Ligji mbi banimin - Immobilia

Document Sample
Ligji mbi banimin - Immobilia Powered By Docstoc
					        UNMIK


                  INSTITUCIONET E PËRKOHSHME VETËQEVERISËSE
                 PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF-GOVERNMENT
                   PRIVREMENE INSTITUCIJE SAMUPRAVLANJA

     QEVERIA E KOSOVËS         GOVERNMENT OF KOSOVO          VLADA KOSOVA

    MINISTRIA E MJEDISIT DHE       MINISTRY OF ENVIRONMENT       MINISTARSTVO SREDINE I
    PLANIFIKIMIT HAPËSINOR         AND SPATIAL PLANNING       PROSTORNOG PLANIRANJA
     PROJEKTLIGJI               DRAFT               NACRT
      Nr: xx /2004            Law No: xx/ 2004         Zakona Br: xx/2004    LIGJI I BANIMIT            HOUSING LAW            ZAKON O STANOVANJU
Kuvendi i Kosovës,           Kosovo Assembly,         Skupština Kosova
Në bazë të Regullores Nr. 2001/9 datë 15   Based on Regulation No 2001/9 date 15     Na osnovu Pravilnika br.2001/9 datuma
Maj 2001, mbi Kornizën Kushtetuese për    May 2001, on “Constitutional Framework    15. maja 2001, na osnovu ustavnog okvira
Vetëqeverisjen e Përkohshme të Kosovës,   for Provisional Self-Government of      za privremenu samoupravu Kosova ,
veçanërisht Kreu 5.1, 5.7, 9.1.26 (a) dhe  Kosovo”, especially Chapter 5.1, 5.7,     odnosno glave 5.1,5.7,9.1.26 (a) i 9.3.2;
9.3.2; e me qëllim të formimit të kornizës  9.1.26(a) and 9.3.2;             s namerom formiranja zakonskog okvira
ligjore të banimit në Kosovë dhe krijimit  With the aim of forming the legal       stanovanja na Kosovu i stvaranja
të mekanizmave dhe kushteve sipas      framework of housing in Kosovo and      mehanizama i uslova stanovanja prema
standardeve Evropiane të banimit:      creation of mechanisms and conditions to   Europskim standardima :
                       European standards of housing:
Miraton:                   Approves;                   Usvaja:Kreu I                    Chapter 1                   Poglavlje I

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME             GENERAL PROVISIONS            OPŠTE ODREDBE

Lënda dhe qёllimi i Ligjit          The subject and aim of the Law        Predmet i svrha Zakona

Neni 1                    Article 1                         Ĉlan 1.

(1) Ky Ligj rregullon çështjet e banimit   (1)This law regulates housing issues as    (1) Ovaj zakon ureĊuje probleme
me sa vijon:                 follows:                   stanovanja kako sledi :

1. Institucionet dhe pёrgjegjёsitё e     1. Institutions and responsibilities of the  1.Institucije i odgovornosti vlade u
qeverisё në fushёn e banimit.        Government in housing field          području stanovanja,
2. Institucionet dhe pёrgjegjёsitё e     2. Institutions and responsibilities of the  2.Institucije i odgovornosti opštine na
komunës në fushёn e banimit.         Municipality in housing field         području stanovanja,
3. Pёrgjegjёsitё e organizatave që      3. Responsibilities of the organizations   3.Odgovornosti organizacija koje djeluju
veprojnë në fushёn e banimit,.        acting in housing field            na području stanovanja,
4. Kushtet për mirëmbajtjen e ndërtesave   4. Conditions for the maintenance of the   4.Uslove odrţavanja zgrada za stanovanje,
të banimit.                 housing building               5.Imovinsko-pravni odnosi u svezi
5. Raportet pronësore - juridike nё kuadёr  5. Juridical- property relations based on   objekata za stanovanje,
tё objekteve tё banimit.           housing buildings.              6.Upravljanje objektima za stanovanje,
6. Administrimin e objekteve tё banimit.   6. Administration of the housing buildings  7.Zakupne odnose kod stanova,
7. Raportet qiradhënëse të banesave.     7. Housing rent                8.Otkup (privatizacija) stanova ,
8. Shpengimin (privatizimin) e banesave.   8. Privatization of flats           9.Inspekcijski nadzor i sankcije.
9. Mbikëqyrjet inspektuese dhe gjobat.    9. Fines and inspectional supervisions

(2) Qëllimi i Ligjit është që tё sigurojë  (2) The aim of the law is to provide     (2) Svrha Zakona je da osigura
ambient tё pёrshtatshёm tё banimit, tё    suitable environment of housing, balanced   odgovarajuće okruţenje za stanovanje,
balancuar nё mes interesit publik dhe    between public and private interest and in  izbalansiranog izmedu privatnog i javnog
privat dhe në përputhje me politikat     accordance with Governmental policy;     interesa i u sukladnosti sa vladinom
qeveritare, posaçërisht në pajtim me     respectively in accordance with the      politikom,posebice u sukladnosti s
zhvillimin e planifikimit hapësinor,     development of spatial planning, social    razvojom prostornim planom,socijalnom
ndihmën sociale dhe zhvillimit ekonomik   assistance and economic development in    pomoći i opštim ekonomskim razvojem, i
në përgjithësi, në mënyrë transparente dhe  general in transparent and non        to na jedan transparentan i
jodiskriminuese.               discriminated manner;             nediskriminirajući način.      Përkufizimet                 Definitions                   Definicije

        Neni 2                  Article 2                    Ĉlan 2.

 Termat e përdorura nё kёtё Ligj kanё    Terms used in this law have the following   Korištena terminologija u ovom zakonu
kuptimin si nё vijim:            meaning:                   ima pojmovno značenje kako sledi:

Ministria – nënkupton Ministrinë e      Ministry- is Ministry of Environment and   Ministarstvo - je Ministarstvo Ţivotne
Mjedisit dhe Planifikimit Hapёsinor.     Spatial Planning               sredine i prostornog planiranja
Banimi - eshte tëresi e elementeve      Housing – means a complex of social,     Stanovanje - je zbir socijalnih,
sociale, financiare dhe institucionale, e  financial and institutional elements of the  financijskih i institucijonalnih elemenata,
procesit per sigurimine baneses dhe     process to provide apartment, as a      procesa za obezbedjivanje stana, sto
nenkupton çështjen vendimtare për       crucial issue for social stability, health  podrazumeva glavno pitanje za socijalnu
stabilitet social, shëndet dhe kualitet të  and quality of life.              stabilnost, zdrav i kvalitetan zivot.
jeteses.
 Banim i përshtatshëm - nënkupton      Suitable housing- is a healthy, secure     Odgovarajuće stanovanje -je zdravo
banimin e shёndoshё, të sigurt, të      housing, financialy possible including     stanovanje,sigurno,financijski moguće
mundshёm financiarisht qё pёrfshin      municipal services, equipments, goods,     koje obuhvača osnovne komunalne
shёrbimet komunale themelore, pajisjet, tё  possibility of avoidance discrimination    usluge, opremu, razna dobra, mogučnost
mirat, mundёsitё e evitimit të        and use insurance.               izbjegavanja diskriminacije i sigurnost
diskriminimit dhe sigurinё e shfrytёzimit.                         korištenja.

Banesë zyrtare -nënkupton banesën e     Official apartment – means the         Sluţbeni stan- podrazumeva namenjeni
dedikuar për nevojat e shërbimeve zyrtare  apartment dedicated for official service    stan za sluzbene potrebe
                       needs.
Ndërtesat e banimit - përveç ndërtesave   Housing buildings – are composed by      Zgrade stanovanja- osim jednospratnih
njëkatëshe për banim, përbëhen nga pjesët  separate parts and common parts, besides    zgrada za stanovanje,sastoje se od
e veçanta dhe pjesët e përbashkëta.     the one-story housing buildings.        posebnih i zajedničkih delova.

Pjesë të veçanta - janë njësitë banuese,   Special parts- include housing units,
hapësirat afariste ose hapësirat tjera tё  business space (areas), or other        Posebni delovi- su jedinice
pavarura. Tek pjesët e veçanta        independent spaces (areas). The special    stanovanja,poslovnih ili drugih neovisnih
inkuadrohen edhe hapësirat tjera       parts also include other individual spaces   prostora.Kod posebnih delova ulaze i
individuale qё janë pjesë e ndërtesave të  (areas), which are part of the buildings for  drugi individualni prostori,koji su dio
banimit në bashkpronësinë e pronarëve të   housing in co-ownership with the owners    zgrade za stanovanje u suvlasništvu
banesave.                  of the buildings (apartments).         vlasnika zgrada.

Pjesë të përbashkëta - janë hapësirat dhe  Common parts- include common spaces
tokat e domosdoshme të përbashkëta,     (areas) and land on which is built a      Zajedniĉki delovi-su nuţni zajednički
elementet e përbashkëta ndërtimore,     building, common construction elements,    prostori i zemlja, zajednički graĎevinski
instalimet e përbashkëta, teknikat dhe    common installations, technology and      elementi,zajedničke instalacije,tehnika i
pajisjet.                  equipment.                   oprema.

 Njësi të banimit në ndërtesёn        Housing units in multi -story buildings
shumëkatëshe për banim - janë banesat     for housing represent apartments, which    Jedinice stanovanja u višespratnoj
që renditen në garsonjerë apo banesë      include one-room apartments, one and a    zgradi za stanovanje- su stanovi koji
njëdhomëshe, njëdhomëshe e gjysmë,       half room apartments, two-room        čine garsonijere ili jednosobne
dydhomëshe, dydhomëshe e gjysmë,        apartments, two and a half room        stanove,jednoiposobne
tridhomëshe, tridhomëshe e gjysmë,       apartments, three room apartments, three   stanove,dvosobne,dvoiposobne,trosobne,
katërdhomëshe dhe banesa            and a half room apartments, four-room     troiposobne, četverosobne i višesobni
shumëdhomëshe.                 apartments and multi -room apartments.    stanovi.

Njësi të banimit për qёllime të veçanta -   Housing units for special purposes
janë banesat të cilat dedikohen për një    represent apartments, which for a certain   Jedinice stanovanja za odredene svrhe-
qёllim dhe mёnyrë të shfrytëzimit dhe     reason or way of use, are considered     su stanovi koji se za jednu svrhu i način
radhiten në banesa me kuzhinë dhe banjo    apartments with common kitchens and      korištenja,nizaju se u stanove s kuhinjom i
tё pёrbashkёt.                 bathrooms.                  zajedničkom kupaonom.

Njësitë e banimit, të dedikuara pёr      Housing units, dedicated for the       Jedinice stanovanja,odreĎene kao
zgjidhjen e përkohshme të nevojave të     temporary solution of housing needs for    privremeno rešenje potreba stanovanja za
banimit, për personat me nevoja sociale    persons with social needs, may also be    osobe sa socijalnim potrebama mogu biti
mund të jenë edhe në objektet tjera tё     other housing facilities, not necessarily   smještene i u drugim stambenim
banimit, jo vetëm në ndërtesat e banimit    buildings for housing for special purposes.  objektima,ali ne samo u stambenim
për qёllime të veçanta.                                   objektima za odreĎene svrhe.
                        One-story buildings- for housing include
Ndërtesat njëkatëshe - janë shtëpitë e     independent houses, villas; vacation     Jednospratne zgrade- za stanovanje su
pavarura, villat, shtëpitё nё rend, shtëpitë  houses and houses in order etc.        samostalne kuće,vile, kuće u nizu,
e pushimeve etj.                                       vikendice i dr.
                        Two and multi story buildings- include
Ndërtesat dy dhe shumëkatëshe për       independent buildings with two or more    Dvospratnice i višespratne zgrade- za
banim - janë ndërtesa të pavarura me dy    apartments, apartment blocks and       stanovanje su samostalne zgrade sa dva
apo më shumë banesa, blloqet banesore,     skyscrapers, etc.               ili više stanova,stambeni blokovi,
soliterët etj.                                        neboderi i itd.

Ndërtesat e banimit për qёllime të       Housing Buildings for special purposes-
veçanta - janë ndërtesa të dedikuara për    are buildings, which are dedicated as a    Zgrade za stanovanje za posebne svrhe-
zgjidhje të pёrkohshme të nevojave të     temporary solution for the housing needs   su zgrade namjenjene za privremeno
banimit për personat me nevoja sociale,    of persons with social needs, buildings for  rešenje potreba stanovanja za osobe sa
ndërtesa për banim për të moshuar,       housing needs of elderly, students,      socijalnim potrebama, zgrade za
studentë, fëmijë, siç janë; konviktet e    children, such as dormitories for students  stanovanje starijih osoba, studenata, dece,
studentëve dhe të nxënësve, shtëpitë e     and pupils, houses for workers, houses for  kao što su : studentski i učenićki domovi,
punëtorëve, shtëpitë për grupet        therapeutic groups, shelters for the     kuće radnika, kuće za terapeutske grupe,
terapeutike, strehimoret për të pastrehët,   homeless, orphanages, as well as other    skloništa za beskućnike, sirotišta, kao i
jetimoret si dhe ndërtesat tjera që janë të  buildings, which are dedicated for the    drugi stambeni objekti namjenjeni
dedikuara për implementimin e         implementation of social programs that    realizaciji socijalnih programa koji
programeve sociale që përfshijnë banimin.   include housing.               obuhvaćaju stanovanje.

                        Individual spaces (areas)- are special
Hapёsirat individuale - janё pjesёt e     determined parts that can be considered as  Individualni prostori- su odreĎeni
veçanta tё caktuara qё mund tё jenё      being parking lots, cellars, garages,     posebni delovi , odnosno mogu biti
parkingjet, bodrumet, garazhat, ballkonet,   balconies, terraces, if they are not     parkinzi, podrumi, garaţe, terase ako nisu
teracat, nёse nuk janё pjesё pёrbёrёse tё   components of special parts.         deo posebnih delova.
pjesёve tё veçanta.

                        Common spaces (areas) in a multi -
Hapësirat e përbashkëta në ndërtesat      story building for housing and in a      Zajedniĉki prostori u višespratnoj
shumëkatëshe për banim dhe në         building for housing for special       zgradi za stanovanje i u zgradi za
ndërtesat banuese për qëllime të        purposes- are: stairs, corridors, areas for  stanovanje za posebne namjene – su:
veçanta - janë: shkallët, korridoret, vendet  parking bicycles, areas for washing, areas  - stepenice, hodnici, mesta za bicikle,
për mbajtjen e biçikletave, vendet për     for drying, common cellars, shelters,     mesta za kupanje, mesta za sušenje
larje, vendet për terje, bodrumet e      cabinets for persons in charge of       rublja, zajednički podrumi, skloništa,
përbashkëta, strehimoret, punëtoritë për    maintenance, apartments of persons in     radionice za odrţavanje zgrade, stanovi
mirëmbajtësit e ndërtesës, banesat e      charge of maintenance, areas for garbage   domara ( odrţavatelja zgrade ) , mesta za
mirëmbajtësve, vendet për hudhjen e      disposal and other areas dedicated for the  odbacivanje kućnog otpada i ostala mesta
mbeturinave dhe vendet tjera qё janё të    common use of the inhabitants, as well as   odreĎenim za zajedničko korištenje
dedikuara për përdorim të përbashkët të    the land on which the building was built,   stanara i ostala tla ( dvorište ) na kojima
banorëve si dhe toka në të cilën gjendet    which could also include other land for    postoje vlasnička prava.
ndërtesa ku mund të përfshihen edhe tokat   which ownership obligations were carried
tjera për të cilat janë të kryera detyrimet e   out.
pronësisë.
                         Common construction elements in a
Elementet e përbashkëta ndërtimore në       multi -story building for housing and in   Zajedniĉki elementi u višespratnoj
ndërtesën shumëkatëshe për banim dhe       buildings for housing for special       zgradi za stanovanje i u zgradi za
në ndërtesën banuese për qёllime të        purposes- are comprised of: the        stanovanje sa posebnim namjenama –
veçanta - janë: themelet, muret masive      foundations, massive walls and other     su : temelji, nosivi zidovi i ostali
dhe llojet tjera të konstukcioneve si psh.    types of construction, such as, for      konstrukcijski delovi kao na primer
konstrukcioni meskatёsh, kulmi, fasadat,     example, constructions between stories,    meĎuspratne konstrukcije, krov, fasada,
oxhaqet, ventilimi, ndriçimi i hapёsirës së    roof, façade, chimneys, ventilation,     dimnjaci, ventilacija, osvetljenje prostora
ndërtesës, hapёsira e ashensorit dhe       lighting of the building area, elevator and  zgrade, prostori lifta i ostala slične
konstrukcionet tjera të ngjajshme.        other such construction.           konstrukcije.

                          Common installations, equipment and
Instalimet e përbashkëta, pajisjet dhe      technology in buildings for housing and    Zajedniĉke instalacije, oprema i
teknika në ndërtesat për banim dhe për      special purposes, include power        tehnika u zgradi za stanovanje i
qёllime të veçanta - janë: instalimet       installations, water supply, gas supply,   posebnih namjena – su :
elektrike, të ujёsjellёsit, të gazsjellёsit dhe  heating, which serve domestic needs and    električne instalacije, vodovod, gazovod
instalimet e ngrohjes tё cilët janё pёr      are located in common areas, elevators,    za grijanje koji su za napajanje stanova i
kyqje shtёpiake dhe gjinden në hapësirat e    sewage, heating equipment, TV antennas,    nalaze se u zajedničkom prostoru, liftovi,
përbashkëta, poashtu, ashensorёt,         fire extinguishers, equipment for giving   kanalizacija, oprema za grijanje,
kanalizimi, pajisjet për ngrohje, antenat     out alarms in cases of fire, lighting for   televizijske antene, protivpoţarna oprema
televizive, pajisjet për fikjen e zjarrit,    security purposes, as well as all other    , oprema za dojavljivanje poţara,
pajisjet për zbulimin dhe lajmërimin e      municipal services dedicated for common    sigurnosna rasveta i sve ostale komunalne
zjarrit, ndriçimi për siguri dhe të gjitha    use.                     instalacije koje su odreĎene za zajedničke
instalimet komunale qё janë të dedikuara                            potrebe.
pёr përdorim të përbashkët.            When a certain construction element
                         serves as a special part, as well as a    Kada jedan odreĎeni graĎevinski element
Kur një element i caktuar ndërtimor        common part, it is considered a common    sluţi kao poseban deo i kao zajednički deo
shërben si pjesë e veçantë, njëkohësisht     part if it ensures the functioning of the   tada se priznaje kao zajednički deo, ako
është edhe pjesë e përbashkët ngase me të     multi -story building for housing in     osiguravaju opšte fukcioniranju
sigurohet funksioni i ndërtesës          general (heat insulation, water insulation  višespratne zgrade za stanovanje (
shumëkatëshe për banim në përgjithësi     of terraces, the external parts of balconies,  termoizolacija i hidroizolacija terase,
(termoizolimi dhe hidroizolimi i teracës,   which also represent the façade, etc.)     vanjski deo balkona koji predstavljaju
pjesa e jashtme e ballkonit qё po ashtu                            fasadu kuće i slično).
përfaqëson fasadёn e shtëpisë dhe       Administration of multi -story
ngjashëm).                  buildings for housing- according to this
                       law, shall be decision making and        Upravljanje višespratnih zgrada za
Administrimi i ndërtesave           implementation, as well as legal        stanovanje – po osnovi ovog zakona,
shumëkatëshe për banim - sipas këtij     representation before competent bodies,     donošenje i primena rešenja kao i pravno
Ligji nënkupton marrjen dhe realizimin e   with the intention of maintaining and      predstavljanje pred nadleţnim organima
vendimeve si dhe përfaqёsimin juridik     preserving the basic features of multi -    sa svrhom funkcioniranja, odrţavanja i
para organeve kompetente me qëllim të     story buildings for housing and making     čuvanja osnovnih vrednosti višespratne
funksionimit, mirëmbajtjes dhe ruajtjes së  them functional                 zgrade za stanovanje.
vetive themelore të ndërtesave
shumëkatëshe për banim.            Flat (apartment)- is a communion of
 Banesa - është bashkësi e hapësirave, të   spaces (areas), dedicated for permanent     Stan - je prostorna zajednica odeĎena za
dedikuara për banim të përhershëm që     residence, which is an operational unit,    stanovanje, koje su potpuno
janë tёrёsi funksionale, zakonisht me një   usually with one entrance, regardless of    funkcionalne, normalno sa jednim ulazom
hyrje, pa marrë parasysh se a janë      whether the spaces (areas) are in a       bez obzira da li su prostori u zgradi za
hapësirat në ndërtesën banuese apo në     building for housing or another building.    stanovanje ili neke druge zgrade.
ndonjë ndërtesё tjetër.

Banesë publike - nënkupton tё gjitha     Public Flat- considered all those spaces    Javni stan - podrazumeva sve one
hapёsirat pёr banim tё cilat u janё dhёnё   for housing which are given in use       prostore za stanovanje koje su dati na
nё shfrytёzim poseduesve nga ndёrmarrjet   possessors from enterprises and other      korištenje posednicima od strane
dhe institucionet tjera publike.       public institutions.              poduzeća i drugih javnih institucija.

Banesë e pёrshtatshme - është banesa që    A suitable flat - is an apartment that is in
është në ndërtesën një apo shumëkatëshe    a one or multi story building for housing,   Prikladan stan – je stan u zgradi ili u
për banim e cila është e ndërtuar në pajtim  which is built in accordance with minimal    višespratnoj zgradi za stanovanje koji je
me standardet minimale teknike te banimit   technical housing standards for the       izgraĎen u skladu sa minimalnim
për ndërtimin e ndërtesave njё dhe      construction of one and multi story       tehničkim standardima stanovanja za
shumёbanesore dhe pёr tё cilёn ёshtё     buildings and with regard to which a      izgradnju zgrade ili stanova za koje je
lёshuar leja e pёrdorimit konform Ligjit tё  permit for use was issued in conformity     izdata uporabna dozvola sukladno zakonu
Ndёrtimit.                  with Construction Law.             o izgradnji.
Standardi i banimit eshte koeficient qe    The housing standard is a coefficient      Standard stanovanja – je koficijenat koji
tregon hapesiren minimale per jetese qe    showing the minimal living space that an    pokazuje minimalnu prostoriju za
duhet te kete nje individ ne nje banese i   individual must have in a house, showed     stanovanje koju treba posedovati jedno
treguar me m2 per person.           in m2 per person.                lice u jednom stanu prikazanim u 1m2 po
 Banesa e kujdesit për të moshuar -      Flats for caring of elderly- shall be      clanu.
nënkupton banesat në të cilat banorët     apartments where the residents receive     Stanovi za zbrinjavanje starijih osoba –
marrin ndihmë 24 orë në ditë nga       help 24 hours a day by respective        su stanovi u kojima stanari primaju
institucionet pёrkatёse qё është bërë     institutions, so that the architectonic     dvadeset četri satnu pomoć na dan od
përshtatja arkitektonike për njerëz të    adaptation for aged people, with personal    odreĎenih institucija tako da se
moshuar me amvisni personale në        households, in a multi -housing building    graĎevinski prilagode za starije osobe sa
ndërtesën shumëbanuese ose në formë      or other type of buildings.           osobnim kućanstvom u zgradi sa
tjetër të ndërtesave.                                     stanovima ili drugih formi u zgradi.

Fondi banesor - nënkupton gjendjen      Housing fund- is actual housing fund
aktuale të fondit të banimit në Kosovë,    situation in Kosovo including number and    Fond stanova – je aktualno stanje
duke përfshirë numrin dhe cilësinë e     quality of flats                stanovanja na Kosovu obuhvačajući broj i
banesave.                                           kvalitetu stanova.
Grupe nevojtare – nënkupton grupet e     Needy groups- are homeless and
njerëzve të pastrehë dhe të rrezikuar qe   vulnerable groups economically, socially    Grupe za ispomoć – su grupe ljudi koji
nuk kane mundesi ekonomike, sociale dhe    and healthy unable to provide low cost     nemaju krov nad glavom i koji su
shendetesore te sigurimit te banimit me    housing in the market.             socijalno i zdravstveno ugroţeni, odnosno
cmim te lire te tregut                                    onih koji ni su u stanju obezbediti stan
                       Liable inhabitants- are inhabitants that    prihvatlivin trzisnim cenom.
Banorё tё rrezikuar – nënkupton banorёt    have need for emergency housing.
qё kanё nevojё pёr banim emergjent.                              Ugroţeni stanari – su stanari kojima je
                       The owner of the flat- is a subject that    potrebno hitno stanovanje.
 Pronarë i banesës - nënkupton subjektin   has the right of property with juridical act.
që ka të drejtën e pronësisë, të fituar me                          Vlasnici stanova – je subjekt koji ima
akt juridik.                                         pravo vlasništva dobiveno pravnim aktom.
 Bashkesia e pronarëve - nënkupton     Owner’s community- means the
organin e përbërë nga përfaqësuesit e    compound body from special         Zajednica vlasnika – Organ koji čine
banesave të veçanta në kuadër të objektit  representative of apartments based on    predstavnici posebnih stanova koji se
banesor me shumë pronarë.          apartment‟s object with many inhabitants.  nalaze u kadru objekta stanovanja sa
                                            mnogo vlasnika.
  Shpengim - nënkupton kur bartësi i të  Privatization - is when the holder of
drejtës së shfrytëzimit e blenë banesën   using right buys the flat from the holder of Otkup – je kad nosilac prava korištenja,
nga bartësi i të drejtës së dispozicionit  the disposal right (privatization)      kupi stan od nosioca sa pravom
(privatizim).                                      posedovanja (privatizacija).Kreu II                   Chapter II
                                            Poglavlje II
INSTITUCIONET PËRGJEGJËSE          RESPONSIBLE INSTITUTIONS FOR
PËR BANIM                  HOUSING                   NADLEŢNE INSTITUCIJE ZA
                                            STANOVANJE
Neni 3                        Article 3
                                            Ĉlan 3.
 Kuvendi dhe Qeveria e Kosovës       The Assembly and Government of
sigurojnё pёrmirёsimin, zhvillimin dhe   Kosovo provides improvement,        Skupština i Vlada Kosova osiguravaju
mbrojtjen e kushteve tё banimit pёrmes   development and protection of housing    poboljšanje, razvoj i zaštitu uslova za
nxjerrjes sё:                conditions through issuing of:       stanovanje pomoću usvajanja:

 1. Raportit pёr gjendjen e banimit.    1. Report for housing state
 2. Planit strategjik pёr zhvillimin e   2. Strategic plan for developing of     1.Izveštaja o stanju stanovanja,
banimit nё Kosovё.             housing in Kosovo              2.Plana strategije za razvoj stanovanja na
 3. Programeve pёr banim.         3. Programs for housing           Kosovu,
                                            3.Programa za stanovanja

Përgjegjësitë e Ministrisё         Responsibilities of the Ministry
                                            Odgovornosti Ministarstva
Neni 4                     Article 4
                                               Ĉlan 4.

(1) Përgjegjësitë e Ministrisë janë:      (1) The responsibilities of the Ministry
                        are:                     (1)Odgovornosti ministarstva su:

1. Zhvillimi i politikave të banimit nё    1. The development of housing policies in
pajtim me planin hapёsinor, zhvillimin     accordance with spatial plan, economic    1.Razvoj politike stanovanja u sukladnosti
ekonomik, social dhe demografik.        social and demographic development.      s prostornim planom, ekonomskim,
                                               socijalnim i demografskim razvojem.
2. Zhvillimi i programeve të banimit dhe
sigurimi i mjeteve financiare për       2. Development of housing programs and
realizimin e tyre.               securing of financial means for their     2.Razvoj programa stanovanja i
                        realization.                 osiguranje financijskih sredstava za
 3. Shqyrtimi e nevojave tё grupeve tё                            njihovu realizaciju.
rrezikuara dhe personave tё tjerё brënda    3. Revising the needs of groups in danger
popullatёs e cila mund tё jetё e rrezikuar .  and other persons inside the population    3.Razmatranje potreba ugroţenih skupina
                        which may be risked.             i drugih osoba unutar populacije koja
4. Veprimtaria hulumtuese zhvillimore                            moţe biti ugroţena.
nё zonat e banimit.              4. Deals with researching development
                        activities on housing areas.         4.Razvojna istraţivačka djelatnost u
5. Pёrcaktimi i parimeve, raportimi,                             zonama stanovanja.
informimi pёr sigurimin e tё dhёnave      5. Determines the principals of reporting
statistikore pёr banim dhe identifikimi i   informing for providing of statistical data  5.OdreĎivanje principa, izveštaja,
nevojave.                   for housing and identification of needs.   informisanje za osiguravanje statističkih
                                               podataka za stanovanje i identifikaciju
 (2) Ministria ushtron mbikëqyrjen                             potreba.
administrative dhe profesionale tё       (2) The Ministry pursues administrative
aktiviteteve nё fushёn e banimit nёpёr     and professional supervision of activities  (2) Ministarstvo primenuje
komuna, me qёllim qё tё harmonizimit të    in the field of housing around        administrativni i profesionalni nadzor
akteve tё komunave me dispozitat e kёtij    Municipalities, with aim to secure the    radnji (aktiviteta) na području stanovanja
Ligji apo aktet nёnligjore tё nxjerra nga   harmonization of the municipality acts    po opštinama s namjerom da osigura
ky Ligj. Ministria do tё ketё kompetenca   with the provisions of this law or sub legal  harmonizaciju akata opština s odredbama
tё kёrkojё nga komunat për ndryshimin,    acts issued by this law. The Ministry shall  ovog Zakona ili podzakonskih akata,
anulimin ose ndёrmarrjen e aktiviteteve tё  have competences to require from the      izvedenih iz ovog Zakona. Ministarstvo će
caktuara.                   municipality changes, annulations or      imati nadleţnost da od opština traţi
                       creation of determined activities.       promenu, poništavanje ili poduzimanje
 (3) Ministrise i lejohet tё propozojё                            odreĎenih radnji.
themelimin e Agjencionit Ekzekutiv pёr    (3)The ministry is permitted to propose
Banim nё kuadёr tё Ministrisё.        establishing of the Executive Agency for    (3) Ministarstvu se dozvoljava predloţiti
                       Housing within the Ministry.          osnivanje Izvršne Agencije za stanovanje
 (4) Ministrise pёr shkak tё ndryshimit tё                         u sklopu Ministarstva.
zbatimit tё programit pёr banim,       (4) For the reason of changes of
kёshillimit dhe bashkёpunimit nё       implementation of the housing program,     (4) Ministarstvu zbog promene
trajtimin e politikёs sё banimit, i lejohet  on consultation and corporation on the     sprovoĎenja programa za stanovanje,
mund tё formojë trupin kёshillues pёr     treatment of housing policy, the Ministry   savjetovanja i suradnje u tretiranju
banim.                    is permitted to form the consultation body   politike stanovanja, se dozvoljava do
                       for housing.                  formirati savetodavno telo za stanovanje.


Përgjegjësitё e komunave
                       Responsibilities of Municipalities
Neni 5                                            Odgovornosti Opština
                        Article 5
  Përgjegjësitё e komunave janё:                              Ĉlan 5
                       Responsibilities of Municipalities are:
1. Zhvillimi, zbatimi dhe monitorimi i                            Odgovornosti opština su:
politikave lokale tё banimit nё bazё tё    1. Development, implementation and
 politikёs sё pёrgjithshme tё banimit nё   monitoring of local policies of housing    1. Razvoj,sprovoĎenje i nadgledanje
Kosovё.                    based on general policies of housing in    lokalnih politika stanovanja na bazi opšte
                       Kosovo                     politike stanovanja na Kosovu.
2. Pёrpilimi dhe zbatimi i programeve
komunale tё banimit.             2. Compilations and implementation of     2. Sastavljanje i objava komunalnih
                       the municipal programs of housing       programa stanovanja.
3. Financimi i ndёrtimit, menaxhimi,                             3. Financiranje gradnje, upravljanje,
mirёmbajtja dhe ndarja i banesave       3. Financing construction, management,     odrţavanje i dobivanje neprofitabilnih
joprofitabile, tё dedikuara pёr zgjidhjen e  maintenance and allocation of non       stanova namenjenih za rješavanje
banimit pёr grupet nevojtare.         profitable flats and housing buildings,    problema stanovanja za grupe u potrebi.
                       dedicated for provisional solution of     4. Podupiranje formi za osiguravanje
4. Pёrkrahja e formave pёr sigurimin e    housing for social cases.           stanova u privatnom vlasništvu i u
banesave nё pronёsi private dhe        4. Supporting of forms for providing of    zakupu.
qiramarrёse.                 flats on private and tenancy property
5. Sigurimi i tokës për banim, alokimi i                           5. Osiguravanje zemljišta za
tokёs pёr banim me infrastrukturё.      5. Providing of the land for housing,     stanovanje,alociranje zemljišta za
                       allocation of the land for housing with    stanovanje s infrastrukturom.
6. Financimi, menaxhimi dhe zhvillimi i    infrastructure                 6. Financiranje,upravljanje i razvoj hitnog
banimit emergjent nga buxhetit komunal.    6. Financing, managing and development     stanovanja iz komunalnog budţeta.
                       of emergency housing from municipal
7. Pёrkrahja e politikёs rehabilituese dhe  budget                     7. Podupiranje rehabilitacijske i
renovuese tё banimit.             7. Supporting of the rehabilitation and    renovacijske politike stanovanja.
8. Monitorimi i tregut lokal tё banimit me  renovation policies of housing
kujdes tё veçantë ndaj kёrkesave dhe                             8. Monitoring lokalnog trţišta stanovanja
furnizimit.                  8. Monitoring of local market of housing    s posebnim oprezom prema zahtjevima i
                       with particularity toward requirement and   snabdjevanju.
9. Mbajtja dhe azhurimi i regjistrave dhe   furnishing                   9. Drţanje i aţuriranje registara i
tё dhёnave statistikore pёr politikёn     9. Keeping and adjournment of registers    statističkih podataka za komunalnu
komunale tё banimit.             and statistical data for municipal policy of  politiku stanovanja.
                       housing                    10. Godišnji izveštaj Ministarstvu o stanju
10. Raportimi vjetor Ministrise pёr      10 Yearly report of the Ministry for      stanovanja redovito i na bazi specifičnih
gjendjen e banimit dhe nё bazё tё       housing state regularity and based on     potreba.
kёrkesave specifike.             specific requirements             11. SprovoĎenje središnje politike o
11. Zbatimi i politikёs qëndrore pёr qiranё  11. Implementation of central policy for    zakupnini stanovanja.
e banimit.                  the rent of housing              12. Podupiranje,osnivanje,sprovoĎenje i
12.Pёrkrahja, themelimi, zbatimi dhe     12. Support the establishing,         funksioniranje udruţenja vlasnika
funksionimi i asociacioneve tё pronarёve   implementation and function of         stanova.
tё banesave.                 associations of the owner‟s flat.
Sektori Komunal i Banimit
                       Municipal Sector of Housing
Neni 6                                           Opštinski sektor stanovanja
                        Article 6
 (1) Kuvendi komunal duhet tё formojё                           Ĉlan 6.
Sektorin Komunal pёr Banim i cili merr    (1). The municipal assembly must form
detyra dhe i përgjigjet kuvendit komunal.   the Municipal sector for housing taking   (1) Opštinska Skupština treba formirati
                       tasks and responding to the Municipal    Opštinski sektor za stanovanje koji prima
 (2) Anёtarёt e sektorit komunal tё      Asembly.                   zadatke i odgovara Opštnskoj Skupštini.
banimit janё punёtorё tё komunёs. Numri
dhe pёrvoja e tyre kёrkon përmbushje të    (2). The members of the municipal sector
nevojave specifike.              of housing are the municipal employers.   (2) Članovi Opštnskog sektora za
                       The numbers and their experience require   stanovanje su radnici opština. Njihov broj
 (3) Kuvendi komunal mund tё         fulfillment of specific needs.        i njihovo iskustvo se traţi za ispunjenje
kontraktojё ekspertë tё tjerё pёr sigurimin                        specifičnih potreba.
e njohurive dhe pёrvojёs adekuate pёr     (3). The municipality assembly may      (3) Opštinska Skupština moţe odrediti
fushat specifike.               contract other experts for securing of    druge stručnjake za osiguravanje
                       knowledge and adequate experience for    adekvatnog iskustva za specifična
                       specific fields.               područja.

Institucionet e autorizuara                                Ovlaštene institucije
                       Authorized institutions
Neni 7                                           Ĉlan 7.
                              Article 7
(1) Komuna me aprovimin e ministrit                            (1) Opština s odobrenjem ministra moţe
mund të autorizojë organe të pavarura pёr   (1). The Municipality with the approval of  ovlastiti neovisne organe za
 administrim në fushёn e banimit.      the Minister may authorized independent   administriranje na području stanovanja.
                       bodies for managing on the housing field.
(2) Mënyra e themelimit, organizimi i                           (2) Način osnivanja, unutrašnja
brendshёm dhe financimi rregullohen me    (2). The establishing manner, inside     organizacija i finansiranje, regulišu se
 akt nёnligjor të cilin e nxjerr ministri.  organization and financing regulated with  podzakonskim aktom kojeg usvaja
                       sub legal act issued by the Minister.    ministar.

Kreu III
                          Chapter III
DOKUMENTET PËR BANIM                                   Poglavlje III
                          Documentations for Housing
                                             Dokumenti za stanovanje
Raporti qëndror pёr banim
                         Central report for housing
Neni 8                                          Osnovni izveštaj o stanovanju
                             Article 8
                                             Ĉlan 8.
 (1) Qeveria me propozimin e ministrit i  (1) The government on proposal of
paraqet Kuvendit të Kosovës raport një    Minister presents to the Assembly of     (1) Vlada na predlog Ministra predstavlja
   vjeçar për gjendjen aktuale të     Kosovo a yearly report for actual state of  Kosovskoj Skupitini jednogodišnji
banimit, i cili përfshinë:          housing which includes:           izveštaj za aktualno trenutno stanje
                                             stanovanja, koji sadrţi:
1. Fondin e banesave dhe karakteristikat e  1. Housing stock and its characteristics
tij.                     2. Actual state of housing          1.  Fond stanovanja i njegove
2. Gjendjen aktuale të banimit.       3. Actual and future needs of housing    karakteristike.
3. Nevojat aktuale dhe të ardhme të     4. Demographical data            2.  Aktualno stanje stanovanja.
banimit.                   5. Migration of the urban-rural population  3.  Aktualne i buduće potrebe
4. Të dhënat demografike.          6. Management and maintenance of       stanovanja.
5. Migrimin e popullsisë rural-urban.    housing buildings              4.  Demografske podatke.
6. Administrimin dhe mirëmbajtjen e     7. Housing cost and resistible possibility  5.  Migraciju ruralno-urbane populacije.
objekteve banesore.             of economical state
7. Koston e banimit dhe mundësinë      8. Data for private and public property   6.  Upravljanje i odrţavanje stambenih
përballuese të gjendjes ekonomike.                            objekata.
8. Të dhënat për pronësinë private dhe    9. Suitability housing ( report of housing  7.  Troškove stanovanja i mogućnost
publike.                   unit and families member)          podnošenja ekonomske situacije.
9. Përshtatshmёrinë e banesave (raportin e                        8.  Podatke o privatnom i javnom
njësisë së banimit dhe anëtarëve të     (2).The report published and is opened for  vlasništvu.
familjes).                   public.
                                              9.  Prikladnost stanova ( izveštaj
(2) Raporti publikohet dhe është i hapur    (3) The Ministry determines in more     stambenih jedinica i članova obitelji )
për publikun.                 detail the method of preparing the data in
                        the report by sublegal act.         (2) Izveštaj se objavljuje i otvoren je za
(3) Me akt nënligjor, Ministria më                             javnost.
detajisht përcakton mënyrën e përgatitjes
së të dhënave në raport.                                  (3) S podzakonskim aktom Ministarstvo
                                              detaljnije odreĎuje način obrade podataka
                                              u izveštaju.
Strategjia e banimit në Kosovë
                        Housing Strategy in Kosovo
Neni 9                                           Strategija stanovanja na Kosovu
                        Article 9
                                              Ĉlan 9.
 (1)Strategjia e banimit përmban        The housing strategy contains the
objektivat për mbrojtjen dhe realizmin e    objectives for protection and realizing of  (1) Strategija stanovanja sadrţi strateške
kushteve të përshtatshme për banim në     suitable condition for housing in      tačke za očuvanje i ostvarenje
harmoni me politikat zhvillimore të      harmonization with spatial plan of      odgovarajučih uvjeta za stanovanje u
Qeverisë dhe planin hapësinor të Kosovës,   Kosovo, which includes:           harmoniji s razvojnim politikama Vlade i
i cili përfshinë:                                      prostornim planom Kosova, koji
1. Politikёn e shfrytëzimit të fondit publik                        obuhvaća:
banesor.                    1. The policy for using of housing public
2. Zgjidhjen e banimit për grupet e      fund                     1. Politiku korištenje javnog stambenog
caktuara nevojtare.              2. Choosing of needs for housing for a    fonda.
3. Krijimin e mekanizmave ligjorë,       determined needy groups           2.  Stambeno rešenje za odreĎene
institucional dhe financiar pёr sigurimin e  3. Creation of legal, institutional and   socijalne grupe ( u potrebi).
kushteve tё pёrshtatshme pёr banim.      financial mechanisms for providing      3.  Stvaranje zakonskih, institucionalnih
4. Nxitjën e ndёrtimeve tё reja pёr banim.   suitable conditions for housing       i fiancijskih mehanizama za osiguravanje
5. Programet pёr mirёmbajtjen fizike dhe    4. Stimulation of new construction for    odgovarajučih uslova za stanovanje.
modernizimin e banesave ekzistuese.      housing                   4.  Podsticanje nove izgradnje za
                        5. Programs for physical and         stanovanje.
(2) Strategjia e Banimit, në bazë të të   modernization maintenance of existing     5. Programe za fizičko odrţavanje i
dhënave në raport, hartohet nga Ministria,  flats.                    modernizaciju već postojećih stanova.
në koordinim me ministritë tjera si dhe
institucionet shkencore të Kosovës e cila  (2). The Housing Strategy is drafted
për miratim i dërgohet Qeverisë dhe     according to data report from the Ministry  (2) Strategija stanovanja izraĎuje se na
Kuvendit.                  in coordination with other Ministries and   osnovi podataka iz izveštaja Ministarstva
                       scientific institutions of Kosovo, which is  u koordinaciji s drugim Ministarstvima i
(3) Strategjia e Banimit i nënshtrohet    send to the Government and to the       znanstvenim institucijama Kosova, koju
diskutimit publik në afat prej 45 ditësh,  Assembly for approval.            predaju na usvajanje Vladi i Skupštini.
para dorëzimit nё Kuvend.
                       (3). The housing strategy reduced public
 (4) Strategjia e Banimit hartohet nё afat  discussion in a term from 45 days before   (3) Strategija stanovanja podleţe javnoj
prej mё së paku 10 vite, me mundёsi     delivered to the Assembly.          diskusiji u roku od 45 dana prije predaje
rishqyrtim në çdo 3 vjet.                                 Skupštini na usvajanje.
                       (4). The housing strategy drafted for a
                       term at least 10 years and revised every 3  (4) Strategija stanovanja izraĎuje se u
                       years.                    roku od najmanje 10 godina, s
                                              mogučnotima ponovnog pregleda svake 3.
                                              godine.
Programet për banim
                          Housing Programs
Neni 10                                          Programi za stanovanje
                         Article 10
  (1) Ministria zhvillon programe të                           Ĉlan 10.
banimit dhe ia paraqet Qeverisë për   (1). The Ministry develops the housing
miratim. Këto programe hartohen në   programs and represent to the           (1) Ministarstvo razvija programe
koordinim me ministritë, komunat dhe  Government for approval. Those           stanovanja i predaje ih Vladi na usvajanje.
institucionet tjera. Programet definojnëprograms drafted in coordination with       Ovi se programi izraĎuju u koordinaciji s
rregullat dhe procedurat administrive për
                    Ministries, Municipalities and other        Ministarstvom,Opštinama i drugim
ndarjen dhe administrimin e mjeteve.  institutions the programs defined the rules    institucijama. Programi definiraju pravila i
                    and administrative procedures for         administrativne procedure za podelu i
(2) Programet e banimit kanё pёr qёllim separating and managing of the means.       administriranje sredstvima.
implementimin e strategjisë si:
                      (2). The aim of housing programs is to
 1. sigurimin e banimit pёr grupet     implement the strategy:            (2) Cilj programa stanovanja je
nevojtare,                                        implementacija strategije;
 2. sigurimin e kushteve tё volitshme pёr  1. Providing of housing for needy and
financimin e banimit,            riskiness groups               1.  osiguravanje stanovanja za grupe u
 3. administrimin e fondit ekzistues tё   2. Providing of convenient conditions for   potrebi,
banimit,                  housing finance                2.  osiguravanje odgovarajučih uslova
 4. mirëmbajtjën dhe modernizimin e     3. Administration of existing fund of     za financiranje stanovanja,
banimit.                  housing                    3.  administraciju postoječeg fonda
                      4. Maintenance and modernization of      stanovanja,
                      housing                    4.  Odrţavanje i modernizacija
Raporti komunal i banimit                                 stanovanja.
                      Municipal Report of Housing
                                             Izveštaj Opštine za stanovanje
Neni 11
                      Article 11
(1) Komuna harton dhe ia paraqet                             Ĉlan 11.
Ministrisë raportin me shkrim për      (1). The municipality represent in the
gjendjen aktuale të banimit çdo fund vit.  ministry written report for actual state of  (1) Opština predaje Ministarstvu
                      the housing every end of the year.      pismeni izveštaj o aktualnom stanju
(2) Ministri me akt nënligjor përcakton                          stanovanja na kraju svake godine.
mё detajisht përmbajtjen, formën dhe    (2). Minster with a special act determines
elementet tjera të këtij raporti.      in details content, form and other elements (2) Ministar s podzakonskim aktom
                      of this report.               detaljnije odreĎuje sadrţaj,oblik i druge
(3) Raporti është publik.                                elemente ovog izveštaja.
                      (3). The report is public.
Plani Strategjik Komunal i Banimit                           (3) Izveštaj je javan.
                       Municipal Strategic Plan of Housing
Neni 12                                         Strateški opštinski plan stanovanja
                          Article 12
(1) Në harmoni me Strategjinё e Banimit                         Ĉlan 12.
të Kosovës, komuna harton Planin       (1). The municipality shall draft the
Strategjik Komunal të Banimit duke      municipal strategic plan of housing      (1) U harmoniji sa Strategijom stanovanja
specifikuar nevojat e saj.          specified its needs in harmonization with   Kosova,Skupština izraĎuje strateški
                       housing strategy of Kosovo.          komunalni plan stanovanja odreĎujuċi
 (2) Para finalizimit të Planit Strategjik                         svoje potrebe.
Komunal të Banimit, komuna duhet ta      (2). Before the finalizing of municipal
vejë                     strategic plan of housing, the municipality  (2) Prije finalizacije strateško komunalnog
   projektin në diskutim publik sё     must submit the project for discussions at  plana stanovanja,Skupština treba predati
paku 45 ditë, për komente dhe sugjerime.   least 45 days for comments and        projekat na javnu diskusiju najmanje 45
                       suggestions                  dana za komente i prijedloge.
(3) Pas diskutimit publik, projekti i     (3). After public discussion the project
dorëzohet kuvendit të komunës për       shall be send of to the municipal assembly  (3) Nakon javnog raspravljanja,projekt se
aprovim.                   for approval                 predaje skupštini Opštine na odobrenje.

