Leerstoornissen by y12b8L8

VIEWS: 76 PAGES: 78

									 Leerstoornissen

CONCEPTUEEL MODEL
  DIAGNOSTIEK
  1. ALGEMEEN
CONCEPTUEEL MODEL
 Diagnostiek van kinderen met
    leerstoornissen
• CRITERIA OF SUBTYPES? HISTORIEK
 – normaliteitscriterium
 – discrepantiecriterium
 – exclusiecriterium

 – ‘70: leerstoornissen zijn geen unitaire groep
  maar verschillende subtypes
 – ‘90: foutenanalyse ipv neuropsychologische
  subtypes zoeken
  Diverse normeringssystemen
-1SD leerprobleem   -2SD leerstoornis
 pc 16 (of < pc17)   pc 2 (of <pc 3)
 15.9% Cum. Perc.   2.3% Cum. Perc.
 Z=-1         Z=-2
 T=40         T=30
 Stanine=3       Stanine=1
2. DYSLEXIE

 Leesstoornissen
         Wat is lezen?
Lezen=begrijpen van geschreven taal
• Lezen=omzetten van tekens (grafemen) in
 klanken (fonemen)
    – teken  klank  betekenis
    – boom   ‘boom’

• technisch lezen
• begrijpend lezen
         Leren lezen
• INLEIDING
 – Lezen moet worden aangeleerd
 – Fonemisch bewustzijn stimuleren bij kinderen
  is essentieel
   Wat hoor je achteraan in kat? Wat rijmt op kat? Wat
   maak je van p.a.k?
  Specifieke leesvoorwaarden
Drie soorten leesvoorwaarden
 – Taalvoorwaarden (taalbeheersing=essentieel
  om vlot te lezen)
 – Perceptueel-motorische voorwaarden
   Auditieve discriminatie, Visuele discriminatie,
   Analyse, Synthese, L/R Hoog/laag oriëntatie, vocaal
   motorische beheersing en expressie
 – Objectieve voorwaarden
   Zingeving, objectivatie, fonologisch bewustzijn
  Cerebrale organisatie van lezen
• Prikkel komt binnen in de prim. Vis. Cortex
• Prikkel gaat Li/Re occipitaal (streepjes)
• Gyrus angularis (fonetische klank)
• Wernicke (temporaal) (betekenis/taalbegrip)
• Broco (frontaal) Gramm. Sequentiële
 structuren herkennen
• + belang rechter hemisfeer (vis.
 Voorstellen)
 Dual road theorie (Boder, 1973)
• Letter per letter verklanken ANALYTISCH
 – k.a.t
• Globaal tot herkenning van woordbeelden
 – kat=woordbeeld van ‘kat’ of ‘poes’
 – moeder=woordbeeld van ‘moeder’ of ‘mama’
• Tussenvorm
 – ge/sch/i.f.t
      VISIE IS MOMENEEL OMSTREDEN.
    Subtypes in dyslexie?
• Boder (1973), Mattis, French & Rapin
 (1975), Denckla (1977)
• Taalstoornisdyslexie
• Auditieve leesstoornis
• Visuele leesstoornis
    Taalstoornisdyslexie
• Anomie + belemmering in de ontwikkeling
 van woordbeelden
• Bij het zien van een woordbeeld kan men
 dat beeld niet onmiddellijk benoemen
• Taalbegrip, spraakimitatie en auditieve
 discriminatie vallen uit
  Auditieve leesstoornis 67%
• =disfonetisch of articulatorische-
 grafomotorische discoördinatie stoornis
• bucco-linguïstische dyspraxie en
 grafomotorische moeilijkheden
• problemen met AUDITIEVE SYNTHESE
• compenseren met GLOBALE leesstrategie
• kunnen hoog frequente woorden radend
 lezen, kunnen geen nonsens woorden lezen
• vallen uit op KLEPEL
   Visuele leesstoornis 10%
• =visueel spatieel of diseidetische stoornis
• uitval op VISUEEL RUIMTELIJKE
 perceptie, vooral zonder motoriek
• compensatie met een ANALYTISCHE
 leesstrategie
• BEL=KLEPEL
    Balansmodel (Bakker)
• Beginnend lezen
 – Re hemisfeer
 – Perceptueel (analytisch, spellend) lezen
• Vlot lezen
 – Li hemisfeer
 – Linguistisch lezen vanuit context (globaal
  lezen)
      Bakker typologie
• P DYSLEXIE         • L DYSLEXIE
 – blijven spellend lezen   – te snel globaal lezen
 – schakelen te laat over   – schakelen te snel over
  van Re naar Li hem.     naar Li hem
 – Lezen traag, accuraat   – Lezen snel,
  (weinig fouten)       onnauwkeurig
 – Veel tijdconsumerende   – Maken substantiële
  fouten (herhalingen,     fouten (vervormingen,
  aarzelingen, inwendig    substibuties)
  spellen)
   Diagnostiek van dyslexie
• Logopedisch onderzoek
 – taalbegrip, woordenschat, fonemisch
  bewustzijn, geheugen voor woorden, spec.
  Leesvoorwaarden, deeltaken in leesproces,
  begrijpend luisteren, lezen zelf
  (EMT,KLEPEL,BEL)
• Psychopedagogisch onderzoek
 – familiaal?
 – intelligentie
   Een minuut test (EMT)
 (Brus & Voeten) (1979-1999)
• 116 onder elkaar gedrukte, niet
 samenhangende woorden (A en Bvorm)
• technisch lezen : l minuut
• 2de-6de lj
• RU, afgeleide scores,SS (1-19)
• Prestaties vgl met leerjaarnormen (C,deciel)
• Prestaties vgl met did. leeftijdsnormen
KLEPEL (vanden Bos e.a., 1993)
•  Pseudo- en nonsenswoorden
•  A en Bvorm
•  LO en start secundair onderwijs
•  RU, SS (1-19)
•  Voor welke vorm van dyslexie zinvol?
   AVI-toetskaarten (1981)
• Avi toetsen= 2x9 teksten verschillende
 AVI-niveaus
• Interpretatie op basis van
 – tijd nodig om tekst volledig te lzen
 – gemaakte fouten
     Begrijpend lezen
• BEL
• Toetsen van Aernoutse

