LITERATURA CATALANA POPULAR I by o2V7WRX0

VIEWS: 19 PAGES: 8

									LITERATURA CATALANA POPULAR I (8645)
Optativa. Filologia Catalana
Prof. Joan Borja
Curs acadèmic 2009-2010


A. DESCRIPCIÓ
Aproximació a la literatura popular catalana, amb una atenció particular a les
possibilitats creatives i didàctiques d’aquest tipus de literatura (6 crèdits totals: 3 teòrics
i 3 pràctics).


B. OBJECTIUS
En finalitzar l'assignatura, l'alumnat ha de ser capaç de:
1. Tenir un coneixement general dels elements bàsics de la literatura catalana de
transmissió oral.
2. Valorar les possibilitats didàctiques de la literatura popular.
3. Conéixer, en termes aproximatius, la literatura popular catalana des d’una perspectiva
diacrònica.
4. Reflexionar críticament sobre les manifestacions actuals de la literatura popular.
5. Crear i adaptar diversos tipus de textos a partir de models proporcionats per la
literatura popular.
6. Assolir un nivell mínim acceptable de correcció lingüística en les quatre
competències comunicatives (comprensió oral, comprensió lectora, expressió oral i
expressió escrita).


C. PLA DE TREBALL
1. Dels 3 crèdits pràctics de què consta l’assignatura, 1,5 corresponen a un treball
individual que es tractarà, de manera expressa, en una de les quatre hores setmanals
disponibles per a l’assignatura.
2. El professor, de més a més, establirà un horari d’atenció a l’alumnat, destinat
específicament per a la consulta sobre continguts teòrics i pràctics de l’assignatura.
3. Activitats complementàries. S’informarà oportunament del contingut i la data de les
possibles activitats complementàries (conferències, excursions guiades, etc.). Entre
aquestes activitats complementàries hi ha la possibilitat de participar en el Col·loqui de
Tardor a Banyoles (del 26 al 29 de novembre de 2009), sobre “Paisatges i Llegendes”.


D. AVALUACIÓ
1. L'avaluació serà contínua. Es tindrà en compte l'assistència i la participació a classe,
com també els diferents treballs que l'alumnat fa al llarg del curs i el seguiment de les
activitats complementàries. Hi haurà una atenció especial al treball individual tutoritzat,
que tindrà un pes específic del 25% en la nota final de l’assignatura. Per a aconseguir                                               1
una qualificació final d’apte en l’assignatura cal superar la nota mínima de 4 tant en
l’avaluació corresponent a aquest treball com en la de la resta de l’assignatura.
2. Hi haurà també avaluació final, amb un examen escrit i un altre oral en què l'alumnat
ha de demostrar el grau en què ha assolit els objectius de l'assignatura, així com també
la competència comunicativa, oral i escrita.


E. CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL INDIVIDUAL DE CURS
1. OBJECTIUS ESPECÍFICS
Iniciar l’alumne en la metodologia de la recerca i la fixació de la literatura popular.
Propiciar un millor i concret coneixement de la vigència de la literatura popular en la
societat actual.
Fomentar el coneixement de la cultura popular de l’entorn més pròxim a l’alumnat.
2. CONTINGUTS
El treball individual tutoritzat consistirà en la recopilació i la fixació d’un corpus unitari
de manifestacions de la literatura popular (rondalles, llegendes, refranys,
embarbussaments, cançons, romanços, etc.).
Tant en els materials facilitats per Campus Virtual com en les tutories específiques per a
aquest treball, el professor presentarà diverses propostes i n’explicarà les
característiques, els continguts i la metodologia.
3. AVALUACIÓ
El treball individual tutoritzat comptarà el 25% del total de l’assignatura. S’hi valorarà
tant el procés d’elaboració com, sobretot, el resultat del treball final. En aquest, es
considerarà tant el contingut com els aspectes formals (redacció, estructura, aparat
crític, etc.)