 (4) Komuna, para aprovimit të Planit    (4). The municipalities before the
Strategjik Komunal të Banimit, një kopje   approval of the municipal strategic plan of  (4) Skupština prije usvajanja strateškog
ia dërgon Ministrisë për t‟u verifikuar    housing, sends a copy to the Ministry to   komunalnog plana stanovanja,jedan
përputhshmёria me Strategjinë e Banimit    verify the accordance with the housing    primjerak predaje Ministarstvu kako bi se
të Kosovës. Afati për dhënjen e pёlqimit   strategy of Kosovo. The date for given the  potvrdila usklaĎenost sa Kosovskom
është deri 30 ditë, nga dita e marrjes sё   agreement is till 30 days from the day of   Strategijom stanovanja. Rok za davanje
dokumentit.                  document taken.                odgovora je 30 dana od zaprimanja
                                              dokumenta.

Programet komunale të banimit
                       Municipal programs of housing
Neni 13                                           Komunalni programi stanovanja
                            Article 13
(1) Komuna harton programet komunale                            Ĉlan 13.
të banimit.                  (1). The municipality drafts Municipal
                       Housing Programs               (1) Skupština izraĎuje komunalne planove
(2) Programet duhet tё jenё në pajtim me                          stanovanja.
ligjet përkatëse dhe përfshijnë nevojat për  (2). The programs shall be in accordance
banim, në kuadёr të infrastrukturёs     with respective laws and shall include the   (2) Programi moraju biti u skladu s
komunale dhe procedurave të planifikimit   housing needs based on municipal        odgovarajučim Zakonima i moraju
dhe zhvillimit.               infrastructure and procedures of planning   obuhvaćati potrebe za stanovanjem na
                       and development.                području komunalne infrastrukture i
(3) Programet komunale pёr banim kanё    (3). Municipal Housing Programs have      procedure planiranja i razvoja.
pёr qёllim implementimin e Planit      the purpose to implement the Municipal
Strategjik                  Strategic Housing Plan.            (3) Komunalni programi stanovanja
Komunal pёr Banim.                                     imaju za cilj primenu komunalnog
                                              strateškog plana za stanovanje.

Kreu IV
                       Chapter IV
FINANCIMI I BANIMIT                                     Poglavlje IV
                           Housing Financing
Fondi i Kosovёs pёr Banim                                  FINANSIRANJE STANOVANJA
                         Kosovo fund for housing
Neni 14                                           Kosovski fond za stanovanje
                         Article 14
(1) Me kёtё Ligj themelohet Fondi i                             Ĉlan 14.
Kosovёs pёr Banim (kёtu e tutje:Fondi),   (1). With this law shall be established the
nё kuadёr të Buxhetit tё Konsoliduar tё   Kosovo fund for housing (here in after     (1) Ovim zakonom osniva se kosovski
Kosovёs.                   Fund) based on Kosovo Consolidated       fond za stanovanje (u tekstu dalje: Fond ),
                       Budget.                    u okviru konsilidiranog buĎţeta Kosova.
(2) Mjetet e Fondit shfrytёzohen pёr
zbatimin e Strategjisё sё Banimit tё     (2). The means of the fund used for the
Kosovёs dhe përmbushjes së          implementation of the Kosovo Housing      (2) Sredstva Fonda koriste se za
përgjegjësive, sipas neni 4.         strategy and for providing of long term    primenu strategije stanovanja Kosova i
                       durable of the programs development.      ispunjavanjem odgovornosti prema 4.
(3) Me akt nënligjor ministri do tё                             članu.
specifikojë mekanizmat pёr ndarjen e     (3). With a sub legal act the Minister shall
mjeteve, pёr nxitjen e ndёrtimit tё     specify the mechanism for separation of    (3) S podzakonskim aktom Ministar će
objekteve tё banimit pёr grupet e caktuara  the means, for stimulation of construction   odrediti mehanizme za podelu
nevojtare, pёr renovimin dhe         of housing objects for determinate needy  sredstava,za poticaj gradnje objekata za
mirёmbajtjen e ndёrtesave tё banimit.    groups for renovation and maintenance of  stanovanje za odreĎene socijalne grupe za
                       the housing building.            renoviranjem i odrţavanje stambenih
(4) Fondi do tё financohet nga:                             zgrada.
                       (4). The fund shall be financed by:
 1. Buxheti i Konsoliduar i Kosovёs.                           (4) Fond će se finansirati iz:
 2. Mjetet e krijuara me shitjen e      1. Kosovo Consolidated Budget
banesave shoqёrore (shpengimi).       2. Created means from selling of social   1.Konsolidacijskog buĎţeta Kosova.
 3. Tё hyrat nga tatimet e banimit tё    flats (privatizing)             2.Sredstava stvorena prodajom društvenih
miratuara nga Kuvendi.            3. Incoming from housing taxes approval   zgrada ( otkup stana ).
 4. Grantet apo donacionet e dedikuar pёr  by assembly                 3.Prihoda od poreza za stanovanje
banim.                    4. From donations dedicated for housing   odobrenih od Skupštine.
 5. Tё hyrat qё krijohen nga programet qё                        4.Donacija koje su namjenjene
janё nё zbatim.               5. Incoming that created from programs   stanovanju.
 6. Gjobat dhe taksat e pёrcaktuara me    that are on implementation         5.Prihoda stvorenih od programa koji su
kёtё Ligj.                  6. Fines and taxes determined with this   primenuju.
                       law.                    6.Kazni i poreza odreĎenim ovim
                                             Zakonom.

Fondi Financiar Komunal pёr Banim
                       Municipal financial fund for housing
Neni 15                                         Financijski Opštinski Fond Stanovanja
                             Article 15
(1) Komuna me qёllim tё sigurimit tё                           Ĉlan 15.
interesit publik nё fushёn e banimit duhet  (1). The Municipality with the aim of
ta formojë Fondin Financiar Komunal pёr   securing the public interest on housing   (1)Opština sa ciljem osiguranja interesa
Banim.                    field must form the Municipal Financing   javnosti u podruċju stanovanja, treba
                       Housing Fund.                formirati Financijski Komunalni Fond
(2) Fondi Financiar Komunal pёr Banim                          stanovanja .
pёrdoret pёr zbatimin (realizimin) e     (2). The municipal financial fund for
përgjegjësive sipas neni 5.         housing is used for implementing      (2)Financijski Komunalni Fond
                       (realizing) responsibilities according to  Stanovanja upotrijebit ċe se za primenu
 (3) Komuna me rregullore të veçantë do    article 5.                  (realizaciju ) nadleţnosti po 5. članu.
të specifikojë mekanizmat për ndarjen e
mjeteve, nxitjen e ndërtimit të objekteve   (3). The municipality by specific act will  (3) Opština sa posebnim pravilnicima
komunale të banimit për grupet e caktuara   specify mechanisms for distributing the   odredit će mehanizme za podelu
nevojtare të banimit, renovimin dhe      means, stimulating the construction of    sredstava, poticaj gradnje komunalnih
mirëmbajtjen e ndërtesave të banimit.     municipal housing buildings, renovation   objekata za stanovanje odreĎenih grupa u
                        and maintenance.               potrebi , renovisanju i odrţavanju
(4) Fondi financohet nga:                                  stambenih zgrada.
                        (4). The fund is financed by:
 1. Buxheti i Konsoliduar i Kosovёs.                            (4) Fond se finansira iz:
 2. Kthimi i anuiteteve nga kreditë e     1. Kosovo Consolidated Budget
dhёna pёr banim.                2. returning of annuities from given     1.Konsolidiranog budţeta Kosova.
 3. Programet komunale tё zbatuara pёr     credits for housing             2.Povratka anuiteta od datih kredita za
banim.                     3. Implemented municipal housing       stanovanje.
 4. Donacionet tё cilat i pranojnё nga     programs                   3. Iz primene Komunalnog programa za
personat juridik, fizik, vendor ose tё huaj.  4. Donations which recognized from legal,  stanovanje.
 5. Mjetet e krijuara me shitjen e banesave  physic, local and foreign entities      4.Donacije koje se primljene od pravnih,
shoqërore (shpengimi).             5. The means created by selling the social  fizičkih,domaćih ili stranih osoba.
                        buildings (privatization).          5.Sredstava stvorena prodajem društvenih
                                              stanova (otkup ).
Financimi nga Buxheti i Konsoliduar i
Kosovёs                    Financing from Kosovo Consolidated
                        Budget                    Finansiranje iz Konsolidiranog budţeta
Neni 16                                           Kosova
                        Article 16
 Ministria, nё bashkёpunim me                               Ĉlan 16.
Ministrinё e Ekonomisё dhe Financave nё    The Ministry in corporation with the
pajtim me Ligjin për Menaxhimin        Ministry of Economy and Finance in      Ministarstvo u suradnji s Ministarstvom
Financiar Publik dhe Kontabilitet,       accordance with law on Financial Public   finansija i ekonomije i u skladu sa
pёrcaktojnё buxhetin vjetor pёr Fondin e    Management and Accounting defined the    Zakonom o javnom finasijskom
Banimit.                    yearly fund for housing.           upravljanju i knjigovodstvu,odreĎuju
                                              godišnji buĎţet za stambeni Fond.
Partneriteti nё Financimin e Banimit

Neni 17                   Partnership in Funding Housing         Partnerstvo u financiranju stanovanja

(1) Ministria nё bashkёpunim me           Article 17              Ĉlan 17.
Ministrinё e Ekonomisё dhe Financave
dhe nё pajtim me ligjin pёrkatёs, mund ta  (1) The Ministry, in cooperation with the   (1) Ministarstvo u suradnji s
ndihmojë buxhetin pёr banim me krijimin   Ministry of Finance and Economy may      Ministarstvom finansija i ekonomije i u
e partneritetit nё mes komunave dhe     facilitate the budget for housing by      skladu s odreĎenim Zakonom,moţe
organeve publike tё autorizuara, bankave  creating partnership, between         pripomoći buĎţetu za stanovanje
private pёr investime nё banim dhe palёve  municipalities and authorized public      stvaranjem partnerstva izmeĎu ovlaštenih
tjera.                   bodies, private banks for investment in    javnih opština i javnih autoriziranih
                      housing and other parties.           organa, privatnih banaka za investiranje u
(2) Pёr partneritetin nё mes subjekteve                          stanovanje drugih stranaka.
nga paragrafi 1. tё kёtij neni, lidhet
kontrata me shkrim.             (2) A written contract shall be made with   (2) Za partnerstvo izmeĎu subjekata iz
                      regard to the partnership between the     stava 1. ovog člana, sklapa se pismeni
(3) Me akt nënligjor ministri përcakton   entities stated in Paragraph 1 of this     ugovor.
mënyrën e krijimit të partneritetit.    Article.
                      (3). The Minister determines the method    (3) S podzakonskim aktom Ministar
Kreu V                   of creating the partnership by sublegal act.  odreĎuje način stvaranja partnerstva.

RAPORTET PRONËSORE-             Chapter V                   Poglavlje V
JURIDIKE NË NDËRTESËN ME MË
SHUMË PRONARË PËR BANIM           JURIDICAL-OWNERSHIP              VLASNIĈKO-PRAVNI ODNOSI U
                      RELATIONS IN A MULTI OWNER           ZGRADI S VIŠE VLASNIKA ZA
                      BUILDING                    STANOVANJE
Raportet pronësore-juridike të
pronarëve të pjesëve të veçanta në
pronën e përbashkët             Juridical-ownership relations of owners    Vlasniĉko-pravni odnosi vlasnika
                      of special parts in common property      posebnih delova u suvlasništvu
Pronësia e përbashkët
Neni 18                    Joint Ownership                Suvlasništvo ( zajedniĉko vlasništvo)

Në ndërtesёn me më shumë pronarë për     Article 18                   Ĉlan 18.
banim, pronësia e përbashkët përcaktohet
sipas dispozitave tё Kodit Civil.       Joint ownership in a multi -story building   U zgradi sa više vlasnika za stanovanje,
                       for housing shall be determined in       suvlasništvo se odreĎuje prema
                       accordance with the provisions of the     odredbama Civilnog Koda.
Realizimi i së drejtës pronësore       Civil Code.

Neni 19                      The realization of property rights     Realizacija vlasniĉkih prava

 Në ndërtesën me më shumë pronarë për     Article 19                  Ĉlan 19.
banim, të gjithё pronarët, të drejtën e vet
pronësore, në pjesët e veçanta të ndërtesës  All property owners in a multi -story     U zgradi sa više vlasnika za stanovanje
e realizojnё në atë mënyrë që të mos i    building for housing should realize their   svi vlasnici svoje vlasničko pravo na
pengojë pronarët e pjesëve të tjera të    property rights in the special parts of the  posebnim delovima zgrade trebaju
veçanta dhe përdorimit të përbashkët të    building in a way to not interrupt the     realizirati na način, da ne ometaju
pjesëve të përbashkëta të ndërtesës, në    owners of other special parts and the     vlasnike drugih posebnih delova i
pronësinë e përbashkët.            common use of common parts of the       zajedničkoj upotrebi zajedničkih delova
                       building in joint ownership.          zgrade u suvlasništvu.
Kryerja e veprimtarive të lejuara në
pjesët e banesës
Neni 20                    The conduction of permitted activities     Izvršavanje dozvoljenih aktivnosti u
                       in certain parts of the apartment.       delu stana
Pronari mund ta përdorë banesën në      Article 20                   Ĉlan 20.
harmoni me dispozitat e këtij Ligji edhe
për kryerjen e veprimtarive të lejuara në   The owner may use the apartment in      Vlasnik moţe koristiti stan u skladu s
pjesën e ndërtesës së banimit, nëse i     harmony with the provision of this law     odredbama ovog zakona i izvršavanje
përmbushë kushtet e parapara për kryerjen   and for carrying out permitted activities in  dozvoljenih aktivnosti u delu zgrade
e asaj veprimtarie.              a part of building for housing, if he/she   stanovanja, ako ispunjava uslove
                       fulfills the conditions foreseen for      predviĎenih za izvršavanje tih aktivnosti.
Për fitimin e tё drejtёs sё kryerjes së    carrying out activities.
veprimtarive të lejuara, në pjesën e
ndërtesës së banimit të cilin e lëshon     To obtain the right to carry out permitted   Dobivanje prava za izvršavanje
institucioni kompetent për marrёdhëniet    activities in a part of building for housing  dozvoljenih aktivnosti u delu zgrade za
banesore, pronari duhet të sigurojë      , which is granted by the authorized      stanovanje, koje izdaje kompetentna
pёlqimin e pronarëve, për tё cilët pjesa e   institution for housing relations, the owner  institucija za stambene odnose , vlasnik
bashkëpronësisё përfaqëson më shumë se     must ensure the consent of the owners of    treba osigurati suglasnost vlasnika za deo
gjysmёn e pronësisë, në ndërtesën me më    which the joint-ownership part represents   suvlasništva koji predstavlja više od pola
shumë pronarë për banim.            more than half of the ownership in a multi   vlasništva u zgradi sa više vlasnika stana.
                        -story building for housing.
Institucioni kompetent nga paragrafi 2 i
kёtij neni, refuzon lёshuarjen e lejes, nëse  The authorized institution from Paragraph
pronari i cili dёshiron t‟i kryej       2 of this Article shall refuse the issuance  Kompetentna institucija prema stavu 2.
veprimtaritë e kёrkuara në pjesën e      of such permission, if the owner who      ovog člana, odbija izdavanje dozvole ako
ndërtesës së banimit, nuk e ka pëlqimin e   wants to carry out the activities he/she    vlasnik koji ţeli izvršiti traţenu delatnost
nevojshëm nga paragrafi 2 i kёtij neni dhe   requested, does not have the consent      na delu stambene zgrade,nema potrebna
nëse bëhet fjalë për veprimtari që do     needed based on Paragraph 2 of this      odobrenja prema stavu 2. ovog člana i ako
kishin penguar banuesit në shfrytëzimin e   Article and if the activities in question   se radi o delatnostima, koje bi ometale
qetë të banesave.               would prevent the residents from using     stanare u mirnom korištenju stanova.
                        their apartments peacefully.
Kundёr vendimit me të cilin institucioni e
refuzon lëshimin e lejës, është e lejuar    An appeal may be made against the       Protiv odluke kojom institucija odbija
ankesa në                   decision with which the institution refuses  izdavanje dozvole, dozvoljena je ţalba
organin kompetent.               to issue a permit at the Ministry in charge  kompetentnom organu.
                        of housing relations.
Komuna, me rregullore përcakton
veprimtaritё e lejuara që mund të kryhen    The City Hall shall determine permitted    Opština s pravilnicima odreĎuje
në pjesët e ndërtesës së banimit.       activities, which may be carried out in    dozvoljene delatnosti, koje se mogu
                        parts of buildings for housing.        izvršiti na delovima stambene zgrade.
Dispozitat e këtij neni përdoren edhe për
qiramarrësin e banesës i cili ka nevojë    The provisions of this Article shall also   Odredbe ovog člana koriste se i za
edhe për lejën e pronarit të banesës.     apply for tenants in the apartment, who    zakupca stana kojemu je potrebna i
                       also need the permission of the owner of   dozvola vlasnika stana.
Ndryshimet e lejuara në pjesët e       the apartment.
veçanta
                       Alterations allowed in special parts     Dozvoljene promene na posebnim
Neni 21                                          delovima

(1) Pronari ka të drejtё, pa pëlqimin e   Article 21                  Ĉlan 21.
pronarëve të tjerë, tё bёjё ndryshimet dhe
përmirësimet (kёtu e tutje: ndryshime tё   (1.) The owner has the right to make     (1) Vlasnik ima pravo bez odobrenja
lejuara) në pjesën e vet të veçantë, nëse  alterations and improvements (further:    drugih vlasnika na promene i
kjo nuk dёmton ndonjë pjesё tjetër të    allowed changes) without the consent of    poboljšanja(u tekstu dalje:dozvoljene
veçantë ose të përbashkët të ndërtesës    other owners, in his special part, if this  promene) na svom posebnom delu ,ako to
shumëkatëshe për banim dhe që nuk      does not damage another special or      ne ošteċuje neki drugi posebni ili
ndryshon pamjen e jashtme të kësaj      common part of the multi -story building   zajednički dio višespratne zgrade za
ndërtese.                  for housing and if it does not change the   stanovanje i ako ne menja vanjski izgled
                       external look of this building.        zgrade.
(2) Kur me ndryshimet në pjesët e
veçanta përfshihen edhe pjesët e
përbashkëta, pronari nuk ka të drejtë të   (2). In cases when the changes made also   (2) Kada promene na posebnim delovima
fillojë me realizimin, pa pëlqimin e     include common parts, besides special     obuhvačaju i zajedničke delove, vlasnik
pronarëve të tjerë të cilët kanë më shumë  parts, the owner does not have the right to  nema pravo zapoċeti realizaciju bez
se gjysmёn e pjesёve bashkëpronësore në   begin with the implementation of such     odobrenja drugih vlasnika, koji imaju više
këto pjesë të përbashkëta. Punët duhet të  changes, without the consent of other     od polovice delova zajedničkog vlasništva
jenë të kryera në raport me përshkrimet   owners, who own more than half of the     na tim zajedničkim delovima. Poslovi
mbi ndërtimin e objekteve. Gjatë       parts in joint ownership among these     moraju biti izvršeni uskladu s projektom s
realizimit tё pjesëve, pronari duhet tё   common parts. Work must be carried out    opisima o gradnji objekata, tokom
sigurojë mbikqyrjen e ekspertëve.      in relation with the description on the    realizacije delova, vlasnik mora osigurati i
                       construction of facilities and during such  stručni nadzor.
(3) Administratori ose cilido pronarë,    an undertaking; the owner must ensure
mund të kërkojë që të ndërpritet me     expert supervision.
ndryshimin e pjesës ose që të hiqen
ndryshimet të cilat janë krijuar në     (3). The manager, or whichever owner     (3) Upravitelj ili bilo koji vlasnik moţe
kundërshtim me paragrafin 1 dhe 2 tё kёtij may request an end to the changes in the     zatraţiti ,da se zaustavi vršenje promjena
neni.                   part, or removal of the changes, which      dela ili da se uklone promene, koje su
                      have been made in opposition with         stvorene protivno 1. i 2. stavu ovog
Përgjegjësitë për dëmet          Paragraphs 1 and 2.                člana.

Neni 22                     Responsibilities for the damages       Odgovornost za štetu

(1) Pronari është përgjegjës për dëmin i       Article 22               Ĉlan 22.
cili buron nga pjesa e tij e veçantë dhe
ndikon në pjesët tjera të veçanta ose të   (1). The owner is responsible for the     (1) Vlasnik je odgovoran za štetu, koja
përbashkëta, në pajtim me dispozitat e    damage, which results from his special     proizlazi iz njegovog zasebnog dela koja
pёrgjithshme ligjore.             part and which has an impact on other     utječe na druge zasebne ili zajedničke
                       special or common parts, in accordance     delove,u dogovoru sa općim zakonskim
(2) Pronari ose qiramarrësi i banesёs,    with general legal provisions.         odredbama.
është përgjegjës nё solidaritet me
shkaktuesin e dёmit, kur atё e shkaktojnë   (2). The owner or the tenant of an       (2) Vlasnik ili zakupac stana, je
personat në pjesët e përbashkëta ose të    apartment is responsible together with the   odgovoran solidarno sa uzročiteljem
veçanta të cilët vijnë në ndërtesën      person who causes the damage when it is    štete , kada to prouzrokuju druge osobe na
shumëkatëshe për banim me ftesë,       caused by persons in common or special     zajedničkim ili zasebnim delovima koje se
përkatësisht me thirrje të atij pronari ose  parts of a multi -story building for housing  nalaze u višespratnoj stambenoj zgradi sa
qiramarrësi dhe personave që banojnë me    upon the invitation, or request, or the    pozivom od tog vlasnika ili zakupca i
tё.                      owner or tenant and persons who live with   osoba koje stanuju s njime.
                       him/her.

Lajmërimi i administratorit për
ndryshimin e pronësisë së pjesës së
veçantë                                           Obavest upravitelja za promenu
                       Information of the manager regarding      vlasništva u zasebnom delu
Neni 23                    changes in the ownership of special
                       parts
 Pronari që e bartë të drejtën pronësore                          Ĉlan 23.
me punë juridike duhet që nё afat prej 30   Article 23
ditësh ta njoftojё administratorin. Fituesi e                         Vlasnik koji ima vlasničko pravo u
ka të drejtën për paraqitjen e shënimit të   The owner who transfers the ownership     pravnim poslovima mora u roku od 30
së drejtës pronësore dhe t‟ia bashkangjesë   right by legal actions has to notify the   dana obavestiti upravitelja. Posednik ima
kopjen e dokumentit nё të cilin janë të     manager within 30 days from doing so.     pravo prijaviti ispravu o vlasničkom pravu
pёrshkruara të gjitha të dhënat e        The beneficiary has the right to submit the  i da uz to pridoda kopiju dokumenta, na
ndryshimit të pronësisë dhe të fituesit,    document on the ownership right and      kojem se nalaze svi podaci o promeni
ndёrsa administratori i autorizuar për këtë   attach the copy of the document, where all  vlasništva i o novom posedniku,dok
duhet t‟i lajmërojë organet kadastrale, në   information related to the change in     autorizirani upravitelj za to mora
afat prej 30 ditësh dhe të propozojë      ownership and the beneficiary are written   obavestiti Katastralne organe, u roku od
regjistrimin e së drejtës pronësore .      down, while the manager has the        30 dana i da predloţi upis vlasničkog
                        obligation to inform the geodesy       prava.
   Raportet pronësore-juridike në       department in the period of 30 days and
pjesët e ndërtesës               propose registering of the ownership right.
                                               Pravno-vlasniĉki odnosi na delovima
Raportet pronësore-juridike në pjesët e     Juridical-ownership relations in       zgrada
përbashkëta                   common parts
                                               Pravno-vlasniĉki odnosi na zajedniĉkim
Neni 24                     Legal-ownership relations in common      delovima
 Pjesët e përbashkëta të ndërtesës       parts
shumëkatëshe për banim janë                                  Ĉlan 24.
bashkëpronësia e pronarëve.            Article 24                 Zajednički delovi višespratne zgrade za
                        Common parts of the multi -story building   stanovanje su u suvlasništvu vlasnika.
Mënyra e përdorimit të pjesëve të        for housing are co-owned by the owners.
përbashkëta
                                               Naĉin upotrebe zajedniĉkih delova
Neni 25                     The method of using the common parts

Pjesët e përbashkëta, në ndërtesën                              Ĉlan 25.
shumëkatëshe për banim, i përdorin       Article 25
pronarёt pёr qёllimet e tyre në mënyrё qё                           Zajedničke delove u višespratnoj zgradi za
tё mos i pengojё bashkёpronarёt tjerë.     Common parts in a multi -story building    stanovanje, koriste vlasnici u svoje svrhe i
                        for housing shall be used by owners, for   na način da ne ometaju druge suvlasnike.
Pjesët e përbashkëta tё veçanta        their own goals, in a way, which does not
                        stand in the way of other owners.
      Neni 26                                      Zajedniĉki zasebni delovi
                           Common special parts
(1) Pjesët e përbashkëta tё veçanta të                            Ĉlan 26.
ndërtesës shumëkatëshe për banim i           Article 26
pёrcakton kontrata e raporteve                                (1) Zajedničke zasebne delove višespratne
ndёrbanuese.                  (1). Common special parts of a multi -    zgrade za stanovanje odreĎuje ugovor o
                        story building for housing shall be      maĎustanarskim odnosima.
(2) Për pjesët e përbashkëta tё veçanta,    determined by a contract of inter-housing
mund të caktohen vetëm hapësirat e       relations.
përbashkëta dhe pajisjet e përbashkëta.                           (2) Za zajedničke zasebne delove mogu se
                        (2). Only common spaces (areas) and      odrediti samo zajednički prostori i
(3) Kontrata e cila si pjesë e përbashkët e  common equipment may be determined as     zajednička oprema.
veçantё ndanë një pjesë të tokës (truallit),  special common parts.
është e pavlefshme.                                     (3) Ugovor koji zajednički deo odvaja na
                        (3). The contract, which allocated a parcel  zasebni deo jedan dio zemljišta
(4) Pjesa e truallit, e cila e ka numrin e   of land, as a special common part is non-   (graĎevinsku parcelu ), je bezvrijedan.
vet të regjistruar dhe që është e caktuar   valid.
me vendimin e gjykatёs ose të akteve                             (4) Dio parcele, koji ima registrirani
juridike si pjesë e banesës (atrium, vendi   (4). A parcel of land, which has its     svoj broj i koji je odreĎen odlukom suda
për parkim, etj.), njihet si pjesë e banesës  registration number and is determined as a  ili pravnim aktima kao dio stana (
dhe jo si pjesë e përbashkët e vaçantё.    part of the apartment (atrium, parking lot,  predvorje, mesto za parking, i dr. ), smatra
                        etc.) by a court decision or legal act, is  se delom stana,a ne zajedničkim zasebnim
                        recognized as a part of the apartment and   delom.
                        not as a special common part.
Raportet pronësore-juridike mbi pjesët
e pёrbashkёta tё veçanta
                                               Pravno-vlasniĉki odnosi na zajedniĉkim
Neni 27                    Legal-ownership relations regarding      zasebnim delovima
                        special common parts
Pjesë tё përbashkëta tё veçanta janë                             Ĉlan 27.
bashkëpronësia e atyre pronarëve të      Article 27
cilëve ju shërben.Pjesёt bashkëpronësore                           Zajednički zasebni delovi su u
të çdo njërit prej tyre, rregullohen me    Special common parts are co-owned by      suvlasništvu onih vlasnika, kojima sluţe.
kontratёn e raporteve ndërbanuese.      those owners whom they serve. The co-     Delovi u suvlasništvu svakog od njih
                       owned parts shall be regulated by an inter-  reguliraju se ugovorom o meĎustanarskim
                       residential relations contract.        odnosima.
Transformimi i pjesëve të përbashkëta

Neni 28                                           Transformacija zajedniĉkih delova
                       Transformation of common parts
Për transformimin e pjesëve të                                Ĉlan 28.
përbashkëta, në pjesë të përbashkëta tё      Article 28
veçanta dhe e kundërta, është i nevojshëm                          Za transformaciju zajedničkih delova u
pëlqimi i të gjithё pronarëve dhe kontrata.  The consent of all owners, as well as a    zajedničke zasebne delove i obratno,
                       contract, is required to transform common   potrebno je odobrenje svih vlasnika i
                       parts into special common parts.        ugovor.


Pjesët e përbashkëta të cilat u
shërbejnë mё shumë ndërtesave
shumëkatëshe për banim                                    Zajedniĉki delovi, koji više sluţe
                       Common parts, which serve more multi      višekatnim zgradama za stanovanje
Neni 29                    -story buildings for housing

(1) Pjesët e përbashkëta të ndërtesës                            Ĉlan 29.
shumëkatëshe për banim, të cilat janë në    Article 29
një ndërtesë të veçantë, ose nëse janë                            (1) Zajednički delovi višespratne zgrade
pjesë të një ndërtese tjetër (hidrofori i   (1). The common parts of a multi -story    za stanovanje, koji su u jednoj zasebnoj
përbashkët, bodrumet e përbashkëta, etj.),  building for housing, which are in a      zgradi, ili ako su dio neke druge zgrade (
të cilat i shёrbejnë një apo më shumë     specific building, or if they are in another  zajednički hidrofori, zajednički podrumi, i
ndërtesave shumëkatëshe për banim, sipas   building (common water pump, common      dr. ), koji sluţe jednoj ili više višespratnim
dispozitave të këtij Ligji kanë status    cellars, etc.), which serve one or more    zgradama za stanovanje, prema
juridik të veçantë.              multi -story buildings for housing, based   odredbama ovog Zakona imaju poseban
                        on the provisions of this law, have a     pravni status.
(2)Për pjesët e përbashkëta të cilat u     special legal status.
shёrbejnë disa ndërtesave shumëkatëshe
për banim, njihen vetëm ato pjesë të                             (2) Za zajedničke delove, koji sluţe
përbashkëta të cilat janë ndërtuar për këtë  (2). As regards common parts, which      nekoliko višespratnim zgradama za
qëllim dhe nëse për ndërtimin e tyre, kanë   serve multi -story buildings for housing,   stanovanje, smatraju se samo oni
paguar banorët, përkatësisht pronarët e    only those common parts shall be        zajednički delovi koji su graĎeni u tu
banesave.                   recognized, which were built for this     svrhu i ako su njihovu gradnju platili
                        intention and if the apartment owners paid   stanari odnosno vlasnici stanova.
(3) Nëse pjesa e përbashkët është pjesë e   for their construction.
një ndërtese tjetër shumëkatëshe për
banim, atëherë kjo pjesё përcaktohet si                            (3) Ako je zajednički dio neke druge
pjesë e përbashkёt e veçantё dhe        (3). If the common part is a part of      višespratne zgrade za stanovanje, onda se
regjistrohet në kadastrёn e veçantё. Kjo    another multi -story building for housing,   taj dio odreĎuje kao zajednički poseban
pjesё e përbashkët është pronë e        then this part shall be determined as a    dio i registrira se u nadleţnom
përbashkët e të gjithё pronarëve të pjesëve  special common part and shall be        katastru.Ovaj zajednički dio je zajedničko
të veçanta të ndërtesave shumëkatëshe për   registered in a special cadastre. This     vlasništvo svih vlasnika zasebnih delova
banim, të cilëve ju shërben kjo pjesё. Në   common part shall be the common        višespratnih zgrada za stanovanje, kojima
kadastër e drejta e pronës së përbashkët    ownership of all the owners of the special   taj dio i sluţi. U katastru se pravo
regjistrohet në dobi të pronarëve të      parts of a multi -story building for      suvlasništva registrira u korist vlasnika
pjesëve të veçanta të ndërtesave        housing, which this part serves. The right   zasebnih delova višespratnih zgrada za
shumëkatëshe për banim sipas Ligjit      to joint ownership shall be registered at   stanovanje prema Zakonu o katastru.
Kadatstral.                  the cadastre to the benefit of the owners of
                        the special parts of multi -story buildings
(4) Pёr pjesёt e tilla tё përbashkëta merren  for housing based on the Cadastral Law.
administratorët e të gjitha ndërtesave
shumëkatëshe për banim, në emër dhe në     (4). The managers of all such multi -story   (4) Za takve zajedničke delove uzimaju
llogari të pronarëve të përbashkët të cilëve  buildings for housing shall deal with such   se upravitelji svih višespratnih zgrada za
ju shërben kjo pjesë. Nëse ndërtesa      common parts on behalf and on the       stanovanje u ime i na račun suvlasnika,
shumëkatëshe për banim nuk ka         account of the joint owners, who such     kojima sluţi taj deo. Ako višespratna
administrator, atëherë pronarët e banesave   parts serve. If a multi -story building for  zgrada za stanovanje nema upravitelja,
mund ta emërojnë njërin prej tyre si të     housing has no manager, then the owners   onda vlasnici stanova mogu imenovati
tillë i cili do të bashkëpunojë në        of apartments may designate one among    jednog od sebe kao takvog, koji ċe
administrimin e kёsaj pjese të përbashkët.    them to carry out such a function, to    suraĎivati u upravljanju sa zajedničkim
                         cooperate in the management of this     delom.
Gjatё administrimit duhet siguruar që kjo    common part. During management, that     Tokom upravljanja treba se osigurati da se
pjesё e përbashkët tё ruhet për arritjen e    person must ensure to preserve this     ovaj zajednički dio očuva za postizanje
qëllimit të përbashkët për të gjitha       common part for achieving the common     zajedničkog cilja za sve višespratne
ndërtesat shumëkatëshe për banim, të       goal of all multi -story buildings for    zgrade za stanovanje, kojima ona sluţi.
cilave u shërben. Punët e administrimit të    housing, which it serves. The managerial   Poslovi upravljanja ovim zajedničkim
kësaj pjese të përbashkët ndahen në raport    tasks of this common part shall be divided  delom, dele se na odnose meĎu
mes pronarëve të përbashkët, sipas        in relation with the common owners,     suvlasnicima i to prema svrhi ovog
qёllimit tё kёsaj pjese tё pёrbashkёt. Nëse   based on the goal for this common part. If  zajedničkog dela. Ako se ne moţe doći do
nuk mund të gjindet marrëveshja sa i       an agreement cannot be reached with     dogovora što se tiče upravljanja, onda
përket administrimit, atëherë çdo njëri     regard to the management, then each     svaki od upravitelja ili vlasnika, koji
prej administruesve ose pronarëve, të cilët   manager or owner, who cooperates in the   suraĎuju u upravljanju zajedničkog dela,
bashkëpunojnë në administrimin e pjesës     management of the common part, may      moţe predloţiti, da o ovom pitanju
së përbashkët, mund të propozojnë që për     propose to have the competent court     odlučuje nadleţni sud.
këtë çështje të vendosë gjykata         decide on such a matter.
kompetente.
                                               (5) Ako zajednički dio iz stava 1. ovog
(5) Nëse pjesa e përbashkët nga paragrafi    (5). If the common parts from paragraph 1  člana, ima zasebnu parcelu koja sluţi
1 i kёtij neni, ka truallin e pavarur i cili i  of this article has an independent parcel,  jednoj višespratnoj zgradi za stanovanje,
shërben një ndërtese shumëkatëshe për      which serves a multi -story building for   onda je ova nekretnina kao zajednički deo
banim, atëherë kjo paluejtshmёri ёshtё si    housing, then that immoveable property is  ove višespratne zgrade za stanovanje. Ako
pjesë e përbashkët e kësaj ndërtese       a common part of this multi -story      ovaj deo sluţi za više višespratnih zgrada
shumëkatëshe për banim. Nëse kjo pjesë i     building for housing. If this part serves  za stanovanje, onda je parcela, na kojem
shërben më shumë ndërtesave           more to the multy-storey housing       je zajednički dio, u suvlasništvu svih
shumëkatëshe për banim, atëherë trualli,     buildings, then the parcel in which the   vlasnika nekretnina i vlasnika stanova
në të cilin është pjesa e përbashkët, ёshtё   common part is situated is a common     zasebnih delova višespratnih zgrada za
pronё e përbashkët e të gjithё pronarëve të   property to the all owners of        stanovanje, kojima ovaj zajednički dio
paluejtshmërisë dhe pronarëve të         immovabilities and owners buildings of    sluţi. Za ove nekretnine koriste se
banesave të pjesëve të veçanta të        special parts of multy-storey housing    odredbe stava 2. i 3. ovog člana.
ndërtesave shumëkatëshe për banim, të    buildings using this common part.
cilëve kjo pjesë e përbashkët ju shërben.  Provisions in the paragraph 2 and 3 of this
Për këto paluejtshmëri përdoren dispozitat  article are used for these immovabilities.
e paragrafit 2 dhe 3 tё kёtij neni.

