????????????? ???????? ?? ?? by 9h1Ra4

VIEWS: 19 PAGES: 18

									                            НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
                                Международни проекти

                                Образователни програми на ЕС*

                                   Livelong Learning Program
                         http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm
                                                                             Място за
                                                      Срокове (активни    Формуляр за
    Цели / сфери на подкрепа        Финансови условия      Разглеждани типове проекти                          подаване на
                                                      и предполагаеми)    кандидатстване
                                                                              проекта
    Erasmus for higher education

Програмата цели:              Финансират се:       I. Децентрализирани проекти -    (приключил за    Формуляр за       Център за
- Да подпомага изграждането на       1.Мобилност на студенти с  кандидатства се за финансиране   2010/2011, но    кандидатстване на:    развитие на
Европейското пространство за висше     цел обучение - месечни   по към ЦРЧР -Национална агенция   могат да се     www.nbu.bg/Междунаро   човешките
образование и насърчава иновативните    грантове.          Еразъм въз основа на        сключват договори  дни връзки /Мобилност  ресурси – ЦРЧР
процеси и трансфера на знания и                     предварително сключени       за 2011/12)                 – Национална
технологии във висшето образование.                   двустранни споразумения и писма                         агенция:
                      2.Мобилност на студенти с  за намерения с университети
- Да подобри качеството и да повиши                                                           www.hrdc.bg
                      цел практика - месечни   партньори от ЕС, които имат
мобилността на студентите и         грантове.          Еразъм харта.                      Формуляр за
университетските преподаватели в рамките
                                    1. Сключване на двустранни               кандидатстване с
на Европа, като допринесе за постигането
                      3.Мобилност на       споразумения и писма за                 инструкциите за
на 3 милиона индивидуални студентски
                      преподаватели с цел     намерения за обмен на студенти и            попълване е публикуван
мобилности по програма "Еразъм" до
                      преподаване - седмични   преподаватели                      на интернет стр. на
2010г.;
                      грантове.                                      ЦРЧР – Национална
За да участват в секторна програма                                               агенция: www.hrdc.bg
„Еразъм”, висшите образователни       4.Мобилност на
институции следва задължително да      преподавателския и
притежават Университетска Харта       непреподавателския състав
„Еразъм”, която се издава от Европейската  с цел обучение - седмични
комисия въз основа на специално       грантове.
публикувана от нея ежегодна Покана за
подаване на предложения.

Интензивната програма (ИП) Еразъм е     Финансират се 75% от   Интензивна програма (лятно       Подготвителен    Формуляр за       Център за
кратка програма на обучение, която     бюджета на проект за   училище).               период, очаква се  кандидатстване с     развитие на
насърчава ефективното мултинационално    международна интензивна                     покана в началото  инструкциите за     човешките
преподаване на специални теми, които са в  програма.                            на 2011       попълване е публикуван  ресурси – ЦРЧР
нови и бързо развиващи се области. Тя    Минимален брой партньори                              на интернет стр. на   – Национална
                                  отдел “Международна дейност” - ЦУА
може да бъде еднократна или да се     – 3.                                        ЦРЧР – Национална     агенция:
повтаря максимум 3 последователни     Минимален брой страни – 3.                             агенция: www.hrdc.bg   www.hrdc.bg
години, за които се кандидатства ежегодно
                     Минимален срок на
                     провеждане – 10
                     последователни дни.
                                    Централизирани – кандидатства се         Формуляр за          Изпълнителна
                    Максималният процент на    с проекти към Изпълнителна            кандидатстване е        агенция по
Проектите за разработване на учебни   гранта е 75%.         агенция по програма «Учене през          публикуван на интернет     програма
програми по «Еразъм» целят да подкрепят Продължителност на       целия живот» в Брюксел              стр. на            «Учене през
процесса на инновация и обновяване във                                          Изпълнителна агенция      целия живот» в
                    проекта – 3 години
висшето образование. Предложения могат максимум, като последната                    Подготвителен   по програма «Учене       Брюксел
да се представят във всяка академична                                 период, очаква се през целия живот» в      http://ec.euro
                    година от проекта трябва да   Многостранни проекти:
дисциплина.                                              покана в началото Брюксел            pa.eu/educati
                    бъде посветена на
                                    Интегрирани програми, покриващи на 2011                     on/erasmus/do
                    прилагане на съвместното                             http://eacea.ec.europa.eu/
                                    пълен учебен цикъл                                c1061_en.htm;
                    предлагане на                                  llp/funding/2009/call_lifelo
                                    (бакалавърска, магистърска или
                    курсове/модули/учебни                              ng_learning_2009.htm      Curriculum
                                    докторска степен)
                    програми/договореност                                              Development:
                    относно критериите за                                              EACEA-
                    прием на студенти,                                               CURRICULUMD
                    резултати от ученето.                                              EVELOPMENT@
                    Минимален брой партньори                                            ec.europa.eu
                    –3
                    Минимален брой страни - 3
Академичните мрежи по “Еразъм” целят да Максималният процент на  Академични мрежи по “Еразъм”     Подготвителен    Erasmus Networks:     Изпълнителна
популяризират европейското        гранта е 75%.                          период, очаква се  EACEA-ERA-        агенция по
сътрудничество и иновации в конкретни  Продължителност на                        покана в началото  NETWORKS@ec.europa.    програма
тематични области. По този начин те   проекта – 3 години                        на 2011       eu            «Учене през
допринасят за качеството на висшето   максимум.                                                   целия живот» в
образование.                                                                      Брюксел
                     Минимален брой партньори
Приоритетните теми се определят в    – 31
поканата за предложения.
                     Минимален брой страни - 31
Структурните мрежи по «Еразъм» целят да Максималният процент на   Структурни мрежи по «Еразъм»     Подготвителен    Erasmus Networks:     Изпълнителна
подобрят и модернизират специфичен    гранта е 75%.                          период, очаква се  EACEA-ERA-        агенция по
аспект от организацията, управлението,  Продължителност на                        покана в началото  NETWORKS@ec.europa.    програма
ръководството или финансирането на    проекта – 3 години                        на 2011       eu            «Учене през
висшето образование.           максимум.                                                   целия живот» в
Достъп до висше образование за                                                             Брюксел
                     Минимален брой партньори
нетрадиционни учащи се Като специалисти, – 5
възрастни учащи се и хора с неформални
                     Минимален брой страни - 5
квалификации, както и признаване на
предходно неформално и самостоятелно
обучение.

