bole1 - Martin Bergman by gegeshandong

VIEWS: 2 PAGES: 2

									Böle nr 1 Jämtlands Dombok 1701 Al:22 a

§ 28
Dragonerna Nils (Eliasson) Giöök och Amphin Zimmerman kärande till deras farbroder Erich Nilsson i Böle,
om deras faderhem först att Erich, ej skall villia betala oss penningar deras fader i samma hemm. inlagt till
226 D efter deras upfattn., påstående det till godo niuta, och gården tillträda efter deras fader var äldre
brodern. Erich sa att för 28 åhr sedan han har måst emottaga denna gård, då brodern Elias kärandens
fader, alldeles utblottat måste ge sig till Dragon. lembnande gården så till hus som Jorden i största vanbruk,
hvilket han sedan med stor bekostnad brukt till rätta och deras faders, förutom anan gamal skull, till
attanstendigst betalat, nembl. 83 D 14. Som hvarrned hnt a 3 tnl nog dyrt vore betalt. till Svän Olsson på
Edhe efter qvitto d 29 Oct 1688 d 20 Seft 1689 20 D Jon Olsson i Håsiö des hustrus Jordpengar 2 D 24.
efter qvitto Dbr byn Nils Markson i Lunäs (?) på en syn 1.21.8. qvitterat och 15 Febr 1692: Sven i Gevåg på
Olof Huls (?) --- 2.16. qvit d 6 Aug 1687. Christopher Austrel 10 D 1.4. B qvitt: d 20 Nov: 1698. hustrun Anna
Forsdåtter i Yjtterlännes lämt qvitto d 18 Febr 1688. 24 D. Hustrun Kirstin Hindriskdotter lämt qvit d, 2 Febr
1694 5 D20: till Nils i Västaned 4 D för Elias så till Nils Aronsson i Boda 8 D. Dito till Isak Brodern 1D 28. Jon
Olsson i Håsiö 3 D alt S?M. men på desse sista påster var inga qvittenser. Kärandena påstodo at Erich
måtte vijsa obligationer hvar på han desse påster betalt alligt. Kiände de han intet goda. Erich sa at skulden
är allom bekant, och har han ej sluppit, för än han måst betala. Sedan gingos påstående igenom des 20 D
Skb. till Sven Olsson tillstod samme Elias Wälkommen at fadren hade fått, betygande Elias på Ede, at
summa fordan var richtig. Åsse de 3D 24 och sedan 3 D till Jon Olsson i Håsiö, skulle Senare Olof Kask ('?)
höras. Ose 2 D 21.3. till Nils i Lunäs betygade Nämden hvar richtige, eftersom de andra Bönderna sedan för
sig utan utlagdt. Övr de 2 D b måtte Sven i Gevåg höras. På de 24 D till hustru Anna sade Erich sig hafe
Tings dom som bör De 4 D 20. till tillstod Sonen Olof Pärsson i Byom. Övr de 4 D til Nils Olsson i Västaned
skulle senare höras De 8 D til Nils Aronsson, för Elias (Elin?) Pährson betalte, disputerade Sonen; men
Länsmannen och Nämden wiste wittna, att Elias varit honom skyldig och Erich Nilsson måst betala. På
tillfrågan huru Erich kan bevijsa, at vijd hans tillträde hemanet: så illa warit hanterat. hvarvid han åberopade
sig Nämden, som alla med hov wittnade at det så varit, och der icke han emottagit det, hade det fallit till öde.
Detta hemm var elliest 3 systrar och 3 bröder dertill är kände Elias Erich och Jon Nilssöner. Erich, sade, att
utom ofvanstående poster, han ändå mycket betalt det han kunde skaffa bewijs på. Fördenskull så dom före,
som at det fans – till är desiderant, må inkomma och hätunder sig utförl. Må höra på hvar post för sig förklara
upskiöts detta till nästa Ting och Erichs inlaga ----- comunicill vad

§ 29
Till bättre bewijs upskiöts de Per Luij sak imot Erich i Böhle, om en upäten kornåker af Erichs Creatur.


