cursos 120

Document Sample
cursos 120 Powered By Docstoc
					Nom mòdul: Nivell bàsic             Entendre per telèfon converses de la vida   Comprendre    textos  escrits  com
Durada: 120                   quotidiana i missatges de contestadors     correspondència personal i comercial,
                         automàtics.                  notes privades, avisos i notificacions,
Objectius:                    Entendre globalment narracions de fets de   menús i cartes de restaurants, llistes de
1. Objectius generals              la vida quotidiana i descripcions senzilles  preus i factures, missatges per fax i per
Els objectius generals del nivell bàsic se    de persones i coses.              correu electrònic.
centren en el desenvolupament de les       Entendre instruccions, avisos o anuncis    Comprendre textos produïts pels mitjans
habilitats de comprensió i producció orals,   públics per megafonia com els que es      de comunicació de la premsa escrita com
amb la finalitat que l’aprenent, en acabar    donen en estacions de tren, aeroports,     ara: articles d'interès general, anuncis
el curs, pugui resoldre en català les      grans magatzems, estadis o discoteques.    crítiques periodístiques sobre espectacles.
necessitats fonamentals de la vida        Entendre globalment textos lúdics molt     2.3 Expressió oral
quotidiana.                   bàsics, com ara cançons.
                         Entendre les idees principals o        - L’aprenent ha de poder:
En acabar el nivell bàsic l'aprenent ha de    secundàries de converses de la vida      Desenvolupar-se    suficientment    en
ser capaç de:                  quotidiana o de xerrades i exposicions     contextos socials propers i mantenir
- Comprendre les frases i les expressions    sobre temes d'interès general.         converses senzilles en la varietat pròpia de
més usuals en relació amb les necessitats    Entendre en detall textos d'informació     l'entorn sobre temes de la vida quotidiana
comunicatives bàsiques (informacions       general, narracions de fets de la vida     tot adequant-se al grau de formalitat
personals, familiars, sobre compres,       quotidiana i descripcions globals de      imprescindible que requereix el context.
geografia local, ocupació…).           persones i coses.               Mantenir converses breus en llengua
- Comunicar-se en situacions quotidianes     Entendre globalment la informació       estàndard
senzilles, que comportin un intercanvi      general de textos informatius o        pròpia de l'entorn d'aprenentatge sobre
d’informació directe, sobre temes        publicitaris emesos per ràdio o per TV     temes d'interès general o experiències
familiars i habituals.              com p. ex. la informació meteorològica i    personals.
- Descriure,   de   manera   senzilla,  anuncis.                    Mantenir converses i produir textos
experiències, aspectes del propi bagatge     Entendre globalment textos de ficció,     senzills en llengua estàndard pròpia de
cultural i de l’entorn immediat, en relació   descriptius i narratius.            l'entorn d'aprenentatge sobre qualsevol
amb les seves necessitats immediates.                              tema d'interès general.
- Utilitzar les estructures lingüístiques i el  2.2 Comprensió escrita
                                                - L’aprenent ha de
vocabulari bàsics que acompleixin les      - L’aprenent ha de poder comprendre:      Formular preguntes breus i respondre a
funcions lingüístiques fonamentals (agrair,   Les idees generals de textos senzills sobre  qüestions i fets de la vida quotidiana: la
saludar, demanar…).               temes d'interès general i saber destriar la  família, el lloc de treball, les dades
A aquestes capacitats, s’hi sumen les      informació imprescindible de textos      bàsiques referides a la feina, a l’estudi, a
habilitats estratègiques de compensació     informatius de l'entorn quotidià.       l’habitatge, al carrer.
que permeten suplir les limitacions que     Les idees principals de textos escrits sobre  Preguntar a correus i al banc pels serveis
l’aprenent té en la nova llengua, tot fent    temes d'interès general, escrits en      bàsics que ofereixen.
actuar l’interlocutor com a element       llengua estàndard i en un registre       Demanar informació sobre articles de
reparador del discurs.              mitjanament formal.              consum quotidià a les botigues, on són les
                         Globalment i en detall textos escrits sobre  mercaderies, on es venen, quant valen i
L’aprenent s’haurà d’iniciar en el        temes d'interès general, escrits en llengua
coneixement de la societat i la cultura                             què es vol.
                         estàndard o en la varietat dialectal pròpia  Demanar com es diu alguna cosa i
catalanes, principalment, pel que afecta al   del seu entorn i comprendre el contingut
comportament comunicatiu dels parlants.                             expressar la incomprensió d’un missatge
                         rellevant i més essencial de la premsa     demanant aclariments sobre el significat
2.  Objectius   generals:   habilitats  escrita.                    d’una determinada paraula o expressió.
lingüístiques                  - L’aprenent ha de               Participar en converses senzilles cara a
2.1. Comprensió oral               Comprendre la informació general de      cara intercanviant informació sobre la
- L’aprenent ha de poder entendre        textos publicitaris curts (propaganda     realitat immediata de l’aprenent o sobre
globalment i en detall:             comercial); d'anuncis i avisos públics; la   temes d'interès general: l’habitatge, la
Textos orals senzills mitjanament formals    puntual de rètols, indicacions urbanes,    feina, l’estudi, la família, la gastronomia,
sobre temes    d'interès general  i    senyals de trànsit i de direccions de     els espectacles, lleure i vacances, a la via
intervencions bàsiques en converses       l'entorn quotidià, prospectes informatius   pública.
quotidianes.                   d’un centre educatiu.             Descriure     persones    expressant
Textos orals en converses formals o       Comprendre textos escrits d'interès      característiques anímiques o físiques i
mitjanament formals sobre temes d’interès    general de l'entorn diari com ara receptes,  llocs i espais del seu entorn.
general i entendre globalment textos orals    notes, llistes de compres, tríptics i     Fer descripcions i narracions senzilles
dels mitjans de comunicació sobre el       opuscles, llistes de telèfons.         sobre fets ocorreguts a ell mateix o a una
mateixos temes.                 Comprendre la informació d’una butlleta    tercera persona.
Textos orals i converses, en varietat      d'inscripció o d’un formulari.         Poder indicar al metge la naturalesa d’un
estàndard, sobre qualsevol tema d'interès    Comprendre les instruccions d’ús d’una     problema de salut tot ajudant-se, si cal, del
general i entendre el més essencial       cabina   telefònica,   de   màquines  suport gestual.
d’informacions generals emeses pels       automàtiques i d’articles d'ús domèstic.    Expressar d'una manera senzilla un
mitjans de comunicació.             Comprendre textos escrits breus com són    aclariment o una concreció sobre el que
                         postals, notícies curtes i titulars de     ell mateix ha dit o davant de la pregunta
- L’aprenent ha de:               premsa, talons bancaris, textos divulgatius  d'un interlocutor.
Entendre un interlocutor en converses      breus d'activitats culturals, reportatges   Demanar i donar, en converses cara a cara
senzilles sobre temes d'interès general.     curts.                     o per telèfon, informació concreta sobre la
Entendre en detall les respostes d’un      Comprendre la informació principal en     realitat immediata o sobre fets d’interès
catalanoparlant a les preguntes que el      textos informatius i instructius com ara,   general: la feina, l’habitatge, botigues,
mateix aprenent pugui formular.         programes de TV, ràdio, teatre, cartelleres  desplaçaments, vacances.
Entendre informació oral de primera       de cinema, horaris, recomanacions i      Intercanviar informació sobre fets i
necessitat: instruccions habituals en llocs   instruccions d'articles comercials i      esdeveniments de temes d'interès general
del món institucional i de comerç,        domèstics,   prospectes,  etiquetes i  o del seu interès professional en present,
explicacions del professor, informacions     embalatges, llegendes de mapes, mitjans    passat o futur, fent comparacions i
personals en converses de la vida        de transport.                 expressant preferències.
quotidiana.                   Comprendre textos narratius breus com     Formular preguntes per matisar o demanar
                         tires còmiques.                aclariments sobre les intervencions d'un
interlocutor i expressar d'una manera      - Habitatge                   Informar-se i informar sobre horaris de
senzilla un aclariment o una concreció     Entendre anuncis de lloguer, de compra o     transport i sobre on s'ha d'anar a buscar un
sobre el que ell mateix ha dit o davant de   de venda d'habitatge o per compartir-ne     determinat mitjà.
la pregunta d'un interlocutor.         algun.                      Parar un taxi i donar l’adreça d’on es vol
Iniciar-se en la lectura en veu alta de     Demanar, entendre o donar informació       anar.
textos curts.                  sobre les característiques d’un habitatge.    Entendre les indicacions viàries i la
2.4 Expressió escrita              3.1.3 Bars i restaurants             informació per ràdio o TV sobre la
                        Fer comandes senzilles.             situació de les carreteres.
- L ‘aprenent ha de:                                       Demanar i entendre informació sobre
Familiaritzar-se amb els signes ortogràfics   Demanar el compte i pagar.
                        Fer una comanda, especificant si cal, com    mitjans de transport i què cal fer per anar
del català i saber-los relacionar amb el so                           a un lloc determinat.
al qual corresponen.              es vol alguna cosa.
                        Fer comandes addicionals.            Informar-se i informar sobre horaris de
Iniciar-se en l’escriptura a partir de                              transport i sobre on s'ha d'anar a buscar un
l’elaboració de petits textos que demanin    Llegir cartes i menús.
                        Fer una reserva de taula, especificant per a   determinat mitjà.
un mínim de domini del codi escrit.                               Demanar i donar explicacions sobre el
Escriure textos breus en varietat estàndard   quantes persones, per a quin dia i hora i a
                        nom de qui es fa.                recorregut o els itineraris d'un transport
sobre l'entorn quotidià i l'entorn                                públic.
d'aprenentatge.                 Demanar aclariments sobre algun plat.
                                                 Entendre les instruccions de les màquines
Conèixer l’alfabet català.           3.1.4 Botigues i comerços            automàtiques d'expedició de bitllets.
Escriure la grafia dels sons catalans a     Entendre cartells i rètols de botigues.     Parar un taxi o avisar-lo per telèfon.
partir de sentir-los lletrejar i, amb una    Llegir i entendre propaganda comercial.     Donar les indicacions del lloc on es vol
certa seguretat, llistes de paraules que es   Demanar tanda en una botiga.           anar, especificant, si cal, per on s'hi vol
dictin a l’aula.                Demanar un producte o un article,
Omplir fulls d’inscripció amb les dades     explicant-ne,   si   convé,    alguna  anar i on es vol parar.
personals imprescindibles, llistes diverses:  característica.                 - Transport privat
d’adreces, de compres, de noms de        Demanar el preu i pagar.             Usar els serveis d'una gasolinera: demanar
persones…                    Entendre avisos i anuncis emesos per       que posin benzina, dir quina quantitat,
Copiar horaris, dates i llocs del tauler    megafonia a grans magatzems.           demanar que mirin el nivell de l'oli, que
d’anuncis.                   Entendre la informació i les instruccions    netegin els vidres, que posin oli o aigua,
Escriure els textos propis del treball de    de l'etiquetatge de productes i articles.    que mirin la pressió dels pneumàtics.
l'aula (llistes de paraules i frases),     Demanar i dir on es poden trobar articles o   3.1.8 Telecomunicacions
Escriure paraules o frases senzilles      productes determinats.              Entendre i llegir les instruccions d'ús
provinents de missatges orals o de la      Demanar un producte o un article,        d'una cabina telefònica.
lectura de qüestionaris o fitxes.        especificant-ne,    si   convé,    les  Consultar una guia telefònica.
Emplenar formularis de serveis públics o    característiques.                Entendre missatges de contestadors
privats, fitxes, talons bancaris, matrícules,  Demanar per una secció o per un         automàtics.
fulls de registre amb les dades personals.   establiment on es pugui comprar una cosa     Deixar un missatge en un contestador
Escriure notes per donar instruccions      determinada.                   automàtic.
breus, per informar algú d'un imprevist o    Demanar i dir on es poden trobar articles o   Entendre missatges que es puguin trobar
per deixar un encàrrec a un familiar o a un   productes determinats.              en xarxes telemàtiques.
company de la feina.              Demanar per una secció o per un         Demanar un servei telefònic: informació,
Prendre notes de classe, escriure notes en   establiment on es pugui comprar una cosa     comunicació a través d'una operadora,
dietaris o agendes.               determinada.                   trucada amb cobrament a destinació.
3. Objectius específics             Demanar informació o consell sobre un      Demanar i donar instruccions per posar un
                        article.                     fax.
3.1 Àmbits                   Demanar un descompte sobre la compra       Llegir missatges breus per fax.
3.1.1 Via pública i interior de locals     d’un producte.
Preguntar i dir on és un lloc, amb l'ajut                            3.1.9 Viatges
                        3.1.5 Administració i entitats públiques     Demanar i entendre informació sobre
d'un plànol o sense.              Llegir cartells, anuncis o avisos
Demanar i donar indicacions sobre on és                             mitjans de transport i sobre què cal fer per
                        d'organismes públics.              anar a un lloc determinat.
una dependència o una instal·lació dins     Omplir formularis amb dades personals.
d'un edifici.                                          Demanar i donar indicacions per anar a un
                        Informar-se sobre els tràmits que cal      lloc amb un vehicle privat, amb l'ajut d'un
Demanar i dir on es pot trobar o on s'ha de   seguir per resoldre un afer.
col·locar algun objecte.                                     plànol o d'un mapa o sense.
Preguntar i dir l'hora.             3.1.6 Actes socials               Demanar i entendre informació sobre
Llegir indicacions urbanes: cartells, rètols,  Usar les formes de tractament adequades a    mitjans de transport i sobre els requisits
indicadors viaris.               cada situació i destinatari i a cada situació  necessaris per anar a un país estranger.
Preguntar i dir quina distància hi ha d'un   social concreta , per adreçar-se a algú o    Canviar moneda: informar-se de la
punt a un altre i explicar la millor manera   presentar-se un mateix, per saludar, per     cotització de la moneda estrangera,
per arribar-hi.                 acomiadar-se, per felicitar algú…        demanar xecs de viatge.
Demanar, entendre i donar informació      Entendre invitacions i saber extreure’n la    3.1.10 Serveis d'assistència sanitària
sobre on hi ha un servei determinat.      informació específica.              Demanar informació sobre on es pot
Donar referències precises sobre un lloc    Confirmar oralment l'assistència o excusar    acudir per a obtenir un servei sanitari.
en relació amb un altre.            la inassistència amb el tractament adequat    Comprar medicaments en una farmàcia.
                        al destinatari i d’acord amb les indicacions   Explicar una dolença i, si cal, algun dels
3.1.2 Habitatges i llocs d’allotjament     del missatge.                  seus símptomes.
- Allotjament públic (hotels, fondes)      3.1.7 Mitjans de transport            Donar informació sobre on es pot acudir
Omplir formularis.                                        per a obtenir un servei sanitari.
Demanar, entendre o donar informació      - Transport públic
                        Entendre avisos, anuncis, indicadors       Demanar hora per a una visita mèdica.
sobre les característiques de l'habitatge.                            Explicar una dolença i els seus
Demanar a la recepció d'un establiment     propis dels mitjans de transport públic:
                        senyals cartells...               símptomes.
d’hostaleria si hi ha habitacions lliures.
Demanar i entendre informació sobre les     Entendre les instruccions de les màquines    3.1.11 Serveis públics
característiques de l'allotjament.       automàtiques d'aparcament en zones        Correus: entendre notificacions escrites.
                        blaves o en pàrquings.              Entitats  bancàries:   entendre   les
                                                 instruccions per realitzar una operació
                                                 mitjançant un caixer automàtic.
Policia: atendre indicacions de caràcter    3.2.3 Activitats i relacions professionals   Demanar a algú que repeteixi una frase,
general de la policia; demanar ajut a la    Intercanviar informació general sobre el    una expressió o una paraula que no s'hagi
policia; fer una denúncia, explicant les    camp professional i el tipus de feina.     entès.
circumstàncies dels fets denunciats;      Demanar i donar informació sobre les      Demanar a algú que precisi un concepte
entendre les indicacions de la policia, en   condicions de treball.             que no s'hagi entès prou bé.
cas d'infracció.                Intercanviar informació sobre la formació   Demanar que algú ens corregeixi quan no
Companyies de subministrament: entendre    professional.                 estem segurs d’haver dit alguna cosa amb
avisos, rebuts o qualsevol altra        3.2.4 Activitat quotidiana, experiències,   prou precisió.
comunicació    escrita   d'aquestes   temps lliure i entreteniments         Preguntar com s'escriu una paraula
companyies.                  Demanar i donar informació sobre        determinada.
3.1.12 Espectacles i actes públics       l'activitat quotidiana d'algú.         Continguts (en relació amb        els
Entendre cartells i indicacions propis d'un  Explicar i entendre un fet quotidià, una    objectius):
lloc públic (taquilles, guarda-roba,      experiència o una anècdota viscudes.      1. Funcions generals de la llengua
cafeteria, lavabos).              Intercanviar una informació concreta
Entendre anuncis, cartells, prospectes o    sobre una celebració festiva.         1.1 Funció socialitzadora
guies sobre espectacles o actes públics.    Invitar algú a una celebració festiva.     Saludar i transmetre una salutació.
Entendre el significat global de programes   Expressar preferències sobre diferents     Acomiadar-se.
informatius sobre un espectacle, una      tipus d'espectacles, esports i jocs.      Interessar-se per algú.
exposició o un acte públic.          Demanar i donar informació concreta      Donar resposta a mostres d'interès.
Reservar o demanar una entrada per a un    sobre algun espectacle o algun         Presentar-se i presentar algú: presentar-se
espectacle, precisant, si convé, per a quin  esdeveniment esportiu.             (identificar-se), demanar que algú
dia o per a quina sessió es vol, quin tipus  Intercanviar una informació sobre llocs de   s'identifiqui i presentar algú.
de localitat es demana i per a quantes     vacances.                   Respondre a una presentació.
persones.                   Suggerir de fer una activitat de lleure    Demanar per algú.
Entendre el significat global d'una crítica  conjuntament.                 Respondre quan es demana per algú.
periodística sobre un espectacle, una     Demanar i donar informació sobre els      Donar les gràcies i respondre a un
exposició o un acte públic.          interessos particulars d'algú, respecte a   agraïment.
                        activitats en temps lliure o a afeccions    Interpel·lar algú.
3.1.13 Centres educatius                                   Respondre a una interpel·lació.
Usar el català com a llengua d'interacció   concretes.
                        Expressar preferències sobre diferents     Demanar permís.
habitual en l'activitat lectiva: entendre                           Concedir o denegar un permís.
explicacions del professorat, demanar     tipus d'espectacles, esports i jocs.
                        Intercanviar una informació sobre llocs de   Demanar disculpes.
aclariments o explicacions addicionals,                            Excusar-se.
conversar amb els companys.          vacances, pel que fa al clima, al paisatge i
                        al nivell de vida.               Acceptar disculpes.
Entendre anuncis, guies i prospectes                             Felicitar i respondre a una felicitació.
informatius d'un centre educatiu.       Comparar l'activitat quotidiana present
                        amb la de temps passats.            Fer oferiments.
Formalitzar els tràmits d'admissió, ja sigui                         Oferir-se a fer alguna cosa.
davant del personal administratiu del     3.2.5 Actualitat                Expressions de cortesia: en un àpat, quan
centre, o bé omplint els formularis      Demanar i donar informació bàsica sobre    algú esternuda i en un brindis.
necessaris.                  un esdeveniment cultural.           Felicitar i respondre a una felicitació.
Demanar   i   entendre   informació   Parlar dels esdeveniments culturals més    Iniciar un contacte telefònic: en despenjar,
complementària    sobre   condicions   importants que es produeixen en        quan ens contesten i respondre a una
d'admissió o sobre característiques del    l'actualitat.                 interpel·lació per telèfon.
centre.                    Entendre una informació, una crítica o una   Mantenir un contacte telefònic.
