PROIECTE ECOLOGICE by VBr1k2g

VIEWS: 7 PAGES: 6

									3.4. Proiecte ecologice

1. Conservarea Biodiversităţii, Faza II
Recipient: Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
Termenii de implementare: 12 martie 2001 – 30 iunie 2003
Conducătorul Proiectului de la Banca Mondială: Ph. Brylski; A. Gobjilă
Managerul Proiectului: Alexandru Teleuţă (Oficiul Biodiversitate de pe lângă MECDT)
Volumul de finanţare: 300 mii USD
Scopul proiectului: de a sprijini Republica Moldova în implementarea fazei a II-a a “Biodiversity
Enabling Activity”, privind protecţia biodiversităţii naţionale în conformitate cu Strategia
Naţională şi Planul de Acţiune şi cu îndrumările GEF-ului, Conferinţei Părţilor / Convenţiei cu
privire la Diversitatea Biologică.
Pe parcursul perioadei de activitate a proiectului au fost realizate următoarele activităţi:
 elaborat Raportul Naţional II şi depozitat la Convenţia privind Diversitatea Biologică
  (noiembrie, 2001);
 organizate 3 seminare: 1. Lansarea proiectului Conservarea Biodiversităţii, faza II (13 iulie
  2001); 2. Implementarea Strategiei Naţionale şi a Planului de Acţiune în conformitate cu
  cerinţele Convenţiilor ce ţin de conservarea biodiversităţii (13 iulie, 2001); 3. Consolidarea
  dialogului intersectorial în scopul implementării Strategiei Naţionale şi a Planului de Acţiune
  în domeniul Conservării Diversităţii Biologice (20 decembrie 2001);
 elaborat şi aprobat de Guvernul Republicii Moldova programul de activităţi pentru anul 2002
  ce ţine de implementarea Strategiei Naţionale şi a Planului de Acţiune în domeniul CBD
  (Dispoziţia Guvernului Republicii Moldova nr.1049-556 din 18 septembrie 2001);
 constituit Consiliul Coordonator interministerial pentru promovarea Strategiei naţionale şi a
  Planului de Acţiune în domeniul CDB (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1432
  din 21 decembrie 2001);
 editată Strategia Naţională şi Planul de Acţiune în domeniul Conservării Diversităţii
  Biologice (varianta în l. română, 500 exemplare);
 organizată Conferinţa de lansare a Strategiei Naţionale şi a Planului de Acţiune în domeniul
  Conservării Diversităţii Biologice(11 decembrie 2001);
 în cadrul proiectului s-au perfectat următoarele legi şi regulamente: Legea cu privire la
  fondul piscicol, Legea cu privire la Cartea Roşie a Republicii Moldova, Legea cu privire la
  fondul cinegetic, Legea cu privire la Reţeaua Ecologică Naţională, Regulamentul privind
  instituirea regimului de arie protejată, ş.a.;
 au fost elaborate şi înaintate la Convenţia privind diversitatea biologică rapoartele tematice
  cu privire la speciile straine şi ecosistemele forestiere.

2. Schimbarea Climei: Promovarea Activităţilor Prioritare (Faza II)
Recipient: MECDT, PNUD-Moldova
Termenii de implementare: martie 2001 – mai 2002
Coordonatori: N. Stratan (MECDT) şi Margareta Petruşevschii (PNUD-Moldova)
Managerul Proiectului: V. Scorpan (Oficiul Schimarea Climei pe lângă MECDT).
Volumul de finanţare: 95 mii USD
Scopul proiectului: identificarea necesităţilor tehnologice pentru atenuarea emisiilor gazelor cu
efect de seră din sectorul Energetică prin retehnologizarea acestui sector şi implementarea
surselor de energie regenerabilă şi fortificarea capacităţilor Republicii Moldova în vederea
coordonării şi facilitării proiectelor privind reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră.
Produsele realizate în cadru proiectului:
 Raport: Necesităţi tehnologice şi priorităţi de dezvoltare. //MECDT, UNDP-Moldova.
  Chişinău, 2002, 175 p. (în limbile engleză şi română);
 Todos P., Sobor I., Ungureanu D. şi alţii. Energia Regenerabilă. Studiu de Fezabilitate. //
  MECDT, UNDP-Moldova. Chişinău, 2002, 175 p. (în limbile engleză şi română);
3. Proiectul Danemarcei “Asistenţa acordată Republicii Moldova în implementarea
Convenţiei Aarhus” (1999 – 2003)

