Helyi Vid�kfejleszt�si Strat�gia � Dunamell�k LEADER by 5YTB7e

VIEWS: 7 PAGES: 169

									Helyi Vidékfejlesztési Stratégia –
Dunamellék LEADER Egyesület

Dunamelléki tájak fejlesztésével az Új Magyarországért
Budapest, 2009 November 27.
A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni,
forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad.
Tartalom
      ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
       összefoglalása

      ▪ Helyzetelemzés

      ▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési
       intézkedések, forrásallokáció

      ▪ Megoldási javaslatok
                             1
 Dunamellék LEADER Egyesület – Összefoglaló a térségről

       A(z) Dunamellék LEADER Egyesület területe 26 települést foglal magába, melyek közül 5
       város. A térség lakossága 76,766 fő, a városokban élő lakosok száma 33,004 fő       A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A
       legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-,
       vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 0       A térségben összesen 7 db fő fejlesztési prioritás és 19 db fejlesztési intézkedés
       fogalmazódott meg

       A térségben összesen 18 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a
       legtöbb – az összes javaslat 39%-a, 7 db – a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás
       szektorhoz kapcsolódik       A térségben összesen 17 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat
       fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 9 db – a(z) Kultúra mozgatórugó-csoporthoz
       kapcsolódik


Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                       2
A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban
található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar,
villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor

 Dunamellék LEADER Egyesület – Általános áttekintés

 Általános információk           Négy legnépesebb település     Vállalkozások, jelentős szektorok
 Népesség            76,766   Kunszentmiklós     8,880 fő  Vállalk. száma létszám szerint (db)    Legtöbb vállalk. adó szektor

                                                             Kereskedelem, javítás
 Települé-              26  Solt          7,036 fő    1-9 fõ         3,252
 sek száma
                                        10-19 fõ  113
                                        20-49 fõ 52
 Városok               5  Szabadszállás      6,787 fő                       Legnagyobb fogl. szektor
 száma                                     50-249 fõ 35
                                                             Bányászat, feldolgozóipar,
                                       250-499 fõ 0                villamosenergia-, gáz-,
 Hátrányos helyzetű         11  Izsák          6,166 fő
 települések száma                                500- fõ 0                gőz-, vízellátás


 Települések száma, ahol...                          Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok
 ...nincs szélessávú                           0  Fő fejlesztési prioritások száma                   7
 internet
                                       Fejlesztési intézkedések száma                   19
 ...nem elérhető                             0
 mindhárom mobilhálózat
                                       Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma           18
 ...nincs helyközi                            0
 autóbusz-megálló                               Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési         17
                                       megoldási javaslatok száma
 ...van közművesített, köz-                       1
 úton elérhető ipari parkForrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                            3
A legtöbb forrás – 1,828,397 EUR – a Falumegújítás és -fejlesztés jogcímhez lett
rendelve


Dunamellék LEADER Egyesület – HPME allokáció összefoglaló

Jogcím neve                            HPME-k száma (db) Allokált forrás (EUR)

▪ Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének       ▪ 2        ▪ 1,617,031
 támogatása
▪ A turisztikai tevékenységek ösztönzése              ▪ 2        ▪ 1,070,000
▪ Falumegújítás és -fejlesztés                   ▪ 2        ▪ 1,828,397
▪ A kulturális örökség megőrzése                  ▪ 2        ▪ 1,455,728
▪ Leader közösségi fejlesztés                   ▪ 6        ▪ 657,739
▪ Leader vállalkozás fejlesztés                  ▪ 6        ▪ 361,500
▪ Leader képzés                          ▪ 2        ▪ 34,000
▪ Leader rendezvény                        ▪ 2        ▪ 164,000
▪ Leader térségen belüli szakmai együttműködések          ▪ 6        ▪ 276,832
▪ Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések
▪ Leader komplex projekt
▪ Leader tervek, tanulmányok

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                       4
A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása
jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára


 Dunamellék LEADER Egyesület - Legfontosabb probléma és lehetőség


 Legfontosabb probléma                    Legfontosabb lehetőség

 ▪ A térség sosem bővelkedett korábban            ▪ A legfontosabb lehetőség, hogy a térségben jelen
  lehetőségekben. Nincsenek értékes ásványkincsei, a     vannak mindazon hajtóerők, ami a modern vidék
  termőföldek szerkezete homokos és szikes területek.     megteremtéséhez szükséges. Lehetőséget kell
  A népsűrűség alacsony, a főbb közlekedési útvonalak     adnunk a térség szereplőinek ezen erők
  csak érintik a Helyi Közösség területét. De a        felhasználására: a vállalkozásoknak a
  legnagyobb probléma, hogy az amúgy is szűkös        megtelepedésre, turistáknak a kikapcsolódásra, a
  erőforrások és adottságok kihasználása nem         munkavállalóknak a munkába jutásra, a fiataloknak a
  optimális, és sokan a környező térségekben találják     hasznos tudás megszerzésére. Továbbá elő kell
  meg boldogulásukat.                     segíteni a meglévő vállalkozások technológia-
                                fejlesztését, a mezőgazdasági termelők termékeinek
                                értékesítését. Vagyis meg kell teremteni azokat a
                                feltételeket, amelyekkel a helyi lakosok és a
                                megtelepülő vállalatok ki tudják használni a térség
                                erőforrásait és adottságait.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                              5
 Dunamellék LEADER Egyesület – A stratégia alapvető célja

       A stratégia célja, hogy egyensúlyba hozza, összhangot teremtsen a térség adottságai és lehetőségei között. A
       térség érezhetően fejlődik, megindult a települések összehangolt, a forrásokat és a fejlesztési elképzeléseket
       integráló fejlesztése. Azonban nincsen mód az erőforrások optimális kihasználására. Intézkedéseinkkel azon
       akarunk változtatni, hogy feloldjuk az ellentmondást, mely a térség adottságai és a vidék elmaradottsága
       között feszül. Mindezt hét, jól azonosítható prioritás köré építve tesszük, melyek egymást kiegészítve segítik a
       magasabb jövedelmi szint elérését. Fejlesztési stratégiánkat tekintve elsősorban a hiányosságokat küszöböljük
       ki, hogy stabil és kiegyensúlyozott szociális-gazdasági környezet jöjjön létre. A gazdaságfejlesztés területén
       inkább a lehetőségek bővítésére törekszünk. A megoldási alternatívák olyan összhangjára koncentrálunk,
       amelyek eredményei fenntarthatóak a környezet, gazdaság és életmód szempontjából. Ezért a fejlesztések a
       térség környezeti, természeti értékeinek megóvásával kell, hogy párosuljanak. A településenként eltérő
       lehetőségek elvándorláshoz vezethetnek, ami rontja a települések további fejlődési esélyeit.A nehezebb
       helyzetben lévő településeket magasabb arányú forrásokkal és a speciális programokkal kell segíteni.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                6
Tartalom
      ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
       összefoglalása

      ▪ Helyzetelemzés

      ▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési
       intézkedések, forrásallokáció

      ▪ Megoldási javaslatok
                             7
 A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2

       Földrajzi elhelyezkedése miatt a térség mindig is “köztes” jellegű volt. A Kelet- és Nyugat-Magyarország
       szociális megosztottságában és a centrum-periféria gazdasági vonatkozásaiban középen helyezkedik el a
       térség. Emiatt gyakran elkerülik a fejlesztési források, viszont nem elég fejlett, hogy saját erejéből kitörjön a
       vidéki térségekre jellemző hátrányos helyzetből. Megfelelő lehetőségeket teremtve azonban az itt élők
       rendelkeznek annyi gazdasági, kulturális potenciállal, amivel a térség egy magasabb fejlődési pályára állhat.

       Az akciócsoport területéhez konkrétan 26 település (köztük 5 városi ranggal bíró) tartozik, melyek a kalocsai,
       kiskőrösi, kunszentmiklósi és a kecskeméti kistérséghez tartoznak. A terület a Dunamellék, Felső-Kiskunság,
       Homokhátság és Sárköz tájaira terjed ki. A települések tájképe változatos, azonban a gazdasági és szociális
       problémák megegyeznek az akciócsoport településein. Ez a hasonlóság mind az általános problémákban,
       mind a lehetőségekben megtalálható.

       A területre jellemző, hogy a kisvárosok szegényes szolgáltatási és közigazgatási központként funkcionálnak.
       Ezek köré csoportosulnak az egymástól nagy távolságra lévő kisebb települések. Jellemző az alacsony
       népsűrűség (42 fő/km2). Az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés ezért meglehetősen nehéz. A városokban
       az infrastruktúra folyamatosan javul, de ez a javulás az igényeknél jóval alacsonyabb mértékű.

       A térség gazdaságában a mezőgazdaság szerepe meghatározó (közel 7300 fő őstermelő). Alacsony a
       vállalkozási sűrűség és általános a tőkehiány. A vidéki vállalkozások innovációs képessége ezért gyenge. A
       gazdasági szolgáltatások hiánya, és ezek nehéz elérhetősége akadályozza új vállalkozások, illetve új
       beruházások elindítását.

       A mezőgazdaság foglalkoztatási szerepének csökkenése rendkívül kedvezőtlenül érintette a vidéki térségeket.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                 8
 A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2

       A munkanélküliségi ráta a térségben az aktív népesség körében magasabb az országos átlagnál. A regisztrált
       munkanélküliek több mint fele hosszútávon munkanélküli marad. A kevés helyi munka következtében a
       munkavállalók nagy része ingázik a közeli nagyobb városokba (Dunaújváros, Kalocsa, Kecskemét). Az iskolai
       végzettség alapján a képzettségi szint a vidéki térségekben jóval kedvezőtlenebb, mint az országos átlag. A
       roma lakosság helyzete a vidéki térségekben különösen nehéz. Többségüknek rendszertelen és bizonytalan a
       foglalkoztatása, iskolázottságuk rendkívül alacsony. A térségben jelentős számú tanyasi ingatlan is található.

       A térség gazdag természeti és kulturális örökséggel rendelkezik, de ezek állapota rossz. Az épített és
       természeti környezet felélesztése fontos a vidéki térségek életminőségének javításához, és a rekreációs,
       illetve vidéki turizmus miatt is egyre fontosabb. Több település bír jelentős turisztikai potenciállal: Fülöpszállás,
       Jakabszállás, Hajós, Fajsz, Dusnok, Szakmár, Dunapataj is ide sorolható. A településeken mindenhol
       megtalálhatóak, a hagyományos búcsú tartások, templomi napok,karácsonyi és farsangi bálok és a szüreti
       napok,melyek erősítik a hely szellemét.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                   9
 A térség környezeti állapota 1/2

       A terület a Dunamellék, Felső-Kiskunság, Homokhátság és Sárköz tájaira terjed ki. A tájkép változatos: szikes
       tavak, rétek, mezőségi földek, ártéri erdők, szántóföldek, csatornák jellemzik a területet. Ezek megőrzése
       fontos, mert nemcsak a természeti értékek megőrzéséhez járulnak hozzá, de növelik a turisztikai potenciált is.

       Jelentős szennyező források a területen nincsenek, főleg a települések és a körzetükben működő
       vállalkozások jelentenek hulladék kibocsátási pontokat. Ipari tevékenységek nem jellemzőek nagy számban,
       főleg a fémfeldolgozás, fémmegmunkálás a jellemző, a nehézipari tevékenységek visszaszorulása miatt az
       akcióterületen a mezőgazdasági tevékenységből, a közúti közlekedésből származó por és pollen
       légszennyező hatásával kell leginkább számolni.

       A talaj szennyezése diffúz, csak a nagy állattartó telepek (Tass, Fajsz, Öregcsertő) hígtrágyája, a települések
       szilárd hulladéklerakói és szennyvízleürítői jelentenek jelentősebb veszélyforrásokat. A felszíni vizek
       tekintetében a magas talajvízállású területeken található állóvizek(Szelidi tó, kunsági szikes tavak, Solt melletti
       vizes terület) a legszámottevőbbek, amelyek gyakran horgásztóként funkcionálnak, de jelentős természeti
       értéket is képviselnek.

       A települések által lehatárolt terület a Kiskunsági Nemzeti Park területének több részét is érinti:
       Kunszentmiklós, Tass, Szalkszentmárton, Dunavecse között található Felső-Kiskunsági puszta, valamint a
       Peszéradacsi rétek (Kunpeszér, Kunadacs között), melyeknek sajátos növény- és állatvilága, valamint az itt
       legelésző őshonos háziállatok jelentik legfontosabb természeti értékeit.
       A Szabadszállás-Fülöpszállás-Solt közötti szikes tavak, rétek számos madárnak nyújtanak védett élőhelyet.
       Nagy kiterjedésű védett terület a Miklapusztai Tájvédelmi Körzet is. Turisztikai szempontból jelentős helynek
       számít Bugac puszta, Bócsa és Orgovány között.

       A környezetvédelem helyzetére jellemző, hogy a vízellátás és csatornázottság aránya (közműolló nyitottsága)
       javult, a legtöbb településen már megközelíti vagy meghaladja a 80 %-ot a szennyvízhálózatra rákötött lakások
       száma.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                  10
 A térség környezeti állapota 2/2       A megye második legnagyobb veszélyes hulladékképződésével járó környezethasználója Solt Város
       Önkormányzat Víz-és Szennyvíztisztító Kft. volt, szennyvízkezelési tevékenységéből származó 2.089 t
       veszélyes anyagot tartalmazó iszappal.

       A települések jelentős része rendelkezik települési szilárd hulladék-lerakóval, ahová folyamatos, vagy eseti
       jelleggel történik hulladékszállítás. A lerakók zöme nem felel meg a vonatkozó jogszabályok előírásainak, így a
       hulladékok kezelése regionális szinten megoldandó feladattá vált. Izsák település határában megépült
       korszerű hulladéklerakó létesítése is ezt a célt szolgálja.

       A településeken egyre meghatározóbb a közlekedésből származó zaj, ugyanakkor az egyes termelő és egyéb
       tevékenységekből származó zaj okozta problémák csökkennek, mivel a jelentősebb termelő tevékenységeket
       külső telephelyekre telepítik át, illetve az alkalmazott gépek és berendezések is egyre modernebbek.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                11
 Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/2

       Az akciócsoport által lehatárolt területen nem található egy település sem, mely a 311/2007. (XI. 17.) Korm.
       rend-ben meghatározott leghátrányosabb helyzetű kistérséghez tartozna. Ennek ellenére több olyan település
       is van, melyek infrastrukturális ellátottsága, munkanélküliségi helyzete kedvezőtlen, valamint társadalmi-
       gazdasági szempontból hátrányos helyzetben vannak. Az akciócsoporthoz tartozó települések közel fele a
       240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet meghatározása alapján ilyen településnek tekinthető, úgymint: Bócsa,
       Dunatetétlen, Fajsz, Fülöpszállás, Kunadacs, Kunpeszér, Orgovány, Öregcsertő, Szalkszentmárton, Újsolt és
       Újtelek.

       Bócsa település nagy kiterjedésű, tanyás jellegű vonzáskörzettel rendelkezik, ezért a lakói számára sokszor
       gondot jelent az alapinfrastruktúrához való hozzájutás, illetve a közszolgáltatások elérhetésének biztosítása. A
       település azonban a természeti adottságainak köszönhetően a turisztikai szempontjából olyan jelentős
       adottságokkal rendelkezik, amelyek a vadász-, horgászturizmus, illetve a falusi turizmus fejlesztésével kitörési
       pontot jelenthet.

       Dunatetétlenen a negatív tényezők egymást erősítő hatása figyelhető meg. A munkanélküliség és a népesség
       csökkenése miatt romlik a település helyzete, ami az épített környezetben is megmutatkozik. A romló helyzet
       pedig gazdaságilag, társadalmilag nem teszi vonzóvá a települést, minek következtében ez a kedvezőtlen
       folyamat magától nem áll meg. A lehetőségek között a turisztikai szálláshelyek, szolgáltatások fejlesztésére
       kell összpontosítani, ennek azonban feltétele a rendezett, falusi környezet kialakítása.

       Fajsz település zsák jellege miatt kiesik az áthaladó forgalom által generált kereskedelmi és szolgáltatási
       lehetőségek fejlesztéséből. A nemrég rendbetett Duna ág a vízparti és horgászturizmus fejlesztési alternatívája
       lehet.

       Fülöpszállás, Kunadacs, Kunpeszér és Orgovány, valamint a távolabbi Öregcsertő hasonló problémával küzd.Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                12
 Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 2/2

       A lakosság nagy része mezőgazdasági termékek termelésével foglalkozik, amelyek kedvezőtlen ár- és
       költségszint változása a jövedelem szint csökkenését és értékesítési nehézségeket jelent a termelőknek. A jó
       minőségű termékek versenyképességének javítása, illetve az értékesítési gondok leküzdése érdekében a
       közös termelői fellépés és a marketing tevékenység erősítése jelentene kitörési pontot. Orgoványon további
       lehetőséget jelenthet a meglévő ipari tevékenység fejlesztési alternatívája.

       Szalkszentmarton a munkahelyek hiányával küzd, azonban a településnek – jó fekvése következtében -
       lehetősége van tőkevonzó képességének javítására, ezáltal a munkanélküliség leküzdésére.

       Újsolt alacsony lakos száma és zsáktelepülés jellege miatt nem vonzó az ipari befektetők számára. Éppen
       ezért a helyi lakosság megőrzése, a munkahelyi mobilitás javítása érdekében az infrastruktúra fejlesztését és
       a mezőgazdasági termékek piacra jutásának elősegítését kell ösztönözni.

       Újtelek a kitűnő és egyedi magyar termék (fűszerpaprika) mezőgazdasági termelési övezetéhez tartozik,
       viszont a lakosok igen nagy hányada kénytelen önfoglalkoztatás keretében őstermelőként működni. A
       vállalkozásokat azonos termékkörönként önszerveződő közösségekké kell formálni, amelyek saját értékesítési
       és piaci stratégia kidolgozásával képesek közös érdekérvényesítéssel helyzetükön javítani.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                               13
 Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat

                   Bányászat,
   Mezőgazdaság,          feldolgozóipar,                       Szálláshely-
   erdő-, hal-,           villamosenergia-,              Kereskedelem,  szolgáltatás és
   vadgazdálkodás          gáz-, gőz-, vízellátás  Építőipar      javítás     vendéglátás
   Szállítás,                        Ingatlanügyletek,
   raktározás, posta        Pénzügyi         gazdasági      Egyéb      Egyéb
   és távközlés           közvetítés        szolgáltatás    szolgáltatás  tevékenység
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                                    14
A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások
számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani


 Az egyes szektorok jelentősége a térségben


 Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%)
                                             ▪ A településen azok a
 50                                            legfontosabb szektorok,
     2. Néhány nagy vállalat         1. Sok kis/közepes méretű vállalat
                                              amelyek nagy mértékben
                                              részesednek a
                                              foglalkoztatásból és/vagy a
 40                                            vállalkozások számából
                                             ▪ Ebből a szempontból a
                                              település legfontosabb
                                              szektorai
 30
                                              – Bányászat, feldolgozóipar,
                                               villamosenergia-, gáz-,
                                               gőz-, vízellátás
 20
                                              – Kereskedelem, javítás


 10


     4. Kevés kis vállalat                  3. Sok kis vállalat
 0
   0         10         20   30       40        50

             Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%)Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                                       15
A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 26%-kal a(z) Kereskedelem,
javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel


 Vállalkozások szektor szerinti megoszlása

  Aktív vállalkozások száma szektoronként                       Szektorok
  (db)                                         részesedése

  Mezőgazdaság, erdő-, hal-,
                                    397          11%
  vadgazdálkodás
  Bányászat, feldolgozóipar,
                                    398          12%
  villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
  Építőipar                               446         13%

  Kereskedelem, javítás                              906    26%
  Szálláshely-szolgáltatás és
                              204                6%
  vendéglátás
  Szállítás, raktározás, posta és
                                 278             8%
  távközlés
  Pénzügyi közvetítés                106                   3%
  Ingatlanügyletek, gazdasági
                                       452       13%
  szolgáltatás
  Egyéb szolgáltatás                      266             8%

  Egyéb tevékenység               0                      0%
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                             16
A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 26%-kal a(z) Bányászat,
feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a
legnagyobb részesedéssel

 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása*

  Foglalkoztatottak száma szektoronként                                      Szektorok
  (fő)                                                       részesedése

  Mezőgazdaság, erdő-, hal-,                                    5,742        22%
  vadgazdálkodás
  Bányászat, feldolgozóipar,                                        6,626    26%
  villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
  Építőipar                                 1,657                    6%

  Kereskedelem, javítás                               2,889                11%
  Szálláshely-szolgáltatás és
                                  784                          3%
  vendéglátás
  Szállítás, raktározás, posta és                                            7%
                                       1,666
  távközlés
  Pénzügyi közvetítés                    267                             1%
  Ingatlanügyletek, gazdasági
                                  870                          3%
  szolgáltatás
  Egyéb szolgáltatás                     566                            2%
  Közigazgatás, védelem, társadalom-
  biztosítás, oktatás, egészségügy                             4,549            18%

  Egyéb tevékenység                   0                                0%

   * A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                                           17
Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 9.2%, ami 0.9
százalékpontos változást jelent 2003 óta


 Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül


  Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék)

                                       9.0  9.2
                             8.7
      8.3
                 8.0                                              ▪ Az álláskeresők
                                               aránya az aktív korú
                                               lakosságon belül
                                               2007-ben 9.2%
                                              ▪ Változás 2003-hoz
                                               képest 0.9
                                               százalékpont
     2003          2004         2005          2006  2007Forrás: HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis                     18
 A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/2

       A lakosság legnagyobb aránya hosszú évtizedekig mezőgazdasági foglalkoztatott volt. A jelenleg nyilvántartott
       munkanélküliek jelentős csoportját azok alkotják, akik a rendszerváltás során felszámolt, átalakított üzemekből
       kerültek az utcára. Átképzésekre, munkahely- és szakmaváltásra, ingázásra kényszerülnek a kistérség lakói
       egyre nagyobb arányban, amely a jövedelmi helyzet bizonytalanságát, a munkanélküliség növekedését is
       maga után vonja. A térség tanyás területein élők száma jelentősen csökken, és itt az elöregedés is nagymérvű.
       Az üresen maradt tanyákat gyakran gazdálkodási ismeretekkel nem rendelkező, városi munkanélküliek vagy
       megélhetési gondok elől menekülők vásárolják fel. Mivel a település- és életformaváltás nem váltja be a hozzá
       fűzött reményeket, ezért a róluk való gondoskodás nemegyszer az önkormányzatok amúgy is – az igényekhez
       képest - szűkös segélyezési keretét terheli. Az elmúlt évekre jellemző, hogy átalakult és atomizálódott a
       foglalkoztatottság szerkezete. Jellemző tendenciát mutat, hogy csak a néhány főt foglalkoztató vállalkozások
       maradtak életképesek.

       A munkanélküliség regisztrált adatai látszólag kedvezőek, de a valóságban a helyzet a rejtett, nem regisztrált
       munkanélküliség miatt általában rosszabb. A munkanélküliségi ráta az egyes települések és
       vonzáskörzetükben 4,5 % és a 15,7 % között mozog. Az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 9% volt az
       álláskeresők aránya. Az akciócsoport területén elmondható, hogy magasabb a férfiak körében a regisztrált
       munkanélküliség, mint a nők körében. A tartós munkanélküliek többsége a fizikai állományba tartozik,
       többségük szakképzetlen. A munkaerőre jellemző, hogy a képzettségüknél fogva szakmával nem rendelkezők
       egyrészt nehezen találnak maguknak állást, másrészt az alacsony munkabér sem ösztönöz az üres
       álláshelyek betöltésére. Sajnos jelenlévő probléma a diplomások, főleg a kezdő diplomások elhelyezkedési
       gondjai a településeken, aminek oka, hogy a képzettségek nincsenek összhangban a támasztott igényekkel.

       A korábban alapvetően mezőgazdasági jellegű kistérségben a mezőgazdaság számított az egyik legfontosabb
       foglalkoztatónak.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                19
 A térség foglalkoztatottsági helyzete 2/2

       A kilencvenes évtizedre igen jelentősen csökkent a szférában dolgozók aránya. A kiszoruló munkaerő
       elsősorban a feldolgozóipar területén tudott elhelyezkedni olyannyira, hogy mára ez a szektor adja a legtöbb
       alkalmazottat. Jelentős még a közigazgatásban, oktatás, egészségügy területén lévő alkalmazottak száma is.

       Az akciócsoport területén a fiatalok elvándorlása jobb jövedelemszerző helyek irányába erősen érzékelhető, a
       demográfiai mutatókra negatív hatással van a városok elszívó hatása. Jellemző a térségre, hogy viszonylag
       alacsony a vállalkozási és az Európai Uniós ismeretszint, kevés a szakképzett fiatal gazdálkodók száma.

