APPLICATION FORM for FOOD

Document Sample
APPLICATION FORM for FOOD Powered By Docstoc
					                     ‫טופס הרשמה‬
              ‫לפיקוח והתעדה של מערכות בטיחות מזון‬
             ‫על ידי סקאל (‪)SKAL INTERNATIONAL‬‬

   ‫שם מסחרי של החברה (כלומר איך אתם מפרסמים את‬     ‫שם החברה הנרשמת ומעמד חוקי (נא לרשום שם מלא של‬
                      ‫החברה)‬             ‫חברה כולל למשל בע"מ, תאגיד וכו')‬
     ‫כתובת למכתבים (כגון ת.ד., מיקוד, עיר, מדינה)‬     ‫כתובת פיזית של החברה (רחוב, עיר, מדינה, מיקוד)‬
                 ‫איש קשר של החברה‬                    ‫נציג רשמי של החברה‬
              ‫(מלא אם שונה מנציג רשמי)‬                   ‫(שם הנציג ותפקידו)‬                         ‫פקס‬                       ‫מספר טלפון‬                     ‫אתר אינטרנט‬                      ‫דואר אלקטרוני‬
               ‫מילוי טופס הרשמה זה יאפשר קבלת הצעת מחיר לא מחייבת לפיקוח והתעדה על ידי סקאל.‬
   ‫ההרשמה היא לפיקוח והתעדה על ידי סקל של תוכנית/ות בטיחות המזון הבאה/הבאות, ניתן לבחור אופציה אחת או יותר‬

       ‫)‪HACCP Requirements for a HACCP based Food Safety System (CCvD-HACCP‬‬
                 ‫)‪BRC Global Standard - Food (British Retail Consortium‬‬
                           ‫‪IFS International Food Standard‬‬
                                            ‫אחר, נא לפרט‬
                                            ‫מבדק מקדים‬
                                           ‫הרשמה ראשונה‬
                                  ‫סמן שינויים אם הנך כבר לקוח סקאל‬

               ‫במקרה שהמקום המוקצה אינו מספיק נא צרפו כמות נדרשת של דפים, למסירת כל המידע.‬
‫)60(10‪FOODSIAPPL.F‬‬                                           ‫5/1‬
                                              ‫מידע על פרוייקט‬     ‫1.‬
    ‫נא פרט פעילויות עיקריות של חברתך, כולל תחום הייצור. עבור ‪ HACCP‬נא לציין תחום מערכת מדויק כפי שיירשם בתעודה.‬
                                             ‫סוג החברה, תחום פעילויות‬

                                           ‫תאור תחום מערכת‪BRC/HACCP‬‬
                                     ‫עבור אילו פעילויות הארגון ברצונך לקבל התעדה?‬
                             ‫‪ = A‬הכנה, עיבוד, טיפול, אריזה, הובלה, הפצה וקמעונאות‬
                                         ‫‪ = B‬הכנה, עיבוד, טיפול ואריזה‬
                                 ‫‪ = C‬הובלה הפצה וקמעונאות, מוצרים לא ארוזים‬
                                  ‫‪ = D‬הובלה הפצה וקמעונאות, מוצרים ארוזים‬

