22 01 2009 protok

Document Sample
22 01 2009 protok Powered By Docstoc
					                   LATVIJAS REPUBLIKA
            L U D Z A S P I L S Ē TA S D O M E
              Reģ.Nr.90000017453, Raiņa ielā 16A, Ludzā, LV–5701
           tālrunis 65707400, fakss 65707402, e-pasts: dome@ludzaspils.lv
                  SĒDES PROTOKOLS

                        Ludzā
2009.gada 22.janvārī                                  Nr. 1
Sēde sasaukta plkst. 13.00.
Sēde atklāta plkst. 13.00.


Sēdi vada - domes priekšsēdētāja Jevgenija Kušča.

Protokolē - pašvaldības sekretāre Ināra Vonda.

Piedalās -
Deputāti: Broņislavs Zadvinskis, Sergejs Bogdanovs, Filips Stroganovs, Edgars Žurzdins,
Alīna Gendele, Juris Atstupens, Regīna Taraškeviča, Lolita Greitāne, Valentīna Lazovska.

Nepiedalās: Jevgeņijs Lukašenoks – uz slimības lapas.

Domes administrācijas darbinieki: finanšu nodaļas vadītāja Līga Mežule, finanšu nodaļas
budţeta ekonomiste Anastasija Ņukša, finanšu nodaļas nodokļu ekonomiste Vija Laizāne,
juridiskās nodaļas juriskonsulte Tatjana Binovska, domes izpilddirektora vietnieks Fridijs
Bokišs, attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilga Bilinska, attīstības un plānošanas nodaļas
vadītājas vietniece Aina Poikāne, sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Lilita Gorbunova-
Kozlova, juridiskās nodaļas vadītāja Inta Stjade, Ludzas pilsētas zemes komisijas priekšsēdētājs
Vilhelms Kušners, domes izpilddirektors Jānis Cirmans, preses sekretāre Liāna Nagle.

Laikraksta “Ludzas zeme” ţurnālists Sergejs Timofejevs.


Darba kārtība:

    1. Par bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu no amata.
    2. Par Ludzas pilsētas domes iestāţu darbinieku darba samaksas nolikumu 2009.gadam.
    3. Par Ludzas pilsētas domes iestāţu 2009.gada budţeta atlīdzības fonda apstiprināšanu.
    4. Par Ludzas pilsētas domes iestāţu vadītāju atlīdzības noteikšanu.
    5. Par Ludzas pilsētas domes darba samaksas nolikumu 2009.gadam.
    6. Par Ludzas pilsētas domes vadības atlīdzības noteikšanu.
    7. Par Ludzas pilsētas domes nodaļu darbinieku amatu sarakstu apstiprināšanu un
amatalgu noteikšanu.
    8. Par piemaksas atcelšanu Ludzas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis”
automobiļa vadītājam.
                       2


    9. Par Ludzas pašvaldības autoceļu programmu 2009.gadam.
    10. Par izmaiņām Ludzas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas sastāvā.
    11. Par jaunas adreses piešķiršanu zemes gabalam un ēkām.
    12. Par precizētās zemes platības piešķiršanu lietošanā, kā arī lietošanas tiesību
dokumentu apstiprināšanu.
    13. Par zemes platību un robeţu noteikšanu, kā arī lietošanas tiesību dokumentu un
apgrūtinājumu apstiprināšanu.
    14. Par zemes ierīcības projekta Latgales iela 102, Ludzā apstiprināšanu un adreses
piešķiršanu.
    15. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.
    16. Par SIA ”Ludzas apsaimniekotājs” pamatlīdzekļu norakstīšanu.
    17. Par privatizēto dzīvokļu izslēgšanu no pašvaldības bilances.
    18. Par neizīrēto dzīvokļu iekšējo siltumapgādes sistēmu tehniskā apkopes un apkures
izdevumiem.
    19. Par debitoru parādu norakstīšanu.
    20. Par nedzīvojamās telpas Blaumaņa ielā 17, Ludzā nomas līguma slēgšanu ar ārstu
prakses darba veicēju Stepanu Zabunovu.
    21. Par nedzīvojamās telpas Blaumaņa ielā 17, Ludzā nomas līguma slēgšanu ar
J.Melkera individuālo medicīnas firmu „Medar”.
    22. Par nedzīvojamās telpas Blaumaņa ielā 17, Ludzā nomas līguma slēgšanu ar Elēnu
Tašlikovu.
    23. Par reģistrācijas karšu izsniegšanu juridiskām personām.
    24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
    25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no personas par īpašumu Latgales šķērsielā 5, Ludzā ar kadastra numuru 6801-
008-0039).
    26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par ēkām un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no personas (par īpašumu Latgales šķērsiela 5, Ludzā ar kadastra numuru
6801-008-0039).
    27. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no personas (par īpašumu Dunakļu iela 31, Ludzā ar kadastra numuru 6801-
002-0056).
    28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no personas (par īpašumu Tirgus iela 14, Ludzā ar kadastra numuru 6801-004-
0068).
    29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no personas (par īpašumu A.Jurdţa iela1D, Ludzā ar kadastra numuru 6801-
005-0081).
    30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no personas (par īpašumu Zvirgzdenes iela 9, Ludzā ar kadastra numuru 6801-
001-0035).
    31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no personas (par īpašumu Stacijas ielā 47, Ludzā ar kadastra numuru 6801-
006-0055).
    32. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no personas (par īpašumu Sporta iela 26, Ludzā ar kadastra numuru 6801-006-
0120).
    33. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no SIA „Cirmas atpūtas bāze” (par īpašumu Latgales šķērsiela 2B, Ludzā ar
kadastra numuru 6801-008-0083).
                       3


    34. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par ēkām un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no SIA „Cirmas atpūtas bāze” (par īpašumu Latgales šķērsiela 2B, Ludzā ar
kadastra numuru 6801-508-0028).
    35. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no SIA „Grēgeri” (par īpašumu Latgales iela 251, Ludzā ar kadastra numuru
6801-008-0017).
    36. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par ēkām un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no SIA „Grēgeri” (par īpašumu Latgales iela 251, Ludzā ar kadastra numuru
6801-508-0007).
    37. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no SIA „Grēgeri” (par īpašumu Tālavijas iela 9A, Ludzā ar kadastra numuru
6801-005-0053).
    38. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no SIA „Junions” (par īpašumu Raiņa iela 64, Ludzā ar kadastra numuru
6801-003-0110).
    39. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par ēkām un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no SIA „Junions” (par īpašumu Raiņa iela 64, Ludzā ar kadastra numuru
6801-503-0012).
    40. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no SIA „LinEx” (par īpašumu Krāslavas iela 1, Ludzā ar kadastra numuru
6801-003-0004).
    41. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par ēkām un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no SIA „LinEx” (par īpašumu Krāslavas iela 1, Ludzā ar kadastra numuru
6801-003-0004).
    42. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par ēkām un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no SIA „SE” (par īpašumu Stacijas šķērsiela 5, Ludzā ar kadastra numuru
6801-506-0037).
    43. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no SIA „SONAX” (par īpašumu Maskavas apvedceļš 2A, Ludzā ar kadastra
numuru 6801-008-0082).
    44. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par ēkām un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no SIA „SONAX” (par īpašumu Maskavas apvedceļš 2A, Ludzā ar kadastra
numuru 6801-508-0027).
    45. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par ēkām un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no SIA „TAP Z” (par īpašumu Latgales šķērsiela 10, Ludzā ar kadastra
numuru 6801-008-0028).
    46. Par piedalīšanos ERAF izsludinātajā projektu pieteikumu konkursā.
    47. Par piedalīšanos pašvaldību investīciju projektos 2010. gadam.
    48. Par biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” projekta „Ekonomisko aktivitāšu veicināšana
Eiroreģionā „Ezeru zeme” teritorijā ar Kulinārā mantojuma koncepcijas ieviešanas attīstību”
finansēšanu.
    49. Par Ludzas uzņēmēju konsultatīvo padomi.
    50. Par saistošo noteikumu Nr. 1 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas pilsētā”
apstiprināšanu.
    51. Par Saistošo noteikumu Nr. 2 „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un
pakalpojuma saņemšanas kārtību Ludzas pilsētā” apstiprināšanu.
    52. Par materiālās palīdzības piešķiršanu trūcīgiem un mazaizsargātiem iedzīvotājiem.
    53. Par ievietošanu ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā.
    54. Par pensionāra iekļaušanu vientuļo sarakstā.
    55. Par dzīvojamās platības iedalīšanu sociālajā dzīvoklī.
                         4


     56. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu.
     57. Par dzīvojamās platības apmaiņu sociālajā dzīvoklī.
     58. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
     59. Par ūdens skaitītāju uzstādīšanu.
     60. Par materiālās palīdzības piešķiršanu.
     61. Par materiālās palīdzības atteikšanu.
     62. Par Saistošo noteikumu Nr. 3 „Grozījumi Ludzas pilsētas domes saistošajos
noteikumos Nr. 7 „Ludzas pilsētas pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
     63. Par Kohēzijas fonda projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā”.
     64. Par Ludzas pilsētas domes galvojumu Kohēzijas projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Ludzā” īstenošanai.
     65. Par Ludzas pilsētas domes 22.12.2008. lēmuma „Par dzīvojamās platības piešķiršanu”
2.punkts 2.1. apakšpunkta atcelšanu (protokols Nr. 21, 19.§) .
     66. Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
     67. Par apbalvošanu ar Ludzas pilsētas domes Atzinības rakstu.
                         1. §

            Par bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu no amata
                  J.Cirmans, V.Lazovska

    Izskatot Ludzas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājas I.Gajevskas 2009.gada 10.janvāra
iesniegumu, pamatojoties uz Ludzas pilsētas bāriņtiesas locekles Dz.Dukštas 2009.gada
10.janvāra iesniegumu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
26.punktu, Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmo daļu un ņemot vērā Ludzas pilsētas domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 14.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: „par”– 8 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, J.Atstupens, L.Greitāne,
R.Taraškeviča, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – 2 deputāti (F.Stroganovs,
V.Lazovska), „atturas” – nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    Atbrīvot Dzidru Dukšti no Ludzas pilsētas bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšanas ar
2009.gada 1.februāri.                     2. §

  Par Ludzas pilsētas domes iestāžu darbinieku darba samaksas nolikumu 2009.gadam
                 J.Cirmans, V.Lazovska

    Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
13. punktu, ņemot vērā Ludzas pilsētas domes finanšu pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības
pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada
16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 7 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča,
R.Taraškeviča, J.Atstupens, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
3 deputāti ( V.Lazovska, L.Greitāne, F.Stroganovs) , Ludzas pilsētas dome nolemj:
                        5


    Apstiprināt Ludzas pilsētas domes iestāţu darbinieku darba samaksas nolikumu
2009. gadam, saskaņā ar pielikumu.


                       3. §

  Par Ludzas pilsētas domes iestāžu 2009.gada budžeta atlīdzības fonda apstiprināšanu
                 J.Cirmans, V.Lazovska

    Saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzību 2009. gadā” 4. panta otro daļu un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. un 27. punktu, Ludzas pilsētas domes iestāţu
darbinieku darba samaksas nolikuma 22. punktu, lai veicinātu budţeta līdzekļu ekonomiju,
ņemot vērā Ludzas pilsētas domes finanšu pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās
komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 16.janvāra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 7 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča,
R.Taraškeviča, J.Atstupens, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – 1 deputāts
(L.Greitāne), „atturas” – 2 deputāti ( V.Lazovska, F.Stroganovs) , Ludzas pilsētas dome
nolemj:

    1. Noteikt no Ludzas pilsētas pašvaldības budţeta finansējamo iestāţu 2009. gada
budţeta atlīdzības fondu:

      1.1.  Ludzas 3. pirmsskolas izglītības iestādei “Namiņš” – Ls 125541 apmērā;
      1.2.  Ludzas 4. pirmsskolas izglītības iestādei “Pasaciņa” – Ls 191386 apmērā;
      1.3.  Ludzas pilsētas ģimnāzijai – Ls 83271 apmērā;
      1.4.  Ludzas 2. vidusskolai – Ls 115151 apmērā;
      1.5.  Ludzas mūzikas pamatskolai – Ls 22426 apmērā;
      1.6.  J. Soikāna Ludzas mākslas skolai – Ls 26833 apmērā;
      1.7.  Ludzas bērnu un jauniešu mediju centram – Ls 15293 apmērā;
      1.8.  Ludzas Tautas namam – Ls 46897 apmērā;
      1.9.  Ludzas Novadpētniecības muzejam – Ls 81342 apmērā;
      1.10.  Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkai – Ls 56810 apmērā;
      1.11.  Ludzas pilsētas bērnu bibliotēkai – Ls 29461 apmērā;
      1.12.  Ludzas pilsētas bāriņtiesai – Ls 29425 apmērā.

    2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas pilsētas domes izpilddirektoram
J. Cirmanam un izpilddirektora vietniekam F. Bokišam.


                       4. §

       Par Ludzas pilsētas domes iestāžu vadītāju atlīdzības noteikšanu
              J.Cirmans, F.Stroganovs, V.Lazovska

    Saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzību 2009. gadā” 4. panta otro daļu un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Ludzas pilsētas domes darba samaksas
nolikuma 7.2. punktu, lai veicinātu budţeta līdzekļu ekonomiju, ņemot vērā Ludzas pilsētas
                        6


domes finanšu pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: „par”– 7 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, R.Taraškeviča, J.Atstupens, A.Gendele,
E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – 1 deputāts (F.Stroganovs), „atturas” – 2 deputāti
( V.Lazovska, L.Greitāne) , Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Ar 2009. gada 1. martu noteikt no Ludzas pilsētas pašvaldības budţeta finansējamo
iestāţu vadītājiem mēneša amatalgas:

      1.1.  Ludzas bērnu un jauniešu mediju centra direktorei – Ls 406 apmērā;
      1.2.  Ludzas Tautas nama direktorei – Ls 700 apmērā;
      1.3.  Ludzas Novadpētniecības muzeja direktorei – Ls 700 apmērā;
      1.4.  Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktorei – Ls 630 apmērā;
      1.5.  Ludzas pilsētas bērnu bibliotēkas direktorei – Ls 560 apmērā;
      1.6.  Ludzas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājai – Ls 630 apmērā.

    2. Ar 2009. gada 1. martu spēku zaudē Ludzas pilsētas domes 2007.gada 29. oktobra
lēmuma „Par Ludzas pilsētas domes iestāţu darbinieku amatu sarakstu apstiprināšanu un
amatalgu noteikšanu” (protokols Nr. 13, 57. punkts) 3. punkts.

   3. Ludzas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai atbilstoši Latvijas Republikas Darba
likumam brīdināt darbiniekus par izmaiņām darba tiesiskās attiecībās.

    4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas pilsētas domes izpilddirektoram
J. Cirmanam.


                        5. §

       Par Ludzas pilsētas domes darba samaksas nolikumu 2009. gadam
    J.Cirmans, J.Atstupens, V.Lazovska, L.Greitāne, I.Stjade, A.Gendele, L.Meţule


    Saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzību 2009. gadā”, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, ņemot vērā
Ludzas pilsētas domes finanšu pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 16.janvāra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 6 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska,
A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” – 4 deputāti
( R.Taraškeviča, J.Atstupens, L.Greitāne, F.Stroganovs) , Ludzas pilsētas dome nolemj:

    Apstiprināt Ludzas pilsētas domes darba samaksas nolikumu 2009. gadam, saskaņā ar
pielikumu.


                        6. §

          Par Ludzas pilsētas domes vadības atlīdzības noteikšanu
                J.Cirmans, V.Lazovska, J.Kušča
                        7


    Saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzību 2009. gadā” 4. panta otro daļu un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 12. punktu, Ludzas pilsētas domes darba samaksas
nolikuma 2.2., 3.2., 4.2., 5.1. un 5.2. punktu, lai veicinātu budţeta līdzekļu ekonomiju, ņemot
vērā Ludzas pilsētas domes finanšu pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas
un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 16.janvāra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 7 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, R.Taraškeviča,
J.Atstupens, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – 2 deputāti (F.Stroganovs,
L.Greitāne), „atturas” – 1 deputāts ( V.Lazovska) , Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Ar 2009. gada 1. martu par Ludzas pilsētas domes deputātu pienākumu pildīšanu
noteikt tarifa likmi Ls 1,10 stundā.

