika nedoznala
ţádných zásadních úprav, neboť ti provozovatelé, kteří se vyjádřili, nenavrhli podstatné změny.
Na tuto výzvu v poţadovaném termínu a formě reagovala opět pouze FTV Premiéra. CET 21 tentokrát podklady
zaslala, ovšem nevyuţila námi doporučený standardní formulář a zvolila vlastní zpracování. Česká televize
poţadovaná data nezaslala vůbec. Po vyhodnocení podkladů Rada konstatovala, ţe všechny provozovatele
celoplošného televizního vysílání vyzve k zaslání podkladů za celý kalendářní rok 2002 v termínu do 15. 1. 2003
v poţadované struktuře. Provozovatele CET 21, spol. s r. o. navíc upozornila na skutečnost, ţe jimi dodaná data
neodpovídají poţadované struktuře.
Ke dni 15. 1. 2003 splnili tuto povinnost provozovatelé FTV Premiéra a CET 21. Česká televize aţ po urgencích
reagovala dopisem, ve kterém konstatuje, ţe zpracovává 70 000 poloţek a ţe podklady předloţí 10. 2. 2003.
8.3 Výsledky kontroly
Zaslané podklady všech provozovatelů byly zpracovány dle definitivní metodiky Rady. Především byla v souladu
s přijatou metodikou provedena kontrola vykazovaných čísel, tj. ověření celkové stopáţe všech odvysílaných pořadů
a bylo prověřeno i správné zatřídění evropských děl. Elektronická podoba elaborátu ČT (dodaného navíc opoţděně)
se bohuţel ukázala jako nefunkční a tato kontrola nebyla dosud provedena. Kontrola byla provedena rovněţ u
identifikace děl (tj. správné ţánrové zařazení). Lze konstatovat, ţe zejména komerční provozovatelé se striktně
drţeli dikce zákona a v prověřovaných údajích nebyly shledány ţádné nedostatky . V pořadech, které byly zařazeny
do tzv. kvótovatelných se nevyskytují ţádné z těch, které zákon vymezuje tj. zpravodajství, reklama atd.
Kontrole bylo podrobeno u provozovatele CET 21 9022 poloţek, u provozovatele FTV Premiéra 3880 poloţek a u
České televize 21 589 poloţek.
Primární podklady provozovatelů nebyly kvůli značnému rozsahu (cca 600 stran) zařazeny do této Zprávy.
Souhrnné výsledky uvádí tabulka:
provozovatel      CET 21       FTV Premiéra         ČT 1          ČT 2
          h.min.s    %    h.min.s   %      h.min.s    %   h.min.s    %
odvys. celkem 6803.56.30     100   5461.00.00  100   6763.12.00    100   5243.36.00  100
evrop. tvorba  3676.12.07    54,03  3008.44.52  55,1   5535.48.00    81,9  4691.54.00   89,5
neevropská   3127.44.23    45,97  2452.15.08  44,9   1227.24.00    18,1  551.42.00   10,5


Statistika odvysílaného podílu programů evropské tvorby, evropské nezávislé a současné tvorby za
               období leden aţ prosinec 2002 (v %)
       provozovatel         TV Nova   TV Prima        ČT 1   ČT 2

      evropská tvorba         54,03      55,10       81,9      89,5
   evropská nezávislá tvorba       24,5      24,49       12,3      18,8
     současná tvorba          48,6       100        60,4      68,1


Provozovatel FTV Premiéra vykazuje 100% současné evropské nezávislé tvorby na základě toho, ţe jako
nezávislého výrobce uvádí společnost TV Produkce, s.r.o. Dle dikce § 43 odst. 3 se za nezávislého výrobce povaţuje
právnická nebo fyzická osoba, která není provozovatelem televizního vysílání anebo jejíţ dodávky děl pro jednoho
provozovatele televizního vysílání nepřesáhnou v průběhu 3 let 90% její celkové výroby. Poslední podmínku nebylo
moţno ověřit vzhledem k tomu, ţe tříletá lhůta přesahuje dosavadní platnost zákona č. 231/2001 Sb. ,podle něhoţ
se kauza posuzuje a zákon neobsahuje ţádné relevantní přechodné ustanovení. V průvodním dopise provozovatel
tvrdí, ţe povaha společnosti TV Produkce, s.r.o. odpovídá zákonnému ustanovení o nezávislém producentovi,
protoţe se nejedná o provozovatele televizního vysílání.
8.4 Zhodnocení plnění zákona ve věci podpory evropské tvorby, evropské nezávislé a současné tvorby.
Na základě vyhodnocení monitoringu Rada konstatuje, ţe provozovatelé celoplošného televizního vysílání – CET 21,
spol. s r. o./TV Nova, FTV Premiéra, spol s r. o./TV Prima a Česká televize splnili v roce 2002 ustanovení o podpoře
evropské tvorby, evropské nezávislé a současné tvorby, obsaţená v § 42 - § 44 zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání.
Rada dále konstatuje, ţe velmi dobrou spolupráci ve smyslu zavedení systému monitoringu, dodrţování termínu a
formy předávání dat vykázala FTV Premiéra. CET 21 se vůbec nezapojil do ověřování metodiky při zavádění
systému, ale po několika urgencích dodal data potřebná ke konečnému vyhodnocení v pořádku a v poţadované
úpravě. Postoj ČT se jevil jako nejméně vstřícný a zařazení do Zprávy bylo moţné jen díky mnoha urgencím a
vyhodnocení dat v prodlouţeném termínu. Neobstojí ani argument, ţe ČT zpracovávala nejvíc poloţek, uţ i vzhledem
k tomu, ţe o tomto poţadavku věděla v dostatečném předstihu. Přitom se Česká televize dopustila zásadního
nedostatku – zpracovala data sumárně za oba programy, a tak neumoţnila početní kontrolu na jednotlivých

216
programech. Rovněţ sumarizace byly uvedeny za oba programy dohromady, a to přesto, ţe zákon o vysílání v § 43
odst. 1 jasně hovoří o „vysílacím času kaţdého svého programu“. Programový odbor Úřadu musel provést výpočet
jednotlivých hodnot u obou programů. Všechny zmíněné nedostatky budou předmětem dalšího řízení s Českou
televizí.
                                                     217
218
          9

INFORMACE O VYUŽÍVÁNÍ KMITOČTOVÉHO SPEKTRA
     URČENÉHO PRO VYSÍLÁNÍ
                       219
220
Využívání kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové a televizní vysílání
Vyuţívání kmitočtového spektra je regulováno několika zákony. Jde o zákon o provozování rozhlasového a
televizního vysílání 231/2000 Sb., zákon o Českém rozhlase 484/1991 Sb., zákon o České televizi 483/1991 Sb., a
zákon o telekomunikacích 151/2000 Sb. Pro přehlednou orientaci uvádíme v následujícím textu hlavní zásady
obsaţené v těchto zákonech.
Paragrafy, týkající se kmitočtů v zákoně č. 231/2001 Sb., jsou následující:
Dle § 5 odst. h) mediálního zákona Rada uděluje souhlas Českému telekomunikačnímu úřadu k vydávání povolení k
provozování vysílačů pro jiné radiokomunikační sluţby v části kmitočtového spektra určené pro rozhlasové a televizní
vysílání,
dle odst. i) zpracovává v součinnosti s Českým telekomunikačním úřadem část plánu přidělení kmitočtového spektra
určeného pro rozhlasové a televizní vysílání,
dle odst. j) stanoví soubor technických parametrů, které jsou součástí oprávnění k provozování vysílání pro
provozovatele vysílání podle § 3 odst. 1 písm. a) a b),
dle odst. k) podílí se svými stanovisky a návrhy na vytváření zásad státní politiky České republiky ve vztahu k vysílání
a koncepci jeho rozvoje
Součinnost Rady a ČTÚ je při výkonu státní správy v oblasti kmitočtových pásem určených pro rozhlasovou sluţbu
(tj. rozhlasové a televizní vysílání) je specifikována v telekomunikačním zákoně č. 151/2000 Sb. Podle tohoto
zákona Český telekomunikační úřad vykonává správu kmitočtového spektra, vydává povolení k provozování
vysílacích rádiových zařízení, a to v případě rozhlasových a televizních vysílačů jen, je-li vydána licence podle
zákona 231/2001 Sb., anebo po souhlasu Rady. Český telekomunikační úřad projednává tzv. mezinárodní
koordinaci (tj. souhlas sousedních států s pouţitím daného kmitočtu na území ČR) a zkoordinované kmitočty
postupuje Radě k přidělení konkrétním provozovatelům.
Zákon č. 483/1991 Sb. o České televizi ve znění pozdějších předpisů § 3, odst. 2 obsahuje text, ţe
Státní orgán, který vykonává správu kmitočtového spektra podle zvláštního právního předpisu, vyhradí po
předchozím souhlasu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pro Českou televizi kmitočty umoţňující provozování
televizního vysílání v rozsahu stanoveném v odstavci 1 písm. a).
Zákon č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu ve znění pozdějších předpisů § 3, odst 1) říká, ţe Český rozhlas
naplňuje veřejnou sluţbu v oblasti rozhlasového vysílání zejména tím, ţe
a) provozuje rozhlasové vysílání s vyuţitím části kmitočtového spektra umoţňující pokrytí území České
republiky třemi celoplošnými rozhlasovými programy v pásmu velmi krátkých vln a rozhlasovými programy
regionálních studií vysílanými v pásmu velmi krátkých vln, a to prostřednictvím zemských vysílacích rádiových
zařízení, popřípadě prostřednictvím jiných technických prostředků; Český rozhlas můţe vysílat i v pásmu
dlouhých a středních vln.
Zde oproti minulé verzi zákona byla de facto rozšířena působnost stanice ČRo 2 – Praha na pásma VKV. Dále
vyvstal poţadavek na naplnění nových regionů dalšími VKV kmitočty. Uvedená situace je popsána v dalším textu této
kapitoly – práce společné technické skupiny Rada – ČRo.
Ve stejném paragrafu v odstavci 3) je uvedeno analogicky jako v zákoně o České televizi, ţe Státní orgán, který
vykonává správu kmitočtového spektra podle zvláštního právního předpisu, vyhradí po předchozím souhlasu
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pro Český rozhlas kmitočty umoţňující provozování rozhlasového
vysílání v rozsahu stanoveném v odstavci 1 písm. a) a v odstavci 2. Kmitočty v pásmu dlouhých a středních vln
vyhradí jen tehdy, pokud o to Český rozhlas poţádá.
Ve vztahu ke vyuţívání kmitočtového spektra jsou výše uvedené části zákonů pro Radu klíčové.


9.1 Aktuální stav koordinace kanálů vhodných pro digitální rozhlasové vysílání T-DAB a digitální televizní
vysílání DVB-T.
Na základě našeho poţadavku nám ČTÚ oznámil následující informaci dopisem ze dne 11.11.2002 o stavu
koordinace kmitočtů pro digitální rozhlasové a televizní vysílání:
Na základě Vašeho požadavku sdělujeme následující informace. Pro vysílání T-DAB má ČR na základě mezinárodní
dohody WI95 možnost využít pro celoplošnou síť blok LC a bloky 12C pro oblast Čech a 12D pro oblast Moravy.
V roce 2002 v rámci mezinárodní dohody MA02 bylo ČR přiděleno dalších 26 bloků v pásmu 1452 – 1479,5 MHz.
V rámci využití těchto bloků je možno realizovat též nezávislé regionální vysílání. Tyto příděly jsou ČR přiděleny
formou alotmentů.

Pro DVB-T vysílání je v současné době s kladným výsledkem dokončena mezinárodní koordinace pro následující
lokality:

     lokalita                kanál          Hradec Králové – TKB           48
     Brno – Hády               40, 56          Jablunkov                25
     Brno – Hobrtenky            40, 56          Jeseník – Zlatý Chlum          49
     Děčín                   58           Jablonec nad Nisou I           58


                                                          221
     Krnov – Tříslový             39          Praha – Ládví               48
     Liberec – Hanychov            58          Praha – Strahov              48
     Liberec – Výšina             58          Praha – Zelený Pruh            48
     Mikulov                 40          Pardubice – TKB              48
     Olomouc – Jedová h.           23          Třinec – město               25
     Olomouc – Neredin            23          Ústí nad Labem – Všebořice         58
     Ostrava                 39          Ústí nad Labem – Vaňov           58
     lokalita                kanál          Ústí nad Labem – Neštěmice         58
     Ostrava – Slezská Ostrava        39          Valašské Klobouky             37
     Praha                  25          Zlín                    37
     Praha – město              25


Informace o stavu nedokončených koordinací dalších projednávaných kmitočtů nepovaţuje ČTÚ za účelné
s ohledem na četné změny v jejich dalším průběhu.
Uvedené informace nelze povaţovat dle ČTÚ za předání kmitočtů ve smyslu zákona č. 151/2000, Sb. § 64, odst. 2.


9.2 Kmitočty pro zemské televizní vysílání
Situace v kmitočtovém spektru určeném pro zemské televizní vysílání není příznivá. Na území ČR pracuje takové
mnoţství televizních vysílačů a převaděčů, ţe lze říci, ţe všechny dostupné televizní kanály jsou obsazeny. Situace
se dále komplikuje tou skutečností, ţe je nutné do stejného kmitočtového pásma plánovat kanály pro chystané
digitální vysílání (viz kapitola 10). Za daných okolností lze řešit poţadavky na další kanály pro analogové vysílání
pouze případ od případu, a to po pečlivé vnitřní koordinaci včetně posouzení plánovaných digitálních multiplexů.
V ţádném případě není moţné počítat s přidělením větších vysílacích výkonů ( a tedy vytvářením dalších
celoplošných nebo regionálních sítí). Jde v zásadě pouze o převaděče nebo opakovače s výkonem nejvýše jednotek
Wattů.
Váţným problémem spektra pro televizní vysílání je nutnost uvolnění 12. televizního kanálu pro vysílání digitálního
rozhlasu (T-DAB). K uvolnění tohoto kanálu přistoupila Česká republika na mezinárodní konferenci ve Wiesbadenu
v roce 1995, dohoda však nebyla ratifikována Parlamentem. I kdyţ není zatím v ČR o tento druh rozhlasového
vysílání zájem (viz kapitola 10), začíná být otázka uvolnění 12. kanálu aktuální, neboť sousední státy (zejména SRN)
zahajují provoz T-DAB. Za současné situace dochází ke vzájemnému rušení mezi naší televizní a zahraniční
rozhlasovou sluţbou, které se stále zhoršuje. Uvolnění 12. televizního kanálu se rozpadá do třech problémů:
a)  Technický – je třeba nalézt a zkoordinovat náhradní kanály pro naše televizní vysílání. Tento problém byl
   v minulých letech řešen ústavem Testcom a Českým telekomunikačním úřadem a pro řadu stanovišť se podařilo
   nalézt vyhovující náhradu. Bohuţel to neplatí pro největší dva televizní vysílače Ústí nad Labem – Buková hora
   a Domaţlice – Vraní vrch, které mohou zásobovat 2,88 milionů, resp. 112 tis. diváků. (Signál Bukové je
   dokonce přijímán i v některých okrajových částech Prahy).
b)  Finanční – Pro úpravu technologie (přeladění) je třeba vynaloţit značné finanční prostředky, které provozovatelé
   nejsou ochotni uvolnit a které je proto třeba zajistit ze státní pokladny
c)  Legislativní – vzhledem k tomu, ţe Wiesbadenská dohoda není ratifikována, nelze aplikovat příslušná
   ustanovení zákonů a nařídit provedení potřebných úprav.


9.3 Kmitočty pro zemské rozhlasové vysílání
V této oblasti kmitočtového spektra nejsou podmínky tak nepříznivé jako v případě televize. Lze tak za příznivých
okolností řešit jak zmíněné poţadavky Českého rozhlasu, tak i některé poţadavky soukromých provozovatelů.
 Pro optimalizaci kmitočtového plánování proběhlo dne 20.12. 2000 vzájemné jednání Rad ČRo a RTV, jejímţ
výsledkem bylo ustanovení „Pracovní skupiny ČRo x Rada RTV“.
O výsledcích této skupiny byly obě Rady informovány průběţně. Společné setkání obou Rad ještě proběhlo dne 9.7.
2001.
Pracovní skupina pracovala v následujícím sloţení (někteří se zúčastnili jen některých jednání)– za Český rozhlas:
Ing. Martin Zadraţil, Ing. Jiří Koubek a Pavel Janota, za Radu pro RTV: Ing. Tomáš Řapek, Pavel Machuta a Pavel
Slezák.
Vzájemná jednání pracovní skupiny proběhly v těchto dnech: 23.1., 23.2., 9.3., 13.4., 27.4. a 11.9.2001. Ze všech
jednání jsou k dispozici zápisy. V roce 2002 probíhaly konzultace, většinou ve formě e-mailů nad aktuálními
problémy. V únoru 2002 proběhlo jednání v nově otevřeném studiu Českého rozhlasu v Pardubicích nad otázkami
rozdělení vysílání Českého rozhlasu v Pardubicích a Hradci Králové. Rozhodnutí Rady RTV ve věci regionálních
kmitočtů pro ČRo padla v následujících dnech: 30.1., 27.3., 22.5. a 11.9. 2001 a v roce 2002 9.7., 10.9., 22. a 23.10.


Kritéria pro optimalizaci byla stanovena následující:


222
Konečným cílem je kvalitní pokrytí území ČR signálem 3 celoplošných okruhů ČRo a příslušných území regionálním
vysíláním.
K jednotlivým rozhlasovým okruhům: ČRo 1 - nebude zásadně měněn, ČRo 2 - zlepšení pokrytí a potřeba,
celoplošnosti, ČRo 3 - nebude zásadně měněn, RS ČRo – v regionálním vysílání ČRo by měl podle moţností
reagovat na změnu územního členění ČR.
Seznam zahrnutých vysílačů po jednotlivých krajích:


Hlavní město Praha a Středočeský kraj
Regina Praha
Praha - Mahlerovy sady 92,6 MHz/5 kW


Region - střední Čechy

1. etapa – jiţ v provozu                  2.etapa - změny
Praha - Cukrák 100,7 MHz/28 kW               Praha - Cukrák 100,7 MHz/50 kW
Příbram - Drahlín 100,0 MHz/1 kW              Kladno - hotel 100,5 MHZ/200 W
Kutná Hora – Vysoká 100,5 MHz/3 kW             Rakovník - Louštín 100,4 MHz/1 kW
Mladá Boleslav - Doubek 100,3 MHz/500 W          Benešov - Kozmice 99,0 MHz/1 kW


Jihočeský kraj
RS České Budějovice
České Budějovice - Kleť 106,4 MHz/80 kW          případné dokrytí dalších lokalit - Lipno, Prachatice,
                                 Strakonice
Slavonice - TVP 88,2 – ve výstavbě


Plzeňský a Karlovarský kraj
RS Plzeň
Plzeň - Radeč 106,7 MHz/10 kW
Plzeň - Košutka 91,0 MHz/1 kW               odpojování RS pro Karlovy Vary
Klatovy - Barák 102,4 MHz/10 kW              Karlovy Vary - Tři kříţe 91,0 MHz/1 kW
Domaţlice - Vraní vrch 105,3 MHz/10 kW           Jáchymov - Klínovec 103,4 MHz/1 kW
Ţelezná Ruda - Pancíř 95,8 MHz/200 W            Mariánské Lázně - Dyleň 100,8 MHz/1 kW
případné dokrytí dalších lokalit – např. Tachov      Aš - Háj 96,7 MHz/200 W


Královéhradecký a Pardubický kraj
RS Hradec Králové:                     RS Pardubice:
Trutnov – Černá hora 90.5 MHz/20 kW            Pardubice – TKB 101,0 MHz/1 kW
Hradec Králové – komín ČKD 95,3 MHz/1 kW          Pardubice – Krásné 104,7 MHz/10 kW - přesun
Rychnov n./K. - město - 96,5 MHz/1 kW           Svitavy – Kamenná horka 102,4 MHz/1 kW


                              ČRo 2
                              Pardubice – Krásné 100,1 MHz/100 kW


Ústecký a Liberecký kraj

1. etapa - současný stav                  Varnsdorf – Jedlák 98,5 MHz/200 W
                              Jablonec – Proseč 102,3 MHz/1 kW
RS ČRo Ústí nad Labem:                   Liberec - Vratislavice 91,3 MHz/500 W
Ústí n/L. 88,8 MHz/100 kW
Chomutov – Jedlák 103,1 MHz/10 kW             ČRo 2:                                                        223
                                Liberec – Ještěd 89,9 MHz


2. etapa
RS ČRo Ústí nad Labem:
Ústí nad Labem – Kukla 107,9 MHz/5 kW
Chomutov – Jedlák 103,1 MHz/10 kW
Varnsdorf – Jedlák 98,5 MHz/200 W
v plánu síť drobných dokrývačů v místech sníţeného příjmu ve významných městech (např. Litoměřice, Roudnice,
    Děčín, Teplice, ...)


RS ČRo Liberec - dvě variantní řešení:
A)
Liberec – Ještěd 89,9 MHz
B)
Liberec – Vratislavice 91,3 MHz/500 W
Jablonec – Proseč 102,3 MHz/1 kW
v plánu síť drobných dokrývačů v místech sníţeného příjmu ve významných městech (např. Semily, Harrachov,
    Tanvald...)


ČRo 2 - dvě variantní řešení:
A)                               B)
Ústí nad Labem – Buková Hora 88,8 MHz/100 kW          Liberec – Ještěd 89,9 MHz
Liberec – Vratislavice 91,3 MHz/500 W
Jablonec – Proseč 102,2 MHz/1 kW


Z hlediska efektivity vyuţití kmitočtového spektra je vhodnější varianta A)


kraj Vysočina
Jihlava - Stráţník 87,9 MHz/10 kW
případné dokrytí dalších lokalit - Třebíč a Ţďár nad Sázavou


Olomoucký kraj
Jeseník - Praděd 106,8 MHz/20 kW                Lipník nad Bečvou - Helfštýn 88,7 MHz/100 W
Olomouc - Radíkov 92,8 MHz/400 W


Jihomoravský kraj
RS Brno
1. etapa - stávající stav
Brno - Kojál 106,5 MHz/80 kW                  Zlín - Tlustá hora 97,5 MHz/10 kW
Brno - město 93,1 MHz/400 W                   Znojmo – Za humny 97,3 MHz/1 kW
Hodonín - Babí lom 93,6 MHz/10 kW                Uherský Brod - Černá hora 107,3 MHz/1 kW
2. etapa
Brno - Kojál 106,5 MHz/80 kW                  Znojmo – Za humny 97,3 MHz/3 kW
Brno - město 93,1 MHz/400 W                   Uherský Brod - Černá hora 107,3 MHz/1 kW - RS
                                   Brno nebo Zlín – není rozhodnuto
Hodonín - Babí lom 93,6 MHz/10 kW224
Uherské Hradiště - město 99,1 MHz/200 W - RS Brno           nebo Zlín – není rozhodnuto


ČRo2
Brno – Hády 92,6 MHz/10 kW                   Hodonín – Babí lom 107,8 MHz/3 kW


Zlínský a Moravskoslezský kraj
2. etapa:
A) V případě, ţe město Valašské Meziříčí a okolí bude rozhlasově zařazeno ke Zlínskému kraji:
RS Zlín:
Zlín – Tlustá hora 97,5 MHz/10 kW                Vsetín/Bečevná 89,5 MHz/30 W
Valašské Meziříčí - Stráţka 89,9 MHz/1 kW
B) V případě, ţe město Valašské Meziříčí a okolí bude zařazeno k Ostravskému kraji:
RS Ostrava:
Ostrava - Hošťálkovice 104,8 MHz/50 kW             Opava – Chlebičov 102,6 MHz/1 kW
Valašské Meziříčí – Stráţka 89,9 MHz/1 kW            Vrbno p.P - Anenská hora 95,5 MHz/1 kW
Třinec – Javorový 105,3 MHz/1 kW
ČRo 2:
Valašské Meziříčí – Radhošť 99,0 MHz/10 kW           Vrbno p.P. - Anenská hora 103,6 MHz /1 kW
Třinec – Javorový 101,9 MHz/1 kW                Zlín – Malcová 107,7 MHz/10 kW
Opava – Chlebičov 94,9 MHz/1 kW
ČRo 3:
Ostrava – Hošťálkovice 107,3 MHz/2,88 kW            Jeseník - Praděd 98,2 MHz/20 kW
Valašské Meziříčí – Radhošť 96,8 MHz/10 kW           Zlín - Tlustá hora 94,8 MHz/10 kW


Zvolená varianta řešení závisí na programovém rozhodnutí ČRo.
Všechny potřebné, vybrané kmitočty se podařilo zkoordinovat a přidělit. Výjimkou jsou pouze tyto kmitočty – Ústí nad
Labem – Stříbrníky 102,8 MHz/1 kW ( Rada rozhodla přidělit tento kmitočet ve výběrovém provozovateli s licencí),
kmitočty Ústí 107,9 MHz, Hodonín 107,8 MHz a Zlín 107,7 MHz se zatím nepodařilo zkoordinovat s prostředky
letecké navigace. Budou nutné zřejmě letecké oblety.
Závěrem lze konstatovat, ţe se v průběhu dvou let podařilo sestavit schopné rozhlasové sítě pro regionální vysílání
Českého rozhlasu, které bude případně nutno ještě v některých aglomeracích posílit o místní vysílače k dosaţení
standardních úrovní signálů v městských částech.


9.4 Dokrývací kmitočty pro zemské rozhlasové vysílání
Kromě Českého rozhlasu dostává Rada i poţadavky na přidělení nových kmitočtů od soukromých provozovatelů. Při
konzultacích s Radou tito provozovatelé namítali, ţe způsob přidělování těchto kmitočtů není dostatečně
transparentní a naznačovali, ţe rozhodování Rady v těchto případech nemusí být zcela objektivní.
Vzhledem k dlouho trvající diskusi nad tříděním, vyhodnocováním a rozdělováním tzv. dokrývacích kmitočtů Rada
schválila jako metodickou pomůcku dne 3.12.2002 „Metodiku přidělování technických prostředků určených pro
dokrývání VKV rozhlasu“. Návrh metodiky byl Radou předloţen k diskusi odborné veřejnosti na webu. Zkušenosti
z praktické aplikace metodiky budou součástí zprávy za rok 2003. Návrh metodiky uvádíme v následujícím textu:
Základní zásady
       1. Rada se při své činnosti v oblasti přidělování technických prostředků (tzv. „dokrývacích kmitočtů“)
        pro VKV rozhlasové vysílání řídí podle příslušných ustanovení (zejména ust. § 20 a ust. § 21)
        zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
        zákonů (tzv. „vysílací zákon“) a podle příslušných ustanovení správního řádu (zák. č. 71/1967 Sb.,
        o správním řízení) v platném znění.
       2.  V rámci procesu posuzování a přidělování dokrývacích kmitočtů Rada vychází kromě právních
          pramenů zpravidla z příslušných rozhodných skutečností, konkrétních parametrů a kritérií v daném
          případě a ze závěrů správního uváţení.
       3.  Při posuzování konkrétního dokrývacího kmitočtu Rada mimo jiné hodnotí i tato kritéria:
       a.  moţnost mezinárodní koordinace
       b.  rušení které nový kmitočet způsobí stávajícím provozovatelům
       c.  tzv. bonita kmitočtu (viz příloha)                                                         225
       d.  prostorová měřítka (vztah k současnému pokrytí území signálem ţadatele)
            e. temporativní (procesní lhůty, příp. priority v podání ţádosti apod.)
  I.  Pravidla a proces přidělování
       1.  V procesu přidělování dokrývacích kmitočtů se Rada řídí zákonnými procesními lhůtami
       2.  Postup řízení je následující:
            a. Ţadatel podá Radě ţádost o dokrytí určité lokality. Ţádost musí obsahovat následující
              náleţitosti:
             kvalifikovaný návrh kmitočtu vysílače
             vyzářený výkon vysílače
             polarizace vysílací antény
             přesné umístění vysílače (název kóty, souřadnice LAT a LON ve WGS84)
             nadmořská výška vysílacího stanoviště
             výška středu antén nad terénem
             poţadovaná oblast pokrytí
             poţadovaný vyzařovací diagram vysílacích antén
             popis případného odpojování programu
             doklad o zaplacení správního poplatku (č.ú.: 3711-19223-001/0710, variabilní symbol: IČ
              nebo RČ ţadatele, specifický symbol: 789)
             předpokládané datum zahájení vysílání
             měření obsazenosti kmitočtového spektra 87,5 – 108 MHz v místě vysílače a v dalších 2
              aţ 4 místech předpokládaného běţného příjmu lze najít na web stránkách rady:
              http://www.rrtv.cz/formulare/novykmitocet.doc
            b. U poţadovaných kmitočtů Rada vţdy posuzuje teoretickým výpočtem míru rušení, které by
              jejich zprovoznění způsobilo ostatním provozovatelům vysílání. V případě překročení
              hranice 3% obyvatelstva pro kteréhokoli provozovatele se v řízení dále nepokračuje.
              Výpočty pokrytí a rušení se provádějí výpočetním systémem CRC DATA, který vychází z
              doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU 370 a ITU 412-5 (50% míst, 50%
              času).
            c.  V případě, ţe navrhovaný kmitočet vyhoví, poţádá Český telekomunikační úřad o jeho
               koordinaci
            d. V případě, ţe Český telekomunikační úřad předá Radě zkoordinovaný kmitočet, vypočítá
              Rada jeho bonitu*).
            e. V případě, ţe známka bonity leţí pod stanovenou hodnotou, vypíše Rada na daný
              kmitočet licenční řízení a postupuje dále podle příslušných ustanovení zákona 231/2001
              Sb. V licenčním řízení není určujícím to, který provozovatel o kmitočet poţádal, ani pořadí
              ţádostí o přidělení takového kmitočtu
            f.  V případě, ţe známka bonity překročí mezní hodnotu, zahájí Rada v rámci svého řádného
               zasedání rozpravu, ve které zhodnotí
                 lokalitu (uvnitř, na okraji, vně stávajícího pokrytí)
                 velikost nově pokrytého území
                 počet posluchačů s moţností příjmu na nově pokrytém území
                 terénní konfiguraci lokality
                 příslušnost k územně-správním celkům
                  moţnost dokrytí bez přidělení nového kmitočtu
            g. Po rozpravě rozhodne Rada hlasováním o přidělení dokrývače
            h. V případě, ţe ţadatel hlasováním neprojde, zveřejní Rada dotyčný kmitočet na svých
              www. stránkách a ve svém Zpravodaji jako volný pro případné další zájemce

     Poznámka: Při rozhodování dle bodů (e) a (g) můţe Rada ve výjimečných případech určit i další zásady a
     kritéria v rámci metodiky přidělování technických prostředků – dokrývacích kmitočtů.

Klasifikace rozhlasových VKV kmitočtů - hodnocení kmitočtů podle jejich uživatelské hodnoty neboli „bonity“

1. Úvod

Aţ dosud byl při rozhodování Rady o vyuţití některého rozhlasového kanálu v pásmu VKV nejvýznamnějším
technickým parametrem vyzářený výkon. Podle jeho velikosti Rada rozhodovala o tom, zda je potřebné vypsat
licenční řízení, anebo zda jde o tzv. dokrývací kmitočet, který lze přidělit v reţimu změny licenčních podmínek. Praxe
však ukazuje, ţe tento parametr, ač významný, zdaleka nevystihuje skutečný efekt, který vyuţitím daného kmitočtu
vznikne. Tento efekt je především dán počtem potenciálních posluchačů nacházejících se v pokryté oblasti. Je
zřejmé, ţe např. relativně malým výkonem umístěným na vysokém kopci, který stojí např. osaměle v jinak rovinatém
kraji zasáhneme podstatně vyšší počet posluchačů neţ kilowattovým výkonem na nízké kótě v členitém terénu.
Rozdíl nastane i tehdy, umístíme-li vysílač s výkonem několika Wattů někde uprostřed Prahy, anebo kilowattový
vysílač v řídce osídleném pohraničí. Lze tedy říci, ţe pro hodnocení dokrývacího kmitočtu by mohl být směrodatný
                                                         226
pouze počet potenciálních posluchačů. Přece jen však v hodnocení hrají roli některé další parametry. Tak např. větší
vyzářený výkon umoţňuje v blízkém okolí vysílače výrazně omezit vliv rušení z různých průmyslových i
telekomunikačních zdrojů, vyšší efektivní výška vysílací antény dovolí lépe pokrýt dané území (omezit vliv zastínění).
Naproti tomu blízký sousední vysílač, který vysílá na kmitočtu s malým odstupem (např. 100 kHz) můţe kvalitu
pokrytí výrazně zhoršit (zejména při pouţívání přijímačů niţší cenové skupiny).

2. Hodnocení

Z toho, co bylo uvedeno plyne, ţe je potřebné pro hodnocení bonity vytvořit jednoduchý hodnotový systém, který
bude zahrnovat zmíněné parametry:
     vyzářený výkon,
     efektivní výšku antény,
     počet obyvatel zásobených signálem
     a vliv rušících vysílačů.
Pro tento účel je moţné pouţít zjednodušený systém hodnotové analýzy. Znamená to, ţe jednotlivému parametru
bude přidělena známka odpovídající jeho hodnotě. Z jednotlivých známek se pak vypočte váţený průměr a získaný
číselný výsledek pak rozhodne, zda má být na kmitočet vypsáno licenční řízení, či zda jej bude moţné přidělit jako
dokrývač.

Pokud se týče hodnocení jednotlivých parametrů, lze pouţít níţe uvedené tabulky. Vzhledem k tomu, ţe
nejzávaţnější je při této klasifikaci počet obyvatel, bude vhodné zvýšit váhu příslušného parametru tím, ţe při výpočtu
bude jeho známka uvaţována dvakrát Určitá potíţ je se známkováním rušení. Jde o statistickou hodnotu, která je
sice definována tzv. chráněnou oblastí pokrytí, ve které je teoreticky moţný příjem v definovaném procentu míst a po
definované procento času, ale nevystihuje zcela dokonale skutečný stav. Pro klasifikaci je proto pouţit poměr počtu
obyvatel s nerušeným signálem ku počtu obyvatel s rušeným příjmem. Je pravděpodobné, ţe čím menší bude tento
poměr, tím horší bude situace s rušením i v chráněné oblasti.

