Fid-Direzzjoni t-Tajba by 1rgrJJJ

VIEWS: 0 PAGES: 86

									        FID-DIREZZJONI T-TAJBA
Fil-paíni li jsegwu ssibu estratti mill-Programm Elettorali
tal-Partit Nazzjonalista góall-Elezzjoni ta‟ l-1998 flimkien
ma‟ aííornament fil-qosor tat-twettiq sóió jew parzjali ta‟
dawn il-wegódi elettorali fit-Tielet Sena ta‟ Óidma tal-Gvern.      L-inizjattiva f’idejk:
il-Gvern jisma’ xi trid minnu u jaqdik … bil-
          fatti

Niúguraw li l-Gvern jibqa‟ dejjem qrib in-nies, billi:

1-2    Jitwaqqfu strutturi f’kull Ministeru biex jiíi faðilitat
     l-aððess tal-pubbliku góall-Ministri.

     Kull min iressaq ilment jew talba jkun mæarraf f’qasir
     úmien u minn úmien æall-ieóor fejn waslet it-talba jew l-
     ilment, imbaæad id-deðiújoni li tkun ittieódet dwarha, u
     æaliex.

     Ftit wara li tela‟ l-Gvern fl-1998 twaqqfu Customer Care
     Units fil-Ministeri kollha tal-Gvern biex jirðievu u
     jipproðessaw  l-ilmenti u  t-talbiet  tal-pubbliku u
     jinformaw lil kull individwu b‟dak li jkun qed isir mill-
     ilment jew talba tagóhom.

    Minn Jannar ta‟ 1999 „l hawn, kull Ministeru pproðessa
       medja ta‟ 75 kaú fix-xahar.

3     Tibda sseóó il-liíi dwar ir-Referendum Abrogattiv
     (fejn il-vot tal-maííoranza jkun jorbot il -Gvern li
     jneóói  liíi) u jibdew  isiru wkoll  referenda
     konsultattivi li, permezz tagóhom, il -Gvern jitlob
     il-parir tan-nies.

     L-Att li jemenda l-Att dwar ir-Referendi íiet fis-seóó
     fid-9 ta‟ Settembru 1998.


Niúguraw li l-Gvern ikun hemm biex jaqdi lin-nies billi:

4     Jsir l-aójar uúu tat-teknoloíija ta’ l-informazzjoni fis-
     servizz pubbliku. Flimkien mal-MITTS, il-unions u s-
     settur privat, jitwettqu proíetti li jgawdi minnhom
     kulóadd.  In-negozjant  jinqeda aktar  maljar,  biex
     jittieódu deðiújonijiet aójar.  Il-poplu jkollu aððess
     aktar komdu góall-informazzjoni u jingóata direttament
     f’daru u fil-kommunita` servizzi mid-dipartimenti tal-
     gvern anke bl-uúu tal-kompjuter (Government online). Dan
     iwassal sabiex l-impjegati tað-ðivil ikollhom iújed óin                  1
    biex jaqdu aójar lill-persuni li jmorru fid-dipartimenti.
    B’hekk servizz ta’ kwalita` aójar u ta’ sodisfazzjon
    akbar góalihom.

    F‟Ottubru 2000 is-Central Information Management Unit fl-
    Uffiððju tal-Prim Ministru ippubblika White Paper li
    artikolat Viújoni u Strateíija biex jinóoloq l-e-
    Government, Gvern Elettroniku li permezz tiegóu is-
    servizzi tal-Gvern jitwasslu lið-ðittadin aójar permezz
    ta‟ l-informatika u ta‟ l-Internet.

    Il-White Paper íiet addottata bóala politika tal-Gvern
    f‟Jannar ta‟ din is-sena, u bdew diversi inizjattivi
    speðifici taót il-patroðinju tal-Ministeru tal-Íustizzja
    u Gvern Lokali biex jintlaóqu l-góanijiet ta‟ din il-
    politika.  Fost dawn kien hemm:  sejóa internazzjonali
    f‟Marzu góal Strategic Partnership f‟dan il-qasam, li
    qajmet interess mad-dinja kollha u konkorrenza qawwija
    ta‟ investituri potenzjali; it-twaqqif f‟April ta‟ eMalta
    Commission biex tippromwovi s-Soðjetà u l-Ekonomija ta‟
    l-Informatika fuq baúi nazzjonali; u nbdew proíetti
    f‟diversi Ministeri biex servizzi jitwasslu lið-ðittadini
    direttament permezz ta‟ l-Internet.

    Minbarra  hekk  ingóatat spinta  fl-uúu  tal-posta
    elettronika fil-Gvern, biex titóaffef il-komunikazzjoni
    kemm interna kif ukoll mal-pubbliku.   Beda xogóol ta‟
    ristrutturar tal-websites kollha tal-Gvern, fuq baúi ta‟
    normi komuni, biex tiúdied l-aððessibilità góat-tagórif
    dwar is-servizzi tal-Gvern.  F‟Íunju 2001 tnegódew uóud
    minn dawn il-websites il-íodda, fosthom tad-Dipartiment
    ta‟ l-Informazzjoni.

5    Inaqqas il-burokrazija billi joóloq sistema ta’
    one-stop shops fejn il-pubbliku jmur post wieóed
    biex jinqeda flok joqæod jiíri minn dipartiment
    æall-ieóor. Dan ukoll jista’ jsir bl -uúu bil-æaqal
    tat-teknoloíija ta’ l-informazzjoni.

    Il-kunðett ta‟ one-stop shop íie minsuí ma‟ dak tal-
    Quality Service Charters (ara aktar l-isfel) u jifforma
    wkoll parti integrali fil-proíetti ta‟ kompjuterizazzjoni
    li qed jiíu mplimentati f‟diversi oqsma tas-Settur
    Pubbliku.

6  Jippubblika charters góal kull dipartiment li jispjegaw
x’servizzi
   n-nies  góandhom  dritt jistennew  li jingóataw
   hemmhekk.

   Biex jintlaóaq l-góan li l-pubbliku jinqeda aójar, il-
   Gvern beda jintroduði Quality Service Charters f‟numru
   ta‟ Dipartimenti tal-Gvern bil-góan li tiúdied l-
   effiðjenza tas-servizz li jingóata „l-pubbliku.                 2
   B‟dawn ið-Charters il-pubbliku qed ikollu l-mezz li jkun
   jaf x‟jista‟ jippretendi, u góalhekk jeúiíi, mingóand id-
   Dipartimenti tal-Gvern.

   Minn Jannar 1999 „l hawn, Quality Service Charters íew
   ntrodotti f‟32 il-dipartiment tal-Gvern.

   8 minn dawn ið-Charters íew implimentati bejn Settembru
   2000 u Awissu 2001 u jkopru dawn id-dipartimenti:

   -  Uffiððju tal-Passaporti – Góawdex
   -  Nutar tal-Gvern – Góawdex
   -  Sigurtà Soðjali
   -  Dipartiment tal-Vat
   -  L-Istitut ta‟ l-Istudji Turistiði
   -  Servizzi ta‟ Emeríenza – Pulizija
   -   Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali      u  tal-
Impjieg
   -   Dipartiment  ta‟  Studji  Góola  u  Edukazzjoni  góall-
Adulti

7    Bi ftehim ma’ l-Unions, jinæataw inðentivi íodda
    lill-óaddiema skond kif tkun l-effiððjenza tas-
    servizz li jaætu lill-pubbliku.

    Tkompla il-proðess biex jiíi mplementat u úviluppat il-
    Performance Management Ptrogramme (PMP) góall-impjegati
    fis-Servizz Pubbliku.

    Tkomplew regolarment il-PMP quantity u quality audits
    biex jiíi kkonsolidat ix-xogóol li ía twettaq fis-settur
    tal-General Service u gradi oóra Dipartimentali.

    Din is-sena, góalliema fl-iskejjel primarji (years 1-3)
    se jiúdiedu formalment fuq il-PMP ma‟ diversi gradi oóra
    fil-klassi tal-Edukazzjoni li diía‟ jagómlu parti minn
    dan il-programm.

    Tkomplew id-diskussjonijiet mad-Diviújoni tas-Saóóa u l-
    Union ta‟ l-Infermiera u Qwiebel (MUMN) biex il-PMP
    jinfirex fil-gradi kollha ta‟ Infermiera u Qwiebel..

    Nagómlu  minn  kollox biex l-akbar góadd
    possibbli ta‟ Maltin u Góawdxin ikunu jistgóu
    jagómlu  uúu  mill-mezzi  moderni  tal-
    kommunikazzjoni.


  8-9   Bi ftehim mal-Kunsilli Lokali, ikun hemm nies
    imóarríin fit-teknoloíija tal-komunikazzjoni li jgóinu
    lil kull min irid, óaddiema kbar u anki anzjani, biex
    jitgóallmu l-kompjuter.
                  3
     Kulóadd ikollu l-possibiltà li juúa l-posta elettronika.
     Fil-preúent, l-e-mail qed tintuúa óafna, imma biss
     mingóand min góandu l-mezzi.    Imma kulóadd jista’
     jingóata e-mail address.  U jistgóu jintuúaw l-iskejjel
     sew bóala ðentri góall-edukazzjoni fit-teknoloíija ta’ l-
     informazzjoni u sew bóala ðentri ta’ aððess góall-
     Internet.  Kull min ikollu e-mail address ikun jista’
     jiíbor ukoll il-posta elettronika minn dawn ið-ðentri.


     Il hinn mit-tixrid ta‟ l-informatika permezz ta‟ sóubija
     mal-Kunsilli Lokali, kif ukoll il hinn mill-góoti ta‟
     indirizz elettroniku lil kull ðittadin il-Gvern, tul l-
     aóóar sena saóóaó il-qafas legali kif ukoll tekniku ghat-
     twettieq ta‟ soðjetà u ekonomija ibbaúata fuq l-
     informatika

     Twaqqfet  il-Kummissjoni  eMalta  biex  tidentifika,
     tippromwovi u tikkordina l-inizjattivi meótieía góall-
     kisba ta‟ soðjetà u ekonomija ta‟ l-informatika. Il-óidma
     tal-Kumissjoni eMalta iííib flimkien l-isforzi kollha li
     qed jittieódu f‟ pajjiúna kemm mill-Gvern kif ukoll mill-
     Privat góal dan il-góan.

     L-góanijiet tal-Kummissjoni huma li testendi l-uúu ta‟ l-
     informatika u t-tixrid ta‟ l-kummerð elettroniku fl-
     isferi kollha ta‟ l-kommunità u s-settur kummerðjali; li
     twassal programmi li huma indirizzati lejn l-inkluújoni
     soðjali permezz ta‟ Gvern Elettroniku u li tinðentiva
     inizjattivi ta‟ sóubija bejn il-privat u l-Gvern fl-oqsma
     ta‟ l-eCommerce u l–eGovernment.

     F‟dak li huwa Gvern Elettroniku, saret is-sejóa góal
     proposti góal sieóeb strateíiku góal proíett ta‟ l-
     eGovernment. Ir-rispons kemm minn kumpanij lokali u
     oórajn multinazzjonali góal din is-sejóa kien wieóed
     posittiv óafna.Niúguraw li l-Gvern jkompli jaóseb fil-Maltin ta‟ barra billi
fost l-oórajn:


10    Jirrevedi l-Liíi dwar ið-Ðittadinanza Doppja li kien
     introduða Gvern Nazzjonalista bil-ósieb li din tiíi aktar
     liberalizzata  biex aktar  persuni  ta'  nisel Malta
     jikkwalifikaw góal dan id-dritt.   Jiíu wkoll irraníati
     xi anomaliji li setgóu úviluppaw fit-twettiq tal-liíi
     minn mindu ilha fis-seóó.

     F'Íunju ta' l-1999, il-Kabinett approva bidliet fil-Liíi
     dwar ið-Ðittadinanza Doppja li íiet fis-seóó fl-10 ta'
     Frar, 2000. It-tibdil fil-Liíi neóóa kull anomalija li                 4
     kien hemm fil-Liíi l-antika, l-aktar fejn jikkonðerna
     dawk il-persuni li ta' tmintax-il sena kellhom jagóúlu
     bejn Ðittadinanza Maltija u Ðittadinanza barranija.
     Issa dawn il-persuni qed jingóataw il-possibilita' li
     jkunu Ðittadini Maltin mingóajr ma' jintalbu jirrununzjaw
     ið-Ðittadinanza l-oóra tagóhom.

     Mill-10 ta‟ Frar, 2000 sa l-aóóar ta‟ Lulju 2001, kien
     hemm 1,999 persuna li ð-Ðittadinanza Maltija íiet
     ikkonfermata lilhom peress li dawn kienu ntitolati
     góaliha awtomatikament qishom qatt ma‟ tilfuha.

     Kien hemm 1,290 persuni li óadu ð -ðittadinanza
     Maltija wara li íew irreíistrati bóala persuni
     intitolati góaliha peress li applik aw góaliha góax
     góandhom íenituri Maltin jew góax miúúewwíin ma‟
     persuni li góandhom ðittadinanza Maltija.
     Fl-istess perjodu kien hemm 139 persuni       li  óadu
     Ðittadinanza Maltija b‟naturalizazzjoni.


Niúguraw li l-óaddiema tal-Gvern    ikunu  sodisfatti  fuq  ix-
xoæol, billi fost ówejjeí oóra:

11    Jintlaóaq malajr il-Ftehim Kollettiv li n-negozjati
     dwaru ilhom ikarkru sentejn.

     Il-Ftehim  Kollettiv    il-ídid   íie    iffirmat
   f‟Diðembru 1998.

12    Is-sistema tal-flexitime tiíi úviluppata aktar biex
     in-nisa li jridu jæaqqdu l-óajja tax-xoæol mal-
     óajja tal-familja isibu anqas xkiel. Il-leave tal-
     maternita` jiíi rivedut bil-ósieb li jkun jista’
     jittieóed flimkien mal-career break ta’ tliet snin
     bi dritt.

    Il-Maternity Leave íie estiú b‟íimgóa oóra bla ólas
    immedjatament qabel jew wara it-tlettax-il íimgóa leave
    bil-ólas góall-maternità.

    Il-Gvern nieda miúuri dwar 'reduced working hours' u
    'responsibility break' sabiex jiffaðilita l-integrazzjoni
    bejn id-dmirijiet tal-familja u l-karriera.

13    Jitneóóew l-anomaliji li jeúistu     fl-impjieg    ta’
     ðerti kategoriji ta’ óaddiema.

     Fi Frar ta‟ din is-sena, íie konkluú il-proðess biex l-
     impressed drivers mal-Gvern isiru impjegati permanenti
     tas-Servizz Pubbliku
                 5
Il-PN jemmen fil-prinðipju tas-SUSSIDJARITÀ jiíifieri
li ebda deðiújoni m‟æandha tittieóed minn fuq jekk
tista‟ tittieóed f‟livell aktar baxx.   Æalhekk il-
Gvern kien daóóal il-Kunsilli Lokali fit-tmexxija ta‟
pajjiúna u llum diía` saru parti mill-óajja u d-
drawwiet taæna. F‟dan ir-rigward il-Gvern:

14    Iúid ir-responsabbiltajiet u l-finanzjament tal-Kunsilli
     Lokali biex dawn isiru aktar effettivi u jaqdu aójar lin-
     nies li joqogódu fil-lokalitajiet immexxija minnhom.

    Il-Gvern óa ósieb jassigura l-íejjieni demokratiku
    tal-Gvern Lokali f‟pajjiúna billi ġab il-qbil tal-
    Parlament biex il-Kunsilli Lokali saru parti mill-
    Kostituzzjoni ta‟ pajjiúna. Id-dritt tað-ðittadini
    li jieódu sehem dirett fid-deðizjonijiet li jolqtu
    bliethom issa hu stabbilit darba góal dejjem.
    Il-Gvern għadda lill-Kunsilli Lokali r-responsabbiltà li
    jinfurzaw liġijiet biex tiúdied id-dixxiplina fit-toroq u
    l-indafa fil-kampanja tagóna.  Il-Gwardjani Lokali qed
    jgóinu biex min jobdi l-liíi jkollu l-protezzjoni serja
    minn dawk li jiksruha.

    Minn din is-sena l-Kunsilli Lokali ser jieódu ósieb id-
    dwal tat-toroq fil-bliet u l-iróula u ser jieódu mingóand
    il-Pulizija l-iproðessar tal-liðenzji biex il-Pulizija
    jkunu jistgóu jikkonðentraw fuq ix-xogóol propju tagóhom.

    Il-Kunsilli Lokali qegódin jiíbru l-kirjiet tal-Gvern u
    qed jiffrankaw il-óin u l-iskariíí lil min qabel kien
    ikollu jidóol il-Belt. Aktar servizzi tal-Gvern ser ikunu
    provduti fil-Kunsilli Lokali.

    Kontra l-politika tal-Gvern t‟Alfred Sant li kull sena
    naqqas il-flus li jagóti lill-Kunsilli Lokali, il-Gvern
    Nazzjonalista kull sena, sena wara sena, úied il-fondi
    lill-Kunsilli Lokali biex jagótu servizz aójar lill-
    pubbliku.


Æall-istess skop jibdel il-Liíi tal-Kunsilli Lokali biex:

15  Min joóroí góall-Kunsilli    Lokali  mhux  bilfors  ikun
joqgóod f’dik il-lokalità.

     F‟Diðemru 1999, il-Parlament approva l-emendi æall-liíi
     tal-Kunsilli Lokali, fejn fost l-oórajn inbidel il-metodu
     ta‟ kif il-vot annwali allokat lill-Kunsilli Lokali
     jinqasam bejniethom, u ddaólu kriterji íodda aktar
     adattati.

     Il-Kabinett tal-Ministri iddeðieda li mhux se japplika l-
     punt 15 tal-programm elettorali.                 6
16   Jiíi stabilit aójar kif issir l-elezzjoni tas-Sindku,
    wara konsultazzjoni wiesgóa u serja.

    Fl-emendi introdotti inbidel il-mod kif ikunu eletti s-
    Sindku u l-Viði Sindku, u ddaóólet il-kariga ta‟ Viði
    Sindku f‟kull lokalità.


Il-PN jería‟ jagóti lil GĦAWDEX l-importanza tiegóu:

17   Jería’ jagóti leóen lil Góawdex fl­ogóla livell fejn
    jittieódu d-deðiújonijiet, jiíifieri fil-Kabinett billi
    jería’ jaótar Ministru góal Góawdex.      Il­Ministru
    jikkonsulta regolarment ma’ Kumitat tal­Kunsilli Lokali
    Góawdxin biex isseóó koperazzjoni aqwa bejniethom.

    Din il­wegóda twettqet     bil­óatra  ta‟  Ministru  góal
    Góawdex f‟Settembru 1998.

18   Issir  reviújoni  estensiva ta’  servizzi u  xogóol
    amministrattiv tal-Gvern u Korpi Parastatali bil-ósieb li
    dak ix­xogóol li jista’ jsir f’Góawdex jibda jsir hemm
    bil­ósieb li l­akbar numru ta’ Góawdxin ikunu jistgóu
    jaódmu f’Góawdex stess.

    Il­Gvern beda júid dawn is­servizzi f‟Góawdex billi beda
    jóarreí impjegati Góawdxin f‟numru ta‟ óidmiet li
    góandhom x‟jaqsmu mas­Sigurtà Soðjali.  Dawn is-servizzi
    bdew  jingóataw f‟Góawdex  meta níiebu  biex jaódmu
    f‟Góawdex numru ta‟ impjegati Góawdxin li kienu jaódmu
    fid­Dipartiment tas­Servizzi Soðjali f‟Malta.

    Il-Gvern   approva   t-trasferiment   tas-Sezzjoni
    tad­Dipartiment ta‟ l­Edukazzjoni li taódem il-pagi
    tal-óaddiema tad-dipartiment kollu lejn Góawdex.   Huwa
    mistenni li numru ta‟ óaddiema jiíu ttrasferiti lejn
    Góawdex, wara li jkunu lestew it-taórií neðessarju.

    Il-Gvern  qed jinkoraíixxi  lis-settur  privat      sabiex
       jinvesti f‟back office work f‟Góawdex.

19   Góawdex ikun reklamat bóala destinazzjoni turistika
    góaliha.  Dan jgóin biex Góawdex isir aktar magóruf
    mit­turisti ta’ l­ogóla kwalità.   Biex dawn ikollhom
    is-servizz  li  jippretendu  góall-flus  li  jóallsu,
    l-Istitut  góall-Istudji  Turistiði  jibda  jorganizza
    korsijiet anki full-time, f’Góawdex.

    Il-Gvern Nazzjonalista waqqaf Assoðjazzjoni Turistika
    góal Góawdex (GTA) biex flimkien ma‟ din l­Assoðjazzjoni
    b‟kollaborazzjoni ma‟ l-MTA tiíi mplimentata politika
    speðifika góal Góawdex f‟dan il­qasam hekk importanti.

    Il-GTA ippubblikat bl-góajnuna tal-Ministeru góal Góawdex
    Guidebook intitolat “Gozo the Island of Myths and


                  7
     Miracles”  sabiex  iservi    bóala  gwida  komprensiva  dwar
     Góawdex.

    L­Assoðjazzjoni  tirrapreúenta  lil  Góawdex  f‟fieri
    internazzjonali tat-turiúmu f‟Berlin (ITB), f‟Milan (BIT)
    u f‟Londra (World Travel Market) u (Destinations) u
    f‟konferenzi barra l­pajjiú.

    Intant il-Gvern qiegóed ukoll jassigura li l-óaddiema
    Góawdxin f‟dan is-settur ikollhom ukoll it-taórií kollu
    meótieí.  Fil-fatt, il-Gvern introduða korsijiet íodda
    fuq baúi full-time fl-Istitut góall-Istudji Turistiði
    minbarra dawk fuq baúi part-time. Din is-sena kien hemm
    numru ta‟ 36 applikazzjoni góal korsijiet full-time.

    Il­Bord ta‟ l­ITS implimenta pjan ta‟ upgrading estensiv
    ta‟ dan il-kumpless li jinkludi fost faðilitajiet oóra
    hostel, restaurant, kðina mgóammra bl-aóóar teknoloíija u
    apparat modern kif ukoll bini amministrattiv.

    Góall­ewwel darba fuq inizjattiva tal­Gvern flimkien ma‟
    l-ITS,  ETC  u GTA  qed  iniedi Seasonality  Scheme
    speðifikament góall-óaddiema Góawdxin f‟dan is-settur.
    Permezz ta‟ din l-iskema, óaddiema ser ikunu jistgóu
    jirðievu taórií mill-Hilton International fl-Ingilterra.
    Din l-iskema hija mmirata sabiex dawn il-óaddiema
    jirðievu taórií fil-lean shoulder months filwaqt li jiíi
    assigurat  li  jibqgóu  fl-impjieg tagóhom  wara  li
    jirritornaw lura mit-taórií.

    Infetaó Ðentru Góawdxin fil-Belt Valletta biex jaqdi l-
    ótiíijiet ta‟ l-Góawdxin f‟Malta, biex jippromwovi t-
    turiúmu lejn Góawdex u biex iservi ta‟ informazzjoni dwar
    Góawdex.

20    In-nollijiet tal-vapur ta’ Góawdex jiíu riveduti bi ósieb
     soðjali biex il-Gozo Channel filwaqt li taqdi d-doveri
     tagóha ma tkunx barriera fil-komunikazzjoni bejn iú-úewí
     gúejjer.  L-ulied ta’ Góawdxin residenti Malta jerígóu
     jingóataw il-pass li permezz tiegóu jóallsu noll ridott
     fuq il-vapuri tal-Gozo Channel.

     Jitlestew it-tlett vapuri íodda.      Jinbnew Sea Passenger
     Terminals fl-Imíarr u ð-Ðirkewwa.

     Jara wkoll li s-servizz bejni l-gúejjer igawdi mill-
     góajnuniet apposta li l-Unjoni Ewropea tagóti f’dan il-
     qasam u f’oqsma oóra góaliex Góawdex bóala gúira
     jikkwalifika minn góajnuna diretta u speðifika bid-dóul
     ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea.

     Il-Gvern irreveda n-nollijiet, u r-rati l-íodda daólu
     fis-seóó f‟ Jannar 1999 skond kif imwiegóed fil-Programm
     Elettorali. It-tibdil jassigura l-óarsien tal-búonnijiet                    8
     soðjali ta‟ l-Góawdxin, tax-xewqat tal-passiííieri u l-
     finanzi tal-Gozo Channel.

     Il-noll sussidjat góal passiííier li jkun residenti
     f‟Góawdex tnaqqas minn 50ð góal 30ð, in-noll góal karozza
     u sewwieq residenti f‟Góawdex tnaqqas minn LM3.50 góal
     LM2.30, waqt li n-noll góal mutur u sewwieq residenti
     f‟Góawdex tnaqqas minn Lm1.75 góal LM1.30.

     Daólu fis-servizz l-ewwel úewí vapuri íodda Ta‟ Pinu u
     Gaudos minn tlett vapuri góall-Kumpanija Gozo Channel.
     Daóal ukoll is-servizz ta‟ customer care fuq il-vapuri
     kollha tal-Gozo Channel. Saru xogólijiet ta‟ modernizzar
     fiú-úoni fejn il-vapuri jittrakkaw fil-Portijiet ta‟ l-
     Imíarr u tað-Ðirkewwa. Matul dawn l-aóóar xhur, ingóataw
     bidu ix-xogólijiet fuq is-Sea Passenger Terminal fið-
     Ðirkewwa filwaqt li il-íimgóa l-oóra íie approvat il-
     proíett ta‟ bini ta‟ Terminal fil-port ta‟ l-Imíarr.

21    Ið-Ðentru ta’ l-Università f’Góawdex ikompli jifrex il-
     óidma tiegóu billi júid, mat-tagólim u mar-riðerka, aktar
     enfasi fuq il-konferenzi internazzjonali u l-óarsien ta’
     l-istudenti universitarji u tas-settur terzjarju f’Malta.

     Ið-Ðentru Góawdxi ta‟ l-Università úied sewwa l-attività
     tiegóu f‟Góawdex mal-óatra tal-Gvern. Illum ið-Ðentru qed
     jorganizza numru ta‟ korisjiet part-time góal degrees,
     fosthom Baðellerat fl-Arti u Masters in Education, kif
     ukoll numru konsiderevoli ta‟ diploma courses.

     Minn Settembru tas-sena „l oóra sa llum íew organizzati
     ódax-il short course, li kienu góal darba oóra popolari
     óafna kemm mal-Góawdxin u barranin residenti f‟Góawdex kif
     ukoll mal-Maltin.

22    Tingóata góajnuna finanzjarja   u oóra   lill-góaqdiet
     volontarji li jaódmu fl-oqsma   kulturali  u edukattivi
     f’Góawdex.

     Il-Gvern alloka fondi góall-organizazzjoni t‟attivitajiet
     kulturali f‟Góawdex.  Dawn il-fondi jgóinu „l-góaqdiet
     volontarji jwettqu il-óidma imprezzabbli tagóhom fis-
     soðjetà. Total ta‟ Lm27,000 kienu vvutati f‟sussidji lil
     dawn l-organizazzjonijiet filwaqt li LM5000 kienu vvotati
     góall-organizazzjoni t‟Opri f‟Góawdex.

     Il-Gvern waqqaf Ðentru góal Organizazzjonijiet mhux
     Governattivi Góawdxin biex iservi bóala baúi mnejn
     jaódmu.
          Biex insewwu l-ósara li saret                  9
Il-Partit  Nazzjonalista mill-ídid   fil-gvern  iraóóas  il-
kontijiet tad-dawl u l-ilma:

25    Jería’ jagóti sussidju qawwi fuq l-ewwel 20 gallun ilma
     (minflok l-ewwel 18) li tuúa kull persuna kuljum, biex
     is-servizz essenzjali ta’ l-ilma ma jkunx piú fuq il-
     familji.

     F‟Novembru 1998, il-Gvern daóóal rati íodda tal-ólas tal-
     kontijiet tad-dawl u ta‟ l-ilma li neóóew il-piú soðjali
     qawwi li kkawúaw ir-rati li kien ntroduða l-Gvern
     preðedenti.

26    Titneóóa ú-úieda esaíerata li saret fil-meter charge li
     l-Gvern Laburista góollieha góal Lm24 fis-sena.

     Iddaólet service charge ta‟ Lm 12 li nkorporat fiha l-
     meter charge li kien úied il-Gvern preðedenti.

     Il-Gvern introduða wkoll eúenzjoni mill-ólas tal-meter
     jew tas-service charge lill-persuni li jikkwalifikaw góal
     assistenza soðjali.

27    Titneóóa t-taxxa ta’ Lm24 tad-drenaíí.

     Mit-tariffa l-ídida ta‟ l-ilma góal skop domestiku,
     íiet eliminata t-taxxa tad-drenaíí.

28    Jagóti sussidju góall-ammont minimu li kull persuna
     góandha búonn kuljum fil-konsum ta’ l-elettriku u b’hekk
     jorósu sew il-kontijiet tad-dawl.

     Fit-tariffa l-ídida ta‟ l-elettriku góall-skop domestiku,
     il-Gvern introduða l-prinðipju ta‟ konsum sussidjat ta‟
     l-elettriku skond in-numru ta‟ membri tal-familja.

29    Jiddiskuti mas-settur tan-negozju struttura  ídida ta’
     tariffi tad-dawl u l-ilma li ma jxekklux    l-iúvilupp
     ekonomiku.

     Fil-qasam ta‟ l-agrikoltura, minflok it-tariffa ta‟ Lm
     1.10 kull metru kubu ntrodotta mill-Gvern preðedenti, il-
     Gvern daóóal tarrifa ta‟ 9ð kull metru kubu góal konsum
     sa 2270 metru kubu u ta‟ 20ð kull metru kubu góal konsum
     ogóla.

     Il-ówienet u l-uffiððji, li kellhom tariffa ta‟ Lm 1.10
     kull metru kubu (minbarra taxxa ta‟ Lm 45 fuq id-
     drenaíí), issa bdew ióallsu 50ð kull metru kubu sa 57
     metru kubu, u r-rata kummerðjali góal konsum oæla.

     Bi ftehim mal-partijiet soðjali traóósu sew it-tariffi
     fl-oqsma industrijali u tal-lukandi. Tneóóiet it-taxxa
     fuq id-drenaíí (bejn Lm 150 u Lm 480 fil-fabbriki, u Lm 3                 10
     kull sodda fil-lukandi), traóóas il-minimum charge tal-
     konsum u traóóset it-tariffa day and night.


Il-Gvern jaódem mal-partijiet soðjali kollha biex
jintlaóaq kunsensus fuq il-mod kif jiníabru t-TAXXI
INDIRETTI fil-pajjiú biex:

32  Jitnaqqas kemm jista’    l-inkwiet  tal-burokrazija  úejda,
íiri, mili ta’ karti, eðð.

     Bil-liíi ídida tal-VAT li daólet fis-seóó mill-1 ta‟
     Jannar 1999, tnaqqset il-burokrazija u s-sistema íiet
     simplifikata. Dan ifisser anqas óin u spejjeú moólija
     lin-negozjanti meta jóaddmu din it-taxxa.

33    Jería’ jibda jingóata r-refunds.

     Il-Gvern reía‟ ntroduða r-refunds kif wieæed.

