Personel Sube

Document Sample
Personel Sube Powered By Docstoc
					SIRA NO   KURUM KODU  STANDART DOSYA PLANI KODU            HİZMETİN ADI
  1   B104ISM4480010  911000000          Emekliye Ayrılma

  2   B104ISM4480010  904000000          Kurum Ġçi Görevlendirme ĠĢlemleri  3   B104ISM4480010  904000000          Yurtiçi Görevlendirme ĠĢlemleri  4   B104ISM4480010  904000000          YurtdıĢı Görevlendirme ĠĢlemleri  5   5 B104ISM44800  903000000          Açıktan Atama ĠĢleri
  6   B104ISM4480010  903000000          Naklen Atamalar

  7   B104ISM4480010  902000000          Personel Talepleri  8   B104ISM4480010  905 00000          Ġstifa

  9   B104ISM4480010  909000000          Tedavi Yardımı Bildirimleri 10   B104ISM4480010  908000000          Terfi ĠĢleri 11   B104ISM4480010  908000000          Ġntibak ĠĢleri 12   B104ISM4480010  911000000          Hizmet Borçlanmaları ile Ġlgili ĠĢlemler 13   B104ISM4480010  911000000          Askerlik Borçlanmaları ile Ġlgili ĠĢlemler 14   B104ISM4480010  911000000          Hizmet Belgesi Gönderilmesi ile Ġlgili ĠĢlemler

 15   B104ISM4480010  912000000          Hususi (YeĢil) Pasaport Düzenlenmesi ve Temdidi

                            S.S.K-BAĞ-KUR Hizmetlerinin Emekli Sandığı Ġle
 16   B104ISM4480010  909000000          BirleĢtirilmesi

 17   B104ISM4480010  912000000          Emeklilerin Pasaport ĠĢlemleri

 18   B104ISM4480010  906000000          Sevk ĠĢlemleri

 19   B104ISM4480010  906000000          Ġzin ĠĢlemleri

 20   B104ISM4480010  906000000          Rapor ĠĢlemleri

 21   B104ISM4480010  906000000          yurt dıĢı izinler

 22   B104ISM4480010  906000000          Ücretsiz Ġzinler
23  B104ISM4480010  906000000  Giyim yardımı listeleri

24  B104ISM4480010  906000000  Rapor Ġnceleme ĠĢlemleri

25  B104ISM4480010  906000000  TUS onayları
                              HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE
          HİZMETİN TANIMI                     NUMARASI
Emekliliğe ayrılmak isteyen personelin iĢlemleri      5434 SAYILI KANUNUN 39.MADDESĠ
Geçici görevlendirme ve idari personel(baĢtabip,bĢtbp    SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA NAKĠL YÖNETMELĠĞĠ
yrd. Vs.) görevlendirme                   MADDE 11Bakanlıkça il dıĢına personel görevlendirmesi        SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA NAKĠL YÖNETMELĠĞĠBakanlıkça yurt dıĢına personel görevlendirmesi       SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA NAKĠL YÖNETMELĠĞĠ


                              SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA NAKĠL YÖNETMELĠĞĠ
Açıktan atanan personelin baĢlayıĢı ile ilgili iĢlemler   MADDE 14EĢ durumu, Sağlık, Eğitim, Alt bölge ve Dönem tayini ile SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA NAKĠL YÖNETMELĠĞĠ
atanan personel ile ilgili iĢlemler           MADDE 16

Ġlimiz kurumlarında ihtiyaç belirlenen personel talebi   SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA NAKĠL YÖNETMELĠĞĠĠstifa etmek isteyen personel ile ilgili iĢlemler      657 SAYILI D.M.K 94.MADDE

Sağlık karnesinden yararlanmak isteyenler ile ilgili    657 SAYILI D.M.K 202 VE 209.MADDEKadro ve Kademe, derece ilerlemesi iĢlemleri        657 SAYILI D.M.K 64-65-68.MADDEOkul bitiren personelin öğrenim değiĢikliği iĢlemleri    657 SAYILI D.M.K 36. MADDEDaha önce SSK-BAĞKUR da çalıĢanların iĢlemleri       506 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR KANUNUAskerliğini yapan personelin borçlanmasıyla ilgili iĢlemler 506/60 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU

Valilik personelinin hizmet cetvelini hazırlayıp üst
kuruma gönderme                       657 SAYILI D.M.K

YeĢil pasaport almak isteyen personel ile ilgili iĢlemler  5682 SAYILI PASAPORT KANUNU 14.MADDE

Hizmet BirleĢtirmesi Yapmak Ġsteyen Personel Ġle Ġlgili
ĠĢlemler                          1425 SAYILI KANUNUN EK.3.MADDE
Emekli olup pasaport almak isteyen personel ile ilgili
iĢlemler                          5682 SAYILI PASAPORT KANUNU 14.MADDE
Kurum içi ve dıĢından gelen 657 ye tabi personele sevk
çıkarma iĢlemleri                      657 SAYILI D.M.K 102-103.MADDE
Ġlimiz kurumlarında çalıĢan personelerin izin baĢvuru
iĢlemleri                          657 SAYILI D.M.K 102-103.MADDE
Ġlimiz Kurumlarında çalıĢan personelerin rapor baĢvuru
iĢlemleri                          658 SAYILI D.M.K 105.MADDE

Yurt dıĢına çıkmak isteyen personel ile ilgili iĢlemler   657 SAYILI D.M.K 102-103.MADDE

Ücretsiz izine ayrılıĢ-baĢlayıĢ iĢlemleri          657 SAYILI D.M.K 108.MADDE
1.Basamak sağlık kurumlarında çalıĢan personelerin
giyim listeleri                     09.10.1991 TARĠH VE 21016 SAYILI RESMĠ GAZETE
Ġlimiz tüm kurum ve kuruluĢlarından gelen mevzuat dıĢı
rapor iĢlemleri                     657 SAYILI D.M.K 105.MADDE

TUS sınavına girecek doktorların izin iĢlemleri     657 SAYILI D.M.K 102-103.MADDE
                           HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

HİZMETTEN YARARLANANLAR    MERKEZİ İDARE              TAŞRA BİRİMLERİ
PERSONEL         Personel Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü

PERSONEL         Personel Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık MüdürlüğüPERSONEL         Personel Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık MüdürlüğüPERSONEL         Personel Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık MüdürlüğüPERSONEL         Personel Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü
PERSONEL         Personel Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü

PERSONEL         Personel Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık MüdürlüğüPERSONEL         Personel Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü

PERSONEL         Personel Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık MüdürlüğüPERSONEL         Personel Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık MüdürlüğüPERSONEL         Personel Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık MüdürlüğüPERSONEL         Personel Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık MüdürlüğüPERSONEL         Personel Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık MüdürlüğüPERSONEL         Personel Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü

PERSONEL         Personel Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık MüdürlüğüPERSONEL         Personel Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü

EMEKLĠ PERSONEL      Personel Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü
                           Ġl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup BaĢkanlığı, Hastane,
PERSONEL         Personel Genel Müdürlüğü  Sağlık Ocağı
                           Ġl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup BaĢkanlığı, Hastane,
PERSONEL         Personel Genel Müdürlüğü  Sağlık Ocağı
                           Ġl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup BaĢkanlığı, Hastane,
PERSONEL         Personel Genel Müdürlüğü  Sağlık Ocağı

PERSONEL         Personel Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü

PERSONEL         Personel Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü
PERSONEL  Personel Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü, Hastane

PERSONEL  Personel Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü

PERSONEL  Personel Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü
Lİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

      MAHALLLİ İDARELER  DİĞER (Özel Sektör vb.)      BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER


                             1-EMEKLĠLĠK FORMU 2- NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPĠSĠ 3-
                             SON BĠTĠRDĠĞĠ OKUL DĠPLAMA FOTOKOPĠSĠ 4-VĠLAYET
                             MEMURLARINDA HĠZMET DÖKÜMÜ 5- 3 ADET
                             FOTOĞRAF

                             1-DĠLEKÇE                             1-DĠLEKÇE                             1-DĠLEKÇE


                             1-MAL BĠLDĠRĠM BEYANNAMESĠ 2-AĠLE YARDIM
                             BEYANNAMESĠ 3- BĠLGĠ FORMU 4- 2 FOTOĞRAF


                             1- MAZERET BELGESĠ 2- NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPĠSĠ
                             3- MAAġ NAKĠL ĠLMUHABERĠ 4-BĠLGĠ FORMU 5- AĠLE
                             YARDIM BEYANNAMESĠ 6- 2 FOTOĞRAF

                             YOK                             1-DĠLEKÇE

                             1-DĠLEKÇE 2- TEDAVĠ YARDIM BEYANNAMESĠ                             YOK                             1-DĠLEKÇE 2- DĠPLOMA FOTOKOPĠSĠ                             1-DĠLEKÇE                             1-DĠLEKÇE 2-ASKERLĠK TERHĠS BELGESĠ                             YOK

                             1-KĠMLĠK FOTOKOPĠSĠ 2- FOTOĞRAF                             1-DĠLEKÇE 2- NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPĠSĠ

                             1-DĠLEKÇE

                             YOK

                             YOK

                             YOK

                             1-DĠLEKÇE 2-ĠZĠN ONAYI

                             1-DĠLEKÇE 2-VARSA MAZERETE DAYALI BELGE
YOK
ĠLGĠLĠ KURUMUN ÜST YAZISI ĠLE BĠRĠLKTE
ĠNCELENECEK RAPOR
1-DĠLEKÇE 2-TUS KAZANDIĞINA DAĠR ĠNTERNET
ÇIKTISI
                                                HİZMETİN SUNUM SÜ

      İLK BAŞVURU MAKAMI                 PARAF LİSTESİ
                      Memur, ġube ġefi, ġube Müdürü, Sağlık Müdür
Ġl Sağlık Müdürlüğü             Yardımcısı, Sağlık Müdürü, Vali Yardımcısı
                      Memur, ġube ġefi, ġube Müdürü, Sağlık Müdür
Ġl Sağlık Müdürlüğü             Yardımcısı, Sağlık Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali


                      Memur, ġube ġefi, ġube Müdürü, Sağlık Müdür
Ġl Sağlık Müdürlüğü             Yardımcısı, Sağlık Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali


                      Memur, ġube ġefi, ġube Müdürü, Sağlık Müdür
Ġl Sağlık Müdürlüğü             Yardımcısı, Sağlık Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali


                      Memur, ġube ġefi, ġube Müdürü, Sağlık Müdür
Ġl Sağlık Müdürlüğü             Yardımcısı, Sağlık Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali                      Memur, ġube ġefi, ġube Müdürü, Sağlık Müdür
ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ             Yardımcısı, Sağlık Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                      Memur, ġube ġefi, ġube Müdürü, Sağlık Müdür
Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü  Yardımcısı, Sağlık Müdürü

                      Memur, ġube ġefi, ġube Müdürü, Sağlık Müdür
Dilekçe sahibinin kurumu          Yardımcısı, Sağlık Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                      Memur, ġube ġefi, ġube Müdürü, Sağlık Müdür
Ġl Sağlık Müdürlüğü             Yardımcısı, Sağlık Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali

                      Memur, ġube ġefi, ġube Müdürü, Sağlık Müdür
Ġl Sağlık Müdürlüğü             Yardımcısı, Sağlık Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali


                      Memur, ġube ġefi, ġube Müdürü, Sağlık Müdür
Dilekçe sahibinin kurumu          Yardımcısı, Sağlık Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali

                      Memur, ġube ġefi, ġube Müdürü, Sağlık Müdür
Ġl Sağlık Müdürlüğü             Yardımcısı, Sağlık Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali

                      Memur, ġube ġefi, ġube Müdürü, Sağlık Müdür
Ġl Sağlık Müdürlüğü             Yardımcısı, Sağlık Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali

                      Memur, ġube ġefi, ġube Müdürü, Sağlık Müdür
Ġl Sağlık Müdürlüğü             Yardımcısı, Sağlık Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                      Memur, ġube ġefi, ġube Müdürü, Sağlık Müdür
Ġl sağlık Müdürlüğü             Yardımcısı, Sağlık Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali

                      Memur, ġube ġefi, ġube Müdürü, Sağlık Müdür
Ġl Sağlık Müdürlüğü             Yardımcısı, Sağlık Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                      Memur, ġube ġefi, ġube Müdürü, Sağlık Müdür
Ġl Sağlık Müdürlüğü             Yardımcısı, Sağlık Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                      Memur, ġube ġefi, ġube Müdürü, Sağlık Müdür
Ġlgilinin kurumu              Yardımcısı, Sağlık Müdürü, Vali Yardımcısı
                      Memur, ġube ġefi, ġube Müdürü, Sağlık Müdür
Ġlgilinin kurumu              Yardımcısı, Sağlık Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                      Memur, ġube ġefi, ġube Müdürü, Sağlık Müdür
Ġlgilinin kurumu              Yardımcısı, Sağlık Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                      Memur, ġube ġefi, ġube Müdürü, Sağlık Müdür
Ġl Sağlık Müdürlüğü             Yardımcısı, Sağlık Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                      Memur, ġube ġefi, ġube Müdürü, Sağlık Müdür
Ġl Sağlık Müdürlüğü             Yardımcısı, Sağlık Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
           Memur, ġube ġefi, ġube Müdürü, Sağlık Müdür
Ġlgilinin kurumu   Yardımcısı, Sağlık Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
           Memur, ġube ġefi, ġube Müdürü, Sağlık Müdür
Ġl Sağlık Müdürlüğü  Yardımcısı, Sağlık Müdürü
           Memur, ġube ġefi, ġube Müdürü, Sağlık Müdür
Ġl Sağlık Müdürlüğü  Yardımcısı, Sağlık Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
          HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
   KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ    KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ
        YAZIŞMALAR               YAZIŞMALAR                     1. VALĠLĠK 2- EMEKLĠ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3-
                     SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4-
YOK                    ĠLGĠLĠ KĠġĠNĠN KURUMU

YOK                    1-VALĠLĠK 2-ĠLGĠLĠ KĠġĠNĠN KURUMU


                     1-VALĠLĠK 2-ĠLGĠLĠ KĠġĠNĠN KURUMU 3- SAĞLIK
YOK                    BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


                     1-VALĠLĠK 2-ĠLGĠLĠ KĠġĠNĠN KURUMU 3- SAĞLIK
YOK                    BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


                     1-VALĠLĠK 2-ĠLGĠLĠ KĠġĠNĠN KURUMU 3- SAĞLIK
YOK                    BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                     1-VALĠLĠK 2-ĠLGĠLĠ KĠġĠNĠN KURUMU 3- SAĞLIK
YOK                    BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YOK                    YOK

                     1-VALĠLĠK 2-ĠLGĠLĠ KĠġĠNĠN KURUMU 3- SAĞLIK
YOK                    BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YOK                    YOK

                     1-VALĠLĠK 2-ĠLGĠLĠ KĠġĠNĠN KURUMU 3- SAĞLIK
YOK                    BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


                     1-VALĠLĠK 2-ĠLGĠLĠ KĠġĠNĠN KURUMU 3- SAĞLIK
YOK                    BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                     1-VALĠLĠK 2-ĠLGĠLĠ KĠġĠNĠN KURUMU 3- SAĞLIK
YOK                    BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                     1-VALĠLĠK 2-ĠLGĠLĠ KĠġĠNĠN KURUMU 3- SAĞLIK
YOK                    BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                     1-VALĠLĠK 2-ĠLGĠLĠ KĠġĠNĠN KURUMU 3- SAĞLIK
YOK                    BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YOK                    YOK

                     1-VALĠLĠK 2-ĠLGĠLĠ KĠġĠNĠN KURUMU 3- SAĞLIK
YOK                    BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YOK                    YOK

YOK                    YOK

YOK                    1-ĠLGĠLĠ KĠġĠNĠN KURUMU

YOK                    1-VALĠLĠK

YOK                    1-ĠLGĠLĠ KĠġĠNĠN KURUMU

YOK                    1-ĠLGĠLĠ KĠġĠNĠN KURUMU
YOK  1. Ġlgilinin kurumu 2.Valilik

YOK  ĠLGĠLĠ KĠġĠNĠN KURUMU

YOK  1.ĠLGĠLĠ KĠġĠNĠN KURUMU
     MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN
        TAMAMLANMA SÜRESİ      HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ  YILLIK İŞLEM SAYISI
1 Ay                   1 Ay                  80

1 Hafta                  15 Gün                 5003 Gün                   3 Gün                 303 Gün                   3 Gün                 5045 Gün                  2 Ay                  50
45 Gün                  2 Ay                  750

0 ---                   1 Gün                 207 Gün                   1 Ay                  40

1 Gün                   1 Gün                 3501 Gün                   1 Ay                  50001 Ay                   1 Ay                  5003 Ay                   3 Ay                  2003 Ay                   3 Ay                  501 Gün                   1 Gün                 350

1 Gün                   1 Gün                 5003 Ay                   3 Ay                  150

1 Gün                   1 Gün                 150

1 Gün                   1 Gün                 1500

1 Hafta                  1 Hafta                30000

1 Hafta                  1 Hafta                8000

3 Gün                   3 Gün                 4000

3 Gün                   3 Gün                 300
2 Ay  2 Ay  2

1 Ay  1 Ay  4000

3 Gün  3 Gün  30
  HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP
       SUNULAMAYACAĞI
Sunulmuyor

SunulmuyorSunulmuyorSunulmuyorpersonel.saglik.gov.tr
personel.saglik.gov.tr

personel.saglik.gov.trSunulmuyor

SunulmuyorSunulmuyorSunulmuyorSunulmuyorSunulmuyorSunulmuyor

SunulmuyorSunulmuyor

Sunulmuyor

Sunulmuyor

Sunulmuyor

Sunulmuyor

Sunulmuyor

Sunulmuyor
Sunulmuyor

Sunulmuyor

Sunulmuyor
SIRA NO   KURUM KODU   STANDART DOSYA PLANI KODU      HİZMETİN ADI  1   B104ISM4480008  480821107          Ruh Sağlığı Hastalıkları Sevki  2   B104ISM4480008  480008330          Tütün  3   B104ISM4480008  480008605          Özürlü Heyet Raporları  4   B104ISM4480008  899931000          SÜDGE


  5   B104ISM4480008  48000860599         EVDE SAĞLIK HĠZMETLERĠ

                            BULAġICI OLMAYAN
                            HASTALIKLAR VE KRONĠK
  6   B104ISM4480008  48082120201         DURUMLAR
                           HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE
         HİZMETİN TANIMI                  NUMARASI

Doğrudan müracatlar ve hastane tarafından yapılan  03.10.1991 tarih ve12175 sayılı genelge.28.06.2004
sevkler                       tarih ve10719 sayılı genelge

4207 sayılı kanun hükümlerinin uygulanmasıve tütün  4207sayılı tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi
kontrol denetimleri                 hakkında kanun,genelge(2009/44)

Özürlü heyet raporu itiraz dilekçelerinin hakem   Özürlülük ölçütü sınıflandırması ve özürlülere verilecek
hastanelere gönderilmesi               sağlık kurulu hakkındaki yönetmelik 10. maddesiSürücü DavranıĢları GeliĢtirme Eğitimi        14.09.2004 tarih ve 25583 yayınlanan yönetmelik


KiĢilere evde sağlık hizmeti sunulması        01.02.2010 tarih ve 3895 sayılı Yönerge
Kronik hastalılklarla mücadele            18.01.2008 tarih ve 708 sayılı Makam oluru
                                   HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

    HİZMETTEN YARARLANANLAR         MERKEZİ İDARE           TAŞRA BİRİMLERİRuhsal hastalıkları olanlar                  Ġl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup BaĢkanlığı, HastaneKamu kurum vekuruluĢları,vatandaĢlar              Ġl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup BaĢkanlığı, Sağlık Ocağıözürlü vatandaĢlar                       Ġl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup BaĢkanlığı, Hastane2.kez alkolden ehliyetini aldıran sürücüler          Ġl Sağlık Müdürlüğü


Evde sağlık hizmetine ihtiyacı olan bireyler          Ġl Sağlık Müdürlüğü, Hastane

                                Ġl Sağlık Müdürlüğü, Hastane,Sosyal Hizmetler Ġl
                                Müdürlüğü,Verem SavaĢ Dispanseri,Ġl Milli Eğitim
VatandaĢlar                          Müdürlüğü,Ġl Müftülüğü
YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

       MAHALLLİ İDARELER  DİĞER (Özel Sektör vb.)       BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER                              Doktor raporu ,müracaat dilekçe                              ġikayet dilekçesi,mail,telefon ihbarı                              heyet raporu, dilekçe

                              Geri Alma Tutanağı,5 Fotoğraf,Nüfus Cüzdanı
                              Fotokopisi,dilekçe


                              Doktor raporu ,müracaat ,dilekçe
      Belediyeler     Üniversite        yok
                                                        HİZMETİN SUNUM

        İLK BAŞVURU MAKAMI                     PARAF LİSTESİ

                             Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Ġl Sağlık Müdürlükleri,Hastaneler             Müdürü
Ġl Sağlık Müdürlükleri,ilçe sağlık
grupları,Hastaneler,sağlık ocakları 184 nolu teefon ile  Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
bakanlığımız SABĠM oparatörleri              Müdürü

                             Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Ġl Sağlık Müdürlükleri,                  Müdürü

                             Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Ġl Sağlık Müdürlükleri                  Müdürü

                             Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Hastaneler                        Müdürü                             Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
yok                            Müdürü
         HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
   KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ             KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ
        YAZIŞMALAR                        YAZIŞMALARYOK                            Emniyet Müdürlüğü ve 112 Komuta Kontrol Merkezi

5727 sayılı kanuna dayalı,sağlık gruplarla,sağlık ocakları 5727 kanunla ilgili kamu kurum ve kuruluĢları ile,tütün
ile tütün denetimi için                  denetimi için
                             Özürlülük ölçütü sınıflandırması ve özürlülere verilecek
                             sağlık kurulu hakkındaki yönetmelik 10. maddesi ile
YOK                            hakem hastaneler
                           14.09.2004/25583 yönetmeliğe göre
14.09.2004 tarih ve 25583 yayınlanan yönetmeliğe göre Hast.Psk.UzmGörevlendirilmesi / Em. Müd. ve Jand.
Eğitim ġubeye Toplantı Salonu ihtiyacı yazısı     Kmt.baĢarılı belgesi üst yazı


YOK                            Hastaneler

                             Hastaneler,Üniversite,Sosyal Hizmetler Ġl
                             Müdürlüğü,Verem SavaĢ Dispanseri,Ġl Milli Eğitim
Gıda ve Çevre,Eğitim ġube                 Müdürlüğü,Ġl Müftülüğü
     MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN
        TAMAMLANMA SÜRESİ      HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ  YILLIK İŞLEM SAYISI3 Gün                   3 Gün                 751 Hafta                  2 Saat                 512 Hafta                  1 Ay                  807 Hafta                  7 Hafta                12


yok                    yok                  82
yok                    yok
  HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP
       SUNULAMAYACAĞISunulmuyor

tsimsaglik.gov.tr /
dumansizhavasahası@muglasm.gov.trSunulmuyorSunulmuyor


Sunulmuyor
Sunulmuyor
             STANDART
SIRA          DOSYA PLANI  HİZMETİN    HİZMETİN
 NO    KURUM KODU    KODU     ADI     TANIMI
                         Ambulans
                         Uygunluk Belgesi,
                         Ambulans Servisi
                         Uygunluk Belgesi ,
                         Ġlk Yardım Eğitim
                   RUHSAT   Merkez Açma
 1   B104ĠSM4480006  480006138   ĠġLEMLERĠ  ĠĢlemleri
                                                          HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİ
                                                            KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI
                                                       MERKEZİ     TAŞRA
 HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI           HİZMETTEN YARARLANANLAR        İDARE    BİRİMLERİ
                                    Kamu ve Özel Kurum ve
                                    KuruluĢları, Gerçek KiĢiler ile Özel
                                    Hukuk ve Tüzel KiĢiler ve Ġktisadilik
A) Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri     Esaslarına ve Özel Hukuk       Temel Sağlık
Yönetmeliği Madde 4-9-10 B) Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri  Hükümlerine Göre ÇalıĢan Kamu     Hizmetleri   Ġl Sağlık
Genel Müdürlüğünün 02.01.2009 tarih ve 157 sayılı yazısı.       Kurum ve KuruluĢları         Gn.Md.     Müdürlüğü
ET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ
 RUMLARIN/BİRİMLERİN ADI                                  HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE

                                                    KURUMUN   KURUMUN
                                                    VARSA     VARSA
             DİĞER                     İLK              YAPMASI    YAPMASI
       MAHALLLİ   (Özel     BAŞVURUDA İSTENEN       BAŞVURU            GEREKEN İÇ  GEREKEN DIŞ
       İDARELER  Sektör vb.)     BELGELER         MAKAMI    PARAF LİSTESİ   YAZIŞMALAR  YAZIŞMALAR


                   Ambulans Uygunluk Belgesi
                   için (MADDE 11 - (1)KuruluĢun
                   unvanının, sahip veya
                   sahiplerinin, faaliyet adresinin,
                   verilmek istenen ambulans
                   hizmetinin ve sahip olunan
                   ambulansın sınıfının belirtildiği       Memur, ġube
                   dilekçe, a) Adres ve iletiĢim   Ġl Sağlık  Müdürü, Sağlık
                   bilgileri, b) Bulunması zo    Müdürlüğü  Müdür Yardımcısı Var      var
CİNDE

    MEVZUATTA
    BELİRTİLEN HİZMETİN           HİZMETİN
     HİZMETİN ORTALAMA     YILLIK   ELEKTRONİK
    TAMAMLANM TAMAMLANM     İŞLEM  OLARAK SUNULUP
     A SÜRESİ  A SÜRESİ    SAYISI  SUNULAMAYACAĞI
    1 Ay   1 Ay     20      Sunulmuyor
SIRA NO   KURUM KODU   STANDART DOSYA PLANI KODU          HİZMETİN ADI

  1   B100KSD4400000  440000000          Kanserle SavaĢ ĠĢlemleri

  2   B100KSD4400100  445030000          Kanser Haftası

  3   B100KSD4450000  445000000          Kanser Hastalığı

  4   B100KSD4450400  445040000          Erken Tanı-Tarama Programı

  5   B100KSD4450500  445050000          Kanserle Ġlgili Bilimsel Kurul ÇalıĢmaları
                  HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE
     HİZMETİN TANIMI              NUMARASI           HİZMETTEN YARARLANANLAR

Oppurtunist Tarama         Ulusal Tarama Standartları         Müracaat Edenler

Eğitim               2006/10 Genelge              Sağlık Personeli -Halk

Erken TeĢhis            Ulusal Tarama Standartları         Halk

Taban Bazlı Tarama         Ulusal Tarama Standartları         Hedef Kitle

Bakanlığın emirleri doğrultusunda  Ulusal Tarama Standartları         Halk
         HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

     MERKEZİ İDARE       TAŞRA BİRİMLERİ   MAHALLLİ İDARELER  DİĞER (Özel Sektör vb.)

Kanserle SavaĢ Daire BaĢkanlığı  Ġl Sağlık Müdürlüğü

Kanserle SavaĢ Daire BaĢkanlığı  Ġl Sağlık Müdürlüğü

Kanserle SavaĢ Daire BaĢkanlığı  Ġl Sağlık Müdürlüğü

Kanserle SavaĢ Daire BaĢkanlığı  Ġl Sağlık Müdürlüğü

Kanserle SavaĢ Daire BaĢkanlığı  Ġl Sağlık Müdürlüğü
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER  İLK BAŞVURU MAKAMI           PARAF LİSTESİ
                         Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
S.G.K - TC. No        KETEM        Müdürü
                         Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
yok             yok         Müdürü
                         Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
S.G.K - TC. No        KETEM        Müdürü
                         Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
S.G.K - TC. No        KETEM        Müdürü
                         Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Yok             KETEM        Müdürü
                  HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
   KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ    KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ
        YAZIŞMALAR                YAZIŞMALAR

ASM,TSM, Tüm Kamu ve Özel Hastaneler,   Ġl Müdürlükleri
                     ASM,TSM, Tüm Kamu ve Özel Hastaneler,Ġl Makamı,Ġl
ġubeler arası               Müdürlükleri
                     ASM,TSM, Tüm Kamu ve Özel Hastaneler,Ġl Makamı,Ġl
ġubeler arası               Müdürlükleri
                     ASM,TSM, Tüm Kamu ve Özel Hastaneler,Ġl Makamı,Ġl
ġubeler arası               Müdürlükleri
                     ASM,TSM, Tüm Kamu ve Özel Hastaneler,Ġl Makamı,Ġl
YOK                    Müdürlükleri
    MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN
       TAMAMLANMA SÜRESİ      HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ  YILLIK İŞLEM SAYISI

0 ---                  10 Gün                 4000

0 ---                  7 Gün                 1

0 ---                  0 ---                 4000

0 ---                  20 Gün                 2500

0 ---                  1 Gün                 2
  HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP
       SUNULAMAYACAĞI

Sunulmuyor

Sunulmuyor

Sunulmuyor

Sunulmuyor

Sunulmuyor
SIRA NO   KURUM KODU   STANDART DOSYA PLANI KODU            HİZMETİN ADI
  1   B104ĠSM4480004       10        Mevzuat ĠĢleri
  2   B104ĠSM4480004       999       Aile Sağlığı Merkezi Planlama
  3   B104ĠSM4480004       999       Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açılması
  4   B104ĠSM4480004       999       Aile Sağlığı Merkezine Bağlı Sağlık Birimi Açılması
  5   B104ĠSM4480004       40        Kurum Tabiplikleri
  6   B104ĠSM4480004       999       Aile Sağlığı Merkezi Ġsim DeğiĢikliği
  7   B104ĠSM4480004       42        Sağlık Evi Planlama
8  B104ĠSM4480004  42   Sağlık Evi Kapatma
9  B104ĠSM4480004  999  Sağlık Evi Ġsim DeğiĢikliği
10  B104ĠSM4480004  42   Sağlık Evi Hizmet Bölgesi Bağlantı Durumu11  B104ĠSM4480004  40   24 saat personel bulunduran sağlık ocakları
12  B104ĠSM4480004  11604  Adli Tabiplik Hizmetlerinin yürütülmesi
13  B104ĠSM4480004  999  Okul Sağlığı Hizmetleri
            999  Aile Hekimliği Uygulamaları14  B104ĠSM4480004            999  Hekim Seçme (İlk Kayıt)

15  B104ĠSM4480004


            999  Hekim Seçme (Hekim Değiştirme)
16  B104ĠSM4480004
            40   Gezici ve Yerinde Bakım Sağlık Hizmetleri17  B104ĠSM4480004
                                 HİZMETİN TANIMI
Hizmetle ilgili mevzuat ve değiĢikliklerinin ilgili alt birimlere ulaĢtırılması ve yürütülmesinin sağlanması
Nüfus kriterlerine uygun olarak Aile Sağlığı Merkezi planlaması
Nüfus kriterlerine uygun olarak Aile Sağlığı Merkezi açılması
Nüfus kriterlerine uygun olarak Aile Hekimliği biriminin açılması
Etkin,verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak üzere bazı kamu kurum ve kuruluĢlara ait kurum tabipliklerinin açılmalarına,
hizmet ve personel standartlarının belirlenmesine ve faaliyetlerine iliĢkin usül ve esasları düzenlemektir
Aile Sağlığı Merkezine hayırsever ve Ģehit isimlerinin verilmesi
Nüfus kriterlerine uygun olarak sağlık evi planlaması
Nüfus kriterlerine uygun olmayan sağlık evlerinin kapatılması
Sağlık Evlerine hayırsever ve Ģehit isimlerinin verilmesi
Yeni oluĢan köylerin sağlık evine bağlanması24 saat 1. basamak sağlık hizmeti vermek
Aylık olarak adli nöbet listelerinin hazırlanarak ilgili kurumlara bildirilmesi
öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının değerlendirilmesi, sağlık eğitiminin verilebilmesi için yapılan çalıĢmaların tümü.
Aile Hekimliği Uygulamalarının uygulamaya geçecek olan ve geçmiĢ illerde planlanmasına katkıda bulunmak, sunulan hizmetin esaslarını ve bu
hizmet sunumunun denetiminin esaslarını belirlemek, Konuyla ilgili gerekli makam onaylarını almak.
Bir aile hekimine kaydolmamış, aile hekimiği uygulamasından yararlanmak isteyen vatandaşların hekime illk başvurusu sırasında verilen
hizmet
Aile hekimine kayıtlı olan ancak çeşitli nedenlerle başka bir aile hekimine kaydolmak isteyen vatandaşlar için verilen hizmet


Gezici sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleşim
birimlerine Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetini, Yerinde sağlık hizmeti : Aile hekimi
ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk
yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi toplu yaşam alanlarına Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre giderek yerinde vereceği sağlık
hizmetini,
 HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE
        NUMARASI                         HİZMETTEN YARARLANANLARSağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönerge Madde
18 (L) bendi                         Ġl Sağlık Müdürlüğü ve Alt Birimler
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması HakkındaYönetmelik Madde
20-21-22 ve 23- Ayrıca 28.08.2003 tarih-12918 sayılı
genelge (203/104)                      VatandaĢlar
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması HakkındaYönetmelik Madde
20-21-22 ve 23- Ayrıca Birinci Basamak Sağlık Kurum ve
KuruluĢları ile Hizmet binalarının açılmasının, kapatılmasının
ve bunlara ad verilmesine iliĢkin usul ve esasları kapsayan
01.10.2004 tarihli yönerge                   VatandaĢlar
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması HakkındaYönetmelik Madde
20-21-22 ve 23- Ayrıca Birinci Basamak Sağlık Kurum ve
KuruluĢları ile Hizmet binalarının açılmasının, kapatılmasının
ve bunlara ad verilmesine iliĢkin usul ve esasları kapsayan
01.10.2004 tarihli yönerge                   VatandaĢlar5283 sayılı kanun ve bu kanunun 6.maddesine istinaden
çıkarılan kurum tabiplikleri standardına dair tebliğ,kurum
tabipliklerinin standardına dair tebliğde değiĢiklik
yapılmasına dair tebliğ,21.02.2005tarih ve 2005/28 sayılı
genelge,                           Kamu kurum ve kuruluĢ çalıĢanları ve aile bireyleriBirinci Basamak Sağlık Kurum ve KuruluĢları ile Hizmet
binalarının açılmasının, kapatılmasının ve bunlara ad
verilmesine iliĢkin usul ve esasları kapsayan 01.10.2004
tarihli yönerge                       VatandaĢlar
28.08.2003 tarih-12918 sayılı genelge (203/104)       VatandaĢlar
28.08.2003 tarih-12918 sayılı genelge (203/104)      VatandaĢlar
Basamak Sağlık Kurum ve KuruluĢları ile Hizmet binalarının
açılmasının, kapatılmasının ve bunlara ad verilmesine iliĢkin
usul ve esasları kapsayan 01.10.2004 tarihli yönerge     VATANDAġLAR
28.08.2003 tarih-12918 sayılı genelge (203/104)      VATANDAġLAR28.08.2003 tarih ve 12919 sayılı genelge         VATANDAġLAR


25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de
yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yöentmeliği nin 10.
maddesi; 25 ocak 2010 tarihli Aile Hekimliğinin Pilot
Uygulandığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması
Ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge
                             VatandaĢlar
11/09/2008 tarih ve 2008/58 sayılı genelge        Öğrenciler ve okul çalıĢanları

24,11,2004 Tarih Ve 5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot
Uygulaması Hakkında Kanun (BeĢinci Madde), 06.07.2005
Resmi Gazete Sayısı: 25867 Aile Hekimliği Uygulmasına
Dair Pilot Yönetmelik ( birinci madde), 12/8/2005 Tarih Ve
                              Kamu, VatandaĢ, Hizmet sunucular
25904 Nolu Resmi Gazetede Yayımlanan Aile Hekimliği
Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca
ÇalıĢtırılan Personele Yapılacak Ödemeler Ve SözleĢme
ġartları Hakkında Yönetmelik (birinci madde)

25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de
yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği nin 8.   vatandaş
maddesi


25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de
yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği nin 8.   vatandaş
maddesi
25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de
yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yöentmeliği nin 4 ve  vatandaş
6. maddesi
                 HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

    MERKEZİ İDARE                TAŞRA BİRİMLERİ        MAHALLLİ İDARELER
Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezleri
Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü
Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezleri
Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezleri
Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü
Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezleri
Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup BaĢkanlığı   Muhtarlık
Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup BaĢkanlığı
Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezleri
Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezleri      MuhtarlıkTemel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezleri
                 Ġl Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, Hastane,
Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.  Aile Sağlığı Merkezleri
Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezleri
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık  Ġl sağlık müdürlükleri, Toplum sağlığı merkezleri, Aile
Hizmetleri Genel Müdürlüğü    Hekimleri
Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.

