Els estadis by o2V7WRX0

VIEWS: 17 PAGES: 37

									Els estadis

    Un nou concepte retributiu

     FECC, APECC, 2006

                  1
Antecedents:
 Com  a conseqüència de l‟acord per a
 l‟analogia retributiva.
 Com un afegit als pactes de maig del
 2001 (de reestructuració dels centres
 privats concertats) i prorrogats al maig
 del 2005.
 .... S‟arriba a l‟acord per a l‟analogia, del
 qual els estadis en són un element.


                       2
  1. Definició:
    És un complement específic ...
    ... que retribueix l‟experiència en l‟exercici de la
    funció docent ...
    ... en els nivells concertats ...
    ... condicionat a la promoció i especialització de la
    trajectòria professional ...
    ... per a la millora qualitativa de l‟educació i estímul
    del professorat.

    Es concreta en 5 estadis (que comporten diferents
    nivells retributius) que el professor podrà anar
    assolint al llarg de la seva carrera professional.


1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.        3
  2. Com s‟assoleix cada
  estadi?
   S‟estableixen uns elements definidors del
   sistema de promoció docent ...
   En funció dels quals es podrà assolir un
   estadi i la conseqüent promoció retributiva.
   Els elements definidors són:
     a)  La permanència en servei actiu impartint
        ensenyaments concertats en el mateix centre.
     b)  La formació docent i la seva projecció en la
        millora docent (formació permanent).
     c)  L‟exercici de la funció docent en àmbits
        d‟especial responsabilitat o representativitat ...
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.       4
  3. La meritació:
   A l‟assoliment d‟unes condicions que li fan
   merèixer un estadi li diem meritació.
   Condició:
     1.  Haver exercit la docència* almenys durant 6
        cursos complerts (però no necessàriament el
        100 % del temps) i ...
     2.  ... haver obtingut 110 punts durant aquest
        període, dels quals:

           60 punts de               50 punts de
       serveis prestats (docència)         formació funcions

 * Encara que sempre es parla de docència, en realitat s’està parlant de temps dedicat a les
 diverses tasques reconegudes a pagament delegat.

1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.      5
  3. La meritació: entre
  setembre 2007 i agost 2011:
           60                         50
        Serveis prestats               formació     funcions


Docència a l’ed. Infantil i Primària*         Docència a l’Ed. Secundària*
  En els darrers 6 anys una              En els darrers 6 anys una
  mitjana del 50 % del temps de            mitjana del 40 % del temps de
  dedicació docent o                 dedicació docent o
  ... o bé, en els darrers 3 anys,          ... o bé, en els darrers 3 anys,
  del 100%                      del 100%
  en ensenyament concertat              en ensenyament concertat
* Encara que sempre es parla de docència, en realitat s’està parlant de temps dedicat a les
diverses tasques reconegudes a pagament delegat.
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
                                                    6
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
  3. La meritació: a partir del
  setembre del 2011:
          60                         50
       Serveis prestats              formació      funcions    Ed. Infantil i Primària             Ed. Secundària
    En els darrers 6 anys una            En els darrers 6 anys una mitjana
    mitjana del 80 % del temps de          del 60 % del temps de dedicació
    dedicació docent,                docent,
    ... o bé, en els darrers 4 anys,        ... o bé, en els darrers 4 anys, del
    del 100%                    100%*
    ... en ensenyament concertat          ... en ensenyament concertat.
   * En el cas dels professors de formació professional podrà haver-hi correccions tècniques
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.      7
  3. La meritació:
                           Ed. Infantil i       Educació
                            primària         Secundària
  Setembre En els darrers 6              Mitjana del         Mitjana del
  2007 i   anys
                              50 %            40 %
  agost 2011
            O bé en els
            darrers 3 anys          Del 100 %          Del 100 %

  A partir del    En els darrers 6         Mitjana del         Mitjana del
  setembre      anys
                              80 %            60 %
  2011
            O bé en els
            darrers 4 anys          Del 100 %          Del 100 %

       Caldrà vetllar, en la mesura del possible, perquè els
        professors no tinguin una dedicació inferior.
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.      8
  3. La meritació
          60                      50
       Serveis prestats           formació      funcions

