Docstoc

Rancangan Pengajaran Harian_Ruang

Document Sample
Rancangan Pengajaran Harian_Ruang Powered By Docstoc
					             Rancangan Pengajaran Harian (Ruang)


Mata Pelajaran       : Matematik
Kelas           : Tahun 1 Pluto
Tarikh/masa        : ( 13 Jun 2011) 9.15 pagi – 10.15 pagi ( 60 minit )
Bilangan Murid       : 24 orang
Bidang Pelajaran      : Sukatan dan Geometri
Tajuk           : Ruang
Objektif Pembelajaran   : Mengenal pasti bentuk tiga dimensi ( 3D )
Hasil Pembelajaran     : Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat :


    Domain A      : Menguasai isi kandungan pelajaran
              a. Menyatakan semula maksud bentuk 3D.
              b. Menyebut semula nama bentuk kuboid, kubus, kon, piramid,
                 silinder dan sfera


    Domain B      : Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir
              a. Mengenalpasti dan menyatakan bentuk 3 Dimensi
                 berdasarkan barang-barang yang ditunjukkan.
              b. Memberi contoh berdasarkan bentuk 3 Dimensi
                 melalui pencarian di Internet


    Domain C      : Mengamal sikap saintifik dan nilai murni
              a. Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kumpulan.
              b. Bekerjasama dan berhemat dalam menggunakan komputer.


Konsep / Prinsip / Hukum / Teori : Ruang ( 3 Dimensi )
  a. Bentuk 3 Dimensi ( 3 D )            e.  Piramid Tapak Segiempat Sama
  b. Kuboid                     f.  Sfera
  c. Kubus                      g.  Silinder
  d. Kon
     Bahan, Peralatan dan Bahan Sumber :
       a. Bentuk- bentuk tiga deminsi (3D) :
         ( kuboid, kubus, sfera,silinder,kon, pyramid tapak segiempat sama)
       b. Slaid power point
       c. Komputer
       d. Internet
       e. Kad Huruf
       f. Lembaran kerja
     Langkah Berjaga-jaga :
       a. Berhati-hati ketika membuka dan menutup konputer serta melayari internet
       b. Elakkan daripada berebut-rebut semasa aktiviti kumpulan dijalankan takut terjatuh atau
         bertolak-tolak.


     Pengetahuan sedia ada murid :
     Murid biasa melihat bentuk tiga dimensi (3D) dalam kehidupan harian mereka.
    Fasa     Isi Kandungan        Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran          Nota
                        Aktiviti Guru         Aktiviti Murid


Permulaan /    Pemerhatian       1. Guru menayangkan     1.Murid memerhati slaid   Strategi /
Mencungkil                slaid-slaid objek tiga    yang ditayangkan oleh    Teknik
idea                   dimensi ( 3 D ).       guru             Penyoalan
 ( 5 min )                2.Buat kaitan dengan     2. Murid memberi respon   seluruh kelas
                     pengetahuan sedia ada
                     murid dan bersoal-jawab.                    BBMB
                     ( Lampiran 1)                       *Power point
  Fasa     Isi Kandungan        Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran          Nota
                       Aktiviti Guru        Aktiviti Murid


Menstruktur  Memperkenalkan     1. Guru memperkenalkan   1. Murid melihat bentuk    Strategi /
/ Menstuktur  bentuk tiga dimensi  bentuk-bentuk 3D melalui  3D yang ditayangkan oleh    Teknik
semula     (3D)          slaid yang ditayangkan   guru.             Sumbangsaran
 ( 35 min )      Kubus      2. Guru sebut nama bentuk  2. Murid menyebut nama     dan main
           Kuboid     tersebut dan mengarahkan  bentuk 3D secara kelas,    peranan
           Sfera      murid menyebutnya dan    individu ( yg dipilih),    berpusatkan

           Kon       mengeja perkataan      kumpulan.           guru dan

           Silinder    ( Lampiran 2)        3. Murid mengeja nama-     berpusatkan

           Piramid tapak  3. Guru membahagikan    nama bentuk 3D         murid

           segiempat    murid kepada beberapa    ( secara kelas, individu

           sama      kumpulan          dan kumpulan )         Sikap
                   4. Guru mengedarkan     4. Murid Bergerak       saintifik dan
                   beberapa kad-kad huruf   mengikut kumpulan       nilai murni:
                   untuk diselesaikan oleh   5. Di dalam kumpulan      Melibatkan
                   murid mengikut panduan   murid melihat bentuk yang   diri secara
                   guru            ditayangkan oleh guru dan   aktif di dalam
                   5.Guru menunjukkan     murid bersama-sama       kumpulan
                   bentuk objek 3D di slaid  menyusun huruf-huruf
                   Contoh:           menjadi perkataan nama      BBMB
                                 bentuk 3D yang diminta     *Power point
                                 oleh guru.           *Bentuk tiga
                                 Contoh :            dimensi
                                                 *Kad huruf
                                  K   U  B  O  I   D
                   6. Guru arah murid
                                 6. Aktiviti diteruskan
                   mencari nama bentuk ini.
                                 dengan bentuk yang lain.
                   (Lampiran 3)
  Fasa     Isi Kandungan        Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran        Nota

                       Aktiviti Guru      Aktiviti Murid


Aplikasi Idea 1.Kukuhkan       1.Guru mengukuhkan     1.Murid menyelesaikan    Strategi /
 ( 15 min )  kemahiran murid     pengetahuan murid     masalah yang diberikan    Teknik :
       dengan membuat     mengenal bentuk 3D     oleh guru secara       Inkuiri
       persamaan bentuk    dengan objek yang ada   berpasangan         penemuan dan
       tiga dimensi dengan   dalam kehidupan seharian  2. Murid melayari internet  main peranan
       objek-objek yang    2.Guru Memberi arahan   mencari imej yang
       terdapat dalam     dan menunjukkan cara    diarahkan oleh guru     Sikap
       kehidupan seharian   kepada murid untuk     mengikut panduan yang    saintifik dan
                   mencari imej di dalam   diberikan          nilai murni:
                   internet.         3. Membentangkan hasil    Bekerjasama
                   Contoh :          carian            dan berhemat
                                               menggunakan
                           =                    komputer.
 Penutup   1.Mengenal    bentuk 1.Taksir kefahaman murid  1.Murid menyelesaikan    Strategi /
 ( 5 min )  tiga dimensi (3D).   dengan mengedarkan     lembaran kerja yang     Teknik
                   lembaran kerja       diberikan oleh guru     Penyoalan
                   (Lampiran 4)                      seluruh kelas
                   2.Tanya solan pendek
                   untuk mengukuhkan     2.Murid menjawab soalan     BBMB
                   pengetahuan murid     guru dengan mengangkat    *Lembaran
                   Contoh :          tangan.           kerja
                    1. Siapa yang hendak                  * Bentuk tiga
                     mengeja SILINDER                  dimensi

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:185
posted:12/8/2011
language:Malay
pages:5