Pompa by 0wp077

VIEWS: 0 PAGES: 104

									  YASEMİN BAKAR
  Roller pompa
  Gaz değişimi
  Gaz değişimini sağlayan aletler
  Hemodilüsyon
  Perfüzyon döngüsü
  Koagülasyon tedavisi
  Miyokardiyal koruma
  Hipotermi
  Farmakoljik destek
  Kan koruma teknikleri
  Filtrasyon
  Hemokonsantratörler
       Pompa
 Ameliyat sırasında kalbin görevini
 üstlenen pompalar da amaç; vena
 kavalardan yerçekimi etkisiyle bir
 rezarvuarda toplanan kanın belirli bir
 basınç altında ve akım hızında
 oksijenatöre, oradan da arteriyel
 sisteme gönderilmesini sağlamaktır.
 Günümüzde en çok kullanılan iki tip
 pompa vardır;

 1- sentrifugal
 2- roller pompa.
   Sentrifugal pompa

 Hızla dönen konsentrik koniler ya da
 bıçaklar yardımıyla çalışır. Bu çark kanı
 hızla çevirir.
 Güvenilirdir,
 Tek kullanımlıktır,
 Çalışması kolaydır,
 Non-pulsatil akım sağlar
 Pompa durdurulduğu zaman
 arteriyel hat klemplenmelidir.
 Ancak sentrifugal pompalar da; debi
 çıkan hattaki basınçla orantılıdır. Bu
 yüzden elektromanyetik akım
 ölçerlerle sürekli izlenmelidir.
 Daha az kavitasyon ve mikroemboliye
 yol açmaktadır.
 Az miktardaki hava çalışmayı
 etkilemezken, 30-50 mL’ den fazla hava
 girerse pompa durur.
 Sentrifugal pompalar;
 Sol kalp bypass’ ında,
 Venöz dönüşün arttırılması gereken
 durumlarda daha çok tercih edilir.
       Roller pompa
 İçlerine yerleştirilen polivinil, silikon ya
 da latex tüplerin silindirik rollerler
 tarafından bir yönde sıkıştırılmasıyla
 çalışır.
 Pompa debisi, rollerlerin rotasyon hızı ve
 içine yerleştirilen tüp setin çapı ile
 orantılıdır.
 Kardiyoplejik solüsyon vermek için roller
 pompalar kullanılır.
 İleriakım roller kompresyonuyla
 sağlanırken, akım hızı; tüpün çapına,
 rotasyon hızına, kompresyon yüzeyinin
 uzunluğuna ve kompresyonuna bağlıdır.
 Kompresyon  ayarı, non-oklüziv
 durumda dik duran hat içindeki sıvının
 45-75 mm-Hg geri basınç sağlayacak
 şekilde ayarlanır ya da hat yerden 75
 cm dik pozisyona uzatılır ve içindeki sıvı
 1-2 cm/dk hızla inecek şekilde yapılır.
 Bu şekilde, hemoliz ve hatlarda aşınma
 minimal düzeye inmiş olur.
 Roller pompalardaki zayıf noktalar;
 Başlık kısmında hava oluşumu,
 Oklüzyon yeterli değilse geri kaçış,
 Arteriyel inflow obstrükte ise aşırı
 basınca bağlı, hatların bağlantı
 yerlerinden patlaması, hatlarda yırtık
 oluşması gibi sıralanabilir.
 Sentrifugal pompaların roller pompalara
 göre üstün olduğu noktalar;
 Geçici obstrüksiyon olsa bile yüksek geri
 basınç oluşmaz,
 Tüp kompresyonu olsa bile geniş gaz
 embolileri oluşmaz.
 Günümüzde ençok kullanılan De Bekay
 tarafından geliştirilen roller pompalardır.
        Gaz Değişimi
  Arteriyel Pa02;

 Kanın 02 içeriği Hct ve hemoglobindeki
 saturasyon oranına bağlıdır.
 Arteriyel saturasyon için Pa02 150 mm-Hg da
 tutulmalıdır, >200 mm-Hg değerler çok
 önerilmemektedir.
  Arteriyel PaC02;