    2. Ar 2009. gada 1. martu noteikt Ludzas pilsētas domes priekšsēdētāja mēneša
amatalgu – Ls 1088 apmērā.

    3. Ar 2009. gada 1. martu noteikt Ludzas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka
amatalgu – Ls 1000 ar amata likmi 0,35 – Ls 309.

     4. Ar 2009. gada 1. martu noteikt Ludzas pilsētas domes izpilddirektora amatalgu
Ls 843.

    5. Ar 2009. gada 1. martu noteikt Ludzas pilsētas domes izpilddirektora vietnieka
amatalgu Ls 816.

    6. Ar 2009. gada 1. martu spēku zaudē:
    6.1. Ludzas pilsētas domes 2007. gada 22. jūnija sēdes lēmuma „Par Ludzas pilsētas
domes administrācijas reorganizāciju” (protokols Nr. 8, 32. punkts) 9. punkts;
    6.2. Ludzas pilsētas domes 2007. gada 29. oktobra lēmuma „Par Ludzas pilsētas domes
nodaļu darbinieku amatu sarakstu apstiprināšanu un amatalgu noteikšanu” (protokols Nr. 13, 58.
punkts) 3. punkts.

   7. Ludzas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai atbilstoši Latvijas Republikas Darba
likumam brīdināt darbiniekus par izmaiņām darba tiesiskās attiecībās.

    8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas pilsētas domes izpilddirektoram
J. Cirmanam.


                       7. §

    Par Ludzas pilsētas domes nodaļu darbinieku amatu sarakstu apstiprināšanu
                 un amatalgu noteikšanu
      J.Cirmans, V.Lazovska, I.Bilinska, A.Gendele, J.Atstupens, F.Stroganovs


      Uzklausot domes attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas I.Bilinskas ziņojumu par
attīstības un plānošanas nodaļas amatu sarakstu (projektu) un deputātu veidokļus, atklāti
balsojot: „par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs,
                        8


R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    Izslēgt no lēmuma projekta 1.2.2. apakšpunktu.

    Saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzību 2009. gadā” 4. panta otro daļu un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. un 27. punktu, lai veicinātu budţeta līdzekļu ekonomiju,
paaugstinātu nodaļu darba efektivitāti, ņemot vērā Ludzas pilsētas domes finanšu pastāvīgās
komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2009.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, uzklausot ziņojumu un
deputātu viedokļu, atklāti balsojot: „par”– 6 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, J.Atstupens,
A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – 3 deputāti (F.Stroganovs, V.Lazovska,
L.Greitāne), „atturas” – 1 deputāts (R.Taraškeviča), Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1.  Ar 2009. gada 1. martu samazināt amata vienības:
      1.1. Ludzas pilsētas domes administratīvajā nodaļā:
         1.1.1. automobiļa vadītājs (profesijas kods 8322 01) – 1 vienība;
         1.1.2. sētnieks (profesijas kods 9162 01) – 0,5 vienības.

      1.2. Ludzas pilsētas domes attīstības un plānošanas nodaļā:
         1.2.1. attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietnieks (profesijas kods 1231
            08) – 1vienība;
         1.2.2. telpiskās attīstības plānotājs (profesijas kods 2141 13) – 0,25 vienības;
         1.2.3. ārējo sakaru speciālists (profesijas kods 3439 19) – 0,5 vienības
         1.2.4. projektu vadītājs (profesijas kods 2414 03) – 0,5 vienības;
         1.2.5. būvniecības kalkulētājs (profesijas kods 3112 01) – 0,5 vienības.

      1.3. Ludzas pilsētas domes finanšu nodaļā:
         1.3.1. grāmatvedis (profesijas kods 3433 01) – 0,75 vienības.

      1.4. Ludzas pilsētas domes sociālās palīdzības nodaļā:
         1.4.1. dzīvesvietas deklarēšanas uzskaitvedis (profesijas kods 4190 02) –
            1 vienība
         1.4.2. sociālais darbinieks (profesijas kods 2446 01) – 0,5 vienības;
         1.4.3. palīgstrādnieks (profesijas kods 9162 02) – 0,5 vienības.

      1.5. Ludzas pilsētas domes metodiskajā nodaļā:
         1.5.1. revidents (profesijas kods 2411 03) – 0,5 vienības;
         1.5.2. sporta metodiķis (profesijas kods 3475 09) – 0,5 vienības;
         1.5.3. preses sekretāre (profesijas kods 2451 18) – 0,5 vienības;
         1.5.4. sabiedrisko attiecību menedţeris (profesijas kods 2419 08) –
            0,5 vienības.

      1.6. Ludzas pilsētas domes juridiskajā nodaļā:
         1.6.1. juriskonsults (profesijas kods 242902) – 1,5 vienības.

    2. Ar 2009. gada 1. martu izveidot jaunas amata vienības:
      2.1. Ludzas pilsētas domes attīstības un plānošanas nodaļā:
                        9


         2.1.1. nekustamā īpašuma ekonomists (profesijas kods 2441 17) –
            1 vienība.

      2.2. Ludzas pilsētas domes juridiskajā nodaļā:
        2.2.1. konsultants iepirkumu speciālists (profesijas kods 2419 26) –
            1 vienība.

    3. Apstiprināt Ludzas pilsētas domes vadības un administrācijas amatu sarakstus un
amatalgas ar 2009. gada 1. martu:
      3.1. Ludzas pilsētas domes vadības un administratīvās nodaļas darbinieku amatu
        sarakstu saskaņā ar 1. pielikumu;
      3.2. Ludzas pilsētas domes attīstības un plānošanas nodaļas darbinieku amatu
        sarakstu saskaņā ar 2. pielikumu;
      3.3. Ludzas pilsētas domes finanšu nodaļas darbinieku amatu sarakstu saskaņā ar 3.
        pielikumu;
      3.4. Ludzas pilsētas domes sociālās palīdzības nodaļas darbinieku amatu sarakstu
        saskaņā ar 4. pielikumu;
      3.5. Ludzas pilsētas domes metodiskās nodaļas darbinieku amatu sarakstu saskaņā
        ar 5. pielikumu;
      3.6. Ludzas pilsētas domes juridiskās nodaļas darbinieku amatu sarakstu saskaņā ar
        6. pielikumu;
      3.7. Ludzas pilsētas domes dzimtsarakstu nodaļas darbinieku amatu sarakstu
        saskaņā ar 7. pielikumu.
      3.8. Ludzas pilsētas domes pašvaldības policijas darbinieku amatu sarakstu saskaņā
        ar 8. pielikumu.

    4. Ar 2009. gada 1. martu spēku zaudē:
      4.1. Ludzas pilsētas domes 2007. gada 22. jūnija sēdes lēmuma „Par Ludzas
pilsētas domes administrācijas reorganizāciju” (protokols Nr. 8, 32. punkts) 9. punkts;
      4.2. Ludzas pilsētas domes 2007. gada 29. oktobra lēmuma „Par Ludzas pilsētas
domes nodaļu darbinieku amatu sarakstu apstiprināšanu un amatalgu noteikšanu” (protokols
Nr. 13, 58. punkts) 3. punkts.

   5. Ludzas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai atbilstoši Latvijas Republikas Darba
likumam brīdināt darbiniekus par izmaiņām darba tiesiskās attiecībās.

    6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas pilsētas domes izpilddirektoram
J. Cirmanam.


                       8. §

       Par piemaksas atcelšanu Ludzas speciālās pirmsskolas izglītības
            iestādes „Rūķītis” automobiļa vadītājam
                    J.Cirmans

    Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 13. un 27. punktu, un ņemot vērā Ludzas pilsētas domes finanšu
pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras
                        10


jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
„par”– 8 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, F.Stroganovs, R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele,
E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – 1 deputāts (V.Lazovska), „atturas” – 1 deputāts
(J.Atstupens) , Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Atcelt piemaksu Ludzas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” automobiļa
vadītājam (profesijas kods 8322 01) Ls 140,00 (viens simts četrdesmit lati 00 santīmi) mēnesī.
    2. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā, spēku zaudē Ludzas pilsētas domes 2006.gada
15.decembra lēmuma „Par Ludzas pilsētas domes iestāţu darbinieku amatu sarakstu
apstiprināšanu un amatalgu noteikšanu” (protokols Nr. 22          11.punkts) 2.punkta
2.15.apakšpunkts.
    3. Uzdot Ludzas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vadītājai I.Paškevičai,
atbilstoši Latvijas Republikas Darba likumam, brīdināt darbinieku par izmaiņām.
    4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas pilsētas domes izpilddirektoram
J. Cirmanam.


                        9. §

         Par Ludzas pašvaldības autoceļu programmu 2009.gadam
                 J.Cirmans, F.Stroganovs

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, ņemot vērā Ludzas pilsētas domes finanšu pastāvīgās komitejas, pilsētas
attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2009.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 10 deputāti
(B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs, R.Taraškeviča, L.Greitāne,
A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas pilsētas dome
nolemj:

    1. Apstiprināt Ludzas pašvaldības autoceļu programma 2009.gadam.
    1. Ieņēmumi Ls 606262 t.sk.:
    1.1. Autoceļu (ielu) fonda līdzekļu atlikums uz 01.01.2009. Ls 208979;
    1.2. Autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi 2009.gadā Ls 397211.
    2. Izdevumi Ls 606262 t.sk.:
    2.1. Būvdarbu projektēšana    Ls 70146;
    2.2. Ielu ikdienas uzturēšana Ls 205142 t.sk.:
    2.2.1. Izdevumi ielu uzturēšanai ziemas periodā Ls 30000;
    2.2.2. Izdevumi ielu seguma uzturēšanai Ls 98977;
    2.2.3. Caurteku uzturēšana, satiksmes organizācija un pārējie darbi Ls 51405;
    2.2.4. Tranzīta Tālavijas, Baznīcas un Latgales ielu, kas ir valsts I šķiras autoceļa P49
Kārsava- Ludza –Ezernieki turpinājums uzturēšana Ls 12400;
    2.2.5. Tranzīta Latgales un Krāslavas ielu, kas ir valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils –
Rēzekne – Krievijas robeţa (Terehova) turpinājums uzturēšana Ls 5910;
    2.2.6. Tranzīta Krāslavas ielas, kas ir valsts 2.šķiras autoceļa V526 maršruta turpinājums
uzturēšana Ls 6450.
    2.3. Ielu periodiskā uzturēšana Ls 330974 t.sk.:
    2.3.1. Asfalta seguma, trotuāra un ielas apgaismojuma ierīkošana Jelgavas ielā posmā no
Dagdas ielas līdz Stacijas ielai – 1.posms Ls 255814;
                        11


     2.3.2. Apgaismojuma rekonstrukcija P.Miglinīka ielā posmā no Skolas ielai līdz Birţas
ielai, 18.Novembra ielā posmā no P.Miglinīka ielas līdz Blaumaņa ielai, Blaumaņa ielā posmā no
18.Novembra ielas līdz Liepājas ielai, Liepājas ielā posmā no Jelgavas ielas līdz mājai Liepājas
ielā 61 Ls 40488;
     2.3.3. Trotuāra ierīkošana Raiņa ielā posmā no18.Novembra ielas līdz Stroda ielai un
Raiņa ielā posmā no Raiņa ielas 16A līdz Latgales ielai Ls 15900.
     2.3.4. Trotuāra ierīkošana Rekaševa ielā(abās pusēs) posmā no Raiņa ielas līdz Latgales
iela Ls 18700.
     2.4. Ielu reģistrācija Zemesgrāmatā Ls 72.                       10. §

       Par izmaiņām Ludzas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas sastāvā
                    F.Bokišs

     Izskatot Ludzas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas locekles Ineses Kuzņecovas
2008.gada 8.decembra iesniegumu (reģ. 08.12.2008. ar Nr.3-11.2/887) un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, Ludzas pilsētas domes finanšu
pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
„par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs,
R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Izdarīt Ludzas pilsētas domes 2008.gada 4.decembra Ludzas pilsētas domes lēmumā
„Par Ludzas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas apstiprināšanu” (protokols Nr. 20, 19. §) šādus
grozījumus:

   1.1. Izslēgt no Ludzas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas sastāva komisijas locekli Inesi
Kuzņecovu – SIA „Ludzas apsaimniekotājs” abonentu daļas vadītāju.
   1.2. Iekļaut Ludzas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas sastāvā komisijas locekli
Vladimiru Zaicevu – SIA „Ludzas apsaimniekotājs” tehnisko direktoru.                       11. §

         Par jaunas adreses piešķiršanu zemes gabalam un ēkām
                      V.Kušners

     Ar Ludzas pilsētas domes sēdes 2008.gada 19.septembra lēmumu (protokols Nr.15
(2.§ 2.punkts) tika noteikts personai lietošanā nepieciešamais zemes gabals 500 kv.m platībā
dārzkopības kooperatīvā „SĪPOLIŅŠ 2” Ceriņu ielā 6, Ludzā, dārza mājiņas uzturēšanai,
pamatojoties uz dārza mājiņas projektu. SIA “METRUM” (licence Nr.122) 2008.gada
26.novembrī veicot zemes gabala Ceriņu ielā 6, Ludzā uzmērīšanu, tika precizēta zemes gabala
platība (no 500 kv.m uz 619 kv.m). Pamatojoties uz SIA “METRUM” sagatavotajiem zemes
lietošanas dokumentiem (zemes gabala Ceriņu ielā 6, Ludzā plāns mērogā 1:500) un Ludzas
pilsētas domes zemes komisijas 2009.gada 14.janvāra protokola Nr.1 lēmumu, Ludzas pilsētas
                        12


domes finanšu pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: „par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs,
R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

   Piešķirt personai, lietošanā esošam zemes gabalam 619 kv.m platībā ar kadastra
Nr.6801-007-0142 jaunu adresi Ceriņu iela 6, Ludzā.                       12. §

 Par precizētās zemes platības piešķiršanu lietošanā, kā arī lietošanas tiesību dokumentu
                   apstiprināšanu
                    V.Kušners

                           1.
      Ar Ludzas pilsētas zemes komisijas 1997.gada 25.oktobra lēmumu Nr.1804 tika
piešķirts Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam nepieciešamais zemes gabals 1829
kv.m platībā Skolas ielā 39, Ludzā ēku uzturēšanai. SIA „LATVIJAS VALSTS MĒRNIEKS”
(licence Nr.145) 2008.gada 11.decembrī veicot zemes gabala Skolas ielā 39, Ludzā uzmērīšanu,
tika noteikta zemes gabala platība 1829 kv.m. Pamatojoties uz SIA „LATVIJAS VALSTS
MĒRNIEKS” sagatavotajiem zemes lietošanas dokumentiem (zemes gabala Skolas ielā 39,
Ludzā plāns mērogā 1:500) un Ludzas pilsētas zemes komisijas 2009.gada 14.janvāra protokola
Nr.1 lēmumu, Ludzas pilsētas domes finanšu pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās
komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 16.janvāra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča,
V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs, R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins,
S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Piešķirt Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas, reģistrācijas Nr.90000282046,
lietošanā zemes gabalu 1829 kv.m platībā ar kadastra Nr.6801-006-0236 Skolas ielā 39, Ludzā,
ar zemes lietošanas mērķi 0906 – valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas,
ugunsdzēsības un glābšanas, robeţsardzes un soda izciešanas iestāţu apbūve.
    2. Apstiprināt Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas zemes gabala noteikšanas aktu
un plānu 1829 kv.m platībā Skolas ielā 39, Ludzā.
    3. Apstprināt zemes gabalam Skolas ielā 39, Ludzā apgrūtinājumu :
    3.1.ceļa servitūta teritorija – 54 kv.m,
    3.2.aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi – 109
kv.m,
    3.3.aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi – 111
kv.m.