       A foglalkoztatási helyzet megoldása a képzettségi igények és az oktatási kapacitás összhangjára épül. A
       vállalkozások vidéken az olcsó, de megbízható, gyakorlatias és szakképzett munkaerőt keresik.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                              20
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján
mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból


 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése

                 Leírás                                Érték

 Legjelentősebb         ▪ A(z) Bányászat, feldolgozóipar,                      5 db
 szektor              villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
                  szektorban* működő vállalkozások
                  száma
                                                           A térség 10
 Legjelentősebb         ▪ Dunavecse                                 3 db  legnagyobb
 település             székhellyel/telephellyel/fiókteleppel**                      foglalkoztató
                  működő vállalkozások száma                            vállalkozása 6%-
                                                           át adja a
                                                           térségen belüli
 Foglalkoztatás         ▪ A térség 10 legnagyobb foglalkoztató                  1,430 fő  foglalkoztatás-
                  vállalkozása által foglalkoztatottak                       nak
 abszolút
 értelemben            száma


 Foglalkoztatás         ▪ A térség 10 legnagyobb foglalkoztató                    6%
 relatív értelemben        vállalkozása által foglalkoztatottak
                  számának aránya a térség összes
                  foglalkoztatásán belül

   * Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada
   ** Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis                                       21
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 5 db – a(z)
Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban
működik

 A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2
                       Működés helye a                         Fogl.   Árbevétel
     Név                 térségben     Főtevékenység     Szektor        száma (fő) (ezer Ft)

  1   ▪ Pridgeon and Clay Kft.       ▪ Apostag     ▪ 3430 Közúti      ▪ Bányászat,     ▪ 220
                                  gépjármű,        feldolgozóipar,
                                  gépjárműmotor      villamosenergia-,
                                  alkatrészeinek     gáz-, gőz-,
                                  gyártása        vízellátás
     ▪ Areva Hungária Kft.        ▪ Kunszentmiklós  ▪ 3230 Híradás-     ▪ Bányászat,     ▪ 215
  2
                                  technikai fogyasztási  feldolgozóipar,
                                  cikk gyártása      villamosenergia-,
                                              gáz-, gőz-,
                                              vízellátás
     ▪ Poli-Farbe Vegyipari Kft.     ▪ Bócsa      ▪ 2430 Festék,     ▪ Bányászat,     ▪ 164
  3
                                  bevonóanyag       feldolgozóipar,
                                  gyártása        villamosenergia-,
                                              gáz-, gőz-,
                                              vízellátás
     ▪ Róna Szövetkezet          ▪ Szabadszállás  ▪ 0112 Zöldség,     ▪ Mezőgazdaság,    ▪ 161
  4
                                  dísznövény       erdő-, hal-,
                                  termelése        vadgazdálkodás


     ▪ Haslinger Kft.           ▪ Dunavecse    ▪ 2821 Fémtartály   ▪ Bányászat,      ▪ 128
  5
                                  gyártása        feldolgozóipar,
                                             villamosenergia-,
                                             gáz-, gőz-,
                                             vízellátás

Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis                                         22
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 5 db – a(z)
Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban
működik

 A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2
                       Működés helye a                        Fogl.   Árbevétel
     Név                 térségben     Főtevékenység     Szektor        száma (fő) (ezer Ft)

  6   ▪ Pana Kft.             ▪ Dunavecse    ▪ 1740 Konfekcionált  ▪ Bányászat,     ▪ 123
                                 textiláru gyártása   feldolgozóipar,
                                 (kivéve: ruházat)   villamosenergia-,
                                             gáz-, gőz-,
                                             vízellátás
     ▪ Haladás Mg. Zrt.          ▪ Dunaegyháza   ▪ 0112 Zöldség,    ▪ Mezőgazdaság,    ▪ 120
  7
                                 dísznövény       erdő-, hal-,
                                 termelése       vadgazdálkodás


     ▪ Atev Fehérjefeldolgozó       ▪ Solt      ▪ 9002         ▪ Egyéb szolgáltatás ▪ 110
  8
      Zrt.                          Hulladékgyűjtés, -
                                 kezelés


     ▪ Aktív Kft.             ▪ Hajós      ▪ 5246 Vasáru-,    ▪ Kereskedelem,    ▪ 99
  9
                                 festék-, üveg-     javítás
                                 kiskereskedelem


     ▪ Mezőgazdasági Zrt.         ▪ Dunavecse    ▪ 0111 Gabonafélék,  ▪ Mezőgazdaság,    ▪ 90
 10
                                 egyéb, máshova     erdő-, hal-,
                                 nem sorolt növény   vadgazdálkodás
                                 termelése


Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis                                        23
 A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2

       A lehatárolt területen működő legnagyobb vállalkozás (foglalkoztatottságot tekintve) Apostagon (Pridgeon and
       Clay Kft. 220 fő, fémmegmunkálás), Kunszentmiklóson (AREVA HUNGÁRIA Kft. 215 fő, elektromos
       berendezések) és Bócsán (Poli-Farbe Vegyipari Kft. 164 fő, vegyipar) működik. A térség nagyobb vállalkozásai
       főleg beszállítói szerepet játszanak az ellátási láncban. Ezek a környező nagyobb városokban székelő ipari
       üzemeknek szállítanak félkész termékeket. A termelő vállalkozások idecsábítására a térség települései évek
       óta igyekszenek létrehozni ipari övezeteket, parkokat, de ez a folyamat meglehetősen lassú. Az innovatívabb
       iparágak (kommunikáció, információtechnológia) elkerülik a térséget, azonban az olcsó, de szakképzett
       munkásokat kereső feldolgozó, összeszerelő üzemek szívesen választják telephelyül a térséget.

       A térség jelenleg meghatározó szektora mégis a mezőgazdaság és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások. A
       szövetkezetek átalakulásával, felbomlásával a termelést mai napig jellemzik a megfelelő termelési
       tapasztalatokkal és vegyes eszközellátottsággal működő magángazdaságok.Ezek gyakran kiszolgáltatott
       helyzetben vannak a felvásárlásra szakosodott társaságokkal szemben. Az értékesítés önálló formáját is
       sokan gyakorolják, termékeiket a helyi, illetve a nagybani piacokra szállítva.

       Alapanyag feldolgozásra csak néhányan vállalkoznak, erre főként szőlő, fűszerpaprika és savanyúság
       vertikumban van mód. Legtöbben őstermelőként, családi gazdaságban, illetve magánvállalkozóként
       működnek.

       Működnek divat, konfekcióipari, műanyagtermékek, szerszámok, gépalkatrészek, faipari és nyomdaipari
       termékek előállításával, lakatosmunkával, gumitermékek előállításával foglalkozó vállalkozások. Ezek
       általában kis- és középvállalkozások, sőt legtöbbjük néhány fővel működő egyéni- vagy mikrovállakozás.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                              24
 A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2

       Emellett különböző szolgáltató vállalkozások is megtalálhatók a kistérségben, mint fuvarozók,
       szállítmányozók, építési vállalkozók, szervízszolgáltatásokat végzők.

       A kisiparosok többsége a megnövekedett adóztatás és a hátrányos minősítések miatt leépítette tevékenységét
       és a munkaképes lakosság nagyobb része a biztosabban fizető alkalmazotti státuszba kényszerült. A térségre
       jellemző, hogy nehéz idecsábítani a képzett munkaerőt, viszont Budapest, Dunaújváros közelsége miatt a
       lehatárolt terület északi és középső területén erős a főváros elszívó hatása. A térségben középiskola igen,
       viszont felsőfokú intézmény egyedül Kalocsán, a Tomori Pál Főiskola működik. A szakképző intézmények nem
       hiányoznak, de a magas szintű elméleti és széleskörű gyakorlati képzés hiányzik a térségből.

       A térség minden településén a lakossági vásárlóerő a jövedelmi helyzetből adódóan korlátozott, ami az
       alapvető kiskereskedelem fejlődésének is korlátot szab. Megfigyelhető a települések esetében,hogy a
       lakosság vásárlóerejének erősödésével, a kereskedelmi forgalom és a szolgáltatások elérhetősége is
       növekszik. A fejlődő idegenforgalommal rendelkező települések, mint Kunszentmiklós, Szakmár, Fülöpszállás,
       Hajós esetében az idegenforgalmi idényben a vásárlóerő emelkedésével lehet számolni.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                              25
A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg Non-profit szervezetek a térségben

                                Számuk a                      Számuk a
 Non-profit szervezet típusa                  térségben  Non-profit szervezet típusa       térségben

 Kultúrával kapcsolatos tevékenység                22   Környezetvédelemmel kapcsolatos       8
                                      tevékenység
 Vallással kapcsolatos tevékenység                 8
                                      Településfejlesztéssel, lakásüggyel    19
 Sporttal kapcsolatos tevékenység                 40   kapcsolatos tevékenység
                                      Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel     3
 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység               65   kapcsolatos tevékenység
 Oktatással kapcsolatos tevékenység                41   Jogvédelemmel kapcsolatos          2
                                      tevékenység
 Kutatással, tudományokkal                     1    Közbiztonság védelmével kapcsolatos    18
 kapcsolatos tevékenység                          tevékenység
 Egészségüggyel kapcsolatos                    2    Többcélú adományosztással          0
 tevékenység                                kapcsolatos tevékenység
                                      Nemzetközi kapcsolatok           1
 Szociális ellátással kapcsolatos                 16
                                      Szakmai, gazdasági érdekképviselettel   24
 tevékenység
                                      kapcsolatos tevékenység
 Polgárvédelemmel, tűzoltással                   10   Politikai tevékenység            0
 kapcsolatos tevékenység

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                26
 A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2

       A kistérség területén a meglévő kezdeményezések ellenére alacsony a civil szervezetek száma. A civil
       szervezetek legjelentősebb része a szabadidő (65 db), az oktatás (41 db), a sport (40 db) területén működik,
       de több településen is található kulturális, közbiztonsággal, település fejlesztéssel foglalkozó szervezet,
       egyedül Újsolton nem található egy sem.

       A magyar civil szervezetekre jellemző, hogy sok szállal kötődnek az önkormányzati, illetve állami szférához. Ez
       térségünkben is igaz, hiszen gyakran nem kötelező önkormányzati feladatok ellátása segítéséül vagy
       kiegészítéséül hozzák létre hathatós költségvetési segítséggel. Erre szükség is van, mert a tagdíjak nem
       fedezik a működési költségeket sem, és az állami támogatások is meglehetősen szűkösek.

       A központi, illetve önkormányzati költségvetéshez kapcsolódó intézmények legjellemzőbben saját közcélú
       működésük finanszírozására hoznak létre „civil” szervezeteket. A szervezetek segítségével konkrétabb,
       speciálisabb célokat is megfogalmazhatnak úgy, hogy adományokból és támogatásokból extra forrásokhoz
       juthatnak. A magánszemélyek, illetve a vállalati szféra irányából induló kezdeményezések elszórtan
       tapasztalhatók. A magánszemélyek általában sport, illetve szabadidős tevékenységek szervezettebb formában
       történő gyakorlásához hoznak létre egyesületeket. A vállalatok leginkább saját dolgozóik vagy tehetséges
       diákok oktatására, jutalmazására hoznak létre alapítványokat.

       A térségre különösen jellemző, hogy a lakosság, illetve a vállalatok a nehezen megtakarított pénzüket nem
       szívesen adják közös, közhasznú célokat elősegítő szervezetekbe. Így az állami támogatásokért ádáz csata
       folyik, sokszor a források határozzák meg a civilek tevékenységét, ami megkérdőjelezi az alulról jövő
       szerveződés lényegét.

       Az akciócsoport tagjai között jelentős súlyban vannak a civil és társadalmi szervezetek.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                27
 A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2

       Legfőképpen a sport és a lokálpatrióta szervezetek dominálnak. Az akciócsoport tagjai között ezen kívül
       megtalálható egyházközség, polgárőrség, vadásztársaság, gazdakör vagy kulturális egyesület is.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                            28
A térség összesített lakossága 2002-2006 között 1,770 fővel csökkent, ami
arányosítva 2%-os csökkenést jelent


 A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben
               2002 (fő)      2003 (fő)   2004 (fő)    2005 (fő)     2006 (fő)

 Térség              78,536      78,151    77,831      77,348      76,766
 összlakossága Éves változás                    -385     -320       -483        -582
               ▪ A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 1,770 fővel csökkent
               ▪ A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 2%-kal csökkent
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                                 29
A térségben az aktív korú lakosság aránya 62%, ami 2 százalékponttal magasabb
az országos átlagnál


 A lakosság kor szerinti összetétele a térségben                 Aktív korú
                                         lakosság


  Lakosság kor szerinti összetétele                     Országos
  (fő)                              Megoszlás  átlag


  0-2 év           1,954                  3%      3%  3-5 év           2,149                  3%      3%  6-14 év              7,631              10%     13%  15-59 év                        47,916   62%     60%  59 év felett                 17,116        22%     21%
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                        30
A térségben elsősorban a 6-7 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll
rendelkezésre megfelelő munkaerő


 Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele

  7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele                     Országos
  (fő)                                          Megoszlás  átlag

  0 általános                  1,176                     2%     2%

  1-5 általános                        7,860              11%     9%

  6-7 általános                         9,707            13%     9%

  8 általános                                   24,460   34%     26%

  Középiskolai, érettségi és szakmai
                          2,498                    3%     4%
  oklevél nélkül
  Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai
                                     14,131        20%     17%
  oklevéllel
  Középiskolai, érettségivel, általános
                            3,591                  5%     9%
  oklevéllel
  Középiskolai, érettségivel, szakmai
                             5,210                 7%     12%
  oklevéllel
  Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül    512                      1%     2%

  Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel         2,966                  4%     10%
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                                   31
 A térség demográfiai helyzete 1/2

       Az országos tendenciának megfelelően a településekre is az elöregedés, illetve a népesség csökkenése a
       jellemző. 2002 és 2006 között a térség lakosságának száma 78,536 főről 76.766 főre (2%-kal) csökkent. A 14
       éven aluli lakosság aránya 16%, a népesség közel 22 %-a pedig hatvan év feletti, ami előre vetíti a társadalom
       további öregedését.

       A népesség fogyását erősíti az elvándorlás is. Az akciócsoport területén a fiatalok elvándorlása jobb
       jövedelemszerző helyek irányába erősen érzékelhető, a demográfiai mutatókra negatív hatással van a városok
       elszívó hatása. Újszerű jelenség viszont, hogy az alacsonyabb jövedelmű lakosok, kisiparosok, szakképzett
       munkások települnek ki a környező nagyvárosokból. Ez a hatás Budapesttől 80-100 km-re is érzékelhető. A
       térségi aktivitás az országos átlaghoz idomul: kb. 25-26 ezer munkavállalónak kell jövedelméből saját magát
       és még közel kétszer ugyanennyi személyt eltartania.

       A képzettségi adatokat tekintve elmondható, hogy legjelentősebb a 8 általános végzettségűek száma (34%),
       ezt követik a szakmai oklevéllel rendelkezők (20%). Ennek megfordítása régóta kitűzött célja a térség
       döntéshozóinak. Az iskolázottság alacsony foka is gyengíti a munkaerő-piacon a pozícióikat, illetve szociális
       helyzetüket, ezért felzárkóztatásuk támogatása, az esélyegyenlőség biztosítása különös fontosságú. Alacsony
       a diplomások aránya is (4% az országos 10%-hoz képest), de ez a tény inkább a hosszabb távú fejlődést
       akadályozza. Jellemző a térségre, hogy viszonylag alacsony a vállalkozási és az Európai Uniós ismeretszint,
       kevés a szakképzett fiatal gazdálkodók száma.

       33.004 fő él városokban, ami a lefedett terület lakosainak 43%-át jelenti. Ezen települések közül több az utóbbi
       időben kapta meg a városi rangot, de a térségi központként való működéshez sokszor nincs meg a törvényi
       felhatalmazásuk (pl. nincs építési hatóság) és a szolgáltatói bázis sem alakult át strukturálisan (pl: kevés
       bank).
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                32
 A térség demográfiai helyzete 2/2

       Emiatt a lakosok sokszor a nagyobb városok felé veszik útjukat és pénzüket ügyeik elintézése céljából.

       A Vidékfejlesztési Közösség területén jelentős a cigány és számottevő a német, szlovák, horvát, rác kisebbség
       száma. A romák helyzete az országos viszonyoknak megfelelően itt is nehéz. A jelenlegi szakképzetlen
       regisztrált munkanélküliek többsége az ő körükből kerül ki. Az iskolázottság alacsony foka is gyengíti a
       munkaerő-piacon a pozícióikat, illetve szociális helyzetüket, ezért felzárkóztatásuk támogatása, az
       esélyegyenlőség biztosítása különös fontosságú. Több kisebbségi önkormányzat tagja az akciócsoportnak.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                               33
Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést
támogató infrastruktúra sem, 0%


 A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége

                    Azon települések  Azon települések
Infrastrukturális            száma, ahol nem  aránya, ahol nem
adottság                érhető el (db)   érhető el (%)

▪ Szélessávú                   0        0%
 Internet

                                       A térségben 0
▪ Mindhárom                   0        0%     db olyan
 mobilhálózat                                település van,
                                       ahol a fejlődést
                                       támogató
▪ Helyközi                    0        0%     infrastruktúra
 autóbusz-                                  közül egyik sem
 megállóhely                                 található meg,
                                       ez a térség
▪ Közművesített,                 25        96%     településeinek
 közúton elérhető                              0%-a
 ipari park

▪ Fenti infrastruk-               0        0%
 turális adottsá-
 gok együttesen


Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                          34
A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra
fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg


 A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2

Mozgatórugó         Egyik településen sem megtalálható            Mozgatórugó        Egyik településen sem megtalálható
alcsoport          infrastruktúra                      alcsoport         infrastruktúra

 Közlekedés                                      Közmű
                                           ellátottság
 Adminisztratív                                    Oktatás
 és kereskedelmi
 szolgáltatások Ipari parkok                                     Kultúra          ▪Mozgókönyvtári állomáshely
                                                        ▪Filmszínház
 Pénzügyi                                       Telekommuni-
 szolgáltatások                                    káció
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források                    35
A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra
fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg


 A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2

Mozgatórugó         Egyik településen sem megtalálható            Mozgatórugó        Egyik településen sem megtalálható
alcsoport          infrastruktúra                      alcsoport         infrastruktúra

 Szociális ellátás                                  Gazdaságfej-
                                           lesztési
                                           szervezetek Egészségügyi        ▪Szülészeti ellátás                    Természeti
 ellátás                                       adottságok
 Szabadidős te-                                    Natura 2000
 vékenységre és                                    területek
 sportolásra al-
 kalmas infrastr.


 Egyéb           ▪Életház                         Közbiztonsági
 infrastruktúra                                    szolgálat
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források                    36
 A térség infrastrukturális adottságai 1/2

       A települések közúton jól megközelíthetőek az 51-es, az 52-es, 54-es fő útvonalakon, illetve ezek mentén.
       Ezeken az utakon (főleg az 51-esen) sűrű teher- és személyforgalom bonyolódik. A nyomvályúk
       megszüntetésére és a havi kátyúzás kiváltására az egyetlen megoldás a szakaszok felújítása, ez azonban
       csak szakaszosan, lassabb ütemben tud megvalósulni. A két főútvonal kétsávosítása nincs kilátásban, a
       jelenlegi feltételekkel kell számolni a közeljövőben. Személyi vasúti közlekedést gazdaságossági okból a
       térségben megszüntették, egyedül a Budapest-Kelebia fővonalon maradt meg (Kunszentmiklós,
       Szabadszállás állomásokkal.) A nemrég létrejött jakabszállási repülőtér képes időszakos jelleggel kisebb
       sportrepülők fogadására.

       Jelenlegi legközelebbi autópálya az M6-os, amelyre Soltról és Dunavecséről is rá lehet hajtani a két Duna-
       hídon keresztül. A területen halad át az S8-as gyorsforgalmi út nyomvonala. Ennek megépítési dátuma
       bizonytalan. Elkészülte után az egész térségnek jelentene kedvező, lehetőséget és logisztikai csomópontot.
       Fontos a másod- és harmadrendű utak felújítása, hogy ha nem is autópályán, de az eddigi 60 km/óra
       átlagsebességnél gyorsabban lehessen közlekedni a települések között.

       A tömegközlekedési helyzet terén a lakosság a buszközlekedés javítását tartja fontosnak. A kistelepülésekről a
       munkahelyre való bejutás, a közügyek gyakorlása, a járóbeteg ellátás igénybe vétele, illetve az oktatási
       intézményekhez való eljutás a legtöbb embernek csak busszal lehetséges. A járatok ritkán, illetve nem minden
       esetben a lakosság igényei szerint járnak, amit a társaságok gazdasági okokra hivatkozva magyaráznak.

       Infrastrukturális ellátottságra jellemző, hogy vezetékes ivóvíz a lakások 95%-ában van, vezetékes gázzal a
       lakások 75 %-a van ellátva. Az elektromos energiaellátás minden lakásban megoldott. A szennyvízcsatorna-
       ellátottság uniós források felhasználásával némiképp javult. A mobiltelefon hálózatok terén a lefedettség még a
       tanyás területeken is elfogadható.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                37
 A térség infrastrukturális adottságai 2/2

       Mobil internet segítségével most már szinte bárhonnan elérhető a világháló, a szélessávú internet is elérhető
       az itt élők 95%-ának.

       A térség nyugati határán folyik a Duna, ami amellett, hogy Magyarország legjelentősebb vízi útja, turisztikai
       szempontból is fontos. A települések közül kettő – Solt és Dunavecse - is rendelkezik kikötővel, azonban ezek
       fejlesztésre szorulnak.
       A térséghez tartozó települések egyike sem tartozik a 47 leghátrányosabb kistérsége közé.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                               38
A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már
rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással


 Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus
                  Egy főre jutó szálláshelyek száma           Egy főre jutó vendégéjszakák száma
                  (db/fő)                        (vendégéjszaka/fő)

                  Magas kategóriájú         Alacsonyabb kate-  Magas kategóriájú  Alacsonyabb kate-
                  szállás*             góriájú szállás**  szállás*      góriájú szállás**


 Térségi adat                 0.00              0.01       0.09        0.11
 Országos átlag                0.02              0.04       1.81        0.68
 Térségi adat az                19%              20%        5%         16%
 országos átlag
 százalékában


   * Szálloda, gyógyszálloda, panzió
   ** Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis                                          39
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 1/4

                          Lakosság Legnagyobb      Munkanél- Jövedelmi          Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)       kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 2,120    ▪ Bányászat,          ▪ 4.66%  ▪ 453,198  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Apostag                               feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 1,854    ▪ Mezőgazdaság,         ▪ 4.56%  ▪ 249,442  ▪ 0.000   ▪ 0.012
 Bócsa                                erdő-, hal-,
                                   vadgazdálkodás
                ▪ Község       ▪ 1,537    ▪ Bányászat,          ▪ 4.57%  ▪ 406,839  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Dunaegyháza                             feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Nagyközség ▪ 3,620        ▪ Bányászat,          ▪ 10.49%  ▪ 330,430  ▪ 0.042   ▪ 1.345
 Dunapataj                              feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 629     ▪ Mezőgazdaság,         ▪ 13.92%  ▪ 321,750  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Dunatetétlen                            erdő-, hal-,
                                   vadgazdálkodás
                ▪ Város       ▪ 4,135    ▪ Bányászat,          ▪ 5.98%  ▪ 429,097  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Dunavecse                              feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 3,334    ▪ Bányászat,          ▪ 10.93%  ▪ 285,645  ▪ 0.148   ▪ 0.008
 Dusnok                               feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           40
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 2/4

                          Lakosság Legnagyobb      Munkanél- Jövedelmi          Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)       kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 1,897    ▪ Mezőgazdaság,         ▪ 7.66%  ▪ 325,333  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Fajsz                                erdő-, hal-,
                                   vadgazdálkodás
                ▪ Község       ▪ 2,484    ▪ Közszféra           ▪ 11.14%  ▪ 330,909  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Fülöpszállás

                ▪ Nagyközség ▪ 3,358        ▪ Bányászat,          ▪ 7.86%  ▪ 356,430  ▪ 0.077   ▪ 0.091
 Hajós                                feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Nagyközség ▪ 3,791        ▪ Mezőgazdaság,         ▪ 7.00%  ▪ 496,981  ▪ 0.000   ▪ 0.019
 Harta                                erdő-, hal-,
                                   vadgazdálkodás
                ▪ Község       ▪ 1,549    ▪ Közszféra           ▪ 8.92%  ▪ 343,972  ▪ 0.000   ▪ 0.150
 Homokmégy

                ▪ Város       ▪ 6,166    ▪ Bányászat,          ▪ 9.24%  ▪ 309,031  ▪ 0.055   ▪ 0.040
 Izsák                                feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 2,688    ▪ Bányászat,          ▪ 6.07%  ▪ 404,012  ▪ 0.487   ▪ 0.000
 Jakabszállás                            feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           41
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 3/4

                          Lakosság Legnagyobb      Munkanél- Jövedelmi          Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)       kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 1,664    ▪ Bányászat,          ▪ 10.68%  ▪ 311,944  ▪ 0.000   ▪ 0.020
 Kunadacs                              feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 686     ▪ Bányászat,          ▪ 8.68%  ▪ 307,192  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Kunpeszér                              feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Város       ▪ 8,880    ▪ Bányászat,          ▪ 10.09%  ▪ 434,312  ▪ 0.000   ▪ 0.178
 Kunszentmiklós                           feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 3,475    ▪ Mezőgazdaság,         ▪ 10.19%  ▪ 273,748  ▪ 0.000   ▪ 0.017
 Orgovány                              erdő-, hal-,
                                   vadgazdálkodás
                ▪ Község       ▪ 973     ▪ Közszféra           ▪ 15.78%  ▪ 256,295  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Öregcsertő

