PowerPoint-esitys

Document Sample
PowerPoint-esitys Powered By Docstoc
					Vuxenutbildningens
historia och filosofi
   FÖRELÄSNING 4
Vuxenutbildningens        Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001


historia och filosofi              Gustavsson, B. 1991
                     Bildningens väg – tre bildningsideal
                     i svensk arbetarrörelse 1880-1930
               Personlighetsbildning
              I bokens och språkets tjänst               Självbildning
  Medborgarbildning
   I samhällets tjänst


                       I sin egen tjänst
                    tillsammans med andra
Vuxenutbildningens
historia och filosofi    BILDER FRÅN
            ELLEN KEYS ”STRAND”
Vuxenutbildningens
historia och filosofi    BILDER FRÅN
            ELLEN KEYS ”STRAND”
Vuxenutbildningens
historia och filosofi
  ”Under ovan antydda mödor vid skapandet av Strand har
  jag ofta förvånat mig att hårt kroppsarbetande människor
  om aftnarna orka med läsning, föredrag, möten och dylikt.
  Än livligare än förr har jag beundrat den andliga hunger
  och den politiska vakenhet, som ger dem denna energi.
  Vidare har jag lärt mig inse omöjligheten att, i fråga om
  arbeten, som omedelbart ha med naturen att göra,
  lagstadga en viss arbetstid. Hade jag t.ex. ej under torkan i
  fjol orkat hålla på flera timmar var afton med att vattna,
  skulle alla planteringar varit förlorade. Exemplen kunde
  mångfaldigas och alla visa att för jordarbetet måste de
  olika årstiderna reglera arbetstiden.”
Vuxenutbildningens              Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001


historia och filosofi               Ellen Key 1906. Folkbildningsarbetet.
                       Särskildt med hänsyn till skönhetssinnets odling  Fostran till självverksamhet
  som folkbildningsarbetets grundläggande metod och mål
  Den bildade ungdomen från överklassen som förverkligare
  av sann folkbildning

  Ungdom som skall verka för folket
  ”Ungdom som vill uttryck för vårt folklynnes ungdomliga drag, framför allt
  skaparlusten. Inte auktoriteter som präster och professorer som inte kan utgå ifrån
  folkets situation och verkliga behov”

  "De yppersta äro de, i ordets bästa mening, folkliga, de som inse, hvad folket
  behöfver, och huru detta bör gifvas, och som förstå att lämpa medlen efter målet.
  Detta är icke, att folkbildningen skall bli tal- och tidningsbildning utan sak- och
  bokbildning."
Vuxenutbildningens               Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001


historia och filosofi                Ellen Key 1906. Folkbildningsarbetet.
                        Särskildt med hänsyn till skönhetssinnets odling Sak- och bokbildning i stället förtal- och tidningsbildning

 Sakbildning = ta del av, studera, undersöka, kunna ta ställning till
 helheter och relationer mellan dem

 "..där all undervisning syftade icke till en examen men till säkerhet och lust i bruket
 av alla bildningsmedel och hjälpmedel, från och med tidtabell, karta, ordbok,
 uppslagsbok till vetenskapens, litteraturen och konsten själfva!"

 Kritiserar hårt tidningssuperiet som hon likställer med superiet

 Bokbildning = läsa, ta del av och diskutera, betydelsen av att
 koncentrera sig kring en bok, en författare eller ett tema - fördjupa sig
 och reflektera kring
Vuxenutbildningens            Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001


historia och filosofi             Ellen Key 1906. Folkbildningsarbetet.
                     Särskildt med hänsyn till skönhetssinnets odling


 Stark försvarare av folkets eget språk - beskriver verkligheten
 och vardagen mera nyanserat
 "Folkbildarne borde återge folket frimodigheten till sina gamla ypperliga
 ord och tankesätt- och sålunda bidraga att återge dem åt språket"
 Folkbildningen skall utgå från det tid och rum där folket befinner sig i,
 bygden, dess levnadsvillkor och historia (från det lokala till det globala)
 Att vid sidan om ungdomen använda sig av de lokala experterna;
 ingeniörerna, jordägarna, husmännen, läkarna

 Ellen Keys folkbildningspedagogik: Välja givna teman som man
 fördjupar sig under en längre tid, konfrontera helheter som man
 försöker förstå sig på, användning av det ”egna språket”
Vuxenutbildningens              Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001


historia och filosofi                   Ambjörnsson, R. 1989.
                             Den skötsamme arbetaren