                          2.
     Ar Ludzas pilsētas zemes komisijas 1996.gada 12.marta lēmumu Nr.1021 tika piešķirts
lietošanā personai zemes gabals 688 kv.m platībā Lielā Ezerkrasta ielā 11, Ludzā, ar izpirkšanas
tiesībām. Ar Ludzas pilsētas domes sēdes 2008.gada 18.jūlija lēmumu (protokols Nr.12.3.§) tika
pārreģistrētas lietošanas tiesības Gertas Sļutas pārdzīvojušam laulātam Valentīnam Sļutam uz
zemes gabalu 639 kv.m platībā Lielā Ezerkrasta ielā 11, Ludzā, ar izpirkšanas tiesībām,
                       13


pamatojoties uz Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra 2007.gada 23.oktobra mantojuma
apliecību Nr.5202. SIA „LATVIJAS VALSTS MĒRNIEKS” (licence Nr.145) 2008.gada
28.novembrī veicot zemes gabala Lielā Ezerkrasta ielā 11 uzmērīšanu, tika precizēta zemes
gabala platība (no 639 kv.m uz 652 kv.m). Pamatojoties uz SIA „LATVIJAS VALSTS
MĒRNIEKS” sagatavotajiem zemes lietošanas dokumentiem (zemes gabala Lielā Ezerkrastau
ielā 11, Ludzā plāns mērogā 1:500) un Ludzas pilsētas zemes komisijas 2009.gada 14.janvāra
protokola Nr.1 lēmumu, Ludzas pilsētas domes finanšu pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības
pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada
16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča,
V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs, R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins,
S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Piešķirt personai, lietošanā zemes gabalu 652 kv.m platībā ar kadastra Nr.6801-005-
0013 Lielā Ezerkrasta ielā 11, Ludzā, ar zemes lietošanas mērķi 0601 – individuālo dzīvojamo
māju apbūve.
    2. Apstiprināt personai zemes gabala noteikšanas aktu un plānu 652 kv.m platībā Lielā
Ezerkrasta ielā 11, Ludzā.
    3. Apstiprināt zemes gabalam Lielā Ezerkrasta ielā 11, Ludzā apgrūtinājumus :
    3.1.aizsargjoslas teritorija gar Lielā Ezerkrasta ielu – sarkanā līnija – 207 kv.m,
    3.2.aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 36 kv.m.
    3.3.Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs – 652 kv.m,
    3.4.aizsargjoslas teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās – 652 kv.m.


                           3.
     Ludzas pilsētas domes sēdes 2008.gada 11.marta lēmumu (protokols Nr.5.6.§) tika
nolemts reģistrēt uz Ludzas pilsētas pašvaldības vārda zemes gabalu 8889 kv.m platībā Lielā
Ezerkrasta iela, Ludzā ar kadastra Nr.6801-005-0291, pamatojoties uz Latvijas Republikas
likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā”
3.panta otrās daļas otro punktu. SIA “LATVIJAS VALSTS MĒRNIEKS” (licence Nr.145)
2008.gada 28.novembrī veicot zemes gabala Lielā Ezerkrasta iela, Ludzā uzmērīšanu, tika
precizēta zemes gabala platība (no 8889 kv.m uz 7360 kv.m). Pamatojoties uz SIA “LATVIJAS
VALSTS MĒRNIEKS” sagatavotajiem zemes lietošanas dokumentiem (zemes gabala Lielā
Ezerkrasta iela plāns mērogā 1:2 000) un Ludzas pilsētas zemes komisijas 2009.gada 14.janvāra
protokola Nr.1 lēmumu, Ludzas pilsētas domes finanšu pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības
pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada
16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča,
V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs, R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins,
S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Piešķirt Ludzas pilsētas pašvaldībai, reģistrācijas Nr.90000017453, lietošanā zemes
gabalu 7360 kv.m platībā ar kadastra Nr.6801-005-0291 Lielā Ezerkrasta iela, Ludzā, ar zemes
lietošanas mērķi 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā.
    2. Apstiprināt Ludzas pilsētas pašvaldības zemes gabala noteikšanas aktu un plānu 7360
kv.m platībā Lielā Ezerkrasta iela, Ludzā.
    3. Apstprināt zemes gabalam Lielā Ezerkrasta iela, Ludzā apgrūtinājumu :
    3.1.ūdenstilpes Lielais Ludzas ezers aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 4465
kv.m,
                        14


   3.2.aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos līdz 20
kV – 251 kv.m,
   3.3.aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos līdz 20
kV – 214 kv.m,
   3.4.tauvas josla gar Lielo Ludzas ezeru – 2279 kv.m,
   3.5.aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos līdz 20
kV – 21 kv.m,
   3.6.aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos līdz 20
kV – 127 kv.m,
   3.7.aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 54 kv.m,
   3.8.aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 88 kv.m,
   3.9.aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 977 kv.m,
   3.10.aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 39 kv.m,
   3.11.aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 16 kv.m,
   3.12.aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos līdz
20 kV – 28 kv.m,
   3.13.aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 44 kv.m,
   3.14.aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 76 kv.m,
   3.15.aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 90 kv.m.
   3.16.Valsts nozīmes Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs – pilsētbūvniecība – 261 kv.m,
   3.17.Valsts nozīmes Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs – pilsētbūvniecība – 230 kv.m,
   3.18.aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās – 7360
kv.m.


                       13. §

   Par zemes platību un robežu noteikšanu, kā arī lietošanas tiesību dokumentu un
               apgrūtinājumu apstiprināšanu
                      V.Kušners

    2008.gada 19.septembrī Ludzas pilsētas domes sēdē tika pieņemts lēmums (protokols
Nr.15.(2.§ 2.p.)) “Par ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu”, ar kuru
personai dārza mājiņas Ceriņu ielā 6, Ludzā uzturēšanai tika noteikta nepieciešamā zemes
gabala platība 500 kv.m, pamatojoties uz dārza mājiņas projektu, kura atrodas dārzkopības
kooperatīvā “SĪPOLIŅŠ 2”. SIA “METRUM” (licence Nr.122) 2008.gada 26.novembrī veicot
zemes gabala Ceriņu ielā 6, Ludzā uzmērīšanu tika precizēta zemes gabala platība (no 500 kv.m
uz 619 kv.m). Pamatojoties uz SIA “METRUM” sagatavotajiem zemes lietošanas dokumentiem
(zemes gabala Ceriņu ielā 6, Ludzā plāns mērogā 1:500) un Ludzas pilsētas domes zemes
komisijas 2009.gada 14.janvāra protokola Nr.1 lēmumu, Ludzas pilsētas domes finanšu
pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
„par”– 9 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, J.Atstupens, F.Stroganovs, R.Taraškeviča, L.Greitāne,
A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 deputāts (V.Lazovska),
Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Pamatojoties uz Ludzas pilsētas domes sēdes 2008.gada 19.septembra lēmumu
(protokols Nr.15.(2.§ 2.p.)) “Par ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu “,
personai noteikt nepieciešamo zemes gabala platību 619 kv.m Ceriņu ielā 6, Ludzā, piederošās
                        15


dārza mājiņas (kadastra Nr.6801-507-0051) uzturēšanai. Noteikt zemes lietošanas mērķi 0601 –
individuālo dzīvojamo māju apbūve. Zemes kadastra Nr.6801-007-0142.
    2. Apstiprināt personai zemes gabala robeţu noteikšanas aktu un plānu platībā 619 kv.m
Ludzā, Ceriņu ielā 6.
    3. Apstiprināt zemes gabala Ceriņu ielā 6, Ludzā apgrūtinājumus :
    3.1.aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās līdz 20 kV – 12
kv.m,
    3.2.Runtortas parks, kas apstiprināts ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001.gada
20.marta noteikumiem Nr.131 „Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem”
– 619 kv.m.
    4. Uz zemes gabalu Ludzā, Ceriņu ielā 6 bijušie īpašnieki vai viņu mantinieki, kuriem
piederēja zeme uz 1940.gada 21.jūliju nav pieteikušies un citu personu pieprasījumi nav saņemti.
    5. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 2.panta 2.daļas 2.punktu zemes gabals 619 kv.m
platībā Ceriņu ielā 6, Ludzā piekrīt Latvijas valstij.
    6. Zemes lietotāja darbību ierobeţo pilsētas teritorijas plānojums ar saistošiem
noteikumiem, pilsētas apbūves noteikumi un Latvijas Republikas spēkā esošie likumdošanas
akti.


                       14. §

   Par zemes ierīcības projekta Latgales iela 102, Ludzā apstiprināšanu un adreses
                    piešķiršanu
                    V.Kušners


    Izskatot SIA „LATVIJAS VALSTS MĒRNIEKS” 2008.gada 19.decembra iesniegumu
Nr.360-03.3/248, reģ. 22.12.2008. ar Nr.3-11.1/2087, ar lūgumu Ludzas pilsētas domei
apstiprināt zemes īpašuma Latgales iela 102, Ludzā (kadastra Nr.6801 004 0163) zemes ierīcības
projektu. Ludzas pilsētas dome konstatēja, ka SIA „LATVIJAS VALSTS MĒRNIEKS” ir
saņēmis zemesgabala Latgales iela 102, Ludzā īpašnieka personai iesniegumu izstrādāt zemes
ierīcības projektu minētajam īpašumam.

    Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Ludzas pilsētas domes Būvvaldes
2008.gada.11.jūnija lēmumu „Par iesnieguma zemes gabala sadalīšanai izskatīšanu, zemes
ierīcības projekta uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu Latgales ielā 102, Ludzā” (sēdes
protokols Nr.7 5.p.).

    Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta
2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un
Ludzas pilsētas domes 2006.gada 18.maija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināti Ludzas pilsētas domes 2006.gada 11.maijā
sēdē ( sēdes protokols Nr.6 9.p.).

    Izvērtējot faktiskos apstākļus un pieteicēja iesniegtos dokumentus, Ludzas pilsētas dome
konstatēja, ka zemes ierīcības projekta Latgales ielā 102, Ludzā pilnveidošana vai noraidīšana
nav nepieciešama, bet veicot zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu LKS sistēmā pievienot
papildus noteikto apgrūtinājumu (skat. punktu 3.2.4.).
                        16


    Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz 2007.gada 1.janvāra Zemes ierīcības
likuma, Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumu Nr.384 “Adresācijas noteikumi” un
Ludzas pilsētas domes pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas pilsētas domes finanšu
pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
„par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs,
R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Apstiprināt nekustāmā īpašuma Latgales ielā 102, Ludzā zemes ierīcības projektu,
saskaņā ar SIA „LATVIJAS VALSTS MĒRNIEKS” Ludzas biroja izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu ar nosacījumu: veicot zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu LKS sistēmā
pievienot papildus noteikto apgrūtinājumu.
    2. Apstiprināt zemesgabala Latgales ielā 102, Ludzā ar kopējo platību 2923 kv.m. sadali,
atdalot zemesgabalu (zemes vienība Nr.2) 1315 kv.m. un piešķirot adresi Skolas iela 21, Ludza,
Ludzas raj., LV-5701. Noteikt, ka zemesgabala Latgales ielā 102, Ludzā (zemes vienība Nr.1)
platība pēc zemes vienības Nr.2 atdalīšanas ir 1608 kv.m, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības
projektu.

       2.1. Noteikt, ka zemesgabala Latgales ielā 102, Ludzā lietošanas mērķis ir
       individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

       2.2. Zemesgabalam Latgales ielā 102 , Ludzā dzēst apgrūtinājumus, kas noteikti
       Ludzas Zemesgrāmatu nodalījumā Nr.295 III. daļas 1.iedaļas ierakstā, nosakot
       jaunu apgrūtinājumu:

           2.2.1. zemesgabala daļa 19 kv.m platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar
               Latgales ielu - sarkanā līnija (020301);

       2.3. Uzdot zemesgabala Latgales ielā 102 , Ludzā īpašniekam - atbildēt par visu
          pazemes un virszemes inţeniertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala
          teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

   3. Izveidot zemesgabalu Skolas ielā 21, Ludzā, (zemes vienība Nr.2) ar kopējo platību
1315 kv.m, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu.

       3.1. Noteikt, ka zemesgabala Skolas ielā 21, Ludzā lietošanas mērķis ir trīs, četru
          un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve– 0702.

       3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Skolas ielā 21, Ludzā:

           3.2.1. zemesgabala daļa 128 kv.m platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā
               gar Skolas ielu - sarkanā līnija (020301);

           3.2.2. zemesgabala daļa 129 kv.m platībā atrodas vietējās nozīmes
               kultūras pieminekļa teritorija un objekti (04010103);

           3.2.3. zemesgabala daļa 230 kv.m platībā atrodas zemes īpašniekam
               nepiederoša ēka ar kadastra apzīmējumu 6801 504 0015 (060201);
                        17


           3.2.4. veicot zemes robeţu kadastrālo uzmērīšanu LKS sistēmā pievienot
               papildus noteikto apgrūtinājumu – ceļa servitūts (iebrauktuve) 4 m
               platumā par labu nekustāmam īpašumam Skolas ielā 21A, Ludzā ar
               kadastra Nr.6801 004 0277, lai nodrošinātu piekļūšanas iespējas.

        3.3. Uzdot zemesgabala Skolas ielā 21, Ludzā īpašniekam - atbildēt par visu
          pazemes un virszemes inţeniertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala
          teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

   4. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.

   5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena
mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.


                       15. §

             Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
                     V.Kušners

                        1.
    Ludzas pilsētas dome ir izskatījusi personai, pilnvarotās personas (pilnvara izdota
27.05.2008. ar aktu Nr.2356), kura savu dzīves vietu deklarēja Ludzā, Blaumaņa ielā 19 dz....,
atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmajai daļai 2009.gada 9.janvārī iesniegto
2009.gada 9.janvāra pirkuma līguma Nr.71 kopiju par nekustamā īpašuma Ludzā, Krasta ielā 1
atsavināšanu par summu – Ls 1000.
    Izvērtējot Ludzas pilsētas domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 18.punktu un 78.pantu,
Ministru kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumiem Nr. 110 “Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu
pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” un Ludzas pilsētas domes
finanšu pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: „par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs,
R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz personai, piederošo nekustamo īpašumu – zemes
gabals 703 kv.m kopplatībā ar kadastra numuru 6801 007 0167 un uz tā esošo dārza mājiņu
(kadastra apzīmējums Nr.6801-007-0167-001), kas atrodas Ludzā, Krasta ielā .... par summu –
Ls 1000 (viens tūkstotis latu un 00 santīmi).


                         2.
    Ludzas pilsētas dome ir izskatījusi personai, kurš savu dzīves vietu deklarēja Ludzā,
Parku ielā ...., atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmajai daļai 2009.gada 13.janvārī
iesniegto 2008.gada 30.decembra pirkuma līguma kopiju par nekustamā īpašuma Ludzā, Parku
ielā 1 atsavināšanu par summu – 4000 latu.
    Izvērtējot Ludzas pilsētas domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 18.punktu un 78.pantu, Ministru kabineta
1994.gada 7.jūnija noteikumiem Nr. 110 “Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības
                         18


izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” un Ludzas pilsētas domes finanšu pastāvīgās
komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2009.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 10
deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs, R.Taraškeviča,
L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas
pilsētas dome nolemj:

    Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz personai, piederošo nekustamo īpašumu – zemes
gabals 838 kv.m kopplatībā ar kadastra Nr.6801-004-0400 un uz tā esošo dzīvojamo māju
(kadastra apzīmējums Nr.6801 004 0400 001) un divām palīgēkām (kadastra apzīmējums
Nr.6801 004 0400 002 un 6801 004 0400 003), kas atrodas Ludzā, Parku ielā ..... par summu –
4000 latu (četri tūkstoši latu un 00 santīmi).                        16. §

        Par SIA ”Ludzas apsaimniekotājs” pamatlīdzekļu norakstīšanu
                 A.Poikāne, B.Zadvinskis


     Ludzas pilsētas dome ir izskatījusi 2009.gada 7.janvāra sabiedrības ar ierobeţotu
atbildību “Ludzas apsaimniekotājs”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā adrese –
Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli ( reģistrācijas numurs 3-11.1/14) „Par pamatlīdzekļu
norakstīšanu”, ar lūgumu atļaut norakstīt no uzņēmuma bilances pamatlīdzekļus.
     Izvērtējot Ludzas pilsētas domes rīcībā esošo informāciju un vēstulei pievienotos
dokumentus", un pamatojoties uz Ludzas pilsētas domes finanšu pastāvīgās komitejas, pilsētas
attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2009.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 10 deputāti
(B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs, R.Taraškeviča, L.Greitāne,
A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas pilsētas dome
nolemj:

    Norakstīt SIA „Ludzas apsaimniekotājs” nederīgi kļuvušos pamatlīdzekļus no bilances
par kopējo sākotnējo bilances vērtību Ls 13345,04 (trīspadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci
lati 04 santīmi), tai skaitā uzkrātais nolietojums uz 31.12.2007. Ls 13113,47 (trīspadsmit tūkstoši
viens simts trīspadsmit lati 47 santīmi), atlikusī vērtība Ls 231,57 (divi simti trīsdesmit viens lats
57 santīmi), saskaņā ar 1. pielikumu.

