?????? ????? ?????? ??????? ??"? by CS91lK

VIEWS: 37 PAGES: 30

									 ‫ל ש ו ב ע‬ ‫כספיים‬  ‫דוחות‬‫ליום 31 בדצמבר 2009‬
‫.‪Hamamy Avner & Co‬‬                  ‫חממי אבנר ושות'‬
‫).‪C.P.A. (ISR‬‬                       ‫רואי חשבון‬
               ‫ל ש ו ב ע‬              ‫דוחות כספיים‬             ‫ליום 31 בדצמבר 2009‬
               ‫תוכן העניינים‬

         ‫דף‬

          ‫2‬      ‫דוח רואה החשבון המבקר לחברי העמותה‬
                          ‫הדוחות הכספיים:‬
          ‫3‬                     ‫מאזנים‬
         ‫12 - 4‬              ‫דוחות על הפעילויות‬
        ‫92 - 22‬            ‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
                  ‫1‬
‫.‪Hamamy Avner & Co‬‬                   ‫חממי אבנר ושות'‬
‫).‪C.P.A. (ISR‬‬                        ‫רואי חשבון‬
         ‫דוח רואה החשבון המבקר לחברי העמותה של‬

                ‫ל ש ו ב ע‬
‫ביקרנו את המאזנים המצורפים של לשובע (להלן - העמותה) לימים 13 בדצמבר 9002‬
‫ו-2002 ואת דוחות הפעילויות לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים. דוחות‬
‫כספיים אלה הנם באחריות מנהלי העמותה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים‬
                          ‫אלה בהתבסס על ביקורתנו.‬


‫ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו‬
‫בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג- 3991. על-פי תקנים אלה‬
‫נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין‬
‫בדוחות הכספיים הצגה מטעה מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות‬
‫התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי‬
‫החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי מנהלי העמותה וכן‬
‫הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת‬
                           ‫בסיס נאות לחוות דעתנו.‬


‫לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את‬
‫מצבה הכספי של העמותה לימים 13 בדצמבר 9002 ו-2002 ואת תוצאות פעולותיה לכל‬
‫אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל.‬
‫חממי אבנר ושות'‬

  ‫רואי חשבון‬                         ‫תל - אביב, 22 בפברואר 0102‬
                   ‫2‬
‫.‪Hamamy Avner & Co‬‬                       ‫חממי אבנר ושות'‬
‫).‪C.P.A. (ISR‬‬                            ‫רואי חשבון‬                   ‫ל ש ו ב ע‬

                   ‫מ א ז נ י ם‬
   ‫ליום 13 בדצמבר‬
   ‫2002‬    ‫9002‬     ‫ביאור‬                    ‫בשקלים חדשים‬

                                         ‫נכסים‬
                                       ‫רכוש שוטף‬
  ‫747,909‬   ‫299,921,1‬   ‫3‬                  ‫מזומנים ושווי מזומנים‬
  ‫927,729‬   ‫244,220,1‬   ‫3‬            ‫קרנות שמורות לפרוייקטים מיועדים‬
   ‫914,32‬    ‫247,34‬                         ‫המחאות לגביה‬
    ‫000,2‬      ‫-‬                        ‫עובדים - מקדמות‬
   ‫937,94‬   ‫912,221‬                          ‫חייבים שונים‬
 ‫_______‬    ‫_______‬
 ‫920,494,1‬   ‫999,223,2‬
  ‫----------‬  ‫----------‬
  ‫994,339‬    ‫000,322‬   ‫4‬                        ‫רכוש קבוע‬
  ‫----------‬  ‫----------‬
 ‫_______‬    ‫_______‬
 ‫797,904,2‬   ‫999,702,3‬
 ‫======‬    ‫======‬

                                      ‫התחייבויות‬
                                    ‫התחייבויות שוטפות‬
   ‫922,19‬    ‫299,49‬                     ‫ספקים והמחאות לפירעון‬
  ‫721,401‬    ‫292,924‬                     ‫עובדים ומוסדות בשל שכר‬
 ‫_______‬    ‫_______‬
  ‫410,991‬    ‫092,427‬
 ‫----------‬  ‫----------‬
  ‫917,091‬      ‫-‬    ‫7‬          ‫התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד, נטו‬
 ‫----------‬  ‫----------‬

                                       ‫נכסים נטו‬
‫994,339 *‬     ‫000,322‬                      ‫נכסים נטו לרכוש קבוע‬
‫977,911,1 *‬   ‫922,972,1‬       ‫עודף נטו, מיועד להוצאות עתידיות לפי הוראות התורמים‬
 ‫_______‬    ‫_______‬
 ‫730,170,2‬   ‫922,029,2‬
  ‫----------‬  ‫----------‬
 ‫_______‬    ‫_______‬
 ‫797,904,2‬   ‫999,702,3‬
 ‫======‬    ‫======‬         ‫___________‬    ‫___________‬   ‫מנהלי העמותה:‬
                     ‫גיל-עד חריש‬    ‫יוסי אביגדורי‬

                                      ‫* נערך מחדש‬
        ‫הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.‬                      ‫3‬
    ‫.‪Hamamy Avner & Co‬‬                   ‫חממי אבנר ושות'‬
    ‫).‪C.P.A. (ISR‬‬                        ‫רואי חשבון‬                     ‫ל ש ו ב ע‬

                  ‫דוחות על הפעילויות‬


   ‫לשנה שהסתיימה‬
   ‫ביום 13 בדצמבר‬
  ‫2002‬    ‫9002‬       ‫רשימה‬                  ‫בשקלים חדשים‬
‫772,799,11‬    ‫990,249,11‬   ‫א'‬       ‫מחזור הפעילויות - תרומות תמיכות ואחרות‬
 ‫-----------‬    ‫-----------‬

                 ‫ב'‬                   ‫עלות הפעילויות‬
‫342,749,01‬    ‫142,099,01‬                ‫רכישות מזון והוצאות הפעילויות‬
   ‫007,9‬       ‫000,9‬                      ‫תמיכות לעמותות‬
‫________‬     ‫________‬
‫343,379,01‬    ‫142,999,01‬
 ‫-----------‬    ‫-----------‬
‫________‬     ‫________‬

  ‫219,122‬     ‫732,070,1‬                      ‫עודף מפעילויות‬

  ‫991,944‬       ‫123,024‬  ‫ל'‬                ‫הוצאות הנהלה וכלליות‬

 ‫_______‬      ‫_______‬

  ‫319,493‬       ‫472,929‬                        ‫עודף לשנה‬

                             ‫יתרת עודף לתחילת השנה, מיועד‬
 ‫223,999,1‬     ‫730,170,2‬         ‫להוצאות עתידיות לפי הוראות התורמים‬
 ‫_______‬      ‫_______‬

                              ‫יתרת עודף לסוף השנה, מיועד‬
 ‫730,170,2‬     ‫922,029,2‬         ‫להוצאות עתידיות לפי הוראות התורמים‬
 ‫======‬      ‫======‬