 NIRAS Consulting     Engineers  and Agenţia Daneză pentru Protecţia Mediului
 Planners A/S               (DEPA),
                      Cooperarea Daneză de Mediu în Europa de Est
                      (DANCEE).
 Categoria                 Dezvoltare instituţională
 Recipient                 MECDT
 Managerul Proiectului           K. Pedersen (NIRAS) şi C. Busuioc (Oficiul
                      Convenţiei Aarhus pe lângă MECDT)

 Costul total, Krone Daneze (DKK)      2,594.000

 Anul demarării                 Iunie 2000
 Durata proiectului               2,5 ani
     Obiectivele generale: Consolidarea capacităţilor instituţionale şi umane în domeniul
utilizării datelor şi informaţiei, precum şi al atragerii publicului în procesul de luare a deciziilor.
     Scopul: Proiectul a avut drept scop lichidarea decalajelor constatate la implementarea
prevederilor pilonului I al Convenţiei de la Aarhus şi a cuprins un şir de aspecte legate de
implementare a pilonilor II şi III cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie. De
asemenea au fost examinate conceptele cu privire la Evaluarea Impactului asupra Mediului
(EIM) şi la Controlul Integrat de Prevenire a Poluării (CIPP).
     Rezultate obţinute în 2002:
Pilonul I – Acces la informaţia de mediu
Capacitatea instituţională:
   Regulamentul privind sistemul de plăţi pentru furnizarea informaţiei de mediu elaborat.
   Regulamentul de uz intern şi Manualul pentru baza de date electronică elaborate.
   Evaluarea stării echipamentului de laborator şi analize efectuate în 8 instituţii selectate.
Capacitatea umană:
   Cunoştinţe referitoare la solicitarea şi furnizarea informaţiei transmise persoanelor
   oficiale, ONG-lor şi cetăţenilor prin intermediul instruirii.
Pilonul II - Participarea publicului la luarea deciziilor de mediu
Capacitatea instituţională:
   Conceptul pentru stimularea participării publicului la amenajarea teritoriului şi la
   expertiza ecologică/EIM într-un singur proces de luare a deciziilor.
   Modificările la legislaţia cu privire la procesul EIM ajustat .
Capacitatea umană:
    Autorităţile locale au fost instruite în domeniul atragerii publicului în procesul de luare a
     deciziilor:
Pilonul III – Acces la justiţie în probleme de mediu
Capacitatea umană:
    Acţionarii relevanţi au fost instruiţi şi familiarizaţi cu prevederile ce reglementează
     accesul la justiţie ale Pilonului III al Convenţiei de la Aarhus.
     De asemenea au fost elaborate şi instalate la Minister şi în instituţiile subordonate două
baze de date („Mediul Moldovei” şi “Control Ecologic”), 7 computere şi echipament pentru
conectarea la reţea au fost instalate în agenţiile ecologice teritoriale şi laboratoarele ecologice
zonale selectate.
4. Proiectele Oficiului Ozon de pe lângă MECDT:

4.1. Structura instituţională pentru implementarea Protocolului de la Montreal în R.
Moldova

   Agenţia internaţională de asistenţă şi    UNEP – Programul Naţiunilor Unite pentru
   implementare                Mediu
   Numărul proiectului             IM/2110-99-08
   Recipient                  Guvernul Republicii Moldova
   Managerul Proiectului            A. Tărîţă (Oficiul Ozon de pe lângă MECDT)

   Costul total, dolari SUA          80000
   Anul demarării               1999
   Durata proiectului             3 ani

Obiectivele realizate:
   Organizată evidenţa producerii, consumului, importului/exportului SDO şi a produselor
    care conţin asemenea substanţe (Hotărârea Guvernului R. Moldova nr.300 din 3 martie,
    1999);
   Organizată licenţierea importului, exportului, producerii şi consumului intern al SDO
    (Legea nr.290 din 17 iulie, 1999);
   Organizate conform Calendarului de suprimate accelerată a SDO din Anexa A, gr. I la
    Protocolul de la Montreal cotele anuale pentru importare a acestor substanţe în ţară;
   Aderarea R. Moldova la Amendamentele de la Londra şi Copenhaga ale Protocolului de
    la Montreal ( Legea nr.III-XV din 27 aprilie, 2001);
   Aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării
    hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (Legea nr.852-XV din 14
    februarie, 2002 );
   Perfecţionat sistemul informaţional privind colectarea, analiza şi raportarea datelor către
    organismele internaţionale;
   Elaborarea şi asistenţa programelor specializate de radio/TV, presa periodică şi de
    specialitate privind instruirea şi conştientizarea publicului larg despre protecţia stratului
    de ozon.