 PaC02’ in pH, HC03ˉ², hemoglobin
 saturasyonu ve en önemlisi serebral
 sirkülasyon üzerine önemli etkisi vardır,
 Normal KPB altında PaC02’ in fizyolojik sınırı
 35-40 mm-Hg’ dır.
  pH/PC02 Yöntemi;
 KPB’ a giren hastalarda asit-baz dengesi çok
 önemlidir, özelliklede pH, C02 ayarlanması,
 Hipotermi sırasında pH/PC02 Yönteminde pH
 stat ve alpha stat yöntemi kullanılır.
 Pediatrik vakalarda hipotermi ve sirkülatuar
 arrest sırasında pH stat yöntemi daha iyi
 sonuç vermektedir.
 Bu yöntemde tüm ısılar pH 7.40’ a göre
 ayarlanır ve soğuma arttıkça C02 arttırılır.
  Alpha stat ise yetişkinlerde kullanımı daha
  uygundur.
  Bu yöntemle nörolojik ve nöropsikolojik sonuçlarda
  daha fazla iyileşme söz konusudur.
  Bu yöntemde soğuma esnasında pH artışına izin
  verilir. Alkaloz söz konusudur.
  Isıya bakılmaksızın asidoz düzeltilir,
  Kan gazlarında C02 seviyesi 35-45 mm-Hg arasında
  tutulur.
  Bu yöntemde serebral kan akımı yavaştır, SKA
  metabolizma dengesini iyi korur.
 Hipotermi de metabolik hız azaldığında
 beraberinde SKA’ da azalma olur ve
 otoregülasyonla serebral 02 ihtiyacı karşılanır.
 Yetişkin hastalarda orta dereceli hipotermi ile
 KPB yapılan hastalarda alpha stat pH
 yönteminin uygulanması önerilmektedir.
Gaz Değişimini Sağlayan Aletler
Gaz hattı, gaz sistemi ile
oksijenatör arasında bağlantı
kurulmasını sağlar.
Çeşitli partiküller ve döküntüler gaz
hatlarında salınıp membran
fiberlerini delebilirler.
 Hidrofobik  materyalden yapılmış
 0,2 µm çapındaki bir bakteri
 filtresiyle hem bakteri hem de
 partiküller tutulmuş olur.
 Filtrelerin hidrofobik olması
 sayesinde; sıvı zerrecikleri filtre
 içine girip, filtrenin
 disfonksiyonuna neden olmaz.
      Hemodilüsyon
 Kardiyopulmoner bypassa (KPB)
 başlamadan önce arteriyel ve venöz
 hatları doldurarak havanın çıkarılmasını
 sağlayan, normale yakın pH değerine
 sahip ve iyon içeriği plazmaya
 benzeyen başlangıç solüsyonuna
 prime solüsyonu denir ve bu
 solüsyon hemodilüsyonu sağlar .
 Hemodilüsyonu   sağlayan prime
 dengeli elektrolit solüsyonlardır.
 Hemodilüsyon için kristalloid ve
 kolloid sıvılar kullanılır.
 Hemodilüsyon mikrosirkülasyonun
 düzelmesini sağlamakla beraber aşırı
 derecede uygulanırsa doku hipoksisine yol
 açar,
 Hayvan çalışmalarında, derin hipotermi ve
 serebral metabolizma (DHSA) sonrasında
 serebral mikrosirkülasyon ve doku
 oksijenizasyonu ölçümleriyle bulunan
 optimal hemodilüsyonun %30’ luk hct
 düzeyinde sağlandığı ortaya konmuştur.
  Priming erişkinler için 1500-2500 ml
  hazırlanır. Bu amaçla sıklıkla dengeli bir
  elektrolit solüsyonu kullanılmaktadır.
 LaktatlıRinger 1200-1300 cc
 Mannitol %20 (100 cc + 100 cc)
 Bikarbonat 20 cc (2x10 amp)
 Heparin 1 cc (5000 U)
 Antibiyotik 1 gr
  Pediatrik Prime Volüm:  Çocuklar ile ciddi anemisi olan olgularda aşırı
  bir hemodilüsyon oluşmasını engellemek
  amacı ile priming için elektrolitli solüsyon
  yerine kan kullanılır.
Çocuklarda prime içeriği, yetişkinlerde
kullanılan prime’ ın ½ ölçüsündedir ve
pediatrik vakalarda yetişkinlerden farklı
olarak
Isolyte S*
Heparinli taze tam kan veya
Eritrosit süspansiyonu*(<10 kg veya 1 yaş)
ile başlanır.
     Perfüzyon Döngüsü
Perfüzyonist, hastanın vücut yüzey alanı
 (BSA)’ sına hesaplayarak (boy.kilo/3600 ün
 karekökü) olması gereken kanüllerin cinsleri
 ve çaplarını bularak hazırlar. Perfüzyon
 formuna kaydeder.
 Hastanın kilosuna uygun kullanılacak
 oksijenatör ve tubing set, sterilizasyon
 kurallarına uygun olarak kurulur .
 Pompa    başları ile hasta arasındaki
  mesafe, mümkün olduğu kadar kısa
  tutularak, prime volüm azaltılmaya
  çalışılır.
 Pompanın oklüzyon ayarları yapılır. Arteryel,
 venöz,kardiyopleji ve suction line’ ların akım
 yönleri dikkatle gözden geçirilir.
 Prime volüm alındıktan sonra oksijenatör ve
 tubing setteki hava tamamen çıkarılır.
  Hastanın anestezi hazırlığı
  tamamlandığında, ACT (activated clotting
  time) değeri ölçülür. Heparin, hasta
  kanüle edilmeden en az 10 dk. önce 4
  mg/kg dozunda IV olarak yapılır. 5 dk
  sonra ACT kontrol edilir. Yeterli
  antikoagülasyondan emin olmak için ACT’
  nin 480 sn ve üzerinde tutulması gerekir,
 Her 30 dk da bir ACT ölçülür,
 Pompaya girildikten sonra flow, yavaş
 yavaş yükseltilir, hasta soğumaya
 başlatılır.
 Hedeflenen hipotermiye ulaşılana kadar
 tam debi (2,2 – 2,4 L/dk/m2) ile çalışılır.
 Belli aralıklarla arteryel kan gazı bakılarak,
 perfüzyonun yeterliliği değerlendirilir.
 CPB sırasında mean arteryel basınç,
 erişkinlerde 60 – 70 mmHg, çocuklarda 45
 –55 mmHg arasında tutulur.
KPB sırasında beyin hasarı riskini
 artırabileceği için hiperglisemiden (> 300
 mg/dl) kaçınılmalıdır. Gerekirse insülin
 perfüzyonu kullanılabilir.
 KPB sırasında hastanın ısısı, mean arteryel
 basınç, venöz dönüş, pompa flow’u,
 kardiyopulmoner bypass ve aort klemp
 süresi gerektiğinde, sesli olarak cerraha
 bildirilir.
 Isınma   ve Soğumada:

 Perfüzat ısısı, 38.5 °C’ in, ısıtıcı – soğutucu
 ünitesindeki ısı ise, 42°C’ ın üzerine
 çıkarılmaz. Isınma hızının, her 3-5 dk.’ da 1°C
 artış olacak şekilde ilerlemesi optimal olarak
 kabul edilir.
 KPB sonlandırıldıktan sonra, pompa
 suchion’ları protamin yarılanana kadar toraks
 da biriken kanı aspire edebilir.
  Pompa, cilt kapatılana kadar arter ve
  venöz hattaki sıvı seviyesi muhafaza
  edilerek her an tekrar CPB’ a
  başlanabilecek şekilde hazır durumda
  bekletilir
    Koagülasyon Tedavisi
 Hastanın anestezik hazırlıkları yapıldıktan
 sonra başlangıç ACT değeri ölçülür,
 ACT <200 sn ise heparin dozu 4 mg/kg,
 >200 sn ise 3 mg/kg uygulanır,
 Antikoagülasyon etkisi heparin yapıldıktan
 5 dk sonra ölçülür,
 Minimum ACT 400 sn olmakla beraber
 birçok klinikte 480 sn olarak
 önerilmektedir.
  Çünkü heparin, sadece KPB esnasındaki trombin
  oluşumunu parsiyel olarak inhibe eder,
  Bypass çıkışına doğru 1 mg heparine karşılık 1 mg
  protamin başlanarak heparin nötralizasyonu
  gerçekleştirilir,
  Protamin iyonize Ca’ u bağladığından Ca’ unda ilave
  edilmesi ( 2 mg/ 1 mg protamin ) önemlidir.
  Heparin nötralizasyonu ACT ölçümü ile
  desteklenmelidir.
  Nötralizasyondan sonra kan, sıvı halden yarı katı
  (jelatin) hale geçer.
  Pıhtılaşmadaki amaç ; fibrin tabakasının
  oluşumunu sağlayarak kan kaybını
  önlemektir.
      Miyokard Korunması
  Kalp cerrahisi sırasında ve sonrasında
  oluşabilecek postiskemik miyokard
  disfonksiyonunun önlenmesi veya
  azaltılmasına yönelik yöntem ve tekniklerin
  bütünüdür.