3. Tabulky

a) Vyzářený výkon ve směru maximálního vyzařování


ERP (W)           <50     <100       <300       <500       >500

známka            5      4         3         2         1


b) Efektivní výška antény ve směru maximálního vyzařování


Hef (m)           <10     <50       <100       <250        >250

známka            5      4        3         2         1


c) Počet obyvatel nerušené oblasti v tisících


poč.ob.           <10       <30       <50      <.80         >80

známka            5        4        3       2           1


d) Poměr počtu obyvatel s nerušeným a rušeným příjmem

poměr          <1,0      <1,2       <1,5       <1,8       >1,8

známka          5        4         3         2         1


4. Příklad

V návrhu je uveden vyzářený výkon ERP = 300 W, efektivní výška antény Hef = 100 m, počet obyvatel v oblasti
chráněného pokrytí vychází 57 tis., poměr obyvatelstva v nerušené a rušené oblasti je 57/23. Tomu odpovídají
známky: 3, 3, 2, 1 Známka za počet obyvatel se uvaţuje dvakrát.
Bonita: (3+3+2+2+1) / 5 = 2,2
Výsledná známka je horší neţ 2, lze tedy přidělit jako dokrývač.
                                                         227
228
           10

NÁVRHY OPATŘENÍ ZOHLEDŇUJÍCÍCH NOVÉ TECHNOLOGIE
        V OBLASTI VYSÍLÁNÍ
                         229
230
10.1 Digitální rozhlas T-DAB
Ve zprávě za rok 2001 jsme uváděli rozsah vysílání (pokrytí) digitálním vysíláním T-DAB v některých evropských
zemích a konstatovali jsme, ţe se tento způsob vysílání rozvíjí poměrně pomalu. Vyhodnocení provedené v roce
2002 potvrdilo, ţe zavádění tohoto systému pokračuje opravdu zvolna. Výraznější změny lze zaznamenat u Dánska,
kde stouplo pokrytí obyvatelstva z 30 % na 75 %, Německa (z 65 na 70 %), Švýcarska (z 55 na 58 %) a Velké
Británie (z 78 na 80 %). Za zmínku stojí Maďarsko, které má pokrytí 30 %, a Chorvatsko, které dosáhlo rovněţ 30 %.
Zajímavý je vývoj ve Švédsku, které má sice vybudovánu síť vysílačů, která poskytuje pokrytí 85 % obyvatelstva,
avšak v současné době má většinu vysílačů vypnutu a pokrývá jen asi 35 %. Důvodem byla ta okolnost, ţe aţ dosud
byl v systému T-DAB vysílán pouze veřejnoprávní rozhlas a je snaha o komercionalizaci. Proto byla zadána studie,
která má být k dispozici počátkem roku 2003 a na jejím základě bude vysílání dále rozvíjeno.
Příčiny pomalého rozvoje byly uvedeny ve zprávě za rok 2000 a jsou dány malým zájmem posluchačů i soukromých
provozovatelů. Pro posluchače totiţ T-DAB přináší pouze subjektivně málo znatelné zlepšení kvality při stacionárním
příjmu a doplňkové sluţby, které zatím posluchači rozhlasu ani nevyţadují. Jediný významný přínos se projevuje při
mobilním příjmu (autoradia), kde odpadá nepříjemné zkreslení, známé zejména při průjezdu členitějším terénem
(zástavbou). Pro provozovatele vysílání znamená sice T-DAB v budoucnu určité sníţení provozních nákladů (jediný
vysílač vysílá několik programů), avšak v bezprostřední budoucnosti, kdy je nutné udrţet po určitou dobu analogový
provoz, je naopak vysílání draţší.
V této souvislosti upozorňujeme na zajímavou studii švýcarské firmy Prognos s názvem „Terrestrial and Satellite
Digital Radio – Complementarity and Competition“ (Zemské a satelitní rádio – doplňování či konkurence) ze srpna
2002, ve které se uvádějí tři klíčové podmínky úspěchu digitálního rozhlasu:
  dostupnost přijímačů – alespoň po třech modelech z kategorie hi-fi, přenosných a autoradií
  cena přijímače pod 150 Euro (podle marketingového průzkumu hodlají zákazníci připlatit 30 aţ 50 % u autoradia
   a do 200 % u přenosného přijímače)
  pokrytí alespoň 65 % populace.
Do jisté míry se projevuje i určité váhání, zda by nebylo vhodnější nepouţívat samostatný vysílací systém a začlenit
rozhlasové vysílání do společného multiplexu s televizním vysíláním (takto například experimentují oba
provozovatelé pokusného digitálního vysílání v České republice). V tomto směru nejsou názory odborníků
sjednoceny a mnozí poukazují na vyšší robustnost (odolnost proti zkreslení a rušení) systému T-DAB.
Ve zprávě za rok 2001 jsme uváděli problematiku kmitočtového plánování, spočívající v tom, ţe pro T-DAB byla
vyhrazena část III. televizního pásma. Z toho vyplývají určité potíţe pro státy, které na příslušných kanálech dosud
provozují televizní vysílání. Podle vládního usnesení č. 691/2001 ze dne 9. 7. 2001 provedl Český telekomunikační
úřad ve spolupráci s Testcomem rozbor kmitočtové situace z něhoţ vyplynula potřeba provést v ČR řadu
kmitočtových změn, které se týkají i tří větších televizních vysílačů. Realizace tohoto úkolu však se zastavila na
ekonomických a legislativních problémech. Kmitočtové změny si vyţádají určité finanční náklady a přitom je nutné
najít nástroje, které přimějí provozovatele k jejich realizaci. Proto v roce 2002 nebyl tento proces zahájen (a naštěstí
nebyl ani ze strany sousedních států vyvíjen na Českou republiku nějaký tlak). Zatím došlo pouze k rušení některých
televizních převaděčů na severu republiky, které bylo případ od případu řešeno. Celou záleţitost je však potřebné
pokládat za časovanou bombu, se kterou bude třeba se vyrovnat. Podle informací z ČTÚ přidělila vláda pro tento
účel na rok 2003 určité finanční prostředky, takţe bude moţno konečně akci zahájit.
V červnu 2001 se konala v Maastrichtu plánovací konference, kde se projednávala kmitočtová koordinace T-DAB
v pásmu L (cca 1,5 GHz). Zde došlo k významnému rozšíření o dalších 7 kmitočtových bloků. České republice byly
přiděleny jednotlivé bloky z tohoto pásma celkem na 26 územních celcích (dosud byl přidělen pouze jediný blok LC
pro celou republiku), které budou pouţitelné téţ pro regionální vysílání. To však neznamená, ţe by tak byly vyřešeny
problémy ve III. televizním pásmu, které je pro T-DAB výhodnější, takţe ţádný ze států se nehodlá z tohoto pásma
přesunout.
10.2 Digitální rozhlas DRM
V průběhu roku 2001 byla Mezinárodní telekomunikační unií schválena norma digitálního rozhlasového vysílání
v pásmu dlouhých, středních a krátkých vln. Během roku pokračovali někteří provozovatelé v ověřování tohoto
systému, a to vesměs s velmi příznivými výsledky. Pro pořádek uvádíme, ţe DRM systém dovoluje v uvedených
kmitočtových pásmech vysílat s kvalitou blíţící se VKV – FM (včetně stereo), a to s niţším výkonem vysílačů a bez
známého kolísání síly i kvality (úniky). Největší zlepšení přináší tento systém v pásmu krátkých vln, kde můţe
spolehlivě nahradit druţicový rozhlas v mezistátním a mezikontinentálním reţimu. V současné době jsou uţ na trhu
přijímače, které dovoluji příjem AM i DRM, a lze očekávat pokles cen na běţně přijatelnou hodnotu.
V České republice sice neprojevil o tento způsob vysílání zájem ţádný provozovatel, avšak za pozornost stojí to, ţe
České radiokomunikace vybavily v roce 2002 pět svých vysílacích středisek osmi moderními rozhlasovými vysílači,
které jsou po malé úpravě schopny provozu DRM. Pro tento druh provozu hovoří ta okolnost, ţe šíření rádiového
signálu v pásmech dlouhých a středních vln je podstatně příznivější, neţ ve VKV a televizním pásmu a signál je tak
k dispozici i v místech, kam se vyšší kmitočty nedostanou. U krátkých vln je výhodné jejich mezikontinentální šíření, u
kterého vyšší kmitočty nemají šanci.
10.3 Zemská digitální televize DVB-T
Ve zprávě za rok 2001 jsme uváděli stručný přehled evropského vývoje zavádění zemského digitálního televizního
vysílání. V roce 2002 došlo k dalšímu postupu:
V Nizozemsku bylo v lednu 2002 uděleno 5 licencí DVB-T s dobou trvání 15 let. Licenci na veřejnoprávní multiplex
obdrţela společnost NOS, která obstarává i analogové vysílání, 4 komerční multiplexy dostala společnost Digitenne
Holding. Pozoruhodné je na tom ta okolnost, ţe licence byly uděleny ještě dříve, neţ byla ukončena mezinárodní

                                                          231
koordinace kmitočtů. Z toho důvodu byly opatřeny licenční podmínkou, ţe vysílání nesmí rušit analogové zemské
vysílání.
Ve Francii publikoval francouzský protimonopolní úřad podmínky pro zavedení DVB-T. Z nich uvádíme:
  DVB-T by měla při zahájení pokrýt 50 % území a později 75 – 80 %
  musí být zaručena technická a finanční transparentnost provozovatele multiplexu a zachovány otevřené a
  nediskriminační tarify
  cena set-top-boxů by měla být pod hranicí 150 EUR a měla by být zajištěna snadná úprava pro placenou a
  interaktivní televizi
  před zavedením DVB-T musí proběhnout národní informační kampaň a brzy po zavedení DVB-T by měl být
  zveřejněn termín ukončení analogového vysílání
  licence budou omezeny na 5 let, aby se mohli zapojit noví komerční provozovatelé
  funkce dodavatele programu a provozovatele multiplexu musí být legislativně, finančně i komerčně zcela
  odděleny.
V Německu bylo nasazeno DVB-T masivně v Berlíně (kde jen 7,4 % domácností pouţívá příjem z antény).
Analogové vysílání bude ukončeno v roce 2003 (podle některých informací jiţ počátkem roku skončilo).
Itálie oznámila, ţe předpokládá ukončení analogového vysílání v prosinci 2006. Podmínkou však bude, ţe set-top-
boxy bude vlastnit 20 milionů italských domácností (k čemuţ je ovšem nutná pomoc vlády – státního rozpočtu).
Do určité míry negativní informací je to, ţe v březnu 2002 byla uvalena nucená správa na britskou společnost ITV
Digital (pro insolvenci) a ta v květnu ukončila vysílání placené televize (pay TV) na svých třech multiplexech.
Nicméně Nezávislá televizní komise (ITC) udělila jiţ v červenci licence na tři uvolněné multiplexy (BBC, Crown Castle
International) a podle slov ředitele pro technologii ITC Garyho Tonge na konferenci „Teleinformatika 2002“ není
rozvoj DVB-T ve Velké Britanii nikterak ohroţen. Ke konci roku 2002 má k digitální televizi přístup 38,5 %
domácností, z toho ovšem převáţná část (26 %) prostřednictvím druţice, 8 % prostřednictvím kabelu a 4,5 %
zemským televizním vysíláním.
Pro finanční potíţe byl vyhlášen v roce 2002 konkurs i na společnost Quiero, která provozovala ve Španělsku
digitální placenou televizi. Tyto dva případy ukazují, ţe orientace na placené digitální programy, konkurující
kabelovým a satelitním placeným sluţbám, byla chybná a je třeba orientovat se na jiné výhody, které digitální zemské
vysílání přináší (mobilita, interaktivita, rozšířená nabídka volně přístupných programů). Významným momentem, který
působí ve prospěch rozvíjení DVB-T je stále klesající cena set-top-boxů. Ta se pohybuje uţ kolem 150 USD a přitom
na trh vstupují i subjekty nabízející dotovanou cenu (např. britský TV Compass 45 USD), které dotaci hodlají
kompenzovat výnosy, které pouţíváním interaktivních sluţeb získají.
Ukazuje se, ţe předpovědi o stavu v České republice, které jsme uváděli ve zprávě za rok 2001, byly poněkud
optimistické. Podle nich měla být v roce 2002 schválena legislativa pro digitální vysílání a měla být ukončena
mezinárodní koordinace kmitočtů tak, aby bylo moţné v roce 2003 uvést do provozu alespoň dva televizní multiplexy.
Stav přípravy legislativy uvádíme ve zvláštním odstavci, pokud se týče koordinace, postupují jednotlivá jednání
pomaleji a tak podle informací z Českého telekomunikačního úřadu bylo k 11. 11. 2002 zkoordinováno pouze 27
stanovišť situovaných většinou v oblasti větších měst. Situace se však velmi rychle mění a tak podle informace
podané zástupcem Testcomu na konferenci Teleinformatika 2002 (2. – 4. prosince 2002) by bylo moţné z mnoţiny
zkoordinovaných kmitočtů vytvořit jeden multiplex (při příjmu na venkovní pevnou anténu). Koordinace však dále
pokračuje a zároveň pokračují vnitrostátní i mezinárodní jednání o moţném vyuţití kanálů 61 aţ 69. Kmitočtový úřad
Armády České republiky uvolnil pro digitální televizi kanály 67 a 68 a přislíbil postupné uvolňování kanálů 62 a 63.
Zde je překáţkou ta okolnost, ţe některé sousední státy provozují na těchto kanálech jiné neţ rozhlasové sluţby a
mají potíţe s jejich přesunem (jde zejména o Polsko a dále příhraniční oblast Slovensko - Maďarsko).
Aby usnadnila řešení kmitočtové problematiky, zadala Rada výzkumnému ústavu Testcom studii optimalizace
televizní sítě ČT2, s cílem přeskupit vysílače této sítě tak, aby bylo pokud moţno zachováno současné pokrytí a
přitom se získaly kmitočty a stanoviště vysílačů pro další digitální síť. Provedená analýza ukázala, ţe vyčlenění osmi
stávajících vysílačů by dovolilo vytvořit další celoplošnou digitální síť (multiplex), přičemţ by došlo pouze
k nepodstatnému omezení současného analogového pokrytí ČT2.
Definitivním řešením kmitočtové problematiky digitálního zemského televizního vysílání bude ovšem Regionální
radiokomunikační konference pro revizi plánu Stockholm 1961, která je plánována na léta 2004 a 2005 a kterou
připravuje Mezinárodní telekomunikační unie (ITU). Tato konference měla původně mít pouze regionální (evropský)
charakter. V poslední době však se rozsah konference rozšiřuje o další sousedící státy a dokonce i o uzemí Afriky.
To vede ke komplikaci a pravděpodobnému prodlouţení celého jednání.
V průběhu roku 2002 pokračovalo experimentální vysílání DVB-T v oblasti hlavního města Prahy, které
uskutečňovaly dva subjekty: České radiokomunikace, a.s. a Czech Digital Group, a.s. Dne 13. 11. 2002 uspořádala
Rada konzultaci s oběma experimentátory, na které byly podány informace o dosavadních výsledcích. České
radiokomunikace věnovaly pozornost zejména technické problematice (optimalizace parametrů vysílání, ověřování
pokrytí, rušení, přenos dat, statistický multiplex). Z toho je zajímavý zejména posledně uvedený systém (statistický
multiplex), který vychází z předpokladu, ţe ve vysílání existují okamţiky, kdy jsou nároky na mnoţství přenášených
dat menší (např. scéna, ve které se téměř nic nepohybuje), a tak je moţné ušetřené bity věnovat jinému
provozovateli. Tímto principem je moţné rozšířit kapacitu multiplexu aţ o 30 %. Společnost CDG kromě těchto
parametrů věnovala pozornost téţ systematickému ověřování jednotlivých typů set-top-boxů, přípravě interaktivity a
platformy MHP (viz dále), problematice dokrývačů a marketingu. Výsledky jsou vesměs příznivé a v práci se bude
pokračovat i v rámci dalšího prodlouţení experimentů v roce 2003, které Rada povolila v závěru roku 2002. Oba
provozovatelé se shodují v názoru, ţe v průběhu roku 2003 by se mělo dospět do dalšího stadia (pilotní projekty,
regulérní provoz, rozšíření na další oblasti ČR).


                                                         232
10.4 MHP (Multimedia Home Platform)
Jedním z motorů, které by měly stimulovat zavádění digitálního vysílání rozhlasu a televize, by měla být podle soudu
některých odborníků interaktivita. Jde v podstatě o to, aby posluchač/divák měl moţnost aktivně zasahovat do
programů a provádět i celou řadu dalších činností. Z nich uvádíme např. televizi na vyţádání (video on demand),
elektronické bankovnictví (home banking), internet, e-mail, placenou televizi (pay TV), elektronický programový
průvodce (EPG), elektronický obchod (home shopping), navigátor, obrazový telefon apod. Všechny tyto sluţby
hodlají digitální technologie podporovat. Je ovšem zřejmé, ţe takou činnost lze realizovat pouze tzv. zpětným
kanálem, který umoţňuje přenos dat (povelů, dotazů, hlášení) od terminálu (přijímače) zpět do místa, odkud se
vysílá. Vytvoření zpětného kanálu představuje pro nové technologie určitý problém, protoţe donedávna vyhovoval
pro rozhlasový provoz pouze jednosměrný přenos. První technologie, která se s tímto problémem vyrovnala, byl
systém kabelových rozvodů, které dnes ve své většině zpětný přenos umoţňují. Druţicové a zemské vysílání zatím
ve většině případů pouţívá pro zpětný přenos telefonní síť. Mikrovlnné spoje (MWS - viz dále) jsou pro zpětný přenos
vybaveny jiţ ve své podstatě. Vytvoření zpětné cesty je však pouze část řešení problému. Je třeba, aby programy a
přístroje zařazené do systému dokázaly hovořit stejným jazykem a byly tak vzájemně kompatibilní. Tento poţadavek
nebyl donedávna řešen a existovala tak celá řada nesourodých protokolů. Proto se rozhodli experti pro DVB vytvořit
evropský standard pro multimediální domácí platformu MHP. Lze říci, ţe se tato práce podařila a tak je dnes
k dispozici univerzální systém schopný dalšího rozvoje. Předpokládá se, ţe MHP budou vybaveny kromě
nejlevnějších verzí všechny set-top-boxy a digitální televizní přijímače. V budoucnu se předpokládá, ţe bude moci
být MHP integrován (např. prostřednictvím bezdrátového přenosu) i do dalších zařízení v domácnosti. Oba
provozovatelé experimentálního digitálního vysílání proto připravují implementaci MHP do svých experimentů.
10.5 Legislativa
Usnesením č. 696 ze dne 9. července 2001 uloţila vláda Ministerstvu kultury, aby vypracovalo ve spolupráci
s Ministerstvem dopravy a spojů návrh změny právní úpravy rozhlasového a televizního vysílání, která by umoţnila
přechod na digitální vysílání v České republice. Podle tohoto zadání byl v první polovině roku 2002 zpracován návrh
novely zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání č. 231/2001 Sb. V rámci meziresortního
připomínkového řízení však uplatnil Český telekomunikační úřad zásadní připomínky, směřující ke koncepční otázce
vymezení působnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a ČTÚ. Ministerstvo dopravy a spojů i Rada se
stanoviskem ČTÚ nesouhlasily a proto nebylo v silách zpracovatelů novely připomínky ČTÚ vypořádat. Z toho
důvodu inicioval ministr kultury schůzku, které se zúčastnil ministr dopravy a spojů, ministr pověřený řízením Úřadu
pro veřejné informační systémy, předseda ČTÚ a předseda Rady. Z tohoto a dalších jednání vyplynuly některé
podstatné skutečnosti, které mění soubor vstupních podmínek, podle kterých byla novela zákona zpracována.
Především jde o to, ţe nelze dodrţet předpoklad platné koncepce, podle kterého měl být proces zavádění digitálního
vysílání zahájen zprovozněním dvou celoplošných multiplexů. Dále je nutné vzít v úvahu nově přijaté předpisy
Evropského společenství, podle kterých je mimo jiné třeba zřetelně oddělit regulaci obsahu programu od regulace
jeho přenosu. Na základě těchto skutečností bylo vládě navrţeno zrušit bod II/I usnesení č. 696 a dále uloţit
ministerstvu informatiky ve spolupráci s ministerstvem kultury předloţit aktualizaci koncepce přechodu na digitální
rozhlasové a televizní vysílání v České republice s termínem 31. 5. 2003.
Protoţe z uvedeného důvodu nebyla schválena novela zákona č. 231/2001 Sb., nebylo moţné zatím zahájit
výběrové řízení na provozovatele multiplexu a tím méně i oficiálně zahájit pravidelné digitální vysílání a nezbylo tedy,
neţ zatím prodlouţit experimentální provozy.
10.6 Vyšší kmitočtová pásma zemského vysílání
O situaci v kmitočtových pásmech 2,1 aţ 2,3 GHz, 10,7 aţ 12,1 GHz a 12,1 aţ 12,5 GHz byla podána informace ve
zprávě za rok 2001 a v průběhu roku 2002 zde nedošlo k výraznějším změnám. U pásem 10,7 – 12,5 GHz uvádíme
pro pořádek tu okolnost, ţe i kdyţ Rada a Český telekomunikační úřad zde mohou případ od případu povolit provoz
zemského vysílacího zařízení, platí zde priorita druţicového provozu, který nesmí být zemským vysíláním rušen.
Z toho vyplývají velmi přísné poţadavky na tvar vyzařovacího diagramu a umístění vysílacích i přijímacích antén.
Jako perspektivní pro zemské vysílání jsme v uvedené zprávě uváděli pásmo 40,5 aţ 43,5 GHz. Zde došlo v roce
2002 k dalšímu vývoji, neboť Český telekomunikační úřad vydal v říjnu ve svém Věstníku, částka 10, přílohu č.
9/9.2002 k plánu vyuţití kmitočtového spektra pro kmitočtové pásmo 39,5 – 43,5 GHz. V této příloze je pásmo 40,5 –
42,5 GHz sdíleno tzv. pevnou sluţbou (do které jsou zahrnuty i digitální multimediální bezdrátové systémy MWS),
druţicovou pevnou, druţicovou rozhlasovou a zemskou rozhlasovou sluţbou. Kromě toho mohou systémy MWS
pracovat i v pásmu 42,5 – 43,5 GHz. Provoz jednotlivých zařízení bude moţný na základě individuálních povolení,
vydaných Českým telekomunikačním úřadem, a to – v případě rozhlasového a televizního provozu - po doloţení
oprávněním (licencí nebo registrací) podle zvláštního zákona. Předpokládá se další vývoj, který by maximálně
usnadnil přístup provozovatelů ke spektru např. prostřednictvím generální licence.
U systémů MWS se vyţaduje digitální modulace a obousměrný (duplexní) reţim. Vzhledem k omezenému dosahu,
danému charakterem šíření v tomto pásmu, si budou vnitrostátní koordinaci provádět sami provozovatelé.
V návaznosti na toto opatření ČTÚ uspořádala Česká asociace kompetitivních komunikací (ČAKK) dne 1. 11. 2002
workshop s mezinárodní účastí se zaměřením na vyuţití uvedeného kmitočtového pásma. Zde zaznělo několik
přednášek, podle kterých se v některých západních státech včetně USA tyto sluţby rozvíjejí, praktické zkušenosti
však potvrzují omezený dosah, který činí v závislosti na členitosti území (zástavba) 1 – 2 km od jedné základnové
stanice takţe lze povaţovat systémy 40 GHz jako vhodné pro řešení poslední (nejniţší) úrovně telekomunikační sítě
(tzv. „last mile“). Společnost Wimes (sdruţující Thomson + Thales) uvedla předpokládané řešení pro předměstí
                                             2
Paříţe – městečko Conflans Ste Honorine, kde je hustota asi 1100 domácností na 1 km a kde se předpokládá
prostřednictvím 3 buňkových stanic zásobit asi 6500 domácností digitální televizí a asi 1950 rychlým internetem.
Z referátu ing. Petrţílky ze společnosti TES Media pak bylo patrné, ţe v České republice asi nelze očekávat masové
zavádění MWS (a to přestoţe TES byl první organizací, která systém 40 GHz uvedla do provozu). Důvodem jsou

                                                          233
jednak vysoké ceny digitální technologie, dále okolnost, ţe oblasti přicházející v úvahu jsou jiţ většinou vybaveny
kabelovými rozvody, nevhodná výšková členitost našich sídlišť, nákladné propojení jednotlivých základnových
stanic.
10.7 Přehled studií vztahujících se k novým technologiím
V průběhu posledních let objednala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání od Testcomu řadu studií, které se
vztahovaly k přípravě digitálního vysílání v příslušných kmitočtových pásmech. Tyto studie slouţily jako podklad pro
zpracování materiálů vyšší úrovně (např. Koncepce přechodu na digitální vysílání), jednak jako podklad pro úvahy o
postupu v mezinárodní koordinaci a konečně jako inovace výpočetních systémů potřebných pro posuzování pokrytí
existujícími a chystanými rozhlasovými a televizními vysílači.
Pro orientaci uvádíme přehled těchto studií:
název studie - smlouvy     číslo smlouvy  popis
Návrh sítí vysílačů T-DABu   623/97-84    1.etapa: návrh celoplošné sítě vysílačů zemského digitálního
                        rozhlasu v pásmu VHF
                        2. etapa: návrh regionálních sítí vysílačů zemského digitálního
                        rozhlasu v pásmu L
Rozvoj a rozšíření       625/97     1.etapa: systémový návrh programového díla. Realizace základního
výpočetního systému              modulu výpočtu plošného pokrytí území signálem
VeSPes
                        2. etapa: realizace modulů pro návrh vysílacích sítí. Finalizace
                        celého programového díla, testování a uvedení do rutinního provozu
Rozbor moţností zavedení    763/98     Optimalizovaný výběr kanálů a stanovišť DVB-T
zemské digitální TV v ČR            výstup 1: návrh kanálů a stanovišť vysílačů DVB-T kmitočtově
                        optimalizovaný s ohledem na souběţnou analogovou televizi
                        Posouzení kapacitních moţností kmitočtového spektra pro TV
                        vysílání
                        Moţnost uspořádání multiplexů v ČR
                        Postup při budování celoplošné sítě DVB-T (experimentální vysílání;
                        pilotní projekty)
                        Návrh organizace sítí DVB-T (tvorba a obsazení multiplexu;
                        provozovatelé multiplexu)
Koncepce rozvoje        795/98     Posouzení programových a ekonomických moţností celoplošného a
televizního vysílání do roku          lokálního TV vysílání.
2005 1. etapa
                        Návrh postupu při uvolňování TV kanálu R12 ve prospěch T-DAB
                        Posouzení dalšího vývoje sítí zemské televize a odhad poţadavků
                        na nové sluţby
                        Návrh strategie mediální politiky v oblasti TV vysílání,
                        odhad doby souběţného provozu analog/DVB-T
Rozvoj a rozšíření       794/98     Programový modul pro zobrazení a podrobnou analýzu terenních
„výpočetního systému pro            profilů mezi zadanými vysílači nebo body v terénu pro přesné
návrh sítí TV, DVB-T, VKV a          vyhodnocení uţitečného i rušícího signálu, analýza viditelnosti ze
zemského DAB rozhlasu“ a            zadaného bodu, respektování morfologie terénu.
sluţby s tím spojené
                        Programový modul pro zobrazení terenních profilů, viditelnosti a
                        výsledků výpočtu pokrytí v topografických mapách v digitálním tvaru
                        Programový modul pro výpočet jednofrekvenčních sítí (SFN) DVB-T
                        a modul DAB (databáze, výpočet rušení, výpočet SFN)
                        výstup: programový modul pro výpočet jednofrekvenčních sítí (SFN)
                        DVB-T
                        Realizace pomocných utilit a nových funkcí systému: konverze
                        výstupních dat do kmitočtových přídělů – parametry stanoviště,
                        vyzařovací diagramy, efektivní výšky, chráněné dosahy vysílačů a
                        případně dalších, dle operativních poţadavků zadavatelů,
                        specifikovaných po dohodě se zhotovitelem
                        Provozně programátorský servis, zabezpečení spolehlivého provozu
                        systému, hot-line servis, osobní asistenční sluţby při vyuţívání
                        systému.
                        výstup: specifikované sluţby
                        Digitalizace Topologických map ČR v měřítku 1:100 000 z tištěných
                        mapových podkladů dodaných objednatelem, pro vyuţití ve
                        výpočetním systému pro návrh sítí TV a VKV rozhlasu v rámci

                                                           234
                     organizace objednatele.
                     výstup: digitalizace Topologických map ČR v měřítku 1:100 000
                     Revize databáze rozhlasových FM vysílačů
                     výstup: nová databáze
Návrh sítí DVB-T       860/99   Návrh druhé sítě DVB-T ve 4. a 5. TV pásmu (kanály 21 aţ 60)
                     výstup: návrh sítě
Studie rozdělení pásem    12/1999   Stručný přehled aktuálních moţností vyuţití kmitočtového spektra
                     v ČR pro rozhlasové a televizní vysílání (účelová analýza Národní
                     kmitočtové tabulky
Rozvoj a rozšíření      861/99   Provozně-programátorský servis výpočetního systému VeSPes,
výpočetního systému            zajištění spolehlivého provozu na síti RRTV, asistenční sluţby, hot-
VeSPes a sluţby s tím           line sluţby, drobné úpravy a rozšíření systému (formuláře, např.
spojené                  příloha TV a FM licence apod.), úpravy databází.
                     Návrh a realizace serveru pro vytvoření, obsluhu a vyuţití databáze
                     plošných hodnot intenzit elektromagnetického pole pro uţitečné a
                     rušící vysílače. Základní aplikační programy: zobrazení diagramů
                     signálů zvolených mnoţin vysílačů (např. celých sítí) v obou
                     mapových systémech, analýza obsazenosti kmitočtů v daném místě,
                     analýza kvality příjmu v daném místě, podpora pro návrh nových
                     kmitočtů apod. Dodání naplněné aktualizované databáze intenzit
                     pole pro uţitečné a rušící vysílače.
                     Rozšíření architektury systému o moţnost instalace samostatných
                     modulů modelů šíření. Realizace a implementace modulu šíření
                     optimalizovanou metodou RDK, vyvinutou v TESTCOM
                     Rozšíření moţností vizualizace vypočítaných výsledků na mapových
                     podkladech. Rozšíření stávajících mapových podkladů (výškopisná a
                     rastrová mapa) o vektorovou mapu v rozsahu autoatlasu ČR
                     v měřítku 1:100 000 (licence pro 3 počítače). Rozšíření moţností
                     vizualizace výstupů subsystému Sítě SFN na rastrových a
                     vektorových mapách.
Rozbor referenční situace a  3-333-   Variantní řešení vyuţití nově uvolněného K61 a perspektivních
kanálů 61-69         0880/2000  kanálů č. 62 a 63
                     Strategie vyuţití kanálů 61 aţ 69
                     Návrh sítí DVB-T v souladu s koncepcí zpracovanou skupinou SDV
                     Návrh měřících metod pro hodnocení digitálního vysílání
                     výstup: návrh měřících metod T-DAB a DVB-T
                     Posouzení ţádostí o analogové televizní vysílání
Studie moţností vyuţití    3-333-   Zpracování studie v minimálním rozsahu, daném následující
pásma 40,5-43,5 GHz      1091/2000  osnovou:
                     Analogové vysílání
                       pouţité modulace
                       velikost pokrývaného území lokálním vysílačem
                       nároky na technologii na přijímací straně
                     Digitální vysílání
                       pouţité modulace
                       interaktivita
                       velikost pokrývaného území lokálním vysílačem
                       nároky na technologii na přijímací straně
                     Moţné perspektivy rozvoje lokálního TV vysílání v 40,5 - 43,5 GHz
                       analogové, digitální, vliv rozvoje DVB-T, souvislosti s rozvojem
                        CATV, SAT
                       rozvoj interaktivního provozu, souvislosti s rozvojem ostatních
                        širokopásmových technologií
                     Příklad moţného plánu vyuţití kmitočtového spektra 40,5 - 43,5 GHz
                     pro ČR
                       návrh základních parametrů systému
                       řešení mezisystémové interference
                       základ notifikace PMP (MWS) systémů v rámci ČR
                     Závěr
                       doporučení k podpoře poskytovaní lokálního TV vysílání
                        v kmitočtovém pásmu 42 GHz
                       podpora by měla být neutrální tj. systémově a technologicky
                        nezávislá
Některé další varianty    3-333-   Vyhodnocení aktuálního stavu koordinací kmitočtů pro DVB-T ( dříve

                                                       235
přechodu na DVB-T       1522/2001    navrţené multiplexy )
                         vyhodnocení současného stavu a prognóza dalšího vývoje
                          koordinace kmitočtů pro DVB-T, navrţených ve všech
                          dosavadních studiích TESTCOM
                       Studie o vyuţití stávající sítě kmitočtů ČT2 pro další etapu rozvoje
                       DVB-T
                         podrobná analýza moţností vyuţití sítě kmitočtů ČT2 pro rozvoj
                          vysílání DVB-T. Ověření moţností sestavení maximálního počtu
                          multiplexů, návrh variantních řešení.
                       Studie o vyuţití stávající sítě kmitočtů ČT2 pro další etapu rozvoje
                       DVB-T, 1. verze
Moţnosti zavedení DVB-T v   3-333-     Návrh jednoho celoplošného multiplexu cestou optimalizace
ČR              1831/2002    analogové sítě ČT2 se zachováním analogového provozu.
Rozšíření výpočetního     objednávka   Zdokonalení výpočetního systému na Úřadu Rady pro plánování a
systému VeSPeS na       čj.       údrţbu rozhlasových kmitočtů a televizních kanálů pro analogové i
Radiolab, sítě SFN,      25328/2001*   digitální vysílání.
Radiobaze, Testpointy
Chester97 a výpočet pokrytí
obyvatelstva
* objednáno u CRC Data, ostatní u Testcomu
Kromě uvedených studií Testcom zpracoval studie, týkající se dané problematiky, téţ pro další instituce v České
republice. Uvádíme pouze stručný přehled:
  Analýza moţnosti vyuţití sousedních kanálů N-1 a N+1 k analogovému kanálu A pro vysílání DVB-T (pro MDS)
  Návrh sítí digitální zemské televize vyuţívající sousední kanály (pro MDS)
  Studie moţnosti realizace sítí DVB-T po konverzi ATV (pro České radiokomunikace)
  Návrh vytvoření dvou celoplošných multiplexů z mezinárodně zkoordinovaných kmitočtů (pro ČTÚ)
  Návrh variantních řešení sestavení minimálně dvou celoplošných multiplexů s vyuţitím kmitočtů mezinárodně
  zkoordinovaných pro DVB-T, včetně těch, jejichţ úspěšnou mezinárodní koordinaci lze očekávat do konce roku
  2002 (pro ČTÚ).
                                                           236
         11

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY A JEJÍCH ORGÁNŮ
                     237
238
Rada v roce 2002
Rada měla v roce 2002 45 jednacích dnů, z toho
            30 dnů zasedání
            8 návštěvních dnů v sídle Rady
            7 návštěvních dnů v sídlech jednotlivých provozovatelů (při výjezdním zasedání).
Rada projednala na zasedáních 1103 bodů programu, v jejich rámci učinila 488 správních rozhodnutí; z toho při
zasedáních 413 rozhodnutí, 75 dalších rozhodnutí učinila oběţníkovou metodou mimo zasedání (přičemţ tato
rozhodnutí byla potvrzena nejbliţším zasedáním).