3.2 Àmbits                   ressenya no especialitzades sobre algun
                        esdeveniment cultural.             1.2 Funció informativa
3.2.1 Informació personal                                   Demanar identificació de persones.
Demanar i dir qui és algú.           3.2.6 Gastronomia               Demanar identificació de coses.
Demanar i donar informació sobre un      Parlar d’ hàbits gastronòmics: què es pren   Identificar persones.
mateix o sobre una tercera persona.      normalment o què agrada més, freqüència    Identificar coses.
Preguntar i donar dades referents als     dels àpats.                  Donar una cosa a algú.
estudis i a la feina.             Donar instruccions per elaborar un plat    Descriure.
Preguntar i donar informació sobre la     determinat.                  Comparar: comparació d’igualtat i
família                    Intercanviar   informació   sobre  els  desigualtat.
Identificar algú pel seu aspecte físic.    establiments pel que fa a les seves      Comparar: expressió de similitud i de
Descriure algú físicament.           característiques i al seu funcionament.    dissimilitud.
Caracteritzar el perfil psicològic d'algú   Intercanviar informació sobre la manera    Demanar informació sobre un fet o
Parlar de la naturalesa d'una relació i de   de preparar un plat o una beguda        esdeveniment.
les persones que hi intervenen.        3.2.7 Condicions atmosfèriques         Anunciar: informar d’un fet o d’un
Identificar algú pel seu aspecte físic.    Entendre la informació que puguin llegir o   esdeveniment.
3.2.2 Habitatge i llocs de residència     sentir sobre els temps.            Demanar si se sap alguna cosa.
Preguntar i dir on viu algú i donar      Parlar sobre el clima del lloc on es viu o   Demanar confirmació sobre la veracitat
indicacions sobre la situació de l'habitatge  sobre el d'altres llocs coneguts o dels    d’un fet.
en relació al seu entorn físic i        quals es tenen referències.          Preguntar sobre el grau de seguretat d’un
sociocultural.                 3.2.8 Llengua i comunicació          fet.
Preguntar i dir on són, on es desen o on es  Preguntar com es pronuncia una paraula     Expressar el coneixement o la ignorància
poden trobar alguns objectes propis de     determinada o si l'articulació d'un so és la  d’un fet.
l'habitatge i equipaments domèstics en     correcta.                   Expressar que un fet és cert o fals.
general.                    Preguntar si l'ús d'una determinada      Oferir-se a fer alguna cosa.
Descriure un habitatge segons les       paraula o expressió és correcta.        Expressar la intenció, la voluntat o la
dimensions, el nombre d'habitacions i la    Preguntar a l'interlocutor el significat    decisió de fer alguna cosa.
distribució de l'espai interior.        d'una paraula o expressió.           Expressar que un fet és cert o fals.
Descriure l'interior d'un habitatge a partir  Demanar que es parli més a poc a poc o     Expressar el grau de seguretat d'un fet.
de la seva decoració i del seu mobiliari.   amb més claredat.               Expressar negació de voluntat o la
                                               renúncia a alguna cosa.
                                               Expressar el desig de fer alguna cosa.
Expressar el desig de no fer alguna cosa.    Sexe                      2.9 Ensenyament i educació
Negar-se a fer alguna cosa.           Lloc de naixement o de procedència       Informació sobre un curs: tipus de centre,
Prometre de fer alguna cosa.           Nacionalitat                  activitats educatives que ofereix, dates
Preguntar sobre la intenció, la voluntat o    Data de naixement                d'inscripció   i   matrícula,  sistema
la decisió de fer alguna cosa.          Domicili                    d'admissió i procediment de matrícula
Preguntar sobre el desig de fer alguna      Número de telèfon                Institucions docents
cosa.                      Estat civil                   Tipus d'estudis, reduccions de matrícula,
1.3 Funció expressiva i valorativa        Família: noms, dades personals, grau de     beques, horaris, sistema d'avaluació,
Expressar sentiments i estats d’ànim       parentiu                    documentació necessària per a la
positius, negatius i neutres i sentiments de   Estudis i titulacions              inscripció, certificats que s'expedeixen
conformitat i disconformitat; admiració,     Professió                    Avaluacions i règim interior d'un centre
gratitud, tolerància, conformitat o       Ocupació o càrrec                2.10 Compres
disconformitat, satisfacció, grat o desgrat,   Característiques físiques            Activitat comercial
alegria o il·lusió, penediment, desgrat,     Relacions personals: parella, amic, veí     Tipus d'establiment
tristesa, desil·lusió, interès o desinterès,   Caràcter, temperament i conducta        Preus i sistemes de pagament
inseguretat, estima, joia i felicitat,      personal                    Quantitat, qualitat, mida, forma, pes
esperança,   preferència,   indiferència,  2.2 Habitatge i lloc de residència       Roba i calçat
avorriment, repugnància, fàstic, llàstima,    Situació                    Articles d'ús domèstic
condol.                     Entorn físic                  Llibres i articles de papereria i material
Demanar aprovació i acord, mostrar        Entorn sociocultural: característiques     d'oficina
aprovació i acord, mostrar desaprovació i    socials i urbanístiques del barri, paisatge   Productes audiovisuals
desacord.                    Serveis públics i privats            Joguines
Demanar perdó, perdonar.             Habitatge: tipus d'habitatge, dimensions,    Objectes de regal
Interessar-se per l'estat emotiu o de salut   nombre d'habitacions, situació, preu      Característiques: com funcionen, quines
d'algú.                     Mobiliari i decoració: estris de cuina, roba  prestacions ofereixen, quin és millor
Expressar    sensacions   físiques   i  de taula i de llit               2.11 Gastronomia
percepcions sensorials: fred o calor; son;    Dimensions i distribució interior        Hàbits gastronòmics: alimentació, varietat
gana o set; olor; gust; vista; oïda; tacte.   Decoració i mobiliari              culinària, menjars i begudes, horaris i
Demanar opinions.                Característiques: estat de conservació,     freqüència dels àpats
Donar opinions.                 instal·lacions i equipaments, serveis,     Receptes:   ingredients,   preparació,
Donar credibilitat.               condicions internes i externes         quantitats, mesures i altres operacions
Expressar un fet com a aparent.         2.3 Activitats i relacions professionals    Alimentació: composició i conservació,
Expressar un fet com a fàcil.          Domini professional i tipus de feina: nom,   data de caducitat, instruccions d'ús
Expressar un fet com a difícil.         estudis, activitat, operacions, apreciació   Establiments: lloc, preus, horaris, dies de
Expressar un fet com a necessari.        global, condicions de treball (horari,     festa
Expressar un fet com a innecessari.       dedicació, retribucions econòmiques)      Tipus de menjar: de què és, com està
Expressar un fet com a obligatori.        Lloc de treball                 cuinat, quin gust té
Expressar un fet com a no obligatori.      Relacions laborals               2.12 Serveis públics i privats
1.4 Funció inductiva               Procediment: com s'ha de fer una feina, en   Transports públics
Demanar ajut.                  quin moment, amb qui, durada          Ensenyament
Demanar un favor.                2.4 Activitat quotidiana; temps lliure i    Administració pública
Proposar, suggerir, aconsellar o recomanar    entreteniments                 Correus i telecomunicacions
una actuació.                  Activitat quotidiana: horaris, costums,     Àrea laboral
Demanar instruccions.              hàbits                     Assistència sanitària: metges, hospitals,
Donar instruccions.               Aficions i temps lliure: llegir, ballar,    farmàcies, dispensaris
Donar autorització.               pintar, escoltar música             Policia: ordres, avisos, recomanacions
Prohibir.                    Activitat quotidiana: canvis de costums     Agències de viatge. Allotjament: llocs,
Concertar una cita.               Experiències i anècdotes            preus, tipus d’habitació i serveis
Demanar ajut.                  Festes: causes, motius i característiques    d'hostaleria
Demanar consells.                Espectacles, esports i jocs: preferències,   Bancs i caixes d’estalvis
Invitar a fer alguna cosa.            dies, horaris i lloc, tipus d'activitat, preu  2.13 Llocs
1.5 Funció metalingüística            d'entrada, lloc de venda de localitats     Llocs i itineraris: parades,    canvis,
Demanar la paraula.               Temps lliure: vacances i caps de setmana    enllaços, transbords
Donar la paraula.                2.5 Viatges i trasllats             Distribució d'un edifici
Traduir: demanar traducció, donar una      Mitjans de transport, missatges per
traducció o una interpretació.                                  2.14 Condicions atmosfèriques
                         megafonia, senyals, cartells, etc.       Clima i temps atmosfèric: càlid, fred,
Demanar de parlar més clarament, més a      Països i llocs d'interès turístic
poc a poc.                                            humit, mediterrani, suau, variable
                         Llocs de vacances: clima, aspectes
Demanar una repetició quan no s’entén      culturals, museus, monuments          2.15 Llengua i comunicació
una cosa.                    Viatges: passaport, visats, vacunes       Conceptes metalingüístics: expressió oral,
Demanar com es pronuncia.            Països i llocs d'interès turístic        comprensió oral, comprensió lectora,
Demanar d’apujar la veu.                                     correcció fonètica
Demanar d’abaixar la veu.            2.6 Relacions electives i associatives
                         Invitacions i cites               3. Components gramaticals
Parafrasejar.
Expressar acord amb un enunciat.         Tipus de relacions               3.1 Morfologia
Expressar desacord amb un enunciat.       Associacions i societats            3.1.1 Noms
Corregir-se, rectificar.             2.7 Actualitat                 - Categories nominals:noms comuns i
Intercalar mots falca.              Esdeveniments culturals: informacions      propis
Demanar aclariments sobre l’enunciat o      i crítiques
sobre la intenció del parlant.                                  - Flexió de gènere regular: masculí,
                         2.8 Estats físics i anímics de la persona    femení; amb alteració gràfica d'accent
2. Nocions específiques d’àmbits i temes     El cos i els seus moviments           - Flexió de gènere regular, irregular i
2.1 Informació personal             Sensacions i percepcions            invariable
Nom i cognoms                  Estats anímics
Edat                       Mals, malalties i accidents
- Flexió de nombre regular i invariable:      Adjectius qualificatius de trets de caràcter   De possibilitat: potser, si de cas;
plurals en –s, -es, -os; irregular invariable    i estats d’ànim: actiu, agradable, amable,    expressions: si fa no fa
amb alteració gràfica d’accent           amoïnat, animat, antipàtic, capficat,       3.1.7 Preposicions i locucions prepositives
- Sufixos de derivació que designen         content, de bon humor, de mal humor,       De situació: a, en, de
formació de noms:                  deprimit,   desanimat,   despreocupat,   De direcció: a, cap (a), fins (a), per
Activitats i oficis: -er/-era, -ista, -or/-ora, -  eufòric, irritat, mandrós, neguitós, seriós,   De pertinença: de, amb
aire                        simpàtic, tímid, tranquil, vergonyós.       De posició relativa: entre, dins (de), (a)
Noms d’oficis: -or / -ora, -ista / -ista, -ari /  Adjectius qualificatius de productes i      sobre (de), (a) sota (de); a la dreta de..., a
-ària, -aire / -aire                d’objectes: ( mida i forma) gros, gran,      l’esquerra de..., al fons de...
Procedència: -a/-ana, -í/-ina, -ès/-esa, -     petit, alt, baix, vell, nou; diferència entre   De distància: (a) prop (de), lluny (de), (a
enc/-enca                      gran i gros.                   la) vora (de)
Utilitat d’un objecte o d’un recipient: -er/-    Adjectius qualificatius de fets i         De mitjà o instrument: a, amb, a través
era                         esdeveniments:    interessant,   avorrit,  de...
Plantes i arbres fruiters: -er, -era        monòton,    dur,   pesat,   estimulant,  De tema: de, sobre
Que indiquen dimensions i mides: -et, -às,     engrescador…                   De causa o motiu: a causa de...
-ària, -ada                     3.1.5 Verbs                    De substitució: en lloc de...
3.1.2 Pronoms                    - Verbs regulars d’accions quotidianes      3.1.8 Conjuncions i locucions conjuntives
                          Mode indicatiu (present, passat perifràstic,   de coordinació i subordinació
- Demostratius: aquest, aquesta, aquell;                               Copulatives: i, ni, si (interrogativa –
aquella i plurals neutres: això i allò       indefinit, imperfet, perfet, plusquamperfet,
                          futur)                      indirecta)
- Personals                     Mode imperatiu                  Causals: perquè
Formes tòniques i introducció a les formes     Mode subjuntiu (present i imperfet)        Disjuntives: o, si no, o bé
àtones i les seves funcions: tracte familiar    Mode condicional (simple)             Adversatives: però, encara que, tot i que
i de respecte tu, vostè, li; d’OD i OI: et, li,                            Consecutives: doncs, per tant, així
us, els                       - Verbs irregulars                De temps: quan, mentre, cada vegada que,
Formes àtones en funció d’OD i OI          Present de voler, poder, tenir, valer.      sempre que, abans que (no), després que
- Possessius: el teu, la teva, els teus , les    Present i passat de: néixer, córrer, saber,
                          voler, ser, dir-se, veure, anar, fer, estar,   3.2 Sintaxi
teves...                                               Constituents de l'oració: subjecte, verb i
                          poder, tenir, conèixer
- Interrogatius: què, qui, quin, on, com,      Present d’indicatiu dels verbs: ser, dir-se,   complements
quan, quant, quants; distinció semàntica      viure, tenir, néixer, conèixer          Oracions     simples:   declaratives,
quan/quant i què, qui, quin, quins, on, com     Mode indicatiu: néixer, córrer, saber,      interrogatives, imperatives, exclamatives
- Indefinits: un, una, tothom, tot, tots,      voler, ser, dir-se, veure, anar, fer, estar,   Oracions coordinades
algú, alguns, ningú, res, l'un... l'altre,     poder, tenir, conèixer, omplir, obrir, tossir   3.3 Fonètica i ortografia
qualsevol.                     - Verbs reflexius d’accions quotidianes:     L'alfabet català
- Adverbials: en, hi                vestir-se, despullar-se, rentar-se, pentinar-   El sistema vocàlic
                          se, dutxar-se, aixecar-se, asseure’s,       El sistema consonàntic
- Relatius: ús de que                                         L'accent de les paraules
                          banyar-se, destapar-se, estirar-se…
3.1.3 Determinants                                          Dicció i ritme de la frase en català
                          - Copulatius:ser, estar, semblar, quedar-se,   Dígrafs
- Article                      posar-se, tornar-se
Definit, indefinit, personal                                     Emmudiments: consonants i grups
Contracció: preposició+article: al, del, pel    - Formes verbals no personals: infinitiu,     consonàntics a final de paraula
Flexió de gènere i nombre              gerundi, participi passat; ús dels verbs     Sonoritzacions i ensordiments
                          haver-hi, ser-hi, localitzacions; ús de ser,   Elisions i enllaços fònics
- Demostratius, possessius i interrogatius.     estar, haver-hi.                 Entonació i llenguatge no verbal
Flexió de gènere i nombre: aquest, aquell
...; (el) meu, (el) teu, (el) seu ...; quin ...   - Perífrasis verbals: d’obligació (haver de,
                          caldre + inf.); de probabilitat (deure + inf);  Nom mòdul: Nivell elemental
- Col·lectius, multiplicadors            ús dels verbs haver-hi, ser-hi
la meitat ...; un parell de, una dotzena                               Durada: 120
de...; el doble de...                3.1.6 Adverbis i locucions adverbials
                          De temps: aleshores, ara, aviat, avui (en)    Objectius:
- Indefinits:                    dia, com més aviat, d’aleshores, d’hora, de    1. Objectius generals
Algun, cada, tot, un, una, algú.          demà en…, de tant, de tant en tant, de
Flexió de gènere i nombre: algun, cada,                                En aquest nivell l’aprenent haurà de
                          vegades, des, després, en acabat, en tant,    consolidar i ampliar les habilitats orals,
tot, un, una, algú, cadascú, tothom,        havent dinat/sopat, ja, llavors, mai,
qualsevol                                               escoltar i parlar i desenvolupar les escrites
                          mentre, mentrestant, millor, per acabar,     (llegir i escriure), amb la finalitat que, en
-Numerals                      sempre, sovint, tard; dies de la setmana,     acabar el curs, pugui ampliar el seu camp
Numerals cardinals: zero, un, dos, tres ...     mesos de l’any, estacions i èpoques de      d’acció en català a àmbits nous, amb un
Numerals ordinals: primer, segon, tercer...     l’any, dates                   llenguatge que s'adapti a la situació
Numerals partitius: mig, quart, terç …       D’ordre: primer, després, tot seguit,       comunicativa, encara que sigui sense la
- Quantificadors: algun, alguns, altre,       finalment                     fluïdesa, desimboltura o riquesa, amb què
bastant, cap, diversos, força, gaire, gens,     De lloc: aquí, allà, sota, sobre, dins, fora,   ho faria amb la llengua materna.
gens de, massa, mica de, molt, poc, prou,      al centre, dreta, esquerra, davant, darrere,
qualsevol, tant, tot, una, uns quants.       al mig, (a) dalt, (a) baix, (a/al) davant,    En acabar el nivell elemental l'aprenent ha
                          (a/al) darrere, (a) dins, (a) fora, a banda i   de ser capaç de:
- De comparació: més, menys, tant, tanta,
tants, tantes                    banda, davant per davant, endins, enfora     - Comprendre les idees principals d’una
                          De direcció: pujant, baixant, entrant a      informació clara sobre temes relatius a la
- Adjectius distributius: cada           mà..., sortint,                  feina, a l’escola, a l’oci, etc.
3.1.4 Qualificadors                 De quantitat: molt, poc, gaire, gens,       - Fer front a la major part de situacions
Formació d'adjectius: flexió de gènere i      almenys, prou, bastant, una mica, només,     lingüístiques que poden aparèixer quan es
nombre de l'adjectiu.                solament                     viatja en una zona on es parla la llengua
Adjectius qualificatius de persona.         De manera: a poc a poc, de pressa, al       objecte d’aprenentatge.
D’aspecte físic: alt, baix, prim, gras, ros,    comptat, a terminis, de cop.           - Produir un discurs senzill i coherent
morè, castany, petit, jove, gran, vell, lleig,   Interrogatius: quan, on, com           sobre temes que li són familiars o
maco.                        Afirmatius:sí, també, i tant, és clar       d’interès personal.
                          Negatius: no, tampoc, de cap manera
- Descriure fets, experiències, somnis,     formin part d’un discurs i sobre un tema     Comunicar-se oralment, sense haver de
desitjos i propòsits, i justificar les pròpies  de caire general i fàcil d’interpretar.      recórrer a una altra persona, amb una
opinions de manera breu.             Entendre de manera global converses en      correcció i una velocitat suficients que
- Redactar textos no gaire complexos,      altres varietats geogràfiques o socials.     permetin que l’interlocutor percebi el
produïts en situacions comunicatives       2..2 Comprensió escrita              significat del discurs i el valor expressiu
properes, en el registre adequat a les                               adient.
situacions familiars o socials.         - L’aprenent ha de poder
                         Comprendre globalment i en detall textos     - L’aprenent ha de
- Adquirir el vocabulari i les estructures                             Participar en converses cara a cara o per
lingüístiques relatives als contextos dels    escrits sobre temes d'interès general i
                         d'interès específic, escrits en llengua      telèfon sobre temes de la vida quotidiana
nous àmbits d'ús de la llengua (laborals,                             o del seu interès específic, tot donant-ne
culturals…).                   estàndard o en la varietat dialectal de
                         l’entorn i amb un grau de formalitat alt o    explicacions i expressant-ne la pròpia
Pel que fa a les habilitats estratègiques,                             opinió.
l’aprenent ha de desenvolupar una certa     mitjanament formal.
