PUNIMET E TEMAVE TE KANDIDATEVE PER MAGJISTRAT PER VITIN SHKOLLOR

Document Sample
PUNIMET E TEMAVE TE KANDIDATEVE PER MAGJISTRAT PER VITIN SHKOLLOR Powered By Docstoc
					PUNIMET E TEMAVE TE KANDIDATEVE PER MAGJISTRATE PER VITIN
          SHKOLLOR 1998 – 1999


Nr  Emer Mbimer     Tema e punimit

1  Bledar Abdullai   Pjestimi i pasurise dhe praktika gjyqesore

2  Tereza Gjoni    Padia e rivendikimit

3  Enkeledi Bicakani  Padia e rivendikimit

4  Altin Shkurti    Mbi posedimin dhe mbrojtjen e tij

5  Teuta Hoxha     Padia per shkaktimin e demit dhe praktika e
             gjykates se rrethit Tirane.
             Periudha 1994-1998.

6  Eduart Halimi    Pavlefshmeria e Testamentit

7  Elvis Kotini    Padia per njohjen e pronesise ne praktiken
             gjyqesore te rrethit Durres.
             Periudha 1994-1998.

8  Sander Simoni    Padia mohuse ne praktiken gjyqesore te
             gjykates se rrethit Tirane
             Periudha 1995-1998

9  Monika Zeqo     Konfliktet e gjykuara nga Gjykata e Tiranes
             lidhur me zgjidhjen e kontrates se qerase te
             pasurise dhe mospermbushja e detyrimeve qe
             rrjedhin prej saj nga viti 1994 – 1998

10  Shkelzen Selimi   Konfliktet gjyqesore lidhur me kontraten e
             sigurimit te pasurise, shendetit dhe jetes ne
             Gjykaten e rrethit Tirane
             Periudha 1995-1998.

11  Luan Hasani     Kontrata e sigurimit te jetes, shendetit dhe
             pasurise dhe disa aspekte praktike te zbatimit
             te saj.
  PUNIMET E TEMAVE TE KANDIDATEVE PER MAGJISTRAT PER VITIN
            SHKOLLOR 1999 –2000

Nr.   Emer Mbiemer     Tema e punimit
1    Rilinda Bajrami   Veprat penale kunder veprimtarise shteterore te
               kryera nga punonjesit shteterore ose ne sherbim
               publik dhe problemet e praktikes gjyqesore
2    Valbona Vata     Vjedhja e pasurise dhe problemet qe kane dale ne
               praktiken gjyqesore
3    Iliriana Olldashi  Veprat penale te kryera me dashje kunder shendetit
               dhe problemet qe kane dale ne praktiken gjyqesore
4    Ervin Metalla    Krimet seksuale dhe problemet qe kane dale ne
               praktiken gjyqesore
5    Klodian Kurushi   Veprat penale kunder lirise se personit

6    Rasim Doda      Veprat penale kunder veprimtarise shteterore te
               kryera nga shtetasit si dhe problemet qe kane dale
               ne praktiken gjyqesore.
7    Dritan Caka     Fallsifikimi i dokumentave dhe problemit qe kane
               dale ne praktiken gjyqesore
8    Ardian Braho     Veprat penale kunder rendit, sigurise publike dhe
               disa aspekte praktike te zbatimit te saj.
9    Klodiana Gjyzari   Veprat penale kunder femijeve, marteses dhe
               familjes
10   Alma Arapi      Kuptimi i veprave penale te akteve terroriste dhe
               problemet qe kane dale ne praktiken gjyqesore.
11   Amarildo Laci    Veprat penale te shkaterimit te prones dhe praktika
               gjyqesore ne lidhje me to.
12   Saida Dollani    Krimet kunder rendit kushtetues, rastet e shfaqura
               ne praktike
13   Gurali Brahimllari  Vrasjet, gjykimi I tyre dhe problemet qe kane dale
               ne praktiken gjyqesore
14   Albana Boksi     Legjislacioni penal per te miturit autore te kryerjes
               se veprave penale
15   Edlira Bulaj     Veprat penale kunder drejtesise dhe problemet ne
               praktiken gjyqesore
16   Artur Kalaja     Mashtrimet dhe problemet qe kane dale ne
               praktiken gjyqesore.
17   Qemal Zaimi     Veprat Penale te kryera ne Shoqerite Tregtare