                                отдел “Международна дейност” - ЦУА
   Leonardo da Vinci for vocational education and training
Начално и продължаващо професионално Могат да участват:       1. Мобилност и партньорства     Сроковете за     Пълният текст на
образование и              -27-те страни от      2. Многостранни проекти       различните      „Покана за
обучение                 Европейския съюз (считано  Приоритет 1: Прозрачност и     дейности са     предоставяне на
                     от 1 януари 2007 г.),    признаване на умения и       различни, моля    предложения по
                     - страните от ЕАСТ и ЕИП:  квалификации            проверявайте линка  програмата „Обучение
                     Исландия, Лихтенщайн и   Приоритет 2: Развитие на                 през целия живот“ за
                     Норвегия,          качеството и привлекателността на            периода 2008-2010 г.:
                     - страни-кандидатки:    системите и практиките на ПОО              актуализирана версия
                     Турция.           Приоритет 3: Развитие на уменията            за 2009 г. заедно с
                     Размерите на гранта     и познанията на учители,                 ръковод-
                     зависят от проекта     инструктори и ръководители по              ството за участие и
                                   ПОО                           формулярите, могат да
                                   Приоритет 4: Развиване на                бъдат намерени на
                                   професионални умения предвид               следния интернет
                                   нуждите на трудовия пазар                адрес:
                                   Приоритет 5: Повишаване на                http://ec.europa.eu/llp
                                   равнището на уменията на
                                   рисковите групи
                                   3. Мрежи
    Grundtvig for adult education
Образование за възрастни и други    Могат да участват:      1. Мобилност и партньорства.               Пълният текст на
образователни модели          -27-те страни от       2. Многостранни проекти                 „Покана за
                    Европейския съюз (считано  Приоритет 1: Ключови умения               предоставяне на
                    от 1 януари 2007 г.),    Приоритет 2: Подобряване на               предложения по
                    - страните от ЕАСТ и ЕИП:  качеството на образованието за              програмата „Обучение
                    Исландия, Лихтенщайн и    възрастни                        през целия живот“ за
                    Норвегия,          Приоритет 3: Подобряване на               периода 2008-2010 г.:
                    - страни-кандидатки:     привлекателността и достъпа до              актуализирана версия
                    Турция.           образованието за възрастни.               за 2009 г. заедно с
                    Размерите на гранта     Приоритет 4: Подобряване на               ръковод-
                    зависят от проекта      валидирането на неформалното и              ството за участие и
                                   самостоятелното обучение                 формулярите, могат да
                                   Приоритет 5: Насърчаване на               бъдат намерени на
                                   обучението за възрастни по                следния интернет
                                   отношение на                       адрес:
                                   маргинализирани и намиращи се в             http://ec.europa.eu/llp
                                   неравностойно положение
                                   граждани и мигранти
                                   Приоритет 6: Преподаване и
                                   обучението в по-късен етап от
                                   живота; обучение между
                                   поколенията и в семейството
                                   3. Мрежи

                                отдел “Международна дейност” - ЦУА
    Comenius for schools
Обновяване и усъвършенстване на       Могат да участват:     Програма Комениус съдържа     Различни, според   Пълният текст на
средното образование            -27-те страни от      множество от дейности, като само  избраната дейност,  „Покана за
                      Европейския съюз (считано  една част имат отношение към    моля проверявайте   предоставяне на
                      от 1 януари 2007 г.),    висшите учебни заведения. От    линка.        предложения по
                      - страните от ЕАСТ и ЕИП:  програмата могат да се ползват              програмата „Обучение
                      Исландия, Лихтенщайн и   студенти и преподаватели в                през целия живот“ за
                      Норвегия,          областта на педагогиката.                периода 2008-2010 г.:
                      - страни-кандидатки:                                 актуализирана версия
                      Турция.                                       за 2009 г. заедно с
                      Размерите на гранта                                 ръковод-
                      зависят от проекта                                  ството за участие и
                                                                 формулярите, могат да
                                                                 бъдат намерени на
                                                                 следния интернет
                                                                 адрес:
                                                                 http://ec.europa.eu/llp