    Norakstīšanas iemesls – pilnīgi nolietojušies.                        17. §

           Par privatizēto dzīvokļu izslēgšanu no pašvaldības bilances
                       A.Poikāne

    Pamatojoties uz CDzMPK 09.12.1997. Metodiskiem norādījumiem par dzīvojamās mājas
vai tās privatizētās daļas izslēgšanu no pašvaldības vai valsts institūcijas (uzņēmējsabiedrības)
                        19


bilances pēc privatizācijas, kas izdoti saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo
māju privatizāciju", un pamatojoties uz Ludzas pilsētas domes finanšu pastāvīgās komitejas,
pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2009.gada 9.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 10 deputāti
(B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs, R.Taraškeviča, L.Greitāne,
A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas pilsētas dome
nolemj:

    Izslēgt no Ludzas pilsētas domes bilances dzīvokļus, kas privatizēti no 01.07.2008. līdz
30.12.2008. saskaņā ar 1. pielikumu.                       18. §

     Par neizīrēto dzīvokļu iekšējo siltumapgādes sistēmu tehniskās apkopes
                 un apkures izdevumiem
                     A.Poikāne


    Ludzas pilsētas dome ir izskatījusi 2009.gada 14.janvāra sabiedrības ar ierobeţotu
atbildību “Ludzas apsaimniekotājs”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā adrese –
Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli ar lūgumu segt no Ludzas pilsētas domes budţeta
līdzekļiem 2008. gada decembra mēnesī par brīvo dzīvokļu apkures maksas un brīvo dzīvokļu
zudumiem iekšējos tīklos maksas aprēķinu apmaksu summu.
    Izvērtējot Ludzas pilsētas domes rīcībā esošo informāciju un vēstulei pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2006. gada 12. decembra MK
noteikumu Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar
pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 25.
punktu, 1998. gada 30. aprīļa Ludzas pilsētas domes noteikumu “Noteikumi par dzīvojamo telpu
izīrēšanu pašvaldības īpašumā esošajās dzīvojamās mājās” 19. punktu (lēmums Nr. 107,
protokols Nr. 8 6.punkts), Ludzas pilsētas domes finanšu pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības
pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada
16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča,
V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs, R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins,
S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Norēķinos ar sabiedrību ar ierobeţotu atbildību “Ludzas apsaimniekotājs” iekļaut
izdevumus par Ludzas pilsētas domes īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu iekšējo siltumapgādes
sistēmu tehnisko apkopi un apkuri 2008. gada decembra mēnesī par summu Ls 182,64 (viens
simts astoņdesmit divi lati 64 santīmi).
    2. Veikt Ludzas pilsētas domes īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apkures un iekšējo
siltumapgādes sistēmu tehniskās apkopes izdevumu par 2008. gada decembra mēneša pilnīgu
apmaksu Ls 182,64 (viens simts astoņdesmit divi lati 64 santīmi) apmērā no Ludzas pilsētas
domes budţeta dzīvokļu saimniecības uzturēšanai paredzētiem līdzekļiem atbilstoši
1. pielikumam.
    3. Uzdot pašvaldības sekretārei Inārai Vondai piecu dienu laikā pēc domes sēdes
protokola parakstīšanas rakstveidā nosūtīt SIA “Ludzas apsaimniekotājs” domes lēmumu.
    4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas pilsētas domes izpilddirektoram.
                        20


                       19. §

               Par debitoru parādu norakstīšanu
                     A.Poikāne


    Ludzas pilsētas dome ir izskatījusi 2009.gada 14.janvāra sabiedrības ar ierobeţotu
atbildību “Ludzas apsaimniekotājs”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā adrese –
Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli (14.01.2009. reģistrācijas numurs 3-11.1/64), ar lūgumu
atļaut norakstīt neprivatizēto dzīvokļu mirušo īrnieku parādus par komunālo pakalpojumu
izmantošanu īrniekiem.
    Izvērtējot Ludzas pilsētas domes rīcībā esošo informāciju un vēstulei pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus un pamatojoties uz Ludzas pilsētas domes finanšu
pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
„par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs,
R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Atļaut SIA „Ludzas apsaimniekotājs” norakstīt zaudējumos mirušo Ludzas pilsētas
iedzīvotāju (neprivatizēto dzīvokļu īrnieku) parādu kopsummā Ls 181,68 (viens simts
astoņdesmit viens lats 68 santīmi) saskaņā ar 1.pielikumu.

    2. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt SIA “Ludzas apsaimniekotājs” domes lēmumu.                       20. §

     Par nedzīvojamās telpas Blaumaņa ielā 17, Ludzā nomas līguma slēgšanu
          ar ārstu prakses darba veicēju Stepanu Zabunovu
            A.Poikāne, F.Stroganovs, A.Gendele, I.Stjade

    Izskatot ārstu prakses veicēja Stepana Zabunova 13.01.2009. iesniegumu ar lūgumu
iznomāt nedzīvojamo telpas Blaumaņa ielā 17, Ludzā ārsta prakses darbības nodrošināšanai.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunkta un
pamatojoties uz Ludzas pilsētas domes finanšu pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības
pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada
16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 9 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča,
J.Atstupens, F.Stroganovs, R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs),
„pret” – 1 deputāts (V.Lazovska), „atturas” – nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Iznomāt Stepanam Zabunovam nedzīvojamās telpas Blaumaņa ielā 17, Ludzā - telpas
Nr. 7 (platībā 9,42 kvm.), Nr. 8 (platībā 13,11 kvm.) un koplietošanas telpas (Nr.1, nr. 2, nr. 3,
nr. 6, nr. 10, nr. 11, nr. 13, nr. 14) proporcionāli iznomātām telpām 12,37 kvm. Kopējā iznomātā
platība sastāda 34,49 kvm.

    2. Noslēgt nomas līgumu ar Stepanu Zabunovu, , ārstu prakses reģistrācijas apliecības
Nr. 12656, ārsta prakses pakalpojumu sniegšanai.
                         21    3. Noteikt nomas termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim.

     4. Noteikt nomas maksu Ls 2.00 (divi lati 00 santīmi) par vienu kvadrātmetru, kopā
Ls 68,98 un pievienotās vērtības nodoklis (21%) Ls 14,48, pavisam Ls 83,46 (astoņdesmit trīs
lati 46 santīmi) mēnesī.

    5. Uzdot Ludzas pilsētas domes juridiskai nodaļai sagatavot nedzīvojamās telpas nomas
līgumu.

    6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas pilsētas domes izpilddirektoram
J.Cirmanam.


                        21. §

     Par nedzīvojamās telpas Blaumaņa ielā 17, Ludzā nomas līguma slēgšanu
          ar J.Melkera individuālā medicīnas firma „Medar”
                    A.Poikāne

    Izskatot J.Melkera individuālā medicīnas firmas „Medar” īpašnieka Jāņa Melkera
13.01.2009. iesniegumu ar lūgumu iznomāt nedzīvojamo telpas Blaumaņa ielā 17, Ludzā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktu un
pamatojoties uz Ludzas pilsētas domes finanšu pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības
pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada
16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 9 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča,
J.Atstupens, F.Stroganovs, R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs),
„pret” – 1 deputāts (V.Lazovska), „atturas” – nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Iznomāt J.Melkera individuālā medicīnas firma „Medar nedzīvojamās telpas Blaumaņa
ielā 17, Ludzā - telpu Nr. 12 (platībā 27,99 kvm.) un koplietošanas telpas (Nr.1, nr. 2, nr. 3, nr. 6,
nr. 10, nr. 11, nr. 13, nr. 14) proporcionāli iznomātai telpai 14,86 kvm. Kopējā iznomātā platība
sastāda 42,85 kvm.. ( Pielikumā shēma)

    2. Noslēgt nomas līgumu ar J.Melkera individuālā medicīnas firmu „Medar”, reģistrācijas
Nr. 680200059, ārsta prakses pakalpojumu sniegšanai.

    3. Noteikt nomas termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim.

    4. Noteikt nomas maksu Ls 2.00 (divi lati 00 santīmi) par vienu kvadrātmetru, kopā
sastāda Ls 85,70 un pievienotās vērtības nodoklis (21%) Ls 17,99, pavisam Ls 103,69 (viens
simts trīs lati 69 santīmi) mēnesī.

    5. Uzdot Ludzas pilsētas domes juridiskai nodaļai sagatavot nedzīvojamās telpas nomas
līgumu.

    6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas pilsētas domes izpilddirektoram
J.Cirmanam.
                        22


                        22. §

     Par nedzīvojamās telpas Blaumaņa ielā 17, Ludzā nomas līguma slēgšanu
                  ar Elēnu Tašlikovu
                    A.Poikāne

    Izskatot Individuālā komersanta Elēnas Tašlikovas 08.01.2009. iesniegumu ar lūgumu
iznomāt nedzīvojamo telpas Blaumaņa ielā 17, Ludzā ārsta prakses darbības nodrošināšanai.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktu un
pamatojoties uz Ludzas pilsētas domes finanšu pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības
pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada
16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 9 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča,
J.Atstupens, F.Stroganovs, R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs),
„pret” – 1 deputāts (V.Lazovska), „atturas” – nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Iznomāt Elēnai Tašlikovai nedzīvojamās telpas Blaumaņa ielā 17, Ludzā - telpas Nr. 4
(platībā 15,32 kvm.), Nr. 5 (platībā 10,25 kvm.) un koplietošanas telpas (Nr.1, nr. 2, nr. 3, nr. 6,
nr. 10, nr. 11, nr. 13, nr. 14) proporcionāli iznomātām telpām 13,58 kvm. Kopējā iznomātā
platība sastāda 39,15 kvm.

    2. Noslēgt nomas līgumu ar Elēnu Tašlikovu, , nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības
sērija BA Nr.0001595, ārsta prakses pakalpojumu sniegšanai.

    3. Noteikt nomas termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim.

    4. Noteikt nomas maksu Ls 2.00 (divi lati 00 santīmi) par vienu kvadrātmetru, kopā
Ls 78,30 un pievienotās vērtības nodoklis (21%) Ls 16,44, pavisam Ls 94,74 (viens simts
četrdesmit divi lati 11 santīmi) mēnesī.

    5. Uzdot Ludzas pilsētas domes juridiskai nodaļai sagatavot nedzīvojamās telpas nomas
līgumu.

    6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas pilsētas domes izpilddirektoram
J.Cirmanam.


                        23. §

         Par reģistrācijas karšu izsniegšanu juridiskām personām
                     V.Laizāne

                        1.
    Ludzas pilsētas dome ir izskatījusi sabiedrības ar ierobeţotu atbildību „APAVI-L.V.”
2009.gada 5.janvāra iesniegumu (ienākošo dokumentu reģistrācijas Nr. 3-11.1/10) ar lūgumu
pagarināt reģistrācijas karti mazumtirdzniecībai ar apaviem un rūpniecības precēm veikalā
„Jūlija” Ludzā, Rekašova ielā 33.
    Izvērtējot Ludzas pilsētas domes rīcībā esošo informāciju un iesniegumam pievienotos
dokumentus, pamatojoties uz Ludzas pilsētas domes 1997.gada 11.septembra saistošiem
noteikumiem Nr. 7 „Par tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas
objektu reģistrācijas karšu un piekrišanas atļauju izsniegšanas kārtība”, Ludzas pilsētas domes
                       23


finanšu pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 9.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: „par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska,J.Atstupens, F.Stroganovs,
R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    Izsniegt sabiedrībai ar ierobeţotu atbildību „APAVI-L.V.”, vienotais reģistrācijas
numurs 46802001311, juridiskā adrese Ludza, Rekašova iela 33, reģistrācijas karti uz laiku no
2009.gada 22.janvāra līdz 2010.gada 21.janvārim mazumtirdzniecībai ar apaviem un
rūpniecības precēm veikalā „Jūlija” Ludzā, Rekašova ielā 33, darba laiks: darbdienās 9.00 –
18.00, sestdienās un svētdienās 9.00 – 15.00 .
                        2.
    Ludzas pilsētas dome ir izskatījusi sabiedrības ar ierobeţotu atbildību „AVOK”
2008.gada 29.decembra iesniegumu (saņemts 2009.gada 6.janvārī, ienākošo dokumentu
reģistrācijas Nr. 3-11.1/13) ar lūgumu pagarināt reģistrācijas karti mazumtirdzniecībai ar
apbedīšanas piederumiem un apbedīšanas pakalpojumu sniegšanai Ludzā, Latgales ielā 70.
    Izvērtējot Ludzas pilsētas domes rīcībā esošo informāciju un iesniegumam pievienotos
dokumentus, pamatojoties uz Ludzas pilsētas domes 1997.gada 11.septembra saistošiem
noteikumiem Nr. 7 „Par tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas
objektu reģistrācijas karšu un piekrišanas atļauju izsniegšanas kārtība”, Ludzas pilsētas domes
finanšu pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 9.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: „par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska,J.Atstupens, F.Stroganovs,
R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    Izsniegt sabiedrībai ar ierobeţotu atbildību „AVOK”, vienotais reģistrācijas numurs
52403015041, juridiskā adrese Ludza, Latgales iela 70, reģistrācijas karti uz laiku no 2009.gada
22.janvāra līdz 2010.gada 21.janvārim mazumtirdzniecībai ar apbedīšanas piederumiem un
apbedīšanas pakalpojumu sniegšanai Ludzā, Latgales ielā 70, darba laiks: darbdienās 8.00 – 12.00
un 13.00 – 17.00 .

                        3.
    Ludzas pilsētas dome ir izskatījusi Ludzas rajona Zvirgzdenes pagasta zemnieku
saimniecības „Rītiņi” 2009.gada 12.janvāra iesniegumu (saņemts 2009.gada 13.janvārī, ienākošo
dokumentu reģistrācijas Nr. 3-11.1/56) ar lūgumu pagarināt reģistrācijas karti
mazumtirdzniecībai ar rūpniecības un saimniecības precēm kioskā „VITA” Ludzā, Tālavijas
ielā 11A.
    Izvērtējot Ludzas pilsētas domes rīcībā esošo informāciju un iesniegumam pievienotos
dokumentus, pamatojoties uz Ludzas pilsētas domes 1997.gada 11.septembra saistošiem
noteikumiem Nr. 7 „Par tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas
objektu reģistrācijas karšu un piekrišanas atļauju izsniegšanas kārtība”, Ludzas pilsētas domes
finanšu pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: „par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska,J.Atstupens, F.Stroganovs,
R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:
                       24


    Izsniegt Ludzas rajona Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecībai „Rītiņi”, vienotais
reģistrācijas numurs 46801000658, juridiskā adrese Ludzas rajons, Zvirgzdenes pagasts,
Kušņerovas un Vierņu sādţā, reģistrācijas karti uz laiku no 2009.gada 22.janvāra līdz
2010.gada 21.janvārim mazumtirdzniecībai ar rūpniecības un saimniecības precēm kioskā
„VITA” Ludzā, Tālavijas ielā 11A, darba laiks: katru dienu 9.00 – 14.00 .


                        4.
    Ludzas pilsētas dome ir izskatījusi individuālā komersanta „PIE MARINAS” 2009.gada
15.janvāra iesniegumu (ienākošo dokumentu reģistrācijas Nr. 3-11.1/65) ar lūgumu pagarināt
reģistrācijas karti mazumtirdzniecībai ar rūpniecības precēm, mākslīgiem ziediem un rituāla
pakalpojumu sniegšanai kioskā Ludzā, Tālavijas ielā 11.
    Izvērtējot Ludzas pilsētas domes rīcībā esošo informāciju un iesniegumam pievienotos
dokumentus, pamatojoties uz Ludzas pilsētas domes 1997.gada 11.septembra saistošiem
noteikumiem Nr. 7 „Par tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas
objektu reģistrācijas karšu un piekrišanas atļauju izsniegšanas kārtība”, Ludzas pilsētas domes
finanšu pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: „par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska,J.Atstupens, F.Stroganovs,
R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    Izsniegt individuālajam komersantam „PIE MARINAS”, vienotais reģistrācijas numurs
42402005839, juridiskā adrese Ludza, Latgales iela 28 - 1, reģistrācijas karti uz laiku no
2009.gada 22.janvāra līdz 2010.gada 21.janvārim mazumtirdzniecībai ar rūpniecības precēm,
mākslīgiem ziediem un rituāla pakalpojumu sniegšanai kioskā Ludzā, Tālavijas ielā 11, darba
laiks: pirmdienās un sestdienās 8.00 – 13.00 .


