2009-2010 FARABI DEGERLENDIRME TOPLANTISI

Document Sample
2009-2010 FARABI DEGERLENDIRME TOPLANTISI Powered By Docstoc
					1
2
E-posta: farabi@adu.edu.tr
http://idari.adu.edu.tr/farabi/
http://turkuaz.yok.gov.tr/Farabi
                3
  Adıyaman Üniversitesi      Eskişehir Osmangazi         Mersin Üniversitesi
  Akdeniz Üniversitesi      Üniversitesi            Muğla Üniversitesi
  Amasya Üniversitesi       Gazi Üniversitesi          Ordu Üniversitesi
  Anadolu Üniversitesi
                  Hacettepe Üniversitesi       Pamukkale Üniversitesi
  Artvin Çoruh Üniversitesi
                  İnönü Üniversitesi         Selçuk Üniversitesi
  Atatürk Üniversitesi                      

  Balıkesir Üniversitesi     İstanbul Üniversitesi        Süleyman
  Bartın Üniversitesi       Kahramanmaraş Sütçü İmam      Demirel Üniversitesi
  Başkent Üniversitesi      Üniversitesi            Uludağ Üniversitesi
  Batman Üniversitesi       Karabük Üniversitesi        Uşak Üniversitesi
  Bozok Üniversitesi       Karadeniz Teknik Üniversitesi
  Cumhuriyet Üniversitesi                       Van Yüzüncü Yıl
                  Kastamonu Üniversitesi       Üniversitesi
  Çankırı
  Karatekin Üniversitesi     Kırıkkale Üniversitesi
  Dumlupınar Üniversitesi     Maltepe Üniversitesi
  Ege Üniversitesi        Mardin Artuklu Üniversitesi
  Erciyes Üniversitesi
                  Mehmet Akif Ersoy
                  Üniversitesi

                                         4
                ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ
                  FARABĠ DEĞĠġĠM PROGRAMI
                    BAHAR DÖNEMĠ
                   BAġVURULARI BAġLADI
            BaĢvuru Yeri     : Farabi Bölüm Koordinatörleri
          Son BaĢvuru Tarihi  : 20 Ekim 2009 (Mesai bitimine kadar)
      BaĢvuru Belgeleri  :1. Aday Öğretim Görevlisi BaĢvuru Formu 2. Transkript

   •Yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim üyeleri hareketliliğe katılabilirler.
  •Öğretim üyesi hareketliliğine ilişkin esas belge, programa katılan öğretim üyesi tarafından
hazırlanan, Öğretim Üyesi Hareketliliği Programıdır. Bu program, öğretim üyesinin kendi kurumu ile
     gidilen kurumun ilgili akademik biriminin yönetim kurulları tarafından onaylanır.
  •Daha önce öğretim üyesi değişim faaliyetlerinde yer almayan öğretim üyelerinden gelen
                   başvurulara öncelik tanınır.
•Öğretim üyesi hareketliliği süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde en az bir, en çok iki yarıyıl olabilir. Bu
               faaliyet yaz okulu programlarını da kapsar.
•Öğretim üyelerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Kanunu ile diğer ilgili mevzuatta
 yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın 2914 sayılı Kanunun 11. Maddesinde unvanlar itibariyle
 belirlenen ek ders ücretinin 10 katını geçmemek üzere ekli 1 sayılı listede belirlenen ek ders ücreti
                         ödenir.

                  Başvuru Formu ve Ayrıntılı Bilgi İçin :
                    www.farabi.adu.edu.tr
                                                 5
                   ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
                    FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
                    2009-2010 AKADEMİK YILI
                   ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU


Başvuru Tarihleri : 30 Eylül 2009 – 20 Ekim 2009
Adı – Soyadı
E-posta
Telefon
Öğrenci No
Öğrenim Durumu

Enstitü /Fakülte /MYO

Anabilim Dalı /Bölüm / Program

Sınıf / Dönemi
Not Ortalaması (Trasnskript Genel Not Ortalaması
yazılacak)
Gidilecek Yükseköğretim Kurumu
Değişime Katılacağı Dönem
                              1.  2 adet Transkript
                              2.  Başvurduğunuz programın öğrenim dili yabancı bir
Ekler
                                dil ise, dil düzeyinizi gösteren belge
                              3.  2 adet fotoğraf
Tarih ve İmza

Not: Başvuru Formu ve Eklerini Bölüm Farabi Koordinatörlüğüne teslim ediniz.