34  It-turisti jkunu jistgóu jiksbu refunds fuq l-oííetti li
jsiefru magóhom.

     F‟Lulju 1999, il-Gvern daóóal sistema ta‟ refunds æal
     prodotti mixtrija minn turisti æall-konsum barra l-
     pajjiú.

35    Jiíi assigurat li r-refunds jitóallas fil-óin.

     Il-Gvern bidel il-liíi biex jassigura li r-refunds
     jitóallsu fil-óin. B‟dan it-tibdil, negozjant li jkollu
     jitóallas mill-Gvern issa góandu garanzija li jitóallas
     fi úmien óames xhur minn meta jibgóat l-ewwel return fejn
     jinstab li hu ntitolat góar-refunds. Jekk dan ma‟ jsirx,
     il-Gvern ikollu jagóti kumpens ta‟ 1% fuq ir-refunds li
     ma jóallasx f‟waqthom.

     Il-Gvern úied ukoll l-effiððjenza fis-sistema ta‟ kif
     jinóadmu r-refunds permezz t‟aííornament fis-sistema ta‟
     kif isir il-kalkolu.

36    Jiíu ffissati thresholds fis-setturi differenti li ma
     jkunux anqas milli huma bóalissa.    Hekk min ikollu
     negozju úgóir jista’ jagózel li ma jidóolx fis-sistema u
     jibqa’ barra.

     In-negozji ú-úgóar inæataw l-æaúla li jibqæu barra mis-
     sistema biex ma jintefax piú úejjed fuq negozjanti
     b‟attivita` úgóira. It-tresholds huma ta‟ Lm 15,000 fil-
     kaú ta‟ prodotti u Lm9,000 u Lm6,000 fil-kaú ta‟
     servizzi.

37    Jonqsu b’rata li tinóass ir-rati tat-taxxa fuq il-
     prodotti impurtati, li l-gvern ta’ Alfred Sant góolla
                 11
     góall 21% u 28% u ntrabat li jdaóóal l-istess rata fuq
     il-prodotti magómulin Malta.

     Il-VAT iddaóólet b‟rata ta‟ 15% minflok ir-rati oæla tat-
     taxxa tas-CET (li kienet tlaóóaq it-28% fuq xi prodotti
     impurtati). Fuq l-akkomodazzjoni turistika r-rata hi ta‟
     5%.

38    Ir-rata ta’ taxxa fuq is-servizzi tiíi stabbilita wara
     diskussjoni mal-góaqdiet tan-negozju u l-Unions fid-dawl
     tal-qagóda finanzjarja li jsib Gvern ídid Nazzjonalista u
     fid-dawl ta’ l-ispejjeú li n-negozju se jiffranka bir-
     refunds.

     Ir-rata tal-VAT ukoll idaóólet bi ftehim mal-partijiet
     soðjali kollha, u llum, wara t-tieni introduzzjoni tal-
     VAT, intemmet il-kontroversja dwar din it-taxxa. Illum
     kulóadd jaqbel li l-VAT hi sistema íusta u li trendi d-
     dóul li jeótieí il-Gvern u óadd m‟góadu jissuííerixxi li
     l-VAT  góandha titneóóa  kif kien  jgóid  il-gvern
     precedenti.

39    Il-prodotti u s-servizzi tal-búonn bóall-ikel, medicini u
     edukazzjoni ma jkollhom ebda taxxa.

     Il-Gvern úamm il-politika soðjali tçæu li permezz taæha
     ma íçtx imposta VAT fuq prodotti ta' konsum essenzjali
     bóalma huma ikel, mediðini u edukazzjoni.

     Sadattant, ir-rifuújoni ta' taxxa tal-VAT marbuta ma'
     infiq ta' tiíijçt, funerali u ordinazzjonijçt saðerdotali
     jew xoæolijçt marbuta ma‟ l-akkwist ta' l-ewwel dar
     tkomplçt bi spiúa li tilóaq madwar Lm1miljun fis-sena.

40    Ikun hemm kompetizzjoni ġusta, mingóajr monopolji ghax
     il-kompetizzjoni hija góodda tajba kontra l-góoli tal-
     óajja.

     Tressqu emendi góall-liíi dwar il-Kompetizzjoni Íusta
     bil-góan li jkomplu jissaóóu dawk il-provedimenti intiúi
     sabiex titkattar il-kompetizzjoni óielsa.

41    Jara li-l-kejl ta’ l-góoli tal-óajja jsir b’mod      li
     jagórfuh bóala íust il-partijiet soðjali kollha.

     Inóolqot  l-Awtorità ta‟  l-Istatistika bóala  entità
     awtonoma u indipendenti li óadet post l-Uffiððju ta‟ l-
     Istatistika li kien jopera bóala dipartiment tal-Gvern.

42    Id-dejn tal-gvern  ma  jkunx  aktar  minn  60%  tal-íid
     nazzjonali.

     Il-livell tad-Dejn Pubbliku mal-Prodott Gross Domestiku
     f'Malta f'dawn l-aóóar snin kçn qed jiúdçd b'mod
     allarmanti fl-iúbilanð fiskali u kçn kwaúi laóaq is-60%


                 12
     li  hu  l-limitu  taót    il-kriterju   tal-Ftehim   ta'
     Maastricht.

     Biúúejjed ngóidu li fl-20 xahar tal-Gvern preðedenti id-
     dejn údied b‟ 247 miljun jew 13 % tal Prodott Gross
     Domestiku

     Fil-Budget æall-1999 il-Gvern óabbar programm mifrux fuq
     sitt snin ta' miúuri fiskali u amministrattivi bil-æan li
     jraúúan l-infiq pubbliku u jimmassimizza d-dóul permezz
     ta' amministrazzjoni effiðjenti u effikaði tar-reíim tat-
     taxxa.

     Sakemm jibqa‟ l-iúbilanð, il-Gvern irid jibqa‟ jissellef
     biex jagómel tajjeb. Aktar ma nnaqsu l-iúbilanð, tonqos
     ir-rata ta‟ úieda fid-dejn nazzjonali.

43  L-iúbilanð   kull  sena  ma   jkunx  aktar  minn  3%  tal-íid
nazzjonali.

     Fid-Diskors tal-Budget æas-sena 1999, il-Gvern kçn óabbar
     programm mifrux fuq sitt snin bil-æan li jniúúel l-
     iúbilanð fiskali sa l-2004 taót l-4% tal-Prodott Gross
     Domestiku.

     L-iúbilanð li laóaq 12% tal- Prodott Gross Domestiku fl-
     1998 ikun niúúel góal 5% din is-sena.

44    Tiúdçd il-óidma ekonomika, æalçx aktar ma jkun hemm
     attività ekonomika aktar ikun hemm dóul æall-Gvern.
     Aktar ma' tistaína l-ekonomija, kif jiírilha meta l-Gvern
     jiúra' l-inðertezza, anqas il-Gvern ikollu dóul.    L-
     ispinta li jaf jaæti l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern
     hija æodda qawwija bçx ma neærqux iktar fid-dejn.

     Il-Prodott Gross Domestiku, il-íid nazzjonali, kiber minn
     Lm1,201.3 miljuni fl-1996 æal Lm1,456.1 miljuni fl-1999 u
     kompla kiber æal Lm1,559.9 miljuni s-sena l-oóra.   Dan
     ifisser tkabbir nominali medju ta' 7.5% minn sena æal
     sena.

     Fis-sena fiskali kurrenti l-Prodott Gross Domestiku
     mistenni jitla' æall-Lm1,660 miljuni.     Dan kompla
     jikkontribwixxi æaú-úçda fid-dóul tal-Gvern mill-Income
     Tax minn Lm110.6 miljuni fl-1998 æal Lm163.2 miljuni din
     is-sena u mit-taxxa fuq il-konsum minn Lm72.6 miljuni fl-
     1998 æal Lm116 miljuni din is-sena.

45  Isir kontroll aójar fuq l-infiq tal-Gvern u l-aktar bçx
titraúúan il-óela.

    Minkejja li l-Gvern din is-sena tæabba bi spiúa akbar ta'
    ólas ta' pagi u salarji lill-impjegati fis-Servizz
    Pubbliku, l-ispiúa rikurrenti tal-Gvern, wara li tneóói                   13
     l-isservizzjar tad-dejn pubbliku, naqset bóala persentaíí
     tal-Prodott Gross Domestiku minn 37.9% fl-1998 æal 36.4%
     kif mistenni din is-sena.

    Barra minn hekk, qed isir kontinwament infurzar tal-liíi
    sabiex il-benefiððji soðjali jingóataw lil min hu tassew
    mistóoqq. B'hekk per eúempju ð-children allowances u l-
    benefiððji  ta'  waqfien  mix-xogóol jingóataw wara
    skrutinju serju sabiex min mhux verament intitolat
    góalihom ma jibqax jeóodhom. B'hekk ukoll, id-dóul mit-
    taxxa qed jiíi utilizzat bla ebda óela.

46    Ikompli l-proðess ta’ privatizzazzjoni li beda Gvern
     Nazzjonalista u kompla bih il-Gvern Laburista. Jinóaríu
     góall-bejgó ishma f’azjendi li huma tal-Gvern, imma li
     llum kulóadd jaqbel li jitmexxew aójar mill-privat. Id-
     dóul minn dan il-bejgó jintuúa biex jitóallas parti mid-
     dejn li níema’ l-aktar f’dawn l-aóóar sentejn u li
     m’góandux jirrepeti ruóu jekk ikun hemm il-PN fil-gvern.
     F’dan il-proðess jiíu móarsa l-interessi tal-óaddiema
     f’dawn l-impriúi.

     Il-Privatisation Unit fil-Ministeru tal-Finanzi komplçt
     bil-óidma  taæha  bçx  tikkonsolida l-programm  tal-
     privatizzazzjoni.   It-tóejjijçt æall-privatizzazzjoni
     tat-Terminals fil-Port Óçles, id-Dipartiment tal-Lotto
     Pubbliku u l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qeædin fi
     stat avvanzat u mistennija jkunu konkluúi sa l-aóóar ta'
     din is-sena.

     Sadattant qed isir studju dwar kif il-Gvern ikun jista'
     jiddisponi minn l-ishma tçæu fil-Bank of Valletta.

47    Jinkisbu fin-negozjati ma’ l-Unjoni Ewropea fondi góall-
     Iúvilupp ta’ l-infrastruttura (toroq u proíetti simili)
     li l-Unjoni Ewropea góandha góal dan l-iskop góall-membri
     tagóha.

     Malta  fetóet in-negozjati taót Kapitlu  21 -
     Politika Reíjonali li permezz taæha tkun f'qaæda li
     tibbenefika minn fondi sostanzjali æall -iúvilupp
     infrastrutturali.
     Qed jinæata bidu æat-tfassil ta' Programm Nazzjonali ta'
     Úvilupp u góal Studju tal-Ótiíijçt Separati tal-gúira
     t'Æawdex bil-æan li l-iffinanzjar ta‟ l-koníunt ta‟ l-
     iúvilupp tal-gúejjer taæna isir f'qafas ta' programm fuq
     medda ta' snin li jóares il-prijoritajçt taæna.


 Il-Gvern iwettaq il-PROĠETTI KBAR    æall-pajjiú  li
 kienu maósuba minnu. Fosthom:

48    Ix-Xatt tal-Kottonera: Dan il-proíett jingóata prijorità.                 14
  Il-proíett tal-Kottonera issa qabad ir-rankatura u hu
  mistenni li jitlesta sas-sena 2003.    Dan il-proíett,
  b‟investiment ta‟ Lm16 il-miljun, qed jitwettaq minn úewí
  konsorzja,  il-Cottonera Waterfront  Group u  l-Port
  Cottonera Consortium.

  Il-Cottonera Waterfront Group beda x-xogóol fuq il-
  proíett f‟Íunju 2000.   Sar xogóol ta‟ twaqqiegó fil-
  Cooperage Stores ódejn il-Menqa, twaqqa‟ l-pont ta‟ fuq
  tal-Forti Sant‟Anílu u sar xogóol ta‟ tindif tal-Caraffa
  Stores u tal-ónejjiet qodma tal-óabs, kif ukoll tindif
  tal-Seagate Vaults u l-imóaúen taót il-Forti Sant‟Anílu.
  Inbeda l-bini ta‟ blokk ta‟ 102 appartament residenzjali
  u óames stabbilimenti kummerðjali fil-Menqa fuq in-naóa
  tal-Birgu u t-Toqba fuq in-naóa tal-Kalkara. Dan il-blokk
  hu mistenni li jitlesta fi úmien sena u nofs. Óaríu wkoll
  offerti góar-restawr tal-faððata tal-Caraffa Stores.

  Il-Cottonera Waterfront Group, li se jibni l-yacht marina
  góamel ftehim mal-kumpanija Camper and Nicholsons góaú-
  úvilupp u tmexxija tal-istess marina. Hu mistenni li x-
  xogólijiet fuq il-marina jinbdew fil-bidu tas-sena d-
  dieóla u jkunu mqassma fi tliet faúijiet. Il-marina
  góandha tkun kompluta fi úmien sentejn.

  Il-Port Cottonera Consortium góamel xogóol ta‟ restawr
  fuq Scamps Palace li sewa mal-Lm 2 miljun.   Il-Palazz
  inbidel f‟Casino immexxi mill-Casino di Venezia li íie
  inawgurat f‟Awissu li góadda. Din il-kumpanija óadet
  ósieb l-attrezzatura rikka ta‟ dan l-Palazz.   Il-Port
  Cottonera Consortium naddfet ukoll is-sit biswit Scamps
  Palace fejn se tibni lukanda. Din il-kumpanija hi ukoll
  obbligata li tirrestawra l-bini tat-Teúor, is-Cement
  Stores u l-Maðina.

  Min-naóa tiegóu l-Gvern waqqa‟ l-bini magóruf bóala l-
  bini tað-Ðiniúi taót il-Forti Sant‟Anílu u pprovda l-
  komunità  Ðiniúa  li  tgóix Malta  b‟akkommodazzjoni
  alternattiva. Fi ftit úmien se jibda ukoll x-xogóol ta‟
  tiswija fuq il-mollijiet ta‟ taót il-Forti Sant‟Anílu
  biex ikunu tajbin góall-irmiííi. Il-Gvern qed jonfoq
  flejjes kbar biex itejjeb l-infrastruttura mhux biss biex
  jitwettaq l-proíett iúda ukoll biex isolvi l-problemi
  eúistenti fl-inóawi.  Fi ftit úmien ser tissaóóaó is-
  sistema ta‟ l-elettriku, drenaíí, ilma u anke s-servizzi
  tat-telekomunikazzjoni.

  Il-Gvern qed ukoll jiddiskuti mal-Malta Drydocks l-
  iúvilupp ta‟ Baðir Numru 1 bl-iskop li dan ikun úviluppat
  f‟Ðentru ta‟ l-ogóla attività kulturali u kummerðjali.               15
     Dan il-proíett se jinkorpora xi servizzi góall-komunità.
     Il-Gvern ukoll waqqa‟ il-óajt li jissepara l-Baðir minn
     Triq Santa Tereúa u minn parti minn Pjazza Gavino Gulia u
     minfloku sar óadid dekorattiv.   Sar ukoll xogóol ta‟
     tisbió tal-bankina u anke t-tqegóid tal-bankijiet.

49    L-Arts Centre, fejn kien hemm it-Teatru Rjal

     Fit-3 ta‟ Novembru 2000 il-Gvern óareí proposti góall-
     iúvilupp, bini u operazzjoni góall-proíett tad-Dóul tal-
     Belt Valletta.  Is-sejóa góall-proposti góalqet fi Frar
     2001 u l-proposti qed ikunu aííudikati. Il-proíett kollu
     mistenni jibda fil-bidu tas-sena 2002 u jitlesta fi úmien
     óames snin.

     Il-Proíett li ser ikun jiswa‟ madwar Lm40 miljun u se
     jinkludi:

      -  l-bini ta‟ teatru li jakkomoda 1,000 persuna fuq is-
        sit fejn qabel kien it-Teatru Rjal

      -  it-twaqqiegó ta‟ bini kummerðjali fuq in-naóa ta‟
        íewwa ta‟ Misraó il-Óelsien biex jinkixfu s-swar
        tal-Kavallier ta‟ San Íakbu

      -  il-bini ta‟ blokk kummerðjali góoli erba‟ sulari fuq
        Triq ir-Repubblika

      -  il-bini ta‟ parkeíí góal erba‟ mitt karozza taót il-
        livell tat-triq u taót is-sit tat-Teatru Rjal u
        Misraó il-Óelsien

      -  il-bini ta‟ úewí sulari ta‟ spazju kummerðjali taót
        il-livell tat-triq fis-sit ta‟ Misraó il-Óelsien

      -  t-twaqqiegó tal-Bieb eúistenti tal-Belt u l-bini
        minfloku ta‟ Bieb u pont skond id- disinn ta‟ Renzo
        Piano

      -  l-bini ta‟ Bus Terminus ídid.

50    Terminal góal Cruise Liners

     L-abbozz tal-kuntratt góaú-úvilupp tal-Valletta Cruise
     Terminal li ukoll jinkludi pjanti dettaljati ta‟ l-
     iúvilupp,  l-outline development  permit góall-istess
     úvilupp, skeda dwar iú-úmien li se jieóu kull parti tal-
     proíett biex titwettaq, kif ukoll dokument dwar prinðipji
     ta‟ restawr li se jkunu segwiti, íie approvat mill-
     Parlament fl-Lulju li góadda. Hu mistenni li l-kuntratt
                 16
     mal-kumpanija   VISET  jiíi  ffirmat  góal  nofs  Settembru
     2001.

     Il-proíett jinvolvi investiment minimu mill-kumpanija
     VISET ta‟ madwar Lm10 miljun. Il-proíett jikkonsisti fl-
     iúvilupp  ta‟  Cruise  Liner Passenger  Terminal u
     International Sea Passenger Ferry Terminal, ir-restawr u
     l-iúvilupp mill-ídid tal-bini qadim li hemm fuq is-sit li
     se jingóata b‟ðens u li jinkludi l-bini magóruf bóala
     Pinto Stores, Forni Stores u l-Power Station il-Qadima.
     Jinkludi wkoll il-bini mill-ídid tal-faððati u ta‟ Pinto
     Stores li hemm imwaqqa‟. Il-proíett jinvolvi l-bini ta‟
     triq ídida li tgóaqqad il-Belt Valletta mal-Marsa li
     tgóaddi minn wara Pinto Stores, u t-triq se tieóu post
     dik eúistenti u li la darba titlesta tgóaddi góand il-
     Gvern flimkien ma‟ l-inóawi ta‟ taótha.   Xogóol ieóor
     jinkludi bini ta‟ uffiðini góall-Malta Maritime Authority
     u uffiððji oóra relatati mal-port, ix-xogóol fuq il-
     mollijiet biex ikunu operati t-terminals, landscaping
     neðessarju u post alternattiv góal dawk l-azjendi li se
     jkunu effettwati mill-proíett.

51    Manoel Island u Tignè

     F‟Lulju 2000 kien iffirmat il-kuntratt mal-konsorzju MIDI
     biex jiíu úviluppati Manoel Island u l-Ponta ta' Tignè.
     Fl-20 ta' Diðembru 2000 beda x-xogóol fuq in-naóa ta‟
     Tignè li miexi b‟ritmu tajjeb.   Fil-fatt sal-lum íie
     úarmat bini ta‟ barrakki ta‟ úmien l-Ingliúi u b‟metodu
     avvanzati íew innumerati il-íebel li qed jinúammu biex
     il-faððati ta‟ dan il-bini jerígóu jiíu mibnija u
     restawrati kif kienu qabel. Saret ukoll eskavazzjoni ta‟
     l-art f‟Tignè sabiex jinbnew faðilitajiet sportivi,
     stabbilimenti kummerðjali u parkeíí taót l-art góal kwaúi
     2,000 vettura. Ser jinbnew ukoll aktar minn 400 post
     residenzjali,  ówienet, stabbilimenti  ta‟ l-ikel  u
     uffiðini. Id-disinji góal dan l-iúvilupp huma kompluti u
     wara l-approvazzjonijiet neðessarji mill-Awtorità ta‟ l-
     Ippjanar hu mistenni li jibda l-bini.

     F‟Manoel Island diíà inbeda l-intervent ta‟ emeríenza
     góar-restawr ta‟ Forti Manoel.    F‟Manoel Island se
     jinbnew 356 post ta‟ akkommodazzjoni f‟forma ta‟ villaíí.
     Se jkun hemm ukoll faðilitajiet sportivi, stabbilimenti
     kummerðjali u parkeííi li jieódu aktar minn 2,000 vettura
     oóra.

     Il-proíett se joóloq ukoll taólita tajba bejn l-iúvilupp
     u l-ambjent.  Se jkun hemm parks u íonna u se jkunu
     úviluppati aójar ix-xtut. Se jiíi wkoll restawrat il-bini                    17
   storiku fuq iú-úewí naóat tal-proíett. Dan il-proíett se
   jóalli investiment mill-kumpanija MIDI ta‟ madwar Lm140
   miljun.

52  Il-konnessjoni bejn iz-żewg portijiet fuq iú-úewí naħat tal-Belt
   Dan il-proġett wasal fl-istadju ta‟ Aġudikazzjoni

53  L-Iúvillup ta’ Sant Angelo
   Il-Gvern laóaq ftehim ma‟ l-Ordni Sovrana tal Kavallieri
   fuq il- Forti ta‟ Sant‟ Anílu. L-Area ta‟ taót il-Forti
   huwa nkorporat fil-Proíett tal- Kottonera
                    18
        Edukazzjoni góal dinja ídida


56  Jitkompla u jitóaffef il-proðess ta' deðentralizzazzjoni
   ta' l-amministrazzjoni ta' l-iskejjel billi jissaóóu u
   jinbnew l-istrutturi meótieía u billi l-Kapijiet ta' l-
   Iskejjel jingóataw l-appoíí meótieí biex jilóqu dan l-
   iskop.  B'hekk l-iskola titmexxa fuq sistema aktar
   parteðipattiva bejn góalliema, íenituri, studenti u
   komunita` lokali. F'dan il-qafas kull skola tfassal il-
   pjan ta' úvilupp tagóha.  Dan jeótieí ikun akkumpanjat
   minn rwol differenti góad-Diviújoni ta' l-Edukazzjoni li
   trid tkun kapaði tappoííja, tinkoraííixxi, u ssegwi l-
   iúvilupp li qed insemmu.


   Id-deðentralizzazzjoni kompliet  tissaóóaó  billi  nóolqu
   dawn l-góodod u strutturi:

    -  l-iskejjel  ingóataw   f‟idejhom  il-Kurrikulu
      Nazzjonali ídid u l-Pjan Strateíiku góall-

    -  Implimentazzjoni biex jiggwidhom fil-miri li íew
      stabbiliti anke bil-parteðipazzjoni tagóhom u tal-
      íenituri.

    - L-iskejjel ingóataw il-fakoltà li huma stess jagóúlu
     r-ritmu li jimxu bih fuq medda ta‟ erba‟ snin.

    - Struttura ídida hi l-Kunsill Nazzjonali dwar il-
     Kurrikulu li, fost affarijiet oóra jmexxi l-politika
     ta‟ deðentralizzazzjoni fl-iskejjel.
    - Il-mekkaniúmu ewlieni ta‟ deðentralizzazzjoni,
     il-“Pjan ta‟ Úvilupp ta‟ l-iSkola”, kompla
     jissaóóaó fl-iskejjel kollha ta‟ l-iStat.
    -  Íiet introdotta struttura oóra ídida: il -Focus
      Groups.  Dawn  il-gruppi ta‟  esperti  ser
      jintroduðu rwol differenti góad-Diviújoni ta‟
      l-Edukazzjoni li issa mistennija jkollha l -
      mezzi biex tinkoraííixxi u ssegwi l -iúviluppi
      fl-iskejjel, u biex il-kapijiet jingóataw l-
      appoíí meótieí biex imexxu b‟awtonomija.


57  Bi djalogu effettiv ma' l-góalliema, íenituri, u setturi
   oóra fis-soðjetà, issir reviújoni tal-Kurrikulu Minimu
   Nazzjonali góal-livelli kollha ta' l-edukazzjoni –
   kindergarten, primarja, sekondarja, teknika u speðjali.
   Din ma tkunx, pero`, proposta ta' riforma totali tas-
   sistema skolastiku sekondarju. Din ir-riforma, góalkemm
   meótieía, m'góandhiex titóawwad mal-ótieía ta' Kurrikulu               19
     Minimu Nazzjonali, jew tinsatar taót dik il-libsa kif
     sfortunatament íara dan l-aóóar.


     Id-djalogu sar matul proðess twil ta‟ konsultazzjoni.

     Ir-reviújoni tal-KMN tlesta u íie ippubblikat fl-aóóar
     tal-1999.

     Tlesta, íie approvat u ippubblikat (2000) il-Pjan
     Strateíiku góall-Implimentazzjoni tal-Kurrikulu. Dan íie
     wkoll diskuss fil-Kumitat Parlamentari góall-Affarijiet
     Soðjali.

     Kontemporanjament  dóalna  góal  riforma  fil-livell
     sekondarju billi bdejna nifirxu l-Edukazzjoni Teknoloíika
     fl-iskejjel kollha.

     Íie kostitwit il-Kunsill Nazzjonali tal-Kurrikulu
     b‟responsabbiltà li jiggwida r-riforma li toóroí
     mill-Kurrikulu.

58    Titkompla d-daóla tal-kompjuters fl-iskejjel kollha. Dan
     kien inbeda mill-Gvern Nazzjonalista, iúda nstaram taót
     il-Gvern Laburista. Jinstab ukoll l-aójar mod kif jidóol
     l-Internet fl-Iskejjel kollha.

    Tkompliet id-daóla tal-kompjuters fl-klassijiet kollha
    kif programmat mill-Gvern Nazzjonalista. Fl-aħħar sena
    ddaħħlu kompjuters ġodda fil-ħames sena tal-iskejjel
    kollha tal- Gvern: medja ta‟ 4 kompjuters f‟kull klassi
    ta‟ Year 5.

    Instab mod u íie milóuq ftehim mal-MITTS biex jidóol l-
    Internet fl-iskejjel kollha. Sa Ġunju 2001 iddaħħal l-
    Internet fi 36 skola.

    Góaddej b‟ritmu mgóaííel óafna il-proðess li jgóaqqad
    f‟network l-iskejjel kollha Maltin mad-dinja ta‟ l-
    Internet. Dan il-proċess mistenni li jitlesta sa l-2004.

    Il-Kurrikulu Nazzjonali jidher fuq il-website u qed
    jitóejjew góadd ta‟ websites oóra góad-diversi suííetti
    li jinkorpora l-kurrikulu.


59    Óadd ma jitóalla jispiðða l-iskola mingóajr ma jkun jaf
     jaqra u jikteb sew fost is-sorsi ewlenin ta' l-identita`
     tagóna bóala poplu. Fl-istess óin u bl-istess impenn se
     naódmu biex niksbu mill-ídid l-góarfien eððellenti, li sa
     ftit snin ilu konna magórufin góalih, tal-lingwa Ingliúa
     li hija passaport essenzjali biex il-poplu tagóna jieóu
     sehem sóió f'dak kollu li toffri d-dinja llum.                 20
    Il-Literacy Project rega‟ qabad ritmu tajjeb óafna u qed
    jagómel xogóol ta‟ fejda kbira.

    Góadd ta‟ góalliema tal-lingwi u Uffiðjali Edukattivi
    óadu sehem f‟ seminars dwar kif tiíi mgóallma lingwa.

    Bdew jiíu úviluppati góadd ta‟ korsijiet góall-góalliema
    fl-Ingliú, Malti u numru ta‟ lingwi oóra.

    Id-Diviújoni ta‟ L-Edukazzjoni sponsorjat  10  góalliema
    sabiex isegwu kors ta‟ l-M.Ed (Literacy).

    Twaqqfet il-Fondazzjoni góas-Servizzi Edukattivi bil-mira
    ewlenija tat-tisóió u t-tiswir ta‟ servizzi speðjalizzati
    góal studenti li qed jiltaqgóu ma‟ diffikultajiet fit-
    tagólim tagóhom. Dan il-programm ser jibda bi prova f‟10
    skejjel f‟Ottubru 2001. Mhux ser ikun bi ólas.

    L-FSE akkwistat sponsorship ta‟ LM12,000 góall-proíett
    Óilti Teúor li se jiffoka fuq tfal li íejjin minn
    ambjenti fejn il-kultura tal-qari mhix prattikata fid-
    dar.

    Twaqqaf il-Kunsill dwar l-Ilsien Malti biex fost miri
    oóra jippromwovi l-qari. (PE 80)

60   Issir evalwazzjoni tat-tagólim tax-xjenza u t-teknoloíija
    fis-sistema edukattiv u jittieódu miúuri miftehma biex
    dawn jitpoííew fuq il-livelli li l-poplu jinótieí biex
    ikollna l-óiliet meótieía óalli nisfruttaw góall-íid tal-
    poplu l-avvanzi li saru f'dawn l-oqsma.

    Kummissjoni maótura apposta góamlet evalwazzjoni u resqet
    proposti  góal  riforma  fit-tagólim  tal-Edukazzjoni
    Teknoloíika. (PE 65)

    Ittieódet id-deðiújoni u l-miúura biex l-Edukazzjoni
    Teknoloíika f‟format ídid bdiet tiíi introdotta góall-
    iskejjel sekondarji kollha.

    Íew  attrezzati workshops skond speðifikazzjonijiet
    moderni u l-ewwel 10 skejjel sekondarji bdew joffru s-
    suííett.

    Óadna l-miúura li jitóejja programm ta‟ taórií góall-
    istudenti góalliema fl-Università.

    Góat-tagólim tax-Xjenza fl-iskejjel primarji diíà íie
    rivedut is-sillabu.  Dan góandu jassigura bilanð bejn
    kunðetti xjentifiði baúiði u l-prattika.

    l-iskejjel primarji qed ikunu mistiedna jiúviluppaw
    policy statement dwar it-tagólim tax-Xjenza. Fl-istess


                21
     waqt  twaqqaf mekkaniúmu  sabiex  jgóin  lill-iskejjel
     jiúviluppaw dawn il-policies.

    L-iskejjel íew fornuti b‟science boxes bir-riúorsi u d-
    dokumentazjoni meótieía góat-tagólim tax-xjenza.

    Tliet góalliema peripatetiði tax-Xjenza fil-primarji íew
    abbinati ma‟ skejjel barranin sabiex jiksbu esperjenza
    fuq l-metodi tat-tagólim tax-Xjenza.

61    Jittieódu aktar inizjattivi góat-taórií u taórií mill-
     ídid ta' l-góalliema biex dawn jiíu megójuna jwettqu l-
     missjoni tagóhom bl-aktar mod effettiv u b'mod li óadd
     mit-tfal ma jaqa' lura u jiíi eskluú minn edukazzjoni
     xierqa góaú-úminijiet ta' llum.

    Kompla t-taórií annwali li torganizza d-Diviújoni ta‟ l-
    Edukazzjoni góall-góalliema kollha li jaódmu magóha.

    Il-vot tat-taórií ta‟ l-góalliema tela‟ minn Lm75,000 fl-
    1999 góal Lm300,000 fis-sena 2000.