F. TEMARI
1. Introducció a la literatura catalana de transmissió oral: característiques,
manifestacions, recopilacions i estudis
2. Tipologia de la literatura popular tradicional: rondalles, llegendes, cançons,
romanços, refranys, endevinalles, embarbussaments, acudits, etc.
3. Funcions de la literatura popular tradicional
4. Aproximació al rondallari català. La morfologia del conte. Tipus de rondalles.
Classificacions. Indexació de motius rondallístics
5. Aproximació al llegendari català. El llegendari valencià
6. El cançoner popular. Caracterització. Tipologia
7. Els refranys. Caracterització. Tipologia
8. Les endevinalles. Caracterització. Tipologia
9. Relació entre els diversos contextos socioculturals i la literatura popular tradicional.
Aproximació diacrònica a l’etnopoètica catalana. La literatura popular actual
10. Possibilitats didàctiques de la literatura popular tradicional


                                              2
G. BIBLIOGRAFIA

ABEYÀ E. i Caterina VALRIU, Per fat i fat: contes per tornar a contar, Palma de
  Mallorca, Edit. Moll, 1993.
, I un punt més: contes per tornar a contar, Palma de Mallorca, Editorial Moll,
  2004.
AGULLÓ, A., “La dita, el refrany, espècies a protegir”, en Ir. Simposi del professorat
  d’educació infantil i primària d’ensenyament en valencià. Comunicacions,
  València, Generalitat Valenciana, 1994.
ALBERO, Jaume, Les rondalles meravelloses i llegendes d'Enric Valor, Barcelona,
  Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2004
, La fantasia infantil i Walt Disney, Lleida, Pagés Editors, 2004.
, L'imaginari popular en les rondalles d'Enric Valor, Alacant, Editorial Club
  Universitario, 2005.
, El simbolisme màgic en el conte popular, Lleida, Pagés Editors, 2005.
ALCOVER, A. M., Aplec de Rondaies Mallorquines d’En Jordi d’es Racó, Palma de
  Mallorca, ed. Moll, 1996.
, Rondaies mallorquines (XXII toms), Moll, Palma de Mallorca.
ALCOVERRO, C. I SENSERRICH, D., Coll de carabassa, boca de serpent. Endevinalles,
  Barcelona, edit. Barcanova, 1982.
, Soneta, vine’m a l’ull. Cançons de bressol i moixaines, Barcelona, edit.
  Barcanova, 1982.
, Catric, catroc, encén-te, foc. Cançons màgiques, de triar, de burla, Barcelona,
  edit. Barcanova, 1983.
AMADES, J., Cançoner, Barcelona, Ed. Selecta, 1979.
, Costumari Català, Barcelona, Salvat Edit., 1983 (5 vols.).
, Folklore a Catalunya, I, Rondallística, Barcelona, Selecta, 1982.
, Les millors llegendes populars, Barcelona, Edit. Selecta, 1984.
AMO, J., L’Oncle Canyís, València, L’Estel, 1973.
ASSOCIACIÓ D’ESTUDIS FOLKLÒRICS GRUP ALACANT, Revista Valenciana de Folclore (4
  vol.), 2000-2003.
ASSOCIACIÓ D’ESTUDIS TRADICIONALS SAGUETA NOVA, La Xitxarra, núm. 1, Biar,
  2005.
Aula de educación (Monogràfic sobre “La narrativa de tradción oral”), núm 78 (gener),
  1999.
BADIA, D. et al., Contes per fer i refer. Recursos per a la creativitat, Barcelona, Graó
  Editorial, 1985.
BADIA, D. et al., Jocs de ploma, Barcelona, Graó.
BADIA, D. i M. VILA, Jocs d'expressió oral i escrita, Vic, EUMO, 1984.
BAJTIN, M., La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, Madrid,
  Alianza Editorial, 1987.
BARRIO, A. et al., La rondalla a l’escola, Barcelona, CEAC, 1987
BASSA, R. et al., Tris-tras, les rondalles a l’escola, Palma de Mallorca, Edit. Moll,
  1996.
BASSOLS, M. M., L’enigmística popular, València, 1981.
