Diapositiva 1

Document Sample
Diapositiva 1 Powered By Docstoc
					  De la LOGSE a la LOE, un estudi
comparatiu de la numeració i el càlcul a
    l’àrea de matemàtiques.


              Francesc Xavier Alegria
Decret 95/1992. Ordenació curricular de l'educació
                            IDEA D’APRENENTATGE DES D’UNA PERSPECTIVA CONSTRUCTIVISTA                             OBJECTIU DE LA               Modificar els esquemes de coneixement
                            INTERVENCIÓ ESCOLAR                     dels alumnes


                                                           Mitjançant


                           Establir vincles entre els nous continguts i allò
                                                        Aprenentatge significatiu
       primària
                           que ja se sap “coneixements previs”


                                                          Per aconseguir


                           Aplicació dels coneixements en diferents
                           situacions i contextos propers a l’alumnat         Aprenentatge funcional
LOGSE
                                                           Comunicació i
                             Experimentació i
                                             Representació       contrast amb els
                              manipulació
                                                             altres
Decret 142/2007. Ordenació dels ensenyaments de    IDEA D’APRENENTATGE PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES
                                     COMPETÈNCIES


                            EIX DEL PROCÉS                  Adquisició de les competències
                             EDUCATIU

                                           Es vincula
      l’educació primària.
                                  Concepció constructivista de l’aprenentatge
                                                        Construcció de coneixements
                                                                        Integració de
                         Transmissió de       Evolució de la pràctica
                                                                        coneixements
                         coneixements         educativa a l’aula
                                                                         Comprensió
                                                                         significativa

                                                                        Funcionalitat dels
                         Emmagatzament       Evolució de l’enfocament                      aprenentatges
                          d’informació          metodològic

                                                                       Autonomia personal
LOE
Decret 142/2007. Ordenació dels ensenyaments de  Integració de
                          coneixements


                                   Enfocament interdisciplinàri.
                          Selecció i seqüencicació de continguts comuns a diferents àrees.
                                  Contextos globals d’aprenentatge.
      l’educació primària.
                                                    Comprensió
                                                    significativa


                               Partir dels coneixements previs de l’alumnat.
                          Relació entre els aprenentatges nous i els coneixements previs.
                         Transferència dels aprenentatges a noves situacions (funcionalitat).
LOE
Decret 142/2007. Ordenació dels ensenyaments de  Funcionalitat
                         aprenentatges


                          Es treballen continguts relacionats amb problemes quotidians i
                                     propers a la realitat.
                              Es potencia l’experimentació i la manipulació.
      l’educació primària.
                              Es connecta amb els interessos de l’alumnat.                                                   Autonomia
                                                    personal


                            Es tenen en compte els diferents ritmes d’aprenentatge.
                         Reflexió sobre el treball fet: Representació, comunicació i contrast
                                       amb els altres.
LOE
                         Complement del treball individual i el treball cooperatiu: ajuda entre
                                        companys
LOGSE (CI) Continguts nombres naturals i operacions
                             bàsiques                                Comprensió i ús del comptatge amb significat de
                             Nocions
                                           Nombre natural
                                                                                             Comprensió dels nombres, de les seves formes de representació i del sistema de
                                           Numeració en base deu: unitat, desena,   quantitats discretes.
                                           centena.
                                                                Ús de diferents llenguatges verbal, gràfic,
                                                                                                                                      LOE (CI) Continguts numeració i càlcul
                                                                simbòlic, per representar els nombres fins a 3
                           Equivalè

                            ordre
                            ncia i
                                           Equivalència entre nombres.        xifres.
                                           Inclusió i ordre entre nombres
                                                                Visualització geomètrica de nombres utilitzant
                                                                materials.
                                Representacions
                                           Grafia dels nombres.            Posada en comú de les diferents representacions.
                                                                Ús dels nombres naturals per a resoldre
                                                                problemes dins de contextos significatius.
                                           Símbols de les relacions d’igualtat,    Reconeixement i Interpretació dels nombres
                                           desigualtat, superioritat i inferioritat  com identificador en situacions quotidianes.
                                                                                                              numeració
                                                                Ús de diferents models per comparar i ordenar
                                                                els nombres fins a 999.
                           equivalència i ordre
                                                                Aproximació als nombres rodons.
                             comparació,
                             Relacions ,
                                           Relacions d’equivalència i d’ordre entre  Situació dels nombres sobre la Recta numèrica
                                           nombres
                                                                Ús de les fraccions un mig i un quart en contextos
                                                                significatius.
                                                                Ús dels sistema monetari en contextos reals.
                             Utilització de llenguatge
                                           Expressió de la sèrie numèrica de forma  L’euro €.
                                           verbal i simbòlica.            Classificació dels nombres segons diferents
                                 matemàtic
                                                                criteris, d’una xifra, de dues, de la família del 10,..