Raportet e qiramarrësit ndaj pjesëve të
përbashkëta
                                               Odnosi zakupca prema zajedniĉkim
Zbatimi i të drejtave të qiramarrësit    Relations of tenants to the common       delovima
                       parts
Neni 30                   The implementation of the tenant’s       Primena prava zakupca
                       rights
(1) Nёse pronari e lëshon me qira pjesën e                          Ĉlan 30.
vet të veçantё, atëherë me kontratёn pёr   Article 30
qira, mund ta kalojë realizimin e të                             (1) Ako vlasnik da u zakup svoj zaseban
drejtave si pronar.             (1). If the owner leases his/her special part  dio, onda s ugovorom o najmu moţe
                       for rent, he/she may transfer his/her rights  realizirati prava, koja ima kao vlasnik.
(2) Në raport me pronarët tjerë të      as an owner through a leasing contract.
banesave, në ndërtesën shumëkatëshe për                           (2) U odnosu s drugim vlasnicima
banim, qiramarrësi ёshtё përfaqësues i    (2). In relation with other apartment      stanova u višespratnoj zgradi za
pronarit të banesës, pёr pjesën e veçantë  owners in a multi -story building for      stanovanje,zakupac je predstavnik
me qira, nëse për këtë pronari i banesës e  housing, the tenant is the representative of  vlasnika stana, za zasebni dio u zakupu,
autorizon me shkrim dhe për këtë e      the apartment‟s owner, for the special part   ako ga za to ovlasti vlasnik stana pismeno
njofton administratorin.           for rent, if the owner of the apartment     i o tome obavesti upravitelja.
                       authorizes him/her in writing and notifies
(3) Qiramarrësi duke marrë parasysh     the manager.
përdorimin e pjesës së veçantë dhe                              (3) Zakupac imajući u vidu korištenje
pjesëve të përbashkëta, ka të drejtat dhe  (3). The tenant has the same rights and     zasebnog dela i zajedničkih delova, ima
detyrimet e njejta me pronarin e banesës.  obligations like the owner of the        jednaka prava i duţnosti kao i vlasnik
                       apartment regarding the use of the special   stana.
(4) Nëse kontrata qiramarrëse nuk vendos   part and common parts.
ndryshe, detyrues i të gjitha faturave                            (4) Ako u ugovoru o zakupu nije
rrjedhёse është qiramarrësi, kurse      (4). Unless determined otherwise by the    drugačije odreĎeno, obveznik svih tekućih
detyrues i faturave tjera është pronari.   leasing contract, the tenant is responsible  faktura je zakupac, dok obveznik drugih
                       for all current (municipal service) bills   faktura je vlasnik.
                       made at the address of the multi -story
(5) Pa marrë parasysh paragrafin 4 tё kёtij  building for housing, while the owner is
neni, pronari i banesës afariste ose të    responsible for other bills.         (5) Ne uzimajući u obzir stav 4. ovog
tregut, përgjigjet për kryerjen e tatimeve                         člana, odgovoran je vlasnik poslovnog ili
të qiramarrësit.              (5). The taxes shall be paid by the owner    trţišnog stana za obveze plaċanja poreza
                      of the business or market building on      zakupca.
(6) Në rast të ndryshimit të kontratës pёr behalf of the tenant, regardless of
qira, pronari duhet menjëherë të lajmërojë Paragraph 4                   (6) U slučaju promjene ugovora o
administratorin dhe t‟ia diktojë emrin e  (6). In case the leasing contract is      zakupu vlasnik mora odmah upravitelju
qiramarrësit dhe numrin e personave, të   changed, the owner must inform the       javiti podatke o imenu zakupca i broj
caktuar në kontratën pёr qira. Deri në   manager immediately and dictate the       osoba, odreĎenim u ugovoru o zakupu. Do
momentin e lajmërimit, detyrues i të gjitha name of the tenant and number of persons,    trenutka dojave, obveznik svih obaveza
detyrimeve në adresë të administrimit të  determined in the leasing contract. Until    koje stiţu na adresu upravitelja
ndërtesës shumëkatëshe për banim është   such notification, the owner of the       višespratne zgrade za stanovanje je
pronari i banesës.             apartment shall cover all obligations at the  vlasnik stana.
                      address of the multi -story building for
                      housing administration.
 Kreu VI

ADMINISTRIMI I NDËRTESAVE                                  Poglavlje VI
SHUMËKATËSHE PËR BANIM            Chapter VII
                                              UPRAVLJANJE VIŠESPRATNIM
Administrimi i rregullt            MANAGEMENT OF MULTI -STORY          ZGRADAMA ZA STANOVANJE
                       BUILDINGS FOR HOUSING
Neni 31                                           Redovno upravljanje
                            Regular management
(1) Për punët lidhur me administrimin e                           Ĉlan 31.
rregullt të ndërtesës shumëkatëshe për           Article 31
banim, është i nevojshëm pëlqimi i                             (1) Za poslove vezane uz redovno
bashkëpronarëve ose i tё autorizuarve tё    (1). The consent of the co-owners, who    upravljanje višespratne zgrade za
tyre që e kanë më shumë se gjysmёn e      own more than half of the parts in joint   stanovanje, nuţno je odobrenje suvlasnika
pjesёve bashkëpronësore.            ownership, is required regarding the     ili njihovo ovlaštenje i to kad imaju više
                        regular management of the multi -story    od polovice suvlašnistva.
(2) Punët e administrimit të rregullt     building for housing.
numërohen, veçanёrisht punët e                                2) U upravljačke poslove se uglavnom
mirëmbajtjes, rregullimit të ndërtesës     (2). Regular management tasks are       ubrajaju poslovi odrţavanja ,ureĎivanja
shumëkatëshe për banim, zgjedhja e       considered as being maintenance, repairs   višespratnih zgrada za stanovanje, izbor
administratorit, e kёshillit mbikëqyrës    in the multi -story building for housing,   upravitelja, nadzorni odbor i davanje u
dhe qiradhënia e pjesëve të përbashkëta.    selection of the manager, supervisory     zakup zajedničkih delova.
                        council, as well as rent for common parts.
(3) Rregullimi i ndërtesës shumëkatëshe
për banim, sipas këtij Ligji, është                             (3)UreĎivanje višespratnih zgrada za
rregullimi i punëve që janë të nevojshme    (3). Repairs in a multi -story building for  stanovanje po ovom zakonu, je
për plotësimin e kushteve për banim dhe    housing, according to this law, include    ugovaranje poslova, koji su potrebni za
destinim kryesor të ndërtesës         regulation of the actions necessary to    ispunjenje uslova i glavni cilj tih
shumëkatëshe për banim si tёrësi dhe      fulfill living conditions and the main    višespratnih zgrada za stanovanje je
përdorimi i pjesëve të përbashkëta të     intention of the multi -story building for  racionalno iskorištavanje zajedničkih
ndërtesës shumëkatëshe për banim.       housing, as a whole and for the use of    delova višespratne zgrade za stanovanje.
                        special common parts of the multi -story
(4) Mirëmbajtja e ndërtesës shumëkatëshe    building for housing.
për banim sipas këtij Ligji, është
kontraktimi dhe realizimi i punёve që janë                         (4)Odrţavanje višespratnih zgrada za
të nevojshme për ruajtjen e kushteve të    (4). The maintenance of a multi -story   stanovanje po ovom zakonu, je
banimit dhe qëllimeve kryesore të       building for housing, according to this   ugovaranje i izvršavanje poslova koji su
ndërtesës shumëkatëshe për banim në      law, shall be the contraction and execution potrebni za očuvanje uslova stanovanja i
përgjithësi. Punёt e mirëmbajtjes janё     of the work necessary for the preservation sveukupnih vaţnih namjena u
inkuadrimi i të gjitha pjesëve në raport me  of living conditions and main purposes of višespratnim zgradama za stanovanje.
dispozitat për ndërtimin e objekteve si dhe  multi -story buildings for housing in    Poslovi odrţavanja su uključivanje svih
mirёmbajtja për sigurimin e punimit të     general. Maintenance work involved the   delova u odnosu prema odredbama za
sistemit për siguri ndaj zjarrit dhe gjërave  inclusion of all parts in relation with the izgradnju objekta kao i odrţavanju
tjera për siguri dhe shpëtim.         provisions for the construction of     sigurnosti rada sistema za osiguravanje
                       facilities, as well as maintenance of the   od poţara i drugih stvari za spašavanje.
(5) Në administrimin e rregullt hyn edhe   operation of the security system for safety
ndërtimi i pjesëve shtesë si matësit pёr   from fires and other things related to
ujё, rrymё, ngrohje e tё ngjajshme, me    safety and rescue.
qёllim tё caktimit tё harxhuesve nё llogari                         (5) U redovno upravljanje ulazi i
tё veçantё.                  (5). Regular management includes the     gradnja dodatnih delova kao što su
                       construction of additional parts such as   merači za vodu, struju, grijanje i slično sa
                       water, power and heating meters, and so    ciljem odreĎivanja potrošnje na poseban
                       on, with the intention of determining     račun .
                       consumption is a special account.
Plani pёr mirëmbajtje tё ndërtesave
shumëkatëshe për banim
                                              Plan za odrţavanje višespratnih zgrada
Neni 32                    The plan for Maintaining the Multi -     za stanovanje
                       story Residential Buildings
(1) Planin pёr sigurimin e mirëmbajtjes së                         Ĉlan 32.
ndërtesave shumëkatëshe për banim e        Article 32
pёrgatit administratori për një kohë të                           (1) Plan za sigurno odrţavanje
caktuar prej 1 (një) e më së paku 5 (pesë) (1). The plan for the maintenance of the     višespratnih zgrada za stanovanje,
vjet, tё cilin e miratojnё pronarët.    multi -story residential buildings shall be   priprema upravitelj za jedno odreĎeno
                      designed by the director and it shall be     vreme od najmanje jedne do pet godina i
                      valid for a period of time from one to, at    koji usvajaju vlasnici .
(2) Në planin pёr mirёmbajtje, pronarët  least, five years. The owners shall adopt
caktojnë pjesët tё cilat mirёmbahen dhe që the plan.
do të administrohen me mënyrёn e                              (2) U planu odrţavanja vlasnici odreĎuju
sigurimit të mjeteve financiare me     (2). The owners shall define the parts that   delove koji se odrţavaju, koji će se
parapagim në arkёn rezervë.        are to be included in the Maintenance      administrirati na način osiguravanja
                      Plan, which shall be managed by the       finansijskih sredstava s pretplatom u
(3) Plani pёr mirëmbajtje njihet si punë e prepaid funds from the cashier.         rezervnu blagajnu.
administrimit të rregullt.
                                              (3) Plan za odrţavanje smatra se redovnim
                       (3). The Maintenance Plan shall be      administrativnim poslom.
(4) Nëse cilido pronar mendon që plani i   considered as a regular management
mirëmbajtjes nuk siguron ruajtjen e      activity.
kushteve për banim në pjesën e veçantë                         (4) Ako bilo koji vlasnik misli da plan
ose të qёllimit bazë, të ndërtesës    (4). If any of the owners thinks that the   odrţavanja ne osigurava očuvanje uslova
shumëkatëshe për banim në tërёsi, mund  Maintenance Plan does not provide for     za stanovanje na zasebnom delu ili bazu
të propozojë që gjykata me procedurë   protection of good living environment,    temelja višespratne zgrade za stanovanje u
gjyqёsore të detyrojë kontrollimin e   he/she can suggest the initiation of court  celosti, moţe predloţiti da sud u sudskom
përshtatshmёrisë së planit të mirëmbajtjes.
                     proceedings so that the Maintenance      postupku obvezuje kontrolu sukladnosti
                     Plan‟s sustainability can be verified. If the plana za odrţavanje.
(5) Nëse pronarët nuk pranojnë planin për owner‟s suggestion for the initiation of the
mirëmbajtje, atëherë cilido pronar mund  court proceedings is accepted, the
të propozojë që inspekcioni për banim t‟u expenses incurred shall be included in the
caktojë përkohësisht pronarëve planin për administration expenditures.         (5) Ako vlasnici ne prihvate plan za
mirëmbajtje. Ndërhyrja e inspektimit për                        odrţavanje, onda bilo koji vlasnik moţe
banim vlen deri në vendimmarrjen e    (5). In case the owners does not accept the predloţiti da inspekcija za stanovanje
gjykatës në procedurёn gjyqёsore.     Maintenance Plan, any of the owners      privremeno odreĎuje vlasnicima plan
Propozimin mund ta jepë çdo pronarë.   might suggest that the Residential      odrţavanja. Inspekcijski nalog za
                     Inspection provide a provisional       stanovanje vredi do donošenja odluke
                     Maintenance Plan. The Residential       suda u sudskom postupku. Predlog moţe
                     Inspection‟s intervention shall be valid   dati bilo koji vlasnik.
Rendi shtёpiak              until the court decision is not made. Any
                     owner can make a proposion.
Neni 33                                         Kućni red
                           House Rules
Pronarët, të cilët e kanë më shumë se                          Ĉlan 33.
gjysmёn e pjesëve bashkëpronësore, mund         Article 33
ta pranojnë rendin shtёpiak, me të cilin                        Vlasnici, koji imaju više od polovice
vendosen rregullat themelore tё      The owners, who use more than a half of    suvlasničkih delova, mogu prihvatiti kućni
mirëkuptimit fqinjësor në ndërtesën    co-owning parts of the building, can     red, s kojim se donose temeljna pravila
shumëkatëshe për banim.          accept the house rules, which set the main dobrosusjedskih odnosa u višespratnoj
                     criteria of a good understanding between   stambenoj zgradi.
Vendimi që zëvendëson administrimin e neighbors in the multi -story residential
rregullt                    building.
                                               Odluka koja zamenuje redovno
   Neni 34                         The Decision          upravljanje
                        Substituting Management’s Decision
(1) Nëse pronarët për shkak të kuorumit të                          Ĉlan 34.
pamjaftuar nuk mund ta miratojnё planin      Article 34
e administrimit tё rregullt, ndërsa puna për                         (1) Ako vlasnici zbog nedovoljnog
mirëmbajtje është e rëndësishme, atëherë    (1). If the owners, due to the lack of    kvoruma ne mogu odobriti plan redovnog
çdonjёri prej pronarëve mund të propozojë   quorum, do not accept the managements‟    upravljanja, i ako je posao odrţavanja
që pёr kёtё tё vendos gjykata kompetente.   plan while the maintenance works should    vaţan, onda svaki od vlasnika moţe
(2) Nëse asnjëri nga pronarët brenda afatit  be conducted, each of the owners can     predloţiti da o tome odlučuje nadleţni
prej 30 ditësh pёr planin e papranuar, nuk   suggest that the court make the decision.   sud.
propozojnё qё të vendos gjykata, atëherë
këtë duhet ta bëjë administratori në 15    (2). In case that within the deadline of 30  (2) Ako niti jedan od vlasnika unutar roka
ditët e ardhme.                days none of the owners suggests that the   od 30 dana za neprihvaćeni plan, ne
                        court makes the decision, this shall be    predloţi da o tome odluči sud, onda to
(3) Vendimi i gjykatёs zёvendёson planin    done by the director within the following   mora učiniti upravitelj u sljedećih 15
e pronarëve.                  15 days.                   dana.

                     (3). The court decision supersedes the       (3) Odluka suda zamenuje plan vlasnika.
  Punët të cilat e tejkalojnë kornizën e owners‟ plan.
administrimit të rregullt
                                               Poslovi koji premašuju okvir redovnog
Neni 35                      Works exceeding the framework of      upravljanja
                        regular management
(1) Pronarët bëjnë zgjedhjen e punëve të                           Ĉlan 35.
cilat tejkalojnë kornizat e administrimit të   Article 35
rregullt të ndërtesave shumëkatëshe për                          (1) Vlasnici biraju poslove koje prelaze
banim, me pёlqimin e të gjithë pronarëve.   (1). The owners shall unanimously select  okvir redovnog upravljanja zgradama
                        the works going beyond the scope of     višespratnih za stanovanje sa suglasnošću
(2) Për punët të cilat tejkalojnë kornizën e  activities of the management of the multi - svih vlasnika.
administrimit të rregullt, janё ndryshimet,  story residential buildings.
në raport me pjesët e përbashkëta dhe ato                         (2) Za posao, koji prelaze okvir redovnog
të veçanta, përkufizimet e posaçme të     (2). The works going beyond the scope of upravljanja, su promjene u odnosu na
përdorimit të pjesëve të veçanta dhe të    activities of the management are described zajedničkim delovima i one koje su
përbashkëta, ndryshimet e përdorimit të    depending on the common and separate    zasebne, posebna ograničenja za upotrebu
pjesëve të veçanta dhe të përbashkëta dhe   parts of the building, definitions for the zasebnih i zajedničkih delova, promena
përmirësimet të cilat nuk hyjnё nё      usage of separate parts and common parts upotrebe zasebnih i zajedničkih delova i
mirëmbajtjen e ndërtesave shumëkatëshe    of the building, changing of destination of njihovo poboljšanje i koje ne ulaze u
për banim.                  separate and common parts of the      odrţavanje višespratnih zgrada za
                       building; which are not included in the   stanovanje.
(3) Nëse pronarёt nuk arrijnë marrëveshje maintenance of multi -story residential
në lidhje me përmirësimet nga paragrafi 2 buildings.                   (3)Ako vlasnici ne postignu dogovor u
i kёtij neni, atëherё pronarët të cilët e   (3). If the owners do not reach the     vezi sa promenama iz stava 2. ovog
dëshirojnë këtë përmirësim, mund ta      agreement for improvement from       člana, onda vlasnici koji ţele ovo
implementojnë me harxhimet e veta dhe     Paragraph 2 of this article, then the    poboljšanje, mogu primeniti samo ako
nёse nuk e pengojnë të drejtën pronësore, owners willing for this improvement to     sami podmire troškove i ako s'tim ne
të pronarëve tjerë.              take place can do so on their own      ometaju pravo vlasništva drugih vlasnika.
                       expanses providing that there is no
(4) Nëse pronarët nuk dakordohen lidhur    violation of the property rights of other
me punën që tejkalon administrimin e     owners.                   (4) Ako vlasnici postignu saglasnost u
rregullt, atëherë pronarët të cilët      (4). in case that the owners do not reach  svezi sa poslom koji prelazi redovno
posedojnë më shumë se gjysmёn e pjesёve the agreement related to the works beyond upravljanje, onda vlasnici koji poseduju
pronësore në pjesët e përbashkëta, mund    the scope of activities of regular     više od polovice vlasništva na
të propozojnë që të vendosë gjykata me    management, those who posses more than zajedničkim delovima ,mogu predlagati
procedurë gjyqёsore.             half of the property within the common   da sud u sudskoj proceduri odluči o
                       parts of the building can initiate court  poslu.
(5) Dispozitat nga paragrafi 4 tё kёtij neni, proceedings.
përdoren edhe për ndryshimin e kontratës
së raporteve ndërbanuese.                                 (5) Odredbe iz stava 4. ovog člana ,
                       (5). Provisions of Paragraph 4 of this   upotrebljavaju se i za promenu ugovora o
Ndarja e shpenzimeve të administrimit article shall also be used for changing of     odnosima sustanara.
                       contract for inter-residential relations.
Neni 36                                          Podela troškova upravljanja
                        Sharing the Administration Expenses
(1) Pronarët mbajnë përgjegjësinё për                           Ĉlan 36.
pagimin e të gjitha shpenzimeve        Article 36
administrative si dhe shpenzimeve tjera të                         (1) Vlasnici su odgovorni za plačanje svih
cilat burojnë nga ndërtesa shumëkatëshe    (1). The owners shall bare all the      troškova upravljanaja kao i ostalih
pёr banim, në raport me pjesёt e tyre     administrative expenses as well as other   troškova, koje nastaju kod višespratnih
bashkëpronësore, nëse kontrata e       expenses related to the multi -story     zgrada za stanovanje, u izveštaju sa
raporteve ndërbanuese nuk vendos       residential building, if the contract for  zajedničkim delovima, ako ugovor
ndryshe.                   inter-residential relations does not     izveštaja podstanara ne odluči drugačije.
                       prescribe it differently.
(2) Për pagimin e shpenzimeve, që janë si
pasojë e vendimeve të pranuara,                              (2)Za plačanje troškova, koje su kao
përgjigjen pronarët, pa marrë parasysh    (2). The expenses incurring as a result of  posledice prihvaćenih odluka, odgovaraju
faktin se kanë votuar kundër vendimeve    the decisions made shall be born by the   vlasnici bez obzira na činjenicu, da su
të propozuara.                owners regardless of their vote against.   glasali protiv propoziranih predloga.

(3) Pronari nuk përgjegjet pёr shpenzimet
nga paragrafi 1 i kёtij neni që shkaktohen,                        (3) Vlasnik ne odgovara za troškove iz
pas njoftimit të administratorit, për     (3). The owner is not responsible for the  stava 1. ovog člana, koje se nastaju nakon
ndryshimet e së drejtës pronësore në     expenses from Paragraph 1 of this article  što se obavesti upravitelj za promjene
kuadër të paragrafit 23.1 tё kёtij Ligji.   incurred after the notification of the    vlasništva imovine u okviru člana 23.
                       manager for the changes of property right  stava1. ovog zakona.
Ndarja e shpenzimeve në pjesët e       pursuant to Paragraph 23.1 of this law.
veçanta të përbashkëta
                                              Podela troškova na zasebne i zajedniĉke
Neni 37                    Sharing of Expenses for Specific       delove
                       Common Parts of the Building
Me pjesët e përbashkëta të veçanta                             Ĉlan 37.
administrojnё pronarët e pjesёve të      Article 37
përbashkëta. Kjo vlenë edhe pёr                              Na zasebnim i zajedničkim delovima
pёrgjegjësit e mbulimit të të gjitha     The owners of specific common parts of    upravljaju vlasnici zajedničkih delova. To
shpenzimeve në këto pjesë.          the building shall manage them. This also  vredi i za odgovornost pokrivanja svih
                      counts for the expanses incurred related to   troškova na ovom podrućju.
Kontrata e raporteve ndërbanuese      these parts.

Kontrata e raporteve ndërbanuese                              Ugovor izveštaja stanara
                      Contract of Inter-Residential Relations
                                              Ugovor izveštaja sustanara
Neni 38                   Contract of Inter-Residential
                      Relations
Pronarët duhet të vendosin për kontratёn                          Ĉlan 38.
e raporteve ndërbanuese me të cilën e     Article 38
rregullojnë mënyrёn e administrimit dhe                          Vlasnici trebaju da odluče o ugovoru
përdorimit të ndërtesës shumëkatëshe për  The owners must sign the Contract of      izveštaja sustanara s kojim će sreĎivati
banim.                   Inter-Residential Relations, which shall    način upravljanja i upotrebu višespratnih
                      regulate the management and the usage of    zgrada za stanovanje.
Përmbajtja e kontratёs për raportet    the multi -story residential building.
ndërbanuese
                                              Sadrţaj ugovora za izveštaj stanara
Neni 39                  The content of the Contract for Inter-
                      Residential Relations
Kontrata e raporteve ndërbanuese, përveç                          Ĉlan 39.
përmbajtjes së rregulluar sipas kodit    Article 39
civil, pёrmban edhe:                                    Ugovor izveštaja sustanara osim sadrţaja
                      The Contract for Inter-Residential       odreĎenom po civilnom kodu sadrţi i :
1. mënyrёn e përdorimit të pjesëve të   Relations except for the content regulated
përbashkëta të veçanta;          pursuant to the Civil Code also includes
2. punёt e veçanta të cilat tejkalojnë   the following:                 1. način korištenja zasebnih i zajedničkih
kornizёn e administrimit të ndërtesës   1. the way of using the specific common     delova;
shumëkatëshe për banim (sigurimin,     parts;                     2.posebne poslove koji prelaze okvir
punën e aprovuar, etj.);          2. Specific works going beyond the scope    upravljanja višespratnom zgradom za
3. përfaqësimin e pronarëve në çёshtjet  of activities of the management of       stanovanje ( osiguranje, odobreni posao, i
juridike;                 multi -story residential buildings (security,  drugo.);
4. pëlqimin e pronarëve të tjerë në    contracted work, etc);             3. zastupljanje vlasnika po pravnim
ndryshimin e përdorimit të banesave për                            poslovima;
qëllime të tjera;               3. Representation of owners in legal      4. odobrenje drugih vlasnika na promene
5. mënyrën e lajmërimit të pronarëve për   disputes;                    korištenja stanova za druge ciljeve;
procesin e administrimit.           4.   Consent of other owners for the
                       change of apartment‟s destination; and     5. način obaveštavanja vlasnika u svezi
                                               upravljačkih procesa.
Dorëzimi i kontratës administratorit     5.  Notification of owners for the
pёr raportet ndërbanuese           management process.
                                               Predaja ugovora o odnosima sustanara
Neni 40                    Submitting of the contract of inter-      upravitelja
                       residential relations
(1) Krahas vendimit të kontratës për                             Ĉlan 40.
kryerjen e punëve administrative,       Article 40
administratorit i dorëzohet edhe kontrata                           (1)Usporedo sa rešenjem ugovora za
për raportet ndërbanuese me vendimet e    (1). Beside the decision of the contract for  izvršavanje upravljačkih poslova,
mbledhjes së pronarëve.            accomplishing of administrative tasks, the   upravitelju se predaje ugovor za odnose
                       contract for inter-residential relations with  sustanara sa odlukama skup vlasnika.
(2) Administratori duhet ta studiojë     the decision of the owners meting shall be
kontratën e rregullimit të raporteve dhe   submitted to the administrator.
vendimeve të ndërsjella dhe t‟i propozojё                           (2) Upravitelj treba proučiti ugovor o
pronarëve plotësimet që të arrihen kushtet  (2).The administrator shall study the      reguliranju odnosa i usvojenih odluka i
më të përshtatshme për mirëmbajtjen dhe    contract of the regulation of reciprocal    predloţi vlasnicima nadopunu, tako da se
administrimin e ndërtesës shumëkatëshe    relations and decisions and to propose to    postignu prihvatljiviji uslovi za
për banim. Kontrata konsiderohet se është   the owners for fulfillment, in a way to     odrţavanje i upravljanje višespratnih
plotësuar, nëse për të janë pajtuar banorët  arrive a suitable condition for         zgrada za stanovanje. Ugovor se smatra
që kanë më shumë se gjysmën e pjesëve të   maintenance and administration of multi     ispunjenim ako su se suglasili stanari koji
veçanta të ndërtesës .            story building for housing. The contract    imaju više od polovice zasebnih delova
                       considered that is fulfillment if for that   zgrade.
                       are agreed all the owners that have more
Mbledhja e pronarëve dhe këshilli       than half of special parts of the building
mbikëqyrës
                                               Sastanak vlasnika i nadzornog odbora
Mёnyra e vendosjes sё pronarëve        Meetings of Owners and Supervising
                        Council
                                               Naĉin odlućivanja vlasnika
Neni 41                    The way of decision-making by the
                        owners
(1) Për punët e administrimit të ndërtesës                          Ĉlan 41.
shumëkatëshe për banim, pronarët mund       Article 41
të vendosin me nënshkrimin e pronarёve                            (1) Za upravljačke poslove višespratnih
nё listё në të cilën është i shënuar      (1). The decisions for the management of    zgrada za stanovanje, vlasnici mogu
propozimvendimi ose drepërdrejt në       the multi -story residential building can be  odlučiti potpisom vlasnika sa liste,na
mbledhjen e pronarëve.             made with the signature of the proposal    kojoj je upisan predlog rešenja ili na
                        list by the owners or in the owner‟s      savetu vlasnika.
 (2) Mbledhjen e pronarëve mund ta       meeting.
thërres administratori, pronarët të cilët së                         (2) Sastanak vlasnika moţe sazvati
bashku e përbёjnë më së paku 1/5 e       (2). The meeting of owners can be       upravitelj, vlasnici koji zajedno čine
pjesёve bashkëpronësore, ose këshilli     convoked by the director and by the      najmanje 1/5dijela suvlasnika ili
mbikëqyrës.                  owners who all together posses 1/5 of the   nadzornog odbora.
                        co-owning parts, or by the Overview
(3) Ai i cili e thërret mbledhjen, e harton  council.
edhe propozimvendimin, për të cilin do të                           (3)Onaj koji sazove sastanak,izraĎuje
vendoset me votim.               (3).The one, that calls the meeting, sets   predlog rešenja za kojim če se odlučiti
                        the draft decision that will be put on vote.  glasanjem.
Nënshkrimi i listёs
                                               P
Neni 42                                            otpisivanje liste
                        Signing of the list
(1) Me anë të nёnshkrimit votohet ashtu                            Ĉlan 42.
që të nënshkruhet lista në të cilёn       Article 42
vendoset për ose kundër vendimit të                              (1) Potpisivanjem se glasuje tako da se
propozuar. Në listё duhet të jetë i      (1).The list deciding in favor or against   potpiše lista, na kojoj če se odlučiti za ili
parashtruar propozimvendimi, arsyetimi i    the decision shall be signed. The list shall  protiv predloţenog rešenja .Na listi treba
vendimit, emri i pronarit dhe data e      contain the proposal for the decision,     biti predloţeno rešenje ,opravdavanje
nënshkrimit të listës dhe pranimi nga     rationale for the decision, owner‟s name   rešenja, ime vlasnika i datum potpisa liste
shumica.                    and date of signature.            i prihvaćanje od većine.

(2) Kur vendoset me nënshkrimin e listёs,                          (2) Kada se odluči na temelju potpisa
atëherë propozimi është i pranuar, nëse në                          liste,onda je predlog prihvaćen, ako u
afatin që nuk mund të jetë më i gjatë se tre  (2). After making the decision, the list   roku koji ne smije biti duţi od tri mjeseca
muaj, nga dita kur e nënshkruan pronari i   shall be signed and the proposal shall be   od dana kada ga potpiše prvi vlasnik,
parë, nënshkruhet numri i nevojshëm i     considered as accepted, if in the period of  potpiše ga potreban broj vlasnika
pronarëve tё pjesёve bashkëpronësore.     time not longer than three months from    suvlasniċkih delova.
                        the day of signature of the first owner
(3) Nëse vendimi i votuar me anë të      there is the signature of sufficient number
nёnshkrimit nuk pranohet, pёr arsye se     of co-owners of common parts of the      (3) Ako izglasano rešenje
nuk kanё votuar më shumë se gjysma e      building.                   nepotpisivanjem se ne prizna, iz razloga
pronarëve, atëherë administratori mund ta                          što nisu glasali više od polovice vlasnika,
thërret mbledhjen e pronarëve. Për thirrjen  (3). If the decision is not adopted due to  onda upravitelj moţe sazvati sastanak
dhe vendosjen e mbledhjes së pronarëve,    the insufficient number of votes, the     vlasnika. Za sazivanje i odlučivanje
përdoren dispozitat e nenit 43 të këtij    director can convoke the meeting of      vlasnika koriste se odredbe člana 43. ovog
Ligji.                     owners. The procedure prescribed in      Zakona.
                        provisions of Article 43 of this law shall
                        be employed in convoking the meeting of
Mbledhja e pronarëve              owners.

Neni 43                                           Sastanak vlasnika
                        Owners’ Meeting
(1) Mbledhja e pronarëve thirret me ftesё,                          Ĉlan 43.
së paku 14 ditë para mbledhjes.         Article 43
Administratori ua dёrgon ftesёn çdo                             (1) Sastanak vlasnika saziva se s pisanim
pronari dhe e lajmëron në tabelën       (1). An owners‟ Assembly is called      pozivima najmanje 14 dana prije sastanka.
shpalljeve e cila është në shërbim të çdo   through a written invitation at least 14   Upravitelj šalje pozivnice svakom
pronari.                    days before it is held. The manager is    vlasniku i objavi na objavnoj tabeli,koja je
                        supposed to send an invitation to every    na usluzi svakom vlasniku.
(2) Ftesa për thirrjen e mbledhjes,      owner and put up a note on the
posaçёrisht duhet të përmbajë, ditёn dhe    notification table, which is at the service
orёn e mbledhjes, rendin e ditёs dhe      of each owner.                (2) Poziv za pozivanje sastanka treba
propozimin e vendimeve për të cilët                             sadrţati dan i sat sastanka, predloţeni
mbledhja do të vendosë.            (2). The invitation for calling the meeting  dnevni red i predlog odluka za koje
                        should especially include the date and    sastanak saziva.
(3)Administratori është i detyruar ta     time of the meeting, the agenda foreseen,
thërret mbledhjen e pronarëve së paku një   as well as the proposal of decisions to be
herë në vit.                  taken during the meeting.           (3) Upravitelj je obavezan sazvati
                                               sastanak vlasnika najmanje jednom u
(4) Mbledhja zakonisht mbahet në        (3). The manager is obliged to organize an  godini.
ndërtesën shumëkatëshe për banim ose në    Owner‟s Meeting at least once a year.
hapësirë tjetër të përshtatshme.                               (4) Sastanak se uobičajeno odrţava u
                        (4). The meeting usually takes place in the  višespratnim zgradama za stanovanje ili u
                        multi -story building for housing, or in   drugim prikladnim prostorima.
                        another appropriate area.
Udhëheqja dhe vendimmarrja në
mbledhjen e pronarëve
                                               VoĎenje i odlučivanje na sastanku
Neni 44                       Management and decision-making      vlasnika
                        in owners’ meetings
(1) Mbledhjen e pronarëve zakonisht e                            Ĉlanak 44.
udhëheq administratori, pronari, personi i      Article 44
cili përcaktohet me shumicё votash nga                          (1) Sastanak vlasnika uglavnom vodi
pjesëmarrësit në mbledhje ose ai i cili e ka  (1). The owners‟ meetings are usually lead upravitelj, ali moţe ga isto tako voditi
ftuar mbledhjen.                by the manager, but may also be headed   vlasnik koji sa većinom glasova sudionika
                        by the owner who is selected to do so by a odreĎuje učesnici sastanka, ili onaj koji je
(2) Mbledhja e pronarëve vendos nëse në    majority of votes of participants in the  sazvao sastanak.
mbledhje ёshtё e pranueshme shumica për    meeting, or the person who asked for the
vendimmarrje, nё tё kundёrtёn         meeting.
administratori e fton mbledhjen e re                           (2) Sastanak vlasnika odlučuje da li je na
brenda 14 ditёve.               (2). The Owners‟ Assembly shall decide   sastanku prihvatljiva većina za donošenje
                        whether the majority is sufficient to   odluke, u protivnom upravitelj saziva novi
(3) Ftesa për rithirrjen e mbledhjes duhet   decide, on the contrary, the manager may  sastanak unutar 14 dana.
krahas përbërjeve nga neni 42 i kёtij Ligji,  call another meeting within 14 days.
të përfshijë edhe vёrejtjet në mënyrë që
mbledhja e pronarëve për propozimet që                          (3) Poziv za ponovnim sazivom sastanka
përfshihen në drejtimin e rregullt, në   (3). The invitation to reassemble should,   treba uporedo sa odredbama člana 42.
mbledhjen e përsëritur të vendosë me    besides the contents from the article 42 of  ovog Zakona, obuhvaća prigovor na način
shumicёn e pronarëve të pranishëm sipas  this Law, also include remarks, so that the  da sastanak vlasnika za predloge koji
pjesёve bashkëpronësore.          assembly of owners may decide by a       obuhvaća za normalno usmerenje, na
                      majority vote of the majority of owners,    ponovljenom sastanku odlučuje se sa
(4) Në mbledhjen e përsëritur të pronarёve who own joint property, present on       većinom prisutnih vlasnika prema
mund të votohen propozimvendimet që    proposals related to regular management,    suvlasničkim delovima.
kanë qenë të paraqitura në ftesë dhe që  in a repeated meeting.
përfshihen në administrimin e rregullt me                         (4) Na ponovljenom sastanku vlasnika
shumicёn e pronarëve të pranishëm, sipas (4). In the repeated meeting of the owners,   mogu se izglasati predloţene odluke, koje
pjesëve bashkëpronësore.          all proposed decisions shall be voted,     su bile prijavljene u pozivu za okupljanje
                      which were included in the invitation and   obuhvaćene u regularnoj administraciji s
                      which are included in the regular       većinom prisutnih vlasnika prema
                      administration of the majority of the     suvlasničkim delovima.
Procesverbali i mbledhjes së pronarëve owners present based on their joint
                      ownership parts.
Neni 45                                          Zapisnik sastanka vlasnika
                      Minutes from the owners’ meetings
(1)Administratori duhet për çdo mbledhje                         Ĉlan 45.
të hartojё procesverbali. Procesverbalin e     Article 45
nënshkruajnё personat e caktuar.                             (1)Upravitelj treba za svaki sastanak
                      (1) The manager should draft minutes for    izraditi zapisnik. Zapisnik potpisuju
(2)Procesverbali duhet t‟i përmbajë të   every meeting held. The minutes shall be    odreĎene osobe.
dhënat për vendin dhe kohën e mbajtjes së signed by the specific persons.
mbledhjes, listёn e pronarëve me                             (2)Zapis treba sadrţati informacije o
nënshkrime, propozimvendimet të cilat   (2) The minutes should contain         mjestu i vremenu sastanka, listu vlasnika
janë votuar në mbledhje dhe rezultatet e  information on the date and venue of the    sa potpisima, predloţene odluke za koje se
votimit.                  meeting, the list of owners with their     na sastanku glasalo i rezultate glasanja.
                       signatures, proposed decisions up for
(3) Administratori duhet që          voting and results of the voting.
procesverbalin ta publikojё dhe ta
shpёrndajë sipas procedurës së njejtë kur                        (3) Upravitelj treba zapisnik objaviti i
thirret mbledhja e pronarëve, brënda 30    (3) The manager should publish the     raspodeliti tako kako se sazove sastanak
ditёsh.                    minutes and distribute the document in the vlasnika unutar 30 dana.
                       same way that owners‟ meetings are
Kёshilli mbikёqyrës              called within 30 days.

Neni 46                                           Nadzorni odbor
                       Supervisory Council
(1) Pronarët mund ta emёrojnë kёshillin                           Ĉlan 46.
mbikёqyrës.                  Article 46
                                              (1) Vlasnici mogu imenovati nadzorni
(2) Nëse pronarët nuk vendosin ndryshe,    (1). The owners may appoint the        odbor.
kёshilli mbikёqyrës përbëhet prej tre     supervisory council.
anёtarëve tё cilёt e mbikёqyrin punën e                           (2)Ako vlasnici ne odluče drugačije,
administratorit qё rrjedh nga kontrata pёr  (2). Unless decided otherwise by the     nadzorni odbor ima tri člana koji
kryerjen e punëve administrative,       owners, the supervisory council shall have  nadziraju posao upravitelja koji proizlazi
propozon propozimvendimet të cilat      three members who supervise the work of    iz ugovora za izvršenje upravljačkih
votohet me anё tё nёnshkrimit të listёs dhe  the manager, based on the contract for the  poslova, predlaţe predloţene odluke za
i jep kompetenca administratorit.       accomplishing of administrative tasks,    koje će se glasati potpisivanjem liste i daje
                       proposes decisions, which are voted by    ovlasti upravitelju.
(3) Në bazë të autorizimit të dhënë në    signing the list and gives authority to the
mbledhjen e pronarëve, mbikёqyrjen      manager.
mund ta udhëheqë edhe njëri nga pronarët.                          (3) Na bazi ovlaštenja danog na sastanku
                       (3). Based on the authorization provided   vlasnika, nadzor moţe izvršavati jedan od
                       in the owners‟ council, supervision can    vlasnika.
Caktimi i administratorit me procedurë    also be lead by one of the owners.
ligjore
                                              OdreĊivanje upravitelja zakonskom
Neni 47                                           procedurom
(1) Nëse në ndërtesën shumëkatëshe për                           Ĉlan 47.
banim pёr çfarëdo arsye administratori
nuk është i caktuar, mbledhja e pronarëve   Election of the manager through a legal   (1) Ako u višespratnoj zgradi za
mund ta autorizojë cilin do nga pronarёt si  procedure                  stanovanje iz bilo kojeg razloga nije
administrator.                                       odreĎen upravitelj, zbor vlasnika moţe
                       Article 47                  ovlastiti kao upravitelja bilo kojeg od
(2) Mbledhja e pronarëve së pari duhet të                         vlasnika.
votojë për caktimin e administratorit.    (1). If a manager is not appointed for any
                       reason in a multi -story building for    (2) Zbor vlasnika treba prvo glasati za
(3) Nëse vendimi për caktimin e        housing, the owners‟ meting may       izbor upravitelja.
administratorit nuk është në pajtim me    authorize one of the owners as a manager.
paragrafin 2 tё kёtij neni, cilidoqoftë nga                        (3)Ako odluka o izboru upravitelja nije
pronarët mund të propozojë që         (2). The Owners meting must first vote to  priznata prema stava 2. ovog člana, moţe
administratorin ta cakton gjykata me     select the manager.             bilo koji vlasnik predloţiti da upravitelja
procedurë ligjore.                                     odredi sud zakonskom procedurom.
                       (3). If the decision to select the manager is
 Fondi rezervё                not accepted in accordance with
                       Paragraph 2 of this Article, any owner
Parapagimi në fondin rezervë         may propose the selection of the manager Rezervni Fond
                       by a court through legal proceedings.
Neni 48                                           Pretplata u rezervni fond

(1) Pronarët në planin e mirëmbajtjes,                           Ĉlan 48.
sipas nenit 32 të këtij Ligji, munden ta   Reserve Funds
caktojnë shumën e parapagimit mujor në                           (1)Vlasnici mogu u planu odrţavanja iz
fondin rezervё, siç është e caktuar në    Prepayment in the Reserve Funds       člana 32. ovog Zakona, odrediti sumu
Kodin Civil, duke marrë parasysh vlerën                          mjesečne pretplate rezervnog fonda, kao
cilësore të pjesëve përmbajtësore dhe     Article 48                 što je odreĎeno u Civilnom Kodu imajući
planin përmbajtësor.                                    u obzir ključnu vrednost sadrţajnih delova
                       (1). The owners may, in the maintenance   i sadrţajnog plana.
(2) Komunat, Qeveria, fondet publike     plan from Article 32 of this Law,
banesore dhe organizatat banesore       determine the highest amount to be paid
joprofitabile, mund të krijojnë fondet e    as a monthly prescription in the reserve  (2)Opštine, Vlada, javni stambeni fondovi
tyre rezervë në kuadёr të mjeteve të tyre të  fund, as determined by the civil code,   i neprofitabilne stambene organizacije
destinuara dhe në këtë rast, nuk është i    considering the quality value of the    mogu formirati svoje rezervne fondove
detyruar parapagimi në fondet rezervë, të   substantial parts and plan.         okviru svojih odreĎenih sredstava i u tom
formuara për ndërtesën e posaçme                              slučaju nije obavezna pretplata rezervnih
shumëkatëshe për banim, ku kanë në       (2). Municipalities, Government, public   fondova, formiranih za posebne
pronësinë e banesës, që për këtë ta      housing funds and non-profit housing    višespratne zgrade za stanovanje, gdje
lajmërojnë administratorin me pronat e     organizations can form their own reserve  imaju vlasništvo u zgradi, da o tom
bashkangjitura, të cilat dëshmojnë       funds, within the frame of their destined  obaveste upravitelja s pripojenim
ekzistimin e fondit rezervë dhe mjeteve të   funds, in which case payment into reserve  vlasništvima, koja dokazuju postojanje
grumbulluara.                 funds is not binding, formed for a specific rezervnog fonda i sakupljenih sredstava.
                        housing multi-floor building, where in the
Administrimi i mjeteve të fondit        apartment‟s ownership they have to
rezervë                    inform the manager of the joint properties,
                        which prove the existence of the reserve  Upravljanje sredstvima rezervnog
Neni 49                    fund and accumulated funds.         fonda

(1) Administratori duhet të sigurojë që të                         Ĉlan 49.
gjitha parapagimet e pronarëve në fondin
rezervë, të administrohen në llogarinë e    Managing reserve fund            (1) Upravitelj treba osigurati da će se sve
transakcioneve të veçanta.                                 pretplate vlasnika u rezervni fond voditi
                                              na posebnom računu za transakcije.
(2) Nëse administratori administron me     Article 49
shumë ndërtesa shumëkatëshe për banim,
për mjetet e fondit rezervë duhet të mbajë   (1). The manager shall ensure that all   (2)Ako upravitelj upravlja sa više
evidenca të ndara të kontabilitetit për çdo  payments of owners into the reserve funds  višespratnim zgradama za stanovanje,
ndërtesë shumëkatëshe për banim.        are guided into the account of specific   sredstva rezervnog fonda treba voditi na
                        transactions.                odvojenom knjigovodstvenoj evidenciji
(3) Përdorimi i mjeteve të fondit rezervë,                         za svaku višespratnu zgradu za
mund tё lejohet vetëm deri në shumёn e     (2). If the manager manages more multi   stanovanje.
mjeteve që i kanë grumbulluar pronarët e    floor housing buildings, he/she should   (3) Upotreba sredstva rezervnog fonda
asaj ndërtese shumëkatëshe për banim pёr   keep an accounting evidence of reserve    moţe se dopustiti samo do ukupnih
tё cilën realizohet shpenzimi që është i   funds specifically for each multi floor   skupljenih sredstava koje su sakupili
paraparë nga evidenca e kontabilitetit nga  housing building.              vlasnici višespratnih zgrada za
paragrafi 2 i kёtij neni .                                 stanovanje, za koje surealizirani troškovi,
                       (3). The realization of the reserve fund   koji su predviĎeni po evidenciji
Mënyra e administrimit të mjeteve të     money can be allowed only up to the     računovodstva iz stava 2. ovog člana.
fondit rezervë                amount of money accumulated by the
                       owners of that multi floor housing      Naĉin upravljanja sredstvima
Neni 50                    building, for which the expenditure is    rezervnog fonda
                       realized, provided it has accounting
(1) Me mjetet financiare të fondit rezervë  evidence from paragraph 2 of this Article.  Ĉlan 50.
administron administratori.
                       Manner of management of the reserve     (1) Sa financijskim sredstvima rezervnog
(2) Administratori duhet mjetet e fondit   fund                     fonda upravlja upravitelj.
rezervë t‟i deponojё në depozitin bankar
sipas procedurave në bankat e lejuara për   Article 50                  (2) Upravitelj treba sredstva rezervnog
pranimin e depozitave në territorin e                           fonda uloţiti na bankarski račun po
Kosovёs, në blerjen e fletёobligacioneve   (1). The manager manages the financial    proceduri u dopuštenim bankama za
ose letrave me vlerё të bankës qëndrore.   means of the reserve fund.          primanje uloga na teritoriju Kosova za
Gjatё lidhjes sё kontratave depozitive,                          kupovanje vrednosnih papira i obveznice
administratori duhet të sigurojë ruajtjen e  (2). The manager shall deposit the reserve  centralne banke.Tokom sklapanja ogovora
vlefshmërisë së mjeteve financiare si     fund means to the bank deposit, by      o deponiranjem, upravitelj mora osigurati
administrator i mirë.             procedures, in banks allowed to accept    očuvanje vrednosti financijskih sredstava
                       deposits, purchase bonds or letters of    kao dobar upravitelj.
(3) Pronarët mund të mirren vesh në      value from the central bank, in the
kontratёn e rregullimit të punëve       territory of Kosovo. As a good manager,
administrative, që mjetet e fondit rezervë,  the director must ensure the protection of  (3) Vlasnici se mogu dogovoriti u
administratori mund t‟i tërheqë, vetëm së   value of the financial means during the   ugovoru za redovne poslove upravljanja,
bashku me njërin prej pronarëve, të cilin   agreement binding.              da sredstva rezervnog fonda upravitelj
pronarët e caktojnë në kontratën për                            moţe sam podići jedino zajedno sa
kryerjen e punëve administrative.                             jednim od vlasnika, kojeg vlasnici
                       (3). The owners can agree on the contract  odreĎuju u ugovoru za izvršavanje
Pёrdorimi i mjeteve nga fondi rezervë     on regulating the managing work, that the  upraviteljskih poslova.
                       means of the reserve fund can be drawn
Neni 51                    by the director only together with one of  Upotreba sredstava iz rezervnog fonda
                       the owners, which the owners will elect
(1) Mjetet e fondit rezervё, lejohen vetëm  on the contract for accomplishing of    Ĉlanak 51.
për mbulimin e shpenzimeve për        administrative works.
mirëmbajtje, pёrmirёsim e paraparё në                           (1)Sredstva rezervnog fonda ,dozvoljavaju
planin e pranuar të mirëmbajtjes dhe për     Using the reserve fund         se jedino za pokrivanje troškova za
pagimin e shpenzimeve pёr punёt e                             odrţavanje, predviĎenog poboljšanja na
detyruara tё mirёmbajtjes.               Article 51             usvojenjem planu za odrţavanjem i za
                                             plačanje troškova za obavezne poslove
(2) Punët e detyruara tё mirёmbajtjes janë  (1). The means of the reserve fund can be  odrţavanja.
ato punë që nuk janë të parapara në planin  allowed only to cover maintenance
e mirëmbajtjes dhe pёr të cilat do të ishte  expenses and improvement provided on   (2) Zadani poslovi za odrţavanje su oni
e pakuptimtë të hiqet dorë, sepse       the agreed plan of maintenance and to pay poslovi koji nisu predviĎeni u planu
moskryerja e këtyre detyrimeve do të     expenses of the obligatory maintenance  odrţavanja i za koje ne bi bilo smisla da
nënkuptonte keqësimin e kushteve të      work                   se odustane, zato jer neispunjavanja ovih
banimit për të gjithë ose për disa pjesë të                       zahtjeva bi podrazumjevalo pogoršanje
përbashkëta ose të veçanta, të ndërtesës   (2). The obligatory maintenance works are uvjeta stanovanja za sve ili neke zasebne i
shumëkatëshe për banim ose për shkak të    those works that are not provided on the zajedničke delove višespratnih zgrada za
mospërfilljës së këtyre detyrimeve, mund   maintenance plan and for which it is   stanovanja ili zbog ne pridrţavanja ovih
të shkaktohet dëm i madh në pjesët e     meaningless to give up on, because not  zahtjeva zbog kojih se moţe izazvati
përbashkëta ose ato të veçanta të ndërtesës  completing these obligations would mean velika šteta na zasebnim i zajedničkim
shumëkatëshe për banim ose personave të    a deterioration of housing conditions for delovima višespratnih zgrada za
tretë. Nё punët e detyruara tё mirëmbajtjes  all or some common or specific parts of  stanovanje ili trećih osoba.Na zadanim
hyjnë edhe punët e mirëmbajtjes që janë    the multi story housing for building, or poslovima za odrţavanje ulaze i poslovi
të caktuara në dispozitat e nenit 34. dhe   because not completing these obligations za odrţavanje koje su odreĎene po
137. tё këtij Ligji.             can cause damage to common or specific  odredbama po članu 34. i 137. ovog
                       parts of the multi story building for   zakona.
(3) Nëse pronari nuk paguan kontributin e   housing, or third party persons. The
vetë në fondin rezervë, atëherë        obligatory maintenance works include the
administratori duhet ta ftojё me shkrim    maintenance works provided on by     (3) Ako vlasnik ne plaća svoj račun u
për pagimin e kontributit. Ftesa e     Articles 34 and 137 of this Law.       rezervnom fondu, onda upravitelj sa
administratorit ёshtё autentike nё kuptim                         pravne strane treba ga po zvati na plačanje
tё Ligjit që rregullon realizimin dhe                           računa. Poziv upravitelja je autentičan u
sigurimin.                                        pravnom smislu koji regulira njegovu
                      (3).If the owner does not pay his/her own   realizaciju i osiguranje.
Përdorimi i dispozitave në kuptim të    contribute to the reserve fund, then the
këtij kapitulli               administrator shall invite him/her in
                      written on the payment of contribute. The   Upotreba odredaba u smislu ovog
Neni 52                   administrator‟s invitation is authentic, in  poglavlja
                      terms of the law regulation the realization
Dispozitat nga neni 47 deri 51 të këtij   and security.                 Ĉlan 52.
Ligji, përdoren edhe për subjektet nga
paragrafi 48.2 të këtij Ligji.       Use of provisions in relation to this     Odredbe od člana 47. do 51. ovog zakona,
                      Chapter                    upotrebljavaju se za subjekte ovog člana
                                             48. stav 2. ovog zakona.
                       Article52
Administratori i ndërtesës
shumëkatëshe për banim           The provisions of the Article 47 to the
                      Article 51 of this Law shall be used also   Upravitelj višespratnih zgrada za
                      for subjects of the Paragraph 48.2 of this  stanovanje
Administratori               Law.