                 Ġl Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezleri


Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.  Aile Hekimi,
                 Ġl Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile
Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.  Hekimliği
RİN ADI

     DİĞER (Özel Sektör vb.)       BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER            İLK BAŞVURU MAKAMI
                  Mevzuat                          ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
                  Birinci Basamak Sağlık Kurum ve KuruluĢları ile Hizmet
                  binalarının açılmasının, kapatılmasının ve bunlara ad
                  verilmesine iliĢkin usul ve esasları kapsayan 01.10.2004
                  tarihli yönerge ve Aile Hekimliği Pilot Uygulaması
                  HakkındaYönetmelik Madde 20-21-22 ve 23; 1-ASM.
                  Talebi (dilekçe), 2-Yer tespiti, 3- Mahellen temin edilen
                  binanın 1.BSSKurum ve KuruluĢ olarak kullanılmasının
                  uygunluğuna dair rapor,4-Bakanlığa üst yazı -eki rapor 5-
                  Protokol 6-Valilik Onayı 7-Bakanlığa uygun görüĢ yazı   ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
                  Birinci Basamak Sağlık Kurum ve KuruluĢları ile Hizmet
                  binalarının açılmasının, kapatılmasının ve bunlara ad
                  verilmesine iliĢkin usul ve esasları kapsayan 01.10.2004
                  tarihli yönerge ve Aile Hekimliği Pilot Uygulaması
                  HakkındaYönetmelik Madde 21 ve 22 ; 1-ASM. nin ilgili
                  mevzuattaki maddelerine uygun olup olmadığının yerinde
                  tespit tutanağı 2-Valilik Onayı 3- ,4-Bakanlığa üst yazı ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ                  Birinci Basamak Sağlık Kurum ve KuruluĢları ile Hizmet
                  binalarının açılmasının, kapatılmasının ve bunlara ad
                  verilmesine iliĢkin usul ve esasları kapsayan 01.10.2004
                  tarihli yönerge ve Aile Hekimliği Pilot Uygulaması
                  HakkındaYönetmelik Madde 21 ve 22 ; 1-ASM. nin ilgili
                  mevzuattaki maddelerine uygun olup olmadığının yerinde
                  tespit tutanağı 2-Valilik Onayı 3- ,4-Bakanlığa üst yazı ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
                  Kurum Tabipliği Aylık Bildirim Formu            Sağlık Müdürlüğü


                  Birinci Basamak Sağlık Kurum ve KuruluĢları ile Hizmet
                  binalarının açılmasının, kapatılmasının ve bunlara ad
                  verilmesine iliĢkin usul ve esasları kapsayan 01.10.2004
                  tarihli yönerge doğrultusunda 1- Dilekçe2-Valilik Onayı 3-
                  Bakanlığa üst yazı                     ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


                  Birinci Basamak Sağlık Kurum ve KuruluĢları ile Hizmet
                  binalarının açılmasının, kapatılmasının ve bunlara ad
                  verilmesine iliĢkin usul ve esasları kapsayan 01.10.2004
                  tarihli yönerge 1- Dilekçe 2-2-Yer tespiti, 3- Mahellen
                  temin edilen binanın 1.BSSKurum ve KuruluĢ olarak
                  kullanılmasının uygunluğuna dair rapor,4-Bakanlığa üst
                  yazı -eki rapor 5-Protokol 6-Valilik Onayı 7-Bakanlığa
                  uygun görüĢe yazı                     ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
28.08.2003 tarih-12918 sayılı genelge (203/104)
doğrultusunda 1- Nüfuz Kriteri 2- Valilik Onayı 3-Sağlık
bakanlığına üst yazı                    ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Birinci Basamak Sağlık Kurum ve KuruluĢları ile Hizmet
binalarının açılmasının, kapatılmasının ve bunlara ad
verilmesine iliĢkin usul ve esasları kapsayan 01.10.2004
tarihli yönerge doğrultusunda 1- Dilekçe 2- Valilik Onayı 3-
Sağlık Bakanlığı üst yazı                  ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ28.08.2003 tarih-12918 sayılı genelge (203/104)
doğrultusunda; 1-Dilekçe 2- Bağlantı tablosu 3-Valilik
onayı 4- Sağlık Bakanlığına üst yazı            ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


28.08.2003 tarih ve 12919 sayılı genelge doğrultusunda
1- Valilik Onayı 2- Bakanlığa üst yazı           ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Valilik onayı                       Sağlık Müdürlüğü
Valilik onayı                       ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
24.11.2004 tarih ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot
                              ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Uygulaması Hakkında Kanun
25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de
yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 8.
madde
                              Toplum Sağlığı Merkezleri

25 Mayıs 2010 tarihinde 27591 sayılı Resmi Gazete de
yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 8.     Toplum Sağlığı Merkezleri
madde
Gezici Mobil Hizmet Formu                 ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
                                          HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
                               KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ
         PARAF LİSTESİ                     YAZIŞMALARMemur, , ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık  Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönerge
Müdürü                         Madde 18 (L) bendi- Tüm Alt Birimler
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                            Birinci Basamak Sağlık Kurum ve KuruluĢları ile Hizmet
                            binalarının açılmasının, kapatılmasının ve bunlara ad
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık   verilmesine iliĢkin usul ve esasları kapsayan 01.10.2004
Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali              tarihli yönerge doğrultusunda Ģube Müdürlükleri
                            Birinci Basamak Sağlık Kurum ve KuruluĢları ile Hizmet
                            binalarının açılmasının, kapatılmasının ve bunlara ad
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık   verilmesine iliĢkin usul ve esasları kapsayan 01.10.2004
Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali              tarihli yönerge doğrultusunda Ģube Müdürlükleri
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                         YOK                            Birinci Basamak Sağlık Kurum ve KuruluĢları ile Hizmet
                            binalarının açılmasının, kapatılmasının ve bunlara ad
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık   verilmesine iliĢkin usul ve esasları kapsayan 01.10.2004
Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali              tarihli yönerge doğrultusunda Ģube Müdürlükleri
                            Birinci Basamak Sağlık Kurum ve KuruluĢları ile Hizmet
                            binalarının açılmasının, kapatılmasının ve bunlara ad
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık   verilmesine iliĢkin usul ve esasları kapsayan 01.10.2004
Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali              tarihli yönerge doğrultusunda Ģube Müdürlükleri
                           1- Personel ġube Müd. 2-Ġd.Ml.ĠĢl.ġb.Müd. 3- BulaĢıcı
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık  Hastalıklar ġb.Müd. 4- AÇSAP ġb. Müd. 5- Bilgi ĠĢlem ve
Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali             Ġstatistik ġb.Müd.6- Diğer ġubeler


                           Birinci Basamak Sağlık Kurum ve KuruluĢları ile Hizmet
                           binalarının açılmasının, kapatılmasının ve bunlara ad
                           verilmesine iliĢkin usul ve esasları kapsayan 01.10.2004
                           tarihli yönerge doğrultusunda 1- Personel ġube Müd. 2-
                           Ġd.Ml.ĠĢl.ġb.Müd. 3- BulaĢıcı Hastalıklar ġb.Müd. 4-
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık  AÇSAP ġb. Müd. 5- Bilgi ĠĢlem ve Ġstatistik ġb.Müd.6-
Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali             Diğer ġubeler
                           28.08.2003 tarih-12918 sayılı genelge (203/104)
                           doğrultusunda; 1- Personel ġube Müd. 2-
                           Ġd.Ml.ĠĢl.ġb.Müd. 3- BulaĢıcı Hastalıklar ġb.Müd. 4-
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık  AÇSAP ġb. Müd. 5- Bilgi ĠĢlem ve Ġstatistik ġb.Müd.6-
Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali             Diğer ġubeler


Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık  28.08.2003 tarih ve 12919 sayılı genelge doğrultusunda
Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali             Ġlgili ġubeler
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        YOKMemur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        YOK
                           YOK
                           YOK
                           YOK
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        YOK
METİN SUNUM SÜRECİNDE
        KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ                MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN
             YAZIŞMALAR                        TAMAMLANMA SÜRESİ


      Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönerge
      Madde 18 (L) bendi- Sağlık Müdürlüğüne bağlı Tüm
      Birinci Basamak Sağlık Kurum ve KuruluĢları        1 Hafta
      Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel
      Müdürlüğü                         2 Hafta
      Birinci Basamak Sağlık Kurum ve KuruluĢları ile Hizmet
      binalarının açılmasının, kapatılmasının ve bunlara ad
      verilmesine iliĢkin usul ve esasları kapsayan 01.10.2004
      tarihli yönerge 1- Sağlık Bakanlığı 2- Toplum Sağlığı
      Merkezleri                        1 Ay
      Birinci Basamak Sağlık Kurum ve KuruluĢları ile Hizmet
      binalarının açılmasının, kapatılmasının ve bunlara ad
      verilmesine iliĢkin usul ve esasları kapsayan 01.10.2004
      tarihli yönerge 1- Sağlık Bakanlığı 2- Toplum Sağlığı
      Merkezleri                        1 Ay
      Ġldeki Kurum Tabipliği olan kurumlardan alınan bildirim
      formlarının Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri
      Genel Müdürlüğüne gönderilmesi              30 Gün


      Birinci Basamak Sağlık Kurum ve KuruluĢları ile Hizmet
      binalarının açılmasının, kapatılmasının ve bunlara ad
      verilmesine iliĢkin usul ve esasları kapsayan 01.10.2004
      tarihli yönerge 1- Sağlık Bakanlığı 2- Toplum Sağlığı
      Merkezleri                        2 Hafta
      Birinci Basamak Sağlık Kurum ve KuruluĢları ile Hizmet
      binalarının açılmasının, kapatılmasının ve bunlara ad
      verilmesine iliĢkin usul ve esasları kapsayan 01.10.2004
      tarihli yönerge 1- Sağlık Bakanlığı 2- Toplum Sağlığı
      Merkezleri                        2 Ay
1- Sağlık Bakanlığı 2- Toplum Sağlığı Merkezleri       1 Ay
Birinci Basamak Sağlık Kurum ve KuruluĢları ile Hizmet
binalarının açılmasının, kapatılmasının ve bunlara ad
verilmesine iliĢkin usul ve esasları kapsayan 01.10.2004
tarihli yönerge 1- Sağlık Bakanlığı 2- Toplum Sağlığı
Merkezleri                        2 Hafta28.08.2003 tarih-12918 sayılı genelge (203/104)
doğrultusunda; 1- Sağlık Bakanlığı 2-Toplum Sağlığı
Merkezleri                          1 Ay


28.08.2003 tarih ve 12919 sayılı genelge doğrultusunda
1- TSM 2- VALĠLĠK 3- SAĞLIK BAKANLIĞI         1 Ay
Aile Sağlığı Merkezleri, Cumhuriyet Savcılığı, Belediye
BaĢkanlığı, Merkez Ġlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez
Ġlçe Polis Karakolu, Emniyet Müdürlüğüne listerin 25
/05/2010 tarih ve 27591 sayılı Aile Hekimliği Uygulama
Yönetmeliği doğrultusunda gönderilmesi            30 Gün


Toplum Sağlığı Merkezleri, Ġl Milli Eğitim Müdürlükleri ile
Okul Sağlığı Hizmetleri ile ilgili formun gönderilmesi
11/09/2008 tarih ve 2008/58 sayılı genelge          1 Yıl
Toplum Sağlığı Merkezleri ,Valilik, Bakanlık
Toplum sağlığı merkezi; 25 Mayıs 2010 tarihinde 27591
sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği
Uygulama Yönetmeliği, madde 8


Toplum sağlığı merkezi; 25 Mayıs 2010 tarihinde 27591
sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aile Hekimliği
Uygulama Yönetmeliği, madde 8
Toplum Sağlığı Merkezleri ve Sağlık Bakanlığı Temel
Sağ.Hiz. G.M. Aylık Faaliyet Raporu 16.10.2001 tarih ve
17006 sayılı yazı(2001/80 sayılı genelge)        30 Gün
                                 HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP
 HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ  YILLIK İŞLEM SAYISI         SUNULAMAYACAĞI
5 Gün                 10          Sunulmuyor
3 Hafta                           Sunulmuyor
1 Ay                             Sunulmuyor
1 Ay                             Sunulmuyor
20 Gün                 12          birincibasamak@saglik.gov.tr
1 Hafta                           Sunulmuyor
1 Ay                  4           Sunulmuyor
1 Ay   7  Sunulmuyor
1 Hafta  2  Sunulmuyor
1 Ay      Sunulmuyor1 Ay   12  Sunulmuyor
3 Gün   12  Sunulmuyor
8 Ay   1  Sunulmuyor
        Sunulmuyor
1gün      Sunulur.
7 gün     Sunulur.
20 Gün  12  birincibasamak@saglik.gov.tr
SIRA NO   KURUM KODU   STANDART DOSYA PLANI KODU            HİZMETİN ADI
                            Ağız ve DiĢ Sağlığı Hizmetlerinin Ġzlenmesi ve
  1   B104ĠSM4480007  215060000          Denetlenmesi                            Yataklı Tedavi Kurumlarında Ağız ve DiĢ Sağlığı
  2   B104ĠSM4480007  215090000          Merkezlerinin Kurulması ĠĢlemleri
  3   B104ĠSM4480007  215100000          DiĢ Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi ĠĢlemleri
                            Bakanlık DıĢı Kurum, KuruluĢlar ve Özel KiĢilerce
                            Açılacak DiĢ Hekimliği muayenehane,müĢterek
  4   B104ĠSM4480007  215110000          muayenehane, poliklinik ve merkezlere ait iĢlemler.
                            Bakanlık DıĢı Kurum, KuruluĢlar ve Özel KiĢilerce
  5   B104ĠSM4480007  133050000          Açılacak DiĢ Protez Laboratuarlaruna ait iĢlemler  6   B104ĠSM4480007  215120000          Sahte DiĢ Hekimlerine ait ĠĢlemler
                         HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE           HİZMETTEN
       HİZMETİN TANIMI                   NUMARASI                  YARARLANANLAR


Ağız DiĢ Sağlığı Merkezleri,Devlet Hastanelerinin
DiĢ Tedavi Merkezlerinde yürütülen DiĢ      19.10.2001 tarih ve 20555 sayılı Bakanlığımıza bağlı
Hekimliği Hizmetleri ve 1. Basamak Sağlık     Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezlerinde verilen hizmetlerin
KuruluĢlarındaki hizmetlerin takibi        yürütülmesinde uyulacak usul ve esaslar         VatandaĢlar


                         Yataklı Tedavi Kurumları ĠĢletme Yönetmeliğinde
Yataklı Tedavi Kurumlarında Ağız ve DiĢ Sağlığı  DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandığı
Merkezlerinin Kurulması ĠĢlemleri         Resmi Gazete : Tarih 05.05.2005 Sayı : 25806      VatandaĢ

Tababet ve ġuabatı San'atlarının Tarzı Ġcrasına
Dair Kanunda değiĢiklik yapılması hakkındaki
Kanun (5181)                   YOK                           DiĢ Protez Teknisyenleri
                         14.10.1999 tarih ve 23846 sayılı Ağız ve DiĢ sağlığı
Ağız ve DiĢ sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık  Hizmeti Sunulan Özel Sağlık KuruluĢları hakkında    DiĢ Hekimleri ve /veya
KuruluĢlarının açılması, kapanması, denetimleri  yönetmelik.                       ortakları
                                                     DiĢ Hekimleri ile DiĢ Protez
DiĢ Protez Laboratuarları Ruhsat ĠĢlemleri    DiĢ Protez Laboratuarları Yönetmeliği          Meslek Belgesi Sahipleri
Tababet ve ġuabatı San'atlarının Tarzı Ġcrasına
Dair Kanunda değiĢiklik yapılması hakkındaki
Kanun (5181)                   Kanun No:5181                      VatandaĢ
       HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI
   MERKEZİ İDARE     TAŞRA BİRİMLERİ   MAHALLLİ İDARELER  DİĞER (Özel Sektör vb.)
              Ġl Sağlık Müdürlüğü
              Ġl Sağlık Müdürlüğü
Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü
Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü
Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık MüdürlüğüTedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü
              BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
YOK
YOK
YOK
"ĠSTENEN BELGELER AÇIK AÇIK YAZILIP MEVZUATI BELĠRTĠLECEK Ġlgili Yönetmeliğim 3.
bölümünde müracaat için belirtilen evraklar ( BaĢvuru Dosyası ) 1-Dilekçe 2-YerleĢim Planı
3-Ġtfaiye Belgesi(Muyenehane, müĢterek muayenehane hariç) 4- Yönetmelik gereği asgari
Araç gereç listesi 5- Ünit ve Malzemelere ait faturalar, satıĢ veya kullanım hakkı belgeleri
örneği 6- Tıbbi atık sözleĢmesi 7- DiĢ hekimleri odası üyelik belgesi 8-DiĢ hekimleri odası
tabela uygunluk belgesi 9-TC kimlik mnumarası 10-DiĢ Hekimlerinin diplomasının
müdürlükçe onaylı örneği 11-Noter tastikli imza sirküleri 12-3 adet fotoğraf 13-Varsa SDE
Sertifikasının Fotokopisi 14-Mesul müdürün sağlık kuruluĢunda çalıĢtığına dair Mesul
müdürlük sözleĢmesi (Muyenehane, müĢterek muayenehane hariç) 15-Röntgen cihazı varsa
TAEK lisansı ve diĢ hekimine ait röntgen sertifikası 16-Vergi Levhası 17-Ticaret Ģirketi
tarafından açılacaksa ticaret sicil gazetesinin ve ortaklarının tamamının tabip veya diĢ
hekimi olduğunu gösteren belge ""Ġlgili Yönetmeliğim 10. Maddesinde müracaat için belirtilen evraklar ( BaĢvuru Dosyası ) 1-
Dilekçe 2-YerleĢim Planı 3-Ġtfaiye Belgesi 4- Mesul Müdürün (diploma veya meslek belgesi
örneği ,TC kimlik numarası beyanı,meslek odası kayıt belgesi, sağlık raporu,5 tane vesikalik
resmi) 5-DiĢ Protez Hizmetlerinde çalıĢan diğer personel(diploma veya meslek belgesi
örneği,TC kimlik numarası beyanı, meslek odası kayıt belgesi,sağlık raporu, 5 adet vesikalik
resim 6-ġirket ise (ortaklar diĢ hekimi veya diĢ protez teknisyeni) 7- Sağlık Raporu 8-Mesul
müdür ve çalıĢan diĢ teknisyenlerinin iĢe giriĢ peryodik muayene formu "Dilekçe
                                   HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
       İLK BAŞVURU MAKAMI                 PARAF LİSTESİ
YOK                       Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müd.  Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı
Valilik ve Ġl sağlık Müdürlüğü         Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı
Ġl Sağlık Müdürlüğü               Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı
Ġl Sağlık Müdürlüğü               Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür YardımcısıValilik ve Ġl sağlık Müdürlüğü         Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı
UNUM SÜRECİNDE         KURUMUN VARSA YAPMASI       KURUMUN VARSA YAPMASI            MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN
         GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR      GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR              TAMAMLANMA SÜRESİ
      ġubeler arası yazıĢmalar, Toplum  Temel sağlık hizmetleri Sağ.Bak. Tedavi
      Sağlığı Merkezleri         Hiz.Gen. Müd.               6 Ay      ġubeler arası yazıĢmalar, Toplum
      Sağlığı Merkezleri         Sağ.Bak. Tedavi Hiz.Gen. Müd.       6 Ay


      ġubeler arası yazıĢmalar, Toplum
      Sağlığı Merkezleri         Sağ.Bak. Tedavi Hiz.Gen. Müd.       6 Ay
      ġubeler arası yazıĢmalar, Toplum
      Sağlığı Merkezleri         Sağ.Bak. Tedavi Hiz.Gen. Müd.       6 Ay
      ġubeler arası yazıĢmalar, Toplum
      Sağlığı Merkezleri         Sağ.Bak. Tedavi Hiz.Gen. Müd.       6 Ay


      ġubeler arası yazıĢmalar, Toplum
      Sağlığı Merkezleri         1219 Sayılı Kanun ek.7 madd.       6 Ay
  HİZMETİN           HİZMETİN
 ORTALAMA     YILLIK  ELEKTRONİK OLARAK
 TAMAMLANMA    İŞLEM     SUNULUP
  SÜRESİ     SAYISI  SUNULAMAYACAĞI
6 Ay     4       Sunulmuyor
6 Ay     1       Sunulmuyor
6 Ay     0       Sunulmuyor
6 Ay     11      Sunulmuyor
6 Ay     1       Sunulmuyor45 Gün    3       Sunulmuyor
SIRA NO     KURUM KODU  STANDART DOSYA PLANI KODU  1   B104ĠSM4480010   640000000  2   B104ĠSM4480010   641010000  3   B104ĠSM4480010   641020000

  4   B104ĠSM4480010   641030000  5   B104ĠSM4480010   641040000  6   B104ĠSM4480010   641050000

  7   B104ĠSM4480010   641060000  8   B104ĠSM4480010   642000000  9   B104ĠSM4480010   642010000 10   B104ĠSM4480010   642020000 11   B104ĠSM4480010   643000000 12   B104ĠSM4480010   643010000 13   B104ĠSM4480010   643020000 14   B104ĠSM4480010   644000000 15   B104ĠSM4480010   644010000

 16   B104ĠSM4480010   645000000

 17   B104ĠSM4480010   646000000

 18   B104ĠSM4480010   646010000

 19   B104ĠSM4480010   646020000 20   B104ĠSM4480010   647000000 21   B104ĠSM4480010   647010000

 22   B104ĠSM4480010   647020000
23  B104ĠSM4480010  64703000024  B104ĠSM4480010  647010000

25  B104ĠSM4480010  64702000026  B104ĠSM4480010  66501000027  B104ĠSM4480010  64801000028  B104ĠSM4480010  64802000029  B104ĠSM4480010  649000000

30  B104ĠSM4480010  659000000
            HİZMETİN ADI           HİZMETİN TANIMI

                    Müdürlüğümüz aleyhine açılan iptal ve tam yargı
Hukuk ĠĢleri              davalarına karĢı savunma hazırlamakAdli Davalar              Muhakemat Müdürlüğü'ne gönderilmektedir.Ġdari Davalar             Ġptal ve tam yargı davaları

Ġcra Davaları             Muhakemat Müdürlüğü'ne gönderilmektedir.Ceza Davaları             Muhakemat Müdürlüğü'ne gönderilmektedir.Vergi Davaları             Muhakemat Müdürlüğü'ne gönderilmektedir.

Temyiz Davaları            Temyiz.Ġcra Takipleri             Muhakemat Müdürlüğü'ne gönderilmektedir.

                    Ġlgi hastane veya Ġdari Mali ĠĢler ġube Müdürlüğü'ne
Ġlamlı Ġcra Takipleri         göndeilmektedir

                    Ġlgi hastane veya Ġdari Mali ĠĢler ġube Müdürlüğü'ne
Ġlamsız Ġcra Takipleri         göndeilmektedirHaciz ĠĢlemleri            Muhakemat Müdürlüğü'ne gönderilmektedir.Haciz Konulması            Muhakemat Müdürlüğü'ne gönderilmektedir.Haciz ĠĢlemlerinin Kaldırılması    Muhakemat Müdürlüğü'ne gönderilmektedir.Ġhtiyati Tedbir Uygulamaları      Muhakemat Müdürlüğü'ne gönderilmektedir.Ġhtiyati Tedbirin Kaldırılması     Muhakemat Müdürlüğü'ne gönderilmektedir.

Tebligatlar              Tebliğ-Tebellüğ

Vekâletnameler, Azil nameler      iĢlem yapılmıyor

Vekâletnameler             iĢlem yapılmıyor

Azilnamaler              iĢlem yapılmıyorHukuki ve ĠstiĢare GörüĢler      Talep halinde ilgili birimlere verilmektedir.DanıĢtay'ın ĠstiĢare GörüĢleri     Talep halinde ilgili birimlere verilmektedir.

Yargıtay Kararları           Talep halinde ilgili birimlere verilmektedir.
Hukuki GörüĢler                 Hukuki görüĢKurum içi Hukuki GörüĢler            hukuki görüĢ

Kurum DıĢı Hukuki GörüĢler            iĢlem yapılmıyorSoruĢturmalarla Ġlgili Yazılar          Ġstinabe ifade alınması, bilgi belge teminiAdli SoruĢturmalar                Ön inceleme ve tevdi raporlarıĠdari SoruĢturmalar               Disiplin soruĢturması, Ġnceleme, AraĢtırmaĠdari Yargı Usulü Kanunu Kapsamındaki Talepler  Bilgi ve Belge gönderilmesi

Hukukla Ġlgili Diğer ĠĢler            Adli ve idari kurumlara bilgi ve belge gönderilmesi
                                                                  HİZMET SUNMA
HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE
        NUMARASI                     HİZMETTEN YARARLANANLAR             MERKEZİ İDARE

2577 sayılı ĠYUK, 657 sayılı DMK ve diğer kanun ve
yönetmelikler                    Sağlık Bakanlığına bağlı tüm kurum ve kuruluĢlar.

2577 sayılı ĠYUK, 657 sayılı DMK ve diğer kanun ve
yönetmelikler                    Sağlık Bakanlığına bağlı tüm kurum ve kuruluĢlar.     Hukuk MüĢavirliği

2577 sayılı ĠYUK, 657 sayılı DMK ve diğer kanun ve
yönetmelikler                    Sağlık Bakanlığına bağlı tüm kurum ve kuruluĢlar.     Hukuk MüĢavirliği
2577 sayılı ĠYUK, 657 sayılı DMK ve diğer kanun ve
yönetmelikler                    TÜM SAĞLIK KURUM VE KURULURġLARI              Hukuk MüĢavirliği

2577 sayılı ĠYUK, 657 sayılı DMK ve diğer kanun ve
yönetmelikler                    TÜM SAĞLIK KURUM VE KURULUġLAR               Hukuk MüĢavirliği


2577 sayılı ĠYUK, 657 sayılı DMK ve diğer kanun ve
yönetmelikler                    TÜM SAĞLIK KURUM VE KURULUġLARI              Hukuk MüĢavirliği
2577 sayılı ĠYUK, 657 sayılı DMK ve diğer kanun ve
yönetmelikler                    Ġl içi Sağlık Bakanlığına bağlı tüm kurum ve kuruluĢlar.  Hukuk MüĢavirliği


2577 sayılı ĠYUK, 657 sayılı DMK ve diğer kanun ve
yönetmelikler                    ĠL ĠÇĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġLAR             Hukuk MüĢavirliği

2577 sayılı ĠYUK, 657 sayılı DMK ve diğer kanun ve
yönetmelikler                    ĠL ĠÇĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġLARI             Hukuk MüĢavirliği

2577 sayılı ĠYUK, 657 sayılı DMK ve diğer kanun ve
yönetmelikler                    ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR,VATANDAġ            Hukuk MüĢavirliği

2577 sayılı ĠYUK, 657 sayılı DMK ve diğer kanun ve
yönetmelikler                    ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR,VATANDAġ            Hukuk MüĢavirliği


2577 sayılı ĠYUK, 657 sayılı DMK ve diğer kanun ve
yönetmelikler                    ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR,VATANDAġ            Hukuk MüĢavirliği

2577 sayılı ĠYUK, 657 sayılı DMK ve diğer kanun ve
yönetmelikler                    ĠLGĠLĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġLARI             Hukuk MüĢavirliği

2577 sayılı ĠYUK, 657 sayılı DMK ve diğer kanun ve
yönetmelikler                    ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR,VATANDAġ            Hukuk MüĢavirliği

2577 sayılı ĠYUK, 657 sayılı DMK ve diğer kanun ve
yönetmelikler                    ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR,VATANDAġ            Hukuk MüĢavirliği

Tebligat Kanunu                   ĠL GENELĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġLARI,VATANDAġ Hukuk MüĢavirliği

YOK                         YOK                            Hukuk MüĢavirliği

YOK                         YOK                            Hukuk MüĢavirliği

YOK                         YOK                            Hukuk MüĢavirliği

                           ĠL GENELĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġLARI VE ĠLGĠLĠ
KANUN,YÖNETMELĠK,YÖNERGE VE HUKUK MEVZUATI      PERSONELĠ                         Hukuk MüĢavirliği

                           ĠL GENELĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġLARI,ĠLGĠLĠ
KANUN,YÖNETMELĠK,YÖNERGE,YARGI KARARLARI VB.     PERSONEL                          Hukuk MüĢavirliği

HUKUK MEVZUATI+YARGI KARARLARI            YOK                            Hukuk MüĢavirliği
                           ĠL GENELĠ SAĞLIK KURUM VE
Tüm hukuk mevzuatı                  KURULUġLAR,PERSONEL,VATANDAġ          Hukuk MüĢavirliği

                           ġUBELER,BĠRĠMLER,SAĞLIK OCAKLARI,SAĞLIK GRUP
tüm hukuk mevzuatı                  BAġKANLIKLARI,HASTANELER            Hukuk MüĢavirliği

TÜM HUKUK MEVZUATI                  YOK                      Hukuk MüĢavirliği


2577 sayılı ĠYUK, 657 sayılı DMK ve diğer kanun ve  KURUM VE
yönetmelikler                    KURULUġLAR,SAVCILIK,MAHKEMELER,MUHAKKĠKLER   Hukuk MüĢavirliği4483 sayılı Yasa ve diğer mevzuat          VATANDAġ,ĠLGĠLĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġLARI  Hukuk MüĢavirliği657 sayılı DMK. Ve ilgili mevzuat          ĠLGĠLĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġU,VATANDAġLAR  Hukuk MüĢavirliği


2577 sayılı ĠYUK, 657 sayılı DMK ve diğer kanun ve  TÜM RESMĠ KURUM VE
yönetmelikler                    KURULUġLAR,SAVCILIK,MAHKEMELER,DANIġTAY    Hukuk MüĢavirliği

Tüm hukuk mevzuatı                  TÜM RESMĠ KURUMLAR,MAHKEMELER VB.       Hukuk MüĢavirliği
   HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

         TAŞRA BİRİMLERİ            MAHALLLİ İDARELER  DİĞER (Özel Sektör vb.)Ġl Sağlık MüdürlüğüĠl Sağlık MüdürlüğüĠl Sağlık Müdürlüğü

Ġl Sağlık MüdürlüğüĠl Sağlık MüdürlüğüĠl Sağlık Müdürlüğü

Ġl Sağlık MüdürlüğüĠl Sağlık MüdürlüğüĠl Sağlık MüdürlüğüĠl Sağlık MüdürlüğüĠl Sağlık MüdürlüğüĠl Sağlık MüdürlüğüĠl Sağlık MüdürlüğüĠl Sağlık MüdürlüğüĠl Sağlık Müdürlüğü
Ġl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup BaĢkanlığı, Hastane,
Sağlık Ocağı

Ġl Sağlık Müdürlüğü

Ġl Sağlık Müdürlüğü

Ġl Sağlık MüdürlüğüĠl Sağlık MüdürlüğüĠl Sağlık Müdürlüğü

Ġl Sağlık Müdürlüğü
Ġl Sağlık MüdürlüğüĠl Sağlık Müdürlüğü

Ġl Sağlık MüdürlüğüĠl Sağlık MüdürlüğüĠl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup BaĢkanlığıĠl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup BaĢkanlığıĠl Sağlık Müdürlüğü

Ġl Sağlık Müdürlüğü
     BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER          İLK BAŞVURU MAKAMIDavaya konu tüm bilgi ve belgeler    iLGĠLĠNĠN KURUMUDavaya konu tüm bilgi ve belgeler    ĠLGĠLĠNĠN KURUMU,SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, BAKANLIKDavaya konu tüm bilgi ve belgeler    Ġdare Mahkemeleri ve 2577 sayılı ĠYUK

Davaya konu tüm bilgi ve belgeler    VALĠLĠK,BAKANLIK,ĠCRA MÜDÜRLÜKLERĠDavaya konu tüm bilgi ve belgeler    ĠLGĠLĠNĠN KURUMU,VALĠLĠK,MAHKEMELERDavaya konu tüm bilgi ve belgeler    SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ,VALĠLĠK

Davaya konu tüm bilgi ve belgeler    ĠLGĠLĠ KURUM,VALĠLĠK,BAKANLIKDavaya konu tüm bilgi ve belgeler    SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, VALĠLĠK,BAKANLIK

                     ĠLGĠLĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġU,VALĠLĠK,
Davaya konu tüm bilgi ve belgeler    BAKANLIKDavaya konu tüm bilgi ve belgeler    SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ,VALĠLĠK,BAKANLIKDavaya konu tüm bilgi ve belgeler    ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ,VALĠLĠK,BAKANLIKDavaya konu tüm bilgi ve belgeler    ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ,VALĠLĠK, BAKANLIKDavaya konu tüm bilgi ve belgeler    ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ,VALĠLĠK,BAKANLIKDavaya konu tüm bilgi ve belgeler    ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ,VALĠLĠK,BAKANLIKDavaya konu tüm bilgi ve belgeler    ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ,VALĠLĠK,BAKANLIK

KONU ĠLE ĠLGĠLĠ BELGE VE RESMĠ YAZILAR  ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ,VALĠLĠK

YOK                   YOK

YOK                   YOK

YOK                   YOK

                     SAĞLIK OCAĞI,SAĞLIK GRUP BAġKANLIĞI,
KONU ĠLĠ ĠLGĠLĠ BELGE VE BĠLGĠLER    HASTANELER,ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ,VALĠLĠK
                     SAĞLIK OCAĞI,SAĞLIK GRUP
                     BAġKANLIKLARI,HASTANELER,SAĞLIK
KONU ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠ VE BELGELER    MÜDÜRLÜĞÜ,VALĠLĠK

KONU ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠ VE BELGELER    ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
                      SAĞLIK KURUM VE KURULUġLAR,SAĞLIK
KONU ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠ VE BELGELER,DĠLEKÇE  MÜDÜRLÜĞÜ,VALĠLĠKKONU ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠ BELGE,DĠLEKÇE     ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KONU ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠ VE BELGELER      ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ,VALĠLĠKKONU ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠ VE BELGELER      SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ,VALĠLĠK,BAKANLIK


                      ĠLGĠLĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġU,SAĞLIK
KONU ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠ VE BELGELER,DĠLEKÇE  MÜDÜRLÜĞÜ,SAVCILIK,VALĠLĠK,BAKANLIK


                      ĠLGĠLĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġU,SAĞLIK
KONU ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠ BELGE,DĠLEKÇE     MÜDÜRLÜĞÜ,VALĠLĠK,BAKANLIKKONU ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠ VE BELGELER      ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ,VALĠLĠK,BAKANLIK

KONU ĠLE ĠLGĠLĠ BELGELER          ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ,VALĠLĠK,BAKANLIK
                                    HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
                              KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ
         PARAF LİSTESİ                    YAZIŞMALAR

Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali             TÜM SAĞLIK KURUM VE KURULUġLARI

Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali             ĠL ĠÇĠ TÜM SAĞLIK KURUM VE KURULUġLARI

Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali             ĠL ĠÇĠ TÜM SAĞLIK KURUM VE KURULUġLARI
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali             ĠLGĠLĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġLAR

Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali             ĠLGĠLĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġLAR


Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali             ĠLGĠLĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġLARI
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali             ĠLGĠLĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġLAR


Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali             ĠLGĠLĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġLARI

Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali             ĠLGĠLĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġU

Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali             ĠLGĠLĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġU

Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali             ĠLGĠLĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġLAR


Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali             ĠLGĠLĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġLAR

Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali             ĠLGĠLĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġLAR

Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali             ĠLGĠLĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġLAR

Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali             ĠLGĠLĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġLAR
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali             ĠLGĠLĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġLARI
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        YOK
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        YOK
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        YOK

Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü, Vali Yardımcısı                ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġ

Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü, Vali Yardımcısı                ĠLGĠLĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġU
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        ĠLGĠLĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġU
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü, Vali Yardımcısı                ĠLGĠLĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġU

Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık  ĠLGĠLĠ ġUBELER,BĠRĠMLER, SAĞLIK KURUM VE
Müdürü, Vali Yardımcısı                KURULUġLARI,ĠLGĠLĠ PERSONEL
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü, Vali Yardımcısı                ĠLGĠLĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġU


Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü, Vali Yardımcısı                ĠLGĠLĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġLARI


Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali             ĠLGĠLĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġLARI


Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali             ĠLGĠLĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġU


Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü, Vali Yardımcısı                ĠL GENELĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġLAR
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü, Vali Yardımcısı                ĠLGĠLĠ SAĞLIK KURUM VE KURULUġU
UM SÜRECİNDE
           KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ        MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN
                YAZIŞMALAR                 TAMAMLANMA SÜRESİ

        VALĠLĠK, MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ, MAHKEMELER,
        BAKANLIK, ĠLGĠLĠ DĠĞER KURUMLAR        0 ---

        VALĠLĠK, MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ, MAHKEMELER,
        BAKANLIK, DĠĞER ĠLGĠLĠ KURUMLAR        0 ---
        VALĠLĠK, ĠDARĠ
        MAHKEMELER,DANIġTAY,BAKANLIK,DĠĞER ĠLGĠLĠ
        KURUM VE KURULUġLAR              0 ---
        MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ,BAKANLIK,DĠĞER ĠLGĠLĠ
        KURUM VE KURULUġLAR              0 ---
        VALĠLĠK,MUHAKEMAT
        MÜDÜRLÜĞÜ,MAHKEMELER,BAKANLIK,ĠLGĠLĠ DĠĞER
        KURUM VE KURULUġLAR              0 ---


        VALĠLĠK,MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ,BAKANLIK ĠLGĠLĠ
        DĠĞER KURUM VE KURULUġLARI          0 ---
        VALĠLĠK,BAKANLIK VE DĠĞER ĠLGĠLĠ KURUM VE
        KURULUġLAR                  0 ---


        VALĠLĠK,BAKANLIK,MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ,ĠCRA
        DAĠRELERĠ,DĠĞER ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR  0 ---

        VALĠLĠK,BAKANLIK,MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ,ĠCRA
        DAĠRELERĠ,DĠĞER ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR  30 Gün

        VALĠLĠK,BAKANLIK,MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ,ĠCRA
        DAĠRELERĠ,DĠĞER ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR  30 Gün

