Sayfa1 by y00syRb8

VIEWS: 0 PAGES: 110

									                          Ġ.Ü. Edebiyat Fakültesi 2009-2010 Bahar Dönemi Bütünleme Programı
                                                 . Uygulama
                                    . Zor./Seç.
                                                       . Toplam
                                           . Teorik
                               Yarıyıl
                                                             Gün
Bölüm / Anabilim Dalı          Dersin Adı                                        Gün      Yer      Saat

Urdu Dili ve Edebiyatı  Manzum Metinler II          6     Z      2            2        16/06/2010    460    13:15-13:55

Urdu Dili ve Edebiyatı  Manzum Metinler IV          8     Z      2            2        16/06/2010    460    14:00-14:40

Urdu Dili ve Edebiyatı  Urduca Kolay Metinler II       2     Z      2            4        16/06/2010   417 A    11:00-11:40

Urdu Dili ve Edebiyatı  Urducadan Türkçeye Çeviri II     4     Z      4            4        16/06/2010   417 A    11:45-12:25

              Tiyatro Akımları 2
Tiyatro EleĢtirmenliği ve Dramaturji              6     Z      4            4     4  6/17/2010    264    09:00-11:30

              Reji ve Oyunculuk Kuramları 2
Tiyatro EleĢtirmenliği ve Dramaturji              8     Z      2            2     4  6/17/2010    264    13:15-14:30

Urdu Dili ve Edebiyatı  Urduca Dilbilgisi II         4     Z      4            4        17/06/2010    366    13:15-13:55

Urdu Dili ve Edebiyatı  Urduca Dilbilgisi IV         6     Z      4            4        17/06/2010    366    14:00-14:40

Urdu Dili ve Edebiyatı  Urduca Yazı ve Ġmla II        2     Z      2            2        17/06/2010   417 A    11:00-11:40

Urdu Dili ve Edebiyatı  Urduca Yazma Bilgisi II        4     Z      4            4        17/06/2010   417 A    11:45-12:25

Urdu Dili ve Edebiyatı  Urdu Edebiyat Tarihi II        8     S      3            2        17/06/2010   417 A    12:30-13:10

Felsefe          Tanzimattan Günümüze Türk DüĢüncesi 8      Z      2            2     4  6/17/2010   Amfi 3    10:15-11:40

Psikoloji         Nörolojik Psikoloji          6     S      2                 1  6/17/2010    CTF    14:30-16:10

Psikoloji         ÇatıĢma Yönetimi           8     S      2                 4  6/17/2010   Ġktisat/ 22  09:00-11:00

              Keramikte Tümleme Yöntemleri
TaĢınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü     2     Z      1      4      3     4  6/17/2010  Keramik Lab 09:30-12:30
              Kazılarda Koruma
TaĢınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü          2  Z  2    2  4  6/17/2010  Keramik Lab  14:45-15:45

Almanca Mütercim Tercümanlık (Temel)
           Ek Dil                        2  Z  2  4  4  2  17/06/2010   Y.D.B.   10:00-11:30

Arkeoloji         YontmataĢ Teknolojisi              2  Z  2    2  5  6/18/2010    104    10:15-10:55

Arkeoloji         YontmataĢ Teknolojisi              2  Z  2    2  5  6/18/2010    104    11:00-11:40

Sosyoloji         Bilgi Sosyolojisi                8  Z  2    2  5  6/18/2010    201    14:00-15:00

Sosyoloji         Endüstri Sosyolojisi              8  Z  2    2  5  6/18/2010    201    14:00-15:00

Sosyoloji         Toplum Tarihi Semineri II            8  S  2    2  5  6/18/2010    201    14:00-15:00

Sosyoloji         Türk Sosyologları ve Eserleri II        6  Z  2    2  4  6/18/2010    201    14:00-15:00

Sosyoloji         Türkiye Sosyolojisi Semineri II (IV)      4  Z  2    2  4  6/18/2010    201    14:00-15:00

Psikoloji         Sosyal Psikolojide AraĢtırmalar II       8  S  2      5  6/18/2010    231    09:30-10:10

Psikoloji         Sosyal Psikolojide AraĢtırmalar II       8  S  2      5  6/18/2010    231    10:15-10:55

Psikoloji         Sosyal Psikolojide AraĢtırmalar II       8  S  2      5  6/18/2010    231    11:00-11:40

Psikoloji         Ebeveyn Olma ve Çocuk YetiĢtirme Tutumları S
                                6         2      5  6/18/2010    233    08:45-09:25

Psikoloji         Ebeveyn Olma ve Çocuk YetiĢtirme Tutumları S
                                6         2      5  6/18/2010    233    09:30-10:10

Sanat Tarihi        Bizans Mimarlığı II               4  Z  2    2  5  6/18/2010    233    11:45-13:55

Sanat Tarihi        Bizans Anıtları Semineri            4  S  1  2  2  5  6/18/2010    233    11:45-13:55

              Tiyatro EleĢtirisi 2
Tiyatro EleĢtirmenliği ve Dramaturji                    4  Z  4    4  5  6/18/2010    264    09:00-11:00

              Tiyatro EleĢtirisi Kuramları 4
Tiyatro EleĢtirmenliği ve Dramaturji                    8  S  4    4  5  6/18/2010    264    14:45-15:30

Tarih           Yeniçağ Osmanlı Tarihinin ArĢiv Kaynakları II  8  S  2    2  5  6/18/2010    307    08:45-09:25

Tarih           Yeniçağ Osmanlı Tarihinin ArĢiv Kaynakları II  8  S  2    2  5  6/18/2010    307    09:30-10:10
Tarih          Eskiçağda Pers,Parth,Sasani Tarihi II  6  S  2      2  5  6/18/2010  307  10:15-10:55

Tarih          Eskiçağda Pers,Parth,Sasani Tarihi II  6  S  2      2  5  6/18/2010  307  11:00-11:40

Tarih          Roma Ġmparatorluk Tarihi        8  S  2      2  5  6/18/2010  307  11:45-12:25

Tarih          Roma Ġmparatorluk Tarihi        8  S  2      2  5  6/18/2010  307  12:30-13:10

Tarih          M.Ö. 8-4. Yüyıllarda Akdeniz, Ege ve Anadolu Tarihi II
                                8  S  2      2  5  6/18/2010  307  14:45-15:25

Tarih          M.Ö. 8-4. Yüyıllarda Akdeniz, Ege ve Anadolu Tarihi II
                                8  S  2      2  5  6/18/2010  307  15:30-16:10

Tarih          Osmanlı Medeniyeti Tarihi Semineri II  8  ZS  2      2  5  6/18/2010  321  11:45-12:25

Tarih          Osmanlı Medeniyeti Tarihi Semineri II  8  ZS  2      2  5  6/18/2010  321  12:30-13:10

Türk Dili ve Edebiyatı  Divan ġiiri Metin ġerhi         4  S  2          6/18/2010  328  10:15-11:40

Fars Dili ve Edebiyatı  Çince II                4  1  1    1  1  1  6/18/2010  366  11:00-11:40

Coğrafya         Türkiye Jeomorfolojisinde Neotektonik 8   S  2      2  5  6/18/2010  367  09:30-10:10

Coğrafya         Türkiye'de Alternatif Enerji Kaynak.  6  S  2      2  5  6/18/2010  367  11:00-11:40

Coğrafya         Siyasi Coğrafyaya Etki Eden Amiller   8  Z  2      2  5  6/18/2010  367  11:45-12:25

Coğrafya         Akdeniz Bölgesi Coğrafyası       8  Z  2      2  5  6/18/2010  367  13:15-13:55

Tarih          Eski Batı Semineri II          8  ZS      2  2  5  6/18/2010  404  13:15-13:55

Tarih          Eski Batı Semineri II          8  ZS      2  2  5  6/18/2010  404  14:00-14:40

Tarih          Nümismatik Semineri II         8  ZS      2  2  5  6/18/2010  405  15:30-16:10

Tarih          Nümismatik Semineri II         8  ZS      2  2  5  6/18/2010  405  16:15-16:55

              20.yy
ÇağdaĢ Yunan Dili ve Edebiyatı Yunan Öyküsü           8  Z  T        2  6/18/2010  417  08:45-10:10

Alman Dili ve Edebiyatı 20. YY. Alman Edebiyatı Metinleri    8            1  6/18/2010  418  09:30-10:55
            Uzmanlık
Fransızca Mütercim Tercümanlık Bilgisi ve Çevirisi 2 (A/B Alanı)
                                8  S  2  2  3  3  6/18/2010  419  14:00-15:00

Fransız Dili ve Edebiyatı Fransızca Dilbilgisi II       4  Z  4    4  5  6/18/2010  420  10:15-10:55

Fransız Dili ve Edebiyatı Fransızca Dilbilgisi II       4  Z  4    4  5  6/18/2010  420  10:15-10:55

Fransız Dili ve Edebiyatı Fransız Edebiyat Tarihine GiriĢ   2  Z  2    2  5  6/18/2010  420  11:00-11:40

Fransız Dili ve Edebiyatı Dilbilim Semineri II        8  Z  4    4  5  6/18/2010  420  11:00-11:40

Fransız Dili ve Edebiyatı Fransız Edebiyat Tarihine GiriĢ   2  Z  2    2  5  6/18/2010  420  11:00-11:40

Fransız Dili ve Edebiyatı Dilbilim Semineri II        8  Z  4    4  5  6/18/2010  420  11:00-11:40

            Uzmanlık
Fransızca Mütercim Tercümanlık Bilgisi ve Çevirisi 2 (C Alanı) 8  S  2  2  3  6  6/18/2010  420  13:15-13:55

            Fransız
Fransızca Mütercim Tercümanlık Yazını ve Uygarlığı 2     2  Z  2    2  2  6/18/2010  420  14:00-14:40

            Temel
Fransızca Mütercim Tercümanlık Çeviri Becerileri 2 (yazılı)  4  Z  2  2  3  1  6/18/2010  420  14:45-15:25

            Temel
Fransızca Mütercim Tercümanlık Çeviri Becerileri 2 (sözlü)  4  Z  2  2  3  1  6/18/2010  420  15:30-16:10

Ġspanyol Dili ve Edebiyatı Ek Dil Temel (Ġspanyolca)     2  S  4    4  2  6/18/2010  421  11:00-12:00

Ġtalyan Dili ve Edebiyatı Ġtalyanca Dil Uygulamaları 2    4  Z  4        6/18/2010  422  10:00-11:00

Ġtalyan Dili ve Edebiyatı Ġtalyanca Metin Çözümlemesi     4  Z  4        6/18/2010  422  11:30-12:30

Ġtalyan Dili ve Edebiyatı Ġtalyan Edebiyat Tarihi 2      6  Z  4        6/18/2010  422  13:00-14:00

Ġtalyan Dili ve Edebiyatı Ġtalyan Öyküsü           8  Z  4        6/18/2010  422  14:30-15:30

Ġtalyan Dili ve Edebiyatı Ġtalyan Edebiyat Tarihi 4      8  Z  4        6/18/2010  422  16:00-17:00

             Uzmanlık Bilgisi ve Çevirisi IIA
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık                6  S  2  2  3  5  6/18/2010  433  13:15-16:10

Rus Dili ve Edebiyatı   Rusça Temel Dilbilgisi 2      2  Z  4    4  5  6/18/2010  457  10:30-11:10

Rus Dili ve Edebiyatı   Rusça Dilbilgisi 2         4  Z  4    4  5  6/18/2010  457  11:20-12:00
Rus Dili ve Edebiyatı  Rusça Morfoloji 2            6  Z  4    4  5  6/18/2010   457   12:10-12:50

           ÇağdaĢ
Almanca Mütercim Tercümanlık Alman Yazını             2  Z  2  0  2  4  6/18/2010   460   11:45-12:25

           ÇağdaĢ
Almanca Mütercim Tercümanlık Alman Yazını             2  Z  2  0  2  4  6/18/2010   460   12:30-13:10

Sanat Tarihi       Monografi Değerlendirmeleri II      8  S  2  4  4  5  6/18/2010   716   14:00-15:25

Urdu Dili ve Edebiyatı  Osmanlı Hindistan ĠliĢkileri II     6  S  2    2    18/06/2010  417 A   14:45-15:25

Urdu Dili ve Edebiyatı  Pakistan Tarihi             2  S  2    2    18/06/2010  417 A   15:30-16:10

Tarih          Osmanlıca Metin ve Gramer II (I. Grup)  2  Z  2    2  5  6/18/2010  Amfi 1  10:15-10:55

Tarih          Osmanlıca Metin ve Gramer II (I. Grup)  2  Z  2    2  5  6/18/2010  Amfi 1  11:00-11:40

            Çeviri
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Çözümlemesi             4  S  T    2  5  6/18/2010  Amfi 1  12:30-13:10

            Azınlık
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Kültürü ve Edebiyatı 2       8  Z  T    4  5  6/18/2010  Amfi 1  13:15-13:55

            Azınlık
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Kültürü ve Edebiyatı 2       8  Z  T    4  5  6/18/2010  Amfi 1  14:00-14:40

Tarih          Yakınçağ Tarihine GiriĢ         2  Z  2    2  5  6/18/2010  Amfi 1  14:45-15:25

Tarih          Yakınçağ Tarihine GiriĢ         2  Z  2    2  5  6/18/2010  Amfi 1  15:30-16:10

Tarih          YükseliĢ Devri Osmanlı Tarihi      4  Z  2    2  5  6/18/2010  Amfi 10  10:15-10:55

Tarih          YükseliĢ Devri Osmanlı Tarihi      4  Z  2    2  5  6/18/2010  Amfi 10  11:00-11:40

Felsefe         ModernleĢme Döneminde Türkiye'de Bilim
                               8    Z  2    2  5  6/18/2010  Amfi 10  11:45-13:10

Türk Dili ve Edebiyatı  Metin ġerhi II (Çift)          8  Z  2        6/18/2010  Amfi 10  14:45-16:10

Türk Dili ve Edebiyatı  Metin ġerhi II (Tek)           8  Z  2        6/18/2010  Amfi 10  14:45-16:10

Türk Dili ve Edebiyatı  Osmanlı Türkçesine GiriĢ 2 (Çift)    2  Z  4        6/18/2010  Amfi 10  16:15-17:40

Türk Dili ve Edebiyatı  Osmanlı Türkçesine GiriĢ 2 (Tek)     2  Z  4        6/18/2010  Amfi 10  16:15-17:40
Sanat Tarihi       EleĢtiri ve Yöntem II          4  Z  1  2  2  5  6/18/2010  Amfi 11  12:30-13:10

Sanat Tarihi       Bizans Sanatı II            6  Z  2    2  5  6/18/2010  Amfi 11  14:00-15:25

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Kısa Öykü                4  S  4    4    18/06/2010  Amfi 2  10:15-10:55

           Çeviri
Almanca Mütercim Tercümanlık Amaçlı Metin Çözümlemesi II     2  Z  2  0  2  5  18/06/2010  Amfi 6  10:15-11:40

Alman Dili ve Edebiyatı Disiplinlerarası ÇalıĢmalar 2       6          1  6/18/2010  Amfi 2  11:45-13:10

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Ġngilizce Metin Ġnceleme        2  Z  4    4    18/06/2010  Amfi 2  13:15-13:55

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı 18. yüzyıl Ġngiliz Yazını        4  Z  4    4    18/06/2010  Amfi 2  14:00-14:40

Sanat Tarihi       Teknik Resim ve Rölöve I        2  Z  1  2  2  5  6/18/2010  Amfi 3  10:15-11:40

Psikoloji         Sosyal Psikolojiye GiriĢ II       4  Z  3      5  6/18/2010  Amfi 3  11:45-12:25

Psikoloji         Adli Psikoloji             6  S  2      5  6/18/2010  Amfi 3  11:45-12:25

Psikoloji         Sosyal Psikolojiye GiriĢ II       4  Z  3      5  6/18/2010  Amfi 3  12:30-13:10

Psikoloji         Adli Psikoloji             6  S  2      5  6/18/2010  Amfi 3  12:30-13:10

Psikoloji         Sosyal Psikolojiye GiriĢ II       4  Z  3      5  6/18/2010  Amfi 3  13:15-13:55

Coğrafya         Kurak ve Yarıkurak Ziraat Coğr.     4  Z  2    2  5  6/18/2010  Amfi 4  09:30-10:10

Psikoloji         Sosyal Psikolojiye GiriĢ II (paralel)  6  S  3      5  6/18/2010  Amfi 6  14:00-14:40

Coğrafya         Kırsal Mekan Organizasyonu       6  S  2    2  5  6/18/2010  Amfi 4  12:30-13:10

Prehistorya        Anahatlarıyla Tarihöncesi Dönemler   2  Z  3    3  5  6/18/2010  Amfi 4  13:15-13:55

Prehistorya        Anahatlarıyla Tarihöncesi Dönemler   2  Z  3    3  5  6/18/2010  Amfi 4  14:00-14:40

Prehistorya        Anahatlarıyla Tarihöncesi Dönemler   2  Z  3    3  5  6/18/2010  Amfi 4  14:45-15:25

Türk Dili ve Edebiyatı  Seyirlik Halk Oyunları ve Diğer Verimler 6  Z  2        6/18/2010  Amfi 5  10:15-11:40
Tarih           MeĢrutiyet Dönemi Osmanlı Tarihi II   8  Z  2    2  5  6/18/2010   Amfi 5    11:45-12:25

Tarih           MeĢrutiyet Dönemi Osmanlı Tarihi II   8  Z  2    2  5  6/18/2010   Amfi 5    12:30-13:10

Psikoloji         Psikolojiye GiriĢ II (Paralel)     6  S  3    3  5  6/18/2010   Amfi 5    13:15-13:55

Psikoloji         Psikolojiye GiriĢ II (Paralel)     6  S  3    3  5  6/18/2010   Amfi 5    14:00-14:40

Alman Dili ve Edebiyatı Alman Edebiyatında ÇağdaĢ Akımlar 2    6          1  6/18/2010   Amfi 5    14:45-15:25

Psikoloji         Sosyal Psikolojiye GiriĢ II (paralel)  6  S  3      5  6/18/2010   Amfi 6    14:45-15:25

           Çeviri
Almanca Mütercim Tercümanlık Amaçlı Metin Çözümlemesi II      2  Z  2  0  2  5  18/06/2010   Amfi 7    10:15-11:40

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı 19. yüzyıl Ġngiliz ġiiri         6  Z  4    4    18/06/2010   Amfi 7    11:45-12:25

Psikoloji         Psikolojiye GiriĢ II          2  Z  2      5  6/18/2010   Amfi 8    08:45-09:25

Psikoloji         Psikolojiye GiriĢ II          2  Z  2      5  6/18/2010   Amfi 8    09:30-10:10

Arkeoloji         Türkiye'nin Neolitik Çağ Arkeolojisi  6  S  2    2  5  6/18/2010   Amfi 8    14:45-15:25

Arkeoloji         Türkiye'nin Neolitik Çağ Arkeolojisi  6  S  2    2  5  6/18/2010   Amfi 8    15:30-16:10

Coğrafya          ġehirlerin YerleĢim Düzenleri      6  Z  2    2  5  6/18/2010   Amfi 9    14:00-14:40
                                                     Kitaplık
             Geç Uruk
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Öncesi Mezopotamya Arkeolojisi
                                2    Z  3    3  5  6/18/2010    112    11:00-11:40
                                                     Kitaplık
             Malzeme
Protohistorya ve Önasya ArkeolojisiÇalıĢması(Çanak Çömlek)     2  Z  2    2  5  6/18/2010    112    16:15-16:55

Alman Dili ve Edebiyatı Edebiyat Çevirisi 4            8          1  6/18/2010  Kitaplık 418  13:15-14:40

Ġngilizce Mütercim Tercümanlık Almanca (Temel)
             Ek Dil                  2  Z  2  4  6  2  6/18/2010   Y.D.B.    10:00-11:00

             Avrupa
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık Birliği               4  S  3  0  3  5  6/18/2010   Y.D.B.    10:00-11:00

           Avrupa
Almanca Mütercim Tercümanlık Birliği                4  S  3  0  3  5  18/06/2010   Y.D.B.    10:00-11:30

           Ek Dil
Almanca Mütercim Tercümanlık (Uygulamalı Çeviri Türleri)      8  Z  1  2  2  4  18/06/2010   Y.D.B.    10:00-11:30
           Ek Dil
Almanca Mütercim Tercümanlık ( Dil ve Kültür)          6  Z  2  2  3  5  18/06/2010  Y.D.B.   13:00-14:30

           Ek Dil
Almanca Mütercim Tercümanlık (Dil Alanları)           4  Z  2  4  4  2  18/06/2010  Y.D.B.   14:00-15:30

            Ek Dil
Fransızca Mütercim Tercümanlık (Temel) Ġngilizce         2  Z  2  4  4  2  6/18/2010 Yabancı Diller 10:00-11:00

            Ek Dil
Fransızca Mütercim Tercümanlık (Dil Alanları)Ġngilizce      4  Z  2  4  4  4  6/18/2010 Yabancı Diller 10:00-11:00

            Avrupa
Fransızca Mütercim Tercümanlık Birliği              4  Z  3    3  8  6/18/2010 Yabancı Diller 12:00-13:00

TaĢınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
              Malzeme Bilgisi            2  Z  2    2  5  6/18/2010   Z-02   11:00-12:00

Arkeoloji         Tarihöncesi Kaynak Değerlendirme    6  S  2    2  1  6/21/2010   104    10:15-10:55

Arkeoloji         Tarihöncesi Kaynak Değerlendirme    6  S  2    2  1  6/21/2010   104    11:00-11:40

Felsefe          Cumhuriyet Türkiyesinde Bilim Kurumları
                                8   S  2    2  1  6/21/2010   201    10:15-11:40

Sosyoloji         ÇağdaĢ Sosyolojinin Sorunları (Paralel) 8  S  2    2  1  6/21/2010   201    13:15-13:55

Sosyoloji         Toplumsal Hareketler AraĢtırmaları   8  S  3    3  4  6/21/2010   201    14:00-14:40

Sosyoloji         XX. Yüzyıl Sorunları          8  S  2    2  4  6/21/2010   201    14:00-14:40

Latin Dili ve Edebiyatı  Roma DüĢünce Tarihi II         5  Z  2    2  4  6/21/2010   203    10:15-10:55

Latin Dili ve Edebiyatı  Roma DüĢünce Tarihi II         5  Z  2    2  4  6/21/2010   203    11:00-11:40

Ġspanyol Dili ve Edebiyatı Ġsp.Dil Uygulamaları 2        2  Z  4    4  3  6/21/2010   233    13:30-14:30

Sosyoloji         Sosyoloji Tarihi II          4  Z  2    2  3  6/21/2010   258    09:30-10:30

Sosyoloji         Türkiye Sosyolojisi Semineri IV    6  Z  2    2  1  6/21/2010   258    09:30-10:30

Sosyoloji         Sosyolojide Ġhtisas Semineri II    8  Z  2    2  2  6/21/2010   258    14:45-15:45

Sosyoloji         Türkiye Sosyolojisi Semineri II    4  Z  2    2  1  6/21/2010   258    14:45-15:45

Sosyoloji         Türkiye Sosyolojisi Semineri IV    6  Z  2    2  1  6/21/2010   258    14:45-15:45
              Uygulamalı
Tiyatro EleĢtirmenliği ve Dramaturji Dramaturji ÇalıĢmaları 2  4  Z  4    4  1  6/21/2010  264  09:30-11:30

Tiyatro EleĢtirmenliği ve Dramaturji ve Dramaturji 2
              Sahneleme               6  Z  4    4  1  6/21/2010  264  12:00-14:00

Tarih          Yeniçağ Osmanlı Tarihi Metinleri II   4  S  2    2  1  6/21/2010  307  10:15-10:55

Tarih          Yeniçağ Osm. Tarihi Yazma Eserleri ve ArĢiv Belgeleri II
                                6  S  2     2  1  6/21/2010  307  10:15-10:55

Tarih          Yeniçağ Osmanlı Tarihi Metinleri II   4  S  2    2  1  6/21/2010  307  11:00-11:40

Tarih          Yeniçağ Osm. Tarihi Yazma Eserleri ve ArĢiv Belgeleri II
                                6  S  2     2  1  6/21/2010  307  11:00-11:40

Tarih          Ġlk Müslüman Türk Devletleri II     4  S  2    2  1  6/21/2010  307  11:45-12:25

Prehistorya       Tarihöncesi Kültür Evrimi (Ortak)    2  Z  2    2  4  6/21/2010  307  11:45-12:25

Tarih          Ġlk Müslüman Türk Devletleri II     4  S  2    2  1  6/21/2010  307  12:30-13:10

Tarih          Türkiye Selçukluları II         6  S  2    2  1  6/21/2010  307  12:30-13:10

Prehistorya       Tarihöncesi Kültür Evrimi (Ortak)    2  Z  2    2  4  6/21/2010  307  12:30-13:10

Tarih          Türkiye Selçukluları II         6  S  2    2  1  6/21/2010  307  13:15-13:55

Arkeoloji        Protohistorik Çağ'da Anadolu      6  S  2    2  1  6/21/2010  310  10:15-10:55

Arkeoloji        Protohistorik Çağ'da Anadolu      6  S  2    2  1  6/21/2010  310  10:15-10:55

Arkeoloji        Klasik Dönem M.Ö 5.Yüzyıl Mimarlığı 6    S  2    2  1  6/21/2010  310  15:30-16:10

Arkeoloji        Klasik Dönem M.Ö 5.Yüzyıl Mimarlığı 6    S  2    2  1  6/21/2010  310  16:15-16:55

             Roma
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı ve Geç Antikçağ Yunan Ed. II    8  Z  1    1  1  6/21/2010  345  12:30-13:10

Arkeoloji        Önasya Arkeolojisi'nde Yayın Ġncelemesi 8  S  3    3  1  6/21/2010  345  14:45-15:25

Arkeoloji        Önasya Arkeolojisi'nde Yayın Ġncelemesi 8  S  3    3  1  6/21/2010  345  15:30-16:10

Arkeoloji        Önasya Arkeolojisi'nde Yayın Ġncelemesi 8  S  3    3  1  6/21/2010  345  16:15-16:55
Arap Dili ve Edebiyatı   Arapça yazılı Anlatım II         2  Z  1  2  3  1  6/21/2010  366  10:15-10:55

Arap Dili ve Edebiyatı   Klasik Manzum Metinler II        6  S  2    2  1  6/21/2010  366  10:15-10:55