Neni 53                                          Upravitelj
                      The administrator of the multi -story
(1) Nëse ndërtesa shumëkatëshe për     housing building               Ĉlan 53.
banim i ka më shumë se dy pronarë ose
më shumë se 8 pjesë të veçanta, atëherë                          (1) Ako višespratna zgrada za stanovanje
pronarët duhet ta caktojnë administratorin. The Administrator               ima više od dva vlasnika ili više od 8
                                             zasebnih delova,onda vlasnici moraju
(2) Administratori i ndërtesёs       Article 53                  odrediti upravitelja.
shumëkatëshe për banim është i autorizuar
dhe i përfaqëson pronarët, të cilët    (1). If the multi story building for housing  (2) Upravitelj višespratne zgrade za
përfshihen në administrimin e ndërtesës    has more than two owners or more than 8     stanovanje je ovlašten od vlasnika ,koji
shumëkatëshe për banim dhe kujdeset për    specific parts, the owner must elect an     predstavlja vlasnike, koji obuhvačaju
përmbushjen e të drejtave dhe detyrimeve   administrator.                 upravljanje višespratnih zgrade za
në punët e përcaktuara.                                    stanovanje i brinu se za prava i zahtjeve
(3) Në ndërtesat shumëkatëshe për banim,   (2). The administrator of the multi story    od odreĎenih poslova da se ispune.
ku zgjedhja e administratorit nuk është e   building for housing is authorized by the
detyruar dhe administratori nuk është i    owners, representing the owners that are
zgjedhur, atëherё pronarët duhet të      included within the management of the      (3) U višespratnoj zgradi za stanovanje
sigurojnë kryerjen e të gjitha punëve, që   multi story building for housing, working    gdje izbor upravitelja nije obavezan i
sipas këtij Ligji janё nё kuadёr tё punёve  to ensure that the rights and obligations    upravitelj nije izabran, tada vlasnici
administrative.                are fulfilled.                 moraju osigurati izvršenje svih radova
                                               koji su po odredbama ovog zakona u
                       (3). In multi story building for housing,    okviru upravljačkih radova.
Zgjedhja e administratorit          where election of administrator is not
                       obligatory, and the director has not been
  Neni 54                  elected, and then the owners must ensure    Izbor upravitelja
                       the execution of all works, that fall within
(1) Zgjedhja e administratorit është punë   the scope of administrative works.       Ĉlan 54.
e administrimit të rregullt.
                                               (1) Izbor upravitelja je posao redovnog
(2) Administratori mund të jetë person         Election of administrator       upravljanja.
juridik ose fizik, që është i regjistruar për
administrimin e palujshtshmёrive ose njëri        Article 54             (2)Upravitelj moţe biti fizička ili pravna
nga pronarët në ndërtesën shumëkatëshe                            osoba koji je registriran za upravljanje
për banim, i zgjedhur me vendim.       (1). Election of a administrator is a regular  nekretninama ili osoba od vlasnika
                       management work.                višespratne zgrade za stanovanje,izabran
(3) Nëse administratori nuk është i                              izborom.
zgjedhur, çdo pronarë mund të propozojё    (2). The administrator can be a natural or
që atë ta zgjedh gjykata me procedurë     a legal person, registered for immoveable    (3)Ako Upravitelj nije izabran svaki
gjyqёsore.                  property management or one of the        vlasnik moţe predloţiti da ga izabere sud
                       owners in the multi -story housing       u sudskoj proceduri .
Autorizimet e administratorit         building, elected by a decision.
    Neni 55                (3). If the administrator is not elected,  Ovlaštenja upravitelja
                       each owner can propose to elect an
 Administratori krahas autorizimeve të    administrator by a court procedure on the  Ĉlan 55.
caktuara në Kodin Civil ka edhe        court.
autorizime tjera si vijon:                                 Upravitelj uz odreĎena ovlaštenja u
                        Authorizations of the Administrator     civinom kodu ima i druga ovlaštenja:
1. Përfaqëson pronarët para organeve
përkatëse pёr dhёnien e lejeve dhe        Article 55                1.Predstavlja vlasnike pred odreĎenim
shërbimet gjeodezike pёr ndërtesën                             organima za davanje dozvola i geografske
shumëkatëshe për banim dhe pёr truallin;   The administrator, besides authorities    usluge za višespratne zgrade za
                       specified in the civil code, has other    stanovanje i tlo;
2. Harton planin e mirëmbajtjes së      authorizations:
ndërtesës shumëkatëshe për banim, kohёn                          2.IzraĎuje plan za odrţavanje višespratnih
e realizimit dhe ekzekutimin e këtij plani;  1. Represents owners before respective    zgrada za stanovanje, vreme realizacije i
                       entities for acquiring permits and      izvršavanje ovog plana ;
3. Mban llogarinë e harxhimeve të       approvals in geodetic activities for the
administrimit të ndërtesës shumëkatëshe    multi story building for housing and for   3.Drţi evidenciju troškova administracije
për banim dhe i ndanë në mes të        the parcel.                 višespratnih zgrada za stanovanje i djeli ih
pronarëve;                                         izmeĎu vlasnika;
                      2.Drafts the maintenance plan for the
4. Informon pronarët për punën e tij dhe ju multi story building for housing the time   4. Informira vlasnike za njegov posao i
cakton llogaritë mujore dhe vjetore;    for realization and execution of this plan.  odreĎuju mjesečne i godišnje račune.

5. Përgatit faturat e pronarëve tё banesave  3.Keeps account of expenses of        5. Priprema frakture vlasnika zgrade na
në bazë të llogarisë mujore dhe paguan    administering the multi story building for  temelju mjesečnog računa i plaća obveze
detyrimet pёr kontratat me personat e     housing and divides them between       iz ugovora sa trećim osobama;
tretë;                    owners.
                                              6. Priprema godišnji izveštaj za
6. Paraqet raportin vjetor për        4.Informs owners on his/her job and tells  upravljanje objektom;
administrimin e objektit;           them the monthly/annual accounts.
                       5. Prepares bills for the apartments‟    7. Označava brojeve stanova drugih
7. Shёnon numrat e banesave, hapёsirave    owners based on the monthly account and    prostora i sakuplja druge potrebne podatke
tjera dhe mbledh të dhëna të nevojshme    pays debts of contracts with third-party   za njihovo prijavljivanje u registar
për paraqitjen e tyre në regjistrin e     persons.                   katastra za zgrade;
katastrit të ndёrtesave;
                       6. Presents annual reports on the object   8. Upravitelj moţe imati i druga
8. Administratori mund të ketë edhe      management.                  ovlaštenja odreĎenim ovim zakonom za
autorizime tjera, të caktuara me këtë Ligj,                         izvršavanje administrativnih poslova;
pёr kryerjen e punëve administrative;     7.Notes numbers of apartments and other
                       spaces and acquires other necessary data   9. Upravitelj na osnovu ovog zakona je
9. Administratori, në bazë të këtij Ligji,  to present them to the cadastre register of  ovlašten za nadopunu specifičnih
është i autorizuar për plotёsimin e të    apartments.                  podataka za koje je obvezan da ih
dhënave specifike që është i detyruar t‟i                          sakuplja, vodi i da ih predstavi nadleţnim
mbledhë, udhëheqë dhe ua paraqet       8. The administrator can have other      organima u po osnovu ovog zakona.
organeve kompetente, në raport me këtë    authorizations, provided by this Law, for
Ligj.                     conducting administrative works.

Kontrata për kryerjen e punëve        9. The administrator, according to this
administrative                Law, is authorized to complement specific
                       data, which are his/her task to acquire,   Ugovor za izvršavanje upravljaĉkih
                       manage and present to competent entities   poslova
Neni 56                    as subject to this Law.

(1) Pёr kryerjen e punëve administrative,                          Ĉlan 56.
raportet mes pronarëve dhe          Contract for carrying administrative
administruesve rregullohen me kontratë    work                     (1) Odnose izmeĎu vlasnika i upravitelja
që pёrveç autorizimeve nga neni 55 i këtij                         reguliraju se ugovorom za izvršavanje
Ligji, mund të caktohen edhe të drejtat                           upravljačkih poslova koje osim ovlaštenja
dhe detyrimet tjera.             Article 56                  po članu 55. ovog zakona mogu se
                                              odrediti i druga prava i obveze.
(2) Kontrata për kryerjen e punëve      (1). Relations between owners and
administrative është e vlefshme kur atë e   administrator are regulated with the
nënshkruajnë administratori dhe numri i    contract on carrying administrative work,   (2)Ugovor za izvršavanje upravljačkih
pronarëve që janë të nevojshëm për       which besides authorizations from Article  poslova je punopravan kad ga potpiše
pranimin e vendimit për të zgjedhur      55 of this Law can determine other rights  upravitelj i odreĎenih broj vlasnika koji je
administratorin.                and obligations.               potreban za prihvačanje rješenja za izbor
                                              upravitelja.
(3) Pronarët, krahas zgjedhjes së       (2). The contract on carrying
administratorit për realizimin e kontratës   administrative work is valid when signed   (3) Vlasnici paralelno sa izborom
për kryerjen e punëve administrative,     by the director and a number of owners,   upravitelja za realizaciju ugovora i
mund të autorizojnë një apo më shumë      sufficient to accept the decision on     izvršavanje administrativnih poslova
pronarë. Në këtë rast, kontrata ёshtё e    electing the director.            mogu ovlastiti jednog ili više vlasnika.U
vlefshme kur atë e nënshkruajnë                               tom slučaju ugovor je punopravan kad ga
administratori dhe të gjithё të autorizuarit  (3). Owners, besides electing the      potpiše upravitelj i svih ovlaštenih za
për realizimin e kontratës.          administrator for the realization of the   realizaciju ugovora.
                        contract on carrying administrative works,
(4) Kontrata për kryerjen e punëve       can authorize one or more owners. In this
administrative ёshtё e vlefshme edhe pёr    case, the contract is valid when signed by  (4) Ugovor za izvršavanje upravljačkih
pronarët që nuk e kanë nënshkruar,       the administrator and all authorized     poslova je punopravan i za vlasnike koji
pёrkatёsisht pronarët tё cilёt kanë votuar   people to realize the contract.       ga nisu potpisali, odnosno za vlasnike koji
kundër emёrimit të tё autorizuarve për                           su glasali protiv izbora ovlaštenih za
vendime dhe kundër të gjithë pasardhësve                          rješenja i protiv imenovanja ovlaštenih za
ligjorë të pronarëve.             (4). The contract for carrying the      rješenja i unatoč protivljenja svih
                        administrative work is valid also for    zakonski nasljednika.
Përmbajtja e kontratës për kryerjen e     owners that have not signed, respectively
punëve administrative             owners that have voted against electing
                        authorized people for deciding and against Sadrţaj ugovora za izvršavanje
Neni 57                    all legal owners‟ descendants.       upravljaĉkih poslova

Kontrata për kryerjen e punëve                               Ĉlan 57.
administrative përmban veçmas:
                        The content of Contract on carrying     Ugovor za izvršavanje upravljačkih
1. autorizimet dhe detyrimet e         administrative works             poslova sadrţi posebno :
administratorit;
2. pagesën mujore për kryerjen e punëve    Article 57                  1. ovlaštenja i obveze upravitelja;
tё administratorit;
                        The Contract on carrying administrative   2. mesečna plaća za izvršavanje
3. kohën për të cilën kontrata është e     works contains:               upravljačkih poslova;
vlefshme;
                        1. authorizations and obligations of the  3. vreme za koje ugovor vredi;
4. ditën e fillimit të zbatimit të kontratës.  administrator;
                        2. monthly payment for the administrator  4. dan početka primanja ugovora;
Bartja e autorizimit të administratorit     conducting business;
nё personin e tretë
                        3. timeframe of contract validity;     Prenos ovlaštenja sa upravitelja na
Neni 58                                           treću osobu
                        4. date of contract implementation start.
 Administratori për kryerjen e punëve të                          Ĉlan 58.
veçanta, që bëjnë pjesë në kornizën e
punëve administrative, mundet të        Transferring the director’s         Upravitelj moţe za izvršavanje posebnih
autorizojë personin e tretë. Për punёt e    authorization to a third person       poslova koji ulaze u okvir upravljački
kryera nga personi i tretё përgjigjet                            poslova da ovlasti treću osobu. Za
administratori.                 Article 58                 poslove izvršene od treće osobe odgovara
                                              upravitelj.
                        The director can, for specific purposes
Përgjegjësitë e administratorit për       within the frame of administrative works,
zgjedhjen e personit të tretë          authorize a third person. The director shall
                        be responsible for actions of the third   Odgovornost upravitelja za izbor treće
Neni 59                     person.                   osobe

(1) Kur administratori, në kuadёr të                            Ĉlan 59.
kryerjes së punëve administrative,
kontrakton personin e tretё pёr         Responsibilities of the director when    (1) Kad upravitelj u okviru izvršavanja
mirëmbajtjen e ndërtesës shumëkatëshe      selecting a third person          upravljačkih poslova ugovori treću osobu
për banim, për zgjedhjen e tij u pёrgjigjet                         za odrţavanje višespratne zgrade za
pronarёve.                   Article 59                 stanovanje za svoj izbor odgovara
                                              vlasnicima.
(2) Me kontratën pёr kryerjen e punëve    (1). The director must report to the owners
administrative mund të vendoset që      when, within the frame of conducting
administratori para lidhjes së kontratës me  administrative works, he/she selects a   (2)Sa ugovorom za izvršavanje
personin e tretë, propozimin e kontratës   third person for maintaining the multi   administrativnih poslova moţe se odlučiti
t‟ia dёrgojё pronarëve ose kёshilli      story building for housing.         da upravitelj prije sklapanja ugovora sa
mbikёqyrës, pёr marrjen e pëlqimit.                            trećom osobom, nacrt ugovora dostavi za
                                             dobivanje suglasnosti od vlasnika ili
Grumbullimi i ofertave            (2). With the contract on carrying     nadzornog odbora.
                       administrative work, it can be decided that
Neni 60                    the administrator must sent a contract   Prikupljanje ponuda
                       proposal to acquire the consent of owners
Me kontratën pёr punët administrative     or the supervisory council, before placing Ĉlan 60.
mund të përcaktohet që administratori tё   a contract with a third person.
lidhë kontrata me personin e tretë, me                          Sa ugovorom za upravljačke poslove
grumbullimin e ofertave të numrit të          Data collection          moţe se odrediti da upravitelj sklopi
caktuar të furnizuesve dhe ekzekutuesve.                         ugovor sa trećom osobom sa
Në këtë rast zgjedhjen e ofertave më të    Article 60                 prikupljanjem ponuda odreĎenih broja
përshtatshme e kryejnë së bashku                             dobavljača i izvršitelja. U ovom slučaju
administratori dhe mbledhja i pronarёve    The contract on carrying administrative   izbor najprihvatljivije ponude vrše
ose përfaqësuesi i pronarëve të cilin e    works can state that to have a contract   zajedno upravitelj i vjeće vlasnika ili
emёron mbledhja e pronarëve.         with a third person, the administrator must predstavnika vlasnika koje za to imenuje
                       collect a certain number of bids by     vjeće vlasnika.
Tërheqja nga kontrata e administrimit     suppliers and executors. In this case,
të punëve administrative           selection of the must successful offer is
                       made jointly by the administrator and the  Otkaz ugovora o upravljanju za
Neni 61                    owners‟ meeting, or an owner's       upravljaĉke poslove
                       representative, elected by the owners
(1)Pronarёt mund të heqin dorё kurdoherë   „meeting.                  Ĉlan 61.
nga kontrata e administrimit të punëve
administrative, nё afat prej mё së paku tre  Withdrawal from the contract of       (1) Vlasnici mogu bilo kada otkazati
muajve, nga dita e parashtrimit të      carrying administrative work        ugovor o upravljanju administrativnih
dorёheqjes tek administratori. Në këtë afat                        poslova najmanje u roku od tri mjeseca
duhet të zgjedhin edhe administratorin e       Article 61              od dana predaje ostavke upravitelja.
ri.                                            U ovom roku moraju izabrati novog
(2) Nëse administratori bёn shkeljen e     (1). The owners can withdraw themselves   upravitelja.
ligjit ose kontratës pёr kryerjen e punëve   anytime from the contract of
administrative, atëherё pronarët mund të    administering administrative work within
mos respektojnё mandatin e dorëheqjes.     three months from the day of submitting a  (2) Ako upravitelj krši zakon ili ugovor o
                        resignation to the administrator. Within  izvršavanju upravljačkih poslova onda
(3) Pёr vendimin e heqjes dorё nga       this time, they must elect a new      vlasnici ne moraju poštovati otkazni rok.
kontrata, pronarët e zbatojnë mënyrën e    administrator.
caktuar si për zgjedhjen e administratorit.
                        (2). If the administrator encroaches upon a (3) Za rešenje otkaza ugovora vlasnici
(4) Administratori mund tё heq dorё nga    law or a contract on carrying        primjenuju odreĎenih način kao i za izbor
kontrata për kryerjen e punëve         administrative work, then the owner can   upravitelja.
administrative në afat prej më së paku tre   disrespect the resignation mandate.
muaj. Administratori është i detyruar që                          (4) Upravitelj moţe otkazati ugovor za
dorёheqjen nga kontrata ta lajmërojë në    (3). To decide on withdrawing from the   izvršavanje upravljačkih poslova u roku
mbledhjen e pronarëve dhe nga ky        contract, the owners use the same      od manje tri mjeseca. Upravitelj je
moment rrjedh mandati i dorёheqjes.      procedure as for electing an administrator. obavezan za otkaz ugovora da obavesti na
                        (4) The administrator can resign from the vjeću vlasnika i od tog momenta teče
                        contract of performing administrative    otkazni rok.
                        works for the time of at least three
Detyrimet e administratorit rreth       months. The administrator is obliged to
dorёzimit të administrimit           inform for the resignition in the owers
                        meeting, and the resignation is valid from Obaveze upravitelja oko predaje
Neni 62                    that moment.                administriranje

(1) Pas pёrfundimit të kontratës për                            Ĉlan 62.
kryerjen e punëve administrative,
administratori duhet që të gjitha kontratat,  Obligations of the administrator during   (1) Nakon isteka ugovora za izvršavanje
lejet dhe listat tjera, që përfshihen në    handing the administration         upravljačkih poslova upravitelj mora sve
administrimin e ndërtesës shumëkatëshe                           ugovore, dozvole i sve ostale liste koje su
për banim, t‟ia dorëzojë administratorit të  Article 62                 obuhvačene u upravljanju višespratne
ri dhe t‟i njoftojë furnizuesit dhe                             zgrade za stanovanje da preda novom
ekzekutuesit e punëve që ekzekutojnё      (1). After completion of contract on     upravitelju i da obavesti dobavljače i
punët e ndërtesës shumëkatëshe për       carrying administrative work, the      izvršioce poslova koji realiziraju poslove
banim, për të cilat ka qenë i autorizuar    administrator must present all contracts,  u višespratnoj zgradi za stanovanje za
administratori.                permits and other lists included in     koje je bio ovlašten upravitelj.
                        administering the multi story building for
(2) Administratori duhet që ta emёrojë     housing to the new director, and notify
përfaqësuesin e vetë ligjor që mund tё jetё  suppliers and executors carrying the work
administratori i ri ose njëri nga pronarët e  on the multi story building for housing,   (2) Upravitelj mora imenovati svog
autorizuar që krahas skadimit të kontratës,  for which the administrator has been     zakonskog predstavnika koji moţe da
tё tёrheqë mjete nga fondi rezervё, deri sa  authorized.                 bude i novi upravitelj ili netko od
të zgjedhjet administratori i ri.                              ovlaštenih vlasnika, da uporedo sa
                                              istekom ugovora, povuče sredstva iz
                        (2).The administrator must name his/her   fonda za rezerve do izbora novog
                        legal representative, which can be a new   upravitelja.
                        director or one of the authorized owners,
Mjetet e udhëhequra ndaras           to draw means from the reserve fund with
                        the completion of contract until the
Neni 63                    election of a new administrator.       Sredstva voĊena odvojeno

(1) Nëse administratori kryen punët                             Ĉlan 63.
administrative për shumë ndërtesa, duhet
për çdo ndërtesë shumëkatëshe për banim                           (1) Ako upravitelj vrši poslove upravljanja
dhe për çdo pronar ta udhëheqë ndaras       Means managed separately         za mnoge zgrade tada mora za svaku
evidencёn kontabile.                                    višespratnu zgradu za stanovanje i za
                        Article 63                  svakog vlasnika da vodi odvojene
(2) Mjetet e grumbulluara nga qarkullimi,                          knjigovodstvene evidencije.
mirëmbajtja dhe fondi rezervë, mund të     (1). If the administrator manages
shpenzohen vetëm për destinimet e       administrative works for many buildings,
nevojshme të ndërtesës shumëkatëshe për    he/she must have a special accounting
banim, për çfarë edhe janë grumbulluar     evidence for each multi story building for  (2) Prikupljanja sredstva iz prometa
këto mjete.                  housing and owner.              odrţavanja i fonda rezerve mogu se jedino
                                               utrošiti za svrhe potrebne za višespratne
(3) Dispozitat e paragrafit 1 dhe 2 tё kёtij                         zgrade za stanovanje koje su i prikupile ta
neni, nuk vlejnë për pagesën që i takon                           sredstva.
administratorit, për kryerjen e punëve     (2). Means accumulated from the flow,
administrative.                maintenance and the reserve fund can be    (3) Odredbe iz stava 1. 2. ovog člana ne
                        spent only for the necessary purposes of   vrede za plačanje koje pripadaju
                        the multi story building for housing that   upravljaču za izvršavanje upravljačkih
                        have been accumulated these means.      poslova.
Raportim mbledhjes sё pronarëve
                        (3). Provisions of previous paragraphs 1
Neni 64                    and 2 of this article are not valid for the  Izvještavanja vjeću vlasnika
                        payment that belongs to the administrator
(1) Administratori duhet që së paku njё    for carrying administrative work.       Ĉlan 64.
herë në vit t‟iu raportojë pronarëve për
punёn e tij.                                         (1) Upravitelj mora najmanje jedanput u
                        Report to owners’ meeting           godini da izvještava vlasnike za njegove
(2) Pa marrë parasysh dispozitat e                              poslove.
paragrafit 1 tё kёtij neni, administratori  Article 64
duhet të raporojë për punёn e tij, nëse                           (2) Bez uzimanja u obzir odredbe iz stava
ashtu vendosin pronarët ose nëse vetë e   (1). The administrator must report to the    1. ovog zakona upravitelj treba predoči
vlerёson se a është i nevojshёm raportimi i owners at least annually, on his/her job.    svoj posao ako drugačije odluče vlasnici
tillë.                                            ili sami procene da je takvo izvještavanje
                                               potrebno.
                        (2). Without taking into account of
Raportim mbledhjes sё pronarёve dhe      provisions of paragraph 1 of this article,
paraqitja e llogarisё sё shpenzimeve      the administrator must present his/her
                        work, if so decided by the owners or self-  Izvještavanje vjeću vlasnika i
Neni 65                    assessed, that such a report is needed.    predoĉavanje kalkulacije troškova

 (1) Administratori duhet t‟i mundësoj                            Ĉlan 65.
qasje në shikimin e kontratës çdo pronari
sipas kёrkesёs sё arsyeshme tё tij, jo mё   Report to owners’ meeting and         (1) Upravitelj mora omogučiti uvid u
shumё se njё herё nё muaj, të lidhur me     presenting of expenses account        ugovor sklopljen sa trećem osobom za
personat e tretë për punët e qarkullimit                           poslove prometa i odrţavanja višespratne
dhe mirëmbajtjes së ndërtesës          Article 65                  zgrade za stanovanje, svakom vlasniku na
shumëkatëshe për banim, po ashtu edhe                             njegov opravdani zahtjev i to ne više od
të librave tё kontabilitetit që janë të     (1). The administrator must facilitate    jednom u mjesecu,odnosno i takoĎer
evidentuara në bazë tё kontratave dhe      viewing of contracts to all owners on their  knjigovodstvene knjige koje su voĎene na
raporteve afariste të administratorit me    reasonable request, not more than once a   bazi ugovora i poslovnih izveštaja
personat e tretë dhe në gjendjen e fondit    month, placed with third persons for     upravitelja sa trećim osobama i stanje
rezervë të ndërtesës shumëkatëshe për      carrying circulation and administrative    fonda za rezerve višespratne zgrade za
banim.                     works of the multi story building for     stanovanje.
                        housing, and also the accounting books
(2) Administratori, çdo pronari një herë    evidenced based on contracts and business   (2)Upravitelj mora svakom vlasniku
në 3 muaj, duhet t‟ia paraqet llogarinë e    reports of the administrator with third    jedanput u tri meseca predočiti kalkulaciju
shpenzimeve.                  persons, and the balance of the reserve    troškova.
                        fund of the multi story building for
(3) Në llogarinë e shpenzimeve         housing.                   (3) U kalkulaciji troškova, upravitelj mora
administratori duhet ta paraqes ndaras çdo   (2). The administrator must present the    odvojeno predočiti svaki trošak iz
shpenzim të qarkullimit, mirëmbajtjes,     account of expenses to each owner, once a   prometa, odrţavanja u svezi upravljačkih
punëve administrative të ndërtesës       month.                    poslova višespratne zgrade za stanovanje i
shumëkatëshe për banim në përgjithёsi                             listu za svakog vlasnika na kojoj je
dhe listёn e çdo pronari, në të cilën është e  (3). Within the account of expenses, the   evidentirana kalkulacija, iznos mesečne
evidentuar llogaria, lartësia e parapagimit   administrator must present specifically    pretplate u fond rezerve, ostalih plaćanja
mujor në fondin rezervë, pagesat e tjera të   every circulation and maintenance and     adresirane za stanje fonda rezerve za
të adresuarit dhe gjendjen e fondit rezervё   administrative works expenses of the     odgovarajuću višespratnu zgradu za
për ndërtesën shumëkatëshe për banim në     multi story building for housing in      stanovanje.
pёrgjithësi.                  general, and the list of each owner, where
                        the account is evidenced, the amount of
(4) Administratori, çdo pronari me       the monthly payment to the reserve fund,   (4) Upravitelj mora svakom vlasniku na
kërkesën e tij, duhet t‟ia paraqet dёshminё   other payments of the addressee and the    njegov zahtjev da mu predoči dokaze o
e gjendjes së detyrimeve të papaguara në    balance of the reserve fund of the multi   stanju nepodmirenih obveza na odreĎenih
ditën e caktuar.                story building for housing.          dan.
(5) Shpenzimi i nxjerrjes së dёshmive nga   (4). On request, the administrator must    (5) Troškovih u svezi dokazivanja iz
paragrafi 4. i kёtij neni, nuk hynё nё    present proof of the situation of       stava 4. ovog člana ne ulaze u troškove
shpenzimet e kryerjes së punëve        obligations paid up to that specific day to  izvršenih upravljačkih poslova.
administrative.                each owner.

Kreu VII                   (5) The cost of extracting proof from
                       paragraph 4 of this article is not an
RAPORTET NË MES TË              administrative work expense.         Poglavlje VII
PRONARËVE DHE PERSONAVE TË
TRETË                                            ODNOSI IZMEÐU VLASNIKA I
                                              TREĆIH OSOBA

Lidhja e punëve juridike me personat e    Chapter VII
tretë
                       RELATIONS BETWEEN OWNERS           Sklapanje pravnih poslova sa trećim
                       AND THIRD PERSONS               osobama
Neni 66

                                              Ĉlan 66.
(1) Lidhjen e punëve juridike me personat   Contracting judicial works with third
e tretë, administratori e realizon në emër  persons
dhe në llogari të pronarëve, vetëm nëse                           (1) Sklapanje pravnih osoba sa trećim
me kёtё Ligj ose kontratё nuk ёshtё                             osobama upravitelj realizira u ime i na
pёrcaktuar ndryshe.              Article 66                  račun vlasnika, jedino sa ovim zakonom
                                              ili ugovorom nije drugačije odreĎeno.
(2) Puna juridike është e lidhur në emër të
pronarëve, atëhere kur puna ligjore      (1). The administrator on behalf and on
përmbanë citatin: “pronarët e ndёrtesёs”   account of owners realizes the contraction  (2) Pravnih posao je sklopljen u ime
bashkё me identifikimin e saktë të      of judicial works with third persons,     vlasnika tada kada zakonski posao sadrţi
ndërtesës shumëkatëshe për banim.       unless it is specified differently by this  citat : “vlasnici zgrade “ zajedno sa
                       Law or by the contract.            tačnom indetifikacijom višespratne zgrade
                                              za stanovanje.
(3) Administratori ёshtё i detyruar që     (2). The judicial work is contracted on
krahas nënshkrimit të kontratës t‟ia      behalf of owners when the legal work
dorëzojë realizuesit të punëve listën e    contains the quote “owners of the       (3) Upravitelj je obavezan uporedo sa
pronarëve e cila përmbanë emrin dhe      building”, together with a precise      potpisanim ugovorom da preda izvršiocu
mbiemrin e pronarit, adresën, madhësinë e   identification of the multi story building  poslova listu vlasnika, koja sadrţi ime i
banesës dhe të dhënat tjera që janë të     for housing.                 prezime vlasnika, adresu, broj stana,
nevojshme për kryerjen e punëve si dhe                            veličinu stana i druge podatke potrebne za
shpenzimet e ndara pёr çdo pronarë tё     (3).The administrator is obliged, that    izvršavanje poslova kao i troškove
ndёrtesёs.                   besides signing the contract, to present to  podjelene na svakog vlasnika zgrade.
                        the work executor a list of owners,
(4) Në rastin nga paragrafi 3 të këtij neni,  containing the first and last name of
pronarёt detyrohen nga dita e lidhjes sё    owner, address, apartment number,
punёve juridike.                apartment area and other data necessary    (4) U slučaju iz stava 3. ovog člana
                        for contracting work, and also the specific  vlasnici se obavezuju od dana sklopenog
                        costs for each building owner.        pravnog posla.
Fituesi i ri i pronës

Neni 67                    (4). In the case from paragraph 3 of this   Novi posjednik posjeda
                        article, the owners are obliged since the
(1) Fituesi i ri i pronёs zёvendёson      day of contracting the judicial work.     Ĉlan 67.
pronarin e mёparshёm në të gjitha punët
juridike që në kuadёr të autorizimeve të                           (1) Novi posjednik posjeda zamjenuje
tij, i lidh administratori me personat e    New property beneficiary           prijašnjeg vlasnika u svim pravnim
tretë.                                            poslovima koji u okviru njegovih
                        Article 67                  ovlaštenja sklopi upravitelj sa trećim
(2) Për përgjegjësitë e pronarit tё                             osobama.
mёparshёm dhe fituesit e ri me personat e   (1). The new property beneficiary
tretë, pёr punët juridike nga paragrafi 1 të  represents the previous owner in all     (2) Za obveze prijašnjeg vlasnika i novog
këtij neni, zbatohen dispozitat e këtij    judicial works, which are contracted by    posjednika sa trećim osobama za pravne
Ligji.                     the administrator, according to his/her    poslove iz stava 1. ovog člana primjenuju
                        authority, with third persons.        se odredbe ovog zakona.
Ndalimi i marrëveshjes për solidaritetin (2). For the responsibilities of the previous
e përgjegjësive të pronarëve       owner and the new beneficiary with third
                     persons, provisions of this Law apply to      Zabrana sporazuma za solidarnu
Neni 68                  the judicial work from paragraph 1 of this     odgovornost novog vlasnika
                     Article.
(1) Me lidhjen e punëve juridike me                              Ĉlan 68.
personat e tretë pёr administrimin e
ndërtesës shumëkatëshe për banim,     Prohibition of agreement on the          (1) Sa sklapanjem pravnih poslova sa
administratori nuk mund të bën      solidarity of owners’ responsibilities       trećim osobama za upravljanje višespratne
marrëveshje solidariteti të pronarëve për                           zgrade za stanovanje upravitelj ne moţe
kryerjen e detyrimeve.               Article 68                da sklapa sporazume solidarnosti vlasnika
                                               za izvršavanje obveza.
(2) Lidhja e kontratës në kundërshtim me    (1). On contracting judicial work to third
dispozitёn e paragrafit 1 të këtij neni, nuk  persons for administering multi story
ka efekt juridik ndaj pronarëve. Në këtë    building for housing, the administrator    (2) Sklapanje ugovora protivnom
rast, personit të tretë, për kryerjen e    cannot have agreements of owners‟       odredbama iz stava 1. ovog člana nema
detyrimeve të pronarëve nё mёnyrё       solidarity on carrying the obligations.    pravnu posledicu za vlasnike. U ovom
solidare i përgjigjet administratori.                             slučaju treće osobe za izvršavanje
                                               obaveza vlasnika na solidaran način
                        (2). Contracting in breach of provisions    odgovara upravitelj.
Pёrmbushja e detyrimeve të dështuara      from paragraph 1 of this article does not
                        legally affect the owners. In this case, the
Neni 69                    administrator will respond to the third    Izvršavanje neizvršenih obveza
                        person on carrying owners‟ obligations in
(1) Administratori duhet patjetër t‟i     solidarity.                  Ĉlan 69.
përmbushё detyrimet financiare me
personat e tretë nga kontratat e                               (1) Upravitelj svakako mora izvršiti
administrimit të ndërtesës shumëkatëshe      Fulfilling failed obligations       financijske obveze prema trećim osobama
për banim, sipas pagesave tё marra nga                            iz ugovora o upravljanju višespratnom
çdo pronarë veç e veç.             Article 69                   zgradom za stanovanje po osnovi
                                               primljenih uplata od svakog vlasnika.
(2) Nëse detyrimet ndaj personave tё tretë   (1). The administrator must fulfill
nuk janë pёrmbushur në tёrёsi prej të      financial obligations to third persons from
gjithë pronarëve, atëherё me kёrkesёn e     the contract of administering multi story   (2) Ako obveze prema trećim osobama
personit të tretë, administratori në afat prej  building for housing, according to      nisu u potpunosti izvršene od svih
tetë ditësh, nga pranimi i kёrkesёs, duhet    payments acquired from each owner.      vlasnika, tada sa zahtjevom treće osobe,
t‟ia dorёzojё të dhënat e pronarit i cili nuk                         upravitelj mora u roku od tri dana od
e ka paguar pjesёn e vetë të detyrimeve të                           primirka zahtjeva da preda podatke o
nevojshme, për paraqitjen e aktpadisë.      (2). If all owners have not fulfilled the   vlasniku, koji nije platio svoj dio obveza
                         obligation to third persons, then by     potrebne za predaju tuţbe.
                         request of third person the administrator
Kreu VIII                    must, within eight days from the request
                         acceptation, present data on the owner that
BASHKËSIA E PRONARËVE              has not paid its own obligation part,    POGLAVLJE VIII
                         necessary to press charges.
                                               ZAJEDNICA VLASNIKA
Bashkësia e pronarëve – personi juridik

Neni 70                     Chapter VII                  Zajednica vlasnika- pravna osoba

(1) Për drejtimin e ndërtesës          OWNER’S COMMUNITY               Ĉlan 70.
shumëkatëshe për banim, pronarёt mund
të formojnё bashkësinё e pronarëve si                             (1) Za upravljanje višespratnim zgradama
person juridik. Ky vendim mund të        Owner’s community – legal person       za stanovanje, vlasnici mogu osnovati
pranohet vetëm me pëlqimin e të gjithё                             zajednicu vlasnika kao pravnu osobu. Ova
pronarëve.                    Article 70                  odluka moţe je punopravna jedino sa
                                                suglasnošċu svih vlasnika.
(2) Bashkë me vendimin për formimin e      (1). For managing the multi story building
bashkësisë së pronarëve, pronarët duhet ta    for housing, owners can form an owner
miratojnё statutin.               community as a legal person. This       (2) Zajedno sa odlukom za formiranje
                         decision is acceptable only at the consent  zajednice vlasnika, vlasnici moraju
                         of all owners.                usvojiti statut.
Statuti i bashkësisë së pronarëve
Neni 71                   (2). Together with the decision on forming Statut zajednice vlasnika
                       the owner community, the owners must
Statuti i bashkësisë së pronarëve përmban:  approve the status.            Ĉlan 71.

1. emrat dhe adresat e anëtarëve-                             Statut zajednice vlasnika sadrţi :
pronarëve;                  The status of the owner’s community
2. emrin dhe vendëndodhjen e bashkёsisë;                         1. imena I adrese članova – vlasnika;
3. shenjën identifikuese nga kadastra e    Article 71
ndërtesave;                                        2. ime I lokaciju zajednice;
4. mënyrёn dhe rregullat e përcaktimit të  The status of the owner community      3. znak indetifikacije od katastra zgrade;
bashkёsisë së pronarëve;           contains:
5. mënyrёn e emёrimit të udhёheqёsit dhe   1. names and addresses of members –     4. način I pravilno odreĎivanje zajednice
autorizimet e tij;              owners                    vlasnika;
6. emrin ose firmёn si dhe vendbanimin,   2. name and location of community      5. način I imenovanje nadzorne osobe I
përkatësisht selinë e udhёheqёsit;      3. identification number from the building  njegovo ovlaţčenje;
7. mënyrёn e përmbushjes së detyrimeve    cadastre                   6. ime ili naziv kompanija kao I
të anëtarëve tek bashkёsia.         4. manner and rules of determining the    privremena lokacija središta uprave;
                       owner community               7. uslovi ispunjavanja obaveza članova
                       5. manner of electing a supervisor and its  zajednice.
Emri i bashkёsisë së pronarëve        authorizations
                       6. name or firm, and the dwelling or
Neni 72                   location of supervisor            Ime zajednice vlasnika
                       7. manner of fulfillment of obligations of
(1) Emri i bashkёsisë së pronarëve si    the community members            Ĉlan 72.
person juridik duhet të jetë i përbërë nga
lidhja komunikuese “bashkёsia e                              (1) Ime zajednice kao pravne osobe mora
pronarëve” dhe titulli i ndërtesës          Name of owner’s community      podrţavati u svezi naziva ” zajednice
shumëkatëshe për banim. Titulli i                             vlasnika “, I naziva višespratne zgrade
ndërtesës shumëkatëshe për banim ёshtё     Article 72                višespratne zgrade. Naziv višespratne
rruga apo vendbanimi, numri i banesës                           zgrade za stanovanje je ulica ili naselje,
dhe vendi.                  (1). The title of the owner‟s community   kućni broj I grad.
                       must be comprised of the communicating
(2) Selia e bashkёsisë së pronarëve mund    link “owner‟s community” and the title of
të jetë vetëm me titullin e ndërtesës      the multi story building for housing. The
shumëkatëshe për banim.             title of the multi story building for    (2) Sjedište zajednice vlasnika moţe
                        housing is the street or location, apartment jedino biti u nazivu višespratne zgrade za
Regjistrimi në regjistër            number and place.              stanovanje.

Neni 73                                             Registriranje u registar
                        (2). The location of the owner community
(1) Bashkёsia e pronarëve e fiton statusin   can be only at the title of the multi story   Ĉlan 73.
e personit juridik, me regjistrimin në     building for housing.
regjistrin e organit kompetent. Çdo                               (1) Zajednica vlasnika dobiva status
ndryshim i anёtarësisë është i nevojshёm      Registration in the Register         pravne osobe sa registriranim u registar
të pёrfshihet në statut të bashkёsisë dhe t‟i                          kod kompotetnog organa.Bilo kakva
parashtrohet organit kompetent           Article 73                  promjena članov je potrebna da se
regjistrues.                                          promjeni u statutu zajednice I da se
                        (1). The owner‟s community gains the      dostavi kompotetnom organu za registar.
(2) Kёrkesёs për regjistrim në regjistrin e   status of a legal person with registration at
organit kompetent i bashkangjitet:       the competent entity. Any membership      (2) Zahtjevu za registranje kod nadleţnog
                        change must be included within the       organa se dodaje:
1. vendimi për themelim;            community status and presented to the
2. statuti i bashkёsisë së pronarëve;      competent registering authority.        1. mesto osnivanja ;
3. emri i udhёheqёsit të bashkësisë së                             2. statut zajednice vlasnika ;
pronarëve;                   (2). To the application for registering at   3. ime voditelja zajednice vlasnika ;
4. tё dhёnat tjera, në raport me        the competent authority register, are
pёrshkrimet, në regjistrin e organit      attached:                    4. te ostali podaci po izveštaju sa opisom
kompetent.                   1. a decision on the establishment       u registar kod nadleţnog organa.
                        2. owner community status
Aftësia juridike e bashkësisë së        3. name of owner community supervisor
pronarëve
                        4. Other data, in relation to description of  Pravna sposobnost zajednice vlasnika
Neni 74                     competent register authority.
Bashkësia e pronarëve është e aftë?                             Ĉlan 74.
(autorizuar?) juridikisht, vetëm për lidhjen
(kryerjen) e punëve të administrimit të    The legal ability of the owner’s       Zajednica vlasnika je pravno sposobna
ndërtesës shumëkatëshe për banim dhe     community                   jedino u svezi poslova za upravljanjem
nuk mund tё kryej aktivitete tjera.                             višespratnih zgrade za stanovanje I
                       Article 74                   nemogu obavljati druge aktivnosti.