Vårtinget 1702.


§ 21
Utsidhen emellan Dragonerne Nils Giök och Amphin Zimmerman emot Erich Nilsson Böhle af Forss Sn på
Tinget den 22 juni :1700 incaminerade sak, angående utbetalning och besittning af Böhle hem. idet de
framför deras farbroder Erich Nilsson påstådt blefve de äntel. inför Rätten förente, att Giök och Zimmerman i
avseende der till, at farbrodern några 20 åhr haft åbodt hemmanet, sedan han det nästan förfallit, hade
emottagit, därpå stoo giäld betalt med mehra, nu aldeles afstode så inlösen som besittnings Rätten därtill,
och den aldeles updrogo Erich Nilsson och hans barn och Arvingar emot 20 RD Specie och 1/2 t. korn

Jämtlands Dombok 1717 Al:


§ 18
Hvar öfver retten än vidare hörit Nils Erssons förklaring och påstående, att han måtte niuta sin dehl uti det
fasta som inlöst medan modern i lefde och förrän fadern trädde i andra giftet: 2: och om så är att hemmanet
skall besås detta åhr af barnen, han äfven vill bruka sin andel.)

Synns orimligit att brodern Olof som går Dragon för gården skall förtroos hemmanet fram för honom som har
giordt sig stora bekostningar på andra orter till att lida Syskonen i det stället att broderen Olof varit hemma
och disponeradt till sin nytta och sitt behag ägendomen men den utaf arfslängden d. a:o 1687 den 24
october efter Märeta Ersdåtter det intet egenteligt kan finnas att detta hemman.hemman faderens bördsjord
skall varit opplöjt under giftet med förra hustrun utan nu en dehl löjtt efter hanns .. död dehls och under giftet
med senare hustrun betalt; efter oppviste qvittence; Hemmanet uppå den lagfart som Erich Nilsson vunnit uti
senare hust runs tid, är vordet åhr 1704 den 22 januari dömbt för Erich Nilsson och samme dess hustru som
ännu lefver till fasta. Så kan det därföre rätten ei annatän På arval i förmågo där af som och den till sonen
Olof alla undan giorde cession med denne senare hustrun förnärma till besittningen af dett hemman , framför
Nils Ersson som aflad i förra giftet och därföre Sonen Olof macht att få emottaga förälldranas hemman helt
och hållit till bruk och besittning jemte sam syskons willja och conferens der han kan förmå sig uhr
Dragonehållet i dess ställe Och sedan att syskonen tillstädes sig lösen efter ett skiäl. värde som hemmanet
kan blifva lagdt efter mätes närmare jorden; Och det att berechnas Samptel. barnen för fadrens och
mödrarne. äfven så dem af förra giftet till moderen till dee delar som hemmanet bewisligen finnes wara löst
och betalt uti förra hustruns tid; med en skiälig afgång till Nills Ersson.

Jämtlands Dombok 1718


§ 15
Emedan som gla mannen Erich Nilsson i Böhle sonen Olof medelst häradsdom af d. 29 Marti 1717 vunnit
besittningen å fadershemmanet i Böhle hvilket fadren honom opplåtit; Så har Erich Nilsson under d. 16
october nestledne vehlat upplåta sina Barn af förra och senare giftet sin lösa ägendom till delning; jemvehl
med andel uti det fasta så till fäderne som Möderne bestå grundes sig efter dehlnings Instrumentet på hvar
Broders de uti det fasta 12 dr 14./. och döttrar 6 dr 7 ./. smt i det lösa åter på Son af förra 10 dr 14 ./. 16.pr
dotter 5 dr 7 ./. 8 pr. Söner i Senare giftet hvar sina 17 dr 12 ./. döttrarna 8 dr 2 ./. Smt då fadren aftagit för
sig födoråd utom till deras moder, hvilka deras förening fan i sig skiälig.

								
To top