9920 E�itim Kitab� - Download as DOC by QCI6Uk

VIEWS: 0 PAGES: 254

									     Sevgili Öğrencilerimiz,
     Tıp Eğitimi‘nin temel amacının tüm toplumun sağlık düzeyini yükseltecek hekimler yetiĢtirmek
olduğu inancı ile Fakültemiz eğitimin yeniden yapılandırıldığı bu dinamik süreçte Dünya‘daki tıp eğitimi
geliĢimine de ayak uydurmaya, çağdaĢ düzeyi yakalamaya ve Modern Tıp Eğitimi anlamında değiĢiklikler
yapmaya çalıĢıyoruz. Bu çalıĢmalarımız sırasında öğrencilerimiz ve Fakültemiz‘de uzmanlık eğitimi
almakta olan araĢtırma görevlilerimiz ile yanyanayız, onların da katkıları ve geribildirimleri ile eğitimin
Ģekillenmesinde büyük adımlar atabileceğimiz inancını taĢıyoruz.
     Tüm Dünya‘da tıp bilimi, tıp eğitimi ve toplumsal sağlık sorunları arasındaki iliĢkinin bozulmuĢ
olması, tıp biliminin çok hızlı ilerlemesi ve teknolojinin giderek artan kullanımı ile pahalılaĢması, tıp
biliminin olanaklarının insanlara eĢitlik ilkeleri temelinde ulaĢmaması gibi sorunlar doğmuĢ, bunlar da tıp
öğrencilerine bilgi yükü altında ezilme, genel yeterlilikte zaaf, toplumun öncelikli sağlık sorunları
konusunda bilgisizlik topluma yabancılaĢma Ģeklinde yansımıĢ, öğrencilerin entellektüel düzeyinin
giderek düĢtüğü, sanat ve felsefeden koptuğu farkedilmiĢtir.
     Saptanan bu eksikliklerin düzeltilmesi için topluma yönelik ya da topluma dayalı tıp eğitimi
kavramının yerleĢtirilmesi, sağlık alanında varolan eĢitsizliklerin aĢılması sürecinde her tıp öğrencisinin
kendi ülkesinin koĢullarına uygun olarak yetiĢtirilmesinin hedeflenmesi ve tıp eğitimi programının
topluma dayalı kendi kendini geliĢtirme becerisi perspektifinde rasyonel tıp eğitimi Ģeklinde
yapılandırılmasını gerektirmektedir.
     Tüm bu değiĢim programları içerisinde öğretim üyeleri ve yönetime büyük sorumluluklar ve
görevler düĢtüğü açıktır. Ancak öğrencilerimizin de ―olmazsa olmaz‖ diyebileceğimiz bazı yükümlülükleri
olduğu söylenmelidir.
     Sizlere iyi eğitim olanakları mevcut zor koĢullar iyice zorlanarak sunulmaktadır. Tıp eğitimi
pahalı bir eğitimdir. Aldığınız tüm eğitim giderleri bu yoksulluk sınırları içindeki ülkenin gelirlerinden
size ayrılan önemli bir payla sağlanmaktadır. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinin yüreği eğitim
coĢkusu ile dolu, öğrencilerini gerçekten seven, onlara değer veren bir öğretim üyesi kadrosu vardır.
Birçok öğretim üyesi gönüllü olarak akĢamın geç saatlerine kadar burada sizlere daha iyi bir eğitim
vermek için çalıĢmakta, bunu keyifle ve özveriyle yapmaktadır. Dönem I, II, III için interaktif
modüller, beceri laboratuvarı, saha uygulamaları, olgu tartıĢmaları ve eğitici film tartıĢmaları, entegre
oturumlar, kurum ziyaretleri, eğitim danıĢmanlığı programları konulmuĢ, Dönem IV, V ve VI‘ da
interaktif kurslarla müfredat zenginleĢtirilmiĢtir. Bu programların yapılandırılması ve geliĢtirilmesi
sürecinde sizlerin geri bildirimlerine baĢvurulmaktadır.
     Tüm öğretim üyelerimizin katılımıyla Fakültemizin amaç ve hedefleri belirlenmiĢ, her bir
sınıfın, her bir ders kurulunun, her bir stajın, her bir dersin bu amaç ve hedefler doğrultusunda
planlanması ve yapılandırılması sağlanmıĢtır. Bu fakülte araĢtıran, sorgulayan, yeniliğe açık, yaĢam boyu
öğrenme gayreti taĢıyan, liderlik özellikleri taĢıyan, ekip çalıĢmasını bilen ve uygulayan, bilgi-beceri-
tutum sahibi genç hekimler yetiĢtirmek istemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda sizlerin de gayret
göstermeniz gerekmektedir. Bu konuda sizlere güvenimiz tamdır.
     Çukurova Üniversitesinin, Dünya Üniversiteler sıralamasında ilk 500 içerisinde, 5 Türk
Üniversitesi ile birlikte yer alması bizleri gururlandırmıĢtır. Ç.Ü.Tıp Fakültesi ise Dünya sıralamasında
412.durumdadır. 2009 yılında ÖSS ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan öğrencilerimiz
Türkiye genel baĢarı sıralamasında çoğunlukla ilk 2500 dereceyi almıĢtır.
     Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim elemanları ve olanakları açısından tam donanımlı
bir fakültedir. Bilgiye ulaĢma yollarını bilen, bu bilgilerini kullanabilen, iyi iletiĢim kurabilen, böylece
profesyonel anlamda hasta-hekim iletiĢimini gerçekleĢtirebilen, zamanı iyi kullanan doktorlar olarak
yetiĢebilmeniz için sizlerden beklenilen çabayı göstereceğinizin farkındayız.
     Atatürk Ġlkelerinin de yukarıda anlattığımız tıp öğrencisi modeli ile paralellik gösterdiğini
hepiniz farketmiĢsinizdir.
     BaĢarılı bir eğitim yılı dileğimizle...
Prof.Dr.Ufuk Özgü METE                       Prof.Dr.Figen DORAN
Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı                 Dekan                           1
                   ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ

               TIP FAKÜLTESĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠ    Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 1972 yılında Atatürk Üniversitesine bağlı olarak

kurulmuĢtur. Eğitim ve öğretimine 64 öğrenci, 6 öğretim üyesi ile Sağlık Bakanlığı Hıfzısıhha (Sıtma

SavaĢ) Enstitüsüne ait 2 derslikte Adana Tıp Fakültesi adıyla baĢlamıĢtır. Daha sonra 22.11.1973

tarihinde kurulan Çukurova Üniversitesi bünyesinde yer almıĢtır.

    1972-1987 yılları arasında Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde 200 yataklı Adana

Numune Hastanesinde sağlık ve eğitim hizmeti verilmeye baĢlanmıĢ, aynı hastanede yatak kapasitesi

zamanla 590‘a ulaĢmıĢtır. 1987 yılında üniversitemiz kampüsünde yer alan Balcalı Hastanesine taĢınılmıĢ

olup bugün 1120 yatak kapasitesi ile baĢta Çukurova yöresi olmak üzere Güney, Güneydoğu ve Doğu

Anadolu‘nun önemli bölümüne üst düzeyde sağlık ve eğitim hizmeti 36 yıldır verilmektedir.

    Fakültemizde Cerrahi, Dahili ve Temel Tıp Bilimleri olmak üzere üç bölüm, 41 Anabilim Dalı ve 32

Bilim Dalı bulunmaktadır.

    Fakültemizin 2009-2010 eğitim-öğretim yılı itibariyle 1112 öğrencisi bulunmaktadır. Bu

öğrencilerin 106 ‘i KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Tıp Fakültesinin 1988-1989 eğitim yılından

bu yana fakültemizde eğitim verilmekte olan 1,2,3.sınıf öğrencileridir. 1976-1977 eğitim-öğretim

yılında Fakültemizin ilk mezun sayısı 39 olup, bugüne kadar toplam 5768 mezun verilmiĢtir.

    Fakültemizin 174 Profesör, 72 Doçent, 31 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 276 Öğretim

Üyesi, 10 Öğretim Görevlisi, 25 Uzman, 350 AraĢtırma Görevlisi olmak üzere toplam 661 akademik

kadrosu bulunmaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı kadrosunda ve çeĢitli üniversitelerin kadrosunda

bulunan 44 asistana uzmanlık ve 12 öğretim elemanına yandal uzmanlık eğitimi verilmektedir.

Fakültemizde bugüne kadar toplam 1456 uzmanlık ve yandal uzmanlık eğitimi verilmiĢtir. Fakültemiz

kadrosunda 87, Hastane BaĢmüdürlüğü kadrosunda 999 ve 1350 geçici iĢçi olmak üzere 2349 idari ve

sağlık personeli bulunmaktadır.

    Fakültemizde Temel Tıp Bilimleri eğitim ve uygulamalarının yürütüldüğü 700 öğrenci kapasiteli

3 Amfi, 124 öğrenci kapasiteli Ġnteraktif Eğitim Dersliği (8 salon), 256 öğrenci kapasiteli 4 adet

Multidisiplin Laboratuvarı, 36 kiĢilik 1 adet Beceri Laboratuvarı ve 36 öğrenci kapasiteli Medikal

Enformatik Laboratuvarı 128 öğrenci kapasiteli Anatomi Pratik Salonu, öğrenciler için kütüphane,

okuma salonu ve internet odası, Balcalı Hastanesi içerisinde klinik staj dersleri için 750 öğrenci

kapasiteli 15 derslik ve 450 kiĢilik Hipokrat Konferans Salonu bulunmaktadır. Fakültemiz internleri,

Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde 4 adet sağlık ocağında uygulamalı eğitim görmektedir.

Fakültemizin eğitim ve sağlık hizmeti; Balcalı Hastanesinin bulunduğu bina, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Anabilim Dallarının bulunduğu, 1,2 ve 3.sınıf öğrencilerin eğitim gördüğü amfilerin ve Dekanlık idari
                          2
birimlerinin bulunduğu morfoloji binası, Dahili ve Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anabilim Dallarının

bulunduğu iki bina olmak üzere toplam dört binada verilmektedir.

    Son beĢ yıldır Fakültemizde karma (modüller sistem ile desteklenmiĢ entegre) eğitim sistemi

uygulanmaktadır. 2009-2010 eğitim yılında 5 modül, 11 olgu sunumu, 2 film tartıĢması, Dönem I ve II‘de

Topluma Dayalı Tıp Eğitimi kapsamında Kurum Ziyareti ( hastane, sağlık ocakları, çocuk esirgeme gibi

sosyal kurumları) ve Sağlık Eğitimi DanıĢmanlığı uygulamalarının yanısıra Entegre Oturum, Panel ve

Konferanslar yapılmaktadır. Ayrıca Dönem I, II ve III‘ de Beceri Laboratuvarları, Dönem I Ġlk Yardım,

Dönem III temel yaĢam desteği kursu, Dönem V Travma Kursu ve Ġleri YaĢam Desteği ile Neonatal

Resüsitasyon kursları verilmektedir.

    Fakültemizde faaliyet göstermekte olan; Tıp Eğitimi Üst Kurulu ve Alt ÇalıĢma Grupları, Tıp

Eğitimi Koordinatörler Kurulu, Etik Kurulu, Yayın ve Dokümantasyon Kurulu, Bilgi ĠĢlem Kurulu, DıĢ ĠliĢkiler

ve Projeler Kurulu bulunmaktadır.

    Fakültemiz Yayın ve Dokümantasyon Kurulu tarafından Ç.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi, ArĢiv Kaynak

Tarama Dergisi ve Annals Of Medical Sciences Dergileri çıkarılmaktadır. Fakültemiz öğretim

elemanlarının 2008 eğitim yılında 502 yurt içi, 721 yurt dıĢı bilimsel yayını bulunmaktadır. Fakültemizde

2008-2009 eğitim yılında Sürekli Mesleki GeliĢim Programı çerçevesinde (kongre, konferans, kurs,

panel olmak üzere) 50 bilimsel toplantı gerçekleĢtirilmiĢtir.
                           3
YÖNETĠM ÖRGÜTÜ


DEKANLIK


Prof.Dr.Figen DORAN       Dekan
Prof.Dr.Ufuk Özgü METE     Dekan Yardımcısı
Prof.Dr. Recep TUNCER      Dekan Yardımcısı
Süheyla ÖNER          Fakülte Sekreteri


FAKÜLTE KURULU


Prof.Dr.Figen DORAN       BaĢkan
Prof.Dr.Fatih KÖKSAL      Üye
Prof.Dr.Orhan Kemal SALĠH    Üye
Prof.Dr.Hasan Salih Zeki AKSU  Üye
Prof.Dr.Erkan KOZANOĞLU     Üye
Prof.Dr.B.Tamer TETĠKER     Üye
Prof.Dr.Ġ.Cüneyt EVRÜKE     Üye
Doç.Dr.Ġ.Atilla ARIDOĞAN    Üye
Doç.Dr.Yüksel GÜMÜRDÜLÜ     Üye
Yrd.Doç.Dr.Ahmet BarıĢ GÜZEL  Üye


YÖNETĠM KURULU


Prof.Dr.Figen DORAN       BaĢkan
Prof.Dr.B.Tamer TETĠKER     Üye
Prof.Dr.Ġ.Cüneyt EVRÜKE     Üye
Prof.Dr.Erkan KOZANOĞLU     Üye
Doç.Dr. Ġ.Atilla ARIDOĞAN    Üye
Doç.Dr.Yüksel GÜMÜRDÜLÜ     Üye
Yrd.Doç.Dr.Ahmet BarıĢ GÜZEL  Üye
                     4
            ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
           2009-2010 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖĞRETĠM ÜYE LĠSTESĠ


TEMEL TIP BĠLĠMLERĠ :
ANATOMĠ                    HĠSTOLOJĠ ve EMBRĠYOLOJĠ

    Prof.Dr.Fahri DERE              Prof.Dr.Sait POLAT

    Prof.Dr.Ahmet Hilmi YÜCEL           Prof.Dr.Mehmet KAYA

    Prof.Dr.Behice DURGUN             Prof.Dr.Suna SOLMAZ

    Prof.Dr.Özkan OĞUZ              Prof.Dr.Ufuk Özgü METE

    Prof.Dr.M.Gülhal BOZKIR            Prof.Dr.Özgül TAP

    Doç.Dr.Emine D.KIZILKANAT           Yrd.Doç.Dr.Hülya ÖZGÜR

    Doç.Dr.Neslihan BOYAN
    Doç.Dr. Pınar KARAKAġ         TIBBĠ MĠKROBĠYOLOJĠ
                           Prof.Dr.Fatih KÖKSAL

BĠYOFĠZĠK                      Prof..Dr.Fügen YARKIN

    Prof.Dr.Ġsmail GÜNAY             Prof.Dr.Akgün YAMAN

    Prof.Dr.Mustafa EMRE             Prof.Dr.M.Macit ĠLKĠT

    Doç.Dr.Mustafa GÜVEN             Prof.Dr.Ġ.Soner KOLTAġ


BĠYOĠSTATĠSTĠK ve TIBBĠ BĠLĠġĠM        TIBBĠ BĠYOLOJĠ

    Prof.Dr.Nazan Z.ALPARSLAN           Prof.Dr.Osman DEMĠRHAN

    Prof.Dr.Refik BURGUT             Prof.Dr.Mülkiye KASAP

    Doç.Dr.GülĢah SEYDAOĞLU            Prof.Dr.Halil KASAP
                           Prof.Dr.Davut ALPTEKĠN

TIBBĠ BĠYOKĠMYA                   Doç.Dr.H.Ümit LÜLEYAP

    Prof.Dr.Kıymet AKSOY             Doç.Dr.Ayfer PAZARBAġI

    Prof.Dr.Levent KAYRIN
    Prof.Dr.Nurten DĠKMEN         DAHĠLĠ TIP BĠLĠMLERĠ :
    Prof.Dr.Abdullah TULĠ         ACĠL TIP
    Prof.Dr.Akif ÇÜRÜK              Doç.Dr.Yüksel GÖKEL
                           Doç.Dr.H.Levent YILMAZ
TIP TARĠHĠ ve ETĠK                  Doç.Dr..Zeynep KEKEÇ
    Prof.Dr.Ġlter UZEL              Doç.Dr.Ahmet SEBE
    Yrd.Doç.Dr.N.Selim KADIOĞLU
    Yrd.Doç.Dr.Funda Gülay KADIOĞLU    ADLĠ TIP
                           Prof.Dr.Mete Korkut GÜLMEN
FĠZYOLOJĠ                      Prof.Dr.Behnan ALPER
    Prof.Dr.Sanlı Sadi KURDAK           Prof.Dr.Necmi ÇEKĠN
    Prof.Dr.AyĢe DOĞAN              Doç.Dr.Ahmet HĠLAL
    Prof.Dr.Emine BABAR MELĠK       AĠLE HEKĠMLĠĞĠ
    Doç.Dr.ġeref ERDOĞAN             Prof.Dr.Nafiz BOZDEMĠR
    Yrd.Doç.Dr.Seçil BĠNOKAY           Doç.Dr.Esra SAATÇĠ
    Yrd.Doç.Dr.Besim ÖZAYKAN           Doç.Dr.Ersin AKPINAR
                           Yrd.Doç.Dr.Sevgi ÖZCAN
                           Yrd.Doç.Dr.Hatice KURDAK
                      5
ÇOCUK ve ERGEN RUH SAĞLIĞI ve        TIBBĠ FARMAKOLOJĠ
HASTALIKLARI                    Prof.Dr.Ergin ġĠNGĠRĠK
    Prof.Dr.AyĢe AVCI              Prof.Dr.Serpil ÖNDER
    Yrd.Doç.Dr.AyĢegül Yolga TAHĠROĞLU      Prof.Dr.Fazilet AKSU
                          Prof..Dr.Nuran ÖĞÜLENER
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI            Prof.Dr.Cemil GÖÇMEN
    Prof.Dr.Seval GÜNEġER KENDĠRLĠ        Prof.Dr.Yusuf KARATAġ
   Prof.Dr.Derya Ufuk ALTINTAġ          Doç.Dr.Naciye YAKTUBAY(DÖNDAġ)
   Prof.Dr.Sadık Emre ALHAN           Doç.Dr.M.Ata SEÇĠLMĠġ
    Prof.Dr.Necmi AKSARAY
    Prof.Dr.Yurdanur KILINÇ        FĠZĠK TEDAVĠ ve REHABĠLĠTASYON
    Prof.Dr.Ali ANARAT              Prof.Dr.Kamil GÖNCÜ
    Prof.Dr.Mehmet SATAR             Prof.Dr.Tunay SARPEL
    Prof.Dr.Atila TANYELĠ            Doç.Dr.M.Erkan KOZANOĞLU
    Prof.Dr.ġakir ALTUNBAġAK           Doç.Dr.Rengin GÜZEL
    Prof.Dr.Nazan ÖZBARLAS            Yrd.Doç.Dr.Sibel BAġARAN
    Prof.Dr.Bilgin YÜKSEL
    Prof.Dr.Nurdan EVLĠYAOĞLU       GÖĞÜS HASTALIKLARI
    Prof.Dr.Aytül NOYAN             Prof.Dr.Ali KOCABAġ
    Prof.Dr.Emine KOCABAġ            Prof.Dr.Serap HASTÜRK
    Prof.Dr.A.Bülent ANTMEN           Doç.Dr. Ġsmail HANTA
    Prof.Dr.Nejat NARLI             Yrd.Doç.Dr.Sedat KULECĠ
    Prof.Dr.Ali Kemal TOPALOĞLU
    Prof.Dr.Mustafa YILMAZ        HALK SAĞLIĞI
    Prof.Dr.Osman KÜÇÜKOSMANOĞLU         Prof.Dr.Muhsin AKBABA
    Doç.Dr.Neslihan MUNGAN            Prof.Dr.Gülseren AĞRIDAĞ
    Doç.Dr.Aysun Karabay BAYAZIT         Prof.Dr.Necdet AYTAÇ
    Doç.Dr.R.Dinçer YILDIZDAġ          Doç.Dr.Elçin B. YOLDAġCAN
    Doç.Dr.M.Özlem HERGÜNER           Doç.Dr.Ferdi TANIR
    Doç.Dr.Hacer YILDIZDAġ          Yrd.Doç.Dr.Önder KARAÖMERLĠOĞLU
    Doç.Dr.H.Ġlgen ġAġMAZ            Yrd.Doç.Dr.Hakan DEMĠRHĠNDĠ
    Doç.Dr.Gülbin BĠNGÖL             Yrd.Doç.Dr.Ertan KARA
    Yrd.Doç.Dr.Derya ALABAZ
    Yrd.Doç.Dr.Ġbrahim BAYRAM       ĠÇ HASTALIKLARI
    Yrd.Doç.Dr.Sevcan ALINÇ ERDEM        Prof.Dr.Hikmet AKKIZ
                          Prof.Dr.Yahya SAĞLIKER
DERĠ ve ZÜHREVĠ HASTALIKLAR             Prof.Dr.Macit Ümran SANDIKÇI
    Prof.Dr.Varol L.AKSUNGUR           Prof.Dr.Eren ERKEN
    Prof.Dr.Hamdi R.MEMĠġOĞLU          Prof.Dr.Melek ERKĠġĠ
    Prof.Dr.Alparslan ACAR            Prof.Dr.Semra PAYDAġ
    Prof.Dr.Metin ÖZPOYRAZ            Prof.Dr.Saime PAYDAġ
    Prof.Dr.YaĢar Gül DENLĠ           Prof..Dr.Ġ.Fikri BAġLAMIġLI
    Prof.Dr.Soner UZUN              Prof..Dr.Berksoy ġAHĠN
    Prof.Dr.Mehmet KARAKAġ            Prof.Dr.Tamer TETĠKER
    Yrd.Doç.Dr.Aydın YÜCEL            Prof.Dr.Süleyman ÖZBEK
                          Prof..Dr.Ġbrahim KARAYAYLALI
                          Prof.Dr.Neslihan SEYREK
                      6
   Doç.Dr.Murat SERT           RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
   Doç.Dr.Birol GÜVENÇ             Prof.Dr.CandaĢ TUNALI
   Doç.Dr.Emel GÜRKAN              Yrd.Doç.Dr.Erkut ERKURT
   Doç.Dr.Hüseyin Turgut E. ÖZER        Yrd.Doç.Dr. Fundagül ANDĠÇ
   Doç.Dr.Mustafa BALAL
   Doç.Dr.Yüksel GÜMÜRDÜLÜ        RADYOLOJĠ
   Doç.Dr.Ġ.Oğuz KARA              Prof.Dr.Medih ÇELĠKTAġ
   Yrd.Doç.Dr. Emre KARAKOÇ           Prof.Dr.Erol H. AKSUNGUR
                          Prof.Dr.Mahmut OĞUZ
KARDĠYOLOJĠ                    Prof.Dr.Yunus Kenan BIÇAKÇI
   Prof.Dr.Esmeray ACARTÜRK           Doç.Dr.Kairgueldy AĠKĠMBAEV
   Prof.Dr.Ayhan USAL              Prof.Dr.Süreyya SOYUPAK
   Prof.Dr.Mustafa DEMĠRTAġ           Doç.Dr.Mehmet Emin ĠNAL
   Doç.Dr.Abdi BOZKURT             Doç.Dr.Erol AKGÜL
   Doç.Dr.Mesut DEMĠR              Doç.Dr.Figen BEZĠRGEN BĠNOKAY
   Doç.Dr.Mehmet KANADAġI

                       CERRAHĠ TIP BĠLĠMLERĠ :
ENFEKSĠYON HASTALIKLARI
                       ANESTEZĠYOLOJĠ
   Prof.Dr.Hasan Salih Zeki AKSU
                          Prof.Dr.Geylan IġIK
   Prof.Dr.YeĢim TAġOVA
                          Prof.Dr.Dilek ÖZCENGĠZ
   Yrd.Doç.Dr.AyĢe Seza ĠNAL
                          Prof.Dr.Tayfun GÜLER
   Yrd.Doç.Dr.Behice KURTARAN
                          Doç.Dr.Hakkı ÜNLÜGENÇ
   Yrd.Doç.Dr.Aslıhan CANDEVĠR
                          Doç.Dr.T. Hayri ÖZBEK
                          Doç.Dr.Yasemin GÜNEġ
NÖROLOJĠ
                          Doç.Dr.Mehmet ÖZALEVLĠ
   Prof.Dr.Hacer BOZDEMĠR
                          Doç.Dr.H.Murat GÜNDÜZ
   Prof.Dr.Yakup SARICA
   Prof.Dr.ġaban Fatin REEL
                       ÇOCUK CERRAHĠSĠ
   Prof.Dr.Ali ÖZEREN
                          Prof.Dr.Erbuğ KESKĠN
   Prof.Dr.Meltem DEMĠRKIRAN
                          Prof.Dr.Ünal ZORLUDEMĠR
   Doç.Dr.AyĢe Filiz DĠKĠCĠBAġI KOÇ
                          Prof.Dr.Hasan OKUR
   Doç.Dr.ġebnem BIÇAKCI
                          Prof.Dr.Recep TUNCER
   Yrd.Doç.Dr. Kezban ASLAN
                          Doç.Dr.Hilmi Serdar ĠSKĠT

NÜKLEER TIP
                       GENEL CERRAHĠ
   Doç.Dr.Gülgün BÜYÜKDERELĠ
                          Prof.Dr.Hüsnü SÖNMEZ
   Prof.Dr.Özoğul SARGIN
                          Prof.Dr.Özgür YAĞMUR
   Doç.Dr.Zeynep DOĞRUCA YAPAR
                          Prof..Dr.Haluk DEMĠRYÜREK
                          Prof.Dr.Yalçın KEKEÇ
RUH SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI
                          Prof.Dr.Alper AKINOĞLU
   Prof.Dr.Yunus Emre EVLĠCE
                          Prof.Dr.Dilaver AĞDEMĠR
   Prof.Dr.Bekir Aydın LEVENT
                          Prof.Dr.Ali H.ALPARSLAN
   Prof.Dr.Mehmet ÜNAL
                          Prof.Dr.Ömer ALABAZ
   Prof.Dr.Nurgül ÖZPOYRAZ
                          Prof.Dr.Orhan DEMĠRCAN
   Doç.Dr.Lut TAMAM
                          Doç.Dr.Cem Kaan PARSAK
   Doç.Dr.ġükrü UĞUZ
                          Doç.Dr.Gürhan SAKMAN
   Yrd.Doç.Dr. Gonca (KARATAġ) KARAKUġ
                      7
KALP ve DAMAR CERRAHĠ           ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
    Prof.Dr.Orhan Kemal SALĠH         Prof.Dr.Ġsmet TAN
    Prof.Dr.Tümer ULUS             Prof.Dr.Hüseyin BAYRAM
    Prof.Dr.M.ġah TOPÇUOĞLU          Prof.Dr.Mustafa HERDEM
    Doç.Dr.Hafize YALINIZ           Yrd.Doç.Dr.Cenk ÖZKAN
    Doç.Dr.H.Hakan POYRAZOĞLU
                      PATOLOJĠ
GÖZ HASTALIKLARI                 Prof.Dr.Gülfiliz GÖNLÜġEN
    Prof.Dr.Ö.Faruk KÖKER           Prof.Dr.Ġlhan TUNCER
    Prof.Dr.Merih Banu SOYLU          Prof.Dr.Suzan ZORLUDEMĠR
    Prof.Dr.V.Nusret ÖZDEMĠR          Prof.Dr.Canan ERSÖZ
    Prof.Dr.Reha ERSÖZ             Prof.Dr.Figen DORAN
    Prof.Dr.Gülhanım HACIYAKUPOĞLU       Doç.Dr.Melek ERGĠN
    Prof.Dr.Ġlter VARĠNLĠ           Doç.Dr.Derya GÜMÜRDÜLÜ
    Prof..Dr.AyĢe Nihal DEMĠRCAN        Doç.Dr.Aysun Hatice UĞUZ
    Prof.Dr.Meltem YAĞMUR           Doç.Dr.ġeyda ERDOĞAN
    Doç.Dr.Altan Atakan ÖZCAN
                      PLASTĠK, REKONSTRÜKTĠF ve ESTETĠK CERRAHĠ
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM            Prof.Dr.Osman Metin YAVUZ
    Prof.Dr.Oktay KADAYIFÇI          Prof.Dr.Sabri ACARTÜRK
    Prof.Dr.Fatma Tuncay ÖZGÜNEN        Prof.Dr.Cemil DALAY
    Prof.Dr.Turan ÇETĠN            Doç.Dr. Erol KESĠKTAġ
    Prof.Dr.Aytekin ALTINTAġ          Yrd.Doç.Dr. Tahsin Oğuz ACARTÜRK
    Prof.Dr.Mehmet Ali VARDAR
    Prof.Dr.Ġ.Cüneyt EVRÜKE       ÜROLOJĠ
    Prof.Dr.Yılmaz ATAY            Prof.Dr.Nihat SATAR
    Prof.Dr.S.Cansun DEMĠR           Prof.Dr.Zühtü TANSUĞ
    Yrd.Doç.Dr.Levent TOKSÖZ          Prof.Dr.ġaban DORAN
    Yrd.Doç.Dr.Ferhat ÜRÜNSAK         Prof.Dr.Reha ÖZKEÇELĠ
    Yrd.Doç.Dr. Ahmet BarıĢ GÜZEL       Prof.Dr.Uğur ERKEN
                         Prof.Dr.Bülent SOYUPAK
KULAK-BURUN ve BOĞAZ HASTALIKLARI         Prof.Dr.Yıldırım BAYAZIT
    Prof.Dr.Mete KIROĞLU            Doç.Dr.Atilla ARIDOĞAN
    Prof.Dr.Levent SOYLU            Doç.Dr. Erkan DEMĠR
    Prof.Dr.Fikret ÇETĠK
    Prof.Dr.Lütfü Barlas AYDOĞAN
    Prof.Dr.Ülkü TUNCER


BEYĠN ve SĠNĠR CERRAHĠSĠ
    Prof.Dr.Faruk ĠLDAN
    Prof.Dr.Erdal ÇETĠNALP
    Prof.Dr.Sebahattin HACIYAKUPOĞLU
    Prof.Dr.Bülent BOYAR
    Prof.Dr.Hüseyin BAĞDATOĞLU
    Prof.Dr.Alp Ġskender GÖÇER
    Doç.Dr. Metin TUNA
    Doç.Dr.Tahsin ERMAN
                     8
9
      ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ TIP EĞĠTĠMĠ ÜST KURULU YÖNERGESĠ

     Amaç
     Madde 1- Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi‘ndeki temel tıp eğitimi, tıpta
uzmanlık eğitimi, sürekli mesleki geliĢim ve tıbbi biliĢim etkinliklerinin oluĢumu ve çalıĢma ilkelerini
tanımlamaktır.
     Dayanak
     Madde 2- Bu Yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim kanunu‘nun 4. ve 5. maddeleri, 19 Haziran 2002
tarihli 24790 Sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp
Eğitimi Koordinatörler Kurulu ÇalıĢma Yönergesi ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve
Sınav Yönergesi esas alınarak hazırlanmıĢtır.
     Kapsam
     Madde 3-Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi‘ndeki tüm tıp eğitimi etkinlikleri Tıp Eğitimi Üst Kurulu
(TEÜK) tarafından düzenlenir. Kurul, bu etkinliklerinde Dekan ve Fakülte Kurulu‘na karĢı sorumludur.
     Tanımlar
     Madde 4- Bu yönergede geçen
a) Senato: Ç.Ü. Senatosunu,
b) Dekan : Ç.Ü.Tıp Fakültesi Dekanını,
c) Fakülte Kurulu: Ç.Ü.Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
d) Fakülte Yönetim Kurulu: Ç.Ü.Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
e) Tıp Eğitimi Üst Kurulu (TEÜK): Ç.Ü.Tıp Fakültesinde tıp eğitiminden sorumlu üst danıĢma kurulunu,
f) Temel Tıp Eğitimi Kurulu (TTEK): Ç.Ü.Tıp Fakültesinde temel tıp eğitiminden sorumlu danıĢma kurulunu,
g) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulu (TUEK): Ç.Ü.Tıp Fakültesinde uzmanlık eğitiminden sorumlu danıĢma kurulunu,
h) Sürekli Mesleki GeliĢim Kurulu (SMGK): Ç.Ü.Tıp Fakültesinde sürekli mesleki geliĢim etkinliklerinden
  sorumlu danıĢma kurulunu,
i)  Tıbbi BiliĢim Kurulu (TBK): Ç.Ü.Tıp Fakültesinde tıbbi biliĢim etkinliklerinden sorumlu danıĢma kurulunu,
j)  Eğitim Becerileri Kurulu; Ç.Ü.Tıp Fakültesinde Eğitim Becerilerinin geliĢmesinde sorumlu danıĢma Kurulu.
k) Ölçme ve Değerlendirme Kurulu; Ç.Ü.Tıp Fakültesinde Temel Tıp Eğitimi ,Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Sürekli
  Mesleki GeliĢim etkinliklerinin Ölçme ve Değerlendirilmesinden sorumlu danıĢma Kurulu.
l)  Birimler: Eğitim çalıĢmalarında görev yapacak gönüllü öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından atanan
   öğretim üyeleri ile öğrenci veya araĢtırma görevlisi temsilcisinden oluĢan çalıĢma ünitesini,
m) Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu (TEKK): Ç.Ü. Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulunu,
n) Anabilim Dalları Temsilciler Grubu (ADTG): Ç.Ü.Tıp Fakültesinde her bir anabilim dalını temsilen kendi
  akademik kurullarınca belirlenen birer öğretim üyesinden oluĢan grubu ifade eder.

     TIP EĞĠTĠMĠ ÜST KURULU (TEÜK)
    KuruluĢ ve ĠĢleyiĢ
    Madde 5- TEÜK eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı baĢkanlığında Fakülte Kurulu üyeleri arasından
Dekan tarafından seçilen bir üye, Temel Tıp Eğitimi Kurulu BaĢkanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulu BaĢkanı,
Sürekli Mesleki GeliĢim Kurulu BaĢkanı, Tıbbi BiliĢim Kurulu BaĢkanı, Eğitim Becerileri Kurulu BaĢkanı,Ölçme ve
Değerlendirme Kurulu BaĢkanı ,Tıp Eğitimi Anabilim Dalı BaĢkanı, bir araĢtırma görevlisi ile bir öğrenci
temsilcisi temsilcisinden oluĢur. TEÜK gerekli gördüğü takdirde üniversite içinden ya da dıĢından bir uzmanı
danıĢman olarak davet edebilir.
    Madde 6- TEÜK üyelerinin görev süreleri öğrenci ve araĢtırma görevlisi temsilcisi için bir yıl, diğerleri
için üç yıldır. DeğiĢik nedenler ile boĢalan üyelerin yerine en geç on beĢ gün içerisinde yenileri belirlenir.                            10
Öğrenci temsilcisi, tüm sınıflardan seçilen ikiĢer öğrenciden oluĢan öğrenci grubu tarafından seçimle belirlenir.
AraĢtırma görevlisi temsilcisi ise, tüm anabilim dallarında araĢtırma görevlilerince seçilen birer araĢtırma
görevlisinin oluĢturduğu araĢtırma görevlileri grubu tarafından seçimle belirlenir.
    Madde 7-TEÜK ayda en az bir kez toplanır, sekreterya görevleri dekanlık sekreteryasınca yürütülür.
Üst Kurul etkinliklerini; Temel Tıp Eğitimi Kurulu, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulu, Sürekli Mesleki GeliĢim
Kurulu ve Tıbbi BiliĢim Kurulu aracılığı ile düzenler.

     Görevleri
     Madde 8- TEÜK‘ün görevleri Ģunlardır;

a) Fakültenin temel tıp eğitimi, uzmanlık eğitimi, sürekli mesleki geliĢim ve tıbbi biliĢim ile ilgili amaç ve
  hedefleri konusunda öneriler geliĢtirerek Fakülte Kurulu‘na sunmak ve bu konuda Fakülte Kurulu‘nun
  kararlarını uygulamak,

b) Temel Tıp Eğitimi, Tıpta Uzmanlık Eğitimi, Sürekli Mesleki GeliĢim ve Tıbbi BiliĢim Kurullarını oluĢturmak,

c) Temel Tıp Eğitimi ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurullarının Temsilciler Grubunu oluĢturmak,

d) Kurulların ilgili alanlarda birimlerini oluĢturmalarını sağlamak,

e) Kurullar arasında iĢbirliği ve eĢgüdümü sağlamak,

f) Her bir kurulun oluĢturacağı çalıĢma ilkeleri ve değiĢiklik önerilerini değerlendirmek ve onaylamak,

g) Kurulların önereceği kısa, orta ve uzun dönem çalıĢma planlarını tartıĢmak ve onaylamak,

h) Kurulların gereksinmeleri olan kaynakları yaratmak,

i)  Kurul çalıĢmalarını yakından izlemek ve denetlemek,

j)  Tıp eğitimi konusundaki bilimsel, yasal ve güncel geliĢmeleri yakından izlemek ve öğretim üyelerine
   aktarmak,

k) Kurullarca alınan kararları tartıĢmak ve gerekir ise Fakülte Kuruluna sunmak,

l)  Verilen eğitimin etkinliğini izlemek ve bu konuda araĢtırmalar yapmak,

m) TEÜK çalıĢmalarını yılda en az iki kez Fakülte Genel Akademik Kurulu‘na sunmak.

TEMEL TIP EĞĠTĠMĠ KURULU (TTEK)

    KuruluĢ ve ĠĢleyiĢ
    Madde 9- TTEK, TEKK ile Eğitim Sistemi Müfredat GeliĢtirme Birimi, Eğiticilerin Eğitimi (Eğitim
Becerileri) Birimi, Ölçme Değerlendirme Birimi, Mesleki Beceri Laboratuvarları Birimi, Akreditasyon Birimi
BaĢkanları ile öğrenci temsilcisinden oluĢur.
    Madde 10- TTEK üyeleri kendi içlerinden bir baĢkan bir baĢkan yardımcısı ve bir sekreter seçerler bu
kurul ayda en az iki kez toplanır.
    Görevleri
    Madde 11- TTEK Kurulu görevleri Ģunlardır;

a) Kurul çalıĢma ilkelerini oluĢturmak, Fakülte Kuruluna sunmak,

b) TEÜK‘ün belirlediği amaç ve hedefler doğrultusunda Fakülte‘de uygulanan temel tıp eğitim programını
  gözden geçirmek,

c) Son bilimsel verilere, ülke gereksinimine ve Fakülte koĢullarına uygun bir temel tıp eğitim programı
  geliĢtirmek,
                            11
d) GeliĢtirilen eğitim programına öğrenci ve öğretim üyelerinin etkin katılımı konusunda gerekli önlemleri almak
  ve yoğun bir bilgilendirme etkinliğinde bulunmak,

e) GeliĢtirilen eğitim programına uygun eğitim ortamı sağlamak, eğiticileri eğitmek, mesleki beceri
  laboratuvarları geliĢtirmek,

f) GeliĢtirilen programlara uygun ölçme ve değerlendirme yöntemleri oluĢturmak,

g) Uygulanan temel tıp eğitimini yakından izlemek ve etkinliği ile ilgili araĢtırmalar yapmak,

h) Uygulanan temel tıp eğitimi ile ilgili sorunları belirlemek ve programda buna uygun değiĢiklikler yapmak,

i)  Görevlerin gerçekleĢtirilmesi amacıyla bu yönergede tanımlanan birimleri        kurmak, gerektiğinde yeni
   birimlerin oluĢturulmasını önermek,

j)  Birimlerde alınan kararları tartıĢarak TEÜK‘e sunmak,

k) TEÜK ve Fakülte Kurulu‘nda onaylanan kararları uygulamak,

l)  Temel tıp eğitimi ile ilgili bilimsel, yasal ve güncel geliĢmeleri yakından izlemek,

m) Temel Tıp Eğitimi Temsilci ve Öğrenci Gruplarına yılda en az iki kez olmak üzere aldığı kararlar konusunda
  bilgi vermek, görüĢlerini almak.

     Birimler
     TIP EĞĠTĠMĠ KOORDĠNATÖRLER KURULU(TEKK):
     Madde 12-(TEKK) çalıĢma ilkeleri Ģunlardır;

a) TEKK, Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu ÇalıĢma Yönergesine göre çalıĢır,

b)  Dekanlığa bağlı tüm Tıp Eğitimi birimlerinde eğitim ve öğretimin düzenli ve birbirleriyle uyumlu bir Ģekilde
   yürütülmesini sağlamak,

c) Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi uyarınca akademik takvimleri ve
   eğitim, öğretim programlarını hazırlamak,

d) Her akademik yıl için birinci ve ikinci yarıyıl sonunu izleyen bir ay içinde o yarıyıla ait değerlendirmeleri,
   yapılan anket ve iletiĢim toplantılarının ıĢığında değerlendirmek,

e) Ders Araçları Merkezi, Multidisiplin Laboratuvarları ve Mesleki Beceri Laboratuvarlarının araç gereç
   ihtiyaçlarını görüĢmek, o yıla ait öncelikli ihtiyaç listesini gelecek öneriler çerçevesinde belirlemek ve Fakülte
   Yönetim Kurulu‘na sunmak,

f) Her kademede öğrenci danıĢmanlık hizmetlerini izlemek, incelemek ve bu konuda görüĢ hazırlamak,

g) Fakülte yetkili organları tarafından kendisine verilecek öğrencilerle ilgili diğer her türlü görevi yapmak.


     EĞĠTĠM SĠSTEMĠ VE MÜFREDAT GELĠġTĠRME BĠRĠMĠ:
     Madde 13- Eğitim Sistemi ve Müfredat GeliĢtirme Birimi çalıĢma ilkeleri Ģunlardır;

a) Dünyada ve Türkiye‘de temel tıp eğitimi konusunda yapılan yenilikleri, düzenlemeleri takip etmek,
  bilgilenmek, bilgilendirmek,

b) Ulusal çekirdek eğitim programını temel alarak tıp eğitiminin evrensel ilkeleri ve yerel gereksinimler
  doğrultusunda eğitim program taslağını hazırlamak ve Temel Tıp Eğitimi Kurulu‘na sunmak,                             12
c) Süreç içinde doğan ek gereksinimler doğrultusunda müfredat değiĢiklikleri için yeni öneriler sunmak,

d) Tüm sınıflarda derslerin yatay ve dikey entegrasyonları konusunda düzenlemeler önermek,

e) Eğitim ve öğretimde gerekli teknik yenilikleri yapmak üzere Temel Tıp Eğitimi Kurulu‘nun diğer alt çalıĢma
  birimleri ile eĢgüdümlü çalıĢarak, Fakültenin alt yapısına uygun düzenlemeler önermek,

f) Uygulanan tüm programların yürütülmesi ve sonuçları ile ilgili değerlendirmeleri Tıp Eğitimi Koordinatörler
  Kurulu ile iĢbirliği içerisinde hazırlayarak Temel Tıp Eğitimi Kurulu‘na sunmak.

    MESLEKĠ BECERĠ LABORATUVARĠ BĠRĠMĠ:
    Madde 14- Mesleki Beceri Laboratuvarları Birimi çalıĢma ilkeleri Ģunlardır;

a) Ġyi bir hekim yetiĢtirmek amacıyla birinci sınıftan itibaren tıp öğrencilerinin hekimlik ile ilgili temel beceri,
  davranıĢ ve tutumları kazanması için projeler üretmek,

b) Yurt içi ve yurt dıĢındaki diğer tıp Fakültelerinde yapılan düzenlemeleri izlemek, projeler geliĢtirmek,

c) GeliĢtirilen beceri laboratuvarlarından tüm öğrencilerin belirli bir düzen ve akıĢ içerisinde standardize bir
  eğitim almaları için TEKK ile birlikte çalıĢmak,

d) Beceri laboratuvarlarında yürütülen her bir programı ve akıĢını denetlemek.

    AKREDĠTASYON BĠRĠMĠ:
    Madde 15- Akreditasyon Birimi çalıĢma ilkeleri Ģunlardır;

a) Ulusal ve uluslararası temel tıp eğitimi standartlarını yakından izlemek ve konu ile ilgili olarak öğretim
  üyelerini bilgilendirmek,

b) Anabilim dallarında uygulanan temel tıp eğitimi programının belirlenen standartlara uygunluğunu belirli
  aralıklarla denetlemek ve denetleme raporlarını yılda en az bir kez Temel Tıp Eğitimi Kurulu‘na sunmak,

c) Akreditasyon ile ilgili ulusal ve uluslararası muhataplar karĢısında Fakülteyi temsil etmek, bu konudaki
  yazıĢmaları ve iĢlemleri izlemek,

d) Temel tıp eğitiminin ulusal ve uluslararası standartları doğrultusunda Fakülte gereksinimlerini belirlemek ve
  Temel Tıp Eğitimi Kurulu‘na sunmak.

     TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ KURULU (TUEK)
     KuruluĢ ve ĠĢleyiĢ
     Madde 16- Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulu (TUEK); Eğitim Plan ve Programları Birimi, Eğitim Ortamı
Birimi, Ölçme Değerlendirme Birimi, EĢdeğerlilik Birimi, Ġzlem ve Kayıt Birimi, Akreditasyon Birimi BaĢkanları
ve bir araĢtırma görevlisi temsilcisinden oluĢur.
     Madde 17- TUEK üyeleri kendi içlerinden bir baĢkan, bir baĢkan yardımcısı ve bir sekreter seçerler.
TUEK ayda en az iki kez toplanır.

    Görevleri
    Madde 18- TUEK‘in çalıĢma ilkeleri Ģunlardır;

a) Kurul çalıĢma ilkelerini oluĢturmak, Fakülte Kuruluna sunmak,

b) TEÜK‘ün belirlediği amaç ve hedefler doğrultusunda Fakültede uygulanan uzmanlık eğitim çalıĢmalarını
  gözden geçirmek,

c) Her bir uzmanlık dalı için çekirdek eğitim programları ve her bir anabilim dalının bu eğitim programları
  konusundaki ek önerilerini de dikkate alarak uzmanlık eğitim programını oluĢturmak,
                            13
d) Hazırlanan uzmanlık eğitim programlarına uygun olarak araĢtırma görevlisi karnelerinin oluĢmasını ve
  standardizasyonunu sağlamak,

e) GeliĢtirilen eğitim programına araĢtırma görevlisi ve öğretim üyelerinin etkin katılımını kolaylaĢtırmak,

f) GeliĢtirilen eğitim programına uygun eğitim ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak,

g) Eğitim programlarına uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin geliĢtirilmesini sağlamak,

h) Uygulanan uzmanlık eğitimini izlemek ve etkinliği ile ilgili araĢtırmalar yapmak,

i)  Uygulanan uzmanlık eğitimi ile ilgili sorunları belirlemek ve bu sorunların giderilmesine yönelik öneriler
   geliĢtirmek,

j)  Birimlerde alınan kararları tartıĢmak ve TEÜK‘e sunmak,

k) TEÜK tarafından alınan kararların uygulanmasına katkıda bulunmak,

l)  Tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili bilimsel, yasal ve güncel geliĢmeleri izlemek,

m) GeliĢtirilen eğitim programına araĢtırma görevlisi ve öğretim üyelerinin etkin katılımı konusunda gerekli
  önlemleri almak ve yoğun bir bilgilendirme etkinliğinde bulunmak,

n) Yukarıdaki görevlerini baĢarıyla gerçekleĢtirebilmek amacıyla birimler kurmak.

      EĞĠTĠM PLAN VE PROGRAMLAMA BĠRĠMĠ:
      Madde 19- Eğitim Plan ve Programlama Birimi çalıĢma ilkeleri Ģunlardır;

a) Tüm anabilim dallarının uzmanlık eğitim programını oluĢturmak ve programları sürekli gözden geçirerek
  geliĢtirmek,

b) AraĢtırma Görevlilerinin kurum iç ve dıĢ rotasyonlarını belirlemek,

c) Uzmanlık eğitim programına göre araĢtırma görevlisi karnelerinin oluĢturulmasını sağlamak.

     EĞĠTĠM ORTAMI BĠRĠMĠ:
     Madde 20- Eğitim Ortamı Birimi çalıĢma ilkeleri Ģunlardır;

a) Uzmanlık eğitim programının uygulanabilmesi için her bir anabilim dalı için gerekli fiziki alt yapı (servis,
  poliklinik alanları, yatak sayıları ve laboratuvar) gereksinimlerini belirlemek,

b) Alt yapı eksikliklerini tanımlamak ve bunların giderilmesi konusunda öneri geliĢtirmek ve izlemek,

c) Uzmanlık eğitiminde görev alacak eğiticilerden beklenen özellikleri ve gerekli en az öğretim üyesi sayısını
  belirlemek.

     ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME BĠRĠMĠ:
     Madde 21- Ölçme ve Değerlendirme Birimi çalıĢma ilkeleri Ģunlardır;

a) Uzmanlık eğitiminde edinilmesi gereken bilgi, beceri ve tutumları en iyi değerlendirecek ölçme ve
  değerlendirme yöntemlerini belirlemek ve bu yöntemlerin uzmanlık eğitimi sınavlarında uygulanmasını
  sağlamak,

b) Ölçme ve değerlendirme konusunda eğiticileri eğitmek,

c) Uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini belirli aralıklarla gözden geçirmek.
                              14
    EġDEĞERLĠLĠK BĠRĠMĠ:
    Madde 22- EĢdeğerlilik Birimi çalıĢma ilkeleri Ģunlardır;

a) Yurtiçi veya yurtdıĢındaki diğer Fakültelerde sürdürülen uzmanlık eğitiminin, Fakültede devamı konusunda
  standartları belirlemek ve bu konuda yapılan baĢvuruların uygunluğunu değerlendirmek,

b) Bu konudaki yasal geliĢmeleri izlemek.

    ĠZLEM VE KAYIT BĠRĠMĠ:
    Madde 23- Ġzlem ve Kayıt Birimi çalıĢma ilkeleri Ģunlardır;

a) AraĢtırma görevlisi eğitim programlarının uygulanma sürecini izlemek ve kaydetmek,

b) AraĢtırma görevlisi rotasyonlarını izlemek,

c) AraĢtırma görevlisi karnelerini belirli aralıkar ile ve eğitim süreci sonunda değerlendirmek,

d) Uzmanlık tezlerinin zamanında ve uygun Ģekilde hazırlanmasını denetlemek,

e) AraĢtırma görevlisi bitirme sınavlarını izlemek ve denetlemek,

f) AraĢtırma görevlisi eğitimi ile ilgili her türlü kaydı tutmak,

g) Bu birimin sekreteryası personel iĢleri bürosunca yürütülür.

h) Ġzlem ve Kayıt Birimi;araĢtırma görevlilerinin eğitim programlarının sürecini izlemede, rotasyonlarını
  izlemede, karnelerini değerlendirmede, uzmanlık ve yandal uzmanlık sınavlarının önkoĢul ve sınav evraklarının
  kayıt-değerlendirmesinde aldığı kararları Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulu ve Tıp Eğitimi Üst Kuruluna
  sunmaksızın Dekanlık Makamına arz edebilir.

    AKREDĠTASYON BĠRĠMĠ:
    Madde 24- Akreditasyon Birimi çalıĢma ilkeleri Ģunlardır;

a) Anabilim dallarında sürdürülen uzmanlık eğitimi programının belirlenen standartlara uygunluğunu belirli
  aralıklarla denetlemek,

b) Benzer denetim amacıyla Fakülteye baĢvuran ulusal ve uluslararası muhataplar karĢısında Fakülteyi temsil
  etmek, bu konudaki yazıĢmaları ve iĢlemleri izlemek.

   SÜREKLĠ MESLEKĠ GELĠġĠM KURULU (SMGK)
   KuruluĢ ve ĠĢleyiĢ
   Madde 25- SMGK gönüllü öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından atanan yedi kiĢiden oluĢur.
   Madde 26- Kurul üyeleri kendi içlerinden bir baĢkan, bir baĢkan yardımcısı ve bir sekreter seçerler.
SMGK ayda en az bir kez toplanır.

    Görevleri
    Madde 27- SMGK‘nın çalıĢma ilkeleri Ģunlardır;

a) Kurul çalıĢma ilkelerini oluĢturmak, Fakülte kuruluna sunmak,

b) TEÜK tarafından belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda Fakültede uygulanan SMGK etkinliklerini
  gözden geçirmek ve değerlendirmek,

c) Fakülte içi, Adana ili ve bölge illerinde yürütülecek SMGK etkinlikleri ile ilgili plan ve programlar
  geliĢtirmek,
                            15
d) SMGK etkinliklerini planlarken uzmanlık dernekleri, tabip odaları ve sağlık müdürlükleri ile yakın iĢbirliği
  oluĢturmak,

e) SMGK etkinliklerinde uyulması gereken ilkeleri tanımlamak,

f) Sürekli mesleki geliĢim ve kredilendirme konusunda uluslararası ve ulusal geliĢmeleri yakından izlemek,
  yorumlamak ve yaymak,

g) TEÜK tarafından alınan kararları uygulamak,

h) SMGK‘i tıp eğitiminin Fakültenin dıĢa açılan penceresi haline getirmek.

     TIBBĠ BĠLĠġĠM KURULU (TBK)
    KuruluĢ ve ĠĢleyiĢ
    Madde 28- Tıbbi BiliĢim Kurulu (TBK), gönüllü öğretim üyeleri arasından dekan tarafından atanan yedi
kiĢiden oluĢur.
    Madde 29- TBK üyeleri kendi içlerinden bir baĢkan, bir baĢkan yardımcısı ve bir sekreter seçerler.
TBK ayda en az bir kez toplanır.
    Görevleri
    Madde 30- TBK‘nın çalıĢma ilkeleri Ģunlardır;

a) Kurul çalıĢma ilkelerini oluĢturmak, Fakülte Kuruluna sunmak,

b) BiliĢim teknolojileri ve uygulamaları konularında tıp Fakültesi öğretim üyeleri,      AraĢtırma Görevlileri ve
  öğrencilerinin eğitilmesini sağlamak,

c) Tıp eğitiminde biliĢim teknolojilerinin kullanımının geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması için projeler
  hazırlayarak Tıp Eğitimi Üst Kurulu‘na sunmak,

d) Diğer tıp eğitimi kurul ve birimlerine biliĢim teknolojileri ve uygulamaları konusunda danıĢmanlık yapmak,

e) Fakültenin tıp eğitimi konusunda bilgi, doküman, baĢvuru ortamlarını içerecek bir Ġntranet sisteminin
  kurulmasını sağlamak,

f) Tıp eğitimi ile ilgili diğer kurul ve birimlerin gereksinimleri doğrultusunda bilgi ve dökümanları Ġntranet
  ortamına yerleĢtirmek, intranetin izlem ve kontrolünü yapmak,

g) Üniversitenin biliĢim ile ilgili diğer birimleri ile iletiĢim ve koordinasyonu sağlamak.


    EĞĠTĠM BECERĠLERĠ KURULU:
    Madde31-Organizasyon ve seçim;
a) Tıp Fakültesi Dekanı tarafından gönüllü Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından atama ile oluĢturulur.

b) Eğitim Becerilerinin üyelerinin tümü Eğitim Becerileri Genel Kurulu‘nun doğal üyesi olarak görev yaparlar.

    Madde32- Eğitim Becerileri Kurulunun çalıĢma ilkeleri Ģunlardır;
a) Genel Kurul üyeleri kendi aralarından seçtikleri 3 üyeyi Yürütme Kurulunu oluĢturmak üzere görevlendirir.
b) Genel Kurul üyeleri Yürütme Kurulu için kendileri aday olabilecekleri gibi diğer üyeler tarafından da aday
  gösterilebilirler.Her bir üye adaylar arasından belirlediği 3 kiĢinin ismini oy pusulasına yazarak Yürütme
  Kurulu için tercihini kapalı zarf usulü ile bildirir.Oyların tasnifi açık olarak yapılır ve en çok oy alan 3 aday
  Yürütme Kurulu‘nu oluĢturur.
c) Yürütme Kurulu bir hafta içerisinde ilk toplantısını yaparak kendi içerisinde baĢkan,baĢkan yardımcısı ve
  sekreteri belirler.Görevlendirmeler,kurulun hazırlayacağı bir rapor ile Dekanlık makamına sunulur ve bir yıl
  süre ile geçerli olur.
                             16
d) Yürütme Kurulu üyeleri 1 yıl süreyle görev yapar ve 1 yılın sonunda yeniden aday olabilir ancak baĢkanlığı
  yürüten üye üst üste en fazla iki akademik yıl boyunca bu görevi sürdürebilir.
e) Eğitim Becerilerinin GeliĢtirilmesi Kursunu almıĢ öğretim üyeleri arasından Genel Kurul‘da aday gösterilecek
  Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Eğitim Becerileri Kurulu‘nda oybirliği sağlandığı takdirde Kurulda çalıĢmak
  üzere davet edilir ve Tıp Fakültesi Dekanı tarafından Eğitim Becerileri Kurulu üyesi olarak atanır.

    Madde 33-Eğitim Becerileri Kurulunun çalıĢma ilkeleri Ģunlardır;
a) Genel Kurul akademik yıl içerisinde her hafta Yürütme Kurulu üyelerinden birinin daveti üzerine ve
  Yürütme Kurulu Üyesinin baĢkanlığında toplantı yapmak üzere bir araya gelir.
b) Üyelerin toplantıya katılımı imza sirküleri ile belgelenir.
c) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ardı sıra 3 toplantıya yazılı mazeret bildirmeden
  katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düĢer.
d) Toplantılarda yürütme kurulu üyeleri ve diğer üyelerin bir oy hakkı vardır.Karar alınması için toplantıya
  katılanların salt çoğunluğu yeterlidir.
e) Toplantılarda alınan kararlar ve faaliyet raporları her ay düzenlenen bir rapor ile Tıp Eğitimi ÜstKurulu‘na
  sunulur.
f) Bildirimin sekreteryası, birim sekreteri tarafından yürütülür.

    Madde 34) Kurulun Görevleri
a) Fakülte Öğretim üyelerinin, eriĢkin eğitimdeki farklılıkları ayırt edebilmesine, eğitim sürecinde bu
  farlılıklara dikkat ederek karĢılıklı etkileĢim sağlamaya gayret etmelerine ve sunumları sırasında
  öğrencilerin bilgi, beceri ve tutumlarını değiĢtirmede daha baĢarılı olduğu gösterilmiĢ etkili sunuĢ
  tekniklerini kullanmalarına katkıda bulunmak üzere ‖Eğitim Becerilerinin GeliĢtirilmesi Kursu‖ düzenlemek.
b) Kurs bitiminde kursa ait değerlendirmeler ile daha sonraki kurslar için gerekli olacak gereksinim ve
  değiĢiklikleri rapor halinde Dekanlık makamına sunmak,
c) Kurs alan öğretim üyesi/görevlisi sayısının artırılması amacıyla akademik atamalarda kurs sertifikasının bir
  koĢul olarak kabulü geliĢtirmek ve çalıĢmalarda bulunmak,için öneri
d) Kurs verebilecek yeni öğretim üyeleri seçimi ve yetiĢtirilmesini organize etmek, Birime katılmalarını
  Dekanlık makamına teklif etmek,
e) Eğitim ve öğretimin düzenli ve çağdaĢ yöntemler ile yürütülmesin sağlanması için ―Tıp Eğitimi
  Koordenatörler Kurulu‖ ve Tıp Eğitimi Üst Kurulu altında yer alan tüm kurul ve birimlerle koodinasyon
  sağlamak,
f) Tıp eğitimi ve yetiĢkin eğitimi konularındaki bilimsel geliĢmeleri izlemek, bilimsel yayınlar yapmak,
  toplantıya katılmak,
g) Temel Tıp Eğitimi, Tıpta Uzmanlık Eğitimi veya Sürekli Mesleki GeliĢim Etkinlikleri ile ilgili programları
  geliĢtirme çalıĢmalarına katılmak,
h) Eğitim ile ilgili yönetmelik ve yönergelere yapılması gereken değiĢiklikler konusunda görüĢ ve öneri
  belirlemek.

     ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME KURULU:
     Madde 35-Organizasyon ve seçim;
a)  Tıp Fakültesi Dekanı tarafından gönüllü Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından atama ile oluĢturulur.
b)  Ölçme ve Değerlendirme Kurulunun üyelerinin tümü Ölçme ve Değerlendirme Genel Kurulu‘nun doğal üyesi
   olarak görev yaparlar.
c)  Genel Kurul üyeleri kendi aralarından seçtikleri 3 üyeyi Yürütme Kurulunu oluĢturmak üzere görevlendirir.
d)  Genel Kurul üyeleri Yürütme Kurulu için kendileri aday olabilecekleri gibi diğer üyeler tarafından da aday
   gösterilebilirler.Her bir üye adaylar arasından belirlediği 3 kiĢinin ismini oy pusulasına yazarak Yürütme
                           17
  Kurulu için tercihini kapalı zarf usulü ile bildirir.Oyların tasnifi açık olarak yapılır ve en çok oy alan 3 aday
  Yürütme Kurulu‘nu oluĢturur.
e) Yürütme Kurulu bir hafta içerisinde ilk toplantısını yaparak kendi içerisinde baĢkan,baĢkan yardımcısı ve
  sekreteri belirler.Görevlendirmeler,kurulun hazırlayacağı bir rapor ile Dekanlık makamına sunulur ve bir yıl
  süre ile geçerli olur.

    Madde 36- Ölçme ve Değerlendirme Kurulu; çalıĢma ilkeleri Ģunlardır;
    Temel tıp eğitimi için belirlenmiĢ bilgi, beceri ve tutum hedefleri doğrultusunda uygun ölçme ve
    değerlendirme yöntemlerini belirlemek ve bu konularda proje hazırlayarak Temel Tıp Eğitimi
    Kurulu‘na sunmak,
a) Eğiticilerin ölçme ve değerlendirme konusunda yeni teknikleri kullanmalarına katkıda bulunacak kurslar
  düzenlemek,
b) Uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini belirli aralıklarla gözden geçirerek değerlendirmelerini
  Temel Tıp Eğitimi Kurulu‘na sunmak,
c) Diğer kurul ve birimlerin ölçme-değerlendirme konusunda gereksinimleri doğrultusunda danıĢmanlık yapmak.

     ÖĞRETĠM ÜYELERĠ TEMSĠLCĠLER GRUBU
     KuruluĢ ve ĠĢleyiĢ
     Madde 37- Ç.Ü. Tıp Fakültesindeki her bir anabilim dalını temsilen anabilim dalları akademik
kurullarınca belirlenen birer öğretim üyesinden oluĢur.
     Görevleri
     Madde 38- Öğretim Üyeleri Temsilciler Grubu ilgili kurul baĢkanının daveti ile yılda en az iki kez
toplanır, önerilen gündem maddeleri konusunda görüĢ oluĢturur ve ilgili kurula sunar.

    ARAġTIRMA GÖREVLĠLERĠ TEMSĠLCĠLER GRUBU
    KuruluĢ ve ĠĢleyiĢ
    Madde 39- Ç.Ü. Tıp Fakültesindeki Kurul ve birimler için her bir anabilim dalı tarafından seçilen birer
araĢtırma görevlisinden oluĢur. Grup üyeleri kendi aralarından bir baĢkan, bir baĢkan yardımcısı ve bir sekreter
seçerler.

    Görevleri
    Madde 40-
a) AraĢtırma Görevlileri Grubu ilgili kurul veya birimin baĢkanının önerdiği gündem maddeleri ile toplanır ve
  görüĢ bildirir.
b) TUEK ve birimleri için temsilciler seçer ve ilgili kurullarda önerilerde bulunur.

     ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLER GRUBU
    KuruluĢ ve ĠĢleyiĢ
    Madde 41- Tüm sınıflardan seçilen ikiĢer öğrenciden oluĢur. Kendi aralarından bir temsilci seçerler. Bu
temsilci TEÜK ve TTEK üyesidir.
    Görevleri
    Madde 42- Temel Tıp Eğitimi Kurulunun önerdiği gündem maddeleri ve temel tıp eğitimi ile ilgili
sorunlar konusunda görüĢ oluĢtururlar.
    Genel Hükümler
    Madde 43- Kurullar, birimler ve gruplara seçilen öğretim üyelerinin görev süresi üç yıl, öğrenci ve
araĢtırma görevlisi temsilcilerinin görev süresi bir yıldır. Üyelerden eksilenlerin yerine aynı usulle
görevlendirme yapılır.
                            18
      Madde 44- Birimler en az üç kiĢiden oluĢur. Kendi aralarından baĢkan, baĢkan yardımcısı ve sekreter
seçerler.
      Madde 45- Bu yönergede belirtilen birimlerin kararları internet-intranet aracılığıyla ilgili kurullara ve
ilgili alt birimlerin baĢkanlarına iletilir.Kurulların kararları TEÜK‘e, TEÜK‘ün kararları da Dekanlığa yazılı olarak
iletilir. Kurullar ve TEÜK‘ün sekreteryası Dekanlık Sekreteryasınca yapılır, Fakülte Kurullarından geçen TEÜK
kararları TEÜK baĢkanlığına ve kurul baĢkanlıklarına da yazılı olarak iletilir. TEÜK baĢkanı ve kurul baĢkanları
uygulanacak bu kararları alt birim ve grup baĢkanlıklarına internet-intranet aracılığı ile iletirler.
      Geçici Madde 1- BaĢlangıçta bu yönergede yer alan üst kurul ve birimlerin baĢkanlarının görev süresi
bir yıldır ve tüm üyeler Dekan tarafından atanır. Daha sonra alt birimler temsilcilerini seçerek kurulları ve üst
kurulları oluĢtururlar.
      Geçici Madde 2- Yönergenin Senato‘da kabulünü izleyen bir ay içerisinde bu yönergede yer alan TEÜK
ve tüm diğer kurul ve birimler ile öğrenci, araĢtırma görevlisi ve öğretim üyesi temsilciler grupları oluĢturulur.
      Geçici Madde 3- Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinatörler Kurulu (MSEK)‘nın görevi bu yönergenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.
      Yürürlük
      Madde 46- Bu yönerge Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
      Yürütme
      Madde 47- Bu yönerge hükümlerini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.
                            19
                    ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ
                      TIP FAKÜLTESĠ
                 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ     AMAÇ VE KAPSAM
     Madde 1. Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan eğitim-öğretim ve sınavlar
hakkında "Çukurova Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Sınav Yönetmeliği"nde yer almayan ve Fakültenin ilgili
kurullarında görüĢülüp karara bağlanması gereken konulara ait esasları belirlemektir.

     TANIMLAR
     Madde 2. Bu Yönergede geçen;
     Fakülte; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini,
     Dönem; bir ders yılını,
     Karma-Entegre Eğitim Sistemi; Derslerin hem öğrenci hem de eğitici merkezli eğitime uygun olarak,
Anabilim/Bilim Dallarına göre değil, sistemlere göre verilmesi Ģeklini,
     Ders Kurulu; Belirli bir sistemin değiĢik Anabilim/Bilim Dalları tarafından belirli bir süre içinde
incelendiği dersleri,
     Ders Grubu; Farklı Anabilim/Bilim Dalları konularından oluĢan dersi,
     Modül; Bir konu bütünlüğünün ardıĢık interaktif derslerle iĢlenmesini,
    Kurs; Bilgi ile desteklenmiĢ bir becerinin belirli bir periyotla kazandırılması ve bu eğitimin
sertifikalandırılmasını,
     OYPS; Objektif yapılandırılmıĢ pratik sınavını,
     OYKS; Objektif yapılandırılmıĢ klinik sınavını,
     Staj Dönemi; Dönem IV, V'deki Anabilim/Bilim Dallarındaki klinik, ameliyathane ve polikliniklerde
uygulamalı eğitimi,
     Aile Hekimliği Dönemi (Ġntörnlük Dönemi); Dönem VI‘daki klinik, ameliyathane, poliklinik ve saha
çalıĢmalarını kapsayan 12 aylık dönemi tanımlamaktadır.
     Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu (TEKK); Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim ve öğretimin
düzenli bir Ģekilde yürütülmesi, planlanması ve koordinasyonundan sorumludur. Bu kurulun teĢkili, görev ve
sorumlulukları Çukurova Üniversitesi Senatosunun 16 ġubat 1993 tarih ve 4/4 sayılı kararı ile kabul edilen Tıp
Eğitimi Koordinatörler Kurulu ÇalıĢma Yönergesi ile belirlenir.
     Dönem Koordinatörü; Bir ders yılının koordinatörüdür. Aynı zamanda Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu
üyesidir. Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu ÇalıĢma Yönergesine göre seçilir.
     Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörü; Tıp Fakültesi öğrencilerinin I. ve II. Sınıfta almakla yükümlü
oldukları Yabancı Dil (Ġngilizce), Atatürk Ġlke ve Ġnkılapları Tarihi ve Türk Dili derslerinin düzenli bir Ģekilde
yürütülmesinin planlanması ve koordinasyonundan sorumlu Öğretim Üyesidir.
     DıĢ ĠliĢkiler Koordinatörü: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin Erasmus-Sokrates gibi
Üniversitemizin kabul ettiği tüm diğer uluslararası eğitim programlarından yararlanması konusunda çalıĢmalar
yapan Öğretim Üyesidir.
     Ders Kurulu BaĢkanı; Dönem I,II ve III‘te yer alan ders kurullarının birinden sorumludur. Tıp Eğitimi
Koordinatörler Kurulu ÇalıĢma Yönergesine göre seçilir.
     Staj Yöneticisi; Dönem IV,V ve VI‘da yer alan stajların birinden sorumludur. Tıp Eğitimi Koordinatörler
Kurulu ÇalıĢma Yönergesine göre seçilir.

     Dönem Koordinatörlerinin Görevleri
     a. Ders veren öğretim elemanlarınca yoklamaların düzenli bir Ģekilde yapılmasını sağlayarak öğrenci
devam çizelgesine iĢlenmesini denetlemek.
                            20
     b. Ders programının hazırlanması ve düzenli yürütülmesini sağlamak.
     c. Sınavların hazırlanması, yapılması ve sonuçlarının doğru olarak hesaplanıp açıklanmasını sağlamak.
     d. Ders kurullarının organizasyonu, entegrasyonu ve değerlendirilmesi ile ilgili görevleri ders kurulu
baĢkanlarıyla birlikte yerine getirmek.
     e. Ders kurulu anketlerinin yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak.
     f. Öğretim Üyeleri ve öğrencilerin katıldığı iletiĢim toplantılarının organizasyonunu sağlamak.
     g. Ders kurulu içindeki tüm etkinliklerin (panel, olgu sunumu, entegre oturum, konferans, beceri
laboratuvarı, kurum ziyareti, sağlık eğitim danıĢmanlığı, modül, kurs, gezi vb.) organizasyonu çalıĢmalarına katılmak.

     Ders Kurulu BaĢkanlarının Görevleri
     a. Ders kurulunun baĢında öğrencilere ders kurulunun tanıtımını yapmak.
     b. Her ders kurulu bittikten sonra dönem koordinatörleriyle birlikte ders kurulu öğretim elemanlarını
toplamak, uygulanan ders kurulunun genel değerlendirmesini yapmak.
     c. Anabilim dallarının ders kurulu temsilcileriyle birlikte kurul içindeki konu baĢlıklarını ve içeriğini
güncelleĢtirmek, entegrasyonunu sağlamak ve sonraki eğitim yılına ait ders kurulunun taslağını hazırlayıp dönem
koordinatörüne sunmak.
     d. Ders kurulu içindeki tüm etkinliklerin (panel, olgu sunumu, entegre oturum, konferans, beceri
laboratuvarı, kurum ziyareti, sağlık eğitim danıĢmanlığı, modül, kurs, gezi vb.) organizasyonu çalıĢmalarına katılmak.

      Staj Yöneticilerinin Görevleri
      a. Staj programını hazırlar, programın eksiksiz ve düzenli bir Ģekilde yürütülmesini sağlar.
      b. Stajlarda ders veren öğretim elemanlarınca yoklamaların düzenli bir Ģekilde yapılmasını sağlar ve
bunların öğrenci devam çizelgesine iĢlenmesini denetler.
      c. Staj sınavının düzenli Ģekilde yapılmasını ve sınav sonuçlarının doğru hesaplanıp açıklanmasından birinci
derecede sorumludur.
      d. Bütünleme sınavlarının hazırlanmasında koordinatöre gereken yardımı sağlar.
      e. Stajlarla ilgili anketlerin yapılmasını sağlar.
      Stajlarda öğrenci sayısına göre belirlenen öğrenci konsültanları, öğrenci eğitim ve öğretiminden sorumlu
olup, staj sonunda staj eğitimi ile ilgili hazırladığı raporu staj yöneticisine iletir.

     KAYIT ġARTLARI
     Madde 3. Ç.Ü.Tıp Fakültesine kayıt için aĢağıdaki Ģartlar aranır:
    a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak (Yabancı ülkelerin liselerinden alınan diplomaların Milli
Eğitim Bakanlığınca denkliğinin onaylanmıĢ olması gerekir.)
    b) Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemi (ÖSYS) ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucu
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesine kayıt hakkı kazanmıĢ olmak.

     Madde 4. Ç.Ü.Tıp Fakültesine kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarını bizzat yaptırmaları esastır.
Ancak, adaylar verecekleri dilekçede belirttikleri kiĢiler aracılığı ile noterden vekalet çıkartarak kayıt
yaptırabilirler. Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye bir kimlik kartı verilir.

     KAYIT YENĠLEME
     Madde 5. Öğrenciler her yarıyılın baĢlangıcından önceki bir hafta içinde Akademik Takvimde
belirlenen süre içinde, Bakanlar Kurulu Kararına ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre,
Üniversite Yönetim Kurulu‘nca belirlenen katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek ve bunu belgeleyerek
kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıt yenileme iĢlemlerinin sorumluluğu öğrenciye aittir. Belirtilen sürede,
haklı ve geçerli nedenleri olmaksızın kayıtlarını yenilemeyenler, o dönemin derslerini alamaz ve bu derslerin
sınavlarına giremezler. Akademik Takvimde belirtilen süre içerisinde ders kaydını yaptıramayan öğrenciler,
                             21
haklı ve geçerli sayılabilecek mazeretleri olması ve mazeretlerinin Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi
halinde, 15 gün içinde kayıt yaptırmak zorundadırlar. Fakültemizde mazeretsiz olarak 2 yıl üst üste kayıt
yenilemeyen öğrencinin Fakülte ile iliĢkisi kesilir.

     EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM UYGULAMALARI
     Madde 6. Öğrenci 6 yıllık tıp doktorluğu eğitimini en çok 9 yılda tamamlamak zorundadır. Azami eğitim
süresini doldurmuĢ bulunan veya eğitimini azami eğitim süresi içinde tamamlayamayacağı tespit edilen öğrencilerin
Fakülte ile iliĢikleri kesilir. ĠliĢiği kesilen öğrencilere, Çukurova Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Sınav
Yönetmeliğinin ilgili maddesi uygulanır.

     Madde 7. Her eğitim yılı için hazırlanan akademik takvim Fakülte Kurulunun önerisi ile en geç Mayıs ayı
sonuna kadar Üniversite Senatosu‘nun onayına sunulur.

     Madde 8. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde, 6 yıllık eğitim-öğretim süresince en az 5500 saat ders
verilir. Ortak Zorunlu Dersler, beceri laboratuvarı, kurslar, saha eğitim çalıĢmaları ve seçmeli dersler dıĢında
Dönem I, II ve III'ün her biri bir ders olarak kabul edilir. Dönem IV, V ve VI'da ise kurslar ve stajların her biri
bir ders olarak kabul edilir.

      Madde 9. Fakültede her biri bir ders olarak kabul edilen Dönem I, II ve III'de karma-entegre eğitim
sistemi uygulanır. Tüm dönemlerde öğrenci bir üst döneme devam edebilmek için bulunduğu Dönemin Ortak
Zorunlu Dersler, beceri laboratuarı, kurslar, saha eğitim çalıĢmaları ve seçmeli dersler dıĢındaki tüm derslerden
baĢarılı olmak zorundadır.

     DEVAM ZORUNLULUĞU
     Madde 10. Dönem I, Dönem II ve Dönem III‘de bir ders kurulundaki teorik derslerin % 70‘ine ve pratik
derslerin % 80‘ine devam zorunludur. Teorik derslerin % 30'undan fazlasına devam etmeyen öğrenci, ders kurulu
sonu sınavına alınmaz. Bir ders kurulundaki herhangi bir Anabilim/Bilim Dalı uygulamasının % 20'sinden fazlasına
katılmayan öğrenci ders kurulundaki o Anabilim/Bilim Dalının pratik sınavına giremez ve aynı Anabilim/Bilim Dalının
teorik sınav sorularına cevap veremez. Bir yıl içinde toplam teorik ders saatlerinin % 30'undan fazlasına girmeyen
öğrenci yıl sonu sınavına giremez.
     Dönem I, II ve III‘de verilen Seçmeli Ders, Aile Hekimliği uygulaması derslerine, olgu sunumu, film ve
modüllere devam zorunluluğu %80‘dir. Sağlık Eğitimi DanıĢmanlığı, Kurslar ve Beceri laboratuvarlarına devam
zorunluluğu %100‘dür. Beceri laboratuvarı uygulamalarında mazereti Dönem Koordinatörü tarafından geçerli kabul
edilen öğrencilere telafi hakkı tanınır. Dönem III‘ün sonuna kadar bu dersleri tamamlamayan öğrenci Dönem IV‘e
geçemez.
     Dönem IV ve Dönem V‘te her bir staja devam zorunluluğu % 80‘dir. Her bir stajda % 20'den fazla
devamsızlığı olan öğrenci staj sonu sınavına alınmaz ve stajı tekrarlar. Dönem VI‘da eğitim kesintisiz olarak 365
gün devam etmektedir, % 100 devamı zorunludur.

        MAZERETLER/ĠZĠNLĠ SAYILMA/ÖĞRENĠME ARA VERME/GÖREVLENDĠRMELER

     Madde 11. Kayıt, devam, uygulama, vize/staj sonu sınav Ģartlarından birini, aĢağıda belirtilen ve Fakülte
Yönetim Kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli bir nedenle yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı
tutulur.
     a) Öğrencinin, resmi sağlık kuruluĢlarınca verilen ve en az üç ayrı uzman tabip imzalı raporla
belgelenmiĢ sağlıkla ilgili mazereti,
     b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin d/2 fıkrasının 3 üncü bendi uyarınca, öğretimin aksaması
sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu Kararı ile ara verilmesi,
                            22
     c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiĢ olması Ģartıyla, doğal afetler
nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmıĢ olması,
     d) Birinci derecede kan ve sıhri hısımların ağır hastalığı halinde, bakacak baĢka kimsenin bulunmaması
nedeniyle, öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,
     e) Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim ve öğretimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,
     f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, tabi olduğu Disiplin Yönetmeliği maddeleri itibariyle,
öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali,
     g) Öğrencinin tutukluluk hali,
     h) Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması
nedeniyle askere alınması,
     ı) Öğrencinin, eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak, en çok bir yıl süreli ve belgelenmiĢ Üniversite
dıĢı burs, staj veya araĢtırma imkanına sahip olması,
     i) Fakülte Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler.
     j) Haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla bir sınava katılamayan, mazeretinin bitiminden
itibaren en geç yedi gün içerisinde durumunu belgeleyerek baĢvuran ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulu
tarafından kabul edilen öğrencilerin mazeret sınavları (vize/staj sonu sınavı) ilgili Dönem Koordinatörlüğü
tarafından ilan edilecek tarihlerde yapılır.
     k) Fakülte Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle Dönem I, II ve III‘de bir yıl
Dönem IV, V ve VI‘da en az 1 staj süresi ya da en çok bir yıl süre ile öğrenime ara verilebilir. Öğrenci bu haktan
bir kez yararlanır. Bu süre öğrenim süresinden sayılmaz. Ancak öğrenime ara verme, izinler, zorunlu haller ve
yasal zorunluluklar sebebiyle bu süre iki yıla kadar uzatılabilir.
     l) Çukurova Üniversitesinin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikleri ile ülkemizi ulusal ve
uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dıĢında temsil eden öğrenciler için yönergenin 10. maddesinde belirtilen
devam koĢulları geçerlidir. Bu durumdaki öğrencilerin vize/staj sonu sınav hakları saklıdır. Dönem VI‘da stajlara
devamın %100 olması nedeniyle öğrenciye izin verilemez ancak yasa ve yönetmelikler gereğince görevlendirme
ilkeleri uygulanır ve bu süre telafi ettirilmez.
     Ulusal veya uluslararası sosyal, sportif, bilimsel, kültürel ve öğretim amaçlı etkinliklere katılan
öğrencilerin ulusal takım veya Üniversite adına görevli oldukları süreler devamsızlıktan sayılmaz, ancak bu
süreler ders kurulu/staj ders saatinin 1/3‘ini geçemez. Bu süreyi geçmesi halinde öğrenci o ders kurulu/stajdan
kalmıĢ sayılır. Bir öğrenci yurtdıĢı kongrelere eğitimi süresince en çok bir kez Fakülteden maddi destek alarak
gidebilir.