                        5.
    Ludzas pilsētas dome ir izskatījusi individuālā komersanta „PIE MARINAS” 2009.gada
15.janvāra iesniegumu (ienākošo dokumentu reģistrācijas Nr. 3-11.1/65) ar lūgumu pagarināt
reģistrācijas karti mazumtirdzniecībai ar rūpniecības precēm, mākslīgiem un svaigiem ziediem,
suvenīriem un rituāla pakalpojumu sniegšanai veikalā Ludzā, Latgales ielā 28 - 1.
    Izvērtējot Ludzas pilsētas domes rīcībā esošo informāciju un iesniegumam pievienotos
dokumentus, pamatojoties uz Ludzas pilsētas domes 1997.gada 11.septembra saistošiem
noteikumiem Nr. 7 „Par tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas
objektu reģistrācijas karšu un piekrišanas atļauju izsniegšanas kārtība”, Ludzas pilsētas domes
finanšu pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: „par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska,J.Atstupens, F.Stroganovs,
R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    Izsniegt individuālajam komersantam „PIE MARINAS”, vienotais reģistrācijas numurs
42402005839, juridiskā adrese Ludza, Latgales iela 28 - 1, reģistrācijas karti uz laiku no
2009.gada 22.janvāra līdz 2010.gada 21.janvārim mazumtirdzniecībai ar rūpniecības precēm,
mākslīgiem un svaigiem ziediem, suvenīriem un rituāla pakalpojumu sniegšanai veikalā Ludzā,
Latgales ielā 28 - 1, darba laiks: pirmdienās un sestdienās 9.00 – 17.00 .
                       25


                        6.
    Ludzas pilsētas dome ir izskatījusi individuālā komersanta „SĀTA” 2009.gada 20.janvāra
iesniegumu (ienākošo dokumentu reģistrācijas Nr. 3-11.1/89) ar lūgumu pagarināt reģistrācijas
karti mazumtirdzniecībai ar auto rezerves daļām, automobiļu apkopei un remontam Ludzā,
Maskavas apvedceļš 2C.
    Izvērtējot Ludzas pilsētas domes rīcībā esošo informāciju un iesniegumam pievienotos
dokumentus, pamatojoties uz Ludzas pilsētas domes 1997.gada 11.septembra saistošiem
noteikumiem Nr. 7 „Par tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas
objektu reģistrācijas karšu un piekrišanas atļauju izsniegšanas kārtība”, Ludzas pilsētas dome
nolemj: atklāti balsojot: „par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska,J.Atstupens,
F.Stroganovs, R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    Izsniegt individuālajam komersantam „SĀTA”, vienotais reģistrācijas numurs
46802000636, juridiskā adrese Ludza, Krāslavas šķērsiela 3, reģistrācijas karti uz laiku no
2009.gada 27.janvāra līdz 2010.gada 26.janvārim mazumtirdzniecībai ar auto rezerves daļām,
automobiļu apkopei un remontam Ludzā, Maskavas apvedceļš 2C, darba laiks: darbdienās 9.00 –
17.00 un sestdienās 9.00 – 12.00 .


                       24. §

           Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
                    V.Laizāne

                         1.
    Ar Ludzas pilsētas domes 2008.gada 22.decembra sēdes lēmuma „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu un ēku uzturēšanai nepieciešamās platības noteikšanu” (protokols Nr. 21 2.§)
4.apakšpunktu izbeigtas lietošanas tiesības personai uz zemes gabalu 1190 kv.m platībā ar
kadastra Nr. 6801-002-0190 Tālavijas ielā ......, Ludzā.
    persona ir mirusi 2003.gada 25.februārī.
    Izvērtējot Ludzas pilsētas domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā uz Latvijas
Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu,
kur noteikts, ka fiziskās personas nāves gadījumā, kad nav iespējams no mantiniekiem piedzīt
nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistītās soda naudas un nokavējuma naudas, to
dzēš pašvaldības.
    Pamatojoties uz Ludzas pilsētas domes finanšu pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības
pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada
9.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča,
V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs, R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins,
S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    Dzēst personai aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par laika periodu no 2003.gada
līdz 2008.gadam Ls 15.38, kā arī ar to saistītās soda naudas un nokavējuma naudu Ls 8.65
apmērā.

                        2.
    Ar Ludzas pilsētas domes 2008.gada 22.decembra sēdes lēmuma „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu un ēku uzturēšanai nepieciešamās platības noteikšanu” (protokols Nr. 21 2.§)
5.apakšpunktu izbeigtas lietošanas tiesības personai uz 11/16 domājamām daļām un personai uz
                        26


5/16 domājamām daļām no zemes gabala 1324 kv.m kopplatības ar kadastra Nr. 6801-002-0186
Tālavijas ielā ....., Ludzā.
    Persona ir mirusi 2002.gada 15.februārī.
    Persona miris 2006.gada 29.aprīlī.
    Izvērtējot Ludzas pilsētas domes rīcībā esošo informāciju un saskaņā uz Latvijas
Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu,
kur noteikts, ka fiziskās personas nāves gadījumā, kad nav iespējams no mantiniekiem piedzīt
nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistītās nokavējuma naudas, to dzēš
pašvaldības.
    Pamatojoties uz Ludzas pilsētas domes finanšu pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības
pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada
9.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča,
V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs, R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins,
S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Dzēst personai aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par laika periodu no 2007.gada
līdz 2008.gadam Ls 5.40, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu Ls 0.96 apmērā.
    2. Dzēst personai aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par laika periodu no 2007.gada
līdz 2008.gadam Ls 2.46, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu Ls 0.43 apmērā.                       25. §

  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi un nokavējuma naudas piedziņu
  bezstrīda kārtībā no personas par īpašumu Latgales šķērsielā ......, Ludzā ar kadastra
                 numuru 6801-008-0039)
                    T.Binovska


    Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustamā īpašuma nodokļi”9.panata
pirmo un otro daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu,
18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.panta pirmo daļu un Ludzas pilsētas domes finanšu
pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 9.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
„par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs,
R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Piedzīt bezstrīdus kārtība no personas, dzīv. Jelgavā, Svētas ielā 28, dz.7, termiņā
nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par zemi -        Ls 7.26, nokavējuma naudu – Ls
0.24, kopā Ls 7.50 (septiņi lati 50 santīmi):
    piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
    nekustamo īpašumu.
    2. Domes pieņemto lēmumu nodokļu maksātājs ir tiesīgs pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā ( Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010) viena mēneša laika no tā spēkā stāšanās dienas.
    3. Uzdot Ludzas pilsētas juridiskās nodaļas juriskonsultei Tatjanai Binovskai par
pieņemto lēmumu informēt nodokļu maksātāju un lēmumu iesniegt piedziņai bezstrīdus kārtībā
zvērinātam tiesu izpildītājam.
                          26. §
                        27   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par ēkām un nokavējuma naudas piedziņu
  bezstrīda kārtībā no personas (par īpašumu Latgales šķērsiela 5, Ludzā ar kadastra
                 numuru 6801-008-0039)
                    T.Binovska


    Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustamā īpašuma nodokļi”9.panata
pirmo un otro daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu,
18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.panta pirmo daļu un Ludzas pilsētas domes finanšu
pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 9.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
„par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs,
R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Piedzīt bezstrīdus kārtība no personas, dzīv. Jelgavā, Svētas ielā 28, dz.7, termiņā
nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par ēkām - Ls 47.36, nokavējuma nauda Ls 1.62,
kopā Ls 48,98 (četrdesmit astoņi 98 santīmi):
      piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
      nekustamo īpašumu.
    2. Domes pieņemto lēmumu nodokļu maksātājs ir tiesīgs pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010) viena mēneša laika no tā spēkā stāšanās dienas.
    3. Uzdot Ludzas    pilsētas juridiskās nodaļas juriskonsultei Tatjanai Binovskai par
pieņemto lēmumu informēt nodokļu maksātāju un lēmumu iesniegt piedziņai bezstrīdus kārtībā
zvērinātam tiesu izpildītājam.


                         27. §

    Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi un nokavējuma naudas piedziņu
 bezstrīda kārtībā no personas (par īpašumu Dunakļu iela 31, Ludzā ar kadastra numuru
                   6801-002-0056)
                      T.Binovska

    Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustamā īpašuma nodokļi” 9.panata
pirmo un otro daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu,
18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.panta pirmo daļu un Ludzas pilsētas domes finanšu
pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 9.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
„par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs,
R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

   1. Piedzīt bezstrīda kārtība no personas, dzīv. Ludzā, Tirgus ielā 14-....., termiņā
nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par zemi – Ls 4.22, nokavējuma naudu – Ls 0.39,
kopā Ls 4.61 (četri lati 61 santīmi):
   piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
   nekustamo īpašumu.
                        28


    2. Domes pieņemto lēmumu nodokļu maksātājs ir tiesīgs pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā ( Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010) viena mēneša laika no tā spēkā stāšanās dienas.
    3. Uzdot Ludzas pilsētas juridiskās nodaļas juriskonsultei Tatjanai Binovskai par
pieņemto lēmumu informēt nodokļu maksātāju un lēmumu iesniegt piedziņai bezstrīdus kārtībā
zvērinātam tiesu izpildītājam.


                       28. §

    Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi un nokavējuma naudas piedziņu
 bezstrīda kārtībā no personas (par īpašumu Tirgus iela ...., Ludzā ar kadastra numuru
                   6801-004-0068)
                    T.Binovska


    Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustamā īpašuma nodokļi” 9.panata
pirmo un otro daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu,
18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.panta pirmo daļu un Ludzas pilsētas domes finanšu
pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 9.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
„par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs,
R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Piedzīt bezstrīda kārtība no personas, dzīv. Ludzā, Tirgus ielā 14-....., termiņā
nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par zemi – Ls 2.18, nokavējuma naudu – Ls 0.21,
kopā Ls 2.39 (divi lati 39 santīmi):
    piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
    nekustamo īpašumu.
    2. Domes pieņemto lēmumu nodokļu maksātājs ir tiesīgs pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā ( Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010) viena mēneša laika no tā spēkā stāšanās dienas.
   3. Uzdot Ludzas pilsētas juridiskās nodaļas juriskonsultei Tatjanai Binovskai par
pieņemto lēmumu informēt nodokļu maksātāju un lēmumu iesniegt piedziņai bezstrīdus kārtībā
zvērinātam tiesu izpildītājam.

                         29. §

    Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no personas (par īpašumu A.Jurdža iela ...., Ludzā ar kadastra numuru
                   6801-005-0081)
                     T.Binovska


    Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustamā īpašuma nodokļi” 9.panata
pirmo un otro daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu,
18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.panta pirmo daļu un Ludzas pilsētas domes finanšu
pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 9.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
„par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs,
                        29


R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Piedzīt bezstrīda kārtība no personas, dzīv. Rīgā, Brīvības gatve 281-62 termiņā
nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par zemi –        Ls 88.70, nokavējuma naudu – Ls
9.06, kopā Ls 97.76 (deviņdesmit septiņi lati 76 santīmi):
    piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
    nekustamo īpašumu.
    2. Domes pieņemto lēmumu nodokļu maksātājs ir tiesīgs pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā ( Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010) viena mēneša laika no tā spēkā stāšanās dienas.
    3. Uzdot Ludzas pilsētas juridiskās nodaļas juriskonsultei Tatjanai Binovskai par
pieņemto lēmumu informēt nodokļu maksātāju un lēmumu iesniegt piedziņai bezstrīdus kārtībā
zvērinātam tiesu izpildītājam.


                         30. §

    Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi un nokavējuma naudas piedziņu
  bezstrīda kārtībā no personas (par īpašumu Zvirgzdenes iela 9, Ludzā ar kadastra
                 numuru 6801-001-0035)
                    T.Binovska

    Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustamā īpašuma nodokļi” 9.panata
pirmo un otro daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu,
18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.panta pirmo daļu un Ludzas pilsētas domes finanšu
pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 9.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
„par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs,
R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

     1. Piedzīt bezstrīda kārtība no personas, dzīv. Rīgā, Brīvības gatve 281-62 termiņā
nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par zemi –       Ls 171.47, nokavējuma naudu – Ls
17.51, kopā Ls 188.98 (viens simts astoņdesmit astoņi lati 98 santīmi):
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
     2. Domes pieņemto lēmumu nodokļu maksātājs ir tiesīgs pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā ( Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010) viena mēneša laika no tā spēkā stāšanās dienas.
     3. Uzdot Ludzas pilsētas juridiskās nodaļas juriskonsultei Tatjanai Binovskai par
pieņemto lēmumu informēt nodokļu maksātāju un lēmumu iesniegt piedziņai bezstrīdus kārtībā
zvērinātam tiesu izpildītājam.


                         31. §

    Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi un nokavējuma naudas piedziņu
 bezstrīda kārtībā no Inetas Visočenko (par īpašumu Stacijas ielā 47, Ludzā ar kadastra
                 numuru 6801-006-0055)
                    T.Binovska
                        30


    Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustamā īpašuma nodokļi” 9.panata
pirmo un otro daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu,
18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.panta pirmo daļu un Ludzas pilsētas domes finanšu
pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 9.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
„par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs,
R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Piedzīt bezstrīda kārtība no personas, dzīv. Stacijas ielā 47-......, Ludzā, termiņā
nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par zemi – Ls 0.76, nokavējuma naudu – Ls 0.13,
kopā Ls 0.89 (nulle lati 89 santīmi):
    piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
    nekustamo īpašumu.
    2. Domes pieņemto lēmumu nodokļu maksātājs ir tiesīgs pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā ( Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010) viena mēneša laika no tā spēkā stāšanās dienas.
    3. Uzdot Ludzas pilsētas juridiskās nodaļas juriskonsultei Tatjanai Binovskai par
pieņemto lēmumu informēt nodokļu maksātāju un lēmumu iesniegt piedziņai bezstrīdus kārtībā
zvērinātam tiesu izpildītājam.


                         32. §

    Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi un nokavējuma naudas piedziņu
 bezstrīda kārtībā no personas (par īpašumu Sporta iela 26, Ludzā ar kadastra numuru
                   6801-006-0120)
                    T.Binovska


    Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustamā īpašuma nodokļi” 9.panata
pirmo un otro daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu,
18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.panta pirmo daļu un Ludzas pilsētas domes finanšu
pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 9.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
„par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs,
R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Piedzīt bezstrīda kārtība no personas, dzīv. Stacijas ielā 47-....., Ludzā, termiņā
nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par zemi – Ls 7.76, nokavējuma naudu – Ls 0.73,
kopā Ls 8.49 (astoņi lati 49 santīmi):
    piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
    nekustamo īpašumu.
    2. Domes pieņemto lēmumu nodokļu maksātājs ir tiesīgs pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā ( Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010) viena mēneša laika no tā spēkā stāšanās dienas.
    3. Uzdot Ludzas pilsētas juridiskās nodaļas juriskonsultei Tatjanai Binovskai par
pieņemto lēmumu informēt nodokļu maksātāju un lēmumu iesniegt piedziņai bezstrīdus kārtībā
zvērinātam tiesu izpildītājam.