 1-Hipotermi
 2-Kardiyoplejik arrest
 3-Myokard gerginliğinin önlenmesi
 Postiskemik miyokard disfonksiyonu sıklıkla
 “ iskemi reperfüzyon hasarı “ (IRH) ile
 ilişkilidir.
 IRH geçici veya kalıcı olabilir.
 Özellikle kalıcı hasarlarda; koroner bypass
 operasyonlarında % 10 hastada kendini
 miyokard enfaktüsü (MI), ciddi ventriküler
 disfonksiyonu, kalp yetmezliği ve ölüm ile
 olabilir.
  Bu tip önemli hasarlardan dolayı tahrihsel
  süreçte miyokardı koruma teknikleri
  geliştirilmiştir.
  Miyokardı Koruma Yöntemlerinin
      Tarihsel Gelişimi
 Miyokardın perioperatif dönemde
 korunması fikri ilk olarak 1950’ de Bigelow
 tarafından ileri sürülmüştür .
 1980’ li yıllardan itibaren miyokardiyal
 koruma için yaygın olarak kardiyopleji
 solüsyonları kullanılmaya başlanmıştır.
 Günümüzde ideal kardiyopleji solüsyonu
 kompenentleri konusunda net bir fikir birliği
 yoktur.
 Ama temel olarak kullanılan solüsyonlar;
 Bretschneider solüsyonu, St. Thomas
 solüsyonu, magnezyum veya prokain
 içermeyen potasyumca zengin solüsyonlar
 ve potasyumca zengin kan kardiyopleji
 solüsyonlarıdır.
 Miyokardiyal koruma kalbin arrestten önce
 arreste hazırlanmasıyla başlar.
 Arrest süresince metabolik ihtiyaçlar
 azaltılmalıdır ve uygun metabolik ortam
 hazırlanmalıdır,
 Miyokard korunmasında önemli bir unsurda
 hipotermidir. Hipotermi ile oksijen ihtiyacı
 azaltılıp, güvenli iskemik periyot uzatılabilir.
  Günümüzde CPB perfüzatlarının 24-28 °C’
  ye ve kardiyoplejik ısı düzeyinin 4-10 °C’
  ye soğutulması en popüler klinik yaklaşım
  olarak gösterilebilir.
          Hipotermi
  Vücut ısısının 35 °C’ nin altına düşmesi
  olayıdır,

  Tarihçe :

 Bu konu da Bigelow ve Gollen’ in deneyleri
 çok önemlidir.
 Bigelow, köpekleri , ısısı düşük odalarda 18
 °C’ ye kadar soğutmuştur.
 20 °C’ ye indiğinde 15 dk kalbi dolaşımdan
 çıkarmasının mümkün olduğunu
 saptamıştır.
 Lewis ve Taufic 18 yaşındaki bir hastayı
 buzlu su ile dolu bir banyoya sokup rektal
 ısısını 28 °C’ye kadar düşürmüşler ve ASD’
 yi kapatmışlardır.
 Yayınlarında hipotermi uyguladıkları ilk
 kalp hastası olarak göstermişlerdir.
 1958 ‘ de Brown ve Harrison ısı değiştirici
 (heat-exchanger) cihazı yayınlamışlardır.
 1959’ da önce 9 sonra 27 hastada bu
 cihazla birlikte hipotermi uyguladıklarını
 açıklamışlardır.
 Vücudun iç ısısı hipotalamus tarafında düzenlenir,
 Isı kaybı birçok otonom, somatik ve endokrin
 sistemlerle regüle edilir.
 İstenmeyen ısı değişiklikleri hayati önem taşır.
 Buyüzden vücut ısısı sağlıklı bir yolla izlenmelidir.


  Bu yollar arasında;