     DÖNEM I, II, III ĠÇĠN UYGULANAN SINAVLAR VE DEĞERLENDĠRME ĠLKELERĠ

     Madde 12. Fakültede uygulanan sınavları ve öğrenci baĢarısını değerlendirme sistemini tanımlar.
     a) Fakültenin tüm dönemlerinde her türlü not değerlendirilmesi yüz (100) tam puan üzerinden yapılır.
     b) Teorik sınavlar Dönem I, II, III‘de çoktan seçmeli test sınavı Ģeklinde yapılır.
     c) Pratik sınavlar; sözlü, OYPS, beĢ Ģıklı çoktan seçmeli test Ģeklinde yazılı veya hem sözlü hem de yazılı
olarak yapılabilir.
     d) Anabilim Dalları kurul sırasında pratik sınav yapabilir. Bu ara sınavın kurul pratik puanına yansıması
kararı ve yansıma oranı Anabilim Dalı tarafından belirlenir.
     e) Ders kurulu teorik sınavları en çok iki saatlik süre içinde ve ders kurulu baĢkanı ile ilgili koordinatörün
gözetim ve sorumluluğu altında yapılır. Dekan, koordinatörün önerdiği öğretim üyesi ve araĢtırma görevlilerini sınav
tarihinden en az 15 gün önce yapacağı yazılı istem ile sınav gözetmeni veya salon baĢkanı olarak görevlendirir.
     f) Yıl sonu teorik sınavları en çok 4 saatlik süre içinde ve koordinatörün gözetim ve sorumluluğu altında
12/e maddesindeki koĢullara uygun olarak yapılır.
     g) Yıl sonu sınavları bir veya birden fazla gün ve oturumda yapılabilir.
                             23
      h) Test sorularının değeri 1 puandır. Çoktan seçmeli sınav sorularının beĢ seçenekli tek yanıtlı olarak
düzenlenmesi gerekir.
      ı) Ders Kurulu veya yıl sonu sınavları ile ortak zorunlu derslerin sınavları Cumartesi günleri de
yapılabilir.

     Kurul Sonu Pratik Sınavları
     Her ders kurulunun sonunda yapılan pratik sınavlar, ders kurulunda yer alan pratik derslerin saatleri
oranında puan verilerek değerlendirilir.

      Kurul Sonu Teorik Sınavları
      Her ders kurulundan sonra teorik sınavlardan oluĢan bir ders kurulu sonu sınavı yapılır. Bu sınavda ders
kurulunu oluĢturan Anabilim/Bilim Dalından teorik ders ağırlıklarına göre anlatılan tüm konuları kapsayacak Ģekilde
soru sorulur. Ders kurulunda bir Anabilim/Bilim Dalının pratik sınavına giremeyen veya pratik sınav notu % 50'den
az olan öğrenci o Anabilim/Bilim Dalının teorik sınavına alınmaz ve ders kurulundaki o Anabilim/Bilim Dalı notu sıfır
olarak kabul edilir. Ders kurulu notu, ders kurulunu oluĢturan her bir ders grubu sorularına verilen doğru cevap
sayısı ile hesaplanır. Doğru cevap sayısı, Anabilim/Bilim dalının ders kurulundaki soru sayısının % 50'sinin altında
kalan puanlar eksiltilerek hesaplanır. Ancak pratik barajının aĢılamaması nedeniyle teorik sınavı sıfır kabul edilen
her Anabilim/Bilim Dalı için ayrıca toplam puandan o Anabilim/Bilim Dalı puanının % 50'si oranında puan indirimi
yapılmaz.
      Devam koĢullarını yerine getirdiği halde bir ders kurulunun teorik sınavına mazeretsiz girmeyen öğrenci o
sınavdan sıfır alır.

      Olgu Sunumu, Film Gösterimi TartıĢması, Modül, Panel ve Entegre Oturumların Değerlendirilmesi
      Dönem I, II ve III‘ de olgu sunumu, film gösterimi-tartıĢması, modül, panel ve entegre oturumlar
teorik sınavla değerlendirilir. Bu etkinliklerin teorik sınavı ise, içinde bulunduğu ders kurulu teorik sınavında
kapsadığı ders sayısı oranında soru sorularak gerçekleĢtirilir. Modül içerisinde yapılan sınavlar modül pratik
sınavı olarak değerlendirilir. Bu sınavın % 50‘sini aĢamayan öğrenciler modül teorik sınav sorusunu cevaplayamaz.

      Beceri Laboratuvarı Sınavları
      Beceri laboratuvarı sınavları, yıl sonunda bir kez yapılır ve objektif yapılandırılmıĢ pratik sınav (OYPS) ile
değerlendirilir. Öğrenci, yıl sonunda beceri laboratuvarı sınavında %70‘nin altında puan aldığı her konu için
uygulamayı tekrar etmek koĢuluyla Dönem III‘ün sonuna kadar sınavlara tekrar alınır. Dönem III‘ün sonuna kadar
baĢarılı olamayan öğrenci Dönem IV‘e geçemez. Beceri laboratuvarı yıl sonu sınav puanı, ayrı bir ders kurulu pratik
puanı Ģeklinde değerlendirilerek pratik sınav puanına yansıtılır. Dönem III öğrencileri için ayrıca bütünleme sınavı
yapılır.

      Medikal Enformatik Sınavları
      Medikal Enformatik teorik dersi, bulunduğu ders kurulu içerisindeki teorik sınavla değerlendirilir. Pratik
sınavı ise ayrı bir ders kurulu pratik puanı Ģeklinde değerlendirilerek yıl sonu pratik sınav puanına yansıtılır.

     Kurs, Saha Eğitim ÇalıĢmaları, Kurum Ziyaretleri ve Sağlık Eğitim DanıĢmanlığı Değerlendirilmesi
    Kurslar ve Saha Eğitim ÇalıĢmaları için öğrencinin performansı yeterli/yetersiz olarak değerlendirilir.
Kurslardan yetersiz veya devamsız öğrenci, Dönem III‘ün sonuna kadar yeterlilik almak zorundadır. Yeterlilik
alamayan öğrenci Dönem IV‘e devam edemez. Aile Hekimliği uygulamasından yetersiz veya devamsız öğrenci,
Dönem VI Aile Hekimliği stajı sonuna kadar yeterlilik almak zorundadır. Yeterlilik alamayan öğrenci mezun olamaz.
    Kurum Ziyaretleri, Sağlık Eğitimi DanıĢmanlığı ve ĠletiĢim Kursları öğrencinin katılımına göre
değerlendirilir.
                             24
    Sürekli Mesleki GeliĢim (SMG) Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
    Öğrencilerin  Fakültemizde düzenlenen Sürekli Mesleki GeliĢim etkinliklerinin Sosyal – Kültürel
programında yer alan konferanslara katılımı zorunludur. Katılımlar pratik katkı puanına yansıtılacaktır.

     Mazeret Sınavı
     Ders kurullarına ve stajlara devam edip mazeretleri nedeniyle sınava girmeyen öğrencilerin,
mazeretlerini sınav tarihini takip eden 7 gün içerisinde bildirmeleri gerekir. Mazeretleri Fakülte Yönetim
Kurulunda kabul edilen öğrenciler sözlü mazeret sınavına girer. Yıl sonu ve bütünleme sınavlarına mazeret sınavı
açılmaz. Ders kurullarının mazeret sınavı o dönemin sonunda final sınavından önce yapılır. Değerlendirmede kurul
sonu sınav ilkeleri uygulanır.

     Yıl Sonu Pratik Notu
     Yıl sonu pratik sınav notu, tüm ders kurullarındaki pratik sınav notları ortalamasından oluĢan pratik
sınav puanı, beceri laboratuvarı sınav puanı ve teorik dersi olmayan ancak pratiği olan derslerin (Medikal
Enformatik gibi) pratik sınav puanları dahil edilerek hesaplanır. Pratik not ortalamasının 70 puan ve üzerinde
olması dikkate alınarak; baĢarı notuna pratik ortalaması 70-79 puan olan öğrenciye 2 puan, 80-89 puan için 3 puan,
90-100 puan için 4 puan eklenerek pratik not ortalaması katkısı elde edilir. Yıl içinde düzenlenen SMG Sosyal -
Kültürel programı konferanslarının % 80‗ine katılan öğrencilerin pratik katkı puanına 1 puan eklenir.

      Yıl Sonu Sınavı (Final)
      a) Öğrencinin yıl sonu sınavına girebilmesi için devamla ilgili bütün koĢulları yerine getirmesi zorunludur.
      b) Devam koĢulunu yerine getiren öğrenciler son ders kurul sınavının bitiminden sonra tüm ders
kurullarını kapsayacak yıl sonu teorik sınavına alınırlar.
      c) Bu sınavın yapılması ve yıl sonu sınav notunun bulunmasında, kurul sonu teorik sınavındaki ilkeler
uygulanır.
      d) Ders kurulları not ortalaması pratik katkı puanları hariç 80 puan ve üzerinde olanlar, tüm ders
kurullarını almak, pratik ve teorik sınavlarına girmek, her ders kurulu sonu notu en az 60 puan olmak koĢuluyla arzu
ettikleri takdirde yazılı baĢvuruları üzerine yıl sonu sınavına girmeden baĢarılı olarak kabul edilir. Yıl sonu baĢarı
notu, ders kurullarının ortalamaları ile pratik not ortalaması katkısı eklenerek hesaplanır.

     Yıl Sonu BaĢarı Notu
     BaĢarı notu 70 puan ve üzeri olarak kabul edilir. Dönem Geçme Notunun hesaplanmasında yıl sonu
sınavlarından en az 50 not almak gereklidir. Yıl içi ders kurulları not ortalamasının % 50'si ile yıl sonu sınav
notunun % 50'sinin toplamları esas alınır ve dönem geçme notu hesaplanmasında ders kurulları ve yıl sonu final
sınav puanına, yıl içindeki pratik not ortalaması katkısı eklenerek yıl sonu baĢarı notu elde edilir. Yıl sonu baĢarı
notu 70 puanın altında olan öğrenciler yıl sonu bütünleme sınavına girerler.

      Bütünleme Sınavında Dönem Geçme ve BaĢarı Notu
      Bütünleme sınavına giren öğrencinin Dönem Geçme Notunun hesaplanmasında yıl sonu sınavlarından en az
50 not almak gereklidir. Yıl içi ders kurulları not ortalamasının % 50'si ile bütünleme notunun % 50'sinin
toplamları esas alınır ve dönem geçme notu hesaplanmasında yıl içindeki ders kurulları ve bütünleme sınav puanına,
yıl içindeki pratik not ortalaması katkısı eklenerek yıl sonu baĢarı notu elde edilir. Bütünleme sınavı baĢarı notu 70
puanın altında olan öğrenciler o yılı tekrar eder.
                             25
      Sınav Sonuçlarının Ġlanı ve Ġtirazlar
      a) Sınav sonuçları sınavı izleyen en geç bir hafta içinde ilan edilir.
      b) Ders kurulu sınav sonuçları, Dönem Koordinatörü ve Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu BaĢkanı
tarafından; yıl sonu sınavlarının sonuçları ise Dönem Koordinatörü, Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu BaĢkanı imzası
ile Fakülte Yönetim Kurulunun onayına sunulduktan sonra ve Dekanın imzası ile ilan edilir.
      c) Öğrenciler sınav sonuçlarının ilanını izleyen en çok 7 gün içinde sınav evraklarının maddi hata yönünden
incelenmesini yazılı olarak Dekanlıktan isteyebilirler.
      d) Sınav kağıtlarında ve öğretim elemanlarının not takdirinde maddi hata dıĢında hiçbir değiĢiklik
yapılamaz. Maddi hatalar ise ancak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından düzeltilebilir.
      e) Tüm sınavlarda, sınav notu hesaplanırken, kesirler bir üst nota tamamlanır.
      f) Tüm sınavlarda saptanan hatalı sorular, soruyu hazırlayan öğretim üyesinin yazılı baĢvurusu ile iptal
edilir. Bu durumda iptal edilen sorunun puanı değerlendirme dıĢı tutulur. Soruların içeriği ile ilgili itirazların olması
durumunda ilgili anabilim dalı akademik kurulunun görüĢü dikkate alınır.

     ORTAK ZORUNLU DERSLER
     Madde 13. Fakülte öğrencilerine, Çukurova Üniversitesi yetkili kurullarının öngördüğü esaslar içinde
aĢağıdaki dersler verilir:
     a) Atatürk Ġlke ve Ġnkılap Tarihi
     b) Türk Dili
     c) Yabancı Dil
     Ortak Zorunlu Derslerde yıl içinde en az iki sınav uygulanır. Ders yılı sonunda final sınavı yapılır. BaĢarı
notu % 60 ve üzeridir. BaĢarı notu; yıl içi sınavlarının ortalamasının % 50'si ile final sınav notunun % 50'si
toplanarak hesaplanır. Yıl içi sınavlarının not ortalaması % 70 ve üzerinde olanlar istedikleri takdirde final sınavına
girmezler. Bu derslerden 60'ın altında not alanlara aynı yıl bütünleme sınavı hakkı verilir. BaĢarısız olan Dönem I
ve Dönem II öğrencileri daha üst dönemlere geçebilirler. Ancak Dönem III'ün sonuna kadar Ortak Zorunlu
Derslerden açılan sınavlara girerek baĢarılı olamadıkları takdirde Dönem IV'e geçemezler.

                     STAJ DÖNEMĠ UYGULAMALARI

     Madde 14. Staj döneminde öğrenciler ; çoktan seçmeli yazılı, pratik muayene sınavı, en az iki öğretim
üyesinden oluĢan jüri ile yapılan sözlü ve / veya yalnızca Objektif YapılandırılmıĢ Klinik Sınavı ( OYKS ) ile
değerlendirilir. Geçme notuna, ( Staj döneminde öğrencinin hastalara ve hasta yakınlarına ilgisi ) hasta dosyası
hazırlaması, ders, toplantı ve seminerlere katılımı göz önünde bulundurularak oluĢturulan öğrenci konsültanı kanaat
notu eklenir. Kanaat punanının ağırlığı % 10 olmalıdır.

      Mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanmamıĢ ve staj sonu sınavına girmeyen öğrenci baĢarısız
kabul edilir. Staj sonu baĢarı notu 70 puan ve üzeridir. Dönem IV ve V'de öğrencinin stajlardan aldığı notların
toplamının o dönemdeki staj sayısına bölünmesiyle yıl sonu baĢarı notu belirlenir.

     Stajını bir defa alan ve sınava girme hakkını elde eden öğrenci baĢarısız olduğu takdirde bu stajlarla ilgili
tekrar sınav hakkını, kaldığı staj veya stajların herhangi bir staj sonu sınavında; en geç bir hafta önce baĢvurmak
koĢuluyla kullanabilir. Bütünleme sınavında konsültan kanaati değerlendirme dıĢı tutulur. Bütünleme sınavında
baĢarısız olan öğrenci o dönemi kapsayan tüm stajlarını aldıktan sonra baĢarısız olduğu stajı tekrar eder. Tekrarda
da baĢarısız olan öğrenci azami eğitim süresi içinde bu stajla ilgili her sınava girebilir. Bu tekrarların
değerlendirilmesinde konsültan kanaati dikkate alınmaz.

     Dönem IV ve V'de son staj döneminde baĢarısız olan veya mazeret sınavı ve bütünleme sınav hakkını
yıl içinde kullanmamıĢ olan öğrenciler için stajlar bittikten sonra bir mazeret ve bütünleme sınavı açılır.
                             26
Bulunduğu döneme ait tüm stajlarını baĢarı ile tamamlamıĢ olan öğrenci bir üst döneme açılacak ilk stajdan
baĢlayabilir. Üniversitemiz ve Fakültemiz anlaĢma programları içinde yer alan Erasmus, Sokrates, Leonardo da
Vinci ve benzeri gibi öğrenci değiĢim etkinlikleri ile yurtdıĢında eğitim alacak öğrencilerde bir üst döneme
devam etmek için, bulunduğu dönemin tüm stajlarını tamamlaması Ģartı gözetilmez.

     Madde 15. Öğrenciye yurtiçinde ve yurtdıĢında staj hakkı; öğrencinin resmi baĢvurusu, Koordinatörler
Kurulunun uygun görüĢü ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile tanınabilir. Bu hüküm diğer fakültelerden staj
yapmak üzere fakültemize baĢvuran öğrenciler için de geçerlidir.

                 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ DÖNEMĠ UYGULAMALARI

      Madde 16. Dönem VI (Ġntörnlük Dönemi)
      Bu dönemde öğrenciler her Anabilim veya Bilim Dalında yapılan çalıĢma sonunda klinik, poliklinik,
laboratuvar ve saha çalıĢmaları, aldıkları hasta öyküleri, yazdıkları epikrizler, hastalara davranıĢları ve ilgileri,
nöbetler, gözetim altında yaptırdıkları doğumlar, katıldıkları seminerler, toplantılardaki katılımları, teorik
bilgilerini klinikte kullanım düzeyleri ve genel davranıĢları gözönüne alınarak konsültanının görüĢü doğrultusunda
anabilim dalı akademik kurulu tarafından değerlendirilir, bu değerlendirmeler intörn karnelerine iĢlenir ve
puanlama 100 üzerinden yapılır. BaĢarı notu % 70 ve üstüdür. Dönem VI‘da staj sonu sınavı yapılmaz. Bu dönemde
öğrenciler zorunlu haller nedeniyle eksik kalmıĢ çalıĢmaları tamamlamak zorundadır. Bu dönemdeki stajlardan bir
veya birkaçından yetersiz olan öğrenci bu staj veya stajları tekrar ederek baĢarılı olmak zorundadır Ancak
eğitimin bütünlüğü dikkate alınarak öğrencinin rapor ve/veya izin alması durumunda eğitimine kaldığı yerden
kesintisiz olarak devam etmesi gerekir. Dönem VI'da öğrencinin stajlardan aldığı notların toplamının o dönemdeki
staj sayısına bölünmesiyle yıl sonu baĢarı notu belirlenir.

     Madde 17. Mezuniyet BaĢarı Derecesi
     Mezuniyet baĢarı notu; her dönem yıl sonu baĢarı notlarının toplamının 6'ya bölünmesiyle hesaplanır.
     Dönem IV, V ve VI'da öğrencinin stajlardan aldığı notların toplamının o dönemdeki staj sayısına
bölünmesiyle yıl sonu baĢarı notu belirlenir.
     Mezuniyette ilk üç dereceye girecek öğrencilerin belirlenmesinde aĢağıdaki esaslar uygulanır:
     a) Disiplin cezası almamıĢ olmak,
     b) Yönetim Kurulunca kabul edilmiĢ mazeretler dıĢında yıl kaybetmemiĢ olmak,
     c) Bütünlemeye kalmamıĢ olmak,
     d) Fakültemize yatay ve dikey geçiĢle kayıt olan öğrencilerin harf ile belirlenmiĢ baĢarı derecelerinin %
not karĢılığı, ilgili Fakültelerden sağlanamadığı taktirde harf ile belirlenmiĢ not biriminin orta değeri ortalamaya
alınır.
     e) Dönem IV'den itibaren Fakültemize yatay ve dikey geçiĢ yapan öğrenciler derecelendirmeye alınmaz.

     DĠPLOMALAR
     Madde 18. Tıp Fakültesinde aĢağıdaki diplomalar verilir.
     a) Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması: Dönem I ve II'yi en çok 4 yılda baĢarı ile tamamlayanlara
üniversiteden ayrıldıkları veya ayrılmaya karar verdikleri takdirde «Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması» verilir.
Bu diplomayı belirtilen koĢullarda alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde kayıt
sırasında, alınan diplomayı Üniversiteye geri vermek durumundadır. Aksi halde kayıtları yapılamaz.
      b) Tıp Doktorluğu Diploması : Aile Hekimliği Dönemini baĢarı ile tamamlayanlara «Tıp Doktorluğu
Diploması» verilir.

     Yürürlük ve Uygulama :
                            27
     Madde 19. Bu yönerge, Çukurova Üniversitesi Önlisans - Lisans Öğretim Sınav Yönetmeliğinin tamamlayıcı
ve ayrılmaz bir parçasıdır.
     Madde 20. Bu yönerge, Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe
girer.
     Madde 21. Bu yönerge, hükümlerini Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.

     Geçici Madde :
1) Bu yönerge 2004111… Fakülte numarası ile kayıt yaptıran öğrenciler ile daha sonraki yıllarda kayıt yaptıran
öğrenciler için geçerlidir,
2) Bu yönerge hükümleri ile Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından daha önce kabul edilmiĢ ve uygulanmıĢ
yönergeler arasındaki uygulamada doğabilecek özel durumlarda Fakültenin yetkilileri ve kurulları karar verir.
                           28
TIP EĞĠTĠMĠ KOORDĠNATÖRLER KURULU


Dekan         Prof.Dr.Figen DORAN
Dekan Yardımcısı    Prof.Dr.Ufuk Özgü METE


1.Sınıf Koordinatörü  Doç.Dr. Ümit LÜLEYAP


2.Sınıf Koordinatörü  Prof.Dr. Özgül TAP


3.Sınıf Koordinatörü  Doç.Dr.Derya GÜMÜRDÜLÜ
3.Sınıf Koord.Yard.  Doç.Dr.Ata SEÇĠLMĠġ


4.Sınıf Koordinatörü  Doç.Dr.Murat SERT
4.Sınıf Koord.Yard.  Yrd.Doç.Dr.AyĢe Seza ĠNAL


5.Sınıf Koordinatörü  Doç.Dr.Atilla ARIDOĞAN
5.Sınıf Koord.Yard.  Doç.Dr.ġebnem BIÇAKÇI


6.Sınıf Koordinatörü  Prof.Dr.Aytekin ALTINTAġ
6.Sınıf Koord.Yard.  Yrd.Doç.Dr.Derya ALABAZ


Ortak Zor.Ders.Koordinatörü Doç.Dr. Neslihan BOYAN


DıĢ ĠliĢkiler Koordinatörü: Yrd. Doç.Dr.Hakan DEMĠRHĠNDĠ
                           29
                 ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
                  TIP EĞĠTĠMĠ KOORDĠNATÖRLER KURULU
                      ÇALIġMA YÖNERGESĠ

   Madde 1: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 16. maddesi gereğince, hazırlanan bu yönerge, Çukurova
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinin 2.maddesi uyarınca, eğitim-öğretimin düzenli bir
Ģekilde yürütülmesinin planlanması ve koordinasyonu için düzenlenmiĢtir.

    Tanımlar
    Yönergede geçen deyimler;
    Tıp Fakültesi: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini
    Akademik Yıl: Her yıl her sınıf için Çukurova Üniversitesi Senatosunca belirlenen tarihler arasındaki eğitim
ve öğretim süresini,
    Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu: Tıp Fakültesinde eğitim ve öğretimin düzenli bir Ģekilde yürütülmesinin
planlanması ve koordinasyonu için oluĢturulmuĢ olan kurulu,
    BaĢkoordinatör: Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu BaĢkanını,
    Sınıf Koordinatörü: Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönergesi uyarınca eğitim ve öğretimin her sınıfta
düzenli bir Ģekilde yürütülmesinin planlanması ve koordinasyonundan sorumlu Öğretim Üyesini,
    Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörü: Tıp Fakültesi öğrencilerinin I. ve II. Sınıfta almakla yükümlü oldukları
"Yabancı Dil", "Atatürk Ġlke ve Ġnkılap Tarihi" ve "Türk Dili" derslerinin Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönergesi
uyarınca eğitim ve öğretimin düzenli bir Ģekilde yürütülmesinin planlanması ve koordinasyonundan sorumlu Öğretim
Üyesini,
    DıĢ ĠliĢkiler Koordinatörü: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin Erasmus-Sokrates gibi
Üniversitemizin kabul ettiği tüm diğer uluslararası eğitim programlarından yararlanması konusunda çalıĢmalar
yapan Öğretim Üyesini,
    Koordinatör Öğrenci: Öğrencilerin görüĢlerini kurulda sunmak üzere I, II, III, IV, V ve VI. sınıfın her biri
için seçilmiĢ öğrenci temsilcilerini,
    Ders Kurulu: Belirli bir sistemin değiĢik Anabilim/Bilim Dalı tarafından belirli bir süre içinde incelendiği
dersler grubunu,
    Staj Dönemi: IV, V ve VI. sınıflarda Anabilim/Bilim Dallarındaki klinik, ameliyathane ve polikliniklerdeki
uygulamalı eğitimi,
    Ders Kurulu BaĢkanı, Staj Yöneticisi, Öğrenci Konsültanı: Görevleri Tıp Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav
Yönergesinde belirlenmiĢ, Sınıf Koordinatörlerine yardımcı üyeleri ifade eder.

    Organizasyon ve Seçim
    Madde 2: Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu BaĢkoordinatör, Sınıf Koordinatörleri, Ortak Zorunlu Dersler
Koordinatörü, DıĢ ĠliĢkiler Koordinatörü ve Koordinatör Öğrencilerden oluĢur. Sınıf Koordinatörleri her sınıf için o
sınıfta dersi bulunan Öğretim Üyeleri tarafından, Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörü ise ilk iki sınıfta dersi
bulunan Öğretim Üyeleri tarafından seçilir. DıĢ ĠliĢkiler Koordinatörü ve Koordinatör Yardımcısı Dekan tarafından
önerilen en az 4 öğretim üyesi arasından Fakülte Kurulu tarafından seçilir.
    DıĢ iliĢkiler Koordinatörü dıĢında seçilen koordinatörler seçilmelerini izleyen bir hafta içinde kendilerine bir
akademik yardımcı seçerler. Akademik yardımcılara ek olarak her sınıf için o sınıfta okuyan öğrenciler arasından
"Koordinatör Öğrenci" sıfatı ile bir öğrenci seçilir.
    Staj bulunan sınıflarda Koordinatör Yardımcılarının yanısıra her staj için her yıl ilgili Anabilim Dalının
Akademik Kurulunca bir "Staj Yöneticisi" seçilir. Tüm Öğretim Üyeleri öğrenci konsültanıdır. Anabilim Dalı
akademik kurulları her staj grubu için öğrencileri tüm Öğretim Üyelerine eĢit sayıda dağıtır. Ders kurulu bulunan
sınıflarda ise her ders kurulu için o ders kurulunda ders veren Öğretim Üyeleri tarafından üç yıl için bir Ders
Kurulu BaĢkanı seçilir.
                             30
   Madde 3: BaĢkoordinatör Eğitim ve AraĢtırmadan sorumlu Dekan Yardımcısıdır. Tıp Fakültesi Dekan'ının
atanmasını izleyerek belirlenir. Koordinatör seçimleri Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan'ın atandığı
Akademik Yılın I, II, III. sınıfların bitiĢ tarihinde yapılır. Kurul görevine Dekan'ın atandığı Akademik Yılı izleyen
Akademik Yılın baĢında baĢlar. Üyelerden herhangi birisinin herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde ise
Madde 2'de belirtilen usul ile beklenmeden yeniden seçim yapılır. Yeni seçim yapılıncaya kadar yardımcısı görevi
yürütür.

    Toplantı ve Oylama
    Madde 4: Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu ayda en az bir kere veya baĢkanın daveti üzerine toplanarak
görevi dahilindeki konuları görüĢür ve alınan kararları bir raporla en geç bir hafta içinde Dekanlığa sunar. Tıp
Eğitimi Koordinatörler Kurulu veya BaĢkoordinatör yurtiçi ve yurtdıĢı kurum ve kuruluĢlardan Tıp Eğitimi ve
Öğretimi ile ilgili kiĢileri toplantılarına çağırabilir. Çağırılan bu kiĢiler görüĢlerini sunabilir, ancak oylamaya
katılamaz. Kurulun toplanabilmesi için salt çoğunluk yeterlidir. Koordinatör Öğretim Üyesi ve Yardımcısı her ikisi
birden ardıĢık olarak üç toplantıya mazeretsiz olarak katılmamıĢsa her ikisi de istifa etmiĢ sayılır. Bu
koordinatörlük için seçim hemen yapılır.
    Madde 5: BaĢkoordinatör ve koordinatörler oy kullanır, koordinatörlerin katılmadığı toplantılarda
koordinatör yardımcılarının oy hakkı vardır. Koordinatör öğrencilerin görüĢleri tek oy olarak oylamalara yansır.
Öğrenci oyları arasında eĢitlik oluĢursa oylar geçersiz kabul edilir. Oylamada çekimser oy kullanılamaz, oylamada
eĢitlik sağlanması durumunda BaĢkanın oyu belirleyicidir.
    Madde 6: Kurulun sekreteryası Tıp Fakültesi Öğrenci ĠĢleri ġefliği tarafından yürütülür.

   Kurulun Görevleri
   Madde 7:
   a. Dekanlığa bağlı tüm Tıp eğitimi birimlerinde eğitim ve öğretimin düzenli ve birbirleriyle uyumlu bir Ģekilde
yürütülmesini sağlamak,
   b. Öğretim ve Sınav Yönergesi uyarınca akademik takvimleri ve eğitim, öğretim programlarını hazırlamak,
   c. Her akademik yıl için birinci ve ikinci yarıyıl sonunu izleyen bir ay içinde o yarıyıla ait değerlendirmeleri,
yapılan anket ve iletiĢim toplantılarının ıĢığında değerlendirerek hazırlanacak raporu Fakülte Kuruluna sunmak,
   d. BaĢkoordinatöre bağlı olarak çalıĢan Ders Araçları Merkezi, Multidisiplin Laboratuvarının araç gereç
ihtiyaçlarını görüĢmek, o yıla ait öncelikli ihtiyaç listesini gelecek öneriler çerçevesinde belirlemek, eğitimin
kalitesini yükseltmek için gereken ders eğitim araçları ve altyapısı hakkında görüĢ oluĢturarak bu görüĢleri Fakülte
Yönetim Kuruluna sunmak.
   e. Her kademede öğrenci danıĢmanlık hizmetlerini izlemek, incelemek ve bu konuda görüĢ hazırlamak,
   f. Fakülte yetkili organları tarafından kendisine verilecek öğrencilerle ilgili diğer her türlü görevi yapmak,
   g. Yönetmelik ve yönergelerde yapılması gereken değiĢiklikler konusunda görüĢ ve öneri belirlemek.

Yürürlülük Maddesi
   Madde 8: Bu Yönerge Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
   Madde 9: Bu yönerge hükümleri Tıp Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.

   Çukurova Üniversitesi Senatosunun 17.10.2000 tarih ve 19/1 sayılı kararı ile kabul edilmiĢtir.
                             31
              ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
                ÖĞRENCĠ YATAY GEÇĠġ YÖNERGESĠ     1. Yatay geçiĢ, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ile eĢdeğer eğitim programları uygulayan Tıp
Fakültelerinden her akademik yılın baĢında Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.
     Ġlan edilen takvim günü içinde iĢlemlerini tamamlamayan öğrenciler yatay geçiĢ hakkını kaybeder.
     Yatay geçiĢ yapma hakkını kazanan öğrencilerin listesi dekanlıkça fakültede ilan edilir.
     Asil listeler belirlenir, yedek uygulaması yapılmaz.
     2. Tıp Fakültesinin 1 ve 6. sınıflarında yatay geçiĢ uygulanmaz.
     3. Eğitim yılı içerisinde yatay geçiĢ yapılamaz.
     4. Ayrılacağı Fakültedeki eğitim süresi içinde disiplin cezası alan öğrenci yatay geçiĢ için baĢvuruda
bulunamaz, bu tür baĢvurular geçersiz sayılır.
     5. Yatay geçiĢ baĢvuruları, Fakülte Yönetim Kurulunda görüĢülmek üzere baĢkoordinatör
baĢkanlığında toplanan sınıf koordinatörlerinden, bulunmadığı durumda koordinatör yardımcılarından oluĢan
bir komisyon tarafından değerlendirilir.
     6. Her sınıfa ait yatay geçiĢ kontenjanları her akademik yıl sonunda Üniversite Senatosunun
belirlediği ilkeler doğrultusunda Fakülte Kurulunca saptanır.
     7. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde yatay geçiĢ için baĢvuran öğrencilerde aranacak koĢullar;
     a) Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesine yatay geçiĢ yapmak isteyenlerin sınava girdikleri yıl ÖSS
taban puanlarının o yılki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi taban puanından yüksek olması tercih nedenidir.
     b) Öğrenciler sınıfta kalmamıĢ ve yatay geçiĢe baĢvurduğu yıl ayrılacağı tıp fakültesindeki sorumlu
olduğu tüm stajları baĢarmıĢ olmalıdır.
     c) Yatay geçiĢ yapacağı sınıftan önceki aldığı ders ve stajların tek tek incelenmesi sonucunda
komisyon tarafından eĢdeğerlilik saptanmıĢ olmalıdır.
     d) AlmıĢ olduğu ortak zorunlu dersleri baĢarmıĢ olmalıdır. Ancak bu derslerin notları, baĢarı notu
hesaplanmasında dikkate alınmaz.
     8. Fakülte Yönetim Kurulu, her akademik yılda yatay geçiĢ baĢvurularını her sınıf için ayrı ayrı
düzenler. Sıralama her fakülte için ayrı ayrı olmak üzere ÖSS ve baĢarı puanına göre yapılır ve her
fakülteden en yüksek puanlı bir öğrenci kontenjan dahilinde seçilir.
     9. Gülhane Askeri Tıp Akademisinden geçiĢ için yapılan baĢvurular Fakültemiz yatay geçiĢ esaslarına
göre yapılır.
     10. Bu yönergede yer almayan hususlarda genel hükümlere göre iĢlem yapılır.
     11. Bu yönergeyi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Yürütür.
     12. Bu yönergede Fakülte Kurulunun 10.09.2008 tarih ve 6/3 sayılı kararı ile değiĢiklik yapılmıĢ ve
Çukurova Üniversitesi Senatosunun 07.10.2008 tarih ve 12/4 sayılı kararı ile kabul edilmiĢtir.
                           32
                   ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ
             ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM SINAV YÖNETMELĠĞĠ

BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam
Madde 1 — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 4111 sayılı Kanunda değiĢik 44 üncü maddesi gereğince
hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, Çukurova Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı ve
Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kayıt iĢlemleri, eğitim-öğretimleri ve sınavlarında uyulacak esasları tespit
etmektir.

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; bu Yönetmeliğin hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, Üniversite
Senatosu, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı ve Meslek Yüksekokul
Kurulları ve Yönetim Kurulları kararları uygulanır.

ĠKĠNCĠ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süresi
Madde 2 — a) Üniversiteye bağlı Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi 2 yıldır. Meslek
Yüksekokullarında, programlarını baĢarı ile tamamlayan öğrencilere "Önlisans Diploması" verilir.

b) Tıp Fakültesi ile DiĢ Hekimliği Fakültesi hariç, diğer Fakülteler, Yüksekokullar ve Devlet Konservatuvarında
eğitim-öğretim süresi 4 yıldır. Bu kurumların programlarını baĢarı ile tamamlayan öğrencilere "Lisans Diploması"
verilir.

c) DiĢ Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim süresi 5 yıldır. Bu Fakülteyi baĢarıyla tamamlayan öğrencilere "DiĢ
Hekimliği Diploması" verilir.

d) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi 6 yıldır. Bu Fakültede ilk iki yıllık önlisans düzeyinden sonra eğitim-
öğretim iki ayrı kademeden oluĢur:

1) Temel Tıp Bilimlerinde Lisans Kademesi (önlisans dahil toplam 4 yıl),

2) Klinik Bilimlerinde Yüksek Lisans Kademesi (önlisans dahil toplam 5 yıl).

Temel Tıp Bilimlerinde Lisans Kademesini bitiren öğrencilere "Temel Tıp Bilimlerinde Lisans Diploması", Klinik
Bilimlerinde Yüksek Lisans Kademesini bitiren öğrencilere "Klinik Bilimlerinde Yüksek Lisans Diploması", Klinik
Bilimlerinde Yüksek Lisans Kademesinden sonra 12 aylık "Aile Hekimliği Dönemi"ni baĢarı ile tamamlayan
öğrencilere "Tıp Doktoru Diploması" verilir. Temel Tıp Bilimlerinde Lisans Eğitiminin açılmasına Senato karar
verir.

e) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardaki bir yıllık yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi yukarıda
belirtilen sürelerin dıĢındadır.

Madde 3 — Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması almaları veya Meslek
Yüksekokullarına intibakları, Yükseköğretim Kurulunca çıkartılan "Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya
Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına Ġntibakları Hakkında
Yönetmelik" esaslarına göre yapılır.
                            33
Eğitim-Öğretim Dönemleri ve Programları
Madde 4 — a) Üniversiteye bağlı birimlerde esas itibariyle örgün (normal ve ikinci) öğretim yapılır. Ancak ilgili
kurulların gerekçeli önerileri, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açık, dıĢarıdan (ekstern),
uzaktan ve yaygın eğitim de yapılabilir.

b) Bir örgün eğitim-öğretim yılı, her biri 14 hafta veya 70 eğitim-öğretim gününden ibaret olan Güz ve Bahar
yarıyıllarından oluĢur. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri eğitim-öğretim günlerinden sayılmaz. Yarıyıl veya
yıl sonu sınav günleri, bu sürenin dıĢındadır. Sınavlar ve ortak zorunlu dersler, Cumartesi günleri de yapılabilir.

c) Tıp ve DiĢ Hekimliği Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarındaki eğitim-öğretim dönemlerinin süreleri ilgili
Fakülte/Konservatuvar Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından düzenlenir.

d) Fakülte, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı ve Meslek Yüksekokulu Kurulları, bir sonraki yıla ait eğitim-
öğretim programları ile akademik takvim önerilerini, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, Senatonun onayına
sunarlar. Senato tarafından karara bağlanan programlar ve akademik takvim, Dekanlıklar ile Yüksekokul, Devlet
Konservatuvarı ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerince yeni eğitim-öğretim yılının baĢlamasından en geç bir ay
önce ilan edilir.

Yaz Öğretimi
Madde 5 — Çukurova Üniversitesinin eğitim–öğretim olanaklarının, yaz aylarında da değerlendirilmesi ve
öğrencilerin yarıyıllarda alarak baĢarısız oldukları ve/veya alamadıkları veya notunu yükseltmek istedikleri
dersleri üst yarıyıllardan ders almalarına olanak sağlamak amacıyla ilgili bölümün önerisi, Fakülte, Yüksekokul ve
Meslek Yüksekokul kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretiminde eğitim-
öğretim, Senato tarafından kabul edilen yönerge hükümlerine göre yürütülür.

Çift Anadal Programı
Madde 6 — Çift Anadal Programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, Fakülte/Yüksekokul Kurulunun önerisi ve
Senatonun kararı ile herhangi bir lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koĢulları sağlayan öğrencilere, konu
bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir baĢka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans
diploması almalarını sağlayan bir programdır. Çift Anadal ile ilgili hususlar, Senato tarafından bir yönerge ile
belirlenir.

Yan Dal Programı
Madde 7 — Yan Dal Programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, Fakülte/Yüksekokul Kurulunun önerisi ve
Senatonun kararı ile kesinleĢir ve bölüm/anabilim dallarının iĢbirliğiyle yürütülür. Herhangi bir lisans
programına kayıtlı öğrencilerden gerekli koĢulları sağlayanlara, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya
yönelik bir Yan Dal Programını izlemelerine olanak verilir. Yan Dal Programı ayrı bir lisans programı anlamını
taĢımaz. Yan Dal ile ilgili hususlar, Senato tarafından bir yönerge ile belirlenir.

Uzaktan Eğitim
Madde 8 — Uzaktan Eğitim; eğitim-öğretimin her düzeyinde; basılı malzeme, radyo–televizyon ve bilgi
teknolojileri kullanılarak yapılan, öğrenci ile öğretim elemanının aynı mekanda bulunmasını gerektirmeyen eğitim
türüdür. Uzaktan Eğitim ile ilgili hususlar, Senato tarafından bir yönerge ile belirlenir.

Öğretim Dili ve Yabancı Dil
Madde 9 — a) Üniversitede öğretim dili Türkçe‘dir. Ancak, "Yükseköğretim kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-
Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik‖in 10 uncu
                            34
maddesi uyarınca yabancı dilde öğretim yapılması uygun görülen programlarda eğitim-öğretim, ilgili yabancı
dilde yapılır.
b) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılmayan fakat zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda,
eğitim-öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde bazı dersler yabancı dilde okutulur. Ayrıca, isteğe bağlı yabancı
dil hazırlık sınıfı bulunan programların bazı dersleri yabancı dilde de okutulabilir.

Madde 10 — a) Her eğitim-öğretim yılı baĢında bir yabancı dil seviye tespit sınavı yapılır. Seviye tespit sınavına,
hazırlık eğitimi öngörülmeyen programlara ilk defa kayıt yaptıran tüm öğrenciler ile, hazırlık eğitimi isteğe
bağlı ve eğitimlerini Türkçe olarak yürüten programlara yeni kaydolan öğrenciler katılır. Bu sınavlar Çukurova
Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından eğitim-öğretimin baĢlamasından itibaren iki hafta içinde yapılır.
Bu sınavda 60 baĢarı notu alan öğrenci yabancı dilden muaf sayılır.

b) Yabancı dilde eğitim yapan, zorunlu veya isteğe bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öngören programlara kayıt
olan öğrenciler için bir yıllık "Hazırlık Sınıfı" açılır. Böyle bir programa kaydolan ve hazırlık sınıfını okumak
zorunda olan veya hazırlık sınıfını okumayı tercih eden öğrenciler ilgili yabancı dilde bir "yeterlik sınavına"
alınırlar. Bu sınavda baĢarı gösteren veya YADĠM yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet koĢullarını yerine getiren
öğrenciler esas programlarına baĢlarlar. Yeterlik sınavına girmeyen veya girip de baĢaramayan öğrenciler, iki
yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık öğretimi programına katılırlar.

c) Yabancı dille eğitim yapan, zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öngören programlara kayıtlı olup, iki yarıyıl
süreli hazırlık sınıfını baĢaramayan veya bu süre sonunda YADĠM yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet koĢullarını
yerine getiremeyen öğrencinin Üniversite ile iliĢkisi kesilir.

d) Ġsteğe bağlı ve zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öngören programlara kayıtlı öğrencilerden, esas
programlarında öğretim dili Türkçe olanlar, iki yarıyıllık hazırlık eğitimi sonunda baĢarısız olmaları halinde
eğitim-öğretimlerine Türkçe devam ederler. Ancak bu öğrenciler, lisans eğitimlerini tamamlayıncaya kadar,
yabancı dil yeterlik sınavını baĢarmak veya YADĠM yabancı dil hazırlık sınıfı yabancı dil muafiyet koĢullarını
yerine getirmek zorundadırlar.

e) Zorunlu yabancı dil ve yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretim esasları ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık
sınıfı kontenjanlarının belirlenmesi ile ilgili hükümler "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi
ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara iliĢkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca Senato
tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üniversiteye GiriĢ ve Kayıt ġartları
Üniversiteye GiriĢ
Madde 11 — Üniversiteye bağlı Fakülteler, Yüksekokullar, Devlet Konservatuvarı ve Meslek Yüksekokullarına
kayıt için aĢağıdaki Ģartlar aranır:

a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak (Yabancı ülkelerin liselerinden alınan diplomaların Milli Eğitim
Bakanlığınca denkliğinin onaylanmıĢ olması gerekir.)

b) Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemi (ÖSYS), Özel Yetenek Sınavı veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı
(YÖS) sonucu Çukurova Üniversitesi Fakültelerine, Yüksekokullarına, Devlet Konservatuvarına veya Meslek
Yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmıĢ olmak veya ön kayıt sistemi ile öğrenci alındığında o öğretim yılı için
geçerli olan puana ve Ģartlara sahip olmak.
                            35
Madde 12 — Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarını bizzat yaptırmaları esastır. Ancak, adaylar
verecekleri dilekçede belirttikleri kiĢiler aracılığı ile de kayıt yaptırabilirler.
Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye bir kimlik kartı verilir.

Kayıt için aĢağıdaki belgelerin asıllarının getirilmesi gerekir.

a) T.C. Uyruklu öğrenciler için:

1) Lise veya dengi okul diploması ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,
2) ÖSYS sonuç belgesi,
3) Nüfus cüzdanının onaylı örneği,
4) Yeni tarihli ikametgah belgesi,
5) Öğrenci katkı payı veya öğretim ücreti makbuzu,
6) Birbirinin aynı, yeni ve cepheden çekilmiĢ, 4.5x6 ebadında 12 adet fotoğraf (tanınmayı zorlaĢtırmayacak
nitelikte olmalıdır),
7) Askerlik çağına gelmiĢ erkek öğrenciler için askerlik tecil belgesi veya askerlikle iliĢkisi olmadığına dair
belge,
8) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan birimlerce istenilen diğer belgeler.

b) Yabancı Uyruklu öğrenciler için:

1) Milli Eğitim Bakanlığınca denkliği onaylanmıĢ lise diploması,
2) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) veya eĢdeğer bir sınavın sınav sonuç belgesi,
3) Öğrenim vizesi iĢlenmiĢ pasaportun noterlikçe onaylı sureti (Öğrenim vizesi, Türkiye dıĢından gelen adaylar
için Türkiye'nin dıĢ temsilciliklerinden, Türkiye'de bulunan adaylar için ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel
Müdürlüğünden alınmalıdır),
4) Emniyet Müdürlüğünden alınmıĢ oturma izin belgesi,
5) Öğrenci katkı payı veya öğretim ücreti makbuzu,
6) Madde 12 a/6 bendinde belirtilen nitelikte 12 adet fotoğraf,
7) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan birimlerce istenilen diğer belgeler.

Kayıtları yapılan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe bilgi düzeyi bakımından ÖSYM BaĢkanlığının belirleyeceği
esaslara tabidirler.

Yatay GeçiĢler
Madde 13 — a) Çukurova Üniversitesine baĢka üniversitelerden yapılacak yatay geçiĢler, yürürlükte bulunan
"Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay GeçiĢ Esaslarına iliĢkin Yönetmelik"
hükümleri uyarınca düzenlenir.

b) Yatay geçiĢ kontenjanları; Fakülte, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı ve Meslek Yüksekokulları Yönetim
Kurullarınca belirlenerek, eğitim-öğretim yarıyıl/yıllarının baĢlamasından en geç bir ay önce, ilan edilmek üzere
Rektörlüğe bildirilir.
c) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan programlara yatay geçiĢ yapılabilmesi için öğrencinin Çukurova
Üniversitesinde yapılacak yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavını baĢarmıĢ olması veya Çukurova Üniversitesi
YADĠM yabancı dil muafiyet koĢullarını yerine getirmiĢ olması gerekir.
                             36
d) Çukurova Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı, Meslek Yüksekokulu ve Bölümler
arası yatay geçiĢ esasları Senato tarafından ayrıca düzenlenir.

Dikey GeçiĢler
Madde 14 — a) "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine
Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde ÖSYM tarafından eğitim-öğretim programlarına dikey
geçiĢi kabul edilen öğrencilerin, Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi iki yarıyıldır.

b) Eğitim – öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, yabancı dil hazırlık sınıfı zorunlu olan programlara dikey geçiĢi
kabul edilen öğrenciler, YADĠM tarafından yapılacak yabancı dil yeterlik sınavını baĢarmak veya YADĠM
yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet koĢullarını yerine getirmek zorundadırlar. Yabancı dil yeterlik sınavına
girmeyen veya girip de baĢaramayan öğrenciler, iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık öğretimi programına
katılırlar. Hazırlık eğitimi sonunda yabancı dil yeterlik sınavında baĢarılı olamayan öğrenciler, "Lisans
Öğrenimine Hazırlık Programına" devam ederler. Ancak bu öğrenciler lisans eğitimlerini tamamlayıncaya kadar,
yabancı dil yeterlik sınavını baĢarmak veya YADĠM yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet koĢullarını yerine
getirmek zorundadırlar.

c) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan programlara dikey geçiĢi kabul edilen öğrencilerden yabancı dil yeterlik
sınavına girmeyen veya girip de baĢaramayan öğrenciler, iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık öğretimi
programına katılırlar. Ġki yarıyıllık hazırlık eğitimi sonunda yabancı dil yeterlik sınavında baĢarılı olamayan veya
YADĠM yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet koĢullarını yerine getiremeyen öğrencilerin Üniversite ile iliĢiği
kesilir.

Ders Muafiyeti
Madde 15 — a) Herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna kayıtlı iken, Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemi
(ÖSYS) sonucu Çukurova Üniversitesi Fakülte, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı veya Meslek Yüksekokuluna
kaydını yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları Yükseköğretim Kurumunda baĢarmıĢ oldukları dersler
için eğitim-öğretimin baĢlamasından itibaren en geç 1 ay içinde muafiyet talebinde bulunabilirler.
Öğrencinin yeni kayıt olduğu Fakülte, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı veya Meslek Yüksekokulu Yönetim
Kurulu, muafiyet talebinde bulunan öğrencinin daha önce almıĢ olduğu dersleri ilgili bölümün görüĢünü de alarak
değerlendirir ve hangi derslerden denklik nedeniyle baĢarılı olacağını belirler. Bu derslerden her yılda 30
kredi/saat ders geçeceği varsayılarak muaf sayılan derslerin tekabül ettiği yarıyıl/yıl sayısı hesaplanır ve
öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl/yıl belirlenir. Bu süre azami süreden düĢülür ve öğrenci programın kalan
derslerini kalan zaman içerisinde tamamlar.

b) Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca muaf tutulan dersler nedeniyle, bulunduğu yarıyıl/yılın toplam kredi saat
miktarını geçmeyecek ölçüde, bir üst yarıyıl/yıldan ders alabilir.

c) Ġntibak ettirilen bir öğrenci, intibak ettirildiği yarıyıldan önceki yarıyıllara ait olan muaf olamadığı dersleri
tamamlamak zorundadır.

Kayıt Yenileme
Madde 16 — Öğrenciler her yarıyılın baĢlangıcından önceki bir hafta içinde öğrenci katkı payını veya öğretim
ücretini ödediklerini belgeleyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıt yenileme iĢlemlerinin sorumluluğu
öğrenciye aittir. Belirtilen sürede, haklı ve geçerli nedenleri olmaksızın kayıtlarını yenilemeyenler, o dönemin
derslerini alamaz ve bu derslerin sınavlarına giremezler. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders
kaydını yaptıramayan öğrenciler, haklı ve geçerli sayılabilecek mazeretleri olması ve mazeretlerinin ilgili
yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, 15 gün içinde kayıt yaptırmak zorundadırlar. Mazeretsiz olarak 2
                            37
yarıyıl veya entegre sisteminin uygulandığı birimlerde 2 yıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencinin Üniversite ile
iliĢkisi kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler
Madde 17 — Üniversiteye bağlı Tıp Fakültesi ve DiĢ Hekimliği Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı dıĢındaki
Fakültelerde, Yüksekokullarda ve Meslek Yüksekokullarında ders geçme sistemi esastır. Tüm dersler yarıyıl
esasına göre düzenlenir. Entegre eğitim-öğretim sistemi uygulanan Tıp Fakültesi, DiĢ Hekimliği Fakültesi ve
Devlet Konservatuvarındaki eğitim-öğretim, ilgili Fakülte Kurulu ve Konservatuvar Kurulu tarafından hazırlanan
ve Senato tarafından onaylanan bir yönerge ile düzenlenir.

Madde 18 — Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime baĢlayan öğrenciler, kayıt
oldukları yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler.
Öğrenciler, baĢarılı olamadıkları derslerle birlikte, alt yarıyıllardan alamadıkları tüm dersleri almak koĢuluyla
bulundukları yarıyıldan ders alabilirler. Ders kaydında alınabilecek derslerin toplamı, ortak zorunlu dersler
dahil, her yarıyıl için haftada 36 ders saatini (teorik ve uygulamalar dahil) geçemez.

Madde 19 — a) Fakülte, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı ve Meslek Yüksekokulu Kurulları, öğrencilere
kültürel ve sosyal faaliyetler için yeterli zaman ayrılmak Ģartı ile programlarına seçmeli, zorunlu, ön koĢullu
dersler ve/veya uygulamalar (laboratuvar dahil) koyabilirler; haftalık teorik derslere, uygulama ve stajlara
iliĢkin düzenlemeler yapabilirler. Bu Ģekilde programa alınan dersler ve yapılan düzenlemeler Rektörlüğün
bilgisine sunulur. Seçmeli dersler, diğer Fakülte, Yüksekokul ve Devlet Konservatuvarı programlarından da
alınabilir. Seçmeli derslerin okutulacağı yarıyıllar ile bu yarıyıllarda en az alınması gereken ders sayısı ve/veya
kredisi, ilgili Fakülte, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı ve Meslek Yüksekokulu kurullarınca eğitim-öğretim
programlarında belirtilir. Bir seçmeli dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısını, 5 öğrenciden az olmamak
üzere ilgili Fakülte, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı ve Meslek Yüksekokulu kurulları belirler.

b) Ön koĢul ve ön koĢullu dersler için aĢağıdaki hususlar esas alınır.
1) Bir derse kaydolmak için bazı ders veya derslerden baĢarılı olma koĢulu aranabilir. Bir derse kayıt
olunabilmesi için baĢarılmıĢ olması koĢulu aranan ders "ön koĢul dersi", kayıt olunabilmesi bir ön koĢul dersin
baĢarılmasına bağlı olan ders, "ön koĢullu ders" olarak tanımlanır.
2) Ön koĢul ve ön koĢullu ders/dersler eğitim-öğretim planlarında (programlarında) gösterilir.
3) Birbirini izleyen, biri diğerinin ön koĢulu olan ve gruplar halinde yürütülen proje dersleri her iki yarıyılda da
açılabilir.

c) Laboratuvar, proje ve uygulamalı dersler gruplar halinde de yürütülebilir. Bu derslerin, gruplara ayrılma
nedenleri ilgili bölümün önerisi ile, Fakülte, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı veya Meslek Yüksekokulu
Yönetim Kurulları tarafından karara bağlanır.

d) Fakülte, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı veya Meslek Yüksekokulu Kurullarının kararıyla öğrencilere,
mezun olabilmeleri için zorunlu tez, bitirme ödevi veya mezuniyet çalıĢması yaptırılabilir. Bu çalıĢmaların nasıl
yapılacağı ile ilgili esaslar ilgili Fakülte, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı ve Meslek Yüksekokulu Kurullarınca
düzenlenir.

Akademik DanıĢmanlık
Madde 20 — Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karĢılaĢacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak
üzere, ders yılı baĢlamadan önce, bölüm baĢkanlıklarının önerisi dikkate alınarak Fakülte, Yüksekokul, Devlet
                            38
Konservatuvarı ve Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurullarınca, ilgili bölümün öğretim üyeleri arasından; öğretim
üyesi bulunmayan veya yeterli olmayan birimlerde tercihen öğretim görevlileri veya okutmanlar olmak üzere
mevcut öğretim elemanları arasından akademik danıĢmanlar görevlendirilir. Akademik danıĢmanların görevlerine
iliĢkin ilkeler Senato tarafından belirlenir.

Ders Alma
Madde 21 — a) Öğrenciler her eğitim-öğretim yarıyılının baĢlangıcında akademik takvimde belirtilen süre
içerisinde, akademik danıĢmanının olumlu görüĢünü de alarak ders kaydı yaptırırlar. Ancak mazereti Fakülte,
Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı ve Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurullarınca kabul edilmeyen öğrencilerin
ders kaydı yapılmaz.

b) Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, yarıyılın ilk iki haftası içinde ve akademik
danıĢmanın olumlu görüĢünü almak Ģartıyla, kaydoldukları en üst yarıyıla ait dersleri değiĢtirebilirler veya
bırakabilirler.

c) Öğrenciler süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin
sınavlarına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

d) Eğitimin "Entegre Sistemle" yapıldığı Tıp ve DiĢ Hekimliği Fakültelerinde ders, ders kurulu veya staj
programları, eğitim yılının baĢında bütün olarak verilir. Kaydını yenileyen öğrenci o yıl programının bütün
derslerine kaydolmuĢ sayılır.

e) Öğrenci bir üst yarıyıl/yıl‘dan ders alamaz. Ancak, entegre sistemin uygulanmadığı Fakülte/Yüksekokullarda
akademik danıĢmanın olumlu görüĢüyle, önceki yarıyıl derslerinden baĢarısız olmaması ve 28 inci maddede
tanımlanan Genel Not Ortalaması (GNO)‘nın 2.50 ve üzerinde olması durumunda, öğrenci bulunduğu yarıyılda
toplam 36 saati aĢmayacak Ģekilde üst yarıyıldan ders(ler) alabilir.

Devam Mecburiyeti
Madde 22 — Öğrencilerin teorik derslere en az % 70, uygulamalara en az % 80 oranında devamları zorunludur.
Ancak, bir dersin devam ve varsa uygulamalarında baĢarılı olma Ģartlarını bir kez yerine getiren öğrencilerin bu
dersi tekrar almaları durumunda derse devam koĢulu aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin tekrar aldıkları bir
dersin yapılacak ara sınavlarına katılmaları gerekir. Tekrar edilen dersin baĢarı notu hesaplanırken o yarıyıldaki
ara sınav notları dikkate alınır.
Tıp ve DiĢ Hekimliği Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarında devam mecburiyeti konusunda ilgili birimlerin
yönerge hükümleri uygulanır.

BEġĠNCĠ BÖLÜM

Sınavlar, Sınav Dönemleri ve Not Değerlendirmeleri
Sınav ve Sınav Dönemleri
Madde 23 — a) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, mazeret sınavı, ek sınav ve tek ders sınavlarıdır.
1) Ara Sınav: Derslerin verildiği yarıyıl/yıl içinde yapılan sınav veya sınavlardır.
2) Yarıyıl/yıl Sonu Sınavı: Derslerin verildiği yarıyıl/yıl sonunda yapılan sınavdır.
3) Mazeret Sınavı: Ġlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenle sınavlara giremeyen
öğrencilere açılan sınavdır.
4) Ek sınav: "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları
Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde, dikey geçiĢ yapan öğrencilerin lisans hazırlık programında
baĢarısız oldukları her iki yarıyıla ait dersler için ve GNO‘larını yükseltmek üzere daha önce "DC" veya "DD"
                            39
notu aldıkları derslerden sınava girmek için baĢvuruda bulunanlara, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde
açılan sınavdır. Not yükseltmek amacıyla açılması istenilen derslerin sınavına baĢvuru, sınav tarihinden en geç 15
gün önce yapılmalıdır.
5) Tek Ders Sınavı: Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddedeki koĢulları daha önce yerine getirmiĢ olmak kaydıyla,
mezun olmak için bir dersten baĢarısız olan öğrencilere açılan sınavdır. Tek ders sınavı, mezun olmak için tek
ders durumuna düĢülen yarıyıl/yılı takip eden yarıyıl/yıl baĢlamadan önce akademik takvimde belirtilen zamanda
yapılır. Bu dersin baĢarı notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz.

b) Yarıyıl/yıl sonu sınavı, ek sınav ve tek ders sınavı takvimleri Senato tarafından düzenlenir.

c) Staj ve uygulama sonunda sınav yapma zorunluluğu olan Fakültelerde, Yüksekokullarda, Devlet
Konservatuvarında ve Meslek Yüksekokullarında staj ve uygulama sınavlarının nasıl yapılacağı, ilgili kurullar
tarafından belirlenir.

d) Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Sınavların nasıl yapılacağı, dersi veren
öğretim elemanının önerisi üzerine, bölüm baĢkanlıklarınca yarıyıl baĢında öğrencilere duyurulur.

e) Yarıyıl sonu veya yıl sonu sınav programları, Dekanlıklar, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı ve Meslek
Yüksekokulu Müdürlükleri tarafından hazırlanır ve sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir.
f) Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli öğretim elemanının sınav
döneminde Üniversitede bulunmaması halinde sınavın kimin tarafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili
bölüm baĢkanının önerisi üzerine Fakülte, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı ve Meslek Yüksekokulu Yönetim
Kurullarınca kararlaĢtırılır.

g) Tıp ve DiĢ Hekimliği Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarında sınavlar, ilgili birimlerin yönergelerine göre
düzenlenir.

Ara Sınavların Düzenlenmesi
Madde 24 — a) Her ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların, hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı,
her yarıyılın ilk onbeĢ günü içinde, o dersten sorumlu öğretim elemanının görüĢü de alınarak, Bölüm/Anabilim
Dalı BaĢkanlıklarının teklifi üzerine Dekanlık/Müdürlüklerce ilan edilir.

b) Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili yaptırılacak olan araĢtırma, inceleme ödevleri, projeler, dersin
değerlendirme Ģekli ve ders içeriği ile ilgili konular eğitim-öğretim yarıyılı baĢında ilgili öğretim elemanı
tarafından öğrencilere duyurulur.

c) Bir günde, eğitim-öğretim programlarının aynı yarıyıl veya yıl için öngörülen derslerden en çok ikisinin ara
sınavı yapılabilir. Tekrara kalınan derslerin ara sınavları aynı güne rastladığı takdirde ilgili öğrencinin bu kurala
göre yapacağı itiraz dikkate alınmaz.

Ara Sınav Sonuçlarının Ġlanı
Madde 25 — Ara sınav sonuçları, en geç bir sonraki sınav tarihinden bir hafta öncesine kadar ilan edilir.

Yarıyıl veya Yıl Sonu Sınavına Katılma ġartları
Madde 26 — a) Öğrenci yarıyıl veya yıl sonu sınavına girmek zorundadır. Bir dersin yarıyıl sonu veya yıl sonu
sınavına girebilmek için;
1) O derse kaydını yaptırmıĢ olmak,
2) Teorik derslerin % 70‘ine, katılmak,
                            40
3) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80‘ine katılmak,
4) Uygulamalarda baĢarılı olmak, varsa verilen projeleri tamamlamıĢ olmak gerekir.
b) Bir dersin teorik ve uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilmesine ve gereğinde bunların birbirleriyle
bağlantılı olduğuna ilgili Fakülte, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı ve Meslek Yüksekokulu Kurulları karar
verir.

Sınavların Değerlendirilmesi ve BaĢarı Notları
Madde 27 — Sınavlar (ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçları) 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ham
baĢarı notu, ara sınav not ortalamasının % 40‘ı ile yarıyıl veya yıl sonu sınav notunun % 60‘ının toplanması sonucu
elde edilir. BaĢarı notu değerlendirilmesi, öğrencinin yarıyıl içi çalıĢmalarında gösterdiği baĢarı düzeyi, ham
baĢarı notu ile birlikte sınıfın genel baĢarı düzeyi de göz önünde bulundurularak (notların dağılımı ve sınıf
ortalaması dikkate alınarak) yapılır. Bu değerlendirme sonunda, her öğrenciye dersi veren öğretim elemanı
tarafından aĢağıda açılımı ve kat sayıları belirtilen harf notlarından biri, yarıyıl sonu veya yıl sonu baĢarı notu
olarak takdir olunur.
 BaĢarı Notu        Katsayı
 AA            4.00
 BA            3.50
 BB            3.00
 CB            2.50
 CC            2.00
 DC            1.50
 DD            1.00
 FD            0.50
 FF            0.00
Bu değerlendirmeler sonucunda;

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) notlarından birini almıĢ olan bir öğrenci o dersi baĢarmıĢ sayılır.

b) Bir dersten (DC) veya (DD) alan bir öğrenci o dersi "Ģartlı" baĢarmıĢ sayılır.

c) Bir dersten (FD) veya (FF) alan bir öğrenci o dersi baĢaramamıĢ sayılır.
d) Kredisiz derslerin ve stajların değerlendirmesi, devamsızlık ve mazeretli durumlarda; (S) yeterli, (U)
yetersiz, (NA) devamsızlık nedeni ile baĢarısız, (UB) uygulamada baĢarısız ve (E) eksik notları verilir.

(S) notu; kredisiz derslerden geçen veya staj çalıĢmasını baĢarı ile tamamlayan öğrencilere ve uluslararası
değiĢim programları kapsamında yurt dıĢında eğitim gören öğrencilerin yurt dıĢında aldığı dersler için verilir.
Ayrıca, yatay geçiĢ yolu ile veya ÖSYM sınavı ile Çukurova Üniversitesine kaydolan öğrencilere, daha önce almıĢ
oldukları ve denkliği, bölüm baĢkanlığının önerisi üzerine Fakülte, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı ve Meslek
Yüksekokulu Yönetim Kurullarınca kabul edilen dersler için de (S) notu verilir.

(U) notu, kredisiz derslerde veya staj çalıĢmasında baĢarısız olan öğrencilere verilir.

(S) ve (U) notu not ortalaması hesabında dikkate alınmaz.

(NA) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. (NA) notu, not ortalaması
hesabında (FF) notu gibi iĢlem görür.
                            41
"E" notu, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavına girmeye hak kazandığı halde, hastalık veya geçerli baĢka bir nedenle
yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavına giremeyen ve mazereti ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciye
verilir. (E) notu verilen her dersin eksik sınavı bu dersin verildiği yarıyılı izleyen ilk yarıyıl kayıt dönemi
baĢlamadan önce yapılır. Öğrencinin bu sınavda aldığı not yarıyıl sonu sınavının notu olarak değerlendirilir. Bu
sınava girmeyen öğrencinin notu kendiliğinden (FF) veya (U) notuna dönüĢür. Ancak uzayan bir hastalık ve diğer
geçerli mazeret hallerinde, Bölüm BaĢkanının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulunun onayı ile eksik sınavının süresi
bir sonraki sınav döneminin sonuna kadar uzatılabilir. Bu durumda (E) notu not ortalama hesabında dikkate
alınmaz.

e) Mazeretsiz olarak girmediği bir sınav için öğrenciye 0 (sıfır) notu verilir.

f) Sınavlarda kopya yapan, kopya giriĢiminde bulunan, sınava hile karıĢtıran, kopya çektiği ilgili öğretim
elemanınca sınav evrakının incelenmesi sonucunda anlaĢılan öğrenciye, o sınav için sıfır verilir ve hakkında
disiplin soruĢturması açılır.

g) Entegre sistemi uygulayan Tıp Fakültesi ve DiĢ Hekimliği Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarında sınavların
değerlendirilmesi ve öğrenci baĢarısı ile ilgili hususlar, ilgili kurumlar için bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi
uyarınca hazırlanacak yönergelerle düzenlenir.

Not Ortalamaları
Madde 28 — Öğrencilerin baĢarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almıĢ oldukları derslere ait "Dönem Not
Ortalaması (DNO)" ve almıĢ oldukları tüm dersler için "Genel Not Ortalaması (GNO)" ile izlenir.
Bu ortalamalar, ilgili derslerden 27 nci maddeye göre alınan notlardan her birinin katsayısı ile, o dersin Senato
tarafından belirlenen kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına
bölünmesiyle elde edilir. Bir dersin kredisinin hesaplanmasında l saat teorik ders l kredi, l saat uygulama
ve/veya laboratuvar için 0.5 kredi olarak alınır. Ortalamaların kayda geçmesinde, virgülden sonraki 3 üncü hane
5 den küçükse sıfıra; 5 veya 5 den büyükse, ikinci haneyi l arttıracak Ģekilde yuvarlanarak, iki hane esas alınır.

BaĢarılı ve BaĢarısız Öğrenciler
Madde 29 — a) Bulunulan yarıyıl sonu veya yıl sonu itibariyle GNO'su en az 2.00 olan öğrenci baĢarılı sayılır.

b) Normal öğrenim süresine göre bulunduğu yarıyıl/yıldan baĢarısız notu ve altyarıyıl/yıllardan baĢarısız dersi
olmayan, disiplin cezası almamıĢ baĢarılı öğrencilerden yarıyıl/yıl sonunda en az normal ders yükü ile, o yarıyıl
not ortalaması; 3.00 – 3.49 arasında olanlar "Onur Öğrencisi", 3.50 – 4.00 arasında olanlar "Yüksek Onur
Öğrencisi" olarak kabul edilir. Tıp ve DiĢ Hekimliği Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarında o yıl sonu not
ortalaması 80 – 89 arasında olan öğrenciler "Onur Öğrencisi", 90 – 100 arasında olanlar "Yüksek Onur
Öğrencisi" olarak kabul edilir. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl/yıl sonunda ilan edilir ve kendilerine belge
verilir. Bu baĢarı, öğrencinin not belgesinde belirtilir.

c) GNO‘su 2.00‘nin altında olan öğrenci sınamalı öğrenci sayılır. GNO'su 2.00‘nin altında olan öğrencilerden,
DNO'su iki yarıyıl üst üste 1.80‘nin altında olan öğrenci baĢarısız sayılır. BaĢarısız durumda olan öğrenci,
GNO'sunu 2.00‘ye yükseltebilmek için, alt yarıyıllardan daha önce almadığı dersler ile önceden alıp (DC), (DD),
(FD), (FF), (NA), (U) ve (UB) notu aldığı dersleri tekrarlar. Bu durumdaki bir öğrenci GNO‘sunu 2.00‘ye
yükseltinceye kadar, üst yarıyıllardan ders alamaz. Bu süreler toplam öğretim süresinden sayılır.

BaĢarısız Olunan Yarıyıl veya Yıl Sonu Sınavının Tekrarı
Madde 30 — a) Bir dersten (FF), (FD), (U) veya (NA) alan veya dersi normal döneminde alamayan öğrenciler, bu
dersi verildiği ilk dönemde almak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler
                            42
ise, öğrenciler, bunların yerine akademik danıĢmanın önerisi üzerine kayıtlı oldukları bölümce, uygun görülen
dersleri alabilirler.

b) Normal eğitim süresini tamamlayarak mezun olabilmek için programda bulunan bütün derslerin yarıyıl sonu
sınavına girmeye hak kazanan ve en çok 5 dersten baĢarısız olan öğrencilerin herhangi bir dersin yarıyıl sonu
veya yıl sonu sınavında ara sınav not ortalaması dikkate alınmaz. Ancak bu öğrenciler de baĢarısız oldukları
dersin açıldığı ilk dönemde o derse kayıt yaptırmak zorundadırlar.

Genel Not Ortalamasının Yükseltilmesi
Madde 31 — GNO‘sunu yükseltmek isteyen öğrenciler daha önce aldıkları ve baĢarılı oldukları dersleri o
derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Ancak bu durumda, öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları Ģarttır.
BaĢarılı dersin tekrarında devam Ģartı aranmaz. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, GNO hesabında
alınan en son not geçerlidir.

Sınav Sonuçlarının Ġlanı ve Ġtiraz
Madde 32 — a) Yarıyıl sonu veya yıl sonu sınav sonuçları, sınavların bitiĢ tarihinden en geç bir hafta sonra
elektronik ortamda ilan edilir.

b) Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dıĢında değiĢtirilemez. Öğrenciler veya öğretim
elemanları maddi hata konusunda, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir hafta içerisinde, Dekanlığa,
Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne yazılı olarak baĢvurabilirler. Ġlgili
Yönetim Kurulunca sınav evrakının incelemesi sonunda maddi hata tespit edilirse, bu hata ilgili öğretim
elemanının da görüĢü alınarak düzeltilir ve sonuç ilan edilir. Maddi hata olmadığı anlaĢılırsa, durum ilgilinin
dilekçesine iĢlenir ve kendisine bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Mazeretler ve Ġzinli Sayılma
Haklı ve Geçerli Nedenler
Madde 33 — a) Kayıt, devam, uygulama, ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınav Ģartlarından birini, aĢağıda belirtilen
ve ilgili Yönetim Kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli bir nedenle yerine getiremeyen öğrencilerin hakları
saklı tutulur.

1) Öğrencinin, sağlık kuruluĢlarınca verilen ve en az üç ayrı tabip imzalı raporla belgelenmiĢ sağlıkla ilgili
mazereti,
2) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin d/2 fıkrasının 3 üncü bendi uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu
doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu Kararı ile ara verilmesi,
3) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiĢ olması Ģartıyla, doğal afetler nedeniyle
öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmıĢ olması,
4) Birinci derecede kan ve sıhri hısımların ağır hastalığı halinde, bakacak baĢka kimsenin bulunmaması nedeniyle,
öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,
5) Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim ve öğretimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,
6) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, tabi olduğu Disiplin Yönetmeliği maddeleri itibariyle, öğrencinin
öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali,
7) Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması nedeniyle
askere alınması,
8) Öğrencinin tutukluluk hali,
                            43
9) Öğrencinin, eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak, en çok bir yıl süreli ve belgelenmiĢ üniversite dıĢı burs,
staj veya araĢtırma imkanına sahip olması,
10) Ġlgili Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler.

b) Haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla, bir sınava katılamayan ve mazeretinin bitiminden en
geç yedi gün içerisinde durumunu belgeleyerek baĢvuran öğrencilerin mazeret sınavları; ara sınavlar için
Dekanlıklar, Yüksekokullar, Devlet Konservatuvarı ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerince tespit edilecek
tarihlerde, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavları için ise, 27 nci maddenin (d) bendinde belirtildiği Ģekilde yapılır.

c) Haklı ve geçerli nedenleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler de, 26 ncı maddedeki devam
koĢullarını sağlamak zorundadırlar.

Ġzinli Sayılma
Madde 34 — a) 33 üncü maddede belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimine ara vermek durumunda olan
öğrenci, mazereti sebebiyle kullanamadığı süre için, 26 ncı maddede belirtilen devam koĢullarını sağlamaması
halinde, o yarıyıl veya yıl izinli sayılır. Bu tür uzun süreli izinlerde kullanılamayan süre azami öğrenim süresine
eklenir.

b) Çukurova Üniversitesinin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikleri ile, ülkemizi ulusal ve uluslararası
seviyede yurt içi ve yurt dıĢında temsil eden öğrenciler için yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen devam
koĢulları aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin ara sınav ve/veya yarıyıl/yıl sonu sınav hakları saklıdır.

c) Ġlgili Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle (sağlık sebepleri, tutukluluk hali, askerlik
gibi sebepler hariç olmak üzere) izinli sayılma süresi en çok bir yıldır.

YEDĠNCĠ BÖLÜM

Öğrenime Ek Süreler, Öğrenimi Bitirme ve Diplomalar
Öğrenim Süresine Ek Süreler
Madde 35 — a) Öğrenciler iki yıllık programları en çok dört yılda, dört yıllık programları en çok yedi, beĢ yıllık
programları en çok sekiz, altı yıllık programları en çok dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar.

b) Ancak bu süreler sonunda; mezun olabilmeleri için son sınıf öğrencilerine, baĢarısız oldukları bütün dersler
için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınav tarihleri ilgili Yönetim Kurullarınca belirlenir.
Bu sınavlar sonunda baĢarısız ders sayısını beĢ derse indirenlere bu beĢ ders için üç yarıyıl, ek sınavları
almadan, baĢarısız olduğu en çok beĢ dersi kalan son sınıf öğrencilerine dört yarıyıl (Tıp ve DiĢ Hekimliği
Fakültelerinde iki yıl) ek süre verilir.

c) Normal öğrenim süresi sonunda üç veya daha az dersten baĢarısız olanlara, sınırsız sınav hakkı tanınır. Bu
derslerden, uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamıĢ dersler dıĢındaki derslere devam Ģartı aranmaz.
Ġzledikleri programdaki bütün derslerden en az DD aldıkları halde, mezun olabilmek için gerekli 2.00 GNO'sunu
sağlayamayan son dönem veya son sınıf öğrencilerine, GNO'larını 2.00‘ye yükseltmek üzere diledikleri son dört
yarıyıl veya son iki sınıf derslerinden, sınırsız sınava girme hakkı tanınır. Sınırsız sınav hakkı elde eden
öğrenciler bu derslerin verildiği yarıyıllarda ders kaydı yaptırmak koĢuluyla her yarıyıl sonu sınav döneminde
sınav haklarını kullanabilirler.

d) Azami öğretim süresi sonunda açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı
hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiĢ sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız sınav hakkı
                             44
kullanma durumundaki öğrenciler, öğrenci katkı payını veya öğretim ücretini ödemeye devam ederler. Bu
öğrenciler, sınav hakkı dıĢındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

e) Programlarındaki derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav
yükümlülüklerini bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için iliĢkisi kesilen
hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten baĢarısız olan
öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı; not ortalamasını tutturamadıkları için ara sınıflarda yıl
kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, baĢvurmaları halinde
her eğitim-öğretim yılı baĢında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavlar sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri
baĢaranlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri
süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara girerek baĢarılı olanlar, kayıtlarını yenileyene kadar öğrencilik
haklarından yararlanamazlar.

Mezuniyet
Madde 36 — Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için 35 inci maddede belirtilen yasal
süre içinde izlemekte olduğu programı en az 2.00 GNO ile tamamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda
mezuniyet not ortalamasıdır.

Diplomalar
Madde 37 — Öğrenim programlarını baĢarı ile tamamlayan öğrencilere, programın tamamlanmasını takip eden
sınav dönemi sonunda diplomaları verilir.
Ayrıca mezun olan öğrencilere, eğitim-öğretim programlarında almıĢ oldukları bütün dersleri, uygulamaları ve
bunların ders saatlerini; aldıkları proje, laboratuvar, bitirme ödevi, seminer, bitirme tezi ve zorunlu staj gibi
çalıĢmaları, baĢarı notları ve varsa yarıyıl/yıl onur derecelerini de birlikte belirten bir "Not Belgesi" verilir.
Fakülteler, Yüksekokullar, Devlet Konservatuvarı ve Meslek Yüksekokulları tarafından verilecek diplomalar; ön
lisans ve lisans düzeylerinde her düzey için farklı Ģekilde düzenlenir ve Senato tarafından kabul edilen bir
örneğe göre bastırılır. Yabancı dilde eğitim-öğretim yapan birimlerde diplomalar hem Türkçe hem de ilgili
yabancı dilde hazırlanır.

Diplomalar hazırlanıncaya kadar, gerektiğinde öğrencilere geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir. Mezuniyet
tarihi, son sınav döneminin bitim tarihidir.

Diplomaların Ön Yüzünde:
a) Öğrencinin adı ve soyadı,
b) Diploma numarası,
c) Lisans ve ön lisans düzeyinde baĢardığı programın adı, bölümü/anabilim dalı/dal, varsa programın kazandırdığı
mesleki unvan,
d) Mezuniyet tarihi,
e) Fakültelerde Rektörün ve Dekanın; Yüksekokullarda Rektör ve Yüksekokul Müdürünün; Devlet
Konservatuvarında Rektör ve Devlet Konservatuvarı Müdürünün; Meslek Yüksekokullarında Rektör ve Meslek
Yüksekokulu Müdürünün imzaları bulunur.

Diplomanın Arka Yüzünde:
a) T.C. Kimlik Numarası,
b) Doğum yeri ve tarihi,
c) Babasının ve annesinin adı,
d) Üniversitedeki kayıt numarası,
e) Diploma tarihi.
                            45
gibi bilgiler yer alır. Diplomalara mezuniyet derecesi yazılmaz ve fotoğraf yapıĢtırılmaz. Diplomalar
Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir.

Diplomanın Kaybı Halinde Verilecek Belge
Madde 38 — Diploma bir defa verilir. Diplomanın kaybı halinde, diploma yerine geçecek bir defaya mahsus
olmak üzere 37 nci madde hükümlerine uygun bir belge düzenlenir.

SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM

Kayıt Silme ve Sildirme
Madde 39 — a) Fakülte, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı ve Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile
öğrencinin aĢağıdaki hallerde Üniversite ile iliĢkisi kesilir:
1) Ġlgili mevzuat hükümlerine göre "Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma" cezası almıĢ olmak,
2) Ġkinci öğretim için yasal süre içinde öğrenim ücretini yatırmamıĢ olmak,
3) Mazeretsiz olarak 2 yarıyıl üst üste kayıt yenilememek,
4) 35 inci maddede öngörülen hakları da kullandığı halde mezuniyet için gerekli bütün dersleri baĢarı ile
tamamlayamamıĢ olmak.
b) Kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemesi halinde de öğrencinin üniversite ile iliĢkisi kesilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Diğer Hükümler
DeğiĢim Programları
Madde 40 — a) Çukurova Üniversitesi ile yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları arasında yapılacak
anlaĢma uyarınca, öğrenci değiĢim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler, bir veya iki
yarıyıl süreyle yurt dıĢındaki üniversitelere gönderilebilir. Öğrencinin gideceği üniversitede alacağı derslerin
belirlenmesine ve geri dönüĢte aldığı derslerin baĢarı notlarının nasıl değerlendirileceğine, koordinatörün
önerisi ve ilgili birimin görüĢü üzerine ilgili Yönetim Kurulu karar verir. Öğrencinin izlenmesi koordinatörler
tarafından yapılır.
b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/DE-ECTS/DS) kredilerine karĢılık gelen diploma ekinin
düzenlenmesine iliĢkin hususlar bir yönergeyle belirlenir.
c) DeğiĢim programları çerçevesinde katkı paylarının nasıl ödeneceği, ikili anlaĢmalara göre yürütülür.

Tebligat ve Adres Bildirme
Madde 41 — Her türlü bildirim, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt anında bildirdiği adrese "7201 Sayılı
Tebligat Kanunu" hükümlerine göre veya yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle yapılır. Yükseköğretim
kurumuna kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiĢtirdikleri halde, bunu kurumlarına bildirmemiĢ, yanlıĢ ya da
eksik bildirmiĢ olan öğrencilerin, kayıtlı adreslerine bildirimin yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmıĢ
sayılır.

Disiplin ĠĢleri
Madde 42 — Öğrencilerin disiplin iĢleri Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan "Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümlerine göre yürütülür.