        VALĠLĠK,BAKANLIK,MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ,ĠCRA
        DAĠRELERĠ,DĠĞER ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR  30 Gün


        VALĠLĠK,BAKANLIK,MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ,ĠCRA
        DAĠRELERĠ,DĠĞER ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR  30 Gün

        VALĠLĠK,BAKANLIK,MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ,ĠCRA
        DAĠRELERĠ,DĠĞER ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR  0 ---

        VALĠLĠK,BAKANLIK,MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ,ĠCRA
        DAĠRELERĠ,DĠĞER ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR  0 ---

        VALĠLĠK,BAKANLIK,MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ,ĠCRA
        DAĠRELERĠ,DĠĞER ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR  0 ---
        VALĠLĠK,BAKANLIK DĠĞER ĠLGĠLĠ KURUM VE
        KURULUġLAR,VATANDAġ              1 Ay

        YOK                      0 ---

        YOK                      0 ---

        YOK                      0 ---

        MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ,VALĠLĠK,BAKANLIK DĠĞER
        ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR          1 Ay        MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ,VALĠLĠK,BAKANLIK,     1 Ay

        VALĠLĠK,BAKANLIK               1 Ay
VALĠLĠK,BAKANLIK DĠĞER ĠLGĠLĠ KURUM VE
KURULUġLAR                    1 AyVALĠLĠK,BAKANLIK DĠĞER KURUM VE KURULUġLAR    1 Ay

ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR,VATANDAġ        1 Ay


MUHAKEMAT,VALĠLĠK,BAKANLIK VE DĠĞER KURUM VE
KURULUġLAR                    1 Ay


VALĠLĠK,BAKANLIK,SAVCILIK VE DĠĞER ĠLGĠLĠ KURUM
VE KURULUġLAR                   45 GünKAYMAKAMLILAR,VALĠLĠK,BAKANLIK          2 Yıl


VALĠLĠK,BAKANLIK,SAVCILIK,MAHKEMELER,DANIġTAY
VE DĠĞER KURUM VE KURULUġLAR           1 Ay
VALĠLĠK,SAVCILIK,MAHKEMELER,BAKANLIK VE DĠĞER
ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR            1 Ay
                                HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP
 HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ  YILLIK İŞLEM SAYISI        SUNULAMAYACAĞI0 ---                 200          Sunulmuyor0 ---                 50          Sunulmuyor0 ---                 200          Sunulmuyor

0 ---                 200          Sunulmuyor0 ---                 15          Sunulmuyor0 ---                 0           Sunulmuyor

1 Ay                  70          Sunulmuyor0 ---                 0           Sunulmuyor30 Gün                 50          Sunulmuyor30 Gün                 5           Sunulmuyor30 Gün                 0           Sunulmuyor30 Gün                 0           Sunulmuyor0 ---                 0           Sunulmuyor0 ---                 0           Sunulmuyor0 ---                 0           Sunulmuyor

1 Ay                  300          Sunulmuyor

0 ---                 0           Sunulmuyor

0 ---                 0           Sunulmuyor

0 ---                 0           Sunulmuyor1 Ay                  25          Sunulmuyor1 Ay                  0           Sunulmuyor

1 Ay                  0           Sunulmuyor
1 Ay  15  Sunulmuyor1 Ay  5   Sunulmuyor

1 Ay  0   Sunulmuyor1 Ay  180  Sunulmuyor3 Ay  70  Sunulmuyor1 Yıl  230  Sunulmuyor1 Ay  100  Sunulmuyor

1 Ay  150  Sunulmuyor
SIRA NO   KURUM KODU   STANDART DOSYA PLANI KODU            HİZMETİN ADI
  1   B104ĠSM4480005  A              Üreme Sağlığı Programları hizmet içi eğitimleri
  2   B104ĠSM4480005  351010000          Neonatal Resüsitasyon Programı
  3   B104ĠSM4480005  KONUSUNA0           Özel gün ve Haftalar
                            Bebeklerde D Vitamini Yetersizliğinin Önlenmesi ve
  4   B104ĠSM4480005  351010000          Kemik Sağlığının Korunması
                            Emzirmenin Korunması, Özendirilmesi, Desteklenmesi ile
                            Demir Yetersizliği Anemisinin Önlenmesi ne Kontrolü
  5   B104ĠSM4480005  351010000          Programı,
6  B104ĠSM4480005  350030000  Gebelerde Demir Destek Programı
7  B104ĠSM4480005  351020000  Bebek Dostu Hastane ve Sağlık KuruluĢları Programı
8  B104ĠSM4480005  350030000  Anne Ölümleri Veri Sistemi
9  B104ĠSM4480005  351010000  Bebek Ölümleri Ġzleme Sisitemi
10  B104ĠSM4480005  350030000  Aile Planlaması ÇalıĢmaları
11  B104ĠSM4480005  351020000  Form 103 ve Neonatal Tarama Programı
12  B104ĠSM4480005  350010400  Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmetleri
13  B104ĠSM4480005  351020000  Ulusal Neonatal Tarama Programı
14  B104ĠSM4480005  350010000  AP uygulama eğitimleri (RĠA, MR RĠA, ve MR) verilmesi
15  B104ĠSM4480005  351020000  Yenidoğan ĠĢitme Taraması
16  B104ĠSM4480005  351060000  Hemoglobinopati Kontrol Programı                 Hastane Ortamı DıĢında Doğum Yapma Riski TaĢıyan
17  B104ĠSM4480005  350030000  Gebe Tespit Formu (Anne Ölümleri)
18  B104ĠSM4480005  350040000  Hastane Doğumlarını (sezaryen) Değerlendirme Formu19  B104ĠSM4480005  351010000  Yenidoğan Bakım Organizasyonu
                               HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE
         HİZMETİN TANIMI                      NUMARASI
Müdürlüğümüzce belirlenen eğitim tarihinden sonra
sağlık gruplar aracılığı ile katılımcı isimleri belirlendikten
sonra Ġdari Mali ĠĢler ġubesi ile eğitim organizasyonu ile
ilgili yazıyı göndererek iĢbirliği yapmak, katılımcı
isimlerinin tespiti ve Valilik/Müdürlük Olurlarının
alınması, alınan Valilik/Müdürlük Oluru'nun Sağlık
Gruplar aracılığı ile sağlık kurumlarına bildirilmesi ve
eğitimi belirlenen tarih ve saatte gerçekleĢtirmek,
yapılan eğitim durumları ile ilgili 3 (üç) er aylık Bakanlığa
raporlar halinde bilgi ve 6 (altı) aylık eğitim planı ve
eğitimci durumu göndermek .Ayrıca diğer kuruluĢ ve
derneklerden gelen eğitim talepleri doğrultusunda plan
ve eğitimin gerçekleĢtirilmesi sağlanmakta.          03 Kasım 2004 tarih ve 4022 sayılı Bakanlık yazısı
Yenidoğanı Canlandırma Programı kapsamında yapılacak
hizmet içi eğitimler öncelikli olarak Bakanlığımıza
eğitimci talebi ile ilgili yazıĢma yapılarak, eğitim tarihi ve
eğitimci isimleri belirlendikten sonra Ġdari Mali ĠĢler
ġubesi'ne eğitim salonu, konaklama yeri ve kırtasiye
ilgili teknik Ģartname hazırlanarak eğitim organizasyonu
ile ilgili yazıyı göndererek iĢbirliği yapmak, ilgili sağlık
kurumlarından katılımcı isimlerinin tespiti ve Valilik
Olurlarının alınması, alınan Valilik Oluru'nun Sağlık
Gruplar aracılığı ile sağlık kurumlarına bildirilmesi ve
eğitimi belirlenen tarih ve saatte gerçekleĢtirmek       1998 28 Mart 2003 tarih ve 1527 sayılı Bakanlık Yazısı
Ġyotlu Tuz Haftası, Ağızdan Sıvı Tedavisi Haftası,
Fenilketonüri Günleri, 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü,
Emzirme Haftası, Zatürre Ölümlerinin Önlenmesi Haftası
Bakanlıktan gelen yazılar genel evraktan sonra
ġubemizde gelen yazı defterine kaydedildikten sonra üst
yazıyla ilgili sağlık kurum ve kuruluĢlarına duyurusunu
yapmak, Bakanlığımız tarafından gönderilen afiĢ ve
broĢürlerin tüm sağlık kurum ve kuruluĢlarına dağıtımını
sağlamak, iyot haftası çerçevesinde sağlık kurum ve
kuruluĢlarınca gerçekleĢtirilen etkinlikleri rapor halinde 29 Nisan 2005 tarih ve 1458 sayılı (2005/72) Bakanlık
Bakanlığa sunmak,                     Genelgesi


Müdürlüğümüz genel evraktan gelen Bakanlık genelge
ve duyuru yazılarını ġubemizde gelen yazı defterine
kaydedildikten sonra üst yazıyla ilgili sağlık kurum ve
kuruluĢlarına duyurusunu yapmak, adı geçen
programlarla ilgili sağlık kurumlarından gelen aylık
çalıĢmalar toplanarak üç ayda bir Ģube çalıĢmaları ile
Bakanlığa bildirmek, Tüm verileri topladıktan sonra yıllık
istatistikleri hazırlamak.                 29 Nisan 2005 tarih ve 1459 ve 2005/71 sayılı Genelge


Müdürlüğümüz genel evraktan gelen Bakanlık genelge
ve duyuru yazılarını ġubemizde gelen yazı defterine
kaydedildikten sonra üst yazıyla ilgili sağlık kurum ve
kuruluĢlarına duyurusunu yapmak, adı geçen
programlarla ilgili sağlık kurumlarından gelen aylık
çalıĢmalar toplanarak üç ayda bir Ģube çalıĢmaları ile
Bakanlığa bildirmek, Tüm verileri topladıktan sonra yıllık
istatistikleri hazırlamak.                 19 ġubat 2004 tarih ve 2004/21 sayılı Genelge
Müdürlüğümüz genel evraktan gelen Bakanlık genelge
ve duyuru yazılarını ġubemizde gelen yazı defterine
kaydedildikten sonra üst yazıyla ilgili sağlık kurum ve
kuruluĢlarına duyurusunu yapmak, adı geçen
programlarla ilgili sağlık kurumlarından gelen aylık
çalıĢmalar tek formda toplanarak bir sonraki ayın
baĢında üst yazı ile Bakanlığa bildirmek, Tüm verileri  29.09.2005 tarih ve 2005/47 sayıĢlı Genelge
topladıktan sonra yıllık istatistikleri hazırlamak.    31.01.2007 tarih ve 2007/6 sayılı Genelge
Müdürlüğümüz genel evraktan gelen Bakanlık genelge
ve duyuru yazılarını ġubemizde gelen yazı defterine
kaydedildikten sonra üst yazıyla ilgili sağlık kurum ve
kuruluĢlarına duyurusunu yapmak, broĢür ve afiĢleri
Sağlık Gruplar aracılığı ile tüm sağlık kurum ve
kuruluĢlara dağıtımını sağlamak. Kurum ve kuruluĢların
Bebek Dostu olabilmeleri için gerekli kriterlerin
sağlanmasına yardımcı olmak, Bebek Dostu Hastane
olmak için dosya hazırlayan Devlet Hastanelerini
değerlendirerek bakanlık denetçisi istemek, ayrıca Özel
hastane ve Bebek Dostu Sağlık KuruluĢu olmak isteyen
kuruluĢların değerlendirmelerini yapmak. Bebek Dostu
unvanı almıĢ kurum ve kuruluĢların çalıĢmalarını
denetlemek.                        03 Haziran 2003 tarih ve 2003/60 sayılı Genelge
Müdürlüğümüz genel evraktan gelen genelge ve duyuru
yazıları tüm sağlık kurum ve kuruluĢlara duyurusunu
yapmak, sağlık kurum ve kuruluĢlarımızdan aylık gelen
Anne Ölümleri Veri Sistemi Formları (Anne ölümü olduğu
aynı gün) Bakanlığın TSĠM sistemine girildikten sonra
üst yazı ile Bakanlığa bildirmek, anne ölümü olması
halinde Bakanlığımızca doldurulması istenen Anne
Ölümü Soru Kağıdı ve Anne Ölümü Sağlık Kurumu Kayıt
Ġnceleme Formu doldurulması sonucunda Ģüpheli
görülen anne ölümü ile ilgili idari soruĢturma açılmak
üzere Disiplin ve Hukuk Büro Amirliği ile iĢbirliği
yapmak. Tüm veriler topladıktan sonra yıllık istatistikleri
hazırlamak,                         05.04.2007 tarih ve 2007/27 sayılı Genelge
Bebek ölümü “doğumdan sonraki 365 gün içinde tüm
nedenlerle meydana gelen ölümler, Perinatal ölümler ise
“ölü doğumlarla birlikte ilk 7 gün içerisinde meydana
gelen ölümler” olarak tanımlanmaktadır. 22 hafta veya
500 gr mın üzerinde ölü doğan ve ölen her bebek için
Perinatal ve Bebek Ölümleri Bilgi Formu ilgili 1.ve
2.Basamak sağlık kuruluĢu tarafından doldurularak söz
konusu form ile birlikte hastane dosyası ve ekleri
tarafımıza gönderilmektedir. ġubemizce yapılan ön
çalıĢmadan sonra Valilik Oluru ile oluĢturulan "Ġl Bebek
Ölümlerini Ġnceleme Kurulu" tarafından değerlendirilen
vakalar Bakanlığa bildirmektedir.            04 Mayıs 2009 tarih ve 2009/31 sayılı genelge
Müdürlüğümüz genel evraktan gelen genelge ve duyuru
yazıları tüm sağlık kurum ve kuruluĢlara duyurusunu
yapmak, sağlık kurum ve kuruluĢlarımızdan aylık gelen
Form 102 (Aile Planlaması) Formları Bakanlığın TSĠM
sistemine aylık olarak girmek, Form 102 yi Bakanlığa 3
(üç), 6 (altı) ve yıllık olarak üst yazı ile Bakanlığa
bildirmek, Form 102 ile ilgili altı aylık ve yıllık malzeme
sarf formu doldurularak Bakanlığa göndermek, Sağlık       2827 sayılı Nüfus Planlaması hakkında Kanun
Ocaklarımız tarafından yılda iki defa gönderilen 15-49     (27.05.1989 tarih ve 18059 sayılı Resmi Gazete)
YaĢ Kadın Ġzlem Formları Bakanlığın TSĠM sistemine       01.11.2000 tarih ve 2000/110 sayılı Genelge
girmek                             07.03.2002 tarih ve 2002/30 sayılı Genelge


Zatürree ölümleri ve ishalli hastalıklar ile ilgili
Müdürlüğümüz genel evraktan gelen genelge ve duyuru
yazıları tüm sağlık kurum ve kuruluĢlara duyurusunu
yapmak, sağlık kurum ve kuruluĢlarımızdan aylık gelen
Form 103 ve Neonatal Tarama Programı (zatürree
ölümleri ve ishalli hastalıklar) Formları Bakanlığın TSĠM Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Genel
sistemine aylık olarak girmek,              Müdürlüğünün 05.02.2009 tarih ve 577 sayılı yazısı


· Kadın Sağlığı Eğitimleri ile ilgili Bakanlığımızın
genelgesi doğrultusunda üçer aylık sağlık kurum ve
kuruluĢlarımızdan gelen eğitim çalıĢmaları yazı ile birlikte
rapor halinde Bakanlığa bildirmek,               23.12.2005 tarih ve 4469 sayılı Bakanlık yazısı
NTP kapsamında tüm canlı doğan bebeklerin topuk
kanlarının “72 saatten sonra - 3 gün” içerisinde
alınmasını sağlamak, gelen topuk kanlarının kontrol
edilerek ve barkotlanarak Internet ortamında Refik
Saydam Hıfzısıhha Merkezi’ne ait sitede yer alan sisteme
bebeklere ait veri giriĢi yapılmakta ve haftanın iki günü
(Pazartesi ve PerĢembe) bilgileri girilen kanlar
listelenerek üst yazı ile Refik Saydam Hıfzısıhha
Merkezi’ne kargo ile gönderilmesi sağlanmaktadır.
Ayrıca günlük olarak Internet ortamından gönderilen
kanların sonucu takip edilerek sorunlu olan kanlar sağlık
gruplar aracılığı ile ilgili sağlık kurum ve kuruluĢa faks ve
yazı ile bildirilerek en kısa zamanda topuk kanının tekrar
alınarak üst yazıyla barkotsuz olarak RSHM ulaĢması
sağlanmakta, Fenilketonüri, Konjenital Hipotroidi ve
Biyotinidaz yönünde değerleri yüksek çıkan bebeklerin
3.basamağa sevkinin ve takibinin yapılması, ilk
gönderilen topuk kanının ilk 48 saat içinde alınması,
prematüre ve antibiyotikli olması (antibiyotik bitiminden
3 gün sonra topuk kanının tekrar alınması) halinde
tekrar topuk kanının alınarak barkotlu olarak en kısa
sürede RSHM ulaĢması sağlanmaktadır. Gönderilen
kanlar haftalık, olarak alınan kan sayısı ve malzeme sarf
durumunu gösteren çizelgeye iĢlenerek, ay sonunda        Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Genel
alınan kanlar tek formda toplanmaktadır. Ayrıca aylık      Müdürlüğünün 19.12.2006 tarih ve 4911 sayılı yazısı
olarak canlı doğan bebek sayısı ile alınan topuk kanı      2006/130 sayılı Genelgesi


Yılda iki defa eğitim planı hazırlayıp AÇS.AP. Genel  13 Kasım 1998 tarih ve 5167 sayılı Bakanlık yazısı
Müdürlüğüne bildirilmektedir. Plan doğrultusunda eğitim 24.01.2002 tarih ve 2002/11 sayılı Genelge 22.01.1997
alacak personeli belirleyip eğitim almalarını sağlamak. tarih ve 3720-242 sayılı Bakanlık yazısı
Müdürlüğümüz genel evraktan gelen Bakanlık genelge
ve duyuru yazılarını ġubemizde gelen yazı defterine
kaydedildikten sonra üst yazıyla ilgili sağlık kurumlarına
duyurusunu yapmak, Kurumlardan gelen aylık
bildirimleri AÇS.AP Genel Müdürlüğüne bildirmek. ĠĢitme
kaybı Ģüphesi ile sevk edilen bebeklerin Sağlık Ocakları
tarafından takibini sağlamak, Ġl geneline Yenidoğan
ĠĢitme Taramasını yaygınlaĢtırmak               31.01.2007 tarih ve 2007/5 sayılı Genelge
Müdürlüğümüzün genel evrağından gelen Bakanlık
genelge ve duyuru yazılarını ġubemizde gelen yazı
defterine kaydedildikten sonra üst yazıyla ilgili sağlık
kurum ve kuruluĢlarına duyurusunu yapmak, 1. ve 2.
Basamak Hemoglobinopati Tanı Merkezlerinden gelen
taĢıyıcı listelerini ve tüm Ġlçe Nüfus Müdürlüklerinden
gelen evlenme sayılarını üçer aylık Kalıtsal Kan
Hastalıkları Bildirim Formunda toplayarak üst yazı ve
mail yoluyla bakanlığa gönderilmesini sağlamak. Her yıl
düzenlenen Uluslararası Resim yarıĢmasında Bakanlıktan
gelen duyuru yazısı, broĢür ve afiĢleri Sağlık Gruplar
aracılığı ile tüm sağlık kurum ve kuruluĢlara ve
Talasemili çocuklara duyurmak, katılımlarını sağlamak.
Müdürlüğümüzde toplanan resimleri üst yazıyla
Bakanlığımıza kargo ile gönderilmesini sağlamak. Sağlık
Bakanlığı ve Talasemi Federasyonu iĢbirliği ile iki yılda
bir düzenlenen Uluslararası Talasemi Yaz Okulu ve her
yıl düzenlenen Ulusal Talasemi Gençlik Kampı duyuru
yazısı, broĢür ve afiĢleri Sağlık Gruplar aracılığı ile tüm
sağlık kurum ve kuruluĢlara ve Talasemili çocuklara
duyurmak, ilimiz organizasyon çalıĢmalarını yürütmek.
Talasemi taĢıyıcı çift ve kiĢilere danıĢmanlık hizmetinin   30.12.1993 tarih ve 3960 sayılı Kalıtsal Kan Hastalıkları
verilmesini sağlamak, taĢıyıcı çiftlere DNA Mutasyon     ile Mücadele Kanunu 24 Ekim 2002 tarih ve 24916 sayılı
analizi ve Prenatal tanı için üst yazı ile yönlendirmek, 3.  Resmi Gazete 08.04.2005 tarih ve 2005/62 sayılı
Basamak sağlık kuruluĢuna sevklerini sağlamak.        Genelge 21.10.1996/10 ve 25.10.2005/10 nolu Ġl
Talasemi hastalarının hasta kayıt formu sürekli        Hıfzıssıhha Kurul Kararları
Sağlık Ocaklarından gönderilen formların Ģubemizde
icmali yapılmakta ve AÇS.AP. Genel Müdürlüğüne giren
ayın ilk 5 iĢ günü içerisinde tsim ortamında         16.04.2008 tarih ve 2008/29 sayılı Genelge 02.12.2009
bildirilmektedir.                       tarih ve 35811 sayılı Bakanlık Yazısı


Tüm Hastanelerden altı ayda bir gönderilen formlar
Ģubemizde değerlendirilerek AÇS.AP. Genel
Müdürlüğüne mail ve üst yazı ile bildirilmektedir.      07.02.2007 tarih ve 327 sayılı Bakanlık yazısı
Üç ayda bir Tüm Hastanelerin Yenidoğan Yoğun bakım
malzeme durumları AÇS.AP. Genel Müdürlüğüne
bildirilmektedir.                       18.08.2005 tarih ve 2861 sayılı Bakanlık yazısı
                                            HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİM

      HİZMETTEN YARARLANANLAR               MERKEZİ İDARE
Sağlık Personelleri ve Halk               Ana Çocuk Sağ.Aile Pln.Gn.Md.
Sağlık Personelleri                   Ana Çocuk Sağ.Aile Pln.Gn.Md.
Halk                          Ana Çocuk Sağ.Aile Pln.Gn.Md.
Doğumdan itibaren 1 yaĢa kadar bebekler         Ana Çocuk Sağ.Aile Pln.Gn.Md.
4-12 ay arası anemisi olmayan bebekler, 4-24 ay arası
anemisi olan bebekler                  Ana Çocuk Sağ.Aile Pln.Gn.Md.
Sağlık kuruluĢuna baĢvuran gebe ve lohusalar     Ana Çocuk Sağ.Aile Pln.Gn.Md.
Ġlgili sağlık personeli, anneler           Ana Çocuk Sağ.Aile Pln.Gn.Md.
Gebelik, Doğum, Doğum sonrası 42 günde Ölen Anneler
ve 12-50 yaĢ grubu                 Ana Çocuk Sağ.Aile Pln.Gn.Md.
Doğum öncesi ve doğumdan itibaren 1 yaĢa kadar olan
bebekler                       Ana Çocuk Sağ.Aile Pln.Gn.Md.
15-49 YaĢ Kadınlar                 Ana Çocuk Sağ.Aile Pln.Gn.Md.
Halk ve tüm yenidoğan bebekler           Ana Çocuk Sağ.Aile Pln.Gn.Md.
Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemindeki
kadınlar                      Ana Çocuk Sağ.Aile Pln.Gn.Md.
Tüm yenidoğan bebekler               Ana Çocuk Sağ.Aile Pln.Gn.Md.
Ġlgili sağlık çalıĢanları             Ana Çocuk Sağ.Aile Pln.Gn.Md.
Tüm yenidoğan bebekler   Ana Çocuk Sağ.Aile Pln.Gn.Md.
Halk            Ana Çocuk Sağ.Aile Pln.Gn.Md.
Tüm Gebeler         Ana Çocuk Sağ.Aile Pln.Gn.Md.
Devlet ve Özel Hastaneler  Ana Çocuk Sağ.Aile Pln.Gn.Md.Tüm yenidoğan bebekler   Ana Çocuk Sağ.Aile Pln.Gn.Md.
HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

          TAŞRA BİRİMLERİ              MAHALLLİ İDARELER  DİĞER (Özel Sektör vb.)
 Ġl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup BaĢkanlığı, Hastane,
 Sağlık Ocağı
 Ġl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup BaĢkanlığı, Hastane,
 Sağlık Ocağı                                  Özel Sektör
 Ġl Sağlık Müdürlüğü                     Belediye      Özel Sektör
 Ġl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup BaĢkanlığı, Sağlık Ocağı
 Ġl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup BaĢkanlığı, Sağlık Ocağı
Ġl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup BaĢkanlığı, Sağlık Ocağı
Ġl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup BaĢkanlığı, Hastane,
Sağlık Ocağı                                   Özel Sektör
Ġl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup BaĢkanlığı, Hastane,
Sağlık Ocağı                        Muhtarlık, Belediye  Özel Sektör
Ġl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup BaĢkanlığı, Hastane,
Sağlık Ocağı                        Muhtarlık, Belediye  Özel Sektör
Ġl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup BaĢkanlığı, Hastane,
Sağlık Ocağı                      Özel Sektör
Ġl Sağlık Müdürlüğü, Hastane, Sağlık Ocağı       Özel Sektör
Ġl Sağlık Müdürlüğü, Hastane, Sağlık Ocağı
Ġl Sağlık Müdürlüğü, Hastane, Sağlık Ocağı       Özel Sektör
Ġl Sağlık Müdürlüğü, AÇS.AP.Merkezi
Ġl Sağlık Müdürlüğü, Hastane,Sağlık Ocakları
Ġl Sağlık Müdürlüğü, Hastane, Sağlık Ocağı
Ġl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup BaĢkanlığı, Sağlık Ocağı
Ġl Sağlık Müdürlüğü, HastaneĠl Sağlık Müdürlüğü, Hastane                Özel Sektör
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER         İLK BAŞVURU MAKAMI
YOK             YOK
YOK             Ġl Sağlık Müdürlüğü
YOK             YOK
YOK             YOK
YOK             YOK
YOK            YOK
              -Sağlık ocakları -Sağlık Grup BaĢkanlıkları -Sağlık
VAR (dosya hazırlanıyor)  Bakanlığı AÇS.Ap.Genel Müdürlüğü
YOK            YOK
YOK            Ġl Sağlık Müdürlüğü , Sağlık Grup BaĢkanlıkları
YOK  Sağlık Ocakları
YOK  Sağlık Ocakları, Hastaneler
YOK  Sağlık Ocakları
YOK  Sağlık Ocakları, Hastaneler
YOK  Ġl Sağlık Müdürlüğü
YOK  Hastaneler
YOK  Hastaneler, Sağlık Ocakları
YOK  Sağlık Ocakları
YOK  HastanelerYOK  Hastaneler
                                       HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
                              KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ
         PARAF LİSTESİ                   YAZIŞMALAR
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        ġubeler arası
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        ġubeler arası
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        ġubeler arası
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        ġubeler arası
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        ġubeler arası
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        ġubeler arası
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        YOK
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        ġubeler arası
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        ġubeler arası
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        ġubeler arası
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        ġubeler arası
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        ġubeler arası
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        ġubeler arasıMemur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        ġubeler arası
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        ġubeler arası
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        ġubeler arasıMemur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        ġubeler arasıMemur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        ġubeler arası

Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        ġubeler arası
İN SUNUM SÜRECİNDE
        KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ              MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN
             YAZIŞMALAR                      TAMAMLANMA SÜRESİ
      -Sağlık ocakları -Sağlık Grup BaĢkanlıkları -Sağlık
      Bakanlığı AÇS.Ap.Genel Müdürlüğü           0 ---
      -Sağlık ocakları -Sağlık Grup BaĢkanlıkları -Sağlık
      Bakanlığı AÇS.Ap.Genel Müdürlüğü           3 Gün
      -Sağlık ocakları -Sağlık Grup BaĢkanlıkları -Sağlık
      Bakanlığı AÇS.Ap.Genel Müdürlüğü           1 Hafta
      -Sağlık ocakları -Sağlık Grup BaĢkanlıkları -Sağlık
      Bakanlığı AÇS.Ap.Genel Müdürlüğü           1 Ay
      -Sağlık ocakları -Sağlık Grup BaĢkanlıkları -Sağlık
      Bakanlığı AÇS.Ap.Genel Müdürlüğü           1 Ay
-Sağlık ocakları -Sağlık Grup BaĢkanlıkları -Sağlık
Bakanlığı AÇS.Ap.Genel Müdürlüğü           1 Ay
-Sağlık ocakları -Sağlık Grup BaĢkanlıkları -Sağlık
Bakanlığı AÇS.Ap.Genel Müdürlüğü           1 Yıl
-Sağlık ocakları -Sağlık Grup BaĢkanlıkları -Sağlık
Bakanlığı AÇS.Ap.Genel Müdürlüğü           1 Ay
-Sağlık ocakları -Sağlık Grup BaĢkanlıkları -Sağlık
Bakanlığı AÇS.Ap.Genel Müdürlüğü           1 Ay
-Sağlık ocakları -Sağlık Grup BaĢkanlıkları -Sağlık
Bakanlığı AÇS.Ap.Genel Müdürlüğü           1 Ay
-Sağlık ocakları -Sağlık Grup BaĢkanlıkları -Sağlık
Bakanlığı AÇS.Ap.Genel Müdürlüğü           1 Ay
-Sağlık ocakları -Sağlık Grup BaĢkanlıkları -Sağlık
Bakanlığı AÇS.Ap.Genel Müdürlüğü           3 Ay
-Sağlık ocakları -Sağlık Grup BaĢkanlıkları -Sağlık
Bakanlığı AÇS.Ap.Genel Müdürlüğü           haftada 2 defa-Sağlık ocakları -Sağlık Grup BaĢkanlıkları -Sağlık
Bakanlığı AÇS.Ap.Genel Müdürlüğü           1 Ay
-Sağlık ocakları -Sağlık Grup BaĢkanlıkları -Sağlık
Bakanlığı AÇS.Ap.Genel Müdürlüğü            1 Ay
-Sağlık ocakları -Sağlık Grup BaĢkanlıkları -Sağlık
Bakanlığı AÇS.Ap.Genel Müdürlüğü            1 Ay-Sağlık ocakları -Sağlık Grup BaĢkanlıkları -Sağlık
Bakanlığı AÇS.Ap.Genel Müdürlüğü            1 Ay-Sağlık Grup BaĢkanlıkları -Sağlık Bakanlığı
AÇS.Ap.Genel Müdürlüğü                 3 Ay

-Hastane -Sağlık Grup BaĢkanlıkları -Sağlık Bakanlığı
AÇS.Ap.Genel Müdürlüğü                 3 Ay
                                HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP
 HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ  YILLIK İŞLEM SAYISI        SUNULAMAYACAĞI
5 Modül eğitim 15 Gün         5           Sunulmuyor
3 Gün                 1           Sunulmuyor
1 Hafta                6           Sunulmuyor
1 Ay                  12          Sunulmuyor
1 Ay                  12          Sunulmuyor
1 Ay  12  Sunulmuyor
1 Yıl  3  Sunulmuyor
1 Ay  12  tsimweb@saglik.gov.tr
1 Ay  12  Sunulmuyor
1 Ay   12  tsimweb@saglik.gov.tr
1 Ay   12  tsimweb@saglik.gov.tr
3 Ay   4   Sunulmuyor
1 Hafta  104  rshm.gov.tr
1 Ay   12  Sunulmuyor
1 Ay  12  Sunulmuyor
1 Ay  12  Sunulmuyor
1 Ay  12  tsimweb@saglik.gov.tr
3 Ay  4  Sunuluyor3 Ay  4  Sunulmuyor
SIRA NO   KURUM KODU   STANDART DOSYA PLANI KODU            HİZMETİN ADI  1   B104ĠSM4480004  420000000          Sağlık ocağı planlaması  2   B104ĠSM4480004  420000000          Sağlık Evi Planlaması
  3   B104ĠSM4480004  400000000          Gezici Mobil Sağlık hizmeti  4   B104ĠSM4480004  400000000          24 saat personel bulunduran sağlık ocakları
  5   B104ĠSM4480004  999000000          Sağlık ocağı isim değiĢikliği
  6   B104ĠSM4480004  420000000          Sağlık ocağı bölgesinde yeni mahalle oluĢumu
  7   B104ĠSM4480004  999000000          Okul Sağlığı Hizmetleri
  8   B104ĠSM4480004  116040000          Adli Tabiplik Hizmetlerinin yürütülmesi  9   B104ĠSM4480004  999000000          Aile Hekimliği

 10   B104ĠSM4480004  300000000          Tahsis iĢlemleri
 11   B104ĠSM4480004  400000000          Kurum tabiplikleri
                               HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE
          HİZMETİN TANIMI                      NUMARASINüfus kriterlerine uygun olarak sağlık ocağı planlaması    28.08.2003 tarih-12918 sayılı genelgeNüfus kriterlerine uygun olarak sağlık evi planlaması     28.08.2003 tarih-12918 sayılı genelge


Bütün vatandaĢların düzenli olarak sağlık hizmetlerinden
yararlanmasını sağlamak, toplum sağlığını korumak ve
yükseltmek amacıyla bu hizmetlerin gezici sağlık hizmeti 16.10.2001 tarih ve 17006 sayılı yazı(2001/80 sayılı
veren ekiplerce sağlanması                genelge)24 saat 1. basamak sağlık hizmeti vermek           28.08.2003 tarih ve 12919 sayılı genelge
Sağlık ocağına hayırsever ve Ģehir isimlerinin verilmesi   04.05.2004 tarih ve 275 sayılı yönerge
Yeni oluĢan mahallelerin sağlık ocağına bağlanması      19/10/2004 tarih ve 16043 sayılı genelge


öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının
değerlendirilmesi, sağlık eğitiminin verilebilmesi için
yapılan çalıĢmaların tümü.                  11/09/2008 tarih ve 2008/58 sayılı genelge
Aylık olarak adli nöbet listelerinin hazırlanarak ilgili
kurumlara bildirilmesi                    22.09.2005 tarih ve 13292 2005/143 sayılı genelge


                               09.12.2004 tarih ve 25665 sayılı Resmi Gazetede
Ġldeki Aile Hekimliği hazırlıkları çalıĢmalarını yapılması,  yayımlanarak yürürlüğe giren 5258 sayılı Kanun
Sağlık Ocağı ve sağlık evleri için arsa ve bina
tahsislerinin yapılması                    04.05.2004 tarih ve 275 sayılı yönerge


Etkin,verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını     5283 sayılı kanun ve bu kanunun 6.maddesine istinaden
sağlamak üzere bazı kamu kurum ve kuruluĢlara ait       çıkarılan kurum tabiplikleri standardına dair tebliğ,kurum
kurum tabipliklerinin açılmalarına, hizmet ve personel    tabipliklerinin standardına dair tebliğde değiĢiklik
standartlarının belirlenmesine ve faaliyetlerine iliĢkin   yapılmasına dair tebliğ,21.02.2005tarih ve 2005/28
usül ve esasları düzenlemektir                sayılı genelge,
                                            HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİM

      HİZMETTEN YARARLANANLAR              MERKEZİ İDAREVatandaĢlar                      Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.VatandaĢlar                      Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.
VatandaĢlar                      Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.VatandaĢlar                      Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.
VatandaĢlar                      Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.
VatandaĢlar                      Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.
Öğrenciler ve okul çalıĢanları            Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.
VatandaĢlar                      Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.VatandaĢlar                      Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.