                                                                Cerca de regularitats en els nombres
                                           Utilització de flextes, diagrames i de
                                           relacions numèriques.           Inici a les taules de multiplicar (taules del 2, 5 i
                                                                10).
                                                 Interpretació  de   l’operació  com  a
                                                                                                    les operacions i de les relacions
                                  Transformacions: operacions
                                                                                                     Comprensió dels significats de
                                                                          Comprensió dels diferents significats de la
LOGSE (CI) Continguts nombres naturals i operacions
                                                                                                     que hi ha entre unes i altres
                                                 transformació
                                                                          suma i la resta amb nombres naturals, així
                                                 Addició                      com de la relació que hi ha entre una i altra.

                                                 Substracció
                                                                          Comprensió de les situacions d’agrupament
                                                                                                                             LOE (CI) Continguts numeració i càlcul
                                                 Multiplicació                   com a multiplicació i les accions de
                                                                          repartiment com a divisió.
                                                 Partició en dues parts iguals
                               Represent
                                                                          Interpretació d’operacions de nombres
                                acions
                                                 Símbol de les operacions suma resta i
                                                 multiplicació                   naturals mitjançant la recta numèrica.
                                                                          Desenvolupament   de l’agilitat mental en
                           experimentació
                            manipulació i
                                                 Composició i descomposició de nombres
                            Observació,
                                                                          descompondre additivament els 20 primers
                                                                          nombres naturals.
                                                 Accions preparatòries   de les operacions
                                                                          Inici en l’elaboració d’estratègies de càlcul
                                                                                                        funcionalitat del càlcul i l’estimació
                                                 fonamentals
                                                                          mental. Explicació verbal i escolta de les
                                                                          estratègies emprades i assaig de les alienes.
                           instruments i construccions
                                                 Càlcul mental
                            algorismes, càlcul mental,
                                                                                                            Comprensió de la
                            Utilització de tècniques:
                                                                          Establiment d’analogies i regularitats en els
                                                                          nombres i entre càlculs
                                                                          (ex: 4+3; 40+30; 400+300; ex: 4+5; 14+5; 24+5;
                                                 Algorismes de l’addició i de la substracció
                                                                          54+5 ....)

                                                                          Realització de la suma i la resta (sense portar)
                                                 Utilització de la calculadora           utilitzant algoritmes estàndard i mètodes propis.

                                                                          Ús de jocs de taula de les TIC i calculadores
                             Anàlisi, estimació i
                                                 Estimació de quantitats d’elements (inferiors a  per desenvolupar el càlcul i per explorar els
                                                 trenta a partir de l’observació)          nombres i les operacions.
                                tempteig
                                                 Predicció  aproximada     del  resultat  Estimació raonable dels resultats de les
                                                 d’operacions                    sumes i restes.
LOGSE (CM) Continguts nombres naturals i operacions
                                                                    Comprensió del Sistema de Numeració Decimal.
                                          Nombres naturals: parells, senars; dobles, triples
                                                                    Valor posicional.
                               Nocions bàsiques
                                                                                                Comprensió dels nombres, de les seves formes de representació i del sistema de
                                                                    Ús de diferents llenguatges: verbal, gràfic,
                                                                                                                                        LOE (CM) Continguts numeració i càlcul
                                          Fraccions senzilles (1/2, 1/3, ¼, 2/3, ¾)      simbòlic..., per representar el sistema de
                                                                    numeració decimal. Contrast de diferents
                                                                    representacions.
                                          Introducció als nombres decimals: les dècimes
                                                                    Reconeixement i ús       de representacions
                                                                    equivalents d’un nombre.
                                          Nombres ordinals i nombres cardinals
                           Equivalència i
                                          Símbols de les relacions numèriques         Lectura i escriptura dels nombres fins al milió.
                             ordre
                                                                    Ús i contrast de diferents models        per
                                                                    comparar i ordenar els nombres fins al milió.
                                          La comparació i l’ordenació de nombres
                                                                                                                numeració
                                                                    Reconeixement de la fracció com a part d’una
                                                                    unitat i d’una col·lecció.
                                          La lectura i l’escriptura de nombres naturals en
                               Representacions
                                          base deu.                      Ús de diferents models de representació de les
                                                                    fraccions. Situació dels nombres naturals i
                                          La representació gràfica dels nombres naturals,   fraccionaris, més comuns (1/2,1/4, 1/3), sobre la
                                          de fraccions senzilles i de dècimes i operacions   recta numèrica

                                                                    Aproximació als nombres rodons.
                                          Expressió de la sèrie numèrica en forma verbal i
                           Utilització de llenguatges
                                          simbòlica.                      Ús dels nombres decimals en contextos reals.
                                                                    Coneixement i ús del sistema monetari: l’euro i
                               matemàtics
                                                                    els cèntims.
                                          Utilització de fletxes diagrames i     signes
                                          d’operacions i de relacions numèriques        Cerca de peculiaritats    dels nombres: parells,
                                                                    senars, de la taula del...
                                          Expressió de les fraccions i nombres decimals    Interpretació dels nombres naturals i de codis
                                          apresos.                       numèrics dins de taules i gràfics.
LOGSE (CM) Continguts nombres naturals i operacions
                                                                                                  les operacions i de les relacions
                                                                                                  Comprensió dels significats de
                               Equivalència i
                                                                        Comprensió dels diferents significats de la
                                                                                                   que hi ha entre unes i altres
                                               Sumes equivalents: Propietats de la suma
                                                                        multiplicació i divisió amb nombres naturals així
                                 ordre
                                               Productes equivalents: Propietats del
                                                                        com de la relació que hi ha entre una i altra.
                                                                                                                         LOE (CM) Continguts numeració i càlcul
                                               producte

                                                                        Identificació i ús de les operacions inverses:
                                               Multiplicació i divisió             suma i resta ; multiplicació i divisió.
                              Transformacions:
                                operacions
                                               La divisió com a operació inversa de la
                                               multiplicació                  Exploració de les propietats de les operacions.