                                                  6
  ADÜ Öğrencisi Olmak
  Öğrencinin Alttan Bekleyen BaĢarısız Ders Sayısı Ģimdiye kadar
  almıĢ olduğu toplam ders sayısının %15 inden fazla olmamalı ?
  Disiplin Cezası AlmamıĢ Olmak (Ġlgili Öğrenci ĠĢleri Bürosundan
  Disiplin Cezası almadığına dair OBĠS ten alınan yazı ile)
  Ağırlıklı Not Ortalaması (Güncel transkript esas alınır.)
  En Az (Lisans >= 2.00/4.00 ya da 70/100 ve yüksek Lisans veya
  doktora >= 2,5/4,00 ya da 75/100 )


                               7
  Aday Öğrenci BaĢvuru Formu” (Öğrenci tarafından doldurulacak)
  * BaĢvuru Formlarını ilgili internet adresinden
  (http://idari.adu.edu.tr/farabi), Fakülte/YO/MYO -Birim
  koordinatörlerinden veya öğrenci iĢlerinden temin edilebilir.

  2 Güncel Transkript
  2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  1 Adet Öğrenci Belgesi

  BaĢvuru Belgelerini Birim/ Bölüm Koordinatörlerine veya Farabi
  Ofisine teslim edebilirler.
  BaĢvuru koĢullarına uyan ve baĢvuru belgeleri incelenerek uygun
  olduğu kabul edilen öğrenciler son baĢvuru tarihinden sonra bir hafta
  içersinde belirlenerek Farabi web sayfasından duyurulacaktır.

                                8
  Önce Birim Koordinatörleriyle irtibata geçmeli.

  Aday Öğrenci baĢvuru formları öğrenciler tarafından doldurulması

  Formların birim koordinatörleri tarafından değerlendirilmesi

  BaĢvuruda bulunan, baĢarılı ve baĢarısız adayların tamamını içeren
  listenin Kurum koordinatörlüğüne teslimi

  Ön elemeyi geçen aday öğrencilere sonucun bildirilmesi

  Öğrencilerin gerekli diğer evraklarını tamamlaması


                                  9
  Gerekli diğer evrakların doldurulması

  › Öğrenci baĢvuru formu
  › Öğrenci Bilgi formu
  › Öğrenim protokolü (3 adet)
  › Öğrenci yükümlülük sözleĢmesi
  › Öğrenci beyannamesi


  Öğrencinin öğrenim protokolünde seçtiği derslerin denkliklerinin ilgili
  akademik birimin (Yüksekokul, Enstitü, Fakülte) Yönetim Kurulu
  tarafından onaylanması


                                10
o  PROTOKOL;

o  Öğrencilerin; kredilere dayalı ders yükleri kayıtlı oldukları
  yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders
  yükünden daha az olamaz.

o  DeğiĢimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır.

o  Yükseköğretim kurumlarının imzaladıkları protokolde mutabık
  kalınması Ģartıyla, AKTS kredilendirme sistemi de esas alınabilir.

  o Gidilen kurumda alacağı dersler ve kredileri açıkça belirtilir.
  o Gönderen yükseköğretim kurumu da bu protokolle alınan ve alınacak derslerin
   kabul edildiğini taahhüt eder.