VatandaĢlar                      Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.
Kamu kurum ve kuruluĢ çalıĢanları ve aile bireyleri  Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.
HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

          TAŞRA BİRİMLERİ              MAHALLLİ İDARELER  DİĞER (Özel Sektör vb.) Ġl Sağlık Müdürlüğü Ġl Sağlık Müdürlüğü
 Ġl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup BaĢkanlığı, Sağlık Ocağı Ġl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup BaĢkanlığı, Sağlık Ocağı
 Ġl Sağlık Müdürlüğü
 Ġl Sağlık Müdürlüğü
 Ġl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup BaĢkanlığı, Sağlık Ocağı
 Ġl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup BaĢkanlığı, Hastane,
 Sağlık Ocağı Ġl Sağlık Müdürlüğü

 Ġl Sağlık Müdürlüğü
 Ġl Sağlık Müdürlüğü
   BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER    İLK BAŞVURU MAKAMI           PARAF LİSTESİ

                               Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Valilik onayı             Ġl Sağlık Müdürlüğü  Müdürü, Vali Yardımcısı

                               Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Valilik onayı             Sağlık Müdürlüğü   Müdürü, Vali Yardımcısı
                               Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Valilik onayı             Sağlık Müdürlüğü   Müdürü

                               Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Valilik onayı             Sağlık Müdürlüğü   Müdürü                               Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Valilik onayı             Sağlık Müdürlüğü   Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali                               Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Belediye Meclis kararı         Sağlık Müdürlüğü   Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali                               Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Valilik onayı             Sağlık Müdürlüğü   Müdürü
                               Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Valilik onayı             Sağlık Müdürlüğü   Müdürü


                               Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Valilik onayı             Sağlık Müdürlüğü   Müdürü
                               Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
1-Yönerge 2-Protokol 3-Tahsis Belges  Sağlık Müdürlüğü   Müdürü, Vali Yardımcısı
                               Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Kurum Tbipliği Aylık Bildirim Formu  Sağlık Müdürlüğü   Müdürü
                HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
   KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ    KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ
        YAZIŞMALAR                YAZIŞMALAR

Ġlgili ġube Müdürlükleri ile 28.08.2003 tarih-12918 sayılı Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel
genelge                          Müdürlüğü 28.08.2003 tarih-12918 sayılı genelge

Ġlgili ġube Müdürlükleri ile 28.08.2003 tarih-12918 sayılı Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel
genelge                          Müdürlüğü 28.08.2003 tarih-12918 sayılı genelge                             Sağlık Grup BaĢkanlıkları ve Sağlık Bakanlığı Temel
Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürlüğü araç temini      Sağ.Hiz. G.M. Aylık Faaliyet Raporu 16.10.2001 tarih ve
için(2001/80 sayılı genelge)               17006 sayılı yazı(2001/80 sayılı genelge)
                             Sağlık Grup BaĢkanlıkları ve Sağlık Bakanlığı Temel
                             Sağ.Hiz. G.M. Aylık Faaliyet Raporu 28/08/2003 tarih ve
YOK                           12919 sayılı genelge)
                             Valilik Makamı, Sağlık Grup BaĢkanlıkları ve Sağlık
                             Bakanlığı Temel Sağlık Hiz. G.M. 04.05.2004 tarih ve
Ġlgili ġube Müdürlükleri ile 04/05/2004 tarih ve 275   275 sayılı yönerge doğrultusunda Valilik Oluru
sayılı yönerge                      gönderilmesi
                             Valilik Makamı, Sağlık Grup BaĢkanlıkları ve Sağlık
                             Bakanlığı Temel Sağlık Hiz. G.M. 19/10/2009 tarih ve
Ġlgili ġube Müdürlükleri ile 19/10/2004 tarih ve 16043  16043 sayılı genelge doğrultusunda Valilik Oluru
sayılı genelge                      gönderilmesi


                             Sağlık Grup BaĢkanlıkları, Ġl Milli Eğitim Müdürlükleri ile
                             Okul Sağlığı Hizmetleri ile ilgili formun gönderilmesi
YOK                           11/09/2008 tarih ve 2008/58 sayılı genelge


                             Sağlık Ocakları, Cumhuriyet Savcılığı, Belediye
                             BaĢkanlığı, Merkez Ġlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez
                             Ġlçe Polis Karakolu, Emniyet Müdürlüğüne listerin
                             22.09.2005 tarih ve 13292 2005/143 sayılı genelge
YOK                           doğrultusunda gönderilmesi
Ġlgili ġube Müdürlükleri ile 09.12.2004 atrih ve 25665  Sağlık Grup BaĢkanlıkları 09.12.2004 tarih ve 25665
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren    sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
5258 sayılı Kanun                    5258 sayılı Kanun

Sağlık Grup BaĢkanlıkları                Valilik, Bakanlık
                             Ġldeki Kurum Tabipliği olan kurumlardan alınan bildirim
                             formlarının Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri
YOK                           Genel Müdürlüğüne gönderilmesi
     MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN
       TAMAMLANMA SÜRESİ      HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ  YILLIK İŞLEM SAYISI30 Gün                  10 Gün                 130 Gün                  10 Gün                 1
30 Gün                  20 Gün                 1230 Gün                  7 Gün                 12
30 Gün                  10 Gün                 1
30 Gün                  10 Gün                 1
1 Yıl                  8 Ay                  1
30 Gün                  5 Gün                 1230 Gün                  15 Gün                 1

30 Gün                  10 Gün                 1
30 Gün                  20 Gün                 12
  HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP
       SUNULAMAYACAĞISunulmuyorSunulmuyor
birincibasamak@saglik.gov.trSunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
SunulmuyorSunulmuyor

Sunulmuyor
birincibasamak@saglik.gov.tr
SIRA NO   KURUM KODU   STANDART DOSYA PLANI KODU           HİZMETİN ADI
  1   B104ĠSM4480024  140030000          Akupunktur ruhsat iĢlemleri
  2   B104ĠSM4480024  132030000          Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Ruhsat ĠĢlemleri
                 Evde Bakım Hizmeti Sunan Özel Sağlık KuruluĢları
3  B104ĠSM4480024  150990000  Ruhsat ĠĢlemleri
4  B104ĠSM4480024  134010000  Optisyenlik Müesseseleri ruhsat iĢlemleri
                            HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE
         HİZMETİN TANIMI                    NUMARASI
                             Akapunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık KuruluĢları
                             ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelikte
Akupunktur merkezleri ve ünitelerinin uygunluk belgeleri DeğiĢiklik Yapılmasına dair Yönetmelik
                            Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulayan Özel Sağlık
Hiperbarik Tedavi Merkezleri Uygunluk Belgeleri     KuruluĢları Hakkındaki Yönetmelik
Evde Bakım hizmeti Sunan özel sağlık KuruluĢları  Evde Bakım Hizmeti Sunan Özel Sağlık KuruluĢları
Uygunluk Belgeleri                 Hakkındaki Yönetmelik
                          5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun Optisyenlik
Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi        Müesseseleri Hakkında Yönetmelik
                      HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

 HİZMETTEN YARARLANANLAR      MERKEZİ İDARE       TAŞRA BİRİMLERİ   MAHALLLİ İDARELER
Özel KuruluĢlar      Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü
Özel KuruluĢlar      Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü
Özel KuruluĢlar  Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü
Özel kuruluĢlar  Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü
ARIN/BİRİMLERİN ADI

      DİĞER (Özel Sektör vb.)        BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER            İLK BAŞVURU MAKAMI
                   AKUPUNKTUR TEDAVĠSĠ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK
                   KURULUġLARI ĠLE BU TEDAVĠNĠN UYGULANMASI
                   HAKKINDA YÖNETMELĠK Bu Yönetmelik 17 Eylül2002
                   gün ve 24879 sayılıResmi Gazete?de yayımlanarak
                   yürürlüğe girmiĢtir. Sağlık kuruluĢu bünyesinde
                   akupunktur tedavisi yapacaklar bizzat veya mesul
                   müdürleri vasıtasıyla Müdürlüğe bir dilekçe ile
                   baĢvururlar. Dilekçeye ekli baĢvuru dosyasında
                   bulunması gereken bilgi ve belgeler Ģunlardır: Ayakta
                   TeĢhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluĢları
                   Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre verilmiĢ
                   uygunluk belgesi veya özel hastaneler ile ilgili mevzuat
                   hükümlerine göre verilmiĢ hastane ruhsatı, Sağlık
                   kuruluĢunun oda esasında bütün mekanlarının ne
                   amaçla kullanılacağını gösterir mimari olarak çizilmiĢ en
                   az 1/100 ölçekli ve hizmet sınırları içerisinde bulunduğu
                   sağlık ocağı hekimince yerinde görülerek ""plan
                   mahalline uygundur"" Ģeklinde onaylanmıĢ plan örneği,
                   Sağlık kuruluĢunda kullanılacak olan ve bulundurulması
                   mecburi asgari tıbbi malzeme ve donanım ile ilaç listeleri
                   dikkate alınarak hazırlanmıĢ, bizzat veya mesul müdürce
                   imzalanmıĢ ve hizmet sınırları içerisinde bulunduğu
                   sağlık ocağı hekimince yerinde bizzat görülerek
                   doğruluğu onaylanmıĢ asgari araç-gereç ve ilaç listesi,
                   Sağlık kuruluĢunda akupunktur uygulayacak hekimlerin
                   diplomalarının varsa uzmanlık belgelerinin ve Bakanlıkça
                   düzenlenen ""Akupunktur Tedavisi Uygulama          Ġl Sağlık Müdürlüğü
                   "Sağlık Bakanlığından 1 /8/ 2001 gün ve 24480 sayılı
                   7/11/2002 gün ve 24929 sayılı (değiĢiklik) 6/11/2007
                   gün ve 26692 sayılı (değiĢiklik) HĠPERBARĠK OKSĠJEN
                   TEDAVĠSĠ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI
                   HAKKINDA YÖNETMELĠK Sağlık kuruluĢu açacakların
                   bizzat veya mes?ul müdürleri vasıtasıyla müdürlüğe bir
                   dilekçe ve ekli dosya ile baĢvurmaları gerekir. Dilekçe ve
                   ekli olarak baĢvuru dosyasında bulunması gereken bilgi
                   ve belgeler Ģunlardır: ? Sağlık kuruluĢunun unvanını,
                   sahibini veya sahiplerini, faaliyet göstereceği adresi ve
                   sağlık kuruluĢunun açılıĢı ile ilgili iĢlemlerinin
                   baĢlatılmasını talep eden mes?ul müdür tarafından
                   imzalı baĢvuru dilekçesi, ? Sağlık kuruluĢunun, yerleĢim
                   planını gösterir 1/100 ölçekli mimar tarafından tasdik
                   edilmiĢ krokisi, ? Yangına karĢı gereken tedbirlerin
                   alındığına dair ilgili mevzuatına göre yetkili mercilerden
                   alınan belge örneği, ? Sağlık kuruluĢu bir ticaret Ģirketi
                   tarafından açılacak ise, Ģirket ortaklarını gösterir ticaret
                   sicili gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile
                   ortaklarının tamamının hekim olduklarını belgelemek
                   üzere söz konusu Ģirket ortaklarının diplomalarının,
                   varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlük tarafından onaylı
                   birer örneği, ? Sağlık kuruluĢunda kullanılacak cihazları
                   gösterir bir liste, ? (DeğiĢik : 07 Kasım 2002
                   ?Sayı:24929) Sağlık kuruluĢunda hasta nakli için
                   kullanılmak üzere bulundurulacak olan ambulansla ilgili Sağlık Müdürlüğü
"R.G. Tarihi:10.03.2005 R.G. Sayısı:25751 Evde Bakım
Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik Sağlık kuruluĢu
açacakların bizzat veya mesul müdürleri vasıtasıyla
sağlık kuruluĢunun unvanı, sahibi veya sahiplerini,
faaliyet göstereceği adresi, merkez olarak açılacak ise
mesul müdürün, birim olarak açılacak ise birim
sorumlusunun ismi, unvanı, hizmet vereceği alanları ve
sağlık kuruluĢunun açılması ile ilgili iĢlemlerin
baĢlatılmasını talep eden ve bir örneği Ek-1?de bulunan
dilekçe ile Müdürlüğe baĢvurmaları gerekir. Dilekçeye
ekli olarak baĢvuru dosyasında bulunması gereken bilgi
ve belgeler Ģunlardır: a) Sağlık kuruluĢunun oda
esasında bütün mekanlarının ne amaçla kullanılacağını
gösterir en az 1/100 ölçekli onaylanmıĢ plan örneği, b)
Merkez olarak açılacak sağlık kuruluĢu bir ticaret Ģirketi
tarafından açılacak ise, Ģirket ortaklarını gösterir ticaret
sicil gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği, c) Birim
olarak faaliyet gösterilecek ise bünyesinde bulunduğu
sağlık kuruluĢunun uygunluk belgesi/ruhsatnamesinin
Müdürlükçe onaylı örneği, d) Sağlık kuruluĢunda
çalıĢacak tüm personelin listesi ile diplomalarının
Müdürlükçe onaylı örnekleri, nüfus cüzdanlarının
fotokopisi ve ikiĢer adet vesikalık fotoğrafları, e) Sağlık
kuruluĢunda çalıĢacak bütün sağlık personelinin
herhangi bir kamu kuruluĢunda görev yapıp
yapmadıklarını beyan eden dilekçeleri ile görev       Sağlık Müdürlüğü
"Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik
Optisyenlik müessesi açacak olanlar bizzat veya mesul
müdürü tarafından, müessesenin açılacağı adresin,
kuruluĢ unvanının, sahip veya sahiplerinin belirtildiği ve
açılma iĢlemlerinin baĢlatılmasını talep eden bir dilekçe
ile idareye baĢvurur. BaĢvuru dilekçesine ekli baĢvuru
dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler
Ģunlardır: a) Optisyenlik diplomasının noter tasdikli
sureti; gözlükçü ruhsatnamesini haiz olan birisi
tarafından açılacak ise gözlükçülük ruhsatnamesinin
aslının da ibrazı suretiyle noter tasdikli sureti; Göz
Hastalıkları Uzmanlığı Belgesinin noter tasdikli sureti ve
kayıtlı olduğu il tabip odasından alınmıĢ olan tabiplik
mesleğini icra etmediğine dair belgenin aslı, b)
Müessese sahibi optisyenlik mesleğini icra etme hak ve
yetkisini haiz olmayan gerçek kiĢi ise sahibinin ve mesul
müdürün nüfus cüzdanının noter tasdikli sureti, c)
Optisyenlik müessesesi bir ticaret Ģirketi tarafından
açılacak ise ticaret sicil gazetesinin örneği, d) Müessese
sahibi ile mesul müdür arasında akdedilmiĢ hizmet
sözleĢmesi, e) Mesul müdüre ait son altı ay içerisinde
çekilmiĢ 3 adet vesikalık fotoğraf, f) Mesul müdürün
ikamet ettiği adrese ait muhtarlıktan alınmıĢ ikametgâh
belgesi, g) Mesul Müdürün optisyenlik yapabileceğine
dair son iki ay içerisinde alınmıĢ sağlık kurulu raporunun Sağlık Müdürlüğü
                                         HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
                              KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ
         PARAF LİSTESİ                   YAZIŞMALAR
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık  Mevzuatın yorumlanmasında tereddüte düĢülen
Müdürü, Vali                     konularda görüĢ sorulması
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık  Mevzuatın yorumlanmasında tereddüte düĢülen
Müdürü, Vali                     konularda görüĢ sorulması
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık  Mevzuatın yorumlanmasında tereddüte düĢülen
Müdürü, Vali                     konularda görüĢ sorulması
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık  Mevzuatın yorumlanmasında tereddüte düĢülen
Müdürü, Vali                     konularda görüĢ sorulması
ZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
        KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ            MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN
              YAZIŞMALAR                    TAMAMLANMA SÜRESİ
      Ġlgili özel ve kamu kuruluĢlarına ilgili mevzuat
      hükümlerini duyurma                15 Gün
      Ġlgili özel ve kamu kuruluĢlarına ilgili mevzuat
      hükümlerini duyurma                1 Ay
Ġlgili özel ve kamu kuruluĢlarına ilgili mevzuat
hükümlerini duyurma                15 Gün
Ġlgili özel ve kamu kuruluĢlarına ilgili mevzuat
hükümlerini duyurma                15 Gün
                                HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP
 HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ  YILLIK İŞLEM SAYISI        SUNULAMAYACAĞI
15 Gün                 1           Sunulmuyor
1 Ay                  0           Sunulmuyor
15 Gün  0  Sunulmuyor
15 Gün  1  Sunulmuyor
SIRA NO   KURUM KODU   STANDART DOSYA PLANI KODU            HİZMETİN ADI
                            FORM 023 (Aylık ÇalıĢma Bildirileri) Veri Toplama ve
  1   B104ISM4480012  42000000          istatistik hizmetleri
                            FORM 018/A (Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Hariç Hastalık
  2   B104ISM4480012  42000000          Ġstatistik Formu) Veri Toplama ve istatistik hizmetleri
                            FORM 002-003 (Yıl Ortası Nüfus Tespitleri)Veri Toplama
  3   B104ISM4480012  42000000          ve istatistik hizmetleri
                            FORM 053/A (Hastalık Ġstaistik Formu)Veri Toplama ve
  4   B104ISM4480012  42000000          istatistik hizmetleri
                            FORM 056 (Hastane Yatak Muvazene Formu) )Veri
  5   B104ISM4480012  42000000          Toplama ve istatistik hizmetleri
                            FORM 057 (Laboratuvar ÇalıĢmaları) )Veri Toplama ve
  6   B104ISM4480012  42000000          istatistik hizmetleri                            FORM 113 (Aylık Kan ÇalıĢmaları Bildirileri) )Veri
  7   B104ISM4480012  42000000          Toplama ve istatistik hizmetleri
                            ÖLÜM ĠSTATĠSTĠK ÇALIġMALARI Veri Toplama ve
  8   B104ISM4480012  42000000          istatistik hizmetleri
                            ĠSTATĠSTĠK YILLIK ÇALIġMALARI Veri Toplama ve
  9   B104ISM4480012  40030000          istatistik hizmetleri
                            ĠL PLANLAMA ÇALIġMALARI VE ORGANĠZASYONU Veri
 10   B104ISM4480012  40000000          Toplama ve istatistik hizmetleri
                            BRĠFĠNG ÇALIġMALARI Veri Toplama ve istatistik
 11   B104ISM4480012  41010000          hizmetleri                            ĠL VERĠ DEĞERLENDĠRME VE BÖLGE
                            KOORDĠNATÖRLÜĞÜ ÇALIġMALARI Veri Toplama ve
 12   B104ISM4480012  663010000          istatistik hizmetleri
13  B104ISM4480012  445990000  Kanser istatistiklerinin tutulması
14  B104ISM4480012  702010000  TSĠM ,ÇKYS EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ
15  B104ISM4480012  702010000  TSĠM VE ÇKYS SĠSTEM YÖNETĠMĠ HĠZMETLERĠ                 Birinci basamak ortalama ek ödeme sisteminin
16  B104ISM4480012  708000000  iĢletilmesi
17  B104ISM4480012  708000000  Doktor bilgi bankasının verilerinin takibi
18  B104ISM4480012  708000000  Web Tabanlı Ġstatistik formlarının takibi19  B104ISM4480012  708000000  Sağlık Bakanlığı kimlik paylaĢım sisteminin Yürütülmesi20  B104ISM4480012  710000000  Sağlıkta DönüĢüm (e-sağlık, teletıp,sağlıknet vb)

21  B104ISM4480012  20000000  Olurlar,Onaylar


                 Sağlık Müdürlüğü ve Birinci Basamaktaki Bilgisayar
                 sisteminin, Ağ Bağlantısının, Donanım ve yazımların,
22  B104ISM4480012  700000000  internet Bağlantısının ĠĢler Durumda tutulması
                               HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE
          HİZMETİN TANIMI                      NUMARASI
Bakanlıkça Tespit edilen esaslar çerçevesinde Birinci
Basamak sağlık kuruluĢlarından (Sağlık Ocağı ve AÇS
Merkezleri) doğrudan veya ilgili birimlerce derlenen
istatistiki bilgileri toplamak gerekli kontrollerini yapmak
ve değerlendirmek.                      Bakanlık emirleri doğrultusunda
Bakanlıkça Tespit edilen esaslar çerçevesinde Birinci
Basamak sağlık kuruluĢlarından (Sağlık Ocağı ve AÇS
Merkezleri) doğrudan veya ilgili birimlerce derlenen
istatistiki bilgileri toplamak gerekli kontrollerini yapmak
ve değerlendirmek.                      Bakanlık emirleri doğrultusunda
Bakanlıkça Tespit edilen esaslar çerçevesinde Birinci
Basamak sağlık kuruluĢlarından (Sağlık Ocakları)
doğrudan veya ilgili birimlerce derlenen istatistiki bilgileri
toplamak gerekli kontrollerini yapmak ve
değerlendirmek.                        Bakanlık emirleri doğrultusunda


Bakanlıkça Tespit edilen esaslar çerçevesinde Ġkinci
Basamak (resmi ve özel hastanelerden) doğrudan veya
ilgili birimlerce derlenen istatistiki bilgileri toplamak
gerekli kontrollerini yapmak ve değerlendirmek.        Bakanlık emirleri doğrultusunda


Bakanlıkça Tespit edilen esaslar çerçevesinde Ġkinci
Basamak (resmi ve özel hastanelerden) doğrudan veya
ilgili birimlerce derlenen istatistiki bilgileri toplamak
gerekli kontrollerini yapmak ve değerlendirmek.        Bakanlık emirleri doğrultusunda


Bakanlıkça Tespit edilen esaslar çerçevesinde Ġkinci
Basamak (devlet hastanelerinden) doğrudan veya ilgili
birimlerce derlenen istatistiki bilgileri toplamak gerekli
kontrollerini yapmak ve değerlendirmek.            Bakanlık emirleri doğrultusunda
Bakanlıkça Tespit edilen esaslar çerçevesinde Kan
Merkezlerinden doğrudan veya ilgili birimlerce derlenen
istatistiki bilgileri toplamak gerekli kontrollerini yapmak
ve değerlendirmek.                      Bakanlık emirleri doğrultusunda


Bakanlıkça Tespit edilen esaslar çerçevesinde resmi ve
özel sağlık Kurum ve kuruluĢlarından doğrudan veya
ilgili birimlerce derlenen istatistiki bilgileri toplamak
gerekli kontrollerini yapmak ve değerlendirmek.        Bakanlık emirleri doğrultusunda


Bakanlıkça Tespit edilen esaslar çerçevesinde resmi ve
özel sağlık Kurum ve kuruluĢlarından doğrudan veya
ilgili birimlerce derlenen istatistiki bilgileri toplamak
gerekli kontrollerini yapmak ve değerlendirmek.        Bakanlık emirleri doğrultusunda


Bakanlıkça Tespit edilen esaslar çerçevesinde resmi ve
özel sağlık Kurum ve kuruluĢlarından doğrudan veya
ilgili birimlerce derlenen istatistiki bilgileri toplamak
gerekli kontrollerini yapmak ve değerlendirmek.        Bakanlık emirleri doğrultusunda


Bakanlıkça Tespit edilen esaslar çerçevesinde resmi ve
özel sağlık Kurum ve kuruluĢlarından doğrudan veya
ilgili birimlerce derlenen istatistiki bilgileri toplamak
gerekli kontrollerini yapmak ve değerlendirmek.        Bakanlık emirleri doğrultusunda


Bakanlıkça Tespit edilen esaslar çerçevesinde resmi ve
özel sağlık Kurum ve kuruluĢlarından doğrudan veya
ilgili birimlerce derlenen istatistiki bilgileri toplamak
gerekli kontrollerini yapmak ve değerlendirmek.        Bakanlık emirleri doğrultusunda
Bakanlıkça Tespit edilen esaslar çerçevesinde resmi ve
özel sağlık Kurum ve kuruluĢlarından doğrudan veya
ilgili birimlerce derlenen istatistiki bilgileri toplamak
gerekli kontrollerini yapmak ve değerlendirmek.       Bakanlık emirleri doğrultusunda
Bakanlıkça oluĢturulan, Web tabanlı çalıĢana TSĠM (
Temel Sağlık Ġstatistikleri Modülü ) ve ÇKYS ( çekirdek
Kaynak Yönetim Sistemi ) programlarının kurumlarca
kullanımında oluĢan aksaklıkların çözümü ve danıĢmanlık
hizmeti                         Bakanlık emirleri doğrultusunda
Bakanlıkça oluĢturulan, Web tabanlı çalıĢana TSĠM (
Temel Sağlık Ġstatistikleri Modülü ) ve ÇKYS ( çekirdek
Kaynak Yönetim Sistemi ) programlarının iĢleyiĢindeki
yönetim çalıĢmaları                     Bakanlık emirleri doğrultusunda
Bakanlıkça Tespit edilen esaslar çerçevesinde
Müdürlüğümüzce Birinci Basamak sağlık kuruluĢlarının
Döner Sermaye verilerinin Bakanlığın web sayfasına
verileri aktarmak                      Bakanlık emirleri doğrultusunda
Bakanlıkça Tespit edilen esaslar çerçevesinde Ġlimize ait
resmi ve özel sağlık Kurum ve kuruluĢlarından gelen
eksik ve hata talepleri doğrultusunda Bakanlığımıza
bildirmek                          Bakanlık emirleri doğrultusunda


Bakanlıkça Tespit edilen esaslar çerçevesinde resmi ve
özel sağlık Kurum ve kuruluĢlarından doğrudan veya
ilgili birimlerce fBakanlık web sayfasına verilerin giriĢinin
yapılmasını sağlamak                     Bakanlık emirleri doğrultusunda
Bakanlıkça Tespit edilen esaslar çerçevesinde sağlık
Kurum ve kuruluĢların Sistemle ilgili sorunlarını
Bakanlıkla koordine çözümlemek               Bakanlık emirleri doğrultusunda
Bakanlıkça Tespit edilen esaslar çerçevesinde Resmi ve
Özel sağlık Kurum ve kuruluĢların Programlarla ilgili
iĢleyiĢlerini koordine etmek                Bakanlık emirleri doğrultusunda
Bakanlıkça Tespit edilen esaslar çerçevesinde hareket
etmek                            Bakanlık emirleri doğrultusundaBakanlıkça Tespit edilen esaslar çerçevesinde ilgili
hizmeti yürütmek                      Bakanlık emirleri doğrultusunda
                           HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

    HİZMETTEN YARARLANANLAR       MERKEZİ İDARE      TAŞRA BİRİMLERİ
VatandaĢ+kurum          Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü
VatandaĢ+kurum          Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü
VatandaĢ+kurum          Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü
VatandaĢ+kurum          Tedavi Hizmetleri Gn.Md.     Ġl Sağlık Müdürlüğü
VatandaĢ+kurum          Tedavi Hizmetleri Gn.Md.     Ġl Sağlık Müdürlüğü
VatandaĢ+kurum          Tedavi Hizmetleri Gn.Md.     Ġl Sağlık Müdürlüğü
VatandaĢ+kurum          Tedavi Hizmetleri Gn.Md.     Ġl Sağlık Müdürlüğü
VatandaĢ+kurum                           Ġl Sağlık Müdürlüğü
VatandaĢ+kurum                           Ġl Sağlık Müdürlüğü
VatandaĢ+kurum                           Ġl Sağlık Müdürlüğü
VatandaĢ+kurum                           Ġl Sağlık Müdürlüğü
Bakanlık +Kurum                           Ġl Sağlık Müdürlüğü
Kurum, kamu kurumları, vatandaĢlar       Kanserle SavaĢ Daire BaĢkanlığı    Ġl Sağlık Müdürlüğü
YOK                       Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı  Ġl Sağlık Müdürlüğü
YOK                       Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı  Ġl Sağlık Müdürlüğü
Kurum                      Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı  Ġl Sağlık Müdürlüğü
Kurum, kamu kurumları, geri ödeme kuruluĢları  Personel Genel Müdürlüğü        Ġl Sağlık Müdürlüğü
Kurum                      Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı  Ġl Sağlık MüdürlüğüKurum                      Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı  Ġl Sağlık MüdürlüğüYOK                       Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı  Ġl Sağlık Müdürlüğü

YOK                                          Ġl Sağlık Müdürlüğü
Tüm vatandaĢ+tüm Sağlık Personeli+Kurum     Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı  Ġl Sağlık Müdürlüğü
VLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

      MAHALLLİ İDARELER  DİĞER (Özel Sektör vb.)  BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER    İLK BAŞVURU MAKAMI
                             YOK             YOK
                             YOK             Sağlık Ocakları
                             YOK             Sağlık Ocakları
                             YOK             kamu ve özel hastaneler
                             YOK             kamu ve özel hastaneler
                             YOK             Kamu Hastaneleri
                             YOK             Kan Bankası olan Hastaneler
                             YOK             Tüm Sağlık KuruluĢları
                             YOK             Sağlık Müdürlükleri
                             YOK             Ġl Sağlık Müdürlüğü
                             YOK             Sağlık Müdürlükleri
                             YOK             Sağlık Müdürlükleri
YOK  Tüm Sağlık KuruluĢları
YOK  Sağlık Müdürlükleri
YOK  Sağlık Müdürlükleri
YOK  Sağlık Müdürlükleri
YOK  Sağlık Müdürlükleri
YOK  Sağlık MüdürlükleriYOK  Sağlık MüdürlükleriYOK  Sağlık Müdürlükleri

YOK  Sağlık Müdürlükleri
YOK  Sağlık Müdürlükleri
                                           HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
                              KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ
         PARAF LİSTESİ                   YAZIŞMALAR
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı      Sağlık Ocakları, AÇS Merkezleri
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        Sağlık Ocakları, AÇS Merkezleri
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        Sağlık Ocakları
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        Resmi ve Özel Hastaneler
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        Resmi ve Özel Hastaneler
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        Devlet HastaneleriMemur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        Kan Merkezleri
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        Tüm Sağlık Kurum ve KuruluĢları
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        Tüm Sağlık Kurum ve KuruluĢları
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        Tüm Sağlık Kurum ve KuruluĢları
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        Tüm Sağlık Kurum ve KuruluĢları
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        Tüm Sağlık Kurum ve KuruluĢları
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        Tüm Sağlık Kurum ve KuruluĢları
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        Tüm Sağlık Kurum ve KuruluĢlarıMemur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        Tüm Sağlık Kurum ve KuruluĢlarıMemur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        Tüm Sağlık Kurum ve KuruluĢlarıMemur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        Tüm Sağlık Kurum ve KuruluĢları
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        Tüm Sağlık Kurum ve KuruluĢları

Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        Tüm Sağlık Kurum ve KuruluĢları

Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        Tüm Sağlık Kurum ve KuruluĢları
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        Tüm Sağlık Kurum ve KuruluĢlarıMemur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        ġube Müdürlükleri, Sağlık Grup BaĢkanlıkları
HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
       KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ      MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN
             YAZIŞMALAR              TAMAMLANMA SÜRESİ
     YOK                   1 Ay
     YOK                   1 Ay
     yok                   1 Yıl
     YOK                   3 Ay
     YOK                   3 Ay
     YOK                   3 Ay
     YOK                   1 Ay
     YOK                   1 Ay
     YOK                   1 Yıl
     YOK                   1 Yıl
     YOK                   3 Ay
     YOK                   1 Yıl
YOK  3 Ay
YOK  0 ---
YOK  0 ---
YOK  1 Ay
YOK  0 ---
YOK  1 AyYOK  0 ---YOK  0 ---

YOK  0 ---
YOK  0 ---
                                 HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP
 HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ  YILLIK İŞLEM SAYISI         SUNULAMAYACAĞI
10 Gün                 12          tsimweb@saglik.gov.tr
10 Gün                 12          tsimweb@saglik.gov.tr
15 Gün                 1           tsimweb@saglik.gov.tr
15 Gün                 4           tsimweb@saglik.gov.tr
15 Gün                 4           tsimweb@saglik.gov.tr
10 Gün                 4           tsimweb@saglik.gov.tr
10 Gün                 12          tsimweb@saglik.gov.tr
10 Gün                 12          Sunulmuyor
1 Ay                  1           Sunulmuyor
15 Gün                 1           Sunulmuyor
15 Gün                 4           Sunulmuyor
7 Gün                 1           Sunulmuyor
10 Gün  4  Sunulmuyor
0 ---  0  personel.ikys@saglik.gov.tr
0 ---  0  Sunulmuyor
1 Gün  12  çkys@saglik.gov.tr
0 ---  0  Sunulmuyor
10 Gün  12  saglik.gov.tr0 ---  0  Sunulmuyor0 ---  0  saglik.gov.tr

0 ---  0  Sunulmuyor
0 ---  0  Sunulmuyor
               STANDART
              DOSYA PLANI
SIRA NO   KURUM KODU    KODU     HİZMETİN ADI          HİZMETİN TANIMI


                                 Bogmaca, Difteri, Tetanoz,Kızamık,
                                 Kızamıkçık, Kabakulak, Tüberküloz,
                                 Poliomyelit ve Hepatit-B,Pnömokok ile
                                 Hemofilus influenzatip b?ye baglı
                     GeniĢletilmiĢ     hastalıkların ve bu hastalıklardan
                     BağıĢıklama Programı  kaynaklanan bebek ve çocuk ölümlerinin
  1   B104ISM4680008  108000000   ĠĢlemleri       ve sakatlıkların engellenmesi
                                 VahĢi polio virusu ile oluĢan tüm
                     Polio Eradikasyonu   poliomyelit vakalarını ortadan kaldırmak ve
  2   B104ISM4680008  102010000   Programı        polio virusunu eradike etmektir.                                 Ülke içinde yerli kızamık virusu dolaĢımının
                                 durması.impartasyon nedeniyle sporadik
                                 vakalar görülebilir, ancak importasyon
                                 sonrası virüs dolaĢımı uzun süreli değildir
                     Kızamık Eliminasyonu  bu devrede kızamık aĢılamasına devam
  3   B104ISM4680008  102010100   Programı        etmektir.


                                 YaĢamın ilk iki günü emme ve ağlaması
                                 normal olan bir bebekte 3-28 günler
                                 arasında;emme yada beslenme sorunu
                                 ,katılık,spazm yada konvulsiyon
  4   B104ISM4680008  102010200   Neanatal Tetanos    görülmesidir.

                                 Hepatit B virus enfeksiyonun seyri ve
                                 sonuçları nedeniyle bir karaciger
                                 hastalığıdır.Hepatit B virusu akut.kronik
                                 siroz ve primer karaciger kanserine neden
  5   B104ISM4680008  102010300   Hepatit-B       olmaktadır.


                                 Her yaĢtaki duyarlı bireyi etkileyen,
                                 özellikle çocukluk çağında ağır seyreden
                                 akut, bulaĢıcı bir solunum sistemi
  6   B104ISM4680008  102010400   Boğmaca        enfeksiyonudur.

                                 Tonsiller, farinks, larinks ve burun olmak
                                 üzere üst solunum yolları, deri ve bazen
                                 de konjuktivalar ile genital bölgede
                                 yerkeĢim gösterebilen akut bakteriyel bir
  7   B104ISM4680008  102010500   Difteri        enfeksiyondur.                                 Boğmaca, Difteri, Tetanos, Kızamık,
                                 Kızamıkçık, Kabakulak, Tüberküloz,
                                 Poliomyelit, Hepatit-B, Pnömokok ve
                                 Haemophilus influenza tip b?ye bağlı
                                 hastalıkların morbidite ve mortalitesini
                                 azaltarak, bu hastalıkları kontrol altına
  8   B104ISM4680008  102020000   AĢılama ÇalıĢmaları  almak ve hatta tamamen ortad
                              Bakanlığımız tarafından bildirilen aylardaki
                              su ve besinlerle bulaĢan hastalıkların
                 Su ve Besinlerle     sürveyansı.Günlük vaka sayılarının TSĠM
9  B104ISM4680008  103010000  BulaĢan Hastalıklar   giriĢinin yapılıp Bakanlığa bildirilmesi.
                              Solunum yolu ile bulaĢan
                              difteri,menenjit,boğmaca gibi hastalıklara
                              iliĢkin saha rehberlerinin dağıtımı ,Ġldeki
                              Sağlık KuruluĢlarıyla koordineli çalıĢılarak
                              olası ve kesin vakaların ilgili formlarla
                 Solunum Yoluyla     bildiriminin TSĠM giriĢinin yapılarak
10  B104ISM4680008  103020000  BulaĢan Hastalıklar   Bakanlığa ulaĢtırı


                              Seyahat iliĢkili Lejyoner hastalığı kontrol
                              programı kapsamında hastanalare öncelik
                              verilerek vaka sürveyans ve çevre
                              sürveyansçalıĢmalarının Ġl Turizm
                              Müdürlükleri ve Gıda ve Çevre Kontrol
                 Legionella Kontrol    ġube Müdürlükleri ile birlikte
11  B104ISM4680008  103030000  Programı         yürütülmesinin sağlanması.

                              Salgınların önlenmesi ve kontrolü
                              açısından ilgili yazı doğrultusunda gerekli
                              önlemlerin alınması,olası salgın
                              durumunda erken uyarı sisteminin
                              kurulması,hareket planlarının
                              hazırlanması,mevcut kaynakların
                 Salgın Raporları ve   kayıtlarının tutulması ve koordinasyonun
12  B104ISM4680008  103050000  Ġncelemeleri       sağlanma

                              Grip Salgınların önlenmesi ve kontrolü
                              açısından ilgili yazı doğrultusunda gerekli
                              önlemlerin alınması,olası salgın
                              durumunda erken uyarı sisteminin
                              kurulması,hareket planlarının
                              hazırlanması,mevcut kaynakların
                 Mevsimsel Grip      kayıtlarının tutulması ve koordinasyonun
13  B104ISM4680008  103060000  Ġncelemeleri       sağ                              Avian Ġnflüenza Hastalığının Kontrol altına
                              alınması ve epidomiyolojik seyrinin takip
                              edilebilmesi açısından ilgili genelge
                              doğrultusunda ilgili formlarla tespit ve
                              bildiriminin yapılmasının
                              sağlanması,ġüpheli vakalardan alınan
14  B104ISM4680008  103070000  KuĢ Gribi Ġncelemeleri  örneklerin merkez labaratuv
                             Grip Salgınların önlenmesi ve kontrolü
                             açısından ilgili yazı doğrultusunda gerekli
                             önlemlerin alınması,olası salgın
                             durumunda erken uyarı sisteminin
                             kurulması,hareket planlarının
                             hazırlanması,mevcut kaynakların
                 Pandemik Grip      kayıtlarının tutulması ve koordinasyonun
15  B104ISM4680008  103080000  Ġncelemeleri      sağ
                             Kuduzla Mücadele kapsamında Kuduz
                             ġüpheli Temas vakalarının 014/A Formu ile
                             Müdürlüğümüze bildirilmesi , bu vakaların
                             takibi ve filiyasyonunun yapılmasının
                             sağlanması.Kuduz aĢı istasyonları
                 Kuduz Mücadele     tarafından Müdürlüğümüze iletilen kuduz
16  B104ISM4680008  104010000  Programı        Ģüpheli temes izleme form
                             Parazit Hastalıklarının takibi açısından
                             Ġldeki tüm Sağlık KuruluĢlarından
                             Müdürlüğümüze ulaĢtırılan aylık vaka
                 Parazit Hastalıkları  sayılarının dökümünün ve TSĠM giriĢinin
                 Kontrolü Ġle Ġlgili   yapılarak 018/B formu ile Bakanlığa
17  B104ISM4680008  104020000  ĠĢlemler        gönderilmesinin sağlanması


                             Kene temaslı vakaların takibi ve ilgili
                             kurumlara bildirilmesi.ġüpheli vakalardan
                             alınan serum örneklerinin merkez
                             labaratuvara gönderilmesi ve sonucunun
                 Kırım Kongo Kanamalı  ilgili kuruma geri bildirimi.Kesin vakaların
18  B104ISM4680008  104020100  AteĢi          aylık dökümünün Bakanlığa bildirilmesi.