                ▪ Város       ▪ 7,036    ▪ Bányászat,          ▪ 6.31%  ▪ 414,727  ▪ 0.394   ▪ 0.024
 Solt                                feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Város       ▪ 6,787    ▪ Közszféra           ▪ 9.92%  ▪ 441,827  ▪ 0.258   ▪ 0.100
 Szabadszállás
   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           42
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához


 Települések főbb jellemzői 4/4

                          Lakosság Legnagyobb      Munkanél- Jövedelmi          Magas** Alacsony**
                Jogállás       (fő)   foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)       kat. (db/fő) kat. (db/fő)
                ▪ Község       ▪ 1,370    ▪ Bányászat,          ▪ 7.22%  ▪ 402,834  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Szakmár                               feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 3,001    ▪ Mezőgazdaság,         ▪ 8.93%  ▪ 386,641  ▪ 0.061   ▪ 0.000
 Szalkszentmárton                          erdő-, hal-,
                                   vadgazdálkodás
                ▪ Község       ▪ 3,104    ▪ Bányászat,          ▪ 10.09%  ▪ 353,929  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Tass                                feldolgozóipar,
                                   villamosenergia...
                ▪ Község       ▪ 174     ▪ Mezőgazdaság,         ▪ 14.94%  ▪ 161,404  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Újsolt                               erdő-, hal-,
                                   vadgazdálkodás
                ▪ Község       ▪ 454                     ▪ 13.49%  ▪ 221,149  ▪ 0.000   ▪ 0.000
 Újtelek
   * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
   ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                           43
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 1/13

Település         Legfontosabb probléma a településen     Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Apostag         ▪ „A mintaszerű hagyományokkal rendelkező ▪ „A Veszprém-Szolnok közé tervezett,
               szőlő- és gyümölcstermesztést az 1960-ban  Apostag közigazgatási határát érintő M8-as
               beinduló termelőszövetkezeti gazdálkodás   gyorsforgalmi úton megépülő új Duna-hídra
               teljes egészében tönkretette, a művelésben  alapozva a település tőkevonzó
               felhalmozódott kultúrát, hagyományokat és  képességének megerősítése a
               ismereteket az itt élőkből szinte teljesen  vállalkozások betelepülése révén, s ezáltal
               kiölte. A település mezőgazdasága azóta   a település munkanélküliségének
               nem tud helyreállni.”            csökkentése.”
▪ Bócsa          ▪ „A község a kiskőrösi kistérség legnagyobb  ▪ „Bócsa a Kiskunsági Nemzeti Park
               tanyás körzettel rendelkező települése, a   legszebb, legváltozatosabb részén fekszik.
               teljes lakosság közel 45%-a tanyán él. Az   A védett területek gazdag növény- és
               alacsonyfokú infrastrukturális ellátottság   állatvilágára, valamint a település
               nehezíti a külterületen élők megélhetését,   határában található horgásztóra alapozva
               gátat szab a gazdasági fejlődésnek.”      cél a falusi turizmus fellendítése, a vadász-
                                      és horgászturizmus feltételrendszerének
                                      kialakítása.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                 44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 2/13

Település   Legfontosabb probléma a településen             Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Dunaegyháza ▪ „A község legnagyobb problémája, hogy           ▪ „A településen működő mezőgazdasági
        infrastrukturális elmaradottsága               vállalkozók és őstermelők
        (csatornázatlanság, rossz közutak)              termelőeszközeik, technológiájuk
        következtében a vállalkozások számára a           fejlesztésével versenyképességük javítása,
        település nem biztosít megfelelő               mezőgazdasági termékeik piacra jutásának
        környezetet. A meglévő vállalkozások             elősegítésével, marketing tevékenység
        tőkehiánnyal szenvednek, ezért gazdasági           erősítésével jövedelmezőségük javítása.”
        fejlődésük évek óta stagnál.”
▪ Dunapataj        ▪ „Legfontosabb probléma a településen a    ▪ „A gazdag népművészeti hagyományok és
               szennyvíz-csatornázottság hiánya, amely     a Dunapataj közigazgatási területén
               egyrészről a lakosság komfortigénye,      található Szelídi-tó értékeinek, valamint a
               valamint a vállalkozások betelepülésének    helyi és országos védettséget élvező
               elmaradásának egyik oka. A           természeti területeknek a komplex,
               csatornázottság hiánya a turisztikai vonzerőt  turisztikai célú hasznosítása.”
               is nagymértékben befolyásoló tényező.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                45
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 3/13

Település         Legfontosabb probléma a településen       Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Dunatetétlen       ▪ „A település legfontosabb problémája a    ▪ „A település legfontosabb lehetősége a
               népességfogyás, valamint az ehhez        kiemelt természetvédelmi területeiben rejlik,
               kapcsolódóan a munkahelyek hiánya,       az itt található különleges természeti
               települési kép romlása (közterek, parkok    erőforrások kiváló öko-turisztikai
               állapotának enyészete, közösségi épületek    szolgáltatások bázisául szolgálhatnak,
               hanyatlása).”                  kiemelten a madár megfigyelőhelyekre.”
▪ Dunavecse        ▪ „A város problémája a munkahelyek hiánya,   ▪ „Dunavecse az M8-as gyorsforgalmi úton
               valamint ehhez kapcsolódóan ha van is      megépült új Duna-híd bal parti hídfője. A
               munkaerő, akkor nem találkozik a kereslet    település jó megközelíthetőségére, a
               (munkahely) a kínálattal (munkavállalló). A   főváros, illetve a Duna közelségére
               nem megfelelő szakképzettség révén a      alapozva cél a város tőkevonzó
               betölthető állásokra nehéz megfelelő      képességének erősítése vállalkozások
               munkaerőt találni.”               betelepülése, gazdaságfejlesztés révén.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                 46
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 4/13

Település         Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Dusnok          ▪ „A település legfontosabb problémája a   ▪ „Az 51. sz. főút, az M9-es út, a Szent
               munkanélküliség, valamint ehhez        László híd, valamint a közelben fekvő
               kapcsolódóan a nagyfokú elvándorlás      három város adta előnyökre alapozva
               (főként a fiatalok körében), ehhez szorosan  gazdaságfejlesztés, az idetelepülő
               kapcsolódva a nemzetiségi nyelvet       vállalkozások számára ipari övezet
               beszélők, hagyományokat ápolók számának    kialakítása, mely hozzájárul a település és
               csökkenése.”                 a térség munkahelyteremtéséhez, illetve a
                                      munkanélküliség csökkenéséhez.”
▪ Fajsz          ▪ „A legfontosabb probléma meghatározója a   ▪ „A település célja a Duna közelségére, a
               zsáktelepülés jelleg, amelyből adódik a    Duna-part adta turisztikai lehetőségekre -
               település elmaradottsága, elnéptelenedése,   mint csónakázás és horgászat - valamint a
               hiszen nem részesül az áthaladó forgalom    település gasztronómiai különlegességeire
               által nyújtott lehetőségekből (közösségi    – halászlé és harpörköltek - alapozva a
               épületek állapotromlása,            falusi- és horgászturizmus kialakítása,
               akadálymentesítések hiánya, közbiztonság    feltételeinek megteremtése.”
               romlása.)”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                               47
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 5/13

Település         Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Fülöpszállás       ▪ „A település legfontosabb problémája a    ▪ „A település legfontosabb adottsága jó
               munkanélküliség leküzdése lenne.        vasúti és közúti közlekedési adottságában
               Munkahelyek hiánya révén a település      rejlik. Rövidesen 3 autópálya halad el a
               lakossága mezőgazdaságból él, azonban     település vonzáskörzetében, erre alapozva
               termékeik (szántóföldi, zöldség, gyümölcs,   cél a gazdaságfejlesztés, logisztikai
               sertés, szarvasmarha, tej) értékesítésének   központ kialakítása, megtöltése
               nincsen megfelelő piaca.”           vállalkozásokkal. Továbbá a jó minőségű
                                      mezőgazdasági termékek
                                      versenyképességének javítása
                                      agrármarketing tevékenység erősítése
                                      révén.”


▪ Hajós          ▪ „A legfontosabb probléma a nagyközségben ▪ „A település több száz éves szőlészeti-
               a gazdasági fejlődés lelassulása,     borászati kultúrájára alapozott borturizmus
               munkalehetőségek beszűkülése, a      (Hajós-Pincefalu) továbbfejlesztése,
               munkáltatók alacsony száma, valamint a   valamint a barokk településközpont és a
               munkahelyek munkaerő megtartó       Vörös Mocsár adta öko-turisztikai
               képességének hiánya.”           lehetőségek programcsomagba
                                    kapcsolása.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                               48
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 6/13

Település         Legfontosabb probléma a településen       Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Harta          ▪ „A település legnagyobb problémája az     ▪ „A település adottságaira mint gazdag népi
               elöregedés, valamint az ezzel szorosan     hagyományok (bútorfestés, fazekasok,
               összefüggő munkanélküliség,           néptánccsoportÖ, valamint a rendelkezésre
               népességmegtartó potenciál csökkenése,     álló Kiskunsági Nemzeti Park védett
               amelyek magukban hordozzák a          területeire (Miklapuszta) alapozva az
               hagyományőrzés visszaszorulásának        idegenforgalom, ezen belül a falusi
               veszélyét.”                   turizmus kialakítása, továbbá ökoturizmus
                                       feltételeinek megteremtése.”
▪ Homokmégy        ▪ „A község meghatározója a zsáktelepülés     ▪ „A település határában húzódó Őrjeg
               jelleg, illetve a sajátos településszerkezet (5  egyedi természeti értékeire, gazdag
               szállás tartozik a településhez          növény- és állatvilágára, a kiépített
               közigazgatásilag), amelyek az           bakancsos turizmus infrastruktúrájára
               elnéptelenedés, elöregedés,            (sétautak, tanösvények, kerékpárutak),
               munkanélküliség magas arányának egyik       valamint a település gazdag népi
               előidézői.”                    hagyományaira (hímzés, tojásfestés,
                                        pingálás, néptánc, népzene) alapozva a
                                        falusi turizmus fellendítése.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                49
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 7/13

Település         Legfontosabb probléma a településen       Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Izsák          ▪ „A település legfontosabb problémája a     ▪ „A térség hagyományait kiaknázva,
               munkahelyek hiánya. A mezőgazdasági       szerkezet- és termékváltással, illetve
               termelés visszaszorulásával,a nagy tsz-ek    modern technológiák bevezetésével a
               és állami gazdaságok megszűnésével,a       gyümölcstermesztés és a hozzá
               művelhető földek elaprózódásával a nagy     kapcsolódó élelmiszeripari infrastruktúra
               munkaerő felvevő gazdaságok           fejlesztése a legfontosabb lehetőség,
               megszűntek.A térségben a munkaerő        amelyet ki kell egészíteni alternatív
               hagyományosan a szőlő-              jövedelemszerző lehetőséggel, kihasználva
               gyümölcstermesztéshez ért, de ez a        a Kolon-tó idegenforgalmi lehetőségeit az
               Homokhátság „elsivatagosodása” miatt       öko- és a lovasturizmus területén.”
               jelenleg nem piacképes tudás.”


▪ Jakabszállás       ▪ „A település legfontosabb problémája a     ▪ „Jakabszállás lehetősége az áthaladó 54.
               belterületi úthálózat rossz minősége és a    sz. főút és a közelben fekvő M5-ös
               településközpont leromlott állapota (parkok,   autópálya forgalmára, kedvező
               játszóterek, önkormányzati épület), mely     adottságaira építve, a vállalkozásoknak tett
               fejlesztésre szorulna, továbbá kihat a      kedvezményekkel ipari övezet kialakítása,
               településkép megítélésére, mely nagy       továbbá a településen kiépült
               mértékben rontja idegenforgalmi         magánrepülőtérre és szolgáltatásaira
               lehetőségeinket.”                építve a település idegenforgalmának
                                       fellendítése.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                 50
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 8/13

Település         Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Kunadacs         ▪ „A mezőgazdaságból élő helyi lakosok     ▪ „A település lakóinak 86%-a
               számára a munkanélküliség és az alacsony    mezőgazdaságból él. A mezőgazdasági
               jövedelem a legnagyobb hátráltató tényező.   művelés hagyományaira, a termelés
               A község közműellátása fejlesztésre szorul   kedvező adottságaira (jó termőföld, magas
               (szennyvízhálózat). A településen élők     napsütéses órák száma) alapozva az
               komfortérzetét jelentősen javítaná a      előállított helyi termékek piacra jutásának
               közúthálózat és a faluközpont, valamint az   elősegítése, helyi termékként történő
               oktatási intézmények felújítása.”       értékesítése, ezáltal a vidéki életminőség
                                      javítása.”
▪ Kunpeszér        ▪ „Legfontosabb probléma a helyben levő    ▪ „A település természeti adottságai
               munkahelyek hiánya, melynek egyik oka a    egyediek: a Kiskunsági Nemzeti Park
               rossz megközelíthetőség (Kunadacs-       kezelésében lévő területek, a Felső-
               Kunpeszér közötti összeköttetés hiánya). A   Kiskunsági szikes puszták és turjánvidék
               mezőgazdaságból élő termelők számára      gazdag védett növény- és állatvilággal
               nincsen megfelelő közösségi tér (piac) a    rendelkeznek, erre alapozva a település
               termékeik eladásához, ahol a kereslet és a   célja idegenforgalmának fellendítése, az
               kínálat találkozhatna.”            ökoturizmus feltételeinek kialakítása.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                51
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 9/13

Település   Legfontosabb probléma a településen            Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Kunszentmikl ▪ „Dél-Alföldi régión belül súlytalanság, mint       ▪ „A város határában talált termálvízzé
 ós       kistérségi központ. A kisebbség növekvő          nyilvánított hőforrásra, a már kialakult
         létszáma, valamint elsősorban a közülük          termálturizmusra és ennek hírnevére
         kikerülő nagyarányú munkanélküli. A            alapozva gyógy- és wellnesközpont
         fejlesztésre fordítható pénzeszközök            kialakítása. Juhvágóhíd építése, ami ezáltal
         beszűkülnek (saját bevétel csökken).”           elsősorban a helyi állattartók
                                      kiszolgáltatottságát csökkentené. Az ipari
                                      park feltöltése vállalkozásokkal, ami
                                      munkahelyeket teremt.”
▪ Orgovány         ▪ „A községben meghatározó a          ▪ „A településen meghatározó a
               mezőgazdaság, ezen belül a szőlőkultúra,    mezőgazdaság, a cipő felsőrész-készítés,
               mely az itt élők megélhetését biztosítja. A   valamint a mezőgazdasági gépgyártás. A
               legnagyobb probléma, hogy a           település lehetősége a meglévő
               talajadottságok rosszak, illetve alacsonyak a  vállalkozások, mezőgazdasági termelők
               területek aranykorona értékei, valamint nem   termelésének ösztönzésében, a termékek
               épült ki a feldolgozóipar. Továbbá a termelők  feldolgozásának elősegítésében,
               nehezen tudják értékesíteni termékeiket, az   gazdaságuk és termelőeszközeik
               összefogás hiánya jelentkezik.”         fejlesztésében rejlik, ezáltal
                                       jövedelmezőségük és életminőségük
                                       javulásában bízunk.”Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                52
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 10/13

Település         Legfontosabb probléma a településen     Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Öregcsertő        ▪ „A legégetőbb probléma a településen a   ▪ „Öregcsertő egyetlen lehetősége a gazdag
               munkanélküliség, és az ebből adódó      néphagyományokban, a nagy múlltal
               elvándorlás – a község népességszáma     rendelkező fűszerpaprika termesztésben és
               2003-ban 1000 fő alá csökkent – és az    a 4000 hektáron történő szántóföldi
               ebből származó településkép romlás      gazdálkodásban rejlik, mely
               (belterületi utak, közintézmények      hagyományokat s tapasztalatot
               állapotának romlása).”            kihasználva, a termelők közösen
                                     összefogva helyi termékeik piacra jutását,
                                     értékesítését országszerte meg tudnák
                                     valósítani.”▪ Solt           ▪ „A város legnagyobb problémája a      ▪ „Három fontos főútvonal keresztezi
               munkahelyek számának beszűkülése, és az    egymást Solton: 51, 52 és 53-as. Egyre
               ebből adódó elvándorlás. Jelentős       több cég és egyéni vállalkozó működik a
               problémát jelent a szennyvízcsatorna-     városban, de emellett sokak megélhetését
               hálózat kialakítása után a belterületi utak  földterületük művelése biztosítja. Ezen
               jelentős állapotromlása is.”         gazdasági adottságokra alapozva a város
                                      célja gazdasági életének fellendítése, a
                                      vállalkozások fejlődésének támogatása, a
                                      mezőgazdasági termékek értékesítésének
                                      ösztönzése.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                              53
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 11/13

Település   Legfontosabb probléma a településen            Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Szabadszállá ▪ „Mezőgazdasággal foglalkozók alacsony          ▪ „A város lehetősége a
 s       szintű szerveződése, nem elég fajsúlyos az         gazdaságfejlesztésben, meglévő
         érdekképviseletük. A helyi specifikus           vállalkozások technológiafejlesztésében
         termékek (pl. bor) országos viszonylatban         rejlik. A volt laktanya épületének
         nem keresettek. Munkanélküliség              hasznosítására alapozva ipari övezet
         szempontjából a helyzetet rontotta a            kialakítása, tőkevonzó képesség javítása.”
         megszüntetett katonai laktanya.”
▪ Szakmár         ▪ „A község legnagyobb problémája az      ▪ „A település népi hagyományaira (hímzés,
               elöregedés, munkanélküliség, és ebből     festés, pingálás, népi motívumok, népzene,
               eredeztethetően a közszolgáltatások      néptánc), a közelben található Vörös
               minőségének romlása, kiemelten az orvosi,   mocsár természeti adottságaira , a gazdag
               védőnői, polgármesteri hivatal, művelődési   élővilágra, a 200 ha kiépített halászatra
               ház épületeinek állagromlását, valamint a   alkalmas tórendszerre alapozva a falusi
               Gombolyag szállás vezetékes ivóvíz       turizmus fellendítése.”
               ellátásának hiányát.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                               54
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 12/13

Település   Legfontosabb probléma a településen      Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Szalkszentmá ▪ „Kistelepülésekre jellemző módon itt is   ▪ „Szalkszentmárton lehetőségei a település
 rton      elsődleges probléma a munkahelyek hiánya.   jó elhelyezkedésében rejlenek. Az 51. sz.
         Specifikus gond az oktatási intézmények    főúton való fekvése, a főváros közelsége,
         tagoltsága, a településen belül távol esnek  valamint a teljeskörűen kiépített
         egymástól.”                  infrastruktúra hálózatra alapozva a
                                településnek lehetősége van tőkevonzó
                                képességének javítására vállalkozások
                                betelepülése réven, mely hozzájárulhat a
                                magas munkanélküliség leküzdéséhez is.”
▪ Tass           ▪ „Jelentős probléma a munkahelyek hiánya,  ▪ „A település legfontosabb lehetősége az
               ipar nem lévén a helyiek főleg        idegenforgalomban rejlik: a Duna-part
               mezőgazdaságból élnek, valamint a      közelségére, az ártéri erdők és a
               nagyvárosokba ingázva dolgoznak. A      Kiskunsági-főcsatorna természeti értékeire,
               lakosság helyben tartása állandósuló     gazdag növény- és állatvilágára építve a
               hátráltató tényező a településen.”      horgászturizmus és ökoturizmus
                                     feltételeinek összehangolása. A
                                     vállalkozások számára vonzóbbá tenni a
                                     falut infrastrukturális fejlesztésekkel.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                               55
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához


 Települések egy mondatos jellemzése 13/13

Település         Legfontosabb probléma a településen       Legfontosabb lehetőség a településen
▪ Újsolt          ▪ „Elhelyezkedése révén légvonalban közel    ▪ „Újsolt kevés lakosságszámmal rendelkező
               van hozzá Solt és Szabadszállás (városok),    zsáktelepülés. Egyetlen lehetősége a nagy
               viszont Szabadszállásról csak jelentős      városok közelsége, a Duna közelsége, az
               kerülővel érhető el (útépítés). A kiépítendő   új Duna-híd adta előnyök kihasználásában
               úttal vonzóbbá válna a vállalkozások       rejlik, melyek révén a vállalkozások
               számára. Gondot okoz a települési        megtelepülésében, munkanélküliség
               középületek állagromlása, valamint a       leküzdésében bízik.”
               kötelező feladatot ellátandó ravatalozó nem
               felel meg az ÁNTSZ által állított
               legfontosabb követelményeknek.”▪ Újtelek         ▪ „A település legjelentősebb problémája a    ▪ „Újtelek kis település, lehetőségei rendkívül
               munkahelyek hiánya – a legnagyobb        behatároltak. A település a kalocsai
               foglalkoztató 4 főt alkalmaz – amely       népművészet egyik bölcsője, valamint
               nagymértékben hozzájárul a kényszerű       hagyományokkal rendelkező fűszerpaprika
               önfoglalkoztatáshoz (őstermelők), valamint    termesztő község. A termelők
               az elvándorláshoz, a település          összefogással, értékesítési stratégiájuk
               elöregedéséhez, a jelentős népművészeti     közös kidolgozásával termékeik piacra
               hagyományok kihalásához.”            jutása biztosított lenne.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis                                  56
Tartalom
      ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
       összefoglalása

      ▪ Helyzetelemzés

      ▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési
       intézkedések, forrásallokáció

      ▪ Megoldási javaslatok
                             57
A térségben 7 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 19
db fejlesztési intézkedés tartozik


 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1
                                  Intézkedé-   Összes allokált
Fő fejlesztési prioritás                      sek száma   forrás (EUR)
▪ „Falumegújítás és -fejlesztés”                      3 db     2,128,397


▪ „Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése”                 3 db     1,798,728


▪ „Helyi vállalkozások fejlesztése”                    2 db     1,652,031


▪ „Helyi turizmus ágazat fejlesztése”                   3 db     1,360,832


▪ „Társadalmi tőke erősítése”                       2 db      548,739


▪ „Mezőgazdasági ágazat fejlesztése”                    3 db      369,000


▪ „Gazdasági környezet fejlesztése”                    3 db      242,500
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                     58
A legtöbb forrás – 514,739 EUR – a(z) Civil szervezetek támogatása fejlesztési
intézkedésre lett allokálva


 Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/7
 Fő fejlesztési prioritás: Falumegújítás és -fejlesztés


 Fejlesztési intézkedés                                          Allokált forrás (EUR)

 ▪ Védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi épületek külső felújítása          200,000


 ▪ A település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastrukturális fejlesztések belterületen        100,000


 ▪ Falumegújítás és -fejlesztés                                            1,828,397
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                    59
A legtöbb forrás – 514,739 EUR – a(z) Civil szervezetek támogatása fejlesztési
intézkedésre lett allokálva


 Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/7
 Fő fejlesztési prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése


 Fejlesztési intézkedés                           Allokált forrás (EUR)

 ▪ Helyi / országos védelem alatt álló építmények megőrzése, fejlesztése         200,000


 ▪ Helyi kulturális,muzeális értékek megőrzése,kiállító helyek fejlesztése        143,000


 ▪ Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése                        1,455,728
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                     60
A legtöbb forrás – 514,739 EUR – a(z) Civil szervezetek támogatása fejlesztési
intézkedésre lett allokálva


 Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/7
 Fő fejlesztési prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése


 Fejlesztési intézkedés                                     Allokált forrás (EUR)

 ▪ Tevékenység váltás, diverzifikálás támogatása – piacképes mikro és kisvállalkozások (főleg         35,000
  mezőgazdaságiból más ágazatba) tevékenységének átalakítása

 ▪ Mikrovállalkozások fejlesztésének támogatása                              1,617,031
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                               61
A legtöbb forrás – 514,739 EUR – a(z) Civil szervezetek támogatása fejlesztési
intézkedésre lett allokálva


 Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/7
 Fő fejlesztési prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése


 Fejlesztési intézkedés                                          Allokált forrás (EUR)

 ▪ Rendezvényturizmus fejlesztése                                            164,000


 ▪ Marketing és kommunikáció fejlesztése (helyi épített, természeti egyéb adottságok, turisztikai elemek        126,832
  népszerűsítésére, turisztikai szereplők piacra jutásának segítése)

 ▪ Helyi turizmus ágazat fejlesztése                                         1,070,000
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                    62
A legtöbb forrás – 514,739 EUR – a(z) Civil szervezetek támogatása fejlesztési
intézkedésre lett allokálva


 Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/7
 Fő fejlesztési prioritás: Társadalmi tőke erősítése


 Fejlesztési intézkedés                          Allokált forrás (EUR)

 ▪ Civil szervezetek támogatása                             514,739


 ▪ Képzések szervezése                                  34,000
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                    63
A legtöbb forrás – 514,739 EUR – a(z) Civil szervezetek támogatása fejlesztési
intézkedésre lett allokálva


 Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 6/7
 Fő fejlesztési prioritás: Mezőgazdasági ágazat fejlesztése


 Fejlesztési intézkedés                          Allokált forrás (EUR)

 ▪ Helyi termékek feldolgozásának elősegítése                      127,000


 ▪ Működés fejlesztése - eszközök beszerzésének támogatása               127,000


 ▪ Agrármarketing tevékenység támogatása                        115,000
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                    64
A legtöbb forrás – 514,739 EUR – a(z) Civil szervezetek támogatása fejlesztési
intézkedésre lett allokálva


 Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 7/7
 Fő fejlesztési prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése


 Fejlesztési intézkedés                          Allokált forrás (EUR)

 ▪ Térségi védjegyrendszer kialakítása                          35,000


 ▪ Ipari területek kialakítása, fejlesztése                       107,500


 ▪ Inkubátorház-rendszer kialakítása                          100,000
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                    65
Tartalom
      ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
       összefoglalása

      ▪ Helyzetelemzés

      ▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési
       intézkedések, forrásallokáció

      ▪ Megoldási javaslatok

       – 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési
        javaslat

       – 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és
        településfejlesztési javaslat

       – Komplex stratégia megoldási javaslatai
                             66
A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik
a térség legjelentősebb szektoraihoz


 Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése
                            Szektoronkénti megoszlás

                            Vállalkozások     Foglalkozta-  10 legna-           10 legfonto-
Szektor                         száma         tottság    gyobb vállalk.  Javaslatok  sabb javaslat

Mezőgazdaság, erdő-, hal-,
                                11%         27%      30%       39%     60%
vadgazdálkodás
Bányászat, feldolgozóipar,
                                12%         31%      50%       11%     20%
villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

Építőipar                           13%         8%       0%        0%      0%

Kereskedelem, javítás                     26%         14%      10%        0%      0%

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás             6%         4%       0%       11%     20%

Szállítás, raktározás, posta és távközlés            8%         8%       0%        0%      0%

Pénzügyi közvetítés                       3%         1%       0%        0%      0%

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás            13%         4%       0%        0%      0%

Egyéb szolgáltatás                       8%         3%      10%        6%      0%

Egyéb tevékenység                        0%         0%       0%       33%      0%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis                                67
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db –
a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye                Szektor
      ▪ „A térségben tapasztalható vállalkozási      ▪ „A vidéki területek vállalkozásainak  ▪ „Bányászat, feldolgozóipar,
  1
       szellem és az olcsó munkaerő rendelkezésre     fejlesztésén keresztül az intézkedés   villamosenergia-, gáz-, gőz-
       állása segítheti az új és sikeres mikro- és     hozzájárul a koncepció kiemelt      , vízellátás”
       kisvállalkozások létrehozását, meglévők       vidékfejlesztési céljának, a
       fenntartását. Támogatni kell új           munkahelyteremtés
       mikrovállalkozások létrehozását, illetve      megvalósításához (1 új állandó
       működő mikrovállalkozások beruházásaiat,      munkahely támogatott
       műszaki-technológiai fejlesztéseit. Támogatni    vállalkozásonként). Az intézkedés
       kell a gazdasági tevékenységhez közvetlenül     eredményeképp mérséklődik a vidéki
       kapcsolódó eszközök beszerzését,          területekről munkavállalási céllal
       épületfelújítást, és -korszerűsítést, kisléptékű  történő elvándorlás (10 %-kal
       infrastruktúra-fejlesztést, minőségbiztosítási és  csökken az elvándorlási ráta). Több
       környezetirányítási rendszer bevezetését.”     vállalkozás megújítja eszközparkját,
                                 épületeit (30 támogatott vállalkozás).
                                 Az élénkülő gazdaság további
                                 vállalkozások létrejövetelét
                                 indukálhatja.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                       68
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db –
a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye                Szektor
      ▪ „Az LHH területeken különösképpen fontos,     ▪ „A vidéki területek vállalkozásainak  ▪ „Bányászat, feldolgozóipar,
  2
       hogy új és sikeres mikrovállalkozások jöjjenek   fejlesztésén keresztül az intézkedés   villamosenergia-, gáz-, gőz-
       létre. A szolgáltatásokhoz való hozzáférés     hozzájárul a koncepció kiemelt      , vízellátás”
       nehézségei és a helyi kereslet hiánya        vidékfejlesztési céljának, a
       indokolja, hogy kiemelten támogassuk az LHH     munkahelyteremtés
       területek mikrovállalkozásainak fejlesztését.    megvalósításához (1 új állandó
       Az olcsó munkaerő, a vállalkozási kedv       munkahely támogatott
       segítheti az LHH területeken az új és sikeres    vállalkozásonként). Az intézkedés
       mikro- és kisvállalkozások létrehozását,      eredményeképp mérséklődik a vidéki
       meglévők fenntartását. Támogatni kell új      területekről munkavállalási céllal
       mikrovállalkozások létrehozását, illetve      történő elvándorlás (10 %-kal
       működő mikrovállalkozások beruházásaiat,      csökken az elvándorlási ráta), nő az
       műszaki-technológiai fejlesztéseit. Támogatni    életszínvonal, eddig hiányzó
       kell a gazdasági tevékenységhez közvetlenül     szolgáltatások jelenhetnek meg a
       kapcsolódó eszközök beszerzését,          térségben. Több vállalkozás
       épületfelújítást, és -korszerüsítést, kisléptékű  megújítja eszközparkját, épületeit (15
       infrastruktúra-fejlesztést, minőségbiztosítási és  támogatott vállalkozás).”
       környezetirányítási rendszer bevezetését.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                       69
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db –
a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye               Szektor
      ▪ „Minősített turisztikai szolgáltatók kínálatának ▪ „A minősített szolgáltatók számával ▪ „Szálláshely-szolgáltatás
  3
       bővítése magánszálláshelyek és ifjúsági      eleinte a kiegészítő          és vendéglátás”
       szálláshelyek és kapcsoldó szolgáltatások     jövedelemszerzés, később a
       fejlesztésével, komplex agro- és ökoturisztikai  vállalkozóvá válás lehetősége nő. Az
       szolgáltatások kiépítésével, már működő      eddigi turisztikai kínálat színesedik,
       szolgáltatások bővítésével, korszerűsítésével   és kiegyenlítettebbé válik. A
       és marketingjével. Helyi gasztronómia, kultúra,  térségben eltöltött idő alatt igénybe
       képzőművészet, kézműves hagyomány,         vett szolgáltatások a helyi keresletet
       életmód bemutatását szolgáló programok       növelik. Az intézkedés hatására több
       támogatása.”                    minősített vendégágy lesz a
                                térségben (+30 vendégágy), és javul
                                a kapcsolódó turisztikai
                                szolgáltatások színvonala is.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                    70
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db –
a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye               Szektor
      ▪ „Minősített turisztikai szolgáltatók kínálatának ▪ „A minősített szolgáltatók számával ▪ „Szálláshely-szolgáltatás
  4
       bővítése magánszálláshelyek és ifjúsági      eleinte a kiegészítő         és vendéglátás”
       szálláshelyek és kapcsoldó szolgáltatások     jövedelemszerzés, később a
       fejlesztésével, komplex agro- és ökoturisztikai  vállalkozóvá válás lehetősége nő. Nő
       szolgáltatások kiépítésével, már működő      a térség ismertsége, a turisztikai
       szolgáltatások bővítésével, korszerűsítésével   vállalkozások száma. Az intézkedés
       és marketingjével. A hátrányos helyzetű      hatására több minősített vendégágy
       területeken az adottságok miatt erősebb a     lesz a térségben (+10 vendégágy),
       természetközeliség és a hagyományokba       és javul a kapcsolódó turisztikai
       kapaszkodás. Ennek megfelelően a helyi       szolgáltatások színvonala is.”
       gasztronómia, kultúra, képzőművészet,
       kézműves hagyomány, életmód bemutatását
       szolgáló programok szervezését kell
       támogatni. Ez kezdetben alternatív
       jövedelemlehetőségként, majd tartós
       megélhetésként szolgálhat a minősített
       turisztikai szolgáltatóknak.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                    71
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db –
a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10

                                Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye               Szektor
      ▪ „Biztosítani kell a termelőknek az egyszerűbb   ▪ „Az intézkedés eredményeképp a   ▪ „Mezőgazdaság, erdő-, hal-
  5
       termelési eszközökhöz való hozzájutást. A      mindennapi munkához szükséges     , vadgazdálkodás”
       mindennapi munkához nemcsak bonyolult,       egyszerű eszközök is olyan műszaki
       nagyértékű gépek tartoznak. A pályázható      színvonalon fognak a termelők
       összeg, illetve az eszközök             rendelkezésére állni, hogy a lehető
       egységköltségének lekorlátozásával         legjobb minőségben tudjanak
       biztosítható az intézkedés kiegészítő jellege.”   mezőgazdasági terméket előállítani.
                                 Az intézkedés eredményeként
                                 legalább 5 gazdálkodó
                                 eszközvásárlása valósul meg.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     72
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db –
a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10

                                Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye               Szektor
      ▪ „Biztosítani kell a termelőknek az egyszerűbb   ▪ „Az intézkedés eredményeképp a   ▪ „Mezőgazdaság, erdő-, hal-
  6
       termelési eszközökhöz való hozzájutást. A      mindennapi munkához szükséges     , vadgazdálkodás”
       mindennapi munkához nemcsak bonyolult        egyszerű eszközök is olyan műszaki
       nagyértékű gépek tartoznak. A pályázható      színvonalon fognak a termelők
       összeg, illetve az eszközök             rendelkezésére állni, hogy a lehető
       egységköltségének lekorlátozásával         legjobb minőségben tudjanak
       biztosítható az intézkedés kiegészítő jellege.”   mezőgazdasági terméket előállítani.
                                 Az intézkedés eredményeként
                                 legalább 5 gazdálkodó
                                 eszközvásárlása valósul meg.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     73
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db –
a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye              Szektor
      ▪ „Növelni kell a mezőgazdasági termékek     ▪ „A fejlesztések hatására nő a     ▪ „Mezőgazdaság, erdő-, hal-
  7
       helyben előállított értékét az élelmiszeripari  helyben megtermelt termékek köre,    , vadgazdálkodás”
       feldolgozási tevékenységet folytató       magasabb feldolgozottsági szintű
       vállalkozások szerkezetváltásának, technikai-  termékek kerülnek ki térségből.
       műszaki fejlesztésének támogatásával.      Növekszik a mezőgazdasági üzem,
       Segíteni kell az átállást a magasabb termelési  illetve élelmiszeripari vállalkozás
       költségekkel járó, de jobban eladható      összteljesítménye és
       élelmiszerek irányába. A fejlesztéseknek     versenyképessége, továbbá javulnak
       eredményeképp létrejövő termékeknek magas    az élelmiszer-biztonsági és –higiéniai
       minőségűnek kell lenni, emelve az        feltételek. Előreláthatólag 5 db
       élelmiszerbiztonság és higiénia szintjét is.”  élelmiszer előállító üzem felújítása
                               valósul meg.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                     74
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db –
a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye              Szektor
      ▪ „Növelni kell a mezőgazdasági termékek     ▪ „A fejlesztések hatására nő a     ▪ „Mezőgazdaság, erdő-, hal-
  8
       helyben előállított értékét az élelmiszeripari  helyben megtermelt termékek köre,    , vadgazdálkodás”
       feldolgozási tevékenységet folytató       magasabb feldolgozottsági szintű
       vállalkozások szerkezetváltásának, technikai-  termékek kerülnek ki térségből, a
       műszaki fejlesztésének támogatásával. Mivel   jövedelem helyben marad, nő a
       a hátrányos helyzetű településeken van elég   foglalkoztatottság és a termelési
       munkaerő, ezért a szerkezet átalakításának a   biztonság. Előreláthatólag legalább 3
       magasabb munkaerő-igényű, kézi előállítású,   db élelmiszer előállító üzem kerül
       jó minőségű termékek irányába kell fordulnia.”  felújításra.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                    75
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db –
a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye             Szektor
      ▪ „Biztosítani kell a helyi termékek közös    ▪ „Az intézkedés hatására ismertebbek ▪ „Mezőgazdaság, erdő-, hal-
  9
       fellépését kiállításokon, vásárokon. Támogatni  lesznek a helyben előállított     , vadgazdálkodás”
       kell a termelők egyéni, illetve összefogással  agráripari termékek és növekszik az
       történő közös megjelenését.”           irántuk való kereslet. Az
                               akcióterületről származó helyi
                               termékek legalább 8 belföldi vásáron
                               megjelennek.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                   76
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 6 db –
a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik


 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye             Szektor
      ▪ „Biztosítani kell a helyi termékek közös    ▪ „Az intézkedés hatására ismertebbek ▪ „Mezőgazdaság, erdő-, hal-
  10
       fellépését kiállításokon, vásárokon. Támogatni  lesznek a helyben előállított     , vadgazdálkodás”
       kell a termelők egyéni, illetve összefogással  agráripari termékek és növekszik az
       történő közös megjelenését.”           irántuk való kereslet. Az
                               akcióterületről származó helyi
                               termékek legalább 5 belföldi vásáron
                               megjelennek.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                   77
Tartalom
      ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
       összefoglalása

      ▪ Helyzetelemzés

      ▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési
       intézkedések, forrásallokáció

      ▪ Megoldási javaslatok

       – 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat

       – 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és
        településfejlesztési javaslat

       – Komplex stratégia megoldási javaslatai
                               78
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik


 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye               Fejlesztési téma
      ▪ „A vidéki térségek vonzerejének növelése    ▪ „A felújított homlokzatok       ▪ „Egyéb infrastruktúra”
  1
       érdekében a települések arculatát,        hozzájárulnak a rendezett
       közterületeit javítani kell. A leromlott     településkép kialakulásához. Az
       településképet a frekventáltan használt      intézkedések hatására a térségben
       területeken fel kell újítani. Ilyen útvonalak a  20 épület és közvetlen
       település központját alkotó vagy közvetlenül   környezetének felújítása valósul
       övező épületek és a helyi turisztikai       meg. Felújításra kerülnek a meglévő
       látványossághoz közvetlenül vezető útvonalak   piacok (legalább 1), kültéri közcélú
       mentén fekvő épületek. Fejleszteni kell a     feladatokat ellátó játszóterek
       védelem alatt nem álló közparkokat;        (legalább 1), köztemetők (legalább 3)
       pihenőhelyeket; sétautakat és az azt övező    kerülnek kialakításr,a felújításra.”
       környezetet. Támogatni kell a temető
       épületeinek és környezetének felújítását,
       valamint piacok létrehozását és fejlesztését.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                   79
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik


 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye               Fejlesztési téma
      ▪ „A vidéki térségek vonzerejének növelése    ▪ „A rendezett településkép hozzájárul ▪ „Egyéb infrastruktúra”
  2
       érdekében a települések arculatát,        a lakosok jóérzetéhez, a felújított
       közterületeit javítani kell. Az LHH        homlokzatok hatására nő a
       településekre különösen jellemző leromlott    települések turisztikai vonzereje. Az
       településképet a frekventáltan használt      intézkedések hatására a térségben
       területeken fel kell újítani. A régi épületek   10 épület és közvetlen
       megmentése a népi építészeti elemek,       környezetének felújítása valósul
       hangulatos települések elemeinek minél      meg. Felújtásra kerülnek a meglévő
       változatosabb megmentését és az egyediség     piacok (legalább 1), és kültéri
       kialakításának lehetőségét is jelentik.      közcélú feladatokat ellátó játszóterek
       Fejleszteni kell a védelem alatt nem álló     kerülnek kialakításra, felújításra
       közparkokat; pihenőhelyeket; sétautakat és az   (legalább 1), valamint felújításra
       azt övező környezetet. Támogatni kell a      kerülnek köztemetők (legalább 2
       temető épületeinek és környezetének        településen).”
       felújítását, valamint helyi piacok létrehozását
       és fejlesztését.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                  80
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik


 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye               Fejlesztési téma
      ▪ „Szükség van az épített és természeti     ▪ „A rehabilitációval megőrizzük az   ▪ „Kultúra”
  3
       kulturális örökség védelmére, értékkel bíró   épített örökségünket. Tetszetősebbé,
       épületek külső felújítására, az értékek     jellegzetessé, környezetbe
       bemutatása céljából az épület vagy épületrész  illeszkedővé válnak a védelem alatt
       belső felújítására, korszerűsítésére,      álló építmények. A felújított külső és
       zöldfelületek fejlesztésére, környezet      belső terek hozzájárulnak a
       rehabilitációjára. Biztosítani kell továbbá az  rendezett településkép
       építmények megközelíthetőségét gyalogút és    kialakulásához, és ezáltal a
       parkoló segítségével. A meglévő védett      turisztikai potenciál növekedéséhez
       természeti értékeket megfelelő módon be kell   is. Az intézkedés keretében terveink
       mutatni és meg kell őrizni. Új pihenőhelyeket  szerint megújul településenként
       szükséges létesíteni, illetve a meglévőket fel  legalább egy helyi vagy országos
       kell újítani. Környezeti tudatosság növelése   védettségű épület. A természeti és
       érdekében szükséges tanösvények, útvonalak    történelmi tájképet megőrizzük az
       kialakítása, tájékoztató táblák és kiadványok  utókornak. A helyi identitás és a
       elhelyezésére.”                 környezeti tudatosság erősödik, nő a
                               települések vonzereje.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                              81
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik


 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye               Fejlesztési téma
      ▪ „Szükség van az épített és termeszeti     ▪ „Sokszor egy LHH településen egy    ▪ „Kultúra”
  4
       kulturális örökség védelmére, értékkel bíró   ilyen felújított épület lehet a
       épületek külső felújítására, az értékek     legfontosabb turisztikai vonzerő.
       bemutatása céljából az épület vagy épületrész  Tetszetősebbé, jellegzetessé,
       belső felújítására, korszerűsítésére,      környezetbe illeszkedővé válnak a
       zöldfelületek fejlesztésére, környezet      védelem alatt álló építmények. A
       rehabilitációjára. Biztosítani kell továbbá az  felújított külső és belső terek
       építmény megközelíthetőségétek gyalogút és    hozzájárulnak a rendezett
       parkoló segítségével. A meglévő védett      településkép kialakulásához, és
       természeti értékeket megfelelő módon be kell   ezáltal a turisztikai potenciál
       mutatni és meg kell őrizni. Új pihenőhelyeket  növekedéséhez is. Az intézkedés
       szükséges létesíteni, illetve a meglévőket fel  keretében terveink szerint megújul
       kell újítani. Környezeti tudatosság növelése   településenként legalább egy helyi
       érdekében szükséges tanösvények, útvonalak    vagy országos védettségű épület. A
       kialakítása, tájékoztató táblák és kiadványok  természeti és történelmi tájképet
       elhelyezésére.”                 megőrizzük az utókornak. A helyi
                               identitás és a környezeti tudatosság
                               erősödik, nő a települések
                               vonzereje.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                               82
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik


 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye               Fejlesztési téma
      ▪ „Segítenünk kell a már működő civil       ▪ „Az intézkedés eredményeképpen    ▪ „Szabadidős
  5
       (esetlegesen a program hatására létrejövő)     javul a civil szervezetek        tevékenységekre és
       civil szervezetek eszközfejlesztését fő      eszközellátottsága, legalább 15 civil  sportolásra alkalmas
       feladatuk ellátása érdekében. Kiemelten kell    szervezet eszközeinek beszerzése    infrastruktúra”
       kezelni a közhasznú tevékenységet végző      valósul meg. Ezáltal a rendelkezésre
       non-profit szervezetek eszközellátottságának    álló forrásaikat teljes egészében
       biztosítását. A program keretében alapítási,    céljaik elérésére tudják fordítani.”
       fenntartási működési költségek nem
       támogatottak.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                  83
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik


 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye               Fejlesztési téma
      ▪ „Segítenünk kell a már működő civil       ▪ „Az intézkedés eredményeképpen    ▪ „Szabadidős
  6
       (esetlegesen a program hatására létrejövő)     javul a civil szervezetek        tevékenységekre és
       civil szervezetek eszközfejlesztését fő      eszközellátottsága, legalább 10 civil  sportolásra alkalmas
       feladatuk ellátása érdekében. Kiemelten kell    szervezet eszközeinek beszerzése    infrastruktúra”
       kezelni a közhasznú tevékenységet végző      valósul meg. Ezáltal a rendelkezésre
       non-profit szervezetek eszközellátottságának    álló forrásaikat teljes egészében
       biztosítását. A program keretében alapítási,    céljaik elérésére tudják fordítani.”
       fenntartási működési költségek nem
       támogatottak.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                  84
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik


 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye              Fejlesztési téma
      ▪ „A térségi jelentőségű rendezvények,      ▪ „A rendezvények lehetőséget     ▪ „Kultúra”
  7
       fesztiválok, falunapok támogatása a       teremtenek arra, hogy a településén
       vidékfejlesztési akciócsoport minden       élők megismerjék egymás kultúráját,
       településén. Vándor jellegű, azonos tematikájú  hagyományait, szokásait. A
       rendezvények szervezése. Elsősorban       rendezvények növelik a térségbe
       visszatérő és azonos időpontban szervezett    látogatók számát is. Megjelennek új,
       események támogatása. Önálló turisztikai     visszatérő rendezvények, azonos
       vonzerőként megjelenni képes           tematikájú vándorrendezvényeket
       hagyományőrző rendezvények, fesztiválok     szervez a térség és meglévő
       támogatása.”                   rendezvények is támogatásra
                               kerülnek. A cél, hogy ezeken a
                               rendezvényeken minél többen
                               vegyenek részt és segítségükkel a
                               rendezvényekre látogatók mérhető
                               száma 20 %-kal növekedjen. Az
                               intézkedés keretében legalább 10
                               rendezvény lebonyolítására kerül
                               sor.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                              85
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik


 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10

                               Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                 eredménye             Fejlesztési téma
      ▪ „A térségi jelentőségű rendezvények,     ▪ „A rendezvények lehetőséget     ▪ „Kultúra”
  8
       fesztiválok támogatása a vidékfejlesztési   teremtenek arra, hogy a településén
       közösség minden településén. Vándor jellegű,  élők megismerjék egymás kultúráját,
       azonos tematikájú rendezvények szervezése.   hagyományait, szokásait. A
       Elsősorban visszatérő és azonos időpontban   rendezvények növelik a térségbe
       szervezett események támogatása. Önálló    látogatók számát is. Megjelennek új,
       turisztikai vonzerőként megjelenni képes    visszatérő rendezvények, azonos
       hagyományőrző rendezvények, fesztiválok    tematikájú vándorrendezvényeket
       támogatása.”                  szervez a térség és meglévő
                              rendezvények is támogatásra
                              kerülnek. A cél, hogy ezeken a
                              rendezvényeken minél többen
                              vegyenek részt és segítségükkel a
                              rendezvényekre látogatók mérhető
                              száma 10 %-kal növekedjen. Az
                              intézkedés keretében legalább 7
                              rendezvény lebonyolítására kerül
                              sor.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                             86
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik


 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10

                                 Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                  eredménye                Fejlesztési téma
      ▪ „Támogatni kell az ilyen övezetek, területek    ▪ „Vállalkozások betelepítésével, illetve ▪ „Ipari parkok”
  9
       létrehozását, fejlesztését. Segíteni kell az     a meglévő vállalkozások
       önkormányzatokat abban, hogy az ipari         átköltözésével nő a térség
       területeket alakítsanak ki, illetve fejlesszenek.   foglalkoztatási szintje. A támogatások
       Ipari területek fejlesztése adja az intézkedés    által generálva legalább 1 új
       támogatható tevékenységeit.”             iparterület fejlesztési projekt indul el
                                  legalább tervezés-engedélyeztetés
                                  szintjén.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                  87
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik


 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10

                                 Megoldási javaslat várható
      Megoldási javaslat                  eredménye                  Fejlesztési téma
      ▪ „Támogatni kell az ilyen övezetek, területek    ▪ „Amennyiben sikerül megfelelő       ▪ „Ipari parkok”
  10
       létrehozását, fejlesztését. Segíteni kell az     infrastrukturális ellátottságot
       önkormányzatokat abban, hogy az ipari         biztosítani a helyi és jövőben
       területeket alakítsanak ki, illetve fejlesszenek.   betelepülő vállalkozások számára,
       Ipari területek fejlesztése adja az intézkedés    nőhet a foglalkoztatás, nőhet a
       támogatható tevékenységeit.”             gazdasági aktivitás. A támogatások
                                  által generálva legalább egy új
                                  iparterület fejlesztési projekt indul el
                                  legalább tervezés-engedélyeztetés
                                  szintjén.”
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                   88
Tartalom
      ▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
       összefoglalása

      ▪ Helyzetelemzés

      ▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési
       intézkedések, forrásallokáció

      ▪ Megoldási javaslatok

       – 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat

       – 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és
        településfejlesztési javaslat

       – Komplex stratégia megoldási javaslatai
                               89
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 1/35 Kód: DA-79-SzF-A-08 Sorszám: 4766
Prioritás: Falumegújítás és -fejlesztés
Intézkedés: Falumegújítás és -fejlesztés
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra

 Helyzet/    ▪  A térség települései az elmúlt évtizedben sokat tettek a rendezett település központ kialakítására. Ennek során több település legfontosabb
 adottság      középülete megújult. A magán és nem közintézményi épületek, temetők , piacok azonban továbbra is romló állapotban vannak. A nagy
          területen fekvő közparkok, zöldfelületek, játszóterek kihasználtsága jelenleg minimális, gondozottságuk igen eltérő.