Arap Dili ve Edebiyatı   Türkçe Arapça-Çeviri II         2  Z  2    2  1  6/21/2010  366  11:00-11:40

Arap Dili ve Edebiyatı   Türkçe-Arapça Çeviri IV         4  Z  2    2  1  6/21/2010  366  11:45-12:25

Arap Dili ve Edebiyatı   Arapça Yazılı Anlatım IV         4  Z  1  2  3  1  6/21/2010  366  12:30-13:10

Arap Dili ve Edebiyatı   Arapça Modern Metinler IV        8  Z  2    2  1  6/21/2010  366  13:15-13:55

Arap Dili ve Edebiyatı   ÇağdaĢ Arap Edebiyatı (Seminer) II    8  Z  1  2  3  1  6/21/2010  366  13:15-13:55

Urdu Dili ve Edebiyatı   Urduca Modern Metinler IV        8  Z  2    2    6/21/2010  366  14:00-14:40

Coğrafya          Harita Bilgisi Uygulamaları       2  Z  2    2  4  6/21/2010  367  09:30-10:10

Coğrafya          Türkiye Jeomorfolojisi: Topografyalar  8  S  2    2  4  6/21/2010  367  10:15-10:55

Coğrafya          Avrupa Ülkeleri             4  Z  2    2  1  6/21/2010  367  11:00-11:40

Coğrafya          Yeni Zelanda ve Pasifik Adaları     4  S  2    2  1  6/21/2010  367  13:15-13:55

Coğrafya          Türkiye ġehirlerinin Tarihi Coğrafyası  8  S  2    2  4  6/21/2010  367  14:45-15:25

Coğrafya          UlaĢımın Mekansal Analizi        6  Z  2    2  5  6/21/2010  367  15:30-16:10

Tarih            Urartu Semineri             8  S    2  1  1  6/21/2010  406  11:00-11:40

Tarih            Urartu Semineri             8  S    2  1  1  6/21/2010  406  11:45-12:25

Bilgi ve Belge Yönetimi Bilimsel AraĢtırma Uygulamaları 2      8  S    4  2  1  6/21/2010  411  11:45-12:30

              ÇağdaĢ Yunanca Okuma Becerileri II.
ÇağdaĢ Yunan Dili ve Edebiyatı                    2  Z  T      4  6/21/2010  417  08:45-10:10

              Dilbilime GiriĢ II
ÇağdaĢ Yunan Dili ve Edebiyatı                    2  Z  T      2  6/21/2010  417  10:30-11:45

              ÇağdaĢ Yunanca Metinlerden Örn.II.
ÇağdaĢ Yunan Dili ve Edebiyatı                    4  Z  T      3  6/21/2010  417  12:00-13:30
Alman Dili ve Edebiyatı 20. YY. Alman Kültürü ve Edebiyatı     8          2  6/21/2010   418   11:00-12:40

           KarĢılaĢtırmalı Dil Ġncelemeleri II
Almanca Mütercim Tercümanlık                    2  Z  2  0  2  1  21/06/2010  Amfi 1  11:45-13:10

Fransız Dili ve Edebiyatı 20. Yüzyıl Fransız ġiiri         6  Z  2    2  1  6/21/2010   420   10:15-10:55

Fransız Dili ve Edebiyatı Yaratıcı Yazı ÇalıĢmaları        8  Z  3    3  1  6/21/2010   420   10:15-10:55

Fransız Dili ve Edebiyatı 20. Yüzyıl Fransız ġiiri         6  Z  2    2  1  6/21/2010   420   10:15-10:55

Fransız Dili ve Edebiyatı Yaratıcı Yazı ÇalıĢmaları        8  Z  3    3  1  6/21/2010   420   10:15-10:55

Fransız Dili ve Edebiyatı Fransızca Temel Dilbilgisi II      2  Z  4    4  1  6/21/2010   420   11:00-11:40

Fransız Dili ve Edebiyatı Fransızca Temel Dilbilgisi II      2  Z  4    4  1  6/21/2010   420   11:00-11:40

            Çeviri
Fransızca Mütercim TercümanlıkAmaçlı Dil Edinci 2 (Yazılı)     2  Z  2  2  3  7  6/21/2010   420   12:00-13:00

            Öğrenci
Fransızca Mütercim Tercümanlık Grup Projesi 2           8  S  2    2  7  6/21/2010   420   14:00-14:40

Ġspanyol Dili ve Edebiyatı Ġsp.Dilbilgisi 4            4  Z  4    4  1  6/21/2010   421   09:00-10:00

Ġspanyol Dili ve Edebiyatı Ġsp.Kültür Tarihi 6           8  Z  2    2  5  6/21/2010   421   09:00-10:00

Ġspanyol Dili ve Edebiyatı Ġsp.Yazılı Anlatım Yöntemleri 2     6  Z  2    2  1  6/21/2010   421   10:15-11:15

Ġspanyol Dili ve Edebiyatı Ġsp.Kültür Tarihi 2           4  Z  2    2  5  6/21/2010   421   10:15-11:15

Ġspanyol Dili ve Edebiyatı Ġsp.Kültür Tarihi 4           6  Z  2    2  1  6/21/2010   421   11:30-12:30

Ġtalyan Dili ve Edebiyatı Ġtalyanca Temel Dilbilgisi 2       2  Z  4        6/21/2010   422   10:15-11:15

Ġtalyan Dili ve Edebiyatı Ġtalyanca Dilbilgisi 2          4  Z  4        6/21/2010   422   11:30-12:30

Ġtalyan Dili ve Edebiyatı Metinlerle Ġtalyanca Dil ÇalıĢmaları 2  2  Z  2        6/21/2010   422   13:00-14:00

Ġtalyan Dili ve Edebiyatı Özel Öğretim Yöntemleri (Formasyon)   8  Z  4        6/21/2010   422   14:15-15:15

             Çeviri
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık Amaçlı Dil Edinci II        2  Z  2  2  3  1  6/21/2010   433   11:45-13:10
             Çeviri
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık Amaçlı Dil Edinci II       2   Z  2    2  3    1  6/21/2010    433    13:15-14:40

Rus Dili ve Edebiyatı   Rusça Metin Türleri 2         8   Z  4      4    1  6/21/2010    457    10:00-10:40

Rus Dili ve Edebiyatı   Rusça Sözlü ve Yazılı Anlatıma G. 2  2   Z  2      2    1  6/21/2010    457    10:45-11:25

Rus Dili ve Edebiyatı   Rusça Metin Açıklaması        2   Z  2      2    1  6/21/2010    457    11:30-12:10

Rus Dili ve Edebiyatı   Rusça Fonetik 2            4   Z  2      2    1  6/21/2010    457    12:15-12:55

           Uzmanlık Bilgisi ve Çevirisi 2 (B Alanı) 6
Almanca Mütercim Tercümanlık                     S  2    2  3    4  21/06/2010   458    13:15-13:55

           Özel Alan Çevirileri IV
Almanca Mütercim Tercümanlık                  8   S  1    2  2    1  21/06/2010   458    13:15-13:55

           Uzmanlık Bilgisi ve Çevirisi 2 (B Alanı) 6
Almanca Mütercim Tercümanlık                     S  2    2  3    4  21/06/2010   458    14:00-14:40

           Özel Alan Çevirileri IV
Almanca Mütercim Tercümanlık                  8   S  1    2  2    1  21/06/2010   458    14:00-14:40

              AhĢap Koruma Onarım Bölümü
TaĢınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve 2           8   Z  2    4  4    1  6/21/2010  AhĢab Lab.  09:30-11:30

Bilgi ve Belge Yönetimi Osmanlı Türkçesi 2 (III Grup)      2   Z  2    2  3    1  6/21/2010   Amfi 1   13:15-13:55

Bilgi ve Belge Yönetimi Osmanlı Türkçesi 4 (III Grup)      4   Z  2    2  3    1  6/21/2010   Amfi 1   14:00-14:40

Bilgi ve Belge Yönetimi Türkiye Cumhuriyeti Ġdari Yapısı    6   Z  2      2    1  6/21/2010   Amfi 1   14:45-15:25

Bilgi ve Belge Yönetimi Kütüphane ve Bilgibilime GiriĢ 2       2Z    2      2  5  6/21/2010   Amfi 1   15:30-16:10

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Ġngiliz Yazını Anahatları A      2   Z  4      4      21/06/2010  Amfi 10   10:15-10:55

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Ġngiliz Yazını Anahatları B      2   Z  4      4      21/06/2010  Amfi 10   10:15-10:55

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Popüler Ġngiliz Yazını        4   Z  2      2      21/06/2010  Amfi 10   11:00-11:40

Türk Dili ve Edebiyatı  XVII-XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı Tarihi
                                 6  Z  2            6/21/2010   Amfi 10   11:45-13:10

Coğrafya         Toprak Coğrafyası           6   Z  2      2    1  6/21/2010   Amfi 10   14:00-14:40

Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi Belge Merkezi Yönetimi 2     8   Z  2      2    1  6/21/2010   Amfi 10   14:45-15:30
Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgiye EriĢim 2             4  Z  2  2  3  1  6/21/2010  Amfi 10  15:30-16:15

Felsefe         Felsefi DüĢüncenin OluĢumu        2  Z  2    2  1  6/21/2010  Amfi 10  16:15-17:40

Sanat Tarihi      Türk Süsleme Sanatı I          4  Z  2    2  1  6/21/2010  Amfi 11  10:15-11:40

Arkeoloji        Müzecilik                8  Z  2    2  1  6/21/2010  Amfi 11  13:15-13:55

Arkeoloji        Müzecilik                8  Z  2    2  1  6/21/2010  Amfi 11  14:00-14:40

Tarih          XIX. Yüzyıl Balkan Tarihi II       4  S  2    2  1  6/21/2010  Amfi 11  14:45-15:25

Tarih          XIX. Yüzyıl Balkan Tarihi II       4  S  2    2  1  6/21/2010  Amfi 11  15:30-16:10

Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Yazılı Anlatım 2         2           2  6/21/2010  Amfi 2  10:15-10:55

Psikoloji        Psikolojide Niteliksel AraĢtırma Yöntemleri II Z
                                8     3      1  6/21/2010  Amfi 3  08:45-09:25

Psikoloji        Psikolojide Niteliksel AraĢtırma Yöntemleri II Z
                                8     3      1  6/21/2010  Amfi 3  09:30-10:10

Psikoloji        Psikolojide Niteliksel AraĢtırma Yöntemleri II Z
                                8     3      1  6/21/2010  Amfi 3  10:15-10:55

Psikoloji        Psikolojide Bilginin Temelleri      6  Z  3      1  6/21/2010  Amfi 3  11:00-11:40

Psikoloji        Psikolojide Bilginin Temelleri      6  Z  3      1  6/21/2010  Amfi 3  11:45-12:25

Psikoloji        Psikolojide Bilginin Temelleri      6  Z  3      1  6/21/2010  Amfi 3  12:30-13:10

Klasik Arkeoloji    Ege Arkeolojisi II            2  Z  3    3  1  6/21/2010  Amfi 3  13:15-13:55

Arkeoloji        Klasik Dönem Sanatı           4  Z  3    3  4  6/21/2010  Amfi 3  14:00-14:40

Arkeoloji        Klasik Dönem Sanatı           4  Z  3    3  4  6/21/2010  Amfi 3  14:45-15:25

Sanat Tarihi      Epigrafi ve ArĢiv ÇalıĢmaları II     8  S  2    2  1  6/21/2010  Amfi 3  15:30-16:55

Antropoloji       Kültür ve Toplumsal DavranıĢ       4  Z  3    3    6/21/2010  Amfi 4  10:00-10:25

Antropoloji       Bilimsel Rapor Yazma           8  Z  2    2    6/21/2010  Amfi 4  10:30-10:55
Antropoloji        Türkiye Kentsel Alan Kültürü      8  Z  3  3    6/21/2010  Amfi 4  11:00-11:40

Antropoloji        Akrabalık ve Evlilik Sistemleri     2  Z  3  3    6/21/2010  Amfi 4  11:45-12:25

Antropoloji        Ġnsan ve Fiziksel Özellikleri      4  Z  3  3    6/21/2010  Amfi 4  12:30-13:10

Felsefe          Ortaçağ Felsefesi Tarihi        4  Z  2  2  1  6/21/2010  Amfi 4  14:45-16:10

Latin Dili ve Edebiyatı  Latince Gramer II            2  Z  4  2  1  6/21/2010  Amfi 5  08:45-09:25

Latin Dili ve Edebiyatı  Latince Gramer II            2  Z  4  2  1  6/21/2010  Amfi 5  09:30-10:10

Latin Dili ve Edebiyatı  Latince Gramer IV            4  Z  4  4  1  6/21/2010  Amfi 5  10:15-10:55

Latin Dili ve Edebiyatı  Latince Gramer IV            4  Z  4  4  1  6/21/2010  Amfi 5  11:00-11:40

Türk Dili ve Edebiyatı  Osmanlı Türkçesi Grameri 2 (III.Grup)  4  Z  4      6/21/2010  Amfi 5  11:45-13:10

Türk Dili ve Edebiyatı  Osmanlı Türkçesi Grameri 2 (II.Grup)  4  Z  4      6/21/2010  Amfi 5  11:45-13:10

Türk Dili ve Edebiyatı  Yeni Türk Edebiyatı II (Çift)      4  Z  2      6/21/2010  Amfi 5  13:15-14:40

Türk Dili ve Edebiyatı  Yeni Türk Edebiyatı II (Tek)      4  Z  2      6/21/2010  Amfi 5  13:15-14:40

Türk Dili ve Edebiyatı  Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı III   8  Z  2      6/21/2010  Amfi 5  13:15-14:40

Arkeoloji         Frig Sanatı               4  Z  2  2  1  6/21/2010  Amfi 6  09:30-10:10

Psikoloji         ÇağdaĢ Klinik Psikolojiye GiriĢ     4  Z  3    1  6/21/2010  Amfi 6  11:45-12:25

Psikoloji         ÇağdaĢ Klinik Psikolojiye GiriĢ     4  Z  3    1  6/21/2010  Amfi 6  12:30-13:10

Psikoloji         ÇağdaĢ Klinik Psikolojiye GiriĢ     4  Z  3    1  6/21/2010  Amfi 6  13:15-13:55

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı ÇağdaĢ Yazın Kuramları         6  Z  4  4    21/06/2010  Amfi 7  09:30-10:10

Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Dilbilgisi 4           2        2  6/21/2010  Amfi 7  14:45-15:25

Türk Dili ve Edebiyatı  Osmanlı Türkçesi Grameri 2 (I.Grup)   4  Z  4      6/21/2010  Amfi 7  16:15-17:40
            Gotik
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Yazın              6    S    T        2    1    6/21/2010   Amfi 8    10:15-10:55

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
            Postmodern Roman           8    Z    T        4    1    6/21/2010   Amfi 8    11:00-11:40

            Amerikan Romanına GiriĢ
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı                 4    Z    T        4    1    6/21/2010   Amfi 8    11:45-12:25

            Klasik
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Batı Edebiyatı         2    Z    T        4    1    6/21/2010   Amfi 8    12:30-13:10

Tarih          Doğu Avrupa Türk Tarihi       4    Z    2        2    1    6/21/2010   Amfi 8    13:15-13:55

Tarih          Gök-Türkler ve Uygurlar       6    S    2        2    1    6/21/2010   Amfi 8    13:15-13:55

Tarih          Türkistan Hanlıkları         8    S    2        2    1    6/21/2010   Amfi 8    13:15-13:55

Tarih          Doğu Avrupa Türk Tarihi       4    Z    2        2    1    6/21/2010   Amfi 8    14:00-14:40

Tarih          Gök-Türkler ve Uygurlar       6    S    2        2    1    6/21/2010   Amfi 8    14:00-14:40

Tarih          Türkistan Hanlıkları         8    S    2        2    1    6/21/2010   Amfi 8    14:00-14:40

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
             Yunan Mitolojisi II         2    Z    1        1    2    6/21/2010   Amfi 9    11:45-13:10

             EĢzamanlı Çeviri IV
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık                8    S    1    2    2    1    6/21/2010    D1     09:30-11:40

             Uygulamalı Sözlü Çeviri Türleri II
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık                6    Z    1    2    2    1    6/21/2010    D1     11:45-13:55

             Uygulamalı Sözlü Çeviri Türleri IV
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık                8    S    1    2    2    1    6/21/2010    D1     14:00-16:10

Fars Dili ve Edebiyatı  Farsça Kolay Metinler II         2    1    1    1    1    1  6/21/2010    D6     11:00-11:40

Fars Dili ve Edebiyatı  ÇağdaĢ Afgan Edebiyatı II        6    1    1    1    1    1  6/21/2010    D6     11:00-11:40

Urdu Dili ve Edebiyatı  Urduca Modern Metinler II      6    Z    2        2        6/21/2010    D6     13:15-13:55

Hititoloji        Hitit Maddi Kültüründen Örnekler   8    Z    2        2    1    6/21/2010  Kitaplık 112  10:15-10:55

Hititoloji        Hitit Yönetmelikleri II       6    Z    2        2    1    6/21/2010  Kitaplık 112  11:45-12:25

Hititoloji        Hitit Ġmparatorluk Tarihi      4    Z    2        1    1    6/21/2010  Kitaplık 112  13:15-13:55
              Tunç Eserlerde Onarım Bölümü
TaĢınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım-Koruma     2  Z  1  4  3  1  6/21/2010  Metal lab.  09:30-12:30

              Seramik Çini Sanat Tarihi 2
TaĢınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü     4  Z  2    2  1  6/21/2010   Z-02    15:30-16:30

Sosyoloji        Aile Sosyolojisi            4  Z  2    2  4  6/22/2010   201    10:15-13:10

Sosyoloji        Küçük Gruplar Sosyolojisi II      2  Z  2    2  2  6/22/2010   201    10:15-13:10

Sosyoloji        Saha AraĢtırma Teknikleri        4  Z  2    2  2  6/22/2010   201    10:15-13:10

Sosyoloji        Sosyolojide Ġhtisas Semineri II     8  Z  2    2  2  6/22/2010   201    10:15-13:10

Sosyoloji        Türkiye Sosyolojisi AraĢtırmaları II(IV) 4  S  2    2  3  6/22/2010   201    10:15-13:10

Felsefe         Teknolojinin Evrimi           8  S  2    2  2  6/22/2010   201    14:45-16:10

Felsefe         Felsefe Tarihi Sorunları        6  ZS  3    3  2  6/22/2010   201    16:15-17:40

Psikoloji        Psikanalitik Psikopatoloji       8  S  2      2  6/22/2010   206    08:45-09:25

Psikoloji        Psikosomatik Hastalıklar        4  Z  2      2  6/22/2010   206    08:45-09:25

Psikoloji        Psikanalitik Psikopatoloji       6  S  2    2  2  6/22/2010   206    09:30-10:10

Psikoloji        Psikosomatik Hastalıklar        4  Z  2      2  6/22/2010   206    09:30-10:10

Sosyoloji        Hukuk ve Suç Sosyolojisi II       6  Z  2    2  2  6/22/2010   206    11:00-12:00

Sosyoloji        Sosyolojide Ġhtisas Semineri II     8  Z  2    2  5  6/22/2010   206    11:00-12:00

Sosyoloji        Sosyoloji'de Yöntem TartıĢmaları II   8  Z  1    1  5  6/22/2010   206    11:00-12:00

Sosyoloji        Tarihte Doğu Batı ÇatıĢması II     6  Z  2    2  5  6/22/2010   206    11:00-12:00

Sosyoloji        Türkiye Sosyolojisi Semineri II     4  Z  2    2  5  6/22/2010   206    11:00-12:00

Sosyoloji        Türkiye Sosyolojisi Semineri IV     6  Z  2    2  2  6/22/2010   206    11:00-12:00

Sosyoloji        Türkiye'nin Toplumsal Yapısı II     4  Z  2    2  5  6/22/2010   206    11:00-12:00
Sosyoloji       ĠletiĢim Sosyolojisi II         8  S  2  2  2  6/22/2010  206  11:45-12:45

Sosyoloji       Sosyolojide AraĢtırma II        6  S  2  2  2  6/22/2010  206  11:45-12:45

Sosyoloji       Toplum Tarihi Semineri II        8  S  2  2  2  6/22/2010  206  11:45-12:45

Sosyoloji       20. Yüzyılda Sosyoloji ÇalıĢmaları II  6  S  2  2  3  6/22/2010  206  14:00-15:30

Sosyoloji       ÇağdaĢ Türk Sosyolojisi II       8  S  2  2  3  6/22/2010  206  14:00-15:30

Sosyoloji       Devrimler Sosyolojisi          6  S  2  2  2  6/22/2010  206  14:00-15:30

Sosyoloji       Modern Türkiye'nin OluĢumu       4  S  2  2  3  6/22/2010  206  14:00-15:30

Sosyoloji       Toplum ve Nüfus Bilgisi         4  Z  2  2  3  6/22/2010  206  14:00-15:30

Sosyoloji       Türk Sosyologları ve Eserleri II    6  Z  2  2  2  6/22/2010  206  14:00-15:30

             Arkeoloji'de
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Yöntembilim        2  Z  2  2  1  6/22/2010  206  16:15-16:55

             Arkeoloji'de
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Yöntembilim        2  Z  2  2  1  6/22/2010  206  17:00-17:40

Alman Dili ve Edebiyatı Medya Semineri 2            6        3  6/22/2010  233  08:45-10:10

Alman Dili ve Edebiyatı Alman Edebiyatında Kısa Öykü      4        3  6/22/2010  233  09:30-10:55

Sanat Tarihi      Memluk Sanatı              6  S  2  2  2  6/22/2010  233  11:45-13:10

Arkeoloji       Tarihöncesi Çanak Çömlek Teknolojisi  6  S  2  2  2  6/22/2010  233  16:15-16:55

Arkeoloji       Tarihöncesi Çanak Çömlek Teknolojisi  6  S  2  2  2  6/22/2010  233  17:00-17:40

Sosyoloji       Sosyolojide Ġhtisas Semineri II     8  Z  2  2  2  6/22/2010  258  10:00-11:00

Sosyoloji       Türk Ġktisat Tarihi II         6  Z  2  2  2  6/22/2010  258  10:00-11:00

Sosyoloji       Türkiye Sosyolojisi Semineri II     4  Z  2  2  4  6/22/2010  258  10:00-11:00

Sosyoloji       Türkiye Sosyolojisi Semineri IV     6  Z  2  2  4  6/22/2010  258  10:00-11:00
Sosyoloji         Kent Sosyolojisi              6  Z  2    2  4  6/22/2010  258  13:00-14:00

              Dramaturjiye GiriĢ 2
Tiyatro EleĢtirmenliği ve Dramaturji                 2  Z  4    4  2  6/22/2010  264  09:30-11:30

Tarih           Osmanlı Sosyoekonomik Tarihi Semineri II  8  ZS  2    2  2  6/22/2010  302  10:15-10:55

Tarih           Osmanlı Sosyoekonomik Tarihi Semineri II  8  ZS  2    2  2  6/22/2010  302  11:00-11:40

Tarih           XII. Yüzyıl Türk-Bizans Münasebetleri   8  S  2    2  2  6/22/2010  307  11:45-12:25

Tarih           XII. Yüzyıl Türk-Bizans Münasebetleri   8  S  2    2  2  6/22/2010  307  12:30-13:10

Tarih           Osmanlı Tarihinin Görsel Kaynakları    8  S  2    2  2  6/22/2010  307  13:15-13:55

Tarih           Osmanlı Tarihinin Görsel Kaynakları    8  S  2    2  2  6/22/2010  307  14:00-14:40

Tarih           Osmanlı Diplomatikası           6  S  2    2  2  6/22/2010  307  14:45-15:25

Tarih           Osmanlı Diplomatikası           6  S  2    2  2  6/22/2010  307  15:30-16:10

Klasik Arkeoloji     Mitoloji ve Ġkonografi II         2  Z  2    2  2  6/22/2010  310  11:00-11:40

Klasik Arkeoloji     Mitoloji ve Ġkonografi II         2  Z  2    2  2  6/22/2010  310  11:45-12:25

Arkeoloji         Klasik Dönem M.Ö. 5. Yüzyıl HeykeltıraĢlığı S
                                 6      3    3  2  6/22/2010  310  14:00-14:40

Arkeoloji         Klasik Dönem M.Ö. 5. Yüzyıl HeykeltıraĢlığı S
                                 6      3    3  2  6/22/2010  310  14:45-15:25

Arkeoloji         Klasik Dönem M.Ö. 5. Yüzyıl HeykeltıraĢlığı S
                                 6      3    3  2  6/22/2010  310  15:30-16:10

Tarih           XIV-XVI. yy. Osmanlı Tarihi Semineri II  8  ZS    2  2  2  6/22/2010  320  11:45-12:25

Tarih           XIV-XVI. yy. Osmanlı Tarihi Semineri II  8  ZS    2  2  2  6/22/2010  320  12:30-13:10

Türk Dili ve Edebiyatı  Paleografya II               4  S  2        6/22/2010  328  14:45-16:10

             KarĢılaĢtırmalı Ülke Bilgisi
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık                    2  Z  2  0  2  2  6/22/2010  328  16:15-17:40

Latin Dili ve Edebiyatı  Antikçağda Dilbilgisi Kuramları II     8  Z  2    2  2  6/22/2010  345  08:45-09:25
Latin Dili ve Edebiyatı   Antikçağda Dilbilgisi Kuramları II    8  Z  2    2  2  6/22/2010  345  09:30-10:10

             Yunanca Metin Çevirisi II
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı                     6  Z  2    2  2  6/22/2010  345  11:45-13:10

             Arkaik Çağ Yunan ġiiri
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı                     2  Z  1    1  2  6/22/2010  345  14:45-15:25

Latin Dili ve Edebiyatı   Roma Edebiyatı Semineri II        6  Z  2    2  2  6/22/2010  345  15:30-16:10

Latin Dili ve Edebiyatı   Roma Edebiyatı Semineri II        6  Z  2    2  2  6/22/2010  345  16:15-16:55

Urdu Dili ve Edebiyatı   Urduca Komp. KonuĢma II         6  Z  2    2    22/06/2010  355  11:00-11:40

Arap Dili ve Edebiyatı   Arapça Gramer II             4  Z  2    2  2  6/22/2010  366  10:15-10:55

Arap Dili ve Edebiyatı   Klasik Dönem Arap Edebiyatı II      6  Z  1  2  3  2  6/22/2010  366  11:00-11:40