11.1 Složení Rady
(v abecedním pořadí)

Ing. Zdeněk Duspiva, narozen 17.6.1964, publicista, Český Krumlov;
člen Rady od 22.května 2001

JUDr. Pavel Foltán, narozen 8.5.1957, hudebník, Brno;
člen Rady od 28.února 2001

Doc. JUDr. et Dr. Alena Macková, narozena 18. 3. 1963, vysokoškolská učitelka, Praha;
členka Rady od 12. prosince 2000

Mgr. Radek Mezuláník, narozen 1.4.1963, teolog a pedagog, Újezd u Brna;
člen Rady od 14. února 2002

Ing. Martin Muchka, narozen 1. 11. 1940, stavební inţenýr, Praha;
od 9. ledna 1999 do 20. listopadu 3. místopředseda Rady, od 21. listopadu 2000 předseda Rady
člen Rady od 3. prosince 1997

RNDr. Josef Musil, CSc., narozen 21. 7. 1939, chemik, ekolog, Dobříš;
od 9. ledna 1996 do 8. ledna 1999 2. místopředseda Rady,
od 9. ledna 1999 do 8. července 2000 1. místopředseda Rady, od 21. listopadu 2000 opět 1. místopředseda Rady
člen Rady od 9. července 1994, 2. mandát od 9. července 2000

Doc. Mgr. Ing. Daniel Novák, CSc., narozen 10.7.1952, advokát a vysokoškolský učitel, Praha;
člen Rady od 28. února2001

Jiří Novotný, narozen 1. 7. 1936, filmový historik, Zlín;
člen Rady od 9. července 1994, 2. mandát od 9. července 2000

Mgr. Petr Štěpánek, narozen 7. 6. 1958, hudebník a publicista, Hradec Králové;
od 9. ledna 1996 do 8. ledna 1999 3. místopředseda Rady, od 21. listopadu 2000 místopředseda Rady
člen Rady od 9. července 1994, 2. mandát od 11. července 2000

Milan Trojan, narozen 17. 6. 1958, podnikatel, Pavlice;
od 21. listopadu 2000 místopředseda Rady
člen Rady od 3. prosince 1997

Prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., narozen 3. 3. 1940, profesor Fakulty elektrotechnické ČVUT, Praha;
člen Rady od 3. prosince 1997

Arnošt Wagner, narozen 18. 8. 1938, novinář, Brno;
člen Rady od 8. března 2000

Mgr. Petr Ţantovský, narozen 15. 5. 1962, nakladatel a publicista;
člen Rady od 12. prosince 2000


11.2 Struktura Úřadu

Úřad měl ve sledovaném období 34 systemizovaná místa

Vedoucí Úřadu            PhDr. Helena Havlíková – zahraniční stáţ do 15.6.2002,
                  funkci nevykonávala; k 16.6. z funkce odstoupila
Vedením Úřadu pověřen        Ing.Pavel Gregora do 7.10.2002
Vedoucí Úřadu            Mgr.Miloslav Kučera od 8.10.2002
Sekretariát / Podatelna
Licenční odbor           funkce vedoucího ve sledovaném období nebyla obsazena
Programový odbor          vedoucí Mgr. Miroslava Škaloudová
Technický odbor           vedoucí Ing. Tomáš Řapek
Právní odbor            vedoucí JUDr. Jan Fučík

                                                        239
Ekonomický odbor           vedoucí Alena Svobodová
Odbor informací, komunikace     vedoucí PhDr. Pavel Barák
a zahraničních styků

Adresa: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Krátká 10, 100 00 Praha 10
Webové stránky Rady: http.//www.rrtv.cz


11.3. Financování Rady, výběr správních poplatků a pokut

Rada a Úřad jsou financovány ze státního rozpočtu, v němţ má Rada samostatnou kapitolu. V roce 2002 obdrţela
Rada prostředky v celkové výši 36 748 tis. Kč. Investiční výdaje tvořily 1 300 tis. Kč a ostatní neinvestiční výdaje 35
448 tis. Kč (v nich pak mzdové výdaje 22 687 tis. Kč). Závazné ukazatele rozpočtu kapitoly nebyly překročeny.

Mzdové výdaje

Odměny členů Rady.
Rada má 13 členů. Dle zákona o Radě je členství v Radě veřejnou funkcí.
Odměny členů Rady jsou stanoveny zákonem č.236/1995 Sb. s pouţitím ustanovení § 24a, § 24b a § 24c zákona
č.231/2001Sb.

Platové zařazení zaměstnanců Úřadu.
Pracovníci Úřadu Rady jsou platově zařazeni v souladu s nařízením vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců orgánů státní správy, v platném znění.

Ostatní neinvestiční výdaje

Nejvýznamnější podíl na ostatních neinvestičních výdajích představují sluţby. Protoţe personální moţnosti Úřadu
jsou limitovány jak počtem, tak zejména poţadavky na úzce vyhraněnou odbornost pracovníků a řešení úkolů Rady
předpokládá často vysoce specializované expertní činnosti, byly pro zajištění základních úkolů Rady některé z těchto
činností nebo jejich části zadávány externím pracovníkům a firmám (právní analýzy, soudní znalecké posudky,
analýzy programu, reklamy, sponzoringu, reklamního trhu, výzkumy poslechu a sledovanosti stanic, technické
analýzy, výzkumy a studie atd.).

Součást této poloţky tvoří rovněţ náklady na cestovné v rámci ČR a do zahraničí. Celkem se v roce 2002 uskutečnily
3 zahraniční sluţební cesty, kterých se zúčastnilo 5 pracovníků.

Ostatní poloţky představují běţné náklady na chod organizace (včetně zdravotního pojištění, pojistného na sociální
zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, přídělu do FKSP a nájemného).

Kapitálové výdaje

V roce 2002 pokračovalo doplňování a obměna vybavení členů Rady a zaměstnanců Úřadu počítačovou a
komunikační technikou. Rada nadále investovala do kvalitního digitálního zařízení určeného pro záznamy a
archivování pořadů. Další kapitálové výdaje představují běţnou míru investování do technických zařízení a
nehmotného investičního majetku (včetně obměny softwaru).

Správní poplatky a pokuty v roce 2002


Rada je v souladu se zákonem č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, zmocněna k výběru
správních poplatků za správní řízení ve věcech udělení a změn licencí k vysílání a registrací převzatého vysílání.

Správní poplatky a pokuty jsou příjmem státního rozpočtu, nikoli příjmem Rady. Od 1.1. 2002 do 31.12. 2002 byly
vybrány ve výši 67 783 286 Kč a tato částka byla prostřednictvím zvláštního příjmového účtu státního rozpočtu do
státního rozpočtu odvedena.

V této souvislosti je nutné opakovaně konstatovat nízkou platební morálku provozovatelů. Některé poplatky za Radou
schválené změny Úřad vymáhá opakovaně po řadu měsíců, coţ znamená další administrativní zátěţ.

Zákon o státním rozpočtu na rok 2002

Podle schváleného rozpočtu ze dne 12.10.2001 zůstaly výdaje pro kapitolu Rady nezměněny a na rok 2002 byly
celkově sníţeny o 36 tisíc Kč. Na základě jednání s Ministerstvem financí došlo v prosinci 2001 ke zvýšení výdajů
na mzdy, pojistné a příděl do FKSP v celkové částce 88 tisíc Kč při současném sníţení kapitálových a ostatních
běţných výdajů.
Úřad má 34 zaměstnanců. Tento počet je ve srovnání s průměrnými evropskými údaji minimální a postačuje pouze
pro základní výkon stanovených povinností.

                                                           240
S platností nového zákona č. 231/2001 Sb. přichází řada nových činností, které bude nutné nejméně do doby, kdy
bude schválen odpovídající nárůst počtu zaměstnanců Úřadu zabezpečovat dodavatelským způsobem (expertizy,
výrazně rozšířený rozsah i zaměření monitoringu, studie apod.).

Plnění závazných ukazatelů rozpočtu v roce 2002
kapitola 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

                               Rozpočet                  % plnění
                                             Skutečnost
Ukazatel                           Schválený  po změnách           3:02
                               1      2        3       4

Souhrnné ukazatele

 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace
 celkem

 VÝDAJE CELKEM                              36 748     36748     100

Dílčí ukazatele výdajů

 Jednotné dílčí ukazatele


 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou      16 805    16 805     16 805     100
 práci1


 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb        167     167       167      100
 Výdaje účelové určené na financování

 reprodukce investiční majetku               1 300    1 300      1 300     100
Návrh ukazatelů rozpočtu pro rok 2003
kapitola 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání


Souhrnné ukazatele                                      v tisících Kč
      Příjmy nedaňové a kapitálové a přijaté dotace celkem
      Výdaje celkem                                   33 832

Dílčí ukazatele výdajů                                    v tisících Kč
       Jednotné dílčí ukazatele
       Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci              17 550
       z toho: platy zaměstnanců
       Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)                   6 143
       Převod fondu kulturních a sociálních potřeb                   181
       Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku       490
       celkem

       Specifické dílčí ukazatele
       Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU       0

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné
na zdravotní pojištění
11.4 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dnem 1. 1. 2000 vstoupil v platnost zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(dále jen zákon o informacích). Rada, jako povinný subjekt dle tohoto zákona, vydává v souladu s ustanovením § 18
odst. 2 zákona o informacích výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací.


                                                          241
Ve smyslu ustanovení § 5 zákona o informacích zveřejňuje informace Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ve
svém sídle v Praze 10, Krátká 10 a na internetu.
Rada v roce 2002 zahájila vydávání Zpravodaje, ve kterém informuje odbornou veřejnost o aktuálním stavu v oblasti
vysílání a o činnosti Rady, který je bezplatně distribuován státním orgánům a provozovatelům vysílání.
Ţadatel můţe poţadovat poskytnutí informace na základě podání ústního, písemného, telefonického, zasláním faxem
či elektronicky, a to v sídle Rady, na telefonním čísle 274 813 830, 274 811 826, faxem na čísle 274 810 885, a na e-
mailové adrese: info@rrtv.cz

Dálkový přístup

Základní informace o činnosti a rozhodování Rady jsou veřejnosti přístupné také na internetové adrese
http://www.rrtv.cz.
V roce 2002 byly dány webové stránky Rady do souladu s poţadavky směrnice WAI (EU) a standardů ÚVIS, coţ
vedlo k jejich větší přehlednosti. Údaje o činnosti a rozhodnutích Rady jsou aktualizovány přibliţně kaţdých čtrnáct
dní.
Na webových stránkách Rady je moţné najít následující informace:
     působnost a sloţení Rady, výroční zprávy Rady od roku 1998, Zpravodaj Rady
     organizace Úřadu
     základní právní normy, které upravují oblast rozhlasového a televizního vysílání v České republice a v
     Evropské unii. Na webových stránkách jsou také umístěna soudní rozhodnutí ve sporech vedených proti
     rozhodnutím Rady.
     formuláře ţádostí a přihlášek k licenčním a registračním řízením
     zápisy z jednání Rady a tiskové zprávy, plán zasedání, návštěvních dnů a dalších akcí Rady
     rozpočet Rady
     správní rozhodnutí Rady
     aktuální seznamy všech provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání včetně kmitočtů (čtvrtletní
     aktualizace)
     údaje o vyhlašovaných licenčních řízeních
     ve snaze rozšířit moţnost veřejnosti vyjadřovat se k mediální problematice zřídila Rada chatovou stránku –
     diskusní fórum
V době konání veřejných slyšení uchazečů o licence pro rozhlasové nebo televizní vysílání jsou tato veřejná slyšení
vysílána v přímém přenosu na webových stránkách Rady.

Sazebník úhrad za poskytování informací Radou (Úřadem) činí:

  za kaţdou započatou hodinu práce při vyhledávání informací:    100, - Kč
  za pořízení jednostranného výtisku nebo kopie formátu A 4: 1,- Kč
  za pořízení oboustranného výtisku nebo kopie formátu A 4: 1,50 Kč
  za jednu disketu PC: 30,- Kč
  náklady spojené s poštovní sluţbou podle platného sazebníku České pošty, viz
  http://www.ceskaposta.cz/cenik/default.htm

Druh zásilky
                             Do hmotnosti / cena v Kč
                              20g  50g  200g   350g   500g     1kg   2kg
Obyčejné standardní psaní *)               6,40
Obyčejné psaní                        8   10    12    14    16      20     25
Doporučené psaní                      17   20    22    24    26      30     34
*) psaní o rozměrech max. 23,7x12,2x0,5 cm, přičemţ délka musí být nejméně 1,4xvětší neţ šířka

V případě informací obsaţených v publikacích a tiskovinách Rady se výše úhrady určí ve výši ceny za jejich výtisk,
případně ve výši výrobních nákladů na výtisk.
Nepřesáhnou-li úhrady za informace poskytnuté jednomu ţadateli částku 50 Kč, Rada je zpravidla poskytne zdarma.

Počet podaných žádostí o informace, jakož i počet podaných odvolání proti rozhodnutí Rady o nevyhovění
žádosti o poskytnutí informace (§ 18 odst. 1 písm. a), b) zákona o informacích), je uveden v následujícím
přehledu:

                                                    Počet

Obdrţené ţádosti o informace                                         198
Vyřízené ţádosti o informace                                         198
Počet odvolání proti rozhodnutí Rady o nevyhovění ţádosti o poskytnutí informace               0


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v roce 2002 obdrţela 198 ţádostí o informace. Odpovědi na ţádosti o
informace byly zpracovávány na základě informací Rady, dále byly vyuţívány veřejně dostupné zdroje informací jako
tisk nebo internet, případně byli tazatelé odkázáni na příslušné orgány tyto informace poskytující. Většina ţádostí o
                                                          242
informace byla vyřízena v zákonné lhůtě. Rada neobdrţela ţádné odvolání proti rozhodnutí Rady o nevyhovění
ţádosti o poskytnutí informace.
Ţádosti o informace vyřídily jednotlivé odbory Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání dle následující tabulky:


               Vyřízené ţádosti o informace
     Ekonomický            0
     Informační           163
     Licenční            15
     Právní              4
     Programový            7
     Technický            9
     Celkem             198

Útvar informací, komunikace a zahraničních styků Úřadu zodpověděl téměř 80 % ţádostí o informace. U některých
případů bylo vyuţito spolupráce s jinými odbory Úřadu Rady. Ostatní odbory zpracovávaly pouze úzce
specializované ţádosti o informace. Právní odbor Úřadu zodpovídal dotazy týkající se především výkladu zákona o
vysílání a jeho jednotlivých ustanovení. Licenční odbor Úřadu poskytoval vesměs základní informace o licenčních
podmínkách jednotlivých provozovatelů vysílání a podmínkách v licenčním řízení. Programový odbor Úřadu
zodpovídal zejména dotazy směřující k charakteristice konkrétních (především zpravodajských a publicistických)
pořadů, vysílaných provozovatelem televizního vysílání ze zákona či provozovateli celoplošného televizního vysílání
s licencí. Technický odbor Úřadu zodpovídal hlavně dotazy týkající se technických prostředků provozovatelů vysílání
a moţností udělení licence k rozhlasovému a televiznímu vysílání v různých obcích a regionech.
Tazatelé poţadovali nejčastěji informace z následujících oblastí:
Televizní vysílání
- kdo je vlastníkem TV Galaxie?                 - převody majetkových podílů Delta Media
- vztahy mezi TV3 a TV Galaxie                 - majetkové podíly FTV Premiéra
- licence TV3 a TV Galaxie                   - informace o vstupu investora do TV
- jaké jsou majetkové podíly provozovatelů            Galaxie Sport
 TV3 a TV Galaxie?                       - majetkové podíly společností (Domeana,
- přehled sankcí udělených společnosti CET 21           GES, FTV Premiéra)
- musí kabelová televize zařadit do vysílání          - dotazy k vysílání TV Prima v Purkarci
 rádio Český rozhlas 6 a 7?                  - ţádost o informace distribučních
- ochranná známka Prima TV                    technologiích TV Prima
- proč chybí logo při vysílání zpráv TV Prima?         - informace o změně hlasitosti vysílání TV
- bude v kabelové televizi samostatný kanál            Nova (reklamní bloky jsou hlasitější)
 pro teleshopping?                       - legalita celodenního vysílání Private Gold
- informace o vysílání PAY TV                  - na vědomí – ţádost o uveřejnění odpovědi
- proč není v nabídce UPC program                 zaslaná společnosti CET 21
 TV PORT?                           - podmínky vysílání teleshoppingu
- digitalizace                         - podmínky vysílání reklam
- co je třeba k vysílání v kabelovém systému?          - smluvní vztah s provozovateli zahraničního
                                 vysílání
- majetkové podíly, sníţení kapitálu CET 21

Rozhlasové vysílání
- registrovaná známka rádia Expres               - vysílání rozhlasových stanic na Vysočině
- současná situace Rádia Zlatá Praha              - nabytí právní moci licence Twistu,
- podmínky zaloţení dětského rádia                Tonu, Impulsu
- podmínky internetového rádia                 - ţádost o vysílací schéma některých rádií
- počty rozhlasových posluchačů                 - špatný příjem rozhlasového vysílání
- zvyšování úrovně vysílání Českého rozhlasu          - spuštění nových vysílačů v Olomouci
- proč Český rozhlas 6 – RSE vysílal pouze           - změna názvu rozhlasových stanic
 na středních vlnách                      - majetkové podíly provozovatelů rádií

Satelitní vysílání
-moţnost napojení satelitu                   -registrace ČNTS pro satelitní vysílání TVN
-satelitní vysílání – info                   -špatný příjem digitálního satelitního vysílače

Reklama
- reklama a posuny vysílacích časů               - je reklamou pozvánka na předvolební akci?
- je reklamou propagování výrobků                - reklama ve filmech
 a sluţeb provozovatele vysílání?


                                                          243
Rozhlasové a televizní poplatky
- za co se poplatky platí?                    - kdo a jak platbu poplatků kontroluje?
- je platba poplatků povinná?                  - kdo platbu vymáhá od neplatičů?

Licenční řízení a vysílání
- podmínky a postup přidělování licencí              rozhlasových stanic
- přehledy přidělených licencí a zájemců o ně          - informace o volných kmitočtech na Ostravsku
- údaje o licenci televize TV3, spol. CET 21           - kdy skončí zkušební provoz rádia Petrov?
- údaje o licenci rádia Beat, Hellax, Olympic          - prodlouţení licence TV Prima
- údaje o licenci rádia Špica, Twist               - údaje o licenci rádia Valc
- přidělení nových kmitočtů                   - dotazy ke stávajícímu stavu kmitočtů
- informace o kmitočtech jednotlivých              - platnost licence k vysílání u dané osoby

Rada a zákon č. 231/2001 Sb.
- výklad některých ustanovení zákona                o činnosti Rady
 č. 231/2001 Sb.                        - upřesňující dotaz na výjezdní zasedání Rady
- zákonný výklad politické reklamy                 v Českém Krumlově
- personální situace v Radě                   - koordinace Rady a Rady Českého rozhlasu
- jaká je politická příslušnost členů Rady             při hledání nových kmitočtů region. stanic
- jak vysoké jsou odměny členů Rady a proč se          - vyjádření Rady k dotazu Evropské komise
 nezveřejňují kontakty na členy Rady               (dodrţování ustanovení zákona)
- budou na webu zveřejněny stručné ţivotopisy
 členů Rady?                          - vyjádření Rady k vysílání Rádia Špica
- text na internetových stránkách Rady               (rušení vysílání dalších provozovatelů)
- soudní spory proti Radě za rok 2001              - názor Rady na předvolební venkovní
- důvody rozdílů v rozpočtu Rady oproti plánu           billboard Vl. Ţelezného
- upřesnění zápisu ze zasedání Rady               - systém rozhodování Rady
- doplňující informace ke Zprávě                  v licenčních řízeních


Ostatní
- licencované vysílání v Kosovu                  šíření nahrávek
- vysílání ve střední a východní Evropě             - ukazatele sledovanosti vysílání
 po roce 1989                          - souhrnná faktografie o vysílání v ČR
- kdo provozuje peoplemetry?                    (pro Euromedia Handbook)
- společné antény a STA                     - přechod z analogového vysílání na digitální
- kdo zjišťuje rušení vysílání?                 - funkčnost archivu České televize
- mediální legislativa EU, slaďování ČR a EU           - informace k projektu EastBox DIGITAL
- arbitráţ European Media Ventures                - diplomové a ročníkové práce studentů
 a České republiky (TV 3)                     legislativa vysílání
- dotazník Ministerstva financí – interní            - ţádost o informace ohledně lokálního
 audit Úřadu                           převaděče, pro zlepšení signálu ČT
- právní regulace internetového11. 5 Komunikace Rady s veřejností
Komunikaci Rady ve vztahu k veřejnosti lze hodnotit jako intenzivní a efektivní. Veřejnost zpravidla má veškeré
dostupné informace o činnosti a rozhodování Rady (vyjma informací podléhajících reţimu neuzavřených správních
řízení) neprodleně. Komunikační strategie, vypracovaná na základě minulých zkušeností, se vyznačovala maximální
věcností, rychlostí a otevřeností, coţ přispělo i k naprosté transparentnosti a veřejné kontrolovatelnosti činnosti Rady.

Rada v této komunikační strategii vyuţila především:
    pravidelných tiskových zpráv, vydávaných ihned ze všech jednání, která se svým obsahem dotýkala zájmů
    občanů a byla předmětem veřejné diskuse,
    vlastních internetových stránek, průběţně aktualizovaných a doplňovaných o nezbytné informace,
    mluvčího, který veřejnost prostřednictvím médií informuje o všech důleţitých rozhodnutích a jednáních Rady
    v objektivní poloze bez vlastního komentáře,
    tiskových konferencí, pořádaných nejen v Praze, ale i při výjezdních zasedáních v regionech,
    diskusí s odbornou i laickou veřejností prostřednictvím návštěvních dnů, mediálních panelů, účastí na
    konferencích jiných pořadatelů, seminářů jednotlivých členů Rady na vyšších stupních škol a institutů,
    publikační činnosti jednotlivých členů Rady, osvětlující i méně známé detaily a vysvětlující mnohé procesy
    probíhající na scéně elektronických médií.

Rada rovněţ průběţně (i na základě podnětů veřejnosti) hodnotila praxi veřejných vystoupení jednotlivých členů
Rady a pro podobné případy stanovila přesnou definici rozdílu mezi společným stanoviskem Rady a individuálním
názorem jednotlivého člena tak, aby nemohlo docházet k jejich záměně. Tím není dotčeno ústavou garantované
právo kaţdého jedince na vyjádření vlastního názoru.

                                                           244
Přehled hlavních témat vydaných tiskových zpráv v roce 2002


9.1.2002  Předseda Rady dne 3. ledna 2002 nařídil podle § 16 zákona č. 231/2001 Sb. veřejné slyšení ţadatelů
      o licenci k provozování rozhlasového vysílání ve vyhlášeném licenčním řízení Ostrava-Slezská 94,7
      MHz/1 kW na den 23. ledna 2002.
24.1.2002  Rada rozhodla o prodlouţení licence k celoplošnému televiznímu vysíláni společnosti CET 21, spol. s
      r.o. do roku 2017 a nařídila ústní jednání s představiteli společností CET 21, spol. s r.o. a MEF Media,
      a.s. Dále Rada udělila souhlas se změnou vlastnické struktury provozovatele Rádia Impuls a rozhodla
      o omezení územního rozsahu licence RTV Galaxie, a.s. a podala ţalobu na ing. Ivana Pilipa, poslance
      Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
15.2.2002  Rada upozornila potenciální ţadatele o povolení ČTÚ k provozování vysílacího rádiového zařízení v
      pásmu 10,7 – 12,5 GHz na to, ţe pokud mají v úmyslu toto povolení vyuţívat k provozování
      rozhlasového a televizního vysílání nebo převzatého rozhlasového a televizního vysílání, musí od
      Rady získat příslušné oprávnění.
19.2.2002  Rada rozhodla o prodlouţení licence k rozhlasovému vysílání společnosti BBC Radiocom (Praha)
      s.r.o. o dalších 8 let. Rozhodla o vypsání licenčního řízení k rozhlasovému vysílání na kmitočtu 102,2
      Mhz/1 kW Nové Hrady. Vyhlásila termín veřejných slyšení v licenčních řízeních k rozhlasovému
      vysílání na kmitočty 102,6 Mhz/ 500W Vyškov, 102,8 Mhz/1 kW Ústí nad Labem, 94,9 Mhz/1 kW
      Opava a 102,6 Mhz/500 W Opava, na 13. března 2002.
6.3.2002  Rada schválila základní programovou specifikaci FTV Premiéra, spol. s r.o., vyslovila předběţný
      souhlas s převodem 100 % obchodního podílu provozovatele Televize JSC, s.r.o. na společnost GIMI,
      spol. s r.o., projednala výsledky analýzy celoplošného televizního vysílání reklamy, sponzorování a
      teleshoppingu za leden 2002, schválila metodický manuál pro zpracování návrhu licenčních podmínek
      provozovatelů v licenčním řízení podle zákona o vysílání.
19.3.2002  Rada udělila licenci k satelitnímu a kabelovému televiznímu vysílání společnosti Galaxie sport, s.r.o.,
      udělila licenci ke kabelovému rozhlasovému vysílání společnostem JOE media, s.r.o. a Web Valc,
      spol. s r.o. Udělila licenci k terestrickému rozhlasovému vysílání na kmitočtu Ostrava 94,7 Mhz/1 kW
      společnosti Fajront BS, s.r.o. Rada dále analyzovala pořady TV Nova Volejte řediteli z období
      3. 11. 2001 – 19. 1. 2002. Došla k závěru, ţe v uvedených pořadech nedošlo k porušení zákona
2.4.2002  Rada schválila text zprávy pro Poslaneckou sněmovnu o vyváţenosti a nestrannosti zpravodajství a
      publicistiky celoplošných televizních stanic za období červenec 2001 aţ leden 2002. Dále prodlouţila
      licenci k rozhlasovému vysílání o dalších 8 let společnostem Juke Box, spol. s r.o. (Radio Čas - FM) a
      Radio Černá Hora II, s.r.o. (Radio Černá Hora).
5.4.2002  Rada rozhodla o dočasném pozastavení platnosti licenční podmínky, která společnosti RTV Galaxie,
      a.s. stanovuje povinnost přejímat program TV3 cz.
10.4.2002  Rada zveřejnila v tiskové zprávě program 8., výjezdního zasedání, které se konalo ve dnech 16. – 18.
      4. 2002 v Plzni, Chebu a Karlových Varech
18.4.2002  Rada vyslovila předchozí souhlas s převodem obchodního podílu Vladimíra Ţelezného v CET 21,
      spol. s r.o., na společnost METO a.s. Vyzvala Českou televizi, aby se ve svém vysílání zdrţela
      komentářů k právním sporům, v nichţ sama vystupuje jako účastník správního řízení, vzala na vědomí
      sdělení ČTÚ o tom, ţe není moţné vyuţít 55. kanál v Praze – Malešicích jako technický prostředek
      pro televizní vysílání.
24.4.2002  Dne 24. 4. 2002 se na společném jednání sešly Rada pro vysílání a Rada Českého rozhlasu.
      Zabývaly se především problematikou regionálního veřejnoprávního vysílání v nově ustavených
      krajích. Dalším diskutovaným okruhem otázek byly některé problémy související s novelou zákona o
      Českém rozhlasu.
30.4.2002  Rada udělila čtyři licence k provozování televizního vysílání prostřednictvím druţice a kabelových
      systémů společnostem Stanice O, a. s., NAT 1, s. r. o., TKW, s. r. o. a ASPERA TV, s. r. o. Dále Rada
      uloţila dvě pokuty provozovateli stanice TV Nova, CET 21 spol. s r. o., za vysílání upoutávek na
      erotický pořad Peříčko, vloţených do pořadů Jezerní královna (26. 12. 2001 od 11.05 hod) a Chcete
      být milionářem (16. 11. 2001 od 20.00 hod).
14.5.2002  Rada rozhodla o vyhlášení licenčního řízení k rozhlasovému vysílání na frekvenci Benešov 89,3
      MHz/5 kW. Dále Rada udělila licence k provozování infokanálů společnosti NOEL, v.o.s. a K.
      Vitvarové v kabelovém systému Catr spol. s r.o. Dále Rada udělila licence k provozování
      rozhlasového vysílání společnostem Czech Radio Praha, s.r.o. (Praha 95,7 MHz - Rádio Tón FM),
      Londa spol. s r.o. (Praha 105,9 MHz - Impuls 2), Radio Twist Praha, s.r.o. (Praha 96,1 MHz – Radio
      Twist, AZ Rádio, s.r.o. (Brno 99,0 MHz - AZ Rádio), Star Promotion, s.r.o. (Brno 96,8 MHz - Rádio
      Špica) a společnosti Nonstop s.r.o. (Vyškov 102,6 MHz - Rádio Krokodýl) na osm let.
28.5.2002  Rada udělila licence k provozování televizního vysílání v kabelových systémech na 12 let
      společnostem Amos, v.o.s. (infokanály – Hlinsko, Tanvald), M – servis Zlín, s.r.o. (infokanály -
      Ostroţská Nová ves, Pozlovice), SRAM, s.r.o. (infokanály v sítích UPC ČR a TES Media) a J.
      Heindlovi (infokanály – Kadaň, Klášterec nad Ohří).

                                                        245
4.6.2002   Rada udělila licence k provozování rozhlasového vysílání společnosti North Music s.r.o. (Ústí n./Lab.
       102,8 MHz/1 kW) a společnosti Fajront BS, s.r.o. (Opava 94,9 MHz/1 kW). Vyhověla ţádosti Českého
       rozhlasu o přidělení kmitočtu 102,6 MHz/500 W v Opavě. Udělila České televizi pokuty za porušení
       ustanovení zákona zařazením pořadů Obrázkáři a Nesmrtelný ţivot a smrt Mikiho Volka –
       rokenrolového krále do vysílání před 22.00 hod.
12.6.2002  Rada udělila licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů
       na 12 let společnostem Forcable s.r.o., TV-MAJ, s.r.o., B. Chladovi – T.V.SAT.
       Rada udělila licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím kabelových
       systémů na 8 let společnosti Radio Milenium s.r.o. (programy RM 1 a RM 2). Rada udělila licenci
       k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím druţice na 8 let společnosti RADIO
       PROGLAS, s.r.o.
20.6.2002  Rada na ústním jednání v rámci správního řízení ve věci stavu ve společnosti CET 21, spol. s r.o.
       vyslechla všechny pozvané zástupce společnosti – P. Kršáka, dr. Rozehnala, dr. Šmuclerovou a dr.
       Ţelezného a jejich právní zástupce.
25.6.2002  Rada přerušila správní řízení o podáních CET 21, spol. s r.o. ze dne 14. 6. a 17. 6. 2002, neboť
       společnost nepředloţila vyţádané doklady.

