Rancangan Mengajar - Download as DOC

Document Sample
Rancangan Mengajar - Download as DOC Powered By Docstoc
					                  RANCANGAN MENGAJAR
SUBJEK: PENDIDIKAN ISLAM

TAHUN / TINGKATAN: TAHUN 5

1.  Ciri-Ciri Kelas
   (Class Characteristics)

   a) Tingkatan / Tahun    Tahun 5.
    ( Form / Year )

   b) Pengetahuan Sedia Ada  1. Mengetahui tentang hubung kait antara wuduk dengan solat.
    ( Prior Knowledge )   2. Mengetahui tatacara wuduk.
                 3. Murid boleh menggunakan perisian asas MS Power Point,
                  MS Excel dan MS Word.
                 4. Murid telah mempelajari dan boleh menggunakan internet
                  untuk mencari bahan pembelajaran.
2.   Peruntukan Masa      60 minit.( 1 jam )
   ( Time Allocation )


3.  Tema Pelajaran / Topik   IBADAT / TAYAMMUM
   ( Lesson Theme / Topic )  1. Takrif
                 2. Tatacara tayammum


4.  a) Hasil Pembelajaran   Pada akhir sesi pembelajaran murid dapat:
     ( Learning Outcomes )
                 Aras 1
                 Murid dapat menyatakan takrif tayammum

                 Aras 2
                 Murid dapat menyatakan tatacara tayammum

                 Aras 3
                 Murid dapat menunjukkan cara tayammum


   b) Nilai Murni       1.  Istiqamah melakukan ibadat solat fardu.
    ( Noble Values )     2.  Sentiasa menjaga kebersihan diri walaupun ketiadaan air
                 3.  Bekerjasama dalam mencari maklumat dan ketika
                   berhadapan dengan masalah semasa penggunaan TMK.


   c) KBKK           1.  Menyusun data dalam bentuk MS PowerPoint dan
     ( Thinking Skills )     menggunakan pengurusan grafik yang berkaitan.
                 2.  Menyenaraikan semula tatacara tayammum.
                 3.  Mengumpul maklumat dan menghubungkaitkan.


5.  Objektif Pembelajaran   Pada akhir sesi pembelajaran murid dapat:
   ( Learning Objectives )
                 1.Menyatakan takrif tayammum dengan baik.

                 2.Menyenaraikan tatacara tayammum dengan baik.
                 RANCANGAN MENGAJAR
SUBJEK: PENDIDIKAN ISLAM

TAHUN / TINGKATAN: TAHUN 5

                 3.Menunjukkan cara-cara bertayammum yang betul.

                 4.Memahirkan murid melayari internet untuk mendapatkan
                 maklumat tentang tayammum.


6.  Persediaan TMK         1. menempah bilik komputer dan projektor LCD.
   ( ICT Preparation )      2. memastikan sistem rangkaian dan internet berfungsi.
                  3. menyediakan soalan latihan dalam MS PowerPoint dan
                    MS Excel.
                  4. Menyediakan Uniform Resource Locater ( URL )
                    berkaitan dengan tayammum untuk pautan
                    pembelajaran.
                  5. Gambar tentang tatacara tayamum.
                  6. Memastikan sekolah mempunyai laman web sendiri
                    ( berserta ruangan forumnya ).
                  7. Menyedikan CD pengajaran dan pembelajaran
                    berkaitan dengan topik yang diajar.


7.  Penerapan TMK         1. Membina MS PowerPoint dan menyimpannya ke dalam
   ( ICT Integration )       My Document.
                  2. Mengakses maklumat mengenai tayammum dengan
                   melayari internet.


8.  Persediaan Guru Bukan TMK   1.  Buku Teks Pendidikan Islam Tahun 5.
   ( Non ICT Preparation)    2.  Contoh gambar yang berkaitan dengan tayammum.
                  3.  Carta tentang lafaz niat tayammum.
                  4.  Debu tanah
                  5.  Buku rujukan Pendidikan Islam.

                 Set induksi
9.  Aktiviti Pelajaran     Sesi soal-jawab berpandukan gambar air dan tanah tentang
   ( Learning Activities )   kegunaan dan perkaitan dua bahan tersebut dengan ibadah
                 melalui paparan MS PowerPoint.
                 (E 1)


                 Pencetusan Idea
                 Mencari maklumat tentang perkara-perkara yang berkaitan
                 dengan tayammum. Membuat “copy & paste” dan memuat turun
                 maklumat ke dalam MS PowerPoint melalui enjin pencari
                 Yahoo di internet.
                 1. http://www.yahoo.com
                 2. http://joerzack.tripod.com/SOLAT.htm
                 3. http://www.geocities.com/mimbarkedah/tayamum
                 4)http://www.asysyariah.com/syariah.php?menu=detil&id_online
                 =279
                 (E 2)


                 Penstrukturan semula idea
                 Penerangan diikuti dengan perbincangan berpandukan slaid MS
                RANCANGAN MENGAJAR
SUBJEK: PENDIDIKAN ISLAM

TAHUN / TINGKATAN: TAHUN 5
               PowerPoint bersama murid tentang:
               1) Perkaitan antara solat dengan tayammum
               2) Takrif tayammum.
               3) Lafaz niat disebut secara berulangkali
               4) Syarat-syarat bertayammum.
                (E 3)


               Aplikasi idea
               Penerangan tentang tatacara tayammum berdasarkan slaid
               serta klip video dan membuat demontrasi tayammum dengan
               menggunakan debu tanah yang telah disediakan (E 4)


               Penilaian
               Guru memaparkan soalan objektif dalam bentuk templat dengan
               menggunakan MS PowerPoint dan MS Excel.
               (E 5)


               Penutup
               Membuat rumusan dengan sesi soal-jawab antara guru dan
               murid.