                         Comprendre textos escrits formals de       Sol·licitar serveis habituals de l’àmbit
autonomia comunicativa, evitant les                                privat i públic.
pròpies llacunes fent circumloquis o       divulgació general i específica en varietat
                         estàndard, i saber-ne treure les         Intercanviar informacions sobre fets, llocs,
paràfrasis.                                            esdeveniments i experiències.
                         informacions explícites i implícites.
L’aprenent   haurà    d’ampliar  el    Comprendre textos escrits d'àmbits        Explicar a algú el que li ha dit una tercera
coneixement de la cultura autòctona, pel     diferents i de qualsevol grau de formalitat,   persona.
que afecta al seu comportament          saber-ne extreure la informació específica    Llegir en veu alta textos en prosa i textos
comunicatiu, cosa que li permetrà        necessària per entendre-la i interpretar-la    dialogats.
adequar-se millor a la situació social.     d'acord amb la intencionalitat de l'autor.    Iniciar-se en la producció de textos
2.  Objectius   generals:   Habilitats                           adequant-los a un àmbit i un tema
                         - L’aprenent ha de                determinats.    Concretament,    textos
lingüístiques                  Comprendre textos com: correspondència      descriptius,    narratius,   directius,
2..1 Comprensió oral               de caràcter formal, programacions         argumentatius i expressius.
- L’aprenent ha de poder             d'espectacles, guies turístiques d’hotel, de   Intervenir en converses, reunions i
Entendre textos orals i converses formals    la ciutat, instruccions i normes d’actuació,   col·loquis demanant la paraula i mantenint
de la vida professional o d'interès       etiquetatge d’aliments i textos en xarxes     el torn de parla, fent comentaris i
específic propi, emesos en la varietat      telemàtiques.                   apreciacions i demanant aclariments per
estàndard i en diversos graus de         Comprendre globalment i en detall textos     mitjà d'exemples.
formalitat.                   del seu interès específic: activitat laboral,   Usar les formes lingüístiques necessàries
L’aprenent ha de poder entendre textos      comunicats de caràcter oficial o públic      per demanar ajut a l’interlocutor quan es
orals formals i converses en varietat      dins de la seva pròpia àrea d’experiència a    desconeix o no es recorda una expressió
estàndard que comportin una intenció       condició que tingui el temps suficient.      determinada.
marcada per part de l'emissor i amb un      Comprendre el sentit global de textos       Iniciar-se en la lectura en veu alta de petits
cert grau de complexitat emeses cara a      literaris senzills, reportatges de divulgació   textos literaris com poesia senzilla i contes
cara o pels mitjans de comunicació.       cultural, textos curts escrits sobre pantalla.  curts amb l’entonació i pronúncia
L’aprenent ha de poder interpretar el      Comprendre     la  major   part   de  suficients.
significat dels elements més rellevants de    correspondència personal i comercial.       Mantenir converses on sigui essencial
cada text segons les necessitats         Comprendre i destriar informacions        detallar i ordenar idees.
informatives de cada oient, encara que      implícites i explícites de textos         Exercitar-se en la producció de textos
alguna paraula o expressió no essencial li    informatius: informació meteorològica, en     adequant-los a un àmbit i un tema
resulti incomprensible o de significat      envasos i paquets, opuscles, catàlegs, fulls   determinats i tenint en compte la
dubtós.                     de registre, telegrames i girs.          intencionalitat.
                         Comprendre sense dificultat textos de       Fer exposicions públiques sobre temes
- L’aprenent ha de                divulgació cultural: espectacles, esports,
Entendre informacions concretes i                                 d’interès general o específic en contextos
                         exposicions.                   coneguts per l’aprenent com pot ser: una
descripcions detallades i precises de      Comprendre textos de divulgació: articles
persones i objectes en una conversa o en                              exposició a l’aula d’un treball de classe, la
                         de premsa i editorials, crítiques         descripció d’unes vacances, que permetin
un text no conversacional.            d’espectacles,    recomanacions     de
Entendre globalment i en detall textos                               la producció dels tipus textuals esmentats
                         comportament cívic, i cartes que         al programa.
informatius o publicitaris emesos per      expressen opinions personals.
ràdio o TV tal com notícies, reportatges i                             Participar a l’aula en debats i taules
                         Consolidar-se en la lectura de produccions    rodones i expressar opinions sobre temes
anuncis.                     literàries actuals: narració curta i llarga tot
Entendre la informació general de textos                              culturals.
                         captant la subjectivitat, ironies i jocs de    Llegir en veu alta textos literaris com
orals sobre temes amb l’especificitat      paraula.
adequada a cada aprenent.                                     poesia i prosa amb l’entonació i la
                         Identificar la idea principal de poemes i     correcció suficients que permetin a l’oient
Entendre textos dialogats o no dialogats     contes.
de pel·lícules o obres de teatre senzilles.                            percebre el valor expressiu que demana
                         Exercitar-se en l’ús de diccionaris        cada text.
Entendre sense dificultat crítiques       bilingües, per tal de trobar el significat
d'espectacles, comentaris esportius, textos                            Suplir, en un moment donat, les
                         més adequat a paraules o expressions       limitacions   lingüístiques  mitjançant
de temàtica religiosa o política (sermons,    desconegudes.
discursos).                                            estratègies que permetin vorejar les
Entendre pel·lícules i obres de teatre      2..3 Expressió oral                pròpies llacunes: parafrasejar, usar
actuals no excessivament literàries.       - L’aprenent ha de poder             sinònims...
Entendre l'opinió o el punt de vista       Mantenir converses formals sobre         2.4 Expressió escrita
(implícit o explícit) expressat per algú en   qualsevol tema d'interès general o        - L’aprenent ha de poder
intervencions en un debat, en una taula     d'interès específic propi, i produir textos    Escriure textos usuals de l’entorn quotidià
rodona o en una entrevista realitzades tant   en llengua estàndard sobre temes d'interès    en llengua estàndard.
directament en un lloc públic o als mitjans   general fent servir, si cal, recursos       Transformar petits textos de l’esfera
de comunicació, copsar matisos de        extralingüístics  com   pot  ser  la    social, fent els canvis necessaris per tal de
significat o d’opinió.              gesticulació.                   personalitzar-los o adaptar-los a unes
Copsar el significat d’usos figurats de     Produir textos orals especificant-hi       necessitats concretes.
paraules o expressions conegudes i        informacions i opinions personals tenint     Produir textos curts relacionats amb
interpretar el sentit de les ironies, els jocs  en compte el registre i la finalitat       l’àmbit social i professional, amb un grau
de paraula i els dobles sentits sempre que    proposada.
de correcció suficient per fer el missatge   Redactar anuncis de lloguer, de compra o    Fer una reclamació per escrit en cas de
comprensible, i amb el registre adient.     de venda d'habitatge o per compartir-ne    pèrdua d'equipatge.
- L’aprenent ha de               algun.                     - Transport privat
Escriure textos epistolars senzills com     3.1.3 Bars i restaurants            Sol·licitar els serveis d'ajut a carretera: dir
postals i felicitacions.            Entendre i intercanviar informació sobre    on ens trobem, explicar la incidència
Escriure missatges breus com girs postal i   bars i restaurants pel que fa a        demanar una grua.
faxos.                     característiques de l’establiment.       Sol·licitar un cotxe de lloguer; demanar i
Reproduir    impresos  i   documents   Fer apreciacions sobre la qualitat del     entendre informació sobre les condicions
administratius habituals i adaptar-hi la    servei d’un l’establiment concret.       del lloguer; llegir i omplir els formularis
informació segons les noves necessitats.    Fer una reclamació oral en cas de       de contracte de lloguer.
Tenir coneixements bàsics del sistema      deficiència en els servei o en la qualitat   Sol·licitar els serveis d'un taller mecànic:
ortogràfic, morfològic i sintàctic.       del menjar o de la beguda.           descriure una avaria i entendre les
Prendre notes i apunts a partir d’una      Fer reclamacions oralment.           explicacions del mecànic, sol·licitar una
informació oral o escrita quan el tema és    Omplir formularis.               revisió, demanar per a quan pot estar llest
familiar i previsible.             3.1.4 Botigues i comerços           el vehicle, demanar pressupost de la
Escriure cartes curtes i missatges senzills   Encarregar un producte o un article que    reparació, etc.
per ser enviats per correu electrònic.     s'hagi exhaurit.                Omplir formularis d'assegurança en cas
Emplenar formularis de serveis públics i    Fer reclamacions en cas de trobar       d'accident, demanar dades d'altres
privats.                    anomalies en un producte adquirit.       vehicles.
Elaborar, a partir d’un model, el propi CV   Fer reclamacions per escrit sobre       3.1.9 Telecomunicacions
i la sol·licitud corresponent per demanar    productes adquirits que presentin alguna    Entendre les instruccions d'ús d'una cabina
feina.                     anomalia, tot seguint models estàndard.    telefònica.
Escriure textos com: correspondència                              Consultar una guia telefònica.
privada, informes breus i actes, resums i    3.1.5 Feina
                        Llegir i respondre oralment anuncis de     Redactar missatges breus en xarxes
apunts d’informació rebuda a classe si és                           telemàtiques.
més o menys dictada.              demanda o d'oferta de feina.
                        Llegir i redactar anuncis de demanda o     Redactar missatges breus per fax.
Redactar notes, cartells, anuncis de
lloguer adreçats a un públic en general.    d'oferta de feina.               3.1.10 Viatges
Escriure cartes estàndard adreçades a      Mantenir entrevistes de contractació, on    Demanar i rebre informació per fer un
institucions o organismes públics, en les    calgui detallar aspectes de l'experiència   viatge a través d'una agència.
quals hagin d’especificar un problema,     laboral.                    Fer la reserva de passatges, d'allotjament o
una sol·licitud, una reclamació.        Entendre les clàusules d'un contracte     de lloguer de cotxe.
Iniciar-se en l'estudi de la normativa     laboral.                    3.1.11 Serveis d'assistència sanitària
únicament en aquells aspectes bàsics que    Demanar, si cal, aclariments sobre alguna   Demanar una assistència urgent en cas
faciliti l’elaboració o la reproducció     d'aquestes clàusules.             d'accident o de malaltia.
d’aquests textos senzills.           Redactar una sol·licitud i un currículum    Explicar la situació que requereix una
                        laboral.                    assistència mèdica i donar informació
3. Objectius específics             Omplir formularis per accedir a un lloc de   precisa sobre el lloc, l’hora i el motiu.
3.1 Àmbits                   treball.                    Entendre explicacions de personal sanitari
3.1.1 Via pública i interior de locals     3.1.6 Administració i entitats públiques    i les indicacions mèdiques que cal seguir.
Preguntar i dir on és un lloc, amb l'ajut    Omplir    instàncies   adreçades   a  Fer els tràmits necessaris per inscriure's a
d'un plànol o sense.              l'Administració o a responsables d'entitats  la seguretat social o a una mútua privada.
Demanar i donar indicacions sobre on és     públiques.                   3.1.12 Serveis públics
una dependència o una instal·lació dins     Exposar oralment fets o situacions que
d'un edifici.                  requereixen l'actuació de l'administració o  - Correus
Demanar i dir on es pot trobar o on s'ha de   d'una entitat pública.             Omplir un gir postal
col·locar algun objecte.            Escriure cartes estàndard sobre fets o     Fer una tramesa certificada i entendre un
Preguntar i dir l'hora.             situacions que requereixen l'actuació de    avís de tramesa certificada
Llegir indicacions urbanes: cartells, rètols,  l'administració o d'una entitat pública.    Fer reclamacions i omplir formularis.
indicadors viaris.               3.1.7 Actes socials              - Entitats bancàries
Preguntar i dir quina distància hi ha d'un   Concertar una cita.              Entendre les instruccions per realitzar una
punt a un altre i explicar la millor manera   Usar les formes de tractament adequades a   operació mitjançant un caixer automàtic
per arribar-hi.                 cada destinatari i a cada situació social   Demanar una prestació bancària: fer un
Demanar, entendre i donar informació      concreta: per adreçar-se a algú o       ingrés o retirar diners, demanar el saldo,
sobre on hi ha un servei determinat.      presentar-se un mateix, per saludar, per    sol·licitar un talonari, una llibreta o una
Donar referències precises sobre un lloc    acomiadar-se, per felicitar algú, per     targeta   de crèdit,   demanar   una
en relació amb un altre.            expressar un desig.              transferència, domiciliar rebuts…
3.1.2 Habitatges i llocs d’allotjament     Usar, per escrit, les formes de tractament   Entendre notificacions escrites d’entitats
                        adequades a cada persona i cada situació.   bancàries;    explicar    incidències
- Allotjament públic (hotels, fondes)                             relacionades amb alguna operació
Sol·licitar un servei d'hostaleria.       Redactar una invitació a un acte social.
                        Adreçar-se a un públic en un acte social    bancària
Demanar aclariments sobre la facturació                            Trucar al servei d’anul·lació de targetes de
Fer una reserva d'allotjament, cara a cara o  mitjanament formal.
                                                crèdit en cas de pèrdua o de robatori.
per telèfon, indicant les dates d'estada    3.1.8 Mitjans de transport
previstes i concretant les característiques i                         - Policia
                        - Transport públic               Entendre les indicacions de la policia en
els serveis que es demanen.           Comprar o reservar un bitllet o un
Entendre la informació que es rebi quan es                           cas d’infracció
                        passatge, especificant per a quins dies,    Donar explicacions o excuses en cas
fa una reserva d’allotjament.          hora de sortida i de tornada, classe,
Fer una reclamació en cas de deficiències                           d'infracció
                        nombre de viatgers, a nom de qui es fa la   Demanar assistència a la policia i donar-li
en el servei.                  reserva, etc.
Omplir formularis de reclamacions.                               la informació corresponent
                        Realitzar els tràmits per facturar equipatge  Entendre el text d'una sanció; presentar
- Habitatge                   i per embarcar.                al·legacions escrites a una sanció;
Negociar les condicions d'un contracte     Fer una reclamació oral en cas de pèrdua    argumentar.
                        d'equipatge.
- Serveis d'emergència              Intercanviar informació  sobre les      Expressar el grau de seguretat d'un fet:
Poder trucar a un servei d'urgències       perspectives de feina i sobre el món      molt positiu, intermedi o feble.
(bombers, ambulàncies, serveis tècnics...)    laboral.                    Expressar que es recorda o no es recorda
per explicar una situació que requereixi la   3.2.4 Activitat quotidiana, experiències,    alguna cosa.
seva intervenció                 temps lliure i entreteniments          Evocar.
Donar informació precisa sobre el lloc,     Intercanviar informació sobre: les       Fer una predicció.
l'hora i el motiu de l'emergència.        possibilitats   d'allotjament   i   de  Prometre de fer alguna cosa.
- Companyies de subministrament         desplaçament als punts d'interès turístic;   Amenaçar de fer alguna cosa.
Sol·licitar oralment l'alta o la baixa d'un   sobre les incidències d'un viatge.       Narrar.
servei de subministrament; explicar, amb     Seleccionar informació sobre elements      Formular hipòtesis d'eventualitat.
detall, una avaria o una anomalia de       d’interès turístic i cultural propis del lloc  Formular hipòtesis d'irrealitat.
funcionament d'algun dels serveis        on es viu i ressaltar-ne els aspectes      1.3 Funció expressiva i valorativa
d'aquestes companyies              socioculturals.                 Expressar sentiments i estats d'ànim
Sol·licitar per escrit l'alta o la baixa d'un  Explicar els projectes que es tenen.      positius, negatius i neutres i sentiments de
servei de subministrament.            Comparar fets presents amb fets passats.    conformitat i disconformitat: fruïció i
Serveis de manteniment i reparacions       Explicar anècdotes produïdes en un       felicitat, alleujament, confiança, seguretat,
Sol·licitar un servei d'instal·lació o d'obra  viatge.                     sorpresa o perplexitat, resignació,
explicant les característiques generals de    Expressar preferències sobre diferents     curiositat, impaciència, preocupació,
la instal·lació o de l'obra que es demana    maneres de viatjar.               irritació, mal humor o enuig, hostilitat,
Concretar dia i hora en què es pot fer una    Fer apreciacions globals sobre un viatge.    odi, refús, rancúnia, temor, por, ansietat,
reparació.                    3.2.5 Actualitat                desconfiança., insultar, insatisfacció,
Descriure una avaria o un desperfecte i     Intercanviar opinions i manifestar gustos i   conformitat o disconformitat, fer retrets.
demanar-ne la reparació.             preferències sobre un esdeveniment       Interessar-se per l'estat emotiu o de salut
Fer una reclamació en cas d'incompliment     cultural concret.                d'algú.
o de deficiències en la reparació.        Entendre missatges o notícies de caire     Lamentar-se, negar el perdó, insultar.
Sol·licitar un pressupost.            polític, econòmic, social i cultural.      Expressar    sensacions   físiques  i
Negociar el preu de la realització d'aquests   Intercanviar     informació    sobre   percepcions sensorials: dolor.
serveis.                     l'organització política, econòmica, social i  Expressar un desig.
Demanar garantia d'una reparació.        cultural del país.               Expressar escepticisme.
3.1.13 Espectacles i actes públics                                Donar credibilitat.
                         3.2.6 Gastronomia                Expressar un fet com a possible.
Entendre el significat global d’una crítica   Intercanviar informació general sobre
periodística sobre un espectacle, una                              Expressar un fet com a impossible.
                         establiments de restauració pel que fa     Expressar un fet com a probable.
exposició o un acte públic.           al menjar, la beguda i el servei.
Intercanviar punts de vista i fer una                              Expressar un fet com a improbable.
                         Intercanviar informació específica       Expressar un fet com a prohibit.
valoració personal sobre un espectacle,     sobre establiments de restauració pel que
una exposició o un acte públic.                                 Expressar dubte.
                         fa al menjar, la beguda, el servei a les    Expressar un fet com a versemblant.
3.1.14 Ensenyament i educació          seves   característiques  i  al  seu   Expressar un fet com a conseqüència
Usar el català com a llengua d'interacció    funcionament.                  lògica d’un altre.
habitual en l'activitat lectiva.         Fer valoracions sobre el menjar o la      Expressar un fet com a contingent.
Conèixer el vocabulari propi de la        beguda, el servei, l'ambient o el preu d'un
matèria.                     establiment i sobre menjar fora de casa.    1.4 Funció inductiva
Llegir textos propis de la matèria.       3.2.7 Condicions atmosfèriques         Dispensar de fer alguna cosa.
Prendre apunts.                 Parlar del clima del lloc on es viu o sobre   Advertir, avisar.
Fer resums.                   el d’altres llocs coneguts o dels quals es   Animar a fer alguna cosa.
Exposar algun problema relacionat amb      tenen referències.               Proposar, suggerir, aconsellar o recomanar
l'activitat acadèmica a la persona        Parlar sobre les condicions atmosfèriques    una actuació.
responsable.                   i els accidents meteorològics que es donen   Donar ordres.
Participar en reunions informatives del     actualment o que acostumen a donar-se      Demanar consells.
centre   educatiu    o   d'associacions  en un lloc determinat.             Amenaçar de fer alguna cosa.
vinculades amb el centre com poden ser                              Expressar una petició, expressar el desig
                         3.2.8 Llengua i comunicació           que algú faci alguna cosa.
consells escolars, associacions d'estudiants   Demanar explicacions o precisions sobre
o de pares d'alumnes.                                      Expressar l'obligació o la necessitat de fer
                         algunes regles d'escriptura.          alguna cosa: mitjançant l'expressió d'una
3.2 Temes                    Continguts (en relació amb        els  necessitat, d'una obligació, d'un deure
3.2.1 Informació personal            objectius):                   impersonal o d'una condició; mitjançant
Identificar algú pel seu aspecte físic.     1. Funcions generals de la llengua       preguntes; mitjançant l'expressió de
Caracteritzar el perfil físic i psicològic                            condicions    materials;   mitjançant
d’algú.                     1.1 Funció socialitzadora            l'enunciació exclusiva de la cosa
Parlar de la naturalesa d’una relació i de    Interessar-se per algú.             demanada; utilitzant una expressió
les persones que hi intervenen.         Demanar permís.                 adjectiva o adverbial.