    Bi ftehim ma‟ l-MUT údied il-óin allokat góat-taórií ta‟
    l-góalliema.

    Bi ftehim ma‟ l-MUT qed jiíi ntrodott il-post ta‟
    Activity Teachers, li góandhom l-inkarigu li jevitaw li
    tfal jaqgóu lura.

    Twaqqfet il-Fondazzjoni Servizzi Edukattivi biex fost
    ówejjeí oóra tevita u tindirizza din il-problema ta‟ tfal
    b‟riskju li jaqgóu lura.

62    Tingóata attenzjoni speðjali lid-dixxiplina fl-iskejjel
     bl-iskop li din tkun strument effettiv góall-aójar imíiba
     ta' l-istudenti u biex nilqgóu kontra kull xorta ta'
     abbuú, inkluzi abbuúi ta' bullying u dawk fuq it-tfal.
     Góal dan l-iskop jitfassal Kodiði ta' Dixxiplina li jiíi
     adottat wara konsultazzjoni ma' kulóadd.

    tlestiet u íiet addottata policy dwar Child Abuse.

    tlestiet u íiet addottata policy dwar Bullying.

    tlestiet u íiet addottata policy dwar Substance Abuse.

    ittieódet deðiújoni li titwaqqaf il-unit PROTECT bóala l-
    istruttura ðentrali li tikkoordina dawn il-policies ma‟
    l-iskejjel.

     íie ntrodott is-Safe Schools Programme    biex  jagómel
     xogóol ta‟ prevenzjoni fl-iskejjel.
                 22
    tlesta abbozz ta‟ Kodiði ta‟ Dixxiplina.

63    Inóaddnu l-ideal li t-tfal bi búonnijiet speðjali jiíu
     edukati, biú-úidiet u l-kawteli kollha meótieía, fi
     skejjel normali, iúda niúguraw dejjem li l-programmi
     jitóaddmu bil-kunsens ta' kull min hu nvolut, biex ma
     jkunux kontroproduðenti, u li jibqgóu jiíu provduti l-
     aójar alternattivi dment li l-ideal ikun góadu ma
     ntlaóaqx.

     Daólet fis-seóó policy ídida dwar statementing u dwar kif
     jitóejja „Pjan Edukattiv Individwali‟ góal kull tifel jew
     tifla bi búonnijiet speðjali.

     Íew imwaqqfa  Statementing  Moderating  Panel  u  Bord
     t‟Appell.

     Bdew tóejjijiet sabiex jinóoloq Ðentru ta‟ Riúorsi góall-
     Edukazzjoni Inklussiva.

     Il-mod ta‟ preúentazzjoni ta‟ karti ta‟ l-eúami góall-
     persuni b‟diúabbiltà qed jiíi rivedut.


64    Jissaóóu bil-kbir l-istrutturi li jaósbu góal assistenza
     lill-istudenti u l-familji tagóhom fil-problemi soðjali,
     emozzjonali, psikiki u ta' míiba li jaffaððjaw.   Naraw
     ukoll li l-istudenti jkollhom servizzi effettivi ta'
     counselling u gwidar u skemi ta' prevenzjoni biex
     nindunaw kmieni kemm jista' jkun bil-perikli u l-ósara li
     wliedna jkunu qed jiffaððjaw. Góal dan l-iskop tintiseí
     xibka ta' koperazzjoni mad-Dipartimenti u Aíenziji
     konðernati kif ukoll ma' l-góaqdiet volontarji li jaódmu
     f'dan il-qasam.

    Údiedu 8 social workers sabiex jaódmu ma‟ studenti u mal-
    íenituri  tagóhom  li  góandhom  problemi  soðjali,
    emozzjonali u ta‟ míieba.

    Is-social workers qed jiffukaw iújed fuq skejjel      li
    góandhom rati góolja ta‟ assenteizmu u problemi oóra.

    It-taqsima tas-servizzi psikoloíiði issa údiedet b‟4
    psikologi wara li dawn intbagótu mid-Diviújoni biex
    ikkwalifikaw fuq livell ta‟ Masters fl-Universita`.

    Íew assenjati 2 góalliema biex jikkoordinaw kaúijiet ta‟
    abbuú ta‟ tfal u ta‟ bullying fi ódan it-taqsima ídida
    PROTECT.

    Íie ntrodott is-Safe School Programme biex jaódem fuq il-
   prevenzjoni.
                 23
    Qed jiíu assenjati 2 góalliema biex flimkien ma‟ SEDQA
    jwettqu xogóol ta‟ prevenzjoni fl-iskejjel.


65   Inpoígu baúi ídida góall-edukazzjoni teknika u tas-
    snajja' bl-iskop li t-tagólim u t-taórií ikun rilevanti
    góad-dinja ta' llum u ta' livell li jwassal góal
    kwalifiki rikonoxxuti internazzjonalment.

    Il-kunðett ta‟ tagólim ta‟ l-Edukazzjoni teknika u tas-
    snajja‟ inbidel u íie úviluppat sillabu ídid. (PE 60)

    Ittieódet id-deðiújoni li jiíi offrut is-suííett ta‟
    Edukazzjoni Teknoloíika fl-iskejjel sekondarji kollha
    flimkien ma‟ suííetti oóra akkademiði.

    Il-pjan ta‟ din ir-riforma diíà qed jantiðipa id-dóul ta‟
    dan is-suííett fl-iskejjel primarji ukoll.

    Dan is-suííett beda f‟10 skejjel sekondarji u ser jidóol
    f‟kollha kemm huma fi úmien erba‟ snin.

    L-iskejjel sekondarji li qed joffru dan is-suííett íew
    mgóammra b‟workshops  moderni u íew assenjati fihom
    instructors u tekniði.

    Íew  stallati  kompjuters fl-iskejjel  sekondarji  li
     jgóallmu t-teknoloíija u nxtraw electronic kits.

    It-taqsima tat-taórií ta‟ l-Instructors u Tekniði ssaóóet
    u íiet attrezzata b‟apparat u teknoloíija moderna.

    L-iskejjel sekondarji bdew jidólu fi ftehim ma‟ kumpaniji
    privati  bl-iskop li  lill-istudenti jintroduðuhom u
    jóarríuhom fid-dinja tax-xogóol.

    Il-Kulleíí Malti góall-Arti, Xjenza u Teknoloíija (MCAST)
    waqqaf istituti u nieda livelli diversi ta‟ edukazzjoni
    f‟varjeta` ta‟ suííetti li góandhom joóolqu baúi ídida
    góat-taórií fit-teknologija u snajja‟. (PE 66)

    L-MCAST  daóóal  fit-tmexxija  ta‟  l-Istituti  tiegóu
    rappreúentanti  mid-dinja  tax-xogóol  li  tirrikjedi
    teknoloíija u snajja‟.

    Íie  maótur  il-Kunsill  Malti  dwar  il-Kwalifiki
    Professjonali u Vokazzjonali biex jara li jiíu stabbiliti
    u jinúammu l-istandards tat-taórií vokazzjonali. (PE 97)


66   Bi djalogu mal-partijiet kollha konðernati jiíi stabbilit
    l-Istitut góat-Teknoloíija u Xjenzi Applikati li góandu
    jiíbor fih id-diversi oqsma ta' tagólim post-sekondarju.
    B'hekk l-edukazzjoni vokazzjonali u teknoloíika tiíi


                 24
     stmata daqs l-edukazzjoni akkademika filwaqt li jinfetóu
     bibien íodda fl-Universita` góal dawk b'edukazzjoni
     vokazzjonali. L-istudenti f'dan il-qasam jingóataw ukoll
     stipendju.

     Id-djalogu sar b‟mod profond u fit-tul.

     L-MCAST twaqqaf fl-2000 u twettaq óafna xogóol ta‟
     preparazzjoni (bini, staff, istituti, sillabi, eðð) góal
     meta jibda joffri l-korsijiet f‟Ottubru 2001.

     Qed jiíbor  fih  id-diversi  oqsma  ta‟   tagólim  post-
     sekondarju.

     L-interess kbir li qed jintwera miú-úgóaúagó, il-
     íenituri, l-industrija u oórajn, juri li l-edukazzjoni
     vokazzjonali diíà qed tiíi stmata daqs l-edukazzjoni
     akkademika.

     Ittieódet id-deðiújoni li l-MCAST jibda joffri livelli li
     jwasslu góad-dóul fl-Universita`.

     Minn sentejn „l hawn   l-istudenti  f‟dan  il-qasam   qed
     jingóataw l-istipendju.


67    Insaóóu l-kuntatt meótieí bejn id-dinja ta' l-iskola u d-
     dinja tax-xogóol.  Jiíu msieóba l-oqsma industrijali,
     agrikoli, tas-sajd u tat-turiúmu, u l-oqsma l-oóra tax-
     xogóol.

     L-iskejjel sekondarji qed jidólu (s‟issa 6) góal Business
     Links Agreement ma‟ kumpaniji privati bl-iskop li lill-
     istudenti jintroduðuhom u jóarríuhom fid-dinja tax-xogóol
     (PE 65).

     Studenti qed jintbagótu f‟ambjenti tax-xogóol u b‟hekk
     qed jieódu esperjenza ta‟ l-applikazzjoni tat-tagólim fuq
     il-postijiet tax-xogóol.

     34 skola úaru góadd ta‟ kumpaniji u industriji u anke
     fieri konnessi max-xogóol.

     Góalliema tal-guidance ipparteðipaw f‟seminars dwar ix-
     xogóol.

     Reígóet íiet organizzata il-Careers Convention.

     L-MCAST  góandu fuq  il-bord  tal-Gvernaturi      diversi
     rappreúentanti mid-dinja tax-xogóol.

     L-Istituti tal-MCAST góandhom fit-tmexxija nies, u ser
     ikollhom oórajn, li íejjin mill-oqsma tal-industrija u
     setturi oóra.


                  25
68   Naódmu mill-qrib mal-Korporazzjoni tax-Xogóol u Taórií
    biex nassiguraw li jinóolqu l-opportunitajiet meótieía
    góal taórií u taórií mill-ídid góal dawk li jridu
    jirritornaw lejn ix-xogóol wara waqfa ta' snin, kif
    jista' jiíri fil-kaú ta' óafna nisa. Attenzjoni speðjali
    tingóata lill-presuni b'diúabbilita`.

    Fuq il-bord tal-ETC hemm rappreúentant tal-Ministeru biex
    kemm jista‟ jkun jinúamm kuntatt mill-qrib.

    Ódimna  óafna fil-qrib mal-ETC rigward it-twaqqif tal-
    MCAST.  Fuq il-Bord tal-Gvernaturi hemm rappreúentant.

    Wieóed mill-góanijiet tal-MCAST huwa proprju li joffri
    opportunitajiet ta‟ taórií góall-iríiel u nisa li
    jixtiequ jsibu jew jibdlu x-xogóol.

    Ódimna óafna fil-qrib mal-ETC rigward it-twaqqif tal-
    Kunsill  Malti dwar  il-Kwalifiki  Professjonali u
    Vokazzjonali. Fuq il-Bord hemm rappreúentant tal-ETC.

69   Tingóata spinta qawwija lill-edukazzjoni góall-adulti
    b'enfasi speðjali góal dawk li góal xi raíuni jew oóra
    kellhom ióallu l-iskola kmieni. Din trid tinkwadra ruóha
    fil-kunðett usa' ta' edukazzjoni tul il-óajja fejn
    jeótieí li jitpoííew fuq baúi soda l-mezzi ta' tagólim
    bir-radju, it-TV u l-kompjuter magórufa bóala Distance
    Learning.

    Twaqqaf kumitat li mexxa proðess ta‟ konsultazzjoni u
     óejja rapport dwar Lifelong Learning.

    Dan ir-rapport lesta l-baúi góall-faúi li jmiss biex jiíi
    úviluppat Pjan Strateíiku Nazzjonali dwar it-Tagólim góal
    Matul il-Óajja.

    Dan il-pjan góandu jkun konformi fi pjan   sóió  góall-
     Ewropa li qed jiíi ikkoordinat mill-UE.

    Íew identifikati persuni li qed jorganizzaw korsijiet ta‟
    Distance  Learning permezz  ta‟ Education  22. Dawn
    mistennija jibdew f‟Ottubru 2001.

    L-MCAST ukoll qed jattrezza l-istruttura u l-livelli ta‟
    tagólim tiegóu biex jilqa‟ fih adulti li kellhom ióallu
    l-iskola kmieni.

70   Jinfetóu aktar ðentri fi ódan l-iskejjel fejn nies
    imóarría professjonalment jistgóu jieódu ósieb it-tfal
    barra mill-óinijiet ta' l-iskola bi ólas raíonevoli u
    soðjalment íust. Jitfasslu wkoll modi oóra kif l-iskola
    taqdi aktar lill-komunita`.
                26
    Saru proposti minn Thematic Group (waqt l-iúvilupp tal-
    Kurrikulu ídid) kif l-iskejjel góandhom iservu ta‟
    „Ðentri ta‟ Tagólim góall-Komunita‟.  Dawn il-proposti
    ser isir xogóol fuqhom fil-futur qrib.

    Tressqu wkoll proposti lill-Ministeru responsabbli mill-
    Kunsilli Lokali li jissuííerixxu modi kif l-iskejjel
    jistgóu jaqdu lill-komunità.

    Tóejjew pjani fi ódan il-Fondazzjoni góal Servizzi
    Edukattivi biex jidólu programmi ta‟ edukazzjoni wara l-
    óin ta‟ l-iskola, bil-góan li jgóinu tfal b‟risku li
    jaqgóu lura fl-iskola.  Dan il-programm ser jibda bi
    prova f‟10 skejjel f‟Ottubru 2001.   Mhux ser ikun bi
    ólas.

71    Tiíi mtejba l-Liíi ta' l-Edukazzjoni biex, filwaqt li l-
     awtonomija ta' l-Universita` tissaóóaó, jiíu definiti
     aójar mill-Parlament, id-direzzjoni li góandha ssegwi
     biex jinkiseb minnha l-aqwa góall-pajjiú, l-aktar fl-
     oqsma ta' speðjalizzazzjoni.  Jissaóóu l-mekkaniúmu ta'
     awditjar sew tal-finanzi kif ukoll dak akkademiku.

    Sar xi xogóol preliminari.

    Bi   ftehim mal-MUT  daólet  sistema  ta‟  performance
      assessment tal-istaff akkademiku.

72    Jigi stabbilit f'diskussjoni ma' dawk kollha konðernati
     kif góandhom jiúdiedu l-istipendji biex jilóqu l-
     búonnijiet ta' l-istudenti, inkluúi dawk li jridu jagómlu
     riðerka sew f'Malta kif ukoll barra.

    Id-diskussjonijiet ma‟ dawk konðernati saru u íiet
    stabbilita sistema ídida ta‟ stipendji li tilóaq il-
    búonnijiet ta‟ l-istudenti.

    Aktar minn 11,000 student qed jibbenefikaw minn din l-
    iskema li n-nefqa tagóha se tkun madwar LM8 miljun.

73    Tingóata óarsa mill-ídid lejn is-sistema tal-MATSEC wara
     li jiíi pubblikat analiúi serju ta' dak li íara fl-aóóar
     eúamijiet biex tissaóóaó il-fiduðja fis-sistema mill-
     istudenti, il-íenituri u l-góalliema u r-rikonoxximent
     ta' l-istandards u ð-ðertifikati Maltin.   F'dan kollu
     jara li jkun hemm djalogu u tisóib íenwin bejn l-
     Universita`, il-Junior College, is-Sixth Forms tal-Knisja
     u dawk Privati, is-saff sekondarju ta' l-iskejjel kollha
     u l-Bord tal-MATSEC.

     Íie ppubblikat rapport ta‟ analiúi tas-sistema tal-MATSEC
     u saru rakkomandazzjonijiet minn kummissjoni maótura
     apposta.
                 27
     Konsulenza rinomata Ingliúa qed tikkontribwixxi góal
     fiduðja fis-sistema u rikonoxximent ta‟ l-istandards u ð-
     ðertifikati.

74    Tissaóóaó l-Universita` tat-Tielet Eta` u jóeííeí aktar
     anzjani nisa u ríiel jipparteðipaw fiha.

     In-numru ta‟ anzjani reíistrati din is-sena kien ta‟ 850,
      li madwar 600 minnhom huma nisa.

     Il-maííor parti ta‟ l-anzjani reíistrati huma fil-faxxa
      ta‟ bejn il-65 u l-74 sena.

     Sabiex jintlaóqu l-akbar numru ta‟ anzjani possibbli, l-
     Università tat-Tielet Eta` tagóti lectures kemm il-Belt
     Valletta, tas-Sliema u wkoll f‟Góawdex.

     Isiru ukoll programmi soðjali u óaríiet      kulturali
      regolarment kull xahar góal dawk reíistrati.

     L-iskop ta‟ l-Universita` tat-Tielet Eta` huwa l-góerf
     fih innifsu, u góaldaqstant ma jintalbu ebda kwalifiði
     sabiex wieóed japplika.

75    Wara li l-Iskejjel tal-Knisja saru bla ólas issa wasal
     iú-úmien li jiíu eúentati mit-taxxa tad-dóul massimu ta'
     ólas kull sena góal kull wild li jitóallsu miúati
     góalihom fl-iskejjel privati.

     Íew allokati nofs miljun lira fl-estimi ta‟ 2001 góal dan
      il-góan.

     Wara li fl-ewwel sena ta‟ l-iskema jingóata ólas, ser
     jibda jkun hemm eúenzjoni mit-taxxa tad dóul.


Bil-kelma "KULTURA" óafna góadhom jifhmu forom ta' l-arti
li jogóíbu `l ftit u mhux lill-kotra, imma fil-verità d-
drawwiet u l-prodotti kollha li jagóúluna minn popli ohra
jiffurmaw parti mill-kultura tagóna.

Góalhekk il- Gvern, fost ówejjeí oóra,

76    Jagóti óajja u góamla ídida lill-organizzazzjoni tal-
     Festivals bi skop doppju:   l-ewwel li aóna l-Maltin
     nifhmu u nagórfu lilna nfusna, bit-tajjeb u l-óaúin
     tagóna; it-tieni, li nuru l-isbaó prodotti tagóna, f'kull
     qasam ta' óajjitna u óidmietna, lill-barranin. Góalhekk
     tinóoloq aktar koperazzjoni bejn dawk responsabbli góat-
     Turiúmu u l-oórajn responsabbli góall-Kultura.

     Íie  rikostitwit  il-Kumitat  Festi  Nazzjonali  b‟
     responsabbilta` li jippopolarizza l-festi nazzjonali.
                 28
     Íiet maótura Kummissjoni Nazzjonali Folklor bil-góan li
     tqajjem il-festi u s-snajja‟ tradizzjonali.

     Komplew jissaóóu l-festivals tal-Kanzunetta    Maltija,
     Kanzunetta góall-Ewropa, ta‟ l-Góana.

     Ingóatat  góajnuna finanzjarja  lil  18  il-góaqda  u
     individwu b‟konnessjoni ma‟ festivals.

     Dan kollu sar b‟kollaborazzjoni mal-qasam tat-Turiúmu u
     tal-Kultura.

77    Jara li l-finanzjament (li fil-preúent huwa bbaúat l-
     aktar  fuq il-qligó  minn logóba  organizzata mid-
     Dipartiment tal-Lottu) jitqiegóed fuq baúi aktar soda,
     billi jimmira li l-budgets góal dan is-settur (inkluú l-
     isport) ikunu jammontaw góal wieóed fil-mija tan-nefqa
     tal-Gvern.

     Komplejna l-mixja poúittiva lejn il-miri tagóna meta góal
     din is-sena il-gvern alloka Lm1.3m góall-Kultura u Lm1.4
     góall-iSport góall-infiq kapitali u rikorrenti.

78    Iwettaq il-proíett ta' ðentru esklussivament góall-Arti
     (inkluúa l-opra) fil-post fejn kien hemm it-Teatru Rjal u
     jiúgura li l-Orkestra Nazzjonali tkun tixraq lil isimha
     fid-daqs, fil-kwalità u fil-kundizzjonijiet tax-xogóol.

     Dan il-Ministeru qed jieóu sehem sóió mal-Ministeru
     góall-Ambjent fil-óidma rigward il-kostruzzjoni u l-
     iúvilupp tas-sit tat-Teatru Rjal (PE 49).

     Ið-Ðentru tal-Kreattività fil-Kavallier ta‟ San Íakbu, li
     góandu jkun parti integrali minn dan il-proíett, diíà qed
     jiffunzjona  u jattira  n-nies  lejn  l-arti u  l-
     kreattivita`.

     Il-muúiðisti  ta‟  l-Orkestra  Nazzjonali  ngóataw
     kundizzjonijiet íodda li jixirqu lil isem l-Orkestra wara
     ftehim li ntlaóaq bejn il-gvern u l-union tagóhom.

79    Ikompli  jwettaq  il-proíetti  ta'  modernizzar  tal-
     muúewijiet, óolqien ta' sóubija góaqlija bejn is-settur
     pubbliku u s-settur privat fil-óarsien u promozzjoni tas-
     siti kulturali ta' kull xorta, u inizjattivi oóra
     immirati dejjem biex il-poplu jieóu sehem dejjem aktar
     kreattiv fit-tgawdija tal-kultura tagóna u l-apprezzament
     tal-kulturi l-oóra tad-dinja, l-aktar dawk ta' madwarna.

     Tóejja pjan strateíiku dwar il-Wirt Kulturali.

     Inóatar Bord Interim góall-Wirt Kulturali biex jieóu
     f‟idejh is-sitwazzjoni u jmexxi it-tranúizzjoni góal
     strutturi íodda.                 29
     Tóejja u íie ippubblikat abbozz ta‟ liíi dwar il-
     Patrimonju Malti li góandu jipprovdi góal strutturi li
     jiffaðilitaw l-immodernizzar tal-muúewijiet u l-óolqien
     ta‟ sóubija mas-settur privat góal promozzjoni tas-siti;.

     Qed jiíu úviluppati pjani u íew preparati t-tenders
     góall-bini ta‟ tinda protettiva góat-tempji ta‟ Óaíar
     Qim.

     Qed tinbena database nazzjonali dwar il-Patrimonju Malti.

     Ið-Ðentru tal-Kreattività qed joffri attivitajiet     fejn
     il-poplu jieóu sehem aktar kreattiv fit-tgawdija     tal-
     kultura tagóna.

     Íiet pubblikata proposta ta‟ Politika Kulturali f‟Malta.

     Íie pubblikat abbozz ta‟   ligi  dwar  il-Kunsill  Malti
     góall-Kultura u l-Arti.


80    ILSIEN MALTI:  Il-PN jagóraf li l-Ilsien Malti hu wirt
     importanti  li jagóti  identita` lin-nazzjon  Malti.
     Góalhekk irid isaóóu billi jwaqqaf korp, li jkun jinkludi
     rappreúentanti ta' l-Universtia` u ta' l-góaqdiet ewlenin
     tal-Malti, biex ifassal politika li ssaóóaó it-tagólim
     ta' lsienna bóala parti mill-kultura nazzjonali fil-
     livelli kollha tas-sistema edukattiva, kemm statali u
     kemm privata.

    Flimkien ma' dan il-korp, titwaqqaf Kummissjoni tal-
    Lingwa magómula minn persuni ta' kompetenza xjentifika li
    ssegwi l-iúviluppi fil-lingwa u taííorna, fejn ikun hemm
    búonn, l-ortografija tal-Malti.  Il-Kummissjoni jkollha
    wkoll id-dmir li, flimkien ma' l-Universita`, tippromwovi
    r-riðerka xjentifika dwar l-Ilsien Malti.

     Inóatar  il-Bord  ta‟ l-Ilsien Malti biex iressaq
     rakkomandazzjonijiet lill-Ministru li lesta r-rapport
     tiegóu.

     Tóejja abbozz ta‟ liíi dwar l-Ilsien Malti bil-ósieb li
     jitwaqqfu úewí strutturi íodda li jirregolaw u jsaóóu l-
     ilsien  Malti,  li tippromwovi riðerka,  kif ukoll
     jipproponu politika lill-Gvern.


Fil-qasam ta' l-ISPORT, il-PN fil-gvern fost l-oórajn:

81    Jieóu ósieb il-formazzjoni ta' sportivi úgóaúagó bi skola
     speðjalizzata u jagóti boroú ta' studju góal taórií barra
     minn Malta.  Tingóata góajnuna speðjali lill-Nurseries
     tad-diversi dixxiplini sportivi.                 30
     Komplew jingóataw boroú ta‟ studju b‟mod regolari góal
     taórií barra minn pajjiúna kif baqgóu jiíu mgóejjuna
     b‟mod  regolari l-iskejjel ta‟  l-isports góat-tfal
     (nurseries).

82    Jibni kumplessi sportivi fit-tliet naóat ta' Malta, bóal
     dak li nbena r-Rabat t'Góawdex.

     Wara li tpoííiet l-ewwel íebla tað-Ðentru Sportiv tal-
     Kottonera fis-17 ta‟ Mejju 2001, ix-xogóol qabad ritmu
     tajjeb u sa‟ l-aóóar t‟Awissu 2001, diíà tlestew madwar
     85% tal-pedamenti u partijiet mill-ewwel sular;

     Ix-xogóol fuq il-Kumpless tal-Karwija qiegóed fl-istadju
     li tpoííew il-pjanti (flimkien ma‟ dawk ta‟ l-Iskola)
     góand l-Awtorità ta‟ l-Ippjanar, sar Environment Impact
     Assessment tal-Proíett kollu u qed nistennew il-Permessi
     neðessarji. Sadanittant, wasalna fil-faúi li nippubblikaw
     it-tenders tal-bini ta‟ dan il-Proíett;

     Íie identifikat sit fil-Qawra li ser jilqa‟ fih it-tielet
     Ðentru  Sportiv. Qegódin  fl-istadju  preliminari li
     nippreparaw il-brief góal dan il-proíett;

     Kompla l-investiment fil-Kumpless tal-Pixxina fejn hu
     ppjanat li s-sala góall-iSport ta‟ íewwa tkun lesta sa
     Lulju 2002;

     Kompla l-investiment fuq il-Kumpless tal-Marsa.


83    Jgóin lid-dilettanti ta' kull sport (biú-úwiemel, bil-
     karrozzi, bil-muturi eðð) jiúviluppawh, u lill-góaqdiet
     sportivi biex jiksbu postijiet adattati góalihom. B'mod
     partikolari, il-PN joffri inðentivi lid-dilettanti ta' l-
     isparar fuq il-plattini u target shooting ieóor.

     Diíà góaddiet Riúoluzzjoni fejn    madwar  42  facilità
     góaddew lill-góaqdiet li jmexxuhom.

     Góaddejjin  il-proðeduri  meótieía sabiex  tgóaddi
     riúoluzzjoni oóra mill-Parlament fejn jerígóu jingóataw
     titlu  legali  fuq   faðilitajiet sportivi  lill-
     organizzazzjonijiet interessati.


84    Filwaqt li jirrikonoxxi lill-Kumitat Olimpiku Malti bóala
     l-ogóla awtorità ta' l-isport, jagóti l-appoíí tiegóu
     góall-kandidaturi ta' pajjiúna góall-organizzazzjoni tal-
     Logóob tal-Pajjiúi ú-Úgóar mill-ídid f'pajjiúna.  Barra
     minn hekk Gvern Nazzjonalista jimpenja ruóu li ssir
     góall-ewwel  darba  Liíi li  tinkoraííixxi  l-Isport
     f'pajjiúna.                 31
     L-appoíí góall-kandidatura ingóata.

     L-orgnizzazzjoni íiet fdata lil pajjiúna

     Il-Kumitat organizzattiv tal-Logóob góall-Pajjiúi ú-Úgóar
     li se jsiru f‟Malta fl-2003 qed ikollu laqgóat kontinwi
     mad-diversi sotto-kumitati maótura.

     Il-K.O.M. ingóata uffiðini minn fejn qiegóed iwettaq il-
     óidma tiegóu u l-preparazzjonijiet tal-Logóob tal-Pajjiúi
     ú-Úgóar.

     F‟Awissu 2001 inóaríet White Paper dwar Liíi góall-
     iSport. Filwaqt li ser tagóti personalità Legali lill-
     Kunsill Malti góall-iSport (jiíifieri ser jassumi r-rwol
     tad-Dipartiment  ta‟  l-Isport  f‟dik  li  hija
     amministrazzjoni u r-rwol ta‟ konsultazzjoni mal-Ministru
     responsabbli mill-iSport), din il-Liíi ser tirrikonoxxi
     lill-Kumitat Olimpiku Malti bóala l-ogóla entità sportiva
     f‟dak li jikkonðerna attività sportiva kompetittiva.


85    Jgóin lill-góaqdiet sportivi nazzjonali biex jagómlu
     anti-doping tests b'mod regolari fuq l-isportivi.   Biex
     jiíu frankati l-flus góandu jinstab il-mod kif dawn it-
     testijiet  isiru  f'pajjiúna  stess  f'laboratorji
     rikonoxxuti mill-fora sportivi Internazzjonali.

     L-góaqdiet sportivi qed ikunu kontinwament mgóejuna
     jagómlu l-anti-doping test u fl-istess waqt ikunu
     rifonduti l-ispejjeú li jonqfu sabiex jagómluhom.

     Il-liíi proposta taóseb góal provvediment fejn qed
     jintefa‟ l-obbligu fuq kull entità sportiva li titóares
     id-dinjità tal-persuna fl-attivitajiet sportivi kollha,
     speðjalment fejn jirrigwarda l-uúu ta‟ sustanzi projbiti.


Fil-qasam tal-KAÐÐA u l-INSIB, il-PN fil-Gvern:

86    Ma jsir ebda tibdil fir-regolamenti preúenti tal-kaðða u
     l-insib li jpoííi f’qagóda agóar minn dik ta’ llum lill-
     kaððaturi u n-nassaba fl-eúerðizzju tad-delizzju tagóhom.

     Il-Gvern óa passi biex, mhux biss iúomm kif inhuma
     ir-regolamenti tal-kaðða u l-insib, iúda jnaqqas l-
     eta' biex wieóed ikollu liðenzja biex jikkaððja
     minn 21 góal 18.


87    Waqt in-negozjati ma’ l-Unjoni Ewropea, isieóeb miegóu
     delegazzjoni ta’ rappreúentanti ta’ dan id-delizzju
     tradizzjonali  ta’ pajjiúna,  u  jinsisti  fuq                 32
     kundizzjonijiet favorevoli kif kisbu pajjiúi oóra góad-
     delizzji favoriti tagóhom.

     Rappreúentanti ta' l-góaqdiet kollha tal-kaððaturi
     u  góaqdiet  ambjentali  qegódin jieódu  sehem
     f'diskussjonijiet tal-kumitat li waqqaf il-Gvern
     biex imexxi t-tóejjija u n-negozjati góas-sóubija
     ta' Malta fl-Unjoni Ewropea - (MEUSAC: Malta- EU
     Steering and Action Committee).

     Waqt in-negozjati ma' l-UE, kien hemm konsultazzjoni
     kontinwa ma' rappreúentanti ta' l-góaqdiet kollha tal-
     kaððaturi u nassaba b'mod speðjali mal-Federazzjoni
     Kaððaturi Nassaba u Konservazzjonisti (FKNK) kif ukoll
     ma' l-góaqdiet ambjentali b'mod speðjali l-Birdlife
     Malta.