Arap Dili ve Edebiyatı   Arapça Klasik Metin Çözümlemesi IV    6  S  2    2  2  6/22/2010  366  11:45-12:25

Arap Dili ve Edebiyatı   Arap Dili Tarihi II           6  S  2    2  2  6/22/2010  366  11:45-12:25

Coğrafya          Kır Meskenleri              4  S  2    2  2  6/22/2010  367  10:15-10:55

Coğrafya          Ekonomik Faaliyetler           2  Z  2    2  2  6/22/2010  367  11:00-11:40

Coğrafya          Güney Asya: Bölgeler ve Ülkeler     8  S  2      2  6/22/2010  367  11:45-12:25

Coğrafya          Bitki Toplulukları            6  Z  2    2  2  6/22/2010  367  12:30-13:10

Coğrafya          Akarsular ve Göller           4  Z  2    2  2  6/22/2010  367  14:45-15:25

Coğrafya          Türkiye Ziraatinin Coğrafi Özellikleri  8  S  2    2  2  6/22/2010  367  15:30-16:10

Tarih            Selçuklular Tarihi Semineri       8  ZS    2  2  2  6/22/2010  407  14:45-15:25

Tarih            Selçuklular Tarihi Semineri       8  ZS    2  2  2  6/22/2010  407  15:30-16:10

              19.yy
ÇağdaĢ Yunan Dili ve Edebiyatı Yunan ġiiri              6  Z  T      2  6/22/2010  417  08:45-10:10

              Metinler Çevirisi II
ÇağdaĢ Yunan Dili ve Edebiyatı                    6  Z  T      5  6/22/2010  417  10:30-12:30
              ÇağdaĢ Yunanca Yazma Becerileri II.
ÇağdaĢ Yunan Dili ve Edebiyatı                  4  Z  T      3  6/22/2010  417  14:00-15:30

Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Uzmanlık Dili 4         8          3  6/22/2010  418  08:45-10:10

Fransız Dili ve Edebiyatı Fransız Tiyatrosuna GiriĢ       4  Z  2    2  2  6/22/2010  420  10:15-10:55

Fransız Dili ve Edebiyatı Fransız Tiyatrosuna GiriĢ       4  Z  2    2  2  6/22/2010  420  10:15-10:55

Fransız Dili ve Edebiyatı Modern Dönem Fransız Edebiyatı (20. yy)8  Z    4  2  2  6/22/2010  420  10:15-10:55

Fransız Dili ve Edebiyatı Modern Dönem Fransız Edebiyatı (20. yy)8  Z    4  2  2  6/22/2010  420  10:15-10:55

Fransız Dili ve Edebiyatı Fransız Tiyatrosuna GiriĢ       4  Z  2    2  2  6/22/2010  420  11:00-11:40

Fransız Dili ve Edebiyatı Fransız Tiyatrosuna GiriĢ       4  Z  2    2  2  6/22/2010  420  11:00-11:40

            Çevibilim
Fransızca Mütercim Tercümanlık Alanları             4  Z  3    3  5  6/22/2010  420  13:15-13:55

Ġspanyol Dili ve Edebiyatı Güney Amerika Edebiyatı 2       8  Z  2    2  2  6/22/2010  421  13:15-14:15

Ġspanyol Dili ve Edebiyatı Ġsp.Metin Ġncelemesi 2        4  Z  4    4  2  6/22/2010  421  13:15-14:15

Ġtalyan Dili ve Edebiyatı EleĢtirel Okuma ÇalıĢmaları      8  Z  4        6/22/2010  422  12:30-13:30

Ġtalyan Dili ve Edebiyatı Ġtalyanca Çeviri Uygulamaları 2    6  Z  4        6/22/2010  422  11:00-12:00

Ġtalyan Dili ve Edebiyatı ÇağdaĢ Ġtalyan Edebiyat Metinleri 2  6  Z  4        6/22/2010  422  14:00-15:00

             Çeviri
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık Amaçlı Metin Çözümleme II     2  Z  2  0  2  2  6/22/2010  433  11:00-12:25

             ÇağdaĢ
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık Ġngiliz ve Amerikan Kültürü    4  Z  2  0  2  2  6/22/2010  433  12:30-13:30

             ÇağdaĢ
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık Ġngiliz ve Amerikan Yazını    2  Z  2  0  2  2  6/22/2010  433  14:00-15:25

             Çeviri
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık EleĢtirisi            8  S  1  2  2  2  6/22/2010  433  15:30-16:30

            Dilbilim Kuramları
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı                  2  S  T    2  2  6/22/2010  435  11:00-11:40

Rus Dili ve Edebiyatı   19. yy. Rus Edebiyatı 2        6  Z  4    4  2  6/22/2010  457  10:00-11:00
Rus Dili ve Edebiyatı  Rusça Kompozisyon 2 (Yzl. Ve Söz.)   4  Z  4    4  2  6/22/2010   457   11:00-12:00

             Uzmanlık Bilgisi ve Çevirisi IVA
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık                 8  S  2  2  3  2  6/22/2010   458   09:00-10:00

Almanca Mütercim Tercümanlık(Seminer)
           Proje                   8  Z  2  0  2  2  22/06/2010  458   12:30-13:10

Almanca Mütercim Tercümanlık(Seminer)
           Proje                   8  Z  2  0  2  2  22/06/2010  458   13:15-13:55

Coğrafya         Uygulamalı Klimatoloji         6  S  2    2  2  6/22/2010   460   13:15-13:55

              Organik ve Ġnorganik Eserlerde
TaĢınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım BölümüKoruma 28(Seminer)
                                  Z 2     2  2  6/22/2010   460   14:45-15:45

Sanat Tarihi       Avrupa Mimarlığı            6  Z  2    2  2  6/22/2010   460   14:45-16:10

Urdu Dili ve Edebiyatı  Urduca Dilbilgisine GiriĢ II      2  Z  4    4    22/06/2010  417 A   10:15-10:55

Sanat Tarihi       Balkanlarda Osmanlı Mimarisi      8  S  2    2  2  6/22/2010  Amfi 1  10:15-11:40

            Batı
Amerikan Kültürü ve EdebiyatıEdebiyatı Metinleri Ġncelemesi 2  2  Z  T    4  2  6/22/2010  Amfi 1  11:45-12:25

            Batı
Amerikan Kültürü ve EdebiyatıEdebiyatı Metinleri Ġncelemesi 2  2  Z  T    4  2  6/22/2010  Amfi 1  12:30-13:10

Tarih          XV. yy. Osmanlı-Bizans Münasebetleri  6  S  2    2  2  6/22/2010  Amfi 1  14:45-15:25

Tarih          XV. yy. Osmanlı-Bizans Münasebetleri  6  S  2    2  2  6/22/2010  Amfi 1  15:30-16:10

Türk Dili ve Edebiyatı  Metin Tahlili Yöntemleri (Çift)    2  Z  2        6/22/2010  Amfi 10  10:15-11:40

Türk Dili ve Edebiyatı  Metin Tahlili Yöntemleri (Tek)     2  Z  2        6/22/2010  Amfi 10  10:15-11:40

Türk Dili ve Edebiyatı  Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı I   6  Z  2        6/22/2010  Amfi 10  10:15-11:40

Tarih          Ġslâm Tarihi              4  Z  2    2  2  6/22/2010  Amfi 10  11:45-12:25

Tarih          Ġslâm Tarihi              4  Z  2    2  2  6/22/2010  Amfi 10  12:30-13:10

Bilgi ve Belge Yönetimi Elektronik Dergiler           6  Z  3    3  4  6/22/2010  Amfi 10  13:15-14:00

Bilgi ve Belge Yönetimi Derme OluĢturma ve GeliĢtirme      4  Z  2    2  2  6/22/2010  Amfi 10  14:00-14:45
Türk Dili ve Edebiyatı  Anlatım Bilgileri II (Tek)      8  Z  2        6/22/2010  Amfi 10  16:15-17:40

Türk Dili ve Edebiyatı  Anlatım Bilgileri II (Çift)      8  Z  2        6/22/2010  Amfi 10  16:15-17:40

Sanat Tarihi       Batı Sanatı VI            6  Z  2    2  2  6/22/2010  Amfi 11  10:15-11:40

Coğrafya         Bitki Toplulukları          6  Z  2    2  2  6/22/2010  Amfi 11  12:30-13:10

             Anadolu II(Çanak çömlekli Neolitik Çağ) 2
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi                 Z  3    3  2  6/22/2010  Amfi 11  13:15-13:55

             Anadolu II(Çanak çömlekli Neolitik Çağ) 2
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi                 Z  3    3  2  6/22/2010  Amfi 11  14:00-14:40

Coğrafya         Akarsular ve Göller          4  Z  2    2  2  6/22/2010  Amfi 11  14:45-15:25

Bilgi ve Belge Yönetimi Kurumsal Bilginin Yönetimi 2      4  Z  2    2  2  6/22/2010  Amfi 11  16:15-16:55

Bilgi ve Belge Yönetimi ArĢivlerde Tasnif ve Kataloglama    8  Z  2    2  2  6/22/2010  Amfi 11  17:00-17:40

             Çeviride
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık Bilgi Teknolojileri       6  Z  2  0  2  2  6/22/2010  Amfi 2  09:00-10:00

Alman Dili ve Edebiyatı Dilbilime GiriĢ             2          3  6/22/2010  Amfi 2  10:15-11:40

Alman Dili ve Edebiyatı Sözdizim Anlambilim           6          3  6/22/2010  Amfi 2  10:15-11:40

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Metinlerle Ġng. Dil ÇalıĢmaları 2   2  Z  4    4    22/06/2010  Amfi 2  13:15-13:55

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Chaucer ve Dönemi           8  Z  4    4    22/06/2010  Amfi 2  14:00-14:40

Psikoloji         Psikolojide Temel Ġstatistik     4  Z  3      2  6/22/2010  Amfi 3  08:45-09:25

Psikoloji         Psikolojide Temel Ġstatistik     4  Z  3      2  6/22/2010  Amfi 3  09:30-10:10

Psikoloji         Psikolojide Temel Ġstatistik     4  Z  3      2  6/22/2010  Amfi 3  10:15-10:55

Antropoloji        Antropolojide Ġstatistik 2      2  Z  2    2    6/22/2010  Amfi 3  12:30-13:55

Felsefe          Felsefe Tarihi Metodolojisi II    4  Z  2    2  2  6/22/2010  Amfi 3  14:00-15:25

Psikoloji         Anormal DavranıĢlar Psikolojisi    6  Z  2      2  6/22/2010  Amfi 3  15:30-16:10
Psikoloji   Anormal DavranıĢlar Psikolojisi        6  Z  2      2  6/22/2010  Amfi 3  16:15-16:55

Coğrafya    Bölgesel Coğrafya II             2  Z  2    2  2  6/22/2010  Amfi 4  09:30-10:10

Sanat Tarihi  Batı Sanatı VIII               8  Z  2    2  2  6/22/2010  Amfi 4  13:15-14:40

Arkeoloji   Hellenistik Dönem Sanatı           4  Z  2    2  2  6/22/2010  Amfi 4  14:45-15:25

Arkeoloji   Hellenistik Dönem Sanatı           4  Z  2    2  2  6/22/2010  Amfi 4  15:30-16:10

Sanat Tarihi  ÇağdaĢ Türk Resim Sanatı           8  S  2    2  2  6/22/2010  Amfi 4  16:15-17:40

Tarih     Tarih Metodu Uygulaması            2  Z    2  1  2  6/22/2010  Amfi 5  10:15-10:55

Tarih     Ġslam Öncesi Türk Devlet TeĢkilatı      6  S  2    2  2  6/22/2010  Amfi 5  10:15-10:55

Tarih     Ġslâm Öncesi Türk Kültür Tarihi Semineri II  8  ZS    2  2  2  6/22/2010  Amfi 5  10:15-10:55

Tarih     Ġslam Öncesi Türk Kültür Tarihi III      8  S  2    2  2  6/22/2010  Amfi 5  10:15-10:55

Tarih     Ġslam Öncesi Türk Kültür Tarihi        4  S  2    2  2  6/22/2010  Amfi 5  10:15-10:55

Tarih     Tarih Metodu Uygulaması            2  Z    2  1  2  6/22/2010  Amfi 5  11:00-11:40

Tarih     Ġslam Öncesi Türk Devlet TeĢkilatı      6  S  2    2  2  6/22/2010  Amfi 5  11:00-11:40

Tarih     Ġslâm Öncesi Türk Kültür Tarihi Semineri II  8  ZS    2  2  2  6/22/2010  Amfi 5  11:00-11:40

Tarih     Ġslam Öncesi Türk Kültür Tarihi III      8  S  2    2  2  6/22/2010  Amfi 5  11:00-11:40

Tarih     Ġslam Öncesi Türk Kültür Tarihi        4  S  2    2  2  6/22/2010  Amfi 5  11:00-11:40

Tarih     Genel Türk Tarihine GiriĢ           2  Z  2    2  2  6/22/2010  Amfi 5  11:45-12:25

Tarih     Türk Tarihinin Kaynakları           4  S  2    2  2  6/22/2010  Amfi 5  11:45-12:25

Tarih     Genel Türk Tarihine GiriĢ           2  Z  2    2  2  6/22/2010  Amfi 5  12:30-13:10

Tarih     Türk Tarihinin Kaynakları           4  S  2    2  2  6/22/2010  Amfi 5  12:30-13:10
Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi Kaynakları 2             2  Z  2  2  2  6/22/2010  Amfi 5  13:15-14:00

Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi Merkezi Kurma ve GeliĢtirme     8  Z  3  3  1  6/22/2010  Amfi 5  14:00-14:45

Türk Dili ve Edebiyatı  Türk Halk Edebiyatının Ana Kaynakları 2    Z  2      6/18/2010  Amfi 5  10:15-11:40

Türk Dili ve Edebiyatı  Tasavvufi Metinler ġerhi         6  Z  2      6/22/2010  Amfi 5  16:15-17:40

Psikoloji        Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde Yeni OluĢumlar
                                 4 Z    2    2  6/22/2010  Amfi 6  11:45-12:25

Psikoloji        Ġnsan Kaynaklarının GeliĢimi       6  S  2    4  6/22/2010  Amfi 6  11:45-12:25

Psikoloji        Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde Yeni OluĢumlar
                                 4 Z    2    2  6/22/2010  Amfi 6  12:30-13:10

Psikoloji        Ġnsan Kaynaklarının GeliĢimi       6  S  2    4  6/22/2010  Amfi 6  12:30-13:10

Psikoloji        Fizyolojik Psikolojide Kuramlar      4  Z  2    2  6/22/2010  Amfi 6  13:15-13:55

Psikoloji        Fizyolojik Psikolojide Kuramlar      4  Z  2    2  6/22/2010  Amfi 6  13:15-14:40

Sanat Tarihi       Ġkonografi                4  Z  2  2  2  6/22/2010  Amfi 6  14:45-16:10

Türk Dili ve Edebiyatı  XV. Yüzyıl Türk Edebiyatı Tarihi     4  Z  2      6/22/2010  Amfi 6  16:15-17:40

Tarih          Osmanlı Merkez ve TaĢra TeĢkilatı     6  Z  2  2  2  6/22/2010  Amfi 7  11:45-12:25

Tarih          Osmanlı Merkez ve TaĢra TeĢkilatı     6  Z  2  2  2  6/22/2010  Amfi 7  12:30-13:10

            Yazın
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Kuramında Yeni Eğilimler       8  Z  T  2  2  6/22/2010  Amfi 7  13:15-13:55

            Yazın
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Kuramında Yeni Eğilimler       8  Z  T  2  2  6/22/2010  Amfi 7  14:00-14:40

Tarih          Akdeniz Dünyası Tarihi (XVII-XVIII. yy)  4  S  2  2  2  6/22/2010  Amfi 7  14:45-15:25

Tarih          Akdeniz Dünyası Tarihi (XVII-XVIII. yy)  4  S  2  2  2  6/22/2010  Amfi 7  15:30-16:10

Felsefe         Mantık IV (Bölüm DıĢı)          8  ZS  2  2  2  6/22/2010  Amfi 7  16:15-17:40

Felsefe         Felsefenin Temel Kavramları II      2  Z  2  2  2  6/22/2010  Amfi 8  11:45-13:10
Felsefe         Türk-Ġslam Felsefesinde Temel Problemler
                                4    Z    2        2    4    6/22/2010   Amfi 8   11:45-13:10

Antropoloji       Ekonomik Antropoloji          6    Z    3        3        6/22/2010   Amfi 8   14:45-15:25

Antropoloji       AraĢtırma Planlama ve Veri Toplama   6    Z    3        3        6/22/2010   Amfi 8   15:30-15:55

Antropoloji       AraĢtırma Planlama ve Veri Toplama Uygulaması
                                6 Z            2    1        6/22/2010   Amfi 8   16:00-16:30

Fars Dili ve Edebiyatı  Farsça Modern Metinler II          6    1    1    1    1    1  6/22/2010   Amfi 9   10:00-11:00

Fars Dili ve Edebiyatı  Edebi Bilgiler II              8    1    1    1    1    1  6/22/2010   Amfi 9   11:00-11:40

Fars Dili ve Edebiyatı  Farsça Dilbilgisi IV            4    1    1    1    1    1  6/22/2010   Amfi 9   11:00-12:00

Tarih          Osmanlı Tarihinin Kaynakları II    8    S    2        2    2    6/22/2010   Amfi 9   14:45-15:25

Tarih          Osmanlı Tarihinin Kaynakları II    8    S    2        2    2    6/22/2010   Amfi 9   15:30-16:10

             EĢzamanlı Çeviri II
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık                 6    S    1    2    2    2    6/22/2010    D1     15:00-16:55

           Uzmanlık Bilgisi ve Çevirisi 2 (A Alanı) 6
Almanca Mütercim Tercümanlık                       S    2    2    3    2    22/06/2010 Hukuk Fakültesi 10:15-10:55

           Uzmanlık Bilgisi ve Çevirisi 2 (A Alanı) 6
Almanca Mütercim Tercümanlık                       S    2    2    3    2    22/06/2010 Hukuk Fakültesi 11:00-11:40
                                                                Keramik
              Kerpiç Koruma Yöntemleri
TaĢınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü     6    Z    2        2    2    6/22/2010   Lab    09:30-10:30

Hititoloji        Hitit AntlaĢma Metinleri Uygulama   6    Z        2    1    2    6/22/2010  Kitaplık 112  10:15-10:55

Hititoloji        Hitit Kült ve Tapınak Envanterleri   4    Z    2        2    2    6/22/2010  Kitaplık 112  11:45-12:25

Hititoloji        Hitit Siyasal Metinleri        6    Z    2        2    2    6/22/2010  Kitaplık 112  13:15-13:55

Hititoloji        Hititlerin MektuplaĢmaları       8    Z    3        3    2    6/22/2010  Kitaplık 112  14:45-15:25

Alman Dili ve Edebiyatı Edebiyat Çevirisi 2           6                    3    6/22/2010  Kitaplık 418  13:15-14:25

             Anadolu II(Çanak çömlekli Neolitik Çağ) 2
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi                   Z    3        3    2    6/22/2010  Proto. Lab.  14:45-15:25

            Ek Dil
Fransızca Mütercim Tercümanlık (Dil ve Kültür)Ġngilizce     6    Z    2    2    3    3    6/22/2010 Yabancı Diller 11:00-12:00
            Ek Dil
Fransızca Mütercim Tercümanlık (Uygulamalı Sözlü Çeviri Türleri)Ġngilizce 2
                                 8 Z                       2  3  3  6/22/2010 Yabancı Diller 14:00-15:00

TaĢınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü  Mimaride Koruma             4  Z  2    2  4  6/22/2010   Z-02   10:15-11:15

Arkeoloji                         Prehistorik Sanat            8  S  2    2  3  6/23/2010   104    10:15-10:55

Arkeoloji                         Prehistorik Sanat            8  S  2    2  3  6/23/2010   104    11:00-11:40

Arkeoloji                         GeliĢkin Teknolojiler          6  S  2    2  3  6/23/2010   104    14:00-14:40

Arkeoloji                         GeliĢkin Teknolojiler          6  S  2    2  3  6/23/2010   104    14:45-15:25

Arkeoloji                         Tarihöncesi Yakındoğu ve Anadolu     4  Z  3      2  6/23/2010   107    14:00-14:40

Coğrafya                         Güneydoğu Asya              4  S  2    2  3  6/23/2010   201    12:30-13:10

Psikoloji                         Temel Psikanalitik Kavramların KarĢılaĢtırılması
                                                  6  S  2      3  6/23/2010   231    11:00-11:40

Psikoloji                         Temel Psikanalitik Kavramların KarĢılaĢtırılması
                                                  6  S  2      3  6/23/2010   231    11:45-12:25

Psikoloji                         Temel Psikanalitik Kavramların KarĢılaĢtırılması
                                                  6  S  2      3  6/23/2010   231    12:30-13:10

Psikoloji                         BiliĢsel Psikolojide Proje ÇalıĢması   8  S  3      3  6/23/2010   231    13:15-13:55

Psikoloji                         BiliĢsel Psikolojide Proje ÇalıĢması   8  S  3      3  6/23/2010   231    14:00-14:40

Psikoloji                         BiliĢsel Psikolojide Proje ÇalıĢması   8  S  3      3  6/23/2010   231    14:45-15:25

Tarih                           Roma Ekonomi Tarihi           6  S  2    2  3  6/23/2010   233    13:15-13:55

Tarih                           Roma Ekonomi Tarihi           6  S  2    2  3  6/23/2010   233    14:00-14:40

Tarih                           Eski Ġran Tarihi             4  S  2    2  3  6/23/2010   233    16:15-16:55

Tarih                           Eski Ġran Tarihi             4  S  2    2  3  6/23/2010   233    17:00-17:40

Sosyoloji                         Ana Sosyoloji Eserleri Semineri II    6  S  2    2  3  6/23/2010   258    14:00-15:00

Sosyoloji                         DeğiĢim Sosyolojisi II          8  Z  2    2  3  6/23/2010   258    14:00-15:00
Sosyoloji        Sosyoloji Tarihi IV            6  Z  2    2  4  6/23/2010  258  14:00-15:00

Sosyoloji        Sosyoloji'de Yeni Eğilimler Semineri II 8   S  2    2  3  6/23/2010  258  14:00-15:00

Sosyoloji        Sosyolojiye GiriĢ II            2  Z  2    2  4  6/23/2010  258  14:00-15:00

Tiyatro EleĢtirmenliği ve Dramaturji ve Dramaturji 4
              Sahneleme                8  Z  4    4  3  6/23/2010  264  09:30-11:00

              Türk Tiyatro
Tiyatro EleĢtirmenliği ve Dramaturji Tarihi 2            2  Z  4    4  3  6/23/2010  264  11:45-13:00

Tarih          Endülüs Tarihi ve Medeniyeti II      6  S  2    2  3  6/23/2010  307  13:15-13:55

Tarih          Endülüs Tarihi ve Medeniyeti II      6  S  2    2  3  6/23/2010  307  14:00-14:40

Arkeoloji        Etnoarkeoloji               8  Z  2    2  3  6/23/2010  310  13:15-13:55

Arkeoloji        Etnoarkeoloji               8  Z  2    2  3  6/23/2010  310  14:00-14:40

Arkeoloji        M.Ö. 2. Binyıl Çanak Çömleği        6  S  3    3  3  6/23/2010  310  14:45-15:25

Tarih          Osmanlı Bizans Münasebetleri Semineri II  8  ZS  2    2  3  6/23/2010  319  13:15-13:55

Tarih          Osmanlı Bizans Münasebetleri Semineri II  8  ZS  2    2  3  6/23/2010  319  14:00-14:40

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
             Yunan Dili Grameri VIII          8  Z  4    2  3  6/23/2010  345  10:15-11:40

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
             Yunan Dili Grameri VI           6  Z  4    4  3  6/23/2010  345  11:45-13:10

             Yunan Edebiyatında Tarih Yazımı II
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı                    4  Z  1    1  3  6/23/2010  345  14:45-15:25

             Hellenistik Çağ Yunan Kültürü II
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı                    8  Z  1    1  3  6/23/2010  345  15:30-16:10

             Klasik Çağ Yunan Kültürü II
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı                    6  Z  1    1  3  6/23/2010  345  16:15-16:55

Arap Dili ve Edebiyatı  Arapça Kompozisyon II           8  Z  2    2  3  6/23/2010  366  10:15-10:55

Arap Dili ve Edebiyatı  Arapça KonuĢma VIII            8  Z  1  2  3  3  6/23/2010  366  10:15-10:55

Arap Dili ve Edebiyatı  Türkçe-Arapça çeviri VI          6  Z  2    2  3  6/23/2010  366  11:00-11:40
Arap Dili ve Edebiyatı   Arapça KonuĢma VI           6    Z    2        2    3    6/23/2010  366  11:00-11:40

Fars Dili ve Edebiyatı   Fars Edebiyatı Tarihi II          6    1    1    1    1    1  6/23/2010  366  11:00-11:40

Fars Dili ve Edebiyatı   Fars Edebiyatı Tarihi IV          8    1    1    1    1    1  6/23/2010  366  11:00-11:40

Arap Dili ve Edebiyatı   Arapça Nahiv II            2    Z    2        2    3    6/23/2010  366  11:45-12:25

Arap Dili ve Edebiyatı   Arapça-Türkçe Çeviri II        2    Z    2        2    3    6/23/2010  366  12:30-13:10

Coğrafya          Dünya Turizm Bölgeleri         6    Z    2        2    3    6/23/2010  367  11:00-11:40

Coğrafya          Kuzey Amerika Ülkeler ve Bölgeler   6    S    2        2    3    6/23/2010  367  11:45-12:25

Coğrafya          Ortadoğu Ülkeleri           8    Z    2        2    3    6/23/2010  367  13:15-13:55

Coğrafya          BeĢeri Coğrafyada Harita ve Diyagramlar 4    S    2        2    3    6/23/2010  367  14:00-14:40

Coğrafya          Ticaret Coğrafyası           8    S    2        2    3    6/23/2010  367  14:45-15:25

              Ġleri
ÇağdaĢ Yunan Dili ve Edebiyatı Çeviri               8    Z    T            1    6/23/2010  417  10:00-11:30

              Modern Dönem Yunan Romanı
ÇağdaĢ Yunan Dili ve Edebiyatı                  8    Z    T            4    6/23/2010  417  12:00-13:00

              19.yy. Yunan Romanı
ÇağdaĢ Yunan Dili ve Edebiyatı                  6    Z    T            5    6/23/2010  417  14:00-15:30