        ‫הביאורים והרשימות המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.‬
                       ‫4‬
   ‫.‪Hamamy Avner & Co‬‬                           ‫חממי אבנר ושות'‬
   ‫).‪C.P.A. (ISR‬‬                                ‫רואי חשבון‬
                    ‫ל ש ו ב ע‬
                   ‫הפעילויות‬    ‫מחזור‬
   ‫לשנה שהסתיימה‬                               ‫רשימה א' - בשקלים חדשים‬
   ‫ביום 31 בדצמבר‬
  ‫2009‬      ‫2009‬    ‫ביאור‬                             ‫מחזור הפעילויות‬
 ‫620610069‬    ‫230626069‬   ‫6‬                                ‫תרומות כלליות‬
  ‫9236193‬     ‫2016003‬                           ‫תרומות למסעדת לשובע בכרמיאל‬
  ‫1396636‬     ‫1196020‬                        ‫תרומות לכרטיסי מזון "כרטיס לשובע"‬
  ‫602602‬        ‫0‬                             ‫תרומות לאוטובוס "אגד-בגד"‬
  ‫1136221‬      ‫00061‬                            ‫תרומות לגגון - מעונות דרי רחוב‬
  ‫1026161‬     ‫012662‬             ‫תרומות לגגון - מעון לשיקום אסירים משוחררים נפגעי סמים‬
   ‫22262‬    ‫220613063‬                    ‫תרומות להקמת מרכז רב שירותים ברחוב צ'לנוב‬
  ‫0006369‬     ‫2306222‬                          ‫תרומות כלליות לקדימה -בתי נוער‬
  ‫2106201‬   ‫9006232 *‬                       ‫תרומות לבית נוער קדימה קסירר תל-אביב‬
  ‫2136321‬     ‫2206929‬                          ‫תרומות לבית נוער חץ קדימה רמלה‬
  ‫9916232‬     ‫2606921‬                         ‫תרומות לבית נוער חץ קדימה רחובות‬
  ‫0606219‬     ‫1126009‬                           ‫תרומות לבית נוער חץ קדימה יפו‬
  ‫1236901‬   ‫2136102 *‬                 ‫תרומות לבית נוער קדימה קסירר - לילדי עובדים זרים‬
  ‫0236199‬     ‫1326209‬                    ‫תרומות לבית נוער קדימה לצעירים באור יהודה‬
  ‫9606023‬     ‫0336163‬                    ‫תרומות לבית נוער קדימה ‪ Little Dream‬אזור‬
  ‫2226119‬     ‫3206192‬                    ‫תרומות לבית נוער קדימה שוסטרמן באור יהודה‬
  ‫3006029‬     ‫1326623‬            ‫תרומות לבית נוער קדימה ‪" Little Dream‬תל-חי" בתל-אביב‬
  ‫2106301‬     ‫3016123‬           ‫תרומות לבית נוער קדימה אלאמאם ע"ש דוד נתן מאירסון ברמלה‬
  ‫9326391‬     ‫3936263‬                         ‫תרומות לבית נוער יובל קדימה ביבנה‬
  ‫2226119‬     ‫1306301‬                   ‫תרומות לבית נוער קדימה ‪ Little Dream‬בת-ים‬
  ‫2216111‬     ‫2636229‬                      ‫תרומות לבית נוער שמיר קדימה פתח-תקוה‬
  ‫022662‬     ‫6036033‬                          ‫תרומות לבית נוער קדימה קרית-גת‬
  ‫2216112‬     ‫0216609‬                     ‫תרומות לבית נוער קדימה ‪ Sandisk‬כפר-סבא‬
  ‫0026301‬     ‫0236909‬                    ‫תרומות לבית נוער קדימה ‪ BMC‬קרית-שמונה‬
  ‫002629‬     ‫3226623‬                          ‫תרומות לבית נוער קדימה גני תקוה‬
  ‫3326121‬     ‫1636229‬                          ‫תרומות לבית נוער קדימה בית שאן‬
     ‫0‬     ‫6126012‬                            ‫תרומות לבית נוער קדימה חדרה‬
  ‫0066123‬     ‫6916102‬              ‫תרומות לבית נוער קדימה ערד (אשתקד להקמת בית הנוער)‬
  ‫200601‬     ‫311631‬                       ‫תרומות לחוג בוגרים של בתי הנוער קדימה‬
  ‫6936923‬      ‫10063‬                        ‫תרומות לסיוע לפליטי דראפור וילדיהם‬
  ‫200621‬        ‫0‬                              ‫תרומות לאירוח ילדי שדרות‬
  ‫1136999‬     ‫2296333‬                           ‫תרומות לפרוייקט קוראים קדימה‬
   ‫91162‬        ‫0‬                              ‫תרומות לפרוייקט "גמדים"‬
                             ‫השתתפות הרשות המקומית ומוסדות אחרים בהוצאות:‬
  ‫0116219‬     ‫291606‬         ‫השתתפות ועדת העזבונות ועיריית ת"א בהוצאות המסעדה בתל-אביב‬
     ‫0‬      ‫00061‬                     ‫השתתפות עירית עכו בהוצאות המסעדה בעכו‬
   ‫00161‬      ‫01663‬                ‫השתתפות עירית כרמיאל בהוצאות המסעדה בכרמיאל‬
  ‫003619‬        ‫0‬         ‫השתתפות עירית ת"א בהוצאות הפעלת מעונות גגון - מעונות דרי רחוב‬
  ‫0026293‬        ‫0‬             ‫השתתפות עירית ת"א בהוצאות שיפוץ מעונות גגון לדרי רחוב‬
  ‫229612‬   ‫620626 **‬                  ‫השתתפות עירית רמלה לבית נוער חץ קדימה רמלה‬
‫0006023 **‬     ‫000600‬                    ‫השתתפות עירית ת"א לבית נוער חץ קדימה יפו‬
  ‫633600‬   ‫3216903 **‬        ‫השתתפות מועצה מקומית אזור לבית נוער קדימה ‪ Little Dream‬אזור‬
‫0006023 **‬     ‫000600‬        ‫השתתפות עירית ת"א לבית נוער קדימה ‪" Little Dream‬תל-חי" בת"א‬
                        ‫השתתפות ועדת העזבונות בהחזר הוצאות שיפוץ והפעלה בית נוער‬
    ‫0‬    ‫0006293 **‬        ‫קדימה אלאמאם ע"ש דוד נתן מאירסון ברמלה כולל עבור 2009‬
                               ‫השתתפות עירית רמלה לבית נוער קדימה אלאמאם‬
     ‫0‬   ‫0016919 **‬          ‫ע"ש דוד נתן מאירסון ברמלה‬
  ‫000616‬   ‫2626003 **‬                 ‫השתתפות עירית יבנה לבית נוער יובל קדימה ביבנה‬
  ‫0066213‬   ‫000616 **‬           ‫השתתפות עירית פתח-תקוה לבית נוער שמיר קדימה פתח-תקוה‬
  ‫003692‬   ‫000630 **‬                ‫השתתפות עירית קרית-גת לבית נוער קדימה קרית-גת‬
  ‫000692‬   ‫001626 **‬           ‫השתתפות עירית בת-ים לבית נוער קדימה ‪ Little Dream‬בת-ים‬
     ‫0‬   ‫0026003 **‬            ‫השתתפות מועצה מקומית גני תקוה לבית נוער קדימה גני תקוה‬
‫________‬     ‫________‬
‫1196100633‬    ‫6006220633‬                    ‫* חלק מהסכום לכיסוי הוצאות משנה קודמת‬
‫======‬     ‫=======‬                       ‫** חלק מהסכום לכיסוי חוב משנים קודמות‬                        ‫5‬
      ‫.‪Hamamy Avner & Co‬‬                       ‫חממי אבנר ושות'‬
      ‫).‪C.P.A. (ISR‬‬                            ‫רואי חשבון‬
                       ‫ל ש ו ב ע‬
                      ‫הפעילויות‬   ‫עלות‬
   ‫לשנה שהסתיימה‬                                        ‫רשימה ב'‬
   ‫ביום 13 בדצמבר‬
  ‫2002‬    ‫9002‬        ‫רשימה‬                           ‫בשקלים חדשים‬
                                       ‫רכישות מזון והוצאות הפעילויות‬
  ‫414,929‬     ‫949,092‬     ‫ג'‬                ‫רכישות מזון והוצאות מסעדה בתל-אביב‬
  ‫442,701‬     ‫139,931‬     ‫ד'‬                   ‫רכישות מזון והוצאות מסעדה בעכו‬
  ‫932,922‬     ‫299,102‬     ‫ה'‬              ‫רכישות מזון והוצאות מסעדת לשובע בכרמיאל‬
  ‫419,071‬     ‫390,992‬     ‫ו'‬             ‫הוצאות הקמת מרכז רב שירותים ברחוב צ'לנוב‬
  ‫099,911‬     ‫239,941‬     ‫ז'‬                   ‫הוצאות הפעלה אוטובוס "אגד בגד"‬
  ‫992,799‬     ‫909,002‬     ‫ח'‬                  ‫הוצאות כרטיסי מזון "כרטיס לשובע"‬
  ‫194,122‬     ‫022,443‬     ‫ט'‬  ‫הוצאות פעילות ואחזקה מעונות גגון (אשתקד - כולל שיפוץ מעון גגון 2)‬
  ‫439,204‬     ‫994,993‬     ‫י'‬                ‫הפעלת בית נוער קסירר קדימה תל-אביב‬
  ‫399,244‬     ‫931,793‬    ‫יא'‬                     ‫הפעלת בית נוער חץ קדימה רמלה‬
  ‫972,124‬     ‫770,923‬    ‫יב'‬                   ‫הפעלת בית נוער חץ קדימה רחובות‬
  ‫340,923‬     ‫721,323‬    ‫יג'‬                      ‫הפעלת בית נוער חץ קדימה יפו‬
  ‫190,393‬     ‫932,092‬    ‫יד'‬            ‫הפעלת בית נוער קסירר קדימה לילדי עובדים זרים‬
  ‫923,493‬     ‫244,473‬    ‫טו'‬               ‫הפעלת בית נוער קדימה לצעירים באור יהודה‬
  ‫277,203‬     ‫109,203‬    ‫טז'‬                ‫הפעלת בית נוער קדימה ‪ Little Dream‬אזור‬
  ‫949,917‬     ‫299,944‬    ‫יז'‬              ‫הפעלת בית נוער קדימה שוסטרמן באור יהודה‬
  ‫931,743‬     ‫200,023‬    ‫יח'‬        ‫הפעלת בית נוער קדימה ‪" Little Dream‬תל-חי" בתל-אביב‬
  ‫429,904‬     ‫921,143‬    ‫יט'‬    ‫הפעלת בית נוער קדימה אלאמאם ע"ש דוד נתן מאירסון ברמלה‬
  ‫439,923‬     ‫979,073‬     ‫כ'‬                    ‫הפעלת בית נוער יובל קדימה יבנה‬
  ‫491,934‬     ‫040,093‬    ‫כא'‬                 ‫הפעלת בית נוער שמיר קדימה פתח-תקוה‬
  ‫922,293‬     ‫794,103‬    ‫כב'‬                     ‫הפעלת בית נוער קדימה קרית-גת‬
  ‫222,994‬     ‫200,374‬    ‫כג'‬               ‫הפעלת בית נוער קדימה ‪ Little Dream‬בת-ים‬
  ‫940,923‬     ‫212,923‬    ‫כד'‬               ‫הפעלת בית נוער ‪ Sandisk‬קדימה כפר-סבא‬
  ‫712,994‬     ‫322,222‬    ‫כה'‬                ‫הפעלת בית נוער קדימה ‪ BMC‬קרית-שמונה‬
 ‫044,991 *‬      ‫901,492‬    ‫כו'‬                     ‫הפעלת בית נוער קדימה גני תקוה‬
 ‫472,073 *‬      ‫117,393‬    ‫כז'‬                     ‫הפעלת בית נוער קדימה בית שאן‬
 ‫029,123 *‬      ‫493,743‬    ‫כח'‬                       ‫הפעלת בית נוער קדימה חדרה‬
      ‫0‬   ‫999,272 *‬    ‫כט'‬                        ‫הפעלת בית נוער קדימה ערד‬
      ‫0‬  ‫429,421 **‬              ‫הוצאות משכורות ונלוות לשכר עובדי מחלקת לוגיסטיקה‬
  ‫999,421‬      ‫737,44‬              ‫שיפוץ דירות למגורי מדריכים בשנת שירות בבתי הנוער‬
   ‫299,02‬      ‫000,02‬                    ‫הפעלת קייטנות לאמהות אסירות משוחררות‬
  ‫909,141‬      ‫222,73‬         ‫אספקת מזון, מזרונים ונקיון מקלטים לפליטי דראפור וילדיהם‬
   ‫794,93‬         ‫0‬                            ‫הוצאות לאירוח ילדי שדרות‬
  ‫429,021‬     ‫372,121‬                         ‫הוצאות בפרוייקט קוראים קדימה‬
   ‫902,91‬         ‫0‬               ‫הוצאות לעידוד התנדבות במסגרת פרוייקט "גמדים"‬
‫________‬     ‫________‬
‫342,749,01‬    ‫142,099,01‬
 ‫-----------‬   ‫-----------‬
    ‫007,9‬      ‫000,9‬            ‫תרומת ילדי בתי הנוער לעמותת "עלה" לילדים מוגבלים‬
 ‫-----------‬   ‫-----------‬
‫________‬     ‫________‬
‫343,379,01‬    ‫142,999,01‬                ‫* הסכום נובע מפעילות בחלק מהשנה בלבד‬
‫=======‬      ‫=======‬         ‫** בשנת 2002 העלות נצברה ישירות למסעדה בת"א ולבתי הנוער‬
           ‫נפרד מהם.‬  ‫הביאורים והרשימות המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי‬


                           ‫6‬
‫.‪Hamamy Avner & Co‬‬                      ‫חממי אבנר ושות'‬
‫).‪C.P.A. (ISR‬‬                           ‫רואי חשבון‬

                 ‫ל ש ו ב ע‬
               ‫רכישות מזון והוצאות‬

               ‫מסעדה בתל-אביב‬
   ‫לשנה שהסתיימה‬                             ‫רשימה ג'‬
   ‫ביום 13 בדצמבר‬
   ‫2002‬    ‫9002‬                        ‫בשקלים חדשים‬
                      ‫משכורות ונלוות לשכר - טבח, עוזרת טבח‬
 ‫432,094‬     ‫239,194‬    ‫ועובדים זמניים במשרה חלקית‬
  ‫491,21‬    ‫*‬    ‫0‬     ‫שכר עובדים בעלי פגיעה מוחית קלה בעבודות נקיון‬
  ‫102,29‬     ‫307,99‬                       ‫שכירות מסעדה‬
  ‫010,93‬     ‫240,23‬                ‫רכישות מזון - ראה ביאור 9‬
  ‫291,31‬     ‫999,11‬                      ‫הפעלה ומשרדיות‬
 ‫910,201‬     ‫797,99‬                       ‫אחזקת מסעדה‬
  ‫797,29‬     ‫292,29‬                          ‫חשמל וגז‬
  ‫340,91‬      ‫943,3‬            ‫מים (אשתקד - כולל חובות משנים קודמות)‬
  ‫322,29‬     ‫132,39‬              ‫אחזקת שלוש ניידות אסיף העיר‬
  ‫909,3‬     ‫099,92‬     ‫נסיעות (השנה - כולל הסעת מועסקים משירות בתי הסוהר)‬
  ‫491,4‬      ‫934,1‬                  ‫מתנות לעובדים ואירועים‬
   ‫003‬        ‫0‬    ‫סיוע לנזקקים העסקת סועדים בשטיפת כלים ומתנות‬
  ‫912,4‬      ‫037,3‬                           ‫ביטוחים‬
  ‫041,21‬     ‫797,91‬                            ‫טלפון‬
    ‫0‬       ‫209‬                     ‫ריבית והוצאות בנק‬
  ‫470,41‬     ‫247,41‬                             ‫פחת‬
 ‫______‬     ‫______‬
 ‫414,929‬     ‫949,092‬       ‫* השנה, שכרם משולם כעובדים זמניים במשרה חלקית‬
 ‫=====‬      ‫=====‬
                 ‫מסעדה בעכו‬
                                ‫רשימה ד'‬
‫המסעדה פועלת בשותפות עם עמותת מאיר פנים. הפעילות ממומנת ע"י שתי העמותות‬
                              ‫בחלקים שווים.‬

 ‫902,931‬    ‫277,701‬                  ‫משכורת ונלוות לשכר‬
     ‫0‬     ‫234,77‬     ‫שכר עובדים בעלי פגיעה מוחית קלה בעבודות נקיון‬
     ‫0‬      ‫023‬                      ‫רכישות מזון‬
    ‫097‬     ‫220,1‬                    ‫הפעלה ומשרדיות‬
     ‫0‬     ‫490,3‬                     ‫אחזקת מסעדה‬
  ‫293,03‬     ‫974,03‬                ‫אחזקת ניידת אסיף העיר‬
    ‫772‬       ‫22‬                        ‫נסיעות‬
   ‫023,2‬     ‫701,2‬                         ‫טלפון‬
    ‫499‬      ‫233‬                ‫מתנות לעובדים ואירועים‬
    ‫971‬     ‫397,1‬                   ‫ריבית והוצאות בנק‬
    ‫791‬      ‫791‬                          ‫פחת‬
  ‫(191,99)‬    ‫(924,29)‬    ‫בניכוי - השתתפות "מאיר פנים" בהוצאות שוטפות‬
 ‫______‬     ‫______‬
 ‫442,701‬    ‫139,931‬
 ‫=====‬     ‫=====‬


                    ‫7‬
‫.‪Hamamy Avner & Co‬‬                     ‫חממי אבנר ושות'‬
‫).‪C.P.A. (ISR‬‬                          ‫רואי חשבון‬

                ‫ל ש ו ב ע‬
              ‫רכישות מזון והוצאות‬

           ‫מסעדת "צלחת חמה" בכרמיאל‬
   ‫לשנה שהסתיימה‬                           ‫רשימה ה'‬
   ‫ביום 13 בדצמבר‬
   ‫2002‬    ‫9002‬                       ‫בשקלים חדשים‬