18   Arta Llazari     Krimet ne fushen e doganave dhe problemet qe
               kane dale ne praktiken gjyqesore
19   Blerona Hasa     Veprat penale ne lidhje me taksat dhe tatimet dhe
               problemet qe kane dale ne praktiken g jyqesore
   PUNIMET E TEMAVE TE KANDIDATEVE PER MAGJISTRAT PER VITIN
            SHKOLLOR 2000 – 2001

Nr. Emer Mbiemer   Tema e punimit

1  Julian Kristo  Studimi krahasues juridiko-penal e kriminologjik i veprave
           penale kunder jetes ne rrethin e Tiranes gjate periudhes
           1995-2000.
2  Ermonela Felaj Studim krahasues juridiko-penal e kriminologjik i krimit te
           vjedhjes ne rrethin e Tiranes gjate periudhes 1995-2000.
3  Sokol Malaj   Aspekte juridike te krimeve seksuale (vecanerisht kur kryhen
           ne bashkepunim, me shume se nje here apo kur te demtuares
           i shkakton pasoja te renda per shendetin) dhe problemet e
           dala ne praktiken gjyqesore.
4  Besnik Muci   Aspekte juridike te vepres penale per prodhimin e shitjen e
           narkotikeve dhe problemet qe kane dale ne praktiken
           gjyqesore.
5  Rovena Gashi  Denimi me burgim. Alternativat e denimit me burgim. Politika
           e denimit me burgim ne vitet 1997- 2000.
6  Miliana Muça  Veprat penale kunder lirise se personit dhe problemet qe
           kane dale ne praktiken gjyqesore.Vitet 1995-2000
7  Nafije Curri  Aspekte juridike-penale e kriminologjike i veprave penale
           kunder moralit e dinjitetit dhe problemet qe kane dale ne
           praktiken gjyqesore.
8  Gentiana Qeseja Veprat Penale ne fushen e Doganave.
9  Fatjona Memcaj Veprat penale kunder autoritetit, te jetes dhe shendetit te
           ushtarakeve, si dhe problemet qe kane dale ne praktiken
           gjyqesore.
10  Arjan Ndoja   Fallsifikimi, llojet e tij dhe problemet qe kane dale ne
           praktiken gjyqesore
11  Margarita    Veprat penale kunder veprimtarise shteterore te kryera nga
   Buhali     shtetasit dhe problemet e praktikes.
12  Anita Jella   Veprat penale kunder veprimtarise shteterore te kryera nga
           punonjesit shteterore ose ne sherbim publik dhe problemet e
           praktikes gjyqesore.
13  Olsian Cela   Veprat penale kunder shendetit dhe problemet e praktikes
           gjyqesore.
14  Ina Rama    Pavlefshmeria e veprimeve juridike.
15  Kastriot Selita Gjykimi i mosmarreveshjeve administrative
16  Olsi Xhavella  Gjykimi i mosmarrveshjeve ne shoqerite tregtare dhe
           problemet qe kane dale ne praktiken gjyqesore.
17  Artur Malaj   Zgjidhja e marteses, lenia e femijeve per rritje e edukim.
           Detyrimi per ushqim.
18  Fjoralba Qinami Pjestimi i sendit te perbashket dhe problemet qe kane dale ne
           praktiken gjyqesore
19  Niko Rapi    Vertetimi gjyqesor i fakteve juridike dhe problemet qe kane
           dale ne praktike.
20  Edlira Petri  Pergjegjesia qe rrjedh nga shkaktimi i nje demi te paligjshem.
           Problemet teorike dhe praktike.
21  Donika Prenga  Veprat penale te shkaterrimit te prones dhe problemet penalo
           – kriminologjike te tyre.
   PUNIMET E TEMAVE TE KANDIDATEVE PER MAGJISTRAT PER VITIN
            SHKOLLOR 2001 –2002