                             Avian Ġnflüenza Hastalığının Kontrol altına
                             alınması ve epidomiyolojik seyrinin takip
                             edilebilmesi açısından ilgili genelge
                             doğrultusunda ilgili formlarla tespit ve
                             bildiriminin yapılmasının
                             sağlanması,ġüpheli vakalardan alınan
19  B104ISM4680008  104020200  KuĢ Gribi        örneklerin merkez labaratuv


                             TriĢenelloz Epidemisinin önlenmesi
                             açısından ilgili genelge doğrultusunda
                             ġüpheli vakaların TriĢenelloz Vaka Bildirim
                             Çizelgesi ile bildiriminin yapılması ve alınan
                             serum örneğinin merkez labaratuvara
                             gönderilmesi,sonucun ilgili kuruma
20  B104ISM4680008  104020300  TriĢinelloz       bildirilmesi                             Leishmaniasisin önlenmesi açısından ilgili
                             genelge doğrultusunda bildiriminin
21  B104ISM4680008  104020400  Leishmaniasis Kontrolü yapılmasının sağlanması.
                              ġarbonHastalığının Kontrolü ve önlenmesi
                              açısından ilgili genelgeler doğrultusunda
                              ilgili formlarla Müdürlüğümüze bildiriminin
                              yapilmasının sağlanması ve aylık olarak
                              TSĠM giriĢinin yapılarak Bakanlığımıza
22  B104ISM4680008  104020600  ġarbon          bildirilmesi
                              Brusella ile mücadele açısından ilgili
                              genelgeler doğrultusunda ilgili formlarla
                              Müdürlüğümüze bildiriminin yapilmasının
                              sağlanması ve aylık olarak TSĠM giriĢinin
23  B104ISM4680008  104020700  Brusellosis        yapılarak Bakanlığımıza bildirilmesi
                              Tularemi,ekinokokkosis,toxoplazma vb.
                              gibi zoonotik ve paraziter hastalıkların
                              ildeki sağlık kuruluĢları ile iĢbirliği içinde
                 Diğer Zoonoz ve      takibinin ve bakanlığa bildiriminin
24  B104ISM4680008  104020800  Parazitler Hastalıklar  yapılmasının sağlanması

                            AIDS bulaĢıcı bir virus hastalığıdır. Mikrobu
                            HIV (hiv) adı verilen virüstür. HIV girdiği
                            vücudun, mikroplara karĢı koyma
                            yeteneğini sağlayan bağıĢıklık sistemini
                            etkileyip yok eder. Direnci azalan vücutta,
                            HIV in etkisinin yanı sıra, çeĢitli mikroplar
25  B104ISM4680008  106010000  HIV/AIDS Enfeksiyonu da
                 D-86 KiĢisel Bilgi    Tespit edilen AIDS vakalarının bildirimi
26  B104ISM4680008  106010100  Formu           yapılan form


                              Etken Treponema pallidum'un neden
                              olduğu; hem akut hemde kronik, çeĢitli
                              görünümlerde klinik seyir gösteren bir
27  27 B104ISM4680  106020000  Frengi          hastalıktır.
                              Tespit edilen Frengi vakalarının bildirimi
28  B104ISM4680008  106020100  Frengi Bildirge FiĢleri  yapılan form                 Diğer Cinsel Yolla    Tespit edilen diğer vakaların form 014 ile
29  B104ISM4680008  106030000  BulaĢan Hastalıklar    bildiriminin yapılması
                             GBP için gerekli ası ve malzemeler sevk
                             dönemlerinde ve düzenli aralıklarla
                             dagıtılırlar.Kurumların ası, antiserum ve
                 AĢı, Ant serum,    malzeme ihtiyaçları bu sevk dönemi
                 Enjektör ve Soğuk   süreleri dikkate alınarak hesaplanır. Saglık
                 Zincir Malzemeleri   Bakanlıgı merkez deposundan Saglık
30  B104ISM4680008  107010000  Sevki         Müdürlüklerine ası ve
                             BulaĢıcı Hastalıklarla mücadele
                             kapsamında ildeki tüm sağlık
                             kuruluĢlarından toplanan sayısal verilerin
                             aylık dökümünün ve TSĠM giriĢinin
                             yapılmasının sağlanması ve yazı ile
31  B104ISM4680008  108010000  017 Nolu Formlar    Bakanlığa ulaĢtırılması,                             Form 013: Aile Hekimleri tarafından
                             yapılan aĢılar Form 012A/B?den bu forma
                             aktarılır. Aile Hekimleri nce Form 013
                             hazırlanırken sadece o kurumda yapılan
                             aĢılar bildirilecektir Burada temel amaç
                             yapılan aĢının bir kez bildirim sistemine
32  B104ISM4680008  102020000  013 Nolu Formlar    yansımasını sağlay


                             AFP Formları Tüm resmi,özel,hastaneler ile
                             aile sağlığı merkezleri ve polikliniklerden
                             veri gelmekte olup haftalık olarak
                             Bakanlığımız BulaĢıcı Hastalıklar Daire
33  B104ISM4680008  102030000  AFP Formları      BaĢkanlığına gönderilmektedir.


                             Neonatal Tetanozla Mücadele Kapsamında,
                             canlı doğup yaĢamının ilk 28 günü içinde
                             ölen bebeklerin birinci basamak sağlık
                             kuruluĢlarından aylık olarak ilgili form ile
                             bildiriminin yapılmasının sağlanması,
                             istatistik Ģubesi ve AÇSAP ġubesi'ne sağlık
34  B104ISM4680008  102040000  N.T. Formları     kuruluĢl                             BulaĢıcı Hastalıklarla mücadele
                             kapsamında ildeki birinci basamak sağlık
                             kuruluĢlarında tanı alarak 017A formu ile
                             bildirimi yapılan kabakulak, difteri, hepatit
                             B, boğmaca vb. gibi hastalıkların yine
                             birinci basamak sağlık kuruluĢları
35  B104ISM4680008  102050000  GBP Formu       tarafından aĢı durum                             Tüm Sağlık KuruluĢları tarafından 014/A
                             Formu ile bildirilen bulaĢıcı hastalıkların
                             Ġlçe Sağlık Grup BaĢkanlıkları aracılığı ile
                             ilgili Aile Hekimleri tarafından takibinin
                             yapılarak filiyasyon raporu ile geri
                             bildiriminin sağlanması ve kayıt altında
36  B104ISM4430007  102060000  Filyasyon Raporu    tutul
37  B104ISM4680008  400000000  Verem SavaĢı ĠĢlemleri Tbc.Tanı ve Tedavisi
                 DGT Stratejisi (Direkt Tbc.li hastanın ilacının eğitimli ve denetim
                 Gözlem Altında Tedavi yapan kiĢi tarafından günlük ilaçlarının
38  B104ISM4680008  410000000  Programı)       yuttuğunu gözlemesidir.
                 Dispanser Personeline Sağlık Personelinin BCG Ve PPD
39  B104ISM4680008  415010000  Yönelik Eğitim Kursları uygulaması öğretilmesi
                 Verem ve Propaganda   Heryılın ilk haftası verem Eğitim ve
40  B104ISM4680008  415050000  Haftası         propaganda haftası olarak belirlenmiĢtir.
                 Verem Tarama      Toplu yaĢanılan yerde Tüberkülozun
41  B104ISM4680008  425000000  ÇalıĢmaları       araĢtırılması
42  B104ISM4680008  427000000  Tüberkülozlu Hastalar  Tedavi ve kontrollerin yapılması
                             BCG AĢısı Tüberküloz Hastalığına karĢı
43  B104ISM4680008  430000000  BCG AĢısı        direnç sağlamak için yapılır.
                             Askeri birlik ve göçer vatandaĢlara sıtma
44  B104ISM4680008  452010000  Sıtma Tarama ĠĢleri   taraması yapılır.
                             Kalın Damla Preparat Hazırlanarak
45  B104ISM4680008  452020000  Sıtma TeĢhis ĠĢleri   Ġncelenir.
                             Sıtma Olgusu Saptanırsa Primakin,
46  B104ISM4680008  452030000  Sıtma Tedavi ĠĢleri   Klorakin ile Tedaviye Alınır
                 Saha ve Laboratuar   Gelen Kanlar Plazmodyum Yönünden
47  B104ISM4680008  452040000  ĠĢleri         Ġncelenir.
                                       HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ
                                         KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI  HİZMETİN DAYANAĞI                                                 DİĞER
 MEVZUATIN ADI VE MADDE                       MERKEZİ               MAHALLLİ   (Özel
    NUMARASI         HİZMETTEN YARARLANANLAR       İDARE    TAŞRA BİRİMLERİ     İDARELER  Sektör vb.)
                                         Ġl Sağlık Müdürlüğü,
                 Bebek, çocuk ve eriskinlerden   Temel Sağlık Toplum Sağlığı
13.03.2009 tarih ve 7941 Sayılı  enfeksiyona yakalanma riski    Hizmetleri  Merkezi, Hastane, Aile
2009/17 Sayılı GBP Genelgesi   olanlar              Gn.Md.    Hekimi               Özel Sektör
                                         Ġl Sağlık Müdürlüğü,
                 Bebek, çocuk ve eriskinlerden   Temel Sağlık Toplum Sağlığı
13.03.2009 tarih ve 7941 Sayılı  enfeksiyona yakalanma riski    Hizmetleri  Merkezi, Hastane, Aile
2009/17 Sayılı GBP Genelgesi   olanlar ile YurtdıĢına gidenler  Gn.Md.    Hekimi               Özel Sektör
                                         Ġl Sağlık Müdürlüğü,
                 Bebek, çocuk ve eriĢkinlerden   Temel Sağlık Toplum Sağlığı
13.03.2009 tarih ve 7941 Sayılı  enfeksiyona yakalanma riski    Hizmetleri  Merkezi, Hastane, Aile
2009/17 Sayılı GBP Genelgesi   olanlar              Gn.Md.    Hekimi               Özel Sektör                                         Ġl Sağlık Müdürlüğü,
13.03.2009 tarih ve 7941 Sayılı                   Temel Sağlık Toplum Sağlığı
2009/17 Sayılı GBP Genelgesi   Bebek, enfeksiyona yakalanma   Hizmetleri  Merkezi, Hastane, Aile
04.07.1994-6050 sayılı genelge  riski olanlar ile gebeler     Gn.Md.    Hekimi               Özel Sektör


                                         Ġl Sağlık Müdürlüğü,
                 Bebek, çocuk ,eriskinlerin    Temel Sağlık Toplum Sağlığı
13.03.2009 tarih ve 7941 Sayılı  enfeksiyona yakalanma riski    Hizmetleri  Merkezi, Hastane, Aile
2009/17 Sayılı GBP Genelgesi   olanlar              Gn.Md.    Hekimi               Özel Sektör


                                         Ġl Sağlık Müdürlüğü,
                 Bebek, çocuk ,eriskinlerin    Temel Sağlık Toplum Sağlığı
13.03.2009 tarih ve 7941 Sayılı  enfeksiyona yakalanma riski    Hizmetleri  Merkezi, Hastane, Aile
2009/17 Sayılı GBP Genelgesi   olanlar              Gn.Md.    Hekimi               Özel Sektör


                                         Ġl Sağlık Müdürlüğü,
                 Bebek, çocuk ,eriskinlerin    Temel Sağlık Toplum Sağlığı
13.03.2009 tarih ve 7941 Sayılı  enfeksiyona yakalanma riski    Hizmetleri  Merkezi, Hastane, Aile
2009/17 Sayılı GBP Genelgesi   olanlar              Gn.Md.    Hekimi               Özel Sektör
                                         Ġl Sağlık Müdürlüğü,
                 Bebek, çocuk, eriskinlerden    Temel Sağlık Toplum Sağlığı
13.03.2009 tarih ve 7941 Sayılı  enfeksiyona yakalanma riski    Hizmetleri  Merkezi, Hastane, Aile
2009/17 Sayılı GBP Genelgesi   olanlar ile gebeler        Gn.Md.    Hekimi               Özel Sektör
BulaĢıcı Hastalıkların Ġhbarı ve
Bildirim Sistemi Hk. Genelge
2004/129,BulaĢıcı Hastalıklarla
Mücadele Genelge 2006/23-BulaĢıcı
Hastalıkların Bildirim Sistemi
Yönergesi                                    Ġl Sağlık Müdürlüğü,
24.02.2004/1534,30.05.2007 tarih                  Temel Sağlık Toplum Sağlığı
ve 26537 Sayılı BulaĢıcı Hastalıklar VatandaĢ,Kamu Kurumları,Özel  Hizmetleri  Merkezi, Hastane, Aile
Sürveyans ve Kon           Sektör             Gn.Md.    Hekimi         Belediye   Özel Sektör
BulaĢıcı Hastalıkların Ġhbarı ve
Bildirim Sistemi Hk. Genelge
2004/129,BulaĢıcı Hastalıklarla
Mücadele Genelge 2006/23-BulaĢıcı
Hastalıkların Bildirim Sistemi
Yönergesi                                    Ġl Sağlık Müdürlüğü,
24.02.2004/1534,30.05.2007 tarih                  Temel Sağlık Toplum Sağlığı
ve 26537 Sayılı BulaĢıcı Hastalıklar VatandaĢ,Kamu Kurumları,Özel  Hizmetleri  Merkezi, Hastane, Aile Muhtarlık,
Sürveyans ve Kon           Sektör             Gn.Md.    Hekimi         Belediye   Özel Sektör
30.05.1996 tarih ve 6076 sayılı                   Temel Sağlık Ġl Sağlık Müdürlüğü,
Genelge-01.05.2001 tarih ve 34                   Hizmetleri  Toplum Sağlığı     Muhtarlık,
sayılı Genelge           VatandaĢ            Gn.Md.    Merkezi, Hastane    Belediye
Bakanlığımız Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün 01.07.1999
tarih ve 8567 sayılı BulaĢıcı                    Temel Sağlık Ġl Sağlık Müdürlüğü,
Hastalıklar ile Mücadele Yöntemleri VatandaĢ,Tüm Kamu        Hizmetleri  Toplum Sağlığı     Muhtarlık,
(Salgın) Hk.yazısı.         Kurumları,Özel Sektör     Gn.Md.    Merkezi, Hastane    Belediye   Özel Sektör
Bakanlığımız Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün 01.07.1999
tarih ve 8567 sayılı BulaĢıcı                    Temel Sağlık Ġl Sağlık Müdürlüğü,
Hastalıklar ile Mücadele Yöntemleri VatandaĢ,Tüm Kamu        Hizmetleri  Toplum Sağlığı
(Salgın) Hk.yazısı.         Kurumları,Özel Sektör     Gn.Md.    Merkezi, Hastane          Özel Sektör
                                  Temel Sağlık Ġl Sağlık Müdürlüğü,
18.01.2006 tarih ve 509 sayılı   VatandaĢ,Tüm Kamu        Hizmetleri  Toplum Sağlığı     Muhtarlık,
genelge               Kurumları,Özel Sektör      Gn.Md.    Merkezi, Hastane    Belediye   Özel Sektör
Bakanlığımız Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün 01.07.1999
tarih ve 8567 sayılı BulaĢıcı                    Temel Sağlık Ġl Sağlık Müdürlüğü,
Hastalıklar ile Mücadele Yöntemleri VatandaĢ,Tüm Kamu        Hizmetleri  Toplum Sağlığı
(Salgın) Hk.yazısı.         Kurumları,Özel Sektör     Gn.Md.    Merkezi, Hastane          Özel Sektör
                                  Temel Sağlık Ġl Sağlık Müdürlüğü,
09.05.2001 tarih ve 7755 sayılı  VatandaĢ,Kamu Kurumları,Özel   Hizmetleri  Toplum Sağlığı
Kuduz Koruma ve Kontrol Yönergesi Sektör              Gn.Md.    Merkezi, Hastane    Belediye   Özel Sektör

BulaĢıcı Hastalıkların Ġhbar ve
Bildirim Sistemi Hk. Genelge
2004/129,BulaĢıcı Hastalıklarla
Mücadele Genelge 2006/23-BulaĢıcı
Hastalıkların Bildirim Sistemi
Yönergesi
24.02.2004/1534,30.05.2007 tarih                  Temel Sağlık Ġl Sağlık Müdürlüğü,
ve 26537 Sayılı BulaĢıcı Hastalıklar VatandaĢ,Kamu Kurumları,Özel  Hizmetleri  Toplum Sağlığı
Sürveyans ve Kont          Sektör             Gn.Md.    Merkezi, Hastane          Özel Sektör
Kırım Kongo Kanamalı AteĢi Hk.                   Temel Sağlık Ġl Sağlık Müdürlüğü,
Genelge 2004/46-2005/40-      VatandaĢ,Kamu Kurumları,Özel  Hizmetleri  Toplum Sağlığı
2003/409-2006/81          Sektör             Gn.Md.    Merkezi, Hastane    Belediye   Özel Sektör
                                  Temel Sağlık Ġl Sağlık Müdürlüğü,
18.01.2006 tarih ve 509 sayılı   VatandaĢ,Tüm Kamu        Hizmetleri  Toplum Sağlığı     Muhtarlık,
genelge               Kurumları,Özel Sektör      Gn.Md.    Merkezi, Hastane    Belediye   Özel Sektör
                                  Temel Sağlık Ġl Sağlık Müdürlüğü,
05.03.2004 tarih ve3557                       Hizmetleri  Toplum Sağlığı
sayılıGenelge 2004/28        VatandaĢ            Gn.Md.    Merkezi, Hastane          Özel Sektör                                  Temel Sağlık Ġl Sağlık Müdürlüğü,
24.10.2003 tarih ve 126 sayılı                   Hizmetleri  Toplum Sağlığı
Genelge               VatandaĢ            Gn.Md.    Merkezi, Hastane    Belediye   Özel Sektör
BulaĢıcı Hastalıkların Ġhbar ve
Bildirim Sistemi Hk. Genelge
2004/129,BulaĢıcı Hastalıklarla
Mücadele Genelge 2006/23-BulaĢıcı
Hastalıkların Bildirim Sistemi
Yönergesi
24.02.2004/1534,30.05.2007 tarih          Temel Sağlık Ġl Sağlık Müdürlüğü,
ve 26537 Sayılı BulaĢıcı Hastalıklar        Hizmetleri  Toplum Sağlığı
Sürveyans ve Kont          VatandaĢ   Gn.Md.    Merkezi, Hastane    Belediye   Özel Sektör

BulaĢıcı Hastalıkların Ġhbar ve
Bildirim Sistemi Hk. Genelge
2004/129,BulaĢıcı Hastalıklarla
Mücadele Genelge 2006/23-BulaĢıcı
Hastalıkların Bildirim Sistemi
Yönergesi
24.02.2004/1534,30.05.2007 tarih          Temel Sağlık Ġl Sağlık Müdürlüğü,
ve 26537 Sayılı BulaĢıcı Hastalıklar        Hizmetleri  Toplum Sağlığı
Sürveyans ve Kont          VatandaĢ   Gn.Md.    Merkezi, Hastane          Özel SektörGenelge 2005/61 BulaĢıcı
Hastalıkların Ġhbarı ve Bildirim
Sistemi Hk. Genelge
2004/129,BulaĢıcı Hastalıklarla
Mücadele Genelge 2006/23-BulaĢıcı
Hastalıkların Bildirim Sistemi
Yönergesi                     Temel Sağlık Ġl Sağlık Müdürlüğü,
24.02.2004/1534,30.05.2007 tarih          Hizmetleri  Toplum Sağlığı     Muhtarlık,
ve 26537 Sayılı BulaĢıcı Hastalıklar VatandaĢ   Gn.Md.    Merkezi, Hastane    Belediye   Özel Sektör
24.02.2004 tarih ve 1534 sayılı          Temel Sağlık
BulaĢıcı Hastalıkların Bildirim Sistemi      Hizmetleri  Ġl Sağlık Müdürlüğü,
yönergesi                VatandaĢ  Gn.Md.    Hastane               Özel Sektör24.02.2004 tarih ve 1534 sayılı          Temel Sağlık
BulaĢıcı Hastalıkların Bildirim Sistemi      Hizmetleri
yönergesi                VatandaĢ  Gn.Md.    Ġl Sağlık Müdürlüğü         Özel Sektör24.02.2004 tarih ve 1534 sayılı          Temel Sağlık
BulaĢıcı Hastalıkların Bildirim Sistemi      Hizmetleri
yönergesi                VatandaĢ  Gn.Md.    Ġl Sağlık Müdürlüğü         Özel Sektör24.02.2004 tarih ve 1534 sayılı          Temel Sağlık
BulaĢıcı Hastalıkların Bildirim Sistemi      Hizmetleri
yönergesi                VatandaĢ  Gn.Md.    Ġl Sağlık Müdürlüğü         Özel Sektör

24.02.2004 tarih ve 1534 sayılı          Temel Sağlık
BulaĢıcı Hastalıkların Bildirim Sistemi      Hizmetleri
yönergesi                VatandaĢ  Gn.Md.    Ġl Sağlık Müdürlüğü         Özel Sektör
                                             Ġl Sağlık Müdürlüğü,
                     Bebek, çocuk ,eriskinlerin     Temel Sağlık Toplum Sağlığı
13.03.2009 tarih ve 7941 Sayılı      enfeksiyona yakalanma riski    Hizmetleri  Merkezi, Hastane, Aile
2009/17 Sayılı GBP Genelgesi       olanlar ile gebeler        Gn.Md.    Hekimi                Özel Sektör


BulaĢıcı Hastalıklarla Mücadele
Genelgesi 2006/23 -BulaĢıcı
Hastalıkların Bildirimi ve Ġhbarı
Genelgei 2004/129-BulaĢıcı
Hastalıkların Bildirimi Sistemi
Yönergesi 2004/1534-BulaĢıcı                         Temel Sağlık Ġl Sağlık Müdürlüğü,
Hstalıklar Sürveyans ve Kontrol                       Hizmetleri  Toplum Sağlığı      Muhtarlık,
Esasları Yönetmeliği           VatandaĢ              Gn.Md.    Merkezi, Hastane     Belediye   Özel Sektör
                                             Ġl Sağlık Müdürlüğü,
                     Bebek, çocuk ve eriskinleri    Temel Sağlık Toplum Sağlığı
13.03.2009 tarih ve 7941 Sayılı      enfeksiyona yakalanma riski    Hizmetleri  Merkezi, Hastane, Aile
2009/17 Sayılı GBP Genelgesi       olanlar              Gn.Md.    Hekimi
                                      Temel Sağlık
                                      Hizmetleri
YOK                    15 yaĢ altı tüm bebek ve çocuklar Gn.Md.    Ġl Sağlık Müdürlüğü          Özel Sektör
                                             Ġl Sağlık Müdürlüğü,
13.03.2009 tarih ve 7941 Sayılı                       Temel Sağlık Toplum Sağlığı
2009/17 Sayılı GBP Genelgesi       0-28 Gün içinde canlı doğup ölen  Hizmetleri  Merkezi, Hastane, Aile
04.07.1994-6050 sayılı genelge      bebekler              Gn.Md.    Hekimi

BulaĢıcı Hastalıklarla Mücadele
Genelgesi 2006/23 -BulaĢıcı
Hastalıkların Bildirimi ve Ġhbarı
Genelgei 2004/129-BulaĢıcı
Hastalıkların Bildirimi Sistemi                              Ġl Sağlık Müdürlüğü,
Yönergesi 2004/1534-BulaĢıcı                         Temel Sağlık Toplum Sağlığı
Hstalıklar Sürveyans ve Kontrol      0-59 ay arsı tüm bebek ve     Hizmetleri  Merkezi, Hastane, Aile
Esasları Yönetmeliği           çocuklar ile tüm eriĢkinler    Gn.Md.    Hekimi


24.04.1930 tarih ve 1593 Sayılı
Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu,24.02.2004 tarih ve 1534
Sayılı BulaĢıcı Hastalıkların Bildirimi
Sistemi Yönergesi,30.05.2007 tarih
ve 26537 Sayılı BulaĢıcı Hastalıklar                     Temel Sağlık Ġl Sağlık Müdürlüğü,
Sürveyans ve Kontrol Esasları                        Hizmetleri  Toplum Sağlığı
Yönetmeliği                VatandaĢ,Kamu Kurumları.      Gn.Md.    Merkezleri              Özel Sektör

Verem SavaĢı Hakkında Kanun
11.04.1949, 5368; Genel Sağlığı                       Verem
Koruma Yasası Kanun No:1593        Ferdi Muayene,Esnaf,Asker,ĠĢ    SavaĢı Daire
Madde NO:113-121             Rapor               BaĢkanlığı  Hastane
Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi                    Verem
Hakkında Yönerge 4.Kısım Madde                     SavaĢı Daire
187(f)                Tbc'li Hastalar          BaĢkanlığı  Aile HekimiSağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi                    Verem
Hakkında Yönerge 2.Bölüm Madde                     SavaĢı Daire
185(d)ve187(g)            Sağlık Personeli          BaĢkanlığı  Ġl Sağlık Müdürlüğü                   Okullar,Kamu ve Özel KuruluĢlara,
Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi   Sivil Toplum Kurumlarına vb.   Verem
Hakkında Yönerge 2.Bölüm Madde    Birimlere AfiĢ ve BroĢür dağıtımı SavaĢı Daire
187(m)                Eğitim seminerleri düzenlenmesi  BaĢkanlığı  Ġl Sağlık Müdürlüğü                   Yüksek Risk
Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi   Grup(cezaevleri,Huzurevleri,Askeri Verem
Hakkında Yönerge 1.Bölüm Madde    Birlik, YetiĢtirme Yurtları vb.)toplu SavaĢı Daire
67(j)                yaĢanan yerler            BaĢkanlığı  Ġl Sağlık MüdürlüğüSağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi                    Verem
Hakkında Yönerge 1.Bölüm Madde                     SavaĢı Daire
67(h)                Tbc'li Hastalar ve Temaslıları   BaĢkanlığı  Ġl Sağlık Müdürlüğü


Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi                    Temel Sağlık
Hakkında Yönerge 1.Bölüm Madde                     Hizmetleri  Ġl Sağlık Müdürlüğü,
71(a)                0-6 yaĢ çocuklar (BCG aĢısı )   Gn.Md.    Aile Hekimi

" BulaĢıcı Hastalıkların Bildirimi
Sistemi Yönergesi 24.02.2004 /
1534 Sağlık Hizmetlerinin                        Sıtma SavaĢı
Yürütülmesi Hakkında Yönerge     Göçerler, Hacdan dönenler, ĠĢçiler Daire
1.Bölüm Madde 66"          askeri birlikler          BaĢkanlığı  Ġl Sağlık Müdürlüğü
" BulaĢıcı Hastalıkların Bildirimi
Sistemi Yönergesi 24.02.2004 /
1534 Sağlık Hizmetlerinin                        Sıtma SavaĢı
Yürütülmesi Hakkında Yönerge                      Daire
1.Bölüm Madde 66"          AteĢli, AteĢsız Hastalar      BaĢkanlığı  Ġl Sağlık Müdürlüğü

"BulaĢıcı Hastalıkların Bildirimi
Sistemi Yönergesi 24.02.2004 /
1534 Sağlık Hizmetlerinin                        Sıtma SavaĢı
Yürütülmesi Hakkında Yönerge                      Daire
1.Bölüm Madde 66 "          Sıtmalı Hastalar          BaĢkanlığı  Ġl Sağlık Müdürlüğü

"BulaĢıcı Hastalıkların Bildirimi
Sistemi Yönergesi 24.02.2004 /
1534 Sağlık Hizmetlerinin                        Sıtma SavaĢı
Yürütülmesi Hakkında Yönerge                      Daire
1.Bölüm Madde 66"          Sıtmalı Hastalar          BaĢkanlığı  Ġl Sağlık Müdürlüğü
                         HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
                           KURUMUN          MEVZUATTA
                           VARSA   KURUMUN VARSA BELİRTİLEN HİZMETİN
BAŞVURUDA                      YAPMASI    YAPMASI   HİZMETİN ORTALAMA     YILLIK
 İSTENEN   İLK BAŞVURU              GEREKEN İÇ  GEREKEN DIŞ TAMAMLANMA TAMAMLAN     İŞLEM
 BELGELER   MAKAMI       PARAF LİSTESİ   YAZIŞMALAR   YAZIŞMALAR   SÜRESİ MA SÜRESİ    SAYISI      Ġl Sağlık
      Müdürlüğü,
      Hastaneler, Aile   Memur, ġube
      Hekimleri ve     Müdürü, Sağlık
      Verem SavaĢ      Müdür Yardımcısı,       Bakanlık ve Ġlgili
      Dispanserleri     Sağlık Müdürü   YOK     Birimler       0 ---  0 ---  12
                 Memur, ġube
      Müdürlük,       Müdürü, Sağlık
      Hastaneler, Aile   Müdür Yardımcısı,       Bakanlık ve Ġlgili
      Hekimi        Sağlık Müdürü   YOK     Birimler       0 ---  0 ---  12
                 Memur, ġube
      Müdürlük,       Müdürü, Sağlık
      Hastaneler, Aile   Müdür Yardımcısı,       Bakanlık ve Ġlgili
      Hekimi        Sağlık Müdürü   YOK     Birimler       0 ---  0 ---  12                 Memur, ġube
      Müdürlük,       Müdürü, Sağlık
      Hastaneler, Aile   Müdür Yardımcısı,       Bakanlık ve Ġlgili
      Hekimi        Sağlık Müdürü   YOK     Birimler       0 ---  0 ---  12


      Müdürlük, Toplum   Memur, ġube
      Sağlığı Merkezleri,  Müdürü, Sağlık
      Hastaneler, Aile   Müdür Yardımcısı,       Bakanlık ve Ġlgili
      Hekimleri       Sağlık Müdürü   YOK     Birimler       0 ---  0 ---  12


      Müdürlük, Toplum   Memur, ġube
      Sağlığı Merkezleri,  Müdürü, Sağlık
      Hastaneler, Aile   Müdür Yardımcısı,       Bakanlık ve Ġlgili
      Hekimleri       Sağlık Müdürü   YOK     Birimler       0 ---  0 ---  12


      Müdürlük, Toplum   Memur, ġube
      Sağlığı Merkezleri,  Müdürü, Sağlık
      Hastaneler, Aile   Müdür Yardımcısı,       Bakanlık ve Ġlgili
      Hekimleri       Sağlık Müdürü   YOK     Birimler       0 ---  0 ---  12
      Ġl Sağlık
      Müdürlüğü,
      Hastaneler, Aile   Memur, ġube
      Hekimleri ve     Müdürü, Sağlık
      Verem SavaĢ      Müdür Yardımcısı,       Bakanlık ve Ġlgili
      Dispanserleri     Sağlık Müdürü   YOK     Birimler       0 ---  0 ---  12
Su ve Besinlerle
BulaĢan
Hastalıklar               Memur, ġube    Ġlgili genelge    Ġlgili genelge
Haftalık                 Müdürü, Sağlık   gereğince      gereğince vakaların
Sürveyens      Müdürlük, Toplum Müdür Yardımcısı,   vakaların takibi   takibi açısından
Formu,Genelge    Sağlığı Merkezleri, Sağlık Müdürü,   açısından Tüm    Belediyeler, Tarım
ve Ġlgili Bakanlık  Hastaneler, Aile  Vali Yardımcısı,  Kamu ve Özel     Ġl Müd,Ġl Çevre ve
yazısı        Hekimleri      Vali        Sağlık KuruluĢları  Orman Müd.     0 ---   6 Ay  6
                   Memur, ġube      Ġlgili genelge
                   Müdürü, Sağlık    gereğince      Ġlgili genelge
          Müdürlük, Toplum Müdür Yardımcısı,    vakaların takibi   gereğince vakaların
Ġlgili Genelge ve Sağlığı Merkezleri, Sağlık Müdürü,    açısından Tüm    takibi açısından Ġl
yönerge gereği Hastaneler, Aile    Vali Yardımcısı,   Kamu ve Özel     Emniyet Müd,Ġl
istenilen belgeler Hekimleri     Vali         Sağlık KuruluĢları  Jandarma Kom..   0 ---   0 ---  0           Ġl Sağlık     Memur, ġube
           Müdürlükleri,   Müdürü, Sağlık
           Toplum Sağlığı   Müdür Yardımcısı,
Ġlgili Genelgede   Merkezleri,    Sağlık Müdürü,              Diğer Ġl Sağlık
belirtilen      Hastaneler.Ġl   Vali Yardımcısı, Gıda Çevre       Müdürlükleri,Ġl
formlar.üst yazı   Turizm Müdürlüğü  Vali       Kontrol ġubesi     Turizm Müdürlüğü   0 ---  0 ---  0

                              Ġlgili Bakanlık
                              Yazısı gereğince   Ġlgili Bakanlık yazısı
           Ġl Sağlık      Memur, ġube    salgınların      gereğince
Ġlgili Bakanlık   Müdürlükleri,    Müdürü, Sağlık  önlenmesi ve     salgınların
Yazısına       Toplum Sağlığı   Müdür Yardımcısı, kontrolü açısından  önlenmesi ve
istinaden olası   Merkezleri,     Sağlık Müdürü,  Ġldeki Tüm Kamu    kontrolü açısından
duruma ait üst    Hastaneler.Ġl Milli Vali Yardımcısı, ve Özel Sağlık    Diğer Ġl Sağlık
yazı         Eğitim Müdürlüğü Vali         KuruluĢları      Müdürlükleri      0 ---  0 ---  0

                             Ġlgili Bakanlık
                             Yazısı gereğince
                    Memur, ġube    salgınların
Ġlgili Bakanlık   Ġl Sağlık     Müdürü, Sağlık  önlenmesi ve
Yazısına       Müdürlükleri,   Müdür Yardımcısı, kontrolü açısından
istinaden olası   Toplum Sağlığı   Sağlık Müdürü,  Ġldeki Kamu ve
duruma ait üst    Merkezleri,    Vali Yardımcısı, Özel Sağlık
yazı         Hastaneler.    Vali       KuruluĢları    YOK            0 ---  0 ---  0
                             Ġlgili Genelge
                             gereğince
                             salgınların      Ġlgili Genelge
           Ġl Sağlık     Memur, ġube    önlenmesi ve      gereğince
           Müdürlükleri,   Müdürü, Sağlık  kontrolü açısından   salgınların
           Toplum Sağlığı   Müdür Yardımcısı, Tarım Ġl        önlenmesi ve
Ġlgili Genelge    Merkezleri,    Sağlık Müdürü,  Müdürlüğü ve      kontrolü açısından
ekinde bulunan    Hastaneler,Ġl   Vali Yardımcısı, Özel Sağlık      Diğer Ġl Sağlık
formlar.üst yazı   Tarım Müdürlüğü  Vali       KuruluĢları      Müdürlükleri     0 ---  0 ---  0
                            Ġlgili Bakanlık
                            Yazısı gereğince
                   Memur, ġube    salgınların
Ġlgili Bakanlık  Ġl Sağlık     Müdürü, Sağlık  önlenmesi ve
Yazısına      Müdürlükleri,   Müdür Yardımcısı, kontrolü açısından
istinaden olası  Toplum Sağlığı  Sağlık Müdürü,  Ġldeki Kamu ve
duruma ait üst   Merkezleri,    Vali Yardımcısı, Özel Sağlık
yazı        Hastaneler.    Vali       KuruluĢları    YOK           0 ---  0 ---  0
        Ġl Sağlık
        Müdürlükleri,                         Ġlgili yönerge
        Toplum Sağlığı                        gereğince vakaların
Form      Merkezleri,                          takibi açısından
014/A,Kuduz   Hastaneler.Tarım   Memur, ġube               Belediyeler, Tarım
ġüpheli Temas  Ġl Müdürlüğü,Ġl ve  Müdürü, Sağlık   Ġlgili yönerge    Ġl Müd,Ġl ve ilçe
Ġzlem Formu,Üst ilçe Emniyet     Müdür Yardımcısı,  gereğince      Emniyet Müd.,Ġl ve
yazı.Filiyasyon Müdürlüğü,Ġl ve   Sağlık Müdürü,   vakaların takibi   Ġlçe Jandarma
raporu,Ġlgili  ilçe Jandarma    Vali Yardımcısı,  açısından Ġlgili   Kom.Diğer Ġl Sağlık
yönerge     Mrk.Komutanlığı   Vali        Kamu Kurumları    Müd.        0 ---  0 ---  1200
        Ġl Sağlık      Memur, ġube     Ġlgili yönerge ve
        Müdürlükleri,    Müdürü, Sağlık   genelgeler      Ġlgili genelge
018/B formu,üst Toplum Sağlığı    Müdür Yardımcısı,  gereğince      gereğince vakaların
yazı,Ġlgili   Merkezleri,     Sağlık Müdürü,   vakaların takibi   takibi açısından
genelgeler ve  Hastaneler.Tarım   Vali Yardımcısı,  açısından Ġlçe    Tarım Ġl ve Ġlçe
yönerge     Ġl ve Ġlçe Müd.   Vali        Sağlık Grup BĢk.   Müd.        0 ---  0 ---  0