                         Concedir o denegar un permís.          Fer reclamacions.
3.2.2 Habitatge i llocs de residència      Concertar una cita.
Descriure un habitatge segons els                                Fer un encàrrec.
                         Quedar amb algú.                Intimidar, amenaçar.
condicionaments interns i externs.        Oferir-se a fer alguna cosa.
Demanar i donar informació sobre: les      Iniciar un contacte epistolar.         1.5 Funció metalingüística
instal·lacions i els aparells domèstics; el   Tancar un contacte epistolar.          Enumerar i ordenar les parts d'un discurs:
manteniment i la millora d'un habitatge;     Interessar-se per l’estat emotiu o de salut   enumerar dins d'una explicació, anunciar
l'existència i les característiques de      d’algú.                     l'inici, marcar una disgressió, indicar que
funcionament dels serveis comunitaris                              es continua, marcar el final.
d'un edifici; el lloguer o la compra       1.2 Funció informativa             Demanar com s'escriu una paraula.
d'habitatges.                  Comparar: comparació i desigualtat.       Demanar el perquè d'un enunciat.
                         Anunciar: informar d'un fet o d'un       Demanar quina conseqüència o quina
3.2.3 Activitats i relacions professionals    esdeveniment.
Demanar i donar informació general i                               conclusió es deriva d'un enunciat.
                         Preguntar sobre el grau de seguretat d'un    Referir-se a una paraula, una frase, una
detallada sobre les condicions de treball.    fet.                      categoria gramatical.
                         Comprovar si es recorda alguna cosa.      Exemplificar.
Fer un incís.                  Organització política, situació econòmica,    Indefinits:  l'un...  l'altre,  cadascú,
Relacionar idees o conceptes dins d'un      composició social i situació cultural i     cadascun, qualsevol, tot, res, ningú
discurs.                     costums del país                 Relatius: que àtons en funció de CD;
Dir com s'escriu una paraula.          2.8 Estats físics i anímics de la persona    compostos el qual, la qual... amb
Resumir.                     Mals, malalties i accidents           antecedent explícit i darrere de les
Interpretar, comprendre el contingut d'un    Assistència sanitària: accidents, mals,     preposicions: a, amb, de, en, per
enunciat.                    malalties, medicació, exercicis, règim      3.1.3 Determinants
Precisar, explicar-se.                                      Quantitatius indefinits: molt, bastant,
Posar èmfasi, insistir, repetir: posar èmfasi  2.9 Compres
                         Joguines                     força, massa, una mica de, gaire, poc,
sobre l'acte d'afirmar alguna cosa; posar                             prou, gens, qualsevol, diversos, tant,
èmfasi sobre el constituent de la        Productes farmacèutics
                         Objectes de regal                alguns, altre, cap, gens de, algun
proposició.                                            Partitius: mig, quart
                         Drets i obligacions dels consumidors i
2. Nocions específiques d’àmbits i temes     dels usuaris                   De comparació: més/menys, tant, tanta,
2.1 Informació personal                                      tants, tantes
                         2.10 Gastronomia                 Adjectiu distributiu: cada
Relació entre persones: parella, amic, veí,   Establiments: tipus d'establiment, situació,
conegut...                    preu, qualitat de servei, especialitats, plats  3.1.4 Qualificadors
Aspecte físic, caràcter, temperament,      i begudes típiques                Formació d'adjectius: superlatius: –íssim;
ocupació o càrrec, conducta personal,      Valoracions sobre menjar, beguda, servei,    intensius: –et, -ó; comparatius: gradatius i
ideologies i creences              ambient i preu                  superlatius: millor/pitjor..., el millor, el
2.2 Habitatge i lloc de residència                                pitjor...; avaluatius, bo, dolent, regular
                         2.11 Serveis públics i privats          Flexió de gènere i nombre de l’adjectiu
Condicionaments externs i interns        Guàrdia urbana, mossos d’esquadra i
Instal·lacions: llum, gas, aigua, telèfon                             d’una i de dues terminacions
                         policia                     Adjectius qualificatius: descripció física
Aparells domèstics: nevera, cuina, armaris    Allotjament: servei de telèfon, de
i utensilis diversos                                       de persones i d’objectes; caràcter personal
                         despertador, de bugaderia, de cafeteria a    i estats d’ànim; diferència entre: gran i
Manteniment    i  millora:   pintura,  l’habitació, d’informació turística
reparacions                                            gros; de trets físics i psíquics; per
                         Serveis sanitaris: servei d'urgències,      expressar estats d’ànims positius, negatius
Serveis comunitaris: neteja de l’escala,     ambulància, metge...
porteria, ascensor                                        i neutres
                         Serveis de reparacions domèstiques:
Lloguer i compra d'habitatges: sistema de    lampisteria, fusteria, paleta, calefacció...   3.1.5 Verbs
pagament, fiances, hipoteques, despeses     Serveis d'emergències              Verbs regulars: mode indicatiu (present,
comunitàries                   Serveis de subministrament: d'aigua,       passat perifràstic, indefinit, perfet,
Pressupost i despeses              d'electricitat, de gas, de telèfon…       plusquamperfet, futur); mode subjuntiu
2.3 Activitats i relacions professionals     Bancs i caixes                  (present i imperfet); mode condicional
Característiques: tipus de contractació,     Serveis relacionats amb vehicles         (simple)
horaris, salari, vacances, seguretat social,   Servei d'urgències, ambulància, metge...     Verbs irregulars: néixer, córrer, saber,
seguretat en el treball                                      voler, ser, dir-se, veure, anar, fer, estar,
                         2.12 Condicions atmosfèriques          poder, tenir, conèixer, omplir, obrir, tossir;
Accidents laborals                Clima i temps atmosfèric: càlid, fred,
Sol·licitud de feina                                       mode indicatiu passats (pret. imperfet,
                         humit, mediterrani, suau, variable        perfet i indefinit); present i imperfet de
Perspectives de feina              Accidents meteorològics: fer bon/mal
Relacions laborals                                        subjuntiu; condicional
                         temps, grau (x graus sobre/sota zero), neu,   Copulatius: ser, estar, semblar, quedar-se,
Seguretat en el treball             nevada, núvol, ploure, tempesta, sol, vent
Accions laborals                                         posar-se, tornar-se, tenir, semblar,
Tipus de feines                 2.13 Llengua i comunicació            assemblar-se; verbs reflexius més usuals
                         Ortografia: grafia de les       vocals,  Participis irregulars
2.4 Activitat quotidiana; temps lliure i     accentuació, apostrofació            Mode imperatiu: ús del subjuntiu present
entreteniments                                          com a forma negativa de l’imperatiu;
Atur                       3. Components gramaticals
                                                 imperatiu i present de subjuntiu d’alguns
Turisme: allotjaments i desplaçaments      3.1 Morfologia                  verbs irregulars: anar, fer, escriure, seure,
Projectes                    3.1.1 Noms                    dur, venir, tenir, saber, ser; admetre,
Viatges: llocs visitats, trajectes, mitjans de  Flexió de gènere: regular amb alteració     permetre; imperatiu com a verb instructiu
transport, maneres de viatjar, incidències i   gràfica d'accent; irregular i invariable     Perífrasis verbals: d’obligació (haver de +
anècdotes                    Flexió de nombre: regular amb          inf., caldre que + subj); de probabilitat
Apreciació global d’un viatge: centres      modificació consonàntica; amb alteració     (deure + inf.); de realització recent (acabar
d’interès, característiques urbanes, mitjans   gràfica d'accent; altres alteracions       de + inf.); d’aproximació (venir a + inf.);
de transport, vida social i cultural       gràfiques                    incoatius (començar a + inf., posar-se a +
2.5 Viatges i trasllats             Sufixos de derivació: que designen plantes    inf.)
Viatges                     i arbres fruiters: -er, -era, que indiquen    Tots els temps dels verbs: ser, estar,
Informació i preparatius             conjunts: -ada, -at, -menta; que indiquen    haver-hi
Equipatge i articles de viatge          dimensions i mides: -et, -às, -ària, -ada;    Alguns verbs de la 3a conjugació: tenir,
Allotjaments públics: tipus d’allotjament i   qualitats o estats: -or. –esa, -ia, -tat, -   prohibir, llegir, omplir, repartir, decidir-
de pensió alimentària, preus, disponibilitat   (e)dat,(it)ud, -ció, -(it)ud, -ció; acció o   se, vestir-se
de bany, de telèfon, TV             efecte d’una acció: -ment, -ció, -ança, -or,   Futur simple dels verbs de la 2a
2.6 Relacions associatives            -atge; tendències, doctrines o ideologies: -   conjugació: admetre, prometre, perdre,
Associacions i societats: assemblea, club,    isme, -ista.                   combatre
colla, partit, grup, sindicat…          3.1.2 Pronoms                  Formació de verbs a partir de substantius i
                         Adverbials: en, hi                adjectius: sufixos –ejar, -itzar, -ificar
2.7 Actualitat                                          Verbs de règim preposicional: atrevir-se a,
Cinema                      En funció d’atribut o predicatiu: ho, hi
                         Combinació de pronoms febles: totes les     començar a, decidir-se a, negar-se a,
Música                                              pensar en, confiar en
Teatre                      combinacions
Literatura                    Usos    emfàtics    dels   pronoms.   3.1.6 Adverbis i locucions adverbials
Política, economia, societat, cultura,      Interrogatius:   distinció   semàntica   De temps: llavors, aleshores, com més
propaganda electoral, eslògans, notícies,    quan/quant; què, qui, quin, on, com, quan,    aviat millor, de tant en tant, sempre,
entrevistes, comentaris de premsa        quant                      sovint, de vegades, havent dinat/sopat, des
                                                 d’aleshores, ja, mentre, mentrestant, avui
(en) dia, de demà en.., estacions i èpoques   Seqüències consonàntiques: oclusives,       Verbs d’obligació: caldre, haver de…
de l’any, dates, primer, després, encara,    velars, fricatives                (segona persona gramatical o formes
l’endemà.                    Oclusives a final de mot             paral·leles)
D’ordre: mentrestant, després, en acabat,    Consonants a final de mot: nasals, -s,      Adverbis i locucions adverbials de manera
per acabar, en primer lloc, per començar,    emmudiments (-nt, -r...)             - Recursos textuals
com hem dit abans, d’una banda, d’altra     La lzl en tots els contextos: /s/ i /z/; /ts/ i  Esquematisme
banda, més endavant, com direm més        /tz/                       Concisió
endavant, finalment, cada + període       Sonoritzacions per context            Enumeracions
temporal                     Grups consonàntics -cc-, -ct-, -pt-, -bt
De lloc: (a) dalt, (a) baix, (a/al) davant,   /x /, /J / / i /t/ /dJ/              - Estructura textual
a/al) darrere, (a) dins, (a) fora, a banda i   Altres sons de la x /s/ i /z/; / ts / i /dz /:  Ordre lògic dels fets: introducció, motius
banda, davant per davant, a la dreta, a     repàs                       o arguments, conclusió
l’esquerra, enllà, al voltant, enlloc, per tot  La puntuació                   Connectors textuals: d'ordre (en primer
arreu                      Ortografia bàsica                 lloc, per començar...); de manera: com,
De direcció: endins, enfora           Entonació i llenguatge no verbal         com si...
De manera: al comptat, a terminis, de cop,    Fonètica sintàctica                - Gèneres associats
més aviat…; acabats en –ment:                                   Receptes de cuina
                         4. Components textuals
ràpidament…; malament, pitjor, de debò,                              Instruccions d'aparells
per força, al comptat, a terminis…        4.1 Descriptiu                  Converses quotidianes
De quantitat: almenys, com a mínim, com     - Construcció d’oracions             4.4 Argumentatiu
a                        Oracions copulatives
màxim, prou, bastant, una mica, només,                               - Construcció d’oracions
                         Verbs copulatius: ser, estar
solament                                              Oracions declaratives amb subordinades
                         Verbs esdevenimentals: haver-hi
                                                  de causa, concessió, condició, etc…
De possibilitat: potser, tal vegada, qui sap,  Modes i temps verbals: indicatiu…
                                                  Verbs del tipus: dir, creure, pensar,
si de cas, vejam si...              Adverbis de lloc i de temps….
D’afirmació: i tant, és clar, sens dubte, de                            opinar…
                         Complements     nominals:    adjectius
debò, prou, i tant...              qualificatius, frases de relatiu, etc.      - Recursos textuals
De negació: de cap manera, tampoc, i ara     - Recursos textuals                Citacions
De grau quantitatiu: si fa no fa; tant, força,  Comparacions                   Referències
poc, prou, gaire, gens, gairebé, si fa no fa   Enumeracions                   Comentaris
De dubte: potser                 Metàfores                     Repetició
De reiteració: una altra vegada         Paràfrasis                    Contrast
3.1.7 Preposicions i locucions prepositives                            Implicació del receptor
                         - Estructura textual
De mitjà o instrument: a, amb, a través     Estructura sumativa: de més global a més     - Estructura textual
de... De tema: de, sobre, pel que fa a,     particular; de dreta a esquerra; de dalt a    Presentació de la informació per parts o
respecte a, quant a.               baix                       blocs
De posició relativa: a la dreta de..., a     Connectors textuals: d’ordre (en primer      Relació entre tesi i arguments
l’esquerra de..., al fons de...         lloc); espacials (a la dreta, dues cases més   Connectors textuals: de causa (perquè, ...);
De causa o motiu: arran de..., • amb motiu    amunt…)                      de conseqüència (doncs, per tant…);
de, a causa de, per culpa de, gràcies a                              adversatius (però ...)
                         - Gèneres associats
De substitució: en lloc de..., en comptes                             - Gèneres associats
                         Memòries
de..., per.                                            Discursos
                         Catàlegs (de botigues)
De finalitat: a, amb, a través de...                                Conferències
                         Postals
3.1.8 Conjuncions i locucions conjuntives    Cartes                      Exposicions
de coordinació i subordinació          Notícies                     Cartes al director
Copulatives: i, ni                                         Articles d'opinió
                         4.2 Narratiu
Disjuntives: o, o bé, si no                                    4.5 Expressiu
Adversatives: encara que, atès que, tot i    - Construcció d’oracions
que, tot i així, sinó, més aviat         Oracions   declaratives  amb   verbs    - Construcció d’oracions
Consecutives: doncs, per tant, així       predicatius                    Verbs en subjuntiu
De temps: conjuncions i locucions        Verbs en passat: pretèrit perfet en        Exclamacions
conjuntives quan, mentre, cada vegada      combinació amb altres temps.           Adjectius
que, sempre que, abans que(no), després     Adverbis i locucions adverbials de lloc i     Frases exclamatives i desideratives
que                       temps de temps                  Adverbis d'afirmació i de negació
Conjunció de subordinació condicional:      Locucions prepositives de lloc i de temps     - Recursos textuals
si, distinció entre si no i sinó         - Recursos textuals                Anacolut
3.2 Sintaxi                   Punts de vista del narrador: perspectiva,     Anàfora
Oracions coordinades               personatges, discurs directe, discurs       Reiteracions
Les reiteracions d’oracions coordinades i    indirecte                     Inversions
juxtaposades                                            Guions
                         - Estructura textual
Frases simples: declaratives, exclamatives                             Cometes
                         Ordre cronològic dels fets.
i Interrogatives                                          Exclamacions
                         Ordre narratiu: plantejament, nus,
La veu activa i la passiva            desenllaç                     - Estructura textual
Oracions subordinades substantives i       Connector textuals: temporals (quan,       Ordre segons la intenció de l'emissor.
adjectives                    mentre, aleshores)                Connectors textuals: de causa (perquè ...);
3.3 Fonètica i ortografia                                     de conseqüència (doncs, així …);
                         - Gèneres associats
Fenòmens d'alternança vocàlica: plurals                              puntuació relacionada amb l'entonació
                         Història
en -es, terminacions verbals en a/e àtones    Contes                      - Gèneres associats
/E/ i /e/; /O/ i /o/               Biografia                     Converses quotidianes
La vocal neutra                 Notícies                     Cartes
La o àtona                                             Postals
                         4.3 Directiu
Elisions i enllaços fònics                                     Dedicatòries en regals
Les elisions vocàliques             - Construcció d’oracions             Felicitacions
                         Oracions imperatives i exhortatives        Poemes
Nom mòdul: Nivell intermedi            permetin expressar-se amb una fluïdesa     com ara avisos i anuncis, amb l'adequació,
Durada: 120                    suficient, sense errors que impedeixin la    la coherència i la cohesió exigides per la
                          comprensió.                   situació comunicativa i amb la correcció
Objectius:                     - Ha de poder aplicar les regles generals    que   correspon   a   aquest  grau
1. Objectius generals               de l’ortografia i conèixer algunes       d'aprenentatge.
En assolir el nivell intermedi, l’aprenent     excepcions d’ús freqüent en la llengua     - Fer intervencions orals breus en
ha de tenir una competència comunicativa      general.                    programes dels mitjans de comunicació i
que li permeti afrontar un ventall força      - Ha d’haver ampliat el vocabulari sobre    en reunions dels àmbits social, laboral i
ampli de situacions de comunicació amb       temes generals i sobre temes específics de   acadèmic amb l'adequació, la coherència i
prou independència per no haver de         la seva especialitat i del seu interès, i ha  la cohesió exigides per la situació
confiar en estructures ni fórmules fixades     de conèixer els mecanismes bàsics de      comunicativa i amb la correcció que
ni haver de limitar-se a intervencions       derivació i de sinonímia, hiponímia i      correspon a aquest grau d'aprenentatge.
breus. S’ha de poder expressar oralment i     hiperonímia per resoldre mancances       - Llegir comunicats informatius i avisos
per escrit en varietat estàndard i en       lèxiques.                    per mitjà d’altaveus amb la pronunciació,
diferents registres, de manera prou        - Ha d’haver adquirit una pronunciació     l’entonació, el ritme i la velocitat
precisa, fluida i correcta perquè pugui ser    clarament intel·ligible, encara que cometi   adequats.
comprensible per al receptor i amb un       algun error ocasional i que mantingui      - Preparar   per   escrit  comunicats
grau de coherència i adequació           l’accent de la seva llengua d’origen.      informatius i avisos per ser llegits a través
acceptables. Més concretament, ha ser       - Ha de reconèixer que la llengua és el     d’altaveus, tenint en compte l’adequació,
capaç de:                     conjunt de varietats que utilitzen els     la coherència i la cohesió exigides per la
                          parlants segons la seva pertinença a una    situació comunicativa.