ONUNCU BÖLÜM

Yürürlükten Kaldırma, Geçici Maddeler, Yürürlük ve Yürütme
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
                             46
Madde 43 — 5/11/1996 tarihli ve 22808 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan "Çukurova Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıĢtır.

Geçici Madde 1— 1996 yılı ve daha önce giriĢli öğrenciler için bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesindeki mezuniyet
için gerekli 2.00 GNO koĢulu aranmaz. Ayrıca bu öğrenciler Güz ve Bahar yarıyıllarında aldıkları ve yarıyıl/yıl
sonu sınavına girme koĢullarını yerine getirdikleri halde FF veya FD alarak baĢarısız oldukları dersler için eylül
ayı içinde 23 üncü maddenin (a) bendinin 4 üncü alt bendi uyarınca akademik takvime göre düzenlenen ek
sınavlara katılırlar. DD ve daha yüksek baĢarı notu alanlar bu dersleri baĢarmıĢ sayılırlar.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (d) bendinde yabancı dil yeterlilik sınavını baĢarma
koĢulu, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı öngören programlardaki öğrenciler için 2005-2006 eğitim-öğretim
yılından itibaren uygulanır.
Yürürlük
Madde 44 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (14/06/2004 tarih ve 25492 sayılı Resmi
Gazetede YayımlanmıĢtır)
Yürütme
Madde 45 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.
                           —— • ——
                            47
           YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI ARASINDA ÖNLĠSANS VE LĠSANS
            DÜZEYĠNDE YATAY GEÇĠġ ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

     Madde 1. Öğrencilerin bir yükseköğretim kurumundan diğerine geçiĢlerinde 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 7.maddesinin (e) fıkrasına göre hazırlanan bu yönetmelik hükümleri uygulanır.
     Madde 2. Yatay geçiĢler ancak eĢ değer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında,
yıl sistemi uygulanan Yükseköğretim Kurumlarında ders yılı baĢında; yarıyıl sistemi uygulanan Yükseköğretim
Kurumlarında her yarıyıl baĢında ve dersler baĢlamadan önce geçiĢ için baĢvurulan fakülte ve yüksekokulların
yönetim kurullarının kararı ile yapılır.
     Madde 3. GeçiĢler, fakülteler ve yüksekokullarca geçiĢin yapılacağı sınıfın giriĢ yılındaki yükseköğretim
kurumuna giriĢ kontenjanı ile her sınıfda mevcut öğrenci sayısı arasındaki farkı aĢmamak koĢulu ile tespit edilen ve
üniversitesince ilan edilen sayı ile bağlı olarak yapılır. Ancak, bu sayı eğitim-öğretim programını takip eden öğrenci
mevcudu 50'ye kadar olanlarda 2, 50-100 arasında bulunanlarda 3, 100-150 arasında olanlarda 4, 150-200 arasında
olanlarda 5 ve 200'den fazla olanlar için de 6'dan aĢağı olamaz.
     Madde 4. Öğrenci geçiĢ baĢvurusunu, geçmek istediği yükseköğretim kurumuna, ders yılı veya yarıyıl
baĢlamasından 10 gün öncesine kadar yapmak zorundadır.
     Fakülte Yönetim Kurulları, her akademik yılda, kendi kurumlarına yapılan geçiĢ baĢvurularını dikkate
alarak; her sınıf için, eĢdeğer çeĢitli öğretim kurumlarında geçiĢ imkanı sağlamak üzere öğrencilerin gelebileceği
kurumların öğrenci kontenjanları esas alınarak kontenjan ayırır. GeçiĢ yapmak isteyen öğrencilerin baĢvuruları, her
eĢdeğer yükseköğretim kurumu için ayrı ayrı olmak üzere kendi aralarında baĢarı oranlarına göre sıralanmaya tabi
tutulur ve o kuruma ayrılan kontenjana göre geçiĢ sağlanır. Bir kuruma ayrılan kontenjan dolmadığı takdirde puan
yüksekliği esas alınarak kalan kontenjan diğer kurumlara tahsis edilebilir.
     Madde 5. Yükseköğretim kurumlarının ilk sınıfına veya ilk yarıyılına geçiĢ yapılamaz.
     Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiĢ için öğrencinin;
     a) Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavları baĢarmıĢ olması,
     b) Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği
sınıfa veya yarıyıla geçiĢ notu dahil) en az % 60 veya eĢdeğer olması gereklidir.
     Ancak kamu kurum ve kuruluĢlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin sürekli olarak
bir baĢka yere atanmaları halinde, bakmakla yükümlü oldukları 25 yaĢını geçmemiĢ çocukları, eĢdeğer eğitim-
öğretim programının son sınıf veya son iki yarıyılı dıĢında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının
baĢlamasından itibaren en geç bir ay içinde bulundukları eğitim-öğretim programının puanı gidecekleri programın en
düĢük puanından daha yüksek olmak Ģartı ile nakledilebilir.
     Madde 6. Yükseköğretim kurumlarının son sınıfına veya son iki yarıyılı baĢına yapılacak geçiĢ için
öğrencinin;
     a) Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını baĢarmıĢ olması,
     b) Son sınıfa veya son iki yarıyıla kadar sağladığı genel not ortalamasının (son sınıfa veya son iki yarıyıla
geçiĢ notu dahil) en az % 65 veya eĢdeğeri olması,
     c) Son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiĢ notunun en az % 70 veya eĢdeğeri olması gereklidir.
     d) Tıp Fakülteleri son sınıflarına (aile hekimliği sınıfına) geçiĢ yapılamaz.
     Madde 7. Bir öğrencinin, bulunduğu yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki puanı, naklen gitmeyi
arzuladığı kurumun, taban puanından yüksek olması ve öğrenciyi alacak yükseköğretim kurumunun bu yönetmeliğin
3.maddedeki belirlenen sayının dolmaması halinde ilgili yönetim kurulları bu yönetmeliğin 5. ve 6.maddelerindeki
baĢarı sınırlarını % 50'ye kadar indirme kararı alabilir.
     Madde 8. GeçiĢ baĢvurularının, öğrenciyi alacak olan yükseköğretim kurumunun bu yönetmeliğin
3.maddesinde belirtilen kontenjanını aĢması halinde 5.maddesinin 3.fıkrasının (b) bendi ve 6.maddesinin 1.fıkrasının
(b) bendinde belirtilen baĢarı yüzdesine göre öğrenci sıralaması yapılır. En baĢarılı öğrenciden baĢlanarak geçiĢi
kabul edilecek öğrenciler belirlenir. Son sınıfa veya son iki yarıyılın baĢına geçiĢlerde 6.maddenin 1.fıkrasının (b)
bendindeki baĢarı oranının eĢitliği halinde (c) bendindeki baĢarı yüksekliği tercih sebebi olur.
                             48
     Kamu kurum ve kuruluĢlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevli bulunanların sürekli olarak bir
baĢka yere atanmaları halinde, bakmakla yükümlü oldukları öğrenci olan eĢ ve çocukları, atamanın yapıldığı yerde
bulunan eĢdeğer yükseköğretim programına bir yıl içinde müracaat ettikleri takdirde Yönetmeliğin 5. ve
6.maddelerine uymak Ģartıyla baĢarı durumlarına göre değerlendirilerek 3.maddede belirlenen kontenjan dahilinde
yatay geçiĢ yapabilirler. Bu öğrencilerin yatay geçiĢleri yapıldıktan sonra kalan boĢ kontenjan bu maddenin birinci
fıkrası hükümlerine göre doldurulur.
     Madde 9. Merkezi Açık Yükseköğretim ve dıĢardan (ekstern) Yükseköğretimden örgün Yükseköğretime
geçiĢ yapamaz.
     Madde 10. Aynı üniversite içinde fakülte, yüksekokul ve bölümler arasındaki yatay geçiĢlere iliĢkin
kurallar, bu yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde üniversitelerin senatolarınca belirlenir. Ancak; ÖSYM
tarafından yapılan merkezi sınavla yükseköğretim kurumlarına yerleĢtirilen öğrencinin yerleĢtirmede esas alınan
merkezi sınav puanının, yatay geçiĢ yapmak istediği programla ilgili olarak, merkezi sınava girdiği yıl itibariyle yurt
içindeki üniversitelerde kayıt yaptıran en düĢük puanlı öğrencinin puanından az olmaması Ģarttır.
     Madde 11. Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından, yurdumuzdaki yükseköğretim kurumlarına
geçiĢ için, öğrencinin yabancı ülke yükseköğretim kurumuna, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl (iki yarıyıl)
okumuĢ, yıl sonu sınavlarını baĢarı ile vermiĢ ve bu yönetmeliğin 5. ve 6.maddelerindeki diğer hususları yerine
getirmiĢ olması Ģartları aranır. Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçiĢler için
belirlenecek kontenjanlar bu yönetmeliğin 3.maddesine göre tespit edilen kontenjanların 1/3'ünü aĢamaz. Ġlk yıl
(iki yarı yıl) sonunda sınav yapılmayan yükseköğretim kurumundan ilk yıl sonunda geçiĢ yapılamaz. Ancak, öğrencinin
ana veya babasının, devlet hizmetinde görevliyse görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye'ye dönmesi, iĢçi ise kesin
dönüĢ yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yarıyıl okumuĢ ve yarıyıl sonu sınavlarını baĢarı ile vermiĢ
olması yatay geçiĢ baĢvurusu için yeterlidir.
     Bu Ģartlar nakil isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için de aynen uygulanır. Ancak, Türkiye'de hizmet
görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının intibakı, baĢvurduğu yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu
tarafından yapılır.
     Yükseköğretim Genel Kurulu kararı ile tespit edilecek yabancı ülkelerden gelecek o ülkenin uyrukluğunda
bulunan yabancı öğrencilerin kontenjanı, 1.fıkrada belirtilen sınırlamaya tabi değildir.
     Madde 12. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
     Madde 13. Bu Yönetmelik Hükümlerini Yükseköğretim Kurulu BaĢkanı Yürütür.
(Bu yönetmeliğin 10.maddesinde değiĢiklik yapılmıĢ ve 28.06.2009 tarih ve 27272 sayı ile Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.)
                             49
           YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI ÖĞRENCĠ DĠSĠPLĠN YÖNETMELĠĞĠ

     BĠRĠNCĠ BÖLÜM
     Genel Hükümler
     AMAÇ
     Madde 1. Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin öğrencilere yüklediği görevleri
yükseköğretim kurumu içinde ve dıĢında yerine getirmeyen, uyulması gereken hususlara uymayan, yasaklanan iĢleri
yapan veya öğrencilik sıfat, Ģeref ve haysiyetiyle bağdaĢmayan hal ve harekette bulunan öğrencilere verilecek
disiplin cezalarını, usul ve teĢkilatla ilgili hükümleri belirtmek amacıyla düzenlenmiĢtir.
     KAPSAM
     Madde 2. Yükseköğretim Kurumlarında eğitim-öğretim gören öğrencilere iliĢkin disiplin suçları, disiplin
cezaları ve bu cezaları vermeye yetkili disiplin amirleri, disiplin kurulları ile disiplin soruĢturması, disiplin
cezalarına itiraz ve bu cezaları uygulama usul ve esasları bu yönetmelikte gösterilmiĢtir.
     HUKUKĠ DAYANAK
     Madde 3. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 54.maddesi ile 65.maddesinin a/9 bendi bu yönetmeliğin
hukuki dayanağını teĢkil etmektedir.
     TANIMLAR
     Madde 4. Bu Yönetmelikte geçen;
     Yükseköğretim Kurumları : Üniversiteler, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Konservatuvarlar, Meslek
Yüksekokulları ile uygulama ve araĢtırma merkezlerini,
     Öğrenci: Herhangi bir yükseköğretim kurumunda Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans (master), doktora veya
tıpta uzmanlık veyahut sanatta yeterlik öğrenimi gören kiĢileri,
     Yükseköğretim Kurumunda UzaklaĢtırma : Öğrencinin belirtilen süre içinde bağlı bulunduğu yükseköğretim
kurumunun bina, bahçe, eklenti ve tesislerine girmesinin yasaklanmasını, ifade eder.


     ĠKĠNCĠ BÖLÜM
     Disiplin Cezaları ve Suçları
     DĠSĠPLĠN CEZALARI
     Madde 5. Disiplin Cezaları ġunlardır :
     a) Uyarma : Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranıĢlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile
bildirilmesidir.
     b) Kınama : Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranıĢlarında kusurlu sayıldığının yazı ile
bildirilmesidir.
     c) Yükseköğretim kurumundan bir haftadan, bir ay'a kadar uzaklaĢtırma : Öğrenciye, yükseköğretim
kurumunda   bir  haftadan  bir   Ay'a  kadar  uzaklaĢtırıldığının  ve  bu  sürede  öğrencilik  haklarından
yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir.
                              50
     d) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaĢtırma : Öğrenciye, yükseköğretim
kurumundan bir veya iki yarıyıl uzaklaĢtırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile
bildirilmesidir.
     e) Yükseköğretim kurumundan çıkarma : Öğrenciye, bir daha Yükseköğretim Kurumlarından herhangi
birine alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile bildirilmesidir.
     UYARMA CEZASINI GEREKTĠREN DĠSĠPLĠN SUÇLARI
     Madde 6. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller Ģunlardır:
     a) Öğrencilik sıfatının gerektirdiği vekara yakıĢmayan tutum ve davranıĢta bulunmak,
     b) KiĢilerle olan iliĢkilerde, kaba ve saygısız davranmak, baĢkalarını rahatsız edecek biçimde bağırmak,
Ģarkı söylemek, çalgı çalmak, gürültü etmek, çevresini temiz tutmamak,
     c) Yetkili mercilerde sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak,
     d) Toplantı ve törenlerde öğretim elemanlarına veya davetlilere ayrılan yerleri iĢgal etmek.
     KINAMA CEZASINI GEREKTĠREN DĠSĠPLĠN SUÇLARI
     Madde 7. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller Ģunlardır:
     a) Öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranıĢlarda bulunmak,
     b) Yükseköğretim kurumlarında duvarlara, demirbaĢ eĢya üzerine yazı yazmak, iĢaret, resim ve benzeri
Ģekiller çizmek,
     c) Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenen bilgileri eksik veya yanlıĢ bildirmek veya hiç bildirmemek,
     d) Yükseköğretim kurumu yetkililerince tesbit edilen yerler dıĢına ilan asmak,
     e) Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atelye çalıĢması ve konferans gibi çalıĢmaların düzenini bozmak,
     f) Yükseköğretim kurumunun ders, seminer, konferans ve uygulama faaliyetlerine içkili olarak katılmak,
     g) Kumar oynamak veya oynatmak.
     YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMUNDAN BĠR HAFTADAN BĠR AY'a KADAR
     UZAKLAġTIRMA CEZASINI GEREKTĠREN DĠSĠPLĠN SUÇLARI
     Madde 8. Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir ay'a kadar uzaklaĢtırma cezasını gerektiren fiil ve
haller Ģunlardır:
     a) Öğrenme ve öğretme hürriyetini, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kısıtlamak; Yükseköğretim
kurumlarının sükun, huzur ve çalıĢma düzenini bozucu davranıĢlarda bulunmak,
     b) Törenlerde; tören düzenini bozacak, tören programını ihlal edecek davranıĢlarda bulunmak,
     c) Yükseköğretim kurumu içinde siyasi faaliyetlerde bulunmak,
     d) Toplantı ve törenlerde öğretim elemanlarına veya davetlilere ayrılan yerleri uyarıya rağmen iĢgalde
devam etmek,
     e) Disiplin kovuĢturmalarının sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesini engellemek,
     f) Yükseköğretim kurumu içinde bildiri dağıtmak, afiĢ ve pankart asmak,
     g) Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi baĢkasına vererek kullandırmak veya
aynı kurumdan alınan baĢkasına ait bir belgeyi kullanmak,
                             51
     h) Yükseköğretim kurumundaki demirbaĢ eĢyaya, kapı, duvar ve benzeri yerlere ahlak dıĢı yazılar yazmak,
resim yapmak veya yapıĢtırmak,
     i) Yükseköğretim kurumunca veya kurumun izniyle asılmıĢ duyuruları, proğram ve benzerlerini koparmak,
yırtmak, değiĢtirmek, karalamak veya kirletmek,
     YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMUNDAN BĠR VEYA ĠKĠ YARIYIL ĠÇĠN UZAKLAġTIRMA CEZASINI
GEREKTĠREN DĠSĠPLĠN SUÇLARI
     Madde 9. Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaĢtırma gerektiren fiil ve haller
Ģunlardır:
     a) Yükseköğretim kurumu idarecileri ile öğretim elemanlarını ve diğer görevlileri tehdit etmek, onların
Ģeref ve haysiyetlerine veya Ģahıslarına karĢı sözlü veya yazılı olarak herhangi bir saldırıda bulunmak veya hakaret
etmek,
     b) Tek baĢına veya toplu olarak, Yükseköğretim kurumu idarecilerinin Ģahısları veya kararları aleyhine
saldırgan nitelikte konuĢmak, yayınlar yapmak, bunlar aleyhine öğrencileri kıĢkırtmak veya bu gibi fiillere teĢebbüs
etmek,
     c) Siyasal ve ideolojik amaçlar dıĢında boykot, iĢgal, engelleme gibi eylemlere teĢebbüs etmek veya
Yükseköğretim kurumunun hizmetlerini aksatacak davranıĢlarda bulunmak,
     d) Dil, ırk, renk, din ve mezhep açısından kutuplaĢmalara yol açıcı faaliyetlerde bulunmak,
     e) Kurum personeline ve öğrenci arkadaĢlarına fiili tecavüzde bulunmak,
     f) Yükseköğretim kurumundaki demirbaĢ eĢyaya, kapı, duvar ve benzeri yerlere ideolojik veya siyasi amaç
taĢıyan yazılar yazmak, resim, amblem ve benzerlerini yapmak ve yapıĢtırmak,
     g) Hırsızlık yapmak,
     h) Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek,
     i) Yükseköğretim kurumlarının çalıĢmalarını sekteye uğratacak nitelikte bir eyleme öğrencileri veya diğer
kimseleri tahrik etmek,
     j) Yükseköğretim kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek
veya bu tür toplantılara katılmak, öğrencileri temsil yetkisi olmadığı halde öğrenci temsilcisi sıfatını takınarak
beyanatta bulunmak, toplantı veya törenlere katılmak,
     k) Yükseköğretim kurumu binalarına girmeleri yasak olduğu halde, bu karara itaatsizlik etmek veya yetkili
organlarca kapatılmıĢ olan binalara girmek, zarar vermek veya tahrip etmek,
     l) Yükseköğretim kurumlarında yasaklanmıĢ her türlü yayını bulundurmak, bunları çoğaltmak, dağıtmak,
     m) Sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teĢebbüs etmek.
     YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMUNDAN ÇIKARMA CEZASINI GEREKTĠREN DĠSĠPLĠN SUÇLARI
     Madde 10. Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller Ģunlardır :
     a) Görevlileri ve öğrencileri cebir ve Ģiddet kullanarak kurum dıĢına çıkartmak, görevin yapılmasına engel
olmak veya öğrencileri bu tür davranıĢlara zorlamak,
                             52
     b) Yükseköğretim kurumlarının ideolojik ve siyasi amaçlarla huzur, sükun ve çalıĢma düzenini bozmak veya
boykot, iĢgal, engelleme, personelin iĢini yavaĢlatma gibi eylemlere katılmak, bu amaçlara yönelik eylemleri tahrik
etmek,
     c) Yükseköğretim kurumlarında siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiĢ, pankart, bant ve benzerlerini
bulundurmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurum binalarına veya binalardaki eĢyalar üzerine yazmak,
resimlemek, teĢhir etmek, sözlü veya yazılı ideolojik propaganda yapmak,
     d) Bir kimseyi veya grubu, tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya
yahut yalan beyanda bulunmaya veya sahte delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak,
     e) Kanun dıĢı kuruluĢlara üye olmak, bu kuruluĢlar adına faaliyet yapmak veya yardımda bulunmak,
     f) UyuĢturucu madde kullanmak, taĢımak, bulundurmak veya ticaretini yapmak,
     g) Devletin Ģahsiyetine karĢı iĢlenen cürümler sebebiyle cezalandırılmıĢ olmak,
     h) "6136 sayılı ateĢli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki Kanun"a muhalefet ederek, ateĢli
silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmıĢ bulunan diğer
aletleri, patlayıcı maddeleri taĢımak, Yükseköğretim kurumları içinde bulundurmak veya bu suçlardan mahkum
olmak,
     i) Yükseköğretim kurumu binalarında veya eklentilerinde izin almadan açık veya saklı v.b. kuruluĢlar teĢkil
etmek,
     j) Sınavlarda tehditle kopya yapmak, kopya yapan öğrencilerin dersaneden çıkarılmasına engel olmak, kendi
yerine baĢkasını sınava sokmak veya baĢkasının yerine sınava girmek,
     k) Disiplin kovuĢturmasıyla ilgili iĢleri veya disiplin kurulunun çalıĢmasını zor kullanarak veya tehditle
engellemek;
     l) Irza tecavüz etmek,
     m) Güvenlik kuvvetleri tarafından aranılan kiĢileri saklamak veya barındırmak,
     n) Derslere veya sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına herhangi bir Ģekilde engel olmak,
dersteki öğrencileri dıĢarıya çıkarmak, çıkmaya kıĢkırtıcı veya zorlayıcı davranıĢlarda bulunmak,
     o) Bir kiĢiye veya bir guruba her ne sebeple olursa olsun iĢkence yapmak veya yaptırmak,
     ö) Bayrak törenlerini engelleyici tutum ve davranıĢta bulunmak veya tören esnasında gereken saygıyı
kasıtlı olarak göstermemek.
     ÖNGÖRÜLMEMĠġ DĠSĠPLĠN SUÇLARI :
     Madde 11. Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları
itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.
     DĠSĠPLĠN SUÇUNUN TEKERRÜRÜ :
     Madde 12. Disiplin cezası verilmesine sebep olmuĢ bir fiil veya halin öğrencilik süresince tekerrüründe bir
derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin
cezalarının üçüncü uygulamasında da bir derece ağır ceza verilir.
                             53
     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
     Disiplin SoruĢturması
     SORUġTURMA YAPTIRMAYA YETKĠLĠ AMĠRLER :
     Madde 13. Disiplin soruĢturması yaptırmaya yetkili amirler;
     a) Toplu, süreklilik arzeden ve/veya müĢterek alan veya mekanlarda öğrenci olayları ile ilgili olarak
Üniversite Rektörleri,
     b) Fakülte öğrencilerinin iĢlemiĢ oldukları disiplin suçlarından dolayı Dekan,
     c) Enstitü öğrencilerinin iĢlemiĢ oldukları disiplin suçlarından dolayı Enstitü Müdürü,
     d) Yüksekokul öğrencilerinin iĢlemiĢ oldukları disiplin suçlarından dolayı Yüksekokul Müdürü,
     e) Konservatuvar öğrencilerinin iĢlemiĢ oldukları disiplin suçlarından dolayı Konservatuvar Müdürü.
     SoruĢturma yaptırmaya yetkili amirler, soruĢturmayı bizzat yapabileceği gibi, soruĢturmacı veya
soruĢturmacılar tayin etmek suretiyle de yaptırabilirler.
     Toplu veya süreklilik arzeden öğrenci eylemleri ile ilgili olarak rektörün görevlendireceği bir öğretim
üyesinin baĢkanlığında: fakülte, enstitü, yüksekokul ve varsa konservatuar öğretim elemanlarından oluĢan, olayın
kapsam ve niteliğinin gerektirdiği sayıda üyeden inceleme ve soruĢturma kurulu teĢkil edilir. Bu kurul meydana
gelen öğrenci olaylarının sebeplerini ve tekerrürün önlenmesi için alınması gereken tedbirleri bir rapor halinde
rektöre sunar.
     Ayrıca, yapacağı soruĢturma sonucunda suçlu oldukları tespit edilen öğrenciler hakkında verilecek uyarma,
kınama ve Yükseköğretim kurumlarından bir haftadan bir ay'a kadar uzaklaĢtırma cezaları için yetkili disiplin
amirine, Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaĢtırma cezası ile yükseköğretim kurumundan
çıkarma cezaları için Üniversite Disiplin Kuruluna teklifte bulunur.
     SORUġTURMANIN SÜRESĠ :
     Madde 14. Disiplin soruĢturmasına olayın öğrenilmesini müteakip bir ay içinde baĢlanır. SoruĢturmanın;
soruĢturmacı tayini suretiyle yapılması halinde, soruĢturma kararı geciktirilmeden soruĢturmacıya bildirilir.
SoruĢturma, onay tarihinden itibaren iki ay içinde sonuçlandırılır.
     SoruĢturmanın bu süre içerisinde bitirilememesi halinde soruĢturmacı, gerekçeli olarak ek süre verilmesi
talebinde bulunur. SoruĢturma emrini veren disiplin amiri uygun bulduğu takdirde soruĢturma süresini uzatabilir.
     SORUġTURMANIN YAPILIġ ġEKLĠ :
     Madde 15. SoruĢturmacı tanık dinler, keĢif yapabilir ve bilirkiĢiye baĢvurabileceği gibi bunları
gerektiğinde istinabe suretiyle de yaptırabilir. Her soruĢturma iĢlemi bir tutanakla tespit olunur. Tutanak; iĢlemin
nerede ve ne zaman yapıldığı, iĢlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmıĢ ise, soruları ve cevapları belirtecek
Ģekilde düzenlenir ve soruĢturmacı katip ile ifade sahibi veya keĢif sırasında hazır bulundurulanlar veya belge
sorumlularınca imzalanır. Ġstinabe talimatında Ģahidin hüviyeti, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler iyice belirtilir.
Tanığa usulüne uygun olarak yemin ettirilir ve yaptırılan yeminin Ģekli de yazılır.
     Yükseköğretim kurumlarının bütün personeli; soruĢturmacıların istedikleri her türlü bilgi, dosya ve baĢka
belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın vermeye ve istenecek yardımları yerine getirmeye mecburdurlar.
                             54
     SAVUNMA HAKKI :
     Madde 16.
     a) Hakkında disiplin soruĢturması açılan öğrenciye atfedilen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını
yapacağı tarihten en az yedi gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda; öğrenciden belirtilen gün, saat ve yere,
savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenilir. Tebligat yapılmasının mümkün olmadığı hallerde, öğrencinin
savunmasını yapmak üzere soruĢturmacıya baĢvurması hususu, mensubu bulunduğu kuruluĢun belirli yerlerinde ilan
olunur.
     b) Öğrenciye yollanacak davetiyede; çağrıya özürsüz olduğu halde uymadığı veya özürünü zamanında
bildirmediği takdirde, savunmadan vazgeçmiĢ sayılacağı ve diğer delillere dayanılmak suretiyle hakkında gerekli
kararın verileceği kaydolunur.
     c) Makbul sayılan bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaĢılan öğrenciye
yeniden uygun bir süre verilir veya belirtilecek bir süre içinde yazılı savunmasını göndermesi istenir. Tutuklu
öğrencilere savunmalarını yazılı olarak gönderebileceği duyurulur.
     d) Her türlü tebligat iĢlerinde; bu yönetmeliğin 35.ve 37.maddeleri hükümleri uygulanır.
     e) SoruĢturma; öğrencinin kendini gereği gibi savunmasına imkan verecek Ģekilde yürütülür. Ancak
savunma bahanesiyle soruĢturmanın uzatılmasına imkan verilmez.
     SORUġTURMA RAPORU :
     Madde 17. SoruĢturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda; soruĢturma onayı, soruĢturmaya
baĢlama tarihi, soruĢturulanın kimliği, suç konuları, soruĢturmanın safhaları, deliller, alınan savunma özetlenir. Her
suç maddesi ayrı ayrı tahlil edilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartıĢılır, uygulanacak disiplin cezası
teklif edilir. Varsa, belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. SoruĢturma raporu,
dosya ile birlikte soruĢturmayı açan mercie tevdi edilir.
     SORUġTURMA SÜRESĠNDEKĠ TEDBĠR :
     Madde 18. SoruĢturmacılar; zaruri gördükleri takdirde soruĢturma süresince, sanık öğrencilerin
yükseköğretim kurumu binalarına girmesinin yasaklanması hususunda karar verilmesini disiplin soruĢturmasını
yaptırmaya yetkili merciden isteyebilirler. Yetkili mercinin kararı uygulanır.
     Öğrencinin, disiplin suçunu iĢledikten sonra yükseköğretim kurumu    içinde  yer  değiĢtirmesi  veya
yükseköğretim   kurumunu değiĢtirmiĢ bulunması veya yükseköğretim kurumundan her ne sebeple olursa olsun
ayrılmıĢ olması, soruĢturma açılmasına, devamına ve gerekli kararların alınmasına engel teĢkil etmez.
     CEZA KOVUġTURMASI ĠLE DĠSĠPLĠN KOVUġTURMASININ BĠR ARADA YÜRÜTÜLMESĠ
     Madde 19. Aynı olaydan dolayı, öğrenci hakkında ceza kovuĢturmasının baĢlamıĢ olması, disiplin
kovuĢturmasını geciktirmez.
     Sanığın; ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması disiplin cezasının uygulanmasına engel teĢkil
etmez.
                              55
     SORUġTURMANIN SONUÇLANDIRILMASI :
     Madde 20.
     a) SoruĢturma raporu ve dosyası fakültelerde dekan, enstitü, konservatuar ve yüksekokullarda müdür
tarafından incelenerek ya doğrudan sonuçlandırılır veya yetkili disiplin kuruluna derhal verilir. Disiplin kurulu
dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruĢturma evrakına göre kararını bildirir.
     b) SoruĢturma dosyasını inceleyen dekan, müdür veya disiplin kurulu gerekli görürse noksan saydığı belirli
soruĢturma iĢlemlerinin tamamlanmasını aynı soruĢturmacıdan veya disiplin kurulunun bir üyesinden isteyebilirler.
     Madde 21. Disiplin cezalarından;
     a) Uyarma, kınama ve yükseköğretim kurumlarından bir haftadan veya bir ay'a kadar uzaklaĢtırma cezaları
doğrudan doğruya ilgili fakülte dekanı, enstitü, konservatuvar veya yüksekokul müdürünce,
     b) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaĢtırma cezası ile yükseköğretim kurumundan
çıkarma cezaları, yetkili disiplin kurulunca verilir.
     Üniversite, Fakülte, Enstitü, Konservatuvar ve Yüksekokul Yönetim Kurulları aynı zamanda kendi
kurumlarının disiplin kurulu görevini de yapar.
     DĠSĠPLĠN KURULUNUN TOPLANMASI :
     Madde 22. Disiplin Kurulu, baĢkanın çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır.
     KURUL ÇALIġMALARININ DÜZENLENMESĠ :
     Madde 23. Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması, kurul çalıĢmalarının düzenli
yürütülmesi, baĢkan tarafından sağlanır.
     TOPLANTI NĠSABI :
     Madde 24. Disiplin Kurulu olarak Yönetim Kurulunun toplantı nisabı, kurul üye tam sayısının yarıdan
fazlasıdır.
     RAPORTÖRLÜK :
     Madde 25. Kurullarda raportörlük görevi, baĢkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Raportör
üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç iki gün içinde tamamlar ve hazırlayacağı raporu baĢkana sunar.


     GÖRÜġME USULÜ :
     Madde 26. Kurulda; raportörün açıklamaları dinlendikten sonra iĢin görüĢülmesine geçilir. Kurul gerek
görürse soruĢturmacıları da dinleyebilir. Konunun aydınlandığı ve görüĢmelerin yeterliliği sonucuna varıldığında
oylama yapılır ve karar baĢkan tarafından açıklanır.
     OYLAMA :
     Madde 27. Disiplin kurullarında her üye oyunu kabul veya red oyuyla vermekle görevlidir. Çekimser oy
kullanılmaz. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
     Oyların eĢitliği halinde, baĢkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan
bir tutanakla saptanır.
                              56
     KARAR :
     Madde 28. Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya disiplin kurulu; soruĢturma raporunda önerilen cezayı
kabul edip etmemekte muhtardır, gerçeklerini göstermek kayıt ve Ģartıyla lehe veya aleyhe baĢka bir disiplin
cezası da verebilir.
     KARAR SÜRESĠ :
     Madde 29. Disiplin cezası vermeye yetkili amirler; uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir
haftadan bir ay'a kadar uzaklaĢtırma cezalarını, soruĢturmanın tamamlandığı günden itibaren beĢ gün içinde
vermek zorundadırlar.
     Diğer disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde, dosya, derhal disiplin kuruluna havale edilir.
Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten en geç on gün içinde karar vermek zorundadır.
     DĠSĠPLĠN CEZASI VERĠLĠRKEN DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR :
     Madde 30.
     a) Disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler ile disiplin kurulları; bu cezalardan birini tayin ve takdir
ederken, disiplin suçunu oluĢturan fiil ve hareketlerin ağırlığını, sanık öğrencinin hangi maksatla hareket ettiğini ve
amacını, daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını, davranıĢ, tavır ve hareketlerini, iĢlediği fiil ve yaptığı hareket
dolayısıyla nedamet duyup duymadığını dikkate alırlar.
     b) BaĢka yükseköğretim kurumu öğrencileri ile birlikte, kendi yükseköğretim kurumunda disiplin suçu
iĢlenmesi halinde bir üst derece disiplin cezası verilir.
     c) Toplu olarak iĢlenen disiplin suçlarında; suçluların münferiden tesbit edilemediği hallerde, topluluğu
oluĢturan öğrencilerin her birine yetkili amir veya kurullarca uygun görülecek cezalar verilir.


     DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
     Uygulama ve Ġtiraz
     CEZALARIN BĠLDĠRĠLMESĠ :
     Madde 31. Disiplin soruĢturması sonunda verilen ceza, soruĢturma yaptırmaya yetkili amir tarafından:
     a) Hakkında disiplin soruĢturması yapılan öğrenciye,
     b) Öğrencinin ana veya babası, yoklukları halinde öğrencinin göstermiĢ bulunduğu en yakın aile mensubuna,
     c) Ceza alan öğrenciye burs veya kredi veren kamusal veya özel kuruluĢ veya kiĢilere,
     ç) Yükseköğretim kuruluna,
     d) Üniversiteden çıkarma cezası verildiği takdirde, yukardakilerine ilaveten:
     1- Bütün Yükseköğretim kurumlarına,
     2- Emniyet makamlarına,
     3- Ġlgili askerlik Ģubelerine,
     4- Yükseköğretim kuruluna (ÖSYM BaĢkanlığına) yazılı olarak bildirilir.
     Disiplin cezaları; gerekirse ilgili yükseköğretim kurumunda veya bunlara bağlı kuruluĢlarda, ilan yoluyla da
tebliğ edilebilir.
                              57
      UYGULAMA :
      Madde 32. Yetkili merci veya kurul kararlarında hangi tarihten itibaren uygulanacağı hususu
belirtilmedikçe, disiplin cezaları verildikleri tarihten uygulanır.
      ĠTĠRAZ SÜRESĠ VE ĠDARĠ YARGI YOLU :
      Madde 33. Disiplin amirlerince verilen uyarma ve kınama cezaları ile bir haftadan bir aya kadar veya
disiplin kurullarınca kararlaĢtırılan bir veya iki yarıyıl için yükseköğretim kurumundan uzaklaĢtırma cezalarına karĢı
herhangi bir üst idare mercie itiraz edilemez. Bu yönetmelikte yer alan cezalara karĢı idari yargı yoluna
baĢvurulabilir.
      Disiplin kurulları tarafından verilen yükseköğretim kurumundan çıkarma kararına karĢı on beĢ gün içinde
Üniversite Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir.
      Ġtiraz halinde, itiraz mercii olan Üniversite Yönetim Kurulu, kararı inceleyerek verilen cezayı aynen kabul
veya reddeder.
      Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red gerekçesini gözönünde bulundurarak itirazı
karara bağlar.
      Üniversite Yönetim Kurulunca alınan ve öğrencinin aleyhine sonuçlanan kararlara karĢı idari yargı yolu
açıktır.
      ZAMAN AġIMI :
      Madde 34. Bu yönetmelikte sayılan disiplin suçu niteliğindeki fiil ve halleri iĢleyen öğrenciler hakkında bu
fiil ve hallerin iĢlenildiğinin soruĢturmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren:
      a) Uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir ay'a kadar uzaklaĢtırma cezalarında bir
ay içinde,
      b) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaĢtırma ile yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezalarında altı ay içinde,
      disiplin soruĢturmasına baĢlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aĢımına uğrar.
      Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin iĢlendiği tarihten itibaren, nihayet iki yıl içinde disiplin cezası
verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zaman aĢımına uğrar. Ancak, disiplin amir veya kurulu, bir adli yargı
hükmüne ihtiyaç duyduğu hallerde; bu zaman aĢımı süresi adli yargı hükmünün kesinleĢtiği günden itibaren baĢlar.
Anılan ihtiyaç, yetkili disiplin amir veya kurulunun alacağı bir ara kararı ile tespit edilir.


      BEġĠNCĠ BÖLÜM
      ÇeĢitli Hükümler
      TEBLĠGAT VE ADRES BĠLDĠRME:
      Madde 35.
      a) Disiplin kovuĢturması dolayısıyla her türlü tebligat, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt esnasında
bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak veya tebliğ varakası ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle
tamamlanmıĢ sayılır.
      b) Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi değiĢtirdikleri halde bunu mensubu bulundukları
kurumlara kaydettirmemiĢ bulunan veya yanlıĢ veya eksik adres vermiĢ olan öğrenciler, yükseköğretim kurumunda mevcut
adreslerine tebligatın yapılmıĢ olması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.
                               58
     DOSYA TESLĠMĠ
     Madde 36. Disiplin soruĢturmasına ait dosyalar, dizi pusulasıyla birlikte teslim edilir ve alınır. Dizi pusulasının
altında teslim eden ve alanın imzaları bulunur.
     YAZIġMA ġEKLĠ
     Madde 37. KiĢilerle olan yazıĢmalar iadeli taahütlü olarak yapılır. Evrakın elden verilmesi halinde imzalı belge,
dosyasında saklanır.
     35. maddedeki tebliğ Ģekli saklı kalmak üzere, diğer hususlarda 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
     YASAKLAR
     Madde 38. SoruĢturmanın her safhasında gizlilik esastır. Buna uymayanlar hakkında idari iĢlemlerle birlikte,
duruma göre bu yönetmeliğin veya "Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin
Yönetmeliği" nin hükümleri uygulanır.
     YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
     Madde 39. 13.Nisan.1974 tarih ve 14857 sayılı Resmi Gazate'de yayınlanmıĢ bulunan "Üniversite Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıĢtır.


     GEÇĠCĠ MADDE
     1- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce iĢlenmiĢ bulunan ve disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller
hakkında, bu konuları düzenleyen ve daha önce mer'i olan ceza hükümleri uygulanır.
     Bu yönetmeliğin, 34.maddesinde disiplin kovuĢturmasına baĢlama ile ilgili zaman aĢımı sürelerine iliĢkin hükümler,
bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce iĢlenen fiil ve hallere uygulanmaz. Ancak, bu yönetmeliğin yayımından önce
iĢlenmiĢ fiil ve hallere iliĢkin iĢlemler, yayım tarihinden itibaren iki yıl içinde sonuçlandırılır.
     YÜRÜRLÜK
     Madde 40. Bu yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. (13 Ocak 1985 tarih ve
18634 sayılı Resmi Gazete)
Not: Bu yönetmeliğin 13. ve 21.maddeleri 31 Mayıs 1998 tarih ve 23358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak değiĢiklik
yapılmıĢtır.
     YÜRÜTME
     Madde 41. Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanı tarafından yürütülür.
NOT: Bu yönetmeliğin 13,14,16(a),20(a) maddeleri değiĢtirilerek 8 Haziran 2006 tarihinde 26192 sayı ile resmi
gazetede yayınlanmıĢtır.
                                59
          ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠNĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ


    Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde temel tıp eğitiminin amacı ‗tüm toplumun sağlık düzeyini
yükseltebilecek, nitelikli hekimler yetiĢtirmek‘ tir.

    Bu amaç doğrultusunda ÇÜTF öğretim üyeleri tarafından belirlenen öğrenim hedefleri aĢağıdaki Ģekilde
sıralanmıĢtır.

Fakültemiz mezunu hekimler:

1- Bilimsel düĢünce felsefesini kavrayarak kuĢkucu akla sahip olmalı ve hekimliği bir yaĢam biçimi olarak
algılayabilmeli,
2- Bilgiye ulaĢma yollarını tanımlayabilmeli ve bu yolları kullanarak yaĢam boyu öğrenmeyi hedeflemeli,
3- Mesleğini sevmeli, geleceğe dair mesleğini geliĢtirecek hedefleri olmalı, mesleki geliĢiminin yanı sıra kültürel,
sanatsal ve sosyal geliĢimine özen göstermeli,
4-Ülkenin sağlık sorunlarına karĢı duyarlı olmalı ve bunlara çözüm aramalı, toplumsal öncelikleri en az kendi
bireysel öncelikleri kadar önemsemeli, hümanist ve etik değerlere sahip çıkmalı, tüm biyolojik varlıkların yaĢam
haklarına saygılı olmalı,
5-Ekip çalıĢmasına önem vermeli, ekibin bir parçası olabilme becerilerini geliĢtirebilmeli gerekirse bir ekibi
yönetebilecek ve yönlendirebilecek bilgi ve beceriye sahip liderlik özelliklerini geliĢtirmeli,
multidisipliner ve multisektöryel çalıĢabilmeli,
6- Kriz yönetiminde sorumluluk alma, problem çözme, organizasyon yapabilme, kaynak ve zamanı etkin
kullanabilme özelliklerini geliĢtirmeli,
7-Hastalar, meslektaĢları ve toplumun diğer kesimleriyle etkili iletiĢim kurabilmeli, bu anlamda dili iyi
kullanabilmeli, etkin dinleme becerisine sahip olmalı, empati yapabilmeli, güler yüzlü, saygılı olmalı ve hasta ile
iĢbirliği yapabilmeli,
8-Birinci basamakta bireyin ve çevrenin sağlığına yönelik sorunların farkında olabilmeli, bunlara çözüm
arayabilmeli ve koruyucu hekimlik hizmeti yürütebilmeli, sık görülen hastalıkların tanısını koyabilmeli, tedavi
edebilmeli, izlemeli ve uygun sevk zincirini kullanarak doğru yönlendirebilmeli, temel sağlık mevzuatını bilmeli,
9-Epidemiyolojik verileri yorumlayabilmeli, sağlık kayıt sistemlerini tanıyabilmeli, bunlara yönelik kiĢisel ve
ulusal veri toplamayı, kaydetmeyi, rapor haline getirmeyi bilmeli bu bağlamda biliĢim teknolojini kullanabilmeli,
10-Hekimlik sanatının temel taĢları olan iyi öykü alma, fizik muayene ve temel laboratuar analizlerini
uygulayabilme, ayırıcı tanı yapabilme, akılcı tanı ve akılcı tedavi planlama, hastayı ve hastalığı yönetme, doğru
yönlendirme ve ilk yardım konularında yeterli düzeyde bilgi, beceri ve tutum sahibi olmalı,
11- Akademik çalıĢmalar ve bilgilerinin güncelleĢtirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı tıp yöntemlerini
kullanmayı bilmeli ve hastanın tedavisinde; hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı
değerlendirerek karar vermeyi ilke edinmeli,
12-Bir yabancı dili mesleki bilgi ve becerilerini geliĢtirmek amacıyla kullanabilecek düzeyde iyi bilmeli,
13-Ulusal ve evrensel değerlere sahip çıkarak Atatürk ilkelerini özümsemeli; kendi ruh ve beden sağlığına
gösterdiği özen, tutum ve davranıĢlarıyla çağdaĢ ve laik bir örnek olmalı ve toplum eğitimine katkıda
bulunmalıdır.
                            60
PREKLĠNĠK (ĠLK 3 YIL) DÖNEMĠ AMAÇ VE ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ:

AMAÇ: Bu üç yılın sonunda tıp fakültesindeki öğrenciler;

1-Bugün veya gelecekte kullanacağı tıbbi uygulamaların temelini      oluĢturacak,temel bilimlerin ve klinik
disiplinlerin ana prensiplerini ve anahtar kavramlarını tanımlayabilmeli,
2-Bugün veya gelecekte tıbbi uygulamada kullanacağı epidemiyoloji, biyoistatistik, halk sağlığı, finans, etik,
davranıĢ bilimleri , beslenme, koruyucu hekimlik ve tıbbi yaklaĢımın sosyo kültürel yönleri gibi diğer alanların
prensip ve temel kavramlarını bilmeli,
3-Hastayı sözlü veya yazılı olarak bilgilendirebilmeli, tam bir anamnez ve fizik muayene yapabilmeli.

BU AMACA ULAġMAK ĠÇĠN BELĠRLENEN ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ:
Ġlk üç yılın sonunda öğrenciler aĢağıdaki bilgi beceri ve tutumlara sahip olmalıdırlar.

Bilgiler:

1-Tıbbi terminolojiye hakim olmalı
2-Klinikte kullanılacak temel bilgilerle donanmıĢ olmalı
3-Normal insan vücudu , iĢleyiĢi, fertilizasyondan yaĢlanma ve ölüme kadar normal fizyolojik süreci bilmeli
4-Hastalıkların oluĢ mekanizmalarını, patolojik kavramları, nedenlerini özümsemeli
5-Sağlık ve hastalığa hangi faktörlerin etki ettiğini bilmeli, Ġnsan sağlığını kötü etkileyen çevresel faktörleri
ve bu etkileri azaltma yollarını sayabilmeli
6-Sağlıklı yaĢam ve koruyucu hekimlik kavramları hakkında bilgi sahibi olmalı
7-Hastalıklardan korunma yollarını ve aĢıları bilmeli
8-Aile planlaması kavramını ve yöntemlerini bilmeli
9-Enfeksiyon hastalıklarını , yayılma yollarını ve tanısal testlerini bilmeli
10-Klinikte kullanılabilecek laboratuvar tetkikleri bilmeli
11-Mesleğinde farmakolojinin yerini ve önemini bilmeli
12-Hasta ve hekimin hak ve sorumluluklarını bilmeli
13-Sağlık ekonomisi ve iĢletmeciliği temel kavramları hakkında fikir sahibi olmalı ve yöntemlerini bilmeli
14-Tıbbi kayıt tutmanın önemini ve temel bioistatistik kavramlarını bilmeli
15-Etik ve deontoloji kavramını bilmeli
16-Ülkenin sağlık politikalarını bilmeli
17-Mesleği ile ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmeli
18-Hijyen kavramını bilmeli
19-Atatürk ilkelerini bilmeli

Beceriler:

1-Dinleme, kaydetme, öğrenme yöntemlerini bilmeli
2-Öğrendiklerini öğretebilmeli
3-Bilgiye ulaĢabilmeli
4-Sentez ve analiz yapabilmeli, problem çözebilmeli
5-Toplumla ,arkadaĢlarıyla, öğretim üyeleriyle iyi iletiĢim kurabilmeli
6-Tükçeyi iyi kullanmalı ve kendini hem yazılı hem sözlü olarak iyi ifade edebilmeli
7-Temel iĢleyiĢle klinik arasında nedensel iliĢki kurabilmeli
8-Klinikte kullanacağı temel becerileri maket üzerinde uygulayabilmeli
9-Mikroskop kullanabilmeli
                            61
10-Ġyi rol model olmayı öğrenmeli
11-Hijyen kurallarını uygulamalı
12-Temel yaĢam desteği verebilmeli
13-Sorumluluk alabilmeli, ekip içerisinde çalıĢabilmeli
14-Anamnez alabilmeli, dosya hazırlayabilmeli ve sunabilmeli
15-Bilimsel poster hazırlayabilmeli ve sunabilmeli

Tutumlar:

1-Sosyal ve psikolojik olarak kendini tanımalı
2-Hekim olmanın özgüvenini taĢımalı,
3-Hekimliği evrensel boyutta algılayabilmeli
4-Ġnsanı bio-psiko-sosyal varlık olarak algılamalı ve tüm canlıları sevmeli
5-Kitap okuma ve literatür takip etme alıĢkanlığı edinmeli
6-Sorgulayıcı, eleĢtirici ve araĢtırıcı olmalı
7-Kendisini kültürel, sosyal ve sanatsal alanda geliĢtirmeye açık olmalı
8-PaylaĢımcı, güven verici bir lider özellikleri olmalı
9-YaĢam boyu öğrenme kavramını benimsemeli.
                            62
  ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
2009-2010 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠM
           63
KÜÇÜK GRUP ETKĠNLĠKLER TAKVĠMĠ
       64
DÖNEM I  65
66
BEYAZ ÖNLÜK ANDI
   67
         ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
     2009-2010 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI DÖNEM I DERS SAATLERĠ


S.NO:  DERSLER             TEORĠK   PRATĠK  TOPLAM

 1   AĠLE HEKĠMLĠĞĠ            4    --    4

 2   ANATOMĠ               52   54    106

 3   BĠYOĠSTATĠSTĠK ve BĠLGĠSAYAR     10    --    10

 4   BĠYOKĠMYA              126   33    159

 5   DAVRANIġ BĠLĠMLERĠ          14    --    14

 6   FĠZYOLOJĠ              40   12    52

 7   HALK SAĞLIĞI             7    --    7

 8   HĠSTOLOJĠ-EMBRĠYOLOJĠ        42   37    79

 9   MEDĠKAL ENFORMATĠK          10   20    30

 10   MĠKROBĠYOLOJĠ            33    5    38

 11   PARAZĠTOLOJĠ             4    --    4

 12   TIBBĠ BĠYOLOJĠ ve GENETĠK      114   30    144

 13   TIBBĠ ETĠK VE DEONTOLOJĠ       12    --    12

 14   TIBBĠ FĠZĠK ve BĠYOFĠZĠK       44   12    56
TOPLAM                    512   203   715
 15   PRATĠK UYGULAMALAR
     BECERĠ LABORATUVARI                   10
     KURUM ZĠYARETĠ                      8
     ĠLK YARDIM KURSU                     8
     ĠLK ADIM VE ĠLETĠġĠM KURSU              2 Gün

 16   FĠLM GÖSTERĠMĠ VE VAKA TAKDĠMLERĠ           11
 17   ORTAK ZORUNLU DERSLER
     ATATÜRK ĠLKELERĠ ve ĠNKILAP TARĠHĠ           60
     TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI                 60
                  68
          ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
           DÖNEM I AMAÇ VE ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ

AMAÇ    Öğrenciler 7 hafta sonunda, Organizmadaki makromoleküllerin yapı ve iĢlevini
      tanımlayabilecek, hücrenin ve elemanlarının yapısı ve iĢlevi hakkında bilgi
      edinecekler, ÇağdaĢ sağlık kavramlarını bilerek sağlıkta bilgi toplamanın
      önemini kavrayacak, bilgiye ulaĢma ve bilgiyi kullanmanın yollarını öğrenecektir.
      1. Organik bileĢiklerin kimyasal yapısını tanımlayabilecek,
ÖĞRENĠM   2. DeriĢim, ph ve tampon kavramlarını tanımlayabilecek,
HEDEFLERĠ  3. Aminoasit, protein, karbonhidrat, nükleik asit, vitamin, lipit ve enzimlerin
        biyokimyasal yapısını tanımlayabilecek,
      4. Canlının ortaya çıkıĢı ve evrimi ile ilgili genel kavramlar ile prokaryotik ve
        ökaryotik canlıların özelliklerini tanımlayabilecek,
      5. Hücre ve çevre iliĢkilerini anlayabilecek,
      6. Farklı canlıların özelliklerinin karĢılaĢtırılmasında ölçekleme çarpanını
        kullanmayı öğrenecek, iki canlının yüzey ve hacimle değiĢen özelliklerini
        doğru bir Ģekilde karĢılaĢtırabilecek, bebeğin neden daha çok yemesi ve
        su içmesi gerektiğini anlayabilecek,
      7. Vücuda dıĢtan ve içten etki eden kuvvetler, denge, enerji ve metabolik
        hız arasındaki iliĢkileri öğrenecek,
      8. Vücudumuzda kemik-eklem-kas üçlüsünün kaldıraç modellerini öğrenecek;
        kas-kemik ve eklemlerde oluĢabilecek kuvvetleri kestirebilecek,
      9. Bir biyolojik katı olan kemiğin dayanma gücünü öğrenecek, eğilme ve
        düĢmelerde kemiklerin üstüne binen kuvvetleri kabaca hesaplayabilecek,
        bel fıtığı oluĢumunun temellerini öğrenecek,
      10. DüĢme ve çarpmalarda kırık ve hasarların en aza indirilme yollarını
        tanımlayabilecek, boyunluk, emniyet kemeri ve hava yastığının önemini
        öğrenecek,
      11. Balistokardiyografinin temellerini öğrenecek,
      12. Sıcaklık ve ısı arasındaki farkı, gazlarda basınç-hacim-sıcaklık arasındaki
        iliĢkileri, kısmi basınç ve bağıl nem kavramlarının anlamlarını bilecek,
      13. AkıĢkanların genel özelliklerini sayabilecek, hidrostatik basınç, debi ve
        akıĢ direnci kavramlarını ve bunların dolaĢım sistemine nasıl
        uygulanabileceklerini öğrenecek,
                      69
14.  Sıvıların viskozite ve yüzey gerilimi özelliklerini öğrenecek ve bunları
   dolaĢım ve solunum sistemine uygulayabilecek,
15.  Vücudun ısı aktarım yollarını öğrenecek, suyun ısı aktarım ve vücudun
   sıcaklık kontrolündeki önemini kavrayacak
16.  Veri ve Enformasyon kavramlarını bilecek, veri toplamanın kayıt tutmanın
   önemini kavrayacak, tıpta karar verme süreçlerinde mevcut en iyi kanıtı
   kullanma araçlarını tanıyacak
17.  Enformasyon toplayacağı sistemin yapısal özelliklerini anlayabilecek.
18.  Hastanelerde veri toplama ve veriyi enformasyona dönüĢtürme
   yöntemlerini bilecek.
19.  Türkiye‘deki mevcut sistemden bilgi almayı ve sonuca varmayı öğrenecek.
20.  Yapılan aĢıların adlarını sayabilecek,
21.  Halk sağlığı, birinci basamak sağlık hizmeti kavramını ve kurumlarını
   tanımlayabilecek,
22.  Çevre-insan iliĢkisini açıklayabilecek, bölgesinin yerleĢim yeri
   özelliklerini, toplumun özelliklerini, izlediği ailenin özelliklerini
   sıralayabilecek,
23.  ĠletiĢim becerileri kazanarak ve kendini tanıyarak yaratıcılık, liderlik
   özelliklerini geliĢtirecek
24.  Sağlık hizmet sunumundaki kurumlardan nasıl yararlanabilecekleri
   konusunda bilgi sahibi olacak ve gerektiğinde takip ettiği/edeceği birey
   ve ailelere bu konuda danıĢmanlık verebilecektir
25.  Öğrenciler, mikroskop kullanma becerisi kazanacak,
26.  Aminoasit     karbonhidratların   biyokimyasal     tepkimelerini
   değerlendirebilecek,
27.  Bölgesindeki toplum, aile ve bireylerle iliĢki kurabilme becerisini
   kazanabilecek,
28.  Bilgisayar açma kapama ve iĢletim sistemleri, programların temel
   özellikleri, dosya kaydetme kopyalama, depolama yollarını öğrenmeli,
   klavye ve fare kullanma becerisini geliĢtirecek, internete eriĢim yollarını
   öğrenecek
29.  Bilgiye ulaĢma yöntemlerini ve bilgilerini belirli bir düzen içinde saklama
   ve kullanma konularında bilgi ve beceri kazanacaklardır.
                70
         ĠLK ADIM KURSU AMAÇ VE ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ
AMAÇ
      ÇÜTF Dönem 1 öğrencileri 2 günlük kursu sonunda tıp eğitiminin ana ilkelerini
      açıklayabilecek ve insan insana iletiĢimde temel yaklaĢımları
      tanımlayabileceklerdir.


ÖĞRENĠM    ÇÜTF Dönem 1 öğrencileri kurs sonunda;
HEDEFLERĠ
      1-Örgün eğitim ve tıp eğitimi temel ilke farklılıklarını sayabilmeli,
      2-Tıp eğitiminde bilgi, beceri ve tutumun önemini açıklayabilmeli,
      3-Tıp eğitiminde öğrencinin sorumluluklarını vurgulayabilmeli
      4-Sözlü ve sözsüz iletiĢim becerilerini açıklayabilmeli ve bunları etkin bir
      Ģekilde kullanabilmeli,
      5-Yapıcı geri bildirim verebilmeli,
      6-Grup çalıĢmasının önemi hakkında bilgi sahibi olmalıdır,
      7-Çift yönlü iletiĢim ve ilgili dinlemenin önemini tanımlayabilmeli ve etkin bir
      dinleyici olabilmeli.
                      71
      MEDĠKAL ENFORMATĠK EĞĠTĠMĠ AMAÇ VE ÖĞRENĠM HEDEFLERĠAMAÇ
       Sağlıkta bilgi toplamanın önemini kavramalı, bilgiye ulaĢma ve bilgiyi
       kullanmanın yollarını bilmeli.ÖĞRENĠM    TEORĠK
HEDEFLERĠ   1. Veri ve Enformasyon kavramlarını bilmeli, veri toplamanın kayıt tutmanın
       önemini kavramalı, tıpta karar verme süreçlerinde mevcut en iyi kanıtı
       kullanma araçlarını tanımalı.
       2. Enformasyon toplayacağı sistemin yapısal özelliklerini anlayabilmeli
       3. Sağlık Enformasyon sistemleri hakkında genel bilgi sahibi olmalı.
       4. Hastanelerde veri toplama ve veriyi enformasyona dönüĢtürme yöntemlerini
       bilmeli.
       5. Türkiye‘deki mevcut sistemden bilgi almayı ve sonuca varmayı öğrenmeli

       PRATĠK
       TEM I:
       Bilgisayar açma kapama ve Windows programının temel özelliklerini, dosya
       kaydetme, kopyalama, depolama yollarını öğrenmeli, klavye ve fare kullanma
       becerisini geliĢtirmeli, internete eriĢim yollarını öğrenmeli,
       TEM II
       Ġnternette arama yapmayı, veri indirmeyi, kanıta dayalı tıp araçları ve
       yöntemlerini kullanmayı öğrenmeli, internette sağlık ile ilgili ve tıbbi bilgiler
       bulabileceği sitelere girip bilgi almayı öğrenmeli, Sağlığın sayısal bilgiler ile
       değerlendirilmesini kavramalı,
       TEM III:
       Yazılım programlarını kullanarak anket formu düzenlemeyi, epikriz yazmayı,
       rapor düzenlemeyi, ders notu hazırlamayı öğrenmeli,
       TEM IV
       Yazılım programlarını kullanarak veri giriĢi yapabilmeli, basit istatistiksel
       ölçütleri (ortalama oran gibi) hesaplayabilmeli
       TEM V
       Hazırladığı bir araĢtırmanın sonuçlarını tablo, grafik kullanarak rapor haline
       getirebilmeyi öğrenmeli, yazılım programlarını kullanarak etkin sunum yapmayı
       öğrenmeli
       PRATĠKLER
            TEM I : Windows-internet
            TEM II : Ġnternette Sağlık Siteleri
            TEM III : Word
            TEM IV : Excel
            TEM V : Power Point
                       72
          BECERĠ LABORATUVARI AMAÇ VE ÖĞRENĠM HEDEFLERĠAMAÇ    Dönem I öğrencileri beceri laboratuarları uygulamaları sonunda klinikte
      uygulayacakları temel mesleksel becerileri maket üzerinde, hümanist eğitim
      ilkelerine uygun olarak öğreneceklerdir.ÖĞRENĠM   Dönem I öğrencileri bir yıl sonunda;
HEDEFLERĠ  1-El yıkama ve steril eldiven giyme-çıkarma becerisi kazanacaklar,
      2-Beden sıcaklığı ölçebilecekler,
      3-Nabız sayabilecekler,
      4-Kan basıncı ölçebilecekler,
      5-Enjeksiyon yapabilecekler,
      6-Serum takabilecekler,
      7-Kan alabileceklerdir.
                        73
         KURUM ZĠYARETĠ AMAÇ ve ÖĞRENĠM HEDEFLERĠAMAÇ    Dönem I öğrencilerinin gelecekte çalıĢacağı sağlık kurumlarını tanıması ve bu
      kurumlardan nasıl hizmet alınacağı konusunda bilgi sahibi olmalarını
      sağlamaktır.ÖĞRENĠM   1.Sağlık kurumlarının yapısı, iĢleyiĢi ve hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmak
HEDEFLERĠ  2. Gelecekte mesleğini hangi ortamlarda yapacağı konusunda farkındalık
      sağlamak
      3. Sağlık personelinin çalıĢma koĢulları hakkında bilgi sahibi olmak
      4.Bu kurumların hizmetinden nasıl yararlanılacağı konusunda bilgi sahibi
      olmaktır.
                      74
                 ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
             2009-2010 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI I.DÖNEM DERS SAATLERĠ

DÖNEM I KOORDĠNATÖRÜ : Doç.Dr. Ümit LÜLEYAP
         AHEK  ANA  BFĠZ  BĠST  TBĠK  DAV  FĠZ  HSĞ  HĠS  ĠYK  ME  TMĠ  TPA  TBĠO  TET  TPLM
DERS
KURULLARI
Ders Kurulu I   4       10      40         7      -  11        34      106
Teorik       -       2      12         -      8  4        12      38
Pratik
Ders Kurulu II          10      43      10     10              33      106
Teorik              2      15       -     11      4        9      41
Pratik
Ders Kurulu III                20   14               -  16   4  36   6  96
T eorik                    3    -               4  3   -  9    -  19
Pratik
Ders Kurulu IV      38  20       6      12     23      -              99
T eorik          42  12       -       -     21      4              79
Pratik
Ders Kurulu V       14   4   10   17      18     9      -  17      11   6  106
Teorik          12   1    -   3      12     5      4  2      -   -  39
Pratik
TOPLAM       4   106  61   10  159  14  52   7  79   8  31  38   4  144  12  729


KISALTMALAR:
 AHEK   : AĠLE HEKĠMLĠĞĠ
 ANA   : ANATOMĠ
 BĠF   : BĠYOFĠZĠK
 BĠST   : BĠYOĠSTATĠSTĠK ve TIBBĠ BĠLĠġĠM
 DAV   : DAVRANIġ BĠLĠMLERĠ
 FĠZ   : FĠZYOLOJĠ
 HSAĞ   : HALK SAĞLIĞI
 HĠS   : HĠSTOLOJĠ-ve EMBRĠYOLOJĠ
 ĠYK   : ACĠL TIP
 ME    : MEDĠKAL ENFORMATĠK
 TBĠK   : TIBBĠ BĠYOKĠMYA
 TBĠO   : TIBBĠ BĠYOLOJĠ
 TET   : TIP TARĠHĠ ve ETĠK
 TMĠK   : TIBBĠ MĠKROBĠYOLOJĠ
 TPAR   : TIBBĠ PARAZĠTOLOJĠ

TATĠLLER VE ANMA GÜNLERĠ:
29 Ekim 2009      : Cumhuriyet Bayramı
10 Kasım 2009     : Atatürk'ü Anma Töreni
26 Kasım-30 Kasım 2009 : Kurban Bayramı
01 Ocak 2010      : YılbaĢı Tatili
25 Ocak -7 ġubat 2010 : Yarıyıl Tatili
14 Mart 2010      : Tıp Bayramı
23 Nisan 2010     : Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2010     : Emek ve DayanıĢma Günü
19 Mayıs 2010     : Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
                              75
DÖNEM I DERS KURULLARI VE SINAV TARĠHLERĠ:

TEMEL BĠLĠMLER I
     Öğretim     : 01 Ekim-17 Kasım 2009
     Pratik sınav  : 18 Kasım 2009
     Teorik sınav  : 20 Kasım 2009

TEMEL BĠLĠMLER II
     Öğretim     : 23 Kasım 2009- 14 Ocak 2010
     Pratik sınav  : 15 -18 Ocak 2010
     Teorik sınav  : 21 Ocak 2010

TEMEL BĠLĠMLER III
     Öğretim     : 08 ġubat -15 Mart 2010
     Pratik sınav  : 16-17 Mart 2010
     Teorik sınav  : 19 Mart 2010

YARIYIL TATĠLĠ      : 25 Ocak -07 ġubat 2010

TEMEL BĠLĠMLER IV
     Öğretim     : 22 Mart- 04 Mayıs 2010
     Pratik sınav  : 06 Mayıs 2010
     Teorik sınav  : 07 Mayıs 2010

TEMEL BĠLĠMLER V
      Öğretim   : 10 Mayıs- 14 Haziran 2010
      Pratik sınav : 16 Haziran 2010
      Teorik sınav : 18 Haziran 2010
─────────────────────────────────────────
YILSONU SINAVLARI:
Mazeret Sınavları    : 28-29 Haziran 2010
Final Sınavı       : 12-14 Temmuz 2010
Bütünleme Sınavı     : 3-5 Ağustos 2010

HAFTALIK ORTAK ZORUNLU DERS PROGRAMI
Ġngilizce                      Saat
Derslerin BaĢlama Tarihi : 04 Eylül 2009      1430-1615
I.Vize Sınavı      : 22 Ocak 2010       1430-1615
II.Vize Sınavı      : 04 Haziran 2010     1330-1515
Mazeret Sınavı      : 23 Haziran 2010     1000-1200
Final Sınavı       : 09 Temmuz 2010      1000-1200
Bütünleme Sınavı     : 09 Ağustos 2010     1000-1200
                        76
TEMEL BĠLĠMLER I. DERS KURULU

AMAÇ:
Öğrenciler 7 hafta sonunda, Organizmadaki makromoleküllerin yapı ve iĢlevini tanımlayabilecek, hücrenin ve
elemanlarının yapısı ve iĢlevi hakkında bilgi edinecekler, ÇağdaĢ sağlık kavramlarını bilerek sağlıkta bilgi
toplamanın önemini kavrayacak, bilgiye ulaĢma ve bilgiyi kullanmanın yollarını öğrenecektir.

ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ:
1. Organik bileĢiklerin kimyasal yapısını tanımlayabilecek,
2. DeriĢim, ph ve tampon kavramlarını tanımlayabilecek,
3. Aminoasit, protein, karbonhidrat, nükleik asit, vitamin, lipit ve enzimlerin biyokimyasal yapısını
  tanımlayabilecek,
4. Canlının ortaya çıkıĢı ve evrimi ile ilgili genel kavramlar ile prokaryotik ve ökaryotik canlıların özelliklerini
  tanımlayabilecek,
5. Hücre ve çevre iliĢkilerini anlayabilecek,
6. Farklı canlıların özelliklerinin karĢılaĢtırılmasında ölçekleme çarpanını kullanmayı öğrenecek, iki canlının
  yüzey ve hacimle değiĢen özelliklerini doğru bir Ģekilde karĢılaĢtırabilecek, bebeğin neden daha çok yemesi
  ve su içmesi gerektiğini anlayabilecek,
7. Vücuda dıĢtan ve içten etki eden kuvvetler, denge, enerji ve metabolik hız arasındaki iliĢkileri öğrenecek,
8. Vücudumuzda kemik-eklem-kas üçlüsünün kaldıraç modellerini öğrenecek; kas-kemik ve eklemlerde
  oluĢabilecek kuvvetleri kestirebilecek,
9. Bir biyolojik katı olan kemiğin dayanma gücünü öğrenecek, eğilme ve düĢmelerde kemiklerin üstüne binen
  kuvvetleri kabaca hesaplayabilecek, bel fıtığı oluĢumunun temellerini öğrenecek,
10. DüĢme ve çarpmalarda kırık ve hasarların en aza indirilme yollarını tanımlayabilecek, boyunluk, emniyet
  kemeri ve hava yastığının önemini öğrenecek,
11. Balistokardiyografinin temellerini öğrenecek,
12. Sıcaklık ve ısı arasındaki farkı, gazlarda basınç-hacim-sıcaklık arasındaki iliĢkileri, kısmi basınç ve bağıl nem
  kavramlarının anlamlarını bilecek,
13. AkıĢkanların genel özelliklerini sayabilecek, hidrostatik basınç, debi ve akıĢ direnci kavramlarını ve bunların
  dolaĢım sistemine nasıl uygulanabileceklerini öğrenecek,
14. Sıvıların viskozite ve yüzey gerilimi özelliklerini öğrenecek ve bunları dolaĢım ve solunum sistemine
  uygulayabilecek,
15. Vücudun ısı aktarım yollarını öğrenecek, suyun ısı aktarım ve vücudun sıcaklık kontrolündeki önemini
  kavrayacak
16. Veri ve Enformasyon kavramlarını bilecek, veri toplamanın kayıt tutmanın önemini kavrayacak, tıpta karar
  verme süreçlerinde mevcut en iyi kanıtı kullanma araçlarını tanıyacak
17. Enformasyon toplayacağı sistemin yapısal özelliklerini anlayabilecek.
18. Hastanelerde veri toplama ve veriyi enformasyona dönüĢtürme yöntemlerini bilecek.
19. Türkiye‘deki mevcut sistemden bilgi almayı ve sonuca varmayı öğrenecek.
20. Yapılan aĢıların adlarını sayabilecek,
21. Halk sağlığı, birinci basamak sağlık hizmeti kavramını ve kurumlarını tanımlayabilecek,
22. Çevre-insan iliĢkisini açıklayabilecek, bölgesinin yerleĢim yeri özelliklerini, toplumun özelliklerini, izlediği
  ailenin özelliklerini sıralayabilecek,
23. ĠletiĢim becerileri kazanarak ve kendini tanıyarak yaratıcılık, liderlik özelliklerini geliĢtirecek
24. Sağlık hizmet sunumundaki kurumlardan nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgi sahibi olacak ve
  gerektiğinde takip ettiği/edeceği birey ve ailelere bu konuda danıĢmanlık verebilecektir
25. Öğrenciler, mikroskop kullanma becerisi kazanacak,
26. Aminoasit karbonhidratların biyokimyasal tepkimelerini değerlendirebilecek,
                            77
27. Bölgesindeki toplum, aile ve bireylerle iliĢki kurabilme becerisini kazanabilecek,
28. Bilgisayar açma kapama ve iĢletim sistemleri, programların temel özellikleri, dosya kaydetme kopyalama,
  depolama yollarını öğrenmeli, klavye ve fare kullanma becerisini geliĢtirecek, internete eriĢim yollarını
  öğrenecek
29. Bilgiye ulaĢma yöntemlerini ve bilgilerini belirli bir düzen içinde saklama ve kullanma konularında bilgi ve
  beceri kazanacaklardır.
                           78
Dönem I Koordinatörü: Doç. Dr. Ümit LÜLEYAP
Ders Kurulu BaĢkanı: Prof.Dr. Z.Nazan ALPARSLAN
 DERSLER             TEO PRA TOPLAM
 Aile Hekimliği           4  -   4
 Halk Sağlığı            7  -   7
 Medikal Enformatik         11  4   15
 Tıbbi Biyokimya          40  12   52
 Tıbbi Biyoloji           34  12   44
 Biyofizik             10  2   12
 Ġlk Yardım Kursu          -  8   8
 TOPLAM              106  38  144ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
DÖNEM I ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠLK HAFTA DERS PROGRAMI

28 EYLÜL 2009 PAZARTESĠ ( Fakültenin AçılıĢı 1 nolu amfi)
09:00 -16:30      Öğrenci ĠĢleri Müracaat Bölümünden yapılacaklar:
            Anket Uygulaması
            Ders Kayıt Formu doldurulması

29 EYLÜL 2009 SALI (TIP FAKÜLTESĠNĠN AÇILIġI – HASTANE HĠPOKRAT SALONU)
09.00-11.00 Fakülte AçılıĢ Töreni
                KonuĢmalar (Rektör ve Dekan)
                Tıp Fakültesinin Eğitiminin Tanıtımı ( Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı )
                Ödül Töreni
                Beyaz Önlük Giyme Töreni
11.15-12.00 AçılıĢ Dersi : Prof.Dr. Mehmet ÜNAL ( Hasta-Hekim ĠliĢkisi )
12.00 Öğretim Üyeleri- Öğrenci BuluĢması ( TanıĢma Kokteyli )

30 EYLÜL 2009 ÇARġAMBA
09.00-12.00 Üniversite kampüsünün tanıtımı ( Kampüs aracı ile gruplar halinde )
              Üniversite Kütüphanesinin tanıtımı
              Medikososyal Ünitesinin tanıtımı
              Fakültemiz Laboratuarlarının tanıtımı

13:00- 14:00 Dönem I Eğitiminin Tanıtımı (Prof. Dr. Ufuk Ö. Mete, Doç. Dr. Ümit Lüleyap)
14:00     Birinci Sınıf Derslerinin tanıtımı

Dönem I öğrencileri 28-30 Eylül 2009 Programına katılmak zorundadırlar.

Tüm öğrenci velilerimiz 29 Eylül 2009 AçılıĢ Törenine davetlidir.
                           79
1 EKĠM 2009 PERġEMBE
08.30-09.15 KOORD: Ders kurulu amaç ve hedefleri                        N.Alparslan
09.30-10.15 TBĠO1 Bilimsel yöntem ve biyolojik kavramlar                    H.Kasap
10.30-11.15 BĠK1 Biyokimyaya GiriĢ                              K.Aksoy
11.30-12.15 BĠK2 Atom yapısı ve biyokimyasal bağlar                      L.Kayrın
13.30-15.15 Türk Dili
15.30-17.15 Atatürk Ġlke ve Ġnkilapları Tarihi

2 EKĠM 2009 CUMA
08.30-09.15 BĠK3 Atom yapısı ve biyokimyasal bağlar                      L. Kayrın
09.30-10.15 BĠK4 Organik bileĢiklerin kimyasal yapısı                     L. Kayrın
10.30-11.15  HSAĞ1 Halk Sağlığı Temel Kavramları                       H.Demirhindi
11.30-12.15  HSAĞ2 Sosyal Tıp‘ın tarihçesi                          H.Demirhindi
Saat 13.00 de Ġngilizce Dersini veren Öğretim üyesi ile toplantı ve ders kaydı yapılacaktır.

5 EKĠM 2009 PAZARTESĠ
08.30-09.15 TBĠO2      Canlının orijini ve evrimi                    H.Kasap
09.30-10.15 TBĠO3      Canlının orijini ve evrimi                    H.Kasap
10.30-11.15 BFĠZ1      Ölçme anlamlı rakamlar ve SI sistemi               M. Güven
11.30-12.15 BFĠZ2      Ölçme anlamlı rakamlar ve SI sistemi.               M. Güven

6 EKĠM 2009 SALI
09.00-15.30 Ġlk Adım Kursu
NOT: Tüm Öğrencilerin katılımı zorunlu olup telafisi yoktur.

7 EKĠM 2009 ÇARġAMBA
09.00-11.00 Ġlk Adım Kursu ( Hastane Hipokrat Salonu )
11.00-12.00 Kurs Değerlendirmesi ( Ġnteraktif Derslikler )
13.30-15.15 PRATĠK:
MED.ENF (Grup I)
BECERĠ L1 (Grup II)    Doç. Dr. ġeyda ERDOĞAN (Patoloji)
             (EL YIKAMA, ELDĠVEN GĠYME Uz. Dr. Özlem ÖZGÜR (Ped. Enf.)
             Yrd. Doç. Dr. Önder KARAÖMERLĠOĞLU (Halk Sağlığı)
             Yrd. Doç. Dr. AyĢegül Yolga TAHĠROĞLU (Çocuk Ruh Sağ. Hast.)
15.30-17.15 PRATĠK:
MED.ENF (Grup II
BECERĠ L1 (Grup I) GRUP I Doç. Dr. Aysun UĞUZ (Patoloji)
             (EL YIKAMA, ELDĠVEN GĠYME)Doç. Dr. Ahmet Hilal (Adli Tıp)
             Yrd. Doç. Dr. Derya ALABAZ (Ped. Enf.)
             Yrd. Doç. Dr. Ertan KARA (Halk Sağlığı)
8 EKĠM 2009 PERġEMBE
08.30-09.15 TBĠK5     Organik bileĢiklerin kimyasal yapısı            L. Kayrın
09.30-10.15 TBĠK6     Organik bileĢiklerin kimyasal yapısı            L. Kayrın
10.30-11.15 TBĠO4    Canlının orijini ve evrimi                 H.Kasap
11.30-12.15 TBĠO5    Ġnsanın moleküler evrimi                  H.Kasap
13.30-15.15        Türk Dili
15.30-17.15        Atatürk Ġlke ve Ġnkilapları Tarihi
                           80
9 EKĠM 2009 CUMA
08.30-09.15 TBĠO6     Prokaryot kavramı                      O.Demirhan
09.30-10.15 TBĠO7     Prokaryot kavramı                      O.Demirhan
10.30-11.15 TBĠK7     Gazlar                           M.A.Çürük
11.30-12.15 TBĠK8     Eriyikler                          M.A.Çürük
13.30-15.15 PRATĠK:
BECERĠ L1 (Grup III)    Doç. Dr. Aysun UĞUZ (Patoloji)
              (EL YIKAMA, ELDĠVEN GĠYME)Doç. Dr. Ahmet Hilal (Adli Tıp)
              Yrd. Doç. Dr. Derya ALABAZ (Ped. Enf.)
              Yrd. Doç. Dr. Ertan KARA (Halk Sağlığı)
15.30-17.15 PRATĠK
BECERĠ L1 (Grup IV)    Doç. Dr. Önder KARAÖMERLĠOĞLU H.Sağlığı)
              (EL YIKAMA, ELDĠVEN GĠYME) Doç. Dr. ġeyda ERDOĞAN (Pat)i
              Doç. Dr. AyĢegül Yolga TAHĠROĞLU (Çocuk Ruh Sağ. ve Hast.)
              Uz. Dr. Özlem ÖZGÜR (Ped. Enf.)

12 EKĠM 2009 PAZARTESĠ
08.30-11.15 TBĠOL1 (Grup I-II) Laboratuar aletlerinin ve mikroskobun tanıtılması    T.BĠYOLOJĠ
             ve kullanılması
      TBĠKL1(Grup III-IV)Laboratuar tanıtımı ve Spektrofotometrenin kullanımı  BĠYOKĠMYA
13.30-16.15 TBĠOL1 (Grup III-IV)Laboratuar aletlerinin ve mikroskobun tanıtılması   T.BĠYOLOJĠ
             ve kullanılması
      TBĠKL1 (Grup I-II) Laboratuar tanıtımı ve Spektrofotometrenin kullanımı  BĠYOKĠMYA

13 EKĠM 2009 SALI
08.30-09.15 TBĠO8     Ökaryot kavramı                       A.PazarbaĢı
09.30-10.15 TBĠO9     Ökaryot kavramı                       A.PazarbaĢı
10.30-11.15 BFĠZ3     Ölçeklendirme ve canlılarda büyüklük iĢlev iliĢkisi     M. Güven
11.30-12.15 BFĠZ4     Ölçeklendirme ve canlılarda                 M. Güven
13.30-17.15 ĠYK2      Grup I                           Acil Anabilim Dalı

14 EKĠM 2009 ÇARġAMBA
08.30-09.15 TBĠK9     Eriyikler                          M.A.Çürük
09.30-10.15 AHEK1     ÇağdaĢ Sağlık kavramı                    N.Bozdemir
10.30-11.15 HSAĞ3     Koruyucu hekimlik                      F.Tanır
11.30-12.15 HSAĞ4     Birinci basamak hekimliği                  F.Tanır
13.30-15.15 PRATĠK:    MED.ENF (Grup III)
15.30-17.15 PRATĠK:    MED.ENF (Grup IV

15 EKĠM 2009 PERġEMBE
08.30-09.15 TBĠK10    Su ve Asit-Baz kavramı                    L.Kayrın
09.30-10.15 TBĠK11    Su ve Asit-Baz kavramı                    L.Kayrın
10.30-11.15 BFĠZ5     Kuvvet, denge, hareket ve insan vücudu            M. Güven
11.30-12.15 BFĠZ6     Kuvvet, denge, hareket ve insan vücudu            M. Güven
13.30-15.15 Türk Dili
15.30-17.15 Atatürk Ġlke ve Ġnkilapları Tarihi
                            81
16 EKĠM 2009 CUMA
08.30-09.15 TBĠK12     pH ve Tampon Kavramı                     L.Kayrın
09.30-10.15 TBĠK13     pH ve Tampon Kavramı                     L.Kayrın
10.30-11.15 HSAĞ5     Hekimliğin ve sosyal hekimliğin amacı             E.Kara
11.30-12.15 HSAĞ6     Sağlık hizmetlerinde örgütlenme                E.Kara
13.30-17.15 ĠYK2 Grup II                                 Acil Anabilim Dalı

19 EKĠM 2009 PAZARTESĠ
08.30-11.15 TBĠOL2 (Grup I-II) Biyogenez; bakteri hücreleri, maya hücreleri ve mantarlar T.BĠYOLOJĠ
      TBĠKL2 (Grup III-IV) Titrasyon                       BĠYOKĠMYA
13.30-16.15 TBĠOL2 (Grup III-IV) Biyogenez; bakteri hücreleri, maya hücreleri      T.BĠYOLOJĠ
            ve mantarlar
      TBĠKL2 (Grup I-II) Titrasyon                        BĠYOKĠMYA

20 EKĠM 2009 SALI
08.30-09.15 TBĠO10    Ġnsanın ekosistemdeki yeri                   M.Kasap
09.30-10.15 TBĠO11    Ġnsanın ekosistemdeki yeri                   M.Kasap
10.30-11.15 TBĠK14    Biyomoleküller ve Biyokimyasal Yöntemler            M.A.Çürük
11.30-12.15 TBĠK15    Biyomoleküller ve Biyokimyasal Yöntemler            M.A.Çürük
13.30-17.15 ĠYK2 Grup III                                Acil Anabilim Dalı

21 EKĠM 2009 ÇARġAMBA
08.30-09.15 TBĠO12     Ekolojik piramitler ve biyoenerji               M.Kasap
09:30-10.15 TBĠO13     Ġnsan çevre etkiliĢimi                    M.Kasap
10.30-11.15 HSAĞ7     Sağlık mevzuatına giriĢ                    E.Kara
11.30-12.15 TBĠO14    Ġnsan çevre etkiliĢimi                    M.Kasap
13.30-15.15 PRATĠK:
MED.ENF (Grup V)
BECERĠ L1 (Grup VI)    Doç. Dr. Önder KARAÖMERLĠOĞLU (H Sağlığı
              (EL YIKAMA, ELDĠVEN GĠYME) Doç. Dr. ġeyda ERDOĞAN (Pat))
              Doç. Dr. AyĢegül Yolga TAHĠROĞLU (Çocuk Ruh Sağ. ve Hast.)
              Uz. Dr. Özlem ÖZGÜR (Ped. Enf.)
15.30-17.15 PRATĠK:
MED.ENF (Grup VI
BECERĠ L1 (Grup V)     Doç. Dr. Aysun UĞUZ (Patoloji)
              (EL YIKAMA, ELDĠVEN GĠYME) Doç. Dr. Ahmet Hilal (Adli Tıp
              Yrd. Doç. Dr. Ertan KARA (Halk Sağlığı Yrd. Doç. Dr. Derya ALABAZ (Ped. Enf.)