                   Memur, ġube    Ġlgili genelge
          Ġl Sağlık     Müdürü, Sağlık  gereğince       Ġlgili genelge
KKKA vaka     Müdürlükleri,   Müdür Yardımcısı, vakaların takibi    gereğince vakaların
bildirim      Toplum Sağlığı  Sağlık Müdürü,  açısından Tüm     takibi açısından
çizelgesi,Resmi  Merkezleri,    Vali Yardımcısı, Kamu ve Özel      Belediyeler ve
üstyazı,Genelge  Hastaneler..   Vali       Sağlık KuruluĢları   Tarım Ġl Müdürlüğü 0 ---   0 ---  0
                            Ġlgili Genelge
                            gereğince
                            salgınların      Ġlgili Genelge
                   Memur, ġube    önlenmesi ve      gereğince
                   Müdürü, Sağlık  kontrolü açısından   salgınların
          Ġl Sağlık     Müdür Yardımcısı, Tarım Ġl        önlenmesi ve
Ġlgili Genelge   Müdürlükleri,   Sağlık Müdürü,  Müdürlüğü ve      kontrolü açısından
ekinde bulunan   Toplum Sağlığı  Vali Yardımcısı, Özel Sağlık      Diğer Ġl Sağlık
formlar.üst yazı  Merkezleri,    Vali       KuruluĢları      Müdürlükleri     0 ---  0 ---  0
                 Memur, ġube      Ġlgili genelge
                 Müdürü, Sağlık     gereğince
TriĢenelloz   Ġl Sağlık     Müdür Yardımcısı,   vakaların takibi   Ġlgili genelge
VakaBildirim  Müdürlükleri,   Sağlık Müdürü,     açısından Tüm    gereğince vakaların
Çizelgesi,Üst  Toplum Sağlığı  Vali Yardımcısı,    Kamu ve Özel     takibi açısından
Yazı      Merkezleri,    Vali          Sağlık KuruluĢları  Tarım Ġl Müdürlüğü 0 ---   0 ---  0
        Ġl Sağlık     Memur, ġube      Ġlgili genelge    Ġlgili genelge
        Müdürlükleri,   Müdürü, Sağlık     gereğince      gereğince vakaların
        Toplum Sağlığı  Müdür Yardımcısı,   vakaların takibi   takibi açısından
014/A Formu,Üst Merkezleri,    Sağlık Müdürü,     açısından Tüm    Tarım Ġl
yazı,Genelge  Hastaneler, Tarım Vali Yardımcısı,    Kamu ve Özel     Müdürlüğü,Çevre
doğrultusunda  Ġl Müdürlüğü   Vali          Sağlık KuruluĢları  ve Orman Ġl Müd.  0 ---  0 ---  0
                 Memur, ġube     Ġlgili genelge    Ġlgili genelge
        Ġl Sağlık     Müdürü, Sağlık   gereğince      gereğince vakaların
        Müdürlükleri,   Müdür Yardımcısı,  vakaların takibi   takibi açısından
014/A Formu,Üst Toplum Sağlığı  Sağlık Müdürü,   açısından Tüm    Tarım Ġl
yazı,Genelge  Merkezleri,    Vali Yardımcısı,  Kamu ve Özel     Müdürlüğü,Çevre
doğrultusunda  Hastaneler.    Vali        Sağlık KuruluĢları  ve Orman Ġl Müd.  0 ---  0 ---  0
                 Memur, ġube     Ġlgili genelge
        Ġl Sağlık     Müdürü, Sağlık   gereğince
        Müdürlükleri,   Müdür Yardımcısı,  vakaların takibi   Ġlgili genelge
014/A Formu,Üst Toplum Sağlığı  Sağlık Müdürü,   açısından Tüm    gereğince vakaların
yazı,Genelge  Merkezleri,    Vali Yardımcısı,  Kamu ve Özel     takibi açısından
doğrultusunda  Hastaneler.    Vali        Sağlık KuruluĢları  Tarım Ġl Müdürlüğü 0 ---   0 ---  250
                 Memur, ġube     Ġlgili genelge
017/C,017/D,01          Müdürü, Sağlık   gereğince
8/B,Ġlgili    Ġl Sağlık    Müdür Yardımcısı,  vakaların takibi
Genelge     Müdürlükleri,  Sağlık Müdürü,   açısından Tüm
Doğrultusunda  Toplum Sağlığı  Vali Yardımcısı,  Kamu ve Özel
üst yazı     Merkezleri,   Vali        Sağlık KuruluĢları  YOK         0 ---  0 ---  0
                 Memur, ġube
         Ġl Sağlık    Müdürü, Sağlık
         Müdürlüğü,    Müdür Yardımcısı,            Bakanlık ve Ġlgili
YOK       Hastaneler    Sağlık Müdürü   YOK          Birimler       0 ---  0 ---  0


                 Memur, ġube
                 Müdürü, Sağlık
         SAĞLIK      Müdür Yardımcısı,            Bakanlık ve Ġlgili
YOK       MÜDÜRLÜĞÜ    Sağlık Müdürü   YOK          Birimler       0 ---  0 ---  0


                 Memur, ġube
                 Müdürü, Sağlık
         SAĞLIK      Müdür Yardımcısı,            Bakanlık ve Ġlgili
YOK       MÜDÜRLÜĞÜ    Sağlık Müdürü   YOK          Birimler       0 ---  0 ---  0


                 Memur, ġube
                 Müdürü, Sağlık
         SAĞLIK      Müdür Yardımcısı,            Bakanlık ve Ġlgili
YOK       MÜDÜRLÜĞÜ    Sağlık Müdürü   YOK          Birimler       0 ---  0 ---  0
                 Memur, ġube
                 Müdürü, Sağlık
         SAĞLIK      Müdür Yardımcısı,            Bakanlık ve Ġlgili
YOK       MÜDÜRLÜĞÜ    Sağlık Müdürü   YOK          Birimler       0 ---  0 ---  0
         Müdürlük, Sağlık
         Grup
         BaĢkanlıkları,
Kurum      Hastaneler, Sağlık   Memur, ġube
amirlerince   Ocakları, Verem     Müdürü, Sağlık
onaylanmıĢ istek SavaĢ          Müdür Yardımcısı,            Bakanlık ve Ġlgili
kağıdı      dispanserleri      Sağlık Müdürü   YOK          Birimler       0 ---   0 ---  12


                              Ġlgili        Diğer Ġl Sağlık
        Ġl Sağlık                  genelge,yönerge,   Müdürlükleri, Ġl
017/A,017/C,01 Müdürlükleri,       Memur, ġube    yönetmelik      Emniyet Müd. Ġl
7/D Formları, Toplum Sağlığı      Müdürü, Sağlık  gereğince       Jandarma Mrk.
Üst Yazı,   Merkezleri, Halk     Müdür Yardımcısı, vakaların takibi   Kom. Ġl Çevre ve
Genelge    Sağlığı          Sağlık Müdürü,  açısından Tüm     Orman Müd. Ġl Milli
2004/129    Labaratuarı,Hasta     Vali Yardımcısı, Kamu ve Özel     Eğitm Müd.Ġl Tarım
doğrultusunda neler,          Vali       Sağlık KuruluĢları  Müd.        1 Ay    1 Ay  12
          Müdürlük, Toplum
          Sağlığı Merkezleri,
          Hastaneler, Sağlık  Memur, ġube
          Ocakları, Verem    Müdürü, Sağlık
          SavaĢ         Müdür Yardımcısı,            Bakanlık ve Ġlgili
YOK        dispanserleri     Sağlık Müdürü   YOK          Birimler       0 ---   0 ---  12                     Memur, ġube
                     Müdürü, Sağlık
          SAĞLIK        Müdür Yardımcısı,            Bakanlık ve Ġlgili
YOK        MÜDÜRLÜĞÜ       Sağlık Müdürü   YOK          Birimler       1 Ay   1 Ay  12
Neonatal
Tetanoz Vaka
Değerlendirme
Formu, Neonatal                     Ġlgili yönerge ve
Tetanoz Vaka                       genelgeler
Ġnceleme ve    Müdürlük, Toplum Memur, ġube     gereğince
Bildirim      Sağlığı Merkezleri, Müdürü, Sağlık  vakaların takibi
Formu,Neonatal   Hastaneler, Aile  Müdür Yardımcısı, açısından Ġlçe
Bebek Ölüm     Hekimleri      Sağlık Müdürü   Sağlık Grup BĢk.    YOK          1 Ay   1 Ay  12          SAĞLIK
          OCAKLARI,                Ġlgili yönerge ve
          Toplum Sağlığı             genelgeler
          Merkezleri,      Memur, ġube    gereğince
          HASTANELER, ĠL    Müdürü, Sağlık  vakaların takibi
Üst Yazı, GBP   SAĞLIK        Müdür Yardımcısı, açısından Ġlçe
Formu       MÜDÜRLÜĞÜ       Sağlık Müdürü   Sağlık Grup BĢk.   YOK          1 Ay   1 Ay  12
                     Memur, ġube     Ġlgili yönerge ve
                     Müdürü, Sağlık   genelgeler
Forrm       Ġl Sağlık       Müdür Yardımcısı,  gereğince
014/A,Ġlgili    Müdürlükleri,     Sağlık Müdürü,   vakaların takibi
yönetmelik ve   Toplum Sağlığı    Vali Yardımcısı,  açısından Ġlçe
yönergeler     Merkezleri      Vali        Sağlık Grup BĢk.  YOK          0 ---   0 ---  0
                                         Sağlık Müdürlüğü
                                         aracılığı ile Verem
-Sağlık Karnesi-  Verem Savas                          SavaĢ Daire
Esnaf Karnesi-   Dispanserleni,    Memur, ġube               BaĢkanlığına
T.C.Nosu      Hastaneler      Müdürü       YOK         Bildirilmesi     24 Saat  12 Ay  25000
                            Sağlık Müdürlüğü
                            aracılığı ile Verem
                            SavaĢ Daire
        VEREM SAVAġ   Memur, ġube       BaĢkanlığına
YOK       DĠSPANSERLERĠ  Müdürü      YOK  Bildirilmesi     0 ---  12 Ay   60
                            Sağlık Müdürlüğü
                Memur, ġube       aracılığı ile Verem
                Müdürü, Sağlık     SavaĢ Daire
        SAĞLIK     Müdür Yardımcısı,    BaĢkanlığına
YOK       MÜDÜRLÜĞÜ    Sağlık Müdürü   YOK  Bildirilmesi     0 ---  0 ---   5                Memur, ġube
                Müdürü, Sağlık
        SAĞLIK     Müdür Yardımcısı,
YOK       MÜDÜRLÜĞÜ    Sağlık Müdürü   YOK  YOK          0 ---  1 Hafta  1                Memur, ġube
                Müdürü, Sağlık
        SAĞLIK     Müdür Yardımcısı,
YOK       MÜDÜRLÜĞÜ    Sağlık Müdürü   YOK  YOK          0 ---  2 Hafta  5000


        SAĞLIK     Memur, ġube
        MÜDÜRLÜĞÜ,   Müdürü, Sağlık
        VEREM SAVAġ   Müdür Yardımcısı,
YOK       DĠSPANSERLERĠ  Sağlık Müdürü   YOK  YOK          0 ---  0 ---   200

                Memur, ġube
        Aile Hekimi,  Müdürü, Sağlık
        SAĞLIK     Müdür Yardımcısı,
YOK       MÜDÜRLÜĞÜ    Sağlık Müdürü   YOK  YOK          0 ---  12 Ay   7200

                            Sağlık Müdürlüğü
                Memur, ġube       aracılığı ile Sıtma
                Müdürü, Sağlık     SavaĢ Daire
                Müdür Yardımcısı,    BaĢkanlığına
L-5-Formları  YOK       Sağlık Müdürü   YOK  Bildirilmesi     0 ---  12 Gün   0
                            Sağlık Müdürlüğü
                Memur, ġube       aracılığı ile Sıtma
                Müdürü, Sağlık     SavaĢ Daire
                Müdür Yardımcısı,    BaĢkanlığına
L-5-Formları  YOK       Sağlık Müdürü   YOK  Bildirilmesi     0 ---  5 Dakika  0

                            Sağlık Müdürlüğü
                Memur, ġube       aracılığı ile Sıtma
                Müdürü, Sağlık     SavaĢ Daire
Günlük Tedavi          Müdür Yardımcısı,    BaĢkanlığına
Listesi     YOK       Sağlık Müdürü   YOK  Bildirilmesi     0 ---  5 Dakika  0

                            Sağlık Müdürlüğü
                Memur, ġube       aracılığı ile Sıtma
                Müdürü, Sağlık     SavaĢ Daire
                Müdür Yardımcısı,    BaĢkanlığına
YOK       YOK       Sağlık Müdürü   YOK  Bildirilmesi     0 ---  5 Dakika  0
  HİZMETİN
 ELEKTRONİK
OLARAK SUNULUP
SUNULAMAYACAĞI
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
SIRA NO   KURUM KODU   STANDART DOSYA PLANI KODU            HİZMETİN ADI
  1   B104ĠSM4480003  114030000          Genel Amaçlı Temizleyici Maddelerin Üretim Ġzinleri
  2   B104ĠSM4480003  114060000          Ġçme Suları Kabul (Ġzin) ĠĢlemleri  3   B104ĠSM4480003  50000000          Ġl Hıfzıssıhha Meclis Kararı
  4   B104ĠSM4480003  120000000          Doğal Maden Suların izinlendirilmesi, denetlenlenmesi,
  5   B104ĠSM4480003  120020100          Ġçme ve Kullanma (ġehir ġebeke) Suları

  6   B104ĠSM4480003  120030000          Kanalizasyon, Arıtma Tesisleri Ġle Atık Sular  7   B104ĠSM4480003  120040000          Ġçme ve Kullanma Sularının Sanitasyonu
                            Kaplıca tesislerinin izinlendirilmesi, denetlenmesi,
  8   B104ĠSM4480003  121010000          numune alınması ve değerlendirilmesi,
  9   B104ĠSM4480003  120000000          Su Denetimleri
 10   B104ĠSM4480003  119000000          Oyuncaklar Ġlgili ĠĢlemler
 11   B104ĠSM4480003  119000000          Oyuncak Numune Alma ĠĢlemleri
12  B104ĠSM4480003  119000000  Oyuncak Kaynaklı Kazalarla Ġlgili ĠĢlemler
13  B104ĠSM4480003  120000000  Doğal Kaynak Suları
14  B104ĠSM4480003  120000000  Doğal Maden Suları
15  B104ĠSM4480003  120000000  Ġçme Suları

16  B104ĠSM4480003  171010000  ġahıs ġikâyetleri

17  B104ĠSM4480003  171020000  Kurum ġikâyetleri

18  B104ĠSM4480003  171130000  Tıbbi, Tehlikeli, Katı, Sıvı Atıklarla Ġlgili ġikayetler

19  B104ĠSM4480003  171140000  Su ġikâyetleri
                                HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE
          HİZMETİN TANIMI                      NUMARASI


                                4/8/1952 tarih ve 3/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
                                ile yürürlüğe giren Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı
                                ilgilendiren EĢya ve Levazımın hususi vasfını göstern
Temizlik amaçlı ürünlerin, üretilmesi, piyasaya        tüzük, 12/09/2005 tarih 25934 seyılı Resmi Gazetede
sunulması ve denetlenmesi                   yayımlanan tebliğ


YerleĢim yerlerinde kullanılmak üzere Ġller Bankası
tarafından yapılan içme kullanma suyu geçici ve kesin
kabülüne katılarak numune alınması, depo ve Ģebeke
sistemleri konusunda görüĢ bildirilmesi.            Bakanlık genelgeleri .
Kanunlarla belirlenmemiĢ olup,ilde meydana gelebilecek
olumsuzlukların önlenmesi çözümlenmesi için alınacak  1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.maddesi
olan kararlar                     gereği


Doğal mlneralli suların, Doğal Mineralli Sular Hakkında
Yönetmelik le belirlenen standartları sağladığını tespit    "Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik 01.12.2004
etmek, doğal nitelikleri bozulmadan kurulacak         tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete, 31.07.2009 tarih ve
tesisilerede izinli ambalajlara dolumu sağlanarak sağlıklı   27305 Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte
Ģekilde tüketicilere sunumunu sağlama.             DeğĢiklik Yapılmasına dair Yönetmelik "                                "17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete Ġnsani
                                Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Madde:10
Halka sağlıklı su temini konusunda ilgili kuruluĢlarla     Bakanlık genelgeleri. 31.07.2009 Tarih ve 27305 Resmi
beraber numune alma, değerlendirme, uyarma takip        Gazete Ġnsani Tüketim amaçlı Sular Hakkında
iĢlemleri.                           Yönetmelik te DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik."

YOK                              Bakanlık genelgeleri
Mevcut su kaynaklarının depo,Ģebeke ve tüketim
noktalarında içilebilir niteliklerini sağlamak tüketicilerin  17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Ġnsani tüketim amaçlı
sağlığını korumak                       sular hakkında yönetmelikSağlık amaçlı her türlü tesisin nitelik ve niceliklerinin   "24.07.2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete
belirlenmesi, kurulmaı iĢletme izinlerinin verilmesi,     Kaplıcalar Yönetmeliği, 31.07.2009 Tarih ve 27305
denetlenmesi ve sağlık koĢullarına uygunluğunun        Resmi Gazete Kaplıcalar Yönetmeliğinde DeğiĢiklik
kontrol altına alınması,                    Yapılmasına Dair Yönetmelik."


Tüketime sunulan içme-kullanma suları Ek-2 Tablo
B1?de belirtilen sıklıklarda denetleme izlemesi ve kontrol
izlemesine tabi tutulur. Ek-2 Tablo B1?de belirtilen
asgari Ģartlara uygun izleme programları hazırlanır.
Numune alma noktaları, Ek-2?deki parametreler       "Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
çerçevesinde analiz ettirilir.               Bakanlık genelgeleri."


On dört yaĢından küçük çocukların oyunlarında
kullanılmak amacıyla tasarlanan ve imal edilen her türlü
ürünleri ve oyun araç ve gereçlerinin güvenliği ile ilgili 17.05.2002 tarih ve 24758 sayılı Resmi Gazetede
olarak yerine getirilecek temel gerekleri, piyasaya arzı, yayımlanarak yürürlüğe giren Oyuncaklar Hakkında
dağıtımı ile piyasa gözetim ve denetimi.          Yönetmelik.                                17.Ocak.2002 tarih ve 24643 Nolu Resmi Gazetede
                                yayımlanarak yürürlüğe giren Ürünlerin Piyasa Gözetimi
                                ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 4.Bölüm 9.Maddesi 'b'
Ürünlerin teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olup      bendi ve 17.05.2002 tarih ve 24758 Sayılı Resmi
olmadığını tespit etmek                    Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Oyuncaklar H
Oyuncakların risk değerlendirmesine esas olmak üzere
oyuncaklardan kaynaklanan kazaların belirlenmesi ve
kazaya neden olan oyuncaklar,neden olduğu kaza ve
çocuğun yaĢını içeren bir veri tabanı oluĢturmak.      Bakanlığımız 07.06.2007 tarih ve 12165 sayılı yazıları


Ġnsani Tüketim Amaçlı Su: Orijinal haliyle ya da
iĢlendikten sonra, dağıtım ağı, tanker, ĢiĢe veya kaplar   17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete Ġnsani
ile tüketime sunulan içme, piĢirme, gıda hazırlama ya da   Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Bakanlık
diğer evsel amaçlar için kullanılan bütün sular ile suyun  genelgeleri. 31.07.2009 Tarih ve 27305 Resmi Gazete
kalitesinin, kontrolü, denetlenmesi, numune alım ve     Ġnsani Tüketim amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik te
değerlendirilmesi.                      DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik."


Doğal Mineralli suların, Doğal Mineralli Sular Hakkında
Yönetmelik le belirlenen standartları sağladığını tespit   "Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik 01.12.2004
etmek, doğal nitelikleri bozulmadan kurulacak        tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete, 31.07.2009 tarih ve
tesisilerede izinli ambalajlara dolumu sağlanarak sağlıklı  27305 Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte
Ģekilde tüketicilere sunumunu sağlama.            DeğĢiklik Yapılmasına dair Yönetmelik "


Ġnsani Tüketim Amaçlı Su: Orijinal haliyle ya da       "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununu, 17.02.2005
iĢlendikten sonra, dağıtım ağı, tanker, ĢiĢe veya kaplar   tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete Ġnsani Tüketim
ile tüketime sunulan içme, piĢirme, gıda hazırlama ya da   Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Bakanlık genelgeleri.
diğer evsel amaçlar için kullanılan bütün sular ile suyun  31.07.2009 Tarih ve 27305 Resmi Gazete Ġnsani
kalitesinin, kontrolü, denetlenmesi, numune alım ve     Tüketim amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik te DeğiĢiklik
değerlendirilmesi.                      Yapılmasına Dair Yönetmelik."

Konu ilgili gelen Ģikayetlerin değerlendirmeye alınması   Konu ile ilgili genel mevzuatlar

Konu ilgili gelen Ģikayetlerin değerlendirmeye alınması   Konu ile ilgili genel mevzuatlar

Konu ilgili gelen Ģikayetlerin değerlendirmeye alınması   Konu ile ilgili genel mevzuatlar

Konu ilgili gelen Ģikayetlerin değerlendirmeye alınması   Konu ile ilgili genel mevzuatlar
                                                HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİML

      HİZMETTEN YARARLANANLAR                  MERKEZİ İDARE
Üreticiler ve Tüketiciler                   Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.
YerleĢim yerleri.                       Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.

Ġlde bulunan tüm resmi ve özel kamu kurum ve
kuruluĢlar ile tüm ilde yaĢayan kiĢiler
Tesis iĢletmek isteyen özel kiĢi ve özel /kamu kurum-
kuruluĢları                          Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.
Tüm ilde yaĢayan kiĢiler.                   Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.

Tüm ilde yaĢayan kiĢiler.                   Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.Tüm ilde yaĢayan kiĢiler.                   Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.
Bu iĢi yapmakta olan iĢletmeler                Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.
VatandaĢlar                          Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.
Oyuncak ithalatçıları,toptancıları,satıcıları,kullanıcıları  Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.
Oyuncak ithalatçıları,toptancıları,satıcıları,kullanıcıları  Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.
Aileler,çocuklar                    Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.
BaĢvuruda bulunan özel kiĢi veya özel ve kamu
kuruluĢları                       Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.
Tesis iĢletmek isteyen özel kiĢi ve özel /kamu kurum-
kuruluĢları                       Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.
BaĢvuruda bulunan özel kiĢi veya özel ve kamu
kuruluĢları                       Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.

Genel Ģikayet sahipleri                 Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.

Genel Ģikayet sahipleri                 Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.

Genel Ģikayet sahipleri                 Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.

Genel Ģikayet sahipleri                 Temel Sağlık Hizmetleri Gn.Md.
HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

         TAŞRA BİRİMLERİ         MAHALLLİ İDARELER    DİĞER (Özel Sektör vb.)
  Ġl Sağlık Müdürlüğü              Belediye
  Ġl Sağlık Müdürlüğü              Belediye  Ġl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup BaĢkanlığı
  Ġl Sağlık Müdürlüğü
  Ġl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup BaĢkanlığı  Belediye, Ġl Özel Ġdare

  Ġl Sağlık Müdürlüğü              Belediye, Ġl Özel Ġdare  Ġl Sağlık Müdürlüğü
  Ġl Sağlık Müdürlüğü
  Ġl Sağlık Müdürlüğü
  Ġl Sağlık Müdürlüğü
  Ġl Sağlık Müdürlüğü
Ġl Sağlık Müdürlüğü
Ġl Sağlık Müdürlüğü
Ġl Sağlık Müdürlüğü  Ġl Özel Ġdare
Ġl Sağlık Müdürlüğü

Ġl Sağlık Müdürlüğü  Belediye, Ġl Özel Ġdare

Ġl Sağlık Müdürlüğü  Belediye

Ġl Sağlık Müdürlüğü  Belediye

Ġl Sağlık Müdürlüğü  Belediye
     BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER                   İLK BAŞVURU MAKAMI


Üreticinin adı ve adresi, 24 saat içinde ulaĢılacak tel
numarası,fak numarası ve e-mail adresi, irtibat
kurulacak kiĢinin adı,Üretim yerinin adresi, Üreticinin
aynı üretim sahası içinde varsa deterjan dıĢındaki
faaliyet alanları                     Ġl Sağlık Müdürlüğü
                             Ġlk yazı Bakanlığa yazılıyor, bakanlık Gereği için Valiliğe
Bakanlık yazıları.                    (Sağlık Müdürlüğüne gönderiyor)YOK                            YOK
Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik Madde 12-13-14-15 Sağlık Müdürlüğü,
YOK                            YOK

YOK                            YOKYOK                            Sağlık Grup BaĢkanlıkları,Müdürlük birimleri


"Kaplıcalar Yönetmeliğinin 18,19, 20, 21ve 22
Maddeleine göre; 1- Müracaatın değerlendirilerek Valilik
oluru alınarak Bakanlığa yazılması, 2-Bakanlıkça yapılan "Valilik/ Sağlık Müdürlüğü Madde: 18 Müracaatın
değerlendirmeler sonucunun ilgiliye tebliği için Valiliğe değerlendirilerek Valilik oluru alınarak Bakanlığa
yazılması "                        yazılması, "
                             "Sağlık Müdürlüğü Sağlık Grup BaĢkalıkları Bilgilendirme,
                             bilgi akıĢının sağlanması, hizmette birlikteliğin
YOK                            sağlanması "
YOK                            YOK
YOK                            YOK
YOK                          YOK
Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik,   Ġnsani Tüketime Sunulan Sular Hakkında Yönetmeliğin
Madde: 18,19,20,21,22,23               19, 22 ve 23 . Maddeleine göre;Valilik
Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik Madde 12-13-14-15 Sağlık Müdürlüğü,
Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik,
Madde: 18,19,20,21,22,23               Valilik

ġikayet sahibi baĢvuru kaynağı            Ġl Sağlık Müdürlüğü yada Valilik

ġikayet sahibi baĢvuru kaynağı            Valilik, Ġl Sağlık Müdürlüğü
                           Valilik , Ġl Sağlık Müdürlüğü, Belediye, Ġl Çevre Orman
ġikayet sahibi baĢvuru kaynağı            Müd.

ġikayet sahibi baĢvuru kaynağı            Valilik, Ġl Sağlık Müdürlüğü, Belediye BaĢkanlığı
                                    HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
                              KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ
         PARAF LİSTESİ                    YAZIŞMALAR
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık  12/09/2005 tarih 25934 sayılı Resmi Gazetede
Müdürü                        yayımlanan Tebliğ
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        YOK

Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        YOK
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        YOK
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        YOK
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        YOK


Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        YOK
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        YOK
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        YOK
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        YOK
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        YOK
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        YOK
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        YOK
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        YOK
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü, Vali Yardımcısı                YOK
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        YOK
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü, Vali Yardımcısı                YOK
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü                        YOK
Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Müdürü, Vali Yardımcısı                YOK
UM SÜRECİNDE
           KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ      MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN
                YAZIŞMALAR              TAMAMLANMA SÜRESİ
        YOK                    7 Gün
        Bakanlık                 0 ---        YOK                    0 ---
        "Ġl Özel Ġdaresi, Kamu Kurumları,"    0 ---
        YOK                    0 ---

        YOK                    0 ---        YOK                    0 ---
        Kamu kurum ve kuruluĢları,        0 ---
        YOK                    0 ---
        YOK                    0 ---
        YOK                    0 ---
YOK                 0 ---
Ġl Özel Ġdaresi, Devlet Su ĠĢleri  0 ---
"Ġl Özel Ġdaresi, Kamu Kurumları,"  0 ---
Ġl Özel Ġdaresi.           0 ---

YOK                 1 Ay

YOK                 1 Ay

YOK                 0 ---

YOK                 0 ---
                                HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP
 HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ  YILLIK İŞLEM SAYISI        SUNULAMAYACAĞI
10 Gün                 1           Sunulmuyor
0 ---                 2           Sunulmuyor0 ---                 12          Sunulmuyor
0 ---                 1           Sunulmuyor
0 ---                 12000         www.ism.gov.tr

0 ---                 1           Sunulmuyor0 ---                 1           Sunulmuyor
0 ---                 1           Sunulmuyor
0 ---                 12000         Sunulmuyor
0 ---                 5           Sunulmuyor
0 ---                 1           Sunulmuyor
0 ---  0  Sunulmuyor
0 ---  0  Sunulmuyor
0 ---  0  Sunulmuyor
0 ---  1  Sunulmuyor

15 Gün  15  Sunulmuyor

15 Gün  15  Sunulmuyor

15 Gün  15  Sunulmuyor

15 Gün  15  Sunulmuyor
SIRA NO   KURUM KODU   STANDART DOSYA PLANI KODU            HİZMETİN ADI

  1   B104ĠSM4480001  90990000          "5510 sayılı kanunun 8. maddesine istinaden bildirim"
                            Kan Merkezleri ve Ġstasyonlarında ÇalıĢan Personelin
  2   B104ĠSM4480001  213100000          Eğitim ĠĢleri

  3   B104ĠSM4480001  222000000          Organ ve Doku BağıĢı ĠĢlemleri
                            Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Diyaliz Merkezlerinin
  4   B104ĠSM4480001  240030000          Açılmasına ait ĠĢlemler
  5   B104ĠSM4480001  240040000          Özel Diyaliz Merkezlerinin Açılması ĠĢlemleri
  6   B104ĠSM4480001  240010000          Ruhsat ĠĢlemleri

  7   B104ĠSM4480001  240020000          Denetim ĠĢlemleri
8  B104ĠSM4480001  240990000  Diyaliz Sınav BaĢvuru ĠĢlemleri9  B104ĠSM4480001  251100000  Kamu Hastaneleri Hizmetleri
10  B104ĠSM4480001  251030000  Semt Poliklinikleri

11  B104ĠSM4480001  252010000  AçılıĢ ĠĢlemleri

12  B104ĠSM4480001  252010000  Özel hastaneler Ruhsat ĠĢlemleri
                 Özel Hastanelerin Ek Bina, Servis Ġlavesi ve Yatak
13  B104ĠSM4480001  252040000  Artırma ĠĢlemleri

14  B104ĠSM4480001  252050000  Özel Hastanelerin Kapatılmalarına ait ĠĢlemler

15  B104ĠSM4480001  252990000  Özel Hastanelerin Denetim ĠĢlemleri

16  B104ĠSM4480001  251160000  Ferdi ġikâyetlerin Değerlendirilmesi

17  B104ĠSM4480001  200990000  YeĢil Kart ĠĢlemleri
18  B104ĠSM4480001  251990000  Yogun Bakım Ünitesinde çalıĢan personelin eğitimi19  B104ĠSM4480001  251990000  Acil Serviste çalıĢan personelin eğitimi
                 Trafik Kazazedelerinin fatura bedellerinin ödeme ile ilgili
20  B104ĠSM4480001  159000000  iĢlemleri
21  B104ĠSM4480001  708990000  Veri Toplama ve istatistik hizmetleri
                            HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE
         HİZMETİN TANIMI                   NUMARASI

"5510 sayılı kanunun 8. maddesine istinaden bildirim"  5510 sayılı yasa 8. maddesi

Kamu Personelinin Eğitilmesi              Kan Ürünleri Yönetmeliği - Madde 15

Organ bağıĢ kartı düzenlemek              2238 Sayılı Yasa
Diyaliz Hastalarının Tedavisi              Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği- Madde 2
Diyaliz Hastalarının Tedavisi              Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği- Madde 3
Diyaliz Merkezinin Faaliyete Geçmesi          Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği- Madde 17

Diyaliz Merkezlerinin Denetlenmesi           Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği- Madde 37
Diyaliz Personellerinin Eğitilmesi              Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği- Madde 28 - 30
Kamu hastanesinde çalıĢan personelin görev yetki ve
sorumluluklarının ve sunulan hizmetlerin uygulama
esaslarının belirlenmesi                   Yataklı Tedavi Kurumları ĠĢletme Yönetmeliği
2.Basamak Sağlık KuruluĢlarına Bağlı Poliklinik
Hizmetlerini yürütmek                     Semt poliklinikleri Yönergesi Madde -6
                               Hususi Hastaneler Kanunu ve Özel Hastaneler
Özel Hastane Hizmetleri                    Yönetmeliği - Madde 3
                               Hususi Hastaneler Kanunu ve Özel Hastaneler
Özel Hastane Hizmetleri                    Yönetmeliği - Madde 3
                               Hususi Hastaneler Kanunu ve Özel Hastaneler
Özel Hastane Hizmetleri                    Yönetmeliği - Madde 3
                               Hususi Hastaneler Kanunu ve Özel Hastaneler
Özel Hastane Hizmetleri                    Yönetmeliği - Madde 3
                               Hususi Hastaneler Kanunu ve Özel Hastaneler
Özel Hastane Hizmetleri                    Yönetmeliği - Madde 3

ġahıs ġikayeti il ilgili iĢlemler               yok

YeĢil Kart veriliĢ ,vize ve iptal ĠĢlemleri          3816 sayılı yasa ve genelgeler
Yoğun Bakım ünitesinde çalıĢanların eğitimi          GenelgeAcil Serviste çalıĢanların eğitimi              Genelge
Trafik Kazazedelerinin fatura bedellerinin ödeme ile ilgili
iĢlemleri                           Genelge


Bakanlıkça Tespit edilren esaslar çerçevesinde resmi ve
özel sağlık Kurum ve kuruluĢlarından doğrudan veya
ilgili birimlerce derlenen istatistiki bilgileri toplamak
gerekli kontrollerini yapmak ve değerlendirmek.        Yok
                         HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI                                                MAHALLLİ
      HİZMETTEN YARARLANANLAR    MERKEZİ İDARE        TAŞRA BİRİMLERİ     İDARELER

SGK                  Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü, Hastane

Kamu Personeli            Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü

Organ nakli bekleyen hastalar     Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü
Diyaliz Hastaları           Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü
Diyaliz Hastaları           Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü
Diyaliz Hastaları           Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü

Diyaliz Hastaları           Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü
Kamu ve Özel Sağlık Personeli            Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü


Kamu Hastaneleri Personeli ve hastanelere baĢvuran
hastalar                       Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü, Hastane
Hastalar                       Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü

Talep eden vatandaĢ                 Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü

VatandaĢ                       Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü

Özel Hastaneler                   Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü

yok                         Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü

yok                         Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü

VatandaĢ                       Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü
                                        Ġl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup
VatandaĢ                       Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  BaĢkanlığı
Personel                       Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü, HastanePersonel                       Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü

Personel                       Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü, Hastane
Yok                         Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü, Hastane
LARIN/BİRİMLERİN ADI         DİĞER
       (Özel Sektör vb.)             BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