        ▪  Bár történt előrelépés a központok felújításában, a központhoz vezető utak mentén számos romos épület található, ami kioltja a rendbe
 Probléma/
          tartott központ által sugallt jó érzetet. A leromlott közterületek a helyben élők nagyon kis hányada számára képvisel értéket.
 lehetőség


        ▪  A vidéki térségek vonzerejének növelése érdekében a települések arculatát, közterületeit javítani kell. A leromlott településképet a
 Megoldási
          frekventáltan használt területeken fel kell újítani. Ilyen útvonalak a település központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek és a helyi
 javaslat
          turisztikai látványossághoz közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épületek. Fejleszteni kell a védelem alatt nem álló közparkokat;
          pihenőhelyeket; sétautakat és az azt övező környezetet. Támogatni kell a temető épületeinek és környezetének felújítását, valamint piacok
          létrehozását és fejlesztését.        ▪  A felújított homlokzatok hozzájárulnak a rendezett településkép kialakulásához. Az intézkedések hatására a térségben 20 épület és
 Várható
          közvetlen környezetének felújítása valósul meg. Felújításra kerülnek a meglévő piacok (legalább 1), kültéri közcélú feladatokat ellátó
 eredmény
          játszóterek (legalább 1), köztemetők (legalább 3) kerülnek kialakításr,a felújításra. Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                     90
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 1/35 Kód: DA-79-SzF-A-08 Sorszám: 4766
         ▪  ÚMVP, de nem LEADER
  Jogcímcs.

         ▪  Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Apostag, Dunaegyháza, Dunapataj, Dusnok, Hajós, Harta, Homokmégy, Izsák, Jakabszállás, Kunszentmiklós, Solt, Szabadszállás,
  Megoldási
           Szakmár, Tass
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        1318782 EUR  ▪  Vállalkozások           0%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    1318782 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   200000 EUR  ▪  Önkormányzatok          100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      0 EUR  ▪  Egyházak             100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            10 db  ▪  Természetes személyek       0%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                91
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 2/35 Kód: DA-79-SzF-A-09 Sorszám: 5196
Prioritás: Falumegújítás és -fejlesztés
Intézkedés: Falumegújítás és -fejlesztés
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra

 Helyzet/    ▪  Az LHH települések esetében nem jellemző, hogy az egységes falukép kialakítása végett sok felújítási munka történt volna. A felújításokat
 adottság      a szükség, és nem a megjelenés vagy a turisztika határozta meg.        ▪  Az önkormányzatok és a lakosok költségvetésébe nem férnek bele ezek a felújítások, ezáltal nem alakul ki egységes falukép, a turisztikai
 Probléma/
          vonzerő nem nő.
 lehetőség


        ▪  A vidéki térségek vonzerejének növelése érdekében a települések arculatát, közterületeit javítani kell. Az LHH településekre különösen
 Megoldási
          jellemző leromlott településképet a frekventáltan használt területeken fel kell újítani. A régi épületek megmentése a népi építészeti elemek,
 javaslat
          hangulatos települések elemeinek minél változatosabb megmentését és az egyediség kialakításának lehetőségét is jelentik. Fejleszteni kell
          a védelem alatt nem álló közparkokat; pihenőhelyeket; sétautakat és az azt övező környezetet. Támogatni kell a temető épületeinek és
          környezetének felújítását, valamint helyi piacok létrehozását és fejlesztését.        ▪  A rendezett településkép hozzájárul a lakosok jóérzetéhez, a felújított homlokzatok hatására nő a települések turisztikai vonzereje. Az
 Várható
          intézkedések hatására a térségben 10 épület és közvetlen környezetének felújítása valósul meg. Felújtásra kerülnek a meglévő piacok
 eredmény
          (legalább 1), és kültéri közcélú feladatokat ellátó játszóterek kerülnek kialakításra, felújításra (legalább 1), valamint felújításra kerülnek
          köztemetők (legalább 2 településen).


 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                     92
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 2/35 Kód: DA-79-SzF-A-09 Sorszám: 5196
         ▪  ÚMVP, de nem LEADER
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Bócsa, Dunatetétlen, Fajsz, Fülöpszállás, Kunadacs, Kunpeszér, Orgovány, Öregcsertő, Szalkszentmárton, Újsolt, Újtelek
  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                    Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         509615 EUR   ▪  Vállalkozások       0%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     509615 EUR   ▪  Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   200000 EUR   ▪  Önkormányzatok      100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      0 EUR   ▪  Egyházak         100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                              5 db  ▪  Természetes személyek   0%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                             93
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 3/35 Kód: DA-79-SzF-B-03 Sorszám: 5685
Prioritás: Falumegújítás és -fejlesztés
Intézkedés: Védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi épületek külső fe...
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra

 Helyzet/    ▪  A térség városaiban támogatások segítségével az elmúlt évtizedben az összes település központ bizonyos fokig megújult. Ennek során
 adottság      több település legfontosabb középülete megújult. A központban található nem középületeket pedig általában olyanok vásárolják meg
          (tehetős polgárok, szolgáltató cégek), akik adnak az épület külső megjelenésére is.


        ▪  A felújított épületek állaga a városokban jobban romlik, mint a falusias környezetben. A megújítási munkák sokszor elmaradnak. A
 Probléma/
          központba vezető főútvonalakon pedig még mindig számos romos épület található, ami kioltja a rendbe tartott központ által sugallt jóérzetet.
 lehetőség


        ▪  A vidéki térségek vonzerejének növelése érdekében a települések arculatát javítani kell. A leromlott településképet a frekventáltan használt
 Megoldási
          területeken fel kell újítani. Ilyen útvonalak a település központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek és a helyi turisztikai
 javaslat
          látványossághoz közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épületek.
        ▪  A felújított homlokzatok hozzájárulnak a rendezett településkép kialakulásához. A felújításoknak összhangban lesznek a városképpel, illetve
 Várható
          a turisztikai célpontokkal. A fejlesztés hatására legalább 3 épület megújul kívülről városonként (összesen 15 épület).
 eredmény
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  DAOP - 5. prioritás - Térségfejlesztési akciók

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                    94
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 3/35 Kód: DA-79-SzF-B-03 Sorszám: 5685
         ▪  Nem ÚMVP
  Jogcímcs.

         ▪  Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Dunavecse, Izsák, Kunszentmiklós, Solt, Szabadszállás
  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         200000 EUR  ▪  Vállalkozások      0%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     200000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek  0%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      0 EUR  ▪  Önkormányzatok      0%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      0 EUR  ▪  Egyházak         0%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            0 db  ▪  Természetes személyek  0%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                          95
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 4/35 Kód: DA-79-SzF-B-04 Sorszám: 5686
Prioritás: Falumegújítás és -fejlesztés
Intézkedés: A település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastrukturális fejlesztések b...
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra

 Helyzet/    ▪  A térség városai megőrizték hangulatos, vidékies városképüket. Nagy területen vannak közparkok, nagy kiterjedésű zöldfelületek,
 adottság      sportolásra alkalmas területek és vízfelületek a települések belterületén. Kihasználtságuk jelenleg minimális, gondozottságuk igen eltérő.
          Betöltött funkciójuk igen szűk körű.


        ▪  A városokban is rendelkezésre állnak zöldterületeket, azonban a városi lakosok nem használják ezeket. Ennek oka, hogy a zöldfelületek
 Probléma/
          állapota nagyrészt leromlott, továbbá nem szolgáltatnak elég kikapcsolódási lehetőséget. A lakosok nem fordítanak kellő időt
 lehetőség
          kikapcsolódásra, sportolásra, ami a szabadtéri közösségi találkozóhelyek hiányának is betudható. A parkok, sétányok nem biztosítják
          eredeti funkciójukat.
        ▪  Fejleszteni kell a védelem alatt nem álló közparkok; pihenőhelyek; sétautak és az azt övező környezetet. A városokban kiemelten kell
 Megoldási
          biztosítani a zöldfelületek rekreációs funkcióját. Kisebb beruházásokkal (füvesítés, faültetés, árokkotrás, parkosítás stb.) a szűkebb
 javaslat
          lakókörnyezet szebbé válik, ezáltal a városba érkező vendégek is szívesebben járnak vissza.
        ▪  A fejlesztéseknek hála az emberek szívesen használják a parkokat nemcsak közlekedésre, hanem találkozók lebonyolítására,
 Várható
          sporttevékenységekre, pihenésre, kikapcsolódásra. A helyi lakosokon túl a rendezett környezet befolyással van a térség turisztikai
 eredmény
          potenciáljára. Az intézkedés hatására nő nagy területen megújulnak a városi zöldterületek (20.000 m2), kialakítanak több új közparkot
          (+5000 m2 új zöldterület).


 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  DAOP - 5. prioritás - Térségfejlesztési akciók

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                   96
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 4/35 Kód: DA-79-SzF-B-04 Sorszám: 5686
         ▪  Nem ÚMVP
  Jogcímcs.

         ▪  Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Dunavecse, Izsák, Kunszentmiklós, Solt, Szabadszállás
  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         100000 EUR  ▪  Vállalkozások      0%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     100000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek  0%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      0 EUR  ▪  Önkormányzatok      0%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      0 EUR  ▪  Egyházak         0%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            0 db  ▪  Természetes személyek  0%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                          97
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 5/35 Kód: DA-79-SzF-A-06 Sorszám: 5224
Prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése
Intézkedés: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

 Helyzet/    ▪  A térség települései az elmúlt évtizedben sokat tettek a rendezett településkép kialakítására. A védelem alatt álló épületekre azonban
 adottság      kiemelt figyelmet kell fordítani. A település központokban legjellemzőbben régi parasztházak, közigazgatási funkcióval ellátott kastélyok és
          templomok állnak helyi, illetve országos védelem alatt. A térség változatos környezeti tájképpel rendelkezik.


        ▪  Bár történt előrelépés a védelem alatt álló épületek felújításában, ezek leginkább az állagmegóvásra törekedtek. Pályázatokban sikerült
 Probléma/
          néhány templomot, régi parasztházat felújítani, de a szigorú uniós lehatárolási szabályok miatt átfogó módon nem lehetett a védett
 lehetőség
          épületekre komplexen pályázni. A védett tájkép megőrzése sokszor játszott alárendelt szerepet az elmúlt évek során, igaz számos
          tanösvényt jelöltek ki az utóbbi években,azonban elérhetőségük korlátozott.
        ▪  Szükség van az épített és természeti kulturális örökség védelmére, értékkel bíró épületek külső felújítására, az értékek bemutatása céljából
 Megoldási
          az épület vagy épületrész belső felújítására, korszerűsítésére, zöldfelületek fejlesztésére, környezet rehabilitációjára. Biztosítani kell
 javaslat
          továbbá az építmények megközelíthetőségét gyalogút és parkoló segítségével. A meglévő védett természeti értékeket megfelelő módon be
          kell mutatni és meg kell őrizni. Új pihenőhelyeket szükséges létesíteni, illetve a meglévőket fel kell újítani. Környezeti tudatosság növelése
          érdekében szükséges tanösvények, útvonalak kialakítása, tájékoztató táblák és kiadványok elhelyezésére.        ▪  A rehabilitációval megőrizzük az épített örökségünket. Tetszetősebbé, jellegzetessé, környezetbe illeszkedővé válnak a védelem alatt álló
 Várható
          építmények. A felújított külső és belső terek hozzájárulnak a rendezett településkép kialakulásához, és ezáltal a turisztikai potenciál
 eredmény
          növekedéséhez is. Az intézkedés keretében terveink szerint megújul településenként legalább egy helyi vagy országos védettségű épület.
          A természeti és történelmi tájképet megőrizzük az utókornak. A helyi identitás és a környezeti tudatosság erősödik, nő a települések
          vonzereje.

 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                     98
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 5/35 Kód: DA-79-SzF-A-06 Sorszám: 5224
         ▪  ÚMVP, de nem LEADER
  Jogcímcs.

         ▪  Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Apostag, Dunaegyháza, Dunapataj, Dusnok, Hajós, Harta, Homokmégy, Izsák, Jakabszállás, Kunszentmiklós, Solt, Szabadszállás,
  Megoldási
           Szakmár, Tass
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        1011520 EUR  ▪  Vállalkozások           0%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    1011520 EUR  ▪  Non-profit szervezetek      100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   200000 EUR  ▪  Önkormányzatok          100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      0 EUR  ▪  Egyházak             100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            10 db  ▪  Természetes személyek       0%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                99
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 6/35 Kód: DA-79-SzF-A-07 Sorszám: 5225
Prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése
Intézkedés: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

 Helyzet/    ▪  Kevés védelem alatt álló épület található az LHH településeken, azok is rossz állapotban vannak. A védelem alatt álló épületekre azonban
 adottság      kiemelt figyelmet kell fordítani. A település központokban legjellemzőbben régi parasztházak, közigazgatási funkcióval ellátott kastélyok és
          templomok állnak helyi illetve országos védelem alatt. A térség változatos környezeti tájképpel rendelkezik.


        ▪  Nem történt igazi előrelépés a védelem alatt álló épületek felújításában. Pályázatokban sikerült néhány templomot, régi parasztházat
 Probléma/
          felújítani, de a szigorú uniós lehatárolási szabályok miatt átfogó módon nem lehetett a védett épületekre komplexen pályázni. A védett
 lehetőség
          tájkép megőrzése sokszor játszott alárendelt szerepet az elmúlt évek során, igaz számos tanösvényt jelöltek ki az utóbbi években,azonban
          elérhetőségük korlátozott.
        ▪  Szükség van az épített és termeszeti kulturális örökség védelmére, értékkel bíró épületek külső felújítására, az értékek bemutatása céljából
 Megoldási
          az épület vagy épületrész belső felújítására, korszerűsítésére, zöldfelületek fejlesztésére, környezet rehabilitációjára. Biztosítani kell
 javaslat
          továbbá az építmény megközelíthetőségétek gyalogút és parkoló segítségével. A meglévő védett természeti értékeket megfelelő módon be
          kell mutatni és meg kell őrizni. Új pihenőhelyeket szükséges létesíteni, illetve a meglévőket fel kell újítani. Környezeti tudatosság növelése
          érdekében szükséges tanösvények, útvonalak kialakítása, tájékoztató táblák és kiadványok elhelyezésére.        ▪  Sokszor egy LHH településen egy ilyen felújított épület lehet a legfontosabb turisztikai vonzerő. Tetszetősebbé, jellegzetessé, környezetbe
 Várható
          illeszkedővé válnak a védelem alatt álló építmények. A felújított külső és belső terek hozzájárulnak a rendezett településkép kialakulásához,
 eredmény
          és ezáltal a turisztikai potenciál növekedéséhez is. Az intézkedés keretében terveink szerint megújul településenként legalább egy helyi
          vagy országos védettségű épület. A természeti és történelmi tájképet megőrizzük az utókornak. A helyi identitás és a környezeti tudatosság
          erősödik, nő a települések vonzereje.

 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                    100
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 6/35 Kód: DA-79-SzF-A-07 Sorszám: 5225
         ▪  ÚMVP, de nem LEADER
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Bócsa, Dunatetétlen, Fajsz, Fülöpszállás, Kunadacs, Kunpeszér, Orgovány, Öregcsertő, Szalkszentmárton, Újsolt, Újtelek
  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                    Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         444208 EUR   ▪  Vállalkozások       0%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     444208 EUR   ▪  Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   200000 EUR   ▪  Önkormányzatok      100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      0 EUR   ▪  Egyházak         100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                              5 db  ▪  Természetes személyek   0%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                             101
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 7/35 Kód: DA-79-SzF-B-02 Sorszám: 5687
Prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése
Intézkedés: Helyi / országos védelem alatt álló építmények megőrzése, fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

 Helyzet/    ▪  A városok számos régi épített emléket őriznek, melynek megőrzése a térség és az ország érdeke is. Ezek az emlékek szépségükkel és
 adottság      jelentőségükkel is hozzájárulnak a közös múlt megbecsüléséhez, a közösség építéséhez.        ▪  Bár történt előrelépés a védelem alatt álló épületek felújításában, ezek leginkább az állagmegóvásra törekedtek. A védett épületek
 Probléma/
          látogathatósága korlátozott.
 lehetőség


        ▪  A kivételek figyelembe vételével (vár, kastély, NATURA 2000, közigazgatási épületek belső terei stb.) szükség van a védett, értékkel bíró
 Megoldási
          épületek felújítására, az értékek bemutatása céljából az épület vagy épületrész belső felújítására, korszerűsítésére. Biztosítani kell továbbá
 javaslat
          az építmény megközelíthetőségét gyalogút és parkoló segítségével.
        ▪  A rehabilitációval megőrizzük az épített örökségünket. Tetszetősebbé, jellegzetessé, környezetbe illeszkedővé válnak a védelem alatt álló
 Várható
          építmények. Az intézkedés keretében terveink szerint megújul városonként legalább két helyi vagy országos védettségű épület (10 db
 eredmény
          épület teljes külső felújítása). Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  DAOP - 5. prioritás - Térségfejlesztési akciók

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                   102
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 7/35 Kód: DA-79-SzF-B-02 Sorszám: 5687
         ▪  Nem ÚMVP
  Jogcímcs.

         ▪  Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Dunavecse, Izsák, Kunszentmiklós, Solt, Szabadszállás
  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         200000 EUR  ▪  Vállalkozások      0%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     200000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek  0%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      0 EUR  ▪  Önkormányzatok      0%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      0 EUR  ▪  Egyházak         0%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            0 db  ▪  Természetes személyek  0%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                          103
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 8/35 Kód: DA-79-SzF-1-03 Sorszám: 5232
Prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése
Intézkedés: Helyi kulturális,muzeális értékek megőrzése,kiállító helyek fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

 Helyzet/    ▪  Az akcióterület településeinek jelentős részén fellelhetőek helytörténeti értékkel bíró dokumentumok, néprajzi értékkel bíró, egykori paraszti
 adottság      világot idéző korabeli használati tárgyak, dísztárgyak, hagyományos mesterségek szerszámai, eszközei, melyeket a helytörténeti
          múzeumok, faluházak szűkös kiállítóhelyei őrzik. A meglévő múzeumok raktárában számos eddig nem katalogizált, nem felfedezett érték
          van, ami felújításra, restaurációra vár.

        ▪  Ezen dokumentumokat, eszközöket, emlékeket a pusztulás veszélye fenyegeti. E tárgyak és dokumentumok szakszerű állagmegóvást
 Probléma/
          követően, rendszerezve kiállítások törzsanyagát képezhetik. A múzeumok meglévő kincseinek állaga a raktárakban folyamatosan romlik. A
 lehetőség
          meglévő és az újonnan vásárolt/beszerzett múzeumi anyagok rendszerezéséhez hiányoznak a megfelelő eszközök és kiállítóhelyek.

        ▪  Helytörténeti értékkel bíró dokumentumok, néprajzi értékkel bíró, egykori paraszti világot idéző korabeli használati tárgyak, dísztárgyak
 Megoldási
          továbbá hagyományos mesterségek szerszámainak szakszerű állagmegóvása és rendszerezése; a múzeumi raktárak állagmegóvását
 javaslat
          segítő eszközök, valamint kiállítási eszközök beszerzése; múzeumi raktárak és kiállítóhelyek felújítása.
        ▪  A kiállítások létrehozásával jobban megismerhetővé válik a térség múltja, erősödik a közösségi identitás. Legalább egy múzeum és egy
 Várható
          kiállítóhely raktárjának, bemutató terének fejlesztése valósul meg.
 eredmény        ▪  Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                   104
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 8/35 Kód: DA-79-SzF-1-03 Sorszám: 5232
         ▪  LEADER - Közhasznú fejlesztés
  Jogcímcs.

         ▪  Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Apostag, Dunaegyháza, Dunapataj, Dunavecse, Dusnok, Hajós, Harta, Homokmégy, Izsák, Jakabszállás, Kunszentmiklós, Solt,
  Megoldási
           Szabadszállás, Szakmár, Tass
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         40000 EUR  ▪  Vállalkozások         0%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     40000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek    100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                    30000 EUR  ▪  Önkormányzatok        100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1000 EUR  ▪  Egyházak           100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            1 db  ▪  Természetes személyek     0%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                              105
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 9/35 Kód: DA-79-SzF-1-01 Sorszám: 5230
Prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése
Intézkedés: Helyi kulturális,muzeális értékek megőrzése,kiállító helyek fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

 Helyzet/    ▪  Az Akciócsoport településein számos művészeti érték van: beltéri szobrok, órák, installációk, emlékművek, templomi orgona, festmények,
 adottság      freskók, bútorzat stb.        ▪  Ezen értékek állapota sokszor elhanyagolt vagy legalább is az idő múlásával elöregedett, felújításuk sok esetben halaszthatatlan.
 Probléma/
 lehetőség


        ▪  Relatív kis befektetéssel megújíthatóak ezek az értékek. A felújítások után a muzeális, művészeti értékek újra régi fényükben csillognak azt
 Megoldási
          bárki megcsodálhatja. A művészeti értékkel bíró felújított emlékek felkerülnek a térség látnivalói közé.
 javaslat
        ▪  A múzeumi és közterületi alkotások nem megfelelő állapotban lévő értékes darabjainak állagmegóvása, felújítása a kiállíthatóság
 Várható
          érdekében megfelelő eredménye lenne a programnak. A tervek szerint összesen 2 alkotás megújítására kerülne sor.
 eredmény        ▪  Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                  106
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 9/35 Kód: DA-79-SzF-1-01 Sorszám: 5230
         ▪  LEADER - Közhasznú fejlesztés
  Jogcímcs.

         ▪  Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Apostag, Dunaegyháza, Dunapataj, Dunavecse, Dusnok, Hajós, Harta, Homokmégy, Izsák, Jakabszállás, Kunszentmiklós, Solt,
  Megoldási
           Szabadszállás, Szakmár, Tass
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         40000 EUR  ▪  Vállalkozások         0%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     40000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek    100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                    20000 EUR  ▪  Önkormányzatok        100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1000 EUR  ▪  Egyházak           100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            2 db  ▪  Természetes személyek     0%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                              107
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 10/35 Kód: DA-79-SzF-1-02 Sorszám: 5231
Prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése
Intézkedés: Helyi kulturális,muzeális értékek megőrzése,kiállító helyek fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

 Helyzet/    ▪  Az Akciócsoport településein számos művészeti érték van: beltéri szobrok, órák, installációk, emlékművek, templomi orgona, festmények,
 adottság      freskók, bútorzat stb.        ▪  Ezen értékek állapota sokszor elhanyagolt vagy legalább is az idő múlásával elöregedett, felújításuk sok esetben halaszthatatlan.
 Probléma/
 lehetőség


        ▪  Relatív kis befektetéssel megújíthatóak ezek az értékek. A felújítások után a muzeális, művészeti értékek újra régi fényükben csillognak azt
 Megoldási
          bárki megcsodálhatja. A művészeti értékkel bíró felújított emlékek felkerülnek a térség látnivalói közé.
 javaslat
        ▪  A múzeumi és közterületi alkotások nem megfelelő állapotban lévő értékes darabjainak állagmegóvása, felújítása a kiállíthatósága
 Várható
          érdekében megfelelő eredménye lenne a programnak. A tervek szerint összesen 2 alkotás megújítására kerülne sor.
 eredmény        ▪  Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                  108
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 10/35 Kód: DA-79-SzF-1-02 Sorszám: 5231
         ▪  LEADER - Közhasznú fejlesztés
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Bócsa, Dunatetétlen, Fajsz, Fülöpszállás, Kunadacs, Kunpeszér, Orgovány, Öregcsertő, Szalkszentmárton, Újsolt, Újtelek
  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                    Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         31500 EUR   ▪  Vállalkozások       0%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     31500 EUR   ▪  Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                    15000 EUR   ▪  Önkormányzatok      100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                     1000 EUR   ▪  Egyházak         100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                              2 db  ▪  Természetes személyek   0%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                             109
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 11/35 Kód: DA-79-SzF-1-04 Sorszám: 5233
Prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése
Intézkedés: Helyi kulturális,muzeális értékek megőrzése,kiállító helyek fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

 Helyzet/    ▪  Az akcióterület településeinek jelentős részén fellelhetőek helytörténeti értékkel bíró dokumentumok, néprajzi értékkel bíró, egykori paraszti
 adottság      világot idéző korabeli használati tárgyak, dísztárgyak, hagyományos mesterségek szerszámai, eszközei, melyeket a helytörténeti
          múzeumok, faluházak szűkös kiállítóhelyei őrzik. A meglévő múzeumok raktárában számos eddig nem katalogizált, nem felfedezett érték
          van, ami felújításra, restaurációra vár.

        ▪  Ezen dokumentumokat, eszközöket, emlékeket a pusztulás veszélye fenyegeti. E tárgyak és dokumentumok szakszerű állagmegóvást
 Probléma/
          követően, rendszerezve kiállítások törzsanyagát képezhetik. A múzeumok meglévő kincseinek állaga a raktárakban folyamatosan romlik. A
 lehetőség
          meglévő és az újonnan vásárolt/beszerzett múzeumi anyagok rendszerezéséhez hiányoznak a megfelelő eszközök és kiállítóhelyek.