22 EKĠM 2009 PERġEMBE
08:30-09.15 TBĠK16     Aminoasitlerin temel yapısı                  K.Aksoy
09.30-10.15 TBĠK17     Aminoasitlerin temel yapısı                  K.Aksoy
10.30-11.15 BFĠZ7     Kuvvet, denge, harekAet ve insan               M. Güven
11.30-12.15 BFĠZ8     Kuvvet, denge, hareket ve insan                M. Güven
13.30-15.15        Türk Dili
15.30-17.15        Atatürk Ġlke ve Ġnkilapları Tarihi
                          82
23 EKĠM 2009 CUMA
08:30-09.15 TBĠO15     Hücresel makromoleküller                     Ü.Lüleyap
09.30-10.15 TBĠO16     Hücresel sıvılar                         Ü.Lüleyap
10.30-11.15 TBĠK18     Aminoasitlerin temel yapısı                   K.Aksoy
11.30-12.15 TBĠK19     Proteinlerin temel yapısı                    K.Aksoy
13.00-14.30        SMG
14:30-17:00        SERBEST ÇALIġMA

26 EKĠM 2009 PAZARTESĠ
08.30-11.15 TBĠOL3 (Grup I-II) Hayvansal, bitkisel, serbest ve parazitik tek hücrellier   T.BĠYOLOJĠ
      TBĠKL3 (Grup I-II) Aminoasit Kromatografisi                   BĠYOKĠMYA
13.30-16.15 TBĠOL3 (Grup III-IV) Hayvansal, bitkisel, serbest ve parazitik tek hücrellier  T.BĠYOLOJĠ
      TBĠKL3(Grup III-IV) Aminoasit kromatografisi                  BĠYOKĠMYA

27 EKĠM 2009 SALI
08.30-09.15 TBĠK20     Proteinlerin temel yapısı                    K.Aksoy
09.30-10.15 TBĠK21     Proteinlerin temel yapısı                    K.Aksoy
10.30-11.15 TBĠO17     Hücre teorisi                          H.Kasap
11.30-12.15 TBĠO18     Hücre zarı                            H.Kasap
13.30-17.15 ĠYK2 Grup IV                                  Acil Anabilim Dalı

28 EKĠM 2009 ÇARġAMBA
08.30-09.15 TBĠK22     Karbohidrat temel yapısı                     A.Tuli
09.30-10.15 TBĠK23     Karbohidrat temel yapısı                     A.Tuli
10.30-11.15 AHEK2     Biyoedikososyal yaklaĢım                     E.Saatçı
11.30-12.15 AHEK3     Biyomedikososyal yaklaĢım                    E.Saatçı
13.30-17.15        Cumhuriyet Bayramı Resmi Tatil

29 EKĠM 2009 PERġEMBE Cumhuriyet Bayramı Resmi Tatil

30 EKĠM 2009 CUMA
08.30-09.15 ME1      Medikal enformatik: Temel kavramlar               N.Alparslan
09.30-10:15 ME2      Veri ve enformasyon                       N.Alparslan
10.30-11:15 TBĠK24     Karbohidrat temel yapısı                     A.Tuli
11.30-12.15 AHEK4     Aile Sağlık ĠliĢkisi                       E.Akpınar
13.00-14.30        SMG

2 KASIM 2009 PAZARTESĠ
08.30-09.15 TBĠO19   Hücre organelleri                          H.Kasap
09.30-10.15 TBĠO20   Hücre organelleri                          H.Kasap
10.30-11:15 ME3    Yönetim, ve enformasyon                       Z.N.Alparslan
11.30-12.15 ME4    Sistem Kavramı                            Z.N.Alparslan
13.30-17:15      SERBEST ÇALIġMA
                            83
3 KASIM 2009 SALI
08.30-09.15 TBĠO21 Hücre organelleri                       H.Kasap
09.30-10.15 TBĠO22 Hücre iskeleti                         H.Kasap
10.30-11.15 ME5 Sistem Kavramı                          Z.N.Alparslan
11.30-12.15 ME6 Sağlık Enformasyon Sistemi (SES) temel özellikleri        Z.N.Alparslan
13.30-17:15        SERBEST ÇALIġMA
4 KASIM 2009 ÇARġAMBA
08.30-09.15 BFĠZ9     Enerji, güç ve metabolik hız              M. Güven
09.30-10.15 BFĠZ10    Enerji, güç ve metabolik hız              M. Güven
10.30-11.15 TBĠK25    Nükleotid ve nükleik asitlerin yapısı          L.Kayrın
11.30-12.15 TBĠK26    Nükleotid ve nükleik asitlerin yapısı          L.Kayrın
13.30-15.15        PRATĠK
MED.ENF (Grup I)
BECERĠ L2 (Grup II)    Doç. Dr. Mustafa GÜVEN (Biyofizik)
             NABIZ ALMA, Doç. Dr. Selim KADIOĞLU (Deontoloji
             KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ)) Doç. Dr. ġeref ERDOĞAN (Fizyoloji)
             (Doç. Dr. Figen Bezirgen BĠNOKAY (Radyodiagnostik
15.30-17.15        PRATĠK:
MED.ENF (Grup II)
BECERĠ L2 (Grup I)    Doç. Dr. ġükrü UĞUZ (Psikiyatri
             (NABIZ ALMA, Doç. Dr. Pınar KARAKAġ (Anatomi)
             KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ) i Yrd. Doç. Dr. Besim ÖZAYKAN (Fizyoloji)
             Öğr. Gör. Dr. Olcay KIROĞLU (Farmakoloji)

5 KASIM 2009 PERġEMBE
08.30-09.15 TBĠK27     Lipitlerin temel yapısı                 L.Kayrın
09.30-10:15 TBĠK28     Lipitlerin temel yapısı                 L.Kayrın
10.30-11:15 ME7      SES‘de yaklaĢımlar                    Z.N.Alparslan
11.30-12.15 ME8      Hastane enformasyon sistemleri              Z.N.Alparslan
13.30-15.15        Türk Dili
15.30-17.15        Atatürk Ġlke ve Ġnkilapları Tarihi

6 KASIM 2009 CUMA
08.30-09.15 TBĠO23     Hücre zarında diffüzyon                 H.Kasap
09.30-10:15 TBĠO24     Endositoz, ekzositoz                   H.Kasap
10.30-11:15 TBĠK29     Lipitlerin temel yapısı                 L.Kayrın
11.30-12.15 TBĠK30     Vitaminler ve koenzimler                 M.A.Çürük
13.00-14.30        SMG

9 KASIM 2009 PAZARTESĠ
08.30-11.15 TBĠOL4 (Grup I-II) Diffüzyon, ozmoz ve                 T.BĠYOLOJĠ
             Bitkisel hücrelerde plazmoliz, deplazmoliz,
             Fotosentez ve hücre solunumu deneyi
      TBĠKL4 (Grup III-IV) Karbonhidratları tanıma tepkimeleri        BĠYOKĠMYA
13.30-16.15 TBĠOL4(Grup III-IV) Diffüzyon, ozmoz ve                 T.BĠYOLOJĠ
             Bitkisel hücrelerde plazmoliz, deplazmoliz,fotosentez ve
             hücre solunumu deneyi
      TBĠKL4 (Grup I-II Karbonhidratları tanıma tepkimeleri          BĠYOKĠMYA
                           84
10 KASIM 2009 SALI
08.30-10.15 ATATÜRK‘Ü ANMA TÖRENĠ
10.30-11:15 TBĠK31   Vitaminler ve koenzimler                  M.A.Çürük
11.30-12:15 TBĠK32   Vitaminler ve koenzimler                  M.A.Çürük
12:30-17:00       SERBEST ÇALIġMA

11 KASIM 2009 ÇARġAMBA
08.30-09.15 TBĠO25   Hücre yüzeyi özelleĢmeler                O.Demirhan
09.30-10.15 TBĠO26   Hücre bağlantıları                   O.Demirhan
10.30-11.15 TBĠK33   Vitaminler ve koenzimler                M.A.Çürük
11.30-12.15 TBĠK34   Enzimler                        M.A.Çürük
13.30-15.15      PRATĠK
MED.ENF (Grup III)
BECERĠ L2       (Grup IV Yrd. Doç. Dr. Selim KADIOĞLU (Deontoloji)
            (NABIZ ALMA Doç. Dr. Figen Bezirgen BĠNOKAY (Radyodiagnostik)
            KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ Doç. Dr. ġeref ERDOĞAN (Fizyoloji)
            Doç. Dr. Mustafa GÜVEN (Biyofizik)
15.30-17.15      PRATĠK:
MED.ENF (Grup IV
BECERĠ L2       (Grup III) Doç. Dr. ġükrü UĞUZ (Psikiyatri)
            NABIZ ALMA, Doç. Dr. Pınar KARAKAġ (Anatomi)
            KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ) i Yrd. Doç. Dr. Besim ÖZAYKAN (Fizyoloji)
            Öğr. Gör. Dr. Olcay KIROĞLU (Farmakoloji)

12 KASIM 2009 PERġEMBE
08.30-09.15 ME9     Hastane enformasyon sistemleri Uluslararası standartlar  Z.N.Alparslan
09.30-10.15 ME10     Türkiye‘de Sağlık Enf. Sistemleri             Z.N.Alparslan
10.30-11:15 TBĠO27    Hücrede uyarı iletimi                   O.Demirhan
11.30-12:15 TBĠO28    Hücrede uyarı iletimi                   O.Demirhan
13.30-15.15       Türk Dili
15.30-17.15       Atatürk Ġlke ve Ġnkilapları Tarihi

13 KASIM 2009 CUMA
08.30-09.15 TBĠO29    Katabolizma: Hücre solunumu                O.Demirhan
09.30-10.15 TBĠO30    Katabolizma: Hücre solunumu                O.Demirhan
10.30-11.15 TBĠK35    Enzimler                         M.A.Çürük
11.30-12.15 TBĠK36    Enzimler                         M.A.Çürük
13.00-14.30       SMG
14.30-16.15 BFĠZL1    Uygulama

16 KASIM 2009 PAZARTESĠ
08.30-09.15 TBĠO31  Anabolizma: Fotosentez                    O.Demirhan
09.30-10:15 TBĠO32  Anabolizma: Fotosentez                    O.Demirhan
10.30-11.15 TBĠK37  Enzim kinetiği                        M.A.Çürük
11.30-12:15 TBĠK38  Enzim kinetiği                        M.A.Çürük
13.30-14.15 ME11   Türkiye‘de Sağlık Enf. Sistemleri              Z.N.Alparslan
                          85
17 KASIM 2009 SALI
08.30-09.15 TBĠO33  Anabolizma: Fotosentez           O.Demirhan
09.30-10:15 TBĠO34  Kemosentez                 O.Demirhan
10.30-12.15      ENTEGRE OTURUM
13.30-12.15 TBĠK39  Biyolojik sistem. yükseltgenme-indirgenme  L.Kayrın
14.30-15:15 TBĠK40  Enerji metabolizması            L.Kayrın

18 KASIM 2009 ÇARġAMBA PRATĠK SINAV

20 KASIM 2009 CUMA TEORĠK SINAV
                       86
TEMEL BĠLĠMLER II. DERS KURULU

AMAÇ:
Öğrenciler 7 haftalık ders kurulu sonunda, insan metabolizmasının iĢleyiĢini moleküler ve doku düzeyinde
tanımlayacak, canlıların üreme Ģekilleri ile genetik materyalin yapı ve iĢlevi hakkında bilgi sahibi olacak,
biyoteknolojinin tıpta kullanımını öğreneceklerdir. Ayrıca bu ders kurulu sonunda öğrenciler tıp tarihi
konusunda bilgi kazanacak ve interneti medikal alanda kullanabilecek, sağlığın sayısal bilgiler ile
değerlendirilmesini kavrayacaktır.

ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ:
Dönem I öğrencileri, 7 haftalık ders kurulu sonunda,
1. Eser elementleri sayabilmeli, biyolojik önemlerini tanıyabilecek
2. Karbonhidratların, lipitlerin ve aminoasitlerin sindirim,emilim ve metabolik iĢlevlerini tanımlayabilecek,
3. Tüm metabolik yolların interprasyonunu tanımlayabilecek,
4. makromolekülerin konsantrasyonlarını ölçebilmeli ve bulguları yorumlayabilecek,
5. Hücre döngüsü ve çoğalması ile canlıların üreme ve geliĢme ilkelerini öğrenecek, hücre bölünmesinin
evrelerini ve üreme hücrelerini gözlemleyecek
6. Genetik materyalin (DNA ve RNA) yapı ve iĢlevini, gen ifadesini, gen klonlama ilkeleri ve biyoteknoloji
ürünlerinin tıpta kullanımı hakkında bilgi edinecek
7. Ġnternette arama yapmayı, veri indirmeyi, kanıta dayalı tıp araçları ve yöntemlerini değerlendirmeyi,
internet‘te sağlık ile ilgili ve tıbbi bilgiler bulabileceği sitelere girip bilgi toplama ve saklama becerisini
geliĢtirecektir.

Dönem I Koordinatörü: Doç. Dr. Ümit LÜLEYAP
Ders Kurulu BaĢkanı : Prof.Dr. Kıymet AKSOY
 DERSLER           TEO. PRA.   TOPLAM
 Medikal Enformatik       -   4   4
 Tıbbi Biyokimya        43   15   58
 Tıbbi Biyoloji         33   9   42
 Histoloji ve Embriyoloji    10   11   21
 Fizyoloji           10   -   10
 Biyofizik           10   2   12
 TOPLAM            106   41  147

23 KASIM 2009 PAZARTESĠ
08.30-09.15      Ders Kurulunun amaç ve hedefleri                      K.Aksoy
09.30-10.15 HĠS1   Histoloji ve Sitolojinin tanımı                      M.Kaya
10.30-11.15 TBĠK1   Metabolizmanın genel olarak incelenmesi                  N.Dikmen
11.30-12.15 TBĠK2   Metabolizmanın genel olarak Ġncelenmesi                  N Dikmen
13.30-16.15 HĠSL1   Doku hazırlama ve inceleme Yöntemleri                   HĠSTOLOJĠ

24 KASIM 2009 SALI
08.30-09.15 HĠS2       Doku hazırlama ve inceleme yöntemleri               U.Mete
09.30-10.15 HĠS3       Elektron mikroskobu                        M.Kaya
10.30-11.15 FĠZ1       Organeller arası iĢ bölümü                     ġ.Erdoğan
11.30-12.15 FĠZ2       Organeller arası iĢ bölümü                     ġ.Erdoğan
13.30-15.15 ME Pratik     Anfi Açıklaması                          N.Alpaslan
                            87
25 KASIM 2009 ÇARġAMBA
08.30-09.15 TBĠO1   Hücre döngüsünün kontrolü                M.Kasap
09.30-10.15 TBĠO2   Hücre döngüsünün kontrolü                M.Kasap
10.30-11.15 TBĠK3   Beslenme                        N.Dikmen
11.30-12.15 TBĠK4   Beslenme                        N.Dikmen
13.30-16.15 HĠSL2   Elektron mikroskobu                   HĠSTOLOJĠ

26 KASIM - 30 KASIM 2009 KURBAN BAYRAMI TATĠLĠ

1 ARALIK 2009 SALI
08.30-09.15 TBĠO3    Mitoz bölünme                    D.Alptekin
09.30-10.15 TBĠO4    Mayoz bölünme                    D.Alptekin
10.30-11.15 FĠZ3     Bedenin bileĢimi ve vücut sıvı            ġ.Erdoğan
11.30-12.15 FĠZ4     Difüzyon yasaları                  ġ.Erdoğan
13.30-17.15       Kurum Ziyareti

2 ARALIK 2009 ÇARġAMBA
08.30-09.15 HĠS4    Hücre ve hücresel elemanlar              M.Kaya
09.30-10.15 HĠS5    Hücre ve hücresel elemanlar              M.Kaya
10.30-11.15 FĠZ5   Osmotik geçiĢler                    ġ.Erdoğan
11.30-12.15      SERBEST ÇALIġMA
13.30-15.15      PRATĠK
MED.ENF (Grup V)
BECERĠ L2 (Grup VI)  Doç. Dr. Figen Bezirgen BĠNOKAY
            (NABIZ ALMA, Doç. Dr. ġeref ERDOĞAN (Fizyoloji
            KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ)) Doç. Dr. Mustafa GÜVEN (Biyofizik
            Yrd. Doç. Dr. Selim KADIOĞLU (Deontoloji
15.30-17.15      PRATĠK:
MED.ENF (Grup VI
BECERĠ L2 (Grup V)   Doç. Dr. ġükrü UĞUZ (Psikiyatri)
            (NABIZ ALMA, Doç. Dr. Pınar KARAKAġ (Anatomi
            KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Besim ÖZAYKAN (Fizyoloji
            Öğr. Gör. Dr. Olcay KIROĞLU (Farmakoloji)

3 ARALIK 2009 PERġEMBE
08.30-09.15 HĠS6     Hücre ve hücresel elemanlar             M.Kaya
09.30-10.15 HĠS7     Hücre ve hücresel elemanlar             M.Kaya
10.30-11.15 BFĠZ1    Biyolojik katıların mekanik özellikleri       M.Emre
11.30-12.15 BFĠZ2    ÇarpıĢmalar, hava yastıkları             M.Emre
13.30-15.15       Türk Dili
15.30-17.15       Atatürk Ġlke ve Ġnkilapları Tarihi
                          88
4 ARALIK 2009 CUMA
08.30-09.15 HĠS8      Hücre ve hücresel elemanlar                  M.Kaya
09.30-10.15 BFĠZ3     Balistokardiyografi                      M.Emre
10.30-11.15 TBĠO5     EĢeysiz üreme                         D.Alptekin
11.30-12.15 TBĠO6     EĢeyli üreme                          D.Alptekin
13.00-14.15        SMG
14.30-17.15 HĠSL3     Hücre ve elemanları (Tüm Gruplar)               HĠSTOLOJĠ

7 ARALIK 2009 PAZARTESĠ
08.30-11.15 TBĠOL5    (Grup I-II) Mitoz bölünme                    T.BĠYOLOJĠ
      TBĠKL5 (Grup III-IV) Proteinler                        BĠYOKĠMYA
13.30-16.15 TBĠOL5    (Grup III-IV) Mitoz bölünme                   T.BĠYOLOJĠ
      TBĠKL5 (Grup I-II) Proteinler                         BĠYOKĠMYA

8 ARALIK 2009 SALI
08.30-09.15 HĠS9      Hücre çekirdeği ve hücre bölünmesi               S.Solmaz
09.30-10.15 HĠS10     Hücre çekirdeği ve hücre bölünmesi               S.Solmaz
10.30-11.15 FĠZ6      TaĢıyıcı proteinler, kolaylaĢtırılmıĢ difüzyon, aktif taĢıma  ġ.Erdoğan
11.30-12.15 FĠZ7      TaĢıyıcı proteinler, kolaylaĢtırılmıĢ difüzyon, aktif taĢıma  ġ.Erdoğan
13.30-17.15        Kurum Ziyareti

9 ARALIK 2009 ÇARġAMBA
08.30-09.15 TBĠK6   Biyolojik zarlar ve taĢınma sistemleri               L.Kayrın
09.30-10.15 TBĠK7   Biyolojik zarlar ve taĢınma sistemleri               L.Kayrın
10.30-11.15 FĠZ8   Homeostatik mekanizmalar, hücrelerarası iletiĢim          ġ.Erdoğan
11.30-12.15 FĠZ9   Reseptörler, ikinci haberciler, sinyal letimi           ġ.Erdoğan
13.30-15.15      PRATĠK
MED. ENF (Grup I)
BECERĠ L3 (Grup II)  Doç. Dr. Emine BABAR MELĠK (Fizyoloji
            (ENJEKSĠYON,) ) Doç. Dr. Gülgün BÜYÜKDERELĠ (Nükleer Tıp
            Doç. Dr. Lut TAMAM (Psikiyatri)
15.30-17.15 PRATĠK   Uz. Dr. Alev KIZILTAġ (Ped. Kardiyoloji
MED. ENF (Grup II)
BECERĠ L3 (Grup I)   Doç. Dr. M. Emin ĠNAL (Radyodiagnostik)
            (ENJEKSĠYON,) Yrd. Doç. Dr. Gonca KarataĢ KARAKUġ )
            Uz. Dr. Sema YILMAZ (Ped. Onkoloji)
            Uz. Dr. Birgül MUTLU (Yeni Doğan)

10 ARALIK 2009 PERġEMBE
08.30-09.15 TBĠK8    Karbonhidrat sindirimi ve emilimi                 L.Kayrın
09.30-10.15 TBĠK9    Glikoliz ve denetimi                       L.Kayrın
10.30-11.15 TBĠO7    EĢeyli üreme                           D.Alptekin
11.30-12.15 TBĠO8    Ġnsanda üreme sistemi                       D.Alptekin
13.30-15.15       Türk Dili
15.30-17.15       Atatürk Ġlke ve Ġnkilapları Tarihi
                          89
11 ARALIK 2009 CUMA
08.30-09.15 TBĠO9     Gametogenezis ve fertilizasyon            D.Alptekin
09.30-10.15 TBĠK10    Glikoliz ve denetimi                 L.Kayrın
10.30-11.15 TBĠK11    Glikoliz ve denetimi                 L.Kayrın
11.30-12.15 FĠZ10     Reseptörler, ikinci haberciler sinyal iletimi     ġ.Erdoğan
13.00-14.15        SMG
14.30-16.15 HĠSL3     Hücre ve elemanları (Tüm gruplar)           HĠSTOLOJĠ

14 ARALIK 2009 PAZARTESĠ
08.30-11.15 TBĠOL6    (Grup I-II) Testis ve ovaryumun Ġncelenmesi sperm ve  T.BĠYOLOJĠ
             yumurta Hücreleri
      TBĠKL6 (Grup III-IV) Enzimler                    BĠYOKĠMYA
13.30-16.15 TBĠOL6 (Grup III-IV)Testis ve ovaryumun Ġncelenmesi sperm ve    T.BĠYOLOJĠ
             yumurta hücreleri
      TBĠKL6 (Grup I-II) Enzimler                     BĠYOKĠMYA

15 ARALIK 2009 SALI
08.30-09.15 TBĠK12    Pentoz fosfat yolu                  K.Aksoy
09.30-10.15 TBĠK13    Krebs döngüsü                     K.Aksoy
10.30-11.15        KONFERANS: KAN VE ORGAN BAĞIġI
11.30-12.15 BFĠZ6     Gaz yasaları, sıcaklık ve su altı solunu       M.Emre
13.30-14.15 BFĠZ4     AkıĢkanlar ve kan basıncı               M.Emre
14.30-15.15 BFĠZ5     AkıĢkanlar ve kan basıncı               M.Emre

16 ARALIK 2009 ÇARġAMBA
08.30-09.15 TBĠK14  Krebs döngüsü                       K.Aksoy
09.30-10.15 TBĠK15  Hücresel solunum zinciri ve ATP sentezi          K.Aksoy
10.30-11.15 TBĠO10  Yumurta tipleri ve segmentasyon              D.Alptekin
11.30-12.15 TBĠO11  Morfogenez ve hücre farklılaĢması             D.Alptekin
13.30-15.15 PRATĠK
MED. ENF (Grup III)
BECERĠ L3 (Grup IV)  Uz. Dr. Alev KIZILTAġ (Ped. Kardiyoloji))
           (ENJEKSĠYON,) ) Doç. Dr. Lut TAMAM (Psikiyatri)
           Doç. Dr. Emine BABAR MELĠK (Fizyoloji)
15.30-17.15      PRATĠK Doç. Dr. Gülgün BÜYÜKDERELĠ (Nük Tıp)
MED. ENF (Grup IV)
BECERĠ L3 (Grup III) Yrd. Doç. Dr. Gonca KarataĢ KARAKUġ (Psikiy
           (ENJEKSĠYON,) ) Doç. Dr. M. Emin ĠNAL (Radyodiagnostik)
           Uz. Dr. Sema YILMAZ (Ped. Onkoloji)
           Uz. Dr. Birgül MUTLU (Yeni Doğan)

17 ARALIK 2009 PERġEMBE
08.30-09.15 TBĠO12   Genetik materyalin yapısı                M.Kasap
09.30-10.15 TBĠO13   DNA‘nın replikasyonu                  M.Kasap
10.30-11.15 TBĠK16   Hücresel solunum zinciri ve ATP sentezi         K.Aksoy
11.30-12.15 TBĠK17   Glukoneojenez                      L.Kayrın
13.30-15.15       Türk Dili
15.30-17.15       Atatürk Ġlke ve Ġnkilapları Tarihi
                          90
18 ARALIK 2009 CUMA
08.30-09.15 TBĠO14    DNA‘nın replikasyonu              M.Kasap
09.30-10.15 TBĠO15    Genetik Ģifre ve transkripsiyon        M.Kasap
10.30-11.15 TBĠK18    Glukoneojenez                 L.Kayrın
11.30-12.15 TBĠK19    Glikojen sentez ve yıkımı           L.Kayrın
13.00-14.15        SMG
14.30-17.15        SERBEST ÇALIġMA

21 ARALIK 2009 PAZARTESĠ
08.30-09.15 TBĠO16   Translasyon ve protein sentezi          M.Kasap
11.30-12.15 TBĠK20   Glikojen sentez ve yıkımı             L.Kayrın
10.30-11.15 TBĠK21   Glukoz dıĢı Ģekerlerin metabolizması       L.Kayrın
11.30-12.15 TBĠK5   Eser elementler                  N.Dikmen
13.30-17.15      SERBEST ÇALIġMA

22 ARALIK 2009 SALI
08.30-09.15 TBĠO17    Translasyon ve protein sentezi         M.Kasap
09.30-10.15 TBĠO18    Mutajenler ve mutasyonlar           M.Kasap
10.30-11.15 TBĠK22    Lipitlerin sindirim ve emilimi         N.Dikmen
11.30-12.15 TBĠK23    Yağ asitlerinin yıkımı             N.Dikmen

23 ARALIK 2009 ÇARġAMBA
08.30-09.15 TBĠO19  Mutajenler ve mutasyonlar             M.Kasap
09.30-10.15 TBĠO20  DNA Tamir mekanizmaları              M.Kasap
10.30-11.15 TBĠK24  Yağ asitlerinin yıkımı               N.Dikmen
11.30-12.15 BFĠZ7  Sıvılar: Ozmos ve yüzey gerilimi          M.Emre
13.30-15.15 PRATĠK
MED. ENF (Grup V)
BECERĠ L3 (Grup VI)  Doç. Dr. Emine BABAR MELĠK (Fizyoloji)
(ENJEKSĠYON IM, SK)  Doç. Dr. Gülgün BÜYÜKDERELĠ (Nükleer Tıp
           Doç. Dr. Lut TAMAM (Psikiyatri)
15.30-17.15 PRATĠK  Uz. Dr. Alev KIZILTAġ (Ped. Kardiyoloji
MED. ENF (Grup VI)
BECERĠ L3 (Grup V)  Doç. Dr. M. Emin ĠNAL (Radyodiagnostik
(ENJEKSĠYON IM, SK)  Uz. Dr. Sema YILMAZ (Ped. Onkoloji)
           Yrd. Doç. Dr. Gonca KarataĢ KARAKUġ (Psikiyatri)
           Uz. Dr. Birgül MUTLU (Yeni Doğan)

24 ARALIK 2009 PERġEMBE
08.30-09.15 TBĠK25   Yağ asitlerinin sentezi              N.Dikmen
09.30-10.15 TBĠK26   Yağ asitlerinin sentezi              N.Dikmen
10.30-11.15 TBĠO21   DNA Tamir mekanizmaları              M.Kasap
11.30-12.15 TBĠO22   Prokaryotlarda gen ifadesinin regülasyonu     M.Kasap
            ĠNKILAP TARĠHĠ ĠLE ĠLGĠLĠ VĠDEO
13.30-15.15      Türk Dili
15.30-17.15      Atatürk Ġlke ve Ġnkilapları Tarihi
                         91
25 ARALIK 2009 CUMA
08.30-09.15 TBĠK27     Prostaglandinler                     N.Dikmen
09.30-10.15 TBĠK28     Trigliserit ve fosfolipit metabolizması         N.Dikmen
10.30-11.15        Konferans Sigara ve çocuk                D.AltıntaĢ
11.30-12.15 BFĠZ8     Sıvılar: Ozmos ve yüzey gerilimi             M.Emre
13.00-14.15        SMG
14.30-17.15        SERBEST ÇALIġMA

28 ARALIK 2009 PAZARTESĠ
08.30-11.15 TBĠOL7   (Grup I-II) Tümör ve normal dokudan DNA izolasyonu,     T.BĠYOLOJĠ
            DNA Elektroforezi
      TBĠKL7   (Grup III-IV) Kan Ģekeri tayini               BĠYOKĠMYA
13.30-16.15 TBĠOL7   (Grup III-IV Tümör ve normal dokudan DNA izolasyonu,     T.BĠYOLOJĠ
            DNA Elektroforezi
      TBĠKL7   (Grup I-II) Kan Ģekeri tayini                BĠYOKĠMYA

29 ARALIK 2009 SALI
08.30-09.15 TBĠO23     Ökaryotlarda gen ifadesinin düzenlenmesi         M.Kasap
09.30-10.15 TBĠO24     Ökaryotlarda gen ifadesinin düzenlenmesi         M.Kasap
10.30-11.15 TBĠK29     Trigliserit ve fosfolipit metabolizması         N.Dikmen
11.30-12.15 BFĠZ9     Vücutta ısı aktarım mekanizmaları            M.Emre
13.30-14.15 BFĠZ10     Vücutta ısı aktarım mekanizmaları ve Sıcaklık kontrolü  M.Emre
14.30-17.15        SERBEST ÇALIġMA

30 ARALIK 2009 ÇARġAMBA
08.30-12.15 BFĠZL1  Uygulama                           BĠYOFĠZĠK
13.30-15.15 PRATĠK
MED.ENF (Grup I)
BECERĠ L2 (Grup II)  Doç. Dr. Hacer YILDIZTAġ (Yeni Doğan)
           SERUM TAKMA Uz. Dr. Tamer ÇELĠK (Ped.Nöroloji
           Doç. Dr. Erol AKGÜL(Radyodiagnostik)
           Doç. Dr. Mustafa YILMAZ (Ped. Allerji-Imm.)
15.30-17.15      PRATĠK
MED.ENF (Grup II)
BECERĠ L4 (Grup I)  Doç. Dr. Hüseyin Turgut E. ÖZER (Dahi Romatoloji)
           SERUM TAKMA Dr.Ümit A. ĠNAL (Ped. Allerji)
           Doç. Dr. Birol GÜVENÇ (Dah Hematoloji)
           Uz. Dr. Barboros ġahin KARAGÜN (Ped. Hematoloji)

31 ARALIK 2009 PERġEMBE
08.30-09.15 TBĠO25   DNA‘nın klonlanması                     H.Kasap
09.30-10.15 TBĠO26   DNA‘nın klonlanması                     H.Kasap
10.30-11.15 TBĠK30   Kolesterol yapısı ve Biyosentezi              N.Dikmen
11.30-12.15 TBĠK31   Kolesterol yapısı ve Biyosentezi              N.Dikmen
13.30-15.15       Türk Dili
15.30-17.15       Atatürk Ġlke ve Ġnkilapları Tarihi

1 OCAK 2010 CUMA      YILBAġI TATĠLĠ
                          92
4 OCAK 2010 PAZARTESĠ
08.30-09.15 TBĠK32   Kolesterol metabolizması ve safra asitleri        N.Dikmen
09.30-10.15 TBĠK33   Kolesterol metabolizması ve safra asitleri        N.Dikmen
10.30-11.15 TBĠO27   DNA kitaplığı                      H.Kasap
11.30-12.15       ĠletiĢim Toplantısı
13.30-17.15       SERBEST ÇALIġMA

5 OCAK 2010 SALI
08.30-09.15 TBĠO28   DNA analiz yöntemleri                  H.Kasap
09.30-10.15 TBĠO29   DNA analiz yöntemleri                  H.Kasap
10.30-11.15 TBĠK34   Lipoprotein metabolizması                N.Dikmen
11.30-12.15 TBĠK35   Lipoprotein metabolizması                N.Dikmen
13.30-17.15       SERBEST ÇALIġMA

6 OCAK 2010 ÇARġAMBA
08.30-09.30       SERBEST ÇALIġMA
09.30-10.30 TBĠO30   Gen terapisi ve biyoteknoloji              H.Kasap
10.30-11.15 TBĠO31   Gen terapisi ve biyoteknoloji              H.Kasap
13.30-15.15 PRATĠK
MED.ENF (Grup III)
BECERĠ L4 (Grup IV)   Doç. Dr. Erol AKGÜL(Radyodiagnostik)
            SERUM TAKMA Dr. Tamer ÇELĠK (Ped.Nöroloji))
            Doç. Dr. Mustafa YILMAZ (Ped. Allerji-Imm.)
            Doç. Dr. Hacer YILDIZTAġ (Yeni Doğan)
15.30-17.15 PRATĠK
MED.ENF (Grup IV)
BECERĠ L2 (Grup III)  Doç. Dr. Hüseyin Turgut E. ÖZER (Dah Romatoloji)
            Doç. Dr. Birol GÜVENÇ (Dah Hematoloji)
            SERUM TAKMA Uz. Dr.Ümit Ayfer ĠNAL (Ped. Allerji-Imm.)
            Dr. Barboros ġahin KARAGÜN (Ped. Hem)

7 OCAK 2010 PERġEMBE
08.30-09.30 TBĠO32   DNA dizileri ve genom yapısı               H.Kasap
09.30-10.15 TBĠO33   DNA dizileri ve genom yapısı               H.Kasap
10.30-11.15 TBĠK36   Proteinlerin sindirimi ve emilimi            K.Aksoy
11.30-12.15 TBĠK37   Aminoasit metabolizması ve üre sentezi          K.Aksoy
13.30-15.30       Türk dili –AĠĠT I. Vize sınavı

8 OCAK 2010 CUMA
08.30-11.15 TBĠKL8   (Grup I-II) Kolesterol tayini              BĠYOKĠMYA
13.00-14.15       SMG
14.30-17.15 TBĠKL8   (Grup III-IV) Kolesterol tayini             BĠYOKĠMYA

11 OCAK 2010 PAZARTESĠ
08.30-11.15 TBĠKL9   (Grup I-II) Üre tayini                  BĠYOKĠMYA
13.30-16.15 TBĠKL9   (Grup III-IV) Üre tayini                 BĠYOKĠMYA
                         93
12 OCAK 2010 SALI
08.30-09.30       SERBEST ÇALIġMA
09.30-10.15 TBĠK38   Aminoasit metabolizması ve üre sentezi           K.Aksoy
10.30-11.15 TBĠK39   Aminoasit metabolizması ve üre sentezi           K.Aksoy
13.30-16.15       SERBEST ÇALIġMA

13 OCAK 2010 ÇARġAMBA
08.30-09.15 TBĠK40   Amino asitlerin özel ürünlere dönüĢtürülmesi        K.Aksoy
09.30-10.15 TBĠK41   Amino asitlerin özel ürünlere dönüĢtürülmesi        K.Aksoy
10.30-12.15       ENTEGRE OTURUM
13.30-15.15 PRATĠK
MED.ENF (Grup V)
BECERĠ L4        (Grup VI Uz. Dr. Tamer ÇELĠK (Ped.Nöroloji))
            SERUM TAKMA Doç. Dr. Hacer YILDIZTAġ (Yeni Doğan)
            Doç. Dr. Erol AKGÜL (Radyodiagnostik)
            Doç. Dr. Mustafa YILMAZ (Ped. Allerji-Imm.)
15.30-17.15 PRATĠK
MED.ENF (Grup VI)
BECERĠ L2        (Grup V Uz. Dr. Barboros ġahin KARAGÜN (Ped. Hematoloji)
SERUM TAKMA       Uz. Dr.Ümit Ayfer ĠNAL (Ped. Allerji)
            Doç. Dr. Hüseyin E. ÖZER (Dah Romatoloji)
            Doç. Dr. Birol GÜVENÇ (Dahiliye Hematoloji)

14 OCAK 2010 PERġEMBE
08.30-09.30       SERBEST ÇALIġMA
09.30-10.15 TBĠK42   Metabolizmanın entegrasyonu                K.Aksoy
10.30-11.15 TBĠK43   Metabolizmanın entegrasyonu                K.Aksoy
13.30-15.15       Türk Dili
15.30-17.15       Atatürk Ġlke ve Ġnkilapları Tarihi

15 OCAK 2010 CUMA    09.30-12.15 PRATĠK SINAV

13.00-14.15       SMG

18 OCAK 2010 PAZARTESĠ PRATĠK SINAV

21 OCAK 2010 PERġEMBE TEORĠK VĠZE SINAVI

25 OCAK-7 ġUBAT 2010 YARI YIL TATĠLĠ
                         94
TEMEL BĠLĠMLER DERS KURULU III

AMAÇ:
Dönem I öğrencileri 5 hafta sonunda mikrorganizmaların temel yapı ve üremesi, genom yapısı, nukleik asit
metabolizması ve DNA‘nın tıpta kullanımı, kalıtımın temel prensipleri, kanser biyokimyası, davranıĢ bilimleri ile
biyolojik, genetik bilimler arasındaki iliĢkileri öğrenecektir

ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ:
Dönem I öğrencileri, 5 haftalık ders kurulu sonunda,
1. Mikroorganizmaların yapısı, genetik ve üreme özellikleri ile mikropsuzlaĢtırmanın (sterilizasyon ve
  dezenfeksiyon) genel ilkelerini öğrenecek,
2. Genom yapısı, gen ve kromozomları tanımlayabilecek,
3. Genetik geçiĢlerin Mendelyan ve non-Mendelyan ilkelerini bilecek ve bazı kalıtsal hastalık ve özelliklerle
  iliĢkilendirebilecek
4. Nukleik asit metabolizmasını ve DNA‘nın tıpta kullanımını öğrenecek,
5. Kanser biyokimyası ve ksenobiyotikleri öğrenecek
6. DavranıĢ bilimlerinin temellerini, psikolojik kavramları, davranıĢ bilimleri ile biyolojik ve genetik bilimler
  arasındaki iliĢkileri, insanın duygularını ve davranıĢlarını etkileyen zihinsel süreçleri öğrenecek
7. Enjeksiyon (IM, SK) yapabilme ve serum takabilme becerilerini kazanacak,
8. Ġnternette genetik ve sağlıkla ilgili bilgileri bulabileceği sitelere ulaĢmayı ve bilgi indirmeyi öğrenecek
9. Yazılım programlarını kullanarak anket formu düzenleyecek, epikriz yazmayı, rapor düzenlemeyi, ders notu
  hazırlama becerisini geliĢtirecektir

Dönem I Koordinatörü: Doç. Dr. Ümit LÜLEYAP
Ders Kurulu BaĢkanı: Prof.Dr. Halil KASAP
 DERSLER            TEO.   PRA.  TOPLAM
 DavranıĢ Bilimleri       14    -     14
 Medikal Enformatik        -    4     4
 Tıbbi Mikrobiyoloji       16    3     19
 Tıbbi Biyokimya         20    3    23
 Tıbbi Biyoloji         36    9    45
 Tıp Tarihi ve Etik        6         6
 Tıbbi Parazitoloji        4         4
 TOPLAM             96   19    115
8 ġUBAT 2010 PAZARTESĠ
08.30-09.15 KOORD.      Ders kurulu amaç ve hedefleri                   H.Kasap
09.30-10.15 TMĠK1      Mikrobiyolojiye giriĢ                       F.Köksal
10.30-11.15   TBĠK1    Pürin-pirimidin metabolizması                   L.Kayrın
11.30-12.15   TBĠK2    Pürin-pirimidin metabolizması                   L.Kayrın
13.30-14.15 TPAR1      Genel Parazitoloji                         S.KoldaĢ
14.30-15.15 TPAR2      Tıbbi Önemi olan protozoonlar ve helmintler            S.KoldaĢ

9 ġUBAT 2010 SALI
08.30-09.15 TMĠK2       Bakteri hücresinin ince yapısı                  F.Köksal
09.30-10.15 TMĠK3       Bakteri hücresinin ince yapısı                  F.Köksal
10.30-11.15 DAV1       DavranıĢın geliĢimi: Temel kavramlar,               Y.E Evlice
                            95
11.30-12.15  DAV2     DavranıĢın geliĢimi: Evrim, kalıtım              L.Tamam
13.30-14.15  ME Pratik   Anfi Açıklaması                        N.Alpaslan

10 ġUBAT 2010 ÇARġAMBA
08.30-09.15 TET1    Tıp ve Tarihi arasındaki iliĢki; Tıp tarihinin           S.Kadıoğlu
09.30-10.15 TMĠK4   Bakteri hücresinin ince yapısı                   F.Köksal
10.30-11.15 TBĠO1   Bakteriyofajlar ve transformasyon                  D.Alptekin
11.30-12.15 TBĠO2   Bakteriyofajlar ve transformasyon                  D.Alptekin
13.30-15.15 PRATĠK   MED.ENF (Grup I)
15.30-17.15 PRATĠK   MED.ENF (Grup II)

11 ġUBAT 2010 PERġEMBE
08.30-09.15 TBĠK3      Pürin-pirimidin metabolizması                 L.Kayrın
09.30-10.15 TBĠK4      Pürin-pirimidin metabolizması                 L.Kayrın
10.30-11.15 TPAR3      Tıbbi önemi olan artropodlar                  S.KoldaĢ
11.30-12.15 TPAR4      Tıbbi önemi olan artropodlar                  S.KoldaĢ
13.30-15.15         Türk Dili
15.30-17.15         Atatürk Ġlke ve Ġnkilapları Tarihi

12 ġUBAT 2010 CUMA
08.30-09.15 TBĠK5      DNA ve RNA organizasyonu                    A.Tuli
09.30-10.15 TBĠK6      DNA ve RNA organizasyonu                    A.Tuli
10.30-11.15 TBĠO3      Konjugasyon ve transdüksiyon                  D.Alptekin
11.30-12.15 TBĠO4      Konjugasyon ve transdüksiyon                  D.Alptekin
13.00-14.15         SMG
14.30-15.15 DAV3      DavranıĢın geliĢimi: Nörobiyolojik temelleri          L.Tamam
15.30-16.15 TET2      Tıp evrimine genel bir bakıĢ; Tıbbın Kökeni ve         S.Kadıoğlu
              tıp öncülü uygulamalar

15 ġUBAT 2010 PAZARTESĠ
08.30-11.15 TBĠOL8     (Grup I-II) Kan grubu tayini, barr cismi ve dev        T.BĠYOLOJĠ
              kromozomların hazırlanması
13.30-16.15 TBĠOL8     (GrupIII-IV)Kan grubu tayini,barr cismi ve dev kromozomların  T.BĠYOLOJĠ
              hazırlanmas ı
16 ġUBAT 2010 SALI
08.30-17:00 Film Gösterimi ve TartıĢması (Lorenzo‘nun Yağı)

17 ġUBAT 2010 ÇARġAMBA
08.30-09.15 TBĠO5   Plazmid genomu                    D.Alptekin
09.30-10.15 DAV4    Genel sistem kuramı                 G.KarakuĢ
10.30-11.15 TMĠK5   Mikroorganizmaların üretilmesi            A.Yaman
11.30-12.15 TMĠK6   Mikroorganizmaların üretilmesi            A.Yaman
13.30-15.15 PRATĠK
MED.ENF (Grup III)
BECERĠ L5 (Grup IV)  Doç. Dr. Emel GÜRKAN (Dahiliye Hematoloji
            KAN ALMA BECERĠSĠ) Doç. Dr. Zeynep DOĞRUCA YAPAR (Nükleer Tıp
            Doç. Dr. Gülbin BĠNGÖL KARAKOÇ (Ped. Allerji-Imm.)
            Yrd. Doç. Dr. Erkut ERKURT (Radyasyon Onkoloji)
                           96
15.30-17.15 PRATĠK
MED.ENF (Grup IV)
BECERĠ L5 (Grup III)   Prof. Dr. Fügen YARKIN (Mikrobiyoloji)
             KAN ALMA BECERĠSĠ) Uz. Dr. Dilek KARAGÖZ DOĞRUEL (Ped. Alerji-
             Doç. Dr. Ġlgen ġAġMAZ (Ped. Hematoloji)
             Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim BAYRAM (Ped. Onkoloji)

18 ġUBAT 2010 PERġEMBE
08.30-09.15 TBĠO6    Mendel kuralları                         D.Alptekin
09.30-10.15 TBĠO7    Mendel kuralları                         D.Alptekin
10.30-11.15 TBĠK7    DNA Metabolizması                        A.Tuli
11.30-12.15 TBĠK8    DNA Metabolizması                        A.Tuli
13.30-15.15       Türk Dili
15.30-17.15       Atatürk Ġlke ve Ġnkilapları Tarihi

19 ġUBAT 2010 CUMA
08.30-09.15 TBĠO8    Tek gene bağlı kalıtım                      U.Lüleyap
09.30-10.15 TBĠO9    Genler arası etkileĢim                      U.Lüleyap
10.30-11.15 DAV5     Psikososyal stres                        G.KarakuĢ
11.30-12.15 DAV6     Biyopsikososyal uyum                       G.KarakuĢ
13.00-14.15       SMG
14.30-17.15       SERBEST ÇALIġMA

22 ġUBAT 2010 PAZARTESĠ
08.30-11.15 TBĠOL9  (Grup I-II) Kurbağa ve sıçan disek.                 T.BĠYOLOJĠ
13.30-16.15 TBĠOL9  (GrupIII-IV) Kurbağa ve Sıçan diseksiyonu              T.BĠYOLOJĠ

23 ġUBAT 2010 SALI
08.30-09.15 TBĠO10    Çoklu allelizm ve kan grupları                  U.Lüleyap
09.30-10.15 TET3     Batı Tıbbının Evrimi (1): Grekoromen Tıbbı ve Ortaçağ Tıbbı   S.Kadıoğlu
10.30-11.15 TBĠO11    Multifaktoriyel kalıtım, pleitropi                O.Demirhan
11.30-12.15 TBĠO12    Mitokondriyal kalıtım, penetrans ve gen ifadesi         O.Demirhan
13.30-14.15 DAV7     DavranıĢın psikodinamik temelleri: Ġd, ego, süper ego, bilinç,  N.Özpoyraz
             bilinç dıĢı
14.30-15.15  DAV8    DavranıĢın psikodinamik temelleri:                N.Özpoyraz
14.30-17.15       SERBEST ÇALIġMA

24 ġUBAT 2010 ÇARġAMBA
08.30-09.15 TBĠO13  Cinsiyete bağlı kalıtım                       H.Kasap
09.30-10.15 TBĠO14  Cinsiyete bağlı kalıtım                       H.Kasap
10.30-11.15 TMĠK7   Sterilizasyon, dezenfeksiyon                    M.Ġlkit
11.30-12.15 TMĠK8   Sterilizasyon, dezenfeksiyon                    M.Ġlkit
                         97
13.30-15.15 PRATĠK
MED.ENF (Grup V)
BECERĠ L4 (Grup VI)   Doç. Dr. Emel GÜRKAN (Dahiliye Hematoloji
             KAN ALMA BECERĠSĠ) Doç. Dr. Gülbin BĠNGÖL KARAKOÇ (Ped. Allerji-
             Doç. Dr. Zeynep DOĞRUCA YAPAR (Nükleer Tıp)
             Yrd. Doç. Dr. Erkut ERKURT (Radyasyon Onkoloji)
15.30-17.15 PRATĠK
MED.ENF (Grup VI)
BECERĠ L5 (Grup V )   Prof. Dr. Fügen YARKIN (Mikrobiyoloji)
             KAN ALMA BECERĠSĠ Uz. Dr. Dilek KARAGÖZ DOĞRUEL (Ped. Alerji-
             Doç. Dr. Ġlgen ġAġMAZ (Ped. Hematoloji)
             Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim BAYRAM (Ped. Onkoloji)
25 ġUBAT 2010 PERġEMBE
08.30-09.15 DAV9     DavranıĢın psikodinamik temelleri: Savunma düzenekleri   N.Özpoyraz
09.30-10.15 DAV10    DavranıĢın psikodinamik temelleri: Savunma düzenekleri   N.Özpoyraz
10.30-11.15 TBĠO15    Gen bağlantı analizi                    H.Kasap
11.30-12.15 TBĠO16    Genom analizi ve gen haritası                H.Kasap
13.30-15.15       Türk Dili
15.30-17.15       Atatürk Ġlke ve Ġnkilapları Tarihi

26 ġUBAT 2010 CUMA
08.30-09.15 TBĠO17    Genom analizi ve gen haritası                H.Kasap
09.30-10.15 TBĠO18    Genetik etkenleri inceleme yöntemleri            O.Demirhan
10.30-11.15 TBĠO19    DNA'nın paketlenmesi ve kromozom              O.Demirhan
11.30-12.15 TET4     Batı Tıbbının Evrimi (2):Rönesans‘dan XIX.Yüzyıla ve XIX.  S.Kadıoğlu
             Yüzyıldan Günümüze Tıp
13.00-14.15       SMG
14.30-17.15       SERBEST ÇALIġMA

1 MART 2010 PAZARTESĠ
08.30-09.15 TBĠO20    DNA'nın paketlenmesi ve kromozom              O.Demirhan
09.30-10.15 TBĠO21    Kromozomların özellikleri                  O.Demirhan
10.30-11.15 TBĠK9    RNA Metabolizması                      A.Tuli
11.30-12.15 TBĠK10    RNA Metabolizması                      A.Tuli
13.30-14.15 TMĠK9    Bakteri metabolizması                    M.Ġlkit
14.30-15.15 TMĠK10    Bakteri genetiği                      A.Yaman

2 MART 2010 SALI
08.30-09.15 TMĠK11    Virüslerin yapısı ve genel özellikleri           F.Yarkın
09.30-10.15 TMĠK12    Virüslerin yapısı ve genel özellikleri           F.Yarkın
10.30-11.15 TBĠO22    Kromozom mutasyonları                    O.Demirhan
11.30-12.15 TBĠO23    Kromozom mutasyonları                    O.Demirhan
13.30-14.15 TET5     Batı Tıbbının dıĢında kalan akımlar: Mısır, Mezopotamya,  S.Kadıoğlu
             Hint, Çin uygarlıklarında tıp
14.30-15.15  TMĠK13   Virüslerin çoğalması                    F.Yarkın
15.30-16.15  ME     Pratik Anfi Açıklaması                   N.Alpaslan
                         98
3 MART 2010 ÇARġAMBA
08.30-09.15 TBĠO24    Kromozom elde etme yöntemleri               O.Demirhan
09.30-10.15 TMĠK14    Virüslerin tanı yöntemleri                F.Yarkın
10.30-11.15 DAV11    KiĢilik geliĢimi: Psikoseksüel geliĢim kuramları     B.A.Levent
11.30-12.15 DAV12    KiĢilik geliĢimi: Psikoseksüel geliĢim kuramları     B.A.Levent
13.30-15.15 PRATĠK
MED.ENF (Grup II)
BECERĠ L5 (Grup I)    Prof. Dr. Fügen YARKIN
KAN ALMA BECERĠSĠ)    Uz. Dr. Dilek KARAGÖZ DOĞRUEL (Ped. Alerji-
             Doç. Dr. Ġlgen ġAġMAZ (Ped. Hematoloji)
             Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim BAYRAM (Ped. Onkoloji)
15.30-17.15 PRATĠK
MED.ENF (Grup I)
BECERĠ L5(Grup II     Doç. Dr. Emel GÜRKAN (Dahiliye Hematoloji)
KAN ALMA BECERĠSĠ)    Doç. Dr. Gülbin BĠNGÖL KARAKOÇ (Ped. Allerji-
             Doç. Dr. Zeynep DOĞRUCA YAPAR (Nükleer Tıp)
             Yrd. Doç. Dr. Erkut ERKURT (Radyasyon Onkoloji

4 MART 2010 PERġEMBE
08.30-09.15 TBĠO25    Otozomal düzensizlikler                  O.Demirhan
09.30-10.15 TBĠO26    Otozomal düzensizlikler                  O.Demirhan
10.30-11.15 TBĠK11    Protein sentezi                      A.Tuli
11.30-12.15 TBĠK12    Protein sentezi                      A.Tuli
13.30-15.15        Türk Dili
15.30-17.15        Atatürk Ġlke ve Ġnkilapları Tarihi

5 MART 2010 CUMA
08.30-09.15 TBĠO27    Cinsiyet düzensizlikleri                 O.Demirhan
09.30-10.15 TBĠO28    Cinsiyet düzensizlikleri                 O.Demirhan
10.30-11.15 TBĠK13    Proteinlerin sentez sonrası düzenlenmesi         A.Tuli
11.30-12.15 TBĠK14    Proteinlerin sentez sonrası düzenlenmesi         A.Tuli
13.00-14.15        SMG
14.30-17.15 TMĠKL1    (Grup I-II)                       MĠKROBĠYOLOJĠ

8 MART 2010 PAZARTESĠ
08.30-11.15 TBĠOL10  (GrupIII-IV)Ġnsan kromozomlarının incelenmesi, karyotip    T.BĠYOLOJĠ
           ve pedigri analizi
TBĠKL10        (Grup III-IV) In vitro replikasyon              BĠYOKĠMYA
13.30-16.15 .TBĠOL10 (Grup I-II)Ġnsan kromozomlarının incelenmesi, karyotip ve   T.BĠYOLOJĠ
           pedigri analizi
TBĠKL10        (Grup I-II) ) In vitro replikasyon              BĠYOKĠMYA

9 MART 2010 SALI
08.30-09.15 TBĠO 29    Kromozom ayrılması                    O.Demirhan
09.30-10.15 TET6     Türk Tıp Tarihinden ana baĢlıklar             S.Kadıoğlu
10.30-11.15 TMĠK15    Virüslerin tanı yöntemleri                F.Yarkın
11.30-12.15 TMĠK16    Viral interferens ve interferon              F.Yarkın
13.30-17.15        SERBEST ÇALIġMA
                          99
10 MART 2010 ÇARġAMBA
08.30-09.15 TBĠO 30   Antikor farklılığının genetik temeli      Ü.Lüleyap
09.30-10.15 TBĠO 31   Antikor farklılığının genetik temeli      Ü.Lüleyap
10.30-11.15 TBĠK15   Nükleik asitlerin tıpta kullanımı       A.Tuli
11.30-12.15 TBĠK16   Nükleik asitlerin tıpta kullanımı       A.Tuli
13.30-15.15 PRATĠK
      MED.ENF (Grup III)
15.30-17.15 PRATĠK
      MED.ENF (Grup IV)

11 MART 2010 PERġEMBE
08.30-09.15 TBĠO 32    Monoklonal antikorlar ve hibridoma     Ü.Lüleyap
09.30-10.15 TBĠO 33 TCR  farklılığının genetik temeli        Ü.Lüleyap
10.30-11.15 DAV13     KiĢilik GelĢimi:Piaget kiĢilik kuramı    ġ.Uğuz
11.30-12.15 DAV14     KiĢilik GeliĢimi:Ericson kiĢilik kuramı   ġ.Uğuz
13.30-15.15        Türk Dili
15.30-17.15        Atatürk Ġlke ve Ġnkilapları Tarihi

12 MART 2010 CUMA
08.30-09.15 TBĠO34     MHC gen yapısı ve polimorfizmi       Ü.Lüleyap
09.30-10.15 TBĠO35     Ġmmün cevabın genetik temeli        Ü.Lüleyap
10.30-11.15 TBĠK17     Kanser biyokimyası             A. Çürük
11.30-12.15 TBĠK18     Kanser biyokimyası             A.Çürük
13.00-14.15        SMG
14.30-17.15        SERBEST ÇALIġMA

14 MART 2010 PAZAR TIP BAYRAMI

15 MART 2010 PAZARTESĠ
08.30-09.15 TTBĠK19    Ksenobiyotikler               A.Çürük
09.30-10.15 TBĠK20     Ksenobiyotikler               A.Çürük
10.30-12.15        ENTEGRE OTURUM
13.30-14.15 TBĠO36     Ġmmün cevabın genetik temeli         Ü.Lüleyap
14.30-17.15 TMĠKL1     (Grup III-IV)               MĠKROBĠYOLOJĠ

16 MART 2010 SALI         PRATĠK SINAV
17 MART 2010 ÇARġAMBA       PRATĠK SINAV

19 MART 2010 CUMA TEORĠK SINAVI öğleden sonra
                           100
TEMEL BĠLĠMLER DERS KURULU IV

AMAÇ:
Dönem I öğrencileri 8 haftalık organ sistemleri ders kurulu sonunda; hücre-doku ve hareket sistemlerinin
normal yapı ve iĢlevleri hakkında bilgi kazanacaklar, tıbbın toplumsal ve düĢünsel boyutları hakkında farkındalık
ve bilgi sahibi olacaklardır.

ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ:
Dönem I öğrencileri, 8 haftalık organ sistemleri ders kurulu sonunda,
1. Hareket sistemine ait anatomik oluĢumların yapı ve fonksiyon iliĢkilerini tanımlayabilecek,
2. Hücre ve dokuların temel histolojik ve fonksiyonel özelliklerini söyleyebilecek,
3. Hücre, hücresel elemanlar ve temel dokuları ıĢık mikroskobik düzeyde ayırt edebilecek,
4. Hücre ve organel kavramlarını tanımlayıp iĢlevlerini yorumlayabilecek,
5. Zar üzerinden su ve madde taĢınım kavramı ve biçimlerini tanımlayabilecek, hücreler arası iletiĢim, ikinci
  haberci kavramları hakkında bilgi sahibi olabilecek ,
6. Zar potansiyeli, yerel potansiyel ve aksiyon potansiyeli kavramlarını ve bunlara etki eden faktörleri
  tanımlayabilecek,
7. Ġskelet kası, düz kas ile kalp kasının yapısal ve iĢlevsel özelliklerini tanımlayabilecek,
8. Hücre zarlarının yapı ve özelliklerini ve taĢıma sistemlerini tanımlayabilecek,
9. Bağ, kas ve kemik doku proteinlerinin yapı ve iĢlevini tanımlayabilecek, biyokimyasal metabolizmasını
  yorumlayabilecek,
10. Gen frekanslarının popülasyonlardaki değiĢiminin evrimsel geliĢim ve insan sağlığı ile iliĢkisi hakkında bilgi
  sahibi olabilecek,
11. Populasyonlarda sık görülen metabolik hastalıklar ve kanserin biyolojisi ve genetiği ile apopitoz hakkında
  bilgi edinebilecek,
12. Tıpla bağlantılı temel kavramlar ve toplumsal kurumlar hakkında bilgi sahibi olabilecek,
13. Etik, meslek etiği, tıp etiği kavramlarını açıklayabilecek, tıpla ilgili-bağlantılı temel kavramlar ve toplumsal
  kurumlar ile tıbbın etik boyutu hakkında bilgi sahibi olacak.

Dönem I Koordinatörü: Doç. Dr. Ümit LÜLEYAP
Ders Kurulu BaĢkanı: Prof.Dr. Gülhal BOZKIR
              TEORĠK PRATĠK      TOPLAM
 DERSLER
 Anatomi            38   42       80
 Fizyoloji           12    -       12
 Histoloji-ve Embriyoloji    23    21       44
 Tıbbi Biyokimya         6    -       6
 Biyofizik           20    12       32
 Medikal Enformatik       -    4       4
 TOPLAM             99   79       178

22 MART 2010 PAZARTESĠ
08.30-09.15 KOORD:   Ders kurulunun amaç ve hedefleri                     G.Bozkır
09.30-10.15 HĠS1    Epitel dokusu : Koruma ve bez epiteli                   Ö.Tap
10.30-11.15 HĠS2    Epitel dokusu : Koruma ve bez epiteli                   Ö.Tap
11.30-12.15 ANA1    Anatomiye giriĢ ve anatomi terimleri                   B.Durgun
                            101
13.30-15.15  PRATĠK
       MED.ENF (Grup V)
15.30-17.15  PRATĠK
       MED.ENF (Grup VI)

23 MART 2010 SALI
08.30-09.15 ANA2     Kemikler hakkında genel bilgiler            B.Durgun
09.30-10.15 ANA3     Eklemler hakkında genel bilgiler            B.Durgun
10.30-11.15 HĠS3     Epitel dokusu : Koruma ve bez epiteli         Ö.Tap
11.30-12.15 HĠS4     Epitel dokusu : Koruma ve bez epiteli         Ö.Tap
13.30-14.15 BFĠZ1     Biyofiziğe giriĢ sistem kav. ve biyoenerjetik     Ġ.Günay
14.30-15.15 BFĠZ2     Biyofiziğe giriĢ sistem kav. ve biyoenerjetik     Ġ.Günay
15.30-16.15 ME      Pratik Anfi Açıklaması                 N.Alpaslan

24 MART 2010 ÇARġAMBA
08.30-09.15 BFĠZ3     Hücre zarında madde taĢınımı ve dinlenim potansiyeli  Ġ.Günay
09.30-10.15 BFĠZ4     Hücre zarında madde taĢınımı ve dinlenim potansiyeli  Ġ.Günay
10.30-11.15 ANA4     Kaslar hakkında genel bilgiler             B.Durgun
11.30-12.15 HĠS5     Destek doku histolojisi :Bağ ve yağ doku        H. Özgür
13.30-14.15 HĠS6     Destek doku histolojisi :Bağ ve yağ doku        H. Özgür
14.30-17.15 HĠSL1     Epitel doku    .                  HĠSTOLOJĠ

25 MART 2010 PERġEMBE
08.30-09.15 HĠS7     Destek doku histolojisi :Bağ ve yağ doku        H. Özgür
09.30-10.15 HĠS8     Destek doku histolojisi :Bağ ve yağ doku        H. Özgür
10.30-11.15 ANA5     Kaslar hakkında genel bilgiler             B.Durgun
11.30-12.15 ANA6     Damarlar hakkında genel bilgiler            B.Durgun
13.30-15.15        Türk Dili
15.30-17.15        Atatürk Ġlke ve Ġnkilapları Tarihi

26 MART 2010 CUMA
08.30-09.15 ANA7     Organ ve oluĢumların innervasyonu           B.Durgun
09.30-10.15 ANA8     Organ ve oluĢumların innervasyonu           B.Durgun
10.30-11.15 HĠS9     ÖzelleĢmiĢ bağ doku: Kemik ve kıkırdak         U..Mete
11.30-12.15 HĠS10     ÖzelleĢmiĢ bağ doku: Kemik ve kıkırdak         U..Mete
13.00-14.15        SMG
14.30-17.15 HĠSL2     Epitel doku                      HĠSTOLOJĠ

29 MART 2010 PAZARTESĠ
08.30-09.15 ANA9    Omuz sentürü: Kemik ve eklemler              G.Bozkır
09.30-10.15 ANA10   Omuz sentürü: Kemik ve eklemler              G.Bozkır
10.30-11.15 FĠZ1    Sinir hücresinin iĢlevsel yapısı             ġ.Erdoğan
11.30-12.15 FĠZ2    Ġyon dengesi ve dinlenim zar potansiyeli         ġ.Erdoğan
13.30-17.15 HĠSL3   Bağ ve yağ doku                      HĠSTOLOJĠ
                         102
30 MART 2010 SALI
08.30-09.15 ANA11     Omuz eklemini etkileyen kaslar             G.Bozkır
09.30-10.15 HĠS11     ÖzelleĢmiĢ bağ doku:Kemik ve kıkırdak         U.Mete
11.30-12.15 HĠS12     ÖzelleĢmiĢ bağ doku:Kemik ve kıkırdak         U.Mete
11.30-12.15 TTBĠK1     Kemik biyokimyası                   A.Tuli
13.30-16.15 ANAL1     Omuz sentürü ve omuz eklemini etkileyen kaslar     ANATOMĠ

31 MART 2010 ÇARġAMBA
08.30-09.15 ANA12     Aksilla                        G.Bozkır
09.30-10.15 ANA13     Meme                          G.Bozkır
10.30-11:15 TBĠK2     Kemik biyokimyası                   A.Tuli
11.30-12.15 BFĠZ5     Hücre zarında madde taĢınımı ve dinlenim potansiyeli  Ġ.Günay
13.30-16.15 BFĠZ6     EĢik altı olaylar ve aksiyon potansiyeli        Ġ.Günay
14:30-17:15 ANA L2     Aksilla ve meme                    ANATOMĠ

1 NĠSAN 2010 PERġEMBE
08.30-09.15 ANA114     Ön kol kemikleri ve art. cubiti            G.Bozkır
09.30-10.15 ANA15     Kol bölgesi kasları                  G.Bozkır
10.30-11.15 TBĠK3     Bağ dokusu ve kollajen biyokimyası           L.Kayrın
11.30-12.15 TBĠK4     Bağ dokusu ve kollajen biyokimyası           L.Kayrın
13.30-14.15 ANAL3     Kol bölgesi, önkol kemikleri ve art cubiti       ANATOMĠ
14.30-16.00        Türk Dili
16.00-17.15        Atatürk Ġlke ve Ġnkilapları Tarihi

2 NĠSAN 2010 CUMA
08.30-09.15 HĠS 13     Kas dokusu: Düz, çizgili ve kalp kası         Ö.Tap
09.30-10.15 HĠS 14     Kas dokusu: Düz, çizgili ve kalp kası         Ö.Tap
10.30-11.15 ANA16     El bileği kemikleri ve eklemleri            G.Bozkır
11.30-12.15 ANA17     Ön kol kasları                     G.Bozkır
13.00-14.15        SMG
14.30-17.15 ANAL4     Ön kol Bölgesi                     ANATOMĠ

5 NĠSAN 2010 PAZARTESĠ
08.30-09.15 HĠS 15   Kas dokusu: Düz, çizgili ve kalp kası           Ö.Tap
09.30-10.15 FĠZ3    Ġyon dengesi ve dinlenim zar potansiyeli         ġ.Erdoğan
10.30-11.15 TBĠK5    Kas biyokimyası                      L.Kayrın
11.30-12.15 TBĠK6    Kas biyokimyası                      L.Kayrın
13.30-14.15 BFĠZ7    EĢik altı olaylar ve aksiyon potansiyeli         Ġ.Günay
14.30-15.15 BFĠZ8    EĢik altı olaylar ve aksiyon potansiyeli         Ġ.Günay
6 NĠSAN 2010 SALI
08.30-09.15 HĠS16    Sinir doku histolojisi                  S.Polat
09.30-10.15 HĠS17    Sinir doku histolojisi                  S.Polat
10.30-11.15 ANA18    El fonksiyonel anatomisi                 G.Bozkır
11.30-12.15 BFĠZ9    Ġyon kanalları ve HH kanal modeli             Ġ.Günay
13.30-15.15 PRATĠK
      MED.ENF (Grup I)
15.30-17.15 PRATĠK
      MED.ENF (Grup II)
                          103
7 NĠSAN 2010 ÇARġAMBA
08.30-09.15 HĠS18    Sinir doku histolojisi                      S.Polat
09.30-10.15 HĠS19    Sinir doku histolojisi                      S.Polat
10.30-11.15 ANA19    Üst ekstremite sinirleri ve lezyonları              G.Bozkır
11.30-12.15 ANA20    Üst ekstremite sinirleri ve lezyonları              G.Bozkır
13:30-16.15 ANAL5    Ön kol ve el bölgesi                       ANATOMĠ

8 NĠSAN 2010 PERġEMBE
08.30-09.15 FĠZ4     Yerel potansiyeller; aksiyon                   ġ.Erdoğan
09.30-10.15 FĠZ5     Yerel potansiyeller; aksiyon Potansiyellerinin          ġ.Erdoğan
10.30-11.15 BFĠZ11    Ġyon kanalları ve HH kanal modeli                Ġ.Günay
11.30-12.15 BFĠZ12    Ġyon kanalları ve HH kanal modeli                Ġ.Günay
13.30-15.15       Türk Dili
15.30-17.15       Atatürk Ġlke ve Ġnkilapları Tarihi

9 NĠSAN 2010 CUMA
08.30-09.15 BFĠZ10    Ġyon kanalları ve HH kanal modeli                Ġ.Günay
09.30-12.15 HĠSL4    Kemik ve kıkırdak doku                      HĠSTOLOJĠ
13:30-14.15 SMG
14.30-17.15 HĠSL5    Kas dokusu                            HĠSTOLOJĠ

12 NĠSAN 2010 PAZARTESĠ
08.30-11.15 ANAL6   Üst ekstremite sinirleri                      ANATOMĠ
11.30-12.15 ANA21   Üst ekstremite kan ve lenf damarları                G.Bozkır
13:30-16.15 ANA22   Üst ekstremite kan ve lenf damarları                G.Bozkır
14:30-17.15 ANAL7   Üst ekstremite damarları                      ANATOMĠ

13 NĠSAN 2010 SALI
08.30-09.15 HĠS20    Sinir doku histolojisi                      S.Pola
09.30-10.15 ANA23    Kolumna vertebralis                       E.Kızılkanat
10.30-11.15 ANA24    Vertebral eklemler                        E.Kızılkanat
11.30-12.15 BFĠZ13    Biyomanyetizma                          Ġ.Günay
13.30-14.15 FĠZ6     KavĢakların iĢlevsel yapısı ve kavĢak iletiminde genel ilkeler  ġ.Erdoğan
14.30-17.15       SERBEST ÇALIġMA

14 NĠSAN 2010 ÇARġAMBA
08.30-09.15 HĠS21   Deri ve yan oluĢumları (integument)                 M.Kaya
09.30-10.15 HĠS22   Deri ve yan oluĢumları (integument)                 M.Kaya
10.30-11.15 FĠZ7   Ġskelet kasının fizyolojisi                     ġ.Erdoğan
11.30-12.15 FĠZ8   Ġskelet kasının fizyolojisi                     ġ.Erdoğan
13.30-14.15 ANA25   Vertebral eklemler                         E.Kızılkanat
14.30-15.15 ANA26   Kolumna vertebralis hareketlerinde etken              E.Kızılkanat

15 NĠSAN 2010 PERġEMBE
08.30-10.15 BFĠZ     Uygulama I                            BĠYOFĠZĠK
10.30-12.15 BFĠZ     Uygulama I                            BĠYOFĠZĠK
13.30-15.15       Türk Dili
15.30-17.15       Atatürk Ġlke ve Ġnkilapları Tarihi
                         104
16 NĠSAN 2010 CUMA
08.30-09.15 ANA27     Kolumna vertebralis hareketlerinde etken        E.Kızılkanat
0930-12.15 ANAL8     Kolumna vertebralis ve vertebral eklemler       ANATOMĠ
13.30-14.15 HĠS23     Deri ve yan oluĢumları (integument)          M.Kaya
14.30-17.15 HĠSL6     Sinir dokusu                      HĠSTOLOJĠ

19 NĠSAN 2010 PAZARTESĠ
08.30-09.15 ANA28   Kalça eklemi                       Ö.Oğuz
09.30-10.15 ANA29   Kalça eklemini etkileyen kaslar              Ö.Oğuz
10.30-12.15 HĠSL7   Deri ve yan oluĢumları                  HĠSTOLOJĠ
13.30-15.15 BFĠZL1   (Grup I)                         BĠYOFĠZĠK
15.30-17.15 BFĠZL1   (Grup II)                         BĠYOFĠZĠK

20 NĠSAN 2010 SALI
08.30-09.15 ANA30     Uyluk bölgesi femoral üçgen, adduktor kanal      Ö.Oğuz
09.30-12.15 ANAL9     Kalça eklemi ve gluteal bölge             ANATOMĠ
13.30-14.15 BFĠZ14    BileĢik aksiyon potansiyeli              Ġ.Günay
14.30-15.15 BFĠZ15    BileĢik aksiyon potansiyeli              Ġ.Günay
15.30-16.15 BFĠZ16    BileĢik aksiyon potansiyeli              Ġ.Günay

21 NĠSAN 2010 ÇARġAMBA
08.30-09.15 FĠZ9   Düz kasın fizyolojisi                   ġ.Erdoğan
09.30-10.15 FĠZ10   Düz kasın fizyolojisi                   ġ.Erdoğan
10.30-11.15 ANA31   Diz eklemi                         Ö.Oğuz
11.30-12.15 ANA32   Bacak, ayak bileği ve ayak                 Ö.Oğuz
13.30-14.15 BFĠZ17  Kaslarda kasılma: Biyomekanik ve biyoenerjetik iliĢkiler  Ġ.Günay
14.30-17.15 ANA L10  Uyluk bölgesi, femoral üçgen ve adduktor kanal       ANATOMĠ

22 NĠSAN 2010 PERġEMBE
08.30-10.15 BFĠZL2   (Grup I)                         BĠYOFĠZĠK
10.30-12.15 BFĠZL2   (Grup II)                         BĠYOFĠZĠK
13.30-15.15      Türk Dili
15.30-17.15      Atatürk Ġlke ve Ġnkilapları Tarihi

23 NĠSAN 2010 CUMA ULUSAL EGEMENLĠK VE ÇOCUK BAYRAMI

26 NĠSAN 2010 PAZARTESĠ
08.30-09.15 ANA33   Ayak bileği ve ayak hareketlerini etkileyen        Ö.Oğuz
09.30-10.15 ANA34   Alt ekstermite kan damarları ve lenfatikler        Ö.Oğuz
10.30-12.15      ENTEGRE OTURUM
13.30-14.15 BFĠZ19  Kaslarda biyoelektrik olaylar ve EMG            Ġ.Günay
14.30-15.15 BFĠZ18  Kaslarda kasılma: Biyomekanik ve              Ġ.Günay

27 NĠSAN 2010 SALI
08.30-09.15 ANA35     Alt ekstermite kan damarları ve lenfatikler      Ö.Oğuz
09.30-12.15 ANAL11    Bacak, ayak bileği ve ayak               ANATOMĠ
13.30-15.15 BFĠZL3    (Grup I)                        BĠYOFĠZĠK
15.30-17.15 BFĠZL3    (Grup II)                       BĠYOFĠZĠK
                         105
28 NĠSAN 2010 ÇARġAMBA
08.30-09.15 ANA36   Alt ekstermite sinirleri               Ö.Oğuz
09.30-10.15 BFĠZ20  Kaslarda biyoelektrik olaylar ve EMG         Ġ.Günay
10.30-11.15 FĠZ11   Kalp kasının fizyolojisi               ġ.Erdoğan
11.30-12.15 FĠZ12   Kalp kasının fizyolojisi               ġ.Erdoğan
13.30-16.15 ANA L12  Ayak bileği ve ayak hareketlerini etkileyen kaslar  ANATOMĠ

29 NĠSAN 2010 PERġEMBE
08.45-10.15 BFĠZL4   (Grup I)                      BĠYOFĠZĠK
10.30-12.15 BFĠZL4   (Grup II)                      BĠYOFĠZĠK
13.30-15.15      Türk Dili
15.30-17.15      Atatürk Ġlke ve Ġnkilapları Tarihi

30 NĠSAN 2010 CUMA
08.45-10.15 BFĠZL5    (Grup  I)                    BĠYOFĠZĠK
10.30-12.15 BFĠZL5    (Grup  II)                   BĠYOFĠZĠK
13.30-15.15 BFĠZL6    (Grup  I)                    BĠYOFĠZĠK
15.30-17.15 BFĠZL6    (Grup  II)                   BĠYOFĠZĠK

3 MAYIS 2010 PAZARTESĠ
08.30-09.15 ANA37     Alt ekstermite sinir lezyonları         Ö.Oğuz
09.30-10.15 ANA38     Yürüme ve postür                 Ö.Oğuz
10.30-12.15 ANAL13    Alt ekstermite kan damarları ve lenfatikleri   ANATOMĠ
13.30-14.15 ANAL13    Alt ekstermite kan damarları ve lenfatikleri   ANATOMĠ

4 MAYIS 2010 SALI
08.30-11.15 ANAL 14 Alt ekstremite sinirleri                ANATOMĠ

6 MAYIS 2010 PERġEMBE PRATĠK SINAV

7 MAYIS 2010 CUMA TEORĠK SINAV
                         106
TEMEL BĠLĠMLER V DERS KURULU

AMAÇ:
Dönem-I öğrencileri 8 hafta sonunda lenfatik ve hemopoetik sistemlerin yapı ve iĢlevleri, kasların ve kemiklerin
mekanik ve elektrik özellikleri, populasyonlardaki allel frekanslarının dağılımı ve değiĢimi , konak
mikroorganizma iliĢkileri, savunma sistemi ve aĢılar hakkında bilgi sahibi olacaklardır

ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ:
Dönem I öğrencileri 8 hafta sonunda;
1. BaĢ ve boyun kemiklerinin yapı ve iĢlevlerine ait bilgi edinebilecek,
2. Lenfatik sistem anatomisi hakkında bilgi sahibi olmalı,
3. Kan hücrelerin embriyolojik geliĢim evrelerini sayabilecek,
4. Hemopoetik ve lenfoid organların temel histolojik özelliklerini söyleyebilecekve ıĢık mikroskobik düzeyde
  ayırt edebilecek,
5. Eritrosit metabolizmasını tanımlayabilecek,
6. Hemoglobin ve miyoglobinin yapı ve iĢlevini tanımlayabilecek,
7. Koagülasyon biyokimyasını tanımlayabilecek,
8. Hematopoetik kök hücre, kan hücrelerinin farklılaĢması ve etkin büyüme faktörü
9. Kan ve kan hücrelerinin yapı ve iĢlevlerini açıklayabilecek,
10. Ġmmun sistem ve humoral immünite hakkında bilgi sahibi olmalı,
11. Populasyonlardaki allel frekanslarının dağılım ve değiĢimini, değiĢimin evrimsel         süreçle  iliĢkisini
  öğreneceklerdir
12. Konak-mikroorganizma iliĢkilerinin temel immünolojik özellikleri, klinik ve laboratuvar kullanımı hakkında bilgi
  sahibi olmalı,
13. Canlı organizmada sinirlerle hızlı ve doğru bilgi taĢınma mekanizmasının temellerini açıklayabilecek,
14. Ġyon kanallarının yapı, iĢlev ve çeĢitleri, ilaçların bağlanma yerleri hakkında bilgi sahibi olmalı,
15. Aksonların yapı ve iĢlevleri hakkındaki iliĢkileri tanımlayabilecek,
16. Kas mekaniğinin özellik ve temellerini açıklayabilecek,
17. Kas elektrik sinyallerinin özelliklerini ve klinikte tanı amacıyla nasıl kullanılabileceğini açıklayabilecek,
18. Kemiklerin temel mekanik ve elektrik özelliklerini açıklayabilecek,
19. Kemik kırıklarının iyileĢmesinde elektriklenmenin önemini kavramalı,
20.Kan grupları tayinini yapabilecek,
                             107
Dönem I Koordinatörü: Doç. Dr. Ümit LÜLEYAP
Ders Kurulu BaĢkanı   : Prof.Dr. Ġsmail GÜNAY
 DERSLER            TEORĠKPRATĠK TOPLAM
 Anatomi              14    12  26
 Tıbbi Biyoloji          11    -  11
 Tıbbi Biyokimya          17    3  20
 Fizyoloji             18    12  30
 Tıbbi Mikrobiyoloji        17    2  19
 Histoloji-ve Embriyoloji      9    5  14
 Biyoistatistik ve Tıbbi      10       10
 BiliĢim
 Biyofizik             4    1   5
 Medikal Enformatik         -    4   4
 Tıp Tarihi ve Etik         6    -   6
 TOPLAM              106    39  145