                         33. §
                        31    Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi un nokavējuma naudas piedziņu
  bezstrīda kārtībā no SIA „Cirmas atpūtas bāze” (par īpašumu Latgales šķērsiela 2B,
            Ludzā ar kadastra numuru 6801-008-0083)
                     T.Binovska

    T.Binovska sniedz informāciju, ka SIA ”Cirmas atpūtas bāze” ir nomaksājusi nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par zemi un nokavējuma naudu (par īpašumu Latgales šķērsielā 2B,
Ludzā).
   Jautājums Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi un nokavējuma naudas
piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA „Cirmas atpūtas bāze” (par īpašumu Latgales šķērsiela 2B,
Ludzā ar kadastra numuru 6801-008-0083) netiek skatīts.                         34. §

    Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par ēkām un nokavējuma naudas piedziņu
  bezstrīda kārtībā no SIA „Cirmas atpūtas bāze” (par īpašumu Latgales šķērsiela 2B,
            Ludzā ar kadastra numuru 6801-508-0028)
                    T.Binovska


    T.Binovska sniedz informāciju, ka SIA ”Cirmas atpūtas bāze” ir nomaksājusi nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par ēkām un nokavējuma naudu (par īpašumu Latgales šķērsielā 2B,
Ludzā).
   Jautājums Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par ēkām un nokavējuma naudas
piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA „Cirmas atpūtas bāze” (par īpašumu Latgales šķērsiela 2B,
Ludzā ar kadastra numuru 6801-508-0028) netiek skatīts.                         35. §

    Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi un nokavējuma naudas piedziņu
 bezstrīda kārtībā no SIA „Grēgeri” (par īpašumu Latgales iela 251, Ludzā ar kadastra
                numuru 6801-008-0017)
                   T.Binovska


    Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustamā īpašuma nodokļi” 9.panata
pirmo un otro daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu,
18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.panta pirmo daļu un Ludzas pilsētas domes finanšu
pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 9.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
„par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs,
R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:
                        32


    1. Piedzīt bezstrīda kārtība no SIA „GRĒGERI”, reģistrācijas numurs 46802002196,
juridiskā adrese Latgales ielā 251, Ludzā, termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par
zemi – Ls 2.40, nokavējuma naudu – Ls 0.14, kopā Ls 2,54 (divi lati 54 santīmi):
    piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
    nekustamo īpašumu.
    2. Domes pieņemto lēmumu nodokļu maksātājs ir tiesīgs pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā ( Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010) viena mēneša laika no tā spēkā stāšanās dienas.
    3. Uzdot Ludzas pilsētas juridiskās nodaļas juriskonsultei Tatjanai Binovskai par
pieņemto lēmumu informēt nodokļu maksātāju un lēmumu iesniegt piedziņai bezstrīda kārtībā
zvērinātam tiesu izpildītājam.


                         36. §

   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par ēkām un nokavējuma naudas piedziņu
 bezstrīda kārtībā no SIA „Grēgeri” (par īpašumu Latgales iela 251, Ludzā ar kadastra
                numuru 6801-508-0007)
                   T.Binovska


    Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustamā īpašuma nodokļi” 9.panata
pirmo un otro daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu,
18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.panta pirmo daļu un Ludzas pilsētas domes finanšu
pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 9.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
„par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs,
R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Piedzīt bezstrīda kārtība no SIA „GRĒGERI”, reģistrācijas numurs 46802002196,
juridiskā adrese Latgales ielā 251, Ludzā, termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par
ēkām – Ls 36.92, nokavējuma naudu – Ls 2.09, kopā Ls 39.01 (trīsdesmit deviņi lati 01
santīmi):
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
    2. Domes pieņemto lēmumu nodokļu maksātājs ir tiesīgs pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010) viena mēneša laika no tā spēkā stāšanās dienas.
    3. Uzdot Ludzas pilsētas juridiskās nodaļas juriskonsultei Tatjanai Binovskai par
pieņemto lēmumu informēt nodokļu maksātāju un lēmumu iesniegt piedziņai bezstrīdus kārtībā
zvērinātam tiesu izpildītājam.                         37. §

    Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi un nokavējuma naudas piedziņu
 bezstrīda kārtībā no SIA „Grēgeri” (par īpašumu Tālavijas iela 9A, Ludzā ar kadastra
                numuru 6801-005-0053)
                     T.Binovska
                        33


    Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustamā īpašuma nodokļi” 9.panata
pirmo un otro daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu,
18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.panta pirmo daļu un Ludzas pilsētas domes finanšu
pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 9.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
„par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs,
R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Piedzīt bezstrīda kārtība no SIA „GRĒGERI”, reģistrācijas numurs 46802002196,
juridiskā adrese Latgales ielā 251, Ludzā, termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par
zemi – Ls 0.62 nokavējuma naudu – Ls 0.03, kopā Ls 0.65 (nulle lati 65 santīmi):
       piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
       nekustamo īpašumu.
     2. Domes pieņemto lēmumu nodokļu maksātājs ir tiesīgs pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā ( Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010) viena mēneša laika no tā spēkā stāšanās dienas.
     3. Uzdot Ludzas pilsētas juridiskās nodaļas juriskonsultei Tatjanai Binovskai par
pieņemto lēmumu informēt nodokļu maksātāju un lēmumu iesniegt piedziņai bezstrīdus kārtībā
zvērinātam tiesu izpildītājam.


                         38. §

    Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi un nokavējuma naudas piedziņu
  bezstrīda kārtībā no SIA „Junions” (par īpašumu Raiņa iela 64, Ludzā ar kadastra
                numuru 6801-003-0110)
                   T.Binovska


    Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustamā īpašuma nodokļi” 9.panata
pirmo un otro daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu,
18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.panta pirmo daļu un Ludzas pilsētas domes finanšu
pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 9.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
„par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs,
R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Piedzīt bezstrīda kārtība no SIA „Junions”, reģistrācijas numurs 468030003396,
juridiskā adrese Raiņa ielā 64, Ludzā, termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par
zemi – Ls 28.82, nokavējuma naudu – Ls 1.63, kopā Ls 30.45 (trīsdesmit lati 45 santīmi):
    piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
    nekustamo īpašumu.
    2. Domes pieņemto lēmumu nodokļu maksātājs ir tiesīgs pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā ( Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010) viena mēneša laika no tā spēkā stāšanās dienas.
    3. Uzdot Ludzas pilsētas juridiskās nodaļas juriskonsultei Tatjanai Binovskai par
pieņemto lēmumu informēt nodokļu maksātāju un lēmumu iesniegt piedziņai bezstrīdus kārtībā
zvērinātam tiesu izpildītājam.
                        34


                         39. §

   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par ēkām un nokavējuma naudas piedziņu
  bezstrīda kārtībā no SIA „Junions” (par īpašumu Raiņa iela 64, Ludzā ar kadastra
                numuru 6801-503-0012)
                     T.Binovska


    Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustamā īpašuma nodokļi” 9.panata
pirmo un otro daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu,
18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.panta pirmo daļu un Ludzas pilsētas domes finanšu
pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 9.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
„par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs,
R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Piedzīt bezstrīda kārtība no SIA „Junions”, reģistrācijas numurs 468030003396,
juridiskā adrese Raiņa ielā 64, Ludzā, termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par
zemi – Ls 117.87, nokavējuma naudu – Ls 6.67, kopā Ls 124.54 (viens simts divdesmit četri
lati 54 santīmi):
    piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
    nekustamo īpašumu.
    2. Domes pieņemto lēmumu nodokļu maksātājs ir tiesīgs pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā ( Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010) viena mēneša laika no tā spēkā stāšanās dienas.
    3. Uzdot Ludzas pilsētas juridiskās nodaļas juriskonsultei Tatjanai Binovskai par
pieņemto lēmumu informēt nodokļu maksātāju un lēmumu iesniegt piedziņai bezstrīdus kārtībā
zvērinātam tiesu izpildītājam.


                         40. §

    Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi un nokavējuma naudas piedziņu
  bezstrīda kārtībā no SIA „LinEx” (par īpašumu Krāslavas iela 1, Ludzā ar kadastra
                numuru 6801-003-0004)
                   T.Binovska


    Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustamā īpašuma nodokļi” 9.panata
pirmo un otro daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu,
18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.panta pirmo daļu un Ludzas pilsētas domes finanšu
pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 9.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
„par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs,
R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Piedzīt bezstrīda kārtība no SIA „ LinEx”, reģistrācijas numurs 46803001395,
juridiskā adrese Krāslavas ielā 1, Ludzā, termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par
                        35


zemi – Ls 125.58, nokavējuma naudu – Ls 8.22, kopā Ls 133,80 (viens simts trīsdesmit trīs
lati 80 santīmi):
    piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
    nekustamo īpašumu.
    2. Domes pieņemto lēmumu nodokļu maksātājs ir tiesīgs pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā ( Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010) viena mēneša laika no tā spēkā stāšanās dienas.
    3. Uzdot Ludzas pilsētas juridiskās nodaļas juriskonsultei Tatjanai Binovskai par
pieņemto lēmumu informēt nodokļu maksātāju un lēmumu iesniegt piedziņai bezstrīda kārtībā
zvērinātam tiesu izpildītājam.


                         41. §

    Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par ēkām un nokavējuma naudas piedziņu
  bezstrīda kārtībā no SIA „LinEx” (par īpašumu Krāslavas iela 1, Ludzā ar kadastra
                numuru 6801-003-0004)
                   T.Binovska

    Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustamā īpašuma nodokļi” 9.panata
pirmo un otro daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu,
18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.panta pirmo daļu un Ludzas pilsētas domes finanšu
pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 9.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
„par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs,
R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Piedzīt bezstrīda kārtība no SIA „ LinEx”, reģistrācijas numurs 46803001395,
juridiskā adrese Krāslavas ielā 1, Ludzā, termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par
ēkām – Ls 581.74, nokavējuma naudu – Ls 31.15, kopā Ls 612.89 ( seši simti divpadsmit lati
89 santīmi):
    piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
    nekustamo īpašumu.
    2. Domes pieņemto lēmumu nodokļu maksātājs ir tiesīgs pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā ( Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010) viena mēneša laika no tā spēkā stāšanās dienas.
    3. Uzdot Ludzas pilsētas juridiskās nodaļas juriskonsultei Tatjanai Binovskai par
pieņemto lēmumu informēt nodokļu maksātāju un lēmumu iesniegt piedziņai bezstrīdus kārtībā
zvērinātam tiesu izpildītājam.

                         42. §

    Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par ēkām un nokavējuma naudas piedziņu
  bezstrīda kārtībā no SIA „SE” (par īpašumu Stacijas šķērsiela 5, Ludzā ar kadastra
                numuru 6801-506-0037)
                    T.Binovska


    Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustamā īpašuma nodokļi” 9.panata
pirmo un otro daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu,
18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.panta pirmo daļu un Ludzas pilsētas domes finanšu
                        36


pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 9.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
„par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs,
R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Piedzīt bezstrīda kārtība no SIA „SE”, reģistrācijas numurs 40103153948, juridiskā
adrese Dzelzavas 81-61, Rīgā, termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par ēkām –
Ls 13.89, nokavējuma naudu – Ls 3.88, kopā Ls 17.77 (septiņpadsmit lati 77 santīmi):
    piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
    nekustamo īpašumu.
    2. Domes pieņemto lēmumu nodokļu maksātājs ir tiesīgs pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010) viena mēneša laika no tā spēkā stāšanās dienas.
    3. Uzdot Ludzas pilsētas juridiskās nodaļas juriskonsultei Tatjanai Binovskai par
pieņemto lēmumu informēt nodokļu maksātāju un lēmumu iesniegt piedziņai bezstrīdus kārtībā
zvērinātam tiesu izpildītājam.                         43. §

    Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi un nokavējuma naudas piedziņu
 bezstrīda kārtībā no SIA „SONAX” (par īpašumu Maskavas apvedceļš 2A, Ludzā ar
              kadastra numuru 6801-008-0082)
                   T.Binovska


    T.Binovska sniedz informāciju, ka SIA ”SONAX” ir nomaksājusi nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par zemi un nokavējuma naudu (par īpašumu Maskavas apvedceļš 2A, Ludzā).
   Jautājums Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi un nokavējuma naudas
piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA „SONAX” (par īpašumu Maskavas apvedceļš 2A, Ludzā ar
kadastra numuru 6801-008-0082) netiek skatīts.                         44. §

   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par ēkām un nokavējuma naudas piedziņu
 bezstrīda kārtībā no SIA „SONAX” (par īpašumu Maskavas apvedceļš 2A, Ludzā ar
              kadastra numuru 6801-508-0027)
                   T.Binovska


    T.Binovska sniedz informāciju, ka SIA ”SONAX” ir nomaksājusi nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par ēkām un nokavējuma naudu (par īpašumu Maskavas apvedceļš 2A, Ludzā).
   Jautājums Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par ēkām un nokavējuma naudas
piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA „SONAX” (par īpašumu Maskavas apvedceļš 2A, Ludzā ar
kadastra numuru 6801-008-0082) netiek skatīts.
                        37                         45. §

     Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par ēkām un nokavējuma naudas piedziņu
 bezstrīda kārtībā no SIA „TAP Z” (par īpašumu Latgales šķērsiela 10, Ludzā ar kadastra
                 numuru 6801-008-0028)
                    T.Binovska


    Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustamā īpašuma nodokļi” 9.panata
 pirmo un otro daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu,
 18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.panta pirmo daļu un Ludzas pilsētas domes finanšu
 pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras
 jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 9.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
 „par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs,
 R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
 nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

     1. Piedzīt bezstrīda kārtība no SIA „TAP Z”, reģistrācijas numurs 46803001319,
 juridiskā adrese, Ludzā, Latgales šķ.10, termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par
 ēkām – Ls 30.19, nokavējuma naudu – Ls 1.00, kopā Ls 31.19 ( trīsdesmit viens lats 19
 santīmi):
     piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
     nekustamo īpašumu.
     2. Domes pieņemto lēmumu nodokļu maksātājs ir tiesīgs pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā ( Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010) viena mēneša laika no tā spēkā stāšanās dienas.
     3. Uzdot Ludzas pilsētas juridiskās nodaļas juriskonsultei Tatjanai Binovskai par
pieņemto lēmumu informēt nodokļu maksātāju un lēmumu iesniegt piedziņai bezstrīda kārtībā
zvērinātam tiesu izpildītājam.                        46. §

       Par piedalīšanos ERAF izsludinātajā projektu pieteikumu konkursā
                    I.Leščinska

    Pamatojoties uz Ludzas pilsētas domes finanšu pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības
 pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada
 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis,
 F.Stroganovs, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, L.Greitāne, R.Taraškeviča, A.Gendele,
 E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

     1. Atbalstīt iesniegšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu konkursā
 "Vispārējās izglītības iestāţu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem
 traucējumiem” Ludzas pilsētas domes izstrādāto projekta pieteikumu „Ludzas 2.vidusskolas
 infrastruktūras pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem”. Projekta kopējais
 apjoms – 98 392.00 LVL.

     2. Apstiprināt projekta līdzfinansējumu 14 759.00 LVL apmērā.
                       38


    3. Par projekta koordinatori norīkot Ludzas pilsētas domes projektu vadītāju Ilonu
Leščinsku.                       47. §

        Par piedalīšanos pašvaldību investīciju projektos 2010. gadam
                    I.Leščinska


    Pamatojoties uz Ludzas pilsētas domes finanšu pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības
pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada
16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis,
F.Stroganovs, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, L.Greitāne, R.Taraškeviča, A.Gendele,
E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Atbalstīt iesniegšanai Valsts reģionālās attīstības aģentūrā mērķdotācijas saņemšanai
no 2010. gada valsts budţeta finanšu līdzekļiem Ludzas pilsētas domes izstrādātos pašvaldību
investīciju projektu pieteikumus:

    1.1. „Ludzas Novadpētniecības muzeja saimniecības ēkas – krājumu glabātuves
rekonstrukcijas”. Projekta kopējais apjoms – Ls 39 204.00, pašvaldības līdzfinansējums –
Ls 7 841.00;
    1.2. „Ludzas pirmsskolas izglītības iestāţu „Pasaciņa” un „Namiņš” renovācija”.
Projekta kopējais apjoms – Ls 86 922.00, pašvaldības līdzfinansējums – Ls 17 384.00.                       48. §

 Par biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” projekta „Ekonomisko aktivitāšu veicināšana
  Eiroreģionā „Ezeru zeme” teritorijā ar Kulinārā mantojuma koncepcijas ieviešanas
                 attīstību” finansēšanu
                     S.Rimša

    Pamatojoties uz Ludzas pilsētas domes finanšu pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības
pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada
16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis,
F.Stroganovs, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, L.Greitāne, R.Taraškeviča, A.Gendele,
E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:


    1. Daļēji finansēt biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” izstrādāto projektu „Ekonomisko
aktivitāšu veicināšana Eiroreģionā „Ezeru zeme” teritorijā ar Kulinārā mantojuma koncepcijas
ieviešanas attīstību”, kas iesniegts Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
programmas „Pārrobeţu sadarbība” apakšprojektu konkursam. Apstiprināt projekta daļēja
finansējuma apmēru: 530 LVL, jeb 755 EUR.
    2. Projekta apstiprināšanas gadījumā līdzfinansējumu nodrošināt no Ludzas pilsētas
domes 2009.gada budţeta.
                         39


                        49. §

              Par Ludzas uzņēmēju konsultatīvo padomi
          I.Rimša, I.Stjade, V.Lazovska, A.Gendele, J.Atstupens, J.Kušča,
                    F.Stroganovs, L.Greitāne

     Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta I daļas
  10.punktu, 61.pantu, 2005.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.7 „Ludzas pilsētas pašvaldības
  nolikums” 11.pantu,un Ludzas pilsētas domes finanšu pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības
  pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada
  16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 7 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča,
  J.Atstupens, R.Taraškeviča, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – 3 deputāti
  (V.Lazovska, L.Greitāne, F.Stroganovs) „atturas” – nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

     1. Izveidot Ludzas uzņēmēju konsultatīvo padomi.

      2. Apstiprināt Ludzas pilsētas pašvaldības un Ludzas uzņēmēju konsultatīvās padomes
sadarbības nolikumu saskaņā ar pielikumu.