- Construir textos segons les formes        àrea territorial, a una generació i a uns    - Escriure correspondència breu dels
d’organització    textual    descriptiva,  àmbits d’ús, i ha de conèixer el valor de la  àmbits familiar i social, com ara postals i
narrativa i directiva, en diferents gèneres    varietat estàndard com a llengua de       cartes, i textos informatius breus, com ara
textuals. Igualment, ha de saber expressar     referència comuna entre tots els parlants.   anuncis per a la premsa i per a taulers
el seu punt de vista sobre temes diversos,     - Ha de conèixer els aspectes que li      informatius,   amb   l’adequació,   la
exposar els avantatges i els inconvenients     permetin situar el català en el seu territori  coherència i la cohesió exigides per la
de diverses opcions i fer-ho de manera       i en la seva història.             situació comunicativa i amb la correcció
clara.                       - Ha de reconèixer els elements que       que   correspon   a   aquest  grau
- Adaptar el que diu i la manera de dir-ho     componen el procés de comunicació i el     d'aprenentatge.
a la situació i al destinatari, tot adoptant el  paper cabdal de la llengua en aquest      - Exposar fets i opinions en intervencions
nivell de formalitat adequat. Igualment,      procés.                     orals breus a partir d’esquemes i guions en
s’ha de saber adaptar als canvis de tema i                             actes públics dels àmbits social, laboral i
de to que es vagin produint.            2. Objectius generals: habilitats i marc
                          sociolingüístic                 acadèmic amb l'adequació, la coherència i
- Comprendre el sentit general, la                                 la cohesió exigides per la situació
informació principal i els detalls concrets    2.1 Habilitats receptives            comunicativa i amb la correcció que
de textos orals d’extensió diversa         - Comprendre converses i entrevistes de     correspon a aquest grau d'aprenentatge. •
pronunciats en un registre col·loquial o de    l’àmbit laboral i dels mitjans de        Llegir en veu alta anuncis, fragments de
formalitat mitjana, així com deduir-ne els     comunicació.                  fullets, prospectes informatius i cartes
significats no explícits.             - Comprendre textos informatius i        amb la pronunciació, l’entonació, el ritme
- Parlar mitjançant intervencions breus i     directius dels àmbits social, laboral i     i la velocitat adequats.
conversar sobre temes d’interès general i     acadèmic: fullets, catàlegs, instruccions i   - Escriure textos dels àmbits laboral i
temes relacionats amb els seus interessos     prospectes de caràcter general.         social com ara cartes poc complexes,
o la seva àrea professional, en un registre    - Comprendre textos orals breus dels      sol·licituds, currículums i escrits per a
mitjanament formal o col·loquial.         mitjans de comunicació, com ara anuncis i    publicacions d'àmbit restringit amb
- S’ha d’expressar amb un grau           informacions diverses.             l'adequació, la coherència i la cohesió
acceptable de correcció i fluïdesa, ha       - Comprendre textos informatius de la      exigides per la situació comunicativa i
d’utilitzar un vocabulari variat i ha de      premsa, com ara anuncis, notícies,       amb la correcció que correspon a aquest
saber organitzar i regular el discurs.       entrevistes.                  grau d'aprenentatge.
- Iniciar, mantenir i acabar una conversa     - Comprendre instruccions i explicacions    - Prendre notes i apunts i fer esquemes de
utilitzant els torns de paraula de manera     orals d’un cert grau de complexitat i      textos orals i escrits, com ara parlaments,
eficaç, segons la finalitat comunicativa. I    xerrades i parlaments sobre temes        xerrades i articles breus, sobre temes
utilitzar recursos per guanyar temps i       d’interès general i temes relacionats amb    d’interès general i temes relacionats amb
mantenir la paraula mentre formula el que     els interessos o amb l’àrea professional de   els interessos o amb l’àrea professional de
vol dir.                      l’aprenent.                   l’aprenent.
- Entendre    el   contingut    textual,  - Comprendre articles i reportatges       - Preparar esquemes i guions com a
globalment i detalladament, en un ampli      divulgatius sobre temes d’interès general i   suport escrit d’exposicions orals breus.
ventall de textos escrits de caràcter no      temes relacionats amb els interessos o
especialitzat,   mitjançant    l’aplicació                          2.3 Marc sociolingüístic
                          amb l’àrea professional de l’aprenent.
d’estratègies de lectura diverses i d’acord    - Comprendre textos característics de la    - Conèixer, de manera general, el procés
amb un objectiu. Igualment, ha de ser       cultura popular: rondalles, llegendes,     de formació de la llengua catalana i el
capaç de saber inferir informació i els      cançons.                    concepte de varietat lingüística i
punts de vista i les actituds de l’emissor.                            reconèixer els aspectes més rellevants de
- Escriure textos descriptius, narratius i     2.2 Habilitats productives           la diversitat dialectal.
directius de caràcter no especialitzat       - Mantenir converses i entrevistes de      - Conèixer, de manera general, alguns
relacionats amb els àmbits familiar i       formalitat mitjana i produir textos orals    aspectes rellevants de l'estat actual de la
social. Els textos han de presentar una      breus com ara missatges i encàrrecs en un    llengua catalana i dels principals períodes
estructura coherent i han d’estar redactats    contestador automàtic amb l'adequació, la    de la història de la llengua.
amb una correcció gramatical i ortogràfica     coherència i la cohesió exigides per la     - Reconèixer i comprendre els elements
acceptables. Les idees han d’estar         situació comunicativa i amb la correcció    del procés de comunicació i els usos de la
clarament cohesionades i l’expressió s’ha     que   correspon  a   aquest  grau    llengua en les diferents situacions en què
d’adequar a la situació comunicativa.       d'aprenentatge.                 es produeix.
Alhora:                      - Escriure textos breus dels àmbits
- Ha d’haver adquirit les formes i les       familiar i social, com ara notes,
estructures (ortografia, morfologia i       invitacions i felicitacions, i textos
sintaxi) del sistema lingüístic que li       informatius dels àmbits laboral i social,
3. Objectius específics              - Saber exposar breument un fet i        coneixements en la redacció de cartes
3.1 Competència discursiva             expressar l’opinió sobre un assumpte       formals.
- Comprendre la intenció comunicativa i      d’interès general en intervencions orals en   - Reconèixer, comprendre i aplicar les
el punt de vista respecte a una          un mitjà de comunicació i en           característiques de la sol·licitud i del
determinada informació expressats per       intervencions en reunions dels àmbits      currículum pel que fa a la informació
l'interlocutor o els interlocutors en el      social, laboral i acadèmic, amb coherència    necessària, la disposició de la informació,
transcurs de converses i entrevistes de      i amb el grau de formalitat adequat a la     l’estructura, el grau de formalitat i les
l’àmbit laboral i dels mitjans de         situació comunicativa.              convencions pròpies d’aquest tipus de
comunicació.                    - Saber fer l’entonació i les pauses       documents.
- Comprendre la informació general i        adequades en la lectura en veu alta de      - Reconèixer i comprendre l’estructura, el
detallada de textos informatius i directius    comunicats informatius de manera que       propòsit comunicatiu i la progressió de la
de caràcter general com fullets, catàlegs,     siguin intel·ligibles en ser emesos per     informació   en   textos  de  tipus
instruccions i prospectes.             altaveu.                     argumentatiu i aplicar els coneixements en
- Comprendre i aplicar les estratègies i      - Comprendre les estratègies i els        la redacció de textos breus per a
els mecanismes que estructuren i regulen      mecanismes de la fase de textualització     publicacions d’àmbit restringit i en la
l'intercanvi comunicatiu en converses i      dins de les etapes de producció del text, i   preparació   d’esquemes    i  guions
entrevistes de formalitat mitjana.         aplicar-los en la redacció de postals, cartes  d’exposicions orals breus.
- Saber expressar un missatge o un         familiars, anuncis per a la premsa i per a    - Comprendre i aplicar els procediments i
encàrrec en un contestador automàtic amb      taulers   informatius   i   comunicats  les tècniques que s'utilitzen per prendre
l'adequació al grau de formalitat requerit i    informatius i avisos per ser llegits per     apunts i elaborar l'esquema d'un text oral o
establint correctament les referències de     mitjà d’altaveus.                escrit.
persones,   coses,  llocs,  temps    i  - Reconèixer, comprendre i aplicar la      - Comprendre el valor de la utilització de
esdeveniments.                   disposició de la informació en postals,     lèxic variat en un text com a recurs
- Comprendre les estratègies i els         cartes familiars i anuncis per a la premsa i   estilístic que denota riquesa i precisió
mecanismes de la fase de planificació dins     per a taulers informatius.            semàntica, i utilitzar el repertori lèxic
de les etapes de producció del text, i       - Saber expressar amb claredat la intenció    adquirit per tal de produir textos amb
aplicar-los en la redacció de notes, avisos    comunicativa en la redacció de postals i     variació i cohesió lèxiques.
anuncis, invitacions i felicitacions.       cartes de caràcter familiar i social amb la   3.2 Competència lingüística
- Reconèixer i comprendre el concepte de      finalitat d'expressar sentiments i estats    - Conèixer i aplicar algunes locucions i
text i de les seves propietats –adequació,     d'ànim, preguntar sobre propòsits i       perífrasis usuals com a recursos de
coherència i cohesió– i els factors que      expressar-los, intercanviar informació      variació lèxica.
caracteritzen els gèneres.             sobre fets i esdeveniments, etc.         - Reconèixer i comprendre el concepte
- Reconèixer    i   comprendre     les  - Saber utilitzar, en la redacció de textos   d'oració i els seus components.
característiques de l’adequació al canal i     de caràcter familiar, els recursos estilístics  - Reconèixer els mots més usuals del
al grau de formalitat com a factors        expressius que reflecteixen el to espontani   vocabulari bàsic que habitualment reben
determinants del registre.             i familiar de la comunicació.          interferències d'altres llengües.
- Reconèixer, comprendre i aplicar en el      - Conèixer el valor semàntic i sintàctic     - Conèixer els principals diccionaris
discurs les formes de tractament personal     dels enllaços i els signes de puntuació que   catalans i la utilitat de cadascun d'ells, i
adequades al grau de formalitat que        es detallen en aquest programa i aplicar-    saber-ne extreure la informació adequada
exigeix la situació comunicativa.         los correctament com a factors de        per resoldre dubtes de correcció
- Conèixer i aplicar la disposició de la      coherència i cohesió textuals.          lingüística.
informació en notes, avisos, anuncis,       - Comprendre i aplicar els procediments     - Reconèixer i comprendre les diverses
invitacions i felicitacions.            de derivació del lèxic i l'ús de sinònims i   modalitats de l'oració i les principals
- Seleccionar la informació necessària i      d'antònims   com   a   elements   de  funcions sintàctiques dels elements de
les estructures i expressions adequades per    coreferència   i  com    a  recursos  l'oració.
aconseguir el propòsit comunicatiu, tenint     d'expressivitat i de variació lèxica en un    - Reconèixer, comprendre i aplicar les
en compte el context de comunicació i les     text.                      regles generals i bàsiques que regeixen la
característiques del gènere, en converses,     - Reconèixer i comprendre l'estructura      morfologia dels components del grup
entrevistes, notes, avisos, anuncis,        d'articles divulgatius breus, reportatges,    nominal i del grup verbal que es detallen a
invitacions i felicitacions, i estructurar els   entrevistes, notícies de premsa i textos de   l'apartat de continguts, i també els
textos de manera lògica i coherent.        la cultura popular.               fenòmens sintàctics que s'hi relacionen.
- Reconèixer, comprendre i aplicar els       - Reconèixer i comprendre les idees       - Comprendre els procediments de
elements i els procediments bàsics,        principals d'un text oral o escrit d'interès   composició del lèxic i els efectes
lingüístics i extralingüístics, que s'utilitzen  general i saber- les diferenciar de la      d'expressivitat i riquesa lèxica que aporten
per establir referències directes a        informació secundària que apareix en el     a un text determinats recursos com
persones, llocs, objectes o fets —presents     mateix text.                   refranys, frases fetes, eufemismes i
o no en la situació enunciativa— en el       - Saber exposar breument un fet i        onomatopeies.
transcurs d'una conversa o una entrevista i    expressar i argumentar l'opinió pròpia      - Reconèixer    i   comprendre    les
en la redacció de notes, avisos, anuncis,     sobre algun assumpte d'interès general en    característiques   de   les   oracions
invitacions i felicitacions.            intervencions orals en actes públics dels    coordinades i les funcions de predicat
- Comprendre el valor semàntic i sintàctic     àmbits social, laboral i acadèmic, de      nominal,    objecte   preposicional   i
dels enllaços i els signes de puntuació que    manera coherent i amb el grau de         complement circumstancial.
es detallen en aquest programa i aplicar-     formalitat adequat a la situació         - Reconèixer, comprendre i aplicar les
los correctament com a factors de         comunicativa.                  regles generals i bàsiques, les regles
coherència i cohesió textuals.           - Saber fer l'entonació i les pauses       particulars i les excepcions que regeixen
- Reconèixer i comprendre l'estructura i      adequades en la lectura en veu alta       la morfologia dels components del grup
la intenció comunicativa de textos         d’anuncis, fragments de fullets, prospectes   nominal i del grup verbal que es detallen a
informatius orals i escrits propis dels      informatius i cartes perquè siguin        l'apartat de continguts, i també els
mitjans de comunicació, com ara anuncis,      intel·ligibles per part dels oients.       fenòmens sintàctics que s'hi relacionen.
comunicats, notícies i informacions        - Reconèixer    i   comprendre    les  - Comprendre i aplicar els fenòmens
diverses.                     característiques que diferencien la       sintàctics que es detallen en el programa i
- Reconèixer i comprendre la informació      correspondència de caràcter més formal      reconèixer-los com a factors de cohesió
rellevant i la informació secundària        de la privada pel que fa a l'estructura, la   textual.
d’anuncis,   comunicats,   notícies   i  intenció comunicativa, l'ordre de la       - Conèixer i aplicar les regles particulars i
informacions diverses.               informació, el grau de formalitat i el to —   les excepcions que regeixen els aspectes
                          més o menys objectiu— i aplicar aquests
següents detallats en l'apartat de       1.2.2 Expressió escrita             2.1.2.2 Registre
continguts: signes de puntuació, pronúncia   Textos breus dels àmbits familiar i social:   - Concepte
i ortografia del vocalisme i del        notes, invitacions, felicitacions.        Factors que el determinen: propòsit,
consonantisme.                 Textos informatius dels àmbits laboral i     camp/tema, mode/canal, to/grau de
3.3 Coneixements sociolingüístics        social: notes, avisos, anuncis.         formalitat.
                        Correspondència dels àmbits familiar i
- Conèixer l'origen de la llengua catalana   social: postals i cartes.            - El mode/canal:
i la seva classificació entre les llengües   Comunicats informatius i avisos per ser     Grau d'espontaneïtat dels textos orals i
romàniques.                   llegits a través d'altaveus.           escrits
- Reconèixer i comprendre els aspectes     Textos informatius breus: anuncis per a la    Textos orals cara a cara o a través d’un
generals sobre les varietats lingüístiques.   premsa, anuncis per a taulers informatius.    mitjà de difusió (telèfon, megafonia,
- Saber identificar a quina de les       Textos dels àmbits laboral i social: cartes   contestador automàtic)
principals    varietats   geogràfiques  poc complexes, sol·licituds, currículums,    Utilització de codis no verbals, recursos
pertanyen mostres de textos de l’àmbit     escrits per a publicacions d'àmbit        paralingüístics (coixins fonètics, ritme,
familiar o literaris.              restringit.                   velocitat de l'elocució, volum o intensitat
- Reconèixer els principals períodes en     Notes, apunts i esquemes de textos orals i    de la veu), etc. en textos orals
què es divideix l'estudi de la història de la  escrits, com ara parlaments, xerrades i     Interacció emissor-receptor en textos orals
llengua catalana.                articles breus, sobre temes d’interès      Preparació escrita d'un text per ser dit, per
- Conèixer aspectes generals sobre l'estat   general i temes relacionats amb els       ser llegit en veu alta, etc.
actual de la llengua catalana pel que fa al   interessos o amb l’àrea professional de     Adaptació escrita d'un text oral:
domini lingüístic i al procés de        l’aprenent.                   esquematitzacions, resums, supressió
normalització lingüística.           Esquemes i guions com a suport escrit      d'incorreccions espontànies de l'orador,
- Reconèixer i comprendre els diversos     d'exposicions orals breus.            etc.
elements que intervenen en el procés de                             - El to/grau de formalitat:
comunicació.                  2. Elements lingüísticotextuals
                                                 Relació de proximitat entre els
- Reconèixer i comprendre els principals    2.1 Text                     interlocutors
usos de la llengua catalana en diferents    2.1.1 El text com a unitat de comunicació    Formes personals pròpies del tractament
àmbits de la societat.                                      familiar o formal (tu, vostè, etc.)
                        2.1.1.1 Concepte i propietats
Continguts (en    relació  amb   els  Concepte de text.                Context en què es produeix el text. Ús
objectius):                   Les propietats del text:     adequació,   privat o públic
1. Gèneres textuals               coherència i                   Interjeccions,   invocacions,   renecs,
                        cohesió.                     vocatius, etc. com a mostra d’expressivitat
1.1 Habilitats receptives                                    Frases o expressions que indiquen
                        Concepte d’adequació.
1.1.1 Comprensió oral              Concepte de coherència.             complicitat amb el receptor (m'explico?,
Converses i entrevistes de l’àmbit laboral i  Concepte de cohesió.               oi?, etc.)
dels mitjans de comunicació.                                   Adjectius que expressen proximitat entre
Textos dels mitjans de comunicació:       2.1.1.2 Etapes de producció           emissor i receptor
publicitat, notícies, informacions diverses.  - La planificació                Frases fetes, refranys, eufemismes i
Instruccions i explicacions de cert grau de   Generació d’idees segons el propòsit       onomatopeies    com    a   mostres
complexitat.                  comunicatiu.                   d’expressivitat
Xerrades i parlaments sobre temes        Selecció de la informació segons el       - El propòsit comunicatiu
d’interès general i temes relacionats amb    context de comunicació i el propòsit.      Tria de la modalitat oracional adequada a
els interessos o amb l’àrea professional de   Ordre de la informació.             la intenció comunicativa i al grau de
l’aprenent.                   Planificació dels textos que es treballen en   formalitat
1.1.2 Comprensió lectora            aquest curs.
                        L’esquema com a eina de suport per a       - El camp/tema
Textos informatius i directius dels àmbits                            Caràcter general o específic
social, laboral i acadèmic: fullets,      l’estructuració d’una exposició oral.
                        Procediments per a l’elaboració d’un       Grau d’aprofundiment
catàlegs, instruccions i prospectes de                              Temes propis de la correspondència entre
caràcter general.                esquema: reconeixement i selecció de la
                        informació    rellevant;   organització  familiars i amics
Textos dels mitjans de comunicació:
anuncis, notícies, entrevistes.         jeràrquica i esquemàtica de la informació;    2.1.2.3 Gènere
Articles i reportatges divulgatius sobre    utilització de frases curtes i lèxic precís.   Convencions, disposició, objectius.
temes d’interès general i temes relacionats   - La textualització               Disposició de la informació en notes,
amb els interessos o amb l’àrea         Progressió temàtica a partir dels factors    felicitacions, invitacions, cartells, avisos i
professional de l’aprenent.           següents: grau d'especificitat del tema;     anuncis.
Textos característics de la cultura popular:  informació coneguda pel receptor i        Disposició de la informació en postals,
rondalles, llegendes, cançons.         informació nova.                 cartes familiars, anuncis per a la premsa i
                        Distribució del text en paràgrafs.        per a taulers informatius.
1.2 Habilitats productives                                    Disposició de la informació en cartes
                        Expressió de la intenció comunicativa.
1.2.1 Expressió oral              La referència i la connexió.           formals, sol·licituds, currículums i escrits
Converses i entrevistes de formalitat      Selecció i progressió de la informació en    per publicar en butlletins o revistes
mitjana.                    els textos que es treballen en aquest curs.   d’àmbit restringit.
Missatges i encàrrecs en un contestador                             2.1.3 Coherència i cohesió
automàtic.                   - La revisió
Intervencions en programes dels mitjans     Necessitat de revisar el text durant el     2.1.3.1 Gèneres textuals
de comunicació.                 procés de redacció i un cop acabat.       - La conversa
Intervencions breus en reunions dels      Pautes i recursos per a la revisió del text.   Estratègies i recursos que l’estructuren:
àmbits laboral, social i acadèmic.       2.1.2 Adequació                 torns de paraula, rèpliques, preguntes i
Lectura de comunicats informatius i       2.1.2.1 Situació comunicativa          respostes, formes que regulen els torns
avisos per mitjà d'altaveus.          Elements: emissor, receptor, propòsit,      d'intervenció, fórmules estereotipades,
Exposicions breus a partir d'esquemes i     missatge, codi, canal, context / situació.    mots simples i repeticions que faciliten,
guions en actes públics dels àmbits social,                           mantenen o interrompen la conversa.
laboral i acadèmic.                                       - La carta
Lectura en veu alta d'anuncis, fragments                             Estructura: salutació, nucli (presentació,
de fullets, prospectes informatius i cartes.                           desenvolupament i conclusió) i comiat.