                                    11
  Ders denklikleri tamamlanan öğrenci listelerinin Farabi Kurum
  ofisine bildirilmesi ve ofis tarafından gidilecek kurumların ofislerine
  bu listelerin iletilerek Katılım Belgelerinin alınması

  “Farabi öğrencisi” olmaya hak kazanan öğrencilerimizin birim
  koordinatörlerinin yönlendirmesiyle ADÜ Rektörlük Farabi
  Koordinatörlüğüne bizzat ulaĢması

  Katılım belgesi olan öğrencilerin listelerinin YÖK’e iletilmesi

         2009-2010 Bahar dönemi için son tarih
               06/10/2009

                                 12
AD-SOYAD:                                           CEP TEL:
               GĠTMEDEN YAPILACAKLAR LĠSTESĠ TASLAĞI
ĠLGĠ YAZISI
ADAY ÖĞRENCĠ BAġVURU FORMU
ÖĞRENCĠ BAġVURU FORMU ( 2 ADET )
ÖĞRENCĠ BĠLGĠ FORMU
FARABĠ DEĞĠġĠM PROGRAMI ÖĞRENCĠ YÜKÜMLÜLÜK SÖZLEġMESĠ
ÖĞRENĠM PROTOKOLÜ ( 3 ADET )
NOT ÇĠZELGESĠ (TRANSKRĠPT) (2 ADET)
YABANCI DĠL DÜZEYĠNĠ GÖSTERĠR BELGE (GĠDĠLECEK KURUMDA EĞĠTĠM KISMEN VEYA TAMAMEN
YABANCI DĠLDE ĠSE)
2 ADET FOTOGRAF
YÜKSEKLĠSANS / DOKTORA ÖĞRENCĠLERĠ ĠÇĠN GÖREVLENDĠRME YAZILARI

ÖĞRENĠM ANLAġMASI (1.DÖNEM )             F         O   AKTS:..............
BĠRĠMLERE GÖNDERME TARĠH1:...................  TARĠH 2:....................  TARĠH 3:.................
ĠMZALAR TAM OLARAK GÖNDERME           TARĠH 1:..................

ÖĞRENĠM ANLAġMASI (2.DÖNEM )             F         O    AKTS:..............
BĠRĠMLERE GÖNDERME TARĠH1:...................  TARĠH 2:....................  TARĠH 3:..................
ĠMZALAR TAM OLARAK GÖNDERME           TARĠH 1:...................
ÖĞRENCĠ KATILIM BELGESĠ

              DÖNDÜKTEN SONRA YAPILACAKLAR
DEĞĠġĠME GĠDĠLEN EĞĠTĠM KURUMUNDAN ALINAN TRANSCRĠPT ( 1. DÖNEM )            AKTS:..............
DEĞĠġĠME GĠDĠLEN EĞĠTĠM KURUMUNDAN ALINAN TRANSCRĠPT ( 2. DÖNEM )   AKTS:..............
ÖĞRENCĠ NĠHAĠ RAPORU
ĠMZALAR TAM OLARAK GÖNDERME                    TARĠH1:.......................
NOT:
                                                  13
  Öğretim üyesi gitmek istediği kurum ile sözel mutabakat sağladıktan
  sonra bir dilekçe ile kendi kurumuna baĢvurmalı 

  Gereken formların eksiksiz doldurulması ( ders adı, haftalık ders saati,
  vb.) ve ilgili akademik birimin (Yüksekokul, Enstitü, Fakülte) Yönetim
  Kurulu tarafından onay kararı ile kurum koordinatörlüğüne teslimi

  › Öğretim üyesi hareketlilik programı formu
  › Öğretim üyesi bilgi formu 


  Farabi Kurum ofisine iletilen formların gidilecek kurumların ofislerine
  iletilerek Öğretim üyesinin görevlendirilmesinin uygun bulunduğunu
  belirtir belgenin alınması

  Onayı olan   öğretim  üyelerinin  listelerinin  YÖK’e    iletilmesi
  (6/10/2009)                          14
 ÖĞRENCĠ

 Öğrenci kendi kurumunda eğitim dönemi başında mutlaka kayıt
yaptırmalı ve harç ücretini yatırmalıdır.

 Gitmeden kurum koordinatörlüğüne gittiğini bildirmelidir.