Pёrfaqësimi i bashkësisë së pronarëve    The owner‟s community is legally able to
                       contract administration work of the multi
                       story building for housing only, and no    Predstavljanje zajednice vlasnika
Neni 75                   other activities.

(1) Bashkësinë e pronarëve në veprimet                           Ĉlan 75.
juridike e përfaqëson udhёheqёsi, për të
cilin zbatohen dispozitat e këtij Ligji,   Representation of the owner          (1)Zajednicu vlasnika u pravnim
sikurse pёr administratorin e ndërtesës   community                   poslovima predstavlja voditelj, prema
shumëkatëshe për banim.                                   kojima se primjenuju odredbe ovog
                       Article 75                   zakona, kao I upravljanjem višespratne
(2) Udhёheqёsi i lidh të gjitha punët në                          zgrade za stanovanje.
emër dhe në llogari të bashkësisë së     (1). In legal activities, the owner
pronarëve.                  community is presented by the supervisor,   (2)Voditelj ugovara sve poslove u Ime I
                       for which the provisions of this Law      za raćun zajednice vlasnika.
Organi i administrimit të bashkësisë së   apply, as for the administrator of the multi
pronarëve                  -story housing building.
                                              Organi upraljanja zajednice vlasnika
Neni 76                   (2). The supervisor contracts all work on
                       behalf and on account of the owner
(1) Organ i administrimit të bashkësisë së  community.                   Ĉlan 76.
pronarëve, është mbledhja e pronarëve.
                        The owner’s community            (1) Organ upravljanja zajednicom
(2) Anëtarë tё bashkësisë së pronarëve    administration entity             vlasnika je skupštinu vlasnika,
janë tё gjithё pronarët.
                       Article 76                   (2)Članovi zajednice vlasnika su svih
(3) Për mbledhjen e pronarëve zbatohen                           vlasnici,
dispozitat e këtij Ligji i cili rregullon  (1). The owner community administration
mbledhjen e pronarëve.            entity is the members‟ meeting.        (3) Za sastanak vlasnika primjenuje se
                                              odredbe ovog zakona koje regulira
                       (2). All owners are members of owner      skupštinu vlasnika.
Pasuria e bashkësisë së pronarëve      community.

Neni 77                   (3). For the members‟ meeting, provisions   Fond vlasnika zajednice
                       of this Law apply, regulating the owners‟
(1) Pasurinë e bashkësisë së pronarëve e   meeting.                    Ĉlan 77.
përbëjnë mjetet monetare të llogarive që i
paguajnë pronarët nё emёr tё                                (1) Fond zajednice vlasnika čine novčana
administrimit të ndërtesës shumëkatëshe       Owner’s community assets        sredstva na ţiro računu koji uplačuju
për banim dhe mjetet e fondit rezervë.                           vlasnici u ime upravljanja višespratnih
                        Article 77                 zgradom za stanovanje I uplate u fond
(2) Bashkësia e pronarëve duhet ta mbajё                          rezerve.
evidencёn kontabilitetit për harxhimet e   (1). Owner community assets are made of
administrimit dhe veçmas për fondin     monetary means of accounts, which are     (2) Zajednica vlasnika mora voditi
rezervë.                   paid by members on behalf of          knjigovodstvenu evidenciju za troškove
                       administering the multi story building for   upravljanja a posebno za fond rezerve.
                       housing and payments at the reserve fund.
Detyrimet e anëtarëve të bashkësisë së    (2).The owner community must keep
pronarëve                  accounting evidence on administration
                       costs and specifically for the reserve fund.  Obaveze ćlanova vlasnika
Neni 78

 Anëtarët e bashkësisë së pronarëve duhet                          Ĉlan 78.
t‟i paguajnë për çdo muaj bashkësisë së
pronarëve pjesёn e vet pёr shpenzimet e   Obligations of the owner’s community      Članovi zajednice vlasnika moraju uplatiti
administrimit si dhe parapagimin në     members                    svoj udio za svaki mjesec zajednici
fondin rezervë. Për pagesën e pronarëve                           vlasnika, za troškove upravljanja I
zbatohen dispozitat e këtij Ligji i cili    Article 78                 pretplatu za fond rezerve.Za uplatu
rregullonë pagesat e pronarёve.                               vlasnika primjenuju se odredbe ovog
                        Owner community members must pay the     zakona koji regulira uplatu vlasnika.
Përgjegjësia solidare e anëtarëve të      owner community, each month, their part
bashkësisë së pronarëve ndaj personave     of the obligation for administration costs
tё tretë                    and the payment on the reserve fund.     Solidarna odgovornost ĉlanova
                        For the members‟ payments, provisions of   zajednice vlasnika prema trećim
Neni 79                    this Law apply, regulating owners‟      osobama
                        payments.
Për përgjegjësitë e bashkësisë së                              Ĉlan 79.
pronarëve ndaj personave tё tretë, të gjithë The solidarity responsibility of owner
pronarët janё pёrgjegjёs nё mёnyrё      community members to the third         Za odgovornost članova zajednice prema
solidare.                  persons                    trećim osobama odgovorni su vlasnici
                                              na solidaran naćin.
Shuarja e bashkësisë së pronarëve       Article 79

Neni 80                    For responsibilities of the owner      Ukidanje zajednice vlasnika
                        community to third persons, all members
(1) Bashkësia e pronarëve shuhet në bazë    are responsible in a solidarity meaning.   Ĉlan 80.
të vullnetit të pronarëve.
                                              (1) Zajednica vlasnika se ukida po
(2) Shuarjen e bashkësisë së pronarëve     Cancellation of the owner’s community    dobrovoljnoj osnovi vlasnika.
duhet ta pranojnë të gjithë pronarët.
                        Article 80                  (2) Ukidanje zajednice vlasnika trebaju
(3) Bashkësia e pronarëve e humb                              prihvatiti svih vlasnici.
statusin e personit juridik me çregjistrimin  (1). The owner‟s community is cancelled
nga regjistri i bashkësisë së pronarëve.    based on the owners‟ will.          (3) Zajednica vlasnika gubi status pravne
                                              osobe sa brisanjem iz registra zajednice
Kreu IX                    (2). The owner‟s community cancellation   vlasnika
                        must be accepted by all the owners.
SHFRYTËZIMI I BANESAVE                                   Poglavlje IX
                        (3). The owner community loses the status
Neni 81                   of a legal person with cancellation from   Korištenje stanova
                       the owner community register.
(1) Ndërtesat banesore dhe banesat                             Ĉlan 81.
shfrytëzohen mbi bazën e të drejtës së    Chapter IX
pronësisë në banesë dhe mbi bazën e                            (1) Stambeni objekti I stanovi koriste se
qirasë.                   Using the flats (apartments)         na pravnoj bazi vlasnikovog stana I na
                                              bazi najamnine.
(2) Nëse ndonjë person vendoset në      Article 81
banesë ose në hapësirat e përbashkëta të
ndёrtesave banesore pabazë juridike ose   (1). Housing buildings and flats used     (2) Ako neka osoba nastanjuje se u
shfrytёzon banesën pa lidhjen e kontratës  based on the property rights on flat and on  stanu u zajedničkim stambenim
ose është shfuqizuar baza juridike me të   rental base.                 prostorijama bez pravne osnove ili
cilin është lidhë kontrata, pronari i                           korištenje stana bez ugovora ili je
banesёs, respektivisht personi që ka                            neovlašteno na bazi prava s kojim je
interes juridik, mundet te organi komunal  (2). If any person emplacement in a flat or  postignut ugovor, vlasnik stana poštujuči
kompetent për punë banesore të kërkojë    on common spaces of the housing flats     osobu koji ima pravni interes, moţe kod
shpërnguljen e tij.             without legal base or use the flat without  nadleţnog komunalnog organa za
                       relating the contract or is invalided the   stambeno pitanje moţe traţiti iseljenje te
(3) Procedura nga paragrafi 2 i këtij neni  legal base with which is done the contract,  osobe.
është urgjent.                the owner of the flat respectively the
                       person who has legal interest may require   (3) Postupak iz stava 2. ovog članka je
(4) Ankesa kundër vendimit mbi        his displacement from municipal        hitan.
shpërnguljen e personit që është vendosë   competent body.
në banesë ose në hapësirat e përbashkëta                          (4) Ţalba protiv odluke za iseljenje osobe
të ndёrtesave banesore pabazë juridike,                          koji se nastanio u stanu ili u zajedničkim
nuk e ndalon ekzekutimin e vendimit.     (3). the procedure from paragraph 2 of    stambenim prostorijama bez pravne
                       this article is urgent.            osnove, ne sprečava izvršavanje te odluke.

Kreu X                    (4).The appeal against the decision on the
                       displacement of the person that has moved
Marrdhënjet e banesave qiramarrëse      in the flat or common spaces of the    Poglavlje X
                       housing flats without legal base does not
                      stop the execution of the decision.      Odnosi kod iznamljenih stanova
Llojet e banesave me qira

Neni 82                   Chapter X                   Vrste iznajmljenih stanova

Banesëme qira sipas këtij Ligji është:   Relations of Tenancy Flats           Ĉlan 82.

1. banesa që lёshohet me qira                               Stan u najmu prema ovom zakonu je :
joprofitabile (banesa joprofitabile me    The types of the flats with a rent
qira);
                      Article 82                   1. stan koji se iznamljuje neprofotabilno
2. banesa që lëshohet me qira në treg                           ( neprofitabilan stan u najmu) ;
(banesa qiradhënëse e tregut);       The flat for rent in accordance with this
                      law is:                    2. stan koji se iznamljuje na trţištu ( stan
3. banesa që lëshohet me qira pёr nevojat                         zakupodavatelja na trţištu ) ;
e shёrbimeve zyrtare;            (1). The flat with non profitable rent (not
                      profitable flat with rent)           3. stan koji se iznamljuje za potrebe
4. banesa e dedikuar për persona të     (2). The flat rented in the market (the flat  sluţbene usluge ;
moshuar, pensionist ose grupe të      with rent in market)
 veçanta (banesa qiramarrëse për një                            4. stan odreĎen za starije osobe,
qëllim).                  (3). The flat rented for official services   penzionera ili posebnih grupa
                      needs (the flat with a rent for official    ( iznamljenih stanovi za odreĎenu svrhu ).
                      services);

Lëshimi i banesës me qira          (4). The dedicated flats for old persons,
                      pensioners or special groups (flats for rent
Neni 83                   with specific designation).          Iznamljivanje stana u najam

(1) Qiradhënësi i banesës lëshon banesën                          Ĉlan 83.
me qira me kontratë pёr qiranё.
                                              (1) Iznamljivač stana iznamljuje stan u
(2) Nëse qiradhënësi e lëshon pjesën e    Giving the flat for rent           najam sa ugovorom o iznamljivanju.
banesës së vetë, lidh kontratën pёr qiranё
për kohë të caktuar apo të pacaktuar nën    Article 83                   (2) Ako iznamljivač iznamljuje dio svog
kushtet e kёtij Ligji.                                     stana, potpisuje se ugovor za
                       1. The owner of the flat gives the flat for    iznamljivanje za odreĎeno vrijeme ili ne
                       rent with a contract for a rent.         odreĎenim uvjetima odredbama ovog
(3) Nëse në kontratën për qira nuk është                            zakona.
shënuar kohëzgjatja e kontartës,       2. If the owner gives the part of his flat
konsiderohet se kontrata është lidhur në   forrent, shall have the contract for a rent    (3) Ako ugovorom o zakupu nije
kohë të pacaktuar.              for a determined time or not defined on      navedeno vrijeme trajanja ugovora,
                       the conditions of this law.            podrazumijeva se da je ugovor potpisan
(4) Qiramarrësi mund të lëshojë një pjesë                           na neodreĎeno vrijeme.
të banesës me qira me lidhjen e kontratës
për bashkëqiramarrje për kohё të caktuar   (3). If in the contract for rent is not written  (4) Zakupac moţe iznajmiti dio stana
dhe nën kushtet e kёtij Ligji, nëse     the deadline of the contract considered      potpisujući ugovor sa suiznamljivačem za
qiradhënësi i banesës pajtohet me këtë.   that the contract is done in not determine    odreĎeno vrijeme ili pod uvjetima
                       time.                       odreĎenim po ovim zakonom ako se
(5) Kontrata pёr qira dhe                                   iznamljivač stana suglasi.
bashkëqiramarrje lidhet në formë të     (4). The tenant may give a part of the flat
shkruar.                   for rent with the contract for a common      (5) Ugovor za zakup I suiznamljivanje
                       tenancy for a defined time and conditions     potpisuje se u pismenoj formi.
(6) Me rastin e pranim dorëzimit të     of this law, if the owner of the flats agrees
banesës me qira, në mes të qiradhënësit   with this.
dhe qiramarësit, përpilohet procesverbali                           (6) U slučaju preuzimanja stana za zakup
dhe nënshkruhet nga të dy palët.       (5). The contract for the rent and for the    izmeĎu iznamljivača I zakupca izraĎuje se
                       common tenancy should be in written        zapisnik I potpisuju ga obje stranke.
                       form.

Elementet thelbёsore të kontratës për    (6). In case of giving the flat for rent
qira                     between the tenant and landlord the
                       minutes are compiled and signed by two
                       parties.                     Temeljni uslovi ugovora za zakup
Neni 84
(1) Kontrata për qira duhet të përmbajë :
1. palët kontraktuese;             Essential elements of the contract for    Ĉlan 84.
2. kohën dhe vendin e lidhjës së kontratës;  rent
3. kohëzgjatjen e kontratës;                                (1) Ugovor za zakup mora sadrţavati :
4. përshkrimin e banesës, sipërfaqen,                            1. Ugovorne stranke;
strukturën, pajisjen komunale, vitin e    Article 84                  2. Datum I mjesto sklapanja ugovora;
ndërtimit dhe mënyrën e përdorimit të                            3. Vreme trajanja ugovora;
banesës;                   (1). The contract for rent must include:   4. Opis stana, površine, strukture,
5.shenjën identifikuese nga kadastri i    1. Contracting parties;            komunalne opreme, godina izgradnje I
ndërtesës;                  2. Time and place of the contract;      način korištenja stana;
6. emrin dhe mbiemrin, numrin tatimor të   3. Duration of the contract;         5. Katastralni podaci za zgradu;
pronarit, emrin dhe mbiemrin e        4. Describing of the flat, surface,
qiramarrësit dhe personave që do ta      structure, municipal equipment, the      6. Ime I prezime I porezni broj vlasnika I
përdorin banesën;               construction; year and the manner of     odnosno ime I prezime zakupca I osobe
7. arsyet e dorëheqjes nga kontrata për    using the flat;                koje če koristiti stan;
qiran;                    5. Identifying sign from the building     7. Razlozi otkaza ugovora za zakup;
8. llojin e qirasë sipas kategotisë së    cadastre;
banesave qiramarrëse;             6. Firs and last name, taxing number of    8. Vrsta zakupa po osnovi kategorizacije
9. detyrimet e përgjithshme të palëve     the owner, tenant name and surname and    stanova za iznamljivanje;
kontraktuese për përdorimin dhe        persons that shall use the flats;       9. Opće obaveze ugovorenih stranaka za
mirëmbajtjen e banesës dhe pjesëve të     7. The reasons of resigning from the rental  korištenje I odrţavanje stana I zajedničkih
përbashkëta të ndërtesës banuese apo     contract;                   delova zgrade za stanovanje ili višespratne
ndërtesës shumëkatëshe për banim (rendi    8. The types of the rent according to the   zgrade za stanovanje ( kućni red ) ;
shtëpiak);                  category of rental flat
10. lartësinë e qirasë(çmimin), mënyrën    9. General obligations of contracting
dhe afatin e pagesës;             parties for using and maintenance of the   10. Iznos zakupa ( cena ) način I vreme
11. mënyrën e pagesës dhe shpenzimeve     flat and the common equipment of       plačanja ;
që nuk janë të përfshira në qira e që bëhen  housing building or of multi story
me konsumimin e rrymës, ujit, ngrohjes    building for housing ( domestic rules)    11. Način plačanja I troškovi koji nisu
qëndrore, etj. (shpenzimet individuale) si                         obuhvačenih zakupom a koji su u svezi
dhe vlerësimet e shpenzimeve për pjesët e   10. The highest of the rent ( price) , the  potrošnje struje, vode, centralnog grijanja
përbashkëta të banesës apo ndërtesës    manner and the term of the payment;     I drugo (indvindualni troškovi ), kao
shumëkatëshe për banim (shpenzimet e                           procjenu troškova za zajedničke delove
përgjithshme);                11. The manner of payment and costs that  stana ili višespratne zgrade za stanovanje (
12. udhëzimet për mënyrën e përdorimit    are not included in rent but made from   opći troškovi );
të banesës si dhe mënyrën e kontrollimit   consummation of the electricity, water,
tё përdorimit dhe rregullimit nga ana e   heating, est. (individual costs) as well as 12. Uputstva za načine korištenja stana
qiradhënësit;                the evaluation of costs for common part of kao I za načine kontroliranja tih korištenja
13. mënyrën e dorëzimit të banesës.     the flat or of multi story building for   i odreĎenim od strane iznamljivača;
                       housing (general costs) ;
 (2) Qiradhënësi me kërkesën e                              13. Način predaje stana.
qiramarrësit duhet të lidhë anekskontratë  12.Instruction for the manner of the using
për qira, nëse numri i personave rritet për of the flat as well as the manner of the   (2) Iznamljivač sa zahtjevom zakupca
një ose më shumë persona që qiramarrësi, controlling of the using and the of       treba sklopi aneks ugovora za najam, ako
sipas Ligjit, duhet t‟i mbajë, mirëpo kjo  regulation from the part of the owner;   broj osoba se poveča za jedan ili više
vlen edhe për personat tjerë, vetëm nëse   13.The manner of the delivery of the flat  osoba zakupac treba prema zakonu
sipas numrit të personave, banesa është e                        poštivati, ali I to vredi za druge osobe
përshtatshme.                2. The owner with the requirement of the  osim ako je po broju osoba stan
                       tenant, must contract the annex contract  prihvatljiv.
(3)Paragrafi 2 i këtij neni nuk zbatohet për for rent, if the number of the persons
banesën e dedikuar për personat nga     increases for one or more persons that the
paragrafi 82.4 i këtij Ligji.        owner should keep according to the law,   (3) Stav 2. ovog člana ne provodi se za
                       however it is valid also for other persons stanove odreĎenih osobama po članu
                       only if according to the number of persons 82.stava 4. ovog zakona.
                       the flat is suitable.

Të drejtat dhe detyrimet e qiradhënësit   3. The paragraph 2. of this article is not
të banesës                 implemented for the flat dedicated to the
                      persons from paragraph 82.4 of this law.   Prava I obaveze iznamljivaĉa stana
Të drejta e qiradhënësit të banesës

                                             Prava iznamljivaĉa stana
Neni 85
                        The rights and obligations of landlord
Qiradhënësi ka të drejtë:            of the flat                  Ĉlan 85.

1. Ta merrë qiranë e banesës së lëshuar     The rights of the landlord          Iznamljivač ima pravo :
me qira, nё pajtim me kёtё Ligj.
                                               1. Da uzima najamninu stana koji je
2. Të vendosë për shkёputjen e kontratёs    Article 85                  iznajmio u najam u skladu sa ovim
pёr qiranё, nё pajtim me kёtё Ligj.                              zakonom.
                        The landlord has the right to:        2. Da odluči za ugovora za iznamljivanje
                                               u skladu sa ovim zakonom.
Detyrimet e qiradhënësit            1. To take the rent of the rented flat in
                        accordance with this law
Neni 86                                            Obaveze iznamljivaĉa
                        (2). to decide for the stopping of the
                        contract for the rent in accordance with   Ĉlan 86.
Qiradhënësi është i detyruar:          this law.

1. Ta dorëzojë banesën si send i qirasë,        Obligations of the landlord      Iznamljivač je duţan da :
sipas kontratës për qira, në gjendje të cilën
qiramarrësit i mundëson përdorimin         Article 86                1. Da preda stan kao stvar najamnine
normal të banesës, në raport me rregullat                           prema ugovoru za najam u stanju s kojim
dhe standardet e pranuara;                                  zakupac ispunjava normalnu upotrebu
                        The landlord of the flat is obliged to:    stana u odreĎenim uvjetima I standardima
2. T‟i sigurojë qiramarrësit përdorimin                            koje su prihvačeni;
normal të saj dhe pjesëve të përbashkëta    1. Submit the flat as a part of the rent
për kohëzgjatjen e qirasë, sipas neni 90 të   according to the contract for the rent in a  2. Osigura zakupcu normalnu upotrebu I
këtji Ligji;                  state with which the tenant may enable    zajedničkih delova za dugoročan zakup
                        normal use of the flat in relation with the  prema članu 90. ovog zakona;
3. Të japë përgjegjësi për dështimet      accepted rules and standards.
faktike dhe juridike në banesën e lëshuar
me qira;                    2. Provide to tenant the proper use of the
                        flat and common part for a duration of the 3. Daje se odgovornost za dokazne i
4. Ta paraqesë lëshimin me qira të       rent according to the article 90 of this law;  pravne argumente u iznamljenom stanu ;
banesës institucionit kompetent tatimor
dhe ta regjistrojë                                       4. Prijavi davanje u zakup stana nadleţnoj
 kontratën për qira në afati prej 30 ditësh  3. Give responsibility for juridical and    poreznoj instituciji I da registrira ugovor
nga dita e lidhjes së kontratës për qira apo  factual failure on the rental flat;       za najam u roku od 30 dana od dana kada
të anekskontratës.                                       je postignut dogovor ili Aneks ugovora.
                        4. Present the given of the flat with a rent
Shmangia e detyrimeve të qiradhënësit     to the competent taxing institution ant to
                        register the contract for a rent in term
Neni 87                    from 30 days from the contracted of the     Izbegavanje obveza iznamljivaĉa
                        contract or annex contract.
(1) Nëse gjendja e banesës nuk i                                Ĉlan 87.
mundëson qiramarrësit përdorim normal
të banesës, atëherë qiramarrësi mund të                            (1) Ako stanje u stanu ne pruţa normalnu
kërkojë nga inspekcioni banesor që       Deviation of the landlord obligation      upotrebu stana onda, zakupac moţe
qiradhënësit t‟ia kushtëzojë realizimin e                           zatraţiti, da stanarska inspekcija
atyre pjesëve që janë të nevojshme, për    Article 87                   zakupodavcu uslovljuje njihovu
sigurimin e përdorimit normal të banesës                            realizaciju i to onih delova koje su
apo pjesëve të përbashkëta.          (1). if the condition of the flat does not   potrebni za sigurnu upotrebu normalnog
                        enable the tenant normal use of the flat,    stana ili zajedničkih delova.
(2) Nëse qiradhënësi në afatin e caktuar,   then the tenant may require, the flats
sipas vendimit të inspekcionit, nuk i     inspector, to determine the tenant
përmbush detyrimet e parashtruara, këto    realizing of those parts that are need for   (2) Ako zakupodavac u odreĎenom roku
detyrime mund t‟i përmbushë qiramarrësi    the providing of normal use of the flat or   iz rešenja inspekcije ne ispuni uslove,ove
me shpenzimet e tij. Shpenzimet e       of common part.                 uslove moţe zakupac pokriti na svoj
detyrimeve të përmbushura, bashkë me                              trošak.Trošak nadoknade izvršava
kamatat, qiramarrësit duhet t‟ia                                zajedno sa kamatom zakupodavac koji
kompenzojë qiradhënësi ose ta zbatojë në    (2). If the landlord does not fulfill the    mora kompenzirati zakupcu ili da mu
qira.                     enunciate obligation on a determinate      smanji najamninu.
                        term with the decision of the inspector,
(3) Në rast se qiradhënësi nuk e zbaton    the tenant may fulfill those obligations
vendimin nga paragrafi 2 i këtij neni,     with his costs. The costs of fulfill
atëherë qiramarrësi mund të kërkojë nga    obligations, together with interest the    (3) U slučaju da zakupodavac ne sprovede
qiradhënësi që t‟i sigurohet banesa tjetër e  tenant should compensate by the landlord   odluku iz paragrafa 2. ovog člana, onda
përshtatshme.                 or to execute on the lowering of the rent.  zakupac moţe zatraţiti od zakupodavca da
                                               mu osigura drugi odgovarajuči stan.

                        (3). In a cases that the landlord not
Të drejtat dhe detyrimet e qiramarrësit    execute the decision from paragraph 2 of
                        this article, then the tenant may require
                        from the owner to secure any other      Prava I obaveze zakupca
                        suitable flat.
Të drejtat e qiramarrësit të banesës

Neni 88                                           Prava zakupca stana
                        The rights and obligations of the tenant
Të drejtat e qiramarrёsit të banesës janë:                          Ĉlan 88.

1. shfrytëzimi dhe posedimi i banesës;
2. renovimet e domosdoshme në banesë,      The obligations of tenant of the flat    Prava zakupca stana su :
në rast të rrezikimit të jetës dhe shëndetit
të banorëve, po ashtu të banesës dhe        Article 88                1. iskorištavanje i posjedovanje stana;
pajisjeve, para dëmit të madh si dhe                             2. potrebna ulaganja u stanu, u slučaju
kërkesa për shpërblimin(kompezimin) e                            ţivotne opasnosti i zdravlja stanara i
shpenzimeve për renovimet e bëra.       The rights of the tenant of the flat are:   takoĎer stana i opreme prije velikog kvara
3. kërkesa për shpërblimin e dëmeve që                            kao I zahtjev troška za potrebno
janë si pasoje e moskujdesit të detyrimeve   1. Using and possession of the flat      renoviranje;
të qiradhënësit nga paragrafi 87.2 i këtij   2. Necessity renovation of the flat, in
Ligji, kështu që mund të kërkoj        cases of damaging the health and vita of   3. zahtjev za nadoknadu štete, koji su
shpërblimin e dëmeve në shumë parash      habitants as well as the flat and equipment  posledica neopreznog postupanja
ose me uljen e qirasë;             before a big damage, as well as        zakupodavca po članu 87. stava 2. ovog
                        requirements for reward of the cost for    zakona,tako da moţe zatraţiti nadoknadu
4. të kërkojë kthimin e shumës më të lartë   renovation.                  štete za odreĎenu sumu novaca ili
të mjeteve të qirasë e cila është llogaritur  3.Requirement for compensation of the    smanjenjem najamnine;
gabimisht;                  damage that is as a consequence of
                       careless of the obligations of the owner    4. da zatraţi povrat iznosa najamnine,
5. të kërkojë zvogëlimin e përshtatshëm të  from paragraph 87.2 of this Law, so that    koja je izračunata greškom;
qirasë për kohën në të cilën nuk ka qenë e  may require the compensation of damage
mundur përdorimi normal i banesës, kur    on money or with the reduction of the     5. da zatraţi prilagodivo smanjenje
qiradhënësi i ka lëshuar detyrimet e veta   rent.                     najamnine za vreme kada nije bila
nga neni 86 të këtij Ligji.          4. To require the returning of the higher   normalna upotreba stana i kada
                       amount of the rent, which is account      zakupodavac je zapostavio svoje obaveze
                       wrongly                    iz člana 86 ovog zakona.
Detyrimet e qiramarrësit të banesës      5. To require the suitable reduction of the
                       rent for the time when was impossible the
                       normal using of the flat, when the owner    Obaveza zakupca stana
Neni 89                    has left his obligations from article 86 of
                       this Law.
Qiramarrësi i banesës është i detyruar:                           Ĉlan 89.

1. ta përdorë banesën me qira, sipas     Obligations of the tenant           Zakupac stana je obavezan da :
kontratës për qira;
2. të jepë përgjegjësi për dëmet e                              1. upotrebi iznamljeni stan prema ugovoru
shkaktuara nga përdorimi joefikas i      Article 89                   za najam;
banesës;                                           2. da je odgovoran za štete koje su nastale
3. të lejojë hyrjen e qiradhënësit apo    The tenant of the flat is obliged to:     nefikasnom upotrebom stana;
personit të autorizuar të tij në banesë për
kontrollimin e përdorimit të drejt të     1. Use the flat with a rent according to the  3. dozvolava se zakupodavcu ili
banesës, më së shumti dy herë në vit;     contract for a rent;              autoriziranim osobama, radi kontrolisanja
4. të përmbushë shpenzimet për riparimet   2.Are responsible for any damage        stana dva puta na godinu;
në banesë që janë pasojë e përdorimit     afflicted from not efficacy use of the flat
joefikas të banesës, sipas kontratës për                           4. izvršavanje obaveza nadoknade
qira;                     3.allow entry of the owner or the his     troškove radi neefikasnog korištenja stana
5. të lajmërojë qiradhënësin për defektet   authorized person in a flat for controlling  po osnovi ugovora za zakup;
në banesë, për eleminimin e të cilave     of the of the right use of the flat, but not
përgjigjet qiradhënësi, sipas rregullave   more then twice a year;            5. obavijesti se zakupodavac za štete u
dhe standardeve të pranuara;           4. fulfill the obligations for the reparation  stanu, za elimintaciju za koje odgovara
6. të paguaj qiranë për banesë dhe       in a flat which are consequently of not     zakupodavac prema propisima i
shpenzimet që paguhen krahas qirasë, në     efficacious use of the flat according to the   prihvahċenim standardima;
raport me kontratën qiramarrëse;        contract for a rent ;              6. plačanje najamnine za stan I troškove
7. të marrë pëlqimin e qiradhënësit, nëse    5.informs the owner for a defects in a flat,   koje se plaċaju uporedno sa najmom,
banesa më shumë se 60 ditë në kohën e tre    for which elimination is responsible the     prema ugovoru o zakupu;
muajve, krahas qiramarrësit e përdorë      landlord according to accepted rules and     7.Traţi odobrenje odzakupodavca stana,
edhe personi që nuk është i futur në      standards;                    ako stan koristi više od 60 dana u
kontratën qiramarrëse;             6. pay the rent for the flat and the cost that  razdoblju od tri mjeseca uz zakupca i
8. t‟i propozojë qiradhënësit përpilimin e   paid beside the rent in relation with      osoba koja nije naznačena u ugovoru o
anekskontratës qiramarrëse, nëse numri i    tenancy rent;                  zakupu,
personave që e përdorin banesën         7. take the agreement of the owner if the    8.Predloţi zakupodavcu usvajanje aneks
ndryshon;                    flat more than 60 dyes in a term of 3      ugovora o zakupu ako se promjeni broj
9. të mirëmbajë banesën në rrethanat e     months beside the tenant is used also by     osoba koje koriste stan,
përcaktuara për qiramarrësin..         person that is not involved in a tenancy
                        contract                     9. Odrţavanje stana u uslovima
                        8.Propose to the owner the contracted of     odreĎenim ugovorom.
                        the tenancy annex- contract if the number
                        of the persons that are using the flat
Vazhdimi i qirasë për kohë të caktuar      changes.
                        9.Maintain the flat in determined
                        conditions for the tenant.            Produţenje zakupa za odreĊeno vreme
Neni 90

Qiramarrësi i cili e ka marrë banesën me                             Ĉlan 90.
qira për kohë të caktuar, duhet së paku 30
ditë para skadimit të afatit të kontratës për  Continuing the contract for a defined      Zakupac, kojem je iznamljen stan na
qira, nga qiradhënësi të marrë pëlqimin e    time                       odreĎeno vreme, treba barem 30 dana
vazhdimit të saj, në të kundërtën duhet ta                            prije isteka ugovorenog vremena za
lirojë banesën në afatin kontraktues, nëse   Article 90                    najam, da dobije odobrenje za produţetak
kontrata për qiranë nuk e përcakton                               tog najma , odnosno u protivnom zakupac
ndryshe.                    The tenant that is given the flat with a rent  mora osloboditi stan u ugovorenom
                        for a determined time must at least 30    vremenu ako ugovorom za najam nije
                        days before the expiration of the term of   odreĎeno drugačije.
                        the contract for a rent to take from the
                        owner the agreement for continuing of the
Pëlqimi i qiradhënësit për ndryshimet     contract, in contrary must set free on a
në banesë                   contracted term, if the contract for a rent
                        does not determine in different way.     Suglasnost iznamljivaĉa za izmjene u
Neni 91                                           stanu

(1) Qiramarrësi i banesës nuk guxon t‟i                           Ĉlan 91.
ndryshojë hapësirat banesore si dhe
pajisjet e montuara në banesë apo të      The agreement of the tenant for        (1) Zakupac stana ne smije da vrši
kryejë investime të dobishme përkatësisht   changes in a flat               izmene u prostoru stana kao i izmene
përmirësime në banesë, pa pëlqimin                              instalirane opreme u stanu ili pak da
paraprak me shkrim të qiradhënësit.      Article 91                  izvrši korisno investiranje za odreĎeno
                                               poboljšanje, bez prethodne pismene
                        (1). The tenant of the flat is not able to  saglasnosti od zakupodavca.
(2) Pëlqimi i qiradhënësit nga paragrafi 1 i  change the spaces of the flat as well as
këtij neni është njëkohësisht edhe       mounted equipment in a flat or to
autorizim i qiradhënësit se qiramarrësi ka   accomplish useful investments,        (2)Suglasnost zakupodavca iz stava 1.
të drejtë të kërkojë lejen e nevojshme të   respectively the improvement on a flat    ovog člana je istovremeno ovlaštenje
administrimit.                 without preliminary written agreement of   zakupodavca da zakupac ima pravo da
                        the owners.                  zatraţi potrebnu dozvolu kod nadleţnih
                                               organa.
                        (2). the agreement of the landlord from
Kur qiradhënësi nuk mund ta mohojë       paragraph 1 of this article is also the
kërkesën e qiramarrësit            authorization of the landlord that the
                        tenant has right to require the necessary   Kada zakupodavac ne moţe odbiti
Neni 92                    permit of administration.           zahtjev zakupca

(1) Qiradhënësi nuk mund ta mohojë                              Ĉlan 92.
kërkesën e qiramarrësit, nëse janë të
përmbushura kushtet si vijon:           When the landlord cannot deny the      (1) Zakupodavac ne moţe da ne usvoji
1. nëse kërkesa është në përputhje me      request of the tenant             zahtev zakupca ako su ispunjeni uslovi
kushtet teknike bashkëkohore dhe nëse                             kako sledi:
është në interes personal të qiramarrësit;    Article 92                  1. zahtev je u skladu sa suvremenim
2. nëse shpenzimet i kryen qiramarrësi për                           tehničkim uvjetima i ako su od osobnog
renovimet e domosdoshme.             (1). The landlord cannot deny the request   interesa za zakupca;
3. nëse ndryshimi nuk rrezikon interesat e    of the tenant if the conditions as follows  2. troškove podnosi zakupac za obaveznu
qiradhënësit të banesës si dhe të pronarëve   are fulfilled;                adaptaciju;
të tjerë në ndërtesë;              1. The requirement is in accordance with   3. promjene ne ugroţavaju interese
4. nëse ndryshimi nuk dëmton pjesët e      technical and contemporary conditions     zakupodavca stana kao i interese ostalih
përbashkëta të ndërtesës shumëkatëshe      and if it is in personal interest of the   vlasnika u zgradi;
për banim si dhe pamjen e jashtme të       tenant;                    4. promene ne ošteċuju zajedničke delove
ndërtesës.                    2. The costs fulfill the tenant;       višespratne zgrade za stanovanje kao i
                         3. The change does not risk the interest of  vanjskih izgled zgrade.
                         the owner of the flat as well as for other
(2) Që të plotësohen kushtet nga paragrafi    owners of the building;
1 të këtij neni, duhet të merren parasysh:    4. The change neither does nor risks the
                         common parts of multi story building for   (2) Da se ispune uslovi iz stava 1. ovog
                         housing as well as the out view of the    člana mora se uzeti u obzir:
1. kërkesat e amvisnisë për rekonstruime     building.
adekuate në instalimet e ujësjellësit,
gazsjellësit, instalimet elektrike, instalimet                         1. zahtev domaćinstva za adekvatnu
e ngrohjes (përveç rregullimeve kyçe të     (2). To fulfill the conditions from      renkostrukciju, u vodovodnim
aparateve të ngrohjes qëndrore) dhe nyjet    paragraph 1 of this article must be taken   instalacijama, gazovod, električne
sanitare;                    into account that;              instalacije, instalacije grijanja ( osim
2. rregullimet e banesës, dedikuar                               bitnih elemenata kod ureĎaja za centralno
zvogëlimit të shpenzimit të energjisë ose    1.Domestic requirements for adequate     grijanje) i sanitarnog čvora;
rritjes së efikasitetit dhe funksionalitetit;  reconstruction on water supply        2. ureĎenje stana, namenjen smanjenju
3. përmirësimet, të cilat subvencionohen     installment, pipelines, electric       troškova energije ili poveċavanje
ose kreditohen;                 installments, heating (expect joint of the  efikasnosti i funkcinalnosti;
4. kyçjet e telefonave, vendosjet e       central heating equipment) and sanitary    3.ulaganja, koja se subvenciniraju ili
pajisjeve të nevojshme për pranimin e      knuckle-joint;                kreditiraju;
valëve radiotelevizive si dhe pajisjeve    2.Regulation of the flat, dedicated the    4.spajanje telefona, priključivanje
tekniko-teknologjike, nëse lidhja në     reduction of electric costs or increasing of  potrebnih aparata za prihvat signala,
aparatin ekzistues nuk është e mundur.    efficiency and functionality;         televizora kao i ostale tehnike, ako veza
                       3.Improvement, which subsidized or(      na postojećim ureĎajima nije moguća.
                       easily) credited from public means
(3) Nëse qiradhënësi nuk e ka dhënë      4.Telephones access;
pëlqimin e vet për zbatimin e këtij neni,   Putting of required equipment for
qiramarrësi mund të kërkojë që gjykata    reception of radio-televisions wave as     (3) Ako zakupcu nije dano odobrenje za
në rastin konkret duhet ta zëvëndësojë    well as of technical technological       primenu ovog člana, zakupac moţe
pëlqimin e qiradhënësit.           equipment, if the access in excising      zatraţiti da sud u konkretnom slučaju ,
                       equipment is not possible;           zameni odobrenje iznamljivača .
(4) Në rast ndryshimi ose përmirësimi
thelbësor i cili është përshtatur në     (3). If the owner has not given his
paragrafin 2 i këtij neni, qiradhënësi mund  agreement for the implementation of this    (4) U slučaju promena ili bitnog
ta kushtëzojë pëlqimin e vet me rikthimin   article, the tenant may require that the    poboljšanja koje je navedeno u stavu 2.
e gjendjes paraprake.             court in concrete case must replace the    ovog člana,zakupodavac moţe da
                       agreement of the owner.            uslovljuje svoje odobrenje sa povratom u
                                               prvobitno stanje.
                       (4). In case of change or essential
Rikthimi i investimeve personale të      improvement that is adopted on paragraph
qiramarrësit                 2.2 of this article, the owner may
                       condition own agreement with a returning     Ponovni povratak osobne investicije
       Neni 93             of preliminary state.                    zakupca

Me rastin e largimit nga banesa,                                      Ĉlan 93.
qiramarrësi ka të drejtë në rikthimin e
pjesëve joamortizuese të investimeve të    Returning the personal investment of      U slučaju iseljenja iz stana, zakupac ima
nevojshme që i ka rregulluar me pëlqimin   tenant                     pravo na povratak neamortizirani deo u
e qiradhënësit, nëse me të nuk arrihet                            uloţenim investicijama a koje su
ndonjë marrëveshje.                     Article 93            regulirane sa odobrenjem iznamljivača
                                               ako se ne postigne meĎusobni sporazum.
                       In cases of removing from the flat the
Renovimet dhe përmirësimet në banesën      tenant has right on removing of not
qiramarrëse                   amortization part of required investments,
                        that he has regulated with the agreement      PreureĊenje i poboljšanje u
Neni 94                     of the owner, if does not come any           iznamljenom stanu
                        agreement.
(1) (1) Qiramarrësi duhet ta lejojë hyrjen                                  Ĉlan 94.
në banesë që të kryhen punimet për
renovimin e banesës (rekonstruimin e       Renovation and improvement of the      (1) Zakupac mora dopustiti ulaz u stan
ngrohjes qëndrore, të rrjetit elektrik ose të  tenancy flat                 radi obavljanja poslova za obnovu stana
ujësjellësit, antenave elektrike, kyçjet                           ( rekonstrukcija centralnog grijanja,
kabllovike ose telefonike, aparateve për           Article 94           električne mreţe ili vodovoda, električne
siguri etj.), të pjesëve për shfrytëzimin                          antene, kablovski ili telefonski priključak,
efikas të energjisë dhe ujit, përveç nëse  (1). The tenant must allow the entry in a    sigurnosne aparate i ostalo ), delova za
kjo për qiramarrësin përkatësisht për    flat to accomplish the work for the       efikasno korištenje energije ili vode,
familjen e tij shkakton ngarkesë që duke  renovation of the flat (reconstruction of    jedino ako to zakupcu odnosno njegovoj
marrë parasysh kohëzgjatjen, pasojat e   hitting, of electric network or water      familiji ne prouzrokuje optereċenje,
realizimit të përmirësimeve, rritjen e   supply, electrical antenna, cable and      uzimajući u obzir vrijeme trajanja
shpenzimeve të qiramarrjes dhe       telephone connection securing apparatus     posljedica realizacije poboljšanja,
investimet vetanake të qiramarrësit në   est.) of the parts for effects using of     povečanje troškova zakupnine i ako
përmirësimin e banesës, tejkalojnë dobitë  energy and water, expect if it afflict load   osobne investicije zakupca u poboljšanju
e arsyeshme të qiradhënësit dhe të     for the tenant respectively for his family,   stanovanja premašuju opravdanu dobit
pronarëve apo qiramarrësve të tjerë në   that taking into account duration, the      iznamljivača i ostalih vlasnika u zgradi
ndërtesë banesore.             consequences of the improvement         stanovanja.
                      realization, increasing of the costs of
(2) Renovimet dhe përmirësimet duhen të tenant and itself costs of the tenant on the
kryhen në kohën sa më të shkurt që është  improvement of the flat ongoing the
e mundur dhe me pengesa sa më të vogla   rational benefit of the owner and the 2) PreureĎenje i poboljšanja moraju se
për qiramarrësin. Qiradhënësi me rastin e owners or other tenants of building flat..  izvršiti u što kraćem mogučem roku i da
ndërhyrjes në banesë, duhet ta                             smetnje budu najmanje koje ometaju
paralajmërojë qiramarrësin për afatin e                         zakupca . Zakupodavac mora u slučaju
përshtatshëm si dhe t‟i sigurojë shfrytëzim                       ulaska u stan prethodno obavestiti
normal të banesës, pas kryerjes së     (2). Renovations and improvements may zakupca u prihvatljivom roku i da
ndërhyrjes.                  be accomplish for the shorter time that is  obezbedi normalno korištenje stana nakon
                       possible and with interruption, which at   obavljene intervencije.
(3) Nëse ndërhyrjet kërkojnë largimin e    least interruption the tenant.
përkohshëm të qiramarrësit, atëherë      In case of interference the owner must
qiradhënësi është i detyruar ta kryejë    inform the tenant in a convenient term and  (3) Ako intervencije zahtevaju privremeno
renovimin shpejtë dhe në periudhën për të   to provide normal use of the flat after the  udaljavanje zakupca, tada zakupodavac je
cilën janë marrë vesh me qiramarrësin. Në   accomplishing of the interference.      obavezan da izvrši brzo preureĎenje i u
rast të kontestit vendos gjykata.                              razdoblju u kojem se sporazumeo sa
Qiradhënësi është i detyruar që                               zakupcem a u slučaju nesporazuma
qiramarrësit t‟ia sigurojë qëndrimin e    (3). If the interferences needed the     odlučuje sud. Zakupodavac je obavezan u
përkohëshëm për kohën e renovimit.      temporary removing of the tenant, than    vremenu preureĎenja da obezbedi
Shpenzimet e qëndrimit të përkohshëm, i    the owner is obliged to accomplish the    zakupcu privremeni boravak. Troškove u
bartë qiradhënësi.              renovation quickly and in a term as they   svezi privremenog boravka snosi
                       are agree with a tenant, and in a case of   zakupodavac.
                       the context is decided by the court. The
                       owner is obliged to provide the tenant
Rregullimi i marrdhënieve           with a temporary housing during the
nënqiramarrëse                renovation. Costs, for a temporary
                       housing conveys the owner.           Reguliranje odnosa u podzakupu
Neni 95

Nëse me këtë ligj nuk përcaktohet                                     Ĉlan 95.
ndryshe, atëherë rregullat e neneve prej 89
deri 106 të këtij Ligji, zbatohen       Regulation of subtenant relations       Ako nije ovim zakonom drugačije
përshtatshmërisht edhe për rregullimin e                          odreĎeno, tada se pravila iz članova 89 do
marrdhënieve nënqiramarrëse.                                106 ovog   zakona primenuju i za
                       Article 95                  prilagoĎavanje regulisanja odnosa
                                              podzakupa.
Heqja dorë nga kontrata për qiranë      If this law does not mention otherwise, the
                       rules of article 89 to 106, of this law are
Heqja dorë e qiramarrësit nga kontrata    used also for the regulation of subtenant     Otkazivanje ugovora za zakup
për qiranë                  relation
                                                Otkaz ugovora od strane zakupca
 Neni 96

Nëse me kontratë nuk është përcaktuar     Resignation from the contract for rent             Ĉlan 96.
ndryshe, qiramarrësi mund të heqë dorë
nga kontrata për qiranë, pa treguar arsyet,  The resignation of the tenant from the    Ako ugovorom nije drugačije odreĎeno,
nëse për këtë e informon qiradhënësin më   contract for rent               zakupac moţe dati otkaz ugovora za
parë, në afatin prej 90 ditësh.                               zakup bez obrazloţenja ako o tome
                             Article 96             obavesti zakupodavca u roku od 90 dana.