• HYPERLEXIE= technisch lezen is OK,
 begrijpend lezen valt uit
      Soort dyslexie?
• Hannes TIQ WISC-R 95, EMT pc 50,
 KLEPEL pc 2, BEL pc 8
• Wim leest heel traag maar vrijwel foutloos.
 EMT pc 3, KLEPEL pc 3, BEL pc 12
• Arno leest radend met veel fouten. EMT pc
 3, KLEPEL pc 3, BEL pc 2
• Ushi EMT pc 45, KLEPEL pc 40, BEL pc 2
        Hot topics
• Dyslexie gen
• Gebruik van gekleurde lezen tav dyslexie...
3. DYSORTHOGRAFIE

  Spelling valt uit.
      Wat is spellen?
• Schrijven = expressie d.m.v. geschreven
 taal
• Ons schrift = fonografisch schrift
 – systeem van tekens die klanken weergeven
 – in bepaalde volgorde produceren van tekens
• Schrijven = motorische act
 – Fijne handmotoriek, oog-hand coördinatie
      FONOGRAFISCH SCHRIFT
• Begin: fonetisch schrift
 – kat, klok, pen
• Later : niet-klankzuivere woorden op basis
 van spellingsregels
 – klinkerdief (bomen), verdubbelaar (kat’t’en)
• Later : niet klankzuivere woorden op basis
 van woordbeelden
 – appel (apul), voogul (vogel), pokémon
       MOTORISCHE ACT
• Schrijfvoorwaarden: pincetgreep, ruimtelijke
 oriëntatie, kritisch onderscheidingsvermogen,oog-hand
 coördinatie, analyse, synthese, geheugen
• Grondpatronen van letters
Vertikaal, schuin en horizontaal lijnpatroon
hoek-, ovaalpatroon, soorten spiraalpatronen
      Dysorthografie
• Spellingsprobleem
• Schrijfprobleem
     Spellingsprobleem
• ALGEMEEN
 – probleem omdat men niet kan klanken omzetten
  in een woord gebruik makend van
  spellingsregels
 – probleem omdat men het vocabularium van
  gekende woorden niet kan bereiken
      Spellingstoornis
• Lexicale of orthografische
 dys(ortho)sgrafie
 – geen toegang tot woordbeeld
 – moet spellen, wat veel schrijffouten oplevert
   • VOLGUNDE DONDURDAG GAAN WU
    ZWEMUN MET TIENKIEWIENKIE
• Fonologische dys(ortho)grafie
 – kan niet spellen op basis van klanken, kan
  geen nonsenswoorden schrijven
   • VOLGENDE DONDERDAG GAAN WE
    ZWEMMEN MET ?
      Schrijfproblemen
• Ideationele apractische dysgrafie
 – kunnen letters en woorden kopiëren
 – kunnen niets schrijven in een dictee
• Spatiële dysgrafie
 – oriëntatieafwijkingen b d, neglect b o
      Diagnostiek
• Gelijk aan dyslexie
• PI Dictee (Geelhoed e.a., 1994): 135
 woorden in zinnen 1ste-6de leerjaar
• AUDI50 : 50 woorden dictee
• ANALYTISCH LEES- EN SCHRIJFOND.
 (Goetmaeckers): grafemen, woorden,
 zinnen dictee
   Soort spellingsprobleem
• Wim schrijft ‘vurboodun voor
 onbuvoegdun, ophupast werkun’ op een
 bord
• Katrien schrijft traag maar maakt geen
 fouten tegen hoogfrequente woorden. Ze
 kan echter geen nieuwe woorden schrijven.
4. DYSCALCULIE