Nr  Emer Mbimer     Tema e punimit
1  Manjola XHAXHO    E drejta e informimit, rregullimi ligjor dhe zbatimi
             praktik ne Shqiperi.
2  Julian HAXHIU    Etika e gjyqesore dhe autoriteti i gjykates.
3  Enkeleida KASHURI   Gjykimi i aktit administrative nga Gjykata Kushtetuese
4  Elda Verjoni     E drejta e ankimit te punonjesit ne rast largimi nga
             puna.
5  Altina NASUFI    Sigurimi i pergjegjesise ndaj paleve te treta
6  Brunilda GEGA    Llojet e shoqerive tregtare, drejtimi i tyre dhe konflikti ne
             kete fushe.
7  Brunilda JANI    E Drejta per nje proces te rregullt ligjor.
8  Ariola CERRAVA    Aspekte te gjykimeve te vecanta sipas Kodit te
             Procedures Civile
9  Vjosa CELA      Uzufrukti, problemet qe kane dale nga praktika gjyqsore
10  Gerdi HOXHA     Instituti i parashkrimit dhe problemet qe kane dale ne
             praktiken gjyqesore ne zbatimin e tij
11  Andi CIVICI     Gjykata penale nderkombetare, juridiksioni, organizimi,
             perberja dhe roli i saj ne luften kunder kriminalitetit
             nderkombetar.
12  Eneida HABAZAJ    Analize Juridiko Penale dhe Kriminalogjike e veprave
             penale ne fushen e drejtesise
13  Luljeta TOPALLI   Gjykimet e posacme sipas Kodit te Procedures Penale.
14  Antoneta BEJKO    Mjetet e kerkimit te proves.
15  Erviola STOJA    Instituti i Padise Civile ne procesin penal.
16  Zena LILA      Ekzekutimi i vendimeve penale.
17  Dritan GINA     Organizimi dhe funksionimi i Prokurorise dhe
             marredheniet me policine gjyqsore.
18  Drini Pali      Maredheniet juridiksionale midis Prokurorise Shqiptare
             me Prokurorive te huaja.
19  Granit Shahu     Metodologjia e luftes kunder krimit te organizuar.
20  Mariana SHTJEFNI   Studimi i veprave penale te vrasjeve me paramendim dhe
             vrasjeve me dashje per shkak te cilesive te vecanta te
             viktimes ( nenet 78 – 79 te Kodit te Procedures Penale)
             si dhe problemeve qe dalin nga hetimi dhe gjykimi i tyre
             si 5 vjecar 1996 – 2001 ne prefekturen e Shkodres
21  Rabiana   Shehu  Veshtrimi Juridiko – Kriminologjik dhe Sociologjik mbi
             prostitucionin.
22  Xhemal Saliaj    Legjislacioni penal dhe procedural penal, si dhe
             instrumentet nderkombetare per mbrojtjen e te miturve.
23  Aferdita Vatnikaj  Organizimi dhe drejtimi i organizatave kriminale. Neni
             284/A.
24  Pellumb Prenci    Pavlefshmeria e akteve ne procesin penal. C’muarja e
             pavlefshmerise dhe pasojat e pavlefshmerise
25  Armand Gurakuqi   Skemat mashtruese dhe piramidale.
   PUNIMET E TEMAVE TE KANDIDATEVE PER MAGJISTRAT PER VITIN
            SHKOLLOR 2002 –2003

Nr  Emer Mbimer     Tema e punimit
1  Tereza Lani     Marrja e nje personi me cilesine e te pandehurit. E
             drejta e tij per nje process te rregullt ligjor
2  Taulant Banushi   Palet dhe pesmarresit e tjere ne procesin gjyqesor civil
3  Daniela Shirka   Avokatura e shtetit
4  Admir Belishta   Akti administrativ individual dhe procedurat
             Administrative e Gjyqesore.
5  Aleks Nikolli    Caktimi I denimit
6  Aferdita Lika    E Drejta e Prones. Neni 1 Protkolli1 1 i Konventes
             Europiane te te Drejtave te Njeriut. Praktika Gjyqesore e
             Gjykates Europiane te te Drejtave te njeriut ne raport
             me Legjislacionin e Praktiken Gjyqesore Shqiptare,
7  Bernina Kondi    Shkaktimi i denimit jashtokontraktor dhe pergjegjesia
             qe rrjedh prej tij
8  Desart Avdulaj   Gjykimi Penal ne Gjykaten e Larte.
9  Ken Dhima      Gjykimi penal ne shkalle te dyte
10  Skerdilajd Konomi  Rishikimi I vendimit penal te formes se prere
11  Andri Ymeri     Bashkepunimi nderkombetar ne fushen e se drejtes se
             peocedures civile
12  Enkeleda Hoxha   Pavlefshmerite e shoqerive tregtare
13  Alma Bejte     Mjetet per sigurimin e permbushjes se detyrimit
14  Ajola Ymeri     Liria personale e individit, zbatimi ne rendin juridik te
             Republikes se Shqiperise, te dispozitave te perfshira ne
             nenet 4 dhe 5 te Konventes Europiane te te Drejtave te
             Njeriut dhe te nenti 2 te Protokollit shtese te kesaj
             konvente.
15  Ervin Karanxha   Veprat Penale ne fushen e doganave.
16  Julian Zonja    Procedimi ne mungese te te pandehurit.
17  Dritan Reshka    Policia gjyqesore , subjekt i procedimit penal
18  Gjergji Tako    Prokuroria,pozicioni i ketij institucioni ne Kushtetute
             dhe ne aktet ligjore qe e rregullojne ate
19  Valentin Prenci   Legjislacioni shqiptar ne lufte kunder korrupsionit dhe
             metodologjia e hetimit te tij.
20  Ndricim Troplini  Personi ndaj te cilit zhvillohen hetime. Pozita e tij
             procedurale, kuptimi i dispozitave ligjore dhe studimi i
             tyre ne lidhje me ligjin procedural Italian
21  Gentian Osmani   Trafikimi i qenieve njerezore.
22  Daniela Konica   Aktet terroriste perballe ligjit.
23  Edmond Koloshi   Pastrimi i parave dhe metodologjia
24  Elsa Kareci     Masat e sigurimit personal; probleme nga praktika e
             gjykates se rrethit gjyqesor Durres gjate zbatimit te tyre
25  Alfred Saliu    Karakteristikat e veprimtarise te krimit te organizuar.
    PUNIMET E TEMAVE TE KANDIDATEVE PER MAGJISTRAT PER VITIN
             SHKOLLOR 2003 – 2004