 ÖĞRETĠM ÜYESĠ

 Öğretim üyesi kendi kurumundan görevlendirme yazısını teslim
almalıdır.
                               15
 Öğrencinin öğrenim protokolünde seçtiği derslerde herhangi bir
değişiklik olması halinde; yeni ders programının eğitim dönemi başladıktan
30 gün içerisinde yeniden düzenlenerek öğrencinin kurumuna sunulması
ve denkliklerinin ilgili akademik birimin (Yüksekokul, Enstitü, Fakülte)
Yönetim Kurulu tarafından onaylanması gereklidir.
                                 16
  DeğiĢim Programından yararlanan öğrencilerin baĢarılı oldukları dersler,
  kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının ders çizelgelerinde
  (transkript) yazılı olarak belirtilir

  Öğrenci “ÖĞRENCĠ NĠHAĠ RAPORU” doldurularak kendi yükseköğretim
  kurumuna teslim eder.

  Öğretim üyesinin “ÖĞRETĠM ÜYESĠ FARABĠ KATILIM BELGESĠ” gidilen
  kurum tarafından doldurularak kendi kurumuna yollanır.
                                 17
  Gelen Öğretim Üyesi
  › Prof. Dr. Ümran Sevil     Ege Üniversitesi →SYO
  › Prof. Dr. Erden ÜNLÜ      SDÜ → ĠĠBF, Sosyal Hizmet Bl.

  Giden Öğretim Üyesi
  › Yrd. Doç. Dr. Ġrade ABASSOVA  Eğitim Fak. →Van 100.Yıl
                   Üniv., Güzel Sanatlar Bl.
                            18
  Gelen Öğrenci
  › Oktay Kılınç   SDÜ, Senirkent MYO → AMYO (Mak. Res. Konstrüksiyon Bl.)
  › Tahir Dinçel   SDÜ, Teknik Bilimler MYO → AMYO (Elektrik Bl.)
  › Durdu Horan   SDÜ, ĠĠBF, Kamu Yönetimi B. → ĠĠBF, Kamu Yönetimi Bl.
  › Betül Turgut   Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Ziraat Müh → Ziraat Fak. Ziraat Mh.
  › Serdar Berber  SDÜ, Fen-Ed. Fak, Arkeoloji Bl. → Fen-Ed. Fak, Arkeoloji B.


  Giden Öğrenci
  › Gamze Erükçü   ĠĠBF, Sosyal Hizm. B. → BaĢkent Üniv. Sağlık Bilimleri Fak.
                         Sosyal Hizm. Bl.

  ›  Burcu Öztürk  ĠĠBF, Sosyal Hizm. B. → BaĢkent Üniv. Sağlık Bilimleri Fak.
                         Sosyal Hizm. Bl.
  › Gizem Nas    ĠĠBF, ĠĢletme B.  → Anadolu Üniv. ĠĠBF, ĠĢletme Bl.


                                    19
  YazıĢmalardaki gecikmeler (Kurumlar arası ve/veya kurum içi)

  Uygulama basamaklarının henüz tam düzene oturmamıĢ olması

  Öğrencilere FARABĠ tanıtımının istenilen düzeyde yapılamamıĢ
  olması

  Ders denklerinin sağlanmasındaki güçlükler

  Öğretim üyelerine ödenecek ders ücretlerinin miktarında süreç
  içerisinde YÖK tarafından değiĢiklikler
    Ġlk Duyuru : Ders yükü = 0, Ders Ücreti * girelen ders saati / hafta
    Son Hal  : 10 saat ders yükü, Ders Ücreti * max. 6 saat/ hafta  Gelen öğrencilerin eğitim alacakları birimlere baĢvurularında
  karĢılaĢtıkları bazı güçlükler
                                       20
  Birim koordinatörlerimizin ve öğrenci iĢlerinde görevli personelimizin
  özverili ve uyumlu çalıĢması
  Birimler arası iyi diyaloglar kurulmuĢ olması
  ADÜ web sayfasından ilgili birimlerin duyuru ve değiĢikliklerden
  anında bilgi sahibi olması
                                21
   2009-2010 Bahar dönemi ( 2. yarıyıl ) talepleri

BaĢvuru      15 Eylül 2009

Seçim süreci   21 Ekim-1 Kasım 2009

YÖK’e iletme   6 Kasım 2009
                         22
TEŞEKKÜRLER
Tel: 218 2000 (1323)
         23

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:37
posted:12/8/2011
language:Turkish
pages:23