              Modern Dönem Yunan ġiiri
ÇağdaĢ Yunan Dili ve Edebiyatı                  8    Z    T            4    6/23/2010  417  15:45-17:00

Fransızca Mütercim Tercümanlık
            Proje Uygulama              8    Z    2        2    3    6/23/2010  419  11:45-12:25

           Temel
Almanca Mütercim Tercümanlık Çeviri Becerileri 2         4    Z    2    2    3    3    23/06/2010  419  12:30-13:10

           Temel
Almanca Mütercim Tercümanlık Çeviri Becerileri 2         4    Z    2    2    3    3    23/06/2010  419  13:15-13:55

Fransız Dili ve Edebiyatı Özel Alan Fransızcası II        8    Z    3        3    3    6/23/2010  420  10:15-10:55

Fransız Dili ve Edebiyatı Fransızca Metin Dilbilgisi II      6    Z    3        3    3    6/23/2010  420  10:15-10:55

Fransız Dili ve Edebiyatı Özel Alan Fransızcası II        8    Z    3        3    3    6/23/2010  420  10:15-10:55
Fransız Dili ve Edebiyatı Fransızca Metin Dilbilgisi II      6  Z  3    3  3  6/23/2010  420  10:15-10:55

Fransız Dili ve Edebiyatı Metin Açıklaması             2  Z  2    2  3  6/23/2010  420  11:00-11:40

Fransız Dili ve Edebiyatı Metin Açıklaması             2  Z  2    2  3  6/23/2010  420  11:00-11:40

Fransız Dili ve Edebiyatı Metin Açıklaması             2  Z  2    2  3  6/23/2010  420  11:45-12:10

Fransız Dili ve Edebiyatı Metin Açıklaması             2  Z  2    2  3  6/23/2010  420  11:45-12:10

            Çeviride
Fransızca Mütercim Tercümanlık Bilgi Teknolojileri         6  Z  2    2  4  6/23/2010  420  13:15-13:55

            ÇağdaĢ
Fransızca Mütercim Tercümanlık Fransız Kültürü           4  Z  2    2  3  6/23/2010  420  14:00-14:40

            Uygulamalı Sözlü Çeviri Türleri
Fransızca Mütercim Tercümanlık                   6  Z  1  2  2  3  6/23/2010  420  14:45-15:25

Ġspanyol Dili ve Edebiyatı Ġsp. ÇağdaĢ Edebiyat 2         6  Z  2    2  1  6/23/2010  421  09:00-10:00

Ġspanyol Dili ve Edebiyatı Ġsp.Dilbilgisi 2            2  Z  4    4  3  6/23/2010  421  09:00-10:00

Ġspanyol Dili ve Edebiyatı Ġspanyolca Dil Uygulamaları 4      4  Z  4    4  1  6/23/2010  421  10:15-11:15

Ġspanyol Dili ve Edebiyatı Ġsp.ÇağdaĢ Edebiyat 4          8  Z  2    2  1  6/23/2010  421  10:15-11:15

Ġspanyol Dili ve Edebiyatı Ġsp.Yazılı Anlatım           2  Z  4    4  2  6/23/2010  421  10:30-11:30

Ġspanyol Dili ve Edebiyatı Ġsp.Çeviri 2              6  Z  2    2  2  6/23/2010  421  10:30-11:30

Ġspanyol Dili ve Edebiyatı Ġsp.Çeviri 4              8  Z  2    2  2  6/23/2010  421  10:30-11:30

Ġspanyol Dili ve Edebiyatı Ek Dil (Dil ve Kültür)         6  S  2  2  3  3  6/23/2010  421  10:30-11:30

Ġspanyol Dili ve Edebiyatı Ek Dil (Dil Alanları) Borçlu      8  S  2  2  3  3  6/23/2010  421  10:30-11:30

Ġspanyol Dili ve Edebiyatı Ek Dil (Uygulamalı Sözlü Çeviri türleri) 8  S  2  2  3  3  6/23/2010  421  10:30-11:30

Ġtalyan Dili ve Edebiyatı Ġtalyancaya GiriĢ 2           2  Z  4        6/23/2010  422  10:15-11:15

Ġtalyan Dili ve Edebiyatı Ġtalyanca Sözlü ve Yazılı Anlatım 2   6  Z  4        6/23/2010  422  11:30-12:30
Ġtalyan Dili ve Edebiyatı Ġtalyan Edebiyatında Çeviri ÇalıĢmaları 2 8  Z  4        6/23/2010   422   12:45-13:45

Ġtalyan Dili ve Edebiyatı Ġtalyan Kültür Tarihi 2         4  Z  2        6/23/2010   422   14:30-15:30

             Söylem
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık ve Biçem Çözümlemesi        4  S  2  0  2  3  6/23/2010   433   09:00-10:00

             Yazınsal
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık Çeviri IV              8  S  1  2  2  3  6/23/2010   433   12:00-13:00

Bilgi ve Belge Yönetimi ArĢiv Belgelerinin Değerlendirilmesi    8  S  2    2  3  6/23/2010   452   11:45-12:25

Rus Dili ve Edebiyatı   17-18. Yy. Rus Edebiyatı         4  Z  2    2  3  6/23/2010   457   10:30-11:10

Rus Dili ve Edebiyatı   ÇağdaĢ Rus Edebiyatı 2          8  Z  4    4  3  6/23/2010   457   11:15-11:55

Rus Dili ve Edebiyatı   Rusça Edebiyat Bilimleri Temel K.    2  Z  2    2  3  6/23/2010   457   12:00-12:40

Rus Dili ve Edebiyatı   KarĢılaĢtırmalı Dilbilim         4  Z  2    2  3  6/23/2010   457   12:45-13:25

Almanca Mütercim Tercümanlık
           Terimbilgisi                 6  S  1  2  2  3  23/06/2010  458   14:45-15:25

Almanca Mütercim Tercümanlık
           Terimbilgisi                 6  S  1  2  2  3  23/06/2010  458   15:30-16:10

           Söylem
Almanca Mütercim Tercümanlık ve Biçem Çözümlemeleri        4  S  2  0  2  3  23/06/2010  460   10:15-10:55

           Söylem
Almanca Mütercim Tercümanlık ve Biçem Çözümlemeleri        4  S  2  0  2  3  23/06/2010  460   11:00-11:40

Urdu Dili ve Edebiyatı  Urduca KarĢılıklı KonuĢma II       8  Z  2    2    23/06/2010  460   13:15-13:55

Urdu Dili ve Edebiyatı  Urduca Klasik Metinler II        8  Z  2    2    23/06/2010  460   14:00-14:40

Sanat Tarihi       Müzede Uygulama             8  Z  1  2  2  3  6/23/2010   706   14:00-15:25

Bilgi ve Belge Yönetimi Belge Yönetimine GiriĢ 2          2  Z  2      3  6/23/2010  Amfi 1  09:30-10:10

Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi Kurumlarında Mevzuat 2        8  S  2    2  3  6/23/2010  Amfi 1  10:15-10:55

Bilgi ve Belge Yönetimi ArĢivlerin Kamu ve Eğitim Hizmetleri    4  S  2    2  3  6/23/2010  Amfi 1  11:00-11:40

Bilgi ve Belge Yönetimi ArĢivcilik ve Sosyal Bilimler       4  Z  2    2  4  6/23/2010  Amfi 1  14:45-15:25
Türk Dili ve Edebiyatı  Türkiye Türkçesi Söz Dizimi 2 (Çift)    4  Z  2      6/23/2010  Amfi 10  10:15-11:40

Türk Dili ve Edebiyatı  Türkiye Türkçesi Söz Dizimi 2 (Tek)     4  Z  2      6/23/2010  Amfi 10  10:15-11:40

Türk Dili ve Edebiyatı  Halkbilimi ve Küresel Kültür        8  Z  2      6/23/2010  Amfi 10  11:45-13:10

Tarih          Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları II  6  S  2  2  3  6/23/2010  Amfi 10  13:15-13:55

Tarih          Cumhuriyet Dönemi Ġktisat Politikaları II  6  S  2  2  3  6/23/2010  Amfi 10  13:15-13:55

Tarih          Cumhuriyet Dönemi Türk DıĢ Politikası II  8  S  2  2  3  6/23/2010  Amfi 10  13:15-13:55

Tarih          Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları II  6  S  2  2  3  6/23/2010  Amfi 10  14:00-14:40

Tarih          Cumhuriyet Dönemi Ġktisat Politikaları II  6  S  2  2  3  6/23/2010  Amfi 10  14:00-14:40

Tarih          Cumhuriyet Dönemi Türk DıĢ Politikası II  8  S  2  2  3  6/23/2010  Amfi 10  14:00-14:40

Tarih          ÇağdaĢ Dünya Tarihi             8  Z  2  2  3  6/23/2010  Amfi 10  14:45-15:25

Tarih          ÇağdaĢ Dünya Tarihi Semineri II       8  ZS  2  2  3  6/23/2010  Amfi 10  14:45-15:25

Tarih          ÇağdaĢ Dünya Tarihi             8  Z  2  2  3  6/23/2010  Amfi 10  15:30-16:10

Tarih          ÇağdaĢ Dünya Tarihi Semineri II       8  ZS  2  2  3  6/23/2010  Amfi 10  15:30-16:10

Coğrafya         BeĢeri Coğrafyada Analitik Değerlendirmeler S
                                8       2  2  3  6/23/2010  Amfi 11  09:30-10:10

Felsefe         Türk-Ġslam Felsefesi Tarihi II       6  Z  2  2  3  6/23/2010  Amfi 11  11:45-13:10

Felsefe         Modern Dönem Ġslam DüĢüncesi Metinleri
                               8     S  2  2  3  6/23/2010  Amfi 11  11:45-13:10

Felsefe         Metinlerle Ġslam Felsefesi         6  S  2  2  4  6/23/2010  Amfi 11  11:45-13:10

Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Metin Çözümlemeleri         2        4  6/23/2010  Amfi 2  10:15-11:40

Alman Dili ve Edebiyatı Dilbilim ÇalıĢmaları 2            8        4  6/23/2010  Amfi 2  10:15-11:40

Alman Dili ve Edebiyatı Alman Edebiyatında Roman           4        4  6/23/2010  Amfi 2  14:45-16:10
Felsefe         Tarihsel Süreçte Felsefe Sorunları    6  Z  3  3  3  6/23/2010  Amfi 3  10:15-11:40

Felsefe         Varlık Felsefesi             4  Z  2  2  3  6/23/2010  Amfi 3  11:45-13:10

Sanat Tarihi      Ġslam Sanatı               2  Z  2  2  3  6/23/2010  Amfi 3  15:30-17:40

Sanat Tarihi      Ortaçağ Türk Mimarlığı II         4  Z  4  4  3  6/23/2010  Amfi 4  10:15-11:40

Sanat Tarihi      Osmanlı Mimarlığında BatılılaĢma II    8  S  2  2  3  6/23/2010  Amfi 4  11:45-13:10

Coğrafya        Kıyı Kullanımı              6  S  2  2  3  6/23/2010  Amfi 4  13:15-13:55

Felsefe         Değer Felsefesi              6  S  2  2  3  6/23/2010  Amfi 4  14:45-16:10

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
             Yunan Dili Grameri IV          4  Z  4  4  3  6/23/2010  Amfi 4  16:15-17:40

Tarih          Türk Ġstiklal Harbi            6  Z  2  2  3  6/23/2010  Amfi 5  10:15-10:55

Tarih          Atatürk ve Türk Dünyası          6  S  2  2  3  6/23/2010  Amfi 5  10:15-10:55

Tarih          Atatürk Ġlke ve Ġnkılapları Semineri II  8  ZS  2  2  3  6/23/2010  Amfi 5  10:15-10:55

Tarih          Türkiye ve Kafkaslar II          8  S  2  2  3  6/23/2010  Amfi 5  10:15-10:55

Tarih          Türkiye ve Yeni Türk Cumhuriyetleri    8  Z  2  2  3  6/23/2010  Amfi 5  10:15-10:55

Tarih          Türk Ġstiklal Harbi            6  Z  2  2  3  6/23/2010  Amfi 5  11:00-11:40

Tarih          Atatürk ve Türk Dünyası          6  S  2  2  3  6/23/2010  Amfi 5  11:00-11:40

Tarih          Atatürk Ġlke ve Ġnkılapları Semineri II  8  ZS  2  2  3  6/23/2010  Amfi 5  11:00-11:40

Tarih          Türkiye ve Kafkaslar II          8  S  2  2  3  6/23/2010  Amfi 5  11:00-11:40

Tarih          Türkiye ve Yeni Türk Cumhuriyetleri    8  Z  2  2  3  6/23/2010  Amfi 5  11:00-11:40

Arkeoloji        Geç Hitit Sanatı             6  Z  2  2  3  6/23/2010  Amfi 5  11:45-12:25

Arkeoloji        Geç Hitit Sanatı             6  Z  2  2  3  6/23/2010  Amfi 5  12:30-13:10
Türk Dili ve Edebiyatı  Türk Dili Tarihi           2    Z  2        6/23/2010  Amfi 5  13:15-14:40

Felsefe         Bilim Tarihi II            4    Z  2    2  3  6/23/2010  Amfi 10  16:15-17:45

Türk Dili ve Edebiyatı  Eski Uygur Türkçesi          4    Z  2        6/23/2010  Amfi 5  16:15-17:40

Sanat Tarihi       Osmanlı Mimarlığı III         8    Z  2    2  3  6/23/2010  Amfi 6  10:15-11:40

Felsefe         Bilim Felsefesi            4    Z  2    2  3  6/23/2010  Amfi 6  14:45-16:10

Felsefe         Yeniçağ Felsefesi           6    Z  2    2  3  6/23/2010  Amfi 6  16:15-17:40

Felsefe         Felsefeye GiriĢ II (Bölüm DıĢı)    6    ZS  2    2  3  6/23/2010  Amfi 7  13:15-14:40

Arkeoloji        Tarihöncesinde Yakındoğu ve Anadolu    4  4  Z  3    3  6/23/2010  Amfi 7  15:30-16:10

Arkeoloji        Tarihöncesinde Yakındoğu ve Anadolu 4     Z  3    3  3  6/23/2010  Amfi 7  16:15-16:55

Bilgi ve Belge Yönetimi ArĢiv Kaynakları 2           2    Z  1    1  3  6/23/2010  Amfi 7  17:00-17:40

Psikoloji        Psikolojide AraĢtırma Yöntemleri II  4    Z  3      3  6/23/2010  Amfi 8  10:15-10:55

Psikoloji        Psikolojide AraĢtırma Yöntemleri II  4    Z  3      3  6/23/2010  Amfi 8  11:00-11:40

Psikoloji        Psikolojide AraĢtırma Yöntemleri II  4    Z  3      3  6/23/2010  Amfi 8  11:45-12:25

            Antikçağ Metinleri
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı                 2    Z  T    2  3  6/23/2010  Amfi 8  12:30-13:10

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
            Amerikan Tiyatrosu           4    Z  T    4  3  6/23/2010  Amfi 8  13:15-13:55

Arkeoloji        Hitit Arkeolojisi           4    Z  3    3  3  6/23/2010  Amfi 9  10:15-10:55

Arkeoloji        Hitit Arkeolojisi           4    Z  3    3  3  6/23/2010  Amfi 9  11:00-11:40

Sosyoloji        Sosyoloji Tarihine GiriĢ       2    Z  2    2  3  6/23/2010  Amfi 9  11:45-12:25

Sosyoloji        Sosyolojiye GiriĢ II (Paralel)    4    S  3    3  3  6/23/2010  Amfi 9  12:30-13:10

            Modern
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Dönem Amerikan Romanı      6    Z  T    4  3  6/23/2010  Amfi 9  14:00-14:40
Arkeoloji                         Antik Nümismatiğe GiriĢ        6  S  2    2  3    Arkeoloji Seminer Kitaplığı
                                                            6/23/2010         13:15-13:55

Arkeoloji                         Antik Nümismatiğe GiriĢ        6  S  2    2  3    Arkeoloji Seminer Kitaplığı
                                                            6/23/2010         14:00-14:40

             Temel
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık Çeviri Becerileri II                       4  Z  2  2  3  1  6/23/2010    D1     10:30-11:30

           Uygulamalı Sözlü Çeviri Türleri 2
Almanca Mütercim Tercümanlık                                  6  Z  1  2  2  3  23/06/2010    D1     11:45-12:25

           Uygulamalı Sözlü Çeviri Türleri 2
Almanca Mütercim Tercümanlık                                  6  Z  1  2  2  3  23/06/2010    D1     12:30-13:10

           EĢ Zamanlı Çeviri 2
Almanca Mütercim Tercümanlık                                  6  S  1  2  2  5  23/06/2010    D1     13:15-13:55

           EĢ Zamanlı Çeviri 4
Almanca Mütercim Tercümanlık                                  8  S  1  2  2  5  23/06/2010    D1     14:45-15:25

           Uygulamalı Sözlü Çeviri Türleri 4
Almanca Mütercim Tercümanlık                                  8  S  1  2  2  5  23/06/2010    D1     15:30-16:10

TaĢınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü  Mozaik Koruma ve Onarımı       6  Z  2    2  3  6/23/2010  Keramik Lab  14:45-15:45

Hititoloji                        Hitit Çivi Yazısı II         2  Z  4    4  3  6/23/2010  Kitaplık 112  10:15-10:55

Hititoloji                        Hitit Mitolojik Metinleri       4  Z  2    2  3  6/23/2010  Kitaplık 112  13:15-13:55

Hititoloji                        Hititlerde Din ve Mitoloji Semineri  4  Z  2    2  3  6/23/2010  Kitaplık 112  14:45-15:25

Latin Dili ve Edebiyatı                  Latince Gramer VIII          8  Z  2    2  3  6/23/2010  Kitaplık 351  11:45-12:25

Latin Dili ve Edebiyatı                  Latince Gramer VIII          8  Z  2    2  3  6/23/2010  Kitaplık 351  12:30-13:10

             Ek Dil
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık Almanca (Dil ve Kültür)                     6  Z  1  2  2  2  6/23/2010   Y.D.B.    13:30-14:30

TaĢınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü  Duvar Resimlerinde Koruma-Onarım 2  8  Z  1  2  2  3  6/23/2010    Z-02    14:45-15:45

Arkeoloji                         Bilimsel AraĢtırma Yöntemleri     6  S  2    2  4  6/24/2010    104    14:00-14:40

Arkeoloji                         Bilimsel AraĢtırma Yöntemleri     6  S  2    2  4  6/24/2010    104    14:45-15:25

Arkeoloji                         Tarihöncesi Maden Teknolojisi     8  S  3    3  4  6/24/2010    104    15:30-16:10

Arkeoloji                         Tarihöncesi Maden Teknolojisi     8  S  3    3  4  6/24/2010    104    16:15-16:55
Arkeoloji  Tarihöncesi Maden Teknolojisi       8  S  3  3  4  6/24/2010  104  17:00-17:40

Arkeoloji  BDA: Donanım ve Yazılım          6  S  4  4  4  6/24/2010  105  08:45-09:25

Arkeoloji  BDA: Donanım ve Yazılım          6  S  4  4  4  6/24/2010  105  09:30-10:10

Arkeoloji  BDA: Donanım ve Yazılım          6  S  4  4  4  6/24/2010  105  10:15-10:55

Arkeoloji  BDA: Donanım ve Yazılım          6  S  4  4  4  6/24/2010  105  11:00-11:40

Felsefe   Felsefe Uygulamaları II          8  S  2  2  4  6/24/2010  203  10:15-11:40

Sosyoloji  Modern Toplum Teorisinin ĠnĢası      6  S  3  1  1  6/24/2010  206  11:00-12:00

Sosyoloji  Toplum Tarihi Semineri II         8  S  2  2  4  6/24/2010  206  11:00-12:00

Sosyoloji  Türk Sosyoloji Tarihi (paralel)      6  S  3  3  5  6/24/2010  206  11:00-12:00

Sosyoloji  Türk Sosyolojisi Literatürü        2  S  2  2  4  6/24/2010  206  11:00-12:00

Sosyoloji  Türkiye Sosyolojisi AraĢtırmaları II    4  S  2  2  5  6/24/2010  206  11:00-12:00

Sosyoloji  Türkiye Sosyolojisi AraĢtırmaları IV    6  S  2  2  4  6/24/2010  206  11:00-12:00

Sosyoloji  Türkiye'de ÇağdaĢ DüĢünce Tarihi II    4  S  2  2  1  6/24/2010  206  11:00-12:00

Psikoloji  Klinik Psikolojide Proje ÇalıĢmaları II  8  S  2    4  6/24/2010  231  10:15-10:55

Psikoloji  Klinik Psikolojide Proje ÇalıĢmaları II  8  S  2    4  6/24/2010  231  11:00-11:40

Psikoloji  Psikanalitik Uygulamalar          8  S  2    3  6/24/2010  231  12:00-13:00

Psikoloji  Çocuk ve Ergen Suçluluğu          8  S  2    2  6/24/2010  231  12:00-13:00

Psikoloji  Ġktisadi DavranıĢlarımızın Psikolojik TemelleriS
                           8     2    4  6/24/2010  231  15:30-16:10

Psikoloji  Ġktisadi DavranıĢlarımızın Psikolojik TemelleriS
                           8     2    4  6/24/2010  231  16:15-16:55

Tarih    Osmanlıca Metin ve Gramer II (III. Grup)  2  Z  2  2  4  6/24/2010  233  10:15-10:55
Tarih           Osmanlıca Metin ve Gramer II (III. Grup)   2  Z  2  2  4  6/24/2010  233  11:00-11:40

Latin Dili ve Edebiyatı  Latince Gramer AlıĢtırmaları IV       4  Z  2  2  3  6/24/2010  233  11:45-12:25

Latin Dili ve Edebiyatı  Latince Metinlerden Seçmeler II       6  Z  2  2  4  6/24/2010  233  11:45-12:25

Latin Dili ve Edebiyatı  Latince Gramer AlıĢtırmaları IV       4  Z  2  2  3  6/24/2010  233  12:30-13:10

Latin Dili ve Edebiyatı  Latince Metinlerden Seçmeler II       6  Z  2  2  4  6/24/2010  233  12:30-13:10

Latin Dili ve Edebiyatı  Latince Metinlerden Seçmeler IV       8  Z  2  2  4  6/24/2010  233  13:15-13:55

Latin Dili ve Edebiyatı  Latince Metinlerden Seçmeler IV       8  Z  2  2  4  6/24/2010  233  14:00-14:40

Tiyatro EleĢtirmenliği ve Dramaturji
              Oyun Yazma Teknikleri 2           6  S  4  4  4  6/24/2010  260  12:00-13:30

              Türk Tiyatro
Tiyatro EleĢtirmenliği ve Dramaturji Tarihi 4             4  Z  4  4  4  6/24/2010  264  14:45-16:00

Tarih           XVII-XVIII. yy. Osmanlı Tarihi Semineri II  8  ZS  2  2  4  6/24/2010  303  08:45-09:25

Tarih           XVII-XVIII. yy. Osmanlı Tarihi Semineri II  8  ZS  2  2  4  6/24/2010  303  09:30-10:10

Tarih           Haçlı Devletleri Tarihi II          8  S  2  2  4  6/24/2010  307  10:15-10:55

Tarih           Haçlı Devletleri Tarihi II          8  S  2  2  4  6/24/2010  307  11:00-11:40

Tarih           Osmanlıca Metin ve Gramer II (II. Grup)   2  Z  2  2  4  6/24/2010  307  14:45-15:25

Tarih           Osmanlıca Metin ve Gramer II (II. Grup)   2  Z  2  2  4  6/24/2010  307  15:30-16:10

Klasik Arkeoloji     Eski Yunan Diline GiriĢ           2  Z  2  2  4  6/24/2010  310  09:30-10:10

Klasik Arkeoloji     Eski Yunan Diline GiriĢ           2  Z  2  2  4  6/24/2010  310  10:15-10:55

Arkeoloji         Kuramsal Arkeoloji              6  Z  2  2  3  6/24/2010  310  11:45-12:25

Arkeoloji         Kuramsal Arkeoloji              6  Z  2  2  3  6/24/2010  310  12:30-13:10

Arkeoloji         Demirçağı'nda Kafkasya ve Batı Ġran Arkeolojisi
                                 8   S    2  2  4  6/24/2010  310  14:45-15:25
Arkeoloji        Demirçağı'nda Kafkasya ve Batı Ġran Arkeolojisi
                                8   S     2      2    4    6/24/2010  310  14:45-15:25

Türk Dili ve Edebiyatı  Çocuk Edebiyatı             4    S    2              6/24/2010  328  13:15-14:40

Türk Dili ve Edebiyatı  Yeni Türk Edebiyatında Hikaye      6    S    2              6/24/2010  328  13:15-14:40

Türk Dili ve Edebiyatı  Edebiyat ve Görsel Sanatlar       6    S    2              6/24/2010  328  13:15-14:40

Türk Dili ve Edebiyatı  Edebiyat Teorisi ve Edebî Tenkit    8    S    2              6/24/2010  328  13:15-14:40

             Yunan Filolojisine GiriĢ II
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı                   4    Z    2      2    4    6/24/2010  345  10:15-11:40

             Arkaik Çağ Yunan Kültürü II
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı                   4    Z    1      1    4    6/24/2010  345  11:45-12:25

             Yunan Epigrafyasına GiriĢ II
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı                   8    Z    2      2    4    6/24/2010  345  12:30-13:55

             Yunan Dilinin Lehçeleri II
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı                   6    Z    2      2    4    6/24/2010  345  15:30-16:55

Urdu Dili ve Edebiyatı  Metin Üz. Dilb. Ġnc( Seminer)      8    S    2      2        6/24/2010  355  14:45-15:25

Arap Dili ve Edebiyatı  Arapça Klasik Metin Çözümlemesi II   4    S    2      2    4    6/24/2010  366  10:15-10:55

Arap Dili ve Edebiyatı  Gramer Metinleri II           6    Z    2      2    4    6/24/2010  366  10:15-10:55

Fars Dili ve Edebiyatı  Temel Arapça II               4    1    1  1    1    1  6/24/2010  366  10:15-10:55

Urdu Dili ve Edebiyatı  Urduca ġiir Bilgisi II         8    S    2      2        24/06/2010  366  10:15-10:55

Arap Dili ve Edebiyatı  Farsça Metinler II           6    S    2      2    4    6/24/2010  366  11:00-11:40