     Il-Gvern qed jinsisti li júomm il-kaðða u l-insib kif
     ippratikata tradizzjonalment, iúda huwa kommess li jara
     li r-regolamenti preúenti jiíu móarsa rigorosament u li
     r-riservi naturali jiíu móarsa u mtejba. Íie mwaqqaf l-
     Environment Monitoring Board (EMB) u l-Fondazzjoni góall-
     óarsien ta' l-góasafar.

     Bil-parteðipazzjoni tal-FKNK u l-Birdlife Malta fl-EMB,
     qed jiíu móarsa r-regolamenti tal-kaðða u nsib.    Íew
     sponsorjati inizjattiva oóra bejn l-FKNK u Birdlife Malta
     bóala Fondazzjoni biex jiíu introdotti summien góall-
     kaðða u jiíi ri-introdott il-Barbaíann fis-selvaíí.
               Ix-xoæol

Biex niúguraw il-óolqien ta‟ xoæol ídid, irid qabel xejn
jinóoloq ambjent li jkun miftuó beraó æal aktar úvilupp, li
jkun ióajjar investiment ídid kemm lokali kif ukoll minn barra
pajjiúna u li jispira fiduðja kemm f‟min ióaddem kif ukoll
fil-óaddiema nfushom.

Æaldaqstant il-Gvern :

89    Jiúgura l-istabbiltà li hemm búonn biex l-investitur
     Malti u barrani jserraó rasu mill-investiment tiegóu góax
     ikun jaf il-pajjiú fejn sejjer u jkun jaf fejn hu mal-
     gvern.

     L-indikaturi ekonomiði juru li l-ekonomija miexja fid-
     direzzjoni it-tajba

     Jekk inóarsu lejn l-istatistika ekonomika u nqabblu ð-
     ðifri æall-2001 ma‟ dawk tal-1998 insibu li (góall-ewwel
     kwart tas-sena):                 33
     il-íid nazzjonali údied b‟ 20% fuq baúi     nominali  li
     jissarraf f‟úieda ta‟ 12% f‟termini reali;

     il-produzzjoni industrijali údiedet b‟34% ;

     góall-perjodu Jannar sa Lulju, bejn 1998 u 2001, l-
     importazzjoni kibret bi 13% u l-esportazzjoni údiedet bi
     27% ;

     góall-perjodu Jannar sa Lulju, bejn 1998 u 2001, it-
     turisti údiedu bi 3.7% u dawk li úaru Malta fuq cruise
     liners údiedu bi 82% ;

     il-qlieæ mit-Turiúmu góall-perjodu Jannar sa Marzu bejn
     1998 u 2001 údied b‟ 11% ;

     in-numru ta‟ dawk jaódmu bi qlieæ údied    minn  136,635
     (f‟Marzu 2001) æal 141,630 (f‟Marzu 2001) ;

     l-inflazzjoni niúlet minn   3.1%  (f‟Lulju  1998)   æal
     2.04% (f‟ Lulju 2001).


90    Inaqqas l-ispejjez lill-industrija u l-Kummerð biex dawn
     ikunu jistgóu jikkompetu aójar mhux biss fis-suq lokali
     iúda wkoll fi swieq oóra…u góalhekk, fost inðentivi oóra,
     jerígóu jidólu r-refunds fis-sistema tat-taxxi

     Reígóet qed titóaddem is-sistema ta‟ refunds fuq il-
     VAT. Permezz tal-Att dwar il-Promozzjoni tal-Kummerð, l-
     inðentivi taót l-Att góall-Iúvilupp Industrijali íew
     imsaóóa u estiúi góal kumpaniji kollha u mhux iktar biss
     góal dawk li jesportaw.


92&93   Isaóóaó dawk il-korpi li jóajru l-investiment u n-
     negozju ídid bóall-Korporazzjoni ta’ l-Iúvilupp (MDC),il-
     Korporazzjoni góall-Kummerð u l-Esportazzjoni (METCO) u
     l-Istitut góan-Negozji ú-Úgóar (IPSE).

     Qed ikomplu jittieódu miúuri sabiex tissaóóaó il-óidma
     tal-MDC u l-METCO filwaqt li ingóatat struttura lill-IPSE
     permezz tal-ingaíí ta‟ numru ta‟ managers kwalifikati.

     Kemm il-METCO kif ukoll l-IPSE introduðew programmi
     intiúi sabiex jiffaðilitaw il-kuntatti ta‟ kumpaniji
     lokali ma‟ oórajn barra minn Malta sabiex jespandu l-
     operat tagóhom, anki permezz ta‟ l-uúu tat-teknoloíija
     moderna fil-oqsma tal-computers u tat-telekomunikazzjoni.

95    Isaóóaó il-Korporazzjoni góax-Xogóol  u t-Taórií (ETC)
     biex din tkun tista’ twieíeb góall-búonnjiet ta’ dawk
     kollha li jkunu qed jirreíistraw góax-xogóol, speðjalment
     dawk f’età ’l fuq minn 45 sena, dawk li ilhom


                 34
     jirreíistraw u dawk il-persuni bi búonnijiet speðjali li
     jkunu jridu jaódmu. Barra minn dan, l-ETC tingóata l-
     góodda kollha biex tkun tista’ ssaóóaó is-servizzi tat-
     taórií lil dawk li jridu jakkwistaw óiliet íodda fid-dawl
     tal-mobilità li hi mistennija li tkompli tirranka fil-
     íejjieni.

     Tlesta  l-proðess  ta‟  ristrutturazzjoni íewwa l-
     Korporazzjoni tax-Xogóol u Taórií sabiex tkun tista‟
     twieíeb góall-ótiíijiet tas-suq tax-xogóol.

     Íew imnedija numru ta‟   programmi  mmirati   lejn  setturi
     differenti ta‟ óaddiema:

   -  Skema ta‟ Xogóol fil-Komunita‟ góall-persuni li ilhom
     jirreíistraw góal aktar minn sena u dawk ta‟ „l fuq minn
     40 sena.
   -  ETPS  (Employment  Training  Placement Scheme)  íiet
     ddisinjata mill-ídid sabiex tirrispondi góall-ótiíijiet
     tal-„Long Term Unemployed‟.
   -  Basic Employment Passport – Skema li tgóin lill-studenti
     li góadhom kemm lestew il-livell sekondarju u ma‟
     akkwistawx il-óiliet neðessarji sabiex jitóarríu góad-
     dinja tax-xogóol;
   -  Job Experience Scheme – Skema góal úgóaúagó li qatt ma
     óadmu sabiex jiksbu esperjenza ta‟ xogóol fuq il-lant
     tax-xogóol stess;
   -  Bridging  the  Gap –  Skema  immirata lejn setturi
     úvantaííjati minóabba sentenzi ta‟ óabs, abbuú ta‟
     sustanzi, eðð. sabiex ikunu jistgóu jintegraw ruóhom fid-
     dinja tax-xogóol
   -  Empowerment Programm – Programm edukattiv góal nisa li
     jkunu jixtiequ jirritornaw lejn id-dinja tax-xogóol wara
     perjodu ta‟ assenza
   -  Traineeship Schemes fl-Informatika u fil-Professional
     Diving

   -  Íew ffirmati numru ta‟ ftehim biex jappoííjaw lil
     kategoriji differenti ta‟ persuni bi ótiíijiet speðjali:
     Richmond Foundation; Caritas u Fundazzjoni Arka.   Sar
     ftehim wkoll mal-Istitut Paolo Freire góall-programm ta‟
     taórií fil-litteriúmu (PE 59).

     Ir-rata tad-diúimpjieg bejn Lulju   2000  u  Awissu  2001
     naqset b‟665, tnaqqis ta‟ 9.7%.

97    Jintroduði  sistema  ta’  National  Occupational
     Qualifications li tirrikonoxxi l-esperjenza miksuba fuq
     il-bank tax-xogóol.

     Twaqqaf il-Kunsill Malti góall-Kwalifiki Vokazzjonali u
     Professjonali sabiex jistabbilixxi u jirregola l-óiliet
     vokazzjonali  permezz  ta‟  National  Vocational
                  35
    Qualifications filwaqt li tirrikonoxxi l-esperjenza u l-
    óiliet miksuba mix-xogóol.

    Beda l-proðess biex ikunu stabbiliti l-istandards æað-
    ðertifikazzjoni f‟diversi snajja, b‟mod li ð-ðertifikati
    jkunu rikonoxxuti fuq livell Ewropew.

    Permezz tal-Kulleíí Malti góax-Xjenza,   l-Arti u t-
    Teknologija, il-Korporazzjoni tax-Xogóol  u Taórií qed
    toffri numru ta‟ Apprendistati

98   B’konsultazzjoni mal-partijiet soðjali kollha, issir ir-
    reviújoni tal-liíijiet ewlenin li jirregolaw ix-xogóol
    f’pajjiúna,  jiíifieri  l-liíi  li  tirregola l-
    Kundizzjonijiet  tax-Xogóol  u  l-liíi  dwar ir-
    Relazzjonijiet Industrijali.

    Íie ffinalizzat abbozz ta‟ liíi ídida li tirregola ir-
    relazzjoni tax-xogóol. Dan l-abbozz ser jitressaq æall-
    konsiderazzjoni tal-Kabinett tal-Ministri.

99   Isir dak kollu li hu meótieí biex titwettaq u tiíi
    infurzata l-liíi dwar is-Saóóa u s-Sigurtà fuq il-
    postijiet tax-xogóol. B’dan l-iskop, u b’konsultazzjoni
    mal-partijiet soðjali, titwaqqaf Awtorità biex tirregola
    dan il-qasam u jsiru r-regoli góal Standards Minimi
    Nazzjonali fl-oqsma kollha fejn jinóass il-búonn.

    Íiet approvata liíi li twaqqaf l-Awtorità góas-Saóóa u s-
    Sigurtà fuq il-post tax-Xogóol u twaqqfet l-Awtorità.
    Bóalissa qed isir xogóol fuq il-qafas amministrattiv biex
    l-Awtorità tkun tista‟ taódem b‟mod effiðjenti.

    Esperti mill-Unjoni Ewropea qegódin jgóinu lil   Gvern
    Malti biex jitóejja u jitwettaq Business Plan    æall-
    Awtorità.

    Íew ppubblikati regoli íodda li jipproteíu óaddiema li
    jaódmu quddiem skreen tal-kompjuter.

    Inbeda l-proðess góall-Twinning Agreement mal-Health &
    Safety Executive íewwa l-Ingilterra li ser tipprovdi
    konsulenza matul it-twaqqif ta‟ l-Awtorità.    Dan il-
    ftehim ser jiíi ffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea

101   Tería’ tinæata spinta biex jinóolqu koperattivi íodda u
    biex jissaóóu dawk li diíà jeúistu llum u dan b’mod
    speðjali billi jitwaqqaf unit biex ióajjar óaddiema
    jissieóbu f’koperattivi u biex jæin lil dawk li jkunu
    twaqqfu. Barra minn dan, jiíu inkoraííiti t-twaqqif ta’
    koperattivi ta’ konsumaturi u ta’ koperattivi ta’ negozji
    úæar.
                 36
    Íiet  ppreúentata lil Parlament Liíi ídida góall-
    Koperattivi li bóalissa qiegóda tkun kkunsidrata fi
    stadju tal-Kumitat.

    L-APEX, l-Aíenzija Ðentrali æall-Koperattivi,   waqqfet
    ðentru ídid góall-appoíí tal-koperattivi.

    Íiet imnedija l-ewwel koperattiva taót Skema A –
    jiíifieri koperattiva minn ódan is-servizz pubbliku. Din
    saret mill-Maltacom.

    Twaqqaf kumitat ta‟ azzjoni sabiex tiíi studjata l-
    possibilità ta‟ óolqien ta‟ koperattivi góall-skopijiet
    ta‟ Child Minding.

102   Flimkien mal-unions stess, jara li r-rwol tal-unions ikun
    wieóed li jæodd æal soðjeta` moderna u jiddiskuti maæhom
    dawk l-oqsma fejn huma jistæu jissieóbu biex jitmexxew
    aójar,  bóalma  hu  l-qasam importanti  óafna  tal-
    pensjonijiet.  B’dan l-iskop, huma jiíu mæejuna biex
    ikunu jistæu jaqdu dejjem aójar ir-rwol importanti li
    æandhom fil-óolqien tal-íid u fit-tqassim íust tieæu.
    Æalhekk tinæata l-æajnuna permezz ta’ scholarships u
    taórií óalli mexxejja tal-unions ikunu msaóóa aktar æax-
    xogóol siewi taæhom.

    Íiet imressqa u approvata liíi ídida li twaqqaf il-
    Kunsill Malta góall-Iúvilupp Ekonomiku u Soðjali li tat
    qafas  leíislattiv  fejn  is-sieóba  soðjali jistgóu
    jiddiskutu suííetti ta‟ interess nazzjonali fl-aspetti
    ekonomiði   u   soðjali   u   jistgóu  jagómlu
    rakkomandazzjonijiet lill-Gvern.

    Il-Korporazzjoni tax-Xogóol u Taórií kompliet torganizzi
    l-Forum tal-Klijenti bi preúenza qawwija tat-Trejd Unions
    sabiex tkompli ssaóóaó id-djalogu soðjali dwar l-impjiegi
    u t-taórií.

    Il-Ministru góall-Politika Soðjali u d-Direttur æar-
    Relazzjonijiet Industrijali u ta‟ l-Impjieg intervjenew
    f'diversi okkaújonijiet ta‟ tilwim industrijali. Fil-
    biðða  l-kbira  tal-kaúijiet d-Dipartiment  irnexxielu
    jirreíistra  ftehim,  b'hekk  íew  evitati  diversi
    azzjonijiet industrijali.  Íew ukoll negozjati diversi
    ftehim kollettiv mal-Unions.

    Is-sieóba soðjali íew mistiedna u qed jagótu sehem attiv
    fil-Kummissjoni Nazzjonali dwar ir-Riforma fil-Welfare.
    Is-sehem tal-Unions f'dan il-forum qed iservi biex dan
    il-qasam jiíi indirizzat bl-aójar mod possibbli.
                 37
        Jería’ joktor il-íid … f’idejn kulóadd

Fl-ewwel post il-PN jistma lil min imexxi n-NEGOZJI ÚGÓAR
bóala s-sinsla tal-pajjiú fil-óolqien tal-íid. Din l-istima
juriha billi, fost ówejjeí oóra:

103 Inaqqsilhom   l-ispejjeú    li  jkollhom  jagómlu  fid-
Dipartiment tal-Gvern.

    Il-liíi l-ídida tal-VAT tat kaú tal-búonnijiet tan-
    negozji ú-úgóar. Fost it-tibdiliet ewlenin wieóed isemmi
    l-kunðett  ta‟ thresholds li  jagótu l-góaúla lin-
    negozjanti ú-úgóar jekk iridux jidólu fis-sistema tar-
    refunds jew le. Is-sistema tar-refunds issa tinóadem
    b‟aktar óeffa u fi úmien iqsar milli kienet l-ewwel
    sistema tal-VAT ta‟ qabel l-1996. B‟hekk jonqsu l-
    ispejjeú góan-negozjanti.

    Twaqqaf l-iSmall Business Unit fi ódan tal-Ministeru
    góas-Servizzi  Ekonomiði sabiex  jistóarreí  b‟mod
    sistematiku l-operat tal-Gvern mil-lenti tal-intrapriúi
    iú-úgóar b‟mod li jiíu issimplifikati kemm jista‟ jkun
    il-proðeduri li jolqtuhom u fil-proðess jonqsu ukoll l-
    ispejjeú relatati.

104   Il-Gvern jagħtihom l-għażla li jieħdu r-refunds tat-taxxi.

    Il-ligi l-ġdida tal-VAT reġghet introduċiet is-sistema
    tar-refunds fuq taxxa li tkun thallset min-negozjanti fuq
    ix-xiri u l-ispejjeż taghħom.   Il-liġi l-ġdida toffri
    diversi skemi taħt liema jistgħu jgħazlu li jirrappurtaw
    n-negozji żgħar biex ikun aktar faċli għalihom meta jiġu
    biex jibgħatu d-denunzja taghħom tal-VAT.


105  Il-Gvern inaqqsilhom il-kontijiet ta’ l-ilma u d-dawl.

    Ir-rati esaġerati li kien introduca l-gvern preċedenti
    kienu ziedu bil-qawwi l-ispejjeż tan-negozji.  Il-Gvern
    irreveda dawn ir-rati u naqqashom konsiderevolment minn
    kif kienu fl-1997 u 1998.

106  Inaqqsilhom il-burokrazija, il-ġiri ‘l hawn u ‘l hinn mad-
    Dipartimenti tal-Gvern, korporazzjonijiet u Awtoritajiet,
    il-mili ta’ karti u formoli.

    Bħalissa qed tkun diskussa fil-Parlament liġi ġdida li ser
    tkun tirregola l-licenżji tan-negozji.  Din il-liġi qed
    tipprovdi propju li l-proċess ta‟ dawn il-licenzji ikun
    imqassar u kullhadd ikun jista‟ jinqeda minn sistema ta‟
    „one stop shop‟. (PE 5)

    Mhux ser ikun hemm aktar bżonn ta‟ ġiri ghand il-Planning
    Authority, Dipartiment Tas-Saħħa, il-Pulizija u ohrajn.                 38
   Applikazzjoni waħda tkun qed tieħu ħsieb dan kollu u n-
   negozjant imur darba f‟post wieħed biss.

107  Jikkonsulta dejjem ma’ l-għaqdiet tagħhom.

   It-twaqqif  ta‟  l-Ufficcju ghan-Negozji  Zghar  u
   Artigjanat, il-Small Business Unit, fi hdan id-Divizjoni
   tal-Kummerċ hu fil-fatt punt ta‟ riferenża ghan-negozji
   zghar u l-għaqdiet tagħhom.

   Tul iz-żmien ta‟ dan il-Gvern, dejjem saru laqgħat
   regolari ma‟ dawn l-għaqdiet fuq diversi suggetti attwali
   li jkunu jikkonċernawhom.   Ftit taz-zmien ilu, ġie
   mwaqqaf Kumitat Konsultattiv magħmul minn rapprezentanti
   ta‟  dawn  l-għaqdiet biex  flimkien  ikunu jistghu
   jiddiskutu u jaslu ghal soluzzjonijiet ghal kull problema
   li tkun qed tikkoncerna lin-negozji zghar.

108  Jaghmel liġi apposta dwar in-negozji ż-żghar

   Tul  din  is-sena, il-Gvern  ippubblika il-Business
   Promotion Act, li amendat l-Industrial Development Act.
   B‟din il-liġi gdida, l-inċentivi u skemi ta‟ promozzjoni
   li ntroduċiet huma applikabbli mhux biss ghal min qed
   jesporta (kif kien taht l-Industrial Development Act)
   iżda ghal kull industrija li tikkwalifika għal xi
   inċentiv.

   Din  il-ligi  qiegħda  ghall-ewwel  darba  tintroduċi
   provvedimenti ghall- ħlasijiet li jsiru tard minn
   kumpaniji ta‟ ċertu daqs lill kumpaniji ta‟ daqs żghir jew
   medju.  Dawn ta‟ l-ahhar ser jikkwalifikaw ghal rata
   addizzjonali ta‟ imgħax fuq flus dovuti lilhom minghand
   il-kumpaniji  hekk  imsejħa „kbar‟  talli  jdumu  ma
   jħallsuhom. Dan il-provvediment tal-ligi hu mahsub biex
   itejjeb is-sitwazzjoni tal-cash flow li negozji żghar
   jistghu jkollhom meta jdumu ma jitħallsu.

   Kemm il-METCO kif ukoll l-IPSE introduċew programmi
   intizi sabiex jiffaċilitaw il-kuntatti ta‟ kumpaniji
   lokali ma oħrajn barranin sabiex jespandu l-operat
   taghhom, anki permezz ta‟ l-uzu tat-teknologija moderna
   fil-qasam tal-kompjuters u t-telekomunikazzjoni.

110  Iġib lura l-Istitut ghan-Negozji ż-Żghar (IPSE) ghall-
   iskop oriġinali tiegħu, kif kien imfassal mill-gvern tal-
   PN qabel, minn kif l-iskop tiegħu ġie mgħawweġ mill-gvern
   preżenti hekk li l-veri negozji żghar m’humiex jingħataw
   prijorita’.

   L-IPSE ingħata struttura operattiva effettiva permezz ta‟
   l-ingaġġ ta‟ numru ta‟ managers kwalifikati u ta‟                39
    esperjenża biex ikunu ta‟ aktar għajnuna ghal-klijenti
    ta‟ l-Istitut.

    L-IPSE beda mill-ewwel jindirizza l-problemi li negozji
    żghar f‟ċertu setturi, bhal mastrudaxxi u stampaturi,
    jistghu jiltaqgħu maghħom u għalhekk niehda programmi biex
    jgħinu fir-ristrutturar ta‟ dawn.

    Din is-sena wkoll, l-IPSE waqqaf il-Business Incubation
    Centre ġewwa Kordin speċifikament immirat ghal negozji
    żghar u mprendituri prospettivi. Dan iċ-ċentru hu mfassal
    biex joffri post u għanjuna ta‟ konsulenża professjonali
    għal min irid jibda ndustrija fil-qasam tat-teknologija
    elettronika, id-disinn fl-inġinerija, rizorsi ghall-
    enerġija u proġetti oħra li huma nnovattivi.

111   Niksbu l-góajnuna li tagóti l-Unjoni Ewropea, biex in-
    negozji  ú-úgóar  isibu  saqajhom  fil-bidu,  jiksbu
    investimenti íodda, jipproduðu góad-domanda fis-swieq
    Ewropej, isibu sóab Ewropej góall-esportazzjoni, u
    jirðievu  taórií.  Fin-negozjati  ma’  l-Ewropa,  ir-
    rappreúentanti tan-negozji ú-úgóar ikunu dejjem imdaóólin

    Persuni li góandhom interess partikolari f‟dan is-settur
    kienu mistiedna u qegódin jieódu sehem f‟diskussjonijiet
    tal-kumitat li jmexxi t-tóejjija u n-negozjati ta‟ Malta
    ma‟ l-Unjoni Ewropea dwar din it-tema.

    Fl-istess waqt, l-IPSE (Institute for the Promotion of
    Small Enterprise) inæatat id-direzzjoni meótieía biex
    setæet tniedi numru ta‟ programmi ta‟ assistenza. Dawn
    huma intiúi biex jiggwidaw u anki jæinu finanzjarjament
    lil dawk l-intrapriúi li jeótiíilhom jirristrutturaw
    ruóhom biex itejbu l-kompetittività taæhom.

    Fi ódan l-istess IPSE inóoloq Business Incubation Centre
    biex jgóin lill-intraprendituri prospettivi sabiex jiftóu
    góal  rashom  b‟inizjattivi  íodda  fil-qasam  tal-
    manifattura.


It-TURIÚMU jeótieí ilbies ídid li jista‟ jiksbu billi:

112   Jiúdied it-Turiúmu speðjalizzat.  Biex dan iseóó, il-
    gvern jeótieí ióejji l-gúejjer tagóna góalih, l-aktar
    billi jieóu ósieb b’mod speðjali l-wirt kulturali Malti.
    B’hekk ikun jista’ jiíbed lejna kurrenti tat-turiúmu
    kulturali, sportiv, reliíjuú, eðð.   Dawn it-turisti
    góandhom il-vantaíí góalina li ma jiíux fis-sajf u li
    jonfqu aktar mill-oórajn. Imma jesiíu li l-muúewijiet u
    siti storiði jinúammu tajjeb u jagótuhom meróba mill-
    aójar.  Góalhekk il-PN fil-gvern jagóti spinta ídida
    lill-proíetti b’dan l-iskop.                 40
    Stmat  li f‟dawn  l-aóóar tnax  il-xahar  it-turiúmu
    speðjalizzat íibed aktar minn 10% tat-turisti li úaru l-
    Gúejjer Maltin.  Dan seóó sforz ta‟ kampanja intensiva
    ta‟ pubblicità mmirata lejn dawn l-oqsma ta‟ interess.

    Il-Gúejjer Maltin kattru l-fama tagóhom bóala ðentru ta‟
    konferenzi, laqgóat u incentives u kienu óafna l-
    kumpaniji internazzjonali, bóal Ericsson u Pfizer, li
    organizzaw il-laqgóat tagóhom f‟Malta. Stmat li din in-
    niðða tas-suq tlaóóaq madwar 65,000 delegat fis-sena.

    Fl-istess óin íew penetrati b‟mod iújed effettiv swieq
    oóra speðjalizzati bóalma huma dawk kulturali, sportiv,
    reliíjuú, etniku, dak tat-tagólim ta‟ l-Ingliú, tal-
    góadds, yotting u attivitajiet oóra marbutin mal-baóar u
    aspetti oóra karatteristiði tal-Gúejjer Maltin. Góalhekk
    `l bogóod milli nisfruttaw il-potenzjal sóió ta‟ dawn is-
    swieq stmat li jiíbdu mal-85,000 turist fis-sena.

    Hi politika ídida tal-Awtorità tat-Turiúmu li tgóin fil-
    marketing  ta‟  attivitajiet  sportivi  u  kulturali
    organizzati f‟Malta u Góawdex barra x-xhur tas-sajf.

    Íiet intensifikata l-óidma ta‟ reklamar u pubblicità góal
    dawn l-oqsma speðjalizzati u l-Awtorità stiednet Malta
    mijiet ta‟ íurnalisti, kif ukoll góadd ta‟ stazzjonijiet
    tat-TV Ewropej u mill-Lvant Imbiegóed biex itellgóu
    programmi dwar aspetti u karatteristiði ewlenin tal-
    Gúejjer Maltin.


113   Il-Gvern jería’ jressaq fil-Parlament l-abbozz ta’ liíi
    li twaqqaf l-Awtorità tat-Turiúmu, iúda b’emendi biex
    tingóata vuði isóaó lis-settur privat. B’hekk ikun aktar
    faðli li jseóó pjan organiku biex jikber it-Turiúmu
    speðjali.

    Il-Gvern wettaq l-wegóda elettorali tiegóu meta fl-1999
    l-Att dwar is-Servizzi tal-Ivvjaííar u tat-Turiúmu góal
    Malta íie mgóoddi mill-Parlament.

    Biex l-impenn tal-Gvern jagóti r-riúultati meótieía, l-
    Awtorità tat-Turiúmu, li twaqqfet skond l-Att u li, kif
    imwiegóed, tat lis-settur privat vuði isóaó u setgóat
    kbar fit-tfassil u tmexxija tal-politika tal-Gvern, il-
    Gvern intrabat li jgóaddi lill-Awtorità Lm34 miljun fuq
    medda ta‟ erba‟ snin (2001 – 2004). L-Air Malta u l-MIA
    ukoll jagótu kontribut finanzjarju u f‟servizzi biex l-
    industrija tinqeda aójar.

    Mis-sena 2001 is-settur privat intalab iúid il-kontribut
    tiegóu f‟porzjon wisq inqas.
                 41
    Matul is-sena 2000 úaru Malta u Góawdex aktar minn 1.2
    miljun turist. Din kienet sena rekord.

    Minkejja t-tbassir negattiv góas-sena 2001, il-qagóda
    bóalissa hi aójar minn kif kien maósub.   Íie reíistrat
    qligó ogóla kif ukoll miksuba úieda fin-numru ta‟ guest
    nights, fil-length of stay u fl-góadd ta‟ óaddiema
    direttament impjegati fil-lukandi u ristoranti.

    Qed jitwettaq Pjan Strateíiku mfassal mill-Awtorità bi
    qbil mal-Ministeru.  Twaqqfu d-Direttorati kollha, kif
    ukoll fergóa f‟Góawdex.  Maósub li sa l-aóóar tas-sena
    jintemm il-proðess biex is-setgóat li joóoríu mill-Liíi
    jiíu móaddma mill-Awtorità.


114   Tería’ tingóata spinta lill-istudju u t-taórií fit-
    Turiúmu. Góandu jería’ jissaóóaó l-Istitut góall-Istudji
    fit-Turiúmu, li tajjeb li jkun assoðjat aktar ma’ l-
    Università.

    Saru l-bidliet meótieía biex waqt li jogóla l-livell tal-
    korsijiet li joffri l-ITS idaóólu oórajn ta‟ xejra baúika
    biex jaqdu aójar liú-úgóaúagó u l-ótiíijiet ta‟ l-
    industrija.   Dan  seóó wara li  espert ta‟  fama
    internazzjonali stóarreí is-sistemi u l-programmi ta‟
    studju tal-ITS.

    Wara nuqqas ta‟ sitt snin íie maótur Direttur Íenerali
    góall-ITS.

    Reígóet seóóet ir-rabta bejn l-ITS u l-Università li
    tippermetti gradwati tal-ITS jidólu fit-Tielet Sena tal-
    Kors tal-B. Comm.

    Fuq inizzjattiva tal-Ministeru u b‟finanzjament mill-
    Gvern u l-Awtorità b‟seóó mis-sena akkademika 2001 /
    2002, l-Università ta‟ Malta qed toffri kors li jwassal
    góal grad ta‟ B.A. (Hons.) fl-Istudji tat-Turiúmu.

    Matul is-sena, il-korp akkademiku tal-ITS ingóata l-
    opportunità jsegwi korsijiet speðjalizzati kemm f‟Malta
    kif ukoll barra waqt li madwar 1000 student attendew
    korsijiet fl-ITS.  Studenti rebóu góadd ta‟ premjijiet
    internazzjonali fosthom 4 midalji fil-grad ta‟ eððellenza
    mill-84 li s-City & Guilds ta‟ Londra tat madwar id-
    dinja.

    L-Awtorità tat-Turiúmu góamlet u ppubblikat stóarrií dwar
    il-qagóda tax-xogóol fl-industrija tat-turiúmu kif ukoll
    issieóbet fil-programm tal-UE, Leonardo.

115   Jitfassal pakkett ta’ inðentivi maósub biex jinkoraííixxi
    l-iúvilupp tal-prodott turistiku fis-sens mixtieq.                 42
   Issa li l-Awtorita‟ tat-Turiúmu tat fehmitha dwar pakkett
   ídid ta‟ inðentivi góall-industrija, imiss li dan
   jitressaq  góall-konsiderazzjoni  tal-Gvern.   B‟hekk
   titwettaq din il-wegóda elettorali.

   Il-pakkett  jiffoka  u  jaóseb  góall-ótiíijiet  tal-
   industrija llum u fil-íejjieni.

117 Isiru proíetti oóra góal erba’ úoni ewlenin fil-pajjiú li
jilqgóu l-aktar turisti:

    a   Buíibba, Qawra, San Pawl il-Baóar;
    b  Paceville, San Íiljan, Sliema – fejn jissebbaó l-
      ambjent góall-íid tar-residenti u t-turisti, u
      titlesta l-aóóar parti tal-promenade sax-Xatt;
    c  Wied il-Góajn, Birúebbuía, Marsaxlokk – fejn isir u
      jitkompla xogóol góal dehra aktar tilqgóek

   Fit-twettiq tal-impenn elettorali tal-Gvern tlesta óafna
   mix-xogóol ta‟ tisóió u tisbió ta‟ úoni turistiði.
   Intemmu proíetti f‟góadd ta‟ lokalitajiet waqt li oórajn,
   bóala dak góal tas-Sliema u San Íiljan, tlestew faúijiet
   minnhom.