 Rektal: iç ısı değişimini geç yansıtır
 Özofagus: özofagusun 1/3 üst kısmından ölçülür
 Nazofarinks: nazofaringial iç ısının iyi bir
 göstergesidir
 Timpanik membran: iç ısıyı yansıtır
 Mesane: İdrar olmaması ölçümlerde yanlış
 sonuçlar elde edilmesine neden olabilir
 Miyokard: iç organ ısısının iyi bir göstergesi
 Aksiler-cilt: aksiler ısı ile iç ısı arasındaki
 fark değişkendir.
 Hipotermi ile miyokardın metabolik hızını
 azaltılarak oksijen ve enerji gereksinimi
 azaltılır.
 Miyokardın korunması için en uygun
 hipotermi derecesi tam olarak net değildir.
 Miyokard iskemi olmadan 5 °C’ ye kadar
 güvenle soğutulabilir, ancak arrest sonrası
 miyokardiyal iyileşme sürecinin 10-15 °C’
 lerdeki arrestlerde en iyi olduğu tespit
 edilmiştir.
Sistemik Hipotermi ve Elektif Fibrilatuar
     Arrest Uygulaması
 Hipotermi 28 °C, elektif fibrilatuar ve 80-
 100 mm-Hg düzeyinde sistemik perfüzyon
 basıncı uygulaması ile yapılır.
 Kros-klemp uygulanmaz,
 Antegrad veya retrograd kardiyopleji
 verilmediği durumlarda, kısa süreli aort
 oklüzyonlarında (ASD, tek damar bypass
 gibi) düşünülebilir.
Hipotermi ile Birlikte Aralıklı İskemik
        Arrest
 25-30 °C’ de 10-15 dklık aortik kros-klemp
 periyotları arasında aralıklı olarak çalışma
 imkanı sağlar,
 Her kros dönemi sonrası 3-5 dklık krosun
 alındığı bir dönem olur,
 Bu teknikte retrograd uygulaması
 uygundur.
   Hipotermi ile Birlikte Global
   Miyokardiyal İskemik Arrest


 22 °C’ de tek bir kros süresince uygulanır,
 Hipotermik sirkülatuar arrestin kullanıldığı
 infant kalp cerrahisinde kullanım alanı
 olabilir.
    Farmakolojik Destek
Adrenalin:
 2 µg/dak. dozda saf beta stimülasyon,
 2-10 µg/dak. dozda alfa+beta
stimülasyon,
 10-20 µg/dak. dozlarda ise ön planda alfa
stimülasyon yapar.
AV ileti hızını arttırdığı için vagal
stimülasyon veya hastalığa bağlı AV blokta
faydalıdır.
Düşük dozlarda beta-2 etkisi ile özellikle
iskelet adale damarlarında vazodilatasyon
yaparken, yüksek dozlarda alfa-1 etkisi ön
plana geçer ve vazokonstrüksiyona neden
olur. Adrenalin ile arter basıncı artar. Bunu
takiben gelişen venokonstrüksiyon
preloadu arttırarak kardiyak outputu arttırır.
  Adrenalin, en sık olarak düşük kardiyak
  output tedavisinde kullanılır. Genellikle
  önerilen 0.03-0.3 µg/kg/dak. dozda
  infüzyondur. Esas olarak alfa stimülan
  etkisinden faydalanılır. Bu etkisi ile ortalama
  arter basıncı, organların perfüzyonu ve
  özellikle koroner perfüzyon basıncı artar.

 Adrenalin güçlü aritmojenik etkisi ile
 ventriküler aritmi ve fibrilasyona neden
 olabilir.
 Ayrıca, artan kalp atım hızı, arter basıncı ve
 inotropi myokard oksijen tüketimini önemli
 oranda arttırır ve iskemik hastalarda zararlı
 olabilir.
     Noradrenalin: Levophed
  Vücutta sempatik sinir sisteminin esas
  medyatörü olan noradrenalin alfa ve beta
  adrenerjik reseptör stimülasyonu yapar.
  Noradrenalin, beta-1 stimülasyon etkisi ile
  pozitif inotrop etki yapar. Beta-1 etkisi
  nedeniyle adrenalin kadar olmasa bile
  aritmojenik potansiyeli vardır.
 Noradrenalin klinikte vazodilatasyona bağlı
 hipotansiyon (septik şok ve anaflaksi)
 tedavisinde kullanılır.
 Noradrenalin,  ayrıca kardiyak pompa
 yetersizliğinde   organ  perfüzyonunu
 korumak ve arter basıncını yükseltmek için
 kısa bir süre uygulanabilir.
 Noradrenalin genellikle 0.05-0.3 µg/kg/dak
 dozlarda infüzyon şeklinde kullanılır.
 Uzun süreli kullanımda afterload artışı ile
 myokard yetmezliği riski olduğundan
 kardiyak ouput yakından izlenmelidir.
 Ayrıca, bazı organlarda iskemi gelişmesini
 önlemek için noradrenalini vazodilatatör
 ajanlar ile kombine etmek gerekebilir.
        Dopamin
Endojen bir katekolamin olan dopamin,
 vücutta adrenalin ve noradrenalin
 yapımında ara ürün olarak meydana gelir.
 Dopamin alfa ve beta reseptörler yanında
 dopaminerjik reseptör stimülasyonuda
 yapar. Dopamin, aynı zamanda
 reseptörler üzerindeki etkisi doza bağlı
 olarak en fazla değişen katekolamindir.
 Dopamin idrarda sodyum atımını da arttırır.
 Kardiyak pompa yetmezliği tedavisinde
 kullanıldığı dozlarda (3-10 µg/kg/dak.)
 ajanın beta-1 etkileri başlar, pozitif inotropi
 ve kronotropi ön plana geçer. Kardiyak
 output ve böbrek kan akımı daha da artar.
  5 µg/kg/dak. dozdan sonra dopaminin alfa-
  1 reseptörler üzerindeki etkisi başlar. Bu
  etki özellikle 10 µg/kg/dak. dozun üzerinde
  belirgin olur ve vazokonstrüksiyon ön plana
  çıkar. Bu dozda beta-1 etki de devam eder
  ve arter basıncında önemli artışlar yanında
  pulmoner yatakta vazokonstrüksiyon
  görülür.
Dopamin ayrıca adrenerjik sinir uçlarından
 NA salınımını arttırarak ve NA’in sinir
 ucuna geri alımını inhibe ederek indirekt
 etki de gösterir.
 Yüksek dozda dopamin vazokonstrüksiyon
 ile böbrek ve diğer organ perfüzyonlarını
 azaltabileceği için vazodilatatör ajanlar ile
 kombine edilmelidir.
 Dopamin pozitif inotrop, kronotrop
etkileri yanında artan doz ile afterload ve
preloadu arttırdığından myokard oksijen
kullanımını önemli oranda arttırır. Bu
nedenle iskemik kalp hastalarında
dopamin çok dikkatli titre edilmelidir.
Ajanın ayrıca adrenalinden az da olsa
disritmojenik etkisi mevcuttur.
        Dobutamin:
  Alfa stimülasyon etkisi çok önemsiz olan
  bu ajan ön planda beta stimülan etki
  gösterir.