                       If with the contract is not determined
Heqja dorë e kontratës për qira nga      otherwise, the tenant may resign from the
qiradhënësi                  contract for rent, without reasons, if for
                       this informs the owner in terms of 90     Otkaz ugovora od strane zakupodavca
Neni 97                    days.

(1) Qiradhënësi mund të heqë dorë nga                                     Ĉlan 97.
kontrata për qiranë nëse:
                        Annulling the contract for rent by the    (1) zakupodavac moţe dati otkaz ugovora
1. qiramarrësi ose personat që        owner                     za zakup ako :
bashkëjetojnë me të, me mënyrën e
përdorimit të banesës,                    Article 97           1. zakupac ili osobe koje ţive zajedno s
 shkaktojnë dëme të mëdha në banesë ose                           njim prilikom korištenja stana uzrokuju
në pjesët e përbashkëta të ndërtesës     (1). The owner may interrupt the contract   velike štete u stanu ili zajedničkih delova
shumëkatëshe për banim;            for the rent if:                višespratne zgrade za stanovanje;
2. në banesë kryhen veprimtari të
palejuara;                  1.the tenant or the persons that coexisting
                       with it, with the manner of the using of    2. u stanu vrši zabranjene delatnosti;
3. qiramarrësi nuk mirëmban banesën;     the flat causes a big damages of the flat or
                       of common parts of the multi story
4. qiramarrësi nuk e paguan qiranë ose    building for housing;             3. zakupac ne odrţava stan;
shpenzimet që paguhen përveç qirasë, në
afatin e caktuar me kontratë për qiranë.   2.in a flat accomplish prohibited        4. zakupac ne plaća najamninu ili troškove
Nëse afati nuk është i caktuar, atëherë   (unauthorized) activities;           koje plaća osim najamnine u roku koje su
brënda 90 ditёsh, nga pranimi i faturës;                           odreĎene ugovorom o zakupu ili ako rok
                       3.the tenant does not maintain the flat,    plaćanja nije odreĎen tada unutar 90 dana
                                               od primitka računa ;
5. qiramarrësi ose personat që        4.the tenant does not pay the rent or the
bashkëjetojnë me të, me mënyrën e      costs, that are paid expect the rent, in term
përdorimit të banesës, shpesh dhe vrazhdë  that determine the contract for the rent,    5. zakupac ili osobe s kojima ţivi,
thejnë rregullat themelore, të caktuar në  but if the term is not determined, than     načinom upotrebe stana, često i vulgarno
rendin shtëpiak, ose pengojnë banorët    within 90 days from the receiving of the    prekoračaju osnovna načela odrţavanje
tjerë në përdorimin e qetë të banesave të  bill;                      mira za susjede koje je odreĎeno kućnim
tyre;                                            redom ili načinom upotrebe stana,
                       5.the tenant or the persons that coexisting   ometaju ostale stanare za mirno korištenje
6. qiramarrësi ndryshon ose zhvendosë    with him, with the manner of using the     svojih stanova;
pajisjet e montuara në banesë pa lejen apo  flat, often broke the basic rules of the
pëlqimin e qiradhënësit, përveç nëse     neighbors silence, determined on domestic    6. zakupac promeni ili razmještava
ndryshimet janë në raport me nenin 91 të   order, or on the manner of using the flat    montiranu opremu bez dozvole ili
këtij Ligji;                 interrupt the other habitants for quiet     suglasnosti zakupodavca , osim ako su
                       using of their flat;              promene u skladu sa članom 91. ovog
7. banesa më shumë se 60 ditë, në                              zakona;
periudhë tre mujore, përdoret përveç     6. the tenant change or remove the
qiramarrësit edhe nga ndonjë person tjetër  mounted equipment on the flat without the    7. ako stan više od 60 dana, u periodu od
që nuk është i përfshirë në kontratën për  agreement of the owner, expect if the      tri mjeseca, upotrebljava osim zakupca i
qira dhe nëse qiramarrësi për këtë nuk e   changes are in relation with article 91 of   druga osoba koja nije obuhvaćena u
ka marrë pëlqimin e qiradhënësit të     this law;                    ugovoru za zakup i ako je zakupac za to
banesës;                                           nije dobio odobrenje od zakupodavca
8. qiramarrësi e lëshon banesën në      7.the flat more than 60 days, in a three    stana;
nënqiramarrje pa pëlqimin e qiradhënësit,  monthly term, used expect the tenant, also
siç e përcakton paragrafi 83.4 i këtij    any other person that is not involved in a   8. zakupac izda stan u podzakup bez
Ligji;                    contract for the rent and if the tenant has   odobrenja zakupodavca kako je odreĎeno
                       not take the agreement for this from the    članom 83. stav 4. ovog zakona;
9. qiramarrësi nuk e lejon hyrjen në     owner of the flat;
banesë sipas nenit 89.3 dhe 94.1 të këtij
Ligji;                    8.the tenant gave the flat on subtenant     9. zakupac ne dozvoljava ulaz u stan po
                       without the agreement of the owner as      osnovih člana 89. stav 3. i člana 94. stav
10. qiramarrësi, pa arsye, nuk e pranon    defined article 83.4 of this law;        1. ovog zakon,
ose nuk fillon të banojë në banesën
joprofitabile, në afat prej 30 ditësh nga                           10. zakupac bez opravdanja ne primi ili ne
pranimi i kontratës qiramarrëse;       9.the tenant does not allow entry into a     počinje da stanuje u neprofitnom stanu, u
                       flat in case of article 89.3. and 94.1 of this  roku od 30 dana ga primitka ugovora o
11. qiramarrësi ose personat e përfshirë në  law;                       zakupu;
kontratë, ndërprejnë shfrytëzimin e
banesës joprofitabile dhe nëse në të nuk   10.the tenant without rational does not     11.zakupac ili osobe obuhvaćene
kanë banuar më shumë se tre muaj.       agree or does not continue to live in a flat,  ugovorom, prekinu korištenje neprofitnog
                       in a term from 30 days from admission of     stana i ako nisu u njemu stanovali više od
12. qiramarrësi posedon të dhëna të      tenancy contract;                tri mjeseca;
pavërteta, që janë bazë e fitimit të së
drejtës së banimit në banesa joprofitabile  11.the tenant or the persons that are      12. zakupac posjeduje neistinite
dhe të së drejtës subvencionale të      included in a contract, interruption the     informacije koje su osnova za dobivanje
qiramarrjes në raport me nenin 118 të këtij  using of the flat or if on it does not lived   prava na stanovanje u neprofitnom stanu
Ligji.                    more than 3 months;               kao i pravo subvencije na zakup u svezi
                                                člana 118. ovog zakona;
 (2) Dispozitat nga neni 97 paragrafi 1.   12.the tenant has false data, that are base
pika 11 nuk vlejnë, nëse qiramarrësi është  of benefiting of subvention right of the
në shërim, në shtёpinë e pleqёve, për     tenancy in relation with article 118 of this   (2) Odredbe po članu 97. stava 1. tačka
kohë më të shkurtër se 6 muaj ose nëse    law;                       11. ne vrede ako zakupac je na lečenju, u
                                                domu staraca u vremenu duţim od šest
banesën nuk e përdorё për arsye tjera të
                                                meseci ili ako stan ne koristi radi drugih
arsyeshme (transformimin e punës ose
                                                razloga ( promjena posla ili školovanja u
shkollimit në rajonin tjetër, kryerje të
                       (2). provisions from article 97 paragraph    drugi region, izvršavanje usluga od javnog
shërbimit me interes publik, mbajtje në
                       1 point11 are not valid, if the tenant is in   interesa, izdrţavanje pritvora i slično).
paraburgim e të ngjajshme).
                       recovery, the elderly residence, for a term
                       shorter than 6 month, or if he does not use
(3) Ndërprerja e kontratёs për qiranë, nuk  the flat for different reason cases (
mund të inicohet me padi gjyqësore, nëse
qiradhënësi nuk ia ka tërhequr vërejtjen   transferring of work or education in     (3) Prekid ugovora za zakup ne moţe se
me shkrim qiramarrësit për          different region, accomplishing of military  inicirati sa tuţbom na sudu ako
mosrespektimin e kontratës. Vërejtja     service, being in the detention centre and  zakupodavac nije opomenuo pismenim
duhet të përmbajë shkeljen e rregullave,   similar.)                   putem , zakupca koji nije poštovao
mënyrën e largimit dhe afatin e                               odredbe ugovora.
përshtatshëm për largim. Afati për largim   (3). the annulation of the rent contract   Opomena treba da sadrţi nepoštivanju
nuk mund të jetë më i shkurtër se 15 ditë.  cannot be initiated by a court suit if the  pravila na način iseljavanja i rok
                       owner has not called attention on written   prihvatljiv za iseljenje.
                       form to the tenant, which has not       Rok za iseljenje nemoţe biti kraći od 15
(4) Për shkeljen e njejtë të rregullave që  respected the contract. The remarks must    dana.
ka arsye për heqje dorë, qiradhënësi ia    contain breaking of rules, the manner and
tërheq vërejtjen qiramarrësit vetëm një    the suitable term for removal/ the term for  (4) Za nepoštivanje istih pravila za koje
herë, nëse nga vërejtja e parë, nuk ka    removal may not been shorter than 15     postoje razlozi otkaza, zakupodavac samo
kaluar më shumë se një vit.          days.                     jedanputa opomenuje zakupca ako od
                                              prethodne opomene nije prošlo više od
                                              jedne godine.
(5) Nëse qiramarrësi shfrytëzon banesën    (4). For the same breaking of the rule that
joprofitabile, përkatësisht personi me të   has reason for resignation, the owner call
cilin qiramarrësi bashkëjeton, për një kohë  attention only one time, if from the firs   (5) Ako zakupac koristi neprofitni stan
të gjatë në bashkësi jashtmartesore ka    attention has not gone more than 1 year    odnosno osoba sa kojim ţivi zakupac za
banesë të përshtatshme , atëherë                              duţe razdoblje u vanbračnoj zajednici i
qiradhënësi ka të drejtë ta ndërpretë                            koja ima prihvatljiv stan, tada
kontratën për qira.                                     zakupodavac ima pravo dati otkaz
                       (5). if the tenant uses non profitable flat  ugovora za zakup.
(6) Për më tej vlejnë dispozitat relevante  respectively the person with which the
të Ligjit për Detyrimet.           tenant coexist in a long term on illegal
                       communion, has a suitable flat or multi    (6) Za dalje vrede relavantne odredbe
                       story building for housing, than the owner  zakona o oblikativnim odnosima.
Rrethanat e arsyeshme për të cilat      has right to stop the contract for the rent
kontrata nuk shkëputet
                                              Opravdane okolnosti za koje ugovor se
Neni 98                    (6). furthermore the relevant provisions of  ne otkazuje
                        Obligatory Law are valid
 (1) Qiradhёnёsi nuk mund ta ndërprejë                                  Ĉlan 98.
kontratën për qiranё e banesës
joprofitabile, për shkak të rrethanave të    Reasonable circumstances in which     (1) Zakupodavac ne moţe otkazati
arsyeshme në të cilat është gjindur vetë    the contract is not annulled        ugovor za najam neprofitnog stana, kad
qiramarrësi ose personat të cilët përveç tij                       zbog opravdanih razloga u kojima se
e përdorin banesën (rast vdekje në familje,  Article 98                 nalazio sam zakupac ili osobe koje osim
humbja e vendit të punës, sëmundja e                           njega koriste stan ( u slučaju smrti u
rëndë, fatkeqësitë elementare, etj), nëse  (1). The tenant cannot annulle the contract obitelji, gubitak posla, teška bolest,
nuk arrijnë t‟i kryejnë detyrimet e pagimit for the rent of not profitable flat for   elementarna nesreća i slično ) ne moţe
të qirasë apo shpenzimeve të tjera, që    rational conditions in which was the     da izvši obaveze plaćanja zakupa ili
paguhen në tërësi, qiramarrësi duhet në   tenant or persons which expect him using   drugih troškova koje se inaće plačaju.
afat prej 30 ditëve prej paraqitjes së    the flat (any case of death in family,    Tada zakupac mora u roku od 30 dana
rrethanave të arsyeshme të paraqesë     losing of working place, decline,      od pojavljivanja tih opravdanih razloga,
kërkesën për inicimin e procedurës për    elementary fatality est.), if not arrive to da preda zahtev za iniciranje procedure
qiranë subvencionale dhe dhënjes së     accomplish obligations of paying the rent  za subvenciju zakupa i davanja vanredne
ndihmës së jashtëzakonshme për        or other costs, that paid in general, the  ispomoći za korištenje stana i u tom roku
përdorimin e banesës dhe në këtë afat të   tenant may in a term from 30 days from    da informira zakupodavca stana.
njoftojë qiradhënësin e banesës.       the presentation of rational conditions,
                       may represent the request for initiation of
(2) Nëse qiramarrësi nuk ka mundur ta    procedure for subvention rent and given
lajmërojë qiradhënësin në afatin e      of unusual assistance for using of the flat
paraparë nga paragrafi 1. të këtij neni, për and in this term to inform the owner of the (2) Ako zakupac nije mogao u roku iz
ekzistimin e rrethanave të arsyeshme, këtë flat.                     stava 1. ovog člana, obavestiti za
duhet ta bëjë më së largu 30 ditë, pas                          postojanje opravdanih okolnosti, tada
përfundimit të këtyre rrethanave.                             mora najdalje u roku od 30 dana nakon
                                             završetka tih opravdanih okolnosti
(3) Autoritetet komunale kompetente për   (2). If the tenant has not informed the   obavestiti zakupodavca.
marrëdhënie banesore, mund t‟i aprovojnë owner in a term from paragraph 1 of this
qiramarrësit ndihmën e jashtëzakonshme    article for excising of rational conditions, (3) Komunalni organi nadleţni za odnose
në përdorimin e banesës edhe në rastet kur this should do at long 30 days after      stanovanja, mogu prihvatiti davanje
nuk është paraparë në qiranë         finishing of these conditions.        vanredne ispomoći za korištenje stana i u
subvencionale ose kur krahas                                 drugim okolnostima kad nije predviĎena
subvencioneve nuk është i aftë ti kryej                           subvencija zakupa ili uz subvencijama
obligimet e qirasë dhe të shpenzimeve     (3). The municipality competent authority   nije sposoban da izvršava obaveze iz
tjera që paguhen.               for flats relations, may approve the tenant  zakupa i troškova koje se plaćaju.
                       the unusual assistance on the using of the
(4) Në rast të rrethanave të cilat tregojnë  flat, also in cases when is not overseen on
pamundësinë e vazhdueshme të pagimit     subvention rent or when beside the
të qirasë dhe shpenzimeve tjera, atëherë   subventions is not skillful to accomplish   (4.) U slučajevima koji pokazuju
komuna mund ta zhvendosë qiramarrësin     the obligations of the rent and of other    nemogućnost daljneg plaćanja zakupa i
dhe ta vendosë në ndonjë banesë tjetër    obligations that paid.             ostalih troškova, tada opština moţe da
joprofitabile, duke marrë parasysh                              preseli zakupca i da ga useli u drugi
ndryshimin e rrethanave, e cila sipas                            neprofitni stan, uzimajuči u obzir stvorene
hapësirës mund të jetë më e vogël se     (4). in case of conditions, which shown    okolnosti i koji po površini kvadrature
banesa e përshtatshme ose në ndërtesën    continuity impossibility for paying the    moţe biti manji od prihvatljivog stana ili u
shumëkatëshe për banim, të dedikuar për    rent and other costs, than the municipal    višespratnoj zgradi za stanovanje
zgjidhjen e përshtatshme të nevojave     may remove the tenant and to emplace in    odreĎenim za rešavanje potreba
banesore për persona të rrezikuar.      any other not profitable flat taking into   stanovanja ugroţenih osoba.
                       account the changes of the conditions,
                       which by the space may be least then the
Arsyet e ndërprerjes së kontratës për     suitable flat or on a multi story building
banesat zyrtare me qira dhe të tregut     for housing, dedicated for suitable
                       choosing of the needs of the flat for risks  Razlozi otkazivanja ugovora za
Neni 99                    persons.                    sluţbene stanove pod zakupom i na
                                               trţištu
                                                      Ĉlan 99.
(1) Qiradhënësi i banesës me qira për
treg, banesës zyrtare ose banesës për     The reasons of annulling the contract     (
dedikime tjera mund t‟ia ndërprejë      for official and market flats for rent    1) Zakupodavac stana za trţište, sluţbene
kontratën për qira, krahas arsyeve nga                             stanove ili stanove za druge namene
neni 97 paragrafi 1 dhe neni 97 paragrafi         Article 99             moţe otkazati ugovor za zakup iz
5 të këtij Ligji, por edhe nga arsyet tjera                          razloga po člana 97. stav 1. i člana 97.
të cilat janë në kontratën për qira.                              stav 5. ovog zakona, i iz drugih razloga
                         (1). the owner of the flat with a rent in    koje se nalaze u ugovoru za zakup.
(2) Arsyet e ndërprerjes së kontratës për    market, official flat or flat for other
qira nga neni 97 paragrafi 1 pika 11 dhe     destinations may interrupt the contract for
97 paragrafi 5 nuk vlejnë për banesat me     the rent, beside the reasons from article 97  (2)Razlozi otkazivanja ugovora za zakup
qira sipas paragrafit 1 të këtij neni.      paragraph 1.and article 97 paragraph 5 of    po članu 97. stav 1. tačka 11. i člana 97.
                         this Law but as well as for other reasons,    stav 5. ne vrede za stanove pod zakup po
                         which are in the contract for the rent      stavu 1. ovog člana.

                       (1) (2) The reasons for annulling the contract
 Ndërprerja e kontratës pavullnetin e      for the rent from article 97 paragraph 1
qiradhënësit dhe qiramarrësit          point 11 and 97 paragraph 5 are not valid
                         for the rental flat from paragraph 1 of this    Otkaz ugovora bez suglasnosti
 Neni 100                    law.                          zakupodavca i zakupca

Kontrata mbi qiranë mund të ndërprehet                                    Ĉlan 100.
pa vullnetin e qiradhënësit dhe
qiramarrësit në këto raste:           The annulling of the contract without     Ugovor za zakup moţe se otkazati bez
                         the will of the tenant and landlord      suglasnosti zakupodavca i zakupca u ovim
1. me shkatrimin e objektit banesor dhe                             slučajevima ;
                             Article 100
2. në rastet e përcaktuara me ligj të                              1.sa uništavanjem objekta za stanovanje i
veçantë.                     The annulling of the contract without the
                         wish of the tenant and landlord may be
                         done in these cases:              2.u slučajevima odreĎenim sa posebnim
                                                zakonom.
Arsyet tjera për ndërprerjen e            1. with the destruction of housing
kontratës për qira                   building and
                                                Drugih razlozi otkazivanja ugovora za
Neni 101                       2. in cases determined with special            zakup
                            act
(1) Qiradhënësi mund ta ndërprejë                                Ĉlan 101.
kontratën për qira edhe për shkaqet tjera,
që nuk janë të cekura në nenin 97       Other reasons for annulling of the       (1) Zakupodavac moţe otkazati ugovor za
paragrafi 1 prej pikës 1 deri 12 të këtij   contract for rent               zakup i radi drugih razloga, koje nisu
Ligji ose në kontratën për qira, vetëm nëse                         odreĎeni po članu 97. stav 1. od tačke 1.
qiramarrësit ia siguron një banesë tjetër të      Article 101             do 12. ovog zakona ili po ugovoru za
përshtatshme.                                        zakup, jedino ako se zakupcu osigura
                       (1). The owner may interrupt the contract   drugi stan koji je prihvatljiv.
 (2) Qiramarrësit nuk duhet t‟i dobësohet for the rent for reasons that are not
pozita e tij në marrdhёniet e qirasё që do  mentioned on article 97 paragraph 1 from
të thotë se banesa duhet të jetë e      point 1 to 12 of this law or in the contract  (2) Zakupcu se ne moţe pogoršati pozicija
përshtatshme.                 for the rent, only if he provided any other  u odnosu na zakup, što će reći da stan
                       suitable flat for the tenant          mora biti prihvatljiv.
. (3) Në rastet nga paragrafi 1 i këtij neni,
qiramarrësit të njëjtë mund t‟i ndërpritet
kontrata për qiranë, vetëm nёse paraqiten (2). The tenants may not dilution his       (3) U slučajevima iz stava 1. ovog člana,
nevojat themelore, siç janë nevojat      position in tenancy relation that means    istom zakupcu se moţe otkazati ugovor
personale për banim të qiradhënësit ose të that the flat must be suitable.          samo ako se pojavila osnovna potreba
anëtarit të ngushtë të familjar dhe                             kao što je osobna potreba za stanovanje
rrethanat objektive të lidhura me banesën,                          zakupodavca ili članova njegove uţe
kur banimi i mëtutjeshëm nuk është më i    (3).In case from paragraph 1 of this      familije i u objektivnim okolnostima u
mundur (shkatërrimi i paraparë, rreziku    article, the same tenants may annulle the   svezi sa stanom kada daljne stanovanje
për sigurinë e jetesës në ndërtesë). Për   contract for the rent only one time, expect  nije moguče ( predviĎeno rušenje, rizik za
nevojat personale të qiradhënësit ose të   basic needs, as are personal needs for     sigurnost ţivota u zgradi ).
anëtarit të familjes së tij, përkatësisht   housing of the owner or of his closely     Za osobne potrebe zakupodavca ili
rritjes së numrit të anëtarëve të tij të   member of the family and objectives in     članova njegove familije ,osobito sa
ngushtë, rritjes së numrit të amvisërisë,   relation with the flat, when the further    povečavanjem broja članova uţe familije,
duhet të respektohet përshtatshmëria e    housing is impossible, ( foreseen       povečavanjem broja domančinstava, treba
banesës.                   destruction, risks for securing of life in   poštovati prihvatljivost stana.
                       building), fro personal needs of the owner
(4) Kufizimet nga paragrafi 3 të këtij neni, or of the member of his family,
nuk vlejnë për banesat që janë në pronësi   respectively increase of the number of the
të komunës, të organizatave banesore     closed members, increases of the number    (4) Ograničenja iz stava 3. ovog člana ne
joprofitabile, të banesave shoqërore ose të of domestic, should be respected         vrede za stanove čiji su vlasnici opštine,
shtetit, kur bëhet ndërrimi për shkak të   suitability of the flat .             neprofotabilne organizacije za
shfrytëzimit racional të fondit të tyre                            stanovanje, društvenih ili drţavnih
banesor, ku qiramarrësit është e                                stanova kada se radi zamjena radi
detyrueshme t‟i sigurohet banesa sipas    (4). Limitations from paragraph.3 of this     racionalnog korištenja fonda za
paragrafit 2 të këtij neni.         article are not valid for the flats that are in  stanovanje gdje je obaveza da se zakupcu
                       property of municipality, of not profitable    osigura stan po osnovi iz stava 2. ovog
(5) Shpenzimet e zhvendosjes i bartë     flat organizations, of social or state flat,   člana.
pronari.                   when done the construction for rational
                       use of their flat fund, where is obliged to    (5) Troškove preseljenja snosi vlasnik
(6) Në rast mosmarrëveshjeje lidhur me    provide the tenant with a flat according to
përshtatshmërinë e banesës tjetër, çështja  the paragraph 2.of this article.
rregullohet me procedurë gjyqësore.                              (6)U slučajevima nesporazuma radi
                                                odreĎivanja prihvatljivosti drugog stana,
                       (5). The costs for removal shall be done     to pitanje se regulira u sudskoj proceduri.
                       by the owner

                       (6). In case of disagreement with
Pasojat e ndryshimit të së drejtës      suitability of other flat, the issue regulated
pronësore në banesë             with court procedure.
                                                Posledice promena prava vlasništva
Neni 102                                            stana

Në rast të ndërrimit të qiradhënësit të                                    Ĉlan 102.
banesës, qiraja nuk ndikon në rrethanat
ekzistuese. Çdo fitues i të drejtës     Consequences of the changes of          U slučajevima zamene zakupodavca stana,
pronësore në banesë, hyn në pozicionin    property right in a flat             zakup se ne menja u postojećim
ligjor të qiradhënësit.                                    okolnostima. Svaki novi vlasnik stana
                              Article 102            ulazi u zakonske obveze zakupodavca.

Marrëveshja e kontratës qiramarrëse     In case of the changes of the owner of the
pas vdekjes së qiramarrësit         flat, the rent does not effect in exciting
                       conditions. Every bonefishes of the        Sporazum po ugovoru o zakupu nakon
Neni 103                   property right in a flat enter in legal   smrti zakupca
                       position of the tenant.
 (1) Nëse qiramarrësi i banesës vdes,                                   Ĉlan 103
atëherë qiradhënësi i banesës duhet të
lidhë kontratë me bashkëshortin       Agreement of tenancy contract after the (1) Ako zakupac stana umre, tada
përkatësisht me personin me të cilin ka   tenant deceased                zakupodavac stana mora sklopiti ugovor
banuar qiramarrësi nën kushtet e njejta të                         su suprugom ,odnosno sa osobom sa
kontratës, nëse në kohën e vdekjes së             Article 103         kojom je ţivio zakupac, pod istim
qiramarrësit, personi në fjalë ka banuar                          uslovima navedenim u ugovoru, ako u
ose ka bashkëjetuar me të në banesë e i   (1). if the tenant of the flat die, than the vreme smrti zakupca , osoba navedena
cili ka qenë i përfshirë në kontratën    owner of the flat must do the contract with gore, je stanovala ili zajedno ţivjela u tom
qiramarrëse dhe nëse në dispozitat e     the partner respectively with the person   stanu i koji je bio obuhvaćen ugovorom o
posaçme apo në kontratën qiramarrëse     that the tenant has lived in the same     zakupu ,ili pak u posebnim odredbama ili
nuk është e caktuar ndryshe. Kërkesa e    conditions of the contract, if in the time of u ugovoru o zakupu nije drugačije
vazhdimit të kontratës duhet t‟i dorëzohet  the tenant dies, the person in touch has   navedeno. Zahtev za produţenjem
qiradhënësit me shkrim në afat prej 90    lived or coexist with it in a flat, which has ugovora mora se predati zakupodavcu
ditësh, nga vdekja e qiramarrësit.      been involved in a tenancy contract, the   pismenim putem u roku od 90 dana od
                       requirement for the continuing of the     smrti zakupca.
(2) Nëse anëtarët e familjes së ngushtë   contract must be send to the owner in
apo personat që kanë bashkëjetuar me     written for and in a term from 90 days
tëdakordohen se cili nga ata duhet të    from the death of the tenant.         (2) Ako članovi uţe familije ili osobe koje
lidhë kontratën qiramarrëse, atëherë për                          su zajedno ţivjele i meĎusobno se ne
këtë vendos gjykata me procedurë                              sporazume tko će sklopiti ugovor o
gjyqësore.                                         zakupu tada odlučuje sud u sudskoj
                                              proceduri.
                       (2). If the closed members of the family or
                       the persons that have coexisting with it
                       can not find any agreement between them,
Marrëveshja për kontratën e qirasë pas    that who has to do the tenancy contract,
shkurorëzimit ose ndërprerjes së       than for that decide the court with
bashkësisë jashtëmartesore          juridical procedure.              Sporazum u svezi ugovora o zakupu
                                               nakon rastave ili prekida vanbraĉne
Neni 104                                                   zajednice

(1) Nëse martesa zgjidhet, të                                       Ĉlan 104.
shkurorëzuarit mund të bëjnë marrëveshje   Agreement for the contract of the rent
në lidhje me këtë, se cili prej tyre do të  after divorcing or interrupting of       (1) Ako se brak raskida, tada supruţnici
mbetet qiramarrës.              extramarital communion             mogu sklopiti sporazum u svezi ugovora o
                                               zakupu stana, odnosno tko će dobiti
(2) Nëse të shkurorzuarit nuk mund të            Article 104            status zakupca.
bëjnë marrëveshje në lidhje më këtë,
atëherë me kërkesën e njërit prej tyre,    (1). If the marriage relation separated, the  (2) Ako razvedeni supruţnici ne mogu
vendos gjykata kompetente.          divorced may done an agreement in        sklopiti sporazum u svezi ugovora o
                       relation with this that which of them will   zakupu, tada zahtevom jednoga od njih,
                       be a tenant.                  odlučuje nadleţni sud.
(3) Ish bashkëshorti i cili sipas vendimit
gjyqësor nuk bëhet qiramarrës i banesës,   (2). If the divorced may not done
duhet të largohet nga banesa në afatin të   agreement in relating with this, than with   (3) Bivših supruţnik koji po odluci suda
cilin e cakton gjykata në përputhje me    the requirement of one of them decide the    ne dobije status zakupca stana, mora se
nenin 106 paragrafi 4 të këtij Ligji.     court.                     iseliti iz stana u roku koji odredi sud
                                               sukladno sa članom 106. stava 4. ovog
(4) Dispozitat e nenit 103 dhe 104 të këtij                          zakona.
Ligji nuk vlejnë, nëse kontrata për qira   (3). former spouse which by the court
është e caktuar për banesa zyrtare.      decision is not becoming the tenant of the   (4) Odredbe člana 103. i 104. ovog zakona
                       flat, must get the eviction from the flat in  ne vrede kada je ugovor o zakupu
(5) Dispozitat e këtij neni vlejnë edhe në  the term determined by the court in       odreĎen za sluţbeni stan.
rastin e ndërprerjes së bashkësive      accordance with article 106 paragraph 4
jashtëmartesore.               of this law.                  (5) Odredbe ovog člana vrede i u
                       (4). The provisions of article 103 and 104   slučajevima raskida vanbračnih zajednica.
Shfrytëzimi joligjor i banesës        of this Law are invalid if the rent contract
                       is made for official flats.
Neni 105                                           Nelegalno korištenje stana
                       (5). The provisions of this article are valid
(1) Personi i cili e shfytëzon banesën, pa  also in case of marriage divorce.            Član 105
lidhjen e kontratës për qira, përkatësisht
nëse nuk e vazhdon kontratën, atëherë ai                           (1) Osoba koja koristi stan bez sklapanja
bënë shfrytëzim joligjor të banesës.      Illegal use of the flat            ugovora za zakup stana, odnosno nije
                                               produţila ugovor o zakupu stana , tada on
 (2) Qiradhënësi mund të parashtrojë padi          Article 105           koristi nelegalno stan.
për lirimin e banesës në gjykaten
kompetente. Në rast të konfliktit në mes    (1) The person that use the flat without the  (2) Zakupodavac moţe predati tuţbu
palëve, vlen parimi i prioritetit të zgjidhjes contract for the rent, respectively if not   nadleţnom sudu za oslobaĎanje stana.U
së kontestit.                 continue the contract, than he is doing    slučaju konflikta izmeĎu stranaka, vredi
                        illegal use of the flat            princip prioriteta za rešavanje konflikta.
(3) Dispozitat nga paragrafi 2 të këtij neni,
nuk vlejnë për poseduesit e mëparshëm të (2). The owner may represent the
së drejtës banesore dhe për anëtarët e tyre accusation for the freeing of the flat in     (3) Odredbe iz stava 2. ovog člana ne
të familjes, nëse lidhja e kontratës nuk    general competent court. In case of      vrede za posjednike prijašnjih stanarskih
është bërë me fajin e qiradhënësit.      conflicts between parties is valuable the   prava i za njihove članove obitelji ako
                        priority principal of selecting the context.  sklapanje ugovora nije izvršeno greškom
                                               zakupodavca.
Ndërprerja e kontratës për qira        (3). Provisions from paragraph 2 of this
                        article are not valuable for previous
Neni 106                    possessor of the rights of the flat and for  Prekid ugovora za zakup
                        the member of their family, if the contract
    (1(1) Qiradhënësi e ndërpren      is not done by the owner‟s deliquency.             Ĉlan 106
kontratën për qira, në afat i cili nuk mund
të jetë më i shkurtë se 90 ditë.                               (1) Zakupodavac raskida ugovor o
                        Annulling the contract for rent        zakupu stana u roku koji ne moţe biti
(2) Qiradhënësi nuk mund të kërkojë                              manji od 90 dana.
largimin e qiramarrësit, para se t‟ia kthejë        Article 106
investimet sipas nenit 93 të këtij Ligji.                           (2) Zakupodavac ne moţe traţiti iseljenje
                        (1). The owner interrupt the contract for   zakupca prije povratka investicija po
                        the rent in a term, which can not been     osnovi člana 93. ovog zakona.
(3) Në rast kontesti, kontrata për qira dhe  shorter than 90 days.
nënqira ndërpritet, me padinë e gjykatës
kompetente.                  (2). The owner may not require the       (3) U slučaju nesporazuma ugovor za
                       removal of the tenant before returned to    zakup i podzakup se raskida sa tuţbom
(4) Gjykata kompetente cakton afatin për   him the investment according to article    nadleţnom sudu.
largim i cili nuk mund të jetë më i shkurtë  93of this law.
se 60 ditë dhe më i gjatë se 90 ditë.                            (4) Nadleţni sud odreĎuje rok za iseljenje
                       (3). In case of conflict the contract for the  i koji nemoţe biti od 60 dana i duţih od
                       rent and for sub rent can be annulled by    90 dana.
(5) Në rast të kontestit në mes palëve, vlen the competent court.
parimi i prioritetit të zgjidhjes së
kontestit.                  (4). The court determines the term for     (5) U slučaju nesporazuma meĎu
                       removal which can not been shorter than     strankama vredi princip prioriteta za
(6) Qiradhënësi nuk mund të ndërprejë    60 days and longer than 90 days.        rješavanje nesporazuma.
kontratën për qira, nëse qiramarrësi
dëshmon pafajsinë e tij.                                   (6) Zakupodavac ne moţe raskinuti
                       (5). In case of conflicts between parties is  ugovor za zakup ako zakupac potvrdi
                       valuable the principle of priority of      svoju nepogrešivost.
                       changes of the context.
Të drejtat dhe detyrimet e qiramarrësit
dhe qiradhënësit të banesës pas       (6). The owner may not annulle the
ndërprerjes së kontratës për qira      contract for rent if the tenant evidences his  Prava i obaveze zakupca i zakupodavca
                       innocence.                   stana nakon raskida ugovora za zakup

Dorëzimi i banesës te qiradhënësi

Neni 107                    The rights and obligations of the tenant      Predaja stana zakupodavcu
(1) Pas përfundimit të kontratës për qira,  and the owner of the flat after
qiramarrësi duhet t‟ia dorëzojë banesën    the annulling of the contract for rent             Ĉlan 107.
qiradhënësit, në                                       (1) Poslije isteka ugovora za zakup
 gjendjen që e ka pranuar, duke marrë                            zakupac mora predati stan zakupodavcu u
parasysh ndryshimet e bëra, me        Delivery of the flat to the tenant       prvobitnom stanju, uzimajući u obzir
shfrytëzimin normal të banesës, me                              izvršene promene, sa redovnim
ndryshimet që i ka bërë qiramarrësi, me          Article 107            korištenjem stana kao i sa onim
pëlqimin e qiradhënësit.          (1). After the ended of the contract for the  promjenama koje je zakupac učinio sa
(2) E drejta e banimit me nënqira     rent, the tenant may deliver the flat to the  suglašnošču zakupodavca.
ndërpritet, nëse qiramarrësi për çfarëdo  owner, on the state that he has received,
arësye ndërpren kontratën për qira, pa   taking into account the changes that he     (2) Pravo stanovanja pod zakup se raskida
marrë parasysh kohën e caktuar me     has done, with normal use of the flat, as    ako zakupac iz bilo kojih razloga raskine
kontratën për nënqira.           well as the changes that the tenant has     ugovor za zakup bez uzimanja u obzir na
                      done with the agreement of the owner.      vreme korištenja navedeno u ugovoru za
                                              podzakup.
Përdorimi i dispozitave të këtij kreu   (2). The right of the living with sub rent
                      interrupted, if the tenant for any reason
Neni 108                  interrupts the contract for the rent, without Upotreba odredaba ovog poglavlja
                      taking into account the determined time
 Dispozitat e këtij kreu lidhur me     with the contract for sub rent.           Ĉlan 108.
marrdhëniet e qirasë dhe vlejnë për të
gjitha banesat, pa marrë parasysh, se në                          Odredbe ovog pogljavlja u svezi sa
çfarë ndërtese gjinden këto banesa.    Using the provisions of this chapter      odnosima o zakupu vrede za sve stanove
                                              ne uzimajući u obzir u kojim se zgradama
                            Article 108             nalaze ovih stanovi.

                      The provision of this chapter, which are in
                      relations with the rent, are valuable for all
                      the flats, without taking into account, that
                      in what building are these flats.


Kreu XI

Qiraja për banim                                          Poglavlje XI
Neni 109                                             Najamnina za stanovanje

(1) Për shfytëzimin e banesës me qira,                                  Ĉlan 109.
qiramarrësi ia paguan një shumë parash        Chapter XI
qiradhënësit, (këtu e tutje: qiraja për                            (1) Za korištenje stana zakupac plaća
banim) e cila caktohet me kontratën për          Housing rent            odreĎeni iznos novaca zakupodavcu (
qira, por jo në kundërshtim me dispozitat                           dalje u tekstu ; najamnina za stanovanje ) i
e këtij Ligji.                         Article 109          koja se odreĎuje ugovorom za zakup, ali
                                               ne protivno odredbama ovog zakona .
(2) Qiraja për banesat zyrtare, tregtare dhe  (1). For the using of the flat for rent, the
dedikime tjera, caktohet në trajtë të      tenant paid an amount of money to the
përgjithshme                  owner (here in after housing rent) which is (2) Najamnina za sluţbeni stan, trţišnih i
(trajta e përgjithshme e qirasë).        determined with the contract for the rent drugima odreĎenima odreĎuje se sa općim
                        but not in contradiction with the formama ( opće forme zakupa ).
(3 (3) Qiraja e banesës joprofitabile      provisions of this law.
caktohet sipas nenit 113. të këtij Ligji .
                        (2) The rent for official, market flats and (3) Najamnina neprofitabilnog stana
                        other dedications determined in a general odreĎuje se po članu 113. ovog zakona.
                        form (general form of the rent).

Caktimi i vlerës së banesës
                        (3) The rent of not profitable flat defined
Neni 110                    in a accordance with article 113 of this      OdreĊivanje vrednosti stana
                        law.
 (1) Vlera e banesës, për të cilën llogaritet                                 Ĉlan 110.
qiraja joprofitabile, caktohet me akt
nënligjor të cilën e nxjerr Ministri.                            (1) Vrednost stana za koji se izračunava
                        Determing the value of the flat       neprofitabilna najamnina, odreĎuje se
(2) Vlerësimi i banesës mund të bëhet me                          podzakonskim aktom koji donosi
kërkesën e qiradhënësit ose të                 Article 110         Ministar.
qiramarrësit. Shpenzimet e vlerësimit                            (2) Procjena stana moţe se izvršiti sa
mbulohen nga pala e cila paraqet kërkesën    (1). The value of the flat, which accounted zahtjevom zakupodavca ili zakupca.
për vlerësim.                  as profitable rent, is determined with the Troškove procjene pokriva stranka koja je
                        sublegal act by the Minister.        predala zahtjev za procjenu.
(3) Me aktin nga paragrafi 1 i këtij neni,
Ministri i cakton kushtet të cilat duhet t‟i  (2). The valuation of the flat may be done
përmbushin personat që mund t‟i kryejnë    with the requirement of the owner or the   (3) Sa stavom 1. ovog člana ministar
vlerësimet e banesave dhe ndërtesave      tenant. The costs for the valuation     odredjuje uslove koje treba ispuniti osoba
banesore, për caktimin e qirasë.        cowered by the party that represent the   koja moţe vršiti procenu stana za
                        requirement for valuation.          odredjivanje najamnine.