4.2. Instruirea instructorilor şi tehnicienilor din sectorul frigorific

   Agenţia internaţională de asistenţă   UNEP – Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu
   şi implementare
   Numărul proiectului           IM/0902-95-10-2273
   Recipient                Guvernul Republicii Moldova
   Managerul Proiectului          A. Tărîţă (Oficiul Ozon de pe lângă MECDT)

   Costul total, dolari SUA         66000
   Anul demarării              2000
   Durata proiectului            18 luni

Obiectivele realizate:
   Organizat şi tehnic echipat Centrul de Instruire „Tehnofrig” în cadrul UTM;
   În conformitate cu Legea nr.852-XV din 14 februarie 2002, pct.11 au fost instruiţi şi
    certificaţi 108 tehnicieni şi instructori din sectorul frigorific care instalează, exploatează
    şi deservesc echipamentele frigorifice din ţară;
4.3. Instruirea în monitoringul şi controlul clorofluorocarburilor (CFC)

   Agenţia internaţională de asistenţă şi UNEP – Programul Naţiunilor Unite
   implementare              pentru Mediu
   Numărul proiectului          IM/0902-95-10-2272
   Recipient               Guvernul Republicii Moldova
   Managerul Proiectului         A. Tărîţă (Oficiul Ozon pe lângă
                      MECDT)
   Costul total, dolari SUA        71500
   Anul demarării             2000
   Durata proiectului           18 luni

Obiectivele realizate:
   Procurat şi repartizat în bază de contract Inspectoratului Ecologic de Stat şi Instituţiilor
    de învăţământ de stat unde se studiază specialitatea tehnica frigorifică echipament analitic
    pentru detectarea tipului de agent frigorific;
   Organizat şi realizat programul de instruire (faza I) a lucrătorilor vamali şi a specialiştilor
    din cadrul IES cu privire la perfecţionarea monitoringului şi controlului asupra
    importului/exportului CFC şi a echipamentelor ce conţin CFC.

4.4. Implementarea Programului de recuperare şi reciclare a agenţilor frigorifici ( proiect
de asistenţă tehnică)

   Agenţia Internaţională de     UNDP – Programul Naţiunilor Unite
   asistenţă în implementare     pentru dezvoltare
   Numărul proiectului        MOL/98/G61
   Recipient             Guvernul Republicii Moldova
   Managerul Proiectului       A. Tărîţă (Oficiul Ozon pe lângă
                    MECDT)
   Costul total, dolari SUA      254150
   Anul demarării           1999
   Durata proiectului         2 ani

Obiectivele realizate:
 Create şi înregistrate Asociaţia Naţională Frigorifică şi Asociaţia republicană a specialiştilor
  frigotehnişti;
 Realizate seminarele de instruire (6 seminare cu participarea expertului UNDP pentru 115
  specialişti frigotehnişti de la 56 de întreprinderi din republică);
 Organizate şi amplasate în teren 6 (şase) centre de reciclare a agenţilor frigorifici;
 Repartizat în bază de contract echipamentul frigorific, livrat Republicii Moldova pentru
  implementarea Programului de Recuperare şi Reciclare al Agenţilor Frigorifici, către 71 firme
  şi întreprinderi din republică ce activează în sectorul frigorific. Asistenţa tehnică primită în
  cadrul proiectului aduce economiei naţionale o economie de circa 1mln. lei anual .
S-a creat baza de date electronică privind recuperarea/reciclarea R-12 şi raportarea datelor
organismelor internaţionale.

5. Întărirea capacităţilor în domeniul aplicării legislaţiei de mediu
Recipient: Guvernul şi societatea Republicii Moldova
Termenii de implementare: mai 2001– decembrie 2003
Conducătorul Proiectului de la Banca Mondială: I. Kiskis
Managerul Proiectului: S. Galiţchi (MECDT, Inspectoratul Ecologic de Stat)
Volumul de finanţare: 361 mii dolari SUA
Scopul proiectului: întărirea capacităţii de aplicare a legislaţiei de mediu.
Rezultatele şi produsele preconizate:
   concepţia de aplicare a legislaţiei de mediu şi planul de gestionare a Inspectoratului
    Ecologic de Stat;
   descrierea detaliată a unui sistem eficient de monitoring, în special monitoringul emisiilor
    şi legătura dintre acesta şi monitoringul calităţii mediului;
   cel puţin 500 de exemplare ale Manualului de efectuare a lucrului de control şi
    supraveghere pentru inspectori, inclusiv elaborarea listelor de verificare pentru un control
    integrat (multi-media);
   cel puţin 50 CD-uri conţinând fişierele cu structură standardizată a bazelor de date pentru
    agenţiilor teritoriale ecologice, formulare electronice pentru dările de seamă şi alte
    documente privind activitatea de bază a inspectorului, proceduri bine descrise de
    gestionare a informaţiei, cît şi un manual al utilizatorului;
   materiale informaţionale produse la nivel regional şi iniţiative noi de colaborare cu
    instituţiile similare din ţările europene.