    The Jean Monnet Programme for understanding European integration

Цели:                    Могат да участват:   Отдава се приоритет на проекти, които се отнасят до:     Подготвит  Пълният текст на
a) да стимулира съвършенство в       27-те страни от    a) Ръководители на катедри по програмата „Жан Моне“     елен    „Покана за
преподаването, изследванията и       Европейския съюз    - включващи създаването на нови преподавателски       период,   предоставяне на
мисловните действия             (считано от 1 януари  дейности, по-специално в                   очаква се  предложения по
при получаване на знания за европейската  2007 г.),       страните кандидатки и останалата част на света;       покана в  програмата
интеграция в институциите за висше     — страните от ЕАСТ   - обхващащи преподаването във бакалавърската и        началото  „Обучение през
образование вътре и извън Общността;    и ЕИП: Исландия,    магистърската образователна                 на 2011   целия живот“ за
б) да засилва знанието и осведомеността   Лихтенщайн и      степен, както и наблюдение на следдипломната               периода 2008-
сред учените специалисти и сред       Норвегия,       изследователска дейност.                         2010 г.:
европейските                — страни-кандидатки:  б) Ad personam ръководители на катедри по програмата           актуализирана
граждани най-общо по въпроси на       Турция.        „Жан Моне“                                версия за 2009 г.
европейската интеграция;                      - обхващащи преподаването в редовни курсове на обучение         заедно с ръковод-
в) да подпомага ключови европейски                 по европейска                              ството за участие
                      Размерите на гранта
институции, които работят по въпроси на              интеграция, както и организиране на редовни дейности за         и формулярите,
                      зависят от проекта
европейската интеграция;                      размисъл върху                              могат да
г) да подпомага съществуването на                 процесите по европейска интеграция (конференции,             бъдат намерени
европейски институции от висока категория             семинари, кръгли маси).                         на следния
и                                 в) Европейски модули „Жан Моне“                     интернет адрес:
сдружения, които работят в сферата на               - насочени към студенти, които нямат автоматичен контакт с        http://ec.europa.eu/
образованието и обучението.                    обучение по                               llp
                                  европейска интеграция (напр. студенти в области като
                                  медицина, инженерни
                                  науки, точни науки, образование, изкуства и езици);
                                  - насочени към граждани (образование за възрастни) и
                                  отдел “Международна дейност” - ЦУА
                              специфични групи от
                              гражданското общество (напр. учители в началното и
                              средното училище).
                              г) Центрове за върхови постижения „Жан Моне“
                              - включващи академични дейности, използващи
                              мултидисциплинарни ресурси;
                              - показващи отвореност към гражданското общество.
                              д) Информационни и изследователски дейности
                              - включващи транснационално измерение (т.е. създаване на
                              съвместни
                              транснационални дейности);
                              - включващи академични дейности, използващи
                              мултидисциплинарни ресурси;
                              - показващи отвореност към гражданското общество.
                              е) Многостранни изследователски групи по програма „Жан
                              Моне“
                              - насочени към постигането на изследователски резултати,
                              които не могат да
                              бъдат постигнати чрез изследователски дейности на
                              национално равнище;
                              - включващи академични дейности, използващи
                              мултидисциплинарни ресурси;
                              - показващи отвореност към гражданското общество.


  Transversal Programme
Общи дейности,     Могат да участват:     Ключова дейност 1 – политика на сътрудничество и новаторство    Различ-  Пълният текст на
необхванати от     -27-те страни от      1.1 Мобилност (учебни посещения)                  ни, спо-  „Покана за
дейностите в другите  Европейския съюз (считано  1.2 Проучвания и сравнителни изследвания              ред из-  предоставяне на
програми        от 1 януари 2007 г.),    Ключова дейност 2 - Езици                      браната  предложения по
            - страните от ЕАСТ и ЕИП:  2.1 Многостранни проекти                      дейност  програмата
            Исландия, Лихтенщайн и   2.2 Мрежи                                   „Обучение през
            Норвегия,          Ключова дейност 3 - ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ               целия живот“ за
            - страни-кандидатки:    ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)                                периода 2008-
            Турция.           3.1 Многостранни проекти                            2010 г.:
            Размерите на гранта     3.2 Мрежи                                   актуализирана
            зависят от проекта     Ключова дейност 4 – Разпространяване и използване на резултати         версия за 2009 г.
                          4.1 Многостранни проекти                            заедно с ръковод-
                          4.2 Проучвания и материали за справка                     ството за участие
                                                                 и формулярите,
                                                                 могат да
                                                                 бъдат намерени
                                                                 на следния
                                                                 интернет адрес:
                                                                 http://ec.europa.eu/
                                                                 llp
                               отдел “Международна дейност” - ЦУА
                                     External Relations Programs


                                                                         Срокове
                                                                             Формуляр
                                                                         (активни       Място за
                                                                               за
    Цели / сфери на подкрепа          Финансови условия             Разглеждани типове проекти            и          подаване на
                                                                             кандидатст
                                                                         предпола       проекта
                                                                               ване
                                                                         гаеми)
    Erasmus MUNDUS - http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm
    Erasmus MUNDUS – ECW - (Action 2 of the EM Program)