, Anàlisi pragmàtica de les endevinalles catalanes, Barcelona, PAM, 1990.
BATALLER, J., Contalles populars valencianes, València, Edit. Instit. Alfons el
  Magnànim, 1986 (2 vols.).
, Jocs populars, Picanya, Edicions del Bullent, 1986.                                           3
, Rondalles i acudits valencians, CEIC “Alfons el Vell”, 1997.
, Les rondalles valencianes, CEIC “Alfons el Vell”, 1999.
, Rondalles de les comarques centrals valencianes, Ontinyent, Caixa d'Estalvis
  d'Ontinyent, 2001.
BECH, S., Rondalles, Barcelona, Barcanova, 1990.
BELTRAN, R., Rondalles populars valencianes. Antologia, catàleg i estudi dins la
  tradició del folklore universal, València, Publicacions de la Universitat de
  València, 2007.
BERENGUER, J., Historia de Alcoy I, Alcoi, Llorens, 1977
BERNAL, A. i C. GREGORI, Lletres de Joc. Didàctica de la literatura a l'EGB, Alzira,
  Bromera, 1987.
BERTRAN, P. El rondallari català, Barcelona, Edit. Alta Fulla, 1989.
BESORA, R. i M. FLUVIÀ, Del plaer de llegir al joc d'escriure, Vic, EUMO, 1985.
BETTELHEIM, B., Psicoanálisis de los cuentos de hadas, Madrid, Ed. Crítica, 1980.
BOGATYRËV, P., “La «funzionalità» della canzone popolare”, dins Elide CASALI,
  Letteratura e cultura popolare, Zanichelli, Bolonya, 1982.
BORJA, Joan, “Els refranys i els aforismes en l’ensenyament plurilingüe”, Actes del I
  Congrés Internacional sobre Ensenyament de Llengües i Plurilingüisme, València,
  Universitat de València, 1999.
, “Oralitat i escriptura en les Rondalles valencianes d’Enric Valor”, en Vicent
  SALVADOR i Heike VAN LAWICK (ed.): Valoriana. Estudis sobre l’obra d’Enric
  Valor, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 1999, p. 255-266.
, “Literatura popular en el segle XXI”, dins Canelobre, Alacant, Institut de
  Cultura Juan Gil-Albert. Diputació d’Alacant, 2002, p. 225-236.
, “Notes sobre l’interés de la literatura popular en el sistema educatiu valencià”,
  dins Joan ARMANGUÉ (ed.), Le lingue del popolo. Contatto linguistico nella
  letteratura popolare del mediterraneo occidentale, Càller-l’Alguer, Arxiu de
  Tradicions – Grafica del Parteolla, 2003, p. 23-34.
, “Literatura popular y literatura infantil en sistemas educativos plurilingües", dins
  Actas del I Congreso Internacional Literatura Infantil y Traducción, Las Palmas de
  Gran Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria – Ediciones Anaga, 2003,
  603-618.
, Llegendes del sud, Picanya, Edicions del Bullent, 2005.
, “Les fonts tradicionals de la Nova Cançó”, dins Jaume GUISCAFRÈ i Caterina
  VALRIU (eds.), La poesia oral: gèneres, funcionalitat i pervivència, Barcelona –
  Palma, Universitat de les Illes Balears – Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
  2007, p. 161-205.
, “L’univers llegendari i mític en l’obra de Jordi Valor», dins Joan M. PERUJO
  (ed.): L’aportació lingüística, literària i llegendària de Jordi Valor i Serra (1908-
  1984): el mestre que estimava les paraules, Alacant, Departament de Filologia
  Catalana, 2008, p. 177-208.
, «Les fonts etnopoètiques en l’obra literària de Bernat Capó», L’Aiguadolç, núm.
  33/34, tardor de 2007, p. 93-120.
BORJA, J. i J. ARMANGUÉ, Folklore i romanticisme. Els estudis etnopoètics de la
  Renaixenxa, Càller, Arxiu de Tradicions de l’Alguer, 2008.
BORRÀS, S., A l’ombra del Benicadell, Ontinyent, Serveis de Publ. dels Ajunts.