118  Jería’ jingóata n-nifs tal-óajja góall-politika turistika
   reíjonali u flimkien ma’ pajjiúi oóra Mediterranji
   jóaddem politika bil-góan li jiíi offrut pakkett wieóed
   biex min jiíi mill-bogóod iqatta’ íimgóat iúur góadd ta’
   pajjiúi fl-Ewropa u l-Mediterran.

   Bi twettiq tal-impenn elettorali tal-Gvern il-Ministeru
   ssokta l-óidma ta‟ koperazzjoni bejn Malta u pajjiúi oóra
   fil-Mediterran bil-góan li jiíi offrut pakkett wieóed
   lit-turist li jiíi barra mill-Ewropa. Tkompliet il-óidma
   sabiex flimkien ma‟ Ðipru niíbdu aktar turiúmu mill-
   Íappun u mill-Amerika lejn pajjiúna.

   Fil-kamp internazzjonali Malta nóatret l-ewwel u l-uniku
   pajjiú fl-Ewropa approvat mill-Gvern Ðiniú lejn fejn
   ðittadini Ðiniúi jistgóu jsiefru góall-btala.

   Fil-qasam tal-politika Ewropea u t-twettiq tal-programm
   mfassal dwar l-adozzjoni tal-provvedimenti tal-Aquis, l-
   armonizzazzjoni tal-liíijiet u t-tóejjija tal-industrija
   tat-turiúmu góal sóubija ta‟ Malta fl-UE, intemm il-
   proðess leíislattiv bil-pubblikazzjoni ta‟ leíislazzjoni
   sussidjarja.

   L-esperti nkarigati u finanzjati mill-Kummissjoni Ewropea
   biex jirrelataw dwar l-impatt tal-isóubija ta‟ Malta fuq
   l-industrija tat-turiúmu góalqu r-rapport tagóhom u
   kkonkludew li l-industrija góandha óafna x‟tirbaó minn
   sóubija.                43
119  Jitnieda u jitóaddem il-programm ROOTS (Góeruq) bil-góan
   li jería’ jkebbes ix-xrara ta’ l-identità kulturali
   Maltija f’wild emigranti Maltin li siefru góexieren ta’
   snin ilu u jóajjarhom isiru jafu aójar u júuru pajjiú l-
   antenati tagóhom.   Hekk isiru jafu fejn dawn kienu
   joqogódu, kif kienu jgóixu, u n-nisel tagóhom.

   Il-Gvern wettaq l-wegóda elettorali tiegóu hekk kif íew
   mitmuma t-tóejjijiet góat-tlestija ta‟ dan il-Programm li
   issa íie mgóoddi lill-Awtorità.

120  B’koperazzjoni mal-Kunsilli Lokali, ikun hemm uffiððju
   ta’ informazzjoni f’kull úona, li jkun hemm ukoll manager
   responsabbli góaliha.

   L-Awtorità fetóet uffiððju tal-informazzjoni ídid f‟Bay
   Street, San Íiljan

121  Tería’  tibda  sseóó il-policy  li  dipartimenti u
   korporazzjonijiet tal-gvern ma jagómlux xogóol, ólief
   tiswijiet uríenti f’toroq pubbliði f’úoni turistiði fix-
   xhur tas-sajf.

   Wara li f‟Ottubru tal-1998 il-Gvern reía‟ introduða l-
   politika li bejn Lulju u Settembru f‟úoni turistiði ma
   jsirx xogóol ta‟ bini fit-toroq mid-dipartimenti tal-
   Gvern u korporazzjonijiet pubbliði, f‟April 2001 intlaóaq
   ftehim mal-industrija tal-bini li jwassal góat-tnaqqis
   ta‟ ósejjes u xkiel fl-istess úoni.   Góalhekk il-Gvern
   góamel aktar minn dak li wiegóed fit-twettiq tal-impenn
   elettorali tiegóu.

   Twaqqaf Kumitat Inter-Ministerjali bil-góan li b‟risq it-
   turiúmu titkattar il-koperazzjoni bejn dipartimenti u
   korporazzjonijiet tal-Gvern.

122  It-Tour  Operators’ Support  Scheme  (TOSS)  tinfirex
   gradwalment góas-swieq kollha tat-turiúmu.

   F‟Ottubru 2001 jintemm is-sussidju fuq ir-rata tal-kambju
   mogóti  lill-operaturi Ingliúi.   Iddaóólet  sistema
   temporanja ta‟ ólas ta‟ bonus li jiddependi minn úidiet
   fil-produzzjoni.  Minn Novembru li íej it-TOSS tkun
   tikkonsisti  f‟góajnuna diretta  lill-operaturi  skond
   programmi miftehma ta‟ reklamar u pubbliðità marbutin ma‟
   produzzjoni.


It-Tarznari jeótieí li jiníiebu fuq saqajhom.   Aóna konvinti
li l-azjendi jistgóu jirrendu billi :

124 – Jiíu diversifikati l-prodotti u s-servizzi
128
   Titneóóa d-duplikazzjoni bejn it-tarznari
                44
   Jitóarríu aktar il-óaddiema

   Tiúdied l-effiðjenza fit-tmexxija

   Jiííedded it-tagómir kif meótieí

   Gvern Nazzjonalista óa ósieb jirrevedi il-Liíi dwar it-
   Tarznari b‟mod li setgóa jagómel it-tibdil meótieí fil-
   kompoúizzoni tal-Kunsill tat-Tarzna sabiex dan ikun
   jista‟ jaqdi aójar il-funzjoni tiegóu.

   Nóatar Chairman komuni góaú-úewí tarznari u ngóata bidu
   góal-proðess sabiex diversi attivitajiet komuni góaú-úewí
   tarznari jiíu integrati aójar.

   Ingóatat  spinta qawwija lill-attività tal-Marketing
   sabiex jiníieb xogóol ídid filwaqt li qed tingóata
   attenzjoni partikolari lil-xogóol ta‟ conversions li
   jimplika valur miújud óafna iktar góoli minn xogóol
   normali ta‟ tiswija.

   Qed jittieódu diversi passi sabiex tisaóóaó li-struttura
   ta‟ tmexxija fit-tarznari, jinóolqu skemi addizzjonali
   góal taórií tal-óaddiema sabiex tiúdied il-flessibiltà u
   l-effiðjenza u tikber is-sikurezza fuq il-post tax-
   xogóol.Il-BIEDJA u s-SAJD jaslu biex jaætu l-aqwa prodott Malti, jekk
ikun hemm bilanð bejn il-provvista ta‟ varjeta` ta‟ prodotti
bnini ta‟ prezz xieraq æall-konsumatur min-naóa, u dóul íust u
adegwat æall-bdiewa, raóóala u sajjieda mill-oóra.   Dan l-
iskop jintlaóaq billi:


129  Il-biedja titqies bóala Industrija fil-Liíi dwar l-
   Iúvilupp Industrjali u góalhekk tibda tgawdi mill-
   benefiððji ta’ dik il-liíi.

   Il-Liíi dwar l-Iúvilupp Industrijali daólet fis-seóó
   matul is-sena 2001. Din il-liíi íiet emendata biex is-
   settur  tal-biedja  (agro-industries) issa  jista‟
   jibbenefika wkoll minn dawn l-inðentivi.

130  Isir Fond li jgóin lil-bdiewa, lir-raóóala u lis-sajjieda
   jsibu swieq íodda barra góall-esportazzjoni.

   Ingóataw LM10,000 f‟góajnuniet lil diversi góaqdiet
   u assoðjazzjonijiet tal-bdiewa sabiex setgóu jibdew
   jibbenefikaw  u jippruvaw  swieq íodda  góall -
   esportazzjoni.

131  Issir konsultazzjoni sóióa mar-rappreúentanti ta’ l-
   æaqdiet tal-bdiewa u mar-rappreúentanti tal-koperattivi


                45
   tal-bdiewa biex l-Agricultural Export Marketing Board
   jitwaqqaf b’liíi bóala organu awtonomu biex, f’isem il-
   bdiewa Maltin u Æawdxin, jinnegozja l-aójar prezzijiet
   æall-esportazzjoni tal-prodott u æax-xiri taú-úrieraæ.

   Il-Liíi ta‟ l-Góaqdiet tal-Produtturi íiet mgóoddija
   mill-Ewwel Qari u issa qed tiíi mirquma biex tkompli tiíi
   diskussa fil-Parlament.

   Saru diversi laqgóat mal-kooperattivi u assoðjazzjonijiet
   sabiex sussegwentament tiíi mgóoddija mill-Parlament fil-
   futur qarib.

   Saru diversi laqgóat u íie propost biex jiíi mwaqqaf
   Potato Export Marketing Board li jkun Board speðifiku fuq
   l-esportazzjoni tal-patata.

132  Il-Gvern ikollu esperti biex jagótu pariri lill-bdiewa
   fl-ippjanar ta’ l-uðuó tar-raba’ skond id-domanda tas-
   swieq li tirrendi l-aktar qligó lill-produttur.

   Matul l-aóóar sena, 25 bidwi u 2 tekniði tad-Dipartiment
   tal-Biedja marru barra pajjiúna fejn íew mogótija taórií
   u pariri tekniði fuq tilqim u úbir tas-siíar tal-frott,
   úebbuí u dwieli.

   Il-Ministeru qiegóed f‟kuntatt sabiex jiíu ngaííati
   esperti f‟kull qasam fuq konsulenza. F‟Ottubru tas-sena
   2000 íie mniedi kors f‟kollaborazzjoni ma‟ l-Università
   ta‟ Plymouth li jwassal góal Diploma fil-Fisheries
   Science.

133  It-toroq fir-raba’ jingóataw wiðð ídid u tajjeb.

   Matul l-aóóar sena íew miksija bil-konkos madwar 60
   toroq fir-raba‟. Dan l-investiment jammonta góal
   madwar Lm70,000.

134  Ikompli l-Iúvilupp tal-Pitkalija biex din tilqa’ l-
   prodott lokali tal-biedja kollu, kif ukoll tal-biððerija
   u tal-pixkerija sabiex il-prodotti jiíu preúentati lill-
   konsumatur bl-ogóla standards u lanqas spiúa possibbli.

   Il-proíett tal-kompjuterazzjoni fl-operat tal-Pitkalija
   ta spinta „l quddiem fejn issa qiegóed fil-faúi li s-
   software qed jiíi nstallat u l-óaddiema tad-dipartiment
   qed jiíu móarría biex jitgóallmu juúaw dan il-programm.

   B‟kollaborazzjoni mal-Koperattiva Ðentrali tal-Bdiewa s-
   sezzjoni  tat-tadam li  jmur góall-ipproðessar íiet
   rinnovata u mtejba góall-avvanz tal-bidwi kif ukoll tal-
   proðessur.
                46
   Fil-biððerija óaríet it-tender góall-linja ídida tal-
   qatla tal-majjal u qegóda fil-faúi ta‟ l-góaúla biex jiíi
   magóúul il-kuntrattur.

   Minóabba raíunijiet ta‟ sostenibilità u food safety íew
   imdaóóla u mressqa numru ta‟ liíijiet bóal:

    Liíi góal Kontroll tal-Pestiðidi
    Liíi dwar il-Kwarantina tal-Pjanti
    Liíi dwar il-Óarsien u t-Trattament Xieraq ta‟ l-
    Annimali
    Liíi dwar l-Inbid
    Liíi dwar l-Amministrazzjoni u l-Konservazzjoni tas-Sajd
    Liíi dwar is-Servizz Veterinarju.

135  Jiúdiedu l-irmiííi góas-sajjieda

   Matul din is-sena íew mibdula madwar 150 irmiíí minn
   óadid góal materjal li jiflaó aktar l-ilma baóar
   (stainless steel).

136  Jittejbu il-faðilitajiet ta’ l-islipways

   Íew rinnovati u mtejba sitt slipways f‟Marsaxlokk,
   Marsascala u Wied iú-Úurrieq góall-benefiððju tas-
   sajjieda li juúahom. Góadu góaddej ix-xogóol fuq is-
   slipways oóra li fadal b‟mod li sas-sena d-dieóla
   jitlestew kollha.

137 Tinæata æajnuna   lis-sajjieda   biex  jixtru  iníenji  u
apparat modern.

   Matul l-aóóar sena l-Gvern ta madwar Lm46,000
   f‟góajnuniet lil diversi sajjieda biex dawn setgóu
   itejbu l-iníenji u l-biððiet tal-baóar tagóhom.

   Barra minhekk inbdiet skema ídida li permezz tagóha
   l-bdiewa  u r-raóóala  jibbenifikaw  minn  self
   finanzjarju b‟imgóax kompletament issussid jat bl-
   iskop li l-operat agrikolu jiíi msaóóaó u mtejjeb.

138  Jgóin fl-iúvilupp tat-tkabbir tal-óut fil-fishfarms u l-
   aktar fil-formazzjoni ta’ koperattivi b’dan l-iskop.

   Saru diversi trials fuq úviluppi fit-teknoloíija
   tat-tifqis tal-awrat u l-ispnott. B‟negozjati ta‟
   l-Unjoni Ewropea li seóóet bejn Frar u Lulju tas -
   sena 2001, il-levy ta‟ 15% fuq l-esportazzjoni ta‟
   óut imkabbar fil-fish farms ser tinúel góal 7.5%
   mill-aóóar tas-sena 2001 u fl-aóóar tas-sena 2002
   din tispiðða góal kollox.

139  Igawdu l-bdiewa, ir-raóóala u s-sajjieda mill-benefiððji
   ta’ l-Unjoni Ewropea meta nsiru membri sóaó.                47
    Dawn il-benefiððji jinkludu:
    Prezzijiet garantiti góal góadd ta’ prodotti
    Dóul garantit góal diversi kategoriji ta’ bdiewa
    Góajnuna góal sistemi aójar ta’ tisqija
    Góajnuna biex il-biedja tgóin góall-ambjent aójar
    Góajnuna góall-iúvilupp ta’ l-agrituriúmu

   F‟Lulju tas-sena 2001 íiet imressqa l-poúizzjoni
   ta‟ Malta  góan-negozjati ma‟ l-Unjoni  Ewropea
   (Position Paper) u, wara diversi laqgóat mas-
   setturi kollha nvoluti fil-qasam ta‟ l-Agrikoltura,
   íiet mibgóuta lill-Kummissjoni góan-Negozjati.

   L-Unjoni Ewropea approvat miljun Euro biex tiíi
   mwaqqfa il-IACS (Integrated Administration Conrol
   System) li ser iservi biex fiha tiíi miíbura l -
   informazzjoni neðessarja kollha tas-settur agrikolu
   f‟pajjiúna.

   Abbaúi ta‟ din l-informazzjoni, la darba pajjiúna
   jkun membru sóió ta‟ l-Unjoni Ewropea, l-bdiewa u
   r-raóóala jkunu jistgóu jibbenefikaw minn diversi
   góajnuniet li tagóti l-istess Unjoni Ewropea.
Opportunitajiet kbar fil-qasam tal-Komunikazzjoni

140  Il-Maltacom gawdiet mill-investiment kbir li sar mill-
   aóóar Gvern Nazzjonalista.  Iúda l-iúviluppi fil-qasam
   tat-telekomunikazzjoni qed iseóóu b’æaíla kbira u Gvern
   Nazzjonalista jara li l-Maltacom iúúomm il-pass óalli
   tkun fuq quddiemnett ta’ dawn l-iúviluppi.

   Bis-saóóa ta‟ dan l-investiment, l-Maltacom kienet kapaði
   tlaóóaq mar-ritmu mæaííel ta‟ úvilupp li qieæed iseóó
   f‟dan il-qasam. Fil-fatt, f‟din l-aóóar sena, l-Maltacom
   introduðiet is-servizzi tat-telefonija ðellulari permezz
   tal-kumpanija sussidjarja „Go Mobile‟ ( li s‟issa laóqet
   60,000 il-klijent) u kompliet tespandi f‟servizzi fil-
   qasam ta‟ l-Internet, bóalma huma l-ISDN u ADSL.

   Bil-liberalizzazjoni tas-sistema tal-Cable li íiet fis-
   seóó fl-1 ta‟ Íunju, 2001, operaturi oóra fosthom il-
   Maltacom jistgóu jidólu ukoll f‟dan il-qasam. Fil-fatt
   il-Maltacom diíà góandha pjan avvanzat f‟dan il-qasam u
   f‟dak ta‟ l-interactive TV.

141  Gvern ídid Nazzjonalista jara li jkompli jilliberalizza
   s-suq tat-telekomunikazzjoni bil-mod il-mod óalli tiúdied
   l-effiðjenza li minnha jgawdi l-konsumatur.   Dan isir
   filwaqt li jkunu móarsa l-impjiegi fil-Maltacom.
                48
   Permezz ta‟ l-Att XVIII ta‟ l-2000 ,il-Gvern ser
   jilliberalizza s-settur tat-telekomunikazzjoni kollu sa
   tmiem is-sena 2003. Dan il-proðess qed isir bi pjan u
   hu mifrux fuq medda ta‟ úmien biex il-Maltacom tkun
   f‟poúizzjoni li taæmel eúerðizzju ta‟ taórií u re-
   deployment tal-impjegati taæha, bil-æajnuna tal-Gvern.
   B‟hekk tkun f‟poúizzjoni li tibda topera servizzi oóra
   relatati mas-settur waqt li taæmel uúu aójar mir-riúorsi
   umani li l-Maltacom æandha fil-preúent.

   Bit-tneóóija tal-monopolji f‟dan is-settur l-aktar li
   qieæed igawdi huwa l-konsumatur li qieæed ikollu æaúla
   ta‟ servizzi akbar u bi prezzijiet kompetittivi. L-ikbar
   roós u l-aktar úvilupp fis-servizz seóó fil-qasam tat-
   telefonija ðellulari fejn minbarra roós qawwi f‟diversi
   rati,  is-servizz tal-SMS  li huwa  offrut miú-úewí
   operaturi f‟Malta huma l-oróos fl-Ewropa.

142  Gvern ídid Nazzjonalista jassigura li r-Regolatur fil-
   qasam tat-telekomunikazzjoni jiffunzjona bis-serjetà u ma
   jkunx la effettivament u lanqas jidher li hu estensjoni
   ta’ id il-Gvern. Æalhekk ir-Regolatur irid ikollu l-óila
   teknika u aííornata biex barra li jóares id-drittijiet
   ta’ l-operaturi u konsumaturi f’dan il-qasam ikun ukoll
   mutur ta’ opportunitajiet kbar li pajjiúna jista’
   jisfrutta.

   Matul din is-sena, twaqqfet l-Awtorità tal-Komunikazzjoni
   li  æandha  l-funzjoni  li  tirregola  setturi tat-
   Telekomunikazzjoni, il-Posta, u l-Informatika.

   Sal-lum diíà ttieódu diversi miúuri biex jissaóóaó l-
   Uffiððju tar-Regolatur, sew bl-impjieg ta‟ staff tekniku
   u professjonali kif ukoll b‟faðilitajiet oóra fosthom
   uffiððju f‟Tas-Sliema.   Is-servizz tat-TRASPORT f’pajjiúna jrid jitjieb


143  Gvern ídid Nazzjonalista jintroduði karozzi tal-linja
   íodda u jagóti inðentivi góal min juúa l-karozzi tal-
   linja spiss. Jagómel it-tibdil ippjanat mill-aóóar Gvern
   Nazzjonalista fit-Terminus ta’ Bieb il-Belt u jintroduði
   mezzi aójar fil-qalba ta’ Bliet Storiði.

   F‟Diðembru    2000,    l-Gvern    ippubblika
   speðifikazzjonijiet  ddettaljati tal -karozzi tal-
   linja íodda.
   Il-Kabinett approva úieda sostanzjali fis -sussidju
   li góandu jingóata lis-sidien sabiex jixtru l-
   karozzi íodda.  Issa ma baqa‟ l-ebda skuúa li dan
   ma jseóóx mill-iktar fis.                49
   F`Íunju 2000, il-Parlament approva liíi li permezz taæha
   æandha titwaqqaf l-Awtorità dwar it-Trasport ta‟ Malta.
   Inóatar Chairman góal din l-Awtorità kif ukoll Board
   góat-tmexxija li beda jiltaqa.   Bóalissa qed isiru l-
   preparamenti  meótieía  biex  din  l-Awtorità tibda
   tiffunzjona.

   Il-pjani góal terminus ídid íew inkorporati mal-Master
   Plan tal-Valletta Arts Centre. Sadanittant hemm il-ósieb
   li jsiru xi xogóolijiet sabiex fil-frattemp     it-
   terminus tal-Belt jingóata dehra aójar u jkun jista‟
   jiffunzjona b‟iktar effiðjenza.

144  Gvern ídid Nazzjonalista jwettaq programm ta’ titjib tat-
   toroq bil-bini ta’ junctions f’arterji prinðipali tat-
   traffiku. Numru ta’ toroq importanti jinbnew mill-ídid.

   Wara li sar studju fid-dettal (Awissu 1999) dwar
   Prijoritajiet fit-Tiswija tat-Toroq, diíà tlestew
   jew qeædin f‟faúi ta‟ tlestija diversi proíetti
   kbar, fosthom:

   it-triq ta‟ Óal Frar (l-ewwel faúi), Triq l-Imdina,
   Qormi, l-Mtarfa, it-triq ta‟ l-Míarr, ið-Ðirkewwa,
   Triq l-Imdina Ó‟Attard, il-Coastroad (Salina) u
   numru ta‟ toroq iúæar f‟diversi lokalitajiet.

   Qieæed isir xoæol sostanzjali ta‟ titjib f‟diversi
   toroq oóra prinðipali bóal Triq Psaila, it -triq li
   minn Burmarrad twassal æat-triq tar-Rabat, it-triq
   li mis-Salini tieóu æall-Iklin, il-Mosta ring road
   u diversi toroq oóra fid-diversi lokalitajiet ta‟
   Malta.

   Dan ix-xoæol qieæed isir fuq medda ta‟ madwar 20,000
   metru tul ta‟ toroq arterjali u 16,000 metru tul ta‟
   toroq distributorji. Dan góandu jwassal góal titjib
   sostanzjali f‟dawk it-toroq ewlenin li góandhom l-aktar
   búonn uríenti ta‟ titjib waqt li jkompli jæolli l-livell
   ta‟ toroq fil-bliet u l-iróula taæna.

145  Gvern ídid Nazzjonalista jara li l-karrozzi jinúammu
   f’kundizzjoni li ma tkunx ta’ periklu góal karrozzi oóra
   u góan-nies fit-triq.  Iúda l-prijorità tkun li t-toroq
   jinúammu fi stat tajjeb biex dak li jinkiseb bit-
   testijiet tal-karrozzi ma jisfax suf fit-triq. It-
   Testijiet tal-karrozzi m’góandhomx jikkawúaw spejjeú bla
   búonn góas-sewwieqa

   F‟Ottubru 1999 daólu fis-seóó ir-regolamenti dwar l-
   ittestjar tal-kundizzjoni tal-karozzi (l-VRT). Bóalissa
   hemm 36 stabbiliment li qed jagómlu dawn it-testijiet.
                50
   Bóala parti mill-isforz tal-Gvern biex tittejjeb is-
   sigurta` fit-toroq, f‟Awissu 1999 kienet ippubblikata
   White Paper dwar riforma fit-Taórií u l-Eúaminazzjoni ta‟
   Sewwieqa íodda. Il-White Paper taóseb góal miúuri
   konkreti biex ikollna sewwieqa aktar responsabbli u aktar
   imóarría fit-toroq tagóna. Id-dipartiment tal-Liðenzi u
   Testijiet qieæed fil-proðess li jibda jimplimenta dawn
   il-miúuri.Jimpenja ruóu li jagóti kaú tal-VITTMI TAR-REATI, billi:

146  Jemenda l-liíi sabiex il-vittmi tar-reati ma' jibqgóux
   jitqiesu biss bóala xhieda fil-proðessi kriminali imma
   jkollhom dritt, ólief f'kaúi rari, li jkunu preúenti
   matul is-smiegó kollu tal-proðess.

   Fl-4 ta‟ Lulju, 2001, íie approvat mit-Tieni Qari abbozz
   ta' liíi biex jagóti dritt lill-vittmi ta' xi delitt li
   jattendu góall-proðeduri kriminali.

   B'din id-deðiújoni hu maósub li l-vittma, bl-assistenza
   t'avukat, jista' jkun preúenti góal seduti tal-Qorti fil-
   parti l-kbira tal-proðeduri kriminali. Ikollu wkoll id-
   dritt li jintervjeni (dejjem bl-góajnuna t'avukat) dwar
   is-sentenza li góandha tingóata mill-Qorti Kriminali, jew
   minn appelli minn deðiújonijiet ta' dik il-Qorti.

   L-abbozz qiegóed fi stadju ta‟ Kumitat.


147  Il-Pulizija flimkien mad-Diviújoni tal-Politika Soðjali
   jkollhom ir-responnsabiltà li jóarsu l-interessi u jieódu
   ósieb tal-ótiíijiet tal-vittmi tar-reati li jgóaddu minn
   trawma wara t-twettiq tar-reati.

   Il-Victim Support Unit fi ódan il-Korp tal-Pulizija qed
   tiíi  móaddma  flimkien mad-Dipartiment tas-Servizzi
   Soðjali.  Fil-fatt, óafna mill-kaúijiet jiíu mgóoddija
   mmedjatament lid-Dipartiment tas-Servizzi Soðjali góall-
   intervent speðjallizat.Isaóóaó il-PULIZIJA fil-gwerra kontra l-kriminalità, billi:

148  Jilóaq il-ftehim ma' l-Assoðjazzjoni tal-Pulizija biex
   wara t-tqanðið u l-ekonomiji foloz li saru f'dawn l-aóóar
   snin, il-Korp igawdi kundizz-jonijiet mill-aójar.

   Ftit  wara  l-elezzjoni  sar  ftehim ma‟  l-
   Assoðjazzjoni li bih óafna benefiððji ngóataw lura
   biex b‟hekk Lm250,000 marru lura f‟but il -membri
   tal-Korp tal-Pulizija.  Góaddejjin laqgóat oóra


                51
     dwar titjib  fil-kundizzjonijiet  tax-xogóol   tal-
     Pulizija.

     Din l-Assoðjazzjoni qegóda titlob ukoll li jkun hemm
     sistema ta‟ Assikurazzjoni tas-Saóóa góall-membri kollha
     tal-Korp tal-Pulizija.    Din it-talba qiegóda tiíi
     studjata u saru laqgóat ma‟ óames kumpaniji ta‟ l-
     assikurazzjoni  u s-sottomissjonijiet tagóhom qed jiíu
     studjati.

     Qiegóda wkoll tigi studjata l-possibilità li membri tal-
     Korp tal-Pulizija li jagómlu xogóol amministrattiv fl-
     Góases jiíu sostitwiti b‟nies li m‟humiex fil-Korp u li
     jaódmu mal-Gvern.   Dawn sejrin ikunu magóúula mill-
     Industrial Grades u wara li jiíu magóúula ser ikollhom
     taórií speðjali. B‟hekk, il-membri tal-Korp tal-Pulizija
     ser ikunu jistgóu jagómlu xogóol li jipprovdi aktar
     sigurtà fil-komunitajiet diversi.

     L-Assoðjazzjoni  kienet informata  li  l-proðess ta‟
     civilianisation íie approvat u qed isiru diskussjonijiet
     ma‟  l-MPO biex  jiíi  deðiú kif  se  jinóaríu l-
     applikazzjonijiet biex jiíu ngaííati óaddiema ðivili.


149    Jimmodernizza t-taórií u l-makkinarju,   l-aktar  dawk
     meótieía fil-qasam tad-droga.

     Ix-xogóol biex jiíi mtejjeb l-operat tal-Korp tal-
     Pulizija huwa kontinwu u góaldaqstant íiet allokata s-
     somma ta‟ Lm500,000 fi spiúa Kapitali  góal xogóolijiet
     li sejrin isiru din is-sena.  Xogóolijiet li saru sa‟ l-
     aóóar tas-sena 2000 u dawk li qegódin jitkomplew din is-
     sena, qegódin jiíu elenkati kif íej:-

       Kumpless Amminsitrattiv Ídid - Dan il-kumpless tlesta
      u íie inawgurat fis-17 ta‟ Lulju, 2001.  Il-kumpless,
      li huwa parti mill-Kwartieri Íenerali tal-Pulizija,
      jikkomprendi lock-up ídid u uffiððji íodda góat-
      Taqsimiet differenti tal-Korp;
       Il-proíett ta’ Óal Far - Góal dan il-proíett íew
      ivvutati Lm60,000. Dan jinkludi t-tmexxija tað-ðentru
      f‟dak li jirrigwardja l-immigranti klandestini.   Ix-
      xogóol ta‟ tarmac, concrete u x-xogóol ta‟ l-injam beda
      digà filwaqt li tlesta l-fencing u qed jitlesta xogóol
      ieóor tal-metall;
       Proíetti ta' l-informatika – Is-sistema PIRS qed
      tiffunzjona u fiha hemm l-informazzjoni kollha meótieía
      biex il-Korp tal-Pulizija iwettaq xogóolu b‟aktar
      effiðjenza.    F‟din  is-sistema  inóoloq  ukoll
      'Computerisation Programme' fejn il-'Police Incident
      Reporting  System'  íiet  integrata  fil-'Common
      Database'(CDb);
                  52
      'Refurbishment' fl-Góases tal-Pulizija -   Kienu diíà
      tlestew l-Góases ta' San Íiljan, Qawra, Naxxar,
      Valletta, Mellieóa, Luqa, Sliema, Kalkara, Úejtun u
      Victoria (Gozo), filwaqt li s‟issa sar xogóol ukoll fuq
      l-góases li jinsabu Óal Safi, Kirkop u parti mill-
      góassa taú-Úurrieq. Sar ukoll rapport minn Perit dwar
      li stat ta‟ l-góases kollha sabiex ikun úgurat li l-
      kundizzjoni ta‟ kull góassa tkun tajba.   Xogóol ieóor
      li qed isir huwa r-refurbishment ta‟ l-„other ranks‟
      mess fil-Kwartieri Íenerali tal-Pulizija;
       Xiri ta' apparat forensiku 'ídid'- Dan l-apparat
      "AFIS" (Automated Fingerprint Identification System) li
      jintuúa biex jiíu analizzati 'fingerprints' inxtara u
      qiegóed jiíi uúat mis-sezzjoni tal-Forensika;
       Xiri ta' apparat góall-'ispeed monitoring' – inxtara,
      pero‟ ser jiíi installat wara li l-Awtorità tat-
      Trasport tgóaddi r-regolamenti meótieía;
       Taqsima tat-traffiku - Twaqqfu úewí stazzjonijiet
      tal-Pulizija mobbli, waóda f‟Paceville u l-oóra f‟Wied
      il-Góajn biex jilqgóu góaú-úieda fil-búonn tal-preúenza
      tal-Pulizija f‟dawn l-inóawi speðjalment fis-Sajf.
       Xiri ta’ apparat protettiv – inxtraw 20 „bullet-proof
      vests‟.
       Introdotta  sistema ta'  AVL (Automatic  Vehicle
      Location) - din diía' íiet installata fil-vetturi tas-
      sezzjoni tat-Traffic u tal-Mobile, u fil-vetturi tad-
      Distretti;  din is-sistema íiet  nstallata wkoll fil-
      Control  Room  tal-Kwartieri  Íenerali  u  bdiet
      tiffunzjona;
       Introduzzjoni tas- 'Single Emergency Number' - Is-
      sistema íiet installata u beda t-taórií góal dawk il-
      persuni li sejrin ikunu responsabbli mit-tóaddim
      tagóha;
       Introduzzjoni ta’ Kodiði tal-Pulizija ídid - F‟Awissu
      2001 íiet ippubblikata White Paper dwar il-proposti
      tal-Gvern góal emenda fl-Ordinanza dwar il-Pulizija ta‟
      Malta (Cap.164);

150    Ióajjar l-aktar nies kapaði biex jidólu fis-servizz

     F‟Marzu 1999 saret sejóa góall-applikazzjonijiet góal-
     postijiet ta‟ Kuntistabbli.  Intagóúlu 110 Kuntistabbli
     li góamlu t-taórií kif kien meótieí u minnhom góaddew 76
     li f‟Marzu 2000 óadu l-íurament u bdew ix-xogóol tagóhom
     bóala Kuntistabbli.