     3. Apstiprināt Ludzas uzņēmēju konsultatīvo padomi sekojošā sastāvā:

     Ēriks Kondrāts, SIA „Ludzas tūrisma aģentūra”, valdes priekšsēdētājs
     Jānis Romancāns, SIA „LAT INVEST”, valdes loceklis
     Vladimirs Vengra, individuālais komersants „Sāta”
     Ināra Konovalova, SIA „Agroķīmija”, valdes locekle
     Marina Gorbunova, SIA Saule 5”, valdes priekšsēdētāja
     Sergejs Bogdanovs, SIA „ECHO”, valdes priekšsēdētājs                       50. §

    Par Saistošo noteikumu Nr.1 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas pilsētā”
                     apstiprināšanu
          L.Gorbunova-Kozlova, J.Atstupens, A.Gendele, F.Stroganovs,
          E.Ţurzdins, R.Taraškeviča, L.Greitāne, J.Kušča, V.Lazovska


      Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.pantu un „Sociālo
  pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35.panta nosacījumiem, Ludzas pilsētas domes
  sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 7.janvāra sēdes
  atzinumu, Ludzas pilsētas domes finanšu pastāvīgās komitejas, pilsētas attīstības pastāvīgās
  komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 9.janvāra
  kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 9 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča,
  J.Atstupens, F.Stroganovs, R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs),
  „pret” – nav, „atturas” – 1 deputāts (V.Lazovska), Ludzas pilsētas dome nolemj:
                        40


    1. Apstiprināt Ludzas pilsētas domes saistošos noteikumus Nr. 1 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Ludzas pilsētā”, saskaņā ar pielikumu.
    2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai:
    2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.1 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas pilsētā” rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.
    3. Uzdot preses sekretārei L.Naglei ne agrāk kā četras nedēļas un ne vēlāk kā sešas
nedēļas pēc saistošo noteikumu Nr.1 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas pilsētā”
pieņemšanas, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta trešo daļu:
    3.1. publicēt saistošos noteikumus Ludzas pilsētas domes informatīvajā izdevumā
„Ludzas Vēstis”;
    3.2. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas pilsētas domes ēkā;
    3.3. publicēt informāciju par saistošo noteikumu pieņemšanu laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis”.
    4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas pilsētas domes izpilddirektoram.
    5. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos, zaudē spēku 2004.gada 2.decembra Ludzas
pilsētas domes Saistošie noteikumi Nr.1 „Par sociālo pabalstu piešķiršanu Ludzas pilsētas
trūcīgiem un mazaizsargātiem iedzīvotājiem” (ar grozījumiem).                       51. §

 Par Saistošo noteikumu Nr.2 „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma
          saņemšanas kārtību Ludzas pilsētā” apstiprināšanu
                L.Gorbunova-Kozlova


    Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktu un
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 3.,5.,6.,7.,8.,9.,11,23. pantiem, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 03.06.2003. noteikumiem Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu
sniedzējiem”, 27.05.2003. noteikumiem Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības
budţeta”, 21.04.2008. MK noteikumiem Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
saņemšanas kārtība”, Ludzas pilsētas domes sociālo, izglītības un kultūras pastāvīgās komitejas
2009.gada 14.janvāra sēdes atzinumu, Ludzas pilsētas domes finanšu pastāvīgās komitejas,
pilsētas attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2009.gada 16.janvāra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 10 deputāti
(B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs, R.Taraškeviča, L.Greitāne,
A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas pilsētas dome
nolemj:

   1. Apstiprināt Ludzas pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.2 „Par aprūpes mājās darba
organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ludzas pilsētā”, saskaņā ar pielikumu.
   2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai:
   2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.2 „Par
aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ludzas pilsētā” rakstiskā
un elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.
                        41


    3. Uzdot preses sekretārei L.Naglei ne agrāk kā četras nedēļas un ne vēlāk kā sešas nedēļas
pēc saistošo noteikumu Nr.2 „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas
kārtību Ludzas pilsētā” pieņemšanas, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta trešo daļu:
    3.1. publicēt saistošos noteikumus Ludzas pilsētas domes informatīvajā izdevumā
„Ludzas Vēstis”;
    3.2. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas pilsētas domes ēkā;
    3.3. publicēt informāciju par saistošo noteikumu pieņemšanu laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis”;
    4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas pilsētas domes izpilddirektoram.
    5. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē 1998.gada 29.janvāra Ludzas pilsētas
domes Sociālās palīdzības nodaļas aprūpes mājās dienesta nolikums un 1998.gada 19.marta
Ludzas pilsētas domes lēmums „Par sociālā aprūpētāja darba samaksu” (ar grozījumiem).                       52. §

  Par materiālās palīdzības piešķiršanu trūcīgiem un mazaizsargātiem iedzīvotājiem
                 L.Gorbunova-Kozlova


    Izskatot II.grupas invalīdes, dzīv. Stroda ielā 33 dz....., 2008.gada 4.decembra
iesniegumu, reģ. Nr. 3-11.2/883 par materiālās palīdzības piešķiršanu ārstēšanās izdevumu
apmaksai, izvērtējot esošo situāciju un materiālo stāvokli –ir II.grupas invalīde, saņem vecuma
pensiju Ls 159,90 apmērā. bieţi slimo, daudz līdzekļu nepieciešams medikamentu iegādei,
pašlaik medikamentu iegādei ir izlietoti        Ls 77,38 un pamatojoties LR likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, LR “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma” 35.panta 3.daļu un Ludzas pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr. 1 “Par sociālo
pabalstu piešķiršanu Ludzas pilsētas trūcīgiem un mazaizsargātiem iedzīvotājiem”(protokols
Nr.18 23.punkts) 3.3.1.9. punktu, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2008.gada 10.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis,
J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs, R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele,
E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

      Piešķirt pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai II.grupas invalīdei dzīv. Stroda ielā 33
dz....., - 50% apmērā no izlietotās summas – Ls 38.69.
      Seguma avots: 10.702, 6252 – pabalsti veselības aprūpei.                       53. §

           Par ievietošanu ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā
                  L.Gorbunova-Kozlova


    Izskatot vientuļās II.grupas invalīdes, dzīv. 18.Novembra ielā 25 dz. 45, Ludzā,
2008.gada 23.decembra iesniegumu (ar reģistrācijas numuru 3-11.2/933) par ievietošanu
pansionātā, sakarā ar slikto veselības stāvokli, viņai ir grūtības sevi aprūpēt, ir vientuļa
                         42


pensionāre, viņai nav apgādnieku un pamatojoties uz LR MK noteikumu „Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” 5.punkta, 6.punkta nosacījumiem, sociālā darbinieka
ieteikumu un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 7.janvāra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska,
J.Atstupens, F.Stroganovs, R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

   1. Ievietot Ludzas rajona padomes pansionātā “Ludza” vientuļo pensionāri dzīv.
18.Novembra ielā 25 dz. .... Ludzā.
   2. 2009.gadā paredzēt budţetā līdzekļus Ls 1320,00.
   3. Seguma avots - “savstarpējie norēķini par sociālo iestāţu pakalpojumiem”.                        54. §

             Par pensionāra iekļaušanu vientuļo sarakstā
                  L.Gorbunova-Kozlova


     Izskatot pensionāra, dzīv. Latgales ielā 51 dz. ...., 2008.gada 4.decembra iesniegumu,
reģ. Nr. 3-11.2/877, par viņa iekļaušanu vientuļo pensionāru sarakstā un pamatojoties uz Ludzas
pilsētas domes lēmumu „ Par vientuļā pensionāra statusa noteikšanu Ludzas pilsētā” (protokols
Nr. 1, 16. punkts no 2002.gada 24. janvāra), Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2008.gada 10.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 10 deputāti
(B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs, R.Taraškeviča, L.Greitāne,
A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas pilsētas dome
nolemj:

    Papildināt vientuļo pensionāru sarakstu, iekļaujot tajā, dzīv. Latgales ielā 51 dz. .....


                        55. §

           Par dzīvojamās platības iedalīšanu sociālajā dzīvoklī
                  L.Gorbunova-Kozlova


    Izskatot trūcīgās personas, 2009.gada 5.janvāra iesniegumu, reģ. Nr. 3-11.2/2, par
dzīvojamās platības iedalīšanu sociālajā dzīvoklī un pamatojoties uz 1999.gada 30.septembra
Ludzas pilsētas domes “Noteikumu par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām Ludzas
pilsētā”, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 7.janvāra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska,
J.Atstupens, F.Stroganovs, R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

     Iedalīt dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī trūcīgai personai pēc adreses Parku ielā 42
dz. 4/4, noslēdzot īres līgumu ar SIA „Ludzas apsaimniekotājs” līdz 2009.gada 30.jūnijam.
                        43
                        56. §

               Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu
                   L.Gorbunova-Kozlova


    Sakarā ar to, ka sociālajā dzīvoklī Blaumaņa ielā 19 dz. 50 pašlaik divas istabas ir brīvas,
maksa par apkuri labiekārtotajos dzīvokļos ir liela un īrniekiem sakrājās parādi, kā arī ņemot
vērā to, ka Parku ielā 42 ir izveidoti vēl divi sociālie dzīvokļi (astoņas istabas) un iedzīvotāju
pieprasījums pēc dzīvojamās platības sociālajos dzīvokļos ir apmierināts, pamatojoties uz
1999.gada 30.septembra Ludzas pilsētas domes “Noteikumu par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām Ludzas pilsētā” 3.punkta, 1. apakšpunktu, Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 14.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
„par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs,
R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

   Atcelt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Blaumaņa ielā 19 dz. 50, Ludzā.                        57. §

           Par dzīvojamās platības apmaiņu sociālajā dzīvoklī
                 L.Gorbunova-Kozlova


    Izskatot trūcīgās personas, 2009.gada 14.janvāra iesniegumu, reģ. Nr. 3-11.2/32, par
dzīvojamās platības apmaiņu no Blaumaņa ielā 19 dz. 50/1,2 uz Parku ielā 42 dz. 2/1,2, sakarā ar
to, ka dzīvoklim Blaumaņa ielā 19 dz. 50 tiek atcelts sociālā dzīvokļa statuss un pamatojoties uz
1999.gada 30.septembra Ludzas pilsētas domes “Noteikumu par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām mājām Ludzas pilsētā” 4.punkta, 7.punkta 2. apakšpunkta nosacījumiem, Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 14.janvāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: „par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens,
F.Stroganovs, R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    Veikt dzīvojamās platības apmaiņu sociālajā dzīvoklī trūcīgai personai, no Blaumaņa ielā
19 dz. 50/1,2 uz Parku ielā 42 dz. 2/1,2, noslēdzot īres līgumu ar SIA „Ludzas apsaimniekotājs”
līdz 2009.gada 30.jūnijam.


                        58. §

            Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
                   L.Gorbunova-Kozlova
                        44    Izskatot trūcīgā III.grupas invalīda, pēc adreses Ludzā, Latgales ielā 51 dz. 30/2, sakarā
ar sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa izbeigšanos, un pamatojoties uz 1999.gada 30.septembra
Ludzas pilsētas domes “Noteikumu par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām Ludzas pilsētā” 4.punkta, 7.punkta 2. apakšpunkta nosacījumiem, Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 14.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
„par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs,
R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Pagarināt līgumu par sociālā dzīvokļa īri, pēc adreses Ludzā, Latgales ielā 51 dz. 30/2,
līdz 2009.gada 28.februārim.
    2. SIA „Ludzas apsaimniekotājs” noslēgt īres līgumu ar I.Treini līdz 2009.gada
28.februārim.                       59. §

                Par ūdens skaitītāju uzstādīšanu
                  L.Gorbunova-Kozlova


    Sakarā ar remontdarbu pabeigšanu sociālajos dzīvokļos Parku ielā 42 (dz. 3, dz. 4),
Ludzā ir nepieciešams uzstādīt četrus aukstā ūdens skaitītājus, pamatojoties uz Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 14.janvāra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: „par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs,
R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    1. Piešķirt naudas līdzekļus Ls 187,05 četru aukstā ūdens skaitītāju uzstādīšanai sociālajā
dzīvoklī Parku ielā 42 (dz. 3, dz. 4), Ludzā.
    2. SIA „Ludzas apsaimniekotājs” veikt četru aukstā ūdens skaitītāju uzstādīšanu.
    3. Seguma avots - 10.702, 6239-pārējie pabalsti un kompensācijas.                       60. §

               Par materiālās palīdzības piešķiršanu
                  L.Gorbunova-Kozlova


                         1.
    Atkārtoti izskatot II.grupas invalīdes, dzīv. Skolas ielā 32 dz. 3, 2008.gada 4.decembra
iesniegumu, reģ. Nr. 3-11.2/878, par materiālās palīdzības piešķiršanu ārstēšanās izdevumu
apmaksai, izvērtējot esošo situāciju un materiālo stāvokli –ir II.grupas invalīde, saņem
invaliditātes pensiju Ls 94,61. izgāja rehabilitācijas kursu VSIA Latgales novada rehabilitācijas
centrā „Rāzna” no 19.11.2008. līdz 05.12.2008., izrakstā no stacionāra norādīts, ka ir nopietnas
                         45


problēmas ar mugurkaulu un rehabilitācija bija ļoti nepieciešama, ņemot vērā iepriekš minēto un
pamatojoties uz Ludzas pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr. 1 “Par sociālo pabalstu
piešķiršanu Ludzas pilsētas trūcīgiem un mazaizsargātiem iedzīvotājiem”(protokols Nr.18
23.punkts) 3.3.1.9.punktu, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2009.gada 14.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis,
J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs, R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele,
E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

   Piešķirt materiālo palīdzību ārstēšanās izdevumu apmaksai II.grupas invalīdei, dzīv.
Skolas ielā 32 dz. ....., - Ls 30,00.
   Seguma avots: 10.702., 6252 – pabalsti veselības aprūpei.


