IEVADS by uu3u1KY

VIEWS: 29 PAGES: 27

									      Durbes novada teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam (ar grozījumiem)
              Galīgās redakcijas projekts noteikts par galīgo redakciju
     Ar Durbes novada domes 2009.gasa 23.septembra sēdes nr.19 protokols 20§
DURBES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
 2005.-2017.GADAM (AR GROZĪJUMIEM)
  GALĪGĀS REDAKCIJAS PROJEKTS
         (4 sējumos)


         I SĒJUMS
  PASKAIDROJUMU RAKSTS
     Durbes novada dome
         2009
SATURS
1. Ievads...........................................................................................................3

2. PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS ......................................................... 5
  2.1. Plānošanas situācija ............................................................................................. 5
  2.2. Teritorijas pašreizējā izmantošana ....................................................................... 5
   2.2.1. Teritorijas pašreizējā izmantošana ................................................................ 5
   2.2.2. Teritorijas attīstības priekšnoteikumi ........................................................... 9

3. MĒRĶIS UN UZDEVUMS ................................................................................... 10

4. TERITORIJAS PLĀNOJUMA PRIEKŠLIKUMI ............................................ 11
  4.1. Plānojuma pamatnostādnes ................................................................................ 11
  4.2. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ........................................................... 11
   4.2.1. Teritorijas, kur apbūve nav galvenais to izmantošanas veids ..................... 11
   4.2.2. Apbūves teritorija........................................................................................ 12
   4.2.3. Vairākstāvu dzīvojamās apbūves teritorija ................................................. 12
   4.2.4. Publisko apbūves teritorijas; ....................................................................... 12
   4.2.5. Ražošanas apbūves teritorijas ..................................................................... 13
   4.2.6. Tehniskās apbūves teritorijas ...................................................................... 13
    4.2.7. Inženiertehniskās apgādes objekti ............................................................... 13
    4.2.8. Aizsargājamie dabas un kultūrvēsturiskie objekti ...................................... 14
    4.2.9. Novada nozīmes kultūrvēsturiski objekti................................................... 14

5. DURBES NOVADA APDZĪVOJUMA STRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA............. 16

6. IEDZĪVOTĀJU APZIŅOŠANA AVĀRIJAS UN ĀRKĀRTĒJU SITUĀCIJU
GADĪJUMĀ UN UGUNDZĒSĪBA INFRASTRUKTŪRAS OBJEKTI ............... 17

7. AINAVU TERITORIJAS ..................................................................................... 18

8.CIVILĀS AIZSARDZĪBAS OBJEKTI, RISKA TERITORIJAS UN OBJEKTI19

9. VADLĪNIJAS TURPMĀKAJAI PLĀNOŠANAI ............................................... 20

10. ŪDENS APGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS ESOŠĀ SITUĀCIJU UN
PERSPEKTĪVĀ ATTĪSTĪBA .................................................................................. 23
11.PIELIKUMI..................................................................................................24
    Informācija par potenciāli piesārņotajā, teritorijām.........................25
    Ūdenssaimniecības attīstības projekti Durbes pilsētai un Lieģu ciemam TEP
(1.pielikums)
      Durbes novada ģeoloģija (2.pielikums)
                                                                2
1. IEVADS
   (1) Durbes novada teritorijas plānojuma grozījumi nosaka Durbes novada teritorijas
     esošo un plānoto zemes izmantošanu un šīs teritorijas izmantošanas aprobežojumus
     un tie izstrādāti ņemot vērā augstāk stāvošos plānojumus.

  (2)  Durbes novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija izstrādāta saskaņā ar LR
      likumu “Teritorijas plānošanas likums” (22.05.2002) un MK noteikumiem Nr. 883
      “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.

  (3)  Durbes novada teritorijas plānojums izstrādāts, pamatojoties uz:

     a. Durbes novada domes lēmumu par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes
       uzsākšanu;

     b. Institūciju sniegtajiem nosacījumiem un informāciju     teritorijas plānojuma
       izstrādei.

  (4)  Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē ievēroti valsts, Kurzemes plānošanas
      reģiona un Liepājas rajona reģionālās attīstības plānošanas dokumenti.

  (5)  Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei izmantots 2006. gadā apstiprinātais
      Durbes novada teritorijas plānojums

  (6)  Teritorijas plānojuma izstrādē ievērota novada domes deputātu un darbinieku
      ieteikumi, kā arī sabiedriskās apspriešanas procesā saņemtie fizisko un juridisko
      personu priekšlikumi.

  (7)  Novada teritorijas plānojuma grozījumu sagatavošanai kā pamatkarte izmantota
      Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 TM izstrādātā LĢIA vienkāršotā
      topogrāfiskā karte ar mēroga noteiktību 1:10000. Karte izstrādāta 2008.gadā.

     a. Durbes novada teritorijas plānojuma grozījumi izstrādāti analizējot aktuālo Valsts
       zemes dienesta kadastra datus: kadastra datu bāzi un kartogrāfisko attēlu mērogā
       M 1:10000;

     b. plānojuma izstrādāšanai un kartogrāfiskā materiāla sagatavošanai izmantotas
       LĢIA ortofotokartes mērogā M 1:10000.

  (8)  Durbes novada teritorijas plānojuma grozījumiem ir šādas sastāvdaļas:

     a. paskaidrojuma raksts

     b. saistošā daļa- teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa..

     c. pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi.

  (9)  Paskaidrojuma rakstā ietilpst:

     a. teksta daļa;                                                3
(10)  Saistošajā daļā ietilpst:

    a. kartes „Durbes novada teritorijas pašreizējā izmantošana” mērogā 1:10 000
     (mēroga noteiktība 1:10 000) un „Durbes novada Durbes pilsētas un Lieģu ciema
     teritorijas pašreizējā izmantošana” mērogā 1:5000 (mēroga noteiktība 1:10 000),
     „Durbes novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” M 1:10 000 (mēroga
     noteiktība 1:10 000) un „Durbes novada Durbes pilsētas un Lieģu ciema teritoriju
     plānotā (atļautā) izmantošana” M 1:5000 (mēroga noteiktība 1:10 000)Teritorijas
     izmantošanas un apbūves noteikumi.