     Fil-5 ta‟ April, 2001 íew ingaííati 141 Kuntistabbli fil-
     Korp tal-Pulizija.   Fit-22 ta‟ Íunju 2001, reígóet
     óaríet sejóa oóra góal applikazzjonijiet biex persuni
     jidólu fil-Korp tal-Pulizija.  Kien hemm 229 applikanti
     li dawn ser issirilhom „interview‟ fil-íimgóat li íejjin.
     Kien íie deðiú li l-applikanti ma jistgóux ikollhom inqas
     minn  3  „O‟  Levels biex  japplikaw,  u  fl-aóóar
     applikazzjoni li óaríet tneóóa l-obbligu tat-tul, pero‟


                  53
   saret klawsola fl-applikazzjoni li tgóid li t-tul ser
   jiíi kkunsidrat fl-eúami preliminarju fejn persuni jiíu
   magóúula biex jibdew il-Kors.

   Fl-Akkademja  tal-Pulizija  baqaw  isiru l-„In-service
   Courses‟ kontinwament.   Bejn Settemberu 2000 u Awissu
   2001 saru sbatax (17)-il Kors góall-Kuntistabbli u
   Suríenti.  F‟dawn il-Courses attendew 435 Kuntistabbli u
   44 Suríenti.    Saru wkoll erba‟ (4) Courses góall-
   Ispetturi li góalihom attendew 40 Spettur.

   F‟Ottubru mistenni li jieódu l-kariga tagóhom 17-il
   Spettur ídid li bóalissa qegódin jagómlu l-Kors prattiku
   wara li góamlu sena studju fl-Università ta‟ Malta.


Jibda faúi oóa tar-riforma tal-ÓABS, billi:

151- 152

   Jaótar lil min jieóu ósieb jgóin lill-priíunieri li jkunu
   servew is-sentenza tagóhom, biex jerígóu jistabbilixxu
   ruóhom fis-soðjeta'.

   Biex  tittejjeb il-óidma  soðjali fil-Faðilita'
   Korrettiva ta' Kordin, il -Gvern qed jimpjega aktar
   góalliema, social workers u probation officers.
   Dawn  l-inizjattivi  ser  jgóinu aktar  óabsin
   jistabilixxu ruóhom fis-soðjeta' meta jtemmu l-
   perjodu ta' priíunerija tagóhom.

    Íie  appuntat   Asst.  Correctional   Officer
    (Programme Co-Ordinator) fit-taqsima Y.O.U.R.S.
    fi Frar 2001;
    Íew appuntati 30 Correctional Officers b‟effett mis-
    16 ta‟ Frar, 2001;
    Íew appuntati 2 Senior Probation Officers u 2
    Correctional Supervisors;
    Íew ippubblikati r-riúultati góall-post ta‟ Probation
    Officers u íie appuntat il-Bord ta‟ l-Góaúla fir-
    rigward tal-post ta‟ Correctional Manager;
    Saret tender biex jiíu pprovduti Nursing Services li
    ser jiswew madwar Lm26,000 fis-sena;
    Góadu  góaddej  ix-xogóol  fuq  ir-Remand  and
    Administration Block ;
    Íie ntrodott, bóala esperiment, sistema ta‟ Through
    Care fit-Taqsima Y.O.U.R.S.
    Íie ffirmat ftehim sabiex f‟Ottubru 2001 jiíi appuntat
    Social Welfare Officer fil-Óabs ta‟ KordinJaæti xeóta u effiððjenza ídida lill-QRATI:                54
154 Iúid il-possibiltajiet  ta’  proceduri  ta’  arbitraíí  u
medjazzjoni

   Matul din is-sena l-aððenn prinðipali kien fuq is-sistema
   ta‟ arbitraíí domestiku. Íew imfassla r-regolamenti u t-
   tariffi, tóejjew il-formoli u twaqqfet l-infrastruttura
   kollha meótieía biex l-arbitraíí ikun jista‟ jiffunzjona.

   Saru óafna laqæat ta‟ konsultazzjoni u informazzjoni ma‟
   diversi setturi u korpi professjonali bóalma huma l-
   assoðjazzjonijiet ta‟ l-avukati, nutara, prokuraturi
   legali, periti, accountants, iníiniera u kumpaniji ta‟
   assikurazzjoni. Matul dawn il-laqæat kienet spjegata l-
   liíi dwar l-arbitraíí u l-benefiððji tas-sistema.   Ma
   naqsitx ukoll ðerta pubbliðità fuq il-íurnali u l-mezzi
   tax-xandir.
   Il-makkinarju æat-tóaddim ta‟ l-arbitraíí bóala sistema
   æas-soluzzjoni ta‟ tilwim issa qieæda kollha fil-post.
   Jonqos biss li l-pubbliku jibda japprezza l-benefiððji
   taæha u jaæmel uúu izjed      minnha bóala sistema
   alternattiva æall-litigazzjoni fil-qrati.

155  Jara li tibda taódem kif imiss il-Qorti tal-Familja

   Wara diversi laqæat bejn esperti fil-Ministeru tal-
   Íustizzja u l-Ministeru tal-Politika Soðjali f‟Mejju ta‟
   din is-sena inóaríet il-White Paper “Qafas Leíislattiv
   æad-Diviújoni tal-Familja – Qorti Ðivili. Huwa maósub li
   meta taælaq id-diskussjoni fuq dan il-Qafas, jinbeda l-
   proðess tal-faúi t‟implementazzjoni tal-proposti æall-
   Qorti tal-Familja.

   Sadanittant íie identifikat il-post minn fejn ser tibda
   taódem din il-Qorti u fil-preúent qeædin jitfasslu l-
   pjanti neðessarji biex isir t-tibdil strutturali meótieí
   kif ukoll il-post isir aððessibli æal kulóadd.

   Huwa ttamat li l-Qorti tal-Familja tibda tiffunzjona tard
   is-sena d-dieóla.

156  Isir possibli li certi offizi ta’ natura minuri jigu
   trattati bi proðeduri aktar ófief, x’uóud anki f’livell
   lokali

   F‟Lulju ta‟ din is-sena twaqqaf mill-ídid it-
   Tribunal góat-Talbiet iú-Úgóar. Ir-riforma ta‟ dan
   it-Tribunal kif ukoll ir-riforma fil-kompetenza
   tal-Qrati tal-Maíistrati huma riformi baúiði fl -
   istrategija tal-Gvern biex jattakka n-numru ta‟
   kawúi pendenti fil-Qrati Maltin, li góall-ewwel
   darba din is-sena wera tnaqqis u mhux úieda fil -
   kawúi pendenti.
   It-tibdil prinðipali kien jinkludi úieda fin -numru
   ta‟ aggudikanti minn 3 sa 5 b‟kuntratt ta‟ óames


                55
   snin u li ma jistax jiííedded.  Il-kompetenza ta‟
   dan it-Tribunal se titla‟ minn LM250 góal LM1500.


DROGA:   Prevenzjoni,  trattament,  u  ílieda  akbar  lit-
traffikanti

157  Gvern ídid Nazzjonalista żúid il-ílieda kontra d-droga
   billi jsaóóaó id-'Drugs Intelligence Unit' óalli l-
   Pulizija jkollhom iújed informazzjoni dwar il-kriminali
   mdaóólin fit-traffikar tad-droga.    Jagómel ukoll
   programm ta' protezzjoni ta' xhieda li jikxfu lit-
   traffikanti tad-droga.

   Id-Drugs Intelligence Unit íiet assorbita fis-Servizz
   tas-Sigurtà biex b'hekk ikun hemm aktar saóóa fil-ílieda
   kontra d-droga.

   Góaddiet Liíi li (a) tagóti poteri lill-Qorti biex
   tissospendi liðenzji jew permessi f‟kaú fejn ikun hemm
   akkuúi ta‟ traffikar ta‟ drogi, u (b) li tiddistingwi
   bejn „abbuú ta‟ droga‟ u „traffikar ta‟ droga‟ góal
   finijiet li tkun tista‟ tiíi definita „importazzjoni‟.
   Dan l-abbozz ta‟ Liíi íie ippreúentat quddiem il-
   Parlament.

   Fl-1998 íiet irratifikata l-Money Laundering Convention u
   fis-sena  2000  íiet  irratifikata  l-Illicit  Drug
   Trafficking by Sea.

   Dwar protezzjoni ta‟ xhieda ipproponejna il-„Witness
   Protection Programme‟ fil-White Paper ta‟ Awissu 2001.

   Permezz tal-kollaborazzjoni mas-Servizz tas-Sigurta‟ l-
   iskwadra ta‟ kontra d-droga irnexxielha tagómel numru ta‟
   tfittxijiet, qabdiet u arresti ta‟ persuni konnessi ma‟
   l-abbuú u t-traffikar tad-droga.

158  Gvern ídid Nazzjonalista júid l-offensiva billi jilqa’
   minn qabel bi programmi ta’ prevenzjoni mis-snin bikrin
   fl-iskejjel b’attenzjoni speðjali góal tfal bl-ikbar
   riskji. Jifrex ix-xogóol ta’ l-Aíenzija Sedqa u jkabbar
   il-koperazzjoni ma’ l-góaqdiet volontarji. Iúid is-
   servizzi ta’ appoíí lill-familji li jkollhom lil xi óadd
   milqut minn dan il-vizzju.

   Permezz tal-Aíenzija Sedqa tnieda proíett ta' prevenzjoni
   sekondarja biex jaæti servizzi ta' appoí lil dawk il-
   persuni li jinsabu f'riskju ta' abbuú ta' sustanzi. Dan
   il-proíett qieæed jinfirex tant li twaqqfet unit apposta
   fi ódan is-Sedqa u íew ingaííati persuni íodda æal dan
   is-servizz.
                56
159  Gvern ídid Nazzjonalista iqawwi l-offensiva wkoll kontra
   l-vizzji tax-xorb u l-loæob. Dawn iú-úewí vizzji æandhom
   æeruq fis-soðjetà taæna aktar milli jidhru. Gvern ídid
   Nazzjonalista  joóloq  programmi  ta’  prevenzjoni,
   trattament u appoíí lill-familji milqut minn dawn il-
   vizzji.

   L-aíenzija SEDQA waqqfet servizz ídid sabiex tgóin lill-
   persuni bi problema ta‟ dipendenza fuq l-logóob. Sar
   wkoll taórií intensiv lill-impjegati kollha tal-aíenzija
   sabiex ikunu jistgóu jgóinu peruni d‟dawn it-tip ta‟
   problemi.

   Flimkien mal-aíenzija APPOÍÍ, sedqa ftehmet dwar protocol
   góas-servizzi ta‟ tfal li jgóixu ío familji bi problema
   ta‟ abbuú.

   Il- Kummissjoni Nazzjonali kontra l-Abbuú tad-Droga,
   Alkoóol  u  Dipendenzi Oóra,  kompliet taódem  biex
   tikkordina l-inizjattivi kollha li jittieódu mill-Gvern u
   l-NGOs f‟dan il-qasam. Din il-Kummissjoni hi maæmula minn
   nies esperti u xogóolhom hu li jaætu parir lill-Gvern
   dwar il-politika f'dan il-qasam.

   Il-Kummissjoni  nediet studju  fuq id-domanda  góat-
   trattament f‟dawn is-servizzi li ser jiíi ppubblikat fix-
   xhur li íejjin. Íie mniedi wkoll studju dwar il-
   prevalenza tal-abbuú ta‟ sustanzi li ser jiíi finalizzat
   fil-íimgóat li íejjin.
            Il-milja taæna:
            saóóa u ambjent

L-ewwel sular, li æandu wkoll importanza ewlenija, huwa s-
servizz biex jilqa‟ kontra li taqa‟ fil-mard (PREVENZJONI) u
biex iíib il-quddiem is-saóóa promozzjonali.

160  Jería’ jaæti prijorità lit-taælim dwar kif tibqa’
   b’saóótek, billi taæraf x’ l-aójar tiekol, l-aójar
   imíieba u ówejjeí oóra, li fl-aóóar mill-aóóar jiffrankaw
   lill-gvern óafna flus.

   Fit-tielet budget il-Gvern baqa‟ júid    il-vot  tad-
   Dipartiment æall-Promozzjoni tas-Saóóa.

   Id-Dipartiment irresponsabilizza lill-individwu billi
   úied l-æarfien dwar dak li jikkawúa l-mard u kif dan
   æandu jiíi evitat.

   Id-Dipartiment úamm bóala priorità l-kampanji edukattivi
   u preventivi fil-komunità kemm permezz ta‟ kuntatt dirett                57
   kif ukoll permezz tal-media.   Dawn il-kampanji kienu
   indirizzati l-aktar lejn l-iðken etajiet u kienu dwar:
   - tipjip
   - óxuna
   - eúerðizzju fiúiku
   - HIV/AIDS
   - dieta

   Inúammu æadd ta‟ laqæat edukattivi fl-iskejjel, kunsilli
   lokali u postijiet tax-xoæol.

   Saru diskussjonijiet ma‟ diversi korpi biex jintroduðu
   non-smoking  policy waqt li  núammet f‟Malta laqæa
   internazzjonali organizzata mill-WHO dwar “Ewropa óielsa
   mit-tipjip”.

   Taódidiet fl-iskejjel fuq ikel, relazzjonijiet fost iú-
   úæaúaæ, ix-xemx u l-kura tal-íilda.

   Kampanja informattiva dwar l-HIV/AIDS.

   Kampanja flimkien mal-Ministeru ta‟ l-Edukazzjoni dwar l-
   abbuú ta‟ l-akoóol.

   Inbeda proíett fuq il-prevenzjoni tal-kanðer ibbaúat fuq
   il-European Code Against Cancer.

   Tinæata kontinwament informazzjoni lill-pubbliku permezz
   tat-telefon u permezz ta‟ diversi pubblikazzjonijiet
   fosthom:
   - Iú-Úaæúaæ u l-Ikel
   - Tipjip Passiv
   - Kura tas-Sider
   - Il-Íenituri u t-Tipjip
   - CINDI Dietary Guidelines for Health Professionals
   - It-Tikketti ta‟ l-ikel

   Íie finalizzat l-Abbozz tal-Food Safety Act u sar l-ewwel
   qari fil-Parlament.It-tieni sular huwa dak tal-KURA PRIMARJA fil-komunità –
jiíifieri dik li jaætik it-tabib tal-familja jew tað-ðentri
tas-saóóa  flimkien ma‟ l-ispiújara, nurses u óaddiema
paramediði oóra:

161  Bil-ftehim ma’ kulóadd inwettqu riforma li b’xi mod
   iúúewweí is-servizz pubbliku u s-servizz privat.
   Dan æandu jwassal biex l-individwi u l-familji
   jkunu moqdijin óafna aójar filwaqt li t -tobba u l-
   professjonisti l-oóra jiksbu sodisfazzjon, stima u
   remunerazzjoni li jimmotivawhom æall -aqwa suððess
   fis-servizz ta’ kura primarja fil-komunità.                58
   Il-Gvern qieæed f‟taódidiet mat-tobba f‟dan id-
   dipartiment  li  æamlu  proposta biex  bóala
   koperattiva jaætu s-servizz mið-Ðentri tas-Saóóa.
   Dawn qeædin fi stadju avvanzat.

   Tkompla x-xoæol ta‟ manutenzjoni fið -Ðentri tas-
   Saóóa u fil-Bereí f‟xi kaúi bi sóab mal-Kunsilli
   Lokali.

   Ið-Ðentri tas-Saóóa ta‟ B‟Kara, Bormla u Mosta issa huma
   aððessibbli æall-persuni bi búonnijiet speðjali.

   Il-proíett ta‟tkabbir u refurbishment tað-Centru tas-
   Saóóa ta‟ Raóal Ídid jinsab fi stadju avvanzat.  Il-
   pjanti finali huma lesti u x-xoæol hu skedat li jibda
   f‟Ottubru 2001

   Kompliet tinfirex is-sistema ta‟     appuntamenti  bil-
   kompjuter f‟aktar Ðentri tas-Saóóa.

   Sar eúerðizzju biex il-mediðini li qabel kienu jitqassmu
   mill-Postal Medicines Department f‟Óal Luqa issa bdew
   jitqassmu mið-Ðentri tas-Saóóa .

   Hemm proposti biex il-Kunsilli Lokali jieódu rwol attiv
   f‟dak li æandu x‟jaqsam mat-tilqim kontra l-influwenza u
   tqassim ta‟ mediðini psikotropiði.

Ta min isemmi li:

   Il-pjanijiet æar-riforma radikali ta‟ kif jinæataw s-
   servizzi mid-Diviújoni tas-Saóóa naætaw imbottatura kbira
   din is-sena bit-tóabbir ta‟ strateíija æall-awtonomija ta‟
   l-isptarijiet. Beda t-twettiq ta‟ dan il-proðess.

   Fl-istess óin id-Diviújoni  tas-Saóóa  sejra  tassumi  rwol
   purament regolatorju.

   Il-Fondazzjoni æas-Servizzi Mediði li næatat l-inkarigu li
   tmexxi l-isptarijiet awtonomi óaríet úewí sejóiet biex
   jinóatar CEO fl-Isptar San Luqa u f‟Monte Carmeli.

   Twaqqaf   tim ta‟ negozjaturi inter-ministerjali biex
   jinnegozja ma‟ l-unions il-kundizzjonijiet íodda ta‟ l-
   impjegati fl-isptarijiet.

   Íiet finalizzata l-Food Safety Act li permezz taæha íiet
   aííornata l-Food and Drinking Water Act. Jonqos ftit biex
   jiíu wkoll finalizzati l-Health Care Profesions u t-Tobacco
   Control Act.   Saret konsultazzjoni wiesæa mal-Unions u
   assoðjazzjonijiet professjonali konðernati.  Hu ttamat li
   sa l-aóóar ta‟ Ottubru dan l-abbozz ikun finalizzat.
               59
   Qed isir xoæol meótieí biex il-liíijiet dwar is-saóóa jiíu
   aííornati biex jirriflettu il-búonnijiet tal-lum. Mistenni
   li t-tfassil tal-liíijiet il-íodda jkun lest sa‟ l-aóóar
   tal-2001 jew kmieni fl-2002.

   Bóala parti mir-ristrutturar   fid-Dipartiment tas-Servizzi
   Farmaðewtiði  íew  separati   totalment  il-funzjonijiet
   regolatorji u operattivi.

   Bdiet ir-reíistrazzjoni tal-mediðini biex jiíi úgurat li
   dawn ikunu ta‟ l-oæla kwalità.
It-tielet sular hu maæmul mill-ISPTARIJIET.  Il-ósieb hawnhekk
huwa li jitwettaq pjan bil-æaqal biex     kull sptar isir
awtonomu.

162  Jería jibda b’ mod sostnut il-modernizzar ta’ l-
   isptarijiet Fl-isptarijiet æaddej  il-proðess  ta’
   modernizzar ta’ diversi swali u l-implimentazzjoni ta’
   modi íodda ta’ tmexxija.

   Sar úvilupp ta‟ servizzi íodda flimkien ma‟ programm ta‟
   tiídid ta‟ teknoloíija fil-qasam tal-kura íenerali u
   intensiva kif ukoll fis-servizzi dijagnostiði biex b‟hekk
   ikompli jitjieb is-servizz.

   Kompla ix-xiri ta‟ apparat mediku li qieæed jiíi wúat fl-
   Isptar San Luqa imma li aktar tard se jiíi trasportat
   æall-isptar il-ídid.

   Wasal biex jiíi aííudikat it-tender li jelimina darba æal
   dejjem l-inkonvenjent tað-ðumnija íewwa l-Isptar San
   Luqa. Dan billi se tintuúa l-aktar teknoloíija avvanzata
   biex jiíi ttrattat l-iskart.

   Inæatat spinta lill-programm ta‟ kumpjuterizzazzjoni fl-
   isptarijiet.

   Tkompla programm dettaljat ta‟ reviújoni tal-óidma fid-
   Dipartimenti kollha ta‟ l-Isptar San Luqa.

   Sar xoæol sabiex íew úviluppati servizzi bóal High
   Dependency Unit u Surgical and Medical Admission Wards.

   Saret óidma biex jiíi mplimentat ir-rapport dwar servizzi
   ta‟ kura tas-sider u íie identifikat il-post æal din it-
   taqsima.

   Ser tinfetaó decanting ward sakemm swali oóra jiíu
   rraníati,  liema  rraníar  baqa‟ æaddej regolarment
   f‟diversi partijiet ta‟ l-isptar.


                60
   Saret óidma fid-Dipartimenti kliniði sabiex jirriflettu
   il-prinðipji elenkati fil-Medical Brief ta‟ l-isptar il-
   ídid.

   Introduzzjoni ta‟ standards ta‟ kwalità u ta‟ programmi
   t‟ awditjar fid-dipartimenti kliniði.

   Íiet inawgurata website informattiva dwar l-Isptar San
   Luqa b‟informazzjoni dwar is-servizzi mæotija fl-Isptar.

   Fl-Isptar Monte  Carmeli infetóet Sala 5 ta‟ l -
   iríiel  filwaqt  li  æaddej xoæol estensiv ta‟
   refurbishing fi   swali oóra, fl-istores u fil-
   Canteen.

   Ir-responsabilità u l-kontabilità fl-Isptar Monte
   Carmeli æaddew aktar „l isfel u bdew jitóaddmu fil -
   livell tas-sala bis-sistema hekk imsejóa “Budget
   Holders”. Kull Nursing Officer hu budget holder  u
   æalhekk responsabbli minn budget æas-sala tieæu.

   Íiet úviluppata sistema integrata ta‟ kompjuters
   fl-Isptar Monte Carmeli li fuqha se titóaddem is -
   sistema finanzjarja li biha jitmexxa l -isptar.

   Fl-Isptar Boffa æaddej ukoll programm   ta‟  xoæolijiet
   strutturali u modernizzar ta‟ swali.


Ir-raba‟ sular kellu jkun l-ISPTAR il-ĠDID

163  Jibqa’ júomm lil dan l-isptar bóala sptar íenerali akut,
   li fih, però, tiíi wkoll úviluppata l-kura speðjaliúúata
   li tissejjaó ta’ livell terzjarju.   Æandu wkoll ikun
   immexxi professjonalment, b’mod li jservi ta’ mudell
   æall-isptarijiet u l-oqsma l-oóra tas-saóóa.

   Kompla miexi b‟ ritmu kif ippjanat il-bini ta‟ l-Isptar
   il-Ídid biex jinfetaó fl-2003.

   Inæata l-kuntratt tal-“Cost Control Services”.

   Il-kumitat  mediku  wettaq xoæol estensiv ta‟
   ppjanar.    Fil-proðess  kollu  kien  hemm
   konsultazzjoni sóióa ma‟ rappreúentanti ta‟ l -
   istaff ta‟ l-Isptar San Luqa.

   Saru diversi diskussjonijiet biex íew identifikati u
   fformulati l-istrateíiji u s-sistemi ta‟ IT li ser ikun
   jinótieí l-Isptar il-ídid.                61
   Óaríet is-sejóa æat-tender æall-istallazzjoni mekkanika u
   elettrika.

   Ix-xoæol preparatorju biex toóroí it-tender æall-apparat
   mediku qieæed fi stadju avvanzat óafna.

   Íiet ikkompilata lista ta‟ apparat mediku li tinkludi l-
   ispeðifikazzjonijiet neðessarji æal madwar 2000 item u
   íiet ifformulata strateíija æal xiri ta‟ dan l-apparat
   kif ukoll l-æamara.


Il-KWALITA tas-servizzi fil-qasam tas-saóóa titkejjel l-aktar
mill-kwalità tal-professjonisti li jipprovduhom, għallhekk il-
Gvern:

164  Jidóol fid-djalogu ma’ l-assoðjazzjonijiet tat-tobba biex
   ittejjeb il-kundizzjonijiet tax-xoæol tat-tobba mal-gvern
   u jiíi ikkunsidrat jekk dawn æandhomx jibqæu marbuta
   bóala parti mis-servizz ðivili íenerali.   Æandu jkun
   possibbli li speðjalisti jaæúlu bejn xoæol full-time fis-
   servizz pubbliku bi ólas adegwat jonkella li jaqsmu
   óinhom bejn il-pubbliku u l-privat.

   Intlaóaq ftehim mal-MAM dwar it-twaqqif ta‟ Familly
   Doctor Training Scheme fil-General Practice.

   Ikomplu t-taódidiet mar-rappreúentanti tal-MAM u l-MPO
   æat-titjib  fil-kundizzjonijiet tat-tobba.  Intlaóaq
   ftehim mal-MAM dwar is-siæat li jaódmu t-tobba.Il- Gvern irid ukoll jinkoraíixxi l-ISPTARIJIET PRIVATI.

165  Iqis li jneóói t-taxxa fuq l-assikurazzjoni tas-saóóa, u
   l-ólas ta’ din ix-xorta ta’ assikurazzjoni jitnaqqas mid-
   dóul taxxabli, kif ukoll parti fissa mill-ispejjeú li
   jsiru æas-saóóa.  Fil-kaú l-isptarijiet privati joffru
   servizzi speðjalizzati li ma jinæatawx fl-isptarijiet
   pubbliði l-Gvern jikkunsidra jekk æandux jibæat pazjenti
   fl-isptarijiet privati u jóallsilhom hu.

   Tneóóiet it-taxxa fuq l-assikurazzjoni tas-saóóa u tneóóa
   l-ólas ta‟ Lm1 æal kull ðertifikat tal-mard.

   Æaddej studju dwar kif tista‟ tissaóóaó il-koperazzjoni
   bejn l-isptarijiet pubbliði u dawk privati.


166  Ineóói t-taxxa fuq il-mard.   Trid titfassal politika
   íusta dwar il-mediðini biex ma jkunx hemm óela, imma
   lanqas ma’ l-morda jinæataw mediðini inferjuri biex jiíu
   ffrankati ftit flus.                62
   F‟Settembru 1998 tneóóiet   it-taxxa  fuq  il-mediðini  li
   mpona l-Gvern precedenti.

   Din it-taxxa  ta‟ 50c kienet imposta wkoll fuq kull
   preskrizzjoni ta‟ mediðina moætija lil dawk li qed
   jinæataw mediðina b‟xejn bóala æajnuna soðjali.  Din
   kienet tintaxxa ukoll lil min jiflaó l-anqas.

   Sar   ristrutturar   fid-Dipartiment   tas-Servizzi
   Farmaðewtiði li æandu júid l-effiðjenza u jnaqqas il-óela
   ta‟ mediðini.

167  Jiddiskuti mal-Kamra ta’ l-Ispiújara skema ídida ta’
   tqassim ta’ mediðini æal pazjenti fuq il-lista tal-Gvern
   u li fiha jieódu sehem l-ispiújara u l-ispiúeriji li digà
   jeúistu fil-komunità imxerrdin ma’ Malta u Æawdex.
   B’hekk min tassew æandu dritt æall-mediðini jkun jista’
   jeóodhom minæand l-ispiújar fil-lokalità tieæu.

   Æalkemm it-taódidiet ilhom sejrin jidher li l-qbil æadu
l-boæod.

168  Jería’ jaæti l-óajja mill-ídid lir-riforma tas-saóóa
   mentali.  F’dan il-qasam jeótieí l-iúvilupp tal-kura li
   ma  tinæatax  bl-aójar mod  fl-isptarijiet jew fl-
   istituzzjonijiet, imma f’imkejjen qrib il-familja taæhom
   u fil-lokalità li ilhom jafuha æomorhom

   Kumitat  maæmul mill-Management ta‟  l-Isptar  Monte
   Carmeli,  il-Kummissjoni  dwar is-Saóóa  Mentali  u
   organizzazzjonijiet mhux governattivi b‟kollaborazzjoni
   mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soðjali fassal u ppreúenta
   pjan strateíiku fuq firxa ta‟ æaxar snin æal servizzi
   fil-komunità æall-pazjenti b‟mard mentali u l-familji
   taæhom. Óarget is-sejóa æal Manager biex imexxi dan is-
   servizz

   Æaddejjin taódidiet mal-ETC biex jiíu identifikati
   proíetti li jkunu jistæu jsiru mill-klijenti residenti
   fl-isptar Monte Carmeli.

   Qed tissaóóaó it-tmexxija ta‟ l-Isptar Monte Carmeli biex
   toæla l-kwalità tal-kura.

169  Iwettaq riforma radikali fid-Dipartiment tas-Saóóa bl-
   iskop li jkun hemm id-deðentralizzazzjoni meótieía tas-
   servizzi tas-saóóa u biex id-Dipartiment iwettaq b’mod
   effettiv rwol ta’ ippjanar, awditjar u monitoring tas-
   servizzi.

   Æaddejja óidma intensiva biex tinbidel l-istruttura tad-
   Diviújoni tas-Saóóa fir-rwol ídid taæha ta‟ regolatur
   tas-servizzi ta‟ kura.                63
170    Jaæmel taqsima ídida ta’ kura æaú-úæaúaæ li tieóu ósieb
     problemi li jolqtu lilhom bóall-ikel, mard trasmess
     sesswalment, stress psikoloíiku fi úmien l-eúamijiet u l-
     æaúla tal-karriera, minbarra d-droga u x-xorb.

     Se jiíi preúentat dokument fuq dan is-suííett quddiem il-
     Kabinett fil-futur qrib.


Ta‟ min isemmi wkoll, æalkemm ma‟ jaqæu taót l-ebda punt mill-
programm elettorali li:

     íie pubblikat il-Hit Report mill-European Observatory on
     Health Care System fejn fost l-oórajn íiet imfaóóra s-
     sistema tas-Saóóa íewwa pajjiúna æall-kwalità tas-servizz u
     l-ekwità.

     twaqqaf kumitat inter-Ministerjali biex ifassal pjan li
     jiúgura s-sostenibilità u l-iúvilupp tas-sistema tas-saóóa
     f‟pajjiúna.

     qed issir reviújoni tal-leíislazzjoni li tirregola s-settur
     tas-saóóa (M.K.P.O.) bil-ósieb li din tkun tirrifletti
     aójar il-búonnijiet fiú-úminijiet tal-lum æal dawk kollha
     li jaódmu f‟dan is-settur.

     inbeda proðess ta‟ reíistrar ta‟ mediðini.