Fars Dili ve Edebiyatı  Farsça Klasik Kolay Metinler II       4    1    1  1    1    1  6/24/2010  366  11:00-11:40

Fars Dili ve Edebiyatı  Farsça Modern Metinler IV          8    1    1  1    1    1  6/24/2010  366  11:00-11:40

Fars Dili ve Edebiyatı  Farsça Dilbilgisi II            2    1    1  1    1    1  6/24/2010  366  11:45-12:25

Fars Dili ve Edebiyatı  Farsça Metin ġerhi II            6    1    1  1    1    1  6/24/2010  366  11:45-12:25

Urdu Dili ve Edebiyatı  Türkçeden Urduca'ya Çeviri II      8    Z    4      4        24/06/2010  366  14:00-14:40
Coğrafya          Tarihi Coğrafya II           8  Z  2    2  4  6/24/2010  367  08:45-09:25

Coğrafya          Ġç Anadolu Bölgesi Coğrafyası      6  Z  2    2  4  6/24/2010  367  09:30-10:10

Coğrafya          Güneydoğu Anadolu Bölgesi        8  Z  2    2  4  6/24/2010  367  10:15-10:55

Coğrafya          Enerji Kaynakları            4  Z  2    2  4  6/24/2010  367  11:00-10:40

Coğrafya          Biyocoğrafya: Zoocoğrafya        4  S  2    2  4  6/24/2010  367  12:30-13:10

Coğrafya          Marmara Bölgesi Coğrafyası       6  Z  2    2  4  6/24/2010  367  13:15-13:55

Coğrafya          Klimatoloji (YağıĢ ve Hava Kütleleri)  2  Z  2    2  4  6/24/2010  367  14:00-14:40

Coğrafya          BeĢeri Coğrafyaya GiriĢ II       2  Z  2    2  4  6/24/2010  367  14:45-15:25

Tarih            Tanzimat Dönemi Osmanlı Tarihi Semineri 1839-1876 2
                                 6  S       1  4  6/24/2010  416  11:45-12:25

Tarih            Tanzimat Dönemi Osmanlı Tarihi Semineri 1839-1876 2
                                 6  S       1  4  6/24/2010  416  12:30-13:10

              ÇağdaĢ Yunan Edebiyat Tarihi
ÇağdaĢ Yunan Dili ve Edebiyatı                   4  Z  T      5  6/24/2010  417  10:30-11:45

              ÇağdaĢ Yunanca Ġleri Dilbilgisi II
ÇağdaĢ Yunan Dili ve Edebiyatı                   2  Z  T      1  6/24/2010  417  12:00-13:30

             Uzmanlık Bilgisi ve Çevirisi IIB (Ortak) 6
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık                     S  2  2  3  4  6/24/2010  419  08:45-10:10

            Uzmanlık
Fransızca Mütercim Tercümanlık Bilgisi ve Çevirisi 2 (C Alanı) 8    S  2  2  3  5  6/24/2010  419  09:00-10:25

             Uzmanlık Bilgisi ve Çevirisi IVB
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık                   8  S  2  2  3  2  6/24/2010  419  11:45-14:40

Fransız Dili ve Edebiyatı Fransızca Metin ÇalıĢmaları        4  Z  4    4  4  6/24/2010  420  10:15-10:55

Fransız Dili ve Edebiyatı Edebiyat Metni Çözümlemesi        8  Z  2    2  4  6/24/2010  420  10:15-10:55

Fransız Dili ve Edebiyatı Fransızca Metin ÇalıĢmaları        4  Z  4    4  4  6/24/2010  420  10:15-10:55

Fransız Dili ve Edebiyatı Edebiyat Metni Çözümlemesi        8  Z  2    2  4  6/24/2010  420  10:15-10:55

            Çeviribilim Semineri 2
Fransızca Mütercim Tercümanlık                   8  Z  2    2  1  6/24/2010  420  12:30-13:10
            Dilbilim
Fransızca Mütercim Tercümanlık Alanları             6  Z  3    3  5  6/24/2010  420  14:00-15:00

            KarĢılaĢtırmalı Dil Ġncelemeleri 2
Fransızca Mütercim Tercümanlık                  2  Z  2    2  1  6/24/2010  420  15:00-15:40

Ġspanyol Dili ve Edebiyatı Ġsp.Sözlü Anlatım 2          2  Z  4    4  2  6/24/2010  421  10:30-11:30

Ġspanyol Dili ve Edebiyatı Ġsp.Edebiyat Tarihi 2         6  Z  4    4  4  6/24/2010  421  11:30-12:30

Ġspanyol Dili ve Edebiyatı Ġsp.Edebiyat Tarihi 4         8  Z  4    4  5  6/24/2010  421  11:30-12:30

Ġtalyan Dili ve Edebiyatı Ġtalyanca Sözlü Anlatım 2       2  Z  2        6/24/2010  422  11:00-12:00

Ġtalyan Dili ve Edebiyatı Ġtalyanca Yazılı Anlatım 2       6  Z  4        6/24/2010  422  13:00-14:00

             Uzmanlık Bilgisi ve Çevirisi IIB (Ortak) 6
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık                    S  2  2  3  4  6/24/2010  433  08:45-11:40

           Çeviribilim Semineri II
Almanca Mütercim Tercümanlık                   8  Z  2  0  2  4  6/24/2010  433  11:45-12:25

           Çeviribilim Semineri II
Almanca Mütercim Tercümanlık                   8  Z  2  0  2  4  6/24/2010  433  12:30-13:10

           ÇağdaĢ
Almanca Mütercim Tercümanlık Alman Kültürü ve DüĢüncesi     4  Z  2  0  2  4  24/06/2010  433  13:15-13:55

             Çeviribilim Alanları
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık                  4  Z  3  0  3  3  6/24/2010  433  14:00-14:40

            Ġleri
Amerikan Kültürü ve EdebiyatıÇeviri 2              8  S  T    2  4  6/24/2010  435  11:45-12:25

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretmenlik Uygulaması                     24/06/2010  442  11:00-11:40

Bilgi ve Belge Yönetimi Osmanlı Türkçesi 2 (I Grup)       2  Z  2  2  3  4  6/24/2010  452  15:30-16:10

Bilgi ve Belge Yönetimi Ġngilizce Mesleki Metin Ġncelemeleri 2  2  S  2    2  4  6/24/2010  452  16:15-16:55

Rus Dili ve Edebiyatı   Rus Edebiyatı ve Kültürüne GiriĢ    2  Z  2    2  4  6/24/2010  457  09:30-10:10

Rus Dili ve Edebiyatı   17-18. Yy. Rus Kültürü         4  Z  2    2  4  6/24/2010  457  10:15-10:55

Rus Dili ve Edebiyatı   19.yy. Rus Kültürü 2          6  Z  2    2  4  6/24/2010  457  11:00-11:40

Rus Dili ve Edebiyatı   ÇağdaĢ Rus Kültürü 2          8  Z  2    2  4  6/24/2010  457  11:45-12:25
           Çeviride
Almanca Mütercim Tercümanlık Bilgi Teknolojileri (Seminer)         6  Z  2    0  2    4  6/24/2010   457   12:30-13:55

           Çeviribilim Alanları
Almanca Mütercim Tercümanlık                        4  Z  3    0  3    4  6/24/2010  Amfi 3  14:45-16:10

Bilgi ve Belge Yönetimi Staj Değerlendirmesi 2               8  Z  2      2    4  6/24/2010  401-C   13:15-13:55

Bilgi ve Belge Yönetimi Özel AraĢtırma Kütüphaneleri            6  S  2      2    3  6/24/2010  Amfi 1  13:15-14:00

Bilgi ve Belge Yönetimi Yazım, Anlatım, Okuma Becerileri 2         4  S  2      2    2  6/24/2010  Amfi 1  14:00-14:45

Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi Ekonomisi                   8  S  2      2    4  6/24/2010  Amfi 1  14:45-15:30

Bilgi ve Belge Yönetimi E- Devlet Uygulamaları               6  Z  2      2    4  6/24/2010  Amfi 1  15:30-16:10

Bilgi ve Belge Yönetimi ArĢivlerde Belge Yönetimi 2               6Z    2      2  4  6/24/2010  Amfi 10  09:30-10:10

            Amerikan Edebiyatı Semineri
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı                        8  Z  T      2    4  6/24/2010  Amfi 10  10:15-10:55

            19. Yüzyıl Amerikan ġiiri
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı                        4  Z  T      2    4  6/24/2010  Amfi 10  11:00-11:40

Tarih          Osmanlı Ġktisat Tarihi               8  Z  2      2    4  6/24/2010  Amfi 10  11:45-12:25

Tarih          Osmanlı Ġktisat Tarihi               8  Z  2      2    4  6/24/2010  Amfi 10  12:30-13:10

Tarih          Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihine GiriĢ  2  Z  2      2    4  6/24/2010  Amfi 10  13:15-13:55

Tarih          Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihine GiriĢ  2  Z  2      2    4  6/24/2010  Amfi 10  14:00-14:40

            Amerikan Yazınına GiriĢ
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı                        2  Z  T      2    4  6/24/2010  Amfi 10  14:45-15:25

            Modern
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Amerikan ġiiri                6  Z  T      2    4  6/24/2010  Amfi 10  15:30-16:10

Coğrafya        Ġç Anadolu Bölgesi Coğrafyası            6  Z  2      2    4  6/24/2010  Amfi 11  09:30-10:10

Coğrafya        Güneydoğu Anadolu Bölgesi              8  Z  2      2    4  6/24/2010  Amfi 11  10:15-10:55

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Özel Öğretim Yöntemleri              8  Z  4      4      24/06/2010  Amfi 11  11:45-12:25

Arkeoloji        Roma Sanatı                     4  Z  3      3    4  6/24/2010  Amfi 11  14:45-15:25
Arkeoloji        Roma Sanatı               4  Z  3   3  4  6/24/2010  Amfi 11  15:30-16:10

Arkeoloji        Roma Sanatı               4  Z  3   3  4  6/24/2010  Amfi 11  16:15-16:55

Alman Dili ve Edebiyatı ÇağdaĢ Alman Kültürü           2         5  6/24/2010  Amfi 2  09:30-10:55

Alman Dili ve Edebiyatı 18. YY. Alman Edebiyatı Metinleri    6         5  6/24/2010  Amfi 2  11:00-12:25

Alman Dili ve Edebiyatı Çeviri Semineri 2            4         5  6/24/2010  Amfi 2  12:30-13:55

Alman Dili ve Edebiyatı Kültürlerarası ÇalıĢmalar 2       8         5  6/24/2010  Amfi 2  14:00-15:25

Alman Dili ve Edebiyatı Alman Edebiyatı Tarihi          2         5  6/24/2010  Amfi 2  15:30-16:55

Tarih          Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Eski Anadolu Tarihi
                                6 Z 2      2  4  6/24/2010  Amfi 2  16:15-16:55

Tarih          Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Eski Anadolu Tarihi
                                6 Z 2      2  4  6/24/2010  Amfi 2  17:00-17:40

Felsefe         Din Felsefesi              6  S  2   2  2  6/24/2010  Amfi 3  10:15-11:40

Felsefe         Felsefe-Bilim-Din ĠliĢkileri      4  Z  2   2  4  6/24/2010  Amfi 3  10:15-11:40

Arkeoloji        Kuramsal Arkeoloji           6  z  2   2  4  6/24/2010  Amfi 3  13:15-13:55

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
             Yunanca Kolay Metinler II        4  Z  2   2  4  6/24/2010  Amfi 3  16:15-17:40

Sanat Tarihi       Tarihi Kaynaklarda Türk Sanatı Semineri 4  S  2   2  4  6/24/2010  Amfi 4  10:15-11:40

Sanat Tarihi       EleĢtiri ve Yöntem IV          6  Z  2   2  4  6/24/2010  Amfi 4  11:45-13:10

Coğrafya         Klimatoloji (YağıĢ ve Hava Kütleleri)  2  Z  2   2  4  6/24/2010  Amfi 4  14:00-14:40

Coğrafya         Türkiye Ekonomik Coğrafyası II     4  S  2   2  4  6/24/2010  Amfi 4  15:30-16:10

Felsefe         Modern Mantık II            4  Z  2   2  4  6/24/2010  Amfi 4  16:15-17:40

Tarih          Eski Mısır Tarihi            4  Z  2   2  4  6/24/2010  Amfi 5  08:45-09:25

Tarih          Eski Mısır Tarihi            4  Z  2   2  4  6/24/2010  Amfi 5  09:30-10:10
Tarih                           Anadolu Türk Beylikleri      6  Z  2    2  4  6/24/2010   Amfi 5   10:15-10:55

Tarih                           Anadolu Türk Beylikleri      6  Z  2    2  4  6/24/2010   Amfi 5   11:00-11:40

Tarih                           Selçuklular Tarihi        4  Z  2    2  4  6/24/2010   Amfi 5   11:45-12:25

Tarih                           Selçuklular Tarihi        4  Z  2    2  4  6/24/2010   Amfi 5   12:30-13:10

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
             Yunan Dili Grameri II                       2  Z  6    6  4  6/24/2010   Amfi 5   14:45-16:10

Felsefe                          Bilgi Felsefesi          2  Z  2    2  4  6/24/2010   Amfi 5   16:15-17:40

Felsefe                          ÇağdaĢ Felsefeden Kesitler    8  Z  2    2  4  6/24/2010   Amfi 6   11:45-13:10

Felsefe                          Antikçağ Klasik Dönem Felsefesi  2  Z  2    2  4  6/24/2010   Amfi 7   11:45-13:10

Latin Dili ve Edebiyatı                  Latince Gramer AlıĢtırmaları II  2  Z  2    2  4  6/24/2010   Amfi 8   10:15-10:55

Latin Dili ve Edebiyatı                  Latince Gramer AlıĢtırmaları II  2  Z  2    2  4  6/24/2010   Amfi 8   11:00-11:40

Felsefe                          Antikçağ Klasik Dönem Felsefesi  2  Z  2    2  4  6/24/2010   Amfi 8   11:45-13:10

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Victoria Dönemi Romanı                      6  Z  4    4    24/06/2010  Amfi 8   14:00-14:40

Felsefe                          Mantık II (Bölüm DıĢı)      6  ZS  2    2  4  6/24/2010   Amfi 8   16:15-17:40

Psikoloji                         BiliĢsel Psikolojide Bellek    2  Z  2      4  6/24/2010   Amfi 9   10:15-10:55

Psikoloji                         BiliĢsel Psikolojide Bellek    2  Z  2      4  6/24/2010   Amfi 9   11:00-11:40

Felsefe                          Estetik              6  Z  2    2  4  6/24/2010   Amfi 9   11:45-13:10

Felsefe                          20. yy. EleĢtirel Dil Felsefesi  8  Z  2    2  4  6/24/2010   Amfi 9   13:15-14:40

Bilgi ve Belge Yönetimi ArĢivlerde Bilgisayar Kullanımı                   8  Z  1  2  2  4  6/24/2010 Bilgisayar Lab. 10:15-10:55

TaĢınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü  Kitap ve Yazmaların Onarımı    6  Z  2  4  4  4  6/24/2010  Cam Lab.  09:30-12:30

             Çeviribilim Semineri II
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık                               8  Z  2  0  2  4  6/24/2010    D1    09:30-10:55
            Çeviri
Fransızca Mütercim TercümanlıkAmaçlı Dil Edinci (Sözlü)                  2  Z  2  2  3  5  6/24/2010    D1     11:00-13:10

             KarĢılaĢtırmalı Dil Ġncelemeleri
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık                               2  Z  2  0  2  4  6/24/2010    D1     14:45-16:10

Arap Dili ve Edebiyatı                  Arap Leksiografisi II      8  S  2    2  4  6/24/2010    D6     11:45-12:25

Arap Dili ve Edebiyatı                  Arapça Uygulamalı Gramer II   8  Z  1  2  3  4  6/24/2010   D6     11:45-12:25
                                                                Keramik
TaĢınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü  Korumanın Ġlkeleri        4  S  2    2  1  6/24/2010   Lab     14:45-15:45

Hititoloji                        Hititolojiye GiriĢ II      2  Z  2    2  4  6/24/2010  Kitaplık 112  10:15-10:55

Hititoloji                        Hitit Yasal Metinleri      4  Z  2    2  4  6/24/2010  Kitaplık 112  11:45-12:25

Arkeoloji                         Yeni Assur-Yeni Babil Sanatı   8  S  2    2  4  6/24/2010  Kitaplık 112  13:15-13:55

Arkeoloji                         Yeni Assur-Yeni Babil Sanatı   8  S  2    2  4  6/24/2010  Kitaplık 112  14:00-14:40

Hititoloji                        Hitit Gramerinin Anahatları II  2  Z  4    4  4  6/24/2010  Kitaplık 112  14:45-15:25

Latin Dili ve Edebiyatı                  Latin Epigrafisine GiriĢ II   8  S  2    2  4  6/24/2010  Kitaplık 351  10:15-10:55

Latin Dili ve Edebiyatı                  Latin Epigrafisine GiriĢ II   8  S  2    2  4  6/24/2010  Kitaplık 351  10:55-11:40

Latin Dili ve Edebiyatı                  Latin ġiirinden Seçmeler II   8  Z  2    2  4  6/24/2010  Kitaplık 351  14:45-15:25

Latin Dili ve Edebiyatı                  Latin ġiirinden Seçmeler II   8  Z  2    2  4  6/24/2010  Kitaplık 351  15:30-16:10

             Ek Dil
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık (Dil Alanları)                       4  Z  2  4  4  5  6/24/2010   Y.D.B.    10:00-11:00

Coğrafya                         ġehirsel Mekan Analizi      8  S  2    2  5  6/25/2010    201    09:30-10:10

Sanat Tarihi                       Fotoğraf-Resim ĠliĢkisi     8  S  2    2  5  6/25/2010    233    10:15-11:40

              Tiyatroda
Tiyatro EleĢtirmenliği ve Dramaturji Yeni ArayıĢlar 2                   8  Z  4    4  5  6/25/2010    264    11:30-13:00

Klasik Arkeoloji                     Yöntembilim           2  Z  2    2  5  6/25/2010    310    13:15-13:55

Klasik Arkeoloji                     Yöntembilim           2  Z  2    2  5  6/25/2010    310    14:00-14:40
Tarih           Yakınçağ Tarihi Semineri II (1774-1839)  8  ZS    2  2  5  6/25/2010  316  13:15-13:55

Tarih           Yakınçağ Tarihi Semineri II (1774-1839)  8  ZS    2  2  5  6/25/2010  316  14:00-14:40

Türk Dili ve Edebiyatı   Çağatay Edebiyatı Metinleri II      6  S  2        6/25/2010  328  08:45-10:10

Sanat Tarihi        Ġstanbul'da Osmanlı Dönemi Saray Mimarlığı S
                                 8      2    2  4  6/25/2010  328  11:45-13:10

Türk Dili ve Edebiyatı   Eski Türk Edebiyatında Ġlk Manzum Metinler S
                                 6      2        6/25/2010  328  14:45-16:10

Bilgi ve Belge Yönetimi ArĢiv Binaları Araç ve Gereçleri       8  S  2    2  5  6/25/2010  345  12:30-13:10

Fars Dili ve Edebiyatı   Farsça Basın Dili II           6  1  1  1  1  1  6/25/2010  366  10:15-10:55

Urdu Dili ve Edebiyatı   Temel Farsça Dilb. II           6  S  4    4    25/06/2010  366  10:15-10:55

Fars Dili ve Edebiyatı   Türkçeden Farsçaya Çeviri II       4  1  1  1  1  1  6/25/2010  366  11:00-11:40

Fars Dili ve Edebiyatı   ÇağdaĢ Fars ġiiri II           8  1  1  1  1  1  6/25/2010  366  11:00-11:40

              ÇağdaĢ Yunanca Syntaks II.
ÇağdaĢ Yunan Dili ve Edebiyatı                    4  Z  T      1  6/25/2010  417  12:00-13:30

              ÇağdaĢ Yunanca Yazılı Anlatım II.
ÇağdaĢ Yunan Dili ve Edebiyatı                    6  Z  T      3  6/25/2010  417  14:00-15:30

Alman Dili ve Edebiyatı KarĢılaĢtırmalı Edebiyat           6          5  6/24/2010  418  12:30-13:55

Fransız Dili ve Edebiyatı Fransızca Kompozisyon II          4  Z    4  2  5  6/25/2010  420  10:15-10:55

Fransız Dili ve Edebiyatı Fransızca Kompozisyon II          4  Z    4  2  5  6/25/2010  420  10:15-10:55

Fransız Dili ve Edebiyatı Dilbilim Dalları II            6  Z  3    3  5  6/25/2010  420  11:00-11:40

Fransız Dili ve Edebiyatı Fransızca Sözdizim II           2  Z  2    2  5  6/25/2010  420  11:00-11:40

Fransız Dili ve Edebiyatı Dilbilim Dalları II            6  Z  3    3  5  6/25/2010  420  11:00-11:40

Fransız Dili ve Edebiyatı Fransızca Sözdizim II           2  Z  2    2  5  6/25/2010  420  11:00-11:40

            Çeviri
Fransızca Mütercim TercümanlıkAmaçlı Metin Çözümlemesi 2       2  Z  2    2  4  6/25/2010  420  13:15-13:55
            Günümüzde Çeviri ve Çevirmenlik (ortak)
Fransızca Mütercim Tercümanlık                8  Z  2  0  2  6  6/25/2010   420   16:15-17:15

             Günümüzde Çeviri ve Çevirmenlik (ortak)
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık                 8  Z  2  0  2  5  6/25/2010   420   16:15-17:40

             Özel Alan Çevirileri IV
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık                8  S  1  2  2  5  6/25/2010   433   09:15-10:55

           Uzmanlık Bilgisi ve Çevirisi 4 (B Alanı) 8
Almanca Mütercim Tercümanlık                    S  2  2  3  5  25/06/2010  452   11:45-12:25

           Uzmanlık Bilgisi ve Çevirisi 4 (A Alanı) 8
Almanca Mütercim Tercümanlık                    S  2  2  3  5  25/06/2010  452   11:45-12:25

           Uzmanlık Bilgisi ve Çevirisi 4 (B Alanı) 8
Almanca Mütercim Tercümanlık                    S  2  2  3  5  25/06/2010  452   12:30-13:10

           Uzmanlık Bilgisi ve Çevirisi 4 (A Alanı) 8
Almanca Mütercim Tercümanlık                    S  2  2  3  5  25/06/2010  452   12:30-13:10

Rus Dili ve Edebiyatı  Rusça Sentaks 2           8  Z  2    2  5  6/25/2010   457   09:30-10:10

Rus Dili ve Edebiyatı  Rusça Ġleri Dilbilgisi 2       6  Z  2    2  5  6/25/2010   457   10:15-10:55

Rus Dili ve Edebiyatı  Rusça Bilimsel Metinler Çevirisi   6  Z  4    4  5  6/25/2010   457   11:00-11:40

Rus Dili ve Edebiyatı  Rusça YazıĢma Metinleri Çevirisi 2  8  Z  4    4  5  6/25/2010   457   11:45-12:25

Ġngilizce Mütercim Tercümanlık
             Terimbilgisi             6  S  1  2  2  5  6/25/2010   458   09:30-11:40

Ġngilizce Mütercim Tercümanlık
             Proje                8  Z  2  0  2  5  6/25/2010   458   11:45-13:10

             Yazınsal
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık Çeviri II           6  S  1  2  2  5  6/25/2010   458   16:30-17:30

Bilgi ve Belge Yönetimi Osmanlı Türkçesi 2 (II Grup)     2  Z  2  2  3  5  6/25/2010   460   10:15-10:55

           Çeviri
Almanca Mütercim Tercümanlık EleĢtirisi            8  S  1  2  2  5  25/06/2010  417 A  10:00-11:00

Bilgi ve Belge Yönetimi ArĢivlerde Dokümantasyon       8  S  2    2  5  6/25/2010  417 A  13:15-13:55

Tarih          Türk Denizcilik Tarihi II      4  S  2    2  5  6/25/2010  Amfi 1  10:15-10:55

Tarih          Türk Denizcilik Tarihi II      4  S  2    2  5  6/25/2010  Amfi 1  11:00-11:40

            Ġngiliz
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Edebiyatı 2           6  Z  T    4  5  6/25/2010  Amfi 1  13:15-13:55
            Ġngiliz
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Edebiyatı 2            6  Z  T    4  5  6/25/2010  Amfi 1  13:15-13:55

             Günümüzde Çeviri ve Çevirmenlik (ortak)
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık                 8   Z  2  0  2  5  6/25/2010  Amfi 1  16:15-17:40

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Ġngiliz Yazınında Çeviri ÇalıĢmaları  4  Z  4    4    25/06/2010  Amfi 10  13:15-13:55

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Ġngiliz Yazınında Çeviri ÇalıĢmaları  4  Z  4    4    25/06/2010  Amfi 10  14:00-14:40

Sanat Tarihi       Ġslam Öncesi Ġran ve Mısır Sanatı   2  Z  3    3  5  6/25/2010  Amfi 11  09:30-10:55

Sanat Tarihi       Anadolu'da Beylikler Devri Türk Mimarlığı II Z
                                 6     2    2  5  6/25/2010  Amfi 11  11:00-12:25

Sanat Tarihi       Türk Süsleme Sanatı III        6  Z  2    2  5  6/25/2010  Amfi 11  12:30-13:55

Sanat Tarihi       Osmanlı Mimarlığı I          6  Z  2    2  5  6/25/2010  Amfi 11  14:00-15:25

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Postmodern Ġngiliz Romanı       8  Z  4    4    25/06/2010  Amfi 2  10:15-10:55

Sanat Tarihi       Batı Sanatı IV             4  Z  2    2  5  6/25/2010  Amfi 3  10:15-11:40

Coğrafya         Türkiye Kuaterner Coğrafyası      8  Z  2    2  5  6/25/2010  Amfi 4  10:15-10:55

Antropoloji        Sosyal DüĢüncenin GeliĢimi       6  Z  2    2    6/25/2010  Amfi 4  15:30-16:10

Antropoloji        Sosyal DüĢüncenin GeliĢimi       6  Z  2    2    6/25/2010  Amfi 4  16:15-16:55

Türk Dili ve Edebiyatı  AĢık Edebiyatı             8  Z  2         6/25/2010  Amfi 5  10:15-11:40

Tarih           Avrupa Tarihi (Yakın Zamanlar)     6  Z  2    2  5  6/25/2010  Amfi 5  11:45-12:25