                                               Les relacions entre els elements de la divisió
                                               exacta                      Realització de restes portant-ne, multiplicacions
                                                                        i divisions amb nombres naturals amb
                                                                        algorismes estàndard.
                                               Accions preparatòries dels algorismes de la
                                                                                                    funcionalitat del càlcul i l’estimació
                                               substracció portant-ne, de la multiplicació i  Realització de sumes i restes amb fraccions
                                               de la divisió                  senzilles acompanyades de diferents formes de
                                                                        representació gràfica.
                                                                                                        Comprensió de la
                                               Algorismes de la suma, la resta portant-ne,   Ús de models geomètrics      per  resoldre
                           Utilització de tècniques: algorismes,
                                               multiplicació i divisió per nombres de dues   problemes numèrics.
                              càlcul mental, instruments i
                                               xifres
                                                                        Selecció adequada del tipus de càlcul segons la
                                  construccions
                                               Anàlisi del mecanisme i resultat de les     situació: càlcul mental, càlcul escrit i
                                               operacions bàsiques               calculadora.

                                                                        Ús de les calculadores i altres recursos TIC
                                                                        per desenvolupar el càlcul i per explorar els
                                               Utilització de la calculadora    i  eines  nombres i les operacions.
                                               informàtiques de càlcul
                                                                        Càlcul amb monedes: euros i cèntims.
LOGSE (CM) Continguts nombres naturals i operacions


                                                                    Desenvolupament de l’agilitat mental per
                                                                                                                 LOE (CM) Continguts numeració i càlcul
                            experimentació
                            manipulació i
                            Observació,
                                                                    descompondre els nombres additivament i
                                           Composició i descomposició de nombres
                                                                    factorialment.
                                           en sumes i en productes amb l’ajut de
                                           material
                                                                    Ús de les relacions entre les operacions per
                                                                    agilitar el càlcul mental.
                                                                                            funcionalitat del càlcul i l’estimació
                           instruments i construccions
                            lgorismes, càlcul mental,
                             Utilització de tècniques:
                                           Càlcul mental                   Explicació i contrast de les estratègies de
                                                                    càlcul mental emprades.
                                                                                                Comprensió de la
                                                                    Automatització de taules de multiplicar
                                           Descomposició (mental i     per  escrit)
                                           additiva i multiplicativament
                                                                    Establiment d’analogies entre càlculs (pas de
                                                                    les unitats a les desenes i centenes).
                                                                    (ex. 4x3; ...; 40x3: 400x30...).
                                           Estimació de quantitats d’elements
                              Anàlisi, estimació i
                                           (inferiors a 100 a partir de l’observació)    Representació geomètrica dels nombres i del
                                tempteig
                                                                    producte relacionada amb la descomposició
                                                                    factorial.

                                           Predicció aproximada del resultat         Estimació dels resultats de les operacions amb
                                           d’operacions                   nombres naturals.
LOGSE (CS) Continguts nombres fraccionaris, decimals i operacions

                                                                                 Ús i comprensió de les fraccions i dels
                                                                                                           Comprensió dels nombres, de les seves formes de representació i del
                                  Relacions: comparació,


                                                        Ordenació de nombres naturals,       de
                                                                                 decimals per mesurar quantitats continues en
                                   equivalència i ordre


                                                        decimals i de fraccions senzilles.
                                                                                                                                              LOE (CS) Continguts numeració i càlcul
                                                                                 contextos significatius.

                                                        Reconeixement de fracccions equivalents     Descripció oral, gràfica i escrita dels processos
                                                                                 de comprensió dels diferents conjunts numèrics
                                                                                 i del càlcul.
                                                        Reconeixement    d’equivalències  entre
                                                        fraccions i decimals               Reconeixement i ús de les relacions entre
                                                                                                                     sistema de numeració
                                                                                 fraccions, decimals i percentatges més senzills,
                                                                                 ( 0,5 ,1/2, 50%; 0,25 , ¼, 25%, 0,1 , 1/10,
                                                        Expressió dels nombres naturals en        10%...)
                                     Utilització de llenguatge matemàtic
                                                        diverses bases, utilitzant el valor posicional
                                                        de les xifres.
                                                                                 Analogía entre el sistema de numeració decimal
                                                                                 i el sistema internacional de mesura.
                                                        Expressió dels nombres naturals en forma
                                                        polinòmica de potència de la base.        Reconeixement i cerca      de  fraccions
                                                                                 equivalents seguint camins diversos