 Rekenstoornissen
Rekenstoornissen
   • 10% problemen, 4%
    LS
   • Problemen met
    – perceptuele input
      (6=9)
    – procedurale aspecten
     36+4=76; 82-15=73
    – taal,
     voorstellingsvermogen
     (50 is 1 meer dan ?
     ‘51’)
    – aandacht, geheugen
      Wat is rekenen?
• Gebruik maken van logografische symbolen
 (Van Borsel, 1998)
 1=één
 +=plus
• HTEstructuur
• Klankzuivers getalwoorden
 Minder logische getalwoorden (ll ééntien/20
 tweetig)
• Koppeling
 hoeveelheid/betekenis getalwoord symbool
   • boom        één      1
• Voorbereiden rekenvaardigheden
 – psychologische voorwaarde (conservatie,
  correspondentie)
 – kernvoorwaarde (classificatie, seriatie)
• Neo-Piagetiaanse inzichten (tellen, taal)
           Tellen
•  Tellen via herkennen
•  Akoestisch tellen (eerste rekenrijpheid 3j)
•  Asynchroon tellen (pre-aritthmatisch 4j)
•  Synchroom,structurerend tellen (4j6m)
•  Resultatief tellen (tweede rekenrijpheid 5j)
•  Verkort tellen
     In welk telstadium?
• Stijn telt het aantal kippen Er zijn 11
 kippen. Hij telt 1 2 3 4 5 6 zé-ven 8 né-gen’
• Geert telt het aantal glazen aan tafel. Hij
 verschuift de glazen om ze te tellen maar
 bekomt een correct aantal (nl 4)
• Opa en oma komen erbij. Ilse telt ‘we zijn
 nu met 5,6 mensen’.
  Soort cognitieve vaardigheden
•  L taken
•  S taken
•  K taken
•  T taken
•  V taken
•  P taken
•  C taken
•  N taken
•  R taken
L opgave STIPPENOPGAVE
       – Set oefeningen met
        getallen 2 ,3, 40, 42,
        50, 53

       – (L ). Stippenopgave
       – Verbind het correcte
        aantal stippen met het
        overeenkomstige getal
        2, 3, 40, 42, 50, 53
S opgave TEKENOPGAVE

       – (S ). Tekenopgave


     • Leg de betekenis van
      + en = met je eigen
      woorden uit
P opgave REKENOPGAVE
      – (P ). Rekenopgave

      – 3+50=
      – 42-3=
   K opgave
GETALLENLIJNOPGAVE
     – (K).
      Getallenlijnopgave
     – Teken 2, 3, 40, 42, 50
      en   53   op  een
      getallenlijn.
     – 53 bestaat uit …
      groepjes van 10 en …
      losse elementen.
     – 42 bestaat uit …
      groepjes van 10 en …
      losse elementen
T opgave ZINOPGAVE