Diferències entre la carta familiar i la    Modalitats de l'oració: enunciativa,       pobre/ -a, comú/ -una, ferm/ -a, covard/ -a,
formal.                    imperativa, interrogativa, exclamativa i     marroquí/ -ina...)
La selecció i la progressió de la       exhortativa.                   - Pronoms
informació.                  Estructures    oracionals:   oracions    Concepte i classificació dels pronoms
- Textos orals                 impersonals amb el verb haver-hi i amb      personals (forts i febles).
L’entonació i les pauses com a elements    verbs meteorològics.               Morfologia dels pronoms personals forts:
de transmissió de la coherència i el      La construcció passiva amb el pronom es.     gènere, nombre i persona.
significat del text.              L'oració simple i l’oració composta.       Aspectes   morfològics   i  aspectes
                        Oracions   compostes    coordinades    ortogràfics   dels   pronoms   febles
- L’article                  mitjançant conjuncions o locucions
Selecció de la informació rellevant segons                           (apostrofació i guionet) segons la posició
                        conjuntives.                   respecte al verb.
les intencions comunicatives.
Progressió de la informació en textos     - Components i funcions sintàctiques       Morfologia dels pronoms febles (formes
breus per a publicacions d’àmbit        Components de l'oració: grup nominal       plenes, elidides, reforçades, reduïdes).
restringit.                  (subjecte) i grup verbal (predicat).       Substitució de les funcions sintàctiques
                        La funció de subjecte: concepte i        d'objecte directe i objecte indirecte per
- La sol·licitud i el currículum        pronominalització amb pronoms personals     pronoms febles.
Estructura formal.               forts.                      Ús dels pronoms en i hi amb verbs de
2.1.3.2 Funcions textuals dels elements de   Conceptes d’objecte directe, objecte       moviment.
la llengua                   indirecte i complement del nom.         Pronoms interrogatius i indefinits.
- Referència                  Predicat nominal.                Substitució de les funcions sintàctiques
Els articles, els demostratius i els      Objecte preposicional: concepte i verbs     d'objecte preposicional, complement
possessius com a elements d’expressió     del vocabulari bàsic que regeixen        circumstancial i predicat nominal.
referencial.                  preposició (pensar en, comptar amb,       - Relatius
La referència de temps, lloc i persona     prescindir de, parlar de, creure en,       Forma i funcions del relatiu àton que.
mitjançant elements lingüístics el       dedicar-se a, accedir a, interessar-se
                        per...).                     2.2.3 Components del grup verbal
significat dels quals ve donat per la
situació específica de l'enunciació:      Complements circumstancials: concepte i     - Verb
pronoms personals forts (jo, tu...);      tipus.                      Concepte.
adverbis, locucions i sintagmes adverbials   2.2.2 Components del grup nominal        Morfologia: primera conjugació i verbs
(avui, aquí, així, demà passat, la setmana                           irregulars anar i estar.
                        - Nom                      Els verbs ser i haver.
que ve...)                   Concepte i classificació (comú i propi).
L'ús de sinònims com a coreferents                               La perífrasi d'obligació haver de +
                        Flexió de gènere i de nombre (casos que     infinitiu.
textuals que contribueixen a la cohesió i a  s'adeqüen a la norma i casos amb
la variació lèxiques.                                      Morfologia regular de la segona i la
                        alteracions ortogràfiques bàsiques).       tercera conjugacions.
La coreferència espacial amb els pronoms    Flexió de gènere i de nombre: casos
en i hi en verbs de moviment.                                  Les formes no personals: infinitiu, gerundi
                        especials (abat/abadessa, advocat/ -ada/ -    i participi.
La pronominalització i l'el·lipsi com a    essa, alcalde/ -e/ -essa, perdiu/perdigot,
fenòmens de coreferència textual: els                              Les perífrasis verbals: de probabilitat
                        orfe/òrfena...); casos de diferència de     (deure + infinitiu) i d'imminència, en
pronoms febles, l'elisió de subjecte, etc.   significat segons el gènere (el son/la son,   temps passat (anar a + Infinitiu)
- Connexió                   el llum/la llum...); remarques sobre el     Classificació: criteri sintàctic i semàntic
Enumeració de mots i sintagmes         gènere d'alguns substantius (els afores, el   (verbs de predicació completa i verbs
mitjançant comes i la conjunció i.       deute, el senyal, les postres, una anàlisi,   copulatius) i criteri morfològic (regulars i
Connexió d'oracions mitjançant el punt i    les dents, la resta...); casos d'expressió del  irregulars, pronominals).
seguit.                    gènere    amb    lexemes   diferents  Formes més corrents dels verbs irregulars,
Connectors més freqüents que actuen com    (cavall/euga, boc/cabra...)           especialment les del mode indicatiu i les
a organitzadors de la informació del text   - Determinants i quantificadors         no personals, en verbs com els següents:
(primer, en primer lloc, abans, després, a   L'article:   concepte,   classificació   conèixer,
continuació, més tard, finalment, més     (determinat i indeterminat) i morfologia     dir, escriure, fer, poder, prendre, saber,
endavant).                   (gènere i nombre, formes apostrofades i     tenir, venir, viure, voler.
Coordinació   copulativa   amb  les   contraccions).                  - Adverbi
conjuncions i, o, ni i la coma.        Demostratius:   concepte,  morfologia    Concepte i classificació: temps, lloc i
Coordinació adversativa amb la conjunció    (gènere i nombre) i ús.             manera.
però.                     Possessius: concepte, morfologia (gènere i    Adverbis en -ment.
- Recursos lèxics               nombre) i ús.                  Ús dels adverbis més freqüents de manera,
Locucions i perífrasis més usuals com a    Numerals:    concepte,   classificació   quantitat, lloc i temps.
recursos de variació lèxica en un text.    (ordinals i cardinals), morfologia (gènere i   Locucions adverbials.
Ús de formes verbals en primera persona,    nombre) i ús del guionet.            2.2.4 Enllaços
exclamacions,    interjeccions,  punts  Forma i usos més corrents de l'article amb
suspensius, etc., com a recursos estilístics  valor neutre.                  - Preposicions
i expressius.                 Quantitatius i indefinits: concepte,       Concepte i classificació.
Ús del lèxic amb precisió semàntica com a   morfologia i usos més freqüents.         Usos més freqüents de les preposicions: a,
recurs que afavoreix l'expressió concisa de                           en, de, amb, sense, i per i per a davant de
                        - Adjectiu                    sintagma nominal.
la informació.                 Concepte.
Els recursos expressius en textos propis de                           Locucions prepositives.
                        Flexió de gènere i de nombre (casos que     Caiguda de la preposició davant del que
la cultura popular: rima, repeticions,     s'adeqüen a la norma i casos amb
imatges, metàfores, lèxic, etc.                                 àton.
                        alteracions ortogràfiques bàsiques).
2.2 Morfosintaxi i lèxic            Graus de l'adjectiu: superlatiu i        - Conjuncions
                        comparatiu.                   Ús de que a l'inici d'oracions
2.2.1 L'oració                                         interrogatives i exclamatives.
                        Concordança amb el nom.
- Conceptes generals              Flexió de gènere i de nombre: adjectius     Concepte.
Concepte d’oració.               acabats en -aç, -iç i -oç (audaç/audaços/    Conjuncions de coordinació: usos de i, o,
Funció comunicativa.              audaces...); casos de canvi de -leg per -    ni, però.
                        loga (anàleg/anàloga, filòleg/filòloga...);   La conjunció que en oracions completives.
                        casos amb dificultat (amargant, elegant,
2.2.5 Signes de puntuació            Mots del vocabulari bàsic sense punts de      - Pronunciació i ortografia de les laterals:
La coma en enllaços d'oracions simples,     referència clars: enyorança, assemblea,      Pronunciació
enumeracions i vocatius.             monestir, vernís, assassí, avaria, treball,    Ortografia: els grups al·l-, col·l-, il·l-, -
El punt i seguit.                ambaixador, Empordà                el·la, -il·la
Els dos punts davant d'una enumeració.      mots acabats en -a, -ma, -arca, -ista, -cida,   - La h en posició inicial i intercalada.
El punt i a part com marcador de paràgrafs    -ta
diferents.                    Verbs de doble arrel: treure/traure,        2.3.4 Convencions gràfiques
Els punts suspensius en enumeracions o      néixer/nàixer, jeure/jaure, i el verb fer     Abreviatures d’ús més freqüent: Sr., Sra.,
oracions inacabades.                                        c., c/, núm., etc.
                         - Pronúncia i ortografia de o i u àtones:     3. Marc sociolingüístic
Els signes d'interrogació i d'admiració.     Mots que tenen el mateix radical
Els dos punts davant de citacions textuals    Gènere i nombre del substantiu           3.1 Formació i evolució de la llengua
i exemples.                   Morfologia verbal                 catalana
El guió en el discurs directe i en l'inici de                            - Formació de la llengua catalana
diàleg.                     - Pronunciació de l'obertura vocàlica de la
                         e i de la o:                    Concepte i classificació de les llengües
Les cometes en les citacions textuals.                               romàniques.
                         Mots del vocabulari bàsic sense punts de
2.2.6 Lèxic                   referència clars: capítol, Joan, bufetada,     El català, llengua romànica.
- Unitats lèxiques i fraseologia         muntanya, joventut, rètol, títol, suportar     - Història de la llengua catalana
Locucions i perífrasis més freqüents.      Verbs que presenten alternança en el        Principals períodes en què es divideix
Mots més usuals del vocabulari bàsic que     radical: collir, cosir, sortir, tossir i escopir  l'estudi de la història de la llengua:
habitualment reben interferències d'altres    Verbs poder i voler en les formes         orígens,    expansió,    Decadència,
llengües.                    d'indicatiu, de condicional i no personals     Renaixença, segle XX
- Reculls lèxics                 - Combinació de vocals:              Característiques principals de cada
Tipus   de   diccionaris:   principals  Diftongs i hiats: concepte i pronunciació     període: autors representatius, fets
diccionaris catalans i la seva utilitat.     adequada                      històrics significatius
Organització del diccionari: contingut dels   Enllaços vocàlics: elisions marcades i no     - Estat actual de la llengua catalana
articles i maneig del diccionari.        marcades gràficament                Domini lingüístic: territori, estats, divisió
- Relacions semàntiques             - Accentuació:                   administrativa, demografia.
Sinònims del vocabulari bàsic.          Regles d'accentuació                Normalització lingüística: el català,
Equivalències dels mots jòquer més usuals    El diacrític en mots del vocabulari bàsic     llengua pròpia; l'oficialitat del català; la
(fer, fotre, cosa, dallonses...).        (bé/béns,    bóta/bótes,   déu/déus,     Llei de normalització lingüística
Antònims del vocabulari bàsic.          dóna/dónes, és, mà, més, món, nét/néta,      3.2 Varietats de la llengua
- Processos de formació lèxica          ós/óssos, pèl/pèls, què, sé, sí, són, té,     - Varietats lingüístiques
La derivació des del punt de vista        véns/vénen)                    Concepte de varietat lingüística.
morfològic: afixos més usuals (prefixos i    - Dièresi:                     Les varietats funcionals.
sufixos).                    Pronúncia correcta                 Les varietats geogràfiques, socials i
La derivació des del punt de vista        La dièresi en els grups gu i qu          històriques.
semàntic: significació dels prefixos i dels   La dièresi en i i u tòniques            Concepte de llengua estàndard.
sufixos   més   corrents  (diminutius,   La dièresi en les formes verbals          - Varietats geogràfiques
augmentatius, noms d'oficis, etc.).       2.3.3 Consonantisme                Concepte de llengua i dialecte.
Substantius i adjectius compostos més                                Divisió del català en els dos grans blocs
usuals.                     - Ortografia de la b/v
                         Temps pretèrit en -ava               dialectals.
Ús del guionet en compostos i derivats:                               Trets característics principals del baleàric,
derivats per prefixació (arximilionari,     Alternances u/v i p/b
                                                  el central, el valencià i el nord-occidental:
exministre,   precristià,   pseudofruit,  - Pronunciació i ortografia de les alveolars    fonètics (neutralització de a, e i o àtones,
sotssecretari,          vicerector,  fricatives                     articulació d'alguns grups consonàntics
ultraconservador...); derivats amb el prefix   Alveolar fricativa sonora [z] i grafies que    finals); morfològics i sintaxi (l'article
no- (no-violència, no violent, no        la representen                   definit, la flexió verbal, l'adverbi pas en
catalanoparlant, no-res...); compostos de    Alveolar fricativa sorda [s] i grafies que la   oracions negatives); lèxics (diferències
dos elements amb significat ple (bocamoll,    representen                    més representatives)
agredolç, centpeus, gira-sol, escura-      - Pronunciació i ortografia de les vibrants:
xemeneies, penja-robes...); compostos                                - Els usos de la llengua
                         Pronunciació i distinció entre vibrant       La varietat estàndard i les varietats
repetitius i expressius (poti-poti, bitllo-   simple r i la vibrant múltiple rr
bitlllo, corre-cuita...); compostos en què                             dialectals: l'estàndard, llengua comuna;
                         Emmudiments                    valor de l'estàndard
figura el nom d'un punt cardinal (nord-est,   Ortografia
sud-africà...)                                           Usos institucionalitzats: administració
                         - Pronunciació i ortografia de les         pública;   ensenyament;  mitjans de
- Expressivitat del lèxic            oclusives:                     comunicació i producció cultural
Frases fetes i refranys.             Pronunciació sorda o sonora segons la       Usos personals.
El tabú i l'eufemisme.              posició
Onomatopeies.                                            3.3 El procés de comunicació
                         Regles generals d'ortografia: a final de
2.3. Fonètica i ortografia            mot; finals del present d'indicatiu en -p, -t   Elements del procés de comunicació:
                         i –c; gerundis en –t; terminacions en -etud,    emissor, receptor, codi, missatge, canal i
2.3.1 Sons i grafies                                        context.
Distinció entre so i grafia.           -itu; grups ab-, ob-, sub- i cap-
L'alfabet català.                - Pronunciació i ortografia de les nasals:     El codi verbal: la llengua com a codi en el
Els dígrafs: concepte i separació.        Pronunciació                    procés de comunicació.
2.3.2 Vocalisme                 Ortografia: la m davant m, p i b; la n       Codis no verbals: gesticulació, mirada,
                         davant v; el dígraf ny; les nasals davant -f    imatges.
- La síl·laba:
Concepte distinció entre síl·laba tònica i    - Pronunciació i ortografia de les palatals:
àtona separació de síl·labes           Pronunciació sorda o sonora
                         Ortografia: la palatal fricativa [ʒ ] i les
- Pronúncia i ortografia de a i e àtones     grafies g i j; la palatal fricativa [ʃ ] i les
Mots que tenen el mateix radical:        grafies x i ix; les africades ( (grafies tx, ig,
Gènere i nombre del substantiu          tg i tj); els grups -jecc- i -ject-: injecció,
Morfologia verbal                objecció, projectar, subjecte
Nom mòdul: Nivell de suficiència         valorar-ne la precisió, la riquesa lèxica i   context comunicatiu i amb un domini
Durada: 120                    l’interès temàtic.                suficient dels recursos lingüístics,
                         - Escriure textos d’una certa extensió      especialment els que es treballen en aquest
Objectius:                    utilitzant els recursos lingüístics de      programa.
1. Objectius generals               manera variada i adequada, i amb un grau     - Fer exposicions orals de tipus
En assolir el nivell de suficiència,       de correcció suficient. Ha de poder       informatiu o didàctic sobre temes
l’aprenent ha de tenir una competència      desenvolupar temes complexos en cartes i     d’interès general i donar instruccions de
comunicativa que li permeti comunicar-se     informes i saber prioritzar i destacar els    certa complexitat, amb l’adequació, la
en varietat estàndard, oralment i per escrit,   aspectes més importants. Els textos han de    coherència i la cohesió exigides pel
de manera flexible i eficaç en les        ser clars, ben estructurats i cohesionats,    context comunicatiu i amb un domini
situacions comunicatives de caràcter       amb un ús força precís dels elements que     suficient dels recursos lingüístics,
formal usuals de l’àmbit social. Ha de      indiquen la relació i la progressió de les    especialment els que es treballen en aquest
tenir un bon domini de la llengua general i    idees, i han de tenir un estil adequat a     programa.
s’ha de poder expressar amb fluïdesa i      l’objectiu, al destinatari i al context.     - Fer argumentacions orals en situacions
espontaneïtat sense haver de cercar d’una     Alhora:                     formals, amb suport escrit o sense, amb
manera gaire evident paraules o                                  l’adequació, la coherència i la cohesió
                         - Ha d’haver adquirit un domini de la      exigides pel context comunicatiu i amb un
expressions. Més concretament, ha de ser     morfologia i la sintaxi que li permeti
capaç de:                                             domini suficient dels recursos lingüístics,
                         expressar-se amb fluïdesa i flexibilitat,    especialment els que es treballen en aquest
- Produir textos clars i ben estructurats     utilitzant estructures diverses i de certa    programa.
tractant temes complexos, i saber         complexitat. Ha de poder controlar les      - Llegir en veu alta textos literaris i textos
desenvolupar punts concrets de manera       diferents estructures organitzatives i els    explicatius i predictius propis dels mitjans
elaborada, amb idees complementàries,       diferents mecanismes de cohesió. Ha       de comunicació amb fidelitat, amb la
justificacions i exemples pertinents a fi     d’arribar al domini conscient de les regles   pronunciació correcta i amb l’entonació,
d’arribar a una conclusió adequada. Ha de     generals i particulars de l’ortografia i les   el ritme i la velocitat adequats.
conèixer i saber aplicar les diferents      seves excepcions en el vocabulari general    - Llegir     correctament     textos
formes d’organització textual (descriptiva,    i en l’específic de temes de la seva àrea    argumentatius formals o de caràcter
narrativa, directiva, argumentativa i       professional o del seu interès.         literari en actes públics.
expressiva) i saber-les combinar.         - Ha de dominar un repertori lèxic ampli,    - Escriure textos narratius i descriptius i
- Adaptar-se a diferents rols socials       amb expressions idiomàtiques (frases       narracions i descripcions inserides en
propis dels àmbits esmentats de manera      fetes, metàfores, intensificadors, etc.) i    textos diversos dels àmbits privat, social i
flexible i eficaç. Ha de saber escollir      mots col·loquials; així com els         laboral, amb l’adequació, la coherència i
l’estil, la varietat lingüística i el nivell de  mecanismes més usuals de formació de       la cohesió exigides pel context
formalitat adequats a les circumstàncies.     mots.                      comunicatiu i amb un domini suficient
- Comprendre textos orals, llargs i        - Ha d’haver adquirit una pronunciació i     dels recursos lingüístics, especialment els
complexos, d’una àmplia gamma de         una entonació clares i naturals, i ha de     que es treballen en aquest programa.
temes. Ha de comprendre la intenció        poder variar l’entonació i la corba       - Escriure textos de caràcter explicatiu i
comunicativa de l’emissor, les idees       melòdica de l’oració a fi d’expressar      directiu i textos argumentatius sobre
principals, les secundàries i les no       matisos subtils de significat.          temes generals o coneguts de l’aprenent i
formulades explícitament, en textos        - Ha de conèixer la importància de        explicacions,      instruccions     i
formals sobre temes d’interès general i en    l’aplicació de la normativa en la varietat    argumentacions inserides en textos
textos    específics   de   divulgació  estàndard com a llengua comuna de        diversos dels àmbits privat, social i
pronunciats en llengua estàndard, així com    referència i ha de conèixer l’existència     laboral, amb l’adequació, la coherència i
les idees principals i les secundàries en     d’estàndards regionals. També ha de       la cohesió exigides pel context
textos pronunciats en les diferents        conèixer les principals característiques de   comunicatiu i amb un domini suficient
varietats geogràfiques.              les varietats geogràfiques, generacionals i   dels recursos lingüístics, especialment els
- Parlar de manera flexible i eficaç per     socials i valorar-ne l’ús.            que es treballen en aquest programa.
expressar idees i opinions i per         - Ha de conèixer la situació actual de la    - Preparar per escrit presentacions d’actes
desenvolupar temes complexos amb         llengua catalana en el territori propi.     i guions d’intervencions en reunions,
finalitats diverses (negocis, lleure, amistat,  2. Objectius generals: habilitats i marc     tenint en compte l’adequació, la
voluntariat, esports...) i ha de saber      sociolingüístic                 coherència i la cohesió exigides per la
relacionar la seva aportació amb el discurs                            situació comunicativa.
d’altres interlocutors. S’ha d’expressar     2.1 Habilitats receptives
amb fluïdesa, amb un vocabulari ric i       - Comprendre textos orals i escrits de      2.3 Marc sociolingüístic
precís i amb una correcció suficient, i      caràcter narratiu i descriptiu, de ficció i de  - Conèixer l'estat actual de la llengua
també ha de saber organitzar i controlar el    no ficció, propis dels àmbits privat, social   catalana, el concepte de llengua estàndard
discurs,    que   ha   de   resultar  i laboral.                    i el valor de la normativa com a eix
comunicativament eficaç. També ha de       - Comprendre     textos  de   caràcter  central de l’estàndard.
saber superar els possibles buits de       explicatiu, directiu i predictiu –orals i    - Conèixer els trets característics de les
significat   mitjançant    circumloquis,  escrits– propis dels àmbits privat, social i   diverses varietats geogràfiques i aplicar-
paràfrasis, definicions, explicacions o      laboral.                     los en la identificació de la varietat
autorectificacions.                - Comprendre textos literaris orals i      corresponent en textos orals i escrits de
- Entendre textos escrits amb finalitats i    escrits i textos de caràcter familiar      caràcter literari i de l’àmbit familiar.
graus de formalitat diversos: textos       produïts en les diverses varietats        - Conèixer els trets característics de les
literaris o basats en fets, articles sobre    geogràfiques.                  diverses     varietats    històriques,
temes d’interès general i temes específics    - Comprendre textos orals i escrits de      generacionals i socials i aplicar-los en la
de divulgació o de la seva àrea          caràcter argumentatiu propis dels àmbits     identificació de la varietat corresponent en
professional, escrits en diferents varietats   privat, social i laboral.            textos orals i escrits de caràcter literari i
geogràfiques i en varietat estàndard. N’ha    - Comprendre textos orals de l’àmbit       de l’àmbit familiar.
de comprendre les idees principals, les      familiar i textos orals de ficció produïts en  3. Objectius específics
secundàries i els significats no formulats    diverses varietats generacionals i socials.