27.6.2002  Rada prodlouţila regionální televizní licenci FTV Premiéra, spol. s r.o., k vysílání (Praha, 24. kanál) o
       12 let, prodlouţila licenci k rozhlasovému vysílání společnosti Radio Life, s.r.o., o 8 let. Vydala souhlas
       v.o.s. Záveská a Brejcha, správci konkursní podstaty společnosti TV 3, a.s., přerušit druţicové vysílání
       programu TV 3 CZ na 30 dnů. Vydala souhlas se změnou názvu programu společnosti
       Českomoravské rádio, s.r.o., na Rádio Blaník Jiţní Morava, vydala souhlas se změnou názvu
       programu společnosti Fajront BS, s.r.o., na Radio Hey.
10.7.2002  Rada udělila šest licencí provozovatelům televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů
       k celkem 22 místním infokanálům. Souhlasila s tím, ţe jediným, 100% společníkem provozovatele
       televizního vysílání FTV Premiéra, spol. s r.o., se můţe stát GES Media Holding, a.s. Souhlasila s tím,
       ţe jediným, 100% společníkem provozovatele rozhlasového vysílání Hellax, spol. s r.o., se můţe stát
       AFAB, a.s.
12.7.2002  Vzhledem k pokračujícímu neuspokojivému vývoji situace okolo TV Nova důrazně varovala a vyzvala
       všechny účastníky sporu o televizi Nova, aby se zdrţeli jakýchkoli kroků, které by porušovaly licenční
       podmínky nebo vedly k narušení či ohroţení vysílání TV Nova.
12.7.2002  Rada se ohradila proti způsobu, jakým TV Nova informovala v Televizních novinách o výzvě Rady
       všem účastníkům sporu o vlastnictví společnosti CET 21, spol. s r.o.
28.8.2002  Rada ocenila způsob, jakým byli občané informováni v době povodní. Rada dále prodlouţila dobu
       platnosti licencí provozovatelům rozhlasového vysílání City Multimedia, s.r.o. (Rádio Blaník) a Londa
       spol. s r.o. (Radio Impuls). Na 12 let udělila licence provozovatelům televizního vysílání
       prostřednictvím kabelových systému M. Maštalířovi (Regionální televize Posázaví), HB TV,. spol. s
       r.o. (Infokanál, Havlíčkobrodsko) a Kabelové televizi Jeseník, spol. s r.o. (Jesenický infokanál);
10.9.2002  Rada, na základě analýzy vydala stanovisko, ţe kandidaturou V.Ţelezného do senátu není porušen
       zákon č. 231/2001 Sb. Rada dále vydala předchozí souhlas s převodem 34% podílu ve společnosti
       Radio Bonton, a.s., na italskou společnost Elemedia, S.p.A.
2.10.2002  Rada udělila šest licencí k provozování místního informačního systému, šířeného prostřednictvím
       kabelového systému – společnostem SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., MAME Moravské Budějovice,
       s.r.o., Kabelové televizi Třinec, spol. s r.o., F.C.A., a.s., SATT, a.s. a J. Švandovi. Rada dále
       prodlouţila dobu platnosti licencí k provozování rozhlasového vysílání o dalších osm let společnostem
       NONSTOP s.r.o., Ateliéry Bonton Zlín, a.s., RADIO STATION BRNO, spol. s r.o. Rada opětovně
       rozhodla o uloţení pokuty České televizi za odvysílání upoutávek na seriál Sex ve městě,
       psychothriller Groteska a film Nejasná zpráva o konci světa.
13.11.2002  Rada udělila licenci k provozování televizního vysílání v kabelových systémech společnostem SAT
       CENTRUM, spol. s r.o., ELSAT, spol. s r.o., TV PORT, s.r.o., ENECOS, s.r.o. Prodlouţila
       provozovateli Radio Publikum, s.r.o., licenci k provozování rozhlasového vysílání o dalších 8 let.
       Zahájila s provozovatelem Frekvence 1, a.s., správní řízení a vydala mu upozornění na porušení
       povinnosti dle § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.(v důsledku zařazení pořadu Sexy ţivot do
       programu v době od 11:00 do 13:00 hod.
17.12.2002  Rada prodlouţila dobu platnosti licence k experimentálnímu digitálnímu terestrickému vysílání v Praze
       provozovatelům České radiokomunikace a.s. (25. kanál) a Czech Digital Group, a.s. (46. kanál) Rada
       dále prodlouţila dobu platnosti licence k rozhlasovému vysílání provozovateli stanice Radio Country o
       8 let; a prodlouţila dobu platnosti licence k televiznímu převzatému vysílání prostřednictvím systému
       MMDS v omezeném rozsahu 6 kanálů na základě souhlasu ČTÚ o 2 roky provozovatelům MWTv
       Local s.r.o., TES Media, spol. s r.o. a Local TV Plus, s.r.o.
                                                          246
11.6 Přehled stížností
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v roce 2002 obdrţela 236 stíţností. Všechny stíţnosti byly vyřízeny v rámci
pravomocí Rady vyplývajících ze zákona č. 231/2001 Sb. Ty, které do kompetence Rady nespadaly, byly postoupeny
odpovědným orgánům anebo Rada stěţovatele informovala, na koho se mají se svou stíţností obrátit. Většina
stíţností byla vyřízena v zákonné lhůtě. Pokud se tomu tak nestalo, vzhledem k náročnosti řešeného problému či
vyřizováním některých aspektů stíţnosti na zasedání Rady, byly odpovědi stěţovatelům a ţadatelům zaslány
v nejbliţším moţném termínu.
Stíţnosti vyřídily jednotlivé odbory Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání dle následující tabulky:


              Vyřízené stíţnosti
     Ekonomický            0
     Informační           148
     Licenční             3
     Právní              6
     Programový            74
     Technický            5
     Celkem             235


Jednotlivé stíţnosti, které Úřad Rady obdrţel a zabýval se jimi, jsou rozčleněny do tématických skupin dle předmětu
stíţnosti. Toto rozčlenění je následující:
A)  Stížnosti
   programové:                                   celkem       197
        1) nevyváţenost, neobjektivita, nepravdivé informace                   68
        2) nevhodný obsah vysílání, neetické scény                        47
        3) porušování předpisů a neoprávněné vysílání                      16
        4) nevhodné, neetické chování moderátora                         9
        5) hospodaření subjektů                                  6
        6) jazykové a terminologické prohřešky                          3
        7) titulky pro neslyšící, závěrečné titulky filmů                     4
        8) reklama a teleshopping                                10
        9) opomenutí výročí                                    3
        10) posuny vysílacích časů                                 3
        11) podprahová sdělení                                   3
        12) ostatní                                        25

B)  Stížnosti
   technické:                                   celkem        6

C)  Stížnosti
   právní:                                     celkem       24
         1) licence, licenční řízení, udělení licencí                      19
         2) postup Rady                                     5

D)  Ostatní
   stížnosti:                                   celkem        9


Stěţovatelé nejčastěji kritizovali nevyváţenost a neobjektivitu rozhlasového a televizního vysílání a upozorňovali na
odvysílání nepravdivých informací. Dále byl často kritizován nevhodný obsah vysílání a časté zobrazování scén, jeţ
by mohly ohrozit mravní, fyzický a psychický vývoj dětí a mladistvých. Rovněţ bylo upozorňováno na nevhodné a
neetické chování moderátorů a provozovatelů vysílání a na vysílání neetických scén v některých pořadech.
Jednotlivé stíţnosti byly dále pro lepší přehlednost rozděleny do skupin podle předmětu nebo věci, na niţ si
stěţovatelé stěţovali. Nejvíce stíţností směřovalo na televizní vysílání, poté na vysílání rozhlasové a v neposlední
řadě stěţovatelé upozorňovali na právní aspekty, a to především na udělování licencí k rozhlasovému vysílání.
Z následujícího grafu je zřejmé procentuelní rozdělení stíţností do jednotlivých oblastí.
                                                          247
                       Rozčlenění stížností                         Televizní
                          vysílání
                          65%
             Ostatní
                                      Rozhlasové
              4%
                                       vysílání
                   Právní
                         Technické           18%
                   10%
                          3%
V televizním vysílání bylo v roce 2002 nejčastěji kritizováno vysílání komerční televize Nova (provozovatel CET 21,
spol. s r. o.). Jednak bylo toto vysílání kritizováno v obecné rovině a jednak šlo o přímé kritiky jednotlivých pořadů,
z nichţ nejkritizovanějším se stal hlavní zpravodajský pořad televize Nova – Televizní noviny.
I v případě České televize Rada obdrţela řadu stíţností. Některé z nich ale spadaly do kompetence Rady České
televize, jíţ byly rovněţ postoupeny, nebo bylo stěţovatelům doporučeno se na Radu České televize obrátit. Nejvíce
kritizovaným pořadem České televize byl rovněţ hlavní zpravodajský pořad – Události, publicistický pořad Klekánice
a střihový pořad České hlasování.
Poslední celoplošná televize – televize Prima byla předmětem nejmenšího počtu stíţností, které především
upozorňovaly na odvysílání nevhodných scén v konkrétních pořadech.                         Televizní vysílání
                                         Nova TV
              Česká televize
                                         45%
                36%
                                     Prima TV
                 Ostatní
                                       6%
                 5%

                        Kabelové    Lokální televize
                        televize      6%
                          2%
V rozhlasovém vysílání byla téměř polovina stíţností směřována na vysílání Českého rozhlasu. Některé z těchto
stíţností postoupila Rada k vyřízení Radě Českého rozhlasu, neboť spadaly do její kompetence. Většina těchto
stíţností upozorňovala na vysílání Českého rozhlasu obecně. Stěţovatelé především upozorňovali na neobjektivnost
a nevyváţenost zpravodajství a dále se jim nelíbila například úroveň vystupování některých moderátorů.
Zbylé stíţnosti na rozhlasové vysílání upozorňovaly na vysílání dvou provozovatelů s celostátní licencí a na jedenáct
provozovatelů s místní licencí. Ti byli především kritizování za nevhodné a neetické chování některých moderátorů,
nepřesné nebo nevyváţené zpravodajství a v některých stíţnostech stěţovatelé upozorňovali na moţné porušení
zákona o vysílání.                                                           248
                        Rozhlasové vysílání
                      Ostatní
                      25%

             Rádio Petrov
               5%

             Rádio KISS                      Český rozhlas
               5%                          45%
               Rádio
              Frekvence 1
                               Rádio Dragon
                10%
                      Rádio Expres      5%
                        5%
Další oblastí, na kterou si stěţovatelé stěţovali, je technická stránka vysílání. Stěţovatelé Radu nejčastěji
upozorňovali na rušení jak televizního, tak rozhlasového vysílání v určitých oblastech a doţadovali se nápravy.
Stěţovatelé si rovněţ několika dopisy stěţovali na rozhodnutí Rady při udělování licencí k rozhlasovému a
televiznímu vysílání. Nejčastěji si lidé stěţovali, ţe Rada dosud nepřidělila praţský kmitočet provozovateli Rádia
Proglas, znovu udělila licenci provozovateli televize Nova anebo udělila licence na kmitočty, jejihţ spuštěním se
stěţovatelům znemoţní dálkový poslech jiných stanic.
Několik stíţností bylo namířeno přímo na činnost rady. Stěţovatelé upozorňovali například na nesrovnalosti na
internetových stránkách Rady nebo pozdní vyřízení předešlých stíţností.
V neposlední řadě Rada řešila několik stíţností na reklamy, které se stěţovatelům zdály nevhodné, pobuřující a
některé údajně naváděly děti a mladistvé k hazardnímu chování. V jednom případě stěţovatel upozornil na reklamu,
které je dle něj klamavá.
Způsob, jakým na jednotlivé stíţnosti Rada reagovala, postupy a vyjádření k jednotlivých analyzovaným stíţnostem
nebo případně postoupení stíţností odpovědným orgánům je uvedeno v následujícím podrobném přehledu
vyřízených stíţností.


TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ – 154 podnětů
Televizní vysílání obecně – 6 podnětů
Televizní stanice byly kritizovány na posuny vysílacích časů začátků pořadů v souvislosti se zařazováním reklamy do
vysílání. Rada stěţovatelům objasnila zařazování reklamy do vysílání podle zákona a upozornila na monitoring
reklamy. Samotný posun vysílacích časů je přestupkem proti zákonu pouze tehdy, dojde-li tím k porušení licenčních
podmínek nebo základní programové specifikace.
Dále stěţovatelé upozorňovali, ţe ve zpravodajských pořadech České televize, televize Nova a televize Prima jsou
pouţívány neetické záběry. Vzhledem k neupřesnění daných případů, ve kterém zpravodajském pořadu a v jakou
dobu se příspěvky vysílají, a k obecnosti stíţnosti se Rada případem dále nezabývala.
Televizním a rozhlasovým stanicím bylo dále vytýkáno podbarvování mluveného slova razantní hudbou, přičemţ
stěţovatel upozorňoval, ţe vzhledem k jeho zdravotnímu stavu není schopen mluvené slovo od hudby rozeznat.
Celou věc povaţuje za diskriminaci zdravotně postiţených lidí, kteří trpí stejnými obtíţemi. Rada stěţovatele
upozornila, ţe nemá pravomoc zasahovat do vysílání jednotlivých provozovatelů a přikazovat jim, jakou hudbou
podbarvovat mluvené slovo a zda vůbec. Stěţovateli bylo doporučeno, aby se svým problémem seznámil jednotlivé
provozovatele. S ohledem na zdravotní stav stěţovatele byla kopie jeho stíţnosti rozeslána na doporučené adresy
přímo (Rada České televize, Rada Českého rozhlasu, CET 21, Asociace organizací pro neslyšící, nedoslýchavé a
jejich přátele).


Česká televize – 56 podnětů
Česká televize – obecně – 15 podnětů
Jedna stíţnost byla směrována proti neuvedení filmu O. Vávry Jan Hus v den výročí upálení Mistra Jana Husa. Dvě
další stíţnosti směřovaly proti nepřipomenutí výročí nacistické okupace českých zemí v České televizi. V další

                                                           249
stíţnosti označoval stěţovatel novoroční přípitek šlechticem Josefem Kinským za neprofesionální a nevhodný (podle
stěţovatele je hrabě Kinský téţ veden v tzv. Cibulkových seznamech jako agent StB). Jedna stíţnost upozorňovala
na nepřipravenost moderátorů diskusních pořadů vysílaných v České televizi. Rada stěţovatele upozornila, ţe nemá
pravomoc k zásahům do vysílání a nemůţe provozovatelům nařizovat, jaké pořady mají vysílat. Jde spíše o
neprofesionalitu a etické pochybení. Rada postoupila stíţnost Radě České televize.
Další stíţnost se týkala nezájmu České televize vysílat bohosluţby Náboţenské společnosti Svědci Jehovovi. Dle
stěţovatele by tyto bohosluţby Česká televize měla zařadit do vysílání. Rada stěţovatele upozornila, ţe nemá právo
zasahovat do vysílání České televize a doporučila stěţovateli obrátit se na Radu České televize.
V další stíţnosti stěţovatel upozornil na skrytou reklamu v reportáţi, kde byla kamerou zabrána reklamní loga České
pojišťovny na oblečení záchranářů. Rada provedla analýzu reportáţe ze dne 6. 3. 2002 a dospěla k závěru, ţe loga
jsou součástí oděvu a při natáčení přímé akce záchranářů se těmto záběrům nelze vyhnout. Nebyl zjištěn přestupek
proti zákonu o rozhlasovém a televizním vysílání ani proti zákonu o regulaci reklamy.
Dvě stíţnosti byly namířeny na vysílání druhého programu České televize (ČT2), kde nebyl přímý přenos pohřbu
anglické královny matky opatřen českými titulky ani českým komentářem; další stíţnost směřovala proti zařazování
reklamy a teleshoppingu do vysílání České televize. Rada stěţovatele odkázala na znění zákona č. 231/2001 Sb.,
konkrétně na ustanovení o vysílání reklam ve vysílání provozovatelů ze zákona a provozovatelů s licencí. V případě
absence komentáře přímého přenosu Rada postoupila stíţnost Radě České televize.
Jedna stíţnost byla namířena proti České televizi, která stěţovateli neposkytla záznamy z mistrovství světa ve
fotbale. Stěţovatel se odvolával, ţe se podle něj jedná o události značného společenského významu. Rada
stěţovateli doporučila dojednat si tzv. právo na stručné informace (News access) přímo s majitelem práv.
Další stíţnost byla namířena proti zveřejnění kopií záznamů protokolů o výslechu generálního ředitele České
televize. Stěţovatel se domníval, ţe by se Česká televize na svých internetových stránkách neměla zabývat
soukromými věcmi ředitele, dále se dotazoval, zda je tvorba těchto stránek financována z rozpočtu České televize a
zda se tímto nezpůsobuje České televizi majetková škoda. Rada stěţovatel upozornila, ţe tento případ nespadá do
kompetencí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, ale patří Radě České televize.
Jedna stíţnost byla namířena na jmenování nového šéfredaktora redakce sportu České televize. Stěţovatel s tímto
nebyl spokojen a doţadoval se nápravy. Další stíţnost byla namířena na činnost generálního ředitele České televize
Jiřího Balvína. Ke stíţnosti byl rovněţ připojen návrh na jeho odvolání. Hrubě napsaná stíţnost upozorňovala na
současnou špatnou situaci v České televizi. Stěţovatel upozorňoval na špatné personální změny a finanční problémy
České televize. Rada všechny tyto stěţovatele upozornila, ţe nemá pravomoc zasahovat do personálních a
finančních změn v České televizi. Rada dále stěţovatelům doporučila obrátit se na Radu České televize, neboť ta je
dle zákona orgánem, jímţ se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize.


Česká televize – jednotlivé pořady – 41 podnětů
  Pořad Atlet roku 2002 – 1 podnět
Stíţnost upozorňovala na přítomnost Václava Klause s chotí na slavnostním vyhlášení ankety Atlet roku 2002, kterou
vysílala Česká televize 2.11.2002 v přímém přenosu. Stěţovateli se přítomnost politika v pořadu se sportovní
tématikou zdá nevhodná. Rada stěţovatele informovala o faktu, ţe nekontroluje hosty vysílaných zábavných pořadů,
ty vybírají pořadatelé takovýchto akcí a výběrem se snaţí zvýšit prestiţ těchto pořadů.
  Pořad Bez imunity – 2 podněty
Rada obdrţela stíţnosti na výběr zástupců politických stran do pořadu. Stěţovatelé byli upozorněni, ţe Rada nemá
pravomoc ovlivňovat provozovatele vysílání k výběru hostů do svých pořadů. U politicko-publicistických pořadů je
prováděno pravidelné sledování jejich vyváţenosti.
  Pořad Černá a Bílá – 1 podnět
Stěţovatel upozornil na nevyváţené a jednostranné informace a potlačený názor druhé strany při vytváření reportáţe
o provozování lyţařských vleků na Bzenecku. Rada stěţovateli doporučila, aby vyuţil svého práva na odpověď.
  Pořad České hlasování – 3 podněty
Tři stíţnosti označovaly pořad České hlasování za nevhodný a účelový, záměrně poškozující jednu politickou stranu.
Jeho zařazení v den státního svátku (28. 10. 2002) do vysílání ČT 1 označují za neprofesionální. Rada na základě
provedené analýzy pořadu zahájila správní řízení a poţádala generálního ředitele České televize a Radu České
televize o vyjádření stanoviska k pořadu a jeho ţánrovému zařazení.
  Pořad Československý filmový týdeník – 1 podnět
Stíţnost namířena proti uvádění Československého filmového týdeníku, neboť stěţovatelka povaţuje tento pořad za
propagaci komunismu a označuje ho za nevhodný. Rada stěţovatelku upozornila, ţe provozovatel vysílání má dle
zákona právo vysílat své pořady svobodně a nezávisle. Rada monitoruje vysílané pořady a v případě, ţe dojde
k porušení zákona, jehoţ dodrţování Rada sleduje, vyvodí patřičné závěry. V případě zmíněného pořadu nejde o
porušení zákona a Rada v této věci nezasáhla.
  Pořad Jsou hvězdy, které nehasnou – 1 podnět
Stěţovatel upozornil, ţe v tomto pořadu opakovaně dochází k bezprecedentní a nepřípustné propagaci jednoho
z kandidátů na praţského primátora. Stěţovatel tento postup hodnotí jako neetický a krajně neseriózní, hlavně
z ohledem na nadcházející volební období. Rada stěţovatele upozornila, ţe etiku vysílání nesleduje. Česká televize
                                                         250
se při svém vysílání řídí tzv. etickým kodexem, jeţ je vnitřním předpisem ČT a jeho kontrolou se zabývá Rada České
televize.
  Pořad Kanárek – 2 podněty
Dva stěţovatelé upozornili na film Kanárek, který byl vysílán před 22:00 hodinou a dle stěţovatelů obsahoval mnoho
nevhodných scén a výrazů, které by mohly ohrozit psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých. Jedna stíţnost
směřovala zároveň na to, ţe moderátorka neupozornila před odvysíláním pořadu na jeho nevhodnost pro děti a
mladistvé. Rada provedla podrobnou analýzu toho pořadu a na jejím základě podnět na 23. zasedání odloţila.
  Pořad Klekánice – 4 podněty
 Reportáţ - Dvojí metr – 1 podnět
Stěţovatel upozorňoval, ţe přestoţe při natáčení dané reportáţe měli tvůrci reportáţe k dispozici stanoviska obou
stran, bylo konečné vyznění pořadu jednostranně konfrontační, odborný problém byl účelově zneuţit v neprospěch
státní ochrany přírody. Rada nemá nástroje, prostředky a především zákonnou pravomoc posuzovat pravdivost
odvysílaných příspěvků. Stěţovateli bylo doporučeno vyuţít práva na uveřejnění odpovědi dle zákona o vysílání
anebo se obrátit na Radu České televize.
 Reportáţ – Byl jsem jedním z nich – 2 podněty
Dvě stíţnosti upozorňovaly na reportáţ Byl jsem jedním z nich z pořadu Klekánice. Stěţovatelé (oba v právním
zastoupení) v dopise uvádějí, ţe vnímají reportáţ jako zneuţití veřejnoprávního média a nebezpečnou manipulaci
s veřejným míněním. Dále uvádějí, ţe reportáţ ovlivňuje i samotné soudní řízení, které dosud nebylo pravomocně
ukončeno. Rada se podněty zabývala na svém 22. zasedání. Vzhledem k tomu, ţe ve věci ještě nebylo ukončeno
soudní řízení, není v pravomoci Rady do řízení jakkoliv zasahovat. Stěţovatelům bylo doporučeno vyuţít dle zákona
právo na odpověď. Kopie obou stíţností byly zaslány Radě České televize k vyjádření a jako podnět s podezřením
na zasahování do nezávislosti a nestrannosti soudu Ministerstvu spravedlnosti.
 Reportáţ – Tajemství sv. Michala – 1 podnět
Stěţovatel upozorňuje na porušování objektivity a vyváţenosti v příspěvku o problematice rekonstrukce a
zprovoznění kostela sv. Michala v Praze. Rada se podnětem zabývala na 22. zasedání. Dle zpracované analýzy
programového odboru Úřadu Rady v příspěvku dostaly prostor k vyjádření obě strany sporu. Jedna z nich,
stěţovatel, se však k danému problému odmítla vyjádřit. Česká televize tím ale splnila podmínku objektivity. Na
základě této analýzy Rada podnět odloţila a stěţovateli bylo doporučeno obrátit se v občanskoprávním sporu na
příslušný soud.
  Pořad Muž, který vyšel z hrobu – 2 podněty
Dva podněty upozornily na nevhodné erotické scény ve filmu Muţ, který vyšel z hrobu, který byl vysílán před 22:00
hodinou. Rada stěţovatelům odpověděla, ţe podobnými podněty se denně zabývá a v mnoha případech
s provozovateli jiţ zahájila správní řízení. Rada v těchto věcech rozhoduje odpovědně a podle svého nejlepšího
vědomí. Rozhodně však nelze kaţdou nevhodnou scénu v pořadu povaţovat za porušení zákona.
  Pořad Naostro – 2 podněty
Stěţovatelé upozornili na pořad, kde vystupoval radní Petr Štěpánek, a zdůrazňovali, ţe moderátor pořadu
postupoval neprofesionálně. Štěpánka nenechal mluvit, útočil na něj a byla patrná zaujatost. Rada poţádala Českou
televizi k vyjádření a po jejím obdrţení se připojila k její odpovědi. Podle České televize neposkytla diskuse
dostatečně faktický ráz, moderátor se na hosta obracel s větší mírou přísnosti neţ na předešlé hosty, promluvy hosta
byly přerušovány. Celkový výstup moderátora byl neprofesionální.
  Pořad Nedej se – 1 podnět
Stíţnost byla směřována k pořadu o Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Stěţovatel upozorňuje na nevyváţené a
jednostranné informace odvysílané v reportáţi. V závěru dopisu však stěţovatel sám uvádí, ţe zaměstnanci Lesů
ČR, s.p. dostali moţnost vyjádřit se k dané problematice, ale odmítli ji. Tím však provozovatel splnil zákonnou
povinnost dodrţování zásad objektivity a vyváţenosti. Rada stíţnost postoupila Radě České televize.
  Povídka Past – 1 podnět
Stěţovatel upozornil, ţe uvedení povídky Past v České televizi vyvolalo nevoli jiţ v roce 1997. Po zaslání několika
stíţností do České televize dostal stěţovatel příslib, ţe povídku jiţ Česká televize neodvysílá. V září 2002 ji však
Česká televize odvysílala hned dvakrát (8. 9. a 13. 9. 2002). Stěţovatel uvádí, ţe povídka je zaměřena proti
skautským organizacím, a chování, které je v povídce popsáno, neodpovídá chování skautů. Stěţovatel dále
označuje chování pracovníků České televize za arogantní. Rada stěţovatele informovala o uplynutí doby, ve které si
Rada na České televizi můţe vyţádat záznam povídky, a nemůţe tedy provést její podrobnou analýzu a povídku
posoudit z hlediska vysílacího zákona. Rada dále nemá kompetence posuzovat a postihovat arogantní chování
zaměstnanců České televize. Stěţovateli bylo doporučeno obrátit se na Radu České televize.
  Pořad Péče – 1 podnět
Stěţovatel upozornil na odvysílání filmu Péče před 22:00 hodinou, ve kterém se dle něj nevhodným způsobem
prezentovalo téma zneuţívání dětí. Stěţovatel dále upozorňuje na přílišné vysílání pořadů s touto tématikou a ţádá
Radu o prověření a prošetření podnětu. Rada se podnětem zabývala na svém 22. zasedání. Vzhledem k provedené
analýze pořadu došla Rada k závěru, ţe film je mimořádně věcné, silné a působivé dílo, které se vyhnulo všem
lákadlům laciné senzačnosti a zmapovalo doţivotní důsledky záţitků obětí. Vzhledem k těmto zjištěním Rada podnět
odloţila.

                                                         251
  Pořad Obrázkáři – 1 podnět
Stíţnost byla vedena proti vulgárním výrazům v pořadu Obrázkáři, vysílaném před 22:00 hodinou. Po provedené
podrobné analýze pořadu Rada uloţila České televizi pokutu z důvodu moţného ohroţení psychického nebo
mravního vývoje dětí a mladistvých.
  Pořad Přesčas – 2 podněty
Stěţovatel upozorňoval na uráţlivou prezentaci příspěvku a na manipulaci s historickými daty. Rada stěţovateli
doporučila obrátit se na Radu České televize, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nemá prostředky ke kontrole
správnosti informací ve vysílaných pořadech.
Další stíţnost směřovala proti sudetoněmecké propagaci, kdyţ dostal historik Ján Mlynárik 3/4 času pořadu na
obhajobu sudetoněmeckých názorů. Rada stěţovatele upozornila, ţe nemůţe zasahovat do výběru hostů v pořadu
Přesčas a objektivitu a vyváţenost vysílání posuzuje z dlouhodobého hlediska, a doporučila mu obrátit se se svou
stíţností na Radu České televize.
  Pořad Sama doma – 1 podnět
Stíţnost byla vedena na moderátorku pořadu, která dle stěţovatele propagovala ve vysílání divadlo Bez zábradlí,
jehoţ je spolumajitelkou, a film, který reţírovala její sestra. Podle stěţovatele mohlo dojít ke střetu zájmů. Rada
pořad analyzovala a došla k závěru, ţe nejde o skrytou reklamu a nedošlo ani k jinému přestupku proti zákonu o
vysílání a případ na svém zasedání odloţila.
  Pořad Simpsonovi XI. – 1 podnět
Stěţovatel upozornil na moţná podprahová sdělení odvysílaná v díle nazvaném Nemoţný misionář. Rada pořad
analyzovala, ale podprahová sdělení v pořadu nezjistila.
  Pořad Taxi, prosím – 2 podněty
Stíţnost upozorňovala na skrytou reklamu v pořadu Taxi, prosím, kde došlo ke zveřejnění telefonního čísla taxi
sluţby, dále stěţovatel upozornil na nevhodný rozhovor s pornoherečkou v tomto pořadu před 22:00 hodinou, který
by mohl mít špatný dopad na psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých. Další stíţnost upozorňovala na tento
pořad s podezřením na neoprávněný zásah do soukromého a osobního ţivota, který je bez předchozího souhlasu
občana dle zákonů č. 40/1964 Sb. a 101/2000 Sb. vyloučen. Stěţovatelka, poslankyně PSP ČR, poţádala Radu o
přezkoumání pořadu a sdělení stanoviska. Rada si vyţádala na České televizi příslušné záznamy pořadu a podněty
se zabývá.
  Pořad Teleskop – 1 podnět
Stěţovatel upozorňuje, ţe pořad Teleskop, odvysílaný dne 30.6.2002, měl charakter tzv. info-commercialu,
informativního pořadu s výraznými reklamními prvky. V pořadu bylo několikrát zviditelněno logo společnosti, včetně
jejího produktu. Rada se tímto podnětem zabývala na 15. a 16. zasedání a podnět vzhledem k výsledkům provedené
analýzy, která prokázala, ţe nešlo o skrytou reklamu, odloţila.
  Pořad Události – 7 podnětů
Stěţovatelé upozorňovali zejména na neobjektivnost a nevyváţenost zpravodajství, označují je za jednostranné,
zkreslující, v jednom případě aţ podporující antisemitismus. Dále upozorňují na absenci informací o důleţitých
událostech, jako jsou například zahraniční cesty předsedy vlády, a poţadují zajištění maximální informovanosti. Rada
upozornila stěţovatele, ţe aktuálnost zpravodajství není záleţitostí vyváţenosti, ale prestiţe jednotlivých televizních
stanic, které by se měly snaţit podávat co nejaktuálnější zpravodajství.
Dvě stíţnosti byly namířeny proti reportáţi odvysílané v hlavní zpravodajské relaci, která dle stěţovatelů nevhodným
způsobem informovala o rušení hrobů sudetských Němců na místním hřbitově v Dolní Olešnici. V reportáţi byla dle
stěţovatelů poškozena starostka obce, která postupovala dle zákona. Stěţovatelé poţadují uveřejnění veřejné
omluvy. Rada stěţovatele informovala, ţe nemůţe zjišťovat pravdivost odvysílaných údajů. Stěţovatelům bylo
doporučeno dle zákona poţadovat na provozovateli vysílání uveřejnění odpovědi.
  Pořad Události, komentáře – 1 podnět
Stěţovatel upozornil na nevhodné zařazení reklamy do vysílání pořadu Události, komentáře, vysílaném dne
8.10.2002. Redaktor se poté ve vysílání neomluvil. Rada s provozovatelem zahájila správní řízení, vyzvala Českou
televizi k vyjádření a poté jí uloţila pokutu.
  Pořad Večerníky - 1 podnět
Proti předchozí domluvě stěţovatele a moderátora a proti přání stěţovatele došlo při odvysílání reportáţe dne 1. 10.
2002 ke zveřejnění stěţovatelovy totoţnosti. Stěţovatel upozorňuje, ţe chování moderátora bylo neetické aţ
záludné. Stěţovatel byl seznámen s faktem, ţe Rada neposuzuje etičnost jednotlivých příspěvků, a bylo mu
doporučeno obrátit se na Radu České televize.
  Povodňové zpravodajství – 2 podněty
Stěţovatel upozorňoval, ţe v době atentátu na WTC v USA (11. 09. 2001) Česká televize vysílala kontinuální
zpravodajství, a v době povodní v Jiţních Čechách vysílá filmy. (Stíţnost byla zaslána těsně před spuštěním
povodňového zpravodajství České televize.) Česká televize vysílala kontinuální povodňové zpravodajství ve dnech
12.-17.08.2002. V kompetenci Rady není stanovit, jaký program má Česká televize vysílat. Dle Rady Česká televize
tímto zpravodajstvím velmi dobře plnila sluţbu veřejnosti. Dále bylo stěţovateli doporučeno, v případě jeho dalších


                                                           252
výtek k vysílání České televize v době povodní, obrátit se přímo na Radu České televize, která je ze zákona
orgánem, jímţ se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize.
Druhá stíţnost vytýkala povodňovému zpravodajství České televize přílišnou zaměřenost na Prahu a málo
zveřejňovaných informací z ostatních zatopených oblastí, například z jiţní Moravy. Stěţovatel toto zpravodajství
označil za nevyváţené. Rada stěţovatele informovala, ţe dle jejího názoru bylo toto zpravodajství aktuální. Praha
byla ve zpravodajství častěji, neboť je centrem mnoha institucí a historických památek. Pokud stěţovatel trvá na své
stíţnosti, Rada mu doporučila obrátit se na Radu České televize, neboť ta je orgánem, jímţ se uplatňuje právo
veřejnosti na kontrolu činnosti České televize.
  Pořad Zeměkoule – 1 podnět
Jedna stíţnost byla namířena proti pořadu Zeměkoule, který dne 30.11.2002 odvysílala Česká televize před 22:00
hodinou a kde, dle stěţovatele, bylo několik scén, které by mohly ohrozit mravní, fyzický a psychický vývoj dětí a
mladistvých. Rada si na provozovateli vyţádala záznam pořadu, provedla jeho podrobnou analýzu a vyzvala
provozovatele k vyjádření před uloţením pokuty.
  Pořad Život a smrt Mikiho Volka – rokenrolového krále – 1 podnět
V dokumentu vysílaném na ČT 2 četl František Ringo Čech úryvek ze své knihy „Češi a jejich samičky“, v němţ se
vulgárním způsobem pojednává o vztahu Mikiho Volka k ţenám. Rada pořad analyzovala a došla k závěru, ţe
v pořadu byly pouţity vulgární, nevhodné výrazy, a ačkoliv jde o kniţně zachycenou autentickou výpověď uloţila,
České televizi pokutu z důvodu moţného ohroţení psychického nebo mravního vývoje dítěte.