      – (T ). Zinopgave
      – 40 meer dan 2 is ?
      – 3 minder dan 50 is ?
C opgave KNIKKEROPGAVE
      – (C ). Knikkeropgave
      – Lisse heeft 3 knikkers.
       Ze krijgt 50 knikkers
       bij. Hoeveel knikkers
       heeft ze nu nog?
      – Lisse   heeft  40
       knikkers. Ze geeft 2
       knikkers weg. Hoeveel
       knikkers heeft ze nu
       nog?
R opgave  STICKEROPGAVE
        – (R ). Stickeropgave
        – Kjell heeft 2 knikkers
         en 1 sticker. Hij krijgt
         40   knikkers  bij.
         Hoeveel knikkers
         heeft hij nu?
V opgave FILMOPGAVE
      – (V ). Filmopgave
      – 50 is 3 meer dan ?
      – 40 is 2 minder dan?
N opgave BETAALOPGAVE
       – (N ). Betaalopgave
      • Je moet 42 fr betalen.
       Hoe betaal je dat best?
       Met 2 stukken van 20
       fr? Met 3 stukken van
       20 fr of met 1 stuk van
       50fr?
    Rekenproblemen soort
•  L-probleem  50 lezen en 1 lezen
•  S-probleem  + en x lezen en interpreteren
•  K-probleem  50 en 1 situeren op getallenas
•  T-probleem  1 meer dan 50 is?
•  V-probleem  50 is 1 meer dan?
•  P-probleem  50+1=
    Soort rekenproblemen
• C-probleem
 Wim had 50 knikkers. Hij gaf l knikker weg. Hoeveel
 knikkers heeft hij nu nog over?
• N-probleem
 Wim had 50 knikkers. Geert had 40 knikkers. Wim gaf l
 knikker weg. Hoeveel knikkers heeft Wim nu zeker nog ?
 Kies uit 40, 50, 90, 89
• R probleem
 Wim had 50 knikkers. Geert had 40 knikkers. Wim gaf l
 knikker weg. Hoeveel knikkers heeft Wim nu over? (exact
 antwoord mogelijk)
 Cerebrale organisatie rekenen
• Bilateraal
• Van achter (occipitaal) naar voor (frontaal)
• Ook subcortex nodig (geheugen, aandacht)
• Occipito-temp. : S L
 –R    69  74  52
 –L    79  45  67
• Pariëtaal P
 – Verwerking, sequenties 35+4=75 of 72-16=64
• Frontotemporaal
 –TCRV
     Rekenstoornissen
• KOSC (1974, 1981)
 – Verbale DC dysfasie
 – Lexicale DC problemen met lezen van rekenk.
  Symbolen, rekendyslexie
 – Grafische DC problemen met schrijven van
  rekenk. Symbolen, rekendysorthografie
 – Practognostische DC (komen niet tot
  getalbegrip, blijven preoperationeel denken)
 – Ideognostische DC (blijven concreeet denken)
 – Operationele DC
• NJIOKITJIEN
 – DC ten gevolge van gestoorde
  randvoorwaarden
 – Centrale dyscalculie


• BORGHOUTS VAN ERP
 – Fase I
 – Fase II
• ROURKE (1978, 1989)
 – DC van verbale type (lezen en rekenen valt uit)
 – DC van spatiële type (alleen rekenen valt uit)

 – Vooral empirisch gevalideerd bij jongens
  (Share et al., 1988)
• MC ClOSKEY et al. (1986, 1995)
 – getalkennis DC
 – geheugen DC: andere ontwikkeling
 – procedurele DC : tragere ontwikkeling


• VAN BORSEL(1998)
 – Logografische DC (problemen geschreven taal:
  koppeling woord-symbool probleem)
 – Semantische DC (problemen gesproken taal:
  koppeling betekenis-woord probleem)
Diagnostiek
   • Veenman
    – algemeen conceptuele
     kennis
    – domeinspecifieke
     kennis
    – metacognitieve kennis
    – geautomatiseerde
     rekenvaardigheden
    – domeinspecifieke
     vaardigheden
    – metacognitieve
     vaardigheden
        Intelligentie
TVIQ I,O,R,W,B,CIJ   OT visueel voorstell Re hem
TPIQ OT,PO,BP,FL,SU,DH PO logisch denken Re hem
              BP analyse&synthese meetk
I algemene ontwikkeling  Fl analyse & synthese meetk
O abstractie        SU visueel geheugen, tempo
R contextrijke toep. T/C  Dh planmatig werken
W passieve woord. T
B logisch denken Li-hem  Let op significantie
CIJ geheugen geheugenDC  RU   SS Stand Afw + sign
              Flynn-effect
Rekentests: GRIPA (1987)
      -Catteeuw & Gheskiere
      -globale rekentest
       (conceptueel rekenen,
       domeinspec. kennis &
       vaardigheden)
      -GRIPA 1tem 4 (2-5 lj.)
      -22 min tot 58 min
      -n= 327 tot 375 lln
      -pc normen/ scoort
       streng
TTR (1992)
   -De Vos
   -getalsfeiten
   -afnameduur 5 minuten
   -Nederlandse normering
   -Vlaamse normering:
    percentielnormen
KRT (1995)
   -Cracco et al. (1995)
   -1ste tem 6de lj
   -n=3246 lln
   -goede psychometrische
   onderbouw
   -45 min/ pc
   -KRT vorig jaar tem dec
   KRT huidig jaar van jan
TARBO (1983)
   -Bruyneel
   -domeinspec. kennis &
   vaardigheden, algemeen
   conceptuele kennis
   -1 tem 4de lj
   -45 minuten
   -geen pc
LOK (1996)
   -Hamers et al.
   -derde kleuters/lste lj
   -leertest
   -n=115
   -Fonemisch bewustzijn
   en voorbereidende
   rekenvaardigheden
   -afname: 3 opeenvolg.
   dagen
AWIST-n (1994-1996)
     -Matthys et al., 1994-96
     -analytische test 1-5
     -afnameduur 2 à 3 uur
     -4 beheersingsniveaus
     -geen pc
Kwantiwijzer (1992)
     -van de Berg et al., 1992
     -lste tem 4de lj
     -zorgverbredingspakket
     -per onderwerp een
     toetsboekje en werkboek
     -telmethode, +tot 10,-tot
     10,+met brug, - met
     brug,oriëntatie in
     get.,+onder 100,- onder
     100
          Dudal
• Rekenen midden 3de lj • Rekenen tot 100 eind
DUDAL (1992)       2de lj
            DUDAL (1998)