                        (3).With the act from paragraph 1 of this
Ndërrimi dhe zhvendosja nga banesa       article the Minister determined the
joprofitabile                 conditions that must be fulfilled by
                        persons that may accomplish the valuation Zamena i iseljenje iz neprofitabilnog
Neni 111                    of flats and building flats for      stana
                        determination of the rent.
Ndërrimi dhe zhvendosja nga banesa                                 Ĉlan 111.
joprofitabile vendoset me vendim në
procedurën e përgjithshme administrative.   Changes and    removing from not Zamena i iseljenje iz neprofitabilnog stana
                        profitable flat              odlučuje se u odgovarajuċoj
Kreu XII                                         administartivnoj proceduri.
                               Article 111
   Banesa joprofitabile me qira                            POGLAVLJE XII
                        Changes and removing from not profitable
Ndarja e banesës joprofitabile me qira     flat decided with a decision with general  Neprofitabilni stan pod zakup
                        administrative procedure
                                             Dodjela neprofitabilnih stanova pod
Neni 112                    CHAPTER XII               zakup

(1) Banesat joprofitabile me qira, ndahen     Not profitable flat with rent              Ĉlan 112
nga Qeveria, komuna apo ndonjë
institucion i autorizuar në bazë të       Providing non profitable flat with rent   (1) Neprofitabilne stanove pod zakup
konkursit publik.                                      dodjeluje Vlada, opština ili neka
                                              autorizirana institucija na osnovu javnog
(2) Për të drejtën e kualifikimit në listёn          Article 112          konkursa.
prioritare dhe njëkohësisht, për
kualifikimin në mesin e aplikuesve për të   (1)  Non profitable flat with rent is    (2) Za pravo kvalificiranja na listi
cilët do të siguruara banesat, sipas     provided by the Government,          prioriteta i istovremeno za kvalificiranje
konkursit publik të veçantë si dhe për    Municipality, or any authorized institution  meĎu aplikantima kojima će se osigurati
moskualifikimin në mesin e tyre, vendoset   based on public advertisement.         stanovi po osnovi posebnog javnog
në procedurёn administrative, në afatin                           konkursa, ka i nekvalifikovanje meĎu
prej gjashtë muajsh, pas pёrfundimit të    (2)   For the rights of qualifications on  aplikantima, odlučivat će se u
konkursit publik.               priority list and at the same time for the   administrativnoj proceduri u roku od šest
                       qualifications between the appliers, will   meseci nakon završetka javnog konkursa.
(3) I kualifikuari, për të cilit do të jetë  be provided flats according to special
siguruar banesa, lirohet banesa dhe lidhet  public advertisement, as well as for not
kontrata për qira, mirëpo jo para       qualifications between them decided with    (3) Za kvalifikovane za koje je osiguran
                       administrative procedure, in a term from 6   stan, izdaje se stan pod zakup sklapanjem
publikimit të listёs së tё kualifikuarve.
                       months after the finishing of public      ugovora za zakup ali ne pre javne objave
                       advertisement.                 liste kvalifikovanih.
(4) Me pëlqimin e të kualifikuarit mund të
ndahet edhe banesa që nuk ka sipërfaqe të
                        (3) The selected for which the flat will   (4) Sa suglasnošču kvalificiranih moţe se
përshtatshme.
                        be provided, the flat gives for a rent with  dodjeliti i stan sa površinom koja nije
                        a contract for a rent, but not before the   adekvatna.
 (5) Pёr ndarjen e banesës joprofitabile me  publishing of the selected list.
qira në pronësi të Qeverisё, komunës,                            (5) Za dodjelu neprofitabilni stanova pod
fondit publik banesor apo organizatës     (4) With the agreement of the selected    zakup u vlasništvu vlade, opštine, javni
banesore joprofitabile, kanë të drejtë     person may be separated as well the flat   fond stanovanja ili neprofitabilne
qytetarët e Kosovës, të cilët i plotësojnë   that with a space is not suitable.      organizacija stanovanja , imaju pravo svi
kriteret e përcaktuara për ndarjen e                             graĎani Kosova ,koji ispunjavaju
banesave joprofitabile të cilat do të   (5)   for the separation of non profitable   odreĎene uslove za dodjelu
përcaktohen më hollësisht me akt      flat with a rent in a property of the       neprofitabilnih stanova i kojim će se
nënligjor nga Ministria.          government, municipality, housing public     detaljno odrediti podzakonskim aktom
                      fund or of the not profitable flats        ministarstva.
 (6) Në aktin nënligjor nga paragrafi 5 i organization have right the citizens of
kёtij neni, përcaktohen kriteret e     Kosovo, which fulfill the criteria‟s
përgjithshme të cilat aplikuesit duhet ti determined for the separation of non       (6) U podzakonskim aktima po stavu 5.
përmbushin, për tu kualifikuar për marrjen profitable which will be determined in      ovog člana odreĎuje se opšti kriterijumi
e banesës joprofitabile me qira, kriteret  details with subsidiary legal act by      koje aplikanti moraju ispunjavati za
dhe masat për pagesën eventuale të      Minister.                    kvalificiranje za dodjelu neprofitabilnih
pjesёmarrjes së vetë dhe dokumenti për                            stanova pod zakup, kriterijume i mjere za
përdorimin e banesës si dhe         (6)   with subsidiary legal act from     plaćanje i eventualne osobne participacije
bashkëbanuesit e mundshëm për të,      paragraph 5 of this article determined     i dokumente za korištenje stana kao i za
normat sipërfaqësore për shpërndarjen e   general criteria‟s which the applier shall   moguċe njegove sustanare, veličina
banesave joprofitabile dhe udhëzimet për   accomplish to be qualified for not       površine za dodjelu neprofitabilnih
përdorimin e tyre si dhe proceduren e    profitable flat with a rent, criteria and    stanova i uputstva za njihovo korištenje
shpërndarjes së këtyre banesave. Kriteret  measures for eventual payment of its      kao i procedure dodjele tih stanova.
vendosen ashtu që, shpërndarja e       participation and of the document for the    Uspostava kriterijuma tako da dodjela
banesave joprofitabile me qira të bëhet në using of the flat as well as of the common    neprofitabilni stanova pod zakup bude na
bazë të përparësisë së nevojtarëve dhe që  residential for it, general norm for      bazi prednosti priveligiranih koje će
komuna duhet ta përkufizojë, veçmas në    separation of non profitable flat and the    opštine posebnom procedurom odrediti.
procedurë.                  guidance for their uses and the procedure    Sa posebnim konkursom odlučit će se
Me konkursin e veçantë vendoset se cila   of the separation of those flats. The      koja kategorija aplikanata ima prednost i
kategori e aplikuesve ka përparësi nëse   criteria‟s shall be decided in way that the   ako više aplikanata postignu isti broj
një apo më shumë aplikues e arrijnë     separation of non profitable flat with a    bodova odreĎuje se sa prije navedenim
numrin e njëjtë të pikëve, të përcaktuara  rent will be done based on the priority of   kriterijuma.
në kriteret e mëparshme.           needs groups and that the municipality
(7) Te konkursi i veçantë për ndarjen e   shall determine especially with procedure.
banesës joprofitabile me qira, qiradhënësi With a special advertisement decided that
mund të përcaktojë, krahas kritereve të   which category of appliers has priority if   (7) Posebnim konkursom za dodjelu
vendosura me aktin nënligjor nga       one or more appliers have the same       neprofitabilnih stanova pod zakup,
paragrafi 6 i kёtij neni edhe kritere shtesë number of points, determined in previous    zakupodavac moţe odrediti uspostavu
që aplikusi duhet t‟i përmbushë (si p.sh   criteria‟s.                   kriterijuma sa podzakonskim aktom i
kohëzgjatja e banimit në komunë), te të                           stava 6. ovog člana i dodatnih kriterijuma
cilët pikët që janë të mundshme të arrihen (7)    To the special advertisement for    koje aplikant mora ispunjavati ( kao npr.
me kriteret shtesë, nuk guxojnë ta      the separation of non profitable flat with a  vreme trajanja stanovanja u opštini ) , i
tejkalojnë numrin e mundur të pikëve që e rent the tenant may determine, beside the     koje bodove je moguće postići i sa
cakton dispozita nga paragrafi 6 i këtij   decided criteria‟s with subsidiary legal act  kojima se ne smiju prevazići mogući broj
neni.                    from paragraph 6 of this article and added   bodova koje odreĎuje odredba iz stava 6.
                       criteria‟s that the applier must fulfill (for  ovog člana.
(8) Qeveria, komuna, fondi publik banesor    example: duration of housing in
apo organizata joprofitabile banesore, në    municipality), while which the points that
çdo konkurs për ndarjen e banesave       are possible to get at with added criteria‟s  (8) Vlada, opština, javni fond, stanovanje
joprofitabile me qira, i përcakton kriteret   are not able to pass the number of the     ili neprofitabilne organizacije stanara u
për kualifikim të aplikuesve sipas të      points that determine the provision from    bilo kojem konkursu za dodjelu
ardhurave neto të aplikuesit dhe        paragraph 6 of this article.          neprofitabilni stanova pod zakup,
anëtarëve të afërt të tij.                                   odreĎuje kriterijume za kvalificiranje
                        (8)   the Government, municipality,     aplikanata po osnovi neto dohodaka
                         public fund or non profitable flats     aplikanata i njegovih bliţnjih.
                         organization in every advertisement for
                         the separation of non profitable flat with
                         rent determine the criteria‟s for the
                         qualification of the appliers according of
                         net incomes of the appliers and members
                         of its relatives.

Qiraja joprofitabile

Llogaritja e qirasë joprofitabile
                                                    Neprofitabilni zakup
                                                  Izraĉunavanje neprofitabilne
                                                      zakupnine
Neni 113
                        NON PROFITABLE RENT
Mënyrën e hollësishme dhe procedurën
                                                        Ĉlan 113.
për llogaritjen e qirave joprofitabile,      Accounting of non profitable rent
procedurën e ekzistimit si dhe mjetet për
                                               Detaljni način i procedura za
procedurat e lejimit të qirasë
                                               izračunavanje neprofitabilne zakupnine
subvencionale i cakton Qeveria 6 muaj,
                                               postoječe procedure kao i sredstva za
nga hyrja në fuqi e këtij Ligji. Llogaritja e       Article 113
                                               procedure odreĎivanja zakupnine
qirasë joprofitabile duhet t‟i respektojë
                                               subvencionalne zakupnine odreĎuje vlada
rregullat nga nenii 116. i këtij Ligji në    Details  manner   and  procedure  for
                                               6 mjeseci od stupanja na snazi ovog
caktimin e qirasë joprofitabile, si dhe   accounting of not profitable rent,      zakona. Izračunavanje neprofitabilne
saktësisht të vendosë procedurat në     procedure of existing, as well s the means  zakupnine poštuje odredbe po članu 116.
realizimin e qirave.             for the allowed procedures of subvention   ovog zakona za odreĎivanje neprofitabilne
                       rent determined by the government in 6    zakupnine kao i uspostavlja procedure za
                       months from entry into a force of this law.  primjenu zakupnine.
Dhënia e banesave në shfrytëzim të      The methodology respect elements from
përkohshëm                  paragraph 116 of this law on determinate
                       of not profitable rent as well as exact      Davanje stanova na privremeno
Neni 114                   decide procedures on realizations of rents.         korištenje

Dhënia e banesave në shfrytëzim të                                     Ĉlan 114.
përkohshëm nga Qeveria, komuna, fondi
publik i banesave ose organizatat      Given of the flat for temporary use      Davanje stanova na privremeno
joprofitabile banesore, bëhet për persona                         korištenje od vlade, opštine, javnog fonda
të rrezikuar. Kriteret për ndarje janë                           stanovanja ili neprofitabilnih organizacija
shkalla e rrezikshmërisë si dhe madhësia e       Article 114            stanovanja čini se za ugroţene osobe.
familjes. Procedura për dhënie të banesës                         Kriterijumi za dodjelu su po skali
mund të bëhet me kërkesën e palës ose    Given of the flat on temporary use from    ugroţenosti kao i po brojnosti
sipas detyrës zyrtare. Shfrytëzimi i     Government, Municipality, flats public    familije.Procedure za davanje stanova
përkohshëm bëhet për kohë të caktuar.    fund or housing non profitable        mogu biti po osnovih zahtjeva stranke ili
                       organizations will be done for persons in   po sluţbenoj obvezi. Privremeno
                       dangerous. Criteria‟s for separation are   korištenje čini se za odreĎeno vreme.
Kohëzgjatja e kontratës qiramarrëse     the level of dangerously and the number
për banesën joprofitabile          of the members of family. The procedure
                       for the given of the flat will be done by Vreme trajanja ugovora zakupa za
Neni 115                   the request of the party or according to neprofitabilne stanove
                       official task. The temporary use will be
(1) Kontrata qiramarrëse për banesën     done for defined time.                  Ĉlan 115.
joprofitabile duhet të lidhet për kohë të
pacaktuar.                  Duration of the contract for non        (1) Ugovor o zakupu za neprofitabilne
                       profitable flats               stanove treba sklopiti na odreĎeno vreme.
(2) Qiradhënësi i banesës joprofitabile ka
të drejtë që çdo pesë vjet të kërkojë nga       Article 115           (2) Zakupodavac neprofitabilnog stana
qiramarrësi t'i paraqet argumentet e                          ima pravo da za svakih pet godina zatraţi
përmbushjes së kushteve për përfitimin e   1) The contract for non profitable     od zakupca da dostavi argumente za
banesës joprofitabile, sipas kritereve të    shall be done for not defined time.   ispunjavanje uslova za dobivanje
përcaktuara nga paragrafi 112.5 të këtij                        neprofitabilnog stana po osnovi kriterija
Ligji.                    2) The landlord of non profitable flat   odreĎenim iz stava ovog zakona.
                        has right that every 5 years to
                        require from the tenant to
(3) Nëse qiramarrësi nuk kualifikohet më    represent the arguments of
tutje për banesën joprofitabile, atëherë    fulfilling of the conditions for the
kontrata qiramarrëse mund të shëndrrohet    benefiting of non profitable flat    (3) Ako zakupac nije kvalificiran za
në kontratë qiramarrëse profitabile sipas    under the criteria‟s from paragraph   ponovno korištenje neprofitabilnog stana,
kritereve dhe procedurës të paraparë me     112. 5 of this article.         tada ugovor zakupca moţe se pretvoriti u
Ligj.                                          ugovor profitabilnog zakupa po osnovi
                                            kriterijuma predviĎenim ovim zakonom.
(4) Nëse gjendja sociale e qiramarrësit i  3) If the tenant is not qualified
cili e paguan qiranë profitabile nga      upwards for non profitable flat,
paragrafi 3 i këtij neni ndryshon,       than the contract of non profitable   (4) ako se socijalno stanje zakupca
qiramarrësi mund të kërkojë rishqyrtimin    rent may be transformed as       izmeni koji plaća profitabilnu zakupninu
e gjendjes së tij sociale dhe ndryshimin e   profitable rent under the criteria‟s  iz stava 3 ovog člana, zakupac moţe
sërishëm të qirasë profitabile në qiranë    and procedures foreseen with law.    zatraţiti ponovno razmatranje svog
joprofitabile.                                     socijalnog stanja i ponovne promene
                       4) If the social condition of the tenant  profitabilne zakupnine.
                        which pays profitable rent from
                        paragraph 3 of this article changes,
Elementet e qirasë joprofitabile        the tenant may require the revising
                        of its social conditions and
Neni 116                    transferring of profitable rent on   Elementi profitabilne zakupnine
                        non profitable rent.
(1) Qiraja joprofitabile e banimit mbulon                               Ĉlan 116
shpenzimet për mirëmbajtjen e banesës
dhe pjesëve të përbashkëta.                               (1) Zakupnina neprofitabilnog stanovanja
                        Elements of not profitable flat        pokriva troškove za odrţavanje stana i
(2) Ministri, me akt nënligjor rregullon                           zajedničkih delova.
mënyrën e caktimit të qirasë joprofitabile.          Article 116
                                               (2) Ministar sa podzakonskim propisom,
                        (1). Non profitable rent of housing cowers  regulira način odreĎivanja neprofitabilne
Kontrollimi i lartёsisё sё qirasё        the cost for maintenance of the flat and of  zakupnine.
                        common parts.
Neni 117                                               Kontrola visine zakupnine
                        (2). Minister with subsidiary legal act
(1) Qiramarrёsi i banesёs ka tё drejtё tё    regulates the manner of determination of           Ĉlan 117
                        non profitable flat
kёrkojё qё organi komunal, kompetent
                                               (1) Zakupac stana ima pravo da zatraţi od
pёr çёshtjet banesore, ta kontrollojё       Controlling the level of the rent      komunalnog organa nadleţnog za pitanja
lartёsinё e qirasё.                                      stanovanja, da kontrolira visinu
                              Article 117            zakupnine.
(2) Autoritetet komunale janё tё detyruara
qё nё afat prej 15 ditёsh, ta kontrollojnё   (1). The tenant of the flat has right to   (2) Konunalni organi su obvezni da u roku
lartёsinё e qirasё, krahas rrethanave nga    require that the competent municipal body   od 15 dana izvrše kontrolu visinu
                        for housing issue to control the highest of  zakupnine , uporedo sa odredbama po
neni 113 i kёtij Ligji i cili i merr parasysh
                        the rent.                   članu 113 ovog zakona i koji uzima u
rrethanat nga kontratat pёr qiranё.                              obzir odredbe ugovora za zakup.
                        (2). The municipal authorities are obliged
                        to that in a term from 15 days to control
 (3) Qiramarrёsi i dёmtuar mund tё       the highest of the rent, beside the
kёrkojё ndryshimin e lartёsisё sё qirasё    conditions from article 113 of this law,
nё kontratёn pёr qiranё si dhe kthimin e    which takes into account as well as the    (3) Oštećeni zakupac moţe zatraţiti
qirasё sё paguar.                conditions form the contract for the rent.  izmene visine zakupnine u ugovoru za
                                               zakup kao i povrat plaćene zakupnine.
(4) Kёrkesёn nga paragrafi 3 i kёtij neni, i
dёmtuari mund ta paraqes nё gjykatёn                             (4) Zahteve iz stava 3. ovog člana,
kompetente.                   (3). The defective tenant may require the   oštećeni mogu predati nadleţnom sudu.
                        changes of the highest of the rent with the
                       contract for a rent as well as the returning
                       of the paid rent.
Qiraja subvencionale             (4). The request from paragraph 3 of this
                       article, the defective tenant may represent
Neni 118                   in a competent cou
                                              Subvencionirana zakupnina
(1 (1) Qiraja subvencionale ёshtё e
arsyeshme pёr qiramarrёsin e banesёs                                  Ĉlan 118
joprofitabile, pёr banesat me qёllime tё
                                              (1) Subvencionirana zakupnina je
veçanta dhe banesat tjera në treg .
                           Subventional rent           opravdana za zakupca neprofitabilnog
                                              stana , za stanove sa posebnom svrhom i
                             Article 118            ostalih stanova na trţištu.
(2) Për kushtet dhe mënyrën e fitimit të
qirasë subvencionale, më hollësisht
                       (1) The subventional rent is a rational rent
Ministri e përcakton me akt nënligjor .
                       for the tenant of non profitable flat, for the (2) Za uslove i način dobivanja
                       flats with special aims and other flats in   subvencionirane zakupnine sa detaljnom
                       market.                    detalizacijom, odreĎuje ministar sa
Raportet juridike të pasurisë në mes
                                              posebnim podzakonskim propisom.
investitorit dhe blerësit të banesave
                       (2) For conditions and manner of        Pravni izveštaji za nekretnine izmeĊu
Detyrimet e investitorit për ndërtimin
                       benefiting of subventional rent in details   investitora i kupca stanova
e e ndërtesës shumëkatëshe për banim
                       the Minister determines with subsidiary
                       legal act.                     Obaveze investitora za izgradnju
                                                višespratne zgrade za stanovanje
Neni 119                   Juridical relations of the property
                       between the investor and the purchaser
Investitori i cili e ndёrton ndёrtesёn    of the flats                         Ĉlan 119
shumёkatёshe pёr banim (kёtu e tutje:    Obligations of the investor for
Investitori), duhet qё mbrenda afatit prej  construction of multi story building for    Investitor koji gradi višespratnu zgradu
60 ditёsh, nga pёrfundimi i ndёrtimit, ta  housing                    za stanovanje ( dalje u tekstu: investitor ),
caktojё administratorin e përkohshëm.                            mora unutar roka od 60 dana završetka
                              Article 119           gradnje odrediti privremenog upravitelja.

Shitja e pjesёve tё veçanta para        The investor which construct the multi
pёrfundimit tё ndёrtimit tё ndёrtesёs     story building for housing (here in after
                        Investor) have to appoint the manager in a
shumёkatёshe pёr banim
                        term within 60 days from the finishing of  Prodaja posebnih delova pre završetka
                        the construction to determine temporary   izgradnje višespratne zgrade za
Neni 120
                        administration.               stanovanje
(1) Investitori mund tё fillojë me shitjen e                                Ĉlan 120
pjesёve tё veçanta tё ndёrtesёs        Selling of particular part before the
shumёkatёshe pёr banim edhe para        finishing of construction of multi story  (1) Investitor moţe započeti sa
pёrfundimit tё tyre, por jo para marrjes sё  building for housing            prodajom posebnih delova višespratne
lejes sё ndёrtimit me fuqi ligjore, pёr                          zgrade za stanovanje i pre završetka
                        Article 120                izgradnje, ali ne pre dobivanja
ndёrtimin e tyre.
                                             punopravne graĎevinske dozvole za
                        (1). The investor may continue with njezinu izgradnju.
 (2) Nёse investitori gjatё lidhjes sё     selling of particular part of multi story
kontratës sipas paragrafit 1 tё kёtij neni,  building for housing before their
kërkon nga blerёsi ose me marrёveshje     finishing, but not before taken of the
me blerёsin cakton qё ai para regjistrimit   construction all-powerful legal permit for (2)Ako investitor tokom sklapanja
të të drejtave në paluajtshmëri ta       their constructions.            ugovora iz stava 1. ovog stava, zatraţi od
                                             kupca ili u sporazumu sa kupcem odredi
paguajё njё pjesё tё vlerёs qё tejkalon
                                             da on pre registracije prana na nekretnine
10% tё vlerёs sё pёrgjithshme tё pjesёs sё                        plati jedan deo koji ne prelazi 10 %
veçantё tё ndёrtesёs, blerёsit duhet ti    (2.) If the investor during the making of ukupne vrednosti posebnog dela zgrade,
sigurojё:                   the contract according to paragraph 140.1 kupcu se mora osigurati:
                        require from the purchaser or in
1. regjistrimin e lirё tё sё drejtёs      agreement with the purchaser determine
bashkёpronёsore tё truallit nё raport me    that he before the attempt for the
                        registration of the property in cadastral
pjesёn e paraparё bashkёpronёsore nё      book to pay a part of the value that 1.slobodna registracija suvlasničkog
hapёsirat e pёrbashkёta, ose
                        ongoing 10% of general value of prava na posedu u odnosu sa deo
2. garancionin bankar pёr kthimin e       particular part of the building, he has to predviĎenim suvlasničkim prostorom,ili
pagesës, nёse blerёsi pas pёrfundimit tё    provide to the purchaser:
ndёrtesёs nuk mund ta bёjë regjistrimin e
                        1. Free registration of the joint      2.bankarska garancija za povrat uplate,
sё drejtёs bashkёpronёsore nё pjesёn e       ownership right of the land in relation  ako kupac nakon završetka izgradnje
veçantё, pёrkatёsisht nёse kontrata        with former joint ownership part in    zgrade ne moţe registrirati suvlasničko
prishet për shkak tё vonesёs sё          joint spaces, or;             pravo u svom posebnom delu, odnosno
investitorit nё ndёrtim.                                   ako se ugovor raskida radi zakašnjenja
                        2. Banking guarantee for returning of the  investitora u gradnji.
                          payment, if the purchaser before the
Kreu XIII                     finishing of the building may not
                          made the registration of the joint
Shpengimi (privatizimi) i banesave         ownership right on particular part,
                          respectively if the contract destroyed  POGLAVLJE XIII
      E drejta e shpengimit          for reason of lateness of the investor in
                          construction;               Otkup ( privatizacija ) stanova


Neni 121                    Chapter XIII                       Pravo na otkup

 (1) Secili bartës i së drejtës së banimit me  Privatization of the flats
qira, gjegjësisht shfrytëzuesi i banesës                                   Ĉlan 121
shoqërore apo publike ( këtu e tutje:      The right to privatization
qiramarrësi), mund t‟i paraqesë kërkesë                           (1) Svaki nosilac prava stanovanja pod
për shpengimin e banesës, në formen me                            zakup, odnosno korisnik društvenog ili
shkrim, bartësit të së drejtës së                              drţavnog stana ( u tekstu dalje: zakupac
dispozicionit të banesave në pronësi      Article 121                 ), moţe predati zahtev za otkup stana, u
shoqërore, respektivisht pronarit të                             pismenoj formi, nosiocu prava korisnika
banesave publike ( këtu e tutje: shitësi ) e  (1).The holder of the disposal right of the stanova u društvenom vlsništvu, odnosno
që shitësi është i detyruar t‟ia shesë.     flat in social property and the owner of the vlasniku javnih stanova (u daljem tekstu:
                        flat in public property (here in after: the prodavaoc ) koji je obvezan da ga proda.
                       holder of the disposal right) is obliged the
(2) Shitësi është i detyruar që t‟ia     holders of the housing right, respectively
mundësojë shpengimin e banesës, nën      the tenants which had this status till the
kushtet e përcaktuara me këtë Ligj      day this low entry into a force (here in
bashkëshortit, fëmijëve të lindur martesor  after: holder of the housing right), with his  (2) Prodavaoc je obvezan da omoguċi
dhe jashtmartesor, të adaptuarve dhe     request in written form to enable the      otkup stana pod uslovima odreĎenim
thjeshtërve, të cilëve bashkë me bartësin e  privatizing of the flat that he is using, in a  ovim zakonom, supruţniku, bračnoj i
së drejtës së banimit banojnë në atë     determined conditions with this law.       vanbračnoj djeci, usvojenoj djeci
banesë, me pëlqimin me shkrim të bartësit                           pastorčima, koji zajedno sa nosiocem
të së drejtës së banimit, ashtu që pëlqimi  (2). The holder of the disposal right is     prava stanovanja, sa pismenom
t‟i jipet vetëm një personi e që duhet të  obliged to enable the privatization of the    suglasnošċu nosioca koju moţe imati
vërtetohet në gjykatën kompetente.      flat under the conditions determined with     samo jedna osoba i koju treba ovjeriti
                       this law also to the spouse of married and    nadleţni sud.
(3) Anëtarët e bashkësisë familjare kanë të extra married borne children, adopted and
drejtë banimi në banesën e cila       stepchildren, which together with holder
shpengohet sipas dispozitave të këtij Ligji. of the housing right that are living in that
                       flat, with a written agreement of the (3) Članovi familije imaju pravo
                       holder of housing right, so the agreement stanovanja u stanu koje se otkupljuje po
(4) Nese shitësi refuzon kërkesën për    given only to one person.          odredbama ovog zakona.
shpengimin e asaj banese ose nuk e lidh
kontratën mbi shpengimin, në afat prej 60
ditësh, nga dita e paraqitjes së kërkesës,  (3). The members of the communion (4) Ako prodavaoc odbije zahtev za otkup
personi nga paragrafi 1 dhe 2 tё kёtij neni, family have the right to live in a flat stana ili ne sklopi ugovor o otkupu u roku
mund t‟i paraqet propozimin gjykatës     which privatized under the provisions of od 60 dana od dana predaje zahteva, stava
kompetente që në procedurёn         this law.                  1. i 2. ovog člana, moţe da preda
jashtkontestuese të marrë vendim i cili do                        predlog nadleţnom sudu da u vanparničnoj
ta zëvendësoj kontratën mbi shpengimin.   (4). If the holder of the disposal right proceduri ishodi rešenje koja ċe zameniti
                       refuse the request for privatizing of the ugovor o otkupu.
                       flat or does not make a contract on
 (5) Bashkëbanuesi mund ta shpengoj     privatizing in a term 30 days from the
banesën në përputhje me këtë Ligj, me    introduction of the requirement, the
kusht që ndarja fizike të bëhet       person from paragraph1 and 2 of this
paraprakisht në dy ose më shumë banesa.    article may present the proposal to the (5) Sustanar moţe da otkupi stan u skladu
                        competent court that in out contested sa ovim zakonom uz uvjet da se prethodno
 (6) Në rast se nuk mund të bëhet ndarja    procedure to take the decision which shall izrši fizička podela na dva ili više stana.
fizike e banesës në kuptimin e paragrafit 5  replace the contract for the privatizing.
tё kёtij neni,bashkëbanuesi mund ta
shpengojë pjesën që vet e shfrytëzon.                       (6) U slučaju da nije moguċe izvršiti
                        (5). The co-tenant can privatize the flat in
Pjesët e banesës që i shfrytëzojnë                         fizičku podelu stana u smislu stava 5.
                        accordance to this law, if the flat is
bashkarisht, bashkëbanuesi mund t‟i                        ovog člana, sustanar moţe da otkupi deo
                        previously physicly separated in two or
shpengojë në proporcion me madhësinë të    more flats.             koji sam koristi. Delovi stana koji se
cilёn e shfrytëzon, për të cilёn me                        koristi zajednički, sustanar moţe da
                    (6) If case of physical separation of the otkupi proporcionalni deo površine koju
bashkëbanuesin tjetër bëjnë marrëveshje.
                    flat as in paragraph 5 of this article, the koristi, i sa drugim sustanarom sklopi
                    co-tenant can privatize his part. The sporazum.
 Përjashtimi nga edrejta e shpengimit common the requirement is submitted
                    before this law entry into force, the term
Neni 122                form paragraph 5 of this article continue
                    to function from the day that this law
                    entry into a force.             Iskljuĉivanje iz prava otkupa
Nga shpengimi sipas dispozitave të këtij
Ligji përjashtohet:                                             Ĉlan 122

  1. banesa e qiramarrësit, respektivisht                          Iz otkupa po odredbama ovog zakona se
anëtarit të bashkësisë së tij familjare që   Exception from the right to privatize      isključuju:
ka në pronësi shtëpi apo banesë tjetër e                          1.
cila i përgjigjet për nevojat e bashkësisë         Article 122           2. 1. Stan zakupca, odnosno članovi
familjare, në kuptim të këtij Ligji;                              zajednice njegove familjije koji imaju u
  2. banesa e cila gjendet në institucionet  In accordance to these provisions of this vlasništvo kuċu ili drugi stan i koja
                        Law privatization exludes the following:    odgovara potrebama zajednice familije, u
bëmirёse, respektivisht që i ka takuar
                                                skladu sa ovim zakonom;
institucionit bëmirёs dhe e cila mund ta    1. The flat of the tenant, respectively 2. Stan koji se nalazi u dobrotvornoj
vazhdojë edhe mëtutje realizimin e       member of his family owing a house or a ustanovi,      odnosno    koji  pripada
qёllimeve për të cilat është themeluar,    flat that is suitable for family needs, in the dobrotvornoj instituciji i koja moţe
ndërtesës së ngritur ose të blerë nga mjetet  meaning of this law.           nastaviti realizaciju svojih ciljeva za koje
e dhëna ose të tubuara për bëmirësi dhe                         je i osnovana, podignutoj zgradi ili
qëllime tjera për dobi shoqërore       2. The flat of beneficiary institutions,  kupljenoj zgradi    sa   doniranim ili
(testamentet, faljet,   grumbullimet    respectively that has been a part of    skupljenim dobrotvornim sredstvima i za
shtesë, e të ngjajshme) ose ndërtesat    beneficiary institutions and which may   druge ciljeve    u   korist društva (
representative, të cilat shfrytëzohen për  continue with a reason for what is     testamenti, darovnice, dodatno sakupljanje
nevojat e institucioneve qëndrore dhe    established                i slično ), ili reprezantivne zgrade i lokali
lokale;                   construction or buying building from    koji se koriste za potrebe centralnih
  3. banesa e cila shfrytëzohet për     given or collected means for beneficent  institucija;
banime të mbrojtura të penzionerëve dhe   and other reasons for social utility  3.
personave tjerë të vjetër, në kuptim të   (testaments, forgiven, add collection and 3. Stan koji se koristi za zaštiċeno
                                           4.
mbrojtjes sociale;              the same) or representative buildings stanovanje za penzionere i drugih starijih
  4. banesa e qiramarrësit dhe anëtarëve  which are used for central or local osoba u smislu socijalne zaštite;
të bashkësisë familjare që kanë vend të   institutions needs;
përhershëm banimi jashtë vendit në të                          4.Stan zakupca i članova zajednice
cilin gjendet banesa.            3. The flat that is used for protected njegove familije koji imaju stalno
Banesa publike me qira që i është dhënë   housing of pensions and other old persons stanovanje izvan mjesta gdje se nalazi
qiramarrësit për shfrytëzim pas 25      meaning the social protection;       stan.
qershorit të vitit 1999”.                                Javni stan koji je dat u najam zakupcu na
                       4. The flat of the tenant and other korišċenje posle 25.juna. 1999. godine.
  Kompetencat e institucioneve për të members of the family        permanently
caktuar statusin e bane           living outside the place in which the flat
                       exists.                  Nadleţnosti institucija za odreĊivanje
Neni 123                   Public housing rental flat rented to the        statusa stanova
                       tenant after 25 June 1999.
(1) Ministria kompetente vërteton se cilat The competences of institutions of             Ĉlan 123
banesa bëjnë pjesë në insitucionet      determing the status of the flats
bëmirёse, respektivisht ato që u kanë                          (1) Nadleţno ministarstvo potvrĎuje koji
takuar institucioneve bёmirёse të cilat            Article 123        stan čini deo u dobrotvornoj organizaciji,
kishin mundur të vazhdojnë në realizimin                        odnosno koji pripada dobrotvornoj
e qëllimeve për të cilat janë themeluar,   (1). The competent Ministry for social organizaciji koja moţe nastaviti
                       welfare verifies that which flats are in realizaciju svojih ciljeva radi čega je i
sipas nenit 122 paragrafit 2 tё kёtij Ligji.
                        beneficent institutions, respectively those osnovana po osnovi člana 122. stava 2.
(2) Qeveria përcakton se cilat banesa     that have been at beneficent institutions ovog zakona.
bëjnë pjesë në ndërtesën representative,    which might continue with the realization
sipas nenit 122 paragrafi 2 tё kёtij Ligji.  of the reasons for what are established  (2)
                        according to paragraph 2 of article122 of (2) Vlada odreĎuje koji stan čini deo
                                             (2)
 (3) Komuna, me kërkesën e personit të     this Law.                   reprezantativne zgrade po osnovi člana
interesuar, vërteton se cilat banesa janë                           122. stav 2. ovog zakona.
ngritë ose blerë nga mjetet e dhëna ose të   (2). The Government determines the kinds
tubuara për qëllime mirëbërëse ose       of flats that are part of the representative   (3) Opština, na zahtev intesirane osobe,
qëllime tjera me interes shoqëror sipas    buildings, according to paragraph 2, potvrĎuje koji stanovi su izgraĎeni ili
nenit 122 paragrafi 2 tё kёtij Ligji.     article 122 of this Law.            kupljeni iz doniranih sredstava ili
                        (3). The municipality, with the proposal of skupljenih za dobrotvorne namene ili
                        interested person verifying the kinds of drugih ciljeva u društvenom interesu po
 (4) Institucioni bëmirёs mund të rifillojë
                        flats constructed or bought by charitable osnovi člana 122. stav 2. ovog zakona.
punët nëse qëllimet janë të mundura dhe
                        means or other purposes of social interest
nëse me mjetet që i kanë takuar
                        according to paragraph 2, article 122 of (4) Dobrotvorna institucija moţe
instituciomit, mund të realizohen këto
                        this Law.                   ponovno zapoċeti aktivnosti ako se ciljevi
qёllime.                                           mogu realizirati i ako su sredstva koja joj
                        (4). The beneficent institution may pripadaju, dostatna za realizaciju tih
(5) Qiramarrësit në kohë të pacaktuar të    continue the works if the purposes are ciljeva.
banesave që u kanë takuar institucioneve    possible and if with the means that have
bëmirёse të cilat deri në skadimin e afatit  been the part of the institution may realize (5) Zakupci za neodreĎeno vreme za
6 mujor, nga dita e hyrjes në fuqi të këtij  these purposes.                stanove koje pripadaju dobrotvornim
Ligji, nuk e rifillojnë punën, respektivisht                         ustanovama i koja do isteka roka od 6
nuk fillojnë realizimin e qëllimeve të veta,  (5). The tenants in not determined time of meseci od dana stupanja na snazi ovog
kanë të drejtë që ta shpengojnë banesën    the flats that have been part of beneficent zakona, ne započnu ponovno svoju
me kushtet e përcaktuara me këtë Ligj.     institutions which till the expiry date of 6 aktivnost, odnosno ne započnu realizaciju
                        month from the day when this law entry svojih ciljeva, imaju pravo da otkupe stan
                        into a force don‟t continue the work, uz uslove odreĎenim ovim zakonom.
(6) Ministria kompetente përcakton se     respectively do not continue the
cilat institucione deri në afatin sipas    realization of their reasons, have rights to
paragrafit 5 tё kёtij neni, nuk kanë      privatize the flat with the conditions (6) Nadleţno ministarstvo odreĎuje koje
rifilluar punën, respektivisht nuk kanë    determined in this law.           institucije do isteka roka iz stava 5 ovog
filluar me realizimin e qëllimeve të veta.                         člana, nisu ponovno zapoċele rad ,
                        (6). Competent Ministry determine that odnosno nisu zapoċele realizaciju svojih
                        which institutions till the term under ciljeva.
 (7) Qiraja për banesat të cilat u takojnë   paragraph 5 of this article have not re
institucioneve bëmirёse të cilat kanë     continue the work, respectively have not
rifilluar punën në përputhje me Ligjin, u   continue with the realizations of their (7) Zakup za stanove koji pripadaju
paguhet atyre institucioneve.         aims                     dobrotvornoj ustanovi, a koje su ponovno
                                              zapoċele svoj rad u skladu sa zakonom,
                      (1) (7) The rent for the flats belonging to   plaċa se za te ustanove.
Përbërja e kontratës së shpengimit       beneficent institutions which has re started
                        the work according to the Law is being
 Neni 124                   paid to these institutions.             Sadrţaj ugovora o otkupu

(1 (1) Për shpengimin e banesës lidhet                                  Ĉlan 124
kontrata e cila përmban:            The content of privatizing contract
                                              (1)  Za otkup stana sklapa se ugovor:
1. palët kontraktuese;                    Article 124
 2. kohën dhe vendin e lidhjes së
kontratës;                   (1). In privatizing the flat a contract is 1. ugovorne stranke;
 3. të dhënat e banesës e cila është lëndë e  being made consisting:           2. vreme i mesto sklapanja ugovora;
kësaj kontrate;                                      3. podaci o stanu koja je predmet ugovora;
 4. çmimin;                  1. Contracting parties
 5. dekleratën e pronarit që pranon të     2. Time and place of the contract      4. cena;
regjistrohet në libër;             3. Data of the flat that is subject of this 5. izjava vlasnika koji odobrava upis u
  6. deklaratën e shitësit që pranon       contract                registar;
hipotekën;                   4. Price                  6. izjava prodavaoca koji prihvaċa
  7. kushtet, mënyrën dhe afatin e      5. Declaration of the owner that agrees to hipoteku;
realizimit të kontratës dhe            register in a book;
  8. shkaqet për shkëputjen e kontratës.   6. Declaration of redeemer( the person   7. uslovi, način i rok realizacije ugovora i
                          that privatize the flat) and agreement
                          with hypothesis;            8. razlozi za raskid ugovora.
(2) Kontrata mbi shpengimin e banesës      7. Conditions, manner and term of
lidhet me shkrim dhe nënshkrimet e         realization of the contract;
palëve. Kontrata lidhet para sektorit      8. Reasons for the separation of the     (2)Ugovor o otkupu se sklapa u pismenoj
komunal për qështje banesore dhe bartësit     contract;                 formi i potpisane od stranaka. Ugovor se
të së drejtës së banimit. Kontrata e                             sklapa pri komunalnom sektorom za
nënshkruar nga palët kontraktuese        (2).The contract on privatization of the   pitanja stanovanja i nosioca prava
vërtetohet në gjykatën kompetente.       flat contracted in written form and the   stanovanja. Ugovor potpisan od
                        signatures of contracted parties. The    ugovornih stranaka se overava pri
                        contract is made to the municipal sector   nadleţnom sudu.
                        for housing issues and housing rights. The
                        contract signed by the contracting parties
Afati i lidhjes së kontratës pas dhënjes    is verified in the court.
së kërkesës
                                               Rok sklapanja ugovora nakon predaje
Neni 125                                           zahteva

Shitësi është i detyruar që qiramarrësit t‟ia  The term of the contract after issuing            Neni 125
mundësojë lidhjen e kontratës mbi        the request
shpengimin e banesës në afat prej 60                            Prodavaoc je obvezan da zakupcu
ditësh, nga dita e dhёnies së kërkesës për           Article 125         omoguċi sklapanje ugovora o otkupu
shpengim.                                          stana u roku od 60 dana od dana predaje
                        The seller is obliged to enable the tenant zahteva za otkup.
Kushtet e nevojshme për shpengim        to make the contract on disengagement of
                        the flat in a term fro 60 days from the day
Neni 126                    of given of the request for disengagement      Potrebni uslovi za otkup

Kushtet për shpengimin e banesës janë:                                    Ĉlan 126
                        Required conditions for privatization
  1. Afati i pagesës është 20 vite, mirëpo                         Uslovi za otkup stana su:
me pëlqimin e qiramarrësit afati mund të            Article 126
jetë më i shkurtë; dhe                                   1. Rok plaċanja je 20 godina i;
  2. Në banesën që shpengohet deri në     Conditions for the privatizing of the flat 2. Na stanu koji se otkupljuje do potpune
pagesën e plotë, vihet hipoteka mbi     are:                   isplate iznosa, stavlja se hipoteka nad
banesë.                   1. The term of the payment is 20 years, stanom.
                       but with the agreement of the holder the
                       term should be shorter; and
                       2. In the flat privatized up to the full
                       payment, the flat will be mortgaged.
Kriteret për caktimin e çmimit

Neni 127                                             Kriteriji za odreĊivanje cene

(1) Kriteret për caktimin e çmimit të                                    Ĉlan 127
shpengimit të banesave janë: vlera e     Criteria for the determing the price
ndërtimit të ndërtesës e zbritur për                            (1) Kriteriji za odreĎivanje cene otkupa
amortizimin e ndërtesës, përshtatshmërit e        Article 127            stanu su:
përgjithshme të ndërtesës në përputhje me                          vrednost izgradnje zgrade umanjena za
standardet (kualiteti dhe lartësia e     (1). The flat privatized with the conditions  amortizaciju zgrade,opšta prihvatljivost
ndërtesës, pozita në cilin katë gjindet   that are valid from day of submitted the    zgrade u skladu sa standardima ( kvaliteta
banesa, lokacioni etj) dhe sipërfaqja e   written request for the privatizing of the   i visina zgrade, lokacija na kom spratu se
banesës.                   flat, but in case of the request that is    nalazi stan , ostala lokacija) i površina
                       submitted after this law entry into a force  stana.
 (2) Pagesa në kiste, sipas këtij Ligji,   with the conditions of the entry into a
kuptohet pagesa në 12 e më shumë muaj.    force of this law.
                                              (2)Plaċanje u ratama po osnovu ovog
                                              zakona, podrazumeva se plaċanje u 12 i
 (3) Zbritjet në bazë të vjetërsisë së                           od više meseci.
banesës nga paragrafi 2 tё kёtij neni,    (2). Progress payment, according to this
llogariten me shkallën prej 1% në vit, e   law, is known the payment in 12 or more (3)Smanjenje po osnovi starosti stana iz
më së shumti 50%.              months.
                                           stava 2. ovog člana izraċunavajuse po
 (4) Ministria kompetente për çështje    (3). Lowering of prices based on the stopi od 1% na godinu i najviše do 50%.
banesore nxjerr udhëzim mbi mënyrën e    oldness of the flat from paragraph 2 of
përcaktimit të                this article a level of 1% up to 50% per
                                           (4)Nadleţno ministarstvo za pitanja
  çmimit shpengues të banesës, në bazë    year is counted.               stanovanja izraĎuje upustvo o načinu
të Ligjit.                                         odreĎivanje cene otkupa po osnovi
                        (4). The competent ministry for housing ovogzakona.
 (5) Në shpengimin e banesës sipas       issues, issue direction on the manner of
dispozitave të këtij Ligji, nuk paguhet     the determining the privatizing prices of
tatim qarkullimi në paluajtshmëri.       the flat, based on the law.         (5)Na otkup stana po odredbama ovog
                                              zakona, ne plaċa se porez na promet na
                                              nekretninama.
                      (1) (5) In the privatization of the flat
                        according to the provisions of this law not
                        paid the sales tax of the real assets.
Caktimi i çmimit të shpengimit

Neni 128.
                                              OdreĊivanje cene otkupa
 (1) Çmimi kontraktues i banesës fitohet
                                              Ĉlan 128
kur çmimi shpengues i banesës, i        Determing the price of privatization
përcaktuar në nenin 127 të këtij Ligji,
                                              (1) Ugovorna cena stana se dobiva kad
zbritet në emër të:                     Article 128
                                              cena otkupa se odreĎuje po članu 127
                                              ovog zakona, umanjen na ime:
 1. kontributit për ndërtimin banesor të    (1). The contracted price of the flat
paguar nga të ardhurat vetanake të       winning when the privatizing price of the
                                              1.Doprinos za izradnju stana plaċen iz
personit i cili e shpengon banesën dhe     flat, determined in article 127 of this law,
                                              osobnog dohodka osobe koji otkupljuje
çiftit të tij bashkshortor nga 0.5% për    lowered in name of;
                                              stan i njegovog supruţnika po 0,5% za
secilin vit pёrvojë pune e më së tepërmi                          svaku godinu staţa a najviše do 30% , i
deri në 30%, dhe                1. The contribution for constructing
2. kompenzimit të pronarit të banesës i    housing from personal income of the
cili e ka fituar si kompenzim për pronën e   person and the spouse privatizing the flat,
shpronësuar të tij deri në 10%.        from 0.5% for each year work experience
                                              2. Nadoknade vlasniku za stan koje je
                        and up to 30%, and;
                                              dobio za kompenzaciju za eksproporirano
                                              vlasništvo i to najviše do 10%.
(2) Zbritja nga neni 128 paragrafi 1 pika   2. Compensations of the expropriated flat
1 i llogaritet blerësit edhe në emër të   of the owner that has won in a using based
kontributit për ndërtimet banesore nga    on the housing right till 10 %.
                                             (2). Smanjenje po članu 128. stav 1. tačka
çifti i vdekur bashkëshortor, me kusht që
                                             1. izračunava se kupcu i u ime doprinosa
blerësi të mos ketë lidhë kurorë të re.
                                             za izgradnju stana od preminulog
                                             supruţnika, uz uslov da kupac nije sklopio
                      (2). Lowering from paragraph 128
                                             novi brak.
                      paragraph 1 point 1 accounted to the
(3) Në rast pagese të menjëhershme më    owner also in name of the contribution of
tepër se 1/3 e çmimit, shuma e çmimit e   housing construction from deceased (3). U slučaju plaċanja odjednom i to više
cila paguhet për njëherë zbritet për 15%,  couple, in a condition that the purchaser od 1/3 cene, iznos cene koji se plaċa
ndërsa në rast pagese të çmimit të     doesn‟t marry again..             odjednom se smanji za 15%, a slučaju
përgjithshëm përnjëherë zbritet për 20%.                         plaċanja odjednom sveukupne cene ,
                      (3). In case of immediate payment more smanjuje se za 20%.
(4) Çmimi i zbritur i banesës, në kuptim të than 1\3 of the price, the amount of the
paragrafit 1 të këtij neni, aplikohet për  price paid immediately lowered for 15%,
                                             (4). Smanjena cena stana, u smislu stava
banesën, respektivisht për pjesën e     however in case of general payment of the
                                             1. ovog člana ,primenuje se za stan,
banesës, deri në madhësinë e banesës së   price immediately lowered for 20%.
                                             odnosno za deo stana do veliċine
pështatshme.
                                             prihvatljivog stana.
                      (4). The lowering price of the flat, at the
                      meaning of paragraph 1 of this article
                      applied for flats, respectively for the parts
                      of the flat, till the size of adequate flat.