Televize NOVA – 62 podnětů
Televize Nova obecně – 14 podnětů
Jedna stíţnost směřovala proti úpravě závěrečných titulků odvysílaných celovečerních filmů. Rada stěţovatele
upozornila, ţe titulky jsou záleţitostí právního vztahu mezi provozovatelem vysílání a subjektem, od něhoţ
provozovatel zakoupil vysílací práva, případně věcí majitele autorských práv. Další stíţnost směřovala proti
zařazování reklamy do filmů. Rada stěţovatele seznámila s podmínkami zařazování reklam do vysílání
provozovatelů vysílání ze zákona a s licencí.
Jedna stíţnost byla namířena proti udělení ceny TýTý Pavlu Poulíčkovi. Stěţovatel byl upozorněn, ţe průběh a
výsledky soutěţe TýTý jsou plně v rukou organizátorů (Týdeník Televize a ČT) a Rada nemá pravomoc do této věci
zasahovat. Další stíţnost označovala letní upoutávky TV Nova za nevkusné. Rada upozornila stěţovatele, ţe jí
nepřísluší posuzovat vkusnost upoutávek.
Jedna stíţnost upozorňovala na vysílání starých a starších českých filmů z Národního filmového archivu, aniţ by
televize Nova měla v úmyslu vyrovnat se finančně s nositeli autorských práv, které stěţovatel zastupuje. Rada
v rámci šetření zjistila, ţe v této věci jiţ probíhá jednání a do věcí dále nezasahovala.
Další dvě stíţnosti byly namířeny proti označování nevhodných pořadů pro děti a mládeţ. Varovným symbolem jsou
označovány všechny pořady vysílané na TV Nova nepřetrţitě od 22:00 do 6:00 hodin, a to i ty pořady, u kterých toto
označování není nutné (reklamy, teleshopping, ostatní). Rada s provozovatelem televize Nova, společností CET 21,
spol. s r. o., zahájila správní řízení pro porušení zákona nedodrţováním povinnosti zajistit předchozí bezprostřední
slovní upozornění na nevhodnost pořadu pro děti a mladistvé a vydala mu v této věci upozornění, kdyţ jiná sankce
není dle zákona moţná.
Podle dalšího stěţovatele zneuţívá společnost CET 21, spol. s r. o. licenci. V TV Nova je dle stěţovatele zjevně
upřednostňován jeden konkrétní politický subjekt a Rada by měla přehodnotit a zváţit udělení licence společnosti
CET 21. Rada stěţovateli objasnila, v jakých případech, podle zákona, je moţné licenci neprodlouţit nebo odejmout.
Vzhledem k tomu, ţe společnost CET 21 neporušila tato ustanovení zákona, Rada nemohla tuto licenci neprodlouţit
ani ji nemůţe odejmout. Jediným moţným důvodem k jiné sankci by mohlo být porušení § 31 odst. 3 zákona o
vysílání, ale pravidelné analýzy vysílání nepotvrzují, ţe k tomuto přestupku došlo nebo dochází.
Další stíţnost namířena proti neopatřování dostatečného mnoţství pořadů skrytými titulky pro sluchově postiţené.
(Dle zákona by mělo být minimálně 15 % pořadů označených.) Rada se touto situací intenzivně zabývá, spolupracuje
v této věci i s Asociací organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel. Rada vydala provozovateli upozornění
se lhůtou k nápravě ihned.
Jeden stěţovatel upozorňuje na špatnou výslovnost moderátorů v rozhlase a televizi, především v TV Nova a v
Rádiu ČAS. Dále upozorňuje na přílišné uţívání anglických výrazů v mluveném slově. Vzhledem k tomu, ţe jde spíše
o věc profesionality jednotlivých moderátorů (špatná výslovnost) a nejedná se o přestupek proti zákonu o vysílání,
nemůţe Rada v této věci nijak zasáhnout. V případě Českého rozhlasu, který má zvýšenou odpovědnost za
kultivovaný projev, neboť jde o veřejnoprávní vysílání, bylo stěţovateli doporučeno obrátit se na Radu Českého
rozhlasu.
Další stěţovatel upozornil na nevhodné pořady vysílané televizí Nova mezi 18:00 a 19:00 hodinou, které dle
stěţovatele nejsou pro tuto dobu vhodné, neboť je v nich zobrazeno mnoho scén zobrazujících násilí. Rada dále
obdrţela dva anonymy, které upozorňovaly na nevhodné vysílání nekonečných seriálů na TV Nova. Stěţovatelé byli
seznámeni s problémy při posuzování vhodnosti jednotlivých pořadů. Neustále dochází k posunu hranice
společenské únosnosti, a kaţdý člověk jednotlivé pořady posuzuje rozdílně. Další stíţnost byla namířena proti
uvádění kódových čísel do programů TV Nova a TV Prima, neboť dle stěţovatele jsou tato čísla chybná, protoţe se
mu nikdy nepodařilo nahrát naprogramovaný pořad na video celý. Neustále dochází k posunům vysílacích časů a
případné časové rezervy nestačí. Stěţovatel v této souvislosti ţádá Radu o zrušení těchto kódů anebo o dohled nad

                                                         253
dodrţováním začátků vysílacích časů. Stěţovatel byl seznámen se systémem Show View a především VPS, který
v současné době podporuje pouze Česká televize.
V jedné stíţnosti podával stěţovatel podnět k postupu Rady vůči provozovateli televizního vysílání společnosti CET
21, spol. s r. o. pro porušení jeho zákonných povinností dle vysílacího zákona. Po odvysílání zprávy, která
stěţovatele poškozovala, vyuţil stěţovatel právo na uveřejnění odpovědi, na které ale provozovatel vysílání
nereagoval. Z dopisu stěţovatele je patrné, ţe nepostupoval dále dle vysílacího zákona a nevyuţil práva obrátit se
v této věci na soud. Rada se podnětem zabývala na svém 23. zasedání a v dopise stěţovateli doporučila případné
řešení celého problému soudní cestou.


Televize Nova – jednotlivé pořady – 54 podnětů
  Pořad Aţ si vydechnu – 3 podněty
Stěţovatelé upozornili, ţe ve filmu vysílaném v dopoledních hodinách byly znázorněny nevhodné scény a
prezentován velmi špatný vztah rodinných příslušníků. Rada se podnětem zabývala, provedla podrobnou analýzu a
zahájila správní řízení. Po vyjádření provozovatele však správní řízení zastavila.
  Pořad Batman budoucnosti – 1 podnět
V seriálu pro děti a mladistvé byly v dopoledních hodinách údajně uvedeny brutální formy násilí, které jsou nevhodné
pro děti. Na základě provedené analýzy se Rada rozhodla podnět odloţit.
  Pořad Eso – 1 podnět
Do pořadu byl zařazen klip hudební skupiny Tata Bojs Malá mořská víla, kde bylo znázorněno několik brutálních
vraţd. Stěţovatel označil tento klip, vysílaný v dopoledních hodinách, za nevhodný. Rada daný klip v pořadu Eso
analyzovala a podnět odloţila, neboť nedošla k názoru, ţe obsah klipu je v rozporu se zákonem.
  Pořad Chcete být milionářem? – 1 podnět
 Stíţnost namířena proti výběru soutěţících do pořadu. Stěţovatel upozorňuje, ţe v reklamě na tento pořad je
uvedeno, ţe je velmi jednoduché se do této soutěţe dostat, ale podle stěţovatele tomu tak není. Rada zaslala
stěţovateli soutěţní pravidla soutěţe Chcete být milionářem?, kde je přesně stanoveno, jakým způsobem se
soutěţící do soutěţe dostanou a jakým způsobem jsou vybíráni. V případě dalších dotazů bylo stěţovateli
doporučeno obrátit se na šéfredaktora zábavy TV Nova.
  Pořad Na vlastní oči – 6 podnětů
Stíţnosti směřovaly proti reportáţi Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříţ a označovaly ji za jednostrannou a
nevyváţenou. Dále směřovaly proti reportáţi Konzul, kterou označily rovněţ za nevyváţenou. Rada stěţovatele
upozornila, ţe posuzování objektivity a vyváţenosti je věcí velmi citlivou a Rada provádí toto šetření z dlouhodobého
hlediska. V případě reportáţe si zároveň Rada vyţádala vyjádření provozovatele k těmto stíţnostem. Na základě
tohoto vyjádření Rada neshledala důvody k zahájené správního řízení a podnět na 20. zasedání dne odloţila.
  Pořad Peříčko – 8 podnětů
Dva stěţovatelé označili tento pořad za nevhodný a ţádali o jeho zrušení. Rada stěţovatele upozornila, ţe v případě,
kdy nejde o porušení zákona, nemůţe zasahovat do vysílání.
Další stíţnost upozorňovala na podprahová sdělení v tomto pořadu. Rada provedla podrobnou analýzu, na jejímţ
základě zahájila správní řízení o udělení pokuty. Poté na základě odborného posudku a po vyjádření provozovatele
správní řízení o udělení pokuty zastavila.
Dalších pět stíţností poukazovalo na zařazení upoutávek na pořad Peříčko v odpoledních hodinách do pohádky
Jezerní královna a do pořadu Chcete být milionářem, vysílaném po 20:00 hodině. Rada se podněty zabývala,
provedla ve věci šetření a provozovateli TV Nova uloţila pokutu.
  Pořad Občanské judo – 1 podnět
Stíţnost byla směřována k příspěvku Bramborárna Bukovice, kdy stěţovatel označil příspěvek za jednostranný,
zavádějící a dále upozorňoval, ţe v pořadu nebyly pouţity informace pro danou věc podstatné. Rada nezjistila
v daném pořadu ţádné přestupky a stěţovateli doporučila vyuţít právo na odpověď.
  Pořad Sedm – 5 podnětů
Stíţnosti směřovaly proti moderátorce pořadu Janě Bobošíkové, její komentáře označovaly za neobjektivní a
neetické. Rada nemá právo do obsahu pořadů zasahovat. Úřad Rady provádí pravidelný monitoring politicko-
publicistických pořadů.
  Pořad Smrtonosná zbraň – 1 podnět
Stíţnost upozorňovala na odvysílání tohoto pořadu od 21:45 hodin, kdy do 22:00 hodiny ve filmu zaznělo několik
nevhodných výrazů, které by mohly ovlivnit psychický, fyzický a mravní vývoj dětí a mladistvých. Stěţovatel shledává
vysílání podobných pořadů před 22:00 za nevhodné a ţádá, aby byly vyvozeny patřičné důsledky a odpovědní
pracovníci a redaktoři TV Nova odpovídajícím způsobem postiţeni. Rada se na základě provedené analýzy pořadu
rozhodla vyzvat provozovatele TV Nova, společnost CET 21, spol. s r. o., k vyjádření před uloţením pokuty.
                                                         254
  Pořad Snídaně s Novou – 1 podnět
Stěţovatel upozornil na skrytou reklamu v tomto pořadu, kdy jsou na obrazovce během vysílání uvedeny textové
zprávy z deníku Super. Nikdy nejsou uvedeny zprávy z jiných deníků. Rada tento podnět analyzovala a neshledala,
ţe by došlo k porušení zákona a podnět odloţila.
  Pořad Televizní noviny – 20 podnětů
Stíţnosti především upozorňovaly na nevyváţenost a neobjektivnost zpráv. Dále stěţovatelé upozorňovali na
odvysílání nepravdivých informací. Jedna stíţnost upozorňovala na skrytou reklamu ve zpravodajství, kde byl
zařazen příspěvek, ve kterém byly záběry na zaměstnance s reklamním potiskem na oblečení. Rada pořad
analyzovala a došla k závěru, ţe pracovníci záchranné sluţby mají logo ČP trvale na oděvu a při natáčení přímé
akce se těmto záběrům nebylo moţné vyhnout, nedošlo tedy k porušení zákona. Další stíţnost upozorňovala na
moţná podprahová sdělení ve zpravodajství. Rada však ţádná podprahová sdělení ve zpravodajství při podrobné
analýze tohoto pořadu neobjevila.
Jedna stíţnost byla namířena na zpravodajství z období eskalace izraelsko – palestinského konfliktu. Stěţovatel
uvádí, ţe zpravodajství bylo silně neobjektivní aţ propagandistické, zkreslující a jednostranné. Rada se tímto
podnětem zabývala, provedla jeho podrobnou analýzu, na jejímţ základě podnět na svém 11. zasedání odloţila.
Další stíţnost byla namířena proti redakčnímu upravení výpovědi stěţovatelky ve věci počtu úředníků MŠMT po
reformě veřejné správy ve školství. Vzhledem k tomu, ţe Rada nemá k dispozici jiný záznam výpovědi stěţovatelky
pro TV Nova, neţ analyzovanou reportáţ, doporučila stěţovatelce vyuţít v souladu se zákonem právo na odpověď,
případně se obrátit v občanskoprávním sporu na příslušný soud.
Jedenáct stíţností upozorňovalo na reportáţ uvedenou v Televizních novinách dne 11.07.02, která informovala o
pokousání ţeny dvěma psy. Stěţovatelé upozorňovali, ţe způsob podání zprávy byl jednostranný, nevyváţený a
vyvolával paniku ze psů. Rada stěţovatele obeznámila se sloţitostí a citlivostí posuzování vyváţenosti a objektivity
televizního vysílání. Dále je upozornila, ţe toto sledování se provádí z dlouhodobého hlediska. Ve zpravodajském
šotu byl dán prostor k vyjádření oběma stranám. Stěţovatelům byla doporučena moţnost vyuţít práva na odpověď.
Tři stěţovatelé s odpovědí Rady nesouhlasili a zaslali opětovnou stíţnost na šot TV Nova, ke které připojili stíţnost
na obdobnou reportáţ odvysílanou v České televizi. Rada stěţovatele upozornila, ţe se jiţ touto stíţností zabývala a
k případu zaujala stanovisko, se kterým stěţovatele obeznámila. Stěţovatele dále informovala, ţe Česká televize se
při vysílání řídí i vnitřním předpisem – etickým kodexem, jehoţ kontrolou se zabývá Rada České televize a
doporučila stěţovatelům obrátit se právě na Radu České televize.
  Pořad Únos v Riu – 1 podnět
Stěţovatel upozornil na film, odvysílaný ve 20:50 hodin, jehoţ hlavní tématikou jsou únosy dětí a jejich vraţdění.
Stěţovatel shledává vysílání filmů s touto tématikou před 22:00 hodinou za nevhodné, a film by, dle stěţovatele, měl
být označen minimálně varovným symbolem. Rada se podnětem zabývala na 17. zasedání dne 24.9.2002, a došla
k závěru, ţe ve filmu jsou pouţity vulgarismy minimálně a - s výjimkou několika fotografií a záběrů přestřelek - není
ve filmu pouţíváno nadměrné mnoţství násilí. Problematické je spíše celkové vyznění filmu. Rada tento podnět
odloţila.
  Pořad Volejte řediteli – 5 podnětů
Stíţnosti upozorňovaly na jednostranné komentáře Vladimíra Ţelezného. Rada informovala stěţovatele, ţe pořad
Volejte řediteli je pravidelně monitorován a Vl. Ţelezný byl vyzván, aby se svých jednostranných komentářů zdrţel.
V jedné stíţnosti na tento pořad se stěţovatel doţadoval upřesnění programového formátu pořadu. Rada stěţovatele
informovala, ţe vysílání tohoto pořadu i většina jeho obsahu není v rozporu se zákonem a Rada proti němu tedy
nemůţe zasáhnout. Pořad Rada zařadila do kategorie reklamy na vlastní pořady.
S provozovatelem vysílání, společností CET 21, spol. s r. o., bylo zahájeno správní řízení o uloţení pokuty za
odvysílání skryté reklamy – prezentace minerální vody Korunní - v pořadu Volejte řediteli. Rada o této věci vedla
rozpravu na 22. zasedání a uloţila provozovateli vysílání pokutu.
  Pořad Zákon a pořádek – 1 podnět
Stěţovatel upozornil na odvysílání několika dílů seriálu Zákon a pořádek, který dle stěţovatele obsahuje velké
mnoţství nevhodných scén, a není proto vhodný pro vysílání před 22:00 hodinou. Rada na základě provedené
analýzy pořadu došla k závěru, ţe v analyzované části pořadu se nenacházely ţádné vulgarismy ani ţádné
nevhodné záběry, a uvedené sekvence, které mohou činit analyzovanou část seriálu problematickou z hlediska
zákona nejsou, samoúčelné a v kontextu příběhu jsou funkční. Rada podnět na 15. zasedání odloţila.


Televize PRIMA – 9 podnětů
Televize Prima – obecně – 5 podnětů
Jeden stěţovatel upozornil na přerušení přímého přenosu fotbalové Gambrinus ligy, vysílané v pondělních
podvečerních hodinách, regionálním zpravodajstvím ZAK TV. Rada stěţovatele seznámila s problematickou situací
mezi televizí Prima a ZAK TV. ZAK TV má na své vysílání právo dle platných licenčních podmínek a neporušuje jím
ani ţádné ustanovení zákona. Rada se touto problematickou situací zabývá. V této souvislosti obdrţela Rada dopis
zaslaný generálnímu řediteli televize Prima, kde si stěţovatel stěţoval na neetické postupy zpravodajů ZAK TV a
technické problémy u jednoho konkrétního příspěvku ve zpravodajství. Stěţovateli bylo doporučeno vyuţít dle
zákona právo na odpověď.


                                                          255
Další stíţnost upozorňovala na nevhodné a nevyváţené informace ve zpravodajství. Rada stěţovatele upozornila na
citlivost posuzování vyváţenosti a objektivity vysílání a seznámila ho se způsobem dlouhodobého sledování vysílání.
Další stíţnost byla namířena proti uvádění kódových čísel do programů TV Nova a TV Prima, neboť dle stěţovatele
jsou tato čísla chybná, protoţe se mu nikdy nepodařilo nahrát naprogramovaný pořad na video celý. Neustále
dochází k posunům vysílacích časů a případné časové rezervy nestačí. Stěţovatel v této souvislosti ţádá Radu o
zrušení těchto kódů a nebo o dohled nad dodrţováním začátků vysílacích časů. Stěţovatel byl seznámen se
systémem Show View a především VPS, který v současné době podporuje pouze Česká televize.
Rada z vlastního podnětu provedla kontrolu vysílání Prima TV z hlediska uvádění označení televizního programu.
Kontrola prokázala, ţe televize Prima ve Zpravodajském deníku neuvádí na konci své logo, Rada v této věci vydala
provozovateli upozornění se lhůtou k nápravě ihned.


Televize Prima – jednotlivé pořady – 4 podněty
  Pořad Flashdance – 1 podnět
Stěţovatel upozornil, ţe ve filmu Flashdance, odvysílaném dne 1.12.2002 v 13:45 hod., se vyskytlo několik
nevhodných výrazů, které by se neměly objevovat ve vysílání před 22 hodinou vzhledem k moţnému ohroţení
fyzického, psychického nebo mravního vývoje dětí a mladistvých. Rada po rozpravě podnět odloţila.
  Pořad Komisař Rex – 1 podnět
Stíţnost upozorňovala na nevhodné erotické scény v seriálu Komisař Rex, vysílaném mezi 20:00 a 21:00 hodinou.
Rada daný pořad analyzovala a došla k závěru, ţe erotické scény jeden díl seriálu obsahuje, ale jde v tomto případě
o první výskyt a provozovatel z důvodů moţného porušení autorských práv nemůţe zasahovat do daného pořadu a
upravovat jej. Rada případ na svém zasedání odloţila.
  Pořad Poslední ostří hoši – 1 podnět
Stěţovatel upozorňoval na sadistické scény, uvedené ve filmu Poslední ostří hoši, odvysílaném dne 28.10.2002 v
9:45 hodin. Ve filmu bylo znázorněno surové a sadistické znásilnění dívky dvěma „perverzními a úchylnými“ muţi.
Stěţovatel upozorňuje, ţe takovéto scény mají větší dopad na psychiku dětí a mladistvých, neţ klasické milostné
scény. Rada po provedené analýze dospěla k závěru, ţe ve filmu jsou pouţity vulgarismy a ačkoliv zmiňovaná
sekvence je v kontextu celého snímku funkční a nikoli samoúčelná, je nepochybně problematická z hlediska zákona.
Rada na 22. zasedání vydala upozornění na povinnost nezařazovat v době 6:00 – 22:00 hodin do vysílání pořady,
které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.
  Pořad Žena za pultem – 1 podnět
Jedna stíţnost byla namířena proti vysílání normalizačního seriálu Ţena za pultem. Stěţovatelka upozorňuje, ţe jde
o propagaci komunismu a označuje tento pořad za nevhodný. Rada stěţovatelku informovala, ţe provozovatel
vysílání má dle zákona právo vysílat své pořady svobodně a nezávisle. Rada pravidelně sleduje vysílané pořady a
v případě, ţe dojde k porušení zákona, vyvodí patřičné závěry. V případě zmiňovaného pořadu nejde o porušení
zákona a Rada nemůţe v této věci zasáhnout.


Ostatní televizní stanice
TV Fatem – 1 podnět
Stíţnost byla namířena proti údajně nevyváţené a neobjektivní tvorbě pořadů, kdy stanice odmítá uveřejnit názory
členů občanského sdruţení a pracuje pouze ve shodě se zástupci radnice a vedení města. Natočená reportáţ ale
nebyla zveřejněna. Rada doporučila obrátit se na zmiňovaného provozovatele se ţádostí o vysvětlení příčin
neodvysílání zmíněné reportáţe. Rada můţe posuzovat objektivitu pouze u odvysílaných pořadů.
TV Galaxie – 1 podnět
Stěţovatel upozorňoval na moţné porušování předpisů při satelitním vysílání bez licence. Rada po vyjádření
zainteresovaných osob neshledala v této věci porušení zákona.
Genus TV – 1 podnět
Stíţnost na příspěvek TV Genus, který byl namířen proti klientce stěţovatele a dle něj se nezakládá se na pravdě a
je neetický. Rada stěţovatele upozornila, ţe není v její kompetenci sledovat pravdivost jednotlivých příspěvků. Rada
sleduje vyváţenost a objektivitu vysílání a to z dlouhodobého hlediska. Etiku vysílání Rada nesleduje. Stěţovateli
bylo doporučeno vyuţít právo na odpověď, nebo se v občanskoprávním sporu obrátit na příslušný soud.
PAY TV – 1 podnět
Stěţovatel upozorňoval na vysílání některých firem v hotelových televizních systémech bez příslušných oprávnění.
Rada nedisponuje ţádnými zákonnými moţnostmi provádět šetření v jednotlivých hotelech, uvedených v podnětu,
pro podezření z neoprávněného vysílání v jejich kabelových systémech a proto nebylo zahájeno ţádné správní
řízení.
                                                         256
TV Polar – 1 podnět
Stěţovatelka upozorňovala na vysílání lţivých informací na této stanici dne 05. 06. 2001, kdy stanice ve své reportáţi
uvedla nepravdivý důvod úmrtí manţela stěţovatelky. Rada stěţovatelce doporučila, aby podala ţádost o uveřejnění
odpovědi, Rada v této věci nemůţe podniknout ţádné kroky.
TV Okříšky – 3 podněty
Dvě stíţnosti upozorňovaly na neoprávněné vysílání této stanice v kabelovém systému, který není ještě
zkolaudovaný, jedna stíţnost byla namířena proti starostovi obce za neoprávněné nařčení a šíření anonymní
poplašné zprávy. Rada vyzvala k vyjádření starostu obce Okříšky, Český telekomunikační úřad a společnost KATRO
SERVIS, spol. s r. o., která prováděla stavbu kabelového rozvodu. Po prozkoumání všech vyjádření došla Rada
k závěru, ţe v obci nebylo porušeno ţádné ustanovení zákona a obec postupovala v rámci svých moţností.
ZAK TV – 3 podněty
Stíţnost upozorňovala na upřednostňování jedné politické strany a potlačování druhých ve vysílání a označila
vysílání za nevyváţené. Rada stěţovatele seznámila se způsobem sledování vyváţenosti a objektivity vysílání.
Rada obdrţela dopis zaslaný generálnímu řediteli televize Prima, kde si stěţovatel stěţoval na neetické postupy
zpravodajů ZAK TV a technické problémy u jednoho konkrétního příspěvku ve zpravodajství a dále stíţnost na
přerušování vysílání Prima TV regionálním vysíláním ZAK TV. (Viz výše.)
UPC – 3 podněty
Stěţovatel upozornil na špatný signál kabelové televize a na nezájem ze strany UPC při řešení tohoto problému.
Další stíţnost upozorňovala na odpojení kabelové televize bez předchozího upozornění a vysvětlení a bez následné
nabídky jiné moţnosti příjmu televizního vysílání. Stěţovatelé byli upozorněni, ţe Rada nemá ve své kompetenci
právo zasahovat do obchodních vztahů mezi společností UPC a jejími zákazníky.
Další stíţnost byla namířena proti zařazování regionálního vysílání společnosti Fatem TV do kabelového systému
v oblasti Blanska. Stěţovatel ţádá celoplošné vysílání Prima TV a kabelová společnost zařazuje do vysílání
regionální vysílání společnosti Fatem TV. Rada stěţovatele seznámila s podmínkami regionálního vysílání.
Dále Rada obdrţela stíţnost, kde stěţovatel upozorňuje na vysílání ve vysokoškolských kolejích (tzv. kolejnet), kde
jsou do vysílání zařazeny i programy České televize, televize Nova a televize Prima. V této souvislosti stěţovatel
ţádá o vysvětlení některých ustanovení zákona o vysílání a o stanovisko Rady k této věci. Rada stěţovatele
upozornila, ţe zmiňované vysílání nenaplňuje znaky vysílání ani převzatého vysílání podle zákona a proto
nevyţaduje ani licenci ani registraci Rady.


Rozhlasové vysíláníÍ – 41 podnětů
Rozhlasové vysílání obecně – 1 podnět
Jedna stíţnost byla namířena proti přílišnému zařazování zahraniční hudby do vysílání českých rozhlasových stanic.
Dle stěţovatele je ve vysílání málo mluveného slova, české hudby a kvalita mluveného slova je navíc velmi špatná.
Stěţovateli byla doporučena rozhlasová stanice, jejíţ podíl české hudby činí 65%, dále byl seznámen se způsobem
udělování licencí a licenčními podmínkami. V případě nespokojenosti s vysíláním Českého rozhlasu mu bylo
doporučeno obrátit se přímo na Radu Českého rozhlasu.


Český rozhlas – obecně – 8 podnětů
Rada obdrţela stíţnosti na obsah vysílání a hospodaření Českého rozhlasu, které byly postoupeny Radě Českého
rozhlasu.
Dále byla upozorněna na jednostrannost výběru krátkých zpráv z denních periodik. Stěţovatelé upozorňují na
absenci jiných církevních týdeníků, neţ je Katolický týdeník a na absenci informací z levicových periodik. Rada
stěţovatele upozornila, ţe v desetiminutové relaci Informací z denního tisku není moţně citovat všechny deníky a
noviny. Rada se domnívá, ţe tato shrnutí tisku reprezentují (ve své komentářové části) všechny hlavní názorové
politické proudy v české společnosti.
Další stíţnost upozorňovala na neuvedení reklamních spotů stěţovatele ve vysílání Českého rozhlasu. Český
rozhlas v této věci uvedl, ţe šlo o reklamní bloky, ve kterých byly uvedeni jmenovitě zástupci politických stran a
z obavy z označení těchto reklam za reklamu politickou a moţných postihů je do vysílání nezařadil. Rada tyto
reklamy před jejich uvedením neanalyzovala a vzhledem k tomu, ţe do vysílání zařazeny nebyly, dále se případem
nezabývala.
Další stíţnost byla namířena proti nezájmu Českého rozhlasu o zařazení bohosluţeb Náboţenské společnosti Svědci
Jehovovi do vysílání. Rada stěţovatele upozornila, ţe nemá právo zasahovat do obsahu vysílání, pokud nejde o
porušení zákona.
Jedna stěţovatelka vznesla připomínku, ţe rozhlasové stanice nevysílají po 24:00 hod mluvené slovo, ale pouze
razantní hudbu pro mladé, vnímá to jako diskriminaci starších lidí, kteří nechodí spát před půlnocí. Rada stěţovatelce
doporučila obrátit se na jednotlivé provozovatele. V případě Českého rozhlasu bylo stěţovatelce doporučeno obrátit
se na Radu Českého rozhlasu s podnětem, aby případně zváţila zařazení mluveného slova do nočního vyslání.
Rada pro vysílání nemá kompetence zasahovat do programu jednotlivých rozhlasových stanic.


                                                         257
Český rozhlas 1 – Radioţurnál – 7 podnětů
Všechny stíţnosti byly namířeny proti informacím, které byly odvysílány ve zpravodajství. Jedna stíţnost
upozorňovala na nepravdivé informace ve zpravodajství a proti příspěvku ze dne 19. 01. 2002, ve kterém došlo podle
stěţovatele k poškozování malých obchodníků. Další stíţnosti upozorňovaly na nevyváţené zpravodajství a na
nepřesné informace o leteckém neštěstí v Německu. Jedna stíţnost upozorňovala na odvysílání lţivé a zavádějící
zprávy a stěţovatel v této souvislosti poţadoval veřejnou omluvu a finanční odškodnění. Rada stěţovatelům
doporučila obrátit se na Radu Českého rozhlasu, neboť nemá pravomoc zasahovat do obsahu pořadů, pokud jím
provozovatel neporušuje zákon, nebo se případně obrátit v občanskoprávním sporu na příslušný soud.
Další stíţnost byla na redaktorku Českého rozhlasu, která při rozhovoru s hostem kladla špatné, nepodloţené otázky,
které jí host pořadu vyvrátil. Redaktorka odpověděla hysterickou reakcí a rozhovor předčasně ukončila. Podle
stěţovatele bylo toto jednání neprofesionální. Stěţovatel byl upozorněn, ţe Rada nemá kompetence zasahovat do
pořadů a nemá právo vytýkat moderátorce její chování. Orgánem, jímţ se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu
činnosti Českého rozhlasu, je Rada Českého rozhlasu.
Jedna stíţnost upozorňovala na anketu zveřejněnou na internetových stránkách Českého rozhlasu. Jednalo se o
anketu na téma „Kdo bude budoucím předsedou strany ODS?“. Stěţovatel byl upozorněn, ţe Rada se nezabývá
internetem, neboť se dle zákona nejedná o vysílání, ani o převzaté vysílání. Stěţovateli bylo doporučeno obrátit se
na Radu Českého rozhlasu.
Český rozhlas 2 - Praha – 2 podněty
Stíţnost byla namířena proti špatné výslovnosti hlasatelek. Rada stěţovatele upozornila, ţe kaţdý provozovatel
vysílání nese odpovědnost za obsah programu a má právo tyto programy vysílat svobodně a nezávisle. Správná
výslovnost českého jazyka je věcí profesionální cti kaţdého moderátora veřejnoprávního rozhlasu. Rada nemůţe
stanovovat jazyková kritéria.
Další stíţnost směřovala proti pořadu Iluze a naděje, který označila za nevyváţený. Rada stěţovatele seznámila
s náročností a způsobem sledování vyváţenosti a objektivity vysílání.
Český rozhlas 6 – Rádio Svobodná Evropa – 1 podnět
Stěţovatel upozorňoval na vysílání pořadu Odpolední Live show Yvony Přenosilové, které podle něj bylo sprosté,
docházelo v něm k propagaci existence reinkarnace bez uvedení také alternativního vědeckého pohledu na věc a tím
došlo ke zneuctění všech českých malformovaných dětí. Rada stěţovatele informovala, ţe provádí dlouhodobý
monitoring vyváţenosti vysílání Českého rozhlasu. Provozovatel má ze zákona právo vysílat programy svobodně a
nezávisle. Stěţovateli bylo doporučeno obrátit se na Radu Českého rozhlasu, neboť ta je orgánem, jímţ se uplatňuje
právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu.
Český rozhlas – Sever – 1 podnět
Stěţovatel navrhuje změny kmitočtů regionálních stanic Českého rozhlasu – Sever. Tyto změny by dle stěţovatele
zlepšily příjem regionálního vysílání v některých jím navrhovaných oblastech. Stěţovatel jiţ tyto změny poskytl i
Českému rozhlasu, ten ale na jeho podnět nereagoval. Stěţovatel poţadoval sdělení stanoviska Rady k tomuto
problému. Rada stěţovatele informovala o současném stavu a vysvětlila mu, proč není moţné jím navrhované
změny uskutečnit.