     Activitats de formació:
     D’acord amb la Programació general del centre i en funció de les seves
     línies estratègiques.
     La titularitat proposarà les activitats de formació que prioritàriament hagi de
     realitzar el professorat (d’acord amb el que disposa el conveni).
     En el cas que el titular no proposi el professor podrà notificar la formació.
     Fora de la jornada el professor podrà fer formació relacionada amb la seva
     activitat que podrà ser al·legada si és notificada i justficada.
     Les activitats seran les que estiguin incloses o reconegudes pel
     departament, o d’altres reconegudes per qualsevol de les entitats signants
     que estaran concretades en el pla de formació a l’inici del curs.
     La formació ha de haver estat realitzada a partir del darrer estadi.
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.      9
  3. La meritació:
          60                    50
       Serveis prestats          formació
                                  funcions       Funcions:
       En relació a l‟exercici de la funció docent en àmbits
       d‟especial responsabilitat o representativitat, en tractar-se
       d‟activitats realitzades en el si del centre educatiu, cada
       titularitat arbitrarà el mecanisme de justificació adient.1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.      10
  3. La meritació:
          60                         50
       Serveis prestats            formació          funcions   Si arribat el període de sis anys el professor no ha assolit els
  punts necessaris pels servies prestats i/o per la formació realitzada
  i/o per les funcions, el període s’allargarà fins que els assoleixi.
   Formació i funcions es poden “compensar” mútuament però no
  amb els serveis prestats.
   Un cop assolit un estadi, comença a comptar els punts per al
  següent estadi.
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.      11
 3. La meritació: peculiaritats:
  Encara que l’educació infantil no ha estat concertada fins els
  darrers anys, el departament d’Educació es farà càrrec dels estadis
  vençuts des de la data d’antiguitat del treballador.
    Com si haguessin estat concertats des de sempre.
  Pel que fa als estadis ja meritats, el departament d’Educació es
  farà càrrec de tots els estadis meritats de tots els treballadors
  que hagin tingut com a mínim 1 hora a pagament delegat, en la
  proporció que en l’actualitat tinguin a pagament delegat.
    Reconeixerà els estadis vençuts de la part concertada i de la
     part no concertada. El titular s’haurà de fer càrrec de les hores
     no curriculars dels nivells concertats.
  Pel que fa als estadis futurs, el titular s’haurà de fer càrrec del
  pagament de la part d’ensenyaments no concertats en els nivells
  concertats.
    Això incrementarà el cost de les activitats complementàries.
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.      12
  4. Procediment per al
  reconeixement d‟un estadi:
     És competència del titular.
     Quan un professor consideri que reuneix les
    condicions, ho sol·licitarà per escrit, tot aportant els
    justificants. La titularitat resoldrà, prèvia informació
    als representants dels treballadors.
     El titular comunicarà al servei de pagament delegat
    el professorat al qual hagi reconegut un estadi.
    Aquesta comunicació es farà mitjançant una relació
    del professorat i una certificació en la qual es detallin
    les activitats valorades.


1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.     13
5. Import dels estadis:
   El que es fixi per al professorat del sector públic.
   L‟import es determinarà en funció de la dedicació horària que
  consti en el moment de confeccionar la nòmina de pagament
  delegat.
   L‟import dels estadis (segons ens ha comunicat el departament
  d‟Educació) és de:
                       2005          2006

          1r estadi        98,94         101,62

          2n estadi        104,04         106,86

          3r estadi          -          121,18

          4t estadi          -          131,22

          5è estadi          -          77,35

1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.     14
 6. Calendari:
      La posada en marxa d‟aquest complement
      retributiu es farà en dues fases:
      1. Estadis “vençuts” (que el professor pot
       haver meritat fins a l‟actualitat): aquest
       reconeixement es farà per un sistema
       de criteri únic: 1 estadi cada 9 anys.
      2. Estadis “futurs”: estadis que el
       professor pugui aconseguir en funció
       dels sistema descrit.