Ndarja e kësteve mujore
                                                  Podela na meseċne rate
       Neni 129

 (1) Nëse borxhi paguhet në kiste mujore
                                                      Ĉlan 129
ai përcaktohet ashtu që shuma e borxhit të  Separation per monthly payment
përgjithshëm ndahet për numrin e muajve                          (1) Ako se dug plaċa u mesecnim ratama ,
për të cilët paguhet borxhi.                 Article 129         on se odreĎuje tako da se suma
                                             sveukupnog duga podeli na broj meseca
                       (1). If the debt paid in monthly progress za koji se plaċa dug.
(2) Nëse blerësi kërkon ndërrimin e      payment it determines in that manner that
mënyrёs së kontraktuar të pagesës së     the general amount of the debt separated
borxhit, kushtet e ndëruara të pagesës    for the number of the months for which
                                             (2) Ako kupac zatraţi promenu
vërtetohen sipas kushteve të cilat vlejnë   paid the debt.
                                             ugovorenog plaċanja duga, uslovi za
në ditën e paraqitjes së kёrkesës, në                          promenu plaċanja se utvrĎuje po osnovi
                       (2). If the owner requires the changes of
përputhje me këtë Ligj.                                 uslova koji su vredeli na dan predaje
                       the contracted manner of the debt
                                             zahteva u skladu ovog zakona.
                       payment, conditions of the change of
                       payment verified under the conditions that
                       are valid from the day of the adequate
Verifikimi i çmimit shpengues
                       requirement presentation, in accordance
                       with this law.
         Neni 130
                                                 PotvrĊivanje cene otkupa

 (1) Komuna përmes organeve dhe
                                                    Ĉlan 130
institucioneve të cilat ajo i cakton, kryen
verifikimin e përcaktimit ligjor të çmimit
shpengues të banesës në pronësi publike
dhe shoqërore në territorin e komunës.
                                            (1) Opština preko svojih organa i
                                            institucija koje ona odredi, vrši zakonsko
                                            potvrĎivanje cene otkupa stana u javnom
                                            i društvenom vlasništvu, na svom
                                            teritoriji.
(2) Gjyqi i cili bënë vёrtetimin e
nënshkrimeve të kontratës mbi
shpengimin e banesës është i detyruar që Verifying the privatization price       (2) Sud koji overava potpise u
kopjen e kontratës së vërtetuar t‟ia                          ugovorima za otkup je obvezan da kopiju
paraqes organit kompetent, respektivisht                        overenog ugovora dostavi nadleţnom
                           Article 130
instistucionit nga paragrafi 1 tё kёtij neni,                      organu, odnosno instituciji iz stava 1.
në afat prej 30 ditësh.                                 ovog člana, u roku od 30dana.
 (3) Kur çmimi në kontratë mbi         (1). The municipality through the bodies
shpengimin e banesës është përcaktuar në    and organizations which it determine,
kundërshtim me dispozitat e këtij Ligji,    accomplish the verification of legal     (3) Kada cena u ugovoru za otkup stana je
organi, respektivisht institucioni nga     determination of privatizing price of the   odreĎena protivno odredbama ovog
paragrafi 1 i këtij neni, ёshtё i detyruar që  flat in public and social property in the   zakona, organ odnosno institucija iz stava
në afati prej 6 muajsh, nga dita kur i është  territory of Kosovo.             1. ovo člana je obvezan u roku od 6
paraqitur kontrata, t‟ia paraqesë atë                             meseci od dana primitka ugovora, da
kontratë me të dhëna organit kompetet të    (2). The court that make the verification   preda taj ugovor sa podacima nadleţnom
cilin e cakton komuna. Avokatit publik,     of the signatures of the contract on     organu koje odredi opština. Javni
pёr banesa me tё cilat disponon Qeveria,    privatizing of the flat is obliged that the  advokat, za stanove s kojima raspolaţe
respektivisht Avokatit publik komunal,     copy of verified contract to introduce to   Vlada, odnosno opštinski javni advokat,
organit ose institucionit i cila kryen punët  the body, respectively the organization    organu i instituciji koja vrţi javne poslove
juridike të mbrojtjes së të drejtave      from paragraph 1, of this article in terms  zaštite prava vlasništva i interese
pronësore dhe interesave komunale, për     of 30 days.                  opštine, za ostale stanove u društvenom i
banesat tjera në pronësi shoqërore dhe                            javnom vlasništvu.
publike.
                       (3) When the price of the contract on
 (4) Organi kompetent, respektivisht     privatizing flats is determined against with
institucioni i cili i kryen punët e mbrojtjes the provisions, respectively organization    (4) Nadleţni organ, odnosno institucija
ligjore të të drejtave pronësore dhe     from paragraph 1 of this article is obliged   koja vrši poslove zaštite zakona i prava
interesit të komunave,( interesat e      that in a term 6 months from the day when    vlasništva u interesu opštine, imaju pravo
komunave), ka të drejtë në afat prej 30    is introduced the contract, to represent this  u roku od 30 dana od dana primitka
ditësh, nga dita e paraqitjes së kontratës  contract with data to the public Lawyer,    ugovora i podataka iz stava 3. ovog člana,
dhe e të dhënave nga paragrafi 3 i këtij   for the flats of the Government,        sa tuţbom kod nadleinog suda zatraţi
neni, me aktpadi te gjykata kompetente,    respectively Municipal public Lawyer, to    poništenje ugovora koji je u protivnom sa
të kërkojë anulimin e kontratës e cila është the body or organization which          odredbama članova od 125. do 128. ovog
lidhur në kundërshtim të neneve 125 deri   accomplish juridical work of the        zakona.
128 të këtij Ligji.              protection of property rights and
                       municipal interests, for other flats in
 (5) Kontrata mbetet në fuqi, nëse në     social and public property.
                                               (5) Ugovor ostaje na snazi ako u proceduri
procedurën për anulimt të kontratës,                             za poništavanje ugovora cena otkupa stana
çmimi shpengues i banesës harmonizohet                            se uskladi sa odredbama ovog zakona.
me dispozitat e këtij Ligji.          (4). The competent body, respectively
                        institution, body or organization which
Kërkesa për regjistrimin e së drejtes së    accomplish works of legal property of the
pronësisë                    property rights and municipal interest,    Zahtev za registraciju prava na
                        have right, in a term from 30 days from    vlasništvo
Neni 131                    introduction of the contract and data from
                        paragraph 148.3, with a complain to the    Ĉlan 131
(1) Qiramarrësi i banesës është i detyruar   competent court to require the annulment
që në afat prej 30 ditësh, nga dita e lidhjes  of the contract which is done against the   (1)Zakupac stana je obvezan u roku od 30
së kontratës mbi shpengimin e banesës, të    article 125 till 128 of this law.       dana od dana sklspanjaugovora o otkupu
paraqesë kërkesë për regjistrimin e së                            stana da preda zahtev za registraciju
drejtës së pronësisë dhe hipotekës në                             prava na vlasništvo i hipoteku u registar
regjistrin e të drejtave mbi pronën e      (5).The contract will be in force if in the  prava na vlasnštvo nekretnine.
palujtshme.                   procedure for annulment of the contract
                        the privatizing price of the flat is in  (2)Ako stan nije registriran u registar
(2)Nëse banesa nuk është e regjistruar në    harmonization with provisions of this law.prava vlasništvo u odreĎenom roku iz
regjistrin e të drejtave mbi pronën e                           stava 1. ovog člana tada prodavalac je
palujtshme, brenda afatit të përcaktuar nga The request for registration of the obvezan da preda zahtjev za registraciju
paragrafi 1. i këtij neni atëherë shitësi  property right                prava na vlasništvo i hipoteke u odreĎenu
është i obliguar të paraqesë kërkesë për                         javnu knjigu, u roku navedenom u stavu 1.
regjistrimin e të drejtës së pronësisë dhe Article 131                  ovog člana.
hipotekës në librin publik përkatës, në
afatin e paraparë nga paragrafi 1. i kёtij (1) The tenant of the flat is obliged that in
neni.                    a terms of 30 days from day of the making
                      the contract on the privatizing of the flat     Nemoguĉnost plaĉanja dugova
Pamundësia e pagimit të borxhit       to introduce a request for registration of
                                                      Ĉlan 132.
                      the property right and hypothesis in
Neni 132                  cadastral books.

 (1) Nëse qiramrrësi i banesës nga shkaqet   (2) If the flat is not registered in cadastral
e arsyeshme nuk mund ta paguajë         books within the term defined under (1).Ako zakupac stana iz opravdanih
borxhin, për shkak të humbjes së të      paragraph 1 of this article, then the seller  razloga ne moţe platiti dug iz razloga
ardhurave të rregullta që i ka pasur ai dhe  is obliged to introduce the request for    gubitka redovnih prihoda koje je imao on i
anëtarët e bashkësisë familjare të tij të   registering the righ to ownership and     članovi zajednice njegove familije sa
cilët me të banojnë, shkëputet kontrata    mortgage in the respective public book, in   kojima stanuje raskida se ugovor za otkup
mbi shpengimin e banesës dhe arrihet      a terms of paragraph 1 of this article.    stana i priznaje se suvlasništvo u stanu sa
bashkpronësia në pjesën e banesës në                             djelomičnim brojem uplačenih rata na
përpjestueshmëri me numrin e kësteve të                            odnosu ukupnih brojem ugovorenih rata.
paguara në raport me numrin e
përgjithshëm të kësteve të kontraktuara.      Inability to debt payment

(2) Në rastin nga paragrafi 1. i këtij neni,         Article 132            (2). U slučaju stava 1. ovog člana kupac
blerësi i banesës vazhdon ta shfrytëzojë                            stana nastavlja da koristi stan u statusu
banesën, në cilësin e qiramarrёsit të                             zakupca stana na neodreĎeno vreme na
banesës në kohë të pacaktuar, në pjesën e   (1). If the purchaser of the flat with a delu stana na kojim nije ostvario
banesës, në të cilën nuk ka fituar       rational reasons may not paid the debt, for vlasništvo .
pronësinë.                   reason of lousing of regular incoming that
                        he or the members of common family that
                        are living with him, separation the
                        contract on privatizing of the flat and
                        come the joint property in a part of the flat
                        in a proportion with the number of the
                        progress payment in relation with general
                        number of the contracted progress
                        payment.
Ndarja e mjeteve financiare të fituara                             Podjela financijskih sredstava
nga shpengimet                 (2). In case of paragraph1 of this article
                                                dobivenih od otkupa
   Neni 133                 the purchaser of the flat continue to use
                        the flat in a quality of the tenant of the flat        Ĉlan 133.
   Mjetet nga banesat e shitura sipas    on a social property in a determined time
                                                Sredstva od prodanih stanova od otkupa iz
shpengimit nga komuna, 55% derdhën       in a part of the flat that has not won the
                                                opština 55 % se uplačuje u konsolidirani
në Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës në    property.
                                                budţet Kosova na poseban račun za
llogari të veçantë për banimin dhe 45 %                            stanovanje a 44 %o sredstava zadrţava
të mjeteve i mbanë komuna. Këto mjete                           opština. Ova sredstva se koriste posebno
shfrytëzohën enkas për:                                  za :

1. zgjidhjen e nevojave tё banimit për                          1. rješavanje potreba stanova za osobe
personat të cilët e kanë statusin e                            koje imaju benificiranih status odreĎenim
benificuar, të përcaktuar me Ligj të                           posebnim zakonom;
veçantë;
                        Separation of financial means from 2. rješavanje potreba stanovanja
   2. zgjidhjen e nevojave tё banimit    disengagement                raseljenih osoba iz zgrada koje su
personave që shpërngulen nga ndërtesat           Article 133           ugroţene za rušenje ili od nekog drugog
që janë të rrezikuara për rrënim apo nga                          rizika ugroţene.
ndonjë rrezik tjetër.             The means from selling privatized flats in
                        the municipality out of which 55% go to
                        the Concolidated Budget of Kosovo in a
 Banesat të cilave nuk u dihet titullari    separated account for housing, and 45%      Stanovi u kojima se ne zna vlasnik
                        go to municipality. These means are used
                        specifically for:
Neni 134                                               Ĉlan 134.
                          1. Settling the housing needs to
Banesat të cilat vërtetohet se shitësi është i     persons beneficiaries defined with
panjohur i shet komuna.                specific Law;            Stanove za koje se utvrdi da je vlasnik
                                              nepoznat, prodaje opština.
                          2. Settling the housing needs to
                            persons moving out of building in
                            risk of destruction or other danger.

KREU XIV
                                             Poglavlje XIV
MBIKËQYRJA INSPEKTUESE
                       The flat’s that is not known the office- INSPEKCIJSKI NADZOR
Inspekcioni i banimit            holder

                                             Inspekcija stanovanja
Neni 135                         Article 134
                                                     Ĉlan 135.
 (1) Mbikëqyrja inspektuese mbi        Flats to which the seller is unknown will
realizimin e interesave publike në fushёn   be sold by the Municipality.       (1). Inspekcijski nadzor nad realizacijom
e banimit sipas këtij Ligji mbikëqyret nga                       od javnog interesa u području stanovanja
inspektorët e inspekcionit tё banimit (këtu                       po osnovi ovog zakona se vrši od strane
e tutje: Inspekcioni).                                 inspektora iz inspekcije za stanovanje ( u
                                            tekstu dalje : inspekcija ) .
 (2) Inspektorët legjitimohën me
dokumente, formën dhe përmbajtjen e të           CHAPTER XIV          (2). Inspektor se legitimira sa
cilave me akt nënligjor e percakton                            dokumentom ( čiju formu i sadrţaj odredi
Ministri.                     INSPECTION SUPERVISION         ministar podzakonskim propisom ).

                             Housing inspection
 (3) Interes publik i fushёs sё banimit
                                             (3). Javnih interes u području stanovanja
është:
                               Article 135        je :
                                             1.osiguravanje korištenja višespratne
 1. sigurimi i shfrytëzimit tё ndërtesave  (1) Inspection supervising on realization zgrade za stanovanje ;
shumëkatëshe për banim,            of public interest in housing field 2.osiguravanje uslova za upravljanje
                       according to this law supervising form višespratnih zgrada za stanovanje .
 2. sigurimi i kushteve për         inspectors of housing inspections (here in
administrimin e ndërtesave shumëkatëshe    after Inspection).
për banim.
                       (2). The inspectors shall be legitimated
                       with documents, the form and contents of
                       which determine the Minister by
                       subsidiary legal act.             Naredbe inspekcije kada zajedniĉkih
Urdhëresat e inspekcionit kur pjesët e
përbashkëta nuk mund të shfrytëzohen                               delovi se ne mogu koristiti
                       (3). Public interest of housing field is:
Neni 136
                                                    Ĉlan 136.
                        1.Securing of using of multi story
(1) Inspekcioni me urdhëresë cakton, cilat   building for housing             (1).Inspekcija sa naredbom odreĎuje koje
punë duhet të kryhen si dhe afatin për     2.Securing of conditions for         poslove treba izvršiti i rok za njihovu
realizimin e tyre, nëse pjesët e        administration of multi story building for  realizaciju, ako zajedničkih delovi u
përbashkëta në ndërtesën shumëkatëshe     housing                   višespratnoj zgradi za stanovanje nisu
për banim nuk janë të mirëmbajtura sipas                          odrţavani po pravilima odrţavanja
rregullave pёr mirёmbajtje tё banesave                           stanova i zgrada za stanovanje koje će
dhe ndёrtesave tё banimit të cilat i                            odrediti ministar posebnim propisom i ako
përshkruan Ministri me akt nënligjor, si                          ti delovi nisu prihvatljivi za normalno
dhe nëse këto pjesë nuk janë të                               korištenje.
përshtatshme për përdorimin normal.      Inspection instruction when common
                       parts may not be used
(2) Inspekcioni në procedurën para                             (2). Inspekcija u proceduri prije izdavanje
publikimit të urdhëresës duhet t‟ia             Article 136          naredbe, mora omogučiti upravitelju da se
mundësojë administratorit, të lajmërojë                           izjasni o razlozima njezinog izdavanja.
pronarët për arsyet e publikimit të saj.
                       (1). Inspection with instruction determine,
(3) Inspekcioni ia dorëzon urdhëresën     which works should be accomplished in a    (3). Inspekcija predaje naredbu upravitelju
administratorit, i cili duhet t‟i lajmërojë  term for their realization, if the common   i koji mora obavestiti vlasnike za
pronarët për publikimin e urdhëresës dhe   parts of the multi story building for     izdavanje naredbe u okviru svog
në kuadër të autorizimeve të veta,      housing are not maintenance by the      ovlaštenja i primjenuje sve što je potrebno
rregullon të gjitha ato çështje që janë të  regulation for maintenance of the flats and  za njezinu primjenu.
nevojshme për zbatimi. e saj.         housing buildings which determine the
                       Minister with a special act, as well as if
                       those part are not suitable for normal
                       using.

Ndërhyrja e inspekcionit, në rastet kur    (2). Inspection in a procedure before the
pronari nuk siguron përmirësimet në      publishing of the instruction should enable Intervencija inspekcije kada vlasnik
                       the manager, to inform for reasons of its
banesë                                          nije osigurao poboljšanja u stanu
                       publications.
Neni 137
                       (3). The inspector submits the instruction
                                                      Ĉlan 137.
Inspekcioni me urdhëresë përcakton punët    to the manager, which may inform the      Inspekcija naredbom odreĎuje koje
që duhet t‟i realizojë si dhe afatin e     owners for publishing of the instruction    poslove treba realizirati i rok njihove
realizimit të tyre, nëse pronari nuk siguron  and based on his authorizations, regulates   realizacije, ako vlasnik nije osigurao
realizimin në pronën e tij personale,     all  that  are  required   for  its  realizaciju u svom osobnom vlasništvu
përkatësisht nëse nuk e mirëmbanë       implementation.                odnosno ne odrţava stan u zakupu po
banesën e qiramarrur, sipas nenit 89. të                           osnovi člana 89. ovog zakona i kada je
këtij Ligji, që është e nevojshme që të                            potrebno da se sanira šteta koja ugroţava
sanohet dëmi i cili rrezikon, përkatësisht                          odnosno čini nemogučim normalno
bënë të pamundur shfrytëzimin normal të                            korištenje stana .
banesës.                    Intervention of the inspection, in cases
                        when the owner does not provide
                        improvements in a flat

                                Article 137
                                                   Prisilno izvršenje rješenja
Ekzekutimi i dhunshëm i vendimit
                        Inspection with instruction determine, that          Ĉlan 138.
Neni 138                    which works have to realize and the term
                        of their realizations, if the owner does not
                                               Ako naredba po članu 137. i 140. ovog
Nëse urdhëresa nga neni 137 dhe 140 i     secure the realization on his personal
                                               zakona se ne moţe izvršiti u roku, tada
këtij Ligji nuk ekzekutohet në afat,      property, respectively if he does not
                                               inspekcija moţe da predloţi komunalnom
atëherë                    maintenance the tenancy flat in
                                               nadleţnom organu prisilno rješenje .
       inspekcioni mund t‟i       accordance with article 89 of this law, that
propozojë organit kompetent komunal,      is required to recovery the damage that
ekzekutimin e dhunshëm.            risks, respectively make impossibility the
                        normal use of the flat.
                                               OdreĊivanje privremenog upravljanja
Caktimi i përkohshëm i administratorit
Neni 139                                                   Ĉlan 139.

(1) Nëse në ndërtesën shumëkatëshe për
                                               (1). Ako u višespratnoj zgradi za
banim nuk është i caktuar administratori,   Violent execution of the decision
                                               stanovanje nije odreĎen upravitelj
inspekcioni mund ta caktojë
                                               inspekcija moţe da odredi privremenog
administratorin e përkohshëm deri në            Article 138
                                               upravitelja dok se ne izabere upravitelj po
zgjedhjen e administratorit sipas                            zakonskoj proceduri.
procedurës ligjore.              If the instruction from paragraph 137and
                       140 of this law does not executed in a
(2) Administrator i përkohshëm mund të    term, than the inspection may propose to (2). Privremeni Upravitelj moţe biti
caktohet vetëm personi fizik ose juridik,   the municipal competent body the violent jedino fizička ili pravna osoba kompotetna
kompetent për administrimin e         execution.                za upravljanje nekretninama.
palujtshmërive.
                                            (3).Rješenjem za odreĎivanje
(3) Vendimi për caktimin e administratorit  Temporary appointed of the manager
                                            privremenog upravitelja smatra se
të përkohshëm konsiderohet si njoftim i të  Article 139
                                            obaveštavanje svih vlasnika u kućnom
gjithë pronarëve nëse lejohet në syzën
                                            djelokrugu svakog vlasnika, ako se
shtëpiake të çdo pronari dhe nëse       (1). If in the multi story building for
                                            odluka o rješenju i obaveštenju stavi na
vendoset në vendin e             housing is not appointed the manager,
                                            ulaznim vratima višespratne zgrade za
  lajmërimit ose në derën hyrëse të     inspection may appoint temporary
                                            stanovanje.
ndërtesës shumëkatëshe për banim .      manager till the appointed of the manager
                       with legal procedure.


                       (2). Temporary administrator may be
Kryerja e veprimatrive në kundërshtim     appointed only the competent physical or Izvršenje djelatnosti protivno dozvoli ili
me lejen apo pa leje             legal entity for administration of real
                                                      bez dozvole
                       assets.
Neni 140                                                  Ĉlan 140.
(1) Nëse në banesë janë kryer veprimtarit   (3). The decision for appointed of the
                                             (1). Ako su u stanu izvršene djelatnosti
në kundërshtim me lejen e organit ose pa   temporary manager considered as an
                                             protivne dozvoli organa ili bez njihove
lejen e tij, atëherë inspekcioni me      information of all owners if allowed in
                                             dozvole tada inspekcija naredbom
urdhëresë ndalon kryerjen e veprimtarisë   information place (the place on the door
                                             zabranjuje izvršenje djelatnosti do
deri në marrjen e lejes për një veprim të   where you can leave the message or
                                             uzimanja dozvole za tu djelatnost.
tillë.                    information) of each owner and if putted
                       in the information place or at the entrance
 (2) Nëse sipas paragrafit 1 të këtij neni,  door of the multi story building for
                                             (2) Ako po stavu 1. ovog člana te
këtë veprimtari e kryen qiramarrësi i     housing.
                                             djelatnosti vrši zakupac stana tada
banesës, atëherë lidhur me këtë,                              inspekcija mora obavjestiti u svezi toga
inspekcioni duhet ta njoftojë pronarin e                          vlasnika stana.
banesës.                  Accomplishing of activities against with
                      the permit or without permit

                              Article 140

                      (1). If in the flat are accomplished
                      activities against with permit of the body
                      or without its permit, than the inspection
                      with instruction prohibit accomplishing of
                      the activity till the taken of the permit for   Neometanje inspekcijskog nadzora
Mospengimi i mbikëqyrjes inspektive     such activity.

                      (2). If according to paragraph.1 of this         Ĉlan 141.
Neni 141                  article, this activity accomplishes the
                      tenant of the flat, than the inspection
                      should inform the owner of the flat for (1).Upravitelj i vlasnik odnosno zakupac
(1) Administratori dhe pronari,       that activity.              mora omogučiti inspektoru vršenje
përkatësisht qiramarrësi duhet t‟ia                         kontrole bez smetnih.
mundësojë inspektorit kryerjen e
inspektimit papengesë.
                                              (2). Upravitelj mora na zahtjev inspektora
                                              omogučiti pregled dokumentacije koju
(2) Administratori, me kërkesë të
                                              obuhvaća upravljanje višespratne zgrade
inspektorit duhet t‟ia mundësojë shiqimin
                                              za stanovanje.
e dokumentacionit, ku përfshihet
administrimi i ndërtesës shumëkatëshe për
banim.                   Non   prohibition    of   inspective
                      supervision

                              Article 141
Procedura e shkurtuar                                    Skraćena procedura
Neni 142                  (1). The manager and the owner
                                                 Ĉlan 142.
                      respectively the tenant may enable the
Inspekcioni i banimit vendos për      inspector accomplishing of the inspection Inspekcija stanovanja odlučuje za odnose
marrëdhëniet sipas dispozitave të nenit   without prevention.            po odredbama člana 141. ovog zakona sa
141 të këtij Ligji me procedurën e                           skraćenom procedurom.
shkurtuar.                 (2). The manager may that with the
                      requirement of the inspector to enable the
                                            Izvještavanje za inspekcijske poslove
                      revising of the documentation, where
Raportimi për punën inspekcionale      included administration of multi story Vladi Kosova
Qeverisë së Kosovës             building for housing.
                                                    Ĉlan 143.
Neni 143
                                             Inspekcija izvještava vladu jedanput
Inspekcioni i raporton Qeverisë një herë
                                             godišnje za svoje poslove.Izveštaj treba
në vitë për punën e vet. Raporti duhet të     Shortening of the procedure
                                             sadrţavati i predlog potrebnih mera.
përmbajë edhe propozimin e masave të
nevojshme .                        Article142
                                             Ispunjavanje uslova za imenovanje
                      The housing inspection decide for
                                                   inspektora
Përmbushja e kushteve për emërim të     agreements according of the provisions of
inspektorit                 article 141 of this law with a shortening
                                                    Ĉlan 144.
                      procedure
Neni 144                                       Za inspektora moţe se imenovati osoba
                        Reporting for inspection work to the sa visokom stručnom spremom smjera
P[r inspektor mund të emërohet personi   Government of Kosovo           tehničkog, pravnog ili ekonomskog i koji
me përgatitje të lartë profesionale të                        ima najmanje pet godina radnog iskustva
drejtimit                         Article 143         na tom podrućju ili na tom ili sliċnom
teknik, juridik ose ekonomik i cili ka më                       podrućju ili da ima završen stručni ispit za
së paku 5 vjet përvojë pune nga lëmia e   The inspections report to the Government inspekciju.
njejtë ose të ngjashme, si dhe të ketë të  once a year for its work. The report may
kryer provimin profesional për inspektim.  content also the proposal of the required
                        measures.
                                                 Proceduralni troškovi
Shpenzimet procedurale               Fulfilling of the conditions for
                           appointed of the inspector             Ĉlan 145.
Neni 145
                                             Proceduralne troškove inspekcije koja je
                               Article 144
                                             izvršena na štetu posrednika obvezuje
Shpenzimet e procedurës inspektuese e
                                             posrednika .
cila është kryer në dëm të ndërlidhësit, i   Inspector may be appointed the person
kryen ndërlidhësi.               with a high professional graduated of the
                        technical, juridical and economic which
                        has at least 5 years experience from the Poglavlje XVII
                        same or similar field and to have the
Kreu XVII                   professional exam for inspector.
                                                 Prekršaji i kazne
Kundёrvajtjet dhe Gjobat                                         Ĉlan 146.
Neni 146                                         (1) Za kaznu od 100 do 3.000 € kaţnjava
                                             se vlasnik za ove prekršaje:
 (1) Me gjob[ prej 100 deri 3.000 Euro,
gjobitet pronari për këto kundërvatje:                          1.naj koji u stanu vrši aktivnost bez
                        Procedural costs
                                             dozvole ili suprotnosti sa dozvolom (član
 1. I cili në banesë kryen veprimtari pa                         140. );
leje ose në kundërshtim me lejen        Article 145
(neni140);
                        The costs of the procedure of the
                                           2.Onaj koji ne plaća troškove
2. I cili nuk i paguan shpenzimet e      inspection which is accomplished in
                                           administracije i druge troškove ( član 36.);
administrimit dhe shpenzimet tjera (neni    damage of communicative, accomplishes
                                           .
36);                      the communicator.
                                             3. Onaj koji nakon inspekcijske kontrole
3. I cili edhe pas kontrollimit të                            stanovanja po članu 86. stava 1 ovog
inspekcionit të banimit, sipas pragrafit    CHAPTER XVII               zakona ne izvrši poslove koje su potrebne
86.1 të këtij Ligji, nuk i realizon punët t[                       za normalno stanovanje;
cilat janë të nevojshme për banim normal;       Fines and Offences

                               Article 146          4. Onaj koji ne pruţi kupnju stana
4. I cili nuk ia ofron blerjen e banesës                          zahtjevatelju sa prihvatljivim zahtevom(
parashtruesit të kërkesës së arsyeshëme    (1). With a fine from 100 till 3000 Euro član 121.);
(neni 121);                  will be punished the owner for those
                       offences:                  5. Onaj koji ne odrţava stan i zajedničke
5. I cili nuk e mirëmban banesën dhe                            delove višespratnih zgrada za stanovanje u
pjesët e përbashkëta të ndërtesës       1.That in a flat accomplishes activity stanju koja osigurava zakupcu normalno
shumëkatëshe për banim në gjendjen e     without permit or against the permit     korištenje stana kao i zajednički delova
cila i siguron qiramarrësit shfrytëzim    (Article 40;                 tokom celog vremena trajanje zakupa (
normal të banesës si dhe të pjesëve të    2 That does not pay the costs of član 86. stav 2. );
përbashkëta gjatë gjithë kohës së       administration and other costs (article 36);
qiramarrjes (paragrafi 86.2);                               6. Koji vrši promjene u stanu protivno
                                              članu 21. ovog zakona.
6. I cili bën ndryshime në banesë në     3. That also after the controlling of
kundërshtim të nenit 21 të këtij Ligji;    housing inspection according to paragraph
                       86.1 of this Law does not realize the
                       works that are required for normal (2). Vlasnici - pravne osobe ili nezavisni
(2) Pronari – personi juridik ose       housing;                   preduzimači koji deluju protivno po
ndërmarrësi i pavarur, që veprojnë në                           članu 146. stava 1. ovog zakona kaznit će
kundërshtim me paragrafin 146.1 të këtij   4 That does not offer the buying of the flat se od 1.000 do 3.000 € .
Ligji, gjobitet prej 1.000 deri 3.000 Euro.  to the rational subscriber (article 121)

                       5. That does not maintain the flat and     (3). Odgovorna osoba kod nezavisnog
(3) Personi përgjegjës i ndërmarrësit të   common parts of the multi story building    preduzimača koji deluje protivno po članu
pavarur individi i cili vepron në       for housing in a state, that secure to the   146. stav 1. ovog zakona kaznit će se od
kundërshtim me paragrafin 146.1 të këtij   tenant the normal use of the flat as well as  100 do 300 €.
Ligji, gjobitet prej 100 deri 300 Euro.    of common parts during all the time of
                       tenancy (paragraph 86.2);
                         6. That makes changes in a flat against       Ĉlan 147.
 Neni 147                    article 21 of this law;
                                                (1) Sa kaznom od 100 do 3.000 € kaznit
(1) Me gjobë prej 100 deri 3.000 Euro,                               će se vlasnici za ove prekršaje :
gjobiten pronarët për këto kundërvajtje:
                         (2). With a fine from 1000 to 3000 Euro
                         will be punished the owners-legal entity    1. vlasnik prava vlasništva koji nije
1. fituesi i të drejtës pronësore i cili nuk i  or independent entrepreneur, individuals    obavjestio upravitelja za promjene u
lajmëron administratorit për ndryshimin e    which violate the rules from paragraph     vlasništvu ( član 23.) ;
  pronësisë (neni 23);             146.1 of this Law.             2.koji izda stan bez ugovora o zakupu (
 2. i cili e jep banesën me qira                              član 83. stav 1. ) ;
pakontratë qiramarrëse (paragrafi 83.1);     (3). With a fine from100 to 300 Euro will 3. koji izdaje dio stana u zakup bez
 3. i cili e jep pjesën e banesës me qira    be punished for violations from paragraph ugovora ( član 83. stav 2. ) ;
pakontratë ( paragrafi 83.2);          146.1 of this Law the responsible person 4. koji o ugovoru o zakupu ne obavesti
 4. i cili kontratën qiramarrëse nuk e     of  the   independent   entrepreneur, porezne organe( član 86. stav 4.);
lajmëron në organet tatimore (paragrafi     individuals.
86.4);                                            5. koji ne dostavi ugovor o zakupu za
 5. i cili nuk e paraqet kontratën                             registriranje ( član 86. stav 4. ) ;
qiramarrëse kompetente për regjistrim
(paragrafi 86.4);                        Article 147          6. koji neomogučuje inspektoru nadzor
 6. i cili nuk ia mundëson inspektorit                            bez smetnje (član 141. ) ;
mbikëqyrjen papengesë (neni 141);        (1). The fine from 100 to 3000 Euro the
 7. i cili për të gjitha ndryshimet e      owners for these violations will be 7. koji za sve promjene o zakupu ne
kontratës qiramarrëse, nuk e lajmëron      punished:                obavesti upravitelja ( član 30.).
administratorin
   (neni 30);                 1 The benefices of property right that does
                         not inform the managers for the changes    (2). Pravna osoba ili nezavisni
(2)Personi juridik ose ndërmarrësi i       of the property (article 23);         preduzimač koji deluje protivno po (
pavarur i cili vepron në kundërshtim me     2. That gives the flat with a rent without  članu 147. stav 1.) ovog zakona kaznit će
(paragrafin 147.1.) të këtij Ligji, gjobitet   tenancy contract (paragraph 83.1);      se od 1000 do 3000 €.
prej 1.000 deri 3.000 Euro.           3. That gives the part of the flat with a
                         rent without contract (paragraph 83.2)
                       4. That the tenancy contract does not     (3). Odgovorne osobe kod nezavisnog
(3)Personat përgjegjës të ndërmarrësve të   inform on the taxation bodies (paragraph    preduzimača, osoba, koja deluju protivno
pavarur, individët të cil[t veprojnë në    86.4)                     po članu 147. stav 1. ovog zakona kaznit
kundërshtim me (paragrafin 147.1) të     5. That does not represent the tenancy     će se od 100 do 300 € .
këtij Ligji, gjobiten prej 100. deri në 300  competent contract for registration
Euro.                     (paragraph 86.4)
                       6. That may not enable to the inspector the      Ĉlan 148.
         Neni 148           supervision without payment
                       (Article 141);                 (1) Invenstitor koji djeluje protivno po
 (1 (1) Investitori që vepron në       7. That for all changes in a tenancy        članu 119. ovog zakona kaznit će se
kundërshtim me nenin 119. të këtij Ligji,   contract does not inform the administrator     od 1.000 do 3.000 €.
gjobitet prej 1.000 deri 3.000 Euro.     (Article 30).
                                               (2) Odgovorne osobe kod pravnih osoba
  (2 (2) Personat përgjegjës të personave  (2). With a fine from 1000 to 3000 Euro      ili odgovorne osobe kod nezavisnog
juridik ose personat përgjegjës të      will be punished the owners-legal entity      individualnog preduzimača koji
ndërmarrësit të pavarur, individ[t , që    or independent entrepreneur, individuals      deluju protivno članu 148. ovog
veprojnë në kundërshtim me paragrafin     which violate the rules from paragraph       zakona kaznit će se od 100 do 300 €.
(148.1) të këtij Ligji, gjobiten prej 100   147.1;
deri 300 Euro.
                       (3). With a fine from100 to 300 Euro will
                       be punished for violations from paragraph
                       147.1 of this article the responsible person         Ĉlan 149.
Neni 149                   of  the   independent   entrepreneur,
                       individuals.                   (1) Sa kaznom od 100 do 3000 €
  (1(1) Me gjobë prej 1.000 deri 3.000                           kaznit će se upravitelj, pravna osoba ili
Euro, gjobitet administratori, personi            Article 148           nezavisni preduzimač koji :
juridik ose ndërmarrësi i pavarur i cili:
                       (1). The investor acting in contrary to 1. ne sazove veće vlasnika u skladu sa
 1. nuk e thërret mbledhjen e pronarëve,   article 119 of this Law will be fined from članom 43. stav 3. ovog zakona ;
në përputhje me paragrafin 43.3 të këtij   1.000 to 3.000 Euro.
Ligji;
                       (2). The responsible persons of legal 2. ne vodi posebni račun u skladu sa
 2. nuk udhëheq llogarinë e posaçme, në   entities or the responsible persons of članom 49. ovog zakona ;
përputhje me nenin 49 të këtij Ligji;    independent entrepreneur acting in
                      contrary to paragraph (148.1) of this Law, 3. radi ugovor na konto fonda rezerve
  3. bën kontratën në barrë të fondit   will be fined from 100 to 300 Euro.    protivno članu 49. ovog zakona;
rezervë, në kundërshtim me nenin 49. të
këtij Ligji;
                                             4. radi ugovor na konto fonda rezrerve
 4. bën kontratën në barrë të fondit                           protivno članu 50. stav 1. i član 50. stav
rezervë, në kundërshtim me paragrafin           Article 149          2. ovog zakona ;
50.1 dhe paragrafin 50.2 të këtij Ligji;
                     (1). With a fine from 100 to 3000 Euro
 5. nuk vepron në përputhje me paragrafin will be punished the administrator, legal    5. ne deluje u skladu po članovima 55.
55.3, 55.4, 55.5 , 55.6 dhe 55.7 të këtij entity or the independent entrepreneur:     stav 3.,4. i 5. , član 55. stav 6. i 7. ovog
Ligji;                                          zakona ;
                     1 That does not call the meeting of the
                     owners in accordance with third line of     6. deluje protivno po članu 60. ovog
 6. vepron në kundërshtim me nenin 60.  paragraph 43.3 of this Law;           zakona ;
të këtij Ligji;
                     2. That does not govern the special       7. ne deluje u stavu po članu 62. ovog
7. nuk vepron në përputhje me nenin 62.  account in accordance with article 49 of    zakona ;
të këtij Ligji;              this Law.
                      3. That makes a contract to the burden of   8. Sredstva sa lokacije korisnika i
8. mjete nga adresa (llogaria)e      reserve fund in contrary to the article 49.1  odrţavatelja višespratne zgrade za
shfrytëzimit dhe mirëmbatjes së ndërtesës of this Law;                  stanovanje ne upravljaju se odvojeno od
shumëkatëshe për Banim, nuk e                               knjigovodstva ( ċlan 63.stav1.)
administron ndaras kontabilitetin     4. That makes a contract to the burden of
(paragrafi 63.1.);            reserve fund in contrary to the paragraph    9. ne deluje u skladu sa članom 141. ovog
 9. nuk vepron në përputhje me nenin   50.1 and paragraph 50.2 of this law;      zakona.
141. të këtij Ligji.
                                              (2) Upravitelj koji deluje protivno
 (2) Administratori, që vepronë në     5. That does not act in accordance with     članu 149. stav 1. ovog zakona kaznit
kundërshtim me paragrafin 149.1 të këtij  paragraph 55.3, 55.4, 55.5,and 55.6 of this   će se od 1000 do 3000 € .
Ligji gjobitet prej 1.000 deri 3.000 Euro.   Law;
                                              (3) Odgovorna osoba pravne osobe (
 (3) Personi përgjegjës i personit juridik  6 That act in contrary with article 60 of    upravitelja ) ili odgovorna osoba
(administratorit) ose personi përgjegjës i   this Law;                    nezavisnog preduzimača ili osoba
ndërmarrësit të pavarur, individi, që                             koji deluju protivno po članu 149.
vepron në kundërshtim me paragrafin      7. That act in accordance with article 62    stav 1. ovog zakona kaznit će se od
149.1. të këtij Ligji gjobitet prej 100 deri  of this law;                  100 do 300 € .
300 Euro.
                        8. means from the use and maintenance
                        address of multi story building for Ĉlan 150.
Neni 150                    housing does not manage separately the
                        accountings (paragraph 63.1);         (1) Sa kaznom od 100 do 300 € kaznit
 (1) Me gjobë prej 100 deri 300 Euro,                               će se zakupac – osoba koja :
gjobitet qiramarrësi – individi i cili:    9. Does not act in accordance with article
                        141 of this law;                1. ne dozvoli ulaz u stan ( član 94.
 1. nuk lejon hyrjen në banesë (paragrafi                            stav 1. i član 89. stav 3. ) ;
94.1 dhe 89.3.;                (2). With a fine from 1000 to 3000 Euro
 2. lëshon pjesën e banesës me qira pa     will be fined the administrator acting in   2. izda dio stana pod zakup pod zakup
kontratë qiramarrëse ( paragrafi 83.4).    contrary to paragraph 149.1 of this Law.  bez ugovora ( ćlan 83. stav 4. ) ;

                      (3). With a fine from 100 to 300 Euro will Poglavlje XVIII
Kreu XVIII                 be punished the responsible person, legal
                      entity or the responsible person of      Prelazne i završne odredbe
Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare independent person acting in contrary to
                      paragraph 149.1 of this law.            Supsidijarna primena
Zbatimi subsidiar
                                                   Ĉlan 151.
Neni 151
                      Article 150                Za primjenu ovog zakona i odredbe
Për zbatimin e këtij Ligji dhe dispozitave                      bazirane po ovom zakonu će se primijeniti
të bazuara në këtë Ligj, do të zbatohet  (1). With a fine from 100 to 300 Euro will zakon o upravnom postupku jedino kad se
Ligji                   be fined the tenant, individual;      predviĎa drugačije sa ovim zakonom.
i Procedurës së Përgjithshme
Administrative, përveç kur parashikohet   1. That does allow the entry into a flat
ndryshe me                  paragraph 94.1 and paragraph 89.3
këtë Ligj.                  2. That gives the part of the flat for rent
                       without the contract (paragraph 83.4)    Ĉlan 152.
Neni 152
                                            Ministarstvo će sve podzakonske akte
Ministria, të gjitha aktet nënligjore që   CHAPTER XVIII               koje proizlaze iz ovog zakona usvojiti u
dalin nga ky Ligj, do t‟i nxjerr[ në afat                        roku od 24 mjeseca od dana stupanja na
prej 24                       Temporary and final decisions    snagu ovog zakona .
muajsh, nga dita e hyrjes në fuqi të këtij
Ligji.                       Subsidiary implementation
                                                   Ĉlan 153.
Neni 153                         Article 151
                                            Opštine su obvezne da u roku od 24
Komunat janë të detyruara që në afat prej  For the implementation of this law and mjeseci usklade pravilnike i svoje
24 muajsh, t‟i përshtatin rregulloret dhe  provisions based on this law will be aktivnosti po osnovih ovog zakona .
aktivitetet e tyre në bazë të këtij Ligji.  implemented the law of general
                       administrative procedure, expect where is
                       overseen in different way with this law.
Zbatimi                                        Primena

Neni 154                                           Ĉlan 154.
                             Article 152
                                             Ovaj zakon se primjenuje na celom
Ky Ligj aplikohet në tërë territorin dhe për The Ministry shall issue all subsidiary acts teritoriju i za sve stanove na Kosova.
të gjitha banesat e Kosovës.         that issuing from this law in a term from
                       24 months from the day that this law entry         Ĉlan 155.
Neni 155                   into a force.
                                             Ovaj zakon poništava svaku odredbu koja
Ky Ligj shfuqizon çdo dispozitë që                            regulira ovo podrućje i koja je protivna
rregullon këtë fushë dhe që është në             Article 153         odredbama ovog zakona.
kundërshtim
me dispozitat e këtij Ligji.        The Municipalities are obliged that in a
                      term from 24 months to adopt the
                      regulations and their activities based on         Stupanje na snazi
Hyrja në fuqi               this law.
                                                     Ĉlan 156.
Neni 156                     Implementation
                                             Ovaj zakon stupa na snazi nakon
Ky Ligj hyn në fuqi pas miratimit në                           usvajanja u Skupštini Kosova i na dan
Kuvendin e Kosovës dhe ditën e              Article 154           potpisivanja od strane Specijalnog
nënshkrimit nga Përfaqësuesi Special i                          Predstavnika Stalnog Sekretara
Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të  This law applies in the all territory and all Ujedinjenih Nacija.
Bashkuara.                 the flats in Kosovo.

                            Article 155            Predsednik Skupštine Kosova
Kryetari i Kuvendit të Kosovës
                      This law avoids all the provision that
                      regulates this field and that is against with
                      the provisions of this law.                          Entry into force

                             Article 156

                      This law will entry into a force after the
                      approval by the Assembly of Kosovo and
                      on the day signed by PSSP.
The Head of the Kosovo Assembly

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:76
posted:12/8/2011
language:
pages:140