                                                  3.1 Competència discursiva
explícitament (la intenció comunicativa,     2.2 Habilitats productives            - Comprendre el fil argumental d'obres de
els dobles sentits, el punt de vista,       - Fer narracions i descripcions orals i     teatre, pel·lícules, novel·les, contes i
l’actitud de l’emissor...). També ha de      presentacions d’actes públics i de        còmics, saber determinar-ne el tema o els
saber captar l’organització del text,       conferenciants amb l’adequació, la        temes principals i la intenció de l'autor o
                         coherència i la cohesió exigides pel       el director i saber resumir-ne l'argument.
- Comprendre notícies i reportatges       no lingüístics que faciliten l'acompliment   tenint en compte les intervencions dels
emesos pels mitjans de comunicació orals,    del propòsit comunicatiu del text.       altres participants.
guies de viatge, itineraris i ressenyes     - Saber interpretar adequadament els      - Saber fer exposicions orals de caràcter
discriminant les informacions principals    signes de puntuació, aplicar les regles de   argumentatiu amb l’ajuda de suport escrit
de les complementàries.             pronunciació     del vocalisme i el     i  utilitzant recursos lingüístics i no
- Saber presentar actes i conferenciants    consonantisme i fer les      pauses i   lingüístics que faciliten l'acompliment del
oralment, amb l'ajuda d'un guió, i saber fer  l’entonació adequades en la lectura en     propòsit comunicatiu.
comentaris públics de fets i esdeveniments   veu alta de textos de caràcter explicatiu i   - Saber llegir en veu alta textos formals,
amb l'adequació que requereix la situació    predictiu propis dels mitjans de        amb correcció i fluïdesa i de forma
comunicativa, amb un discurs coherent i     comunicació     per tal de fer-los     adequada a la situació comunicativa, en
amb correcció.                 intel·ligibles als oients.           actes literaris, celebracions litúrgiques o
- Saber interpretar adequadament els      - Aplicar les estratègies i els recursos    altre tipus d’actes públics.
signes de puntuació, aplicar les regles de   propis de les fases de planificació,      - Aplicar les estratègies i els recursos
fonètica sintàctica vocàlica i fer       textualització i revisió en la redacció de   propis de les fases de planificació,
l’entonació adequada per tal de fer       textos explicatius i directius.         textualització i revisió en la redacció de
intel·ligibles fragments d'obres literàries o  - Saber seleccionar la informació        textos argumentatius sobre        temes
textos poètics breus llegits en veu alta i   pertinent i adequada en la redacció de     generals o coneguts dels àmbits privat,
donar-los expressivitat.            textos explicatius i directius i en la     social i laboral.
- Saber seleccionar la informació        preparació de presentacions d’actes i      - Conèixer diversos procediments i
pertinent i adequada en la redacció de     d’intervencions en reunions, segons el     tècniques per preparar guions, esquemes i
textos narratius i descriptius, segons el    propòsit comunicatiu, les pressuposicions    resums i aplicar- los en la preparació de
punt de vista adoptat per l'emissor d'acord   i el coneixement compartit entre emissor i   material escrit de suport d’exposicions i
amb la intenció comunicativa.          receptor.                    intervencions orals.
- Comprendre les estratègies i els       - Reconèixer i comprendre l’estructura     - Comprendre     el  valor   de   les
recursos propis de les fases de         del text explicatiu i les estratègies      pressuposicions    i  el   coneixement
planificació, textualització i revisió i    discursives aplicables a aquest tipus de    compartit entre emissor i receptor com a
aplicar-los en la redacció de textos      textos, i aplicar-les en la redacció de     fenòmens pragmàtics que determinen el
narratius i descriptius.            textos explicatius com ara articles breus    tipus d'informació seleccionada per
- Reconèixer i comprendre els conceptes     sobre temes generals, exposicions de      l'emissor en un enunciat, i aplicar aquests
d’adequació, coherència i cohesió com a     l’àmbit acadèmic, etc.             criteris en la selecció de la informació per
propietats del text, conèixer les estratègies  - Reconèixer, comprendre i aplicar la      redactar textos argumentatius.
i els mecanismes amb què es concreten en    manera d'organitzar la informació, la      - Reconèixer i comprendre l’estructura
el text i aplicar-los en la producció de    precisió del lèxic i els recursos lingüístics  característica de les argumentacions i les
textos narratius i descriptius.         que determinen el to      neutre de la   estratègies discursives aplicables a aquest
- Reconèixer i aplicar adequadament els     informació en un text de caràcter directiu,   tipus   de textos, i aplicar-les en la
recursos gramaticals i textuals que       oral o escrit.                 producció de textos argumentatius com
modalitzen l'enunciat segons l'interès de    - Reconèixer i aplicar adequadament,      ara articles breus i cartes al director.
l'emissor de presentar-lo amb més o       segons la situació comunicativa en què es    - Comprendre i aplicar l'ordre i la
menys objectivitat i segons la situació     produeix el text, els recursos gramaticals i  progressió de les idees en el plantejament
comunicativa en què es produeix el text.    textuals que modifiquen el discurs per     de la tesi i els arguments en textos de
- Reconèixer i comprendre l'estructura     fer-lo més proper al receptor o més       caràcter    argumentatiu,    com    a
d'una narració i les diverses maneres de    distanciat.                   manifestació de la coherència textual i
presentar la informació en una descripció,   - Conèixer i aplicar els recursos        com a    estratègia per aconseguir el
i aplicar-les en la redacció de contes,     gramaticals i textuals que serveixen per    propòsit comunicatiu.
diaris de viatge, ressenyes, notícies de    expressar prediccions i també els que      - Conèixer els elements gramaticals que
premsa, retrats.                afegeixen al discurs      matisos de   serveixen per expressar oposició, causa i
- Conèixer    el   procediment    de  probabilitat, condició o possibilitat.     conseqüència i aplicar-los en la redacció
configuració del discurs reportat -discurs   - Comprendre i aplicar els diversos       de textos de caràcter argumentatiu.
directe i indirecte- i aplicar-lo com a     elements de connexió que actuen com a      - Reconèixer les marques de presència i
recurs estilístic en la redacció d'un text   organitzadors del discurs i/o com a       de distanciament de l’emissor i del
narratiu o d'una entrevista.          elements de referència discursiva.       receptor i aplicar- les adequadament en la
- Aplicar diversos procediments i        - Comprendre la relació de sinonímia i     producció de textos per aconseguir més o
tècniques que permeten sintetitzar la      d'antonímia que s'estableix entre mots     menys proximitat amb el receptor.
informació d'un text en un resum.        diferents a l'interior d'un text, i aplicar   - Comprendre i aplicar els diversos
- Comprendre i aplicar els recursos       aquest procediment com a recurs de       elements de connexió que actuen com a
d'expressió temporal i l'ordre de        variació i de cohesió lèxiques.         organitzadors del discurs i/o com a
presentació dels fets per organitzar de     - Saber discriminar les informacions      elements de referència discursiva.
forma coherent un text narratiu.        rellevants de      les secundàries i    3.2 Competència lingüística
- Comprendre i aplicar l'ordre de        comprendre les idees principals de textos    - Comprendre i aplicar els fenòmens
presentació de la informació en un text     argumentatius com ara       discursos,  sintàctics que es detallen en el programa i
descriptiu i els elements que serveixen per   exposicions, crítiques, editorials, articles  reconèixer-los com a factors de cohesió
establir les referències espacials en      d'opinió i comunicats formals.         textual
l'elaboració d'una descripció.         - Comprendre les idees principals i la     - Reconèixer, comprendre i aplicar les
- Comprendre de manera global i         informació complementària rellevant de     regles particulars i les excepcions que
detallada textos explicatius, directius i    textos orals de l’àmbit privat i textos de   regeixen la morfologia dels components
predictius, discriminant la informació     creació literària produïts en diverses     del grup nominal i del grup verbal que es
principal de la complementària i sabent     varietats generacionals i socials.       detallen a l'apartat de continguts.
determinar-ne el tema i la intenció de     - Reconèixer, comprendre i valorar       - Reconèixer i aplicar correctament els
l’autor.                    l'opinió expressada per l’autor en       signes de puntuació com a marcadors de
- Comprendre de manera global i         editorials, articles d’opinió, crítiques    fenòmens    sintàctics que afecten la
detallada textos de caràcter familiar i     teatrals o cinematogràfiques.          coherència i la cohesió del text.
textos literaris produïts en les diverses    - Saber exposar i defensar l'opinió pròpia   - Reconèixer, comprendre i aplicar les
varietats geogràfiques.             amb correcció, fluïdesa i claredat en una    regles particulars i les excepcions que
- Saber fer exposicions orals de tipus     reunió formal, una taula rodona o un      regeixen els aspectes de pronúncia i
explicatiu, amb l'ajuda de suport escrit i   debat,    seleccionant la informació     d’ortografia del     vocalisme i del
amb la utilització de recursos lingüístics i  pertinent segons el propòsit comunicatiu i
consonantisme detallats en l’apartat de     1.1.1.2 Textos de caràcter directiu,      - Relació de gèneres que es poden
continguts.                   explicatiu i predictiu             treballar:
- Conèixer les abreviatures d'ús més      Relació de gèneres que es poden treballar:   Narracions d’anècdotes i esdeveniments,
corrent i    els criteris generals que    documentals, reportatges, visites guiades;   comentaris públics de fotografies,
s'apliquen a l'hora d'abreujar un mot.     previsions diverses: meteorològiques,      diapositives, etc.
- Conèixer el valor dels refranys, de les    econòmiques,        tecnològiques,    Presentacions   d’actes públics  i
frases fetes i de les figures retòriques més  mediambientals.                 conferenciants i autopresentacions en
usuals com a recursos retòrics i estilístics  En diverses varietats geogràfiques:       situacions formals.
que serveixen per enriquir, matisar i      converses quotidianes, rondalles, cançons    - Lectura en veu alta de poemes i altres
precisar el significat del text.        1.1.1.3 Textos de caràcter argumentatiu     textos de caràcter literari
- Conèixer els usos dels enllaços i els     Relació de gèneres que es poden treballar:
signes de puntuació que es detallen en el                            1.2.1.2 Textos de     caràcter  directiu,
                        discursos, conferències, exposicions en     explicatiu i predictiu
programa i els recursos no lingüístics que   debats i taules rodones, oratòria judicial i
contribueixen a donar coherència al text, i   política; crítiques de cinema i teatre     - Relació de gèneres que es poden
saber aplicar-los correctament com a      emeses pels mitjans de comunicació.       treballar:
elements de coherència i cohesió textuals.   En diverses varietats generacionals i      Instruccions de certa complexitat:
- Comprendre els procediments de        socials: converses quotidianes, obres de    funcionament d’aparells, receptes de
composició i de derivació del lèxic i      teatre                     cuina.
aplicar-los com a recursos de creació                              Explicacions de caràcter didàctic o
lèxica i de variació en un text.        1.1.2 Comprensió lectora            informatiu sobre temes d’interès general.
- Reconèixer i aplicar correctament els     1.1.2.1 Textos de caràcter narratiu i      - Lectura en veu alta de textos propis dels
signes de puntuació com a marcadors de     descriptiu                   mitjans de comunicació
fenòmens sintàctics que afecten la       Relació de gèneres que es poden treballar:
coherència i la cohesió del text.        novel·les, biografies, contes, còmics; guies  1.2.1.3 Textos de caràcter argumentatiu
- Conèixer la funció distintiva en l'ús de   de viatge, itineraris, ressenyes de llocs;   Relació de gèneres que es poden treballar:
les majúscules i els criteris d'aplicació de  retrats (aspectes físics, psicològics,     intervencions en debats, assemblees o
les majúscules en els casos més generals.    biogràfics).                  altres actes; exposicions en reunions
- Conèixer els diferents tipus de                                formals i debats a fi d'expressar l'opinió,
                        1.1.2.2 Textos de    caràcter  directiu,  convèncer, exposar un fet, etc.
diccionaris i la seva organització, i saber-  explicatiu i predictiu
los utilitzar adequadament per extreure'n                            1.2.2 Expressió escrita
informació referida a la pronunciació,     - Relació de gèneres que es poden
                        treballar:                   1.2.2.1 Textos de caràcter narratiu i
l'ortografia, la morfologia, els usos i el                           descriptiu
significat de les paraules.           Textos explicatius i directius dels àmbits
                        industrial   i  comercial:   manuals   - Relació de gèneres que es poden
3.3 Coneixements sociolingüístics        d'instruccions,  prospectes,  opuscles,   treballar:
- Reconèixer i comprendre l'estat actual    publicitat.                   Diari de viatge, ressenyes, programes
de la llengua catalana, el concepte de     Textos informatius i explicatius dels      d'itineraris o visites turístiques.
llengua   estàndard i el valor de la     àmbits administratiu, judicial i mèdic     Retrats (físics, psicològics, biogràfics).
normativa com a eix central de         (bans,    citacions,    notificacions,  Narracions d'esdeveniments.
l’estàndard.                  prescripcions mèdiques).            Resums de pel·lícules i obres de teatre i
- Reconèixer i comprendre la unitat de la    Textos explicatius sobre temes generals o    d’altres textos narratius
llengua catalana i la seva diversitat pel    coneguts   de   l’aprenent   (articles
que fa a les diferents varietats                                1.2.2.2 Textos de     caràcter  directiu,
                        informatius o divulgatius, articles de     explicatiu i predictiu
geogràfiques.                  diccionari i d’enciclopèdia, llibres de
- Reconèixer i comprendre els trets més     text).                     - Relació de gèneres que es poden
significatius dels dialectes catalans i     Previsions diverses: meteorològiques,      treballar:
aplicar- los en la identificació de la     econòmiques,         tecnològiques,   Textos directius i explicatius de certa
varietat i en la comprensió global i      mediambientals; horòscops.           complexitat:   receptes   de  cuina,
detallada de textos de l’àmbit privat i     - En varietats geogràfiques: textos d'àmbit   indicacions per tenir cura d'animals i
textos literaris breus, orals i escrits,    privat i textos literaris breus com ara:    plantes, per reparar avaries, etc.
produïts en les diverses varietats       notes, cartes familiars, contes, rondalles,   Textos de caràcter explicatiu sobre temes
geogràfiques.                  cançons                     generals o coneguts de l'aprenent (escrits
- Conèixer les principals etapes de                               informatius o divulgatius per a una
l’evolució de la    llengua catalana i   1.1.2.3 Textos de caràcter argumentatiu     publicació).
comprendre globalment algunes mostres      - Relació de gèneres que es poden        Instruccions   diverses   (funcionament
literàries dels principals autors.       treballar:                   d'aparells, ús de serveis, regles de jocs,
- Reconèixer els principals trets fonètics,   Textos d'opinió propis dels mitjans de     etc.), bases per participar en concursos o
morfosintàctics i lèxics que caracteritzen   comunicació: editorials, articles, crítiques  per sol·licitar un servei (beques,
les varietats generacionals i socials, i    i comentaris sobre fets d'actualitat.      subvencions, ajuts).
aplicar-los en    la identificació de la   Recensions sobre obres de teatre, cinema,    - Textos escrits per ser dits: presentacions
varietat i en la comprensió de textos de    literatura.                   d'actes, guions d'intervencions en reunions
l’àmbit privat i de creació literària que    - En varietats generacions i socials:
manifestin    marcadament    aquestes                          1.2.2.3 Textos de caràcter argumentatiu
                        còmics i mostres literàries amb trets
característiques.                marcats.                    - Relació de gèneres que es poden
Continguts   (en  relació  amb   els                          treballar:
                        - En varietats històriques: mostres de     Textos de caràcter argumentatiu sobre
objectius):                   textos formals d'algunes etapes històriques   temes generals o coneguts de l'aprenent
1. Textos                    1.2 Habilitats productives           (articles d'opinió, cartes al director).
1.1 Habilitats receptives            1.2.1 Expressió oral              Guions, esquemes i resums com a suport
1.1.1 Comprensió oral                                      escrit d'exposicions orals o entrevistes
                        1.2.1.1 Textos de caràcter narratiu i
1.1.1.1 Textos de caràcter narratiu i      descriptiu
descriptiu
Relació de gèneres que es poden treballar:
pel·lícules, obres de teatre; notícies i
reportatges de ràdio i TV.
2. Elements lingüísticotextuals         La combinació d'estil directe i estil      - Quant al text predictiu:
2.1 Text                    indirecte com a recurs estilístic en un text  Trets característics: ús del temps futur,
                        narratiu.                    verbs   amb    significat predictiu,
2.1.1 El text com a unitat de comunicació    Punt de vista adoptat per l’emissor en els   conjuncions i locucions condicionals,
2.1.1.1 Propietats               textos narratius: intern o extern, objectiu,  adverbis, locucions i perífrasis que
Concepte d’adequació: la situació de      omniscient.                   afegeixen a la predicció un matís de
comunicació; exigències del gènere       Tractament objectiu de la informació.      probabilitat o possibilitat.