1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.     15
6.1. Els estadis “vençuts”
   Els estadis vençuts s‟abonaran en dos períodes:

   Gener      El professor que a 1 9 anys de docència: 1 estadi
   del 2006     de setembre del 2006 18 anys de docència: 2 estadis
           i en PD tingui ...
   Gener      El professor que a 1        9 anys de docència: 1 estadi
   del 2007     de setembre de 2007        18 anys de docència: 2 estadis
                             27 anys de docència: 3 estadis
                             36 anys de docència: 4 estadis

    El titular haurà de seguir el mateix calendari dels professors
    que imparteixen hores no curriculars en els nivells concertats.
    Això implica que els “estadis vençuts” només es reconeixen l‟1
    de setembre.
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.     16
6.1. Els estadis “vençuts”
     Els estadis vençuts es pagaran “a poc a poc” segons un
     calendari:
       2005 2006 2007 2008 2009 2010                        2011
       Set-Des
                                          Gen     Set
 1r      5%     10% 25% 40% 55% 70% 85% 100%
 2n      5%     10% 25% 40% 55% 70% 85% 100%
 3r                 25% 45% 60% 80%                100%    100%
 4t                 25% 45% 60% 80%                100%    100%
 5è                 25% 45% 60% 80%                100%    100%
     Els titular haurà de segui el mateix calendari dels professors
     que imparteixen hores no curriculars en els nivells concertats.
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.     17
      6.2. Els estadis futurs:
         La meritació s‟iniciarà a partir de l‟1 de setembre del 2007.
         S‟aplicaran els criteris de meritació descrits en l‟apartat 3.
         Per a la primera aplicació del procediment definitiu, els anys
         de docència restants després del període inicial, computaran
         als efectes de completar els 6 cursos exigits amb caràcter
         general. Es tindran en compte també els altres mèrits
         al·legats.
                                           Inici de la meritació:
                                           procediment definitiu


1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200


 Alta en l’escola:        Estadi vençut:                Anys de docència
 set. 1996            Període inicial:              Restants. Computaran
                1 estadi cada 9 anys                pel 2n estadi
    1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
    7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.     18
     6.3 Calendari: resum
            Gener 2006-Setembre 2011:         L’1 de setembre del 2011 s’arribarà
           Període d’abonament dels estadis       al 100 % de l’import del complement
            vençuts (diverses proporcions)           dels estadis vençuts
2002  2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011
       Període inicial: reconeixement           Procediment definitiu:
      d’ofici per un procediment automàtic.          Inici de la meritació:
       Criteri únic: 1 estadi cada 9 anys           setembre del 2007

    1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
    7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.     19
  7. Barem:
       Serveis prestats:
        Per cada curs complert exercint la docència en
         ensenyaments concertats amb una dedicació horària
         d‟acord amb l‟apartat 3: 10 punts.
        Per cada curs complert exercint la docència en
         ensenyaments concertats amb una dedicació horària
         inferior a la requerida però superior al 25 %: 5 punts.
         (això podria passar a alguns professors amb
         dedicacions molt baixes, per exemple els professors
         de música a l‟ESO).
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.     20
  7. Barem:
      Activitats de formació:
       Activitats valorades en funció de la durada: per cada
        15 hores 5 punts.
       Encara que no es diu explícitament, l‟esperit d‟aquest
        punt és que, en fer el càlcul de la formació per a la
        meritació, es sumin totes les hores fetes i es
        divideixi entre 15. Així, finalment es tindria en compte
        tota la formació rebuda o impartida.
       Activitats que es valoren per la titulació obtinguda:
        a) Postgrau i màsters; 50 punts.
        b) Titulacions universitàries de 1r i 2n cicle: 50 punts.
        c) Titulacions universitàries de 3r cicle: 50 punts.
        d) Llengües estrangeres (EOI): 20 punts.