Ostatní rozhlasové stanice
BBC – 1 podnět
Stěţovatel upozornil, ţe ve zpravodajství rozhlasové stanice BBC byly odvysílány zprávy, které nebyly zaloţeny na
pravdě a celá zpráva, podle stěţovatele, svým obsahem odpovídala palestinské propagandě. Rada stěţovatele
upozornila, ţe nemůţe kontrolovat pravdivost všech odvysílaných údajů ve zpravodajských relacích, neboť k tomu
nemá potřebné nástroje, prostředky k vyšetřování a především zákonnou pravomoc. Stěţovateli bylo doporučeno
obrátit se na provozovatele nebo na samotné ústředí BBC v Londýně.
Rádio Čas – 1 podnět
Stěţovatel upozornil na špatnou výslovnost moderátorů v rozhlasové stanici ČAS. Dále upozornil na přílišné uţívání
anglických výrazů. Rada stěţovatele informovala, ţe vzhledem k tomu, ţe jde spíše o věc profesionality jednotlivých
moderátorů a nejedná se o přestupek proti zákonu o vysílání, v této věci nijak nezasáhla. V případě Českého
rozhlasu, který má zvýšenou odpovědnost za kultivovaný projev, neboť jde o veřejnoprávní vysílání, doporučeno
obrátit se na Radu Českého rozhlasu.
Rádio Dragon – 2 podněty
Rada obdrţela námitky na marketingovou politiku rádia a připomínky k obsahu vysílání a ke způsobu, jakým působí
vysílání na veřejnost. Rada upozornila stěţovatele, ţe provozovatelé mají dle zákona právo vysílat své pořady
svobodně a nezávisle. Rada dohlíţí především na dodrţování licenčních podmínek provozovatelů. Dle pravidelné
analýzy vysílání Rádia Dragon z února 2002 Rada došla k závěru, ţe Rádio Dragon vysílá v souladu se svými
licenčními podmínkami.
Jedna stíţnost upozorňovala na moţnou diskriminaci posluchačů Rádia Dragon, kteří se chtějí zúčastnit telefonních
soutěţí v tomto rádiu. Dle stěţovatele je to některým znemoţněno. Rada stěţovatele upozornila, ţe kontrola výběru
soutěţících telefonních soutěţí a funkčnosti telefonních přístrojů není v její kompetenci.
Rádio EuroK – 1 podnět

                                                         258
Stíţnost byla namířena na nevhodné, stěţovatelku poškozující chování moderátorů Rádia EuroK. Stěţovatelka ţádá
o radu, jakým způsobem dosáhnout uveřejnění omluvy. Stěţovateli bylo doporučeno vyuţít práva na odpověď,
případně vést občanskoprávní řízení u příslušného soudu.
Rádio Evropa 2 – 1 podnět
Stíţnost byla vedena proti předpovědi počasí, kde se moderátorka stylizuje do role romské ţeny a označila toto
vysílání za nevhodné. Rada dospěla k názoru, ţe se tato rubrika nevymyká z celkového stylu vysílání rozhlasové
stanice Evropy 2, pro které je charakteristická nadsázka a ironie.
Rádio Expres – 2 podněty
Jedna stíţnost upozorňovala na nevhodné výrazy a rasistické projevy moderátora Rádia Expres Bořka Slezáčka ve
vysílání, které stěţovatel označil za poniţující a odsouzeníhodné. I ve druhé stíţnosti bylo kritizováno vystupování
tohoto moderátora, kdy v odpoledních hodinách ve vysílání propagoval kouření marihuany a konzumaci
alkoholických nápojů. Stěţovatelé poţadovali potrestání tohoto moderátora za jeho chování. Rada stěţovatele
upozornila, ţe není v její kompetenci postihovat jednotlivé moderátory za jejich chování. O těchto stíţnostech Rada
provozovatele vysílání Rádia Expres písemně informovala.
Rádio Frekvence 1 – 4 podněty
Stěţovatel telefonickou formou upozornil na probíhající soutěţ ve vysílání rozhlasové stanice Frekvence 1, kterou
označil za nevyváţenou a za volební agitaci. Rada zjistila, ţe otázka zněla jinak, neţ uváděl stěţovatel. K ţádnému
přestupku proti zákonu o vysílání nedošlo.
  Pořad Sexy ţivot – 3 podněty
Stíţnosti byly namířené proti vysílání pořadu Jitky Asterové Sexy ţivot v dopoledních hodinách. Dle stěţovatelů je
pořad nevhodný pro děti a mládeţ, prezentuje se v něm perverzní chování moderátorky. Rada se tímto pořadem
zabývala na svém 21. zasedání, kde s provozovatelem rozhlasové stanice Frekvence 1 zahájila správní řízení a
vydala upozornění na porušení povinností nevysílat v době od 6:00 do 22:00 hod pořady, které by mohly ohrozit
fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých se lhůtou k nápravě 1 měsíc. Poté, kdyţ došlo k nápravě,
Rada správní řízení zastavila.
Rádio Kiss – 2 podněty
Stěţovatel upozornil na právě probíhající reklamní kampaň na divadelní představení, která je dle něj nevhodná svým
erotickým zaměřením. Stěţovatel však blíţe neurčil o jako reklamu se přesně jednalo a na jaké frekvenci Rádia Kiss
byla vysílána. Uvedl pouze částečnou identifikaci frekvence „98 a něco“, není proto zřejmé, zda se jednalo o Rádio
Kiss Proton 98,2 MHz v Plzni, nebo Rádio Kiss v Praze 98,1 MHz. Vzhledem k absenci bliţší specifikace reklamy
nebo rozhlasové stanice byl stěţovatel poţádán o doplňující informace, které však neposkytl. Rada se proto
podnětem dále nezabývala.
Jedna stíţnost upozorňovala na moţné porušování programové skladby rádia Kiss Hády. Po opakované kontrole
vysílání se ale toto podezření nepotvrdilo.
Rádio Olympic – 1 podnět
Jedna stíţnost upozorňovala na moţné nedodrţování hudebního formátu tohoto rádia. Opakované analýzy však toto
podezření nepotvrdily.
Rádio Petrov – 2 podněty
Jedna stíţnost upozorňovala na porušování licenčních podmínek, druhá stíţnost byla namířena proti vstupům do
vysílání, které oznamovaly, ţe jde o zkušební vysílání. Rada na základě analýzy vysílání Rádia Petrov vydala dne
05. 03. 2002 provozovateli upozornění na porušení podmínek udělené licence.
Rádio Profil - 1 podnět
Stěţovatel upozornil, ţe Rádio Profil odvysílalo nepravdivé informace o letním dětském táboře v Palučinách, který byl
spolu s vedoucími touto zprávou „pošpiněn“. Rada stěţovatele upozornila, ţe nemá prostředky, aby sledovala
pravdivost jednotlivých odvysílaných příspěvků. Stěţovateli bylo doporučeno vyuţít dle zákona práva na odpověď,
nebo se v občanskoprávním sporu obrátit na příslušný soud.
Rádio Proglas – 1 podnět
Stíţnost upozorňovala na nevyváţenost a lţivé informace v pořadu o Arcibiskupských vinných sklepech Kroměříţi, s.
r. o. Rádio Proglas bylo v této souvislosti poţádáno o vyjádření ke stíţnosti a o doloţení toho, ţe prostor k vyjádření
byl poskytnut oběma stranám sporu.
Rádio Špica – 1 podnět
Jeden stěţovatel upozorňoval na vysílání Rádia Špica z dočasného stanoviště. Vysíláním je znemoţněn příjem
jiných rozhlasových stanic neţ je Rádio Špica. Rada stěţovatele seznámila s fakty, ţe náhradní stanoviště Rádiu
přidělil Český telekomunikační úřad. Koordinace nového kmitočtu by měla celou situaci vyřešit.
Rádio Zlín – 1 podnět
Stíţnost upozorňovala na moţné porušení zákona o regulaci reklamy. Rada v této věci nedošla k závěru, ţe by
Rádio Zlín porušilo některá z ustanovení zákona a dále se věcí nezabývala.                                                          259
Technické – 6 podnětů
Rada byla upozorněna na špatný příjem rozhlasového a televizního vysílání v určitých lokalitách a regionech. Rada
doporučila stěţovatelům obrátit se na provozovatele příslušného rozhlasového a televizního vysílání.
Další stíţnost upozorňovala na rušení regionálního vysílání Českého rozhlasu – České Budějovice rozhlasovou
stanicí Eldorádio v oblasti Tábora. Stěţovatel byl seznámen se současnou situací obou vysílačů, které by se dle
technického odboru Úřadu Rady vzájemně rušit neměly. Stěţovateli bylo doporučeno v případě přetrvávajících potíţí
obrátit se na Český telekomunikační úřad, který by celou situaci případně prošetřil.
V oblasti Velkého Března je velmi špatný příjem vysílání televizní stanice Prima TV, stěţovatel upozorňuje, ţe
provozovatel tohoto vysílání jiţ před 2 roky přislíbil řešení této situace. Do dnešní doby se v této věci ale nic neděje.
Stěţovatel ţádá vysvětlení této situace. Rada stěţovatele informovala, ţe provozovatel Prima TV podal ţádost o
kmitočet v oblasti Velkého Března. V současné době koordinaci tohoto kmitočtu provádí Český telekomunikační úřad.


Právní – 24 podnětů
Udělování licencí – 19 podnětů
Rada obdrţela pět stíţností na údajné odebrání licence rádiu Valc Brno, nesouhlas s přidělením licence 106,1
MHz/100 W Olomouc - Radíkov a dvě stíţnosti na přidělení licence 96,0 MHz/500 W Olomouc – Tabulový Vrch.
V případech stíţností na neudělení licence rádiu Valc Brno Rada stěţovatelům osvětlila průběh licenčních řízení,
vedených Radou v roce 2001, v souvislosti s tímto rádiem.
Tři stíţnosti směřovaly k prodlouţení licence udělené TV Nova Radou na 12 let do roku 2017. V těchto případech
Rada upozornila stěţovatele na podmínky, za kterých licenci prodlouţit nelze. Vzhledem k tomu, ţe k naplnění
těchto podmínek nedošlo, Rada jinou moţnost neměla.
Další stěţovatelka si stěţovala, ţe Rada bez upozornění vzala vysílací frekvenci rozhlasové stanici Český rozhlas –
Brno a dala ji více komerční stanici Český rozhlas – Region, která jí svým zaměřením nevyhovuje. Stěţovatelce byla
doporučena jiná frekvence rozhlasové stanice Český rozhlas – Brno, na které by měla mít dobrý příjem a dále jí bylo
doporučeno, aby se v případě dalších problémů obrátit na Radu Českého rozhlasu.
Osm stíţností bylo namířeno proti rozhodnutí Rady, která nepřidělila Rádiu Proglas praţský kmitočet, ani po
opakovaných ţádostech provozovatele vysílání o tato kmitočty. Stěţovatelé byli seznámeni se způsobem udělování
licencí licenčním řízením. Terestrických frekvencí je omezené mnoţství a Rada ve svém rozhodování dala přednost
jinému ţadateli.
         Jedna stížnost byla namířena proti udělení několika nových kmitočtů v oblasti Chomutova
         provozovatelům rozhlasového vysílání, čímž se stěžovateli znemožní dálkový příjem jiných
         rozhlasových stanic ze vzdálenějších oblastí. Rada stěžovatele seznámila s nastávající situací
         digitálního vysílání, kde bude umožněn příjem pouze stanic vysílajících ve standardní kvalitě, nikoli
         dálkový příjem. Stěžovateli bylo dále doporučeno k příjmu vzdálenějších stanic využívat i jiných
         prostředků, jakými jsou například internet, nebo satelitní a kabelové vysílání.
Další stíţnost byla namířena proti přidělení kmitočtu 96,8 MHz/1 kW Brno – Medlánky společnosti Star Promotion, s.
r. o. (Rádio Špica), čímţ byl stěţovateli znemoţněn poslech vídeňského rádia Österreich 1 na kmitočtu 97,0 MHz.
Rada stěţovatele informovala, ţe není v jejích kompetencích zajišťovat příjem zahraničních rozhlasových nebo
televizních stanic. Stěţovateli bylo doporučeno zkusit příjem rozhlasové stanice z jiného vysílače nebo ze satelitu.
Postup Rady – 5 podnětů
Několik stíţností upozorňovalo na nesrovnalosti a aktualizace informací na webových stránkách Rady. Tyto
informace byly opraveny anebo Rada stěţovatele seznámila s fakty, proč tyto informace na webových stránkách
v dané formě jsou. Jedna stíţnost byla namířena proti vyuţívání sluţebních počítačů pro soukromé účely
zaměstnanců Úřadu a radních. Takové vyuţívání sluţebních počítačů však není, pokud je v určitých mezích,
porušením zákona a proto se Rada dále touto stíţností nezabývala. Se závěrem Rady byl stěţovatel obeznámen.
Jeden stěţovatel upozorňoval, ţe odpověď na svůj dopis obdrţel od Rady po dvou měsících a 18 dnech a dále
upozorňuje na špatnou úroveň českého jazyka v televizním vysílání. Rada stěţovatele informovala, ţe na jeho
předešlé dopisy odpověděla v zákonné lhůtě 14 dní. Na jeden dopis Rada odpověděla, druhý byl vzhledem ke svému
obsahu postoupen oprávněnému orgánu. Stěţovatel byl o postoupení jeho stíţnosti informován. V souvislosti
s úrovní českého jazyka v televizním vysílání Rada stěţovatele upozornila, ţe není v její kompetenci stanovovat pro
provozovatele vysílání jazyková kritéria, je to věc profesionality jednotlivých moderátorů


Ostatní – 9 podnětů
Stěţovatel upozorňoval na nedostatek přístupových karet na satelitní vysílání czech link na trhu. Rada stěţovatele
upozornila, ţe nemá pravomoc vstupovat do obchodních záleţitostí mezi provozovateli vysílání a jejich zákazníky.
Reklama – 8 podnětů
Jedna stíţnost upozorňovala na nevhodnost reklamy časopisu Instinkt, kde zahalená muslimská ţena drţí v rukou
časopis s eroticky laděnou fotkou na obálce. Rada však po posouzení dané reklamy konstatovala, ţe reklama


                                                          260
neobsahuje ţádný xenofobní prvek, konkrétně nijak nesniţuje důstojnost islámských ţen, ani nijak neznevaţuje
islám.
Další stíţnost označovala za nevhodný reklamní spot na kamery JVC, ve kterém byla pouţita podoba V. I. Lenina, a
označovala ho za propagaci totalitního reţimu. Rada konstatovala, ţe takto pojaté ztvárnění nelze povaţovat za
propagaci totalitní ideologie, má pouze odlehčenou formou zvýraznit přednosti výrobku.
Další dvě stíţnosti upozorňovaly na moţné porušení etiky v reklamním spotu společnosti Walmark, ve které muţ
„lomcuje“ s chlapcem, přičemţ v reklamě je pouţitý slogan: „nejlepší je pořádně protřepaný“. Rada stěţovatele
upozornila, ţe není v její kompetenci posuzovat etickou stránku vysílání a odkázala stěţovatele na Radu pro
reklamu, která se jí zabývá.
Další stíţnost byla namířena proti reklamě společnosti Mountfield a označovala jí za klamavou reklamu. Vzhledem
k tomu, ţe stěţovatel neuvedl konkrétní časové údaje, ve kterých byla daná reklama vysílána, ani televizi, která jí
uvedla, nebyl znám šiřitel, zadavatel ani zpracovatel reklamy, Rada se touto věcí dále nezabývala.
Jedna stíţnost směřovala proti reklamě společnosti Kraft Foods ČR, která vyhlásila soutěţ s kávou Dadák.
Stěţovatel se soutěţe zúčastnil, po splnění inzerovaných podmínek však neobdrţel slibovanou cenu a společnost
nařkl z klamavé reklamy. Po telefonním kontaktu s organizátory soutěţe bylo zjištěno, ţe stěţovatel je zanesen
v databázi soutěţících a výhra mu bude zaslána. Rozesílání trvá v některých případech i několik měsíců. Stěţovatel
byl s celou situací seznámen.
Jedna stíţnost byla namířena na reklamu společnosti ČEZ z cyklu Duhová energie, kde muţ vyměňuje ţárovku u
lustru, je opakovaně zasaţen elektrickým proudem a následně spadne ze štaflí. Stěţovatel upozorňuje, ţe jde o
propagaci hazardního chování, a celá reklama je na hranici dobrých mravů. Další stíţnost pak upozorňovala na
reklamní spot na pivo Starobrno, kde je pouţit brněnský hantec a dle stěţovatele jsou chyby v překladu, které uráţí
obyvatele Prahy. Rada stěţovatele informovala, ţe provádí pravidelný monitoring odvysílaných reklamních spotů,
které zpětně posoudí dle dodrţování vysílacího zákona. V případě zjištěných přestupků, postupuje dle své zákonné
pravomoci. Stejným způsobem byly posouzeny i tyto reklamy, které nebyly v rozporu s vysílacím zákonem.


Celkový vývoj obdržených stížností v letech 2000 – 2002
V jednotlivých letech Rada obdrţela určité mnoţství stíţností. Jejich počet se odvíjel od momentálního stavu vysílání
jednotlivých provozovatelů. V následující tabulce jsou zachyceny základní oblasti, které byly nejvíce kritizovány a
z grafu je lépe patrný celkový vývoj obdrţených stíţností v letech 2000 aţ 2002.

Rok                   2000     2001     2002

Televizní vysílání               166   382      154
    Česká televize             122   264      56
    Televize Nova               8    90      62
    Televize Prima              8    7       9

Rozhlasové vysílání               16     25      41
   Český rozhlas               13     17      19

Celkem stížností                182   460      236                      Celkový počet stížností

                 500
        Počet stížností
                 400
                 300
                 200
                 100
                  0
                    2000        2001        2002
                              Rok
Z tabulky je zřejmý vysoký nárůst stíţností hlavně v roce 2001, který silně převyšuje počet stíţností v ostatních
letech. Tento nárůst, jenţ se částečně odrazil jiţ na konci roku 2000, je zapříčiněn krizí v České televizi na přelomu
roků 2000 a 2001, spojenou s výpadkem vysílání v době vánočních a novoročních svátků, která je kaţdoročně
spojena s vyšší diváckou sledovaností. V souvislostí s touto krizí Rada obdrţela přes 220 stíţností, které jsou
zahrnuty převáţně do roku 2001.
V počtu stíţností směřovaných na vysílání televizní stanice Nova je rovněţ patrné zvýšení v roce 2001. Toto zvýšení
je pravděpodobně způsobené vystupováním generálního ředitele televize Nova v pořadu Volejte řediteli, na jehoţ

                                                          261
vysílání Rada v roce 2001 obdrţela nemalý počet stíţností, které upozorňovaly na nevhodné komentování jeho
osobních záleţitostí a soudních sporů.
V rozhlasovém vysílání je zaznamenána pravidelná vzestupná tendence obdrţených stíţností, která je spojená se
zvyšujícím se mnoţstvím rozhlasových stanic a s rozvojem regionálního vysílání Českého rozhlasu. Vývoj stíţností
v rozhlasovém a televizním vysílání je lépe patrný z následujícího grafu:
                           Stížnosti na vysílání

                   Televizní vysílání   Rozhlasové vysílání   Celkem
         Počet stížností
                  600
                  400
                  200
                   0
                        2000        2001       2002
                                  Rok
Celkový vývoj obdrţených stíţností na vysílání, opomeneme-li vysoký počet stíţností směřujících k zimní krizi České
televize 2000/2001, má celkově mírně vzestupnou tendenci. Tento vzestup je pravděpodobně způsoben neustálým
technickým rozvojem vysílání i do okrajových oblastí a regionů, které do této doby byly odkázány na slabý nebo
dokonce ţádný signál jednotlivých provozovatelů vysílání.
         Rada se snaží pomocí územního rozšíření vysílání stávajících provozovatelů, nebo případně
         udělením nových, zkoordinovaných kmitočtů, umožnit lepší pokrytí signálem v těchto oblastech a
         vytvořit tak pestrou a vyváženou síť vysílání, která by každému posluchači či divákovi nabídla
         informace z co možná nejširší oblasti jeho zájmů.


11.7 Zahraniční aktivity Rady
Vytváření společného evropského prostoru zahrnuje i koordinovaný přístup k otázkám regulace obsahu vysílání. Na
třiačtyřicet evropských států, včetně členských států dílčích evropských uskupení, spolupracuje v rámci Rady Evropy.
Samy členské státy EU pak mají k tomuto účelu celý systém orgánů a funkcí, na nichţ se Česká republika podílí jako
kandidátská země zejména harmonizací legislativy. Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání se v mezích svých
kompetencí a finančních moţností aktivně účastní těchto procesů a získané poznatky zhodnocuje spoluprací na
vývoji domácí legislativy i v kaţdodenní regulační praxi.
Přístup Rady k mezinárodním aktivitám je v zásadě shodný s přístupem obdobných regulačních orgánů ostatních
evropských zemí. Dosavadní praxe mezinárodních styků Rady jednoznačně prokázala, ţe osobní kontakty
s evropskými regulačními orgány nebo orgány či pracovními skupinami Rady Evropy nelze ničím nahradit. Tyto
kontakty jsou stěţejní především pro koncepční činnosti Rady a Úřadu. Sledování evropských legislativních a
regulačních trendů včetně sledování a aplikace nových mediálních technologií je pro vytváření dlouhodobé politiky
rozvoje elektronických médií v ČR podstatné.
Aktivity Rady související s členstvím ČR v Radě Evropy (RE)
Česká republika je členským státem Rady Evropy od 30. června 1993.
Vysledkem práce Rady Evropy jsou celoevropské úmluvy a dohody, na jejichţ základě pak členské státy mohou
slaďovat a doplňovat svou vlastní legislativu tak, aby jim odpovídala. Rada Evropy také přijímá dílčí dohody a
umoţňuje tak spolupráci „s proměnlivou geometrií“.
Takových úmluv, samostatných protokolů k nim a dohod, uzavřených v audiovizuální oblasti, bylo zatím uzavřeno
celkem čtrnáct. Nejaktuálnější z nich pro Českou republiku je Evropská úmluva o přeshraniční televizi a Protokol
doplňující uvedenou úmluvu.
Výbor ministrů RE svěřil provádění pracovního programu v oblasti hromadných sdělovacích prostředků Kontrolnímu
výboru pro hromadné sdělovací prostředky (Steering Committee on the Mass Media, CDMM, dále jen: Kontrolní
výbor), který se skládá z ministerských úředníků jmenovaných vládami 44 členských států RE. Kontrolní výbor
(CDMM) má za úkol rozvíjet evropskou spolupráci v oblasti veřejné komunikace s cílem podpory svobody slova a
informací v pluralistické a demokratické společnosti.
Ředitelství pro lidská práva Sekretariátu RE v rámci Kontrolního výboru (CDMM) v roce 2002 organizovalo (a
alespoň částečně financovalo) činnost následujících pracovních skupin a poradních panelů:
  Skupina specialistů na demokratické a sociální souvislosti digitálního vysílání (MM-S-DB)
  Skupina specialistů na online sluţby a demokracii (MM-S-OD)
  Skupina specialistů na svobodu slova a jiná základní práva (MM-S-FR)
  Poradní panel pro konvergenci (AP-CV)

                                                         262
  Poradní panel pro pluralitu médií (AP-MD)
  Poradní panel pro duševní vlastnictví (AP-IP).
Uvedené skupiny a panely pak během roku skládaly účty Kontrolnímu výboru (CDMM), který také pravidelně
vyslechne zprávu Stálého výboru pro přeshraniční televizi (T-TT). Kontrolní výbor (CDMM) rozhoduje o tom, zda
Výboru ministrů RE postoupí ke konečnému schválení návrhy jednotlivých doporučení, zpracovaných skupinami
specialistů. Českou republiku v roce 2002 v Kontrolním výboru (CDMM) zastupovali úředníci ministerstva kultury.
Kontrolní výbor v roce 2002 projednal následující témata a návrhy, vesměs předkládané odbornými skupinami a
panely:
  vztah svobody slova a informací a boje proti terorismu a pokyn k němu
  svoboda internetové komunikace – návrh prohlášení Výboru ministrů
  svoboda politické debaty v médiích - návrh prohlášení Výboru ministrů
  poskytování informací v médiích o trestním řízení - návrh doporučení a prohlášení Výboru ministrů
  demokratické a sociální souvislosti digitálního vysílání - návrh doporučení Výboru ministrů
  opatření na zlepšení ochrany práv provozovatelů obdobných autorským – návrh doporučení
  rozmanitost médií v Evropě – návrh zprávy
  vývoj jednání o liberalizaci obchodu ve sluţbách a důsledky pro audiovizuální odvětví
  spolupráce s Evropskou unií na poli médií
  stanovisko k doporučení Parlamentního shromáţdění RE k rasismu a xenofobii v kybernetickém prostoru
  příprava světového samitu o informační společnosti
  právo na odpověď v online prostředí – návrh doporučení
  demokratický potenciál nových komunikačních sluţeb
  internetová gramotnost
  zakázaný a škodlivý obsah na internetu
  vyváţenost svobody slova a práva na soukromí, aj.

Místa v odborných skupinách zajišťuje a zástupce státu deleguje příslušné ministerstvo (Ministerstvo kultury ČR). Na
rozdíl od minulých let se zástupci Rady se na činnosti Kontrolního výboru, Stálého výboru pro přeshraniční televizi,
jednotlivých skupin specialistů ani poradních panelů v roce 2002 nepodíleli.
V důsledku napjatého rozpočtu se zástupci Rady v roce 2002 nezúčastnili ani ţádného expertního semináře,
pořádaného Radou Evropy, ačkoliv byli zváni (pouze členové pracovních skupin mají účast hrazenou).
 Aktivity Rady související s přidružením České republiky k Evropskému společenství (EU)
Rada byla opakovaně oslovována pověřenými zástupci (experty) Komise EU, podílejícími se na činnosti Výboru
přidruţení, kteří kladli dotazy na zajištění a způsob kontroly závazků vyplývajících ze zákona a mezinárodních smluv,
přijatých Českou republikou v souvislosti s harmonizací tuzemského práva s tzv. vymoţenostmi Společenství (aquis
communautaire). Podobně se Rada vyjadřovala i k dílčím otázkám, kladeným praţským Zastoupením Komise EU.
Nejdůleţitější akcí tohoto typu byla šestihodinová schůzka se skupinou pracovníků Generálního ředitelství Komise
EU pro rozšíření, iniciovaná ředitelem Eneko Landaburu a zorganizovaná Ministerstvem zahraničí ČR dne 12. září
2002. Delegaci EK vedl pan Wissels a členy byli mj. Laurie Walker a dále několik pracovníků stálé delegace v ČR
pod vedením pí. Laury Domy. Za Radu vedl jednání dr. Musil za účasti skupiny radních a pracovníků Úřadu. Části
jednání, týkající se připravované novely zákona o vysílání, se účastnila i delegace Ministerstva kultury ČR pod
vedením nám. dr. Smolíkové. Vedení delegace EK prohlásilo setkání za informační a diskusní. Témata se týkala
celého rozsahu činnosti Rady, mimořádná pozornost byla věnována finančnímu zabezpečení činnosti, velikosti a
organizaci Úřadu a zkušenostem z prvního roku platnosti nového zákona o vysílání. Do značné hloubky byly
probírány dvě kauzy: spor Nova versus CME a s tím související arbitráţe proti ČR, a dále kauza Galaxie – TV3
(Martin Kindernay). Rada důsledně dodrţela limity dané českými předpisy ohledně sdělování skutečností, které jsou
předmětem neuzavřených správních řízení a obsahově vycházela z dokumentů, které v těchto otázkách předkládala
Poslanecké sněmovně. Na ţádost delegace EK Rada přislíbila pokračování kontaktů formou písemné výměny
konkrétních informací z oblasti působnosti Rady, ať jiţ na podnět EK nebo event. i na podnět Rady.
Jiné aktivity Rady související s mezinárodními závazky České republiky
Rada nebyla v roce 2002 poţádána o poskytnutí podkladů či stanovisek k plnění dalších vícestranných
mezinárodních závazků.
Rada však úzce spolupracovala s vládními institucemi v otázkách mezinárodních arbitráţí, vedených proti České
republice.
Spolupráce v rámci Evropské platformy regulačních institucí v médiích (EPRA)
Zástupci Rady se jiţ tradičně podílejí na práci Evropské platformy regulačních institucí v médiích (EPRA). EPRA
byla zaloţena v r. 1995 s cílem umoţnit představitelům regulačních orgánů výměnu informací o národních a
evropské regulací elektronických médií, diskuse o praktických řešeních právních problémů, týkajících se výkladu a
uţití mediální legislativy. Členy EPRA je čím dál tím více evropských i mimoevropských regulačních orgánů, proto jde
o jednu z nejvýznamnějších základen pro efektivní výměnu názorů a spolupráci národních regulačních orgánů, stále
nezbytnější v souvislosti s evropskou integrací a pokračující globalizací elektronických médií. Ke konci roku 2002
bylo členy EPRA jiţ 43 regulačních orgánů z 35 evropských zemí; příslušná ředitelství Komise EU (školské a
kulturní) a Rady Evropy (mediální odbor ředitelství pro lidská práva) mají statut stálých pozorovatelů. Funkci
sekretariátu EPRA zajišťuje EIM – Evropský institut pro média se sídlem v Düsseldorfu.
V roce 2002 se konala dvě zasedání EPRA, a to 16. – 17. května v Bruselu (BE) a 24. – 25. října v Lublani (SI), obě
za účasti zástupců Rady.

                                                         263
EPRA 16. - 17. května 2002 v Bruselu
Zasedání se zúčastnilo 119 delegátů 45 regulačních orgánů z 35 zemí. Hlavním tématem byl vliv politiky na vysílání.
Témata zasedání byla: způsoby jmenování členů regulačních orgánů, pravidla pro střet zájmů a forma zodpovědnosti
členů i orgánů jako celků. Někteří z účastníků vyslovili názor, ţe obsah vysílání je mnohem více ohroţován
ekonomicky neţ politicky. Pracovní skupiny se věnovaly jednak aktuálním nárokům digitálního terestrického vysílání
na diváky, stávající provozovatele a státní orgány, zejména s přihlédnutím ke zkušenostem nejpokročilejších zemí –
Velké Británie, Švédska, Španělska a Finska, jednak různým způsobům přeshraničního vysílání reklamy a
programových oken určených vesměs divákům menších sousedních zemí. Za Radu se zasedání zúčastnili Muchka,
Musil a Uhlíř.
EPRA 24. – 25. října 2002 v Lublani
Zasedání se zúčastnilo 99 delegátů 44 regulačních orgánů z 35 zemí. Hlavním tématem byla regulace vysílání
veřejné sluţby, srovnání odpovídajících struktur a mechanismů. Účastníci diskutovali o potřebě jednotné regulace a
jediného regulačního orgánu pro soukromoprávn a veřejnoprávní provozovatele, dále o definici a náplni veřejné
sluţby, otázkách její důvěryhodnosti a nestrannosti. Jedna pracovní skupina se zabývala koncentrací médií a
systémy dohledu nad ní, otázkou specializovaného obchodního rejstříku médií, definicí trhu, vyváţeností mezi
obsahem a vlastnictvím. Druhá skupina se pak věnovala politické reklamě a její definici, zejména problému právního
statutu placené politické reklamy. Delegáti se dále zabývali důsledky směrnice EU o elektronických komunikačních
sítích a sluţbách pro vysílání, jakoţ i dílčími otázkami potlačování pornografie. Rada byla zastoupena Musilem.
Jiţ pět let existuje také Platforma regulačních orgánů zemí střední a východní Evropy. Podle zakládacích
dokumentů má být základním cílem Platformy průběţné seznamování s vývojem audiovizuální politiky v
transformujících se státech regionu a co nejrychlejší přizpůsobení účastnických států standardům běţným ve
vyspělých zemích. Účastnické státy se vzájemně mohou dělit o své zkušenosti a hledat moţnosti řešení problémů,
které jsou jejich zemím společné.Po listopadovém zasedání Platformy v roce 1997 v Budapešti se však nekonala
ţádná její akce. Ani v roce 2002 nedošlo k oţivení její činnosti.
Samostatné mezinárodní akce
Jakoţto politicky i ekonomicky velmi důleţitá oblast jsou elektronická média námětem velkého mnoţství odborných
mezinárodních akcí, konferencí, sympozií a dalších komunikačních a prezentačních forem. Moţnosti účasti a
získávání nových poznatků, podnětů a zkušeností, jakoţ i prezentování našich výsledků atp., byly také v roce 2002
pro Radu limitovány finančně, ale i časově. Účast členů Rady zejména na odborných akcích byla z těchto důvodů
podstatně omezenější neţ v některých dřívějších letech.
Ve dnech 12. – 13. 9. 2002 se konala v Trevíru (DE) konference Evropského institutu pro média na téma Digitální
širokopásmové sluţby v Evropě – obchodní modely a právní rámec. Konference se zúčastnil jeden zaměstnanec
Úřadu (Fučík).
Dvoustranná výměna zkušeností s vyspělými i dalšími, zejména sousedními evropskými zeměmi je zatím velice
omezená. V minulosti Rada několikrát ročně na pozvání svých kolegů navštěvovala regulační instituce v zahraničí.
V roce 2002 Rada neuskutečnila ţádné takové setkání, kdyţ plánované společné jednání rad Polska, Slovenska a
České republiky bylo pro nedostatek rozpočtových prostředků odloţeno.
Během sledovaného období celkem vycestovalo na pouhé tři zahraniční pracovní cesty jen 5 osob, coţ znamená, ţe
ve srovnání s předchozími léty jejich počet trvale klesá.
Jiné mezinárodní a zahraniční styky
Další kontakty byly v průběhu roku 2002 udrţovány písemně s několika zahraničními mediálními regulačními orgány.
Účelem takových kontaktů je výměna a získávání informací o fungování a kompetencích těchto regulačních autorit, o
právních úpravách a o vývoji mediální scény v té které zemi, jakoţ i konzultace o konkrétních dílčích otázkách a
problémech. Šlo zejména o Odbor mediálních věcí mise OBSE v Kosovu, Radu pro elektronická média v Bulharsku,
Agenturu pro regulaci telekomunikací v Bosně a Hercegovině, Nejvyšší audiovizuální radu ve Francii, izraelskou
Radu pro kabelové a druţicové vysílání.
Rada v roce 2002 odpověděla na 20 ţádostí o informace, doručených ze zahraničí, vesměs elektronickou poštou.
Odesilatelé byli z Řecka, srbské oblasti Kosovo, Belgie, Bulharska, Bosny a Hercegoviny, Německa, Ukrajiny,
Portugalska, Turecka, Velké Británie, Francie, Izraele, Švýcarska.
Úřad rovněţ udrţuje a rozšiřuje spolupráci s několika zahraničními výzkumnými a statistickými institucemi, jejichţ
činnost se dotýká předmětů našeho zájmu, jako je zejména významný Evropský ústav pro média EIM v Düsseldorfu,
Evropský institut pro mediální právo v Sársku, jakoţ i s řadou vydavatelů informačních a statistických publikací,
případně s agenturami analyzujících audiovizuální trh, jako jsou Mediaplus International v Mnichově, Cable and
Satellite Yearbooks v Londýně ad.
                                                        264
                   12
                  Příloha