      Özel Sektör     Matbu form

                 Dilekçe - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

                 Nüfus Cüzdanı Sureti
                 Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği - Madde 16? Diyaliz merkezi açacakların bir dilekçe
                 ile Müdürlüğe baĢvurmaları gerekir. a) Merkezin her katı için ayrı olmak üzere
                 mimar tarafından düzenlenmiĢ, yerleĢim ve kullanım alanlarını gösteren 1/100
                 ölçekli planlar, b) Yapı kullanma izni belgesi veya yapı kullanma izin belgesi henüz
                 alınamamıĢsa mahalli belediyeden bina için yapı kullanma izin belgesi verileceği
                 beyanını gösteren yazılı belge, c) Yangına yönelik tedbirlerin alındığına dair yetkili
                 merciden alınmıĢ olan rapor, d) Diyaliz merkezinde kullanılacak cihaz, araç ve
                 gereçlerin diyaliz merkezi sahipliğinde olduğunu gösteren ve merkez yetkilisi
                 tarafından onaylanan liste, e) Kurucu gerçek kiĢi ise, nüfus hüviyet cüzdanının;
                 vakıf ise, vakıf senedinin ve ticaret sicil gazetesi kaydının; Ģirket ise, sermaye
                 durumunun ve Ģirket ortaklarını gösteren ticaret sicili gazetesinin örneği, f)
                 Diyaliz merkezinde görev yapacak Sorumlu Uzmanın, Sorumlu Tabibin,
                 HemĢirenin ve Diyaliz Teknisyeninin veya Teknikerinin bu Yönetmelik uyarınca
                 istenilen meslekî sertifikaları ile diplomalarının ve uzmanlık belgelerinin örnekleri;
                 kamu kurum ve kuruluĢlarından yapılan baĢvurularda ise, bu belgelerin kurum
                 amirinden tasdikli örnekleri, g) Özel diyaliz merkezinde görev yapacak personelin
                 tamamı ile yapılan sözleĢmeleri, h) Personelin ikametgâh belgeleri; Ġkametgâh
                 yeri olarak, büyük Ģehir belediyesi olan yerlerde merkezi açacakların bir dilekçe
                 Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği - Madde 16 Diyalizbüyük Ģehir belediye sınırları;
                 ile Müdürlüğe baĢvurmaları gerekir. a) Merkezin her katı için ayrı olmak üzere
                 mimar tarafından düzenlenmiĢ, yerleĢim ve kullanım alanlarını gösteren 1/100
                 ölçekli planlar, b) Yapı kullanma izni belgesi veya yapı kullanma izin belgesi henüz
                 alınamamıĢsa mahalli belediyeden bina için yapı kullanma izin belgesi verileceği
                 beyanını gösteren yazılı belge, c) Yangına yönelik tedbirlerin alındığına dair yetkili
                 merciden alınmıĢ olan rapor, d) Diyaliz merkezinde kullanılacak cihaz, araç ve
                 gereçlerin diyaliz merkezi sahipliğinde olduğunu gösteren ve merkez yetkilisi
                 tarafından onaylanan liste, e) Kurucu gerçek kiĢi ise, nüfus hüviyet cüzdanının;
                 vakıf ise, vakıf senedinin ve ticaret sicil gazetesi kaydının; Ģirket ise, sermaye
                 durumunun ve Ģirket ortaklarını gösteren ticaret sicili gazetesinin örneği, f)
                 Diyaliz merkezinde görev yapacak Sorumlu Uzmanın, Sorumlu Tabibin,
                 HemĢirenin ve Diyaliz Teknisyeninin veya Teknikerinin bu Yönetmelik uyarınca
                 istenilen meslekî sertifikaları ile diplomalarının ve uzmanlık belgelerinin örnekleri;
                 kamu kurum ve kuruluĢlarından yapılan baĢvurularda ise, bu belgelerin kurum
                 amirinden tasdikli örnekleri, g) Özel diyaliz merkezinde görev yapacak personelin
                 tamamı ile yapılan sözleĢmeleri, h) Personelin ikametgâh belgeleri; Ġkametgâh
      Özel Sektör     yeri olarak, büyük Ģehir belediyesi olan yerlerde büyük Ģehir belediye sınırları;
                 Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği - Madde 16 Diyaliz merkezi açacakların bir dilekçe
                 ile Müdürlüğe baĢvurmaları gerekir. a) Merkezin her katı için ayrı olmak üzere
                 mimar tarafından düzenlenmiĢ, yerleĢim ve kullanım alanlarını gösteren 1/100
                 ölçekli planlar, b) Yapı kullanma izni belgesi veya yapı kullanma izin belgesi henüz
                 alınamamıĢsa mahalli belediyeden bina için yapı kullanma izin belgesi verileceği
                 beyanını gösteren yazılı belge, c) Yangına yönelik tedbirlerin alındığına dair yetkili
                 merciden alınmıĢ olan rapor, d) Diyaliz merkezinde kullanılacak cihaz, araç ve
                 gereçlerin diyaliz merkezi sahipliğinde olduğunu gösteren ve merkez yetkilisi
                 tarafından onaylanan liste, e) Kurucu gerçek kiĢi ise, nüfus hüviyet cüzdanının;
                 vakıf ise, vakıf senedinin ve ticaret sicil gazetesi kaydının; Ģirket ise, sermaye
                 durumunun ve Ģirket ortaklarını gösteren ticaret sicili gazetesinin örneği, f)
                 Diyaliz merkezinde görev yapacak Sorumlu Uzmanın, Sorumlu Tabibin,
                 HemĢirenin ve Diyaliz Teknisyeninin veya Teknikerinin bu Yönetmelik uyarınca
                 istenilen meslekî sertifikaları ile diplomalarının ve uzmanlık belgelerinin örnekleri;
                 kamu kurum ve kuruluĢlarından yapılan baĢvurularda ise, bu belgelerin kurum
                 amirinden tasdikli örnekleri, g) Özel diyaliz merkezinde görev yapacak personelin
                 tamamı ile yapılan sözleĢmeleri, h) Personelin ikametgâh belgeleri; Ġkametgâh
      Özel Sektör     yeri olarak, büyük Ģehir belediyesi olan yerlerde büyük Ģehir belediye sınırları;

                 YOK
Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği - Madde 30 a) Ġlgili kurum tarafından doldurulacak
Diyaliz Merkezleri Bilgi Formu (EK-4), b) Personel tarafından doldurulacak ve
kurum amirince onaylanacak taahhütnameli Diyaliz Eğitimi BaĢvuru Formu (EK-
8), c) Kamu kurum ve kuruluĢlarında çalıĢan personel için, ilgili kurum amirince
onaylanmıĢ diploma ve uzmanlık belgeleri, d) Özel diyaliz merkezlerinde çalıĢan
ve çalıĢacak olan personel için kurs bitiminden itibaren görev alacakları merkezde
en az iki yıl çalıĢacaklarına dair noter tasdikli sözleĢmeleri ile diploma veya
uzmanlık belgelerinin örneği, e) Herhangi bir resmî kuruluĢta çalıĢmayan personel
için, bu durumu belgeleyen kayıtlar ile diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin
örneği, f) Özel diyaliz merkezleri veya kamu kurum ve kuruluĢlarınca
düzenlenecek gerekçeli ihtiyaç yazısı, g) Diyaliz merkezlerinin tıbbî denetimini
gerçekleĢtirecek personeller için, Müdürlüğün uygun görüĢü ile eğitimi
tamamladıktan sonra en az iki yıl süreyle Komisyon veya denetim ekibindeki
görevine devam edeceğine dair dilekçesi.YOK


Semt poliklinikleri Yataklı Tedavi Kurumlarına bağlı ayaktan muayene,tetkik ve
tedavi birimleri olup,hastanede yapılan poliklinik hizmetlerinin aynısıdır.Semt
poliklinikleri devlet hastanelerine bağlı olarak Hastanenin teklifi ve Sağlık
Müdürlüğünün onayı ile açılır.
11.03.2009 tarih ve 27166 sayılı resmi gazetede yayımlanan Özel Hastaneler
Yönetmeliğinin 13.maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler
11.03.2009 tarih ve 27166 sayılı resmi gazetede yayımlanan Özel Hastaneler
Yönetmeliğinin 15.maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler
11.03.2009 tarih ve 27166 sayılı resmi gazetede yayımlanan Özel Hastaneler
Yönetmeliğinin 10.maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler
11.03.2009 tarih ve 27166 sayılı resmi gazetede yayımlanan Özel Hastaneler
Yönetmeliğinin 65.maddesi hükümlerine göre
11.03.2009 tarih ve 27166 sayılı resmi gazetede yayımlanan Özel Hastaneler
Yönetmeliğinin 62.maddesi hükümlerine göre

Dilekçe

Matbu form


Diploma Fotokopisi aslı gibidir onaylı,Nüfus Cüzdan Fotokopisi aslı gibidir
onaylı,Bilgi Formu(BaĢhemĢire, BaĢhekim ve kursiyerin imzası ile 2yıl yoğun
bakım ünitesinde çalıĢmayı taahhüt eder imzalı ve onaylı)
Diploma Fotokopisi aslı gibidir onaylı,Nüfus Cüzdan Fotokopisi aslı gibidir
onaylı,Bilgi Formu(BaĢhemĢire, BaĢhekim ve kursiyerin imzası ile 2yıl acil bakım
ünitesinde çalıĢmayı taahhüt eder imzalı ve onaylı)
Kaza Tespit Tutanağı,epikriz Raporu,Hizmet Dökümü,TXT dosyası,hastane bilgi
formu
Yok
                         HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
        İLK BAŞVURU MAKAMI           PARAF LİSTESİ
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Hastane BaĢtabiplikleri       Müdürü
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Ġl Sağlık Müdürlüğü         Müdürü
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Tüm sağlık kurum kuruluĢları     Müdürü
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Ġl Sağlık Md.            Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Ġl Sağlık Md.            Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Ġl Sağlık Md.            Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
YOK                 Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Ġl Sağlık Md.                    Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali


                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
YOK                         Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Ġl Sağlık Md.                    Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Ġl Sağlık Md.                    Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Ġl Sağlık Md.                    Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Ġl Sağlık Md.                    Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Valilik                       Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Yok                         Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Valilik ve Ġl sağlık Müdürlüğü"           Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Sağlık Grup BaĢkanlığı, Sağlık Müdürlüğü, Valilik  Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Valilik ve Ġl Sağlık Müdürlüğü           Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali

                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Ġl Sağlık Müdürlüğü                 Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Valilik ve Ġl sağlık Müdürlüğü           Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Yok                         Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
CİNDE


      KURUMUN VARSA           KURUMUN VARSA        MEVZUATTA BELİRTİLEN
      YAPMASI GEREKEN           YAPMASI GEREKEN       HİZMETİN TAMAMLANMA   HİZMETİN ORTALAMA
       İÇ YAZIŞMALAR           DIŞ YAZIŞMALAR          SÜRESİ      TAMAMLANMA SÜRESİ

    Hastane - Sağlık Md.      Sağlık Md. - Valilik - Bakanlık  1 Ay          40 Gün

    YOK               Sağlık Md. - Valilik - Bakanlık  1 Ay          45 Gün

    YOK               Sağlık Md.- Valilik - Bakanlık  3 Ay          10 Dakika
    Hastane - Sağlık Md.      Sağlık Md. - Valilik - Bakanlık  0 ---          15 Gün
    Özel Diyaliz Merkezi - Sağlık
    Md.               Sağlık Md. - Valilik - Bakanlık  15 Gün         15 Gün
    Özel Diyaliz Merkezi - Sağlık
    Md.               Sağlık Md. - Valilik - Bakanlık  0 ---          30 Gün
    Özel Diyaliz Merkezi - Sağlık
    Md.               Sağlık Md.- Valilik - Bakanlık  0 ---          30 Gün
Özel Diyaliz Merkezi - Kamu
Hastaneleri - Sağlık Md.   Sağlık Md. - Valilik - Bakanlık  0 ---  7 GünYOK              YOK                1 Ay   1 Ay
YOK              YOK                0 ---  0 ---

Özel Hastane - Sağlık Md."  Sağlık Md. - Valilik - Bakanlık  15 Gün  30 Gün

Özel Hastane - Sağlık Md.   Sağlık Md. - Valilik - Bakanlık  15 Gün  10 Gün

Özel Hastane - Sağlık Md.   Sağlık Md. - Valilik - Bakanlık  15 Gün  30 Gün

Özel Hastane - Sağlık Md.   Sağlık Md. - Valilik - Bakanlık  1 Gün  0 ---

Özel Hastane - Sağlık Md.   Sağlık Md. - Valilik - Bakanlık  0 ---  15 Gün

Yok              "Sağ.Bak. Tedavi Hiz.Gen. Müd.  1 Ay   1 Ay

Yok              Sağ.Bak.Tedavi Hiz.Gen. Müd.   1 Ay   15 Gün
YOK              Sağ.Bak. Tedavi Hiz.Gen. Müd.   4 Ay   5 GünYok              Sağ.Bak. Tedavi Hiz.Gen. Müd.   15 Gün  5 Gün

Yok              Sağ.Bak. Tedavi Hiz.Gen. Müd.   0 ---  15 Gün
Yok              Sağ.Bak. Tedavi Hiz.Gen. Müd.   0 ---  0 ---
        HİZMETİN ELEKTRONİK
YILLIK İŞLEM   OLARAK SUNULUP
  SAYISI    SUNULAMAYACAĞI

12       Sunulmuyor

6       Sunulmuyor

0       Sunulmuyor
0       Sunulmuyor
0       Sunulmuyor
0       Sunulmuyor

2       Sunulmuyor
0   Sunulmuyor0   Sunulmuyor
0   Sunulmuyor

0   Sunulmuyor

0   Sunulmuyor

0   Sunulmuyor

1   Sunulmuyor

18   Sunulmuyor

100  Sunulmuyor

685  Sunulmuyor
3   Sunulmuyor3   Sunulmuyor

4000  Sunulmuyor
0   Sunulmuyor
SIRA NO   KURUM KODU   STANDART DOSYA PLANI KODU             HİZMETİN ADI
  1   B104ĠSM4480002  320010000          Eczane AçılıĢ ĠĢlemleri
  2   B104ĠSM4480002  320010000          Ecza deposu açılıĢı

  3   B104ĠSM4480002  315010000          kozmetik üretim yeri denetim iĢlemleri
                            medikal gaz üretim yeri denetimi
  4   B104ĠSM4480002  330030000

  5   B104ĠSM4480002  320020200          Eczane denetimi
6  B104ĠSM4480002  320010400  Eczane devir iĢlemleri
7  B104ĠSM4480002  320010500  Eczane nakli (il içi)
8  B104ĠSM4480002  320010500  Ġl dıĢı eczane nakli
9  B104ĠSM4480002  320010200  Eczane mesul müdür değiĢikliği
10  B104ĠSM4480002  320010400  Vereseli eczane iĢlemleri
11  B104ĠSM4480002  320010300  Eczane kapanıĢ iĢlemleri
12  B104ĠSM4480002  320010300  Ecza deposu kapatma iĢlemleri

13  B104ĠSM4480002  320020200  Depo denetim iĢlemleri
14  B104ĠSM4480002  320010500  Ecza Deposu nakil iĢlemleri
15  B104ĠSM4480002  320010500  Depo mesul müdür iĢlemleri
16  B104ĠSM4480002  320010100  Depo Ģubesi açılıĢ
17  B104ĠSM4480002  330030000  Tıbbi gaz üretim dolum yeri açılması
18  B104ĠSM4480002  330030000  Tıbbi gaz üretim dolum yeri nakli
19  B104ĠSM4480002  330030000  Tıbbi gaz üretim dolum yeri mesul müdür değiĢikliği
20  B104ĠSM4480002  330030000  Tıbbi gaz üretim dolum yeri kapanıĢı
21  B104ĠSM4480002  330030000  Tıbbi gaz depolama dağıtım yeri açılıĢı

22  B104ĠSM4480002  330030000  Tıbbi gaz depolama dağıtım yeri denetimi
                 Tıbbi gaz depolama dağıtım yeri sorumlu personel
23  B104ĠSM4480002  330030000  atanması değiĢikliği
24  B104ĠSM4480002  330030000  Tıbbi gaz depolama dağıtım yeri nakli
25  B104ĠSM4480002  330030000  Tıbbi gaz depolama dağıtım yeri kapanıĢı
26  B104ĠSM4480002  330070000  Aktar ve baharatçılar ve benzeri dükkanların açılıĢı

27  B104ĠSM4480002  330070000  Aktar ve baharatçılar ve benzeri dükkanların denetimi
28  B104ĠSM4480002  330070000  Aktar ve baharatçılar ve benzeri dükkanların nakli
29  B104ĠSM4480002  330070000  Aktar ve baharatçılar ve benzeri dükkanların kapanıĢı

30  B104ĠSM4480002  335010400  YeĢil-kırmızı-mor ve hemofil reçetelerin tahsisatı

31  B104ĠSM4480002  335010500  YeĢil-kırmızı-mor ve hemofil reçetelerin kontrolü
32  B104ĠSM4480002  311020100  Eczane ve ecza depolarına sürsarj etiketi dağıtımı

33  B104ĠSM4480002  330050100  Piyasa denetimi amacıyla numune alınması

34  B104ĠSM4480002  340010000  Bakanlığımızca uygulanan geri çekme iĢlemlerinin takibi

35  B104ĠSM4480002  0      Hemofili sağlık karnesi düzenlenmesi
                 Toplu ferdi ve kurumsal hizmetiçi eğitimlerinin
36  B104ĠSM4480002  0      programının planlanıp uygulanması

37  B104ĠSM4480002  0      Miadı dolmuĢ psikotrop ilaçların imha edilmesi

38  B104ĠSM4480002  340020000  Ferdi Ģikayetlerin değerlendirilmesi

39  B104ĠSM4480002  0      Bakanlık emirlerinin ilgili kurumlara ulaĢmasını sağlamak
                 Eczanelerin kurumumuz ve yeĢilkart birimiyle olan
40  B104ĠSM4480002  0      sözleĢmelerinin yapılması
                  HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE
         HİZMETİN TANIMI         NUMARASI
Eczane açılıĢı           6197 sayılı yasa
ecza deposu açılıĢı         984 sayılı yasa

kozmetik üretim yeri denetimi    5324 sayılı yasa

tıbbi gaz üretim yerleri denetimi  1262 sayılı yasa

Eczane denetimi           6197sayılı yasa
Eczane devri      6197sayılı yasa
Eczane il içi nakli  6197sayılı yasa
Eczane nakli il dıĢı  6197sayılı yasa
Eczane mesul müdür hareketleri  6197sayılı yasa
Vereseli eczane iĢlemleri    6197sayılı yasa
Eczane kapanıĢı         6197sayılı yasa
Ecza deposu kapanıĢı         984 sayılı yasa

Ecza deposu denetimi         984 sayılı yasa
ecza deposu nakli           984 sayılı yasa
Ecza deposu mesul müdür hareketleri  984 sayılı yasa
Ecza deposu Ģube açılması       984 sayılı yasa
Tıbbi gaz üretim dolum yeri açılması  1262 sayılı yasa
Tıbbi gaz üretim dolum yeri nakli   1262 sayılı yasa
Tıbbi gaz üretim dolum yeri mesul müdür değiĢikliği  1262 sayılı yasa
Tıbbi gaz üretim dolum yeri kapanıĢı         1262 sayılı yasa
Tıbbi gaz depolama dağıtım yeri açılıĢı        1262 sayılı yasa

Tıbbi gaz depolama dağıtım yeri denetimi       1262 sayılı yasa
Tıbbi gaz depolama dağıtım yeri sorumlu personel
atanması değiĢikliği                 1262 sayılı yasa
Tıbbi gaz depolama dağıtım yeri nakli         1262 sayılı yasa
Tıbbi gaz depolama dağıtım yeri kapanıĢı         1262 sayılı yasa
Aktar ve baharatçılar ve benzeri dükkanların açılıĢı   85/5777 sayılı genelge

Aktar ve baharatçılar ve benzeri dükkanların denetimi   85/5777 sayılı genelge
Aktar ve baharatçılar ve benzeri dükkanların nakli    85/5777 sayılı genelge
Aktar ve baharatçılar ve benzeri dükkanların kapanıĢı   85/5777 sayılı genelge

YeĢil-kırmızı-mor ve hemofil reçetelerin tahsisatı    YOK

YeĢil-kırmızı-mor ve hemofil reçetelerin kontrolü     YOK
Eczane ve ecza depolarına sürsarj etiketi dağıtımı    YOK

Piyasa denetimi amacıyla numune alınması         YOK

Bakanlığımızca uygulanan geri çekme iĢlemlerinin takibi  YOK

Hemofili sağlık karnesi düzenlenmesi           YOK
Toplu ferdi ve kurumsal hizmetiçi eğitimlerinin
programının planlanıp uygulanması             YOK

Miadı dolmuĢ psikotrop ilaçların imha edilmesi      YOK

Ferdi Ģikayetlerin değerlendirilmesi           YOK

Bakanlık emirlerinin ilgili kurumlara ulaĢmasını sağlamak YOK
Eczanelerin kurumumuz ve yeĢilkart birimiyle olan
sözleĢmelerinin yapılması                 YOK
                             HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

      HİZMETTEN YARARLANANLAR        MERKEZİ İDARE       TAŞRA BİRİMLERİ
eczacılık diploması olan vatandaĢlar  Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü
vatandaĢlar              Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü

vatandaĢlar              Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü

vatandaĢlar              Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü

eczacılık diploması olan vatandaĢlar  Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü
Eczacılık diploması olan vatandaĢlar  Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü
Eczacılık diploması olan vatandaĢlar  Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü
eczacılık diploması olan vatandaĢlar  Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü
Eczacılık diploması olan vatandaĢlar  Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü
Eczacılık diploması olan vatandaĢlar  Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü
Eczacılık diploması olan vatandaĢlar  Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü
VatandaĢlar  Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü

VatandaĢlar  Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü
vatandaĢlar  Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü
VatandaĢlar  Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü
VatandaĢlar  Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü
VatandaĢlar  Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü
VatandaĢlar  Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü
VatandaĢlar  Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü
VatandaĢlar  Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü
VatandaĢlar  Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü

VatandaĢlar  Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü
VatandaĢlar  Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü
VatandaĢlar  Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü
VatandaĢlar                      Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü
VatandaĢlar                      Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü

VatandaĢlar                      Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü
VatandaĢlar                      Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü
VatandaĢlar                      Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü

VatandaĢlar                      Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü

VatandaĢlar                      Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü
Eczacılık diploması olan vatandaĢlar, vatandaĢlar   Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü

VatandaĢlar                      Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü

VatandaĢlar                      Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü

VatandaĢlar                      Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü

Kurum çalıĢanı vatandaĢlar               Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü
Kurum çalıĢanı vatandaĢlar,eczacılık diploması almıĢ
vatandaĢlar                      Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü

VatandaĢlar                      Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü

Kurum çalıĢanı vatandaĢlar               Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü

Eczacılık diploması olan vatandaĢlar          Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  Ġl Sağlık Müdürlüğü
EVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

       MAHALLLİ İDARELER  DİĞER (Özel Sektör vb.)        BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
                              6197 sayılı yasa 5.madde ECZANE YENĠ AÇILIġINDA
                              ĠSTENĠLEN BELGELER : 1- Matbu form: Matbu formda
                              yer alan beyannamenin yazı ile tam olarak doldurulması,
                              -Tüm baĢvurularda eczacı/mesul müdüre ait T.C. kimlik
                              numaralarının matbu formda yer alan beyannamede
                              bulunması gerekmektedir. 2-Diploma örneği: Eczacının
                              Sağlık Bakanlığından tescilli diplomasının (ön yüzünün
                              ve tescilli arka yüzünün) Toplum Sağlığı Merkezinden
                              tasdikli sureti.
                              3-ÖzgeçmiĢ:Eczacının el yazısı ile yazıp imzaladığı
                              özgeçmiĢi. 4-AyrılıĢ belgesi: Varsa, en son çalıĢtığı
                              eczane/ecza deposu/iĢ yerinden ayrıldığına dair belge
                              (tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası
                              bulunmalıdır.) 5- Göz raporu: Göz doktorunun adının ve
                              unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor (Özel
                              bir sağlık kuruluĢundan alınmıĢ ise ilgili Toplum Sağlığı
                              Merkezi/Ġl Sağlık Müdürlüğünden tasdiklenmiĢ olmalıdır).
                              6-Sağlık raporu: Resmi bir sağlık kurumundan alınan ve
                              yetkili kiĢi tarafından tasdik edilmiĢ rapordur. 7-Savcılık
                              belgesi: Eczacı adına düzenlenmiĢ olmalıdır. Adli sicil
                              kaydı var ise ilgili Mahkeme kararlarının fotokopileri de
                              eklenmelidir. 8-Kroki Eczanenin adı, adresi, net kullanım
                              alanı ve konumunu (cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı
                              vaziyet planını) gösterir kroki 9-Vesikalık fotoğraf: Son 1
                              (bir) ay içerisinde çekilmiĢ, 4x6 cm boyutlarında, 4
                              (dört) adet vesikalık fotoğraf (Polaroid veya renkli
                              fotokopi olmamalıdır). 10-Ruhsat harç makbuzu aslı
                              " 984 sayılı yasa 5.madde ECZA DEPOSUNUN
                              AÇILIġINDA ĠSTENEN BELGELER · Dilekçe, nüfus
                              cüzdanı sureti ve özgeçmiĢ · Mesul müdürün mezuniyet
                              belgesinin aslı veya diplomasının noterlikçe onaylanmıĢ
                              sureti · 6197 sayılı kanunun 4.maddesi uyarınca
                              eczacılık yapmaya engel mahkumiyetin bulunmadığına
                              dair adli sicil belgesinin aslı · Son 1 ay içinde çekilmiĢ 4
                              adet fotoğraf · Mesleğini yapmayı engelleyecek derecede
                              iyileĢmez bedeni ve akli hastalığı bulunmadığına dair
                              sağlık raporu ve iki gözünün görmeden mahrum
                              olmadığına dair uzman doktor raporu · Ecza deposunun
                              adı, kurulacağı yerin açık adresi, onaylı imar planı ·
                              Deponun techizatını ve bölümlerini gösterir Ģekilde
                              krokisi (kroki, kanun hükümlerine uygun olduğunun
                              Sağlık Müdürlüğünce veya Toplum Sağlığı Merkezince
                              onaylı vaziyet planını ve ölçümlerini gösterir Ģekilde
                              olacaktır ). · Bir ticari Ģirket tarafından kuruluyor ise,
                              ticari sicil gazetesi, Ģirket ana sözleĢmesinin noterden
                              onaylı sureti (mesul müdür ortaklardan biri olmalı adı,
                              adresi, amaç ve sermayesi belirtilmelidir. imar
                              müdürlüğünce imara uygunluğu onaylanacak, deponun
                              amacına yönelik olduğu belirtilecek). · Ruhsat harcını
                              ödendiğini gösteren makbuz · Ecza deposu olacak yerin
                              tamamının yangın güvenliği açısından uygun olduğuna
                              dair ilgili makamdan alınmıĢ onaylı belge · Mesul müdür
                              eczacının Türk Eczacılar Birliğince onaylanmıĢ meslekten
                              yasaklama cezasının olup olmadığına dair Eczacı

                              5324 sayılı yasa 3. madde

                              2006/70 sayılı genelge

                              6197 sayılı yasa 30.madde
"6197 sayılı yasa 5.madde ECZANE DEVRĠNDE
ĠSTENĠLEN BELGELER : 1- Matbu form: Matbu formda
yer alan beyannamenin yazı ile tam olarak doldurulması,
-Tüm baĢvurularda eczacı/mesul müdüre ait T.C. kimlik
numaralarının matbu formda yer alan beyannamede
bulunması gerekmektedir. 2-Diploma örneği: Eczacının
Sağlık Bakanlığından tescilli diplomasının (ön yüzünün
ve tescilli arka yüzünün) Toplum Sağlığı Merkezinden
tasdikli sureti. 3-ÖzgeçmiĢ: Eczacının el yazısı ile yazıp
imzaladığı özgeçmiĢi. 4-AyrılıĢ belgesi: Varsa, en son
çalıĢtığı eczane/ecza deposu/iĢ yerinden ayrıldığına dair
belge (tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve
imzası bulunmalıdır.) 5- Göz raporu: Göz doktorunun
adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli
rapor (Özel bir sağlık kuruluĢundan alınmıĢ ise ilgili
Toplum Sağlığı Merkezi/Ġl Sağlık Müdürlüğünden
tasdiklenmiĢ olmalıdır). 6-Sağlık raporu: Resmi bir sağlık
kurumundan alınan ve yetkili kiĢi tarafından tasdik
edilmiĢ rapordur. 7-Savcılık belgesi: Eczacı adına
düzenlenmiĢ olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili
Mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir. 8-
Kroki Eczanenin adı, adresi, net kullanım alanı ve
konumunu (cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet
planını) gösterir kroki 9-Vesikalık fotoğraf: Son 1 (bir)
ay içerisinde çekilmiĢ, 4x6 cm boyutlarında, 4 (dört)
adet vesikalık fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi
"6197 sayılı yasa 5.madde ECZANE NAKLĠNDE
ĠSTENĠLEN BELGELER : 1- Matbu form: Matbu formda
yer alan beyannamenin yazı ile tam olarak doldurulması,
-Tüm baĢvurularda eczacı/mesul müdüre ait T.C. kimlik
numaralarının matbu formda yer alan beyannamede
bulunması gerekmektedir. 2-Diploma örneği: Eczacının
Sağlık Bakanlığından tescilli diplomasının (ön yüzünün
ve tescilli arka yüzünün) Toplum Sağlığı Merkezinden
tasdikli sureti.3- Göz raporu: Göz doktorunun adının ve
unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor (Özel
bir sağlık kuruluĢundan alınmıĢ ise ilgili Toplum Sağlığı
Merkezi/Ġl Sağlık Müdürlüğünden tasdiklenmiĢ olmalıdır).
4- Sağlık raporu: Resmi bir sağlık kurumundan alınan ve
yetkili kiĢi tarafından tasdik edilmiĢ rapordur. 5-Savcılık
belgesi: Eczacı adına düzenlenmiĢ olmalıdır. Adli sicil
kaydı var ise ilgili Mahkeme kararlarının fotokopileri de
eklenmelidir. 6- Kroki Eczanenin adı, adresi, net
kullanım alanı ve konumunu (cadde ve sokak isimlerinin
yer aldığı vaziyet planını) gösterir kroki 7- Ruhsatname
aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı . NOT: -
Ġstenilen belgeler (3-4-5 inci maddelerde yer alan
belgeler )Ġl Sağlık Müdürlüğüne yapılan baĢvuru
tarihinden (ilk baĢvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce
alınmıĢ olmalıdır. -13.10.1992 tarih ve 21374 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikten önce 35
m²'den küçük alanlarda faaliyetini yürütmekte olan
eczanelerin bir defaya mahsus olmak üzere 35 m²'den


"6197 sayılı yasa 5.madde Ġlgili Toplum Sağlığı
Merkezine dilekçe ile baĢvurularak eczaneye ait
ruhsatname aslı, Toplum Sağlığı Merkezi tarafından
hazırlanan KapanıĢ Tutanağı ve UyuĢturucu-Psikotrop
Ġlaçlara ait tutanak ile beraber ġubemize müracaat
edilir. Bu evraklar ile birlikte eczaneye ait dosya, nakil
gidilen Ġl Sağlık Müdürlüğü'ne, üst yazı ile birlikte
gönderilir. "
"6197 sayılı yasa 9.madde ECZANE MESUL MÜDÜR
TAYĠNĠNDE ĠSTENĠLEN BELGELER: 1-Matbu form: Matbu
formda yer alan beyannamenin yazı ile tam olarak
doldurulması, Tüm baĢvurularda eczacı/mesul müdüre
ait T.C. kimlik numaralarının matbu formda yer alan
beyannamede bulunması gerekmektedir. 2-Diploma
örneği: Mesul müdürün Sağlık Bakanlığından tescilli
diplomasının (ön yüzünün ve tescilli arka yüzünün)
Toplum Sağlığı Merkezinden tasdikli sureti. 3-
ÖzgeçmiĢ:Mesul müdürün el yazısı ile yazıp imzaladığı
özgeçmiĢi. 4-AyrılıĢ belgesi: Varsa, en son çalıĢtığı
eczane/ecza deposu/iĢ yerinden ayrıldığına dair belge
(tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası
bulunmalıdır.) 5-Göz raporu: Göz doktorunun adının ve
unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor (Özel
bir sağlık kuruluĢundan alınmıĢ ise ilgili Toplum Sağlığı
Merkezi/Ġl Sağlık Müdürlüğünden tasdiklenmiĢ olmalıdır).
6-Sağlık raporu: Resmi bir sağlık kurumundan alınan ve
yetkili kiĢi tarafından tasdik edilmiĢ rapordur. 7-Savcılık
belgesi: Mesul müdür adına düzenlenmiĢ olmalıdır. Adli
sicil kaydı var ise ilgili Mahkeme kararlarının fotokopileri
de eklenmelidir. 8-Vesikalık fotoğraf: Son 1 (bir) ay
içerisinde çekilmiĢ, 4x6 cm boyutlarında, 4 (dört) adet
vesikalık fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi
olmamalıdır). 9-Dilekçe: Mesul müdür atama nedenini
gösterir dilekçe. 10-Mesul müdürlük belgesinin aslı:
Mesul müdür değiĢikliklerinde ayrılan mesul müdüre ait
"6197 sayılı yasa 10.madde VERESELĠ ECZANE
ĠġLEMLERĠNDE ĠSTENĠLEN BELGELER: 1- Ruhsatname
aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı 2- Veraset
ilamı :Noter tasdikli 3- Feragatname/muvafakat name:
Noter tasdikli 4- Matbu form: Matbu formda yer alan
beyannamenin yazı ile tam olarak doldurulması, -Tüm
baĢvurularda eczacı/mesul müdüre ait T.C. kimlik
numaralarının matbu formda yer alan beyannamede
bulunması gerekmektedir. 5-Diploma örneği: Eczacının
Sağlık Bakanlığından tescilli diplomasının (ön yüzünün
ve tescilli arka yüzünün) Toplum Sağlığı Merkezinden
tasdikli sureti. 6-ÖzgeçmiĢ:Eczacının el yazısı ile yazıp
imzaladığı özgeçmiĢi. 7-AyrılıĢ belgesi: Varsa, en son
çalıĢtığı eczane/ecza deposu/iĢ yerinden ayrıldığına dair
belge (tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve
imzası bulunmalıdır.) 8- Göz raporu: Göz doktorunun
adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli
rapor (Özel bir sağlık kuruluĢundan alınmıĢ ise ilgili
Toplum Sağlığı Merkezi/Ġl Sağlık Müdürlüğünden
tasdiklenmiĢ olmalıdır). 9-Sağlık raporu: Resmi bir sağlık
kurumundan alınan ve yetkili kiĢi tarafından tasdik
edilmiĢ rapordur. 10-Savcılık belgesi: Eczacı adına
düzenlenmiĢ olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili
Mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir. 11-
Vesikalık fotoğraf: Son 1 (bir) ay içerisinde çekilmiĢ, 4x6
cm boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf
"6197 sayılı yasa 13.madde RUHSAT ĠPTALĠNDE
ĠSTENĠLEN BELGELER: Ruhsatnamenin eczacı/mesul
müdürün talebine istinaden iptali 1- Dilekçe: Eczacının
eczanesine ait ruhsatının iptal edilmesi talebine iliĢkin
dilekçe. 2- Ruhsatname aslı ve varsa mesul müdürlük
belgesi aslı 3) KapanıĢ Tutanağı (Eczanenin levhalarının
indirildiğine ve boĢaltıldığına dair Toplum Sağlığı
Merkezince tutulan tutanak.)
 4) UyuĢturucu-Psikotrop Ġlaç Tutanağı
 5) Diğer Ġlaçların durumunu açıklayan Dilekçe ve Ġlgili
Belgeler (Ġade Fatura Fotokopisi vs..)
"984 sayılı yasa 22.madde, Ġlçe Üst Yazısı, Dilekçe,
KapanıĢ Tutanağı, UyuĢturucu ve Psikotrop Ġlaçlara ait
Tutanak, Ruhsatname ve Mesul Müdürlük Belgesi
***Hazırlanan dosya; Ģubemize getirilmeden önce, Ġlgili
Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, dosya için, yazılan
üst yazıyla birlikte, Ġl Sağlık Müdürlüğü evrak kayıta
girmesi gerekmektedir. ***Bakanlığımız tarafından
Müdürlüğümüze gönderilen ruhsatname ve Mesul
Müdürlük Belgesini teslim almak için,Mesul Müdür'ün
bizzat ġubemize gelmesi gerekmektedir.