Nr  Emer Mbimer    Tema e punimit

1  Neritan Cena    Përfaqësimi si institut i veçantë i së drejtës civile dhe
            aspekte praktike të tij
2  Gentian Mendja   Trashëgimia ligjore dhe testamentare dhe disa aspekte të
            praktikës gjyqësore
3  Elbana Lluri    Kontrata dhe zgjidhja e tyre ne driten e praktikes gjyqesore
4  Klorinda Çela   Veprat penale dhe elementet e figures se vepres penale.
5  Erarber Madhi   Padite per mbrojtjen e pronesise dhe problemet e dala nga
            praktika gjyqesore
6  Ema Gashi     Rregullat e pergjegjesise profesionale gjyqesore. Etika e
            gjyqtarit.
7  Marinela Nuni    Biresimi si 1 institut I rendesishem I te Drejtes Familjare
             dhe te rejat qe solli Kodi i Ri i Familjes
8  Enton Dhimitri   Provat ne procesin civil, barra e proves, llojet dhe objekti i
            saj .
9  Klodiana Mema   Servitutet, krijimi, menyra e ushtrimit mbrojtja dhe shuarja.
10  Besnik Maho    Ligji për konkurencen dhe problemet qe dolen nga zbatimi i
            tij ne praktike. Veshtrim krahasues me ligjin e ri per
            mbrojtjen e konkurences, ligje te tjera si dhe jurisprudencen
            e praktikes europiane.
11  Anita Mici     Marredheniet juridiksionale me autoritetet e huaja.
12  Antonela Prendi  Gjykimi civil në Gjykatën e Lartë
13  Dorian Karaja   Vendi ne aparatin shteteror dhe juridiksioni i prokurori
14  Bardhok Lleshi   Mjetet e kerkimit të proves ne këndvështrimin dhe ne lidhje
            me nenin 8 te KEDNJ
15  Elsa Miha     Bashkepunimi i personave ne kryerjen e veprave penale.
16  Eranda Felaj    Gjykimi penal ne shkallen e pare. Aspekte teorike praktike.
17  Doloreza      Disa aspekte teorike dhe praktike te hetimeve paraprake.
   Musabelliu
18  Elizabeta Imeraj  Provat, ne procesin penal.
19  Bledar Mustafaj  Aspektet teorike mbi kriminalitetin e te miturve.
20  Manjola Trungaj  Te drejtat procedurale te te pandehurit sipas Konventes
            Europiane te te Drejtave te Njeriut dhe K.Pr.Penale.
21  Enkeleda Xhengo  E Drejta për informim, mediat dhe procesi penal
22  Gentian Trenova  Ankimi ne procesin penal.
23  Neritan Hoxha   Te drejtat dhe detyrimet e te denuarve
24  Edvin Kondili   Trajtimi i krimit te organizuar ne aktet nderkombetare dhe
            legjislacioni shqiptar. Trafikimi i qenieve njerezore si forme e
            tij
   PUNIMET E TEMAVE TE KANDIDATEVE PER MAGJISTRAT PER VITIN
             SHKOLLOR 2004 – 2005