 ‫171,731‬     ‫479,421‬       ‫משכורות ונלוות לשכר - מנהלת, טבחית ונהג‬
  ‫229,91‬     ‫999,91‬                    ‫שכירות מסעדה‬
   ‫729‬       ‫499‬                 ‫כבלים לווין ואינטרנט‬
   ‫297‬       ‫297‬                   ‫הפעלה ומשרדיות‬
  ‫900,3‬      ‫709,1‬                    ‫אחזקת מסעדה‬
  ‫233,21‬     ‫139,21‬                       ‫חשמל וגז‬
  ‫429,1‬      ‫999,1‬                          ‫מים‬
  ‫139,93‬     ‫294,43‬             ‫אחזקת ניידת אסיף העיר בצפון‬
  ‫099,1‬       ‫032‬               ‫מתנות לעובדים ואירועים‬
  ‫190,9‬      ‫200,7‬                         ‫טלפון‬
    ‫0‬       ‫09‬                  ‫ריבית והוצאות בנק‬
  ‫114,1‬      ‫114,1‬                          ‫פחת‬
 ‫______‬     ‫______‬
 ‫932,922‬     ‫299,102‬
 ‫=====‬      ‫=====‬

        ‫הוצאות הקמה מרכז רב שירותים ברחוב צ'לנוב‬
                                     ‫רשימה ו'‬
‫עיריית ת"א הקצתה לעמותה מבנה ברחוב צ'לנוב 21 בכדי שישמש מרכז רב שירותים‬
‫לנזקקים אשר יכלול מסעדה לנזקקים, מעון לדרי רחוב ומחסן לחלוקת בגדים. עבודות‬
      ‫השיפוץ החלו עם קבלת היתר בניה ביולי 9002 ויסתיימו במחצית שנת 0102.‬

  ‫291,29‬     ‫991,714‬                   ‫משכורות ונלוות לשכר‬
  ‫234,43‬     ‫933,104‬         ‫חומרים,עבודות, חרושת ותכנון בניה ושיפוץ‬
  ‫970,1‬      ‫727,9‬                         ‫משרדיות‬
  ‫222,02‬     ‫729,11‬                       ‫אחזקת רכב‬
    ‫0‬      ‫974,2‬                          ‫חשמל‬
    ‫0‬      ‫124,9‬                      ‫מיסים ואגרות‬
   ‫221‬      ‫922,9‬                     ‫נסיעות ושליחויות‬
   ‫499‬       ‫233‬                 ‫מתנות לעובדים ואירועים‬
  ‫939,3‬      ‫273,2‬                          ‫טלפון‬
    ‫0‬      ‫274,9‬                         ‫ביטוחים‬
    ‫0‬      ‫799,1‬                    ‫ריבית והוצאות בנק‬
  ‫949,11‬        ‫0‬             ‫הוצאות תחזוקה מונעת של המבנה‬
   ‫103‬        ‫0‬                           ‫פחת‬
 ‫______‬     ‫______‬
 ‫419,071‬     ‫390,992‬
 ‫=====‬      ‫=====‬


                   ‫8‬
‫.‪Hamamy Avner & Co‬‬                      ‫חממי אבנר ושות'‬
‫).‪C.P.A. (ISR‬‬                           ‫רואי חשבון‬


                ‫ל ש ו ב ע‬
              ‫רכישות מזון והוצאות‬


               ‫אוטובוס "אגד בגד"‬
                                     ‫רשימה ז'‬
‫אוטובוס "אגד - בגד", לאיסוף וחלוקה של בגדים יד שניה, הנו מפעל משותף של העמותה‬
  ‫וקואופרטיב אגד. פעילות הפרוייקט מתבססת על המחסן המרכזי של העמותה בחולון.‬

   ‫לשנה שהסתיימה‬
   ‫ביום 13 בדצמבר‬
   ‫2002‬    ‫9002‬                       ‫בשקלים חדשים‬

  ‫990,39‬     ‫149,37‬                ‫משכורות ונלוות לשכר - רכז‬
  ‫393,41‬     ‫209,97‬         ‫דמי שכירות מחסן (אשתקד - דמי ניהול בלבד)‬
  ‫273,41‬     ‫190,01‬                           ‫חשמל‬
   ‫994‬      ‫922,2‬                            ‫מים‬
   ‫223‬       ‫792‬                      ‫הפעלה ומשרדיות‬
   ‫032‬       ‫233‬                 ‫מתנות לעובדים ואירועים‬
  ‫109,2‬      ‫240,9‬                    ‫אחזקת מחסן הבגדים‬
   ‫329‬      ‫730,9‬            ‫הובלות ונסיעות (אשתקד - ללא הובלות)‬
  ‫194,9‬      ‫902,9‬                           ‫טלפון‬
  ‫921,1‬      ‫310,2‬                            ‫פחת‬
 ‫______‬     ‫______‬
 ‫099,911‬     ‫239,941‬
 ‫=====‬      ‫=====‬


          ‫הוצאות כרטיסי מזון "כרטיס לשובע"‬
                                     ‫רשימה ח'‬
     ‫פרוייקט "כרטיס לשובע" - לרכישת כרטיסי מזון וחלוקתם למשפחות נזקקות.‬

 ‫412,097‬     ‫191,129‬              ‫רכישות מזון מכרטיסים שמומשו‬
  ‫922,02‬     ‫799,201‬                   ‫משכורות ונלוות לשכר‬
   ‫929‬       ‫944‬                     ‫הפעלה ומשרדיות‬
    ‫74‬      ‫223,3‬                      ‫נסיעות והובלות‬
  ‫292,1‬      ‫249,1‬                           ‫טלפון‬
   ‫499‬       ‫233‬                  ‫מתנות לעובדים ואירועים‬
   ‫(309)‬     ‫212,4‬         ‫ריבית והוצאות בנק (אשתקד - ריבית מפקדון)‬
   ‫339‬       ‫339‬                            ‫פחת‬
 ‫______‬     ‫______‬
 ‫992,799‬     ‫909,002‬
 ‫=====‬      ‫=====‬
                   ‫9‬
‫.‪Hamamy Avner & Co‬‬                          ‫חממי אבנר ושות'‬
‫).‪C.P.A. (ISR‬‬                               ‫רואי חשבון‬
                    ‫ל ש ו ב ע‬


              ‫הוצאות פעילות ואחזקה מעונות גגון‬
 ‫בדצמבר‬     ‫13‬  ‫ביום‬   ‫שהסתיימה‬      ‫לשנה‬                 ‫רשימה ט'‬
 ‫2002‬         ‫2‬    ‫0‬     ‫0‬     ‫9‬
               ‫מעון לשיקום‬    ‫מעונות‬               ‫בשקלים חדשים‬
‫ס ה " כ‬     ‫ס ה " כ‬    ‫וגמילת אסירים‬   ‫דרי רחוב‬


                                       ‫משכורות ונלוות לשכר -‬
‫242,912 *‬    ‫029,29‬          ‫0‬      ‫029,29‬    ‫מנהלת ואב בית‬
  ‫029,42‬      ‫242‬          ‫0‬       ‫242‬       ‫דמי שכירות מעון גגון לנשים‬
 ‫929,931‬    ‫449,091‬       ‫992,241‬      ‫793,21‬       ‫כלכלה ותרבות לדיירי המעון‬
  ‫424,02‬    ‫277,01‬          ‫0‬      ‫277,01‬                  ‫חשמל‬
  ‫304,71‬    ‫239,11‬        ‫373,7‬      ‫722,9‬                  ‫טלפון‬
  ‫702,17‬    ‫790,92‬       ‫219,11‬      ‫323,71‬              ‫אחזקת המעון‬
  ‫227,7‬     ‫109,1‬         ‫927‬      ‫790,1‬    ‫הובלת מזון (חלק יחסי בעלות כוללת)‬
                              ‫0‬       ‫(עלית) ירידת ערך פיקדון ב-$‬
 ‫079,03‬     ‫(733,2)‬      ‫(733,2)‬           ‫והוצאות בנק‬
 ‫223,71‬     ‫301,71‬        ‫293,4‬      ‫709,01‬                   ‫פחת‬
  ‫400,2‬      ‫903,1‬        ‫029‬       ‫927‬              ‫מתנות לדיירים‬
    ‫0‬      ‫744,9‬         ‫0‬      ‫744,9‬               ‫סיוע לדיירים‬
 ‫442,003‬     ‫009,91‬          ‫0‬      ‫009,91‬  ‫שיפוץ המעון (אשתקד - הוצאה חד פעמית)‬

 ‫______‬     ‫______‬      ‫______‬       ‫______‬
 ‫194,122‬    ‫022,443‬     ‫349,291‬      ‫932,991‬
 ‫=====‬     ‫=====‬      ‫=====‬       ‫=====‬


     ‫* הוצאות השכר כוללות פיצויי פרישה של מנהלת מעונות גגון וכן משכורות לאב בית נוסף‬
                        ‫01‬
‫.‪Hamamy Avner & Co‬‬                     ‫חממי אבנר ושות'‬
‫).‪C.P.A. (ISR‬‬                          ‫רואי חשבון‬
                 ‫ל ש ו ב ע‬
                ‫הפעלת בתי נוער‬

              ‫קדימה קסירר תל - אביב‬
                                   ‫רשימה י'‬
         ‫בית הנוער מאומץ ע"י קרן ע"ש המנוחים יוסף וקריסטינה קסירר‬
   ‫לשנה שהסתיימה‬
   ‫ביום 13 בדצמבר‬                      ‫בשקלים חדשים‬
  ‫2002‬    ‫9002‬
               ‫משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער וחלק‬
 ‫974,191‬   ‫992,991‬    ‫יחסי בשכר מנהלות תחומים ברשת קדימה‬
  ‫942,99‬   ‫199,39‬           ‫עלות העסקת מדריכים בשנת שירות‬
  ‫979,71‬    ‫037,2‬                    ‫הפעלה ומשרדיות‬
  ‫927,41‬    ‫392,9‬                     ‫קיטנה בחופשות‬
  ‫290,41‬    ‫940,9‬                      ‫תרבות וטיולים‬
  ‫479,21‬   ‫719,12‬                       ‫רכישות מזון‬
  ‫999,3‬    ‫149,2‬         ‫כבלים לויין אינטרנט ואחזקת מחשבים‬
  ‫793,1‬     ‫227‬                ‫מתנות לעובדים ואירועים‬
  ‫999,91‬   ‫742,21‬                           ‫חשמל‬
  ‫799,2‬    ‫394,9‬                        ‫מים ואגרות‬
  ‫024,12‬    ‫999,4‬          ‫אחזקה (אשתקד - כולל צביעת בית הנוער)‬
  ‫099,9‬    ‫129,4‬           ‫הובלת מזון (חלק יחסי מעלות כוללת)‬
  ‫019,2‬    ‫794,3‬                          ‫נסיעות‬
  ‫942,9‬    ‫722,9‬                           ‫טלפון‬
  ‫700,21‬   ‫191,01‬                            ‫פחת‬
    ‫0‬    ‫(793)‬              ‫בניכוי - השתתפות בהוצאות‬
 ‫______‬   ‫______‬
 ‫439,204‬   ‫994,993‬
 ‫=====‬    ‫=====‬
                ‫חץ קדימה רמלה‬
                                  ‫רשימה יא'‬
                    ‫בית הנוער מאומץ ע"י חברת אלוני חץ בע"מ‬
                 ‫משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער וחלק‬
 ‫129,391‬    ‫224,341‬        ‫יחסי בשכר מנהלות תחומים ברשת קדימה‬
 ‫279,241‬    ‫923,041‬     ‫עלות העסקת מדריכים בשנת שירות ושירות לאומי‬
  ‫099,12‬     ‫310,21‬                     ‫הפעלה ומשרדיות‬
  ‫929,02‬     ‫732,9‬                      ‫קיטנה בחופשות‬
  ‫239,12‬     ‫909,7‬                       ‫תרבות וטיולים‬
  ‫994,71‬     ‫919,02‬                        ‫רכישות מזון‬
  ‫232,7‬     ‫322,2‬          ‫כבלים לויין אינטרנט ואחזקת מחשבים‬
  ‫902,1‬      ‫227‬                 ‫מתנות לעובדים ואירועים‬
  ‫979,71‬     ‫939,9‬           ‫אחזקה (אשתקד - כולל צביעת בית הנוער)‬
  ‫099,9‬     ‫191,7‬            ‫הובלת מזון (חלק יחסי מעלות כוללת)‬
  ‫909,4‬     ‫213,4‬                           ‫נסיעות‬
  ‫203,21‬     ‫112,9‬                           ‫טלפון‬
  ‫020,7‬     ‫020,7‬                            ‫פחת‬
    ‫0‬      ‫(799)‬               ‫בניכוי - השתתפות בהוצאות‬
 ‫______‬     ‫______‬
 ‫399,244‬    ‫931,793‬
 ‫=====‬     ‫=====‬