                                                                                 Relació dels nombres fraccionaris amb el càlcul
                                                        Aplicació del llengutage i de les
                                                                                 de probabilitats
                                                        representacions pròpies de la teoria de
                                                        conjunts a la lògica i al conjunt de nombres
                                                        naturals i a les operaicons en Naturals     Ús de diferents models     per comparar i
                                                                                 ordenar fraccions i decimals.
LOGSE (CS) Continguts nombres fraccionaris, decimals i operacions
                                    Observació,
                                    manipulació
                                                         Iteració de l’addició i de la multiplicació
                                                         utilitzant diferents recursos i materials, per  Situació dels nombres decimals, fraccionaris i
                                                                                                             Comprensió dels nombres, de les seves formes de representació i del sistema de
                                                         arribar a conceptes de múltiple i potència    percentatges  sobre  la  recta numèrica.
                                                                                 Aproximació dels nombres decimals.
                                                                                                                                                     LOE (CS) Continguts numeració i càlcul
                                                         Representació de nombres naturals de
                                                         fraccions i de nombres decimals sobre una
                                                         recta                      Cerca de característiques dels nombres: primers,
                                                                                 compostos, múltiples de, divisors de... Elaboració
                                                         Representació de parells ordenats i lectura   de conjectures
                                      Utilització de llenguatge matemàtic
                                                         en un sistema cartesià de coordenades

                                                                                 Interpretació i representació , utilitzant diferents
                                                         Representació de fraccions mitjançant la     models, dels nombres quadrats i cúbics.
                                                         partició de segments ide figures
                                                                                                                              numeració
                                                                                 Interpretació dels nombres grans expressats
                                                         Elecció del tipus de representació més      com a producte d’una potència en contextos
                                                         adient   per    expliicitar relacions    significatius.
                                                         d’equivalència i ordre

                                                         Maneig dels diagrames de flux per
                                                         descriure la seqüenciació dels algorismes    Relació de les mesures de superfície i de volum
                                                         de els operacions                amb les potències. Anàlisi de les relacions entre
                                                                                 la superfície i el volum d’una figura.
                                                         Ús del llenguatge de programació LOGO
                                                         per representar taules, conjunts numèrics,
                                                         operacions, fer càlculs
                                                                                 Interpretació   dels nombres   negatius  en
                                                         Descomposició d’un nombre en factors       contextos significatius i reals.
                                  Utilització de

                                  algorismes...
                                                         primers
                                   tècniques:
                                                         Càlcul de m.c.d. i de m.c.m. de dos naturals
                                                         de manera intuïtiva en casos senzills a     Interpretació dels nombres naturals, decimals i
                                                         partir de la descomposició en factors      fraccionaris dins de taules i gràfics.
                                                         primers
LOGSE (CS) Continguts nombres fraccionaris, decimals i operacions
                                  Utilització de tècniques: algorismes, càlcul mental, instruments i construccions  Descomposició mental i escrita de nombres
                                                                                                    Comprensió i ús dels diferents significats de
                                                                                                    les operacions amb nombres decimals.
                                                                            naturals en suma, resta, producte o quocient
                                                                                                    Multiplicació i divisió per nombres positius
                                                                            de dos o més nombres i en combinació de
                                                                                                    inferiors a 1.
                                                                                                                                                            LOE (CS) Continguts numeració i càlcul
                                                                            diverses operacions
                                                                                                                             operacions i de les relacions que hi ha entre unes i altres
                                                                                                    Comprensió i ús de la suma i la resta de
                                                                                                                              Comprensió de la funcionalitat del càlcul i l’estimació
                                                                                                    fraccions mitjançant representacions gràfiques
                                                                            Prolongació d’una sèrie numèrica a partir del  i aritmètiques.
                                                                            descobriment de la llei de composició
                                                                                                                                   Comprensió dels significats de les
                                                                                                    Reconeixement de la relació entre elevar al
                                                                            Càlcul mental d’operacions amb naturals     quadrat i trobar la superficie d’un quadrat.
                                                                            aproximant el resultat
                                                                                                    Exploració i comprensió de propietats de les
                                                                            Càlcul de quadrats i cubs de nombres      operacions i elaboració de conjectures.
                                                                            naturals.
                                                                            Relació entre els quadrats dels nombres i les
                                                                                                    Desenvolupament d’estratègies de càlcul
                                                                            àrees dels quadrats.
                                                                                                    mental amb nombres naturals, fraccionaris i
                                                                            Relació entre els cubs dels nombres i els
                                                                                                    decimals.
                                                                            volumns dels cubs.
                                                                                                    Establiment d’analogies en el càlcul entre
                                                                            Càlcul de potències i arrels quadrades amb
                                                                                                    nombres naturals i nombres decimals
                                                                            ajuda de la calculadora

                                                                            Relació entre la descomposició d’un nombre   Anàlisi i contrast d’estratègies. Descripció
                                                                            en producte de dos factors i l’àrea del     oral i escrita acurada de les estratègies
                                                                            rectangle                    emprades.
                                                                                                    Ús de les propietats de les operacions i de
                                                                            Siumes i productes equivalents. Propietats
                                                                                                    les relacions entre elles per agilitar el càlcul
                                                                            de les operacions
                                                                                                    mental.
LOGSE (CS) Continguts nombres fraccionaris, decimals i operacions