Uncitral - rozhodčí řízení v právním sporu CME Česká republika B.V. versus Česká
                   republika
       Záporné stanovisko arbitra JUDr. Jaroslava Handla
        proti předpojatému nálezu rozhodčího soudu
                                        265
266
        Uncitral - rozhodčí řízení v právním sporu CME Česká republika B.V. versus Česká republika
 Záporné stanovisko
arbitra JUDr. Jaroslava Handla proti předpojatému nálezu
 rozhodčího soudu
------------------------------------------------------------
I. Úvod
Pokud je v tomto Záporném stanovisku pouţito výrazu "dva arbitři", rozumí se tím arbitři Dr. Kühn a pan Schwebel.
Pokud je v tomto Záporném stanovisku pouţito výrazu "nález", rozumí se tím předpojatý nález rozhodčího soudu v
tomto rozhodčím řízení.
Vůči nálezu mám mnoho výhrad, zčásti ke skutečnostem tam uvedeným, ale zejména pokud jde o soudní
rozhodnutí.
Omyly a chyby v soudním rozhodnutí byly způsobeny hlavně tím, ţe dva arbitři se, jak se zdá, nejprve dohodli na
konečném výroku jak je vyjádřen v nálezu, a teprve potom hledali argumenty ve prospěch stěţovatele. Základem
jejich rozhodnutí bylo, jakoţ i jejich jediným cílem, odsoudit Českou republiku a tito dva arbitři přizpůsobili veškeré
své závěry tomuto cíli. To je jeden z důvodů, proč jsou jejich rozhodnutí ve velké míře špatná.
Můj shora uvedený názor se nezakládá pouze na znění nálezu, ale také na předpojatosti jejich stanovisek během
řízení.
Především strany zúčastněné v tomto sporu neměly nikdy rovnoprávné postavení.
Jako příklad bych chtěl uvést stanovisko těchto dvou arbitrů k poţadavkům zúčastněných stran, aby protistrana
předloţila písemné důkazy.
Tito dva arbitři vyslovili výslovný souhlas s poţadavky stěţovatele (několik stránek), přestoţe nebyla prokázána tak
zvaná závaţnost důkazu poţadovaná pravidly IBA při přijímání důkazů v mezinárodní komerční arbitráţi. Toto
rozhodnutí bylo učiněno proti mému menšinovému hlasu.
Na druhé straně veškeré poţadavky odpůrce na předloţení dokladů stěţovatelem, s výjimkou jednoho dokumentu
(arbitráţní nález ICC v případu CME versus Ţelezný, který však byl uţ dříve zveřejněn na internetu a tudíţ znám
veřejnosti), byly oběma arbitry zamítnuty v rozporu s mým názorem jenţ jsem vyjádřil během interní rozpravy arbitrů.
Tyto odmítnuté dokumenty se týkají především protiprávních kroků stěţovatele při opatřování důvěrných informací,
zejména o chystaných krocích v této arbitráţi v Mediální radě, prostřednictvím soukromé detektivní kanceláře, tato
informace pocházela od informátora z řad Mediální rady. Tímto záporným rozhodnutím oba arbitři prakticky pomohli
stěţovateli pokračovat v jeho protiprávních praktikách, k újmě České republiky. Odpůrce přirozeně trval na svém
poţadavku a ţádal soudní dvůr o nestrannost, stejnou moţnost obrany a dodrţení všech zákonných podmínek, coţ
mu tito dva arbitři neposkytli. Odpůrce neměl ţádnou moţnost procesní obhajoby proti takovémuto diskriminačnímu
zacházení a tudíţ pouze prohlásil, ţe se zúčastní s výhradou, nicméně si ponechává svá práva. Další soudní závěry
jsou v článku XI tohoto Záporného stanoviska.
Oba arbitři zaujali stejný postoj k dokumentu předloţenému odpůrci, nazvanému "Český plán". To byl dokument
vypracovaný lidmi stěţovatele a týkal se příprav CME /ČNTS na převzetí vysílání TV NOVA protiprávně násilím.
Tento důleţitý dokument nebyl v nálezu vůbec vyhodnocen.
Správnost mých závěrů lze vidět také z nálezu. V nálezu oba arbitři znovu jednostranně přijímají veškerá stanoviska
stěţovatele a zamítají jakýkoliv argument odpůrce. Dá se velmi těţko uvěřit, ţe by veškeré argumenty odpůrce byly
tak slabé, ţe by je bylo moţno odmítnout bez uvedení přesvědčivých důvodů pro odmítnutí. Stejné stanovisko obou
arbitrů lze vidět při jejich hodnocení svědeckých výpovědí. V nálezu se nenajde jediný negativní údaj při hodnocení
svědků stěţovatele, ale není tomu tak u svědků odpůrce.
Kromě toho podle pravidel IBA o zapisování výpovědi obsahující důkazný materiál v mezinárodní komerční arbitráţi,
pouţitých v tomto řízení, by měli být svědci slyšeni jako svědci skutkové podstaty. Ani tato zásada nebyla dodrţena
především Dr. Kühnem, který dovolil svědkům jmenovaným stěţovatelem, aby předloţili své názory na jednotlivé
právní otázky, například byl jako svědek slyšen právní zástupce stěţovatele, který předloţil svůj právní posudek. Dr.
Kühn rovněţ nic nenamítal proti sugestivním otázkám stěţovatele a pana Schwebela, přestoţe jsem na tuto
skutečnost upozorňoval.
To, ţe oba arbitři označovaní v nálezu jenom jako "úřední osoby" představené (uvedené) stěţovatelem, beze zmínky,
ţe rovněţ odpůrce uvedl své "úřední osoby", je pouze dalším důkazem jednostranného způsobu jakým oba arbitři
připravovali nález. Pokud jde o problém soudního rozhodnutí citovaného v nálezu, zjistil jsem později, ţe oba arbitři
velmi úzce spolupracovali rovněţ v této sféře podpůrných dokladů, aniţ by mě o tom informovali. To je také vidět z
fax pana Schwebela dr. Kühnovi z 29. 8. 2001, kde pan Schwebel informuje dr. Kühna, ţe zařídil zaslání originálních
stránek rozhodnutí FEDEX dr. Kühnovi. Znovu aniţ by mě vůbec informoval m, a v rozporu se zásadami jimiţ se řídí
vztahy mezi arbitry, jeţ jsou v evropské arbitráţi vţdy dodrţovány. Dr. Kühn mi nikdy nedal příleţitost, abych mohl
uvést úřední osoby a/nebo soudní rozhodnutí jeţ jsou mi známy, a jeţ s tímto případem souvisejí.
Oba arbitři přirozeně v zájmu hladkého dosaţení svého výše zmíněného cíle nemohli při přípravě nálezu potřebovat
ţádnou interní opozici. Jiţ během řízení bylo zvykem dr. Kühna rokovat o řadě otázek s panem Schwebelem aniţ by
mě informoval, přestoţe toto je zásadně proti etice arbitráţe. Předseda má informovat jednoho arbitra o všech svých
kontaktech a rokování s druhým arbitrem. Porušení této zásady předsedou bylo například zjevné během slyšení ve
Stockholmu, kde třikrát rokoval s panem Schwebelem o procesních záleţitostech a neinformoval mě o obsahu jejich
rokování, ačkoliv jsem ho o to poţádal.


                                                           267
Nejpřekvapivější byla situace při přípravě nálezu. Během přípravy nálezu Dr. Kühn několikrát, a například ještě v
červnu, jak sám přiznal, kontaktoval pana Schwebela a v telefonním rozhovoru mi před krátkým časem potvrdil, ţe to
bylo k mé škodě, ţe oni dva (oba arbitři) mohli pracovat na nálezu dříve neţ já, a to je opětovně nerovnoprávnost
postavení arbitrů.
A potom nepřátelské kroky těchto dvou arbitrů vůči mně dosáhly klíčového bodu. 30.7.2001 jsem obdrţel návrh
nálezu v rozsahu 175 stran. Poţádal jsem o dostatek času, abych si mohl připravit své stanovisko (asi čtrnáct
pracovních dnů) a to oba arbitři odmítli s poţadavkem, abych své stanovisko dal "hned" a argumentovali, ţe jakákoliv
diskuse ohledně skutkové podstaty případu byla uzavřena na schůzi arbitrů v Düsseldorfu v červnu 2001. To byla
naprostá nepravda, jelikoţ v Düsseldorfu nebylo dosaţeno ţádného rozhodnutí arbitrů které by pravilo, ţe na oné
schůzi byla diskuse uzavřena. Jediným závěrem který tam byl učiněn bylo, ţe pan Schwebel a já obdrţíme návrh
nálezu k připomínkám. Stejná myšlenka byla rovněţ vyjádřena v dopise předsedy z 30. července 2001, kdyţ poslal
arbitrům "dílčí konečný nález k vašemu přezkoumání" a k odpovědi a návrhům.
To udělali z jediného důvodu, aby mě vyloučili z jakékoliv diskuse o meritu samotného případu, v rozporu se
zvyklostmi a etikou arbitráţního řízení.
Nakonec jsem neměl na přípravu mého stanoviska k návrhu nálezu víc, neţ pět pracovních dnů. Přirozeně nebylo
moţné předloţit mé připomínky ke všem závaţným otázkám a k jednotlivostem těchto otázek zmíněným v návrhu.
Shora popsané okolnosti jsou jednoznačným důkazem diskriminace mé osoby jako arbitra druhými dvěma arbitry.
Shora uvedené řádky jsem napsal jako ilustraci toho, na jakém základě oba arbitři formulovali svá stanoviska,
vţdycky negativní vůči České republice.
Níţe uvádím své připomínky k některým hlavním otázkám nálezu.
II. Investice - uplatnění Dohody
Tento problém by se měl rozdělit na dvě otázky:
a) nedostatek soudní pravomoci
Hlavní otázkou je, zdali nedostatek soudní pravomoci byl odpůrcem předloţen včas, t.j. v ţalobní odpovědi, v
souladu s článkem 21/4 pravidel Uncitral.
Já se domnívám, ţe tato námitka byla předloţena náleţitě a včas v ţalobní odpovědi také pokud jde o investici
CEDC. V tomto ohledu odkazuji na následující body ţalobní odpovědi:
bod 11 - ţádné jmění investované CME v České republice jak je vymezeno Dohodou, t.j. ţádné holandské investice,
bod 202 - ţádný investiční spor ve smyslu Dohody,
bod 204 - investice - ţádné investice s právy vyplývajícími z Dohody, zde je zmíněn CEDC.
Jediným závěrem je, ţe v ţalobní odpovědi bylo vyjádřeno, ţe investice nespadá pod Dohodu a byl zmíněn CEDC.
To je dostatečné jako vznesení námitky ohledně nedostatku soudní pravomoci.
Není rozhodující, ţe tato námitka nebyla později opakována.
I na tomto základě měl být iţ na začátku řízení zamítnut nárok. V protikladu k mému názoru oba arbitři odloţili
rozhodnutí v této otázce aţ na konec řízení, navzdory faktu, ţe odpověď na takovou otázku je zásadní pro další
řízení.
Závěr k tomuto bodu a:/ Stěţovatelův nárok měl být zamítnut z důvodu nedostatku jurisdikce tohoto soudního dvora
která by jej opravňovala rozhodovat v tomto sporu.
b/ otázka uplatnění ustanovení Dohody jako pouţitelného právního základu, t.j. zdali má být uplatněna Holandská
smlouva nebo Německá smlouva -
------------------------------------------------------------
Nejprve je nutno odpověď na zásadní otázku, zdali a v jakém rozsahu je CME investorem ve smyslu Holandsko-
české dohody.
Není sporu o tom, ţe počáteční investici, to jest počáteční kapitálový příspěvek k základnímu kapitálu ČNTS, provedl
CEDC, celkovou investici CEDC lze zjistit z Dohody o převodu vlastnictví CEDC - CME Media Enterprises B.V.
datované 28. července 1994 ve výši 264 milionů Kč. Dále není sporu o tom, ţe Central European Development
Corporation Management Service (t.j. CEDC Středoevropský servis řízení a rozvoji korporací) byl německou
společností registrovanou ve Spolkové republice Německo. Přirozeně není relevantní odkud tyto peníze pocházely,
ale kdo.t.j. který investor peníze poskytl, a to byl beze sporu CEDC, rovněţ podle neopodstatněného tvrzení
stěţovatele.
Argument, ţe investice provedená CEDC byla investicí CME provedenou prostřednictvím CEDC, t.j. prostřednictvím
investora třetího státu, je nepodloţený. CEDC sama fyzicky provedla investici a byla jako investor přijata Mediální
radou, v r. 1993 nikdo neprohlásil, ţe je to investice provedená jménem třetí osoby. To také vyplývá ze znění Dohody
o převodu, bodu 4/CEDC převede - t.j. originální investice nebyla CME/, bodu 5 /CME přijímá převod a převezme
kapitálový úrok - kdyby byla ní investice investicí CME, nemělo by to ţádný právní význam/.
Je opravdu právně absurdní tvrdit, ţe investice CEDC provedené v r. 1993 jsou investicemi CME provedenými
prostřednictvím CEDC, jelikoţ z dokumentu předloţeného stěţovatelem v tomto řízení je jasně vidět, ţe CME Media
Enterprises B.V. byl řádně zřízen (začal existovat) registrací v Nizozemí dnem 4. 8. 1994. CEDC by byl nemohl
provést investici v r. 1993 jménem společnosti, která v tu dobu ještě neexistovala.

                                                         268
CEDC jako právnická osoba neodpovídá podmínkám článku 1, paragraf b/, bod (ii) Nizozemsko-české Dohody kde
se praví, ţe termín "investor" zahrnuje "právnické osoby zaloţené podle zákonů jedné ze smluvních stran".
Je tudíţ jasné, ţe investice provedená v r. 1993 CEDC byla investicí německé společnosti a tudíţ nemohla být
chráněna Dohodou uzavřenou mezi Nizozemím a Českou republikou.
Rovněţ by bylo protismyslné Nizozemsko - české Dohodě, aby uplatňovala Dohodu ve smyslu objasňovaném v
nálezu.
Spránost shora uvedeného závěru potvrzuje rovněţ následující příklad:
Česká republika nemá takovou Dohodu například s Bolívií. Právnická osoba z Bolívie by provedla investici v České
republice, a později by z důvodu jistých komplikací zjistila, ţe je nutná ochrana BIT. Převedla by svá práva
zakládající se na investicích například na nějakou holandskou společnost, aby dosáhla takové ochrany na základě
Dohody uzavřené mezi Nizozemím a Českou republikou. Toto není z právního hlediska přijatelné, je to obcházení
zákona. Bylo by to proti základní koncepci bilaterální dohody o ochraně investic dané pouze a jedině osobami ze
státu který je účastníkem Dohody.
Je nutno opakovat, ţe závěry obsaţené pod b/ jsou závěry vztahující se k prvnímu základu nároků stěţovatele, t.j.
není to otázka jurisdikce, ale otázka uplatnění hmotného práva, t.j. uplatnění práva ve smyslu Dohody která upravuje
veškeré vztahy. Takţe posuzování investic CEDC by mělo být prováděno podle německo-českého BIT a ne na
základě uvedeném ve stanovení ţalobního nároku, t.j. na základě holandsko-českého BIT.
Závěr k tomuto bodu b/: pohledávka pokud se zakládá na investicích provedených CEDC musí být zamítnuta jako
právně nepodloţená, jelikoţ tento nárok vznesený stěţovatelem se úmyslně opírá o nizozemsko-českou Dohodu a
tato Dohoda nemůţe být pouţita jako právní základ nároku.
Kromě shora uvedeného je nutno konstatovat, ţe v případě, ţe by nález obsahoval rozhodnutí ohledně investic
CEDC jako německé společnosti, by takové rozhodnutí nebylo vymahatelné a tento názor se opírá o ustanovení
článku V, bod 1/B/ Newyorské konvence z r. 1958, kde se výslovně praví, ţe vymáhání nálezu můţe být zamítnuto,
jestliţe nález obsahuje rozhodnutí v záleţitostech přesahujících rámec na nějţ se vztahuje arbitráţ. Rozsah
podřízení se arbitráţi je v tomto případě dán článkem 8, bod 1 Dohody, ţe spory musí být řešeny mezi jednou
smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany, t.j. holandským investorem pokud jde o holandské investice
versus Česká republika.
Některé doplňující poznámky k této části záporného stanoviska:
Pokud jde o další údajné investice provedené CME Media Enterprises B.V. a CME Czech Republic B.V., důkazní
břemeno má být neseno stěţovatelem na základě staré zásady "onus probandi incumbit actori" a je nutno
konstatovat, ţe stěţovatel nebyl schopen nést toto břemeno.
Výpověď svedla pana Klinkhammera ohledně investic ve výši 140 milionů USD byla v tomto ohledu velmi mlhavá.
Součet jednotlivých poloţek investic zmiňovaných v nálezu v ţádném případě nedosahuje 140 milionů USD, ale ani
tyto poloţky nebyly prokázány. Stěţovatel by byl měl důkazně prokázat na základě dokumentů veškeré podrobnosti
týkající se těchto investic, jakým způsobem prováděl investování, t.j. kdy, jakými prostředky (monetárními nebo jak), v
případě převodu peněz předloţit doklady o takovém převodu, atd. Toto nebylo učiněno a dokazování tohoto je čistě
povinností stěţovatele, jelikoţ není úkolem soudního dvora vyzývat zúčastněnou stranu, aby prokázala své
neopodstatněné výpovědi. Stěţovatel tudíţ neprokázal ţádné další investice. S politováním musím konstatovat, ţe
místo aby oba arbitři vzali v úvahu jako základ pro rozhodnutí důkazy, pouţili jako důkaz pouhé tvrzení stěţovatele.
Fakt, zdali byla výpověď pana Klinkhammera napadena odpůrcem či nikoliv nemá právní význam pro rozhodnutí
arbitrů, jelikoţ podle pravidel UNCITRAL je to jedině soudní dvůr, kdo určuje závaţnost a váhu důkazů, opakuji
pouze, ţe neopodstatněná tvrzení stěţovatele nejsou důkazem, za jaký byla přijata oběma arbitry.
Nález se snaţí vyvolat dojem, ţe všechny bilaterální dohody o investicích (BIT) na celém světě jsou stejné. To
neodpovídá skutečnosti a jako příklad lze zmínit dvě BIT jako příklady:
Německo-česká BIT z 2. října 1990 neobsahuje ustanovení, ţe lze provést investici prostřednictvím investora třetího
státu,
náklady členů soudního dvora nese ta účastnická strana, která jmenovala daného člena, předseda soudního dvora
musí být ze třetího státu a schválený oběma stranami,
USA - česká BIT - neobsahuje ustanovení týkající se provádění investic prostřednictvím investora třetího státu,
řízení můţe být zahájeno v případě, ţe příslušný národní (investor) nebo (investor) obchodní společnosti nepředloţí
spor soudnímu dvoru nebo správnímu soudu s jurisdikcí pro účastnickou stranu ve sporu.
Kromě toho ţádná ze shora uvedených Dohod neobsahuje ustanovení podobná článku 8, bod 6 Nizozemsko- české
Dohody ohledně toho, který zákon nebo které smlouvy budou vzaty v úvahu v případě sporu.
III. Převedení investic
V souvislosti s tímto problémem bych rád zdůraznil, ţe nález obsahuje jistá tvrzení, jeţ neodpovídají skutečnostem
tohoto případu.
Nejprve několik údajů o zúčastněných společnostech:
Central European Development Corporation Management Services GmbH /dále jenom ECDC/ je společnost
registrovaná v Německu, tedy německá společnost. Tato společnost se zúčastnila vyjednávání v roce 1992, musela
tedy být zaloţena někdy v roce 1991.


                                                         269
Central European Enterprises N.V. je společnost Lauder registrovaná na Holandských Antillách a tato společnost
byla jediným akcionářem CME Media Enterprises B.V. registrované v Nizozemí v Amsterdamu. Tato společnost CME
Media Enterprises B.V. byla v r. 1997 jediným akcionářem CME Czech Republic B.V., a od roku 2000 jediným
akcionářem CME Czech Republic B.V. byla CME Czech Republic II B.V., jejímţ jediným akcionářem byla CME Media
Enterprises B.V.
Na základě shora uvedených skutečností je nutno konstatovat, ţe neexistuje ţádný důkaz o tom, ţe CEDC byla
mateřská nebo sesterská společnost CME v době podpisu Dohody o převodu datované 28. července 1994.
Prohlášení v bodě 3/ této Dohody dané ECDC a CME je tedy protiprávní. Důvodem tohoto prohlášení bylo přirozeně
vyhnout se nutnosti schválení tohoto převodu akcií všemi partnery a Mediální radou podle MOA 1993.
Jelikoţ je toto prohlášení nepravdivé, celá Dohoda o převodu je neplatná a tudíţ rovněţ následná Dohoda o převodu
účastnického úroku ze dne 21. května 1997 mezi CME Media Enterprises B.V. a CME Czech Republic B.V. je
neplatná. Tato právní situace musí být respektována soudním dvorem ex officio, protoţe toto je rozklad podávající
skutečnost a ne právní argumentace.
Kromě toho je nutno vzít v úvahu, ţe první Dohoda o převodu byla podepsaná v r. 1994, tudíţ v době, kdy podmínky
obsaţené v příloze k licenci byly platné, zejména podmínka 17. Podle této podmínky existovala povinnost předloţit
Radě k předběţnému schválení jakékoliv změny v kapitálové struktuře investorů. To nebylo provedeno.
Tvrzení v nálezu, ţe okamţitě nebo krátce po podpisu Dohody o převodu byla Mediální rada informována, není
správné. Z dokumentu č. R 126 lze vidět, ţe Mediální rada byla informována o následnictví ze zákona CEDC - CME
teprve dopisem ČNTS z 23. 7. 1999 zaslaném Mediální radě. To přirozeně znamená oficiální informaci, která pak
byla projednána Mediální radou.
IV. Protokol Smlouvy o přidruţení a investování (dále jen MOA)
Především je nutno konstatovat pokud jde o právní povahu tohoto dokumentu, ţe má dva právní významy. Za prvé je
to tak zvaná smlouva o partnerství pro zřízení společnosti s ručením omezeným podle § českého obchodního
zákoníku. Za druhé je to smlouva mezi stranami - signatáři této Smlouvy o investicích a způsobu, jakým bude
televizní stanice řízena v budoucnosti, t.j. touto nově zřízenou společností.
a) MOA 1993
Bez ohledu na argumenty kterékoliv ze stran zde předkládám svůj právní posudek zaloţení na ustanoveních českého
právního řádu závazné povahy.
Právním podkladem českého právního řádu byl český zákon č. 468/1991 o provozování rozhlasového a televizního
vysílání (dále jen "zákon") obsahující následující ustanovení která je zde nutno uvést:
§ 11/3 - pouze osoba ţádající o licenci je účastníkem licenčního řízení.
Poznámka: Pouze CET 21 byla a můţe být podle zákona účastníkem licenčního řízení. Rovněţ v licenčních
podmínkách které jsou součástí licence, byly CEDC a Česká spořitelna zmíněny pouze jako účastníci dohody o
partnerství, t.j. MOA.
§ 10/1 - licence opravňuje svého drţitele k vysílání v rozsahu a za podmínek v ní uvedených.
Poznámka: to znamená, ţe licence neopravňuje k vysílání ţádnou jinou osobu, pouze drţitele licence.
§ 3/1 - provozovatel vysílání je tím, kdo obdrţel oprávnění k vysílání ... tím, ţe mu ve smyslu tohoto zákona byla
udělena licence.
Poznámka: Byla to pouze a výlučně CET 21, kdo byl oprávněn vysílat. Přirozeně nelze vyčíst z tohoto ustanovení, v
jakém rozsahu má provozovatel vysílání-drţitel licence právo pouţít další subjekty, aby mu pomáhaly při vysílání.
Určitě však nebylo přípustné, aby veškerá práva a závazky byly přeneseny na třetí osobu.
§ 10/2 - Licence je nepřenosná.
Poznámka: Ani CET 21 neměl právo přenést licenci na někoho jiného, to znamená učinit takový právní krok, jehoţ
prostřednictvím by CET 21 přišla o veškerá práva která jsou obsahem licence a není pochyb o tom, ţe obsahem
licence je právo pouţívat ji, vyuţívat ji a udrţovat ji.
Výše uvedená právní ustanovení vedou k následujícím závěrům v samotném právním sporu:
CET 21 podle článku 1.4.1 přispěla formou kapitálového příspěvku ČNTS poskytnutím práva pouţívat licenci, těţit z
ní a udrţovat ji, jinými slovy vloţila licenci do ČNTS. Podle českého obchodního zákoníku se kapitálový příspěvek
stává majetkem společnosti, t.j. ČNTS by teoreticky mohla být majitelkou této licence. Ale to neplatí, jelikoţ licence
není přenosná a podle § 39 českého občanského zákoníku působení zákona které je v rozporu s právem je neplatné
(mandatorní ustanovení).Tudíţ poskytnutí licence jako kapitálového příspěvku ČNTS bylo neplatné. Na druhé straně
byla společnost ČNTS řádně registrována v obchodním rejstříku, a tudíţ řádně zřízena podle českého právního řádu.
Přesto ale po svém zřízení začala ČNTS pracovat a řídit televizní stanici v souladu s bodem D preambule MOA a s
článkem III. MOA, kde bylo výslovně uvedeno, ţe společnost ČNTS bude provozovat televizní stanici (t.j. TV Nova/.
Později, kvůli potvrzení status quo ve vzájemných vztazích mezi CET 21 a ČNTS, uzavřely 23.5. 1996 dohodu
specifikující vzájemná práva a vzájemné závazky (t.j. před podpisem MOA 1966) uvedly, ţe:
- CET 21 je drţitelem licence a provozovatelem televizního vysílání s licencí,
 - účastnické strany toto opírají o skutečnost, ţe licence není přenosná a tudíţ práva a povinnosti vyplývající z licence
nejsou příspěvkem CET 21 společnosti ČNTS,


                                                           270
- bylo potvrzeno výhradní právo ve prospěch ČNTS,
- ekonomické výsledky si podrţí ČNTS.
Tato smlouva byla podepsána ČNTS, bezpochyby jako prodlouţené ruky CME, a tak rovněţ stěţovatel potvrdil
správnost shora uvedených závěrů ohledně licence. Rovněţ by se mělo přihlíţet k tomu, ţe tato smlouva byla
podepsána 23. května 1996, t.j. před datem podpisu MOA 1996.
Závěr:
Mandatorní ustanovení českého právního řádu praví, ţe licence je nepřenosná. To musí být respektováno soudním
dvorem ex officio, toto je skutečnost bez ohledu na nepodloţená tvrzení stran. Licence tudíţ nemohla mít účinnost a
neměla účinnost jako kapitálový příspěvek k vlastnictví ČNTS. Proto také později nemohla vzniknout situace, ţe by
byla licence převedena na třetí osobu a tudíţ ode dne poskytnutí licence zůstala tato licence v rukou CET 21.
Avšak shora uvedené okolnosti nemají vliv na skutečnost, ţe ČNTS byla patřičně registrována v obchodním rejstříku.
Pokud jde o vztahy mezi CET 21 a ČNTS při provozování TV NOVA, řídily se a dodnes se řídí MOA 1993 která je
dodnes platná. Navzdory skutečnosti, ţe stěţovatel nikdy nepouţil tento fakt k zahájení právních kroků proti CET 21,
dal přednost podání ţaloby na Českou republiku.
Nikdy nebylo prokázáno, ţe by MOA 1993 byla uzavřena na základě nátlaku Mediální rady.
B/ MOA 1996
Za prvé je nutno zmínit novelu mediálního zákona č. 301/1995.
Tento zákon který byl během řízený velmi kritizovaný v ţádném případě nezměnil právní postavení CME. Existovaly
dvě základní změny:
- nahrazení slova "drţitel licence" výrazem "licenční vysílač",
(toto v ţádném případě nezměnilo postavení CET 21 vůči ČNTS nebo CME)
- majiteli licence (televizní stanici) bylo poskytnuto právo poţádat o zrušení podmínek určených mu Mediální radou
 (to se v tomto případě vztahuje zejména na zrušení podmínky 17 a 18 - zrušení těchto podmínek bylo především ku
prospěchu ČNTS a CME a bylo dáno proto, aby unikly jakékoliv kontrole a vlivu Mediální rady v oblasti provozování,
řízení a ekonomických řešení v rámci TV Nova - je pravděpodobné, ţe této změny zákona bylo dosaţeno lobováním
CME a ČNTS prostřednictvím Dr. Ţelezného, v ţádném případě to neznamená ţádné zhoršení postavení CME nebo
ČNTS.)
Pokud jde o MOA 1996 je třeba uvést, ţe hlavní důvod byl prakticky stejný jako u Dohody z 23. května 1996 jeţ
pouze potvrzuje, ţe licence nebyla převedena. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto s Dr. Ţelezným zastupujícím CET 21
i ČNTS, ţe příslušné pasáţe MOA budou pozměněny tak, ţe CET 21 přispívá právem pouţívat licenci, učinit ji
předmětem prospěchu společnosti a zachovávat s ní související know-how, její udrţení a ochranu. Dále byl dohodnut
nový článek 10.8 který opět zdůrazňuje exkluzivitu ve prospěch ČNTS pokud jde o know-how a jde dále tím, ţe
zakazuje CET 21 jakékoliv nakládání s licencí.
Nesdílím názor obou arbitrů, ţe převod práv na know-how nic neznamená. Na základě konsultací s experty pro práva
duševního vlastnictví znamená tento druh know-how spolupráci s druhou smluvní stranou předáním nehmotného
know-how druhé straně a kromě toho umoţnění pouţití jistých práv tak, aby tato druhá strana získala tato práva v
plné shodě se zákonem.
Je však nutno konstatovat, ţe během dalších tří let po uzavření MOA 1996 se nestalo nic záporného co by poškodilo
investici stěţovatele a obě strany, t.j. CET 21 a ČNTS pokračovaly ve své spolupráci. To je dalším důkazem, ţe
tvrzení o záporném vlivu MOA 1996 nemá ţádný reálný základ.
Avšak pokud jde o MOA 1996, je tu ještě jeden důleţitý právní problém. Jelikoţ oba arbitři přijali tvrzení stěţovatele,
ţe MOA 1996 byla podepsána pod nátlakem Mediální rady, pak je MOA 1996 neplatná, t.j. je neúčinná z
následujících důvodů:
§ 37, odstavec 1 českého občanského zákoníku výslovně uvádí:
"Právní krok musí být učiněn svobodně a upřímně, s rozhodností a srozumitelností, jinak je neplatný."
Komentáře ke shora uvedeným ustanovením konstatují, ţe ze znění § 37 občanského zákoníku vyplývá, ţe právní
krok je neplatný, jestliţe není učiněn svobodně. Tato neplatnost je tak zvaná absolutní neúčinnost, coţ znamená, ţe
musí být respektována soudem ex oficio, bez ohledu na to, zdali se některá ze zúčastněných stran v daném sporu na
tuto skutečnost odvolává, neboť toto ustanovení je mandatorní povahy. Přirozeně to znamená neúčinnost ex tunc.
Právní krok nebyl učiněn svobodně, jestliţe byl učiněn pod fyzickým nebo psychickým nátlakem. Psychický nátlak
můţe být učiněn prostřednictvím nezákonné hrozby nebo prostřednictvím hrozby která je zákonná, ale je jí zneuţito k
dosaţení něčeho, co by druhá strana jinak neudělala nebo nechtěla, aby se udělalo. Nátlak můţe vycházet od
účastnických stran ve sporu, i od třetí osoby.
Jelikoţ podle tvrzení stěţovatele které bylo přijato oběma arbitry bylo podpisu MOA 1996 dosaţeno pod nátlakem
(včetně údajného, ale neprokázaného nebezpečí odebrání licence), právní krok učiněný CME, t.j. podepsání MOA
1996, je neplatný a MOA 1996 je tedy neplatná jako celek, protoţe bez platného podpisu CME jako majoritního
akcionáře (88% akcií) je novela MOA 1996 neplatná, t.j. je neúčinná. Ve světle této skutečnosti musí pro rok 1996 i
nadále platit MOA 1993.


                                                          271
Názor jednoho z arbitrů, ţe výše uvedené ustanovení musí být arbitry vzato v úvahu jenom v případě, ţe se na ně
odvolá některý ze stran během řízení, je mylné. Za prvé arbitři nejsou poradci sporných stran a nejsou povinni a také
jim není dovoleno radit sporným stranám během řízení co by měly předloţit, i kdyţ někteří arbitři tuto zásadu vţdy
nerespektují. Za druhé toto ustanovení má mandatorní povahu a tudíţ musí být respektováno arbitry z toho důvodu,
ţe takové ustanovení kaţdopádně existuje.
V jednom interním dokumentu existuje písemná poznámka Dr. Kühna, ţe mandatorní česká právní ustanovení
nahrazují veškeré jiné právní normy, takové ustanovení by mělo být hodnoceno jako součást mezinárodního a
českého "veřejného pořádku".
Tudíţ, jestliţe není dbáno českého právního ustanovení mandatorní povahy, znamená to porušení českého
veřejného pořádku a nález není za jistých okolností vymahatelný s ohledem na ustanovení článku V, bod 2.b/
Newyorské konvence z r.1958.
Závěry:
 - buď neexistoval nátlak ze strany Mediální rady a v tom případě byla MOA 1996 uzavřena všemi svými signatáři
svobodně a je platná a nemůţe být původcem zla, t.j. příčinou údajné škody kterou utrpěl stěţovatel,
 - nebo byla MOA 1996 podepsána pod nátlakem ze strany Mediální rady jak to chápou oba arbitři, a v tom případě je
MOA 1996 neplatná, a tudíţ nemůţe být příčinou škody kterou utrpěl stěţovatel, jak stěţovatel údajně tvrdí, a v
platnosti aţ dodnes zůstává MOA 1993.
V. Dohoda o servisu z 21.5.1997
Za prvé by mělo být uvedeno, ţe neexistuje důkaz o tom, ţe by tato smlouva o servisu byla uzavřena pod nátlakem
ze strany Mediální rady. Obecné řeči a údajná tvrzení, jakoţ i velmi nepřímá reprodukce údajného nátlaku nemohou
nahradit důkaz který musí být předloţen v arbitráţním řízení, aby tato tvrzení prokázal.
Za druhé, tato smlouva o servisu neobsahuje ţádnou podstatnou změnu pokud jde o vztah mezi stranami CET 21 a
CME jenţ se opírá o MOA 1993. Tato smlouva o servisu byla pouze pokračováním smluvního zakotvení vztahů mezi
CET 21 v dohodách z 23.5.1996 a 4.10.1996.
V dohodě o servisu bylo opakovaně dohodnuto, ţe CET 21 je drţitelem licence a vysílajícím, a ţe licence není
přenosná. Původní exklusivnost nebyla dotčena.
dále bylo dohodnuto, ţe ČNTS zajistí servis televiznímu vysílání a nabude právo na ekonomické výsledky.
Přirozeně byla tato praxe dodrţována po všechna léta, t.j. ČNTS po vyinkasování všech výnosů vyplácela plat
tajemníkovi TV NOVA a Dr. Ţelezný obdrţel měsíčně 100.000,- Kč.
Existuje jeden důkaz, ţe tato smlouva o servisu mezi CET 21 a ČNTS byla uzavřena zcela svobodně. Je to dopis
ČNTS z 13.7. 1999 (předloţený v tomto řízení) který připravil zřejmě Dr. Radvan, který ho také společně s panem
Vávrou podepsal. Tento dopis obsahuje podrobný popis vztahů mezi CET 21 a ČNTS, zčásti pokud jde o odhodu o
servisu, a jasně z něho vyplývá, ţe smlouva o servisu obsahuje svobodnou koncepci ČNTS bez jakéhokoliv nátlaku
ze strany Mediální rady. A mělo by se zdůraznit, ţe je to dopis ČNTS, t.j. vyjadřující skutečnosti prohlašované ČNTS
jako správné skutečnosti.
V zájmu pravdivého popsání všech okolností by mělo být zdůrazněno, ţe jediným důvodem pro svévolné ukončení
dohody o servisu Dr. Ţelezným, čímţ nebyla ČNTS způsobena ţádná škoda, bylo údajné porušení této dohody o
servisu ze strany ČNTS. Pokud jde o toto ukončení, v průběhu řízení nebyl předloţen ţádný důkaz který by
prokazoval, ţe Česká republika - Mediální rada přinutila Dr. Ţelezného, aby to učinil, nebo ţe jakýmkoliv způsobem
přispěla k tomuto ukončení. Tento krok byl učiněný svobodně a výhradně Dr. Ţelezným. Pro pořádek by tu mělo být
zmíněno, ţe neexistuje spojení mezi tímto ukončením dohody o servisu Dr. Ţelezným a MOA 1993 nebo MOA 1996.
VI. Správní řízení proti ČNTS
Za prvé by mělo být obecně konstatováno, ţe podle § 20, bod 6 zákona o sdělovacích prostředcích Mediální rada
uloţí pokutu osobě, která provozuje vysílání aniţ je k tomu oprávněna.
Jelikoţ je započetí tohoto řízení interpretováno v nálezu jako nepřijatelný nátlak ze strany Mediální rady, je nutné
uvést přesná fakta a právní závěry, aby se věci uvedly na správnou míru:
 - ţe správní řízení bylo započato podle českého zákona o správním řízení, t.j. před ukončením takového řízení
neexistují ţádné právní důsledky takového řízení, a tudíţ zahájení takového řízení nelze povaţovat za druh nátlaku
na ČNTS,
 - v případě, ţe toto řízení skončí bez konečného rozhodnutí, bude to znamenat, ţe je to situace, jako by se nic
nestalo a tato zásada je stejná na celém světě v občanském stejně jako správním řízení, i v trestním řízení,
 - jediným důvodem pro zahájení řízení bylo podezření Mediální rady, ţe ČNTS provádí televizní vysílání bez
pověření, ale v ţádném případě nebyl předmětem tohoto řízení pokus nebo záměr Mediální rady odebrat licenci CET
21 a o tom také není nikde zmínka v ţádném oficiálním dokumentu Rady, nikdy to nebylo prokázáno a tvrzení v
tomto ohledu jsou čistým výmyslem některých osob kolem ČNTS a CME.
 - ze shora uvedených důvodů zahájení tohoto správního řízení a jeho uzavření bez jakéhokoliv konečného
rozhodnutí, t.j. pouhé zastavení řízení v ţádném případě nemůţe být příčinou škody údajně způsobené ČNTS/CME
nebo důkazem porušení Smlouvy Českou republikou (diskriminace).
-správní řízení bylo zastaveno na základě závěru, ţe všechno bylo uvedeno do pořádku v souladu se zákonem.