Насърчаване на качеството на          Могат да участват:        действие 1: съвместни програми на „Еразмус Мундус“ 2009-2013 http://ec.euro Education,
Европейското висше образование и на       Държавите-членки и        (магистърски и докторски програми) за       30.04.2010 pa.eu/educati Audiovisual
междукултурното разбирателство чрез       а) държавите от ЕАСТ,       висококачествено академично обучение, в това число      on/external- and Culture
сътрудничеството с трети държави и от      които са членове на ЕИП;     схема за отпускане на стипендии;               relation-   Executive
друга, за развитието на тези трети държави   б) страните-кандидатки,      действие 2: партньорства на „Еразмус Мундус“ между      programmes/ Agency
в областта на висшето образование.       които имат стратегия за      висши училища на европейски и трети държави, като       doc/call09/for (Brussels)
Програмата следва да се изпълнява в       предприсъединяване;        основа за структурирано сътрудничество, обмен и        m_en.pdf
съответствие с целите за високи         в) държавите от Западните     мобилност на всички равнища на висшето
академични постижения, като           Балкани;             образование, в това число схема за отпускане на
същевременно се отчита възможно най-      г) Швейцарската          стипендии;
балансирано географско представяне на      конфедерация.           действие 3: популяризиране на европейското висше
бенефициентите.                 Финансират се 75% от       образование чрез мерки за увеличаване на
                        общия бюджет на проекта      привлекателността на Европа като образователна
                                         дестинация и като център за високи постижения на
                                         световно равнище.
    TEMPUS - http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc70_en.htm
The overall objective of the     Могат да участват:             Curricular Reform                        Подготви- н/а   н/а
programme is to contribute to an   Държавите-членки и             Modernisation of curricula in academic disciplines identified  телен
area of cooperation in the      а)Western Balkans - Albania, Bosnia-    as priorities by the                      период,
field of higher education involving  Herzegovina,                Partner Countries, using the European Credit Transfer      очаква се
the European Union and partner    Croatia, the former Yugoslav        System (ECTS), the three                    покана в
countries in the           Republic of Macedonia, Montenegro     cycle system and the recognition of degrees           началото
surrounding geographic area. In    and Serbia, Kosovo             Governance Reform                        на 2011
particular, the programme will help  б)Southern Neighbouring area -       University management and services for students
promote voluntary           Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon,  Introduction of quality assurance
convergence with EU developments   Morocco, the occupied Palestinian     Institutional and financial autonomy and accountability
in the field of higher education   territory, Syria, Tunisia         Equal and transparent access to higher education
deriving from the           в)Eastern Neighbouring area - Armenia,   Development of international relations
Lisbon agenda and the Bologna     Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova   Higher Education and Society
process.               г) Russian Federation анд         Training of non-university teachers
                   Ukraine                  Development of partnerships with enterprises
                   д) Central Asia - Kazakhstan,       Knowledge triangle education-research-innovation
                                     отдел “Международна дейност” - ЦУА
                Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan,  Training courses for public services (ministries,
                Uzbekistan               regional/local authorities)
                500 000 – 1500 000 евро; 65 проекта   Development of lifelong learning in society at large
                                    Qualifications frameworks
   Co-operation with industrialised countries - http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc74_en.htm
 EU-USA            Предварително се      Дейност 1 - Проекти за консорциум за академични степени -      Продължител   http://ec.euro  The Education,
                уточнява, че от три до   създаване на двойни или общи програми за академични         ността на    pa.eu/educati  Audiovisual
 EU-Canada           осем проекта по всяка   степени. Подкрепата включва отпускането на парични         проектите е   on/programm   and Culture
 EU-Australia         дейност за всяка      помощи за мобилност на студенти и членове на академичния и     четири години  es/eu-      Executive
 EU-New Zealand        програма ще бъдат     административния персонал.                     за проекти по  usa/index_en   Agency
                финансирани през 2009 г.  Дейност 2 - Висококачествени проекти за мобилност –         дейност 1 и 2  .html.      EU-US Atlantis
 EU-Japan           Общите суми за       осигуряване на финансиране за разработване на проекти за      и две      http://eacea.  или
 EU-Korea           различните държави са   международна учебна програма, включваща краткосрочна        години по    ec.europa.eu   EU-Canada
                различни.         мобилност, която не е пряко обвързана с удостояването с обща    дейност 3.   /extcoop/can   Atlantis
                             или двойна академична степен.                    Сроковете за  ada/2009/call
                             Подкрепата включва отпускането на парични помощи за         различните   _2009_en.ht
                             мобилност на студенти и членове на академичния и          програми са   m
                             административния персонал                      различни,
                             Дейност 3 - Мерки със стратегическа насоченост – осигуряване    моля
                             на подкрепа на многостранни проекти и                проверявайте
                             дейности, насочени към увеличаване на съвместната работа в     линка
                             областта                              Канада-
                             на висшето образование и професионалното обучение.         24.03.2010
                                                               САЩ –
                                                               8.04.2010


* Всички програми са активни до 2013 г., като конкретните покани се обявяват ежегодно по различно време. Моля, проверявайте периодично
 оригиналните интернет страници, дадени в справката. Естеството на проектите е такова, че изисква целогодишна подготовка. Времето от
 обявата на поканата до крайния срок не е достатъчно за подготовка на проекта. Ако имате идея и не знаете коя програма би била най-
 подходяща, заповядайте в Международен отдел, офис 1/206.
                                 отдел “Международна дейност” - ЦУА
       Програми с предоставени стипендии

                     І
   Програма на Финансовия механизъм на Европейското
         икономическо пространство
      ФОНД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ
ВТОРА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
АКАДЕМИЧНА 2010–2011 ГОДИНА

Дирекция „Европейска интеграция и международно сътрудничество” на
Министерството на образованието, младежта и науката е Междинно звено по
проекта BG0057 “Развитие на устойчиви схеми на мобилност чрез стипендии на
Финансовия механизъм на ЕИП”. Основната цел на проекта е да подпомага
образованието и изследванията и да допринася за развитието на човешките
ресурси в България.
В рамките на проекта е създаден Фонд за отпускане на стипендии. Неговата цел е
да засили сътрудничеството между България и страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия,
Исландия и Лихтенщайн) в областта на висшето образование и изследванията като
предоставя стипендии за студенти, преподаватели, административни служители в
български висши училища, изследователи и административни служители от
български научни организации, с цел обучение, изнасяне на лекции, обмяна на опит,
провеждане на изследвания в страните от ЕИП ЕАСТ.
Дейностите в рамките на Фонда за отпускане на стипендии са отворени за всички
академични области.

МЕРКИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ В РАМКИТЕ НА ФОНДА
Мярка а): Студентска мобилност, насочена към обучение в образователно-
квалификационни степени „бакалавър” и „магистър”, и образователна и научна
степен „доктор”. В рамките на тази мярка студентите могат да проведат период на
обучение във висше училище/изследователска институция в една от страните от
ЕИП ЕАСТ.

Мярка б): Мобилност на преподаватели и административни служители от висшите
училища, и на изследователи и административни служители от научни организации,
с цел: изнасяне на лекции, обмяна на опит, провеждане на изследвания, участие в
конференции и семинари в една от страните на ЕИП ЕАСТ.

Участници, получили стипендии по Първата покана, могат да се кандидатират
отново, но при равни резултати ще бъде давано предимство на нови
кандидати.

СТИПЕНДИИ СЕ ОТПУСКАТ НА:
По Мярка а): Студенти, които се обучават в акредитирани държавни и частни висши
училища в България, както и в научни организации в България, получили програмна
акредитация за образователна и научна степен „доктор”. Приемащите институции в
страните от ЕИП ЕАСТ трябва да бъдат официално признати/акредитирани.
По Мярка б): Преподаватели, административни служители и изследователи от
акредитирани държавни и частни висши училища и научни организации в България.
             отдел “Международна дейност” - ЦУА
Приемащите институции в страните от ЕИП ЕАСТ трябва да бъдат официално
признати/акредитирани.