1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.     21
  7. Barem:
      Desenvolupament de funcions d’especial
      responsabilitat o representativitat:
      Per cada curs complert i per cadascuna de les activitats
      següents, s‟obtindran 5 punts.
         •   Tasques de representativitat sindical.
         •   Delegats de personal i membres del comitè d‟empresa.
         •   Tasques de coordinació en el centre (direcció, etc.).
         •   Coordinació d‟intercanvi d‟alumnes, viatges colònies, ...
         •   Participació en l‟elaboració de plans estratègics,
            projectes i materials de desenvolupament curricular ...
      Encara que no es diu explícitament, l‟esperit d‟aquest punt
      és que el titular pugui fer una interpretació àmplia de les
      diverses responsabilitats i projectes que compten a efectes
      de meritació, encara que no estiguin citades explícitament
      en l‟acord.
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.     22
7. Barem: algunes proves:
   Serveis prestats: només es pot accedir a l‟estadi si el professor pot
   sumar els 60 punts. Si no els suma, caldrà esperar més temps a
   que sumi els punts.
    Per a que tothom pugui sumar els 60 punts cap professor
     hauria de ...:
   Formació (15 hores = 5 punts):
      Si el professor fa “només” un curset de 15 hores cada un
       dels 6 anys, tindrà ja 30 punts.
      És possible que els primers anys tots els professors
       vulguin fer formació.
   Funcions de responsabilitat:
      Director, sotsdirector, coordinador de cicle, tutor, etc. en un
       període de 3 anys = 15 punts.
      Participació cada 2 anys en les colònies: 15 punts.
      Participació en un projecte de FEAC ... durant 3 cursos =
       15 punts.
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
                                                  23
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
      8. Casuística:
           N’hi ha molta. Probablement alguns casos caldrà
            resoldre’ls a partir del que es plantegin.

      8.1 Cas 1: el cas més senzill
          Va ser alta en l’escola al setembre de 1998. Al setembre
          de 2007 tindrà el primer estadi vençut pel procediment
          inicial i començaran a comptar els mèrits pel 2n estadi
          pel procediment definiu.

                                    Inici de la meritació:
                                    procediment general

996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  Alta en l’escola:        1 estadi vençut:                Inici de la meritació
  set. 1998               9 anys                     pel 2n estadi
     1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
                                                       24
     7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
       8.2 Cas 2:
          Va ser alta en l‟escola al setembre de 1996. Al setembre del
           2005 tindrà el primer estadi vençut pel procediment
           inicial i començaran a comptar els mèrits pel 2n estadi pel
           procediment definitiu.

                                     Inici de la meritació:
                                     procediment general

996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Alta en l’escola:  1 estadi vençut:
 set. 1996         9 anys                     Meritació
                                     pel 2n estadi
                   Període que es
                  sumarà al 2n estadi


     1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
     7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.     25
     8.3 Cas 3: recol·locat:
         Va ser alta en l’escola antiga al setembre del 1993.
         Al setembre del 2002 va ser recol·locat.
         Tenen un procediment especial de reconeixement dels
         estadis a l’escola antiga en el que s’aplica una fórmula.
         Al setembre del 2006 començarà la meritació del 1r
         estadi pel procediment general.
                                    Inici de la meritació:
                                    procediment general

996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


    Serveis prestats a    Recol·locat: en              Meritació
     l’escola antiga     l’escola nova              pel 1r estadi

                       Dins del “complement ad personam.” Nombre d’anys
                       (superior a 9) en el centre anterior (9 en aquest cas)
                        dividit per 9 i multiplicat per l’import del 1r estadi
    1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
                                                      26
    7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
       8.4 Cas 4:
           Va ser alta en l’escola al setembre de 1990.
           Al setembre de 1999 tindrà el primer estadi vençut pel
           procediment inicial i començarà a comptar els mèrits
           pel 2n estadi pel procediment definitiu.
           Com que no suma un altre període de 9 any per al
           procediment inicial, els 8 anys restants computaran per
           al 2 estadi.
           Iniciarà el còmput per al 3r estadi al setembre del 2007.
                                       Inici de la meritació:
                                       procediment general

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201  Alta en l’escola:                                 Meritació
    set. 1990           2 estadi vençut:
                                           pel 3r estadi
  1 estadi vençut
 al setembre del 1999 Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
     1. Definició. 2.
     7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.   27
 9. Alguns càlculs econòmics:
   1 estadi vençut:
    Durant l‟any 2006 cobrarà el 10% del 1r estadi
          Aproximadament, 10,16 € cada mes.
       Durant l‟any 2007 cobrarà el 25% del 1r estadi.
          Aproximadament, 25,40 € cada mes.
       Si en l‟actualitat (2006) està a pagament delegat en un 80%
       de la jornada, l‟import serà també del 80 % del que li
       correspongui.
          Aproximadament, 8,13 € cada mes (el primer mes -abril?-
          pagaran les quantitats corresponents a setembre-desembre
          del 2005 i gener-abril del 2006).
   3 estadis vençuts:
    Durant l‟any 2006 cobrarà el 10% del 1r i 2n estadi.
          Aproximadament, 20,80 € cada mes.
       Durant l‟any 2007 cobrarà el 25% del 1r, 2n i 3r estadi.
          Aproximadament, 82,21 € cada mes.