10 MAYIS 2010 PAZARTESĠ
08.30-09.15 KOORD.   Ders kurulunun amaç ve hedefleri            Ġ.Günay
09.30-10.15 ANA1    Kafatası kemikleri                   N.Boyan
10.30-11.15 ANA2    Kafatası kemikleri                   N.Boyan
11.30-12.15 TET1    Hayatın, sağlığın, ölümün doğal ve kültürel boyutları  S.Kadıoğlu
            :Sağlık, Tıp, Hekimlik Kavramları
13.30-14.15 BFĠZ1   Kemik: Mekanik ve elektrik özellikleri         Ġ.Günay
14.30-15.15 BFĠZ2   Kemik: Mekanik ve elektrik özellikleri         Ġ.Günay
15.30-16.15 FĠZ1    Kan oluĢumu, eritrositler, eritropoez,         B.Özaykan
16.30-17.15 FĠZ2    Kan oluĢumu, eritrositler, eritropoez,         B.Özaykan

11 MAYIS 2010 SALI
08.30-09.15 ANA3      Kafatası kemikleri                 N.Boyan
09.30-10.15 ANA4      Kafatası kemikleri                 N.Boyan
10.30-11.15 HĠS1      Periferik kan myeloid organlar           S.Polat
11.30-12.15 HĠS2      Periferik kan myeloid organlar           S.Polat
13.30-14.15 FĠZ3      Kan oluĢumu, eritrositler, eritropoez,       B.Özaykan
14.30-17.15 ANAL1     Kafatası kemikleri                 ANATOMĠ

12 MAYIS 2010 ÇARġAMBA
08.30-09.15 TBĠO1    Kanser genetiği                    M.Kasap
09.30-10.15 TBĠO2    Kanser genetiği                    M.Kasap
10.30-11.15 HĠS3    Periferik kan myeloid organlar             S.Polat
11.30-12.15 HĠS4    Hemopoiezis ve hemopoietik organlar          S.Polat
13.30-15.15 PRATĠK
      MED.ENF (Grup I)
15.30-17.15 PRATĠK
      MED.ENF (Grup II)
                          108
13 MAYIS 2010 PERġEMBE
08.30-09.15 TBĠK1     Eritrosit metabolizması            K.Aksoy
09.30-10.15 TBĠK2     Eritrosit metabolizması            K.Aksoy
10.30-11.15 ANA5     Boyun bölgesi                 E.Kızılkanat
11.30-12.15 ANA6     Boyun bölgesi                 E.Kızılkanat
13.30-15.15        Türk Dili
15.30-17.15        Atatürk Ġlke ve Ġnkilapları Tarihi

14 MAYIS 2010 CUMA
08.30-09.15 TMĠK1     Konak mikroorganizma iliĢkileri        A. Yaman
09.30-10.15 TMĠK2     Konak mikroorganizma iliĢkileri        A. Yaman
10.30-11.15 BFĠZ3     Biyoelektrik akımı ve elektrik güvenliği    Ġ.Günay
11.30-12.15 BFĠZ4     Biyoelektrik akımı ve elektrik güvenliği    Ġ.Günay
13.30-14.15 ANA7     Boyun bölgesi                 E.Kızılkanat
14.30-15.15 HĠS5     Hemopoiezis ve hemopoietik organlar      S.Polat
15.30-17.15 HĠSL1-2    Periferik kan, myeloid organlar,        HĠSTOLOJĠ
             hemopoezis ve hemopoietik organlar

17 MAYIS 2010 PAZARTESĠ
08.30-09.15 BĠST1   Biyoistatistik Kavramı- ve Sağlık Hizmetlerinde  R.Burgut
            Tıbbi Ġstatistiğin Kullanımı
09.30-10.15 BĠST2   Verilerin toplanması ve Düzenlnmesi        R.Burgut
10.30-11.15 FĠZ4    Beyaz kan hücrelerinin fonksiyonları       B.Özaykan
11.30-12.15 FĠZ5    Beyaz kan hücrelerinin fonksiyonları       B.Özaykan
13.30-14.15 TMĠK3   Ġmmünolojiye giriĢ                A.Yaman
14.30-17.15 ANAL2   Boyun bölgesi                   ANATOMĠ

18 MAYIS 2010 SALI
08.30-09.15 TBĠO3     Apopitoz                    M.Kasap
09.30-10.15 TBĠO4     Apopitoz                    M.Kasap
10.30-11.15 TBĠK3     Hemoglobin yapısı, sentezi ve evrimi      K.Aksoy
11.30-12.15 TBĠK4     Hemoglobin yapısı, sentezi ve evrimi      K.Aksoy

19 MAYIS 2010 ÇARġAMBA GENÇLĠK VE SPOR BAYRAMI

20 MAYIS 2010 PERġEMBE
08.30-09.15 FĠZ6     Ġmmün sistemin geliĢimi, humoral immünite   B.Özaykan
09.30-10.15 FĠZ7     Ġmmün sistemin geliĢimi, humoral immünite   B.Özaykan
10.30-11.15 ANA8     Yüz bölgesi                  N.Boyan
11.30-12.15 ANA9     Yüz bölgesi                  N.Boyan
13.30-15.15        Türk Dili
15.30-17.15        Atatürk Ġlke ve Ġnkilapları Tarihi
                          109
21 MAYIS 2010 CUMA
08.30-09.15 TBĠK5     Myoglobin yapısı                       K.Aksoy
09.30-10.15 TBĠK6     Hemoglobin yıkımı                      K.Aksoy
10.30-11.15 FĠZ8      Hücresel immünite, lenfokinler ve sitokinler         B.Özaykan
11.30-12.15 FĠZ9      Hücresel immünite, lenfokinler ve sitokinler         B.Özaykan
13.30-14.15 TET2      Toplumsal bir kurum olarak ve bir uygulamalı bilim      S.Kadıoğlu
              olarak tıp: Tıp ve hukuk
14.30-17.15  TBĠKL    Hemoglobin elektroforezi (Grup I ve II)           BĠYOKĠMYA

24 MAYIS 2010 PAZARTESĠ
08.30-09.15 TBĠK7   Hemoglobin yıkımı                         K.Aksoy
09.30-10.15 TBĠO5   Metabolik bozuklukların genetiği                 M.Kasap
10.30-11.15 FĠZ 10  Kan grupları                           B.Özaykan
11.30-12.15 FĠZ 11  Kan grupları                           B.Özaykan
13.30-14.15 BĠST3   Verilerin sunumu (Grafikler):                   R.Burgut
14.30-17.15 ANAL3   Yüz bölgesi                            ANATOMĠ
25 MAYIS 2010 SALI
08.30-09.15 TMĠK4   Antijen ve mikroorganizma antijenleri               A.Yaman
09.30-10.15 TMĠK5   Antijen ve mikroorganizma antijenleri               A.Yaman
10.30-11.15 ANA10   BaĢ ve boyun damarları, lenfatikleri ve sinirleri         N.Boyan
11.30-12.15 ANA11   BaĢ ve boyun damarları, lenfatikleri ve sinirleri         N.Boyan
13.30-14.15 FĠZ12   Trombositler                           B.Özaykan
14.30-17.15 FĠZ13   Trombositler                           B.Özaykan

26 MAYIS 2010 ÇARġAMBA
08.30-09.15 FĠZ14   Plazma proteinleri                        B.Özaykan
09.30-10.15
10.30-11.15 TET3   ÇağdaĢ bilimsel tıbbın yapısal özellikleri ve yönetim bilgisi;  S.Kadıoğlu
           Tıp karĢıtı düĢünceler; alternatif tıp ve folklorik tıp
11.30-12.15 TET4   Tıp Etiği Önbilgileri‖-1: Etik Kavramı;              S.Kadıoğlu
           Felsefede ve toplum yaĢamında etik; Meslek etikleri
13.30-14.15 TMĠK6   Ġmmün cevapta rol oynayan organ ve dokular            A.Yaman
14.30-17.15 ANA12   Çocukluk evresinde baĢ ve boyun                  E.Kızılkanat

27 MAYIS 2010 PERġEMBE
08.30-09.15 ANA13     Lenfatik sistem anatmisi                   B.Durgun
09.30-10.15 ANA14     Tonsilla palatina, timus, dalak               B.Durgun
10.30-11.15 HĠS6      Lenforetiküler sis Hist; Timus ve dalak           U.Mete
11.30-12.15 HĠS7      Lenforetiküler sis Hist; Timus ve dalak           U.Mete
13.30-15.15        Türk Dili
15.30-17.15        Atatürk Ġlke ve Ġnkilapları Tarihi

28 MAYIS 2010 CUMA
08.30-09.15 TBĠK8     Demir metabolizması                      K.Aksoy
09.30-10.15 TBĠK9     Demir metabolizması                      K.Aksoy
10.30-11.15 HĠS8      Lenforetiküler sist Hist; Timus ve dalak           U.Mete
11.30-12.15 HĠS9      Lenforetiküler sist Hist; Timus ve dalak           U.Mete
13.30-16.15 TBĠKL     Hemoglobin elektroforezi (Grup III-IV)           BĠYOKĠMYA
                          110
31 MAYIS ‗2010 PAZARTESĠ
08.30-09.15 TBĠK10   Hemostaz biyokimyası                       N.Dikmen
09.30-10.15 TBĠK11   Hemostaz biyokimyası                       N.Dikmen
13.30-14.15 TMĠK7   Kompleman sistemi                        A.Yaman
14.30-15.15 TMĠK8   Antijen-antikor birleĢmesi                    A.Yaman
13.30-14.15 TET5    Tıp Etiği Önbilgileri-2: Hasta-Hekim Tıp-Toplum iliĢkileri;,   S.Kadıoğlu
            Tıbbın ahlaki boyutunun evrimi ,
14.30-15 15 TET6    Tıp Etiği Önbilgileri-3: Tıp etiğine özgü baĢlıca kavramlar;   S.Kadıoğlu
            Tıp etiği temel ilkeleri
15.30-16.15 BĠST4   Verilerin Tanımlanması : ( Merkez Ölçüleri)           R.Burgut
16.30-17. 15      Verilerin Tanımlanması : ( Yaygınlık Ölçüleri)          R.Burgut

1 HAZĠRAN 2010 SALI
08.30-09.15 TMĠK9      Ġmmünglobulinler                      A.Yaman
09.30-10.15 TMĠK10     Ġmmünglobulinler                      A.Yaman
10.30-11.15 FĠZ15      Hemostaz ve fibrinolitik sistem               B.Özaykan
11.30-12.15 FĠZ16      Hemostaz ve fibrinolitik sistem               B.Özaykan
13.30-14.15 TMĠK11     Antijen-antikor birleĢmesi                 A.Yaman
14.30-17.15 ANAL4      BaĢ ve boyun damarları, lenfatikleri ve sinirleri      ANATOMĠ

2 HAZĠRAN  2010 ÇARġAMBA
08.30-09.15 TBĠK12   Plazma proteinleri                       N.Dikmen
09.30-10.15 TBĠK13   Plazma proteinleri                       N.Dikmen
10.30-11.15 FĠZ17    Hemostaz ve fibrinolitik sistem                B.Özaykan
11.30-12.15 FĠZ18    Hemostaz ve fibrinolitik sistem                B.Özaykan
13.30-15.15 PRATĠK
       MED.ENF (Grup V)
15.30-17.15 PRATĠK
       MED.ENF (Grup VI)

3 HAZĠRAN   2010 PERġEMBE
08.30-09.15  TBĠO6   Populasyon genetiği                      U.Lüleyap
09.30-10.15  TBĠO7   Populasyon genetiği                      U.Lüleyap
10.30-11.15  TMĠK    12 Antijen-antikor birleĢmesi                 A.Yaman
11.30-12.15  TMĠK 13  Antijen-antikor birleĢmesi                  A.Yaman
13.30-15.15        Türk Dili
15.30-17.15        Atatürk Ġlke ve Ġnkilapları Tarihi

4 HAZĠRAN   2010 CUMA
08.30-09.15  BĠST6    Dağılımlar (Normal ve Normal dıĢı):             N. Alpaslan
09.30-10.15  BĠST7    Dağılımlar (Görülme Olasılığı ):              N. Alpaslan
10.30-11.15  TMĠK14    Hücresel ve humoral bağıĢıklık               A.Yaman
11.30-12.15  TMĠK15    Hücresel ve humoral bağıĢıklık               A.Yaman
13.30-15.15  TMĠKL1    Serolojik Testler (Grup I-II)               MĠKROBĠYOLOJĠ
15.30-17.15  MĠKL1    Serolojik Testler(Grup III-IV)              MĠKROBĠYOLOJĠ
                           111
7 HAZĠRAN   2010 PAZARTESĠ
08.30-09.15  TBĠO8   Populasyon genetiği                   U.Lüleyap
09.30-10.15  TBĠO9   Evrimsel genetik                    U.Lüleyap
10.30-12.15  FĠZL1   Kan alma , pıhtılaĢma ve kanama zamanı         FĠZYOLOJĠ
13.30 16.15  HĠSL3   Lenforetiküler sistem histolojisi            HĠSTOLOJĠ

8 HAZĠRAN   2010 SALI
08.30-09.15  TBĠO10    Evrimsel genetik                   U.Lüleyap
09.30-10.15  TBĠO11    Evrimsel genetik                   U.Lüleyap
10.30-12.15         ENTEGRE OTURUM
13.30-15.15  BĠST10    DeğiĢkenlikler arası iliĢkilerin tanımlanması :    R.Burgut
14.30-15.15  BĠST8    Farkların Değerlendirilmesi Ortalamalar        R.Burgut
15.30-16.15  BĠST9    Farkların Değerlendirilmesi              R.Burgut

9 HAZĠRAN 2010 ÇARġAMBA
08.30-12.15      Film Gösterimi ve TartıĢması (Philadelphia)
14.30-17.15 FĠZL2   Eritrosit sayımı, hematokrit , kan grupları         FĠZYOLOJĠ

10 HAZĠRAN  2010 PERġEMBE
08.30-09.15  TBĠK14   Ġmmünoglobülinler                    N.Dikmen
09.30-1015  TBĠK15   Ġmmünoglobülinler                    N.Dikmen
10:30-12:15        ENTEGRE OTURUM
13.30-15.30  TÜRK DĠLĠ--Atatürk Ġlke ve Ġnkilapları Tarihi          II. VĠZE SINAVI

11 HAZĠRAN 2010 CUMA
08.30-11.15 FĠZ LAB 3    Sedimentasyon, Hb, PTZ, Ozmotik Frajilite       FĠZYOLOJĠ
13.30-16.15 FĠZ LAB4    Lökosit sayımı ve Periferik              FĠZYOLOJĠ

14 HAZĠRAN  2010 PAZARTESĠ
08.30-09.15  TBĠK16   Sitokinler                        N.Dikmen
09.30-10:15  TBĠK17   Sitokinler                        N.Dikmen
10.30-11.15  TMĠK16   AĢılar                          A.Yaman
11.30-12.15  TMĠK17   AĢılar                          A.Yaman

16 HAZĠRAN 2010 ÇARġAMBA PRATĠK SINAV

17 HAZĠRAN 2010 PERġEMBE BECERĠ LABORATUVARI UYGULAMA SINAVI

18 HAZĠRAN 2010 CUMA V. TEORĠK SINAV
                           112
YIL SONU SINAVLARI

21 HAZĠRAN 2010 PAZARTESĠ
10.00-12.00 TÜRK DĠLĠ--Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkilap Tarihi MAZERET SINAVI

22 HAZĠRAN 2010 SALI

28-29 HAZĠRAN 2010 PAZARTESĠ SALI MAZERET SINAVI

12-14 TEMMUZ 2010 PAZARTESĠ ÇARġAMBA
FĠNAL SINAVLARI

15 TEMMUZ 2010 ÇARġAMBA
Türk Dili - Atatürk Ġlke ve Ġnkilapları Tarihi FĠNAL SINAVI Saat: 10.00- 12.00

3-5 AĞUSTOS 2010 BÜTÜNLEME SINAVLARI

10 AĞUSTOS 2010 PERġEMBE
TÜRK DĠLĠ--Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkilap Tarihi BÜTÜNLEME SINAVI Saat: 10.00- 12.00
                         113
114
DÖNEM II
  115
           ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
      2009-2010 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI DÖNEM II DERS SAATLERĠ


S.NO:  DERSLER                TEORĠK  PRATĠK    TOPLAM

 1   AĠLE HEKĠMLĠĞĠ             6     --     6

 2   ANATOMĠ                 93     66     159

 3   BĠYOFĠZĠK                33     12     45

 4   BĠYOĠSTATĠSTĠK             5     --     5

 5   BĠYOKĠMYA                47     6      53

 6   FARMAKOLOJĠ               19     2      21

 7   FĠZYOLOJĠ               152     26     178

 8   HĠSTOLOJĠ – EMBRĠYOLOJĠ         64     28     92

 9   KLĠNĠK                 20     --     20

 10  PARAZĠTOLOJĠ              33     8      41

 11  PATOLOJĠ                48     14     62

 12  TEMEL MĠKROBĠYOLOJĠ           88     21     111

 13  TIBBĠ BĠYOLOJĠ VE GENETĠK        4     --     4

TOPLAM                     610    187     797
 14  PRATĠK UYGULAMALAR
    ÜREME SAĞLIĞI MODÜLÜ          ---    ---    4 GÜN
    BECERĠ LABORATUVARI           ---    ---    10 SAAT
    SAĞLIK EĞĠTĠMĠ DANIġMANLIĞI       ---    ---     16
    KURUM ZĠYARETĠ             ---    ---      4
    OLGU SUNUMLARI             ---    ---    2 OLGU

 15  ORTAK ZORUNLU DERS
    YABANCI DĠL (ĠNGĠLĠZCE)                    60
                    116
                           T.C.
               ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
                 2009-2010 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI
                 DÖNEM II AKADEMĠK YIL TAKVĠMĠ BAġKOORDĠNATÖR               : Prof.Dr.UFUK Ö. METE
 DÖNEM II KOORDĠNATÖRÜ            : Prof. Dr. Özgül TAP
DERS KURULLARI  AHEK  ANA   BĠF  BĠK   BĠS  FAR  FĠZ  HĠS  KLĠ  MĠ  PAR  PAT  TBĠO  TOPLAM
                                       K
Ders Kurulu I   6   43   13  3    -    -  33  19   -   18  -   -   -    135
Teorik       -   18    -  -    -    -  12  2   -   9  -   -   -    41

Pratik
Ders Kurulu II   -   15   10  4    -    -  50  11   -  22  18   -   -    130
Teorik       -   15   12  -    -    -  12  6   -   4  4   -   -    53

Pratik
Ders Kurulu III  -   26   -  12    -    -  31  19   -  17  13   -   -    118
Teorik       -   24   -   6    -    -  -  11   -  7   4   -   -    52

Pratik
Ders Kurulu IV   -   9    10  22    -    -  38  15   -  24   1   -   -    119
Teorik       -   9    -  -    -    -  2  9   -   3   -   -   -    23

Pratik
Ders Kurulu V   -   -    -   5    5   19  -   -  20   7   1  47   4    108
Teorik       -   -    -   -    -    -  -   -   -   -   -  14   -    14

Pratik
TOPLAM       6   159   45  52    5   19  178  92  20  111  41  61   4   794


KISALTMALAR:
 AHEK   : AĠLE HEKĠMLĠĞĠ
 ANA   : ANATOMĠ
 BĠF   : BĠYOFĠZĠK
 BĠK   : TIBBĠ BĠYOKĠMYA
 BĠS   : BĠYOĠSTATĠSTĠK ve TIBBĠ BĠLĠġĠM
 FAR   : TIBBĠ FARMAKOLOJĠ
 FĠZ   : FĠZYOLOJĠ
 HĠS   : HĠSTOLOJĠ VE EMBRĠYOLOJĠ
 KLĠ   : KLĠNĠK
 MĠK   : TIBBĠ MĠKROBĠYOLOJĠ
 PAR   : TIBBĠ PARAZĠTOLOJĠ
 PAT   : TIBBĠ PATOLOJĠ
 TBĠO   : TIBBĠ BĠYOLOJĠ
─────────────────────────────────────
                           117
          BECERĠ LABORATUVARI AMAÇ VE ÖĞRENĠM HEDEFLERĠAMAÇ    Dönem II öğrencileri beceri laboratuarları uygulamaları sonunda klinikte
      uygulayacakları temel mesleksel becerileri maket üzerinde, hümanist eğitim
      ilkelerine uygun olarak öğreneceklerdir.ÖĞRENĠM   Dönem II öğrencileri bir yıl sonunda;
HEDEFLERĠ  1-Yara bakımı yapabilecekler,
      2-Hasta taĢıma tekniği genel kurallarını uygulayabilecekler,
      3-Sütür atabilecekler,
      4-Nazogastrik sonda takma aĢamalarını sayabilecek, sonda takabilecek ve
      çıkarabilecekler,
      5-Kadın ve erkek idrar sondası takma aĢamalarını sayabilecek, her iki cinsiyete ait
      maketlere asepsi kurallarına uygun olarak sonda takıp çıkarabileceklerdir.
                       118
DÖNEM II DERS KURULLARI VE SINAV TARĠHLERĠ:

DERS KURULU I (SĠNĠR SĠSTEMĠ)
    Öğretim     : 01 Eylül-20 Ekim 2009
    Pratik sınav  : 22-23 Ekim 2009
    Teorik sınav  : 27 Ekim 2009

DERS KURULU II (DOLAġIM SOLUNUM SĠSTEMĠ)
    Öğretim    : 30Ekim-24 Aralık 2009
    Pratik sınav  : 28-29 Aralık 2009
    Teorik sınav  : 31 Aralık 2009

DERS KURULU III (SĠNDĠRĠM-BOġALTIM SĠSTEMĠ)
    Öğretim    : 04 Ocak -05 Mart 2010
    Pratik sınav  : 9-10 Mart 2010
    Teorik sınav  : 12 Mart 2010

YARIYIL TATĠLĠ      : 25 Ocak -07 ġubat 2010

DERS KURULU IV (ENDOKRĠN VE ÜREME)
    Öğretim    : 15 Mart- 22 Nisan 2010
    Pratik sınav  : 27-28 Nisan 2010
    Teorik sınav  : 30 Nisan 2010

DERS KURULU V (HÜCRE DOKU ZEDELENMESĠ)
    Öğretim    : 3 Mayıs- 08 Haziran 2010
    Pratik sınav  : 9 Haziran 2010
    Teorik sınav  : 11 Haziran 2010
──────────────────────────────────────────

YILSONU SINAVLARI:
Mazeret Sınavları     : 24-25 Haziran 2010
Final Sınavı       : 06-08 Temmuz 2010
Bütünleme Sınavı     : 4-6 Ağustos 2010

HAFTALIK ORTAK ZORUNLU DERS PROGRAMI
Ġngilizce                       Saat
Derslerin BaĢlama Tarihi : 04 Eylül 2009        1430-1615
I.Vize Sınavı      : 22 Ocak 2010        1430-1615
II.Vize Sınavı      : 04 Haziran 2010       1330-1515
Mazeret Sınavı      : 23 Haziran 2010       1000-1200
Final Sınavı       : 09 Temmuz 2010       1000-1200
Bütünleme Sınavı     : 09 Ağustos 2010       1000-1200
                         119
         KURUM ZĠYARETĠ AMAÇ ve ÖĞRENĠM HEDEFLERĠAMAÇ    Dönem II öğrencilerinin sosyal sağlık kurumlarının yapı ve iĢleyiĢini ,ve bu
      kurumlarda çalıĢan hekimlerin sorumluluklarınının algılanmasını sağlamaktır.ÖĞRENĠM   1- Sosyal kurumlarda çalıĢan hekimlerin izlenmesi, görev ve sorumluluklarının
HEDEFLERĠ  algılanmasını sağlamak.
      2- Sosyal kurumların yapı ve iĢleyiĢini öğrenmek
      3- Toplumun bu kurumlardan nasıl yararlanması gerektiğini öğrenmek ve
      toplumu bu konuda bilgilendirebilecek düzeye eriĢmek
                     120
      SAĞLIK EĞĠTĠM DANIġMANLIĞI AMAÇ ve ÖĞRENĠM HEDEFLERĠAMAÇ     Dönem II öğrencileri eğitim sonunda ―Sağlık Eğitim DanıĢmanlığı‖
       konusunda genel bilgi ve beceri kazanmak


ÖĞRENĠM    Dönem 2 öğrencileri 4 yarım gün süresince ilköğretim, lise öğrencilerine ve
HEDEFLERĠ   sosyal kurumlarda yaĢayan bireylere;

         ► Etkili sunum hazırlayabilecek,
         ► Etkili sunum yapabilme becerisi kazanacak,
         ► Sağlıklı yaĢam için; beslenme, egzersiz, madde bağımlılığı, hijyen,
          bulaĢıcı hastalıklardan korunma, acil yaklaĢım, adolesan sağlığı gibi
          temel ve koruyucu sağlık konularında bilgi ve beceri aktarabilecek,
         ► Sunum öncesinde hedef kitlenin hazırolunmuĢluk düzeyini belirleyecek
          yöntemler kullanacak,
         ► Sunum sonrasında bilgi ve beceri düzeyindeki geliĢimi ölçebilecek
          yöntemleri kullanabilecek.
                     121
DERS KURULU I (SĠNĠR SĠSTEMĠ)

AMAÇ:
Dönem II öğrencileri bu kurul sonunda sinir sistemi organları normal yapı ve iĢlevleriyle birlikte, bu sistemlerle
ilgili mikroorganizmalar hakkında bilgi ve duyu organlarının değerlendirmesi ile ilgili temel beceri sahibi
olacaklardır.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
Sinir sistemi ders kurulu sonunda Dönem II öğrencileri :
1-Sinir sistemine ait organların anatomik yapısını tanımlayabilmeli,
2-Genel insan embriyolojisi ve sinir sisteminde yer alan organların embriyolojik kökenleri ve geliĢimleri
hakkında bilgi sahibi olabilmeli, histolojik yapılarını tanımlayabilmeli,
3-Sinir sisteminin iĢlev mekanizmalarını tanımlayabilmeli,
4-Normal florada yer alan ve sinir sistemini enfekte eden mikroorganizmaları ve özelliklerini sayabilmeli,
5-Perimetri kullanarak deneysel görme alanı testini yapabilmeli ve değerlendirebilmeli,
6-Snellen eĢeli ile görme keskinliğini yapabilmeli ve değerlendirebilmeli,
7-Oftalmoskop kullanabilmeli ve deneysel olarak normal göz dibini değerlendirebilmeli,
8-Sesin kemik ve havayolu iletimini diyapazon kullanarak değerlendirebilmelidir.

DÖNEM II KOORDĠNATÖRÜ: Prof. Dr. Özgül TAP
DERS KURULU BAġKANI : Doç.Dr. Neslihan BOYAN
 DERSLER        TEORĠK    PRATĠK   TOPLAM
 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ       6       -     6
 ANATOMĠ          43      18     61
 BĠYOFĠZĠK         13       -     13
 BĠYOKĠMYA         3       -     3
 FĠZYOLOJĠ         33      12     45
 HĠSTOLOJĠ         19      2     21
 MĠKROBĠYOLOJĠ       18      9     27
 TOPLAM          135      41    176
KURUL BAġLAMA TARĠHĠ        : 1 Eylül 2009
KURUL BĠTĠġ TARĠHĠ         : 20 Ekim 2009
PRATĠK SINAVI            : 22-23 Ekim 2009
TEORĠK SINAVI            : 27 Ekim 2009

1 EYLÜL 2009 SALI
0830-0915          Dönem ve Ders kurulu tanıtımı                ( Ders Kurulu BaĢkanı)
0930-1015  ANA1       Sinir Sistemine giriĢ                       N.Boyan
1030-1115  MĠK1       Normal flora                           F.Köksal
1130-1215  MĠK1       Normal flora                           F.Köksal

2 EYLÜL 2009 ÇARġAMBA
0830-0915  MĠK2       Stafilokoklar ve Streptokoklar                  F. Köksal
  30  15
09 -10   MĠK2       Stafilokoklar ve Streptokoklar                  F. Köksal
1030-1115  ANA2       Beyin Zarları ve BOS                       N.Boyan
1130-1215  ANA2       Beyin Zarları ve BOS                       N.Boyan
 30  15
13 -14   BĠF1       Biyolojik sistemlerde enformasyon                 Ġ.Günay
1430-1515  BĠF2       Reseptörler ve psikofizik                     Ġ.Günay
                           122
3 EYLÜL 2009 PERġEMBE
0830-0915  ANA3     Serebral hemisferler             N.Boyan
0930-1015  ANA3     Serebral hemisferler             N.Boyan
1030-1115  BĠF3     Sinaps modelleri ve sinaptik potansiyeller  Ġ.Günay
 30  15
11 -12   BĠF3     Sinaps modelleri ve sinaptik Potansiyeller  Ġ.Günay
1330-1415  MĠK2     Stafilokoklar ve Streptokoklar        F. Köksal

4 EYLÜL 2009 CUMA
0830-0915  MĠK3     Neisseria‘lar                 F. Köksal
0930-1015  MĠK3     Neisseria‘lar                 F. Köksal
 30  15
10 -11   ANA4     Diensefalon ve mezensefalon          E.Kızılkanat
1130-1215  AHEK1    Birinci basamak sağlık hizmetleri       N.Bozdemir
1330-1415  AHEK2    Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde     E.Saatçi
             sosyal hizmetlerin yeri
1430-1615        Ġngilizce

7 EYLÜL 2009 PAZARTESĠ
0830-0915  ANA5     Pons ve bulbus                E.Kızılkanat
0930-1015  ANA6     Serebellum                  E.Kızılkanat
1030-1115  HĠS1     Ġnsan embriyolojisine giriĢ          S.Solmaz
 30  15
11 -12   HĠS2     Gametogenez                  S.Solmaz
1330-1415  FĠZ1     Sinapslardaki elektriksel olaylar       E.B.Melik
1430-1515  FĠZ1     Sinapslardaki elektriksel olaylar       E.B.Melik

8 EYLÜL 2009 SALI
0830-0915  ANA7     Medulla spinalis               E.Kızılkanat
  30  15
09 -10   ANA8     Medulla spinalisin iç yapısı         Ö.Oğuz
1030-1115  FĠZ2     Sinapslarda inhibisyon, fasilitasyon     E.B.Melik
1130-1215  MĠK4     Bacilluslar                  F.Köksal
 30  15
13 -17   MĠKL1    Normal floraların gösterilmesi        MĠKROBĠYOLOJĠ

9 EYLÜL 2009 ÇARġAMBA
0830-0915  HĠS3     Ovulasyondan implantasyona           S.Solmaz
0930-1015  HĠS3     Ovulasyondan implantasyona           S.Solmaz
1030-1115  FĠZ3     Sinaptik aktivitelerin kimyasal iletimi    E.B.Melik
 30  15
11 -12   FĠZ3     Sinaptik aktivitelerin kimyasal iletimi    E.B.Melik
1330-1715  MĠKL1    Normal floraların gösterilmesi        MĠKROBĠYOLOJĠ

10 EYLÜL 2009 PERġEMBE
0830-0915  AHEK3    Ailenin yaĢam döngüsü             E.Akpınar
0930-1015  AHEK4    Aile dinamikleri               E.Akpınar
 30  15
10 -11   ANA9     Ġnen motor yollar               Ö.Oğuz
1130-1215  ANA9     Ġnen motor yollar               Ö.Oğuz
1330-1615  ANAL1    Sinir Sistemi I                ANATOMĠ
                         123
11 EYLÜL 2009 CUMA
0830-0915  HĠS3     Ovulasyondan implantasyona                  S.Solmaz
0930-1015  HĠS4     IVF ve mikroenjeksiyon                    S.Solmaz
  30 15
10 -11    FĠZ4     Duyu organları, impulsların baĢlaması             E.B.Melik
1130-1215  FĠZ4     Duyu organları, impulsların baĢlaması             E.B.Melik
1430-1615  Ġngilizce

14 EYLÜL 2009 PAZARTESĠ
0830-0915  ANA10     Anterolateral sistem, ağrı-ısı                Ö.Oğuz
0930-1015  ANA10     Anterolateral sistem, ağrı ısı                Ö.Oğuz
1030-1115  HĠS5      Bilaminar germ diski                     S.Solmaz
 30  15
11 -12   HĠS6      Trilaminar germ diski                    S.Solmaz
1330-1515  Beceri laboratuvarı: Yara Bakımı (Grup I)
      Doç. Dr. Murat SERT (Dahiliye Endokrinoloji)
      Yrd. Doç. Dr. Aydın YÜCEL (Deri Ve Zührevi Hastalıklar)
      Uz. Dr.Koray FAKIOĞLU (Dahiliye Endokrinoloji)
      Uz. Dr. Fatih TEMĠZ (Pediatrik Endokrinoloji ve Metabolizma)
1530-1715  Beceri laboratuvarı: Yara Bakımı (Grup II)
      Doç. Dr. Neslihan MUNGAN (Pediatrik Endokrinoloji ve Metabolizma)
      Yrd. Doç. Dr. A. Seza ĠNAL (Enfeksiyon Hastalıkları)
      Uz. Dr. Mehtap EVRAN (Dahiliye Endokrinoloji)
      Uz. Dr. Sühan GÜNAġTI (Deri Ve Zührevi Hastalıklar)

15 EYLÜL 2009 SALI
0830-0915  FĠZ5     Refleks yayı, gerilme refleksi                E.B.Melik
0930-1015  FĠZ6     Polisinaptik refleksler ve reflekslerin genel özellikleri   E.B.Melik
1030-1115  MĠK5     Clostridiumlar                        F.Köksal
 30  15
11 -12   MĠK5     Clostridiumlar                        F.Köksal
1330-1715  MĠKL2     GR(+), Gr (-) kokların gösterilmesi             MĠKROBĠYOLOJĠ

16 EYLÜL 2009 ÇARġAMBA
0830-0915  FĠZ7    Otonom sinir sistemi ve merkezi düzenlenmesi           E.B.Melik
0930-1015  FĠZ7    Otonom sinir sistemi ve merkezi düzenlenmesi           E.B.Melik
 30  15
10 -11   HĠS7    Embriyonik dönem                         S.Solmaz
1130-1215  HĠS7    Embriyonik dönem                         S.Solmaz
1330-1715  MĠKL2   GR(+), Gr (-) kokların gösterilmesi              MĠKROBĠYOLOJĠ

17 EYLÜL 2009 PERġEMBE
0830-0915  BĠK1     Nörotransmitterler                      A.Çürük
  30  15
09 -10   ANA11     Arka kordon sistemi propriyoseptif duyular          Ö.Oğuz
1030-1115  HĠS8     Fötal dönem                          S.Solmaz
1130-1215  MĠK5     Clostridiumlar                        F.Köksal
 30  15
13 -15   MĠKL4     Bacillusların incelenmesi                  MĠKROBĠYOLOJĠ
                          124
18 EYLÜL 2009 CUMA
0830-0915  BĠK2      Beyin biyokimyası                       A.Çürük
0930-1015  BĠK2      Beyin biyokimyası                       A.Çürük
1030-1115  FĠZ7      Otonom sinir sistemi ve merkezi düzenlenmesi         E.B.Melik
 30  15
11 -12    ANA12     Medulla spinalis lezyonlarının anatomik temelleri       Ö.Oğuz
1430-1615  Ġngilizce

21-22 EYLÜL 2009 RAMAZAN BAYRAMI TATĠLĠ

23 EYLÜL 2009 ÇARġAMBA
0830-0915  ANA13   Beyin sapının iç yapısı                      A.Yücel
0930-1015  ANA13   Beyin sapının iç yapısı                      A.Yücel
1030-1115  FĠZ8    Genel duyu sistemi ve ağrı                     E.B.Melik
 30  15
11 -12   FĠZ8    Genel duyu sistemi ve ağrı                     E.B.Melik
1330-1415  AHEK5   Bireye ve aileye sağlıklı yaĢam alıĢkanlıklarının kazandırılması  S.Özcan

24 EYLÜL 2009 PERġEMBE
0830-0915  HĠS9      Ekstraembriyoner oluĢumlar                  S.Solmaz
0930-1015  HĠS9      Ekstraembriyoner oluĢumlar                  S.Solmaz
1030-1115  ANA14      Kafa çiftleri                         A.Yücel
 30  15
11 -12   ANA14      Kafa çiftleri                         A.Yücel
1330-1615  ANAL2      Sinir sistemi II                       ANATOMĠ

25 EYLÜL 2009 CUMA
0830-0915  HĠS10      Konjenital malformasyonlar                  S.Solmaz
0930-1015  MĠK6      Sporsuz anaeroblar                      F.Köksal
 30  15
10 -11   MĠK6      Sporsuz anaeroblar                      F.Köksal
1130-1215  FĠZ9      Kimyasal Duyular: Tad ve Koku                 E.B.Melik
1330-1415  FĠZ9      Kimyasal Duyular: Tad ve Koku                 E.B.Melik
 30  15
14 -16   Ġngilizce

28 EYLÜL 2009 PAZARTESĠ
0830-0915  BĠF4      EEG ve uyarılmıĢ potansiyeller                 Ġ.Günay
0930-1015  BĠF4      EEG ve uyarılmıĢ potansiyeller                 Ġ.Günay
1030-1115  ANA15     Serebellumun iç yapısı                     B.Durgun
 30  15
11 -12   ANA15     Serebellumun iç yapısı                     B.Durgun
1330-1515  Beceri laboratuvarı: Yara Bakımı(Grup III)
      Doç. Dr. Murat SERT (Dahiliye Endokrinoloji)
      Yrd. Doç. Dr. Aydın YÜCEL (Deri Ve Zührevi Hastalıklar)
      Uz. Dr. Koray FAKIOĞLU (Dahiliye Endokrinoloji)
      Uz. Dr. Fatih TEMĠZ (Pediatrik Endokrinoloji ve Metabolizma)
  30  15
15 -17    Beceri laboratuvarı: Yara Bakımı(GrupIV)
      Doç. Dr. Neslihan MUNGAN (Pediatrik Endokrinoloji ve Metabolizma)
      Yrd. Doç. Dr. A. Seza ĠNAL (Enfeksiyon Hastalıkları)
      Uz. Dr. Mehtap EVRAN (Dahiliye Endokrinoloji)
      Uz. Dr. Sühan GÜNAġTI (DERi VE ZÜHREVĠ HASTALIKLAR)
                          125
29 EYLÜL 2009 SALI
0830-0915  FĠZ10     Sinir sisteminin motor iĢlevi ve kas aktivitesinin eĢgüdümü  E.B.Melik
0930-1015  FĠZ10     Sinir sisteminin motor iĢlevi ve kas aktivitesinin eĢgüdümü  E.B.Melik
1030-1115  MĠK7      YavaĢ Virus Ġnfeksiyonları                   F. Yarkın
 30  15
11 -12   MĠK7      YavaĢ Virus Ġnfeksiyonları                   F. Yarkın
1330-1615  ANAL1     Sinir sistemi 1II                       ANATOMĠ

30 EYLÜL 2009 ÇARġAMBA
0830-0915  AHEK6   Aile genogramı                           H.Kurdak
0930-1015  ANA16   Talamus                              B.Durgun
 30  15
10 -11   FĠZ10   Sinir sisteminin motor iĢlevi ve kas aktivitesinin eĢgüdümü    E.B.Melik
1130-1215  FĠZ10   Sinir sisteminin motor iĢlevi ve kas aktivitesinin eĢgüdümü    E.B.Melik

01 EKĠM 2009 PERġEMBE
0830-0915  FĠZ10     Sinir sisteminin motor iĢlevi ve kas aktivitesinin eĢgüdümü   E.B.Melik
0930-1015  FĠZ10     Sinir sisteminin motor iĢlevi ve kas aktivitesinin eĢgüdümü   E.B.Melik
1030-1115  ANA17     Hipotalamus                           B.Durgun
 30  15
11 -12   ANA17     Hipotalamus                           B.Durgun
1330-1515  MĠKL2     Anaerop sporlu ve sporsuz bakteriler             MĠKROBĠYOLOJĠ

02 EKĠM 2009 CUMA
0830-0915  ANA18     Otonom sinir sistemi                      P.KarakaĢ
0930-1015  ANA18     Otonom sinir sistemi                      P.KarakaĢ
 30  15
10 -11   MĠK8      Picarnovirüsler                        F. Yarkın
1130-1215  MĠK8      Picarnovirüsler                        F. Yarkın
1430-1615 Ġngilizce

05 EKĠM 2009 PAZARTESĠ
830-915   FĠZ11     Uyku ve uyanıklık mekanizmaları,                E.B.Melik
             beyin elektriksel etkinliği fizyolojisi
930-1015  FĠZ11     Uyku ve uyanıklık mekanizmaları,                E.B.Melik
             beyin elektriksel etkinliği fizyolojisi
             Olgu Sunumu I Tanıtımı
1030-1115  ANA19     Formasyo retikülaris                      P.KarakaĢ
1130-1215  ANA20     Limbik sistem                          P.KarakaĢ
 30  15
13 -15   Beceri laboratuvarı: Hasta TaĢıma (Grup II)
      Doç. Dr. Yasemin GÜNEġ (Anesteziyoloji)
      Doç. Dr. Rengin GÜZEL (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon)
      Doç. Dr. Murat GÜNDÜZ (Anesteziyoloji)
      Uz. Dr. Özden Özgür HOROZ (Çocuk Yoğun Bakım)
1530-1715  Beceri laboratuvarı: Hasta TaĢıma (GrupI)
      Doç. Dr. Hakkı ÜNLÜGENÇ (Anezteziyoloji)
      Doç. Dr. Ahmet SEBE (Acil Tıp)
      Doç. Dr. Dinçer YILDIZTAġ (Çocuk Yoğun Bakım)
      Yrd. Doç. Dr. Hakan DEMĠRHĠNDĠ (Halk Sağlığı)
                          126
06 EKĠM 2009 SALI
0830-0915  ANA21     Ekstrapiramidal sistem               P.KarakaĢ
0930-1015  ANA21     Ekstrapiramidal sistem               P.KarakaĢ
1030-1115  FĠZ12     Duyguların fizyolojik temeli(Limbik sistem)     E.B.Melik
              ve monoaminerjik sistemler
1130-1215  MĠK9     Rhabdovirüs                     F.Yarkın

07 EKĠM 2009 ÇARġAMBA
0830-0915  ANA22     Korteks                       P.KarakaĢ
0930-1015  ANA22     Korteks                       P.KarakaĢ
 30  15
10 -11   HĠS11     Merkezi sinir sistemi histolojisi          U.Mete
1130-1215  HĠS11     Merkezi sinir sistemi histolojisi          U.Mete

08 EKĠM 2009 PERġEMBE
0830-0915  ANA23     Kulak anatomisi, iĢitme, denge           A.Yücel
0930-1015  ANA23     Kulak anatomisi, iĢitme, denge           A.Yücel
1030-1215         Olgu Sunumu I
1330-1515  HĠSL1     MSS; beyin, beyincik,m. spinalis ve beyin zarları  HĠSTOLOJĠ

09 EKĠM 2009 CUMA
0830-0915  ANA24     ĠĢitme yolları ve refleksler            A.Yücel
0930-1015  ANA25     Vestibuler sistem                  A.Yücel
1030-115  HĠS12     Merkezi sinir sistemi embriyolojisi         U.Mete
 30  15
14 -16           Ġngilizce

12 EKĠM 2009 PAZARTESĠ
1030-1115  BĠF5      ĠĢitme biyofiziği                  Ġ.Günay
1130-1215  BĠF5      ĠĢitme biyofiziği                  Ġ.Günay
1030-1115  HĠS13     Kulak histolojisi                  U.Mete
 30  15
11 -12   FĠZ 13     ĠĢitme ve denge                   E.B.Melik
1330-1515  Beceri laboratuvarı: Hasta TaĢıma (Grup IV)
      Doç. Dr. Yasemin GÜNEġ (Anesteziyoloji)
      Doç. Dr. Rengin GÜZEL (Fizksel Tıp ve Rehabilitasyon)
      Doç. Dr. Murat GÜNDÜZ (Anesteziyoloji)
      Uz. Dr. Özden Özgür HOROZ (Çocuk Yoğun Bakım)
  30  15
15 -17   Beceri laboratuvarı: Hasta TaĢıma (GrupIII)
      Doç. Dr. Hakkı ÜNLÜGENÇ (Anezteziyoloji)
      Doç. Dr. Ahmet SEBE (Acil Tıp)
      Doç. Dr. Dinçer YILDIZTAġ (Çocuk Yoğun Bakım)
      Yrd. Doç. Dr. Hakan DEMĠRHĠNDĠ (Halk Sağlığı)
13 EKĠM 2009 SALI
0830-0915  FĠZ13     ĠĢitme ve denge                   E.B.Melik
0930-1015  FĠZ13     ĠĢitme ve denge                   E.B.Melik
1030-1115  ANA26     Göz ve gözyaĢı                   B.Durgun
 30  15
11 -12   ANA26     Göz ve gözyaĢı                   B.Durgun
1330-1515  FĠZL1     Sinir-kas preparatı                 FĠZYOLOJĠ
1530-1715  FĠZL2     Refleksler                     FĠZYOLOJĠ
                          127
14 EKĠM 2009 ÇARġAMBA
0830-0915  ANA26        Göz ve gözyaĢı                       B.Durgun
0930-1015  ANA27        Görme yolları                        B.Durgun
1030-1115  HĠS14        Göz histolojisi                       U.Mete
 30  15
11 -12   FĠZ14        Göz ve görme iĢlevi                     E.B.Melik
1330-1615  ANAL4        Sinir sistemi iç yapısı                   ANATOMĠ

15 EKĠM 2009 PERġEMBE
0830-0915  ANA28        Sinir sisteminin damarları                 G.Bozkır
0930-1015  ANA28        Sinir sisteminin damarları                 G.Bozkır
 30  15
10 -11   FĠZ14        Göz ve görme iĢlevi                     E.B.Melik
1130-1215  FĠZ14        Göz ve görme iĢlevi                     E.B.Melik
1330-1515  FĠZL3        Görme alanları ve görme keskinliği,renk körlüğü       FĠZYOLOJĠ
 30  15
15 -17   FĠZL4        Göz dibi değerlendirmesi                  FĠZYOLOJĠ

16 EKĠM 2009 CUMA
0830-0915  BĠF6        Görme biyofiziği                      Ġ.Günay
  30  15
09 -10   BĠF6        Görme biyofiziği                      Ġ.Günay
1030-1115  FĠZ15        Sinir sisteminin yüksek iĢlevleri: Öğrenme, bellek ve dil  E.B.Melik
1130-1215  FĠZ15        Sinir sisteminin yüksek iĢlevleri: öğrenme, bellek ve dil  E.B.Melik
 30  15
14 -16             Ġngilizce

19 EKĠM 2009 PAZARTESĠ
0830-0915  BĠF7    ĠĢitme ve görmede kullanılan ölçüm sistemi              Ġ.Günay
0930-1015  BĠF8    Sinaps, EEG, iĢitme ve görmede                    Ġ.Günay
            sayısal uygulamalar
 30  15
10 -12         Entegre oturum
1330-1615  ANAL5   Kulak ve iĢitme yolları                       ANATOMĠ

20 EKĠM 2009 SALI
0830-0915  BĠF8        Sinaps, EEG, iĢitme ve görmede sayısal uygulamalar     Ġ.Günay
0930-1215  ANAL6        Göz ve görme yolları                    ANATOMĠ
 30  15
13 -15   FĠZL5        ĠĢitme testleri                       FĠZYOLOJĠ
1530-1715  FĠZL6        KoĢullu refleksler                     FĠZYOLOJĠ

22-23 EKĠM 2009 PERġEMBE- CUMA DERS KURULU PRATĠK SINAVI

27 EKĠM 2009 SALI DERS KURULU SONU TEORĠK SINAVI
----------------------------------------------------------------------------------
                              128
DERS KURULU II (DOLAġIM SOLUNUM SĠSTEMĠ)

AMAÇ:
Dönem II öğrencileri bu kurul sonunda dolaĢım - solunum sistemi organlarının normal yapı ve iĢlevleriyle
birlikte, bu sistemlerle ilgili mikroorganizmalar hakkında bilgi kazanacaklar ve dolaĢım-solunum sisteminin temel
değerlendirme testlerini yapabilecektir.

ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ:
DolaĢım-solunum sistemi ders kurulu sonunda Dönem II öğrencileri:
1- Solunum dolaĢım sistemlerine ait organların anatomik yapısını tanımlayabilmeli,
2- Bu yapıda yer alan organların embriyolojik kökenleri ve geliĢimleri hakkında bilgi sahibi olabilmeli, histolojik
  yapılarını tanımlayabilmeli,
3- Solunum ve dolaĢım sistemlerinin iĢleyiĢini ve iĢlev mekanizmalarını tanımlayabilmeli,
4- Solunum sistemini enfekte eden mikroorganizmaları ve özelliklerini sayabilmeli,
5- Parazitlerin sınıflandırmasını yapabilmeli,
6- Solunum dolaĢım sistemlerine yerleĢen parazitlerin bulaĢma yollarını, evrimlerini ve        özelliklerini
  tanımlayabilmeli,
7- Kan basıncını ölçebilmeli,
8- Normal EKG‘yi değerlendirebilmeli, EKG çekimini yapabilmeli,
9- Solunum fonksiyon testlerini bilmeli ve akciğer kapasitelerini değerlendirebilmeli,
10- Plazma protein elektroforez tekniğini uygulayabilmeli ve değerlendirebilmelidir.

───────────────────────────────────────────
DÖNEM II KOORDĠNATÖRÜ : Prof. Dr. Özgül TAP
DERS KURULU BAġKANI  : Prof.Dr. AyĢe DOĞAN
 DERSLER            TTEORĠK    PRATĠK   TOPLAM
 ANATOMĠ        15   15     30
 BĠYOFĠZĠK       10   12     22
 BĠYOKĠMYA        4    -      6
 FĠZYOLOJĠ       50   12     62
 HĠSTOLOJĠ       11    6     17
 MĠKROBĠYOLOJĠ     22    4     26
 PARAZĠTOLOJĠ      18    4     22
 TOPLAM        132   53     185
KURUL BAġLAMA TARĠHĠ     : 30 Ekim 2009
KURUL BĠTĠġ TARĠHĠ      : 24 Aralık 2009
PRATĠK SINAVI        : 28-29 Aralık 2009
TEORĠK SINAVI        : 31 Aralık 2009
───────────────────────────────────────────

30 Ekim 2009 CUMA
0900-0915           Ders kurulu tanıtımı (Ders Kurulu BaĢkanı)
0930-1015  FĠZ16      Kardiyovasküler sisteme genel bakıĢ                A.Doğan
1030-1115  MĠK10      Corynebacterium-Listeria‘lar                   A. Yaman
1130-1215  MĠK10      Corynebacterium-Listeria‘lar                   A. Yaman
 30  15
14 -16            Ġngilizce
                           129
02 KASIM 2009 PAZARTESĠ
0830-0915 FĠZ17   Kalp kasının elektriksel aktivitesi           A.Doğan
0930-1015 FĠZ17   Kalp kasının elektriksel aktivitesi           A.Doğan
1030-1115 ANA29   Toraks kemikleri ve eklemleri              P.KarakaĢ
 30  15
11 -12   ANA29   Toraks kemikleri ve eklemleri              P.KarakaĢ

03 KASIM 2009 SALI
0830-0915 ANA30     Toraks duvarı damar ve sinirleri, mediastinum    P.KarakaĢ
930-1015  ANA30     Toraks duvarı damar ve sinirleri, mediastinum    P.KarakaĢ
1030-1115 FĠZ18     Kalp kasının eksitasyonu               A.Doğan
 30  15
11 -12   FĠZ18     Kalp kasının eksitasyonu               A.Doğan
1330-1615 ANAL7     Toraks kemikleri ve duvarları            ANATOMĠ

04 KASIM 2009 ÇARġAMBA
0830 -0915 ANA31   Kalp ve büyük damarlar                  N.Boyan
0930-1015 ANA31   Kalp ve büyük damarlar                  N.Boyan
1030-1115 BĠF9    EKG‘nin fiziksel temelleri                Ġ. Günay
 30  15
11 -12   BĠF9    EKG‘nin fiziksel temelleri                Ġ. Günay

05 KASIM 2009 PERġEMBE
0830-0915 FĠZ19    EKG                           A.Doğan
0930-1015 FĠZ19    EKG                           A.Doğan
1030-1115 ANA31    Kalp ve büyük damarlar                 N.Boyan
 30  15
11 -12   ANA32    Perikardium                       N.Boyan
1330-1615 ANAL8    Kalp ve perikardium                   ANATOMĠ

06 KASIM 2009 CUMA
0830-0915 PAR1      Parazitolojiye giriĢ                 S.KoltaĢ
0930-1015 PAR2      DolaĢım ve solunum sistemine yerleĢen protozoonlar  S.KoltaĢ
             ve helmintler
1030-1115  HĠS15    DolaĢım sistemi: kalp ve damar histolojisi      M.Kaya
1130-1215  HĠS15    DolaĢım sistemi: kalp ve damar histolojisi      M.Kaya
1430-1615  Ġngilizce

09 KASIM 2009 PAZARTESĠ
0830-0915 HĠS15   DolaĢım sistemi: kalp ve damar histolojisi        M.Kaya
0930-1015 HĠS15   DolaĢım sistemi: kalp ve damar histolojisi        M.Kaya
1030-1115 FĠZ19   EKG                           A.Doğan
 30  15
11 -12   FĠZ20   Kalbin anormal ritimleri                 A. Doğan

10 KASIM 2009 SALI
0830-1215  ATATÜRK‘Ü ANMA TÖRENĠ
1330-1615  HĠSL2   Kalp ve damar histolojisi                HĠSTOLOJĠ
                         130
11 KASIM 2009 ÇARġAMBA
1030-1115  MĠK11   Hemopfilus ve bordetella                    A. Yaman
 30  15
11 -12   MĠK11   Hemopfilus ve bordetella                    A. Yaman
1030-1115  BĠF10   Kan basıncı ve kan akıĢı ölçüm Yöntemleri            Ġ. Günay
1130-1215  BĠF11   Hidrostatik basınç ve ödem                   Ġ. Günay
  30  15
13 -14         Kurum Ziyareti Tanıtımı

12 KASIM 2009 PERġEMBE
0830-0915  BĠF12   Bernoulli ilkesi, Poiseuille yasası ve kan akıĢı varis,     Ġ. Günay
            tansiyon iliĢkisi

0930-1015   FĠZ21     Kalp siklusunda mekanik olaylar              A.Doğan
1030-1115   PAR3     RES ve kanda parazitlenen kamçılılar I (Leishmania‘lar)  S.KoltaĢ
1130-1215   PAR3     RES ve kanda parazitlenen kamçılılar II          S.KoltaĢ
              (Leishmania‘lar ve Trypanozoma‘lar)
1330-1415   MĠK12     Brucella                          A.Yaman

13 KASIM 2009 CUMA
0830-0915  MĠK13      Fracisella, Yersinia, Pasteurella             M. Ġlkit
0930-1015  MĠK13      Fracisella, Yersinia, Pasteurella             M. Ġlkit
1030-1115  FĠZ21      Kalp siklusunda mekanik olaylar              A.Doğan
 30  15
11 -12   FĠZ21      Kalp siklusunda mekanik olaylar              A.Doğan
1430-1615  Ġngilizce

16 KASIM 2009 PAZARTESĠ
0830-0915  FĠZ22     Kalp sesleri, kalp debisi ve ölçümü             A.Doğan
0930-1015  FĠZ22     Kalp sesleri, kalp debisi ve ölçümü             A.Doğan
 30  15
10 -11   MĠK14     Mycobacterium‘lar                      A.Yaman
1130-1215  MĠK14     Mycobacterium‘lar                      A.Yaman
1330-1715  Kurum ziyareti (Grup I-II)
1330-1515  Beceri laboratuvarı: Sutür Atma (Grup III)
      Doç. Dr. Erol KESĠKTAġ (Plastik Cerrahi)
      Doç. Dr. Hafize YALINIZ (Kalp Damar Cerrahi)
      Doç. Dr. Salim SATAR (Acil Tıp)
      Uz. Dr. DerviĢ Mensuri YILMAZ (Beyin Cerrahi)
1530-1715  Beceri laboratuvarı: Suttür Atma (GrupIV)
      Prof. Dr. ġah TOPÇUOĞLU (Kalp Damar Cerrahi)
      Doç. Dr. Hakan POYRAZOĞLU (Kalp Damar Cerrahi)
      Doç. Dr. Tahsin ERMAN (Beyin Cerrahi)
      Yrd. Doç. Dr. Tahsin Oğuz ACARTÜRK (Plastik Cerrahi)

17 KASIM 2009 SALI
0830-0915  FĠZ23      Kalp atımının regülasyonu                 A.Doğan
0930-1015  FĠZ23      Kalp atımının regülasyonu                 A.Doğan
1030-1115  MĠK15      Mantarların yapısı                     M.Ġlkit
 30  15
13 -17   MĠKL5      Corynebacterium listeriaların Ġncelenmesi         MĠKROBĠYOLOJĠ
                           131
18 KASIM 2009 ÇARġAMBA
0830-0915  FĠZ23   Kalp atımının regülasyonu                  A.Doğan
 30  15
09 -10   BĠF13   Laplace yasası ve anevrizma                 Ġ. Günay
1030-1115  BĠF14   Kalbin etkinliği ve gücü                   Ġ. Günay

19 KASIM 2009 PERġEMBE
0830-0915  FĠZ24     Vasküler yatak ve akıĢkan hemodinamiği          A.Doğan
0930-1015  FĠZ24     Vasküler yatak ve akıĢkan hemodinamiği          A.Doğan
 30  15
10 -11   PAR4     RES ve kanda parazitlenen sporlular I (Plasmodium‘lar)  S.KoltaĢ
1130-1215  PAR4     RES ve kanda parazitlenen sporlular           S.KoltaĢ
             II (Plasmodium‘lar, Babesia)

20 KASIM 2009 CUMA
0830-0915 MĠK16     Actinomyces nokardia‘lar                 M.Ġlkit
  30  15
08 -09   MĠK16     Actinomyces nokardia‘lar                 M.Ġlkit
1030-1115 FĠZ25     Arteryal sistem                     A.Doğan
1130-1215 FĠZ25     Arteryal sistem                     A.Doğan
1430-1615 Ġngilizce
23 KASIM 2009 PAZARTESĠ
0830-0915 FĠZ26     Kapiller dolaĢım                     A.Doğan
0930-1015 FĠZ26     Kapiller dolaĢım                     A.Doğan
 30  15
10 -11   HĠS16     DolaĢım sistemi embriyolojisi              Ö.Tap
1130-1215 HĠS16     DolaĢım sistemi embriyolojisi              Ö.Tap
1330-1715 Kurum ziyareti(GrupIII-IV)
1330-1515 Beceri laboratuvarı: Sutür Atma (Grup I)
      Doç. Dr. Erol KESĠKTAġ (Plastik Cerrahi)
      Doç. Dr. Hafize YALINIZ (Kalp Damar Cerrahi)
      Doç. Dr. Salim SATAR (Acil Tıp)
      Uz. Dr. DerviĢ Mensuri YILMAZ (Beyin Cerrahi)
1530-1715 Beceri laboratuvarı: Sutür Atma (GrupII)
      Prof. Dr. ġah TOPÇUOĞLU (Kalp Damar Cerrahi)
      Doç. Dr. Hakan POYRAZOĞLU (Kalp Damar Cerrahi)
      Doç. Dr. Tahsin ERMAN (Beyin Cerrahi)
      Yrd. Doç. Dr. Tahsin Oğuz ACARTÜRK (Plastik Cerrahi)

24 KASIM 2009 SALI
0830-0915 ANA33     Fötal dolaĢım                      B.Durgun
0930-1015 ANA34     Burun anatomisi                     B.Durgun
1030-1115 FĠZ27     Lenfatik ve venöz dolaĢım                A.Doğan
 30  15
10 -11   FĠZ27     Lenfatik ve venöz dolaĢım                A.Doğan
1330-1415 MĠK17     Riketsiyalar                       M.Ġlkit

25 KASIM 2009 ÇARġAMBA
0830-0915 MĠK18   Legionella                          A.Yaman
0930-1015 MĠK19   Cryptococcus neoformans                   M.Ġlkit
 30  15
10 -11   FĠZ28   DolaĢımın lokal regülasyonu                 A.Doğan
1130-1215 FĠZ29   DolaĢımın sistemik regülasyon mekanizmaları         A.Doğan
1330-1615 ANAL9   Burun anatomisi                       ANATOMĠ
                         132
26 KASIM 2009 PERġEMBE
0830-0915 FĠZ29    DolaĢımın sistemik regülasyon mekanizmaları        A.Doğan
0930-1015 FĠZ29    DolaĢımın sistemik regülasyon mekanizmaları        A.Doğan
1030-1115 MĠK20    Aspergillus‘lar                      M.Ġlkit

27-30 KASIM 2009 KURBAN BAYRAMI TATĠLĠ

01 ARALIK 2009 SALI
0830-0915  FĠZ30     Kardiyak fonksiyon eğrileri               A.Doğan
0930-1015  FĠZ30     Kardiyak fonksiyon eğrileri               A.Doğan
 30  15
10 -11   PAR4     RES ve kanda parazitlenen sporlular III (Toxoplazma)  S.KoltaĢ
1130-1215  PAR4     RES ve kanda parazitlenen sporlular IV (Toxoplazma)   S.KoltaĢ
1330-1615  BĠFL1     AkıĢkanlar ve dolaĢım                  BĠYOFĠZĠK
 30  15
13 -16   FĠZL7     Ġzole kalp deneyi                    FĠZYOLOJĠ

02 ARALIK 2009 ÇARġAMBA
0830-0915  PAR5   Serbest yaĢayan amipler(Acanthamoeba, Naegleria)      S.KoltaĢ
  30  15
09 -10   BĠF15   Akc.hac.kapasiteleri ve fonksiyonel artık kapasitesi    Ġ. Günay
           tayin yöntemleri
1030-1115  FĠZ31   Serebral dolaĢım                      A.Doğan
 30  15
11 -12   FĠZ31   Serebral dolaĢım                      A.Doğan
1330-1715  MĠKL6   Mycobacteriumların Ġncelenmesi               MĠKROBĠYOLOJĠ

03 ARALIK 2009 PERġEMBE
0830-0915  MĠK21   Orthomyxoviruslar-Myxovirus                F.Yarkın
0930-1015  MĠK22   Respiratory syncytial virüs ve coronavirüsler       F.Yarkın
 30  15
10 -11   FĠZ32   Kalp dolaĢımı                       A.Doğan
1130-1215  FĠZ33   Özel dolaĢım sistemi                    A.Doğan
1330-1615  BĠFL1   AkıĢkanlar ve dolaĢım                   BĠYOFĠZĠK
 30  15
13 -16   FĠZL7   Ġzole kalp deneyi                     FĠZYOLOJĠ

04 ARALIK 2009 CUMA
0830-0915  FĠZ34     Egzersiz ve hemarojik Ģokta kardiyovasküler yanıtlar  A.Doğan
0930-1015  FĠZ34     Egzersiz ve hemarojik Ģokta kardiyovasküler yanıtlar  A.Doğan
1030-1115  ANA35     Larinks, fonasyon ve konuĢma              N. Boyan
 30  15
11 -12   ANA35     Larinks, fonasyon ve konuĢma              N. Boyan
1330-1415  SMG
1430-1615  Ġngilizce

07 ARALIK 2009 PAZARTESĠ
0830-0915  PAR6    Microsporalar                       S.KoltaĢ
  30  15
09 - 10   PAR7    Pneumocytis jiroveci                    S.KoltaĢ
1030-1115  ANA36   Trakea, bronkuslar ve akciğerler              P. KarakaĢ
1130-1215  ANA36   Trakea, bronkuslar ve akciğerler              P. KarakaĢ
 30  15
13 -16   ANAL10   Larinks                          ANATOMĠ
                         133
08 ARALIK 2009 SALI
0830-0915  MĠK23     Paramyxovirüsler                      F.Yarkın
  30  15
09 -10   MĠK23     Paramyxoviruslar                      F.Yarkın
1030-1115  HĠS17     Üst solunum yolları histolojisi              Ö.Tap
1130-1215  HĠS17     Üst solunum yolları histolojisi              Ö.Tap
 30  15
13 -16   BĠFL2     EKG ve fiziksel temelleri                 BĠYOFĠZĠK
1330-1615  FĠZL8     EKG ve kalp sesleri                    FĠZYOLOJĠ

09 ARALIK 2009 ÇARġAMBA
0830-0915  PAR8   DolaĢım sistemi ve doku nematodları (Filaryalar)        S.KoltaĢ
0930-1015  ANA37   Plevra                             P. KarakaĢ
 30  15
10 -11   FĠZ35   Bayılma, hipertansiyon ve kalp yetmezliğinde kardiyovasküler  A.Doğan
           hemostaz
1130-1215  FĠZ35   Bayılma, hipertansiyon ve kalp yetmezliğinde kardiyovasküler  A.Doğan
           hemostaz
1330-1615  ANAL11  Trakea, bronkuslar ve akciğerler                ANATOMĠ

10 ARALIK 2009 PERġEMBE
0830-0915  BĠK4    Kan gazları biyokimyası                   L.Kayrın
0930-1015  BĠK5    Organizmada asit-baz regülasyonu               L.Kayrın
1030-1115  HĠS18    Alt solunum yolları histolojisi               Ö.Tap
 30  15
11 -12   HĠS18    Alt solunum yolları histolojisi               Ö.Tap
1330-1615  BĠFL2    EKG ve fiziksel temelleri                  BĠYOFĠZĠK
1330-1615  FĠZL8    EKG ve kalp sesleri                     FĠZYOLOJĠ

11 ARALIK 2009 CUMA
0830-0915  BĠF16     Solunum sistemi ve kan gazları               Ġ. Günay
  30  15
09 -10   BĠF17     Yüzey gerilimi, sürfaktan ve alveol mekaniği        Ġ. Günay
1030-1115  FĠZ36     Gaz yasaları ve solunum mekaniği              S.Kurdak
1130-1215  FĠZ36     Gaz yasaları ve solunum mekaniği              S.Kurdak
  30  15
13 -14   SMG
1430-1615  Ġngilizce

14 ARALIK 2009 PAZARTESĠ
0830-0915  MĠK24   Adenovirus ve Parvovirus                   F. Yarkın
0830-0915  MĠK24   Adenovirus ve Parvovirus                   F. Yarkın
  30  15
09 -10   FĠZ37   Akciğer volüm ve kapasiteleri                 S.Kurdak
1030-1115  FĠZ37   Akciğer volüm ve kapasiteleri                 S.Kurdak

15 ARALIK 2009 SALI
0930-1015  FĠZ38   Akciğer dolaĢımı ve solunum sisteminin diğer fonk       S.Kurdak
1030-1215       Entegre Oturum
 30  15
13 -14   HĠSL3   Üst solunum yolları                      HĠSTOLOJĠ
1430-1615  HĠSL4   Alt solunum yolları                      HĠSTOLOJĠ
16 ARALIK 2009 ÇARġAMBA
0830-0915  BĠK6   Kanda tampon sistemleri                    L.Kayrın
0930-1015  BĠK6   Kanda tampon sistemleri                    L.Kayrın
1030-1115  HĠS19   Solunum sistemi embriyolojisi                 Ö.Tap
                          134
17 ARALIK 2009 PERġEMBE
0830-0915  FĠZ39    O2 ve CO2 taĢınımı ve kan tamponları           S.Kurdak
0930-1015  FĠZ39    O2 ve CO2 taĢınımı ve kan tamponları           S.Kurdak
1030-1115  PAR9    Doku nematodları (Larva migrans, Dracunculus)       S.KoltaĢ
 30  15
11 -12   PAR10    Karaciger ve safra yolları Trematodları          S.KoltaĢ
            (Fasciola, Dicrocoelium)
1330-1615  BĠFL3    Viskozite                         BĠYOFĠZĠK
 30  15
13 -16   FĠZL9    Artelyal kan basıncının direkt ölçümü           FĠZYOLOJĠ

18 ARALIK 2009 CUMA
0830-0915  PAR11     Kan trematodları-I(Schistosoma‘lar)           S.KoltaĢ
0930-1015  PAR11     Kan trematodları-II(Schistosoma‘lar)          S.KoltaĢ
1030-1115  FĠZ40     Solunum regülasyonu                   S.Kurdak
 30  15
11 -12   FĠZ40     Solunum regülasyonu                   S.Kurdak
1330-1415  SMG
1430-1615  Ġngilizce

21 ARALIK 2009 PAZARTESĠ
0830-0915  BĠK4    Egzersiz biyokimyası                    M.A.Çürük
0930-1015  BĠK4    Egzersiz biyokimyası                    M.A.Çürük
 30  15
10 -11   PAR12   Ġç organlara yerleĢen sestodlar(Echinococcus granulosus)  S.KoltaĢ
1130-1215  PAR12   Ġç organlara yerleĢen sestodlar              S.KoltaĢ
            (Echinococcus multilocularis, Taenia solium)

22 ARALIK 2009 SALI
0830-0915  FĠZ41     Egzersiz ve hipokside solunum regülasyonu        S.Kurdak
 30  15
09 -10   FĠZ41     Egzersiz ve hipokside solunum regülasyonu        S.Kurdak
1030-1215  PARL1     Kan preparatlarının hazırlanması            PARAZĠTOLOJĠ
1330-1615  BĠFL3     Viskozite                        BĠYOFĠZĠK
 30  15
13 -16   FĠZL9     Artelyal kan basıncının direkt ölçümü          FĠZYOLOJĠ

23 ARALIK 2009 ÇARġAMBA
0830-1015  PARL2   Kan, doku ve vücut boĢluğu parazitleri           PARAZĠTOLOJĠ
1030-1215  Panel

24 ARALIK 2009 PERġEMBE
0830-1115  BĠFL4   Solunum biyofiziği                     BĠYOFĠZĠK
0830-1115  FĠZL10   Spirometre, akciğer sesleri arteryal kan basıncının    FĠZYOLOJĠ
            indirekt ölçümü
1330-1615  BĠFL4   Solunum biyofiziği                     BĠYOFĠZĠK
1330-1615  FĠZL10   Spirometre, akciğer sesleri arteryal kan basıncının    FĠZYOLOJĠ
            indirekt ölçümü

28-29 ARALIK 2009 PAZARTESĠ-SALI PRATĠK SINAVLAR

31 ARALIK 2009 PERġEMBE TEORĠK SINAVI
                         135
DERS KURULU III ( SĠNDĠRĠM-BOġALTIM SĠSTEMĠ )

AMAÇ:
Dönem II öğrencileri bu kurul sonunda sindirim ve boĢaltım sistemi organları normal yapı ve iĢlevleriyle birlikte,
bu sistemlerle ilgili mikroorganizmalar hakkında bilgi kazanacaklar, oral glukoz tolerans testini
uygulayabilecekler ve idrar analizi yapıp değerlendirebileceklerdir

ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ:
Sindirim ve boĢaltım sistemi ders kurulu sonunda Dönem II öğrencileri:
1-   Sindirim ve boĢaltım sistemine ait organların anatomik yapısını tanımlayabilmeli,
2-   Sindirim ve boĢaltım sisteminde yer alan organların embriyolojik kökenleri ve geliĢimleri hakkında bilgi
    sahibi olabilmeli, histolojik yapılarını tanımlayabilmeli,
3-   Sindirim ve boĢaltım sisteminin iĢlev mekanizmalarını tanımlayabilmeli,
4-   Sindirim ve boĢaltım sisteminin florasında yer alan ve enfekte eden mikroorganizmaları ve özelliklerini
    sayabilmeli,
5-   Sindirim ve boĢaltım sistemine yerleĢen parazitlerin bulaĢma yollarını, evrimlerini ve özelliklerini
    tanımlayabilmeli,
6-   Oral glukoz tolerans testini uygulayabilmeli ve değerlendirebilmelidir.
7-   Ġdrar analizini uygulayıp değerlendirebilmelidir.