        ▪  Helytörténeti értékkel bíró dokumentumok, néprajzi értékkel bíró, egykori paraszti világot idéző korabeli használati tárgyak, dísztárgyak
 Megoldási
          továbbá hagyományos mesterségek szerszámainak szakszerű állagmegóvása és rendszerezése; a múzeumi raktárak állagmegóvását
 javaslat
          segítő eszközök, valamint kiállítási eszközök beszerzése; múzeumi raktárak és kiállítóhelyek felújítása.
        ▪  A kiállítások létrehozásával jobban megismerhetővé válik a térség múltja, erősödik a közösségi identitás. Legalább egy múzeum és egy
 Várható
          kiállítóhely raktárjának, bemutató terének fejlesztése valósul meg.
 eredmény        ▪  Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                   110
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 11/35 Kód: DA-79-SzF-1-04 Sorszám: 5233
         ▪  LEADER - Közhasznú fejlesztés
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Bócsa, Dunatetétlen, Fajsz, Fülöpszállás, Kunadacs, Kunpeszér, Orgovány, Öregcsertő, Szalkszentmárton, Újsolt, Újtelek
  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                    Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         31500 EUR   ▪  Vállalkozások       0%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     31500 EUR   ▪  Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                    25000 EUR   ▪  Önkormányzatok      100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                     1000 EUR   ▪  Egyházak         100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                              1 db  ▪  Természetes személyek   0%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                             111
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 12/35 Kód: DA-79-GF-A-02 Sorszám: 4966
Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése
Intézkedés: Mikrovállalkozások fejlesztésének támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

 Helyzet/    ▪  Az ezer lakosra jutó vállalkozások száma (44,96) jelentősen elmarad az országos átlagtól. A térségben a vállalkozások többsége kis- és
 adottság      mikrovállalkozás.        ▪  A foglalkoztatási szint emelkedését nem tudják a mikrovállalkozások kellőképpen szolgálni, továbbá a már létező mikro és kisvállalkozások
 Probléma/
          méretükből kifolyóan méretgazdaságossági problémákkal küzdenek.
 lehetőség


        ▪  A térségben tapasztalható vállalkozási szellem és az olcsó munkaerő rendelkezésre állása segítheti az új és sikeres mikro- és
 Megoldási
          kisvállalkozások létrehozását, meglévők fenntartását. Támogatni kell új mikrovállalkozások létrehozását, illetve működő mikrovállalkozások
 javaslat
          beruházásaiat, műszaki-technológiai fejlesztéseit. Támogatni kell a gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó eszközök
          beszerzését, épületfelújítást, és -korszerűsítést, kisléptékű infrastruktúra-fejlesztést, minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer
          bevezetését.        ▪  A vidéki területek vállalkozásainak fejlesztésén keresztül az intézkedés hozzájárul a koncepció kiemelt vidékfejlesztési céljának, a
 Várható
          munkahelyteremtés megvalósításához (1 új állandó munkahely támogatott vállalkozásonként). Az intézkedés eredményeképp mérséklődik
 eredmény
          a vidéki területekről munkavállalási céllal történő elvándorlás (10 %-kal csökken az elvándorlási ráta). Több vállalkozás megújítja
          eszközparkját, épületeit (30 támogatott vállalkozás). Az élénkülő gazdaság további vállalkozások létrejövetelét indukálhatja.


 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                  112
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 12/35 Kód: DA-79-GF-A-02 Sorszám: 4966
         ▪  ÚMVP, de nem LEADER
  Jogcímcs.

         ▪  Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Apostag, Dunaegyháza, Dunapataj, Dunavecse, Dusnok, Hajós, Harta, Homokmégy, Izsák, Jakabszállás, Kunszentmiklós, Solt,
  Megoldási
           Szabadszállás, Szakmár, Tass
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        1900000 EUR  ▪  Vállalkozások         60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                    1146630 EUR  ▪  Non-profit szervezetek    0%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   200000 EUR  ▪  Önkormányzatok        0%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1200 EUR  ▪  Egyházak           0%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            30 db  ▪  Természetes személyek     60%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                             113
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 13/35 Kód: DA-79-GF-A-03 Sorszám: 5133
Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése
Intézkedés: Mikrovállalkozások fejlesztésének támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

 Helyzet/    ▪  Az ezer lakosra jutó vállalkozások száma jelentősen elmarad az országos átlagtól. A térségben a vállalkozások többsége kis- és
 adottság      mikrovállalkozás, néhány fő foglalkoztatottal. Különösen igaz ez az LHH településekre. A térségben a vállalkozások többsége
          mikrovállalkozás, melynek létrehozását a kényszer szülte.


        ▪  A foglalkoztatási szint emelkedését nem tudják a mikrovállalkozások kellőképpen szolgálni, továbbá a már létező mikro és kisvállalkozások
 Probléma/
          méretükből kifolyóan méretgazdaságossági problémákkal küzdenek. A mikrovállakozások túlélési esélyei támogatás nélkül nagyon rosszak.
 lehetőség
          Eleve hátrányból indulnak a térség fejlettebb településeinek vállalkozásaival szemben.

        ▪  Az LHH területeken különösképpen fontos, hogy új és sikeres mikrovállalkozások jöjjenek létre. A szolgáltatásokhoz való hozzáférés
 Megoldási
          nehézségei és a helyi kereslet hiánya indokolja, hogy kiemelten támogassuk az LHH területek mikrovállalkozásainak fejlesztését. Az olcsó
 javaslat
          munkaerő, a vállalkozási kedv segítheti az LHH területeken az új és sikeres mikro- és kisvállalkozások létrehozását, meglévők fenntartását.
          Támogatni kell új mikrovállalkozások létrehozását, illetve működő mikrovállalkozások beruházásaiat, műszaki-technológiai fejlesztéseit.
          Támogatni kell a gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzését, épületfelújítást, és -korszerüsítést, kisléptékű
          infrastruktúra-fejlesztést, minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer bevezetését.

        ▪  A vidéki területek vállalkozásainak fejlesztésén keresztül az intézkedés hozzájárul a koncepció kiemelt vidékfejlesztési céljának, a
 Várható
          munkahelyteremtés megvalósításához (1 új állandó munkahely támogatott vállalkozásonként). Az intézkedés eredményeképp mérséklődik
 eredmény
          a vidéki területekről munkavállalási céllal történő elvándorlás (10 %-kal csökken az elvándorlási ráta), nő az életszínvonal, eddig hiányzó
          szolgáltatások jelenhetnek meg a térségben. Több vállalkozás megújítja eszközparkját, épületeit (15 támogatott vállalkozás).


 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                    114
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 13/35 Kód: DA-79-GF-A-03 Sorszám: 5133
         ▪  ÚMVP, de nem LEADER
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Bócsa, Dunatetétlen, Fajsz, Fülöpszállás, Kunadacs, Kunpeszér, Orgovány, Öregcsertő, Szalkszentmárton, Újsolt, Újtelek
  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                    Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         720000 EUR   ▪  Vállalkozások       65%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     470401 EUR   ▪  Non-profit szervezetek  0%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   200000 EUR   ▪  Önkormányzatok      0%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1200 EUR   ▪  Egyházak         0%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             15 db  ▪  Természetes személyek   65%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                             115
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 14/35 Kód: DA-79-GF-A-01 Sorszám: 5155
Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése
Intézkedés: Tevékenység váltás, diverzifikálás támogatása – piacképes mikro és kisvállalkozások (főleg...
Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

 Helyzet/    ▪  A fokozódó mezőgazdasági gépesítési hullám miatt a munkahelyek száma a mezőgazdaságon belül csökken. A problémát a nagyarányú
 adottság      munkanélküliség (településenként átlagosan 9,2 %) és az alacsony bérek (75.000,- Ft alatti havi jövedelemből élők aránya a lakosság több,
          mint 50 %-át teszi ki) is súlyosbítják.


        ▪  A mezőgazdaságból élő háztartások és a kisebb mezőgazdasági cégek gyakran nem tudják továbbfoglalkoztatni alkalmazottjaikat, illetve a
 Probléma/
          túl magas és emelkedő fajlagos költségek következtében (takarmány ár 50 %-os, üzemanyag ár 25 %-os emelkedése) a mezőgazdasági
 lehetőség
          tevékenységből származó jövedelem túl alacsony. Ez előbb-utóbb az ilyen cégek, vállalkozások megszűnéséhez vezet.

        ▪  Ösztönözni kell a mezőgazdaságból származó jövedelemmel rendelkező háztartások egyéb termelő és szolgáltató tevékenységeit. Ez a
 Megoldási
          meglévő kézműves hagyományokra, az on-farm jellegű turisztikai tevékenységre alapozva hajtható végre.
 javaslat
        ▪  Az intézkedés eredményeképp javul a mezőgazdaságból élő lakosság kereső képessége, valamint olyan agrárágazaton kívüli munkahelyek
 Várható
          jönnek létre illetve maradnak meg, amely hozzájárul az elvándorlás visszaszorításához és a vidéki életkörülmények javításához.
 eredmény
          Eredményként a foglalkoztatottsági szint megtartása mellett legalább 6 új munkahely létrejöttére számítunk. Több mezőgazdasági
          vállalkozás alakul át (5 db kézművességgel foglalkozó vállalkozás), illetve öt mezőgazdasági termelő kezd foglalkozni on-farm jellegű
          turisztikai tevékenységgel.

 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 311 A nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                 116
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 14/35 Kód: DA-79-GF-A-01 Sorszám: 5155
         ▪  ÚMVP, de nem LEADER
  Jogcímcs.

         ▪  Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Apostag, Dunaegyháza, Dunapataj, Dunavecse, Dusnok, Hajós, Harta, Homokmégy, Izsák, Jakabszállás, Kunszentmiklós, Solt,
  Megoldási
           Szabadszállás, Szakmár, Tass
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         87500 EUR  ▪  Vállalkozások         0%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     35000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek    0%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      0 EUR  ▪  Önkormányzatok        0%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      0 EUR  ▪  Egyházak           0%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            0 db  ▪  Természetes személyek     0%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                             117
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 15/35 Kód: DA-79-GF-A-04 Sorszám: 5169
Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése
Intézkedés: Helyi turizmus ágazat fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

 Helyzet/    ▪  A területen a falusi turizmus fejlődőben van. A tanyasi turizmus azonban jellemzően szezonális. Turisztikai szempontból jelenleg még nem
 adottság      felfedezett célcsoport a fiatalok csoportja, a számukra nyújtható szolgáltatások nem specifikusak. A térségben nagy hagyománya van a
          horgászatnak, a borászatnak, az erdőségek, puszták kedveznek a vadászat és lovászat feltételeinek, azonban a kapcsolódó szolgáltatások
          kiegyenlítetlen kínálatot nyújtanak.

        ▪  Az akcióterület turisztikai jelentősége az adottságokhoz képest ma még szerény, a lakosság megélhetésében ugyancsak elhanyagolható. A
 Probléma/
          terület egyelőre csak rövidtávon tud programot, turisztikai látványosságot nyújtani az érdeklődőknek. A szálláshelyek, táborozási
 lehetőség
          lehetőségek, ifjúsági házak infrastruktúrája szegényes, és hiányoznak az állandó kihasználtságukat biztosító szolgáltatások.

        ▪  Minősített turisztikai szolgáltatók kínálatának bővítése magánszálláshelyek és ifjúsági szálláshelyek és kapcsoldó szolgáltatások
 Megoldási
          fejlesztésével, komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítésével, már működő szolgáltatások bővítésével, korszerűsítésével és
 javaslat
          marketingjével. Helyi gasztronómia, kultúra, képzőművészet, kézműves hagyomány, életmód bemutatását szolgáló programok támogatása.
        ▪  A minősített szolgáltatók számával eleinte a kiegészítő jövedelemszerzés, később a vállalkozóvá válás lehetősége nő. Az eddigi turisztikai
 Várható
          kínálat színesedik, és kiegyenlítettebbé válik. A térségben eltöltött idő alatt igénybe vett szolgáltatások a helyi keresletet növelik. Az
 eredmény
          intézkedés hatására több minősített vendégágy lesz a térségben (+30 vendégágy), és javul a kapcsolódó turisztikai szolgáltatások
          színvonala is.


 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                   118
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 15/35 Kód: DA-79-GF-A-04 Sorszám: 5169
         ▪  ÚMVP, de nem LEADER
  Jogcímcs.

         ▪  Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Apostag, Dunaegyháza, Dunapataj, Dunavecse, Dusnok, Hajós, Harta, Homokmégy, Izsák, Jakabszállás, Kunszentmiklós, Solt,
  Megoldási
           Szabadszállás, Szakmár, Tass
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                        1200000 EUR  ▪  Vállalkozások         60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     760000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek    100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   200000 EUR  ▪  Önkormányzatok        100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1200 EUR  ▪  Egyházak           100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            5 db  ▪  Természetes személyek     60%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                              119
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 16/35 Kód: DA-79-GF-A-05 Sorszám: 5171
Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése
Intézkedés: Helyi turizmus ágazat fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

 Helyzet/    ▪  A falusi és tanyasi turizmus egyre népszerűbb az országban, azonban ennek feltételei az LHH településeken nem adottak. A tanyasi
 adottság      turizmus azonban jellemzően szezonális, A turisztikai szempontból jelenleg még nem felfedezett célcsoport a fiatalok csoportja, a számukra
          nyújtható szolgáltatások nem specifikusak. A térségben nagy hagyománya van a horgászatnak, a borászatnak, az erdőségek, puszták
          kedveznek a vadászat és lovászat feltételeinek, azonban a kapcsolódó szolgáltatások pedig kiegyenlítetlen kínálatot nyújtanak.

        ▪  Az akcióterület turisztikai jelentősége az adottságokhoz képest ma még szerény, a lakosság megélhetésében ugyancsak elhanyagolható. A
 Probléma/
          terület egyelőre csak rövidtávon tud programot, turisztikai látványosságot nyújtani az érdeklődőknek. A szálláshelyek, táborozási
 lehetőség
          lehetőségek, ifjúsági házak infrstruktúrája szegényes, és hiányoznak az állandó kihasználtságukat biztosító szolgáltatások.

        ▪  Minősített turisztikai szolgáltatók kínálatának bővítése magánszálláshelyek és ifjúsági szálláshelyek és kapcsoldó szolgáltatások
 Megoldási
          fejlesztésével, komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítésével, már működő szolgáltatások bővítésével, korszerűsítésével és
 javaslat
          marketingjével. A hátrányos helyzetű területeken az adottságok miatt erősebb a természetközeliség és a hagyományokba kapaszkodás.
          Ennek megfelelően a helyi gasztronómia, kultúra, képzőművészet, kézműves hagyomány, életmód bemutatását szolgáló programok
          szervezését kell támogatni. Ez kezdetben alternatív jövedelemlehetőségként, majd tartós megélhetésként szolgálhat a minősített turisztikai
          szolgáltatóknak.

        ▪  A minősített szolgáltatók számával eleinte a kiegészítő jövedelemszerzés, később a vállalkozóvá válás lehetősége nő. Nő a térség
 Várható
          ismertsége, a turisztikai vállalkozások száma. Az intézkedés hatására több minősített vendégágy lesz a térségben (+10 vendégágy), és
 eredmény
          javul a kapcsolódó turisztikai szolgáltatások színvonala is. Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                   120
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 16/35 Kód: DA-79-GF-A-05 Sorszám: 5171
         ▪  ÚMVP, de nem LEADER
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Bócsa, Dunatetétlen, Fajsz, Fülöpszállás, Kunadacs, Kunpeszér, Orgovány, Öregcsertő, Szalkszentmárton, Újsolt, Újtelek
  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                    Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         470000 EUR   ▪  Vállalkozások       65%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     310000 EUR   ▪  Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                   200000 EUR   ▪  Önkormányzatok      100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1200 EUR   ▪  Egyházak         100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                              2 db  ▪  Természetes személyek   65%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                             121
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 17/35 Kód: DA-79-SzF-4-01 Sorszám: 5193
Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése
Intézkedés: Rendezvényturizmus fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

 Helyzet/    ▪  A vidéki élet színfoltjai a rendszeresen vagy spontán szervezett fesztiválok, történelmi és kulturális rendezvények, falunapok. Ezek azon túl,
 adottság      hogy hozzátartoznak a vidéki élethez, jelentős turisztikai potenciállal is bírnak.        ▪  Az önkormányzatok és civil szervezetek egyre kevesebbet tudnak fordítani éves kulturális programjaik színvonalas megszervezésére,
 Probléma/
          lebonyolítására, rendezvényeik idegenforgalmi vonzerejének növelésére.
 lehetőség


        ▪  A térségi jelentőségű rendezvények, fesztiválok, falunapok támogatása a vidékfejlesztési akciócsoport minden településén. Vándor jellegű,
 Megoldási
          azonos tematikájú rendezvények szervezése. Elsősorban visszatérő és azonos időpontban szervezett események támogatása. Önálló
 javaslat
          turisztikai vonzerőként megjelenni képes hagyományőrző rendezvények, fesztiválok támogatása.
        ▪  A rendezvények lehetőséget teremtenek arra, hogy a településén élők megismerjék egymás kultúráját, hagyományait, szokásait. A
 Várható
          rendezvények növelik a térségbe látogatók számát is. Megjelennek új, visszatérő rendezvények, azonos tematikájú vándorrendezvényeket
 eredmény
          szervez a térség és meglévő rendezvények is támogatásra kerülnek. A cél, hogy ezeken a rendezvényeken minél többen vegyenek részt és
          segítségükkel a rendezvényekre látogatók mérhető száma 20 %-kal növekedjen. Az intézkedés keretében legalább 10 rendezvény
          lebonyolítására kerül sor.
        ▪  Eszközbeszerzés, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Marketing tevékenység, Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM
 Támogat-
          rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                   122
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 17/35 Kód: DA-79-SzF-4-01 Sorszám: 5193
         ▪  LEADER - Rendezvény
  Jogcímcs.

         ▪  Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Apostag, Dunaegyháza, Dunapataj, Dunavecse, Dusnok, Hajós, Harta, Homokmégy, Izsák, Jakabszállás, Kunszentmiklós, Solt,
  Megoldási
           Szabadszállás, Szakmár, Tass
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         153333 EUR  ▪  Vállalkozások         60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     92000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek    100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                    10000 EUR  ▪  Önkormányzatok        100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1000 EUR  ▪  Egyházak           100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            10 db  ▪  Természetes személyek     60%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                              123
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 18/35 Kód: DA-79-SzF-4-02 Sorszám: 5194
Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése
Intézkedés: Rendezvényturizmus fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

 Helyzet/    ▪  A vidéki élet színfoltjai a rendszeresen vagy spontán szervezett fesztiválok, történelmi és kulturális rendezvények, falunapok. A
 adottság      leghátrányosabb helyzetű településeken ezek a rendezvények szociális szereppel bírnak, hiszen jelentős közösség-összetartó erejük van.        ▪  Az önkormányzatok és civil szervezetek egyre kevesebbet tudnak fordítani éves kulturális programjaik színvonalas megszervezésére,
 Probléma/
          lebonyolítására, rendezvényeik idegenforgalmi vonzerejének növelésére.
 lehetőség


        ▪  A térségi jelentőségű rendezvények, fesztiválok támogatása a vidékfejlesztési közösség minden településén. Vándor jellegű, azonos
 Megoldási
          tematikájú rendezvények szervezése. Elsősorban visszatérő és azonos időpontban szervezett események támogatása. Önálló turisztikai
 javaslat
          vonzerőként megjelenni képes hagyományőrző rendezvények, fesztiválok támogatása.
        ▪  A rendezvények lehetőséget teremtenek arra, hogy a településén élők megismerjék egymás kultúráját, hagyományait, szokásait. A
 Várható
          rendezvények növelik a térségbe látogatók számát is. Megjelennek új, visszatérő rendezvények, azonos tematikájú vándorrendezvényeket
 eredmény
          szervez a térség és meglévő rendezvények is támogatásra kerülnek. A cél, hogy ezeken a rendezvényeken minél többen vegyenek részt és
          segítségükkel a rendezvényekre látogatók mérhető száma 10 %-kal növekedjen. Az intézkedés keretében legalább 7 rendezvény
          lebonyolítására kerül sor.
        ▪  Eszközbeszerzés, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Marketing tevékenység, Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM
 Támogat-
          rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                 124
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 18/35 Kód: DA-79-SzF-4-02 Sorszám: 5194
         ▪  LEADER - Rendezvény
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Bócsa, Dunatetétlen, Fajsz, Fülöpszállás, Kunadacs, Kunpeszér, Orgovány, Öregcsertő, Szalkszentmárton, Újsolt, Újtelek
  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                    Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         110769 EUR   ▪  Vállalkozások       65%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     72000 EUR   ▪  Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                    10000 EUR   ▪  Önkormányzatok      100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                     1000 EUR   ▪  Egyházak         100%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                              7 db  ▪  Természetes személyek   65%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                             125
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 19/35 Kód: DA-79-GF-5-03 Sorszám: 5251
Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése
Intézkedés: Marketing és kommunikáció fejlesztése (helyi épített, természeti egyéb adottságok, turiszt...
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység

 Helyzet/    ▪  Az Akciócsoport által lefedett térség ismertsége turisztikai szempontból alacsony, megítélése semleges, ugyanakkor természeti értékei,
 adottság      kulturális hagyományai programlehetőséget kínálnak a turistáknak.        ▪  Nagy probléma a reklám, a propaganda, a jó kiajánlás hiánya. Nincs olyan települési, vagy akár térségi kiadvány, mely bemutatná a
 Probléma/
          települések történetét, nevezetességeit, természeti látnivalóit, rendezvényeit.
 lehetőség


        ▪  Térségi szintű, összefogással megvalósuló kiadványok készítése és a megfelelő helyekre történő eljuttatása.
 Megoldási
 javaslat
        ▪  A térségbe egyre többen látogatnak, keresik a látnivalókat. Kialakul a térségről egy jó image, ami barátságosságot, vendégszeretetet sugall
 Várható
          a látogatóknak és többlet jövedelemhez juttatja a helyi vendéglátókat, szolgáltatókat. Legalább 1 kiadványt szerkesztenek az intézkedés
 eredmény
          keretein belül.        ▪  Kiadvány készítés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                  126
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 19/35 Kód: DA-79-GF-5-03 Sorszám: 5251
         ▪  LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések
  Jogcímcs.

         ▪  Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Apostag, Dunaegyháza, Dunapataj, Dunavecse, Dusnok, Hajós, Harta, Homokmégy, Izsák, Jakabszállás, Kunszentmiklós, Solt,
  Megoldási
           Szabadszállás, Szakmár, Tass
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         117850 EUR  ▪  Vállalkozások         60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     70710 EUR  ▪  Non-profit szervezetek    80%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                    70710 EUR  ▪  Önkormányzatok        100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1000 EUR  ▪  Egyházak            80%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            1 db  ▪  Természetes személyek     60%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                              127
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 20/35 Kód: DA-79-GF-5-04 Sorszám: 5253
Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése
Intézkedés: Marketing és kommunikáció fejlesztése (helyi épített, természeti egyéb adottságok, turiszt...
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység

 Helyzet/    ▪  Az Akciócsoport által lefedett térség ismertsége turisztikai szempontból alacsony, megítélése semleges, ugyanakkor természeti értékei,
 adottság      kulturális hagyományai programlehetőséget kínálnak a turistáknak.        ▪  Nagy probléma a reklám, a propaganda, a jó kiajánlás hiánya. Nincs olyan települési, vagy akár térségi kiadvány, mely bemutatná a
 Probléma/
          települések történetét, nevezetességeit, természeti látnivalóit, rendezvényeit.
 lehetőség


        ▪  Térségi szintű, összefogással megvalósuló kiadványok készítése és a megfelelő helyekre történő eljuttatása.
 Megoldási
 javaslat
        ▪  A térségbe egyre többen látogatnak, keresik a látnivalóikat. Kialakul a térségről egy jó image, ami barátságosságot, vendégszeretetet sugall
 Várható
          a látogatóknak és többlet jövedelemhez juttatja a helyi vendéglátókat, szolgáltatókat. Legalább 1 kiadványt szerkesztenek az intézkedés
 eredmény
          keretein belül.        ▪  Kiadvány készítés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                  128
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 20/35 Kód: DA-79-GF-5-04 Sorszám: 5253
         ▪  LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Bócsa, Dunatetétlen, Fajsz, Fülöpszállás, Kunadacs, Kunpeszér, Orgovány, Öregcsertő, Szalkszentmárton, Újsolt, Újtelek
  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                    Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         86341 EUR   ▪  Vállalkozások       65%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     56122 EUR   ▪  Non-profit szervezetek  90%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                    56122 EUR   ▪  Önkormányzatok      100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                     1000 EUR   ▪  Egyházak          90%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                              1 db  ▪  Természetes személyek   65%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                             129
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 21/35 Kód: DA-79-SzF-1-05 Sorszám: 5243
Prioritás: Társadalmi tőke erősítése
Intézkedés: Civil szervezetek támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra

 Helyzet/    ▪  A Helyi Akciócsoport területén több aktív (280 darab) civil szervezet működik, de ezek száma és az általuk kezelt források mennyisége még
 adottság      az országos átlaghoz képest is alacsony. A civil szervezetek kiadásai javarészt a működési kiadásaikat fedezik (általánosságban
          önkormányzati hozzájárulással), működésünkhöz szükséges eszközök hiányosak, elavultak.