1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.     28
  9. Alguns càlculs econòmics:
    Imaginem un professor que té 1 estadi vençut.
    Com s’incrementarà la seva nòmina els propers anys?

        2005 2006 2007 2008 2009 2010                          2011
        Set-Des
                                            Gen      Set
 1r      5%     10% 25% 40% 55% 70% 85% 100%
              10,16    25,40    40,65    55,90    71,13    86,38    101,62

                     En la mensualitat de l’abril del 2006 l’Administració pagarà les
                     quantitats corresponents a setembre-desembre del 2005 i a
                     gener-abril del 2006. En aquest cas es tracta de 60,97 €.
                     L’Administració pagarà la proporció que correspongui segons la
                     proporció de la jornada que tingui aquest professor a pagament
    Per 12 pagues !          delegat en aquest curs.

1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.     29
10. Els compromisos del titular:
 Els estadis afecten només als professors que
 imparteixen la docència en els nivells concertats.
 Res no impedeix, però, aplicar-lo també a altres
 etapes no concertades o a altres tasques no docents.
 L'Administració es fa càrrec dels estadis vençuts però
 només en la proporció que en l’actualitat tingui el
 professor en pagament delegat.
 El titular s’haurà de fer càrrec de l’altra proporció
 del professor que, estant en un nivell concertat,
 dedica hores a fer tasques lectives no curriculars.
 S‟hauran de fer les previsions econòmiques
 oportunes.
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.     30
10. Els compromisos del titular:
  Un exemple: un professor d‟EP que al llarg dels 9 anys anteriors
   (1 estadi vençut) ha tingut una diferent proporció d‟hores diferent
   a pagament delegat (PD)i pagament directe.
  PD es farà càrrec d‟aquest estadi però només en la proporció
   que en l‟actualitat tingui a PD.
   100
                               PD es farà
    90                    En     càrrec d’aquesta
                      l’actualitat
    80
    70                          part de l’estadi
    60                   està al
    50                           ja meritat
    40                           80 % a
    30
    20
                                PD          La titularitat
    10
    0
                               20% AACC       s’haurà de fer
      1  2   3  4  5  6    7    8  9            càrrec de l’altra
           AACC        Currículum                   part

   L‟Administració i el titular hauran de seguir el calendari de
   pagament pactat. I si, en el futur, canvia la proporció d‟hores la
   titularitat i PD hauran d‟assumir els estadis ja meritats.
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
                                                  31
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
10. Els compromisos del titular:
  Quins seran aquests compromisos?
  A l‟educació infantil i primària la proporció mitjana
   d‟hores curriculars i d‟hores d‟activitats complementàries
   és de 80 –20. A l‟educació secundària (amb algunes
   diferències), és de 94 – 6. Podem suposar que, en
   general, el titular s‟haurà de fer-se càrrec d‟aquesta
   proporció dels estadis vençuts ...
  ... en el calendari i en les proporcions pactades.
  Un exemple: una escola de 2 línies, que té 24 mestres a
   l‟educació infantil i primària i 15 a l„ESO.


1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.     32
10. Els compromisos del titular:
    Què suposaria gratificar els estadis en la proporció
    acordada (escola de dues línies)?
            Gener 2006 Gener 2007 Gener 2008 Gener 2009 Gener 2010 Gener 2011 Set. 2011
    Estadis          1     1     1      1     1     1      1
    Proporció        10     25    40     55     70     85     100
    Preu        101,62   101,62   101,62   101,62   101,62   101,62    101,62
    Proporció EI-EP     20     20    20     20     20     20     20
    Proporció ES       6     6     6      6     6     6      6
    1 est. 1 mestre   2,0324    5,081  8,1296  11,1782  14,2268  17,2754    20,324
EI-EP      24      48,78  121,94   195,11   268,28   341,44   414,61    487,78
ES       15      30,49   76,22  121,94   167,67   213,40   259,13    304,86
            cada mes  cada mes  cada mes  cada mes  cada mes  cada mes  cada mes