                                                            272
Spránost shora uvedených řádek vyplývá rovněţ z rozhodnutí Mediální rady ze 16.9.1997 ohledně zastavení tohoto
správního řízení, v němţ bylo výslovně konstatováno, ţe ČNTS odstranila veškeré nedostatečnosti.
Kromě shora uvedeného je nutno zdůraznit, ţe neexistovalo nebezpečí, ţe by ČNTS musela platit nějakou pokutu,
jelikoţ zákon o sdělovacích prostředcích stanovil promlčecí lhůtu pro uloţení pokuty, buď jeden rok od zjištění
porušení, nebo dva roky ode dne, kdy došlo k porušení. Oba časové limity byly prošlé v době, kdy bylo správní řízení
započato.
Ale ČNTS raději nenapadla tento spor navzdory zaručeně úspěšnému výsledku a přijala zastavení řízení s úmyslem
pouţít toho jako argumentu pro údajný nátlak na CME ze strany České republiky.
Závěr:
Zahájení tohoto řízení nebylo protiprávním krokem Mediální rady, opíralo se o podezření, ţe ČNTS provádí televizní
vysílání aniţ by k tomu měla oprávnění. Toto se opíralo hlavně o skutečnost, ţe ČNTS zaregistrovala v obchodním
rejstříku jako předmět podnikatelských aktivit televizní vysílání na základě licence udělené CET 21 (číslo licence
udělené CET 21 je uvedeno).
Dalším důvodem byl převod veškeré vysílací činnosti do rukou ČNTS, protoţe to znamenalo převod licence. Potom,
co všechno bylo uvedeno do pořádku podle poţadavků Mediální rady, bylo řízemí zastaveno. Taková jsou fakta a
veškeré řeči o nátlaku jsou jenom mluvením o neopodstatněných tvrzeních. Neboť od začátku tohoto řízení aţ do
jeho zastavení nebylo prokázáno, ţe by v kterémkoliv stadiu tohoto řízení existovalo nebezpečí odebrání licence
která je v drţení CET 21.
VII. Dopis Mediální rady z 15.3.1999
Myslím ţe by nemělo smysl rozebírat tento dopis řádku po řádce. Nicméně si myslím, ţe je nutno uvést níţe některé
body tohoto dopisu, jelikoţ tento dopis je jedním z hlavních pilířů jeţ pouţil stěţovatel na podporu svého tvrzení.
Pokud jde o tento dopis, je nutno přihlédnout k těmto bodům:
a) podle českého právního řádu Mediální rada rozhoduje pouze formou tzv. správního rozhodnutí podle správního
zákoníku, a jenom takové rozhodnutí je vymahatelné, avšak tento dopis nebyl takovým rozhodnutí, t.j. nebyl
vymahatelný.
b) Jestliţe by tento dopis měl mít právní význam, musel by obsahovat rozhodnutí Mediální rady, t.j. interpretovat
názor Mediální rady jako celek, ale takové rozhodnutí by mohlo vstoupit v platnost jenom po hlasování v Mediální
radě, ale tento dopis nereprezentuje ţádné rozhodnutí Mediální rady, jelikoţ takového rozhodnutí nebylo dosaţeno,
c) tento dopis neobsahuje ţádné rozhodnutí namířené proti CET 21 nebo ČNTS/CME, tento dopis neukládá CET 21
ţádnou povinnost něco učinit a dále Mediální rada neměla právo ukládat něco ČTNS, jelikoţ ČTNS nebyl zákonným
partnerem Mediální rady,
d) kdyţ Mediální rada vyjádřila názor ohledně neexkluzivní základny mezi vysílatelem a servisními společnostmi, tato
formulace zajisté nebyla myšlena jako konstatování toho, co je nyní špatně a co by se mělo změnit, jelikoţ na další
stránce dopisu Mediální rada uvádí, ţe vše bylo uvedeno do pořádku, bez ohledu zdali tomu bylo tak, to není
důleţité, jelikoţ nejdůleţitější je ten fakt, ţe Rada byla spokojena s aktuálním stavem věcí a vztahů.
Není důleţité, zdali byl tento dopis napsán na základě iniciativy Dr. Ţelezného nebo ne, jelikoţ ještě jednou je nutno
zdůraznit, ţe z právního hlediska neměl tento dopis ţádné právní důsledky, jelikoţ tento dopis nepředstavuje právně
oficiální rozhodnutí Mediální rady podle správního řádu.
Dále bychom měli dodat, ţe dopis Mediální rady byl adresován panu Vladimíru Ţeleznému jako generálnímu řediteli
CET 21, jako partnerovi - drţiteli licence, ale v té době byl dosud generálním ředitelem ČNTS, a tak byla ČNTS
oficiálně informována. Nicméně ČNTS a CME formálně nebyly a nemohly být partnery Mediální rady a já opakuji, ţe
Mediální rada tudíţ neměla ţádné právo nařizovat jim co mají dělat a co by se dělat nemělo. Pouze kdyby Mediální
rada zjistila, ţe ČTNS a/nebo CME porušily zákon o sdělovacích prostředcích, mohla by Mediální rada proti nim
zahájit správní řízení, ale tak tomu nebylo.
VIII. Porušení Smlouvy
Za prvé bych chtěl krátce komentovat rozhodnutí a/nebo úřední osoby uvedené v nálezu takto:
 - řízení a nález se nenacházejí ve sféře anglo-amerického práva a soudní dvůr tudíţ není vázán těmito
rozhodnutími, a kromě toho je nelze povaţovat za "mezinárodní právo", tak zvané úřední osoby reprezentují názory
jednotlivých osob, tudíţ to nelze povaţovat za mezinárodní právo, vyskytují se názory vţdy oponující a názory a
soudní rozhodnutí citované v nálezu jsou často velmi vzdáleny od problému, který se má v tomto sporu řešit,
- tato rozhodnutí, pokud je mi známo, se ve své větší části nevztahují k problémům Bit,
 - jejich větší část jsou rozhodnutí předloţená stěţovatelem, ţádné z nich nebylo předloţeno odpůrcem, a na druhé
straně rozhodnutí a/nebo úřední osoby uvedené odpůrcem v protikladu k těm které uvedl stěţovatel jsou
ponechávány bez komentáře, a toto je opětovně příklad nerovnoprávného zacházení s odpůrcem oběma arbitry.
Jednotlivé body údajného porušení Smlouvy:
a/ - připravení stěţovatele o jeho investice - stěţovatel nebyl nikdy připraven o své investice, ze skutečností
zjištěných v řízení vyplývá, ţe jedinými zjištěnými a prokázanými investicemi jsou investice, za něţ stěţovatel obdrţel
akcie, stěţovatel tyto akcie vlastní dodnes, nikdy o ně nebyl připraven, v případě, ţe tyto akcie částečně ztratily svou
hodnotu, je to případ pro domáhání se náhrady škody, ale ne případ, ţe by ho někdo o něco připravil. Pokud jde o
údajné vyvlastnění, je nutno vzít v úvahu, ţe údajné vyvlastnění nastalo na území České republiky a mělo by být

                                                          273
souzeno podle českého práva (neexistuje důvod pro pouţití mezinárodního práva), ale vyvlastnění státem můţe v
České republice nastat pouze na základě správního rozhodnutí příslušného státního orgánu na základě správního
řízení a nic takového se nestalo.
b/- spravedlivé a nestranné zacházení - v komerčních sporech se povaţují za nespravedlivé zacházení takové kroky,
které jsou v rozporu se zvyklostmi čestného podnikání a/nebo jsou v rozporu s bonos mores, zde v celém případě
nelze najít jediný krok Mediální rady, který by byl v rozporu se zvyklostmi spravedlivých obchodních vztahů, nebo
který by bylo moţno povaţovat za protikladný bonos mores. Nespravedlivým zacházením by bylo, kdyby se s
ČNTS/CME jednalo ze strany Mediální rady nebo jiného českého oficiálního orgánu hůř neţ s českými občany, ale k
tomu nikdy nedošlo a nebylo to prokázáno.
c/- diskriminační opatření - je nutné vyzdvihnout tu definici diskriminace podle Velké encyklopedie z roku 1999:
"diskriminace znamená úmyslné znevýhodňování vytvářením nerovnoprávných ekonomických, politických nebo
právních podmínek", v tomto případě nebylo prokázáno ţádné znevýhodňování zahraničního investora, ani
ekonomické, ani politické, ani právní, protoţe znevýhodňování by znamenalo vytvoření horších podmínek pro
zahraniční investory neţ jaké mají čeští investoři.
To je podepřeno následujícím:
Otázka: Kdyţ CME odkoupila od České spořitelny akcie ČNTS, měla CME horší podmínky neţ Česká spořitelna?
Odpověď opírající se o fakta přirozeně zní: "Ne".
Nebyla prokázána ţádná diskriminace ve srovnání s českou společností.
d/- plná bezpečnost a ochrana - Mediální rada nikdy neporušila české zákony tím, ţe by cizímu investorovi
neposkytla plnou bezpečnost a ochranu, vyvozování takových závěrů je opravdu paradoxní ve srovnání s oficiální
politikou České republiky, která zve od roku 1989 zahraniční investory do České republiky a neposkytuje jim
nevýhody, ale veliké výhody ve srovnání s českými společnostmi, a tudíţ je naprosto vzdáleno realitě tvrzení, ţe
jediným cílem Mediální rady bylo poškození zahraničního investora. A znovu bych chtěl zdůraznit skutečnost, ţe se
ţádný ze shora zmíněných závěrů nezakládá na oficiálním rozhodnutí Mediální rady, vţdy se opírá o údajné tvrzení,
ţe někdo někde něco slyšel, nebo ţe někdo zcela neoficiálně něco napsal.
Ale s ohledem oba závěry zmíněné níţe a podporované jistými částmi nálezu kde se konstatuje, ţe Dr. Ţelezný byl
původcem křivd, měli bychom zde dodat, ţe údajné porušení Smlouvy Českou republikou, pokud k němu vůbec
došlo, můţe pouze přispět ke vzniku škody. Tento názor je podporován zněním bodu 408. nálezu, ţe "arbitráţní soud
si je vědom, ţe bylo moţné, ţe řada okolností mohla způsobit zhoršení kvality investic stěţovatele".
Kromě toho je tento názor doloţen citováním stanoviska Mezinárodní právní komise OSN v bodě 583 nálezu, kde se
výslovně praví, ţe rozhodnutí mezinárodních soudů nepotvrzují sníţení nebo oslabení odškodnění v souběţných
procesních sporech, s výjimkou případů nepřímého zavinění.
Přesně toto je ten případ, jelikoţ z nálezu vyplývá, ţe hlavním pachatelem bezpráví byl Dr. Ţelezný prohlášený v
nálezu několikrát za "původce", a tudíţ na straně České republiky můţe být pouze "nepřímé zavinění", pokud vůbec
nějaké existuje.
Kromě toho je shora uvedený názor potvrzen prohlášením CME ve sporu s ICC, citováno v nálezu ICC na straně 40,
bod 119, ţe "jednání Dr. Ţelezného jeho cílem bylo nahrazení ČNTS společností AQS, Czech production 2000 a
MAG Media 99, způsobilo téměř naprostou zkázu ČNTS. Porušení Dr. Ţelezným jeho závazku nekonkurování a
nenavádění vedlo k tomu, ţe ČNTS v současnosti neposkytuje ţádné sluţby TV NOVA ani ţádné jiné stanici."
Tento ICC nález musí být vzat v úvahu, jelikoţ byl v těchto řízeních předloţen jako důkaz.
K tomuto bodu by se mělo konstatovat, ţe nález několikrát hovoří o nečinnosti Mediální rady pokud jde o porušení
Smlouvy, ale není schopen vysvětlil, jaké kroky by Mediální rada byla měla učinit, t.j.v kterých bodech Mediální rada
svou nečinností způsobila něco, co by mohlo být výslovně definováno jako náleţející k závazkům (s výjimkou
údajného závazku stáhnout svůj dopis z 15,3,1999, coţ je bez právního významu).
Dále by zde měl být následující proveden rozbor ohledně uplatnění práva:
- český právní řád
- příslušná Smlouva (BIT) a další smlouvy mezi stejnými státy
- zvláštní dohody vztahující se k investicím
- mezinárodní právo.
Není pochyb, ţe pořadí právních opatření byla úmyslně stanovena oběma státy - účastníky Smlouvy. Proto je nutno
přednostně uplatnit český právní řád. Ale je nutno konstatovat, ţe oba arbitři tuto skutečnost neberou v úvahu a
uplatňují pouze mezinárodní právo a pouze ty části, které jsou příhodné pro stěţovatele, a naprosto nerespektují
Smlouvu a následně i ustanovení českého právního řádu.
Kromě toho je důleţité, ţe nález nerespektuje mandatorní ustanovení českého právního řádu. Dále některé závěry
obou arbitrů znamenají, ţe se snaţí přinutit Českou republiku - Mediální radu - k nerespektování českého právního
řádu. Obě tyto eventuality znamenají nejenom váţné porušení českého právního systému, ale zejména porušení
českého veřejného pořádku.
IX. Okolnosti údajné škody kterou utrpěl stěţovatel
Není pochyb, ţe Dr. Ţelezný byl hlavní osobou případu. Kromě toho je nutno konstatovat, ţe společnost CET 21
která obdrţela licenci na televizní vysílání jím byla plně řízena a kontrolována. Na zahájení televizního vysílání
                                                           274
potřeboval finanční prostředky, a proto vstoupil ve styk se společností CEDC GmbH. Potom CET 21 a CEDC vytvořil
společnost ČNTS.
Velkou chybou CEDC a později také CME bylo, ţe se Dr. Ţelezný stal vedoucí a rozhodující osobností v CET 21
jakoţ i v ČNTS. Tímto způsobem CME ztratil jakoukoliv kontrolu nad čímkoliv, co se dělo v souvislosti s TV Nova. Ale
tato ztráta kontroly nebyla způsobena Mediální radou, důvodem této ztráty kontroly bylo rozhodnutí CME z jeho
vlastní svobodné vůle jmenovat Dr. Ţelezného. Základem toho tudíţ byla rozhodnutí orgánů CET 21 a ČNTS jako
dvou společností zcela nezávislých na Mediální radě v tomto smyslu, jako právnických osob. Dr. Ţelezný toho
pochopitelně vyuţil ve svůj prospěch.
Během tohoto řízení se CME snaţila vysvětlit svou zřejmou nezkušenost v komerčním podnikání údajným
ujišťováním, jak dalece CME věřila Dr. Ţeleznému. Ale v protikladu k tomuto tvrzení stěţovatele nález konstatuje, ţe
Dr. Ţelezný jako výkonný ředitel ČNTS se dopustil rozsáhlého a úmyslného porušení svých ředitelských povinností
jako závaţného trestného činu. Na takový trestný čin se přirozeně vztahují české zákony. Je překvapující, ţe oba
arbitři činí závěry na základě českého trestního práva, aniţ by citovali jakékoliv jeho ustanovení na němţ by stál
jejich závěr, ţe Dr. Ţelezný spáchal závaţný trestný čin.
Je však třeba konstatovat, ţe tyto činy - porušení povinností byly osobní činy Dr. Ţelezného, za něţ odpůrce není
zodpovědný a Mediální rada na základě své činnosti předepsané českými zákony, především českým zákonem o
sdělovacích prostředcích, neměla ţádnou moţnost zakázat Dr. Ţeleznému, aby dělal, co chtěl. Tyto skutečnosti
nález nepopírá, ale navzdory této skutečnosti nebyla tato situace vyjádřena v nálezu a otázka nepřímého zavinění,
pokud vůbec existuje, nebyla vzata v úvahu.
Sám Dr. Ţelezný krok za krokem připravoval řešení, které by bylo příznivé pouze pro něho, jak je uvedeno níţe:
- za prvé zajistil zahájení činnosti TV Nova finančně dohodou s CEDC,
 - poté učinil vše pro zajištění značných zisků z činnosti TV Nova, jak bylo zjištěno v r. 1996, a potom v r. 1997 a
1998,
 - získal vedoucí postavení v CET 21 a ČNTS, aby předem věděl všechny podrobnosti nutné pro kroky pro něj
příznivé, a to díky velké bezelstnosti a nezkušenosti lidí z CME, ale bez jakéhokoliv přispění k této situaci ze strany
Mediální rady,
 - poté následovaly kroky Dr. Ţelezného s jediným cílem zbavit se ČNTS/CME a získat veškerý zisk TV Nova, a
kromě toho mít volné ruce pro spolupráci s jinými reklamními agenturami, a tohoto cíle dosáhl ukončením Smlouvy o
servisu v r. 1999 a zastavením jakékoliv spolupráce s CME,
 - během celého řízení nikdy nebylo prokázáno spojení mezi změnou MOA 1996 a ukončením Smlouvy o servisu,
vyskytly se pouze řeči o tom a údajná tvrzení stěţovatele, která jsou jako důkaz naprosto nedostatečná.
Nyní je třeba odpovědět, co plyne ze shora uvedeného vylíčení skutečností:
Především se musí poloţit následující otázka: "Kdo udělal první krok, na jehoţ základě vznikla situace, ţe CME přišla
o svůj zisk a hodnota investic se sníţila?
Byla to Mediální rada? Zajisté ne, protoţe kdyby Dr. Ţelezný neukončil Smlouvu o servisu svévolným způsobem,
situace by zůstala stejná, jaká byla v r. 1993 a potom beze změny v r. 1996, bez ohledu na jakékoliv kroky Mediálni
rady. Tedy původcem "poškození které utrpěl stěţovatel" byl výlučně Dr. Ţelezný a hlavní vina leţí na něm. V jakém
rozsahu se Mediální rada dopustila chyb je jiná otázka, ale Mediální rada v ţádném případě nebyla původcem.
Kromě toho je nutno konstatovat, ţe Mediální rada ani vůči zahraničním investorům a vůči jakékoliv jiné osobě není
zodpovědná za činy Dr. Ţelezného.
V kaţdém případě musí být správným způsobem zjištěn základ pro odpovědnost za škodu údajně způsobenou
společnosti CME. Ze shora uvedeného se musí vyvodit závěr, ţe původními příčinami byly vţdycky činy Dr.
Ţelezného. Pokud by se zjistilo provinění na straně Mediální rady, coţ neexistuje, to by bylo pouze nepřímou příčinou
poškození.
Existuje tedy jednoznačná skutečnost, ţe kdyby dr. Ţelezný svévolně neukončil Smlouvu o servisu, nebylo by se
stalo nic zlého, CME by nedoznala škody a vše by pokračovalo tak, jako předtím. Správnost tohoto závěru potvrzují
také některé body obsaţené ve znění nálezu.
Chtěl zastavit exkluzivní spolupráci s ČNTS a tím zastavit situaci, v níţ veškeré příjmy získané TV NOVA byly
shromaţďovány ČNTS a čistý zisk šel do kapes CME. Při první příleţitosti která se mu naskytla toho vyuţil ve shodě
se zákonem. Pro reklamu chtěl pouţít jiné společnosti a platit jim pouze jednotlivě za poskytnuté sluţby.
A nyní přichází hlavní otázka:
Co by se stalo, kdyby Dr. Ţelezný neučinil ten nejhorší krok, t.j. kdyby neukončil Smlouvu o servisu?
Odpověď je jasná? Nic by se nestalo, vztahy CET 21 - ČNTS by zůstaly takovými, jaké byly v r. 1993 a 1996 a 1999,
CME by neutrpěla ţádnou škodu.
Další otázka:
Mohl by Dr. Ţelezný učinit to, co učinil, t.j. svévolně ukončit Smlouvu o servisu, kdyby Mediální rada neprovedla kroky
které se povaţují za porušení Smlouvy?
Odpověď je opět jednoznačná: Ano, mohl a nikdo by ho nezastavil, ani Mediální rada.                                                            275
Ale jestliţe znova přihlédneme k povinnostem a právům Mediální rady jak jsou zakotvena v zákoně o sdělovacích
prostředcích, musíme konstatovat, ţe Mediální rada neměla naprosto ţádné právo zakázat Dr. Ţeleznému to, co
udělal.
Závěr k tomuto bodu by měl být vzat v úvahu při rozhodování o základě poškození v tomto částečném nálezu.
Nebylo to provedeno v Nálezu a jedním z argumentů Dr. Kühna bylo, ţe Dr. Ţelezný není odpůrce. Tento argument
je nepochopitelný, protoţe kterýkoliv soud můţe rozhodnout, ţe někdo způsobil určité procento škody navzdory
skutečnosti, ţe hlavní škůdce vůbec nebyl ţalován.
Prakticky tutéţ zásadu, t.j. pouze částečnou odpovědnost odpůrce lze vyčíst ze svědecké výpovědi pana
Klinkhammera kdyţ řekl: "Mediální rada konfiskovala nejméně část našich investic v České republice."
X. Domáhání se náhrady škody
Jak bylo konstatováno v nálezu, rozhodnutí obsaţené v nálezu nebude obsahovat rozhodnutí ohledně mnoţství
škod.
Ale je nutno konstatovat, ţe bod 2 rozhodnutí v tomto nálezu je prakticky rozhodnutím o základě škod, dané na
základě ţalobní prosby stěţovatele. Ale je nutno konstatovat, ţe toto byl pokus stěţovatele obejít prokazování
hlavních aspektů, čímţ mám na mysli hlavní aspekty nárokování odškodného, jelikoţ ty jsou zakotveny prakticky ve
všech evropských právních řádech, a tento pokus byl oběma arbitry přijat v protikladu k hlavním aspektům nároku na
odškodné.
Tyto hlavní aspekty jsou následující:
- porušení právní odpovědnosti - podle nálezu bylo prokázáno porušení Smlouvy,
-vznik skutečné škody - nebyl prokázán, to nemá nic společného s mnoţstvím škod,
 - zavinění (německy Verschulden), t.j. dolus nebo culpa, zde jistě jenom culpa, do angličtiny lze volně přeloţit jako
nedbalost - nebylo prokázáno,
- nexus sausalis - neprokázáno,
- quantum škod - je třeba prokázat v další etapě řízení.
Přirozeně stejné zásady jsou obsaţeny v českém právním řádu, který je nutno pouţít podle zásady, ţe k údajnému
porušení zákona došlo na českém území.
Ze shora uvedeného vyplývá, ţe formulací ţalobního nároku se stěţovatel snaţí uniknout povinnosti prokázat, ţe
škody skuečně vznikly prokázáním zavinění a nexus causalis. Ale toto není právně moţné. Jelikoţ ţalobní nárok byl
přijat dvěma arbitry, znamená to, ţe ve druhé etapě řízení má stěţovatel povinnost prokázat základní aspekty škod
jak je popsáno výše.
Kromě toho je nevyhnutelné vrátit se zpět k předcházejícímu bodu tohoto Záporného stanoviska pokud jde o základní
zavinění škod. Zavinění Dr. Ţelezného je nepochybné. V některých částech nálezu se správně konstatuje, ţe to či
ono učiněné Dr. Ţelezným vedlo k neštěstí pro investice CME. Proto mohu jenom opakovat, ţe také v případě, ţe
Česká republika porušila Smlouvu, coţ já nepřipouštím, nebyla Česká republika původcem škody. A toto je otázka
stupně zavinění, jak je definováno výše jako "nepřímé zavinění". V nálezu je to formulováno tak, jako by Česká
republika byla původcem všeho špatného. To rozhodně není pravda, jelikoţ i nález praví ve svém zdůvodnění více
neţ jednou, ţe Česká republika pomohla Dr. Ţeleznému tím či oním způsobem, ale neříká se tam, ţe k by k
ţádnému poškození CME nedošlo, kdyby se Dr. Ţelezný choval správně.
Ještě je třeba dodat pár řádek ohledně označení České republiky v nálezu jako pachatele bezpráví. Oba arbitři se
mylně pokoušejí dokázat, ţe Česká republika je pachatel bezpráví. To není správné. Pokud jím někdo je, pak je to
Dr. Ţelezný, který musí být prohlášen pachatelem bezpráví. Česká republika, v případě, ţe koncepce obou arbitrů
vyjádřena v nálezu pokud jde o původce je správná, není ani pachatel bezpráví, ani společný pachatel bezpráví, ale
osoba která údajně pomohla Dr. Ţeleznému, t.j. pachateli bezpráví, spáchat bezpráví. Kromě toho nebylo nikdy
prokázáno, ţe by byl na straně České republiky úmysl dopustit se deliktu který by bezpodmínečně musel být
prokázán, a dále Česká republika mohla maximálně hrát nepřímou roli.
Proto by se mělo bodu 2 rozhodnutí rozumět tak, ţe povinnost České republiky nahradit škodu kterou utrpěl
stěţovatel, by měla odpovídat stupni nepřímého zavinění České republiky.Pro potvrzení správnosti závěrů shora
uvedených je nutné provést následující srovnání:
Jestliţe někdo úmyslně zničí něčí majetek ţhářstvím, pak zásadně odpovědná za škodu je ta osoba, která zaloţila
oheň, a ne druhá osoba, která připravila palivo (dřevo, benzin, atd.) a zápalky.
V souvislosti se shora uvedeným je třeba mít na paměti, ţe stěţovatel nikdy neprokázal jaké byly investice a v jakých
částkách (detailně), a toto přirozeně v přímé souvislosti se "spravedlivou trţní hodnotou stěţovatelových investic" v
druhé etapě řízení, protoţe pro splnění poţadavku stěţovatele ohledně náhrady hodnoty investic musí být známo
jaké to byly investice.
Kromě toho částka která má být vyplacena stěţovateli by měla být sníţena na předvídatelnou poloţku, ale obecně
lze říci, ţe Mediální rada nemohla nikdy předvídat, ţe Dr. Ţelezný svévolně ukončí Smlouvu o servisu.
XI. Úloha arbitráţního soudu
Během řízení a v nálezu se dva arbitři snaţili vytvořit kolem soudního dvora nimbus nadřazenosti tohoto soudu vůči
kaţdému státnímu orgánu České republiky, zejména vůči českým soudním dvorům. Ale úkol soudního dvora podle
Smlouvy je rozhodnout v investiční při mezi Českou republikou a nizozemským investorem, nic víc.

                                                          276
Ale nález několikrát kritizuje rozhodnutí českých soudů ačkoliv k tomu nemá ţádné právo, zejména výrok Praţského
odvolacího soudu v otázce svévolného ukončení Smlouvy o servisu Dr. Ţelezným. Tento arbitráţní soud nemá právo
jej kritizovat ani změnit. A tu je moţné vidět důvod tohoto stanoviska vyjádřeného oběma arbitry v nálezu. Shora
zmíněný výrok odvolacího soudu který má právní moc (nadřízený odvolací soud nemá vliv), má ten právní výklad, ţe
tato otázka musí být povaţována za res iudicata, t.j. je to záleţitost jiţ rozhodnutá. Zásada "res iudicata" je výslovně
přijímána prakticky všemi evropskými právními řády a v tomto případě je to spor podle evropského občanského
práva, a ne podle amerického obecného práva, jak je nade vší pochybnost.
A na základě tohoto principu nemá tento arbitráţní soud uţ ţádné právo rozhodovat v této otázce, zdali byla
Smlouva o servisu ukončena v souladu se zákonem či nikoliv, protoţe tato otázka uţ byla rozsouzena. To přirozeně
nevyhovuje oběma arbitrům v jejich obecné koncepci, ţe budou rozhodovat pouze a výlučně ve prospěch
stěţovatele.
Oba arbitři v trvání na tom, ţe tento arbitráţní soud je orgán nadřízený jakémukoliv jinému soudu nebo státnímu
orgánu České republiky se rovněţ pokusil získat právo na výběr svých vlastních právních zásad pro rozhodování,
bez ohledu na skutečnost, ţe Smlouva ve svém článku 8, bod 5 povinným způsobem uvádí podle kterého právního
řádu se má rozhodovat a na prvním místě je zmíněn český právní řád. Na základě tohoto svého stanoviska
nerespektují ustanovení mandatorní povahy českého právního řádu, například o nepřevoditelnosti licence nebo
neplatnosti právních úkonů kterých bylo dosaţeno pod nátlakem, nerespektují, ţe kroky učiněné Mediální radou byly
ve shodě s českým právním řádem, a nález se snaţí posvětit činy které jsou v rozporu s českými zákony a dále se
snaţí vyvodit právní důsledky z dokumentů, které nejsou oficiálním rozhodnutím českého státního orgánu, například
Mediální rady.
Ale oba arbitři nejenom ţe nerespektují české zákony, oni nerespektují ani ustanovení pravidel Uncitral. Zajisté není
třeba opakovat jak dalece nerespektují práva odpůrce, verbatim ţe odpůrce má právo na "spravedlnost, stejnou
obranu, přiměřené řízení a /respektování zásad/ veřejného zájmu" a ţe tedy odpůrce - Česká republika 14. 3. 2001
vznesla písemně námitku, ţe "odpůrce se zúčastní v tomto řízení pod protestem a ponechává si veškerá práva". A
jelikoţ ze strany soudu nedošlo k ţádné reakci, je nutno vyvodit, ţe byl tento protest oprávněný. Ve světle ustanovení
článku 15, bod 1 pravidel Uncitral je nutno konstatovat, ţe soud porušil zásadu rovnoprávného zacházení se
zúčastněnými stranami a svou nečinností přijal protest odpůrce jako oprávněný. Tato skutečnost bude jistě mít vliv na
moţné vymáhání arbitráţního nálezu (vide článek V, bod b) poslední řádka Newyorské konvence z roku 1958.)
XII. Závěrečné prohlášení
Toto závěrečné prohlášení se vztahuje jenom na popis faktů a právních závěrů nálezu, ne na porušení etiky a
zvyklostí arbitráţe především předsedou ve vztahu ke mně jako třetímu arbitrovi, čímţ jsem byl odsunut do role
pouze doplňující předepsaný počet arbitrů.
Z celého záporného stanoviska lze vidět porušování arbitráţních zásad, ale zmíněny jsou jen hlavní body, a sice:
 -špatné zjišťování faktů, zčásti z důvodu plného přijímání neopodstatněných tvrzení stěţovatele aniţ by byl poţádán
o důkazy, a neumoţnění odpůrci prokázat jeho tvrzení vyţádáním dokumentů specifikovaných odpůrcem od
stěţovatele,
- špatné právní závěry pokud jde o právní rozbor ustanovení Nizozemsko-české bilaterální smlouvy o investicích,
- nepřihlíţení k českým zákonům a špatný výklad českých zákonů,
 - nerespektování ustanovení českých zákonů mandatorní povahy, například zákona o sdělovacích prostředcích
nebo správního řádu, a tím porušování zásady dodrţování obecného zájmu v dané zemi,
- nerespektování mezinárodně přijatých zásad, například impedimentum rei iudicate,
 - nerovnoprávné zacházení se stěţovatelem a odpůrcem v neprospěch odpůrce a porušování zásad spravedlnosti,
stejné moţnosti obrany a patřičného řízení ve vztahu k odpůrci.


Pro pořádek věcí bych chtěl zdůraznit, ţe všechny shora uvedené námitky a argumenty k meritu případu jsem
vyslovil oběma arbitrům a především předsedovi, před vypracováním částečného nálezu.
Praha 11.9.2001
JUDr. Jaroslav Hándl, arbitr
Poznámka: Toto záporné stanovisko bylo vyhotoveno v šesti exemplářích, aby bylo připojeno ke kaţdému exempláři
částečného nálezu.
                                                          277
278
135

								
To top