IES-SEP ESCOLA DEL TREBALL DE BARCELONA

Document Sample
IES-SEP ESCOLA DEL TREBALL DE BARCELONA Powered By Docstoc
					IES ESCOLA DEL TREBALL DE BARCELONA


Departament o Seminari : Geografia i Història
Assignatura :         Història de l’Art
Grup :             Segon de batxillerat
Hores setmanals :       3
Professor/a :         Isabel Fernández Carramiñana i Anna Mª Abarca Salat


                   Unitats                     Durada/hores
 1a. avaluació : el 4 de desembre serà l´últim dia lectiu.
1   El concepte d’Art: assaig de definició en la seva evolució històrica         1
   El concepte d’Art
   Funció de l’Art
   Exemples de la funció de la pintura a través de la història:
   Prehistòria, antic Egipte, romànic, renaixement, barroc, romanticisme i
   avantguardes


1.1  Vehicles, tècniques, materials i tipologies artístiques: la seva           2
   classificació.
   Els vehicles artístics: definició
   Els vehicles artístics: classificació
   Les tipologies: arquitectura, escultura i pintura
   Elaboració procedimental d’una fitxa d’anàlisi per a cada vehicle artístic.


1.2  La funció de l’art al llarg de la història                      2
   L’estil: origen del mot i definició.
   Diferència entre estil i estilema
   Els estils artístics en la història de l’Art
1.3  L’evolució del rol de l’artista al llarg del temps                  2
   L’artista: definició
   Consideració social de l’artista: l’arquitecte i l’escultor a la Grècia i a la
   Roma clàssica. A l’Edat Mitjana. L’arquitecte, l’escultor i el pintor al
   Renaixement i al Barroc. L’artista en l’època contemporània.
1.4  El patrimoni artístic. Els museus. Les rutes historicoartístiques           2
   El patrimoni artístic: composició i definició
   El paper de la UNESCO
   La ruta jacobea
   La ruta del Cister a Catalunya
1.5  L’art occidental en el món antic
   Les tipologies arquitectòniques a la Grècia Clàssica                2
   L’estil de l’arquitectura
   La concepció de l’espai interior. Comparació arquitectònica entre Grècia i     1
   Roma. Anàlisi de les següents obres:                        8
   El Partenó, el teatre d’Epidaure, l’Erecteion, l’altar de Zeus a Pergam, el
   Panteó, el Col·losseu i la Maison Carré de Nîmes.
   La imatge a Grècia i a Roma
   L’evolució des de l’època arcaica a l’hel·lenística                2
   Semblances i diferències entre l’escultura grega i romana. Anàlisi de les     8
   escultures gregues i romanes que s’assenyalen a l’annex.              1
   El mosaic. Anàlisi i comentari del Sacrifici d’Ifigènia.

1.6  Avaluació                                     3
                           Total hores aproximades:    31+3= 33
                  Unitats                     Durada/hores
 2a. avaluació: el 13de març serà l’últim dia lectiu.
2   L’ art contemporani
   La revolució industrial i política: paradigma de ruptura.             1
   El neoclassicisme: trets generals.                         1
   Francisco de Goya                                 2
   Anàlisi comparativa entre Goya i Velázquez.                    1
   Anàlisi de l’obra El Jurament dels Horacis                     1
   El romanticisme: trets generals. Anàlisi de l’obra La llibertat guiant al     2
   poble                                       1
   El realisme: principals característiques. Anàlisi del quadre L’enterrament
   d’Ornans
                                             2
   L’impressionisme i el postimpressionisme
   L’obra de Claude Monet
                                             2
   Cézanne
                                             1
2.1  Panorama arquitectònic del segle XIX
   Historicisme, noves tecnologies i Escola de Chicago               2
   El modernisme: arquitectura                           2
   El modernisme a Catalunya. Escultura i pintura: J. Llimona i R. Cases      2
   Gaudí.                                      2
   Anàlisi de la casa Milà, la Pedrera i posterior visita              2
   El noucentisme. Sunyer                              1
2.2  Avaluació: sempre de continguts conceptuals i procedimentals           3
3   El concepte d’avanguarda: característiques comunes. El fauvisme, el       3
   cubisme, l’expressionisme i el surrealisme
   Avaluació                                    3
                           Total hores aproximades:     36