171    Tagóti attenzjoni lit-tniííiú ta’ l-arja  li qed iseóó
     mill-karrozzi  u jinkoraíixxi r-riðerka  góal  mezzi
     prattiði ta’ trasport nodfa u b’inqas periklu góas-saóóa

     Minn Settembru 2000, il-Korporazzjoni Enemalta bdiet
     timporta diesel b‟60 fil-mija inqas kubrit. Minn Ottubru
     2000 l-istess Korporazzjoni bdiet timporta petrol bi 62.5
     fil-mija inqas ðomb.

     B‟effett mill-1 ta‟ Jannar 2001, bóala miúura tal-Budget,
     it-taxxa ta‟ reíistrazzjoni ta‟ karrozzi li jaódmu bil-
     batterija, tnaqqset góal 16.5 fil-mija mir-rata normali
     ta‟ bejn 50 fil-mija u 75 fil-mija. It-taxxa ta‟
     reíistrazzjoni fuq muturi li jaódmu bil-batterija, li
     kienet bejn 28 fil-mija u 42 fil-mija, tnaqqset ghal 6.5
     fil-mija.

172 Jinkoraíixxi anke b’eúenzjonijiet mit-taxxi u sussidji, l-
  uzu ta’ eneríija solari. Illum jeúistu sistemi li bihom
  l-eneríija íenerata mix-xemx fl-aqwa tagóha aktar mill-
  búonnijiet dak il-óin  tad-djar fejn ikunu íew istallati
  s- sistemi, tiíi trasferita fil-grid ta’ l- Enemalta bi
  tnaqqis ekwivalenti tal- konsum li jkun     irreíistra
  f’óinijiet oóra l-arloíí f’din id-dar. Dawn huma l-metodi                  64
   tassew moderni ta’ kif tnaqqas l-ispejjeú góall-Gvern ta’
   l-elettriku, filwaqt li jinúamm aktar nadif l-ambjent.

   Fl-aóóar Budget, u b‟effett mill-1 ta‟ Jannar 2001, il-VAT
   fuq apparat ta‟ energija alternattiva, bóal solar heaters
   u solar panels tnaqqset minn 15 fil-mija góal 5 fil-mija.M‟hemmx dubju li l-iskop li għalih nħolqot l- L-
AWTORITA` TA‟ L-IPPJANAR kien mill-isbaħ u li l-Awtorita
hija meħtieġa.  Imma fid-dawl ta‟ l-esperjenza il-
Gvern :

173  Jara li ssir reviújoni sóióa ta' l-istrutturi li ngóatat
   u tal-operat tagóha.   Góad hemm burokrazija úejda li
   jeótieí tinúabar.   Góad hemm dewmien mhux íustifikat;
   per  eúempju,  applikazzjonijiet  góall-bini  f'úoni
   fabbrikabbli góandhom jiíu approvati fi úmien qasir u
   fiss.

   L-emendi æall-Att dwar l-Ippjanar ta‟ l-Iúvilupp æaddew
   mill-Istadju ta‟ Kumitat tal-Parlament. Issa jmiss li
   jæaddu mit-Tielet Qari.

   In-numru ta‟ applikazzjonijiet pendenti bejn Marzu u
   Lulju kien kif íej: Marzu (3406), April (3585), Mejju
   (3505), Íunju (3389), Lulju (3299). Bil-liíi l-ídida se
   jkun hemm iktar minn Kummissjoni waóda æall-Kontroll ta‟
   l-Iúvilupp.  Dan se jæin biex, minbarra li jonqos in-
   numru ta‟ applikazzjonijiet pendenti, il-proðess ta‟
   rikonsiderazzjoni  ta‟  applikazzjonijiet  li  jkunu
   rifjutati mill-Awtorita` jitóaffef.  Bóalissa it-talbiet
   æal rikonsiderazzjoni qed idumu madwar disa‟ xhur biex
   jiíu deðiúi.

   F‟Lulju l-Awtorita` appuntat operations manager li      se
   jkun  responsabbli biex  jara li  l-proðess ta‟     l-
   applikazzjonijiet ikun wieóed effiðjenti.

   Strutturi fl-Armier  li    nbnew  qabel  l-1992  tneóóew
   f‟faúijiet.

   Saret bidla radikali fil-website ta‟ l-Awtorità flimkien
   ma‟ l-informazzjoni u s-servizzi li jinæataw permezz
   taæha. Il-website taæti faðilità biex issir riðerka dwar
   ir-rapporti ta‟ kull applikazzjoni mill-1993 sal-lum u
   diversi servizzi on-line oóra.

   Twaqqaf  major  projects  team  bóala  parti  mir-
   ristrutturazzjoni  ta‟  l-Awtorità.   Dan  it-team
   jipproðessa applikazzjonijiet li jiíu minn applikanti æal
   úviluppi kbar, minn kunsilli lokali u mill-aíenziji u
   dipartimenti tal-Gvern.  Dan il-pass æandu jwassal biex                 65
   case officers ikunu jistæu jipproðessaw applikazzjonijiet
   hekk imsejóa úæar f‟inqas úmien peress illi dawn ma
   jinúammux minn applikazzjonijiet kbar.  Min-naóa l-oóra
   applikazzjonijiet kbar u applikazzjonijiet mill-kunsilli
   lokali u l-Gvern tkun tista‟ tinæatalhom l-attenzjoni li
   tixirqilhom.

   Seóóet deðentralizzazzjoni ta‟ ðerti funzjonijiet  tal-
   kontroll ta‟ l-iúvilupp minn Malta æal Æawdex.

   Is-sezzjonijiet fl-Awtorità li æandhom il-funzjonijiet
   tal-proðessar ta‟ applikazzjonijiet u l-infurzar tal-liíi
   inæaqdu flimkien. Dan æandu jwassal biex ikun hemm iktar
   ko-ordinazzjoni bejn dawn iú-úewí funzjonijiet.

   L-Awtorità óejjiet audit tar-riúorsi umani taæha li æandu
   jæin biex l-Awtorità tkun tista‟ torganizza aójar l-
   impjegati taæha.

   Saru testijiet ta‟ blasting bóala parti mill-ipproðessar
   ta‟ applikazzjoni æal estensjoni ta‟ barriera f‟Wied
   Æomor.  Din kienet l-ewwel darba li saru testijiet ta‟
   din ix-xorta, fil-preúenza tar-residenti, biex ikun
   eúaminat l-effett ta‟ splussivi fuq bini residenzjali.
   Ir-riúultat tat-testijiet kien li jista‟ jsir blasting
   minæajr  dannu  sakemm ðerti kundizzjonijiet  ikunu
   osservati.

BDIL TA‟ POLICIES
   Íiet pubblikata d-Development Notification Order, il-
   policy  li  tirregola  l-iúvilupp li  ma  jeótieíx
   applikazzjoni sóióa.  Il-policy íiet fis-seóó fl-1 ta‟
   Íunju 2001 wara li saret preúentazzjoni lill-periti.
   Madwar  20%  tal-periti  kollha  attendew  æall-
   preúentazzjoni. Il-benefiððju ta‟ din il-policy huwa li
   minbarra li údiedet il-lista ta‟ úviluppi li ma hemmx
   búonn permess æalihom, uóud minn dawn l-iúviluppi se
   jibbenefikaw minn ólas inqas peress illi issa jkunu
   jinótieíu biss notifikazzjoni.

   Twaqqaf  Steering Committee  biex  jifformula policy
   nazzjonali dwar l-akwakultura.  Din il-policy æandha l-
   iskop li tipprovdi direzzjoni æall-iúvilupp sostenibbli
   ta‟ din l-industrija u biex tiggwida lill-aíenziji kollha
   tal-Gvern li huma involuti fl-akwakultura.

   Twaqqaf grupp ta‟ persuni maæmul minn membri tal-major
   projects team ta‟ l-Awtorità u rappreúentanti tal-Kamra
   tal-Periti biex ióejju emendi æall-policy li tirregola l-
   compliance certificates (li jiððertifikaw li úvilupp huwa
   skond  il-permess), varjazzjonijiet  úæar  mill-pjanti
   approvati, u l-Policy and Design Guidance 2000.
                66
   Qed titóejja policy dwar l-Offroading biex din il-
   prattika tkun tista‟ tiíi eúerðitata bl-inqas dannu
   ambjentali.

   L-Environmental Impact Assessment Regulations se jkunu
   ppubblikati fil-Gazzetta tal-Gvern fit-tieni íimæa ta‟
   Settembru 2001.

   L-Awtorità approvat il-Commuted Parking Payment Scheme
   æall-Óamrun u r-Rabat (Æawdex). Din l-iskema tindika ú-
   úona li fiha úviluppatur, minflok jipprovdi parkeíí fis-
   sit ta‟ l-iúvilupp, jista‟ jipprovdi somma ta‟ flus bóala
   kontribut æal bini ta‟ car park fl-inóawi.   L-Awtorità
   óaríet sejóa æall-expression of interest minn sidien ta‟
   art f‟Marsaskala li huma interessati li jiúviluppaw car
   park

   Qed isir studju li jistabbilixxi t-traffiku li jiíi
   íenerat minn uúi differenti ta‟ l-art.  L-informazzjoni
   li níabret u li issa qed tiíi analizzata tkun tista‟
   tintuúa minn min ikun se jaæmel studji dwar l-impatt tat-
   traffiku æal proposti ta‟ úvilupp.

   It-TRIPS Transport Model issa jista‟ jintuúa minn
   úviluppaturi li jkunu jridu jaæmlu Studju dwar l-Impatt
   fuq it-Traffiku. Permezz ta‟ l-uúu ta‟ dan il-mudell, se
   jkun  inqas  possibli  li studju  li jissottometti
   úviluppatur ma jkunx aððettabbli.  Saru diversi testing
   scenarios b‟dan il-mudell fosthom ir-ring road tal-Mosta.
   Dan l-eúerðizzju stabbilixxa l-effetti ta‟ proposti ta‟
   bini ta‟ toroq.INIZZJATTIVI OÓRA
   L-Awtorità flimkien mad-Dipartiment ta‟ l-Artijiet qed
   tidentifika art li tkun tajba æal caravan sites. L-iskop
   huwa li fis-sajf 2002, dawn l-artijiet ikunu jistæu
   jilqæu fihom il-caravans.

   Il-Ministeru kkummissjona rapport dwar inðentivi fiskali
   li jistæu jiíu adottati biex jinkoraííixxu sidien ta‟ art
   li hija allokata æal úvilupp industrijali biex jitfæu din
   l-art fis-suq. 50% ta‟ din l-art f‟Malta u 87% f‟Æawdex
   æadhom mhumiex úviluppati.  Dan ir-rapport issa se jiíi
   diskuss mal-Ministeru æas-Servizzi Ekonomiði.

   Tóejja rapport preliminari dwar l-operaturi ta‟ stutturi
   ta‟ l-aluminju.


174  Jara li ssir reviújoni tal-Pjan ta' Struttura skond il-
   Liíi u l-pjanijiet lokali jitlestew fl-iqsar zmien
   teknikament possibbli.  Dan l-eúerðizzju góandu jservi                67
   sabiex úoni imdawra sew bl-iúvilupp, partikolarment meta
   l-art mhix tajba góall-biedja, ikunu kkonsidrati góall-
   iúvilupp. Hemm úoni ta' artijiet li tóallew barra mill-
   Iskemi Temporanji góall-Bini tal-1990 u li jistgóu
   b'reviújoni tal-konfini jidólu ma' l-arja ta' l-Iúvilupp.
   Dan jista' jgħin biex jittaffew il-prezzijiet ta' l-art.PJANI LOKALI
   Pjan  Lokali  tal-Port  il-Kbir: L-Awtorità  æamlet
   eúerðizzju ta‟ konsultazzjoni pubblika dwar parti mill-
   Kalkara li hija fl-iskema ta‟ l-iúvilupp.  L-eúercizzju
   ta‟ ppjanar ta‟ din il-parti tal-Kalkara huwa intiú biex
   jipprovdi perspettiva integrata ta‟ l-iúvilupp li æandu
   jsir biex ikunu rispettati l-karatteristiði taú-úona.
   Din il-proposta saret fil-qafas tal-proposta tal-pjan li
   tneóói 10,000 metru kwadru ta‟ art mill-iskema ta‟ l-
   iúvilupp biex il-Wied ikun protett. Wara li tkun
   approvata mill-Awtorita` din il-proposta tæaddi æall-
   approvazzjoni tal-Gvern.

   Il-Pjan Lokali tal-Portijiet tat-Tramuntana (Sliema, San
   Íiljan, Pembroke, Pieta`, Msida, Ta‟ Xbiex, Madliena,
   Swieqi, Paceville) qed ikun emendat mill-Awtorita` wara
   li saret il-konsultazzjoni pubblika.
   Pjan Lokali æall-Majjistral: Dan il-Pjan óareí æall-
   konsultazzjoni pubblika f‟Lulju u jkopri l-lokalitajiet
   li íejjin: Mdina, Rabat, Mellieóa, San Pawl il-Baóar,
   Míarr,  Úebbieæ,  Dingli, Naxxar  (t‟Alla  u Ommu),
   Burmarrad, Ínejna, Æajn Tuffieæa, Mtarfa, Baórija,
   Buskett, Wied iú-Úurrieq u ú-úona rurali taú-Úebbuí,
   Siííiewi, Qrendi u Úurrieq.  Il-konsultazzjoni pubblika
   taælaq fil-31 t‟ Awissu. Sar Strategic Environmental
   Assessment (SEA) fuq il-policies tal-Pjan li jirrigwardaw
   il-kosta.  Dan kien l-ewwel SEA li sar f‟Malta wara
   taórií li sar lil uffiðjali tal-Awtorita` minn konsulent
   tal-United Nations Environmental Programme.  Il-proíett
   ta‟ l-SEA kien sponsorjat mill-Coastal Action Management
   Plan (CAMP) tan-Nazzjonijiet Uniti. Ix-xoæol fuq il-Pjan
   Lokali æal Æawdex æaddej u l-Pjan se joóroí æall-
   konsultazzjoni pubblika f‟Novembru.

   Ix-xoæol fuq il-Pjan æað-Ðentru ta‟ Malta æaddej u l-Pjan
   se joórog æall-konsultazzjoni pubblika f‟Diðembru.

   Ix-xoæol fuq il-Pjan æan-Nofsinhar ta‟ Malta æaddej u
   mistenni li joóroí æall-konsultazzjoni pubblika kmieni s-
   sena d-dieóla.

   Il-Pjan Lokali ta‟ Marsaxlokk li kien approvat fl-1995
   æandu xi partijiet minnu li biex jiíu fis-seóó iridu                68
   jkunu approvati mill-Parlament.   Dan isir meta fil-
   Parlament jiíu preúentati dawk il-partijiet ta‟ pjani
   lokali oóra li jeótieíu approvazzjoni Parlamentari.

   Waste Management Subject Plan: Dan il-Pjan sarulu xi
   emendi, wara talba mid-Dipartiment æall-Protezzjoni ta‟
   l-Ambjent, biex jaæti gwida dwar tfieæ ta‟ terrapien fil-
   baóar.  Dan il-Pjan se jissemma Space for Waste: The
   Land-use Subject Plan for Waste Management biex ma jkunx
   konfuú mal-Waste Management Strategy tal-Ministeru ta‟ l-
   Ambjent.
   Crown Works/Horn Works Action Plan kien approvat mill-
   Kabinett.  Twaqqaf kumitat biex tkun implimentata l-
   proposta tal-park-and-ride.


PJAN TA‟ STRUTTURA

   L-Awtorita`  approvat  u  óaríet  æall-konsultazzjoni
   pubblika il-Pjan æall-Íebla Maltija (Minerals Subject
   Plan). Il-Pjan jipprovdi struttura komprensiva li taóseb
   æall-provvista tal-íebla fil-futur u tikkontrolla l-
   impatt ta‟ l-estrazzjoni fuq l-ambjent.

   Biex ikunu studjati aójar ix-xejriet tat-traffiku fil-
   pajjiú kompliet tiníabar informazzjoni minn traffic
   counters awtomatiði li kienu stallati b‟mod permanenti s-
   sena l-oóra.  Fi Triq Aldo Moro twaóóal traffic counter
   li jeúamina t-tip ta‟ vetturi li jæaddu minn din it-triq.
   L-informazzjoni li qed tiníabar qed tintuúa æar-reviújoni
   tal-Pjan ta‟ Struttura, it-tfassil tal-Pjani Lokali u
   anke l-ipproðessar ta‟ ðerti applikazzjonijiet ta‟
   úvilupp.

   Tfasslet database ta‟ djar li íew approvati mill-
   Awtorita` matul is-sena 2000.  Din l-informazzjoni hija
   klassfikata skond it-tip ta‟ dar u skond il-konfini ta‟
   kunsilli lokali u pjani lokali.

   Tóejja rapport li juri x-xejriet fil-prezzijiet ta‟
   proprjeta` kummerðjali u residenzjali bejn l-1996 u l-
   1999.

   Saru surveys tal-floorspace ta‟ bini li jintuúa æal skop
   industrijali, bóala warehousing u uffiððji.   Dan sar
   bóala parti mit-tfassil tal-Employment Topic Paper li
   tkopri fiha l-Industry Subject Study u l-Micro-Enterprise
   Study.

   Sar xoæol mill-Awtorita` dwar surveying u analiúi tal-
   Urban Capacity æal 34 kunsill lokal. Dan l-istudju
   jindika l-potenzjal ta‟ úvilupp ta‟ djar fl-areas diía`
                69
  úviluppati.  Din l-informazzjoni se tintuúa æat-tfassil
  tal-Pjan ta‟ Struttura.

  Kompla x-xoæol mill-Awtorita` dwar il-Housing Topic
  Paper.  Sar survey u analiúi ta‟ kampjun madwar il-
  Gúejjer Maltin ta‟ bini li tlesta jew fi stadju ta‟
  kostruzzjoni paragunat ma‟ permessi li óaríu æall-istess
  bini.

  Tlestiet it-topic paper dwar id-demografija li hija
  importanti æat-tfassil tal-Pjan ta‟ Struttura. L-æan ta‟
  din it-topic paper kien li taæmel stima tat-tkabbir tal-
  popolazzjoni  u  tan-numru tal-households.   Din l-
  informazzjoni  tintuúa  æat-tfassil  tal-policies li
  jirrigwardaw in-numru ta‟ abitazzjonijiet li hemm búonn,
  faðilitajiet komunitarji, servizzi ta‟ infrastruttura,
  immaniííjar tat-traffiku, ótiíijiet ta‟ rikreazzjoni u l-
  kwalita` ta‟ l-ambjent.  Din it-topic paper issa toóroí
  æall-konsultazzjoni pubblika.

  L-Awtorita` fasslet Strateíija Integrata tat-Trasport li
  ntbaætet lill-Ministeru tat-Trasport æall-konsiderazzjoni
  tieæu.

  Il-Leisure and Recreation topic paper qed titfassal wara
  li tlestew is-surveys dwar l-iskejjel, akkomodazzjoni,
  attrazzjonijiet æall-viúitaturi, u gyms/fitness centres.

  It-topic  paper  dwar  il-Faðilitajiet Soðjali  u
  Kommunitarji qed titfassal wara li saret analiúi ta‟
  survey tal-faðilitajiet li jinsabu fil-Kunsilli Lokali.
  Il-parti tat-topic paper li tittratta l-Edukazzjoni, l-
  Anzjani u l-Persuni b‟Diúabilità tlestiet.

  Ir-Rural Topic Paper hija fl-istadju finali wara li
  nbniet database ta‟ kull permess li óareí fl-areas
  rurali. It-topic paper tintuúa æat-tfassil tal-Pjan ta‟
  Struttura.

  It-topic paper dwar il-kosta qed titfassal wara li sar
  studju dwar ix-xejriet ta‟ úvilupp mal-kosta u sar survey
  tal-bidliet fil-livell tal-baóar.  It-topic paper tæin
  fit-tfassil tal-Pjan ta‟ Struttura.  DEVELOPMENT BRIEFS

  Disinn preliminari tal-junction bejn it-Triq ta’ St
  Andrews u Normandy Road taæti indikazzjoni ðara tat-
  titjib li hemm búonn isir f’din iú-úona. Id-development
  brief æall-World Trade Centre ikun ippreparat wara li l-
  Awtorita` ikollha struzzjonijiet mill-Ministeru æas-
               70
   Servizzi Ekonomiði dwar it-tip ta’ development brief li
   æandu jitóejja.

   L-Awtorita` approvat æall-konsultazzjoni pubblika l-Qawra
   Coast Development Brief.   Dan il-brief tóejja mill-
   Awtorita` u l-Ministeru tat-Turiúmu.   Il-konsultazzjoni
   pubblika æandha tibda fil-bidu ta’ Settembru 2001.

   L-Awtorita`  approvat  it-Ta’  Qali  Crafts  Village
   Development  Brief wara  li saret  il-konsultazzjoni
   pubblika. Dan il-qasam ikopri 143 nissen huts, mifruxin
   fuq úewí úoni, li kienu jintuúaw mis-Servizzi Ingliúi.
   Dan id-development brief issa íie æall-approvazzjoni tal-
   Gvern.

   L-Awtorita`  approvat  æall-konsultazzjoni  pubblika
   development brief ta’ park kummerðjali fuq medda ta’
   100,000 metru kwadru f’Óal Luqa.     Il-konsultazzjoni
   pubblika se tibda f’nofs Settembru 2001.


175  Jadatta æaú-úminijiet ta’ llum il-liíijiet sanitarji li
   jirrigwardaw il-bini li joqoædu fih in-nies kif ukoll
   jipprovdi æall-possibilta` ta’ modifiki fil-pjanijiet
   imfassla æal ðerti úoni sabiex ikunu jistæu jiíu
   preservati  elementi  karatteristiði  ta’  l-ambjent
   tradizzjonali Malti.  Infatti, il-karattru arkitettoniku
   vernakolari Malti huwa tassew ta’ min li núommuh æax jæin
   fl-iúvilupp ta’ stil ta’ óajja li tæoúú is-solidarjeta`
   bóala valur, anki waqt li lesta biex tilqa’ feróana l-
   isfidi tal-óajja fil-millenju l-ídid.

   L-Awtorita` flimkien mal-Valletta Floriana Rehabilitation
   Project (VFRP) nediet l-iskema ta‟ restawr tal-galleriji
   ta‟ l-injam fil-Belt u Floriana.  Intæaúlu 75 (48 mill-
   Belt u 27 mill-Floriana) minn 93 applikant. L-Awtorita`
   ikkontribwiet Lm31,906 filwaqt li VFRP ikkontribwiet
   Lm10,000.  Bl-eððezzjoni tal-Kunvent tal-Franíiskani u
   YMCA, kull applikazzjoni se jkollha gallerija waóda li se
   tiíi rrestawrata.

   L-Awtorita` óaríet ordni æall-konservazzjoni fuq il-
   Buskett. Tfassal program ta‟ konservazzjoni u restawr li
   æandu bóala baúi l-prinðipju ta‟ uúu mill-ídid tal-assi
   kulturali.

   Twaqqaf Steering Committee biex jikkoordina t-tfassil ta‟
   management plan æad-Dwejra, Æawdex.    Il-pjan æandu
   jipprovdi æal aððess aójar æaú-úona, heritage trails u
   aððess æall-æaddasa.

   Il-Kabinett approva proposta u l-finanzjament ta‟ tóawwil
   ta‟ madwar 9,000 siíra.   Il-proíett identifika óames
   meded ta‟ art údingata li s-sid taæha huwa l-Gvern. Dawn                71
   is-siti  huma  Xrobb  l-Æaíin,   Mtaóleb,  Pembroke,
   Salina/Kennedy Grove u Delimara.

   L-Awtorita` óaríet Conservation Order and Management Plan
   æall-Imdina li jinkludi gwida æall-interventi li æandhom
   isiru fuq il-bini skond il-valur tal-bini.  L-Awtorita`
   ppubblikat dan il-pjan fuq CD bil-kollaborazzjoni tal-
   Kunsill Lokali ta‟ l-Imdina, il-Kumitat Riabilitazzjoni
   tal-Imdina u r-Restoration Unit fil-Ministeru ta‟ l-
   Ambjent.

   L-Awtorita` óaríet l-ewwel ordni æall-konservazzjoni fuq
   proprjeta` privata, il-bini ta‟ l-Alhambra f‟Ta‟ Sliema.

   L-Awtorita`   skedat   il-Victoria   Lines,   il-
   Fortifikazzjonijiet tal-Port il-Kbir, l-Imdina, Pieta` u
   ð-Ðittadella (Æawdex). Dan sar bil-parteðipazzjoni tar-
   Restoration Unit tal-Ministeru ta‟ l-Ambjent, il-Kunsilli
   Lokali rispettivi, id-Dipartiment tal-Muúewijiet, id-
   Dipartiment  ta‟  l-Artijiet  u  l-Kumitat  æar-
   Riabilitazzjoni ta‟ l-Imdina.

   L-Awtorita` stabbilit l-areas tal-Konservazzjoni Urbana
   ta‟ Óal Qormi, Naxxar u Pieta` wara konsultazzjoni li
   saret mal-kunsilli lokali rispettivi.            Óadd ma jibqa’ lura:
            il-politika soðjali

Il-FAMILJA għandha tkun il-pern li madwaru ddur il-politika
soċjali tal-Gvern.

Ghallhekk il-Gvern :

176  Jissoda l-óarsien bil-liíi biex ma ssirx diskriminazzjoni
   kontra n-nisa fl-impjiegi.

   Twaqqaf working group biex jaódem fuq liíi ídida dwar il-
   'Gender Equality'. L-abbozz ta‟ liíi bóalissa qed jiíi
   evalwat.

   Espert mill-United Nations Development Programme ser
   jiníieb Malta biex jaæti pariri fuq l-iúvilupp ta' din
   il-Liíi.

177  Idaóóal proðeduri effettivi kontra s-‘sexual harassment’.


   Tnieda u qed jitqwettaq studju xjentifiku dwar      il-
   prevalenza tal-fastidju sesswali fil-gúejjer Maltin.
                72
    Ir-riúultati ta' dan l-istudju ser jifformaw il-baúi tad-
    deðiújonijet li jridu jittieódu sabiex tiíi formulata
    politika li tóares kontra l-fastidju sesswali.

178   Jiúgura preúenza akbar tan-nisa fil-livelli tat-tmexxija.


    Saret emfasi fuq il-Ministri kollha tal-Gvern sabiex
    jiúguraw parteðipazzjoni akbar ta' nisa fil-bordijiet u
    fil-poúizzjonijiet ta' tmexxija.

    Espert barrani giet Malta permezz tal-Commonwealth Fund
    for Technical Co-operataion sabiex tæin fil-óolqien ta'
    strateíija li permezz taæha jiúdiedu n-nisa fil-livelli
    ta'  tmexxija.  Din l-istrategija  giet imfassla u
    ppreúentata lill-Kap tas-Servizz Pubbliku

    Sar wkoll, permezz ta‟ numru ta‟ sessjonijiet, taórií
    fil-„gender  mainstreaming‟  lill-kapijiet  tas-Servizz
    Pubbliku u lill-Gender Focal Points. L-espert, permezz
    tal-Commonwealth Fund, góandha tería tigi aktar tard din
    is-sena sabiex twettaq it-tieni faúi tal-proíett.

    Is-servizz pubbliku qed ikompli jiffaðilità l-preúenza
    ta‟ nisa fil-livelli ta‟ tmexxija permezz ta‟ regoli
    íodda li permezz tagóhom nisa fuq leave ta‟ maternità,
    career jew responsibility breaks, ser jibqgóu bi dritt li
    jieódu promozzjonijiet fi gradi tas-Servizz Pubbliku waqt
    il-perjodu ta‟ leave.

o    Iúid opportunitajiet æat-taórií f’teknoloíiji  moderni,
    biex aktar nisa javvanzaw fil-professjonijiet  ibbaúati
    fuq ix-xjenza, bóall-iníinerija.

    L-ETC flimkien mal- MITTS nidiet kors ta' taórií fl-uúu
    tat-teknoloíija ta‟ l-informatika, filwaqt li pprovidet
    skema ta‟ litteriúmu fit-teknoloíija permezz tal-IT for
    You Campaign


180-185

    Qiegóda wkoll isseóó bidla oóra kbira, b’konsegwenzi kbar
    góall-familja, fid-dinja tax-xogóol. Aktar ma tinxtered
    ir-rivoluzzjoni elettronika u aktar ma x-xogóol jibda
    jsir bil-kompjuters u bir-robots minflok bil-magni ta’
    dari, aktar qed isir possibbli li x-xogóol jería’ jibda
    jkun ibbaúat id-dar u fuq is-sies ta’ l-organizzazzjoni
    familjari.


    Il-Gvern iíedded il-wegóda li jiíu kunsidrati dawn is-
    sistemi:
                 73
   Il-Kummissjoni góall-Familja íiet imwaqqafa u qed tóejji
   t-triq góat-twettiq tal-miúuri li jissemmew fil-Programm
   Elettorali tal-Gvern.

   Intant bdew jitóaddmu minn issa xi wóud mill-proposti li
   saru. Fost dawn wieóed isemmi xogóol li qed tagómel il-
   Korporazzjoni  góax-Xogóol   u  Taórií  biex  iúúid
   opportunitajiet ta‟ xogóol mid-dar (tele-work). Dan
   jippermetti lil dawk li ma jistgóux jagómlu xogóolhom
   barra  minn  darhom  biex  jibqgóu  ma  jitilfux
   opportunitajiet  t‟impjieg  li t-teknoloíija  moderna
   tippermetti.

   Il-Ministeru tas-Saóóa qiegóed jimpjega numru t‟individwi
   fuq kuntratti definiti fejn ikun hemm búonn ta‟ servizzi
   speðjalizzati. Dawn kienu mpjegati fl-oqsma paramediði,
   mediði u nfermiera.

   Il-ftehim kollettiv góall-impjegati tal-Gvern jaóseb
   ukoll góall-possibilita li mpjegati jieqfu góal xi úmien
   mingóajr ólas (career break jew responsibility leave)
   minóabba l-búonnijiet tal-familji tagóhom.

   Inbidlet il-liíi biex l-æajnuna soðjali li tinæata lin-
   nisa xebbiet jew romol li jieódu ósieb weóidhom, full-
   time¸ ta‟ qraba b‟mard gravi, li joqoædu fl-istess dar,
   íiet issa estiúa wkoll æall-iríiel íuvintur jew romol.

   Bóala parti mill-Empowerment Programme, il-Korporazzjoni
   tax-Xogóol u Taórií toffri l-possibiltà lil nisa li jkunu
   góamlu dan il-programm sabiex ikunu jistgóu jaódmu mal-
   Korporazzjoni xi íranet matul il-íimgóa, filwaqt li
   tipprova tóajjarhom góall-aktar korsijiet ta‟ taórií li
   toffri il-Korporazzjoni stess.