6. Controlul poluării în agricultură
Recipient: Guvernul Republicii Moldova
Termenii de implementare: 2002-2004
Conducătorul de la Banca Mondială: A. Nacev
Managerul Proiectului: A. Jolondcovschi (Oficiul Controlul Poluării în Agricultură al MECDT).
Volumul de finanţare: 300 mii dolari SUA
Scopul proiectului: de a reduce poluarea cu nutrienţi (azot şi fosfor) din sursele agricole de pe
teritoriul Republicii Moldova a fluviului Dunărea şi a Mării Negre.
În cadrul proiectului se desemnează următoarele activităţi de bază:
    promovarea adoptării de către asociaţiile de fermieri cu statut juridic, asociaţiile familiale
     şi de către fermierii individuali din aria pilot a unor practici agricole favorabile pentru
     mediu;
    consolidarea politicii naţionale, a capacităţilor legislative şi instituţionale, care să asigure
     controlul poluării cu nutrienţi;
    dezvoltarea unei campanii de conştientizare publică şi a unei strategii de replicare a
     proiectului în alte zone din ţară şi regiune.

7. Activităţi de promovare a implementării Convenţiei de la Stockholm privind Poluanţii
Organici Persistenţi (POPs) în Republica Moldova
Recipient: Guvernul Republicii Moldova
Termenii de implementare: 19 iulie 2002 – iulie 2004
Conducătorul Proiectului de la Banca Mondială: Rita Klees
Managerul Proiectului: A. Isac (Oficiul POPs de pe lângă MECDT)
Volumul de finanţare: 436,5 mii USD
Scopul proiectului: elaborarea Planului naţional de Implementare şi Acordare a suportului pentru
întărirea capacităţilor Republicii Moldova în protecţia eficientă a mediului şi sănătăţii populaţiei
de impactul poluanţilor organici persistenţi.
În cadrul proiectului se desemnează următoarele activităţi de bază:
 inventarierea surselor şi emisiilor Poluanţilor Organici Persistenţi;
 evaluarea cantităţilor de deşeuri şi produse de acest gen, stocate la depozite;
 identificarea locurilor poluate;
 determinarea posibilităţilor pentru stocarea şi neutralizarea acestor substanţe;
 aplicarea unui proces participatoriu şi informarea publicului în problema dată;
 elaborarea rapoartelor la Conferinţa părţilor Convenţiei de la Stockholm cu privire la POPs;
 efectuarea activităţilor de promovare a ratificării Convenţiei.
8. Alimentare cu apă şi canalizare (Acordul de Grant TF 026816)

Recipient: Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
Termenii de implementare: 17 noiembrie 2001 – 30 iunie 2003
Conducătorul Proiectului de la Banca Mondială: Seema Manghee
Managerul Proiectului: Olga Covaliova (MECDT)
Volumul de finanţare: 461 mii USD.
Scopul proiectului: îmbunătăţirea asigurării cu apă potabilă de calitate a populaţiei din unele
localităţi medii şi mici prin reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă de calitate
şi optimizarea cadrului instituţional al întreprinderilor “Apă–Canal” din teritoriu în vederea
asigurării activităţii viabile.
Obiectivele:
 selectarea şi aprobarea unor localităţi, apeductele cărora vor fi finanţate după principiul
  “Minim efort – maxim efect”;
 ameliorarea nivelului de trai al populaţiei, îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei şi protecţia
  mediului ambiant.
Realizările curente şi preconizate:
 evaluarea tehnico-economică şi financiară în cadrul proiectului şi selectarea preventivă a
  patru localităţi: Cahul, Orhei, Soroca şi Ştefan-Vodă;
 elaborarea termenilor de referinţă (Caiet de Sarcini) pentru lucrări de consultanţă a
  reconstrucţiei sistemelor de alimentare cu apă în oraşele selectate;
 pregătirea în comun cu Banca Mondială a proiectelor documentelor necesare cum ar fi:
  Acordul de Credit, Documentul de Evaluare al Proiectului etc.

								
To top