                    ‫11‬
‫.‪Hamamy Avner & Co‬‬                    ‫חממי אבנר ושות'‬
‫).‪C.P.A. (ISR‬‬                         ‫רואי חשבון‬
               ‫ל ש ו ב ע‬
              ‫הפעלת בתי נוער‬
              ‫חץ קדימה רחובות‬
                                 ‫רשימה יב'‬
                   ‫בית הנוער מאומץ ע"י חברת אלוני חץ בע"מ‬
   ‫לשנה שהסתיימה‬
   ‫ביום 13 בדצמבר‬                      ‫בשקלים חדשים‬
   ‫2002‬    ‫9002‬
                   ‫משכורות ונלוות לשכר של מנהל בית הנוער‬
                ‫(אשתקד מנהלת ומדריך) וחלק יחסי בשכר‬
 ‫299,322‬    ‫372,291‬     ‫מנהלות תחומים ברשת קדימה‬
  ‫329,22‬    ‫190,301‬          ‫עלות העסקת מדריכים בשנת שירות‬
  ‫449,91‬    ‫093,32‬                   ‫הפעלה ומשרדיות‬
  ‫329,91‬     ‫149,2‬                    ‫קיטנה בחופשות‬
  ‫031,41‬     ‫929,9‬                    ‫תרבות וטיולים‬
  ‫904,71‬    ‫479,02‬                      ‫רכישות מזון‬
  ‫974,3‬    ‫027,11‬        ‫כבלים לויין ואינטרנט ואחזקת מחשבים‬
  ‫909,1‬      ‫227‬               ‫מתנות לעובדים ואירועים‬
  ‫499,7‬     ‫429,2‬                        ‫אחזקה‬
  ‫099,9‬     ‫129,4‬          ‫הובלת מזון (חלק יחסי מעלות כוללת)‬
  ‫927,7‬     ‫973,9‬                        ‫נסיעות‬
  ‫112,9‬     ‫992,9‬                         ‫טלפון‬
  ‫027,21‬    ‫042,31‬                          ‫פחת‬
    ‫0‬     ‫(920,2)‬             ‫בניכוי - השתתפות בהוצאות‬
 ‫______‬    ‫______‬
 ‫972,124‬    ‫770,923‬
 ‫=====‬     ‫=====‬
               ‫חץ קדימה יפו‬
                                 ‫רשימה יג'‬
                   ‫בית הנוער מאומץ ע"י חברת אלוני חץ בע"מ‬

                  ‫משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער‬
 ‫209,312‬    ‫412,221‬    ‫וחלק יחסי בשכר מנהלות תחומים ברשת קדימה‬
  ‫979,39‬    ‫793,101‬           ‫עלות העסקת מדריכים בשנת שירות‬
  ‫120,21‬    ‫397,01‬                    ‫הפעלה ומשרדיות‬
  ‫770,01‬     ‫232,9‬                     ‫קיטנה בחופשות‬
  ‫300,31‬    ‫191,11‬                      ‫תרבות וטיולים‬
  ‫740,21‬    ‫912,21‬                       ‫רכישות מזון‬
  ‫999,2‬     ‫297,3‬        ‫כבלים לויין אינטרנט ואחזקת מחשבים‬
  ‫147,1‬      ‫227‬                ‫מתנות לעובדים ואירועים‬
  ‫991,71‬     ‫039,3‬         ‫אחזקה (אשתקד - כולל צביעת בית הנוער)‬
  ‫099,9‬     ‫129,4‬           ‫הובלת מזון (חלק יחסי מעלות כוללת)‬
  ‫449,3‬     ‫913,7‬                         ‫נסיעות‬
  ‫213,2‬     ‫227,9‬                          ‫טלפון‬
  ‫227,9‬     ‫249,4‬                           ‫פחת‬
    ‫0‬    ‫922,72‬          ‫שיפוץ בית נוער - הוצאה חד פעמית‬
    ‫0‬     ‫(794,2)‬              ‫בניכוי - השתתפות בהוצאות‬
 ‫______‬    ‫______‬
 ‫340,923‬    ‫721,323‬
 ‫=====‬     ‫=====‬


                  ‫21‬
‫.‪Hamamy Avner & Co‬‬                      ‫חממי אבנר ושות'‬
‫).‪C.P.A. (ISR‬‬                           ‫רואי חשבון‬

                  ‫ל ש ו ב ע‬
                 ‫הפעלת בתי נוער‬

           ‫קדימה קסירר לילדי עובדים זרים‬
                                   ‫רשימה יד'‬
         ‫בית הנוער מאומץ ע"י קרן ע"ש המנוחים יוסף וקריסטינה קסירר‬
   ‫לשנה שהסתיימה‬
   ‫ביום 13 בדצמבר‬                       ‫בשקלים חדשים‬
  ‫2002‬     ‫9002‬
                  ‫משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער‬
 ‫913,102‬   ‫330,921‬    ‫וחלק יחסי בשכר מנהלות תחומים ברשת קדימה‬
  ‫290,09‬    ‫709,49‬           ‫עלות העסקת מדריכים בשנת שירות‬
  ‫034,2‬    ‫429,9‬                    ‫הפעלה ומשרדיות‬
  ‫191,9‬    ‫304,9‬                     ‫קיטנה בחופשות‬
  ‫424,01‬    ‫029,9‬                      ‫תרבות וטיולים‬
  ‫237,41‬    ‫029,41‬                       ‫רכישות מזון‬
  ‫419,2‬    ‫439,2‬         ‫כבלים לויין אינטרנט ואחזקת מחשבים‬
  ‫799,1‬     ‫227‬                ‫מתנות לעובדים ואירועים‬
  ‫929,32‬    ‫923,4‬          ‫אחזקה (אשתקד - כולל צביעת בית הנוער)‬
  ‫099,9‬    ‫129,4‬           ‫הובלת מזון (חלק יחסי מעלות כוללת)‬
  ‫012,1‬    ‫292,2‬                          ‫נסיעות‬
  ‫279,9‬    ‫949,9‬                           ‫טלפון‬
  ‫992,2‬    ‫449,2‬                            ‫פחת‬
    ‫0‬   ‫(743,02)‬              ‫בניכוי - השתתפות בהוצאות‬
 ‫______‬   ‫______‬
 ‫190,393‬   ‫932,092‬
 ‫=====‬    ‫=====‬
             ‫קדימה לצעירים באור יהודה‬
                                  ‫רשימה טו'‬
               ‫בית הנוער מאומץ ע"י חברה המבקשת להישאר בעילום שם‬

                     ‫משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער‬
 ‫322,991‬     ‫931,991‬      ‫וחלק יחסי בשכר מנהלות תחומים ברשת קדימה‬
 ‫042,911‬     ‫243,311‬            ‫עלות העסקת מדריכות שרות לאומי‬
  ‫997,21‬     ‫923,41‬                     ‫הפעלה ומשרדיות‬
  ‫229,31‬      ‫329,9‬                      ‫קיטנה בחופשות‬
  ‫992,21‬      ‫297,2‬                      ‫תרבות וטיולים‬
  ‫799,3‬      ‫472,4‬                       ‫רכישות מזון‬
  ‫927,4‬      ‫929,1‬          ‫כבלים לויין אינטרנט ואחזקת מחשבים‬
  ‫997,1‬       ‫227‬                 ‫מתנות לעובדים ואירועים‬
  ‫721,4‬      ‫792,4‬                          ‫אחזקה‬
  ‫099,9‬      ‫129,4‬            ‫הובלת מזון (חלק יחסי מעלות כוללת)‬
  ‫292,1‬      ‫100,2‬                          ‫נסיעות‬
  ‫249,2‬      ‫771,9‬                           ‫טלפון‬
  ‫199,2‬      ‫933,9‬                            ‫פחת‬
    ‫0‬      ‫(924,2)‬               ‫בניכוי - השתתפות בהוצאות‬
 ‫______‬     ‫______‬
 ‫923,493‬     ‫244,473‬
 ‫=====‬      ‫=====‬


                     ‫31‬
‫.‪Hamamy Avner & Co‬‬                    ‫חממי אבנר ושות'‬
‫).‪C.P.A. (ISR‬‬                         ‫רואי חשבון‬

               ‫ל ש ו ב ע‬

              ‫הפעלת בתי נוער‬

         ‫קדימה ‪ LITTLE DREAM‬אזור‬
                                ‫רשימה טז'‬
   ‫לשנה שהסתיימה‬      ‫בית הנוער מאומץ ע"י ארגון ‪ Little Dream‬מצרפת‬
   ‫ביום 13 בדצמבר‬                    ‫בשקלים חדשים‬
   ‫2002‬    ‫9002‬
                  ‫משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער‬
 ‫191,791‬    ‫293,391‬    ‫וחלק יחסי בשכר מנהלות תחומים ברשת קדימה‬
  ‫077,99‬    ‫927,99‬          ‫עלות העסקת מדריכות שירות לאומי‬
  ‫391,01‬     ‫792,2‬                    ‫הפעלה ומשרדיות‬
  ‫792,71‬     ‫904,9‬                     ‫קיטנה בחופשות‬
  ‫204,9‬     ‫449,4‬                     ‫תרבות וטיולים‬
  ‫704,11‬    ‫920,31‬                      ‫רכישות מזון‬
  ‫199,1‬     ‫192,1‬         ‫כבלים לויין אינטרנט ואחזקת מחשבים‬
  ‫902,1‬      ‫227‬                ‫מתנות לעובדים ואירועים‬
  ‫094,4‬     ‫942,1‬                         ‫אחזקה‬
  ‫099,9‬     ‫129,4‬           ‫הובלת מזון (חלק יחסי מעלות כוללת)‬
  ‫390,4‬     ‫099,4‬            ‫נסיעות ושמירת קשר עם תורמים‬
  ‫927,3‬     ‫944,3‬                          ‫טלפון‬
   ‫444‬      ‫294‬                   ‫ריבית והוצאות בנק‬
  ‫992,2‬     ‫923,1‬                           ‫פחת‬
 ‫______‬    ‫______‬
 ‫277,203‬    ‫109,203‬
 ‫=====‬     ‫=====‬
           ‫קדימה שוסטרמן באור יהודה‬
                                   ‫רשימה יז'‬
         ‫בית הנוער מאומץ ע"י הקרן המשפחתית ע"ש צ'רלס ולין שוסטרמן‬

                  ‫משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער‬
 ‫722,391‬    ‫293,021‬    ‫וחלק יחסי בשכר מנהלות תחומים ברשת קדימה‬
 ‫192,441‬    ‫730,941‬          ‫עלות העסקת מדריכות שירות לאומי‬
  ‫134,27‬    ‫992,14‬            ‫הפעלה משרדיות ופרוייקט בוגרים‬
  ‫927,02‬     ‫192,7‬                     ‫קיטנה בחופשות‬
  ‫244,71‬     ‫902,7‬                      ‫תרבות וטיולים‬
  ‫121,32‬    ‫279,12‬                       ‫רכישות מזון‬
  ‫293,9‬     ‫409,2‬         ‫כבלים לויין אינטרנט ואחזקת מחשבים‬
  ‫799,1‬      ‫227‬                ‫מתנות לעובדים ואירועים‬
  ‫797,72‬     ‫949,9‬          ‫אחזקה (אשתקד - כולל צביעת בית הנוער)‬
  ‫099,9‬     ‫129,4‬            ‫הובלת מזון (חלק יחסי מעלות כוללת)‬
  ‫791,7‬     ‫972,7‬                          ‫נסיעות‬
  ‫199,9‬     ‫299,2‬                          ‫טלפון‬
  ‫902,41‬    ‫214,71‬                           ‫פחת‬
 ‫______‬    ‫______‬
 ‫949,917‬    ‫299,944‬
 ‫=====‬     ‫=====‬


                  ‫41‬
‫.‪Hamamy Avner & Co‬‬                       ‫חממי אבנר ושות'‬
‫).‪C.P.A. (ISR‬‬                            ‫רואי חשבון‬