  d’Ontinyent i Otos, 1998.
CALVINO, I., Cuentos populares italianos, Madrid, Edit. Siruela, 1993.
CAMPOS, Joan-Baptista, Contes d’estiu, enicarló, Onada, 2004.                                            4
CANALS, M. A. i E. VALERI, "Els contes populars, encara", Perspectiva escolar, 43
  (1980), 14-16.
CANO, Carles, Llegendes del Sol i la Lluna, Alzira, Bromera, 2005.
CAPÓ, B., Espigolant pel rostoll morisc, València, Eliseu Climent, 1980.
, Benissa. Crónica de un pueblo, Benissa, Ajuntament de Benissa, 1983.
, La Criminala, Xàbia, Ajuntament de Xàbia, 1986.
, Costumari valencià, Picanya, Edic. del Bullent, 1992 (2 vol.).
, Terra de cireres, Picanya, Edic. del Bullent, 2002.
CARBÓ, J. I RIFÀ, F., L’home dels nassos: el curs de l’any a través de dites, poemes i
  cançons, Barcelona, edit. La Galera, 1995.
CASTELLÓ, Josep, Contes de pansero, Picanya, Edicions del Bullent, 2004.
CENTRE DE PROMOCIÓ DE LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL CATALANA. GRUP DE
  RECERCA FOLKLÒRICA D'OSONA, Benvingut/da al club de la sida i altres rumors
  d'actualitat, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2002.
CLARAMUNT, T,, Contalles, Saragossa, Dip. Gral. d’Aragó, 1985.
CLIMENT, J., Cançoner valencià, València, 1982.
COCABAMBA, Recull de contes humorístics, Barcelona, Graó Edics., 1987.
COLL, P., Quan judes era fadrí i sa mare festejava, Barcelona, Edic. de la Magrana,
  1989.
CONCA, M., Els refranys catalans, Ed. Tres i Quatre, València, 1988.
, Paremiologia, València, 1987.
CONE BRYANT, S. Com explicar contes, Barcelona, Nova Terra (esp. ps. 13-132).
CORREIG, M. et al., Una capseta blanca que s'obre i no es tanca, Barcelona, Graó
  Editorial, 1984.
COSTA-PAU, L., Això era i no és, Barcelona, Edic. de La Magrana, 1989.
CUNILLERA, F., Literatura popular, Barcelona, Laertes, 1992.
DHAL, R., Versos perversos, Empúries, Barcelona, 1986.
DIÉGUEZ SEGUÍ, M. Àngels et al., Rondalles de la Marina, Altea, Institut de Batxillerat
  Bellaguarda - Caixaltea, 1999.
DUQUE, M. del Mar, El cicle de la vida. Ritus i costums dels alacantins d'abans,
  Picanya, Edicions del Bullent, 2003.
DURAN, T. I VENTURA, N., Setzevoltes. Recull de contes per narrar, Barcelona, Graó
  Edit., 1985.
DURAN, T., "Recepta per a explicar contes", Guix, 16 (1969), 63-64.
Enric Valor o l’amor per la llengua, Castalla, Diputació d’Alacant, 1995.
ESPINÀS, J. M., A peu pel Comtat i la Marina, Barcelona, La Campana, 1998.
FERRER, A., Rondaies de Menorca, Ciutadella, Edic. Nura, 1982/1984 (2 vols.).
FERRER, V., L’hivern i les nostres tradicions., València, Grafison, 1991.
Festes tradicionals a l’escola, Barcelona, CEAC, 1990 (2 vols.).
FINN GARNER, J., Contes per a nens i nenes políticament correctes, Barcelona,
  Quaderns Crema, 1995.
FOWLER, R., La literatura como discurso social (tr. esp.), Marfil, Alcoi, 1988.
FUSTER, J., Diccionari per a ociosos, Barcelona, AC, 1964 [Citat per Joan FUSTER, Obres
  completes VI. Assaigs, 2, Barcelona, Edicions 62, 1991].
GASCÓ, A., Historia de la Virgen Santísima de Gracia y de la villa de Gorga, Gorga,
  Marcos Senabre, 2000.
GASCÓN, F., Rondalles de la Vall d’Albaida i l’Alcoià, Ontinyent, Serveis de Publ. de
  l’Ajunt. d’Ontinyent, 1999.
GENNEP, La formació de les llegendes, Barcelona, Edit. Altafulla, 1982.
GISBERT, F., Màgia per a un poble, Picanya, Bullent, 2008.