───────────────────────────────────────
DÖNEM II KOORDĠNATÖRÜ: Prof. Dr. Özgül TAP
DERS KURULU BAġKANI : Prof.Dr.Sait POLAT
 DERSLER     TEORĠK   PRATĠK   TOPLAM
 ANATOMĠ      26     24     50
 BĠYOKĠMYA      12     6     18
 FĠZYOLOJĠ      31     -     31
 HĠSTOLOJĠ      19     11     30
 MĠKROBĠYOLOJĠ    17     7     24
 PARAZĠTOLOJĠ    13     4     17
 TOPLAM       118    52     170

KURUL BAġLAMA TARĠHĠ     :  04 Ocak 2010
KURUL BĠTĠġ TARĠHĠ      :  05 Mart 2010
PRATĠK SINAVI        :  09-10 Mart 2010
TEORĠK SINAVI        :  12 Mart 2009

04 OCAK 2010 PAZARTESĠ
0900-0915       Ders kurulu tanıtımı (Ders Kurulu BaĢkanı)
0930-1015 ANA38    Ağız boĢluğu, dil, damak, tükürük bezleri ve diĢler           A.H.Yücel
1030-1115 ANA38    Ağız boĢluğu, dil, damak, tükürük bezleri ve diĢler           A.H.Yücel
 30  15
11 -12   FĠZ42    Enerji dengesi ve bazal Metabolizma                   K.T.Özgünen
                           136
05 OCAK 2010 SALI
0830-0915 ANA39      Çiğneme ve tat duyusu                    A.H.Yücel
 30  15
09 -10   ANA39      Çiğneme ve tat duyusu                    A.H.Yücel
1030-1115 FĠZ42      Enerji dengesi ve bazal metabolizma             K.T.Özgünen
1330-1715 MĠKL      Virusların tanı yöntemleri                 MĠKROBĠYOLOJĠ

06 OCAK 2010 ÇARġAMBA
0830-0915  ANA40   Farinks ve yutma                         A.H.Yücel
  30  15
09 -10   ANA40   Farinks ve yutma                         A.H.Yücel
1030-1115  HĠS20   Ağız boĢluğu: Dudaklar, yanak, dil, diĢ, tükrük bezleri,     S.Solmaz
           damak, tonsiller
 30  15
11 -12   HĠS20   Ağız boĢluğu: Dudaklar, yanak, dil, diĢ, tükrük bezleri,     S.Solmaz
           damak, tonsiller
1330-1615  ANAL12  Ağız boĢluğu                           ANATOMĠ

07 OCAK 2010 PERġEMBE
0830-0915  HĠS21     BaĢ boyun embriyolojisi                   S.Polat
0930-1015  HĠS21     BaĢ boyun embriyolojisi                   S.Polat
 30  15
10 -11   MĠK25     Koliformlar                         M.Ġlkit
1130-1215  MĠK25     Koliformlar                         M.Ġlkit
1330-1415  ANA41     Özefagus                          A.H.Yücel
 30  15
14 -16   HĠSL5     Ağız boĢluğu: Dudaklar, yanak, dil, diĢ, tükürük bezleri,  HĠSTOLOJĠ
              damak, tonsiller

08 OCAK 2010 CUMA
0830-0915  FĠZ43     Termoregülasyon                       K.T.Özgünen
0930-1015  FĠZ43     Termoregülasyon                       K.T.Özgünen
 30  15
10 -11   PAR13     Sindirim sistemine yerleĢen protozoonlar          S.KoltaĢ
1130-1215  PAR14     Entamoeba histolytica ve Giardia lamblia          S.KoltaĢ
1330-1415  SMG
 30  15
14 -16   Ġngilizce

11 OCAK 2010 PAZARTESĠ
0830-0915  ANA42     Karın ön-yan duvarları                   P.KarakaĢ
0930-1015  ANA42     Karın ön-yan duvarları                   P.KarakaĢ
1030-1115  BĠK8     GĠS biyokimyası                       M.A.Çürük
 30  15
11 -12    BĠK8     GĠS biyokimyası                       M.A.Çürük
1330-1615  ANAL13    Farinks ve özafagus                     ANATOMĠ

12 OCAK 2010 SALI
0830-0915  ANA43     Karın arka duvarı                      P.KarakaĢ
0930-1015  ANA44     Abdominopelvik duvarların damarları ve sinirleri      A.H.Yücel
 30  15
10 -11   MĠK25     Salmonella‘lar                       F.Köksal
1130-1215  MĠK25     Salmonella‘lar                       F.Köksal
1330-1515  PARL3     DıĢkı ve diğer örnekleri hazırlama yöntemleri ve      PARAZĠTOLOJĠ
              sindirim sistemi protozonları
                          137
13 OCAK 2010 ÇARġAMBA
0830-0915  ANA45     Mide                            A.H.Yücel
  30  15
09 -10   HĠS22     Özefagus ve mide                      M.Kaya
1030-1115  HĠS22     Özefagus ve mide                      M.Kaya
1130-1215  MĠK26     Shigella‘lar                        F.Köksal
 30  15
13 -16   ANAL14     Karın duvarları                       ANATOMĠ

14 OCAK 2010 PERġEMBE
0830-0915  HĠS22     Özefagus ve mide                      M.Kaya
0930-1015  ANA46     Ġnce bağırsaklar                      A.H.Yücel
1030-1115  ANA46     Ġnce bağırsaklar                      A.H.Yücel
 30  15
11 -12   FĠZ44     Motilite: Genel prensipler                 K.T.Özgünen
1330-1515  HĠSL8     Özefagus ve mide                      HĠSTOLOJĠ

15 OCAK 2010 CUMA
0830-0915  ANA47     Kalın bağırsaklar                      A.H.Yücel
0930-1015  ANA47     Kalın bağırsaklar                      A.H.Yücel
1030-1115  FĠZ45     Gastrointestinal kanal hormonları              K.T.Özgünen
 30  15
11 -12   FĠZ46     Motilite: Yutma, özofagus ve gastrik motilite, kusma    K.T.Özgünen
1330-1415  SMG
1430-1615  Ġngilizce

18 OCAK 2010 PAZARTESĠ
0830-0915  PAR15   Sindirim sistemine yerleĢen sporlular (Isospora, Sarcocystis)  S.KoltaĢ
  30  15
09 -10   PAR15   Sindirim sistemine yerleĢen sporlular              S.KoltaĢ
            (Cryposporidium Cyclospora)
1030-1115  HĠS23   Ġnce ve kalın bağırsaklar                    Ö.Tap
 30  15
11 -12   HĠS23   Ġnce ve kalın bağırsaklar                    Ö.Tap

19 OCAK 2010 SALI
1130-1215  FĠZ47     Motilite: Ġnce-kalın barsak motilitesi, defekasyon     K.T.Özgünen
1130-1215  FĠZ47     Motilite: Ġnce-kalın barsak motilitesi, defekasyon     K.T.Özgünen
1030-1115  MĠK26     Helicobacter pylori ve Campylobacter            F.Köksal
 30  15
11 -12   MĠK26     Helicobacter pylori ve Campylobacter            F.Köksal
1330-1615  HĠSL6     Ġnce ve kalın bağırsaklar                  HĠSTOLOJĠ

20 OCAK 2010 ÇARġAMBA
0830-0915  ANA48     Karaciğer ve safra kesesi                  A.H.Yücel
0930-1015  ANA48     Karaciğer ve safra kesesi                  A.H.Yücel
 30  15
10 -11   FĠZ48     Gastrointestinal sekresyon: Tükürük ve mide         K.T.Özgünen
1130-1215  FĠZ48     Gastrointestinal sekresyon: Tükürük ve mide         K.T.Özgünen
1330-1615  ANAL15     Karın içi organları                     ANATOMĠ
                          138
21 OCAK 2010 PERġEMBE
0830-0915  ANA49      Pankreas                        A.H.Yücel
  30  15
09 -10   HĠS24      Karaciğer, safra kesesi, pankreas            H.Özgür
1030-1115  FĠZ48      Gastrointestinal sekresyon: Tükürük ve mide       K.T.Özgünen
1130-1215  PAR16      Balantidium (Kirpikliler ve Blastocystis hominis)    S.KoltaĢ
 30  15
13 -16   ANAL16     Karaciğer ve pankreas                  ANATOMĠ

22 OCAK 2010 CUMA
0830-0915  ANA50     Periton anatomisi                    P.KarakaĢ
0930-1015  ANA50     Periton anatomisi                    P.KarakaĢ
1030-1115  HĠS24     Karaciğer, safra kesesi, pankreas            H.Özgür
 30  15
11 -12   HĠS24     Karaciğer, safra kesesi, pankreas            H.Özgür
1330-1415  SMG
1430-1615  Ġngilizce (I.VĠZE)

25 OCAK -07 ġUBAT 2010 YARIYIL TATĠLĠ

08 ġUBAT 2010 PAZARTESĠ
0830-0915 MĠK27     Vibrio‘lar                        F.Köksal
0930-1015 ANA51     Sindirim kanalının damar, sinir ve lenfatikleri      A.H.Yücel
1030-1115 ANA51     Sindirim sisteminin damar, sinir ve lenfatikleri     A.H.Yücel
 30  15
11 -12   MĠK28     Hepatit virüsleri                     F.Yarkın
1330-1515 Beceri laboratuvarı: Nasogastrik sonda takma- çıkarma (Grup II)
      Doç. Dr. Serdar ĠSKĠT (Çocuk Cerrahi)
      Doç. Dr. Levent YILMAZ (Acil Tıp)
      Doç. Dr. Yüksel GÜMÜRDÜLÜ (Dahiliye Gastroenteroloji)
      Uz. Dr. Burçak Evren TAġDOĞAN (Dahiliye Gastroenteroloji)
 30  15
15 -17    Beceri laboratuvarı: Nasogastrik sonda takma- çıkarma(Grup I)
      Doç. Dr. Gürhan SAKMAN (Genel Cerrahi)
      Yrd. Doç. Dr. Emre KARAKOÇ (Dahiliye)
      Uz. Dr. Murat ALKAN (Çocuk Cerrahi)
      Uz. Dr. Yakup ÜLGER(Dahiliye Gastroenteroloji)

09 ġUBAT 2010 SALI
0830-0915 FĠZ49      Gastrointestinal sekresyon: Pankreas, karaciğer, safra  K.T.Özgünen
0930-1015 FĠZ49      Gastrointestinal sekresyon: Pankreas, karaciğer, safra  K.T.Özgünen
 30  15
10 -12   Sağlık Eğitim  DanıĢmanlığı Tanıtımı
1330-1515 HĠSL7      Karaciğer, safra kesesi ve pankreas           HĠSTOLOJĠ

10 ġUBAT 2010 ÇARġAMBA
0830-0915  PAR17   Sindirim sis. yerleĢen helmintler              S.KoltaĢ
0930-1015  PAR18   Sindirim sistemi nematodları(Ascaris, çengelli solucanlar)  S.KoltaĢ
 30  15
10 -11   HĠS25   Sindirim sistemi embriyolojisi                U.Mete
1130-1215  HĠS25   Sindirim sistemi embriyolojisi                U.Mete
1330-1615  ANAL18   Sindirim kanalının damar, sinir ve lenfatikleri       ANATOMĠ
                          139
11 ġUBAT 2010 PERġEMBE
0830-0915  MĠK29     Hepatit virüsleri                   F.Yarkın
  30  15
09 -10   MĠK29     Hepatit virüsleri                   F.Yarkın
1030-1115  BĠK9      Karaciğer biyokimyası                 A.Tuli
1130-1215  BĠK9      Karaciğer biyokimyası                 A.Tuli
  30  15
13 -16   ANAL17     Periton anatomisi                   ANATOMĠ

12 ġUBAT 2010 CUMA
0930-1015  FĠZ50     Sindirim ve emilim: Karbonhidrat ve protein      K.T.Özgünen
1030-1115  MĠK30     Gastroenterit virüsler                 F.Yarkın
1130-1215  MĠK30     Gastroenterit virüsler                 F.Yarkın
 30  15
13 -14   SMG
1430-1615  Ġngilizce

15 ġUBAT 2010 PAZARTESĠ
0830-0915  FĠZ51     Sindirim ve emilim: Tuz ve su emilimi         K.T.Özgünen
0930-1015  FĠZ52     Sindirim ve emilim: Ca+2, Fe+2, B12 ve lipid      K.T.Özgünen
1030-1115  PAR18     Sindirim sistemi nematodları              S.KoltaĢ
              (Enterobius, Trichuris, Trichinella)
1130-1215  PAR18     Sindirim sistemi nematodları              S.KoltaĢ
              (Strongyloides, Trichostrongylus)
 30  15
13 -15   Beceri laboratuvarı: Nasogastrik sonda takma- çıkarma (Grup IV)
      Doç. Dr. Serdar ĠSKĠT (Çocuk Cerrahi)
      Doç. Dr. Levent YILMAZ (Acil Tıp)
      Doç. Dr. Yüksel GÜMÜRDÜLÜ (Dahiliye Gastroenteroloji)
      Uz. Dr. Burçak Evren TAġDOĞAN (Dahiliye Gastroenteroloji)
1530-1715  Beceri laboratuvarı: Nasogastrik sonda takma- çıkarma (GrupIII)
      Doç. Dr. Gürhan SAKMAN (Genel Cerrahi)
      Yrd. Doç. Dr. Emre KARAKOÇ (Dahiliye)
      Uz. Dr. Murat ALKAN (Çocuk Cerrahi)
      Uz. Dr. Yakup ÜLGER(Dahiliye Gastroenteroloji)

16 ġUBAT 2010 SALI
0830-0915  MĠK31     Arbovirus,, arenaviruslar, filoviruslar        F.Yarkın
0930-1015  MĠK31     Arbovirus,, arenaviruslar, filoviruslar        F.Yarkın
1030-1115  PAR19     Annelida (Sülükler) ve Akantosefaller         S.KoltaĢ
 30  15
11 -12   PAR20     Sindirim sistemi trematodları(Fasciola, Heterophyes)  S.KoltaĢ
1330-1715  Sağlık Eğitim danıĢmanlığı

17 ġUBAT 2010 ÇARġAMBA
0830-0915  PAR21   Sindirim sistemi sestodları (Taenia)            S.KoltaĢ
0930-1015  PAR21   Sindirim sistemi sestodları                S.KoltaĢ
            (Hymenolepis, Diphyllobothrium, Dipylidium)
1030-1215       Entegre Oturum
                          140
18 ġUBAT 2010 PERġEMBE
10301115  ANA52   Böbrekler ve üreter                       G.Bozkır
 30  15
11 -12   ANA52   Böbrekler ve üreter                       G.Bozkır
1330-1515  PARL4   Sindirim sistemi helmintleri ve                 PARAZĠTOLOJĠ
            artropotların incelenmesi

19 ġUBAT 2010 CUMA
0930-1015  ANA53     Mesane ve üretra                       G.Bozkır
 30  15
10 -11   HĠS26     Böbrek yapısı ve nefronlar                  M.Kaya
1230-1215  HĠS26     Böbrek yapısı ve nefronlar                  M.Kaya
1330-1415  SMG
 30  15
14 -16   Ġngilizce

22 ġUBAT 2010 PAZARTESĠ
0930-1015 HĠS26     Böbrek yapısı ve nefronlar                   M.Kaya
1030-1115 HĠS27     Ġdrar yolları histolojisi                   H.Özgür
1130-1215 FĠZ53     Böbreğin fonksiyonel organizasyonu               B.Özaykan
1330-1515 Beceri laboratuvarı: Erkekte ve kadında idrar sondası takma- çıkarma (Grup I)
      Doç. Dr. Atilla ARIDOĞAN (Üroloji)
      Doç. Dr. Erkan DEMĠR (Üroloji)
      Doç. Dr. Aysun Karabay BAYAZIT (Pediatrik Nefroloji)
      Uz. Dr. Banu Demet ÖZEL (Dahiliye Nefroloji)
1530-1715  Beceri laboratuvarı: Erkekte ve kadında idrar sondası takma- çıkarma (Grup II)
      Doç. Dr. Mustafa BALAL (Dahiliye Nefroloji)
      Doç. Dr. Yıldırım BAYAZIT (Üroloji)
      Doç. Dr. Cem Kaan PARSAK (Genel Cerrahi)
      Uz. Dr. Sevgi YAVUZ (Pediatrik Nefroloji)

23 ġUBAT 2010 SALI
0830-0915 BĠK10      Açlık ve tokluk biyokimyası                 A.Tuli
 30  15
09 -10   BĠK10      Açlık ve tokluk biyokimyası                 A.Tuli
1030-1215 MĠKL      Barsak bakterilerinin gösterilmesi              MĠKROBĠYO
1330-1715 MĠKL8      Barsak bakterilerinin gösterilmesi              MĠKROBĠYO

24 ġUBAT 2010 ÇARġAMBA
0830-0915  FĠZ54   Renal fonksiyonların değerlendirilmesi              B.Özaykan
  30  15
09 -10   FĠZ55   Glomerüler filtrasyon                       B.Özaykan
1030-1115  BĠK11   Böbrek Biyokimyası                        M.A.Çürük
1130-1215  BĠK11   Böbrek Biyokimyası                        M.A.Çürük
 30  15
13 -17   MĠKL8   Barsak bakterilerinin gösterilmesi                MĠKROBĠYO

25 ġUBAT 2010 PERġEMBE
0830-0915 HĠS28    Üriner sistem embriyolojisi                   S.Polat
0930-1215 BĠKL1    Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT)                BĠYOKĠMYA
1330-1615 BĠKL1    Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT)                BĠYOKĠMYA
                          141
26 ġUBAT 2010 CUMA
0930-1015 BĠK12      Vücut sıvıları ve elektrolitler              M.A.Çürük
 30  15
10 -11   BĠK12      Vücut sıvıları ve elektrolitler              M.A.Çürük
0930-1015 FĠZ56      Renal kan akımı                      B.Özaykan
1030-1115 FĠZ57      Tübüler fonksiyon                     B.Özaykan
 30  15
13 -14   SMG
1430-1615 Ġngilizce

01 MART 2010 PAZARTESĠ
0830-0915  BĠK13     Ġdrar analizi                         M.A.Çürük
0930-1015  BĠK13     Ġdrar analizi                         M.A.Çürük
 30  15
11 -12   FĠZ57     Tübüler fonksiyon                       B.Özaykan
0830-0915  FĠZ58     Vücut sıvı kompartmanları                   B.Özaykan
1330-1515  Beceri laboratuvarı: Erkekte ve kadında idrar sondası takma- çıkarma (Grup III)
      Doç. Dr. Atilla ARIDOĞAN(Üroloji)
      Doç. Dr. Erkan DEMĠR (Üroloji)
      Doç. Dr. Aysun Karabay BAYAZIT (Pediatrik Nefroloji)
      Uz. Dr. Banu Demet ÖZEL (Dahiliye Nefroloji)
 30  15
15 -17   Beceri laboratvuarı: Erkekte ve kadında idrar sondası takma- çıkarma (Grup IV)
      Doç. Dr. Mustafa BALAL (Dahiliye Nefroloji)
      Doç. Dr. Yıldırım BAYAZIT (Üroloji)
      Doç. Dr. Cem Kaan PARSAK (Genel Cerrahi)
      Uz. Dr. Sevgi YAVUZ (Pediatrik Nefroloji)
02 MART 2010 SALI
1030-1115  FĠZ59     Antidiüretik hormon ve susama                 B.Özaykan
1130-1215  FĠZ60     Renal konsantrasyon-dilüsyon                 B.Özaykan
0830-0915  MĠK32     Pseudomonas‘lar                        A.Yaman
  30  15
08 -09   MĠK32     Pseudomonas‘lar                        A.Yaman
1330-1415  HĠSL8     Böbrek yapısı ve nefronlar                  HĠSTOLOJĠ
1430-1515  HĠSL9     Ġdrar yolları histolojisi                   HĠSTOLOJĠ

03 MART 2010 ÇARġAMBA
0930-1015  FĠZ61    Sodyum klorürün atılımının Düzenlenmesi           B.Özaykan
 30  15
10 -11   FĠZ62    Potasyum homeostazı                     B.Özaykan
1330-1615  ANAL19    Böbrekler ve idrar yolları                 ANATOMĠ
04 MART 2010 PERġEMBE
0830-0915  FĠZ63    Kalsiyum ve fosfatın homeostazı               B.Özaykan
0930-1215  BĠKL2    Ġdrar analizi                        BĠYOKĠMYA
1330-1615  BĠKL2    Ġdrar analizi                        BĠYOKĠMYA
05 MART 2010 CUMA
0830-0915  FĠZ64    Asit-baz regülasyonu: Hidrojen Sekresyonu          B.Özaykan
0930-1015  FĠZ65    Asit-baz regülasyonu: Bikarbonatın geri emilimi       B.Özaykan
 30  15
10 -12   Entegre Oturum
1330-1415  SMG
1430-1615  Ġngilizce
09-10 MART 2010 SALI-ÇARġAMBA DERS KURULU PRATĠK SINAVI
12 MART 2010 CUMA TEORĠK SINAV
                          142
DERS KURULU IV ENDOKRĠN- ÜREME SĠSTEMĠ DERS KURULU

AMAÇ:
Dönem II öğrencileri bu kurul sonunda endokrin ve üreme sistemi organlarının normal yapı ve iĢlevleriyle
birlikte, bu sistemlerle ilgili mikroorganizmalar hakkında bilgi kazanacak; sperm analizi yapıp
değerlendirebileceklerdir

ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ:
Endokrin ve üreme sistemi ders kurulu sonunda Dönem II öğrencileri:
1- Endokrin ve üreme sistemine ait organların anatomik yapısını tanımlayabilmeli,
2- Endokrin ve üreme sisteminde yer alan organların embriyolojik kökenleri ve geliĢimleri hakkında bilgi sahibi
  olabilmeli, histolojik yapılarını tanımlayabilmeli,
3- Endokrin ve üreme sisteminin iĢlev mekanizmalarını tanımlayabilmeli,
4- Endokrin ve üreme sistemini enfekte eden mikroorganizmaları ve özelliklerini sayabilmeli,
5- Antimikrobiyal ajanlar ve etki mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olabilmeli
6- Sperm analizini yapabilmeli ve değerlendirebilmelidir.

────────────────────────────────────────────────
DÖNEM II KOORDĠNATÖRÜ : Prof. Dr. Özgül TAP
DERS KURULU BAġKANI  : Prof.Dr.Fatih KÖKSAL
 DERSLER      TEORĠK     PRATĠK  TOPLAM

 ANATOMĠ          9      9  18
 BĠYOFĠZĠK        10      -  10
 BĠYOKĠMYA        22      -  21
 FĠZYOLOJĠ        37      2  9
 HĠSTOLOJĠ        15      9  24
 MĠKROBĠYOLOJĠ      24      3  27
 PARAZĠTOLOJĠ       1      -  1
 TOPLAM         117      23 140
KURUL BAġLAMA TARĠHĠ :15 Mart 2010
KURUL BĠTĠġ TARĠHĠ  :22 Nisan 2010
PRATĠK SINAVI    :27-28 Nisan 2010
TEORĠK SINAVI    :30 Nisan 2010
────────────────────────────────────────────────

15 MART 2010 PAZARTESĠ
0900-0915  Ders kurulu tanıtımı (Ders Kurulu BaĢkanı)
0930-1015  MĠK33     Treponemalar                            F. Köksal
1030-1115  MĠK33     Treponemalar                            F. Köksal
 30  15
11 -12   ANA54     Hipofiz ve epifiz                         N. Boyan
1330-1415  BĠK14     Hormonların genel tanımı ve etki mekanizması            L.Kayrın
1430-1515  BĠK14     Hormonların genel tanımı ve etki mekanizması            L.Kayrın
                           143
16 MART 2010 SALI
0830-0915  HĠS29     Hipofiz ve epifiz histolojisi             S.Polat
  30  15
09 -10   HĠS29     Hipofiz ve epifiz histolojisi             S.Polat
1030-1115  MĠK34     Borrelia ve leptospira                 F.Köksal
1130-1215  MĠK34     Borrelia ve leptospira                 F.Köksal
 30  15
13 -14   FĠZ66     Endokrin fizyolojisinin genel prensipleri       S.S.Kurdak
1430-1515  FĠZ66     Endokrin fizyolojisinin genel Prensipleri       S.S.Kurdak

17 MART 2010 ÇARġAMBA
0830-0915  BĠK14     Hormonların genel tanımı ve etki mekanizması      L.Kayrın
0930-1015  HĠS29     Hipofiz ve epifiz histolojisi             S.Polat
 30  15
10 -11   MĠK35     Chlamydialar                      F.Köksal
1130-1215  MĠK35     Chlamydialar                      F.Köksal
1330-1415  FĠZ67     Tüm vücut metabolizması                S.S.Kurdak
 30  15
14 -15   FĠZ67     Tüm vücut metabolizması                S.S.Kurdak

18 MART 2010PERġEMBE
0830-0915  ANA55     Tiroid ve paratiroid anatomisi             N. Boyan
  30  15
09 -10   ANA56     Glandula suprarenalis anatomisi            N. Boyan
1030-1115  BĠK15     Hipotalamus ve hipofiz hormonları biyokimyası     L.Kayrın
1130-1215  BĠK15     Hipotalamus ve hipofiz hormonları biyokimyası     L.Kayrın
 30  15
13 -14   FĠZ68     Hipotalamus ve hipofiz hormonları           S.S.Kurdak
1430-1515  FĠZ68     Hipotalamus ve hipofiz hormonları           S.S.Kurdak

19 MART 2010 CUMA
0830-0915  HĠS30   Tiroid ve paratiroid histolojisi              S.Polat
0930-1015  HĠS30   Tiroid ve paratiroid histolojisi              S.Polat
 30  15
13 -14   FĠZ68   Hipotalamus ve hipofiz hormonları             S.S.Kurdak
1030-1115  BĠK16   Tiroid hormon biyokimyası                 L.Kayrın
1330-1415  SMG
1430-1615  Ġngilizce
22 MART 2010 PAZARTESĠ
0830-0915  FĠZ69   Tiroid hormonları                     S.S.Kurdak
  30  15
09 -10   FĠZ69   Tiroid hormonları                     S.S.Kurdak
1030-1115  HĠS31   Böbrek üstü bezleri ve langerhans adacıkları histolojisi  H.Özgür
1130-1215  HĠS31   Böbrek üstü bezleri ve langerhans adacıkları histolojisi  H.Özgür
 30  15
13 -14   BĠK17   Kalsiyum düzenleyici hormonların biyokimyası        L.Kayrın

23 MART 2010 SALI
0830-0915  FĠZ70     Kalsiyum fosfatın endokrin düzenlenmesi: Kemik, PTH,  S.S.Kurdak
              D vit. ve kalsitonin
0930-1015  FĠZ70     Kalsiyum fosfatın endokrin düzenlenmesi Kemik, PTH,  S.S.Kurdak
              D vit. ve kalsitonin
1030-1115  MĠK36     Mycoplazma ve üreoplazma                F.Köksal
1130-1215  MĠK36     Mycoplazma ve üreoplazma                F.Köksal
1330-1415  HĠSL10    Hipofiz ve epifiz                   HĠSTOLOJĠ
1430-1515  HĠSL11    Tiroid ve paratiroid                  HĠSTOLOJĠ
1530-1615  HĠSL12    Böbrek üstü bezi, langerhans Adacıkları        HĠSTOLOJĠ
                          144
24 MART 2010 ÇARġAMBA
0830-0915  BĠK18     Adrenal hormonları biyokimyası                   N.Dikmen
0930-1015  BĠK18     Adrenal hormonları biyokimyası                   N.Dikmen
1030-1115  ANA57     Pelvis ve perine anatomisi                     Ö.Oğuz
 30  15
11 -12   ANA57     Pelvis ve perine anatomisi                     Ö.Oğuz
1330-1415  FĠZ70     Kalsiyum fosfatın endokrin düzenlenmesi: Kemik, PTH        S.S.Kurdak
              D vit. ve kalsitonin
1430-1515  FĠZ71     Adrenal korteks ve medulla hormonları               S.S.Kurdak

25 MART 2010 PERġEMBE
0830-0915  FĠZ71     Adrenal korteks ve medulla hormonları               S.S.Kurdak
0930-1015  FĠZ71     Adrenal korteks ve medulla hormonları               S.S.Kurdak
1030-1115  BĠK20     Pankreas hormonları biyokimyası                  N.Dikmen
 30  15
11 -12   BĠK20     Pankreas hormonları biyokimyası                  N.Dikmen
1330-1615  ANAL20     Pelvis ve perine                          ANATOMĠ

26 MART 2010 CUMA
0830-0915  FĠZ72     Pankreas adacık hormonları: Glukagon                S.S.Kurdak
0930-1015  HĠS32     Endokrin sistem embriyolojisi                   S.Polat
1030-1115  ANA58     Erkek genital organları anatomisi                 G.Bozkır
 30  15
11 -12   ANA58     Erkek genital organları anatomisi                 G.Bozkır
1330-1415  SMG
1430-1615  Ġngilizce

29 MART 2010 PAZARTESĠ
0830-0915  BĠF18   Elektocerrahinin fiziksel temelleri                  M. Emre
  30  15
09 -10   BĠF19   Biyoelektrik gözlem araçları: Amplifikatör, kayıtlayıcı, monitör    M. Emre
1030-1115  FĠZ73   Pankreas adacık hormonları: Ġnsülin                  S.S.Kurdak
1130-1215  FĠZ73   Pankreas adacık hormonları: Ġnsülin                  S.S.Kurdak
 30  15
13 -16   ANAL21   Erkek genital organları anatomisi                   ANATOMĠ

30 MART 2010 SALI
0830-0915  HĠS33     Erkek üreme sistemi histolojisi                  M.Kaya
0930-1015  HĠS33     Erkek üreme sistemi histolojisi                  M.Kaya
1030-1115  BĠF19     Biyoelektrik gözlem araçları: Amplifikatör, kayıtlayıcı, monitör  M. Emre
 30  15
11 -12   BĠF20     X ıĢınların biyolojik etki mekanizmaları              M. Emre
1330-1415  FĠZ74     Böbrek, kalp ve pineal bezin endokrin iĢlevleri          S.S.Kurdak
1430-1515  FĠZ75     Besin alımının düzenlenmesi                    S.S.Kurdak

31 MART 2010 ÇARġAMBA
0830-0915  HĠS33     Erkek üreme sistemi histolojisi                  M.Kaya
  30  15
09 -10   BĠK23     GĠS hormonları                           M.A.Çürük
1030-1115  BĠK20     EĢey hormonları biyokimyası                    A.Tuli
1130-1215  BĠK20     EĢey hormonları biyokimyası                    A.Tuli
 30  15
13 -14   FĠZ76     Cinsiyet farklılaĢması ve geliĢim                 ġ.Erdoğan
1430-1515  FĠZ76     Cinsiyet farklılaĢması ve geliĢim                 ġ.Erdoğan
              Olgu Sunumu II Tanıtımı
                          145
01 NĠSAN 2010 PERġEMBE
0830-0915  ANA59     Kadın genital organları                 Ö.Oğuz
0930-1015  ANA59     Kadın genital organları                 Ö.Oğuz
1030-1115  MĠK37     Herpes viruslar                     F.Yarkın
 30  15
11 -12   MĠK37     Herpes viruslar                     F.Yarkın
1330-1415  BĠK20     EĢey hormonları biyokimyası               A.Tuli
1430-1515  BĠK20     EĢey hormonları biyokimyası               A.Tuli

02 NĠSAN 2010 CUMA
0830- 0915 HĠS34     DiĢi üreme sistemi histolojisi             S.Solmaz
  30  15
09 -10   HĠS34     DiĢi üreme sistemi histolojisi             S.Solmaz
1030-1115  MĠK38     Retrovirüsler ve HIV                  F.Yarkın
1130-1215  MĠK38     Retrovirüsler ve HIV                  F.Yarkın
 30  15
13 -14   SMG
1430-1615  Ġngilizce

05 NĠSAN 2010 PAZARTESĠ
0830-0915 FĠZ77   Erkek üreme sistemi fizyolojisi               ġ.Erdoğan
0930-1015 FĠZ77   Erkek üreme sistemi fizyolojisi               ġ.Erdoğan
1030-1215       Olgu sunumu II
 30  15
13 -16   ANAL22   Kadın genital organları                   ANATOMĠ

06 NĠSAN 2010 SALI
0830-0915 HĠS34     DiĢi üreme sistemi histolojisi             S.Solmaz
0930-1015 FĠZ78     DiĢi üreme sistemi fizyolojisi             ġ.Erdoğan
1030-1115 FĠZ78     DiĢi üreme sistemi fizyolojisi             ġ.Erdoğan
 30  15
11 -12   MĠK39     Pox viruslar                      F.Yarkın
1330-1615 HĠSL13     Erkek üreme sistemi histolojisi             HĠSTOLOJĠ

07 NĠSAN 2010 ÇARġAMBA
0830-0915 FĠZ78   DiĢi üreme sistemi fizyolojisi               ġ.Erdoğan
0930-1015 FĠZ79   Puberte ve menapoz fizyolojisi               ġ.Erdoğan
 30  15
10 -11   BĠF21   Radyoterapi radyoaktiviteye dayalı görüntüleme yöntemleri  M. Emre
1130-1215 BĠF21   Radyoterapi radyoaktiviteye dayalı görüntüleme yöntemleri  M. Emre
1330-1415 HĠS35   Genital sistem embriyolojisi                S.Polat
 30  15
14 -15   MĠK40   Human papilloma virüsü                   F.Yarkın

08 NĠSAN 2010 PERġEMBE
0830-0915 BĠK21    Gebelik biyokimyası                    A.Tuli
0930-1015 BĠK21    Gebelik biyokimyası                    A.Tuli
1030-1115 FĠZ79    Puberte ve menapoz fizyolojisi               ġ.Erdoğan
 30  15
11 -12   FĠZ80    Gebelik, doğum, laktasyon                 ġ.Erdoğan
1330-1615 HĠSL14   DiĢi üreme sistemi histolojisi               HĠSTOLOJĠ
                          146
09 NĠSAN 2010 CUMA
0830-0915  FĠZ80     Gebelik, doğum, laktasyon              ġ.Erdoğan
  30  15
09 -10   FĠZ80     Gebelik, doğum, laktasyon              ġ.Erdoğan
1030-1115  MĠK41     Dermatofitler                    M.Ġlkit
1130-1215  MĠK41     Dermatofitler                    M.Ġlkit
 30  15
13 -14   SMG
1430-1615  Ġngilizce

12 NĠSAN 2010 PAZARTESĠ
0830-0915  FĠZ81   Fötal fizyoloji                    A. Doğan
0930-1015  FĠZ82   Neonatal fizyoloji                   A.Doğan
 30  15
10 -11   PAR23   Ürogenital sisteme yerleĢen Kamçılılar (Trichomonas)  S.KoltaĢ
1130-1215  BĠF22   Radyoaktivite, radyasyondan Korunma          M. Emre
1330-1415  BĠF23   Bilgisarlı tomogarafi ve Manyetik Rezonans       M. Emre

13 NĠSAN 2010 SALI
0830-0915  FĠZ83     YaĢlanma fizyolojisi                A.Doğan
0930-1015  FĠZ83     YaĢlanma Fizyolojisi                A.Doğan
 30  15
10 -11   MĠK41     Dermatofitler                    M.Ġlkit
1130-1215  MĠK42     Malassezia ve piedra etkenleri           M.Ġlkit
1330-1515  FĠZL12    Semen analizi,RIA yöntemi              FĠZYOLOJĠ

14 NĠSAN 2010 ÇARġAMBA
0830-0915  FĠZ84   Egzersiz fizyolojisi                  S.Kurdak
  30  15
09 -10   FĠZ84   Egzersiz fizyolojisi                  S.Kurdak
1030-1115  MĠK43   Candidalar                       M.Ġlkit
1130-1215  MĠK43   Candidalar                       M.Ġlkit
 30  15
13 -14   BĠK22   Leptin ve benzeri hormonların Biyokimyası        N.Dikmen
1430-1515  BĠK22   Leptin ve benzeri hormonların Biyokimyası        N.Dikmen

15 NĠSAN 2010 PERġEMBE
0830-0915  MĠK44     Zygomycetes sınıfı mantarlar             M. Ġlkit
0930-1015  MĠK45     Sporothrix schenckhii                M. Ġlkit
 30  15
10 -12   MĠKL     Mikoloji Pratiği                  MĠKROBĠYOLOJĠ
1330-1715  MĠKL     Mikoloji Pratiği                  MĠKROBĠYOLOJĠ

16 NĠSAN 2010 CUMA
0830-0915  BĠF24     PET ve Gama kamera                 M.  Emre
0930-1015  BĠF25     Ultrases, Doppler ve Ekokardiyogram         M.  Emre
 30  15
10 -11   MĠK46     Esmer mantarlar                   M.  Ġlkit
1130-1215  MĠK47     Dimorfik ve difazik mantarlar            M.  Ġlkit
1330-1415  SMG
 30  15
14 -16   Ġngilizce
                         147
ÜREME SAĞLIĞI MODÜLÜ

AMAÇ: Bu kursun sonunda katılımcılar; Üreme sağlığı ve üreme hakları, cinsellik ve cinsel sağlık, toplumsal
cinsiyet, güvenli annelik, aile planlaması, cinsel yolla bulaĢan enfeksiyonların toplum için önemi, görülme sıklığı,
bulaĢ yolları, kontrolu, önlenmesi, infertilite kavramı ile adölesan geliĢimi konularında duyarlık kazanarak ön
bilgi sahibi olacaklardır.

ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ:
Bu kursun sonunda katılımcılar:
1. Üreme sağlığı ve hakları, cinsellik ve cinsel sağlık, toplumsal cinsiyet ve Ģiddet ile ilgili terimleri
  tanımlayabilmeli,
2. Üreme sağlığı hizmetlerinin amaçlarını ve kapsamındaki hizmetleri sıralayabilmeli,
3. Sağlık hizmetlerinde danıĢmanlık kavramını tanımlayabilmeli,
4. Cinsel yolla bulaĢan enfeksiyonlar, toplumsal önemi, özellikleri ve önlenmesi ile ilgili prensipleri
  açıklayabilmeli,
5. Üreme sağlığı hizmetlerinde kalite yaklaĢımı ve bu kapsamda yapılması gereken faaliyetleri açıklayabilmeli,
6. Güvenli annelik kavramı, gebelik ve doğum öncesi bakımın önemi, doğumun sağlanması ve doğum sonrası bakım
  ile yenidoğan bakımının önemi hakkında ön bilgi kazanmalı,
7. Doğurganlığın düzenlenmesi ve aile planlaması hakkında bilgi sahibi olmalı,
8. Ġnfertilite kavramı ve infertil bir çifte yaklaĢım hakkında ön bilgi sahibi olmalı,
9. Adölesanın fiziksel, cinsel ve psikososyal geliĢimi hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

MODÜL BAġKANI           : Prof. Dr. Fatma Tuncay ÖZGÜNEN
MODÜL BAġLAMA TARĠHĠ       : 19 Nisan 2010
MODÜL BĠTĠġ TARĠHĠ        : 22 Nisan 2010

23 NĠSAN 2010 CUMA ULUSAL EGEMENLĠK VE ÇOCUK BAYRAMI

27-28 NĠSAN 2010 SALI-ÇARġAMBA PRATĠK SINAV

30 NĠSAN 2010 CUMA TEORĠK SINAV
                            148
DERS KURULU V (HÜCRE DOKU ZEDELENMESĠ)

AMAÇ:
Dönem II öğrencileri bu kurul sonunda hücre ve doku zedelenmesinde rol alan etkenler, zedelenmenin oluĢ
mekanizmaları, genel patoloji, fizyopatoloji ve temel farmakolojik kavramlar yanı sıra bu konular ile ilgili klinik
temel bilgiler hakkında bilgi kazanacaklar ve zedelenmiĢ doku örneklerinde makroskobik/mikroskobik inceleme
yapabilecektir.

ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ:
Hücre ve doku zedelenmesi ders kurulu sonunda Dönem II öğrencileri:
1- Hücre zedelenmesinde etkenler ve zedelenmenin oluĢ mekanizmalarını tanımlayabilmeli,
2- Hücre zedelenmesinin biyokimyasal, immünolojik ve moleküler temellerini açıklayabilmeli,
3- Ġmmün mekanizmalar ile oluĢan hastalıkların fizyopatoloji ve temel klinik özelliklerini sayabilmeli,
4- Hücrede oluĢan reversibl ve irresibl değiĢiklikleri, dejenerasyon, madde birikimleri ve hücre ölümünü
  tanımlayabilmeli,
5- Ġltihap, rejenerasyon, reperasyonu anlatabilmeli,
6- Doku ve organların dolaĢım bozuklukları, beslenme bozuklukları, büyüme ve geliĢme bozukluklarının temel
  fizyopatolojisini açıklayabilmeli,
7- Kanser epidemiyolojisi, nedenleri, oluĢ mekanizmalarını sayabilmeli,
8- Tümör biyokimyası, biyoloji ve kinetiği, termonolojisi ve sınıflandırmasını bilmeli,
9- Ġnsan genom projesi hakkında fikir sahibi olmalı,
10-Ġlaçların genel etki mekanizmaları, metabolizmaları, vücutta dağılımlarını ve farmakovijilans kavramlarını
  bilmeli,
11- Radyasyon etkileri, tıpta kullanımının temel prensiplerini açıklayabilmeli,
12-Nükleer tıbbın temel prensipleri ve tıpta kullanımı hakkında bilgi sahibi olmalı,
13-Hücre ve doku zedelenmesi gösteren doku örneklerinin makroskobik / mikroskobik incelemesini
  yapabilmelidir.DÖNEM II KOORDĠNATÖRÜ : Prof. Dr. Özgül TAP
DERS KURULU BAġKANI   : Prof.Dr.Ġlhan TUNCER
 DERSLER           TEORĠK PRATĠK         TOPLAM
 BĠYOKĠMYA           5     -          4
 BĠYOĠSTATĠSTĠK         5     -          5
 FARMAKOLOJĠ          19     -          19
 KLĠNĠK            20     -          20
 MĠKROBĠYOLOJĠ         7     -          7
 PARAZĠTOLOJĠ          1     -           1
 PATOLOJĠ           47     14          61
 TIBBĠ BĠYOLOJĠ         4     -          4
 TOPLAM            108     14         122
KURUL BAġLAMA TARĠHĠ : 3 Mayıs 2010
KURUL BĠTĠġ TARĠHĠ  : 08 Haziran 2010
PRATĠK SINAVI    : 09 Haziran 2010
TEORĠK SINAVI    : 11 Haziran 2010
                           149
03 MAYIS 2010 PAZARTESĠ
0900-0915  Ders kurulu tanıtımı (Ders Kurulu BaĢkanı)
  30  15
09 -10   FAR1     Farmakolojide genel kavramlar                  E.ġingirik
1030-1115  PAT1     Hücre zedelenmesi tipleri, nedenleri, mekanizmaları       D.Gümürdülü
1130-1215  PAT1     Hücre zedelenmesi tipleri, nedenleri, mekanizmaları       D.Gümürdülü
 30  15
13 -14   BĠS1     Topluma dayalı sağlık hizmetleri ve biyoistatistik       G.Seydaoğlu

04 MAYIS 2010 SALI
0830-0915 PAT2      Ġmmün sistem temel immün reaksiyonları, doku hasarı      Ġ.Tuncer
0930-1015 PAT2      Ġmmün sistem temel immün reaksiyonları, doku hasarı      Ġ.Tuncer
1030-1115 PĠMM1      Tip 1 aĢırı duyarlılık reaksiyonları              S.GüneĢer
 30  15
11 -12   PĠMM1      Tip 1 aĢırı duyarlılık reaksiyonları              S.GüneĢer

05 MAYIS 2010 ÇARġAMBA
0830-0915 DĠMM1   Ġmmün Mekanizmalar                         H.T.E. Özer
0930-1015 FAR2    Ġlaçların biyolojik membranlardan GeçiĢi              E.ġingirik
1030-1115 FAR3    Ġlaçların uygulama yerleri                     S.Önder
1130-1215 PAT3    Ġmmün yetmezlik patolojisi                     ġ.Erdoğan
 30  15
13 -14   PAT4    Nekroz ve apoptozis                         G.GönlüĢen
1430-1515 PAT4    Nekroz ve apoptozis                         G.GönlüĢen

06 MAYIS 2010 PERġEMBE
0830-0915 BĠS2      Sağlık Alanına Özel Ġstatistik Ölçütleri            G.Seydaoğlu
0930-1015 BĠS3      Koruyucu Hizmet ÇalıĢmaları Ġle Ġlgili Ġstatistik Ölçütleri  G.Seydaoğlu
 30  15
10 -11   PAT7      Hücre içi, hücreler arası madde birikimleri          D.Gümürdülü
1130-1215 PAT7      Hücre içi, hücreler arası madde birikimleri          D.Gümürdülü

07MAYIS 2010 CUMA
0830-0915 PĠMM2      Ġmmün yetmezlik patogenezi                   M.Yılmaz
0930-1015 PĠMM3      Herediter ve akkiz immün yetmezlik etyolojisi,         M.Yılmaz
              sınıflandırılması
1030-1115  PAT5      Ġltihap tanımı, iltihapta vasküler ve hücresel değiĢiklikler  F.Doran
1130-1215  PAT6      Akut iltihap                          F.Doran
  30  15
13 -14   SMG
1430-1615  Ġngilizce
10 MAYIS 2010 PAZARTESĠ
0830-0915  PAT16     Hücre büyümesi ve adaptasyonu                  M.Ergin
0930-1015  PAT8     Ġltihapta kimyasal mediatörler                 A.Uğuz
1030-1115  PAT8     Ġltihapta kimyasal mediatörler                 A.Uğuz
 30  15
11 -12   DĠMM2     Sitokinler                           E.Erken
1330-1615  Sağlık Eğitim DanıĢmanlığı
11 MAYIS 2010 SALI
0830-0915  FAR4     Ġlaçların dağılımı                       Y.KarataĢ
0930-1015  PAT9     Ġltihabın sistemik etkileri                   ġ.Erdoğan
1030-1115  PAT10     Kronik iltihap                         F.Doran
 30  15
11 -12   DĠMM3     Ġnflamasyonun immünolojik temelleri               H.T.E.Özer
1330-1615  PATL1     Dejenerasyon ve nekroz                     PATOLOJĠ
                          150
12 MAYIS 2010 ÇARġAMBA
0830-0915  FAR5    Otakoidler                         N.Öğülener
  30  15
09 -10   FAR5    Otakoidler                         N.Öğülener
1030-1115  PAT11   Rejenerasyon, bağ dokusu ile onarım, yara iyileĢmesi    D.Gümürdülü
1130-1215  PAT11   Rejenerasyon, bağ dokusu ile onarım, yara iyileĢmesi    D.Gümürdülü

13 MAYIS 2010 PERġEMBE
0830-0915  DĠMM4     Akut faz reaktanları                  S.Özbek
  30  15
09 -10   DĠMM5     Kompleman sist. hastalıkları              S.Özbek
1030-1115  PAT12     Amiloidozis                      G.GönlüĢen
1130-1215  PAT13     Sıvı-elektrolit dengesi ve ödem            G.GönlüĢen

14 MAYIS 2010 CUMA
0830-0915  DĠMM6     HLA ve transplant immünolojisi             E.Erken
  30  15
09 -10   DĠMM6     HLA ve transplant immünolojisi             E.Erken
1030-1115  BĠS4      Sağlık Hizmeti Düzeyini Gösteren Ġstatistikler,    G.Seydaoğlu
              Dünya Ve Türkiye Verileri
1130-1215  BĠS5     AraĢtırmada Hata Kaynakları, Bilimsel AraĢtırma    G.Seydaoğlu
              ve Etik Sorunlar
1330-1415  SMG
1430-1615  Ġngilizce

17MAYIS 2010 PAZARTESĠ
0830-0915  FAR6     Reseptör kavramı                    N.Öğülener
  30  15
09 -10   FAR7     Sinyal Transdükleme Sistemleri             N.Öğülener
1030-1115  PAT14     Konjesyon, hiperemi hemoraji patogenezi ve patolojisi  G.GönlüĢen
1130-1215  DĠMM7     Hücre belirleyicileri ve adezyon molekülleri      E.Erken
 30  15
13 -16   Sağlık Eğitim DanıĢmanlığı

18 MAYIS 2010 SALI
0830-0915  PAT15     Tromboz, patogenez ve patolojisi            G.GönlüĢen
0930-1015  PAT15     Tromboz, patogenez ve Patolojisi            G.GönlüĢen
1030-1115  FAR8      Ġlaçların etki mekanizması               E.ġingirik
 30  15
11 -12   FAR8      Ġlaçların etki mekanizması               E.ġingirik
1330-1615  PATL2     Ġltihap                        PATOLOJĠ

19 MAYIS 2010 ÇARġAMBA ATATÜRK‘Ü ANMA GENÇLĠK VE SPOR BAYRAMI

20 MAYIS 2010 PERġEMBE
0830-0915 BĠK24      Hücresel hasarda önemli biyokimyasal değiĢiklikler   A.Çürük
0930-1015 FAR9      Farmakodinamik etkileĢimler              E.ġingirik
1030-1115 BĠK25      Plazma enzimleri                    N.Dikmen
 30  15
11 -12   BĠK25      Plazma enzimleri                    N.Dikmen
1330-1415 PAT16      Neoplaziye giriĢ,genel bilgiler            S.Zorludemir
1430-1515 PAT17      Tümörlerin tanımı ve sınıflandırılması         S.Zorludemir
                          151
21 MAYIS 2010 CUMA
0830-0915  TBĠO1     Genetik DanıĢma                 O.Demirhan
  30  15
09 -10   TBĠO1     Genetik DanıĢma                 O.Demirhan
1030-1115  PAT18     Benign ve malign tümörlerin özellikleri     S.Zorludemir
1130-1215  PAT18     Benign ve malign tümörlerin özellikleri     S.Zorludemir
 30  15
13 -14   SMG
1430-1615  Ġngilizce

24 MAYIS 2010 PAZARTESĠ
0830-0915 PAT19   Büyüme geliĢme bozuklukları patolojisi       ġ.Erdoğan
0930-1015 PAT19   Büyüme geliĢme bozuklukları Patolojisi       ġ.Erdoğan
 30  15
10 -11   MĠK48   Antibiyotikler                   A.Yaman
1130-1215 MĠK48   Antibiyotikler                   A.Yaman
1330-1615       Sağlık Eğitim DanıĢmanlığı

25 MAYIS 2010 SALI
0830-0915 D.ONK1     Tümör biyolojisi                M.ErkiĢi
0930-1015 D.ONK1     Tümör biyolojisi                M.ErkiĢi
 30  15
10 -11   PAT20     Kanserin moleküler temeli            M.Ergin
1130-1215 PAT20     Kanserin moleküler temeli            M.Ergin

26 MAYIS 2010 ÇARġAMBA
0830-0915 PAT21   Kimyasal karsinogenez                D.Gümürdülü
0930-1015 PAT21   Kimyasal karsinogenez                D.Gümürdülü
 30  15
10 -11   BĠK26   Çevresel etmenlerin biyokimyasal etkileri      M.A.Çürük
1130-1215 MĠK48   Antibiyotikler                   A.Yaman
1330-1415 PAT22   Genetik bozukluklar                 A.Uğuz
 30  15
14 -15   TBĠO2   Tıpta genom projesi                 Ü.Lüleyap

27 MAYIS 2010 PERġEMBE
0830-0915 MĠK49     Onkojenik virüsler               F.Yarkın
0930-1015 MĠK50     Antiviral ilaçların mik. özellikleri      F.Yarkın
1030-1115 RONK1     Radyasyon fiziği temel prensipleri       C.Tunalı
 30  15
11 -12   RONK2     Radyobiyoloji                  C.Tunalı

28 MAYIS 2010 CUMA
0830-0915 PAT23     Fiziksel karsinogenez ve radyasyon Patolojisi  A.Uğuz
0930-1015 BĠK27     Kanser oluĢumunda metabolik süreçler      M.A.Çürük
1030-1115 NTIP1     Radyasyonun genetik etkileri          Ö.Sargın
 30  15
11 -12   NTIP2     Radyasyonun biyolojik etkileri         Ö.Sargın
1330-1415 SMG
1430-1615 Ġngilizce

31 MAYIS 2010 PAZARTESĠ
0830-0915  PAT24   Çevresel hastalıklar patolojisi          A.Uğuz
  30  15
09 -10   PAT25   Çevre ve kanser                  A.Uğuz
1330-1415  FAR10   Farmakokinetik etkileĢmeler            F.Aksu
1430-1515  FAR10   Farmakokinetik etkileĢmeler            F.Aksu
                          152
01 HAZĠRAN  2010 SALI
0830-0915  PAT26     Viral karsinogenez                   S.Zorludemir
0930-1015  D.ONK2     Tümör kinetiği                     S.PaydaĢ
1030-1115  TBĠO3     Popülasyonlarda genetik tarama             M.Kasap
1130-1215  FAR11     Ġlaçların etkisini değiĢtiren Faktörler        C.Göçmen
1330-1415  PATL3     Rejenasyon ve reperasyon                PATOLOJĠ
1430-1515  PATL4     Ödem, konjesyon, trombus                PATOLOJĠ

02 HAZĠRAN 2010 ÇARġAMBA
0830-0915 FAR13   Ġlaçların metabolizması                   A.SeçilmiĢ
0930-1015 FAR13   Ġlaçların metabolizması                   A.SeçilmiĢ
 30  15
10 -11   FAR12   Ġlaçların itrahı                       N.DöndaĢ
1130-1215 PAR24   Onkojenik parazitler                     S.KoltaĢ

03 HAZĠRAN 2010 PERġEMBE
0830-0915 PAT27   Kanserin patolojik tanısı                  D.Gümürdülü
0930-1015 PAT28   Kanserin patolojik tanısında moleküler yöntemler       M.Ergin
1030-1115 FAR14   Farmakogenetik                        A.SeçilmiĢ
 30  15
11 -12   FAR14   Farmakogenetik                        A.SeçilmiĢ
1330-1615 PATL5   Tümörler                           PATOLOJĠ

04 HAZĠRAN 2010 CUMA
0830-0915 PAT29      Tümör invazyon ve metastaz Mekanizmaları        ġ.Erdoğan
0930-1015 PAT30      Tümör büyüme biyolojisi                ġ.Erdoğan
 30  15
10 -11   PAT31      Ġnfantlarda ve çocukluk çağında görülen tümörler    D.Gümürdülü
1130-1215 PAT32      Beslenme bozuklukları, protein- enerji malnitrisyonu  A.Uğuz
1330-1415 SMG
 30  15
14 -16   Ġngilizce (II.  VĠZE)

07 HAZĠRAN 2010 PAZARTESĠ
0830-0915 NTIP3   Nükleer Tıpta enstrümantasyon                Ö.Sargın
0930-1015 PAT33   Tümör immünopatolojisi                    Ġ.Tuncer
1030-1115 MĠK51   Yeniden önem kazanan bakteriler               A. Yaman
 30  15
11 -12   MĠK51   Yeniden önem kazanan bakteriler               A. Yaman

08 HAZĠRAN 2010 SALI
0830-0915 PAT34      Vitamin eksiklikleri patolojisi            A.Uğuz
0930-1015 PAT34      Vitamin eksiklikleri patolojisi            A.Uğuz
1030-1215          Entegre Oturum
1330-1615 PTL5       Tümörler                        PATOLOJĠ

09 HAZĠRAN 2010 ÇARġAMBA DERS KURULU PRATĠK SINAVI

11 HAZĠRAN 2010 CUMA DERS KURULU TEORĠK SINAVI

14 HAZĠRAN 2009 PAZARTESĠ BECERĠ LABORATUVARI YIL SONU SINAVI
                           153
23 HAZĠRAN 2010 ÇARġAMBA (1000-1200) ĠNGĠLĠZCE MAZERET SINAVI

24-25 HAZĠRAN 2010 PERġEMBE-CUMA MAZERET SINAVI

06-08 TEMMUZ 2010 SALI-PERġEMBE FĠNAL SINAVI

09 TEMMUZ 2010 CUMA (1000-1200)
ĠNGĠLĠZCE FĠNAL SINAVI

4-6 AĞUSTOS 2010 ÇARġAMBA-CUMA
BÜTÜNLEME SINAVI

09 AĞUSTOS 2010 PAZARTESĠE (1000-1200)
ĠNGĠLĠZCE BÜTÜNLEME SINAVI
                     154
DÖNEM III
  155
156
          ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
             2009-2010 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI
              DÖNEM III DERS SAATLERĠS.NO DERS KURULLARI       TEORİK   PRATİK      TOPLAM
 1 SEMĠYOLOJĠYE GĠRĠġ VE    113   5 Pat.Lab.      120
   ENFEKSĠYON              2 Mikrobiyoloji
   HASTALIKLARI             7
 2 HEMOPOETĠK          79   6 Pat.Lab.      93
                      8 Ped.Lab.
                      14
 3  DOLAġIM-SOLUNUM       118   10 Pat.Lab.     130
                      2 Far.Lab.
                      12
 4  SĠNDĠRĠM SĠSTEMĠ       99   6 Pat.Lab.     107
                      2 Far.Lab.
                      8
 5  ENDORĠN ÜREME SĠSTEMĠ    91   10 Pat.Lab.     103
                      2 Far.Lab.
                      12
 6  BOġALTIM SĠSTEMĠ       71   5 Pat.Lab.      78
                      2 Far.Lab.
                      7
 7  NÖROLOJĠK HASTALIKLAR    123   5 Pat.Lab.     130
   VE PSĠKĠYATRĠ            2 Far.Lab.
                      7
 8  KAS-ĠSKELET SĠSTEMĠ VE   100   5 Pat Lab.     105
   KLĠNĠĞE GĠRĠġ            5
   TOPLAM           794          72   866
 9  TEORĠK DERSLER
   1) FARMAKOLOJĠ                      86
   2) KLĠNĠK BĠLĠMLERĠ                   620
   3) PATOLOJĠK ANATOMĠ                   88
 10  PRATĠK DERSLER
   1) PATOLOJĠ LAB.                    52 Saat
   2) PEDĠATRĠ LAB.                     8 Saat
   3) MĠKROBĠYOLOJĠ LAB.                  2 Saat
   4) FARMAKOLOJĠ LAB.                   10 Saat
 11  PRATĠK UYGULAMALAR
   AĠLE HEKĠMLĠĞĠ                     115 Saat
   BECERĠ LABORATUVARI                   14 Saat
   TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU                8 Saat
   TEMEL HEKĠM-HASTA ĠLETĠġĠM MODÜLÜ            3 Gün
   ĠLERĠ YAġLI HASTAYA MULTĠDĠSĠPLĠNER YAKLAġIM MODÜLÜ   3 Gün
 12  OLGU SUNUMU VE TARTIġMASI                9 Olgu
                               (18 Saat)
                     157
DÖNEM III DERS KURULLARI VE SINAV TARĠHLERĠ:

Enfeksiyon Hastalıkları  Öğretim: 01 Eylül - 06 Ekim 2009
             Pratik sınav: 07 Ekim 2009
             Teorik sınav: 09 Ekim 2009

Hemopoetik Sistem Hast Öğretim: 12 Ekim -10 Kasım 2009
            Pratik sınav : 11 Kasım 2009
            Teorik sınav: 13 Kasım 2009

DolaĢım Solunum Sist   Öğretim: 16 Kasım 2009- 18 Aralık 2009
             Pratik sınav: 21 Aralık 2009
             Teorik sınav: 23 Aralık 2009

Sindirim Sistemi     Öğretim: 24 Aralık 2009 - 20 Ocak 2010
             Pratik sınav: 21 Ocak 2010
             Teorik sınav: 22 Ocak 2010

25 OCAK 2010 - 07 ġUBAT 2010 YARIYIL TATĠLĠ

Endokrin ve Üreme Sist. Öğretim: 8 ġubat- 04 Mart 2010
            Pratik sınav: 05 Mart 2010
            Teorik sınav: 09 Mart 2010

BoĢaltım Sistemi     Öğretim: 15 Mart - 02 Nisan 2010
             Pratik sınav : 05 Nisan 2010
             Teorik sınav: 06 Nisan 2010

Nörolojik Hast.ve Psi   Öğretim: 07 Nisan - 10 Mayıs 2010
             Pratik sınav: 11 Mayıs 2010
             Teorik sınav: 12 Mayıs 2010

Kas-Ġskelet Sist.Hast.  Öğretim: 13 Mayıs - 14 Haziran 2010
             Pratik sınav: 15 Haziran 2010
             Teorik sınav: 17 Haziran 2010
                           158
      AĠLE HEKĠMLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ AMAÇ VE ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ
AMAÇ    Dönem 3 öğrencileri; Aile Hekimliği teorik ders ve uygulamaları sonunda, Aile
      Hekimliği disiplini ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacak, ziyaret
      ettikleri aile bireyleri ile iletiĢim kurabilecek, öykü alabilecek, sağlık eğitimi
      becerisi kazanacaklardır.ÖĞRENĠM   Dönem 3 öğrencileri; Aile Hekimliği teorik ders ve uygulamaları sonunda;
HEDEFLERĠ   1. Aile hekimliği disiplininin ilkeleri, uygulamaları, birey merkezli klinik
          yöntemi, kayıtlar ve evde bakım ilkeleri konusunda bilgi sahibi
          olacaklardır.
        2. Birey merkezli klinik uygulama, birey merkezli olgu-aile yaklaĢımı,
          ailede cinsel sorunlara yaklaĢım konularında bilgi sahibi olacaklardır.
        3. Birinci basamak sağlık hizmetleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
        4. Gerçek hastalarla karĢılaĢmadan önce ―simüle hasta‖ yöntemi ile
          ―güvenli bir ortamda‖ birey merkezli klinik yaklaĢım deneyimi ve
          becerisi kazanacaklardır.
        5. Gerçek poliklinik ortamında klinik uygulama konusunda beceri
          kazanacaklardır.
        6. Ziyaret ettikleri aile bireyleri ile iletiĢim kurabilecek, sistem
          sorgulamasını yapacaklar, bireysel ve aile dosyasını hazırlayacaklardır.
        7. Aile bireylerine sağlık eğitimi verme becerisi kazanacaklardır.
                      159
      BECERĠ LABORATUVARI AMAÇ VE ÖĞRENĠM HEDEFLERĠAMAÇ    Dönem III öğrencileri beceri laboratuarları uygulamaları sonunda klinikte
      uygulayacakları temel mesleksel becerileri maket üzerinde, hümanist eğitim
      ilkelerine uygun olarak öğrenecekler, bu sırada gerekli olan ekipman kullanımı ve
      bunları uygularken gerekli olan asepsi kuralları hakkında bilgi ve beceri
      kazanacaklardır.ÖĞRENĠM   Dönem III öğrencileri bir yıl sonunda;
HEDEFLERĠ  1-Temel yaĢam desteği ve kurallarını uygulama yöntemlerini sayabilecek ve
      uygulayabilecekler,
      2-Tıbbi atık yönetimi basamaklarını sırasıyla sayabilecek ve uygulayabilecekler,
      3-Lomber ponksiyon yapma aĢamalarını sayabilecek ve asepsi kurallarına uygun
      olarak lomber ponksiyon yapabilecekler,
      4-Fizik muayene kurallarını uygulayabilecekler,
      5-Meme muayenesi kurallarını sayabilecek ve uygulayabilecekler,
      6-Jinekolojik muayene ve gebe muayenesi yöntemlerinin temel kavramlarını
      sayabilecek ve uygulayabilecekler,
      7-Göz dibi ve otoskop muayenesi yapabilecekler,
      8-Elastik bandaj uygulama basamaklarını sayabilecek ve uygulayabilecekler,
      9-Kırık-çıkık tespiti basamaklarını sayabilecek ve yapabileceklerdir.
                       160
             DERS KURULU II (ENFEKSĠYON HASTALIKLARI)AMAÇ
          Dönem III öğrencileri 4 hafta sonunda Enfeksiyon Hastalıklarının, bulaĢma ve
          korunma yolları, etyopatogenezi, bu hastalıkların belirtileri, temel klinik,
          laboratuvar ve histopatolojik bulguları, antimikrobiyal ajanlar ve bunların
          temel özellikleri, ülke ve bölgenin baĢlıca enfeksiyon hastalıkları hakkında bilgi
          ve beceri kazanacaklardır.ÖĞRENĠM       1- Enfeksiyon hastalıklarına yol açan etkenleri, bulaĢma yollarını ve korunma
HEDEFLERĠ       yöntemlerini açıklayabilmeli,
          2- Enfeksiyon hastalıklarının temel ve özel belirti, klinik, laboratuvar ve
            histopatolojik bulgularını sayabilmeli,
          3- Antimikrobiyal ajanların etki ve direnç mekanizmasını, etki spektrumu, yan
            etkilerini, ilaç etkileĢimlerini sayabilmeli,
          4- Antimikrobiyal direnç mekanizmalarının temel laboratuvar yorumunu
            yapabilmeli,
          5- Enfeksiyon hastalıklarının tanısında kullanılan tanısal yöntemleri,
            özelliklerini ve temel bulgularını tanımlayabilmeli,
          6- Ülke ve bölge için önemli olan enfeksiyon hastalıklarını sayabilmeli,
          7- Toplum sağlığını korumak için gereken tarama yöntemlerini ve alınması
            gereken önlemleri sayabilmeli.
───────────────────────────────────────────────────
3. SINIF KOORDĠNATÖRÜ : Doç. Dr. Derya GÜMÜRDÜLÜ
KOORDĠNATÖR YRD.    : Doç. Dr. Ata SEÇĠLMĠġ
DERS KURULU BAġKANI  : Prof. Dr. Hasan S. Z. AKSU
 DERSLER         TEORĠK PRATĠK     TOPLAM
 PATOLOJĠ          10     5     15
 FARMAKOLOJĠ         19     -     19
 FĠZYOPATOLOJĠ        72           74
                     2
 PANEL (5 ADET)       10           10
 OLGU TARTIġMASI       2           2
 TOPLAM           113     7     120

KURUL BAġLAMA TARĠHĠ   : 1 EYLÜL 2009 SALI
KURUL BĠTĠġ TARĠHĠ    : 6 EKĠM 2009 SALI
PRATĠK SINAVI      : 7 EKĠM 2009 ÇARġAMBA
TEORĠK SINAVI      : 9 EKĠM 2009 CUMA
                         161
1 EYLÜL 2009 SALI
0845-0915         Dönem III‘ün tanıtımı, amaç ve öğrenim hedefleri        D. Gümürdülü
0930-1015  FZP     Semiyoloji nedir?                        Saime PaydaĢ
1030-1115  FZP     Öykü alma                            Semra PaydaĢ
1130-1215  FZP     Öykü alma                            Y.Kekeç
  30  15
13 -14    FZP     Pediatrik öykü alma                     S. GüneĢer Kendirli
1430-1515  FZP     Pediatrik fizik muayene                   S. GüneĢer Kendirli

2 EYLÜL 2009 ÇARġAMBA
0830-0915  FZP      Yenidoğanın fizik muayenesi                   M.Satar
0930-1015  FZP      Çocuklarda baĢ boyun muayenesi                 Ġ.ġaĢmaz
 30  15
10 -11   FZP      AteĢ, nabız, kan basıncı ölçümü                 Y.Sağlıker
1130-1215  FZP      AteĢ, nabız, kan basıncı ölçümü                 Y.Sağlıker
1330-1415  FZP      Çocuklarda vital bulgular                    D.YıldızdaĢ
 30  15
14 -15   FZP      Çocuklarda lenfatik sistem muayenesi              A.Tanyeli
1530-1615  FZP      Deri muayenesi                         A.Yücel

3 EYLÜL 2009 PERġEMBE
0830-0915  FZP      Enfeksiyon ve immun sistem                  A.Candevir
0930-1015  FZP      AteĢ ve ateĢin mekanizması                  E.Alhan
1030-1115  FZP      Asepsi-antisepsi                       A.S.Ġnal
 30  15
11 -12   FAR      Antiseptikler ve dezenfektanlar                C.Göçmen
1330-1415  FZP      Konakta mikroorganizmaların infeksiyon oluĢturma mekanizmaları F.Yarkın
1430-1515  FZP      Konakta mikroorganizmaların infeksiyon oluĢturma mekanizmaları F.Yarkın

4 EYLÜL 2009 CUMA
0830-0915  PAT      Enfeksiyon hastalıklarında doku hasarının fizyopatolojisi    Ġ.Tuncer
  30  15
09 -10   FZP      Mikroorganizmaların bulaĢma yolları               B.Kurtaran
1030-1115  FAR      Antimikrobiyal ilaç seçimi                    F.Aksu
1130-1215  FAR      Antimikrobiyal ilaç seçimi                    F.Aksu
 30  15
13 -14   FZP      Deri ve yumuĢak dokuda infeksiyon oluĢturan bakteriler ve tanısı F.Köksal
1430-1515  FZP      Deri ve yumuĢak dokuda infeksiyon oluĢturan bakteriler ve tanısı F.Köksal

7 EYLÜL 2009 PAZARTESĠ
0830-0915  FZP    Streptokok enfeksiyonları                     B.Kurtaran
0930-1015  FZP    Çocukluk çağı streptokok enfeksiyonları              N.Aksaray
 30  15
10 -12   PANEL 1  GASTROENTERĠTLER     BaĢkan                  N.Aksaray
                                             A.S.Ġnal
                                             E.Alhan
                                             F.Köksal
1330-1415  FZP     Stafilokok enfeksiyonları                    A.S.Ġnal
1430-1515  FZP     Stafilokok enfeksiyonları                    A.S.Ġnal
                         162
8 EYLÜL 2009 SALI
0830-0915  FZP      Çocukluk çağında nedeni bilinmeyen ateĢ       E.KocabaĢ
  30  15
09 -10   PAT      Bakteriyel enfeksiyonların patolojisi        A.Uğuz
1030-1115  PAT      Bakteriyel enfeksiyonların patolojisi        A.Uğuz
1130-1215  FZP      Akut faz reaksiyonları ve biyokimyasal değiĢimler  N.Dikmen
 30  15
13 -14   FZP      Antimikrobiyal kemoprofilaksi            B.Kurtaran
1430-1515  FZP      Leptospiroz                     B.Kurtaran

9 EYLÜL 2009 ÇARġAMBA
0830-0915  PATLAB1    Bakteriyel Hast. Patolojisi             A.Uğuz
0930-1015  PATLAB2    Bakteriyel Hast. Patolojisi             A.Uğuz
 30  15
10 -11   FAR      Penisilinler                    E.ġingirik
1130-1215  FAR      Penisilinler                    E.ġingirik

10 EYLÜL 2009 PERġEMBE
0830-0915  FZP    Çocukluk çağı döküntülü hast. Kızamık, kızamıkçık, 5.  E.Alhan
            ve 6. hastalık
0930-1015  FZP    Çocukluk çağı döküntülü hastalıkları, HSV,       E.Alhan
            suçiçeği, Zona,
1030-1115  FZP    Deri ve müköz membranlarda enfeksiyon          F.Yarkın
            oluĢturan viruslar ve tanısı
 30  15
11 -12   FAR    Antiviral ajanlar                    E.ġingirik
1330-1515       BECERĠ LAB – TIBBĠ ATIK YÖNETĠMĠ – GRUP A        B. Kurtaran

11 EYLÜL 2009 CUMA
0830-0915  FZP      Enfeksiyoz mononükleoz               D.Alabaz
0930-1015  FZP      Enfeksiyoz mononükleoz               D.Alabaz
  30 15
10 -12    PANEL2    AKUT HEPATĠTLER    BaĢkan            H.S.Z.Aksu
                                        F.Yarkın
                                        A.Candevir
                                        E.KocabaĢ
                                        F.Doran
1330-1515         BECERĠ LAB – TIBBĠ ATIK YÖNETĠMĠ – GRUP B      A. Candevir
1330-1715         AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMALARI

14 EYLÜL 2009 PAZARTESĠ
0830-0915  FZP      Göz kapağı, orbita ve göz içi enfeksiyonları    M.Soylu
0930-1015  FZP      Transfüzyon ile bulaĢan hastalıklar         A.Candevir
1030-1115  FAR      Sefalosporinler                   N.Öğülener
 30  15
11 -12   FAR      Sefalosporinler                   N.Öğülener
1330-1415  PAT      Viral enfeksiyonların patolojisi          A.Uğuz
1430-1515  PAT      Viral enfeksiyonların patolojisi          A.Uğuz
                          163
15 EYLÜL 2009 SALI
0830-1015  PANEL3    SSS ENFEKSĠYONLARI             BaĢkan-H.S.Z.Aksu
                                      N.Aksaray
                                      ġ.Erdoğan
1030-1115  PAT     Mikobakteriyel enfeksiyonlar patolojisi      D.Gümürdülü
1130-1215  PAT     Mikobakteriyel enfeksiyonlar patolojisi      D.Gümürdülü
1330-1415.        TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU –            GRUP1
1430-1515.        TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU –            GRUP1
1530-1615.        TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU –            GRUP1
1630-1715.        TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU –            GRUP1

16 EYLÜL 2009 ÇARġAMBA
0830-0915  PATLAB3   Viral Hastalıkların Patolojisi          A. Uğuz
0930-1015  PATLAB4   Mikobakteriyel enfek. Patolojisi         A.Uğuz
 30  15
10 -11   FZP     Akciğer dıĢı tüberküloz hastalıkları       H.S.Z.Aksu
1130-1215  FAR     Tüberküloz ve leprada kullanılan ilaçlar     N.DöndaĢ
1330-1415        TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU –            GRUP1
1430-1515        TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU –            GRUP1
1530-1615        TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU –            GRUP1
1630-1715        TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU –            GRUP1

17 EYLÜL 2009 PERġEMBE
0830-0915  FZP     Difteri, Tetanoz, Boğmaca             N.Aksaray
0930-1015  FZP     Ġnfluenza                     H.S.Z.Aksu
 30  15
10 -11   FZP     Oküler yüzey.enfeksiyonları            M.Yağmur
1130-1215  FZP     Tifo                       Y.TaĢova
1330-1415  FAR     Makrolid ve Linkozamidler             S.Önder
 30  15
14 -15   FAR     Kinolonlar                    A.SeçilmiĢ

18 EYLÜL 2009 CUMA
0830-0915  FZP     ÜSYE Fizyopatolojisi               Ü.Tuncer
0930-1015  FZP     ÜSYE Fizyopatolojisi               Ü.Tuncer
1030-1115  FAR     Aminoglikozidler                 A.SeçilmiĢ
 30  15
11 -12   FAR     Sulfonamidler ve kombinasyonları         Y.KarataĢ

19 – 22 EYLÜL 2009 RAMAZAN BAYRAMI TATĠLĠ

23 EYLÜL 2009 ÇARġAMBA
0830-0915  FZP    Sepsis ve septik Ģok fizyopatolojisi        H.S.Z.Aksu
 30  15
09 -10    FZP    Sepsis ve septik Ģok fizyopatolojisi        H.S.Z.Aksu
1030-1215 PANEL4   ERĠġKĠNDE VE ÇOCUKLUK ÇAĞINDA AġILAMA    BaĢkan E.Alhan
                                      B.Kurtaran
1330-1415  FZP     Anaerob bakteri enfeksiyonları          Y.TaĢova
1430-1515  FZP     Tetanoz ve profilaksi               Y.TaĢova
                         164
24 EYLÜL 2009 PERġEMBE
0830-1015  PANEL 5  HIV ENFEKSĠYONU VE AIDS                  BaĢkan H.S.Z.AKSU
                                            Y.TaĢova
                                            E.KocabaĢ
                                            F.Yarkın
1030-1115  FZP      Kabakulak ve enteroviral hastalıklar             E.Alhan
1130-1215  FZP      Poliyomyelit                         E.KocabaĢ
1330-1515         BECERĠ LAB – TIBBĠ ATIK YÖNETĠMĠ – GRUP C          B. Kurtaran

25 EYLÜL 2009 CUMA
0830-0915  FZP      Kuduz                            A.S.Ġnal
0930-1015  FZP      Viral hemorajik hastalıklar                 A.S.Ġnal
1030-1115  FZP      Yenidoğan.enfeksiyonları                   D.Alabaz
 30  15
11 -12   FZP      Sitomegalovirüs enfeksiyonları                D.Alabaz
1330-1515         BECERĠ LAB – TIBBĠ ATIK YÖNETĠMĠ – GRUP D          A. Candevir
1330-1715         AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMALARI

28 EYLÜL 2009 PAZARTESĠ
0830-0915  FZP     Parazitlerin bulaĢma yolları ve tanı              S.KoltaĢ
0930-1015  FZP     Ektoparazitlerin bulaĢma yolları ve tanı            S.KoltaĢ
 30  15
10 -11   FZP     Sıtma                              H.S.Z.Aksu
1130-1215  FZP     Visseral leishmaniazis                     H.S.Z.Aksu
1330-1415  FZP     Toksoplazmozis                         B. Kurtaran
 30  15
14 -15   FZP     Kist hidatik                          D.Alabaz
1530-1615  FZP     BağıĢıklamaya 1. basamak ve Sağlık Bakanlığı yaklaĢımı     H.Demirhindi

29 EYLÜL 2009 SALI
0830-0915  FZP      Toprakla bulaĢan helmintler                 S.KoltaĢ
0930-1015  FZP      Fekal-oral yolla bulaĢan parazitler             S.KoltaĢ
 30  15
10 -11   PAT      Paraziter hastalıkların patolojisi              D.Gümürdülü
1130-1215  PAT      Paraziter hastalıkların patolojisi              D.Gümürdülü
1330-1415  FAR      Antimalariyal ilaçlar                    N.Öğülener
 30  15
14 -15   FZP      Antibiyotik duyarlılık testlerinin yorumlanması       A.Yaman

30 EYLÜL 2009 ÇARġAMBA
0830-0915  PATLAB5  Fungal ve protozoal enfeksiyonların patolojisi          A.Uğuz
0930-1015  PATLAB   Patoloji serbest çalıĢma                     A.Uğuz
1030-1115  MĠKL1   Laboratuarlarda antibiyotikler duyarlılığı LAB
 30  15
11 -12   MĠKL2   Laboratuarlarda antibiyotikler duyarlılığı LAB
1330-1415  FAR    Dar spektrumlu kemoterapötikler                 S.Önder
1430-1515  FAR    Ektoparazitlere karĢı kullanılan ilaçlar             S.Önder

1 EKĠM 2009 PERġEMBE
0830-0915  FAR      Tetrasiklinler ve kloramfenikol               Y.KarataĢ
  30  15
09 -10    FAR      Antiamibik ve antiprotozoal ilaçlar             F.Aksu
1030-1115         OLGU TARTIġMASI ĠNTERAKTĠF DERSLĠKLER
1130-1215         OLGU TARTIġMASI ĠNTERAKTĠF DERSLĠKLER
                          165
2 EKĠM 2009 CUMA
0830-0915 FZP     Derin mantar enfeksiyonlarının etkenleri       M.Ġlkit
0930-1015 FZP     Derin mantar enfeksiyonlarının kliniği        Y.TaĢova
1030-1115 PAT     Fungal enfeksiyonlar patolojisi            D.Gümürdülü
 30  15
11 -12   FAR     Sistemik antifungal ilaçlar              N.Öğülener

5 EKĠM 2009 PAZARTESĠ
0830-0915 FZP     Tularemi                       A.Candevir
0930-1015 FZP     Bruselloz                       H.S.Z.Aksu
1030-1115 FZP     Riketsiyal hastalıklar                A.S.Ġnal
 30  15
11 -12   FZP     Ġmmun sistemi baskılanmıĢ hastaların enfeksiyonları  Y.TaĢova

6 EKĠM 2009SALI
0830-0915 FZP     Sağlık hizmetleri ile iliĢkili enfeksiyonlar     A.S.Ġnal
0930-1015 FZP     Enfeksiyon hastalıklarından korunma          N.Aytaç
1030-1115 FZP     Turist sağlığı ve toplum korunması          H.Demirhindi
1130-1215 FZP     Okul sağlığı                     H.Demirhindi

7 EKĠM 2009 ÇARġAMBA   DERS KURULU PRATĠK SINAVI

8 EKĠM 2009 PERġEMBE SERBEST ÇALIġMA

9 EKĠM 2009 CUMA 1330-1530 DERS KURULU TEORĠK SINAVI
                         166
DERS KURULU II (HEMOPOETĠK SĠSTEMĠ HASTALIKLARI)


AMAÇ
        Dönem III öğrencileri 4 hafta sonunda Hemopoetik Sistem Hastalıklarının
        etyopatogenezi, bu hastalıkların belirtileri, temel klinik, laboratuvar ve
        histopatolojik bulguları, tanı ve tedavilerinin genel prensipleri hakkında bilgi
        kazanacaklardır.ÖĞRENĠM     Dönem III öğrencileri 4 hafta sonunda;
HEDEFLERĠ    1-Hemopoetik sistem doku ve organlarının hastalıklarını sayabilmeli,
        2- Ülke ve bölgenin özelliklerine göre öne çıkan hemopoetik sistem hastalıklarını ve
        bu hastalıklarda alınması gereken önlemleri sayabilmeli,
        3- Hemopoetik sistem hastalıklarının temel klinik, laboratuar ve histopatolojik
        bulgularını ve tanı yöntemlerini yaĢ gruplarını göz önünde bulundurarak sayabilmeli,
        1- Transfüzyonunun prensiplerini ve komplikasyonlarını sayabilmeli,
        5- Hemopoetik sistem hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların etkilerini, etki
        mekanizmalarını, yan tesirlerini, farmakokinetiğini ve ilaç etkileĢmelerini
        sayabilmelidir.
3. SINIF KOORDĠNATÖRÜ   : Doç. Dr. Derya GÜMÜRDÜLÜ
KOORDĠNATÖR YRD.      : Doç. Dr. Ata SEÇĠLMĠġ
DERS KURULU BAġKANI    : Prof. Dr. Yurdanur KILINÇ
 DERSLER           TEORĠK PRATĠK TOPLAM
 PATOLOJĠ          8     6     14
 FARMAKOLOJĠ         8          8
 FĠZYOPATOLOJĠ        58     8     66
 OLGU TARTIġMASI       4          4
 TOPLAM           78     14    92
KURUL BAġLAMA TARĠHĠ    : 12 EKĠM 2009 PAZARTESĠ
KURUL BĠTĠġ TARĠHĠ     : 10 KASIM 2009 SALI
PRATĠK SINAVI       : 11 KASIM 2009 ÇARġAMBA
TEORĠK SINAVI       : 13 KASIM 2009 CUMA

12 EKĠM 2009 PAZARTESĠ
0830-0915       Ders kurulunun tanıtımı amaç ve öğrenme hedefleri
           Kan hücrelerinin orijin ve geliĢimi ve kemik iliği           Y.Kılınç
 30  15
09 -10   FZP    Hemopoez ve kontrolü                          Y.Kılınç
1030-1115  FZP    Kök hücre ve klinik önemi                       B.Antmen
1130-1215  FZP    Normal Kan değerleri                          B.Antmen
1330-1415       TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU –                      GRUP 2
1430-1515       TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU –                      GRUP 2
1530-1615       TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU –                      GRUP 2
1630-1715       TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU –                      GRUP 2
                          167
13 EKĠM 2009 SALI
0830-0915  FZP     Anemilerin genel tanımı ve sınıflandırması       Y.Kılınç
  30  15
09 -10   FZP     Normositer anemiler                   B.Antmen
1030-1115  FZP     Demir metabolizma bozuklukları             K.Aksoy
1130-1215  FZP     Demir metabolizma bozuklukları             Ġ.ġaĢmaz
 30  15
13 -14          TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU –               GRUP 2
1430-1515        TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU –               GRUP 2
1530-1615        TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU –               GRUP 2
1630-1715        TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU –               GRUP 2

14 EKĠM 2009 ÇARġAMBA
0830-0915  FZP     Demir eksikliği anemisi                 Ġ.ġaĢmaz
0930-1015  FZP     Hemokromatozis (primer ve sekonder)           Ġ.ġaĢmaz
1030-1115  LAB1     PEDĠATRĠK HEMATOLOJĠ                  PED.HEM
 30  15
11 -12   LAB2     PEDĠATRĠK HEMATOLOJĠ                  PED.HEM
1330-1415  FZP     Porfiriaların kan biyokimyası              KAksoy
1430-1515  FZP     Porfirialar                       Y.Kılınç

15 EKĠM 2009 PERġEMBE
0830-0915  FAR     Demir metabolizma bozukluğunda kullanılan ilaçlar    E.ġingirik
0930-1015  FZP     Makrositer anemiler                   B.Güvenç
 30  15
10 -11   FZP     Makrositer anemiler                   B.Güvenç
1130-1215  FZP     Megaloblastik anemide kullanılan ilaçlar        A.SeçilmiĢ
1330-1515        BECERĠ LAB LOMBER PONKSĠYON YAPMA BECERĠSĠ       GRUP A
                                         Dr. H. Özbek
                                         Dr. F. Koç
                                         Dr. Ö. Hergüner
16 EKĠM 2009 CUMA
0830-0915  FZP      Methemoglobinemiler                  Y.Kılınç
0930-1015  FZP      Anormal hemoglobinler                 Y.Kılınç
 30  15
10 -11   PAT      RES temel fonksiyonları ve patolojisi         M. Ergin
1130-1215  PAT      Dalak patolojisi                    M. Ergin
1330-1515        BECERĠ LAB LOMBER PONKSĠYON YAPMA BECERĠSĠ       GRUP B
                                         Dr. M. Tuna
                                         Dr. M. Özalevli
                                         Dr. F. Ġncecik
1330-1715        AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMALARI

19 EKĠM 2009 PAZARTESĠ
0830-0915  FZP     Hemoglobinopatiler                   Y.Kılınç
0930-1015  FZP     Talasemiler                       Y.Kılınç
1030-1115  FZP     Hemoliz                         F.BaĢlamıĢlı
 30  15
11 -12   FZP     Eritrositoz                       F.BaĢlamıĢlı
1330-1415  FZP     Eritrosit metabolizma bozukluklarında kan Biyokimyası  K.Aksoy
1430-1515  FZP     Kronik Hastalıklar anemisi               E.Gürkan
                         168
20 EKĠM 2009 SALI
0830-0915  FZP     Edinsel hemolitik anemiler                  F.BaĢlamıĢlı
  30  15
09 -10   FZP     Edinsel hemolitik anemiler                  F.BaĢlamıĢlı
1030-1115        OLGU (1) TARTIġMASI ĠNTERAKTĠF DERSLĠKLER
1130-1215        OLGU (1) TARTIġMASI ĠNTERAKTĠF DERSLĠKLER
1330-1415  FZP     Herediter hemolitik anemiler(membran)            Y.Kılınç
1430-1515  FZP     Herediter hemolitik anemiler(enzim eksikliği)        Y.Kılınç

21 EKĠM 2009 ÇARġAMBA
0830-0915  PATLAB1 Res patolojisi                          M.Ergin
0930-1015  PATLAB2 Res patolojisi                          M.Ergin
 30  15
10 -11   FAR    K Vitamini                           S.Önder
1130-1215  FZP    Yeni doğanın hemorajik hastalığı                B.Antmen

22 EKĠM 2009 PERġEMBE
0830-0915  FZP     Transfüzyon esasları, endikasyon ve komplikasyonları     B.Güvenç
0930-1015  FZP     Kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbında güncel uygulamalar  B.Güvenç
1030-1115  LAB3     PEDĠATRĠK HEMATOLOJĠ                     PED.HEM
 30  15
11 -12   LAB4     PEDĠATRĠK HEMATOLOJĠ                     PED.HEM
1330-1515        BECERĠ LAB LOMBER PONKSĠYON YAPMA BECERĠSĠ          GRUP C
                                           Dr. H. Özbek
                                           Dr. F. Koç
                                           Dr. Ö. Hergüner

23 EKĠM 2009 CUMA
0830-0915  FZP     Yeni Doğanın hematolojik problemleri             B.Antmen
0930-1015  FZP     Herediter koagülasyon bozuklukları              B.Antmen
 30  15
10 -11   FZP     Akkiz koagülasyon bozuklukları                B.Güvenç
1130-1215  FZP     Trombofililer                        E.Gürkan
1330-1515        BECERĠ LAB LOMBER PONKSĠYON YAPMA BECERĠSĠ          GRUP D
                                           Dr. M. Tuna
                                           Dr. M. Özalevli
                                           Dr. F. Ġncecik

26 EKĠM 2009 PAZARTESĠ
0830-0915  FZP    Hemostaz fizyopatolojisi                    Y.Kılınç
  30  15
09 -10   FZP    Trombosit fonksiyon bozuklukları                Y.Kılınç
1030-1115  FZP    Trombositopeniler                       B.Antmen
1130-1215  FZP    Vasküler kaynaklı purpuralar                  B.Antmen
 30  15
13 -14   FZP    Kemik iliği yetmezlikleri                   F.BaĢlamıĢlı
1430-1515  FZP    Kemik iliği yetmezlikleri                   F.BaĢlamıĢlı

27 EKĠM 2009 SALI
0830-0915  FZP     Myeloproliferatif sendrom                  S.PaydaĢ
0930-1015  FZP     Myeloproliferatif sendrom                  S.PaydaĢ
 30  15
10 -11   FAR     Antikoagülanlar                       F.Aksu
1130-1215  FZP     Paraproteinemiler                      K.Aksoy
                         169
28 EKĠM 2009 ÇARġAMBA SERBEST ÇALIġMA

29 EKĠM 2009 PERġEMBE CUMHURĠYET BAYRAMI TATĠLĠ

30 EKĠM 2009 CUMA
0830-0915  FZP      Myelodisplastik sendrom                  S.PaydaĢ
0930-1015  FZP      Akut Lösemiler                      S.PaydaĢ
1030-1115  FZP      Çocukluk çağı akut lösemileri               A.Tanyeli
 30  15
11 -12   FZP      Çocukluk çağı akut lösemileri               A.Tanyeli
1300-1415         SMG TOPLANTISI

2 KASIM 2009 PAZARTESĠ
0830-0915 FZP     Plazma hücre diskrazileri                  Ġ.O.Kara
0930-1015 FZP     Plazma hücre diskrazileri                  Ġ.O.Kara
 30  15
10 -11   PAT     Kemik Ġliği patolojileri                   M. Ergin
1130-1215 PAT     Kemik Ġliği patolojileri                   M. Ergin
1330-1415 FAR     Hemopoetik büyüme faktörleri                 C.Göçmen
            Antitrombositik ve trombolitik ilaçlar
 30  15
14 -15   FAR     Antitrombositik ve trombolitik ilaçlar            C.Göçmen

3 KASIM 2009 SALI
0830-0915  PAT      Lenf düğümü reaktif değiĢiklikleri            M. Ergin
0930-1015 FZP      Lenfomaların tanım, sınıflandırma ve evrelendirilmeleri  B.ġahin
1030-1115 FZP      Hodgkin Hastalığı                     B.ġahin
 30  15
11 -12   FZP      Lösemi, MM ve plazmasitomlarda radyoterapi        E.Erkurt
1330-1415 LAB5      PEDĠATRĠK HEMATOLOJĠ                   PED.HEM
1430-1515 LAB6      PEDĠATRĠK HEMATOLOJĠ                   PED.HEM

4 KASIM 2009 ÇARġAMBA
0830-0915  PAT      Hodgkin hastalığı patolojisi               M. Ergin
  30  15
09 -10   FZP      Hodgkin dıĢı lenfomalar                  B.ġahin
1030-1115  PATLAB3    Kemik iliği patolojisi                  M.Ergin
1130-1215  PATLAB4    Kemik iliği patolojisi                  M.Ergin
 30  15
13 -14   FAR      Ġmmunomodülatörler                    Y.KarataĢ
1430-1515  FZP      Hematolojik problemlere yaklaĢım ve tanı yöntemleri    Y.Kılınç

5 KASIM 2009 PERġEMBE
0830-0915 PAT      Non-hodgkin lenfomalar patolojisi             M. Ergin
0930-1015 PAT      Non-hodgkin lenfomalar patolojisi             M. Ergin
 30  15
10 -11   FZP      Çocukluk çağı lenfomaları                 A. Tanyeli
1130-1215 FZP      Çocukluk çağı lenfomaları                 A.Tanyeli
1330-1415 FAR      Antineoplastik ilaçlar                  E.ġingirik
 30  15
14 -15   FAR      Antineoplastik ilaçlar                  E.ġingirik
                         170
6 KASIM 2009 CUMA
0830-0915 FZP      Hodgkin ve non-hodgkin lenfomada radyoterapi  E.Erkurt
  30  15
09 -10   FZP      Hematolojide nükleer tıp            Z.Yapar
1030-1115        OLGU (2) TARTIġMASI ĠNTERAKTĠF DERSLĠKLER
1130-1215        OLGU (2) TARTIġMASI ĠNTERAKTĠF DERSLĠKLER
1300-1415        SMG TOPLANTISI
1330-1715        AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMALARI

9 KASIM 2009 PAZARTESĠ
0830-0915 FZP     Diğer lenfoproliferatif hastalıklar       B.ġahin
0930-1015 LAB7    PEDĠATRĠK HEMATOLOJĠ               PED.HEM
 30  15
10 -11   LAB8    PEDĠATRĠK HEMATOLOJĠ               PED.HEM
1130-1215 LAB     PEDĠATRĠK HEMATOLOJĠ SERBEST ÇALIġMA

10 KASIM 2009 SALI
0830-1015        ATATÜRK‘Ü ANMA TÖRENĠ
1030-1115  PATLAB5   Hodgkin ve nonhodgkin lenfomalar        M.Ergin
0930-1015  PATLAB6   Hodgkin ve nonhodgkin lenfomalar        M.Ergin11 KASIM 2009 ÇARġAMBA     DERS KURULU PRATĠK SINAVI

12 KASIM 2009 PERġEMBE     SERBEST ÇALIġMA

13 KASIM 2009 CUMA       1330-1530 DERS KURULU TEORĠK SINAVI
                        171
DERS KURULU III (DOLAġIM VE SOLUNUM SĠSTEMĠ HASTALIKLARI)

AMAÇ
           Dönem III öğrencileri 4 hafta sonunda Kardiyovasküler Sistem ve Solunum
           Sistemi Hastalıklarının etyopatogenezi, bu hastalıkların belirtileri, temel
           klinik, laboratuvar ve histopatolojik bulguları, tanı ve tedavilerinin genel
           prensipleri hakkında bilgi kazanacaklardır.