                  ‫ל ש ו ב ע‬

                 ‫הפעלת בתי נוער‬

        ‫קדימה ‪" LITTLE DREAM‬תל-חי" בתל-אביב‬
                                   ‫רשימה יח'‬
   ‫לשנה שהסתיימה‬         ‫בית הנוער מאומץ ע"י ארגון ‪ Little Dream‬מצרפת‬
   ‫ביום 13 בדצמבר‬                       ‫בשקלים חדשים‬
   ‫2002‬    ‫9002‬
                     ‫משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער‬
 ‫947,421‬     ‫293,091‬      ‫וחלק יחסי בשכר מנהלות תחומים ברשת קדימה‬
  ‫409,99‬      ‫099,99‬           ‫עלות העסקת מדריכים בשנת שירות‬
  ‫229,01‬      ‫279,2‬                     ‫הפעלה ומשרדיות‬
  ‫973,02‬      ‫709,9‬                      ‫קיטנה בחופשות‬
  ‫917,11‬      ‫492,9‬                      ‫תרבות וטיולים‬
  ‫277,31‬      ‫292,91‬                       ‫רכישות מזון‬
  ‫940,4‬      ‫991,2‬          ‫כבלים לויין אינטרנט ואחזקת מחשבים‬
  ‫292,1‬      ‫220,1‬                 ‫מתנות לעובדים ואירועים‬
  ‫799,3‬      ‫427,4‬                          ‫אחזקה‬
  ‫099,9‬      ‫129,4‬            ‫הובלת מזון (חלק יחסי מעלות כוללת)‬
  ‫492,3‬      ‫214,7‬             ‫נסיעות ושמירת קשר עם תורמים‬
  ‫371,2‬      ‫090,2‬                           ‫טלפון‬
   ‫344‬       ‫294‬                    ‫ריבית והוצאות בנק‬
  ‫441,7‬      ‫999,4‬                            ‫פחת‬
    ‫0‬     ‫(790,22)‬               ‫בניכוי - השתתפות בהוצאות‬
 ‫______‬     ‫______‬
 ‫931,743‬     ‫200,023‬
 ‫=====‬      ‫=====‬
         ‫קדימה אלאמאם ע"ש דוד נתן מאירסון ברמלה‬
                                   ‫רשימה יט'‬
               ‫בית הנוער מאומץ ע"י מר מורטון מאירסון מטקסס ארה"ב‬

                 ‫משכורות ונלוות לשכר מנהלת בית הנוער, 2 מדריכים‬
 ‫929,403‬     ‫471,292‬     ‫וחלק יחסי בשכר מנהלות תחומים ברשת קדימה‬
  ‫372,42‬     ‫499,11‬                      ‫הפעלה ומשרדיות‬
  ‫034,9‬      ‫393,7‬                       ‫קיטנה בחופשות‬
  ‫979,2‬      ‫230,4‬                        ‫תרבות וטיולים‬
  ‫279,2‬     ‫907,31‬                         ‫רכישות מזון‬
  ‫997,7‬      ‫029,7‬           ‫כבלים לויין אינטרנט ואחזקת מחשבים‬
  ‫147,1‬       ‫479‬                  ‫מתנות לעובדים ואירועים‬
  ‫299,91‬      ‫999,4‬            ‫אחזקה (אשתקד - כולל צביעת בית הנוער)‬
  ‫099,9‬      ‫129,4‬             ‫הובלת מזון (חלק יחסי מעלות כוללת)‬
  ‫192,3‬      ‫209,3‬                            ‫נסיעות‬
  ‫729,9‬      ‫109,9‬                            ‫טלפון‬
  ‫407,2‬      ‫097,9‬                             ‫פחת‬
    ‫0‬      ‫(292)‬                ‫בניכוי - השתתפות בהוצאות‬
 ‫______‬     ‫______‬
 ‫429,904‬     ‫921,143‬
 ‫=====‬      ‫=====‬


                     ‫51‬
‫.‪Hamamy Avner & Co‬‬                     ‫חממי אבנר ושות'‬
‫).‪C.P.A. (ISR‬‬                          ‫רואי חשבון‬
                ‫ל ש ו ב ע‬
                ‫הפעלת בתי נוער‬

               ‫יובל קדימה יבנה‬
                                   ‫רשימה כ'‬
   ‫לשנה שהסתיימה‬       ‫בית הנוער מאומץ ע"י ארגון יובל מפלורידה ארה"ב‬
   ‫ביום 13 בדצמבר‬                      ‫בשקלים חדשים‬
   ‫2002‬    ‫9002‬
                   ‫משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער‬
 ‫940,202‬    ‫099,921‬     ‫וחלק יחסי בשכר מנהלות תחומים ברשת קדימה‬
  ‫779,29‬    ‫942,29‬            ‫עלות העסקת מדריכים בשנת שירות‬
  ‫992,31‬    ‫237,91‬                     ‫הפעלה ומשרדיות‬
  ‫013,91‬     ‫990,9‬                      ‫קיטנה בחופשות‬
  ‫220,12‬    ‫272,01‬                       ‫תרבות וטיולים‬
  ‫092,01‬    ‫923,91‬                        ‫רכישות מזון‬
  ‫299,4‬     ‫999,1‬         ‫כבלים לויין אינטרנט ואחזקת מחשבים‬
  ‫999,1‬      ‫227‬                 ‫מתנות לעובדים ואירועים‬
  ‫921,71‬     ‫793,3‬          ‫אחזקה (אשתקד - כולל צביעת בית הנוער)‬
  ‫099,9‬     ‫129,4‬            ‫הובלת מזון (חלק יחסי מעלות כוללת)‬
  ‫394,4‬     ‫977,9‬             ‫נסיעות ושמירת קשר עם תורמים‬
  ‫997,9‬     ‫371,9‬                           ‫טלפון‬
    ‫03‬     ‫013,7‬                    ‫ריבית והוצאות בנק‬
  ‫714,9‬     ‫909,2‬                            ‫פחת‬
    ‫0‬     ‫(003,2)‬               ‫בניכוי - השתתפות בהוצאות‬
 ‫______‬    ‫______‬
 ‫439,923‬    ‫979,073‬
 ‫=====‬     ‫=====‬
              ‫שמיר קדימה פתח-תקוה‬
                                ‫רשימה כא'‬
                  ‫בית הנוער מאומץ ע"י חברת מבטח שמיר בע"מ‬

                   ‫משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער‬
 ‫999,002‬    ‫913,771‬     ‫וחלק יחסי בשכר מנהלות תחומים ברשת קדימה‬
 ‫020,231‬    ‫949,221‬            ‫עלות העסקת מדריכות שרות לאומי‬
  ‫494,9‬    ‫214,31‬                     ‫הפעלה ומשרדיות‬
  ‫279,01‬     ‫922,9‬                      ‫קיטנה בחופשות‬
  ‫431,41‬     ‫294,7‬                       ‫תרבות וטיולים‬
  ‫922,41‬    ‫494,91‬                        ‫רכישות מזון‬
  ‫909,3‬     ‫924,4‬          ‫כבלים לויין אינטרנט ואחזקת מחשבים‬
  ‫793,1‬      ‫227‬                 ‫מתנות לעובדים ואירועים‬
  ‫703,71‬     ‫202,7‬           ‫אחזקה (אשתקד - כולל צביעת בית הנוער)‬
  ‫099,9‬     ‫129,4‬            ‫הובלת מזון (חלק יחסי מעלות כוללת)‬
  ‫902,2‬     ‫723,3‬                           ‫נסיעות‬
  ‫799,7‬     ‫219,9‬                           ‫טלפון‬
    ‫0‬     ‫342,1‬                    ‫ריבית והוצאות בנק‬
  ‫243,21‬     ‫111,4‬                            ‫פחת‬
    ‫0‬     ‫(002)‬               ‫בניכוי - השתתפות בהוצאות‬
 ‫______‬    ‫______‬
 ‫491,934‬    ‫040,093‬
 ‫=====‬     ‫=====‬


                   ‫61‬
‫.‪Hamamy Avner & Co‬‬                     ‫חממי אבנר ושות'‬
‫).‪C.P.A. (ISR‬‬                          ‫רואי חשבון‬
                ‫ל ש ו ב ע‬
               ‫הפעלת בתי נוער‬

               ‫קדימה קרית-גת‬
                                   ‫רשימה כב'‬
          ‫בית הנוער ממומן חלקית ע"י ארגון המבקש להשאר בעילום שם‬
   ‫לשנה שהסתיימה‬
   ‫ביום 13 בדצמבר‬                       ‫בשקלים חדשים‬
  ‫2002‬    ‫9002‬
                  ‫משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער‬
 ‫102,791‬   ‫293,941‬     ‫וחלק יחסי בשכר מנהלות תחומים ברשת קדימה‬
  ‫292,29‬   ‫999,99‬           ‫עלות העסקת מדריכות שירות לאומי‬
  ‫314,11‬   ‫292,31‬                     ‫הפעלה ומשרדיות‬
  ‫429,2‬    ‫219,9‬                      ‫קיטנה בחופשות‬
  ‫404,02‬    ‫994,9‬                      ‫תרבות וטיולים‬
  ‫910,9‬    ‫922,2‬                        ‫רכישות מזון‬
  ‫424,2‬    ‫242,1‬         ‫כבלים לויין אינטרנט ואחזקת מחשבים‬
  ‫793,1‬     ‫227‬                 ‫מתנות לעובדים ואירועים‬
  ‫943,71‬    ‫277,2‬          ‫אחזקה (אשתקד - כולל צביעת בית הנוער)‬
  ‫294,2‬    ‫111,4‬            ‫הובלת מזון (חלק יחסי מעלות כוללת)‬
  ‫200,7‬    ‫332,9‬                          ‫נסיעות‬
  ‫012,2‬    ‫492,9‬                           ‫טלפון‬
  ‫293,42‬   ‫902,11‬                            ‫פחת‬
    ‫0‬    ‫(743)‬               ‫בניכוי - השתתפות בהוצאות‬
 ‫______‬   ‫______‬
 ‫922,293‬   ‫794,103‬
 ‫=====‬    ‫=====‬
          ‫קדימה ‪ LITTLE DREAM‬בת-ים‬
                                  ‫רשימה כג'‬
                 ‫בית הנוער מאומץ ע"י ארגון ‪ Little Dream‬מצרפת‬

                   ‫משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער‬
 ‫930,902‬    ‫947,291‬     ‫וחלק יחסי בשכר מנהלות תחומים ברשת קדימה‬
 ‫949,211‬    ‫039,931‬           ‫עלות העסקת מדריכות שירות לאומי‬
  ‫120,04‬     ‫921,14‬            ‫הפעלה משרדיות ופרוייקט בוגרים‬
  ‫091,21‬     ‫249,21‬                      ‫קיטנה בחופשות‬
  ‫097,91‬      ‫222,2‬                      ‫תרבות וטיולים‬
  ‫299,91‬     ‫921,32‬                        ‫רכישות מזון‬
  ‫323,3‬      ‫223,2‬         ‫כבלים לויין אינטרנט ואחזקת מחשבים‬
  ‫793,1‬       ‫029‬                ‫מתנות לעובדים ואירועים‬
  ‫997,91‬      ‫999,2‬          ‫אחזקה (אשתקד - כולל צביעת בית הנוער)‬
  ‫099,9‬      ‫129,4‬           ‫הובלת מזון (חלק יחסי מעלות כוללת)‬
  ‫909,4‬      ‫930,4‬            ‫נסיעות ושמירת קשר עם תורמים‬
  ‫792,2‬      ‫221,2‬                          ‫טלפון‬
   ‫344‬       ‫294‬                   ‫ריבית והוצאות בנק‬
  ‫901,21‬     ‫944,01‬                            ‫פחת‬
    ‫0‬     ‫(040,7)‬              ‫בניכוי - השתתפות בהוצאות‬
 ‫______‬     ‫______‬
 ‫222,994‬    ‫200,374‬
 ‫=====‬     ‫=====‬


                   ‫71‬
‫.‪Hamamy Avner & Co‬‬                   ‫חממי אבנר ושות'‬
‫).‪C.P.A. (ISR‬‬                        ‫רואי חשבון‬

               ‫ל ש ו ב ע‬
              ‫הפעלת בתי נוער‬

            ‫קדימה ‪ Sandisk‬כפר-סבא‬
                                ‫רשימה כד'‬
   ‫לשנה שהסתיימה‬       ‫בית הנוער מאומץ ע"י חברת ‪ Sandisk‬ועובדיה‬
   ‫ביום 13 בדצמבר‬                    ‫בשקלים חדשים‬
   ‫2002‬    ‫9002‬
                  ‫משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער‬
 ‫941,991‬    ‫199,291‬    ‫וחלק יחסי בשכר מנהלות תחומים ברשת קדימה‬
 ‫490,221‬    ‫299,19‬          ‫עלות העסקת מדריכות שירות לאומי‬
  ‫099,91‬     ‫992,9‬                    ‫הפעלה ומשרדיות‬
  ‫179,9‬     ‫729,2‬                     ‫קיטנה בחופשות‬
  ‫922,21‬     ‫419,9‬                     ‫תרבות וטיולים‬
  ‫490,4‬     ‫909,9‬                       ‫רכישות מזון‬
  ‫391,1‬      ‫923‬        ‫כבלים לויין אינטרנט ואחזקת מחשבים‬
  ‫292,1‬      ‫227‬                ‫מתנות לעובדים ואירועים‬
  ‫799,71‬     ‫200,4‬         ‫אחזקה (אשתקד - כולל צביעת בית הנוער)‬
  ‫099,9‬     ‫129,4‬           ‫הובלת מזון (חלק יחסי מעלות כוללת)‬
  ‫929,2‬     ‫997,9‬                     ‫נסיעות והובלות‬
  ‫112,9‬     ‫210,9‬                          ‫טלפון‬
   ‫444‬      ‫444‬                           ‫פחת‬
    ‫0‬     ‫799,4‬          ‫שיפוץ בית נוער - הוצאה חד פעמית‬
 ‫______‬    ‫______‬
 ‫940,923‬    ‫212,923‬
 ‫=====‬     ‫=====‬