                  Unitats                    Durada/hores
 3a. avaluació :el 8 de maig serà l’últim dia de classe ordinària.
3.1 Picasso
   Anàlisi del Gernika                               2
   Dalí. Anàlisi de l’obra El gran masturbador                   2
   Miró. L’obra de Joan Miró i el seu llenguatge simbòlic. Anàlisi de l’obra
   l’interior holandès                               2
                                            2
                                            2
                                            3
                                            1
3.2  L’art abstracte
   Kandinski                                       1
   Piet Mondrian. El neoplasticisme                           1
   Les segones avantguardes
   Expressionisme abstracte nord-americà : Jackson Pollock i Kooning           2
   Pop-Art : Andy Warhol                                 2
   Frida Kalho                                      1
   L’escultura de les segones avantguardes: Chillida, Moore i Calder.          3
   L’arquitectura del segle XX: Mies Van der Rohe, Frank Lloyd Wright i         3
   Frank O Gerhy
3.2  Avaluacions de continguts conceptuals i procedimentals                3


                                             30
                           Total hores aproximades:
Bibliografia:
Llibre de text:

     Títol/any          Autor          Editorial      ISBN

Història de l’Art 1999    Pedro Medina       Columna          84-8300-815-7
Visualart 2003        Varis autors       Vicens Vives       84-316-6051-1
Llibres i materials complementaris:
Historia del Arte      E.H. Gombrich      Debate          84-8306-044-2
Introducción a la Historia  M. Freixa, E. Carbonell i Barcanova        84-7533-511-X
del Arte           altri
Dicccionario de Arte actual Karin Thomas       Labor           84-335-3093-3
Art de Catalunya       Enciclopedia (16 Volums) L’Isard         Obra completa 84-
                                         921314-5-4

Criteris d’avaluació:
Apliquem l’avaluació formativa de qualsevol activitat-actitud-valor i coneixement que es faci a
classe. Entenem l’avaluació com un procés continu que en tot moment ens pot aportar dades.
Com avaluem?
L’assistència a les classes és obligatòria. Les absències sense justificació mèdica reiterades
comportaran la pèrdua d’avaluació contínua.
Proves escrites de base no estructurada que els alumnes en fan la composició total. Les dividim en
proves de desenvolupament conceptual i proves d’anàlisi iconogràfica. Ambdues són pactades i
preparades a classe.
Proves de base semiestructurada donant xarxes conceptuals no definides i l’alumne les ha de
definir en relació al concepte proposat i aplicar-les a l’estudi iconogràfic.
En la 1ª avaluació fem especial èmfasi en la conceptualització, l’expressió oral i escrita, la
deducció, la interrelació conceptual i la percepció del temps històric, així com de la cronologia,
propis de l’epistemologia de la nostra matèria: la història.
En la 2ª avaluació ens centrem en la confecció de fitxes de lectura d’obres d’una època, introduïm
conceptes d’altres èpoques que l’alumne identifica i classifica. Fem anàlisis comparatives tot
establint diferències i similituds. Avaluem que l’alumne identifiqui el canvi de la continuïtat.
Comencem a introduir les proves PAU tot aprofitant la càrrega didàctica d’un treball molt
sistematitzat d’anàlisi.
En la 3ª avaluació avaluem el saber fer, prioritzem els continguts procedimentals. Treballem molt
la correcció dels errors. Fem especial èmfasi en la utilització del vocabulari tècnic i precís de cada
vehicle artístic. Valorem que l’alumne interelacioni i identifiqui influències i precedents.
En cada avaluació efectuem sortides d’acord amb el programa i el calendari de les exposicions
temporals celebrades a Barcelona. Son activitats acadèmiques fora de l’horari lectiu. Normalment
marxem de 14 a 15 hores. Malgrat l’horari pot ser una mica apretat, té l’avantatge de no perdre la
resta de classes i de gaudir dels museus i exposicions en un horari on el diàleg entre l’obra d’art i
l’espectador és total i val la pena aprendre-ho i aprofitar-ho per a tota la vida.
Avaluem les sortides amb la presentació d’una memòria en que es treballen unes pautes donades a
classe. Insistim molt en l’evolució de la sensibilitat artística i pel que fa a l’art del segle XX, no
pretenem que es modifiqui el gust, si no que es vagi entenent cada cop una mica més.

L’avaluació ha de ser progressiva i no farà mitjanes, no hi ha cap tema que pugui compensar
el no saber-ne un altre. Hauran d’estar aprovats la totalitat d’exàmens al llarg del curs.