(11)  Pārskatā par teritorijas plānojuma izstrādi ietilpst

    a. Durbes novada padomes lēmumi par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un
     plānojuma projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai;

    b. institūciju sniegtie nosacījumi un informācija;

    c. fizisko un juridisko personu priekšlikumi;

    d. informācija par sabiedriskās apspriešanas pasākumiem.

(12)  Durbes novada plānojuma vadītājs ir Durbes novada domes priekšsēdētājs Andrejs
    Radzevičs.

(13)   Durbes novada teritorijas plānojuma 2005. – 2017.gadam (ar grozījumiem)
    Paskaidrojuma rakstu un Pārskatu par plānojuma grozījumu izstrādi izstrādāja
    Durbes novada dome, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un grafisko
    daļu sadarbībā ar Durbes novada domes darba grupu – SIA „Metrum”. Plānotāji:
 Ilze CIRCENE, Teritorijas plānotāja, MSc. geogr.
 Armīns SKUDRA, Kartogrāfs
 Vilnis SALENIEKS, Transporta tīklu inženieris, Eng.
                                             4
         2. PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS

                2.1. Plānošanas situācija

  (1)    Durbes novada teritorijā ir  spēkā esošs teritorijas plānojums, kas apstiprināts
       2006.gada aprīlī.

  (2)    Durbes novada plānojuma grozījumos ievērotas Liepājas rajona plānojumā un
       Kurzemes reģiona plānojumā sniegtās vadlīnijas un prasības.
           2.2. Teritorijas pašreizējā izmantošana

2.2.1. Teritorijas pašreizējā izmantošana

     Durbes novada teritorijas plānojumā noteikti šādi pašreizējās (esošās) teritorijas
     izmantošanas veidi:

  (1)    Teritorijas, kur apbūve nav galvenais to izmantošanas veids:

     Ūdeņu, meži, parki un citi īpašas nozīmes zaļumi, lauku zemes

     Lauksaimniecības zemju platība Durbes novadā ir 10 279,7 ha (uz 01.01.06.), no tām
     meliorētās platības ir 8178,6 ha. Aramzeme 8621 ha, augļu dārzi 320,6 ha, pļavas 669,6
     ha, ganības 668,5 ha. Zeme vērtējama kā vidēji auglīga

     Mežsaimniecība izmantojamo teritorijas (uz 01.01.06.) ir 955,0 ha; mežu ceļi veido 5,8
     ha. Lielākas mežu platības atrodas Tadaiķu pagastā 670,8 ha. Lielākā daļa mežu ir
     aizsargājamie un tie ir jaukta tipa, pamatā lapu koku meži.

   Kopējās ūdenssaimniecībā izmantojamās teritorijas (uz 01.01.06.) ir 510,8 ha, bez
Durbes ezera, kas aizņem apmēram 670 ha.

     Durbes ezers atrodas Durbes novada, Dunalkas un Vecpils pagastu administratīvajās
teritorijās. Pēc administratīvi teritoriālās reformas – Durbes novadā. Pēc izcelsmes ezers ir
sporstezers. Caurteci tam nodrošina no Trumpes un Lāņupes ieplūstošie ūdeņi un pa Durbes upi
iztekošie. Virszemes ūdeņu ezerā nonāk arī pa meliorācijas grāvjiem. Ezera spoguļa platība
1935.gadā bija 680 ha, kas līdz 1998.gadam ir samazinājusies par 10 ha līdz 670 h. Pēc
1935.gada datiem ezera vidējais dziļums ir 3,9 m, maksimālais 8,1 m. Pašlaik ezera vidējais
dziļums ir 1,5 m un maksimālais 2,3 m (Latvijas vides aģentūras dati (LVA) par 1972.g.).
Durbes ezera ūdens līmenis strauji kritās pēc Durbes upes regulēšanas 1929.-1930.g un 1961.-
1964.gadā. Valsts Meliorācijas projektēšanas institūts 1960.gadā paredzēja izbūvēt uz Durbes
upes slūžas, taču tas netika izdarīts. Pēc LVA sniegtās informācijas ezera ūdens krāsa ir


                                               5
dzidrūdens ar ūdens caurredzamību lielāku par 0,75 m. Ezera dibena struktūra ir dūņaina. Dūņu
slānis svārstās no 0,5-2,5 m.

   Durbes ezera Z-A daļā 2004.gadā ir izveidots dabas liegums „Durbes ezera pļavas”
(ĪADT).

    Durbes ezera apkārtnei dominē lēzeni krasti, izņemot DA daļu, kurā ir stāvi krasti.
Izņemot atsevišķas vietas, ezera krasti nav pieejami, jo tie ir apauguši ar krūmiem, niedrām un
meldriem. Īpaši liels aizaugums ir R krastam- platas niedru un elšu u.c.augu joslas, ūdensziedi.
Ņemot vērā, ka ezers ir eitrofs, lielā daļā ezera ir skrajās vārpainās daudzlapes audzes.

    Ezerā sastopamas šādas zivis- līdaka, plaudis, plicis, rauda, rudulis, līnis, karūsa,
sudrabkarūsa ,vīķe, asaris, ķīsis, karpa, ālants, zutis. Ezera viju resursi tiek regulāri papildināti.
Nelielos apmēros ezerā mīt arī vēži. Licencēto makšķerēšanu ezerā organizē biedrība
„Sabiedriskā vides pārvalde „Durbe”.

    Pēc 2006.gadā īstenotā Durbe pilsētas ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta, kura
ietvaros tika rekonstruētas NAI Raiņa ielā 27 un „Raibeniekos” Durbē, ir ievērojami
samazinājies neattīrīto notekūdeņu nonākšana ezerā pa novadgrāvju sistēmām.

    Atbilstoši Apbūves noteikumiem Ūdenstilpnes ir dīķi.