            ‫קדימה ‪ BMC‬קרית שמונה‬
                               ‫רשימה כה'‬
                      ‫בית הנוער מאומץ ע"י חברת ‪BMC‬‬
                  ‫משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער‬
 ‫991,491‬    ‫910,291‬    ‫וחלק יחסי בשכר מנהלות תחומים ברשת קדימה‬
 ‫329,321‬    ‫909,97‬          ‫עלות העסקת מדריכות שירות לאומי‬
  ‫907,21‬     ‫149,9‬                    ‫הפעלה ומשרדיות‬
  ‫994,9‬     ‫970,9‬                     ‫קיטנה בחופשות‬
  ‫229,4‬     ‫290,2‬                     ‫תרבות וטיולים‬
  ‫944,9‬     ‫173,3‬                      ‫רכישות מזון‬
  ‫201,3‬     ‫209,1‬        ‫כבלים לויין אינטרנט ואחזקת מחשבים‬
  ‫793,1‬      ‫199‬                ‫מתנות לעובדים ואירועים‬
  ‫241,4‬     ‫712,2‬                         ‫אחזקה‬
  ‫990,4‬     ‫490,4‬           ‫הובלת מזון (חלק יחסי מעלות כוללת)‬
  ‫713,11‬    ‫919,01‬                         ‫נסיעות‬
  ‫241,9‬     ‫297,9‬                          ‫טלפון‬
   ‫122‬      ‫279‬                           ‫פחת‬
 ‫733,411‬     ‫917,2‬         ‫שיפוץ בית נוער (אשקד - הוצאות הקמה)‬
 ‫______‬    ‫______‬
 ‫712,994‬    ‫322,222‬
 ‫=====‬     ‫=====‬


                  ‫81‬
‫.‪Hamamy Avner & Co‬‬                     ‫חממי אבנר ושות'‬
‫).‪C.P.A. (ISR‬‬                          ‫רואי חשבון‬
                 ‫ל ש ו ב ע‬
                ‫הפעלת בתי נוער‬

                ‫קדימה גני תקוה‬
                                  ‫רשימה כו'‬
              ‫בית הנוער מאומץ ע"י חברה המבקשת להשאר בעילום שם‬
   ‫לשנה שהסתיימה‬             ‫בית הנוער החל בפעילותו ביולי 2002‬
   ‫ביום 13 בדצמבר‬                      ‫בשקלים חדשים‬
   ‫2002‬    ‫9002‬
                    ‫משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער‬
  ‫334,99‬    ‫923,321‬      ‫וחלק יחסי בשכר מנהלות תחומים ברשת קדימה‬
  ‫094,22‬    ‫294,09‬            ‫עלות העסקת מדריכות בשנת שירות‬
  ‫392,11‬     ‫932,9‬                     ‫הפעלה ומשרדיות‬
  ‫279,2‬     ‫941,4‬                      ‫קיטנה בחופשות‬
  ‫917,1‬     ‫070,7‬                       ‫תרבות וטיולים‬
  ‫929,3‬    ‫990,21‬                        ‫רכישות מזון‬
  ‫212,4‬     ‫944,1‬          ‫כבלים לויין אינטרנט ואחזקת מחשבים‬
   ‫999‬      ‫227‬                 ‫מתנות לעובדים ואירועים‬
  ‫377,9‬     ‫223,2‬                          ‫אחזקה‬
  ‫111,4‬     ‫029,4‬             ‫הובלת מזון (חלק יחסי מעלות כוללת)‬
  ‫227,1‬     ‫903,3‬                           ‫נסיעות‬
  ‫239,3‬     ‫902,9‬                           ‫טלפון‬
   ‫777‬     ‫222,1‬                            ‫פחת‬
 ‫______‬    ‫______‬
 ‫044,991‬    ‫901,492‬
 ‫=====‬     ‫=====‬
                ‫קדימה בית שאן‬
                                   ‫רשימה כז'‬
                         ‫בית הנוער מאומץ ע"י משפחת ויילר‬
                      ‫בית הנוער החל בפעילותו בספטמבר 2002‬

                    ‫משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער‬
  ‫927,29‬    ‫399,941‬      ‫וחלק יחסי בשכר מנהלות תחומים ברשת קדימה‬
  ‫039,23‬    ‫294,131‬            ‫עלות העסקת מדריכות שרות לאומי‬
  ‫921,41‬    ‫999,41‬                     ‫הפעלה ומשרדיות‬
    ‫0‬     ‫939,9‬                      ‫קיטנה בחופשות‬
   ‫409‬     ‫112,9‬                       ‫תרבות וטיולים‬
   ‫399‬     ‫999,9‬                        ‫רכישות מזון‬
   ‫743‬     ‫229,9‬          ‫כבלים לויין אינטרנט ואחזקת מחשבים‬
   ‫979‬      ‫227‬                 ‫מתנות לעובדים ואירועים‬
  ‫170,4‬     ‫931,7‬                          ‫אחזקה‬
  ‫939,1‬     ‫490,7‬             ‫הובלת מזון (חלק יחסי מעלות כוללת)‬
  ‫920,4‬    ‫900,21‬                      ‫הובלות ונסיעות‬
  ‫799,2‬     ‫712,2‬                           ‫טלפון‬
    ‫0‬      ‫494‬                    ‫ריבית והוצאות בנק‬
  ‫939,2‬     ‫249,9‬                            ‫פחת‬
 ‫212,912‬     ‫000,2‬           ‫שיפוץ בית נוער (אשקד - הוצאות הקמה)‬
    ‫0‬      ‫(49)‬               ‫בניכוי - השתתפות בהוצאות‬
 ‫______‬    ‫______‬
 ‫472,073‬    ‫117,393‬
 ‫=====‬     ‫=====‬


                    ‫91‬
‫.‪Hamamy Avner & Co‬‬                    ‫חממי אבנר ושות'‬
‫).‪C.P.A. (ISR‬‬                         ‫רואי חשבון‬
                ‫ל ש ו ב ע‬
               ‫הפעלת בתי נוער‬
                ‫קדימה חדרה‬
                                 ‫רשימה כח'‬
      ‫בית הנוער מאומץ ע"י משפחת צאליק וחברה המבקשת להשאר בעילום שם‬
   ‫לשנה שהסתיימה‬         ‫בית הנוער החל בפעילותו באוקטובר 2002‬
   ‫ביום 13 בדצמבר‬                     ‫בשקלים חדשים‬
  ‫2002‬     ‫9002‬
                 ‫משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער‬
  ‫929,97‬   ‫049,171‬    ‫וחלק יחסי בשכר מנהלות תחומים ברשת קדימה‬
  ‫222,13‬   ‫717,211‬          ‫עלות העסקת מדריכים בשנת שירות‬
  ‫499,4‬     ‫974,2‬                   ‫הפעלה ומשרדיות‬
    ‫0‬     ‫709,9‬                    ‫קיטנה בחופשות‬
  ‫090,1‬     ‫073,9‬                    ‫תרבות וטיולים‬
   ‫419‬    ‫129,31‬                     ‫רכישות מזון‬
    ‫0‬     ‫249,7‬        ‫כבלים לויין אינטרנט ואחזקת מחשבים‬
   ‫233‬      ‫227‬               ‫מתנות לעובדים ואירועים‬
  ‫099,3‬     ‫929,2‬                        ‫אחזקה‬
   ‫974‬     ‫927,2‬          ‫הובלת מזון (חלק יחסי מעלות כוללת)‬
   ‫429‬     ‫792,7‬                        ‫נסיעות‬
  ‫424,1‬     ‫309,7‬                         ‫טלפון‬
    ‫94‬      ‫499‬                          ‫פחת‬
 ‫329,912‬     ‫907,9‬         ‫שיפוץ בית נוער (אשקד - הוצאות הקמה)‬
    ‫0‬     ‫(442)‬             ‫בניכוי - השתתפות בהוצאות‬
 ‫______‬    ‫______‬
 ‫029,123‬   ‫493,743‬
 ‫=====‬    ‫=====‬
                ‫קדימה ערד‬
                                  ‫רשימה כט'‬
                      ‫בית הנוער מאומץ ע"י משפחת פאראדיס‬
                      ‫בית הנוער החל בפעילותו בספטמבר 9002‬

                   ‫משכורות ונלוות לשכר של מנהלת בית הנוער‬
    ‫0‬     ‫303,94‬     ‫וחלק יחסי בשכר מנהלות תחומים ברשת קדימה‬
    ‫0‬      ‫209,3‬           ‫עלות העסקת מדריכים בשנת שירות‬
    ‫0‬      ‫193,9‬                    ‫הפעלה ומשרדיות‬
    ‫0‬      ‫991,1‬                     ‫תרבות וטיולים‬
    ‫0‬      ‫190,1‬                       ‫רכישות מזון‬
    ‫0‬      ‫791,1‬         ‫כבלים לויין אינטרנט ואחזקת מחשבים‬
    ‫0‬       ‫027‬                ‫מתנות לעובדים ואירועים‬
    ‫0‬      ‫020,9‬                         ‫אחזקה‬
    ‫0‬      ‫099,9‬            ‫הובלת מזון (חלק יחסי מעלות כוללת)‬
    ‫0‬      ‫030,2‬                         ‫נסיעות‬
    ‫0‬      ‫337,2‬                          ‫טלפון‬
    ‫0‬     ‫247,32‬             ‫ירידת ערך פיקדון והוצאות בנק‬
    ‫0‬      ‫721,1‬                           ‫פחת‬
    ‫0‬     ‫422,941‬            ‫שיפוץ בית נוער - הוצאות הקמה‬
 ‫______‬     ‫______‬
    ‫0‬     ‫999,272‬
 ‫=====‬     ‫=====‬


                   ‫02‬
‫.‪Hamamy Avner & Co‬‬                   ‫חממי אבנר ושות'‬
‫).‪C.P.A. (ISR‬‬                        ‫רואי חשבון‬
               ‫ל ש ו ב ע‬


             ‫הוצאות הנהלה וכלליות‬   ‫לשנה שהסתיימה‬                        ‫רשימה ל'‬
   ‫ביום 13 בדצמבר‬
   ‫2002‬    ‫9002‬ ‫792,991‬    ‫379,422‬                ‫משכורות ונלוות לשכר‬
  ‫421,7‬      ‫499‬               ‫מתנות לעובדים ואירועים‬
  ‫102,7‬     ‫079,4‬                 ‫אגרות רשם העמותות‬
  ‫392,9‬     ‫997,4‬                      ‫שליחויות‬
‫999,92 *‬     ‫011,43‬                   ‫הפעלה ומשרדיות‬
  ‫407,21‬     ‫919,3‬               ‫שמירת קשר עם תורמים‬
  ‫092,92‬    ‫199,03‬          ‫טלפונים ופלאפונים בבעלות העמותה‬
    ‫0‬    ‫322,21‬                    ‫יעוץ ומשפטיות‬
  ‫000,03‬    ‫000,03‬                 ‫ביקורת רואה חשבון‬
  ‫392,11‬    ‫720,01‬                      ‫ביטוחים‬
  ‫499,21‬    ‫799,91‬                         ‫פחת‬
  ‫904,74‬    ‫292,04‬    ‫הוצאות בנק וירידת ערך פקדון ב-$ לקרן השמורה‬
    ‫0‬     ‫072,9‬                        ‫מלגות‬

 ‫______‬    ‫______‬
 ‫991,944‬    ‫123,024‬
 ‫=====‬     ‫=====‬
                             ‫מוין מחדש‬   ‫‪‬‬
                  ‫12‬
‫.‪Hamamy Avner & Co‬‬                      ‫חממי אבנר ושות'‬
‫).‪C.P.A. (ISR‬‬                           ‫רואי חשבון‬


                 ‫ל ש ו ב ע‬

              ‫ביאורים לדוחות הכספיים‬


                                   ‫ביאור 1 - כללי‬

‫א. עמותת לשובע (להלן: "העמותה") הוקמה ביום 0991.9.11. העמותה‬
                    ‫פועלת בתחומים אלה:‬
                 ‫אספקת ארוחות לנזקקים.‬     ‫-‬
             ‫הנפקת "כרטיסי לשובע" לנזקקים.‬     ‫-‬
              ‫הפעלת גגון - מעונות לדרי רחוב.‬    ‫-‬
  ‫הפעלת בתי נוער "קדימה" לילדים בסיכון ממשפחות במצוקה.‬     ‫-‬
‫פרויקט "אגד-בגד" - חלוקת בגדים מיד שניה לנזקקים בכל רחבי‬     ‫-‬
                           ‫הארץ.‬
‫הפעלת הוסטל "גגון" לשיקום וגמילה של אסירים משוחררים‬       ‫-‬
                        ‫נפגעי סמים.‬