                                                                                        Relació de les taules de doble entrada i els
                                                                                                                                         LOE (CS) Continguts numeració i càlcul
                                  Utilització de tècniques: algorismes, càlcul mental,
                                                              Automatització dels algorismes de la suma la
                                                              resta, la multiplicació i la divisió de naturals i  diagrames en arbre amb la multiplicació.
                                                              decimals (divisió d’un nombre decimal per un
                                                              natural)                       Estimació raonable dels resultats de les
                                         instruments i construccions
                                                                                        operacions amb nombres naturals, decimals i
                                                                                        fraccionaris.
                                                              La funció de proporcionalitat directa com a
                                                                                                                    funcionalitat del càlcul i l’estimació
                                                              operador
                                                                                        Descripció coherent del procés d’estimació.
                                                                                                                        Comprensió de la
                                                              Càlcul de Percentatges                Realització d’operacions amb nombres
                                                                                        decimals que tinguin sentit (i amb un nombre
                                                                                        reduït de xifres) emprant els algoritmes de la
                                                                                        suma, la resta, la multiplicació i la divisió (amb
                                                              Ús de la calculadora i eines informàtiques per    decimals només al dividend).
                                                              efectuar operacions amb quantitats elevades

                                                                                        Percentatge d’una quantitat.

                                                              Elaboració d’esquemes propis per aplicar les
                                  Anàlisi, estimació i
                                                              propietats de les operacions i descobrir regles   Ús de les TIC i calculadores per desenvolupar
                                     tempteig
                                                              que ajudin a operar mentalment            el càlcul i per explorar els nombres i les
                                                                                        operacions.

                                                                                        Selecció adequada del tipus de càlcul segons la
                                                              Predicció del resultat de les operacions
                                                                                        situació: càlcul mental, càlcul escrit i calculadora.
            A l’hora de seleccionar, distribuir i organitzar els continguts, és molt
DE LA LOGSE A LA LOE  important buscar un equilibri i complement entre ...
                Priorització de             Transdisciplinarietat
              continguts per assolir           (Treball de continguts des
              els aprenentatges clau              de diferents àrees)


               Sistematització de             Treball per projectes
                 continguts
Exemple de programació d’una unitat didàctica:
     “El càlcul mental o reflexiu”

 UD anual vertical, de 1r a 6è, que correspon a una part del
       tractament del càlcul a primària.                       Francesc Xavier Alegria
LOE Unitat didàctica: “El càlcul mental o reflexiu”

                                       Potencia la       Afavoreix la
                                       raonabilitat      funcionalitat
                                        dels      CÀLCUL
                                       resultats   APROXIMAT
                                              I ESTIMACIÓ
                                                     Construcció
                                     Coneixement i          coneixement
                                     aprofundiment            s
                                      del sistema           matemàtics
                                     de numeració    CÀLCUL
                                               MENTAL
                                                O
                                              REFLEXIU     Comprensió        Potenciar
                                                       del significat      càlcul
                                          Aplicació          de les         pensat
                                          a la vida         operaicons i
                            CÀLCUL           quotidian         de les seves      ÚS
                                            a           relacions    INTEL·LIGENT
                           MECANITZAT                                  DE LA
                                                               CALCULADORA
                                                                 I LES TIC
                              Utilització
                              d’algorismes                         Reflexió i
                                                            investigació
LOE Unitat didàctica: “El càlcul mental o reflexiu”  1.- Justificació de la unitat

                           El nou currículum incideix en la necessitat de la comprensió de la funcionalitat del
                           càlcul i l’estimació, en el desenvolupament de l’agilitat mental, en l’elaboració,
                           utilització, explicació i contrast d’estratègies per tal que els alumnes siguin capaços
                           de seleccionar de manera adequada el tipus de càlcul segons cada situació.


                           El calcul mental, té un alt valor comprensiu ja que es presenta com un tipus de
                           càlcul que proporciona oportunitats a l’alumnat per desenvolupar la seva capacitat
                           mental mitjançant el raonament matemàtic, ajuda a potenciar el sentit numèric, a
                           utilitzar les relacions numèriques, les propietats de les operacions que entren en
                           joc i a fer servir estratègies sovint originals íntimament relacionades amb propietats
                           bàsiques del sistema de numeració.


                           El càlcul mental o reflexiu afavoreix la funcionalitat dels aprenentatges ja que és
                           el més adequat perquè el alumnes puguin arribar a ser competents per tractar,
                           amb criteri, aspectes quantitatius de la realitat.