Nr.  Emer  Mbiemer            Tema
1.  Asim Vokshi    E Drejta Proceduriale Civile
             Pjesa e pergjithshme.
2.  Elidon Papazisi  Deshmia si prove ne procesin penal


3.  Eriol Roshi    Titujt ekzekutive dhe ekzekutimi i vendimeve
             gjyqesore civile.
4.  Anila Karanxha   Kompetencat e gjykates ne hetimet paraprake.


5.  Vjola Canaj    Pavlefshmeria dhe mbarimi i marteses.


6.  Marsala Pepi    Tentativa, faze e kryerjes se vepres penale.


7.  Ervin Pollozhani  Perfundimi i marredhenies se punes.


8.  Roland Jaupaj   Ndermjetesimi si zgjidhje alternative e
             mosmarreveshjeve.
9.  Emiliano Ruli   E Drejta per lirine dhe sigurine e personit, rregullimi
             ligjor ne sistemin shqiptar.
10.  Fatri Islamaj   Rregjimet pasurore martesore sipas kodit te familjes.
     PUNIMET E TEMAVE TE KANDIDATEVE PER MAGJISTRAT,
       profili gjyqtare e prokurore, viti i dyte 2005-2006.

Nr  Emer Mbiemer   Tema e propozuar
1  Sokol IBI     Padia per kerkimin e trashegimit dhe praktika gjyqesore ne
            lidhje me te.
2.  Arbana      Kontrata e sipermarrjes, problematika dhe praktika
   SELMANAJ     gjyqesore.
3.  Elvana ÇIÇOLLI  Provat me shkrese ne gjykimin civil.
4.  Klodian RADO   Kontrolli incidental dhe rendesia e tij ne zbatimin e Parimit
            te Kushtetueshmerise.
5.  Bezart KAÇKINI  Pavaresia e pushtetit gjyqesor, si nje parakusht per nje
            shtet te se drejtes.
6.  Marçela SHEHU   Imuniteti ne Kushtetute, format e shfaqjes se tij dhe
            specifikat e tyre.
7.  Selvie GJOÇAJ   Gjykimi civil ne shkalle te dyte.
8.  Migena LASKA   Media dhe pushteti gjyqesor
9.  Brikena LUBONJA  Pavlefshmeria e veprimeve juridike per shkak te veseve te
            vullnetit, dallimet dhe problemet ne praktiken gjyqesore.
10. Arbena AHMETI   E Drejta e konsumatorit dhe perafrimi i Legjislacionit me te
            Drejten Komunitare.
11. Arens Çela     Jurisprudenca e Gjykates Kushtetuese mbi parimet ne
            gjykimin penal.
12  Elfrida BREGOVA  Instituti i bashkepunimit.

13  Maksim SOTA    Ndihma e ndersjellte juridike ne fushen penale dhe roli I
            saj ne krijimin e nje hapesire gjyqesore Europiane.
14  Elida CELAMI   Gjykata Evropiane e Drejtesise. Juridiksioni. Efekti i
            vendimeve te saj ne gjykatat e shteteve anetare. 15 Raporti
            i saj me16 Gjykaten Evropiane te te Drejtave te Njeriut.
15  Alma KOLA     Trajtime teorike dhe problemet qe kane dale ne praktike
            lidhur me veprat penale ne fushen e tatim-taksave,
            shoqerive tregtare dhe falimentimit.
16  Ndini TAVANI   Pozicioni i mbrojtesit, ne proçesin penal. Problematika dhe
            praktika gjyqesore..
17  Bujar MEMIA    Procedimi penal fillimi dhe mosfillimi i tij.

18  Endrit BIMI    Pergjimi.

19  Julian Xhengo   Trajtimi i aspekteve teorike dhe praktike te konfliktit te
            interesave.
20  Elsion SADIKU   Alternativat e denimit me burgim

21  Sonila DOMI    Jeta Private

22  Ornela      Elementet inkuizitore ne procesin penal.
   RRUMBULLAKU    (Veshtrim krahasues).
       PUNIMET E TEMAVE TE KANDIDATEVE PER MAGJISTRAT
       profili gjyqtare e prokurore,viti i dyte 2006-2007.