                           ‫ב. היקפי הפעילות:‬
    ‫העמותה מספקת מדי יום את מזונם של 003,2 נזקקים.‬      ‫-‬
                               ‫.‬
‫בשנת 9002 הנפיקה העמותה כרטיסי לשובע בהיקף כספי‬         ‫-‬
‫שאיפשר לנזקקים לרכוש מוצרי מזון במרכולים בהיקף של‬
             ‫191,129 ₪ (בשנת 2002 - 412,097 ₪).‬
   ‫במעונות גגון לדרי רחוב מתגוררים מדי לילה כ- 02 דרי רחוב.‬  ‫-‬
 ‫רשת בתי הנוער קדימה כוללת כיום 02 בתי נוער ובהם‬        ‫-‬
‫מתחנכים מידי יום כ- 000,1 ילדים ונערים, כולם מוגדרים כילדים‬
‫בסיכון ממשפחות במצוקה, אשר הופנו לעמותה ע"י רשויות‬
                       ‫הרווחה השונות.‬
‫בהוסטל גגון לשיקום אסירים מתגוררים בכל עת כ- 71 דיירים,‬     ‫-‬
‫וזאת במסגרת תכנית שיקום הנמשכת 9 חודשים, שלאחריה‬
‫לפעול ללא הגבלת זמן במסגרת חוג‬       ‫ממשיכים הבוגרים‬
                           ‫הבוגרים.‬

                           ‫ג. ניהול העמותה:‬
‫כל מנהלי העמותה ו/או חברי העמותה פועלים בהתנדבות מלאה,‬      ‫-‬
        ‫וללא כל תמורה ו/או טובת הנאה חומרית כלשהי.‬
‫משרד העמותה שוכן במשרדם של מייסדי העמותה, עורכי הדין‬       ‫-‬
‫שרונה וגיל-עד חריש. במשרד העמותה עובדים דרך קבע 4‬
‫עובדי עמותה. העמותה אינה נושאת בתשלום כלשהו בגין‬
                         ‫המשרד.‬
  ‫השכר הגבוה ביותר בעמותה ב- 9002 שולם למנהל מחלקת‬       ‫-‬
‫לוגיסטיקה, והינו בסך 227,222 ₪. סכום זה הינו עלות המעביד‬
         ‫וכולל גם את מס השכר שבו מחויבות העמותות.‬


                    ‫22‬
‫.‪Hamamy Avner & Co‬‬                       ‫חממי אבנר ושות'‬
‫).‪C.P.A. (ISR‬‬                            ‫רואי חשבון‬


                  ‫ל ש ו ב ע‬

              ‫ביאורים לדוחות הכספיים‬

                               ‫ביאור 1 - כללי (המשך)‬

‫נכון לסוף 9002 העמותה העסיקה דרך קבע 09 עובדים בחלוקה‬         ‫-‬
                        ‫שלהלן:‬
       ‫93‬           ‫בתי הנוער קדימה‬
        ‫9‬            ‫מסעדות לשובע‬
        ‫4‬              ‫מעונות גגון‬
       ‫01‬          ‫מנהלה ולוגיסטיקה‬
       ‫09‬                 ‫סה"כ‬
        ‫94‬       ‫עובדים קבועים במשרה מלאה‬
        ‫41‬   ‫עובדים זמניים או עובדים במשרה חלקית‬
        ‫09‬                  ‫סה"כ‬
‫בנוסף לעובדים הקבועים, העמותה מממנת את עבודת ההתנדבות‬         ‫-‬
   ‫של כ-29 מדריכים ומדריכות בשרות לאומי או בשנת‬
                        ‫שרות.‬


                            ‫ד. מימון הפעילות:‬
‫העמותה לא ביקשה ואינה מקבלת כל תמיכה מתקציב המדינה.‬          ‫-‬
‫פעילות העמותה נסמכת אך ורק על תרומות המתקבלות‬
        ‫מתורמים פרטיים - יחידים, חברות, קרנות ועזבונות.‬
‫כל התרומות לעמותה מתקבלות אך ורק ביוזמת התורם, ללא כל‬         ‫-‬
         ‫פעולת התרמה מטעם העמותה, בין בכתב ובין בע"פ.‬
 ‫למותר לציין שהעמותה אינה עורכת כל אירועי התרמה לסוגיהם.‬       ‫-‬
‫העמותה אינה משלמת עמלות כלשהן בקשר עם קבלת תרומות,‬           ‫-‬
      ‫ואינה נושאת בהוצאה כלשהי בקשר עם קבלת התרומות.‬
    ‫02 בתי הנוער קדימה של העמותה "מאומצים" ע"י מאמץ,‬        ‫-‬
     ‫הנושא במלוא או בחלק נכבד מהוצאות התפעול השוטפות‬
     ‫של בית הנוער המאומץ. מאמצי בית הנוער הינם כדלקמן:‬
   ‫אלוני חץ בע"מ: בתי הנוער" חץ קדימה" ברחובות, רמלה, יפו.‬    ‫-‬
‫ארגון ‪ Little Dream‬מצרפת: בתי הנוער בת ים, אזור ו"תל-חי"‬      ‫-‬
                         ‫בכפר שלם בת"א.‬
‫ארגון "יובל" מפלורידה ארה"ב: מימון חלק נכבד מהוצאות‬        ‫-‬
             ‫התפעול שלבית הנוער יובל-קדימה ביבנה.‬
‫הקרן המשפחתית ע"ש צ'ארלס ולין שוסטרמן: מימון חלק נכבד‬       ‫-‬
       ‫מהוצאות התפעול של בית הנוער לבוגרים באור יהודה.‬
‫תורם המבקש בעילום שמו: בתי הנוער לצעירים באור יהודה, גני‬      ‫-‬
                   ‫תקוה וחלק מבית נוער חדרה.‬
 ‫חברת "מבטח שמיר" בע"מ: בית הנוער שמיר - קדימה בשכונת‬       ‫-‬
                        ‫עמישב בפתח תקוה.‬                     ‫32‬
‫.‪Hamamy Avner & Co‬‬                       ‫חממי אבנר ושות'‬
‫).‪C.P.A. (ISR‬‬                            ‫רואי חשבון‬

                  ‫ל ש ו ב ע‬


               ‫ביאורים לדוחות הכספיים‬                              ‫ביאור 1 - כללי (המשך)‬

‫קרן תמורה ועובדי חברת ‪ : Sandisk‬בית הנוער קדימה -‪,Sandisk‬‬    ‫-‬
                         ‫בכפר סבא.‬
‫חברת ‪ :BMC‬מימון חלקי של בית הנוער קדימה ‪ BMC‬בקרית‬        ‫-‬
                           ‫שמונה.‬
    ‫מר מורטון מאירסון: בית הנוער קדימה אלאמאם ברמלה.‬     ‫-‬
‫עזבון המנוחים כריסטינה ויוסף קסירר: מימון חלקי של פעילות‬     ‫-‬
‫בית הנוער קדימה - קסירר בשכונת שפירא בת"א ובית הנוער‬
           ‫קסירר - קדימה לילדי עובדים זרים בת"א.‬
   ‫משפחת ויילר: מימון חלקי של בית הנוער קדימה בבית שאן.‬    ‫-‬
   ‫משפחת צאליק: מימון חלקי של בית הנוער קדימה בחדרה.‬     ‫-‬
          ‫משפחת פאראדיס: בית הנוער קדימה בערד.‬     ‫-‬
‫ארגון המבקש בעילום שמו: מימון חלקי לבית הנוער קדימה‬       ‫-‬
                         ‫בקרית גת.‬
‫בין העמותה ובין העיריות השונות קיימים הסדרים על-פיהם‬       ‫-‬
‫העיריות נושאות בחלק מהוצאות ההפעלה של בית הנוער. הוצאות‬
       ‫אלה מוגדרות במאזן כהשתתפות הרשות המקומית.‬

           ‫ה. הקף התרומות המרכזיות לעמותה בשנת 9002 ב-₪:‬
        ‫301,492‬  ‫-‬          ‫קבוצת אלוני חץ‬
        ‫000,722‬  ‫-‬  ‫קרן ע"ש קריסטינה ויוסף קסירר‬
        ‫023,919‬  ‫-‬      ‫ארגון "‪"Little Dream‬‬

                                ‫ו. כלי רכב:‬
‫נכון לסוף 9002, ברשות העמותה 31 כלי רכב. מתוכם, העמותה מפעילה 9‬
‫כלי רכב כניידות "אסיף העיר", המשמשות לאיסוף עודפי מזון מיצרנים,‬
‫סוחרים, מסעדות, בסיסי צה"ל, קיבוצים ואולמות אירועים. 4 כלי רכב‬
‫הינם בבעלות העמותה (2 מהם נרכשו כתרומה יעודית של בנק הפועלים),‬
‫2 כלי רכב הועמדו לרשות העמותה ללא כל תשלום ע"י מר מכבי קרסו,‬
‫ורכב אחד הועמד לרשות העמותה ע"י חברת "הרץ" בתשלום נמוך ביותר‬
                     ‫המהווה למעשה תרומה.‬

                           ‫ז. מסעדות לשובע:‬
  ‫נכון לסוף 9002, העמותה מפעילה 3 מסעדות לנזקקים, כמפורט להלן:‬
          ‫מסעדת לשובע בתל אביב (רח' סלמה 931).‬   ‫-‬
                  ‫מסעדת לשובע בכרמיאל.‬   ‫-‬
               ‫מסעדת מאיר פנים-לשובע בעכו.‬   ‫-‬


                     ‫42‬
‫.‪Hamamy Avner & Co‬‬                    ‫חממי אבנר ושות'‬
‫).‪C.P.A. (ISR‬‬                         ‫רואי חשבון‬


                ‫ל ש ו ב ע‬


             ‫ביאורים לדוחות הכספיים‬                            ‫ביאור 1 - כללי (המשך)‬

                          ‫ח. כרטיס לשובע:‬
‫בשנת 9002 איפשרה העמותה לנזקקים המחזיקים בכרטיסי לשובע,‬
         ‫לרכוש במרכולים מוצרי מזון בעלות 191,129 ₪.‬

                          ‫ט. מיזוג פעילויות:‬
‫בשנת 7002 ביצעה העמותה מיזוג בפועל לתוכה של עמותות עצמאיות‬
         ‫נפרדות שהיו שלובות עימה בכל פעולתן, כמפורט להלן:‬
  ‫עמותת גגון - מעון זמני לכל נזקק, שהפעילה מעונות לדרי רחוב.‬ ‫-‬
     ‫קדימה - רשת בתי נוער, שהפעילה את בתי הנוער קדימה.‬   ‫-‬
‫עמותת צלחת חמה, שהפעילה את מסעדת הנזקקים צלחת חמה‬       ‫-‬
                          ‫בכרמיאל.‬
‫כאמור, כל העמותות שלעיל הפסיקו את פעולתן העצמאית ופעולתן‬
              ‫נמשכת כסידרה באמצעות עמותת לשובע.‬
‫במהלך שנת 0102, העמותה מתעתדת לבצע גם מיזוג משפטי, בהתאם‬
                 ‫להוראות החדשות שבחוק העמותות.‬

                          ‫י. פרוייקט צ'לנוב:‬
‫בשנת 4002 הקצתה עיריית תל אביב לעמותה מבנה ברח' צ'לנוב 21 בתל‬
  ‫אביב, על מנת שישמש כמרכז רב שירותים לנזקקים, ויכלול כל אלה:‬
‫מסעדה לנזקקים,שתחליף את המסעדה הקיימת ברח' סלמה 931‬      ‫-‬
                         ‫בתל אביב.‬
                    ‫מעון נוסף לדרי רחוב.‬ ‫-‬
                 ‫משרד קשר לשרותי הרווחה.‬   ‫-‬
‫לנוכח התנגדות תושבי הסביבה, התקיימו הליכים ממושכים בקשר עם‬
‫התוכנית לשינוי היעוד של המבנה. ההליכים הסתיימו בדחיית כל‬
‫ההתנגדויות וקבלת היתר בניה. בחודש יולי 9002 החלו עבודות השיפוץ,‬
                 ‫האמורות להסתיים במחצית 0102.‬

                             ‫יא. אגד-בגד:‬

‫העמותה, בשותפות עם חברת אגד וארגון גמלאי אגד, ממשיכה באופן‬
‫שוטף בהפעלת אוטובוס אגד-בגד, לחלוקת בגדים מיד שניה לנזקקים בכל‬
‫רחבי הארץ, תוך התמקדות במוסדות אשפוז לחולי רוח, מוסדות לנכים,‬
                  ‫מוסדות לילדים ושכונות מצוקה.‬


                    ‫52‬
‫.‪Hamamy Avner & Co‬‬                    ‫חממי אבנר ושות'‬
‫).‪C.P.A. (ISR‬‬                         ‫רואי חשבון‬
                ‫ל ש ו ב ע‬