РАЗМЕР НА СТИПЕНДИИТЕ
Мярка а): Стипендията се състои от обща сума от 1400 евро за първия месец на
обучение в чужбина и по 800 евро за всеки следващ месец.
Мярка б): Стипендията се състои от обща сума от 1700 евро за първата седмица и
по 400 евро за всяка следваща седмица. При необходимост такса за участие до 600
евро може да бъде прибавена към размера на стипендията, на основата на реални
разходи. Разходите за транспорт, престой и застраховка се покриват от общите
суми по посочените мерки.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕСТОЯ В ПРИЕМАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ
Мярка а): Минималната продължителност на престоя е 3 месеца (правило за
семестриален престой), а максималната продължителност е до 12 месеца (една
академична година).
Мярка б): Минималната продължителност на престоя е 1 седмица; максималната
продължителност е до 4 седмици.
НАМИРАНЕ НА ПРИЕМАЩА ИНСТИТУЦИЯ
Съответните институции и организации в страните от ЕИП ЕАСТ с удоволствие биха
оказали помощ в осъществяването на дейностите, изпълнявани в рамките на Фонда
за отпускане на стипендии.
Исландия: Офисът за международно образование е определен за контактна точка,
която да сътрудничи, информира и ръководи заинтересованите институции, които
търсят    потенциалното    сътрудничество   и    други възможности за
обучение/изследвания в Исландия. За допълнителна информация, моля посетете:
- Офис за международно образование: http://www.ask.hi.is/page/forsidaenglish
Лихтенщайн: Основни институции за образование и научни изследвания в
Лихтенщайн са:
- Hochschule Liechtenstein (Liechtenstein University of Applied Sciences),
http://www.hochschule.li/English
- Internationale Akademie für Philosophie (International Academy of Philosophy):
http://www.iap.li/
- Liechtenstein Institut: http://www.liechtenstein-institut.li/
- Universität für Humanwissenschaften: http://www.unilie.li/


За по-общ преглед на образованието, моля посетете:
http://www.liechtenstein.li/en/eliechtenstein_main_sites/portal_fuerstentum_liechte
nstein/flbuw-bildung_wissenschaft/fl-buw-ueberblick.htm
Норвегия: За сътрудничество с норвежки институции и организации, основната
контактна точка в областите на образованието и обучението е Норвежкият център
за сътрудничество във висшето образование (SIU). SIU е националната агенция за
Програмата за учене през целия живот (LLP), Програмата Еразмус Мундус,
Програмата e-learning.
В областта на научните изследвания, Изследователският съвет на Норвегия е
главната контактна точка. Заинтересованите страни могат да се обърнат към тези
две институции за ръководство и подкрепа при започването и/или провеждането на
дейности в рамките на Фонда за отпускане на стипендии, включително намирането
на подходящи партньори за сътрудничество и домакинство на конференции и
семинари.
За допълнителна информация, моля посетете:
- Норвежки център за сътрудничество във висшето образование:
http://siu.no/en             отдел “Международна дейност” - ЦУА
- Изследователски съвет на Норвегия: http://www.rcn.no/english или
helpdesk@eracareers.no
За по-обща информация за намирането на партньори в Норвегия, моля посетете:
http://odin.dep.no/europaportalen/english/eea/comp/bn.html

ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ПОКАНА
В рамките на Фонда за отпускане на стипендии ще се публикува по една Покана за
участие за всяка академична година. Настоящата покана ще бъде отворена за 2
месеца. Сумата, която е предвидена за стипендиите по настоящата Покана, е в
размер на 603 407 евро, с индикативно разпределение по мерки както следва: мярка
а) 507 000 евро; мярка b) 96 407 евро.
Всички дейности по мерки а) и б) на тази Покана трябва да приключат до
30.03.2011 г.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
Мярка а)
– Студентът трябва да бъде български гражданин или гражданин на държава
 членка на ЕС, или на ЕИП ЕАСТ
– Студентът трябва да е записан в редовна форма на обучение в акредитирано
 българско висше училище (за обучаващите се в образователна и научна степен
 „доктор” - акредитирано българско висше училище или научна организация,
 получила програмна акредитация за образователна и научна степен „доктор”)
– Студентът не трябва да има невзети изпити в изпращащото висше училище към
 момента на подаването на документите
– Към момента на подаване на документите студентът да не е в първи (за
 образователно-квалификационна степен „бакалавър”) или последен семестър
– Да има подписано двустранно споразумение за обучение между изпращащата
 институция на студента и приемащата институция в страната от ЕИП ЕАСТ. За
 обучаващите се в образователно-квалификационна степен „бакалавър” и
 „магистър” споразумението трябва да гарантира прехвърлянето и признаването
 на образователните кредити. Институции с действащи двустранни
 споразумения по програмата Учене през целия живот: Висше образование
 (Еразъм) могат да организират мобилността си по Фонда за отпускане на
 стипендии в рамките на тези споразумения.

Мярка б)
– Кандидатът трябва да бъде български гражданин или гражданин на държава
  членка на ЕС, или на ЕИП ЕАСТ
– Кандидатът трябва да е преподавател от акредитирано висше училище,
  изследовател от научна организация в България или административен служител
  от акредитирано висше училище или научна организация в България
– Кандидатът трябва да е получил официална покана от приемащата институция в
  Норвегия, Исландия или Лихтенщайн.
Преди участието в конкурса всички кандидати задължително трябва да се
запознаят с документите и указанията за участие в дейностите на Финансовия
механизъм на ЕИП, публикувани на www.eeagrants.org.

ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ НА ИЗПРАЩАЩАТА
ИНСТИТУЦИЯ
Мярка a)
– Заявление за участие в конкурса за отпускане на стипендия по Финансовия
 механизъм на ЕИП (по образец)
– Професионална автобиография (CV)
– Копие от документ за самоличност             отдел “Международна дейност” - ЦУА
–  Мотивационно писмо (макс. 1 стр.)
–  Академична справка за предходната академична година (за обучаващите се в
  образователна и научна степен „доктор”- копие от заповедта за зачисляване в
  докторантура)
–  Копие от документ за владеене на чужд език (английски за Исландия и Норвегия
  и/или немски за Лихтенщайн)
–  Препоръка от изпращащата институция на студента
–  Потвърждение на английски език от приемащата институция за включването на
  студента в програмата за обучение. (Потвърждението трябва да съдържа
  имената на студента, името на висшето училище и факултета, програмата, по
  която ще се обучава, както и периода на обучение). В случай, че
  потвърждението не е било получено в срока за подаване на документите в
  изпращащата институция, то може да бъде представено допълнително в
  Междинното звено, но не по-късно от 20.05.2010 г. В този случай студентът
  трябва да подаде декларация, че е кандидатствал за обучение във висше
  училище в страна от ЕИП ЕАСТ и да приложи документация в подкрепа на това.
–  Декларация от кандидата, че за целите на настоящата мобилност няма да бъдат
  използвани средства по други програми на ЕС или Структурните фондове, както
  и по Програми за академичен и научен обчен със страните от ЕИП ЕАСТ.
–  1 снимка (формат 3/4 см.)

Мярка б)
– Заявление за участие в конкурс за отпускане на стипендия по Финансовия
 механизъм на ЕИП (по образец)
– Професионална автобиография (CV)
– Копие от документ за самоличност
– Мотивационно писмо (макс. 1 стр.)
– Копие от трудов договор
– Препоръка от изпращащата институция на кандидата
– Списък на научните трудове и публикации (ако има такива)
– Покана на английски език от организатора на мобилността или приемащата
 институция в една от страните от ЕИП ЕАСТ (Поканата трябва да съдържа
 имената на участника, името на приемащата институция и периода на престой)
– Декларация от кандидата, че за целите на настоящата мобилност няма да бъдат
 използвани средства по други програми на ЕС или Структурните фондове, както
 и по Програми за академичен и научен обмен със страните от ЕИП ЕАСТ.
– Актуална снимка (формат 3/4 см.)

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ
Процедурата по подбор на кандидатите се организира от Междинното звено в
сътрудничество с висшите училища/научните организации в България. Тя се
провежда на два етапа.
Първият етап се изпълнява от българските висши училища/научни организации
(изпращаща институция). Кандидатите подават документите си в институциите, в
които учат или работят и които ще организират оценяване, включващо оценяване за
административно съответствие, за избираемост и за качество. Изпращащата
институция       прави       подбор       на      своите
студенти/докторанти/преподаватели/административни   служители/изследователи,
прилагайки критериите за подбор, дадени по-долу. Висшето училище/научната
организация организира и обмена на своите студенти и/или докторанти. За тази цел
изпращащата институция на кандидата подписва договор с приемащата институция
в една от страните от ЕИП ЕАСТ.
Вторият етап се изпълнява от Междинното звено. Изпращащата институция
изпраща одобрените на първия етап кандидатури на Междинното звено в посочения             отдел “Международна дейност” - ЦУА
по- долу срок. Междинното звено организира по-нататъшното оценяване (по
документи и чрез интервю) от Комисията по подбора, което включва оценяване за
административно съответствие, за избираемост и за качество, прилагайки
критериите дадени по-долу.
Комисията по подбора прави предложение за класираните кандидати пред
министъра на образованието, младежта и науката, който одобрява кандидатите и
техните стипендии.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
Мярка а)
 1. Мотивация (мотивационно писмо, явяване на интервю)
 2. Успех от следването (среден успех не по-нисък от мн. добър (4.50); награди)
 3. Значимост на дисертационния труд и постигнати до момента резултати при
   разработването му (за докторанти)
 4. Ниво на владеене на чуждия език (документ, явяване на интервю)
Мярка б)
 1. Мотивация (мотивационно писмо, явяване на интервю)
 2. Квалификации
 3. Професионален опит
 4. Преподавателски опит (препоръки, награди) (ако има такива)
 5. Научна дейност и получени резултати (списък на научни трудове и
   публикации, препоръки) (ако има такива)
 6. Значимост на проблематиката и научен принос към Европейското
   изследователско пространство
 7. Ниво на владеене на чуждия език (английски за Исландия и Норвегия и
   английски и/или немски за Лихтенщайн (документ, явяване на интервю).

Срокове
15.04.2010 г. Подаване на документите в изпращащата институция
10.05.2010 г. Подаване на документите на избраните от изпращащата
институция кандидати в Междинното звено                       ІI
                INTERNATIONAL CLASS
          at Hadsten Folk High School in Denmark
     Political, cultural and social matters in a European context

Hadsten Folk High School may be the opportunity to get to know Denmark and Danish
students.

Grants available to students from the new EU-membership countries
The Danish government organization CIRIUS offers financial support to qualified students
from countries recently admitted to the European Union who wish to study at Hadsten
Folk High School in Denmark. The grants cover tuition fees and board and lodging during
the students’ stay at the folk high school. There is, though, a small fee for materials and
student travel, which is compulsory.

A folk high school is a good place to meet the Danes
The folk high school provides a key to understanding Danish society. In a free and open
atmosphere, it presents Denmark’s cultural heritage as well as a range of other subjects.               отдел “Международна дейност” - ЦУА
It also affords foreign students an opportunity to meet ‘ordinary’ Danes. The courses are
residential. The students live, eat and sleep at the school for the duration of the course,
which at Hadsen High school lasts 4 to 5 months. In addition to lessons, the courses
include a number of cultural activities, evening lectures, excursions and social get-
togethers.

Hadsten Folk High School
At Hadsten Folk High School, enlightenment for life has to do with thinking about,
discussing and working with central issues of life – while being in the midst of it. The
perspectives are many: philosophical, pedagogical, political, historical, religious and
social. People’s enlightenment and education is concerned with being part of a
community, part of a society, part of a culture. This also relates to the small community at
the folk high school; the students are ‘learning by doing’.
At Hadsten Folk High School, many different subjects, ranging from social studies and
Danish language to arts & crafts and sport, are offered. When the student arrives at the
school, he puts together his own schedule with the help of his assigned counselor.