                           El càlcul mental, en una primera fase, s’ha de deixar que sigui amb suport visual,
                           material i escrit i contextualitzat per poder anar avançant progressivament cap a
                           un càlcul mental sense suport més formal.
LOE Unitat didàctica: “El càlcul mental o reflexiu”  2.- Competències bàsiques


                            Àrea                Competències pròpies de l’àrea
                            Matemàtiques  Competència    Pensar matematicament. Construir coneixements
                                   matemàtica     experimentant amb materials per tal de ser capaç de
                                             realitzar abstraccions.
                                             Raonar matemàticament argumentant les decisions
                                             preses, així com l’elecció dels processos i estratègies
                                             seguits.
                                             Utilitzar els raonaments per enfronatr-se a situacions
                                             quotidianes.
                                      Aportacions a altres competències bàsiques

                            Competència en comunicació    Ús de la llengua oral per comunicar, comparar les
                            lingüística            estratègies de càlcul i validar el treball realitzat.
                                             Utilització de la llengua tant oral com escrita per
                                             discutir  processos,  expressar  raonaments  i
                                             argumentacions.
                                             Incorporació gradual del llenguatge específic de les
                                             matemàtiques.
LOE Unitat didàctica: “El càlcul mental o reflexiu”  2.- Competències bàsiques

                                        Aportacions a altres competències bàsiques

                            Competència d’aprendre a aprendre   Voluntat per superar les carències des d'una
                                               expectativa d'èxit, a partir del treball en equip, la
                                               valoració de les estratègies de càlcul i l’elecció
                                               d’aquella que trobin més encertada.

                                               Fomentar el pensament creatiu, la curiositat de
                                               plantejar-se preguntes, identificar i plantejar la
                                               diversitat de respostes possibles davant una mateixa
                                               situació o problema utilitzant diverses estratègies.


                            Competència d’autonomia i iniciativa  Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves
                            personal                idees, buscar solucions i portar-les a la pràctica.

                                               Disposar d'habilitats socials per a relacionar-se,
                                               cooperar i treballar en equip: Valorar les idees d'altri.

                            Competència social i ciutadana     Acceptar les idees dels companys i les diferents
                                               estratègies emprades en la realització d’un càlcul.
                           3.- Objectius
LOE Unitat didàctica: “El càlcul mental o reflexiu”


                                   - Adquirir domini en la sèrie numèrica.
                                   - Conèixer les característiques del sistema de
                                   numeració decimal i adonar-se dels patrons i
                                   models numèrics que es van repetint en el
                                   sistema de numeració.
                                   - Afavorir la memorització de la taula de sumar.
                                   - Realitzar sumes i restes amb els cent primers
                                   números.
                                   .
                                   .
                                   .
                                   - Realitzar productes i divisions amb els cent
                                   primers números.
                                   -Conèixer i saber utilitzar les propietats de les
                                   operacions
LOE Unitat didàctica: “El càlcul mental o reflexiu”
                           4.- Continguts


                                    1. Sumes i restes fins als vint primers números
                                    2. Sumes amb els 100 primers nombres naturals
                                    3. Restes amb els 100 primers nombres naturals
                                    4. Sumes i restes amb nombres naturals > que 100
                                    5. Sumes i restes amb decimals i fraccions
                                    6. Productes amb naturals
                                    7. Productes amb decimals i fraccions
                                    8. Divisions amb naturals
                                    9. Divisions amb resultat decimal
                                    10. Càlcul de percentatges
LOE Unitat didàctica: “El càlcul mental o reflexiu”  4.- Continguts                                          C.I.  C.M  C.S.


                                    1. Sumes i restes fins als vint primers números
                                    Sumes i restes fins al 10

                                    Sumar, restar 1 unitat
                                    Estratègia: Seqüència numèrica (el següent, l’anterior)
                                    2+1   3+1   4 + 1 .....       2–1     3–1    4 – 1 .....

                                    Sumar, restar 2 unitats
                                    Estratègia: sumar, restar u dues vegades
                                    3 + 2 -------- 3 + 1 +1           5 – 2 ---------5 - 1 - 1

                                    Sumar, restar fins a 5 unitats
                                    Estratègia: Ajudes visuals (mostres organitzades, boletes de colors en
                                    cartonets o en l’àbac )
                                    4+3           7–4
                                    Estratègia: Ajudes visuals. Descomposició amb recta numèrica ...
                                    8 + 5 -------- 8 + 2 + 3
                                    Estratègia: Canviar l’ordre dels sumands
                                    2 + 7 -------- 7 + 2
                                    Sumes de parelles que fan 10
                                    Estratègia: Ajudes visuals (mostres organitzades, boletes de colors en
                                    cartonets o en l’àbac)
                                    5+5     6+4     7+3     8+2    9+1
                                    Sumes i restes fins al 20
                                    Sumar "X" unitats< 9 unitats
                                    Estratègia: Ajudes visuals (boletes de colors en cartonets o en l’àbac)
                                    Descomposició amb recta numèrica...)
                                    7 + 6 ---------- 7 + 3 + 3
                                    Sumar 10 unitats
                                    Estratègia: Ajudes visuals (boletes de colors en cartonets o en l’àbac,
                                    quadre numèric)
                                    6 + 10 -------- 16    8 + 10--------- 18
                                    Sumar 9 unitats
                                    Estratègia: sumar 10 i restar 1
                                    7 + 9 ----------- 7 + 10 - 1
LOE Unitat didàctica: “El càlcul mental o reflexiu”  4.- Continguts


                                                                           C.I.  C.M  C.S.