    Lielākās upes, kas šķērso Durbes novada teritoriju ir:

    -  Trumpe (ietek Durbes ezera D-daļā, ietekas vieta aizaugusi ar krūmiem un
      pārpurvojusies);

    -  Lāņupe (ietek Durbes ezera ZA-daļā, ietekas vieta aizaugusi ar krūmiem un
      pārpurvojusies). Tek caur Natura 2000 teritorijām. Tek pa Durbes novada un
      Vecpils pagasta robežu;

    -  Durbes upe (iztek no Durbes ezera ZR-daļas). Uz iztekas ir izveidota akneņu
      pārgāze, lai sausajos periodos saglabātu ezera līmeni. Durbes upe tek Z- virzienā
      caur Dunalkas un Sakas pagastiem uz Baltijas jūru. Sakas pagastā satekot kopā ar
      Tebras upi, izveidojās sakas upe;

    -  Kazupe, Ālandes pieteka (Durbes novada Tadaiķu pagastā);

    -  Plūģupe un Padones strauts- abas ūdens teces sākās Durbes purvā, ir Durbes- Virgas
      upju baseina ūdensšķirtne .

   Kopējās krūmāju teritorijas Durbes novadā aizņem 325,6 ha, purvi 465,9 ha. Lielākais ir
Durbes purvs, kas izveidojies Tumpes vecupes gultnē. Līdz 1990.gadam purvā notika kūdras
ieguve kolhoza „Durbe” saimnieciskajā vajadzībām.

   Durbes novadā ir 10 kapsētas. Lielākās- Priediena (pie Durbes pilsētas), Sausā laika
(Padonē), Brenču (pie Brenču mājām), Meža kapi (Jaunlieģos).                                                  6
     Tūrisma un rekreācijas teritorija ir izveidota pie Durbes ezera Līgutos. 2005.gada
pavasarī ezera krastā pie Līgutu estrādes tika izveidotas vairākas labiekārtotas atpūtas- piknika
vietas. Durbes novada teritorijā nav publiskas, normatīvo aktu prasībām atbilstošas, peldvietas.  (2)    Ražošanas apbūves teritorijas:

     Ražošanas objekti un noliktavas, derīgo izrakteņu ieguves teritorijas:

     Pēc VZD datiem kopējās atradņu teritorijas uz 01.01.06. ir 3,2 ha. Smilts atradnes
     atrodas Durbes novadā pie „Rožkalnu” mājām, grants atradnes Durbes novada Tadaiķu
     pagastā pie „Robežniekiem”.

     Detalizēta informācija par derīgo izrakteņu un ūdens resursu krājumiem ir atrodama
     dokumentā „Durbes novada ģeoloģija” (izstrādājis VĢD, 2003.gadā), kas kā informatīvs
     materiāls ir pielikums teritorijas plānojumam.

     Durbes novada teritorijā plānojumu grozījumu veikšanas laikā nav rūpnieciskās un
     lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu, kuru radītie notekūdeņi satur bīstamas vielas.

  (3)    Apbūvei teritorijas:

      a. Pilsētas tipa dzīvojamā apbūve: mazstāvu dzīvojamā apbūve, vairākstāvu
        dzīvojamā apbūve;

      b. Publiskās apbūves teritorija- sabiedriskās un komerciestāžu apbūves teritorija;

     Pēc VZD datiem uz 01.01.06. Durbes novada teritorijā mazstāvu (1 un 2) apbūve
     aizņem 42,7 ha, t.sk. arī pagalmi 20,5 ha. Vairākstāvu apbūve aizņem 21,5 ha, t.s.k. 15,2
     ha pagalmi.

(4) Aizsargājamie dabas un kultūrvēsturiskie objekti un teritorijas:

     Valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi. Īpaši aizsargājamā dabas teritorija ir -
     Durbes ezera pļavas, ka iekļautas NATURA 2000 aizsargājamo teritoriju sarakstā. Tās
     atrodas Durbes ezera Z- daļā.

  (5)    Apdzīvojuma struktūra, vēsturiskie ciemi:

  Durbes novada pēc apdzīvojuma struktūras tiek izdalīta Durbes pilsēta un Lieģu ciems,
  kuriem ir arī noteiktas robežas.

  Durbes novada teritorijas plānojuma esošā situācijas kartogrāfiskā materiālā netiek attēlotas
  vēsturisko ciemu robežas, jo pēc apbūves intensitātes šīs teritorijas līdzinās lauku zemēm.
  Ņemot vērā, kas vēsturisko ciemu apbūvei ir viensētu raksturs, tad tiem nevar noteikt ciemu
  robežas un katrai viensētai ir izveidotas autonomas inženierkomunikācijas.

  Durbes novada vēsturiskie ciemi:                                                 7
   Durbes lauku teritorijā          Tadaiķu pagastā

   Krupmuža                  Aistere

   Līguti                   Aisteres muiža

   Padome                   Šukteri

   Padones skola               Vārve

   Prāmciems   (6)   Tehniskās apbūves teritorijas:

      a. satiksmes infrastruktūra;

      b. inženiertehniskās apgādes objekti;

  (7)    Pamestās un citas vizuāli piesārņotās vietas.

     Satiksmes infrastruktūras kopplatība ir 313.4 ha, no tiem 285,8 ha ir ceļi.
Durbes novadu šķērso valsts galvenais autoceļš A9 Rīga (Skulte) – Liepāja, valsts 1.šķiras
Kuldīga – Aizpute – Līči un 10 valsts 2.šķiras autoceļi 55,9 km garumā. Pašvaldības reģistrēto
ceļu kopgarums 63,6 km. Novadu šķērso dzelzceļā līnija Liepāja- Jelgava. Gar autoceļu A9
izbūvēts gājēju – veloceliņš, kas savieno Durbes pilsētu ar Lieģu ciemu. Tadaiķu pagasta
teritorijā atrodas bijušais  lauksaimniecības aviācijas lidlauks ar angāru. Aviācijai lidlauks
šobrīd netiek izmantots.

  Durbes novada teritorijā atrodas 1 DUS pie autoceļa A9.

  Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darvojošas BIO 50 atrodas Lieģos (uz A no ciemata).
  Durbes pilsētā ir 4 NAI, 2 BIO un 2 smilt-grants filtru tipa. 2 BIO – Raiņa ielā un
  „Raibeniekos” 2006.- 2007.gādā ir rekonstruētas. Sakarus nodrošina LMT un TELE2
  mobilo sakaru torņi. Durbē un Lieģos.
  Dzeramā ūdens artēziskie urbumus un ūdenstorņus skatīt Ūdenssaimniecību attīstības
  projektu tehniski ekonomiskajos pamatojumos un pielikumā „Durbes novada ģeoloģija”
  2.tabula

  Elektropāvades līniju kopgarumi novadā:

             - 20 kV līnijas kopgarums 106 680 m
             - 0,4 kV līnijas kopgarums 202 882 m
             - transformatoru punkti 51 gabali
     Durbes novadu šķērso maģistrālais gāzes vads Liepāja - Rīga. teritorijā ir gāzes
spiediena regulēšanas punkti. Lieģu ciemu ar gāzi apgādā šī vada atzars.


                                               8
     Ūdensvada un kanalizācijas tīkli un ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām ir
     attēlotas tematiskajās kartēs, paskaidrojuma raksta pielikumā. Detalizētāka informācija
     par Durbes pilsētas un Lieģu ciema ūdens apgādes sistēmām atrodama dokumentos
     „Tehniski ekonomiskais pamatojums „Ūdenssaimniecības attīstība Durbes novada
     Durbes un Jaunlieģu ciemos”” (izstrādātājs SIA „Ūdens inženieri” Rīga , 2004.) un
     „Tehniski ekonomiskais pamatojums „Ūdens saimniecības pakalpojumu pieejamības
     nodrošināšana Durbes novada Durbes pilsētā””(izstrādātājs SIA”Profin”, Rīga 2009.).

     Durbes novada teritorijā nav izdalītas teritorijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu
     uzglabāšanas teritorijas, jo šīs dūņas atkarībā no vajadzības transportētas uz Liepājas
     RAS „Ķīvītes”.

     Durbes novada teritorijā neatrodas dzīvnieku kapsētas. Par mirušo dzīvnieku
     apglabāšana to īpašnieki nodrošina pērkot ārpakalpojumu no SIA „ZAAO”

     Saskaņā ar „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras” mājas lapā
     www.lvgma.gov.lv sniegtā informācija (skatīta 2009.gada 9.aprīlī) pieejamo informāciju
     Durbes novadā nav piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas (skatīt pielikumu)2.2.2. Teritorijas attīstības priekšnoteikumi

  (1)    Izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums – Liepājas pilsētas tuvums (jūra, osta) un
       teritoriju šķērso autoceļš A9

  (2)    Augstvērtīgas dabas un kultūrvēsturiskās ainavas.

  (3)    Latvijas mazākās pilsēta status.

  (4)    Durbes ezers.

  (5)    Kultūras mantojums- Livonijas ordeņa pils vieta, Durbes evaņģēliski- luteriskā
       baznīca, Durbes kaujas vieta.

  (6)    Izglītības un sabiedrisko pakalpojumu iestādes novada centrā.
                                                9
            3. MĒRĶIS UN UZDEVUMS

(1)  Durbes novada teritorijas plānojuma grozījumu mērķis ir veicināt novada teritorijas
    ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību.

(2)  Teritorijas plānojuma grozījumiem jāveicina šādu Durbes novada attīstības
    programmā noteikto prioritāšu sasniegšanu:

   a. Tūrisma un atpūtas industrijas attīstība, izmantojot rekreācijas resursus un novada
     ģeogrāfisko stāvokli.

   b. Daudzveidīgas uzņēmējdarbības aktivizēšana un atbalstīšana.

   c. Lauksaimniecības attīstība un lauku darbības dažādošana: īpaši veicināma
     netradicionālās lauksaimniecības nozaru attīstība, alternatīvās lauku darbības
     formas, tai skaitā lauku tūrisma pakalpojumi, un lauksaimniecības produkcijas
     realizēšana un pārstrāde. Ar plānojuma grozījumiem ir noteiktas vērtīgās novada
     nozīmes lauksaimniecības teritorijas.

   d. Izglītības iespēju attīstība

   e. Iedzīvotāju mājokļa nodrošinājuma un dzīves vides uzlabošana

   f. Apbūves attīstība Durbes pilsētas un novada lauku teritorijā

(3)  Teritorija plānojuma grozījumu galvenais uzdevums ir noteikt plānoto un atļauto
    teritorijas izmantošanu un šīs izmantošanas aprobežojumus atbilstoši novada
    attīstības interesēm un spēkā esošajai likumdošanai.
                                             10
     4. TERITORIJAS PLĀNOJUMA PRIEKŠLIKUMI

             4.1. Plānojuma pamatnostādnes

  (1)  Durbes novada teritorijas plānojuma grozījumos noteikta teritorijas perspektīvā
      izmantošana, ietverot funkcionālo zonējumu (dažādas plānotās un atļautās
      teritorijas), satiksmes un inženierinfrastruktūras attīstību, dabas un kultūras
      mantojuma saglabāšanu, drošības, veselības un higiēnas prasības (t.sk.,
      aizsargjoslas).

  (2)  Teritorijas plānojumā noteiktas 2 apdzīvoto vietu  Durbes pilsētas un Lieģu ciemu
       robežas, nodrošinot šo apdzīvoto vietu attīstību atbilstoši pašreizējai situācijai un
      attīstības virzieniem.

  (3)  Durbes novada teritorijas plānojumā Durbes pilsēta tiek noteikta kā galvenais
      novada apdzīvojuma (dzīvojamās apbūves, sabiedrisko un apkalpes objektu) un
      attīstības centrs.

  (4)  Dzīvojamā, sabiedriskā un darījumu iestāžu, kā arī ražošanas un tehniskā apbūve
      tiek koncentrēta galvenokārt Durbes pilsētā un Lieģu ciemā.