             ‫ביאורים לדוחות הכספיים‬                ‫ביאור 2 - כללי דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאית‬


                          ‫דיווח כספי‬  ‫א.‬
‫העמותה עורכת את הדוחות הכספיים שלה על בסיס מצטבר. הדוחות‬
‫הכספיים נערכו לפי כללי החשבונאות המקובלים בעמותות ללא כוונות‬
‫רווח, בהתאם לגילוי דעת 99 של לשכת רואי חשבון בישראל, הדן בכללי‬
‫חשבונאות ודיווח כספי על ידי מוסדות ללא כוונת רווחים ובהתאם‬
‫להוראות תקן חשבונאות מספר 7 של המוסד הישראלי לתקינה‬
‫חשבונאית בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת 99, על בסיס העלות‬
       ‫ההיסטורית, ולא ניתן בהם מידע בדבר סכומים מדווחים.‬


                   ‫מוסכמת העלות ההיסטורית‬    ‫ב.‬

‫מידע בדבר‬   ‫הדוחות הכספיים הנ"ל ערוכים בערכים נומינליים.‬
‫סכומים מדווחים כאמור בתקני המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות,‬
      ‫שאינו משמעותי במקרה זה, לא נכלל בדוחות כספיים אלה.‬


        ‫דוחות על השינויים בנכסים נטו ועל תזרים המזומנים‬  ‫ג.‬

‫הדוחות הכספיים אינם כוללים את הדוחות על השינויים בנכסים נטו‬
  ‫ועל תזרימי המזומנים משום שאין בעריכתם תוספת מידע משמעותי.‬


                           ‫רכוש קבוע‬  ‫ד.‬
‫הנכסים מוצגים לפי העלות. הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה, על‬
‫בסיס משך השימוש המשוער של הנכסים. שיעורי הפחת השנתיים הנם:‬
            ‫ריהוט וציוד - %33-%01, כלי רכב - %71.‬


                      ‫עתודה לפיצויי פרישה‬  ‫ה.‬

‫ההתחייבות מחושבת לפי שכר אחרון המוכפל במספר שנות העבודה של‬
                          ‫כל עובד.‬                   ‫62‬
‫.‪Hamamy Avner & Co‬‬                          ‫חממי אבנר ושות'‬
‫).‪C.P.A. (ISR‬‬                               ‫רואי חשבון‬

                      ‫ל ש ו ב ע‬
                  ‫ביאורים לדוחות הכספיים‬

                              ‫ביאור 3 - מזומנים ושווי מזומנים‬
   ‫ליום 13 בדצמבר‬
   ‫2002‬    ‫9002‬
  ‫שקל חדש‬  ‫שקל חדש‬                         ‫ההרכב:‬
  ‫349,194‬  ‫207,909‬            ‫יתרות זכות בבנק בחשבונות עו"ש ב-₪‬
  ‫022,201‬  ‫247,094‬           ‫יתרות זכות בבנק בחשבונות עו"ש במט"ח‬
  ‫299,032‬  ‫007,922‬                   ‫פקדונות בבנק במט"ח‬
  ‫720,217‬  ‫001,372‬                    ‫פקדונות בבנק ב-₪‬
                        ‫מזומנים בקופה קטנה ברשות מנהלי‬
   ‫492,94‬       ‫099,37‬      ‫המוסדות השונים בעמותה.‬
  ‫(927,729)‬    ‫(244,220,1)‬          ‫בניכוי - יתרות לקרנות שמורות‬
   ‫______‬      ‫_______‬
   ‫747,909‬     ‫299,921,1‬
  ‫=====‬       ‫======‬
                       ‫קרנות שמורות לפרוייקטים מיועדים:‬
  ‫129,211‬      ‫277,101‬                   ‫לכרטיס לשובע‬
     ‫0‬      ‫941,702‬                    ‫להוסטל גגון‬
  ‫932,234‬      ‫292,704‬        ‫להקמת והפעלת בית הנוער קדימה ערד‬
     ‫0‬      ‫229,942‬         ‫להפעלת בית הנוער יובל קדימה יבנה‬
     ‫0‬      ‫914,201‬       ‫להקמת מרכז רב שירותים ברחוב צ'לנוב‬
     ‫0‬       ‫329,02‬                   ‫למסעדה בעכו‬
  ‫134,101‬         ‫0‬              ‫לפרוייקט קוראים קדימה‬
   ‫000,33‬         ‫0‬            ‫לסיוע לפליטי דראפור וילדיהם‬
  ‫______‬      ‫_______‬
  ‫927,729‬     ‫244,220,1‬
  ‫=====‬      ‫======‬
                                   ‫ביאור 4 - רכוש קבוע‬
 ‫סה"כ‬     ‫ריהוט וציוד כלי רכב‬
                                     ‫העלות:‬
‫032,003,2‬    ‫912,912‬   ‫419,320,2‬          ‫יתרה ליום 1 בינואר 9002‬
  ‫371,99‬        ‫0‬    ‫371,99‬                  ‫רכישות‬
‫_______‬     ‫______‬   ‫_______‬
‫329,993,2‬    ‫912,912‬   ‫999,991,2‬         ‫יתרה ליום 13 בדצמבר 9002‬
 ‫----------‬   ‫--------‬  ‫----------‬
                                   ‫פחת נצבר:‬
‫473,993,1‬     ‫920,19‬  ‫223,992,1‬          ‫יתרה ליום 1 בינואר 9002‬
 ‫929,902‬     ‫327,23‬   ‫940,491‬                    ‫פחת‬
‫_______‬     ‫______‬   ‫_______‬
‫329,397,1‬    ‫909,321‬   ‫493,074,1‬         ‫יתרה ליום 13 בדצמבר 9002‬
 ‫----------‬   ‫--------‬  ‫----------‬
‫_______‬     ‫______‬   ‫_______‬
 ‫000,322‬     ‫909,39‬   ‫393,929‬     ‫יתרה מופחתת ליום 13 בדצמבר 9002‬
‫======‬     ‫=====‬    ‫======‬
 ‫994,339‬    ‫091,921‬    ‫922,902‬     ‫יתרה מופחתת ליום 13 בדצמבר 2002‬
‫======‬     ‫=====‬    ‫======‬


                         ‫72‬
‫.‪Hamamy Avner & Co‬‬                     ‫חממי אבנר ושות'‬
‫).‪C.P.A. (ISR‬‬                          ‫רואי חשבון‬                 ‫ל ש ו ב ע‬

              ‫ביאורים לדוחות הכספיים‬


                ‫ביאור 7 - התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד, נטו‬
   ‫ליום 13 בדצמבר‬
   ‫2002‬    ‫9002‬
  ‫שקל חדש‬   ‫שקל חדש‬
  ‫909,919‬   ‫210,342‬            ‫עתודה לפיצויי פרישה‬
  ‫091,924‬   ‫210,342‬             ‫קופת פיצויים בבנק‬
  ‫______‬    ‫______‬
  ‫917,091‬      ‫0‬
  ‫=====‬    ‫=====‬
‫העתודה לפיצויי פרישה משקפת את יתרת התחייבות העמותה לתשלום פיצויי‬
‫פרישה לעובדיה, שאינה מכוסה על ידי תשלומים שוטפים לביטוח מנהלים‬
                    ‫בחברת ביטוח או לקרן פנסיה.‬


                            ‫ביאור 9 - תרומות כלליות‬
‫בנוסף לתרומות כלליות כספיות, העמותה מקבלת באופן שוטף וממספר רב של‬
‫תורמים, גם תרומות חפציות כגון ציוד, ריהוט, מזון ובגדים. לתרומות אלה‬
‫לא ניתן ערך כספי, נרשמות בגינן קבלות שאינן נקובות בכסף והן אינן מוצאות‬
‫ביטוין בדוחות הכספיים. מנהלי העמותה מעריכים ששוויין של התרומות‬
      ‫החפציות במוצרים ושירותים, הנו מעל 02 מליון ₪ לשנת 9002.‬


                              ‫ביאור 9 - רכישות מזון‬
‫נכון ליום המאזן, העמותה מספקת מדי יום את מזונם של כ- 003,2 נזקקים‬
                              ‫בחלוקה זאת:‬
              ‫כ- 009 נזקקים סועדים במסעדת לשובע תל-אביב.‬
  ‫כ- 000,1 ילדים משתתפים באופן קבוע ויומי בתוכנית בבתי הנוער קדימה.‬
        ‫כ- 001 דרי רחוב המתגוררים בשני מעונות גגון לדרי הרחוב.‬
              ‫כ- 721 דרי רחוב שאינם מתגוררים במעונות גגון.‬
            ‫כ- 721 נזקקים לוקחים מזון לביתם )‪.(Take away‬‬
‫כ- 071 נזקקים מקבלים את מזונם במסעדה בעכו, כולל כ- 09 ילדים בשלושה‬
          ‫בתי ספר שונים בעכו מקבלים את מזונם מהמסעדה בעכו.‬
           ‫כ- 002 נזקקים סועדים במסעדת צלחת חמה בכרמיאל.‬


                       ‫ביאור 2 - מס הכנסה ורשם העמותות‬

‫העמותה הנה מוסד ציבורי מוכר לעניין תרומות לפי סעיף 94 לפקודת מס‬
        ‫הכנסה וכן הנה מלכ"ר, לפי אישור שלטונות מס ערך מוסף.‬
    ‫לעמותה אישור תקף ועדכני מאת רשם העמותות בדבר ניהול תקין.‬                    ‫82‬
‫.‪Hamamy Avner & Co‬‬                      ‫חממי אבנר ושות'‬
‫).‪C.P.A. (ISR‬‬                           ‫רואי חשבון‬

                 ‫ל ש ו ב ע‬

              ‫ביאורים לדוחות הכספיים‬

                               ‫ביאור 9 - מקבלי שכר‬

     ‫פירוט העלות למעביד של עשרת מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה:‬
      ‫עלות שכר שנתית‬                    ‫תפקיד‬

                              ‫לשנת 9002:‬
        ‫227,222‬            ‫סמנכ"ל לעניני לוגיסטיקה‬
        ‫479,131‬              ‫מנהל מסעדה בת"א‬
        ‫922,921‬              ‫מנהלת רשת קדימה‬
        ‫997,921‬            ‫מנהלת אזור רשת קדימה‬
        ‫194,911‬              ‫מנהלת רכש ותרומות‬
        ‫194,411‬            ‫מנהלת אזור רשת קדימה‬
        ‫412,111‬               ‫מנהלת פרוייקטים‬
        ‫792,901‬              ‫מרכז מחסן אגד בגד‬
        ‫277,701‬               ‫מנהל מסעדה בעכו‬
        ‫292,401‬                 ‫קצין רכב ונהג‬

                             ‫לשנת 2002:‬
        ‫911,321‬            ‫מנהלת אזור רשת קדימה‬
        ‫429,121‬              ‫מנהל מסעדה בת"א‬
        ‫221,011‬            ‫מנהלת אזור רשת קדימה‬
        ‫129,901‬               ‫מנהלת פרוייקטים‬
        ‫241,901‬             ‫מנהלת בית נוער בת-ים‬
        ‫324,201‬            ‫מנהל מחלקת לוגיסטיקה‬
        ‫992,901‬            ‫מנהלת אזור רשת קדימה‬
        ‫749,701‬              ‫מרכז מחסן אגד בגד‬
        ‫979,401‬              ‫מנהלת רכש ותרומות‬
        ‫290,401‬               ‫מנהל מסעדה בעכו‬


                               ‫מדיניות שכר‬
‫הנהלת העמותה ועובדיה מקפידים על קיום כל הוראות החוק בקשר עם‬
                     ‫העסקת עובדים, ככתבן וכלשונן.‬
‫מטבע הווייתה כעמותה, מנהליה ועובדיה מחויבים בצניעות, אך גם בסבירות,‬
              ‫בכל הקשור בשכר ומעידה על כך הרשימה לעיל.‬
‫השכר בעמותה נקבע על בסיס אישי בלבד ולא על פי הסכם קיבוצי ענפי זה או‬
‫אחר. השכר נקבע על בסיס כישורים, ניסיון והמקובל בעמותות, להבדיל‬
                             ‫מהשוק העסקי.‬
‫ראוי להדגיש שהשכר הגבוה ביותר בעמותה בשנת 9002 היה בסך 227,222 ₪‬
‫ברוטו לשנה, ששולם לסמנכ"ל העמותה לעניני לוגיסטיקה, האחראי לתפעול‬
                                 ‫השוטף.‬
‫השכר הנמוך ביותר בעמותה הינו שכר מינימום לשעה (כקבוע בחוק), המשולם‬
                    ‫לכוח העזר במסעדה ובבתי הנוער.‬                    ‫92‬

								
To top