984 sayılı yasa 18. ve 19.madde"984 sayılı yasa 21.madde ECZA DEPOSUNUN
NAKLĠNDE ĠSTENEN BELGELER · Dilekçe · Nakil
yapılacak yeni yerin açık adresi, onaylı imar planı · Depo
sahibinin veya yönetim kurulunun nakil ile igili
muvafakat belgesi · Yeni deponun techizatını ve
bölümlerini gösterir Ģekilde krokisi (kroki, kanun
hükümlerine uygun olduğunun Sağlık Müdürlüğünce,
Toplum Sağlığı Merkezince onaylı vaziyet planını ve
ölçümlerini gösterir Ģekilde olacaktır) · Ecza deposu
olacak yerin tamamının yangın güvenliği açısından
uygun olduğuna dair ilgili makamdan alınmıĢ onaylı
belge · Eski adresteki ecza deposuna ait ecza deposu
ruhsatı ve mesul müdürlük belgesi · Adres değiĢikliğini
gösteren ticaret sicil gazetesi · Ecza deposunun baĢka
yere naklinde ruhsat harcının ödendiğini gösteren
makbuz
"984 sayılı yasa 13.madde MESUL MÜDÜR DEĞĠġĠKLĠĞ
Ġ: Ġlçe üst yazısı, Matbu form (Ġlgili Toplum Sağlığı
Merkezinden temin edilir. Eksiksiz doldurulmuĢ ve nüfus
hüviyet cüzdanı kısmı, eczacının ikametgahının kayıtlı
olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik
edilmiĢ olmalıdır) El yazısı ile yazılmıĢ, tarih ve imza
bulunan özgeçmiĢ, Ġkametgah Belgesi, Diplomanın, ön
ve arka yüzü noter tasdikli sureti, Savcılık Belgesi
(Belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararının
fotokopileri de eklenmelidir. Ayrıca;6197 sayılı Kanunun
4.maddesi uyarınca eczacılık yapmaya engel
mahkumiyet olmamalıdır.), Son 1 ay içinde çekilmiĢ 4
adet vesikalık fotoğraf (polaroid veya renkli fotokopi
olmamalı), Resmi bir sağlık kurumundan alınmıĢ sağlık
raporu (raporda, fiziksel ve ruhsal açıdan eczacılık
yapmasında sakınca yoktur, ibaresi mutlaka
bulunmalıdır), Göz Raporu (Özel bir sağlık kuruluĢundan
alınmıĢ ise ilgili Toplum Sağlığı Merkezinden tasdiklenmiĢ
olmalıdır), Mesul Müdür'ün Eczacı Odasına kayıtlı
olduğuna dair Belge, Türk Eczacılar Birliği'nce
onaylanmıĢ, meslekten men cezasının olup olmadığına
dair Eczacı Odası'ndan alınan belge, Bayanlar için:
Evlenme Cüzdanının noter tasdikli sureti (BoĢanan
eczacılar için ilgili mahkeme kararının fotokopisi), En son
çalıĢtığı iĢ yerinden ayrılıĢ belgesi (ayrılıĢ tarihi ve
belgeyi imzalayan kiĢinin isim ve ünvanı belirtilmeli) ***
"984 sayılı yasa 8.madde Dilekçe, nüfus cüzdanı sureti
ve özgeçmiĢ · Mesul müdürün mezuniyet belgesinin aslı
veya diplomasının noterlikçe onaylanmıĢ sureti · 6197
sayılı kanunun 4.maddesi uyarınca eczacılık yapmaya
engel mahkumiyetin bulunmadığına dair adli sicil
belgesinin aslı · Son 1 ay içinde çekilmiĢ 4 adet fotoğraf
· Mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iyileĢmez
bedeni ve akli hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu
ve iki gözünün görmeden mahrum olmadığına dair
uzman doktor raporu · Ecza deposunun adı, kurulacağı
yerin açık adresi, onaylı imar planı · Deponun techizatını
ve bölümlerini gösterir Ģekilde krokisi (kroki, kanun
hükümlerine uygun olduğunun Sağlık Müdürlüğünce
veya Toplum Sağlığı Merkezince onaylı vaziyet planını ve
ölçümlerini gösterir Ģekilde olacaktır ). · Bir ticari Ģirket
tarafından kuruluyor ise, ticari sicil gazetesi, Ģirket ana
sözleĢmesinin noterden onaylı sureti (mesul müdür
ortaklardan biri olmalı adı, adresi, amaç ve sermayesi
belirtilmelidir. Ġmar müdürlüğünce imara uygunluğu
onaylanacak, deponun amacına yönelik olduğu
belirtilecek). · Ruhsat harcını ödendiğini gösteren
makbuz · Ecza deposu olacak yerin tamamının yangın
güvenliği açısından uygun olduğuna dair ilgili makamdan
alınmıĢ onaylı belge · Mesul müdür eczacının Türk
Eczacılar Birliğince onaylanmıĢ meslekten yasaklama
cezasının olup olmadığına dair Eczacı Odasından alınacak
"2006/70 sayılı genelge, Firmanın Ticari Adı, Gaz
Üretilecek yerin üretime elveriĢli olduğuna dair ilgili
Toplum Sağlığı Merkezi tarafından hazırlanan, rapor,
Üretim Yerinin, teçhizat ve bölümlerinin gösterildiği plan
(Müdürlüğümüzce onaylanacak), Üretimde kullanılan
alet ve cihazların isim ve adetleri, Kalite Kontrol
Laboratuvarında kullanılan cihaz ve aletlerin isim ve
adetleri, Üretimden ve Kalite Kontrolden sorumlu Mesul
Müdürün adı ve niteliği, Toplam Personel Listesi (Eğitim
durumları ve kaç yıldır çalıĢtıkları belirtilmeli), Üretilen
Gazların isimleri, Her bir gaz için tespit edilen
spesifikasyonlar, Herbir ünite için Yıllık Kapasite, 1. Sınıf
Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı, Üretim Metodları "
"2006/70 sayılı genelge, Üretim Yeri Sahibinin nakil ile
ilgili dilekçesi, Yeni Üretim yerinin üretime elveriĢli
olduğuna dair ilgili Toplum Sağlığı Merkezi tarafından
hazırlanan rapor , Yeni Üretim Yerinin, teçhizat ve
bölümlerinin gösterildiği plan(Müdürlüğümüzce
onaylanacak), Kullanılan Cihaz ve aletlerin isim ve
adetleri, Kalite Kontrol Laboratuvarında kullanılan alet
ve cihazların isimleri, Gazların Ġsimleri, Eski Üretim
Yerine ait Üretim yeri Ġzin Belgesi ve Mesul Müdürlük
Belgesi, Yeni Üretim Yerine ait 1. Sınıf Gayri Sıhhi
Müessese Ruhsatı, Bakanlığımız Saymanlık
Müdürlüğü'nün Merkez Bankası Ankara ġubesi
350101521 no'lu hesabına veya Ziraat Bankası
Bulvar/Ankara ġubesi 49531312-5001 no'lu hesabına
Üretim ve Dolum Tesisi için 4.850,00 TL, Mesul Müdür
için 820,00 TL yatırıldığını gösteren dekont "
"2006/70 sayılı genelge, Firma Sahibinin Mesul müdür
tayin dilekçesi, Mesul Müdürün görevi kabul dilekçesi,
Diplomanın, ön ve arka yüzü noter tasdikli sureti, Nüfus
Cüzdanı Sureti, Resmi bir sağlık kurumundan alınmıĢ
sağlık raporu, Göz Raporu (Özel bir sağlık kuruluĢundan
alınmıĢ ise ilgili Toplum Sağlığı Merkezinden tasdiklenmiĢ
olmalıdır), El yazısı ile yazılmıĢ, tarih ve imza bulunan
ÖzgeçmiĢ, Matbu form (Eksiksiz doldurulmuĢ ve nüfus
hüviyet cüzdanı kısmı,eczacının ikametgahının kayıtlı
olduğu muhtarlık veya ilgili Nüfus Müdürlüğünce tasdik
edilmiĢ olmalıdır), 4 adet vesikalık fotoğraf(polaroid veya
renkli fotokopi olmamalı), Mesul Müdürün kayıtlı olduğu
Meslek Odasından alınacak belge, Savcılık belgesi
(belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararının
fotokopileri de eklenmelidir), En son çalıĢtığı iĢ yerinden
ayrılıĢ belgesi (ayrılıĢ tarihi ve belgeyi imzalayan kiĢinin
isim ve ünvanı belirtilmeli), ***Daha önce eczane açmıĢ
ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak, ilgili
Toplum Sağlığı Merkezinden (Muğla ili için) ;baĢka bir
ilde açmıĢ ise ilgili Ġl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan
yazının da dosyalarına eklemeleri gerekmektedir (en son
olarak ecza deposunda mesul müdürlük yapan
eczacıların bu yazıyı getirmesine gerek yoktur), Ayrılan
Mesul Müdürün ayrılıĢ dilekçesi ve Mesul Müdürlük
Belgesi'nin aslı, ***Mesul Müdür olacak
kiĢilerin;Eczacı,Tabip,Kimyager veya 1262 sayılı


"2006/70 sayılı genelge Ġstenen Belgeler: Tıbbi Gaz
Üretim ve/veya Dolum Yeri Ġzin Belgesi aslı, Mesul
Müdürlük Belgesi aslı, Firmanın kapanıĢı bildirir dilekçesi,
Ġlgili Toplum Sağlığı Merkezince düzenlenmiĢ kapanıĢ
tutanağı " *** Belgeler Bakanlığa gönderilir.
"2006/70 sayılı genelge, Firmanın Ticari Adı, Tesisin
kullanım amacına uygun olduğuna dair ilgili Toplum
Sağlığı Merkezi tarafından hazırlanan resmi mühürle
onaylı rapor, Tibbi gazların depolandığı alanı gösterir
Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylı planı. ( Techizat ve
bölümler gösterilecek), Sorumlu personelin Adı ve
niteliği, Gazların isimleri, 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese
Ruhsatı, Bakanlığımız Saymanlık Müdürlüğü'nün Merkez
Bankası Ankara ġubesi 350101521 no'lu hesabına veya
Ziraat Bankası Bulvar/Ankara ġubesi 49531312-5001
no'lu hesabına Depolama ve Dağıtım Tesisi için 3.075,00
TL, Sorumlu Personel için 620,00 TL yatırıldığını
gösteren dekont"

2006/70 sayılı genelge


"2006/70 sayılı genelge, Firmanın sahibinin tayin
dilekcesi, Sorumlunun kabul dilekcesi, Diploma veya
çıkıĢ belgesinin noter tastikli sureti, Nüfus cüzdanı
sureti, El yazısı ile yazılmıĢ ve imzalı özgeçmiĢ, 2 adet
vesikalık fotoğraf


"2006/70 sayılı genelge -Tesis sahibinin dilekçesi -
Tesisin kullanım amacına elveriĢli olduğuna dair sağlık
müdürlüğü tarafından resmi mühürle onaylı rapor -Tıbbi
gazların depolandığı alanı gösterir Eczaacılık ġube
Müdürlüğünce onaylı planı (Techizat ve bölümler
gösterilecek.) -Gazların isimleri - 1 Sınıf Gayri sıhhi
müessese ruhsatı -Ġptal edilmek üzere eski adrese ait
belgelerin aslı
 1)Tıbbi Gaz Üretim ve/veya Dolum Yeri Ġzin Belgesi aslı
2) Mesul Müdürlük Belgesi aslı
3) Firmanın kapanıĢı bildirir dilekçesi
4) Ġlgili Toplum Sağlığı Merkezince düzenlenmiĢ kapanıĢ
tutanağı
"85/5777 sayılı genelge AÇILIġ: DĠLEKÇE(FĠRMA SAHĠBĠ
TARAFINDAN ĠMZALANMIġ), ĠKAMETGAH SENEDĠ,
NÜFUS CÜZDANI SURETĠ,
 3 ADET VESĠKALIK FOTOĞRAF, YER ĠLE ĠLGĠLĠ KROKĠ,
1 EKĠM 1985 VE 5777 SAYILI GENELGE
DOĞRULTUSUNDA DÜZENLENEN ĠġYERĠ HAKKINDA
RAPOR(ĠLGĠLĠ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZĠ TARAFINDAN
DÜZENLENĠR), SATIġINI YAPACAĞI BĠTKĠSEL
DROGLARA AĠT LĠSTE

85/5777 sayılı genelge


"85/5777 sayılı genelge NAKĠL, DĠLEKÇE , ĠġYERĠ ĠLE
ĠLGĠLĠ KROKĠ, RAPOR, 3 ADET FOTOĞRAF,
ĠKAMETGAH SENEDĠ NUFUS CÜZDANI SURETĠ


"85/5777 sayılı genelge KAPANIġ Ġzin Belgesi aslı
Aktarın veya Baharatçının kapanıĢı bildirir dilekçesi
Sağlık Grup BaĢkanlığınca düzenlenen kapanıĢ tutanağı

YOK

YOK


"SÜRSAJ ETĠKETĠ ALABĠLMESĠ GEREKEN ĠġLEMLER;.
Tüm eczacılar veya ecza deposu sahipleri sürsaj etiketi
için Vakıflar Bankası Kolej ġubesi 00158007287185595
sayılı hesap numarasına ( sürsaj etiketi birim fiyatı
45TL) istediği etiket adedi kadar ücret yatırıp dekontun
aslı ile Ġl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık ġubesine
baĢvuracaktır.

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK
                                                    HİZMETİN SUNUM

        İLK BAŞVURU MAKAMI                 PARAF LİSTESİ
                         Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (6197 sayılı yasa 5 madde)  Müdürü
                         Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Sağlık Müd.(984 sayılı yasa 5 madde)       Müdürü, Vali Yardımcısı
                         Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
5324 sayılı yasa 3.madde             Müdürü
                         Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
sağlık.müd.1262 sayılı yasayla          Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                         Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Sağlık.Müd. 6197sayılı yasa 30. madde      Müdürü
                    Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Sağlık Müd. 6197sayılı yasa 5. madde  Müdürü
                    Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Sağlık Müd. 6197sayılı yasa 5. madde  Müdürü
                    Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Sağlık Müd. 6197sayılı yasa 5. madde  Müdürü
                    Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Sağlık Müd. 6197sayılı yasa 9. madde  Müdürü
                    Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Sağlık Müd. 6197sayılı yasa 10. madde  Müdürü
                    Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Sağlık Müd. 6197sayılı yasa 13. madde  Müdürü
                        Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Sağlık Müd. 984 sayılı yasa 22. madde     Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                        Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Sağlık Müd. 984 sayılı yasa 18. ve 19. madde  Müdürü
                        Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Sağlık Müd. 984 sayılı yasa 21.madde      Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                        Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Sağlık Müd. 984 sayılı yasa 13.madde      Müdürü
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Sağlık Müd. 984 sayılı yasa 8.madde  Müdürü
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Sağlık Müd. 2006/70 sayılı genelge  Müdürü
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Sağlık Müd. 2006/70 sayılı genelge  Müdürü
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Sağlık Müd. 2006/70 sayılı genelge  Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Sağlık Müd. 2006/70 sayılı genelge  Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Sağlık Müd. 2006/70 sayılı genelge  Müdürü
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Sağlık Müd. 2006/70 sayılı genelge  Müdürü
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Sağlık Müd. 2006/70 sayılı genelge  Müdürü
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Sağlık Müd. 2006/70 sayılı genelge  Müdürü
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Sağlık Müd. 2006/70 sayılı genelge  Müdürü
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Sağlık Müd. 85/5777 sayılı genelge  Müdürü
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Sağlık Müd. 85/5777 sayılı genelge  Müdürü                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Sağlık Müd. 85/5777 sayılı genelge  Müdürü                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Sağlık Müd. 85/5777 sayılı genelge  Müdürü
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
YOK                 Müdürü
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
YOK                 Müdürü
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
YOK                 Müdürü
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
YOK                 Müdürü
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
YOK                 Müdürü
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
YOK                 Müdürü
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
YOK                 Müdürü
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
YOK                 Müdürü
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
YOK                 Müdürü
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
YOK                 Müdürü
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
YOK                 Müdürü
         HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
   KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ      KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ
        YAZIŞMALAR                  YAZIŞMALAR
YOK                     Eczacı odası
984 sayılı yasa5.6 maddeleri        984 sayılı yasa5.6 maddeleri

YOK                     YOK

YOK                     YOK

YOK                     YOK
YOK  Eczacı Odası
YOK  Eczacı odası
YOK  YOK
YOK  Eczacı odası
YOK  Eczacı odası
YOK  YOK
YOK  YOK

YOK  YOK
YOK  YOK
YOK  YOK
YOK  YOK
YOK  YOK
YOK  YOK
YOK  YOK
YOK  YOK
YOK  YOK

YOK  YOK
YOK  YOK
YOK  YOK
YOK  YOK
YOK  YOK

YOK  YOK
YOK  YOK
YOK  YOK

YOK  YOK

YOK  YOK
YOK  YOK

YOK  YOK

YOK  YOK

YOK  YOK

YOK  YOK

YOK  YOK

YOK  YOK

YOK  YOK

YOK  YOK
     MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN
       TAMAMLANMA SÜRESİ       HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ  YILLIK İŞLEM SAYISI
10 Gün                  10 Gün                  15
15 Gün                  1 Ay                   1

15 Gün                  1 Hafta                  10

0                    0                     0

1 Gün                  3 Ay                   1640
3 Gün  10 Gün  20
3 Gün  10 Gün  3
3 Gün  2 Ay   3
3 Gün  10 Gün  5
3 Gün  10 Gün  1
3 Gün  10 Gün  10
3 Gün  1 Ay  0

1 Gün  1 Ay  10
3 Gün  1 Ay  1
10 Gün  1 Ay  1
1 Ay  1 Ay  1
1 Ay  1 Ay  0
1 Ay  1 Ay  0
1 Ay   1 Ay   1
10 Gün  1 Ay   0
3 Gün  3 Gün  0

1 Gün  3 Gün  2
1 Gün  3 Gün  1
3 Gün  10 Gün  0
1 Gün  3 Gün  0
1 Gün  3 Gün  15

1 Gün  3 Gün  40
1 Gün  3 Gün  0
1 Gün  1 Gün  0

1 Gün  1 Gün  600

1 Gün  20 Gün  41800
1 Gün  1 Gün  10

3 Gün  15 Gün  15

3 Gün  15 Gün  3

1 Gün  1 Gün  5

0 ---  0 ---  0

3 Gün  10 Gün  2

3 Gün  10 Gün  10

3 Gün  3 Gün  35

20 Gün  20 Gün  400
  HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP
       SUNULAMAYACAĞI
Sunulmuyor
Sunulmuyor

Sunulmuyor

Sunulmuyor

Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor

Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor

Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor

Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor

Sunulmuyor

Sunulmuyor
Sunulmuyor

Sunulmuyor

Sunulmuyor

Sunulmuyor

Sunulmuyor

Sunulmuyor

Sunulmuyor

Sunulmuyor

Sunulmuyor
SIRA NO   KURUM KODU   STANDART DOSYA PLANI KODU            HİZMETİN ADI

  1   B104ĠSM4480001  90990000          "5510 sayılı kanunun 8. maddesine istinaden bildirim"
                            Kan Merkezleri ve Ġstasyonlarında ÇalıĢan Personelin
  2   B104ĠSM4480001  213100000          Eğitim ĠĢleri

  3   B104ĠSM4480001  222000000          Organ ve Doku BağıĢı ĠĢlemleri
                            Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Diyaliz Merkezlerinin
  4   B104ĠSM4480001  240030000          Açılmasına ait ĠĢlemler
  5   B104ĠSM4480001  240040000          Özel Diyaliz Merkezlerinin Açılması ĠĢlemleri
  6   B104ĠSM4480001  240010000          Ruhsat ĠĢlemleri

  7   B104ĠSM4480001  240020000          Denetim ĠĢlemleri
8  B104ĠSM4480001  240990000  Diyaliz Sınav BaĢvuru ĠĢlemleri9  B104ĠSM4480001  251100000  Kamu Hastaneleri Hizmetleri
10  B104ĠSM4480001  251030000  Semt Poliklinikleri

11  B104ĠSM4480001  252010000  AçılıĢ ĠĢlemleri

12  B104ĠSM4480001  252010000  Özel hastaneler Ruhsat ĠĢlemleri
                 Özel Hastanelerin Ek Bina, Servis Ġlavesi ve Yatak
13  B104ĠSM4480001  252040000  Artırma ĠĢlemleri

14  B104ĠSM4480001  252050000  Özel Hastanelerin Kapatılmalarına ait ĠĢlemler

15  B104ĠSM4480001  252990000  Özel Hastanelerin Denetim ĠĢlemleri

16  B104ĠSM4480001  251160000  Ferdi ġikâyetlerin Değerlendirilmesi

17  B104ĠSM4480001  200990000  YeĢil Kart ĠĢlemleri
18  B104ĠSM4480001  251990000  Yogun Bakım Ünitesinde çalıĢan personelin eğitimi19  B104ĠSM4480001  251990000  Acil Serviste çalıĢan personelin eğitimi
                 Trafik Kazazedelerinin fatura bedellerinin ödeme ile ilgili
20  B104ĠSM4480001  159000000  iĢlemleri
21  B104ĠSM4480001  708990000  Veri Toplama ve istatistik hizmetleri22  B104ĠSM4480001  251100000  Kamu hast. Tıbbi Cihaz ve ÖdenekTalepleri23  B104ĠSM4480001  251100000  Kamu hast. Kit Karşılığı Cihaz EdinmeTalepleri

24  B104ĠSM4480001  251990000  Hastane Faturalanma Biririmi personeli eğitimi
                            HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE
         HİZMETİN TANIMI                   NUMARASI

"5510 sayılı kanunun 8. maddesine istinaden bildirim"  5510 sayılı yasa 8. maddesi

Kamu Personelinin Eğitilmesi              Kan Ürünleri Yönetmeliği - Madde 15

Organ bağıĢ kartı düzenlemek              2238 Sayılı Yasa
Diyaliz Hastalarının Tedavisi              Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği- Madde 2
Diyaliz Hastalarının Tedavisi              Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği- Madde 3
Diyaliz Merkezinin Faaliyete Geçmesi          Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği- Madde 17

Diyaliz Merkezlerinin Denetlenmesi           Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği- Madde 37
Diyaliz Personellerinin Eğitilmesi              Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği- Madde 28 - 30
Kamu hastanesinde çalıĢan personelin görev yetki ve
sorumluluklarının ve sunulan hizmetlerin uygulama
esaslarının belirlenmesi                   Yataklı Tedavi Kurumları ĠĢletme Yönetmeliği
2.Basamak Sağlık KuruluĢlarına Bağlı Poliklinik
Hizmetlerini yürütmek                     Semt poliklinikleri Yönergesi Madde -6
                               Hususi Hastaneler Kanunu ve Özel Hastaneler
Özel Hastane Hizmetleri                    Yönetmeliği - Madde 3
                               Hususi Hastaneler Kanunu ve Özel Hastaneler
Özel Hastane Hizmetleri                    Yönetmeliği - Madde 3
                               Hususi Hastaneler Kanunu ve Özel Hastaneler
Özel Hastane Hizmetleri                    Yönetmeliği - Madde 3
                               Hususi Hastaneler Kanunu ve Özel Hastaneler
Özel Hastane Hizmetleri                    Yönetmeliği - Madde 3
                               Hususi Hastaneler Kanunu ve Özel Hastaneler
Özel Hastane Hizmetleri                    Yönetmeliği - Madde 3

ġahıs ġikayeti il ilgili iĢlemler               yok

YeĢil Kart veriliĢ ,vize ve iptal ĠĢlemleri          3816 sayılı yasa ve genelgeler
Yoğun Bakım ünitesinde çalıĢanların eğitimi          GenelgeAcil Serviste çalıĢanların eğitimi              Genelge
Trafik Kazazedelerinin fatura bedellerinin ödeme ile ilgili
iĢlemleri                           Genelge


Bakanlıkça Tespit edilren esaslar çerçevesinde resmi ve
özel sağlık Kurum ve kuruluĢlarından doğrudan veya
ilgili birimlerce derlenen istatistiki bilgileri toplamak
gerekli kontrollerini yapmak ve değerlendirmek.        Yok
Hastanelerin İhtiyacı olan tıbbi cihaz ve
 ödenek taleplerini toplamak ve gerekli
değerlendirmeyi yapmak veBakanlığa iletmek          2010/11 sayılı Bakanlığımız genelgesi
hastanelerin İhtiyacı olan Kit Karşılığı Cihaz
 Edinme Talepleri toplamak ve gerekli
değerlendirmeyi yapmak                    2010/11 sayılı Bakanlığımız genelgesi

Hastane Faturalanma Biririmi personeli eğitimi        Genelge
                         HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI                                                MAHALLLİ
      HİZMETTEN YARARLANANLAR    MERKEZİ İDARE        TAŞRA BİRİMLERİ     İDARELER

SGK                  Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü, Hastane

Kamu Personeli            Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü

Organ nakli bekleyen hastalar     Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü
Diyaliz Hastaları           Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü
Diyaliz Hastaları           Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü
Diyaliz Hastaları           Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü

Diyaliz Hastaları           Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü
Kamu ve Özel Sağlık Personeli            Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü


Kamu Hastaneleri Personeli ve hastanelere baĢvuran
hastalar                       Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü, Hastane
Hastalar                       Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü

Talep eden vatandaĢ                 Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü

VatandaĢ                       Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü

Özel Hastaneler                   Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü

yok                         Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü

yok                         Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü

VatandaĢ                       Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü
                                        Ġl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup
VatandaĢ                       Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  BaĢkanlığı
Personel                       Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü, HastanePersonel                       Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü

Personel                       Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü, Hastane
Yok                         Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü, HastaneKamu Hastaneleri                   Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü, HastaneKamu Hastaneleri                   Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü, Hastane

Personel                       Tedavi Hizmetleri Gn.Md.  Ġl Sağlık Müdürlüğü, Hastane
LARIN/BİRİMLERİN ADI         DİĞER
       (Özel Sektör vb.)             BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

      Özel Sektör     Matbu form

                 Dilekçe - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

                 Nüfus Cüzdanı Sureti
                 Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği - Madde 16? Diyaliz merkezi açacakların bir dilekçe
                 ile Müdürlüğe baĢvurmaları gerekir. a) Merkezin her katı için ayrı olmak üzere
                 mimar tarafından düzenlenmiĢ, yerleĢim ve kullanım alanlarını gösteren 1/100
                 ölçekli planlar, b) Yapı kullanma izni belgesi veya yapı kullanma izin belgesi henüz
                 alınamamıĢsa mahalli belediyeden bina için yapı kullanma izin belgesi verileceği
                 beyanını gösteren yazılı belge, c) Yangına yönelik tedbirlerin alındığına dair yetkili
                 merciden alınmıĢ olan rapor, d) Diyaliz merkezinde kullanılacak cihaz, araç ve
                 gereçlerin diyaliz merkezi sahipliğinde olduğunu gösteren ve merkez yetkilisi
                 tarafından onaylanan liste, e) Kurucu gerçek kiĢi ise, nüfus hüviyet cüzdanının;
                 vakıf ise, vakıf senedinin ve ticaret sicil gazetesi kaydının; Ģirket ise, sermaye
                 durumunun ve Ģirket ortaklarını gösteren ticaret sicili gazetesinin örneği, f)
                 Diyaliz merkezinde görev yapacak Sorumlu Uzmanın, Sorumlu Tabibin,
                 HemĢirenin ve Diyaliz Teknisyeninin veya Teknikerinin bu Yönetmelik uyarınca
                 istenilen meslekî sertifikaları ile diplomalarının ve uzmanlık belgelerinin örnekleri;
                 kamu kurum ve kuruluĢlarından yapılan baĢvurularda ise, bu belgelerin kurum
                 amirinden tasdikli örnekleri, g) Özel diyaliz merkezinde görev yapacak personelin
                 tamamı ile yapılan sözleĢmeleri, h) Personelin ikametgâh belgeleri; Ġkametgâh
                 yeri olarak, büyük Ģehir belediyesi olan yerlerde merkezi açacakların bir dilekçe
                 Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği - Madde 16 Diyalizbüyük Ģehir belediye sınırları;
                 ile Müdürlüğe baĢvurmaları gerekir. a) Merkezin her katı için ayrı olmak üzere
                 mimar tarafından düzenlenmiĢ, yerleĢim ve kullanım alanlarını gösteren 1/100
                 ölçekli planlar, b) Yapı kullanma izni belgesi veya yapı kullanma izin belgesi henüz
                 alınamamıĢsa mahalli belediyeden bina için yapı kullanma izin belgesi verileceği
                 beyanını gösteren yazılı belge, c) Yangına yönelik tedbirlerin alındığına dair yetkili
                 merciden alınmıĢ olan rapor, d) Diyaliz merkezinde kullanılacak cihaz, araç ve
                 gereçlerin diyaliz merkezi sahipliğinde olduğunu gösteren ve merkez yetkilisi
                 tarafından onaylanan liste, e) Kurucu gerçek kiĢi ise, nüfus hüviyet cüzdanının;
                 vakıf ise, vakıf senedinin ve ticaret sicil gazetesi kaydının; Ģirket ise, sermaye
                 durumunun ve Ģirket ortaklarını gösteren ticaret sicili gazetesinin örneği, f)
                 Diyaliz merkezinde görev yapacak Sorumlu Uzmanın, Sorumlu Tabibin,
                 HemĢirenin ve Diyaliz Teknisyeninin veya Teknikerinin bu Yönetmelik uyarınca
                 istenilen meslekî sertifikaları ile diplomalarının ve uzmanlık belgelerinin örnekleri;
                 kamu kurum ve kuruluĢlarından yapılan baĢvurularda ise, bu belgelerin kurum
                 amirinden tasdikli örnekleri, g) Özel diyaliz merkezinde görev yapacak personelin
                 tamamı ile yapılan sözleĢmeleri, h) Personelin ikametgâh belgeleri; Ġkametgâh
      Özel Sektör     yeri olarak, büyük Ģehir belediyesi olan yerlerde büyük Ģehir belediye sınırları;
                 Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği - Madde 16 Diyaliz merkezi açacakların bir dilekçe
                 ile Müdürlüğe baĢvurmaları gerekir. a) Merkezin her katı için ayrı olmak üzere
                 mimar tarafından düzenlenmiĢ, yerleĢim ve kullanım alanlarını gösteren 1/100
                 ölçekli planlar, b) Yapı kullanma izni belgesi veya yapı kullanma izin belgesi henüz
                 alınamamıĢsa mahalli belediyeden bina için yapı kullanma izin belgesi verileceği
                 beyanını gösteren yazılı belge, c) Yangına yönelik tedbirlerin alındığına dair yetkili
                 merciden alınmıĢ olan rapor, d) Diyaliz merkezinde kullanılacak cihaz, araç ve
                 gereçlerin diyaliz merkezi sahipliğinde olduğunu gösteren ve merkez yetkilisi
                 tarafından onaylanan liste, e) Kurucu gerçek kiĢi ise, nüfus hüviyet cüzdanının;
                 vakıf ise, vakıf senedinin ve ticaret sicil gazetesi kaydının; Ģirket ise, sermaye
                 durumunun ve Ģirket ortaklarını gösteren ticaret sicili gazetesinin örneği, f)
                 Diyaliz merkezinde görev yapacak Sorumlu Uzmanın, Sorumlu Tabibin,
                 HemĢirenin ve Diyaliz Teknisyeninin veya Teknikerinin bu Yönetmelik uyarınca
                 istenilen meslekî sertifikaları ile diplomalarının ve uzmanlık belgelerinin örnekleri;
                 kamu kurum ve kuruluĢlarından yapılan baĢvurularda ise, bu belgelerin kurum
                 amirinden tasdikli örnekleri, g) Özel diyaliz merkezinde görev yapacak personelin
                 tamamı ile yapılan sözleĢmeleri, h) Personelin ikametgâh belgeleri; Ġkametgâh
      Özel Sektör     yeri olarak, büyük Ģehir belediyesi olan yerlerde büyük Ģehir belediye sınırları;

                 YOK
Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği - Madde 30 a) Ġlgili kurum tarafından doldurulacak
Diyaliz Merkezleri Bilgi Formu (EK-4), b) Personel tarafından doldurulacak ve
kurum amirince onaylanacak taahhütnameli Diyaliz Eğitimi BaĢvuru Formu (EK-
8), c) Kamu kurum ve kuruluĢlarında çalıĢan personel için, ilgili kurum amirince
onaylanmıĢ diploma ve uzmanlık belgeleri, d) Özel diyaliz merkezlerinde çalıĢan
ve çalıĢacak olan personel için kurs bitiminden itibaren görev alacakları merkezde
en az iki yıl çalıĢacaklarına dair noter tasdikli sözleĢmeleri ile diploma veya
uzmanlık belgelerinin örneği, e) Herhangi bir resmî kuruluĢta çalıĢmayan personel
için, bu durumu belgeleyen kayıtlar ile diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin
örneği, f) Özel diyaliz merkezleri veya kamu kurum ve kuruluĢlarınca
düzenlenecek gerekçeli ihtiyaç yazısı, g) Diyaliz merkezlerinin tıbbî denetimini
gerçekleĢtirecek personeller için, Müdürlüğün uygun görüĢü ile eğitimi
tamamladıktan sonra en az iki yıl süreyle Komisyon veya denetim ekibindeki
görevine devam edeceğine dair dilekçesi.YOK


Semt poliklinikleri Yataklı Tedavi Kurumlarına bağlı ayaktan muayene,tetkik ve
tedavi birimleri olup,hastanede yapılan poliklinik hizmetlerinin aynısıdır.Semt
poliklinikleri devlet hastanelerine bağlı olarak Hastanenin teklifi ve Sağlık
Müdürlüğünün onayı ile açılır.
11.03.2009 tarih ve 27166 sayılı resmi gazetede yayımlanan Özel Hastaneler
Yönetmeliğinin 13.maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler
11.03.2009 tarih ve 27166 sayılı resmi gazetede yayımlanan Özel Hastaneler
Yönetmeliğinin 15.maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler
11.03.2009 tarih ve 27166 sayılı resmi gazetede yayımlanan Özel Hastaneler
Yönetmeliğinin 10.maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler
11.03.2009 tarih ve 27166 sayılı resmi gazetede yayımlanan Özel Hastaneler
Yönetmeliğinin 65.maddesi hükümlerine göre
11.03.2009 tarih ve 27166 sayılı resmi gazetede yayımlanan Özel Hastaneler
Yönetmeliğinin 62.maddesi hükümlerine göre

Dilekçe

Matbu form


Diploma Fotokopisi aslı gibidir onaylı,Nüfus Cüzdan Fotokopisi aslı gibidir
onaylı,Bilgi Formu(BaĢhemĢire, BaĢhekim ve kursiyerin imzası ile 2yıl yoğun
bakım ünitesinde çalıĢmayı taahhüt eder imzalı ve onaylı)
Diploma Fotokopisi aslı gibidir onaylı,Nüfus Cüzdan Fotokopisi aslı gibidir
onaylı,Bilgi Formu(BaĢhemĢire, BaĢhekim ve kursiyerin imzası ile 2yıl acil bakım
ünitesinde çalıĢmayı taahhüt eder imzalı ve onaylı)
Kaza Tespit Tutanağı,epikriz Raporu,Hizmet Dökümü,TXT dosyası,hastane bilgi
formu
YokEK 4/A,4/B,4/C ,EK 3,EK 5/AEK 2
Diploma Fotokopisi aslı gibidir onaylı,Nüfus Cüzdan Fotokopisi aslı gibidir onaylı,Ek
2 form,dilekçe,baĢhekimlik uygun görüĢ yazısı
                         HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
        İLK BAŞVURU MAKAMI           PARAF LİSTESİ
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Hastane BaĢtabiplikleri       Müdürü
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Ġl Sağlık Müdürlüğü         Müdürü
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Tüm sağlık kurum kuruluĢları     Müdürü
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Ġl Sağlık Md.            Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Ġl Sağlık Md.            Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Ġl Sağlık Md.            Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                   Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
YOK                 Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Ġl Sağlık Md.                    Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali


                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
YOK                         Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Ġl Sağlık Md.                    Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Ġl Sağlık Md.                    Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Ġl Sağlık Md.                    Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Ġl Sağlık Md.                    Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Valilik                       Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Yok                         Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Valilik ve Ġl sağlık Müdürlüğü"           Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Sağlık Grup BaĢkanlığı, Sağlık Müdürlüğü, Valilik  Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Valilik ve Ġl Sağlık Müdürlüğü           Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali

                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Ġl Sağlık Müdürlüğü                 Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Valilik ve Ġl sağlık Müdürlüğü           Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Yok                         Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali

                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Ġl Sağlık Müdürlüğü                 Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali


                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Ġl Sağlık Müdürlüğü                 Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
                          Memur, ġube Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcısı, Sağlık
Ġl Sağlık Müdürlüğü                 Müdürü, Vali Yardımcısı, Vali
CİNDE


      KURUMUN VARSA           KURUMUN VARSA        MEVZUATTA BELİRTİLEN
      YAPMASI GEREKEN           YAPMASI GEREKEN       HİZMETİN TAMAMLANMA   HİZMETİN ORTALAMA
       İÇ YAZIŞMALAR           DIŞ YAZIŞMALAR          SÜRESİ      TAMAMLANMA SÜRESİ

    Hastane - Sağlık Md.      Sağlık Md. - Valilik - Bakanlık  1 Ay          40 Gün

    YOK               Sağlık Md. - Valilik - Bakanlık  1 Ay          45 Gün

    YOK               Sağlık Md.- Valilik - Bakanlık  3 Ay          10 Dakika
    Hastane - Sağlık Md.      Sağlık Md. - Valilik - Bakanlık  0 ---          15 Gün
    Özel Diyaliz Merkezi - Sağlık
    Md.               Sağlık Md. - Valilik - Bakanlık  15 Gün         15 Gün
    Özel Diyaliz Merkezi - Sağlık
    Md.               Sağlık Md. - Valilik - Bakanlık  0 ---          30 Gün
    Özel Diyaliz Merkezi - Sağlık
    Md.               Sağlık Md.- Valilik - Bakanlık  0 ---          30 Gün
Özel Diyaliz Merkezi - Kamu
Hastaneleri - Sağlık Md.   Sağlık Md. - Valilik - Bakanlık  0 ---       7 GünYOK              YOK                1 Ay       1 Ay
YOK              YOK                0 ---       0 ---

Özel Hastane - Sağlık Md."  Sağlık Md. - Valilik - Bakanlık  15 Gün      30 Gün

Özel Hastane - Sağlık Md.   Sağlık Md. - Valilik - Bakanlık  15 Gün      10 Gün

Özel Hastane - Sağlık Md.   Sağlık Md. - Valilik - Bakanlık  15 Gün      30 Gün

Özel Hastane - Sağlık Md.   Sağlık Md. - Valilik - Bakanlık  1 Gün       0 ---

Özel Hastane - Sağlık Md.   Sağlık Md. - Valilik - Bakanlık  0 ---       15 Gün

Yok              "Sağ.Bak. Tedavi Hiz.Gen. Müd.  1 Ay       1 Ay

Yok              Sağ.Bak.Tedavi Hiz.Gen. Müd.   1 Ay       15 Gün
YOK              Sağ.Bak. Tedavi Hiz.Gen. Müd.   4 Ay       5 GünYok              Sağ.Bak. Tedavi Hiz.Gen. Müd.   15 Gün      5 Gün

Yok              Sağ.Bak. Tedavi Hiz.Gen. Müd.   0 ---       15 Gün
Yok              Sağ.Bak. Tedavi Hiz.Gen. Müd.   0 ---       0 ---Hastane - Sağlık Md.     Sağ.Bak. Tedavi Hiz.Gen. Müd.        6ay        6ayHastane - Sağlık Md.     Sağ.Bak. Tedavi Hiz.Gen. Müd.        0---       0 ---

Hastane - Sağlık Md.     Sağ.Bak. Tedavi Hiz.Gen. Müd.       15 Gün      15 Gün
        HİZMETİN ELEKTRONİK
YILLIK İŞLEM   OLARAK SUNULUP
  SAYISI    SUNULAMAYACAĞI

12       Sunulmuyor

6       Sunulmuyor

0       Sunulmuyor
0       Sunulmuyor
0       Sunulmuyor
0       Sunulmuyor

2       Sunulmuyor
0         Sunulmuyor0         Sunulmuyor
0         Sunulmuyor

0         Sunulmuyor

0         Sunulmuyor

0         Sunulmuyor

1         Sunulmuyor

18        Sunulmuyor

100        Sunulmuyor

685        Sunulmuyor
3         Sunulmuyor3         Sunulmuyor

4000       Sunulmuyor
0         Sunulmuyor     2    Sunulmuyor   2 yılda 1  Sunulmuyor


     4    Sunulmuyor

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:35
posted:12/8/2011
language:
pages:268