ÖĞRENĠM
HEDEFLERĠ       Dönem III öğrencileri 4 hafta sonunda;
           1- Kardiyovasküler    sistem   ve  solunum  sistemi  hastalıklarının
             epidemiyolojisini, risk faktörlerini, patogenezini, fizyopatolojisi ve temel
             patolojik özelliklerini açıklayabilmeli,
           2- Bu hastalıkların temel klinik ve laboratuvar bulgularını ve tanı
             yöntemlerini sayabilmeli,
           3- Kardiyovasküler ve solunum sistemi hastalıklarının tanısında kullanılan
             özel tanı yöntemlerini, endikasyonlarını ve temel bulgularını sayabilmeli,
           4- Kardiyovasküler sistem ve solunum sistemi hastalıklarının tedavisinde
             kullanılan ilaçların etkilerini, etki mekanizmalarını, farmakokinetiğini, yan
             tesirlerini ve ilaç etkileĢmelerini sayabilmeli,
           5- Akciğer sağlığını etkileyen faktörleri, iyileĢtirme ve geliĢtirme
             yöntemlerini sayabilmelidir.
DÖNEM III KOORDĠNATÖRÜ : Doç. Dr. Derya GÜMÜRDÜLÜ
KOORDĠNATÖR YRD.      : Doç. Dr. Ata SEÇĠLMĠġ
DERS KURULU BAġKANI     : Prof. Dr. Esmeray ACARTÜRK
 DERSLER      TEORĠK PRATĠK     TOPLAM
 PATOLOJĠ     16     10     26
 FARMAKOLOJĠ    11     2      13
 FĠZYOPATOLOJĠ   86           86
 OLGU TARTIġMASI  4           4
 TOPLAM      117    12     129
KURUL BAġLAMA TARĠHĠ : 16 KASIM 2009 PAZARTESĠ
KURUL BĠTĠġ TARĠHĠ   : 18 ARALIK 2009 CUMA
PRATĠK SINAVI     :21 ARALIK 2009 PAZARTESĠ
TEORĠK SINAVI     :23 ARALIK 2009 ÇARġAMBA

16 KASIM 2009 PAZARTESĠ
0830-0915  FZP    Ders kurulunun tanıtımı, amaç ve öğrenme hedefleri           E.Acartürk
           Kardiyovasküler sisteme giriĢ
0930-1015  FZP    Gebelik ve kalp hastalıkları                      E.Acartürk
1030-1115  FZP    Vücut sıvılarının ve dolaĢımının birbirine etkileri          A.Doğan
 30  15
11 -12   FZP    Vücut sıvılarının ve dolaĢımının birbirine etkileri          A.Doğan
1330-1415  FZP    Kalp muayenesi                             M.Demir
1430-1515  FZP    Kalp muayenesi                             M.Demir
 30  15
15 -16   FZP    Çocuklarda kalp-dolaĢım sistemi muayenesi               N.Özbarlas
                          172
17 KASIM 2009 SALI
0830-0915  FZP      Ateroskleroz, koroner kalp hastalığı,          A.Bozkurt
             geliĢimi, risk faktörleri ve epidemiyolojisi
0930-1015  FZP     Ateroskleroz, koroner kalp hastalığı,          A.Bozkurt
             geliĢimi, risk faktörleri ve epidemiyolojisi
1030-1115  FZP     Lipoprotein metabolizması bozuklukları          K.Aksoy
1130-1215  FZP     Aterogenez patogenezinde biyokimyasal          K.Aksoy
             mekanizmalar
1330-1415         TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU                GRUP 3
1430-1515         TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU                GRUP 3
1530-1615         TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU                GRUP 3
1630-1715         TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU                GRUP 3

18 KASIM 2009 ÇARġAMBA
0830-0915 FZP    Koroner dolaĢım                       M.DemirtaĢ
0930-1015 FZP    Koroner arter hastalığı, kararlı anjina pektoris       M.DemirtaĢ
1030-1115 PAT    Ateroskleroz patolojisi                   ġ.Erdoğan
 30  15
11 -12   FAR    Hipolipidemik ilaçlar                    E.ġingirik
1330-1415       TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU                  GRUP 3
1430-1515       TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU                  GRUP 3
 30  15
15 -16        TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU                  GRUP 3
1630-1715       TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU                  GRUP 3

19 KASIM 2009 PERġEMBE
0830-0915  FZP    Koroner arter hastalığı, akut koroner sendromlar      M.DemirtaĢ
0930-1015  FZP    Koroner arter hastalığı, akut koroner            M.DemirtaĢ
            sendromlar ve ayırıcı tanısı
1030-1115  FAR    NO donörleri ve inhibitörleri                A.SeçilmiĢ
1130-1215  FAR    Antianjinal ilaçlar                     E.ġingirik
 30  15
13 -14   PAT    Miyokart enfarktüsü patolojisi               ġ.Erdoğan
1430-1515  FZP    EKG                             M.KanadaĢı
1530-1615  FZP    EKG                             M.KanadaĢı

20 KASIM 2009 CUMA
0830-0915  FZP      EKG                           M.KanadaĢı
  30  15
09 -10   FZP      Çocuk EKG‘sinin özellikleri               O.Küçükosmanoğlu
1030-1115  FZP      Kalp kapak hastalıkları                 E.Acartürk
1130-1215  FZP      Kalp kapak hastalıkları                 E.Acartürk
 00  15
13 -14          SMG TOPLANTISI
1330-1515         BECERĠ LAB. FĠZĠK MUAYENE                GRUP A
             (KALP VE SOLUNUM MUAYENESĠ) BECERĠSĠ
                                     Dr. Osman Küçükosmanoğlu
                                          Dr. Mesut Demir
                                          Dr. Murat Çaylı
1330-1715         AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMALARI
                          173
23 KASIM 2009 PAZARTESĠ
0830-0915  FZP    Aritmiler                      M.Demir
  30  15
09 -10   FZP    Aritmiler                      M.Demir
1030-1115  FAR    Antiaritmik ilaçlar                 C.Göçmen
1130-1215  FAR    Antiaritmik ilaçlar                 C.Göçmen
 30  15
13 -14   FZP    Endokardit                     M.KanadaĢı
1430-1515  FZP    Perikardit                     A.Bozkurt
1530-1615  PAT    Perikart hastalıkları patolojisi          D.Gümürdülü

24 KASIM 2009 SALI
0830-0915  FZP      Kan basıncının düzenlenmesi ve hipertansiyon  M.Demir
  30  15
09 -10   FZP      Hipertansiyon                  M.Demir
1030-1115  FZP      Çocukluk çağında kan basıncı          O.Küçükosmanoğlu
1130-1215  FAR      Antihipertansif ilaçlar             F.Aksu
 30  15
13 -14   FAR      Antihipertansif ilaçlar             F.Aksu
1430-1515  FZP      Kardiyomyopatiler ve myokardit         M.KanadaĢı
1530-1615  PAT      Miyokart hastalıkları patolojisi        D.Gümürdülü

25 KASIM 2009 ÇARġAMBA
0830-0915 PATLAB1  Ateroskleroz ve miyokart enfarktüsü         D.Gümürdülü
0930-1015 PATLAB2  Ateroskleroz ve miyokart enfarktüsü         D.Gümürdülü
 30  15
10 -11   FZP    Akut romatizmal ateĢ                O.Küçükosmanoğlu
1130-1215 PAT    Endokart ve kalp kapak hastalıkları         D.Gümürdülü
1330-1415 FZP    DoğuĢtan kalp hastalıkları (siyanotik)       N.Özbarlas
 30  15
14 -15   FZP    DoğuĢtan kalp hastalıkları (asiyanotik)       N.Özbarlas

26 KASIM 2009 PERġEMBE SERBEST ÇALIġMA

27 – 30 KASIM 2009 KURBAN BAYRAMI TATĠLĠ

1 ARALIK 2009 SALI
0830-0915  FZP      EriĢkinde doğuĢtan kalp hastalıkları      A.Bozkurt
0930-1015  PAT      DoğuĢtan kalp hastalıkları patolojisi      Ġ.Tuncer
 30  15
10 -11   FZP      Kalp yetersizliği                A.Usal
1130-1215  FZP      Kalp yetersizliği                A.Usal
1330-1415  FZP      Venöz sistem hastalıkları            ġ.Topçuoğlu
 30  15
15 -16   FAR      Sempatolitikler                 A. SeçilmiĢ

2 ARALIK 2009 ÇARġAMBA
0830-0915  FZP    Kalp yetersizliği                 A.Usal
0930-1015  FZP    Çocuklarda kalp yetersizliğinin etiyopatogenezi  N.Özbarlas
1030-1115  PATLAB3  DoğuĢtan kalp hastalıkları             D.Gümürdülü
 30  15
11 -12   PATLAB4  DoğuĢtan kalp hastalıkları             D.Gümürdülü
1330-1415  FAR    Kalp yetersizliğinde kullanılan ilaçlar      Y.KarataĢ
1430-1515  FZP    Periferik arter hastalıkları            ġ.Topçuoğlu
 30  15
15 -16   FZP    Periferik arter hastalıkları            ġ.Topçuoğlu
                          174
3 ARALIK 2009 PERġEMBE
0830-0915  FZP    Kardiovasküler hastalıkların değerlendirilmesinde    K.Aksoy
            biyokimyasal testler
0930-1015  FZP    Kardiyolojik tanı yöntemleri               A.Usal
1030-1115  FZP    Solunum sistemi fizik muayenesi             S.Hastürk
 30  15
11 -12   FZP    Solunum sistemi fizik muayenesi             S.Hastürk
1330-1415  FZP    Çocuklarda solunum sistemi fizik muayenesi        D.AltıntaĢ
1430-1515  FZP    KBB muayenesi                      L.Soylu

4 ARALIK 2009 CUMA
0830-0915   FZP     Solunum fizyopatolojisi               S.Kuleci
  30  15
09 -10    FZP     Solunum fizyopatolojisi               S.Kuleci
1030-1115         OLGU (1)TARTIġMASI ĠNTERAKTĠF DERSLĠKLER
1130-1215         OLGU (1)TARTIġMASI ĠNTERAKTĠF DERSLĠKLER
1300-1415         SMG TOPLANTISI
1430-1615 BECERĠ LAB.   FĠZĠK MUAYENE                    GRUP B
              (KALP VE SOLUNUM MUAYENESĠ) BECERĠSĠ
                                       Dr. Mehmet KanadaĢı
                                       Dr. Ġsmail Hanta
                                       Dr. Sevcan A. Erdem
1430-1615  FARL     FARMAKOLOJĠ LABORATUVAR                GRUP A –D
1330-1715         AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMALARI

7 ARALIK 2009 PAZARTESĠ
0830-0915  FZP    Solunum sistemi savunma mekanizmaları          S G.Kendirli
0930-1015  FZP    Üst solunum yolları hastalıkları             M.Kıroğlu
1030-1115  FZP    Ses kısıklığı                      B. Aydoğan
 30  15
11 -12         ĠLETĠġĠM TOPLANTISI
1330-1415  FZP    Solunum yolu ile bulaĢan bakteriyel           F.Köksal
            hastalıkların etkenleri ve tanı
 30  15
14 -15   FZP    Solunum yolu ile bulaĢan viral              F.Yarkın
            hastalıkların etkenleri ve tanı
1530-1615  PAT    Üst solunum yolları hastalıkları patolojisi A. Uğuz

8 ARALIK 2009 SALI
0830-0915  FZP      Pnömoniler                      S.Hastürk
  30  15
09 -10   FZP      Pnömoniler                      S.Hastürk
1030-1115  PAT      Pnömonilerin patolojisi               D.Gümürdülü
1130-1215  PAT      Pnömonilerin patolojisi               D.Gümürdülü
 30  15
13 -14   FZP      Çocukluk çağı pnömonileri              S.G.Kendirli
1430-1515  FZP      Akciğer damar hastalıkları              Ġ.Hanta

9 ARALIK 2009 ÇARġAMBA
0830-0915  FZP    Plevra hastalıkları                   S.Hastürk
0930-1015  FZP    Plevra hastalıkları                   S.Hastürk
 30  15
10 -11   PATLAB5  Pnömoni, amfizem, bronĢiyektazi             D.Gümürdülü
1130-1215  PATLAB6  Pnömoni, amfizem, bronĢiyektazi             D.Gümürdülü
                         175
1330-1415  FAR      Solunum sistemi farmakolojisi                N.Öğülener
1430-1515  FZP      Pulmoner hipertansiyon ve kronik kor pulmonale        Ġ.Hanta
1530-1615  FZP      Uykuda solunum bozukluğu                   S.Kuleci

10 ARALIK 2009 PERġEMBE
0830-0915  FZP     Akciğer tüberkülozu                        A.KocabaĢ
0930-1015  FZP     Akciğer tüberkülozu                        A.KocabaĢ
1030-1115  FZP     Çocukluk çağı akciğer tüberkülozu                 E.KocabaĢ
 30  15
11 -12   FZP     Akciğer tüberkülozu bakteriyolojik tanısı             A.Yaman
1330-1415  PAT     Akciğer tüberkülozu patolojisi                  D.Gümürdülü
1430-1515  FZP     Kalp ve akciğer hastalıklarına nükleer tıp açısından yaklaĢım   Z.Yapar
  30  15
15 -17   BECERĠ LAB. FĠZĠK MUAYENE (KALP VE SOLUNUM MUAYENESĠ)             GRUP C
            BECERĠSĠ                         Dr. Osman Küçükosmanoğlu
                                             Dr. Mesut Demir
                                             Dr. Murat Çaylı
11 ARALIK 2009 CUMA
0830-0915  FZP     EriĢkin astımı                          A.KocabaĢ
0930-1015  FZP     EriĢkin astımı                          A.KocabaĢ
  30 15
10 -11   FZP     Çocukluk çağı astımı                       D.AltıntaĢ
1130-1215  FZP     Solunum yolları alerjik hastalıkları               S.G.Kendirli
1300-1415        SMG TOPLANTISI
1530-1715  BECERĠ LAB. FĠZĠK MUAYENE (KALP VE SOLUNUM MUAYENESĠ)             GRUP D
            BECERĠSĠ                           Dr. Mehmet KanadıĢı
                                           Dr. Ġsmail Hanta
                                           Dr. Sevcan A. Erdem
1430-1615  FARL    FARMAKOLOJĠ LABORATUVAR                      GRUP B -C
1330-1715        AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMALARI

14 ARALIK 2009 PAZARTESĠ
0830-0915  FZP    Kistik fibroz                          S.G.Kendirli
  30  15
09 -10   FAR    Bronkodilatatörler                        N.Öğülener
1030-1115  FZP    Kronik obstrüktif akciğer   hastalığı             A.KocabaĢ
1130-1215  FZP    Kronik obstrüktif akciğer   hastalığı             A.KocabaĢ
 30  15
13 -14   PAT    Kronik obstrüktif akciğer   hastalığı patolojisi        D.Gümürdülü
1430-1515  PAT    Kronik obstrüktif akciğer   hastalığı patolojisi        D.Gümürdülü

15 ARALIK 2009 SALI
0830-0915  FZP      Akciğer-toraks içi – plevra tümörleri            S.Hastürk
0930-1015  FZP      Akciğer-toraks içi – plevra tümörleri            S.Hastürk
 30  15
10 -11   PAT      Akciğer tümörleri                      D.Gümürdülü
1130-1215  PAT      Mediyasten ve plevra tümörleri                D.Gümürdülü
1330-1415  FZP      Solunum yetersizliği                     S.Kuleci
 30  15
14 -15   FZP      Solunum yetersizliği                     S.Kuleci
1530-1615  FZP      Çocuklarda solunum yetersizliği               D. YıldıztaĢ
                          176
16 ARALIK 2009 ÇARġAMBA
0830-0915  PATLAB7  Pnömoni, amfizem, bronĢiyektazi        D.Gümürdülü
  30  15
09 -10   PATLAB8  Akciğer tümörleri               D.Gümürdülü
1030-1115  PATLAB9  Akciğer tümörleri               D.Gümürdülü
1130-1215  FZP    Mesleki hastalıklar              N.Aytaç
 30  15
13 -14   FZP    Mesleki-çevresel akciğer hastalıkları     Ġ.Hanta
1430-1515  FZP    Mesleki-çevresel akciğer hastalıkları     Ġ.Hanta

17 ARALIK 2009 PERġEMBE
0830-0915  PAT     Pnömokonyozlar               D.Gümürdülü
0930-1015  PAT     Pnömokonyozlar               D.Gümürdülü
 30  15
10 -11         OLGU (2) TARTIġMASI ĠNTERAKTĠF DERSLĠKLER
1130-1215        OLGU (2) TARTIġMASI ĠNTERAKTĠF DERSLĠKLER
1330-1415  FZP     DolaĢım-solunum sistemi radyolojisi     M.E.Ġnal
 30  15
14 -15   FZP     Sigarayı bıraktırma yöntemleri       A.KocabaĢ

18 ARALIK 2009 CUMA
0830-0915  FZP     Ġnterstisyel akciğer hastalıkları     Ġ.Hanta
  30  15
09 -10   FZP     Ġnterstisyel akciğer hastalıkları     Ġ.Hanta
1030-1115  FZP     DolaĢım-solunum sistemi radyolojisi    M.Oğuz
1130-1215  FZP     DolaĢım-solunum sistemi radyolojisi    K.Aikimbaev
 30  15
13 -14   PATLAB10   Akciğer tümörleri             D.Gümürdülü
1430-1515  PATLAB    Serbest çalıĢma              D.Gümürdülü

21 ARALIK 2009 PAZARTESĠ DERS KURULU PRATĠK SINAVI

22 ARALIK 2009 SALI SERBEST ÇALIġMA

23 ARALIK 2009 ÇARġAMBA 1330- 1530 DERS KURULU TEORĠK SINAVI
                        177
            DERS KURULU IV (SĠNDĠRĠM SĠSTEMĠ HASTALIKLARI)

AMAÇ         Dönem III öğrencileri 4 haftanın sonunda Sindirim Sistemi Hastalıklarının
           etyopatogenezi, bu hastalıkların belirtileri, temel klinik, laboratuvar ve
           histopatolojik bulguları, tanı ve tedavilerinin genel prensipleri hakkında bilgi
           kazanacaklardırÖĞRENĠM       Dönem III öğrencileri 4 haftanın sonunda;
HEDEFLERĠ      1-   Gastrointestinal sistem hastalıklarının epidemiyolojisi ve korunması
            hakkında bilgi sahibi olmalı,
           2-   Sindirim sistemi hastalıklarının etyopatogenezi, belirtileri, temel
            klinik, laboratuvar ve histopatolojik bulgularını sayabilmeli,
           3-   Çocukluk çağı beslenmesindeki temel ilkeleri ve beslenme
            bozukluklarının önlemlerini sayabilmeli.
           4-   Sindirim sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçların etkilerini, etki
            mekanizmalarını yan etkilerini, farmakokinetiğini ve ilaç etkileĢimlerini
            sayabilmeli,
DÖNEM III KOORDĠNATÖRÜ : Doç. Dr. Derya GÜMÜRDÜLÜ
KOORDĠNATÖR YRD.    : Doç. Dr. Ata SEÇĠLMĠġ
DERS KURULU BAġKANI   : Prof. Dr. Hikmet AKKIZ
 DERSLER       TEORĠK PRATĠK TOPLAM
 PATOLOJĠ       18     6     24
 FARMAKOLOJĠ     11     2     13
 FĠZYOPATOLOJĠ    69
                       71
 OLGU TARTIġMASI   2
 TOPLAM        100     8     108
KURUL BAġLAMA TARĠHĠ        : 24 ARALIK 2009 PERġEMBE
KURUL BĠTĠġ TARĠHĠ         : 20 OCAK 2010 ÇARġAMBA
PRATĠK SINAVI            : 21 OCAK 2010 PERġEMBE
TEORĠK SINAVI            : 22 OCAK 2010 CUMA

24 ARALIK 2009 PERġEMBE
0830-0915  FZP    Ders kurulunun tanıtımı amaç ve öğrenme hedefleri          H Akkız
            GĠS muayenesi
0930-1015  FZP    Sindirim sistemi fonksiyonları                    A.Doğan
 30  15
10 -11   FZP    Sindirim sistemi foksiyonları                    A.Doğan
1130-1215  FZP    Yeni doğanda gastrointestinal                    N.Narlı
            sistem fonksiyonları
 30  15
13 -14   FAR    Otonom sinir sistemi farmakolojisi ve genel kavramlar        E.ġingirik
1430-1515  FAR    Otonom sinir sistemi farmakolojisi ve genel kavramlar        E.ġingirik
1530-1615  PAT    Odontojenik hastalıklar                       ġ.Erdoğan
                          178
25 ARALIK 2009 CUMA
0830-0915  FZP      Özofagusun motor anomalileri                Y. Gümürdülü
  30  15
09 -10   FZP      GERD                            Y. Gümürdülü
1030-1115  FZP      Özofajitler ve özafagusun koroziv yanıkları         M.Sandıkçı
1130-1215  FZP      Ağız ve yüz konjenital anomalilerine yaklaĢım prensipleri  M.Yavuz
 30  15
13 -14   PAT      Ağız, tükrük bezleri, özofagus patolojisi          F.Doran
1430-1515  PAT      Ağız, tükrük bezleri, özofagus patolojisi          F.Doran

28 ARALIK 2009 PAZARTESĠ
0830-0915  FZP    Hiatus ve diafragma hernileri                  H. Sönmez
0930-1015  FZP    Özofagusun benign ve malign hastalıkları             H.Demiryürek
 30  15
10 -11   FZP    Gastritler ve gastropatiler                   H.Akkız
1130-1215  PAT    Gastritler                            F.Doran
1330-1415       TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU                    GRUP 4
 30  15
14 -15        TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU                    GRUP 4
1530-1615       TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU                    GRUP 4
1630-1715       TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU                    GRUP 4

29 ARALIK 2009 SALI
0830-0915  FZP      Peptik ülser                        M.Sandıkçı
0930-1015  FZP      Peptik ülser                        M.Sandıkçı
 30  15
10 -11   PAT      Midenin ülseröz lezyonları                 F.Doran
1130-1215  FAR      Peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar         N. DöndaĢ
              ve sindirim sistemini etkileyen ilaçlar
1330-1415         TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU                  GRUP 4
1430-1515         TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU                  GRUP 4
1530-1615         TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU                  GRUP 4
1630-1715         TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU                  GRUP 4

30 ARALIK 2009 ÇARġAMBA
0830-0915  FZP    Mide tümörleri                          Y.Kekeç
0930-1015  PAT    Mide tümörleri patolojisi                    F.Doran
1030-1115  PATLAB1  Ağız , tükürük bezi ve özafagus pat.               F.Doran
 30  15
11 -12   PATLAB2  Mide ülserleri ve tümörleri pat.                 F.Doran
1330-1415  FAR    Prostaglandinler                         N.Öğülener
1430-1515  FAR    Parasempatolitikler                       A.SeçilmiĢ
 30  15
15 -16   FZP    GĠS cerrahi terminolojisi

31 ARALIK 2009 PERġEMBE
0830-0915  FZP    Karın ağrıları                         Y.Gümürdülü
0930-1015  FZP    Üst gastrointestinal sistem kanamaları             Y.Gümürdülü
1030-1115  PAT    Ġncebarsağın emilim ve dolaĢım bozuklukları patolojisi     Ġ.Tuncer
 30  15
11 -12   PAT    Ġncebarsağın iltihabi hastalıkları ve tümörleri         Ġ.Tuncer

1 OCAK 2010 CUMA YILBAġI TATĠLĠ
                          179
4 OCAK 2010 PAZARTESĠ
0830-0915  FZP     Primer malabsorbsiyon yapan hastalıklar ve sprue      Y.Gümürdülü
 30  15
09 -10   FZP     Sekonder malabsorbsiyon yapan                Y.Gümürdülü
            hastalıklar ve protein kaybettiren enteropati
1030-1115  FZP     Çocukluk çağı malabsorbsiyon yapan hastalıklar       N.Ö.Mungan
1130-1215  FZP     Karın muayenesi                       C. K. Parsak
1330-1415  FAR     Histamin ve serotonin antagonistleri            N.Öğülener
1430-1515  FAR     Emetik ve antiemetikler                   Y.KarataĢ
1530-1615  FZP     Sindirim sistemi ile bulaĢan etkenler ve tanısı       A.Yaman

5 OCAK 2010 SALI
0830-0915  FZP     Akut karın                         D. Ağdemir
0930-1015  FZP     Ġleus
1030-1115  FZP     Ülseratif kolit                       M.Sandıkçı
 30  15
11 -12   FZP     Crohn hastalığı                       M.Sandıkçı
1330-1415  PAT     Ġnflamatuar barsak hastalıkları               F.Doran
1430-1515  PAT     Ġnflamatuar barsak hastalıkları               F.Doran
6 OCAK 2010 ÇARġAMBA
0830-0915  FZP     Preoperatif hazırlık                    Ö.Yağmur
0930-1015  FZP     Fıtık                            A.Alparslan
1030-1115  FZP     Akut apandisit                       H.Sönmez
 30  15
11 -12   FZP     Zehirlenmelere yaklaĢım                   Y.Gökel
1330-1415  FZP     Gastrointestinal allerjiler                 S.G.Kendirli
1430-1515  FZP     Aminoasit metabolizmasında biyokimyasal değiĢiklikler    K.Aksoy

7 OCAK 2010 PERġEMBE
0830-0915  FZP     GĠS divertiküler hastalıkları                Y.Gümürdülü
  30  15
09 -10   FZP     Gastrointestinal polipler                  H.Akkız
1030-1115  FAR     Antidiyareik ilaçlar                    E.ġingirik
1130-1215  FAR     Parasempatomimetikler                    F.Aksu
 30  15
13 -15         BECERĠ LAB MEME MUAYENESĠ BECERĠSĠ             GRUP A
                                         Dr.Levent TOKSÖZ
                                         Dr. Sevgi ÖZCAN
                                         Dr. Berna BOZKURT
1330-1515  FARL    FARMAKOLOJĠ LABORATUVAR                   GRUP B -D

8 OCAK 2010 CUMA
0830-0915  FZP     Ġrritable barsak hastalığı ve spesifik kolitler       M.Sandıkçı
0930-1015  FZP     Kolon ve rektum tümörleri                  D.Ağdemir
 30  15
10 -11   PAT     Kolon tümörleri                       F.Doran
1130-1215  FZP     Alt gastrointestinal sistem kanamaları           Y.Gümürdülü
1300-1415        SMG TOPLANTISI
1430-1615        BECERĠ LAB MEME MUAYENESĠ BECERĠSĠ              GRUP B
                                        Dr. Oğuz KARA
                                        Dr. Ersin AKPINAR
                                        Dr. Selim BÜYÜKKURT
1430-1615  FARL    FARMAKOLOJĠ LABORATUVAR                   GRUP A -C
1330-1715        AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMALARI
                         180
11 OCAK 2010 PAZARTESĠ
0830-0915  FZP     Proktolojik muayene                       Ö.Alabaz
0930-1015  FZP     Anorektal hastalıklar                      Ö.Alabaz
1030-1115  FZP     Çocukluk çağı beslenmesinde temel ilkeler            N.Ö.Mungan
1130-1215  FZP     Çocukluk çağında beslenme bozuklukları              N.Ö.Mungan
1330-1415  PAT     Yenidoğanın konjenital ve metabolik karaciğer hastalıkları    F.Doran
1430-1515  FZP     Yenidoğanda. metabolik bozukluklar                N.Ö.Mungan
  30  15
15 -16    FZP     GĠS hastalıklarının epidemiyolojisi ve korunma          N.Aytaç

12 OCAK 2010 SALI
0830-0915  FZP     Sarılık fizyopatolojisi                     M.Sandıkçı
0930-1015  FZP     Ġlaçlar ve karaciğer                       M.Sandıkçı
1030-1115  FZP     NASH                               Y.Gümürdülü
 30  15
11 -12    FZP     Alkolik karaciğer hastalıkları                  Y.Gümürdülü
1330-1415  FZP     Karaciğer fonksiyon testleri                   N. Dikmen
1430-1515  FZP     Çocukluk çağında konjenital ve familyal sarılık         Y.Kılınç
1530-1615  FAR     Laksatif ve purgatif ilaçlar                   E.ġingirik

13 OCAK 2010 ÇARġAMBA
0830-0915  PAT     Akut hepatitler                         F.Doran
  30  15
09 -10   PAT     Toksik hepatitler                        F.Doran
1030-1115  PATLAB3   Ġnce ve kalın barsak patolojisi                 F.Doran
1130-1215  PATLAB4   Ġnce ve kalın barsak patolojisi                 F.Doran
 30  15
13 -14   FZP     Karaciğerin kistik hastalıkları ve abseleri           A.Akınoğlu
1430-1515  FAR     Antihelmentik ilaçlar                      A.SeçilmiĢ
1530-1615  FZP     Entoksikasyon yapan organizmalar                 A.Yaman

14 OCAK 2010 PERġEMBE
0830-0915  FZP     Kronik hepatitler                         M.Sandıkçı
  30  15
09 -10   FZP     Siroz                               H.Akkız
1030-1115  FZP     Siroz                               H.Akkız
1130-1215  FZP     Karaciğer mineral metabolizma bozuklukları            Y.Gümürdülü
 30  15
13 -15          BECERĠ LAB MEME MUAYENESĠ BECERĠSĠ                GRUP C
                                           Dr.Levent TOKSÖZ
                                           Dr. Sevgi ÖZCAN
                                           Dr. Berna BOZKURT
15 OCAK 2010 CUMA
0830-0915  FZP     Asit                               H.Akkız
  30  15
09 -10   FZP     Hepatik ensafalopati ve hepatorenal sendrom           H.Akkız
1030-1115  PAT     Kronik hepatitler                        F.Doran
1130-1215  PAT     Siroz patolojisi                         F.Doran
 00  15
13 -14          SMG TOPLANTISI
1430-1615        BECERĠ LAB MEME MUAYENESĠ BECERĠSĠ                 GRUP D
                                           Dr. Oğuz KARA
                                           Dr. Ersin AKPINAR
                                           Dr. Selim BÜYÜKKURT
1330-1715        AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMALARI
                         181
18 OCAK 2010 PAZARTESĠ
0830-0915  FZP     Portal hipertansiyon               H.Akkız
0930-1015  FZP     Kolestazis ve primer bilier siroz        H.Akkız
1030-1115        OLGU TARTIġMASI ĠNTERAKTĠF DERSLĠKLER
1130-1215        OLGU TARTIġMASI ĠNTERAKTĠF DERSLĠKLER
1330-1415  FZP     Karaciğer tümörleri               Ö.Yağmur
1430-1515  FZP     Karaciğer tümörleri patolojisi          F.Doran

19 OCAK 2010 SALI
0830-0915  FZP     Akut pankreatit                 H.Akkız
  30  15
09 -10   FZP     Kronik pankreatit                H.Akkız
1030-1115  FZP     Safra taĢları ve kolesistitler          A.Alparslan
1130-1215  FZP     Safra kesesi ve yolları tümörleri        H. Demiryürek
 30  15
13 -14   PAT     Safra kesesi patolojisi             F.Doran
1430-1515  PAT     Pankreas patolojisi               F.Doran
1530-1615  FZP     Pankreas tümörleri                G.Sakman

20 OCAK 2010 ÇARġAMBA
0830-0915  FZP     Ailevi Akdeniz AteĢi ve porfirya         H.Akkız
0930-1015  PATLAB5   Hepatit ve siroz patolojisi           F.Doran
 30  15
10 -11   PATLAB6   Karaciğer tümörleri ve safra kesesi Patolojisi  F.Doran
1130-1215  PATLAB    Patoloji serbest çalıĢma             F.Doran
1330-1415  FZP     SĠNDĠRĠM SĠSTEMĠ                 M.Oğuz
 30  15
14 -15   FZP     RADYOLOJĠ PANELĠ                 M.ÇeliktaĢ

21 OCAK 2010 PERġEMBE DERS KURULU PRATĠK SINAVI

22 OCAK 2010 CUMA 1330-1530 DERS KURULU TEORĠK SINAVI

25 OCAK – 7 ġUBAT 2010 YARIYIL TATĠLĠ
                         182
DERS KURULU V (ENDOKRĠN VE ÜREME SĠSTEM HASTALIKLARI)


AMAÇ
         Dönem III öğrencileri 4 hafta sonunda Endokrin ve Üreme Sistemleri
         Hastalıklarının etyopatogenezi, bu hastalıkların belirtileri, temel klinik,
         laboratuvar ve histopatolojik bulguları, tanı ve tedavilerinin genel prensipleri
         hakkında bilgi kazanacaklardır.ÖĞRENĠM     Dönem III öğrencileri 4 hafta sonunda;
HEDEFLERĠ    1-   Endokrin ve üreme sistemi hastalıklarının temel fizyopatolojisi ve klinik
          bulgularını sayabilmeli,
         2-   Endokrin ve üreme sistemi hastalıklarının tanısında kullanılan temel
          laboratuvar yöntemleri sayabilmeli ve doğru yorumu yapabilmeli,
         3-   Cinsel yolla bulaĢan hastalıkların epidemiyolojisi hakkında bilgi sahibi
          olmalı,
         4-   Toplumda sık görülen üreme ve endokrin sistem kanserlerinin erken tanı
          yöntemlerini sayabilmeli,
         5-   Endokrin ve üreme sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların
          etkilerini, etki mekanizmalarını, farmakokinetiğini, yan tesirlerini ve ilaç
          etkileĢmelerini açıklayabilmeli,
         6-   GeliĢim, yaĢlanma ve cinsiyetin genetik yapı ile olan iliĢkisini
          tanımlayabilmeli,
         7-   Gebelik ve normal doğum hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
DÖNEM III KOORDĠNATÖRÜ     : Doç. Dr. Derya GÜMÜRDÜLÜ
KOORDĠNATÖR YRD.       : Doç. Dr. Ata SEÇĠLMĠġ
DERS KURULU BAġKANI      : Prof.Dr. Fatma Tuncay ÖZGÜNEN
 DERSLER           TEORĠK PRATĠK     TOPLAM
 PATOLOJĠ          17      10    27
 FARMAKOLOJĠ         10      2     12
 FĠZYOPATOLOJĠ        62
                          64
 OLGU TARTIġMASI       2
 TOPLAM           91      12     103

KURUL BAġLAMA TARĠHĠ  :  8 ġUBAT 2010 PAZARTESĠ
KURUL BĠTĠġ TARĠHĠ   :  4 MART 2010 PERġEMBE
PRATĠK SINAVI     :  5 MART 2010 CUMA
TEORĠK SINAVI     :  9 MART 2010 SALI
                        183
8 ġUBAT 2010 PAZARTESĠ
0900-0915       Ders kurulunun tanıtımı amaç ve öğrenme
  30  15
09 -10   FZP   Endokrin sistem hücresel biyolojisi          A.Doğan
1030-1115  FZP   Endokrin sistem hücresel biyolojisi          A.Doğan
1130-1215  PAT   Endokrin pankreas ve diabet patolojisi         Ġ.Tuncer
 30  15
13 -14   FAR   Endokrin sistem farmakolojisine giriĢ         C.Göçmen
1430-1515  FAR   Endokrin sistem farmakolojisine giriĢ         C.Göçmen

9 ġUBAT 2010 SALI
0830-0915  FZP     Hipofiz hastalıkları                T.Tetiker
0930-1015  FZP     Hipofiz hastalıkları                T.Tetiker
 30  15
10 -11   PAT     Hipofiz, hipotalamus hastalıkları patolojisi    S.Zorludemir
1130-1215  FZP     Tiroid hastalıkları fizyopatolojisi        M.Sert
1330-1415        TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU 5
1430-1515        TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU 5
1530-1615        TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU 5
1630-1715        TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU 5

10 ġUBAT 2010 ÇARġAMBA
0830-0915  FZP    Tiroid hastalıkları                  M.Sert
0930-1015  FZP    Tiroid fonksiyon testleri               A.Tuli
 30  15
10 -11   PAT    Tiroid hastalıkları patolojisi            C.Ersöz
1130-1215  PAT    Tiroid hastalıkları patolojisi            C.Ersöz
1330-1415       TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU               GRUP 5
 30  15
14 -15        TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU               GRUP 5
1530-1615       TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU               GRUP 5
1630-1715       TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU               GRUP 5

11 ġUBAT 2010 PERġEMBE
080-0915  FAR     Tiroid fonksiyon bozukluğunda kullanılan ilaçlar  A.SeçilmiĢ
  30  15
09 -10   FZP     Diabetes mellitus                 T.Tetiker
1030-1115  FZP     Diabetes mellitus                 T.Tetiker
1130-1215  FZP     Çocukluk çağı diyabet               B.Yüksel
  30  15
13 -14   FZP     Çocukluk çağı hipoglisemileri           A.K.Topaloğlu
1430-1515  FZP     Besin alımının kontrolü ve vücut ağırlığı     A.Doğan

12 ġUBAT 2010 CUMA
0830-0915 FZP      Paratiroid hastalıkları              M.Sert
0930-1015 PAT      Paratiroid patolojisi               A.Uğuz
 30  15
10 -11   FZP      Sürrenal hastalıkları fizyopatoloisi ve kliniği  T.Tetiker
1130-1215 FZP      Sürrenal hastalıkları fizyopatoloisi ve kliniği  T.Tetiker
1300-1415        SMG TOPLANTISI
1430-1615        BECERĠ LAB JĠNEKOLOJĠK MUAYENE           GRUP A
             VE GEBE MUAYENESĠ BECERĠSĠ
                                      Dr. F. Tanır
                                      Dr. F. Ürünsak
                                      Dr. H. Kurdak
1330-1715        AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMALARI
                         184
15 ġUBAT 2010 PAZARTESĠ
0830-0915  FZP    Çocukluk çağı adrenal bez. hast.           B.Yüksel
0930-1015  FZP    Çocukluk çağı adrenal bez. hast.           B.Yüksel
1030-1115  PAT    Sürrenal hastalıkları patolojisi           D.Gümürdülü
 30  15
11 -12   PAT    Sürrenal hastalıkları patolojisi           D.Gümürdülü
1330-1415  FZP    Adrenal fonksiyon testleri              A.Tuli
1430-1515  FAR    Kortikosteroid ve antagonistleri           N.Öğülener
 30  15
15 -16   FAR    Ġnsülin ve oral antidiyabetikler           S.Önder

16 ġUBAT 2010 SALI
0830-0915 FZP      Büyümenin değerlendirilmesi            N.Evliyaoğlu
0930-1015 FZP      GeliĢmenin değerlendirilmesi           N.Evliyaoğlu
1030-1115 FZP      Adolesan-puberte                 B.Yüksel
 30  15
11 -12   FZP      Puberte bozuklukları               B.Yüksel
1330-1415 FZP      Çocukluk çağında hipotiroidizm          A.K.Topaloğlu
1430-1515 FAR      Kalsiyum dengesini etkileyen ilaçlar       A.SeçilmiĢ
1530-1615 FZP      Nükleer endokrinoloji (NKT)            G.Büyükdereli

17 ġUBAT 2010 ÇARġAMBA
0830-0915 FZP    Hipofizer cücelik ve diğer kısa boy nedenleri     B.Yüksel
  30  15
09 -10   PATLAB1  Endokrin sistem patolojisi              D.Gümürdülü
1030-1115 PATLAB2  Endokrin sistem patolojisi              D.Gümürdülü
1130-1215 PATLAB3 Serviks, korpus uteri patolojisi             D.Gümürdülü
1330-1415 FZP    GeliĢim genetiği                   D.Alptekin
1430-1515 FZP    Cinsiyetin genetik kontrolü              O.Demirhan

18 ġUBAT 2010 PERġEMBE
0830-0915  FZP      Obstetrik öykü ve semptomlar           F.T.Özgünen
0930-1015  FZP      Obstetrik yardımcı muayene yöntemleri       Ġ.C.Evrüke
 30  15
10 -11   FZP      Jinekolojik öykü ve semptomlar          M.A.Vardar
1130-1215  FZP      Meme muayenesi                  A.Akınoğlu
1330-1515         BECERĠ LAB JĠNEKOLOJĠK MUAYENE VE GEBE      GRUP B
             MUAYENESĠ BECERĠSĠ
                                       Dr. E. Saatçi
                                       Dr. A.B. Güzel
                                   Dr. Ü. Küçükgöz Ersel
19 ġUBAT 2010 CUMA
0830-0915  PAT      Vulva ve vagen hastalıkları patolojisi      C.Ersöz
  30  15
09 -10   PAT      Serviks uteri hastalıkları patolojisi       Ġ.Tuncer
1030-1115  FZP      Korpus uteri hastalıkları             M.Vardar
1130-1215  FAR      Uterus düz kasını etkileyen ilaçlar        C.Göçmen
 00  15
13 -14          SMG TOPLANTISI
1430-1615         BECERĠ LAB JĠNEKOLOJĠK MUAYENE VE GEBE      GRUP C
             MUAYENESĠ BECERĠSĠ
                                      Dr. F. Tanır
                                      Dr. F. Ürünsak
                                      Dr. H. Kurdak
                         185
22 ġUBAT 2010 PAZARTESĠ
0830-0915 PAT    Korpus uteri hastalıkları patolojisi                  Ġ.Tuncer
  30  15
09 -10   PAT    Endometrium fizyopatolojisi ve                     D.Gümürdülü
           fonksiyonel endometrium hastalıkları
1030-1115 FZP    Over fizyolojisi                            ġeref Erdoğan
 30  15
11 -12   FZP    Gonadal fonksiyon testleri                       A.Tuli
1330-1415 FZP    Menstrüel siklus bozuklukları                     C.Demir
1430-1515 FZP    Menstrüel siklus bozuklukları                     C.Demir

23 ġUBAT 2010 SALI
0830-0915  FZP      Biyokimyasal testlerin klinik kullanımı
  30  15
09 -10   FAR      Östrojen ve progestinler                      F.Aksu
1030-1115  PAT      Over patolojisi                          C.Ersöz
1130-1215  PAT      Over patolojisi                          C.Ersöz
 30  15
13 -14   FZP      Plasenta geliĢimi ve fonksiyonları                 F.T.Özgünen
1430-1515  FZP      Fetusun geliĢimi ve fonksiyonları                 F.T.Özgünen
1530-1615  FAR      Anabolik steroidler ve antiandrojenik Ġlaçlar           E.ġingirik

24 ġUBAT 2010 ÇARġAMBA
0830-0915 PATLAB4  Serviks,ve korpus uteri patolojisi                   D.Gümürdülü
0930-1015 PATLAB5  Over patolojisi                            D.Gümürdülü
 30  15
10 -11   PATLAB6  Over patolojisi                            D.Gümürdülü
1130-1215 PATLAB7  Meme patolojisi                            D.Gümürdülü

25 ġUBAT 2010 PERġEMBE
0830-0915 FZP      Meme hastalıkları                         O.Demircan
0930-1015 FZP      Meme hastalıkları                         O.Demircan
 30  15
10 -11   PAT      Meme hastalıkları patolojisi                    C.Ersöz
1130-1215 PAT      Meme hastalıkları patolojisi                    C.Ersöz
1330-1515         BECERĠ LAB JĠNEKOLOJĠK MUAYENE VE GEBE               GRUP D
             MUAYENESĠ BECERĠSĠ
                                             Dr. E. Saatçi
                                             Dr. A.B. Güzel
                                           Dr. Ü. Küçükgöz Ersel
1330-1515  FARL     FARMAKOLOJĠ LABORATUVAR                     GRUP A -C

26 ġUBAT 2010 CUMA
0830-0915 FZP      Gebeliğin takibi (antenatal muayene) ve sık rastlanan Ģikayetler  F.T.Özgünen
0930-1015 FZP      Gebelik ve enfeksiyon                       H.S.Z.Aksu
 30  15
10 -11   FZP      Normal doğum                            A.AltıntaĢ
1130-1215 FZP      Normal doğum                            A.AltıntaĢ
1300-1415         SMG TOPLANTISI
1430-1615 FARL      FARMAKOLOJĠ LABORATUVAR                      GRUP B -D
1330-1715         AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMALARI
                         186
1 MART 2010 PAZARTESĠ
0830-0915  FZP     Gebeliğin hipertansif hastalıkları              C.Evrüke
  30  15
09 -10   FZP     Rh immunizasyonu                       C.Demir
1030-1115  FZP     Abortuslar                          Y.Atay
1130-1215  FZP     DıĢ Gebelik                          M.T.Çetin
 30  15
13 -14   FZP     Gebelik biyokimyası                      A.Tuli
1430-1515  FZP     Gebelik biyokimyası                      A.Tuli

2 MART 2010 SALI
0830-0915  FZP     Postpartum kanama                       C.Demir
0930-1015  FZP     Puerperium ve puerperal enfeksiyon              L.Toksöz
 30  15
10 -11         OLGU TARTIġMASI ĠNTERAKTĠF DERSLĠKLER
1130-1215        OLGU TARTIġMASI ĠNTERAKTĠF DERSLĠKLER
1330-1415  PAT     Plasenta patolojisi ve gestasyonel trofoblastik hastalıklar  D.Gümürdülü
 30  15
14 -15   FZP     Cinsel yolla bulaĢan hastalılara klinik yaklaĢım       Y.TaĢova
1530-1615  FZP     Cinsel yolla bulaĢan hastalık epidemiyolojisi         E.YoldaĢcan

3 MART 2010 ÇARġAMBA
0830-0915 PATLAB8   Meme patoloji                         D.Gümürdülü
0930-1015 PATLAB9   Plasenta patolojisi                      D.Gümürdülü
1030-1115 PATLAB10   Plasenta patolojisi                      D.Gümürdülü
 30  15
11 -12   PATLAB    Patoloji lab. Serbest çalıĢma                 D.Gümürdülü
1330-1415 FZP     Cinsel yolla bulaĢan bakteriyal enfeksiyon          F.Köksal
            etkenleri ve tanısı
1430-1515  FZP     Cinsel yolla bulaĢan bakteriyel enfeksiyon          F.Köksal
            etkenleri ve tanısı

4 MART 2010 PERġEMBE
0830-0915  FZP     Cinsel yolla bulaĢan viral enfeksiyon etkenleri ve tanı    F.Yarkın
0930-1015  FZP     Konjenital enfeksiyon oluĢturan etkenler           F.Yarkın
 30  15
10 -11   PAT     Veneryal hastalıkların patolojisi               D.Gümürdülü
1130-1215  FZP     Jinekolojik kanser tanı yöntemleri              A.AltıntaĢ
1330-1415  FZP     Kontrasepsiyon                        E.YoldaĢçan
 30  15
14 -15   FAR     Oral kontraseptifler                     F.Aksu
1530-1615  FZP     Tümör markerları                       N.Dikmen

5 MART 2010 CUMA    PRATĠK SINAV

8 MART 2009 PAZARTESĠ SERBEST ÇALIġMA
9 MART 2010 SALI 1330-1530 TEORĠK SINAV

10-11-12 MART 2010 HEKĠM-HASTA ĠLETĠġĠMĠ KURSU
                         187
        DÖNEM III HEKĠM-HASTA ĠLETĠġĠMĠ KURSU
AMAÇ    Bu kurs sonunda Tıp Fakültesi Dönem III öğrencileri, hekim-hasta
      görüĢmesinde etkili bir iletiĢim kurabilecek, görüĢmenin baĢlatılması,
      sürdürülmesi ve bitirilmesini uygun bir Ģekilde gerçekleĢtirebilecektir


ÖĞRENĠM   1. Bu kursun sonunda öğrenciler;
HEDEFLERĠ  2. Hasta ile etkili iletiĢim kurabilmeli,
      3. Hasta iletiĢiminde empati yapabilmeli,
      4. Hastayı bilgilendirebilmeli,
      5. Hasta ile iĢbirliği sağlayabilmeli,
      6. Hasta ile görüĢmesini uygun bir biçimde bitirebilmelidir.
                    188
          DERS KURULU VI (BOġALTIM SĠSTEMĠ HASTALIKLARI)


AMAÇ
       Dönem III öğrencileri 3 hafta sonunda Üriner Sistemi Hastalıklarının
       etyopatogenezi, bu hastalıkların belirtileri, temel klinik, laboratuvar ve
       histopatolojik bulguları, tanı ve tedavilerinin genel prensipleri hakkında bilgi
       kazanacaklardır.ÖĞRENĠM    Dönem III öğrencileri 3 hafta sonunda;
HEDEFLERĠ   1-   Üriner sistem hastalıklarının temel oluĢ mekanizmalarını sayabilmeli ve
         bunları klinik veriler ile birleĢtirebilmeli,
       2-   Üriner sistem hastalıklarında kullanılan temel tanı      yöntemlerini
         tanımlayabilmeli ve temel yorumları yapabilmeli,
       3-   Yanık ile ilgili temel mekanizmalar, komplikasyonları ve temel tedavi
         yaklaĢımlarını sayabilmeli.
       4-   Üriner sistem hastalıklarında kullanılan ilaçların farmakolojik etkilerini,
         etki mekanizmalarını, farmakokinetiğini, yan tesirlerini ve ilaç etkileĢmelerini
         bilmeli.
DÖNEM III KOORDĠNATÖRÜ: Doç.Dr. Derya GÜMÜRDÜLÜ
KOORDĠNATÖR YRD.   : Doç. Dr. Ata SEÇĠLMĠġ
DERS KURULU BAġKANI  : Prof. Dr. Aytül NOYAN
 DERSLER        TEORĠK PRATĠK TOPLAM
 PATOLOJĠ       10     5    15
 FARMAKOLOJĠ      6      2    8
 FĠZYOPATOLOJĠ     54
                      56
 OLGU SUNUMU      2
 TOPLAM        72     7    79

KURUL BAġLAMA TARĠHĠ  :  15 MART 2010 PAZARTESĠ
KURUL BĠTĠġ TARĠHĠ   :  2 NĠSAN 2010 CUMA
PRATĠK SINAVI      :  5 NĠSAN 2010 PAZARTESĠ
TEORĠK SINAVI      :  6 NĠSAN 2010 SALI
                        189
15 MART 2010 PAZARTESĠ
0830-0915  FZP     Ürolojik muayene                         A.Arıdoğan
0930-1015  FZP     Üriner sistem semptomları                    Saime PaydaĢ
1030-1115  FZP     Üriner sistem semptomları                    Saime PaydaĢ
 30  15
11 -12   FZP     Çocuklarda üriner sistem semiyolojisi              A.K Bayazıt
1330-1415        TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU                    GRUP 6
1430-1515        TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU                    GRUP 6
1530-1615        TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU                    GRUP 6
1630-1715        TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU                    GRUP 6

16 MART 2010 SALI
0830-0915  FZP     Böbreğin fonksiyonel anotomisi ve fonksiyonları         A Anarat
0930-1015  FZP     Böbreğin fonksiyonel anotomisi ve fonksiyonları         A Anarat
 30  15
10 -11   FZP     Asit-baz dengesi ve bozuklukları                 S.PaydaĢ
1130-1215  FZP     Asit-baz dengesi ve bozuklukları                 S.PaydaĢ
1330-1415        TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU                    GRUP 6
1430-1515        TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU                    GRUP 6
1530-1615        TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU                    GRUP 6
1630-1715        TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU                    GRUP 6

17 MART 2010 ÇARġAMBA
0830-0915  FZP     Sodyum ve su metabolizması ve bozuklukları            Ġ.Karayaylalı
0930-1015  FZP     Sodyum ve su metabolizması ve bozuklukları            Ġ.Karayaylalı
 30  15
10 -11   FZP     Çocuklarda sıvı ve elektrolit dengesi              A.Noyan
1130-1215  FAR     Asit-Baz ve sıvı elektrolit bozukluklarında kullanılan ilaçlar  F.Aksu
1330-1415  FZP     Üriner sistem anotomik patolojileri ve klinik          N.Satar
 30  15
14 -15   PAT     Üriner sistem konjenital anomalileri               ġeyda Erdoğan

18 MART 2010 PERġEMBE
0830-0915  FZP     Potasyum metabolizması bozuklukları               Ġ.Karayaylalı
0930-1015  FZP     Böbreğin endokrin fonksiyonları ve bozuklukları         N.Seyrek
1030-1115  FZP     Ödem patogenezi ve nedenleri                   M.Balal
 30  15
11 -12   FZP     Proteinüri patogenezi ve nedenleri                M.Balal
1330-1415  FZP     Glomerülonefritlerin fizyopatolojisi               A.Noyan
1430-1515  FZP     Glomerülonefritlerin sınıflandırılması,kliniği          A Noyan

19 MART 2010 CUMA
0830-0915  FZP     Nefrotik sendrom patogenezi, nedenleri ve kliniği        M.Balal
  30  15
09 -10   PAT     Glomerülonefrit patogenezi                    Ġ. Tuncer
1030-1115  PAT     Glomerülonefrit patolojisi                    G.GönlüĢen
1130-1215  PAT     Glomerülonefrit patolojisi                    G.GönlüĢen
 00  15
13 -14          SMG TOPLANTISI
1430-1615  FARL     FARMAKOLOJĠ LABORATUVAR                     GRUP B –D
1330-1715        AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMALARI
                         190
22 MART 2010 PAZARTESĠ
0830-0915  FZP    Akut tubulointerstitiyel nefrit nedenleri ve klinik   N.Seyrek
  30  15
09 -10   FZP    Kronik tubulointerstitiyel nefrit nedenleri ve klinik  N.Seyrek
1030-1115  PAT    Tubulointerstitiyel hastalık patogenezi –        G.GönlüĢen
1130-1215  PAT    Tubulointerstitiyel hastalık patogenezi –        G.GönlüĢen
 30  15
13 -14   FAR    Ġlçaların nefrotoksititesi ve doz ayarlaması      Y.KarataĢ
1430-1515  FZP    EriĢkinlerde Akut Böbrek Yetmezliği           S.PaydaĢ

23 MART 2010 SALI
0830-0915  FZP      Akut böbrek yetmezliği               A.K.Bayazıt
0930-1015  FZP      Akut böbrek yetmezliği               A.K.Bayazıt
 30  15
10 -11   FZP      Böbrek fonksiyon testleri ve idrar analizi     A.Tuli
1130-1215  FZP      Böbrek fonksiyon testleri ve idrar analizi     A.Tuli
1330-1415  FAR      Diüretikler                     N.Öğülener
 30  15
14 -15   FAR      Diüretikler                     N.Öğülener

24 MART 2010 ÇARġAMBA
0830-0915  FZP      Kronik böbrek yetmezliği fizyopatolojisi      S.PaydaĢ
  30  15
09 -10   FZP      Kronik böbrek yetmezliğinin kliniği –        S.PaydaĢ
1030-1115  PATLAB1    Glomerülonefritler                 ġ.Erdoğan
1130-1215  PATLAB2    Glomerülonefritler                 ġ.Erdoğan

25 MART 2010 PERġEMBE
0830-0915  FZP      Üremik kemik hastalıkları-             Y.Sağlıker
  30  15
09 -10   FZP      Diyabetik nefropati fizyopatolojisi         Y.Sağlıker
1030-1115  FZP      Üriner obstrüksiyon                 U.Erken
1130-1215  FZP      Üriner sistem taĢ hastalıkları           A. Arıdoğan
 30  15
13 -14   FZP      Hematüri patogenez ve nedenleri           A. K. Bayazıt
1430-1515  FAR      Üriner antiseptikler                N.DöndaĢ
1530-1615  FZP      Ġdrar yolu enfeksiyon etkenleri ve tanı       A.Yaman

26 MART 2010 CUMA
0830-0915  FZP      Üriner sistem enfeksiyonları            Ġ.Karayaylalı
  30  15
09 -10   FZP      Üriner sistem tüberkülozu              N.Seyrek
1030-1115         OLGU TARTIġMASI ĠNTERAKTĠF DERSLĠKLER
1130-1215         OLGU TARTIġMASI ĠNTERAKTĠF DERSLĠKLER
1300-1415         SMG TOPLANTISI
1430-1615  FARL      FARMAKOLOJĠ LABORATUVAR               GRUP A -C
1330-1715         AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMALARI

29 MART 2010 PAZARTESĠ
0830-0915  FZP    Çocuklarda üriner sistem enfeksiyonları         A.Anarat
  30  15
09 -10   FZP    Reflü nefropati fizyopatolojisi ve klinik        A.Anarat
1030-1115  FZP    Hipertansiyon fizyopatolojisi              Y.Sağlıker
1130-1215  FZP    Hipertansiyon                      Y.Sağlıker
 30  15
13 -14   FZP    Çocukluk çağında hipertansiyon             A.Noyan
1430-1515  PAT    Böbreğin vasküler hastalıklar patolojisi        G.GönlüĢen
1530-1615  FZP    Ġnkontinans ve nörojenik mesane             Y.Bayazıt
                          191
30 MART 2010 SALI
0830-0915  FZP     Mesane, üretra, üreter hastalıkları          Z.Tansuğ
 30  15
09 -10   FZP     Prostat hiperplazisi ve kanseri            Z.Tansuğ
1030-1115  PAT     Mesane, üretra, üreter, testis, prostat hastalıkları  Ġ.Tuncer
            fizyopatolojisi ve histopatolojisi
1130-1215  PAT     Mesane, üretra, üreter, testis, prostat hastalıkları  Ġ.Tuncer
            fizyopatolojisi ve histopatolojisi
1330-1415  FZP     Oftalmik terminoloji                  N. Özdemir
1430-1515  FZP     Göz muayenesi                     A.Özcan

31 MART 2010 ÇARġAMBA
0830-0915  PATLAB3   Böbrek,üreter, mesane patolojileri           ġ.Erdoğan
0930-1015  PATLAB4   Böbrek,üreter, mesane patolojileri           ġ.Erdoğan
1030-1115  PATLAB5   Prostat patolojileri                  ġ.Erdoğan
 30  15
11 -12   PATLAB   Patoloji serbest çalıĢma                ġ.Erdoğan
1330-1415  FZP     Diabetik retinopati Hipertansiyon ve          N.Demircan
            diğer retinal damar hastalıkları

1 NĠSAN 2010 PERġEMBE
0830-0915  FZP     Testis Fizyolojisi                   ġeref Erdoğan
0930-1015  FZP     Testis hastalıkları                  B.Soyupak
 30  15
10 -11   FZP     Böbrek neoplazmları                  B.Soyupak
1130-1215  PAT     Böbrek neoplazmları -                 ġ.Erdoğan

2 NĠSAN 2010 CUMA
0830-0915 FZP     DıĢa atılım bozuklukları( enüresiz, enkopresiz )    A.Avcı
0930-1015 FAR     Testosteron ve androjen farmakolojisi         Y.KarataĢ
 30  15
10 -11   FZP     Yanık fizyopatolojisi, ilk yardım ve nakil       C.Dalay
1130-1215 FZP     Yanık komplikasyonları ve olgu sunumları        C.Dalay
1300-1415        SMG TOPLANTISI

5 NĠSAN 2010 PAZARTESĠ DERS KURULU PRATĠK SINAVI

6 NĠSAN 2010 SALI 1330-1530  DERS KURULU TEORĠK SINAVI
                        192
        DERS KURULU VII (NÖROLOJĠK HASTALIKLAR VE PSĠKĠYATRĠ)


AMAÇ       Dönem III öğrencileri 5 hafta sonunda Sinir Sistemi ve Psikiyatrik
         Hastalıkların etyopatogenezi, bu hastalıkların belirtileri, temel klinik ve
         laboratuvar bulguları, tanı yöntemleri ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan
         ilaçlar hakkında bilgi kazanacaklardır.ÖĞRENĠM      Dönem III öğrencileri 5 hafta sonunda;
HEDEFLERĠ     1- Nörolojik hastalıkların etyopatogenezini, belirtilerini, temel klinik,
           laboratuvar ve histopatolojik temel bulguları sayabilmeli,
         2- Nörodejeneratif hastalıkların moleküler genetiğini tanımlayabilmeli,
         3- Kas hastalıklarının etyyopatogenezi, klinik ve tedavi yaklaĢımlarını
           sayabilmeli,
         4- Psikiyatrik hastalıkları sınıflandırabilmeli, ayırıcı tanısının temel
           yöntemlerini sayabilmeli,
         5- Psikiyatrik  hastalıkların  temel  klinik  belirti  ve  bulgularını
           tanımlayabilmeli,
         6- Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçların etkilerini, etki
           mekanizmalarını, farmakokinetiğini, yan tesirlerini ve ilaç etkileĢmelerini
           sayabilmelidir.
DÖNEM III KOORDĠNATÖRÜ    : Doç. Dr. Derya GÜMÜRDÜLÜ
KOORDĠNATÖR YRD.       : Doç. Dr. Ata SEÇĠLMĠġ
DERS KURULU BAġKANI      : Prof. Dr. Meltem DEMĠRKIRAN
 DERSLER           TEORĠK PRATĠK     TOPLAM
 PATOLOJĠ          10      5    15
 FARMAKOLOJĠ         15      2    17
 FĠZYOPATOLOJĠ        96          96
 OLGU SUNUMU VE
               2           2
 TARTIġMASI
 TOPLAM           123    7      130

KURUL BAġLAMA TARĠHĠ  :  7 NĠSAN 2010 ÇARġAMBA
KURUL BĠTĠġ TARĠHĠ   :  10 MAYIS 2010 PAZARTESĠ
PRATĠK SINAVI      :  11 MAYIS 2010 SALI
TEORĠK SINAVI      :  12 MAYIS 2010 ÇARġAMBA

7 NĠSAN 2010 ÇARġAMBA
0830-0915 FZP     Nörolojik semptomları olan hastaya yaklaĢım           Y.Sarıca
0930-1015 FZP     Bilinç ve bozukluğu                       H.Bozdemir
 30  15
10 -11   FZP     Bilinç ve bozukluğu                       H.Bozdemir
1130-1215 FZP     Piramidal sistem muayenesi                    M.Demirkıran
1330-1415 FZP     Optik sistem muayenesi                      ġ.Bıçakcı
 30  15
14 -15   FZP     Okulomotor sistem                        S.Bıçakcı
                        193
8 NĠSAN 2010 PERġEMBE
0830-0915 FZP      Serebellar sistem muayenesi             H. Bozdemir
0930-1015 FZP      Tonus-hareket bozukluğu               M.Demirkıran
1030-1115 FZP      Yenidoğan ve süt çocuğu nörolojik muayene      ġ.AltunbaĢak
 30  15
11 -12   FZP      Yenidoğan ve süt çocuğu nörolojik muayene      ġ.AltunbaĢak
1330-1415 FZP      Hasta-hekim iliĢkisi                M.Ünal
1430-1515 FZP      Psikiyatrik görüĢme ilkeleri            M.Ünal

9 NĠSAN 2010 CUMA
0830-0915  FZP      Duyu sistemi semiyolojisi              Y. Sarıca
  30  15
09 -10   FZP      Periferik sinir sistemi semiyolojisi        F.Koç
1030-1115  FZP      Ruhsal durum muayenesi               ġ.Uğuz
1130-1215  FZP      Ruhsal bozuklukları sınıflama ve epidemiyoloji   Y.E.Evlice
 00  15
13 -14          SMG TOPLANTISI
1330-1715         AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMALARI

12 NĠSAN 2010 PAZARTESĠ
0830-0915  FZP    Çocuklarda ruhsal geliĢim               A.Avcı
0930-1015  FZP    Çocuklarda ruhsal geliĢim               A.Avcı
1030-1115  FZP    Psikiyatrik temel belirtiler ve kavramlar       N.Özpoyraz
 30  15
11 -12   FZP    Psikiyatrik temel belirtiler ve kavramlar       N.Özpoyraz
1330-1415       TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU GRUP 7
1430-1515       TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU GRUP 7
 30  15
15 -16         TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU GRUP 7
1630-1715       TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU GRUP 7

13 NĠSAN 2010 SALI
0830-0915  FZP      Yüksek serebral fonksiyonlar            M. Demirkıran
0930-1015  FZP      Santral sinir sistemi konjenital malformasyonları  ġ.AltunbaĢak
 30  15
10 -11   FZP      Doğumsal spinal ve kranial anomaliler        T. Erman
1130-1215  FZP      Psikoz-nevroz kavramı ve ayrımları         L.Tamam
1330-1415         TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU              GRUP 7
1430-1515         TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU              GRUP 7
1530-1615         TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU              GRUP 7
1630-1715         TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU              GRUP 7

14 NĠSAN 2010 ÇARġAMBA
0830-0915  FZP    KĠBAS                          E. Çetinalp
  30  15
09 -10   FZP    Kafa travmaları                     D.M.Yılmaz
1030-1115  FAR    SSS ilaçlarına giriĢ                  N.Öğülener
1130-1215  FAR    SSS ilaçlarına giriĢ                  N.Öğülener
 30  15
13 -14   FZP    Nörodejeneratif hastalıkların moleküler genetiği    H.Kasap
1430-1515  FZP    Nörodejeneratif hastalıkların moleküler genetiği    H.Kasap
                         194
15 NĠSAN 2010 PERġEMBE
0830-0915  PAT      Santral sinir sistemi dejeneratif hastalıkları       S.Zorludemir
  30  15
09 -10   PAT      Santral sinir sistemi dejeneratif hastalıkları       S.Zorludemir
1030-1115  FZP      Demyelizan hastalıklar                   M.Demirkıran
1130-1215  FZP      Demyelizan hastalıklar                   M.Demirkıran
 30  15
13 -15           BECERĠ LAB GÖZ DĠBĠ – OTOSKOP MUAYENESĠ BECERĠSĠ      GRUP A
                                           A. Özcan
                                           ġ Bıçakcı
                                           Ö.Tarkan
16 NĠSAN 2010 CUMA
0830-0915  PAT      Demyelizan hastalıkların fizyopatolojisi ve histopatolojisi ġ.Erdoğan
  30  15
09 -10   FZP      Ġskemik serebrovasküler hastalıklar             ġ.Bıçakcı
1030-1115  FZP      Ġskemik serebrovasküler hastalıklar             ġ.Bıçakcı
1130-1215         ĠLETĠġĠM TOPLANTISI
1300-1415         SMG TOPLANTISI
1430-1615         BECERĠ LAB GÖZ DĠBĠ – OTOSKOP MUAYENESĠ BECERĠSĠ GRUP B
                                            M. Yağmur
                                            Ü.Tuncer
                                            K.Aslan
1330-1715         AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMALARI

19 NĠSAN 2010 PAZARTESĠ
0830-0915  FZP    SAK ve vasküler patolojiler                  S.Hacıyakupoğlu
0930-1015  FZP    SAK ve vasküler patolojiler                  S.Hacıyakupoğlu
 30  15
10 -11   PAT    Serebrovasküler hastalıklar patolojisi             ġ.Erdoğan
1130-1215  FZP    Afaziler                            Y. Sarıca
1330-1415  FZP    Epilepsiler                          H.Bozdemir
 30  15
14 -15   FZP    Epilepsiler                          H.Bozdemir
1530-1615  FAR    Genel anestezikler                       S.Önder

20 NĠSAN 2010 SALI
0830-0915 FZP       Çocukluk çağı konvulzyonları                ġ.AltunbaĢak
0930-1015 FZP       Çocukluk çağı konvulzyonları                ġ.AltunbaĢak
 30  15
10 -11   FZP       Uyku bozuklukları                     K. Aslan
1130-1215 FZP       Uyku bozuklukları                     K. Aslan
1330-1415 FAR       Antiepileptik ilaçlar                   N.DöndaĢ
 30  15
14 -15   FZP       Organik mental bozukluklar                 B.A.Levent
1530-1615 FZP       Uyku ve cinsel iĢlev bozuklukları             ġ.Uğuz

21 NĠSAN 2010 ÇARġAMBA
0830-0915  FAR    Hipnosedatif ilaçlar                      E.ġingirik
0930-1015  FAR    Hipnosedatif ilaçlar                      E.ġingirik
 30  15
10 -11   FZP    Serebellar sistem hastalıkları                 H.Bozdemir
1130-1215  FZP    Beyin omurilik sıvısının biyokimyası              A.Tuli
1330-1415  FZP    Çocuk-ergin psikopatolojiye giriĢ ‗‗çocuk hakları‘‘       A.Y.Tahiroğlu
 30  15
14 -15   FZP    0-4 yaĢ okul öncesi psikopatoloji ‗‗çocuk istismarı‘‘      A.Y.Tahiroğlu
                          195
22 NĠSAN 2010 PERġEMBE
0830-0915  FZP    Somatoform bozukluklar.              ġ.Uğuz
  30  15
09 -10   FZP    Somatoform bozukluklar.              ġ.Uğuz
1030-1115  FZP    Postür ve yürüme bozuklukları           Y.Sarıca
1130-1215  FZP    Postür ve yürüme bozuklukları           Y.Sarıca
 30  15
13 -14   FZP    Extapiramidal sistem hastalıkları         M.Demirkıran
1430-1515  FZP    Extapiramidal sistem hastalıkları         M.Demirkıran
1530-1615  FAR    Parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar      E.ġingirik

23 NĠSAN 2010 CUMA ULUSAL EGEMENLĠK VE ÇOCUK BAYRAMI TATĠLĠ

26 NĠSAN 2010 PAZARTESĠ
0830-0915 FZP    Duygu durum bozuklukları              N.Özpoyraz
0930-1015 FZP    Duygu durum bozuklukları              N.Özpoyraz
 30  15
10 -11   FAR    Antideprasan ilaçlar                N.Öğülener
1130-1215 FAR    Antideprasan ilaçlar                N.Öğülener
1330-1415 FZP    KiĢilik bozuklukları                L.Tamam
1430-1515 FZP    KiĢilik bozuklukları                L.Tamam

27 NĠSAN 2010 SALI
0830-0915  FZP      Zeka ve bozukluklar              A.Avcı
  30  15
09 -10   FZP      Yaygın geliĢimsel bozukluklar         A.Avcı
1030-1115  FZP      Demanslar                   Y.Sarıca
1130-1215  FZP      Demanslar                   Y.Sarıca
 30  15
13 -14   FZP      YaĢlanma genetiği               Ü.Lüleyap
1430-1515  FZP      YaĢlanma genetiği               Ü.Lüleyap

28 NĠSAN 2010 ÇARġAMBA
0830-0915 PATLAB1  SSS hastalıkları patolojisi             S.Zorludemir
0930-1015 PATLAB2  SSS hastalıkları patolojisi             S.Zorludemir
 30  15
10 -11   FZP    Ağrı                        Y.Sarıca
1130-1215 FZP    Periferik fasiyal paralizi             B.Aydoğan
330-1415  PAT    SSS‘nin metabolik hastalıkları           S.Zorludemir
 30  15
14 -15   FAR    Narkotik analjezikler ve antagonistleri       F.Aksu
1530-1615 FAR    Narkotik analjezikler ve antagonistleri       F.Aksu

29 NĠSAN 2010 PERġEMBE
0830-0915 FZP     BaĢ ağrıları                    ġ.Bıçakcı
0930-1015 FZP     BaĢ ağrıları                    ġ.Bıçakcı
 30  15
10 -11   FZP     Anksiyete bozuklukları               M.Ünal
1130-1215 FZP     Anksiyete bozuklukları               M.Ünal
1330-1515       BECERĠ LAB GÖZ DĠBĠ – OTOSKOP MUAYENESĠ BECERĠSĠ  GRUP C
                                     A. Özcan
                                     ġ Bıçakcı
                                     Ö. Tarkan
1330-1515  FARL     FARMAKOLOJĠ LABORATUVAR            GRUP B –D
                          196
30 NĠSAN 2010 CUMA
0830-0915  FZP     Akkiz kas hastalıkları                    ġ.F.Reel
  30  15
09 -10   FZP     Myotoniler                          ġ.F.Reel
1030-1115  FZP     Konjenital kas hastalıkları                 Ö.Hergüner
1130-1215  FZP     Konjenital kas hastalıkları                 Ö.Hergüner
 00  15
13 -14          SMG TOPLANTISI
1430-1615        BECERĠ LAB GÖZ DĠBĠ – OTOSKOP MUAYENESĠ BECERĠSĠ       GRUP D
                                           M. Yağmur
                                           Ü. Tuncer
                                           K. Aslan
1430-1615  FARL     FARMAKOLOJĠ LABORATUVAR                   GRUP A –C
1330-1715        AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMALARI

3 MAYIS 2010 PAZARTESĠ
0830-0915  PAT     Kas hastalıkları patolojisi                 S.Zorludemir
0930-1015  PAT     Kas hastalıkları patolojisi                 S.Zorludemir
1030-1115  FZP     ġizofreni ve diğer psikotik bozukluklar           Y.E.Evlice
1130-1215  FZP     ġizofreni ve diğer psikotik bozukluklar           Y.E.Evlice
 30  15
13 -14   FZP     Amyotrofiler                         F.Koç
1430-1515  FZP     Amyotrofiler                         F.Koç
1530-1615  FAR     Santral sinir sistemi stimulanları ve Gangliyon blokerleri  Y.KarataĢ

4 MAYIS 2010 SALI
0830-0915  FZP     Ġntrakranial tümörler                    Ġ. Göçer
  30  15
09 -10   FZP     Ġntrakranial tümörler                    Ġ. Göçer
1030-1115  PAT     Santral sinir sistemi tümör patolojisi            S.Zorludemir
1130-1215  PAT     Santral sinir sistemi tümör patolojisi            S.Zorludemir
 30  15
13 -14   FZP     Madde bağımlılığı                      B.A.Levent
1430-1515  FZP     Psikosomatik Tıp-KLP                     M.Ünal
1530-1615  FAR     Nöroleptikler                        A.SeçilmiĢ

5 MAYIS 2010 ÇARġAMBA
0830-0915  PATLAB3   SSS tümörleri                        S.Zorludemir
  30  15
09 -10   PATLAB4   SSS tümörleri                        S.Zorludemir
1030-1115  PATLAB5   SSS tümörleri                        S.Zorludemir
1130-1215  PATLAB    Patoloji serbest çalıĢma                   S.Zorludemir
 30  15
13 -14   FAR     Ġlaç bağımlılığı                       E.ġingirik
1430-1515  FAR     Ġlaç bağımlılığı                       E.ġingirik
1530-1615  FZP     Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu           A.Y.Tahiroğlu

6 MAYIS 2010 PERġEMBE
0830-0915  FZP     Myasteni ve myastenik sendromlar               ġ.F.Reel
  30  15
09 -10   FZP     Periyodik paraliziler                    ġ.F.Reel
1030-1115        OLGU TARTIġMASI ĠNTERAKTĠF DERSLĠKLER
1130-1215        OLGU TARTIġMASI ĠNTERAKTĠF DERSLĠKLER
1330-1415  FZP     ĠĢitme kayıpları                       F.Çetik
1430-1515  FZP     Vestibüler sistem hastalıkları (vertigo)           M.Kıroğlu
1530-1615  FZP     Ses kısıklığı                        M.Kıroğlu
                         197
7 MAYIS 2010 CUMA
0830-0915  FZP      Kraniyal sinir hastalıkları          ġ.Bıçakcı
0930-1015  FZP      Kraniyal sinir hastalıkları          ġ.Bıçakcı
1030-1115  FZP      Elektrodiagnostik yöntemler          ġ.F.Reel
 30  15
11 -12   FZP      Santral sinir sistemi görüntüleme yöntemleri  K.Bıçakcı
1330-1415  FZP      Spinal travmalar                H. Bağdatoğlu
1430-1515  FZP      Disk hernileri, spinal stenoz         M.Tuna

10 MAYIS 2010 PAZARTESĠ
0830-0915  FZP    PSS hastalıkları                 F.Koç
  30  15
09 -10   FZP    PSS hastalıkları                 F.Koç
1030-1115  FZP    Spinal ve periferik sinir tümörleri        B.Boyar
1130-1215  PAT    Periferik sinir tümörleri             ġ.Erdoğan

11 MAYIS 2010 SALI DERS KURULU PRATĠK SINAVI

12 MAYIS 2010 ÇARġAMBA DERS KURULU TEORĠK SINAVI
                         198
         DERS KURULU VIII (KAS-ĠSKELET SĠSTEMĠ HASTALIKLARI)