Concepte de coherència: el text,        Estil distanciat (impersonal) o de       - Quant al text argumentatiu:
construcció articulada amb unitat de      participació (primera persona del plural).   Selecció de la informació segons el
sentit; selecció i organització de la      Marques que afavoreixen la presència o     propòsit comunicatiu, les pressuposicions
informació                   l’allunyament de l’emissor i del receptor:   i el coneixement compartit entre emissor i
Concepte de cohesió: textura, lligam (el    tria de la persona gramatical (pronom de    receptor.
text com a teixit); connectors, el·lipsi,    primera persona, plural fictici en primera   Estructura: introducció, nucli (tesi,
puntuació                    persona del plural, tercera persona del     arguments i contraarguments) i conclusió.
2.1.1.2 - Formes d’organització textual     singular); generalitzacions; construccions   Progressió temàtica: arguments ordenats
Principals formes d’organització textual    personals o impersonals             de més fort a més feble o de més feble a
segons la manera d’abordar la realitat: text  Avantatges del llenguatge positiu.       més fort; articulació entre informació
descriptiu (realitat estàtica); text narratiu  2.1.3 Coherència i cohesió           coneguda o represa i informació nova
(realitat dinàmica); text directiu (realitat  2.1.3.1 Formes d’organització textual      (tema i rema); segmentació en paràgrafs
pretesa); text argumentatiu (realitat                              Les informacions implícites d'un enunciat
psicològica racional); text expressiu      - Quant al text descriptiu:           segons el context concret de la
(realitat psicològica emotiva)         Selecció de la informació segons el       comunicació.
Altres formes d’organització textual: text   propòsit comunicatiu i el punt de vista     Estratègies   discursives: interrogació
explicatiu; text predictiu.           adoptat per l'emissor.             retòrica, argument d’autoritat o basat en
Els gèneres textuals.              Ordre de presentació de la informació:     un exemple, anticipació i repetició,
                        sumatiu, jeràrquic (de més general a més    concessió a l’adversari (antítesi +però
2.1.1.3- Etapes de producció          concret) o itinerant (d'esquerra a dreta, de
Planificació: generació d’idees; selecció                            +tesi), relat d’una experiència personal,
                        dalt a baix).                  al·lusió a elements culturals del
de la informació segons el context de      Expressió de la referència espacial d'un
comunicació i el propòsit; procediments i                            coneixement compartit.
                        element: adverbis i locucions adverbials
tècniques de síntesi              de lloc, preposicions que introdueixen     2.1.3.2 Funcions textuals dels elements de
Textualització: organització de la       complements circumstancials de lloc, ús     la llengua
informació segons l’especificitat del tema   dels verbs ser, estar i haver-hi.        - Referència
i el coneixement per part del receptor;                             La determinació i la indeterminació com a
distribució en paràgrafs; elements de      - Quant al text narratiu:
                        Selecció de la informació segons el       manifestació de referents coneguts i
referència i de cohesió                                     referents nous dins d'un text.
Revisió: durant el procés i al final.      propòsit comunicatiu i el punt de vista
                        adoptat per l'emissor.             Demostratius i possessius com a elements
2.1.2 Adequació                 Estructura: plantejament, nus i desenllaç.   de referència textual, endofòrica i
2.1.2.1 Anàlisi de la situació en què es    Ordre de la informació: diferència entre    exofòrica.
produeix el text                l'ordre real dels esdeveniments i l'ordre    La correspondència de cada pronom feble
Emissor i receptor i rols respectius.      escollit per presentar els fets (presentació  amb un antecedent com a condició
Propòsit comunicatiu.              lineal, començar per la situació final i anar  necessària de coreferència ben establerta
Context.                    als fets que l'han originada, narració de    en un text.
Canal de comunicació.              dues històries en paral·lel).          - Concordança
2.1.2.2 Adequació     a  la  situació  Expressió temporal: aspecte perfectiu i     La concordança com a factor de cohesió
comunicativa                  imperfectiu del verb, adverbis i locucions   textual: els noms col·lectius; l'adjectiu o
                        adverbials de temps, oracions temporals.    l'article amb més d'un substantiu; el verb
- Concepte de registre.                                     amb un subjecte sintàcticament complex
                        - Quant al text directiu:
- Factors que determinen el registre:      Selecció de la informació segons el       (llarg, coordinat, etc.).
Camp: tema i grau d’especialització       propòsit comunicatiu, les pressuposicions    - Connexió
Mode: canal oral o escrit, espontani o     i el coneixement compartit entre emissor i   La connexió de sintagmes i oracions
planificat                   receptor.                    mitjançant conjuncions i locucions
To: formalitat, formes de tractament      Ordre de la informació: ordre de les      conjuntives de coordinació amb valor
Propòsit o intenció               accions, marques d’ordre que les        copulatiu, distributiu, disjuntiu, adversatiu
- Anàlisi de la situació en què es produeix   introdueixen.                  i il·latiu.
el text.                    Trets característics de les instruccions    Els pronoms relatius com a elements de
- Elecció del registre.             (textos directius): ús de formes        connexió i de coreferència textual.
                        d’imperatiu (o altres temps verbals), verbs   Ús de sintagmes preposicionals, adverbis,
- Punt de vista adoptat per l'emissor      específics que expressen una instrucció     locucions adverbials i oracions que
segons el seu propòsit comunicatiu.       (haver de, caldre, etc.), esquematisme i    funcionen com a elements de connexió i
- Especificitat del lèxic segons el tema i el  concisió de les informacions.          com a organitzadors del discurs (en altres
destinatari.                  - Quant al text explicatiu:           paraules, al mateix temps, és per això que,
- Anàlisi de la situació en què es produeix   Selecció de la informació segons el       com ja hem dit més amunt, és a dir, per
el text.                    propòsit comunicatiu, les pressuposicions    exemple, d'una banda, de l'altra, en
                        i el coneixement compartit entre emissor i   conclusió).
- Elecció del registre.                                     L'expressió de les relacions d'oposició,
                        receptor.
2.1.2.3 Adequació al gènere           Estructura: presentació, desenvolupament    causa i conseqüència entre les idees en
Convencions i disposició pròpies dels      (qüestionament i resposta), conclusió.     textos argumentatius i explicatius: nexes
gèneres que es treballen.            Estratègies   discursives:   definició,  d'unió entre oracions (conjuncions,
2.1.2.4 Estil i modalització          exemplificació a partir de coses concretes,   adverbis,   locucions    causals   o
Objectivitat i subjectivitat en textos     analogia, reformulació, citació d’autoritat.  consecutives...), verbs que expressen
descriptius.                  Modificació i adaptació del discurs oral en   causa, conseqüència o oposició.
Marques que reflecteixen l’actitud del     funció de la comprensió que en fa el      Elements de connexió que actuen com a
parlant respecte allò que diu.         destinatari:  explicacions,  exemples,   organitzadors del discurs i/o com a
                        repeticions, precisions, etc.          elements de referència discursiva amb la
finalitat d'introduir exemplificacions,     les postres, una anàlisi, les dents, la    La conjunció que en oracions completives.
aclariments,   conclusions,    represa  resta...)                   - Preposicions
d'informació, etc. (per citar algun cas, per  Casos especials de flexió de nombre      Usos de fins, fins a, com, com a, cap, cap
resumir, per dir-ho d'una altra manera...).   (sofà/sofàs, cafè/ cafès..)          a.
La connexió d'oracions mitjançant        Plurals invariables (llapis, ritus, cactus,  Ús del de partitiu.
conjuncions i locucions conjuntives de     dilluns...)                  Canvi i caiguda.
subordinació com a elements de cohesió     - Adjectiu                   Usos de a i en introductòries de
sintàctica i/o semàntica.            Col·locació respecte al nom.          complements circumstancials de temps i
- Recursos textuals               Remarques: casos d'intercalació de u      de lloc.
Elements que serveixen per qualificar o     semiconsonant (inic/ iniqua, oblic/      2.2.5 Signes de puntuació
determinar i que aporten expressivitat al    obliqua...);  casos   amb   dificultat  La coma, els parèntesis i els guions en
text: adjectius, metàfores, comparacions,    (amargant, elegant, pobre/ -a, comú/-una,   incisos, aclariments i aposicions.
oracions comparatives, oracions adjectives   covard/ -a, marroquí/ -ina...)         Usos més freqüents del punt i coma:
explicatives i especificatives.         - Pronoms                   juxtaposicions, enumeracions, davant de
Les relacions de sinonímia i d’antonímia    Usos   pronominals  de  possessius,    conjuncions adversatives i concessives,
entre mots com a factors de cohesió lèxica   demostratius, indefinits, numerals i      etc.
i com a recursos de variació.          quantitatius.                 Ús de la coma en oracions adjectives i
Els procediments de composició i de       Pronoms febles: combinacions binàries.     supressions verbals.
derivació del lèxic com a recursos de                             El guió, els dos punts i les cometes com a
variació en un text.              - Relatius
                        Concepte, tipus i funció sintàctica.      marques introductòries del discurs directe
La paràfrasi i l’exemplificació com a                             o indirecte.
recursos de coherència i cohesió lèxica     Els relatius que, qui, què, qual, on.
                        Les estructures d’article +que.        Ús de la coma en inversions de l’ordre
dins el text.                                         lògic, pleonasmes, contactes amb
Recursos no lingüístics que contribueixen    El relatiu adjectiu qual.
                        Les estructures la qual cosa, cosa que.    conjuncions i casos d'ambigüitat o
a donar coherència al text: elements                              confusió de funcions sintàctiques
tipogràfics, esquemes gràfics, etc.       Pleonasmes més habituals.
                        2.2.3. Components del grup verbal       2.2.6 Lèxic
2.2 Morfosintaxi i lèxic
                        - Verb                     - Unitats lèxiques i fraseologia
2.2.1 L'oració                                         Frases fetes i refranys.
                        Classificació sintàctica: transitius i
- Conceptes d'oració simple i oració      intransitius, personals i impersonals.     El sentit figurat: la metàfora,       la
composta.                    Els modes i els temps verbals: pla en què   comparació i l'analogia.
- Oració composta: oracions coordinades i    situen l’acció i valor temporal que li     - Relacions semàntiques
subordinades;  oracions   coordinades    atribueixen.                  Sinonímia: concepte i sinònims del
juxtaposades.                  Usos més freqüents i estables de ser i     vocabulari general
- Modalitats oracionals:            estar.                     Antonímia: concepte i antònims del
Declarativa, per donar informació        Perífrasis d'obligació: haver de +infinitiu,  vocabulari general
Imperativa i exhortativa, per influir en la   caldre +infinitiu / que            Polisèmia: concepte i mots polisèmics del
conducta del receptor              Perífrasis de probabilitat: deure +infinitiu  vocabulari general
Interrogativa, per demanar informació      Perífrasis d’imminència: estar a punt de    - Processos de formació lèxica: l'ús del
Exclamativa, que remarca algun aspecte     +infinitiu                   guionet en mots compostos
subjectiu de l’emissor             Verbs amb formes velaritzades.         Compostos a la manera culta amb formes
                        Verbs de la segona conjugació que       prefixades acabades en -o (audiovisual,
- El mode verbal, l’entonació i l’ordre dels  presenten interferència amb el paradigma
mots associats a les modalitats oracionals.                          grecollatí,  fisicoquímic,    serbocroat,
                        de la tercera: admetre, concebre, debatre,   hispanoamericà)
- Estructures oracionals: construccions     difondre, ocórrer, incloure...         Compostos catalans el primer component
personals i impersonals; construccions     Participis irregulars.             dels quals és un mot que duu accent gràfic
actives i passives; oracions interrogatives   Concordança del participi.           (mà-llarg, pèl-roig...)
indirectes                   Usos del gerundi.               Compostos formats per mots units per una
-  Tipus   d'oracions   subordinades:   El temps verbal en oracions de         conjunció o una preposició (allioli,
substantives, adjectives i adverbials.     probabilitat.                 coliflor, vetesifils...; plats-i-olles; blat de
                        Correlació dels temps verbals en les      moro, vaga de fam...; marededéu; cul-de-
- Oracions subordinades substantives:      oracions compostes condicionals.
estructures i funcions.                                    sac)
                        Remarques sobre la conjugació de cabre,    Sintagmes lexicalitzats (bar restaurant,
2.2.2 Components del grup nominal        caldre, córrer, estar, saber, ser, veure...  conferència col·loqui, gall dindi, baix
- Determinants i quantificadors         - Adverbi                   relleu... )
Article: casos especials sense apostrofació   Ús de la doble negació.            Altres: abans-d'ahir, adéu-siau
i casos especials sense contracció;       Ús de la partícula pas.            - Reculls lèxics
construccions amb l'article i/o amb altres   Adverbis i locucions de probabilitat.     Tipus de diccionaris: monolingües i
estructures amb funció abstractiva o      2.2.4 Enllaços                 plurilingües, generals i especialitzats,
intensiva; modismes que presenten                               normatius i dialectals, enciclopèdics, de
interferències amb l'article lo neutre.     - Conjuncions
                        Conjuncions i locucions conjuntives de     sinònims i antònims.
Valor semàntic de les formes llur/llurs i ús                          Organització dels diccionaris: accepcions i
restringit en registres formals.        coordinació.
                        Usos de les conjuncions copulatives,      subaccepcions,   ordenació    temàtica,
Morfologia i usos dels quantitatius                              contingut dels articles (pronunciació,
invariables.                  distributives, disjuntives, adversatives i
                        il·latives                   morfologia, locucions i frases fetes)
Morfologia i usos d'alguns adjectius i
pronoms indefinits (qualsevol, hom, cada    Conjuncions i locucions conjuntives de     2.3. Fonètica i ortografia
u, cadascú, la resta...).            subordinació.                 2.3.1 Vocalisme
                        Usos de completives, modals, temporals,
- Nom: flexió de gènere i de nombre:      de lloc, comparatives, consecutives,      - Ortografia de a i e àtones: mots sense
Noms abstractes acabats en -or (amor,      condicionals, concessives, causals i finals.  punts de referència clars: emparar, ànec,
clamor,sabor...;    amargor,    calor,  Distinció entre sinó adversatiu i si no    Esteve, orfe, meravella, orgue, rave,
resplendor...)                 condicional o concessiu; distinció entre    resplendent,  estella,  vernís,ebenista,
Remarques sobre el gènere d'alguns       perquè, per què i per a què.          espàrrec, sanefa, rancor...
substantius (els afores, el deute, el senyal,  Ús de posat que.
- Ortografia de o i u àtones:          Mots amb dificultat del vocabulari bàsic:    Varietats socials: varietats associades a
Cultismes i pseudoderivats: boca/bucal,     tanmateix, enmig, conte, comte, compte,     grups socials amb trets comuns
cònsol/consular,       corba/curvatura,  empremta, impremta, premsa, temps,        (professions, activitats d'oci, etc.);
doble/duplicar,       home/humanisme,   prompte símptoma...               identificació  de   trets  fonètics,
jove/juvenil, moc/mucosa, títol/titular,     - Ortografia de les laterals: ús de la grafia  morfosintàctics i lèxics propis d'alguns
volcà/vulcanisme...               l·l en mots amb dificultat.           grups socials
Verbs poder i voler en les formes de
subjuntiu i d'imperatiu.             - Canvis fonètics de les consonants en
Altres mots sense punts de referència      contacte amb altres sons en una mateixa
clars: cartolina, escapolir-se, esdrúixol,    paraula i en una tira fònica:
subornar, sufocar, polir, complir, sofrir,    sonoritzacions,       assimilacions,
sorgir, assortir, sospir, torró, turment...   sensibilitzacions i geminacions.
- Diftongs: funcions no vocàliques de la i i   - Fenòmens d'emmudiment consonàntic:
la u; diftongs creixents i decreixents;     les oclusives precedides de nasal o [l]; el
triftongs                    so [s] en el demostratiu aquest
- Fenòmens vocàlics de fonètica sintàctica    - La grafia h: pronunciació aspirada
en una tira fònica: elisió, sinalefa i      2.3.3 Convencions gràfiques
sinèresi.                    Criteris generals per abreujar els mots.
- Accentuació: altres casos de l'ús del     Abreviatures i símbols més freqüents:
diacrític; casos de pronunciació i        adreces, indicacions de l’hora, pesos i
accentuació errònia per canvi de la síl·laba   mesures, tractament personal.
tònica                      Funció distintiva de les majúscules.
                         Les majúscules en els casos d’ús general
- Dièresi: ús de la dièresi en vocals i i u   següents: càrrecs oficials; formes de
àtones; excepcions i problemes en l'ús de    tractament que precedeixen els noms;
la dièresi                    propis o les designacions de càrrecs;
2.3.2 Consonantisme               formes     protocol·làries;    noms
- Ortografia de b/v               d’institucions i entitats; topònims amb
Mots sense punts de referència clars: amb    article; noms de places, carrers, etc.
b (mòbil, rebentar, rebolcar, baf, berruga,   3 . Marc sociolingüístic
biga, bolcar...); amb v (avet, avorrir,     3.1 Formació i evolució de la llengua
avortar, avi, almívar, bava, cavall, covard,   catalana
governar, gravar, fava,haver, sivella, llavi,
núvol, prova, rave, savi,taverna, trèvol,    3.1.1 Estat actual de la llengua catalana
advocat, canvi, esvelt, vernís...)        Concepte de bilingüisme.
Derivats     i     pseudoverivats:   La Llei de normalització lingüística.
corba/curvatura,       calba/calvície,  Objectius de la normalització lingüística:
cervell/cerebral, moviment/mòbil...       coneixements, ús, actituds.
- Pronunciació i ortografia de les alveolars   3.2 Varietats de la llengua
fricatives                    3.2.1 Estàndard i normativa
Les terminacions -assa, -issa, -essa, -ança,   La   llengua   estàndard:   varietat
-ença                      supradialectal.
Els grups sonors dins-, fons- i trans-      Els   conceptes  de  codificació  i
Grafia s darrere prefixos i en mots       normalització lingüístiques.
compostos                    El valor de la normativa.
Grafia z en cultismes i tecnicismes       La normativa com a eix central de
Els grups cc, xc i sc              l'estàndard.
Els sons [ks] i [gz] representats per la     Els diversos estàndards regionals.
grafia x                     3.2.2 Varietats geogràfiques
Pronunciació i ortografia de mots que no     La unitat del català: igualtat i
es pronuncien segons la normativa en un     complementarietat de les varietats
registre col·loquial, com ara: Àsia, anàlisi,  geogràfiques; actituds davant dels
asil, síntesi, prosòdia dissoldre, etcètera,   dialectes
messies, poncella, frontissa, els femenins    Varietats    geogràfiques    orientals:
acabats en -essa, els que tenen els grups -   rossellonès, alguerès, central i insular.
essor, -essió -missor, -missió          Varietats geogràfiques occidentals: nord-
- Ortografia de les vibrants:      mots   occidental i valencià.
compostos i darrere prefixos           Característiques i trets identificadors dels
- Ortografia de les oclusives sordes i      dialectes catalans.
sonores en mots amb dificultat:         3.2.3 Varietats històriques
p/b: tub, club, adob, cabdell, cabdal,      Principals etapes de l'evolució de la
cabdill, dissabte, dubte, sobte, apte, optar,  llengua catalana: origen, edat mitjana,
opció, òptic                   Decadència, Renaixença i segle XX.
c/g: mag, zig-zag, tècnic, anècdota, càrrec,   Algunes mostres literàries de varietats
mànec, préssec, fàstic, ànec           històriques: els primers documents en
t/d: fred, sud, atles, atleta, atmosfera...   llengua catalana, textos de Ramon Llull,
- Ortografia de les palatals fricatives i    Ausiàs Marc, Baró de Maldà, Verdaguer,
africades en mots amb dificultat (jeure,     literatura popular, etc.
jersei, majestat, jeroglífic...).        3.2.4 Varietats generacionals i socials
- Ortografia de les nasals            Varietats generacionals: trets fonètics,
Geminacions mm, nn                lèxics i morfosintàctics associats al parlar
Els grups consonàntics mp i mf          dels joves i dels vells.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:12/8/2011
language:
pages:21