        ▪  A civil szervezetek bevételei nem fedezik a fő tevékenységük során felmerülő működési költségeket, a tagdíjak, hozzájárulások, egyéb
 Probléma/
          pályázatok (NCA) segítségével a működés finanszírozott, fejlesztésre, felújításra a bevételek szűkösek.
 lehetőség


        ▪  Segítenünk kell a már működő civil (esetlegesen a program hatására létrejövő) civil szervezetek eszközfejlesztését fő feladatuk ellátása
 Megoldási
          érdekében. Kiemelten kell kezelni a közhasznú tevékenységet végző non-profit szervezetek eszközellátottságának biztosítását. A program
 javaslat
          keretében alapítási, fenntartási működési költségek nem támogatottak.
        ▪  Az intézkedés eredményeképpen javul a civil szervezetek eszközellátottsága, legalább 15 civil szervezet eszközeinek beszerzése valósul
 Várható
          meg. Ezáltal a rendelkezésre álló forrásaikat teljes egészében céljaik elérésére tudják fordítani.
 eredmény        ▪  Eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                  130
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 21/35 Kód: DA-79-SzF-1-05 Sorszám: 5243
         ▪  LEADER - Közhasznú fejlesztés
  Jogcímcs.

         ▪  Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Apostag, Dunaegyháza, Dunapataj, Dunavecse, Dusnok, Hajós, Harta, Homokmégy, Izsák, Jakabszállás, Kunszentmiklós, Solt,
  Megoldási
           Szabadszállás, Szakmár, Tass
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         290257 EUR  ▪  Vállalkozások         0%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     290257 EUR  ▪  Non-profit szervezetek    100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                    20000 EUR  ▪  Önkormányzatok         0%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1000 EUR  ▪  Egyházak            0%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            15 db  ▪  Természetes személyek     0%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                              131
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 22/35 Kód: DA-79-SzF-1-06 Sorszám: 5244
Prioritás: Társadalmi tőke erősítése
Intézkedés: Civil szervezetek támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra

 Helyzet/    ▪  A Helyi Akciócsoport területén több aktív (280 darab) civil szervezet működik, de ezek száma és az általuk kezelt források mennyisége még
 adottság      az országos átlaghoz képest is alacsony. A civil szervezetek kiadásai javarészt a működési kiadásaikat fedezik (általánosságban
          önkormányzati hozzájárulással), működésükhöz szükséges eszközök hiányosak, elavultak.


        ▪  A civil szervezetek bevételei nem fedezik a fő tevékenységük során felmerülő működési költségeket a tagdíjak, hozzájárulások, egyéb
 Probléma/
          pályázatok (NCA) segítségével a működés finanszírozott, fejlesztésre, felújításra a bevételek szűkösek.
 lehetőség


        ▪  Segítenünk kell a már működő civil (esetlegesen a program hatására létrejövő) civil szervezetek eszközfejlesztését fő feladatuk ellátása
 Megoldási
          érdekében. Kiemelten kell kezelni a közhasznú tevékenységet végző non-profit szervezetek eszközellátottságának biztosítását. A program
 javaslat
          keretében alapítási, fenntartási működési költségek nem támogatottak.
        ▪  Az intézkedés eredményeképpen javul a civil szervezetek eszközellátottsága, legalább 10 civil szervezet eszközeinek beszerzése valósul
 Várható
          meg. Ezáltal a rendelkezésre álló forrásaikat teljes egészében céljaik elérésére tudják fordítani.
 eredmény        ▪  Eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                  132
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 22/35 Kód: DA-79-SzF-1-06 Sorszám: 5244
         ▪  LEADER - Közhasznú fejlesztés
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Bócsa, Dunatetétlen, Fajsz, Fülöpszállás, Kunadacs, Kunpeszér, Orgovány, Öregcsertő, Szalkszentmárton, Újsolt, Újtelek
  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                    Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         224482 EUR   ▪  Vállalkozások       0%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     224482 EUR   ▪  Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                    20000 EUR   ▪  Önkormányzatok       0%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                     1000 EUR   ▪  Egyházak          0%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                             10 db  ▪  Természetes személyek   0%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                             133
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 23/35 Kód: DA-79-GF-3-01 Sorszám: 6949
Prioritás: Társadalmi tőke erősítése
Intézkedés: Képzések szervezése
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység

 Helyzet/    ▪  A Helyi Akciócsoport területén a gazdasági szervezetek és mezőgazdasági vállalkozók, őstermelők szakmai ismeretei hiányosak. Általános
 adottság      ismerethiány jellemzi az akcióterületet, a szervezetek legalább 80%-a nincs birtokában kellő gazdálkodási, gazdasági ismerteknek.        ▪  Fontos megismertetni a szervezeteket az alapvető gazdálkodási, gazdasági ismeretekkel, projekt szintű gondolkodással, hogy
 Probléma/
          tevékenységüket a megfelelő szakmai színvonalon tudják végezni.
 lehetőség


        ▪  A térség lakossága számára a gazdálkodási, gazdasági tevékenységhez kapcsolódó képesítéseket biztosító, kizárólag OKJ-s tanfolyamok,
 Megoldási
          ill. képzések szervezése a térségben található oktatási intézmények és szakképzést szervező vállalkozások bevonásával. Támogatás
 javaslat
          nyújtása olyan oktatási programok szervezésére, melyek nem részesülnek állami támogatásban.
        ▪  Az Akciócsoport nem hátrányos helyzetű településein 3 tanfolyam megtartására kerül sor legalább 15 fős létszámkerettel.
 Várható
 eredmény        ▪  Eszközbeszerzés, Képzés/Oktatás, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               134
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 23/35 Kód: DA-79-GF-3-01 Sorszám: 6949
         ▪  LEADER - Képzés
  Jogcímcs.

         ▪  Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Apostag, Dunaegyháza, Dunapataj, Dunavecse, Dusnok, Hajós, Harta, Homokmégy, Izsák, Jakabszállás, Kunszentmiklós, Solt,
  Megoldási
           Szabadszállás, Szakmár, Tass
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                    Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         31666 EUR   ▪  Vállalkozások       60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     19000 EUR   ▪  Non-profit szervezetek   100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      8000 EUR  ▪  Önkormányzatok       100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      1000 EUR  ▪  Egyházak           0%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                              3 db  ▪  Természetes személyek   60%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                              135
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 24/35 Kód: DA-79-GF-3-02 Sorszám: 6953
Prioritás: Társadalmi tőke erősítése
Intézkedés: Képzések szervezése
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység

 Helyzet/    ▪  A Helyi Akciócsoport területén a gazdasági szervezetek és mezőgazdasági vállalkozók, őstermelők szakmai ismeretei hiányosak. Általános
 adottság      ismerethiány jellemzi az akcióterületet, a szervezetek legalább 80%-a nincs birtokában kellő gazdálkodási, gazdasági ismerteknek.        ▪  Fontos megismertetni a szervezeteket az alapvető gazdálkodási, gazdasági ismeretekkel, projtekt szintű gondolkodással, hogy
 Probléma/
          tevékenységüket a megfelelő szakmai színvonalon tudják végezni.
 lehetőség


        ▪  A térség lakossága számára a gazdálkodási, gazdasági tevékenységhez kapcsolódó képesítéseket biztosító, kizárólag OKJ-s tanfolyamok,
 Megoldási
          illetve képzések szervezése a térségben található oktatási intézmények és szakképzést szervező vállalkozások bevonásával. Támogatás
 javaslat
          nyújtása olyan oktatási programok szervezésére, melyek nem részesülnek állami támogatásban.
        ▪  Az Akciócsoport leghátrányosabb településein 3 tanfolyam megtartására kerül sor legalább 15 fős létszámkerettel.
 Várható
 eredmény        ▪  Eszközbeszerzés, Képzés/Oktatás, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               136
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 24/35 Kód: DA-79-GF-3-02 Sorszám: 6953
         ▪  LEADER - Képzés
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Bócsa, Dunatetétlen, Fajsz, Fülöpszállás, Kunadacs, Kunpeszér, Orgovány, Öregcsertő, Szalkszentmárton, Újsolt, Újtelek
  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                    Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         23076 EUR   ▪  Vállalkozások       65%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     15000 EUR   ▪  Non-profit szervezetek  100%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                     8000 EUR   ▪  Önkormányzatok      100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                     1000 EUR   ▪  Egyházak          0%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                              3 db  ▪  Természetes személyek   65%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                             137
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 25/35 Kód: DA-79-GF-2-01 Sorszám: 5234
Prioritás: Mezőgazdasági ágazat fejlesztése
Intézkedés: Helyi termékek feldolgozásának elősegítése
Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

 Helyzet/    ▪  Az élelmiszeripar stratégiai szerepet játszik az akcióterületen a foglalkoztatási lehetőségek, és az élelmezés- és a közegészségügy terén is.
 adottság      A helyi termékeket egyre többen keresik az áruházi polcokon.        ▪  A helyben előállított mezőgazdasági termékek feldolgozottsági szintje alacsony. A feldolgozók technológiai felszereltsége korszerűtlen, így
 Probléma/
          a fokozódó élelmiszerhigiéniai és egyéb előírásoknak való megfelelés egyre nehezebb.
 lehetőség


        ▪  Növelni kell a mezőgazdasági termékek helyben előállított értékét az élelmiszeripari feldolgozási tevékenységet folytató vállalkozások
 Megoldási
          szerkezetváltásának, technikai-műszaki fejlesztésének támogatásával. Segíteni kell az átállást a magasabb termelési költségekkel járó, de
 javaslat
          jobban eladható élelmiszerek irányába. A fejlesztéseknek eredményeképp létrejövő termékeknek magas minőségűnek kell lenni, emelve az
          élelmiszerbiztonság és higiénia szintjét is.
        ▪  A fejlesztések hatására nő a helyben megtermelt termékek köre, magasabb feldolgozottsági szintű termékek kerülnek ki térségből.
 Várható
          Növekszik a mezőgazdasági üzem, illetve élelmiszeripari vállalkozás összteljesítménye és versenyképessége, továbbá javulnak az
 eredmény
          élelmiszer-biztonsági és –higiéniai feltételek. Előreláthatólag 5 db élelmiszer előállító üzem felújítása valósul meg.        ▪  Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Minőség- és környezetirányítási
 Támogat-
          rendszerek, szabványok bevezetése, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                    138
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 25/35 Kód: DA-79-GF-2-01 Sorszám: 5234
         ▪  LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés
  Jogcímcs.

         ▪  Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Apostag, Dunaegyháza, Dunapataj, Dunavecse, Dusnok, Hajós, Harta, Homokmégy, Izsák, Jakabszállás, Kunszentmiklós, Solt,
  Megoldási
           Szabadszállás, Szakmár, Tass
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                    Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         119166 EUR   ▪  Vállalkozások       60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     71500 EUR   ▪  Non-profit szervezetek   0%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      8000 EUR  ▪  Önkormányzatok       0%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      1000 EUR  ▪  Egyházak          0%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                              5 db  ▪  Természetes személyek   60%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                             139
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 26/35 Kód: DA-79-GF-2-03 Sorszám: 5238
Prioritás: Mezőgazdasági ágazat fejlesztése
Intézkedés: Működés fejlesztése - eszközök beszerzésének támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

 Helyzet/    ▪  A Dunamellék Helyi Akciócsoport területén számos őstermelő és mezőgazdasági vállalkozás működik. A mindennapi munkához szükséges
 adottság      egyszerű gépek hiányoznak vagy rossz műszaki állapotban vannak.        ▪  A leromlott eszközparkkal rendelkező gazdálkodók nem tudják munkájukat megfelelő hatékonysággal végezni. A szektorban található
 Probléma/
          beruházási támogatások általában a nagyobb költségű gépek, eszközök vásárlásánál vehetők igénybe hatékonyan.
 lehetőség


        ▪  Biztosítani kell a termelőknek az egyszerűbb termelési eszközökhöz való hozzájutást. A mindennapi munkához nemcsak bonyolult,
 Megoldási
          nagyértékű gépek tartoznak. A pályázható összeg, illetve az eszközök egységköltségének lekorlátozásával biztosítható az intézkedés
 javaslat
          kiegészítő jellege.
        ▪  Az intézkedés eredményeképp a mindennapi munkához szükséges egyszerű eszközök is olyan műszaki színvonalon fognak a termelők
 Várható
          rendelkezésére állni, hogy a lehető legjobb minőségben tudjanak mezőgazdasági terméket előállítani. Az intézkedés eredményeként
 eredmény
          legalább 5 gazdálkodó eszközvásárlása valósul meg.        ▪  Eszközbeszerzés (100%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               140
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 26/35 Kód: DA-79-GF-2-03 Sorszám: 5238
         ▪  LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés
  Jogcímcs.

         ▪  Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Apostag, Dunaegyháza, Dunapataj, Dunavecse, Dusnok, Hajós, Harta, Homokmégy, Izsák, Jakabszállás, Kunszentmiklós, Solt,
  Megoldási
           Szabadszállás, Szakmár, Tass
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         119166 EUR  ▪  Vállalkozások         60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     71500 EUR  ▪  Non-profit szervezetek    0%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                    20000 EUR  ▪  Önkormányzatok        0%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1000 EUR  ▪  Egyházak           0%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            5 db  ▪  Természetes személyek     60%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                             141
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 27/35 Kód: DA-79-GF-2-04 Sorszám: 5239
Prioritás: Mezőgazdasági ágazat fejlesztése
Intézkedés: Működés fejlesztése - eszközök beszerzésének támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

 Helyzet/    ▪  A Dunamellék Helyi Akciócsoport területén számos őstermelő és mezőgazdasági vállalkozás működik. A hátrányos helyzetű települések
 adottság      megélhetésében a mezőgazdaság kiemelkedő szerepet játszik. Sokszor a mezőgazdasági ágazat hanyatlása miatt lett egy település
          hátrányos helyzetű.


        ▪  A mindennapi munkához szükséges egyszerű gépek hiányoznak vagy rossz műszaki állapotban vannak. A leromlott eszközparkkal
 Probléma/
          rendelkező gazdálkodók nem tudják munkájukat megfelelő hatékonysággal végezni. A szektorban található beruházási támogatások
 lehetőség
          általában a nagyobb költségű gépek, eszközök vásárlásánál vehető igénybe hatékonyan.

        ▪  Biztosítani kell a termelőknek az egyszerűbb termelési eszközökhöz való hozzájutást. A mindennapi munkához nemcsak bonyolult
 Megoldási
          nagyértékű gépek tartoznak. A pályázható összeg, illetve az eszközök egységköltségének lekorlátozásával biztosítható az intézkedés
 javaslat
          kiegészítő jellege.
        ▪  Az intézkedés eredményeképp a mindennapi munkához szükséges egyszerű eszközök is olyan műszaki színvonalon fognak a termelők
 Várható
          rendelkezésére állni, hogy a lehető legjobb minőségben tudjanak mezőgazdasági terméket előállítani. Az intézkedés eredményeként
 eredmény
          legalább 5 gazdálkodó eszközvásárlása valósul meg.        ▪  Eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                               142
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 27/35 Kód: DA-79-GF-2-04 Sorszám: 5239
         ▪  LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Bócsa, Dunatetétlen, Fajsz, Fülöpszállás, Kunadacs, Kunpeszér, Orgovány, Öregcsertő, Szalkszentmárton, Újsolt, Újtelek
  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                    Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         85384 EUR   ▪  Vállalkozások       65%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     55500 EUR   ▪  Non-profit szervezetek  0%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                    20000 EUR   ▪  Önkormányzatok      0%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                     1000 EUR   ▪  Egyházak         0%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                              5 db  ▪  Természetes személyek   65%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                             143
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 28/35 Kód: DA-79-GF-2-02 Sorszám: 5235
Prioritás: Mezőgazdasági ágazat fejlesztése
Intézkedés: Helyi termékek feldolgozásának elősegítése
Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

 Helyzet/    ▪  Az élelmiszeripar stratégiai szerepet játszik az akcióterületen a foglalkoztatási lehetőségek, és az élelmezés- és a közegészségügy terén is.
 adottság      Az Akciócsoport leghátrányosabb helyzetű településein a mezőgazdaság jelenti a legfontosabb megélhetési forrást..        ▪  Kevés mezőgazdasági feldolgozó üzem van az Akciócsoport hátrányos településein. A helyben előállított mezőgazdasági termékek
 Probléma/
          feldolgozottsági szintje alacsony, a feldolgozók technológiai felszereltsége korszerűtlen, így a fokozódó élelmiszerhigiéniai előírásoknak
 lehetőség
          való megfelelés egyre nehezebb. A rendelkezésre álló EMVA források nem veszik figyelembe a hátrányos helyzetű településen
          tevékenykedő cégek speciális gondjait.
        ▪  Növelni kell a mezőgazdasági termékek helyben előállított értékét az élelmiszeripari feldolgozási tevékenységet folytató vállalkozások
 Megoldási
          szerkezetváltásának, technikai-műszaki fejlesztésének támogatásával. Mivel a hátrányos helyzetű településeken van elég munkaerő, ezért
 javaslat
          a szerkezet átalakításának a magasabb munkaerő-igényű, kézi előállítású, jó minőségű termékek irányába kell fordulnia.
        ▪  A fejlesztések hatására nő a helyben megtermelt termékek köre, magasabb feldolgozottsági szintű termékek kerülnek ki térségből, a
 Várható
          jövedelem helyben marad, nő a foglalkoztatottság és a termelési biztonság. Előreláthatólag legalább 3 db élelmiszer előállító üzem kerül
 eredmény
          felújításra.        ▪  Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Minőség- és környezetirányítási
 Támogat-
          rendszerek, szabványok bevezetése, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                   144
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 28/35 Kód: DA-79-GF-2-02 Sorszám: 5235
         ▪  LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Bócsa, Dunatetétlen, Fajsz, Fülöpszállás, Kunadacs, Kunpeszér, Orgovány, Öregcsertő, Szalkszentmárton, Újsolt, Újtelek
  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                    Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         85384 EUR   ▪  Vállalkozások       65%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     55500 EUR   ▪  Non-profit szervezetek  0%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                     8000 EUR   ▪  Önkormányzatok      0%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                     1000 EUR   ▪  Egyházak         0%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                              3 db  ▪  Természetes személyek   65%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                             145
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 29/35 Kód: DA-79-GF-5-01 Sorszám: 5236
Prioritás: Mezőgazdasági ágazat fejlesztése
Intézkedés: Agrármarketing tevékenység támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

 Helyzet/    ▪  A Dunamellék Helyi Akciócsoport területén számos jó minőségű mezőgazdasági és élelmiszeripari terméket, alapanyagot termelnek, ezek
 adottság      azonban nehezen találnak utat a felvevőpiacra. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekhez kapcsolódó marketing tevékenység
          alacsony szintű, legtöbbször megáll a termék megfelelő kiszerelésénél, illetve csomagolásánál. Különösen az új, speciális élelmiszerek
          kívánnak kiemelt figyelmet marketing szempontból.

        ▪  Az akcióterületen alacsony a helyi termékek ismertsége, a térségben kevés az olyan termék, amelyik erős marketinggel van támogatva.
 Probléma/
          Ennek oka, hogy nem jut pénz a termékek népszerűsítéséhez, illetve nem bírná el a marketing költségeit a termék egységára.
 lehetőség


        ▪  Biztosítani kell a helyi termékek közös fellépését kiállításokon, vásárokon. Támogatni kell a termelők egyéni, illetve összefogással történő
 Megoldási
          közös megjelenését.
 javaslat
        ▪  Az intézkedés hatására ismertebbek lesznek a helyben előállított agráripari termékek és növekszik az irántuk való kereslet. Az
 Várható
          akcióterületről származó helyi termékek legalább 8 belföldi vásáron megjelennek.
 eredmény        ▪  Kapcsolattartás költségei, Marketing tevékenység, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                    146
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 29/35 Kód: DA-79-GF-5-01 Sorszám: 5236
         ▪  LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések
  Jogcímcs.

         ▪  Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Apostag, Dunaegyháza, Dunapataj, Dunavecse, Dusnok, Hajós, Harta, Homokmégy, Izsák, Jakabszállás, Kunszentmiklós, Solt,
  Megoldási
           Szabadszállás, Szakmár, Tass
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         108333 EUR  ▪  Vállalkozások         60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     65000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek    80%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                    10000 EUR  ▪  Önkormányzatok        100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1000 EUR  ▪  Egyházak            80%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            8 db  ▪  Természetes személyek     60%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                              147
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 30/35 Kód: DA-79-GF-5-02 Sorszám: 5237
Prioritás: Mezőgazdasági ágazat fejlesztése
Intézkedés: Agrármarketing tevékenység támogatása
Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

 Helyzet/    ▪  A Dunamellék Helyi Akciócsoport területén számos jó minőségű mezőgazdasági és élelmiszeripari terméket, alapanyagot termelnek, ezek
 adottság      azonban nehezen találnak utat a felvevőpiacra. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekhez kapcsolódó marketing tevékenység
          alacsony szintű, legtöbbször megáll a termék megfelelő kiszerelésénél, illetve csomagolásánál. Különösen az új, speciális élelmiszerek
          kívánnak kiemelt figyelmet marketing szempontból.

        ▪  Az akcióterületen alacsony a helyi termékek ismertsége, a térségben kevés az olyan termék, amelyik erős marketinggel van támogatva.
 Probléma/
          Ennek oka, hogy nem jut pénz a termékek népszerűsítéséhez, illetve nem bírná el a marketing költségeit a termék egységára.
 lehetőség


        ▪  Biztosítani kell a helyi termékek közös fellépését kiállításokon, vásárokon. Támogatni kell a termelők egyéni, illetve összefogással történő
 Megoldási
          közös megjelenését.
 javaslat
        ▪  Az intézkedés hatására ismertebbek lesznek a helyben előállított agráripari termékek és növekszik az irántuk való kereslet. Az
 Várható
          akcióterületről származó helyi termékek legalább 5 belföldi vásáron megjelennek.
 eredmény        ▪  Kapcsolattartás költségei, Marketing tevékenység, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                    148
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 30/35 Kód: DA-79-GF-5-02 Sorszám: 5237
         ▪  LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Bócsa, Dunatetétlen, Fajsz, Fülöpszállás, Kunadacs, Kunpeszér, Orgovány, Öregcsertő, Szalkszentmárton, Újsolt, Újtelek
  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                    Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         76923 EUR   ▪  Vállalkozások       65%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     50000 EUR   ▪  Non-profit szervezetek  90%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                    10000 EUR   ▪  Önkormányzatok      100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                     1000 EUR   ▪  Egyházak          90%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                              5 db  ▪  Természetes személyek   65%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                             149
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 31/35 Kód: DA-79-SzF-2-05 Sorszám: 5188
Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése
Intézkedés: Ipari területek kialakítása, fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Ipari parkok

 Helyzet/    ▪  Az akcióterületen 1 db ipari park (Kunszentmiklós) van és a legtöbb településen (Apostag, Dunavecse, Dusnok, Harta, Solt, Szabadszállás,
 adottság      Tass) található ipari területnek kijelölt övezet. Országos viszonylatban ez alacsony. A relatív olcsó munkaerő több feldolgozó iparban
          érdekelt vállalkozást vonz a környékre. A közlekedési kapcsolatok javulásával egyre több vállalkozás érdeklődik a térség iránt.


        ▪  Az érdeklődő vállalkozások elindításához sok olyan fix költség járul, ami a tevékenység befejezésekor, áthelyezésekor elbukik. Ezért az
 Probléma/
          ipari vállalkozások keresik az olyan helyeket, ahol a szükséges infrastruktúra (közlekedés, közüzemi szolgáltatók, terület) rendelkezésre áll;
 lehetőség
          a lakosokat nem háborgatva, nyugodtan, biztonságban folytathatják tevékenységüket. Ilyen helyszín jelenleg kevés található az
          akcióterületen.
        ▪  Támogatni kell az ilyen övezetek, területek létrehozását, fejlesztését. Segíteni kell az önkormányzatokat abban, hogy az ipari területeket
 Megoldási
          alakítsanak ki, illetve fejlesszenek. Ipari területek fejlesztése adja az intézkedés támogatható tevékenységeit.
 javaslat
        ▪  Vállalkozások betelepítésével, illetve a meglévő vállalkozások átköltözésével nő a térség foglalkoztatási szintje. A támogatások által
 Várható
          generálva legalább 1 új iparterület fejlesztési projekt indul el legalább tervezés-engedélyeztetés szintjén.
 eredmény        ▪  Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható
 Támogat-
          egyéb kiadások
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                   150
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 31/35 Kód: DA-79-SzF-2-05 Sorszám: 5188
         ▪  LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés
  Jogcímcs.

         ▪  Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Apostag, Dunaegyháza, Dunapataj, Dunavecse, Dusnok, Hajós, Harta, Homokmégy, Izsák, Jakabszállás, Kunszentmiklós, Solt,
  Megoldási
           Szabadszállás, Szakmár, Tass
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         100833 EUR  ▪  Vállalkozások         60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     60500 EUR  ▪  Non-profit szervezetek    0%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                    60500 EUR  ▪  Önkormányzatok        60%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1000 EUR  ▪  Egyházak            0%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            1 db  ▪  Természetes személyek     60%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                             151
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 32/35 Kód: DA-79-SzF-2-06 Sorszám: 5189
Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése
Intézkedés: Ipari területek kialakítása, fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Ipari parkok

 Helyzet/    ▪  A rossz infrastrukturális ellátottság folyományaként az Akciócsoport leghátrányosabb településein nem találhatóak ipari parkok. Pedig a
 adottság      relatív olcsó munkaerő és az egyre javuló elérhetőség következtében növelhető lenne a térség vállalkozásainak száma.        ▪  Az érdeklődő vállalkozások elindításához sok olyan fix költség járul, ami a tevékenység befejezésekor, áthelyezésekor elbukik. Ezért az
 Probléma/
          ipari vállalkozások keresik az olyan helyeket, ahol a szükséges infrastruktúra (közlekedés, közüzemi szolgáltatók, terület) rendelkezésre áll;
 lehetőség
          a lakosokat nem háborgatva, nyugodtan, biztonságban folytathatják tevékenységüket. Ilyen helyszín jelenleg kevés van.