  (5)  Novada teritorijā ārpus apdzīvojuma centra galvenie attīstības virzieni ir
      lauksaimnieciskā ražošana, mežsaimnieciskā darbība, iedzīvotāju atpūta, tūrisms un
      ekoloģisko un ainavisko vērtību aizsardzība. Tiek pieļauts viensētu tipa savrupmāju
      dzīvojamās apbūves, darījumu, ražošanas un tehniskās apbūves objektu izvietojums,
      ja tas nav pretrunā ar lauku vides saglabāšanas, kultūras mantojuma un dabas
      aizsardzības interesēm.


        4.2. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

4.2.1. Teritorijas, kur apbūve nav galvenais to izmantošanas veids

  (1)  Lauku zemes teritorijas Durbes novada plānojumā tiek noteiktas, lai atbilstoši
      nākotnes vīzijai nodrošinātu lauksaimnieciskās ražošanas saglabāšanu un attīstību,
      lauku darbības dažādošanu un lauku vidi. Atbilstoši šiem mērķiem tiek veidoti
      lauksaimniecisko teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumi.

  (2)  Lauku zemes teritorijas noteiktas atbilstoši pašreizējai situācijai un teritorijas
      saimnieciskajam un ainaviskajam vērtējumam.

  (3)  Teritorijas plānojumā tiek izdalītas:

     a. Lauku zemes


                                                11
      b. Vietējās nozīmes augstvērtīgās lauksaimniecības teritorijas.

      c. Meži

      d. Ūdeņi;

      e. Parki un citu īpašas nozīmes zaļumi

Mežu teritorijas noteiktas atbilstoši pašreizējai situācijai. Teritorijas plānojuma grozījumi
neaizliedz citu lauksaimniecības teritoriju apmežošanu gadījumā, ja ka mežus ieaudzē
mazvērtīgās, lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs, kuras normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā var transformēt meža zemē. To nosaka Ministru kabineta 06.03.2001.noteikumi Nr.108
„Meža ieaudzēšanas un plantāciju mežu noteikumi”. Ja transformējamā platība ir meliorēta,
lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijas pieteikums izsniedzams attiecīgajā
reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.
  (4)    Teritorijas plānojuma grozījumos noteiktie meži izmantojami gan koksnes resursu
       izmantošanai un aizsardzībai, gan rekreācijai, gan dabas vērtību aizsardzībai.

  (5)    Aizsargājamie meži nosakāmi un aizsargājami normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

     (7) Ūdeņi novada teritorijas plānojuma grozījumos izdalītas pēc esošās situācijas.4.2.2. Apbūves teritorija

  (1)    Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas Durbes novada teritorijas plānojuma
       grozījumos noteiktas, lai sekmētu labvēlīgas dzīves vides veidošanu un iedzīvotāju
       nodrošinājumu ar mājokli.

  (2)    Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas noteiktas pēc esošās situācijas Durbes
       novada Durbes pilsētā un Lieģu ciema teritorijā.

  (3)    Perspektīvās mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas tiek plānotas Durbes pilsētā
       un Lieģu ciema teritorijās, kur tās turpina uzsākto savrupmāju apbūvi, ir daļēji
       nodrošināmas ar nepieciešamajām inženierkomunikācijām un neapdraud kultūras un
       dabas mantojuma aizsardzības prasības un ainavisko vērtējumu.


4.2.3. Vairākstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

  (1)    Vairākstāvu dzīvojamās apbūves Durbes novada plānojumā noteiktas atbilstoši
       esošajai situācijai.

  (2)    Vairākstāvu apbūve, kā divstāvu ēku apbūves teritoriju veidošana netiek plānota.

4.2.4. Publisko apbūves teritorijas;

  (1)    Sabiedrisko un komercizstāžu iestāžu apbūves teritorijas plānojuma grozījumos tiek


                                                 12
       noteiktas, lai sekmētu privāto un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību novada
       iedzīvotājiem, kā arī attīstības vīzijā noteikto uzņēmējdarbības attīstību.

  (2)    Sabiedrisko un komercizstāžu apbūves teritorijas noteiktas pēc pašreizējās situācijas
       Durbes pilsētā un Lieģu ciemā.

  (3)    Sabiedrisko un komercizstāžu iestāžu apbūves teritorijas tiek plānotas Durbē, Lieģu
       ciemā neuzbūvētā bērnudārza teritorijā, Līgutos (Līgutu muiža un pieguļošā
       teritorija) un Lieģu muižas teritorijā un citās teritorijās.

4.2.5. Ražošanas apbūves teritorijas

  (1)    Ražošanas objektu un noliktavu teritorijas plānojuma grozījumos tiek noteiktas, lai
       nodrošinātu rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas attīstību, tehniskās
       apkalpes un teritorijas inženierapgādes iespējas;

  (2)    Tiek plānotas perspektīvas ražošanas objektu apbūves teritorijas Lieģu ciemā un
       Durbes pilsētā, paplašinot esošās ražošanas teritorijas, kā arī atsevišķās vietās tās
       tiek plānotas ārpus apdzīvoto vietu robežām.

     (3) Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas Durbes novada teritorijas plānojuma grozījumos
     izdalītas pēc esošās situācijas un derīgo izrakteņu krājuma novērtējuma.4.2.6. Tehniskās apbūves teritorijas

  (1)    Satiksmes infrastruktūra teritorijas plānojuma grozījumos noteikta atbilstoši esošajai
       situācijai.

  (2)    Jaunu autoceļu veidošana novada plānojuma grozījumos netiek plānota .

  (3)    Perspektīvo  apbūves  teritoriju  apkalpojošās  ielas  jāplāno    šo  teritoriju
       detālplānojumu izstrādes ietvaros.