Tarih           Avrupa Tarihi (Yakın Zamanlar)     6  Z  2    2  5  6/25/2010  Amfi 5  12:30-13:10

Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Dilbilgisi 2           2           6  6/25/2010  Amfi 5  14:45-16:10

Türk Dili ve Edebiyatı  Edebi Sanatlar             2  Z  2         6/25/2010  Amfi 5  16:15-17:40

Psikoloji         Öğrenme Psikolojisinde Uyaranların Kontrolü ve Operant ġartlanma
                                 6 Z 3          5  6/25/2010  Amfi 6  15:30-16:10

Psikoloji         Öğrenme Psikolojisinde Uyaranların Kontrolü ve Operant ġartlanma
                                 6 Z 3          5  6/25/2010  Amfi 6  16:15-16:55
Psikoloji         Öğrenme Psikolojisinde Uyaranların Kontrolü ve Operant ġartlanma
                                 6 Z 3          5  6/25/2010   Amfi 6    17:00-17:40

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı ÇağdaĢ Ġngiliz ġiiri            8  Z  4    4    25/06/2010   Amfi 7    11:45-12:25

Psikoloji         YaĢam Boyu Biyolojik ve BiliĢsel GeliĢim2   Z  3    3  5  6/25/2010   Amfi 8    10:15-10:55

Psikoloji         YaĢam Boyu Biyolojik ve BiliĢsel GeliĢim2   Z  3    3  5  6/25/2010   Amfi 8    11:00-11:40

Psikoloji         YaĢam Boyu Biyolojik ve BiliĢsel GeliĢim2   Z  3    3  5  6/25/2010   Amfi 8    11:45-12:25

Coğrafya          Sıcak Bölg. Ziraat. YetiĢ. Ürün. ve Dağ. 6  S  2    2  5  6/25/2010   Amfi 8    12:30-13:10

Alman Dili ve Edebiyatı 15.17. YY. Alman Kültürü ve Edebiyatı 4              6  6/25/2010   Amfi 8    13:15-14:40

Coğrafya          Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları   6  S  2    2  5  6/25/2010 Bilgisayar Lab. 11:45-12:25

           Temel
Almanca Mütercim Tercümanlık Çeviri Becerileri 2           4  Z  2  2  3  5  25/06/2010    D1     11:45-12:25

           Temel
Almanca Mütercim Tercümanlık Çeviri Becerileri 2           4  Z  2  2  3  5  25/06/2010    D1     12:30-13:10

Sanat Tarihi        Batı Sanatı II              2  Z  2    2  5  6/25/2010    D6     12:30-13:55

Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Uzmanlık Dili 2           6          6  6/25/2010  Kitaplık 418  11:00-12:40

             Ek Dil
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık (Uygulamalı Sözlü Çeviri Türleri) 8    Z  1  2  2  4  6/25/2010   Y.D.B.    14:00-15:00

              Ġnorganik Kimya
TaĢınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü       2  Z  2    2  5  6/25/2010    Z-02    09:30-10:30

Sosyoloji         Sosyolojide Ġstatistik Metodları II    2  Z  2    2  1  6/28/2010    201    14:45-15:45

Latin Dili ve Edebiyatı  Latince Gramer VI             6  Z  2    2  1  6/28/2010    233    14:45-15:25

Latin Dili ve Edebiyatı  Latince Gramer VI             6  Z  2    2  1  6/28/2010    233    15:30-16:10

              Tiyatro EleĢtirisi Kuramları 2
Tiyatro EleĢtirmenliği ve Dramaturji                 6  S  4    4  1  6/28/2010    264    14:45-16:30

Tarih           Yakınçağ Tarihi Semineri II (1839-1876)  8  ZS  2    2  1  6/28/2010    315    10:15-10:55

Tarih           Yakınçağ Tarihi Semineri II (1839-1876)  8  ZS  2    2  1  6/28/2010    315    11:00-11:40
Türk Dili ve Edebiyatı  Eski Türk Edebiyatında EleĢtiri    8    S    2              6/28/2010  328  08:45-10:10

Türk Dili ve Edebiyatı  ġiir Estetiği             8    S    2              6/28/2010  328  11:45-13:10

Türk Dili ve Edebiyatı  Türk ġerh Edebiyatı Tarihi       6    S    2              6/28/2010  328  14:45-16:10

Latin Dili ve Edebiyatı  Roma Edebiyatı Tarihi I        2    Z    2      2    1    6/28/2010  345  10:15-10:55

Latin Dili ve Edebiyatı  Roma Edebiyatı Tarihi I        2    Z    2      2    1    6/28/2010  345  11:00-11:40

Latin Dili ve Edebiyatı  Roma Edebiyatı Tarihi III       4    Z    2      2    1    6/28/2010  345  13:15-13:55

Latin Dili ve Edebiyatı  Roma Edebiyatı Tarihi III       4    Z    2      2    1    6/28/2010  345  14:00-14:40

Arap Dili ve Edebiyatı  Arapça Sarf II             2    Z    2      2    1    6/28/2010  366  10:15-10:55

Arap Dili ve Edebiyatı  Arapça KonuĢma II           2    Z    2      2    1    6/28/2010  366  11:00-11:40

Arap Dili ve Edebiyatı  Arap Dilinde Edatlar II        4    S    2      2    1    6/28/2010  366  11:00-11:40

Arap Dili ve Edebiyatı  Arapça Modern Metinler II       6    Z    2      2    1    6/28/2010  366  11:45-12:25

Arap Dili ve Edebiyatı  Medya Arapçası II           6    Z    2      2    1    6/28/2010  366  11:45-12:25

Fars Dili ve Edebiyatı  Arapça Cümle Bilgisi            6    1    1  1    1    1  6/28/2010  366  12:30-13:10

Arap Dili ve Edebiyatı  Medya Arapçası IV           8    S    2      2    1    6/28/2010  366  13:15-13:55

Arap Dili ve Edebiyatı  ÇağdaĢ Arap Lehçeleri II        8    S    2      2    1    6/28/2010  366  13:15-13:55

Coğrafya         Türkiye'nin Biyocoğrafyası:DağılıĢ Kalıpları S
                                  6       2      2    1    6/28/2010  367  10:15-10:55

Coğrafya         Akarsu Jeomorfolojisi         4    Z    2      2    4    6/28/2010  367  11:00-11:40

Coğrafya         Türkiye Sular Coğr.:Türkiye Akarsuları 4    S    2      2    1    6/28/2010  367  14:45-15:25

Fransız Dili ve Edebiyatı Ortaçağ ve Rönesans Dönemi Fransız Edebiyatı
                                4 Z       4      4    1    6/28/2010  420  10:15-10:55

Fransız Dili ve Edebiyatı Ortaçağ ve Rönesans Dönemi Fransız Edebiyatı
                                4 Z       4      4    1    6/28/2010  420  10:15-10:55
Fransız Dili ve Edebiyatı Fransızca Türkçe Çeviri       6  Z  4    4  1  6/28/2010   420   11:00-11:40

Fransız Dili ve Edebiyatı Fransızca Türkçe Çeviri       6  Z  4    4  1  6/28/2010   420   11:00-11:40

Fransızca Mütercim Tercümanlık
            Terimbilgisi             6  6  S  1  2  2  6/28/2010   420   13:15-13:55

            Özel Alan Çevirileri 2
Fransızca Mütercim Tercümanlık                6  Z  1  2  2  2  6/28/2010   420   14:00-14:40

            Özel Alan Çevirileri 4
Fransızca Mütercim Tercümanlık                8  Z  1  2  2  2  6/28/2010   420   14:45-15:25

             Özel Alan Çevirileri II
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık                6  Z  1  2  2  1  6/28/2010   433   14:45-16:55

Rus Dili ve Edebiyatı  Hazırlık               25  Z  25    25  1  6/28/2010   457   10:30-11:30

Rus Dili ve Edebiyatı  Rusça YazıĢma Metinleri Çevirisi 2  8  Z  4    4  1  6/28/2010   457   11:45-12:25

Rus Dili ve Edebiyatı  Rusça Bilimsel Metinler Çevirisi   6  Z  4    4  1  6/28/2010   457   12:30-13:10

Bilgi ve Belge Yönetimi Osmanlı Türkçesi 4 (II Grup)     4  Z  2  2  3  1  6/28/2010   460   09:30-10:10

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Ġngilizce Metin Yazma        6  Z  4    4    28/06/2010  Amfi 10  10:15-10:55

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Milton ve Dönemi          4  Z  2    2    28/06/2010  Amfi 10  11:00-11:40

Bilgi ve Belge Yönetimi Dizin ve Öz Hazırlama         6  Z  1  2  2  2  6/28/2010  Amfi 10  14:45-15:30

Bilgi ve Belge Yönetimi Milli Kütüphane            6  S  2    2  1  6/28/2010  Amfi 10  15:30-16:15

Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi Merkezi Yazılımları       4  S  2  2  3  4  6/28/2010  Amfi 4  13:15-14:00

Bilgi ve Belge Yönetimi Telif Hakları             8  S  2    2  2  6/28/2010  Amfi 4  14:00-14:45

Türk Dili ve Edebiyatı  Türkiye Türkçesi Grameri 2 (Tek)   2  Z  2         6/28/2010  Amfi 5  11:45-13:10

Türk Dili ve Edebiyatı  Türkiye Türkçesi Grameri 2 (Çift)  2  Z  2         6/28/2010  Amfi 5  11:45-13:10

Klasik Arkeoloji     Klasik Arkeolojiye GiriĢ (Ortak)   2  Z  2    2  1  6/28/2010  Amfi 6  10:15-10:55

Klasik Arkeoloji     Klasik Arkeolojiye GiriĢ (Ortak)   2  Z  2    2  1  6/28/2010  Amfi 6  11:00-11:40
Tarih           Yakınçağ Tarihi Kaynakları II      4    S    2        2    1    6/28/2010  Amfi 7    11:45-12:25

Tarih           Yakınçağ Tarihi Kaynakları II      4    S    2        2    1    6/28/2010  Amfi 7    12:30-13:10

            Neoklasik ve Romantik EleĢtiri
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı                   4    Z    T        2    1    6/28/2010  Amfi 8    11:45-12:25

            Yapısalcılık Sonrası Yazın Kuramları
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı                   6    Z    T        2    1    6/28/2010  Amfi 8    12:30-13:10

Tarih           Yakınçağ Osmanlı Tarihi Metinleri II   6    S    2        2    1    6/28/2010  Amfi 9    13:15-13:55

Tarih           Yakınçağ Osmanlı Tarihi Metinleri II   6    S    2        2    1    6/28/2010  Amfi 9    14:00-14:40

              Camın Onarımı
TaĢınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü      2    Z    2    4    4    1    6/28/2010  Cam Lab.    10:15-12:15

Fars Dili ve Edebiyatı  Farsça Sözlü ve Yazılı Anlatım II      4    1    1    1    1    1  6/28/2010   D6     11:00-11:40

Fars Dili ve Edebiyatı  Türkçeden Farsçaya Çeviri VI         8    1    1    1    1    1  6/28/2010   D6     11:00-11:40

Fars Dili ve Edebiyatı  Farsça KonuĢma II              2    1    1    1    1    1  6/28/2010   D6     11:45-12:25

Fars Dili ve Edebiyatı  Türkçeden Farsçaya Çeviri IV         6    1    1    1    1    1  6/28/2010   D6     11:45-12:25

            Uzmanlık
Fransızca Mütercim Tercümanlık Bilgisi ve Çevirisi 2 (A Alanı) 6      S    2    2    3    2    6/28/2010  Ġktisat fak.  11:45-12:25

              Sualtı Kalıntılarının Konservasyonu 2
TaĢınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü      8    Z    2        2    1    6/28/2010  Metal lab.   14:45-15:45

              Yapı Cephelerinde Temizlik
TaĢınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü      6    Z    1    4    3    1    6/28/2010   Z-02    12:30-14:30

Latin Dili ve Edebiyatı  KarĢılaĢtırmalı Edebiyat II       8    S    2        2    2    6/29/2010   206     13:15-13:55

Latin Dili ve Edebiyatı  KarĢılaĢtırmalı Edebiyat II       8    S    2        2    2    6/29/2010   206     14:00-14:40

Latin Dili ve Edebiyatı  Ġlkçağ Felsefesi II           6    Z    2        2    2    6/29/2010   233     13:15-13:55

Latin Dili ve Edebiyatı  Ġlkçağ Felsefesi II           6    Z    2        2    2    6/29/2010   233     14:00-14:40

Tiyatro EleĢtirmenliği ve Dramaturji Tiyatro Tarihi 2
              Metinlerle               2    Z    4        4    2    6/29/2010   264     12:30-14:00

              20.Yüzyıl
Tiyatro EleĢtirmenliği ve Dramaturji Tiyatrosu 2          4    Z    4        4    2    6/29/2010   264     15:00-16:30
Türk Dili ve Edebiyatı  Roman Türleri ve Tarihî Roman      4  S  2        6/29/2010  328  11:45-13:10

Türk Dili ve Edebiyatı  Hitabet Sanatı             6  S  2        6/29/2010  328  11:45-13:10

Türk Dili ve Edebiyatı  II. Yeni ġiiri             8  S  2        6/29/2010  328  11:45-13:10

Türk Dili ve Edebiyatı  Türk Tiyatro Edebiyatı         8  S  2        6/29/2010  328  11:45-13:10

             Yunanca Metin Çevirisi IV
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı                   8  Z  2    2  2  6/29/2010  345  13:15-14:40

Arap Dili ve Edebiyatı  Arapça Dil Uygulamaları II       2  Z  1  2  3  2  6/29/2010  366  10:15-10:55

Arap Dili ve Edebiyatı  Temel Farsça II             4  S  2    2  3  6/29/2010  366  10:15-10:55

Arap Dili ve Edebiyatı  Arapça Dil Uygulamaları IV       4  Z  1  2  3  2  6/29/2010  366  11:00-11:40

Arap Dili ve Edebiyatı  Arap Kültür Tarihi II          4  S  2    2  2  6/29/2010  366  11:00-11:40

Arap Dili ve Edebiyatı  Arapça Güç Metinler II         8  Z  2    2  2  6/29/2010  366  12:30-13:10

Arap Dili ve Edebiyatı  Özel Öğretim Yöntemleri         8  Z  5    5  2  6/29/2010  366  13:15-13:55

Coğrafya         Türkiye'de Kentsel GeliĢme Sorunlar ve Politikalar 2
                                 6   S      2  4  6/29/2010  367  11:00-11:40

Coğrafya         Topografyalara Genel BakıĢ       2  Z  2    2  2  6/29/2010  367  13:15-13:55

Coğrafya         CBS Analiz               4  S  2    2  2  6/29/2010  367  16:15-16:55

           KarĢılaĢtırmalı Ülke Bilgisi
Almanca Mütercim Tercümanlık                   2  Z  2  0  2  2  29/06/2010  419  08:45-09:25

           KarĢılaĢtırmalı Ülke Bilgisi
Almanca Mütercim Tercümanlık                   2  Z  2  0  2  2  29/06/2010  419  09:30-10:10

Fransız Dili ve Edebiyatı Aydınlanma Çağı Fransız Edebiyatı (18. yy)
                                 6  Z  4    4  2  6/29/2010  420  10:15-10:55

Fransız Dili ve Edebiyatı Aydınlanma Çağı Fransız Edebiyatı (18. yy)
                                 6  Z  4    4  2  6/29/2010  420  10:15-10:55

Fransız Dili ve Edebiyatı Fransızca Yazılı Anlatım II       2  Z     4  2  2  6/29/2010  420  11:00-11:40

Fransız Dili ve Edebiyatı Fransızca Yazılı Anlatım II       2  Z     4  2  2  6/29/2010  420  11:00-11:40
           Uzmanlık Bilgisi ve Çevirisi 2 (A Alanı) 6
Almanca Mütercim Tercümanlık                     S  2    2  3    2  29/06/2010  458   11:45-12:25

           Uzmanlık Bilgisi ve Çevirisi 2 (A Alanı) 6
Almanca Mütercim Tercümanlık                     S  2    2  3    2  29/06/2010  458   12:30-13:10

Tarih          Türk Demokrasi Tarihi II        8  S    2      2  2  6/29/2010  Amfi 10  11:45-12:25

Tarih          Türkiye Cumhuriyeti Tarihine GiriĢ   2  Z  2      2    2  6/29/2010  Amfi 10  11:45-12:25

Tarih          Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II      8  S  2      2    2  6/29/2010  Amfi 10  11:45-12:25

Tarih          Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II      8  S  2      2    2  6/29/2010  Amfi 10  12:30-13:10

Tarih          Türk Demokrasi Tarihi II        8  S    2      2  2  6/29/2010  Amfi 10  12:30-13:10

Tarih          Türkiye Cumhuriyeti Tarihine GiriĢ   2  Z  2      2    2  6/29/2010  Amfi 10  12:30-13:10

Türk Dili ve Edebiyatı  Eski Anadolu Türkçesi Metinleri (Tek)  6  Z  2            6/29/2010  Amfi 10  16:15-17:40

Coğrafya         Türkiye'nin Siyasal Coğrafyası:Sorunlar 8  S  2      2    2  6/29/2010  Amfi 11  14:45-15:25

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Ġng. Yazın. AraĢtırma Yöntemleri A   8  Z  4      4      29/06/2010  Amfi 2  13:15-14:40

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Ġng. Yazını AraĢtırma Yöntemleri B   8  Z  4      4      29/06/2010  Amfi 2  13:15-14:40

Antropoloji       Türkiye'de Kültür DeğiĢmeleri      8  Z  2      2      6/29/2010  Amfi 3  12:30-13:00

Antropoloji       Ġnsan ve Kültür             2  Z  3      3      6/29/2010  Amfi 3  13:05-13:30

Antropoloji       Türkiye Kırsal Alan Kültürü       6  Z  3      3      6/29/2010  Amfi 3  13:35-13:55

Coğrafya         Orta ve Güney Amerika Ülkeler Coğr.   8  S  2      2    2  6/29/2010  Amfi 4  11:45-12:25

Bilgi ve Belge Yönetimi Veritabanları              6  Z  2    2  3    2  6/29/2010  Amfi 5  13:15-14:00

Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi Teknolojilerine GiriĢ 2      2  Z  1    2  2    3  6/29/2010  Amfi 5  14:00-14:45

Türk Dili ve Edebiyatı  Türk Halk Edebiyatına GiriĢ       2  Z  2            6/29/2010  Amfi 5  14:45-16:10

Felsefe         Klasik Mantık II            2  Z  2      2    2  6/29/2010  Amfi 6  16:15-17:40
Antropoloji                        Antropolojide Bilgi ĠĢlem 2       4    Z    3        3        6/29/2010   Amfi 8    14:45-15:25

Antropoloji                        Görsel Belgeleme             2    Z    3        3        6/29/2010   Amfi 8    15:30-15:55

Antropoloji                        Görsel Belgeleme Uygulaması       2    Z        2    1        6/29/2010   Amfi 8    16:00-16:30

Türk Dili ve Edebiyatı                  Eski Anadolu Türkçesi Metinleri (Çift)  6    Z    2                6/29/2010   Amfi 9    16:15-17:40

Coğrafya                         Kayaçların AyrıĢması           4    S    2        2    2    6/29/2010 Bilgisayar Lab. 14:00-14:40

TaĢınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü  Müzelerde Depolama            8    Z    2        2    2    6/29/2010  Cam Lab.   12:30-13:30

Fars Dili ve Edebiyatı                  Tenkitli Metin ÇalıĢmaları (Seminer)     8    1    1    1    1    1  6/29/2010    D6     08:45-09:25

Fars Dili ve Edebiyatı                  Farsça Okuma Çeviri II            4    1    1    1    1    1  6/29/2010    D6     09:30-10:10

Fars Dili ve Edebiyatı                  Farsça Yazı ve Ġmla II            2    1    1    1    1    1  6/29/2010    D6     10:15-10:55

Urdu Dili ve Edebiyatı                  Metinlerle Farsça II           6    S    4        4        6/29/2010    D6     10:15-10:55

Psikoloji                         Fizyoloji                2    Z    2            2    6/29/2010    ĠTF    11:45-12:25

Psikoloji                         Fizyoloji                2    Z    2            2    6/29/2010   ĠTF     12:30-13:10
                                                                                Keramik
              Keramikte Tümleme Sorunları
TaĢınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü                      6    S    1        1    2    6/29/2010   Lab     11:00-12:00

              Demirde Koruma-Onarım
TaĢınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü                      4    Z    2    4    4    2    6/29/2010  Metal lab.  09:30-12:30

              Eser Çizimi ve
TaĢınabilir Kültür Varlıklarını Koruma1 Onarım Bölümü                       2    Z    2        2    2    6/29/2010   Z-02    09:30-10:30

TaĢınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
              Laboratuarda Belgeleme                         2    Z    2        2    2    6/29/2010   Z-02    11:00-12:00

Ġspanyol Dili ve Edebiyatı Ġsp.Dilbilim 2                             6    Z    2        2    3    6/30/2010    201    09:00-10:00

Ġspanyol Dili ve Edebiyatı Ġsp.Sözlü Anlatım Kuramları                       4    Z    2        2    4    6/30/2010    201    09:00-10:00

Ġspanyol Dili ve Edebiyatı Ġsp.ġiir EleĢtirisi 2                          8    Z    2        2    5    6/30/2010    201    09:00-10:00

Latin Dili ve Edebiyatı                  Roma Edebiyatı Semineri IV        8    Z    2        2    3    6/30/2010    233    14:45-15:25
Latin Dili ve Edebiyatı  Roma Edebiyatı Semineri IV       8  Z  2    2  3  6/30/2010   233   15:30-16:10

              Eğitimde
Tiyatro EleĢtirmenliği ve DramaturjiTiyatro 2           6  S  2    2  3  6/30/2010   260   13:15-14:15

              Yaratıcı Yazma ÇalıĢmaları 2
Tiyatro EleĢtirmenliği ve Dramaturji                8  S  2    2  3  6/30/2010   260   15:30-16:30

              Uygulamalı
Tiyatro EleĢtirmenliği ve Dramaturji Tiyatro EleĢtirisi      2  Z  4    4  3  6/30/2010   264   15:00-17:00

             Hellenistik Çağ Yunan Edebiyatı II
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı                    8  Z  1    1  3  6/30/2010   345   13:15-13:55

             Yunan Komedyası
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı                    6  Z  1    1  3  6/30/2010   345   14:00-14:40

Arap Dili ve Edebiyatı   Arapça Kolay Metinler II        4  Z  2    2  3  6/30/2010   366   11:45-12:25

Arap Dili ve Edebiyatı   Arapça KonuĢma IV            4  Z  2    2  3  6/30/2010   366   12:30-13:10

Coğrafya          Sinoptik Klimatoloji ve Rasat Teknikleri 4  S  2    2  3  6/30/2010   367   09:30-10:10

           Çeviri
Almanca Mütercim Tercümanlık Amaçlı Dil Edinci           2  Z  2  2  3  3  30/06/2010  419   09:30-10:10

           Çeviri
Almanca Mütercim Tercümanlık Amaçlı Dil Edinci           2  Z  2  2  3  3  30/06/2010  419   10:15-10:55

Ġspanyol Dili ve Edebiyatı Ġsp. Düzyazı EleĢtirisi 2        6  Z  2    2  3  6/30/2010   421   12:00-13:00

Ġspanyol Dili ve Edebiyatı Ġsp.Kompozisyon 2            8  Z  2    2  5  6/30/2010   421   12:00-13:00

Bilgi ve Belge Yönetimi Osmanlı Türkçesi 4 (I Grup)        4  Z  2  2  3  3  6/30/2010  Amfi 1  14:45-15:25

Türk Dili ve Edebiyatı   Türk Halk Edebiyatında Destan      4  Z  2        6/18/2010  Amfi 5  10:15-11:40

Antropoloji        Veri Sunma Yöntemleri          4  Z  2    2    6/30/2010  Amfi 3  13:30-13:55

Antropoloji        Veri Sunma Uygulaması          4  Z    4  2    6/30/2010  Amfi 3  14:00-14:25

Antropoloji        Lisans Bitirme Uygulaması 2       8  Z    4  2    6/30/2010  Amfi 3  14:30-14:55

Antropoloji        Türkiye'de Kültür ve Sağlık       8  Z  2    2    6/30/2010  Amfi 3  15:00-15:25

Coğrafya          Sanayide KuruluĢ Yeri ve DağılıĢı    4  Z  2    2  3  6/30/2010  Amfi 4  14:00-14:40
Coğrafya                         Türk. San.: Dağ. ve BaĢ. San. Kol.   8    S    2        2    3    6/30/2010   Amfi 4    14:45-15:25

Türk Dili ve Edebiyatı                  Türk Kavimleri             2    Z    2                6/30/2010   Amfi 5    13:15-14:40

Türk Dili ve Edebiyatı                  Çağatay Türkçesi            6    Z    2                6/30/2010   Amfi 5    13:15-14:40

Türk Dili ve Edebiyatı                  Orta Türkçe Cümle Bilgisi        8    S    2                6/30/2010   Amfi 5    13:15-14:40

Türk Dili ve Edebiyatı                  Anadolu ve Rumeli Ağızları       4    S    2                6/30/2010   Amfi 5    16:15-17:40

Türk Dili ve Edebiyatı                  Kıpçak Türkçesi             8    Z    2                6/30/2010   Amfi 5    16:15-17:40

Bilgi ve Belge Yönetimi Ġngilizce Mesleki Metin Ġncelemeleri 4                  4    S    2    2    3    3    6/30/2010   Amfi 9    15:30-16:10

TaĢınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
              Tarihi Tekstillerde Koruma 2                      8    Z    2    4    4    3    6/30/2010  Cam Lab.   09:30-12:30

Fars Dili ve Edebiyatı                  Klasik Metin Çözümlemeleri II        4    1    1    1    1    1  6/30/2010    D6     09:30-10:10

Fars Dili ve Edebiyatı                  Farsça Tarihi Metinler II          6    1    1    1    1    1  6/30/2010    D6     09:30-10:10

Fars Dili ve Edebiyatı                  Farsça Klasik Metinler II          8    1    1    1    1    1  6/30/2010    D6     09:30-10:10

Latin Dili ve Edebiyatı                  Latin ġiirinden Seçmeler I       6    Z    2        2    3    6/30/2010  Kitaplık 351  13:15-13:55

Latin Dili ve Edebiyatı                  Latin ġiirinden Seçmeler I       6    Z    2        2    3    6/30/2010  Kitaplık 351  14:00-14:40

TaĢınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü  Tunç Hastalıklarının Tedavisi      6    Z    1        1    3    6/30/2010  Metal lab.  09:30-10:30

TaĢınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü  ÇeĢitli Metal Eserlerin Konservasyonu  6    Z    2        2    3    6/30/2010  Metal lab.  11:00-12:00

           Özel Alan Çevirisi II
Almanca Mütercim Tercümanlık                                   6    S    1    2    2    3    6/30/2010   Y.D.B.    09:30-10:10

           Özel Alan Çevirisi II
Almanca Mütercim Tercümanlık                                   6    S    1    2    2    3    6/30/2010   Y.D.B.    10:15-10:55

Afet Kültürü                       Afet Kültürü                                      6/17/2010   Amfi 4    14:45-16:10

Coğrafya                         Özel Öğretim Yöntemleri                                 6/18/2010   Amfi 4    11:00-12:00
ünleme Programı


                 Öğretim Üyesi

     Prof. Dr. Halil Toker          .