                                                   ‫יחידות עיבוד‬
                      ‫נא תאר להלן פעילויות של כל אתרי העיבוד, כולל יחידות ניהול וייצוא.‬
‫מס' עובדים‬   ‫קווי תהליכים, בהתאמה מוצרים/קבוצות‬         ‫כתובת ומדינה‬           ‫שם היחידה‬
               ‫מוצרים‬
                                                 ‫יחידות חקלאיות‬
                  ‫נא תאר להלן את הפעילויות של כל יחידות חקלאיות, כולל יחידות ניהול וייצוא.‬
  ‫קווי תהליכים, בהתאמה‬    ‫מס' עובדים‬   ‫שטח‬         ‫כתובת ומדינה‬            ‫שם היחידה‬
  ‫מוצרים/קבוצות מוצרים‬            ‫(דונם)‬
   ‫)60(10‪FOODSIAPPL.F‬‬                                              ‫5/2‬
                                                   ‫מידע על מוצר‬     ‫2.‬
          ‫נא סמן מספר שלבי תהליך, או חומרי גלם ותוספים לכל מוצר/קבוצת מוצרים. ‪ IFC/BRC‬התייחס לכל‬
                  ‫עבור‬
                               ‫המוצרים/קבוצות מוצרים אשר ברצונך לכלול בתעודה.‬
                    ‫מספר שלבי תהליך, או חומרי גלם ותוספים‬           ‫מוצר (קבוצת מוצרים)‬
                                      ‫נא סמן סיכונים במוצריך/קבוצות מוצרים‬
                     ‫7 שאלות סיכונים‬
   ‫פיזי‬        ‫כימי‬    ‫מיקרוביאלי‬
‫לא‬     ‫כן‬   ‫לא‬     ‫כן‬  ‫לא‬   ‫כן‬
                           ‫האם נעשה שימוש בחומרי גלם רגישים, עבורם ידוע כי עלולים לכלול‬    ‫.1‬
                                                  ‫חומרים לא רצויים?‬
                            ‫האם קיימת אפשרות לזיהום, התפתחות או הרעלה עם חומרים לא‬      ‫.2‬
                                        ‫רצויים תוך כדי ייצור, לפני שהמוצר נארז?‬
                           ‫האם בתהליך יש שלבים כלשהם כגון חימום, שימור וכו' שבאמצעותם‬      ‫.3‬
                                 ‫סיכון זיהום לא רצוי מסולק או מצומצם באופן משמעותי?‬
                           ‫האם יש סיכון לזיהום המוצר אחרי אריזתו למשל עקב טיפול לא נכון‬    ‫.4‬
                                                        ‫במוצר?‬
                          ‫האם המוצר לפני צריכתו עובר טיפול תרמי כגון בישול או טיגון? מוצרים‬   ‫.5‬
                            ‫העוברים טיפול כזה נחשבים לפחות מסוכנים מאשר מוצרים מוכנים‬
                                                        ‫לאכילה.‬
                                 ‫האם הצרכן יכול לזהות, להוריד או לסלק זיהום לא רצוי?‬   ‫.6‬

                             ‫.7 האם המוצר מיועד לקבוצות אוכלוסיה רגישות, כגון תינוקות, ילדים‬
                               ‫קטנים, נשים בהיריון, אוכלוסיה מבוגרת, אסטרונאוטים וכו'?‬                               ‫האם הפרוייקט היה תחת פיקוח ו/או התעדה אי פעם בעבר?‬        ‫3.‬

                                                      ‫לא‬  ‫‪‬‬
    ‫כן, נא ציין שם של גופ/י פיקוח והתעדה, מספר לקוח וצרף העתק מידע בנוגע לפיקוח והתעדה, כולל דוחות ממצאים‬  ‫‪‬‬
                                                    ‫וכו'‬

                                        ‫שם גוף פיקוח/התעדה, מספר לקוח וכו'‬
      ‫)60(10‪FOODSIAPPL.F‬‬                                              ‫5/3‬
               ‫האם בעבר הפרוייקט לא התקבל לפיקוח או התעדה על ידי גוף כלשהו?‬      ‫4.‬
                                            ‫לא‬  ‫‪‬‬
                                     ‫כן, ציין סיבת דחיה‬  ‫‪‬‬
    ‫נא התייחס לזמן משוער הנדרש להגעה משדה התעופה הקרוב ליחידה הקרובה, אם ישים.‬          ‫5.‬

           ‫זמן הגעה לארגונך‬                  ‫שם וכתובת שדה התעופה‬
                     ‫נא סמן זמן הנדרש להגיע בין היחידות השונות, אם ישים.‬    ‫6.‬

           ‫זמן הנדרש להגיע ליחידה הבאה‬                  ‫שם היחידה‬
                                               ‫.1‬

                                               ‫.2‬

                                               ‫.3‬

                                               ‫.4‬
‫)60(10‪FOODSIAPPL.F‬‬                                         ‫5/4‬
                    ‫החתום מטה מצהיר כי כל הפרטים בטופס הרשמה נכונים.‬

                                      ‫שם החברה‬                                       ‫נציג רשמי*‬                                     ‫תפקיד בחברה‬                                     ‫תאריך וחתימה‬
               ‫* נציג רשמי הנו אדם הרשום בלשכת המסחר והתעשיה כמורשה חתימה.‬


‫בהתבסס על המידע לעיל חברת סקאל תכין הצעת מחיר לא מחייבת להסכם תלת שנתי.‬
‫)60(10‪FOODSIAPPL.F‬‬                                     ‫5/5‬