  (4)    Tiek rezervētas ceļu savienošanas teritorijas


4.2.7. Inženiertehniskās apgādes objekti

  (5)    Inženiertehniskās apgādes objekti izdalītas atbilstoši esošajai situācijai

  (6)    Līdztekus Teritorijas plānojuma grozījumiem tiek izstrādāts ūdensvada un
       kanalizācijas saimniecības rekonstrukcijas projekta 2. kārta Durbes pilsētai
       (2009.gadā SIA „Profins” izstrādāts TEP un SIA „IK projekts” izstrādāts tehniskais
       projekts).                                                    13
4.2.8. Aizsargājamie dabas un kultūrvēsturiskie objekti

4.2.8.1. Valsts aizsardzībā esošo kultūras pieminekļu teritorijas
 (1) (Nr 7438) Durbes pilsētas vēsturiskais centrs 16. – 19.gs.
Durbes Raiņa ielas pāra numuru puses apbūve no 44. nama līdz Skolas ielai, Skolas ielas nepāru
numuru puses apbūve līdz 5. namam, Skolas ielas pāra numuru puses apbūve no 14. nama līdz
Raiņa ielai, Raiņa ielas pāra numuru puses apbūve līdz 6. namam, līnija ZR virzienā līdz Rīgas
– Liepājas šosejai, Rīgas – Liepājas šoseja līdz Trumpes upei, Trumpes upe līdz Aizputes ielai,
Aizputes ielas pāra numuru puses apbūve līdz Raiņa ielai, Raiņa ielas nepāra numuru puses
apbūve līdz 51. namam.
(2) .(Nr 1315) Durbes viduslaiku pils, Rīgas 7, Durbes parkā, 13.gs.
(3) (Nr 41) Durbes kaujas vieta, Durbes R daļā, 1260.g.
(4) .(Nr 1320) Durbes viduslaiku kapsēta ( Mēra kapi ), Durbē, starp viduslaiku pils  vietu un
Priedienu.
(5) (Nr 6407) Durbes luterāņu baznīca ar žogu, Skolas iela 1, 1651.g.
(6).(Nr 42) Bijusī Špringera pamatskola, Skolas iela 3, 19.gs. 50.gadi


Durbes novada lauku teritorijas
(7) (Nr 1316) Jaunoktes viduslaiku kapsēta, Jaunoktes muižā pie Purmaļiem.
(8.) (Nr 1317) Dīru senkapi, pie Dīriem, Rīgas – Liepājas dzelzceļa labajā pusē.
(9 )(Nr 1318) Dižprāmu senkapi, pie Dižprāmiem.
(10.) (Nr 1319) Šilderu Elkas kalns – nocietināta senvieta, pie Stūrmaņiem un Šilderiem.
(11) .(Nr 1425) Brenču senkapi, Tadaiķos, pie Brenču kapsētas.


4.2.8.3. Novada nozīmes kultūrvēsturiski objekti”
(1) Līgutes muižas apbūve un parks, Līguti, 19.gs. s.* - pils 1814.-1820.g.*, pārvaldnieka
māja 1827.*, parks 19.gs.s.*
(2) Dienviddurbes mācītājmuižas dzīvojamā ēka, Dienvidnieki, 19.gs.2.p.*.
(3) Lieģu muižas kungu māja, Tadaiķi, Lieģi, 19.gs. 2.p.*
(4) Aisteres muižas apbūve, Tadaiķi, Aistere, 19.gs.v.* - kungu māja 19.gs.*, kalpu
māja.(1) 19.gs.v *, kalpu māja (2) 19.gs.v.*, parks 1850.- 1870.g*
(5) Betona viadukts pār dzelzceļu, Durbes l. t., pie Padones dzelzceļa stacijas,  1928.*
(6) Lieģu dzelzceļa stacijas pasažieru ēka, Durbes l.t., Lieģu stacija, 1900.*.
(7) Tadaiķu dzelzceļa stacija pasažieru ēka, Durbes l.t., Tadaiķi, 1936.*
(8) Betona viadukts pār dzelzceļu, Durbes l.t., pie Tadaiķu dzelzceļa stacijas 1928.*


4.2.9. Novada nozīmes kultūrvēsturiski objekti


 (1) Līgutu muižas saimnieciskās ēkas un parks, Līguti, 19.gs. s.;


                                              14
(2) Lieģu muižas kungu māja, atrodas uz ziemeļiem no Lieģu ciemam, 19.gs. 2.p.;
(3) Aisteres muižas apbūve, Aistere - kungu māja 19.gs., kalpu māja (1) 19.gs.v., kalpu māja
   (2) 19.gs.v., parks 1850.- 1870.g.;
(4) Betona viadukts pār dzelzceļu, Durbes l. t., atrodas pie Padones dzelzceļa stacijas, 1928
   g.;
(5) Lieģu dzelzceļa stacijas pasažieru ēka, Durbes l.t., Lieģu stacija, 1900.g.;
(6) Ceļš uz Lieģu dzelzceļa staciju;
(7) Piemineklis deportētajiem “Pieta”, atrodas pie baznīcas, Skolas ielā 1, 1941. – 1949.g.;
(8) Masu terora upuru piemiņas vieta, Priedienu kapsētā, 1905.g.;
(9) Pasaules karā kritušo 76 padomju armijas karavīru brāļu kapi ar pieminekli, Priedienu
   kapsētā, 1941.g.;
(10) Pasaules karā kritušo 50 padomju kara lidotāju piemiņas plāksne, atrodas Liepājas –
   Rīgas šosejas kreisajā pusē pie Priedienu kapsētas 1941. – 1945.g.;
(11) Dienviddurbes mācītājmuižas dzīvojamā ēka, Dienvidnieki, 19.gs. 2.p.;
(12) Tadaiķu dzelzceļa stacijas pasažieru ēka, Durbes l.t., Tadaiķi, 1936.g;
(13) Betona viadukts pār dzelzceļu, Durbes l.t., atrodas pie Tadaiķu dzelzceļa stacijas 1928.g.;
(14) Piemiņas akmens deportētajiem, atrodas pie Tores stacijas, 1941. – 1949.g.;
(15) Piemiņas plāksne masu terora upuru nāves vietā, Lieģos, 1905.g.;
(16) Vēsturiskais ceļš uz Durbi;
(17) Piemiņas plāksne 1905.g. revolucionāriem.
                                               15
    5. DURBES NOVADA APDZĪVOJUMA STRUKTŪRAS
            ATTĪSTĪBA.