                                           5
GONZÀLEZ CATURLA, J., Rondalles de l'Alacantí, Alacant, Aguaclara.
, Rondalles del Baix Vinalopó, Alacant, Aguaclara.
GRANT, M. i J. HAZEL, Diccionari de mitologia clàssica, Barcelona, Enciclopèdia
   Catalana, 1997 [traducció al català de Marcel Farran, a partir de l’edició anglesa
   Who’s Who in Classical Mythology de 1973].
GRIMM, J. I W., Rondalles, Barcelona, Joventut, 1985.
GRUP D’ESTUDIS DEL MEDI MURBÍTER, Llegendes del Camp de Morvedre, València,
   1996.
GUARDIOLA, M. Isabel i Vicent BELTRAN, Bolulla la caramulla: cultura popular i
   llengua d'un poble de la Marina, Alacant, Institut de Cultura Juan Gil-Albert, 2005
GUARDIOLA, P., Contes de Riu-rau, Xàbia, Institut d’Estudis Juan Gil-Albert, 1988.
INSTITUT DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT, Canelobre (núm. 49, 2004-2005), Las raíces
   de lo popular. Etnohistoria de Alicante en el siglo XIX, Alacant, Diputació
   d'Alacant.
JANER MANILA, G., Cultura popular i ecologia del llenguatge, Barcelona, Edicions
   CEAC, 1982.
, Sexe i cultura a Mallorca: la narrativa oral i el teatre, Palma de Mallorca,
   Edit. Moll, 1982.
, Pregoners de quimeres, Barcelona, Edit. Alta Fulla, 1985.
, Pedagogia de la imaginació poètica, Barcelona, Edit. Alta Fulla, 1986.
, Escola i cultura, Barcelona, R. Sensat/Edic. 62, 1989.
JEAN, G., El poder de los cuentos, Barcelona, Pirenne Edit., 1981.
La cultura popular a debat, Barcelona, Edit. Altafulla, 1985.
LACUESTA, M., Recollim contes populars, València, Edic. Ent. Culturals P. V., 1980.
LANUZA, E., Llibre d’anar anant, València, Edic. Tres i Quatre, 1982.
LIMORTI, E. & A. QUINTANA, El Carxe. Recull de literatura popular valenciana de
   Múrcia, Alacant, Institut de Cultura Juan Gil-Albert, 1998.
Literatura popular. Conceptos, argumentos y temas, dins Anthropos 166/167 (maig-
   agost), Barcelona, Edit. Anthropos, Barcelona.
LLUCH G. I SERRANO, R., Noves lectures de les rondalles valencianes d’Enric Valor,
   València, Tàndem Edic./Albatros, 1995.
LLUCH, G., De princeses i herois. La rondallística meravellosa d’Enric Valor, València,
   Generalitat Valenciana, 1988.
, De la narrativa oral a la literatura per a infants, Alzira, Bromera, 2000.
MARTÍ, C., Les nostres endevinalles, Picanya, Edicions del Bullent, 1984.
MARTÍ GADEA, J., Tipos d’espardenya y sabata, Alacant, Publicaciones de la Caja de
   Ahorros Provincial, 1981.
MARTÍNEZ LLORENS, N., Sella, historia y costumbres, Sella, Autora Editora, 1987
MARTÍNEZ I MARTÍNEZ, F., Còses de la meua terra (3 volums: 1912, 1920, 1947), Altea,
   Revista Altea – Ediciones Aitana, 1987 (facsímil).
, Folklore valencià, València, Societat Valenciana de Publicacions, 1927 (edició
   facsímil a Altea, Ediciones Aitana, 1998).
, Llegendari valencià, Alacant, Institut de Cultura Juan Gil-Albert, 1995 [estudi i
   edició a cura de J. M. Baldaquí, a partir d’un original de 1929].
MARTÍNEZ, A. I O. SÒRIA, Endevina, endevinalla, valència, Gregal Llibres, 1988.
MENDOZA, A., “Intertextualitat i recepció: el conte tradicional”, en Articles de didàctica
   de la llengua i la literatura, 14 (gener), Barcelona, 1998.
Mil anys de contes, Barcelona, Baula (2 vols.).
MIRALLES, J., La història oral, Palma de Mallorca, Edit. Moll, 1985.
, Un poble, un temps, Palma de Mallorca, M. font Edit., 1995.