Nr  Emer        Tema
   Mbiemer
1   Alma Hoxha     Kontratat e dhurimit. Trajtim teorik dhe problemet e
             hasura gjate praktikes.
2.  Esmeralda Çeka   Trajtim teorik dhe praktik I markave tregtare dhe te
             sherbimit.
3.  Ervin Trashi    Ankimi si mjet efektiv dhe si element I nje proçesi te
             rregullt ligjor.
4.  Enerjeta Deraj   Prova me ekspert, ne proçesin gjyqesor civil.

5.  Gentian Hamiti   Roli I Gjykates ne procesin civil.

6.  Irida Kacerja    Trajtimi I viktimave te trafikimit standart i nevojshem ne
             dhenien e drejtesise.
7.  Matilda Shalla   Te drejtat e te miturve ne proçesin gjyqesor civil.

8.  Rezarta Mataj    Aspekte teorike dhe praktike mbi demin jopasuror dhe
             shperblimin e tij.
9.  Sonjela Voskopi   Komisionet hetimore parlamentare, Intrument I kontrollit
             parlamentar
10.  Vojsava Osmanaj   Sigurimi I Padise, veshtrim krahasues me sigurimin e
             proves.
11.  Anisa Qilimi    “Masat shtrenguese ndaj te miturit”

12  Asllan Bajramaj   “Veprimtaria e Prokurorit dhe hetimeve paraprake”

13  Dorina Sadikllari  Mrojtja e deshmitarieve dhe bashkepuntoreve te
             drejtesise.
14  Dhorina       Trafiku,format e shfaqjes se tij ne kuader te veprave
   Theodhori      penale te kryera nga organizatat kriminale dhe grupet e
             strukturuara.
15  Erida Lamka     Mareveshja e stabilizim asocimit. Roli I sistemit gjyqesor
             ne zbatimin e MSA.
16  Flora Çela     Sigurimi i proves.

17  Ida Ahmentlli    Veprat penale ne fushen e veprimtarise bankare.Praktika
             dhe problemet.
18  Klodian Braho    Sekuestrimi dhe konfiskimi ne Ligjin “Per Parandalimin
             dhe goditjen e krimit te organizuar”.
19  Mirela Çano     Dokumenti mjet prove ne procesin penal. Veshtrim
             krahasues
20  Natasha Shallapi  Provat materiale dhe roli I tyre ne procesin e te provuarit.

21  Saimir Bahiti    Veprat penale kunder veprimtarise shteterore te kryer nga
             punonjesit shteteror ose ne sherbimin public. (me
             praktiken gjyqesore)
      PUNIMET E TEMAVE TE KANDIDATEVE PER MAGJISTRAT
       profili gjyqtare e prokurore,viti i dyte 2007-2008

Nr  Emer Mbiemer              Tema

1.  Engjellushe TAHIRI  Kontrata e shitjes se pasurive te paluajtshme dhe
             aspekte te praktikes gjyqesore.
2.  Ornela NAQELLARI   Te drejtat e pacienteve, drejtesia, mjekesia dhe morali.
3.  Zeta TERPOLLARI   Padia e pushimit te cenimit te pronesise dhe problemet
             qe lidhen me te.
4.  Rezarta PAJA     Padia e pjestimit gjyqesor.
5.  Alma KODRALIU    Veshtrim teoriko-praktik mbi kontratat administrative.
6.  Alma ZHUPA      Trajtim teorik dhe praktik i kontrates se porosise.
7.  Bib NDRECA      Rishikimi. Probleme lidhur me permbajtjen dhe
             kuptimin e normave perkatese procedurjalecivile dhe te
             praktikes gjyqesore.
8.  Gentiana XHELILI   Padia dhe mjetet proçeduriale të mbrojtjes të palës së
             paditur.
9  Shqiponja MILLA   Dënimi penal. Teorite e dënimit.Qellimi i demit.
             Menyrat e caktimit dhe individualizimi
10 Enkeleda MILLONAI   Vendimet e pafajesise ne fazen e gjykimit. Kompesimi
             per burgim te padrejte sipas K.Pr.Penale dhe ligjit te ri
             te posaçem. Standarte te arritura dhe probleme te
             rezultuara nga praktika gjyqesore.
11 Julian ÇAFKA      Rastet e përjashtimit të personit nga përgjegjësia
             penale. Problemet që dalin gjatë proçedimit penal.
12 Ermir BETA       Padia civile ne procesin penal.