Durbe novada teritorijas plānojuma grozījumos tiek izdalīta 1 pilsēta- Durbe un 1 ciems- Lieģi,
Durbes pilsētā dzīvo 682 iedzīvotāji, Lieģu ciemā 610. Izņemot Durbes pilsētu, kurai robežu
aprakstu izstrādāja VZD 2000.gadā sakarā ar Durbes novada izveidi, ciemiem robežas nav
bijušas noteiktas. Durbes pilsētas teritorijai nav nepieciešams mainīt robežas, jo esošajā
teritorijā apbūves attīstībai ir pietiekamas brīvas teritorijas. Lieģu ciema robeža ir palielināta,
pamatojoties uz esošo apbūves struktūru, apbūves attīstības tendencēm un iespējamajiem
pieslēgumiem komunikācijām- ūdensvadam un kanalizācijai. Jaunu ciemu un blīvas apbūves
teritoriju veidošanās plānojuma grozījumos nav paredzēta.
                                                16
    6. IEDZĪVOTĀJU APZIŅOŠANA AVĀRIJAS UN ĀRKĀRTĒJU
  SITUĀCIJU GADĪJUMĀ UN UGUNDZĒSĪBA INFRASTRUKTŪRAS
             OBJEKTI

6.1.Iedzīvotāju apziņošana sistēma avārijas un ārkārtēju situāciju gadījumā
   (1)  Avārijas un ārkārtēju situāciju gadījumos novada iedzīvotājus apziņot telefoniski. Ja
      telefonsakari bojāti, ir elektrības pārtraukumi, nepieciešamības gadījumā
      iedzīvotājus apziņot, izmantojot transporta līdzekļus.

  (2)   Iedzīvotāju apziņošanu organizē atbildīgā persona, ko apstiprinājusi Durbes novada
      dome.

  (3)   Perspektīvā plānots novada centrā  Durbes pilsētā uzstādīt iekārtas, ar kuru
      palīdzību apziņot iedzīvotājus par radušos situāciju un turpmāko rīcību

6.2. Ugunsdzēsības infrastruktūras objekti:

    (1) Ugunsdzēsības vajadzībā ūdens ņemšanas vietas attēlotas teritorijas plānojuma
grozījumos kartogrāfiskajā materiālā

        (2) Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās ārējās ugunsdzēsības normu
ievērošanas prasības tiks risinātas konkrētās teritorijas detālplānojumos.
                                               17
              7. AINAVU TERITORIJAS

Durbes novada teritorijā atbilstoši Liepājas rajona teritorijas plānojumam, vērtīgas rajona un
nacionālas nozīmes ainavas, ainavas, kurās jāpievērš sevišķa uzmanība zemju transformācijas
gadījumos un vērtīgas vai izcilas skatu perspektīvas ir Durbes ezeraines ainava. Plānojot
teritorijas izmantošanu paredzēts saglabāt esošo mazpilsētas un agrovides ainavu struktūru.
Īpaši izdalāma ainaviskie skati uz Durbes pilsētu. Perspektīvā apbūve plānota ar zemu apbūves
blīvumu, lai netiktu mainīta esoša ainava.
                                              18
 8.CIVILĀS AIZSARDZĪBAS OBJEKTI, RISKA TERITORIJAS
          UN OBJEKTI

7.1. Durbes novada teritorijas plānojuma grozījumos netiek izdalīt civilās aizsardzības objekti.

7.2. Durbes novada teritorijas plānojuma grozījumos tiek izdalīta applūšanas riska teritorija -
Durbes ezera Dienvidu daļā pie Trumpes upes ietekas ezerā - teritorija no ezera krasta līdz
autoceļam A9.

7.3. Atbilstoši Liepājas rajona plānojumam autoceļš A9 un dzelzceļa līnija – Liepāja- Jelgava,
kas šķērso Durbes novada teritoriju izdalāms, kā bīstamo kravu pārvadāšanas maršruts. Durbes
novada plānojuma kartogrāfiskajā materiālā autoceļam A9 un dzelzceļa līnijai, kā riska
teritorijai nav noteikts īpašs apzīmējums.
                                                19
   9. VADLĪNIJAS TURPMĀKAJAI PLĀNOŠANAI

(1)  Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstības tehniskais
   projekts Durbes pilsētas teritorijai

(2)  Derīgo izrakteņu nogabalu izpēte un iekļaušana teritorijas plānojumā.

(3)  Kultūras pieminekļu apsaimniekošanas plāni

(4)  Pašvaldības nozīmes kultūras pieminekļu izmantošanas un aizsardzības noteikumi.

(5)  Detālplānojumi perspektīvās apbūves teritorijām.
                                          20
10. ŪDENS APGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS ESOŠĀ
    SITUĀCIJU UN PERSPEKTĪVĀ ATTĪSTĪBA


  Durbes pilsētas ūdenssaimniecības tālākai attīstībai ir izstrādāts tehniskais projekts.
  Būvdarbus plānots veikt 2010.gadā. Tehniskā projekta ietvaros plānots izbūvēt
  ūdensvada un kanalizācijas tīklus, lai pilsētas vēsturiskajā centrā esošo māju
  iedzīvotājiem varētu nodrošināt kvalitatīvus ūdensapgādes pakalpojumus un tiktu
  likvidēti septiķi un fekālās kanalizācijas izsmeļamās bedres.