The duration of the course
The students attend the folk high school for 4 to 5 months. The spring term starts in
January and runs until June, which is 22 weeks or approximately 5 months. The autumn
term is a bit shorter, running from August till December, which is 18 weeks or 4 months.

International Class
A special ‘International Class’ is designed at Hadsten Folk High School – for studying
international matters and subjects such as democracy, globalization, civics, Europe – past
and present, European identities, EU – federation or confederation, cultural conflicts,
international politics - from cold war to terror.
This class or course consists of subjects taught in English: European Studies and Danish
Society, Politics & Democracy. The last subject is Danish as a Foreign Language. These
subjects are compulsory, and the students share them with the rest of the International
class. For the rest of his schedule the student can choose from the list of subjects. It is
essential that the students are interested in political, social and cultural matters
concerning the European countries, and that they participate in the discussions in class.

The school is not specialized school. All students, also the international students,
participate in all activities and everyday life such as meals, classes, morning
assemblies etc.

Subjects at Hadsten Folk High School
There are the subjects which are available in English. Some are compulsory, others the
students can choose.
Social and political studies            Arts & Crafts
Danish society, politics & democracy,       Painting, Ceramics,/Raku, Drawing,
European studies.                 Felt, Photography, Land art.
Language                      Sport
Danish as a Foreign language.           Volleyball, Football (soccer), Dancing,
Theatre/Music                   Sports & teambuilding, Workout,
Guitar for Everybody, Rock Band,          Marathon, Extreme Sports, Ball
games,
Impro-theatre, Pop-choir.             Lifesaving.
Student Travels
Spring term: Skiing in Norway.
Autumn term: Outdoor activities and cultural experiences in France.
               отдел “Международна дейност” - ЦУА
Admission requirements for the International Class:
  ▪ You must be a student and at least 19 years old, when you start at the school
  ▪ You must have a good grasp of spoken English and also be able to read easily
    and express yourself in writing in this language, as it is the medium of teaching in
    the International Class. A telephone interview will be made with you before the
    admission.
  ▪ At the admission you will pay EU 100,-, which in the end of the stay will be part of
    the payment for materials and smaller excursions.
  ▪ For the student trip you must pay an additionally EU 150,-. In the spring course the
    trip goes to Norway and in the autumn course the trip goes to France.
  ▪ If you study Danish, Norwegian or Swedish, you have the chance to obtain a
    special scholarship.
  ▪ You must have both the desire and the will to learn Danish, because this is the
    language of everyday life at the school – and the language in which most
    subjects are taught.
At the end of the stay, you will receive a certificate in English.

Contact:
Mail at: international@hadstenhojskole.dk
www.hadstenhojskole.dk

The deadline for applying is May 1st and November 15th                        ІII
                     MIREES
   Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on
              Eastern Europe
            SECOND CYCLE JOINT DEGREE of the
                 University of Bologna
                    togheter with
 Vytautas Magnus University at Kaunas, Corvinus University of Budapest,
          Saint Petersburg State University
        CALL FOR APPLICATION Academic Year 2010-2011
International Dimension
 - Program entirely taught in English by prominent scholars of international repute
 - International Diploma jointly issued by the partner universities
 - Two-year degree programme which takes place partly in Italy at the Faculty of
   Political Science “R. Ruffilli” in Forli and partly in the Partner Universities during the
   6-month mobility period including the University of Ljubljana

Interdisciplinary Approach and Professional Profile
 - Courses in Economics, International Relations and Politics, History and
   Anthropology focused on East-Central Europe and the Balkans
 - Combination of an academic approach and professional training, forging potential
   insightful consultants, analysts, and managers as Area Experts for international
                отдел “Международна дейност” - ЦУА
   agencies, public administrations, private and public companies, and NGOs, while
   also offering a solid basis for further academic studies at the PhD level.

Admission Requirements
 - 1st cycle University Degree in one of the following fields of study: Law, Economics,
  Social Sciences (Political Science, Sociology Political Geography, Demography,
  Gender Studies, Psychology, Anthropology), Humanities (History, Philosophy,
  Literature, Language Studies, Cultural Studies) and Agriculture
 - Good knowledge of the English language
 - Basic IT skills

Tuition and Grants
 - Tuition fees for both years of the programme amount to a total of € 8,000 to be paid
   in 4 installments (plus about € 299 local taxes per year). Admitted students may be
   eligible for special grants based on academic achievements and financial needs
   (for a complete list of MIREES’ sponsors and scholarship types, see
   www.mirees.unibo.it)

Deadlines: 17 May 2010 (open to all candidates) and 15 September (only for EU
candidates)

For detailed information:
www.mirees.unibo.it
www.spfo.unibo.it
e-mail: info.spfo@unibo.it                      ІV
    Tuition-free Bachelor and Master programmes
           completely in English
 Jönköping International Business School/Jönköping University
              Sweden
Jönköping International Business School (JIBS), open-minded school that has attracted a
team of internationally acknowledged entrepreneurs, lecturers and researchers to create a
new and challenging model in practical business education. JIBS is the most international
business school in Sweden and one of the most international in the world. The
programmes on all three levels, bachelor, master and doctoral, are delivered in English.

For intake in August of 2010 JIBS offers three bachelor programmes and five master
programmes conducted entirely in English and are tuition free.

Bachelor programmes (3-years in length)
- Business and IT Management
- International Economics and Policy
- International Management


Master programmes (2-years length)
- Innovation and Business Creation
- International Logistics and Supply Chain Management               отдел “Международна дейност” - ЦУА
-  Master Programme in Economics
-  Information Technology and Management
-  Economics and Management of Entertainment & Arts

Application deadlines:
- Bachelor programmes – 15 April 2010
- Master programmes – 15 January 2010

For more information and application:
www.jibs.se
tomas.bengtsson@jibs.hj.se


                       V
            Call for Application
      CESUN 2010 – Summer University, Pécs, Hungary
                  16 – 25 July 2010

The Faculty of Humanities of the University of Pécs, in co-operation with the Society for
the Science of History, Pécs, will host the next edition of the Central European Studies
Summer University, which will take place in the City of Pécs, European Capital of
Culture 2010, between 16 and 25 July 2010.
This year the central topic of the summer school is “City-Regions in the Southern
Cultural Zone”. More information on the summer school programme can be found at the
following website:
                  www.cesun-pecs.hu
and at International Relations Office No 206 of NBU.