                                    Sumar 11 unitats
                                    Estratègia: sumar 10 i després 1
                                    6 + 11 --------- 6 + 10 + 1

                                    Sumes donant un sumand fix i buscant l'altre.
                                    Estratègia: Buscar el complement (ajuda recta numèrica....)
                                    6 + ___ = 14 --------- 6, 10, 14 -------- 4 + 4 = 8

                                    Restar "X" unitats < 9
                                    Estratègia: Descomptar amb ajudes visuals (àbac de boletes; recta numèrica)
                                    16 – 6
                                    Estratègia: Regularitats del sistema de numeració
                                    18 – 5 --------- 8 – 5 = 3
                                    Estratègia: Descomposició i descomptar amb ajudes visuals (àbac de boletes;
                                    recta numèrica)
                                    15 – 8 -------- 15 – 5 – 3     12 – 6 --------- 12 – 2 – 4
                                    Estratègia: Operació inversa i buscar el complement
                                    15 – 8 ---------- 8 + ____ = 15 ---------- 8, 10, 15 --------- 2 + 5 = 7


                                    Restar 10 unitats
                                    Estratègia: Ajudes visuals (àbac de boletes; quadre numèric)
                                    16 – 10 --------- 6
                                    18 - 10 --------- 8
                                    Estratègia: Descomposició amb Ajudes visuals (àbac de boletes; recta
                                    numèrica)
                                    16 – 10 --------- 16 – 6 – 4
LOE Unitat didàctica: “El càlcul mental o reflexiu”  4.- Continguts                                                                        C.I.  C.M  C.S.


                                    2. Sumes amb els 100 primers nombres
                                    Suma d'un número d'un dígit amb un de 2 que sigui múltiple de 10
                                    Estratègia: Pauta de sistema de numeració
                                    50 + 6    70 + 8

                                    Suma d'un número d'un dígit amb un de 2 sense canvi de desena
                                    Estratègia: Pauta de sistema de numeració
                                    13 + 6 -------- 3 + 6  33 + 5 --------- 3 + 5 57 + 2 --------- 7 + 2


                                    Suma d'un número d'un dígit amb un de 2 fins a completar la
                                    desena
                                    Estratègia: Pauta de parelles que fan 10
                                    45 + 5    62 + 8   23 + 7

                                    Suma d'un número d'un dígit amb un de 2 amb canvi de desena
                                    Estratègia: Pauta de sistema de numeració
                                    53 + 8 ---------- 3 + 8   27 + 9 ---------- 7 + 9
                                    Estratègia: Descomposició
                                    53 + 8 ---------- 53 + 7 + 1
                                    Estratègia: Sumar 9 unitats (+10 – 1)
                                    55 + 9 ---------- 65 - 1
LOE Unitat didàctica: “El càlcul mental o reflexiu”  5.1- Activitats amb suport visual, material i/o escit

                           LA RECTA NUMÈRICA

                           Serveix de model per tal d’anar comprenent quina és la posició de cada nombre i en quin
                           ordre es poden situar. Permet els raonaments numèrics i ajuda a les operacions mentals
                           amb suport escrit.
                           És molt important la verbalització del que fan.
LOE Unitat didàctica: “El càlcul mental o reflexiu”
                           LA RECTA NUMÈRICA


                           La Naira té 4 €. Si l’àvia n’hi dóna 3 quants en tindrà?
                                               +3

                           0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

                                                               +3
                                                       4


                             En Joan té 8 galetes i se’n menja 2. Quantes n’hi queden?

                                                       -2

                             0    1    2    3    4    5    6    7    8    9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

                                                               -2
                                                         8
LOE Unitat didàctica: “El càlcul mental o reflexiu”

                            LA RECTA NUMÈRICA                           Pensar i explicar una situació de càlcul per a cadascuna d’aquestes imatges

                                            +4

                            0  1  2  3  4  5  6  7    8  9  10  11    12  13  14  15  16  17  18  19  20

                                                  +4
                                            5           9


                                          -3

                            0  1  2  3  4  5  6    7  8  9  10    11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

                                                  -3
                                            8           5
LOE Unitat didàctica: “El càlcul mental o reflexiu”
                           L’ABAC DE DUES FILERES DE 10


                           Material manipulatiu que pretén ajudar el nen en els
                           càlculs reflexius amb els 20 primers nombres a partir de
                           la visualització.


                           Tinc 6 caramels en un pot i 7 en un altre. Quants
                           caramels tinc?