                                            6
MONFERRER, Àlvar, El romancer valencià, Picanya, Edicions del Bullent, 2004.
MONJO, Eugeni-Adolf, Jocs populars valencians de la Marina Alta, Alacant, Institut de
   Cultura Juan Gil-Albert, 1999.
, Cançons nostres, Teulada, Ajuntament de Teulada, 2004.
MULET, C., Cossos i mossos, Barcelona, Columna, 1998.
NOËL, J. F. M. et al., Diccionario de la mitología universal (2 vol.), Barcelona,
   Edicomunicación, 1991. (Traducció al castellà del Dictionnaire Universel de la
   Fable et de la Mythologie francés de 1801, en edició revisada i ampliada per
   Francesc-Lluís CARDONA).
O'CALLAGHAN I DUCH, E., "Un conte, un encís", Guix, 68 (1983), 51-56.
ONG, W., Oralidad i escritura. Tecnologías de la palabra, Mèxic, Fondo de Cultura
   Económica, 1987.
ORIOL, Carme, El cançoner nadalenc català al Principal de Catalunya (1853-1951),
   Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995.
, Estudi del folklore Andorra en el seu context, Barcelona, Alta Fulla, 1997.
, Aproximació a l’etnopoètica. Teoria i formes del folklore en la cultura
   catalana, Valls, Cossetània, 2002.
, Les nadales tradicionals dels segles XIX-XX, Barcelona, Universitat de
   Barcelona, 1992.
ORIOL, C. i J. M. PUJOL, Índex tipològic de la rondalla catalana, Barcelona, Generalitat
   de Catalunya, 2003.
PALOMERO, J., Guia Didàctica d'Ausiàs March i els altres poetes (XV, XVI) musicats
   per Raimon, València, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1985.
PASCUAL, J., Tombatossals, València, Edit. Tres i Quatre, 1988.
PARDO, F. i J. A. JESÚS-MARIA, La música popular en la tradició valenciana, València,
   Generalitat Valenciana, 2002.
PELEGRÍN, A., La aventura de oir. Cuentos y memorias de la tradición oral, Madrid,
   Cincel, 1982.
Pellicer, Joan, Costumari botànic (3 vol.), Picanya, Edicions del Bullent, 2001-2004.
PELLICER, J. E., La “Rondalla de rondalles” de Lluís Galiana, València, Ajunt.
   d’Ontinyent - Institut de Filologia Valenciana, 1986.
PERRAULT, C., Contes d’antany, Barcelona, Barcanova, 1983.
PISANTY, V., Cómo se lee un cuento popular, Barcelona, Paidós, 1993.
PUJOL, Josep M., “Literatura tradicional i etnopoètica: balanç d'un folklorista”, dins La
   cultura popular a debat, Serveis de Cultura Popular, Barcelona, Alta Fulla, 1984.
PRATS, L., La cultura popular a Catalunya, Barcelona, Altafulla, 1982.
PROPP, V., Las raices historicas del cuento, Madrid, Fundamentos, 1986.
, Morfología del cuento, Madrid, Fundamentos, 1971. [La primera edició, en rus,
   de 1928]
QUIRANT, Alfred, Contes i tradicions de Sant Vicent del Raspeig, Sant Vicent del
   Raspeig, Bloc de Progrés, 2001.
RIQUER, M. de, A. COMAS i J. MOLAS, Història de la literatura catalana, 10 vol.,
   Barcelona, Ariel.
RODARI, G., La gramàtica de la fantasia, Barcelona, Lumen.
RÓDENAS, A., D’Azorín i el país meu, Alacant, Institut de Cultura Juan Gil-Albert,