     Prof. Dr. Halil Toker

     Okt. Ahmet Eryüksel

     Okt. Ahmet Eryüksel

     Yrd. Doç. Dr. Kerem Karaboğa

     Yrd. Doç. Dr. Kerem Karaboğa

     Doç. Dr. DurmuĢ Bulgur

     Doç. Dr. DurmuĢ Bulgur

     Okt. Ahmet Eryüksel

     Okt. Ahmet Eryüksel

     Okt. Ahmet Eryüksel

     Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu

     Prof.Dr. BarıĢ Korkmaz

     Prof. Dr. Tekin Akgeyik

     Okt. Yüksel Dede
Okt. Yüksel Dede

Okt. Emel Ataman

Prof. Dr. Nur Balkan Atlı

Prof. Dr. Nur Balkan Atlı

Doç. Dr. Ufuk ÖZCAN

Doç. Dr. Ufuk ÖZCAN

Doç. Dr. Ufuk ÖZCAN

Doç. Dr. Ufuk ÖZCAN

Doç. Dr. Ufuk ÖZCAN

Yrd.Doç.Dr. Sevim Cesur

Yrd.Doç.Dr. Sevim Cesur

Yrd.Doç.Dr. Sevim Cesur

Doç. Dr. Gül ġendil

Doç. Dr. Gül ġendil

Prof. Dr. Engin AKYÜREK

Prof. Dr. Engin AKYÜREK

Yrd. Doç. Dr. Fakiye Özsoysal

Yrd. Doç. Dr. Fakiye Özsoysal

Prof. Dr. Ġdris Bostan

Prof. Dr. Ġdris Bostan
Prof. Dr. Mustafa H. Sayar

Prof. Dr. Mustafa H. Sayar

Yard. Doç. Dr. Hamdi ġahin

Yard. Doç. Dr. Hamdi ġahin

Prof. Dr. Mustafa H. Sayar

Prof. Dr. Mustafa H. Sayar

Doç. Dr. Zeynep Ertuğ

Doç. Dr. Zeynep Ertuğ

Yrd. Doç. Dr. Murat A. Karavelioğlu

Yard. Doç. Dr. Eyüp SarıtaĢ

Yard. Doç. Dr. T. Ahmet ERTEK

Doç. Dr. Ġsmet AKOVA

Doç. Dr. Orhan GÜRBÜZ

Prof. Dr. Suna DOĞANER

Prof. Dr. Mustafa H. Sayar

Prof. Dr. Mustafa H. Sayar

Prof. Dr. Oğuz Tekin

Prof. Dr. Oğuz Tekin

Doç. Dr. Esin Ozansoy

Yrd. Doç. Dr. Meral OraliĢ
Yrd. Doç. Dr. Halil Tunalı

Doç. Dr. Arzu KUNT

Doç. Dr. Arzu KUNT

Doç. Dr. Nurcan DELEN KARAAĞAÇ

Doç. Dr. Nurcan DELEN KARAAĞAÇ

Doç. Dr. Nurcan DELEN KARAAĞAÇ

Doç. Dr. Nurcan DELEN KARAAĞAÇ

Yrd. Doç. Dr. BaĢak BAYSAL

Ok. Eylem ALP

Ok. Eylem ALP

Ok. Eylem ALP

Ok.Maria Jesús Horta

Okt. Maria Grazia Negro

Okt. Maria Grazia Negro

Okt. Maria Grazia Negro

Okt. Maria Grazia Negro

Okt. Maria Grazia Negro

Uzm. Dilek Yazıcı

Okt. Canan Ersoy

Okt. Canan Ersoy
Okt. Canan Ersoy

Yard. Doç. Dr. Meral OraliĢ

Yard. Doç. Dr. Meral OraliĢ

Prof. Dr. Ara ALTUN / Yrd. Doç. Dr. Belgin DEMĠRSAR ARLI

Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan

Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan

Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan

Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan

Okt. Dr. Serpil Tunçer

Prof. Dr. AyĢe Erbora

Prof. Dr. AyĢe Erbora

Doç. Dr. Ali Fuat Örenç

Doç. Dr. Ali Fuat Örenç

Prof. Dr. Feridun Emecen

Prof. Dr. Feridun Emecen

Prof. Dr. Feza Günergün

Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan

Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan

Doç. Dr. Hatice Tören

Yrd. Doç. Dr. Enfel Doğan
Prof. Dr. Ara ALTUN / Yrd. Doç. Dr. Belgin DEMĠRSAR ARLI

Prof. Dr. Asnu Bilban YALÇIN

Prof. Dr. Esra Melikoğlu

Doç. Dr. Sakine Eruz

Yrd. Doç. Dr. Meral OraliĢ

Okt. Buket Akgün

Yrd. Doç. Dr. Ferah Ġncesu

Prof. Dr. Ara ALTUN

Yrd.Doç.Dr. Göklem Tekdemir YurtdaĢ

Prof.Dr. Gökhan Oral

Yrd.Doç.Dr. Göklem Tekdemir YurtdaĢ

Prof.Dr. Gökhan Oral

Yrd.Doç.Dr. Göklem Tekdemir YurtdaĢ

Prof. Dr. Süheyla AKOVA

Yrd.Doç.Dr. Göklem Tekdemir YurttaĢ

Prof. Dr. Süheyla AKOVA

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Emeksiz
Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan

Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan

Yrd. Doç. Dr. Bengi Pirim DüĢgör

Yrd. Doç. Dr. Bengi Pirim DüĢgör

Yrd. Doç. Dr. ġebnem Sunar

Yrd.Doç.Dr. Göklem Tekdemir YurttaĢ

Doç. Dr. Sakine Eruz

Okt. AyĢegül Toroser AteĢ

Doç. Dr. Tevfika Tunaboylu Ġkiz

Doç. Dr. Tevfika Tunaboylu Ġkiz

Doç. Dr. Erhan Bıçakçı

Doç. Dr. Erhan Bıçakçı

Doç. Dr. Ġsmet AKOVA

Prof. Dr. Turan Efe

Prof. Dr. Turan Efe

Yrd. Doç. Dr. ġebnem Sunar

Okut. Meral Uyar Turan

Okt. Tozan Alkan

Ok. Ahmet Tunalı

Ok. Özmur Gülden
Ok. Efsane KarakuĢ

Ok. Emel Ataman

Ok. Pınar Kaya

Okt. Bengü Usal Ülken

Ok. Ahmet Tunalı

Doç. Dr. Ahmet Güleç

Uzm. Sema Baykan

Uzm. Sema Baykan

Doç. Dr. Sevtap Kadıoğlu

Okt. Zerrin BAYDAR

Okt. Zerrin BAYDAR

Okt. Zerrin BAYDAR

Doç. Dr. Faruk Akyol

Doç. Dr. Faruk Akyol

Doç.Dr.Rafael Carpintero

Yrd. Doç. Dr. Enes KABAKÇI

Yrd. Doç. Dr. Enes KABAKÇI

Prof. Dr. Korkut TUNA

Prof. Dr. Korkut TUNA

Prof. Dr. Korkut TUNA
Yrd.Doç.Dr. Hasibe Kalkan Kocabay

Yrd.Doç.Dr. Hasibe Kalkan Kocabay

Doç. Dr. Mahmut Ak

Doç. Dr. Mahmut Ak

Doç. Dr. Mahmut Ak

Doç. Dr. Mahmut Ak

Yard. Doç. Dr. Muharrem Kesik

Prof. Dr. Mihriban ÖzbaĢaran

Yard. Doç. Dr. Muharrem Kesik

Yard. Doç. Dr. Muharrem Kesik

Prof. Dr. Mihriban ÖzbaĢaran

Yard. Doç. Dr. Muharrem Kesik

Prof. Dr. Gülsün Umurtak

Prof. Dr. Gülsün Umurtak

Prof. Dr. Elif Tül Tulunay

Prof. Dr. Elif Tül Tulunay

Dr. Hristo Fotyadis

Prof. Dr. Gülsün Umurtak

Prof. Dr. Gülsün Umurtak

Prof. Dr. Gülsün Umurtak
Doç. Dr. Abdullah KIZILCIK

Doç. Dr. Abdullah KIZILCIK

Prof. Dr. Hüseyin YAZICI

Prof. Dr. Hüseyin YAZICI

Prof. Dr. A. YaĢar KOÇAK

Prof. Dr. Hüseyin YAZICI

Prof. Dr. Hüseyin YAZICI

Prof. Dr. Halil Toker

Yard. Doç. Dr. T. Ahmet ERTEK

Doç. Dr. Deniz EKĠNCĠ

Yard. Doç. Dr. Hüsniye DOLDUR

Yrd. Doç. Dr. Hüsniye DOLDUR

Yard. Doç. Dr. Mehmet Bayartan

Yard. Doç. Dr. Muzaffer BAKIRCI

Prof. Dr. Oktay Belli

Prof. Dr. Oktay Belli

Prof. Dr. AyĢe Üstün

Doç. Dr. Esin Ozansoy

Dr. Hristo Fotiadis

Okt. Esra Özsüer
Okt. Günay Develi

Yard. Doç. Dr. Turgut GümüĢoğlu

Okt. Esin EYÜBOĞLU

Okt. Esin EYÜBOĞLU

Okt. Esin EYÜBOĞLU

Okt. Esin EYÜBOĞLU

Doç. Dr. Nurcan DELEN KARAAĞAÇ

Doç. Dr. Nurcan DELEN KARAAĞAÇ

Yrd. Doç. Dr. Arsun URAS YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Yücel KARLIKLI

Ok.Maria Jesús Horta

Ok.Maria Jesús Horta

Ok.Maria Jesús Horta

Ok.Maria Jesús Horta

Ok.Maria Jesús Horta

Okt. Raffi Demiryan

Okt. Raffi Demiryan

Okt. Raffi Demiryan

Okt. Raffi Demiryan

Okt. Taner Karakoç
Okt. Taner Karakoç

Uzm. Valeri Petroçenko

Uzm. Valeri Petroçenko

Uzm. Valeri Petroçenko

Uzm. Valeri Petroçenko

Yard. Doç. Dr. Turgut GümüĢoğlu

Yard. Doç. Dr. Turgut GümüĢoğlu

Yard. Doç. Dr. Turgut GümüĢoğlu

Yard. Doç. Dr. Turgut GümüĢoğlu

Okt. Ramazan Yılmaz

Doç. Dr. Gülden Sarıyıldız

Doç. Dr. Gülden Sarıyıldız

Prof. Dr. Mehmet Canatar

Prof. Dr. Mehmet Canatar

Okt. AyĢegül Toroser AteĢ

Okt. AyĢegül Toroser AteĢ

Yrd. Doç. Dr. Arpine Mızıkyan

Prof. Dr. Azmi Bilgin

Prof. Dr. Meral AVCI

Yrd. Doç. Dr. Ümit Konya
Yrd. Doç. Dr. Ümit Konya/Dr. IĢıl Ġlknur Sert

Prof. Dr. Teoman Duralı

Yrd. Doç. Dr. Fulya ERUZ

Okt. Dr. SavaĢ Harmankaya

Okt. Dr. SavaĢ Harmankaya

Yard. Doç. Dr. Neriman Hacısalihoğlu

Yard. Doç. Dr. Neriman Hacısalihoğlu

Okt. Dr. Yasemin Dayıoğlu-Yücel

Prof.Dr. Sibel A. Arkonaç

Prof.Dr. Sibel A. Arkonaç

Prof.Dr. Sibel A. Arkonaç

Prof.Dr. Sibel A. Arkonaç

Prof.Dr. Sibel A. Arkonaç

Prof.Dr. Sibel A. Arkonaç

Prof. Dr. Elif Tül Tulunay

Prof. Dr. Elif Tül Tulunay

Prof. Dr. Elif Tül Tulunay

Ok. Dr. Fatih ELÇĠL

Prof.Dr. Yüksel KIRIMLI

Prof.Dr. Taylan AKKAYAN
Prof.Dr.Taylan AKKAYAN

Prof.Dr.Yüksel KIRIMLI

Prof.Dr.M.YaĢar ĠġCAN

Doç. Dr. Faruk Akyol

Prof. Dr. Bedia DemiriĢ

Prof. Dr. Bedia DemiriĢ

Prof. Dr. Bedia DemiriĢ

Prof. Dr. Bedia DemiriĢ

Yrd. Doç. Dr. Enfel Doğan

Doç. Dr. Hatice Tören

Prof. Dr. M. Fatih Andı

Yrd. Doç. Dr. Ġsmail Karaca

Prof. Dr. M. Fatih Andı

Doç. Dr. ġevket Dönmez

Yrd. Doç. Dr. Bengi Pirim DüĢgör

Yrd. Doç. Dr. Bengi Pirim DüĢgör

Yrd. Doç. Dr. Bengi Pirim DüĢgör

Yrd. Doç. Dr. Canan ġavkay

Okt. Dr. Hülya Bilen

Prof. Dr. Musa Duman
Okt. Dr. Serpil Tunçer

Okt. Dr. Serpil Tunçer

Yrd. Doç. Dr. Nezir Yunusoğlu

Yrd. Doç. Dr. Nezir Yunusoğlu

Yard. Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu

Yard. Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu

Yard. Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu

Yard. Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu

Yard. Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu

Yard. Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu

Ok. Vicdan TaĢçı

Doç. Dr. Alev Bulut

Doç. Dr. Alev Bulut

Doç. Dr. Alev Bulut

Prof. Dr. Mehmet Atalay

Prof. Dr. Mehmet Atalay

Prof. Dr. Halil Toker

Yrd. Doç.Dr. Meltem Alparslan

Yrd. Doç. Dr. Hasan Peker

Yrd. Doç. Dr. Hasan Peker
Prof. Dr. Sait BaĢaran

Yard. Doç. Dr. Fulya Eruz/Yard. Doç. Dr. Ahmet.Vefa Çobanoğlu

Yrd. Doç. Dr. AyĢen ġATIROĞLU

Yrd. Doç. Dr. AyĢen ġATIROĞLU

Yrd. Doç. Dr. AyĢen ġATIROĞLU

Yrd. Doç. Dr. AyĢen ġATIROĞLU

Yrd. Doç. Dr. AyĢen ġATIROĞLU

Prof. Dr. Mustafa Kaçar

Yrd. Doç. Dr. Sanem Yazıcıoğlu

Doç. Dr. Tevfika Tunaboylu Ġkiz

Doç. Dr. Tevfika Tunaboylu Ġkiz

Doç. Dr. Tevfika Tunaboylu Ġkiz

Doç. Dr. Tevfika Tunaboylu Ġkiz

Prof. Dr. Ertan EĞRĠBEL

Prof. Dr. Ertan EĞRĠBEL

Prof. Dr. Ertan EĞRĠBEL

Prof. Dr. Ertan EĞRĠBEL

Prof. Dr. Ertan EĞRĠBEL

Prof. Dr. Ertan EĞRĠBEL

Prof. Dr. Ertan EĞRĠBEL
Prof. Dr. Hayati TÜFEKÇĠOĞLU

Prof. Dr. Hayati TÜFEKÇĠOĞLU

Prof. Dr. Hayati TÜFEKÇĠOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Recep ERTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Recep ERTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Recep ERTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Recep ERTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Recep ERTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Recep ERTÜRK

Prof. Dr. Gülsün Umurtak

Prof. Dr. Gülsün Umurtak

Yrd. Doç. Dr. Ersel Kayaoğlu

Yrd. Doç. Dr. Ersel Kayaoğlu

Yrd. Doç. Dr. Fulya ERUZ

Uzm. Sema Baykan

Uzm. Sema Baykan

Yrd. Doç. Dr. Oya OKAN

Yrd. Doç. Dr. Oya OKAN

Yrd. Doç. Dr. Oya OKAN

Yrd. Doç. Dr. Oya OKAN
Yrd. Doç. Dr. Oya OKAN

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Pekman

Doç. Dr. Arzu Terzi

Doç. Dr. Arzu Terzi

Doç. Dr. Ebru Altan

Doç. Dr. Ebru Altan

Doç. Dr. Zeynep Ertuğ

Doç. Dr. Zeynep Ertuğ

Doç. Dr. Arzu Terzi

Doç. Dr. Arzu Terzi

Prof. Dr. Ġnci Delemen

Prof. Dr. Ġnci Delemen

Prof. Dr. Elif Tül Tulunay

Prof. Dr. Elif Tül Tulunay

Prof. Dr. Elif Tül Tulunay

Prof. Dr. Feridun Emecen

Prof. Dr. Feridun Emecen

Prof. Dr. Kemal Yavuz

Okt. Taner Karakoç

Prof. Dr. Bedia DemiriĢ
Prof. Dr. Bedia DemiriĢ

Ok. Vicdan TaĢçı

Yrd. Doç. Dr. Emre Erten

Prof. Dr. Çiğdem DürüĢken

Prof. Dr. Çiğdem DürüĢken

Doç. Dr. DurmuĢ Bulgur

Yard. Doç. Dr. Zülfikar TÜCCAR

Yard. Doç. Dr. Zülfikar TÜCCAR

Yard. Doç. Dr. Zülfikar TÜCCAR

Yard. Doç. Dr. Zülfikar TÜCCAR

Yard. Doç. Dr. Muzaffer BAKIRCI

Prof. Dr. Nazmiye ÖZGÜÇ

Prof. Dr. Nazmiye ÖZGÜÇ

Prof.Dr. Mutlu GÜNGÖRDÜ

Doç. Dr. Deniz EKĠNCĠ

Yard. Doç. Dr. Muzaffer BAKIRCI

Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın

Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın

Doç. Dr. Esin Ozansoy

Okt. Viktoria Naçi
Yabancı Uzman Dr.Stavros Gioltzoglou

Okt. Dr. Yasemin Dayıoğlu-Yücel

Doç. Dr. Arzu KUNT

Doç. Dr. Arzu KUNT

Doç. Dr. Arzu KUNT

Doç. Dr. Arzu KUNT

Doç. Dr. Arzu KUNT

Doç. Dr. Arzu KUNT

Yrd. Doç. Dr. Arsun URAS YILMAZ

Yrd.Doç.Dr.Leman Gürlek

Yrd.Doç.Dr.Leman Gürlek

Doç.Dr. Esin Gören

Doç.Dr. Esin Gören

Doç.Dr. Esin Gören

Okt. Taner Karakoç

Yard. Doç. Dr. AyĢe Ece

Okt. Taner Karakoç

Yard. Doç. Dr. AyĢe Ece

Okt. Özge Öktem Yay

Doç. Dr. Türkan Olcay
Doç. Dr. Türkan Olcay

Okt. Taner Karakoç

Doç. Dr. Sakine Eruz

Doç. Dr. Sakine Eruz

Doç. Dr. Barbaros GÖNENÇGĠL

Prof. Dr. Sait BaĢaran

Yrd. Doç. Dr. Simge ÖZER PINARBAġI

Doç. Dr. DurmuĢ Bulgur

Yrd. Doç. Dr. Gülberk BĠLECĠK

Yrd. Doç. Dr. Sema Bulutsuz

Yrd. Doç. Dr. Sema Bulutsuz

Prof. Dr. Fahameddin BaĢar

Prof. Dr. Fahameddin BaĢar

Doç. Dr. Ali ġükrü Çoruk

Yrd. Doç. Dr. Nuri Sağlam

Yrd. Doç. Dr. Nuri Sağlam

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça

Doç. Dr. Hülya Dilek-Kayaoğlu

Doç. Dr. Hülya Dilek-Kayaoğlu
Doç. Dr. Hatice Tören

Yrd. Doç. Dr. Enfel Doğan

Yrd. Doç. Dr. Simge ÖZER PINARBAġI

Prof.Dr. Mutlu GÜNGÖRDÜ

Prof. Dr. Gülsün Umurtak

Prof. Dr. Gülsün Umurtak

Doç. Dr. Deniz EKĠNCĠ

Yard. Doç. Dr. Niyazi Çiçek

Yard. Doç. Dr. Niyazi Çiçek

Doç. Dr. Mine Yazıcı

Prof. Dr. ġeyda Ozil / Doç. Dr. Canan ġenöz-Ayata

Prof. Dr. ġeyda Ozil

Yrd. Doç. Dr. Ferah Ġncesu

Yrd. Doç. Dr. Canan ġavkay

Yrd.Doç.Dr. H.Özlem Sertel Berk

Yrd.Doç.Dr. H.Özlem Sertel Berk

Yrd.Doç.Dr. H.Özlem Sertel Berk

Prof.Dr.Taylan AKKAYAN

Prof. Dr. Attilla Erdemli

Yrd.Doç.Dr. H.Özlem Sertel Berk
Yrd.Doç.Dr. H.Özlem Sertel Berk

Yard. Doç. Dr. Gaye ERTĠN

Prof. Dr. UĢun TÜKEL

Prof. Dr.Haluk Abbasoğlu

Prof. Dr.Haluk Abbasoğlu

Doç. Dr. Ahmet Kamil GÖREN

Prof. Dr. Abdülkadir Donuk

Prof. Dr. Abdülkadir Donuk

Prof. Dr. Abdülkadir Donuk

Prof. Dr. Abdülkadir Donuk

Prof. Dr. Abdülkadir Donuk

Prof. Dr. Abdülkadir Donuk

Prof. Dr. Abdülkadir Donuk

Prof. Dr. Abdülkadir Domuk

Prof. Dr. Abdülkadir Donuk

Prof. Dr. Abdülkadir Donuk

Yard. Doç. Dr. Ġsmail Mangaltepe

Yard. Doç. Dr. Ġsmail Mangaltepe

Yard. Doç. Dr. Ġsmail Mangaltepe

Yard. Doç. Dr. Ġsmail Mangaltepe
Prof. Dr. AyĢe Üstün

Yrd. Doç. Dr. Ümit Konya

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Emeksiz

Prof. Dr. Kemal Yavuz

Doç. Dr. Pınar Ünsal

Doç. Dr. Pınar Ünsal

Doç. Dr. Pınar Ünsal

Doç. Dr. Pınar Ünsal

Prof.Dr. Ertan YurdakoĢ

Prof.Dr. Ertan YurdakoĢ

Prof. Dr. UĢun TÜKEL

Yrd. Doç. Dr. Cemal Aksu

Doç. Dr. Zeynep Ertuğ

Doç. Dr. Zeynep Ertuğ

Doç. Dr. Özden Sözalan

Doç. Dr. Özden Sözalan

Prof. Dr. Ġdris Bostan

Prof. Dr. Ġdris Bostan

Yrd. Doç. Dr. Yücel Yüksel

Prof. Dr. Mahmut Kaya
Prof. Dr. Mahmut Kaya

Yard.Doç.Dr. Filiz BALOĞLU

Prof.Dr.Yüksel KIRIMLI

Prof.Dr.Yüksel KIRIMLI

Prof. Dr. Mehmet Atalay

Prof. Dr. Mehmet Atalay

Prof. Dr. Mehmet Atalay

Prof. Dr. Feridun Emecen

Prof. Dr. Feridun Emecen

Doç. Dr. Alev Bulut

Yard. Doç. Dr. Hüseyin Özcan

Yard. Doç. Dr. Hüseyin Özcan

Okt. Yüksel Dede

Yrd. Doç.Dr. Metin Alparslan

Yrd. Doç. Dr. Hasan Peker

Yrd. Doç.Dr. Meltem Alparslan

Yrd. Doç.Dr. Metin Alparslan

Yrd. Doç. Dr. ġebnem Sunar

Prof. Dr. Gülsün Umurtak

Ok. Tozan ALKAN
Ok. Tozan ALKAN

Yard. Doç. Dr. Deniz Mazlum

Prof. Dr. Nur Balkan-Atlı

Prof. Dr. Nur Balkan-Atlı

Okt. Dr. SavaĢ Harmankaya

Okt. Dr. SavaĢ Harmankaya

Doç. Dr. Necmi Karul

Doç. Dr. AyĢe Nur TĠMOR

Yrd. Doç. Dr. Bengi Pirim DüĢgör

Yrd. Doç. Dr. Bengi Pirim DüĢgör

Yrd. Doç. Dr. Bengi Pirim DüĢgör

Prof.Dr. AyĢe Ayçiçeği Dinn

Prof.Dr. AyĢe Ayçiçeği Dinn

Prof.Dr. AyĢe Ayçiçeği Dinn

Yard. Doç. Dr. Hamdi ġahin

Yard. Doç. Dr. Hamdi ġahin

Yard. Doç. Dr. Erkan Konyar

Yard. Doç. Dr. Erkan Konyar

Prof. Dr. Ġsmail COġKUN

Prof. Dr. Ġsmail COġKUN
Prof. Dr. Ġsmail COġKUN

Prof. Dr. Ġsmail COġKUN

Prof. Dr. Ġsmail COġKUN

Yrd. Doç. Dr. Hasibe Kalkan Kocabay

Yrd. Doç. Dr. Hasibe Kalkan Kocabay

Yard. Doç Dr. Birsel Küçüksipahioğlu

Yard. Doç Dr. Birsel Küçüksipahioğlu

Prof. Dr. Sevil Gülçur

Prof. Dr. Sevil Gülçur

Prof. Dr. Gülsün Umurtak

Prof. Dr. Fahameddin BaĢar

Prof. Dr. Fahameddin BaĢar

Ok. Vicdan TaĢçı

Ok. Vicdan TaĢçı

Yrd. Doç. Dr. Emre Erten

Prof. Dr. A. Vedat Çelgin

Prof. Dr. A. Vedat Çelgin

Prof. Dr. A. YaĢar Koçak

Prof. Dr. A. YaĢar Koçak

Prof. Dr. A. YaĢar KOÇAK
Prof. Dr. A. YaĢar Koçak

Prof. Dr. Mehmet Atalay

Prof. Dr. Mehmet Atalay

Yard. Doç. Dr. Zülfikar TÜCCAR

Yard. Doç. Dr. Zülfikar TÜCCAR

Prof. Dr. Nazmiye ÖZGÜÇ

Prof. Dr. Nazmiye ÖZGÜÇ

Doç. Dr. AyĢe Nur TĠMOR

Prof. Dr. Süheyla AKOVA

Doç. Dr. Ġsmet AKOVA

Okt. Viktoria Naçi

Okt. Viktoria Naçi

Yabancı Uzman Dr.Stavros Gioltzoglou

Yabancı Uzman Dr.Stavros Gioltzoglou

Yrd. Doç. Dr. Arsun URAS YILMAZ

Yard. Doç. Dr. Necdet Neydim

Yard. Doç. Dr. Necdet Neydim

Doç. Dr. Arzu KUNT

Doç. Dr. Arzu KUNT

Doç. Dr. Arzu KUNT
Doç. Dr. Arzu KUNT

Doç. Dr. Arzu KUNT

Doç. Dr. Arzu KUNT

Doç. Dr. Arzu KUNT

Doç. Dr. Arzu KUNT

Okt. Eylem Alp

Yrd. Doç. Dr. Arsun URAS YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Arsun URAS YILMAZ