• verbale opgaven    • getallenkennis,
• n=305          hoofdrekenen
• pc          • pc
4. Metacognitie en
 leerstoornissen
     • M. Kennis
     • M. Vaardigheden
      –  voorspellen
      –  plannen
      –  monitoring
      –  evalueren
     • M. Beliefs
      – motivatie
      – attributie ….
   OEFENINGEN

Zie beschrijvingen van de kinderen.
      Opfrissing
• LEZEN
 – EMT
 – Klepel
 – BEL
         Opfrissing
• REKENEN
 –  KRT
 –  TTR
 –  Test contextrijke opgaven
 –  Cognitieve deelvaardigheden rekenen
Leesstoornissen
    • P-dyslexie: Re letsel te traag
     lezen, spellend,
     tijdconsumerende fouten
    • L-dyslexie: Li letsel
     onnauwkeurig, snel
    • Auditieve leesstoornis: aud.
     synthese valt uit; lezen globaal
     (KLEPEL<< EMT)
    • Hyperlexie: EMT OK, BEL valt
     uit
    • NOOD AAN
      – EMT
      – KLEPEL
      – BEL
Rekenstoornissen
    • Kosc: o.m. practognostisch,
     ideognostisch, operationele DC
    • Veenman: o.m.
     domeinspec. Kennis,
     alg. concept. Kennis
     domeinspec. Vaardig.
     geautomat. Vaardigh.
    • NOOD aan: KRT, Test
     naar contextrijke
     opgaven & TTR
     CASUS ANTHONY
             • 1998
             -VIQ 98, PIQ 103, TIQ
• Is er een        101 WISC-R
 stoornis/probleem in
 het bilan van 1998?  -Rekenen Dudal pc 3
• Zijn er vorderingen  • 1999
 gemaakt in 1999?    -KRT pc 39hoofd>getalk
             -Dudal 4/10 (pc 45)
             -TTR to t62 (pc 23)
             EMT RU 56 (SS 10)
             GRIPA pc 50 tech>inz r
       CASUS Niels
Leerstoornis/probleem?  •  Dudal pc 5
Soort probleem      •  GRIPA pc 10
(automatiseer/domeinspe  •  TTR pc 4
cifiek…)         •  KRT pc 5
Analyse op KRT: T,V,P
      CASUS Delphine
Leerstoornis/probleem?  •  Dudal pc 5
Soort probleem      •  GRIPA pc 30
(automatiseer/domeinspe  •  TTR pc 44
cifiek…)         •  KRT pc 10
Analyse op KRT: T,V,P
     CASUS Mahieu BM
Leerstoornis/probleem?  • Intelligentie TIQ 108,
Soort probleem       PIQ 107, VIQ 107
(automatiseer/domeinspe  • GRIPA pc 1
cifiek…)         • KRT pc 22
Analyse op KRT: T,V,P   • TTR tot74, pc 40
             • Dudal pc 10
       CASUS Hawa
Leerstoornis/probleem?  •  WISC-R TIQ 88
Soort probleem      •  EMT 62-4=58 (SS 10)
(automatiseer/domeinspe  •  KRT pc 2
cifiek…)         •  Dudal pc 5
Analyse op KRT: T,V,P   •  TTR tot 57 pc 11

								
To top