10. Aktiviti Guru        1. Bersoal-jawab berkaitan dengan gambar tanah dan air
  ( Teacher’s Activity )     yang dipaparkan.
                2. Penerangan tentang takrif dan cara bertayamum.
                3. Meminta murid melihat persembahan MS PowerPoint
                  yang diakses dari internet.
                5. Meminta wakil setiap kumpulan membuat demontrasi
                  dengan menggunakan debu tanah yang disediakan.
                4. Meminta murid menjawab soalan subjektif yang dipaut
                  ke MS Excel dan MS PowerPoint.
                5. Memantau dan membimbing murid.
                6. Menerima jawapan daripada setiap kumpulan murid dan
                  Menilainya.
                7. Meminta murid membuat kesimpulan dan refleksi
                  tentang aktiviti pengajaran dan pembelajaran.


11. Aktiviti Pelajar       1. Murid mengambil bahagian secara aktif dalam sesi soal-
  ( Student’s Activity )     jawab berpandukan gambar yang diintergrasikan dalam
                  MS PowerPoint.
                 2. Menjawab soalan subjektif.
                 3. Membuka komputer, fail MS PowerPoint dan MS Excel
                  untuk menjawab soalan subjektif dan memahami
                  tugasan yang diberi.
                 4. Perbincangan dalam kumpulan kecil (mengikut tahap
                  kognitif) seterusnya menyelesaikan tugasan yang diberi.
                 5. Membuat rumusan pembelajaran.


12.  Liputan Kurikulum     Meliputi objektif dan hasil pembelajaran mata pelajaran
   (Curriculum Coverage)   Pendidikan Islam Tahun 5, kemahiran berfikir, mengumpul
               RANCANGAN MENGAJAR
SUBJEK: PENDIDIKAN ISLAM

TAHUN / TINGKATAN: TAHUN 5
                maklumat,  menyenaraikan maklumat, menyelesaikan
                masalah dan menyusun data dalam pengajaran dan
                pembelajaran.


13.  Keperluan Khusus     Tidak berkenaan
   (Special Need)
14.  Literasi
   ( Literacy )      1. Menyaksikan gambar yang dipaparkan melalui MS
                 PowerPoint dan klip video tayamum.
               2. Menyemak serta membetulkan ejaan dengan
                 menggunakan perisian Dewan Eja.
               3. Menggunakan enjin pencari Yahoo untuk mendapatkan
                 gambar yang betul dan maklumat untuk pengajaran.


15.  Numerasi        1. Bilangan cara bertayamum
   ( Numeracy )


16.  a) Penilaian        Bahan
     ( Evaluation )
                 Pemilihan bahan-bahan pengajaran yang sesuai daripada
                 Pelbagai sumber mengikut kesesuaian dari segi tajuk,
                 tahap murid dan persekitaran.

                 Pengajaran dan pembelajaran

                 Penilaian dijalankan secara formatif berdasarkan beberapa
                 perkara seperti yang berikut:

                1. Menjawab soalan guru.
                2. Menyelesaikan tugasan.
                3. Penilaian rakan sebaya.

                Kesesuaian TMK mengikut kriteria CIPS

                1. Adakah murid dapat berkolaborasi melalui penggunaan
                  laman web sekolah ?
                2. Adakah murid boleh melayari internet untuk mengakses
                  maklumat berkaitan ?
                3. Bolehkah murid mengaitkan konsep wang berdasarkan
                  klip video yang ditayangkan melalui MS PowerPoint ?
                4. Bagaimanakah murid dapat merumuskan hasil tugasan
                  daripada soalan yang dikemukakan oleh guru dalam
                  perbincangan ?


    b) Refleksi      Adakah hasil pembelajaran tercapai pada akhir sesi pengajaran
                    RANCANGAN MENGAJAR
SUBJEK: PENDIDIKAN ISLAM

TAHUN / TINGKATAN: TAHUN 5
   ( Reflection )         dan pembelajaran ? Jika ya / tidak sila berikan ulasan.

                   ……………………………………………………………..                   Adakah proses P & P dapat berjalan lancar dengan bantuan
                   TMK ? Jika ya / tidak, sila berikan ulasan.

                   ……………………………………………………………..
17.  Bahan Rujukan TMK dan      1. Buku Teks Pendidikan Islam Tahun 5.
   bukan TMK            2. Debu tanah
   ( ICT and Non-ICT Referrals )  3. Buku rujukan Pendidikan Islam
                   4. Carta tentang lafaz niat tayamum
                   5. http://www.yahoo.com
                   6. http://joerzack.tripod.com/SOLAT.htm
                   7. http://www.geocities.com/mimbarkedah/tayamum.18.  Laman Web           1. http://www.yahoo.com
   ( Web Sites )          2. http://joerzack.tripod.com/SOLAT.htm
                   3. http://www.geocities.com/mimbarkedah/tayamum

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:118
posted:12/8/2011
language:Malay
pages:5