   1997.
RODRÍGUEZ ALMODÓVAR, A., Los cuentos populares o la tentativa de un texto infinito,
   Múrcia, Universidad de Murcia, 1989.
, Cuentos al amor de la lumbre, Madrid, Anaya, (2 vols.).                                            7
, Literatura infantil de tradición popular, Conca, Universidad de Castilla-La
  Mancha, 1993.
RODRÍGUEZ CASTELLÓ, M., Això diu que era... L’envejós d’Alcalà, València, Tàndem
  Edic., 1994.
ROIG VILA, Rosabel & Mari ROIG VILA, Contes i jocs populars de les valls de
  Guadalest i de l’Algar, Alacant, Institut de Cultura Juan Gil-Albert, 1999.
RUIZ DE MATEO, A i J. MATEO, Leyendas alicantinas, Alacant, Autor Editor, 1965.
SALVÀ I BALLESTER, A., De la marina i muntanya. Callosa d’en Sarrià. A cura de
  Rafael Alemany, Ajuntament de Callosa d’en Sarrià – Institut de Cultura Juan Gil-
  Albert, 1988.
SÁNCHEZ-CUTILLAS, C., Matèria de Bretanya, València, Eliseu Climent Editor, 1976.
SANCHIS GUARNER, M., Els pobles valencians parlen els uns dels altres, València,
  1982-1983 (4 vols.).
SANCHIS, Vicent, El geperut del Buixcarró i altres contes, Simat de la Valldigna, La
  Xara, 2002.
SCANU, P., Rondalles alguereses, Barcelona, R. Dalmau edit., 1985.
SEGUÍ, S., Cancionero musical de la Provincia de Alicante, Alacant, 1974.
, Cancionero musical de la Provincia de Valencia, València.
SERRA I BOLDÚ, V., Aplec de rondalles, Barcelona, PAM, 1981.
, Folklore de la pagesia, Barcelona, PAM, 1986.
Simposi d’estudi i festa Enric Valor, Alacant, Diputació d’Alacant, 1996.
SOLER, J., Mitologia catalana, Barcelona, Edit. Barcanova, 1990.
SOLERIESTRUCH, E., Refranyer de la ribera, València, J. Huguet edit., 1980.
TORRENT, V., La música popular, València, Edicions Alfons el Magnànim, 1990.
TORRES, L. I L. GIMÉNEZ, Rondalles meravelloses de la Ribera, Camacuc, València,
  1993.
TORRES, L., Rondalles de la Ribera, Camacuc, València, 1993.
VALOR, E., Rondalles valencianes (8 volums), València, Edicions del Bullent.
VALOR, E., Rondalles Valencianes (8 volums), València, Albatros - Tàndem Edicions,
  1984.
Valoriana. Estudis sobre l’obra d’Enric Valor, Castelló de la Plana, Universitat Jaume
  I, 1999.
VALRIU, C., Les collites del diable, Barcelona, La Galera, 1996.
, Influències de les rondalles en la literatura infantil i juvenil catalana, Palma de
  Mallorca, Edit. Moll, 1998.
VALRIU, Caterina i Tomàs VIBOT, El rei en Jaume I, un heroi històric, un heroi de
  llegenda, Palma, Olañeta, 2005.
VIDAL, C. I CHAQUET, V., Literatura popular de la Costera: el seu aprofitament
  didàctic, València, Generalitat Valenciana, 1986.
VIOLANT, R., La rondalla i la llegenda, Barcelona, Atafulla, 1990.
ZUMTHOR, P., Introducción a la poesía oral, Madrid, Ed. Taurus, 1991.

HORARIS DE CLASSE I DATES D’EXÀMENS:
www.ua.es/va/centros/filosofia/


HORARI DE TUTORIES I MÉS INFORMACIÓ:
www.ua.es/dfcat                                           8

								
To top