AMAÇ
          Dönem III öğrencileri 3.5 hafta sonunda Kas-Ġskelet Sistemi Hastalıklarının
          etyopatogenezi, bu hastalıkların belirtileri, temel klinik, laboratuvar ve
          histopatolojik bulguları, tanı ve tedavilerinin genel prensipleri hakkında bilgi
          kazanacaklardır.ÖĞRENĠM      Dönem III öğrencileri 3.5 hafta sonunda;
HEDEFLERĠ     1- Konjenital ve akkiz kas-iskelet sistemi hastalıklarının etyopatogenezi,
            belirti, klinik, laboratuvar ve histopatolojik bulgularını sayabilmeli,
          2- Kırık ve çıkıkların belirtilerini, tanı yöntemlerini ve komplikasyonlarını,
            alınacak önlemleri tanımlayabilmeli,
          3- Kas-iskelet sistemi travmalarında alınacak önlemleri sayabilmeli,
          4- Metabolik kemik hastalıklarının ayırıcı tanısını yapabilmeli,
          5- Analjeziklerin etki mekanizmasını, yan etkilerini ve ilaç etkileĢimlerini
            açıklayabilmeli,
DÖNEM III. KOORDĠNATÖRÜ : Doç. Dr. Derya GÜMÜRDÜLÜ
KOORDĠNATÖR YRD.    : Doç. Dr. Ata SEÇĠLMĠġ
DERS KURULU BAġKANI   : Prof. Dr. Hüseyin BAYRAM
DERSLER        TEORĠK PRATĠK TOPLAM
PATOLOJĠ       2      5     7
FARMAKOLOJĠ      6           6
FĠZYOPATOLOJĠ     80           80
PANEL         12           12
TOPLAM        100     5     105
MODÜL                    3 GÜN
KURUL BAġLAMA TARĠHĠ : 13 MAYIS 2010 PERġEMBE
KURUL BĠTĠġ TARĠHĠ  : 14 HAZĠRAN 2010 PAZARTESĠ
PRATĠK SINAVI    : 15 HAZĠRAN 2010 SALI
TEORĠK SINAVI    : 17 HAZĠRAN 2010 ÇARġAMBA

13 MAYIS 2010 PERġEMBE
0830-0915  FZP     Ortopedik semptomlar ve muayene                C. Özkan
0930-1015  FZP     Ortopedik semptomlar ve muayene                C. Özkan
1030-1115  FZP     Kas-iskelet sistemi semiyolojisi                R.Güzel
 30  15
11 -12   FZP     Kas-Ġskelet sistemi muayenesi                 R.Güzel
1330-1415  FZP     Paralitik hastalıklara ortopedik yaklaĢım           H.Bayram
1430-1515  FZP     El yaralanmaları                        H.Bayram
                         199
14 MAYIS 2010 CUMA
0830-0915  FZP     Ortopedik semptomlar ve muayene          C. Özkan
  30  15
09 -10   FZP     Omurga hastalıklarına giriĢ            C. Özkan
1030-1115  FZP     GKÇ                        M.Herdem
1130-1215  FZP     Yara bakımı                    C.Dalay
 30  15
13 -14   FZP     Spor yaralanmaları                 Ġ.Tan
1430-1515  FAR     Lokal anestezikler                 S.Önder
1530-1615  FAR     Lokal anestezikler                 S.Önder

17 MAYIS 2010 PAZARTESĠ
0830-0915  FZP    Kırık ve çıkıklar hakkında genel bilgi        Ġ.Tan
  30  15
09 -10   FZP    Kırık iyileĢmesi                   Ġ.Tan
1030-1115  FZP    Vertebra deformiteleri                C.Özkan
1130-1215  FZP    Ekstremitenin yumuĢak doku yaralanmaları       E.KesiktaĢ
 30  15
13 -14         TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU              GRUP 8
1430-1515       TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU              GRUP 8
1530-1615       TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU              GRUP 8
1630-1715       TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU              GRUP 8

18 MAYIS 2010 SALI
0830-1115  PANEL    VASKÜLĠT                      E.Erken
                                      A.Uğuz
1130-1215  FZP     Kırık komplikasyonları               Ġ.Tan
1330-1415        TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU             GRUP 8
1430-1515        TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU             GRUP 8
1530-1615        TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU             GRUP 8
1630-1715        TEMEL YAġAM DESTEĞĠ KURSU             GRUP 8

19 MAYIS 2010 ÇARġAMBA GENÇLĠK VE SPOR BAYRAMI TATĠLĠ

20 MAYIS 2010 PERġEMBE
0830-0915 FZP      Kolajen doku hastalıklarının fizyopatolojisi    E.Erken
0930-1015 FZP      Kolajen doku hastalıklarının fizyopatolojisi    E.Erken
 30  15
10 -11   PAT      Kolajen doku hastalıklarının patolojisi      D.Gümürdülü
1130-1215 PAT      Kolajen doku hastalıklarının patolojisi      D.Gümürdülü
1330-1515        BECERĠ LAB ELASTĠK BANDAJ UYGULAMA BECERĠSĠ –
             KIRIK ÇIKIK TESPĠTĠ YAPMA BECERĠSĠ         GRUP A
                                      Dr. E. Kozanoğlu
                                      Dr. N. Boyan
                                      Dr. C. Özkan

21 MAYIS 2010 CUMA
0830-0915  FZP     Artritlerin sınıflandırılması ve tanı yöntemleri  S.Özbek
0930-1015  FZP     Artritlerin sınıflandırılması ve tanı yöntemleri  S.Özbek
1030-1115  FZP     Bel boyun.ağrıları                 T.Sarpel
 30  15
11 -12   FZP     Romatoid artrit                  E.Erken
                         200
1330-1515       BECERĠ LAB ELASTĠK BANDAJ UYGULAMA BECERĠSĠ –     GRUP B
           KIRIK ÇIKIK TESPĠTĠ YAPMA BECERĠSĠ
                                       Dr. Z. Kekeç
                                       Dr. S. BaĢaran
                                       Dr. Ö.S. Biçer
1330-1715       AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMALARI

24 MAYIS 2010 PAZARTESĠ
0830-0915 FZP    Kristal artropatiler                  E.Erken
0930-1015 FZP    Reaktif artritler                   S.Özbek
1030-1215 PANEL   KEMĠK VE EKLEM ENFEKSĠYONLARI             Y. TaĢova
                                       E.Akgül
                                       M.Herdem
                                       C.Ersöz
1330-1415  FZP    Aseptik Nekrozlar                   M.Herdem
1430-1515  FZP    Spondiloartropatiler                  H.Özer
1530-1615  FZP    Ġskelet sisteminde nükleer tıp             G.Büyükdereli

25 MAYIS 2010 SALI
0830-1015 PANEL   YUMUġAK DOKU TÜMÖRLERĠ                 E.Aksungur
                                       C.Özkan
                                       C.Ersöz
1030-1115  FZP    Konjenital deformiteler                H.Bayram
1130-1215  FZP    Konjenital deformiteler                H.Bayram
1330-1415  FAR    Narkotik olmayan analjezikler             A.SeçilmiĢ
1430-1515  FAR    Narkotik olmayan analjezikler             A.SeçilmiĢ
1530-1615  FZP    Nonartiküler romatizmal hastalıklar          E.Kozanoğlu

26 MAYIS 2010 ÇARġAMBA
0830-1115 PANEL   METABOLĠK KEMĠK HASTALIKLARI              A.K.Topaloğlu
                                       S.Özbek
                                       A. Tuli
1130-1215  PATLAB1  Ġskelet sistemi patolojisi               G.GönlüĢen
1330-1415  FZP    Osteoporoz                       S. BaĢaran
1430-1515  FAR    Nöromüsküler blok yapan ilaçlar            E.ġingirik
1530-1615  FAR    Santral etkili kas gevĢeticiler            A.SeçilmiĢ

27 MAYIS 2010 PERġEMBE
0830-1015 PANEL    KEMĠK TÜMÖRLERĠ                    M.Oğuz
                                       C.Özkan
                                       G.GönlüĢen
1030-1115  FZP    Kemik ve YumuĢak doku tümörlerine Onkolojik yaklaĢım  M. ErkiĢi
1130-1215  FZP    Osteoartrit                      E.Kozanoğlu
1330-1515       BECERĠ LAB ELASTĠK BANDAJ UYGULAMA BECERĠSĠ –     GRUP C
           KIRIK ÇIKIK TESPĠTĠ YAPMA BECERĠSĠ
                                       Dr. E. Kozanoğlu
                                       Dr. N. Boyan
                                       Dr. C. Özkan
                       201
28 MAYIS 2010 CUMA
0830-0915 FZP      YaĢlıların sosyodemografik özellikleri ve koruyucu hizmetler    N.Bozdemir
0930-1015 FZP      YaĢlanma ile cinsel iĢlev ve genitoüriner sistemde oluĢan değiĢiklikler C. Demir
1030-1115 FZP      YaĢlı hastada ilaçların farmakokinetiği ve ilaç etkileĢimleri   C. Göçmen
 30  15
11 -12   FZP      Terminal dönemdeki birey ve aileye                 E.Saatçi
             yaklaĢım, ölümü karĢılamanın aĢamaları

1330-1515         BECERĠ LAB ELASTĠK BANDAJ UYGULAMA BECERĠSĠ –           GRUP D
             KIRIK ÇIKIK TESPĠTĠ YAPMA BECERĠSĠ
                                              Dr.Z.Kekeç
                                              Dr.S.BaĢaran
                                              Dr.Ö.S.Biçer
1330-1715         AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMALARI

31 MAYIS PAZARTESĠ – 2 HAZĠRAN 2010 ÇARġAMBA

ĠLERĠ YAġ HASTAYA MULTĠDĠSĠPLĠNER YAKLAġIM MODÜLÜ

3 HAZĠRAN  2010 PERġEMBE
0830-0915  FZP    Aile Hekimliği Ġlkeleri 1                      N.Bozdemir
0930-1015  FZP    Aile Hekimliği Ġlkeleri 2                      N.Bozdemir
1030-1115  FZP    Aile Hekimliği klinik yöntem 1                   E.Akpınar
1130-1215  FZP    Aile Hekimliği klinik yöntem 2                   E.Akpınar
1330-1415  FZP    Aile hekimliğinde kayıtlar                     E.Saatçi
1430-1515  FZP    Evde bakım ilkeleri                         E.Saatçi
1530-1615  FZP    Birinci basamak hasta kayıtları                   E.Kara

4 HAZĠRAN  2010 CUMA
0830-0915  FZP     Birinci basamak sağlık hizmetleri                 N.Bozdemir
0930-1015  FZP     Periyodik muayeneler                       N.Bozdemir
1030-1115  FZP     Ailede cinsel sorunlara yaklaĢım 1                E.Saatçi
1130-1215  FZP     Ailede cinsel sorunlara yaklaĢım 2                E.Saatçi
1330-1415  FZP     Kanıta dayalı tıp (KDT) giriĢ ve genelkavramlar          G.ġeydaoğlu
1430-1515  FZP     Tıpta araĢtırma felsefesi ve araĢtırma türleri          G.ġeydaoğlu
1530-1615  FZP     Tıp araĢtırmaları ve araĢtırma etiği               S.Kadıoğlu

7 HAZĠRAN  2010 PAZARTESĠ
0830-0915  FZP    Türkiye ve Dünyada Aile hekimliği uygulamaları           N.Bozdemir
0930-1015  FZP    Türkiye ve Dünyada Aile hekimliği uygulamaları           N.Bozdemir
1030-1115  FZP    Birey merkezli olgu – aile sunumu                  E.Akpınar
1130-1215  FZP    Biyokimyasal örneklemeleri ve hata kaynakları            N.Dikmen
1330-1415  FZP    Soru oluĢturma ve bilgisayarın KDT amaçlı kullanımı         G.ġeydaoğlu
1430-1515  FZP    Kanıt elde etmenin yolu ve yorumu                  G.ġeydaoğlu
1530-1615  FZP    Sağlık kurumlarında kayıt-değerlendirme               E.Kara
                         202
8 HAZĠRAN  2010 SALI
0830-0915   FZP      Etik kodlar ve sağlık mevzuatı                 S.Kadıoğlu
0930-1015   FZP      Tıbbi fiil ve hekim-hasta iliĢkileri              S.Kadıoğlu
1030-1115   FZP      Acil hastaya yaklaĢım – EriĢkin                 Y.Gökel
1130-1215   FZP      Acil hastaya yaklaĢım – Çocuk                  H.L.Yılmaz
1330-1415   FZP      Hastalık için risk faktörleri                  G. ġeydaoğlu
1430-1515   FZP      Hastalık için risk faktörü saptamada YaklaĢımlar ve çeĢitleri  G. ġeydaoğlu

9 HAZĠRAN  2010 ÇARġAMBA
0830-0915   PATLAB2  Kemik Eklem enfeksiyonları                     G.GönlüĢen
0930-1015   PATLAB3  Kemik tümörleri                          G.GönlüĢen
1030-1115   PATLAB4  Kemik tümörleri                          G.GönlüĢen
1130-1215   PATLAB5  YumuĢak doku tümörleri                       G.GönlüĢen
1330-1415   FZP    Özerkliğe saygı                          S.Kadıoğlu
1430-1515   FZP    Sınırlı kaynakların adil kullanımı                 S.Kadıoğlu

10 HAZĠRAN  2010 PERġEMBE
0830-0915  FZP     Sağlık profesyonelleri arası iliĢkiler               S.Kadıoğlu
0930-1015  FZP     Etik ikilemler                           S.Kadıoğlu
1030-1115  FZP     Hastalık için risk faktörü saptamada
             YaklaĢımlar ve çeĢitleri                      G. ġeydaoğlu
 30  15
11 -12    FZP    Hastalık için risk ölçütleri için insidans Relatif risk tahmini,  G. ġeydaoğlu
             güvenlik aralığı saptama ve önemlilik testleri uygulamaları
1330-1415  FZP     Konut sağlığı ve ev kazalarından korunma              F.Tanır
1430-1515  FZP     OlağandıĢı durumlarda sağlık hizmetleri              F.Tanır

11 HAZĠRAN  2010 CUMA
0830-0915  FZP      Klinikte etik karar verme                    S.Kadıoğlu
0930-1015  FZP      YaĢama saygı                          S.Kadıoğlu
1030-1115  FZP      Adli olgularda değerlendirme, raporlama             B.Alper
1130-1215  FZP      Tıbbi uygulamalarda hekim sorumluluğu              A.Hilal

14 HAZĠRAN  2010 PAZARTESĠ
0830-0915  FZP    Ġlk baĢvuruda kullanılacak tanı yöntemleri             N.Bozdemir
0930-1015  FZP    NBC ve korunma                           F.Tanır
1030-1115  FZP    Hastalık için risk ölçütleri için insidans Relatif risk tahmini,  G. ġeydaoğlu
            güvenlik aralığı saptama ve önemlilik testleri uygulamaları
1130-1215  FZP    Klinikte plazma enzimlerinin değerlendirilmesi           N.Dikmen

15 HAZĠRAN 2010 SALI DERS KURULU PRATĠK SINAVI

16 HAZĠRAN 2010 ÇARġAMBA SERBEST ÇALIġMA

17 HAZĠRAN 2010 PERġEMBE DERS KURULU TEORĠK SINAVI

21 – 22 HAZĠRAN 2010 MAZERET SINAVLARI
5 – 7 TEMMUZ 2010 YIL SONU FĠNAL SINAVLARI
27 – 29 TEMMUZ 2010 YIL SONU BÜTÜNLEME SINAVLARI
                           203
DÖNEM IV
  204
              ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
                2009-2010 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI
                 IV.DÖNEM STAJ SÜRELERĠ


                                 TOPLAM  STAJ SÜRESĠ
S.NO:      STAJLAR        TEORĠK   UYGULAMA
                                 (SAAT)   (HAFTA)
     ÇOCUK SAĞLIĞI ve
 1                    100      150    250     10
     HASTALIKLARI


 2                    100      150    250     10
     ĠÇ HASTALIKLARI


 3                    70      140    210     7,5
     GENEL CERRAHĠ

     KADIN HASTALIKLARI
 4                    66      100    166     5
     ve DOĞUM


 5                    32      64     96     2,5
     KARDĠYOLOJĠ


 6   ENFEKSĠYON HASTALIKLARI      32      64     96     2,5


 7                    32      64     96     2,5
     GÖĞÜS HASTALIKLARI

 8   SEMĠYOLOJĠ                             3 GÜN

TOPLAM                  432      732    1164    40
                      205
     ÇUKUROVA ÜNiVERSiTESi TIP FAKÜLTESi
2009-2010 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI 4.DÖNEM STAJ PROGRAMI
            206
       DÖNEM IV EĞĠTĠMĠNĠN AMAÇ VE ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ

AMAÇ    Tıp fakültesi IV. Sınıf öğrencileri, bu eğitim dönemi içinde katıldıkları stajlar
      sonunda klinik disiplinler, kanıta dayalı tıp, topluma dayalı tıp konusundaki bilgi
      ve becerilerini entegre ederek ekip çalıĢmaları ve multidisipliner yaklaĢım ile
      sık görülen hastalıklara tanı koyabilmeli, akılcı tedavi uygulayabilmeli, nadir
      görülen tıbbi sorunların çözümünde gerekli yönlendirmeleri yapabilmeli, sağlık
      sistemi hakkında bilgi sahibi olabilmelidir.


ÖĞRENĠM   Stajyer öğrenciler IV. sınıf tıp eğitimde ;
HEDEFLERĠ  1.Doğum öncesi dönemden baĢlayarak 18 yaĢ sonuna kadar çocuk ve ergenlerin
      büyüme ve geliĢme ile ilgili temel bilgileri ve bunların klinik uygulamalarını,
      bedensel, ruhsal, sosyal iyilik halini korumayı, geliĢtirmeyi bilmeli ve sık
      görülen hastalıkları tedavi edebilmeli
      2.Ġç Hastalıkları stajı sonunda öğrenciler hastalık hikayesini alabilmeli, tam bir
      fizik muayene yapabilmeli, hasta ve meslektaĢları ile iyi iletiĢim kurabilmeli,
      endokrinoji, gastroenteroloji, hematoloji, nefroloji, romatoloji ve onkoloji
      konularında sık görülen hastalıkların tanı ve tedavi algoritmasını bilmeli, nadir
      görülen hastalıkların tansını koyabilmeli ve hastayı yönlendirebilecek düzeyde
      bilgi sahibi olmalı
      3 .Cerrahi de muayene yöntemleri ve küçük cerrahi uygulamalarla ilgili
      becerileri öğrenmeli, gastrointestinal sistem, meme ve endokrin sistem
      hastalıkları, yumuĢak doku enfeksiyonları ve tümörleri, karın duvarı hastalıkları
      ve acil giriĢim gereken hastalıklar konusunda temel bilgileri edinmeli, bu
      gruptaki hastalıkların ayırıcı tanısını yapabilmeli, tanıya gidecek algoritm
      Ģemalarını kullanarak bu hastalıkların tanısını koyabilmeli ve tedavi konusunda
      yönlendirebilmelidir.
      4. Kadın sağlığını koruma ve aile planlaması yöntemlerini ,kadın hastalıklarının
      tanı ve ayırıcı tanılarını, gebelik ve normal doğum izlemini, jinekolojik
      kanserlerde tarama ve erken tanısını bilmeli, birinci basamak hekimlikte tedavi
      ve sevk esaslarını bilmeli
      5. Ülkemizde sık görülen enfeksiyon hastalıklarının etiyopatogenezi, klinik
      bulguları, bu hastalıkların önlenmesini ve korunma yollarını bilmeli; bu
      hastalıkların tanı ve tedavisinde yeterlilik kazanmalı ve acil hasta sevkinde
      temel ilkeleri bilmeli
      6. EriĢkin yaĢ grubunda solunum sistemini ilgilendiren ve ülkemizde sık
      karĢılaĢılan hastalıkların etyopatogenezi, klinik ve laboratuar bulgularını
      öğrenmeli, bu hastalıkların tanısını koymakta ve tedavisinde yeterlilik
      kazanmalı, bazı hastalıklarda acil veya ileri araĢtırma için sevk edebilme
      konularında temel ilkeleri bilmeli
      7. EriĢkin yaĢ grubunda kardiyovasküler sistemini ilgilendiren ve ülkemizde sık
      karĢılaĢılan hastalıkların etyopatogenezi, klinik ve laboratuar bulgularını
      öğrenmeli, bu hastalıkların tanısını koymakta ve tedavisinde yeterlilik
      kazanmalı, bazı hastalıklarda acil veya ileri araĢtırma için sevk edebilme
      konularında temel ilkeleri bilmeli
                      207
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI DERS PROGRAMIKONU                            SAAT

FĠZĠK MUAYENE DERSLERĠ
Staj hakkında bilgi                     1
Pediyatrik öykü alma                    1
BaĢ-Boyun muayenesi                     2
Kalp ve dolaĢım sistemi fizik muayenesi           1
Nörolojik muayene                      2
Karın ve gen. organ FM                   1
Süt Çocuğu Nörol.muayenesi                 1
Yenidoğan bakımı                      1
Solunum sistemi mua.                    1
Bilinç bozukluğu olan hastaya yaklaĢım           1

ÇOCUK SAĞLIĞI DERSLERĠ
Yenidoğan muayenesi                     1
ġok ve tedavisi                       1
Siyanoz ve nedenleri                    1
Kardiyo-pulmo. resüsit.                   1
Konvulziyonlar                       1
Konvülsiyonlar                       1
Nöroloji Dep. ÇalıĢması(Nöbetlerin Video Görüntüsü)     1
Kusma ve nedenleri                     1
Sarılıklar                         1
Çocuk hakları ve istis.                   1
Solukluk ve nedenleri                    1
Ödem ve nedenleri                      1
KĠBAS                            1
Ġshal ve nedenleri                     1
Ped.antibiyotik kullanımı                  2
Hepatosplenomegali                     1
AĢı ile bağıĢıklama                     2
AĢı Uygulamaları                      1
Karın ağrısı ve nedenleri                  1
AteĢli çocuk hastaya yaklaĢım                1
Beslenme                          2
Sosyal Pediyatri Dep. Semineri               1
Malnutrisyon                        1
Obezite                           1
Lenfadenopati ve neden.                   1
Kromozom anomalileri ve genetik danıĢma           2
Pasif bağıĢıklama                      1
Mental motor geliĢme                    1
                           208
ENDOKRĠN VE METABOLĠZMA DERSLERĠ
Büyüme ve Büyüme Boz.                           2
Hipoglisemi                                1
Puberte ve pub. Bozuk.                          2
Çocukluk Çağı Tiroid Hast                         2
RaĢitizm ve kemiğin diğer metabolik hast.                 2
Hipo-hiperparatiroidi                           1
Konjenital Adrenal Hiperplazi                       1
DoğuĢtan metabolik hast.                         2
DoğuĢtan Metabolik Hast. YaklaĢım                     1
Çocukluk ve Adolesan Çağında Diabetes Mellitus              1
Diabet ketoasidoz ve ted.ilkeleri                     1
Diabetes Ġnsipidus                            1

YENĠDOĞAN DERSLERĠ
Ġntrauterin enfeksiyonlar                         1
Konj.malformasyonlar                           1
Yenidoğan enfeksiyonları                         1
Yenidoğan Departman Semineri                       1
Yenidoğana acil yaklaĢım ve resusitasyon                 1
Yenidoğanın hemolitik hast.                        1
Respiratuvar Distres Send.                        1
Yenidoğan Departman Semineri                       1
Yüksek riskli gebelikler, bebekler, doğum travması diabetik anne çocuğu  2
Yenidoğan Departman Semineri                       1

KARDĠYOLOJĠ DERSLERĠ
Asiyanotik konjen.kalp hastalıkları                    1
Siyanotik konjen. kalp hastalıkları                    1
Kardiyoloji polk.                             2
Kalp yetersizliği ve ted.                         1
Akut romatizmal ateĢ                           1
Kardiyoloji Departman semineri                      2
Miyokard ve perikard Hast.                        1
Ġnfektif Endokardit                            1
Çocuklarda EKG ve ritm bozukluklar                    1

ONKOLOJĠ DERSLERĠ
Embriyonel tümörler                            1
Histiositoz                                1
Onkoloji Departman Semineri                        2
Çocukluk çağı tümörleri                          2
                          209
HEMATOLOJĠ DERSLERĠ
Çocuklarda kanamaya meyil                    2
Ġntrauterin ve postnatal yaĢamda kan değerleri ve problemleri  2
Hematoloji Departman Semineri                  1
Anemili hastaya yaklaĢım                    2
Demir eksikliği anemisi                     1
Folik asit ve B12 Eks.                     1

ALLERJĠ VE ĠMMUNOLOJĠ DERSLERĠ
ÜSY Allerjileri                         1
Ġlaç allerjileri                        1
Besin allerjileri                        1
Direk radyolojik grafileri yorumlama              1
Atopik dermatit, ürtiker                    1
Çocukluk çağında astım ve tedavisi               1
Artritli çocuğa yaklaĢım ve JRA                 1
Çocukluk çağının sık görülen vaskülitleri            1
HıĢıltılı çocuğa yaklaĢım                    1
Çocuklarda immün sistem hastalıkları              1

NEFROLOJĠ DERSLERĠ
Akut glomerulonefrit                      1
Üriner enfeksiyonlar                      1
Akut böbrek yetmezliği                     1
Nefroloji Departman Semineri                  1
Sıvı ve elektrolit tdv.                     2
Kronik böbrek yetmezliği                    1
Nefroloji Departman semineri                  3
Nefrotik sendrom                        1
Hipertansiyon                          1
Vaskülit sendromlarında böbrek tutulumu             1
Nefroloji Departman semineri                  1

NÖROLOJĠ DERSLERĠ
Mental retardasyon                       1
Nörokutan sendromlar                      1
Akut Flask Paraliziler                     1
Çocukluk Çağı Ġnmesi                      1
Zehirlenmeler                          1
Çocukluk Çağı Kas hastalıkları                 1
Serebral palsi                         1
Hipotonik infant                        1
                          210
ĠNFEKSĠYON DERSLERĠ
Kabakulak                       1
Difteri, boğmaca, tetanoz               1
Üst solunum yolu infek.                1
Enfeksiyon Dept.Semineri               1
Alt sol. Yolu infek.                 2
Enfeksiyon Dept.Semineri (ishal tedavisi)       1
Döküntülü hastalıklar                 2
Çocukluk çağı tüberkülozu               1
Çocukluk çağı menenjitleri              1
Tbc menenjit, ensefalitler              1
Enfeksiyon Dept.Semineri (menenjitli olgular)     1
Amebiasis ve giardiasis                1
Akut Viral Hepatitler                 1
Kronik karaciğer hast                 1
Enfeksiyon Dept.Semineri(ishal olgusu)        1
Staj değerlendirme ve sınav bilgilendirme       1
                        211
GENEL CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI DERS PROGRAMIKONU                                              SAAT

 1- Akut apandisit, meckel divertikülü                             1
 2- Akut ve kronik pankretit                                  1
 3- Alt gastrointestinal kanamalar                               1
 4- Benign cerrahi özofagus hastalıkları                            1
 5- Benign meme hastalıkları                                  1
 6- Cerrahi enfeksiyon, tetanoz, gazlıgangren                         1
 7- Cerrahi sarılık ve tanı yöntemleri                             1
 8- Cerrahinin tarihçesi, Sterilizasyon, Sütür Materyelleri, Cerrahi Protezler,Laparoskopik Cer.1
9- Cerrahi travmalar                                      1
10- Dalak hastalıkları                                     1
11- Duodenal ülser                                       1
12- Duodenal ülser komplikasyonları                              1
13- Gastrik ülser, hemorajik gastrit                              1
14- Genel Cerrahi stajı tanıtımı                                1
15- Anal Fissüs, Hemoroid, , Rektal Prolapsus                         1
16- Hiperparatiroidi                                      1
17- Hipertiroidi                                        1
18- Ġleus ve ileus grafileri                                  2
19- Ġnflamatuar barsak hast.                                  2
20- Kanama, transfüzyon ve komplikasyonları                          2
21- Karaciğer apseleri                                     1
22- Karaciğer kistleri                                     1
23- Karaciğer, Safra Kesesi, Safra Yolları Kanserleri                     1
24- Karın duvarı fıtıkları                                   2
25- Karın travmaları ve travmalı hasta değerlendirilmesi                    2
26- kolelithiazis, Akut Kolesistit                               1
27- Kolon, rektum ve anal kanal kanserleri                           2
28- Kolon grafileri                                      1
29- Küçük cerrahi giriĢimler                                  1
30- Malign cerrahi özofagus hastalıkları                            1
31- Meme kanseri                                        2
32- Mezenterovasküler hastalıklar, kısa barsak sendromu                    1
33- Özofagus, mide ve duodenum grafileri                            2
34- Peptik ülser cerrahisinde erken ve geç komplikasyonlar                   1
35- Mide Cerrahisi erken ve geç komplikasyonları                        1
36- Periampuller bölge ve pankreas kanserleri                         1
37- Perianal apse, fistul, pilonidal sinus, anal pruritis                   1
38- Peritonit, intraabdominal apseler                             2
39- Portal hipertansiyon                                    2
                              212
40- Prekanseröz kolon hastalıkları                  1
41- Preoperatif değerlendirme, postoperatif bakım           1
42- Safra yolları grafileri                      1
43- Sıvı ve elektrolit tedavisi                    2
44- ġok                                2
45- Tiroid nodülleri                         1
46- Tiroid kanseri                          1
47- Transplantasyon                          1
48- Travmaya Metabolik ve Endokrin Yanıt               2
49- Üst gastrointestinal kanamalar                  1
50- Yara iyileĢmesi                          1
51- YumuĢak doku tümörleri                      1
52- Tiroid ve paratiroid biyokimyası                 1
53- GĠS biyokimyası                          1
54- Tiriod ve paratiroid hormaonların fizyolojisive fizyopatolojisi  1
55- Sindirim sistemi motilitesi                    1
56- Sindirim sistemi salgıları                    1
                            213
GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI DERS PROGRAMI


KONU                          SAAT

TEORĠK
1- Akciğerin yapısal ve fonksiyonel özelliklei     2
2-Anamnez ve Temel Semptomlar             2
3-Fizik muayene                    2
4-Tanı yöntemleri                   2
5- Akciğer radyolojisi                 2
6- Pnömoni ve akciğer absesi              2
7- Plevral efüzyon ve ampiyem             2
8- Tüberküloz                     2
9- SFT ve Kan Gazları                 1
10-Pulmoner Emboli                   2
11-Astım                        2
12- KOAH                        2
13- Solunum Yetmezliği ve ARDS             1
14- Ġntertisyel Akciğer Hastalığı           2
15- Akciğer kanseri                  2
16- Uyku-apne sendromu                 1


PRATĠK
1- Göğüs Hastanesi Pratik uygulama           2 yarım gün
2- Klinik pratik uygulama               4 yarım gün
3- TartıĢma saati                   6
4- Vaka tartıĢması                   12
5- Anamnez ve temel semptomlar             2
6- Fizik muayene                    2
7- Akciğer radyolojisi                 1
8- SFT ve kan gazları                 1
9- Ġnhaler kullanımı                  1
                         214
ĠÇ HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI DERS PROGRAMI


KONU                                SAAT

 1- Ġç hastalıklarına giriĢ                     1
 2- Kanıta dayalı tıp uygulamaları                  1
 3- Ġç Hastalıklarında laboratuar tetkiklerinin değerlendirilmesi  1
 4- SLE                               1
 5- Periyodik artritler                       1
 6- Vaskülitler                           2
 7- Amiloidoz                            1
 8-. Romatoid artrit                         1
 9- Akut artritler                          1
10- Kronik mono-poli artritler                    1
11- Seronegatif artritler                      2
12- Skleroderma                           1
13- Ġnflamatuar kas hastalıkları                   1
14- Antifosfolipid sendromu                     1
15- ÇakıĢma sendromları                       1
16- Akut lösemiler                          1
17- Kronik lösemiler                         1
18- Panksitopenili hastaya tanısal yaklaĢım             1
19- Kanserde immünite ve immünoterapi                1
20- Monoklonal gamapatiler                      1
21- Kemoterapi prensipleri ve komplikasyonları            1
22- Hodgkin hastalığı                        1
23- Non-Hodgkin lenfomalar                      1
24- Lenfadenopatili hastaya yaklaĢım                 1
25- Genito-üriner sistem tümörleri                  1
26- Kolo-rektal kanserler 1
27- Mide Ca                             1
28- Kemik iligi ve periferik kök hücre transplantasyonu       1
29- Paraneoplaztik sendromlar                    1
30- Kemik ve yumuĢak doku sarkomları                 1
31- Onkolojik aciller                        1
32- Kanserli hastalarda destek tedavisi               1
33- Paraneoplastik sendromlar                    1
34- Akut böbrek yetmezliği                      2
35- Hipertansiyon ve tedavisi                    2
36- Asit-baz denge bozuklukları                   1
37- Diyaliz ve transplantasyon                    1
38- ġok                               1
39- Nefritik sendrom                         1
40- KBY                               3
                            215
41- Sistemik hastalıklarda renal tutulum        1
42- Dehidratasyon                    1
43- Komalar                       1
44- Ödem                        1
45- TĠN                         1
46- Nefrotik sendrom                  2
47- Diabetik nefropati                 1
48- Anemili hastaya yaklaĢam              1
49- Demir eksikliği anemisi               1
50- Kanamalı hastaya yaklaĢım              2
51- Hemolitik anemiler                 2
52- Trombositopeniye yaklaĢım              1
56- Trombofili                     1
57- Megaloblastik anemiler               1
58- Hemoglobinopatiler                 1
59- Transfüzyon prensipleri ve komplikasyoları     1
60- Anti-koagülan tedavi                1
61- Sarılık ve kolestazis                1
62- Akut viral hepatitler                1
63- Karaciğer koması                  1
64- Ġnflamatuar barsak hastalıkları           1
65- Peptik ülser,kompl.ve tedavsi            1
66- Siroz ve komplikasyonu               1
67- Portal hipertansiyon                1
68- Alkolik karaciğer hastalığı             1
69- Kolesistitler                    1
70- Otoimmün karaciğer hast.              1
71- Non-alkolik steato hepatit             1
72- GĠS kanamalar                    1
73- GiriĢimsel endoskopi                1
74- Akut pankreatit                   1
75- Kronik pankreatit                  1
76- Kolorektal kanserler 1
77- Mide Ca                       1
78- GERD                        1
79- Diabetes mellitus                  3
80- Hipofiz yetm.ve DĠ                 1
81- Lipid Metabolizması                 2
82- Sürrenal yetm.                   1
83- Paratiroid hastalıklar               1
84- Osteoporozis                    1
85- Obezite                       1
86- Cushing hast. Ve sendromu              1
87- Prolaktinoma ve akromegali             1
88- Sürrenal hastalıklar-Endokrin hipertansiyon     1
89- Tiroid hastalıkları                 3                         216
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM ANABĠLĠM DALI DERS PROGRAMI


KONU                           SAAT

TEORĠK
 1- Genital Organ Anatomi                 1
 2- Konjenital genital anomaliler             2
 3- Amenoreler                      1
 4- Ġnfertilite                      2
 5- Endometriozis                     1
 6- Over Hastalıkları                   2
 7- Pelvik Relaksasyon                  1
 8- Myoma Uteri                      1
 9- Ektopik Gebelik                    1
10- Vulva, Vaginal ve Pelvik Enfeksiyonlar(PID)      2
11- Pelvik Ağrı                      1
12- Hirsutismus                      1
13- Polikistik over hastalığı               1
14- Premenstruel sendrom+Dismenore            1
15- Aile Planlaması                    2
16- Yardımcı üreme teknikleri               1
17- Adölesan Jinekoloji                  1
18- Disfonksiyonel kanamalar               1
19- Menopoz ve postmenopozal kanama            1
20- Gestasyonel Trofoblastik hastalıklar         2
21- Jinekolojik kanserler                 3
22- Antenal bakım                     1
23- DüĢükler ve gebeliğin sonlandırılması         1
24- Normal doğum                     2
25- 3.Trimestr kanamaları                 1
26- Postdate gebelikler                  1
27- Gebeliğin hipertansif hastalığı (Eklampsi)      3
28- Distosiler ve makat geliĢ               2
29- Doğum operasyonları                  2
30- Erken travay erken doğum               2
31- Diabetik ve gebelik                  1
32- Gebelik ve kalp hastalıkları             1
33- Çoğul gebelik                     1
34- Postpartum kanama                   1
35- Gebelikte ilaç kullanımı               1
36- Hematolojik hastalıklar ve gebelik          1
37- Ġntrauterin büyüme geriliği              1
38- Fetusun intrauterin değerlendirilmesi         1
39- Prenatal tanı                     2
40- Fetus ve yenidoğanın hemolitik hastalığı       1
41- Prenatal enfeksiyonlar                1
                         217
42- Ürojinekoloji                              1
43- Kadına Yönelik ġiddet                          1
44- Genital Organ Anatomisi                         1
45-Postpartum Enfeksiyonlar                         1

PRATĠK
  1. Jinekoloji hastasından anamnez alma, dosya hazırlama, hasta sunma
  2. Obstetrik hastasından anamnez alma, dosya hazırlama, hasta sunma
  3. Jinekolojik masayı tanıma ve muayene için hasta yatıĢını yönlendirme
  4. Maket üzerinde spekulum tutmayı ve yerleĢtirmeyi uygulayabilme
  5. Servikal smear alma
  6. Maket üzerinde jinekolojik hasta muayenesi yapma
  7. Abdominal obstetrik muayene (Leopold menevraları ) yapma
  8. Hastada bimanuel pelvik muayene yapabilme
  9. ĠM ve ĠV enjeksiyon yapma
  10. Ġdrar sondası takma
  11. Normal doğum sonu bakım yapabilme
  12. Sezaryen sonrası bakım yapabilme
  13. Pansuman yapabilme
  14. Epizyotomi yardımı yapma
  15. Çocuk kalp sesi dinleyebilme
                          218
KARDĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI DERS PROGRAMI


KONU                          SAAT

TEORĠK
 1- Kapak hastalıkları                  2
 2- Nefes Darlığı Olan Hastaya YaklaĢım         1
 3- Konjestif Kalp Yetersizliği             1
 4- Ġstemik Kalp Hastalığında Tıbbi Tedavi        2
 5- Kardiyolojide tanı ve giriĢimsel tedavi       1
 6- Fizik Muayene                    2
 7- Kardiyak aciller                   2
 8- Ani Ölüm ve Resusitasyon               1
 9- Ġnfektif Endokardit, Miyokardit, Perikardit     1
10- Kardiyomiyopatiler                  1
11- Hipertansiyon                    1
12- EKG                         3
13- Aritmiler                      2


PRATĠK
 1- EKG                         1
 2- EKO                         1
 3- Fizik Muayene                    1
 4- Efor Testi                      1
 5- Anjiyografi                     1
 6- Defibrillatör Cihazı                 1
 7- Kardiyak Hastaya YaklaĢım              1
                         219
ENFEKSĠYON HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI DERS PROGRAMI


KONU                            SAAT

 1- AteĢ ve ateĢi olan hastaya klinik yaklaĢım          1
 2- Hastane enfeksiyonları                    1
 3- Enfeksiyon Hast.korun Kemo-Ġmmunoprofilaksi          2
 4- Antibiyotikler                        4
 5- AteĢ/Döküntü/LAP olan hastaya yaklaĢım            1
 6- SSS Enf. Yönetimi                       2
 7- ASYE Yönetimi                         1
 8- ÜSYE Enf. Yönetimi                      1
 9- Besin ve Su kaynaklı Enf.Tedavisi               2
10- Viral Hepat.klinik seyir, tanı yaklaĢımı           2
11- Salmonellozlar                        1
12- Bruselloz                           1


Uygulamalar
1- Beceri Laboratuvar (Lomber ponksiyon ve kültür alma )     2
2- Enfeksiyon Hastalıklarında Labo.                3
3- Antibiyotik uygulama                      4
4- Üriner sistem enfeksiyonları                  2
                          220
DÖNEM V
  221
222
                ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
                   2009-2010 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI
                      DÖNEM V STAJ SÜRELERĠ


                               TEORĠK  UYGULAMA  TOPLAM  STAJ
S.NO             STAJLAR
                               (SAAT)  (SAAT)  (SAAT)  SÜRESĠ
 1   RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI               40    56    96   4 Hafta

 2   HALK SAĞLIĞI                      73    79    152   4 Hafta

 3   PLASTĠK-REK.ve ESTETĠK CERRAHĠ             33    17    50   2 Hafta

 4   NÖROLOJĠ                        24    30    54   3 Hafta

    ĠLERĠ YAġAM DESTEĞĠ KURSU
 5                               11    21    32   1 Hafta
    (RESUSĠTASYON)
 6   DERĠ VE ZÜHREVĠ HASTALIKLAR               30    40    70   3 Hafta

    TRAVMA KURSU
    (Acil Tıp,Ortopedi ve Trav.,Genel Cer.,Çocuk Cer.,
 7                               13    13    26   1 Hafta
    Kalp-Damar Cerr., Beyin ve Sinir Sinir Cerrahisi,
    Biyoistatistik Ve Tıbbi BiliĢim )
 8   BEYĠN VE SĠNĠR CERRAHĠSĠ                8     52    60   2 Hafta

 9   ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ                28    14    42   2 Hafta

 10  FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON             17    40    57   2 Hafta

 11  ÜROLOJĠ                         9     60    69   2 Hafta

 12  ÇOCUK CERRAHĠSĠ                     10    40    50   2 Hafta

 13  KULAK-BURUN ve BOĞAZ HASTALIKLARI            20    10    30   3 Hafta

 14  TIBBĠ FARMAKOLOJĠ                    11    17    28   1 Hafta

 15  GÖZ HASTALIKLARI                    20    10    30   2 Hafta

 16  ADLĠ TIP                        30    56    86   2 Hafta

TOPLAM                            377    555    932   36 Hafta
                            223
ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2009-2010 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI 5.DÖNEM STAJ
                 PROGRAMI
                   224
         ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
       DÖNEM V EĞĠTĠMĠNĠN AMAÇ VE ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ


AMAÇ
      ÇÜTF Dönem V öğrencileri bu eğitim döneminde katıldıkları stajlar sonunda

      klinik disiplinler, kanıta dayalı tıp, topluma dayalı tıp konusundaki bilgi ve

      becerilerini entegre ederek ekip çalıĢmaları ve multidisipliner yaklaĢım ile sık

      görülen hastalıklara tanı koyabilmeli, akılcı tedavi uygulayabilmeli, nadir görülen

      tıbbi sorunların çözümünde gerekli yönlendirmeleri yapabilmeli, sağlık sistemi

      hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar.

      ÇÜTF öğrencileri Dönem V staj eğitimlerinin sonunda;
ÖĞRENĠM
      1. Toplumda yaygın olarak görülen ruhsal sorun, belirti ve bozuklukların tanı ve
HEDEFLERĠ
      tedavisi konusunda bilgi sahibi olmalı, ruhsal bozukluklar açısından risk gruplarını

      tanımalı, her yaĢam dönemine özgü ruhsal sorunları ve yaĢam olaylarının ruhsal

      etkilerini değerlendirebilmeli, psikiyatrik görüĢme ve değerlendirme yapabilmeli

      ve genel olarak koruyucu ruh sağlığı tutumu içinde olmalı,

      2. Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini bütünsel

      yaklaĢımla ele alabilmeli, insanı çevresi ile birlikte değerlendiren sağlık anlayıĢını

      uygulayabilmeli ve gerekli tüm tıbbi ve idari bilgi ve becerilerle donanmıĢ olmalı,

      3. Yanık ve yara bakımında birinci basamak tanı ve tedavi yaklaĢımlarını

      tanımlayabilmeli, doğumsal baĢ boyun ve el anomalilerinde anne babaya

      danıĢmanlık yapabilmeli, baĢ, boyun ve deri tümörlerinde sevk prensiplerinin

      kavrayabilmeli,

      4. EriĢkin yaĢ grubunda ülkemizde sık görülen santral ve periferik sinir sistemi

      ile kas hastalıklarının klinik bulgularını tanımlayabilmeli, etyopatogenezini

      irdelemeli, bu hastalıklarının tanısını koymada yeterlik kazanmalı, nörolojik acil

      hastaya yaklaĢım ve acil hasta sevkinde temel ilkeleri kavramalı,
                      225
5. Etkili bir kardiyopulmoner resüsitasyon yapabilmeli, resüsitasyon sonrasında

bakım verebilmeli, resüsitasyonun etik ve yasal yönleri hakkında bilgi sahibi

olabilmeli,

6. Ülkemizde ve bölgemizde sık karĢılaĢılan deri hastalıkları ve sistemik

hastalıkların deri bulgularının etyopatogenezi, klinik bulgularını sıralayabilmeli,

bu hastalıkların tanısını koyabilmeli ve acil hasta sevkinde temel ilkeleri

kavrayabilmeli,

7. Travmalı hastaya bir bütün olarak yaklaĢımı kavrayabilmeli, travmalı bir hasta

ile karĢılaĢtığında ilk yardım yapabilmeli,

8. Hareket sisteminin ortopedik ve travmatolojik hastalıklarını genel olarak

tanımlayabilmeli, yeterli düzeyde hareket sistemi muayenesi yapabilmeli,

ortopedik ve travmatolojik aciller ile toplumda sık görülen ve gecikildiğinde

sakatlığa neden olan hastalıkları bilmeli, genel ortopedik tedavi yöntemlerini ve

prensiplerini açıklayabilmeli,

9. YaĢam kalitesi ve temel rehabilitasyon prensiplerini tanımlayabilmeli, tedavi

edici egzersizlerin temel prensiplerini açıklayabilmeli, toplumda sık görülen ve

engelliliğe neden olan romatizmal, metabolik, ortopedik ve nörolojik hastalıkların

tanı ve tedavisinde rehabilitatif yaklaĢımı açıklayabilmeli, iyi düzeyde kas

iskelet sistemi muayenesi yapabilmeli,

10. EriĢkin ve çocuk hasta grubunda karĢılaĢılan genitoüriner sistemi ilgilendiren

cerrahi hastalıkların etyopatogenez ve klinik bulgularını açıklayabilmeli, bu

hastalıkların tanısını koyabilmeli ve ürolojik hasta tedavi ve sevkinde temel

ilkeleri kavramalı,

11. Birinci basamak sağlık hizmetinde çocuk yaĢ grubunda ülkemizde sık

karĢılaĢılan karın, göğüs, genitoüriner ve endokrin sistemi ilgilendiren cerrahi

hastalıkların etyopatogenezi ve klinik bulgularını açıklayabilmeli, bu hastalıkların

tanısını koyabilmeli ve acil hasta sevkinde temel ilkeleri kavrayabilmeli,
                 226
12. Birinci basamak sağlık kuruluĢlarında karĢılaĢacağı kulak burun ve boğaz

hastalıklarının etyopatogenezi ve klinik bulgularını açıklayabilmeli, bu

hastalıkların tanısını koyabilmeli ve tedavideki genel yaklaĢımları uygulayabilmeli,

toplumda sık görülen kulak burun ve boğaz hastalıkları hakkında koruyucu

önlemler ile ilgili bilgi verebilmeli ve hasta sevkinde temel ilkeleri

kavrayabilmeli,

13. Rasyonel farmakoterapi kararı verebilmek için mevcut tedavi alternatiflerini

‗etkililik‘, ‗güvenlilik‘, ‗uygunluk‘ ve ‗maliyet‘ açısından karĢılaĢtırarak en

doğrusunu belirlemede akılcı bir yol geliĢtirebilmeli, iyi ve doğru reçete

yazabilmeli, hastayı tedavi hakkında bilgilendirebilmeli ve ilaç dozaj formları ve

uygulama yöntemlerini tanımlayabilmeli,

14. Birinci basamak sağlık kuruluĢlarında karĢılaĢtığı acil ve acil olmayan göz

hastalıklarının tanı ve tedavisi hakkında genel yaklaĢımları uygulayabilmeli,

toplumda sık görülen göz hastalıkları hakkında koruyucu önlem ve uyarılar ile

ilgili bilgi verebilmeli, göz hastalıklarına ait sık uygulanan tetkik ve tedavi

yöntemleri hakkında genel bilgi ve görgüye sahip olmalı,

15. Sık karĢılaĢılan adli olguları tek baĢına değerlendirebilmeli, adli olgulara

yaklaĢımı, muayene ve örnek alma yöntemlerini, klinik ve postmortem bulguları

bilmeli, rapor düzenleyebilmeli, sevk ve konsültasyon sisteminin temel ilkelerini

kavramalıdır.
                 227
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI DERS PROGRAMI

KONU                            SAAT

TEORĠK
 1- Psikiyatrik GörüĢme ve Hasta Hekim ĠliĢkileri      2
 2- Psikiyatrik Temel Belirtiler ve Ruhsal Muayene     2
 3- DavranıĢın Psikodinamik Temelleri.           3
 4- Tanı, Sınıflandırma ve Epidemiyoloji          2
 5- Organik Mental Bozukluklar (Deliryum-Demans)      4
 6- Psikosomatik Tıp ve Konsultasyon Liyezon Psikiyatrisi  2
 7- Somatoform ve Dissosiyatif Bozukluklar         2
 8- KiĢilik Bozuklukları                  2
 9- Anksiyete Bozuklukları-                 4
10- Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları          2
11- Uyku ve Cinsel ĠĢlev Bozuklukları            2
12- Duygu Durum Bozuklukları I ve II            4
13- ġizofrenik Bozukluk ve Diğer Psikozlar         4
14- Psikiyatrik Bozukluklar Tedavisi            4
15- Cinsel Kimlik Bozuklukları               1


PRATĠK
 1- Hasta Hekim ĠliĢkileri                 1
 2- Psikiyatrik GörüĢme                   1
 3- Ruhsal Durum Muayenesi                 1
 4- Anksiyeteli Hasta ile GörüĢme              1
 5- Psikotik Hasta ile GörüĢme               1
 6- Depresif Hasta ile GörüĢme               1
 7- Bağımlı Hasta ile GörüĢme                1
 8- Ġntihar DüĢünceleri Olan Hasta ile GörüĢme       1


 Olgu TartıĢması                      8
 Vizit                           20
 Makale                           10
 Seminer                          10
                           228
HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI DERS PROGRAMI


KONU                             SAAT 1- Çevre sağlığı                      5
 2- Sağlık yönetimi                     5
 3- Epidemiyoloji                      6
 4- Sağlık eğitimi                      3
 5- BulaĢıcı hastalıklar                   5
 6- Temel halk sağlığı                    4
 7- Kadın ve Üreme sağlığı                  9
 8- Toplum beslenmesi                    5
 9- I.Basamakta laboratuvar                 4
10- Çocuk sağlığı                      4
11- Adolesan sağlığı                     1
12- Okul sağlığı                       1
13- BağıĢıklama                       2
14- Turist Sağlığı                      1
15- ĠĢ sağlığı ve Güvenliği                 5
16- Kazalar ve Ġlkyardım                   1
17- OlağandıĢı Durumlarda Sağlık Hizmetleri         3
18- Zoonotik hastalıklar                   5
19- Kronik Hastalıklar ve YaĢlı Sağlığı           4


PRATĠK
Seminer                           2
Ġnteraktif TanıĢma                      2
Uygulama (Saha, Laboratuvar, ĠĢyeri, Çevre gezileri dahil)  75
                           229
PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI
DERS PROGRAMI

                                       SAAT
KONU
                                   TEORĠK PRATĠK

1-Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahiye giriĢ ve temel prensipler      1
2-Yara iyileĢmesi                             1     1
3-Deri greftleri                             1     1
4-Flepler                                 1     1
5-Mikrovasküler cerrahi prensipleri ve serbest flepler          1     1
6-Cerrahi yara kapatma teknikleri ve sütürasyon              1     1
7- Derinin benign ve malign tümörleri                   1
8- Hemanjiom – lenfanjiom arterivenöz malformasyonlar           1
9- Dudak damak yarıkları ve diğer konjenital malformasyonlar       1
10-Yüz travmalı hastaya yaklaĢım                     1
11-Temporo mandibuler eklem hastalıkları                 1     1
12-Orbital-nasoorbital bölge travmaları                  1     1
13-Yüz kemikleri (zigoma-maksilla-mandibula) kırıkları          1     1
14-Kulak anomalileri                           1
15-Skalp defektlerinin rekonstrüksiyonu ve doku geniĢleticilerinin yeri  1     1
16-Maksilla ve mandibulanın kist ve tümörleri               1
17-YumuĢak doku ve tükrük bezi tümörleri                 1
18-Estetik cerrahi prensipleri                      1     1
19-Estetik plastik cerrahi alanına giren meme hastalıkları        1     1
20-Konjenital el anomalileri                       1
21-El yaralanmaları                            1     1
22-Akut yara bakım tedavisi ve cerrahi pansuman              1
23-Dupuytren hastalığı                          1
24-Kompartman sendromları ve Volkman iskemik kontraktürü         1
25-Dekübitus ülserleri                          1     1
26-Alt ekstremite yaralanmaları ve bacak ülserlerinin değerlendirilmesi
  ve tedavisi
27-Hipospadias – epispadias ve eksternal genital organ yaralanmaları   1
28-Yanıklı hastada ilk yardım                       1     1
29-Yanık yaralarının değerlendirilmesi ve tedavisi            1     1
30-Termal yanıklar                            1
31-Elektrik yanıkları                           1
32-Akut yanıkta sıvı tedavisi                       1     1
33-Özel bölge yanıkları                          1
34-Yanık komplikasyonları                         1     1
                          230
NÖROLOJĠ ANABĠLĠM DALI DERS PROGRAMI

KONU                     SAAT

Nörolojik muayene              1
Nörooftalmoloji ve nörootoloji        1
Semiyoloji                  1
Epilepsi                   1
Polinöropatiler               1
Yüksek serebral fonksiyonlar         1
Demans                    1
Medulla spinalis hastalıkları        1
Myastenia gravis               1
Parkinson hastalığı             1
Motor nöron hastalıkları           1
Demyelinizan hastalıklar           1
Kas hastalıkları               1
Uyku bozuklukları              1
Serebrovasküler hastalıklar         1
BaĢağrısı                  1
Miyotoniler                 1
                    231
         ĠLERĠ YAġAM DESTEĞĠ KURSU (RESUSĠTASYON )AMAÇ
      Bu kurs bitiminde araĢtırma görevlileri; etkili bir kardiyopulmoner
      resüsitasyon yapabilecek, resüsitasyon sonrasında bakım verebilecek,
      resüsitasyonun etik ve yasal yönleri hakkında bilgi sahibi olabilecektir.

        Bu kurs bitiminde 5. sınıf öğrencileri;
ÖĞRENĠM     1. Kardiyopulmoner arestin nedenlerini ve önlenmesi için yapılabilecekleri
HEDEFLERĠ      sayabilecek,
        2. Akut koroner sendromları tanıyabilecek, acil tedavilerini
          uygulayabilecek
        3. Temel yaĢam desteği sağlayabilecek,
        4. Kardiyak monitörizasyon uygulayabilecek, elektrokardiyografi
          okuyabilecek ve ritm tanıyabilecek,
        5. Defibrilasyon uygulayabilecek
        6. Resüsitasyon sırasında kullanılabilecek ilaç uygulama yollarını
          söyleyebilecek,
        7. Periarest döneminde kullanılan ilaçları sayabilecek,
        8. Üniversal ileri yaĢam desteği tedavi algoritmini sayabilecek,
        9. Kardiyak pacing hakkında bilgi sahibi olacak,
        10. Periarest ritmleri tanıyabilecek
        11. Postresüsitatif bakım sağlayabilecek,
        12. Resüsitasyonun etik ve yasal yönleri hakkında bilgi sahibi olacak,
        13. Resüsitasyon uygulamasında hasta yakınlarının desteklenmesi hakkında
          bilgi sahibi olacak,
        14. Kardiyak arestten sonra verilerin toplanması ve denetim hakkında bilgi
          sahibi olacaktır.
                     232
ĠLERĠ YAġAM DESTEĞĠ KURS PROGRAMI (RESUSĠTASYON)SAAT     KONU

PAZARTESĠ
09.30-09.45  TanıĢma
10.00-10.15  Kurs öncesi değerlendirme
10.15-10.30  Ara
10.30-10.45  Hastanede ilk değerlendirme ve temel yaĢam desteği
10.45-11.00  Ara
11.00-12.00  Temel yaĢam desteği senaryoları eğitimi
12.00-13.30  Öğle arası
13.30-14.00  Hava yolu açıklığının sağlanması
14.00-15.45  Hava yolu açıklığının sağlanması beceri eğitimi
15.45-16.00  Günün değerlendirilmesi


SALI
09.30-10.00  EKG okunması ve ritm tespiti
10.00-10.30  Defibrilasyon-Kardiyoversiyon
10.30-10.45  Ara
10.45-12.00  Ġleri YaĢam Desteği Alogaritması
12.00-13.30  Öğle arası
13.30-14.30  Arest ritmlerinde ĠYD senaryoları eğitimi
14.30-14.45  Ara
14.45-16.00  Arest ritmlerinde ĠYD senaryoları eğitimi
16.00-16.15  Günün değerlendirilmesi


ÇARġAMBA
09.30-10.00  Arteryal kan gazları ve elektrolitler
10.00-11.00  Periarest ritmlerde tedavi
11.00-11.15  Ara
11.15-12.00  Periarest ritmlerinde ĠYD senaryoları eğitimi
12.00-13.30  Öğle arası
13.30-14.30  Özel durumlar
14.30-14.45  Ara
14.45-16.00  Özel durumlarda ĠYD senaryoları eğitimi
16.00-16.15  Günün değerlendirilmesi


PERġEMBE
09.30-10.15  ĠYD senaryoları eğitimi
10.15-10.30  Ara
10.30-12.00  ĠYD senaryoları eğitimi
12.00-13.30  Öğle arası
                           233
13.30-14.30  CPR ve etik konular
14.30-14.45  Ara
14.45-15.45  Eğitmenler ve grup görüĢmesi
15.45-16.00  Günün değerlendirilmesi


CUMA
09.00-11.00  Kurs sonu çoktan seçmeli sınav
       Nesnel yapılandırılmıĢ beceri sınavı
11.00-11.15  Ara
11.15-11.30  Sınav sonuçlarının duyurulması
11.30-12.00  Kursun değerlendirilmesi
15.00-16.00  Eğitmenlerin toplantısı
                           234
BEYĠN VE SĠNĠR CERRAHĠSĠ ANABĠLĠM DALI DERS PROGRAMI


KONU                          SAAT1- SAK ve vasküler patolojiler             1
2- BOS sirkilasyonu+KĠBAS+hidrosefali         1
3- Spinal ve periferik sinir tümörleri         1
4- Spinal travmalar                  1
5- Sellar-parasellartümörler              1
6- Ġntrakranial tümörler                1
7- Benign spinal hastalıklar              1
8- Doğumsal nöral anomaliler              1
9- Kafa travmaları                   1
                     235
TRAVMA KURSU


        Kurs sonunda Dönem V öğrencileri, travmalı hastaya bir bütün olarak
AMAÇ      yaklaĢımı kavrayabilecek, travmalı bir hasta ile karĢılaĢtıklarında ilk yardım
        yapabileceklerdir.
ÖĞRENĠM    Kurs sonunda Dönem V öğrencileri:
HEDEFLERĠ   Bilgi
        1-Travmanın ülkemiz için en önemli önlenebilir sağlık sorunu olduğunu
        kavrayabilmeli,
        2- Travmalı hastaya yaklaĢımda;
            a) Hastane öncesi bakım ve değerlendirme,
            b) TaĢıma,
            c) Hastanede bakım ve değerlendirme basamaklarını tam ve sırasıyla
              açıklayabilmeli,
        3- Travmanın lokalizasyon ve tiplerini tanımlayabilmelidir.
        Beceri
            1- Travmalı hastada genel değerlendirme yapabilmeli ve hastaları
             tedavi önceliklerine göre sıralayabilmeli,
            2- Travmalı hastaların uygun bir Ģekilde stabilizasyonunu ve
             taĢınmasını sağlayabilmeli,
            3- Ambulans tıbbi cihazlarını kullanabilmeli
            4- Toplu travmalarda organizasyon yapabilmelidir.
        Tutum
            1- Travmanın ülkemiz için, en önemli önlenebilir sağlık sorunu
             olduğuna ve travmalı hastaya yaklaĢımda öncelikli durumlara
             duyarlılık kazanmalıdır.
                      236
TRAVMA KURSU PROGRAMI


(ACĠL TIP, ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ, GENEL CERRAHĠ, BEYĠN VE SĠNĠR CERRAHĠSĠ, KALP-DAMAR
CERRAHĠSĠ, ÇOCUK CERRAHĠSĠ, BĠYOĠSTATĠSTĠK VE TIBBĠ BĠLĠġĠM)

Pazartesi
Hastane öncesi bakım ve Hasta taĢıma teknikleri
Ambulansta bulunan aletlerin uygulamalı eğitimi
Batın travmaları
Travmada radyolojik değerlendirme

Salı
Kafa ve omurilik travmaları
Entübasyon uygulama
Toraks travmaları
Ortopedik travmalar
-Kanama durdurma
-Kırık stabilizasyonu
-Atel ve elastik bandaj

ÇarĢamba
Çocuk travmada olgular
Çocuk travma

PerĢembe
-Travmada olgular
-A, B, C, D uygulamaları
-Entübasyon endikasyonları
-ġok yönetimi
-Olağan üstü durumlarda hasta ayırımı (triaj)
-Travma ile birlikte olabilecek durumlar (Donma, yangın, yanıklar,zehirlenmeler, kimyasal ve nükleer silahlar)
-Travmada kullanılan sıvılar ve ilaçlar
-Travmada tetanoz proflaksi
-Travmada kan ve kan ürünleri
- Travmada mide kanaması
-Travmada antibiyotikler
-Travmada konvülzyon yönetimi

Cuma
Nesnel yapılandırılmıĢ sınav

Yer: Acil Tıp Anabilim Dalı Dershanesi

Travma Kursu Sorumlusu
Doç.Dr.Yüksel Gökel
Acil Tıp Anabilim Dalı BaĢkanı
                           237
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ ANABĠLĠM DALI DERS PROGRAMIKONU                               SAAT

Teorik
1- Ortopedi ve Travmatolojiye giriĢ               2
2- Ortopedik Anatomi                       2
3- Üst ekstremite kırıkları                   2
4- Üst ekstremite hastalıkları                  2
5- El yaralanmaları ve hastalıkları               2
6- Alt ekstremite kırıkları                   2
7- Omurga ve pelvis kırıkları                  2
8- Çocuk kırıkları                        2
9- Omurga hastalıkları                      2
10- Kalça hastalıkları                      2
11- Diz hastalıkları                       2
12- Ayak hastalıkları                      2
13- Kemik eklem enfeksiyonları                  2
14- Kas iskelet sistemi tümörleri                2
15- Konjenital anomaliler                    2
16- Nöromusküler ve romatizmal hastalıkları ortopedik yaklaĢım  2


Pratik (Öğretim üyesi ile uygulama)
1- Ortopedik muayene, üst ekstremite               2
2- Ortopedik muayene, alt ekstremite               2
3- Ortopedik muayene, bel ve boyun                2
4- Ortopedik radyoloji                      2
5- Ortopedik tedavi yöntemleri                  2
6- Ortopedik cerrahi implantlar                 2
7- Atel- Alçı uygulamaları                    2
8- Hasta baĢı viziti                       2


Pratik (AraĢtırma görevlisi ile uygulama)
1- Travmalı acil hastaya
2- Ortopedik sorunu olan hastaya yaklaĢım
3- Hasta hazırlama
4- Yara dikiĢi, pansuman, sargı
5- Ameliyathane kuralları
6- Asepsi-antisepsi
                           238
FĠZĠKSEL TIP ve REHABĠLĠTASYON ANABĠLĠM DALI DERS PROGRAMIKONU                                             SAAT

TEORĠK
 1- Ankilozan spondilit ve diğer spondiloartropatiler                     1
 2- Bel ve alt extremite ağrıları ve rehabilitasyonu                     1
 3- Boyun ve üst extremite ağrıları ve rehabilitasyonu                    1
 4- Dejeneratif eklem hastalıkları ve charcot eklemi                     1
 5- Fiziksel tıpta kullanılan modaliteler, terapatik egzersizler               1
 6- Kas iskelet sistemi hastalıklarında fizik muayene                     1
 7- Kristal artropatiler                                   1
 8- Nonartiküler romatizmal sendromlar                            1
 9- NSAI'ler ve temel ilaçlar                                 1
10- Metabolik kemik hastalıkları ve osteoporozis                       1
11- Reflex sempatik distrofi sendromu                             1
12- Romatizmal hastalıklarda radyoloji                            1
13- Romatoid artrit                                      1
14- Romatolojik lab. testleri ve synovial sıvı analizi                    1
15- Ortez protez                                       1
16- Spor yaralanmaları                                    1
17- Özel rehabilitasyon alanları (hemipleji, serebral palsi, spinal kortinjurisi, ortopedik  1
  rehabilitasyon


PRATĠK
 1- Ankilozan spondilit ve diğer spondiloartropatiler                     2
 2- Bel ve alt extremite ağrıları ve rehabilitasyonu                     2
 3- Boyun ve üst extremite ağrıları ve rehabilitasyonu                    2
 4- Dejeneratif eklem hastalıkları ve charcot eklemi                     2
 5- Fiziksel tıpta kullanılan modaliteler, terapatik egzersizler               2
 6- Kas iskelet sistemi hastalıklarında fizik muayene                     14
 7- Nonartiküler romatizmal sendromlar                            2
 8- Metabolik kemik hastalıkları ve osteoporozis                       4
 9- Romatizmal hastalıklarda radyoloji                            2
10- Romatoid artrit                                      2
11- Ortez protez                                       1
12- Spor yaralanmaları                                    1
13- Özel rehabilitasyon alanları (hemipleji, serebral palsi, spinal kortinjurisi, ortopedik  4
  rehabilitasyon
                             239
ÜROLOJĠ ANABĠLĠM DALI DERS PROGRAMIKONU                             SAAT

TEORĠK
1- Obstrüktif üropati, üriner sistem taĢ hastalıkları     1
2- Renal Transplantasyon                   1
3- Prostat Ca                         1
4- Mesane Ca                         1
5- Vezikoüreteral Reflü,                   1
6- G.Ü.S. Anomalileri                     1
7- Ġnfertilite, seksüel disfonksiyon             1
8- Disfonksiyon                        1
9- Ürogenital Enfeksiyonlar                  1
10- Böbrek Tm, Testis Tm                   1
11- G.Ü.S. Acilleri                      1
12-Scrotum kapsamı hastalıkları                1
13- Ürogenital Sistem Travmaları               1
                            240
ÇOCUK CERRAHĠSĠ ANABĠLĠM DALI DERS PROGRAMIKONU                        SAAT

Teorik Dersler
 1- Genito üriner sistem anomalileri        3
 2- Kasıkta ĢiĢlik                 3
 3- Rektal kanamalar                3
 4- Cerrahi üriner enfeksiyon           3
 5- Kitleli çocuğa yaklaĢım            3
 6- Sindirim sistemi 1               3
 7- Sindirim sistemi 2               3
 8- Karında ağrısı                 3
 9- Solunum sıkıntısının cerrahi nedenleri     3


Pratik Dersler
1- Toraks senaryoları               1
2- Üriner sistem senaryoları            1
3- Gastroentestinal sistem senaryoları       1
4- Birlikte muayene                1
5- DikiĢ teknikleri                1
6- Servis                     6
7- Poliklinik                   9
                       241
KULAK-BURUN ve BOĞAZ HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI DERS PROGRAMIKONU                              SAAT

1-KBB ‗de Muayene usulleri                   1
2-Kulak Enfeksiyonları-1                    1
3-Kulak Enfeksiyonları-2                    1
4-Ġç Kulak Hastalıkları                     1
5-Tükrük Bezi Hastalıkları                   1
6-Rinosinüzitler                        1
7-Boyunda Kitle                         1
8-Fasial Paraliziler                      1
9-Oral Kavite ve Farinks Hast.                 1
10-Larinksin Beniğn Hastalıkları                1
11-Larinksin Malign Hastalıkları                1
12-Pratik Odyometri                       1
13-Epiktaksis                          1
14-Trakeostomiler                        1
15-BaĢ Dönmelerinde ayırıcı tanı                1
16-Kulak Ağrısı Ayırıcı Tanı                  1
                    242
TIBBĠ FARMAKOLOJĠ DERS PROGRAMIKONU                                  SAAT

TEORĠK
1- Akılcı ilaç kullanımının genel prensipleri              2
2- Reçete yazmanın genel prensipleri                  2
3- Analjezik ilaçların klinik farmakolojisi               2
4- Antibiyotiklerin klinik farmakolojisi                2
5- AOM ve A bakteriyel sinüzit tedavisinde kullanılan ilaçlar      2
6- Peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaçların klinik farmakolojisi  1
7- Ġlaç-ilaç etkileĢmeleri                       1
8- Klinik farmakokinetik                        1
9- Farmokovijilans                           1
10- Özel hasta gruplarında ilaç kullanımı                1
11- Antihipertansif ilaçların klinik farmakolojisi           1


PRATĠK ve/veya ĠNTERAKTĠF DERSLER
1- Ġlacın farmasötik Ģekilleri ve dozaj formları            3
2- Reçete yazma ve reçete analizi                    1
3- Tanı, tedavi hedefleri ve ilaç-dıĢı tedavi              3
4- KiĢisel ilaç (K-ilaç) seçimi                     4
5- Hastaya ilaç baĢlanması ve takibi                  7
                             243
GÖZ HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI DERS PROGRAMIKONU                                          SAAT

TEORĠK
1- Göz Anatomisi ve muayene yöntemleri                         3
2- Göz Travmaları                                   3
3- Kırmızı Göz                                     3
4- Glokom                                       3
5- Refraksiyon kusurları, kontak lensler                        3
6- Katarakt, kornea ve lens cerrahisi                         3
7- ġaĢılık                                       3
8- Diabetik ve hipertansif retinopati, önemli retina hastalıkları           3
9- Ani görme kaybı sebepleri                              3


PRATĠK
1- Katarakt,refraktif cerrahi, ön segment rekonstrüksiyoncerrahisi,glokom cerrahisi,  10
  kornea cerrahisi, oküler yüzey cerrahisi
2- Diabetik retinopati tedavisi, vitreoretinal cerrahi, retina dekolmanı cerrahisi   10
3- Oküloplastik cerrahi, kapak ve gözyaĢı sistemi cerrahisi              10
4- Kontakt lens uygulama ve refraksiyon muayene yöntemleri, göz içi basıncı ölçümü,  10
 göz travmalarına yaklaĢım, göz hastalıklarını görüntüleme yöntemleri
                            244
DERĠ VE ZÜHREVĠ HASTALIKLAR ANABĠLĠM DALI DERS PROGRAMI

KONU                                 SAAT

TEORĠK
1- Histoloji-Fizyoloji-Elemanter lezyonlar              1
2- Konnektif doku hastalıkları                    1
3- Vaskülitler ve eritema nodozum                   1
4- Cinsel yolla bulaĢan hastalıklar                  1
5- Akne ve hirsutizm                         1
6- Bakteriyel infeksiyonlar                      1
7- Viral infeksiyonlar                        1
8- Fungal infeksiyonlar                        1
9- Ekzama                               1
10- Ġlaç döküntüleri -Ürtiker                     1
11- Benign tümörler                          1
12- Prekanseröz lezyonlar                       1
13- Melanoma dıĢı malign tümörler                   1
14- Psoriasis                             1
15- Diğer papüloskuamöz hastalıklar                  1
16- Kıl hastalıkları                         1
17- Pigmentasyon bozuklukları                     1
18- Lenformalar                            1
19- Leishmaniasis                           1
20- Behçet hastalığı                         1
21- Otoimmün büllöz hastalıklar                    1
22- Dermatolojik ağız hastalıkları                  1
23- Herediter hastalıklar                       1
24- Mikobakteriyel infeksiyonlar (Tüberküloz, Lepra, ve diğerleri)  1
25- Paraziter infestasyonlar                     1
26- Fiziksel etkenlere bağlı hastalıklar               1
27- Tırnak hastalıkları                        1
28- Ter bezi hastalıkları                       1
29- DolaĢım bozuklukları                       1
30- Nevüsler, malign melanom ve ayırıcı tanı             1
                           245
ADLĠ TIP ANABĠLĠM DALI DERS PROGRAMIKONU                                        SAAT

TEORĠK
1- Adli Bilimlerin tanıtılması, konumu ve kurumları                 2
2- Adli prosedür (BilirkiĢilik, defin ruhsatı, ölü muayenesi, otopsi, mezar açma,
  hekim sorumluluğu, tıbbi giriĢimler v.s. ile ilgili yasal düzenlemeler)     4
3- Ölüm ve postmortem değiĢiklikler                         4
4- Akut derin hipoksik ve anoksik ölümler                      4
5- Ani beklenmedik Ģüpheli ölümler ve entoksikasyonlar               2
6- Yaralar ve ilgili kanun maddelerinin incelenmesi                 4
7- Suç sayılan cinsel amaçlı davranıĢlar                      2
8- Cezai ve hukuki ehliyet                             2
9- Aile içi Ģiddet, çocuk istismarı                         2
10- Gebelik perinatal ölümler                            2
11- Hatalı tıbbi uygulamalarda hekim sorumluluğu                  2


PRATĠK
 1- Postmortem muayene yöntemleri ve uygulaması
 2- Otopsi teknikleri ve uygulaması
3- Doku örnekleme teknikleri ve uygulaması
4- "Adli Otopsi Raporu Yazma" uygulaması
5- Canlı Adli Olgu muayene uygulaması
6- Adli rapor yazma teknikleri ve uygulaması
                             246
247
DÖNEM VI  248
             ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
           DÖNEM VI EĞĠTĠMĠNĠN AMAÇ VE ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ


      VI. Dönemi bitiren öğrencilerin; beĢ yıl boyunca aldığı temel bilgi ve becerileri
AMAÇ    geliĢtirip uygulayabilen, toplumun temel sağlık gereksinimlerine karĢı duyarlı,
      koruyucu hekimliği önemseyen, kendi kendine öğrenebilen, karar verme
      yetisine sahip, saygın ve güvenilir birer hekim olmalarıdır.


ÖĞRENĠM   Altı yılın sonunda öğrenciler aĢağıdaki bilgi, beceri ve tutumlara sahip
HEDEFLERĠ  olmalıdırlar:
        Bilgiler:
        1. Sık görülen hastalıkların, tanı, tedavi ve yönlendirmesini bilmeli
        2. Acil hastalıkları tanıyabilmeli
        3. Koruyucu hekimliğin önemini ve içeriğini bilmeli
        4. Bölgesel hastalıkları ve tedavilerini iyi bilmeli
        5. 1., 2. ve 3. basamakta izlenecek hastalıkların neler olduğunu ve sevk
           esaslarını bilmeli
        6. Tarama ve periyodik sağlık izlenimi bilmeli
                Kronik hastalık izlemini bilmeli
                Yenidoğan ve çocukluk çağı taramalarını ve izlemini bilmeli
               Kanser taramasınının önemini ve yöntemlerini bilmeli
        7. Aile planlamasının yöntemlerini bilmeli
        8. Gebelik takibini bilmeli, normal ve anormal gebeliği ayırt edebilmeli
        9. Doğum odasında yeni-doğan bakımını bilmeli
        10. Bildirimi zorunlu hastalıkları sayabilmeli
        11. Afet ve kriz yönetimini bilmeli
        12. 1. basamak ile ilgili sağlık mevzuatını bilmeli
        13. Hasta- hekim ve insan haklarını bilmeli
        14. Gerekli laboratuar tetkiklerini saptayabilmeli
        15. Akılcı reçete yazabilmeli
                         249
Beceriler:
1. Hastanın tıbbi öyküsünü açığa çıkarabilmeli
2. Tam bir fizik muayene yapabilmeli
3. Dosya hazırlamayı,sunmayı,tekniğine uygun progres,order ve epikriz
  yazabilmeli
4. Hastanın problemlerini saptayabilmeli ve önceliklerine göre sıralayabilmeli
5. Normal doğum yaptırabilmeli
6. Ġlk yardım yapabilmeli
7. Sağlık eğitimi verebilmeli
8. Evde hasta bakımını yapabilmeli
9. Kan alabilmeli, ĠM ĠV tedavi uygulayabilmeli,
10. Lokal anestezi uygulayabilmeli
11. Sutur atabilmeli
12. Servikal smear alabilmeli
13. Orogastrik sonda , idrar sondası takabilmeli
14. LP yapabilmeli
15. Birinci basamaktaki temel laboratuar test uygulamalarını yapabilmeli
16. Biyokimyasal ve serolojik laboratuar sonuçlarını değerlendirebilmeli
17. Ġdrar sedimentini değerlendirebilmeli
18. Gram, Giemsa ve PY değerlendirebilmeli
19. Temel ve ileri yaĢam desteği yapabilmeli
20. EKG değerlendirebilmeli
21. Direkt grafiyi değerlendirebilmeli
22. 1. basamakta tedavi yöntemlerini uygulayabilmeli
23. Adli otopsi yapabilmeli
24. Sağlık kayıtlarını tutabilmeli
25. Bireysel ve toplumsal koruyucu hekimlik yapabilmeli
26. Konsültasyon sistemini kurallarına uygun Ģekilde kullanabilmeli
27. Çevre sağlığı hizmetlerini uygulayabilmeli
28. ĠĢyeri hekimliği uygulamaları yapabilmeli
29. Sunum hazırlayabilmeli
30. Kanıta dayalı tıp prensipleri içinde klinik uygulama yapabilmeli
31. Birinci basamak birimi yönetebilmeli
32. Toplumla iletiĢim kurabilmeliTutumlar:
1. Hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirebilme alıĢkanlığı olmalı
2. Mezuniyet sonrası eğitimin önemini kavramalı
3. Hizmet vereceği toplumu tanıma çabası içinde olabilmeli
4. Her türlü sağlık sorununa biyo-psiko-sosyal yaklaĢımda bulunabilmeli
5. Hastanın sorumluluğunu alabilmeli
6. Tıbbi etik ve deontolojiyiye uygun davranmalı
7. Kitap okuma alıĢkanlığı olmalı ve literatür izlemeli
8. Toplum sorunlarına duyarlı ve topluma örnek olmalı
9. Hasta, hasta yakınları ve çalıĢma arkadaĢları ile iyi iletiĢim kurabilmeli
10. Ekip çalıĢması yapabilmeli
                   250
      HEKĠM HASTA ĠLETĠġĠMĠNDE SORUNLU DURUMLAR
               ―HHI-III‖
AMAÇ    Bu modülün amacı, VI.sınıf örencilerinin hekimlik hayatlarında, hekim hasta
      iletiĢiminde karĢılaĢabilecekleri zor ve özel durumlarla baĢ edebilmelerini
      sağlamaktır.
ÖĞRENĠM   Bu dört günlük modül sonunda VI.sınıf öğrencileri
HEDEFLERĠ  1- Hekim hasta iletiĢimde açık ve kapalı uçlu soru sormanın önemini öğrenip
      uygulayabileceklerdir.
      2- Tanımlayıcı geribildirimin önemini kavrayıp uygulayabileceklerdir.
      3- Hastaların tıbbi öyküsünü açığa çıkarmakta güçlük yaĢanan aĢağıdaki
      grup hasta ve/veya yakınları yaklaĢım ve iletiĢim kurabileceklerdir.
        a. Çok semptomlu ve uzun öykülü hastalarda öyküyü açığa
          çıkarabilecekler
        b. Cinsel öykü almak ve cinsel sorunlar hakkında bilgi verebilecekler
        c. Bedensel, davranıĢsal ve kültürel    engelli hastalara yaklaĢım
          tekniklerini uygulayabileceklerdir
      4- ġiddete maruz kalan hastayı tanıma ve görüĢme tekniklerini bilecekler
      ve hekimlerin sorumluluklarını bileceklerdir
      5- Sağlık çalıĢanlarının tıbbi giriĢimde bulunmalarının koĢulları ve sınırları
      hakkında bilgi sahibi olacaklar
      6- Tanı ve tedaviyi reddeden hastayla iletiĢim kurabilecekler
      7- Hasta ve yakınlarına kötü haber verme tekniklerini uygulayabilecekler
      8- Hekim- hekim iletiĢiminde üslup ve etik kurallar konusunda bilgi sahibi
      olacaklardır.
                    251
            ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
              2009-2010 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI
                 DÖNEM VI STAJ SÜRELERĠ


S.NO:           STAJLAR          TOPLAM SAAT  STAJ SÜRESĠ


 1
    ACĠL TIP                      480     2 Ay


    AĠLE HEKĠMLĠĞĠ
 2                              120   15 Gün
    (Sosyal Pediatri Dahil)

    ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI
 3                             480     2 Ay


 4
    HALK SAĞLIĞI                    480     2 Ay


 5
    ĠÇ HASTALIKLARI                  480     2 Ay


                                    2 Ay
 6   KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM            480
                                         2

 7
    KARDĠYOLOJĠ                    240     1 Ay


 8   ENFEKSĠYON HASTALIKLARI                120   15 Gün

    HASTA HEKĠM ĠLETĠġĠMĠNDE SORUNLU
 9   DURUMLAR                            4 Gün    TOPLAM                       2880    12 Ay
                      252
ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
  2009-2010 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI
   6.DÖNEM STAJ PROGRAMI
        253
* Bu kitap Ç.Ü. Tıp Fakültesi Öğrenci ĠĢleri ġefliği tarafından hazırlanarak, Aralık 2009 tarihinde basılmıĢtır.
                            254

								
To top