                                        N’afegim 4 a la filera de dalt i 3 a la de baix. El resultat és 10 + 3 = 13
                                         N’afegim 7 a la filera de baix; el resultat és 13
LOE Unitat didàctica: “El càlcul mental o reflexiu”
                           L’ABAC DE DUES FILERES DE 10                           Hi ha 14 taronges dins un cistell i n’agafo 6.
                           Quantes en queden?
                                      En traiem 6 (5 + 1). El resultat és 8 que pot ser vist com (4 + 4) o bé (5 + 3)
                           L’ABAC DE DUES FILERES DE 10
LOE Unitat didàctica: “El càlcul mental o reflexiu”


                           Es dona per escrit a cada grup situacions de càlcul contextualitzat. Poden ser les
                           mateixes o diferents.
                           Han de pensar dues maneres diferents de representar-les amb l’àbac i després han de
                           fer l’explicació als companys.
                                                     La Mireia ha trobat 6 bolets i el seu
                                                     germà n’ha trobat 8. Quants bolets han
                                                     trobat entre tots dos?
LOE Unitat didàctica: “El càlcul mental o reflexiu”
                           EL QUADRE NUMÈRIC:


                           Observació de pautes i regularitats en el
                           sistema de numeració, amb l’ajuda del
                           quadre numèric, a l’hora de fer determinats
                           càlculs.
                            5+3=8

                           15 + 3 = ....       3 + 7 = 10

                           25 + 3 = ....       13 + 7 = ....

                                         23 + 7 = ....    2 + 10= 12
                           35 + 3 = ....

                           45 +3 = ....        33 + 7 = ....   12 + 10= .....

                                         43 + 7 = ....   22 + 10= .....
                           5.2- Activitats sense suport
LOE Unitat didàctica: “El càlcul mental o reflexiu”


                            Operacions mentals: Sumes i restes amb els 20 primers nombres                            1) 5 + 9               1) 3 + 9               1) 13 + 8
                            2) 5 + 6               2) 9 + 6               2) 15 + 6
                            3) 4 + 8               3) 5 + 8               3) 14 + 8
                            4) 7 + 9               4) 7 + 4               4) 17 + 6
                            5) 8 + 6               5) 8 + 6               5) 18 + 7
                            6) 7 + 6               6) 12 - 7              6) 16 - 8
                            7) 7 + 5               7) 13 - 6              7) 14 - 5
                            8) 3 + 8               8) 15 - 8              8) 13 - 7
                            9) 9 + 7               9) 14 - 6              9) 12 - 4
                            10) 8 + 8               10) 11 - 3              10) 15 - 7


                            Problemes mentals

                            Jo i la Mariona tenim 6 petxines cadascú. Quantes petxines tenim entre tots dos?
                            En Blai té 7 enganxines i en regala 3 a la Marta. Quantes enganxines li queden?
                            Si al plat hi ha 10 croquetes i te’n menges 5, quantes en quedaran?
                            En Marc té 4 anys i la Georgina 9. Quants anys més té la Georgina que en Marc?
                            Em falten 9 fulls per tenir-ne 10. Quants fulls tinc?
                            Tinc 11 globus. Si me n’agafes 4, quants me’n quedaran?
                            Anem a collir préssecs. La Carmina n’agafa 4 i jo n’agafo 7. Quants n’hem collit entre tots dos?
                            El meu company ha començat a jugar amb 4 bales i n’ha guanyat 9. Quantes en té en acabar el joc?
                            Quantes potes tenen 6 coloms?
                            Tinc 7 llapis. Quants me’n falten per tenir-ne 14?
                           6.- Avaluació
LOE Unitat didàctica: “El càlcul mental o reflexiu”
                               Formular preguntes en situacions conegudes.
                               Interpretar, representar (amb materials diversos) i utilitzar els nombres
                               naturals (inferiors a 1.000) en contextos de la vida quotidiana. Comparar,
                               ordenar i descompondre els nombres utilitzant diferents models.
                               Desenvolupar agilitat en el càlcul mental:
                                 Descomposició additiva dels nombres
                                 Dobles
                                 Descomposició i factorial,,
                                 Producte i divisió per la unitat seguida de zeros
                                 Estratègies personals…
                               Comunicar oralment i per escrit, de forma coherent, clara i precisa,
                               coneixements i processos de càlcul realitzats.
                               Seleccionar i justificar el càlcul adient a cada situació: mental, escrit, amb
                               mitjans tècnics.
LOE Unitat didàctica: “El càlcul mental o reflexiu”


                           REGISTRE D’AVALUACIÓ DE CÁLCUL MENTAL CICLE INICIAL

                           Curs: ____________  Sumes i restes amb                      Sumes i restes fins els   Productes
                           Trimestre: ________   els 10 primers     Sumes i restes fins els 20     100 primers nombres    d’algunes taules
                                                                                            Problemes mentals
                                         nombres        primers nombres         (centenes o desenes
                                       (Taula de sumar)                          exactes)
                           REGISTRE D’AVALUACIÓ DE CÁLCUL MENTAL CICLE MITJÀ

                           Curs: ____________                                         Productes i
                           Trimestre: ________  Sumes i restes fins  Sumes i restes amb     Productes i divisions   divisions amb
                                       als 100 primers   nombres més grans     dels resultats de les   nombres més       Problemes mentals
                                         nombres        de 100            taules        grans de les
                                                                              taules
                           REGISTRE D’AVALUACIÓ DE CÁLCUL MENTAL CICLE SUPERIOR

                           Curs: ____________                             Operacions amb
                                       Sumes i restes amb   Productes i divisions               Percentat
                           Trimestre: ________                              decimals i                Problemes mentals
                                         naturals        amb naturals                  ge
                                                                   fraccions

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:12/8/2011
language:
pages:35