            Gener 2006 Gener 2007 Gener 2008 Gener 2009 Gener 2010 Gener 2011 Set. 2011
    Estadis          2     2      2     2     2     2      2
    Proporció        10    25     40     55     70     85     100
    Preu        208,30   208,30    208,3  208,30   208,30   208,30    208,30
    Proporció EI-EP     20    20     20     20     20     20     20
    Proporció ES       6     6      6     6     6     6      6
    1 est. 1 mestre    4,166  10,415   16,664   22,913   29,162   35,411    41,66
EI-EP      24      99,98  249,96   399,94   549,91   699,89   849,86    999,84
ES       15      62,49  156,23   249,96   343,70   437,43   531,17    624,90

1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.     33
 11. I en cas de desacord què?
     L‟acord pels estadis és complex. Probablement hi ha casos no
     contemplats que caldrà resoldre sobre la marxa.
     En primera instància és el titular el que ha de reconèixer els
     estadis i resoldre les sol·licituds que facin els professors. Per
     tant, en principi, serà ell el que interpretarà l‟acord en allò que no
     quedi prou clar.
     El titular informarà de la seva resolució als representants dels
     treballadors.
     Si no hagués acord en el centre, probablement es podrà recórrer
     a una comissió que es constituirà. Estarà formada per
     representants de l‟Administració, de les organitzacions dels
     treballadors (sindicats) i dels representants dels titular. Aquesta
     comissió haurà de solucionar els problemes d‟interpretació i
     aquells no recollits en l‟acord.

1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.     34
IV conveni col·lectiu
  Article 39.2 del conveni:
  Es podran utilitzar un màxim de 30 hores no lectives durant els
  primers 6 dies hàbils del mes de juliol per realitzar la formació
  especificada a l‟article 57 de la LOCE i el seu desplegament.
  Aquests cursos de formació es podran realitzar dins la primera
  quinzena, sempre i quan existeixi la possibilitat de dos torns
  consecutiu de sis dies com a màxim cadascun, que els docents
  podran realitzar de forma alternativa si la programació dels
  cursos ho permet.
                                  35
IV conveni col·lectiu
  Article 51 del conveni:
  La titularitat dels centres, escoltada la direcció pedagògica i el
  claustre (...), dintre del còmput anual, contemplarà, en la programació
  (...) les hores per activitats de formació (...) entre l‟1 de setembre i
  el 30 de juny (centres amb algun nivell concertat) i entre l‟1 de
  setembre i la 1a. setmana de juliol (altres centres).
  En l'elaboració d'aquest programa     la titularitat tindrà en
  consideració la capacitat actual, les possibilitats i el desig
  d'especialització, els recursos humans i materials que l'Administració
  posi a disposició (...)
  La formació es podrà dur a terme tant en el propi centre com fora
  d'aquest, utilitzant tant recursos propis com procedents del
  Departament (...) o de terceres institucions.
  Les despeses de matrícula, desplaçament, residència i manutenció,
  si s'escau, derivades de l'assistència a activitats englobades dins el
  projecte de formació del centre, seran assumides per aquest.
  Els centres facilitaran l'accés a cursos al personal contractat que
  desitgin l'aprenentatge de la llengua catalana (...).      36
      Import dels estadis que es pagarà
      segons la proporció pactada en cada
      període:
          SetDes2005  2006   2007   2008   2009   2010 Gen 2011 Set 2011
      Import 5       10    25    40    55    70   85   100
1 estadi   101,62 5,08    10,16  25,41  40,65  55,89  71,13 86,38 101,62
2 estadis  106,86 10,42    20,85  52,12  83,39  114,66  145,94 177,21 208,48
3 estadis  121,18           82,42  131,86  187,37  242,88 298,39 329,66
4 estadis  131,22           115,22  184,35  266,10  347,86 429,61 460,88
5 estadis   77,35           134,56  215,29  312,51  409,74 506,96 538,23                                           37

								
To top