        ▪  Támogatni kell az ilyen övezetek, területek létrehozását, fejlesztését. Segíteni kell az önkormányzatokat abban, hogy az ipari területeket
 Megoldási
          alakítsanak ki, illetve fejlesszenek. Ipari területek fejlesztése adja az intézkedés támogatható tevékenységeit.
 javaslat
        ▪  Amennyiben sikerül megfelelő infrastrukturális ellátottságot biztosítani a helyi és jövőben betelepülő vállalkozások számára, nőhet a
 Várható
          foglalkoztatás, nőhet a gazdasági aktivitás. A támogatások által generálva legalább egy új iparterület fejlesztési projekt indul el legalább
 eredmény
          tervezés-engedélyeztetés szintjén.        ▪  Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható
 Támogat-
          egyéb kiadások
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                    152
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 32/35 Kód: DA-79-SzF-2-06 Sorszám: 5189
         ▪  LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Bócsa, Dunatetétlen, Fajsz, Fülöpszállás, Kunadacs, Kunpeszér, Orgovány, Öregcsertő, Szalkszentmárton, Újsolt, Újtelek
  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                    Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         72307 EUR   ▪  Vállalkozások       65%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     47000 EUR   ▪  Non-profit szervezetek  0%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                    47000 EUR   ▪  Önkormányzatok      65%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                     1000 EUR   ▪  Egyházak          0%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                              1 db  ▪  Természetes személyek   65%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                             153
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 33/35 Kód: DA-79-GF-B-01 Sorszám: 5570
Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése
Intézkedés: Inkubátorház-rendszer kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

 Helyzet/    ▪  A térségben meglehetősen alacsony az 1000 lakosra eső vállalkozások száma.
 adottság        ▪  A vállalkozások 20%-a éli csak meg a működés 5. évét. Ennek oka a magas kezdeti költségeken felül a nem megfelelő telephely választás
 Probléma/
          illetve a kisvállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások magas költsége. Az új vállalkozások nem tudják megosztani tapasztalatot társaikkal.
 lehetőség


        ▪  Az induló kisvállalkozásoknak lehetőséget kell teremteni egy olyan intézmény létrehozásával, ahol relatív olcsón bérelhetnek maguknak
 Megoldási
          telephelyet, vehetnek igénybe szolgáltatásokat (könyvelés, fénymásolás, terembérlés), és rendelkezésre áll az alapinfrastruktúra (víz, gáz,
 javaslat
          villany, telefon, internet).
        ▪  Több inkubátorház alakul a térségben (2 a térségben), ezekben egyre több vállalkozás bérel magának irodát. A kezdeti időszak után a saját
 Várható
          lábra álló vállalkozások saját telephelyet bérelnek, utat engedve az új vállalkozásoknak.
 eredmény
 Támogat-
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  DAOP - 1. prioritás - Regionális gazdaságfejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                    154
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 33/35 Kód: DA-79-GF-B-01 Sorszám: 5570
         ▪  Nem ÚMVP
  Jogcímcs.

         ▪  Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Apostag, Dunaegyháza, Dunapataj, Dunavecse, Dusnok, Hajós, Harta, Homokmégy, Izsák, Jakabszállás, Kunszentmiklós, Solt,
  Megoldási
           Szabadszállás, Szakmár, Tass
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         200000 EUR  ▪  Vállalkozások         0%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     100000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek    0%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                      0 EUR  ▪  Önkormányzatok        0%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                      0 EUR  ▪  Egyházak           0%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            0 db  ▪  Természetes személyek     0%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                             155
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 34/35 Kód: DA-79-GF-5-05 Sorszám: 5568
Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése
Intézkedés: Térségi védjegyrendszer kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység

 Helyzet/    ▪  Az Akciócsoport területén az ipar az Európai Uniós támogatásoknak is folyamatosan fejlődik. A térségben egyre több üzem felel meg az
 adottság      EU-s követelményeknek, és egyre több képes jó minőségű készterméket előállítani. A termékeket azonban el is kell tudni a piacon, ami
          további beruházást igényel az értékesítés és a marketing területén.


        ▪  Az Akciócsoport területén előállított termékeknek nem ismertek. Nincs a térségnek húzó ágazata, húzó terméke. A helyi lakosok sem
 Probléma/
          ismerik a helyi termékeket.
 lehetőség


        ▪  Megoldást a térségi marketing jelenheti. Be kell vezetni egy térségi védjegyrendszert, ami az előállítás helyén túl ellenőrzi a termék
 Megoldási
          minőségét is. A védjegyrendszer többszintű, megjelennek benne az esetleges speciális tulajdonságok is (pl. kézműves).
 javaslat
        ▪  A vállalkozások jól láthatóan, figyelmet felkeltően megjelenítik a termékükön a származás helyét, és az elismert speciális tulajdonságokat. A
 Várható
          védjegyrendszer miatt a termelés ellenőrizhetővé válik, a térség termékeit térségen belül és kívül is keresni fogják. A vásárlókban kialakul
 eredmény
          egyfajta termékhűség, a helyi lakosok büszkébbek lesznek a helyben előállított termékekre. Cél legalább 1 meglévő vagy új
          védjegyrendszer rendszerépítésének támogatása.

        ▪  Kapcsolattartás költségei, Kiadvány készítés, Marketing tevékenység, Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható
 Támogat-
          egyéb kiadások
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                  156
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 34/35 Kód: DA-79-GF-5-05 Sorszám: 5568
         ▪  LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések
  Jogcímcs.

         ▪  Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Apostag, Dunaegyháza, Dunapataj, Dunavecse, Dusnok, Hajós, Harta, Homokmégy, Izsák, Jakabszállás, Kunszentmiklós, Solt,
  Megoldási
           Szabadszállás, Szakmár, Tass
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                  Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         33333 EUR  ▪  Vállalkozások         60%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     20000 EUR  ▪  Non-profit szervezetek    80%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                    13000 EUR  ▪  Önkormányzatok        100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                    1000 EUR  ▪  Egyházak            80%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                            1 db  ▪  Természetes személyek     60%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                              157
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 35/35 Kód: DA-79-GF-5-06 Sorszám: 5569
Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése
Intézkedés: Térségi védjegyrendszer kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység

 Helyzet/    ▪  Az Akciócsoport területén az ipar az Európai Uniós támogatásoknak is folyamatosan fejlődik. A térségben egyre több üzem felel meg az
 adottság      EU-s követelményeknek, és egyre több képes jó minőségű készterméket előállítani. A termékeket azonban el is kell tudni a piacon, ami
          további beruházást igényel az értékesítés és a marketing területén.


        ▪  Az Akciócsoport területén előállított termékeknek nem ismertek. Nincs a térségnek húzó ágazata, húzó terméke. A helyi lakosok sem
 Probléma/
          ismerik a helyi termékeket.
 lehetőség


        ▪  Megoldást a térségi marketing jelenheti. Be kell vezetni egy térségi védjegyrendszert, ami az előállítás helyén túl, ellenőrzi a termék
 Megoldási
          minőségét is. A védjegyrendszer többszintű, megjelennek benne az esetleges speciális tulajdonságok is (pl. kézműves).
 javaslat
        ▪  A vállalkozások jól láthatóan, figyelmet felkeltően megjelenítik a termékükön a származás helyét, és az elismert speciális tulajdonságokat. A
 Várható
          védjegyrendszer miatt a termelés ellenőrizhetővé válik, a térség termékeit térségen belül és kívül is keresni fogják. A vásárlókban kialakul
 eredmény
          egyfajta termékhűség, a helyi lakosok büszkébbek lesznek a helyben előállított termékekre. Cél legalább 1 meglévő vagy új
          védjegyrendszer rendszerépítésének támogatása.

        ▪  Kapcsolattartás költségei, Kiadvány készítés, Marketing tevékenység, Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható
 Támogat-
          egyéb kiadások
 ható
 tevékeny-
 ségek Forrás     ▪  ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                                  158
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik


Megoldási javaslatok 35/35 Kód: DA-79-GF-5-06 Sorszám: 5569
         ▪  LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések
  Jogcímcs.

         ▪  Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat
  Hátrányos

         ▪  Bócsa, Dunatetétlen, Fajsz, Fülöpszállás, Kunadacs, Kunpeszér, Orgovány, Öregcsertő, Szalkszentmárton, Újsolt, Újtelek
  Megoldási
  javaslat
  által
  érintett
  település-
  ek listája  Magyará-
  zatra
  szoruló
  fogalmak
Allokáció                                                    Támogatási intenzitások
▪  Megoldási javaslat összes becsült költsége                         23076 EUR   ▪  Vállalkozások       65%
▪  Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága                     15000 EUR   ▪  Non-profit szervezetek  90%
▪  Megvalósítás során támogatható maximális projektméret                    10000 EUR   ▪  Önkormányzatok      100%
▪  Megvalósítás során támogatható minimális projektméret                     1000 EUR   ▪  Egyházak          90%
▪  Megvalósítás során várható kérelmek száma                              1 db  ▪  Természetes személyek   65%
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis                                             159
 Prioritások és intézkedések viszonya, ütemezése, a teljes stratégia várható hatása 1/3

       A program alapvető célja, hogy összhangba hozza a térségben található lehetőségeket és adottságokat. 10 év
       múlva egy lélegző, élhető térséggé kívánunk válni, ahol mindenki megtalálja a boldogulását. Célunk, hogy
       csak olyan fejlesztéseket támogassunk, amelyek erős katalizátor hatással bírnak, fenntartható eredményeket
       produkálnak, hatásuk hosszú távon is érzékelhető. A tervben meghatározott 7 prioritás komplexen kezeli a
       térség problémáit, az 1, 2, 3 és 6. inkább a gazdaságfejlesztést szolgálja, az 4, 5, 7. prioritás pedig a
       társadalmi kérdésekre ad válaszokat, de ez az elhatárolás – főleg hatásai miatt – nem lehet ilyen egyértelmű.
       A vállalkozási hajlandósággal rendelkező, illetve tevékenységet folytató személyek ösztönzésével és
       támogatásával újabb befektetések indulhatnak el. Közös tevékenységek, akciók szorgalmazásával a meglévő
       vállalkozások lehetőségeit bővítjük, illetve példamutató összefogásra buzdítjuk. A vállalkozási hajlandósággal
       rendelkező, de piacaikat elvesztő vállalkozásoknak pedig lehetőséget kell teremtünk, hogy profilváltással
       továbbra is a helyi gazdaság motorjai maradjanak. A prioritás intézkedéseit a lehető leghamarabb elérhetővé
       akarjuk tenni, és ezután folyamatos pályázhatóságot kívánunk biztosítani, hiszen a támogatott tevékenységek
       és helyzetek az időtől függetlenül, bármikor előállhatnak.
       A gazdaságfejlesztés területén kiemelt helyet kap a mezőgazdasági és élelmiszeripari szektor, hiszen
       tradicionálisan a térség egyik legfontosabb iparága. A hagyományokkal rendelkező mezőgazdasági és
       élelmiszeriparban a lakosság nagyszámban érintett, ugyanakkor (3-5 éves távban) megváltoztathatatlan
       adottságként van jelen. Az intézkedéseket középtávon, az ÚMVP program „kihűlése” után kívánjuk
       végrehajtani.
       Az 1. és 2. célterület intézkedései alapvetően a speciális helyzetekre adnak választ, a 3. célterület viszont a
       működési környezet fejlesztését irányozza elő. A vállalkozásokat segítő alapinfrastruktúra kiépítésének
       támogatása hozzájárul a vállalkozások sikerességéhez. A piacok fejlesztése pedig a helyi termékek
       értékesítésének infrastruktúráját alapozza meg. Ezek mellett meg kell teremtenünk azokat a központokat,
       amelyek szolgáltatásaikkal tárt karokkal várják a környező térségekből beáramló tőkét is.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                160
 Prioritások és intézkedések viszonya, ütemezése, a teljes stratégia várható hatása 2/3

       prioritás). A társadalmi tőke erősítésének folyamatos, soha meg nem szűnő folyamatnak kell lenni, így a
       prioritást nem lehet időintervallumok közé zárni.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                            161
 Prioritások és intézkedések viszonya, ütemezése, a teljes stratégia várható hatása 3/3

       A piacok és a vállalkozási központok létrehozását minél hamarabb el kell indítani és befejezni. A telepen belüli
       közüzemi infrastruktúra eléréséhez pedig folyamatosan kell forrást biztosítani a helyi vállalkozások számára.
       A turizmus a vidéki térségek egyik fontos kitörési pontja, gazdaságfejlesztési jellegű intézkedéseinkből sem
       hiányozhat. A vidéki turizmusformák közül a fenntartható falusi-, agro-, öko-, ifjúsági és rendezvény turisztikai
       fejlesztéseket kell segíteni, amelyek relatív alacsony befektetéssel a meglévő adottságokat is kihasználva
       sikeresek lehetnek. A fejlesztéseket és eredményeket következetes marketing tevékenységgel kell támogatni.
       Itt is működhet a turizmus elve: Ismerd meg, fedezd fel, vigyél haza valamit! A beruházásokat a stratégia
       megvalósításának első felében meg kell valósítani, a rendezvények és a marketing akciók támogatása
       folyamatosságot igényel.
       A település környezetének állapota hatással van az emberek hangulatára, viszonyára, a térség megítélésére,
       illetve a nyújtott szolgáltatások színvonalára is. Ezért kell biztosítani a rendezett településképet az utcákon a
       közterületeken játszótéren vagy a temetőben. A települések képének rendezése nem várhat sokáig, a terv
       megvalósításának első felében végre akarjuk hajtani a prioritást.
       A rendelkezésre álló értékes örökséget – legyen az természeti vagy épített – meg kell őrizni. Ezt szolgálja a 5.
       prioritás. A védett értékek rendbehozatala, megőrzése hatással van a település és környékének képére, és
       ezzel a lakosok, vállalkozások, turisták jóllétéhez is hozzájárul. A helyi örökség ápolásában szerepet kívánunk
       adni helyi gyűjteményeknek, vándortárlatoknak is. A prioritás legfontosabb elemeit a következő 2-3 évben meg
       kívánjuk valósítani.
       Az erős társadalmi tőke kölcsönös segítségnyújtást, tevékeny civil szerveződéseket, összetartozás érzését, az
       emberek közti kapcsolatok javulását eredményezi. Ez hatással van a mindennapi tevékenységre, a
       kiegyensúlyozott társadalmi életre. Helyi alkotók, hagyományőrzők, médiumok, a civil szervezetek
       beruházásainak támogatásával tovább lehet erősíteni a társadalmi tőkét (7.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                 162
 Esélyegyenlőség és fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása a stratégiában 1/2

       A stratégiai terv a térség olyan integrált fejlesztését célozza meg, amely a helyi adottságokra építve keresi
       meg a lehetőségeket, és azokat támogatva fenntartható programot alkot. Ennek során kiemelten kezeljük a
       gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóságot. A fenntarthatósági szempontok közül prioritásként
       kezeljük a gazdasági fenntarthatóságot. A terv megkereste ugyanis azokat a legfontosabb fejlesztési
       területeket, amelyekre alapozva a legkevesebb forrásfelhasználással a legnagyobb katalizátor hatás érhető el.
       Az intézkedések fenntarthatósága ugyanis leginkább a hatásokban mérhető. Az egyes intézkedésekre szánt
       források ugyan elapadnak, de az általuk generált eredmények fennmaradnak. Az intézkedések alapvető közös
       összetartó motívuma a helyi értékeken alapuló tervezés. Ez biztosítja, hogy egy kiegyensúlyozott helyi
       közösség jöjjön létre a térségben. A társadalmi tőke fejlesztése, a helyi értékek felkutatása, a szimbólumként is
       szolgáló helyi örökségek felújítása ugyanis magával vonja a közösségi szellem fenntartását. Ez a kulturális
       fenntarthatóság kevésbé mérhető, viszont a terv alapfilozófiáját adja. A környezeti fenntarthatósági
       szempontok szerves részei az intézkedéseknek. A tájba illeszkedés, az egységes településkép, a
       környezetgazdálkodási programban való részvétel stb. mind-mind olyan értékelési szempontok lesznek,
       amelyek alapvetően befolyásolják az egyes projektek értékelését.

       Az intézkedések közül meghatároztunk egy olyat, amely önállóan és közvetlenül a hátrányos helyzetű
       csoportok esélyeinek kiegyenlítését szorgalmazza. Ennek során, képzéseket biztosítunk a rendelkezésre álló
       forrásból. A többi intézkedés közvetetten, a foglalkoztatás minőségének és mennyiségének javításával biztosít
       egyenlő esélyeket.
       A nehezebb helyzetben lévő településeket magasabb arányú forrásokkal és a speciális programokkal kell
       segíteni. Az akciócsoporthoz tartozó települések közel fele a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
       meghatározása alapján ilyen településnek tekinthető. Mivel ezen települések forráslehívó képessége alacsony,
       így számukra külön pályázható keret áll rendelkezésre.
       A hátrányos helyzetű csoportok esetében biztosítanunk kell számunkra az esélyek egyenlőségét a
       pályáztatás, a pályázatok megvalósítása és a pályázati eredmények fenntartása idején is.Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                 163
 Esélyegyenlőség és fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása a stratégiában 2/2

       A helyi pályázatokban értékelési szempontként ki kell térni a hátrányos helyzetű csoportokra. A pályázati
       adatlapon elvárjuk a pályázótól a nők, kisebbségek, csökkent munkaképességűek, mint klasszikusan
       hátrányos helyzetű csoportok kezelésének bemutatását a projekt keretein belül. Az egyes projektek
       megvalósítása esetén egyenlő bánásmódot kívánunk a kivitelezők kiválasztásakor is. A fenntartás folyamán
       figyelni kell, hogy egyenlő eséllyel részesüljenek a hátrányos helyzetű csoportok a projekt eredményeiből is. A
       mozgáskorlátozottak számára biztosítani kell, hogy a Terv keretében megvalósuló projektek (pl.: épített és
       környezeti tájkép fejlesztése) esetén biztosítsuk a megfelelő akadálymentesítettséget.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                164
 Korábbi fejlesztési terveknek a tervezési területre gyakorolt hatásai 1/2

       A részvételen alapuló tervezés módszerének alkalmazásába a térség szereplőinek már az 1999-es SAPARD
       tervezés, majd ennek 2004-es felülvizsgálata során volt alkalma belekóstolni. Ennek a programnak a
       keretében sikerült olyan tapasztalatokat szerezni és személyeket megismerni, akik érdeklődésükkel,
       tapasztalatukkal és hozzászólásukkal elő tudják segíteni azt, hogy jó terv születhessen.
       Ezt egészítették a vonatkozó kistérségek (Kiskőrösi, Kalocsai, Kunszentmiklósi) fejlesztési programja, mely
       inkább csak a hangsúlyokban különböztek egymástól. A kisvállalkozások, a mezőgazdaság, turizmus, vidéki
       településkép fejlesztése mindegyiknek hangsúlyos része volt.
       A LEADER+ programban több jelenlegi tagtelepülés részt vett, ebből a LEADER módszertan megismerését
       tekintették a legfontosabb eredménynek, hiszen a rendelkezésre álló források érdemben nem volt a térségre
       hatással.
       Ezentúl léteznek kisebb-nagyobb átfogású települési, kistérségi programok is (Területfejlesztési programok,
       TAN-TÉR Program, „Kiugrás” Képzési és foglalkoztatási program, Kistérségi Foglalkoztatási Megállapodás
       program, Küzdelem a munkavilágából való kirekesztődés ellen program), amelyek a térség adottságainak
       felmérésével és az egyes szektorok megismerésével hatott a jelenlegi programra.
       A felsorolt programok közül tapasztalatok szerint az volt sikeresebb, amely mellé közvetve vagy közvetlenül
       forrást is lehetett igényelni. A programok nagy része csak tanulmány maradt, mert a célok mellé nem volt a
       programalkotóknak elég eszközük a megvalósításra, illetve az utólagos kontroll, felülvizsgálat sokszor
       elmaradt A Helyi Vidékfejlesztési Koncepció azonban átvette a fenti tervek eszmeiségét.
       A program keretében a Bács-Kiskun megye 20 települése és a településekből delegált civil és gazdasági
       szervezetek fogtak össze egy közös „alulról” kezdeményezett vidékfejlesztési koncepció kidolgozására. A
       program tervezése során tartott problémafeltárás rávilágított a LEADER programban követett vidékfejlesztés
       stratégiai fókuszára, a helyi értékekre alapozó vidékfejlesztés szükségességére.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                              165
 Korábbi fejlesztési terveknek a tervezési területre gyakorolt hatásai 2/2


       A tervezés előkészítésének szakaszában felkerestünk minden települést, ahol beszélgetéseket, ötletbörzéket
       tartottunk. Ezek a találkozások meggyőztek bennünket arról, hogy igen nagy jelentősége van ennek a
       részvételen alapuló tervezésnek a térségi együttműködés kialakításában.
       A helyi vidékfejlesztési terv kialakítása során igyekeztünk maximálisan figyelembe venni a javaslatokat, illetve
       amelyek nem illettek a vidékfejlesztés témakörébe, javaslatként tovább adtuk a területfejlesztéssel foglalkozó
       kollégáinknak.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                                166
 Stratégia-alkotási folyamat lezárta után tervezett LEADER-szerű működés bemutatása 1/2

       A terv a térség integrált fejlesztését célozza meg. Ebben a központi szerepet a speciális helyzetű
       vállalkozások, a mezőgazdaság, a falusi turizmus és a közösségi összetartó erők fejlesztése kapják. A terv
       megkereste azokat a legfontosabb fejlesztési területeket, amelyekre alapozva a legnagyobb multiplikatív hatás
       érhető el más szakágak tekintetében is.
       A közös együttélés megtanította a térség lakosait, hogy közös célokkal, együttműködéssel az egész térség
       képes fejlődni. A program tervezése során tartott problémafeltárás rávilágított a LEADER programban követett
       vidékfejlesztés stratégiai fókuszára, az értékekre hangolt vidékfejlesztés, egy értékközpontú modell
       bevezetésének szükségességére.
       A LEADER-t jellemző innovativitás és újszerűség a tervezés és a megvalósítás módszertanában, nem pedig a
       fejlesztési célokban találhatóak meg. A fejlesztési célok nem egyedülállóak, azonban azok egymást erősítő
       összekapcsolása eddig nem volt tapasztalható a térség programjaiban.
       Az ÚMVP III. és IV. intézkedéscsoportjának sikeres megvalósítását az akciócsoport vidékfejlesztési egyesület
       formájában kívánja biztosítani. Az egyesület döntéshozó grémiuma az elnökség, mely 15 tagból áll. Az
       egyesület felügyelő, ellenőrző szerve az 5 tagú felügyelő bizottság. Az egyesület munkaszervezete látja el a
       térségi szintű szaktanácsadási feladatokat. Az országban több közhasznú csoport is alakult a vidékfejlesztési
       közösségek megsegítésére. Csoportunk szükségesnek tartja, hogy csatlakozzon egy olyan szervezethez,
       amely hálózatot épít, szakmai tanácsokat adhat a helyi pályáztatáshoz, megossza a legjobb gyakorlatot és
       összefogja a közösségeket.
       A program kiépítésében kiemelt szerepet kap a program egységes jellege. Mindez az jelenti, hogy a terv nem
       valósul meg teljes mértékben, ha csak néhány intézkedés fejlesztési célja teljesül. A célok együttes
       megvalósulása jelenti a legnagyobb eredményt. A terv hatása is csak együttesen mérhető.
       A stratégia kialakítása során, az alulról építkezést segítve, igyekeztünk maximálisan figyelembe venni a
       javaslatokat.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                               167
 Stratégia-alkotási folyamat lezárta után tervezett LEADER-szerű működés bemutatása 2/2

       A stratégia megismertetésére és a visszajelzésekre eddig is hangsúlyt fektetett a tervezési csoport, fontos,
       hogy ez megmaradjon a megvalósítás időszakában is. A terv végrehajtásához kidolgozott, jól ütemezett
       kommunikációs tervre lesz szükség, amely biztosítja a kétirányú kommunikációt.
       A térség már meglévő kommunikációs csatornáit használtuk a program megvalósításának előkészítő,
       tervezési szakaszában. Ezek a személyes kapcsolatok, a telefon és Internet kapcsolatok, értekezletek,
       lakossági fórumok, levelek, elektronikus levelek, hírlevelek, faliújság, web-lap, napilapok, különböző
       tájékoztatók voltak. A terv elkészítését követően az előzőeken kívül különböző szakmai rendezvények tartását
       tervezzük, ahol rendszeresen bemutatjuk a program előrehaladását, a lakosság tájékoztatására, a figyelem
       felkeltésére hirdetményeket, reklámokat jelentetünk meg.
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis                               168

								
To top