  Dobutamin beta-1 reseptör stimülasyonu
  ile pozitif inotropik ve kronotropik etki
  yapar.

  Dopamine oranla daha az taşikardi ve
  disritmi yapar. Bu nedenle myokardiyal
  iskemi potensi düşüktür.
Klinikte düşük kardiyak output tedavisi
 amacıyla   2-15   µg/kg/dak.  dozlarda
 infüzyon şeklinde uygulanır. Bu uygulama
 ile kontraktilite, kardiyak output ve kalp
 atım hızı artar.
 Dobutamin ayrıca kardiyak yetmezlik ve
 yüklenme tedavisinde beta-2 etki ile
 venodilatasyon yaparak preloadu azaltır.
  Dobutamin pulmoner vazodilatatör etkisi
  ile özellikle sağ kalp yetmezliğinde tercih
  edilen bir ajandır.
         Efedrin

 Efedrin direkt ve indirekt etkileri bulunan
 doğal bir bileşiktir.
 Beta-1 etkisi ile kardiyak output ve kalp atım
 hızını arttırır,
 Venokonstrüksiyon ile venöz dönüşü ve
 preloadu arttırır.
Etki süresi 10-15 dakika olup adrenaline
 oranla çok uzundur.
 Efedrin arter basıncı yanında kardiyak
 output ve kalp atım hızının da artması arzu
 edilen durumlarda tercih edilir.
 Bu özellikleri ile anestezi uygulamasında 5-
 10 mg İV bolus dozlarda sık kullanılır.
     Sodyum Bikarbonat