  Detalizētāka informācija ietverta dokumentā „Tehniski ekonomiskais pamatojums
  „Ūdens saimniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Durbes novada Durbes
  pilsētā””(izstrādātājs SIA”Profin”, Rīga 2009.).
                                            21
PIELIKUMS
      22
             INFORMĀCIJA PAR POTENCIĀLI
             PIESĀRŅOTAJĀM TERITORIJĀM

NAV POTENCIĀLI PIESĀRŅOTAS
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras” mājas lapā www.lvgma.gov.lv sniegtā
informācija (skatīta 2009.gada 9.aprīlī)

            Reģistrācijas Nr.   64277/1248
           Vietas nosaukums     Attīrīšanas iekārtas "Bio" "Raibā muiža"
     Ortofotokaršu nomenklatūra
Koordinātas           platums   56gr.35'20''
                 garums   21gr.22'51''
                 Rajons   Liepājas rajons
             Pagasts, pilsēta   Durbes lauku teritorija
          Pilsētas daļa, ciems
                   Iela
                  Māja
          Sīkāks tipa apraksts    Attīrīšanas iekārtas "Bio" "Raibā Muiža"
 Kopējais aktīvā laika periods (gadi)     29                     1
Piesārņotās vai potenciāli piesārņotās    nav definēts                2
            vietas kategorija
       Tuvākais ezers, dīķis (m)    100                    2
       Tuvākā upe, strauts (m)     Nav                    2
            Tuvākā aka (m)     50                     1
          Tuvākās mājas (m)     50                     1
Tuvumā ir īpaši jūtīgs objekts (skola,    Nav                    1
  bērnudārzs, mazdārziņi, slimnīca)
  Sīkāks paskaidrojums par objekta     Objekts joprojām darbojas kā attīrīšanas  1
                lietošanu   iekārtas


           Reģistrācijas Nr.    64277/1246
          Vietas nosaukums     Ķimikāliju noliktava "Bajāri"
    Ortofotokaršu nomenklatūra
Koordinātas          platums    56gr.33'30''                                                23
              garums   21gr.23'55''
              Rajons   Liepājas rajons
         Pagasts, pilsēta   Durbes lauku teritorija
       Pilsētas daļa, ciems
               Iela
               Māja
       Sīkāks tipa apraksts   Bijusī ķimikāliju noliktava "Bajāri"
  Kopējais aktīvā laika periods   25                 1
              (gadi)
    Piesārņotās vai potenciāli   nav definēts            2
  piesārņotās vietas kategorija
    Tuvākais ezers, dīķis (m)   Nav                 2
    Tuvākā upe, strauts (m)    Nav                 2
        Tuvākā aka (m)    500                 1
       Tuvākās mājas (m)    500                 1
  Tuvumā ir īpaši jūtīgs objekts   Nav                 1
 (skola, bērnudārzs, mazdārziņi,
            slimnīca)
Sīkāks paskaidrojums par objekta   Līdz 1992 gadam kalpoja kā     1
             lietošanu  ķimikāliju   noliktava,   pēc
                   tamnetika      izmantota.
                   Ķimikālijas     nogādātas
                   Gardenē


               Reģistrācijas Nr.   64277/1244
               Vietas nosaukums    DUS "Raibā muiža"
         Ortofotokaršu nomenklatūra
      Koordinātas         platums    56gr.35'25''
                    garums    21gr.23'27''
                    Rajons    Liepājas rajons
                Pagasts, pilsēta   Durbes lauku teritorija
              Pilsētas daļa, ciems
                      Iela
                      Māja                                        24
               Sīkāks tipa apraksts   Bijusī DUS "Raibā muiža"
       Kopējais aktīvā laika periods (gadi)   30                   1


   Piesārņotās vai potenciāli piesārņotās vietas  nav definēts              2
                    kategorija
            Tuvākais ezers, dīķis (m)   Dīķis 50                2


             Tuvākā upe, strauts (m)   Nav                  2


                 Tuvākā aka (m)   20                   1


               Tuvākās mājas (m)    20                   1


Tuvumā ir īpaši jūtīgs objekts (skola, bērnudārzs,  Nav                  1
              mazdārziņi, slimnīca)
   Sīkāks paskaidrojums par objekta lietošanu    Līdz 1992 gadam kalpoja kā       1
                           DUS,pēc tam netika lietota


              Reģistrācijas Nr.  64277/1243
             Vietas nosaukums    Mehāniskās darbnīcas Raibā muiža
       Ortofotokaršu nomenklatūra
     Koordinātas        platums   56gr.35'21''
                  garums   21gr.23'26''
                  Rajons   Liepājas rajons
              Pagasts, pilsēta  Durbes lauku teritorija
            Pilsētas daļa, ciems
                    Iela
                   Māja
            Sīkāks tipa apraksts  Bijušās mehāniskās darbnīcas "Raibā muiža"
    Kopējais aktīvā laika periods (gadi)   27                      1


Piesārņotās vai potenciāli piesārņotās vietas  nav definēts                 2
                 kategorija
         Tuvākais ezers, dīķis (m)   Nav                     2
                                                 25
          Tuvākā upe, strauts (m)    Strauts 400              2


              Tuvākā aka (m)     Nav                  1


            Tuvākās mājas (m)     50                   1


   Tuvumā ir īpaši jūtīgs objekts (skola,   Nav                  1
     bērnudārzs, mazdārziņi, slimnīca)
Sīkāks paskaidrojums par objekta lietošanu    Līdz 1992 gadam tika lietots kā    1
                         mehāniskās darbnīcas, pēc tam netika
                         izmantots


              Reģistrācijas Nr.   64277/1237
              Vietas nosaukums    Dzelzceļa stacija "Durbe"
         Ortofotokaršu nomenklatūra
      Koordinātas        platums    56gr.33'37''
                   garums    21gr.25'5''
                   Rajons    Liepājas rajons
               Pagasts, pilsēta   Durbes lauku teritorija
             Pilsētas daļa, ciems
                     Iela
                    Māja
             Sīkāks tipa apraksts   Bijusī dzelzceļa stacija "Durbe"
     Kopējais aktīvā laika periods (gadi)     72                1


 Piesārņotās vai potenciāli piesārņotās vietas    nav definēts           2
                  kategorija
          Tuvākais ezers, dīķis (m)     Nav                2


           Tuvākā upe, strauts (m)     Nav                2


               Tuvākā aka (m)      300                1


             Tuvākās mājas (m)      300                1
                                               26
   Tuvumā ir īpaši jūtīgs objekts (skola,  Nav                   1
     bērnudārzs, mazdārziņi, slimnīca)
Sīkāks paskaidrojums par objekta lietošanu   Līdz   1992  gadam  kalpoja  kā  1
                        dzelzceļa stacija, pēc tam netika
                        lietota
                                              27

								
To top