13 Manjola HYSA      Prokurimet publike dhe vepra penale. “Shkelja e
             barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande
             publike ”. Parashikuar nga neni 258 i Kodit Penal,
             praktika gjyqësore.
14 Fatmir LUSHI      Instituti i parashkrimit ne te drejten penale.
             Mosekzekutimi i ndjekjes penale dhe i denimit. Aspekte
             te praktikes se procedimit penal.
15 Esmeralda CAMI     Gjykimi i të pandehurit në mungesë, e drejta e
             rivendosjes në afat të ankimit dhe pozita proçeduriale e
             mbrojtësit të tij. Problemet që dalin nga praktika
             gjyqësore dhe çështje që lidhen me ligjin.
16 Alketa NUSHI      Vendimet e pushimit ne fazen e hetimeve paraprake.
             Neni 328 K.Pr. Penale. Standarte të arritura dhe
             probleme të rezultuara nga praktika, kuadri
             Kushtetues dhe nderkombetar.
17 Eriselda BALA     Përgjegjësia penale e personave juridike.

18 Silvana LULE      Kërkimi i pasurisë kriminale dhe bashkëpunimi
             ndërkombëtar në këtë fushë.
19 Marjola LLACI     Blerja e simuluar dhe dorëzimi i kontrolluar i
             substancave narkotike, psikotrope. Kuadri ligjor.
             Perspektiva e bashkëpunimit ndërkombëtar.
    PUNIMET E TEMAVE TE KANDIDATEVE PER MAGJISTRAT
        profili prokurore, viti i dyte 2008-2009.


Nr  Emer Mbiemer             Tema

1.  Ervin Beqiri   Roli i Prokurorit sipas Kodit te Familjes.

2.  Sotir Kllapi    Eksperimentimi si prove ne procesin      penal  dhe
            problematika ne praktiken gjyqesore.
3.  Elona Alvora   Instituti i mbrojtjes se nevojshme dhe nevojes ekstreme,
            trajtim teorik dhe problemet e dala nga praktika.
4.  Olger Eminaj   “Mashtrimi”, sipas Kodit Penal ndryshimi nga
            mospermbushja e detyrimit civil dhe praktika gjyqesore.
5.  Rovena Bozo    Veset relative te formes se akteve te procedures penale .
            Veshtrim doktrinor dhe i jurisprudences se gjykatave,
6.  Albert Murçaj   Akuza private. Zbatimi i nenit 59 te Kodit te Procedures
            Penale. Problemet qe dalin ne praktiken gjyqesore.
7.  Kreshnik Ajazi  Gjykimet e posaçme sipas kodit te procedures penale.

8.  Denisa Asko    Veprat penale kompjuterike. Revolucioni teknologjik dhe
            situata ligjore ne Shqiperi.
9  Gentian Habazaj  Veprat penale ne gjendjen e tronditjes se forte psikike.

10 Marsida Frasheri  Akuzat e reja ne procesin penal.
       PUNIMET E TEMAVE TE KANDIDATEVE PER MAGJISTRAT
           profili gjyqtare, viti i dyte 2009-2010.

Nr  Emer Mbiemer     Profili             Tema

1.  Joana Qeleshi    Gjyqtare  Ndërgjyqësia në procesin civil. Roli i gjykatës.

2.  Arber   Çela    Gjyqtare  Paperdorshmeria e provave ne procesin penal.

3.  Laurent Fuçia    Gjyqtare  Precedenti si rezultat dhe rregullator I
                   veprimtarisë gjyqësore. Kontributi I tij për
                   shtetin e së drejtës.
4.  Engert Pellumbi   Gjyqtare  Prova me dëshmitarë në procesin gjyqesor civil;

5.  Florjan Kalaja    Gjyqtare  Vendimet  e  ndermjetme   dhe    ato   jo
                   perfundimtare ne procesin civil
6.  Arta   Burda   Gjyqtare  Ekzekutimi i detyrueshëm i vendimit gjyqësor
                   civil dhe problematika e praktikës gjyqësore.
7.  Igerta  Bengu   Gjyqtare  Bashkëpronësia në tërësi sipas Kodit Civil.
                   Aspekte teorike dhe praktike.
8.  Irena   Plaku   Gjyqtare Kontrata e qirasë, llojet e saj. Praktika
                  gjyqësore.
9  Riselda Fishta    Prokurore E drejta për një proces të rregullt ligjor pare nen
                  kendveshtrimin e prezumimit te pafajsise, e
                  afatit te arsyeshem, menyren e njoftimeve,
                  cilesise se mbrojtjes.
10  Eloida Goxhi     Prokurore Studimi i veprave penale te vrasjes me dashje
                  neni 76 dhe vrasjeve me dashje ne rrethana
                  cilesuese neni 79. Problemet qe dalin nga hetimi
                  dhe praktika gjyqesore ne lidhje me keto vepra
                  penale.