          De skötsamma arbetarna i Holmsund
 En brytningstid - det gamla ersätts av någonting nytt
 Från fäbodvallar till industrisamhälle - en berättelse om historisk förändring

 Det traditionella jord- och skogsbruket (gemensam ansträngning och resultat)
 De till naturen starkt anknutna livsmönstren (tid och rum)
 De traditionella sociala mönstren och hierarkierna

 ersätts av

 Arbete på sågverk eller stuveri (individualiserad prestation)
 Klocka och timlön (läsa, skriva, räkna)
 Nya sociala mönster, hierarkier och auktoriteter

 Stad kontra landsbygd
Vuxenutbildningens             Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001


historia och filosofi                  Ambjörnsson, R. 1989.
                            Den skötsamme arbetaren
          De skötsamma arbetarna i Holmsund
 Folkbildningsverksamheten
 - ett resultat av en samhällelig förändrings- och utvecklingsprocess
 - en verksamhet som på många olika sätt påverkas och utformas av samt samverkar
  med andra samtida fenomen, såsom väckelse-, nykterhets- och arbetarrörelsen.
 Begreppen skötsamhet och bildning antyder något om människans möte
 med världen och verkligheten.
 Skötsamhet
  - egenskaper som uthållighet, besinning, eftertänksamhet och reflexion.
  - att medvetet kontrollera omgivningens impulser och influenser på individen
  Betydelsen av dessa egenskaper accentueras framförallt under tidsperioder
       som kännetecknas av förändring, utveckling och osäkerhet.
Vuxenutbildningens               Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001


historia och filosofi                    Ambjörnsson, R. 1989.
                              Den skötsamme arbetaren


 Bildning
 -en medveten process under vilken människan använder sig av yttre influenser, ´t.ex.
  i form av kunskap och sin egen personlighet i syfte att utveckla och odla sin uppfattning
  om sig själv och sin relation till omgivningen

 Målsättning, en process och ett resultat.
 1) Nykterheten och nykterhetsrörelsen (Godtemplarrörelsen)
 - det första steget i arbetarnas eget bildningsprojekt
 - skapa en ny människa, odla fram en ny karaktär i motsats till det råa och
  okultiverade supande arbetaren
 - högläsning och diskussion under möten förstadiet till regelrätt bildningsverksamhet
 - studiecirkelverksamheten sin upprinnelse i bokutlåningen.
  - > studiecirklarna diskuterade, reflekterade och argumenterade man kring det lästa.


 Läsning blev ett led i en emancipationsprocess vars primära målsättning var
 en människa som kunde argumentera och reflektera över den tillvaro av
 vilken hon tidigare utgjort en oreflekterande del.
Vuxenutbildningens              Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001


historia och filosofi                   Ambjörnsson, R. 1989.
                             Den skötsamme arbetaren  2) Arbetarrörelsen - socialism
  - socialdemokratiska agitatorer informerade, lokala fackföreningar bildades,
   den första blockaden och strejken organiserades –> industrialismen var på gång.
  - världen och verkligheten för arbetaren var förbryllande, ständigt i förändring.
  Den bildning som man kunde erhålla genom att låna böcker från logebiblioteket,
  att delta i studiecirklar samt att diskutera och argumentera på de allmänna mötena
  gav arbetaren förutom behövliga kunskaper också en möjlighet att reflektera
  -> en möjlighet att tillsammans med andra öka förståelsen om sig själva och
   den omgivande verkligheten
  Studiecirklar och kurser ordnades i ämnen som kulturhistoria och kommunalkunskap
  Teaterföreställningar, revyer och deklamationer stod för den kulturella dimensionen


           Små lokala bibliotek, läse- och studiecirklar
                Föredragsverksamhet
              Regelrätta kurser av olika slag
                  Egna tidskrifter
               Kultur- och musikaftnar
Vuxenutbildningens            Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001


historia och filosofi               Birka November 2006


           Hundra år efter
      de skötsamma arbetarna I Holmsund?
          Vad säger BirkaKnepen
        om vår tid och synen på människan?
         Vilka är de värderingar och dygder
           som knepen återspeglar?

  Skötsamhet
  - egenskaper som uthållighet, besinning, eftertänksamhet och reflexion.
  - att medvetet kontrollera omgivningens impulser och influenser på individen
   Betydelsen av dessa egenskaper accentueras framförallt under tidsperioder
       som kännetecknas av förändring, utveckling och osäkerhet

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:12/8/2011
language:
pages:13