                           2.
    Izskatot II.grupas invalīdes, dzīv. Birţas ielā 14 dz. ....., 2009.gada 7.janvāra iesniegumu,
reģ. Nr. 3-11.2/11 par materiālās palīdzības piešķiršanu ārstēšanās izdevumu apmaksai, izvērtējot
esošo situāciju un materiālo stāvokli –ir II.grupas invalīde, saņem invaliditātes pensiju Ls
118.05, izrakstā no stacionāra norādīts, ka ir nopietnas veselības problēmas un viņai
nepieciešama regulāra ārstēšanās, ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ludzas pilsētas
domes Saistošo noteikumu Nr. 1 “Par sociālo pabalstu piešķiršanu Ludzas pilsētas trūcīgiem un
mazaizsargātiem iedzīvotājiem”(protokols Nr.18 23.punkts) 3.3.1.9.punktu, Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 14.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
„par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs,
R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    Piešķirt materiālo palīdzību ārstēšanās izdevumu apmaksai II.grupas invalīdei, dzīv.
Birţas ielā 14 dz. ..., - Ls 18,00.
   Seguma avots: 10.702., 6252 – pabalsti veselības aprūpei.
                         61. §
                 Par materiālās palīdzības atteikšanu
                     L.Gorbunova-Kozlova
                           1.
    Izskatot I.grupas invalīdes, dzīv. 18.Novembra ielā 2A.., 2008.gada 23.decembra
iesniegumu, reģ. Nr. 3-11.2/935 par materiālās palīdzības piešķiršanu ārstēšanās izdevumu
apmaksai, iesniedza recepšu kopijas un aptiekas čekus par kopējo summu Ls 197,93, bez recepšu
kopijām par Ls 145,06, izvērtējot esošo situāciju un materiālo stāvokli –ir I.grupas invalīde,
saņem vecuma pensiju Ls 172,97 un pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana Ls
100,00, bieţi slimo, daudz līdzekļu tiek izlietots ārstēšanai un medikamentu iegādei, sakarā ar to,
ka neatbilst Ludzas pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr. 1 “Par sociālo pabalstu piešķiršanu
Ludzas pilsētas trūcīgiem un mazaizsargātiem iedzīvotājiem”(protokols Nr.18 23.punkts) 3.3.1.6.
punkta nosacījumiem, jo pabalsts ārstēšanās izdevumu apmaksai līdz Ls 25,00 gadā tiek piešķirts
tikai trūcīgām personām, bet nav atzīta par trūcīgu un pamatojoties uz Ludzas pilsētas domes
Saistošo noteikumu Nr. 1 “Par sociālo pabalstu piešķiršanu Ludzas pilsētas trūcīgiem un
                        46


mazaizsargātiem iedzīvotājiem”(protokols Nr.18 23.punkts) 3.3.1.6. punktu, Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 7.janvāra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: „par”– 10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs,
R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

   Atteikt materiālās palīdzības piešķiršanu ārstēšanās izdevumu apmaksai I.grupas invalīdei,
dzīv. 18.Novembra ielā 2A.

                        2.
    Izskatot vientuļas pensionāres, dzīv. Blaumaņa ielā 13 dz. 23, 2009.gada 9.janvāra
iesniegumu, reģ. Nr. 6-11/95 par materiālās palīdzības piešķiršanu apkurei un pamatojoties uz
Ludzas pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr. 1 “Par sociālo pabalstu piešķiršanu Ludzas
pilsētas trūcīgiem un mazaizsargātiem iedzīvotājiem”(protokols Nr.18 23.punkts) 3.3.1.5punktu,
kas nosaka, ka pabalsts apkurei tiek piešķirts trūcīgām ģimenēm, Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 14.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”–
10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs, R.Taraškeviča,
L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas
pilsētas dome nolemj:

   Atteikt materiālās palīdzības piešķiršanu, dzīv. Blaumaņa ielā 13 dz. .., sakarā ar to, ka
viņa nav atzīta par trūcīgu.


                        3.
    Izskatot vientuļas pensionāres, dzīv. Stroda ielā 35 dz. ..., 2009.gada 9.janvāra
iesniegumu, reģ. Nr. 6-11/96 par materiālās palīdzības piešķiršanu apkurei un pamatojoties uz
Ludzas pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr. 1 “Par sociālo pabalstu piešķiršanu Ludzas
pilsētas trūcīgiem un mazaizsargātiem iedzīvotājiem”(protokols Nr.18 23.punkts) 3.3.1.5punktu,
kas nosaka, ka pabalsts apkurei tiek piešķirts trūcīgām ģimenēm, Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2009.gada 14.janvāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”–
10 deputāti (B.Zadvinskis, J.Kušča, V.Lazovska, J.Atstupens, F.Stroganovs, R.Taraškeviča,
L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas
pilsētas dome nolemj:

   Atteikt materiālās palīdzības piešķiršanu personai, dzīv. Stroda ielā 35 dz. 5, sakarā ar to,
ka viņa nav atzīta par trūcīgu.


                         62. §


    Par Saistošo noteikumu Nr . 3 “Grozījumi Ludzas pilsētas domes saistošajos
     noteikumos Nr. 7 “Ludzas pilsētas pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
                     I.Stjade
                        47


    Pamatojoties uz Ludzas pilsētas domes 22.01.2009. sēdes lēmumu „Par Ludzas uzņēmēju
konsultatīvo padomi” (protokols Nr. 1, 49. §) un Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu, atklāti balsojot: „par”– 8 deputāti (B.Zadvinskis,
J.Kušča, J.Atstupens, R.Taraškeviča, L.Greitāne, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs), „pret”
– 1 deputāts (V.Lazovska), „atturas” – 1 deputāts (F.Stroganovs), Ludzas pilsētas dome
nolemj:

    1. Apstiprināt Ludzas pilsētas domes Saistošos noteikumus Nr.3 “Grozījumi Ludzas
pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 7 “Ludzas pilsētas pašvaldības nolikums””, saskaņā ar
pielikumu.
    2. Uzdot pašvaldības sekretārei I. Vondai:
    2.1. pēc saistošo noteikumu Nr. 3 “Grozījumi Ludzas pilsētas domes saistošajos
noteikumos Nr. 7 “Ludzas pilsētas pašvaldības nolikums”” pieņemšanas izlikt saistošos
noteikumus redzamā vietā Ludzas pilsētas domes ēkā un Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā;
    2.2. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.
3“Grozījumi Ludzas pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 7 “Ludzas pilsētas pašvaldības
nolikums”” rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijai zināšanai;
    2.3. pēc saistošo noteikumu Nr. 3 “Grozījumi Ludzas pilsētas domes saistošajos
noteikumos Nr. 7 “Ludzas pilsētas pašvaldības nolikums”” spēkā stāšanās izsniegt domes
deputātiem un administrācijas darbiniekiem saistošo noteikumu apstiprinātas kopijas.
    3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas pilsētas domes izpilddirektoram.


                        63. §

      Par Kohēzijas fonda projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā”
     A.Poikāne, V.Lazovska, F.Filimonovs, B.Zadvinskis, J.Atstupens, L.Greitāne,
            A.Gendele, J.Kušča, F.Stroganovs, E.Ţurzdins


    Saskaņā ar Finanšu ministrijas 2008.gada 29.decembra rīkojumu Nr. 1373 „Par valsts
budţeta aizdevumu un aizdevumu atmaksu sarakstu 2009. gadam” pašvaldību aizņēmumiem ES
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai ir pieejams Ls 52,108417 limits, bet pašvaldību
sniegtajiem galvojumiem – Ls 15,697628 limits.
    Atbilstoši Finanšu ministrijas pieejai, pašvaldība projektā, kura realizētājs SIA „Ludzas
apsaimniekotājs” ir pašvaldības SIA, var ieguldīt projekta līdzfinansējumu tikai kā attiecīgās
kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielinājumu, nevis apmaksājot rēķinus projekta ietvaros vai
pārskaitot līdzekļus uz projekta kontu. Līdz ar to paredzētie līdzekļi no pašvaldības projekta
ietvaros var tikt ieguldīti tikai tajos gadījumos, kad projekta iesniedzējs ir pati pašvaldība,
savukārt projekta līdzfinansējumu no pašvaldības kredītlīdzekļiem nav iespējams ieguldīt
pamatkapitālā, jo 2009. gada aizdevumu limitos šāda pozīcija nav pieejama.
Šajos gadījumos kā pagaidu risinājums tiek piedāvāta iespēja uzņēmumam saņem kredītu Valsts
kasē ar pašvaldības galvojumu, pēc tam sakārtojot finanšu shēmu atbilstoši apstiprinātajam
projektam, kad būs pieejami limiti pašvaldību kredītiem, tajā skaitā pamatkapitāla palielināšanai
uzņēmumam, kurš realizē Kohēzijas fonda projektu.
    Šādā situācijā atbilstoši Ministru kabineta 04.12.2007. noteikumiem Nr.836 „Noteikumi
par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti
"Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par
2000"” ir nepieciešams veikt grozījumus civiltiesiskajā līgumā par projekta īstenošanu, jo mainās
                        48


projekta finanšu plāns un citas projekta iesnieguma sadaļas. Atbilstoši iepriekšminētajiem
Ministru kabineta noteikumiem būtu jāiesniedz aizpildītais noteikumu 5.pielikums (Priekšlikumi
par grozījumiem projektā), bet, ņemot vērā ārkārtas situāciju, Vides ministrija šo pielikumu
nepieprasīs. Vienlaikus finansējuma saņēmējam Vides ministrijā ir jāiesniedz šādi dokumenti:
lēmums par galvojumu un precizētais finansēšanas plāns.
    Ņemot vērā to, ka atkarībā no šīs situācijas risinājuma ilglaicīgas, projekta dzīvotspēja
var būt apdraudēta, lēmuma projektā ir ietverts nosacījums par atkārtotu TEP vērtēšanu, ja
situācija netiks atrisināta 1 gada laikā. TEP vērtēšana notiks atbilstoši Ministru kabineta
18.12.2007. noteikumiem Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju
būvniecības kārtība” un tiks vērtēta tikai projekta dzīvotspēja, mainoties projekta finanšu shēmai.
Uzklausot ziņojumu un deputātu viedokļus, atklāti balsojot: „par”– 7 deputāti (J.Kušča,
L.Greitāne, R.Taraškeviča, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs, J.Atstupens), „pret” – 1
deputāts (B.Zadvinskis), „atturas” – 2 deputāti (V.Lazovska, F.Stroganovs), Ludzas pilsētas
dome nolemj:

    1. Kā pagaidu risinājums projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā” realizācijas
nodrošināšanai 2009.gadā, nodrošināt galvojumu SIA „Ludzas apsaimniekotājs” par pašvaldības
kredītlīdzekļu aizstāšanu projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā” Ls 1 485 007,00 apmērā.
    2. Gadījumā, ja pagaidu risinājums ilgs vairāk par 1 gadu no šī lēmuma pieņemšanas
dienas, SIA ”Ludzas apsaimniekotājs” iesniegt aktualizēto tehniski ekonomisko pamatojumu
Vides ministrijā atbilstoši Ministru kabineta 18.12.2007. noteikumiem Nr.912 „Ūdensapgādes,
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” projekta grozītās finanšu
shēmas dzīvotspējas novērtēšanai.

   3. Šo lēmumu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā” finansēšanas plānu SIA
”Ludzas apsaimniekotājs” iesniegt Vides ministrijā līdz 2009.gada 16.februārim.                         64. §
       Par Ludzas pilsētas domes galvojumu Kohēzijas fonda projekta
          „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā” īstenošanai
                     A.Ņukša


    Pamatojoties uz Ludzas pilsētas domes 2009.gada 22.janvāra lēmumu „Par Kohēzijas
projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā””(protokols Nr.1 63.§), kurā, ņemot vērā
ekonomisko situāciju valstī ar pieejamiem finanšu līdzekļiem, lai nodrošinātu Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta realizācijai nepieciešamos līdzekļus kā pagaidu
risinājums pieņemts lēmums par pašvaldības kredītlīdzekļu projektā aizstāšanu 2009.gadā
finansējuma nodrošināšanai ar galvojumu sabiedrībai ar ierobeţotu atbildību „Ludzas
apsaimniekotājs”, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 19.punktu, likumu ”Par pašvaldību budţetiem”, atklāti balsojot: „par”– 6 deputāti
(J.Kušča, R.Taraškeviča, A.Gendele, E.Ţurzdins, F.Stroganovs, S.Bogdanovs), „pret” – 2
deputāti (B.Zadvinskis, L.Greitāne), „atturas” – 2 deputāti (V.Lazovska, J.Atstupens), Ludzas
pilsētas dome nolemj:

   1. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut
Ludzas pilsētas domei sniegt galvojumu 2009.gadā sabiedrībai ar ierobeţotu atbildību „Ludzas
apsaimniekotājs”, reģ. Nr.42403015020 kredītsaistībām Kohēzijas fonda projekta
                       49


„Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā” īstenošanai kredītlīdzekļu 776 900 latu apmērā
saņemšanai Valsts kasē uz 30 gadiem ar atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts kases noteikto
procentu likmi.
    Ludzas pilsētas dome galvo kredīta atmaksu ar Ludzas pilsētas budţetu.

    2. Atcelt Ludzas pilsētas domes 2008.gada 22.decembra sēdes lēmumu „Par ilgtermiņa
aizņēmumu Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā” realizācijai”
(protokols Nr. 21 39.§).

                        65. §

 Par Ludzas pilsētas domes 22.12.2008. lēmuma „Par dzīvojamās platības piešķiršanu”
      2.punkts 2.1. apakšpunkta atcelšanu (protokols Nr. 21, 19. §)
                    F.Bokišs

     Ar 2008.gada 22.decembra Ludzas pilsētas domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 21,
19.§) Natālijai Ivanovskai, personas kods 121176-12800, tika piešķirts labiekārtots 2-istabu
dzīvoklis Nr.1 Liepājas ielā 19g. N.Ivanovska mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā dienas
nav noslēgusi īres līgumu ar sabiedrību ar ierobeţotu atbildību „Ludzas apsaimniekotājs” par
dzīvojamās telpas īri.
    Izvērtējot Ludzas pilsētas domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos
apstākļus, pamatojoties uz Ludzas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2009.gada 20.janvāra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 10 deputāti (J.Kušča, V.Lazovska, F.Stroganovs,
B.Zadvinskis, L.Greitāne, R.Taraškeviča, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs, J.Atstupens),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

    Atcelt Ludzas pilsētas domes 22.12.2008. lēmuma „Par dzīvojamās platības piešķiršanu”
(protokols Nr. 21, 19.§ ) 2.punkta 2.1.apakšpunktu – par labiekārtotā 2-istabu dzīvokļa Nr.1
Liepājas ielā 19g, Ludzā piešķiršanu Natālijai Ivanovskai, personas kods 121176-12800.


                        66. §

              Par dzīvojamās platības piešķiršanu
                    F.Bokišs

     Pamatojoties uz Ludzas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2009.gada 20.janvāra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: „par”– 10 deputāti (J.Kušča, V.Lazovska, F.Stroganovs,
B.Zadvinskis, L.Greitāne, R.Taraškeviča, A.Gendele, E.Ţurzdins, S.Bogdanovs, J.Atstupens),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas pilsētas dome nolemj:

     1. Iedalīt dzīvojamo platību un noņemt no reģistrācijas rindas pašvaldības palīdzības
dzīvokļu apstākļu uzlabošanas uzskaites grupas – personas, kuras pēc soda izciešanas
atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja Ludzas pilsētas
administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk
aizņemtajā dzīvojamā telpā:
    1.1. personai, personas kods 281280-12807, nelabiekārtotu 3-istabu dzīvokli Nr. 3
Stroda ielā 44, Ludzā, kopējā platība 46,03 kv.m.
                        50


     2. Iedalīt dzīvojamo platību un noņemt no reģistrācijas rindas pašvaldības palīdzības
dzīvokļu apstākļu uzlabošanas uzskaites grupas – pārējās personas:
     2.1. personai, labiekārtotu 2-istabu dzīvokli Nr. 1 Liepājas ielā 19g, Ludzā, kopējā
platība 58,22 kv.m.

     3. Mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā dienas noslēgt dzīvojamās telpas īres
līgumus ar sabiedrību ar ierobeţotu atbildību „Ludzas apsaimniekotājs” par dzīvojamo telpu īri
bez atsavināšanas tiesībām.

     4. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs
Fridijs Bokišs.

    5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV–
1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.


                        67. §

         Par apbalvošanu ar Ludzas pilsētas domes Atzinības rakstu
                       J.Kušča

    Pamatojoties uz Ludzas pilsētas domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
22.01.2009. sēdes lēmumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedalās domes deputāts S.Bogdanovs, atklāti balsojot:
„par”– 9 deputāti (J.Kušča, V.Lazovska, F.Stroganovs, B.Zadvinskis, L.Greitāne,
R.Taraškeviča, A.Gendele, E.Ţurzdins, J.Atstupens), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas
pilsētas dome nolemj:

    Par godprātīgu darbu pilsētas labā, ieguldījumu pilsētas uzņēmējdarbības vides attīstīšanā
un sakarā ar 60 gadu jubileju apbalvot ar Ludzas pilsētas domes Atzinības rakstu un balvu
Ls 50,00 Ludzas pilsētas domes deputātu Sergeju Bogdanovu.


Sēdi slēdz plkst. 15.15.

Sēdes vadītāja                                 J.Kušča
Protokols parakstīts 2009.gada 23.janvārī.

Sēdes protokolētāja                               I.Vonda
Protokols parakstīts 2009.gada 23.janvārī.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:12/8/2011
language:
pages:50