The event can be attended by anyone interested in the above-mentioned theme, as well
as in the history and current transformation processes of the region of Central and
Eastern Europe (CEE) and/or in Hungary. If you would like to apply for the CESUN 2010
Summer University, please send
   a short CV with detailed information on your studies/degrees
   the application form
to the e-mail address cesun@btk.pte.hu

Deadline for application: 25 June 2010
Early-bird applicants are encouraged until 1 April 2010

Registration fee: 80 € (non-refundable)
Tuition fee: 255 €
Early-bird fee: 225 €
The tuition fee includes full participation in the lectures and workshops, the field trips and
cultural programmes. It also contains accommodation in a dormitory and two hot meals a
day (breakfast not included).

 The summer school in connected to the 14th International Culture Week in Pécs
(ICWiP2010), one of the most known student programmes of the region in the summer.
Students can combine their participation in the two events.
               отдел “Международна дейност” - ЦУА
                    VI
  Стипендии за изследователски и практически стажове в
  Германия в рамките на международна програма на DBU

             Германската  федерална   екологична   фондация
             (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) е една от най-
             големите и влиятелни екологични фондации в
             Европа, създадена през 1990 г. Тя подкрепя и
             финансира иновативни проекти в областта на
             опазването на околната среда в Германия и извън
             нея, като размерът на отпусканите средства
             годишно надвишава 50 млн. евро. Освен чрез
             класическата подкрепа на проекти, в Средна и
             Източна Европа, DBU е активна и с международната
си стипендиантска програма. За България програмата стартира през 2005 г. в
хода на разширяване на Европейския съюз, а първите стипендианти започнаха
стажа си в Германия през 2006 г.

Основната цел на програмата е подобряване на екологичната ситуация в България
и Германия чрез работа върху актуален екологичен проблем. За целта програмата
осигурява стипендии за млади, наскоро завършили специалисти за работен стаж в
Германия в областта на опазването на околната среда и природозащитата.
Стипендиантите трупат знания и опит, които да приложат на практика след
завръщането си в България. Стипендията е в размер на 1060 евро, които са
необлагаеми. Тя се отпуска минимум за 6 и максимум за 12 месеца.
Допълнително се поемат всички видове задължителни застраховки и
осигуровки. При необходимост, преди стажа DBU осигурява и курс по немски.
Подкрепата на DBU в рамките на стипендиантската програма е не само финансова.
Ценна е логистичната помощ и консултациите, които получават младите хора. В
началото и в края на престоя в Германия, DBU организира уводен и заключителен
семинар. Стипендиантите имат възможност да участват и в различни събития на
фондацията, стига да са им полезни и интересни – семинари, тренинги, работни
срещи, дори в церемонията за връчване на Немската награда по опазване на
околната среда.
Идеята е около DBU постепенно да се изгради мрежа от експерти, които да
поддържат връзка, обменят идеи и опит и след приключване на стажа в Германия.
Целта е хората от мрежата на DBU да бъдат активният посланик на фондацията в
родните си места, трансферът на знания да продължи и да се развива в нови
международни партньорства.

Кой може да кандидатства?
Формалните изисквания, свързани с кандидатстването са:
   възраст под 30 години
   магистърска степен, придобита преди максимум 3 години, за предпочитане от
   българско висше учебно заведение
   немски и/или английски език
Кандидатите могат да са завършили различни специалности – няма изискване
образованието им да е свързано директно с опазване на околната среда. По-важно
е да имат желание и потенциал да се занимават с екологична тематика.
Приоритетно се подкрепят кандидати, които досега не са били в Германия с учебна
цел. Програмата не финансира цялостни докторантури - за тях DBU има друга
програма. Докторантите обаче могат да кандидатстват и по тази програма,             отдел “Международна дейност” - ЦУА
специално за стаж в      Германия.   Повече   може  да  прочетете  на
http://www.dbu.de/385.html.

Кога и как се кандидатства?
Стипендианти се набират веднъж годишно и срокът за кандидатстване е 30
август на съответната година. Дотогава се подават необходимите документи.
При подготовката им може да разчитате на координатора на програмата за
България, на разположение са и отговорниците за програмата в DBU. След
предварителен подбор (по документи), в началото на октомври с избрани кандидати
се провежда интервю. Престоят в Германия започва в началото на март
следващата година, а изборът къде точно ще проведете стажа става с помощта на
DBU.

Документите
   Попълнен формуляр (празна бланка може да се изтегли от
    http://www.dbu.de/1454.html)
   Описание на темата (проекта), с която искате да се занимавате в Германия -
    въведение, теоретическа обосновка, цел, методи на работа, практическо
    приложение – съвсем накратко, максимум 3 страници формат А4
   Автобиография
   Легализирано копие от дипломи за завършено образование, преведени на
    немски език (могат да се предадат допълнително, най-късно до датата,
    посочена за интервю)
   Свидетелство за владеене на немски/английски език
   Препоръка от университетски преподавател
Документите се пращат по е-мейл до vratarova@yahoo.co.uk, с копие до
n.freyer@dbu.de.

За повече информация посетете http://www.dbu.de/357.html или се обърнете към
Ваня Рътарова – координатор на програмата за България
(vratarova@yahoo.co.uk).

  Допълнителна информация за програмата, вкл. и различни информационни
             брошури може да намерите на
http://www.dbu.de/index.php?menuecms=339&kategorie=6&menuecms_optik=641
             отдел “Международна дейност” - ЦУА

								
To top