 136-145 mEq/L
 Plazmadaki H iyoları üzerine etki ederek H
 iyon konsantrasyonunu azaltır,
 Metabolik asidozu düzenlemek için kullanılır.
         Kalsiyum
 8.5-10.5 mg/dl
 Miyokard kasılmasında,
 Kan pıhtılaşmasında,
 Sinir iletiminde ve
 Kas kasılmasında etkilidir.
 İyonize Ca, KPB sırasında düşebilir ve
 inotrop etkisinden dolayı KPB’ ın
 bitmesinden önce CaCI verilmesi
 gerekebilir.
        Magnezyum
 1.5-2.5 mEq/L
 Membranın her iki tarafındaki elektrolitleri
 ve enerji metabolizmasını kontrol eder,
 Birçok enzim sistemini aktive eder,
 IV olarak verildiğinde merkezi sinir sistemini
 baskılayıcı etki eder,
 Mg düzeyi düştüğü zaman kardiyak
 aritmiler ortaya çıkabilir.
    Kan Koruma Teknikleri
 Tarihsel süreç içersinde 1960’ lara
 kadar hemodilüsyon için kan
 kullanılırken 1960’ lı yıllardan sonra
 kristalloid sıvıların kullanımı artmıştır.
 Cerrahi operasyon sırasında kesiler
 yapılırken oluşan kanamalar o anda
 kontrol altına alınmalı.
  Kardiyopulmoner bypass’ ta kan korumaya
  yönelik mekanik stratejiler;
 A- akut normovolemik hemodilüsyon
 (ANH):
 Elektif cerrahide kullanılır.
 Anestezi indüksiyonundan sonra hastadan
 1-2 ünite kan, antikoagülan içeren
 standart kan torbalarına alınır.
 Çekilecek kan volümü, hastanın başlangıç
 kan volümüne ve hedeflenen
 hemodilüsyon seviyesine bağlıdır. (Erkek
 için bkv: 70 ml . Kg, kadın için bkv: 60 ml
 . Kg).
  ÇKV=BKV . (HCTb-HCTs)/HCTo formülü ile
  hesaplanır.
 Alınan her bir kan dikkatlice etiketlenir ve
 ameliyathanede oda sıcaklığında bekletilir.
 Protamin verildikten sonra geri verilir.  ANH’ nın faydaları;

 Çekilen kan KPB’ ın olumsuz etkilerinden korunur,
 Eritrositlerin mutlak kaybı daha az olur,
 KPB’ dan sonra; taze otolog eritrosit,
 platelet ve koagülasyon faktörleri geri
 verildiğinden postop kan kaybı azalabilir,
 Ucuzdur.


  ANH’ nın dezavantajları:
 Etkinliği hala şüpheli,
 1 lt den daha fazla kan alınması gerekli,
 Güvenlik sınırı düşük v.b. Sayılabilir.
  ECDS modifikasyonları:

 Tubing uzunluğunu azaltmak,
 Çapları düşürmek,
 Daha küçük oksijenatör,
 Roller yerine daha az prime gerektirecek
 sentrifugal pompa.
 Bütün bunlarda amaç prime volümünü
 dolayısıyla hemodilüsyonu azaltmaktır.
 Ama burdaki sorun küçük tüp ve
 oksijenatörün flow’ u ve oksijenasyonu
 sınırlayabileyeceğidir. Bu yüzden 70 kg
 altındaki hastalarda uygulanabilir.
  Mini Dolaşım Sistemi:
 Bu sistemlerde kardiyotomi rezervuarı
 olmayan daha küçük komponentlerden
 oluşur.
 Daha az prime gerektirir,
 Kan-hava etkileşimi düşük olup teorik
 olarak eritrosit travması daha az,
 Platelet fonksiyonları daha iyi korunarak
 kanamanın azalacağı ileri sürülmektedir.
 Sonuçlar çelişkili olup, yapılan
 araştırmalarda koagülasyon ve fibrinolitik
 sistem supresyonu etkilerinin olduğu fakat
 hastalarda herhangi bir önemli klinik fayda
 görülmediği ileri sürülürken;
 Bazı çalışmalarda da intraoperatif
 transfüzyonunda azalma olduğu sonucuna
 varılmıştır.
  Retrograd otolog priming:

 Bu teknikle ECDS’ indeki kristalloid prime,
 hastanın kanıyla değiştirilir.
 Hasta heparinize ve kanüle edildikten sonra
 ECD’ daki bir şant açılır, hastanın kanı
 sisteme drene olurken kristalloid prime bu
 şant aracılığıyla bir torbaya veya ayrı bir
 rezervuara yönlendirilir ve dolaşıma girmesi
 engellenmiş olur.
 ROP’un güvenli olduğu ispatlanmıştır.
 Bu şekilde hemodilüsyon ve olumsuz
 etkilerinden korunulacağı,
 Operasyon süresince eritrosit transfüzyonu
 gereksiniminin önemli oranda azalacağı
 belirtilmiştir.
  mikropleji (mini kardiyopleji):

 KPB’ da hemodilüsyonun etkilerini azaltmak
 için kullanılabilir.
 Direkt pompadan alınan 1 lt kana kristalloid
 eklemeksizin potasyum 20 mEq/lt olacak
 şekilde potasyum, bikarbonat ve
 magnezyum ilave edilerek başlangıç
 kardiyoplejisi hazırlanabilir,
  Sonraki soğuk kardiyoplejiler ise
  potasyum 8-10 mEq/lt olacak şekilde yine
  pompa kanıyla hazırlanır.
  Cell savage teknikleri:

 Operasyon sırasında cerrahi alandan
 toplanan kanın serum fizyolojik ile yıkanıp,
 santrifüj edildikten sonra hastaya verilmesi
 olayıdır.
 Bu şekilde hastanın postop hemotokrit
 düzeyinin arttığı ve homolog kan
 transfüzyonunun azaldığı belirtilmiştir.
  Ayrıca diğer avantajları;

 Lökosit, heparin ve yağ embolilerinin
 ortamdan uzaklaştırılması
 Hastaya verilen kan kendi kanı olması.
 Bu sayede dışarıdan herhangi bir hastalığın
 bulaşma riski yoktur.
 Ayrıca enfeksiyon riski ve herhangi bir
 alerjik reaksiyonun ve komplikasyonun
 gelişme riski yoktur.
 Dezavantajları;


 Plateletlerin, plazma proteinlerinin ve
 koagülasyon faktörlerinin de kaybedilmesi,
 Fazla volümlerde yıkanmış kanın, kanamayı
 arttırabilmesi gibi.
         Filtrasyon
 KPB’ da uygulanan filtrasyon perfüzyon
 güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.
 Mikroembolilerin uzaklaştırıldığı ve hastaya
 klinik açıdan büyük yararlar sağlayan bir
 tekniktir.
 3’ e ayrılır,
 Gaz filtrasyonu,
 Temiz sıvı filtrasyon,
 Kan filtrasyonu.
  Gaz filtrasyon:
  Anestezi tarafından oksijenatöre verilen
  anestezik gazların ya da kuru hava, 02 gibi
  gazların filtrasyonudur.

  Temiz sıvı filtrasyon:
  Kristalloid ve kolloid gibi sıvıların KPB
  sistemine verilmesi esnasında yapılan
  filtrasyondur. Bu tip filtrasyonda çok özel
  standartlara sahip özel filtreler kullanılır.
  Dışardan bakıldığında ince bir kağıt
  görüntüsü verir; ama bir bakteri için oldukça
  büyük bir kalınlığa sahiptir.

  Kan filtrasyonu:
 KPB esnasında perfüzata karışan gazlar ve
 partiküller kanı kontamine edip mikroemboli
 oluşturabilir.
 Bu nedenle birçok teknik geliştirilmiştir.
 Bunlar;
 Arter ve venöz hattında filtre kullanılması,
 Yeterli heparin antikoagülasyonu,
 Hava kabarcığı tuzağı (bubble trap)
 kullanımı,
 Kardiyak aspratör hattlarında tek yönlü valf
 kullanılması,
 Bypass öncesi kontrol listesi kullanımı gibi
 sıralanabilir.
       Hemokonsantratörler
  Hemofiltrasyon/ultrafiltrasyon:

  Oksijenatörler gibi yarı geçirgen membranlardan
  yapılıdır.
  Su, elektrolit ve 20 kD üzerindeki molekülleri
  transfer eder,
  Venöz veya arteryel hatta bağlanabilir,
  500 ml/dk akımda, 180 ml/dk kadar sıvı çekebilir,
  Hücre yıkayıcılarla karşılaştırıldığı zaman,
  trombositleri ve çoğu plazma proteinlerini korur,
 Diüretiklerden daha fazla potasyum atılımı
 sağlanır,
 Komplex konjenital kalp ameliyatlarında
 veya uzun sürme ihtimali olan hastalarda
 kullanılır,
 Hemofiltrasyona hasta ısıtılırken 28-30 °C’
 a ulaştığında başlanır ve istenilen
 hemotokrit seviyesine gelene kadar veya
 istenilen miktarda sıvı filtre edilene kadar
 devam edilir.
 Hemokonsantrasyon homolog eritrosit
 süspansiyonları ve taze donmuş plazma
 transfüzyonlarını azaltan bir yöntemdir,
 İnflamasyon belirteçlerini,
 akciğerlerin inflamatuar cevabını düşürdüğü,
 oksijenasyonu arttırdığı,
 Pediatrik hastalarda pulmoner hiper
 tansiyonu düşürdüğü gösterilmiştir.
  Modifiye Ultrafiltrasyon (MUF):

 Kardiyopulmoner bypasstan çıktıktan
 sonra uygulanan ultrafiltrasyon şeklidir.
 Sıklıkla kan aort kanülünden retrograd
 olarak
 hemokonsantratöre pompalanır ve venöz
 kanül yoluyla sağ atriuma verilir.
  Postop hemofiltrasyon
  TEŞEKKÜRLER

								
To top