L’avaluació és l’instrument que ha de servir per orientar l’alumnat i per millorar constantment el
procés de l’ensenyament.
Per això l’avaluació és contínua: es valora el treball diari i regular dels alumnes i, els exàmens de
cada tema.
És individualizada: es té en compte l’evolució personal de l’alumnat al llarg del curs i les seves
possibilitats.
Ës global: es valora el progrés que l’alumne ha fet des de l’inici de curs, i no solament el que sap al
final.
La nota de cada avaluació serà: 80% coneixements ( notes controls); 10% treballs i
preparació temes que no siguin obligatoris ; 10% assistència, treball diari, actitud….
Per saber l’influència de les faltes d’assistència, durant el desenvolupament del curs, s’ha de
consultar la normativa de Règim Intern.
Criteris de recuperació.

Les proves resultants insuficients són retornades per aplicar l’autocorrecció raonada que implica
tota avaluació formativa. L’alumne ha de trobat totes dels deficiències conceptuals, nominals,
cronològiques, iconogràfiques, simbòliques, estilístiques, tècniques, crítiques… i va omplint els
buits que el professor li ha marcat en la correcció interactiva. Una vegada reelaborada la prova, en
el termini de dos dies la retorna al professor qui la corregirà novament anotant el nivell de
progressió i esforç de l’alumne. Si ha assolit un bon nivell, l’alumne guarda la seva prova en
l’arxiu de proves autocorretgides i es presentarà a l’examen de recuperació al final del trimestre. Si
l´alumne no ha fet el procés d’autocorrecció entenem que l’avaluació només podrà ser sumativa i li
farem un examen final tal com ho prescriu la llei, però no podrà fer la recuperació abans
esmentada.
ANNEX complementari


Obres de comentari obligatori per tots els alumnes que vulguin presentar-se a la selectivitat:
Període triat per l’Escola del Treball: època clàssica greco-romana

1. Arquitectura grega               1. Arquitectura romana

Partenó                      Panteó
Erectèon                      Colosseu
Teatre d'Epidaure                 Maison Carrée de Nîmes
Altar de Zeus a Pèrgam

2. Escultura grega                 2. Escultura romana

Algún kurós o koré del periode arcaic       August de Prima Porta
Discòbol de Miró                  Columna trajana
Diadúmenus de Policlet
Hermes amb el nen Dionís infant, de Praxitel·les  3. Mosaic
Lacoont i els seus fills              Sacrifici d' Ifigènia
Guerrers de Riace

4. El segle XVIII i XIX              Pintura
                          F. de Goya: La família de Carles IV
Arquitectura                    J.L. David: El jurament dels Horacis
V. Horta: Casa Tassel ( Brusel·les)        E. Delacroix: La llibertat guiant al poble
Gustave Eiffel: Tour Eiffel            Courbet: L'enterrament d' Ornans
                          Marià Fortuny: La Vicaria
Escultura                     E. Manet: Déjeuner sur l' herbe
Canova: Eros i Psique               C. Monet: Sol ixent. Impressió
A. Rodin: El pensador               P. Cézanne: Jugadors de cartes
Miquel Blay: Els primers freds           E. Munch: El crit

5. El segle XX                   Pintura
Arquitectura                    Ramon Casas: La càrrega
Domènech i Montaner: Palau de la Música      H. Matisse: La ratlla verda
catalana                      G. Braque: Paisatge de l' Estaque
Gaudí: Casa Milà                  J. Sunyer: Tres nus en el bosc
Mies Van der Rohe: Pavelló alemany         W. Kandinsky: Composició IV
(Barcelona)                    P. Mondrian: Tableau II (1921-1925)
F. Lloy Wright: Casa Kauffmann           J. Miró: Interior holandès
Frank O. Gerhy: Museu Guggenheim de Bilbao     P. Picasso: El Gernika
                          S. Dalí: El gran masturbador
Escultura                     W. de Kooning: Dona II
P. Gargallo: El profeta              J. Pollock: Número 1
J. Llimona: El Desconsol              A. Warhol: Sopa Campbell
H. Moore: Figura ajaguda              Frida Kalho: El marxisme sanarà els malalts
A.Calder: Stabile-mobile
E. Chillida: Elogi de l'aigua.Parc de la creueta
del coll (Barcelona)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:36
posted:12/8/2011
language:Latin
pages:7