Ok.Dr.Ricardo Campos

Ok.Dr.Ricardo Campos

Ok.Dr.Ricardo Campos

Ok.Dr.Ricardo Campos

Yrd.Doç.Dr.Leman Gürlek

Doç.Dr.Rafael Carpintero

Doç.Dr.Rafael Carpintero

Yrd.Doç.Dr.Leman Gürlek

Ok.Dr.Maria Antonia Panizo

Ok.Dr.Maria Antonia Panizo

Okt. Raffaella Lincesso

Okt. Raffaella Lincesso
Okt. Raffaella Lincesso

Okt. Raffi Demiryan

Okt. Taner Karakoç

Yard. Doç. Dr. AyĢe Ece

Doç. Dr. Gülden Sarıyıldız

Doç. Dr. Emine Ġnanır

Doç. Dr. Emine Ġnanır

Okt. Seyyal Körpe

Okt. Seyyal Körpe

Yard. Doç. Dr. Necdet Neydim

Yard. Doç. Dr. Necdet Neydim

Yard. Doç. Dr. Necdet Neydim

Yard. Doç. Dr. Necdet Neydim

Prof. Dr. Halil Toker

Prof. Dr. Halil Toker

Yrd. Doç. Dr. Tarkan OKÇUOĞLU

Doç. Dr. Ġshak Keskin

Doç. Dr. Ġshak Keskin

Doç. Dr. Ġshak Keskin

Prof. Dr. Mehmet Canatar
Prof. Dr. Mustafa Özkan

Doç. Dr. Hatice Tören

Prof. Dr. ġeyma Güngör

Prof. Dr. Ali Arslan

Prof. Dr. Ali Arslan

Prof. Dr. Ali Arslan

Prof. Dr. Ali Arslan

Prof. Dr. Ali Arslan

Prof. Dr. Ali Arslan

Prof. Dr. Ali Arslan

Prof. Dr. Ali Arslan

Prof. Dr. Ali Arslan

Prof. Dr. Ali Arslan

Doç. Dr. Orhan GÜRBÜZ

Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Kaya

Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Kaya

Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Kaya

Yrd. Doç. Dr. Ersel Kayaoğlu

Doç. Dr. Canan ġenöz-Ayata

Prof. Dr. Zeynep Sayın
Prof. Dr. Ayhan Bıçak

Yrd. Doç. Dr. Sanem Yazıcıoğlu

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vefa ÇOBANOĞLU

Prof. Dr. Ara ALTUN / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vefa ÇOBANOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vefa ÇOBANOĞLU

Prof. Dr. Süheyla AKOVA

Prof. Dr. Ayhan Bıçak

Yrd. Doç. Dr. Emre Erten

Doç. Dr. Halil Bal

Doç. Dr. Halil Bal

Doç. Dr. Halil Bal

Doç. Dr. Halil Bal

Doç. Dr. Halil Bal

Doç. Dr. Halil Bal

Doç. Dr. Halil Bal

Doç. Dr. Halil Bal

Doç. Dr. Halil Bal

Doç. Dr. Halil Bal

Doç. Dr. ġevket Dönmez

Doç. Dr. ġevket Dönmez
Prof. Dr. Osman F. Sertkaya

Doç. Dr. Sevtap Kadıoğlu

Prof. Dr. Osman F. Sertkaya

Prof. Dr. Baha TANMAN / Yrd. Doç. Dr. Belgin DEMĠRSAR ARLI

Prof. Dr. ġafak Ural

Yrd. Doç. Dr. Uğur Ekren

Yrd. Doç. Dr. Uğur Ekren

Doç. Dr. Necmi Karul

Doç. Dr. Necmi Karul

Prof. Dr. Mehmet Canatar

Yrd. Doç. Dr. Sema Karakelle

Yrd. Doç. Dr. Sema Karakelle

Yrd. Doç. Dr. Sema Karakelle

Okt. Özge Öktem Yay

Yrd. Doç. Dr. Güniz Sertel

Prof. Dr. Gülsün Umurtak

Prof. Dr. Gülsün Umurtak

Okt. Zerrin BAYDAR

Okt. Zerrin BAYDAR

Yrd. Doç. Dr. Güniz Sertel
Prof. Dr.Oğuz Tekin

Prof. Dr.Oğuz Tekin

Okt. Taner Karakoç

Ok. Zeynep Aksoy

Ok. Zeynep Aksoy

Ok. Zeynep Aksoy

Ok. Zeynep Aksoy

Ok. Zeynep Aksoy

Okt. Ramazan Yılmaz

Yrd. Doç.Dr. Meltem Alparslan

Yrd. Doç.Dr. Meltem Alparslan

Yrd. Doç.Dr. Meltem Alparslan

Prof. Dr. Çiğdem DürüĢken

Prof. Dr. Çiğdem DürüĢken

Okut. Demet Ölmez

Doç. Dr. Ahmet Güleç

Prof. Dr. Sevil Gülçur

Prof. Dr. Sevil Gülçur

Okt. Dr. SavaĢ Harmankaya

Okt. Dr. SavaĢ Harmankaya
Okt. Dr. SavaĢ Harmankaya

Okt. Oğuz Tanındı

Okt. Oğuz Tanındı

Okt. Oğuz Tanındı

Okt. Oğuz Tanındı

Prof. Dr. Attilla Erdemli

Yrd. Doç. Dr. Yücel BULUT

Yrd. Doç. Dr. Yücel BULUT

Yrd. Doç. Dr. Yücel BULUT

Yrd. Doç. Dr. Yücel BULUT

Yrd. Doç. Dr. Yücel BULUT

Yrd. Doç. Dr. Yücel BULUT

Yrd. Doç. Dr. Yücel BULUT

Yrd.Doç.Dr. H.Özlem Sertel Berk

Yrd.Doç.Dr. H.Özlem Sertel Berk

Doç. Dr. Talat Parman

Prof.Dr. Gökhan Oral

Doç. Dr. Gökhan Karabulut

Doç. Dr. Gökhan Karabulut

Yard. Doç. Dr. ġamil Mutlu
Yard. Doç. Dr. ġamil Mutlu

Yard. Doç. Dr. Çiğdem Menzilcioğlu

Yard. Doç. Dr. Çiğdem Menzilcioğlu

Yard. Doç. Dr. Çiğdem Menzilcioğlu

Yard. Doç. Dr. Çiğdem Menzilcioğlu

Yard. Doç. Dr. Çiğdem Menzilcioğlu

Yard. Doç. Dr. Çiğdem Menzilcioğlu

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Pekman

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Pekman

Prof. Dr. Ġdris Bostan

Prof. Dr. Ġdris Bostan

Doç. Dr. Ebru Altan

Doç. Dr. Ebru Altan

Doç. Dr. Fikret Sarıcaoğlu

Doç. Dr. Fikret Sarıcaoğlu

Prof. Dr. Ġnci Delemen

Prof. Dr. Ġnci Delemen

Prof. Dr. Mihriban ÖzbaĢaran

Prof. Dr. Mihriban ÖzbaĢaran

Doç. Dr. ġevket Dönmez
Doç. Dr. ġevket Dönmez

Yrd. Doç. Dr. Ġsmail Karaca

Yrd. Doç. Dr. Nuri Sağlam

Prof. Dr. M. Fatih Andı

Prof. Dr. Kâzım YetiĢ

Prof. Dr. A. Vedat Çelgin

Prof. Dr. A. Vedat Çelgin

Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar

Dr. Hristo Fotyadis

Prof. Dr. Halil Toker

Prof. Dr. Mehmet YAVUZ

Prof. Dr. Mehmet YAVUZ

Doç. Dr. Abdullah Kızılcık

Doç. Dr. Abdullah Kızılcık

Prof. Dr. Mustafa ÇĠÇEKLER

Prof. Dr. Mustafa Çiçekler

Prof. Dr. Mustafa Çiçekler

Prof. Dr. Mustafa Çiçekler

Prof. Dr. Mustafa Çiçekler

Prof. Dr. Halil Toker
Yard. Doç. Dr. Mehmet Bayartan

Prof. Dr. Sedat AVCI

Prof. Dr. Sedat AVCI

Doç. Dr. Ġsmet AKOVA

Prof. Dr. Meral AVCI

Prof. Dr. Suna Doğaner

Prof.Dr. Mutlu GÜNGÖRDÜ

Doç. Dr. Ġsmet AKOVA

Doç. Dr. Ali Fuat Örenç

Doç. Dr. Ali Fuat Örenç

Dr. Hristo Fotiadis

Okt. Esra Özsüer

Uzm. Turgut Ağar

Uzm. Turgut AĞAR

Uzm. Turgut Ağar

Prof. Dr. Nedret ÖZTOKAT

Prof. Dr. Nedret ÖZTOKAT

Prof. Dr. Nedret ÖZTOKAT

Prof. Dr. Nedret ÖZTOKAT

Prof. Dr. Emel ERGUN
Prof. Dr. Emel ERGUN

Prof. Dr. Emel ERGUN

Ok.Dr.Maria Antonia Panizo

Ok.Dr.Maria Antonia Panizo

Ok.Dr.Maria Antonia Panizo

Okt. Hüseyin Eren

Okt. Hüseyin Eren

Uzm. Turgut Ağar

Ok. Zeynep Aksoy

Ok. Zeynep Aksoy

Dr. Veysel Atayman

Doç. Dr. Mine Yazıcı

Okt. Özge Öktem Yay

Okt. AyĢegül Toroser AteĢ

Yard. Doç. Dr. M. Hanefi Kutluoğlu

Yard. Doç. Dr. M. Hanefi Kutluoğlu

Yrd. Doç. Dr. Gönül Uzelli

Yrd. Doç. Dr. Gönül Uzelli

Yrd. Doç. Dr. Gönül Uzelli

Yrd. Doç. Dr. Gönül Uzelli
Prof. Dr. Turgay Kurultay

Prof. Dr. Turgay Kurultay

Doç. Dr. Ġshak Keskin

Prof. Dr. AyĢe Üstün

Prof. Dr. AyĢe Üstün

Yrd. Doç. Dr. Ümit Konya

Yard. Doç. Dr. Niyazi Çiçek

Yard. Doç. Dr. Niyazi Çiçek

Doç. Dr. Özden Sözalan

Yrd. Doç. Dr. Hasine ġen Karadeniz

Doç. Dr. Arzu Terzi

Doç. Dr. Arzu Terzi

Doç. Dr. Arzu Terzi

Doç. Dr. Arzu Terzi

Yrd. Doç. Dr. Hasine ġen Karadeniz

Yrd. Doç. Dr. Hasine ġen Karadeniz

Prof. Dr. Sedat AVCI

Prof. Dr. Sedat AVCI

Okt. AyĢegül Toroser AteĢ

Prof. Dr.Ġnci Delemen
Prof. Dr.Ġnci Delemen

Prof. Dr.Ġnci Delemen

Okt. Dr. Yasemin Dayıoğlu-Yücel

Prof. Dr. Nilüfer Kuruyazıcı

Okt. Günay Develi

Prof. Dr. Mahmut KarakuĢ

Okt. Günay Develi

Prof. Dr. Mustafa H. Sayar

Prof. Dr. Mustafa H. Sayar

Prof.Dr.Hüseyin Sarıoğlu

Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu

Prof. Dr. Mihriban ÖzbaĢaran

Prof. Dr. Güler Çelgin

Ok. Dr. Fatih ELÇĠL

Prof. Dr. UĢun TÜKEL

Prof.Dr. Mutlu GÜNGÖRDÜ

Prof. Dr. Sedat AVCI

Yrd. Doç. Dr. Yücel Yüksel

Yard. Doç. Dr. Erkan Konyar

Yard. Doç. Dr. Erkan Konyar
Prof. Dr. Fahameddin BaĢar

Prof. Dr. Fahameddin BaĢar

Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın

Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın

Yrd. Doç. Dr. Filiz Cluzeau

Yrd. Doç. Dr. Enver Orman

Yrd. Doç. Dr. Sanem Yazıcıoğlu

Prof. Dr. Attilla Erdemli

Yard. Doç. Dr. Çiğdem Menzilcioğlu

Yard. Doç. Dr. Çiğdem Menzilcioğlu

Prof. Dr. Attilla Erdemli

Doç. Dr. Murat Seçkin

Yrd. Doç. Dr. Nazlı Ġnönü

Doç. Dr. Sevtap Cinan

Doç. Dr. Sevtap Cinan

Yrd. Doç. Dr. Enver Orman

Prof. Dr. Cengiz Çakmak

Doç. Dr. Nihal Somer/Dr. M.Fahri Furat

Okt. Ramazan Yılmaz

Doç. Dr. Mine Yazıcı
Yrd. Doç. Dr. Arsun URAS YILMAZ

Doç. Dr. Mine Yazıcı

Prof. Dr. A. YaĢar Koçak

Prof. Dr. Mehmet YAVUZ

Okt. Ramazan Yılmaz

Yrd. Doç. Dr. Hasan Peker

Yrd. Doç.Dr. Metin Alparslan

Doç. Dr. ġevket Dönmez

Doç. Dr. ġevket Dönmez

Yrd. Doç.Dr. Metin Alparslan

Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar

Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar

Prof. Dr. Çiğdem DürüĢken

Prof. Dr. Çiğdem DürüĢken

Okut. Nermin Aydın

Yrd. Doç. Dr. Özlem Sertkaya Doğan

Doç. Dr. Ahmet Kamil GÖREN

Yrd. Doç. Dr. Fakiye Özsoysal

Yrd. Doç. Dr. Sedef Çokay Kepçe

Yrd. Doç. Dr. Sedef Çokay Kepçe
Prof. Dr. Mahir Aydın

Prof. Dr. Mahir Aydın

Yrd. Doç. Dr. Cemal Aksu

Yrd. Doç. Dr. Tarkan OKÇUOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Cemal Aksu

Doç. Dr. Nihal Somer

Prof. Dr. Ali Güzelyüz

Prof. Dr. Ali Güzelyüz

Prof. Dr. Ali Güzelyüz

Prof. Dr. Ali Güzelyüz

Okt.Dr.Marika Pandelara-Bekar

Okt.Dr.Marika Pandelara-Bekar

Prof. Dr. Mahmut KarakuĢ

Prof. Dr. Nedret ÖZTOKAT

Prof. Dr. Nedret ÖZTOKAT

Doç. Dr. Nurcan DELEN KARAAĞAÇ

Doç. Dr. Nurcan DELEN KARAAĞAÇ

Doç. Dr. Nurcan DELEN KARAAĞAÇ

Doç. Dr. Nurcan DELEN KARAAĞAÇ

Ok. Eylem ALP
Doç. Dr. Alev Bulut

Doç. Dr. Alev Bulut

Uzm. ġirin Sabırlı

Yard. Doç. Dr. Turgut GümüĢoğlu

Doç. Dr. Sakine Eruz

Yard. Doç. Dr. Turgut GümüĢoğlu

Doç. Dr. Sakine Eruz

Uzm. Raisa Petroçenko

Uzm. Raisa Petroçenko

Uzm. Raisa Petroçenko

Uzm. Raisa Petroçenko

Yard. Doç. Dr. Betül Parlak

Yard. Doç. Dr. Betül Parlak

Yard. Doç. Dr. AyĢe Ece

Yard. Doç. Dr. Murat Candemir

Yard. Doç. Dr. Turgut GümüĢoğlu

Doç. Dr. Nihal Somer

Doç. Dr. Ali Fuat Örenç

Doç. Dr. Ali Fuat Örenç

Yrd. Doç. Dr. Sema Bulutsuz
Yrd. Doç. Dr. Sema Bulutsuz

Doç. Dr. Alev Bulut

Okt. Lale Akalın

Okt. Lale Akalın

Prof. Dr. Baha TANMAN

Prof. Dr. Baha TANMAN / Yrd. Doç. Dr. Emine NAZA DÖNMEZ

Yrd. Doç. Dr. Emine NAZA DÖNMEZ

Prof. Dr. Baha TANMAN / Yrd. Doç. Dr. Tarkan OKÇUOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Yıldız Kılıç

Yrd. Doç. Dr. Simge ÖZER PINARBAġI

Doç. Dr. Hüseyin TUROĞLU

Prof. Dr. Tevfik Özcan

Prof. Dr. Tevfik Özcan

Yrd. Doç. Dr. Ferhat Aslan

Prof. Dr. Mahir Aydın

Prof. Dr. Mahir Aydın

Okt. Dr. Hülya Bilen

Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç

Doç. Dr. Aydan Aydın

Doç. Dr. Aydan Aydın
Doç. Dr. Aydan Aydın

Doç. Dr. Murat Seçkin

Yrd. Doç. Dr. Sema Karakelle

Yrd. Doç. Dr. Sema Karakelle

Yrd. Doç. Dr. Sema Karakelle

Yard. Doç. Dr. Özlem Sertkaya DOĞAN

Yrd. Doç. Dr. ġebnem Sunar

Yard. Doç. Dr. Hasan ÖZDEMĠR

Ok. Zeynep Aksoy

Ok. Zeynep Aksoy

Doç. Dr. Ahmet Kamil GÖREN

Prof. Dr. ġeyda Ozil / Ar. Gör. B. Konukman

Okut. Sema Kısar

Doç. Dr. Ahmet Güleç

Yrd. Doç. Dr. Nuran ÇAKIR

Yard. Doç. Dr. Çiğdem Menzilcioğlu

Yard. Doç. Dr. Çiğdem Menzilcioğlu

Okt. Dr. Handan Salta

Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan

Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan
Prof. Dr. Azmi Bilgin

Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan

Prof. Dr. Azmi Bilgin

Yard. Doç. Dr. Çiğdem Menzilcioğlu

Yard. Doç. Dr. Çiğdem Menzilcioğlu

Yard. Doç. Dr. Çiğdem Menzilcioğlu

Yard. Doç. Dr. Çiğdem Menzilcioğlu

Doç. Dr. Abdullah KIZILCIK

Doç. Dr. Abdullah KIZILCIK

Doç. Dr. Abdullah KIZILCIK

Prof. Dr. Hüseyin YAZICI

Prof. Dr. Hüseyin YAZICI

Prof. Dr. Mehmet Yavuz

Doç. Dr. Abdullah KIZILCIK

Prof. Dr. Hüseyin YAZICI

Prof. Dr. Meral AVCI

Doç. Dr. Deniz EKĠNCĠ

Yard. Doç. Dr. T. Ahmet ERTEK

Okt. Esin EYÜBOĞLU

Okt. Esin EYÜBOĞLU
Okt. Esin EYÜBOĞLU

Okt. Esin EYÜBOĞLU

Ok. Roxana GRĠGORAġ

Ok. Roxana GRĠGORAġ

Ok. Roxana GRĠGORAġ

Yard. Doç. Dr. Betül Parlak

Okt. Nihal Erturan

Okt. Nihal Erturan

Okt. Nihal Erturan

Yard. Doç. Dr. Murat Candemir

Yrd. Doç. Dr. Arpine Mızıkyan

Yrd. Doç. Dr. Arpine Mızıkyan

Yrd. Doç. Dr. Ümit Konya/Dr. IĢıl Ġlknur Sert

Yrd. Doç. Dr. Ümit Konya

Doç. Dr. Murat Yılmaz

Doç. Dr. Murat Yılmaz

Prof. Dr. Mustafa Özkan

Doç. Dr. Hatice Tören

Yrd. Doç. Dr. Sedef Çokay Kepçe

Yrd. Doç. Dr. Sedef Çokay Kepçe
Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan

Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan

Doç. Dr. Özden Sözalan

Doç. Dr. Özden Sözalan

Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan

Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan

Okt. IĢıl KocabaĢ

Prof. Dr. Ali Güzelyüz

Prof. Dr. Ali Güzelyüz

Prof. Dr. Ali Güzelyüz

Prof. Dr. Ali Güzelyüz

Prof. Dr. Mehmet ALTAN

Yard. Doç. Dr. Ufuk KocabaĢ

Doç. Dr. Ahmet Güleç

Yard. Doç. Dr. Sema Bulutsuz

Yard. Doç. Dr. Sema Bulutsuz

Prof. Dr. Cengiz Çakmak

Prof. Dr. Cengiz Çakmak

Yrd. Doç. Dr. Kerem Karaboğa

Yrd. Doç. Dr. Kerem Karaboğa
Prof. Dr. Kâzım YetiĢ

Yrd. Doç. Dr. Ġsmail Karaca

Prof. Dr. M. Fatih Andı

Yrd. Doç. Dr. Ġsmail Karaca

Prof. Dr. Güler Çelgin

Prof. Dr. Mehmet YAVUZ

Okt. Dr. Güler NUHOĞLU

Prof. Dr. Mehmet YAVUZ

Yard. Doç. Dr. Zülfikar TÜCCAR

Yard. Doç. Dr. Zülfikar TÜCCAR

Yard. Doç. Dr. Zülfikar TÜCCAR

Yard. Doç. Dr. Mehmet Bayartan

Doç. Dr. Deniz EKĠNCĠ

Doç. Dr. Hüseyin TUROĞLU

Doç. Dr. Sakine Eruz

Doç. Dr. Sakine Eruz

Prof. Dr. Nedret ÖZTOKAT

Prof. Dr. Nedret ÖZTOKAT

Doç. Dr. Nurcan DELEN KARAAĞAÇ

Doç. Dr. Nurcan DELEN KARAAĞAÇ
Doç. Dr. Sakine Eruz

Doç. Dr. Sakine Eruz

Yrd. Doç. Dr. Fatih M. Sancaktar

Yrd. Doç. Dr. Fatih M. Sancaktar

Yrd. Doç. Dr. Fatih M. Sancaktar

Yrd. Doç. Dr. Fatih M. Sancaktar

Yrd. Doç. Dr. Fatih M. Sancaktar

Yrd. Doç. Dr. Fatih M. Sancaktar

Prof. Dr. Musa Duman

Doç. Dr. Orhan GÜRBÜZ

Okt. Buket Akgün

Okt. Buket Akgün

Prof.Dr.Taylan AKKAYAN

Prof.Dr.Taylan AKKAYAN

Prof.Dr. Yüksel KIRIMLI

Yard. Doç. Dr. Gaye ERTĠN

Doç. Dr. Murat Yılmaz

Doç. Dr. Murat Yılmaz

Yrd. Doç. Dr. Ferhat Aslan

Yrd. Doç. Dr. Nazlı Ġnönü
Prof.Dr. Yüksel KIRIMLI/Bülent TAġKIN

Prof.Dr. Taylan AKKAYAN/Nadir EDE

Prof.Dr. Taylan AKKAYAN/Nadir EDE

Prof. Dr. Mustafa Özkan

Doç. Dr. Hüseyin TUROĞLU

Okt. Ramazan Yılmaz

Okt. Dr. Güller Nuhoğlu

Okt. Dr. Güller Nuhoğlu

Okt. Dr. Güller Nuhoğlu

Okt. Dr. Güller Nuhoğlu

Prof.Dr. Öget Öktem Tanör

Prof.Dr. Öget Öktem Tanör

Okt. Yüksel Dede

Yard. Doç. Dr. Ufuk KocabaĢ

Okt. IĢıl KocabaĢ

Okt. IĢıl KocabaĢ

Doç.Dr.Rafael Carpintero

Doç.Dr.Rafael Carpintero

Doç.Dr.Rafael Carpintero

Prof. Dr. Çiğdem DürüĢken
Prof. Dr. Çiğdem DürüĢken

Yrd. Doç. Dr. Nihal Kuyumcu

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Pekman

Yrd. Doç. Dr. Fakiye Özsoysal

Prof. Dr. Güler Çelgin

Prof. Dr. Güler Çelgin

Doç. Dr. Abdullah KIZILCIK

Doç. Dr. Abdullah KIZILCIK

Doç. Dr. Barbaros GÖNENÇGĠL

Doç. Dr. Sakine Eruz

Doç. Dr. Sakine Eruz

Doç.Dr.Rafael Carpintero

Doç.Dr.Rafael Carpintero

Yard. Doç. Dr. M. Hanefi Kutluoğlu

Prof. Dr. ġeyma Güngör

Prof.Dr. Yüksel KIRIMLI

Prof.Dr. Yüksel KIRIMLI

Prof.Dr. Yüksel KIRIMLI

Prof.Dr. Taylan AKKAYAN

Doç. Dr. Orhan GÜRBÜZ
Doç. Dr. Orhan GÜRBÜZ

Yrd. Doç. Dr. Özcan Tabaklar

Yrd. Doç. Dr. Özcan Tabaklar

Yrd. Doç. Dr. Özcan Tabaklar

Yrd. Doç. Dr. Feryal Korkmaz

Yrd. Doç. Dr. Feryal Korkmaz

Yard. Doç. Dr. M. Hanefi Kutluoğlu

Doç. Dr. Ahmet Güleç

Okt. Dr. Güller Nuhoğlu

Okt. Dr. Güller Nuhoğlu

Okt. Dr. Güller Nuhoğlu

Prof. Dr. Çiğdem DürüĢken

Prof. Dr. Çiğdem DürüĢken

Prof. Dr. Sait BaĢaran

Prof. Dr. Sait BaĢaran

Uzm. Ajlan Kasabalıgil

Uzm. Ajlan Kasabalıgil

Doç. Dr. Hüseyin TUROĞLU

Prof. Dr. Süheyla AKOVA

								
To top