   Il-Korporazzjoni góax-Xogóol u t-Taórií, (l-ETC) waqqfet
   programm edukattiv u ta‟ taórií æal dawk in-nisa li
   jixtiequ jeríæu jibdew jaódmu. Dan joóloq opportunitajiet
   íodda lil dawk in-nisa li minóabba l-familji tagóhom
   ikunu telqu d-dinja tax-xogóol góal úmien twil u li
   góalhekk ikunu jeótieíu t-taórií mill-ídid qabel jeríæu
   jibdew jaódmu.

   L-ETC qed ukoll tóejji programmi speðjali ta‟ taórií
   immirati æall-persuni li jkunu jridu jeríæu jibdew jaódmu
   wara li jkunu rabbew lil uliedhom.Il-óajja tal-FAMILJA llum teótieí tóejjija aktar milli l-
íenituri, li jibqæu dejjem l-aójar nies biex jæaddu l-valuri
dejjiema lil uliedhom, kapaði jaætuhom, minóabba t-tibdil
mæaííel tal-kundizzjonijiet tal-óajja.
                74
Għallhekk il-Gvern:

186-187
   Iżid l-għajnuna lill-Moviment ta’ Kana u lil oħrajn bil-
   kapaċita li jagħtu preparazzjoni kemm jista’ jkun
   rispettuza tal-valuri u tar-rieda ħielsa ta’ dak li jkunu
   qed jitħewwew biex jiffurmaw familja ġdida.


   Żdied b'mod sostanzjali l-appoġġ finanzjarju li l-
   Ministeru jagħti lill-Moviment ta' Kana. Barra minn dan,
   ġiet sekondata persuna mis-Servizz Pubbliku sabiex tagħti
   s-servizzi tagħha mal-Moviment ta' Kana.

Il-Gvern irid ukoll jipprovdi aktar għajnuna lill-familji li
jsibu ruħħom fid-diffikultajiet, fost ħwejjeġ oħra, billi
jipprovdi :

187  Kenn mill-vjolenza æan-nisa li jíarrbuha.

   Íie ikkummissjonat u tlesta rapport konsultattiv dwar is-
   servizzi residenzjali æal nisa u tfal vittmi ta' vjolenza
   domestika. Fuq ir-rakkomandazzjonijiet ta' dan ir-rapport
   twaqqaf 'emergency shelter' ídid li qed jilqa‟ fih vittmi
   ta‟ vjolenza domestika. Ntlaóaq ftehim mal-Knisja sabiex
   jitwaqqaf 'second stage shelter'.

   Kompla x-xogóol fuq il-liíi ídida dwar il-vjolenza
   domestika. Dan beósiebu jiíu konness mal-liíi l-ídida
   dwar it-twaqqif tal-Qorti góall-Familja.

   Beda wkoll servizz æall-iríiel li jkunu abbuúaw mill-
   partner taæhom, sabiex huma wkoll jinæataw it-trattament
   æall-imíieba taæhom.

188  Óarsien æat-tfal milli jiíu abbuúati.

   Issaóóet it-Taqsima æall-Protezzjoni tat-Tfal fl-agenzija
   APPOGG.

   Tóejja abbozz ta' liíi ídid dwar it-tfal filwaqt li bdew
      isiru l-preparamenti dwar il-konsolidament ta‟ l-
      istrutturi neðessarji biex din il-liíi tkun tista'
      titwettaq. Qed isiru l-preparamenti sabiex jigi
      mwaqqaf l-Uffiððju góall-Kummissarju dwar it-Tfal.

190  Appoíí speðjali æat-tfal mifruda mill-íenituri.

   Kemm l-Aíenzija Sedqa kif ukoll l-APPOGG jipprovdu
   servizzi kemm fuq baúi individwali kif wkoll fi grupp
   æat-tfal li æaddejjin minn problemi emozzjonali jew
   soðjali.
                75
   Fi ódan l-aíenzija APPOGG twaqqaf tim góat-tfal    u  l-
   familja sabiex jipprovdi servizzi ta‟ appoíí.

   Íie mwaqqaf wkoll benefiððju soðjali ídid – ið-Child Care
   Benefit – li ser jipprovdi góal sostenn ta‟ Lm12 fil-
   íimgóa lil dawk it-tfal li íew fostered jew li jinsabu ío
   istituzzjoni tat-tfal.

191  Góajnuna lil min jadotta tfal u lit-tfal adottati.

   Gew rivisti u eúaminati l-proðeduri li qed jintuúaw biex
   jiíu adottati tfal minn diversi postijiet.

   Saru wkoll xi interventi diplomatiði biex jiíu solvuti
   problemi li nqalæu waqt proðessi ta' addozzjoni mill-
   Pakistan.

   L-akbar biðða xoæol madankollu hi l-abbozz ta' Liíi dwar
   it-Tfal li tipprovdi qafas strutturat u kontabbli æall-
   addozzjonijiet.

193  Jiúgura l-funzjonament l-aktar uman u effiðjenti tal-
   Qorti tal-Familja, hekk li, meta jkun ðar li ú-úwieí
   falla, l-proðeduri jkunu faðilitati u mqassra biex jiíu
   deðiúi  bl-inqas  tbatija  l-kundizzjonijiet tas-
   separazzjoni personali.

   Il-Ministeru tal-Íustizzja ippubblika White Paper dwar
   il-Qorti tal-Familja u dan wara konsultazzjonijiet twal u
   dettaljati  mal-Ministeru  góall-Politika  Soðjali.  L-
   aíenzija APPOGG waqqfet servizz sabiex jipprovdi s-
   servizzi ta‟ Social Work f‟din il-Qorti. Bdew wkoll id-
   diskussjonijiet  u  l-konsultazzjonijiet  mal-partijiet
   konðernati  dwar  il-White  Paper  u  íew  sotomessi
   reazzjonijiet  u  rakkomandazzjonijiet  lill-Ministeru
   góall-Íustizzja u Gvern Lokali.

194  Bla preíudizzju æad-drittijiet u obbligi li joóoríu minn
   úwieí  validu, jiíu  stabbiliti b’liíi  l-obbligi u
   drittijiet li jitnisslu bejn raíel u mara li jkunu
   ssieóbu f’koabitazzjoni.  B’mod partikolari jitóarsu l-
   interessi ta’ l-ulied li joóoríu minn din ir-relazzjoni.
   Dawn m’æandhomx ibatu bla búonn minóabba ðirkostanzi li
   æalihom huma m’æandhom ebda ótija. Il-liíi tqis li tóares
   lil kull persuna minn kull sfruttament.

   Permezz ta‟ l-abbozz ta' liíi dwar it-tfal ser     tiíi
   indirizzata ir-responsabbilta' tal-íenituri ta'    tfal
   imwielda barra ú-úwieí. Ser jitwaqqfu strutturi    biex
   ióarsu d-drittijiet tat-tfal f'dan il-kuntest.

   Il-Kummissjoni Nazzjonali dwar il-Familja qed tistudja l-
   implikazzjonijiet ta‟ din il-mira tal-Gvern u ser tagómel
   ir-rakkomandazzjonijiet tagóha.                76
Iż-Żgħażagħ għandhom importanza speċjali għall -pajjiż li jorbot il-futur tiegħu
ma' l-ideat ġodda u l-kreattività.
Góaldaqstant, il- Gvern:

198  Ikabbar l-góajnuna lill-Kunsill taú-úgóaúagó

    Íie rivedut u emendat l-istatut tal-Kunsill Nazzjonali
    taú-Úgóaúagó wara konsultazzjoni ma‟ dan il-Ministeru;

    Ir-rappreúentanti ta‟ dan il-Ministeru fuq dan il-
    Kunsill íew imnaqqsa minn tlieta góal tnejn sabiex toktor
    l-awtonomija ta‟ l-istess Kunsill.

199  Jipprovdi servizz ta' esperti professjonali fix-xogóol
    maú-úgóaúagó biex jagótu appoíí u pariri lill-góaqdiet
    taú-úgóaúagó.

    Íie  ppubblikat studju ta‟  riðerka dwar  il -
    parteðipazzjoni taú-úgóaúagó fl-organizzazzjonijiet
    volontarji.
    Íew allokati flus góall-YouthNet 2001, li huwa
    proíett ta‟  xibka ta‟  komunikazzjoni bejn l-
    organizzazzjonijiet mhux governattivi taú -úgóaúagó,
    u li kien jinvolvi fost l-oórajn l-góoti ta‟
    tagómir  tat-teknoloíija  ta‟  l-informatika lil
    góaxar organizzazzjonijiet.
200  Jiúgura li jkun hemm preúenza ta' úgóaúagó fil-bordijiet
    kollha  li  d-deðiújonijiet tagóhom  jolqtuhom b'mod
    sinifikattiv.

    Dan huwa il-proðess kontinwu li baqa‟ góaddej tul din is-
    sena b‟mod regolari u msaóóaó bil-parteðipazzjoni tal-
    Kunsill Nazzjonali taú-Úgóaúagó.

201  Jgħin lill-Kunsilli Lokali biex jipprovdu faðilitajiet
    æall-attivitajiet taú-úæaúaæ, inkluúi postijiet adatti
    biex ikunu ðentri æal óidmiet varji, fosthom dawk ta’
    óarsien ta’ l-ambjent u ta’ l-identita` storika tal-
    lokalita`.

    Il-Gvern  góadda  f‟idejn  il-Kunsilli Lokali  10
    faðilitajiet sportivi. Il-Kunsilli kabbruhom u úidulhom
    il-faðilitajiet biex jintuúaw aójar mit-tfal u ú-
    úgóaúagó.

    Il-Kunsilli Lokali óadu f‟idejhom ukoll 24 librerija fil-
    lokalitajiet differenti, xtrawlhom aktar kotba u qed
    jiftóuhom góal aktar siegóat fost il-íimgóa.

    Il-Kunsilli qed jieódu ósieb ukoll 24 biðða propjetà,
    óafna minnhom ta‟ valur storiku, li qabel kienu mitluqa


                    77
   jew m‟hux uúati sew. Minn dan il-propjetajiet il-Kunsilli
   qed jaqdi lill-pubbliku aójar.


202  Jiúgura li ú-úgóaúagó Maltin u Góawdxin jipparteðipaw kif
   óaqqhom fil-programmi góaú-úgóaúagó ta' l-Unjoni Ewropea
   bóal Leonardo, Socrates, 'Youth for Europe' u l-
   'Community action programme for Youth'.


   Malta ffirmat ftehim ta‟ Assoðjazzjoni ma‟ l -Unjoni
   Ewropea sabiex tipparteðipa fil -Leonardo, Socrates
   u l-Youth Programme.
   Socrates: Studenti universitarji Maltin qed jipparteðipaw
   fil-proíetti ta‟ l-Erasmus Mobility f‟Universitajiet
   Ewropej u studenti Ewropej jiíu Malta. Madwar 20 skola
   qed jipparteðipaw fil-Comenius. Madwar 100 student óadu
   sehem u n-numru mistenni jitla‟ góal 300 fis-sena
   skolastika li jmiss;
   Leonardo:   Dan  il-programm  beda  uffiððjalment
   f‟Novembru 2000 u góadd ta‟ studnet i Maltin marru
   f‟pajjiúi Ewropej matul din is-sena taót dan il-
   programm. Madwar 191 parteðipant ibbenefikaw waqt
   li diíà ntbagótu diversi studenti mill -iSkola ta‟
   l-Arti u d-Disinn u l-Institute of Health Care
   góall - taórií fl-Ewropa .
   Youth Programme: Beda uffiððjalment fi Frar ta‟
   2001 u numru ta‟ góaqdiet taú -úgóaúagó u Kunsilli
   Lokali diíà óadu sehem fi skambji u azzjonijiet
   oóra tal-programm.  Numru kbir  ta‟  góaqdiet /
   Kunsilli Lokali qed jieódu sehem fil -Euro Med Youth
   Action Programme li hu miftuó góal skambji ma‟
   pajjiúi Mediterranji.
                78
Il-Gvern se jżid programmi ġodda ghall-ANZJANI:

203    Provvediment ta’ djar úæar adattati æall-anzjani fl-
    ibliet u l-iróula.

   Il-Gvern beda jieóu r-rwol ta' regolatur fil-qasam ta'
    servizzi residenzjali privati æall-anzjani.

   Æaldaqstant il-Gvern qed jissorvelja l-kwalita'    tas-
    servizzi li jinæataw fi djar privati góall-anzjani.

   Tlesta studju dwar proíett ídid æal Dar residenzjali fil-
    Mellieóa.

   Infetóu úewí swali íodda fir-Residenza San Vincenz – is-
    Serenity Wards.

204  Provvediment ta’ day-centres fejn l-anzjani jistæu jæaddu
    l-íurnata u night-centres fejn jistæu jæaddu l-lejl
    f’ambjent adattat.

    Infetóu úewí Ðentri ta' Matul il-Jum li jistæu jilqæu
    kemm anzjani kif ukoll persuni bi búonnijet speðjali
    f‟San Pawl il-Baóar u f‟Óal Luqa.
Fil-qasam tad-DJAR, il-Gvern beósiebu jimbotta fuq linji
alternattivi u kumplimentari góall-politika li jingóataw
aktar artijiet góall-bini li sa llum góadhom kampanja:206  Jaódem biex nuúaw il-óafna djar li huma vojta.
    Jidóol sóab mal-privat biex jissewwew jew jagóti
    sussidji  góall-istess  skop  jew jixtrihom  u
    jqassamhom  skond  il-proðeduri trasparenti  diíà
    stabbiliti.
    Saret dikjarazzjoni li l-Gvern ser jaódem biex djar vojta
    u li mhux maæruf sidhom jiíu irraníati æal skopijiet ta'
    akkomodazzjoni alternattiva minæajr preíudizzju æad-
    drittijiet tas-sid jekk xi darba is-sid jiíi identifikat.

    Bdiet l-ewwel faúi ta' amalgamazzjoni fil-qasam tal-
    Housing li permezz taæha d-Dipartiment æall-Bini u
    Tiswija tad-Djar ser jinæaqad ma‟ l-Awtorita' tad-Djar.
    Dan sar bil-óolqien ta‟ sistema ídida ta‟ punti filwaqt
    li  beda  jsir eúerðizzju  ta‟  rivista‟  tal-
    applikazzjonijiet   pendenti   ghall-Akkomodazzjoni
    Alternattiva.
                79
   Bdew jiddahhlu proceduri traspartenti ghall-ghoti ta‟
   akkomodazzjoni alternattiva. L-Awtorita‟ tad-Djar waqqfet
   Bord ta‟ l-Appell ghall-kazijiet li jigu kontestati.

207  Jinkoraííixxi li  tintuúa s-sistema  tal-kiri, billi
   jiúdied is-sussidju (illum Lm200 fis-sena huwa l-massimu)
   lil min jikri lill-familji, jew jikri l-Gvern stess
   b’aktar góoli milli mbagóad idaóóal hu meta jagóti d-djar
   lill-familji.

   Inbidlet l-iskema tas-sussidju fuq kiri ta' residenzi
   privati billi oæla b'Lm100 s-sussidju, filwaqt li d-dóul
   koníunt eliíiblli oæla æal Lm5,000.

208  Jikkonverti djar kbar abbandunati f’appartamenti bi
   sóubija bejn is-sidien, il-Gvern u l-kuntratturi.   L-
   istess sóubija tintuúa fi proíetti ta’ twaqqieæ ta’ slums
   u bini ta’ appartamenti.

   Tkomplew il-proíetti ta' Slum Clearance u Flood Relief.
   Inbeda progett ta‟ Slum Clearance gewwa l-Imsida li ser
   jipprovdi madwar 140 unit gdid.


209  Jibda l-Gvern idaóóal lifts f’bini fejn l-inkwilini
   minóabba l-mard jew l-età ma jibqgóux jifilóu góat-taraí,
   minflok  l-ispiúa  ferm  akbar  li  tinstabilhom
   akkomodazzjoni oóra. Fl-istess ðirkostanzi (li huma
   spissi) tiswa skema li tippermetti bdil bejn inkwilini bi
   ótiíiet differenti billi tlaqqa’ t-talbiet bejniethom u
   tiffaðilità l-iskambju.

   Tnediet skema æall-installar ta' lifts fi propjeta` tal-
   Gvern æall-lokalitajiet tal-Kottonera, Kalkara, Valletta
   u Floriana. Din l-iskema nfirxet fuq dawk il-blokki u
   appartamenti kollha f'Malta u Æawdex li fihom tæix
   persuna li æandha problemi ta' mobilita`.

   Bdil ta' residenzi bi ftehim bejn inkwilini f'residenzi
   propjeta` tal-Gvern jiíu kunsidrati u facilitati mid-
   Dipartiment æall-Akkomodazzjoni Soðjali.


Is-sistema tas-SIGURTÀ SOÐJALI titjieb góaliex f‟góajnejn il-Gvern,
jiíi l-ewwel … iú-úgóir.

211  F’kaúi ta’ mard kroniku, pazjent li    ma  jkunx  jaódem
   jikkwalifika æall-æajnuna finanzjarja.

   Il-Gvern wettaq din il-weæda elettorali.


Titjieb is-sistema tal-PENSJONIJIET sabiex toffri tassew seróan
tal-moóó illum u æal quddiem u æal kulóadd.
                80
214 - 216
   Jiúgura li matul il-leíislatura li jmiss il-pensjonanti
   kollha jkollhom pensjoni ta’ úewí terzi .

   Jibda proðess li jwassal filli ebda pensjonant li æandu
   pensjoni tas-servizz ma jitnaqqaslu xejn mill-pensjoni
   tas-Sigurtà Soðjali minóabba xi parti tal-pensjoni tas-
   servizz li jkun ikkomuta f’somma li óadha f’salt.

   Fil-kaú ta’ pensjonanti tas-Servizzi Ingliúi li jkunu
   kkomuttaw il-pensjoni kollha, dawn jitqiesu bóallikieku
   m’æandhomx pensjoni tas-servizz, anki jekk jirðievu aktar
   minn úewí terzi tas-salarju analogu korrenti.

   Il-Gvern waqqaf Kummissjoni Nazzjonali æar-Riforma fil-
   Welfare, bl-iskop li teúamina u tirrevedi l-qaæda
   preúenti ta‟ l-iskemi tal-pensjonijiet u l-benefiððji
   soðjali f'pajjiúna u toffri rakkomandazzjonijiet æal
   skemi íodda aktar ekwi u sostenibbli, kif ukoll
   rakkomandazzjonijiet æall-Liíi tas-Sigurta' Soðjali aktar
   sempliði.

   Æal dan il-æan il-Gvern ipprovda lil din il-Kummissjoni
   l-appoíí amministrattiv, taha l-aððess æall-informazzjoni
   li jkollha búonn, filwaqt li næatat æajnuna minn esperti
   tal-Bank Dinji.

   Din il-Kummissjoni s‟issa preúentat l-ewwel rapport
   interim u bóalissa góada qed tiltaqa‟ biex tasal góal
   rapport finali.

   Din il-Kummissjoni óejjiet ukoll set ta' parametri li ser
   tóaddem biex tifformola ir-rapport definittiv dwar il-
   futur tas-sistemi tal-Benefiððji Soðjali.

   Dawn huma:

    -  Li sistema ídida ta' sigurta' soðjali ma tridx
      toóloq impatt negattiv fuq l-ekonomija, fis-suq tax-
      xoæol u fil-kundizzjonijiet tax-xoæol;
    -  Li tkun liema tkun is-sistema, irid jiíi assigurat
      li jitnaqqas l-abbuú;
    -  Li l-miúuri li jittieódu bl-ebda mod ma jnaqqsu l-
      kwalita' tal-óajja li jgawdi ð-ðittadin, speðjalment
      l-anzjani preúenti;
    -  Kull bidla li ssir, tiddaóóal b'mod gradwali u taæti
      opportunitajiet æall-perjodi ta' transizzjoni.

   Il-Kummissjoni óejjiet abbozz ta‟ rapport finali li íie
   ðirkolat lill-membri u li qed jiíi diskuss internament
   qabel ma jiíi ppreúentat lill-Gvern.
                81
IlI-Gvern jemmen ukoll li góandu jkollna soðjetà li fiha óadd ma
jibqa‟ lura u góalhekk:

219  Bl-góajuna   tal-Kummissjoni   Nazzjonali   Persuni
   b’Diúabbiltà,  idaóóal  servizzi íodda  góall-persuni
   b’diúabbiltà li jkunu mmirati biex huma jkunu jistgóu
   jgóixu óajja kemm jista’ jkun indipendenti. Fost dawn is-
   servizzi, ikun hemm servizz ta’ assistenti personali góal
   dawk il-persuni b’diúabbiltà li ma jkunux jistgóu jgóixu
   waóidhom; servizz ta’ interpreti góall-persuni neqsin
   mis-smiæ; servizz ta’ qarrejja góall-persuni neqsin mid-
   dawl; u servizz speðjalizzat góall-persuni b’diúabbiltà
   intellettwali li jkollhom ukoll problema ta’ míiba
   diffiðli.

   Tlesta rapport fuq l-introduzzjoni ta‟ l-assistenti
   personali æal dawk il-persuni b‟diúabilita` li ma jkunux
   jistæu jæixu waóedhom, u qiegóed jiíi móejji pjan góall-
   introduzzjoni ta‟ din l-iskema.

220  Jibda programm biex postijiet miftuóa góall-pubbliku
   jsiru aktar aððessibbli u jieóu sensiela ta’ miúuri oóra
   li jagótu aððess lill-persuni b’diúabbiltà diffiðli.

   Mill-1 ta' Jannar ta' din is-sena, l-Awtorita' tal-
   Ippjanar mhix qed toóroí permessi ta' bini li hu miftuó
   æall-Pubbliku, jekk dan il-bini ma' jkunx aððessibli
   æall-persuni b'diúabilita`.

   Il-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diúabilita` næatat l-
   inkarigu li tiððertifika l-aððessibilta` ta' bini bóal
   dan.


221  Iwaqqaf  b’liíi  l-Kummissjoni  Nazzjonali  Persuni
   b’Diúabbiltà u jagótiha l-awtorità u r-riúorsi biex tkun
   iktar effettiva fir-rwol tagóha bóala katalist góall-
   bidla fil-mentalità. Góal dan il-góan - u kif diíà ngóad
   fis-sezzjoni li titratta x-xogóol - Gvern Nazzjonalista
   jimpenja ruóu li jressaq góall-approvazzjoni l-Liíi dwar
   Opportunitajiet Indaqs biex titneóóa kull forma ta’
   diskriminazzjoni li tista’ ssir fil-konfront tal-persuni
   b’diúabbilità u biex jingóata rimedju xieraq meta dan
   iseóó.

   Għaddiet mill-Parlament il-Liíi Opportunitajiet Indaqs
   (Persuni b'Diúabilita') li permezz taæha kull forma ta'
   diskriminazzjoni fil-konfront ta' persuni minóabba d-
   diúabilita' ssir illegali filwaqt li taæti l-mezzi biex
   kull diskriminazzjoni tkun tista' tiíi indirizzata.

   Barra  min hekk, il-Kummissjoni Nazzjonali Persuni
   b'Diúabilita` (KNPD) næatat æarfien legali u saret
   responsabbli mill-promozzjoni u l-óarsien ta' din il-
   liíi.


                82
   Il-KNPD kompliet il-proðess ta' espansjoni biex jitwaqqaf
   il-makkinarju amministrattiv neðessarju æall-óarsien tal-
   liíi.

222  Jagóraf li l-akbar problema góal íenituri ta’ ulied
   b’diúabbiltà hija l-futur ta’ uliedhom meta huma jiíu
   nieqsa u jindirizza din il-problema billi, kif diíà
   ngóad, jinvesti f’servizz ta’ assistenti personali; jgóin
   u jappoííja inizjattivi biex jitwaqqfu djar úgóar fil-
   komunità u jadotta politika fejn servizzi speðjalizzati
   góall-anzjani  jkunu  miftuóin  ukoll  góall-persuni
   b’diúabbiltà li góalkemm ta’ età iúgóar, ikollhom l-
   istess búonnijiet bóall-anzjani.

   Twaqqaf Supported Living Unit mill-Fundazzjoni góas-
   Servizzi ta‟ Óarsien Soðjali li beda x-xogóol fuq
   proíetti  ta‟ „supported living‟ góal  persuni
   b‟diúabilità.

   Dar il-Wens fetóet dar úgóira góal „supported living‟
   wara li íie allokat lilha appartament mill-Awtorità tad-
   Djar u ngóataw fondi mill-Ministeru.

   Beda proíett ta‟ konverújoni fid-dar ta‟ Vajrita‟
   (Marsaskala)  sabiex  din  tiíi  mibdula f‟sheltered
   accomodation góal persuni b‟diúabilità.

223  Jæin lill-æaqdiet volontarji li jaódmu f’dan il-qasam,
   biex  flimkien  mal-Kummissjoni  Nazzjonali Persuni
   b’Diúabbilità, jkunu jistæu jwettqu l-óidma taæhom fost
   is-setturi differenti li huma jirrappreúentaw.

   Il-KNPD tæin lill-æaqdiet volontarji f'dan il-qasam kemm
   b'mezzi finanzjarji kif ukoll bl-appoíí tar-riúorsi umani
   taæha biex dawn l-æaqdiet ikunu jistæu jaætu s-servizzi
   taæhom lill-persuni b'diúabilita'.
 Is-Soðjetà Ðivili tieóu bixra aktar qawwija biswit il -Gvern.

Hemm góaqdiet li fihom jidólu l-individwi, góax iridu u góax
jagórfu li l-íid ta‟ kull wieóed u waóda minnhom ma jistax
jinkiseb jekk mhux permezz tar -rabtiet minsuía volontarjament
bejniethom.
Góalhekk, il-Gvern mill-ídid:
                83
224    Iġib fis-seóó il-liíi dwar il-Volontarjat li diíà kien
     lesta, li tagóraf is-sehem dejjem ikbar li góandhom fis-
     soðjetà l-góaqdiet u n-nies li jaódmu, anki jekk
     imóallsin biex jgóixu huma b’mod xieraq u jagótu servizzi
     tajbin, bla ma l-qlieó huwa l-iskop u l-qofol ta’
     óidmiethom.

     Il-Gvern ra l-kummenti kollha dwar il-liíi u óatar
     kumitat ta' esperti biex jevalwa din il-liíi u jipproponi
     abbozz ta' liíi aktar adekwat æall-ótiíijiet tal-lum.
     Huwa mistenni li tiíi ppubblikata White Paper fix-xhur li
     íejjin.

     Permezz tal-liíi ídida tal-Kunsill Malti góall-Iúvilupp
     Ekonomiku u Soðjali is-soðjetà ðivili ingóatat vuði
     permezz tal-óolqien tal-Kummissjoni góas-Soðjetà Ðivili.

225    Jaótar Kunsill tal-Volontarjat, biex din is-Soðjeta’
     Ðivili jkollha l-forum taæha fejn tista’ tintiseí aójar
     il-koperazzjoni bejniethom u mal-Gvern.

     L-abbozz ta' liíi jindirizza l-óolqien ta' struttura biex
     tóares, tippromwovi u tirregola l-æaqdiet volontarji u
     filantropiði.

226    Jipprovdi taórií u riúorsi meótieía lil dawn l-Æaqdiet.

     Permezz  ta‟  l-NGO  Liaison  Office,  il-Ministeru
     jamministra æotjiet finanzjarji li b'kollox jammontaw
     góal Lm400,000 fis-sena. Matul s-sena li æaddiet næataw
     'il fuq minn Lm750,000 lil æaqdiet volontarji filwaqt li
     íew sekondati wkoll xi óaddiema mis-Servizz Pubbliku biex
     jaódmu ma' xi æaqdiet.             Ta’ íewwa fl-Ewropa
              – wara referendum

Il-Mira tal-Gvern hija li:

227    Jitlob lill-Unjoni Ewropea sabiex jibdew n-negozjati u
     jara li jakkwista l-aqwa kundizzjonijiet góas-setturi
     differenti b’taódidiet ma’ kull settur matul in-negozjati
     u anke bis-saóóa ta’ rappreúentanza diretta minn dawn is-
     setturi  fit-team li  jkun  qed imexxi  n-negozjati
     relattivi.

     L-applikazzjoni  góall-isóubija  ta‟  Malta  fl-Unjoni
     Ewropea regæet íiet attivata f‟Settembru ta‟ l-1998.
     F‟Mejju 1999 beda l-eúerðizzju ta‟ l-iscreening li jaóseb
     biex il-liíijiet Maltin jitqabblu mal-liíijiet Ewropej.
     Dan l-eúerðizzju íie komplut f‟Jannar tas-sena 2000.
                  84
   Permezz tal-óidma tal-Gvern, u r-rikonixximent ta‟ l-
   Unjoni Ewropea, f‟Helsinki tas-sena 1999 l-Kunsill ta' l-
   Unjoni óa d-deðiújoni li jinfetóu n-negozjati ma‟ Malta.
   Dan il-proðess tan-negozjati beda fi Frar ta‟ l-2000.

   Wara konsultazzjonijiet fil-kumitat biex imexxi n-
   negozjati ta‟ qabel is-sóubija (MEUSAC - Malta-EU
   Steering and Action Committee), Malta tóejjiet u baætet
   l-poúizzjoni taæha fuq 29 il- kapitolu tan-negozjati. 17
   minn dawn il-kapitoli næalqu proviúorjament.

  Qed titóejja l-Pjan ta‟ úvilupp ghall-din is-sena,
  “National Plan for the Adoption of the Acquis”. Dan il-
  pjan jaóseb æal kull settur ekonomiku u soðjali u kif
  dawn ser jintlaqtu bis-sóubija ma‟ l-Unjoni Ewropea.
  Jiíu wkoll identifkati l-prioritajiet ta‟ x‟æandu jsir
  f‟kull settur u kif dan irid jitlesta. Din il-óidma saret
  permezz tal-parteðipazzjoni tal-Ministeri konðernati.

Il-Gvern jagħraf li d-dlam joħloq il-biża u li n-nuqqas ta‟
informazzjoni hu l-ikbar għadu ta‟ deċiżżjonijiet tajbin.

Għallhekk il-Gvern :
                85
229-230
   Jagħmel kull   sforz biex jagħti l-informazzjoni kollha
   possibli dwar  l-Unjoni Ewropea lill-Maltin u l-Għawdxin u
   lill-għaqdiet  u korpi kollha u jżomm lil kulħadd infurmat
   bis-sħiħ dwar  in-negozjati li jkunu għaddejin.

   Minn mindu ġie stabbilit il-Malta EU Steering and Action
   Committee f'Marzu tal-1999 saru l-fuq minn ħamsin laqgħa
   ta' dan il-kumitat mal-korpi w assocjazzjonijet fid-
   diversi setturi fuq kull aspett tan-negozjati.

   Fl-aħħar sitt xhur il-Ministru ta' l-Affarijiet Barranin
   flimkien ma' Ministri oħrajn kellhom serje ta' 27 laqgħa
   ma‟ dawn l-assoċjazzjonijiet fuq bażi informali fejn ġew
   diskussi diversi aspetti tal-proċess tan-negozjati kif
   ukoll dik ta' implementazzjoni ta' miżuri nazzjonali.

   Iċ-Centru Informazzjoni Malta-EU ġie stabbilit biex
   jinforma l-pubbliku Malti fuq l-Unjoni Ewropea, u fuq l-
   iżviluppi fin-negozjati bejn Malta u l-Unjoni Ewropea.
                86

								
To top