11  Pranvera Hoxha    Prokurore Masat e sigurimit pasuror. Zbatimi i tyre në
                  procesin penal.
12  Albert   Kuliçi  Prokurore Procedimi penal i personave me imunitet.

13  Arber   Berexha  Prokurore Ekzekutimi i vendimeve penale

14  Arben Smaçi     Prokurore Korrupsioni pasiv i funksionarëve publik,
                  funksionarëve të lartë shtetëror dhe të
                  zgjedhurve vendor. Problematika hetimore dhe
                  praktika gjyqësore.
         Lista e temave te miratuara e kandidateve per magjistrate,
              profili gjyqtare, viti i dyte 2010-2011.
           Ky vit nuk ka pasur oponente ka qene komisioni

                    Datë 5.07.2011

Nr Emer Mbiemer     Profili            Tema          Udheheqes
1.  Lutfije Celami   Gjyqtare Rregjistrimi i pasurive të paluajtshme,   Bashkim
                 problematika kryesore e rezultuar nga    Caka
                 praktika gjyqësore
2.  Erjon  Çela    Gjyqtar Juridiksioni dhe kompetenca në të      Halim
                 drejtën procedurale penale. Aspekte     Islami
                 teorike dhe problematika në praktikën
                 gjyqësore.
3.  Gilda  Llambraj  Gjyqtare Përgjegjësia    prindërore    dhe   Vjollca
                 administrimi i pasurisë së të miturve    Meçaj

4.  Edvan  Veçani   Gjyqtar  Ndërthurja e aseteve të krijuara nga   Argita
                  subjektet  tregtare  me  regjimet  Malltezi
                  martesore.   Raportet   pasurore
                  tregtare midis bashkëshorteve të
                  ortakëve /aksionerëve gjatë e pas
                  zgjidhjes së martesës.
5.  Rudina Palloi    Gjyqare  Kushtet per shqyrtimin gjyqesor te    Dr.Sokol
                  aktit administrativ individual, kufijte  Sadushi
                  e shqyrtimit, llojet e padive   dhe
                  vendimrrjet e gjykates ne proceset
                  gjyqesore administrative

6.  Matilda       Gjyqtare Përgjegjësia civile që rrjedh nga dëmi, Avni Shehu
   Llangozi           i shaktuar nga produktet dhe
                 shërbimet.
7.  Olkeda   Lice   Gjyqtare Vendimi përfundimtar i gjykatës     Sokol Çomo
                 Instituti i “Gjësë së gjykuar”
                 Dallimi i tij me vendimet e tjera që
                 nuk e zgjidhin çështjen në themel.
8  Sokol  Shehu   Gjyqtar E Drejta Procedurale në të Drejtën Ardian Kalia
                 Ndërkombëtare Private dhe fuqia
                 provuese e akteve të huaja gjyqësore
     Lista e temave te miratuara e kandidateve per magjistrate,
          profili prokurore,viti i dyte 2010-2011.

                                  Datë. 6.07.2011


Nr  Emer Mbiemer   Profili             Tema       Udhehëqes
1.  Armida Moçka   Prokurore  Afatet procedurale, çeshtje te    Ina Rama
                  teorise dhe te praktikes.

2.  Ervisa  Hyka   Prokurore  E drejta e ankimit ne         Henrik
                  kendveshtrimin e parimit te      Ligori
                  moskeqesimit te pozites se
                  personit te akuzuar
3.  Xhelian Seferi  Prokuror  Roli i gjykates ne zbatimin e     Artan
                  mases se sigurimit, revokimi dhe   Hoxha
                  zevendesimi i saj.
4.  Oltiana Çifliku  Prokurore  Disa aspekte praktike te veprimit   Skender
                  te ligjit penal ne kohe dhe      Kaçupi
                  hapesire

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3169
posted:12/8/2011
language:
pages:14